BFU101 ĠKTĠSAT I

Mikro ekonomi
Prof. Dr. Nejat Erk

ÜRETĠM KURAMININ BÖLÜM FĠZĠKĠ YÖNÜ 5 .

. • Kısa ve uzun dönem ayrımı • Üretim dönemleri ve toplam. • Üretim fonksiyonu kavramı ve anlamı.AMAÇ  Bu bölümün tamamlanması sonrası aşağıdaki sorulara cevap vermiş olacağız. marjinal ve ortalama üretim • Eş ürün eğrileri ve marjinal ikame oranı • Eş ürün eğrilerinde ölçek kavramı ve Cobb Douglas üretim fonksiyonu • Eş ürün eğrileri ve ekonomik üretim alanı kavramı.

Qmax en yüksek üretim miktarı Qmax=f(L.M) L = iş gücü K= sermaye N= doğa M= girişimciyi göstermektedir.K.Üretim • Üretim. girdilerle elde edilebilecek maksimum çıktılar arasındaki teknik ilişkiyi ortaya koyar. . girdilerin çıktılara dönüşümü veya girdilerin işlenmesiyle çıktılar elde etme işlevinin yerine getirilmesidir Üretim fonksiyonu Üretim fonksiyonu.N. Burada.

İktisatta Kısa ve Uzun Dönem Ayrımı TEK DEĞĠġKEN GĠRDĠ ĠLE ÜRETĠM A P yükseliyorken A P maksimumdayken A P düşüyorken M PA P MP=AP M PA P .

3. 2. 4. Azalan verimler kuramının işlemesi belli bir işgücü düzeyinden sonra başlamaktadır. Temel olarak azalan verimler kanunu MP eğrisinin şekli ile ilgilidir. Girdilerden en az birinin sabit tutulması gerekir. 1. teknoloji düzeyinin değişmediği varsayımına da dayanmaktadır. Söz konusu kanunun geçerliliği.Azalan Verimler Kanunu Ekonomi kuramında TP’nin j noktasından itibaren eğimindeki artışındaki azalış (MP deki düşüş) azalan verimler kanunu olarak tanımlanmaktadır. . 5. Azalan verimler kanunu belli bir noktadan sonra MP eğrisinin düşeceğini ileri sürmesine karşın bu düşüşün sürati hakkında bir görüş ortaya koymaktadır.

T P eğrisi bu dönemde de yükselmeye devam etmektedir. .Üretimin Üç Döneminin Ele Alınışı I.Dönem: a1 den a2 ye Kadar Olan Bölüm: Bu dönemde A P ve M P düĢmekte olup pozitif değerlere sahiptirler.Dönem: Merkezden a1 e Kadar Olan Bölüm: A P yükseliyorken M P. A P nin üstünde seyretmektedir. III. II. Ayrıca M P bu dönemde maksimum düzeydedir.Dönem: a2 nin Sağındaki Bölüm: Görüldüğü gibi bu bölümde MP negatif bir değere sahiptir ve T P düĢmektedir. A P bu dönemin baĢında maksimumdur ve dönem sonunda M P sıfır olmaktadır.

= -dk/dl = dk/dl  .Merkeze dıĢ bükeydirler MARJINAL TEKNĠK ĠKAME ORANI Sermaye ve iş gücünde meydana gelen küçük değişmeler için.Kuzey doğu yönünde gidiĢ üretimi artırır 3.Üretim Kuramına Eş Ürün Eğrileri Yaklaşımı ÖZELLĠKLERĠ 1.İ.EĢ ürün eğrileri kesiĢmezler 4.Negatif eğime sahiptir.O.T. M. eş ürün eğrisi eğimini veren mutlak değer ekonomi kuramında marjinal teknik ikame oranı olarak tanımlanır. 2.

Eş Ürün Eğrileri Özel Durumlar MTİO sabit Tek noktada ikame MTİO sonsuz MTİO sıfır .

üretim iki katından fazla artarsa ölçeğe göre artan getiri. Yukarıdaki Cobb Douglas Üretim Fonksiyonunda. eğer üretim iki katından az artarsa ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur. Bir Üretim sürecinde.ab dir. eğer girdiler iki katına artırıldığında üretim de iki katına çıkarsa ölçeğe göre sabit getiri.Ölçeğe Göre Getiri Q = A.  +>1  +<1  +=1 ölçeğe göre artan getiri ölçeğe göre azalan getiri ölçeğe göre sabit getiri .

.EĢ Ürün Paftasında Üretime ĠliĢkin Ekonomik Üretim Sınırının Üretim BelirleniĢi Ekonomik bir üretim sırt eğrileri dışında yapılamaz (OT ve OR eğrileri).

ÜRETĠM KURAMININ FĠZĠKĠ YÖNÜ BÖLÜM 5 SON .