PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

(THE SCOUTS ASSOCTATTON OFMALAYS|A)

RujKami Tarikh Kepada:

PPlrt2(032)2009 20 Januari i 2009

Tuan bin HajiSaid Bolhassan Yang Menjalankan Ketua Tugas Pezuruhjaya Pengakap Sarawak Neged YBhg. Datuk Awang Zainie HajiSuntim bin Ketua Pesuruhjaya Pengakap Sabah Negeri YBhg. HajiAbdulRahman Tuan binHajiLamudin Pesuruhjaya Pergakap WP Negeri Labuan HajiYaacob AMulKarim YBhg. Tuan bin
Pesuruhjaya Pengakap Negeri Johor

YBhg.Tuan Abdul Haji Kader MdNoor bin
Pengakap Melaka Pesuruhjaya Negeri

YBhg. Haji Tuan Jaafar Yusof bin
Pesuruhjaya Pengakap NegaiSembilan

YBhg Tuan lshak Jonid Haji bin Pesuruhjaya Pengakap Selangor Negeri YBhg. (B)Mior Mej. Roslibin Dato'Mior Mohd Jaafar Pesuruhjaya NegeriWP Lumpur Pengakap Kuala YBhg. Encik Ahmad Azam Shah Abd.Majid bin Pesurujaya Pengakap Perak Negeri Tuan Zulkifli Kamaruddin Haji bin YBhg. Pesuruhjaya Negeri Pinang Pengakap Pulau YBhg. Tuan HajiAhmad Abbas bin Pesuruhjaya Pengakap Kedah Negeri YBhg. Encik Thean l'lo Sung Pesuruhjaya Pengakap Perlis Negeri

RumahB-P,JalanHangJebat,50150KUALALUMPUR, o MALAYSIA Tel:603 20780836o Fax:603 2070gO5T. Emait: pengakap@streamyx.com

YBhg. Tuan HajiRafiei@ binMuhamad Rafie
Yang Menjalankan Pesuruhjaya Tugas Pengakap Negeri Kelantan

YBhg. Tuan HajiOthman lsmail bin Pesuruhjaya Negeri Pengakap Terengganu YH.Dato'HajiLias Mohd bin Noor
Pesuruhjaya Pengakap Neged Pahang

YBhg Tuan HajiMohamad binZainudin Kamar
Pesuruhjaya Pengakap Kumpulan Latihan Malaysia (KLM)

YBhg. Tuan Rosdibin Haji Abdul Rahman
Pesuruhjaya Pengakap Kumpulan Latihan Kelana Siswa (KLKM) Malaysia

YB.ffBhg.ffH. Dato'/DatuUTuan/Puan,

PE DAFTARAN LIAN N KEAH TAHU PENGAKAP NAN MALAYS IA Dengan hormatdan sukacitanya ingin saya menarikperhatian YB.ffBhg.IyH. Dato'/DatuUTuan/Puan Akta kepada Parlimen 38Tahun dengan No pindaan-pindaan No143 1968 Tahun 1974 No409Tahun dan Dasar dan 1989 Peraturan-Peraturan Persekutuan Pengakap Malaysia seperti berikutPerkara Seksyen Vll '14 Bancian Tahunan Pendaftaran semua dan semula Kumpulan-Kumpulan Persekutuandan Persekutuan pada Tempatan dijalankan tiap-tiap adalah tahun. Perkara Seksyen 46 Vll Penyataan-Penyataandan pendaftaran banci yanglengkap semula bagi semua Kumpulan-Kumpulan danPercekutuan-Persekutuan mestilah Tempatan dihantarkan ke lbuPejabat sebelum Januari 31 tiap-tiap tahun. Perkara Seksyen 47 Vll Kegagalan menghantar danpendaftaran bagaimana banci semula dikehendaki dalam Peraturan akan menyebabkan 46 Kumpulan-Kumpulan berkenaan yang dengan pendaftaran, sendirinya dipotong daripada dan bagisesuatu Persekutuan yang Tempatan gagalmenghantarkan penyata-penyata Kumpulan-Kumpulannya, bagi Persekutuan Tempatan ituakan dengan sendirinya pendaftaran. dipotong daripara Dalamsemua perkara diatas, yang semua Tauliah, Sijildan Perlantikan, Surat Lencana-Lencana, wang harta dan hendaklah tiada benda dengan berlengah diserahkan Pesuruhjaya lagi kepada

Daerah pegawai-pegawai dan Persekutuan Tempatan, kepada dan Pesuruhjaya Negeri danpegawai-pegawai Majlis Pengakap Negeri kiranyaPersekutuan-Persekutuan Tempatanyang dimansuhkan. Mulaidari pada lMac pada tiaptiaptahunsemua Kumpulan-Kumpulan telah dipotong yang pendaftaran semuaahli-ahli dan dalam Kumpulan-Kumpulan itu tidaklagi menjadi ahli-ahli Pemekutuan, tindakan dan akan perbekalan-perbekalan tersebut diambil mengikut yang dalam Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap perkara-perkara Malaysia berkenaan 1968 mengenai mereka dan tidak menjadi Persekutuan. ahli 2. Sehubungan dengan Mesyuarat itu, yanglalutelahmeluluskan tempoh EXCO untuk pendaftaran keahlian adalah tempoh tahun bagi 1 bermula 1 Januari berakhir 31 dari pada dan pada Disember tiap-tiap tahun, Bagipendaftaran padatahunini, EXCO bermula jugatelah memutus pendaftaran untukmenswastakan keahlian bagi semuaperingkat.Persekutuan Pengakap (PPM) Malaysia telah melantik Syarikat Gemilang Bhd, Citra Sdn, dalam menguruskan pendaftaran semua di peringkat kumpulan, daerah negeri. dan Tempoh pendafataran memproses dankadkeahlian akandilaksanakan tempoh hingga bulan tarikh dalam t 2 penyerahan dari pendaftaran pelaksanaan kerjasama keahlian. Bagi menjayakan ini, YB.lYBhg.ffH. Dato'/DatuUTuan/Puanmemantau mengawasi pengendalian bagi dan Pendaftaran Yuran dan Keahlian adalah sangat-sangat diperlukan menjaminkan untuk kejayaannya. CARA BAYARAN KUMPULAN: SEMUA KUMPULAN hendaklahmenyerahkan Bayaran (Bayaran Pendaftaranffuran Keahlian) atas nama PERSEKUTUAN PENGAKAP (RM MALAYSIA 3.00 Penqakap. 5.00 Kelana atasdanRM10.00 RM ke Kumpulan) melalui akaun banksepertimana tertera - Pendaftaran vanq di bawah. Bank Slip hendaklah dimaiukankepada lbu Peiabat Persekutuan Penqakap Malavsia. Maybank, Cawangan \fUisma Hansam, Kuala Lumpur No.Akaun514039014506

AKAUN BANK:

IBUPEJABAT: PPMakanmengeluarkan PFNERIMMN RESIT BAYAMNyangditerima dari tiaptiapKumpulan, Daerah dan Negeri. Slip bayaran hendaklah dimajukan terus ke IBUPEJABAT PPM bersama-sama borang-borang pendaftaran. CARA PENDAFATARAN: Pendaftaran hendaklahdibuat secara online ke laman web www.myscout.com.my/daftar borang-borang pendaftaran telah dan yang di isihendakahhantar alamat di ke email daftar@scouts.my

NOTA:

a) b) Yuran Keahlian Pengakap bagi Kanak-Kanak, Pengakap danPengakap Muda Remaja

RM 3-00

pemimpin, Yuran Keahlian Pengakap bagi Kelana, Pesuruhjaya, Persaudaraan Pengakap Kuasa Raja, Penganjur, Persaudaraandan Biasa Ahli B-P, Ahli ...

RM S-00

Bayaran Pendaftaran Kumpulan Yuran dan Keahlian adalah diwajibkan mestidi perbaharui dan setiap tahun. yuran budak Baki kutipan dari sebanyak 2.00 dewasa RM dan sebanyak 2.00 RM akan diserahkan olehlbu Pejabat PPMkepada PPMNegeri setiap bulan danterpulanglah tiga kepada Majlis Pengakap yang Negeri berkenaan pengagihanantara membuat di negeri, daerih iumpulan. dan Bersama-sama ini disampaikan pembaharuan BorangPPM-1( ), PPM-1 B ) danpanduan A ( Pendaftaran Ahli, Sila berhubung dengan Encik Abd. Rahim Hj.Abd.Hamid Puan bin atau Hamidah Satam tbu di Pejabat jikamemerlukan PPM maklumat lanjut. penjelasan adalah Dengan ini yBhg. diharap dapat memudah melancarkan tugas-tugas dan lagi Dato'/DatuUTuanlPuan proses pendaftaran dalam ini, Segala kerjasama perhatian YBhg, dan dari Dato'/Datuk Tuan Puan I / amaflah harapkan di dan didahuluidengan ribuan ucapan terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA MELALUI BERPENGAKAP " TAHUN BARU " SELAMAT 2(}(}9 '' Yang menjalankan tugas Persekutuan Pengakap Malaysia,

D.ZAKI @ NORDTN Setiausaha Eksekutif

s.k.

-

Ketua Pengakap Negara Naib DiPertua, Pengakap Yang Maflis Malaysia Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara BendahariKehormat,MajlisPengakapMalaysia SEMUA Pengarah Pendidikan Negeri (u.p.: KeKurikulum) Unit SEMUA Setiausaha Kehormat, Negeri/ PPM KLKM/ MPKLM SEMUA Bendahari Kehormat, Negeri. PPM SEMUA Pesuruhjaya Pengakap Daerah PPM SEMUA Pesuruhjaya fUnivemiti]/ KLKM MPKLM (Maktab)