P. 1
Poznavanje robe

Poznavanje robe

|Views: 334|Likes:
Published by Filip Stakic
Seminarski rad
Seminarski rad

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Filip Stakic on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/16/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

PROIZVODI PRERADE DRVETA

Od davnina je drvo kao sirovina imalo najširu i na jraznovrsniju upotrebu. Drvo se odlikuje složenom strukturom to jest grañom i različitim svojstvima. Poznavanje tehničko –tehnoloških svojstava drveta omogućava najracionalniju upotrebu ove dragocjene sirovine . U tehničko –tehnološka svojsta drveta ubrajaju se : hemijsk i sastav i graña, fizička, mehanička i estetska svojstva , greške i mane drveta , kao i njegova trajnost

TEHNIČKO –TEHNOLOŠKA SVOJSTVA DRVETA

Poprečni presjek – nastaje presjecanjem stabla upravo na njegovu os u, radijalni presjek nastaje presijecanjem stabla kroz njegovu anatomsku osu (srž), a tangecijalni presjek je paralelan radialnom.

Godovi se meñjusobno razlikuje prema vidljivosti ,načinu i pravilnosti nizanja, po boji , širini, što zavisi od vrste drve ta , kvaliteta zemljišta, jačine osvijetljenja ,dužine vegetacionog preioda i dr . Širina ,boja i raspored godova daju teksturu drveta .

Poznavanje robe

1

tvrdoća i čvrstoća . sadržaja vode.gustine drvne mase . Mehanička i druga svojstva drveta: Prema djelovanju spoljašnjih sila razlikuju se: me hančka svojstva drveta. Pod higroskopnoš ću se podrazumjeva svojstvo drveta da upija vlagu .sjaj i finoća tj. tekstura .elastičnost i žilavost. Zapreminska masa drveta je masa jedinice zapremine drveta u koju ulazi zapremine pora i zapremina zidova ćelija pri odreñenoj temperature vlaznosti i izražava se u g/cm3. Zapreminska masa drveta zavisi od vrste drveta . Najzna čajnija svojstva drveta su boja.Fakultet za mediteranske poslovne studije Fizička svojstva drveta: Najznačajnija svojstva su zapreminska masa i hidroskopnost . estetska svojstva. Z apreminska masa se povećava sa njegovom staroš ću. .

Poznavanje robe 2 .

PROIZVOD HEMIJSKE PRERADE DRVETA .Prema načinu komponovanja namještaj se deli na: komadni . tapacirani .bolnice i dr).razlikuje se drveni namještaj. Prema stilu razli ku je se : savremeni namještaj . U zavi snosti od vrste materijala . pleteni.Fakultet za mediteranske poslovne studije PROIZVODI I MEHANIČKE PRERADE DRVETA Drvo se mehanički prerañuje rezanjem.kancelarijski.hotele . To je gotov poizvod funkcionalno i est etski oblikovan. i namještaj za javne objekte( škola .plastični.stilski .klasi čan i antikvitetni namještaj. sječenjem.brušenjem . Za mehaničku preradu se upotrebljava tehničko drvo.rendisanjem u polu proizvode i gotove proizvode. metalni .garniturni. i montažni namješta. tesanjem. cijepanjem. Prema namjeni nameštaj se dijeli na : ku ćni . Namještaj Najznačajnije mesto u mehaničkoj preradi drveta zauzima prozvodnja nameštaja .

Poznavanje robe 3 . sirovo drvno sirće. hemijskih vlakana. piroliza ili pougljavanje drveta . poliplasta. Suvom destilacijom drveta dobijaju se : drveni ugalj. Koristi se kao sirovina u proizvodnji papira. Celuloza je najvažniji proizvod hemijske prerade .Osnovni oblici hemijske prerade drveta su suva destilacija i dobijanje celuloze. Termičko razlaganje (370 do 380C) bez prisustva vazduha naziva se suva destilacija. katran i gasovi . lakova eksploziva i dr.

₃ Oblikovanje papirnog lista. pamuka dobijaju se najkvalitetnije vrste papira . a izglačana površina dobija visoki sjaj. Od bjeljenih tekstilnih vlakana lana . Satiniranjem ( glačanjem ) umereno vlažnog papira valjcima pod pritiskom povećava se gustina i ne propusnost papira. Papir se nakon izrade na papirnoj mašini dora ñuje u zavisnosti od njegovog kvaliteta i namjene. Osnovne faze tehnološkog procesa dobijanja papira s u : ₃ Priprema papirne mase.U proizvodnji papira se kao sekundarne sirovine mogu koristiti i stari papir i tekstilni otpaci. ₃ Dorada papira.Fakultet za mediteranske poslovne studije Papir Papir je proizvod koji se dobija meñusobno sljepljivanjem isprepletanih biljnih vlakana uz dodatak punila . . Papirna masa se priprema tako sto se sirovine podvrgavaju procesu razvlakivanja čiš ćena i uklanjanja kvržica . Kao osnovne sirovine za proizvodnju papira prvenstveno se koriste celiloze i drvenjača . eventualno boja i drugih pomoćnih sirovina . konoplje .

namjena .gramatura . karakteristična svojstva i sl. radi povećanja ne propustljivosti papira zatim štampanja i drugo . parafinom i sintetičkim smolama .tehnologija proizvodnje. Poznavanje robe 4 . Papir se kvalifikuje prema različitim kriterijumima. stepen obrade. Prema gramaturi prizvodi od papira se dijele na papir-deblji papir. kao što su: sirovine od kojih se proizvodi . karton-debeli karton. i tanka ljepenka i ljepenka.Dorada papira obuhvata i impregnisanje voskovima .

Fakultet za mediteranske poslovne studije papiri -8-150 g/m2 -deblji papir (polukarton) I tanki karton -150-250 g/m2 -karton -250-500g/m2 -debeli karton I tanka ljepenka -500-600 g/m2 i -ljepenka više od 600 g/m2 Osnovne vrste papira prema namjeni su: navinarski roto papir štamparski papir pisaći papir omotni papir dekorativni papir specijani .

Fizička i mehanička svojstva zavise od vrste i količinskog odnosa vlakana i dodataka. mehaničkih i hemijskih . Poznavanje robe 5 . prije svega fizičkih. malo punila i sredstva za slepljivanje.papir Novinarski roto papir sadrži 60-80 % drvenja če . Kvalitet papira zavisi od niza svojstava .nebijeljene sulfitne celuloze 15-20% .

₃ baznu ili ekstraktivnu metalurgiju. Metalurgija se moze podeliti na : ₃ teorisjku metalurgiju.njihovih svojstava kao i načina osnovnih procesa dobijanja. ₃ prerañivačku metalurgiju: Teorijska metalurgija se bavi izučavanjem kristalne strukture metala i legura . .Fakultet za mediteranske poslovne studije PROIZVODI METALURGIJE Metalurgija je nauka koja se bavi izučavanjem postojećih i razvojem novih postupaka i metoda ekomomičkog dobijanja metala .prerade i obrade metala kao i od drugih proizvodno – tehni čkih uslova. dobijanja . Kvalitet proizvoda metalurgije zavisi od kvaliteta goriva i vrste upotrebljene energije od kvaliteta sirovana . Metalurgiju karakterišu velika materijalna i energetska ulaganj a .

njihovu rafinaciju i legiranja. Osnovna podjela bazne metalurgije prema vrsti metala je: ₃ crna metalurgija (gvož ña .Bazna ili ekstraktivna metalurgija obuhvata proizvodnju sirovih metala iz ruda i drugih materijala koji ih sadrže.mangana i hroma) ₃ obojena metalurgija (metalurgija svih ostalih metala). Prerañivačka metalurgija obuhvata preradu metala i njihovih legura u polu proizvode. Poznavanje robe 6 .čelika.

Metali imaju odreñena svojstva (fizička hemijska. gobalt. -tačke topljena su im tačno definisane.Fakultet za mediteranske poslovne studije SVOJSTVA I PODJELA METALA I LEGURA Metali su elementi čiji atomi u procesu hemijske reakcije teže da izgub e svoje elektrone. -neki metali imaju magnetna svojstva ( gvož ñe. .) imaju veliku čvrstoću. pri čemu grade pozitivno naeletrisane jone ili katjone. a sa vodom grade baze . Metali poseduju sljedeća svojstva koja ih razlikuju od ostalih elemenata: -imaju kristalnu strukturu i metalni sjaj. nikl. -svi se nalaze u čvrstom agregatnom stanju . -posjeduju izuzetnu provodljivost toplote i elektriciteta.. Sa kiseonikom grade metalne okside . osim žive. mehanička i tehnološka ) koja imaju veliki značaj za ocjenu njihovog kvaliteta.

-mogu se prerañivati plastičnom deformacijom (presuju se . Metali se prema boji dele na dvije grupe: · crni metali i · obojeni metali. Dok obojeni metali se dijele na teške.radioaktivne. Poznavanje robe 7 .savijaju). U crne metele se ubrajaju gvož ñe sa legurama i metali koji se najviše upotrebljavaju kao legirajuću dodaci gvož ñu.raspršene.rijetke . Većina metala nema dovoljnu hemijsku otpornos i sklona je koroziji.valjaju .kuju . lake. iz tog razloga se legiraju.plemenite .

Obogaćivanje rude i priprema za dalju preradu. Redukcija jedinjenja do metala. ₃ samorodne.Fakultet za mediteranske poslovne studije DOBIJANJE . . MInerali iz kojih se mogu dobiti nazivaju se rudama. Tehnološki proces dobijanja metala iz ruda sastoji se iz tri osnovne faze: 1. 3. Rude po hemijskom sastavu mogu biti : ₃ oksidne . PRERADA I OBRADA METALA I LEGURA Metali su u Zemljinoj kori zastupljeni sa oko 25% od čega oko 50% otpada na aluminijum i gvož ñje . Rafinacija sirovog metala . 2. ₃ sulfidne.

Koncentracija ima za cilj odvajanje korisnog dijela rude od jalovine . Poznavanje robe 8 .Rude sa malim sadržajem metala se oboga ćuju da bi se dobio koncentrat.

lakovi.guma.elektrolita i drug . Metalne prevlake se nanose različitim postupcima i to:  potapanjem predmeta u tečan metal  prskanje predmeta rastopljenim metalima  difuznim postupkom  elektrolizom  hemijskim postupcima Nemetalne prevlake mogu biti:  organske zaštitne prevlake (boje .plašt ične mase). gasova .Fakultet za mediteranske poslovne studije KOROZIJA I ZAŠTITA METALA OD KOROZIJE Korozija je proces razaranja koji nastaje na granici izmeñu metala i sredine pod uticajem atmosfere. .Metalne površine se štite od korozije prevlakama koje mogu biti metalne ili nemetalne .

 neorganske zaštitne prevlake (emajl.limonita i siderita uz dotatak koksa i topitelja.beton. silicijuma i aluminijuma. magnetita.) PROIZVODI CRNE METALURGIJE –GVOŽ ĐE I ČELICI U Zemljinoj kori gvož ñe je na četvtom mjestu sa 4. Dobija se iz ruda hematita. Gvož ñe se dobija u visokim pećima i elektropećima. Poznavanje robe 9 .cement .8% iza kiseonika.

Oznaka čelika po standardima . označavaju materijal -čelik ili čelični liv : -osnovna oznaka XXXX Sastoji se od četiri brojčana simbola (cifre) . a prema namjeni na konstrukcione i alatne čelike.kojima se označava vrsta čelika.XXXX. . sumpor . Čelik se dobija preradom bijelog sirovog gvož ñaiI starog gvož ña.Č. -dopunska oznaka X sastoji se od jednog ili dva brojčana simbola .Fakultet za mediteranske poslovne studije ČELIK Čelik je legura gvož ña i ugljenika do 1. ili .X: -slovni simboli oznake .7 % i drugih namjerno dodatih elemenata .fosfor i mangan. Prema hemijskom sastavu čelici se deli na ugljenični i legirane. Sadrži pratioce kao sto su silicijum .sastoji se od tri dijela koji se meñusobno odvajaju . Č.ČL.

kojim se označava vrste čelika -dopunska oznaka X sastoji se od jednog ili dva brojčana simbola kojima se označava namjena odnosno stanje čelika Poznavanje robe 10 .

