P. 1
Akkavai Ooththen

Akkavai Ooththen

|Views: 327|Likes:
Published by kannan

More info:

Published by: kannan on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

எG அdகாைவ ஓgேதG எG அdகாைவ ஓgேதG எG அdகாைவ ஓgேதG எG அdகாைவ ஓgேதG …

எG ெபயû அuேபg.வய@ 2I.எG அLபா அuமாQடG ெசGைனயl0
வசிdகிேறG.எG ெசா§த அdகா ச0கீதா (வய@ 32) எG வ Lட@கி0 தG
கணவ@டG வசிdகிறாu.அதனா0 எLெபா@@u எ0கu வ Lµ0 தாG
இ@Lபாu..அவgd@ 6 மாத @ழ§ைத ஒG@ உuள@.எG அdகா ந0ல
சிவ§த நிறu.அசLபl0 நµைக சிேனகா ேபாGற உட0 கL_.சிûLபழகி.சûயான
நாL_ கLைட.@uள| @திd@u பா0 ெகாMட மாûQகu,கிண@ ேபாGற
ெதாLQu,ெபûய @g@,தµgத ெதாைடகu எG அdகா ச0கீதாைவ பாûdக
பாûdக எனd@ அவைள ஒdக ஆைச வ§த@......

ஒ@ நாu எG வ Lµ0 யா@u இ0லாத சமயu,நாG 'தகாத உறQ
கைதகைளL பµg@d ெகாMேட ைக அµg@dெகாMµ@§ேதG.அLெபா@@
எG அdகா தG @ழ§ைதµடG எG வ L_d@ வ@u சgதu ேகLட@.உடேன
நாG @@ நிûவாணமாü ஒ@ ைகயl0 கைத 'Qd'@ட@u ம@ ைகயl0 எG
_@ட@u தைரயl0 உLகாû§@ ெகாM_ எG அைறயlG வாசைல பாûgத
வMணu ைக அµg@d ெகாM_ இ@§ேதG.எG அdகா எGைன இ§த
ேகாலgதி0 பாûdக ேவM_u எGபத_ேக இ§த @ய_சி.நாG எMணlயபµ
எG அ@ைம அdகா தG @ழ§ைதµடG எGைன இ§த ேகாலgதி0 பாûg@
அதிû§தாu.எG@ைடய 7 அ0@ல க@gத உலdைகைய பாûg@
உைற§தாu.அ§த சைமயu பாûg@ எG உ8ச கLடu அைட§g@ பா0
ேபாGற வl§@ 3 அµ உயரg@d@ சிதறிg ெதள|gத@.எGனா0 கL_L ப_gத
@µயாம0 எG அdகாவlG @GQ திணறிேனG.உடேன எG அdகா அைவ
எ0லாவ_ைறµu பாûgத பlGனû சLெடG@ .......

உடேன எG அdகா அைவ எ0லாவ_ைறµu பாûgத பlGனû சLெடG@
தி@uபlL ேபாüவlLடாu.ஏேதா ஒ@ உணû8சியlG ேவகgதி0 அdகாவlடu
இLபµ ெசü@வlLேடாேம எGற பயu எGைன ஆLµLபைடgத@.சிû@ ேநரu
கழிg@ எனd@ சாLபா_ எ_g@ ைவdக அdகா எGனைறd@
வ§தாu.அdகாவlG @கgைதL பாûdக @µயாம0 @ன|§@ ெகாMேட
உLகாû§@ இ@§ேதG.அdகா எனd@ சாLபா_ எ_g@ ைவgதாu.@ன|§@
ெகாMேட சாLபlடலாேனG.

'நிமிû§@ உLகாû§@ சாLபl_டா...' எG@ அ@gதமாக ெசாGனாu அdகா.
ெகா@ச ேநர அைமதிd@ பlGனû
'யாைர நிைன8ð அLபµ ெச@ேசG@...நாG ெதû@சிdகலாமா????'
அைமதியாக இ@§gேதG....ெவ@ ேநர அைமதிd@ பlGனû
'ேடü தuபl ¨நாG உG அdகா டா¨..ைதûயமா ெசா0@ ..உG வயðல இ@

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:
தLபl0ைலடா..ைதûயமா ெசா0@..ðuமாதான ேகd@ேறG!!!!!' ெம@வான
@ரலி0 அdகா ேகLடாu.

அdகா ேகாபLபடாம0 இLபµ ேகLபைத பாûg@ அதிû8சிµu ஒ@ பdகu காம
உMû8சிµu ெகாMட எனd@ 'நாG உG அdகா டா'...நாG உG அdகா டா..'
எGற அவள|G வாûgைதகu மM_u மM_u ஒலிgத@.

எG உலdைக _0 அdகாவlG QMைடd@ ஏ0கி கuபu ேபால ஜLµ
அணlயாத @0கியl@0 வlðdெகG@ எ@uபl நிGற@.

மி@§த காமg@டG அdகாைவL பாûgேதG.அவgu எGைனL பாûg@
கிரdகமாக சிûgதாu.

'ேடü தuபl..ைதûயமா ெசா0@டா ..எனd@u உG வயசி0 உMû8சிகu
இLபµ தாG இ@§த@..அ§த உணû8சிd@ உட@d@டG த ணl ேபாடைலGனா
பlர8சிைனதாG ெதûµமா!!!'

எG உuளgதிu ஒ@ Q@ இGபu _கuபமாü எ@§த@..
அLபµயானா0 அdகா தG வாலிப வயதி0 தG உMû8சிகgd@ நGறாக
த ணl ேபாLµ@dகிறாu எGப@ Qû§@ _ûg@LேபாேனG.

'அdகா ..அ@ வ§@ ..அ@ வ§@...ேவணாu..அைத வl_..'

'ேடü தuபl..ைதûயமா ெசா0@டா...நாG எGன ேவg@ ம@சியா..உG அdகா
தாேனடா'


'அdகா ..அ@ வ§@ ..ந ேகாவl8ðdகdðடா@..சûயா'

'சgதியமா ேகாவl8ðdகமாLேடMடா...ெசா0@'

'அdகா..உGைன நிைன8ðgதாG ைக அµ8ேச0கா'

'கா ..கா..' சிûgதாu அdகா.

'ெபாü ெபாü ..ஏ0கிLட எGனட இ@d@ மைடயா..' அdகா சிûg@d ெகாMேட
ேகLடாu.

' அdகா உ0கிLேட எ0லாேம இ@d@..அ@Qu ெப@ð ெப@சா இ@d@..ஆழu
ஆழமா இ@d@'எGேறG ெகா@ச@u ð8சேம இ0லாம0.

'ஓ அLபµயா ச0கதி..எG அGQ தuபld@ எ0கிLேட எ@ ெப@சா ெதûµ@ எ@
ஆழமா ெதûµ@????' கிMடலாக ேகLடாu.

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

'அdகா..உG ெரM_ காüகgu அ@ல இ@dகிற @ைலகgu ெராuப
ெப@ð..உG ெதாLQu ெராuப ஆழu..கிM@ மாதிû...'

'u..u....அLQறu...'கிரdகமாக ேகLடா0 அdகா
'அLQறu..உG ெபûய இ_Lைபµu @gைதµu பாûgதா0 உG ðதிL QMைட
கMµLபாக உLபலா ஆழமா இ@d@u@ எனd@ I00/ எனd@ நuபldைக
இ@d@dகா..'G@ ெகா@ச@u ð8சேம இ0லாம0 படd@G@
ெசா0லிLேடG.

அdகா ெகா@சமாவ@ திL_வாu எG@ எதிûபாûgத எனd@ ஏமா_றu தG
மி8சu.

அdகா சிûgத @கg@டG '8சீ..ேபாடா..வா@..உG க_பைன ெராuப
ந0லாgதாG இ@d@...எ0கி@§@ இைதெய0லாu ேபச
கg@dகிLµேயா('காமேலாகu.காu நMபûகள|டமி@§@ எGபைத அவள|டu
பlற@ ெசாGேனG)!!!'

'u...ெமாத0ல ேசாைற சாLபl_டா..உG க_பைனைய அLQறமா ேகdகலாu!!!'....

எG அdகாைவ ஒgேதG (பாகu- 4 )!!!!!'u...ெமாத0ல ேசாைற சாLபl_டா..உG க_பைனைய அLQறமா ேகdகலாu!!!'

அdகாவlG காமgத ðLடதா0 கிdகி0 இ@§த எனd@ சாLபlடேவ
மனதி0ைல...

'அdகா...அdகா.....'

'எGனடா...@ன@ேர..'

'உGைன @@சா பாdக@u@ ெராuப நாளா ஆைசdகா...'

'ேடü..எG நிலgைத பாûgதா0 ந பாdகறேதாட ðuமா இ@dக
மாLேட..ேமய§@ உழQu ெச@சி_ேவடா ..அOவளQ ெபûய உலdைகைய
வ8சிdகிL_ ðuமாவா இ@Lேப..இLேபாேவ பா@..எLபµ @gதிdகிL_
நிd@@..'G@ எG @0கிைய காLµ சிûgதாu.

'அdகா Lள O dகா Lள O dகா ஒ@ தடைவ மL_u dகா...'

'இ0ைலடா ..இLேபாதாG நிலg@ல @த0 வlைள8ச0 ஆகி (அ@கி0 ப_g@
வlைளயாµdெகாMµ@§த தG @ழ§ைதையL பாûg@) ப8ைச நிலமா
இ@dேகG@ பாûgேதG..ந ேவற உழ@u@ ெசா0ேற...சû..சû..ந ெமாத0ல
சாLபl_... '

'தா0O dகா ....'

எGறபµ கட கட §@ சாLபlL_ @µgேதG.

அdகா தG @ழ§ைதைய எ0கu ெப_ேறாûG ெபûய ப_dைகயlG ஒ@
@ைலயl0 கிடgதினாu.

நா@u எG ெப_ேறாûG ெபûய ப_dைக அைறயl@u @ைழ§ேதG.

அdகா ப8ைச நிற Qடைவ,ெவuைள நிற ஜாdெகL அணl§தி@§தாu.
அdகாவlG பா0 @ட0கu ஜாdெகLµ@u அ@dகLபL_ இ@§த@.

இ@dகமான பாவாைட அவள|G ெபûய அMடா @Mµைய இ@dகி ஒLµd
ெகாM_ இ@§த@.

இைதd கM_ எG @0கி எG அ@மதியlGறி தானாக அவlg§@
வl@§த@.சLைடையµu வlலdகி நிûவாணமாü எG ெசா§த அdகா @G
நிGேறG.
ெவLகg@டG @ழ§ைத அ@கி0 நிGறி@§த எG அdகாவlG அ@கி0
அuமணமாü8 ெசGேறG.அdகாைவ அைணg@ @gதமிL_ அdகாவlG
ேசைலைய உறி§@ எ_gெதG.அdகா ந0ல ஒg@ைழLQ த§தாu.ெம@வாக
அவள|G ஜாdெகLைடµu கழ_றிேனG..அைர நிûவாணமானாu(ெவ@u
பாவாைடµடG).அவைள கLµ அைணg@ வாயா0 அdகாவlG _சணldகாü
மாûQகைள கµg@d @தறலாேனG.
அவள|G பா0 @ட0கu திமிறி @திgதன.க@gத ந Mட @ைலகள|G மதி@§த
அவள|G பா0 ெசாL_கைள ðைவg@ உறி§@ மகிg§ேதG.எG தைலைய
வ@µயபµ @னக@டG

'u...u.....'
'.u...தuபl..ெம@வாடா...Lள O...ெம@வாடா..'
எG@ @னகினாu ச0கீ அdகா.

எG ம@மகG(அdகாவlG @g§ைத) எGைனL பாûg@ @ைறLபைதL பாûg@
இG@u ேவகமாக அdகாவlG @ைலைய கµg@ உறியலாேனG.

அdகா அலறினாu.

'ேபா@uடா அuேபg..அைத வl_டா..வலிd@@...@ழ§ைதd@u ெகா@சu பா0

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:
ைவடா Lள O....'

10 நிமிட உறிய@d@L பlற@ இரM_ @ைலகள|@u ேம_ெகாM_ ஒ@
ெசாL_ பா@u இ0லாத நிைலயl0 அdகாவlG மாûபlலி@§@ எG வாைய
எ_gேதG.ெசாûdகgதி0 இ@Lப@ ேபாGற எMணu ஏ_பLட@.

'தuபl..ேபா@uடா...Lள O...வl_டா...அüேயா..எGனால ◌் @µயைலடா
அuேபg..Lள Oடா'எGறாu அdகா.

பlற@ @Lµ ேபாL_ அdகாவlG @Mµகைள எG இரM_ ைககளா0
பlைண§@ ெகாMேட அdகாவlG ெதாLQைள எG நாdகா0
ேதாMµேனG.நாdகா0 நGறாகg ேதாMµg ேதாMµ உறி§@
ெகாMµ@§ேதG.அவள|G இ_LQ மµLQகu ஒOெவாGறி_@u எG எ8சிலா0
_ைஜ ெசüேதG.
அdகாேவா எG தைல மயlû0 தG @கgைத Qைதg@ எGைன
@gதிdெகாMµ@§தாu...@னக@டG...

5 நிமிட0கgd@L பlற@...

எG கவனu இLெபா@@ அவள|G இ_LQd@ கீg ெசGற@.

அdகாவlG ப8ைசL பாவாைடயlG நாடாைவெயG ப_களா0 அவlgdக
@யû8சிgேதG.அdகா 'ேவMடாuடா தuபl ...@ழ§ைத பlற§த அLQறu உ0க
மாமாðட அ0க இ@வைர(6 மாதமாக) ைக ைவdகைலடா...ேவMடாuடா..இ@
ேபா@uட இGைனd@...Lள Oடா..'

இைதd ேகLக ேகLக எG @_ ஏறிய@..

எG ப0லா0 கµg@ இ@gத@u அdகாவlG இ@dகிய பாவாைட ச_@
அவlg§த@.அைத கµனgேதா_ அவu @Mµயl0 இ@§@ உறிg@ கீழாக
எ_gேதG.
எG @கg@d@ ேநராக இ@§த எG ரgதgதிG ரgதu..எG அdகாவlG
QMைடையL பாûg@ ஆµLேபாேனG.அடû§த க@ைமயான @µகgd@
ந_ேவ ேநராG சீரான ெபûய சிவLQ ெவµLQ7பlளQ.எG _0 எGைன வlL_
அ@§@வl_u அளவl_@ வழdகgைத வlட I அ0@லu அதிகமாக (அதாவ@ ö
அ0@லமாக) வlைரg@d ெகாMµ@§த@.

அdகா ெக@சிd ெகாM_u @னகிdெகாM_u இ@§தாu.

எG @கg@d@ ேநராக இ@§த அdகாவlG பlறLQ@Lபl0 எG @கgைத
Qைதg@ எG நாdகா0 அ@gதமாக எG அdகாவlG ðதிdகிண_றி0 @û
வாரலாேனG.அdகாவா0 நி_கேவ @µயாம0
'அüேயா ..அüேயா..எG உயlû ேபானேத' எG@ கதறினாu.

தான|@§த கிண_ைற தG ெசா§த மாமா @û வா@வைதµu தG அuமா
வலியா0 அ@@ அல@வைதµu பாûg@ எG ம@மகG(அdகா @ழ§ைத)
அைமதியாகL பாûg@ ரசிg@d ெகாMµ@§தாG.

அdகாவlG ðதிgதMணlைர õ நிமிடu @µg@ @µ§த@u..எG வாைய
ெவள|ேய எ_gேதG.எG ப_கள|0 ஒLµயl@§த அdகாவlG QMைட
@µகைள எ@§@ அdகாவlG @ைலயl0 @LபlேனG.
அேத வாµடG அdகாQd@ உதL_ @gதu ெகா_gேதG.அdகா உMû8சி
ெவuளgதி0 ஆµLேபாயl@§தாu.

எG அdகாைவ ஒgேதG (கைடசி பாகu)!!!!!


ச_@ ேநர @gதgதி_@L பl_@,

'அdகா ..கLµ@d@ வா...சீdகிரu..' எGேறG.

'அüேயா..ேவMடாuடா நாG ெக@சிd ேகL_dகிேறG..தuபl..இ@ேவ எG
உடuைப I0 நாைளd@ ஒG@u அைசdக@µயாத அளQd@
ஆdகி@8சிட...வl_டா..Lள O..இGெனா@ நாைளd@ வ8ðdகிடலாuடா..'

'இ0ைல..இ0ைல..இLெபாேவ...' எGேறG.

எG _ைலL பாûgத@u அdகாQd@ இG@u பயu ஆன@..

'அüேயா ..இOேளா ெப@ைச இ@வர நாG உuள
எ_g@dகிLடதி0ைலடா..பாûgத@மி0ைல..எ§த ◌ு சிGன@டா ...ந தாG
பாûgேதயl0ைல..ப8ைச உடuQடா...ேவMடாuடா நாG ெக@சிd
ேகL_dகிேறG.. தuப ...'

'அdகா ஒG@u ஆகா@..நாG உG தuபldகா..உனd@ வலி8ð@Gனா உடேன
நி@gதிடலாu சûயா..உG ðதி ஓLைட சிGனதா இ@§தா@u ஆழu
அதிகu...@OL..ேபாL_ ஆழu பாûg@L_ ெவள|ேய எ_g@_ேற0கா Lள O..'

ெகா@ச ேநர ெக@ச@d@ பlற@ அdகா தG தைல @µைய ெகாMைட
ேபாL_dெகாM_ பயg@ட@u ந_dகg@ட@u கLµலிG ம@ @ைலயl0
ேபாü ப_gதாu.இGெனா@ @ைலயl0 இ@§@ அவள|G @g§ைத தG
அuமா ஓdகLபடLேபாவைதL பாûdக வlழி திற§@ பாûg@d ெகாMµ@§த@.

ேமைஜயl0 இ@§த எG அuமாவlG ந0லMைண பாLµைல எ_g@ எG
அdகாவlடu ெகா_g@ எG _ைல நGறாக8 சLபlய பlற@ அதி0 ேபாL_g

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:
தடQமா@ ெசாGேனG.@ழLபg@டG நாG ெசாGனபµேய எG அ@ைம
அdகா õ நிமிடu ெசüதாu.அவu எG _ைல8 @Lபlன @Lைப எGனா0
இG@வைர மறdக இயலா@.இ@வ@u காமgதிG உ8சிd@ ெசG@வlLேடாu.

கLµலிG ேம0 ெம@வாக ஏறிேனG.அdகாவlG தµgத ெதாைடகgd@
இைடயl0 ெசG@ மMµயlLேடG.

'அüேயா..ேவMடாuடா நாG ெக@சிd ேகL_dகிேறG..தuபl'

நG எைதµu எG காதி0 வா0கிd ெகாuளவl0ைல.

ெம@வாக எG _@ உலdைகைய எ_g@ அdகாவlG ெதாைடகgd@
இைடயl0 QMைடயlG ந_வl0 ðதியl0 அ@gதிேனG.அdகா
கgதிேயவlLடாu வலியl0.

உuேள ேபாகாம0 ெவ@ ேநர சிரமLபLட@.
5 நிமிட @ய_சிd@Lபlற@ ஒ@ அ@gதி0

'அüேயா..அuமா...அüெயா..அuமா...u...u..கா ..கா.....காஅ.....ஆஆஆஆஆஆஆ'

எGற அdகாவlG கதற@டG அவu ðதிd@u அவu ரgதg@டG உuேள
Q@§ேதG.


'ெசgேதG..........ஆஆ...ஆஆஆ.....ஆஆ...அuமாஆஆஆஅ'எG றாu அdகா ச0கீ.

'8சலL..8சலL.......சலd...சலd' எG@

உugu ெவள|µமாக இ@g@ வlL_ அdகாைவ எG ெப_ேறாûG
ப_dைகயlேலேய Iõ நிமிடu நGறாகL Qணû§த பlG எG கா0 லிLடû
வl§ைத எG அdகாவlG கûLபLைபயl0 அவu ரgதgேதா_ எG _லா0
ஊ_றிேனG.'அüேயா....தuப ..உuேள அOவளQ
இடமி0ைலடாஅ...ஆஅ....ஆஅ'எG அdகா @µgேத ேபானாu.

எG _0 எG அdகாவlG ðதிd@uேள சி@gதQடG..
'Lள O...ெவள|ேய எ_டா..தuப ...'எG@ அdகா ெக@சினாu.
பûதாபLபL_ எG _ைல ெவள|ேய ெய_gேதG...

அdகாவlG ðதி வlû§@ ஒ@ நிஜ உலdைக உuேள ேபாü வ@u அளவl_@
வlû§@ இ@Lபைத கM_ இ@வ@u அதிû8சி அைட§ேதாu...மGன|dகQu...
@வ@u அதிû8சி அைட§ேதாu....


(@µ§த@)


http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->