You are on page 1of 2

fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx

ubZ fnYyh&110002
tkyh foofo|ky; dh jkT;&okj lwph fnlEcj&2011

fcgkj
1-

eSfFkyh fo'ofo|ky;@ ;wfuoflZVh] njHkaxk] fcgkjA

fnYyh
2-

okjk.kls; laLd`r fo'ofo|ky;] okjk.klh ;w-ih@txriqjh] fnYyhA

3-

def'kZ;y ;wfuoflZVh fyfeVsM] nfj;kxat] fnYyhA

4-

;wukbVsM us'kUl ;wfuoflZVh] fnYyhA

5-

oksds'kuy ;wfuofZlZVh] fnYyhA

6-

,-Mh-vkj&lsfUVd T;wfjfMdy ;wfuoflZVh],Mhvkj gkml] 8 ts&xksikyk VkWoj]


25 jktsUnz Iysl] ubZ fnYyh&110008

7-

bafM;u baLVhV~;wV vkWQ+ lkbUl ,.M bathfu;fjax] ubZ fnYyhA

dukZVd
8-

cMkxkuoh ljdkj oYMZ vksiu ;wfuoflZVh ,tqds'ku lkslkbVh] xksdkd]


csyxke dukZZVdA

Dsjy
9-

lsaV tkWu fo'ofo|ky;] d`".kV~e] dsjyA

e/;& izns'k
10-

dsljokuh fo|kihB] tcyiqj e-iz-A

egkjk"V
11-

jktk vjsfcd ;wfuoflZVh] ukxiqjA

rfey ukMq
12-

Mh-Mh-ch- laLd`r fo'ofo|ky;] iqkqj] f=ph] rfeyukMq A

if'pe caxky
13-

bafM;u baLVhV~;wV vkQ+ vkWYVjusfVo esfMflu] dksydkrkA

mkj izns'k
14-

efgyk xzke fo|kihB @fo'ofo|ky; ohesUl ;wfuoflZVh] iz;kx] bykgkckn


;w-ih-A

15-

xk/kh fgUnh fo|kihB] iz;kx bykgkckn ;w-ih-A

16-

us'kuy ;wfuoflZVh vkQ+ bysDVks dEIysDl gksfe;ksiSFkh] dkuiqj] ;w-ih-A

17-

usrkth lqHkk"k pUnz cksl ;wfuoflZVh vksiu ;wfuoflZVh] vpyrky] vyhx<]


;w-ih-A

18-

mkj izns'k fo'ofo|ky;] dkslh dyk] eFkqjk ;w-ih-A

19-

egkjk.kk izrki f'k{kk fudsru fo'ofo|ky;] izrkix<+ ;w-ih-A

20-

bUnzizLFk f'k{kk ifj"kn] bULVhV~;w'kuy ,fj;k] [kksMk] ekduiqj] uks,Mk]


Qst&(II) ;w-ih-A

21-

xq:dqy fo'ofo|ky;] o`Unkou] eFkqjk ;w-ih-A


* Hkkjrh; fk{kk ifjkn~] y[ku] mkj iznsk & ;g ekeyk ftyk U;k;k/khk] y[ku
ds le{k fopkjk/khu gSA

www.ugc.ac.in