.

,
HANEKE'DEN ı / Cach';
.... Bu ı Cannes'da "En İ Yönetmen", "Fipresci
l1
ve ı ı ı Jüri Ödülü" olmak üzere üç
ödül alan Sakli, evlerinin önüne ı ı ve önceleri bir ş ğ ş ı sürede
evi/aileyi tehdit eden bir nesneye ş video kaset ve gizemli telefonlarla ı kaçan bir ailenin
hikiiyesi. Filmin ı ı iki noktadan hareketle iki ı ş ı ı ı Biri zaten filmin
ı ı ı ş "gizli" kamera görüntülerine, bir anlamda 'gözetleme'ye ı ğ ise
"ireyin ya da ulusun derinlerine ş ı ı için ş ve elbette ı ı
ı Münih ğ felsefe, psikoloji ve tiyatro ğ Viyana'da ı ş olan Michael
Haneke bu son filminde de ğ filmlerindeki bildik ı ş En önemli ı ı
ı ı ş gizli ş ve ona ş eden modern ı ı ı ı ı ı
güvensizlikleri. ı Haneke'nin ğ filmlerini ı ı ş filmleri ya da
yönetmenleri de ı ı ı Mesela, gözetleme üzerine en güzel filmleri ş Hiteheoek'u ya da
(filmdeki ailenin ı olan 'Laurent
1
j duyunca, IIDick Laurant öldü" sözüyle ş David
Lyneh'in Los/ ı ı akla geliyor. Zaten ı O/aban da yeni evli bir çiftin
evlerine ı ı esrarengiz video kasetlerle, ğ ı ğ ğ yaslanarak
ş ı Erkek, sonunda bir ğ ş geçirerek Diek ı ı öldürüyor ve kendisiyle
ş Bu kez de ı ş ı ı Laurent ş ı ı ailesindeki babalkoea
Georges'un ş ş ı ı Lyneh'in ı ı Haneke ş bir biçimde kuruyor.
Cezayir/I rak
Georges, ailesine ve kendine yönelik bu tehdit nedeniyle bilinçaltmdan çocukluk ı ı ı
ğ ı ı ı Majid girer. M1Uid, çocukken evlerinde ı ş Cezayirii ailenin ğ FLN
(Cezayir Ulusal ş Cephesi) Cezayirlilere Paris'te gösteri ğ ı ı yapar, 17 Ekim 196I'de polis
200 Cezayiriiyi katlederek Seine nehrine döker. Bu olaylarda ailesi kaybolan Majid ı ı
ı ı sebep ğ bir olay nedeniyle evden ş ı yurda gönderilir. ı ı ı ı
tehdit eden ş Majid midir?
Laurent ailesinin hem yemek yediklcri hem TV izledikleri oda ş ş ğ ı kitaplarla doludur.
ı ı ş ı ı ş de entelektüel ş ı bir ı ı ş ı erkek TV'de bir edebiyat
ı yapar. Haneke, bu konu için burjuva ve entelektüel bir aileyi bilinçli olarak ş Bu seçim
de bizi ş götürüyor ve bize birkaç ı ı ı ı ı ş ı ı ı Cezayir konusunda
yeterince tepki ı ı ı ş ve ı ı (ve ı ı ı ı ı ı ı ı
Dünün ş ş ülkeleri, bugün yerini koalisyon güçlerinin topluca ğ ülkelere
ı ı ş Hanekc Sak/ida ailenin tepkisizce ğ TV görünliileriyle ı ı ş
zihinselolarak Cezayir sorununu Irakla ğ Hiçbiri birbirinden ğ ı ı ğ ı ana
karakterin ı bile kaba bir benzetmeyle ABD ş ı ı ad ı ı ı i haltrlatmaz ı
Filmin ş ı ı ğ biçime ş ı ı Büyük burjuva, beyaz ailenin
ı seyirciye ş ı ı ı bilinçli çekimlerle. Hangi çekimin gözetleycn, hangi ı ı ı
yönetmen ı ı ı ğ ı ı birçok sahnede bilemcyiz. Yönetmenin ı ı ğ ı ı ş bir
siire sonra ı ı ı ğ 0113ya ı ı biz de ı ı ı bir bölgedc ı ı
Fatih ÖzgüvenIin 24 Ş ı İ İ için ı ğ ı ş sözler ı için de geçerli: "I\ma Iledcnsiz-
sonuçsuz suç aleminin tiryakilerini, ı ı ı ı ş ı ı ı ı ı ı niOlin
ı ı vicdan ve ctikle ilgili ğ ortaya ı ı ğ ı biraz ı ı ı ğ ı ğ ı filmierde
.... vicdan az ı demode gibi de son zamanlarda".
Sak;' ı ı ı ı ı hadar bizi ş içinde ı ı Belki de ş söyler: ı ş ş snçlayarak
kendi ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı l3irilerini kurban oldugullluza ı bdc ı ı ş ı ı ı ğ ı ı
ş ı ı ı ı onlar ı ı ı ve ı ı bir yerlerde
ı 13u bir vicdan, sorumluluk meselesidir.
ı ı ı ı (çocuk Georges'un ya da ı ı ğ annc ı ı
ş ı ş çocuklardan ya da ana ı ı ı ı ş ı ı ı ı hile
ı ı ğ bir ı ı ş ı ı ı olarak ğ ve ı ı ı ğ ı bir ortamdan
ı ş varabilir, ı ı bir dünyaya geçebilirsiniz. ı ı öteki ı 'biz'den ı
tehdit ı ı olarak görebilir, kendimize ş yaratabiliriz. Siyah, yoksul, ı ve ı
güneyinden ya da ğ ş ı ı ğ ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı bu kadar çok
ı uz'?"
13.11.2005, ı S RUI\.EN OLlVIIK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful