You are on page 1of 688

r

FRAGMENTA

HISTORICORUM GRtECORUM
VOLUMEN SECUNDUM.

*r

I'A1USIIS.

i:XCUl)lil)AM

HUMIN DIDOT

ritAlllluS, VIA JACOI!

5(1

FRAGMENTA

HISTORICORUM GRiECORUM
COLLEGIT, DISPOSUIT, NOTIS ET PROLEGOMENIS ILLUSTRAVIT
INDICIBUS INSTRUXIT

CAROLLS MULLEUUS.
VOLUMEN SECUNDUM
INSUNT FRAGMEINTA

CADMI MILESIl.
DIONYSII MILESIl. lllPPyiS RHEGINI. EUGEONIS SAxMII. DEIOCHI PKOCONNESII. BIONIS PROCONNESII.

HERMI^ METHYMN^l. ATHAN^ SYHACUSANI.


TIMONIDIS LEUCADII.

DIONYSODORI BQEOTl. ANAXIS BQEOTI.


ZOILI AMPHIPOLlTvE.

EUDEMl PARII. DEMOCLIS PYGELENSIS. AMELESAGOH^ CHALCEDONIl GLAUCI RHEGINI. UERODORI HERACLEOTrE.
SIMONIDIS CEI.

CEPHISODORI. DEMOPHILI. THEOCRITI CHII.


DINONIS.

DEMETRII PHALEHEI. STRATONIS LAMPSACENI. THEODECTIS PHASELITtE. LYCI RHEGINI. NYMPHODORI SYRACUSANI. CALLI^ SYHACUSANI. ANTANDRI SYRACUSANI.

HECAT^I ABDERIT.^.
MEGASTHENIS. DAIMACHI.
PATROCLIS.

HERACLIDIS CUMANI.

ARISTAGOR^ MILESII.
ARISTOTELIS STAGIillT^:. HERACLIDIS PONTICI. DIC^ARCHI MESSENII. AHISTOXENI TARENTINI.

XENOMEDIS
lONIS CHII.

CHII.

STESIMBROTI THASII.
HIPPIiE ELEI. DAMASTIS SIGEENSIS. ANAXIMANDRl MILESII. CRITI. ATHENIENSIS.

DEMODAM.E MILESII. DEMOCHARIS LEUCONOENSIS. HIEEONYMI CARDIANI. PYRHHI EPIROTvE.


PHOXENI. CINE^ THESSALI ET SUIDiE. DURIDIS SAMII. IDOMENEl LAMPSACENI. BEROSI CHALD^I.

PHANI^

ERESII.

CLEARCHI SOLENSIS.
CLYTI MILESII. LEONIS BYZANTII.

THEMISTOGENIS SYRACUSANl SOPH^NETI STYMPHALII.


CRATIPPI. ARISTIPPI CYREN^I. DIONYSII TYRANNI.

MENECRATIS ELAIT^. ANDRONIS HALICARNASSENSIS. DIODORI PERIEGET^.


DIYLLI ATHENIENSIS.

MANETHONIS SEBENNYT.*:. DEMETRII BYZANTINI.


CTESIBII. SOSIBII LACONIS.

ACCEDUNT FRAGMENTA DlODORl SICULI

POLYBIi ET DIONYSU HALICARNASSENSIS

E CODICE ESCORIALENSE

NUNC PRIMUM

EDITA.

PARISIIS,
KDITORE AMBROSIO IIRMl^ DIDOT,
hSSTlTLTI Fr.ANCl.E TV1'0GAI>H0.

M DCCC

XLVIIJ.

Pfl

VmiS CLARISSIMIS
ANTONIO LETRONNIO

AUGUSTO ROECKHIO
D. D. D.

EDITOR.

5>,>.5.5s^

^>- >.

j.

PRtEFATIO.

Histoi

iac

studium

iis

maxinie temporibus ad fructum uberrimum


est,

et

ad sua\itatem jucundissimum

quibus molus

illi

revolvuntui" in-

rerum humanarum ordo exsurgit,ac nova populis gentes, unde novus fata destinantur. Verumenimvero dum prsesens momentum animos
occupat
et futuri exspectatio inter

exterritae Musee

spem metumque tenet suspensos, conticescereacdeserta priscorum monumenta seculorum

squalere solent. Quaeras igitur

quanam

confidentia et securitate,

dum

ruentium fragore regnorum omnia implentur, nos tabulas quibus longinqua populorum memoria Consignataest, colligere, collecta in publicum nuuc edere conemur. Nimirum non tam stupemus in hac

Europa miscetur universa cpiam admiramur coeli solisque serenitatem, quie sonante adhue tonilru per atras nubes refulget, sive, ut disertius loquamur, eximiam
tempestate fulgura
j

illa

Gallica, quibus concussa

victoris populi

moderationem summamque virorum quibus reipublicae gubernacula commissa sunt, prudentiam qua quidem effectum est, ut ad sueta negotia cuivis jam redire liceat, modo ne vana tenoris si:

mulacra fmgat trepidatio. Tantum igitur abest, ut antiquitatis studia, praclara patriae amoris instrumenta, oblivionem jam manere censeamus,

robur accessurum esse persuasum sit. Neque desperamus collectionem scriptorumGraecorum, quam per duodecim nuuc annos Firminus Didot crescente in diem studii alacritate
ut ex
libertate
iis

nova

novum

cum
in

ingenti

opum
patriae

honorem

plaudente literarum republica posse absolvi^ adeoque semel certe contiugere, ut


dispendio
instiluit,

literariaGra^cine

monumentain unum omniaquasicorpuscomponantur. Ceterum satis constat non acquiescere Firminum Didot in edendis
qu<ne

operibus,

integra ad nos perdurarunt, sed etiam deperditorum


et

ruderacolligenda Quod institutum

ad prisciordinis similitudinem disponendacurare.


in reliquis literis perutile est,

quum

tum vero

in iis,

ad historiam pertinent, summi patet esse momenti. Viam in his ([Udc f[Uoque pr.ieivit ac facem praetulit libro laudatissimo [Fraginenfa hisforicorum antiquissiniorum
fk\{;mkm.\ in>T, gr.
^

Hei(lelberg( 1806)
viri

l(i^orum,FRiDERicus Creuzerits.Cmjus

vol.

VenerandusNestor philoceleberrimi piementes vestia

u.

,,

PR^.FATIO.

i^ia

(juisque historicos, quorum reli([uias congercrenl iJluslrarenlque, selegerunt. Plurima liorum repelivimus et retraclavi-

mox

alii siios sibi

mus in Fragmentls hisloricorum Grcccorum^ qu<T prodierunt anno MDCCCXLI. Deinde Ctesiam Musis Herodoti, rerum Alexandri scriptoles liistoriis Arriani,

argumentorum ducti

similitndine, subjunximus.

popnlorum civitatumque historias condiderunt, quadringenti numero et amplius simili modo colligerentur. Opus hoc Herculeum et unius viribus fere impar nescio an non debuerimus suscipere, susceptum semel pro roboris modulo sus'
Reslabat ut reliqui auctores, qui
,

tinere annixi

sumus.

artishistoricte proficiscentes, ordineclironolo|o;itur, ab incunabulis historicos per octo secula usque ad aevum Constangicq recensemus

Magni. Deinceps ex serie lilerarum scriptores collocantur quorum a^tas est incertior. Totum hoc in novem distinximus libros. Priores
tini

fjuattuor,

usque ad Ptolemaei Philadelphi temporapertinentes, eoquod

nunc emittimus volumine conlinentur. Reliqua una cum labulis no minum, rerum, auctorum, titulorum, temporum, alterum dabit volumen, mox illud, favente Deo, absolvendum.
Primo consilio quum hoc tantum ageremus,
ut

eorum fragmenta

operum, qua^ad civilempopulorum historiam pertinent, exhiberentur, in ipso labore ulterius progressi sumus acpra^ter historica etiam reliqua
auctorum nostromm scripta non solum indicavimus, sed, ubiopportunum erat, etiam exscripsimus. Quod quantum valeat ad indolem
uniuscujusque scriptoris penitius perspiciendam dicere putidum sit. Aristotelis historica ab hoc volumine secluseramus, quoniam per,

ditorum librorum fragmina superstitibus operibus subjungere constitutum erat. Verum quum Stagirita ut in reliquis literis, sic in arte
historia scribendse quasi

cardo quidam

sit,

lectores a?gre

ejus desideraturos esse rati, postliminio quie

mentionem ad nostram rem facerent,


re-

inlerposuimus.

Eundem honorem

etiam discipulis ejus praecipuis

habuimus, excepto Theophrasto, cui suum separatim volumen

servatur. Scripta quie sunt de periegesi antiquaria, Pausania? operi addenda fuissent. Quod quum neglectum sit, ac de mullis libris onniino

historicoruman periegetarum more auctores res civitatum tractaverint an utrumque munus conjunctim praesti-

non

possit discerni,

num

terint,omnia qua^huc perlinentvel pertinere possunt vid(ni, rece{)imus. nos in operosissimo noslro Suf)('resl ut grnli profileamur

pluiinuim
vel

labore a(ljuviss(? viros doclissimos, qui vel tolum


histoiicis est

hunc

qui de gra^cis

locum explicarunl

fragmenta selectorum (juorumdan

pr7*:fatio.

aucloriim ediderunt. Inter

principem locum post Gerhahdiim VossiUM Antonius obtinet Westermannus inter hos cum veterum qui
illos
:

hoc volumine recensenlur historicorum nominibus socianda sunt nomina Boeckhii, Bunsenii, Brueckneri, Eberti, Fuhrii, Fruini, IIullkSCHWANBECKII IMANI, MaIINII, NeUMANNI, RlCHTERl, SCHNEIDEWINI
,

Verr^rti, Voisini.

Ceterum etiam

in iis auctoribus,

quorum

reliquiae

jam collectaeab aliis erant, ita fecimus, quasi primi nos collectionem carum institueremus. Excipiendus unus est Aristoteles, quippe qui a
Itaque factum, ut, <|uamvis fragmentis a Neumanno congestis nova haud pauca addiderimus, nonnulla tamen praetermissa sint. Haec sicuti quae in ceteris
desiderantur,

primo consiUo nostro,

uti

diximus, alienus

erat.

nuper
rioris

quibus ad calcem voluminis postedenuo contulimus codices diligenter annotabimus. In Heraclide

quod

vel fugerunt nos, vel in scholiis exstant,

demum

editis uti

nondum

licuit,

Parisinos, quibus, si pretium foret operae, codicis Scorialensis varias lectiones addere nunc possemus. In Nicolao Damasceno Excerpta

Constantiniana codicis Turinensis accuratius

quam Valesius olim


ista

fecit,

excussimus

qua hucusque pread Isetiorem copiam majoremque splendorem revocavimus, adeo ut haud infimus nuncreliquiis ejus inter historiarum monumenta locusassignandus sit. Etenim Firminus Didot,
(i).

Praeterea

eundem Nicolaum ex

mebatur tenuitate

et obscuritate

praeter Gallicas bibliothecas,

Hispaniam quoque

lustrari jussit,

partim

ut editi libri
tur,

cum

optimae notae codicibus in futuros usus contenderen-

partim ut investigaretur, si qua inedita et quae ederentur digna ibi latitarent. Neque spem conatus fefellit. Nam quamvis errore teneantur

(i) Idem Valesius inDionysii Halicarnassensis fragmentis , quae codex ille praebet, minus accurate codicis lectiones indicavit. Multa tacite correxit, sed interdum praeter necessita-

tem ; praeterea in describendo codice


ret.

saepius ei accidit, ut

unam

alteramve

vocem omitte:

Quare

lectionis varietatem enotabo. Edit. Reisk.


-

23ii,2. 23i3,io. ^uaei 332, 2333,5. aXXa Ta non ut 2334,8. xaT^] 2335, 2337, 2358,4. 23^9,5. dein 2339,1. 236o,i aTtoom. 236i,6. auTwv. 2362,4. auTou auTOV. 2363,2. 2364, om. om. 2365,7.
j4. lx_apiaaTo.
xai
XviJ^ojvTai.
Tyi<;

3. TioXejxixa.

23 10,8 te post v. xai? omittit cod.


9. to?

tom

IV, p. 2 809,1

12. l^a|jt.apTavovTa<;.

^>pcwjpio;;.

i3. TwXXa.


av

TOti;

'Ptou.aioi<; (JLeT5)v.

twv.

10.

toc^soj?,

t^c; ts

Ta^ew^;,

Val.

ait.

cpiXcov

uXrjOo? xai
TTpaTTSiv.

cpiXwv xa\

TrXrjOo? xaTot.

10. auOaStav.

18. <TTpaTY)Yiav.

9. eStoxav.

14.

xajjt.ivtij>.

14. yjveYxev.
TrdXefft.

i3. ^tov.

YiYr,aajxe'vyi?.

3.

tocpXr)(Jia.

Tat?

xaTsXeiTre;

v.

8. Aiovutjou.

i./oXxejji6dXou<;.

14. auOaStav et eTpe^TreTO.

i8.Tcpoff-

eveuev.

6pw(Ttv

r\

oti.

10. Txpdcpaat.
6ptovT<;

i5.

Ttov

TrpaYttciTtov

xat.

6. avaxTyjfft.

9.

11. Ar^vapj^Oi; et

l^ aly^-Kioiy.

i3.

dvoffitov.

ToT? et<;aY.
4
St)
-^

12, TrpocreveyOeti;.

i5. oiecpGeipev.

i- ;e-

6paae. 8. ouT

3. TOUTtov.

12. "EXXrjatv.

16. 6|jLoXoYOuaiv.

17. ouTe.

eTTixoupia

toT; Ixe^poi^

<!t'ft;t<;.

tou<; 7iXeiova<;.

11. la/uae.

a.

IV

PRJilFATIO.

qui ex piisca beatitudine Hesperiam servare somniant immensos et inexhaustos gra?carum literarum thesauros, quos turbae intestinae,
ignorantia et invidia, triceps Cerberus, a luce prohibeant haud pauca tamen ex ultimo hoc recessu protrahi possunt tum nova tum notis
:

numero codex eminet mausolei Scorialensis tantum usurpare sed quoscujus hbros manuscriptos ut non ocuhs etiam daretur, summa effecit Quevedonis cumque vellemus describere
mehora.

Quorum

in

etSANCHEzii, bibhothecae prsefectorum


lentia.
ille,

in

nos humanitas

et

benevo-

Agimus viris in paucis doctissimis ex animo gratias. Igitur codex cujus mentionem injeci, chartaceus est in-fol., sec. XVI, non
totus
Ilepl

eadem
riam
:

manu

exaratus. Continet vero post y^liani Historiam VaysYovutwv


,

eTri^oulwv xaTot paTiT.swv

ejcT^oya;

(fol.

74)? quibus
(fol.

exhibentur excerpta NiitoXaou


rcwpYtou
[Aova)(^ou

Aa[JLac)t'/ivoQi

iwavvou

A.vTioyCt)?

107),

xapvacGso); (fol.

169), Ato^wpou 188). Deinceps alia sequuntur opuscula, quae nunc nihil curamus. Excerpta tituli Constantiniani e codice fluxerunt in quo
(fol.

2t)te>.itoTOu

(fol. 176), Atovuctou A>^t-

ordo foliorum (similiter atque in Turinense cod. tituli nspt apeTvi;) subinde perturbatus erat. Quod non animadvertens scriba, homoplane
rudis, in
infarsit.

medium

Dionysii fragmentum

Egregio hoc librarii ducta sunt, etiam Polybii et fortasse aliorum historicorum Excerpta continuisse vel postea a volumine avulsa, vel de industria a scriba
omissa. Quie
illas

locum Polybii peramplum stupore docemur codicem ex quo nostra

quidem

jactura tanto magis dolenda est,

quod Eclogas
llept

in intimis historiee penetralibus versari

tum ex

ipso titulo

67:i^ou>.tov

conjicitur, parte superstite luculenter admodum confirmatur. Ceterum libri Scorialensis hoc loco propteiea maxime men-

tum

tionem fecimus, quod fragmenta e Dsodoro et Polybio deprompta tamquam supplementum ad Didotianas horum scriptorum editiones,
praefationi nostrae subtexere placuit.
NYSii,

Addidimusetiam Fragmenta Diocal-

jungenda, quae nuper e titulo mpt cTpaTr.yri^xaTwv ad cem Josephi edenda curavimus. Vale, lector, faveque.
illis
Parisiis,

cum

mense martio mdcccxt.viii.

CAROLUS MUELLERIJS.

nEPi EniBOYAaN

KATA BA2IAEaN rErONYIQN


EKAOrAl.

DE INSIDIIS
QUtE regibus struct^ sunt EXCERPTA
EX HISTORIIS DIODORl SICULI, POLYBII MEGALOPOLITANI,
DIONYSII HALICARNASSEISISIS.

EK

TH2

12T0PIAI:

AIOAOPOT SIKEAIOTOT.

[KK BIIU.
I.

q'.]
iiXOs.
I.

[E

LIBRO

VI.]

"Oti

cpdvov

axouatov cpeuytov 6 BeXXepocpdvTy]*;

Ob

cacdein quain invitus conimiserat exul Bellerophon


liospileni paternuin.

ovTa ^evov. Tr,v Se llpoixou IIpoiTOv (i),7raTpixdv YuvatKa Sti TO xaXXoc; epaaOeTtyav tou BeXXepoc&dvTOu
7tpb(;

ad PiTjetura venit,

Tum uxorein

l*ia;li

narrant ob venustatem Bellerophontis ainore captam,

xai

[xri

Suva[jLvy]v

TreTaai

SiaSaXeTv auTOV

Trpdi;

xdv

qnum

ITpotTOv ave" avSpa w? (2) piajotasvov auT>iv. Xeiv [xev tov ^evov [t.r\ pouXr,09ivai, aTroGTeiXai (3) oe auTdv et? /Vuxiav Ypocixijt.aTa cj^epovTa 7tpd<; 'Io6cxt7)v tov
Ss
[liacrtXea,

Tdv

persuadere non potuisset,


esse,

eum calumniatam apud

maritiim

utquidc stupro ipsam compellasset. Pratum vero ocquidem hospitem noiuisse, ablegasse autem
in

cidere

Ly-

ovTa TvevOepdv 8v

xo[jt.t(7aaevov ttiv e7i:i(7ToXr)V


6'ttco<;

ciam

literas

fercntem ad lobatcn socerum. Hunc, acceptis


iis

eOpeTv
ffTYiv

ev

auT^

YeYpa[J.[Ji.vov,

czveXr, (4) Tr,v "^oiyj.-

literis,

scriptuin in

reperisse, ut (piam celerrime Bellero-

Tov BeXXepo-^dvTriv.

'0

Bk

[xr)

pouXd^jtevoc;

auTOV

phontem tolleretde medio. Sed


ei

nolensinterficere, imperavit

aTToXeaai, t^ 7rup7:vdw Xi[xatpa IxeXeuae


/YIV.

cjuvcxvl/at [jtcx-

ut

cum Chimaera

ignivoina

pugnam

consercret.

[KK BIBA.
II.

Z'.]
It. /f^gialea,

[E

LIBRO

VII.]
in

"Oti AiYiaXeta

(i),

Xew?

cxTrriXXoTpicoOv]

T^q tou

tou Atoijn^dou^; au^uYog, Tou (;u[ji.6touvTO^ euvoiaq- "^v


Bih.

Diomedis uxor, animum a benevolentia


abalienavit.
jtropter

maritum prorsus
conjugem
se

Narrant eam injuste er^a

Sixaio)?

Tw auvotxouvTi

7rpoacppo[jievr]v
Trjv

to

{jtiaoq

Tua-

gerentem

odium cognatos ad ultionem

paxaXeaai
ptav.
ucoi;

touc; auy^evsic^ Trpd?

xaT* auTou

Tt[ji.o)-

TouTOuc; de 7rpoaXa6o[jLvou<; AiyicjOov, Trpoacpcx-

ab eo petendam advocasse. Hos, assumpto /Egistho Mycenis

xaTea/rjxdTa Trjv ev Mux7)vai<; ^aatXeiav, eTre.VEY* xeTv auTW OavaTOU xptatv, xaTrjYopouvTaq, OTt ^Vou
TraTpd?

regnum nuper
accusaiites
pellere et

adei^to, in capitale

eum

vocasse judicium,

quod

peregrino patre ortus Argivos nobiles urbe


suis ifltolis nonnullos in

wv xou? 8ouXeuTat, twv


Tvic;

(jlev

euYSveii; Ix

Trjc;

TrdXeox;
Ttva^;

exSaXeTv
xaTOtxi-

ex cognatis

locum eorum

Si

auYYevwv AiTOiXwv

vellet inducere.

Qua3 calumni;e

^etv.

SiaSoX^c; TriaTtv Xa6'ouarj<;, cpoSYjOEVTa


(2)
u.s.xol

quum

tidem invenirent,
ei

Tov Aio[X7)Sriv cpeuY^iv e^ "ApYouc;


[JLSVOiV.

twv

metuentem

sibi

Diomedein

cum

iis

qui adjungere se

vo-

[iouXoluissent, Argis aufugisse.

III.

"Oti

[jLeTot

Trjv

Atvetou

(i)

TeXeuTr,v I^tXoutoq

IJI.

Post

Mnex

obitum Silvio puerulo

admodum ab

snperslites (l

Diodori fragmenta in codice Escorialense leguntur inde a folio 176 r. usque ad foliuin 187 vs. Ex his ad libros Diodori 179, 27 r. ), quoe paucis indicasse sutliciat : V) perlinent priora fragmenta quindecim (fol. 176 r. -- 1 Diodor. 1, 55, de Sesonchosi. 2 et 3, de Aprie 11. 20, I, de , 68, I, 66, 7 sqq., de dodecarchia et l^sainmeticho.

Seniiramide. H, 24, 2 -8, de Belesy.

II, 34, 3 et 4, de Zarina. II, 34, 6 verba AaxtQdpa 11, 33, 15, de Parsonda. ToO PaaOiw;... tyiv pacrtXetav el; Ihpfra?. IV, II, 43, 13, de Scythis. II, 58, 6. 59, 4 et 8, de insulanis lambuli. 45, 2, de Hecate. IV, 48, 4, de Circe. IV, 5062, de Medea. I. Fol. 179, 7 v. Sumpta h;cc e libro sexto, in quo Diodorus post pramissam de natura deorum disputa179, 27 r. tionein , fabulas (Jraecoruin ordine genealogico et chronologico ad Trojana usque tempora procedens exposuit ( cf. Dionysii

7 de Aioh prosaiiia exstanl. Beileiophon not.). Inserendum fraginentum post ea qu; lib. VI 6, 1 1. HftoiTov] uotxov codex. nepos eiatSisy|)hiiEoIida!, uli constat. De res;itis est laudasse Apollodorum II, 3, 1. 3. dTroaTeiXatJ dTtoaxe'' codex. 4. dvX7]]dv codex. 2.0);] de meo addidi.

Sainii fiagm. p.

viusad

16 r. 1. 2. "ApYou;] d;;,-^o:, cod. Dc re cf. schol. Lyc. 60S, Ser269, Diclys VI, 2. Qui omnes a Diodoii narralione plusminus recedunt. Fraginentum insere post lib. VH, 1 e<l. Didot., cique subjunge qucC ibidem in line libri scxti collocala sunlde annis, per quos regum Argivorumsteterit imperium. III. Fol. 179, 16 19 w. 1. Aivetou]alviou cod. Eadem Diodorns (VII, 3,3) apud Eiiseh. Arm. Chron. p. 2l2Mai. j //<c (Silvio) post /Encce obUum inskiias Ascanius struxerat, ideoque puer nutritus Jucrai ab ariuentaras in
II.

Fol.

179,7
XI
,

AIy tdXeta] AtYiaXia cod.

JEii.

Vfll
sTreSouXeuOr)

EK
uko 'Adxaviou

TH2: ISTOPIAX

AIOMlPOr lilKEAmOr.
ev

v>itcio<;

wv

Tpacpsif;

Ss

Ascanio

Toiq ope<7iv uTTO Tivwv

pouxoXwv,

liiXouio? O)vou.aa0rj,

T(ov AaTivojv TO opo? (iiXouav ovofxa^o^VTWV.

insidiae structse sunt. Quain ob rem quuni in monlibus a pastoribus quibusdam enutriretur, Silvii iiomen ei inditum est ; nam montem Latini silvam dicimt.

|V. "Oti
fJtfiTot

Tyipi.evo<; Tr]v

'ApYsiav

(i)

Xa/wv
uloix;

eve'SaXe

IV.
citu in

temenus Argivam regionem


hostium terram
invasit.

sorte nactus

cum

exer-

GTpaTiai; (2) i<; tyiv Xpovi^ovTO? 0 Tou TToXeixou, Tou?


Trj?

twv TroXeuiwv /^wpav.


(jilv

Et

quum

diu bellum ducemilitaria


,

ou Trpo^-

retur, fdios suos


filiae

non promovebat ad imperia


singulari

sed

yev

em

t^<; (3) ^ys.u.o^jioi^i,

tov Bk Trjc GuYaxpo!; avSpa

Arji^ovTTjV

Sia'^epdvT(o<; aTroSe/dfxevO!;

eTaaaev

(^)

eTrl

maritum Deiphontem

amplexus favore geaegre ferentes


filii

ot 7raiSe<; auTou Ta; l7ricpav<jTaTa? 7rpot;ei?. 'cp' oU xai KepuoiaYava>cTouvre<;, Ketdo; (5) xat (&o(X)cr,<; (s)
vr)?,

rendis rebus

summis

praeficiebat.

Quod

prava contra patrem consilia inierunt, eaque exsecuti sunt opera maleficorum quorundam , qui persuasi ab
illis

eTriSouXr.v
(7)

xaTa tou

TcaTpbc;

auvecjTr^aavTO

oia

Teme-

Tivwv

xaxoupYWV,

0? TreiaGevTci; uiro toutojv svrjSpeu-

num

ad fluvium

nescio

quem
,

ex

insidiis

aggrediuntur.

cav Tov TrjU.vov Trapdt Ttva 7roTa[ji,dv xai cpovsuaai |A;v oux rjOuvrjOrjaav, xaTaTpauaaTiaavTe<;S eii; cpuYrjv
wparjaav. V. "Oti
TtoXeijLW

Verum

occidere non potuerunt

sed saucium relinquentes

in ftigam se dedere.

'ApYe^toi
7rpb<;
TOt<;

TToXXa xaxoTraOrjaavTe.;
[xerot

ev

tw

V. Argivi bello contra Lacedaemonios

ge.sto

multa

cum

Tw

AaxeSaiaoviou;

tou lauTwv

rege suo perpessiquum Arcadibuspatrias suas restituissent,

paaiXiw^;, xai

ffavT<;, eu.[j.cpovTO

'Apxcxai Ta<; 7raTpia<; (XTroxaTaaTv^Sta to Trjv ywpav autov

reprehendeba^ntregem, quod regionem exulibusreddidisset,

paatXfia

Twv

(X7roo5toxvai

TOK

cpuYotaiv,,
0'

cxXXot

[jtr)

acpiaiv

xaTa-

nec inter ipsos sorte distribuisset. Dein consurgente in


multitudine

eum

xXr]pouy^aat. !SuaT0tvTO<;

l7r'auTbv tou Stiixou, xaiTa;


t<;

ac

manus dementer

inferente,
iis

Tegeam rex
ipse

y^ipa<;a7rovvorj(Jivo)<; TrpoacplpovTO?, cpuYv

TeYSotv,

aufugit, ibique vitam degit honoratus ab


liciis

quos

bene-

xoxt oiTXa

Tt|jL(0[xevO(;

uub Twv u TraOdvrwv.

affecerat.

monte, unde et nomen eifactmn Silvius de notnine montis Sahinorum, cui Silva nomen erat. In quibus Silva mons. debetur homini Armenio Graeca Eusebii haud recte intelligenti , ut monet Majus. Cf. Liviusl, 3. Ceterum ap. Diodor. yil, 3 addenda erant verba Kusebii E septimo Diodori libro.
IV. Fol. 17919

28 V.

Eadem
(

prscter
sic

Apollodorum (II, 8,5)et Pausaniam (II, 19,


:

1.

26, 2

narrat Nicolaus Da8ia

masc. in Exc.
cod.

De

insidiis fol.
ulei'?,

78, 4 R. cod. Escorial.


)

"Oxt

Tiq[J.vo; utco tiov


)

sauxou Traiotov

<x7re6av
Touvo|ji,a

alnav

Totdtvoe.
((I^pvy)Oa)

'H<7av auTtp TSTTape?

Kpaaao?

xai

<l>dXxr]<;

xal Kopuvyji; (sic

xat 'AYatoc, OuYdirip Se

TpvriOtb

), fjVTtva eStoxe Y^^^^cTxa Arit^ovTTri ( AritipdvTt cod. ) Tili 'AvTtjjLd^ou tou paaudvopo^; tou KTric7i7T7rou tou 'HpaxXeou;. i^TEp^ui^ ouv TauTrjv xai tov yafJLSpov ttoXu {jlocXXov [r)] tou; uleT? xat el; ocTravTa j^ptofjLsvoi; SteTeXet. 'EtcI Tourip ( touto cod. ) ol veaviaxot papcto; <p'povxe; e^eupov xaxoupYOU!; dvdptoTTOUi;, [ou;] 7Tt [J.ia0(|> e^retaav tov Trj[.',evov dveXeiv. 'AYato; Se 6 vctoTaTo; ou.

|XTtX 'TOiu pouXeu[xaToc. Kal ot [xcv tov dvOptoTTOv Xou6[JLevov Trapd tov TiOTa^jLov dv pri[xicf eTrtTccaovTe? xat xaTaTptooavTc; exjT00(bv CYevovTo, cTt i^divTa utto OopuSou xaTaXt^rovTe;, xtX. Vix dubium quin ex eodem fonte hauserint Diodorus et Nico-

laus.

Hunc vero

in narratione

Laudato Ephori nomine

Stralio

de Heraclidis Peloponnesum occupantibus Ephori vestigia legere ex aliis fragmentis patet. VJH, p. 389 "Apyou; hl Tvi[xevov xat twv Trepi Trjv 'AxTriv 'Avaiov xat AritqjdvTr,v (sc xrt-

oTdf; eivat 'E^opo^jfr. 16,XeYt).

1.

'Apyeiav] dpYiavcod.

2.

7Tt T^<;]maIime7Tt Td;. 4, eTaaaEv] Ixy.3. teiligeeam Arjiolidispartem, quam nondum subegerant Dorienses. oev cod. 5. K e Tao ; ] vtao; codex. Scribendum aut KcTao; aut Ktaao? aut Ktao;. Jllud apud Nostrum, t et ei ubivis confundentem, posui ex auctoritate Pausaniae Jl, 19, 1 26, 2. 28 , 3 ( ubi unus cod. xtao; ). Apud eundem II , 12, 6 libri praebentxdoov; Strabo X, p. 481 Ktaoou; Diodorus ap. Synceil. p. 262, C Ktaatou ( Ktaou cod. Paris. ) tou Trj^xevou; Sc}. : :

aTpaTtd;]

aTpaTctai; codex. Tyjv 7coXe[JLt(ovy(bpav in-

mnus Chius
ex scriptura

531

Kptatov in cod. Parisin., pro

quo Ktaaovreposuerunt

editores,

qiiamquam probabilius

sitpt

ortum

esse

Theognost. p. 72, Apud Pausan. IV, .3, 8 p. 175 ed. Didot. legilur "iae^JLto; (Ktaato;) 6 Tri[i.evou. Longiusab hisomnibus recedit ApoIIodorus JI , 8, 5, 3, qui Temeni filios recenset : 'AyeXaov xai EupuTTuXov xai KaXXtav. Quae ex Temenidis Euripidis petita esse suspicatur Miillerus Dor. 1, p. 79. Cf. idem /liginet. p. 40. Apud Hygin. fab. 124 corrupte legitur CUjtus Temenif.G. <I> d X xr, ;] jpaXx^; xai xepuvfi; codex. Nomen Kepuvn; habet etiam Pausanias II, 28 , 3 ; xopuvri; cod. Nicolai 1. 1. Quartum filium ('AYaTov >()cant Nicolauset Strabo, ubi Cramer. scripsit 'AypaTov e Pausania II, 28, 3;'AYXaov ApoIIodorus, quod nomen Meii^ekius recepit in Scymn. Chium 533, ubi codex 'AYavov) non nominat DiodoruS utpote consiliorum non participem, testante Nicolao. Similiter ab illo facinore, quod postea in Hyrnethonem Temenidae commiserunt, Agraeus se abstiuuisse
: :

dii^htliongi et. Nicolaus Damasc. 1. i. Kpdaao;, sed in sequentibus legitur Ktaaov. Apud 16 inter nomina in lao; legitur Kivaov, pro quo Ktaov leg. esse monet G. Dindorf. in St. Thes. v. Ketaog.

dicitur ap. I^ausan. II, 28, 3. 7. 6td Ttvwv xaxou.pYtov ] Confirmant haec quodammodo I"abri emendationem ap. Apollodor. 1. 1., ubi : iOev ot KaToec; ^reiOouat Ttrdva; (Ttvd; Eab. ) STri [JLtaOto tov ^raTcpa aurtov <poveuaat. V. Fol. 179, 28 V. 180, 4 r. Quic h. I. narrantiir de regione Arcadibus ( a Lacediicmoniis ) adempta et (quum

bcllo contra Lacedaimonios gesto in


|ui

Argivorum potestatem venissct ) exulibus Arcadibus restituta ab rege Argivorum , proplerea ira populi oppiessus Tegeam aufugit, aliunde non constat, quantum equidem scio. Paucissima illa qua) Iraduntur de bellis sub Euryponte, Labota, Charilao et Nicandro regibus a Laceda^moniis contra Argivos et Arcades ^estis vide ap. Miiller. Dor. I p. 154 sq. I'ortasse etiam ad seriora tempora res 1. 1. narrata pertinet , quamquam haud multuin infra Olymp. primam descendere licct vetante , ut videtur, fragmento VI. Alias cogitari possit de Melta regc Ar, ,

givo.quem novimus ex Pausania

il

19, 2

MeXrav

5i tov Aay.yioou, SeV.arov dTTOYovov Mri^tovo;

(qui nepos eral Temeni),

10 TzapdTiav enauaev dp^y;; zaTaY^^ou; 6 oojxo;.

EXCERPTA EX HISTORIA DIODORl


[

SICULI.

IX

EK

BIBA.
Itzo

IT.

[E LIBRO
VI. Nuinitor,

VIII.]
Amulius Albanis imperans
et

VI. "Oti Neu.TO)p


T^<;

tou ISiou aSsXcpoti ciTgpyiOei? eSaaiXeuae Se paaiXsia*;, 8? 'A(ji.o'aio(; exaXcTTO,


ioiou<; uioui; Tiap'

quem

ipse frater
filios

regno exuerat,
er

quum

suos

Romulum

Remum

prae-

'AX^avoiv, Tob<;

eXiriSa; avayvwptaa?,

spem recuperasset, fratrem ex


est.

insidiis toliere inslituit.

cpou

aSeX'Pe'{xovxarP(jauXov, iTreSouXsuae xaTocTou i^iou *0 xa\ yiyo^^ev. MTa7Te(Jt.']^aTvepi dvaipeaew^.

Idque factum

Nam Romulus

et

Remus cum

pastori-

(jievoi

IvTcx;

Y^p TOU(; vou.et<;, wpixrjaav Itii toc ^aaiXeta, xai Twv Oupwv elaeSiaaavTO, xai [ tou<; ] ucpiaTa^xExat auTOV tov 'A{xc)Xiov.

bus

quos auxillo advocaverant, regiam adorti fractisque


,

portis ingressi

resistentes custodes et deinde ipsura etiam

vou<; dv-/pouv, u<jTpov os

Amulium

interfecerunt.

[EKBIBA. A'-M'.]
VII. "Oti ""OaTiXtou Tou
*Voyj.riq
et<;

[E LIBRIS XXX-XL.]
VII. Hostilio

uTTcxTOu TTapaYevYiGc^vTo^; ex

consuleRoma

in

Epirum profecto
,

Tlieodoregi tra-

xai <l>tXc)arTpaTO<;, oi "IlTieipov, BeoooTO^; eTreSdXovTo tw ^aatXei TtapaSoup,dXt<TTa Ilepai^ovTe?, vaiTOV UTiaTOV. MeTaTcefxTroixevcov Bl auTwv tov Ilepaia

tus et Pbilostratus , Persei partibus addictissimi

dere consulem voluerunt.


sunt.

Confestim igilur Perseum arces.


,

xaTa Tayoq

Verum
,

Hostilius

6 [xev 'OaTiXtoi; (i) Xa6(>)v uiro^piav (xeT^XOe

suborta rei suspicione

noctu clam

vuxTO?, 6 Se Ilepaeui; uaTeprixc))? Tov uTiaTov auXXr^^eo)? dTTSTuy ev.

twv

abscessit

xaipcov,

t95<;

Trepl

ac Perseus sero veniens comprehendendi consulis

opportunitatem amisit.
VIII. Dionysius,

VIII. ^OTt Twv


T^

cpiXtov

nToXeij.atou Atovuato? 6 xa-

quemPetosarapinvocant, unus examicis

Xoupt.evo(; rieToadpaTrt^; (i) iTce^eipriaev

e^tStouoteTaOai

Ptolemaei,

summam rerum

ad se pertrahere

constituit.

7rpdY(Ji.aTa

Tiapb xai

t9)

xivSopaaiXeicz [xsYaXouq
Trepi TrjV
toT<;

Unde

in

magna regiam potestatem

discrimina

conjecit.

vou<; 7tept'aTr,aev layutov

y^P (xdXiaTa twv

Etenim

inter aulicos pollens


facile

quam plurimum omniumque


et imperitiam.

uXyiv xai 7rdvT0)v AiYUTrTiiov 7rpo^o)v, Iv

xaTot

tcoXeulov xtvSuvoK; xaTcppc)V7iae tcov ^aaiXeo^v djjLcpOTepo)v

Jigyptiorum

princeps, inpericulis beUicis contempsit

5id T

TTjv yjXixiav

xai

regem utrumque ob juventutem

Tum igitur
de
insidiis

tyiv

dTreipiav 7rpoa7roir,0i<;

oe UTTOTOu
)ktov,

simulabat se a Ptolemano seniore ad ca?dem civilem provo-

Steo)X Xc^YOV

7rpa6uTpou7capaxexXriaOai7rpb<;cpovov lacpu6t<; Ta^rXiqOri, cpdaxo)v l^riSouXeueIlToXejjLaiov uTrb tou dSeXcpou.


i<;

catum

esse

ac

rumorem

inter vulgus spargebat

cOaiTOV vetoTspov
8pafJt,o'vTO(;

^uv-

quae juniori Ptolemaeo a fratre struerentur.

Ad

hacc con-

Se tou ^rXiQOou^;
Itti

7rapo^uvOVTO)V

ToaouTov

to aTdStov, xat 7rdvT0)v waTe e7rt;)^eipeiv dv(2)

cursante in stadium multitudine, adeo cuncti exac^rbati sunt,

ut seniorem fratrem de medio tollere et juniori tradere re-

VI. Fol. 180, 5 10 r aTspYieeU] axopiMc, codex. In fine fragmenti de meo addidi, vocem tou? uncinis distinctam. Cf. Diodor. (VII, 3 a, 12 ) ap. Euseb. Chron. p. 212. VII. Fol. 180, 1116 r. Uberius rem narrat Polybius (Exc. Val. XXVII, 14), quem in posteriore hac operis sui parte exscribere solet Diodorus. Aulus Hostilius (consul 01. 152,3. 170.) in Thessaliam ad exercitum profeclurus in Epirum venerat, ubi apud Nestorem diversatus est. Is quid molirentur Tlieodotus et Philostratus odoratus , hospiti rem indicavit, qui confestim itinere per Epiruin relicto, navi Anticyrara vectus indeque in Thessaliam solvcns periculum evasit. Fragmentum ponendum post cap. V lib. XXX. Ceterum Excerpta Constantiniana multo uberiora fuisse, nec ut Nostrum illorura Excerptorum abbreviatorem a lib. VII ad XXX librum Diodori transiluisse patet. 1 6 [xe v 'O ctt i-

>>io<;] 6 p (xaTiAioi;

codex.

Toatpt?, aliorum.

16 r. I. IlToadpa7rt<;] Sic pro TreToadparyi? scripsi ad similitudinem nominis Ile180, 16 V. Pet \e\peien significat pertmens ad : ita ut Petosarapis sit per^inens ad Sarapin, quae estinterpretatio gr.Tci nominis Atovuaio;. Pro Sarapi, utpote deoinfero, poni etiam potuit Amentes ; quo nomine Dionysus gra?cus exprimitur in inscriptione ( Letronne, Inscriptions gr. et lat. de VEgypte, 1 , 390 ) , ubi IlT[jL7ra(xevTt xCo xal Aiovucrcp, llTvcjr,Tt To) y.at 'Ep{;.7i xtX. Ceterum de Dionysio hoc aliunde non constat. Ptolemaios inteliige filios Epiphanis, Philometorem et Euergeten II sive Physconera. Ex verbis xaTe^ppovrjae raiv paatXecov dfji^OTEpcov et dfx^oT^pot paaiXtxd; dvaVill.
:

FoL 180,

),a66vTq aToXfzi;, colligitur

de illis temporibus agi, quibus junctim fratres regnabant. Verlia YX^'P'^'' ^^ "^^ vEcoTipa) ttiv paaiXstav ita interprelanda snnt, ut Alexandrini occiso Philometore ad unum Physconem regnum transferre voluisse dicanlur. Ac similiter statuendum de verbis : TrapaXatiSdv^tv ixdXeuaE t6 8id6yi[ji,a xtX. Porphyrius ap. Euseb. p. 116 ed. Mai F. II. tom. III , p. 319. 386 ; Lelronnius 1. 1. tom. I ( cf. Clinlon. 19 sqq. ) fratres junctim regnasse testatur a Phi, p. lometoris regnianno duodecimo usque ad decimum septimum , sive ab Olymp. 152, 3153, 4. 170165 a. C. Idem sex annorum spatiura nobis concedunt fragmenta VII et IX , quorum illud ad an. 170 , hoc ad an. 165 pertinet.Ceterura jer annos 170-168 revera unus Physcon frater minor regnavit, quem Alexandrini , postquara Philometor inter Casiura montem et Pelusium ab Antioclio sibi constituerant Tum Philoraetor vi recuperare Epipliane prcelio victus erat,

regem (170). regnum, instigante et juvante Antiocho, tentavit. Mox quum Philometoret Physcon et ipsi Alexandrini consilia Antiochi, utpote ^gypti regnum affectantis, perspexissent de pace inter fratres convenit, et Alexandriam reversus Philomctor una cum Physcone regnavit ( an. 168 ). Quando orta sit discordia, qua effectum est ut ( 01. 1 53, 4. |H Philomelor a fratre uiinore regno pelleretur ( Diodor. XXXI dicere non habeo. Inter fautores ejus ipsum nostrum Dionysium numcrara , 18) 2. toh/ot. Qww (\q eo narrantur reforenda snnt ad an. 167 vcl 166. Fragmcntuni inseruerim post lib. XX.XI c. 15.
, )
, ,

EK TH2 irrOPIAi: AIOAiiPOr ^lKEAIQTOr


Se XeTv (3) [xev rbv TvpeoSuxepov, YX_6tpi(yai
TYjv ^ftaatXeiav, a.TZ(xyye'kOziGri<; Bkiri<;
)^YiVj^

xw veoixepw

giam potestateni

molireiiliu.

Cujus tumultus nuulio

in

Tapay^^eUTrjv au^aatXetav eTci^et-

aulam perlato, rexarccssito

Iratri se purgavit, miiltis la,

pacrtXeu?

{jLeTa7rea'|'ajjt,evO(;

tov aoeXcpbv aTveXoYeiTO


Trjv

crimis precans ne lidem haberet verbis ejus

qui despecta

[jieTa

oaxpuojv,

^^

TUKjTeuetv

xm

utriusquejuventute,sibi vindicare regnum studeret. Quodsi


vero metus adhuc et dubitatio aliqua menti inhaereret, dia-

TaTcecppovrixo^Tf

xapouvTt (TipeTepiffaaOat, xal T^q aacpoTeptov :?iXtxia(; ei S' eTt SkttcxCwv Trj Siavota cpoSrJTai,
auTbv
exe'Xeucre

7rapaXa[ji.Savetv
cxp/rjV.

xat to StctSriaa xai

dema ipsum summumque imperium assumere


statira

jussit.

Sed
,

Trjv

Tayu

8e tou

[Aetpaxiou

Tbv aSeXcpbv cxttoXuovtoc;

puerulo a suspicionis crimine fratrem absolvente


veste regia induti in vnlgus prodeunt, eoque

Trj^; u7ro']^ia(;,

cx}x^()Tepot paatXtxa<;

avaXaScjvTe? cjToXa?
TrotouvTe^; Tracyiv, wc;

ambo

palam

e;rjXOov ei;

to TrXrjOo;, cpavepbv

faciunt

omnibus

se

concordes

esse.

Sic Dionysius ausis

6[xovoouatv.
exTToStJjv
7ro'iJLevo<;

'0 Se Atovuaio?
eTTOir.ae.

a7roTU)(^())V

t^? e7n6oXrj<;
5ta7re[jt-

suis excidens e conspectu se subducit.

Ac primum

quidera

eauTbv
eTreiOe

Kai Tb

[acv

TrpwTOv

milites

quos ad rera idoneos esse putaret, arcessebat, iisque


ut

twv aTpaTttoTtov twv

tou^; otxetoui;
et<;

(XTCoaTa(4)

persuadebat,

communes haberent

spes

defeclionis.

aeoj? xotvojveiv
/o)^ri<j'XQ

eX^rtSojv eiTa

'EXeuatv

cxva-

Deinde Eleusin se recipiens adjungebat

sibi studiosos reruiH

'KpoG&U'/txo Tou? vewTspt^etv 7rpoatpou[i.evou<;, xat Twv Tapa/^o)Swv aTpaTioJTwv a0pota6'vTa<; (5) et^;
TeTpaxta-/iXiou(;.

novarum atque
lia

milites seditiosos,

'0

congregati sunt.

quorum ad qualtuor milRex autem educto contra eos exercilu

Se (SaatXeix;
[Jiev

7c'

auTOu;; aTpaTuaa<;
Bs.

xai

vtx7^aa<;

xai Touq

(xveXiov tou<;

oico^a^;, auvr]-

prcelioque victor, hoste partim occiso partim in fugam con-

Tb peTOpov vcxY^aae Tbv Atovuatov Y^fAvbv Stavi]^aaOat tou TcoTatjLou, xat Trjv cxva/_ojpriatv ei<; tou? AtYU7CTtou(;
7rotr,acic[jLevov

verso , ipsum etiam Dionysium eo redegit , ut Kiium fluvium

nudus natando

trajiceret et in superiora ^Egypti sereciperet.


,

cxvaaeietv

toc

TrXrjOr,

7rpb<;

(X7ro'aTaatv.

Hic quoque ad defectionem Dionysius plebem excitavit

et

ApaaTtxb<; Bk

wv xai

[/.ey<xkT^<i oiTiooojri<; TeTeu/^()j<;

7rap'

quoniam

vir erat strenuus

magnaque ab

ipsis igy[)tiis be-

auToT^; AtYU7rTtoi<; x<x/h ttjoXXouc;


pouXo{jt,e'vou?.

ea/e tou? xotvo7rpaYtv

nevolentia excipiebatur, brevi multos sibi consiliorum socios

comparavit.
IX. Artaxias
lui

IX.
(XTToaTai;

"Oti

'ApTa^ia<; 6 Trj^ 'Ap[JLvtai; ^aatXeu^;, 'AvTtc)/ou, ttoXiv exTtaev e7rwvu[j!.ov eauTou,


"^O Se 'Avtio/o<;

quum abAntiocho M.
sibi

defecisset, rex

Armenia3 factus est, urbein

cognominem
(

condidit,

xat

Suvaij(.eis aSpoct; (juvr^^fxyev.

ta/uojv

multasque copias
ditionem contra
coegit.

coliegit.

Antiochus

Epiplianes) vero, tunc

xaT* exetvoui;
Xeojv,

tou<; ypc^voui;
e7r'

(Oi;

ouSeU twv

(xXXo)v

^aat-

temporis potentia reliquis regibus omnibus superior, expe-

eaTpdcTeuaev

auTbv, xai vtxr^aa? :^vtXY>taae

eum

suscepit victumque facere imperata

TToteivTb 7rpoaTaTT()[jt.vov.

X.
atv.

''Oti TrcxXtv (xXXr) xivr,at(; auvaTrj xaToc


[jL7raouarj<;

t:^,v

0r)-

X. Rursus
nis

alia seditio conflata est in

Thebaide, defectio-

atSa,

6p[JL%

xo1<;

^rXr^Oeat 7rpb<;

(X7r(3ara-

impetu multitudinem corripiente.

Cujus compescenda'

'O

oe paatXeu? IlToXe^jLaio;; dva^eu^a?


[jlV

7r'

auTOu?

caussa multis

cum

tqc [jLTOt TroXXrj^; ouvdc[jLew(;,


5c<;

aXXa
(1)

copiis profectus Ptolemseus reliquas quifacili

[JLepr]

t^<;

^aStox; 7rpoar,Y0CY6TO- t^(; Se

xaXou[jLvri?

rjSaiIlavwv
,

dem partes Thebaidis

negotio ad obedientiam reduxit;

7roX0)(; p6rixuia<; 7ri tivo<; (2)

cxp/aiou /w^i.aTO^;

xat

Panopolis autem, urbs in aggere

quodam antiquo sita, quum


Plo-

8oxouar]<;

6/upa<;

ct^ TauTriv 01

SuaTrpoaiTOu, auvopa[jLov TrpaxTtxwTaToi Toiv (xcpaTrixc)TO)v. IIto-

ivat

Ix

propter aditus difficultatem bene munita csse videretur, in

hanc strcnuissimi quique defectorum sese receperunt.

oouTOvjToaouTtovcod.

~3.

(xvsXeTv

](XVXT cod.

4.

eU 'EXeuatv] eUsXeucnv
:

cod. Eleusis est xcofxuSpiov AXslavSpeia?,


(

(xOpotaOsvTcov cod. IX. Fol. 180, 1721 V. ApTot^y]?, qu(3d defendere possis loco Plutaichi in Lucnll. c. 31, ubi ApTa?a, 'Apx(x?av. Veruin ApTa^ia; est apud Stiabon. XI, p. 528, Appian. Syr. 45. 00, et Polybium XXVI , 0, 12 et ap. ipsum Diodorum fragm. XIV. Artaxias,. Antiochi Magiii hi Armenia pra-feclus, lego a Homaiiis vicl'> ( IDO a. C. ), defiMit,

Meminit loci etiam Livius XLV, 12 Ad Eleusinem transgresso lucus quatluor miUia ab Alexandria ahcst^ legati Jiomani occurrunt. 5. (xOpoiaesvTa^;]
ul Suidas ait v. KaXXtjjLayo^;.

ApTa^ia^] cod.

Antiocho Epiphani), qui

dicunt, consilio Artaxala urbem ad Araxam condidit (Stiabo et Plutaich. I. 1. ). Regem (jui Arlaxiain iinperala facere coegit, intellige Antiochum Epiphanem, de quo Appian. Syr. 45, p. 197 ed. Didot. 'EaTpdTeucrs Ss xal im 'Apxa^iav tov 'Aptj.vta)v [iaaiXea, xal auTov eXcov eTeXeuTricrev. Cf.idcm ib. c. 6G. Celerum de capto Artaxia apud Diodoriim dimissus esse ab Anliocho putari dchet. Sed niliil, sed de imperatafaccre coaclo. Qiiodsi igitur vere
et llannibalis, uti
:

captus est,dein

<

oniplura in Sjriacis Appiani

parum

acciiiate tiadi viri docti queruntur.

Mortuus
).

est Anlioclius

anno

'io

a^a) Seleucid.
irpo; tou? (xv(o

(Maccah. 1,6, 10. Joseph. A. J. XII, 9, 2), sive 01. 104, 1. 104 a. C. f;aTp(X7ta? suscepil an. 147 a;ra! Sel. ( Maccab. 1, 3 37. Joseph. XII , 7, 2
104 ned(;scendamus, impediunt fragm. sequentia. Inserendum postlib. X. Fot. 180, 21 y. 181 , 1. T/ic oe] xai Trj; xaX. codex. /'.

(anno exeunte). Expeilitionem

r^agmcnlum assignamus

an. 105.

Ad annum

cap. 17. 2. llavcov... t tv 0?] IHvo^v TtoXeto; PeSrjxiav <7tTtvocodex, ciijiis in margine crux corruptelam notans. Ilavcov TtoXt; sciibitur etiam apud Strabon. p. 813 : IIav(ov ttoXk; , XivoupYtov xat X'.OoupY<''>"' xaTOtxta TiaXatd. Ap.id iJiodor. I, 18 et Stephantim IJyz. legitur llav6<; 710X1;; ap. Plolenueum UavoiToXt;. Nomeu urhis /^.gyi^tiiim, sec. Oio.lor. 1. I. Xejjiixd), vel iit ait Herodotus II, 91 , XsiV-? ; ">'<- Ahlicnijn sive

XXXI

Alihmim. De

silu ejus et ruinis

vide quos laudant BfChr. ad

Ikrodotum

1.

1.;

Korbigcr.

AU. Gcogr. U,

p.

789.

Quibusaddo

EXCERPTA EX HISTORIA DIODORI


8k [xaiirepjr/iv ts ocTrovoiav lv[voYi(Ta(; J Aiyu^XejJiato^ (TuvicTTaTO ttoxat TotJ tottou 7rTit)v 6/upo'TYii:a , (3)
leinaeus

SICULI.

xi

quanquam

reputabat secuni et oppidanorum per,

^B ^P Xiopxtav xai

tV

ditam audaciam
tuit, et

el loci firmitatem

tamen obsidionem insti-

Ttaaav xaxoTraGeiav uTTOf^eivac; expaTyjae

TTJf;

tzoXvjK'

xai xoXotaai; touc aiTiouf;

iTvavriXOsv

ek
*

nullasnon molestias perdurans tandem urbcpolilus

est

punitisque defectionis auctoribus rediit Alexandriam.

'AXe^avSpetav.

XI. "Oti
ktX
(2)

(xeTot

T^vTt{xo0e'ou

(1)

dva{peoiv TairXr^Or,
xaTot tyiv 'AXeF,ctv-

XI. Post caedem Timothei populus Alexandriae irascens


regi propter ea qua3 contra fratrem

Tw
eTrl

paaiXei Sudj^epaivovTe;
toTi; TeToX{Air]iji.voi?

ausus erat

regia mi-

Spetav

QepaTtetav t^^v ^aciXix-^iv Trepie^aTraaav

xaTot TaSeXcpou , ttiv xe xai tov TrpeaSu-

nisteria ei

ademerunt et seniorem Ptolemaium e Cypro revo-

ex t^(; KuTrpou {AeTeiTe^aTrovTO, Tepov llToXejxaVov XII. ''OTt Trji; Ko{X{i.aY'5QV^<; eViaTaTy]; nToXe(jt,aToq,
Ti
fx^Jiv

carunt.
XII.

Commagenae

pra^fectus Ptolemaeus

jam priusSyriae
illis

paaiXe'(ov,

xai 7rpo'Tspov xaTa'|ppov7iaa(; twv Hupiaxtov duoaTotTTi^; lye^veTO, xa\ Siot tou? iBiouq exeii7\(; /.^Jpot^;

regum auctoritatem contemnens

defecit, et

circa
fidens

vwv TrspieaTraajjLsvwv, dSew^;


IKxXkjiol 7riaTeuo>v TaT^;

ISuvdaTeuae,

suas in Syria res distractis, locorumque

maxime

twv TOirwv 6/upoTriaiv xal ou

munimentis , secure principatum regionis tenebat.


vero hisce commodis contentus , coUectis copiis
in

Neque

xap7rou(jLevO(; ty) TrXeove^icx Taur/],

auvayaywv

5uva(j.iv
zriq

Melitenen

ivi^ylew

ets ttjv

xaXou(ji,evr,v

MeXiTYiv^v,
utto

ouaav

quam vocant

Cappodociae regionem Ariarathac subjectam

KaTnraSoxia^; xal
TOU(; uOe'TOU<;

TeTaY(Ji.cvr]V

'ApiapdGy]v,

xat
invasit et loca situ idonea praeoccupavit.

Verum

Ariara-

7rpoxaTs'Xa6e

To'7rou<;.

Bl i-K auTOv (JieTa 7roXX?ig Suvd(jLeo3(;

2TpaTeuaavT0(; 'ApiapdOou, dvs-

the

magnum

contra

eum exercitum

educente, in suam

yojpr]aev

eii;

Trjv lotav BTZoi^yioLv .


t-^<;

regressus est provinciam.


Ar]tjLr]Tptov
(jlovov toix;

XIII. "Oti YVwaOetar,^;


TpiOTr^TOi;

7rpb(;
(jiri

dXXodXXou?

XIII. Ubi

compertum

erat senatura

Romanum
reliqui

alieno a

Twv 'PwfjLaiwv, auvsSr]


ir^c,

Demetrio animo esse , accidit ut non

paaiXeT(; xaTacppovrjaat

auTOu ^aaiXeia^;, dXXot xai


oe

modo r^es

Ttva? Twv

utt'

auTOv

TeTaY(Jt-voiv

cpaveaTaTOi;

Ti[t.txp-/o<;.

'Hv

aaTpaTTwv* outoc; to

(r)v t^v

7riyi)to<;

potestatem ejus regiam contemnerent, sed subditorum etiam

(J.V

nonnuUi satraparum.

Quorum

princeps erat Timarchus,

Letronnium

3. evvorjaa?] ev codex. Addidi xaiTrep. Possis etiam ev o-joevl XoYtoTrotouJourn. d. sav. 1840, p. 608. talequid. Seditionem Iianc exarsisse puto anno post eam, quam Dionysius excitaverat (fragm. VIII). Tribuenda anno 165. Ptolemaius n. I. inlelligendus est Philometor, qui exeunte hoc anno vel initio anni sequentis a Phy-

in

(jlvo(;twv Aly. vel

scone regno ejectus


riore, et

est.

quum

in IIap[jL6oXYi

Ceterum quum e noslro loco liqueat Ptoleraoeum circa an. 165 bellunv gessisse in ^Egypto supeoppido (Tcbot ^Egyptiace, Debout hodie ) ad Nili ripam occidentalem paullo supra Philen sito,
:

Ptolemaeus Piiilometor TrpoTruXov templi dedicaverit, in quo hajc exstabat inscriptio ( Letronne 1. 1. I, p. 18 ) TTrep paaiXews IlToX[jL[atou xal pa](7tXic7(jrii; KXeoTcaTpa; [x^; paatXetrii; (xosX^^;] xal Yyvatxoi; Gediv [4>tXo[JLriT6p]a)v, 'lai^i xai ['0](T[tpiot xat Tot<; (Tuvvcxoi; Oeot;] , quam inscriptionem ad annum 165 referendam esse Letronnius demonstravit veri sane similli:

mum est

propylum istud pro reportata de rebellibus victoria dedicatum, atque pra^sidium oppido ad arcendos ^lhiopes rebellium fortasse socios, tunc esse impositum denique Tebot oppidura hinc traxisse nomen nape[i,6oXri;. Haud ita longe
,
,

, pronaum Antseo dedicavit Philometor, eodem fere, ut Letronnio ( 1. 1. p. 94 sqq. ) videtur, tcmpore. De hac igitur eodem modo ac de altera dedicatione statuerim. XL Fol. 181,15 r. 1. Tt[ji.o6eou]Tou [jloOeou codex. Timotheus a Physcone interfectus procul dubio idem est cum eo, quem Ptolema^us Philometor de Coelesyria cum Antiocho Epiphane contendens ( 171 a. C. ) Romam legatum miserat. Dc nece ejus aliundenon constat. Neque illud traditur, quod ex h. 1. coUigitur, Philometorem a Physcone pulsum in Cyprum se contulisse. Omnino nonnisi paucissima de his accepimus. Livius Epit. lib. 46 Ptolemceus Jigypli rex pulsus

a Panopoli sita est Antaiopolis

ubi item

regno a itiinorefratre, inissis adeum (ad M. iEmilium Lepidum senatus principem) lcgatis, restitutus est. Porphyrius ap. Euseb. Chron. p. 116: 'A^patpcOsvTa Ydp t^; dpx^? '^ov TrpscrSuTepov utto tou vewTepou xaTaYoucrtv ol 'Pa)(xatot. Diodorus ( XXXI, 18) et Valerius Maximus (V, 1,1) ipsum Ptolema^um misero habitu Romam venissetradunt. Reditum ejus in /Egyplum pra!ter nominis Romani auctoritatem etiam llagitia Physconis accelerasse n. I. docemur. Quo tempore ab Alexandriuis e Cypro revocatus est, Roma jam redierit. In regnnm reversus Philometor culpam fratri condonavit Cyrenasque conccssit 18 4 XL 12 Liv. Epit. 47 ). Pertinet res ad an. 164 a. C. Fragmentum collocandum post antecedens. ( Volyb. XXXI , Quae ap. Diodor. XXXI, 33 leguulur, non pertinent ad haec tempora, verum ad bellum an. 156 inter fratres gestum, quod 2. Aut excidit aliquid post v. TtXrjOn, aut delenda est Physcon Cyrenarum regno continere se noluisset. particula xat. 13 r. De his aliunde nihil constat. Pro MeXtTrivvJ codex MeXtTtv^. Cappadocite rex aut Ariaratlies IV XII. Fol. 181, 5 163 exeunt. a. C. ) aut Ariaratlies V ( 163 133 a. C. ). Probabile est Ptolemffium defecisse turbulentis illis tem( 220 poribus , quai mortem Antiochi Epiphanis ( 164 a. C. ) sub Antiocho Eupatore puerulo in Syria subsecuta sunt. Itaque Ariarathem intellexerim eum qui anno 163 Cappadociae regnum suscepit. Eidem anno vel sequenti fragmentum nostrumadscribendum est. XIII. Foi. 181,1 4 r. v ] Intelhge Deraetrium Soterem, Seleuci ISi, 5 y. A r, r, t p Philopatoris filinm, qui obses Romae detinebatur. Is (juo tempore Anliochus Eupator in Syria Epiphani patri successit, a senatu petiit, ut in rcgnum, ad ipsum potius quaui ad Antioclii liliuiu pertinens a Romanis constitueretur. Verum non obsecundavit sed obsidem porro etiam Romai detinendum esse senatus censuit;nam inagis conducere rebus suis videbat penes Antiochum pueridum
, , , ;

[jl

fjuani penes

Dcmctrium adolescentem strenuura regiam

in Syria esse potcstatem (Poljl).

XXXI,

VI; Appian. Syr. 46).

XII
MtXr^dtOi;, 'AvTto/ou

KK THl inOPlAl AI0A12POV


2s

iilKKAIliTOr.
quo
sa)~

tou 7rpo6eSaaiXguxdTO<;

cpiAo<;,

Milesius genere, famillaris regis praeeedentis, pro


pius Ipgationes ad

8; TToXXaxig
t:^,;

i<;

Tr,v 'Pco{ji.y,v 6^a7rcrTaXu.evo(;

TrpecSeu-

Romanos

obiens ingentem calamitatem in


vi pecuniae instructus se-

SisipYaaaTO ttjV ffUYxXyjTOv yp7)aaT0iv yotp ttX^Oo? xofxiCoov eowpoSdxei tou? (JUYxXr,Ttxou<; xai
(jtaXiaTa toui; toT?
Sdffectv eoeXeaJ^ev.
Xou(; e^^tota^daevo?

TToXXa

xaxa

senatum

intulerat.

Nam magna
el eos

^ioi? aff6evet<; uTrepSaXXdjjtevo? Tai?

natum corrurapebat,

maxime quibus

res efat tenuis

Aia
xal

Se tou toioutou TpdTrou iroX-

donis cumulans inescabat.

Quo

pacto

quum

multos

sibi

8toou<; uTToOeaeK; aXXoTpia<; t^(;

conciliasset , et sentiendi agendique principia a


institutis aliena introduxisset
,

Romanorum

'Pojfjiaitov atpe'aOj?, IXufjtv^vaTO

to auveSptov, auu,rpaTovto<; eucpueaTa-

integritatem senatus vitiare

TovTO<;

'HpaxXeiSou raSeX^ou, TiavTOJv


TauTr,v Tr,v j^peiav.

Tou

Trpbc;

Tw

Se auTco

TpdTroj

xaTa

cceperat, adjuvante Heraclide fratre, viro ad ejusmodi ne-

Tov e'veaTcoTa xatpbv aaTpa7rr,q My]Sia(; xaTTJvTviaev et^; Tyjv 'Po){jir,v, xai TroXXa tou Ar,u.yiTpiou xaTrjYOpioaai;
CTreiae tyjv Quyy.XriTO)/ 86yu.a. Trept

gotium omnium maxime idoneo.

Similiter circa baec

quo-

que tempora
tisque

iste

Medioe salrapa,

Romam

profectus,

mul
,

auTou OeaOat Totoueivai (2).


tviv

Demetrium criminibns onerans,

persuasit senatui
:

Tov* TiiJLap/cij* evexev*


eirapOei^;

auTwv (iaatXea

*0 Se

ut decretum.sibi scriberetur hunc in

modum

Senatus

tco

SdY!J.aTi

auveaTiqaaTO xaTia
eTroiv^aaTO
(3)

MviSiav

Timarcho regiam

in

Media potestatem habere permisit.

aTpaTdTreSov a^tdXoYOv

Se xai

autjLij.aj(iav

Hoc

xaT^

A7){xr,Tpiou Trpb^; 'ApTa^iav

Tbv ^aatXea 'Ap(i.xaTa7rXrj;atjLvo<;

elatus decreto, exercitum

haud mediocrem

in

Media

via?- eTi Se toc


Siht.

Trpda/wpa twv eOvwv


Tyj^;

collegit,

etcontra Demetrium societatem

cum

Artaxia Ar-

TO

^apo?

Suvaueoji;, xat

7roXXou<;
Jto^t

u^TTQxdou?
Tr,<;

meniae rege contraxit, et fmitimis populis copiarum mole


perterritis
,

TToirjaa^; wp|jt.y]av ETri


\s.ia<;

Tb ZeuYI^-a,

TXo<;

^aai-

multis etiam in potestatem redactis ,


est.

Zeugma

EYxpaTr,? iyiwe-zo.

versus tetendit, ac postremum regno politus


6 ^aaiXeu^;
7rt
t5)

XIV.

"Oti

Eu[Ji.vr,(;

xaTa Tbv
t^<;

'ApiapaOriv X7rTo')ai (i) a^reuSwv iSia?


ai:pop{jt.yi(;

[iapuvdtji.VO(;

(2),

xai Sii

graviter ferens et
arcessit

XIV. Eumenes rex Ariarathen regno pulsum (Attalus^ motu proprio ulcisci Demetrium sludens ,

a[Jt.uvaaOai

Tbv

Ar,tjt.7^Tptov,

{jiTe7r'u.<]/aT0 (jt.ipaxtaxov

xat

Tr,v ;?jXixiav (3)

Tiva,Tr,v 6[jL0idTr,Ta Tyj^o^pew^; xaO' u7rep^oXr]v 'Av6{jt.otav ejoM-za

puerum quendam

qui

quum

oris specie

Antiocho

(Etcpatori), priori regi Syriae, simillimus et ejusdem fere


aetalis esset
,

Tid/^tjj

Tw

7rpdTpov peSaaiXeuxoTi t^(; Ilupta^;.

Ate-

Smyrnae degens se filium Antiochi

Epipha-

est illa, quam Diodorus dicit, x&v 'PcofjLato^v tz^oq Avi(X7ixpiov (xXXoTpioxrj?. At Demetrius clam Roma aufugit (an. 162 exeunte), et Antiocho ejusque tutore Lysia interfectis, regno potitus est (Polyb. XII, 19 sqq. ; Appian. 47; Liv. Ep, 46; Justin. XXXIV, 3; Maccab. 1,7. H, 14; Joseph. Ant. Jud. XII, 10, 1 ). Deinde Timarcho rebelle devictoin imperio confirmatus Romam legationem misit. Appianus Syr. c. 47 Kal Se^afxsvtov auxov (tgv Ay]{jLYJTpiov ) (X(T[jiva); xwv lu-

Haec

pwv, ^p/e, Tov T Au(7tav xat to TratStov eTi:' auTw SiajpOetpa?, xat 'HpaxXetSyiv exSaXwv, xai Tt[JLapj(ov eTravtaxd^jLEvov (xveXwv, xai T(XA>,a 7:ovr,pa)i; xy\z RaSuXoivo; yjYOUfJLevov 9' w xai SwTT^p , (xp^afxevwv tc5v RaSuXwvitriv, wvofxdaGr]. Kparjvdjxevo;

8s TT^v dpyjjv 6 Ar,{JLr,Tpio? aTS^avov te 'Pa)[JLaiot? d7i6 xpuacSv jj.upta)v, /apiaTir,ptov xtX. Legationem hanc etiam ex Polybio ( , 6 ) , quem Diodorus ( XXXI , 29

xaTd Tr,v pve' 'OXu[i.7rtd6a (vH tionem esse debeant media, ad

a.

C.

).

annum

Tcap' auToT; 6[j.y]pia; , ene[L^z exscripsit, novimus. Missa esse dicitur Igitur quae nnstro fragmento traduntur, quum inter fugam Demetrii ^et legaIGl pertinuerint, eaque in editis Diodori inseruerim post lib. XXXI, c. 27. De

ty]; ttote

XXXH

et Heraclida praeter allata apud Appianum c. 45 leguntur haec lupta; xai twv Trepi auxyiv eGvwv eYxpaxo)!; ^pye Antiochus Epiphanes ) , aaTpdTr/iv ^ev exwv ev RaSuXcovt Tt[j,apy_ov> eTri Ss xaT; npoaoooici 'HpaxXetoyiv, doeX^o) [xev dXXriXotv, a.[).<fuy ce auxou Yvo[Xva) TiatStxd. Heraclides noster idem est cum eo, quem Antiochus Romam legatum miserat ( Polyb.
:

Timarcho
(

1,1 etl8,l),et quipostea (aDemetrio ejectus) Romam venit cum Laodice et Alexandro Rala, quempro filio Antiochi Epiphanis venditans Demetrio Soteri opposuit. V. Polyb. XXXllI , 16, 14 , ubi verba 7rotou[xevo; Se xy-v TiapeTrtoyi[xtav (xeTd Tepaxeta; d[xaxai xaxoupyta? eveypovt^e, xaTa(7Xua^6[j.vo; Ta Tcepi Trjv auyxXyiTov, optime concinunt cum iis qu;e Diodorus de indole Heraclidis refert. Ceterum quum Timarchus Milesius sit nescio an oriundus fuerit ab Timarcho Mi-

XXVHI,

lesio,

cujus tyrannidem Antiochus Deus everterat

oa)Xv MyiSoiv PaatXea eTvat,

2. Locus corruptus. Verti Appian. Syr. 65 ). [ r\ auyxXrjTo;] Tt^j.dpyo At plura excidisse videntur. 3 Artaxias probabiliter idem est cum eo, (lui fr. VIII me(
:

inoratur.

130 a. C.}, quum Demetri V Phllopator ( 163 regno spoliatus est a Denietrio, qui Holopliernem ab Ariarathe fratre ejectum, in Cappaddciam reduxit. Pulsus Ariarathes Romam se contulit ( cf. fr. XIV; Diodor. XXXI 28. .{2 Polyb. 111, 5, 2. XXXH, 20 ; Justin. XXXV, 1; Appian. Syr. 47) aestate anni 158, sed vere demum anni sequentis, 7iaptXy)96Ta)v Td? dpy^d^; twv Tiepi tov Se'^Tov 'louXtov, senatum adire potuit. Haec accurate, uti solet, Polybius XXXII , 20 cf. Clinton. ad an. 157 ). Piobabile igitur Ariarathen ( regno pulsum essevereanni 158 vel cxeunteanno 159. Huic veroanno 159 Clintonus ( tom. III, p. 406) mortem Euraenis H et initium regni Attali II assignat, recte utique. Itaque vix otium erat Euujcni ad subornandum Alexandrum. Quare aut lides non est testimoniis, quibus Clintoni supputatio nititur, aut contra quam vrrisimilc est ad annum 1 60 Ariarathoe fuga referenda, aut denique erravit vel Diodorus vel ejus excerptor, pro Atlalo ponens fratrcm ejus Eumenem, de (juo in proxime antecedentibus sermo lueril. Quod poslremum posui, verum esse ex iis colligis, quje in secjq. leguntur hiiecce auverctXyiipOeii; Se Iv Ttai aTevoywp. utt' Eu|Xvou; toO tots paaiXio)?. Igitur quo lcnqwre puerum Ophanes recepit , non amplius erat rex Eumenes. Huc accedit quod apud alios scriplores in hac rc non 2. [^apuv6[xvo; ] Attalus Stratoniccn filiam Ariarathx* uxorem habebat. Slrabo XHI, Eumenis, sed Attati mentio fiat.

XIV. Fol. 181,

20

y.

1. 'A

piapdOouexTrTwaet]

Ariarathes

affinitatem et amicitiam ex voluntate Senatus R. recusasset

EXCERPTA EX HISTORIA DIODORI


lauTOV 'AvtpiSe 8' ouTOi; ev ^SfAupvyi oiaSeSaioofxevoc; fidyou Tou paffiXsto? uibv eivat, xai Ttapa TroXXoiq
iri<rTSudu.evo(; Sia Tr)v 6[xoto'Ty)Ta.
t<;

SICULI.
itl

Xllf
proptcr
siinilitudinem

nis) esse dictitabat, nec paucis


illam peisuadebat.

Hunc
et

igitur, ubi

Pergamum

veneral,

'12<;

Se Trapeye^veTO

diademate ornavit
misit in Ciliciam

IIe'pYatJi.ov,

ix6i7^r\aev U) auTOv oiaS-^fjiaTt xai


paaiXeojt;

reliquo apparatu rei;io instructum

t^
ad

XotTT^

7rpo(TY]xou(Tr]

TrepixoTT^.

Kai
tco

Trpd?

Ophanem quendam

qui

quum

de

Tiva Twv KiXtxtov

e'n:e[xv['evdvo|/,aCd[j,evov (5)

'Ocpavviv.
A'/i[jt.r,-

causa nescio qua simultatem adversus Demetrium suscepisset, contra vero in

OuTO?
Tpioj,

Bl

ex Tivo? atTiai; Trpoaxd-jtai;

[xev

temporum

angustiis

quibusdam olim
esset, ut

(7uv67rtXyicpOct; (e)

oe ev Tiai aTSVo/ojpouijtevoti;

tou To'Te paatXeoJc, xaTot Xdygv xatpoi? U7r' Eu[jievou(; 6v [jL^v aXXoTpto)? SiexetTO, irpbi; 8v Se cpiXav7rpb<;

ab Eumene, qui tunc regnabat, sublevatus

consenet be-

taneum

est a

Demetrio alienus, in Attalum propensus


Ciliciae

OpoWoK* ek
(jieipaxiaxov,

S^

"/.wpiov

TYJ^;

KtXtxt'a<; Se^a[jLevo<;
et<;

tov
[xeX-

nevoluserat. Is igitur, puero in castellum

recepto,

SieSioou Xdyou^;

Trjv

^upiav,

6i<;

rumores per Syriam spargebat, juvenem iilum

in

regnum

XovTo;

e7r\ t:^,v
iStfjj

TraTpoiav apy-^v xaTtevat tou [Jietpaxtt-^,v

(Txou (juv
feTti

xatpw. Oi Bl xaTa
^affiXeojv

paternum rediturum esse tempore opportuno. In Syria

2uptav

Oy^^XotTaTi;

T(ov

TrpoTeptov

cptXavOpoiTrot?

evTeu^eat

autem multitudo propter priorum regum

affabilitatem tanto

tou Papeoj<; ecpepov

Av][Jt.r,Tpiou t^^v aucrTr,pt'av (7)

xai Tb

aegrius tunc ferebat austeritatem Demetrii. Quapropter

mu,

Twv

cTrtSoXtov opaartxdv.

AtdTrep otxeTot xriq [jt.eTaSo-

tationis cupidi et exspectatione rei optatae suspensi erant

X^(; dvTec,, [jt.eTeojpoi TaT<; 7rpoa5oxo:)[jt.evai<; IXTriatv r,aav,


6)(;

auTtxa

u.(xka.

[jt.eTa7rsaou[jLe'vyi(; t^(;

e^ouaia^;

ei<;

Te-

quasi

jamjam

regia potestas in

manus

mansuetioris regis

transitura esset.

pov 67rieixe'aTepov paatXsa.

X V. "OTt 01 'Opo',pepvou TrpeaSeuTat a7rb


)^d[jt.evot,

'Po')tjt,ri(; avepxai xaToc Tbv TrXouv l7rtSouXetjaavTe<; 'A ptapaOrjV

XV. Oropbernis

legati

Roma

redeuntes

quum

inter na-

vigationem prope Corcyram insulam insidias Ariarathae


struxissent, spe dejecti et ipsi insuper ab Ariarathe occisi
sunt.
paratis
fugit

rtepl

Kdpxupav, auToi TrpoaavrjpeOriaav


Bk xat
Trept

uTrb

*Otjt.ot'o)<;

KdptvOoveTriSouXyjvxaT'

'AptapocOou. atjTou au-

Similiter
,

ad Corintbum

insidiis

jussu Oropbernis
ef-

aT'/iaa_uevoiVTtov TOu'Opocpepvou,xaiTatJTriv 7rapaSdioj<;


otsx'^UY(5jv otsaojO'/] 7rpb<;

bas quoque Ariaratbes praeter exspectationem

XVI.
p.

Tbv "ArTaXov et? rb Ilepya^xov. Ix twv o/Xojv ''Oti T(o TrocXiv Ar,[Jt.riTpi'(j)

ac salvus Pergamiim ad Attalum pervenit.

XVI. Iterum ex vulgi odio regni amittendi periculum

624. TYiv fjXix lav] Eusebius Arm. p. 187 Epiphane Antiocho adhuc superstite, regnum adibatfdius duodennis Antiochus cognomento Eupator, qui anno uno mensibus sex cum patre vivebat. Igitur mortuo A. Epiphane, an. 1G4 annum iniisset deciraum quartum, ac moriens an. 161 exeunte vel 160 init. annos septemdecim , an. 158 undeviginti natus fuisset. Ceterum ab Eusebio differt Appianus Syr. 46, sec. quem Antiochus eTsXEUTrjaev evvasTE!; TiaiSiov (xtcoXittcov. Idque nielius quadratcum verbis Diodori (jLetpa/taxov tivcx. Juvenis bic est ^/ejrawcfer /. Quae boc loco de eo narrantur, aliunde minus nota sunt. Quomodo postea Heraclides effecerit, ut rex Syriae Alexander a senatu Romano crearetur, fu:

sius narrat Polybius


1

XXXIII

ita

habet

Itaque adjuvantibus

16, paucis remtangunt Liv. Epit. 52; Appian. Syr. 67; Atbenacusp. 211, A. Justinus et Ptolemceo rege Aigijpti et Attalo ( non vero Eumene ) et Ariarathe Cappadocite
,

XXXV,
,

a Demetrio

armis

lacessiti, repeteret, et ne

subornant Balam quendaniy sortis extremcF juvenem qui Syrioi regnum velut paternum quid contumelice deesset, nonien ei Alcxander indititr. genitusque ab Aniiocho regedicitur.

7. otuaTripiav

4. ex6a|ji,r,<Tv] x6a[JLtav cod. --5. 6vo[ji. ] 6vo[jLdc!^tv 6. aijTo? cod. 6. auvETtt ] De isti rei,ns indole plura vide ap. Josephum. Anl. Jud. XIII, 2, 1.

Xrj^O

el

;;]

ouvaTroXrjCpOsi; cod.

26 V. 182, l r. Eodem fere tempore quo Ariarathes Romam profectus est ( v. supra ), etiam Orophernes Timotheum (bujus Diodorus quoque meminit XXXI, 32 ) et Diogenem, qui donis gratiam senatus captarent et ad accusationem Ariarath&e regnum repetentis responderent. V. Polyb. XXXII, 20 ( 157 a, C. ). Decretum senatus affert Appianus Syr. 47 'PtojjtaioK; S6xi (Jisv w; (iSs^^^ou? 'AptapdcOriv xal 'OXocpepvYiv paatAEvetv 6[jlou. Quo responso haud contenti legati insidias regi strnxerunt, quarum ncstro loco mentio fit. Fragmentum boc cum antecedente insere post lib.

XV.

tol. 181

iegatos miserat,

XXXI, c 32. XVI Fol.

182 \ r. 182 25 v. E primis fragmenti verbis patet, sequentia non eo loco, ubi de bello contra Andriscum a Romanis gesto agebatur, sed in Demetrii Soteris historia esse narrata. Ultimum de regno periculum quod propter odium subditorum fatale Demetrio fuit ( Joseph Xlll 2, ), ab Alexandro Bala venit, cui in Syriam ascendenti Ptolemaidem incolai^ prodiderunt. Id vero uicidit in medium annum 160 aer. Seleuc. sive inan. 152 a. C. (Maccab. 1,10,21.
,
,

V. Clinton. F. H.

Quse nostro loco traduntur ad ejusdem anni vel ad antecedentis res pertinere intelligitur e Livii Epit. 47, ubi haec Andriscus, qui se Perseifilium, regis quondam Macedonice, ingenti asseveratione mentiretur, Romam missus. Non affert Epitome consules anni 1 52, adeO;Utdubium sit num res ad 1 53 an ad 1 52 pertineat. Malim tameu referrre ad an. 153. Nam consentaneum est Demetrium Andriscum illum ( sicuti etiam filium suum. Polyb. XXXIII, 16, 4 , Romam misisse antequam senatus Alexandro Balae regnum Syriae addixisset (exeunte anno 153. V. Polyb. XXXIII, 14. 10 ). Insere fragmentum post Diodor. lib. Fabulam quam de natalibus suis Andriscus finxerat, paucis tanXXXI, c. 40. gunt Vellejus 1 1 1 Florus II, 14 ; Eutrop. IV, 13 ; Victor Vir. illnstr. 61 ; Ammian. XIV, 11 Cf. Polyb. XXXVII, 1, d. Fusius de ea Li vii Epitome 49 , qui quum ex eodem cum Diodoro fonte e , Polybio puta , liau.serit .simulque nonnulla suppeditet quae in nostra narratione ab excerptore truncata desiderantur, locum Epitomae exscribo Andriscus quidam ultimcB sorfis homo, Persei regis se filium ferens , et muf.ato nomine Philippus vocatus, quum ab urbe Roynana, quo iltum Demetrius, Syntc rex, ob hoc ipsum mendacium miserat, clam profugissef, miiltis ad falsam ejus fabutam^
III, p.
:

325

).

XIV
ETceffTy) JTspi TTj^;

EK TH2 I2T0PIA2 AIOAQPOY ^ilKEATQTOY.


^aciXsiaf; xtvSuvo:;, Sia Tr,v
Trpbc;

au-

Demetrio

cxstitit.

Etenim

inter

mercenarios

Andriscus

Tov aXXoTpiOTr,Ta. cxoQ ovoixa, T>]v T


<l>tXi7:7ro)
Yvo)piiji.ojv
Ttji

Toiv yap |/.ia6o'pdpo)V x\(; 'Av5pixai TfjV ^Xixiav ofjLOiav l/wv (i) 0']/iv

quidam, quoniam forma} speciem et aetatem eandcm fere


habebat

cnm

Philippo Persei fiUo,

Ilepastoc;
,

uiw

to

fxsv

f.axo)7rTTO

xat Ilspasox;

TrpwTOv utto uibi; aTrexaXsiTO

twv

primum quidem

a soda-

hbus

joci causa fiUus Persei appeilabatur,

mox

vero fidem

Ta/i* Se Tiapa

toT<; TioXXot^;

6 Xoyoi; eTrtffTeuOy).
cpviixviv

Tou

Se

verbis multitudo tribuebat.

Et Andriscus e fama populari


se Persei filium
,

'AvSpiaxou xaTo
T0<;,

Trjv to)v ttoXXwv

aTTOToXixT^aav-

sumens audaciam

non modo dicebat

sed

eauTov Ilepaeox; cpaaxovTO? utbv, aXXoc xai TrXaffTV Ye^veatv xai Tpo-^riv d7ro!:patvo{jt,6'vou, xat fXcTa 0//0U TrpocreXOdvTOf; tw Ar,{/,7]Tpto) , xai TrapaxaXouvTOt; auTbv xaTayayeTv eU Maxeoovtav eiri Tr,v
xai
fjLY)

(j!,o'vov

etiam fictam nataUum et educationis liistoriam venditabat,


ac tandem plebe stipatus ad Demetrium accedit,
liortatur ut in

eumquc

regnum paternum
ita egit
;

se reducat.
solo Andrisco

Deraetrius

6 Ar)i/.r^TpiO(; ec/^ev oe 7rXr,6ou<; aOpotaOevTOi;, xai TroX<t)<; (Jtdvou (2),tou Trept Xwv XsYdvTO)v SeTv r) xaTocYeiv Tbv 'AvSpiaxov ri Trapa-

TraTpwav pactXeiav

to

(Jtev

-jrpwTov

primum quidem
sano )

quasi

cum

(cum in-

sibi res esset

at concursante multitudine ncc paucis

dictitantibus debere

Demetrium aut reducere Andriscum


,

5(^o)peTv

T^<; dp/7]<; Tbv Ar,a7]Tptov,

ei

[/.'^-ze

SuvaTai

[xr^TS

aut regno se abdicare

siquidem neque vellet neque posset

pouXeTai pactXeuetv,

cpoSr]0et< Trjv

twv

o/_Xo)v diuTr)Ta,
et<;

regnare

timens plebis exasperationem , noctu comprehenablegavit et quae de eo

vuxTb; (7uv6'XaSe tov 'Avoptaxov,


T*o')u.r,v a7r'aTtXe,

xai Trapa/p^jjta

Trjv

otaaacpwv

Tot

XeYdfxeva Trepi auTOu

sum Andriscum Romara propere


circumferrentur senatui exposuit.

Trj

auYxXr,TO).
Ilepi

auTOu TraXtv aXXo)?

7^

$tr'Yriat<; (3).

Ar(ij,r]Tpiou

Kst etiam alia de eo

narratio.

Demetrius rex^ aiunt,

Toti

paatXeox;
0);

dvaTre^fjfjjavTOi;

ei<;

Trjv T^o^jjxr^v

veavtaxov

Romara

raisit

juvenera quendam, qui se Persei filium dice-

Tiva

xXriTo<; otxeTv

toutov -^, auYIlepaeo); uibv, ovopLa 'AvSpiaxov, ev Ttvt TrdXei twv xaTot t^Jjv
TrpoaeTa^ev 'O 6 [Ji,eTd Ttva /^pdvov StaSpa<; aTrrjpsv
et^;

bat, Andriscura nomine.

Huic senatus in urbe

Italia^ lia-

bitationem assignavit.

Sed Andriscus aliquanto post inde


Ibi

'iTaXiav.

'Ev TauTri Se otaTptSo)V XoYO^roteT (-i) Trepi eauTou, llepaeo)!; eauTbv drocpatvd[Jt.evo<; U7rdp/_5tv uidv. "Ec&r, Oi auTbv vr^^rtov ovTa oeodaOai to) Kpr,Ti (5) Trpb^;
MiXr,Tov.
dvaTpocp-Jjv,

profugiens Miletura profectus est.


finxit,

degens fabulam

qua

se Persei filium demonstraret.

Infantem se

di-

cebat

educandum

traditura fuisse Cretensi cuidam.


,

Hunc

uTrb Bk tou

Kpr,Tb(;
8t'

auTW

TrtvaxiSiov xaTS,

sibi dedisse

Ubellum obsignalum

in
,

quo Perseus declara-

a'-ppaYia(jt,evov
i^oiv (e)

Iva ev

ou Tbv IlepaEa StaaaauTw Or]aaupou<; eivai xt[jLvou; Suo)* Tbv (jlv xettJLevov U7rb Trjv 65bv dpYutwv Tb 'A[j!,',pt7rdXei

dvaSeSoaOat,

ret

duos

sibi tliesauros relictos esse

alterum Amphipoli sub


,

viam conditum, decem orgyiarum profunditate


talenta continere centura nonaginta octo
;

argenti

alterura talento,

^dOo; ovTa

t',

e/ovTaSe dpYuptou TdXavTa pZr)"


,

'^'^

^^

rum

Ixepov ev eaaaXovixr]
Xoiv 5c

TdXavTO)v

0'

xaToc

septuaginta esse Thessalonicae in media exedra

quae

(jL6ar)V Trjv

v TO) l^'5pav TTjv TrsptaTuXt) xaTot Tr,v auX^T^v.

IIoX-

in aula^ peristylio foret.

Quibus

quum aurem
,

multi prfebe-

auTw

7rpoa/dvTO)v, r,X8v 6 Xd^o^;

eTrl tou<;
i<;

dp-

rent, sermo venit ad magistratus Milesiorura

qui prehen-

/^ovTa? Toiv MtXr,aio)v, ot auXXa6dvTe<; auTbv


xrjv dTreOevTO.

sum Andriscum
cpuXa-

in custodiara dederunt.

Et

quum

legati

Kai

Ttvo)v

7rpea6eo)v 7rape7riSr)[j(.ouv-

advenissent , ad hos

rem detulerunt

deliberaturi quid factu

TO)v, 7rpoaavriveYxav auToT<; (7) au(jL6ouXeud[J!.evot ti /^p:^

opus

esset.

Illi

vero ridentes dixerunt, ut dimitterent ho-

velut

pavit.

ad veram, coeuntibus, contracto exercitu, totam Macedoniam aiit voluntafe incolentium autarmis occuFabulam autem talem fmxerat. Expellice se et Perseo rege ortum, traditum educandum Cretensi cuidani

esse, ut in belli casus, quod ille cum Romanis gereret, aliquod veluti semen regice stirpis exstaret. Perseo demortuo, Adramyttei se educalum usque ad duodecimum annum cetaiis , patrem eum esse credentem , a quo educaretur, ignarum generisfuisse sui. Affecto dcinde eo, quum prope ad vitcefinem ultimum esset, detectam tandem ibi originem suani , fatsceque matri libellum datum, signo Persei regis signatum, quemsibi traderet, quumadpuberem cctatem venisset : obtestationesque ultimas adjectas, ut res in occulto ad. id tempus servaretur. Pubescenti iibellum traditum, in quo reiicti sibi duo thcsauri a patre dicerentur. Tum scienti mulierem subditum se esse, veram stirpem ignoranti edidisse gcnus : alque obtestatam, ut prius quam manaret ad Eumenem res, Perseo inimicum, excederet iis locis , ?ie interficerctur. Eo se exterritum, simul sperantem aiiquod a Demetrio auxilium,

in

1 : tto v xe] xrjv Se cod. 2. (bi; atque ibi primum quis esset palam expromere ausum. scribcndum esseputo w; 7rpi[j.avri, ;5. Alteramhanc uarrationem, non ab ipso Diodoro, sed ab excerptore priori subjunctara esse, inde patet. quod in liac Andrisci historiam auctor perscquitur usque ad annum 149 quo Romani arma rontra Andriscura Maccdonije urbihus potitum movcrunt. IIoc alienum prorsuserat a historia Demctrii Sotcris. Contra vix dubium cst quin Diodorus, post<iuam priorem iu rcbus anni 153 mcmoraverat, alterara attulcrit ad rcs anni 149, sicuti Livius (juoquc de misso Romam Andriscoad aniuun 153 cgit ( libro 47 ), alteram Diodori narrationcm cx eodcm fonte narravit in rcbus anni 149 ( libro 49 ). Ha;c postcrior narratio in cditis Diodori collocanda est post XXXII, 1 5 uti ex com-

Syriam

se conlulisse

Trepl (jLovou

4. XoYoii^oietJ vel EXoYOTroiei. Codcx :XoY07roit. 5. TwKprjTt] Twxt^ (sicjKpriTt parata Liviicpitom. 49 colligitur. codcx. Crctenses milites Perscusfuga) coniteshabuit, V. Diodor. XXXI, 21,1. 6. t6v flspaea Siaaa^siv] t6v Ilep-

I
7rpa;o(i.

EX HTSTORIA DIODORI
Oi
Tou
7rXavao-6at.
51 eyYeXociTavTec; exeXeuov a'^eTvai tov av'O oe XaCtov ttjv acpcaiv ecpiXoriSpaii.aTO<;
eti;

SICULI.
ct facessere juberent.

xv
Dimissus itaque Andriscus
instituit.

mincm

flpwTTOv

consummare comcetliam
Et

ct

ad finem perducere

(XTjOr) Tr)V

GovTeXetav Trpog TeXo<; aYayeiv.


tyjv

'Aei oi XaaTrpoTcpov
6{JL6VOC,

paaiXtxy]V euYe'vctav otaTi-

in <liem magnificentius se

ad regiam nobilitatem compoAdjutore


erat.

E^v)^''f'''l^=^

TToXXoix;

xai auToui; Maxcoova^;.

nens, multos et ipsos Maccdoncs decipiebat.


utebatur Nicolao

ycvot;,

Ttva (j^aXTrjV, "E/ojv 5e ffuvcpYOv NtxoXao'v eTTuOcTO Tcap' auTou TraXXaxiSa

MaxeSdva to
^-^E'^riiU'jr\'^

quodam

psalte, qui genere


,

Macedo

Ex

eo comperit Callippam
versari

olim Persei regis pellicem


Igitur

llepGcw^Tou

pa(7tXe'o)<;, ovofjta

KaXXiTTTrav, auvotxeiv

(s)

nunc

cum

'AOrivaio) tw IlepYafJ^vjvo). ITpo? TauTviv ouv oieXOwv xai TpaYwSviTa*; tTjV eauTou -K^oq ITepaea auYYsvetav, xai aToXr)v paatXixT)v xat Trap' auTTJi; lcpdSta

Atbenaeo Pergameno.

ad lianc
sibi

sese contulit, ct

quum

fabulam de cognatione
,

cum

eu7rdpy)a
<5taSY)|ji.a

Perseo intercedente recitasset

pecuniam ab eo accepit et
Porro e Cal-

xai ^' TcaiSa(;,";rpb<; Ta<; -/ptioic; cuOetoui;- TJxouac o' auTT,g OTi xa\ Tr\priq 6 ^aatXcu^; Toiv paxoiv Cy^^ei Yuvatxa ^iXiuttou tou peSaaiXeuxoTOf; (9) OuyaTepa.
'Atto 81 TouTOJV Ttov acpopixwv (jiTeo)ptaOei<; Trpo^Y^"^
^^*^

stolam rcgiani et ad ministeria pueros duos.


lippa audivit
regis filiam.
proficiscitur.
ei

Tereum
Hinc
Iter
in

Thraciac reguhim duxisse Phihppi

majorem spem ercctus

in

Thraciam

0paxT,v.
ETtijLT^Oy).
*Poj[ji.ai'ot<;

'Ev Trapd^^to oe xaTavT7]aa<; ?<; BuJ^avTtov Kai TauTTj<; ty)<; acppoauvT)<; eSojxav Stxa<;Toi<;
Bu^dcvTtoi. IlXcto'vo)v (10) Se
7rpb<;

faclensByzanlium devertit, ubi honores

habuerunt.

Cujus imprudentiae pcenas Byzantini RomaPluribus subinde ad

auTbv aup(ii)

nis dederunt.

eum

confluentibus

pdvTo>v, Tjxev el<;0paxT,v 7rpb<; Trjpy^v.


Ttijf/^aai;

'OSctoutov
p',

tandem

in

Thraciam venit ad Tereum.

Is lionorifice

ex-

eSojxev

auTto

aTpaTttoTa^;
TOt<;

xal StaSy^aa

7rept'0y)xev.

Aia

ok toutou xa\

aXXoi<;

SuvaaTat?

cepto mihtes centum dedit et diadema imposuit.

Ejusdem

auaTaOcK eXaSe
7rpb<;

BapaaSav

auTtov aXXou^; p' xat 7ropeuOet<; Trap' Tbv 0paxo)v paaiXea e^retaev auTbv
t<;

opera Andriscus

cum

ceteris regulis congressus alios cen-

tum

milites ab

iis

obtinuit.

Denique ad Barsabam Thraciae


socium

auYxotvo)V7^aat t^<; aTpaTeta<; xat y.oLTxyoLyel'^ auTbv

regem profectus
se adjungat,

est, eique persuasit, ut expeditioni

MaxOovtav ay.cpta6T,TouvTa
Xia<;
w<;
ouay)<; 7raTptoa<;.

Ty)<;

Max^Sdvtov ^aai'IVb Se Maxodvo3v (12)


Ttov

ipsumque de paterno rcgno Macedoniae con-

xaTa7roXe[ji.T)0ei^ 6 M^euSocpiXi7r7ro;;

TeXo^;
Xetov.

eYxpaTy)<;

ecpuYcv eU paxvjv, h(iveT0 twv xaTa Max^Soviav 7rd-

tendentem reducat.

Ceterum
colloquium

Pseudophilippus a Macerecepit. Postea

donibiis proelio victus fuga in

Thraciam se

tameu urbibus Macedoniac


6
2xt7rt'o)v
ei<;

potitus est.

XVII. "OTt

Xdyou^;

auveXOtjjv
,

Tto

XVII. Scipio,

in

cum Phamea
,

congressus,

<l)aa'a xai {xcYaXa^; auTto 7rpoTeivojv eXTrtSat;

eTretaev

a7roaTyjvai Ttov KapyT,oovio)v

[jt.0'

iTr^retov

^(^tXitov

xai

([uum magnas

ei

spes obtcndisset

persuasit

ut ab Car-

5iaxoaiwv.

thaginiensibus dcficeret
''OTt 6 "^FeuoocpiXi^rTro? TeXcaTT^v Trpocy tpt"zouq aTrb twv 'Po)(j!,a''wv IXTriai
a^rcaTT)
[jlstoc

cum

equitibus mille et ducentis.

XVJII.

XVIII. Pseudophilippus Telesten exercitus ducem constituerat.


Is

aaTO aTpaTTiydv. 'O Oe


'|u/aYOJYO^[J'-&vo<;

vero spe,

quam Romani monstraverant


ad Caecilium

al-

twv

tTTTrcwv

xat

7rpb<;

leclus, defccit

cum

equitibus et

transiit-

cstov 5ta<TTpa!peTv codex.


9.

7. olvxoXc,] auTw codex. 8. cruvoixetv ] auvoxetv cod. Athenaeus fuit frater Attali. codex. 10. TrXetovwv] TeXeiovtov codex. 12. MaxeSoII.toutov] TOUTtov ( sic ) codex. vtov] MaxEoovoi; codex. In poslremis addidi particulam 51 post vocem teXo?. 27 vso. XVII. Fol. 182 , 25 <t>a[xe<x] <l>avea codex; <I>a[ji.a; Suidas s. v. et v. ev^vxo^ , locum afferens probabi-

peSaatX.]

JBaaiX.

petitum, et Eunapius p. 94, 13 ed. Bonn., ubi Phameae tle Scipione dictum; <l>a!JLa(a; Appianus et Dio Cassius ; Phamceas in editt. Li vii. His obsecntus dedi ^atxeag, qnamquam per se nomen 4>avac (aliis modo Pavaiaq modo <I>avtag ; de quarum formarum solenni confusionemultusest Ebcrt. in Diss. Sic. p. 77 sqq. ) nihil offendit,
liter

e Polybio

v.

XXXVI, 6,1)

immo cum
(lui

simili

cognomine Annonis, qui Aeuxcx; vocabatur, apte coniponi

Kapyyioovitov tuTiapxo;,
sius

<I>a[jLata(; e7:(ivu[jLov

^y

Appian. Pun. 97
:

iNumidarum more hostem lacessens multum Romanis idem Appianus c. 107 et 108, unde haic appono Twv Se IXapyuiv 01 [jlsv ctuv toT; auTtov T,uT0{JL6XT,(7av, xai eyevovTO 7:avT? e; oiaxocrtoui;xat diayjliov^ iTTTrea; tou; 6e 'Avvtov xaTsXuaev, w Aeuxoi; ^v STrtxXriaK;. Fortasse etiam apud Diodorum pro xtXtwveratotaxtXuov. Cf. Liv. Ep. 50 Item PhamcecB Himilconi, prcefe.cto equitum Carthaginiensium, viroforii, ct cnjiis prcecipuaopera Pxni utebaniur, persuasit ut ad Romanos cum exercitu suo transiret. Cf. Dio Cass. lib. XXI, tom. 11, p. 10^1334 ed. Gros. Quemadmodum Phameas ad Romanos defecit, sicpaullo postBithyas, Numidarum diictor, qiii cum Gulnssa a Romanorum partibus steterat, ad Carthaginicnses transfugit ( Appian. Pun. 111). Has fortunae lances, puto, indicat Diodori fragmentum Vaticanum p. 91 ( Diodor. XXXII 16 ) "Oti r} tuxt, xaOaTrep eTttTr.oe? ^xytovo :

potest. Ceterum Phameas est 'IfjLiXxcov 6 Ttov veo; CTt tov xal Gpaauxepo? e; [JLcxxa? ( id. c. 100 cl. 104 ), dedit negotii. De ejus cum Scipione colloquio et defectione fu)
,

OcTouCTa Ta<;

(TU[j.[jLaxia<;

evvaXX(x|

debct post

lib. XXXII, c. 17, quo tempore Phameas defecit,

Quare sentenlia haec (nostro Iragmentojungenda) transponi ubi ( ex Photii Exc. ) de morte Masinissa; sermo est. Nam Masinissa jam defunctus erat, quaniquam utrumque pertineat ad au. 49 exeuntem ( Manilio cons. ) Bithyas autem transTott;

Sta7roX[xouai TrapeiyeTo.

lugit aestate anni 148

(Calpuinio Pisone cons.


V.

XVIIl. Fol. 182, 2S

).

148, 2 r.

Dc

sacvitia Pseudophilippi victoris cf. Diodor.

XXXII, 9,

ubi nostra sunt inse-

XVI
KaixCXtov
Toi(;

EK TH2 I2:T0PI42 AlOAilPOT SIKE/VIQTOV.


'O Ss WeuSocpiXiTCTro^; 7ri aTre/topyidev. te yuvaTxa y.cu xa TTpa/OeTffiv oiyixvoi.x.XT^GOLq^iriv
Qiiare iratus Psciulophilippus

uxorcm ac

liberos Telesli?

Te'xva Tou TeXecrTOu

auXXaSwv eTiawpTigaTO.
ei(;

comprehendi

et supplicio affici jussit.

XIX. "Oti
Yvou<;

riToXeij.aTo? 6 <I>iXo}x-/iTtop f,>cev

piav <TU{ji.ijLa'/Ti(7iov'AXe^av5po) Sia oixeiOTViTa.


Se

2uKaTaxai

XIX. Ptolemaeus Philometor


ferret

in Syriam vcnit t

opem

Alexandro cognato suo.


animi imbecillitatem
,

Sed ubi cognovit ejus sumsimulans insidias


sibi

auTou

irfi

^l^'/r[i;

iravTsXri a5uva}ji.iav,

TrpoaTroir,0t<;

TcaTpav

7rt6ouXUaOat ttjv [xev OuyaTe^pa KXeoxai cuvOefxevo? airv^YaYe AriiJtviTptov,


Tzfoq

mam

stru-

ctas, Cleopatram filiam ad

Demetrium abducit,

et juncta

opiXtav IveYUiQaev

auTW

TauTr,v.

Oi

os Trept tov

lepaxa

amicitia huic filiam

suam despdndet.

Interea Hierax et Dio-

xai Ato'SoTOv
Ar,(jLviTptov
{jtevat;

Tou 'AXe^dtvSpou xaTeYvojxoVe^; , tov Se Stoc Tot? t? Tov TTttTepa yey&vr^cpo6ou(j,vot


dvffetaav Tob? 'AvTtoyeT? Trpb? aTTO-

dotus de rebus Alexandri desperantes, simulque Demetrium

metuentes propter ea quae in patrem ejus prava commiserant


in
,

afjLapTiat;,

xai tov nToXe[ji.aiov et? r/iv TroXtv Sc^a|i.evot Staor,u.a 7repu'0r|xav (2) , xat Trjv jiaatX^iav V/iaTaatv,

Antiochenses ad defectionem excitant

et

Ptolemaeo

urbem recepto diadema imponunt regnumque ei offerunt.

'O Se tv]<; (Jtev ^aatXeiaf; oux opeYOfJtevo?, Trjv ptaav. 0 KoiXyjv Duptav e7rt0u|jLO3v TrpoaxTv^aaaQat, auve'0eTO
7rpb<;

At Ptolemaeus regnum mimime appetens, verum Ctelesyriam ditioni suae adjungere cupiens,
ita

cum Demetrio

de-

Ari;jf*iTptov

xotvoTrpaYiav

(3)
,

tSia

xupteuetv IIto-

Xejjtatov

T^? [ KotXr,!;] 2upta?

Tbv Bl Ar,[jLTqTptov t^<;

pactus est, ut ipse Coelesyriara oblineret, Demetrius au-

7raTptoa<; ^aatXeta^.

tem regno poterno


7^TTr,0t? [jteTa
cp'

potiretur.

XX.

"OTt 'AX^avopo(;

tyjv cpuY/iV

ETroiviaaTO t^<; 'ApaStai; ei? toc^ xaXouijt.va<; ASa^;, 7rpb<;

AtoxXsa Tov 5uvaaTr,v, 7rpb<; 8v f,v xai tov uibv Avtio/ov 7rpoXTeOet[jLe'vo<;, ovTa vy^7rtov. ETO' (l) 01 Trepi tov
^HXiaoyiv xai Kaaiov
(2) f,YtjLo've(;,

XX. Alexander Bala proelio victus, cum quingentis suorum fugam intendit urbem Arabia^ versus quam Abas vocant, ad principem Dioclem apud quem etiam filium An,
,

tioclnim

tenerae

adhuc

aetatis,

deposuerat. Postea Heliades


erant, clancularias de
,

ot

auv^aav

(3)

'AXe-

et Casius

duces, qui

cum Alexandro

^avopw
Xeia^

XaOpa oi7rpoSuaavTO

7rpi t^<;

tot'a<;

dacpa-

sua ipsorum securitate legationes miserunt

dolo se Alexanpetitioni

(4), 7raYYXXo'[JLvot

SoXocpoVT^actVTOV 'AXe^avSpov.
P. Juventio

drum

occisuros

esse

promittentes.

Quorum

renda.

De

victoria

quam de Romanis sub


2
r.

pertinet ad an. 148.

XIX. Fol. 183,


C. Maccab
1 ,

praetore reportavit, Polyb. XXXVII, Ttposxe tpiaaTo] codex. 14 Contra Alexandrum Balam, qui Cleopatram Ptolemaei Philometoris
v.
1

d;

Liv. Ep. 50 extr.

Res

Trposx^ipTOaa-ro

fdiam duxerat

170 a.

10, 57 ) , e Creta proficiscitur regnum paternum recuperaturus Demetrius ( Nicator ) , fdius Demetrii Soteris ( 165 aer. Sel., 148 a. C; Maccab. I, 10. Joseph. XIII , 4). Tum in Syriam cum exercitu accurrit Ptolemaeus, de cujus consiliis a Diodoro differt auctor Maccab. I, 11, 1 sqq., qui ita narrat Kai 6 PaaiXeu; AlyuTrTou TiOpoiae 6uv(X[jli? ttoXX^xc... xal TtXota TzolXd ' xat ^riTr,a xaTaxpaTriaai Tfj(; paaiXeia^; 'AXe^cxvopou SoXto , xat TrpoaOetvat auTrjv tyi ^OLGileici, auTou. Kat $r,)v6v i(; Supiav XoYot? tpr]vtxoTc, xat fjvotyov auxtli ot (xuo twv TtoXewv, xai auvrjvTwv aurfi... 'Q(; 8z etaeTropeusTO zl^ Td? 716:

/et; 6 IlTo),e[jLaro(;
>.ta; 'iuiz

xdaTri TroXet.... 'O Se fJaatX^u^; Ht. sxupteuae twv TroXewv Trj; Ttapaxal SteXoyil^ETO 7rpt 'AXe^dvSpou XoytafJLOu; Trovrjpou!;. Kat dTreaxetXe TcpsaSst; 7rp6(; Arj tj.riTpiov Tov paatXea, Xeycov Aeupo, auv6ooti9a Trpo; dauTOu; 5ta8rixr,v, xat 5i)i(S()i aot Tr)v OuyaTepa [jlou rjv 'iy_ei AXe^avSpo^;, xat paatXcuact; xr;; paatXeta<; tou 7taTp6(; aou. MTa[j.[jLXr,[xat ydp 6ou(; auTto Tr;v ^UYarepa (lou, E^rjxriaE yap dTroxTEivai (jl. Kat ]/6Yr,av auxov xdpiv tou e7it9u[jLriaai auTov xf,Q ^aatXeiai; auTou xtX. Contra Josephus XIII, 4,6 narrat revera Ptolemaeum
,

(XTrsTaaae xd^; SuvdfXEK; <ppoupdv iv


,

l).euxia; t^; TrapaGaXaaata;

Alexandri pelitum esse

quas aegre rex effugerit. ( Paucissimis rem tanguntLiv. Ep. 52; Appian. Syr. 67 ; Justiii. 7tept6rixav] Cf. Joseph, Xni,4, 7 Auo 7rpiTt6Tat 6taor,[jLaTa, v [jlv t6 itiq 'Aaia; , Htecov o t6 Tfi; AiYUTTTou. Eodem modo Maccab. 1 , 1 1, 13. De Coelesyria Ptolemaeo data nihil legitur in Maccab. et Josepho. Apud Maccab. tamen ex reliquo narrationis tenore sponte hoc suppleveris. Apud Joseplium diserte Ptolemaeus auTw ecpaaxev dpxeiv Tr,v t^; Aiyutttou paatXetav, nulla addita clausula. Htec sicuti quae fr. XX leguntur de clade et fuga Alexandri , pertinent ad annum 146 a. C. ( 172 acr. Sel. Maccab. 3. xoi vo7r p.] xaivoTrp. codex. Deinde suppkvi I, 11, 9. ).

XXXV,

2.)

insidiis,

2.

Gtd

6ri[jLa

V. KoiXri^;.

(exceptis verbis postremis 'AXe^avSpo^; [asv ouv... dvripeeri) leguntur in Exc. Plioti *0 6^ 'AX^^av^po; d7r6 [jLevTrji; iioi-yriQ [j.Td 9' rriv ^uYriv 7rotriaaTo (ih cod. Escor. est eTrotrjaavro ) xtX. 1. eTTa Phot. 2. xai Kdatov] haec om. Photius. Primum scriba dederat pdatov, 3. (|uod deindecorrexit. ^.da^aXeia;] Photius per|>eauv^aav].. vrjaav codex,relicto duarum Hterarum spatio. ram ^^[xovia;. -- ( lades et fuga Alexandri perlinentadannum 146,uticertissime constat. Verum Diodorus hiec non nai.ravitad annum 146, sed ita iaud dubie rem inslituit, utpostquam susceptam Demetrii contra Alexandrum expeditionem
r.

XX. FoL
519
(

p.

183, 14 Diodor. XXXII

22
,

Eadem

10).

Prima verba Photii sunt

01. 157, 4

vIb 3-

narrasset, statim rcliquam hujus belli historiam usque ad cladem


disponit eoque chronologiam

ret. Saepius

eo

modo Diodorus narrationcm

suam

alioquin

fugamque Alexandri subjungeparum accuratam multo etiauj

impeditiorem reddit. Kostro autem loco reseoprobatur, quod quae sequuntur in Exc. Photianisde Masinissae et de Prusiic ( 157, 4) referri solent. Recte igilur in editis Diodori quaj de Bala e Phot. Exc. narrantur, statim post ea po?ui, quao de Philippi Macedonis post victoriam crudelitatem ex Exc. Devirtut. exstant. Eandem rerum seriem pra'bent nostra fragm XVIH et XIX. Ceterum ordinem fragmentorum nunc nostrorum Excerptorum ope accuratius innonnullis refingere VHI ; XIV et XV (quatepossumus. Nimirum in libro XXXI capita ordinanda sunt huncin modum Camuago cap. 1 nus ad Exc. Vatican. perlinent); De insid. fr. XVII. Mackdo.nia Cap. IX ; De ins. fr. XVIII. SvniA De ins. fr.
(inead an. 149

EX HISTORIA mODORI
Yyti)p'*](javTO(;

StCULl.
dedisset Demetrius
,

xvii
non proditores tantuni
sunt.

ic rou Ar,arjTpiou Trspi tov rj^touv, ou

qiium locum

dvov 7rpoSo'Tai tou ^aatXso)?, aXXa xai cpovsit; lyevv^OY]ouv utto twv ^iXo)v toutov tov av. 'AXs^avSpot; piv
poTrov avr|p'Oy].

sed interfectores etiam regls

facti

Alexander

igitu/"

amicorum manu hunc


XXr,

in

modum

e medio sublatus est.

XXI. "Oti
oip'/oi^

Aio'ooTo'c

Tii;

7rtxaXouii,VOi;

Tpucpo)v,

Diodotus cognomento Tryphon, qui plurimum


ubi vidit qno

Ss v TToXXo) d;tw|jt.aTi
TOfi; 6p;jLa<;

Twv Trapa
(l)

tXo)v, 8po)V

twv o/Xtov

paatXei xai to Trpo^; tov

to)

auctoritate inler familiares regis valebat,

uva(TT7iv
oXXoui;
V

fjLTao*; ,

aTroaTaf; tou
Tri<;

Ay]u.rjTpt'ou

xai tayy

impetu multitudo

et

quanto

in

principem odio ferretur, a


sibi socios

Demetrio

defecit, et brevi
,

multos

consiliorum
,

eupwv xotvojvouvTai;

Trpoatps^aeo)?, tous; Trept


eTr'

Aaptaaav
t9J(;

oio)voaaa;jLe'vou(;
etXrjCpoTai;
Si'

dvSpsia, xai

tyjv

comparavit
illos

inter eosque etiam Larissae incolas


in Syria
:

virtutis

evOdSe xaTOtxiav

dvSpayaOiav,

d7rot'xou<;

fama celebres , qui

habitationem hanc accepe*

1^^^^

ovTai;

0eTTaXtxri(; Aapiaavii;, xat

to^

dTTO

2e-

rant praemium fortitudinis


salicTe
,

coloni vero erant Larissaj Thes-

Tou NtxdTopo<; jBaatXeuai YsyovoTai; au^(j!.u.d^^^Kou(; xaToc t6 TrpwTOv d^yri^Aa t^? Imzixr^q Suvdaso); *(3). os auu.[ji.ay(_ov xat tov Tyj? l4paSta(;ouvdaTriv

^^^Hieuxou

(2)

et pro regibus a Seleuco Nicatore oriundis in prinno


collocati
iniit

equitatus agmine

pugnare solebant.

Praeterea

^^^KETcotv^aaTO

Diodotus societatem
qui
fidei suae

cum

Arabia? principe lamblicho,

^^Bfjd^aSXtyov

^^AVTto/ov

(4), 6<; eTuyyavev s/wv TrapaxaTaOrjXTiv Tov 'ETTicpavri /p7)U(.aTt^0VTa, TraiSa fji.cv tTjV SidTlXtxtav, uiov 81 ovTa 'AXe^dvSpou. Toutw ijt.ev ouv xal TrjV (xp;jt.o^ouaav ^aatXeT OepaTceiav, Srjfjta ireptOeii;

commissum habebat Antiochum Epiphanem,


,

quem vocant
igitur

Alexandri filium

puerum*admodum.

Huic

diadema imposuit,

et reliquo cultu regio

instructum in

xaTyjyayev
OTTcp
yjv

eTTi Tyjv

regnum paternum

reducereinstituit. Censebat

enim multi-

TraTptoav dp/r^v. *T7rXd;jt,Save yap,

etxoc, Tot TrXrjOr, u.eTa6oXyj(; opeyo^pteva 7TpoOu{jt.wq

tudinem mutationis cupidam lubenter puerum recepturam


esse propter

Tov TraToa xaTaqetv Std Trjv

e^rtetxetav

twv

^aai-

priorum hujus familice regum humanitatem


ad Chal>

Xswv

[^)

xai Std Ty)V tou TOTe dp/ovTO(; 7rapavout'av.


;jt.eTpiov auaTYjtjLa

Kai

atque ejus qui tunc regnabat insolentiam. Et primum qui-

TrpioTOV {xev dOpoiaat;

xaTeaTpaTOTic'(jt.eOopiot(;

dem, mediocri agmine coUecto, castra metatus


cidem urbem
copiis et
,

est

Seuae Tcapd

7ro'Xtv
,

XaXxiSa,

xetpt.evYiv ev "zoiq

in confmiis Arabiae sitam

quae collocatis ibi

T^<; 'ApaSiai;

Suvauievyiv 8s Suvdifceti;

evStaTptSotiaa^;

commeatum

et securitatem prffibere poterat.


belli

Hinc
usus
qui-

5ta0pe'|iat

xat ^rapsyeaOat

Tyjv dacpdXetav. 'KvTeuOs^v t

deinde excurrens finitimos subigebat atque res ad


necessarias sibi comparabat.

6ptjLo')u.vo(; (g)

^rpoarjYdysTO toui; 7rXyiato/o')pou^, xaiTtov

Demetrius autem

initio

Trpbi; 7W)XpL0v /priat';jLO)V xol<;

Trapaaxud(; l^roieiTO. '0 Bk


tivcx; xaT(ppo'vi,

dem
bus

Ariy.7]Tpto<; 7rptoTov

jjlsv

w? XriaTOu

xai

quasi latronem contemnens


jussit, postea

eum comprehendi

militi*

xoiq aTpaTio')Tai<; auXXaS^iv auTOV 7rpoaTa^v [jLeTa Ss

vero,

quum

Diodotus praeter opinionem

TauTa 7rapd5o;ov SuvaiJLiv


rjta Ty]<; t5t'a<;

xai 7rpoa/r,7rpnrotr,aa[xevou, xohxr^q XaSo'vTO(; (7) t')iv tou 7rat$b(; xdOoSov


eTr'

multis se copiis instruxisset atque suae ipsius audaciae pue-

rum

in

7rt TrjV

XXII, "OTt xaTa

paatXetav, eyvo) aTpaTr,Ybv T^^v IltaiSiav

auTOv

ex^rept^retv.
(i)
Tt<;

citu contra

regnum reducendum praetexeret ducem cum exer eum mittendum essestatuit.


,

MoXxeaTri<;

XXII. In Pisidia Molcestes {sive Moceltes) quidam Bu-

XlXetXX cap.X XII, Quaiomnia adhuc hbro XXXI vindicanda; cujusannuspostremusfueritOIymp. 157, C. Liber XXXII Carthago cap. XIIL XVII. XVI. [Mortem Masinissae XVII Diodorus non poterat ad an. 157,4nar;

4, f|^ a.

(c.

rare

quae libro

ejusdem anni historia non poterat bis diversis locis de Carthaginiensium rebus sermo esse. Itaque, qmim de Carthagine leguntur, ad 01. 157, 4 referenda sint, historia libri XXXII incepisse debet ab 01. 158,1.] BiTUYNiA cap. XIX. XX. XXI. etc. , ut in editis. XXI. Fol. 183, 22 r. De re cf. Joseph. Ant. Jud. XIII, 5, 1 sq.; Jnstin. XII, 5, l sq. ; Liv. Ep, 52; V. 183, De odio multitudinis in Demetrium Nicatorem cf. Diodor, XXXIII, Appian. Syr. 67. I. o^X wv ] supra scripto ou codex. 4 cui capiti nostrum fragmentum adjungas 2, dTrb SeXeuxou] dirb tou Xsuxou codex ; ita tamen ut vox tou minoribus literis exarata, et ad explendam lacunam ab alia manu addita sit. De Larissa Syriae cf. Stephan. Byz. Adpiaaa... gxtri 3. Desideratur verbum, TtpOTSTcoti^lupia? , y,v lupot Iiilapa ( Saidjar hodie ) xaXouatv Appian. Syr. 57 ; Plinius V, 23,9. aa-ro, puto, quod propter sequens TioirirsoLxo facile excidit... Scribi etiam possit ..Suvdfxsw? eTrotriaaTo aujj.[jLaxou? xa: tov
(

'-^^)

nam
:

in

XXXI

tv^^xtX.

5. paatXswv] Lacunam notavi. Quod MdXyov dicit. moxcod. TrapaOrixriv, sponte se offert tojv Tcpotspwv paoiXswv non satis aptum est quum Demetrius, pater Nicatoris, saevus fuisset tyrannus. Ale* xander Bala vero cui Nicator successerat, Trpoar.vr,? yjv ev Traat xai 9iXoX6yo<: iv Tat; ofxiXiai; ( Athenaeus V, p. 51 ). Itaque scribendiim videatur tou TipoTepou paatXeo);. Sin servare velis v. paaiXEtov, in hanc sententiam refingendum est :Taiv 7tpoT pwv d7i6 Tvi; sTcpa; olxta!; paatXewv. Quod commendari potestexipso Diodoro XXXIII, 4, 3, ubi sic 'O Se Ayi[;.-nTpto; ( Nica4.

'ld[x6Xixov] Josephus

1.

1.

tbr

xat xprifJLdTOJv diiatpsaett; , ttoXu xal Tyjv tou Ttarpo; x^^XeTroTrjTaxal [j.iat(poviav u7rp6aX6[xevo;,... waTe tou; [jLevdTc6TauTy](;Tvi!;olxta(; paatXeTi; ota Tyjv 7rapavo[jLtav (J.ta;a0at, tcu? 6 d7r6 T^!; erepa; Std Trjv eTrtetxeiav 6. 6p[xa)[j!.evo;] 6p\i.6\i. cod. dYa7raa6at. 7.?.aS6vTo;] XaSovra; codex. XXII. Fol. 183 , 17 29 V. De re aliunde non constat. Series fragmentorum docet referenda haec esse ad primos annos
)\jt: d^jyjov

auToT;

TroXsfJLto;

ouSieXtTts Trotwv acpaydi; xal

^xjyoLi;

Demetrii Nicatoris
et

Tnrbulentis his teniporibus multi per civitates regum Syrorum exsliterint tyraiuii. Aradiorum pertinerts memorat Diodorus XXXIII, 5 ( ibi nostra Iiaec insere); Apamensium contra Lariss^os belluin Posidonius ( ap. Atlien. p. 170, B) de iisdem temporibus I. .MoXxeaTr,(;] infra agens narrat.
(

145

).

Marathenorum bellum adhosce annos


FRAGMEISTA HI5T0R
(iR.

VOL.

II.

XVIIl
7)V

EK THl irrOPlAS AIOMiPOV


uev
^''0?

i:iKKA112T0V.

TO

Bou6(>vU(; (2),

a^iioua Ss [jlsyictov

bonensis , inter regionis hujus incolas magnae Yir aestimalionis, propter

T(ov Ttepi tou; tc)tcou(; toutou<; xaToixouvT(jv, oia T6 Trjv eTTicpavEiav ffTpaTrjyo!; aipoup.VO(;. 'Eiri ttoXu Ss

tytov

nominis celebritatera dux exercitus creatus

est.

Tum

vero viribus praepoliens custodes corporis assumpsil et


se

cpavepwc iff/uwv, (j(0[jLaToc{>uXaxa<; ecy^^s auTOu oei^e Tupavvov. MeTa Se Tivai; y^po^ovi; dcSeXcpb^;

xai

eauTOv

ave'-

palam

tyrannum exbibebat.

Sed baud

ita

multo post
,

Ssuiac; (3), (7TTeuS(ov eU lauTOv TrepiGTrjaai 'zriv B\jv(x(xvetXe tov oTeiav, xai 7TiffTeuou.svo(;, (5)<; av txSeXipbt;,

frater ejus Seraias in se transferre principatum raoliens

fide
-

quam

fratri frater

habebat, abusus Molcestem occidit et ty

MoxeXTTjV
^aTO.

(MoXxe'(7T7]v?), xai tTjV Tupavvtoa


06 uioi Tou (TcpaYe'vTO?
,

SteSe'-

Ot

avTiTraioe^;

ti Tr,v

rannide potitusest.

At

filii

Molcestoe, puerilem actatonj

rjXuiav

ovTe(;, utto' tivo(; (juyYevou^; (X7rr^/8r,(7av


(4)

eU

Tyjv

nondum

egressi

a cognato

quodam clam Termessum ab,

TepUTicrabv
Y6vr|0'vTe{;

'Ev TauTy) Ss Xa0pai(j)c.

Tpacpe^vTe^;

xat

ducti sunt.

Ibi educati
ulti

postquam adoleverant

redeuntes

evrjXixoi tov Te
(xvsXo'vTe?

uaTpwov

cpovov (xeTrjX^ov,

xaWbv

Tupavvov

SuvaaTeueiv ou TrposiXovTO,

caedem paternam

sunt nece tyranni, ac principatum

T^ Bl TtaTpiSi Trjv 5rjtji.oxpaTiav (X7rexaT'ffTriCrav.

recusantes imperium populare patriae reddiderunt.


utb<;

XXIII. "Oti

raXaicyTYi? ti?,

A0auLav Tb Yvo?,

XXin.
regis filius

Galaestes,
,

Atbaman, Amynandri Athamanum


divitiis

It 'AfxuvcxvSpou Toti ^eSaffiXeuxc^TO!; 'A0atJiotvcj)v, y^^^' xai ttXoutc) xai So'iv) ttoXu 7rpoe'/(ov tcov 6fj.oe0vcov,

genere
,

ac nominis claritate inter po-

pulares insignis
in proelio

familiaris fuerat Ptolemoei Philometoris et

Y^veTO

cpiXo<;

nToXeaaiou tou
(i)

4>tXofji.7iTopo<;

Iv Se
cx7rb

t^

7Tpb<; Ar)a.v^Tpiov |a/;/1

twv Suvcxaeojv twv


Outo(;

contra Demetrium commisso


Is post

Alexandrinorum

'AXe-

^av5pta<;

i^yvj.oi'^

iyByo^^Bi.

[lExk t?iv -^TTav


,

agmen duxerat.

cladem

et

obitum Ptolema?i caest.

xai TeXeuTr,v nToXe{Jt.aiou


d)?
xouffi(oc;

X0())v elq 8ia6oXa<; ^j^euoeT;

lumniarum mendaciis circumventus


industria res elabi sibi

Dicebant

eum

de

ToT?

TtoXeiJLiOK;

xaTa7rpoU.evo(;

toc

Ttptx-

passum bostibus prodidisse.


fratris in

Quare
ei

Y(i.aTa, xai tou SiaSe^ajjievou tyiv jSaffiXeiav IlToXeiji.aiou

t^?

Siopea^; cxcpsXouiVOU
cpo6rj0i<;

auTbv,
(r()VTt)v

xat /aXeTcwi; otaxsiiJLevou Tcpb^; 'EXXcxSa. 'Ex7r(XTr/topriffv eli; ttjv

Ptolemaeus (Physcon),

regno successor, dona

ademit , ac pessime
sibi

in

eum

affeCtiis erat.

Itaque metuens

8e xai cxXXo)v ttoXXcov Ix t^(; okx tyjv Aiyutttou

Galaestesin Graociam abiit, ubi aliosmultos qui sedi-

7rpb(;

Tou?

cxvsXaSe (3'jcovia^oa'vou(; ffTpaTt(OTa(; ffTCXfftv,

tione contra mililes stipendiatos facta


recepit.

^gypto

pulsi erant

Tou<; cpuYaoa?. <I)-4ffa(; Se Iv 7rapaxaTaOr^xri

Tbv

^afft(2)

Et Ptolemoeum Pbilometorem

dicens cuslodiae
,

Xsa nToX[j(.atov Tbv

<l>iXotJt.iQTopa

oeocoxevat TTatSiov

auTco Tpscpsiv x TTJg KX07TcxTpa(; Itti pafftXsiof , xai TOUTco StaorjfAa 7rpt0i<; , xai ffuvaY^^^viffTag /o)V 7ToX-

suae commisisse pueruhira e Cleopatra

natum quem eduet

caret et ad

regnum eveheret, diadema huic imposuit,


adjutus in regnura

Xou?

cpuYcx5a<;, 7TapffXucx^eT0

xaTocYiv

l^ri Tr,v

TraTpcoav

magno exulum numero


cere tentabat.

paternum redu-

pafftXetav tov TiaToa.

MoxsXTr,?.

2.

Bou6(oveu<;

BaX6oupou

Jtat

Bou6c5vo?

outoi Se

Cf. Stephan. Byz. BouScov, ttoXk; Auxta<;. Bou6(bv yapyiod BdcXSoupa, TroXet? Auxia;, (xtto 'O TroXiTri; txxfsile BouScovto?* eiip-iqTat oe BouScoveui; ^aiXififfTal TcoXei; exTttyav 6(xa)vu[J.ou;.
: 1

poufft Y!xp ol Auy.toi t(o tutto).

Bubonem urbem in Lyciae Eparcbia memorat etiam Hierocles Synecdem. p. 395 , 25 in tom. 1 1 Constant. Porphyr. ed. Bonn. ; Piinius XXXV, 17, .=7 ; Plolemac^us V, 3. Situs urbis ignotus; patettamen ex nostro loco, ubi Pisidiae urbs adscribitur, in confiniis Lyci.ne et Pisidiae esse ponendam. 3. Seji.iai;] Fuerit ilrj|j.{a; vel Ii(x[xia;. 4.Tp-

Hyiff(76v

] Tp(ji.rj(Tov

codcx. lllud etiam Dindorf. in Diodor. XVIII, 46,

3.

47, 3 ex nonnullis libris recepit. Plurimi codd.

Tep(i.rj(76v.

Cf. de varia noniinis seriptura Forbiger. Gcogr. II , p. 328. XXIII. Fol. 183, 30. V 184 14 r. De Amynandro Athamanum regebene constat e Polybio, Livio, aliis. Ei Galaostam filium fuisse e nostro loco discimus. Ipsius Galaestcc menlio fit etiam in Exc. De virfut. ( Diodor. XXXIII , 24), ubi postquarn de Physcone omnibus inviso dictum, addiUir 6 5k ffrpaTriYo; 'Ispa^ ( de hoc cf. Posidonii fr. 7 ) ev toTc 7roX(JLixoT<; epYcst;

xrjv

t)au[xa<7T6; (ov...

tou llToX[j.aiou SatjtXetav. Toutou yocp a7ropou[jLvou )'pr,[JLC/.T(ov, xal rtov aTparttoTtov PouXo[jl'v(ov (i<piffTaffOat 7rp6; FaAatcrTriv ota t6 (xr; xo[xi^aOai Tou<; (j,taOou; ex Tyj; toiat; ouffta<;, ^'(ovtdtcra!; Triv Suva(xtv, 6t(op0(O(TaTO Tr;v oAr,v (xeTaSoXrjv. Verum quae h. 1. narrantur post ea quae nostro fr. leguntur, facta esse tum ipsa res suadet, tum series Excerptorum. Nam in Exc. De virt. antecedit fragm. de sepultura Viriathi; in noslris sequitur fr. de caede ejusdem ( an.

awicyyz

fr. XXII de Galaeste ). Igitur series est rebelle; fr. XXIII de caodc Viriathi ; lih. XXXIII , c. 22 de sepullura Vi23 de Ilierace impediente ne miiites ad Galaesten ( bellum contra regem jam gerentem ) deficerent. Praeterea patetnostra accidisse non ita multum post mortem Philometoris ( 40 ). Adeo ut defe(;tio Galjcsta3 pertinere vidcatu^ ad an. 45. Itaque collocanda postlib. XXXIII, c. 6, ubi 6 riroXE^xaTo;... | (xvo[xr([xaT(ov r,p$aTO (xeycxXwv oto'.xTv t(x -/.aza rrjv paaiXetav. lloXXou!: (j.bYap xtX. Quorumexemplum etiam nostra erant. 1. 7rp6; Ar](xiQTptov (x(xxn ] Hoc neghgentius dictum. Profectussane Philometor est eo consilio, ut pro Alexandro contra Demetrium pugnaret, verum, ut supra ex Diodoro vidimus, mutavit rex sentenliam , et cum Demetrio contra Alexandrum pugnavit ; quo prcelio vulneratus paucis di(;bus post mor-

140

a,

C.
c.

rialhi

affectus, sed victoria potitus est. Fortasse tamen agmen quod Galaestes duxerat AlexandriTraioiov] Secundum Justjmm XXXVIII, 8 Ptolem.i;us Philometor moriensfilium parvulum reruiuit, quem Physcon primo stalim rcgni anno de medio sustulit. Lfrtus igidir hoc solo, ait, quod sinc certaminc /raternumregnum recepissef, in quod siibornari a matre Cleopatra et favore prmcipwnfratrisfiinim cognoverai.
est.

tims

Neque denique clade

norum,

inferius fuerat.

2.

KXCERPTA EX HISTORIA DIODORI


XXIV.
povxr,!;

SICtJLI.
et Ditalces

XIX

"Oti Au5a<; xai


,

AiTdcXxr,!; (i)

xai Nixo-

XXIV. Audax

etNicorontesex Orsoneoppido.

x TioltMc; "Opao^voi;

oixeioi

os aXXrjAwv xai

necessitudineetamicitiainter se juncti, ubianimadverterunr


fastigium Viriathi accidi armis
anxii gratiam aliquam

xbv *YpiaT9ov u7tepo/_r,v xaTa7rovouixe'vYiv utto 'Poj^uaicov, xai Tcepi utwv (3) oetcpiAoi (2), Oso^pouvTEi; T-yjv Tuepl

Romanorum de
,

sua salutc
esse sta

cavTs<;,xaTaO'G0aiTiva }(apivToi(;'Poj[JLaioi(;expivav(4J,
lauToT? TrepiTroir^aaaOai Tr,v aacpaXetav. 'OpoivTe? Y^^P '^^"*' ^YpiaTOov lTCiOuii.ouvTa xaTaXuaaaOai tov
01'
T,<;

apud Romanos ineundam

tuerunt

qua securitatem sibi

conciliarent. Itaque vidente?

7ro'Ae[7.ov,

e7rr,YYeiXavT0

Treiaeiv

Kai7ritova

(7uvOe'aOat

Viriathumbelli solvendi cupidum, promiserunt persuasuros


se Ctcpioni
,

Tf,v etpr^vviv,

Xuaeojv.

IIpoOu[ji.w<;

eav auTOUi; aTToXuffri 7rp(i6euTa<; TrepiSiaos tou SuvaaTOu auY)^o)pr^c7avTO(;,


(5) YVo'ti.6voi

ut

pacem componeret,

si

ipsis

de hac re legatio

demandaretur. Lubenter

id principe facile

concedente, citaloiti-

ouTOi iiky auvTo'aoj<;

Trpbf^TOv KaiTrioiva,

paouv

e^retaav Souvai
'eXXoii.vot<;

nere adCaepionem profecti,

persuadent ut ca?dem Vi-

acpiaiv auTOi?Tf,v aacpaXeiav eTraY-

SoXocpovv^aetv

tov 'VpiaTOov.

Ao'vt(;

riathl poilicentibus securitatem spondeat.

Fide data et ac-

;ai XaSo'vT<; ^repi


i<;

toutojv TriaTSK;, Ta/_OJ<; e7ravr,X0ov TfjV 7rap[x6oX7iv eiTrovTe^; Ss TreTceixevat tou<; *PojT7]<; etpT^vrj^;,
i<;

cepta

in castra

propere redeunt , et nuntiantes de paco


,

ineunda se Romanis persuasisse

in

bonam spem Viriathum

Kio)?

latou? 7rp\

eXTrtSai; XYaOa^; Yiyfxyov

xbv

adducunt

ifptaTOov, aTreuSovTe^; t^? dXriOou<; ivyoioi^


Tfjv

et a vero

d^raYaYeTv

ipsorum consiiio quam iongissime ani-

auTou

Stavotav

6)<;

Se auTou

Sta Tf)V cptXiav

TroppojTaTOJ. ritaTUo'[ji.vot (c) vuxto^; e>.aOov i<; Tf,v Gy.Titoi(; ^icpEai 8tay(^pr,ad[jt.vot

mum

ejus avertere student.

Quorum
,

fidei

quum
in

Viriathu?
in-

se committeret

ob amicitiam

noctu clam

tentorium

vfjv TrapeiaeXOo'vT<;,

xai

tov

grediuntur, gladiisque letalia infligentes vulnera trucidant

'TptaTOov 7rXrjYat; euxatpot^, Ix

t^(; TrapejJiSoXyi^;

Ix-

eum

7rr|S7iaavTe<; 7rapaypri[j!.a 5ta Trj? opetVYJi; dvoStat<; )(pr,ad[jt.voi

dein ex castris se proripientes per invia montanoruni!


salvi perveniunt.

oiawOr,aav

7rpb(;

Kat7rtojva.

ad Caepionem

XXV.

"OTt xaT(X
,

Tf,v

2upiav

Aioooto^; 6

Tpucpwv

XXV.

In Syria Diodotus cognomenlo Tryphon postquanv


regiae dignitati

'AvTtoyov tov 'AX^^dvopou tov Itti .paaiXeta Tpecpo'[j(.evov, 7raioa tyjv Y)Xtxiav ovTa, 7repte'0eTO 8id3r,[Jta tyj^; [iaaiXeta^; , xai xpaTv^aai; epY)l7cixaXou[jt.vo<;

dvY)py]xw<;

Antiochum Alexandri fdium,


tenerse setatis
et

deslinafum

puerum

interfecerat, sibi

diadema imposuil,

auTbv dvY]Yopeuas paaiXea , xai [xaTot] (i) twv aaTpa7rwv xai twv aTparr^Ywv twv (2) d^rb tou paaiXixou Y^vou? 7roX[ji.eTv 7rtpaT0. llspi ijt.v Tf,v Me[J1.0V,

submoto

illo

ab omnibus deserto, se ipse regem declaraet

vit.

Deinde contra satrapas

ducese regia familia oriun'

Yap

dos bellare tentahat.


erat
,

Nam in

Mesopotamia DionysiusMedus
et

ao7roTa[jLiav -^v Atovuato<; 6 Myj5o<;

^repi

Se Tf)V KotXr,v
in Coelesyria

Ilupiav ot Trepi tov 2apTrr,oo'va


Bk
T'^

(3)

xai naXa[jL7^5r,v, ev
(4)

Sarpedon

Palamedes in Seleucia ma,

7rapa OdXaTTav SeXeuxeta

Ata/piojv, e/wv

ritima iEschion,

quisecum habebat reginam Cleopatram,

ceterum in/estus omnibns , statimubi Alexandriam ingressus est , fautores pueri triicidari jussit. Tpsum quoque die nuptiarum quibus matrem ejus inmatrtmonium recipiebat inter apparatus epularum et solennia rclirjiO' num, in complexu matris interficit. Num igitur tinxit Galoestes interfectum illum non vere fuisse Phiiometoris filium scd hunc a patre sibi traditum esse, ut tneretur eum et ad regnum conservaret? An etiam alteruin filium Pliilometori Cleopatram peperisse contendebat? Inmedio h.ioc relinqucnda. Si vetus Joseplii interpres fidem meretur, plures Philometori lilii erant. Nam Contra Apion. lib. II, c. 5 in latinis (grseca perierunt) legitur Ptolemceus.., egressus cst de Cijrene eo animo, ut Cleopatram e regno ejiceret, et filios rcgis, ut ipse regnum injiiste sibi applicaret. Ceterum
, ^ ,
:

Philometoris filius, cuiGalaistes regnum recuperare studebat, intelligendus fortasse est Ptolemaeus ille,qui in Papyro Anastasio medius inter Ptolemaeum Philometorem et Pt. Pliysconem recensetur. Cf. tamen Letronnius Inscr. gr, dc VEg. I, p. 53 sqq.
Fol. 184, 15 r. 184,4 v. Insere locum ante lib. XXXIII, c. 22, u])i de sepultura Viriathi sermo est. Res perad an. 140 a. C. Diodorus quidem in Exc. Vat. p. 98 (XXXIII, 21 ) Popiliiim coi^ulem (consul vero erat an. 139) ad colloquium Viriathum convenisse narrat ; quamquam res aperte perlinet ad Servilianum consulem anni 142. Veruni ejusmodi consulum confusio crebra admodum apud Diodorum est eamque magnam partem jam in fontibus suis repererit. Certe mirum est in errore modo memorato cum Diodoro facere Dionem Cassium in Exc. Ursin. 163 ( tom. II, p. 58 ed. Gros., 1. AiTdXxY)^;] SixdYxr,? codex, in quo xdY Hteris minoribus scriptnm est, haud dubie quera vide) et Scxt. Aurelium. quod scriha ductus literarum in exemplari describendo assequi ^pnpotuerat. Appianns Hisp, c, 74 percussores Viriathi iiominat AuSaxa, AixaXxcova xal Mtvoupov, qua3 nominum forma? sane genuiniores esse videntur. In ipsa narratione differt
tinet
;

XXIV,

Appianus, secundum
u7reaTr,(Tav
3.

auTw

auxoiv]

quem Audax ejusque socii Sta^pGapsvxe; utto tou KatTriwvo; Swpoi? xc jj.eYdXoti; xat {iixoayJ.(5Z<Ji TroXXaTc , xTevEiv xov OuptaOov, Orsonem Riclicae urbem Appianus memorat c, 16 et 65. 2. 91X01] 91/ou cod. auTiov codex, 6, 5. auvxovo)?. 4. expivav] sxpivev cod. Mox excidisse videtur verbum Suvatvxo.

Tri(rTeu6[xevoi] TrtaTcuoaevo; codex. Dc re cf. Appian. 74 Tott; cptXot<; |y)v xai vuxTepeuovTt evTUYxavetv. XXV. Fol. 184, 413 v. 3. De hoc Sarpedonc cf. 1. xaToc ] supplevi vocem. 2. twv dTco] tou (ir.o codex. fontem Diodori, Posidonium ( fr. 10 ) ap. Atheiiffium VIII , p. 333 , B. 4. ev leX. ] Cf. Joseph. XIII, 7, 1 Tr,v oe pa-ji Xstav Xafiojv dTrsSuaaxo Tr;v to ^uv Ya:UTioxptatv, xal 6 (xXr,6yi; Tpu^tov rjv. Touc ouv exOpou; Sia xauxa sTioteTTO xpeirrova;

XX
jjtsO'

EK THS inOPIA^: A10A12P0V SIKEAlliTOY


^autou
TT,v

^aaiXiacav KXeoTraxpav,
U7t'

A'/iu.y]Tpiou
(5).

uxorem autem Demetrii


perat.

illlus,

quem

Arsaces vivum ce-

Bi yuvaixa, tou J^o^ypviOsvTo;

'ApfftxKOu

XXVI. "OTt

auvsTiOevTO

Tcpbi;

aXXiqAou?

01

SouXoi

(i)

XXVf.

Servi in defectionem et caetlera

dominorum con-

A. Sol.

EXCERPTA EX HISTORIA DIODORI SICULI


xai cpdvwv TTEpt aTto(JTa<Te(o?
Te<;

XXI
Inde degentem con-

xwv xupiwv,

ITapeXOdv

spirarunt.

Igitur

Eunum haud procul

tov Euvouv, ou/C aTroiOev 8iaTpiSovTa, rjpojToiv, 1 (TUY/o^peTrai Trapa twv Oewv auToTi; to [seSouXeuae'vov. 'O 8z TepaTeudaevoc; |ji.t' evOouataajjiou, xat
Ss
Trpoi;
jrspt

veniunt sciscitantes
mittanl. Is

num quod

consiliis

jam agitent

dii per-

Tivojv yfxouui [axouaat;] oteffacprjO-ev

on

otodaortv

postquam audiverat quibus de rebus venissent, cum verborum pncstigiis et furore lymphatico respondet p(!rmittere dcos defectionem,
sita
si

auToT;; ot Oeoi Tr,v aTrdaraortv,


TtoiTiaafjtevoi TrapaypYiu.a
(

lav ixrjSsuiav uTrepSoXrjV


)

nulla

mora
:

interpofatis

y.ev

eTct^oIvy^sipT^aoiat Tatc
(2)

statim rei cxsequendac


ipsis esse

manum admoveant
Ennam,
numcn

pa-

Xat<;' uTrb

yap t^?

-ireTrpojj/.evYji;

auToT? xexupoiaOai

tiiam

destinatam

totius insuIaB-acropolin.
coeptis suis
,

T/jV

vT^aou.

ouaav axpdTroXiv oXr^i; t^i; ToiouTOJv Xdyow axotiaavTec; xat ota/a^dvTe^; ^Tt TO Satadvtov auTvii; auv7rtXafji.6avTat t^? TrpoatTraTpioa tyjv "Evvav,

Quibus audilis,
opitulaturum
,

existimantes ipsum

tanto

animorum ardore rem

aggressi sunt

paeo)(;, outoji; TrapsaTviaav lalq ^\jycd<; Trpbi; t^jV aTrd-

utpromptissimequaedecreverant exsequerentur. Confestim


igitur vinctos exsolverunt
,

ffTaatv,

ware

[jir|Oeu.iav

avaSoX/iv

twv

et

ex

SeSoyijte^vow

reliquis eos qui in propinin agruni

iroieiaOai. EuOui; ouv toui;

C aXXo)V Tou? 7rX>]aiov

twv {jtev SeSejxevouq eXuov, SiaTpiSovTa? (3) auXXaSduevoi


dypou
7rXr)atov ovtoi;
ttJ^;

quo degebant assumentes circa quadringentos

quendam prope Ennam situmcongregarunt.


agendis deliberantes
,

Ibique de rebus

Itti Ttvo<; irepi u' auvT^Opoiaav

mutuarnque

sibi

fidem sacramento suse prouti

"Evvrji;. iiuvO|jtvot Bk irpbi; dXXv^Xouf;

xai

7rtaTti; 7rt

ff^ayuov evdpxou? vuxTOt; Troirjadijievot xaOoj7rXiaOr,aav, w? ttot' av 6 xaipbt; auvey(_o)pef TrdvTe^; Ss Tb xpdTtTov

per hostiis edito noctu spondentes, armarunt

quisque tunc poterat ; omnes autem arnjorum praestantis-

Twv

OTrXojv, Tbv

dTrwXeiai;

twv

Ouubv, dveXdfjt^avov (4) xaTot ttJc; uTrepricpdvwv xupiwv, xai toutow dcpr,TrapaxaXouvTC^; dXXiQXou<; ^rept
Tr,v TrdXiv
(jte'aa;

simo, animi audacia, ad csedem dominorum insolentium


erant instructi.
tantes circa

Eunus

iis

dux

erat.

Et invicem se exhor-

yeiTO Euvou<;.

Kai

mediam noctem in urbera irrumpunt, dominosrestitit

vuxTa; eiaeTreaov

XXVII.

xai toutoui; dvVJpouv. "^Oti 7roXXou<; /o)v tou; auvayo^vtaTai; dvei^;

que occidunt.

XXVII. Quoniam multos socios habebat,


chus;
et in

C Grac.

TeTaTreTO 6 rpdxy^oc,xai dsi xai (jtaXXov Ta^retvouuevoi;, xat Trapd TrpoaSoxiav d7ro7ri7rTO)v, et<; XuTTav Ttvd xai
jjLavioiOT)
(0(jidTa<;

diem magis depressus

et spe sua frustratus in


incidit.

furorem et quasi rabicm quandam


in

!Nam conjurafos

StdOeatv evsTrtTTTe. ^Suvayaywv y^p '^o^? ^J^viSiav otxiav, xai (jteTa tou <l>Xdxxou ei<; tyiv
toT<;

domum suam

convocavit , et

cum

Flacco deliberatione

auveSpeuaa<; exptve
7rpaTTdvT0)V

07rXot<;

SeTv

xai

Tat;

y^s.lpaq toT<;

xpaTetv twv dvTtTc dpyfouai xat tv^


uTrb

habita, armis adversarios vincendos esse ac

vim manuum

consulibus et senatui

admovendam

decrevit. Jussit igitur

auyxXr^TO) ^rpoacpepetv.
Tat<;

Atb 7rapxeXeuaaT0 7raatv


,

ut

omnes sub toga

gladios gestantes ipsumquecomitantes,


intenti.

TrjSevvat;

(i)

cpspeiv ^t^^v)

xai

auvaxoXouOouvTa<;

ad mandata essent

Et quo tempore Opimius de

iis

auT(o Tov vouv Trpoaj(_tv toi? Ku^oi.yysXkoiJ.i^oK;. 'OttiBk {;.iou pouXeuouevou ev t^o Ka7riT0)Xt(i) (2) Trepi tou
cuucp'povTO(;, (opuYjaev
p(>)v

quae e republica forent in Capitoliodeliberabat, ascenditeo

Gracchus caterva stipatus conjuratorum


praeoccupatum
dens
,

sed

templum

Ixeiae fjteTa

twv
xai

xa)(^exTwv.
^rXrjOof; Toiv

Eudpiveti)

et

optimatium permultos eo convenisse vi,

oe Tbv veo)

7rpoxaTetXr,[jt.uvov
,

in

porticum

quae pone

templum

est

abscessit con-

aT(ov -iq0pota[j.vov

d7re^(opr,av

?<;

Tyjv d^rtao)

xou
S'

scientiaausiperturbatuspcpnisqueexagitatus.
oestro

Dum

sic

quasi

ffTodv dor,(JLOvwv xat 7rotviriXaTOU(JtV0<;.


7rapoiaTp-ifixdTo<;
,

Outw

auTou

immisso concitatur, Quintus ^n^?///2<5, quo familiariler


ad genua ejus provolutus precatur, ne quid vioIlle

KdivTd^;
toi<;

(3)

tk; auvr^Oetav e/oiv 7rpb<;

auTbv, 7rpoa7rae

y6ytx.(Siv

auTOu
Tri<;

uti solebat,
lenti et

oedtjisvoi;

fJtr.Sev

^iatov? dviQXaTov Trpa^ai xaTOt


Tupavvtxw<;
Tri
rjov)

TraTpiSo^;.

'0

Bk

immedicabilis in patriam velit committere.

vero

otf^dyo^v, auTbv

tyrannice jam segerens, pronum in humum protrudit et comitantibus imperaf , ut trucident

[Jtsv

7rpoeo)a 7rpr,vy]

Tr,v

Y^v,

ToTc; Bl

dxoXouOouat ^rpoasTa^e Stayetpt-

hominem

et

hoc pa^narum
Consul vero

xaTa twv dp)^r,v TrotTiaaaOai vavTtouiJtvo)v '0 os u7raT0<; xaTaTrXay^t^; Tiijto)pt'a<;. Tov Te xai Tr,v xa^' auTWV IST^Xwae tt)
aaoOai
xat. TauTr,v

t%

ab adversariis sumendarum faciant initium.


perterritus caedem

cpdvov

auyxXviTti)

hancatque insidiasquaeipsis struerentur, senatui renuntiavit. Qucere in Excerptis Dc commissione


hellorum.

7riOeatv.

Zv]Tet ev TWTrepi au[x^oXy]57roX[Jto)v.

v.c,

5' olxiat?

TYjV 7:6).iv etaTctTiTOuaiv, d^Yiyou(Xvou a.ijxd)v xal tou TTupo; Td? (pXoya; TpaTuo[i.vou xouTOt? tou Euvou. Tai<; 1 . SouXo t SouXou codex. Mox eTcetaeXOovTcc TrXeiffTov cpovov elpyd^ravTO , [xyjS' autdiv T(j&v u7:o[jta2^ta)v ^etoojjLevot. ] 2. 7re7rpo)ixevyi<;] Ttetpofxevr,; cod. 3. 6taTpioovTa<;] Stasupplevi (xxouaac; contra (xev particulam uncis inclusi.
TYjv

"Evvav

Tpi6()VTa? cod.

4.

dveXdjxSavov

XXVII. Fol. 185, 3 tamen aliter res exponitur, et oiunino alius est qiiasi color et ingenium narrationis. Ad Diodorum proxime accedit Appianus Bell. Civ. 1,24, unde Diodorea in nonnullis supplere licet 'O ol rpdxyo<; xat 6 tI>ouX6to<; eTret xat TOuSe e^eTriTTTov, [xefxYivoatv eotxoTe; (|/ua6at ti^Jv ^om2. ev. t(o tair. 1. Tr,Si^^/(x; ] rtS. cod. Xriv :pa(Txov xtX. ] Fragnienlum inserendum ante XXXIV, 29 ( 121 a. C. ).

dvsXdfxSavsv cod. ; niox uTrept^dvtov cod. 21 r. Cf. Plutarch. C. Gracch. 13 sq. p. 1002 ed. Didot., ubi
]

ei; ro xaTriTtjoXtov

cod.

XXII

KK
"Oti

TII2:

liTOPlA^ AlOAaPOY ^^IKEAIiiTOT.


tou fJaaiXi-

XXVHI.

r,xV ei(;Tyiv 'PtouLyiv aTrb

XXVIII. Roraam venit e regia familia ortus Jugurtlia


alter,

xou Y^vout; b-Kdpybiw ToyopOaf; ETepo?,


XYfi NofxaSixyji; paffiXsiac;.

dvTi7roiou/jievo<;

regnum Numidarura

sibi vindicaturus.

Qui

EuSoxiuouvto<; oe aurouxaO'
fjLi(j6o)aa|Jt.6vo<;

quum

oTrepSoXrjv, 6

multa gratia apud Romanos pollere


sicarios

coepisset,

Toyo^pOac;

Tivai;

Jugurtha per
Ipse, ne-

c^ayei!;

TouTOV

(xev eSoXocpovYiaev, auTOf; Bk

ouSevoi; xwXuovtoi;

mercede conductos interficiendum curavit.

TravyiXOev et; Tyjv j3aaiXetav.

mine
-

proliibente, in

regnum suum reversus


senior,

est.

XXIX.
xeia

Oti

7rpea6uTepo(; riToXejxatoi; ev ^SeXeu


,

XXIX. Ptolemaeus

dum in

Seleucia urbe inclusus


,

Tri uo^Xet

wv auYxexXeiatxevo^
,

utto tivo?

twv

i^iXojv

eTTiSouXeuOet?

tov

[jlsv

eTCiSouXeuaavTa auXXaStov ItiTOii;

tenebatur, amici cujusdara

insidiis appetitus
,

liunc quideni

uo)prjaaTO,

ei?

Ss t6 Xotrbv ou

Tu/ouai

c&iXok;

compreliensum supplicio
viis

affecit

in

posterum vero haud ob-

tauTbv

e'7TiaTuev.

quibusque se commisit.
tunc seditiones servorum exarserunt.
conjurationem inter
exstitit

XXX.
Ttov.

"Oti TcoXXai
|jLev

(i)

7ravaaTaaei(; eYevovTO oixe-

XXX. Complures
Prima Nucerise
se fecerunt, sed

IlptoTyj

Trepi TfjV (2)

otxeTtov auvoii^,oaiav
Ttov

Nouxepiav TpiaxovTa 7totr,aajjLev(ov xai fa^u xoXaaGevStaxoaitov otxeTrepi Tf,v KaTcijr.v,

fuit, ubi triginta servi

8euTe'pa Se (3)

mox

poenas dedere.

Secunda

Ca-

v)

Ttov cTravaaTavTOiv xai "vayy xoXaaOevTOJV (4)

TptTy)

oe

puae,ubiservi ducenti rebellarunt ,


Tertia a reliquis quae
in
fieri

atmox

itempuniti sunt.

d-KocTOLcn; iyi^/exo Trapaoo^oi;

xat ttoXu
Tig TiTOi;

Ta^;
fjLev

etOiaiJLe-

solebant plane differens


,

mirum

va? 5iaXXaTT0uaa

(5).

TIv ydp

Outtio<;

modum
,

accidit.

iTTTreu? Se (e) 'Po>tJLato)v, B^ /C^'iv 7raTe'pa

Titus quidam Vettius erat


ditissimo.
Is
,

eques Ro,

(jLeYaXoVXou-

Tov, xai

V0<; tov

TravTEXoi^;,

eli;

eTriOutJLiav -^XOe

dXXo-

manus patre natus

juvenis

admodum
est.

fa-

'ETriTrXaTpia? OepaTraiviooi;, xdXX^i otacpepouav]?. xei; (7) Ss auT^ xat aujjL^tojaa^; ixavo'v Ttva ypo^vov e!<; epojTa 7rapd(5o^ov IveTTcae xai StdOeaiv (jLavia
TrapejjL<pCV).

mulac alienae, insigniter formosae, amore captus

Et

amplexu

ejus potitus et

per tempus aliquod

cum

ea consue-

Aia Y^p

^fjv

pdaai
aur7i<;

TfjV 7ratotax'/iv,

cpiXoaTopYiav e7riSaXo'ijivo<; ^^^0Tb (jlsv Trptorov tov oeaTro^TYiv

scens, mirifice puellam et ad insaniam usque deperire coepit.

ea/e

dvTt7rpdT.T0VTa

(jLeTot

Se

TauTa tw

y.yi(izi t^<;

vellet, initio

Qua amoris vehementia impulsus quum redimere puellam dominum obstrepentem habuit, mox magnitu-

TII/.9;; 7rpoTpe(j;d(jLevo<;

Ttxwv lirTa, xat


/povov auveOeTO.
Toii

Tf,v

e;7]Y0paaev auTf,v TaXdvTwv 'AtaTroSoaiv t^<; Tw.Ti^ ei<; TaxTov


)(_pr^(jLaT0?

dine pretii

eum demulcens

emit puellam talentis Atticis

se-

IltaT^uOcU Ss tou
dizYi-^ctye

oia Tf,v
,

ptem, certumque solvendse pecuniaediem constituit. Fideni


conciliabat patrimonium.

7raTpb<;
i<;

UTCopiav,

Tf,v

OspaTratvtSa

xai

Itaque servam abduxit, et in


satiavit.

xaTa5u<;

Tiva

twv
'i2<;

W.y.v T:tOuij.tav.

7raTpiX(ov aYpwv Si 6 auYXi(jLvo(; tou X?^^^^ 7?^'


g7rXiqpou ttjv
7re(jLcpOe'vTe<;

unum

ex agris paternis se abscondens libidinem

Mox quum

dies pecuniae solvendae adesset, venerunt qui

vo^

oirjXOev,

f,xov

01

et?

Tf,v

d7rai'Tr,atv.

O
oe

06

eU

Ty)v

pretiumexigerent. lUe in trigesimum indediem solutionem


remisit. Et

TpiaxoaTfjV

f,y.'pav

dva6aXo{jLevo<;

Tf,v

dTTi^Xuaiv, xat Tb

(jlv /_pyi[Jt.a

ou 5uvd(jLV0(; 7ropiaai,

tw
(s).

quura etiam tunc solvendo non esset

simulque

pwTi2ouXcuwv57r/_ipr,a7rpd^nrapaXoYWTdTy)

amoris vi subactusteneretur, facinus tandem insolens aggres-

XXVIII. Fol.
pone posl
lib.

r. 'loYopOa? Tepo(;] Massivam appeJlat Sallust. Jug. 35; Liv. Ep. G4. Fragmentum XXXIV, c. 35 ( 10 a. C). XXIX. Fol. 185,26 29r.6 TtpeaguTEpo; IlToXetxaio?] Ptolemaeus VIII Soter II, filius Ptolemani VII Soteris I,
1
,

185, 22 26

fralcr raajor Alexandri I. Is regno pulsus ( 107 a. C. ) , e Cypro , quara obtinebat in Syriara trajecit, ut Antiocho Cyziceno contra Antiochura Grypura auxiliaretur (103 a. C. ). Quae in Syria gesserit Ptoiemivus narrat Josephus XIII , 12,3. Verwm de rege in Seleucia urbe obsesso niliil ibi tradltur. De temporibus ejus v. dispulationem Letronnii in Inscript. gr. de VEgyple. tom. I , p. 53 sqq. Insere frargmentum post XXXIV, 39.

XXX.

Fol. 185, 30 r.

185,24

v.

Diodorusde Siculo bello servorum, quod gestum

est inde

ab anno 102

a.

expositu-

rus, praemisit nonnulla de similibus rebellionibus, quae alibi ante Siculam illam iisdem fere temporibus exarserint. Emidem locuiii etiam 1'hotius p. 529 1 . Photius cxcerpsit ( Diodor. XXXVI, 2 p. 550 ed. Didot.). Notabo varietatem lectionis. pleuiiiS ita : llpo Se t^(; xaT(x Tr,v IixeXiav tcov SouXtov 7:ava<jT(xaet)(; eYevovTO xaxd Trjv 'iTaXiav TrXetou? (X7roaTdaei(; oXtyoxpovioi v.at tou Saijxoviou TrpoarjfjLa-vovTO;; xb ^,^060; Trj; [xixpai , xaOdTiep eaojxivr,^; xaTd tvjv SixeXtav eTravaaTdasox;. IIptoTyi ^jlsv xtX.

2. Trjv] om. Phot. 5. TpiTYjSe... otaX3. oe]om. Phot. 4. xaTaXuOevTtov Photius, raelius. Photius brevius TpiTr] Se uapaoo^o; y^Yo^sti?. Et deinde "Hv Ttxo; MevoutTio^; , omissis ydp tk;. Pro MevouTtOi;ipse Photiusin seqq. habet Ouettio;. Unde priore loco reponendura essefxev OueTTto; recte raonuit Wesselingius. Celc.um pro TiTo;; in nostro codice cst tuyy^C [av outTTio^;. 6. Photius iTTTreu; (xev 'Pwixaitov, {xeYaXoTiXouTou Se Tratpo; Trai;. 7. Photius auixTrXaxei; ( vocab. rarius eTriTiXaxei; eodem sensu c PosiOuTo; :ripdaOr, OepaTratvioo; a)vXoTpia; xdXXet Siatp. donio habes ap. Athcn. p. 211, F. Eodera fonte utitur Diodorus. Vide Posidon. fr. 15 ) 6' auTri xai el; eptoTa 7rapdoo$ov aOi.'t

apud Nostrum.

/dTTOuaa]

ryj;

qxTreatov e$r,Y6paaev auTyjv, outio tou Tc (xavtwSou; eptoTo; ptaJiofxsvou xat tou xupiou t^; y.o{jri^ ty)v 7ip(iatv [xoXt; xaTavcu7avTo;, TaXdvTfov Attixcov e^rTd, xai /povov (ijptae xaO' 6v dTToriaet t6 XP-'o?- 'ETutaTeueTO Se Std Tr,v TiaTpwav Tzepiouaiav. 'EvTTdvTOc fie Tou optaOevTo; , xai [xi^ iyjMv dTioSouvat, TidXiv eTa^s TpidxovTa y)(xepo)V 7rpoOea|xtav. '); Se xat TauTr,; eTrtaTdarj; , oi
<>?'

i/n^vTOUv, 6 Se oOSiv TtXeov elyev dvueiv, 6

S'

epto;

y\y.]^.'xX,cv

i7ctyeigr,aB Ttpd^et TtapaXoYWTdTy).

"ETttSouXeust [xev

y*P tou;

EXCERPTA EX HISTORIA DIODORI


Aia vap Tou
6oX9)(;

SICULI.

xxm

TraOouc; xrjv u7:p6oA-^,v >cai Tr,v

Ix

Trj; siri-

siis est.

iNam afrectus exsuperanlla pudorque inceptum

XoYi(r[/,ou(;7rai8apicoSei<;

sTTajtoXouGouaav aia/^uvr,v, ;eTpa7ry) Trpo? oiaxai tuoXX^^; acppoauvrj<; [j.e(7T0U(;.


tv)? Epoj|j.e-

subsecutusin cogilaliones avertit pueriles multa?que plenas


(lesipientiae.

Etenim ante oculos


,

sibi

Ilpo oiOaXy.wv yap Xa[jt.Gavwv tov eaouLevov


vr,t;

ponens

iustantem

oiayo)ptafji.ov, toi? [xev aTcaiTOUffiT:^v

TiiJi.yiv

aveXTTi-

puellae amatac discessum

insperatas pretium exigentibua

7T0V eTTiSouXYjv (juveffTiqaaTO (9).

**

struxitinsidias.**

XXXI.
8uveuaev
paiv
,

**
lcppo'vei*

w?

Se evtoi, oti

xaTa

5ia0iqxriv

tw

XXXI.

**

cogitabat

sicuti

vero nonnulli referunt, pro-

uuo Ta 7rXeiw xaTeXi7re ETe'pw


6

Trjg ouaia<;, toii; oXot<; extv-

pterea quod alteri fiiiomajorem

bonorum partem testamento

xat 7Tp07ieTta otacpe5iaOY)[xa xat SaaiXe^a Maxeoo'vojv TrepiOe^tAevo?

y^P veaviaxo^;

ToX(ji.r,

legaverat

totis periclitatus est.

Nam juvenis,

qui insignis

erat audacia? et temeritatis,

lauTOv avaoei;a<;, TrapexaXei 7roXXou<; acpiaTaaOai *Po)xai TyjV TrpoYeYevr,[Ji.e'vr,v Maxoo'aiv TraTpiov (jiaiojv
^aatXeiav avaxTaaOai.
ap7raYv;?
eao[ji.e'vr)<;,

assumpto diademate regcm se


,

Macedoniae declarans multitudinem exliortabatur

ut a Ro-

IToXXwv oe auvTpe/^yToiv,
ot

ox;

manis deficerent, pristinumque regnum majorum suorum


recuperare tentarent.
trepidans Execestus ad
legavit, qui

'E;rixeaTO<;

ayojvtaaa^; e^e-

Multisque spe rapinae contluentibus,

TevTto) tw aTpaTr,YO) Ty)V 7refjt']/iTtva Staaacp-z^aovTa Tov utbv a^rovotav. Aie7r'u.'];aT0 Bl [xat] 7rpb<; Ko'Trepi
tov

Gentium (CewMc/Mm.') praetorem


ad

de

filii

ausis insanis certiorem faceret. Porro

Tbv ^aatXea 0paxo)v, a^iwv [jt,Ta7r[ji,'|aaOat tov (1) '0 Sk veaviaxov, xai Tretaat t^<; e7rt6oXyi<; aTroaT^vai.

Tuv

Cotyn Thracnm regem misit petens ut juvenem adse arcesseret, eique persuaderet ut a cceptis desisteret.

Cotys
et

igitur,

ej^wv (ptXiav

7rpb<;

EucpTQV7^,v

fJLeTeTreijfliaTO

auTbv, xa\
7raTpt-

amicitia Euphenae junctus

arcessivit

puerum,

postquam

7rapaxaTaa/o)v f,{jt.pa<; Ttva<; ^rapeSo^xe a^reXuOv) tcov StaSoXwv.

to)

xai

per dies aliquot in


ifa

domo

sua detinuerat, patri tradidit, qui


est.

criminatione exemptus

XXXIl.^^^OTt^ iiiiEpTcopio^Oewpwv otxaTaayeTOVouaav Ti^v optjLriv Twv eY/o)pio)v (i), 7rixpw<; (2) TrpoaecpepeTO
ToT<; au[jL[jta/_oi<;,

XXXII. Animadvertens Sertorius impetum indigenarum non posse cohiberi , multa cum severitate socios tractare
coepit.

xai tou^

[xev xaTatTt(0[jLevbuc a^rexTei-

Criminibus obnoxios alios interficiebat , aHos dabat


;

vev, Tou? 0 et^ cpuXax^^v TrapeoiSou,


TO)v eor^iJLeue Ta<; ouaia<;, 7roXuv Se

twv

Se

eu7ropwTa
xaTSTi-

in

custodiam

apyupov xat xpuabv


Ta^jLteTov

ditissimorum bona publicabat


in

coilecti ar-

dOpotaa<;,

oux

eii;

Tb xoivbv tou

TroXe^tjLou

genti et auri

vim magnam non

publicum

belli

aerarium

Oeto,

dXX'

toioc

-/op7^Yei Ta<; [jLtaOo'^opia<;

Or,aaupt!^v out toi<; aTpaTtcoTat<; out -coiq t^^(Zu.6gi (JLTeot'oou ,


'

deponebat

sed suos in usus convertebat ; nec mililibus ero-

gabat stipendia, ncque ducibus

TouTcov, ouT Ta<; xecpaXixa? xptaei<; [xeTa auveSpiou xal auuSouXoiv (3I e7roteiTo, 5iaxouo)v ok iSia xai aovoxpt 6iaxouo)v Qi iot(x [Jtovoxpt
r})v

causas capitales non in synedrio

opum copiam faciebat; in cum senatoribus, sed pri

lauTbv

vatim inquirebat,
tentiam
;

et solus

unus sedens judex dicebat sen-

(X7rooet';a(; l^roteTTo Ta<;


f,;t'ou

c7ro:p(xaei<;- ei<;

Te

tSc

auv0t7rva Tou<;f,Ye[jLo'va? oux

7rapaXa[jLSavtv, ou

porro ad convivia duces adhibere dedlgnabatur,

cptXavOpo)7rta(; ouosijLtai; [^.TeoiSouToTs'f tXotg,

xaOoXouoe

neque iillum humanitatis of/icium amicis praestabat; ac

8ta Tr,v

e7rt

Tb /^eTpov 7rt'5oaiv t^<; 7rpt aurbv e^ouaiai;

omnino

efferatus eo

quod

in pejus vergere res ejiis coepe-

a7ro0r,pto)0el(; Tupavvix(o<; ocTraaiv 7rpoacppTO.


ar^Ov) [JLV U7rb

tou

7rXr^0ou<;, e^reSouXeuOr) Se

Kai [jLtu7rb twv cptTivt

rant, tyranni in

modum erga omnes se

gerebat.

Quare apud
peteba-

multitudinem in odio erat, ab amicis vero


tur.
et

insidiis

Xo)v.

*H

oe

(xvaipeai?
y)Ye[JLo'vcov

auTou auvETeXeaOy) TOtwSe


ot

TpoTrco.
Trevva^;

Twv

Cicdesejus confccta est hunc in


,

modum.

Perpennas

[JLYtaTov/ovT^d^t'w(jLa,nep-

axv
Tr,<;

IIpoaTOcoe t^<; eTrtSouX^? atpeOetc 6 nep^re^vvai; XOcXav eTri

(5)<;

xai Tapxuvio<;, au[jLcppovyjaavTe<; aXkrXoic, yv(oTupavvov ovTa Tbv ]SpTo')ptov civ^XeTv.

Tarquinius

qui plurimum inter duces poterant, con-

spirantes Sertorium ufpote

tyrannum interficiendum

esse

decreverunt. Exsequendis consiliis

praefectus Perpennas

(XTiatTouvTjK;,

sauTw

Se (jiovapxtxyiv eHouatav 7rept6y]X.

Sequentia apud ipsum Photium legas.


initio

8.

7rapaXoYo)T(XTy]]sic

Photius

XXXI.
<luasi
tiir.

TrapaXoYO) TauTy] cod. Fol. 185, 24 v. 186, 5 i\

Fragmentiim

mutilum

in codice

ad eandem pertineret historiam. Folium excidisse videtur.


1.

De

re mihi

ab antecedentibiis nullo modo separatur, non constat. In simili argumento versari vide-

KoTuv]

KciTyjv

V. De ca^de Sertorii (72 a. C.) vide Plutarch. Sertor. extr. et Appian. B. Civ. 1,113. Insere huiic locumsicutisequens i.ir,c, 6p(jiyi; t wv$yX<^P^w] sc. Trpo; (inoaxaatv. Mmiruni fragmentum post XXXVII, 22. collegie Sertorii seditiosis Perpennae sermonibus excitati , ^avspto; \izv oOx !x?(aTavT0 , oeSotxote; auTOj xyjv Suvafjitv, xpu?a 0 Tcx; T 7tp(x?t(; eXuji-acvovTO xat TOUi; papSapou; exaxouv xoXdt!^ovT<; Titxpto; xai 6aa[JLoXoYouvTi; , (o; Xeptcopiou xsXeuovxo;.

XXXII. FoL 186,5

26

cod.

eYtvovTO xai Tapa^^ai Ttepi Ta<; uoXct;. 01 oe u(j.7:6[J!.cvoi raOta OepaTteuciv xai 7tt7ipauvtv eTtavyipxovTO xai ta; uTtapj^ouiras r,u?r,x6t; dTistOcta; coatc tov SepTtoptov ex r?;; TtpotEpa; ETttsixeta; xai dvX6vta , tou: 6k d7:o567rp(x6tyiTo; (j,eta6aX6vTa Tcspi tou; ev "Oax^, tpe^o^xavou; Tiapavo^J-viaat Ttaioa; tcov 'l6r,po)v, xou; (jlsv fi^vov. Haec sunt quae Plutarchiis ( 1. I. c. 25, 3 ) de miitata S.ertorii mente affert. Uberior et Diodoro , uti solet , similior
'i'4 tl)v (XTtoaTcxaet;

7xXf.iova; ^ipYaa(Avot 7ro)i(JLOu;

Appiamis

Bell

Civ.

1, 1

3, p,

336 ed. Didot., ubi ipse tu videas.

t:

/.

: 1

Tci/po; cod.

au

(;.

oou

X u) v j a-jijc^oXtov cod.

XXIV
OctTTvov Tov

EK THS irrOPIAi: AlOAftPOV SIKEAIQTOr.


ispTwpiov, xai T0u<;auvi(7T0pa(; autjLTrapeXaKaTaVTT-^GaVTO? ol TOU
]i<pTOJest. Is igitur

ad conYiviuni vocul Sertoriuin


adliibet.

siinulque con-

^EV
piou

ItTI TYIV <7TiaaiV.


,

scios

ad coinessationem

xai Twv xoivoTTpayouvT^ov (Tuv7ri6aV(ov, 6 ^epT(opiO(; avaxAiOi<; ava{AffOV Tapxuviou xai 'AvTO)vtou,
UTTO T0UT03V
lc^^Oifri.

Ubi advenerat Sertorins,

conjurati siinul adorti

eum

inter

Tarquinium

et

Antonium

decumbentem confodiunt.

XXXIII.

''Oti 6 Mi6piSaTrj<;

7rieouXyi? Tiap' 6liToti;

XXXni. Parum
in

abfuit quin Milhridates insidiis captus

Yov xivouvuav uTTO/eipioq yevEaOai


2uvaYO)vi^o{xevo<;

Ku^ixv^voic;.

Cyzicenorum venisset potestatem.

Rem

aggressus est

yap

tii;

v Tal; p.eTaXAiai<;'Po)uaioc

centurio

exaTOVTapz/j^ 7rSaXT0 touto TEXiaai.


xtov xai auXXoyfov,

Ata yap Ta;


auuTrXo-

Romanus, qui

in cuniculis agendis

operam Cyzi-

cenis praestabat. Scilicet

7rap'ajji.cpoTpot(; pLETaXX^iai^auv^yw^Yivo^'-^"*'^^^
Eti;

quum

ab utrisque cunicuii age-

yvojaiv rjXO

toT<;

tou (iaaiXEox;
Movo)0i<; Se

renturet continui essent congressus et colloqula, factum


est ut

ota

Ta<; auvr/eT^;

-Kpoq

(xuTOuq 6pLiXta<;.

Romanus

iJle

notus

fieret militibus Mithridatis.

Et

7T0T xaTOc TTjV Iv ToTi; o^uyy.oLai cpuXaxr,v xai ijtio Ttvoi;

quondam dum soiusad custodiam cuniculorum


a Mithridatico compellatur.

relictus est,

TO)v e7TiaTaT0uvTojv v ToT<; Epyot? xaTa7rtpaOi(; 7rpi

quodam operibus

praefecto de proditione

7rpoSoaia(;

7Tpoa0^aTO tou? Xoyoui; 7Tpoa7rot7iTtxo)<;. Se tou Tzpdy^t.a-zoi; 7Tpo<;TOv paatXea, Ixei'ATceve^OevTOi;


,

Romanus admittere
,

se proposita simulat.

Re

vo<;fXv 67TiOuu.o)v

YSiXaTO

xupiuaai xr^q ^roXeox;, o)pea<; e^rrjYxai auveOeTO xatpbv, ev w tov auXXoYov eSei

ad regem delata
licetur,
iiiant,

is

potiundae urbis cupidissimus dona polconstituit,

tempusque

quo ad colloquium convepostulaiite, misit qui


se fidem habi-

Yeve'aOai.
^yjTOuvTO^;,
ao}J!.'vou<;.
I

Tou

8= 'Po)[jt.aiou 7TtaTet? t(ov 7TaYYXi(ov

etRomano fidem promissorum

aTrlXuaEV 6 paaiXu<;TOUi; uTcep auTou auvOv]-

ipsius loco paciscerentur.

At cenlurio haud

'O oe oux

ecpr^aev

(i)

cxXXox;

7TtaTeuaeiv,

turum

esse dicebat nisi

liv

1X7)

Trapa tou [^aaiXeox; XaSr)

tou<;

opxou?.

'0

Se

ab ipso rege jusjurandum accepisset.


esse dignitatisr.egiae in cunicnios
alias

Qu^
veiv

'V/sTto SaatXtx'^; cx^ia; oixeiov eivai


ei.<;

Rex vero a3stimabat haud


descendere
;

Td

6p(yyiici.T0i.

'ETrei 5i 6

auYxaTaSaioux e'pr,aev Trpooc)Ty]<;


tou
xupteuaat
toT<;

attamen quoniam proditor

obtemperare
,

(xXXox;

-uTcaxoueaOai,

Bk

l^riOeaK;

nolebat et capiendai urbis stimulabat desiderium


Mithridates est, ut postulatis adstipularetur.

coactus

T^<; 7:oXeox;

auver/ev, :^vaYxtxaOrj
6

auYxaTaOe^oOai
auve^Sy) tov
cptXo)v
Tt<;

c?;ioup.voic

MtOptSaTr|<;.
ei
|jt.vi

YevaOai u7ro/^iptov,
xaTa(jLavTeua(X(ji.vo<;
(jiTpov
(jLrjyavrjV

Kai twv

Necjam du-

^aaiXea
autji-

bium

erat quin in

manus

hostibus rex venisset, nisi e\


feliciter divinasset. Is igitur

euaTC)/o>?

t:^,v

IttiSouXtiv,

xaTaxuaa

amicis quidam insidias subesse


justa^,

Suva(ji.vyiv
i<;

6^(og cxvotYsaOa^ ts

xai

magnitudinis machinam construxit, quae

quam

ce-

xXiaOaf xai
MtOplO(XTOU

TauTrj<;

to opuY[Aa TeOeiarj<; xai tou


auv(;.6ocvTO)v,

lerrime et aperiri et claudi poterat.


cata
,

Hac

in cuniculo collo-

[JLTa TCOV cpiXo)v

XaTOVTa<;

in

eamque

ingresso

cum

amicis Mithridate, centurio


regi injecturi erant, stricto-.

T(xp/rj<; (2) Tou(; -[JLeXXovTa?

[^.eO'

eauTOu

tw
to

^aatXei

adduxitqui una secum

manum

yfcipa<; ^rpoacpepeiv
ijLvo<; (^^ppLrjaev Itti
T-zjv

(:})

[eIc, xot.q yj-lpoL<; J

^tcpoi;

aTraaoc-

tov paaiX^a* 6 cpOtxaat; auvxXta xai tov xivouvov l^ecpuYEv. Oupav,

que gladio in Mithridatem


portam periculumque

irruit.

At antevertens

ille

claudit

effugit.

Ttov 'AvTto/EOiv Ttv<; xaTacppovr^aavT<; 'AvTtc)you tou [iaaiXeox; ota TrjV -^^TTav, avEaEiov toc 7:X'/,0yi xai auv^SouX^uov IxTvj;; 7TC)Xeox; (JLeTaar/^aaaOai.
rvoiJLV'/i(;

XXXIV.

"Oti

XXXIV.

Antiochenses quidam Antioehum regem propter


,

claderu acceptain contemnentes

mullitudinem excitabant

0; aTocao,x;
ot

[f,zyai\'/]^
T7J<;

xai tou [^aaiXeox;

atque urbe regem pellere moliebantur. A^erum

quum

in-

lirt-

xpaTTQaavTO<;,

aiTtot

aTocacox; cpoSyiOVT<; ecpu?<;

gentem, quae exarserat, seditionem rex compescuisset

Yov x

Tyi<;

Xupia<;,

xai xaTavT>^aavTe(;
8<;
-Piv

KiXtxiav

auctores ejus perterrili e Syria aufugerunt, et in Ciliciam


prolecti
erat, in

E7reocXovTO

xaTtxYStv <I>iXi7r7rov,

uibi; <I>tXt7r7rou

Philippum

qui Philippi Antiocho Grypo nati

filius

*T7iaxouaavTou yzyovoToq I; 'AvTtc)"/ou tou rpu7rou. To; Bs. Tou <I)tXt7r7rou xai xaTavTr^aavTO<; 7rpb<; "Ai^tJ^ov
Tov "ApaSa, aatxevox; toutov 7rpoa5e^ocij.vo? "A^i^o^;, xai
7ri TrjV TreptOeii; oiocorjjjLa

regnum reducere voluerunt. Obtemperans Philippus

ad Aziznm Arabem sese contulit, qui haud invitus


excepit diademate ornavit et
,
.

eum

jiaatX^iav xaTT^Yayev.
Iv

"Oti

in

regnum reducere

inslituit.

(i) Toc?

6'Xa? IX^rioa?

e}^o)v

t^ tou

2a(jL<|*tYpotiJLOu

Antiochus autem omnesspes

in

Sampsigcrami societote rcBell. Milh. c. 72 sqq.;

XXXIII. Fot. 18C, 27

r.

186, 23 vso. De Mitluidate Cyzicum obsidente (an. 73) vide Appian.


:

Memnon.

Hist. Ileracl. cap. 40. I)e re nostro fr. narrata alimide non constat. Ceterum ex Ap|)iano c. 75 et 70 discimiis Milhridatem cimiculis m<'nia iirbis suffodisse, Cyziccnos vero suffodisse aggeres hostiles MiOf-iSdtTrj^eni 10 Aiv5ufiov opo; u7rpxi(jLcvov avyjei, xai X'^^!-'^"' o^ti' auxoO e; Ty;v 7t6/tv ayou , TTup^out; t e^itatyi , xal utiovojjiok; t6 leXy^o^ <iVxprj(xvrj. Kt cap. 70
:

AiexapTspst

0' 6[ao)<; MtOpioaTr,<; eXTitJ^ojv eti Tr,v K\j^i-/.o^ alprjcretv toi;

al Kuiiixrjvoi, opaa|x6v 6

j^etpa;

I. e?)uav codex h. I. M. eSouXsue. r\ antecc. male repelila. Forlas.se exciilit parlicipiuin elaayaytov [eiaxaet^ra; conj. Diibnerus; egregie]. -?<XXIV. Fol. I^(t,'i2 V. 187,10 ;. I. "Oti T<i<;6)>a<;] vox "Oti novi excerpti, in eadoin re versanlis,iniliumindicare

y w(xaat xoT; anb tou Atv^U[J.ou. 'O^ 6 xal TauT'' UTiccrupov.TO 2. exaTovTapyo; h I. cod. 3. elc, xi; et inox iterum.

EXCERPTA EX UISTORIA DIODORI


cuuaay^oi:
[xie7r[j.7rero

SICULI.
cum
arcessit.

xxv
At Sampsigeramus

tootov

iiexo.

ttJi;

Suvaasox;.

ponens,

cum

exeicitu

'O

Ss Iv

|pe'<yt

aTTOpprjois cruvOjj.evoc irpo*; "ACi^ov Itt' avatTwv fiaaiXewv ^xe [/.eToc (2) t^(; Suvaixeojf;, xai [jie-

pacta clandestina de Cfledendis rcgibus

cum

Azizo

iuivit.

Et

cum

exercitu in Syriam profectus Anliochum ad se advoRei ignarus rex

[Te7r'[/7rTO

tov 'Avtio/ov.

Tou

0 Sia tvjv ayvoiav uTra-

cavit.

quum

advenisset,

ille qjii

amicuni

Antecedens fragmentum perti2.^xe [itxct] r, [ietol codex. pidctiir, (jnod jiingi antecc. potest verl)is 6 os 'AvTioyo?. ad an. 73, sequens ad aii. 63. Igilur Anlioclius rex est Anliocluis Asiaticus, (ilius Antioclii toO EOaeSoO; et Selenes [net
Appian. Syr. 49 et CO. Sec. Juslin. XL, 1 et liuseb. p. 192 Aiit. Asiaticiis filius crat Antiochi Cyziceni, quum t^us Y. Clinton. F. FI. III, p. 340 .sq.), qui postquam Tigranes Romanorum armis Syriae regno .spoliatus erat r(an. 69 a. C), aLuciilloappellatusrexest. Sedguod Lucullits dederat (Justinus aitl.i. ) posleaademil Pompenis : wscenii regmim respondit . ne volenti quidem Syrice, nedum recusanti, daturum se regem, qui XV/II annos, \quibus Tigranes Syriam tenuit, in angulo Ciliciai latuerit, victo aulem eodem Tigrane a RomaniSy alieni operis
jyl-^gyptiiif!
(

|ne[)os

esset.

qm

pra^mia postulet. Igitur ut habenti regnum non ademerit, ita quo cesserit Tigrani, non daturuin quod tuerine' sciat; ne rursus Syriam Judceorum et Arabum iatrociniis infestam reddat. Atque ita Syriam in provincicEfor^viam redegit. Eandem in sententiam Appianus.Syr. 46 'Ev twSs ( sc. quum Megabatcs, Tigranis prwfectus, Syriam reli:

quisset, ut oi)em ferret Tigrani Luculli arinis appetito) irapaSu; ic, Tr;v Xupiav 'Avtio/o; 6 'Avuoyou tou EuCTeg&u;, ri^^yt twv lupwv exovTtov, xal auTO) AeuxoXXoc {jlsv... oux e^QovYicrev apx>i? TraTpwa;. rio[i.7rYiiO(; 2e 6 eTtt AeuxoXXw MiTptOaTr,v eHeXwv, TtypdvYi [xev 'Apixevta? (juvexwprjfjev pao-iXeuetv, 'AvTtoyov oc e^e^aXe t>^? lupwv dpyr;!: , ouoev e? 'PcofAaiou; d[xapTdvovTa- IpYo) (i.v, OTi r)v EuxoXov auTw orTpaTtdv ejrovTi TroXXyjv dpxiQv dvoTrXov d^eXeoOat Xovfo Se , oTt touc leXeuxtoa? dTro Ttypdvou exTieaovTa;
*

oux eix6;^v eTt luptat; dpxetv \s.a.yiQ-^ y\ 'PwfJLatou? Ttypdvriv vevtxyixoTa; ( Cf. id. Mithr. c. lOG ). Ex allatis liquet AntiochiiMi tres saltem annos regnasse, inde a pulso Tigrane (69) usque ad annum 66, quo pacem Tigrani Pompeius concessit. Porro <iuum Appianus c. 70 Antioclium memoret tanquam pacrtXeuaavTa ev Tat; dCTyoXtan; TaT? rio[;.7rrjtou eTri cv [jlovov to;, consequitureum etiam postquam Porapeius Syriam Romanam provinciam declaraverat per unum adhucannum, dumaliis distraheretur Pompeius , imperium Syria^ vel salteni Antiochia? urbis obtinuisse ( 66 65). Ac consentaneum est [negotiis Te& Syrifc non ordinatas esse ante ipsius adventum Pompeii ( 64 a^state ), nec improbabiliter Clintonus statuit anno demiiiu res certa et firma ratione esse constitutas. Igitur circa an. 64 Antiochus a Philippo pulsus obierit; ipsum Phi[62 Syria? lippuin Pompeii prrcfecli ad obedientiam facile redegerint. Ceterum Philippus, Philippi lilius, Antiochi Grypi nepos, a ne,

disertis verbis memoratur. Neque id mirum. Eodem modo Philippus, pater Nostri qui post mortem Antiochi Pii per breve tempus regnavit, planenegligitur a scriptoribus, qui Tigranem Syriam occupantem non in Philippi sed in Antlochi Pii .locum successisse tradunt (V. Clinton. 1. 1. ). Appianus Syr. 70 et Bell. Civ. IV, 10, postremum Seleucidarum Antiofchum Asiaticum dicit. Ceterum Philippi nostri memoria nullus dubito quin etiam exEusebio sit renovanda, qiiippe cujus jauctor quemadmodum Antiochum Asiaticum cuin patre ejus Antiocho Pio confudit, sic etiam Philippum filiura et Phi-

mine

[li[)pum patreni

perperam miscuerit. Etenira apud Eusebium leguntur Iutc (p. 192 ) Heiiqui erant, qui deregno inter se decertarent, PhUippus, Seieucifrater, Grypo Antiochonatus, et Antiochus 'Cyzicenifilius (i. e. Ant. Eusebes). Hiorsi ab Olymp. 171,1 (95 a. C.) non sine deiectis exercitibus, Syrice parlem
:

irecepit.

[singuli tenebant, beilumque pro Syrice { universitate) gerebant, donec superatus Antiochus ad Parthos sefuga Idem postea per Pompeium intercessoreni agebat , ut in Syriam reduceretur : verum hic, pecunia ab

curam gessit^ urbique iibertatefrui concessit. Interim et Alexandrini missis Caiiimandro rogabant iiium ut, digresso Aiexandria Ptoiemceo Dionyso ( 58 a. C. ), \jEgypti regnum cum Ptoiemcei filiabus capesseret. Vertcm ipse morbo gravatus interiit.
lAntiochenis accepta, nuiia iiiius
llegatis

Menelao, Lampone

et

inhistresAntiochiconfunduntur. \nT^v\ov'\h\\?,(\Q Antiocho Eusebe, Cyzicenifilio, sermoest; qui (testeJosephoXIII, 13,4) ^'ontra Parlhos pugnans cecidit, non vero fuga ad eos se recepit, ideoque neque redux a Porapeio regnuni Syriaj peieie potuit. Id eniin pertinet ad Antiochum Asiaticum. Hic vero quuni circa annuni 64 interfectiis sit, ut Diodoius noster testatur, non iiotuit anno 57 in yEgyptum ab Alexandrinis advocari. Itaque tertius aliquis Ant:ochus intelligendus est, for-

nam fuisse Antiocho fratrera, ex Cicerone liqiiet ( Verr. II, 4, 27 ), qui an. 75 reges piieros Roina} fuisse dicit. Poterat vero utrique esse noraen Antiochi; sicuti v. e. inter Antiochi Grypi filios duos haberaus Antiochos. Simili rerura confusione laborant qua? sequuntur apud Eusebiuni
lasse frater Antiochi Asiatici
: :

de quo anlea diximus, Grypifiiius ac Tryphwnce Ptoiemceo octavo genitce. Idem quum averet Mgyptum adire, propterea quod ipsiim quoque per id tempus Alexandrini cives ad imperium arcessebant , Romanus Syrue proconsui ( 57 a. C. ) Gabinius , Pompeii legatus, negotium disturbavit. Igitur Syriaticorum regum successio hactenus deducta finem nacta est. Horura quoque prinia [iars recte pertiiiet ad Philippum Grypi filium. Alteram vero ab eo alienam esse vel per se pro,

Imperio excidit etiam Philippus

babileest,
toin. II
a.

quandoquidem vix
,

iEgyi^tura vocatura esse


,

p.

96
si

),

credideris anno 57 a. C. Grypi filium, qui tiinc sexagenarius et amplius esse dehebat, in ut Berenica; reginae, Pt. Dionysi filia^, quattuordecim fere annos nata^ ( v. Letronn. Inscrr. matriinonio sociarctur. Ex Diodoro vero coiligitur Philippum Grypi filium jam moituum fuisse circa aii. 64
,

non dubitamus

ipsum hunc Philippum non vero filium ejus, in regnum Antiochenses revocassent. Igitur Eusebiana ad Philippura Philippi filiuin sint ievocanda. Ceterum quura ante Tigranein poslemi Seleucid;e fuerint Antiochus et Philippus, ilemque alter Anliochus alterque Philippus ante Romanoiura iinperiuin postremi
C.
;

nam

aliter res fuisset, (piin

Syria; reges fuerint, vides quain facile lieri [)otuerit, ut Eusebii aut [)otius Porphyrii auctor, Tigranis raentiouera [)rQisus oniittens, utrosque confunderet. Idein quuin reliquisnegleclis, ea tamen qua; ad Seleucidas ad i-egia raatrimonia in .tgy[)tum vocatos pertinent,enotaiKla putaverit, et quum quo magis Syrorum tempora turbaverit, taiito se acciiratiorera in

Ad PtoleiiKTeorura chronologia ostendat jiire hinc de Alexandrina Chronicoriira istorura origine conjecturam feceris. Diodorum revertor. Qui quura Antiochum Asiaticuin interfectum dicat, [)atethunc Antiochum non esse euiKicm cum Antiocho Comraageno uti censuerunt Vaillant. De Sel. p. 237, Fi<i'Iich. p. 69, el, nu[)er HaacKh. ( in Paulys Heaienc. v, Antioclnis von Commagene) , quibus recte obloquitur Clintoiius III p. 343. Azizus rex fortasse idem est, qiii anlea 4, 3 ubi legitur Zt!;o; 6 ApdStov (jjupatri Philip[)i uostri contra Deiuctrium EucaMtim o[)em tulerat tesle Josepho XIII
:

XXVI
xouaavTO?, uTroxptOa^; xat to't [Xv 07^(Ta<;

i:k
ox; cpiXov

TH:i:,irroPiAi: AioAi>por viKEAiiiTov


(juveXaSs xbv paatAeasimalabat,

eum comprehendit,

et lunc

quidem

in custo-

TrapsipuXaTTEv, uaTspov 8k aveiXev. "Ofxotojfj Ss xai "A ^iJ^o? xaT^c xi? yevofxeva^; etti {Jtspiajxw

diam dedit, deindevero

inlerfecit. Simiiiter

etiani Azizus

Iluptax7](; paatXetai; auvOe^aetg, eTreSaXeTO SoXocpo v^aat Tov OiXtTTTrov 6 Ss 7rpoata6o'uLevo(; tvjV eTrtSouXyjv,
Tr)(;

expactis quae de dividendo regno Syriae fecerant, Philip-

pum clam

occidere voluit. At Phihppus insidias odoratus

ecpuyev

eti;

Tr,v 'AvTto'/iav.

fuga evasit Antiochiam.

XXXV.
Ta/peoj;
(i)

''OTt xaTot Tr,v 'Po^ifxviv KaTiXiva<; tk;

xa-

XXXV. Roma?

Catilina a^re alieno pressus et Lentulus

xal Ae^vTXo?

l7rtxaXou[ji.vo(;

Soupa^;,

(xOpotaavTe<; Oy(_Xov (2) (X7ro'aTaatv e{AXer/iaav

xaTa

cognomento Sura plebeiornm turbam congregantes contra


senatum movere seditionem moiiebantur hunc
Instabat dies festus
,

t9]<;

auyxXTQTOU TotoJoeTivi xpoTrw. MeXXouar,^; Ttvb; eopT^; eivai , xaO' y)v eOo;; rjV toui; U7rb twv 7raTpo)Vuou.voui;
ev
u7repoy(^ai(;

in

modum.

quo clientesdona mittere patronissonoctem domus aperta) erant.


esse statuerunt,

ovtojv qevta

7reij,7reiv,

xat Sta Taur/iv ai-

lebant; et propterea per totam


Illa
ffides

vuxTb? dvew/Oat Ta? oixtai; auveSatve, auveOevTO ouv xaTa toutov Tbv xatpbv ^taTreaTretv el<; toc^;
Ot' oXr,(; t^(;

Tiav

igitur

opportunitate utendum

ut in

Twv

e7ri6ouXuo(j!.vojv otxia^ tou(; Trpoa^x^ovTai; auTOt^;

eorum,quibus

insidias struebant, percussores

immit-

Ta*; y^^Tpai;* ou<; ^1 tviv {jlv

ieviojv

eiacpopa<;

txvu^roTCTOj? iaX0o'vTa(;,

cpavTaatav yapiv xai

t^<;

twv

terent, qui sub specie ferendorum

donorum
atque

citra suspicioita distribuli


,

(xorjXoJC

nem

ingressi et latenter gladiis cincti

7rap!^ojau.vou(; ^icpr),

[jLeucpta[j.vou;, Gcp'

xat xaT' oXiyou^; lcp' ixocaTT] otxia va xai Tbv auTbv xatpbv (X7raaav

ut pauci singulis domibus assignarentur, uno

eodemque

cyeow

TT-jV

auyxXrjTOV cxv^X^tv.
Trji;

Toutov os Tbv

Tpo'7rov

temporis

momento totum
sic

pa^ne senatum trucidarent. Insi-

otaxuaa|jt,vrj?

7riSouXr]<;, 7rapaoo';o)<;
y\

SiawOr]aav.

diarum ratione
servati sunt.

composita, proster opinionem senatores

Teaaapaxoaio)v twv eTrt ttjv eva toutwv otax^iaevov (TcpaYr]v TTaYu.vo)v, po)Ttxw<; Ttva 7ratoiaxr]v xai U7rb TauTr,<; 7rpo'(; TrapaO0)pouavov 7rAovocxt; XYtv [cpaaiv oti] (3) [JtT' okiyy.q riU.ip(x<; eaTai
7rXeto'vojv

"OvTwv yap

Etenim

quum

supra quadringenlos caedi per-

agenda) priefecti

essent, accidit ut

unus eorum a pueila


ei

quam

deperiebat despectus iterum ac s<Tpius

diceret

Tou 7rvuaaT0?

auTrj? xupio^;.

T'^<;

oe Oau!jt,aJ^ouar,(;

Paucis diebus post anima tua in

mea

erit potestate.

De-

Tb ^r,OiV xai [jir] ($uva[jt.vr,(; vorjaat Trjv atTtav Tri(;a[jLtXTbv [Jtev vaviaxov [Jtlvetv 7rl r^; cxvaTcy.a0)(; Trjv Xr<:,
(4),

mirante illadictumac causam certaminis frustra quflerente,

Be xaToc Trjv xat Trjv au[jLTrpicpopav

[j.t'
(r^)

auTOii

juvenem
[j.'Oriv,

in

minace oratione sua perseverasse, puellam vero


et

u7toxptva[ji.vr,v xr/apta[Xva(; [xtXta^;

a;touv i5r]XwStoc

inter

amplexus

amoris ebrietatem simulate gratis blandidicti illius sibi

aat, Tiva ttotI vouv e/ei Tb prjOev


pouXc)[j(.vov

Tbv Ss

tov epo^xa

mentis usam rogasse, ut sensum

exponeret.
,

Taurr]

/apiaaaOat

7raaav

Tr,v (xXv^Oeiav

TrjV Se 7rpoa7rotr,0eiaav [jlt' eOvotai; xai X_apa<; Seci/Oat Tbv X(DYov, cto)7r^aaf Trj Se uaTpaia 7rpb<; Tr)v Tou u7rocrou KiXpo)vo? yuvcaxT. xaTavTrjaaaav, xat
tjLr,vuaat.

Illum cedentem amori et amica; gratificaturum totam rem


quae esset
,

aperuisse. Puellam simulantem

gratum

sibi

et

gaudio sermonem esse, tunc quidem tacuisse, postridie vero

xaT* loiav SiaXe/^OeTaav 7rept touto)v, a^raYY^i^at '^o^^; uTrb tou veavtaxou. Kat touto) tw ^r,0VTa<; 'ko-^ovq
Tp()T:w cpavepocv YSveaOat Trjv t&(jto)v auvo)[jLoatav.

uxorem

Ciceronis consulis convenisse ac solam


ei

cum

sola

collocutam dixisse

quales juvenis ille sermonesprotulisset.

Tbv
Alque
Tr]v

sic

conjurationem esse patefactam. Consulem vero

cl Toc

[j.v

avaTocai xai

cpbSc),

toc Se

TrapaxXrjaet cptXav7rap'

0pc/)7rc>)

/pYiaoc[xevov

[jLaOetv cxxptSwi;

auTwv

partim minis et metu, partim comi exhortatione conjuratos


adduxisse, ut deomniinsidiarum rationecertioremfacerent.

oXyjV eTTifSouXrjV.

TEA02 TH2 irfOPUS AIOAfiPOY 2IKEAIQT0Y.

FINIS HISTORI^ DIODORI SICULT.

)>apxo?.

Atnomen
n.

'AlliJ^o^;

habes
:

XX

7,8. Alterius Arabis

quod roposui

1. ,

ubi codex

XXXV.
lina

Ful. 187, 10 r.
est.

sermo

(xvaardtaso);

xax^xxpecoc] xaTotj^pecov cod. Mox pro avTou malim auTri!;.

187, 8

Ia[x<];uxpa[jLo;.
v.so.

1.

apud Josephum XVIII, 5,4 etXIX, Inscre fragmenlum ante De re constat abunde. Locum XL, ante XL, 5, nbi itom de pone cod, ^aalv oti] supplevi oxXov] oyliov cod.
8,
1

nomen

est lfx\i<\njip<x\j.o(;y

lib.

c. 2.

n.

lib.

c.

Cati-

2.

3.

4.<3'.vaTa(jco;]

5.

xe/ap.

6[xvXia!;J. Kexapta[ivaii;

6[JLiXiat;

codex.

EK TH2 I2TOPIA2

nOAYBIOY MErAAOnOAITOY.
[EK BIBA.
* * *

lE'.]
sv

[E LIBRO XV.]
xw
***
(j.-

Mexa

ol TpeT*;

r\

TSXTapat;

[rjt/.pa(;]

Tiibus vel qualtuor diebus post exstiucto

in

maximo

yiaTW 7rspi(7TuX(o TTi^; aoX9i(; otxoooar^aavTEi; Srjixa exaXeaav tou<; u7raG7riaTa<; xai TfjV OspaTTsiav, aij-a Ss
toutok; Toug tte^wv xal tou<;
oOsvTcov 0 toutwv,
Itti
6t.va.^A<;
(jlsv

auvaulse peristylio suggestn, convocaiuiit scutatos et palatiicu-

ittttsojv y]ftj.6voL(;.

'AGpoi-

stodes unacura ducibus peditumequitumque.Qui postquam

to

Sriijia

TrpoiTOv

'AyaOoxA^f; xat 2]o)ciSto<; tov tou poicikioyc xai tov t9]<;


,

convenerant

Agathocles et Sosibins conscenso suggestu


et reginaj confessi

primum obitumregis
derunt,
uti

publiceluclum edi-

BacTiXtcrar,;;

OavaTOv (ivOo^aoXoYv^aavTO

xai to

TrevOoi;

avccr,vav TOt<; tcoXAoTi; xaTOC to Trap'

auxwv

mos

est igyptiis; deinde


et

diadema puero im-

eOo<;' [xstoc

xau-a

Stotor,u.a to) Tcaioi TCcpiOevTe^;

dv0t^av pcnai-

ponentes regem declararunt ,

iictum recitarunt testameu-

Xea, xai otaOr^xviv Tiva TrapavsYVOjaav 7rTrXa<7{jt.^ Iv r, rjv, oti xaTaXstTrsi tou 7raiSo<; Itt'
YYpa|Ji.pi.VOV

tum,

in

quo scriptum
et

erat, regemtutores pueri relinquere

Agathoclem

Sosibium; denique duces exhortali sunt

xai ScoaiStov xai TraTpoTTOu? 6 (3aatXu<; 'AyaOoxXsa cexccXouv TOU(; YiYcUt-ova^; uvoTv xat otacpuXocTTeiv tw
Tratot TfjV dpyv^v.

ut benevoli puero

regnum tutarentur. Post

liHec

duas

ui

nas

'Etti toutoii; Suo) xdXTrtoa<; dpTfji; [jlv [jtta;

argenteas attulerunt,

quarum alteram

regis ossa, alteram

Yupa^ iar^v5Yxav, w;
aiXe'w<;
7]
tjt.v

youar,<;

toctou pa-

Arsinoes continere dicebant. Etsane altera revera regls ossa


continebat, altera autem plena erat aromatum.
statim funera celebranda instituerunt.

oaToc,
jjLia

Trjt; S'

Tepa<;

toc Tri<; 'Apaivdr,<;.


,

Ei/e 0
fj

xaT* dXfjOEtav xa tou ^aatXsox;

S'

Quo

fiuto

irepa

7rXfjpr,(;

f,v dpo)tj.dTwv, 7rTXouv Tf,v sxcpopdv.

TauTa
'Ev
6i

S^ Troir^aavTS*; euO^ox;

Tum

vero omnibus

xatpw
t^<;
,

7raat

toc

xaToc

qua3 ArsinocTC acciderint, patefacta sunt.


in

Nam

morte ejus

rfjV 'Apatvdr,v auv^r]

yevEaOai Sf,Xa.

Tou Y^p OavdTou


*

c&coTtaOevTOs
ouar,<;
(p7iar,<;

Tpd^ro^; 7reS^r,TiT0
d'XXr,(;

d7ro)Xta<;
ttJi;

oux

lucem prolata, de ratione qua

pericrit inquirere ccepc-

7rpo:pda0)(;

ou5tJi.ta(;

dXr,Otvr]<;
,

runt. INec ullo praetextu suppetente, famafjueveri prolapsa,


etsi

S' 7rpo7r7rTCOxutag, dxu.y]V d[jLcpiaSr,TOU[Jtvri<;

to

controversa adhuc, vera rei gesta} ratio in onmiiim aniest.

xaT* dXT^Oetav ^eyovoc Iv Sto xa\ auveSr, acppaYtaOy]atv

xaT^;

Ixdaxcov

YVOi[j(.ai(;

7r-

mis consignata
turbatio.

Hinc

summa apud

nniltitudinem con-

iis'{(xkr\v ysMiaBoi.i Tf,v

a6yyyouOva

Nam

Twv oyXo)v.

Tou
7rpt

regera

quidem nemo quidquam curabat,


alii

[jlsv

Y^^p SaatXeo)? ouoet^;

XoYov iTcoteTTO,
Ttv<; [jtsv Ty]v

T^g

'Apatvdr,<;

dvavou[JtVoi

Arsinoes vero recordantes

orbitatem

alii

qiias per vi-

Iv evtoi Os ty]V I; dpyrjc; opcpaviav .auTr](;,

tara passa sit injurias et conturaelias, et pra^ter haec vita;

Codlcisfol. 188, 15 V.
ejus in editis Polybii
(

Dionysii Halicarnassensis, in

V. Fragmentum hoc, justo initio ac fine carens, insertum legitur primo fragmenlo quo de Spurio M.tHo sermo est. l\)lybio vindicandum esse dubitari nequit. Nam particulam XV, 25, 3 ) legere est. tn Dionysii autem Excerpta irrepsisse videtur, quod codex, ex quo ^oster siia

190,7

descripsit, etiam 1'olybianas Eclogas continebat , qiiarum unum foliiim culpa ejus, qui volumenconglulinavit, iri Dionysii fragmenta est transpositum. Simili modo in codice Turensi , qui Eclogas De vitiiset virtulibus exhibet, ordo foliorum per-

turbatus est

necem Arsinoes

Yersatur narratio in exponendis turbis, qua^ V. E. Gros. Dion. Cass. Introdiict. tora. 1 p. LVII sqq. ). et Ptolema^i Philopatoris sub initio regni Ptolema^i Epiphanis subsccutffi sunt. De Philopatoris annis po,
' :

stremis Polybius dixerat libro XIV, cujus partem jamConstantiniani excerptores desiderasse videntur. Nam in cod. Turensi ad Polyl). XIV, 12 ed. Didot. notantur ha'c ZriTet eveXstTie ydp (fQla [jly]', ev oi; Trspt tou IlToXefjLatou xat Apatvdy)?. Kostra e libro petita sunt jungendaque iis, quae ex Exc. Ant. XV, c. 2636.

XV

leguntur

Supplevi ^((xspa?. Intelligendi videntur tres vel quattuor dies post raortem Philopatoris. Justinus XXX, 2 Agatlw regis laterijuncfus civitatem regebat ; tribunatus , pra\fecluras et ducatus mulieres ordinabant ; nec qui.s-^ ex Eurydice (deb. : Arsinoe) filio. quam in regno suo minus quam ipse poterat ; quum interim reliclo
1.
:

cle.f

morilur. Sed mors ejus, dum pecuniam regiam mulieres rapiunt, et imperium , inita cum perditi.ssimis socic tate, occupare conantur, diu occultata fuit. Ptolema^us Epiphanes TrapeXagev tyiv paatXetav Trapd toO Tra-rpd; die .VVIl meiisis INIechir (d. XVII Mart. ) an. 204 a. C. Eodem igitur die pater obierat vel obiissedicebatur. V. Letronu. Inscripf. gr. de V Eg. tom. I, p. 262 sq. ; tom. II , p. 537 sqq. De Agathocle, Giuanthes f., fratre Agalhoclea', Philopaloris amicai, V. Polyh. XI V 11; Jiistin. 1.1 De Sosibio, viro vafro et nequissimo, multus cst Polybius libro quinto passim. Interfectus
,

quinquenni

xxviii

EK TH2 inopiA^: nOAY BlOr MEFAAOnOAITOl.


uSpiv
T^jv
(-2)

Tw

C-fiv

U7rtj.tve

xai

ttjv

atxiav, ffuv
ei^;

Ss

exitum infelicem,

in

tantum incideiunt mceroiem

et irl-

TOUToit; TO

TTspi Tr,v TsXeuTTiv

aTu/y]u.a,

ToaauTTjv

TrapaiTaaiv evsTriTrTOv xai veayai ttjv 7:o'Xiv


Ta:rauaTOU.

u(jOuiji.tav,
,

arvaYtj.ou
S' r^v

7rX7ip'/] yESaxpuo>v, 011X0)^9); axa-

waTS

stitiam, ut suspiriis, lacrimls, lamentatione urbs lepleretur.


tiae

Quae qui(3em recte putantibus non tantum benevolenerga Arsinoen signa erant, sed multo niagis Agathodis

TauTa
TTpbc;

toi?

opGw; Xoyt^ojxsvot?
'AyaOoxXea

ou/ ouTW
^s

TYi?

'ApffivoVjV euvoia? Tex[X7]pta, tcoXu

odium testabantur. Ceterum Agathocles, postquam urnas


in sepulcra regia deposuerat,

[AaXXov
Si

TOu

Trpbi;

tou?

Trspt

[/.laou?.

'O

hictum deponi jubens, pri-

7TpotpY]txvO(;, e7rtor) Ta^; uSpctat;

ilq Tout;

^aat-

Xtxou<;ofxou(;Or,x, ^rapayYeiXac^aTroOecrOat Tacpata(;j),

mum quidem
sus sic

bimestre stipendium copiiserogavit, persua-

TrpwTov

{JLV

oi(j.7^vou

Tac;

SuvajjtEtc; cot]>toviaarev, 7r7rt{4)

odium multiludinis obtundi, quod commodis suis conquod jurare


vero, qui

<T;i.V0(; Tb Trapa toi^; ^roXXoTi; Trjc; 7rpb(; Tb XuatTeXef; 6p{j!,^(;

fjtTaog

afxSXuvetv Sta

sulere properet; deinde jusjurandum pra^ivit,

auTwv eka
eiOto-jxevoi

Ive^wpxiae
(5)

Tov opxov,
avaoei^etq
Xaj/.u.wva,
Trotrjaa^;

6v

rjaav

oavuvai

xaTot Ta^;

inregis inauguratione solebant.

Philammonem
in

twv
Tbv

paffiXewv*
eTrtcTTavTa

e^a^rEaT^tXe

xai 4>tcpo'voj,

caedem Arsinoes peregerat, ablegavit

Liby.ic

regionem

tw t^;

'Apatvor](;

Cyrenaicam, cujus praefectum

constituit;
;

puerum regem
Pelopem Pe-

auTbv Ai6uapyr,v twv xaTOc Kup7^vr,v To'7rwv

(Enanth.neet Agathocleoe tradidit


lopis

post ha?c

Tb 7ratSiov V;(ipiav TOi(; ^repi Tr]v OtvavOr,v xai M^toc Se TauTa IleXoTra (j(,v 'AyaOoxX^iav.
^7retji.t];e

fdium

in

Asiam misit ad Antiochum, quem exhortaneque pacta transgrederetur

Tr,v 'Aaiav 7rpbg 'Avtio^^ov Tbv ^aatXe^a TrapaxaXiffovTa ffuvTr,piv Trjv cptXtav xat [i^i TrapaSaivetv Toc^; tou 7ratSb(; 7raTe'pa auvOrjxa^;* IItcTrpb^; Trjv
eii;

Tov ne'Xo7ro(;

retur, ut amiciliam servaret


'

cum

patre pueri inita. Ptolema^um Sosibii fdium ad Phi,

lippum legavit

ut de affmitate contrahenda transigeret et


,

Xeu.atov
Tr,(;

(e)

os tov ^o^aiStou

toc Trpb^; <In'Xi7r7rov,

ts

^rept
[307]-

de ferendo auxilio
foodei-e ipsos

si

forte majori conatu

Antiochus violato

7rtYaij.ta? auvOr,ao'fJ!.vov

xat TrapaxaXlaovTa

OeTv, lav 6Xoa/^paTepov

7rapaa7rov$tv.

ripo^yetpiaaTO

auTob^; 'AvTioy^oi; iTrtSotXrjTOit 8k xai IlToXefjLaTov

aggressurus foret. Porro Ptolemseum Agesar-

chi

fdium ad legationera

Romam

miltendam designavit,
esse, sed

Tov

'AYriaotp/oi TrpeaS^uTrjV Trpb^; 'Pw(jt.at'ou(;,


t-/]v

ou/

(0;
t^"<;

non quod eum

legati munus prompte exsecuturum

l7rta:TuaovTa
'XXot($0(;

TrpeaS^tav, aXX'
IxT

w? av

a(]>r,Tat

quod

in

Gr.Tciam appulsum, ubi cognatos suos et amicos'

xai

au(jt.(jtt^v] toT<;

cpiXoK;

xai auYYVatv,
TrotvTai; xolx;

convenerit,

auTOu xaTaaevouvTa- 7rpoXtTO yap aurw


l7rtcpavT(;

mansurum apud

eos fore putabat. Scilicet hoc


;

txvSpa^;
(7)

lx7roowv
os

Agathocles agebat, ut insignes viros omnes amoveret


laTriaTtat;.

diffi-

Troi^aat

e^

[T.iaTraTiX]

xai Dxo^rrav Tbv AtTOiXbv

Itti

debat enim. Denique Scopam .^tolum in Graiciam ad conscribendos mercenarios


raisit

^EvoXoYtav
t(;

i(;

Tr,v

'EXXocSa, 7rX^0oc; j^puaiou

auvO^U
uTrp

magna

vi auri

ad raantissas
;

Tot

7rpo5o'{jLaTa.

Auw y^P
iji.iav
{jt,v

^^'//-

7rpo0at(;
toT<;

solvendas instructum.

Qua

in re

duplex erat ei consilium

Taur/ji; t^(; l^rtSoX^f;'

a^ro/p^aOai
01

^evo0

nam primum
rendum
uti

collectis copiis

ad bellum

cum

XoYrjOeTatv

i(;

Tbv

Antiocho ge-

7rpb(;

'Avtio/ov

7ro'Xtjiov, dcXXr^v
(s)

TOU(; ap/at'ou(;

xai

7rpou7tcicp/_ovTdc;

^vou(; e7ri toc

volebat,

deinde vero mercenarios veteres,


in castella et colonias J^gypti

xaToc Ty]v '/o)pav cppoupta xai toci; xarotxia^; cx7roaTTXat, ToT? Se 7rapaYCvot^vot(; (xva7rXr,pwaat xai xatvoTrotrjaat
Tfjv Oepa^retav
7rXr,atoj(;
(9)

quos hucusque usurpaverat ,

amandare, recens conscriptis autem explere

et

renovare

xat
xai

tidc

7repi t7]v auXfjv cpuXaxeTa, Trapa-

tum

palatii custodes

tum

reliqua Alexandriaj urbispracsidia


sti-

toc

xaToc Tr]v aXXr]v TroXtv, vo[j,t^ojv


[jt.taOoSoTOU(ji.vou(;,

Tou<;

ot'
[jt.v

auTou ^evoXoYrjOevTa^; xai


7rpoYYOvc)TOJv
[JLrivi
toci;

moliebaturj existimans milites ab ipso conscriptos et

Twv

au{jt.7raOr^aovTa(; Sia Tb

pendiatos, quos antea facta, utpote ignota ipsis, nullo

(xrjoev Yivojaxeiv, ev

auToi 8e

IXTrtoag iyovioic,

xai

modo

affecerint, et qui in ipso spes repositas

habeant,

3. t(x (p a a ] Tay t(x codex. u6ptv viv] r,v ex margine codicis intuli. codex iiabetvocem expunclam 6uv(X[jLt(;. Moxnovum vocabulum occurrit 5. iOta[Xvot evsHciofixtae. v.axcf.xa.c,'\ elOuafjLsvat xaxaara? codex; idem mox : ipiXafJLfjLwva.. txpaivcbr,;.. Xtxuapxyjv.. 01vdcO/iv.. (XYaOoxXeiav. I)e Pelope legato aliunde non constat. De pactis qu; Ptolem.TUS l'hilopator, prtvlio ad Raphiam cominisso victor ( 217 a. C. ), cum Antiocho Magno iniit, vide Polyb. V, 87. De Ardere quod, morte Pt. Philopatoris compe;ta, Antiocluis cum Philtppo Macedone de dividendo regno i4igypti fecit, v. Polyb. XV, 2i ; III, 2, 8 luix^ypovriaavTs;
(

dcraum ab Agalhocle

Polyb,

XV, 25,

1 ).

2.

4. Tot(; 7coX).ot; (xTao<;] inter TtoXXoi? et|jLTao;

'Avt(o/0(; xoci

<I>'!/t7r7ro(; Tii

XXX,
Mox

2 extr.

6.

De

tou xaTaXsXstjxiJLSvou 7rat66? apx^<^ rip^avTO xaxoTrpaYfxoveTv.. Liv. XXXI, i4; Justin. moribns hujus Piolcmici Sosibii f. a Macedonica legatione reducis vide Poljb. XVI, 22, 3 sqq.
oiatpeaet
xr^c,

7rpoiXtpr,aaTocodexhahetpro7:poXtpiaaTo. DePtolemaeo Agesarchi f., viro prudente acstrenuo, vi<lePolyb-XXVil, 12. Hic est inolemicus (jui res Pt. Philopatoris literis mandavit. 7. e^aTreaTetXe] h. vocem supplevi. Scopas e Polybio notissimus. Qu.7Miam sub Plolemaio t piphane egerit vide hb. XVI, 39, coll. XVI, 8. Nex ejus narralur XVIIf, ;{(i

sqq.

8. TcpouTT.

ol] TTpouTt. xat codex,

(pioil si

genuinum

est, excidit

vocabulum,

tj,ia0o:(/6pou;

v(^l

simile |uid,

7:a-

pa7t).yiai(ii;5

xat ra xaToc]

TrapaTrXyjaia o); o xai

xara codfX.

Mox

pro e/ovTa; malim t^ovxa;.

EX HISTORIA POLYBII MEGALOPOLITAM.


auvTT)^ ffWTripiac xai t^<; eTravopOwasw^; iTOifxouc; ;iv xai cuvepyou*; Trpo? to 7rapayyeAXo'[jivov. aytoviaTai; TauTa S' eyVY]0yi TcpoTepa tou Trapa J^iXiTr-jroi ^iaSouXiou,
tis suae

XXIX

promptos ad exsequenda imperala se habiturum esse saluet successus

socios et
Philippi

adjulores.

Ceterum gesla
uti

hac

omnia sunt ante

decretum

w;

07]Xwaa{ji.V (lo) aXX' Xivo)v

xaTOc ttjv

supra indi-

ir^(;

cavimus.
5ir,yy^(7eoj(;

i^v

ouTox;

TauTa

Ta;tv TrpOTepoiv Xau.Savousvojv, avayxaTov w<7T TrpoTepov e^rjyelaOai yipi^iv,


j(_pyi|j.aTia[i.ou(;

Verum quum ex

distributione nostrae narra-

tionis Piiilippi res insuperioribus

jam exposuerimus
regibus

fieri

'xa? VTu;i(; xai tou^;

twv 7rpaSUTWv '0 Bk xai Xt^<; xaTaaTaaeo); xai ttJi; e^aTroaToXrji;, twv avSpwv iTrSi toui; 'AyaOoxX^t; (ii) e7ricpavaTaT0u<;
8X7roowv ETroirjae, xat to ttoXu t^<; tou
7rapaxaTayr
ei<;

non potuit quin legatorum


data
iis

cum

congressus et

respon.sa ante nominationein eorum atque emissio-

nom narraremus.

Agalhocles vero

postquam

celeberri-

^rXioOouc;

opyrjc;
Tro^Sai;
[ji.v

xr)

twv

mum
mores

o^j/ojviwv a7roSoat,

7rapa

quemque

medio removerat, acmultitudinis furorem

Tr,v i; ap)rr,(; auvr^Oeiav


cpiXojv y(^wpa<;
Tvj(;

eTrav^XOe.

Kat

[toc^;

stipendiorum pensione compresserat, e vestigio ad pristinos


rediit
:

Twv

av7rXif^pwa, 7Tapiaayaywv
aXXrj^; U7rr,peaia(;

ex

Trj^;

ac dignitates omnes palatii

qure tunc vaca-

8taxovia? xai

tou; eixaiOTOCTOU^;

bant, amicis suis concessit, producto ex ultimis ac servili-

I t

xai 0paauT0tTOU(;* auTCx; Bk to ttoXu vuxTOt; v [xeOy] SteTpiSe , xat Tai^


vai(;
X0(;,

Trjf; ^[Apa(;

xai

Tri<;

bus ministeriis levissimo quoque atque impudentissimo.


Ipse dies noctesque in vino atque
iis qufie

Trj \iiO-r\ 7rap7ro[i.cxx[ji.a^ouar](;

cxxpaaiaK;, ouTE
[jcET^c

ou
,

cp[0<)[jt.V0(;

out'

yuvat-

vinum consequi

vu[xcpr](;

out 7rapOvou* xai


7ra)(_0aTocTr,(;

7tcicvTa

TauTa
"^OOev

solent, libidinibus agebat, nec nuptis nec sponsis nec vir-

l7rpaTT
TroXXrj^;

Trj^;

cpavTaaia^;.

ginum pudori parcens


superbia factitabat.

atque haec cuncta

cum

intolerabili

[jt.v

xai 7ravToSa7rr]i;
ouSe

ytyvo[X'vr,(;
j^or^Oeta^;

ouSe^jtia^; Bl OepaTrsia^;

5uaapeaTTQaew<;, to 7rpoaayo[jt.vri<; ,

Quare quum praesentem rerum statum

universi aegre ferrent, nullum

autem solatium ac remedium

8'

IvavTtov

cxi

7rpoa7rayo[JLvr,<; u6p0i(;, U7:pricpavia<;,


TrdcXtv Iv toii; 7roXXoi?

^ocOu!jLia<;,] av0u[jt.taTO
TTocpy^ov [jLtao(;,

xai

7rdcvTc<;

7rpou<xvVouvto toc Trpoyyevri[jte'va


Stoc

to

adhiberetur, contra potius insolentia, superbia ac desidia

quotidie invalesceret
sit,

rursus pristinum vulgi odium exar-

7rpt Tr,v

[jaaiXetav [cxTuy^T^^JtaTa]

toui;

(xvOp(07rou<;

cunctique calamitales regni ab his Iiominibus superiori-

TOUTOu;;.

[Tw

Se

[jt.riSv

/_tv 7rpo'aoj7rov
Tr,v opyriv d<;
,

a^to}(p0)v to

bus temporibus profectas in memoriam revocabant. Sed

7rpoaTriao'?jt.vov,

xai

8i'

o&

tov 'AyaOoxX^a
v^auyiav viyov,]

quum
suam

idoneus vif deesset, cujus ductu atque opera irani


in

xai
Tt

Triv 'AyaOo'xXtav
[j.iav

aTrepeiaovTat
(12)

Tr]v

xaToc

eXTrwa f/ovxe<; xai Tov TXr,7r()X[jt.ov, xai


,

Agathoclem

et

Agathoclcam effunderenl,

interini

xapaSoxouvT<;, ttiv
7rpcaav/ovT(;.
l^ri
,

TauTr)

quiescebant, unicam spem adhuc in Tlepolemo habentes,

*0

Ss TXr]7rdX[j,0(;

w<; [j.v 6

[^aatXfiu^;

toc

xaO'

qua

se tantisper sustentabant.

Tlepolemus

ille

dum

I'Ui-

auTOv 7rpaTTV
l;o[j.aXiaa(;
toc

a[j.a

Ss
,

tw

[j.TaXXoc^at Ix^Tvov, Ta/OJ<;


lyEvr^Ov)

lopator rex vivebat, suas res privatas curaverat;

quum
est.

TrXrjO-/]

aTpaTriycx; 7rocXtv

twv

primum autem

is

fato defunctus esset,

demulcens mullitudi-

xaTot nviXouatov
Tr,v

To'7ro)v.

Kai

t3c? [j.V cxpjcoc^; l^roieiTo


ItcI

nem
Et

iterum dux exercitus in regione Pelusiaca creatus

to tou poLGiXioiq ti aufj.cppov, 7r7ria[j.'vo? u7rotp;tv auv^Sptov, S Tr^v t Tou 7raioo<; xat Tr]V twv oXo)v 7rpoaTaTrtTpo7rt'av 1'^et
ava'.popav
7rpaTTO[j.e'vo)v

twv

initio

quidem

ita egit,

ut ad regis

commoda omnia

diri-

geret; censebat

enim collegium constitutum

iri, cui tulcla

pueri et snnuna rerum administratio demandaretur. Sed


ubi viditdignossuscipiendaj tutelx' viros e medio removeri,

aiav

o)<;

S'

(opa

tou<;
Tr,<;

[xev

cx;iou(;

7rtTpo7r-^<;

avopa<;

ix.TZQ00iv

yyovo'Ta<;,

twv

oXojv
lcp'

ap/^(;

xaTaToXlye^veTO

summamque rerum
multate

audacter affectare Agathoclem

niox
si-

[j.wvTa
yvto[j.ri(;.

Tov 'AyaOoxX^a,

TOt.yioi^;

ETepa^;

Kat
T-)jV

ouvov 3ia
[J.i(;

7rpoaT(OTa xivu7roxetjj.evriv auToT^; iybpoi.y, x(xq ze Suvoc(13) ucpop(0[j.vo(;


rjOpot(^

tov

sententiam mutavit. Ac suspicans periculum, quod ex

cum

Agathocle

sibi

intercedente proditurum foret,

7rpi

auTOv

xat

copias circa se congregabat cogendisque pecuniis


7rpt 7r()pov

operam

lyt'vTO
*^.

'/pv]''Atj.a

[j.aTO)v, iva, [j,r]5vt t(ov

dabat

l/Opwv

ut a nemine facile subigi po.sset. Simul vero non de-

u/ip(OT0<;

0 xat

T'r,v

Tou

Tratooi;

l7rtTp07rt'av

xai

t-/iv

twv oXwv
,

sperabat fore, uttutelam pueri


nistrationcm ad se pertraheret
se magis q\iam
:

7rpoaTaaiav !<; '?j^tv(*) xai xaToc T-r,v iStav [xev xptatv


10.

lauTOV

oux

(X7r>^X7rt^e

vo[j.t^o)v

summamque rerum adiri' nam vel suo ipsius judicio

auTCx;

(x^ioj^^peo^^Tepo^;

Agathoclem ad quodvis negotium esse ido-

De hac
is

superstitib
castigata,

mortem regis ad Antiociium missa in antecedentibus sermonem fuisse etiam ex corumque serie coUigitur. Vide lib. XV, 20 ( Exc. Antiq.). Ad Philippi consilia, a Polybio severe rcferendum quoque est Exc. Vatican. ( XV, 24 ) ubi nostro loco respondent ha?c 'ETtsl Trdcaa; xa6' xa<7Tov Ito;
legatione statim post

Excerptis

tok; xaTotXXrjXa 7rpdt^t<;

Quae seqnuntur, inde ab 'AyaOoxXri; usque ad xal TauTV] 7rpoaavxovTe<;, leguntur etiam in editis 12. Ixovte; ( libro XV, 2."), ), sed mnllo plenius. Elenim ea omnia qua3 uncis inclusi, in nostro codice dosunt. 13. xaij particulam huc transposui ex setjq. , ubi codex xai] ha>c duo vocabula in editis desunt; absque damno.
petv
xf^c,

apxYi; xtX.

3 8

yV0[Xva? xaToc tyjv olxou[jLvy]v elyiyou^eOa, Sv^Xov oti (XvayxaTov iaii


1

v.od

t6 tsXo;

7:'

evttov TrpoTepov ex^c-

1.

praebet

e/Opav xal

Tdc;

te

S\-

rot}

^}.Z'.v.

x>.x

t:k

Tiii i2:topia2:

noAY BlOr MErAAOnOAITOY.


neumcensebatjtuni veto comperiebatetquibusipsepraeesset, et

7:av sxt [xaXXov (h), ttuvu7Tap/tv 'AY^tOoxXsou^; Tcpof; Ss xat xai; ucp' sauxov TaTTo;jt.va(; ouva{/,i!; Oavo'[Xvo(;

qui Alexandriae degerent milites in ipso spes de com-

xai

Ta(;

xaTa
auTov

Tr,v

'AX;avopiav

etc'

ixEtvoj Ta^; X7r(5a<;

pescenda Agatlioclis insolentia repositas habere. Talia


agitaret
consilia,

quum
est,

/^tv

Tou xaTaXuiv TTiv 'AyaOoxXsoui; u6'ptv.


oia^; ipr,xa

Ouar,(;
t^<;

Ss

Trepi

StaXr,'|/eco?,
,

Ta/eoj? t^

mox

in

majus auctum dissidium

otacpopa^;

au^r,aiv

IXa^^

cuvEpyouvTOJV

a[AC&OTpo)v
TXr,TToXe(j.o^

sua utroque ad hoc contribuente.


ces
sibi
,

Nam Tlepolemus

du-

uTroOecitv. TTpoc; Tr,v TOtauTTjV

'0

fji.v

yap

centuriones ceterosque ordinum praefectos conciliare

;toia^(jOai (77ruoojv tou^; f,Yefj.ova(; xai Ta;tap/a<; xai


TOU(; eTTi TOUTOJV (15)
IJteXto^;,

TaTTO(X'vou<;

eTriauvr,Ye ttotou^;

studens ad compotationes sedulo convocabat

et intcr

xai Trapa
ocTe veo!;

tix^;

cuvouata^; Ta ixsv
,

utto

twv

7rpo<;

confabulationes partim ab assentatoribus excitatus partim

y apiv XeYo'vTOJv
6p|jLr,?,

lxxviXou|ji.vo<; (le)

ra

Se

uuo

tyj? totaf;
6u.t-

suo ingenio indulgens (quippe juvenilisadhuc

aetatis erat et

wv xat

Trapoc

tov oivov YevotxeV/]? t^<;


<s\jy^EVEi<XQ t^<;

Xta<;, epptTTTet Xoyou^;

xaT(X

xr^<;

twv

ad pocula sermones nectebantur)

dicteria jaciebat in fa-

Trepi

tov 'AYaOoxXea , Ta<; uiv ap-/a<; atvtYfJiaTOjSet^; , eit' a(xTO Se TeX^UTaTov excpavE^^xai Tr,v TrtxpOTa<ptSoXou<;,
Tr,v iyov-za.^;

miham dem

Agathoclis

primum

obscuriora,

mox ambigua,

tan-

aperta et acerbissimi plena convicii. Sic pocula imple-

XotSoptav iTre/eTTO
TYi<;

(17)

Y^^P

"^^"^

OpavoTreTrov-

bat ebibebatque in

honorem
,

pictoris

parietum et mulieris
,

Ypaa>ou xai
ert 0
6dT0<;

xaXXojTrtaTpia^;

(is)

xai

ttJ!;

xoupiSo<;,

comlricis et tonstricis
gis in

porro in

honorem pueri
nihil

qui re-

TOUTratSapiou tou iravTa


Trapa Toug
'Etti oe TOUTOi<; ai

Tr7roir,xoTOi;

xai

Tro^Tou;, OTe ijyjoyoei

compotationibus pincerna
sit.

non

tw(*)

jiafTiXet 7rat<;
sibi

fecerit fierique

wv.
xai
TOU<;

twv

Guijt.7rapdvT0JV yeXojvtcov,

passus

Ilaec

quum

risu convivae exciperent et

de

(7u[j(.SaXXout.vojv ti Trpog

Trepi

tov

tov /Xua(7u.dv, Ta/OJ<; et^; 'AYaOoxXla to ^rpaY.aa 7rapYvv]0y].


6tji,oXoYOuiji.e'vr,(;
,

suo aliquid caviiiationi adjicercnt , cito ad Agathoclem res


pervenit.

Quoniam

igitur in confesso simultas erat, statim


,

revo(ji.VYi(; S'

e/^Opa?

euOe'oj<;

6 'AykOo,

xXri^;

oiaooXr,v

eicyiY^ xaToc tou TXr,7roXeuou

Agatliocles calumniari Tlepolemum ccRpit

dictitans

eum

(^aaxojv

auTOv aXXoTpta^etv tou eTri Ta 7rpaYy.aTa* xai


7rdpt 7riOavdTriTa(;,
toci;

xai xaXeTv 'Avtio/ov [iaatXeo)^; 7CoXXa<; elq touto to ;jLpO(; r,tju.v

a rege alienum esse et Antioclmm ad

regnum

arcessere.

Acmultaadpersuadendumargumenta

in

promptu habebat,

ex

twv auaSatvdvTcov
ih.^

7ra-

quae vel ex iisquae revera accidebant detorquendo eruebat,


vel a

px5e/d(JtV0(;

xai StadTpecpcov,
Siaaxuoc^ojv.

oe ex xaTaSoX^^;
S'

ttXccttojv
tji.vo<;

xai

TauTa
^ap

7roit

fundamento ipse confingebat adornabatque. Consilium


,

jilouXd-

Toc

rckrfiri Tcapo^tjveiv 'xaToc

tou TXrjTroXejjLOU"
e7ri to)

vero erat
baret
:

ut sic multitudinem contra

Tlepolemum exacer-

auve^aive oe TouvavTiov.
p.evco tok;
eXTriSa^;'

IlocXat
01

7rpoiprjfjSsoi^;
r\
>!.oi.-

at contrarium prorsus evenit.


in

Nam

vulgus, quod

eyovzEq

TroXXoi

xai Xtav
8'

jam dudum

Tlepolemo spes collocaverat, lubenter ad-

etopcov ExxatotjLEvrjV
'coLQyr,

Tr,v oiacpopoiv.
TtXr^Oy]

'EvVto
(19)

modum

exardescentem istam simultatem spectabat. Initium

Tou ^rspi

toc

xivr'jjt.aTO?

Stoc

Ttva?
tov
fjv

TOtauTa<; aiTia<;.

Nixojv

(20)

axjyys^^r^c;

twv

vero motus populi factum est ob causas hujusmodi. Nico,


affinis

Trepi

'AYaOoxXea , eTci Tou vauTixou, T^Te Se twv ***.


14.

J^wvto^; Tt

tou [iaatXeox; xaOeaTdcijievo^;

Agathoclis, rege superstite , classi prsefectus fuerat,

tunc vero***.

Iti (jL(iXXov] Sic codex. Quai si sana sunt, scribe Trpo? Tcav, hi {jlocXXov 6s 7ruv6av6[ji.evo? xtX. Attamen corrupta po mihi videntur, reponendumque 7rpo(; Tcavo Tt (jlsXXov. 15. ETrl toutco v] scribendum potius 7;t toutoi?, eos 16. exxYiX. ] exrjX. codex. Ceterum dubites an non fuerit qui post taxiorcfias locum obtinent, exarovTapxa!; etc. Exxivoufjievo? , vox bene nota. Contra verbum exxYi^sco nusquam , quantum scio, occurrit, nisi quod apud Ilesycliiura : i^t17. eTrexetTo] dictum est,ut 7rix0[Xvou; tou /.>.[;. r, (T V, ^riUAr,aev,eO).^v, Casaubonus reponi vult ^xf,XYi(7v. Ar,[j.r,Tp{ou ap. Piiylarcluim in A(len. Deipnos. YI, p. 261, B, pro quibus Plutarclius in Demetr. 25 TitxtJ(jt<; Xa[jL6(xvovTa; Ar,ixriTp{ou. l)e voce Opavoypcic^o; hucusque ex uno consialjat Ilesycliio, qui Opavoyptxipou; esse dicit tou<; eu7rpe7reT<; ToixoYpa^ou;. Proprie sunt piclores qui co]oril)us ornant tou; 0p(ivou?, i. e. sec. PollucemX, 49, t(x ^uXaToc xaraxXctovTa
tius esse
:

Toui; TcXtvOivou; toixou;.

18,

xaXX(o7rtaTpta?]

sic scripsi

pro cod.

escio

quam Ammonis ministram expiscandam

vtxYi[j.aTo;

codex. 20. N ixcov] JLxstat hujus Niconis mentioin editis ibus reli<iuisque cognatis a plebe trucidatus esse dicitur.

esse

putent.

quamquam ^cpvoxoetTco] codex


(i[j.[jLouvxi(7Tpia?
,

(XV, 33,

),

non defore spero, qui 19. xivn[xaTo?] ubi una cum matre AgathQclis et soroo')voxotTo

EK TH2 I2TOPIA2

AIONYSIOY AAIKAPNASSEaH
[EK BIBA.
"Oti Xiixou
av7]p

IB'.]
,

[E LIRRO XII.]

xaxa

tk; otxou te

Yevoasvou la/^upou oux acpavou? xai ^pviu.a(7iv gv toT?


Trjv 'PwtJLyjv
(i)
,

Fame
opibus

per urLem

saeviente, vir generis liand obscuri et

quam maxime pollens,

Spurius Minlius,(-ui Felicis


hereditate

p.aXicrTa SuvaTO?, S7To'pio<; Ma^XXio;


xXr)ffiv e7i\ T^c; TcoXXvif; suTropia;,

euSaijjiojv 7rttji.sv

vswaTi

cognomenlum ob bonorum abundantiam, nuper

TrapetXrj-

Tov oTxov Tou TiaTpot;, viXixtav oe (i*) xat Toc^tv <pt)!; e/o)v iTrTrix-^iV, oTa u.7]Te ap/^oti; 7T:apaXa(ji.Sotveiv tjt,7]T
aXXy]v xotvVjV eTrtfjteXetav
(Jtrj0eu,iav, XaijLTrpoi;
et

paterna potitus, insetatis flore constitutus, ordini equestri


adscriptus,
blico

xai tk;
api-

unquam

neque magistratu neque alio quovis munerepufunctus, ceterum si quis alius re bellica
:

aXXo;

Tot

TToXefjttxot (2)

xat

TzoXkolc; xexoa[jt.r,pi.VO(;

clarus multisque virtutis praemiis ornatus

is igitur,

egre,

aTeioi?, xpocTiaTov uTroXaSwv xaipbv 7:i6e'aei TupavvtSrjUiaYOiYiav tou ^rXr^Oou^ eTpocTreTO, tv)v paCTWvriv Toiv Itci Tupavvioa cpepouawv oSwv. "E/oiv Se
ooi;,
7r\

giam tyrannidis affectandae oceasionem

sese

nactum

ratus
:

gratiam et auctoritatem popularem captare coepit

qu;e
solet.

quidem
Itaque

via

omnium

facillime ad

tyrannidem ducere

^roXXoui; eTatpoui; xat ^reXaTat;, aXXout; aXXvi otTrep.']je

ex /_pr^ULaTa Sou<;

twv

quum

multos familiares et cllentes liaberet ,

alios

tSto)V iq

auvaYupiJt.oui; (3) Tpo'^YJ(;*

fe

xai auTOf; ei(;Tupp7]vtav (4) w/_TO. 'Ev [5paj(e"t Se j^po'vw St' ^auTOu TS xat twv ETaiptov ttoXXyjv xaTaxo|ji.t'aa? otYopav, ote[ji.Tpi (5) toi<; 7roXiTai(;, avTi SojOxa Spa-

dimisit, qni pecnnia ejus privata

frumentum coemerent;

eodemque
brevi

ipse consilio in

Etruriam profectus est. Et quuni

magnam

annonrB copiam

tum sua tum sodalium opera


pretio

vuLwv oiopa/^Ltou
[cOotTO

a7ro(ji.Tptov

tov

[j.o'5iov
[ji.r,S'

oaoug Se ai(e)

inurbem convexisset,intercives eam dimetiebatur,

TravTocTraatv cxouvocTOUf;
Tpo'-&9]<;

xai

u^rsp

t9]<;

modii a duodecim drachmis ad duas reducto ; quotquol vero


prorsus egenos noverat et qui ne quotidiani quidem victus

|-e9r,tjt.pou

iyovTixq TrpoeaOat

kiix^(; )fapt^o'ut.evo(;.

TauTV]

Trj

to Stoc:popov txveu tov S^ulov cptXavOpo)7rt'a

irapensam facere possent ,

iis

sinepretio gratificabatur.

Qua

xai [avaXa6())v
TTotXiv

Oau[jt.aaTr]v oar]v

So;av

a7reveYxoc[jt.evo?

humanitate postquam populi favorem sibi conciliaverat et rai-

e[jt.7ropeuao[jLevO(; eTe'pa(;cxYOpot<;- xaWaprjv [co/ex lou Stix (jt.axpou 7roTa[jt.riYOU(; (7) aYO)v axcccpa? TroXXoci;

rum quantam nominis celebritatem nactus erat, denuo ad annonam qua^rendam profectus est, nec multo post rediit
naves fluviatiles ducens multo refertas frumento
cuti antea civibus dimetiebatur.
,

tTrdtvu iiexcc

Tpocpr]<;

xai tov auTOV

Tpo'7Tov toi<; [TroXt-

quod

si-

fTxt?] [jtTpt.
Lt<;

Oi

Bh

auTOV
avopb<;

uTCO'Jjta<;
,

TraTpixtoi TauTa 7rpa'TT0VTa opcovt Xoc[jt.Savov xr^q clyoi.v

Ha.'C videntes patricii ni-

cptXoTttxta^;

miam

viri

rou

ruvtaTcic[i.voi

ouoev aYaOou (X7roXauatv oto'[jt.voi, xat xaTot Trjv axo'7rouv ovTiva (XYop<5tv
y^y\

ambitionem suspectabant , nec boni quidquam


Etcoeuntesin foro diabsque periculo averterc
illi

indesibievasurum augurabantur.
splciebant

'Tpc)7rov

U7rp67raT6pov avt

xivSuvou Trauaat touto)v


(jt.v

num qua ratione speciosa


coeptis istis possent.

auTOv T(ov

7roXtTU[jt.aTwv, xpucpa

Tb TrpwTOv xai

Spuriuma

Congressus

primum

clan-

xar' oXiYou!; auvicjvTe^; xai 5taX6Yo'tjLevot 7Tpb<; aXXrjXou*;, 7r6tTa xat ex tou cpavcpou xaTaSowvTe^;, 7riSr] .^apu? Te (s) xai t (x',po'pr,TO<; r,v, pYW
7rpocTTO)v uTrpricpavt'a<;

destini erant et

paucorum

inter se colloquia, deinde vero


:

etiamex aperto agereetcIamoribusSpurium accusare nimi-

rum

molestus

admodum

et plane intolerabilis evaserat, tura

1. FoL 1S6 , 1 r. 8 r. Quae hoc loco de Sp. Maelio narrantur, Titus Livius exponit lib. IV, c. 16 sqq. ; suc, cinctiusde iisdem e Dionis Cassii libris deperditis agitZonaras VII, 20; paucis rem tangunt complures, utCicero Derep.

193

11,27. 29;Cato 16, 56; Pro Milon. 27, 72 ; in Catilin. 1,1,4; Philipp. 11, 44, 114; Lael. ll , 36. Florus I, 26, 7, Cf. etiam de iEquimelio Cicero De divin. II, 17; Pro domo 38, 101 ; Valerhis Max. VI, 3, 1. Dionysius eandem quam Liviiis narrationem sequitur, verum multo fusius rem tradit , et praeter narrationem , qua? ipsi videbatur verisimillima esse, aliam subjungit ex probatissimis auctoribus, L. Cincio Alimento et Calpurnio Pisone, rcpetitam. Quam si nosset Niebuhrius (7?6(?m. Gesch. II, p. 470 sqq. ) , multo etiam confidentius memoriam Sp. Majlii ab affectatae tyrannidis crimine purgare, ac patriciorum potiusodio virum oppressum dicere sustinuisset. Fragmentum nostrum e libro XII depromptum esse non est cur pluribus ostendam. 1. 1*. Se^Te codex. 2.7roXe[xix(x]codex MdXXio?] codexmodo MdX).to; modoMdJto;;. Eodem modo codicesZonarae. xal xoafxsvr]!; pro 7:oX5'(j.ia, quod etsi excerptor pro TToXsfxixd usurpare potuit, a Dionysio tamen alienum est. Deinde codex e t p e t] 8t(Xpt codex. 5. 6 1 s 4. Tuppriviav] Tupavviav codex. Azxofj\x.BvriZ. , 3. (; auvay.] ixauva^uppiou; codex 6. iJLr,6' ] (j.Yi5' codex. 8. te] Iti codex.Fort. erat papOxe7. TroTatxr^You;] TroTa(j.tYou; codex. Mox inserui V. TroXtTai?.
alii.

[j.

XXXIl
jj',e(7Ta,

EK TH2 ISTOPIAS ATOiVTZlOr AAIKAPNAZIEilv.


xai Xoyoui; Sie^iwv auGaSsK; uTTsp lauxou* o?
(Xv xa6!;o(jt.vo<; (7Tiv ToT<;
711

factorum arroganlia, liim sermonibus quos de se jactabat


superbissimis.

Y TTpwTov

pT^aaTO;; TOptcpavoug

Nam conspicuo sedens in sugj^estu,

uti publici

MGTzep lOo?
ToT<;

Ta? apy ag /ou(7tv, /pv)aaTi(^

magistratus solent, quotidie accedentibus de frumentorum


largitione

Trpoffiouaiv 8i' T^jixEpai; Trepi Tr)v cjiTOOOfTiav, sjcSaTt|jL9;i;

Xo)v T^<;

TauTTj; tov (X7roSi)(^GVTa UTrap/ov utio


7roioutji.V0;; XxXr,<7ta<;,

responsa dabat, ejecto quasi L. Minucio, qui


;

Tr;; ^ouXyig- 7riTa [Ss] (7uv/^eT(;

senatus decreto pr.Tefectus annonae creatus erat


bras conciones habens
(

deinde cre-

oux ov
TToXXa
to?

v eOet 'P(>)jj.atot(; lOtWTrjV IxxXrjffiav c^uvayaYetv,

quanquam conciones babere apud

av Tou Mivuxtou xaTY]Yo'pi


'

7rpb(;

tov Srjaov,

0(/0[jLa cpepovTO^; (xp/^^<; ToT<;

[xo'vov, ep^ov 0 ouSiv (X7ro-

accusabat, utpote qui


ferret,

Romanos nonlicet privato), multisMinuciumapud populum nomen tantum magistratus prae se


opus pauperibus
utile edidisset

5t^a(Xvou

7rvr)!7tv (>JcpXi(jt.ov
7rpb<;

7ToXXa oe

toui; Tra-

nuUum multa
;

etiam

oiSaXX Tptxiou<;
T0; (9) l^
tJ)v

Tbv S^aov, 6iq

TauTa TrpaTTOV6
o^iJt.og (7Tat,

in patricios sevit,

quippe qui id agerent ut ad paucitaejus frangerent


,

6XiY0<; T

xai ouOvb(;

(x^to<;

tem populum redigerent ac potestatem


in tanta annonae caritate

qui

xai ouO
o;jt.i'av

711 ffiToS^ta

cppovTioa rwv (X7ro'pwv tyo^^Tciq ou-

pauperum curam ne minimara

ouT xoiv^

7r(xvTa<;

out

iSta

tou<; SuvaTou<;

TrtxvTWv (10)
fjiaaiv,

[jt.cxXt(7Ta

Biov auToix; y p')i(jt,a(7i t xai


Sv)
,

gmtwv

quidem baberent, neque


tim divites
;

in

communi omnes, neque

priva-

oiGuep

auTb<;

xaxo7ra0iv, xai
*

7r(xvToOv
Tot

quanquam omnium maxime bos potissimum


,

7rtaaYtv t^ 7ro'Xt Ta<; (XYopa<;

r,^t'ou

te

deceret opibus suis et personis, uti ipse videlicet


pati,

niiiil

non
De-

7rpb<;

epYa 7raTptxtojv toc e;T(x^tv, to? 7roXu xai Tb 7rav


'Exetvoui;
[jt.v

aXXtov

ucp'

eauTOu

7rpaTT()ijLva

ut undique frumenta in

urbem introducerentur.
suis ipsius rebus gestis

(xXXr,Xo)v oiacpEpovTa. (11)


tio)v

nique studia patriciorum

cum

com-

y^P ouSev Ix twv


xai
7]or,

et?

to xotvbv

parans ,

quam

diversa et piane contraria sibi essent


lllos

demonrem-

(xvaXiaxovTa^; Tt
vou<;

TrjV S7][jLoatav

y^v

acpTpiaa[jL-

strare instituebat.

enim non modo de

suis in

xap^rouaOai ypovov, lauTbv Sc Ttov SrjijLoatojvouSev lyovTa Tt xai tvjv TraTptoav xaTaTToXuv
(12)

publicara nihil expendere, sed etiam publicos usurpare

agros, ex iisque a multo inde tempore fructus percipere


se vero

/oprjYeTv otjatavi(; ^or^O^tav to)v (X7ro'ptov* xai 7TtSav Ta ovTa xaTavaXtoay) , SavEiajjLaTa 7rotTaOai cpi-

non modo

nihil

boni publici babere , sed paternas


;

7rapa

Xfov, ouosv (13) cxvTixaTaXXaTTC)ijLevov iriq ToaauTY)? cptXoTi[jLia5 OTi


(xvOpo')7ro)v
[7.7]

etiam opes erogare in auxilium indigorura


reditate pecunias

et

exbausta he,

mutuas ab amicis

esse

TTjv 7roXiTixy)V euvoiav, ^<;

ouo Tbv l^
Bk
7rpt

sumpturum

nec

ttXoutov
(Xi

r,YT(yOai

Tt^jtto^^T^pov.

Oi

quidquam pro tanta


nevolentiam ,
esse censeret,

liberalitate se petere prseter populi bedivitiis

atjTbv.auvaTtoT<;

ao)T9)pa xai 7raTpa xat XTiaTr^v

quam omnibus

humanis praeferendara

(xrxa'Xouv (14)

Trj(;

7raTpi'So(;*

xai

Tr,v

[jlV

u7raTixr,v

Tum

circumstantes servatorem et patrem et

;ouat'av iX^xTTOva /aptv -^ xaToc Tb \t.e^(E%<; twv epYO)v atjTOu Ys^'*!^^^'^'^^ ooOeTaav cxXXr) oe Tivt
cxTrecpatvov,

conditorem patriae appellitare, atqueconsularem potestatem


dicere

minorem
;

fore

quam

pro accepti beneficii magnitu-

xai XaijLTTpa Tt[jL^ xoaiJLiv r)^t'ouv auTbv, rjvxai TO yevoq e^i Tb l^ lxtvou. '12<; xai Tr)v TptTr^v ec,o[jLi^ovt

dine gratiam

aliis

quibusdam majoribus splendidioribusque


esse, qui etiam ad prosapiara ejus esetiara tertio itinere in
et Miseni
,

ornandum honoribus
sent perventuri.

irapaOaXocTTta X T Kuar)<; xat Ttov 7rpi Mtarjvov XiijlV(OV atTr,You^ oXxocoac; (XYtov ^roXXa^; xaT7:XuaV elq 'llaTiav, S Tr)<;
7rotr)aot[JLvo<;
'Po)[jLr,(;

Sov

7ri

toc

t^<;

'iTaXtai;,

Ubi deinceps

marifru-

tima

Italiaj

suscepto, e

Cumae

portubus

cum

mentariis navibus plurimis in Ostiam


est,

laTiv 7ri'viov, xat xaT7rXr,a


o)(;

(15) Tati; Tpocpat<;

quod Romaj navale innavigaret, ac tanta annona? copia urbem repleret, ut


proventuum
felicitatis

Tr)v 7rc)Xtv,

[jLr,0V
or)[JLO<;

TI t^<; dpyaia;; UTV)pta(; SiacpT0t[jL0(;

nihil pristina3

amplius desideraretur

ptv,

ttTrai;

xupto<;

Itc*

^v, et y^voito Tr)<; \|;r^cpou eiTe u7raTeiav eiTe (xXXrjVTtvot cxpyatpeataii;,

tum vero populus universus

pollicebatur,

quando

in

magi-

Tt(xr,v [XETtoi, (jLr,5vb<; 7rtaTpcpo[jiVO(; (le) [jl7]t vo'ijlou

stratuum electione penes ipsum suffragia essent, sive consularem sive aliam quamcumque Spiirius dignitatem ambiret
,

xo)XuovTo<;

[/v)t'

(xvopb<; oi

lvavTtou[jLvou

y(_apiCaOat,

banc se,

nihil curantera
,

neque legos vetantes neque homlneque concedere vellent neque

TauTa

6po)VT<;

7rpoaTr,x()T<; t^i;
(X;tOUVT<;

(xpiaTOXpaTtac;,
Stjvaij-tv
[jlocX-

nes obstrepentes

ei

gratificaturum esse, Haec videntes opli-

Xat OUT l7riTp7TlV


/_ovTc<;,

ouTe xo)Xutv

matium

principes quura

7roXX-^ 7r(xvT<; -^^aav (xOu[,i(x*

xat dTt

possent irapedire, in sumraa oranes perplexitate versabantur.

