Esejat qe kan ra ne afate ne lenden Menaxhment 1.Hierarkia e qellimeve 2.Autoriteti funksional 3.Modeli i procesit vendosjes 4.Analiza e rentabilitetit 5.

Menaxhmenti si shkenc dhe si art Grupi B 1. Menaxhmenti si proces 2.Planifikimi strategjik 3.Planet e qendrueshme 4.MBO 5.Autoriteti i personelit ndihmes Gr.1 menaxhment pyetjet Krahaso strukturen e zgjeruar dhe te ngushtuar Krahaso pert dhe gant Krahaso mxh sistruktur dhe proces Krahaso thellesin dhe gjersin e punes Krahaso modelet e vendosjes 1. Pert diagrami 2.Struktura organizative divizinale 3.Krahaso autoritetin linjor dhe funksional 4.Procesi i vendosjes- Modeli themelore 5.Perparesit dhe te metat e piramides se zgjeruar 1.Krahasoni shtimin vertikal me ate horizontal 2.Krahasoni punen e menaxherit si rol dhe si funksion 3.Menaxhmenti si process edhe si strukture 4.Flisni per modelet e vendosjes dhe procesin e modeleve 5.Revizioni i kontrollit 1.Menaxheret ne pozita te ndryshme ne organizata te ndryshme? 2.Krahasoni funksionet menaxheriale neper nivelet e ndryshme menaxheriale? 3.Planifikimi financiar perfshine? 4.Burimet e jashtme te ndryshimeve dhe ndikimi i tyre? 5.Standardet e afarizmit si masa per kontroll? 1. Krahasoni rolet e menaxhmentit 2. Krahasoni premisat mes tyre 3.BCG matrica 4.Perparesite dhe te metat e struktures se zgjeruar te organizimit 5. Kontrolli sipas masave financiare 1 Krahaso udheheqjen qeverisjen dhe drejtimin 2.krahaso aftsit e menaxherit mes tyre 3.analiza e rentabilitetit 4.krahaso swot analiza edhe tows matricat 5.gant diagrami

Ora 10 Berim Ramosaj 1. Menaxhmenti si strukture 2. Modelet e menaxhmentit 3.PERT diagram 4. SWOT analiza 5. Kontrolli me ndihmen e informative 1.Menaxheret ne pozita te ndryshme ne org. te ndryshme; 2. Krahasoni tekniken Delphi dhe Brainstorming; 3.Perparesite dhe dobesite e struktures org. te zgjeruar; 4. Standardet si masa per kontroll; 5.Planet e qendrushme 1.Struktura organizative funksionale 2.Autoriteti funksional 3.Struktura formale organizative 4.Grafiku i kufinjeve te rentabilitetit 5. Qellimet dhe llojet e tyre

1.planifikimi strategjik, 2. faktoret qe ndikojne ne gjeresine e menaxhmentit, 3. gjeresia dhe thellesia e punes, 4. rezistenca ndaj ndryshimeve, 5. struktura organizative matricore ne ora 101.kerkimet operacinale si teknik e vendosjes, 2.Kriteri i rentabilitetit, 3.krahasoni analizen ekonomike me hulumtimet e tregut, 4.Parimet e delegimit, 5.Gant Diagrami

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful