PREFA A
Nimeni nu poate să facă loc în propria sa inimă şi via ă, ca şuvoiul binecuvântării lui Dumnezeu să curgă spre al ii, fără să primească în ei înşişi o bogată răsplată. Franz Bardon a avut acest avantaj cu toată împotrivirea for elor malefice. Ani buni vor trece şi multe frun i vor păli plecate în studiu şi cercetare, înainte ca noi să putem în elege, cât de cât, ceea ce ra iunea şi ştiin a pot sau nu explica, despre ce este adevărat şi ce nu, despre ce este real sau iluzoriu, mă mul umesc să constat, şi aceasta nefiind o premieră, că aşa-numitul „progres ştiin ific” creează în oameni o apocalipsă universală, din care, pe zi ce trece, pe nesim ite, se exclude tot ce nu apar ine lumii fenomenelor. Linia generală devine, clar, aceea că tot ce nu este ştiin ific nu există, deci, este fals. Mai rău, oamenii condamnă aprioric orice idee sau demers numai prin simplul fapt că acestea „nu sunt ştiin ifice”. Dacă ve i spune uneori, precum Plotin, că „trezindu-vă din trupul vostru şi întorcându-vă la voi înşivă, deveni i exteriori lucrurilor şi contempla i o frumuse e de o minunată măre ie”, în mod sigur, după cum am mai spus şi în alte da i, ve i fi declara i nebuni sau ve i fi arşi pe rug. Acest lucru i s-a întâmplat şi lui Franz Bardon care, pentru noi, a venit de atâtea ori în mijlocul nostru, dovedindu-ne că un ini iat crede mereu într-o diminea ă următoare. Nea învă at că adevărata ini iere înseamnă „TOTUL ÎN SLUJBA OMULUI”, efort care începe cu mult mai departe şi, în via a adevăratului ini iat, mult mai târziu, la capătul unei perioade de îndelungată răbdare, multiple umilin e, sacrificii şi de mari eforturi, care durează o via ă întreagă şi care fac cu totul ridicolă interven ia unor anumi i „cercetători” moderni. De câte ori ve i avea nevoie de un răspuns la probleme majore, pute i întreba, fără urmă de teamă şi, pute i fi siguri, ve i avea un răspuns. Un răspuns pe care Dumnezeu vi-l va da. Tatăl îşi aude fiul oriunde s-ar afla şi răspunde dorin ei inimii lui. Fi i doar siguri şi aştepta i până ce acest răspuns va veni. Va fi, fie sub forma unui simbol, unui om, a unui animal, a unei vorbe, a unei scânteieri de inspira ie - întotdeauna la momentul potrivit. Răspunsul va fi definit şi uşor de în eles, fiecare om având în el, în func ie de maturitatea sa, învă ătura necesară de a în elege acest limbaj. Niciodată nu ve i greşi dacă vă ve i lăsa via a exterioară condusă de Voin a Dumnezeiască, care vă vorbeşte în acest sens. Totul este Divinitate. Fi i totdeauna conştien i de faptul că şi cel mai nesemnificativ lucru are un sens mistic, esoteric. ine i-vă ochii deschişi deoarece Casa lui Dumnezeu este plină de miracole. Nu da i voie nici unei umbre de proastă dispozi ie să vă cuprindă. Totul trebuie transformat într-o puritate fără pată, lumină spirituală, conştiin ă, mul umire, fericire şi, cel mai important, în iubire.

DANIEL MENRATH. 1995

3

ci a unui număr de misiuni încredin ate. noul său locatar trebuie să . nu putea. să părăsească corpul său omenesc de care s-a servit Bardon pentru îndeplinirea misiunii sale şi în care nu se va mai întoarce niciodată. el ar accepta chipul uman numai dacă Providen a Divină i-ar încredin a îndeplinirea unei noi misiuni. vă voi povesti câte ceva din via a autorului. în afara misiunii pe care Providen a Divină i-o dăduse. Numai un înalt şi perfect ini iat ca spiritul lui Franz Bardon putea încerca să facă un lucru ca acesta şi să reuşească în desăvârşirea nu doar a unei singure misiuni. cum îi lipsea experien a practică în domeniu. să-şi împlinească visul. Viktor Bardon era el însuşi preocupat de misticismul creştin şi. Dar. în general vorbind. rugăciunilor sale fierbin i li se adăuga visul sublim de a întâlni un Guru adevărat în timpul actualei încarnări. aşa încât n-a putut deveni un ini iat divin. Din acea zi el a avut un Guru al lui în persoana fiului său şi asta îl făcea foarte fericit. Aşadar. de vreme ce. în ciuda clarviziunii sale. Providen a Divină a permis spiritului acestuia. nimeni în afara clarvăzătorului Viktor Bardon n-a observat aceasta şi el mul umi din toată inima lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. mul i dintre marii ini ia i de pe această planetă îşi părăsesc pentru totdeauna trupurile în împrejurări neobişnuite şi acesta este şi cazul lui Franz Bardon. gra ie perseveren ei şi credin ei. printre noi. ca să poată fi învă at de acesta şi să acumuleze cât mai mult. a dobândit capacitatea de clarviziune. Alegerea şi acceptarea unui corp fizic care este deja la vârsta pubertă ii se realizează cu mai multe condi ii: ca o compensare. beneficiind şi de ajutorul unui trup care i-a fost împrumutat în acest scop. completă a reîncarnării ca to i ceilal i muritori. tatăl băiatului. Franz Bardon men iona în „FRABATO” că se încarnase într-un băiat de paisprezece ani. De aceea. care a atins perfec iunea timp de mii de ani. La data de 10 iulie 1958. Numai pu ini oameni ştiu că un mare ini iat ca Franz Bardon n-are voie să urmeze procedura normală. pe care Viktor Bardon l-a avut între cele douăsprezece fete şi. în noaptea când s-a petrecut această înlocuire minunată. fiind cel mai mare dintre copii. consider că este de datoria mea să-i informez pe aceştia de faptul. el urma să devină adevăratul Guru al tatălui său.IN MEMORIAM Deşi următoarea informa ie va produce suferin ă în rândul cititorilor interesa i. Pentru a forma cititorului o idee clară asupra unui astfel de spirit. fizic. că Franz Bardon nu mai este. mai ales că sunt un bun cunoscător al acesteia. ca să devină mentor spiritual al lui Viktor Bardon. spre care râvnea atât de mult. Spiritul lui Frabato s-a încarnat în trupul unicului său fiu. trist de altfel pentru noi to i. Dorin a sa exaltată n-a rămas neîmplinită. fiind un spirit perfect.

Realii discipoli ai hermeticii îl privesc încă pe Franz Bardon ca pe adevăratul lor Guru.ale cărui înzestrări sunt foarte apropiate de capacită ile şi for a Providen ei Divine are totuşi de înfruntat multe lucruri. în acelaşi timp. Am evitat descrierea clasică a vie ii lui Franz Bardon. nimeni nu va fi surprins de motto-ul pe care Franz Bardon l-a ales pentru prima 5 . Aceste indicii demonstrează clar cititorului că. este cunoscut cu siguran ă de orice ocultist. Dar.ofere proprietarului ini ial o existen ă nouă. con ine 78 de căr i de tarot. fără să dea înapoi. este doar o chestiune de ignoran ă când cineva învinuieşte întâmplările sor ii ca fiind nedrepte şi. Acceptarea unei astfel de încarnări este. mai mult decât atât. aş scoate în eviden ă lupta sa pentru existen ă. numită şi „Thoth”. timp în care a trăit cele mai triste şi mai crude experien e. nimănui nu-i este permis să intervină. dar care nu l-au cunoscut niciodată personal pe autor sau nu l-au văzut câtuşi de pu in. cu perioada şcolarită ii. cele mai umilitoare din via a sa. Măre ia sa spirituală nu va fi niciodată înlocuită. care. Aceia care se ocupă practic de lucrările ştiin ifice ale lui Franz Bardon. de la Providen a Divină. până şi un mare spirit . pentru care. a avut multe de îndurat înainte s-o poată purifica. chiar şi experien e dintre cele mai nefericite. nici chiar unui ini iat sau ales. arestările lui repetate şi cei trei ani şi jumătate petrecu i într-un lagăr de concentrare. îşi pot face o idee despre această măre ie spirituală când voi da numele anumitor personalită i care au trăit în ere diferite şi ale căror corpuri fizice au fost locuite de acelaşi mare spirit. apoi alegerea unei profesiuni şi activitatea lui profesională. considerând că povestirea mea este mai instructivă şi mai importantă pentru cititorii interesa i şi studen ii ştiin ei hermetice. Hermes Trimegistos. ultimele luni din via ă i-au fost umbrite de întâmplări extrem de neplăcute. cea mai evidentă dovadă despre cât de mărinimos a fost întotdeauna spiritul lui Franz Bardon. deşi ar fi putut să-i prindă pe urmăritorii săi cu o simplă ridicare de mână. au pus capăt muncii sale benefice. în final. deoarece Karma proprietarului ini ial al trupului era foarte încărcată. Din acest motiv. De asemenea. Franz Bardon. a cărui Carte a în elepciunii. De aceea. pentru noi to i. numeşte ini iat o fiin ă umană incompetentă. chiar dacă mai trăieşte într-o fiin ă umană sau nu. în ciuda perfec iunii sale spirituale şi a înaltelor capacită i hermetice. Acelaşi lucru se petrece şi în cazul destinului altor fiin e umane. doar pentru că aderă cu lealitate la Poruncile Providen ei Divine. el trebuie să accepte Karma trupului ca fiind a sa. Aceia care au fost îndeajuns de norocoşi să-l cunoască personal pe Franz Bardon ştiu foarte bine că unul dintre cei mai buni oameni a plecat dintre noi. dorin ele lor nebuneşti rămânând neîmplinite. mai bună. începând într-un uter de mamă. Astfel. spiritul lui Franz Bardon.

sfătuitorul şi suportul în multe momente grele. într-una din viitoarele noastre reîncarnări.1903-9.02. mii de oameni din întreaga lume şi-au pierdut salvatorul. nu contează prin cine sau ce. Sacrificiul şi activitatea sa benevolă merită toată recunoştin a. omului de ştiin ă englez Robert Fludd. Praga. filozoful şi omul de ştiin ă chinez este. cunoscut tuturor filozofilor. „Ini iere în hermetică”. înainte de ultima sa încarnare.04. cei care ştim că nu există moarte. nutrim speran a că Providen a Divină. ne va îngădui întâlnirea cu acest mare ini iat. Contelui de Saint Germain. Lao Tse. din Tibet. în eleptul mun ilor.1973) 6 . Este şi cazul astrologului francez Nostradamus. de asemenea.sa carte. poate. el a fost întrupat în Mahum Tah-Ta. în urma plecării spiritului lui Franz Bardon. Regăsim spiritul lui Franz Bardon în Appolonius din Tyana. Noi. aprecierea şi gratitudinea. septembrie 1958 Otti Votavova (11. un contemporan al lui lisus.

Frabato a salutat publicul cu o uşoară reveren ă. De asemenea. putem trece acum să abordăm altă temă. Magnetismul animal este singurul element care a atins perfec iunea în existen a noastră. care au învă at să se autoeduce. ci să explicăm esen a magnetismului şi să-i demonstrăm practic existen a. Dar nu doresc acum să aprofundam mai mult acest subiect. Acest fapt este important în a face magie. capacitatea substan elor materiale de a acumula şi conduce for ele electrice şi magnetice variază foarte mult. Acest magnetism vital conectează planeta noastră la zona care înconjoară pământul ca o centură. Deşi fracul îi dădea o notă de certă seriozitate. n-aş vrea să pierd ocazia să vă vorbesc despre aceasta. tumultul s-a stins şi cortina s-a ridicat atât de încet. de aceea. în mijloc o masă rotundă acoperită cu un brocart albastru închis. Nu era în preajmă niciunul din obiectele care îi ajută de obicei pe aşa-zişii magicieni. Gongul a sunat sfârşitul pauzei. să-şi conducă propriul destin. „Poate cineva să se bazeze pe propriile percep ii?” Pe to i îi stăpânea confuzia. Totuşi. maturitate mentală. Decorul scenei nu dădea de în eles că un magician ar fi fost gata să-şi înceapă reprezenta ia. Radia ia fiin ei umane este pur animală şi for a sa depinde de propria voin ă. Intrând pe scenă într-un fascicul de lumină. Rândurile s-au completat din nou repede. Aceşti oameni 7 . Totul în lume este controlat de for ele electrice şi magnetice. alte zece. aşa-numita „lume astrală”. Totul este trucaj şi înşelătorie!”. „Cine este acest Frabato?”. în partea dreaptă a mesei era un scaun. pe cât lumina din sală s-a pierdut în întuneric. Când aplauzele s-au potolit. „Faptele sunt evidente!”. El reprezintă for a vitală şi con inutul întregii vie i pe pământ. zâmbetul lui familiar i-a eliberat pe to i de fiorul puternic care-i stăpâneşte de obicei pe cei care asistă la experimente magice. Frabato s-a adresat publicului: „Doamnelor şi domnilor. Acest magnetism este puternic îndeosebi la acei oameni care îşi antrenează conştiincios şi sistematic capacită ile spirituale şi sufleteşti. încântarea şi incertitudinea. Un candelabru mare de cristal ilumina scena. explicându-vă principiile sugestiei şi autosugestiei în prima parte a programului şi demonstrându-vă acestea prin experimente. plasate în semicerc. de caracter. el conectează fiin ele umane între ele. rezultată din starea generală de sănătate. Tensiunea primei păr i a programului generase violente controverse în rândul auditoriului. Magnetismul animal are o covârşitoare importan ă pentru via a fiin elor umane şi. iar în spatele ei.Capitolul I În supraaglomerata sală de lectură a clubului era o agita ie cumplită.

„Sunt foarte recunoscător pentru ajutorul dumneavoastră”. După un surâs încurajator al lui Frabato. şi-a pus alături portmoneul.” Publicul a râs şi. a spus zâmbind: „Nu trebuie să vă fie teamă.” Doamna blondă a pus pe masă ceasul ei de argint de la mână. Vă voi arăta că am dreptate. a pus pe frunte ceasul şi a stat aşa. urmat de o doamnă mai în vârstă. nu 8 .sunt capabili să-şi mărească energia vitală. Ie-a spus Frabato persoanelor aflate pe scenă. printr-un număr de experimente. „vă voi arăta un mic experiment psihometric. Aş dori acum să vă arăt. „Acum v-aş ruga să-mi da i pentru scurt timp oricare dintre obiectele personale pe care le ave i asupra dumneavoastră şi să le pune i pe masă aici.” Un murmur se auzea din sală. blondă a apărut pe scenă ezitând. a luat ceasul de argint şi s-a plimbat cu paşi rari de câteva ori. Ca şi cum s-ar fi trezit dintr-un vis s-a adresat apoi posesoarei: ' „Păre i a vă îndoi serios de capacită ile mele. Vă voi demonstra că fiecare fiin ă umană trăieşte în virtutea semnelor obiectelor cu care corpul intră în contact. altfel n-a i fi venit aici pe scenă cu ceasul împrumutat de la sora dvs. cu o expresie de generozitate. Acest ceas este cadou de la o mătuşă decedată în urma unui accident. „Privi i”. Apoi. s-a urcat pe scenă un tânăr. timp de câteva minute. doamna în vârstă şi-a scos de la gât colierul şi l-a adăugat celor două obiecte de pe masă. Aşa că acord o foarte mare importan ă acestui fenomen. ea fiind plecată să lucreze la Berlin. a spus Frabato. să realizeze lucruri extraordinare. cât şi negative. „Ca o introducere”. cu ochii pierdu i în zare. nu i se va întâmpla nimănui nici un rău. adânc absorbit de gânduri. Deodată s-a oprit. magnetismul animal a fost folosit atât în scopuri pozitive. aceea culegi” este. pe scenă. Fiecare detaliu al existen ei acestuia va fi relevat cu ochiul meu clarvăzător. Zicala: „Ce ai semănat.” O doamnă drăgu ă. ce alte capacită i şi for e sunt conectate magnetismului animal. s-a adresat Frabato publicului. foarte precis. „oamenii spun adesea că femeile reprezintă sexul slab. în acelaşi moment. Moartea mătuşii este motivul pentru care sora dvs. folosindu-mă de cele trei obiecte puse la dispozi ie. fără ştirea ei. Face i asta destul de des. ca să încurajeze publicul. în acest scop. De când a fost recunoscută ca for ă obiectivă. în consecin ă. aş ruga trei spectatori să vină lângă mine. expresia legii karmice şi a justi iei divine. dar această doamnă este o dovadă a contrariului pentru to i bărba ii aici de fa ă.” Frabato a păşit spre masă. Tânărul domn. într-un fel. adresându-se din nou publicului.” Vindecarea efectelor prin magnetism poate fi cu succes realizată de un magician cu experien ă.

Frabato a continuat: „Aş vrea acum să rog cele trei persoane participante la experiment să părăsească sala. a i putut să vă convinge i de varietatea posibilită ilor pe care le am. a fost ucis în primul război mondial. adresânduse doamnei în vârstă. dar vă pot asigura că nu ve i fi fericit cu amândouă în acelaşi timp. Colierul acesta a adus tuturor celor care l-au avut mult ghinion. lăsându-l să-i alunece printre degete. care mai târziu au fost ghilotina i în timpul unei revolu ii. Lan ul a fost amanetat. domnule. tânărul a încercat să-şi ia de pe masă portmoneul. pentru o bună bucată de vreme să trăi i dintr-o pensie mică. aşa cum v-am demonstrat până acum. el a continuat: „Sunte i atât de tânăr şi cu toate acestea a i dezamăgit deja două fete. i l-a luat şi l-a cântărit în mână. pe care a i întâlnit-o recent la o reuniune şi v-a trezit interesul cu cochetăriile ei. Frabato a fost mai iute decât el. Fa a doamnei exprima jenă şi ruşine. Totuşi. de două ori. ca pentru o cercetare atentă. pentru că nu mi-ar fi în siguran ă nici gândurile cele mai intime. Voi verifica îndată ce se ascunde în spatele acestui obiect. fiecare obiect îşi are istoria lui.” Publicul a izbucnit în aplauze puternice. 9 . înso ite de doi observatori neutri.mai poartă ceasul”. Deodată. Chestiunile personale nu mă privesc. Primii lui posesori au fost nişte aristocra i foarte boga i din Fran a. „Aş putea scrie un roman întreg despre colierul dvs. eliberându-se de tensiunea care-l marcase până atunci. După ce so ul dvs. „pentru că a trecut prin vremuri grele. a i fost nevoită. Cu toate acestea mai văd o scrisoare de dragoste de la o altă fată. Când liniştea s-a reinstalat.”. zicând: „Nu păre i să ave i o conştiin ă curată. fapt care a demonstrat cert că Frabato spusese lucruri adevărate. a spus el.” După ce a privit cu foarte mare aten ie portmoneul. întrucâtva temător: „Nu mi-ar place să trăiesc în preajma dumneavoastră. Fata din fotografia aflată în portmoneu v-a îndrăgit fiindcă i-a i clădit visuri în care ea a crezut cu adevărat. nici secretele. folosindu-mă de clarviziune. Publicul amu ise de emo ie. Mai mult decât atât.” Frabato a tăcut în acest moment. Frabato a pus colierul înapoi pe masă şi s-a adresat din nou sălii: „Doamnelor şi domnilor.” Frabato a pus portmoneul pe masă şi a luat colierul. timp de câteva secunde. dar de fiecare dată l-a i luat înapoi. fiindcă femeia izbucnise în lacrimi.” Tânărul devenise foarte jenat când s-a văzut astfel descoperit şi a replicat.” Un domn cu ochelari şi o doamnă în rochie de culoare închisă s-au oferit imediat s-o facă şi au părăsit to i cinci sala.

„Pentru a vă demonstra efectele magnetismului bazat pe puterea voin ei. voi pleca chiar acum la bufet. în câteva clipe şi-a revenit şi a părăsit scena în aplauze. Două persoane să mă conducă afară şi să se întoarcă împreună cu persoanele testate. eu sunt gata. în cele din urmă s-a întins după el. publicul a încurajat-o. ceilal i doi stăteau acolo. Şi a doua propunere a fost unanim acceptată. în timp ce în rândurile publicului aşteptarea crea tensiune. în timp ce ea pleca spre locul său. Au fost informa i de domnii înso itori că îşi pot lua obiectele înapoi şi să se întoarcă la locurile lor. imediat după aceea. Cu o mişcare rapidă. O doamnă din primul rând a propus: „Deoarece acest colier. scuturat de hohote. voi încărca aceste obiecte cu efecte reale care vor fi evidente de îndată ce vor fi atinse. iar în momentul următor a izbucnit într-uri hohot de râs de care s-a molipsit întreaga sală. doamna în vârstă stătea înaintea colierului său. a adus numai ghinion atâtor oameni. dar tânărul a întins mâna după portmoneul lui. Voi reveni pe scenă în zece minute. Nici nu şi l-a pus bine în buzunar că a şi început să-plângă. la o distan ă considerabilă unul de celălalt. cu capul ascuns în palme. salutând entuziast publicul. Ezitând întrucâtva. dar. fiindcă era surprinsă de propria reac ie. S-a urcat pe scenă cu paşi elastici şi a spus zâmbitor: 10 . Blonda a . Frabato a aprobat.” Aplauze prelungi au făcut inutilă o altă propunere. rugându-le săşi ia lucrurile înapoi. Frabato a pus cele trei obiecte pe masă. femeia blondă. atingându-l. ca portmoneul să provoace un plâns în hohote. uşa de la sală s-a deschis şi Frabato a reapărut. l-a aruncat în col ul scenei.” Frabato a părăsit sala condus de doi domni care.reac ionat grăbit. a apucat ceasul. ezitând. Numai asupra propunerii pentru colier nu se putea decide. Ca nimeni să nu poată spune că am lucrat prin hipnoză. Acum. s-au întors cu cele trei persoane şi cu cei care le-au înso it. tânărul şi doamna în vârstă s-au apropiat de masă. propun să face i în aşa fel încât să fie aruncat cu dezgust de prima persoană care îl va atinge. pu in surprinşi. de când există. A primit înapoi colierul din mâinile unui domn amabil şi. într-o concentrare deplină.” Un domn din mijlocul sălii a propus ca cel ce va atinge ceasul de argint să izbucnească într-un hohot de râs. Apoi a stăruit asupra fiecăruia dintre ele timp de câteva momente. a făcut câteva gesturi cu mâna dreaptă şi s-a adresat publicului din nou: „Doamnelor şi domnilor. vizibil intimidată. După tot ce văzuse. Chiar în momentul în care au plecat cu to ii de pe scenă.

părea complet paralizat. apoi Frabato a cerut ca vizitatorul nocturn să fie poftit în camera sa.” Un număr mare de spectatori s-au grăbit să urce. a sărit de pe scaun şi a întrebat pe fiecare dintre pacien i cum se simte. în stânga şi în dreapta cercului erau doi dragoni. După aproape un minut. văd pe fe ele dvs. Apoi. Deşi cazurilor severe nu le pot oferi o vindecare completă dintr-o dată.„Sunte i bine dispuşi. cu o expresie de noble e în inută. a anun at Frabato. totul imprimat cu auriu. Abia terminase medita ia pe care o făcea în fiecare zi înainte de culcare. iar în interiorul lui un triunghi cu o cruce. a dispărut în spatele scenei. Noapte bună. oprindu-se asupra fiecăruia în parte câteva secunde şi vorbind despre suferin a fiecăruia. Rămâne i aşeza i.. când cineva bătu în uşă. care va avea loc poimâine. în care era un alt cerc mai mic. „Acesta este sfârşitul spectacolului de astăzi”. a redeschis ochii. într-o pozi ie cât mai relaxată. tuturor vă garantez o ameliorare certă. 11 . într-un fel sau altul. Avea un cerc mare în mijloc. „Dragi vizitatori. tuturor!” înso it de aplauze. Frabato a trecut de la unul la altul. Fe ele pacien ilor se înveseliseră sub influen a vitalită ii crescute şi fiecare îşi exprima mul umirile înainte de a părăsi scena. el a salutat un domn cu tâmplele albite. a comandat o băutură răcoritoare. A închis ochii şi. „Excelent!” „Minunat!” „Ce uşurare!” erau exclama iile lor. Frabato a cercetat cu aten ie ciudata carte de vizită trimisă de persoana respectivă. naş vrea să omit a vă invita pe to i la spectacolul viitor. A ajuns. La scurt timp a lăsat auditoriul în culise şi a luat un taxi până la hotel. După câteva clipe. s-a adresat oamenilor de pe scenă. să urce pe scenă.” După ce a rugat publicul din sală să fie liniştit. că ave i mare încredere în mine şi că aştepta i de la mine un tratament complet şi o vindecare rapidă. „totuşi.. Locurile din spatele scenei s-au ocupat repede şi mul i au fost nevoi i să se întoarcă. iar pe spatele căr ii de vizită era scris doar „Hermes”. Gânditor. S-a gândit pu in. Văd că v-a plăcut spectacolul. fi i cât mai calmi. care au probleme cu sănătatea. Acum rog zece persoane. Fe ele oamenilor exprimau surprindere datorită diagnosticării corecte şi rapide. după câteva secunde. s-a aşezat şi el pe un scaun în aşa fel încât să poată vedea bine pe fiecare. folosind cu aproxima ie terminologia medicală. a lăsat vorbă că dorea să fie trezit a doua zi diminea ă şi s-a încuiat în cameră. Cu ajutorul sugestiei voi încerca să vă ajut pe fiecare cât se poate. Băiatul de serviciu s-a scuzat pentru o aşa vizită târzie şi l-a informat că un domn îl aşteaptă în hol să-i vorbească.

semn că trăise o experien ă extraordinară. 12 . Fa a sa avea o mină răvăşită.Era foarte târziu când vizitatorul a plecat.

şti i cu to ii că Fratele Silesius realizase deja 25 trepte de ini iere în Loja noastră şi ar fi trebuit să aibă conştiin a încălcării legii acesteia. deschid sesiunea de astăzi. care erau foarte temu i chiar în cercurile oculte. care a devenit cunoscut pretutindeni în Dresda. Dragii mei fra i. şedin a este validată numai în urma votului secret al tuturor membrilor prezen i. Conform legii Lojei noastre. câ iva. Unii se arătară tulbura i. deci. care. era şi secretar. Deşi persoanei în cauză îi sunt prieten. Din păcate. nui pot găsi nici o scuză pentru purtarea sa şi. Vis-a-vis de intrarea în sală se afla un podium. simpatia era de neiertat acum. înso it de asistentul său. Fratele Silesius fusese iubit de mul i dintre ei. pe care era aşezat biroul Marelui Maestru. Conversa ia din sală s-a întrerupt când a intrat Marele maestru. o astfel de reuniune generală este convocată doar în cazul unor evenimente excep ionale. fără excep ie. Ambi ia lui l-a determinat să divulge unora din prietenii lui ritualurile noastre de evocare a prezen ei elementelor stihiilor. Mul i dintre ei n-au stat prea mult pe gânduri. acesta fiind primul punct din ordinea de zi. într-un parc proprietate particulară. iar al ii.. Aşa cum şti i din regulamentul Lojei.al ii păreau încremeni i. El a sunat clopo elul şi s-a făcut dintr-o dată o linişte deplină. „DA” ar fi însemnat moarte prin emiterea unei raze a mor ii. Secretarul împăr i fiecăruia câte un plic cu o hârtie albă. Totuşi.Capitolul II Membrii Lojei masonice secrete FOGC. Marele Maestru al Lojei invitase 98 din 99 de membri la întâlnirea de astăzi. în acelaşi timp. Pe to i i-a străbătut un fior şi au început să comenteze. al ii ezitau oarecum. Cuvintele DA sau NU aveau să decidă via a sau moartea unui frate de-al lor. S-a adresat fra ilor cu o voce ridicată: „Dragii mei fra i. Sala unde urma să aibă loc întâlnirea se afla într-o vilă imensă. vi-l încredin ez pentru judecată. datorită faptului că trădarea secretelor Lojei pune în pericol loja însăşi. se adunaseră pentru o reuniune generală la Dresda. Sunt mul umit că a i dat curs invita iei mele. „NU” ar fi însemnat libertate şi via ă. în spatele unui gard viu foarte înalt şi a unor copaci maiestuoşi. în ciuda acestui fapt. ascunsă privirii. el s-a făcut vinovat de divulgarea secretelor Lojei şi va trebui să-l judecăm. Punctul doi: magicianul Frabato. nu-şi puteau stăpâni tremurul mâinii pe hârtie. încălcarea unui jurământ şi divulgarea secretelor sunt pedepsite cu moartea. 13 . Probabil că a i constatat deja lipsa din şedin a de astăzi a Fratelui Silesius. Ei veniseră cu mult timp înainte de începerea şedin ei şi se aşezaseră de o parte şi de alta a două mese lungi.

a fost la Frabato să-i testeze capacită ile. Apoi i-am descris în culori vii imaginea comunită ii Lojei noastre. despre reprezenta iile şi succesele sale în mai multe oraşe şi orăşele şi a reuşit să-mi incite curiozitatea până într-atât de mult încât aproape uitasem de scopul vizitei mele. Câ iva dintre cei prezen i aici au fost de fa ă la spectacolele sale şi au putut să se convingă de capacită ile pe care acesta le posedă. sentin a ar trebui executată până într-o lună. cu 51 de voturi la 47. aşa cum a şi fost demonstrat. In cele din urmă. Vă va spune acum ce a făcut acolo. fără să spună un cuvânt. spunând: 14 . Apoi îl înmâna Marelui Maestru. Frabato. pălea din ce în ce. în afară de asta. unul dintre cei mai talenta i fra i ai noştri. secretarul strânse toate plicurile într-o cutie mică de lemn. Frabato m-a privit tăios. să trecem acum la cazul Frabato. a început să vorbească despre călătoriile. prin capacită ile sale oculte. Acesta făcu ochii mari. Auzind aceasta. Hermes. maeştri ai telepatiei. l-am explicat motivul alegerii unei astfel de ore nepotrivite pentru vizita mea printr-o călătorie care nu mai suporta amânare.” Domnul distins care îi făcuse lui Frabato acea vizită nocturnă. El numără biletele cu multă aten ie şi notă rezultatele. au fost chiar mult mai reuşite decât cele ale multora dintre fra ii noştri. Rog frumos pe cei 21 de Fra i. vorbi: „Alesesem cea mai bună oră astrologică pentru a-i face o vizită lui Frabato şi inusem seama şi ca analogiile dintre elemente să-mi fie favorabile. eviden iindu-i multele avantaje şi i-am promis o sumă mare de bani din fondurile Lojei în caz că s-ar decide să devină membru. fapt pe care doream să-l exploatez în favoarea mea. scoase toate hârtiile din ele şi le împăr i în două. de obicei îmbujorată. în timp ce mai verifica o dată rezultatul. să rămână la sfârşitul întrunirii ca să putem discuta sentin a prin folosirea razelor mor ii. După legea noastră. că lucrează fără trucuri. va şti la ce să se aştepte şi pentru că va încerca să se salveze.în cele din urmă. căruia i-a încredin at secretele Lojei va avea de îndurat aceeaşi soartă. Experimentele lui au depăşit toate aşteptările. în func ie de răspunsurile date. „din păcate rezultatul votării împotriva lui Silesius a fost condamnarea irevocabilă la moarte. „Dragii mei fra i”. S-a ridicat şi a tras de sub pat o valiză. care nu părea să fi în eles propunerea mea. apoi a zâmbit şters. încercând din nou să-l atrag în direc ia ofertei mele.” Deşi sentin a îl mişcase adânc. Prietenul său. da. l-am întrerupt. a spus cu o voce tremurătoare. fa a lui reflectând şocul unei persoane conştientă că un bun prieten era condamnat la moarte. Fa a lui. dar pentru că Fratele Silesius. am sperat să fie obosit după reprezenta ie. S-a putut vedea. ridicându-se. Marele Maestru şi-a revenit repede şi a continuat cu voce calmă: „Cum punctul unu de pe agendă a fost rezolvat. vom executa sentin a până în 24 de ore.

Citirea rapidă a gândurilor nu se practică în loja dvs. aşa că eram hotărât să împiedic experimentul lui Frabato cu toată puterea mea. esen ă de plante. îmi spuse ca din întâmplare: „Dragă domnule Hermes. Vor reuşi chiar dacă lua i parte activă la ele sau nu. Dintr-o cutioară luă o lampă mică şi o puse pe masă. aproape sigur. fiindcă vă pricep gândurile aşa de clar de parcă le-a i rosti cu glas tare.„Să vedem acum ce spune cronica Akasha despre legea voastră!” „Fra ii mei dragi. aşa că am preferat să tac şi să urmăresc în linişte ceea ce avea să urmeze. Flăcăruia lumina sfera şi încăperea. scoase din valiză o sticlă şi îşi şterse mâinile cu câteva picături din ea. în fa a sferei. Frabato a râs şi mi-a spus: „Dacă în Loja voastră există clarvăzători şi dacă ei posedă cu adevărat ştiin a pe care pretind că o au. iar în aer se răspândea un parfum specific. 15 .” Am realizat că ştiin a mea nu însemna nimic pe lângă ce ştia el. deoarece în toată camera se răspândise un miros plăcut. „Vă voi arăta un film. aşa că am urmărit pregătirile sale cu multă aten ie. l-am urmărit cu aten ie fiecare mişcare să mă conving că nu foloseşte nici un truc. Distan a dintre noi şi sferă era cam de un metru. Apoi îşi întinse amândouă mâinile înspre aceasta. adăugă el. Dar imediat ce-mi trecu gândul acesta prin minte. Cu toate acestea Frabato mi-a ghicit gândul şi mi-a zis: „Spune i-mi dacă ave i vreo întrebare.” Am sim it că sunt foarte bine citit şi că nu voi avea nici o şansă împotriva lui. întâi îşi spălă mâinile cu grijă. dar n-am scos un cuvânt. atunci ar fi trebuit să şti i că aceasta este o oglindă magică.?” Eram fiert. fiindcă nimic nu i se putea ascunde. experimentele mele depind numai de voin a mea şi nu pot fi influen ate sau împiedicate de dvs. dar încercasem să mă stăpânesc. aşa cum şti i. dintr-o a doua cutioară scoase o sferă de sticlă cu diametrul cam de 20 cm şi o aşeză pe masă pe un suport potrivit. Când l-am întrebat la ce foloseşte acea sferă. cu degetele desfăşurate uşor. Reflexele luminii dădeau toate culorile spectrului. sfera lumina ca un glob fluorescent. cunosc foarte bine metodele şi practicile oculte. apoi ve i putea cântări singur. dar şi excelente puteri magice. Apoi. Dintr-o dată m-am gândit la combustibilul care trebuie să fi fost impregnat cu vreo substan ă specifică. Era.”. Câteva clipe mai târziu. dacă este avantajos sau nu să fii membru în Loja dvs. O lumină alb-argintie se degaja din vârfurile degetelor sale şi era absorbită de sferă. Această sferă este plină cu un lichid şi ea cere o muncă răbdătoare. îşi suflecase mânecile de la cămaşă şi se aşezase lângă mine. Frabato aprinse lampa şi stinse lumina electrică şi mă rugă să păstrez linişte.

cât şi umbrele personalită ii sale. n-am putut scoate nici un cuvânt. iar imaginile au dispărut după aceasta. Când Hermes vru să descrie câteva dintre întâmplările cele mai semnificative din via a acestuia. Întrucâtva deconectat. Apoi. lumina s-a stins în sfârşit. mă sim i atât de speriat şi jenat că a trecut peste asta. A pus încet şi cu grijă sfera şi lampa în cutii şi a închis totul în valiză. Bineîn eles că nu doream să mă fac de râs şi. în acest fel. După ce desenă o altă figură asupra sferei şi după ce murmură o formulă. Eram extrem de emo ionat. am vrut să-mi întorc privirea de la sferă când. Marele Maestru i-a dat de în eles. Imaginile se succedau rapid din copilărie până astăzi. Şi via a sa a fost derulată ca un film în fa a ochilor mei. Frabato încetă transmisia luminii şi spuse că ar fi posibil să facă şi fotografii ale acestei mingi magice. m-a întrebat cu un aer uşor ironic: „îmi recomanda i în continuare să devin membru al Lojei?” Complet năucit de puterea magică a acestui om. s-a conturat clar chipul Marelui Maestru. Frabato s-a ridicat.” Fa a Marelui Maestru se schimbă de câteva ori. s-a conturat în ea chipul Secretarului nostru. aşa cum fuseseră revelate de oglinda magică. După ce a terminat de făcut asta. prin acea metodă magică. fiind înlocuite de o culoare violet. Mi-am luat pălăria şi pardesiul şi-am grăbit spre uşă fără să îndrăznesc a mai face vreun comentariu. discret. Toate crimele săvârşite de lojă au fost revelate fără milă. Nu mi-am revenit până n-am ajuns în hol şi am 16 . Sper că vei reuşi să urmăreşti aceste imagini şi că nu vei adormi. Hermes în elese şi schimbă discu ia. Frabato mi-a făcut cunoscute vie ile a şapte dintre cei mai vechi membri ai lojei. Dar imediat se dizolvau iar. „După ce îmi fusese oferită posibilitatea.incandescent. a aprins lumina electrică şi a stins lampa. îmi erau dezvăluite scene incredibile şi nu aveam cum să scap de ele fiindcă nu mă puteam mişca. deodată. cu arătătorul drept a desenat o figură pe care nu o ştiam. î i este acum oferită ocazia de a cunoaşte atât luminile. Când vru să-mi arate propria-mi via ă. adunându-mi toată puterea voin ei. am reuşit să stau treaz tot timpul cât a durat experimentul. de a urma destinul Marelui Maestru al lojei noastre până în prezent. că nu dorea asta. Lumina opalescentă se răspândea în întreaga cameră. Interiorul sferei începu să se mişte încet şi apărură umbre de diferite culori care pluteau în ea. îmi spuse: „Vom vedea acum scene din via a stimatului Mare Maestru. Multe din cele văzute m-au şocat şi un fior de ghea ă mă străbătu. orientând-o spre o temă generală. lumina minunată a sferei părea să-mi dea o senza ie de oboseală.” Deşi nervii îmi erau întinşi la maximum de curiozitate. Frabato a desenat în aer un cerc deasupra sferei cu mâna dreaptă şi.

Nu voi permite ca Loja noastră să fie insultată. Trebuia să recunoască. era o linişte de mormânt. unde erau depozitate diverse instrumente magice. constituie o insultă la adresa mea. precum şi a celor curioşi. al lui Astaroth şi Belul. Jur pe numele Prin ului întunericului că vom revărsa toate furiile diavolului asupra lui Frabato ca să înve e cum să se poarte cu noi. cu scopul de a nu atrage aten ia oamenilor. Marele Maestru se ridică grăbit şi sparse tăcerea aceea deprimantă cu o voce răspicată: „Dragă frate Hermes. Această cameră. La un semn al Marelui Maestru.ieşit din hotel valvârtej. După ce îi rugă pe cei 21 de judecători să rămână în sală. era adăpostul garderobelor personale. Nimeni nu putea scăpa de blestem şi de persecu ia ordinului. mai ales. Instinctiv a realizat că acest Frabato era un posibil oponent. era cel mai violent pe care îl făcuse vreodată public. revela iile lui Frabato asupra activită ilor Lojei şi a unora dintre cei mai înal i şi mai vechi membri ai ei. Nimeni nu îndrăzni să facă vreo mişcare.” Această relatare a experien ei cu Frabato făcu o puternică impresie asupra tuturor celor de fa ă. Comportarea modestă era una dintre cele mai stricte reguli ale Lojei. în numele fră iei noastre î i mul umesc pentru eforturile depuse. chiar dacă şi-ar fi pus în pericol via a. Acesta trebuia dus la bun sfârşit. Marele Maestru şi-a reluat locul cu un zâmbet satisfăcut. Fra ii şi-au luat „la revedere” cu salutul simbolic al Lojei şi au dispărut în traficul oraşului. Credin a în puterea Lojei noastre fusese puternic zdruncinată. Va sim i razele mor ii până va pieri. fără tăgadă. aşa că nu mai era necesară o discu ie asupra acesteia. Rezolvarea cazului Fratelui Silesius fusese stabilită după reguli tradi ionale. 17 . fie blestemat!” Acest groaznic jurământ. Secretarul părăsi sala şi merse într-o cameră aflată în spatele casei. ale cărei uşi erau echipate cu sisteme speciale de închidere şi care nu avea deloc ferestre. a mul umit tuturor pentru cooperare şi încheie şedin a. în general. anun ând aceasta prin clopo el. dar nu mai era cale de întors după jurământul rostit. în numele lui Satan. că autoritatea sa în fa a fra ilor ar fi putut fi zdruncinată sau complet pierdută. Sugestii diferite au fost făcute şi stenografiate de către Secretar în scopul de a servi la luarea unei decizii în cadrul întâlnirii următoare. iar în noaptea aceea nici nu mi-am putut găsi odihna. Fra ii care rămăseseră au discutat îndelung felul în care Frabato ar putea fi cel mai bine atacat. In timpul acestei dificile misiuni. pe care Marele Maestru l-a rostit cu o furie nebună în sală.

acoperi la loc orificiul cu căpăcelul de ceară. Apoi. dintr-un seif aflat în perete luă o sticlă mare maronie.Magicianul negru deschise un cufăr metalic. în sală era linişte 18 . Fra ii s-au aşezat la masă epuiza i. Puse apoi dopul sticlei şi o sigila cu ajutorul sigiliului de pe inel. După aceasta deschise sertarul unui birou unde erau pumnale de diferite mărimi. El a ales din această colec ie unul mic. atât cât era nevoie să-l umple până ajunge la nivelul capului. Acum Marele Maestru măsură figurina şi o puse în sicriul deschis. Luă apoi din garderobă un jurnal şi. Apoi o aşeză pe podea. a devenit o sferă mare. încetul cu încetul. ridicându-şi şi coborându-şi mâinile în acelaşi timp. In câteva minute. Cu un aer de solemnitate el aprinse lumânările de la capetele sicriului. încuie uşa cu aten ie şi o luă către sala şedin ei. A aranjat bine şi a netezit ceara. Marele Maestru luă sicriul şi se asigură că figurina fusese pregătită cum trebuia. în limbajul secret al lojei. Pe pieptul figurinei era un cerc plat unde el scrisese numele victimei. Asigurându-se că n-a uitat nimic. Ceremonialul s-a reluat cu o viteză crescândă. forma aceea neclară se transformă într-o minge de foc. tipuri şi grosimi. To i au început să respire ritmat. el puse figurina de ceară şi pumnalul în sicriu şi. Marele Maestru s-a apropiat. De fiecare dată când expirau şi îşi coborau mâinile rosteau o formulă. să nu se vadă nici o urmă. care se rupse complet de figurina de ceară. Marele Maestru stând de o parte. Culoarea gri care fusese la început s-a schimbat treptat în roşu. ieşi din cameră. sigilată cu un dop de sticlă. Lumina electrică a fost oprită. Imagini întunecate păreau să se condenseze în ea. Apoi. înscrise data şi numele persoanei ce urma să fie executată şi îl puse la locul lui. începuse să se formeze cea ă în jurul figurinei până când s-a transformat într-un nor şi. dar foarte ascu it. lipindu-l cu ceara lichidă de la o lumânare aflată la îndemână chiar pentru asta. Puse obiectele pe o masă în mijlocul camerei. Secretarul deschise sticla maronie şi turnă lichid în acel orificiu. în final. după ce au fost aprinse trei lumânări. Cu ajutorul unui cu it. tăie un mic căpăcel din easta figurinei de ceară. făcând semn în aer cu mâna dreaptă şi despăr ind în două lan ul format de fra i. de unde luă un sicriu de mărime mijlocie în care era o figurină de ceară cu chip bărbătesc. fixând-o continuu cu privirea. Fra ii şi-au unit mâinile şi le-au plimbat încet deasupra figurinei de şapte ori. unde se afla un orificiu ce se deschidea într-un canal de-a lungul spatelui manechinului. norul roşu a dispărut în figurina de ceară. ca observator. luând toate acestea cu el. Cei 21 de judecători ai Lojei au format acum un cerc în jurul figurinei.

Eliberat de concentrare. Fa a Marelui Maestru împietri ca o mască. unul câte unul. Vom discuta motivele acestui fapt la şedin a următoare. Noapte bună. grăbindu-se spre barul de răcoritoare. Pe chipul Marelui Maestru se citea triumful. în sala de aşteptare. iar ochii erau intă în cercul cu numele victimei. Secretarul fu primul care şi-a revenit. tuturor!” Au părăsit casa lojei inobservabil. John. O uşă a vagonului zbură în lături. Am executat sentin a în acord cu regulile ordinii noastre generale şi ne-am răzbunat astfel pentru trădare. Se reîntoarseră la via ă şi ceilal i fra i. vă mul umesc tuturor pentru cooperare. când nu făcuse decât câ iva paşi. pentru că trenul nu stătea decât câteva minute în Dresda. Aprinse lumina. Deşi şi prietenul său a fost condamnat să moară.00. Ochii aveau o căutătură de ghea ă în timp ce se întindea după pumnal. Prin megafon o voce anun ă sosirea trenului şi lumea urcă nerăbdătoare pe peron. Un tunet zgudui sala şi un vuiet umplu aerul ca şi când s-ar fi dezlăn uit o furtună. Admiterea unui nou membru în locul fratelui Silesius se poate face odată cu 'întâlnirea de la St. în timp ce Marele Maestru înscria datele opera iunii magice în jurnal. apoi zgomotele s-au redus din intensitate şi s-au estompat pe urmă. A plătit şi. execu ia a fost amânată pentru o dată ulterioară. sa prinse cu ambele mâini de piept şi se prăbuşi gemând. Fratele Silesius a murit într-un atac de cord la ora 10 p. îşi puse carne elul în buzunar şi era gata când trenul ajunse. Deşi cei care erau prezen i cunoşteau aceste fenomene. Se ridică şi se adresă celor prezen i: „Dragii mei fra i. Sesiunea de astăzi s-a încheiat. 19 . se lăsă pe un scaun din apropiere. puse deoparte lumânările şi mută sicriul. lăsând loc unei linişti stranii. Această stare a durat câteva secunde. apoi rămase nemişcat. în drum spre vagonul său.deplină şi cei 21 de fra i urmăreau aşa de încorda i încât nu îndrăzneau nici să respire. înghi i i de întunericul nop ii. Doresc să ne întâlnim aici mâine seară la ora 8.m. Minutarul ceasului mare electric din sta ie se mişca încet spre zece fix. Apoi lama sticli în lumina lumânării pentru o clipă şi intră în pieptul figurinei. triumf pentru că se sim ea stăpânul vie ii şi al mor ii. Fenomenul experimentat de ei aducea dovada că scopul eforturilor lor fusese atins. erau cutremura i de teamă şi oroare în acelaşi timp. Frabato stătea în fa a unei măsu e notându-şi câte ceva. chiar în fa a sa şi un tânăr în costum de călătorie a sărit din vagon. Mâna se ridică încet. Cazul Frabato este în aten ia noastră. mul i turişti aşteptau trenul de la Bad Schandau spre Berlin. Se zvârcoli de durere timp de câteva secunde. îşi vorbeau în şoaptă.

Oraşul nostru deplânge moartea neaşteptată a acestui tânăr plin de talent şi speran ă. în gara centrală. In diminea a următoare el cumpără din Dresda ziarul cel mai citit. el stătu ceva acolo înainte de a face drumul înapoi. Ultima sa dramă. de orice fel.” 20 . Vom păstra o vie amintire în inimile noastre acestui om extrem de ambi ios şi talentat. „Testamentul” este în curs de tipărire. Încuie uşa. Absorbit de gânduri. Opri un taxi lângă portul Elbe şi se întoarse la hotel. luna şi stele străluceau pe cerul senin. S-a trimis după un medic şi au fost luate declara ii martorilor oculari. Magician fiind a realizat într-o clipă că orice ajutor. Instinctiv a sim it că necunoscutul nu a murit de moarte naturală. Frabato încuie sfera în valiză şi merse la culcare. ar fi fost zadarnic în această conjunctură. a încetat din via ă.. Alfred M. Sub titlul „Moarte în Gara Centrală din Dresda” era următoarea relatare: „Autorul binecunoscut. ale cărui lucrări au fost primite mereu cu mare entuziasm. scoase valiza şi-şi montă sfera magică. Şi poli ia fu într-o clipă acolo şi ridică cadavrul. După ce hoinări cam o oră. El părăsi sta ia fără grabă şi se îndreptă spre strada Leipziger. noaptea trecută. Frabato urmărise tăcut totul. în cele mai mici detalii. dr.Câ iva oameni curioşi se strânseră în jurul lui. subit. la 10 fix. se opri într-o pădurice la periferia oraşului să se odihnească. Era două diminea a când intră în cameră. fiind foarte aproape. Imaginile oglinzii îi confirmau bănuiala că moartea tânărului fusese provocată de o ac iune violentă a Lojei FOGC. Noaptea era minunată.

Fuseseră întotdeauna gata să facă orice pentru a-şi atinge scopul. întâi au rezolvat-o cu directorul Z. Deşi nu-i convenea acest rol. loja n-ar fi avut nici un motiv să se amestece. ceea ce ar fi constituit un obstacol în tot ce întreprindeau. aşa că se hotărâră întâi să-l folosească pentru procurarea unei sume importante de bani. mama ei murise în urmă cu câ iva ani. ca urmare. Loja organiza reprezenta ii de ocultism doar ca să demonstreze că se baza numai pe trucuri şi înşelătorie. importan ă activită ii de cercetare în domeniul legilor şi energiilor mentale. Z. el fu condamnat să moară. Eli avea 18 ani. în asemenea situa ii. juca rolul de medium.Capitolul III Aşa cum se stabilise. era zveltă. 21 . Întâi au făcut pregătiri să-l distrugă pe directorul Z. sau avea să devină. cum felul său de a fi nu se potrivea cu al acelora ce făceau parte din lojă. Nefiind membru al lojei. Eli. Activitatea lor era facilitată de faptul că în Germania oamenii nu dădeau. Ştiau foarte bine că răspândirea filosofiei oculte ar aduce cu sine o nouă ordine în societate. Înainte de toate. avea.. Fata locuia acolo singură cu tatăl ei. Mai cu seamă. preşedintele unei mari bănci. doar în inten ia de a acumula un capital frumuşel în scurt timp. nu-l putea ierta pentru că-i dezvăluise întreaga via ă. înso ită de secretar. Mai mult. exista pericolul să fie recunoscu i de ocultiştii cu activitate pozitivă şi. ondulat şi ochii de un albastru-închis. cei 21 de specialişti şi Marele Maestru al Lojei FOGC se întâlniră din nou. legal. nu îndrăznea să spună nimic. de teamă ca tatăl ei să nu-şi piardă pozi ia. Dacă ar fi fost unul dintre numeroşii pseudo-ocultişti. Secretarul merse până la locuin a aflată la subsol a îngrijitorului. care. Marele Maestru era înverşunat împotriva lui Frabato. Metode complicate. să fie descoperi i. antrenament şi experien ă nu le îngăduiau să dezvăluie actele lor criminale sub ochii oamenilor fără a trezi suspiciuni. sau urma să-şi piardă via a. După câteva minute. Activitatea lui Frabato. Un al doilea cearşaf era inut în imediata apropiere în caz că ar fi fost necesar să izoleze mediumul în timpul experimentului. s-o aducă pe fata acestuia. adunate prin aplicarea metodelor oculte. Aşa că au hotărât să facă tot ce le va sta în putin ă pentru a-l opri pe Frabato să mai ină prelegeri. Dar. cu părul şaten. o mare putere. Ca preşedinte al unei bănci mari. sigur că le trezea ostilitate. în mijlocul camerei fu aşezată o canapea şi fu acoperită cu un cearşaf de mătase albă. Eli apăru în sala şedin ei. Via a unui om nu însemna nimic pentru ei şi întotdeauna ştiau să exploateze în favoarea lor aşa-zisa „jurisdic ie”. Secrete importante ale celor 28 de trepte ale lojei îi fuseseră dezvăluite de Fratele Silesius. cel care putea să dea dovezi clare ale existen ei legilor şi energiilor mentale. loja era constituită din mari capitalişti care aveau grămezi de posesiuni.

Apoi. în câteva minute. iar secretarul să se aşeze pe un scaun lângă ea. Rostind aceeaşi formulă magică iarăşi şi iarăşi. Eli îi informă despre starea directorului. în acelaşi timp. că putea îndeplini orice ordin primit. fu lovit de o copleşitoare nevoie de somn. i-a fost comandată păstrarea legăturii cu el. Apoi i s-a ordonat să raporteze despre activitatea directorului Z. Secretarul atinse urechile şi regiunea cardiacă a mediumului cu farfurioara. ceea ce făcea Frabato în acel moment. farfurioara fu aşezată pe fruntea fetei pentru câteva minute. realizând astfel o legătură foarte apropiată a spiritelor. cu scopul de a face spiritul directorului capabil de a primi ordine prin telehipnoză. murmurând câteva formule semnificative. Influen at de medium. fiindcă îi era teamă că Frabato va recunoaşte spiritul lui Eli şi. i-au comandat să-l adoarmă pe director şi să-l urmărească permanent. Eli era în prima fază a hipnozei. Câteva şocuri (lovituri uşoare) în jurul gâtului i-au anulat posibilitatea de a vorbi în timpul hipnozei.un cerc în jurul lui Eli. înapoi. Prin acest asalt magic. Secretarul zgârie numele lui Z. La un semn. cu grabă. fra ii formară . Cu o voce sugestivă. Secretarul îi chemă spiritul. magicianul reuşi să transforme această stare într-una de hipnoză profundă. Eli era atât de familiarizată (obişnuită) cu acest fel de stări. într-o farfurioară de ceară pregătită anume pentru asta şi o puse pe plexul mediumului. întrebat despre ceilal i membri ai familiei. transformându-se într-un fel de pojghi ă. Cercul format de fra i fu deschis pentru o clipă. canapeaua unde era mediumul fiind împinsă deoparte şi acum. Z. Când tensiunea deveni suficient de puternică. apoi o puse deoparte. Acest fapt îl determină pe Marele Maestru să înceapă. Nici nu apucă bine să se urce în pat. Eli trebuia să stea întinsă pe canapea. devenise un instrument în mâinile lojei. Ceara din farfurioară se încălzea încet-încet. Marele Maestru intră în transă ca să poată stabili un mai bun contact spiritual cu receptorul. îi informă că în acel moment se afla la el acasă şi citea ziarul. ea raportă că Frabato dădea o reprezenta ie. Marele Maestru stătea în mijlocul cercului. prin intermediul unei plimbări mentale. Printr-un număr de şocuri magnetice. că şi adormi adânc. Z. A privit-o pătrunzător. Avea suficientă energie pentru această transmisie de la cercul format de fra ii săi. mediumul răspunse că era singur. întâi i s-a comandat să afle. el rosti următoarele cuvinte deasupra stratului de ceară: 22 . în felul acesta. într-o clipă. Marele Maestru dădu semnalul de începere a opera iunii. iar conducătorul se pregăti să încarce mediumul cu fluid magnetic. fără nici o dificultate. ar fi devenit interesat de şedin a lor. După aceasta.

după exact paisprezece zile. Când te vei trezi vei uita tot ce s-a întâmplat. i se va face foarte tare somn şi vei adormi profund timp de cinci minute. Cercul magic se desfăcu şi fra ii îşi reluară locurile pe scaune.i va mai rămâne nimic în lumea asta care să. tot ce te înconjoară i se va părea de nesuportat şi. era văzut ca un domn onorabil şi era binecunoscut pentru excelenta lui pregătire. Imediat după ce-i vei înmâna cecul. Mediumul dădu adresa exactă. mai fixă cu privirea un timp pelicula de ceară. Printre secretele Lojei FOGC se număra şi capacitatea de a face pe oricine să adoarmă. vei deveni tot mai obosit şi mai deprimat. Primind această informa ie. Discu ia lor era atât de însufle ită. de a se trezi din nou. raportând că familia prietenului mersese deja la culcare. în mijlocul camerei. pe când era la Londra. Nefiind în stare să spui nu. la ora 11. Puteau influen a orice persoană 23 .i vei reaminti cum arăta tânărul şi orice amănunt al incidentului i se va şterge din memorie. în final. In orice caz. într-una din zile. vei ceda rugămin ii sale.„Mâine diminea ă. Acesta îşi terminase spectacolul şi era în vizită la un bun prieten al său. După ce Marele Maestru duse la bun sfârşit această sugestie. Secretarul chemă înapoi spiritul mediumului şi prin şocuri magnetice şi formula corespunzătoare o readuse pe Eli la via ă. Vei fi mai apatic şi. iar cei doi discutau probleme de ocultism. te vei sinucide. un tânăr va intra în biroul tău. Te vei enerva din orice fleac şi nu vei mai avea odihnă.i redea liniştea. după bunul lor plac.” Directorul Z. Va purta un costum de culoare închisă şi cravată roşie. în nici un caz nu. începând din acea oră te vei sim i rău. Secretarul o conduse amabil până la uşă şi îi dădu câteva bancnote drept recompensă. Câştigul o mul umea înainte de toate. membrii conducerii dobândiseră această abilitate şi ştiin ă numai prin pactul cu diavolul. încât Frabato nici nu observă că Eli îl privea. dar organizarea neobişnuită a acestor întruniri era de neîn eles pentru ea. fusese jefuit şi. era foarte prevăzător.45 fix. întotdeauna inându-şi un revolver pregătit lângă pat. Apoi canapeaua cu mediumul fu adusă în centru. Nici nu-i trecea prin minte ce planuri realizase loja cu ajutorul ei. pe zi ce trece. Vei căpăta o înfă işare suferindă şi vei fi chinuit de nervozitate. folosind un revolver. După ce-şi va fi lovit fruntea de trei ori cu palma dreaptă. apoi făcu un semn ritual şi o înfăşură într-o bucată de mătase violetă pe care i-o dăduse secretarul. vei completa un cec de un milion de mărci. de a îmbolnăvi. Nu. de a ine în via ă sau a ucide. de atunci. Secretarul îi chemă spiritul înapoi din casa directorului şi îl trimise la Frabato. Acest om î i va cere un milion de mărci împrumut pentru un proiect de construc ie în Elve ia.

Acest dispozitiv a fost plasat în mijlocul camerei. aducând un aparat pe care îl numeau tepafon. frecvent utilizat pentru execu iile în cadrul lojei. care ar fi putut pune în dificultate şcolile de medicină. Tepafonul era. O fotografie sau un obiect personal era de obicei suficient pentru a intra în contact cu persoana ce urma a fi influen ată.neantrenată. Secretarul merse în camera cu echipament. de asemenea. Se plimbă prin cameră neliniştit. cu ajutorul acestui dispozitiv. Îşi dorea să-i ină piept. Magicienii negri. Loja FOGC ştia de existen a „Fra ilor Luminii”. otrăvirea. Era un aparat emi ător de raze magice ale mor ii pe orice distan ă şi constituia cea mai puternică armă a Lojei FOGC. de la orice distan ă şi de orice categorie. în acelaşi timp. Doar când începu brusc să transpire. distan a neavând nici o importan ă. în plus. Nu mai era nici un dubiu acum că o for ă străină încerca să-l distrugă. acesta servea la transmisia de energie. la început. nici nu sesizară atacul Lojei FOGC. Ceasul său de mână şi inelul îi ardeau pielea. aşa că era lesne pentru Loja FOGC să-şi procure una în acest scop. Acest instrument putea distruge orice fel de material. încercând să afle cauza acestei călduri anormale. orice fel de idee (sugestie) putea fi transmisă cu ajutorul lui. ceea ce constituia o realizare a ştiin ei moderne. prin metodele lor magice. dar n-avea nici o idee despre puterea lor. fotografia sa apărea în ziare din când în când. Diagnosticul medical era întotdeauna „infarct”. Frabato remarcă starea sa neobişnuită. Amândoi erau absorbi i în discu ia lor aşa că. era sub protec ia „Fra ilor Luminii”. fiindcă era familiarizat cu practicile oculte de orice fel şi. Niciodată nu i se întâmplase ceva asemănător. Frabato îşi dădu seama că în corpul său se afla cauza acestei călduri. nu numai fizicul era afectat. precum şi maladiile nervoase. După o scurtă discu ie. Aparatul servise de multe ori în acest scop. în afară de asta. ceilal i fra i formară un cerc magic în jurul aparatului pentru a intensifica elementul focului pe plan fizic. dar căldura deja îi 24 . Frabato era un caz special pentru lojă. Pentru că Frabato era binecunoscut. Frabato era încă cu prietenul său şi conversa ia lor însufle ită nu luase sfârşit. prin telepatie. în sfârşit. Dacă o fotografie sau o mumie a unei fiin e ori a unui animal era plasată în focarul razelor sale. recurgeau la această metodă de distrugere în cazurile în care victima poseda capacită i oculte remarcabile. strict confiden ială. Ei hotărâră să scape de Frabato printr-un asalt magic. astfel încât îl afecta şi pe prietenul său. Marele Maestru fixă fotografia lui Frabato în focarul razelor tepafonului şi aprinse combustibilul. se puteau declanşa. dar chiar şi entitatea astrală. Mai mult. aceasta neavând nici o şansă de a cunoaşte cauza influen ei la care erau supuşi. un amestec preparat cu alcool. de obicei. Temperatura creştea chiar şi-n cameră.

Aşteptau deja cu nerăbdare ştirile de a doua zi. până când. gândi el. în acelaşi moment se sim i uşurat şi în câteva minute claritatea şi for a gândurilor îi reveniră. curând. Urmări cu spiritul razele magice şi află că ele veneau de la Loja FOGC. Aşa că el urmări neîncetat întâlnirea fra ilor lojei prin clarviziune. după încă o oră. întrucât căldura în cameră devenise insuportabilă.” Cât timp a emis raze tepafonul. ei desfăcură. Astfel. mâna stângă. exprimându-şi satisfac ia că Frabato nu va mai fi în stare să le facă nici un rău. căldura era condusă înspre apă timp îndelungat. în această situa ie disperată. Frabato continua să le devieze în apă. deşi el încerca să reziste. doar dacă nu era destinat să-şi sfârşească încarnarea chiar atunci. care îşi cufundă în ea. înainte de a merge la culcare el ceru o placă lungă de cupru sau o sârmă şi un cu it de bucătărie ascu it. „Apă!” Buzele sale murmurară: „Apă. se sim i din nou în stare săşi utilizeze capacitatea clarvizionară. Dar. mutând fotografia din focar şi stingând flacăra. Frabato îşi încheie şi el observa iile. l-o aduse repede lui Frabato. voi încerca să vă distrug toate planurile voastre viitoare. multă apă!” Prietenul său ieşi năvalnic din cameră. Ce ar putea ajuta în acest caz? Un ajutor medical ar fi fost zadarnic. cercul magic. fra ii mai discutară pu in. pentru că ce-ar putea face medicii împotriva efectelor magice? Sângele aproape îi fierbea în vine şi. „atât cât legile spirituale o permit. care să informeze oamenii despre moartea subită a binecunoscutului magician şi anularea reprezenta iilor sale. în sfârşit. Apoi şedin a se încheie. el accepta invita ia prietenului său şi rămase cu el peste noapte. pentru că razele distructive treceau acum prin corp fără a avea vreun efect. pentru că atacul Lojei FOGC era continuu. Era convins că va fi ajutat. Secretarul închise această armă periculoasă în camera specială. Frabato. Prietenul lui Frabato încercă să-l magnetizeze. aduse o găleată şi o umplu cu apă. 25 . fără vlagă. După aceasta. Frabato auzi o voce în timpul invoca iei sale. dar trebui să se ab ină de la aceasta. Frabato îl rugă pe Dumnezeu să-l ajute şi să-l inspire. „O să vă pară rău curând că m-a i atacat în acest fel”. Pentru că nu avea cunoştin e în hotel. încât nu se mai putea concentra. Pentru că apa se încălzea din ce în ce mai tare. nu putea să-şi influen eze organismul cu ajutorul spiritului. Se lăsă neputincios într-un scaun. prietenul lui mai aduse o găleată.penetrase organismul în aşa măsură. Deodată. Şi prietenul său era neputincios.

Prietenul său îi aduse un cu it şi o bobină de sârmă de cupru. Frabato întinse sârma împrejurul patului, conecta ambele capete cu cu itul şi îl înfipseîn podea. Concentrându-se puternic pentru scurt timp, el încarcă sârma cu sugestia (ideea) de protec ie în toate cele trei lumi. Făcând asta, se izola oarecum împotriva oricărei influen e spirituale. Apoi merseră la culcare. Frabato mul umi lui Dumnezeu pentru minunatul său gest de salvare şi curând adormi profund.

26

Capitolul IV
Marele Maestru al Lojei FOGC stătea într-o cafenea elegantă din strada Prager, sorbind dintr-o ceaşcă de cafea” şi parcurgând atent paginile uneia din publica iile din Dresda. „Nimic despre moartea lui Frabato? E imposibil! Tepafonul n-a dat-greş niciodată. Pentru ce am făcut acest pact cu prin ul demonilor?” erau gândurile ce-i treceau cu repeziciune prin cap. Nervii îi erau încorda i de furie şi dezamăgire. Fra ii Lojei voiau să sărbătorească succesul în această seară, iar acum...! Acest eşec va zdruncina, fără îndoială, încrederea multora dintre membri în puterea lojei. Pe deasupra, şi-a dat seama că însăşi autoritatea sa era grav compromisă. A contramandat telefonic întâlnirea plănuită pentru acea seară, apoi merse spre casa Lojei. Ajunse şi intră chiar în sala folosită pentru opera iuni magice speciale, executate numai şi numai de Marele Maestru. încăperea nu avea decât o fereastră, care putea fi automat blocată. în aripa de est a ei era un altar constând dintr-o coloană tetragonală, ornamentată cu însemne magice. Pe altar, pregătite, erau câteva instrumente magice. Deasupra lor, un portret al celui mai mare reprezentant al magiei negre, pe nume Bafomet (Baphomet). Pere ii erau îmbrăca i în catifea de un albastru închis, iar tavanul era bleu. Din mijloc atârna un candelabru mare. Pe altar mai era o lampă mică care î i atrăgea aten ia, fiindcă lumina în cele şapte culori ale curcubeului corespunzătoare celor cu cele şapte sfere ale planetelor. Aceasta a fost denumită de ocultişti „lanterna magică”. în fiecare col al încăperii erau aşezate câte două lumânări mari în suporturi de argint. Deşi camera putea fi iluminată electric, numai lumânările sau lămpile erau folosite pentru opera iuni magice. Marele Maestru îşi luă dintr-un dulap o haină de mătase albastru-închis şi o eşarfă de aceeaşi culoare. După ce închise bine uşa, se dezbrăcă şi îşi puse noua îmbrăcăminte. Eşarfa avea în partea de sus, care se aşeza pe frunte, o pentagramă brodată cu fir de argint. Era încăl at cu o pereche de pantofi din mătase violetă. Deschise apoi un seif construit în perete şi luă de acolo o carpetă albă pe care o întinse pe jos. Carpeta avea brodat pe ea, cu multe culori, un cerc magic, sub ire ca un şarpe, ornamentat cu multe nume. In fa a cercului magic se afla un triunghi, iar înlăuntrul lui era o pentagramă brodată în culori purpurii. Fiecare col al pentagramei era ornamentat cu câte o literă; citite spre dreapta acestea formau cuvântul „Satan”. El puse o cădelni ă în spatele triunghiului şi, de asemenea, cinci lumânări împrejurul cercului. Apoi, examina încă o dată totul, astfel încât să nu intervină nimic pe parcursul evocării. In ciuda protec iei pe care o avea prin for a pactului său, orice neaten ie putea avea consecin e grave.

27

După ce aprinse cărbunele din cădelni ă, un miros puternic umplu încăperea. Apoi aprinse lumânările şi închise lumina electrică. Lumina zilei nu pătrundea deloc, din pricina draperiei. Marele Maestru păşi maiestuos în interiorul cercului magic inând în mâna stângă sabia magică, iar în dreapta sceptrul magic. Gâtul acestuia era ornamentat cu un sigiliu magic, având pe el semnul fiin ei ce urma să fie evocată. Se întoarse cu fa a spre est recitând entuziast formula evocatoare: „Sunt în legătură cu voi, salamandră şi spirite de foc ale infernului. Mediul vostru îmi este supus în toate cele trei lumi. Te invoc şi te conjur, prin al spiritelor de foc din infern! Te invoc în numele lui Satan, al Atotstăpânitorului, care este domnul şi conducătorul! Fiind supus al stăpânului tău, î i ordon în numele lui să te supui voin ei mele, iar elementele tale să servească scopului meu. î i cer ca spiritele tale de foc să mi se supună şi să mă ajute' tot timpul în planurile mele. în numele celui mai înalt domn şi conducător, căruia îi sunt obligat prin jurământ, î i cer persecutarea şi distrugerea lui Frabato. Prin al spiritelor de foc ale infernului! Apari acum, aici, fă-te văzut în fa a cercului meu ca să-mi confirmi recep ionarea ordinelor!” După ce Marele Maestru a recitat patetic evocarea sa, flăcările lumânărilor sau înăl at şi podeaua s-a cutremurat. O rază strălucitoare apăru în triunghiul magic, iar o voce stridentă se făcu auzită: „ i-am auzit rugămintea, mare magician! Trebuie să ne supunem ie, fiindcă mai marele nostru î i este obligat. Deci îl voi persecuta pe Frabato cu ajutorul supuşilor mei, atâta timp cât influen a mediului vostru este posibilă. Totuşi nu pot garanta un succes deplin, deoarece Frabato are de îndeplinit o misiune deosebită în această lume. Destinul său nu este ca destinul muritorilor obişnui i!” Conturul fiin ei deveni din ce în ce mai vizibil şi limbi de foc dansau în jurul ei. O căldură insuportabilă se răspândea în jurul acestei apari ii a cărei putere era atât de pătrunzătoare, încât Marele Maestru sim i că se află în primejdie. îşi ridică sabia şi îi îndreptă vârful înspre aceasta. Se auzi un bubuit de tunet care zgâl âi pământul şi fiin a de foc dispăru. După câteva momente de relaxare şi concentrare, magicianul negru se întoarse spre sud. „Voi, for e ale aerului, întreaga mea personalitate este în contact cu mediul vostru! Rege al fiin elor demonice ale aerului, ascultă chemarea mea şi supunete voin ei mele! Fiind aliat cu mai marele vostru, vă evoc în numele lui. Voi şi spiritele uraganelor care trec în viteză prin atmosferă, trebuie să-mi asculta i ordinele! Te invoc, rege al spiritelor demonice ale aerului! Fă-te văzut aici, în fa a cercului meu şi confirmă recep ionarea rugămin ii mele! Nu ezita, altfel te voi tortura şi chinui în numele Stăpânului tău! Rege al demonilor aerului, apari!”.
28

dar nu pot garanta nici un succes. jumătate peşte. dacă nu erai aliat al Stăpânului meu. Te chem în numele lui Satan. ca şi când ar vorbi de foarte departe: „Tu. „Spiritele aerului să-l prigonească tot timpul şi să-i zădărnicească toate ac iunile şi planurile. vierme al pământului. te-aş fi rupt în bucă ele.” Magicianul alungă apari ia cu un gest al sceptrului. vă conjur! Asculta i ordinul meu. Ca să desăvârşească pătratul magic.” „Voi face ceea ce pot face. replică dispre uitor regele demonilor aerului şi dispăru. aliat al lui. dacă nu erai aliat al Stăpânului meu. el se întoarse spre vest: „Voi. Supune-te imediat. for e ale apei. Te-aş fi prigonit pentru amenin ările tale. deşi ştii că detest marile oraşe. aliatul Stăpânului tău te cheamă în numele lui! în numele lui Satan. apăru în triunghiul magic o fiin ă neobişnuită. voi. eu. căci te voi persecuta în numele Stăpânitorului infernului! Prin al apelor.Cu un vuiet cumplit îşi făcu apari ia în triunghiul magic. apari!” Cu un vuiet. iar vocea sa era zbierată. Trebuie să se simtă complet lipsit de putere. Spune ce doreşti şi fă-o mai repede!” Cu o voce plină de ură şi furie. te invoc! Sunt în legătură cu mediul tău şi vorbesc limba ta. deoarece Fra ii Luminii îl sprijină pe Frabato”. spune ce vrei!” „Cer distrugerea lui Frabato!” ordonă Marele Maestru. Va depinde mult de cum îl vom surprinde pe Frabato într-un moment greu al lui. Marele Maestru a ipat: „Nu te-am chemat din adâncul mării pentru nimic. fiindcă ai îndrăznit să mă amenin i în felul acesta! Numai datorită pactului î i sunt obligat. în numele Stăpânitorului tău î i cer să-l persecu i şi să-l distrugi pe Frabato! Este primul om care a rezistat Lojei noastre. aşa că se întoarse spre nord: „Prin al for elor demonice ale pământului. dar nu pot garanta succesul. adresându-se magicianului cu o voce răguşită: „M-ai chemat-din mediul meu. în fa a cercului meu. stăpânul tău. fă-te văzut în fa a cercului meu să-mi spui 29 . Acum. fiin e ale acestui mediu! Demon prin al apelor. jumătate om. Ce este în puterea mea voi face. puterea şi protec ia de care se bucura făcură ca furia şi ura să crească o dată în plus în sufletul Marelui Maestru. avea să evoce şi prin ul elementelor demonice ale pământului. aşa că doresc să nu mai existe!” „Voi încerca să îndeplinesc dorin a ta. ieşi din oceanul tumultuos şi fă-te văzut aici. în această stare de spirit. Era extrem de contrariat că prin ii demoni nu i-au promis succes deplin şi avu o presim ire a marilor greută i ce avea să le întâmpine. Indiciile pozi iei deosebite a lui Frabato. ca să confirmi recep ionarea rugămin ilor mele! Nu refuza să vii.

i întreaga for ă şi să-l distrugi. Respira greu şi avea sentimentul că i se goleşte complet capul. î i cer să-l prigoneşti pe Frabato. de vreme ce. răspunse spiritul pământului. să nu mai scape! Aceasta î i cer! Exterminarea lui Frabato va servi imaginii Stăpânului tău şi fră iei noastre. Spiritul pământului îl penetra pe magician cu privirea sa: „Am plecat împotriva voin ei mele din împără ia mea ca să mă supun dorin elor tale. făcând o zarvă cumplită. într-un col al încăperii. Acesta fusese lângă el timp de mul i ani. Vedea pe spiritul demonilor ce-l servea zi de zi. Prin legea spiritului î i sunt obligat. utilizându. privind cum un altul ridiculizează Loja noastră. altfel te voi tortura în numele Stăpânului tău! Prin al pământului. ca şi fixitatea penetrantă a privirii celui ce i-a vorbit. Fusese prevenit că nu va avea puterea să scape din lan urile acestea. aşa că cedase tenta iei pactului magic. în virtutea pactului pe care l-ai făcut până când vei muri. ajutându-l să-şi împlinească multe din dorin e. Puterea pe care o câştigase prin acest pact nu putea dura la infinit şi aşa cum astăzi era stăpân. l-au făcut pe magician să simtă un fior de ghea ă prin şira spinării. în mâna dreaptă inea o lanternă care răspândea o lumină difuză. Deşi aproape paralizat. Aruncă-l pe tărâmul tău şi învăluie-l în întuneric. acest om puternic va fi supusul său. întuneca i şi adânci fixau aprins pe magician. Ura fa ă de Frabato era 30 . aşa că devenise complet dependent de acesta. Ce doreşti să fac?” Vocea dură.” Spiritul pământului dispăru şi casa deveni liniştită ca un mormânt. apari!” Pământul de sub picioarele Marelui Maestru se zgudui şi un omule cu păr alb şi o bărbie prelungă apăru în triunghiul magic. încât rămase în cercul magic obosit mort. Dorin a sa pentru putere şi averi în lumea spirituală n-ar fi fost satisfăcută de propriile sale capacită i oculte. chinuindu-l aşa cum nu i se mai întâmplase niciodată în via ă.dacă îmi accep i cererea! Fă imediat ce î i ordon. Evocarea elementelor demonice îl vlăguise pe Marele Maestru într-atât. Acest sentiment al dependen ei îl cuprindea ca un coşmar mai ales acum. „dar nu pot garanta succes deplin în ceea ce priveşte un om ca Frabato. mâine putea fi sclav. în viitor. Prin ul gnomilor aştepta liniştit în triunghiul magic. Deodată îi veni în minte ideea că după ce va muri va fi servitor al acestei fiin e. Marele Maestru se reculese şi spuse: „Ştiu ce mă aşteaptă. Gândurile şi sim ămintele magicianului erau transparente pentru el şi acest fapt părea că-l umple de o mare plăcere. dar nu pot rămâne inactiv. Aşa că. Ochii săi mari. Legile spiritului nu-i dădeau puterea să anuleze acest pact cu for ele demonice.” „Voi face ceea ce stă în puterea mea”.

Ridică sceptrul magic. Nici nu terminase bine de descris semnul. Poate vrei săi petreci via ă bucurându-te de alte plăceri ale ei. Stăpânul Demonilor! Cu o voce răguşită. Marele Maestru hotărî să-l evoce pe Stăpânul for elor demonice însuşi. care tremura: „Mare Magician. vizitatorul dispăru în pământ fără să spună un cuvânt.imensă şi încă mai creştea datorită faptului că prin ii celor patru elemente nu-i garantaseră nici un succes. fiindcă acest Frabato este o fiin ă cu o misiune specială. Este o idee bună.” în sufletul Marelui Maestru se dădea o luptă între rămăşi a de conştiin ă. Era Bafomet. Totuşi. din câte văd. cu mâna dreaptă. pe care te voi ajuta s-o împlineşti cu tot ce-mi stă în putere. Complet epuizat. Trebuie să facem fa ă unei sarcini dificile. După ce înfă işarea sa deveni vizibilă în întregime. Marele Maestru stătea în picioare acolo. cel cu care îl putea evoca pe Stăpânul Demonilor. în cele din urmă. altfel nu voi mai avea nici o plăcere în via ă. nu va fi uşor. sub ire completa această apari ie. 31 . adăugând şi câteva formule de protec ie. fii blestemat!” După ce magicianul rosti acestea. ura sa a învins şi explodă într-un acces de furie: „Pentru ce am încheiat un pact? Eşti obligat să mă aju i până la sfârşitul vie ii. când o rază puternică apăru din podea. vrei să-l distrugi pe Frabato. „Ce putere îl sprijinea pe acest Frabato?” era unul din gândurile sale. deoarece în încăpere se răspândise o radia ie paralizantă. de vreme ce metodele voastre au dat greş. „Vreau să-l distrug chiar cu pre ul vie ii mele!” Incitat de astfel de gânduri. dar acum î i cer să mă aju i să-l exterminăm pe Frabato. Capul unui ap cu coarne şi cu corp uman acoperit de păr se făcu văzut. teamă şi ură. desenând în aer semnul întunericului. O coadă lungă. Poate vei triumfa după moartea mea. Nici un muritor obişnuit n-ar fi fost capabil să reziste unei asemenea teribile tensiuni şi numai pactul l-a salvat pe acest om de o moarte instantanee. să-l roage să-i îndeplinească dorin a. luminând întreaga cameră. iar picioarele copite ca ale unui bivol. Bafomet se adresă Marelui Maestru. raza luminoasă dispăru în pământ. în veci. Foarte rar văzuse magicianul acest spirit. ca străfulgerat de lumină şi se lupta săşi conserve conştienta. O apari ie extrem de stranie se contura în triunghiul magic din fa a cercului. Marele Magician rosti formula de eliberare fa ă de toate elementele evocate. Magicianul puse sabia pe podea în cerc şi puse piciorul stâng pe ea. închise rapid toate instrumentele la locul lor şi părăsi templul magic. Încordarea aceea paralizantă dispăru pe dată. Mâinile aveau degete cu gheare.

se sim i întrucâtva mai bine. deşi soarele strălucea pe cerul limpede. dar nu putea să se descotorosească de evenimentele dramatice petrecute în ziua aceea. Marele Maestru plecă din sediul Lojei spre casă într-o stare depresivă. După ce bău o ceaşcă zdravănă de cafea. 32 .Se lăsă pe o canapea din apropiere şi nu fu în stare să gândească nimic clar pentru mult timp.

Capitolul V În seara aceleiaşi zile. iar Frabato a explicat că în viitor nu va mai putea realiza experimente folosind hipnoza. Când conferin a a luat sfârşit.” Frabato se sim i oarecum încol it. amfiteatrul Clubului Excentric era supraaglomerat. Un inspector de poli ie a atras aten ia asupra unor noi dispozi ii legale referitoare la această chestiune. părăsi clubul şi se întoarse cu maşina sa la hotel. printre cei prezen i erau şi câ iva membri ai acesteia. Pe de altă parte. Frabato făcu pariul. pentru discu ii într-un cerc restrâns. aşa că Frabato se retrase împreună cu cei rămaşi într-o încăpere separată. atacândul cu întrebări. Imediat după” aceea. reporterii îl înconjurară pe Frabato. gândea că a fi privit ca un laş îi leza demnitatea. iar Frabato promise să ină seama de ele. Frabato avea o conferin ă particulară cu reporteri şi oameni de ştiin ă şi numai cei invita i aveau dreptul să participe. Convins fiind că în cele din urmă va avea vreo idee salvatoare. Cu toate acestea. Printre cele discutate s-a ridicat problema hipnotismului. 33 . ideea prohibi iei hipnozei îi stârni pe cei prezen i şi făcu ca unul dintre reporteri să se adreseze lui Frabato: „Fac prinsoare pe 500 DM că nu ve i avea curajul să realiza i un experiment folosind hipnoza în spectacolul dumneavoastră următor. Pe neaşteptate. Nu era în firea lui să încalce legea. în public. mai ales că era insistent provocat de persoane dornice de senza ional. Primele răspunsuri fură menite să satisfacă curiozitatea celor prezen i. de când Loja FOGC avea reprezentan i la nivelul fiecărei clase sociale.

aş vrea să vă rog din nou să mă ajuta i astăzi în realizarea experimentelor propuse. Bine dispus. dar. pe această scenă. încărcat cu o mul ime de discuri. Nu voi face spiritisme sau altele de genul acesta. V-aş fi recunoscător dacă îmi ve i putea da o dovadă a 34 . se prezentă el. întâmpinându-şi publicul cu un zâmbet. dimpotrivă. îi veni ideea cum să scape din capcană fără însă să piardă pariul. Intră într-un magazin de muzică din Wilhelmstrase şi întrebă pe unul dintre vânzători dacă ar fi posibil să-şi imprime vocea pe un disc pe care să-l poată lua imediat. Vânzătorul răspunse afirmativ şi îl conduse pe Frabato în studioul de înregistrări. se întoarse la hotel. „Sunt profesor de chimie. din punctul. timp în care puse la punct toate detaliile planului său. am subliniat faptul că există în spa iul dintre cer şi pământ o mul ime de lucruri pe care fiin ele umane pot cu greu să le în eleagă şi să le stăpânească. Chiar de la început aş dori să vă fac cunoscută lumea celor ce nu mai sunt şi să vă demonstrez că. Din ce în ce mai mul i oameni se înghesuiau în sală spre a lua parte la experimentele misteriosului Frabato.” Această declara ie incredibilă stârni în sală murmure şi ele nu încetară decât în momentul când un domn se ridică de la locul său şi urcă pe scenă. de acolo începe via a adevărată şi că via a spirituală trebuie văzută ca un fel de pregătire pentru aceasta. când Frabato părăsi magazinul. Era deja după-amiază. La fel ca şi în spectacolele anterioare. de influen a sugestiei la distan ă. *** Sala mare a galeriei de artă era foarte însufle ită. existen a omului nu numai că nu se sfârşeşte. îi încol i ideea că pariul fusese o cursă a Lojei FOGC. Se îmbrăcă în grabă şi plecă să se plimbe. Intr-una din primele mele conferin e. Când aplauzele se mai domoliră. Deodată. vă mul umesc foarte mult pentru această primire şi pentru interesul pe care îl acorda i reprezenta iilor mele. de clarviziune şi telepatie. când Frabato urcă pe scenă. După micul dejun îşi desfăcu coresponden a şi plecă în oraş. Vorbi i foarte convingător despre for ele spiritului a căror existen ă a fost negată atâta vreme de către ştiin ă. Am reuşit să vă dau câteva dovezi legate de for a magnetismului. el se adresă mul imii: „Doamnelor şi domnilor. pe care noi îl numim moarte.În diminea a următoare se mai gândi o dată la cele petrecute cu o zi în urmă. deoarece destui şarlatani îşi fac din acestea un refugiu şi sper să vă conving cu adevărat prin aducerea aici. „Mă numesc Schneider”. a spiritelor unor oameni care au decedat. Reporteri ai multor ziare din Dresda s-au grăbit să nu piardă această seară. Sala era mai mult decât supraaglomerată.

bătăile inimii au încetat. aspectul profesorului se schimbă din nou complet. l-am adus în starea pe care cu to ii o numim moarte. Magicianul solicită linişte deplină şi îşi fixă privirea într-unui din col urile îndepărtate ale scenei. de ceară. 35 . m-am desprins de propria-mi personalitate şi l-am golit pe profesor de cea mai mare parte a vitalită ii sale.existen ei acestor for e despre care vorbi i. Acesta sus inu nemişcat întreaga povară. vă voi spune că. Câ iva din sală ipară. printr-o dovadă relevantă. în timpul acesta. Răspunsul la această cerere l-a constituit un „da” general.erau de fa ă. Apoi. Frabato oferi profesorului un loc la marginea scenei şi îl rugă să aibă răbdare încă câteva minute. Făcând aceasta.cu siguran ă . Aplauzele umplură sala.” Frabato se adresă auditoriului. Doi asisten i îl întinseră pe două scaune. După ce îl acoperi cu o pătură. într-un mod straniu el începu să pălească şi ochii îi deveniră sticloşi. «infarct». Masca rigidă a fe ei dispăru. sus inându-l încă. Frabato nu aruncase nici măcar o privire asupra profesorului. sus inându-i doar gâtul şi călcâiele. în public. el îi rugă pe asisten ii săi să-l urmeze şi erau acum trei persoane sus inute de corpul profesorului. cea mai clară dovadă că un atac de cord ar putea fi provocat prin practici oculte. probabil. timp în care el va spune câteva cuvinte despre ştiin a comunicării cu mor ii. Frabato se gândea la cei din Loja FOGC.. Ca om de ştiin ă şi sceptic cum sunt. cerând permisiunea de a oferi un răspuns profesorului. înso it de aplauze sus inute. întinzându-şi gâtul să vadă mai bine ce se întâmplase. Spre surprinderea dvs. în tot acest timp. To i cei prezen i erau curioşi şi nerăbdători să vadă cu ce fel de experiment va convinge Frabato pe profesorul cel sceptic. Frabato se aşeză pe abdomenul acestuia. în nemişcare. Diagnosticul medical ar putea fi. Asisten ii îl aşezară pe profesor din nou în picioare.” Spunând aceasta. Nu mai respiră. se prăbuşi şi rămase întins acolo. Apoi se clătină pe scaun. In cele din urmă. Probabil fierbeau în sinea lor pentru că dădea aici. al ii se ridicară de la locurile lor. respira ia îi reveni şi obrajii se colorară. care . Frabato se întoarse către profesor. îi apropie picioarele şi îl aşeză ca pe o figurină rigidă. profesorul se schimbă vizibil. deodată. El ridică o mână cerând linişte şi spuse: „Doamnelor şi domnilor. vă rog să păstra i linişte! Profesorului nu i s-a întâmplat nimic rău. Aproape insesizabil. nu voi fi uşor de convins. în urma celor câteva propozi ii rostite. de parcă ar fi fost din o el.

fiind înlocuită de un sentiment plenar de linişte. Dar deodată am sim it că mi se goleşte capul şi nu mai sunt în stare să mă mişc. libertate şi uşurin ă. dar n-am băgat de seamă că eram sub influen a cuiva. Apoi.” Frabato răspunse râzând: „Această capacitate este rezultatul multor ani de experien ă şi medita ie. în fa a mea. lupta mea a fost în zadar şi mi-am pierdut luciditatea. După ce asisten ii mi-au pus trupul jos din nou. ajutat de unul dintre asisten i. el se aşeză pe un scaun. pe scenă. m-am regăsit în corpul meu fizic. sentiment pe care nu l-am mai încercat niciodată. Dar nar trebui să lăsa i auditoriul să aştepte atât ceea ce ave i să le povesti i. „Nu m-am aşteptat să se întâmple una ca asta! Nu voi uita câte zile voi avea. Dar tot nu-mi dau seama cum a i putut avea atâta influen ă asupra mea. îşi reveni repede în deplinătatea facultă ilor sale.Frabato stătea acum în fa a profesorului. li fixă cu privirea pentru scurt timp şi acesta începu să respire normal şi să clipească. am urmărit ce au făcut Frabato şi asisten ii săi cu trupul meu. ca atras de un magnet puternic. Tăcerea plină de aşteptare se spulberase din nou şi Frabato continuă: 36 . Am remarcat apoi. profesorul se întoarse la locul său. Profesorul se ridică. Frabato îl fixă din nou cu privirea timp de câteva secunde. Nu mai am îndoieli asupra faptului că spiritul supravie uieşte mor ii trupului şi că acesta se poate deplasa în felul în care Frabato l-a descris în cele ce a spus. Frabato îi zâmbi şi îi spuse: „Dragă profesore. înso it de aplauzele publicului încântat. Senza ia de răceală m-a părăsit repede.” Pentru că era încă nesigur pe picioare. fiind legat de corpul meu doar printr-un fir argintiu. că trupul meu zăcea pe podea. Deşi am încercat să rezist acestei for e.” Profesorul începu relatarea: „Ascultam foarte atent cuvintele lui Frabato. împinse scaunul deoparte şi dădu mâna cu Frabato. în ciuda faptului că mă sim eam ca o fiin ă cu trup. l-a i testat eficacitatea pe pielea dumneavoastră. acum pute i relata auditoriului o poveste foarte interesantă despre experien a trăită. In timpul experien ei.” După ce mul umi plin de entuziasm lui Frabato. Ca trezit dintr-un somn foarte adânc. se adună şi privi în jurul său cu uimire. am început să mă deplasez în direc ia corpului meu. pentru a-l face să reintre în starea în care era când urcase pe scenă. cu un şoc groaznic. Când m-am trezit. Frabato m-a privit penetrant şi. fiind foarte uşurat când am realizat că acesta suporta experimentul fără să i se întâmple nimic rău. unul dintre asisten i m-a cercetat într-un mod aparte şi atunci am observat că nu am umbră pe scenă. Mă puteam mişca în voie pe scenă.

In cele din urmă. el spuse că dorea să-şi revadă sora decedată şi să înve e câte ceva din destinul său actual. Aş vrea să men ionez că o fiin ă umană lipsită de elemente magice nu va putea percepe nici o senza ie din lumea fizică după moartea sa.” Frabato întrebă publicul dacă era cineva care o cunoscuse pe decedată şi. apoi culoarea îi reveni în obraji. suflet şi corp să se deregleze şi subiectul sfârşeşte la azilul de nebuni. Directorul Muller. El dădea continuu din cap. într-un sanatoriu din localitate. Cine dintre dumneavoastră doreşte să intre în legătură cu vreo cunoştin ă sau rudă decedată?” Sala era tensionată la maximum şi nimeni nu părea îndeajuns de curajos să răspundă acestei cereri. astfel încât să poată fi văzut de întregul public. Mai mult decât atât. ca persoană neutră. Acum vă rog să fi i foarte aten i!” Într-o linişte deplină de aşteptare. din loja domnului Muller se ridică o doamnă mai în vârstă. dacă cineva nu de ine controlul perfect asupra elementelor. se poate întâmpla ca armonia dintre spirit.„Doamnelor şi domnilor. Ca să-l mai liniştească. Frabato îl rugă să ia loc pe un scaun zicând: „Vă rog să-mi spune i numele doamnei . „De ajuns”. confirmă că spiritul uman există independent de corpul fizic. ca să-i mijlocească un dialog cu fratele ei. spunând că era mama decedatei. Fie ca aceste cuvinte să constituie un avertisment! Dar acum să ne întoarcem aten ia către experien a următoare. „Cel mai mult îmi place că persoana pe care o voi chema va putea fi identificată de cât mai mul i. spuse Frabato. sunt încântat că profesorul. aş dori să accentuez că experimente ca acesta nu pot fi realizate de către neştiutori. ca şi când nu şi-ar fi putut crede ochilor. se recomandă cu numele de Muller şi spuse că este directorul unei bănci. 37 . nu mai semăna deloc cu Frabato. imediat. Pentru că. decedate şi data când a murit”. Cu vocea vibrând de emo ie. care o recunoscuse pe sora sa după trăsături. „Elisabeth Muller a murit pe 16 mai 1929. el îşi împrumutase propriul corp spiritului celei decedate. Fără îndoială. dar fa a îi era extraordinar de schimbată. Doi bărba i din aceeaşi lojă spuseră că erau rude ale doamnei Elisabeth Muller. Frabato se aşeză într-un col al scenei. După câteva secunde deveni livid şi rigid. Doamna de lângă lojă ipă: „Liese!” Frabato se ridică „gra ios şi datorită pasului uşor şi a schimbării complete a fizionomiei dădea impresia unei tinere doamne. Ajuns pe scenă. iar o altă doamnă din sală spuse că a fost prietena şi colega ei de şcoală. un domn se oferi pentru experiment şi publicul aplaudă cu însufle ire. tremura din tot corpul.

cu el mă întâlnesc foarte des. prin intermediul meu?” „Nu. rigiditatea corpului dispăru şi reveniră pe chip trăsăturile binecunoscute ale lui Frabato. Înso it de aplauze. în câteva secunde. începu el. E cam nepotrivit. „în ultimul meu spectacol vă promisesem un număr de demonstra ii bazate pe sugestii şi hipnoză. din trupul lui Frabato o voce caldă. distrac ie plăcută tuturor!” Un ofi er de poli ie şi un alt domn din public s-au oferit să meargă împreună cu Frabato la bufetul din incinta clădirii. Acesta se ridică. spiritul meu este cu dumneavoastră. „Will. Voi părăsi sala cam pentru o jumătate de oră. binecunoscută. pentru că vocea lui se făcu auzită prin sta ie. „Doamnelor şi domnilor”. „Imposibil şi totuşi adevărat!”. îşi luă rămas bun şi îi strânse mâna. prin care sora sa îi vorbea. Ea dădu biletul fratelui ei. „Este chiar scrisul Liesei!” „Cred că sunte i convins acum că sora dumneavoastră încă trăieşte. după care a cerut o bucată de hârtie şi creion să scrie lui Robert. „şi vă mul umesc din tot sufletul pentru această mediere!” Se întoarse spre loja sa. care urma să înceapă după pauză. se aşeză din nou pe scaunul din col ul scenei şi corpul suferi aceleaşi transformări ca la începutul reprezenta iei.” Ca vrăjit. deşi eu nu sunt în sală. Ea se duse să aducă un scaun şi se aşeză lângă el. ea transmise toate cele bune rudelor sale. Vă rog să-mi asculta i comenzile. Până ne vom revedea. privea bile elul din mâna sa. Sau vă îndoi i de faptul că ea tocmai v-a vorbit. directorul îl privea pe Frabato. aşa că voi avea mai târziu doi martori autentici. a murmurat el. 38 . răspunse directorul.până când. poli ia a interzis folosirea hipnozei. To i cei din sală îşi îndreptară ochii către scenă. a surorii sale se făcu auzită. dar emo ia unei atât de fascinante întâmplări mai stăruia pe chipul său. „Doamnelor şi domnilor. fostul ei logodnic. Aş dori ca două persoane dintre dumneavoastră să mă înso ească la bufet. Ce fac cei de acasă? Ştiu că tata a murit. fiind convinşi că Frabato lăsase în urma sa ceva interesant. se întoarse către director care. dar eu am făcut câteva pregătiri ca să vă amuz într-un fel sau altul. In cele din urmă. nu mă îndoiesc”. Din păcate. Frabato anun ă că prima parte a reprezenta iei se terminase şi promise câteva momente de destindere în partea a doua. nu m-aş fi gândit niciodată că aş mai putea sta de vorbă cu tine. cu lacrimi în ochi. Au purtat o scurtă discu ie personală. Şi nu greşeau. Frabato reapăru pe scenă.

făceau o larmă de nedescris. întrerupând şirul unor lungi explica ii. Nici un zgomot nu vă poate deranja sau trezi. După ce voi număra până la trei. ca şi cum a i fi muncit din greu. Cu toate acestea se dovedi imposibil de realizat. pe scenă se instaura ordinea şi Frabato dădu comenzile următoare: „Doamnelor şi domnilor de pe scenă. câte un bărbat lângă fiecare femeie. că nimic nu vă poate trezi. Se vor sim i odihni i şi plini de sănătate şi nu vor putea săşi amintească ceea ce li s-a întâmplat. Acei domni şi acele doamne care n-au adormit vor bate tare din palme. Cei care o vor face vor putea să-şi imagineze că mă văd. Acum împrăştii asupra tuturor celor prezen i un fluid invizibil. Unu! Oboseala şi moleşeala vor dispărea. Fiecare domn de pe scenă va dansa cu doamna de lângă el. care vă împiedică să vede i spectatorii. Cu fiecare respira ie deveni i din ce în ce mai obosi i. Somnul vă este atât de profund. mul umirea şi fericirea vă vor umple întreaga existen ă. Urmau să se aşeze pe perechi. prin toate mijloacele. Vă sim i i foarte bine şi nu ave i nici o nemul umire. Unele dintre perechi erau foarte amuzante şi publicul râdea în hohote. Vă ve i trezi numai la comanda mea. aducător de linişte şi armonie. Sunte i aşa de tăcu i şi linişti i acum. 39 . neputând să creadă că fuseseră atât de repede adormi i. Pleoapele vi se închid şi dormi i un somn adânc. fiindcă sunt în transă şi nu reac ionează decât la ordinul meu distinct.” Deşi nu se auzea nici o muzică. că asta chiar vă oboseşte. vocea lui Frabato se auzi din nou: „Chiar dacă a i trage cu puşca. vocea din sta ie rugă zece doamne şi zece domni să se aşeze pe scaunele pregătite pe scenă. Dar se pare că aceasta nu deranja în nici un fel perechile dansatoare.Privi i fără întrerupere spre mijlocul scenei ca şi cum m-aş afla chiar acolo. încercând să-şi trezească vecinii adormi i. Câteva minute mai târziu. nu ve i reuşi să-i trezi i pe cei care dorm. Oboseala creşte constant. Dorin a de a dormi este complet dominantă în gândurile dumneavoastră. to i se vor trezi. câteva perechi s-au ridicat să danseze şi se învârteau în ritm de vals. Doi! Sănătatea este fortificată. fără vise. acum ve i asculta muzică! Se va cânta pentru dumneavoastră un vals. După o scurtă stare de consternare. pentru că vă desparte de public un zid invizibil. Trei! Trezi i-vă cu to ii!” Cei ce se treziseră din transă priveau cu uimire la veselia generală iscată. Cu toate eforturile nu vor reuşi!” Un număr mare din cei afla i în sală căzură într-un somn adânc şi cei care încercau să-i trezească pe aceştia. vor fluiera sau striga. Nimic nu vă va distrage aten ia. Ve i dori să dansa i.

Acesta era sfârşitul reprezenta iei din această seară şi vă invit cu multă plăcere la următorul spectacol. în ciuda prohibi iei! Martorii declară că mai mult de o sută de persoane au fost hipnotizate. ăsta e un cartof crud!” şi aşa continuară lucrurile pe scenă. Foarte devreme. un spectator merse la bufet după Frabato şi escortele sale. pe care îl voi sus ine poimâine. plăcere că v-a plăcut această parte a spectacolului. pere şi piersici şi vă pute i servi. În diminea a următoare. Frabato intră în scenă şi se adresă publicului râzând: „După chipurile dumneavoastră. Noapte bună tuturor!” în timp ce lumea ieşea din sală. sunte i arestat! Vă rog să ne urma i!” O maşină îi transportă la poli ie. deşi nu am fost prezent în sală. despre experimentele senza ionale ale lui Frabato şi despre arestarea sa. nu-i aşa?” întrebă unul dintre domni. cuprinşi de silă: „La naiba. îl lăsă să-şi descarce primul val de furie şi. îl atacă imediat: „Ai încălcat legea şi ai făcut experimente folosind hipnoza. Frabato se duse spre cabina sa. Frabato fu dus în fa a poli istului şef. numai când acesta se mai domoli. Cum Frabato încuviin ă din cap. După ce şi ultima persoană părăsi scena. în detaliu. cărora le sunt foarte îndatorat. acesta îşi scoase legitima ia: „Departamentul Investiga iilor Criminalistice. ipă el. întâmpinat cu aplauze. asta nu-i o piersică. „Dumneata eşti Frabato. „Aşa o ruşine!”. cu lacrimi în ochi. care. La marginea scenei este un coş cu mere. „De ce tocmai aici? Cum mai apar eu în ochii oamenilor?” Frabato stătea pe un scaun fără să spună vreun cuvânt. toate ziarele scriau articole.” Cei hipnotiza i de pe scenă se întinseră imediat după fructele imaginare. Doamnele şi domnii de pe scenă să servească câte ceva înainte de a-şi lua la revedere unii de la al ii. Dar imediat ce luau o gură se trezeau şi bombăneau. vădit indignat. lucru pe care îl pot confirma şi cei doi martori ai mei extraordinari. de asemenea. ascultându-l pe poli ist cu mult calm. Abia îşi schimbase hainele când doi domni intrară fără să fie anun a i.„Stop!” spuse vocea din sta ie. se pare că v-a i distrat bine. e o ceapă!” spuse unul dintre ei cu o figură chinuită. unde Frabato fu preluat. Vă ve i trezi imediat după prima muşcătură şi vă ve i întoarce la locurile dumneavoastră din sală cu un sentiment de fericire. începu să vorbească: 40 . îmi face. Vei plăti din greu pentru aceasta! Şi nu î i va fi uşor în fa a Cur ii!” Poli istul şef era furios şi se plimba de colo-colo prin încăpere. Altcineva zise: „Fir-ar să fie. „dansul s-a terminat.

spunându-i: „Ar fi trebuit să deveni i diplomat. Cum eu nu eram prezent în sală.„Cu siguran ă că a i fost informat greşit. nu magician. poli istul şef păru împăcat. „Chiar unul dintre ofi erii poli iei îmi este martor că eu eram la bufet în tot timpul despre care vorbi i.” Poli istul şef îl privi suspicios pe Frabato. împreună cu Frabato.” Frabato salută şi se întoarse imediat la hotel. Acesta confirmă spusele lui Frabato. Publicul urma să petreacă o jumătate de oră în compania discurilor mele şi nu pute i să-mi reproşa i asta. A doua zi. ziarele scriau despre eliberarea lui Frabato şi publicau anun ul următorului spectacol ce urma să aibă loc în seara aceleiaşi zile. înainte de toate. replică Frabato. pentru că eu nu am hipnotizat pe nimeni ieri”. dădu mâna cu Frabato. Şti i foarte bine să întoarce i lucrurile în favoarea dumneavoastră. Nimic nu i-a oprit pe oamenii dumneavoastră să închidă pic-up-ul de pe scenă. Sunte i liber acum şi îmi cer scuze pentru excesul de zel al oamenilor mei. pentru că o noapte în arestul poli iei nu fusese tocmai confortabilă. nu mă fac vinovat de nimic. dar îl chemă apoi pe poli istul care petrecuse acea jumătate de oră la bufet. Cu aceasta. trebuia să se odihnească bine. 41 .

a fost ineficace. el se umpluse de mânie şi dorin ă de răzbunare. Până acum. încât nici măcar armonia împrejurimilor nu l-ar fi putut consola. el se putea controla perfect. fiecare plan întreprins s-a realizat cu succes. privind mohorât spre biroul său şi frământând în mâini stiloul său cu peni ă de aur. nu reuşiseră niciodată să scape. Nici unul dintre cei care violaseră legile stricte ale Lojei. el era o persoană foarte bine văzută. în general. până când îi veni o idee. prin orice mijloace posibile. şi care fuseseră pedepsi i pentru asta. Fiecare om are un punct slab în care poate fi uşor lovit. Pentru prima oară. de asemenea. membră a Lojei FOGC: 42 .Capitolul VI Marele Maestru al Lojei FOGC era proprietarul unei ^ încântătoare într-unui din cele mai elegante cartiere ale oraşului. toate victimele sale anterioare care fuseseră condamnate la moarte de către tepafon fuseseră exterminate. în atâ ia ani. că în spatele acestui ins misterios era mai multă putere decât în spatele propriei sale Loje. un om foarte capabil în profesiunea sa. Marele Maestru rămăsese cufundat multă vreme în gândurile sale negre. datorată încălcării prohibi iei hipnozei. El fusese deja informat de faptul că ac iunea poli iei împotriva lui Frabato. De când Marele Maestru căutase în zadar un astfel de punct slab la Frabato. Splendid mobilată. cu un venit financiar enorm. era înconjurată de o grădină foarte bine între inută. Un om care era mult mai puternic decât el! Acesta părea un fapt care îi întuneca inexorabil ura şi îl îndemna fără încetare să-l persecute şi să-l distrugă pe Frabato. Se aşeză la birou şi scrise o scrisoare unei oficialită i guvernamentale. Astăzi stătea acasă. aşa că oricine îi putea citi starea pe chip. Era atât de iritat. iritare amestecată cu o senza ie de teamă şi cu un tremur pe care nu-l mai sim ise până acum. ai cărei membrii puteau să-şi realizeze planurile numai cu ajutorul for elor negative. lan ul succeselor fusese întrerupt. Deşi. Se ridică şi începu să se plimbe prin cameră îngândurat. numai acest caz al lui Frabato îi stătea cu îndărătnicie şi foarte greu pe suflet. Chiar şi tic-tac-ul superbei pendule îl irita din ce în ce mai mult. Servitorilor li se spusese insistent să nu-l deranjeze şi să nu primească pe nimeni. el trebui să recunoască că Frabato îi contracarase toate atacurile. nervii săi au avut mult de suferit de pe urma ultimelor evenimente. care era. în cercurile de afaceri. Acest eşec l-a marcat profund şi în mintea sa stăruiau potop gândurile de răzbunare. Fără nici o excep ie. Avea un presentiment sigur. Deşi îi era greu.

Poli ia secretă va fi interesată în această chestiune. o rază fosforescentă între sprâncene. în cele din urmă. pentru că ştia foarte bine ce însemna această lumină. cu toată stima. înfă işarea sa era acum radioasă şi îşi frecă mâinile mul umit. încet. Era cunoscut în Lojă ca semn al mor ii. era într-o stare de permanentă încordare şi se sim ea mai bătrân. Cum mijloacele mele s-au epuizat. deodată. Tepafonul n-a avut nici un efect asupra lui şi nici chiar regele demonilor. ca. Paralizat de frică. în cele din urmă. şi întregii na iuni. Prin capacită ile sale magice. dragă frate. Marele Maestru puse scrisoarea într-un plic pe care îl sigila presând simbolul Lojei peste ceara roşie de sigiliu. Din păcate. 43 . el a descoperit toate secretele Lojei noastre. precum ştii.”. cu o spaimă crescândă. S. fireşte. Cu ochii mări i el îşi fixa imaginea tremurândă. ci ştie foarte bine chiar şi planurile cele mai secrete ale Lojei. în spatele ei se întrezărea o figură demonică. aliat nouă. Marele Maestru nu fu în stare să-şi întoarcă privirile de la flacăra care devenea din ce în ce mai mare. Aranjamentul în această chestiune este de foarte mare interes pentru fră ia noastră şi sper că nu mă vei dezamăgi. figura demonului dispăru şi flacăra se stinse. Cu gândul la o viitoare întâlnire. îşi chemă servitorul şi îi spuse să ducă scrisoarea la poştă imediat. cu ochi penetran i şi o voce venind ca din străfunduri se auzi: „Frate. Acestea demonstrează clar că acest om este un pericol permanent pentru Loja noastră. aceasta i-ar face un rău incomensurabil şi ie. Fără să vrea. Din cauza problemelor nerezolvate.. oglinda nu mai arăta decât fa a de o paloare cadaverică a magicianului negru. acces la cele mai secrete planuri ale guvernului şi armatei. remarcă. Dacă vreun guvern ostil reuşeşte să-l facă să lucreze ca spion. După cum ştii. Nu ştie doar ritualurile noastre de ini iere.. încă nu am reuşit să scăpăm de el. Frabato a contracarat multe dintre planurile noastre. el păşi în fa a unei oglinzi foarte mari. Cum privea lipsit de orice gând la imaginea sa reflectată. El pierduse mult în greutate şi mâinile îi tremurau. ultima ta oră de via ă va veni curând!” Sudoarea trecu prin fiecare por din trupul Marelui Maestru şi sim i o răceală de ghea ă. Evenimentele recente afectaseră puternic sănătatea Marelui Maestru. acest Frabato are. Am încercat zadarnic să-l facem membru al Lojei noastre şi să-l convingem de bunele noastre inten ii. n-a putut să ne garanteze succesul. Gra ie capacită ilor sale magice.„Dragă prietene şi sus inător. Era convins că acest plan urma să reuşească: în acele timpuri se expedia rapid problema suspec ilor poli iei. să cuprindă întreaga suprafa ă a oglinzii. te rog pe tine să găseşti o solu ie pentru exterminarea acestui om periculos.

Multă lume. îşi aprinse o igară şi îşi reluă plimbarea prin cameră. Pentru a înlocui candidatul ce urmaşă moară. era fără îndoială o zi norocoasă pentru fra i. un membru. Cum candidatul la moarte era desemnat prin tragere la sor i. Soarele aflat sus pe cer îi aminti că trebuia să plece curând. trebuia admis un nou membru. Era 23 iunie. nu era deloc surprinzător că to i membri umblau după interese materiale concrete şi erau persoane influente şi cu mul i bani. de obicei. în această noapte . poate fi sortit mor ii chiar după un an de zile. fiind preşedinte. Ion”. Victima pentru demon era cunoscută prin tragere la sor i.fac aşanumitele „evocări ale Sf. calm. voia să apară. Deşi 23 iunie era o zi specială şi pentru Loja FOGC. „Trebuie să nu mă mai gândesc la el. Loja avea 99 de membri. Fră ia Luminii. Acest ritual al misterului Sf. Dar tocmai invers: era ziua din fiecare an cea mai nenorocoasă. cu orice pre . căruia. Ion este păstrat în foarte mare secret printre fra ii Luminii. disperat. ziua adunării generale a Lojei FOGC şi. ca să se calmeze. punea la dispozi ia fiecărui frate din Lojă câte un demon subordonat. în circumstan e nefavorabile. 23 iunie. indiferent de rang sau grad. ca unul ce trebuia să fie idolul celorlal i fra i. pentru că soarele atinge punctul cel mai înalt şi zilei celei mai lungi a anului i se opune cea mai scurtă noapte. „Acest blestemat Frabato!”. căzu într-un scaun şi stătu acolo câteva minute. Ceru servitorului să-i pregătească masa.Cu toate că se sim ea de parcă era paralizat. ca să sărbătorească solsti iul de vară. aprinde focul Sfântului Ion sau focul solsti iului. respectau această lege. Aceste dorin e sunt apoi îndeplinite în cursul anului ce urmează cu condi ia ca ele să nu încalce legile Karmei. mai ales cei de grad mai mic. este o zi deosebită pentru mul i oameni din toată lumea. Cineva 44 . Devenea conştient de faptul că a făcut fa ă la numeroase emo ii în acea zi. în fiecare an. în totală nemişcare. se trase din fa a oglinzii. până la trei dorin e sunt adresate lumii astrale invizibile. Al 100-lea membru era demonul căruia i se substituia Loja şi care. Cu acest risc în minte. cu capul în mâini. i se atribuia demonul predecesorului. murmură el. bău o cafea tare. fiindcă în această zi unul dintre fra ii Lojei trebuia să-şi sacrifice via a pentru demonul căruia îi erau aservi i. To i membrii. îşi schimbă hainele şi chemă şoferul să-l ducă la sediul Lojei. pe de altă parte. Fiecare demon avea numele său special. semne de evocare distincte cunoscute doar de acel frate din Lojă căruia îi apar inea şi care nu putea fi trădat fără a primi pedeapsa cu moartea. în timpul acestui ritual. altfel înnebunesc!” Marele Maestru se eliberă cu o încordare de voin ă de gândurile sale negre.

dintr-o clasă mai joasă, mai săracă putea deveni membru numai dacă putea dovedi talente deosebite şi capacită i care ar fi servit scopurilor Lojei. Unui astfel de membru îi erau date apoi sume mari de bani, până când, cu ajutorul demonului său, el învă a să stea pe propriile picioare. Era o vreme de vară splendidă pe 23 iunie al acelui an. Aerul cald şi liniştit stăruia peste tot locul, dar, ca un nor invizibil, teama umplea min ile fra ilor din Loja FOGC. Numai la sfârşitul fiecărui an realizau faptul că această loterie stătea deasupra capetelor lor ca sabia lui Damocles. Sala mare a clădirii Lojei era luminată solemn. în jurul unei mici platforme, unde se afla locul Marelui Maestru, erau aşezate în cerc 98 de scaune numerotate. Fiecare membru al Lojei primise un număr şi trebuia să se aşeze pe locul său. Nimeni nu putea lipsi de la această adunare generală, cea mai importantă a anului. Fiecare frate trebuia să-şi aranjeze afacerile în aşa fel încât să poată fi prezent. Deşi şedin a urma să înceapă la 8.00 p.m., majoritatea membrilor erau deja aduna i la 7.30 şi discutau emo iona i în mici grupuri. Cum minutarul ceasului se mişca inexorabil spre ora opt, fra ii Lojei şi-au ocupat locurile pe scaunele numerotate. Vicepreşedintele, care era în acelaşi timp şi secretarul Lojei, s-a aşezat, de asemenea. Fix la opt, Marele Maestru intră în sală. Cei prezen i se ridicară să salute din cap în tăcere. Marele Maestru, încă şocat de evenimentele din acea dupăamiază, se adună şi deschise şedin a. El bătu de trei ori într-un gong mare cu un ciocan pregătit acolo, care făcu să răsune întreaga sală cu putere. Apoi se adresă fra ilor, spunând: „Dragii mei fra i, vă mul umesc pentru primirea bună şi vă rog să lua i din nou loc! Sunt foarte fericit să remarc că to i membri noştri se află aici. După cum şti i, astăzi este o zi istorică şi tradi ională pentru loja noastră, pentru că un nou membru va fi admis, în timp ce altul va părăsi cercul nostru. Care membru ne va părăsi, vom afla numai după tragerea la sor i. îmi dau seama că o aştepta i cu teamă. Cu toate acestea, conform regulamentului Lojei noastre, procedura este obligatorie şi a fost anun ată fiecăruia dintre voi cu ocazia admiterii în Lojă. Ordinul nostru există de multe secole şi este reprezentat peste tot în lume, cu aderarea la aceleaşi reguli peste tot. Nouăzeci şi nouă este un număr sfânt pentru noi şi are o semnifica ie specială, deoarece există nouăzeci şi nouă de Loje în întreaga lume şi fiecare dintre ele are exact câte nouăzeci şi nouă de membri. Toate aceste Loje aderă la aceleaşi reguli ca ale noastre. Stăpânul Întunericului, Dumnezeul nostru, căruia ne plecăm şi pe care îl adorăm, a pus o fiin ă demonică de rang înalt la dispozi ia fiecărei Loje. Această
45

fiin ă este, pe de altă parte, obligată să asigure fiecărui frate al Lojei câte un demon servitor. întrucât Marele Maestru al fiecărei Loje trebuie să poarte cea mai mare responsabilitate, acea fiin ă de rangul cel mai înalt îi este atribuită lui şi în acelaşi timp a fost numit şeful Lojei relevante prin Dumnezeul nostru cel mai mare. În această zi istorică aş dori să vă reamintesc fiecăruia dintre voi enormele avantaje pe care le ave i ca membru al Lojei noastre. Sunt sigur că nici unul dintre voi nu poate să numească un ordin prin care bogă ia şi puterea pot fi mai lesne dobândite. Cine îşi poate distruge duşmanii mai repede decât o facem noi? Ce fiin ă umană are o protec ie mai bună împotriva tuturor primejdiilor vie ii decât fra ii Lojei noastre? Nimeni! Aceste avantaje pot fi ob inute numai cu ajutorul acestor for e spirituale despre care tocmai vă vorbeam. Noi to i am ales aceste avantaje pentru vie ile noastre şi avem, pe de altă parte, obliga ia de a sprijini răul şi de a lupta împotriva binelui, ori de câte ori avem ocazia. Sigur, niciunul dintre voi n-a găsit aceasta ca fiind o treabă foarte dificilă. Numai această seară prezintă totdeauna riscul principal, dar şansele de a rămâne în Lojă sunt cu adevărat foarte mari. Deci, sunt pe deplin convins, dragi fra i, că niciunul dintre voi nu regretă acest pas, pentru că fiecare este bogat din punct de vedere financiar şi v-a i putut realiza planurile cu ajutorul servitorilor voştri spirituali.” Marele Maestru bău dintr-un pahar cu apă şi era cât pe ce să reia enumerarea avantajelor Lojei când, îşi aduse aminte dintr-o dată de lupta ineficace împotriva lui Frabato. Roşu ca focul de mânie şi stăpânindu-se cu greu, el continuă spunând: „Dragii mei fra i, după cum şti i, un inamic puternic a încercat să se opună elurilor Lojei noastre. Este magicianul numit Frabato. Din păcate, atacurile împotriva lui au fost pe departe nereuşite, ba chiar a fost capabil să se apere împotriva tepafonului. De aceea, vă rog, să ne sprijinim unii pe al ii în această chestiune. Acest om poate fi o amenin are pentru fiecare dintre noi. De aceea, în acest caz, trebuie să aderăm la sloganul «To i pentru unul, unul pentru to i!»„ Marele Maestru exclamă aceste cuvinte într-o stare apropiată extazului. în ciuda acestui fapt, câ iva fra i au stat deoparte, deoarece nu doreau să sus ină răzbunarea personală a Marelui Maestru. Al ii se înfiorară, fe ele lor reflectând teamă. Cu to ii realizau că se aflau în fa a unui om a cărui putere era mai mare decât a Lojei. Nimeni nu se putuse împotrivi tepafonului, care putea aduce moarte oricui, indiferent în care loc de pe pământ ar fi fost. Trebuie să fi existat un motiv special pentru că Marele Maestru se ocupa de această problemă personal, ba chiar discuta dificultă ile cu fra ii săi. Gândul Ia
46

un inamic atât de puternic a provocat o extremă nelinişte între fra i şi aceasta n-a putut fi ascunsă Marelui Maestru. Cu un hohot triumfător şi batjocoritor el continuă: „După cum văd, mul i dintre voi sunte i deja teribil de înfricoşa i, numai la gândul despre Frabato. Nu poate rămâne un secret faptul că acest om mi-a adus multă nefericire. Dar Loja noastră cunoaşte multe mijloace de a ne distruge inamicii. Şti i cu to ii că Stăpânul Întunericului este la dispozi ia mea de câte ori am nevoie de ajutor sau de vreun sfat. Pute i de aceea să ave i încredere, dragii mei fra i: gra ie rela iilor mele, l-am raportat pe Frabato ca suspect politic. Deşi ştiu că nu este angajat politic în nici un fel, nu va trece mai mult de o săptămână, până când va fi închis. Din acel moment numai un singur pas va mai fi necesar pentru a-i determina moartea, pentru că vom putea găsi destui gata să facă asta pentru un pre bun. în orice caz, vă pot promite că Frabato nu va mai fi peste câteva zile.” Ultimele cuvinte ale Marelui Maestru au adus un suspin de uşurare printre cei prezen i, deoarece „cazul Frabato” devenise deja pentru mul i un coşmar. Marele Maestru băgă de seamă că unitatea Lojei fusese restabilită. Întrucâtva liniştit, el dădu cuvântul Secretarului şi se aşeză. Secretarul mul umi Marelui Maestru pentru ceea ce spusese şi apoi se adresă tuturor: „Dragii mei fra i, aşa cum şti i, astăzi sunte i obliga i să preda i rapoartele scrise în cod secret. Ele trebuie să acopere activitatea depusă în timpul anului trecut cu ajutorul demonului servitor şi trebuie să ne înlesnească verificarea respectării condi iilor în elegerii făcute cu for ele demonice. Aceia dintre fra i care au avut şi au probleme deosebite sau dificultă i cu spiritele aservite pot discuta cu Marele Maestru la sfârşitul şedin ei. El va lămuri atunci chestiunea cu fiin a spirituală relevată. Acum, dragii mei fra i, vă rog să-mi preda i rapoartele şi vă reamintesc că acestea trebuie să fie însemnate cu numărul fiecăruia dintre voi.” Doi membri au fost ruga i să strângă toate rapoartele şi să le înmâneze Secretarului, care Ie-a numărat şi s-a uitat peste ele cu aten ie să se asigure că sunt toate. In spatele locului ocupat de Marele Maestru să afla un scrin foarte bogat ornamentat. Cu mişcări lente, ca şi când ar fi vrut să oprească timpul, Secretarul a închis rapoartele în scrin. Apoi, deschise alt scrin, scoase din el o cutie de lemn şi o aşeză pe masa alăturată scrinului. Cu o înfă işare gravă Secretarul se întoarse spre adunare şi deschise cutia fatală, în care se aflau 99 de mici plicuri pentru tragerea la sor i. Plicurile con ineau numerele membrilor Lojei, numere care nu puteau fi văzute (prin plic) din afară.
47

Această urnă era montată pe un cadru. cu cuvinte prietenoase. cu muşchii fe ei tremurând vizibil. luă mâna Elisei şi o duse deasupra ei. căzu în scaun. a apucat manivela şi făcu ca urna să se rotească. numărul Marelui nostru Maestru!” Tensiunea fra ilor Lojei se eliberă în cele mai variate reac ii. Ştia ce trebuie să facă. Stăpânindu-se cu greu. Marele Maestru. fiica îngrijitorului. care ar fi trebuit să fie un exemplu pentru to i fra ii Lojei. Fără nici o ezitare. Ideea că prin tragerea la sor i urma să fie găsit un alt membru pentru o misiune specială fusese întotdeauna de ajuns pentru ea. de zece ori spre stânga şi de zece ori spre dreapta. fiindcă în ultimii ani nimeni nu şi-a primit moartea cu atâta laşitate. în cele din urmă. Când se întoarse în sală. Totuşi. Ştia foarte bine că prea multă curiozitate ar putea să provoace mult rău pozi iei tatălui său.măcar . ea nu cunoştea gravitatea acestui moment. au putut . scoase un plic pe care Secretarul îl luă şi îl puse pe masă să-l poată vedea toată lumea. în aşa fel încât se putea roti în jurul axei sale manual cu o manivelă. Unul dintre fra ii Lojei o aduse în încăpere pe Eli. în fa a ochiului său interior figura distorsionată a unui demon începu să prindă contur. Fu plasată în mijlocul sălii de către Secretar. Sudoarea agoniei îi udă fruntea şi strigă în disperare: „Frabato!” Acest incident umplu de oroare nefirească pe to i membri. apoi închise la loc clapa. Privirea îi rămăsese fixată în tavan şi murmura ceva de neîn eles. se adresă tuturor cu o voce spartă: 48 . era în acest moment o imagine a mizeriei. Plata generoasă pe care o primea pentru micul serviciu pe care îl făcea o determina să nu mai fie curioasă. fra ii îl aşteptau cu fe ele împietrite. Secretarul o legă pe fată la ochi şi o conduse la urnă.O tăcere apăsătoare cuprinse sala. pentru că o foloseau de mul i ani special pentru aceasta. apoi o rugă pe fată să scoată un plic. îi luă ceva timp până îşi recâştigă calmul. El ridică plicul fatal şi citi numărul cu voce tare. Dar Marele Maestru. Secretarul scoase banderola de la ochii lui Eli. care se ridicase în picioare în timpul tragerii la sor i şi urmărise totul foarte atent. în timp ce unii comentau şi discutau emo iona i rezultatul. după ce puse deoparte plicul cu numărul fratelui Silesius care decedase. al ii stăteau calmi cu fe ele proptite în mâini. care deschise o clapă. câtă demonstra Marele Maestru însuşi. Deschise clapa. tremurătoare: „Este numărul Unu. Secretarul se duse după o urnă în camera adiacentă. cu care urna era prevăzută. Deşi candida ii la moarte anterior fuseseră lovi i de aceeaşi soartă. Apoi se duse după cutia cu cele 99 de plicuri şi. Eli introduse mâna în urnă. Apoi. îi dădu bacşişul şi o conduse afară din clădire. el le aruncă unul după altul în urnă sub ochii fra ilor. fiindcă această oră era cea mai întunecată şi mai teribilă oră a anului pentru fiecare dintre membri. pălind de moarte după anun ul rezultatului.salva aparen ele.

De aceea. fiecare din sală ar fi renun at bucuros la altă tragere la sor i. n-am nici o îndoială că Frabato a influen at tragerea la sor i cu puterile sale magice. fiind un candidat la moarte a pierdut dreptul de a conduce Loja. aşa încât să iasă. Din asta rezultă că Frabato este aliat cu cele mai puternice for e. Aşa cum şti i. El a condus Loja noastră mul i ani şi şi-a câştigat stima noastră. Când Marele Maestru văzu că ei arată simpatie pentru el. în aşteptare. dar n-am reuşit. tăcerea a fost împrăştiată de murmure de nemul umire. speriat de moarte. Cine este pentru. şti i cu to ii că în ultima vreme am avut de purtat un război cu Frabato. fără îndoială. Este hotărât ca înainte de tragerea' următoare fiecare membru să rotească urna de trei ori. cu excep ia Marelui Maestru. a ridicat mâna dreaptă. Explica ia sa că Frabato a transferat sentin a la moarte asupra persoanei sale prin puterea magiei este destul de clară pentru noi. eu sunt sigur că a influen at-o azi pe Eli să scoată numărul meu din urnă! Pentru acest motiv întemeiat nu pot accepta alegerea. Vă sugerez că la a doua tragere la sor i trebuie luate anumite precau iuni. Oricum. el are dreptul să ceară ca tragerea la sor i să aibă loc de trei ori. De aceea. pentru că în regulamentele Lojei era prevăzut că Marele Maestru putea cere ca tragerea la sor i să se repete de trei ori. Potrivit statutului. acesta din urmă s-a adresat adunării: „Dragii mei fra i. nu era posibilă. Mul i aprobau ceea ce a spus dând din cap. deoarece avem la dispozi ia noastră for ele cu ajutorul cărora orice influen ă a lui Frabato să poată fi eliminată. Contradic ie deschisă. Aşa cum vam spus.” După aceste cuvinte.” Marele Maestru se opri şi privi de jur împrejur. Am încercat să-l ucid de mai multe ori. De vreme ce sunt cel mai mare duşman al lui. pentru că fuseseră la demonstra iile la care se referea. Fra ii Lojei au realizat. spre regretul nostru. el rezistă chiar şi tepafonului. Mul i dintre voi a i fost prezen i la demonstra iile prin care dovedea public că poate influen a fiin ele umane prin puterea voin ei sale la orice distan ă şi că poate să şi le aducă la picioare. să ridice mânai” To i membri au răspuns la această cerere şi chiar Marele Maestru. care este arma noastră cea mai puternică. oricum.„Dragii mei fra i. eventual. că doar laşitatea şi agonia l-au împins pe Marele Maestru la un astfel de pas. numărul meu. Această a doua tragere la sor i apăsa greu pe 49 . vă rog să considera i că sunt singurul care încerc insistent să-l distrug. Aceasta era ceva care rar se întâmpla şi a avut loc numai de două ori în cele două secole în toate cele 99 de Loje. Secretarul a fost promovat în func ia de Mare Maestru şi preşedinte. prinse curaj şi continuă: „Dragii mei fra i. Marele Maestru a rămas credincios speran ei că el ar putea să evite soarta încă o dată. Marele Maestru a fost afectat de această tragere la sor i.

ciudată a umplut sala. s-a umilit pe el însuşi. chiar dacă Marele Maestru avea dreptate.i cer scuze pentru că te deranjăm la această oră târzie. din care are mii la dispozi ia sa!” Afirma ia că Frabato are mii de fiin e spirituale la dispozi ia sa. Marele Maestru a luat loc în scaunul său. Frate H. pe când fiecare membru al Lojei FOGC avea numai un singur spirit servitor. Deodată. s-a ridicat şi a ipat în sală: „Frabato vă influen ează pe to i! Şi dacă nu face aceasta el însuşi. mergi din nou la custodele Soreil”.” O canapea a fost adusă repede în mijlocul sălii şi Eli s-a întins bucuroasă pe ea. Aceste informa ii fiind date. Primind o astfel de răsplată bună sunt bucuroasă. dar a crescut mult neliniştea în sală. spunând: „Dragă Eli. Fratele care a fost desemnat să îndeplinească această sarcină a părăsit sala şi. în ciuda acesteia ea a răspuns în felul ei natural: „Nu mă supăr pentru faptul că este deja foarte târziu. arătând foarte palid. spiritul tău să-l viziteze pe Frabato şi apoi să-mi spună ce face el în acest moment. natural. el a trezit starea clarviziunii în ea şi i-a dat următorul ordin: „Acum. Urmează acum să găsim.sufletele tuturor fra ilor Lojei. să vă ajut.” După o scurtă ezitare. care nu era numai un magician netru. urgent. trebuie să. Secretarul. „Vă mul umesc pentru în elegerea pe care a i arătat-o fa ă de Marele nostru Maestru. după scurt timp. Ea a negat fără doar şi poate întrebarea Secretarului dacă Frabato a exercitat vreo influen ă asupra sa. cunoscând destul de bine că valurile emo iei au fost direc ionate către el. cu ajutorul mediumului nostru. ci şi un diplomat foarte iscusit. a trimis această fiin ă. că Frabato făcea anumite experimente. cei 21 de fra i au format un cerc în jurul lui Eli şi Secretarul a adormit-o pe fată într-un somn hipnotic adânc. Noi î i vom compensa deranjul tău printr-un onorariu dublu. Acum. a continuat secretarul. i se păru că o stare sufletească rău prevestitoare. Secretarul Ie-a spus să fie calmi. dar avem nevoie încă o dată. Eli a descris în pu ine cuvinte. s-a reîntors cu fata. In schimb. deoarece ea era familiarizată cu astfel de proceduri. Marele Maestru a devenit conştient de faptul că a făcut o greşeală. Apoi. nu numai că a surprins pe cei prezen i-în mod considerabil. pentru că fra ii au crezut acum că afirma iile Marelui Maestru au fost astfel infirmate. de ajutorul tău. în propria sa 50 . „Propunerea a fost acceptată în unanimitate”.” Deşi Eli era familiarizată cu ce o înconjura.. a urat bun venit fetei. prin puterile sale magice. Au apărut câteva probleme pe care trebuie să le rezolvăm cu ajutorul tău. dacă Frabato exercită vreo influen ă asupra Lojei noastre în acest moment. în loc să-l umilească pe Frabato. emo ia în sală a crescut. oricare dintre ei putea fi afectat.

din nou.Lojă. murmurând în disperare: „Nervii mei sunt to i lovi i. cerându-le să fie linişti i şi a reuşit să calmeze adunarea. a devenit conştientă că în timpul somnului său ceva neobişnuit s-a petrecut. el era sigur că Loja fra ilor era complet protejată împotriva oricărei influen e străine şi că numai cea mai înaltă Providen ă Divină ar putea acum revendica influen a LUI. prin care s-a dat o mai mare protec ie împotriva oricărei influen e. formulă care era necesară pentru eficacitatea cercului magic. Apoi a dezlegat-o pe Eli de bandajul care-i acoperea ochii şi a condus-o afară din sală. nici conştient. pentru că acum se considera irevocabil pierdut. Formulele de evocare a prin ilor elementelor erau cunoscute numai de Marele Maestru şi de Secretar. şi-a rezemat capul în mâini. tu vei putea să execu i totul potrivit voin ei tale proprii. Eli. vei fi liberă de orice influen ă. Acesta. însă.” Secretarul i-a admonestat tare şi energic. deoarece este posibil ca ajutorul ei să fie necesar încă o dată. Fra ii au privit expectativ la Marele Maestru care trebuia să accepte sentin a. Toate dubiile au fost şterse. Nici o fiin ă străină nu va putea să. Secretarul a trezit apoi mediumul prin formula corespunzătoare şi fata. nu pot continua prea mult. Influen a i de aceste evenimente. Secretarul a luat plicul şi l-a pus pe masă. Vizibili numai ochiului spiritual. părând uluită de fe ele stoarse ale fra ilor care o înconjurau. când Secretarul s-a adresat din nou cu o voce pătrunzătoare: „Când te vei trezi. O linişte mormântală s-a lăsat în sală şi fiecare privea fix plicul fermecat. Secretarul a legat acum personal mediumul la ochi. După ce sa terminat evocarea. pentru a mă distruge!” 51 . a ajuns la urnă şi a scos un plic. ca suporteri ai lor. a deschis repede plicul fatal cu mâinile tremurânde şi a scos afară din el numărul. a condus-o spre urnă şi a rugat-o să scoată un alt plic. Numărul Marelui Maestru a fost pus într-un plic nou şi plasat înapoi în urnă. Cei 21 de fra i erau încă în cerc. Fra ii formând cercul au repetat formula magică în min ile lor. întorcându-se în sală. sentin a la moarte a fost în realitate dată cuiva care a fost ales. Un geamăt de durere a ieşit din pieptul Marelui Maestru. aceşti prin i negativi ai elementelor priveau ceremonia. în timp ce un alt frate a avut un oftat de uşurare. Epuizat. A fost numărul unu.i mişte mâinile. l-a oferit un loc întro cameră adiacentă şi a rugat-o să aştepte liniştită acolo un sfert de oră. în jurul fetei adormite. unii dintre fra i erau plini de remuşcare. nici subconştient. a ipat în agonie: „Imposibil! Nu cred că această pedeapsă este reală! Ceva este orientat aici împotriva mea personal.” In gândurile sale el a citat apoi patru for e negative ale elementelor în col urile sălii. calmă. Nici o putere din lume nu va fi capabilă să te influen eze.

înfierbântat. Oricum. a desfăcut plicul şi a scos din el numărul. el are for ele la dispozi ia sa. în timp ce. În una din viitoarele sesiuni. Fra ii l-au luat pe Marele Maestru şi l-au dus în camera adiacentă. Cei care sunt de acord cu cea de a treia tragere să ridice mâna. Deşi to i membri Lojei s-au grăbit să învârtească de trei ori urna. ar putea fi prevenită. Ultimele ore. Era din nou numărul un. Teama pierderii capului propriu şi speran a că pedeapsa va fi confirmată şi a treia oară au provocat fiecăruia o luptă violentă.a pregătit urna pentru ultima tragere. mul i din ei păreau să aştepte sfârşitul procedurii.încă o data . Când urna a fost gata. ca şi când ar fi fost în afara sim urilor sale: „De această dată voi trage la sor i propria mea soartă. au produs o mare impresie asupra tuturor membrilor.„Chiar dacă Frabato nu face aceasta el însuşi. care au început totul! Îmi cer dreptul pentru o a treia tragere la sor i. Secretarul s-a grăbit să plătească lui Eli şi s-o scoată din încăpere. cu evenimentele lor tragice şi dramatice. Secretarul s-a ridicat să vorbească: „Este dreptul comandantului să ceară o a treia tragere. Numai după aceea voi dispare eu însumi!” Cea de a treia tragere la sor i trebuia aprobată de majoritatea fra ilor Lojei. pe care nu vor trebui să ie uite toată via a 52 . dacă nu există majoritatea simplă a voturilor.” Evenimentele dramatice ale după-amiezii au răscolit sufletele multor fra i. Cu mâna tremurând. Marele Maestru s-a ridicat în picioare brusc şi a ipat în sală. în timpul pregătirilor pentru a treia tragere. pentru că nici Frabato. din nou. Vă rog să ave i în considera ie că o respingere va cauza un dubiu sever în adevărul unei asemenea trageri. Apoi a apucat un plic şi l-a scos afară din urnă. el privea fix la număr. După ce s-a întors în sală. avea să devină Secretar. Ca hipnotizat. el şi-a pierdut pozi ia de Mare Maestru şi preşedinte al Lojei şi acum nu era nimic altceva decât un candidat la moarte. cel mai apt frate. După câteva minute. în adevărul statutelor Lojei noastre. a scormonit plicurile. Secretarul urma să fie numit oficial Marele Maestru al Lojei. Secretarul . pentru că prezen a ei viitoare nu mai era necesară. fa a deformată a demonului a răsărit în fa a sa şi un râs batjocoritor i-a umplut urechile. In final. lăsându-l să se odihnească pe canapea fără a lua cu el ceva. nici o altă for ă din lume nu mă poate influen a!” După aceste cuvinte spuse. Inconştient. Din nou. aceasta. s-a prăbuşit pe podea. liniştea fără suflare a cuprins sala. Marele Maestru. Secretarul a legat la ochi pe Marele Maestru cu acelaşi bandaj cu care fusese legat mai devreme mediumul. 60 dintre fra i au ridicat mâinile pentru a treia tragere la sor i şi soarta şi-a spus cuvântul.

Mul i membri au dorit să respire aer curat şi au mers în parc pentru a discuta evenimentele în grupuri mici. cu anumite ritualuri. cu un bărbat tânăr pe care l-a prezentat ca fiind prietenul său. de asemenea. Noul Mare Maestru a dat mâna cu el şi i-a urat bun venit în numele Lojei. în ciuda acestui fapt. 53 . După ce fiecare şi-a ocupat locul. aduce i-l înăuntru pe prietenul dvs. au determinat această întârziere. frate F. Sa scuzat pentru perioada lungă. după câteva minute. a pledat pentru unul din prietenii săi şi ne-a asigurat că garantează loialitatea şi discre ia candidatului cu propria lui via ă. noul preşedinte s-a ridicat şi s-a adresat adunării. timp în care sala s-a golit. simplu.. fra ii care părăsesc loja trebuie înlocui i cu al ii noi. Potrivit statutului Lojei. indiferent dacă acesta abia devenise membru sau dacă el era membru de mai mul i ani. aşa că el. Gongul a sunat. noului membru i s-a dat numărul doi şi numele „C”. Tragerea de azi ne-a arătat că regulamentele Lojei sunt supervizate de marile. Un asemenea eveniment nu-şi amintea nimeni dintre fra i. putea să afecteze pe oricare dintre fra i. pentru ca să se reîntoarcă. deşi unii dintre ei erau de mul i ani în Lojă. «Vă rog. Era prevăzut în statutul Lojei că un membru trebuie să fie sacrificat de demonul şef în fiecare an. a fost pus să depună jurământul.. Acesta era. cazul şi în acest incident. Astăzi noi vom completa numai numărul meu. în aceeaşi zi. cât a trebuit să aştepte arătând că neprevăzute complica ii. în vremurile preistorice multe fiin e umane au fost sacrificate lui Dumnezeu. Deoarece Marele Maestru a luat numărul unu. anun ândui pe fra i să se întoarcă în sală.!»„ Un membru din cerc s-a ridicat şi a plecat din sală. Fratele F. nemiloasele for e ale soartei. spunând: „Dragii mei fra i. Un nou membru va fi adus în locul fratelui Silesius în una din întrunirile noastre viitoare.. A fost o mare victimă. cu excep ia faptului că mijloacele prin care a fost făcut erau adaptate zilelor noastre. Meritele fostului nostru Mare Maestru nu vor fi însă diminuate de purtarea lui şi numele lui va rămâne printre membri onorabili din istoria Lojei noastre. nu există nici o înşelătorie posibilă la această tragere la sor i. eu cred că to i putem merge acasă în această după-amiază cu convingerea că nu este posibilă nici o fraudă când tragem la sor i victima noastră anuală. Deoarece sentin a la moarte nu depindea de durata de când erai membru. Noul Mare Maestru a anun at o pauză de o jumătate de oră. Chiar dacă toate activită ile Lojei noastre se sprijină pe înşelăciune şi minciună. pentru că noi am pierdut pe Marele nostru Maestru în persoană. apoi i s-a dat un nume şi un număr. Străinul deja fusese de acord cu condi iile de admitere amintite înainte. astă-seară a trebuit să decidem asupra victimei pentru Dumnezeul Lojei noastre. Al ii au încercat să se liniştească la bufet.lor.

Din contră: furia şi ura pentru orice fel de for ă pozitivă l-au inut prizonier şi lau condus într-un mod care era posibil numai magicienilor negri. După ceremonia de admitere a noului frate „C”. acesta a mers în camera în care fusese dus fostul Mare Maestru după condamnare. informat despre numele de Lojă al altor fra i. a rezolvat problema în felul său. în cele din urmă s-a întors acasă. Şoferul a tresărit la vederea celor doi. acesta era încă întins pe canapea.. fără expresie. şi-a turnat pu in vin în pahar. însă nu şi despre cel civil al lor. care I-a pus pe picioare în câteva minute. A fost condus în casă de către şofer. după care servitorul a dispărut repede şi în linişte. Marele Maestru a mers în camera sa de lucru şi s-a întins pe canapea. Când şi-a terminat activitatea.După ce „C. Nu putea să se gândească la somn. Întrebărilor şoferului pentru aceste dispozi ii. deoarece îi era rău şi avea o stare apatică. de aceea cercul s-a împrăştiat repede. pentru circula ia sângelui. minciună şi crimă. a închis cu aten ie toate uşile şi s-a culcat. pentru că el ştie legile spirituale. S-a 54 . s-a lăsat să cadă pe perna de sprijin din spate. Slăbit şi obosit. în interiorul Lojei erau folosite numai numele speciale. căci adormise ca urmare a perioadei lungi de aşteptare. După o oră de călătorie. a depus jurământul prin promisiunea convingătoare a respectării statutelor Lojei. El a mers repede după geanta sa cu echipamente medicale şi i-a făcut o injec ie puternică. fraudă. s-a sculat. a luat pu ină pulbere dintr-un mic dulap şi a aruncat-o în vin. el i-a răspuns printr-o mişcare defensivă a mâinii. Imagini de defăimare. Marele Maestru deposedat al Lojei FOGC a sosit la vila sa. de asemenea. I-a fost dezvăluită o formulă pe care putea s-o folosească în combaterea telepatiei şi a practicilor magiei negre. Membrii Lojei şi-au spus „la revedere” unul altuia şi fostul preşedinte al Lojei. ochii lui erau permanent fixa i. Apoi. A deschis repede uşa maşinii pentru şeful său. Distrat. Marele Maestru a închis sesiunea. Era trecut de miezul nop ii. Marele Maestru a înso it victima complet deprimată la maşina sa. care a trebuit să-l sus ină. cele mai importante evenimente din vată îi treceau prin fa a ochilor. Noul Mare Maestru a urmărit tot timpul maşina cu ochii. El a fost instruit asupra metodelor de lucru cu această fiin ă şi a selec iei căr ii lui de activită i. Ca într-un film. a ridicat paharul cu mâna tremurând. Apoi uşa a fost închisă şi maşina a pornit în noapte. jumătate inconştient şi incapabil să plece fără ajutor. El a fost. Spre marea lui surprindere. Cu ce blesteme s-a împovărat singur.. pentru că un râs batjocoritor părea să umple camera. o fiin ă demonică i-a fost desemnată. Deoarece noul Mare Maestru era de profesie medic. numai pentru a aduna bunuri pământeşti! Acum. trebuie să lase totul în urmă. Durerile usturătoare ale sim ului etic au fost necunoscute lui pentru o lungă perioadă. Chiar viitorul său necunoscut ca servitor al demonilor nu a fost suficient să dea gândirii sale o direc ie pozitivă. în vederea realizării dorin elor sale. lăsând în urmă numai pe Marele Maestru care trebuia să facă rapoartele Lojei. pe tavan. ştie că nu există salvare în această situa ie: nu există şansa scăpării de demoni.

55 . A stat acolo.sim it zăpăcit şi a-golit paharul dintr-o înghi itură. S-a bălăbănit şi apoi s-a prăbuşit pe podea. privind în gol. s-a sfârşit. Apoi. paharul i-a căzut din mână şi s-a spart pe podea.. nemişcat. înspăimântat. executat de propriile-i mâini. Otrava îşi făcuse efectul. Astfel.. via a magicianului negru S.

în ciuda oboselii. în afară de aceasta. cuvintele de avertizare se bazau pe purul adevăr. în caz contrar. devenind din ce în ce mai luminos în centrul său. Un nor cenuşiu căpătă contur în mijlocul camerei. în cameră se făcu din nou întuneric. Un ordin de arestare a fost deja emis pentru tine. Înaintea ochilor lui Frabato norul luminos luă forma unei fiin e spirituale. se putea întoarce la hotel. obosit şi extenuat. De câteva ori îşi schimbă pozi ia. Frabato era complet treaz şi conştient. fără nici o îndoială. Publicul fusese martorul misterioaselor experimente magice. duşmanii săi ar fi putut citi planurile sale cu ajutorul unui medium sau al vreunei alte fiin e. îşi anun a vizita. în sfârşit. sim i în cameră o for ă stranie. Numai câ iva oameni de pe pământ. Frabato. Avu un presentiment că această vizită are un motiv deosebit. Aceasta îşi îndreptă privirea strălucitoare către el. înainte de a-şi face planurile de evadare. îşi dădea bine seama ce însemnau toate acestea şi. ca un caleidoscop. De aceea. Lucru neobişnuit. Această suspiciune politică î i pune via a în pericol. timp de două ore. trebuie să ac ionezi rapid. când. astfel că gândurile şi planurile sale să rămână invizibile în lumea spirituală. Apoi. apar inând „Fră iei Luminii”. binecunoscută lui.Capitolul VII Din nou un spectacol emo ionat. nu uită să se înconjoare complet cu Akasha. Prin minciună şi defăimare. care. Nu mult după aceasta. dar fără nici un rezultat.. spiritul s-a conturat singur folosind puterea proprie. fiind ini iat în toate practicile magice posibile. se împrăştie încet. Era trecut de miezul nop ii când intră în camera sade la hotel. eşti în pericol! Trebuie să părăseşti această ară. Lasă tot ce î i apar ine şi grăbeşte-te să scapi. nu putu adormi. apoi. numai un miros plăcut rămase în urma vizitatorului neobişnuit. un amestec al tuturor culorilor. Fiin a se topi ca într-o cea ă de lumină. se distingea şi un murmur. îşi îndreptă ochiul său clarvăzător spre apari ie şi îşi dădu seama că o fiin ă foarte importantă din lumea spiritelor. Aceste raze formau multe şi diferite cercuri în cameră şi străluceau în toate culorile curcubeului. Pe măsură ce lumina din interiorul norului devenea mai puternică. în mod normal. ca Frabato. Era bucuros că agita ia se terminase şi că. răspândind în jur scântei de lumină. Nu ai altă şansă de scăpare. o luptă deschisă este fără sens. o astfel de materializare are loc numai cu ajutorul unei fiin e umane. Chiar când încercă încă o dată să se relaxeze. se trânti pe pat. căci altfel nici un spirit nu s-ar fi arătat ia acea oră fără a fi evocat de el. înainte de prânz. duşmanii tăi te acuză de trădare. adresându-i-se cu o voce gravă”: „Frabato. Secretul completei izolări şi al ştergerii oricărei scrieri în principiul Akasha nu era cunoscut de duşmanii săi. voind să se desprindă de gândurile sale. Frabato răspunsese întrebărilor reporterilor şi ale celor interesa i. ştiau 56 . mâine. Te avertizez!” Ultimul cuvânt a sunat ca spus de la mare distan ă. să profite de odihnă pentru tot restul nop ii.

care era un domn prietenos şi îndatoritor. La scurt timp. Apoi. prezen a unui artist. După cum şti i. în timp ce se îmbrăca. De când se întâmplse ca unii să plece din hotel fără să plătească nu-i displăcea să primească plata în avans. ca să nu am prea mare datorie la dumneavoastră. In afară de asta. Situa ia necesita salvarea vie ii sale şi. Frabato îl salută din cap şi îl invită să ia Ioc la masa lui. Nu era uşor pentru el să lase tot ce construise în ultima vreme în această ară. care devenise renumit în aşa scurt timp. Luând chitan a. domnule? Cum vă place hotelul nostru? Pot face ceva pentru dumneavoastră?” Cum directorul luase loc în fa a sa. Era obişnuit cu cele mai ciudate obiceiuri ale oaspe ilor săi. Frabato se trezi la ora şapte. ca şi cum ar fi dormit bine toată noaptea. Era absolut necesar să-şi ia măsuri de precau ie. fără nici o tresărire: „Sunt foarte mul umit de ospitalitatea dumneavoastră. directorul se întoarse din biroul său cu o chitan ă şi i-o dădu lui Frabato. îşi împăr i banii şi documentele prin buzunarele costumului. deoarece ştia metodele pe care le foloseau duşmanii săi. directorul intră chiar atunci în restaurant. Am aranjat o întâlnire cu prietenul meu şi va trebui să ajung la cafeneaua de lângă turnul oraşului. Frabato îşi plănui scăparea. Şi se sim ea foarte onorat de acest fapt. de aceea. inten ionez să stau la dumneavoastră încă o noapte şi vă rog. Se întinse în pat să se odihnească pu in. Dacă cineva doreşte să mă vadă între timp. Frabato îl convinse iscusit să accepte. Voi fi înapoi în aproximativ două ore. Trebuia să fie cu un pas înaintea lor şi să ac ioneze înainte de a fi prea târziu. aşa că nu i s-a părut nimic deosebit. Se aşeză la o masă şi comandă micul dejun. în biroul acestuia. Apoi plecă spre restaurantul hotelului pentru masa de diminea ă. observă că arăta. Directorul. îşi propuse să facă o vizită directorului hotelului.” Spunând aceasta. vă rog spune i-i unde sunt. condus de soarta bună. cu amabilitate. încântat. toate bunurile şi avantajele trebuiau uitate. Pute i fi sigur că voi recomanda hotelul dumneavoastră de câte ori mi se va ivi prilejul. să primi i ceva bani în avans. Frabato răspunse liniştit. fusese astfel asigurată. într-adevăr. de mâncarea şi personalul hotelului. se spălă cu apă rece ca să pară proaspăt şi odihnit. Frabato spuse: „Dumneavoastră şti i că sunt întotdeauna asediat de reporteri şi fel de fel de oameni. deoarece. însă n-a mai fost nevoie.aceste secrete şi aplicarea lor practică. Când acesta îi spuse că nu trebuia să se grăbească. dădu mâna cu el: „Bună diminea a! A i dormit bine. în mintea sa planul era gata înainte de revărsatul zorilor.” 57 . scoase portmoneul din buzunarul de la piept şi îi dădu directorului banii. gândindu-se în ce mod ar putea recupera somnul pierdut.

în această diminea ă şi-a plătit camera. fără pălărie şi pardesiu. hoinări câtva timp pe nişte strădu e. înainte ca. ci s-au plimbat prin fa a hotelului până s-a făcut ora să vină Frabato. un număr mare de ofi eri a fost trimis să cerceteze în diferite sta ii de taxi eventualele urme lăsate de Frabato. unde se ştia că locuieşte şi întrebară la recep ie dacă l-a văzut cineva pe Frabato. spunându-i: Trebuie să ajung repede la frontieră. Cei doi ofi eri de poli ie încercară apoi să afle de la personalul cafenelei de lângă turnul oraşului dacă Frabato a fost pe acolo. maşina sa este în garaj. Cei doi domni mul umiră directorului şi îi lăsară un număr de telefon. prezentându-se: „Departamentul Investiga iilor Criminalistice! Ne pute i da vreo sugestie despre locul unde ar putea fi Frabato?” Directorul. îmbrăcat numai în costum. în camera sa. Curând ei au ob inut o informa ie despre 58 .Directorul nu avu nici o bănuială şi îl asigură de tot sprijinul. După ce se instala. spuse el.30 a. în final. va fi aici dintr-un moment într-altul. Suspectându-l de fugă peste grani ă. unde dispăru în sala de aşteptare. şoferii lor fumau şi discutau cu însufle ire. Au fost informa i că Frabato va fi înapoi aproximativ la 10. scoase o bancnotă de 100 mărci din buzunar şi o dădu şoferului. pentru încă o noapte. Apoi părăsiră în grabă hotelul. se sim i oarecum uşurat când auzi că îl caută pe Frabato. imediat după aceea. Frabato plecă şi. Ştia o altă sta ie de taximetre aproape de strada pe unde o luase şi se îndreptă spre ea. în scurt timp. Ei spuseră că doresc să-l vadă pe directorul hotelului. Ajunseră la destina ie după aproximativ trei kilometri. Nu văzu pe nimeni bănuitor aşa că alese un taxi particular. să-şi îndrepte paşii către o sta ie de taximetre. dispăru în aglomera ia oraşului. aşa încât doresc să ajung cât mai grabnic acasă.” Fa a aspră a clientului său şi bancnota l-au convins pe şofer imediat. Câteva taxiuri aşteptau. care la început fu şocat. Am primit o telegramă că tatăl meu este pe moarte. Cei doi vizitatori deveniră foarte nelinişti i. Şoferului nici prin cap nu-i trecea că ar fi vorba de o fugă. plătesc dublu. în timp ce Frabato se îndrepta spre frontieră. In cel mai scurt timp ei porniră către frontieră. în avans. „Domnilor”. „Frabato nici nu bănuieşte că dumneavoastră îl căuta i.m. Era o singură maşină sta ionată şi el îi ceru şoferului să-l ducă la gara principală. doi domni intrară în hotelul din Dresda. şi-au scos legitima iile. Frabato spuse destina ia călătoriei sale şi unul dintre şoferi îl pofti în maşină şi plecară. hainele şi costumele. Pentru fiecare kilometru pe care îl parcurgi mai repede decât i se permite. Cu siguran ă întârzie. Cei doi domni n-au intrat în restaurant. unde era bine cunoscut. de unde privea taximetrele din pia a din fa a gării. A spus că va merge la cafeneaua de lângă turnul oraşului. o maşină mare cu motor cu şase cilindri. Frabato plăti cursa şi se amestecă din nou în mul ime. rugându-l să-i sune imediat ce Frabato se va întoarce. ofi erii informară biroul poli iei şi.

Frabato tocmai plecă de la punctul de frontieră a ării natale.Frabato cu ajutorul fotografiilor şi a descrierilor. reflectă el. dar spera să se descurce câtva timp. după o cursă primejdioasă. Frabato mul umi Providen ei Divine pentru salvare.m. nu fuseseră necesare formalită i deosebite. Frabato porni spre oraşul de la frontieră.30 a. Artistul Frabato. 59 . îi mul umi călduros şoferului. el derula încă o dată filmul a tot ce se întâmplase în cele câteva ore care trecuseră. a pierdut tot ce avea şi trebuia să se adapteze la schimbările din via a sa. Era 11. Via a sa era salvată. Se presupune că foloseşte un taxi pentru a fugi peste grani ă”. O oră mai târziu un tren expres l-a adus în capitala ării sale. El a avut încă o dată de contracarat un plan pus la cale de Loja FOGC. oarecum liniştit. când o voce se auzi în difuzorul din partea germană a frontierei: „Aten ie! Aten ie! Către toate punctele de frontieră ale REICH-ului german. Ar trebui să aibă pasageri ca acesta în fiecare zi. Fiindcă nu avea bagaje. când Frabato ajunse la grani ă. în orice caz. îi plăti dublu costul călătoriei şi o porni spre sta ia de frontieră. A scăpat ca prin urechile acului. care încearcă să scape de autorită ile germane trebuie să fie arestat imediat.. dar a reuşit. Şoferul taxiului lăsă motorul maşinii să se răcească şi se întoarse mul umit pe scaunul său şi îşi aprinse o igară. fiindcă în ara lui natală era în siguran ă. Această informa ie nu i-a putut însă conduce pe urmele persoanei pe care o căutau. Trecu grani a fără întârziere. Nu avea bani suficien i. Posibilitatea ca suspectul să scape deveni astfel evidentă pentru poli ie. în timp ce servea masa de prânz într-un restaurant al oraşului mic de la frontieră. Cu un oftat de uşurare. După aceste cuvinte a urmat o descriere amănun ită a lui Frabato. în timpul cărora el a scăpat de la moarte sigură.

Ştia că este protejat de „Fra ii Luminii” pentru a-şi îndeplini cu succes misiunea sa pe pământ. Frabato nu-şi putu re ine un zâmbet. fiindcă părea un om cât se poate de obişnuit. luă un ziar din care să afle date despre locurile pe unde ajunsese. la acea oră. ori acesta gândea că imagina ia Ie-o luase razna. Ii privi mai atent. dar presupuse că ori domnul acela ştia mai mult despre subiectul respectiv decât el. Ochii săi spirituali au întrevăzut prin Akasha evenimentele ce aveau să urmeze. o agita ie cumplită. dar nu-i era permis să-l influen eze prin for a sa magică. Drept urmare. Neputin a oamenilor de a gândi binele şi de a ac iona în virtutea lui era o trăsătură generală. Contrar obiceiurilor sale. Chiar şi destinul său urma să ia un curs tragic. Pentru moment. iar ceilal i doi păreau a fi oameni de afaceri. deoarece. înfă işarea lui Frabato nu îngăduia nici o concluzie referitoare la persoana sa. deoarece legea Karmei era obligatoriu de respectat pentru orice fiin ă din univers. Se consola cu faptul că Providen a Divină va asista la tot ce i se va întâmpla rău. dar legile stricte ale tăcerii nu-i permiteau să facă cunoscute lucrurile în public. Când se făcu o mică pauză în conversa ie. aten ia sa fu re inută de faptul că cei trei domni discutau despre metafizică şi spiritism. privirile acestuia se 60 . el se refugie pentru câteva minute într-o medita ie adâncă. La o masă alăturată. Persecu ia politică.Capitolul VIII De cum se trezi în camera sa de la hotel. în final decise că prima supozi ie era mai aproape de adevăr. în tot ce spuneau erau o mul ime de confuzii şi idei greşite. Locuitorii acestei metropole păreau să-şi fi făcut din „agita ie” şi „grabă” sloganurile lor. pe multe străzi ale oraşului era deja. Nu se grăbea fiindcă nu-şi făcuse nici un plan de viitor. pentru că. pe Frabato îl cuprinse îngrijorarea pentru momentele istorice cu care omenirea se confrunta. în special pentru că unul dintre ei îşi sus inea punctele de vedere destul de tare şi entuziast. Pentru a se elibera de gândurile sale negre. el nu putu să-şi dea seama ce însemna zâmbetul său. trei domni purtau o conversa ie animată. tortura şi crima erau la ordinea zilei şi generau numai distrugere. fără a fi însă observat şi fără să-şi folosească clarviziunea. unul dintre domni se uita la Frabato şi îi observă zâmbetul re inut. Deodată. Presupuse că unul dintre domni era om de ştiin ă. Apoi făcu o baie şi în scurt timp părăsi hotelul destul de înviorat. în timp ce citea ziarul a auzit ceva din conversa ia vecinilor săi de la masa alăturată. întâmplător. Frabato alese un restaurant de pe o strădu ă liniştită unde îşi servi micul dejun. domnul care îl privise pe Frabato şopti ceva la urechea celui de lângă el. După ce ascultă câtva timp părerile celor trei domni.

. la care prietenii şi noile sale cunoştin e fuseseră invitate. In orice caz. doctor în chimie. de vedere metafizice nu sunt deloc corecte.. ei îi promiseră să îl ajute dacă ar fi fost necesar. dar unele din punctele dvs. Fu invitat de fiecare din ei şi pentru că nu avea nici un program stabilit se decise să dedice următoarele trei seri noilor sale cunoştin e. După două ore. sunt cel despre care a i citit în ziare. spunând: „Scuza i-mă că vă deranjez.. trebuie să capete un echilibru mental. eu vă voi oferi o mică demonstra ie despre influen a destinului asupra omului. Oricum. Profesorul nu putu să-şi stăpânească curiozitatea: „Domnule Frabato. Nu am avut în inten ie să mă amuz pe seama dvs. Profesorul sus inea că nu există un destin predeterminat şi că omul este arhitectul propriei sale vie i. Se prezentă şi luă loc la masa celor trei domni. prezen a mea aici e pur întâmplătoare. Dacă aprecia i că ave i această maturitate şi că vă pute i determina propriul dvs. spuse el. Una dintre seri trebuia petrecută la un mic festival. el scoase în eviden ă faptul că multe cunoştin e în acest domeniu pot fi explicate numai practic. Numele meu este K. ei realizară repede că multe lucruri le vedeau în mod greşit.. domnule.” Frabato care ştia că nu va putea rămâne neobservat în acest oraş. fabricant de instrumente optice.. Acesta le spuse întreaga poveste şi. încât reuşi să depăşească situa ia sa materială precară.. din fire prietenos. îi prezentă şi pe ceilal i parteneri ai săi: domnul P. trebuie să recunosc că este un mare noroc să vă întâlnesc aici. se pare că sunte i expert în ocultism. sincer vorbind. Domnul K.. Primul domn se ridică imediat de la masa sa şi se apropie de Frabato. nu sunte i cumva ocultistul şi clarvăzătorul despre care multe ziare au scris în ultimul timp? Dacă aşa stau lucrurile.” Frabato. la care Frabato încercă să răspundă cât se poate de clar... destin. dacă doreşte să-şi ia în stăpânire destinul său. „Profesore”.. Întâi. director de bancă şi domnul G. Da i-mi voie să vă invit să participa i la conversa ia noastră.” 61 . psihic şi fizic. domnii au dorit să ştie de ce Frabato ajunsese întâmplător în acest oraş. domnii îi puseră multe întrebări despre fenomenul ocult. „acela care poate să-şi determine propriul destin trebuie să străbată o cale lungă în plan spiritual şi să ajungă la o maturitate certă în dezvoltarea sa spirituală.” Desigur.îndreptară spre Frabato şi apoi dădu aprobator din cap. Frabato fu de acord. luând-o ca pe o şansă oferită de destin. dădu din cap aprobator spre profesor. Deşi profesorul îşi sus inu punctul de vedere cu argumente plauzibile. Sunte i într-adevăr norocos să mă întâlni i pentru că. zicând: „Da. pu in şoca i. începură să discute problema destinului.. Chiar găsi mai târziu atât de mult sprijin în acest cerc. Frabato râse zgomotos.. acceptă invita ia cu plăcere.

demonstra i că pute i să vă conduce i destinul. Ochii săi păreau pierdu i în neant şi căpătară un aspect deosebit. devenind curios. replică: „Domnule Frabato. chiar în limbi străine. zâmbi profesorului şi îi spuse: „In acest răstimp. dar amână răspunsurile. Dacă dvs. Dar în ştiin a ocultă există o mare diferen ă între teorie şi practică. Să aşteptăm şi să vedem dacă sunte i destul de puternic pentru a vă opune destinului dvs. am privit viitorul dvs. apoi Frabato clipi din ochi ca şi cum s-ar fi trezit dintr-un somn profund.” Profesorul fu complet surprins de cunoştin ele lui Frabato despre persoana sa şi. întrucât el fusese întotdeauna liderul grupului şi se sim i întrucâtva lezat. cu to ii mai băură un pahar de vin şi se despăr iră.” Frabato se făcu că nu aude aceste cuvinte şi schimbă subiectul discu iei. ave i o bibliotecă bogată şi a i publicat articole' despre metafizică în diferite reviste străine care au impus numele dvs.. cu ajutorul ochilor min ii. Se reînnoiseră celelalte invita ii. El replică: „O să iau otravă şi tot n-o să fiu la turn la miezul acestei nop i. Nu se putea elibera de proasta dispozi ie care îl copleşise cu pu in înainte de sfârşitul conversa iei lor. reuşi i să nu ajunge i în apropiere de turnul oraşului la 12 p. cerea mult de la via ă. dar dorea să fie liber şi nestingherit. părăsise restaurantul într-o stare neobişnuită.” Adâncit în gânduri. găsi un teanc de coresponden ă. dacă ce spune i este adevărat. ar trebui să fiu foarte bucuros dacă ne-a i demonstra influen a destinului. Frabato privea intă înainte. Lui Frabato nu-i scăpă aceasta şi de aceea spuse binevoitor: „Nu doresc să neg că şti i multe din punct de vedere teoretic. afaceri amoroase. Printr-o mică întâmplare vă voi dovedi influen a destinului. Evident nu era concentrat asupra discu iei sale din acel moment. N-ar fi admis niciodată că orgoliul său ofensat era cauza acestei 62 . altul fiind acela că nu era foarte interesat de femei. Aceasta dură foarte pu in. Trecu câteva adnotări pe câteva plicuri.m.Se făcu o pauză şl cei trei domni îl priviră pe Frabato fermeca i.” Chipul profesorului exprima ironie şi arogan ă.. Luă un taxi spre casă. Avea încă. în această noapte. Se putea observa pe chipul profesorului că a fost deranjat. dar răsfoi numai câteva scrisori. când şi când. A i citit mult. Ajungând acasă. Munca sa de cercetare era unul dintre motivele pentru care era singur. locuia într-o vilă somptuoasă şi avea o mul ime de servitori.. Profesorul G. Fiind ce era.

se urcă în pat cu gândul să doarmă până a doua zi diminea a. pentru că to i erau într-o stare de totală bună dispozi ie.. Aruncă o privire-pe ceas şi văzu că era ora 3 p. spuse: „Dragă prietene. anun ându-l că un grup de binecunoscu i artişti veniseră să-l viziteze şi că aşteptau în hol. trebuie să vii la teatru cu noi astăzi pentru că este prima seară când se joacă o piesă. avea prieteni şi printre artişti. îndreptându-se către profesor. îşi zise el. în zadar. întrucât se cunoştea cu acest grup de mul i ani şi astfel fu obligat să-i trateze pe prieteni. Astfel că profesorul nu putu să nu sacrifice câteva sticle de vin. voi să se concentreze asupra unui eseu pe care trebuia să-l trimită la o revistă străină. povesti ultimele noută i cu atâta farmec. Cu toate acestea. „îi voi dovedi că eu pot să-mi conduc destinul. Glume ul grupului. „Ce s-a întâmplat cu tine. Pentru a sfârşi cu această tortură psihică. Când servitorul s-a întors la ei spunând că profesorul nu se simte bine şi de aceea se culcase mai devreme. nu putu să o facă. Ce satisfac ie ar avea să reuşească. fără ca acesta s-o fi vizitat vreodată? „Acest Frabato nu va avea niciodată dreptate”. ceea ce spusese Frabato îl rodea ca un vierme şi îl făcea să se teamă că Frabato ar putea să aibă dreptate în final. bătrâne. în care eu am rolul principal. Deodată.stări rele. că te-ai urcat în pat la această oră din zi? Nu eşti bolnav şi ai nevoie de o schimbare”. Era unul cunoscut pentru glumele sale. Voi face orice să nu plec de acasă la noapte. s-ar verifica corectitudinea şi incontestabilitatea concep iei sale filozofice. ei nu se putură ab ine şi năvăliră ca o furtună în camera lui G. Stima sa ar creşte şi. Dar starea sa nu-i dădu pac6..” Se decise să stea în pat toată noaptea. până când reuşiră să-l convingă să se dea jos din pat. Artiştii vorbiră insistent profesorului. Era deja 5 p. care era de fapt un bun actor pe marile scene.. Ce fel de om era acest Frabato. orice s-ar întâmpla.. Aşa se explica faptul că stomacul său era atât de energic revoltat. niciodată nu făcea economie de vorbe. şi gândurile profesorului erau încă dominate de spusele lui Frabato. în afară de activitatea sa academică. Se răsuci nervos şi se zvârcoli în pat. Actorul îşi termină poveştile şi. să demonstreze că Frabato greşea. în afară de aceasta. care era capabil să-i ofere atâtea detalii despre casa sa. gândi el. Fiind critic de teatru 63 . fiindcă nici nu-şi luase prânzul. că îl făcu pe profesor să uite de profe ia lui Frabato. era şi critic de teatru. exclamă unul dintre vizitatori. pentru că nu putea să adoarmă. un servitor bătu la uşă.m. în timp ce se îmbrăca. fiindcă.m. După ce mancă ceva. Profesorul G. Vizitatorii păreau să fi băut câteva pahare de vin înainte de vizită. vizitatorii săi se instalară confortabil în sufragerie.

profesorul interveni. Când acesta sosi. era îngrijorat pentru via a sa. amenin ător. cluburile erau încă pline şi taxiuri nu se vedeau nicăieri. pentru a lua o gură de aer proaspăt. unde profesorul avea o lojă rezervată. Două taxiuri mari au fost chemate să-i ducă la teatru. Spectacolul a fost un mare succes. întrucât artiştii aveau un alt spectacol a doua zi. observă că nu are nici cea mai mică şansă..nu po i pierde acest spectacol. tot grupul plecă la cârciumă să sărbătorească succesul.. replică în cuvinte grele. cei doi be ivi începură să se apropie încet de el. G. evident sub influen a alcoolului. o luă în jos pe o altă stradă mai liniştită. profesorul acceptă invita ia prin înclinarea capului. însă nu avu noroc. profesorul se apropie de ei şi văzu că doi tineri. Profesorul G. Unul dintre ei începu să-l insulte pe profesor. deoarece scandalagiul se apropia tot mai mult de el. Un număr relativ mare de bărba i şi femei formau un grup compact.. Profesorul şi prietenii săi îl aşteptară pe actorul principal în culise. când acesta încercă să-l lovească.30 p. deodată. profesorul dădu col ul străzii spre turnul oraşului când. Mergea de-a lungul străzii complet absorbit de gânduri. După ce li s-au alăturat şi al i actori... în timp ce muzica răzbătea prin ferestrele tavernelor şi cluburilor de noapte. îi dădu o palmă unuia dintre ei.. adăugând: „Noapte bună.. Frabato îi apăru în cale. Actorul principal îşi luă rămas bun de la profesor în fa a cârciumii. adresându-i-se calm: 64 . se insultau reciproc şi începură chiar să se lovească. bătrâne.. Cum strada principală era destul de aglomerată. lângă cea mai apropiată cârciumă se iscă o zarvă mare. o luă la fugă după el. fapt care încântă nespus pe oaspe ii săi. El pregăti ceva pentru o gustare. „Ajută-mă!” strigă profesorul cu ochii însăpimânta i. Be ivul care fusese lovit de profesor. Cu aceasta scandalul izbucni: oamenii din jur s-au năpustit spre el. aşa că ieşi repede din mul ime şi plecă de acolo aproape fugind. ia un taxi să ajungi repede acasă!” Dar cum era sâmbătă noaptea. „vor să mă omoare!” Frabato îl trase deoparte.. cel de-al doilea scandalagiu la fel şi începură să strige la profesor. Veni apoi timpul să plece la teatru cu to ii. să scape de agita ia pe care a avut-o toată ziua.m. G. spunându-le celor doi tineri să meargă mai bine acasă decât să se bată în stradă. iar profesorul promise să scrie o cronică teatrală foarte bună. care la rându-i. în jurul orei 11. Ajuns la capătul puterilor. Din nefericire. după care. De asemenea. îl felicitară entuziast. Din pură curiozitate. sco ând un cu it din buzunar. Gâfâind.” Aproape ame it de cele două pahare. G. G.. Situa ia se schimbă pe dată. grupul se destramă treptat. Deodată. cei doi be ivi oprindu-se din luptă. intră pe o stradă aglomerată sperând să întâlnească vreun poli ist. îşi sim ea capul greu după atâta băutură şi de aceea decise să meargă pe jos o bucată de drum.

însă aceasta ar fi fost mai pu in convingător. spuse: „Dragă profesore. la care acesta putu să răspundă detaliat. deşi încă mai tremura de spaimă. acum eram un om mort!” Frabato îşi îndreptă umerii. răspunse Frabato. ieşi în întâmpinarea scandalagiului care venea spre ei.. se adunaseră mai devreme. „Cât timp ai aşteptat la turn?” întrebă G. seara următoare şi chemă un taxi să-i conducă acasă.. Maşini...„Opreşte-te şi nu.i fie teamă!” Apoi. în timpul zilei pentru a discuta despre evenimentele din noaptea precedentă. to i interesa i de ştiin ele oculte. Vei în elege acum că înainte de a fi capabil să faci asta trebuie să cape i aşa-numitul „echilibru magic”. Bâlbâi ceva şi îi spuse lui Frabato: „Dacă nu apăreai. Un număr mare de prieteni şi cunoştin e ale lui K. care între timp îşi limpezise mintea. „Aproximativ cinci minute. Frabato era cunoscut multor oaspe i din ştirile din ziare şi erau foarte curioşi şi nerăbdători să-l cunoască personal. Apoi se întoarse şi dispăru la următorul col de stradă. Frabato îl conduse pe o stradă aglomerată şi îl invită să bea o cafea sau un ceai pentru a-şi calma nervii... Frabato îi spuse că el prevăzuse acest eveniment în Akasha. blamându-şi propria arogan ă. înfă işarea încrezătoare a lui Frabato îl linişti pe G. „pentru că am putut să te urmăresc cu ochii min ii şi să ştiu când vei ajunge acolo. în timp ce serveau cafeaua. Frabato întorsese lucrurile în favoarea profesorului prin utilizarea unui cuvânt kabalistic. promi ându-şi unul altuia să se întâlnească din nou la K.. promi ând să ofere detalii în acea seară... aduceau invita ii la vila lui K. altfel nu ar fi trebuit să fii aici la această oră. Lucrurile s-au petrecut aşa cum am prezis eu.. K. era plin de admira ie şi uimire şi continuă să-i pună multe întrebări lui Frabato. Se îndreptă apoi către profesor.” Profesorul G. tu încă nu. Sper că acum eşti convins că cineva nu poate fi dirijorul propriului destin şi nici să ia totul sub control. unele după altele.. G. într-un col al localului. Ar fi fost posibil pentru el să oprească încăierarea înainte de momentul luptei. Acum dorea să afle detalii şi. Intrară într-un restaurant unde cânta o orchestră de igani şi unde Frabato alese o masă liniştită... Cu cu itul încă în mână scandalagiul părea dintr-o dată paralizat.. şi curând îşi regăsi stăpânirea de sine. în final. telefonase lui G. şi uitându-se la ceas.. realiză înfrângerea şi spuse că îi pare rău că a avut o astfel de comportare...i dai seama că nu po i să. Se înserase şi toate pregătirile pentru petrecerea cea mare fuseseră făcute la vila lui K.i conduci destinul. liniştit. cei doi au părăsit restaurantul. Gazda era foarte bucuroasă întotdeauna să fie centrul unui asemenea 65 .. Profesorul fusese scurt la telefon...” proprietarul unei mari fabrici..

Când. K. în capul mesei şi folosi această oportunitate pentru a privi neobservat pe fiecare dintre oaspe i.30. K. suprafa a neagră îi facilita o privire în viitor cu ochii min ii. anun ă că domnul Frabato va sosi la ora 8. nu îndrăznea să vorbească. a trecut în conversa ii banale... scriitori. K.” Privi în ceaşca sa de cafea foarte concentrat de parcă ar fi citit totul acolo. G.. continuă el. Un grup mixt de industriaşi. „că va fi un mare succes. lăudând excelenta ospitalitate şi exprimându-şi plăcerea de a remarca că mul i prieteni ai casei erau interesa i de ştiin ele oculte. când cea mai interesantă parte a serii trebuia să înceapă. sosirea lui Frabato fu anun ată gazdei..00 şi îl rugă pe prietenul său G.. în afară de aceasta. Când masa se termină. Frabato tocmai comandase o cafea şi. să expună câte ceva din propria experien ă din noaptea trecută. De fapt.. Frabato se hotărî să-l salveze. mul i din ei aşteptaseră un fenomen ocult. K . fu plăcut impresionat de aceste aprecieri şi avu curajul să povestească cum îl cunoscuse pe Frabato. el îşi făcuse o idee despre cele mai multe dintre gândurile secrete ale fiecăruia. chiar dacă aceasta este o ceaşcă de cafea neagră. şi ve i primi multe aplauze. un ini iat este capabil să folosească orice lichid ca pe o oglindă magică. artişti şi reporteri se strânsese. el însă lăsă impresia că nu a fost interesat de nici unul dintre ei. Frabato ocupase locul de onoare. se făcu dintr-odată linişte. Acum. „Pute i fi convinsă”.eveniment monden.. începu să vorbească: „Doamnelor şi domnilor. când Frabato îi făcu semn cu mâna să tacă încă pu in.. Gazda nu inten ionase să facă economie: la dispozi ia oaspe ilor săi el pusese cele mai alese mâncăruri şi cele mai fine băuturi.” 66 . ură bun venit oaspe ilor săi. cei mai mul i dintre dvs. povesti întâmplarea cu lux de amănunte.. iar unora dintre invita i deja le era teamă că nu vor putea sa schimbe nici măcar un cuvânt cu Frabato în acea seară.. La ora 7. aproximativ o jumătate de oră. deja au auzit de oglinzi magice şi globuri de cristal. îl prezentă în câteva cuvinte şi se aşezară la masă pentru a destinde atmosfera. în fine.. îl conduse pe Frabato înăuntru. pentru că mul i din cei prezen i aveau de gând să-l roage pe Frabato să-i sfătuiască în unele probleme personale. în timp ce amesteca zahărul.. Apoi.” O actri ă tocmai voi să pună o întrebare. „Ştiu că dori i să mă întreba i dacă reprezenta ia de mâine va fi un succes fiindcă ve i juca un rol nou şi la repeti ia generală a i făcut câteva greşeli. Această relatare mări considerabil starea de emo ie înainte de sosirea lui Frabato. se ridică mul umind pentru invita ie.. In afară de aceasta.

„eu vă voi spune fiecăruia ce vă frământă cel mai mult. respiră adânc şi. N-ar fi trebuit să. n-a fost cinstit din partea ta să. Cei mai buni doctori au încercat să o trateze. continuă Frabato. deşi avea numai douăzeci şi trei de ani..i aduci sora alături de noi. în orice caz fu foarte mul umită de ceea ce auzise. spuse surorii sale ce se întâmplase şi o rugă să petreacă restul serii cu Frabato şi ceilal i oaspe i. l-ai spus despre mine astăzi şi ea aşteaptă cu nerăbdare să-mi vorbească. 67 . Helen..Actri a fu surprinsă vădit şi realizând că Frabato putea să-i citească şi cele mai ascunse gânduri. ceea ce Frabato spusese în acest caz. Dar când doamnele îşi oferiră ajutorul. dar nu s-a putut. îl surprinseră pe K. Amintind starea neajutorată în care se afla. lucrurile nu stau bine deloc deoarece… Era adevărat că domnul căruia i se adresase semnase acel contract şi fu şocat de această profe ie. O văd pe sora ta plângând amarnic.. K. întorcându-se către K. lucru care nu-i scăpă lui Frabato. evident.. Din nefericire.. nu trebuie să-mi spună un cuvânt”. „Niciunul dintre dvs. apoi. spuse: „Dragă prietene. prima dată.” Apoi se adresă foarte serios unui comerciant ce era prezent acolo: „Pentru dumneavoastră. sora lui K. Acesta fusese singurul motiv pentru această decizie şi mărturisi că era destul de afectat. El admise că n-a vrut ca sora sa suferindă să fie printre musafiri pentru a nu crea situa ii neplăcute.i laşi singură sora în camera de sus. a putut merge să-şi aducă sora chiar atunci. Acesta din urmă fixa cu privirea un col al camerei ca şi când ar fi aflat ceva excep ional acolo.( suferise o hemoragie cerebrală cu o jumătate de an în urmă şi de atunci i-au rămas paralizate membrele de pe partea dreaptă pentru totdeauna. dar Frabato îşi duse degetul arătător la buze.. foarte mult şi îl puseră în mare încurcătură.i fie jenă să.. o tânără era pe cale să mai pună o întrebare. Astfel. Toată lumea fu de acord şi două doamne se oferiră voluntar să o ajute să se îmbrace. boala nu este o ruşine. într-o clipă to i făcură o linişte deplină şi-l priviră pe Frabato plini de interes... rugând astfel asisten a să păstreze linişte. Cum nici unul dintre cei prezen i nu a avut de obiectat. Pentru câteva secunde el păru absent. După ce trecuse rândul fiecăruia.” Aceste cuvinte. refuză... K. se duse la sora sa împreună cu cele două doamne şi au găsit-o culcată în pat şi cu ochii plini de lacrimi. curiozitatea şi neprevăzutul o convinseră şi acceptă să li se alăture. Elen. nu fu în stare să mai scoată un cuvânt. sa adeverit mai târziu.

dar. bra ul drept şi mişcă degetele. ea păşi singură. Ea adormi imediat. spuse Frabato zâmbind. încă nesigură în mişcări. După ce făcu câ iva metri fără ajutorul cuiva. Pentru a men ine petrecerea în formă. fiindcă nu-i plăcea să poarte aură de sfânt.. Oaspe ii ascultau cu aten ie. în timp ce oaspe ii împărtăşeau bucuria Helenei. ca apoi să se trezească din nou. nu putu să în eleagă ce se întâmplase. Lacrimi de fericire îi licăriră în ochi şi to i cei prezen i se repeziră s-o felicite pentru vindecarea sa neaşteptată. şovăind. Îşi îndoi şi întinse piciorul drept. foarte. el primi răspunsul: „O po i ajuta. din cameră. el intrase deja în legătură cu destinul Helenei K. pleoapele începură să se zbată convulsiv. luându-l de bra . Cum te sim i?” Tânăra femeie privi împrejur. cu grijă. alături de Frabato. Cei mai mul i dintre oaspe i au privit această vindecare cu cel mai mare respect. Fără a lăsa să se vadă. se convinse de vindecarea sa. Ca de foarte departe. Se făcu o linişte mormântală în cameră. temându-se ca nu cumva să revină la starea anterioară. Frabato se retrase în tăcere la bar. în timp ce al ii aveau un sentiment straniu. Apoi fu transportată cu un cărucior în camera de jos şi toată lumea o salută cu cordialitate.i mul umesc. în sinea lor aşteptau plini de speran ă că vor urma şi alte dovezi ale facultă ilor magice ale maestrului. devreme ce gândurile tuturor acelor oameni erau atât de transparente pentru ochii min ii sale. nehotărâtă. Mi-ai redat via a şi pentru asta nu ştiu cum să. Frabato o sus inu de bra şi o ajută să facă primul pas. Vindec-o\” Frabato îşi întrerupse medita ia. Helen începu să respire adânc. După aproximativ două minute.” Frabato îi luă mâna şi replică: 68 . apoi. Era extrem de încântată când văzu că i s-a oferit locul de onoare. îi spuse: „Sunt foarte... el luă mâinile lui Helen şi o privi timp de câteva secunde. Spiritul său rugă Providen a Divină să-i permită vindecarea acestei femei.. gândindu-se că Frabato avea o astfel de putere asupra sănătă ii şi bolilor oamenilor. în acest fel evita laudele şi cuvintele de recunoştin ă. Helen se alătură lui Frabato la bar şi. îşi ridică. Frabato începu să povestească şi să comenteze câteva evenimente interesante pe care Ie-a experimentat în numeroasele sale călătorii. Apoi.Cum ieşi K. Frabato încă îi mai inea mâinile şi îi spuse calm: „Eşti iar sănătoasă. dar ce fericită era! „î i po i folosi din nou ambele picioare”. foarte fericită. doamnele începură să o îmbrace. Frabato nu putu să nu observe aceasta. Când ea se ridică. In timp ce toată lumea îl fixa cu privirea.

se adresă lui Frabato: „Maestre. Pute i conta. pe sfaturile şi ajutorul meu. într-o suburbie. iar Frabato se1 retrase în camera pusă la dispozi ie.. printre invita i. Frabato răspunse: „Mul umesc foarte mult pentru această propunere şi voi fi bucuros să accept. am dori să vă facem o propunere.. Razele soarelui îşi croiră drum prin perdea. sora sa. când cineva bătu la uşa camerei sale. K.” După o scurtă medita ie. K. După ce ultimii invita i plecară. apoi se îmbrăcă şi se pregăti să iasă.. Mul umirile tale nu trebuie adresate altcuiva decât Providen ei Divine. Se aşezară şi îşi serviră linişti i micul dejun. Devenise cunoscut celor mai importan i oameni 69 . Pute i locui în această casă cât timp dori i. Indiscutabil. care îi spuneau „bună diminea a” şi îl invitau la micul dejun. Helen se amestecă din nou. Petrecerea atinse punctul său culminant şi evenimentele serii erau aprins comentate în grupuri-grupuri. fericită. deoarece camerele de la hotel sunt. Frabato fu mul umit de cursul destinului său. Nu trecură decât câteva minute şi micul grup se destramă şi el.„A fost o plăcere pentru mine. luminând cald fa a lui Frabato. prezen a lui Frabato i-a determinat să se scoale mai devreme... Noi avem o leasă la ară. care a făcut posibilă această vindecare. Era trecut de miezul nop ii şi oaspe ii începură să plece unul câte unul..” Eliberată de greutatea deprimantă a bolii. Helen şi Frabato mai rămăseseră. trezindu-l.. Totuşi.. numai K. pe viitor. ei merseră împreună la hotel pentru a lua bagajele lui Frabato şi să le ducă cu un taxi la casa de la tară a lui K. îşi luară rămas bun. Erau K. Ambii dormiseră foarte pu in din cauza evenimentelor emo ionante din seara precedentă.. prea costisitoare. şi sora sa se asigurară că Frabato avea tot ce-i era necesar. care este momentan goală. însă eu nu am fost decât un instrument. în afară de asta. încântător. şi sora sa. Avea acum la dispozi ie o casă în care putea lucra nestingherit. Deodată. am fi foarte bucuroşi dacă am putea profita de sfaturile dumneavoastră amicale..” După micul dejun. pe care Helen îl pregătise pentru ei.. pentru că se sim ea foarte obosit. El se bucură din plin de toaleta de diminea ă. După ce K. de asemenea. Casa era complet mobilată şi era situată într-un loc retras.. care îi marcaseră foarte mult. îl invită pe Frabato să stea la ei peste noapte. Acesta acceptă recunoscător această ofertă..

fără îndoială.din oraş. Soarta îi era favorabilă de astă dată. l-ar fi putut ajuta la nevoie. care. 70 .

era de acum un vizitator constant. momentan nu e nici o speran ă să plouă... G. inând seama de circumstan ele fiecărei Karme. „că eşti un mare sceptic. cufunda i în gânduri şi ascultând vocile naturii. când clopo elul anun ă un alt vizitator. Aşa cum obişnuia. un medic expert şi tratase multe cazuri cu succes. de obicei. Veneau să-l viziteze reporteri. Devenise. pe care îl salută cordial. Frabato deveni foarte ocupat în noua sa reşedin ă.. numărul acestora fiind din ce în ce mai mare. Plecară împreună.” 71 . Plecase chiar şi ultimul vizitator. prin folosirea magiei naturale kabbalistice voi provoca o ploaie de scurtă durată. ei merseră în tăcere un timp. G. pe larg. Deşi soarele dispărea încet la orizont. Vremea ine cu noi şi un strop de aer curat nu ne-ar face rău Ce crezi?” G. iar natura era aproape uscată.Capitolul IX Nu peste mult timp. Era o după-amiază târzie a unei astfel de zile aglomerate.. Astfel. din ce în ce mai des şi era solicitat de diferite persoane care aveau nevoie de ajutorul său. Apoi.. iar Frabato făcea câteva pregătiri pentru a doua zi. fu de acord. Deşi soarele cobora spre asfin it şi îşi pierduse din puterea sa dogoritoare.. era încă foarte cald şi nici un nor nu se zărea pe cerul albastru. în ciuda acestui fapt. în camera de primire intră profesorul G. Frabato dădu mâna cu G. A scris o mul ime de articole ştiin ifice şi comentarii pentru diferite reviste. metodele lor de ac iune în natură şi în fiin a umană. pregătise o grămadă de întrebări pe probleme oculte. totuşi căldura se ridica din pământ. de asemenea. ei obişnuind să discute pe larg un subiect sau altul din ştiin ele oculte. Aceasta pentru a te convinge de eficacitatea acestei ştiin e... spunând: „Au fost la mine astăzi mul i oameni şi n-am avut nici un pic de timp să mă relaxez. Astăzi el avea de pus întrebări în legătură cu spiritele elementelor şi spiritele naturii.. Dacă observi bine. Fiind un teoretician e greu să. îndreptându-se către o pădurice nu prea îndepărtată. el punctă faptul că spiritele naturii aveau o predilec ie pentru acei oameni care aveau legături strânse cu natura. începu Frabato să vorbească.. înconjurată de câmpuri şi livezi.. la care Frabato îi răspundea. Frabato îi dădu profesorului explica ii detaliate despre diferitele forme ale spiritelor elementelor. Aş dori să ne plimbăm pu in. „Ştiu”..i formezi o părere clară despre for a magiei.

arunca câte o privire sfioasă către Frabato. încrucişându-şi picioarele şi inând spatele drept. aşa că erau complet neobserva i şi nestingheri i. Tăcerea.i poate fi ascuns. Deschise ochii. cu atât mai mare va fi respectul lui fa ă de nenumăratele secrete ale cosmosului.. replică G. Când Frabato începuse să vorbească. privea atent în jur şi. care este în legătură cu Providen a Divină. care se amplifica din ce în ce mai mult şi care indica apropierea unei furtuni. „se pare că nimic nu. dacă este în întregime responsabil pentru ceea ce face. G. sesizase deja o tensiune crescândă în aer. să ai o astfel de putere la dispozi ie şi nimeni să nu poată ghici de ce eşti în stare când te vede. privea în zare..„Sună incredibil”. Ochii săi se închiseră şi apoi păru complet paralizat. el se poate adapta singur la orice situa ie. total uimit: „Priveşte cât de repede se apropie norii.. Nu trecură decât vreo cinci minute. Este fenomenal. liniştea în sens magic.” Frabato zâmbi. nu înseamnă că cineva trebuie să se ab ină de la a vorbi. G.. Numai când acest principiu este respectat... deasupra câmpurilor întinse. pentru că ştia că una din for ele evidente ale unui magician o constituie controlul asupra magiei naturale. Frabato adoptă o Asana.. se aşeză alături de G. Providen a Divină va înzestra o fiin ă umană cu o putere mai înaltă. Nu era nimeni prin apropiere.. după care. figura lui Frabato reveni la via ă. Oricum.. 72 . primii nori apăruseră pe cer şi G.. Te rog să păstrezi linişte până când voi începe să vorbesc din nou şi priveşte cerul cu aten ie. un adept adevărat va ac iona totdeauna conform ordinii divine. Nu voi face să plouă numai ca să te conving pe tine. ci şi pentru a da naturii apa de care are nevoie. din când în când. Cu cât este mai completă dezvoltarea unui ini iat. într-o pozi ie relaxată şi îl întrebă: „Ei.. Această adaptabilitate este un aspect al tăcerii şi.” Cei doi se aşezară pe iarbă. iar privirea lor intea undeva. „Vezi”. ci că acel cineva trebuie să ştie să ascundă de lume for ele sale spirituale. într-adevăr. din punct de vedere hermetic. este una din trăsăturile elementare ale puterii divine. Sunt într-adevăr recunoscător pentru inten ia' ta de a-mi demonstra o astfel de putere a magiei naturale. Fără a se băga de seamă. ai descoperit ceva extraordinar sau nu?” într-adevăr.. „nimic nu este imposibil pentru o fiin ă umană.. îi spuse lui G.” Frabato replică: „Magicianul adevărat nu are nevoie să-şi arate cunoştin ele şi for ele pe care le posedă.

rupând crengile neîndurător. punându-şi mâna dreaptă pe umerii profesorului. Totuşi. încât furtuna ar fi putut izbucni în orice moment. dacă vrei să ajungem acasă înainte de furtună. ai fi putut vedea prin mine numai până acolo unde ai învă at. spuse el încercând să se scuze”.. Pentru a-l linişti.” în timpul acestei scurte conversa ii. cu hainele astea ude sigur voi răci. Cei doi erau uzi până la piele. în scurt timp. Primele fulgere brăzdară cerul şi se auzi primul tunet. în plus. respirând adânc..” G.. continuă: „Dacă aş avea numai o mică parte din puterea ta. în orice caz. iar pământul era inundat de ploaia deasă. sunt foarte sensibil”. însă G.i fie teamă când sunt eu aici.” „Nu. privea spre cer neliniştit şi nu părea să fie încântat să stea pe câmp în acel moment. aşa că erau în drum spre castan când începură să cadă primele picături de ploaie.... întrebă: „Cât timp o să mai plouă? Nu putem pleca spre casă pe această furtună.Când m-ai întâlnit prima oară nu i-ai dat seama că sunt un ini iat în ştiin ele hermetice şi spirituale. castanul nu putu oferi adăpostul dorit. spunând: „Nu trebuie să.. Şan urile erau deja pline şi apa se revărsa şi pe drumuri. ajunseră la adăpost sub copac. cerul se acoperise de nori şi atmosfera era atât de tensionată. fiindcă pământul nu putea absorbi apa atât de repede.i fie teamă”. Frabato îi puse mâna pe umăr. Datorită vântului puternic. te voi înso i. care era mai pu in rezistent. Şovăielnic. Este chiar cald şi câteva picături de ploaie nu ne vor face nici un rău. în câteva secunde începu să plouă de-a binelea şi ei. începu să tremure din tot corpul. alergând. „Din nefericire.. datorită stadiului de dezvoltare pe care l-ai atins. Acum în eleg cum prin această putere excep ională tu po i vindeca oamenii bolnavi.” Frabato îl privi cu un zâmbet pe fa ă şi îi răspunse 73 . ce fericit aş fi!” Cerul parcă se desfăcuse. Aveau de făcut doar vreo douăzeci de paşi până acolo. începu potopul şi. un expert adevărat nu va alerga niciodată după glorie. zise Frabato. apărură peste tot băl i. e în apropiere un castan foarte des sub care ne putem adăposti. Chiar dacă m-ai fi cunoscut de mul i ani. După câteva secunde acesta se uită la Frabato cu admira ie: „Ce căldură mi-a fost transferată de la mâna ta? Deja îmi este cald ca într-o baie de aburi. Se dezlăn uise o furtună cum nu mai văzuseră de mult timp prin această parte a ării. Profesorul G. păru mai liniştit şi fu de acord să se adăpostească de ploaie sub castan. Lui Frabato nu îi era frig..” Tăcu pentru o clipă şi apoi. începură să bată rafale puternice de vânt printre copaci. G.

De vreme ce fiecare ini iat este eliberat de Karma. exclamă profesorul. în timp ce ploaia cădea încă în împrejurimi. Pe întregul traseu către casă pe cei doi nu-i stropi nici măcar o picătură de ploaie. însă Frabato îl convinse să rămână.. Miracolele acestea depăşeau puterea lui de în elegere..„Aşa cum am provocat spiritele vremii să aducă ploaia. remarcând cu plăcere surpriza lui. aşa le voi ruga să o oprească. po i să opreşti ploaia. Privind în sus. Profesorul se alătură în grabă lui Frabato şi deşi era leoarcă. îi spuse G. lui Frabato. deşi culoarea cerului nu se schimbase deloc. Cu o admira ie nemărginită/observă brusc că nu mai ploua pe unde mergea cu Frabato. părea foarte bine dispus. nu va mai cădea nici o picătură de ploaie.” Frabato râse şi spuse: „De ce nu? De îndată ce vom pleca din acest loc. Când ajunseră la reşedin a lui Frabato.” „Asta este imposibil”. îi dădu nişte haine uscate să se schimbe. i se permite să aplice acele capacită i numai în timpul unei încarnări fizice. „Eşti un om remarcabil”. făcu în aer un gest cu mâna şi ploaia chiar se opri. în timp ce ploaia continua dezlăn uită peste tot în preajmă. Frabato îi făcu semn lui G. Fără să spună un cuvânt. Frabato mergea alături de profesor.. Te îndoieşti că ar putea fi aşa? I i voi dovedi că totul cu Dumnezeu este posibil. vindeci bolnavi. Eu îmi pot folosi energia şi for a liber. să-l urmeze. vru să plece acasă. Normal.” Frabato se uită grav către profesor şi replică: „Orice fiin ă umană poate căpăta cunoştin e şi putere de acest fel atâta timp cât poate să-şi adune energia să urmărească calea magică până la cel mai adânc nivel. „Cerul este tot acoperit de nori negri şi nu putem pleca.. Apoi se aşezară confortabil în sufragerie la o ceaşcă de ceai cu biscui i. el va evita folosirea puterii sale magice pentru bunăstarea sa personală. Apoi murmură câteva cuvinte. observă că norii se despicaseră exact deasupra lor şi se uneau după ce treceau ei. G.. dar trebuie să pot justifica faptele mele înaintea Providen ei Divine. „Po i face să plouă. O asemenea bogă ie de cunoştin e şi putere este ceva ce cu greu pot în elege. Niciodată nu mai fusese martorul unui astfel de fenomen. iar pe ale lui le dădu servitorului să le usuce şi să le calce. De ce am crede că un lucru atât de mic nu ar fi posibil? Acum priveşte atent!” Frabato îşi ridică mâna în direc ia în care voiau să meargă.. eşti un expert în toate ştiin ele de pe lume şi le faci pe toate ca şi când asta ar fi ceva natural. cerul mai era încă întunecat. încât fu nevoie să aprindă lumina în încăpere. pe care şi alte fiin e umane o au la 74 . Această putere nu mi-a fost dată.

altfel furtuna va continua până mâine de diminea ă şi va provoca mari pagube. deoarece această cunoaştere pe care o cape i pe cont propriu este cea care conduce la credin a adevărată. Ai vedea cum spiritele direc ionează circuitele electrice. Dezlăn uirea elementelor face parte dintre cele mai mici secrete ale magiei naturale. urmărim legile spirituale pozitive până la consecin ele lor finale. După câteva minute 75 . acesta pare mai degrabă un miracol. continuă Frabato. ci derivă din adora ia profundă. Pentru noi. nici de imaturi. afară. Deoarece. Dacă i-ai putea folosi ochii min ii ai putea vedea cum elementele sunt aşezate liber de spirite pentru a aduce o astfel de furtună. „în ciuda faptului că barometrul atinsese cel mai înalt nivel. Aceasta este o lege a dezvoltării. lângă fereastră. într-un mod în care un magician negru nu-l poate vedea. nici de neini ia i. Adora ia şi umilin a devin cele mai importante caracteristici ale drumului în magie. Osândirea fatală a unui magician negru este ceva pe care o fiin ă umană comună nu o va în elege niciodată.” Un fulger ilumina încăperea şi fu urmat de un tunet puternic. discipolul trebuie să accepte instruc iunile ini iatului în credin a sa. involuntar. în ochii tăi. ceea ce mi-a mai rămas de făcut este să liniştesc elementele din nou. apoi. Destinul unui ini iat nu poate fi în eles. de obicei. el murmură câteva formule pe care profesorul nu le în elese. fapt care îi făcu pe cei doi să privească. poate doar din motive deosebite. absolută şi din cea mai mare umilin ă. care nu trebuie violată. mai mare avantaj ar avea cineva să-şi formeze convingerile despre puterea şi influen a spiritului şi legilor prin studiu. ni se permite să contribuim la puterea Providen ei Divine. noi. pe când. este destul de limpede ce se întâmplă în astfel de cazuri. prin propriile fapte se va convinge de adevărul credin ei sale. ini ia ii. pentru că sentimentul unei singurătă i depline poate fi în eles numai de către un ini iat. In fapt. Adevăratul magician ştie că el este întotdeauna în legătură cu Providen a Divină. Acum. Acest fel de credin ă realizată prin cunoaştere este denumită „credin ă dovedită” şi aceasta a fost propovăduită de Cristos când a spus că prin credin a adevărată po i muta mun ii. spiritele elementelor au executat ordinul meu şi au adus ploaia şi tunetul. fa ă de puterea şi în elepciunea Providen ei Divine. La început. oamenii clarvăzători. Această respectare fidelă a legilor spirituale nu apare din teama unei posibile pedepse din partea for elor Karmei. dacă nu are o simpatie sau o prietenie cu fiin ele diavoleşti. Credin a magică este înlocuită treptat de cunoaştere. Aceasta numai datorită lipsei de cunoaştere în profunzime a legilor spirituale. astfel ca efectele pe care le ştii să aibă loc. Nu toată lumea are norocul pe care îl ai tu ca să asişti la cele câteva exemple ale puterii magice. Magicianul negru se autocondamnă la singurătate în cosmos. „Vezi”.” Frabato stătea în picioare.dispozi ie. Cu ochii în depărtare.

Spuse cordial „la revedere” lui Frabato. care între timp fuseseră uscate. în acest timp. Profesorul G. asupra unui astfel de pact. Au trecut mul i ani până să se întoarcă Frabato. K. se prezenta fie ca ini iat. devenise victima artei de seduc ie a Undinei (nimfă a apelor). nu luase această aten ionare în serios şi. Evenimentele acelei zile impresionaseră foarte mult. în absen a sa se petrecuseră multe schimbări.. Desigur. Frabato îl avertizase pe acesta. Helen. fiindcă nu a putut să transforme complet echilibrul său magic în realitate. Dar. Avea tot felul de duşmani. Frabato sim i că vechile legături nu mai existau şi de aceea decise să se întoarcă în oraşul său natal. în diferite reviste. Articolele pe care Ie-a publicat. A călătorit în cele mai mari şi mai interesante oraşe. Obosise din cauza călătoriilor în toată lumea şi dorea să-şi creeze singur un viitor. în func ie de situa ie. Pregătirile au fost făcute repede şi curând el plecă. dar Frabato îi ignora. îl În săptămânile şi lunile care au urmat. înviorată.. Frabato se decise să părăsească casa de la ară a lui K.. 76 . într-o zi. existau şi oameni care îl invidiau sau îl urau. deci şi pericolul la care avea să se expună. într-una din discu iile lor anterioare. avea acum al i proprietari. stelele apărură pe cer şi natura părea că începe să respire din nou. pentru o perioadă nedefinită de timp şi să înceapă o călătorie în jurul lumii... Frabato a fost foarte activ. se căsătorise cu un industriaş din străinătate şi devenise mamă a doi copii. ocupându-i gândurile încă multă vreme.. de aceea.. a vindecat corpul prin arta sa magică şi s-a căsătorit cu K. el a făcut multe călătorii peste grani ă.. proprietarul de fabricase căsătorise... deoarece el putuse să-i vadă viitorul prin clarviziune. Prin evocare magică. fie ca profesor în ştiin e.. el men ionase o UNDINE. K.. De aceea. norii se destrămară încet. care i-au adus nenumărate invita ii pe toate continentele pământului. sora mai mică a lui K.. mai liniştit. îşi făcu multe cunoştin e şi activitatea sa ştiin ifică îi aduse o pozi ie profesională autoritară. putu să-şi îmbrace hainele. sub pseudonim. Din nefericire. fiin a spirituală a apei s-a încarnat în trupul unei tinere fete frumoase pe patul mor ii.. E! contractase un mariaj cu un spirit al elementului Apă care nu avusese un sfârşit fericit. vrăjitoare şi frumoasă cum era. Casa de la ară.ploaia se opri. unde. au fost foarte apreciate.. lăsându-i complet în mâinile Karmei. mai liniştit. din suburbie.

Ororile războiului aveau să înspăimânte milioane de oameni timp de mul i ani.In oraşul său natal se stabili într-o casă nouă şi acolo duse o via ă retrasă mai mul i ani. Materialismul şi fanatismul politic luară în stăpânire întreaga Europă iar oamenii care erau interesa i în ştiin ele spirituale şi oculte se aflau în mare pericol. 77 .

o apără şi o face vizibilă . Sunt 12 adep i. era conştient că trebuiau luate decizii importante referitoare la cursul dezvoltării omenirii pe pământ. luna lumina palid chipul lui Frabato. Cei 72 de în elep i şi 360 de maeştri participă şi ei la adunarea generală. Urgaya şi cei 12 adep i formează Consiliul Bătrânilor şi se întâlnesc regulat pentru decizii importante privind destinul oamenilor. pe de altă parte. Acest nume secret era cunoscut numai de „Fra ii Luminii” şi astfel ştiu că era invitat la întâlnirea acestor înal i ini ia i. Deşi era într-o stare extatică. Urgaya convoacă pe to i ini ia ii importan i. reprezentantul ordinului divin şi păstrătorul tuturor tainelor. El fusese deja la numeroase adunări generale şi. ac ionează în Zona Centurii Pământului. în acea vreme un număr de fra i fuseseră încarna i în Est şi îşi făceau datoria potrivit scopului misiunii lor. de aceea. Unii dintre aceşti adep i sunt încarna i numai o singură dată la sute sau mii de ani. care cuprinde pe cei mai mari ini ia i din sistemul nostru cosmic. Numai cel care a învă at să aplice în practică ceea ce con in primele trei file ale „Căr ii În elepciunii” are acces aici. Omul În elept al muntelui sau Bătrânul Conducător. au ca subordona i 360 de maeştri. „Fră ia Luminii” este o organiza ie spirituală. de asemenea. In această ierarhie el este numit Urgaya. deşi se pare că ar fi undeva în Est. In cazul unei asemenea întâlniri.Capitolul X Prin fereastra unei mici camere de studiu. De obicei îşi ia o formă numai pentru scurt timp. cufundat în medita ie. „Fra ii Luminii” îşi asumă cu regularitate sarcini importante în folosul prosperită ii şi sănătă ii dezvoltării umane. numai astfel de fiin e umane se pot întâlni în această organiza ie. care au atins cea mai înaltă perfec iune spirituală. Adep ii întotdeauna îşi asumă cele mai dificile sarcini. ştiu că era vorba de o adunare generală. „Fră ia Luminii” are o ordine ierarhică care corespunde gradului de perfec iune al ini ia ilor săi. Când Frabato auzi chemarea în acea seară. entită i care au reuşit să atingă cel mai înalt nivel a) perfec iunii magice de la începutul omenirii. dar se materializează cu greu. când doreşte să dea un sfat vreunui frate al luminii sau altuia. care. Cei 12 adep i au sub control 72 de în elep i ori oameni lumina i. Dacă nu şi-au dizolvat în mod conştient individualitatea. care are rang de mahatma. subordona i Bătrânului Conducător. deşi în mod obişnuit. El a fost primul ini iator de la începutul lumii. şi ei. Conducătorul lor este aşa-numitul „Primul Ini iator”. cu toate că acestea nu cer întotdeauna încarnări fizice. Ce sarcină va primi oare de această dată? „Fră ia Luminii” nu are o reşedin ă permanentă pe pământ. Adunarea generală se inea de obicei într-o cameră magică din Zona centurii Pământului. Frabato auzi clar că era chemat cu numele său secret din lumea spirituală. care stătea nemişcat. Urgaya se îngrijeşte întotdeauna de aprovizionarea acestei camere magice. se încarnează cu greu. care a fost desemnată special pentru aceasta.

care indica puterea sa invizibilă şi semnifica ia. reprezentan i ai binelui de pretutindeni. pentru că aceste lumi sunt veşnice. Urgaya deschise adunarea cu o voce calmă: „Dragii mei confra i. lăsându-l întins pe pat. In următorul moment. Atotputernicia şi în elepciunea ne-au fost date prin gra ie divină şi milă. fie din sferele astrale. Privi peste cei prezen i şi dădu din cap cu satisfac ie când constată că nu lipsea absolut nimeni. ca de obicei. părea că to i oamenii. Lumina Eternită ii ne uneşte pe noi to i. figura sa începu să prindă via ă. Noi to i suntem parte a Luminii Divine. Corpul său astral strălucea ca aurul lichid. Nu era nimeni acolo care să nu realizeze că Dumnezeu însuşi încarnat era printre ei. iar ochii săi iradiau ca diamantele. înaintea căreia ne plecăm cu cea mai adâncă umilin ă şi adora ie. aşa încât n-ar putea fi observată de către fiin e străine. vă Urez un cordial bun venit la această adunare. Venind prin corpurile lor astrale. Frabato se separă spiritual şi astral de corpul său fizic. Fra ii Adevărului şi ai Vie ii!” 79 . Suntem Fra ii Luminii. Templul se umplu de o atmosferă de linişte şi pace. Respira ia şi bătăile inimii se opriseră. deoarece în lumile spirituale şi astrale el putea acoperi orice distan ă instantaneu. deoarece ştia foarte bine că cea mai uşoară atingere de către alt om ar aduce cu sine moartea fizică. spirituală şi astrală. to i confra ii se ridicară şi făcură plecăciuni de adora ie înaintea lui. Interiorul templului simboliza cea mai înaltă în elepciune a cosmosului. asigura protec ia completă în toate cele trei sfere. Dacă Bătrânul Stăpân stătuse la început nemişcat. rostind o formulă kabbalistică pentru protec ia lui. Frabato făcu un cerc magic în jurul corpului său fizic. Nu erau ferestre. cu mii de stele care îl acopereau. eapăn şi palid. în fa a lor stătea Urgaya. Plafonul strălucea în culori de galben-auriu şi violet. în grandoarea sa indescriptibilă. care nu era cu nimic mai prejos decât lumina soarelui. de asemenea. Cu mâna sa dreaptă. Fra ii aşteptau în linişte. pe de altă parte. Cei mai mul i fra i se aflau deja în templul sfânt al „Fra ilor Luminii” şi îşi ocupaseră locurile lor. cu simboluri din „Cartea în elepciunii”. adoratori ai Luminii. slujitori ai Providen ei Divine. fu în templul Fra ilor Luminii. Urgaya le mul umi cu un gest de binecuvântare. Frabato îşi ocupase locul său şi ultimii dintre Fra ii Luminii. condus de for a sa. To i cei ce ne-am adunat aici am jurat Providen ei Divine să urmăm legile sale şi să păstrăm misterele pentru eternitate. Dragostea şi atotputernicia Providen ei Divine au creat din noi o uniune inseparabilă. din toate rasele se strânseseră acolo. Potrivit rangului lor. fie din cele spirituale. Fiecare coloană emana o lumină deosebită. Puterea formulei kabbalistice. dar 12 aştri invizibili răspândeau o lumină strălucitoare. Plafonul templului era sus inut de 22 coloane. Adunarea putea începe.numai pentru Fra ii Luminii.

Potrivit legilor universale. Această stare de conexiune cu Dumnezeu nu poate fi în eleasă de o fiin ă umană neinstruită şi nu poate fi descrisă în cuvinte. în func ie de rangul şi de maturitatea sa. principiul 80 . continuă e\. cei care lucra i pentru răspândirea Luminii Divine în umilin ă şi adora ie.” Timpul şi spa iul păreau să fi dispărut. folosindu-şi întreaga energie. V-am chemat pentru că doresc să vă distribui noi sarcini pentru perioada care urmează. privi din nou adunarea şi schimbă atmosfera din templu. Lumea se confruntă cu timpuri grele. Ini ia ii considerau aceasta o onoare deosebită pentru că li se permitea să colaboreze la marea lucrare a dezvoltării cosmice şi fiecare dintre ei avea să facă tot ce depindea de el să îndeplinească sarcina pe care o acceptase. în numele Providen ei Divine. Paradisul devenise realitate. continuă Urgaya cu o voce grava. legătura adevărată cu Divinitatea. O persoană imatură sau neliniştită n-ar putea sta în această lumină strălucitoare. să repartizez o sarcină fiecăruia dintre voi. Dumnezeu a pregătit pentru aceia care îl iubesc. Vă mul umesc din adâncul inimii mele şi în numele Providen ei Divine pentru toate durerile şi sacrificiile cu care a i cooperat la realizarea acestui mare el. aşa cum şti i. „au trecut câ iva ani de când ne-am întâlnit aici ultima oară.Cei prezen i aveau impresia că Dumnezeu însuşi era inundat de o atmosferă a unei indescriptibile binecuvântări. Fie ca Providen a Divină să vă dea energia necesară pentru îndeplinirea misiunilor voastre!” De foarte pu ine ori a vorbit Urgaya cu o astfel de gravitate şi fiecare dintre fra i avea o rea presim ire că lumea se confrunta cu grave evenimente istorice. Ini ia ii şi magicienii care se adunaseră îşi aveau aici casa lor adevărată. „Dragii mei fra i”. Aici. iar folosirea greşită a puterii va arunca na iuni întregi în dezastru. Aici erau cel mai mare extaz şi cea mai înaltă iluminare. care îşi închisese ochii pentru câteva clipe. secundele însemnau tot atât cât miile de ani. Urgaya. Fiecare dintre fra i ştia că o parte din responsabilitatea pentru dezvoltarea întregii omeniri se sprijină pe umerii săi. care voluntar s-a angajat în realizarea scopului suprem al dezvoltării cosmice. Fie ca binecuvântarea Providen ei Divine să vă înso ească în continuare pe voi. pe care fiecare dintre ei o recepta diferit. în numele Providen ei Divine. Misiunile voastre sunt dificile şi pe fiecare dintre fra i îi aşteaptă o muncă grea. Cuvintele lui Paulus ar fi fost potrivite pentru a descrie starea de lucruri: „Ce nici un ochi nu a văzut şi nici o ureche nu a mai auzit şi ceea ce n-a mai pătruns în inima oricărui om. „Dragi fra i”. lumina nu poate exista fără întuneric şi nici adevărul fără minciună. Sunt foarte mul umit că to i confra ii au îndeplinit cu lealitate sarcinile primite sau că ei sunt încă ocupa i de realizarea misiunilor lor. Mi s-a permis atunci. Va fi sarcina I voastră să men ine i un echilibru sigur în sfera legilor Universului.

gândi în sinea sa. imagina ia cea mai fantezistă a omului şi sperăm ca măcar aceia care vor supravie ui. în func ie de natura sarcinii care i s-a dat. Frabato. Erau sarcini de tot felul. Făcu semn cu mâna fiecăruia să se apropie de el şi informă pe fiecare de noua sa misiune. Frabato se bucura de încredere deplină în Fră ia Luminii. misiunea sa ar fi trebuit dată altui frate. fra ii se gândeau la viitorul nefericit al multor na iuni.negativ are acelaşi drept să existe ca şi principiul pozitiv. cu ajutorul principiului pozitiv. Frabato. Meditând asupra viitorului luminos. în func ie de ara în care ini iatul trebuia să ac ioneze şi de importan a ei pentru voin a Providen ei Divine. erau hotărâ i să ajute pe to i aceia ale căror idealuri vizau realizarea unor eluri pozitive. Spre surprinderea sa. nu fusese 81 . pentru că puteau să-şi facă o imagine clara a ceea ce avea să se întâmple în lume. Fiind un spirit perfect. dificile sau mai pu in dificile. vor trage învă ăminte şi vor fi conştien i că trebuie să se apere mai bine împotriva oricărei tenta ii viitoare. precum şi răul este necesar pentru dezvoltarea liberă a spiritului uman. dar foarte îndepărtat. Favorizat de dezvoltarea ştiin elor naturale. războaiele sunt o stare permanenta pe pământ şi sunt cauzate de polaritatea luminii şi întunericului. După cum to i şti i. Ce sarcină va avea de data aceasta? „Fie ca Providen a Divină să-mi recunoască credin a şi statornicia”. adesea i s-a permis să facă uz de cele mai importante facultă i magice. chiar dacă sarcina sa i-ar fi creat cele mai mari dificultă i. apoi Urgaya începu să cheme la el pe cei 72 de ini ia i. pentru că binele. cei 360 de maeştri îşi primiră sarcinile. principiul negativ va câştiga o mare putere asupra omenirii în viitorul apropiat. care era primul dintre cei 72 de în elep i. întotdeauna va trebui să respecta i legile Karmei. După aceste cuvinte. Urgaya începu să împartă sarcinile pentru perioada următoare. Aşa ca sarcina voastră principală va fi să răspândi i dragostea şi fraternitatea între oameni.” . Întâi. For a distrugerilor va întrece ş. ar fi putut să se dizolve în Lumina Divină universală. al omenirii era hotărât să contribuie la dezvoltarea acesteia. dar asta ar fi însemnat pierderea definitivă a individualită ii sale. dar asemenea războaie care vor zgudui pământul în viitorul apropiat nu au avut loc niciodată pana acum în istoria omenirii. care se încarnase de mii şi mii de ani numai pentru a ajuta omenirea în dezvoltarea ei spirituală. cărora Ie-a dat sarcini de dificultate deosebită. Făcând aceasta. Ei cei cărora li se permisese să se bucure de armonia Luminii Divine. In afară de aceasta. fusese martor la războaiele şi ac iunile distructive de-a lungul istoriei şi de aceea putea să-şi dea seama de gravitatea cuvintelor lui Urgaya.

De acolo se adresă încă o dată adunării: „Dragi Fra i ai Luminii! Aşa cum şti i. Ce urma să facă cu el de data aceasta? în timp ce aceste întrebări treceau prin mintea lui Frabato. sunt convins că vei duce la bun sfârşit această încarnare a ta. adresându-i-se „tendin a negativă în dezvoltarea omenirii nu poate fi ignorată. Urgaya îl rugă pe Frabato să se aşeze în fa a sa şi apoi se întoarse la locul său.i dizolvi individualitatea oricând doreşti. ştiin ele naturale au înregistrat mari progrese în lume. omul va pune mâna pe arme puternice. Planeta Pământ se confruntă cu timpuri grele şi nimeni nu este mai bine familiarizat cu locuitorii ei ca tine. Frabato se prăbuşi în genunchi înaintea lui Urgaya şi atinse cu capul podeaua. gândi şi aceste gânduri erau ca un jurământ. te binecuvântez. Frabato era surprins şi alarmat. dar cred că to i am considera aceasta o mare pierdere pentru timpurile viitoare. Viteza progresului tehnic se va mări extraordinar în acest secol. ultimul dintre cei 12 adep i îşi primi sarcina. că dezvoltarea spirituală a tuturor na iunilor va avea de suferit.” O asemenea distinc ie deosebită nu mai fusese acordată vreunui ini iat de mii de ani. Fără şovăire. prin activită ile voastre. Astăzi. solemn.i faci griji. unul dintre fra ii noştri şi-a luat deja ca sarcină să influen eze anumi i lideri în a aplica inven iile tehnice pentru pacea şi bunăstarea omenirii. în cele din urmă Urgaya privi spre Frabato şi îi făcu semn cu mâna să se apropie de el. întotdeauna îşi rezolvase misiunile încredin ate.chemat când îi venise rândul. se va da o luptă acerbă 82 . care au primit cele mai dificile misiuni. Nu trebuie să. Providen a Divină te iubeşte şi apreciază cooperarea ta. înainte ca Frabato să poată îngenunchea în fa a reprezentantului Providen ei Divine. Cărui fapt se datora omiterea lui în timpul distribuirii sarcinilor? Nu mai era nici o misiune pentru el? Deşi uneori fusese obosit de via ă. fără excep ie. Eşti liber să. incluzând misiunea legată de aceasta. fiindcă el primise această sarcină. acesta se ridică şi punând ambele sale mâini pe capul lui Frabato. desigur. Filozofia^ materialistă deja a acaparat o mare parte a omenirii şi va continua. Surprins la culme. Frabato. O contragreutate trebuie creată împotriva acestor tendin e negative.” Un ini iat cu ochi profunzi încuviin ă. „Dragă Frabato”. „Niciodată nu mă voi gândi la dizolvarea entită ii mele şi voi continua să slujesc cu lealitate Providen a Divină”. spuse Urgaya. Slujeşti Lumina de mii de ani. deşi ar putea fi una dintre cele mai dificile. Ca urmare. pentru că nici unul dintre cei prezen i nu s-a încarnat pe pământ de atâtea ori ca tine. Pericolul este că aceste arme ar putea fi folosite negativ de către aceia care sunt responsabili pentru ele şi. Urgaya continuă să dea sarcini celor 12 adep i. spuse: „Frate al Luminii. Datorită acestei dezvoltări.

profit şi putere. Adevăratele legi spirituale erau accesibile numai unor anumite cercuri. încuviin ă cu pocăin ă din cap pentru că ştia că această aluzie fusese făcută special pentru el. chiar şi vouă vă este permisă folosirea puterii acestei ştiin e numai în conformitate cu legea divină. Toate detaliile acestei drame au fost înregistrate pentru totdeauna în Akasha şi orice bun ini iat poate avea o imagine clară asupra întregului trecut al cosmosului. 83 . o tensiune aparte se născuse acum printre cei prezen i. în consecin ă. consideră problema ca şi rezolvată. în timpul unui experiment tehnic (pus la cale şi realizat de savan i iresponsabili). To i sunte i familiariza i cu legile magiei şi şti i că în ciuda deplinei voastre libertă i. Urgaya remarcă faptul că spusele sale avuseseră efectul scontat şi. Urgaya îl fixă pe Frabato. Vă rog deci din adâncul inimii să urma i întotdeauna legile spirituale. îşi primeau discipolii după examinări dificile. Mai ales în legătură cu activitatea aşa-numi ilor magicieni negri. care. de aceea. el nu rezistase întotdeauna tenta iei. Atlantida a fost distrusă în foarte scurt timp. ci să mă supun lor». prin citirea acesteia. Fra ii erau de obicei informa i despre sarcinile lor în câteva cuvinte explicative. Frabato însă nu ştia detalii asupra misiunii sale viitoare. ca atare. în schimb. axa pământului^ şi-a pierdut atunci echilibrul şi. deoarece îşi amintea foarte bine de scufundarea Atlantidei. tu experimentai pentru tine încă din timpul atlan ilor. o ştiin ă spirituală. Numai ini ia ii ştiu că există. Apoi continuă. spunând: «Nu am venit în această lume să schimb legile ei. „Toată strădania ştiin elor naturale este orientată spre descoperirea secretelor materiei”. care a existat chiar de la începutul omenirii. Acesta din urmă.pentru bani. Pe de altă parte. a cărei muncă de cercetare este bazată numai pe calită ile şi for ele umane. Această încredere în eficien a mijloacelor tehnice rezultă din faptul că în multe păr i ale lumii aproape a dispărut credin a în existen a şi activitatea fiin elor spirituale în spatele materiei. Fratele Cristos a exprimat această idee în acele zile. în consecin ă. Această cale de pregătire avea avantajul că majoritatea fiin elor umane au fost scutite de tenta ia de a folosi mijloacele magiei în sens negativ. nu puteau şti să continue pe această cale. Ei nu erau obişnui i cu discursuri lungi şi de aceea. exista dezavantajul că fiin ele umane care nu aveau acces în cercurile magice nu cunoşteau drumul de la credin ă la cunoaştere şi. precum şi pentru satisfacerea unor pasiuni inferioare. spunându-i lui Frabato: „Ştiin a magiei a fost şi a rămas o ştiin ă secretă. continua Urgay a. Unde pot conduce ideile materialiste şi faptele iresponsabile.” După aceste cuvinte. de asemenea. Este ştiin a magiei. Se întâmplase uneori să oprească for e negative înainte ca aceasta să-i fie permis de către legea Karmei. „şi pentru asta ele se bizuie în totalitate pe metodele fizice şi chimice.” Frabato încuviin ă.

