P. 1
IPSOS KMG Türkiye 2013 Beklentiler - Beğeniler

IPSOS KMG Türkiye 2013 Beklentiler - Beğeniler

|Views: 19|Likes:
Published by Uğur Özkan

IPSOS KMG tarafından yapılan bu araştırmada Türkiye'nin 2013 yılındaki beklentileri ele alınmıştır.

IPSOS KMG tarafından yapılan bu araştırmada Türkiye'nin 2013 yılındaki beklentileri ele alınmıştır.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Uğur Özkan on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

“Toplum

sal Beklentilerde
Kaygý A
rtýyor”
“Türkiye’nin Yýldýzlarýnda
Ýlginç Deðiþimler”
“Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý”

B
aþbakan ve C
um
hurbaþkaný'na
D
estek A
zalarak da O
lsa Sürüyor”
TÜRKÝYE2013
BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER
“2013’e Kaygýlý Baþlangýç”
1
Ýçindekiler
2 Sunuþ
4 Türkiye 2013 Genel Yýl Beklentileri
6 Kiþisel Beklentiler
8 Ekonomik Beklentiler
11 Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
24 Yatýrým Tercihleri
25 Toplumsal Beklentiler – Siyasi Gündem
47 Türkiye’nin Yýldýzlarý
59 Araþtýrma Künyesi
2
SUNUÞ
Bir yýl önce yaptýðýmýz araþtýrmada ‘toplumsal beklentilerde
bahar havasý devam ederken, ekonomide endiþe rüzgarlarýnýn
esmeye baþladýðýný’ belirtmiþtik.
Bu yýlki araþtýrmanýn sonuçlarý ise toplumsal beklentilerdeki
‘bahar havasý’nýn yerini ‘sert bir hava’ya býrakmaya baþladýðý,
ekonomideki endiþelerin ise sürdüðünü gösteriyor. Bu nedenle
2013’e toplumsal kaygýnýn yükseldiði, gerginleþtiðimiz bir ruh
hali ile giriyoruz.
2013’e girerken Türkiye ile ilgili ‘iyimser’ hislere sahip olanlar,
3 puanlýk azalma ile yüzde 49’a düþüyor. 2013’te ‘kiþisel olarak
daha iyi durumda olacaðým’ diyenler ise yüzde 41 olarak tespit
ediliyor. 2013’e girerken toplumun yüzde 46’sý, 2012’ye göre 9
puanlýk düþüþle ‘‘Türkiye ekonomisi olumlu’’ diyor. ‘Kiþisel gelirim
artar’ diyenler ise 2012’de olduðu gibi yüzde 34 olarak tespit
ediliyor. ‘2013’te enflasyon artar’ diyenler de 2012 ile ayný düzeyde
(yüzde 52) olarak ortaya çýkýyor. Borsa ile Dolar ve Euro kuru
artýþ beklentisi içinde olanlarda 2012’ye göre önemli bir deðiþim
gözlemlenmiyor.
Peki ya 2013’e girerken tüketicilerin satýn alma ve harcama
eðilimleri ne yönde hareket ediyor? En belirgin fark tatil
eðilimlerinin ciddi olarak artmakta oluþu; sadece yurtiçi tatil
eðiliminde 18 puan, yurtdýþý tatil yapma eðiliminde beklentisinde
7 puanlýk artýþ var. Turizm talebi yükselecek ve tatil alýþkanlýklarý
güçlenecek gözüküyor. Tüketici kredisi alým niyetinde 4 puan
ve bilgisayar alým niyetinde de 4 puan artýþ gözleniyor. Hareketli
olmaya aday iki sektör. Diðer ürün kategorilerindeki talep
2012’ye göre kayda deðer bir farklýlýk göstermiyor. Yýla
baþlarken, hane tüketim talebi açýsýndan alçakgönüllü bir
büyüme ile durgunluk arasýnda bir yerdeyiz.
2012 ile 2013 arasýndaki en önemli deðiþim toplumsal ruh
halimizde; tansiyonumuz yükseliyor, daha karamsar ve gerginiz.
Her ne kadar bazý konulardaki pozitif toplumsal beklenti hala
yüzde 50’nin üzerinde olsa da, 2013’e girerken özellikle dýþ
politika ve içerideki bazý temel sorunlar hakkýndaki toplumsal
algýnýn geçen yýla göre negatif yönde deðiþtiði ortaya çýkýyor.
Örneðin, 2013’te ‘Türkiye’nin uluslararasý itibarý artar’ diyenlerin
yüzde 70’ten yüzde 55’e (15 puan azalma), ‘Türkiye’nin komþularý
ile iliþkileri daha güçlenir’ diyenler yüzde 58’den yüzde 43’e (15
puan azalma), ‘Daha huzurlu bir ülke oluruz’ diyenlerin yüzde
60’tan yüzde 47’ye (13 puan azalma), ‘Yeni bir anayasa uzlaþma
ile kabul edilir’ diyenler yüzde 68’den yüzde 56’ya (12 puan
azalma), ‘Adalet daha iyi iþler’ diyenlerin yüzde 56’dan yüzde
45’e (11 puan azalma), ‘Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder’
diyenlerin yüzde 54’ten yüzde 44’e (10 puan azalma), ‘Demokratik
hak ve özgürlükler artar’ diyenlerin yüzde 58’den yüzde 50’ye
(8 puan azalma), ‘Terörle mücadele baþarýya ulaþýr’ diyenlerin
yüzde 47’den yüzde 39’a (8 puan azalma) gerilediði görülüyor.
Öte yandan ‘iç çatýþmalar artar’ diyenlerin yüzde 37’den 52’ye
(15 puan artýþ), ‘Türkiye’nin bölünme ihtimali artar’ diyenlerin
yüzde 27’den yüzde 41’e (14 puan artýþ) ve Türkiye’nin dýþ
Tansiyon:
“2013’e Kaygýlarý Artan Bir Toplum Olarak Baþlýyoruz”
3
SUNUÞ
politikasýnda sorunlar artar’ diyenlerin yüzde 54’ten yüzde 64’e
(10 puan artýþ) çýktýðý gözleniyor. Diðer bazý beklentilerdeki ilginç
bir nokta, son üç yýldýr sabit kalan Abdullah Öcalan serbest
býrakýlýr diyenlerin oranýnýn bu kez yüzde 14’ten 19’a çýkmýþ
olmasý.
2013’e girerken ‘Baþbakan’dan memnuniyet’ algýsý 11 puan azalarak
yüzde 52’ye, ‘Cumhurbaþkaný’ndan memnuniyet’ de 6 puan
azalarak yüzde 70’e düþüyor.
Yine de bu oranlarýn yüzde 50’nin üzerinde olduðu, bir baþka
deyiþle gerek Baþbakan’a gerekse Cumhurbaþkaný’na toplumsal
desteðin azalarak da olsa sürdüðü belirtilmelidir.
Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn toplumsal
beklentiler açýsýndan 2013’e kaygýlý bir ruh hali içinde girdiklerini,
ekonomik beklentilerdeki endiþelerin geçen yýlkine benzer bir
düzeyde devam ettiðini söyleyebiliriz.
Bu ruh halinin deðiþmesini ve Türkiye’nin beklentilerden çok
daha iyi bir 2013 yýlý geçirmesini diliyoruz.
Sevgi ve saygýlarýmýzla,
Vural Çakýr
Türkiye 2013 Genel Yýl Beklentileri
Kiþisel Beklentiler – Ekonomik Beklentiler
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
Yatýrým Tercihleri
5
Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý
Kamuoyunun ekonomik beklentiler yönünden endiþesi devam ediyor. 2013’e girerken
Türkiye ile ilgili ‘iyimser’ hislere sahip olanlar, 4 puanlýk azalmayla yüzde 49’a
düþüyor. 2013’e girerken Türkiye ekonomisi hakkýnda olumlu bir algýya sahip
olanlar ise yüzde 55’ten 46’ya geriliyor. Bu bulgular ekonomiye yönelik endiþelerin
2013’e girerken de devam ettiðini gösteriyor.
2013’te ‘kiþisel olarak daha iyi durumda olacaðým’ diyenler geçen yýla benzer
düzeyde, yüzde 41 olarak tespit ediliyor. Yine de 2013’e girerken ‘kiþisel gelirim
artar’ diyenler de geçen yýl ile ayný düzeyde, yüzde 34 olarak tespit ediliyor.
‘2013’te enflasyon artar’ diyenler geçen yýl olduðu gibi yine yüzde 52 düzeyinde.
Borsa ile Dolar ve Euro kurundaki artýþ beklentisi içinde olanlarýn oranýnda geçen
yýla göre büyük bir deðiþim gözlenmiyor. Bir baþka deyiþle gerek kiþisel ekonomik
beklentiler gerekse bazý makro ekonomik beklentiler açýsýndan durgun bir seyir
söz konusu.
Peki 2013’e girerken tüketicilerin satýn alma ve harcama eðilimleri ne yönde hareket
ediyor?
Burada da durgun bir bekleyiþten söz edilebilir. Sadece yurtiçi tatil beklentisinde
18 puan, yurtdýþý tatil beklentisinde 7 puan, tüketici kredisi alým niyetinde 4 puan
ve bilgisayar alým niyetinde de 4 puan artýþ gözleniyor. Spor, ulaþým, saðlýk ve
eðitim harcamalarýnda nispi de olsa artýþ bekleniyor. Diðer kalemlerdeki satýn alma
veya harcama beklentisinde ise büyük bir deðiþim beklenmiyor.
2013’te altýn en önemli yatýrým aracý olmaya devam ediyor. Yatýrým tercihinde altýný,
arsa ve konut izliyor.
6
Kiþisel Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'E GÝRERKEN
KÝÞÝSEL HÝSLER %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým 41 42 40 58 44 39 32 33 40 42 42 38 39
Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým 12 10 14 7 7 13 20 16 13 12 11 16 13
Kiþisel durumum ayný kalacak 45 45 45 34 48 45 44 50 46 44 44 45 47
Fikri Yok / Cevap Yok 2 2 1 1 1 3 4 1 1 2 2 1 1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
Tablo okuma hakkýnda:
Baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan
deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. "2013/2012 Deðiþim" hesaplamalarý Quantum tarafýndan otomatik olarak yapýlýr.
KÝÞÝSEL HÝSLER %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým 48 36 28 34 41 39 41 2
Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým 8 12 23 17 10 11 12 2
Kiþisel durumum ayný kalacak 43 52 48 47 48 48 45 -3
Fikri Yok / Cevap Yok 1 1 1 1 2 2 2 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
7
Kiþisel Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE KÝÞÝSEL
GELÝR BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 34 31 38 42 36 35 32 29 33 35 35 24 37
Ayný kalýr 51 58 42 49 55 49 43 55 51 50 49 58 52
Azalýr 15 11 19 10 10 17 25 17 17 14 16 18 12
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'E GÝRERKEN
TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER % 25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Ýyimserim 49 49 49 49 47 52 52 44 45 51 48 43 53
Ne iyimserim ne kötümserim 24 24 23 26 23 23 20 26 25 23 23 30 22
Kötümserim 27 26 28 23 29 25 29 30 29 26 29 24 25
Fikri Yok / Cevap Yok 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
KÝÞÝSEL GELÝR BEKLENTÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Artar 35 28 25 29 37 34 34 0
Ayný kalýr 52 55 44 51 49 48 51 2
Azalýr 13 17 30 20 14 18 15 -2
Fikri Yok / Cevap Yok 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Ýyimserim 56 58 41 45 57 52 49 -4
Ne iyimserim ne kötümserim 27 24 27 25 24 24 24 0
Kötümserim 16 17 31 30 19 23 27 4
Fikri Yok / Cevap Yok 2 1 1 1 0 1 0 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
8
Ekonomik Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE GENEL
TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Olumlu 46 43 48 38 41 50 50 51 46 46 44 44 50
Ne olumlu ne olumsuz 26 30 23 38 33 22 18 21 26 27 29 23 22
Olumsuz 27 25 29 22 25 27 32 28 27 27 26 33 26
Fikri Yok / Cevap Yok 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
GENEL TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Olumlu 53 51 34 40 53 55 46 -9
Ne olumlu ne olumsuz 22 28 22 24 24 22 26 5
Olumsuz 22 20 43 34 22 22 27 4
Fikri Yok / Cevap Yok 3 2 1 1 1 1 1 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
9
Ekonomik Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE ENFLASYON
BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 52 56 47 52 55 47 53 50 52 51 52 57 49
Ayný kalýr 34 33 34 37 32 37 32 31 35 33 34 28 36
Azalýr 15 10 20 11 13 16 15 20 14 16 15 16 15
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE BORSA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Borsa yükselir 33 33 32 37 37 28 30 31 32 33 32 42 31
Borsa düþer 15 12 17 15 15 18 12 13 13 16 15 14 14
Borsa ayný kalýr 29 27 31 27 26 35 30 28 31 28 31 23 28
Fikri Yok / Cevap Yok 24 27 21 21 23 20 27 28 24 24 23 21 26
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
BORSA BEKLENTÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Borsa yükselir 30 28 30 31 32 31 33 1
Borsa düþer 15 10 24 16 9 14 15 0
Borsa ayný kalýr 32 42 30 34 32 24 29 5
Fikri Yok / Cevap Yok 23 21 17 19 26 31 24 -7
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
ENFLASYON BEKLENTÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Artar 43 45 64 46 41 52 52 0
Ayný kalýr 38 41 24 38 43 34 34 -1
Azalýr 19 14 11 16 16 14 15 1
Fikri Yok / Cevap Yok 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
10
Ekonomik Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE DOLAR KURU
BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Çok artar 13 13 14 15 16 14 12 10 11 15 13 18 12
Az artar 44 45 43 37 42 51 47 42 48 41 46 37 43
Ayný kalýr 28 27 28 24 28 26 32 28 31 26 26 25 32
Az düþer 15 15 14 24 13 10 9 19 10 18 14 21 13
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE EURO
KURU BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Çok artar 13 17 9 12 19 12 11 10 14 13 11 14 17
Az artar 45 46 44 45 39 52 44 46 49 42 49 36 40
Ayný kalýr 28 27 29 28 26 26 34 28 24 31 28 23 31
Az düþer 14 10 17 15 16 10 11 16 13 14 12 27 12
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
DOLAR KURU BEKLENTÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Çok artar 11 6 14 11 8 16 13 -2
Az artar 37 35 39 44 41 50 44 -6
Ayný kalýr 27 41 18 29 35 20 28 8
Az düþer 15 18 23 15 15 14 15 1
Fikri Yok / Cevap Yok 9 0 6 0 0 0 0 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
EURO KURU BEKLENTÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Çok artar 15 11 15 17 10 17 13 -4
Az artar 44 49 39 46 42 39 45 6
Ayný kalýr 24 32 26 28 35 28 28 1
Az düþer 6 8 15 10 13 16 14 -2
Fikri Yok / Cevap Yok 11 0 5 0 0 0 0 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
11
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
*2013 yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr.
SATIN ALMA ve TÜKETÝM EÐÝLÝMLERÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Yurtiçi tatil 45 39 41 36 47 33 51 18
Otomobil 25 22 18 18 26 24 25 1
Cep Telefonu 26 21 21 26 25 22 24 2
Mobilya 24 18 18 16 20 21 23 1
LCD - Plazma TV 20 14 16 17 22 21 21 0
Saðlýk Sigortasý 25 25 23 22 17 19 20 1
Tüketici Kredisi 18 15 15 20 23 15 20 4
Bilgisayar 25 20 21 20 22 14 18 4
Yurtdýþý tatil 11 11 9 11 13 11 18 7
Mutfak 22 16 13 14 18 16 15 0
Kýþlýk konut 15 12 11 11 10 13 12 0
Bireysel Emeklilik Paketi 14 12 10 11 9 11 10 -1
Yazlýk konut 8 5 3 4 6 5 6 1
2011 2012 2013
12
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE YURTÝÇÝ
TATÝL BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Yurtiçi tatile çýkarým 51 48 53 52 47 58 44 51 57 46 55 47 42
Yurtiçi tatile çýkmam 49 52 47 48 53 42 56 49 43 54 45 53 58
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE CEP TELEFONU
SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 24 27 22 44 27 24 17 12 26 23 25 24 23
Satýn almam 76 73 78 56 73 76 83 88 74 77 75 76 77
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
YURTÝÇÝ TATÝL %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Yurtiçi tatile çýkarým 45 39 41 36 47 33 51 18
Yurtiçi tatile çýkmam 55 61 59 64 53 67 49 -18
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011
2012
2012 2013
CEP TELEFONU %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 26 21 21 26 25 22 24 2
Satýn almam 74 79 79 74 75 78 76 -2
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
Tablo okuma hakkýnda:
Baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan
deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. "2013/2012 Deðiþim" hesaplamalarý Quantum tarafýndan otomatik olarak yapýlýr.
13
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE SAÐLIK SÝGORTASI
SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 20 20 19 32 21 23 13 11 19 20 22 17 17
Satýn almam 80 80 81 68 79 77 87 89 81 80 78 83 83
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE BÝLGÝSAYAR
SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 18 19 17 28 17 19 12 14 21 16 19 14 17
Satýn almam 82 81 83 72 83 81 88 86 79 84 81 86 83
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
SAÐLIK SÝGORTASI %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 25 25 23 22 17 19 20 1
Satýn almam 75 75 77 78 83 81 80 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
BÝLGÝSAYAR %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 25 20 21 20 22 14 18 4
Satýn almam 75 80 79 80 78 86 82 -4
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
14
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE TÜKETÝCÝ
KREDÝSÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 20 20 19 16 20 26 20 15 20 19 21 25 15
Satýn almam 80 80 81 84 80 74 80 85 80 81 79 75 85
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE OTOMOBÝL
SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 25 21 29 33 25 27 21 19 26 24 25 29 23
Satýn almam 75 79 71 67 75 73 79 81 74 76 75 71 77
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TÜKETÝCÝ KREDÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 18 15 15 20 23 15 20 4
Satýn almam 82 85 85 80 77 85 80 -4
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
OTOMOBÝL %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 25 22 18 18 26 24 25 1
Satýn almam 75 78 82 82 74 76 75 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
15
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE LCD - PLAZMA
TV SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 21 19 23 23 23 20 20 19 22 21 19 31 20
Satýn almam 79 81 77 77 77 80 80 81 78 79 81 69 80
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE MOBÝLYA SATIN
ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 23 24 21 26 29 22 19 17 24 22 21 39 19
Satýn almam 77 76 79 74 71 78 81 83 76 78 79 61 81
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
LCD - PLAZMA TV %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 20 14 16 17 22 21 21 0
Satýn almam 80 86 84 83 78 79 79 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
MOBÝLYA %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 24 18 18 16 20 21 23 1
Satýn almam 76 82 82 84 80 79 77 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
16
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE MUTFAK
MOBÝLYASI SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 15 14 16 18 19 16 15 9 18 14 15 20 14
Satýn almam 85 86 84 82 81 84 85 91 82 86 85 80 86
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE BÝREYSEL EMEKLÝLÝK
PAKETÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 10 10 10 11 12 14 8 4 12 9 9 12 11
Satýn almam 90 90 90 89 88 86 92 96 88 91 91 88 89
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
MUTFAK %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 22 16 13 14 18 16 15 0
Satýn almam 78 84 87 86 82 84 85 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PAKETÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 14 12 10 11 9 11 10 -1
Satýn almam 86 88 90 89 91 89 90 1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
17
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE KIÞLIK KONUT
SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 12 12 13 16 14 13 13 7 12 13 13 9 12
Satýn almam 88 88 87 84 86 87 87 93 88 87 87 91 88
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE YURTDIÞI
TATÝLE ÇIKMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Yurtdýþý tatile çýkarým 18 17 19 19 15 20 15 21 21 16 20 16 13
Yurtdýþý tatile çýkmam 82 83 81 81 85 80 85 79 79 84 80 84 87
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
KIÞLIK KONUT %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 15 12 11 11 10 13 12 0
Satýn almam 85 88 89 89 90 87 88 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
YURTDIÞI TATÝL %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Yurtdýþý tatile çýkarým 11 11 9 11 13 11 18 7
Yurtdýþý tatile çýkmam 89 89 91 89 87 89 82 -7
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
18
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE YAZLIK KONUT
SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Satýn alýrým 6 6 7 9 5 9 5 3 6 6 6 8 5
Satýn almam 94 94 93 91 95 91 95 97 94 94 94 92 95
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE EÐLENCE
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 12 10 15 27 13 10 7 7 12 13 14 12 10
Deðiþmez 65 69 61 58 61 61 75 71 65 65 66 65 64
Azalýr 22 21 24 15 26 29 18 22 23 22 21 23 26
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
YAZLIK KONUT %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Satýn alýrým 8 5 3 4 6 5 6 1
Satýn almam 92 95 97 96 94 95 94 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
EÐLENCE
HARCAMALARININ YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 9 8 10 8 12 4
Deðiþmez 46 53 60 62 65 3
Azalýr 45 39 30 30 22 -7
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
19
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE TELEFON
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 22 21 24 27 20 22 24 21 22 23 23 24 19
Deðiþmez 58 59 57 54 61 60 58 58 61 56 59 57 57
Azalýr 20 20 19 19 20 19 18 21 17 21 17 19 24
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE EV DIÞI YEME-ÝÇME
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 22 19 26 26 23 24 16 22 23 22 24 18 20
Deðiþmez 59 65 53 62 55 57 64 58 61 57 58 66 58
Azalýr 19 17 20 12 22 19 19 19 16 20 18 16 22
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TELEFON HARCAMALARININ
YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 20 13 19 22 22 0
Deðiþmez 39 52 59 54 58 4
Azalýr 41 35 22 24 20 -4
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
EV DIÞI YEME-ÝÇME
HARCAMALARININ YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 18 16 21 24 22 -1
Deðiþmez 48 57 58 59 59 0
Azalýr 34 27 22 17 19 2
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
20
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE SPOR
HARCAMALARININ YÖNÜ
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 21 16 26 29 21 25 20 11 21 21 21 21 20
Deðiþmez 65 69 60 66 59 60 65 75 65 65 64 66 65
Azalýr 14 15 14 5 20 15 15 14 15 14 14 13 15
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE KÝÞÝSEL
BAKIM HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 23 22 24 43 23 17 17 18 24 22 22 32 21
Deðiþmez 63 64 61 45 62 71 69 64 64 62 65 52 61
Azalýr 15 14 15 12 15 12 14 18 12 16 12 16 18
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
SPOR HARCAMALARININ
YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 11 14 16 17 21 4
Deðiþmez 57 60 63 65 65 0
Azalýr 32 26 20 18 14 -4
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
KÝÞÝSEL BAKIM
HARCAMALARININ YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 16 14 19 21 23 2
Deðiþmez 49 59 62 65 63 -3
Azalýr 35 26 19 14 15 1
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
21
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE GÜNLÜK TÜKETÝM
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 33 30 37 30 36 37 30 31 34 33 33 37 32
Deðiþmez 52 57 46 54 49 50 54 53 55 50 53 45 52
Azalýr 15 13 17 16 15 14 16 16 12 18 14 18 16
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE GÝYÝM
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 30 25 34 45 34 31 23 17 27 31 30 39 26
Deðiþmez 54 58 50 41 49 56 60 64 58 52 54 47 58
Azalýr 16 16 16 14 18 13 16 19 15 17 16 15 16
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
GÜNLÜK TÜKETÝM
HARCAMALARININ YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 31 21 33 35 33 -2
Deðiþmez 41 53 53 49 52 2
Azalýr 28 25 15 16 15 0
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
GÝYÝM HARCAMALARININ
YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 22 20 26 31 30 -1
Deðiþmez 46 55 57 55 54 -1
Azalýr 32 25 17 15 16 1
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
22
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE ULAÞIM
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 37 34 40 45 34 38 36 34 35 39 37 39 36
Deðiþmez 51 54 47 47 53 50 48 53 54 48 51 48 51
Azalýr 12 12 13 8 13 11 16 14 11 14 12 12 13
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE SAÐLIK
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 39 37 41 43 32 42 39 41 35 41 38 49 38
Deðiþmez 52 55 50 51 60 52 48 48 57 49 53 46 53
Azalýr 9 9 9 6 8 6 13 11 8 10 9 6 9
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
ULAÞIM HARCAMALARININ
YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 28 21 32 32 37 5
Deðiþmez 42 58 53 54 51 -3
Azalýr 30 21 16 15 12 -2
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
SAÐLIK HARCAMALARININ
YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 44 38 37 36 39 3
Deðiþmez 47 49 56 55 52 -3
Azalýr 9 13 7 10 9 -1
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
23
Satýn Alma – Harcama Eðilimleri
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE EÐÝTÝM
HARCAMALARININ YÖNÜ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Artar 55 55 56 70 56 70 54 31 56 55 55 58 56
Deðiþmez 39 41 37 25 38 26 40 62 39 39 40 36 39
Azalýr 5 4 7 5 6 3 6 7 4 6 6 6 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
EÐÝTÝM HARCAMALARININ
YÖNÜ %
Deðiþim
2013/2012 2011
Artar 48 49 53 50 55 5
Deðiþmez 40 41 37 39 39 0
Azalýr 12 10 10 10 5 -5
Toplam 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2010 2009 2013
24
Yatýrým Tercihleri
KÝÞÝSEL TASARRUF ÝÇÝN
YATIRIM TERCÝHÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 0
Altýn'a 29 39 34 52 43 -8
Arsa'ya 18 17 23 28 28 1
Ev'e 22 18 27 29 26 -3
Türk Lirasý'na 15 18 13 9 10 1
Mevduat Hesabý'na 4 5 4 3 7 4
Dolar'a 5 3 2 6 5 -1
Euro'ya 5 5 2 10 5 -6
Borsa'ya 1 3 2 4 3 -1
Hazine Bonosu'na 3 1 1 2 3 1
Diðer 0 1 1 1 0 -1
Bilmiyorum / Cevap Yok 3 4 4 3 4 0
Toplam 104 114 114 146 133 -13
2011 2012
Tablolar 2013 verisine göre sýralýdýr. Çoklu cevap nedeniyle toplam 100'ü aþabilir.
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE KÝÞÝSEL TASARRUF
ÝÇÝN YATIRIM TERCÝHÝ % 25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Altýn'a 43 50 36 49 55 46 29 34 45 42 43 43 44
Arsa'ya 28 18 39 28 25 40 34 18 28 28 32 25 22
Ev'e 26 28 24 34 31 24 24 18 24 27 26 25 26
Türk Lirasý'na 10 10 10 7 4 7 7 25 12 9 8 17 12
Mevduat Hesabý'na 7 8 5 3 4 6 10 11 7 6 8 4 4
Dolar'a 5 4 5 6 3 4 5 6 5 4 4 2 7
Euro'ya 5 6 3 7 4 3 4 6 6 4 5 4 5
Borsa'ya 3 3 4 4 3 2 3 4 5 2 3 4 4
Hazine Bonosu'na 3 2 3 0 2 1 5 4 4 2 2 5 2
Bilmiyorum / Cevap Yok 4 4 3 1 4 3 5 5 3 4 4 3 4
Toplam 133 133 133 138 135 135 127 130 139 129 135 132 129
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
2013
Toplumsal Beklentiler - Siyasi Gündem
26
Toplumsal beklentilerde ise geçen yýlla karþýlaþtýrldýðýnda karamsar bir ruh hali ile
karþýlaþýyoruz. Her ne kadar bazý konulardaki pozitif toplumsal beklenti hala yüzde
50’nin üzerinde olsa da, 2013’e girerken özellikle dýþ politika ve içerideki bazý temel
sorunlar hakkýndaki temel algýnýn geçen yýla göre negatif yönde deðiþtiði ortaya
çýkýyor.
Örneðin 2013’te ‘Türkiye’nin uluslararasý itibarý artar’ diyenlerin yüzde 70’ten yüzde
55’e (15 puan azalma), ‘Türkiye’nin komþularýyla iliþkileri güçlenir’ diyenlerin yüzde
58’den yüzde 43’e (15 puan azalma), ‘Daha huzurlu bir ülke oluruz’ diyenlerin yüzde
60’tan yüzde 47’ye (14 puan azalma), ‘Yeni anayasa uzlaþma ile kabul edilir’ diyenlerin
yüzde 68’den yüzde 56’ya (12 puan azalma), ‘Adalet daha iyi iþler’ diyenlerin yüzde
56’dan yüzde 45’e (11 puan azalma), ‘Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder’
diyenlerin yüzde 54’ten yüzde 44’e (10 puan azalma), ‘Demokratik hak ve özgürlükler
artar’ diyenlerin yüzde 58’den yüzde 50’ye (8 puan azalma), ‘Terörle mücadele
baþarýya ulaþýr’ diyenlerin yüzde 47’den yüzde 39’a (8 puan azalma) gerilediði
görülüyor.
Öte yandan ‘Ýç çatýþma artar’ diyenlerin yüzde 37’den yüzde 52’ye (15 puan artýþ),
‘Türkiye’nin bölünme ihtimali artar’ diyenlerin yüzde 27’den yüzde 41’e (14 puan
artýþ), ‘Türkiye’nin dýþ politikasýnda sorunlar artar’ diyenlerin yüzde 54’ten yüzde
64’e (10 puan artýþ), ‘Devlet yönetiminde dinin etkisi artar’ diyenlerin yüzde 57’den
yüzde 67’ye (10 puan artýþ) çýktýðý gözleniyor. Diðer bazý beklentilerdeki negatif
geliþmeyle birlikte toplumsal kaygýnýn geçen yýla göre bir hayli yükselmiþ olduðu
söylenebilir.
2013’e girerken ‘Baþbakan’dan memnuniyet’ algýsý 11 puan azalarak yüzde 52’ye,
Cumhurbaþkaný’ndan memnuniyet de 6 puan azalarak yüzde 70’e düþüyor. Yine de
bu oranlarýn yüzde 50’nin üzerinde olduðu, bir baþka deyiþle gerek Baþbakan’a
gerekse Cumhurbaþkaný’na toplumsal desteðin azalarak da olsa sürdüðü
belirtilmelidir.
Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn toplumsal beklentiler açýsýndan 2013’e
kaygýlý bir ruh hali içinde girdiklerini, ekonomik beklentilerdeki endiþelerin de geçen
yýlkine benzer bir düzeyde devam ettiðini söyleyebiliriz.
Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor
27
Toplumsal Beklentiler
TOPLUMSAL SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLENTÝSÝ %
2012 2010 2009
Toplum hayatýnda dinin etkisi artar 65 58 53 59 67 71 4
Devlet yönetiminde dinin etkisi artar 57 48 45 52 57 67 9
Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar N/A N/A N/A 50 54 64 10
Türban-baþörtüsü meselesi çözülür 49 27 33 48 42 60 18
Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir N/A N/A 62 56 54 58 5
Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir N/A N/A N/A 57 68 56 -12
Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar N/A N/A 59 64 70 55 -15
Yolsuzlukla mücadele artar 53 55 52 58 59 55 -4
Ýç çatýþmalar artar N/A N/A 53 42 37 52 15
Demokratik haklar ve özgürlükler artar N/A N/A 51 57 58 50 -8
Daha huzurlu bir ülke oluruz N/A N/A 47 55 60 47 -14
Ordunun itibarý artar N/A N/A 59 53 55 46 -9
Ekonomik refah artar N/A N/A N/A 49 51 45 -6
AB ile iliþkiler geliþir 49 45 47 48 43 45 2
Adalet daha iyi iþler 63 45 46 52 56 45 -11
Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder 66 41 40 49 54 44 -10
Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir N/A N/A N/A 64 58 43 -15
Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur N/A N/A 36 46 49 42 -7
Laiklik güçlenir 63 54 52 53 51 42 -9
Ýþsizlik azalýr 40 28 33 41 40 42 2
Türkiye'nin bölünme ihtimali artar N/A N/A 35 33 27 41 14
Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr N/A N/A 36 39 43 41 -2
Terörle mücadele baþarýya ulaþýr 69 42 39 47 47 39 -8
Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur 53 25 30 37 37 31 -6
Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr N/A N/A 14 14 14 19 5
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2008
Deðiþim
2013/2012
2013 yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr.
Bazý önermeler araþtýrmaya dahil edilmediði dönemlerde tabloda N/A olarak gösterilmektedir
2013
28
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
TOPLUMSAL BEKLENTÝLER %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Toplum hayatýnda dinin etkisi artar 71 75 68 69 68 68 68 82 70 73 70 80 70
Devlet yönetiminde dinin etkisi artar 67 69 64 71 67 59 60 76 65 68 66 77 63
Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar 64 60 67 61 60 60 64 73 64 64 63 70 62
Türban-baþörtüsü meselesi çözülür 60 61 59 62 61 58 55 63 59 61 58 73 59
Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir 58 61 55 63 59 53 56 60 60 57 57 68 56
Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir 56 59 53 53 58 57 58 53 53 58 55 53 59
Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar 55 56 55 60 56 57 56 49 52 57 54 57 58
Yolsuzlukla mücadele artar 55 58 52 58 57 55 58 50 49 59 53 52 60
Ýç çatýþmalar artar 52 58 46 67 55 47 43 49 49 54 54 57 47
Demokratik haklar ve özgürlükler artar 50 51 49 51 49 52 50 48 47 52 48 53 53
Daha huzurlu bir ülke oluruz 47 48 45 45 46 47 51 43 43 49 44 46 53
Ordunun itibarý artar 46 46 46 38 45 49 47 50 40 50 44 51 47
Ekonomik refah artar 45 45 46 54 40 47 46 43 41 48 43 53 47
AB ile iliþkiler geliþir 45 51 39 64 48 36 38 40 44 46 41 52 50
Adalet daha iyi iþler 45 44 46 40 46 47 44 47 43 46 41 49 51
Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder 44 44 44 38 40 49 48 45 42 45 41 43 51
Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir 43 48 37 39 46 40 40 47 39 45 40 45 48
Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur 42 46 38 44 41 43 43 40 40 43 39 36 49
Laiklik güçlenir 42 45 39 45 34 49 43 41 36 46 40 46 44
Ýþsizlik azalýr 42 43 41 42 37 44 43 44 40 43 40 42 44
Türkiye'nin bölünme ihtimali artar 41 48 34 48 38 36 45 41 39 42 43 33 40
Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr 41 38 44 39 42 44 38 41 38 43 38 46 46
Terörle mücadele baþarýya ulaþýr 39 37 41 31 32 41 44 48 38 40 37 39 44
Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur 31 35 26 29 30 27 28 38 28 33 27 24 40
Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr 19 20 18 19 16 19 19 22 16 21 19 25 15
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
29
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE GÜNEYDOÐU
SORUNU ÇÖZÜME KAVUÞUR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 31 35 26 29 30 27 28 38 28 33 27 24 40
Katýlmýyorum 63 59 68 65 65 69 68 51 65 62 68 61 55
Cevap Yok 6 6 6 6 5 4 4 11 7 6 5 15 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE TERÖRLE MÜCADELE
BAÞARIYA ULAÞIR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 39 37 41 31 32 41 44 48 38 40 37 39 44
Katýlmýyorum 58 58 57 62 66 57 55 48 59 57 61 58 50
Cevap Yok 3 5 2 7 2 2 2 4 3 3 2 3 6
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TERÖRLE MÜCADELE
BAÞARIYA ULAÞIR % 2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 69 42 39 47 47 39 -8
Katýlmýyorum 28 57 56 50 49 58 8
Cevap Yok 3 2 5 4 4 3 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
GÜNEYDOÐU SORUNU
ÇÖZÜME KAVUÞUR % 2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 53 25 30 37 37 31 -6
Katýlmýyorum 44 73 64 57 58 63 5
Cevap Yok 4 2 6 6 5 6 1
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
30
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE TOPLUM HAYATINDA
DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 71 75 68 69 68 68 68 82 70 73 70 80 70
Katýlmýyorum 24 21 28 24 29 31 26 12 26 23 25 16 25
Cevap Yok 4 4 5 7 3 1 5 6 5 4 4 4 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER
GELÝÞÝR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 45 51 39 64 48 36 38 40 44 46 41 52 50
Katýlmýyorum 50 42 58 33 48 62 56 50 52 48 54 45 44
Cevap Yok 5 8 3 3 3 3 6 10 4 6 5 3 6
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TOPLUM HAYATINDA
DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % 2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 65 58 53 59 67 71 4
Katýlmýyorum 32 39 41 34 29 24 -4
Cevap Yok 3 3 5 6 4 4 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER GELÝÞÝR %
2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 49 45 47 48 43 45 2
Katýlmýyorum 45 52 48 46 52 50 -2
Cevap Yok 5 3 5 6 5 5 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
v
Deðiþim
2013/2012 2013
31
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE YOLSUZLUKLA
MÜCADELE ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 55 58 52 58 57 55 58 50 49 59 53 52 60
Katýlmýyorum 42 37 46 38 41 43 40 46 48 37 43 47 37
Cevap Yok 3 4 2 5 3 2 2 4 2 4 4 1 3
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE ÝÞSÝZLÝK AZALIR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 42 43 41 42 37 44 43 44 40 43 40 42 44
Katýlmýyorum 56 55 58 54 63 55 56 54 59 55 58 54 53
Cevap Yok 2 3 1 4 1 1 1 2 1 2 1 4 2
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
ÝÞSÝZLÝK AZALIR %
2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 40 28 33 41 40 42 2
Katýlmýyorum 59 72 66 56 57 56 0
Cevap Yok 2 0 1 3 3 2 -2
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
YOLSUZLUKLA
MÜCADELE ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 53 55 52 58 59 55 -4
Katýlmýyorum 44 44 44 40 38 42 4
Cevap Yok 3 1 4 3 3 3 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
32
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE DEVLET YÖNETÝMÝNDE
DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 67 69 64 71 67 59 60 76 65 68 66 77 63
Katýlmýyorum 29 26 33 22 31 40 36 20 32 28 30 20 31
Cevap Yok 4 5 2 7 3 2 4 4 4 4 3 3 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 547 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ
MESELESÝ ÇÖZÜLÜR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 60 61 59 62 61 58 55 63 59 61 58 73 59
Katýlmýyorum 36 33 38 37 37 40 39 28 37 35 37 26 36
Cevap Yok 4 5 3 2 2 2 6 10 4 5 5 0 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ
MESELESÝ ÇÖZÜLÜR %
2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 49 27 33 48 42 60 18
Katýlmýyorum 45 71 62 45 52 36 -16
Cevap Yok 5 2 5 7 6 4 -2
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
DEVLET YÖNETÝMÝNDE
DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR %
2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 57 48 45 52 57 67 9
Katýlmýyorum 39 49 50 42 39 29 -9
Cevap Yok 4 3 5 7 4 4 0
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
33
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE LAÝKLÝK GÜÇLENÝR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 42 45 39 45 34 49 43 41 36 46 40 46 44
Katýlmýyorum 50 47 54 46 59 47 47 48 57 45 53 42 48
Cevap Yok 8 9 7 8 7 4 10 10 6 9 7 11 8
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE ADALET
DAHA ÝYÝ ÝÞLER %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 45 44 46 40 46 47 44 47 43 46 41 49 51
Katýlmýyorum 51 51 52 54 51 49 54 50 55 49 56 49 43
Cevap Yok 4 5 3 6 3 3 2 4 2 5 3 3 6
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
LAÝKLÝK GÜÇLENÝR % 2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 63 54 52 53 51 42 -9
Katýlmýyorum 32 42 42 39 44 50 6
Cevap Yok 5 4 6 7 5 8 3
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
ADALET DAHA ÝYÝ ÝÞLER % 2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 63 45 46 52 56 45 -11
Katýlmýyorum 35 54 52 42 40 51 11
Cevap Yok 2 2 2 5 4 4 0
Toplam 100 100 100 100 100 1100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
34
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE ÝNSANLAR KENDÝNÝ
DAHA GÜVENDE HÝSSEDER %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 44 44 44 38 40 49 48 45 42 45 41 43 51
Katýlmýyorum 54 54 53 60 58 50 49 52 56 52 57 56 47
Cevap Yok 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 1 2
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE HÜKÜMETÝN
DEMOKRATÝK AÇILIM
POLÝTÝKASI BAÞARILI OLUR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 42 46 38 44 41 43 43 40 40 43 39 36 49
Katýlmýyorum 52 47 57 46 54 54 52 51 55 49 55 51 45
Cevap Yok 6 7 5 10 5 3 5 9 5 7 6 13 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
ÝNSANLAR KENDÝNÝ DAHA
GÜVENDE HÝSSEDER % 2012 2011 2010 2009 2008
Katýlýyorum 66 41 40 49 54 44 -10
Katýlmýyorum 34 58 57 47 45 54 8
Cevap Yok 1 1 3 4 1 2 1
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
HÜKÜMETÝN DEMOKRATÝK AÇILIM
POLÝTÝKASI BAÞARILI OLUR % 2012 2011 2010
Katýlýyorum 36 46 49 42 -7
Katýlmýyorum 59 46 46 52 6
Cevap Yok 6 8 6 6 1
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
35
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE TÜRKÝYE'NÝN BÖLÜNME
ÝHTÝMALÝ ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 41 48 34 48 38 36 45 41 39 42 43 33 40
Katýlmýyorum 56 48 65 48 60 62 53 55 58 55 54 64 57
Cevap Yok 3 4 1 4 2 1 2 4 2 3 3 3 2
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE DAHA HUZURLU
BÝR ÜLKE OLURUZ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 47 48 45 45 46 47 51 43 43 49 44 46 53
Katýlmýyorum 50 48 51 51 52 51 46 48 54 46 54 45 43
Cevap Yok 4 4 4 4 2 2 3 9 3 5 3 9 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TÜRKÝYE'NÝN BÖLÜNME
ÝHTÝMALÝ ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 35 33 27 41 14
Katýlmýyorum 60 61 70 56 -14
Cevap Yok 5 6 2 3 0
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
DAHA HUZURLU
BÝR ÜLKE OLURUZ%
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 47 55 60 47 -14
Katýlmýyorum 51 41 39 50 11
Cevap Yok 2 4 1 4 3
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
36
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE TÜRKÝYE'NÝN
ULUSLARARASI ÝTÝBARI ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 55 56 55 60 56 57 56 49 52 57 54 57 58
Katýlmýyorum 41 40 43 35 41 42 41 45 44 39 43 42 38
Cevap Yok 3 5 2 5 3 1 3 6 4 3 3 1 4
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE BÜYÜK ÞEHÝRLER DAHA GÜVENSÝZ
HALE GELÝR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 58 61 55 63 59 53 56 60 60 57 57 68 56
Katýlmýyorum 39 35 43 33 40 45 41 35 37 40 40 30 40
Cevap Yok 3 4 3 4 2 2 4 5 3 3 3 3 4
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TÜRKÝYE'NÝN ULUSLARARASI
ÝTÝBARI ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 59 64 70 55 -15
Katýlmýyorum 38 32 28 41 13
Cevap Yok 3 4 2 3 1
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
BÜYÜK ÞEHÝRLER DAHA GÜVENSÝZ
HALE GELÝR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 62 56 54 58 5
Katýlmýyorum 36 40 44 39 -5
Cevap Yok 2 4 3 3 1
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
37
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE DEMOKRATÝK HAKLAR
VE ÖZGÜRLÜKLER ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 50 51 49 51 49 52 50 48 47 52 48 53 53
Katýlmýyorum 47 45 49 44 48 46 47 48 51 44 49 43 44
Cevap Yok 3 4 2 5 3 1 3 4 3 4 3 5 3
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE ORDUNUN
ÝTÝBARI ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 46 46 46 38 45 49 47 50 40 50 44 51 47
Katýlmýyorum 49 47 51 53 50 49 50 44 56 44 51 46 46
Cevap Yok 5 7 3 9 5 2 3 6 4 6 4 2 7
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
ORDUNUN
ÝTÝBARI ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 59 53 55 46 -9
Katýlmýyorum 35 41 40 49 9
Cevap Yok 5 6 5 5 0
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
DEMOKRATÝK HAKLAR
VE ÖZGÜRLÜKLER ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 51 57 58 50 -8
Katýlmýyorum 45 38 38 47 9
Cevap Yok 4 5 4 3 -1
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
38
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE ERGENEKON OLARAK KONUÞULAN
DAVA ADÝL BÝR SONUCA BAÐLANIR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 41 38 44 39 42 44 38 41 38 43 38 46 46
Katýlmýyorum 50 50 49 44 51 48 54 50 54 47 54 46 42
Cevap Yok 9 11 7 17 7 7 7 9 8 10 9 8 12
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
2013'TE ABDULLAH ÖCALAN
SERBEST BIRAKILIR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 19 20 18 19 16 19 19 22 16 21 19 25 15
Katýlmýyorum 74 69 79 70 79 76 76 66 75 73 72 74 77
Cevap Yok 7 11 4 11 5 5 5 11 10 6 9 1 8
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
ERGENEKON OLARAK KONUÞULAN DAVA
ADÝL BÝR SONUCA BAÐLANIR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 36 39 43 41 -2
Katýlmýyorum 55 48 48 50 2
Cevap Yok 10 13 9 9 0
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
ABDULLAH ÖCALAN
SERBEST BIRAKILIR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 14 14 14 19 5
Katýlmýyorum 80 78 78 74 -5
Cevap Yok 6 7 8 7 0
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
39
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE ÝÇ ÇATIÞMALAR
ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 52 58 46 67 55 47 43 49 49 54 54 57 47
Katýlmýyorum 43 35 52 27 42 51 52 44 45 42 42 43 47
Cevap Yok 5 7 3 6 3 2 5 7 6 4 5 0 6
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE EKONOMÝK
REFAH ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 45 45 46 54 40 47 46 43 41 48 43 53 47
Katýlmýyorum 51 50 52 42 57 52 50 51 56 47 54 44 47
Cevap Yok 4 6 2 5 3 2 4 6 3 4 3 3 6
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 655 129 314
ÝÇ ÇATIÞMALAR
ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010
Katýlýyorum 53 42 37 52 15
Katýlmýyorum 42 53 59 43 -16
Cevap Yok 5 4 3 5 1
Toplam 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
EKONOMÝK
REFAH ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011
Katýlýyorum 49 51 45 -6
Katýlmýyorum 46 44 51 7
Cevap Yok 5 5 4 -1
Toplam 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 0
2012 2013
40
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE TÜRKÝYE'NÝN
DIÞ POLÝTÝKASINDA SORUNLAR ARTAR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 64 60 67 61 60 60 64 73 64 64 63 70 62
Katýlmýyorum 32 32 31 31 37 38 33 20 31 32 32 27 32
Cevap Yok 5 7 2 8 3 2 3 7 5 5 4 4 6
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE TÜRKÝYE'NÝN KOMÞULARIYLA
ÝLÝÞKÝLERÝ DAHA DA GÜÇLENÝR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 43 48 37 39 46 40 40 47 39 45 40 45 48
Katýlmýyorum 53 48 59 56 51 56 56 49 57 50 56 51 47
Cevap Yok 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TÜRKÝYE'NÝN DIÞ POLÝTÝKASINDA
SORUNLAR ARTAR %
Deðiþim
2013/2012 2011
Katýlýyorum 50 54 64 10
Katýlmýyorum 43 40 32 -8
Cevap Yok 7 7 5 -2
Toplam 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 0
2012 2013
TÜRKÝYE'NÝN KOMÞULARIYLA
ÝLÝÞKÝLERÝ DAHA DA GÜÇLENÝR %
Deðiþim
2013/2012 2011
Katýlýyorum 64 58 43 -15
Katýlmýyorum 31 39 53 14
Cevap Yok 4 3 4 1
Toplam 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 0
2012 2013
41
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM 2013'TE YENÝ BÝR ANAYASA
UZLAÞMAYLA KABUL EDÝLÝR %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Katýlýyorum 56 59 53 53 58 57 58 53 53 58 55 53 59
Katýlmýyorum 39 34 44 39 35 40 37 43 42 36 40 43 33
Cevap Yok 5 7 4 9 6 3 6 4 4 6 5 4 8
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
YENÝ BÝR ANAYASA
UZLAÞMAYLA KABUL EDÝLÝR %
Deðiþim
2013/2012 2011
Katýlýyorum 57 68 56 -12
Katýlmýyorum 35 24 39 14
Cevap Yok 8 7 5 -2
Toplam 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 0
2012 2013
42
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM TÜRKÝYE'NÝN AB'YE GÝRMESÝ
KONUSUNDA DÜÞÜNCELER %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
GÝRMELÝ TOPLAM 41 44 38 47 41 36 42 41 43 40 39 42 45
Kesinlikle girmeli 20 22 18 24 24 19 18 15 20 20 18 27 22
Girmeli 21 22 21 24 17 18 24 26 23 20 22 15 23
Fark etmez 21 25 17 19 26 22 21 16 24 19 21 22 20
Girmemeli 16 15 18 18 11 17 16 22 12 19 17 17 16
Kesinlikle girmemeli 19 12 25 12 20 23 19 17 19 18 21 13 16
GÝRMEMELÝ TOPLAM 35 27 43 29 31 40 36 39 32 37 38 30 31
Fikri Yok / Cevap Yok 3 4 1 5 3 1 2 3 1 4 1 7 4
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ortalama (5'li ölçek) 3,1 3,3 2,9 3,3 3,1 2,9 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,3 3,2
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TÜRKÝYE'NÝN AB'YE GÝRMESÝ
KONUSUNDA DÜÞÜNCELER %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
GÝRMELÝ TOPLAM 49 54 52 47 50 41 41 0
Kesinlikle girmeli 24 23 22 30 20 21 20 -1
Girmeli 25 31 30 16 29 20 21 1
Fark etmez 20 21 21 20 18 24 21 -3
Girmemeli 17 13 14 7 15 15 16 1
Kesinlikle girmemeli 13 10 11 22 12 16 19 3
GÝRMEMELÝ TOPLAM 30 23 25 30 27 31 35 4
Fikri Yok / Cevap Yok 1 2 1 3 5 4 3 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Ortalama (5'li ölçek) 3,3 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3.1 -0.1
2011 2012 2013
43
Toplumsal Beklentiler
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
TÜRKÝYE AB'YE TAM ÜYE
OLUR MU? %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Evet 32 32 31 30 34 30 29 34 29 33 26 43 39
Hayýr 63 60 65 62 61 66 67 59 65 61 70 49 54
Fikri Yok / Cevap Yok 6 9 3 8 6 4 4 8 6 6 5 8 7
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
AB, TÜRKÝYE'NÝN TAM
ÜYELÝÐÝNÝ ÝSTÝYOR MU? %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Evet 14 15 14 13 19 14 10 14 13 15 13 23 14
Hayýr 81 77 84 79 76 85 88 78 82 80 83 73 80
Fikri Yok / Cevap Yok 5 8 2 7 5 2 3 8 5 5 5 4 6
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
TÜRKÝYE AB'YE TAM ÜYE
OLUR MU? %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Evet 33 34 36 34 35 37 32 -6
Hayýr 61 58 61 59 59 56 63 7
Fikri Yok / Cevap Yok 6 8 3 7 6 7 6 -1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
2011 2012
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2013
AB, TÜRKÝYE'NÝN TAM
ÜYELÝÐÝNÝ ÝSTÝYOR MU? %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Evet 25 26 21 20 18 18 14 -3
Hayýr 69 67 75 73 76 74 81 7
Fikri Yok / Cevap Yok 7 7 4 7 7 8 5 -3
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
Siyasi Gündem
44
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
CUMHURBAÞKANI’NDAN
MEMNUNÝYET %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Evet 70 70 70 73 70 79 66 64 66 73 67 74 75
Hayýr 26 25 27 20 27 18 30 32 30 23 28 23 23
Fikri Yok/ Cevap Yok 4 5 3 7 4 2 4 4 4 4 5 3 3
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
BAÞBAKAN’DAN
MEMNUNÝYET %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL 35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Evet 52 52 53 54 51 59 56 44 48 55 49 44 62
Hayýr 41 39 42 39 41 36 41 45 44 38 44 43 33
Fikri Yok/ Cevap Yok 7 9 5 7 8 5 4 11 8 7 7 14 5
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
CUMHURBAÞKANI’NDAN
MEMNUNÝYET %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008 2007
Evet 69 78 68 66 71 76 70 -6
Hayýr 27 17 28 28 24 20 26 5
Fikri Yok/ Cevap Yok 4 6 4 6 6 3 4 1
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2011 2012 2013
BAÞBAKAN’DAN
MEMNUNÝYET %
Deðiþim
2013/2012 2011 2010 2009 2008
Evet 71 52 51 59 63 52 -11
Hayýr 25 42 43 35 33 41 8
Fikri yok/ Cevap Yok 4 6 6 6 4 7 3
Toplam 100 100 100 100 100 100 0
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
2012 2013
45
Siyasi Gündem
EN BAÞARILI BULUNAN BAKAN %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Ahmet Davutoðlu - Dýþiþleri Bakaný 12 7 16 4 11 19 20 6 14 11 13 10 10
Binali Yýldýrým - Ulaþtýrma Bakaný 7 3 11 3 4 7 6 13 7 7 6 14 5
Ali Babacan - Baþbakan Yard. 5 2 8 2 4 11 6 4 6 5 6 3 6
Fatma Þahin - Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný 5 7 3 3 6 6 3 5 8 3 4 6 5
Recep Akdað - Saðlýk Bakaný 4 3 6 1 6 6 6 2 5 4 4 2 6
Bülent Arýnç - Baþbakan Yard. 3 4 2 6 2 3 2 3 1 4 3 3 2
Ertuðrul Günay - Kültür ve Turizm Bakaný 3 3 2 4 3 2 0 3 2 3 2 1 4
Mehmet Þimþek - Maliye Bakaný 2 2 3 0 2 2 5 3 3 2 3 1 1
Suat Kýlýç - Gençlik ve Spor Bakaný 2 2 3 5 2 3 2 0 2 2 2 2 2
Taner Yýldýz - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný 2 1 3 3 3 1 1 2 2 2 1 3 3
Egemen Baðýþ - AB Bakaný 2 2 2 1 1 4 1 2 1 3 2 3 0
Ýdris Naim Þahin - Ýçiþleri Bakaný 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1
Ömer Dinçer - Milli Eðitim Bakaný 1 2 0 3 2 0 1 0 2 1 1 2 1
Fikri Yok- Bilmiyor 27 42 14 48 27 16 18 32 22 31 25 22 37
Hiçbirini baþarýlý bulmuyor 19 18 21 13 24 13 24 20 19 20 21 22 15
1'den düþük olanlar 4 2 6 6 3 6 3 2 4 4 5 4 2
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
EN BAÞARILI BULUNAN
ÝLK ÜÇ BAKAN % 2012 2011 2010
Ahmet Davutoðlu - Dýþiþleri Bakaný 0 15 14 12 -2
Recep Akdað - Saðlýk Bakaný 0 2 4 7 3
Ali Babacan - Devlet Bakaný - Baþb.Yard. 6 8 6 5 -1
Baz 1100 1099 1100 1100 0
Deðiþim
2013/2012 2013
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
47
En Beðenilen Ünlüler
Araþtýrmanýn ‘beðenilenler’ bölümünde özellikle roman ve köþe
yazarlarý kategorilerinde geçtiðimiz yýllara göre büyük bir
deðiþiklik gözlenmiyor. Bunun ‘okumayan’ bir toplum olmamýzla
da iliþkisi olabilir. Bu yýl Türkiye’de her 100 kiþiden 46’sýnýn ‘en
beðendiðiniz roman yazarý’ sorusuna bir cevabý yok. Varolan
cevaplar arasýnda bu yýl Orhan Pamuk öne çýkýyor. Orhan Pamuk’u
Ayþe Kulin izliyor. En beðenilen romancýlar arasýnda Halide Edip
Adývar ve Reþat Nuri Güntekin gibi bugün yaþamayan klasikleþmiþ
yazarlarýmýzýn olmasý bir yanýyla geçmiþ baþarýnýn takdiri olarak
görülebilirse de bu durum romana ve genel olarak edebiyata
iliþkin bilgilerimizin esas olarak okul kitaplarýndan edinildiðini
ve günümüz romancýlarýnýn toplumun geneli tarafýndan çok da
takip edilmediðini göstermektedir.
2013’e girerken Türkiye’nin roman yazarlarýndaki yýldýzý Orhan
Pamuk.
Týpký roman yazarlarýnda olduðu gibi Türkiye’nin yüzde 53’ünün
‘en beðendiðiniz köþe yazarý’ sorusuna da herhangi bir cevabý
yok. Beðenilen köþe yazarlarý arasýnda ise bu yýl da Yýlmaz Özdil
ilk sýrada yer alýyor. Yýlmaz Özdil’in beðenilme oranýnda da yüzde
5’lik bir artýþ gözleniyor. 2008-2011 yýllarý arasýnda en beðenilen
köþe yazarý olan, ama yazmayý býraktýðý dönemde beðenilme
oraný azalan Emin Çölaþan, yeniden yazmaya baþlamasýyla
birlikte bu yýl en beðenilen ikinci köþe yazarý olarak karþýmýza
çýkýyor. Ayný þekilde Uður Dündar da gazete yazýlarýna
baþlamasýyla birlikte beðenilenler arasýnda üçüncü sýrada yer
alýyor.
Türkiye’nin köþe yazýsýndaki yýldýzý Yýlmaz Özdil.
Köþe yazarý ve roman yazarlarýndan farklý olarak ‘en beðendiðiniz
televizyoncu’ sorusuna cevap vermeyenlerin oraný yüzde 36.
Yine de bu epey yüksek bir oran olarak deðerlendirilebilir. Bu
yýl da en beðenilen televizyoncu yüzde 9 ile Acun Ilýcalý. Her ne
kadar televizyondaki programlarýna ara verse de ve bu nedenle
beðeni oraný geçmiþ yýllara göre daha az olsa da Uður Dündar
ikinci sýradaki yerini koruyor. Bu bulgu, Uður Dündar’ýn esas
olarak televizyoncu kimliði ile algýlandýðýný ortaya koyuyor.
Mehmet Ali Birand’ýn beðeni oraný 3 puan artýyor ve üçüncü
sýrada yer alýyor. Bu yýl listedeki ilginç isim Samanyolu TV’de
gezi programý sunan Saim Orhan’ýn listeye girmiþ olmasý.
Türkiye’nin televizyondaki yýldýzý Acun Ilýcalý.
En beðenilen þarkýcýlar listesinde de kamuoyu ‘istikrarlý’ bir
algýya sahip. Listenin ilk üç sýrasýnda yine Sezen Aksu, Tarkan
ve Ýbrahim Tatlýses yer alýyor. Geçmiþ yýllarda daha üst sýralarda
yer alan Sibel Can bu yýl biraz gerilemiþ görünüyor. Bu yýl ilginç
geliþme geçen yýla göre 3 puanlýk artýþla Ahmet Kaya’nýn
beðenilme oranýnýn yüzde 4’e çýkmasý ve bu oranla dördüncü
sýrada yer almasý.
Türkiye’nin müzikteki yýldýzý Sezen Aksu.
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
48
En Beðenilen Ünlüler
Dizi sektörü ve diziler kamuoyunda en çok tartýþýlan konularýn
ilk sýrasýnda yer almaya devam ediyor. Üstelik bu tartýþmalara
Baþbakan da dahil oldu. Baþbakan’ýn sert bir þekilde eleþtirdiði
Muhteþem Yüzyýl bu yýl da en beðenilenlerde yüzde 12 ile ilk
sýrada yer alýyor. Beðeni oranýný da geçen yýla göre 4 puan
artýrmýþ görünüyor. Bütün tartýþmalara raðmen kamuoyu bu
diziyi beðeni ile izliyor. Ardýndan artýk ‘klasiklerimiz’ arasýnda
yer almaya hak kazanan Kurtlar Vadisi geliyor. Kurtlar Vadisi’ni
beðenenlerin oraný yüzde 10. Gülse Birsel’in komedi dizisi
Yalan Dünya da beðenilenler listesinde üçüncü sýrada.
Bu yýl en beðenilen dizi Muhteþem Yüzyýl.
‘En beðenilen kadýn dizi oyuncusu’ sorusuna cevap verenler
arasýnda bu yýl dizilere ara vermiþ ve bu nedenle beðeni oraný
da 6 puan azalmýþ olmasýna ramen Beren Saat ilk sýrada yer
almaya devam ediyor. Ardýndan Muhteþem Yüzyýl’daki Hürrem
Sultan rolüyle 4 puanlýk beðeni artýþýyla Meryem Uzerli geliyor.
Yine de Yalan Dünya’daki rolüyle Gülse Birsel en beðenilen
üçüncü kadýn dizi oyuncusu. Ayça Bingöl’ün geçen yýlki beðeni
oranýnýn bu yýl düþtüðü görülüyor.
Televizyon dizilerinde Türkiye’nin kadýn yýldýzý bu yýl Beren
Saat.
Erkek dizi oyuncusu olarak ise bu yýl en beðenilen isim
Karadayý’daki rolüyle ve yüzde 15 beðeni oranýyla (11 puan artýþ)
Kenan Ýmirzalýoðlu, Ezel’de oynadýðý yýllarda da yüzde 18 ile en
beðenilen erkek dizi oyuncusuydu ama diziye ara verdiði
geçtiðimiz yýl beðeni oraný yüzde 4’e düþmüþtü. Ardýndan geçen
yýlýn birincisi Kývanç Tatlýtuð geliyor.
Televizyon dizilerinde Türkiye’nin erkek yýldýzý bu yýl Kenan
Ýmirzalýoðlu.
Futbolda artýk ülkemizde futbol oynamamalarýnýn etkisiyle Arda
Turan’ýn beðeni oraný geçen yýla göre 6 puan, Alex De Souza’nýn
beðeni oraný ise 8 puan azalmýþ görünüyor. Ancak bu iki isim
futbolda en beðenilenlerde ilk iki sýrada yer almaya devam
ediyor. Bu durum futbolda yeni yýldýzlarýn ortaya çýkamadýðýný
gösteriyor. Galatasaray’ýn Avrupa maçlarýnda yýldýzlaþan
oyuncusu Burak Yýlmaz beðenilenler arasýnda beþinci sýrada yer
alýyor.
Türkiye’nin futboldaki yýldýzý bu yýl da Arda Turan.
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
En Beðenilen Ünlüler
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
49
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
EN BEÐENÝLEN
KÖÞE YAZARI % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 53
Yýlmaz Özdil 8
Emin Çölaþan 5
Uður Dündar 4
Fehmi Koru 2
Baz 1100
EN BEÐENÝLEN ERKEK
DÝZÝ OYUNCUSU % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 42
Kenan Ýmirzalýoðlu 15
Kývanç Tatlýtuð 10
Halit Ergenç 6 6
Necati Þaþmaz 5
Çaðatay Ulusoy 2
Baz 1100
% 2’den küçük oranlar alýnmamýþtýr
EN BEÐENÝLEN KADIN
DÝZÝ OYUNCUSU % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 53
Beren Saat 6
Meryem Uzerli 6
Gülse Birsel 4
Bergüzar Korel 3
Ayça Bingöl 2
Tuba Büyüküstün 2
Türkan Þoray 2
Baz 1100
EN BEÐENÝLEN
ÞARKICI % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 19
Sezen Aksu 9
Tarkan 7
Ýbrahim Tatlýses 4
Ahmet Kaya 4 6
Orhan Gencebay 3
Emel Sayýn 2
Sibel Can 2
Ebru Gündeþ 2
Ajda Pekkan 2 2
Ferdi Tayfur 2
Baz 1100
EN BEÐENÝLEN
TELEVÝZYONCU % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 36
Acun Ilýcalý 9
Uður Dündar 9
Mehmet Ali Birand 6
Beyazýt Öztürk 6
Ali Kýrca 6
Saim Orhan 2
Baz 1100
EN BEÐENÝLEN
TV DÝZÝSÝ % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 24
Muhteþem Yüzyýl 12
Kurtlar Vadisi 10
Yalan Dünya 6
Karadayý 5
Seksenler 4
Öyle Bir Geçer Zaman ki 4
Kuzey - Güney 4
Sakarya Fýrat 4
Benim Ýçin Üzülme 3
Huzur Sokaðý 3
Suskunlar 2
Kayýp Þehir 2
Baz 1100
EN BEÐENÝLEN
ROMAN YAZARI % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 46
Orhan Pamuk 7
Ayþe Kulin 6
Elif Þafak 4
Yaþar Kemal 4
Canan Tan 2
Reþat Nuri Güntekin 2
Halide Edip Adývar 2
Baz 1100
EN BEÐENÝLEN
FUTBOLCU % GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 47
Arda Turan 8
Alex De Souza 5
Volkan Demirel 4
Nordin Ambarat 3
Burak Yýlmaz 3
Alper Potuk 3
Emre Çolak 3
Eski futbolcular 2
Emre Belözoðlu 2
Bekir Ýrtegün 2
Gökhan Gönül 2
Baz 1100
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
50
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
EN BEÐENÝLEN
ROMAN YAZARI %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 59 56 55 57 65 46 -19
Orhan Pamuk 5 7 5 5 4 7 3
Ayþe Kulin 3 4 4 3 5 6 1
Elif Þafak 1 0 2 3 2 4 2
Yaþar Kemal 2 5 4 4 4 4 0
Canan Tan 0 0 0 1 1 2 2
Reþat Nuri Güntekin 9 8 6 4 3 2 -1
Halide Edip Adývar 3 1 2 2 1 2 0
Ömer Seyfettin 1 1 1 1 1 1 0
Ýskender Pala 0 0 0 0 0 1 1
Orhan Kemal 0 0 2 1 1 1 0
2011 2012 2013
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
EN BEÐENÝLEN
ROMAN YAZARI % 25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 46 43 49 34 45 45 55 50 34 54 42 57 49
Orhan Pamuk 7 5 9 9 6 5 8 6 7 7 9 3 4
Ayþe Kulin 6 10 2 5 5 6 4 9 9 4 7 3 4
Elif Þafak 4 6 2 8 5 4 4 1 6 3 5 1 5
Yaþar Kemal 4 2 6 2 2 4 5 7 6 3 4 3 4
Canan Tan 2 4 0 7 3 0 0 0 1 3 2 2 1
Reþat Nuri Güntekin 2 1 2 1 2 2 0 4 3 1 2 3 1
Halide Edip Adývar 2 2 1 2 1 3 0 2 2 1 2 1 1
Ömer Seyfettin 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 2 0 1
Ýskender Pala 1 2 1 5 0 0 0 1 1 1 1 0 2
Orhan Kemal 1 1 1 0 1 0 1 3 3 0 1 1 1
Diðer 11 10 12 12 11 14 10 7 12 10 11 9 11
%1'den düþük olanlar 13 13 14 14 18 12 12 10 15 12 11 16 16
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
51
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
EN BEÐENÝLEN
KÖÞE YAZARI % 25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 53 64 42 73 53 51 47 45 43 60 49 52 64
Yýlmaz Özdil 8 8 8 9 7 7 4 11 12 5 9 7 6
Emin Çölaþan 5 5 5 0 4 5 8 8 5 5 5 5 5
Uður Dündar 4 3 5 0 4 6 3 5 3 4 4 3 3
Fehmi Koru 2 0 3 0 1 3 3 2 3 1 2 1 1
Hýncal Uluç 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 0 2
Ahmet Altan 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1
Bekir Coþkun 1 2 1 0 0 0 1 5 3 0 2 0 1
Taha Akyol 1 0 2 0 0 0 1 4 1 2 0 8 0
Mehmet Ali Birand 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1
Rauf Tamer 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0
Diðer 9 5 14 8 9 9 13 8 11 8 11 6 7
%1'den düþük olanlar 12 10 13 4 15 14 15 9 14 10 12 12 10
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
EN BEÐENÝLEN
KÖÞE YAZARI %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 61 62 59 61 70 53 -17
Yýlmaz Özdil 0 1 1 2 3 8 5
Emin Çölaþan 5 6 5 5 1 5 4
Uður Dündar 1 2 1 1 1 4 3
Fehmi Koru 2 1 2 1 0 2 1
Hýncal Uluç 3 5 3 2 2 1 0
Ahmet Altan 1 1 3 3 2 1 -1
Bekir Coþkun 1 1 1 2 1 1 0
Taha Akyol 0 0 0 0 0 1 1
Mehmet Ali Birand 2 1 1 1 1 1 1
Rauf Tamer 1 2 1 1 1 1 0
2011 2012 2013
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
52
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM EN BEÐENÝLEN
TELEVÝZYONCU %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 36 35 36 35 29 32 40 44 29 40 33 46 37
Acun Ilýcalý 9 9 9 13 11 9 7 7 11 8 9 6 12
Uður Dündar 9 7 10 6 8 9 12 8 10 8 9 6 9
Mehmet Ali Birand 6 5 7 6 3 5 7 9 6 6 6 5 6
Beyazýt Öztürk 6 6 6 9 8 6 3 3 6 5 7 2 6
Ali Kýrca 6 6 5 5 5 6 7 5 6 5 6 5 6
Saim Orhan 2 2 2 1 4 4 1 1 3 2 3 1 2
Selçuk Yöntem 1 2 1 0 3 1 2 1 1 1 1 1 2
Fatih Portakal 1 2 1 2 1 4 1 0 2 1 1 2 2
Okan Bayülgen 1 1 1 2 1 3 0 0 1 2 2 0 1
Enver Aysever 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Diðer 9 10 9 7 9 8 6 14 11 8 10 8 7
%1'den düþük olanlar 12 13 12 13 16 13 12 7 13 12 12 16 11
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
EN BEÐENÝLEN
TELEVÝZYONCU %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 40 31 31 37 35 36 0
Acun Ilýcalý 1 2 6 6 10 9 -1
Uður Dündar 13 26 20 15 20 9 -11
Mehmet Ali Birand 6 4 3 2 3 6 3
Beyazýt Öztürk 3 5 5 7 6 6 0
Ali Kýrca 13 8 6 6 4 6 2
Saim Orhan 0 1 0 0 0 2 2
Selçuk Yöntem 0 0 0 0 0 1 1
Fatih Portakal 0 0 0 0 1 1 0
Okan Bayülgen 1 1 2 2 3 1 -2
Enver Aysever 0 0 0 0 0 1 1
2011 2012 2013
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
53
EN BEÐENÝLEN ÞARKICI %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 17 17 17 19 19 19 -1
Sezen Aksu 6 9 8 7 8 9 1
Tarkan 5 5 3 7 6 7 2
Ýbrahim Tatlýses 7 8 7 6 7 4 -3
Ahmet Kaya 0 0 1 1 1 4 3
Orhan Gencebay 2 4 3 3 4 3 -1
Emel Sayýn 2 2 2 2 1 2 1
Sibel Can 9 6 5 2 6 2 -4
Ebru Gündeþ 4 5 2 2 3 2 0
Ajda Pekkan 0 1 2 1 1 2 1
Ferdi Tayfur 2 1 2 2 2 2 0
Funda Arar 2 1 2 2 2 1 0
Zara 0 1 1 1 0 1 1
Volkan Konak 0 0 1 2 1 1 1
Mustafa Sandal 0 0 0 0 0 1 1
Sýla 0 0 0 1 0 1 1
Zeki Müren 2 1 2 2 2 1 -1
Neþet Ertaþ 1 1 0 1 1 1 1
Serdar Ortaç 1 2 4 3 2 1 -1
Muazzez Ersoy 1 1 1 2 1 1 1
Barýþ Manço 1 1 1 0 0 1 1
2011 2012 2013
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
54
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
EN BEÐENÝLEN ÞARKICI %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 19 21 16 13 14 16 29 22 16 20 17 19 21
Sezen Aksu 9 10 8 5 10 11 11 9 14 6 10 6 9
Tarkan 7 9 6 9 9 8 5 5 8 7 8 6 8
Ýbrahim Tatlýses 4 5 4 7 5 2 4 4 3 6 4 3 6
Ahmet Kaya 4 3 4 10 5 1 2 1 1 5 3 12 1
Orhan Gencebay 3 2 5 0 3 5 4 4 3 4 3 4 4
Emel Sayýn 2 2 2 1 0 1 1 8 4 1 2 2 3
Sibel Can 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1
Ebru Gündeþ 2 3 1 3 2 4 3 0 1 3 1 7 2
Ajda Pekkan 2 3 1 4 2 0 2 3 1 3 3 0 2
Ferdi Tayfur 2 0 4 0 2 4 3 1 1 3 3 1 1
Funda Arar 1 2 1 0 1 4 2 1 2 1 2 1 1
Zara 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 0
Volkan Konak 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
Mustafa Sandal 1 2 1 3 3 1 0 0 3 1 1 1 3
Sýla 1 1 1 3 2 1 0 0 1 1 1 1 2
Zeki Müren 1 1 2 0 0 1 3 3 2 1 1 1 1
Neþet Ertaþ 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 1 0 2
Serdar Ortaç 1 1 1 1 3 1 0 0 2 1 1 3 1
Muazzez Ersoy 1 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 2 1
Barýþ Manço 1 1 1 0 0 2 0 3 2 1 2 0 0
Diðer 8 6 11 9 6 8 5 12 6 10 8 11 7
%1'den düþük olanlar 21 21 22 26 26 22 16 16 22 21 22 14 23
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
55
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
EN BEÐENÝLEN FUTBOLCU %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 47 63 31 47 44 40 49 55 50 45 42 45 58
Arda Turan 8 10 6 11 7 7 6 8 9 7 9 7 7
Alex De Souza 5 4 6 3 3 6 6 7 6 5 6 3 3
Volkan Demirel 4 3 5 4 2 4 3 5 3 4 4 3 3
Nordin Amrabat 3 0 6 1 5 4 2 4 4 3 4 1 2
Burak Yýlmaz 3 3 3 5 3 2 4 2 2 4 3 2 3
Alper Potuk 3 0 6 3 2 4 3 2 3 3 4 1 2
Emre Çolak 3 0 5 0 2 6 5 0 2 3 3 4 2
Eski futbolcular 2 2 3 1 3 4 1 1 3 2 2 2 3
Emre Belözoðlu 2 3 2 2 4 1 1 3 2 2 2 1 3
Bekir Ýrtegün 2 3 1 1 3 1 4 2 2 2 2 1 3
Gökhan Gönül 2 0 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
Hamit Altýntop 1 0 3 1 2 0 0 4 0 2 0 12 0
Johan Elmander 1 1 2 1 2 2 1 0 0 2 2 0 1
Felipe Melo 1 1 1 2 0 3 0 0 0 2 1 2 1
Uður Boral 1 0 2 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0
Diðer 4 1 6 4 5 4 2 3 4 4 4 3 3
%1'den düþük olanlar 8 7 9 10 11 8 7 3 7 8 8 10 6
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
EN BEÐENÝLEN FUTBOLCU %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 41 36 46 50 52 47 -5
Arda Turan 1 14 28 19 14 8 -6
Alex De Souza 3 4 6 8 13 5 -8
Volkan Demirel 0 1 0 1 1 4 2
Nordin Ambarat 0 0 0 0 0 3 3
Burak Yýlmaz 0 0 0 0 2 3 1
Alper Potuk 0 0 0 0 0 3 3
Emre Çolak 0 0 0 0 0 3 3
Eski futbolcular 31 18 3 2 2 2 0
Emre Belözoðlu 1 3 2 2 1 2 1
Bekir Ýrtegün 0 0 0 0 0 2 2
Gökhan Gönül 0 1 1 1 1 2 1
Hamit altýntop 0 0 0 0 1 1 1
Johan Elmander 0 0 0 0 1 1 0
Felipe Melo 0 0 0 0 1 1 0
Uður Boral 0 0 0 0 0 1 1
2011 2012 2013
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
56
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
EN BEÐENÝLEN TV DÝZÝSÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 24 22 26 23 15 23 30 32 21 26 23 31 25
Muhteþem Yüzyýl 12 15 10 9 9 10 11 23 16 10 12 9 14
Kurtlar Vadisi 10 2 18 8 11 16 9 6 5 13 10 7 10
Yalan Dünya 6 6 6 5 10 8 3 2 7 5 6 10 5
Karadayý 5 4 6 2 10 4 3 5 6 5 5 2 6
Seksenler 4 4 4 3 7 5 5 1 6 3 5 5 3
Öyle Bir Geçer Zaman ki! 4 7 1 5 3 4 4 6 5 4 4 4 5
Kuzey-Güney 4 4 3 6 2 3 5 3 4 3 4 1 4
Sakarya Fýrat 4 2 5 3 2 5 5 3 4 3 4 1 2
Benim Ýçin Üzülme 3 5 1 4 5 2 5 0 3 3 3 4 4
Huzur Sokaðý 3 5 1 1 5 3 1 2 4 2 2 2 4
Suskunlar 2 3 1 6 0 2 2 0 1 2 3 1 0
Kayýp Þehir 2 2 1 0 3 1 2 1 2 1 2 0 1
Lale Devri 1 2 0 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1
Ýþler Güçler 1 1 1 2 2 1 0 0 2 1 1 1 1
Leyla ile Mecnun 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2
Diðer 6 4 7 3 6 7 7 5 4 6 6 6 4
%1'den düþük olanlar 9 11 6 15 9 7 6 7 8 9 8 15 8
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
EN BEÐENÝLEN TV DÝZÝSÝ %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 18 13 20 20 25 24 -1
Muhteþem Yüzyýl 0 0 0 0 9 12 4
Kurtlar Vadisi 9 16 15 14 7 10 3
Yalan Dünya 0 0 0 0 0 6 6
Karadayý 0 0 0 0 0 5 5
Seksenler 0 0 0 0 0 4 4
Öyle Bir Geçer Zaman ki! 0 0 0 18 11 4 -7
Kuzey-Güney 0 0 0 0 3 4 1
Sakarya Fýrat 0 0 0 3 3 4 0
Benim Ýçin Üzülme 0 0 0 0 0 3 3
Huzur Sokaðý 0 0 0 0 0 3 3
Suskunlar 0 0 0 0 0 2 2
Kayýp Þehir 0 0 0 0 0 2 2
Lale Devri 0 0 0 0 0 1 1
Ýþler Güçler 0 0 0 0 0 1 1
Leyla ile Mecnun 0 0 0 0 1 1 0
2011
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
2012 2013
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
57
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
EN BEÐENÝLEN
KADIN DÝZÝ OYUNCUSU %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 57 50 65 51 49 57 70 61 53 60 58 59 55
Beren Saat 6 10 3 12 7 5 1 5 7 5 5 6 9
Meryem Uzerli 6 6 5 4 6 8 3 7 6 5 6 4 5
Gülse Birsel 4 3 5 4 5 6 3 3 6 3 4 3 4
Bergüzar Korel 3 3 3 4 5 4 1 2 5 2 3 5 3
Ayça Bingöl 2 3 2 1 2 1 5 3 3 2 3 1 3
Tuba Büyüküstün 2 2 2 4 3 3 1 0 2 2 2 3 2
Türkan Þoray 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Nurgül Yeþilçay 1 2 1 1 1 1 0 3 1 2 1 3 2
Nebahat Çehre 1 2 0 0 0 0 2 4 1 2 2 0 1
Hazal Kaya 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 0 2
Diðer 4 3 4 3 6 3 3 3 4 3 4 6 1
%1'den düþük olanlar 10 12 8 12 13 10 7 7 9 11 10 6 11
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
EN BEÐENÝLEN
KADIN DÝZÝ OYUNCUSU %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 56 46 59 55 53 57 4
Beren Saat 1 3 7 9 12 6 -6
Meryem Uzerli 0 0 0 0 2 6 4
Gülse Birsel 1 2 0 0 0 4 4
Bergüzar Korel 5 7 1 2 0 3 3
Ayça Bingöl 0 0 0 1 7 2 -5
Tuba Büyüküstün 1 4 1 4 1 2 1
Türkan Þoray 5 4 1 2 1 2 0
Nurgül Yeþilçay 2 2 1 3 3 1 -1
Nebahat Çehre 0 0 1 0 1 1 0
Hazal Kaya 0 0 0 0 2 1 -1
2011
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
2012 2013
Türkiye'nin Yýldýzlarý
En Beðenilenler
58
CÝNSÝYET YAÞ SES YERLEÞÝM
EN BEÐENÝLEN
ERKEK DÝZÝ OYUNCUSU %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Fikri Yok / Bilmiyor 42 41 43 36 33 40 52 52 38 45 40 53 42
Kenan Ýmirzalýoðlu 15 11 20 16 22 18 16 6 14 17 17 11 13
Kývanç Tatlýtuð 10 14 6 16 10 8 12 6 14 7 11 7 11
Halit Ergenç 6 7 5 4 2 7 3 13 7 5 7 3 5
Necati Þaþmaz 5 2 9 3 6 9 6 3 3 7 5 3 7
Çaðatay Ulusoy 2 3 0 6 1 1 1 0 1 2 1 2 3
Erkan Petekkaya 1 2 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2
Kadir Ýnanýr 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2
Diðer 5 6 4 5 9 4 1 6 7 4 5 9 5
%1'den düþük olanlar 11 12 11 12 15 11 7 11 13 11 12 10 12
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662 657 129 314
2013 verisine göre sýralanmýþ ve % 1’den küçük oranlar alýnmamýþtýr.
EN BEÐENÝLEN
ERKEK DÝZÝ OYUNCUSU %
Deðiþim
2013/2012 2010 2009 2008
Baz 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Fikri Yok / Bilmiyor 45 43 43 44 46 42 -4
Kenan Ýmirzalýoðlu 9 3 18 18 4 15 11
Kývanç Tatlýtuð 1 2 3 2 11 10 -1
Halit Ergenç 2 3 0 0 5 6 1
Necati Þaþmaz 5 10 7 10 5 5 0
Çaðatay Ulusoy 0 0 0 0 2 2 -1
Erkan Petekkaya 0 1 0 3 6 1 -4
Kadir Ýnanýr 6 8 2 2 1 1 0
2011 2012 2013
Araþtýrma Künyesi
Araþtýrma Künyesi
2013 Türkiye Beklentiler – Beðeniler Araþtýrmasý, TÜÝK 2011 ADNKS verilerine dayanan bir örneklem üzerine
kuruldu. 2013 ile beraber geçmiþ yýllarýn verileri de, yeni ADNKS tanýmlarý ve uzayýna göre güncellendi.
TÜÝK NUTS2 bölgelerini temsilen 26 il merkezi ve bu illere baðlý yarýkent ve kýrsal alanda 18 yaþ ve üstü 1100
kiþi ile görüþüldü.
Veri toplamada bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) sistemi kullanýldý.
Bu sistem, görüþmelerin gerektiðinde tam olarak kaydýna da olanak veren ve anket güvenliðini yüzde yüz
saðlayan özellikler taþýyor.
Anket yapýlan bireyler telefon numaralandýrma sistemine dayanan tesadüfi seçimle belirlendi.
Saha uygulamasý 3 – 16 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda yapýldý.
Araþtýrmanýn genel istatistiki hata payý yüzde 95 güven aralýðýnda çift yönlü olarak yüzde 2.9’dur.
ÖRNEKLEMDE YER ALAN ÝLLER
1. Adana 14. Kastamonu
2. Aðrý 15. Kayseri
3. Aksaray 16. Kocaeli
4. Ankara 17. Konya
5. Antalya 18. Malatya
6. Balýkesir 19. Manisa
7. Bursa 20. Mardin
8. Denizli 21. Samsun
9. Erzurum 22. Þanlýurfa
10. Gaziantep 23. Tekirdað
11. Hatay 24. Trabzon
12. Ýstanbul 25. Van
13. Ýzmir 26. Zonguldak
60
DEMOGRAFÝ %
25-34 18-24 Erkek Kadýn GENEL
Kent 60 54 66 55 58 66 67 54 57 62
Yarýkent 12 12 12 13 13 11 8 12 12 12
Kýr 29 34 23 32 29 23 25 34 31 27
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35-44 45-54 55 + AB-C1 C2-DE
CÝNSÝYET YAÞ SES
Baz 1100 555 545 188 271 219 181 241 438 662
TÜRKÝYE2013
BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER
‘‘2013’e Kaygýlý Baþlangýç’’
60
© 2013 Ipsos. Tüm haklarý saklýdýr. Ipsos’un Gizli ve Tescilli bilgilerini içerir ve Ipsos’un öncesinden yazýlý izni olmadan yayýnlanamaz veya çoðaltýlamaz
Ipsos’un müþterilerine yeni yýl hediyesidir.
Centrum Ýþ Merkezi
Aydýnevler No:3 34854 Küçükyalý - Ýstanbul - Türkiye
trinfo@ipsos.com www.ipsos.com.tr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->