You are on page 1of 22

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44A v kha c TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 625/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh qun tr kinh doanh - cn qun tr doanh nghip th-ng mi
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

SSVTN: 10 SV

H v tn

s vo s

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

2172-K44A3

Nguyn Th

Toan

19/10/1989 Kh

256860

2173-K44A5

L Vit

Nm

Nam 20/03/1990 Kh

256861

2174-K44A7

Nguyn Vit

Quang Nam 26/11/1990 Kh

256862

2175-K44A7

L nh

V-ng

Nam 05/12/1990 Kh

256863

2176-K44QA Nguyn Phong BnhBc

Nam 12/08/1990 Kh

256864

2177-K44QA Ng Trng

Nam 04/10/1990 Kh

256865

2268-K43A3

D-ng Vn

Lm

Nam 02/09/1985 Trung bnh256956

2269-K43A4

Bi Th Thu

Lin

2270-K43A4

Nguyn Vn

Trng

Nam 02/12/1988 Trung bnh256958

Trn Vn

Hun

Nam 27/08/1987 Trung bnh255601

10 2304-K42A3

ngy nhn

09/07/1989 Trung bnh256957

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44A v kha c TNL2/2012

008-2012

10 nm 2012)

th-ng mi
SSVTN: 10 SV
k, ghi tn

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44B TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 625/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
1.ngnh qun tr kinh doanh - cn qun tr doanh nghip khch sn du lch
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 11 SV

H v tn

2178-K44B1 Trn Th

gii

Trinh

ngy sinh

xp loi

s bng

12/09/1989 Kh

2179-K44B3 Phng Th Ngc Mai

09/09/1989 Trung bnh 256867

2180-K44B3 ng Vn

Nam 01/01/1989 Trung bnh 256868

2181-K44B4 Nguyn Th ThuLinh

15/04/1990 Kh

256869

2182-K44B5 Nguyn Th

Trang

17/08/1990 Kh

256870

2271-K43B1 o Tt

Tin

Nam 20/11/1989 Trung bnh 256959

2272-K43B2 Phm Ngc

Anh

Nam 22/12/1988 Kh

2273-K43B6 ng Thanh

H-ng

05/03/1987 Trung bnh 256961

2274-K43B6 Nguyn Th Thu Trang

13/06/1987 Trung bnh 256962

10

2305-K42B7 V Qun

V-ng

Nam 25/12/1987 Trung bnh 255602

11

2312-K41B2 Phan Hiu

Hc

Nam 04/10/1985 TB kh

Sng

ngy nhn

256866

256960

255609

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44B TNL2/2012

2008-2012

ng 10 nm 2012)

khch sn du lch
SSVTN: 11 SV
k, ghi tn

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44C TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 625/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh qun tr kinh doanh - chuyn ngnh Marketing th-ng mi
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 25 SV

H v tn

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

2183-K44C1 Trn Th Ngc

Hin

29/07/1990 Kh

256871

2184-K44C1 L Th Thu

Hng

19/05/1990 Kh

256872

2185-K44C1 Nguyn Tin

Long

Nam 06/08/1990 Kh

256873

2186-K44C1 Nguyn Sn

Tng

Nam 25/10/1990 Kh

256874

2187-K44C2 Nguyn Th Mai H-ng

18/02/1990 Kh

256875

2188-K44C2 o Xun

H-ng

Nam 02/03/1989 Kh

256876

2189-K44C2 Nguyn Trung

Kin

Nam 02/10/1990 Kh

256877

2190-K44C2 Nh-

Qunh N

2191-K44C3 ng Vit

Dng

Nam 20/09/1990 Trung bnh 256879

Lin

10/11/1990 Kh

256880

11 2193-K44C3 Nguyn Th HngLoan

19/10/1990 Kh

256881

12 2194-K44C4 Nguyn Th Thu Hin

04/08/1990 Kh

256882

13 2195-K44C4 Nghim Xun

Sn

Nam 21/02/1990 Kh

256883

14 2196-K44C5 Hong Th

Anh

Nam 16/10/1989 Trung bnh 256884

15 2197-K44C5 Nguyn Th

Ph-ng N

09/12/1990 Kh

256885

16 2198-K44C6 Bi Thu

Dung

01/12/1989 Kh

256886

17 2199-K44C6 Phm B

Thi

Nam 10/05/1987 Kh

256887

10 2192-K44C3 Li Th

27/07/1990 Kh

ngy nhn

k, ghi tn

256878

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

stt

s vo s

K44C TNL2/2012

H v tn

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

18 2275-K43C1 L Mai

Ly

19 2276-K43C1 L Xun

Th-ng Nam 20/01/1989 Trung bnh 256965

20 2277-K43C2 Nguyn Vn

Trinh

Nam 10/02/1989 Trung bnh 256966

21 2278-K43C4 Trn Vit

C-ng

Nam 30/04/1988 Trung bnh 256967

22 2279-K43C4 Nguyn Th

Ph-ng N

23 2280-K43C4 Hong Xun

Thng Nam 25/05/1989 Trung bnh 256969

24 2281-K43C4 o B

Vinh

Nam 27/11/1988 Trung bnh 256970

25 2311-K42C6 L Trng

Tnh

Nam 18/09/1979 Kh

ngy nhn

k, ghi tn

20/07/1989 Trung bnh 256964

09/09/1988 Trung bnh 256968

255608

Trang

Q s 626/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44D TNL2

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 626/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh k ton - cn k ton ti chnh doanh nghip th-ng mi
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 16 SV

H v tn

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

2200-K44D1 Nguyn Th

Yn

30/09/1990 Kh

256888

2201-K44D2 Thi Duy

Long

Nam 16/10/1990 Kh

256889

2202-K44D3 Phan Th Hi

04/09/1990 Trung bnh 256890

2203-K44D5 Nguyn Th

Bin

24/08/1989 Kh

256891

2204-K44D6 Nguyn Ph-ngAnh

30/01/1990 Kh

256892

2205-K44D6 Nguyn Th

Tho

26/03/1989 Kh

256893

2206-K44D6 Nguyn Vn

Tin

Nam 02/11/1990 Kh

256894

2207-K44D7 V-ng Tr

Hi

Nam 08/06/1990 Trung bnh 256895

2208-K44D7 Hong Th

H-ng

25/04/1990 Kh

256896

10 2209-K44D7 inh Trung

Kin

Nam 07/09/1990 Kh

256897

11 2210-K44D7 Nguyn Th

Ngc

12 2211-K44D7 Hong Cng

Thng Nam 06/11/1990 Trung bnh 256899

13 2212-K44D7 Trn Hng

Tr-ng Nam 13/09/1989 Kh

14 2282-K43D2 H Vn

Ba

Nam 18/06/1988 Trung bnh 256971

15 2283-K43D7 Nguyn Th

Tho

08/12/1989 Trung bnh 256972

16 2306-K42D2 Bi Ngc Thi

Anh

28/08/1987 Trung bnh 255603

ngy nhn

k, ghi tn

20/10/1989 Trung bnh 256898


256900

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44E TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 625/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh qun tr kinh doanh - chuyn ngnh Th-ng mi quc t
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 06 SV

H v tn

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

2213-K44E1 SengALun

Ditavong Nam 18/10/1987 Trung bnh256901

2214-K44E3 Phm Thanh

Hi

Nam 07/12/1987 Kh

256902

2215-K44E4 Nguyn Th

Hng

16/12/1990 Kh

256903

2284-K43E2 Nguyn Trung Dng

Nam 16/06/1989 Kh

256973

2285-K43E2 Nh Vn

Tho

Nam 09/09/1987 Trung bnh256974

2307-K42E2 L Hng

Ngn

ngy nhn

k, ghi tn

08/04/1988 Trung bnh255604

Trang

Q s 627/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44F TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 627/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh kinh t - chuyn ngnh kinh t th-ng mi
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 24 SV

H v tn

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

2216-K44F1 Bi Vn

An

Nam 02/05/1990 Kh

256904

2217-K44F2 Nguyn Vit

Anh

Nam 14/01/1990 Kh

256905

2218-K44F2 Nguyn Th

Th

256906

2219-K44F3 inh Vn

Hoan

Nam 20/02/1990 Trung bnh256907

2220-K44F3 Th Ph-ng Thoa

06/09/1990 Kh

256908

2221-K44F3 Nguyn Th ThuThu

03/02/1991 Kh

256909

2222-K44F3 Nh Xun

Trnh

Nam 22/05/1990 Trung bnh256910

2223-K44F5 Mai c

An

Nam 21/08/1990 Trung bnh256911

2224-K44F5 L Th

Chm

14/05/1990 Trung bnh256912

10 2225-K44F5 Bi Th

Chinh

26/12/1989 Kh

11 2226-K44F6 V Vn

Hnh

Nam 19/03/1990 Trung bnh256914

12 2227-K44F7 Phm Ngc

Duy

Nam 19/02/1990 Trung bnh256915

13 2228-K44F7 Nguyn Thnh Long

01/06/1990 Kh

Nam 21/11/1990 Kh

ngy nhn

k, ghi tn

256913

256916

14 2229-K44F7 H S

Thng Nam 02/12/1990 Trung bnh256917

15 2286-K43F1 Phm Thnh

Cng

16 2287-K43F1 L Vn

Thnh Nam 17/11/1988 Trung bnh256984

17 2288-K43F2 Nguyn Hi

Nam 07/08/1986 Trung bnh256983


Nam 20/12/1989 Trung bnh256985

Trang

Q s 627/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44F TNL2/2012

18 2289-K43F2 Nguyn Vn

C-ng

Nam 04/04/1989 Trung bnh256986

19 2290-K43F2 Trn Hu

Tun

Nam 31/12/1988 Trung bnh256987

20 2291-K43F3 Nguyn Th Chc


Ngc
21 2292-K43F3 Thiu Ngc

24/03/1989 Trung bnh256988

Tr-ng Nam 23/08/1989 Trung bnh256989

22 2293-K43F4 Nguyn Trng Hiu

Nam 30/12/1989 Trung bnh256990

23 2294-K43F4 Nguyn H

Ph-ng N

24 2310-K42F6 Nguyn Vn

Cc

26/05/1987 Trung bnh256991

Nam 28/04/1988 Trung bnh255607

Trang

Q s 629/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44N TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 629/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh ngn ng anh- chuyn ngnh ting anh th-ng mi
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 12 SV

H v tn

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

2247-K44N1 V Hnh

Linh

26/09/1990 Kh

256935

2248-K44N1 Nguyn Tnh

Tm

09/07/1990 Kh

256936

2249-K44N2 o Th

Ngi

10/09/1990 Trung bnh 256937

2250-K44N2 V Th Lan

Ph-ng N

2251-K44N2 L Thanh

Tng

Nam 23/06/1990 Trung bnh 256939

2252-K44N4 V-ng Th

Tr

12/04/1990 Kh

256940

2253-K44N4 Tng Th Hng

Vn

04/04/1990 Kh

256941

2254-K44N5 Nguyn Th

Hoa

08/05/1990 Kh

256942

2255-K44N6 Nguyn Th

Hin

02/03/1990 Kh

256943

10 2256-K44N6 Nguyn Th MinhPh-ng N

06/04/1990 Kh

256944

11 2257-K44N6 V Th Bch

Quyn

15/02/1990 Kh

256945

12 2258-K44N6 Th

Thu

15/04/1990 Trung bnh 256946

02/08/1990 Kh

ngy nhn

256938

Trang

Q s 629/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44N TNL2/2012

p
hc 2008-2012
thng 10 nm 2012)

h th-ng mi
SSVTN: 12 SV
k, ghi tn

Trang

Q s 628/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44H TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 628/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh ti chnh ngn hng - cn ti chnh ngn hng th-ng mi
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 10 SV

H v tn

gii

xp loi

s bng

2230-K44H1 Bi Minh

2231-K44H1 ng Th QunhHoa

2232-K44H2 Trn Anh

Nam 18/09/1989 Trung bnh256920

2233-K44H2 V Ngc

Hi

Nam 11/12/1990 Trung bnh256921

2234-K44H3 Nguyn Ngc

Hi

Nam 27/02/1990 Kh

256922

2235-K44H6 L Vn

Khi

Nam 24/10/1988 Kh

256923

2236-K44H6 Phm Th

Qunh N

09/08/1990 Kh

2295-K43H1 Nguyn Th

H-ng

24/04/1989 Trung bnh256992

2296-K43H2 Nguyn Vn

Vinh

Nam 18/08/1989 Trung bnh256993

Long

Nam 06/06/1988 Trung bnh256994

10 2297-K43H3 Trnh Duy

Chin

ngy sinh

ngy nhn

Nam 02/09/1988 Trung bnh256918


21/01/1990 Kh

256919

256924

Trang

Q s 628/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44H TNL2/2012

2008-2012

g 10 nm 2012)
th-ng mi
SSVTN: 10 SV
k, ghi tn

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44I TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2- kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 625/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh qun tr kinh doanh - cn qun tr th-ng mi in t
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

SSVTN: 18 SV

H v tn

s vo s

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

2237-K44I1

Trn Mnh

Thng Nam 05/11/1990 Trung bnh 256925

2238-K44I2

V Qunh

Vn

Nam 28/12/1990 Kh

256926

2239-K44I3

Phm Vn

Nam 16/01/1988 Kh

256927

2240-K44I3

V-ng Tr-ng

Giang

Nam 02/09/1988 Kh

256928

2241-K44I3

Phm Thnh

Trung

Nam 02/09/1990 Trung bnh 256929

2242-K44I5

Nguyn Khnh

Ton

Nam 14/09/1990 Trung bnh 256930

2243-K44I5

ng Th

Tun

2244-K44I5

Phm Anh

Tng

Nam 16/03/1990 Trung bnh 256932

2245-K44I6

L Th

Ho

10 2246-K44I7

Nguyn Th

Nguyn N

11 2298-K43I2

Nguyn Ph-ng Dung

12 2299-K43I2

L-u Vit

Ngc

Nam 17/01/1988 Trung bnh 256996

13 2300-K43I3

V Quc

Vit

Nam 16/11/1988 Trung bnh 256997

14 2301-K43I4

D-ng Minh

Hi

Nam 12/08/1989 Trung bnh 256998

15 2302-K43I5

Nguyn Ngc

Anh

Nam 14/06/1989 Trung bnh 256999

16 2303-K43I6

Nguyn Th nh Hng

17 2308-K42I3

Nguyn Quang Hng

Nam 10/11/1986 Trung bnh 255605

18 2309-K42I4

Nguyn Cao

Nam 30/10/1988 Trung bnh 255606

C-ng

15/06/1990 Gii

ngy nhn

256931

20/08/1988 Trung bnh 256933


17/01/1990 Gii

256934

02/03/1988 Trung bnh 256995

16/08/1988 Trung bnh 257000

Trang

Q s 625/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44I TNL2/2012

08-2012

0 nm 2012)

in t
SSVTN: 18 SV
k, ghi tn

Trang

Q s 630/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44S TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


i hc chnh quy kha 44 TNL2 - kha hc 2008-2012
(Km theo quyt nh s 630/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh h thng thng tin qun l - cn Qun tr h thng thng tin tt &Tm
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

s vo s

SSVTN: 09 SV

H v tn

gii

ngy sinh

xp loi

16/08/1990 Kh

s bng

2259-K44S1 Nguyn Bch Ph-ng N

2260-K44S1 Chu Vn

Quang

Nam 18/07/1990 Trung bnh256948

2261-K44S1 H Huy

Sn

Nam 10/02/1989 Trung bnh256949

2262-K44S1 Nguyn Th Thu

2263-K44S1 on Thanh

Vn

Nam 06/10/1990 Trung bnh256951

2264-K44S2 H Xun

Hiu

Nam 16/12/1990 Trung bnh256952

2265-K44S4 Hi

ng

Nam 24/01/1990 Kh

2266-K44S4 Cao Lan

Ph-ng N

2267-K44S4 Trn nh

Tr

ngy nhn

256947

15/02/1990 Trung bnh256950

256953

04/08/1990 Kh

256954

Nam 06/12/1989 Kh

256955

Trang

Q s 630/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

K44S TNL2/2012

08-2012

10 nm 2012)

ng tin tt &Tm
SSVTN: 09 SV
k, ghi tn

Trang

Q s 631/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

C13TNL2/2012

danh sch cp bng tt nghip


cao ng chnh quy kha 13 TNL2 - kha hc 2009-2012
(Km theo quyt nh s 631/Q-HTM-T ngy 03 thng 10 nm 2012)
ngnh Qun tr kinh doanh - chuyn ngnh marketing V KINH DOANH KS DU LCH
Vo s cp bng ngy 03/10/2012
stt

SSVTN: 20 SV

H v tn

s vo s

gii

ngy sinh

xp loi

s bng

98-C13B1

Phm Vn

Mnh

Nam 12/04/1991 Trung bnh A096795

99-C13B2

Nguyn Th

Lanh

14/06/1991 Trung bnh A096796

100-C13B2 ng Cm

Linh

28/12/1991 Trung bnh A096797

101-C13C1 Trn Nam

Vit

Nam 17/10/1990 Trung bnh A096798

102-C13C1 V Th

Thu

03/02/1991 Kh

A096799

103-C13C1 inh Th

Thy

20/09/1989 Kh

A096890

104-C13C2 L Th

Hu

19/05/1991 Kh

A096891

105-C13C2 Nguyn Quc

Tun

Nam 20/06/1991 Kh

A096892

106-C12B

Trn Vn

im

Nam 13/08/1989 Trung bnh A096893

10 107-C12B

m Th

Thin

11 108-C12B

Phm Quang

Nam 03/10/1989 Trung bnh A096895

C-ng

Nam 11/03/1989 Trung bnh A096896

12 109-C12C Trn i

13 110-C12C Nguyn Th HoaMai

11/05/1990 Trung bnh A096894

16/05/1989 Trung bnh A096897

14 111-C12C Hong Tri

Ph-ng Nam 18/12/1984 Trung bnh A096898

15 112-C12C V Hng

Sn

Nam 09/11/1989 Trung bnh A096899

16 113-C11B1 Phng Tin

Dng

Nam 27/08/1985 Trung bnh A096900

17 114-C11C2 inh Th Ngc Hoa

18 115-C11C2 Phm c

Nam 12/02/1987 Trung bnh A096902

Hon

ngy nhn

06/05/1986 Trung bnh A096901


Trang

Q s 631/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

C13TNL2/2012

19 116-C11C2 L Thanh

Sn

Nam 28/08/1986 Trung bnh A096903

20 117-C11C2 Cao Trung

Tho

Nam 16/08/1986 Trung bnh A096904

Trang

Q s 631/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

C13TNL2/2012

2009-2012

10 nm 2012)

OANH KS DU LCH
SSVTN: 20 SV
k, ghi tn

Trang

Q s 631/Q-HTM-T ngy 03/10/2012

C13TNL2/2012

Trang