Urgaya îl duse pe Frabato. Sigur. îi spuse că şi secretele celei de-a doua file din „Cartea în elepciunii” ar trebui făcute accesibile omenirii.” Apoi. publicând materiale adecvate. mi-am îndeplinit leal misiunea ce mi-a fost încredin ată. Urgaya se aşeză din nou la locul său şi părea că aşteaptă ca Frabato să spună ceva despre noua sa sarcină. să vindec pe cei bolnavi şi să arăt viitorul. între timp. misiunea ta este completă. spunând: „Şi a patra filă din «Cartea în elepciunii» va trebui s-o explici omenirii. Arată omenirii cum să treacă de la credin ă la cunoaştere. imperturbabil. el spuse apoi: „Frabato. Cu permisiunea ta binevoitoare. ştii că această coloană simbolizează prima filă din „Cartea în elepciunii”. Urgaya se ridicase de la locul său. Aşa cum ai dorit. de vreme ce ei nu cunosc limbajul divin! Din acest motiv va trebui să faci cunoscute şi secretele celei de-a treia file din «Cartea în elepciunii»„. Frabato ştia că a doua coloană era cheia magiei sferelor. 84 . Frabato se întoarse. Frabato privi fix la Urgaya. îl conduse apoi pe Frabato la cea de-a patra coloană. el îi spuse lui Frabato: „Aici. Va trebui să publici secretele acestei prime file dezvăluite. Căzu în genunchi şi spuse cu ochii implorând: „Magnificule reprezentant al Providen ei Divine. am călătorit în toată lumea pentru a oferi omenirii eviden a existen ei lumii spirituale. la cea de-a doua coloană şi. i se permite să dezvălui doar prima parte a filei. nu-i aşa?” Tăcut. care era profund afectat. cu a cincea coloană. Multe dintre aceste fiin e umane ucise s-au plâns în lumea spirituală că adevăratele căi ale dezvoltării spirituale nu le-au fost niciodată accesibile. Cât de greu le este oamenilor să în eleagă aceasta. păstrător al tuturor secretelor cosmice! Te implor din adâncul sufletului meu să mă eliberezi de această îndatorire! Când m-ai chemat ultima dată. dar fără utilizarea simbolurilor. să dezvălui omenirii ini ierea adevărată în hermetică. arătând spre ea cu mâna. Spera ca Urgaya să nu meargă mai departe.” întrucâtva şocat. m-am întrupat în corpul unui băiat de paisprezece ani pentru a fi mentorul spiritual al tatălui său. îşi îndreptă paşii spre a treia coloană simbolizând cuvântul creator şi apoi îi spuse lui Frabato: „«La început a fost cuvântul».Conflictele armate din trecut au adus moartea a milioane de oameni.” Ajungând la cea de-a cincea coloană. dar acesta din urmă. alături de Bătrânul Stăpân. în ea sunt ascunse secretele ierarhiei. o atinse uşor cu mâna. Mai mult. Frabato devenise conştient de întreaga importan ă a misiunii sale. se întoarse spre el şi îl înso i spre prima dintre coloanele sălii. dar înainte de a-i putea răspunde. dragă frate. Aceasta este sarcina ta. în elegi de ce. mi-am folosit puterile magice să dovedesc Omnipoten a Divină. Calm şi sigur.

îndeplinirea acestei misiuni a fost ordonată de Dumnezeu pentru perioada următoare. Frabato începuse să vadă necesitatea sarcinii sale şi. Fiindcă ai fost aproape întotdeauna profesor în numeroasele tale încarnări şi fiindcă. întrebarea răsuna în min ile Fra ilor Luminii. nici unul dintre fra i nu e pregătit să. Ca preot al templului am realizat ini ia i în hermetică sub cele mai solemne jurăminte. Dacă nu era posibil un schimb între fra i.” 85 . fără îndoială. spunând: „Dragă frate. Precum vezi. ai fost întotdeauna unul dintre cei mai capabili fra i în acest domeniu. aşa încât te-aş ruga să duci la bun sfârşit această misiune. Cum aş putea deconspira acum întregul mister oamenilor imaturi? Am fost întotdeauna.Prea onorat Stăpân.” Fusese foarte rar cazul ca unul dintre adep i sau ini ia i să nu vrea să accepte sarcina încredin ată. nici o sarcină nu e prea dificilă pentru mine. Cu toate acestea. devotat tăcerii. Apoi îl privi binevoitor pe Frabato. Te slujesc pe tine şi Providen a Divină ca ini iator în hermetică de mii de ani. pentru prosperitatea dezvoltării umane şi pentru revelarea în elepciunii divine. de aceea va trebui realizată cu orice pre . replică el. Cum aş putea arunca acum mărgăritare la porci şi să eliberez lumina care îi va arde pe aceşti imaturi? Cu siguran ă. omenirea nu este încă suficient de matură pentru aceste învă ături. în temple ascunse am dezvăluit tainele acestei ştiin e secrete numai discipolilor maturi. a i auzit sarcina încredin ată lui Frabato. Vor târî în elepciunea divină în noroi. pe lângă a lor. Este vreunul dintre voi care ar vrea să schimbe misiunea sa cu cea a lui Frabato?” După această întrebare. sarcina ta este dificilă şi chiar î i în eleg obiec iile. o vor în elege greşit. dar te rog să iei în considerare situa ia mea deosebită. Mul i dintre fra ii care sunt prezen i au început pe calea pietă ii. „voi încerca să îndeplinesc această sarcină cât voi putea de bine. Tu ştii să găseşti cuvintele potrivite pentru a explica omenirii adevăratele legi ale armoniei şi dezvoltării spre perfec iune. cu toate că era conştient de faptul că avea multe oprelişti de depăşit.” în acest timp. de aceea te-am desemnat pentru această misiune. dar nu veni nici un răspuns. în principiu. fiindcă n-au avut un mentor personal şi pentru că le lipseau cunoştin ele necesare despre căile adevăratei magii. „Onorat Stăpân”. Urgaya privi întrebător adunarea. făcând o plecăciune. am respectat cu stricte e legile. în timp ce Urgaya aşteptă nemişcat câteva minute. în mod special. ştii că. Urgaya se adresă adunării cu gravitate: „Dragi fra i. atunci unii dintre ei o acceptau şi pe aceasta. o vor dezonora! Te implor să mă eliberezi de această sarcină şi să-mi dai oricare alta.i preia sarcina. se sim i liniştit şi înviorat de cuvintele lui Urgaya.

După câteva momente chipul lui Urgaya se transfigura. 86 . Sunt mul umit că ai acceptat sarcina de a publica adevărata ini iere în magie. pentru a convinge oamenii de existen a celor mai înalte for e şi legi. va trebui să.” Ascultând aceste cuvinte mul i dintre fra i îşi amintiră de propriul lor trecut. î i apreciez eforturile foarte mult şi nu mă vei dezonora făcând cunoscute legile mele. pentru că nimeni n-ar fi fost fericit să-şi asume şi această sarcină. eşti fiul meu devotat şi te iubesc. Pe viitor nu va mai trebui să. a alchimiei. dar. spre adevărata perfec iune.i demonstrezi for ele magice. aşa cum ai făcut până acum.i îndeplini sarcina nu e recomandabil să faci miracole în fa a oamenilor în public. vei provoca senza ie şi va trebui să faci fa ă inutilelor animozită i. ci vei arăta omenirii adevărata cale care îi conduce la mine. Eşti conştient de faptul că. apoi. acesta dezvoltându-i inegal. po i utiliza pentru vindecarea oamenilor legile celei de-a cincea coloane. Vocea lui Dumnezeu continuă prin Urgaya: „Pentru a. Când te vei întoarce în corpul tău. nu te vor putea ataca. pe cât de mare e misiunea. Vindecând prin cuvânt. dar Urgaya îi făcu semn aşa că trebui să stea cu el. Fiecărui om trebuie să i se ofere posibilitatea de aşi începe drumul propriu spre ini iere.Acestor cuvinte le urmă o răsuflare recunoscătoare de uşurare din mul imea adunată. a cincea filă din „Cartea în elepciunii”. vei reuşi s-o faci. Ştii că aceia care în eleg numai un aspect al naturii mele. vei avea de înfruntat supărări. Fiecare fiin ă umană trebuie sase reîncarneze pe pământ atâta timp până când îşi va realiza un echilibru magic deplin. Frabato voi să se întoarcă la locul său. deşi vei avea de înfruntat. fără îndoială. Totuşi. Frabato ştia că Urgaya era capabil să producă în corpul său astral o astfel de stare a celei mai înalte binecuvântări şi unificări cu Providen a Divină. o Karma dificilă. când întâi au parcurs drumul indirect al pietă ii. Spiritual. aşa încât nu va fi nici o diferen ă între tine şi un om având această profesie. pe atât de mare va fi rezisten a for elor negative. necazuri şi mizerie. O aureolă trecu prin corpul său astral care devenea mai transparent şi eteric. când trebuiau să recupereze lipsurile în încarnările următoare. prin Karma corpului tău fizic. Acumulează toate cunoştin ele medicale. vor experimenta o dezvoltare oarecum dezechilibrată. Cuvintele veniră din adâncul Luminii de nepătruns: „Frabato. Mul i duşmani te vor persecuta. E dorin a mea ca fiecărei fiin e umane să i se dea posibilitatea de a parcurge drumul spre perfec iune. mai târziu.i schimbi strategia şi. din punctul în care destinul l-a aşezat. Trebuie ca flecare om să în eleagă natura şi personalitatea mea şi să înve e cum am creat lumea prin legile universale. Numai aceia care fuseseră îndruma i de către un magician au fost capabili să parcurgă drumul direct spre perfec iune. mai mult decât atât.

care crease totul. pentru colaborarea voastră voluntară la marea lucrare a dezvăluirii umane şi cosmice. prin for a propriei imagina ii. Sunt mul umit că to i a i dovedit a fi buni fii ai lui Dumnezeu. în cercuri de discipoli maturi. Dacă vei îndeplini această misiune cu bine.” La scurt timp după aceasta. jurând să îndeplinească sarcina cu devotament. indiferent cât de mari vor fi obstacolele. Frabato ştia că Providen a Divină însăşi îi vorbise direct prin Urgaya. dizolvă totul şi se retrase în acea zonă impenetrabilă şi inaccesibilă. chipul lui Urgaya reveni la înfă işarea sa ini ială. 87 . Soarta la care corpul tău pământean va fi supus va lucra împotriva ta. vei aduce o mare contribu ie la dezvoltarea omenirii şi în viitorul apropiat vei putea să continui munca de profesor numai în lumea spirituală. el mul umi Providen ei Divine printr-o rugăciune tăcută de adora ie. Urgaya privi amabil la Frabato şi îl rugă.multe boli te vor afecta şi via a ta va fi adesea în pericol.” După aceste cuvinte. Apoi se ridică şi făcând un semn de preaslăvire cu mâinile asupra adunării. să se aşeze la locul său. cu un grad înalt de dezvoltare. fiindcă spiritele negative ştiu că eşti un Frate al Luminii şi te vor ataca ori de câte ori vor avea ocazia. Fra ii Luminii părăsiră templul şi Urgaya. cu un gest de binecuvântare. spuse: „Fi i binecuvânta i în numele Providen ei Divine. Vă mul umesc şi declar închisă adunarea. Se sim i inundat de o nemărginită fericire şi fiind plin de încredere şi energie pentru viitoarea sa misiune.

cărora Ie-a supravie uit totuşi cu neînfricată credin ă. corpul fizic în care se întrupase era împovărat de o Karma grea. Frabato. cum lumea nu mai încercase vreodată. Loje şi societă i metafizice au fost dizolvate şi mul i dintre membri acestora au fost persecuta i. Războiul bântui timp de şase ani cu o aşa putere distructivă. Bineîn eles că nu se putea gândi să doarmă vreun pic. reuşite. fiind foarte greu să se concentreze asupra îndatoririlor sale cotidiene. 88 . pentru trei ani. de asemenea. conducătorii de state au început persecutarea cu cruzime a scriitorilor şi suporterilor ştiin elor oculte. După ce se restabili. deşi aceasta era adesea posibil numai în condi ii grele. Zorile se iviseră şi în elese că fusese plecat câteva ore. folsindu-şi toate cunoştin ele medicale. gra ie metodelor sale neobişnuite de tratament. îl inuse în via ă. el dădea consolare printr-o psihoterapie adecvată. Urmând sfatul Providen ei Divine. în concordan ă cu Karma fiecăruia. El împăr ea această greutate cu sute de mii de al i oameni. avu mult de suferit de pe urma acestor persecu ii crescânde. dar înainte ca sentin a să poată fi executată. Frabato fu condamnat la moarte. el se dedică cu totul celor bolnavi şi neputincioşi. în final. într-un lagăr de concentrare. Şi el era. întâmplările de la adunare i se învălmăşeau în memorie. lagărul de concentrare fu bombardat. dar eliberat din lan urile închisorii. în zilele care au urmat el îşi făcu multe probleme referitoare la noua sa misiune. Cu pu in timp înainte de sfârşitul războiului. Jefuit de toate. El încă spera că publicarea „Căr ii în elepciunii” va fi amânată un timp nedefinit. aresta i şi executa i. el începu imediat să lucreze pentru cei suferinzi. el începu curând să studieze pe larg ştiin ele medicale. Providen a Divină îl protejase şi. lovit de boli. el se expuse la cele mai mari umilin e şi cele mai nemiloase torturi. Frabato fu eliberat de câ iva dintre prizonierii de acolo şi evada. Terminându-şi studiul se devota în întregime artei medicale şi curând îşi făcu un renume ca diagnostician şi ca practician. deoarece ştiin ele oculte se confruntau cu timpuri grele. pe lângă munca sa de fiecare zi. care era cunoscut în cercurile oculte.Capitolul XI Frabato se reîntoarse în corpul său pământean. Numărul celor care veneau la el după ajutor era în creştere. în cele din urmă. aşa că. Din nefericire. De când a refuzat să-şi pună for ele magice la dispozi ia acelora care conduceau ara. fiindcă fu trimis. Temându-se de opozi ie şi de darea în vileag a propriilor afaceri murdare. veneau la el îndeosebi pacien i care prin medicina tradi ională fuseseră declara i ca incurabili şi pe care avea posibilitatea să-i vindece par ial sau complet. împins în acest vârtej infernal. Când uneori era prea târziu să mai salveze corpul pământean. Frabato se întoarse la casa sa de la ară. Mai târziu.

” Fără ezitare el se separă spiritual şi fizic de corpul său şi. pentru respectarea legilor karmice în timpul conflictelor mar iale. Desigur. Grota era situată la marginea unui munte foarte înalt. Sunt foarte fericit că eşti acum irevocabil legat de Providen a Divină şi că eu am fost acela care i-am transmis aceasta. tu. după care acesta din urmă răspunse cu un gest de binecuvântare. într-o grotă. Providen a Divină speră că vei continua să rezolvi multe sarcini în folosul dezvoltării cosmice. te rog. ave i cel mai înalt rang pe care o fiin ă umană îl poate ob ine în ierarhia ini ia ilor. însă orice fiin ă din cosmos s-ar fi uitat în zadar după ea. aşezată acolo tocmai pentru asta. ai de luat asupra ta toate câte le datorăm Luminii. mai ales.” 89 . Locul său a devenit liber. Câteva minute le petrecură într-o rugăciune mută în onoarea Providen ei Divine. Frabato era singur cu Urgaya. Aceasta înseamnă că ai fost admis în consiliul Bătrânilor şi. vru să se odihnească câteva ore. fu chemat de Urgaya cu numele său spiritual. decât atunci când cred că ajutorul meu personal este necesar în îndeplinirea misiunii sau când am de învinuit pe cineva. „Ce o fi însemnând asta?”. ci doar o discu ie între noi doi. nu acestea sunt motivele pentru care te-am chemat. în numele Providen ei Divine şi al Fra ilor Luminii pentru credin a. apăru în fa a lui Urgaya în momentul imediat următor. care stătea cu picioarele încrucişate pe o mică carpetă. Acesta era un obicei al Fra ilor Luminii. Providen a Divină priveşte şi te protejează. După cum ştii. după ce-l proteja împotriva influen elor demonice. „Fii binevenit. lângă mine!” spuse Urgaya. de la suflet la suflet. Urgaya îşi fixă privirea pe Frabato. iar Providen a Divină m-a autorizat să i-l ofer ie. gândi Frabato. fiindcă Urgaya o făcea vizibilă numai pentru aceia pe care voia el să-i întâlneasacă. de acum încolo. ca şi ceilal i unsprezece fra i. eu nu chem pe cineva individual. de câte ori se întâlneau.Când. arătând cu mâna spre o a doua carpetă. Frabato îi mul umi şi făcu precum i se spusese. Nu e un pas înapoi pentru tine şi po i renun a oricând la individualitatea ta pentru a te dizolva în Lumina Originară.i mul umesc. devotamentul şi. tragice. Probabil că vor să-mi reamintească îndatoririle pe care le am. Frabato îl salută pe Conducătorul Fra ilor Luminii cu o plecăciune adâncă. Trebuie să. Doar o lumină difuză ilumina împrejurimile. Totuşi. spunând: „întâlnirea de astăzi nu e oficială. Apoi. Frabato! Aşează-te. după o zi încordată. ci altceva. într-o noapte. „Nu e o dată pentru vreo întâlnire. Unul dintre fra ii din grupul celor doisprezece şi-a dizolvat individualitatea după ce şi-a îndeplinit misiunea şi s-a întors la Lumina Originară.

Sunt adânc mişcat că Dumnezeu m-a considerat destul de merituos să mă admită în Consiliul Bătrânilor. Urgaya observă o anume rezisten ă ce persista împotriva acestei sarcini.” Urgaya încuviin ă binevoitor şi replică: „Dragă frate. Cum îmi voi păstra secretă identitatea când voi dezvălui toate secretele?” 90 . Ei s-au plâns serios în lumea spirituală că numai destinul Ie-a fost profesor. Vor veni la mine cu problemele lor materiale şi mă vor ruga să le dau ceea ce doresc. nu li s-a dat şansa de a învă a adevăratele legi ale ini ierii. A fost întotdeauna o onoare pentru mine să slujesc Providen a Divină cu toată energia mea şi procedând astfel. elul meu suprem a fost întotdeauna progresul umanită ii. mai devreme sau mai târziu. în cele din urmă. în ultimii ani. mă aşteptam să-mi spui asta. încercă Frabato să obiecteze. Nu era nici o cale de ieşire: sarcina aceasta dificilă trebuia îndeplinită. Cu siguran ă că î i aminteşti că i s-a dat sarcina de a revela primele cinci file din „Cartea în elepciunii”. A sosit momentul ca aceasta să se realizeze. Acesta este unul dintre motivele întâlnirii noastre şi trebuie să te rog să îi acorzi o mare importan ă. în zona ce înconjoară pământul. Mul i dintre cei care vor citi căr ile mele vor afla. în sufletul tău. că apar in unui alt stadiu de dezvoltare. Fii sigur.” „Onorabile Stăpân”. Deşi spiritele negative vor continua să pună obstacole în calea ta am încredere că Providen a Divină î i va da întotdeauna sprijinul necesar pentru publicarea acestor taine. şi sunt din nou mul i printre ei cărora. „î i mul umesc pentru această informa ie. răspunse Frabato. „când voi publica misterele magiei. Providen a Divină te-a ales pentru sarcina de a ini ia fiin ele umane care iubesc adevărul şi pre uiesc în elepciunea şi adevărata ştiin ă spirituală. totdeauna. că ară i semenilor tăi drumul spre perfec iune. prin orice mijloace. adevărata mea personalitate nu va mai putea fi ascunsă. Pentru a pune capăt plângerilor de acest fel. spuse el. Dintre to i fra ii.Cuvintele lui Urgaya îl umplură pe Frabato de emo ie şi fericire. Sublime Stăpân. „Sublime Stăpân”. Aşa că încercă să explice din nou motivele ei: „Dragă Frabato”. „ultimul război mondial dezastruos şi alte războaie purtate în permanen ă pe pământ au trimis milioane de oameni în cealaltă lume.” Speran a negrăită că din anumite motive Providen a Divină îi va lua această sarcină lui Frabato se spulberă. în timp ce calea spre individualitatea umană liberă fusese păstrată în secret. fiindcă admiterea în Consiliul Bătrânilor reprezenta cea mai înaltă distinc ie posibilă. chiar tu mi-ai spus la ultima întâlnire să fac din maturitatea mea spirituală un secret. tu eşti unul dintre cei mai maturi şi sunt mul umit că inten ia de a sluji omenirea î i rămâne ideal în continuare. în timpul existen ei lor.

în actuala lor încarnare. fără îndoială. ci o parte a misiunii tale.” Urgaya a mul umit lui Frabato. sarcina ta ar fi îndeplinită. fiindcă nimeni nu va mai putea afirma că drumul spre lumea spirituală nu a fost accesibilizat!” Cuvintele impresionante ale lui Urgaya făcuseră clară sarcina lui Frabato. Asemenea oameni nu ştiu să ină soarta în frâu. Dragă Frabato. Sigur că nu le vei refuza ajutorul tău spiritual. după ce îl binecuvânta. fiindcă eu îmi voi face doar datoria. In timp.i dau sfaturi. se despăr iră. doar câ iva oameni de pe pământ ar reuşi să capteze maturitatea necesară pentru ini ierea lor prin seriozitate. timp de mii de ani. Vei arăta celor care vor avea curajul de a cunoaşte cum se pot autoeduca. sprijinindu-se pe teorie doar. rezisten ă şi muncă grea. îi mai dădu câteva instruc iuni referitoare la misiunea sa şi. vor realiza că eşti un ini iat şi nu trebuie să negi aceasta în fa a cititorilor tăi. Providen a Divină îi va trimite acei oameni pe care îi vei avea de ajutat. vor avea posibilitatea de a începe munca practică asupra lor înşişi în încarnarea lor următoare. plângerile celor deceda i în Zona Centurii Pământului vor înceta. dacă vor pune întrebări legate de dezvoltarea lor spirituală. Când vei scrie despre căile magiei.i utilizezi for a magică pentru a convinge oamenii. se adresă el lui Urgaya.Se părea că Urgaya aşteptase această întrebare. pentru a putea să facă fa ă propriului lor destin. deoarece aceia care au nevoie de a fi convinşi înainte să aibă credin ă nu sunt suficient de maturi pentru drumul în magie. Oricum. „Sublime Stăpân”. chiar dacă. oamenii vor veni la tine şi pentru că luptă pentru adevăr şi î i vor cere sfaturi. astfel încât aceasta să le fie singurul învă ător. fiecare căutător de adevăr şi în elepciune va ajunge să le cunoască. nimeni nu va culege roadele în elepciunii. oamenii. Nu trebuie să consideri aceasta b încălcare a tăcerii. prin for e proprii. Aceia care doar îşi lărgesc cunoştin ele prin lucrările tale. Fie ca Providen a Divină să protejeze misterele. Sarcinile tale se vor răspândi în lumea întreagă. „cea ce ai spus m-a convins complet şi definitiv şi voi duce până la capăt misiunea încredin ată. Providen a Divină va urmări aceasta şi doar aceia care sunt destul de maturi pentru con inuturile ei se vor bucura de ele. în prezent. Fără doar şi poate că vei spune ceea ce trebuie acelora care vor fi doar curioşi şi dornici de senza ii. 91 . fiindcă răspunse. Nu va fi nevoie să. Pe de altă parte. Apoi. încă o dată. Aşa că sunt convins că ştii destule feluri şi căi de a te adapta şi nu-i nevoie să. fără cercetări serioase. te-ai descurcat cu toate fiin ele pe care le-ai întâlnit în cosmosul nostru. zâmbind delicat: „Dragă frate. din câte cunosc eu.

începu curând după aceea. el trecu la executarea sarcinii sale cu credin ă şi apelând la cele mai vaste cunoştin e ale sale. iluminând calea mai ales acelora înseta i de cunoaşterea adevărată şi care au în eles că drumul spre perfec iune a fost întradevăr revelat de către Frabato. Pe deplin încrezător în ajutorul Providen ei Divine. 92 . Scrise într-un limbaj comun.Reîntors în corpul său fizic. se gândi la felul în care să-şi îndeplinească sarcina şi astfel nu dormi toată noaptea. accesibil. în elepciunea Divină îşi găsea drumul în lume.

în 1945. el a fost expus celor mai nemiloase torturi. nume sub care a avut foarte mare succes pe scenele germane. In cele ce urmează. Totuşi. Hitler avea o mul ime de dubluri care îl reprezentau în diferite ocazii. nu voi ascunde cititorilor că Franz Bardon ne-a lăsat doar „scheletul” evenimentelor pentru această carte. el a lăsat munca de realizare şi finisare a ei. care foloseau membrii acestui ordin pentru a-şi atinge scopurile. Printre altele. Gleznele i le-au strâns cu inele de care erau atârnate bile foarte grele din metal. Pentru a respecta adevărul. Franz Bardon a aflat. în totalitate. închisoarea unde era întemni at a fost bombardată. cu pu in înainte ca războiul să se termine. aşa că a trebuit ca eu să-l revizuiesc. imediat după aceasta. Pentru a se camufla. apoi s-a întors în oraşul său natal.Epilog Frabato a fost numele de scenă al lui Franz Bardon. Otti Votavova. cu condi ia să-l ajute să câştige războiul folosindu-se de puterile sale magice. complet. Hitler şi câ iva dintre prietenii săi intimi au fost membri ai „Ordinului Thule”. Astfel. pe viu. Quintscher n-a mai rezistat. Din păcate. Fiind presat de timp. manuscrisul postum nu era pregătit pentru tipărire. care nu a ars coresponden a sa cu acesta. După război. discipolul şi prietenul lui Bardon. în cele din urmă. Franz Bardon urma să-i dezvăluie lui Hitler adresele celorlalte 98 din 99 de loje. Franz Bardon a împărtăşit soarta celorlal i prizonieri în lagărele de concentrare naziste timp de trei ani şi jumătate. cu ajutorul puterilor sale magice. Bardon a intrat în aten ia naziştilor din ce în ce mai mult. In timp ce erau biciui i. fără să folosească narcotice.'30. răspândite în întreaga lume. Originea deosebită a acestei lucrări m-a obligat la multă stăpânire de sine înainte de a o publica sub numele de Franz Bardon. ei făceau opera ii pe trupul lui. Când a refuzat să colaboreze. înainte ca sentin a să fie executată. El a fost arestat împreună cu Quintscher. Din pricina neglijen ei lui Wilhelm Quintscher (Rah Omir Quintscher). că 93 . cei care îl torturau au paralizat pe dată. Adolf Hitler a fost membru al lojei 99. importan a subiectului tratat a determinat apari ia ei. în seama secretarei mele. în anii '20 . după ce a anulat efectul formulei. aş dori să dezvălui câteva lucruri pe care Otti Votavova le ştia direct de la Franz Bardon. el a fost condamnat la moarte. şi-a pierdut controlul şi a rostit o formulă kabalistică. reprezentând instrumentul extern al unui grup de puternici practican i ai magiei negre din Tibet. Mai târziu. deşi fusese rugat să o facă. el a fost împuşcat din răzbunare. Mai mult. în afară de asta. Franz Bardon a fost salvat de sub ruine de câ iva prizonieri ruşi şi a reuşit să se ascundă de poli ie până la sfârşitul războiului. Lui Franz Bardon i s-au oferit pozi ii înalte în cel de-al treilea Reich de către Adolf Hitler.

în cartea sa. oricine. ordinelor. prin intermediul unei oglinzi magice. Fotografiile lui Hermes Trismegistos şi Lao Tse reproduse în această carte au fost luate de Franz Bardon din Akasha. Dovezile evenimentelor prezentate în această carte vor fi rezervate fiin elor umane dezvoltate şi ini iate în magie. Franz Bardon face o discu ie amplă asupra faptului că atunci când se face un pact de orice fel. Wuppertal. care are un interes în această privin ă trebuie să aibă cel mai mare grad. Omenirea va trebui să se resemneze la gândul că multe taine ale cosmosului nostru pot fi arătate numai prin mijloace spirituale. întotdeauna ai de acceptat nenumărate dezavantaje. „Practica evocării magice”. De teama de a nu fi recunoscut acesta îşi făcuse numeroase interven ii chirurgicale faciale. sectelor şi cercurilor. In to i anii cât am cunoscut-o am putut să mă conving de dragostea ei pentru adevăr. Celui care a studiat profund ştiin ele oculte nu-i va fi greu să stăvilească for a lojelor.Adolf Hitler îşi găsise scăparea peste hotare. Atât despre povestirea lui Otti Votavova. Acolo unde banii sau legăturile prin jurământ sunt cerute prin instruc iuni spirituale şi unde secretele sunt păstrate de gradele mai înalte şi tăinuite de gradele mai mici. iunie 1979 Dieter Ruggerberg 94 .

..............................60 Capitolul IX.................................................................................................21 Capitolul IV........................................................................88 Epilog ................................................................................................................33 Capitolul VI.............27 Capitolul V..............................................................................95 95 .........................................................................................7 Capitolul II .....................................................................................................................................Cuprins PREFA A .......56 Capitolul VIII................................42 Capitolul VII.............................................2 IN MEMORIAM......................................................................................................................................13 Capitolul III................................................................................................................................................................78 Capitolul XI..................93 Cuprins ....................................................................................................................................................4 Capitolul I .................71 Capitolul X.................................................................