Xov otTapo(/Or)aav, Itteio-^j xo)Xuc>vto)v IxxXrjaia; auvYEiv atjrbv xat or)[jL7)YopeTv twv t or)tjLocp/(ov xat
u7rotTO)v, auaTpacpt<;

Ac mox

in majus aucta

animorum

consternatio est

ubi tribunos consulesque, ne conciones Maelius baberet


prohibituros, e foro plebs tumultuans ejecit, eoque multuni

6 5'^ixo<; Xivou;

[jlv

l^ioaX^v Ix

10. TtcxvTcov] Ttavxo; codex. TrpaxTovTac;] TtparTOvxe; et mox oXiyoui; codex. linea sequuntur |jLTa Ss Tpt<; ^i TSTTapa^; et reliqua Polybiana, qui dedimus supra. ( ontinentur hicc nostri codicis lineis 53, quaj in codice, ex quo nostra descripta sunt, unum implebant folium. Codex rscor. singulis foliis lineas sexaginta contiiiet. 12. tioXuv] ttoaXViv... eauxbv Ss ttjv 6r,[j.oaiCiOv.. xaTax6opr,YTv cod. 13 .ouSev] ouGev b. I. codex. 14. cxTcex. ] anoy.. codex; juox sXdcTTCjova id. 15. xaT7rX"n ae] coaTiav.. sixivcov.. xaTStrauae codex. 16. ^7itaTpe96|),evo<;] 7rtTp7rovTO(; cod.
t;o<;
)

ext.

Dein cod. uTreptpavta?.

9.

1.

Post

vocem oia^epovTa

in

eadem

EX HISTORIA
tr^q ayopa^;,

DlOxNYSIl HALICAllNASSKNSIS.
^w[jLy)v

X1C\IU

tw

Sc

MaXXuo
Sv)

TroXXrjV aoeiav xa\


Tro^Xeo)?

securitatis Maelio et roboris conciliavit.

Quum

ita res lia-

Trapsajrsv^ 'Kv TOiauTV)


yjo6ar\q, 6
fxev 6TCI
Tri^;

xaTaffTaaet t^;

uTrap-

berent
rens

pr.nefectus

annonae

L.

Minueius) acgre quidem

t-

ayopac; aTroSet/Oeii; eTrapyof;,


7rp07rr,Xaxi(7fjL0i(;

a/Go'[jt.evO(;
ot<;

verborum contumelias, quibus

insolenter Maelius in

ToT(;

twv XoYtov

auTov
SeSoie:TiXa-

uSpiJ^ojv 6
X(0(;

MaXXt0(; ev

concionibus ipsum insectari consueverat, siraul vero


tuens virum qiiam

me-

Tai^; xxXr,aiat<;

oiTc'Xei,
et Ttvo<;

Se Tov avSpa [i.aXi(TTa twv aXXojv,


1X7]

maxime, ne
.

scilicet, ubi niagistratum

^otTO apy^^i;,
TcoiT^ayjTat,
-^

Trpdtepov t^?

aptaTOxpaTia<; a&TOV

aliquem na{;tus

fuerit

snpra optimates se extollons im-

Tat

(17)

otoc

tov Srjaov e;epe0iaa<; upo^; auTOv irotv^ay)ex tyJi; lTatpeia<; eTttSouXv^v Ttva T-rjv

perium eorum everleret, aut multiludine contra Minuciiim


excilata per factionis suse macbinationcm in illum aliqnid

xaT' auTOU ari/avriaau.evo^; ayavaxTwv t ([8) SC a.^TauTa xai a7rrjXXa/Gat TrpoQufAoujxevoi; Ixetvou, cfo'Tpa
(xeiCova
fftv
ri

moliretur; et

borum ob utrumque

indignatus ac removere

studens virum majori

quam

pro privato pollenlem potenlia,


c<r-

xa^' tStoirrjV
utt'
8s.

ta/uv e/ovTot;
5

eTrtfjteXrj ^r^TV)-

verba ejus factaque diligenter observare et explorare


pit.

eTroieiTO tcov

auTou XeyoiAevo^v Te xai TcpaTTOoli; toci;

Ac quum perrauUis Maelius uteretur consiliorum


sociis,

clan-

{xsvojv.

IloXXoiv

ovTO)v,

avrip auvepyoii; '/p^TO


6[xoioiv

deslinorum

twv

quibus non eadem omnibus esset mens

a7roppr'TO)v,

xai oure

cpuai<;

out

Ta<;

et indoles, accidit,

Yvoiaai; ^rapa^rXrjaiojv, efJieXXe ti<,


Caio<; auT(o {19)

^^Trep ixb<;,

aea9ai

So<;i5tov,

Ta 7rtaTa
(|)

Sevi cppaaeiv oat^i; r^v,

v^ Sia '|dSov v^ Mtvouxio^; uTrep tou jjly)oiTz^xa^xM eyvo) tvjv Te Stavotav

cpiXo^;,

ou ^e6ik xep*

inter eos
lucri.

amicus parum

quod erat consentaneum ut existeret lidus sive metu sive privati spe
,

Sou<; 6

Huic igitur dala

fide

haud

se

nomen

ejus

proditurum
,

spondens, quce animo Maelius volveret et jam praepararet

Tou MaXXiou xai


ptov
Ikcn^z^

t/jv

^rapaaxeu-^v.
(20)
,

'!!(;

5= xai Txu.yi-

cuncta

rescivit.

Nuntiata

quum

documentis dubitationem

avajjtcpiX^XTOv

xai

tvjv

Trpa^tv

Iv

praescindentibus confirmasset, ac

jam

in

manibus rem

eise

j^paiv ouaav fiyvoi , XeyEt itpbi; toui; 6TraTou<;. 'Kxetvoi fie oux a^touvTe<; lcp' eauToi!; Trot^aai [Jidvotc; I7ri/tp7icreox;

cognovisset

refert

eam ad
ut

consules.

Hi vero exislimantes

non esse penes


renf , ad

se

ipsi soli in

tanta molimina inquercesse censuerunt.

Tr,XtxauT7]g I^ETaatv,
tacppeiv (21).
7rpt

i<;

t7)v ^ouXy)v toovro SeTv

to

senatum rem deferendam

Itaque

TrpaYfxa

Kai

auvexotXouv Tb auveSpiov

confestira curiam convocant, quasi de bello aliquo extero


deliberaturi.

euOu?
vot.

(5)<;

7roXeut.ou hr\ Ttvo(; u^repoptou

IlXiqpojGevTO?
aTpoi;

^ouXeudueSsTou auveSpiou otaTa/_0)v Trap^XOTt


7rpa^t<; auTOi<; (ji,{jL7^vuTai
,

Simulac plenus erat senatus, prodiens


sibi dicit

alter

Gojv

auTwv eX^^EV
xaToc
Tr^c,

consulum delatam

rem contra civitatera susceptan


sit

auaxua^ojJL'vr)

TrdXw<;

TroXXrjc;

Trdtvu

xal

tantique periculi, ut surama diligentia celeritateque

Ta/ta<; cpuXax^i; S^ouLEvr) 5ta


TauTr,i; S',
t:^r\
,

to tou xtv5uvou

[JLEyeGo^;.

praecavendum.
civibus esse
,

Delatorem vero non ex obviis quibusque

[JLrjvuTrjv

ou
01'

twv eTrtTu/dvTwv
;xpeTr)v

etvat

sed

quem

ipsi

propter .virtutem muneri gra-

Ttva TcoXtTwv

(xXX' 8v

auTOi

7rt t-^(; [jL^yiaTr]!;

vissimo comraodisque reipublicae <{uara raaxime neceesario


praefecissent
,

T xat dvaYXiOTaTr)<;
aavT(;
Ti[jLiav

tw xoivw
xat

/peta<; Ta;av, doxt[jLotTrjv 7rpbc toc

cujus fidera et erga civitateni benevolentiam

auTOu

tv^v T7riaTtv

xotva cptXo-

ex anteactae
dictis
,

vitac studiis

Ix Twv Trapot TravTa Tbv ^tov


(22)

habercnt coraprobatam.

Quibus

l7rttr)6'uo[JLvojv.

MT(OpOU
vr)<;,

Trjc 8ouX^<; ItTI T7) TrpoaOOXlCX YV0[JL-

in

senatum exspectatione siispensum invocat Minu-

IxocXet tbv

Mivouxiov. KdxeTvO(; eXe^ev*


(23).

Zv^tei

cium

qui hunc in

modum

locutus

est.

Vide in ExcerpUs

Iv

Tw

Ile pt Sr) [jLrjYop iwv

De

concionibus.
creavit,

ii<;o [jLr,vuGr) Trj pouXr},

SiXTaTopa 7rpo/tpi!^ovTaf

Exposita delatione, senatus dictatorera

qui

7 TrotYjiriTat] verbum 7rotr>r,Tai procul 18. Xavr,ar,Tat niutavit in (j,y]xavy]ad(j.vo;

dubio ex antecc. male repetitura

20. (ivajjL^. ] dva-f. cod. 21. eicrqpepEtv] ecpepeiv cod. 22 [xeTetopou] [iT0)pov cod. 23. Interruptam narrationera e Livio IV, 13 supplere quodaramodo licet Hic Minucius eandem publice curationem agens, qiiam Mceliits privatim
:

dyavaxTwv TejdYavay.Tcovtsi^codex.

quocomraisso, aiiquis verbura finitum iir,19. auTw vel auTou] autovcodex.

agendam

utraque domo idem genus hominum versaretur, rem compertam ad senatum rcfert: te.la in domum Mcelii conferri eumque concioncs domi habere : ac non dubia regni consilia esse. Tempus agendcp rei nondum stare ; cetera jamconvenisse ; et tribunos mercedeemptos adprodendam libertatem, et partitaducibus mullitudinis ministeria esse. Serius se poene quam tutum fuerif ,ne cvjus incerti vanique auctor esset, ea deferre. Quoi postquam sunt audita , et undique primores patrum et prioris anni consules increparent , quod eas largitiones ccetusque plebis in privaia domopassi essentfieri , et novos consules quod eorspectassent, donec a prcefecto annoncB tanta res ad senatum deferretur, quce consulem non auctorem solum desideraret, sed eiiam vindicem tum T. Quinclius consules immerito increpari ait, qui consiricti legibus de provocationc ad dissolvendum imperium latis, nequaquam tantum virimn inmagistratuad eam rem pro atrocitaie vindicandam, quaniumanimi, haberent. Opus esse nonforii solum viro, sed etiam libero exaoluioque legum vinculis. liaque se diciaiorem L. Quinciium dicturum : csse. Approbantibus cunciis, primo Quinciius abnuere , ibianimumparemianice
susceperat,

quum

in

poiestuti rogiiare, qui se cetatc exacia tantce dimicationi objicerent. JJein , quum undique pius in ilto senili animo non consilii niodo, sed etiam virtuiis esse quam in omnibus aliis dicereni, laudibusque haud immescncctus sua in vitis onerarent, et consul nihil remitterei precqtus tandcm deos immorialQS Cincinnatus, ne
ct
,

quid

sibi vellent

FnU-MEMX

niSTOIl. G.

VOL.

'
*'

II.

XXXJV
6
0 TOv
*
t7r7rapy(_rjv

EK TUl irrOPlAI AIOMTiilOr AAJKAPNASiKiir.


txiXeucrev e/^ovTi (24)
to'j<;
trrTrei^;

equitum magistrum dctegUServilium, euiiujne


equitibus convenite se circa nocteni

jiissit Uiii

r^xeiv

w? auTOv

Trepi

aeaa?

vuxTai;* toT^;

Bs.

[ilouXUTat<;,

mediam; senatores auvejrt)

t^TO KaTriTwXiov ewOev Iti auXXsYsaOai* Tto ts JMivouxito Tov Te ixTjVUTViv a^o^ii xai Toti; aXXai; aTioSet^st;
xoy.i^ovTi Trpo; to Pvjua Trapeivai* (StTraatv Si cpuXotTTEtv

tem a primo maiie congregari in Capitolium ; Minucium

cum

(lelatore criminis

documenlisque ad tribunal adesse ;


,

aTTopprjTa Trpo; tou? fxiav eTvai Xsytjjv


(xetE

;ti

tou cuveopiou

Tot

cunctos denique cavere


decreta emanarent
si nil)i
;

ne

in vulgus

arcana haec senatus

poyXcuaaTa'
leorum quae

Ttov

7r?pi

aa^aXeiav, e! (jtyj^^sv 6 MotXXioi; dtxouauTOu XcYOfAsvtov te xat 7rpaTT0|j.vojv,

nam

lianc

unam

securitatem fore dixit,

dictis facti

que contra Miclium ageren,

AiaTa;a; Ss TotXXa
TTotvra^ ev
rjSv)

oWv

eocTto, iJ./pi ouceo;^; riXiou

tus,

ille

comperiret.
,

Deinde reliqua, quibus opus erat

^ouXeuTrjpuo xaTaa/wv, axo^Toui; ovto? SisXuffE Tov *U<; '6l [j.icri vu; eYeveTO, cuXXoYov.
ex
Tv^(;

tw

disposuit

et

ad

solis

usque occasum

in curia

omnes

deti-

nens tandem abortis jam tenebris concionem dimisit, Nocte

7TpocX0())v

otxta^; e;r^ei (25) Trept

tov opOpov tou?

^iriXexTOu? au.^0Te'pojv
tohci
TOt<;

twv

media

uTrdiTow eTraYo^txevo; xai ou(Jiev

quum

Serviliusad dictatorem se contulisset,

ipse

Tou?

UTrotTOUi;.

Outoi

ouv to KaTriTtoXtov

primo diluculo forasprogressus viros selectos consuiisutriusa(i.a

|5ouXsuTai<;

ewOev

xaTiXri:,()T?

Icppoupouv

6 85
,

que

et consules ipsos

secum abduxit.

Hi igitur una

cum

MotXXio; ouosv
7rpoeX0tov et;

a.y.ri'Aoo)(;

toutojv,

r.y.epa;

yE'jov.i)fT,(;

senatoribus Capitolium primo


bant. jM.tHus
, ,

ty-jV

(XYspocv e/pyiaocTi!^= toTi; 0Oij.voi(; CTri

mane occupatum autem omnium borum ignarus


,

custodie,

ubi dies

Tou pviaaTO(;
6 Ttov

xaO^otJi.evo<;,
7rpo<;

Kat

(jlet'

ou TroXu

Trotpriv

illuxerat

in

forum prodiit

ac responsa dabat petcntibus


post

iTTTrap/o; IlepouiXtO(;
i7r7r0jv,

auTOv

oiyo)y tou^;
(26)
TOti;

dxaaiosedens in suggestu,
tuaTiOK;
ster

Nec

muHo

adeum

venit magi-

Ta'T0uc
^i:pr,.

e/ovTa<; uTro

Kat

CTa<; 7rXr](;iov

ce xeXeuci,

MotXXte,

Trpoc;

'O auTou Xeysi* StXTOtTOjp aurbv fjxeiv. Kdxeivo;;

equitum Servilius cum

flore equilatus,

qui sub veste

gestabant gladios.
te,

IVIaili,

Ac propius accedens,

Dictator, inquit,
ille
;

UTTOTU/WV,

<<

rioiO:;, 'fr,,

XcX^Uct

fJtc,

^cpOUlXl, SuTotTrtJte
ei<;

ad se venirc jubet.
Servili,

Ad

hicc res{Jondens

Tojp 7rpbc auTov eXOsiv; ottou xai

Yvo'avo<;;
tou<;
otot

Quisnam,

me dictator vocal? ubinam

est ille et a

Kal
Sfva
TrdXiv
Xr.v
,

5ijt.a

SiaTapa/OeU
Tot

7repie'6X'J/cv

Trspt

to

quo inde tempore

Simulque perturbatus oculis circum-

Pyjaa.

'A--pa(7ta<;

ok a^avTot^; xaTa(7/ou(yr,<;

to
,

(jlt)-

stantem percurrit coronam.

Ex qua quum nemo

hisceret,
ait
:

Yi^wcxtv
0)

7rpa/0VTa uTrb

Trj^;

pouXrj^;

XeYei

quod a senatu

facta
,

omncsignorarent, rursus Servilius

6 iepouiXio^;-

Lt(Tr,YYXO-/|(; yj)k<;

dq

t7,v [iou-

MdXXte,

Heri tu, Maeli

ad senatum delatus es, utpote res novas

veo)Tpot<; 7ri/iptv 7rpdYaa<7iv, lao);

cux

dXr,Oto<;* ouoevb<;

Y^p d;tov

aTib

Tr,<;

akta^; 7rpoxa-

nioliens; falso lortasse;

nam ex

accusatione nihirpraejudi-

TaYivtocxetv
TtpoeXoaevr,
,

TauTr,v e^eTdcai r/iv


StXTdTopo^;
e:pr,a

jjLr^vucriv

^ pouXv)

candum

est.

De hac

delatione senatus inqiiirere statuens

TrpdYaactv , o); ou Tbv eXd/iarov Ttov xtvSuvo)v Tpe/ouaa* xai aTrs^i;e zr,q e^ouata^; Tau-r,(; xupiov AJXtov KoivTtov
KixivvaTOv, Sv oiaOa 5/) 7rou xai au xpdTiaTOv ovra Ttov 7raTptxt'o)v xai ot(; riB-/] TauTvjv dv7rtXr,7rTO)<; TeTX6X()Ta Tr,v apyr^^.

Seiv TOt(;

dictatore o[)us esse censuit, quippe

haud minimo constitu-

tus inpericulo.

Eamque
tu

potestatem commisit L. Quinclio


nosti procul dubio prspstan-

Cincinnato,

quem

quoque

tissimum esse patriciorum, ac bis jam munere hoc

summa

cum

Oiaai

xal

X(3yov

aTrooouvai

Outo(; 6 dvr,p StxaaTr^pitiv aot xad^rearaXpouXo'aevo<; ,

laude perfunctum.

Is igitur,

ut judicium
,

tibi si.-tat,

ac defendendi te facultatem pracbeat

nos misit,

me
te

sciliiet

xev fjaa;, ea Tbv iTrTcap/ov


xiv 7rTroiOa;,

daa

{x;ovTd<; ae dacpaXo;(;7ri Tr,vd7roXoYtav.


lOt

xai Xc'y Tot 8; ouTe otiot Tbv xcivbv cpObvov ouTe Bi dXdtvopa cptXo'7roXiv, Xr,v dotxov7rpo'paaiv ouoeaiav X7ro5()jv rroir.aaiae (27) pouXi]ffeTai.

toi<; dvopdat Kt 5s ar]5vd5toixata 7rpt aauTou Tcpb;

Toiaoe

ac viros hosce, ut ad

causam dicendam secure

adduca-

mus. Jam

si

nullius tibi sceleris consciuses, venias et cau

sam

dicas

coram

viro, qui,

quum

civium comniodis stu-

deat, neque ob

communem qua
medio
te

premeris invidiam neque

*0

alio ullo praetextu e

removere voluerit.
voce,

Quibus

S'

(>);

r;xouaev

dve7rr,Sa Tc xai

aeYdXa

auditisexsiliens Ma'lius,

summa

Viri populares, clain

4vagor,aa?, 'Av^pe;, ecpr), 5r)aoTixot , jiorjOeire (Jioi auvapTra^oixfivt) otot Tr,v 7rpb(; uLiai; euvoiav utto tiov Su-

mavit, mihi succurrite, qui ob


tiam ab optimatibus corripior.
dictatore, sed ad

meam

vos benevolenin

vaTtov ou yap e^i ot'xr,v xaXourjiai ^rpc; auTbv , dXX' 7ri GdvaTOv xaXouiJtat. Bo^<; 81 Y5voavr,<; xai Oopu^ou

Neque enim

judicium a

nccem vocor.
:

Lditotiue circa

suggestum

tam trcpidis rebus damno dedecorive reipuljlicce esset, dictator a consute dicitur ipsedeinde C. Servitium magis2'. e/.ovTt] quod non miitandum esse in i/ovTa, sequens suadetdativusTot; 6e pouXeuTaT?. Haque trumequitum dicit. lacunam notavi. Ac omnino nuile contracta est narratio Dionysii, qui et dictatoris nomen certe et <;reali ab eo magistri equitum non potuit omittcre. Sed hiccexccrptorad insidias suas propemns nihil ciiravit. Contrasi quid librariuspeccavtiit, sup-

est.

plendum tov 'iTr. <i7rooet?ac vel xa>Ta? exsXsuae vel tale quid. - 2:.. ?rit] eStei cod. Ceterun) locus noster male triincatiis Circamediam noctem Serviliusaddictatorem se conferre jussuserat, ut su|)ra vidimiis. Hoc ipsum h. I. conmiemoratiuu
erat. In .seqq. scripsi ctoOcv pro ^^toOcv,

quod codex pnvbet,

20. utto]

eTtt

cod.

27. 7toif)aai ae] noiriiiaav coilex.

EX HISTORIA

DlOISYSll

HALICARNASSENSIS.

Xixv

itoXXou Trepl to ^riaa, ffUYYvout; Sxi TiAtiouq eiatv Toiv BoTjyouvTtov 01 auXXa{x6aviv ixsXXovTgi; auTOv , xai ou
(jLctxpav

clainore cttumultu, ubi aniiuadvertit inajoretn eoruiu qui

correpluri
alios in

quam

qui tlefensuri essent numeruin


,

ac jamjain
fo-

Tepou?

uTroxaOieiaOai Iv 6^X01;, xaTaTnQ^a Ta-

armis submitti

illico

yioyq

aTTO tou pr^aaTO? xat 8ia zr^q


(77r6tjoo)V

de suggestu desiliens per


aufugeret.

ayopa; l/wpei Spo-

(Aw

ei? Tr,v

o?xtav xaTa^-puyetv.
!7r7r0)v
eii;

KaTaXaaTraii

nmi

curs\i se abripuil, ut

domum

Et

quum

in

6avo'uvo<; Se utto

twv

epyaar/^ptov eicTTpr/si

eo csset, ut ab equitibus deprebenderetur, in

lanii

orfici-

u.aYtpixov, xai xoTtioa

twv xp^oxoTTOJV apTraua?

nam
ferit

se recipit, ibique

piimum ad
aliis

se

accedcntium arrcpto

Tov TTptoTOv auTw Trpoff^XOovxa* eTreiTa ttoXXwv eTrtTreffo'vTOJV aOpoov, dtxuvdfxevo? xai 3pa/uv dvTtoywv yj)6vov, OLTZEM-K-i] uTro Tivo? Tov j3pa/iova xai TriTrTei xai
xaTaxoTrei<; waTrep Or,piov aTroOvyjaxet.

cullro

deinde aulem

coiifertim adorientibus,

postquam defendens

se alitpjantisper restitisset,

tandcm,
cadit et

MdXXiOi;

i/.v

quum brachium
magnam

ei

ab aliquo prascisum

esset,

8^ fjteYdXwv
SeTfiaac;

Toiv

xai uixpou Trdvu 6pByJ}s.\q TrpaYadTO)v, 'Po)uaiojv r,Yeu!.oviav xaTaa/eiv , outo);

prostratus belluie in

modum
,

conficitur.

M<Tlius igitur

rem
qu'n

sane aggressus

ubi baud

multum

abcrat

d^T^Xou xai Trixpa^ xaTaaTpo'^^; eTU/ev. 'E;eve/^0'vTo; Bk ei; Tr,v aYopav tou vExpou , xai Y^vrjOe^vTOi; Traai

rcgnum apud Romanos usurparet, tam miserandum tamqne acerbum vitae exitum nactus est. Elatum vero in foruin
cadaver

pavepou , Spo'(/.0(; xaTO. Tr,v aYopav

r^v
,

xai

Soyj
[jlv

xai OopuSo; aTrdvTWv twv


otxTtpo'vTO)v
,

twv

twv
(28)

quum

in

omnium
et

venissct conspectum, discursaibi

aYatio erat et
alii

vaxTOuvTwv, Twv
laTrou5axdTO)v.

0 6{Ada TOi^

clamor
viri

tumultus versantis
alii

o^Spaxdat

/copeTv

mullitudinis;
alii

ToiauTy); Tapa/^(; Ysvojjtevr,;, tjLaOwv 6 otxTdTO)p OTi StaTTETrpaxTat toi<; i7rTruat to irpoaTa-

vicem

lugebant,

indignabantur,

manuin
ita tu-

conserere

cum auctoribus ca?dis

properabant.

Dum

y^h

epYO"'')

xaT6aivv aTrb T^;dxpa;


TraYd[ji.evo; dTravTa<;

i<;

Tr)v

aYopdv,

multuantur, dictalor poslquam rescivit peregisse equites

Tou? T6 ^ouXeuTds;
TrepieauTov e/o)v
<ya; (29)
It:'

xal

tou<; iTTTreii;

imperata,

in

forum descendit cum senatu universoet cum

Yuavd

exxXr,ai'a<;
[

xai r,u.r,Yopv aTreXuae tov oyXov. Toiv Sc


cpaivovTa<;
^tcpr,-

equitibus, qui nudos tenebant gladios.

Populumque
Celerum

in

Sy)u.OTtxo)v 01

u.v ou

(30)

aujJt.6ouXeuaavTe<; tt]
ot'

xaTr,v

concionem vocavit

et alloculus

eum

dimisit.

TaXuaei

xr^q

TroXtTia<;

VjYavdxTOUv xai

dpY^?

plebe qui conjurationis de evertenda republica non fuerant


participes,
socii

ETri/_et'pr,aiv
T7J<;

tou dvSpb<; eXdfjL^avov 01 Se xotvojvr^aavTes; auvo);xoata<; (31) dcpettjLEvoi tou cpdSou /atptv t

conamen indigne
,

ferentes Maelio succensebant


liberati essent,

vero coeptoriim

quod metu

gaudium
paui-i

vouv dXiYOi iToXawv Iv


Trpb<;

TTpOaETTOlOUVTO Xai Tb aUvloptOV TtvE<; ^ auTwv ot


TaT<; {32)

TWV

CJouXU(Jl.dTOJV 67rv^-

simulanles decreta senatus collaudabant;

quanquam

Trovr^pdraTOi XoYOTrotiv
ox;

quidam corum nequissimi per

dies subsequentes fictis ser-

;r,; f,apat<;,

dvr,pTraafjLvou

Twv ouvaTtov tou MaXXiou, xai SiaaTaaid^eiv Tbv


OavdTt>j

monibus Madiimi ab oplimatibus oppressum contendere,


plibemque ad rebellionem excitarc audebant,
culto tollendos curavit dictator, ac sedato

Hos

in

oc-

OTJuov eTre/eipouv, ouc; d'^avi 5ta/pr,ad!jLvo<; 6 6iXTdT0)p, iTretoY) xaT7rauae tou OopuSou, Tr,v dp/rjV dTTOTiOeTai.

tumuUu magi-

stratum dcposuit.
Igitur

Oi
Trepi

u.v Br\ Toc


Trjf;

TCtOavtoTaTd

u.oi
,

MaXXiou

TeXeuTvj^;

{.Vi) SoxouvTe<; Ypacpetv outo) 7rapaS5o')xaat.

qui verisimillima

mibi

videnlur de fine

M.Tlii

scripsisse,

bunc

in

modum

reni Iradiderunt.
,

Verum appo-

AEYeaOo) Se xai 6 Soxwv f,TTOv etvai uLOt TriOavb<; XdYo<; , (?) xe/pr,Tat KiYxto<; (34) xai KaXTroupvto^;, 7ri/o')ptoi
auYYpacp et;*
ol'

nam

eliam narrationem, minus illam

opinor, pro!)ab'lem,

cpaaiv

ouTe oixTdTopa UTrb

qua Cincius Alimentus et Calpurnius IMso, Romani scriptores, utuntur,

tt)<;

^SouXrji;

dTToSet/O^vai Tbv KdivTOv , ouTe iTC7Tdp/r,v KoivTou Tbv liepoutXiov. rvou.vr,<; Bl Tyj;
jTro

tjr.b

tou

Dicunt bi -neque diclatorem

a scnafu

Quinclium creatum, neque magistrum equitum a Qninctio


jj'.Y)vua0)<;

Tou Mtvouxiou,

Tol<; TrapdvTai; Iv

tw

auveSpio)

Tri-

Servilium deleclum esse; sed re a Minucio delata

scnatoniliil

(TtriaavTa? dXT,Or] Ta XeY^V-^^^a eivai, xa\ (3b) Yvt>)ay,v


28.

rcsin curia prcTsentes,

quum veram

esse delationem

Toi; osopaxrJCTiJTwv Seop^axoTo^v cod.


in

29.

Ipsam dictatoris orationem excerptor onnsif. Desuniplaex ea sunt

qn.T:

Dionysii lixc, Vatican. De .'^entcnt, inCollect. Vat, II, p, 465 cd. Mai. : "Iv/tov 7rap'ajT&v dvOptoTio-j; ; aTrdcar,; xai napeT/iV eauTov ev Toi; v6{j.oi'; (TuvciXcYlJi-^voij; xaxia; , oO; iaiuZtv oifjTiep OT,pia xaTa tt]; TraTp-oo; Iv. (jlsv ouv u7rf,xou<7c [jloi ,

leguntur
{JLEVOvTa

[jLsytcjTr,v

av tout' auTO) Trapscrye

p07ir;v ?; Tr,v
,

aTroXoYtav, xal

TX{J.r,p'.ov

Trj? TraTpioo;

vuv

6'

utio Trj; auveioinrj-ew; Aauv6[j.vo;


cpuyetv [zi]

Trdd/ouatv drcavTs;

01

(Kptai 7roir,(Td[Xvcit,

TOUTOSuaOe,
:

TOvsXeYy.oveYvtoxatTou; y)xovTa;

sti'

oux /,dy_toTOv y;v tou [xr, pegouXeuTOat xaTa Taq dvoaiou; pouXd; xaTa tcov dvaY"/-aiOTdTa)v auTOv iTTTceT; [xaYctptxv; xot:{oi Tiaiwv drrv.auve.

Uvius IV, 15 TumuUuantem delnde mulUludinem incerta e.ris/imatione facli ad convionem vorari jussit; ct Mcelium jure ccesum pronuntiavit, etiamsi regni criminc insonsfucrit; qm vocatas a nuujistro cquitum ad dictatorcm non venissct. Se adcausam cognoscendam conscdissc; qua cognita, /uil)iturumfuisse Maolium similem cau.m^ 31 y.v.vtovrr 30. [xev ou] supplevi. Jortunam. Vim parantem , ne judicio .se committeret , vi cocrcitum csse, etc. XS. u.01 j (lou cod, ev Tat; J ev Tat: sv TaT; cod. cravTe; ouv t?,: xai t6 auv(o[i.. codcN., expimctis vcrbis ouv. xai. t6. .14. o'). xai] Huc transposui pailicidam, qua' in codicclegitur xeyp. K'yx'.o;]x;/ptTixipxo: v.ai xa>7ioupv{vo; cod.
Cf,

.'{'2.

XXXVI

EK mi. I2T0PIA2
7rapa/pri(ji,a

AIONr:s;iOV
(30)

AAIKAPNASSFill.
quidam hominem
indicta
,

aT:ooei^au.vouTO)V TTpsaSuTEpwv xivb?, axpixov ^ TTOXTstvai tbv avSpa,

tx-/iv

dubitassent, atque e senioribus

TrsiaQsvTai;,

outw

causa occidendum proposuisset


viro juveni
dasse.

statim persuasos Servilio

Tov SepouiXiov Itti TOUTOTa;ai Tb epyov, veov ovTa xai xaToc Toutov Bi cpaai XaSovTa Tb /^eipa ycVvaTov.
^ffioiov uTrbfxaXrji;, sX6eTv TTpb? Tbv MaXXiov 7ropUO!i.>ov Ix TTif; ayopa?- xai TrpoeXOo^vTa etTreiv , oti pouXe-

manuque strcnuo, rem exseqnendam deman.

Ilunc vero aiunt, gladiolo sub ala occultato, ad


aggre8.suififl

iMa?lium e foro discedentem vetiisse, et propius


dixisse de re arcana

Tai Trepi TrpaYjjtaTOc; aTCOppr^TOu xai {jteyaXou StaXe/Oyjvai Tcpb? auTo'v. KeXeuaavTog Ss tou MaXXiou (xtxcbv
a7ro/tf)pY]aai tou; eyyui;

magnique momenti

se velie

cum

eo

colloqui.

Tura Maclio jubente adstantes paullulum recedere,


,

auTw irapdvTa^,
,

eTretSv] (/.ovoiE^-poi;

ubi solum et custodia desertum nactus esset

strinxisse
,

Oe^vTa T-^g cpuXaxrjc;

eXaSev

YuavojaavTa Tb
Se

pa-i/at

xaTot T^<; a^^aYYJ;. 81? Tb pouXeuTv;ptov

Touto
,

gladium

et in

jugulum
,

defixisse.

Quo

perpetrato
,

eum

Trpa^avTa opo'uw /o^peTv

ti auYxaOr,u.vt.)v

twv auveSpo^v,
Trpb; touc; 110-

cursu in curiam

considente adhuc senatu


et

sese contulisse,

e/ovTa Tb
xovTa<;
,

^t^po; fiu.aYpi.evov,

xexpaYOTa

manu tenentem ferrum cruentum.

persequentibus alta

ort xeX^uaOeic; uTrb ir^q SouXrj^; dvfiOTiyiz Tbv

tu-

voce clamantem jussu senatus se peremisse tyrannum.

pavvov.

'AxouaavTac; Se Tb
7raiiv t

t^(;

pouXyji; ovojjta

tou?

Audito autem nomine senatus, irruentes qui ferirent

eum

wp(Jty,xo'Ta!;
IJ.TfOk'^
ett;

Xai <]/aXXiv auTOv, aTroTpaTCEaOai auTbv TrapavofjLr^aat. 'Ex toutou xat tviv
Tbv

pulsarenlque, a coepto destitisse, ne quid contra leges committercnt. Ilinc etiam AhalcB

ETrojvuu.t'av
^icpof;

"AXav

aurto TeOvjvat XsYOuatv, oTt Tb


7rt

cognomen

ei

dicunt

mditum
;

uTrb j/aXri<; r^XOEv /_o)v

tov avSpa

aXaj;

Y^p

quod sub ala gladium habens ad Maelium


alas Romani dicunt, quod Graeci
Interfecto Mselio
,

accessisset

nam

xaXouat 'Po)u,aToi

toc; |jiaXa?.

^&la.!,
illa

vocant.
,

'AvatpeOevTO? Ss tou avopb<; xa6' exotTspov Tpo^Trov, auveXOouaa r, j^ouXr) tt^v tc ouatav auTou eivat Sr,tj!.oaiav
e'l/r,cptaaT0
,

sive

hac sive

ratione res accidei it

conveniens senatus decrevit , ut bona ejus publicarentur,

xai

tviv otxtav

eto<; eoczcpou<;

xaTaaxacp^vat.

domus

solo Tquaretur.
actate inter

Atque locus, quo ea

steterat, etiam

OuTo;

TO^Troc;

eTi

xai

et?

eue

r,v

Iv TroXXat? Tati; Trc'pi;

mea adhuc

multas aedes, quae circumcirca sunt,

otxiaic; (jLovoi; avetfjiEvo?


fjtaitov

pr,fjt.O(;,

xaXoujjtevo? uTrb 'Po)etTrottjLev

Atxu{ji.r,Xtov,

6)<;

av

solus relinquitur desertus, et a


catur.

ri(jieT<;

laoTre^ov

Romanis yEquimelmm vo-

(xevov atxbv
yrjv

Yap
[

uTrb 'P(i()(jLaio)v to (xr,oe[ji.iav

Nimirum a^quum

apu<I

Romanos

dieitur id

e/ov e^oxXriOei?
,

quod

non habet eminentiam.

xaXeTTat.
1[

T6tzo<; ouv MrjXtov l^ ocp/^c

Ilaque locus,

UGTspov

au|jtcpOapVTO)v (37)
,

aXXr^Xot<; xaTot TrjV [jtiav

^mm vocarunt,

deinceps corruptis

quem pridem Mceinvicem et in unum


est.

Ixcpopav Ttov ovou.cxTtov


Tr,v

atxujj[.r^Xtov lxXr,Or).
cx7roSo'vTt

Tto os
Mtvouxito

conflatisnominibus, yEquiineliim appellatus

Praeter-

xaTa tou MaXXiou av^vuaiv

ea senatusdecrevit, ut delatori Maelii Minucio poneretur


statua.
II.

ctaatv <xv$ptavTO<; e']/r,cpiaaTO f, pouXv). Oti- KotvTOU 11. SepoutXiou Tb TpiTOv xai Faiou

Q. Servilio

III et

C. Marcio Rutilo

IV consulibus,

Mapxiou 'PouTiXou
ouvot Tr,v
'Pto[.ir,v

[xo Te^TapTOv] uTraTeuc)VTtov [i), xiv-

in grave

periculum
nisi

Roma

praeter exspectationem conjecta

gSj^ 1 ari Octa TKjTrpdvota

yaXtTcoX xat aTrpoao<)xr,Tot y.oi.xia/o^j, Siaxoaa, Su^Tv xaxtov Ooctcr,

est,

quod

divina quaedam providenlia dissipasset, ex


accidisset ei alterum
:

duobus malis

aut enim hospiticidii


cacde contaminas.
,

pov av

auTTi
r,

auve^Trsafiv,

^evoxTovia?,
Tia<;

ata/taTr,v IvsYxat cpdvo)v a'}/aa6at TroXiTixwv. 'Acp' ^q S' ai-

Sd;av

famam
set.

tulisset

turpissimam , aut
in
,

civili se

eU toutou; :^X0c tou<; xivSuvou<;, fjtixpa Ttov TrpdaOev avaXa^wv Si' 6Xi'yo)v Trtpotao[Jtai Si^XOeTv. 'Kv Tto TrapsXOdvTt IvtauTco Tbv 2auvtTtxbv TrdXeuov urrsp aTrotar,? Kaa^ravta!; f, Ttov ''Po)fji.ato)V TrdXti; cz,pafjt.evr, xai Tptai

Unde vero

tantum devenerit periculum

re paullo

altius repetita

brevi tentabo enarrare.

Anno

praecedenle
siis-

Romani,
cepto,

hello contra

Samnites pro Campaniauniversa


,

vixr^aaaa

[j.ot/at<; tovx;

czvTtTa/OevTa;, ISouXeTOix^va^rdt-

quum tribus proeliis hostes debellassent oninem exercitum domum reducere voluerant quod nullum am,

ca?

(XYeiv

tck;

ouvo(tjLet<;,

6k

ouSsvb^; eTi xtvSuvou

Tat?
[iri

plius

periculum Campanorum oppidis esset timendum.

7rdXeaixaTaXet7ro[Jie'vou. AeoiJLevo)vSTtov Ka[jiTravo)v

xaTaXiTreTv auTou<;
vo)V
ffcptai

au[JL[jtoc/o)v
ei

Ipriaou;,
[jLr^O[ji.tav

o^

Rogantihiis autem Campanis, nesociorum praesidio destitutos se relinquerfnt, quippe quos,nisi peregrinum auxi-

7rtOr,ao{jL'-

Toiv

iauviTwv,
tov

e/oiev ^vixr,v
7roXe'jJLOu

jiJor^Oeiav,

e^Yvo)

aTraXXoc^avTa

tou

Ta<;

lium tutaretur, denuo Samnites aggressuri forent

decrevit

TrdXetq u7raT0v IMocpxov

OuaXepiov,

oar,v ocv auTOi [iou-

senatus, ul consul .Marcus Valerius, qui bello urbes liberaverat,

Xr,Owat Tpscpstv, aTpartocv Iv


ante
ouroi)

TaT<; TrdXeai

xaTaXnreTv.

quantam

ipsi

Campani

vellent alere

exercitus

Kxc. Vat.
II.
7V.

tov lepouO.tov. 36. tq [i.^v] ri\itv cod. 37. aufx^Oap.] avjxqpSap. 6e aXXiqXot; cod. Inclusa supplevi e Dionysii to laoneSov AixojJLYiXtov 't'(o|jLatot xaXouotv' alxov Y^p x6 [iriSs^JLiav l-)(^ov i^oyrtvliyoxxji. Tortov ouv Tiva, p. 486
:

Mf,>,tov i^ ^i^yri'^ A/.rfiivxa.

, uaxepov aufJL^OapevTtov (iXXr,Xot; xaToc Tr)v [xiav exTpopdcv t<]5v ovofjLOCTtov, AtxoiJLr,),iov exdcXeaav. Fol. 193, 8 r. 194 , 13 vso. De re vid. Livius VII, .38 et Appianus Samnit. fr. 1 , p. 14 ed. Didot. Cf. Niebulir. Ccsch. III , p. 72 sqq 1 to t pi tov... u t; aT e u vt t.) codex t6 Tptrov uTtaTcUOVTo; xal ^a.KVj [JiapxLOu p^ruXou^Tra-

v]

EX HISTORIA
revouvrj<; Ss
i^aotc
VjV

DlOINYSll

HALICARNASSENSIS
partem
in urbibus relinqueret.

XXXVIJ
Consul
igltur ejus rci ordi

t^? e^ouaiac; TauTvj^; xupio<; 6 uTraTOi;, o-J/wvia xai {ji.ia0ou<; |3ouXofji.voi(; cpepEaOai Tr,<;
TOUTOu? xaQtffTyiciv Iv
\iipo(;

|(puXax9]C, kb TrXeiov

Tai<; Tco'Xe(jiv.

'Ev

nand.ie arbiter factus, praesidiarios oppidis imposuit qui-

oTi; i^v

aveaTtwv xai xaTaypeoiv xat

t^

cunque victum

et

stipendia

custodiae mereri

oixoi

cuperent.

iTreviav

xat

0L-(^M<s\.rx^

acrw.evox; a7ro5iSpa<ixo'vT(j)v.

Tou-

Pars major eorum homines erant aris et focis carentes et


obserati et paupertatem
inviti deserentes.

Itou; 01 Kafj.7ravol xaic oixiai<; avaXaixSavovTe?, TpaTre

domesticam

et

obscuritatem han<l
suis

Te u7reoe/_ovTO Xau.7rpaT<; xat Tat? aXXai<; e;'vi^ov HoXuTeXri^; Ss xat a^poSiatTO^; txavw<; cptXocppoauvati;.
^ot<;

Hos Campani domlbus

mensisquc

splendidis excipiebant et in reliquis hospitall liberalltate

Ka[ji.7raviav otxoutn xai vuv ia-a

xal

to't -^v 6

Pt'o<; ,

beabant. Etenim sumptuosa


niae incolis vita et

admodum et

delicatula

xai TravTa tov XoiTubv eaTai y^povov TroXuxapTiov Te TieSiaSa xai ttoXuSotov xai T:pb<; uyeiav avOpoWn; yec^pYouaiv apiaT7]v ouaav.
01

Campafutu-

nunc

est et

tunc erat et in

omne

KaT*

apyot!;

u.v

ouv ayaTryjTW!;

rum

erit

tempus. Nimirum planitiem colunt ubertate fru-

cppoupoi

Tr,v cptXo^Eviav

Ttov

avOpojTiojv IXajjLSavov
U7rb
Toti

ctuum pascuorumque abundantia insignem aerisque f emperatura hominibus saiuberrimam. Initio igitur gratis animis
pr.-fisidiarii

eTtetTa oia^^Oetpoaevot

Ta<;

'-j^uya^;

xopou twv
eXa(ji.Sa-

otYaOcov 7coV7]pou(; u7roXoYiff[J-ou<; xaTot (jttxpbv

prodigam hominum hospitalitatem accipiebant,

vov xai
7ro)v

ffuviovTe<; aXXTQXot<;

7ro^7]ffoufftv
7rt
fjiev T[

IpYOV

ei

eXEyov^ox; avo7]TO)v <iv0pcoToffauTTjv xaTaXt7ro'vT<; euSai[3iov

deinde

vero

bonorum

fastidio

corrupti prava paujlatim

(jLOviav

Tbv Iv

'Pojar]

avaxa{ji,'|/oufftv

IvOa

inibant consiha. Congredientes inter se dictitare copperunt,

Xu7rpa

yv], TroXXat eiff'^opai,


ouSejjtia
,

iroXetjioJv

Z\ xai
7ro'v(ov

dementiae fore opus

si ipsi

tanta vitae felicitate relicta


esset

Ro-

xaxwv
dOXa
xaO'

(xva7raufft<;

toc

^l

twv xoivwv
toT^;
j3t'oi<;

mam reverterentur, ubi solum


pensiones multae,

aridum, ubi tributorum


ubi

7rap' oXtYOt?
ifitj!.e'pav

oi

Se

cxffOsveT^;

xai Toiv

a bellis malisque requies nulla,

xh. y^ioL

txri

avaYxaicov cx7ropouvTe? , xai eri jjiaXXov o\ SuvcxtxEvot StaXuffai toi? ffuaSaXoufff xai
cxTro/ptoffav

serumnarum pro

patria exantlatarum pra;mia redirent ad

paucos , ubi inopia victus quotidiani laborarent re fruentes


tenui
,

T>jv cxvocYxrjV pc)VTOJV

eTvat ffujjL^ouXov

twv

ffU[ji.cp-

et
:

magis adhuc qui foenera creditoribus solvere non


vel necessitate adigi se declarabant, ut

ffcpifftv
vc)iji.ot

(X7ro'i)aivovT^

avu tou xaXou*

ouS' i

possent
suis

commodis

TravTe?

te xat

oip-/o'^iB(;

Ta?

l<r/oLxoiq

Tiu.ojpta<;

consulerent,

honesti

ratione seposita.

Quapropter
sibi

(XTretXoTgv

auTOi<;,

Iv Ka[j!.TravoT<;

ti

[jL0-/]ffffOai T9i<;
i<;

etiamsi leges

omnes

et magistratus

extremas

7rapouffyj<; euSaitjtovta!;

eXeyov
,

xat TeXeuTwvT<;

poenas

to

cauTrjV
8a\ xai
tOLQ

cx7ro'votav 'yjXOov
SpocffO[jtoV

(5SffT

xai Xey^iv

eTC^Xcjtojv

Ti

minitarentur, haud

se renuntiaturos praesenti

qua

in

Cam-

Setvbv, locv KajjtTravou; IxSaXcjvTe;


xaTdcffy^o^ijtev 7rl'oU
;

pania gauderent

felLcitati.

Postremum eo processerunt ve-

Ixeivoiv

7rc)Xet<;

Outoi

y^^P

utoi
Y^jv

cordiae et audaciae, ut

Quid

demum

dicerent

adeo atrox

OUX Ix TOU 7rpC)TpOV


xaTe'ff/_ov,

(2)

XTr,ffOCtJlVOt

Tyjv
toi<;

committemus,
rimus? INam

si

aXXa
,

l7rt^vo)0c'vT;

Tuppr,voT<; (3)

xa-

Ipsi

Campanis ejectis urbes eorum occupaveolim non de suo penu acquirentes terran
incolis hospitio recepti,

Totxouffiv auTr,v
Toc;

xai

tou<; avopai; 7ravTa<; oiao^OEtpavTE^;, ptoui;

hanc occuparunt, sed a Tyrrhenis


viris cunctis trucidatis,

T
Tr,v

yu-^ouy.o.i;

auTwv xai tou;


yfojpav

xai

Ta<; 7ro'Xt<;

uxores eorum et opes et urbes et


sibi

xai

7Tpi[jL0cj(^YiTOv

Stxr, TreiffovTai 7rav 6'ti


pavo[jLi'a?

TrapfiXaSov, wffTe ffuv av TrocOojffiv (4) auTot t9]<; ira-

expetendam istam omni contentiorie regionem


runt. Igitur juremerito quaeque patientur,
res in alios jus et

vindicaipsi prio-

quum
his

Xuffav

f,ijt.a(;

oai xai Tb xcoxaTap^avT<; xaO' lTpojv. Ti Eff-at Tat/Ta tou 7ravTb<; ypC)vou [Jt./pi
[Jt.v

aequum violarunt.

Quid denique imfruamur?


finitimi

xap7rouffOat TaYOtOot; ^auvtTai

y^

^'oci

pediet
2)tTtxr,voi

quominus per omne tempus bonis

xat

Auffov<;

(5)

xat

7rotvT(;

ol

7rept'oixoi
lcp* 'h^\Kdiq

TOffouTov
ffTpaTsij-

Samnites certe, Siticeni, Ausone^, reliqul populi

SEv^ffouffi Ka[/.7ravot<;

Ti[jLOjpouvTec

tantum aberit ut Campanis auxiliantes exi^editionem contra


nos suscipiant, ut aequi boni sint facturi,
si

tv (g), ojffre ei (X7ro/pY]v u7roX7]']/ovTat ffcpifftv


lotfftoijLev

ToclauTwv
[jlV

sua quibusqiie

lxocffTOt<;

t/j.i^.

*Po)[JLatoi

Ss

tffw;

xat

habere et possidere sinamus. Romanis vero fortasse eliam ex voto res venerit, quippe qui universa
opera potiri
Italia

xaT* eu/r,v Se^ovTat

to 7rpa/0v,
cx7rotxtai<;

(XTraffav

cx^touvT(;
et Se dcYa-

coloniarum

TTaXtav

Tai<;

auTwv
Stva

xpaT^TffOai

*
vaxTTvTrpoff7roiou[y.vot,TcoXtJLt'ougyitJLa!;xptvavT!;
(7),
7rpb<;

moliuntur

sin

iram simulantes hostium loco

ou

nos habuerint, non tantis nos afficient damnis, quanta a nobis ipsi accipicnt
:

TOffauTa

StaOr^ffoufftv,

offa

irEiffOVTai

fjtxwv

yojpav te y*P utwv Sr,ojoo[jLv , offov av "i^tjiTv ooxr;, xai Seff^jLcoTai; Ix tcov (XYpwv XuffOfjiEv xai Oepoc-irovTa^; IXuOpojffO[j.v xai [jlT(X twv 1/Ot'ffTOJV atjTcT!;

nam

ditionem eorum vastabimus pro

in libertatem lubilu, vinctos in agris exsolvemus, servos

vindlcabimus

cum

hostibus

corum

acerbissimis , Volscis
Latinis, qui

OuoXouffxojv T xat 'J'uppv]V(ov xat i^LauvtTtov xai

Tyrrhenis, Samnitibus, nec non

cum

nunc

TEuovTcov
i-od.

2.

num

iSiou?

-_7. xti{va"vTi] verbum cxddit, aut

3. rupavot? cod. 4. fortassis TrpdtlcDaiv. scr. xptvojTtv.

5.

au^rtove; cod.

6. ?' Tfi|xa; xe ffrpaTeuetv

xxxviii
Twv

KK
S'

TH2: IlTOPlAi:
AaTivwv

AIONV IIOV AAlKAPNASiKili.

ETi evooiaffTo)? axpoojfxsvwv

GT7)ao'fji9a

intcr

utramque

partein

lluctuant,

jungemus

S(X;ieta-

TnvaYxaau.svoK; avOpoWoi? xai tov ea/aTOv Trepi tl/uout' )(^{; Tp'/ouai opo'{jt.ov (XTropov ouov out' avTiTca-

tem. Denique viris, quos in extremo


Necessitas agitat, nihil
l)ile.
>i

vit;R periculo positos


niliil

Xov.
{jL^v

ToiauTa
,

^ioile^^ouB-voi Trpb;

dXAv^Xou;, oXiyoi

non pervium

non

est supera,

T^ TcpwTa
xai

fiTTeiTa irX^ioui; iy^oiaoiv iTri/stp^Tv Tai(;

Hujusmodi utentes sermonibus primum pauci


vi

mox

7ro'Xeai,

5i'

KaOaae
youaa
7rpb<;

Ss ttjv

opxwv eoiooaav dXXrjXoK; to TriaTov. e7ri/ipr)9iv aurwv ei? e|x^^av; dya-

complures uibibus

poliundum

esse decernunt ac fidem

suam sacramentis invicem


pra^vertit

jjLn^vuaK;, tjv

Tbv ixspo-j

twv auvwu.oadvTO)v Tivec eTroir^aavTo twv uTraTOJv Mdpxiov, o) Tbv xaTa


xX-^po<;
d7r'vtu.v
,

obligant. At

exilum consiliorum
,

delatio conjuratorum (juorundam


coiisuli patefecerunt.

qui

totiim

iiauviTwv
cpo'Ti (s)

7rdXei/.ov 6
-zr,

r$r\ 7rapiXrj-

negotium aiarcio

Huic enim bellum


copiis

'Pway] xaTaypacpetaa? ouvdaeti;, xai ovTi v 6$w. 'O Se rjuoLxoq dTrpoaooxrjTOu xai Sctvou
7cpdYu.ai:o<;

Ta<; ev

Samniticum sorte evenerat, ac tum cum


conscriptis jam
erat in itinere. Consul
,

Roma3 recons
re gravis-

dxouaa? expive

|jLr,

Xe'^eiv

to

comperta

7rpaYfJi.a

{jtv^T

etoevat ooxetv,

dXXa

Ot' d7rdTr,<;

Tivb? xai aTpaTyjyia^;

sima etinopinata, non eviilgandam sed dissimulandam esse


censebat, ut fraude quadara et artificio intjpcratorio impen-

xwXuaai Ta
auTOv

auuL6r,adtj(.eva TaT^; 7rdXeatv. 'A^roaTtiXa^; Br^

Ttvai; d'u.a toTi; u.r,vuTai;

xaTaaxeuaaTou<;

ei<;

tok; ^rdXeti;

dentem urbibus lempestatem

dissiparet. Itaque subornavit

iXOciv, ^rpoasaxeuaacXeYeaOat 7rpb<; tou<; ev Tai<; 7rapa/iu.aat'ai<;, ort toc^ jjlsv cppoupa^; eyvoj xaTaXtTreiv ev TaTi; 7ro'Xeat Td<; TOTe eTret 8ouTrpiv
(9)

nonnullos, qui in urbes dimissi anle ipsius adventam inter


bibernantes
ibi milites

ouaa?,

rumorem spargerent,

decrevisse con-

js. (10)

Xouevok; laTiv
oixoOv

toi^;

Kaij!.7ravoT<;

auTd<; asveiv,
7roXe(jt.eTv

Tyj

Se

sulem, ut prsesidiarii in iisdcm quique urbibusanno sequenti

dtYtJt.V7]

auv auToi

8uvdijt.i

7rpb?

manerent, siquidem Campani manere eos vellent, bellum vero contra Samnites

^auviTa<;

Trapaaxeud^eTai.
'A^ixdu.V0(;
oi-^zdar^c;

Kai
0=

eireiasv
Tr,v

d7ravTa<;

TauTa u^roXaSeiv.
{jLerd Tyi<;

eum cum

copiis

gesturum esse , quas

i<;

Kajjt,7raviav

arpaTiai;

eU xdaTr,v

Roma
tur.

7rap7]t 7ro'Xtv,

secura eduxisset. Effecitque ut omnibus id persuaderesin-

xai Tou? ev TaTq


d7rdvT0)v^ TOu<;
'j)tXav6po)7roji;

cppoupaT?

dvaxaXou(JLvo<;
auvo)u.oaia(;
{xv

Siexptvev
,

Deinde ubi ipse Campaniam venit cum toto cxercitu,


et

(jLeTaa/^dvTa^ t^<;

7retTa

gulas urbes circumibat,


distinguebat inter eos
,

nominatim pnesidiarios evocans

IxdaTOi? 8taXeYdiJLevo<; , ou;


,

d^reXuae
qui conjurationis participes erant;

Twv

ar,u.eio)V

wi;

av

/apt^d[Jt,6V0i; Tr,v d'^atv ttJi;

aTpablandisque unumqueraque verbis alloquens, alios sacra-

Teia<;, ot;
o)<;

Ss

tw

7rpcaSeuTvj xai
Tiva<;

eTri

/peia^;

v^

-/tXtdp/wTrag^aoou<; aTpaTio)Ttxd(; aTrlXuae* ( ourot


U7rou.vovT<; dcpiaOai

tw

mento exsolvebat, quasi

gratificans eos mililia eximerel,

0' rjaav 01 7rovr,pdTaTOi


Tr;<;

xa\ ou/

alioslegato et Iribuno tradens

perspeciem militarium usuum


sceleratissimi erant, nec

aTpaTia(;), IvTetXdaevo;

toTi;

aYOuaiv auTou^;
d(5r^Xoi<;

i(;

*Po)u.r,v SiaxotJLiaai

xai cpuXdrTEiv Iv
d^r'

ablegabat (et bi

quidem omnium

cpuXaxat^;

/o)pr^aavTa<; dXXou^; Tai. Toi(; 8c

dXXo)V, eo)q

dvopdaiv
0'

evOu_u.ouu.vot(;
ot
[jlev

dv aurb^; dcptxr,ori ^rdvTe^; 01 xodTCoXuovTai twv

exauctorari volebant); jusserat autem ut


rentur, ibique
alii

Romara duce-

ab

aliis

segregati clandestinis custodiis


ipse advenisset. Ceterura conju-

pucpatdraTot
ayitjLto)v, ot

Tvj<;

auvo^jjLoaiai;

observarentur, usque
rati

dum

dTroaTeXXovTat 5i/a twv dXXo)v o^rot'.ar,XO

reputantes principes ipsorura omnes partim militia ex-

oy)7COT, XoYiatxb<;
TTjv auvo)(jLoatav
,

7reptcpav^

yeyovi^voii

acpoiv

xai

[jLeTa

tcuto

Seo<;, ei /o)pt<;
[JLr)

dXXv]-

solvi,

partim buc

illuc dimitti

perspexerunt consilia sua

Xwv
ei(;

^i^oiwTO xat Ta oirXa Oetev,


'Po){jLr,v

oixai; u7rda/o)atv

emanasse, timorque animos


parati essent

incessit,

ne,

si

bocpactosejudicia

d7ra/0e'vTe(;.

2uvtdvTe<; ok

xaT

6XtY0u<;

armaque posuissent, Roraara abducti


Coeuntes

laxd^rouv ti
YTQaafj.evou

/p^
(ii)

7rpdTTeiv. "ETreiTa Yvo){jLr,v Ttvb<; eiar,7Tpt

et poenas essent subifuri.

igitur nonnulli dispicie-

d^roaTaasox;

l7catvaavT<;

Tb bant quid faciendum esset. Tura


defectione sententiam
,

SouXeuixa, xai TriaTei; aTcoppv^Tou!; ev dXXv^Xot^; 7roir,adtjLevoi, T-^<;

proponente quodain de

collaudantes id consilium et fideni


,

aTparta^

dcpei{xe'voi

Iv

l7rtTr,Seioi<;

/o)piot;
J^l^reiO'

7rap' auTr,v
ol
iJLeTd

TrepiTappaxtvd^rdXiv (12) t^,v 6Sbv aTpatou

mutuo

sibi in

occulto obstringentes
in locis

relictis castris

baud

T07reoeuovTat.

^rpeaSeuTou

xai

procula Tarracina urbe


sidunt. Deinde
ii

idoneis ad ipsam viam cou-

Twv /tXtdp/o)v
XiTrdvTe?,

aTroaTeXXdijLevoi tou; viYi^dva<; xaTa0' ou<;

(lui

cum

legatis et tribunis ablegafi erant,


ipsis

xat twv dYo'vxo)v a'^d(; arpaTto)Twv 7rtaavT<; dTroar^vat, 7repi Tbv auTbv iSpuoveartv

duces suos deserentes et ex

ducibus nonnullos sua,

Tat TOTrov.

'12? Bl d^ra; outoi

vb.q

Trapdoouc;

xaTeXd**

dendo ad defectionem pertrabentes


castra metantur. Qui

eundem

circa

locum
,

CovTO, TroXXoi 7rpoav^aav otuToT<;


8. 7raptXyn|/ev oti cod. 12. TapaxtvdTCoXiv cod Ad

6a-/''[jLpai.

Kal yap

quum

semel transitus occupassent

9. auT&u<;

cod

10. iTrel Se cod.


;

Mox

raalira

eTcetaav.

11. xtvd; eior.YYiaaixlvtov cod.

li. 1.

spectat Steiib. Hjz.

Tappay.r,vd!

(I.

Tappaxivd),

tcoXic 'IraXia:.

IwJmo;

'

;ievTexaiSxdT(.)

IVoij

EX HISTORIA
[13)

DIOiNYSIl HALICARNASSKNSIS.
SsajxwTV
alii miilti (niotidi(}

XXXIX
JanKiuc
valitla

YVTO

"rrspi

aCiT0U(;xapTepa/I']7rtTa

TOt

.:ea(ljungebant.

adnioduni

la aTcavTO)v (u), Sca.

xaT*

touc; aypou^; riv,

Iaueto xai

numero marjus

erat.

Mox

etiam ergastula quotfiuot eorum

;vsppet.
III.
'VJV

in agris erant soluta

ad eos confluebant.

01

II T(ov 'Ptojji.ato)V uTtaTOt TCacav Tviv ut-STa^u


,

III.

Consules intermcdiam rcgionem universam secnri


aliis nihil liostile

aOEW(; SlsXOoVTSg, TOJV [llv OUX vaVTtOUIJ.Vt)V


(TuaTrEaTTOVTtov
x,
'Pto[ji,r,<;
(

TOJV

permearunt,

suscipienlibus,

aliis

etiam

Bi

itoXAai

tV

eIq

Sua/topiat KaijiTravtav ayouaav oobv


7:oTct[xoi(;

0'

stGi

xaTOt

prosequentibus exercitum.
quse

Quanquam

perdifficilis via est

opat

Roma

in

xai TXu.aai xai GaXotTTat!; xat


StaxXsio^asvai,
Xtjito)v
6<;

C;tmpaniam dncit, intercepta montibus,


navigabilibus
:

locis
sj

vauariTropot?

S<;

ou ^aoiov
) ,

r,v

SteXOsiv utco

twv

tto-

palustribus et marinis, (luviisque

quos

7rpoxaTaXr,^0t(ja<;
Tri^;

xai Tiva xai


xat
7ro'Xt)<;

TOTatjLbv,
cppTat
,

hostis pra'0ccupasset, transitu consules facile prohibuisset.

Sia

KaatXrjvwv

jrtopac;

Deinde Volturnum fluvium, qui Casilinorum agroset oppi-

X' T^<; Ka-ur,(;(X7i/^ovTa ffTOtSta,

OuXTOupvbv
OVTa TO
Tpiai
[ji.v

(i) ovofjta,
,

dm

perfluit, triginta

Capua

stadiis distantem,

Irium ple-

TTTotpo)v
Xivr,

oux IXotTTO)

^rXfiOpo^v
t^v

^rXotTO?

^u-

throrum latiludine haud minorem, ponle ligneo, Irium


opere dierum, transierunt, ut qui

"^s-^upa

5ta6o(VT(;,

ev

xaTsaxsuatjav
cppo-

cum

ipsis faciebant
iis

Camvero,

r,[jLpa'<;,

oie;r'jaav (2), iva toi?


,

Ta a'^Tepa

panis fiduciam, utpote potiora amplexis, adderent,

vouat Ka[j(.7cav(ov Octpao^;


votc;,

to<;

Tot

xpO(TiaTa
,

7rpor,pr,[j;,-

Jo'vT',

eYYvr,Tai 7rXiva

ToTi;

TavavTia

tt;!; 7r()X0)<;, oltzo

[//

^eo^;. Kai 7rpoXaTaoio)V KaTrur,^ ,

qui hostium se partibns addixerant, incutcrent

metum.

Et ultra urbwn progressi usque ad quadraginta a Capua


stadia
,

in

:paT07r0uovTat
txa.

Iv

u-sj/TiXto

To'7r(o

0VT(;Tbv

loco edito castra nietanlur, et considentcs ibi


a Samnitibus
sociis

/_ot-

"LvOa

u7ro[Jt.vovT<;

Ta<;

Ttapa 2auvixtov

commealum manumque auxifarem


cxspectabant.
sissent, nihil
llli

(xyopct^;

xai

au[jt[jia/t'a<;

Uv
^ai

auToT<; 7rXto)

xapaoo'xouv. Oi Se cxpa uTtta/vouvTo Tt twv Ixavwv, i^cT^pxouv ouSsv


aTpaTtotv te

vero

qnum

plus

quam opus

erat promi-

tamen quod

esset operae

pretium praestabant,

Xo'you (x^iov

y^P

>t

Trotar,? ^ttoXeox;

et copias e singulis oppidis

coUigendas causantes ducebant

:r,7rTo'[jt.voi
/)<;

X'tOv 7rt/.oupia(;

xaTTpiSov tou? ypo'vou(;. 'A7roYvc)VT<; or^ xai Ta<; u.lv lauToiv 5uvo([j(.i^ ,
TO)v

tempus. Desperantes

demum

de Samnitum auxilio,

videji-

tesque ipsorum exercitui nihil virium cunctando accedere,

)0)VT<;
ic,
,

ouSev W/yoc, X tou -/poviatjLOu 7rpoaXa[Jt.avouSs


7roXtji.io)v

Ta<;

[jiaxpo) 7rXiou(; Yivo[ji.va(;

dum hostium numerus magnopere au.2;eretur, operi jam manum admovere decreverunt. Ceterum reputantes disciplinam mililarem valde relaxatam
jussibus
esse,

iTot
<;

pYa /o)piv eYvtoaav. 'EvOu[jt.ou[jLvot S' oti 7roXu CTpaTia; laTiv Tb ouaotYtoYOv xai TaT(; TrtTaYaT<;
r,Ye[X(>vo)V a^retOi^;

adeo ut a^gre
aliis

miilli

to)v

(3),

ox;

ev

cxXXaK; t 7roXXaT<;
Iv
Trj

ceipaK;

eSrjXo^ae xat
acp'

t^ TXUTaTa
tlq

ducum obtemperarent sionibus, tum nuper apparuerat


deserto consule in patriam

(id

quod tum

occa-

in hibernis Campatiis, ubi

Ka[jt.7ravix9j

fapa/ei[jt.aat(3t

i^q

ToaatjTYiv

(X7r()voiav
,

r,XOov

eo demcntife nonnulli processerant, ut urbes invadere et

^UTtov Tiv(;,
jv

waTS xai

Tzokia\M l^rtOeaOai

xai Tbv UTra-

arma vertere

tentarent

ante

xaTaXiTreTv xai xaTot

tt^? 7raTpioo^ 07rXa dvaXa^ETv,

omnia

milites ad severiorem disciplinie observantiam redu-

3UT0U(; toovTO oeTv TrptoTOv (xnroST;ai

ao)cppovaTpou(;,

cendos efficicndumque censebant, ut

ducum

reprehensio-

jiv()Tepov

7roi7^aavTe(; auioT^;
(X7rb

Tbv

cxTrb

twv

7iYe[Jt.o'vo)v

nem quam bellorumsubire


in linem concione

pericula graviushaberent.

Hunc

)YOv

r\

Tbv

twv

7:0X0'

[j.o)V (4)

xivouvov.

TauTa

Sta-

convocata, Manlius dixit **.

>oriOe'vTe(;

6xxXr,aiav

c\jitr{^0'^

xat

XeYei

MotXXto?.

tw Ilept aTpaTrjYY] [JttxTtov xai iriTet wv u^rsp tou [uiou T0u]u7r(XT0U ir,ijt.riYO pi aXXiouTou [jLOvo[jt.a/_7iaavTo<; (5).
ev
,

Qucere in Excerptis De sfrategematis et De concioni'


hiis,

de Manlii consulis

filio

qui ceriamine singulari

pugnavit.
IV.

IV. "Oti

Trepi TTjV

'Pr,Yivo)V rcokiv

TrotOo^;

YivTai

Rhe^inorum urbs

in

gravem

incidit

calamilatem.

ei

|tpxato>,oyta(;.

13.

Lacunam

nolavi.

Sensum

expressi verbis Livii.

l4.

uTravxwv codex. Vinis narrationis desideratur,

icuti

eliam scquenlisfiagmenti initium. III. Fol. 19.3, 13 V. 195, >1 r. Fragmentum acephalum , neque spatio vacuo neque alio signo ab antecedcntibus codice separatum. Scriba librum ob oculos habuit, in quo unum saltem folium vel excidcrat vel transpositum erat. les pertinet ad historiam bdli Latini, qiiod T. Manlio Torqnato III et \*. Dccio coss, (414 a. U. 340 a. C. ) gestum est. fuac ex Livio ( VIII , 6) multo brevius quam Noster rem exponente , conferri possunt, quum paucis contineantiir, ap,

)nam

Consentit et senatus hellum

idjuncto Samnitium exercitu, in conciiio est , ut , si quando


coXetov

; consulesque , duohus scriptis exercHibus per Marsos Pdignosque profecti , ad Capuam, quojam Lnlini sociiqueconvenerant castra ponunt. Agitatum etiam unquam severoullum imperio bclium administratum esset , tunc lUi disciplina
,

1. o-jaxoupv^bvcodex, lilitarisadpriscos redigeretur mores. codex. 5. Incliisa siipplcvi. V. Livius Vlll , 8.

2.

oisEcsaavcodex.

3.

<x7:t0e<;

codex

4.7:oXe|i.(ov]

xt
OEivbv,
oTov
xciti

KK TH2 ISTOPiAi: AlONrilOV AAIKAPNAi:2lll2.


Ttspi MeffarjV7]v

evsveTO tviv Iv 2tx-

qua Messana

in Sicilia affecta est siniilem, sninnio illam

Xva

[i^aiky\<;

cpuXaxv;? xai Trpovoia'; a^iov aTraaaiq xaTi;

stuclio cunctis

urbibus praecaventiam.
et caussa

Necessarium vero

TToXeaiv.

'Ava'yx75

Se

r^ti;

atTiaf;

xai

toc^;

Trpo-^otacK;

Ttov xaTaa/o'vTti)v auTyjv

xaxwv

TrpoeiTreTv.
Itti

"Oxs.

Aeu-

est ut prius

de origine

nialorum, qu;e Rliegino

xavot xai BpeTTioi ouvau.e(ii TroXXaii;


T6uoravT6^ Tr^v t ytooav
7ro'Xiv

auTwv

0oupioui; (7Tpal^cTrdpOr.aav, xat tvjv


l:p' ou^;

rum urbem occuparunt, exponam. Quo tempore Lucani et Bruttii muliis cum copiis contra Thurios profecli, agros
eorum
vasf abant
,

ireptyapaxtoffavTe^ eTroXidpxouv
5uvaat<;,
^;;

aTrsffTaXr)

urbemque obsidione cinctam tenebant

'P(>jij.atiov

rjyciTO

<I>aSptxto<;
ffcpot?

6 urraTOi;*

contra obsessores autem


cio consule missus erat
:

Romanorum
veriti

exercitus sub Fabri-

(poSrjOevTef;

oi 'PriYivoi

if.-^

xai

eTui

ol

pcxpSapoi

'PoJu.ato)v

aTtoXuOivTOJV

Rhegini ne in ipsos quoque


,

(l),

(JTp(XTt^v

a7rojTtXo>at, iyovxzq,

barbari

xat

regressis

Romanis , arma moverent

TapavTivojv TrdXtv Iv Tai? I5r,0r,aav tou tI>aptx{ou Suvafjtiv


Tr]v

et praeterca

G7C0'|iai(; (2)

ty] itdXet XiTreiv 7rpb<;

Tarenlinos su.spectantes, rogarunt Fabricium ut militem


prnesidiarium

T^f; atcpvtStou*;

twv

8apS(3(po)v iTrtopojjta?,

xai

ei

ti? Ix

apud

se relinqueret ad arcendas
si

barbarorum
insidiis

twv TapavTivojv
voui; (3) Se

iTrtSouXV] acptatv (XTrpoaSdxviTO? yevotTO*


(Jtev

incursiones repentinas,et

quibusTarentinorum

ex

xal XafxScitvouaiv Kau.7ravou<;

dxTaxoaiou^;, iStTtxi-

improviso appeterentur.
et Siticinos qnadringentos,

Accipinnt

Campanos octingentos

TeTTapaxoatou<; , wv (XTrotVTO)v '^yetTO Aextoc;, Ka(j.7rav6<; to "^ivo^;-. Outo<; 6 (xvr,p ot xaTotyoiTO Ttov 7rtyojp(wv, laTiocaeli; Te Trapoc TOUi; iTrtcpaveaTOCTOU;
xaToc Tr,v cptXocppoauvf,v

quibus omnibus prseerat Decius,

Campanus

genere.

Is quoties

apud cives urbis clarissimos

Xa{jt.7rpa<;

twv

^evo)V

aTitotji.vo(;,

deverteret, conviviis splendidissimis pro hospitali


liberalitate

eorum

[ xat
Irapot

xaTaaxeuoti; otxttov Xaa^rpa^ xai paOuTrXouTOu?

exceptus,

domorumque apparatus sumptuosoS


initio

7roXXoT? 6po)v,

xaT ^px_^?
7retO'

[xev
(5)c

lijt.axcxpt^

tou(;

et perdivites

apud multos videns ,

qu^dem beatos

prae-

'Pif)Ytvou(;T^<;eu8atu.ovia<;,

ava^iot<; (4) lcpOd-

dicabat Rheginos,

mox

vero ut indignis tantae

felicitatis

Vt, TeXeuTwv ^e TrpoaXaS())v

oic; 7roX[i.ioi<;

7riouXUtv -/]p;aTO* xat


cx7roppy]TO)v PouXuijlocto)v
Trotar); ^rovripta^;

invidebat, postremo quasi hostibus insidias struere instituebat.

xoivo)vbv

(5)

twv

Socinm

Tov Ypatjt.u.aTa, ^ravoupyov (xvSpa xat

clandestini consilii scribam sibi junxit, vi*


nequitise architectum.

cxp^iTEXTOva , Trpbi; auTOu 7rocvTa<; 'Prjytvou? XTetvai, xai Trjv uoai{ji,oviav aUTWV tyjv (Jt.ev

(X7ro-

rum improbum, omnisque


horiante ut Rheginos

Quo
par
,

auTOi;

omnes

occideret

eorumque opes

xaTaa/eTv,
Ti
[

t7)v 51

toTi;

aTpaTto)Tai<; ot^X^Tv

XEyovTO^;

tim

sibi vindicaret

partim inter milites distribueret

et

xai
Tov

M^aaT^vvjV dXiyo) 7rpdTpov eiXov)


TpdTTOv
TTJi;

7retaOei<; (g',

dicente Messaniorum quoque urbepaullo ante

eodem modo

xai

e7riyetpif]a0)(;

auv

auToi

(iou-

Campanos

potitos esse

persuasus Decius , postquam de

Xuaotavoc, tou? Tay(jLaTocpya? (7) xai tou(; iTricpaveaT(XTOU(; twv aTpaTto)Twv elq Tb auve^piov IxdcX^aev.

ratione rei gerendee

cum

eo deliberaverat, centnriones et

AriOtgS a7rcxvT0)v (X7roppiQTOU(; cpuXoc^at xoh<; Xdyou^, xivouvov ecpr) (ji.yav auTW l7rtxp(jt.aaOevTa 7roXX^<; 7ra'vu
cpuXaxrj<;
T0<;

ex militibus praecipuos in concilium vocat.

Congressos

omnes

rogat, ut sermones jam habendos tf^ant silentio;


dicit sibi

xai Tay^ia^;

Sedjjt^vov, oiq

tou xaipou

(jt.r)

Siodv-

magnum
dente.

impendere periculum

in

quo summa

StotSa(xvaaTpocpr^v. n7rua/jt.vou<; yotp Tr,v Iluppou

et cautione et celeritate

opus

sit

tempore moram exclucertiores factos Rhegi-

dta7reijt.7reaOat atv TOu<; lTricpaveaT0CTOU(; *Priyivo)v xpucpa


7rpb(;

Etenim de Pyrrhi adventu


principes ad

auTbv, u7rta/vou(jLvou(; xaTaacpot^etv


Ixetvt) Tr,v TrdXtv.
ti^;

Tr)v cppoupotv,

norum

eum clam

inisisse, qui pollicerentur se

xat 7rapaoo)aetv

Eti Tauxa XeyovTO^;


w<;

trucidato praesidio iirbem ei tradituros esse.

Dum

haec

auTOu, 7rap9)v
65ou
,

lyxotOeTO?,

au/(xripb(;,

(s)

I;

ypcx(jt.fjt.aTa

U7r'

auTOu Asxiou

Decius exponit, ecce venit nuntius subornatus, pulvere


quasi ex itinere squalidus, literas, quas ipse Decius fabrica*
verat, ut ab hospite

xaTaax6uaa(x'va
,

xo(Jt.iJ^o)v, oii;

loiou Trapoc ^evou oi] tivo^;

Iv

ot<;

l5r,XouTO
cp'

(jt.eXXeiv

^aatXeu^;

cxiroaTlXXetv Itti Tb 'Pv)yiov

quodam

Decii missas afferens.

Scn-

aTpauTre-

Tio')Ta<;

6i<;

xaTaXr)-]/0{ji.vou<;

Tr)v ^rdXiv, cxvoi^etv

ptum

in iis

erat

regem

milites quingentos Riiegium ja*n

oyr,(jt.e'vo)v

auToT^; *Pr)ytvo)v Ta<; TruXa^;.

Ttv<;

(jtev

Xe-

youai
xaTot

Tov ypa(jL(jt,aTOcpdpov U7rb fI>aSpixiou tou uTrotTOU


a^rouo-Jjv
Sl

missurum, qui urbem occupent, Rheginis portas aperlas Nonnulli narrant nuntium illum a Fabricio propollicitis.

(XTreaTotXOai, Trjv

8'

l^riaToXriv

TauTa

peremissum
dixi
,

esse

epistolam verocontinuisse ea qua3

modo

7rpt/etv

(/.txpto

7rpdTpov

e:pr,v,

xat

TrapatveTv

et exliortatam esse

Decium ut Rheginos

pra*verteret.

IV.

FoL
,

194, il r.

196,
c.
\jz>'

10

vso.

XXII
quod

Appianus Samn.
cod.

u7rov};(ai;
si

9; Livii Epit.

3. atxtvaui;

codex.
tt.,

4.

Brevius et in nonnnllis paullo aiiter rem narrant Polybins 1,7,7; Diodoru-; lib. XII. XIH. 1. (XTreXuOovTcov codex. Possis etiam (xttsXOovtcov. 2, t^ 6. codex 5. xoivcovou; codex. a?iou; cod. oliyto TrpoTctxo^ '^?' o^ TretaOet';.

codcx.

recte se habet
8.
(I><;

ou

in

antecedd. pro 7rp6;auTou fnerit TrapaivouvTo; auTou vcl tale quid.

7.

ypa[x(xaT(xp/a;

] 0(;

codex.

EX HISTORIA DIONYSII HALICARNASSENSIS.


Asxiw
Ss Xo^yov a}X(po'Tepa. cpOaaeiv tou<; 'Prjyivouf;. *'E/ei
OTi

XLI
,

Ututest, nam utrumque


Declus
iis

rationem hahet

monstrat hc
Igitur
,

"Eosi^e

TauTa

toT<;

Iv

tw

(Tuvcoptw Trapouaiv xai eTrel

qui in concilio prapsentes erant.

prima

oi TayjjLaTap/ai toi<; Ta/i<TTa vu; iysveTO, cppaaavTe^; eTTi Ta<; oiB. SievoouvTO aXXoi<; TrpotTTetv,
xtai;

nocte, reliquis militibus de re agenda edoctis

in

domus
jam

ffTpaTitoTati; Tcov 'PviYivoiv

vou? ETi, Tou; Bh

xoijji.o)[jLevou<;

e/wpouv, xat tou<; tilv euw^^outjiexaTaXa6o'vT6? Iv toT?

Rheginorum irrumpunt; hos epulantes adluic,


dormientes deprehendunt
;

illos

trucidant

omnes ad

focos do-

lotot? xaTaffcpaTTOUfftv e^eorTioic avTt^oXouvTac; xai yovaat rpoaxuXioaevouc xat av6' otou TauTa Traoyouffi ouTe yjXixia^; ouTe t^yr^i; {ji7]Set;tia? IJiaOeTv a^iouvTa; ,

mesticos supplices in genua prostratos, rogantesque quonara

crimine

liaec

promeriti

sint.

Neque

aitati

neque

fortunae ulli

cpeiSotxevoi

Bk tou<; avopa<; eTi cpoveu(7avTe<; Setvo^Tepov


,

parcunt
:

Virorum

caedi perfuncti aliud aggre-

fpYOv eieipYOCffavTO
tat
Toc;

tcx^;

Te Yuvatxa;

twv

loicov ^evc>v

diuntur atrocius

uxores hostiura filiasque virgines inter se

TcapOevoui;

cov SicXo'[ji,evot C7uv^(7av axouaat<;,

distribuunt, stuprantque invitas, quarura patres vcl maritos


,

ju; TraTepai;

xai

tou<; (xvpa<; ev 6',p0aX{jt,oT<; aTrexTeivav. tt]? 'PrjYtcl)v

intuentibus

illis

modo mactarant.

Sic Decius e prae-

kexio? oe (xvTi
[vcov 7:()Xeco;.

cppoupapyou Tupavvo<; iyeyo^Bi

Kat
,

XoYiCo[^vo(;

oti Scoaei 'Pcotxaioii;


xaTey^oucrt

fecto praesidii tyrannus urbis Rlieginorum evasit.

Et re-

iopa(7e

oixa(;

Kajji,7ravoi<; toi;

]Mec7orrjV7]v

putans Romanis se poenas sceleris sui daturum esse,

cum
civi-

fcuu.[xa/tav

Ti0rj(7t,
,

iiz^iaTf^v
Trjv TrdXtv

l<y/yv

twv

ev

DixeXtot

Campanis, qui Messanam obtinentes tunc inter Siculas


tates potentissimi erant, societatem contraxit,

rdXcCov ey ou(7t

xat

Sia ttoXX?)?

iiys, cpuXaxT];.
TrocOy] -rrapoc

urbemque

*H

5e pouXr, (jLaOouc7a toc Trept tou? ''P'/]yivov<;

cwv oiacpuYdvTWv tov oXeOpov, ouSe tov IXa^rKjTov cxvaLevouaa (9) )(po'vov ocTroffTeXXei ffTpaTtotv veoffuXXe:ov (XYOVTa

diligentissime

custodiebat.

Senatus vero,

Rheginorum
,

casu per eos qui cladem cffugeVant, comperto


interposita alterum consulem
scripto
emisit.

nulla

mora

eTepov

twv xaToc

Tro^Xtv
i^

ffTpaTr,Ywv

(10).

cum

exercitu recens con-

<l>Oaffaffa

ol tyjv

*Pco[jLaic>)v

la^^i^tv

tou

Saitj!.oviou

Sed

antevertit

Romanorum adventum
pr,T,sidii

Trpdvota
fficov

tov

r,Ye[ji.dva t71<; cppoupa<;


eli;

Aexiov

cxvti tcov cxvo-

pouXeu[xocTwv
[JLepr,
,

toc

xuptcoTaTa tou

divina providenlia,
^tjv eTi[j!.cijpiq-

Deciumque

ducem pro

sce-

.ffato

vdffov

eis;

tou?

6cp0aX[jt,ou<; l[jt.aXouffa oetvot;

lere nefando plectens, in vitalem

maxime

corporis partem
ei

lOCffaffOai '7rpo0u[j(.ou[jt.evo? :eptc>)Suvta<; (11) cpepouffav, y]V

vindictam suam exercuit.

Etenim oculorum raorbum

tvOpwTrov ex Meffffrjvr,c
cptXTiqv
:r,v

laTpov

ijLeTa7re[jt.7reTat,

Ae^ixaTot

injecit multis junctum doloribus.

ovo[jia, 7ruvOavd[jt.evo(; (xpiffTOV

eivai

twv

AquoUberari cupiens

auTr,v rjXixtav taTpwv, cxyvocov oe OTt 'PrjYTvoc ^v

Decius Messana arcessivit Dexicratem, quera celeberrimum


suae aetatis

ro

Ye'vo<;- ^c, (xcpixd[ji,evoc

dq

'Pv^YiovevaXeicpei tou? 6cp0aX,

medicura esse cognoverat, sed Rhegio ortum

iou<;

auTou xauffTtxw

cpap[ji,(xxcj)

xai

SiaxeXeuffcic^xevo^;
(xcpt'xr,Tat,

esse ignorabat. Is ubi

Rhegium
,

venit, oculos

medicamento

tvre/effOat Ta<; 7repiwSuvia<;,

ew; av

xaTa-

quod urendi vim habet inungit jubetque ut dolores Decius


sustineat usque dura ipse
sit

>ac eTTt OotXaTTav {12) et? to 7rapeffxeuaff[jLe'vov 7ropO[jt,eTov


EveSr,
>r,v
,

reversus.

Quo

facto ad litus
,

xat

Trptv

atffOefffiat Ttvoc Ae^xio:; Bl

to 7rpayOev eI;

JMeffffv^-

(XTre^rXeuffev.
T7i<;

properat,
[Ji,e'/_pi [jt,ev

et

navigio,

quod paratum

esse jusserat
sensisset

conredit

zivoc, sxxaio[ji,e-

niQ

6pocffew<;, (xXYr,6dva<;

Te 6eiva<;

scenso
u7ro[ji.evc)v r,vci'-

antequam

quae res esset

quisquam

Tov taTpov 7rpoff6ey^d[xevoc. 'ilc 6e 7roXu<; eYevcTO xat Ta<; 7repto)6uviai; (xSuvaTO? ^v Iti ^pdvo<; cpe'peiv,
^eTO,

Messanam.
doloris

Decius,dum lumina uruntur,


fortiter

aliquantisper

vehementiam
;

sustinebat, reditum exspe-

toyyiccK; to cpocptjLaxov xai

t,ou<;
*

6cp0aX[jLOU<; cxvoi^ac,
ic,

ctans raedici
dolori

sed terapore procedente

^Iyvw

tocc 6'heiq exxexau[JLeva<;

xai tov

quum

ferendo diutius
,

excivou ypo-

ov 6te'[jLtve TucpXd(;.
ta<; u7ro/_etpto<;

'H[JLpa<;
'Po)[jLai'ot(;

t 6XiYa<; Iti 7repieve'YYivcTat, ffuXXyicpOei^;


uTrd

impar esset, unguentum spongia detersit

oculosque
cae-

toT<;

aperiens cognovit exustos esse.

Et ab eo inde tempore

J)v

i5(o)v TauTTjv

Y^p

oldfjLcvoi Tive<;

cx7roXoYiav <l>a-

cus mansit.

Porro paucis diebus post a suis comprehensus

fptxiou, Tyjv Te TrdXiv (xve't>)^av tco ffTpaTrjYco,


Le'xiov Si^ffavTe!;

xat tov
(jl^v

in potestatcm venit

Romanorum.

Sciiicet Decii calamita-

^rapeooffav 4)aSpixt'o).

'O

6e ttjv

tem
bis

Fabricii esse defensionem putantes, nonnulli portas ur-

oXtv cxTrooi6o)fft ToT(; Trepiouffi 'Py]Yivo)v


^ou<; (13)

, tou<; cppou(xiravTa xaTaXt7reTv auToOi xeXeuffa<; oLTZT^yoiyev

8a

Fabricioduci aperuerunt, eique Decium vinctum tradiIs

luSev

eiricpepo[jLevou<; e^o)

twv oTrXwv
,

e^

(J)V

derunt.
tou<;

xopu01

vero urbera Rheginis ex caede superstitibus

>at0TctT0U(; (xvSpa^; e7riXe^octjLevo<;

ouc cxTrecpaivov

Xot-

reddidit, et praesidiarios

omnia

ibi

relinquere jussos nec

9. (xvafjLsTffa
l.

codex. 10. codex : ffTp. veoffuXexTOv aY- ^Tspav tov x. 6aTTav cod, 13. xou; Se cpoupa? cod.

tt.

(iTpaTriYov.

11. ireptoSiva; ^spouffa; codex,

KR\(.MENTA UIST.

f.R.

XLll
TTOl

EK TH2 irrOPlAS
Sivai XOIVOJVOU?
,

AlONmOY

AAIKAPNAillEil^.
praeter arnia auferentes abduxit.

TWV aVOGlOJV jBouXUU.aTWV


y]YaYV' ou? Iv
TrocTpiov
Itti

S(7(i.lOU5

quidquam

1? 'PoJfxriv

ayopa txaaTi^iv
tou?

ai)ciffatj!.-

lectos viros principes,

Ex quibus sequos socios scelestorum consiliorum

voi,

w?

TjV

xaxoupYOu<;

Xiavov,

fuisse reliquideclarabant, in vincula conjecit

Romamque

a7rXTivav

tceXex^i Tac; xcpaXa<; aTroxoTTEVTa?, Ixto? Aexiou xal Tou Ypau.;j.aTW(;. Outoi o TTapaxpouaaa^voi TOUi; cjuXaTTOVTa<;
tjLcfj'
,

tw

ablegavit
ca3si

ubi ex lege in maleficos obtinente in foro flagris

ac deinde securi truncati sunt omnes, praeter Decium

r^

ypriui.aGtv wvr,(7aui.vot

to

[xr)

et

scribam, qui, sive deceptis custodibus sive necem igno,

uopECiJC a-rroOavTv, iauroui; oic/tp/iaavTO.


Itti

Kai

miniosam pretio redimentes


Atque de
his bactenus.

sibi

ipsi

manum

intulerunt

Taufa a=v

toutok;.

TEAOi TH2 PnMAIKH:^ APXAlOAOriAi.

FlNlS ATRCH^OLOGI^ ROMAN.*.

i-(KH^

LIBER PRIMUS
INDE AB INCUNABULIS ARTIS HISTORIC^. USQUE AD FINEM BELLl PELOPONNESIACI.

520404

A. C.

NOMINA AUCTORUM.
Cadmus Milesius. [Hecat^us Milesius.]
DlONYSIUS MlLESlUS.
[

Xanthus Lydius.

HIPPYS Rheginus.

EUGEON SaMIUS.
Deiochus Proconnesius. BiON Proconnesius.

Hellanicus Mytilen^us. [Antiochus Syracusanus. Glaucus Rheginus. Herodorus Heracleensis. Simonides Ceus.
[

Xenomedes Chius.
loN Chius.

Eudemus Parius.
Demooles Pygelensis. Amelesagoras Chalcedonius.
[ [

Stesimbrotus Thasius. Hippias Eleus,

ACUSILAUS Argivus.

Pherecydes Lerius. ] Charon Lampsacenus. [


[Fragmenta auctorum

Damastes Sigeensis. Anaximander Milesius.


]

Critias Atheniensis.

quorum nomina

uncis

inclusimus

in

primo hujos

collectionis

volumine leguntur.

IKAGMENTJV HI8T. GB. VOl.

II.

CADMUS MILESIUS
Suidas
TtOV.
:

KaSfxoc; 6 MiXviaio?,

eupsxr,?

Ypaaaa-

mum translatum
Tov Ss
Ttve^;
(

esse videtur, ut scilicet conciliarent interse quae Suidas refert v. llp(o<I>epexuSy](;


:

'Ev l7riYpa{XjxaTi Zvivo)vo? (v. Diog. L. VII, 3o)El 6e udcTpa *oivt<7<Ta , ti; 6 cp86vo? ; ^v xai 6 Kd8|Ao; xeivo? , aqp' ou YpaTnrav 'EXXa; ex^' ffeXiSa.

^epexuSrjV auYYpacp^ I^cvcyxcTv TreCw Xc)y(>) laTopouatv, eTepojv touto ei(; Ko(oui.ov tov MiXv^aiov
)

cpepo'vT(ov.

ScripsitCadmus, testante Suida


et totius loniae libris quattuor.

Origines Mileli

KaSfxoc, IlavSiovo;, MiXTicrto?, taTopixk, S? 7:pwTo; xaTa Ttva? cuyYpa^V ^TpscJ^s xaTaXoyaSriv,
(ji.ixp(o

At

supposititia ha-

ewc. SuvsTa^e Se KTiatv MiXtitou vewTEpo? 'Opcp

beri quae sub Milesii nomine in vulgus divendebantur, docemur a Dionysio Hal. in Jud. de Thuc. c.

xai

ev piSXiot? S'. zTfi oXyi; 'Iwvia<;

23
'EXXaoa xovew<l>otvixe(; ecpeupov.

OuTC Yap Staaio^ovTai,


T(ov xa6'
(5j<;

ait,

twv

7rXet()vojv ai

Ypa-

''Oti tov
{xiaai

Kaoaov

cpaai TrpwTOv e; tvjv

cpai [xe/pi

fjfxac;

/po'vo)v,

ouO' ai otaao)i^o'ij.evai

Ta YpaixaaTa, airep TtpwToi

Trapa Traatv
Iv aT(;etatv

KaS[xo(;,'A.pX^'0'^jM'.X7i(7ioc, laTOpixb;
IffTiv

al'

exeivwv ouaat twv cxvSpwv TrtareuovTai, tc Kaofjiou tou MtXr,atou xai 'AptaTatoi

Se AuxTvov KaSixov dveYpa^^av. 'Ia(o; ouv repo?. Ttve?

eTepo;.

"EYpa^e SeTauTa* Auaiv epwTtxwv [Traxai 'ATTtxof? laTOpta?

Owv

Iv piCXioi? 8',

k.

Cf.

Eu-

Tou npoxovvTiatou xai twv 7raparrXr|at(ov TOUTOt^;. Et recte quidem judicasse eos, quorum sententiam Dionysius laudat, nullus dubito. Eodem facit quod

dociap. 267. Diversa plane Suidam temere miscere in hac


viri docli monueglossarum farragine ssepenumero runt scilicet Cadmum literarum inventorem dici Milesium, quum Phoenix sit; Cadmo historico ausetatem quae tribuenda sit fiho Agetem
.

Bion Proconnesius, auctor perantiquus,


Tou TraXatou
ait
[j.CTeYpa'j'e xcpaXatou[xevo<;,

toc

KcxSaou

uti

Clemens
opus

Alex. Strom. VI, p. 267.

Nam

vetustissimum

logograplmm tam prolixe rem

tractasse, ut

assignari

paullo post a Bione in compendium redigeretur, haud facile quisquam crediderit ; immo , si vcri ali-

noris (V. CHnton. F. H. lom. II, p. /i54). Igitur, misso Suida , de temporibus scriptoris nostri audiaOi [xevTot C. Apion. I, c. 2 extr. mus

quid subest verbis Clementis, itapotiusstatuendum, ut libros istos Pseudo-Cadmeos ex Bionis aliorum-

Josephum

que

scriptis conflatos esse

putemus.
:

xoiq

laTOpiac; iTrt/^eipTiaavTe*;

(juYYpacpciv

Trap'

auToT?

Praeter

(sc. ToT?
Xr'(7iov

tov Mt"EXXrjai), Xe'Yw Se Tou<;Tcepi KaS{xov xai Tov 'ApYeTov 'AxouaiXaov, xa\ [i.eTa toutov

Strabo et

Dionysium Cadmi mentionem faciunl Diodorus. Quorumille (I, p. 18) ITpoj-

ei Tivet; (xXXoi

awv
(

twv IlepXeYOVTai YsveaOat, Ppa/u t^? 'EXXaSa StaaTpaTeia(;T(o Xpov(>j TrpouXaSov Pr. Ev. X,7, p. /j^SA). Exscripsit haec Euseb.
eTTi Triv

TtaTa, inquit, y) TrotyjTtxy) xaTaaxeuy) TrapyiXQev et^; to elTa IxetvrjV [jLttj(.ou[xcvoi, Xu[xeaov xai euSoxi^xiqaev
aavTCf; to [xcTpov,

TaXXa

cpuXcx;avTe?

Ta

TrotrjTtxix (*),

auveYpa']/av

01

Trepi

K.aS[xov xai <l>cpexu5Y)v xai 'Exacxei ti

Accuratius

rem

definlre licet, atque Hecatajo et

TaTov eiTaoi uaTcpov, acpatpouvTc;


et<;

twv toioutojv,
utjioui;
Ttv()(;.

Pherecyde Syrio Cadmus pauUo antiquior fuisse dicendus est , si fidcm merentur ii , qui Cadmum ,

TO vuv

elSoi;

xaTv^Y^Y^'^?

^^*

""^

^"^^

Cf. Eustath.

non vero Hecataeum

aut

Pherecydem,prosam ora-

ad Hom. H. p. 9, 8 ed. Rom. (**). Diodorus vero haec (I, 87, 3. Excerpsit TheoParum

tionem vel historiampedestri sermone conscriptam

primum condidisse ferunt. Sic praeter Suidam (1.1.) Ncc Miletus Jraudanda cive Plinius H. N. V, 3i
:

stituit.

Cad/no, qui primus prosam orationem condere inHinc sua habet Solinus c. 49 Miletus, lo:

accurate hoc dictum esse atque refragari teDe orat. II, 13), Dionysii Hal. ( De ( Tliuc. c. 23),Demetrii (De eloc. 12), tum alii monuerunt,tum fusiusexplicat ISitzch. De Hist. Ilom. I, p. 8.> 91. sqq. Ibidcm post Dahhnannum contra eos dispu(*)

stimoniis Ciceronis

sqq.,

nice caput, Cadmi olim domus, sedejus quiprimus invenit prosa3 orationis disciplinam. Aliter Plinius
lib.

tat, qui

VII, 56

Prosam orationem

auYYpa'-p>lv

con-

dcre Pherecydes Syrius instituit Cjri regis cetatc, liistoriam Cadmus Milesius. Eodem modo intcr

omnes historicos Herodoto antiquiorcs, etsi spius argumenta vere historica vel historica mytiiicis mi\ta ab iis tractata sunt, uno logographorum nomine comprehendunt. Cctcrum rf. Creuzer. Hist. Kunst p. 205 sqq. G35 claros Milesiosrecensenspostquam (**) Stralx) XIV, p. nominavcratThaletem, Anaximandrum, Anaximoncm pergit
:

Pherecydem Syrium
das v. 'ExaTaTot;
xcv,
:

et llecataeum distinguit

Sui-

"Eti

6'

'Exarato;

6 t9iv laxopiav auvTOt^a?

xaO'

Tfi(xa;

cS

'Ex.Trp^oTociaTOpiav Tre^w? e^r^vsY-

xtX. Ihi ante Ala/ivr]; 6 prjTcop


S|xou

xaO'

auYYpacpvjv

l\ <l>epexu5?i<;.

rectcsehabere, falso

Atque hoc quidem autem ad Pherecydem et Cad-

menlioncm opinantur Coray

^[xa; excidisse Kdcad h. i. et Groskurd. iii

vorsiono

Strahonis germanica, Jlandb. d.ali. Gcogr. I,p. 48.

uti

disco

ex.

Eorhigeru

CADMIJS MILESIUS.
pliylact. Siinoc. p.

i8G ed. Paris.


xtov

Tivl?

S'

iizi-

nice evaderet

Phoenix

h)cus

Epliesiims

(*),

ut

SaXoaevoi Xi^siv
TY)g

irep)

ETrt^riTOuasvtov (sc. Trept

avaSacreojc

xotJ

JNeiXou xa\

xwv

jryiywv etc.

iroXu

T^(; aXvi6ta<; 5ir^[ji.apT0V.

Oi

(Jt.ev

yap uepi tov 'EXXaot toiouei<;

PhoenixCadmus abiret inCadmum Miiesium. Deinde ulterius harum rerum fabri progressi sunt. Etenim quiprimus invenit literas, nonpotuit non scripsisse
opera. Sic (ut
liistoriae

vtxov xat

KaSaov,

sTt S'

'ExaTatov, xa\ TravTS?

unum tangam

ex mythologumenis
Agenoris
filius,

Toi, TraXaioi TravTaTraaiv ovTe<;,


cpaaetc;

Tai; [jt.u6o)3et<; (xtto-

Hterariae) Phoenix,

cui

aTrexXtvav.