niklom. berilijumom . manganom. Bakar se lako obrañuje plastičnom deformacijom i polovina svjetske proizvodnje bakra se upotrebljava u elektrotehnici .Sadržaj bakra u rudama kod nas je ok 0.8% i z tog razloga se rude koncentrišu flotacijom pri čemu se dobija koncentrat od 20 do 30 % bakra .Fakultet za mediteranske poslovne studije PROIZVODI OBOJENE METALURGIJE BAKAR Bakar se u prorodi nalazi u obliku svojih minerala. cinkom . pored kalaja sadrži. najčeš će se koriste sulfidne rude halkopirit i halkozin koje daju 75% svjetske proizvodnje bakra . silicijumom . CINK . Mesing je legura bakra sa cinkom a bronza legura bakra sa kalajem.aluminijumom . aluminiju. Najpoznatije legure su mesing i bronza . Legure bakra – sa kalajem. itd.nikl.olovom . olovo mangan . prema kojima i dobijaju nazive.se odlikuju dobrim mehaničkim svojstvima.

trake i folije koje se upotrebljavaju u štamparijama. Olovo je otporno prema svim bazama . Proizvodi od cinka su limovi . Sadržaj cinka u rudam je mali i one se koncentrišu flotacijom . OLOVO U prirodi se nalazi u mineralima : gelenit . Cink se kori sti za antikorozivnu zaštitu i za dobijanje legura . ceruzit i anglezit . Poznavanje robe 11 . brodogrdnji i dr. meñutim rastvaraju ga azotna i sirćetna kiselina kao i topla sumporna kiselina.Najvažniji mineral cinka je sfalerit i smitsonit .

grañevinarstu. Da bi se dobila jedna tona aluminijuma potrebno je oko dve tone glinice odnosno četri tone boksida . cisterne. aparata i drugih predmeta na koje deluje sumporna kiselina. sportske i vojne potrebe.glinice u rastopljenom kriolitu. Aluminijum se koristi za izradu legura različitog sastava koje se primenjuju kao konstrukcioni materijal u avionskoj industriji . industriji automobila za izradu posudja za kućne . rezervoare za hemijske kiseline u hemijskoj industriji za odlaganje sudova.500 kg ugljeničnog materijala za elektrode . Aluminijum se dobija elektrolizom čistog bezvodnog aluminijum trioksida. a najvažnija ruda je boksit .Fakultet za mediteranske poslovne studije Olovo se upotrbljva za izradu akumulatora za vodovodne cijevi. itd.brodogradnji. . 120 kg natrijumhidroksida i oko 75 kg kriolita i oko 13 000 kwh električne energije . PRIZVODI METALURGIJE LAKIH METALA Aluminijum Aluminijum je veoma rasprostanjem u Zemljinoj kori.

Poznavanje robe 12 . Rudno zlato je uprskano u stene kvarcne stijene -primarna nalazišta . srebro. Plemeniti metali su otporni prema hemijskim jedinjenima . a nanosno zla to se nalazi u nanosima rijeka -sekundarna nalazista. platina itd . ZLATO Se nalazi kao rudno i nanosno zlato. Zbog male hemijske aktivnosti u prirodi se nalaze u prirodnom stanju . vazduhu i povišenoj t emperaturi.PLEMENITI METALI I NJIHOVI PROIZVODI Čine zlato. vodi.

PLATINA . Srebro je najbolji provodnik električne struje i upotrebljava se za izradu legura . u elektro tehnici za izradu mjernih instrumenata .platinom. bakrom i reñje sa živom .840 hiljaditi (840/1000). II stepen finoće . za posrebrivanje predmata itd.Fakultet za mediteranske poslovne studije Legure zlata podležu žigosanju i ozna čavaju se propisanim žigovima koji izražavaju fino ću. I stepen finoće – 950 hiljaditih (950/1000). SREBRO U prirodi se srebro retko nalazi u slobodnom stanju već legirano sa zlatom . III stepen finoće – 750 hiljaditi (750/1000). IV stepen finoće – 585 hiljaditi (585 /1000).

i ₃ oznakom proizvoñača . Poznavanje robe 13 . U hemijskoj industriji služi za izradu hemijskih posu dja i kao katalizator za hemijske procese . Upotrebljava se u izradi nakita. u zubo-tehnici i za izradu elektroda . Predmeti od plemenitih metala mogu se pojaviti na tržistu samo ako su obilježeni: ₃ oznakom stepena finoće. ₃ žigom za plemeniti metal.Platina se u prirodi nalazi u samorodnom stanju i nanosima rijeka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->