You are on page 1of 4

Stress Stres adalah suatu keadaan anda yang dinamik saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan

, atau sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting Secara lebih khusus, stres dikaitkan dengan halangan dan tuntutan: Halangan adalah kekuatan yang menghalang individu dari melakukan apa yang sangat diingini sedangkan tuntutan ialah hilangnya sesuatu yang sangat diingini. Jenis-jenis Stress Quick dan Quick (1984) mengkategorikan jenis stres menjadi dua, iaitu: 1. Eustress, iaitu hasil daripada respon terhadap stres yang bersifat sihat, positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang dikaitkan dengan pertumbuhan, fleksibiliti, keupayaan adaptasi, dan tahap performance yang tinggi. 2. Distress, iaitu hasil daripada respon terhadap stres yang bersifat tidak sihat, negatif, dan destruktif (bersifat merosakkan). Hal tersebut termasuk kesan individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tahap ketidakhadiran yang tinggi, yang dikaitkan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja Terdapat dua faktor penyebab atau sumber munculnya stres atau tekanan kerja, iaitu faktor lingkungan kerja dan faktor personal Faktor persekitaran kerja boleh berupa keadaan fizikal, pengurusan pejabat mahupun hubungan sosial di persekitaran pekerjaan. Sedang faktor personal boleh berupa jenis keperibadian, perisliwa / pengalaman peribadi mahupun keadaan sosial-

para pekerja yang mengalami stres kerja adalah mercka yang tidak mendapat sokongan (khususnya moral) dari keluarga. Tidak adanya kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan di pejabat. namun kerana kesan yang ditimbulkan pekerjaan cukup besar. mengajak kencan dan semacamnya sampai yang paling halus berupa rayuan. stres akan cenderung muncul pada para pekerja yang tidak mendapat sokongan dari lingkungan sosial mereka. anak. seperti orang tua. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sokongan social yang menyebabkan ketidakselesaan menjalankan pekerjaan dan tugasnya. Betapapun faktor kedua tidak secara langsung berkaitan dengan keadaan pekerjaan. maka faktor peribadi ditcmpatkan sebagai sumber atau punca munculnya stres. kenalan atau komunikasi yang berkaitan atau dikonotasikan berkaitan dengan seks yang tidak diingini. 2001:77-79): 1. Banyak kes menunjukkan bahawa. iatu.ekonomi keluarga di mana peribadi berada dan mengembangkan diri. Hal ini berkaitan dengan hak dan kuasa seseorang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Begitu juga ketika seseorang tidak memperoleh sokongan dari rakan sekerjanya (baik pimpinan mahupun bawahan) akan cenderung lebih mudah terkena sires. Stres kerja juga boleh berlaku ketika seorang pekerja tidak terlibat dalam pembuatan keputusan yang melibatkan dirinya. Banyak orang mengalami stres kerja ketika mereka tidak dapat memutuskan persoalan yang menjadi tanggung jawab. Tidak adanya sokongan sosial. 3. mertua. Secara umum dikumpulkan sebagai berikut (Dwiyanti. Dari banyak . Gangguan seksual ini boleh bermula dart yang paling kasar seperti memegang bahagian badan yang sensitif. Ertinya. kawan dan seumpamanya. pujian bahkan senyuman yang tidak pada konteksnya. Gangguan seksual. 2. Sokongan sosial di sini boleh berupa sokongan dari persekitaran pekerjaan mahupun persekitaran keluarga.

kenalan atau komunikasi yang berkaitan atau dikonotasikan berkaitan dengan seks yang tidak diingini. Dari banyak kes gangguan seksual yang sering menyebabkan stres kerja adalah perlakuan kasar atau pengamayaan fizikal dari lawan jenis dan janji promosi jabatan namun tak kunjung terwujud hanya kerana wanita . membesarkan peristiwa / kejadian yang semestinya remeh dan seumpamanya. Gangguan seksual. Yakni. perfeksionis. seseorang akan tidak selesa menjalankan pekerjaannya. Stres akibat gangguan seksual banyak terjadi pada negara yang tahap kesedaran warga (khususnya wanita) terhadap persamaan jenis kclamin cukup tinggi. 1999:72). mengajak kencan dan semacamnya sampai yang paling halus berupa rayuan.kes gangguan seksual yang sering menyebabkan stres kerja adalah perlakuan kasar atau pengamayaan fizikal dari lawan jenis dan janji promosi jabatan namun tak kunjung terwujud hanya kerana wanita. namun tidak ada undang-undang yang melindungmya (Baron and Greenberg dalam Margiati. yakni seorang pemimpin yang sangat sensitif. Banyak orang yang stres dalam pekerjaan ketika gaya kepimpinan para manajernya cenderung neurotis. yang pada akhirnya akan menimbulkan stres (Minner dalam Margiati. terlalu mendramatisir suasana hati atau peristiwa sehingga mempengaruhi pembuatan keputusan di tempat kerja. pujian bahkan senyuman yang tidak pada konteksnya. 3.. 1999:72). Pengurusan yang tidak sihat. 1999:73). Situasi kerja atasan selalu mencurigai bawahan. namun tidak ada undang-undang yang melindungmya (Baron and Greenberg dalam Margiati. . tidak percaya orang lain (khususnya bawahan). Gangguan seksual ini boleh bermula dart yang paling kasar seperti memegang bahagian badan yang sensitif. 5. Stres akibat gangguan seksual banyak terjadi pada negara yang tahap kesedaran warga (khususnya wanita) terhadap persamaan jenis kclamin cukup tinggi.

Bcbcrapa ciri keperibadian jenis A ini adalah sering merasa diburu-buru dalam menjalankan pekerjaannya. juga termasuk kategori ini (Baron & Greenberg dalam Margiati. kehamilan tidak diingini. tumpuan pada lebih dan satu pekerjaan pada masa yang sama. 7. kematian pasangan. sementara yang paling rendah disebabkan oleh perpindahan tempat tinggal. kesepian. peristiwa trauma atau menghadapi masalah (pelanggaran) undangundang. Seseorang dengan kcpribadian jenis A cenderung mengalami sires berbanding personaliti jenis B. 1999:73). kanak-kanak sakit atau gagal sekolah. Stres kerja sering disebabkan pengalaman peribadi yang menyakitkan. Banyak kes menunjukkan bahawa tahap stres paling tinggi terjadi pada seseorang yang ditinggal mati pasangannya. perasaan tidak selamat.6. Dengan begitu. bagi pihak syarikat akan selalu menghadapi dilema kctika mengambil pekerja dengan personaliti jenis A. penceraian. namun di sisi lain syarikat akan mendapatkan pegawai yang mendapat risiko serangan / sakit jantung (Minner dalam Margiati. di satu sisi akan memperolehi hasil yang baik dan pekerjaan mereka. . sekolah. tidak sabaran. Sebab. ketidakupayaan memenuhi keperluan sehari-hari. Jenis personaliti. Disamping itu. cenderung tidak puas terhadap hidup (apa yang diperolehi). 1999:73). cenderung bersaing dengan orang lain walaupun dalam situasi atau peristiwa yang non kompetitif. Peristiwa / pengalaman peribadi.