You are on page 1of 1

COMPARAR I CONTRASTAR …………..

ORGANITZADOR GRÀFIC

EN QUÈ S’ASSEMBLEN?

EN QUÈ ES DIFERENCIEN? RESPECTE A …..

CATEGORIES ENTRE SEMBLANCES I DIFERÈNCIES

CONCLUSIÓ INTERPRETACIÓ