စဥ္

စစ္တပ္

တည္ရွိရာေက်းရြာ (ဘူးသီးေတာင္)

စကခ (၁၅) (တပ္မဌာနခ်ဳပ္)

ဒျပဳေခ်ာင္း (ဘူးသီးေတာင္)

(က)

အမွတ္ (၁) စစ္ဗ်ဴဟာအေျခခ်

ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ (ဘူးသီးေတာင္)

(ခ)

အမွတ္ (၃၇၈) တပ္ရင္း (အေျမာက္တပ္ရင္း)

ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ (ဘူးသီးေတာင္)

(ဂ)

အမွတ္ (၂၃၄) တပ္ရင္း

လက္၀ဒ
ဲ က္ပုဇြန္ေခ်ာင္း (ဘူးသီးေတာင္)

(ဃ)

အမွတ္ (၃၄၅) တပ္ရင္း

တပ္မင္းေခ်ာင္း (ဘူးသီးေတာင္)

(င)

အမွတ္ (၃၅၂) တပ္ရင္း

တပ္မင္းေခ်ာင္း (ဘူးသီးေတာင္)

(စ)

အမွတ္ (၃၅၃) တပ္ရင္း

ငက်ဥ္ေတာက္ (ဘူးသီးေတာင္)

(ဆ)

အမွတ္ (၅၃၅) တပ္ရင္း

ငက်ဥ္ေတာက္ (ဘူးသီးေတာင္)

(ဇ)

အမွတ္ (၂၃၃) တပ္ရင္း

ထိန္ေတာ (ဘူးသီးေတာင္)

(ဈ)

အမွတ္ (၂၆၃) တပ္ရင္း

ထိန္ေတာ (ဘူးသီးေတာင္)

(ည)

အမွတ္ (၅၅၂) တပ္ရင္း

သဂၤနက္ (ဘူးသီးေတာင္)

(ဋ)

အမွတ္ (၅၆၅) တပ္ရင္း

ၾကက္ေမာက္ေတာင္ (ေဆရာက္ေခါနီး)
(ဘူးသီးေတာင္)

(ဌ)

အမွတ္ (၅၆၄) တပ္ရင္း

ျခင္းသမားပုလေ
ဲ တာင္ (ခုိင္ဆာရ္ဖါရာ)
(ဘူးသီးေတာင္)

(ဍ)

အမွတ္ (၅၅၁) တပ္ရင္း

တန္ေခ်ာက္ကန္ (အတြင္းငွက္ေသ) (ေခါယာဇီးရီ)
(ဘူးသီးေတာင္)

(ဎ)

၉၆၂ (GE - ေဆာက္လုပ္ေရး)

လက္၀ဒ
ဲ က္ (ဘူးသီးေတာင္)

(ဏ)

ေထာက္/ပုိ႔တပ္

လက္၀ဒ
ဲ က္ (ဘူးသီးေတာင္)

(တ)

စက္ဖက္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရး (စရဖ) တပ္

ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ (ဘူးသီးေတာင္)

(ထ)

အမွတ္ (၅၃၆) တပ္ရင္း

ေသာင္းဒဏ္ရာ (ရေသ့ေတာင္)

(ဒ)

အမွတ္ (၅၃၇) တပ္ရင္း

ေသာင္းဒဏ္ရာ (ရေသ့ေတာင္)

(ဓ)

အမွတ္ (၅၃၈) တပ္ရင္း

ေသာင္းဒဏ္ရာ (ရေသ့ေတာင္)

(န)

အမွတ္ (၂) ရဲတပ္ရင္း

၄ မုိင္ (ေမာင္ေတာ)

(ပ)

အမွတ္ (၁၃) ရဲတပ္ရင္း

လက္၀ဒ
ဲ က္ (ဘူးသီးေတာင္)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful