စဥ္ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀

နတလရြာအမည္ ေအာင္သေျပ သုပဏက မင္းခေမာင္း သုပဏသ မဂၤလာညြန္႔ ျမ၀တီ မင္းႀကီး ရန္ေအာင္ျပင္ ေလာင္းတုန္း ေရျမေတာင္ ရပ္ကက္ (၁/၂/၃/၄/၅) နတလ ြ နံသာေတာင္ စုစဥ္းရြာ ေအာင္မဂၤလာ ေအာင္သာယာ ေအာင္ေဇယ် ျပသ ေ၀သာလီ သာယာကုန္း ေရႊေရာင္အိတ္ ဘဂုံးနား ႏူရုလႅာ ဒုခ်ီးရာတန္း ေဂါဒူသာရ သေရကုန္းေဘာင္ ေမာရ၀တီ ဥေဒါင္း ေဂၚရာခါလီ ေက်ာက္ပႏၵဴ ကုိင္းႀကီး

တည္ရွိရာေက်းရြာအုပ္စု ခါလာေဒဖါး ရဲေအာင္စံရဖြယ္ (ရာ့န) ီ ခေမာင္းဆိပ္ (ေဖာ္အီရာဘာဇာရ္) ခေမာင္းဆိပ္ (ေဖာ္အီရာဘာဇာရ္) တမန္းသား (ရွာဘ္ဘာဇာရ္) ပဒကားေဒ၀ါနလီ မင္းႀကီးအုပ္စု ေအာင္စစ္ျပင္ (ဒုံမုိင) ္ ေလာင္းတုန္း (မ်ာဇာန္ပူရ) ္ ေရျမေတာင္ (ရမ်ာရ္ဂူးနား) ေတာင္ၿပဳိ (ေဒ့ေဘာ္အီန္နာ) (ကြမ္းသီးပင္) (ေခၚဆီေဘာန္) ဖါး၀ပ္ေခ်ာင္း (ဖြံ႔အခါလီ) ေမာင္ႏွမ က်ီးကန္းျပင္ (ခါ၀ါရ္ဘီလ္) က်ီးကန္းျပင္ (ခါ၀ါရ္ဘီလ္) ႏြားရုံေတာင္ (ေခါင္ဆ္ေဆာ့ရား) (၃) မုိင္ (၄) မုိင္ ေညာင္ေခ်ာင္း (ကာဒီရ္ဘီလ္) ဘဂုံးနား ဘဂုံးနား ဒုခ်ီးရာတန္း (ကီလာေဒါင္) ေဂါဒူသာရ ေဇာ္မတတ္ (လာမ္ဘာဂူးနား) အုန္းေတာ (ခ်ိန္ခါလီ) (ရွီလ္ခါလီ) ဥေဒါင္း ေဂၚရာခါလီ ေက်ာက္ပႏၵဴ (ရွီးတာေဖာ္ရီကာ) အလယ္သံေက်ာ္ (အုိင္စ္ဆူးရာတား)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful