@,tI[M

oUR

Innovation Commetcialisation Cenffe

(ICQ

ESEARCH UNIVERSITY

lnnovation and Commercialsation Centre lndustry Centre, Technovation Park Universiti Teknologi Malaysia 81310 UTMJohor Bahru Johor DarulTa'zim Malaysia

Tel: +(6)07-5591 500, 5591 520 Fax: +(6)07-5565899, 557 6904 http://www. icc. utm. my Emai I : i nfo@ icc. utm. my

REF.:
REF.:

UTM.01.12/ 22.13/ 3/ InnoTatk

(2tl

10

Januari 2Ol3

YOUR

Tan Yeow Kiang (Bugs Tan) (Felo Inovasi UTM) 1102 Block G, Riana Green Condo, Jalan Tropicana Utara, 4741O Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Saudara,
UCAPAN PENGHARGAAN DARIPADA WARGA UTM - PROGRAM "INNIOVATION TALK'

Dengan segala hormatnya perkara diatas dirujuk.

2.

Program Innouation Talk olelr Felo Inovasi UTM yang dijayakan bersama 2OL2, 2.3O p.m. di N28A, Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor telah berjalan dengan sempurna dan lancar.
UTM pada 19 Disember

3.

Sehubungan dengan itu, seluruh warga Universiti Teknologi Malaysia ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan saudara s6bagai Penceramah dalam program tersebut. Perkongsian pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam bidang inovasi produk amat memberi kesan kepada kami dan diharap bakal menjadi pemangkin dalam menjana budaya inovasi dalam beberapa proses kerja di UTM.

4.

Besar harapan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih ini kepada saudara dan semoga saudara terus cemerlang di masa akan datang. Sekian, selamat maju jaya.

3'BERI(}IIDMAT UNTUK NEGARA''

AZHAR DATO' ABDVL AZIZ
Pusat Inouasi & Komersialisasi (ICC) UTM Skudai I 07-5591501 8 azhar@fkm.utm. mg / azharaz@,icc.utm. mlt
e

l@ftmawA(o

@
*trm?tr
INTIILIC'UAI

w YB*f
al l

S

J,t;f"} '*;|*:
:

"fe '*\

l^4x6 I e.
l .ry "l

?rt0

A4lllDEk Awnm

2ffi

{*i3r$
i,*1.N

.i

lq l-*Y-ll nndc
MAuYsa
Status lncubator

ll

qar6k?*.rr-Eq'au\'.nD{ANrtr'!

Uiiltd/cry

Inspiring Creative and lnnovative Minds

-