Ex Diodori loco colligere possis aut alia quaedam praitcr KTiaiv 'Ioivia<;Cadmo]Milesioattributaesse, autNaucratim Milesiorum coloniam de Niio disser^ndi praebuisse opportunitatem. Sed quoniam et Strabo etDiodorus Cadmi non meminerunt nisi in

, 29 ) liLydi et lones secundum Apostohum ( terarum inventionem tribuunt, <l>oivixtxoi<; YP*!^~

XX

(J!.ac7i

Tvjv

apt6[jLrjTtxriv cpiXoao^^tav

auveYpaij/aTO, teste
etiaftn

Cedreno

p. 19.

Ad eundem modum

Cadmo
*

nostro Milesio opus aliquod assignaverint. Neque illud Suidae Trpo)TO<; auYYpacp iJjV eYpavj/e xaTaXoYaor,v

universum de antiquissimis

historicis loquentes,

minime

liquet

num

ipsi libros

Cadmi, qui tunc

ferebantur, inspexerint, an solam nominis


secuti siot.
ita

famam

(JMxpw veo')Tepo<; 'Opcpsox; neghgentiae vel acrisiae grammatlci imputaverim qui eo potius ahena junxissemihi videtur, quod KTiatv MtXv^TOu xtX.
,

quum num omnino unquam vixerit Cadmus hian merum sit inventum, eorum scilicet, storicus, anqui ex Cadmo literarum inventore (*) finxerint tiquissimum scriptorem. Quam quidem quaestionem
Quae
quaeritur,

habeant, quaeritur nec temere

tanquam opus a Cadmo Orphei fere aequali profectum posuerit. Id enim ab iis demum Cadmo datum esse puto qui quum Pherecydem et Hecataeum
,

primos pedestris orationis scriptores vulgo haberi viderent, istud de Cadmo commentum ad verae historiae et

chronologiae similitudinem revocare alla-

jam

veteres agitasse
ista
:

niana

haud obscure innuunt PliNec Miletm fraudanda cive Cadmo.

boravcrunt, ideoque principem inter logographos locum Milesio suo tribuere. Ex eodem studio explicandaquaelegunturinVilloison. An. Gr. II, p. 187 Ou y^rx[ifx(X':oL ei-/^ov 01 "EXXvivef;, aXXa Sta <l>oivtxeto)v
:

Nomen

sane per se nihil habet offensionis.

Nam

ex Herodoto novimus Cadmuni, Scythae filium, Co-

orum tyrannum
Atheniensem,
ler.

porro Eucadmum , statuarium PausaniasX, 19, 4 (cf. MiilJrchceol. 112, i). At dubitationem movet
(**)
;

Ypatji.[jLaTO)v iy^ct-j^osf

Ta auTwv 'EXXi^vixa
Toiv

y^du.u.ct-za.'

affert

xai Yocp auTOC

toc

<I>otvtxeta toTi; 6vo'tjtaatv, o)? xat


{jLiuriiTiv

Ta

'ESpaixa, xaTot
eupeOv].

''E6paio)v, toT<; <I>ot'vt;tv


dp^otjjtevo^

quod literarum inventori et antiquissimo scriptori idem sit nomen, eademque secundum nonnullos fuerit patria. Nihil enim est cur Suidam turpi la-

IlaXajjLT^Sri^; S'

uaTepov eXOojv,
KotS[xo<; 6

aTTO

Tou (xX'^a, Se'xa t^

[jLo'va toT<;

''EXXrjaiv eupe ffTOiyjta...


MiXv^aio<;
'^p<x[jiU.a.ioL

npoaeOrjXe oe auTOi<;
Tpia,
6, cp, y,..

psum

errore putemus

Cadmum

tov

twv

Ypaijt.[xaTwv

MeTa TauTa
r^

DijjLOJViSyi^;

6 Keto<;

eXOwv

eupsT-^v

Milesium
Sclioliasta

dixisse

pro Phoenice.
npo(Ji.r,6'a

Nam eodem

Trpoae^Oyixe

Suo,
(];.

xai

o), 'E7ri^apjxo<;5i 6

Dupaxouaio;;

modo

ad Dionys. Thrac. in Bekk. An.


ait,

Tpia, ^, ^,

Kai
esse

ouTox; e7rXripo)6rjaav Tot eixoat Tsa-

XcYouat toutojv TO)v Ypau.u,aTOJv) eupeTy]v, aXXot Se <l>oivtxa tov (sc. Tou 'A/^iXXeo);; 7rai5aYO)YOv, aXXot Se tov MtXT^aiov
p. 781,
:

3o

Oi

(Ji.v,

aapa. Patet

Cadmum
,

Milesium h.

1.

a logographo

non diversum
terarum,
nisi

neque aUenum ab

inventore

li-

KaotJLOv xtX.

ubi

toribus sermo

sit,

quum de Grsecis literarum invennemo grammaticum erroris in-

quodinventi magnitudine tanlo inferior est, qu^to aetate est junior. Ac nescio an similimodo explicandus sit junior illeCadmus Milesius historicus,

apud eundem schol. p. 784 liprope Ephesum sito nomen habere dicuntur. Nimirum literarum cognicusaverit. SimiHter
terae Phceniciae

quem

Suidas Auatv

6po)Ttxo)v TraOwv

a Phoenice loco

ev SiSXt'ot<; 5' scripsisse dicit.

per

se

Qui quidem titulus tum suspectus est(**),tum male quadrat cum 11 iuti

tio

Phoenicum commerciisprimum venit ad Graecos


primi exstiterunt Grae(*)

Asiai Minoris; inter lones

Nonnulli

Home^ um Atheniensem

fecerunt

sic

corum

jam qui primi Graecorum excohiere literas, etiam invenisse gloriati sunt. Quare antiqua verse originis memoria cum recentiore commento apud complures ita coaluit ut ex Phoescriptores;
,

ab Actaeone inventas et de Pljoeniceejusfdia nominatas dixerunt. V. Scammonis Tlepl eu' pYi(xdTwv fr. 2. Rehqua commenta recensere ad nie nihii
Plwnicias
literas in Attica

attinet.
Vellem Gaisfordius) (**) argumenta istorum librorum verbo tetigisset; nam quod in Latinis erat 5cr?>?i^ remedia nmoris ahus crediderit ab homine Graico taha pro,

ut alios (*) De mythico hoc Cadmo literariiminvoiitore, mittam, vide Movers. in egregio hbro, qui inscribitnr Rcligion d. Phaenizier, Bonn. 1841 , p. 518 sqq. (**) V. Herodot. VII, r.3 coU. VI, 2.3 sq.; Suidasv. 'Er,lXap[i04 ; Hippocrat. Epist. 7. De temporibus ejus ct famiha
V. MiiUer. ^ov'.I, 170; II, 147, 1;

venisse. Suspicor esse

reponendum SuUoyyiv epwTtxwv 0, liERNHARDY. Codiccs uihU suppeditaut X. ep. pt6).ta)v 5' codd
:

B C;
X. s.

X. sp. pigXt'cav 16' ed.

nola cod,

V;

X. e.

Mediol.; X. c. rcaOwv sine hbrorum TcaOwv ev ptSX. TixTapfTi cotl. A; vulgo


i3'.

353,

1;

509, 36.

TtaOwv iv piSXtoic

CADMUS MILESIUS.
storiis Atticis,

Quare
tici

quae eidem auctori ascribuntur. putaveris Attica quoque argumenti erofuisse , ut aliorum Rhodiaca , Milesiaca , Babynisi

Kd5[xov. Eleusinio praeterea bene convenirent Hi-

olim

loniaca etc, proclivisconjectura est, pro Aucriv etc. fuisse Kxiaiv iwvtxtov (*) TcoXeoiv Iv Si6X. S',

Atthidem Melesagorae, qui item Eleusiniusanonnullis dicebatur). Sed dubitationem moventparticulaexaiap. Eudociam etin edit. Med. ,
storiae Atticae (Cf.

atque

supra scriptum in cod. V.

Ex comparatis

ideoque Suidam corruptum titulum ponere ejusdem operis, quod perverse dederat Pandionis filio
(**},

lectionibus xat KdojjLov et Kd5|jL0v, erueris xai Kwov,


is Cadmus fuerit ex Herodoto notus sive alius. Ex K. ATxTvov vel ex ATKxivov item ahquis eliciat KAl Kwov, atque duplicem ejusdem nominis

sive

Orphei coaetaneo. Sed de his fortasse alitcr


:

sta-

tui possit.

Monendum enim
Kaoaov
dvYpa^|/av.

est de verbis Ttv(; Ss AuxTvov Eudocia habet xai Auxlvov xai

statuat.

KaS[xov; ante Kao^xov particula xai est etiam in ed. Mediol. (Hinc Bernhardius dedit : T. ok xai Aux.

mentionem e nota marginali in textum irrepsisse Sed hoc violentius. Igitur scripserim Ttve^; 81 xat 'EXeucivov xai Kwov dveYpa*|/av. Tum Eleusinio tribuerim Atticas historias. Cadmo autem ex Ascle-

KaSaov eyp. ); cod. Bernhardio videtur

V
:

Xuxxivov Kaofjt.ov. Subesse

Tivec;

Auxivou Kaoixov veov

Kiisterus (sive vecoxepov) dveYpa^av.

pro Auxivov

le-

gendum proposuit Auxiov. (***) Ac sane patriam, non vero patrcm indicari hterae superstitesarguunt.
Lenissima mutatione scribi possit
:

piadaram insula oriundo alterum opus vindicaverim, quod Suidas nominat Auffet; (idaeic;?) epwTixwv (TTuptoTtxwv?) TCttOwv quodquc ad artem medicam pertinuisse conjeceris. Cadmum hunc esse illum Herodoti minime contendo, etsiHippolochus
,

T.

S'

'EXeuatvov

Pfopiiis ad ductus litcrarum accederet si quis pro epwTi/cwv scribi vellet xpYiTtxtiiv. Idem deiiide apud Suidajn pro
(*)

quoque cum quo Cadmus Coorum civitate aliquantum praefuisse dicitur in Hippocrat. Ep. 7 ), erat Asclepiada (*). At satis est, opinor, conje,
(

cturarum.
giae confiniis,

Auxivov reponeret AuxTtov. fictum esse (**) Pandionis patris nomen clarissimum jam nionuit Welckerus in Seebodii Archiv 1830, p. 70.
(***) Kiisteri

quem

in

Lexicis auctorum

suorum notatum
in Si-

invenerit,
(*)

virum

esse censuisse.

conjecturam
i.

si

probaveris, putari possit

Siiidam Kdo(j.ov Auxtov,

e. opo;

Auxia;

in Lycia) et Pliry-

ciliara transjecit,

Epicharmum quoque poetam, qui cum Cadmo medicum fuisse constat.

DIONYSIUS MILESIUS.
titulum de parte

Pcrsicomm

intelligit. Xitzscliius

^B

AapeTov
'fai^i

Iv

piSXiotge'. IlepirjYviaiv oixoufjLSvrj?.

SiaXe'xTw.

Tponxwv ^iSXia

y'.

nepdixa, MuOixa. KuxXov

(Hist. Hom. I, p. 88) quinto Persicorum libro res Darii expositas essc censet. Quanquam nullam

tou? Aapeiou Tou atTa Kaij.6uariv paciXeuaavTOf;, oxe xat y^po'vou(;, zViovuctoi; -^v 6 MtX7]C7io?, Itc\ t^? 7te'(ji.7rTYi(j xai e^vixo-

laxopixbv ev piSXtoii; C ( '^l Eudocia ). Idem V. 'ExaxaToi;... ^eyove xax^

equidem rationem video cur hoc potissimum aliquis enotandum putaverit, Suspicor Darium nostrum non esse Hystaspis filium sed tov Aapeiov (*) tov
,

5io a. C, qui est 65, i annus secundus regis Darii ). Quodsi verba Ta [jLeTa AapeTov recte sese habent
crT^i;

'OXufjtTriaSo? (01.

xai 'AffTuayvi, 8v Kupo? xaOeXwv


Xeiav ixeTviveYxe (Syncellusp.

ei?

nepaac;

Tr)v

paci-

2o5D. ed.Par.p. 387


Per-

ed. Dindf.).

Hoc

si

verum

est, historia regni

et

llecataei coaevus fuisse

ad Hystaspis filium referenda sunt, Dionysius videtur quatenus juvenem

sarum , qui proprie sic dicuntur, libris quinque comprehensa erat antecedebat opinor, pars altera de regno Assyriorum et Medorum,utin Pei; ,

viri , virum senis sequalem dicere licet. Nam Hecataeum paullo post Persica septuagenarium fere diemjam obiisse compertum liabemus ( v. Suidas V. 'EXXavtxog
).

sicis

Hellanici etCtesiae etDinonis, cujus posterio(luvTaqei?

ris

opus item inplures

pluresque librorum

ordines distributum erat.


referri possint locum in Bekk.

Scriptorum catalogum, quem Suidas exbibet, titulorum undique temere congestorum farragiesse hodie nemo nescit quamvis in ordinem
,

Fragmenta quae ad Persica Dionysii certo judicio non habeo. Hic tamen apponam
An. Gr. p. 783,

omnia redigere

et

Inem lesium

res sit difficillima.

suum cuique tribuere etiamnum Hoc tamen fere constat ad Milibris

Dionysium ex
toc

nere praeter
Aapeiov
ev

nepaixa

recensitis niliil perti'laoi oiaXexTto et toc (j.cra

Saog Se

Uterque titulus ad unum idemque opus referendus est, uli monuerunt Fabricius ( Bibl. Gr. II, p. 799 ed. pr. ), Heynius De font. et auctorit. Diodor. p. 68 ed. Bip.), ( alii. Verum num ea tantum Dionysius exposuit, quae post obitum Darii 01. 78, 4, a. C. 485 gesta sunt? Mirum hoc et alienum prorsus abhujus aevi
StSXioti; e'.
(
)

eupov toc (JTOiyeia , Ka'EXXotSa. HuQo^Siopo? Se (wc;) ev Tw Hepi aTOiyeiojv, xai <l>tXXt<; 6 Ar^Xtot; ev tw Hept "/opwv -TTpo KotSixou Aavaov (JteTaxofjLiGai auToc cpa<I)aai

yap

OTi (I>otvixc<;

;jt,ev

riyoLyzv

auTot

et^;

Ty]v

ffiv.

'E7ri[j(.apTupoucriTOUTOt(;
'Ava^t[j!,avopo(;

cpeTi;,

xai 01 MiX7]aiaxot cuYypaxai Atovuaioq xai^^ExaTaTot;, ou(;

xai

'A7roXXo'oo)pO(;

ev

Newv xaTaXo^Yw TrapaTtGeTat.

oii;]

tk;

proponit Nitzsch. in Hist.

Hom.

p.

79,

nlsi exciderit

nomen grammatici
,

alicujus.

Hunc

scriptoribus.

Neque aptius argumentum ubi probaveris haud probandam Fabricii


tiam
,

liabebis

Dionysium diversum esse ab illo quem libro tertio sequitur Diodorus, patet ex cap. 66, ubi Cnt^-

senten-

mus literas

asportasse in Graeciam dicitur. Hecalaei

A. interpretatur De rebiis Dario jji.eTa imperante gestis, perinde ac si esset toc xaToc A. (**). Probabilius Creuzerus (Histor. Kunst^. 72)

qui

Tot

hanc et Dionysii sententiam respicit, ut videtur, Herodotus V, 58, ubi v. Baehr. et quos laudat. Cf. Nitzsch. 1. 1. p. 89. Adjicio alium locum ex iisdcm Bekk. An. Gr. p. 362,ubihaec
:

Dionysii Milesii auctores memoranturduo, alter medicus ap. Plin. H. N. XIII et XIV ind., Galen. IV, 7 ,
(*) Alii

Cdplium Aurelium , etc ; alter sophista sub Hadriano clarus. V. Philostratus De sophist. l, 22 p. 51 3 , 522 ; Dio LXIX , p. 789 Reim.; Suidas v. AtovuatO!; ; Eudoc. p. 130. Cf. \Vestermann. Gesch. d. gr. Bereds. 94, 6.
(**) Nititur
p.

AttJLOv

Vu

TO opo? ouSeTepo)? 'ExaTaioi; 5ta TuavTOg.xal xat 'EXXotvtxOi; xai Euoo;o(;.


(;

Fabricius loco Plutarchi

563

SoXeij; (dtaizicjio:, avyjp exeivou

Y;[ia;

dvTa\;6a nptoTOYevou?. Ibi

jam

scra num. vind. toO Yevofxevou {jleO' ex codd. repositum est

De

(*)

De nomine Aapsto?

vv. dd. sententias collcgit

B.m-lir.

IXeO' T^[JLtOV.

ad Ilerodot. VI, 69. Idera ibid. tom. IV p. 486 not d^ Dario Medo laudat F. Keil Apolog. Versnch iiher die liiicher d. Chronik u. Esra ( Berolin. 1833 ) , p. II sqq.

1.

quorum
literas,

testimoniis Apollodorus

quoque

in

Navium

cata-

Phoenices aiunt invenisse

Cadmum
De

vero

in

logo usus est.


2.

Gra^ciam

attulissc.

Pythodorus vero

in libro

elementis

literarum, et IMiillisDeliusinopereDechoris, anleCadmum pas jam Danaum asportasse tradunt. Assentiuntur his
Milesii scriptores

Haemum montcm

AT{i,ov

neutro genere Hecatajus ubique

et Dionysius et Ilellanicus et

Eudoxus dicuut.

Auaximander

et Dionysius ct Hecataeus

DIOMSIUS MILESIUS.
Auclorem
satis

velustum Hecataeus

et Hellanicus

comites arguunt ; nec quidquam obstat quin haec ex historia belli Medici fluxerint. Num Yls^iTt^riaiv otxoufxsvY)? Dionysius Mileslus scripserit,

lonii ex Dionysio leguntur omnia referenda sunl ad Mytilenaeum qui inMilesium abiit vcl Hbrariorumacrisia, vel ipsius fraude Mytilenaei, ut qui non solumXanthi Lydi, sed etiam Dionysii Milesii
,

necne

demonstrari quidem ne-

nomen

mentitus esse videri possit.

Rem
:

conti-

quit; sed in eodem

quum eodem
est

tempore alter Milesius argumento egregiam posuerit operam ,


fere

ciunt quae Suidas de Mytilenaeo tradit


Atovuato<; MiTuXvivaToi;
,

iTTOTTotoi; (*).

Outo^; IxXiiOyi

non probabile

eadem paullo post tractasse Dioest. Is

SxuToSpa/ i(j)v xat

^xutsu^;. Triv Atovuorou xai 'A9rjVa(;

nysium. Suidae vero auctoritas paene nulla

enim non Milesio tantum Periegesin


:

attribuit, sed

ffTpaTStav (**). "ApyovauTat ('ApYovauTixa TauTa Zi IffTi Tie^a. MuOtxa |3t6Xtot<; i;


[jievovTa (***].

Eudoc.)
Trpoc;

Iv

Hap-

etiam Dionysio Corinthio, addens xauTa Bl e&pov xai Iv Aiovuauo xw xa AtOiaxa ypa-j/avTi' TTO^Tspot; ouv auTwv oux olSa. Idem paullo post Periegcsin dat

Igitnr et 'ApyovauTtxa et MuOtxa expressis verbis assignantur Mytilenaeo. Tpcotxot, h. 1. a Suida omissa,

Dionysio Samio velRhodio, haerensincertus;


subjicit
:

nam

6 npirjYr,Tyi<; vTzoka.ii.Ba.vM Bk oti Aiovuaio?


rjv

Diodorus dabit. Diodorus III, 5^,


siturus
:

3,

Amazonum historiam exporj[ji,eis

794 ed. Bernh.). Verisimillimum igitur est omnibushis locis


Bu^^avTto;
Bik tov
7roTa[jt.ov

'PviSav

(v.

Ou

ixyiv

aXX'

eupiaxovTei; ttoXXou?

|jlv

Twv apy aitov

jroivjTtov Te

xai cuyypacpetov, oux oXtYOuq


[j.V7^tJt.7iv

eam quam etiamnum habemus


designari. Vid. Bernhardy.

Dionysii Periegesin

Se xal Ttov fAeTaYevC7Tepo)v

TreTroiirifAevou?

au-

ad Dion. Per. p. 489 sqq.;Schirlitz. Ueber (les Dionys Per. Zeitalter u. Vaterlaml, in Seebodii N. Archivf. Phil. u. Pced. 1828, II, p. 33 sqq.
.

Tiov, avaYpacpeivTac^Trpa^etc; Treipaao^aeOaev

axoXouOt>3(;

Atovuait)

tw

ffuvTeTaYP-evtj) toc

xe^aXatot? Trepi Touq

'ApYOvauTat; xat Tov Ato'vuc>ov xat eTcpa TToXXa twv ev


TOtq TTaXatoTaTOti; ^po'vot(; 7rpay(^0evTti)v,

Sequuntur apud Suidam Tpwtxwv ^iSXia y' et MuOixa, de quibus utpote Milesii Dionysii operibus aliunde non constat. Contra Argonautica D.
Milesii^\ivA schol. adApollon. Rhod. memoran' tur locis sex. Idem alibi simpKciter laudat Argonautica Dionysii

Idem
Trapa

III, ^^.^ 5

"Iva
,

[jiyiSev 7rapaXi7ro)(ji.ev

Ttov

i(7Topriiji.vo)V Trepl

Atovucou

Sic;t{jLev ev xecpaXaiot^;

t^

toT(;

Ai^uffi XeYC)u.eva xai

twv 'EXXr,vtxtov cuy'^^'^

Ypacp0)V o<ioiTouTOi(;au[jicpo)va YYP'?'^'

Aiovuatti)

Tw
yap
TOU(;

(yuvTa^ajjievt)
Tot

toc^;

TraXaiai;

{jiuOoTroiia^;.

Outo^;

non addita

notitia patrise.

Duobus
igi-

denique
tur

locis

ad Argonautarum historiam pertischoliasta

Te Tcepi tov Atc)vuffov xai Ta(;'A[jt.a^c)va(;, eTi Se 'ApYOvauTa^; xai Tot xaTot tov 'IXiaxbv TC()Xe[jt,ov

nentibus citatur Dionysius Mytilena^us. ]\um

TrpayOe^vTa

xat

7ro'XX'

duorum Dionysiorum Argonautica

Tot 7roti]ijLaTa Ttov Ttov (xp)(^aio)v,

eTepa cuvTeTaxTai, TrapaTiOet^; t {J(.uOoXo'ywv xai Ttov

adhibuitPImmo, utrumque unum esseeunderaque liominem, eum sciUcet quem Diodorus libro terlio ctquarto ducem sequitur, ex comparatis inter sc quae ad calcem hujus disputationis fragmentis subjunximus, patet luculentissime. Jam si indolem rerum narratarum spectas, videbis eam a simphci,

7roir,Ttov.

(****)

(*) De a3tate D. Myt. v. Sueton. De illustr. gr. c. 7 M. Antoninus Gnipho,.. institutus AlexandricB ut ali,

late nascentis logographiae

alienissimam esse atque

Alexandrinam istam rcdolere aetatem, quae in Euhemeristica fabulas tractandi ratione


sibi placuit (*). Igitur quae

mirum quanlum

apud schohastam Apol-

qui tradunt, in contubernio Dionijsii Scytobrachioni^ ; qiiod equidem non iemere crediderim, quum temporum ratio vix congruat. Nempe pauUo antiquiorem fuisse putat; nec sine causa, siquitlem Dionysius jam ab Apollodoro laudetur (V. fr. Dion. 1), adeoque jam circa 150 a. C. floruisse debeat. Cf. Nitzstjfi. Hist. Hom. p. 90. Plura de Dion. Myt. ap. Welckerum in Seebodii Neuem Archiv 1830, p. 70 sqq. (coll. nostris Fragm. Hist. p. XXI), et in Cycl. IJom. p. 73 sq.
(**) Num verbis ryiv Aiov. x. 'AO. fftpaxeiav ea designat quae Diodorus deorum et Gigantum bellum exponens habet lil). Ilf , c. 70 (6iyjpYi[j.evyi(;... ama.<\)a.i [layri^)? Athxc

(*)

Primus

atl
) ,

p. 57 ed. Bip.

hoc attemlit Heynius ( De fontt. Dioflori quanquam is Milesium Dionysium a Dio-

doro adliibitum esse putavit. Dionysms Milesius, ait , improbo studio fabulas ad ikisloriaruui fonnam revocare, rerum vere gostarum specicui iis induere, mytliosque scj-iptoris praf^malici more tractare instituit, ita ut ad verisimilitudinem et ad probabilitatis liistoricioe spcciem exigeret ea qua^ a poetis seu antiquis scriptoribus essent nar,

singiilaris libri

argumentuni pra>bere non potuerunt. ForTrepi

tasse

prinmm caput erant twv


crp. corrupfe |)osifa
1.

Atovudov

nisi

potius

i^6y)va<;

pro

'A[xa!^6v(ov axp., sicuti

apud

Diotlorum
va?.
(***)

I.

junjiunf ur
v vT

la.

nepl t6v Ai6vu(tov xai A[xa^6-

nap

(X

e'

a ] Forf asse

ITapfxevttova.

Parmenionem

rala.

Quo quidem
niilii

consilio nihil potuit essc ineptius,


:

niliil

ad ipsas historiasperniciosius. xSubjungit


(lilfiteor

Ilaud in nota vix satis prol>abile visuui , jatn Herodofca ietate dc fabulis veteruni scriptoruni ali(picni argufa liac

quendam Mytilena^um Olympionicam (01. 117) habel Diodor. XIX, 77, 1. Ceterum cf. quae ad hunc I. disputat
Bernhardy. Quod Diodo(****) Hernhardy. adDionys. Per. p. 471 rus Dionysium sequi se prolifetur, tpu Bacclii et Ama/.(>num otpcditiones et lliacum bcUum citalis autitiuorum cunui:

liubtilifate aj^ere

insfituisse.

Rerum famen
)'

scriptorum auctoritati refragari non hcef.

argiunentis et Cf. idem p. (51).

DIONYSIUS
Postremo loco
KuxXoi; iaxopixb<; Iv pi6X.
cpou saepius

MYTlLENmS.
omnibusque
sunt
xou?
:

inler scripta D. Milesii ponitur C' vcl q'. Dionysii xuxXoypa-

uoti
(

erant

compQnitur.
)

V'erba
dppevi(xa-

"ih

deorum Graecorum
epwra^
ei

tou<;

apud veteres mentio fit, atque cycli laudantur liber primus quintus et sextus, in quo inter alia de Ulixe apud Polypliemum versante sermo erat. Igitur fabulas Graecorum ex ordine exposuisse
,

x(x\

6t|Xuxou<;

avapi6[xy)aai(jir,v,

xpb<; fjfxiv
Toit;

eaTai 6

irfi 7rapexS(xaew<; Xo'yo<;-

apxeaei ^k

atque in vo'aTOK; heroum , quae ad Trojam pugnaverant, substitisse videtur. Verum Dionysius iste Athenaeo non est Milesius, sed Samius. Milesius

e6e'Xouaiv 6 'AptaTOT'Xou<; HeTrXo^; scr. Atovuaiou) 2T'cpavo<; xai 'Py]Yt'vou 6 noXu[j!,V7](XO)v xat twv TOtouTOiv TO ttXtjOo^;.

TauTa Y^wvat
(

xat Aiovuaou

De

aetate

Dionysii

et

de indole Cycli vide

D. tanquam

cycli auctor nusquam

memora-

tur, contra

ipso

Samium tanquam mythographum ex novimus Lexico Suidiano.


:

notam ad fragm. 10, p. 10. Varias viroruni doctorum sententias coUegit Welcker. 1. 1. p. 429 sqq.

Suidas
i<TTopixo'(;.

Aiovuffio?

Mouawviou

*Po'SiO(;

t^

2atjLioc,

'Hv

0 xa\ tou Ixsicte lepou tou 'HXtou. lepeuf;

'laTopiac;
<jtv.]

Toirixai;,

ptSXta

s^. [ Otxou[Jtvrj<;
i'.

Trepir^Yyi-

DIONYSIUS MYTILENiEUS.
APrOlNAYTIKA.
LIBER PRIMUS

TffToptaq TraiSeuTix^c; StSXia

'^YVoXau.Savoj
Sia tov tto-

OTi Aiovuato<; 6 r.v HepiyiyYiT-^i^; BuCavrio^;

Taabv "PvjSav.

Recte, puto , Welckerus Cycl. p. 7 5 contendit KuxXov laTopixbv (***) idem opus esse cum TaTopia TiaiSeuTtxv] atque numerum librorum alterutro loco

depravatum
lodori

esse. Scilicet

quemadmodum de Apol{

Bibliotheca poeta
dicit
:

v.

Fragm.

Hist.

p.

Scbol. Apollon. Rh. I, 1289: Aiovuaio<;


TuXr)Vato<; aufjtTreTrXeuxivai
<py]ai

MtMri-

XXXVni)
aTc'

aitovwv aTreipaaa

(xcpuaa(xt/,evo<;

tov

vfpoja

(HercuA-/](jt(x-

ejxeTo,

TraiSstrji;

(XuOou? y"^^^^ TraXaiYeveaf;

xtX.,

lem)
Seiav
paT0<;.

Toic;

dpiaTeuatv

eox;

sic

Dionysii laTopiav 7rateuTtxr]V, i. e. veteres fabulas in usum juventutis adornatas exhibebat. Idem opus a Socrate in Histor. Eccl.
III
,

eliam

KoX/wv, xai

6 KuxXot;

xdlq Trept

au{/.7re7rpa/evat tco 'lotaovi.

'0{Jiot'oj<;

xat

23

dicitur

2Tecpavo<;

et

cum

Apollodor. 1,9, 19, 7


Tov xat -^Yef^ova

Ar;|jtapaTo<; Se

auTov

et?

aliis

libris

qui

argumento

et

Ko'X/ou(; 7te7:Xeuxe'vat 7Tape'oojxe. Atovuato<;


cpr,at

tractationis

[jtev

genere

similes

Yap au-

twv ApYovauTwv

Yeve'a6ai.

Demaratus
nibus fabulosisque commentis exposuerit etc, quis estquin etiam Sulda collato D. agnoscat Mytilena^ura , cui etstudia ejusmodi conveniunt et argutula doctaj Alexandriae subtilitas et industria,

(in TpaYwoouu.e'vot<;)
,

rem adornaverit

Milesium vero, qui neque compilare neque crepundia nosset otiosioris eevi digerere, ab isto literarum instituto penitus abhorruisse intelligat ? Qui

ut Tbeocritus XIII, ^5 ubi Hercules post Hylam amissum- e Mysia Treaoa e? Ko'X/w<; txeTO. Apud Diodorum IV, 44 5, quae de Hylaet Hercule nar,

rantur,

tanquam nonnullorum
(sc.

sententia interpo-

nuntur

vero fuerint <xpxaioi

isti

(xueoXoYot,

quorum
:

auctoritate

suam de Amazonibus
studuit, id
ipacri Toi<;

Baccho etc. doctrinam commendare Tov S' ouv Aivov liquet ex Diodoro IV, 77
,

mythographos laudante). Idem cum Mytilenaeo optime consenliens


cap. 41, 3
Tou<; ouv apiaTei; auveXOovTa^; eXeaOai acpwv auTtov aTpar/JYOV 'HpaxXea, 7rpoxpivavTa<; x^t'
:

ex Dionysio

vett.

\lkaa^\.Y.oXc, ypa[ji{j!.aat

auvTa^^xfjtevov t^x;

tou Tipw-

Tou Aiovuaou Trpa^ei; xai


ToT?
'r7T;o[xv7i[xacjv.

t<x? txXXai; (ji,u6oXoYia?

<xixoXt7usTv ev

TOUTOt? xP^<Jaa6at Toi? IleXaayixoi? Ypaf^E^aat tov 'Op^ea xal IIpovaTitSyjv tov '0[jL^pou 6t6(xaxaXov , euqpuvi -^f^ovQix [ji,eXo7roi6v * Trpo? Se toutoi; 0uIxoinQv Tov 0u[JLotTOu Tou Aao[JLSovTO<; , xaT<x Tyjv iQXtxiav ye-

'OfjLOico; os

avSpeiay.

Ceterum haec omnia a prisca traditione

aliena sunt.

YovoTa

TYjv
,

'Opcpew?

7rXavyi6y]vat xaT<x ttoXXou? totiou; Tyj? ol

Schol. Apoll. Rh.

xou[j.vyi<;

xat irapagaXeTv t^? Atg-jy]? dc, Tyjv Trpoi; saTrepav Xwpav [xTii; oixou[ji.vy];] ecix; 'Oxeavou e<xaaaOat 62 xal Tyjv

I, 54,'A(jtcptpuaoto

[6 orAjjt^pi-

Nuaav

, ev ^ [xueoXoYOuatv ot eYXwptot <xpxatot Tpa^pyjvat tov Atovuaov , xat T(x<; xaT<x [Jtspo? tou Oeou toutou Trpd^Et? [jta66vTa 7iap<x twv NuaaEwv auvT<x|aa6at tviv

puao? 7rOTa(^o<; 0aaaXta<;*j YpacpeTai xal 8ik Tou p , w? Aiovuaio?.

[A{Jt^t'puao<;]

Verba uncis inclusa


mentio Dionysii.

X,o\x.ivt\-^

TioiYiatv

<xpxaixto<; Ty]

^^puyiav 6vo[jLats StaX^XTW xal toT? Ypa{JL[Ji.aat

e codice Paris. advocata sunt, in

et hic et in seqq. fragm. quo h. 1. abest

Xpr,ad[j.vov.

Deinde secundum Thymceten istum Bacchi Afticani historia narratur uberrime. (***) Ne hsereas in voce laToptxo? de fabulari usurpata argumento. Veteres ipsi fabulam ab historia nullo nisi arbitriisuidiscrimine disjunxerunt. Nitzsch. Ilist. Hom.
1,87.

3.

Idem
cpTiaiv

Aiovuato<; toT<; 'ApY0vauTat<; II, 207 avaipe67ivai tov ^tve^a U7rb 'BpaxXeou^, t5ovTO<;r

S' Iv

TOu<;

[(l>tveoj<;]

Tratoa? ev

e'p7i|ji.tc)c ,

xal

(jta6ovTor

^i

DIONYSIUS MYTILEN^US.
\jKQ <I)ivew<;
x9i<;

^aav IxSeSXyiaevoi xaTot 8ia6oX7)v 2xu6t?jv

cpuY^Tv,

ucp'

o& xai ao>0'vTO? tou veavtou, ota8eSo'a0at xptou (Jts^pt Ko'X)(^(ov StaawOeiy) 6 <&pi^o<;. Atovuaio) Iv 'ApYOvauTat? schol. ad II,

KXcoTiaTpav.

6 ^hivelx;, 7:apaiTTr]aa{xevo? Yovaixb?, Yeyap^^ixei rY^^^ ^^ '^^'^ ^ivew; xal TrpeaSuTY)? xa-

w? dpa 1144.

iTrl

Eadem ex

TT^Yopo? Trapa

tw 'HpaxXeT-

SioTrep 'HpaxXvi? dvaiTioui;

eupwv Touc uaTSa^;,

y.OLxriyays.'^ tlq Trjv

TuaTpwav otxiav*

Otvea
vev.

Ss

dvQtcTTajxevov

xal OeXiqaavTa xaTaTTovTiffai

Tov eTepov twv TCaiScov, XaxTiaaq 6 *HpaxX9)<; aTrexTet-

Idem. I, 256 : A. Iv ^' Kptbv cpy)al <&pi^ou Tpocpea YevEaOat, xat au(j(,7r7rXeuxvat auTw ei? K()Xj(ou^. Atb xal (jtuOueTai toc Trepi Ty)<; tou xptou Ouaia<; auTo'Ot.
Vide Diodor. IV, 46, ubi
et haec et
c.

aliaejusdem

Eandem historiam plenius habesap. Diodor.


scere licet. Antiquiorum

IV,

farinse. Cf. Palaephat.

Incredib.

82.

Quam

ahter

44, unde Dionysii mythos tractandi rationem di-

de ariete hoc narrat Hecataeus


Dionysii aequalis. meretur Characis

(fr.

3^7),

Milesii

nemo

ita

rem

narravit.

Cum
(fr.

Dionysii paedagago conferri


12)

hber pergameneus.

Cf.

4.

Welcker. De

cycl. p.

83, Miiller., Min. p. 171


6.

Idem

III,

200

TauTYiv (sc.

t^

Kipx7)v) Atovu-

sq.,

Eum.

p. i39 sq.

cto<; 6 MtXr^uio; Iv

uptoTWTwv 'ApYOvauTtxwv 8uYaTpa


oe MrjSeia? riepare^ojf;, dSeXcpviv utou? yE^^iaQoLi Suo ev toT; to'-

AiT^TOu xai 'ExaTyi; t^?


XeYi. 'IlXtto

Idem IV, 223


/top^aat
cpy)ai

'0

(Ji.v

'A^roXXo^ivio^;

d^rpaxTOv dva,

Y^p

cpv)<Tiv

Tbv AiviTy^v auv

Oyf vi(jt.aTi

ttok; Ixeivoti;* oT<; 6vo'tJtaTa v^v Ilepa-eui;

xai

AlriT/\<;'

tou-

'A^jJUpTOu* Atovuatot; oe 6

MtXvqato?

cpy^aiv

^vio;(ouvto<; OTt xaTaXa-

TOU(; Bl xcLxa.ayti'^ t:^,v

yojpav xai AtiQTiqv |jt.v KdX^ou<; xat MatwTa^;, Hepaea Ss T^?Tauptx^<; j^aatXeuaaf xat

6wv

twv iy[tov Ilepaea upeaSuTepov ovTa] yr^iKxi Yuvatxa xat YevscOat auTto [e^ auTr]<;] GuYaTepa, ^ojpioiv Ttva,
fi

AiviTr,?, 7rapaTa^aijt.vo)v twv dpiaT0)v, dvtXv [IOsveXou 'Icptv uibv], EupuaOewc; dSeXcpbv, xat auTb<; 7roXXou(; d^reSaXE.
Tyjv

vauv 6

ovo[ji.a

^ExdTT).

*ExdTy)v cpaaiv YeTtxa, xai [Trepi

Oi Se ex vujjt.cp7]<; Ttvbi; auTw YcveaOat, dvSpixy)v


toc; xaXoujjievai; *'Exa<;

eYX,wpia<; ty)v
Trepi
Tot

xuvr,-

Idem IV, 228 : Atovuato^; Se 6 MtXi^ato? ^y^aiv OTi At7^Ty)<; ISio)^v auT0u<;* 01 Bl dptaTT<; TQYwvi^ovTO dxovTi^ovT<;, o\ Bl TzepX Tbv Air^Ty)V i7r7ruov. "EvOaxal
'I'j)tv

SiaTpiSouaav]

xai |j(.7rctpoTdTy)v yTcpwTy)v Gavaaijjtou? ^iCa<; eupsTv, twv tc Sr,Xy)Ty)ptwv xat twv taaOat Suvajjievwv,

T^XeuTyjaat, Tbv SOeveXou (xev uibv, EupuaOsox; Ss

dSeXcpo'v xaTa6aXo'vTa

y^P Suo twv


'Ev Bk

Trepi

Ai>)Tr,v
,

itt-

Yovevai xai Tov lauT^<; TcaTepa cpapu.dxoi<; dTroxTeTvat. TauTr,v


Y^JiiJtaaOat TrejJtcpQeTaav
ei<;

Trewv, 7reptxaTdXy)7rTov YVaOat utto tou Air^Tou


piaTdvTO<;

Tre-

auTbv

K6k/o\j<; Air^Ty)

tw uaTpa-

ppo'y^o).

toT<; I^^<; cpy)aiv

tJx;

01

KoX-

^ot t?

cpuY^^jV

lTpd7rr,aav.

SeXcpto-

dcp*

^q YSveaOai Kipxyjv xai Mv^Setav. Ty)v Se

Kipxy)v, 7rpeaSuTe'pav ouaav, uTrepSaXeaOat r/)v auTy)<; Tot Siaxouaaaav Trap' auT^i;, toc ok xat au(jtev (jLy)Tepa,
Ty)v lcpeupyjXuTav, ttoXXoc

Aciem describit Diodor. IV, 48, ubi libri pro Iphi perperam exhibent Iphitum.

xai Setva [cpdpjjtaxa]- MT^Setav


ouj(_

Sc, vewTepav

[jt.v

Kipxy)<;,

y)TTOJ(jt.vy)V

Se auTyj?.

Idem IV,
Y0VT0(; ev

II 53

TaTOv oTt
^du.orj^;

Tt(jt.aiou (fr.

TauTa (jtv Atovuato<;. Hccaten Medeae et Circes matrem esse denuo ex Dionysio tw MtXy)aiw narrat schol. ad III, a^^t.

8)X-

Kepxuptx tou?

(lasonis et Medeae)

d^Oyjvat, Atovuato? ^MtXvqaio^; Iv SfiUTepw t(ov 'Ap-

Eadem exponit Diodor.


cgregia
ista

YovauTtxwv, Iv Bu^avTito

cpy)aiv.

IV, 4^, nisi

quod

omittit

de Hecate ab Hecisloco
Mgialeiim,

et liberis addit

nomen adepta, quem vulgo dicunt Ap-

Diodorus IV, 49, reditum Argon. paucis absolvens nuptias non commemorat, appuHsse tamen Argonautas dicit Byzantium, paatXeuaavTo? TOTe Ty)<;
j(^tt)pa<;

syrtum (Metapontium Dicaeogenes ap. schol. Eur. Med. 167 ). Cum Dionysio faciunt Cicero de Nat. D. III, 19 et Justin. XLII, 3. Ceterum cf. O. Miiller. Min. p. 280.
5.

Bu^avTO<;.
8.

Idem
Muaia<;

I, 1

16

Ty)V Bi Nv^^retav
(py)aiv

Atovuato<;

IleSiov NyjTreia^; laTt Trepi KijCixov 6 MiXviato? TreStov Tyj<;

E LIBRO SECUNDO.
Idem IV, 177
Opo)7ro'v
(ji.aTt
:

Tepa 'Idaou

eyyj^Jtev "OXu^jt.^roi;

elvaf 6 Y^p ^aatXeu; twv Muatov OuYaNv)7rtav ovo(jt.a- xat xa-

Ttoxy)av Iv t^o TreSio) touto), 8 vuv [d^rb TauTr)<;]

xa-

Atovuato<; 6

MtTuXy)vaio<; dv-

XEiTai Ny)7ria<; TreSiov.

cpyjct ^^^^'^1'^^*'

TratoaYWYbv tou <I>pi;ou 6v6-

Kpio'v.
:

V. interpretes ad Hom. II. II, 828; Marquardl. Cyzicusu,seinGebiet\t. 20 sq. Locumex Argonauticis

Idem IV, 119


XeYi Kptbv

Atovuatoi; ev toT? 'ApYOvauTtxot<;

petitum esse non assevero; Dionysium vero hu-

^^e-^oyi^oii

4>pi^w iratSaYOJYOv 8v eTrtSouXV?

7rp(7)TOv

abO()iy.vov TTjv x T^<; [iy)Tputa<;

'"^TroOeaOai

jus loci eundem habeo scholiasla laudat.

cum

eo,

quem

reliquis locis

DIONYSIUS RHODIUS.
9axcx[xaTov Se ol

wpae Oea
,

\Liyoz

ou5e ol

utivo^;

TiiTCTEv iizi pXe^pcxpoii;

^uXaxi^

S' iyz'^ ^iXTieSov

auTov.

Idem
auToc^;
ffa(;

wxyjxevai cpy)ai- ^o)[xy; Se StsveYxou( xai Tpe^J^a^xeva? tou^; 6[jt,opou(;, eXOsTv xal Itti tyiv XTidai u7roT(x^ai te EupwTcyjv, xai ttoXX^? auTo'Oi 7ro'Xet(;
auTat(; to 'ATXavTixbv e0vo(;, 8

965 Amazones)
II,
:

Aiovucrioi; Iv oeuxeptp xaxoi AiSutqv

Legebatur

Iv

scriptura
tuit

T ii I

error natus erat c IvoexcxTij) , qui A. Veram lectionem ex Aug. restiIv

tw

Valcken. Taur.
cpuXcxxr)
'

tw

cxitou

xuxXw.

Aug.

et

^v SuvaTWTaTOV twv

Taur.
Tyjc;

Libycarum Amazonum historiam novimus ex Diodoro ( III 52 sqq.) qui auctorem suum disertisverbis nominatcap. 5i, 3. Ceterum verba ev SeuTepw non ad Amazonica refero, sed ad Argonau, ,

atei, (Taur. 6ax,v) quod verum videtur. Paulo ante Aug. 7ci7rTei Itti Taur. ot uttvo^; l7rt6Xecp(xpoiai. Etiam Junt. pXecptxpoiv.
e^^ev
l[X7reSo<;
:

MATTHlyE. Versus /Egimii ipse Dionysius laudaverat. Ex eodem fluxerint versus quatuor IHadis parvse, quos schol. Vatic. in Eur.

Basil.

^Xecpapotat.

ex quibus reliqua sua scholiasta petivit. Ibi Dionysius in transcursu suam de Amazonihiis doctrinam tetigisse et vulgari traditioni opposuisse
tica

Rhes, 823 his introducit verbis


cxXXa y pua^v
xa8(X7rep Iv
(xu.7rXc3v

Tive^;

ou/ iWou^;

cpaai

SeSc^aOai UTrcp ravuut.iQSou(;,

KuxXo) XeYei...

Vox

Aiovuaio^;

excidisse

videtur.

videtur,

monente Welckero

in Cjcl. p. 72.

De

Argo
(10).

cf.

Welcker. Trilog. p. 129.

Idem

II

9o4

"Oti

xaTe7roXe(jt,7)(yv 'IvSou^; 6 Aio'-

vuao(; Atovucrto'(;

xat 'ApiaToSyKJiOi; Iv TrpcoTW Br)^aixwv l7rtypa[ji.[AaT0JV xat KXciTapyo^; Iv 'zouq Tuepl


<pv]ffi

Schol. Eur. Phoen.


Tia(;

670

Aiovuaio? Se
cpy]aiv.

e6vo(; Botoj-

auTOUi;

(tou? ]S7:apTou<;)

Haec Samio

'AXe^avSpou taToptai<;.

Hoc num ad Mitylenseum an


sit, nescio. Illud

K ^f

Saniium Dionysium referendum


probabilius.

vindico, quia reliqua, quae schoUasta Eur. exDionysio affert, ad Samium referuntur. De re cum

Dionysio consentit Hippias DeUus ap. schol. Ap.

Scytobrachionis mentionem
tavit in Tzetz.
6 Ilxiojvato<;
Ta(;
(
:

Miillerus latere pu-

Rh.fll, 1079.
3.

ad Lyc. 1247 Kal Aiovu(7io'<; cpvjdtv sic duo codd. , vulgo ixu[jt,vaiO(; ) Ma

Beotvou xal Kopojvioa^; xo'pa(;. Igitur ex Mu6txoi(;, quae versibus concepta erant, petita forent. Ego de

Schol. Eur. Orest.


Soxei

988

Xo'/U(jta] cxxoXou6etv

Tw

TTjv

'AXxaatwviSa

7r7roiir)Xo'Ti

eU

toc

Tiepi Tr,v

Dionysio Sinopensi, poeta comico, cogitarimahm.

apva,
Srj(;

o)(;

xa\ Aiovuaio; 6 xuxXoYpacpoc

^rjai. tl>epxu-

Ss... (v. fr.


7rot{jt.e'va

^3),

6 Se r?)v 'AXxfjiatojvtoa Ypa'}';

Tov

7rpoaaYaYo'vTa

Tb

7rot(jLViov tco

'ATpeT cxvTa-

ExTpo)ixwv Hbris fluxerit Schol.

Hom.

II.

III,
cxtto

TTOxaXeT. Igitur Euripidis

Ao

Atovuc7io'(; cpy](nv 5

SxuToSpaj^iojv Aotpoavov

meminit Dionysius, quod Milesius D. facere non potuit. Rectissime enim


Illud mc, Hist. Hom. I, p. 89 excerptorum sermoncm satis teneo, ita interpretandum est , ut scholiastae omnem de Euripide et Alcmaeonide annntandi caaisam materiamque e cyclograplii volumine subnatam esse putemus. Idem (schohasta) quos ad Andromed.

Vide Wolf. Prolegg. p. 194, et Welcker CycL p. 86 ; scihcet post III, 40 D. novum versum inseruit Mr,5e' ti Youvacriv oTcjtv
'EXs^vrji;

xai HdcptSo^; eivat.

monet Nitzschius
xai A.,
si

l^ecjaaaOai cpiXov utbv AocpSavov.

DIONYSIUS RHODIUS
SIVE SAMIUS.
KYKA02: ii;topiko2:.
I.

affert, non magis ex ipso carmine, sed ex cyclographi paginis adscivit.

698 Alcmjeonidis versus

4.

Schol. Pind,

Nem.

KuxXo)v

0ripitJt.ayov

Aiovuato^; Iv 7rpojTO) III, io4 xat Avitxc^covTa (sc. Ix 'ilpaxXe^o^;


:

MeYocpa^TraToag

cxvaYpcxcpet). EuptTriSrj<;

Se 7rpoaTt6r,aiv

E LIBRO PRIMO.
Schol. Eur. Phoen.
1 1

auToT<;

xai

'AptaTo'or,[jLov.

Deperditum drama spe-

16

ctat.
:

Boechli,

Atovuato^; os Iv to) Trpo)cprjai,

TWTOuKuxXou pupffav auTbv( Argum) vjucpie^aOat xai xuxXw Tb cro){jt.a oXov w{ji.[jt.aT0Ja6ai. '0 ^s Tbv
(jLtov 7cot7]aa(; cpr,aiv

A?Yt-

E LIBRO QUINTO.
ClemensAl.Protr.
p. 41 Klotz.)
:

ol ETttaxoTTOv "ApYov Ui xpaTepov xe (jLeyav xc, TeTpaaiv o^OaXij.oTatv 6pto[;,evov ev9a xat evOa ,

Kat

c.

4,p. i4,ii Sylb.


S'

tom.

I,

HoXXoi

av Tot/a

7rou 6au|Jt.cxaiixv

DIONYSII RIIODII
1

(xaOoiev

xo IlaXXaSiov xb

SiottstI^;

xaXoujxevov
ucpeXeaOai

XTr^r/it;

xaitoxriae

{jteToc

t-^iv

t^i; 'IXtou 7ro'pOr,atv,

xaOoc

Aio(ji.>i5r](;

xai 'OSuffCEu? laTopouvTat

fjLsv

aub

Atovuato<; xai Aitov 6 Koxxetavb^; xa\


'Po)ijtato)v

TrcxvTei; ot toi

twv

'IXiou, TcapaxaTaOeaOai Ss ArjfxocpwvTi, Ix tou


TTOc;

IliXo-

YpavJjavTe^; laTopouat.

aXXwv

6(7Twv xaTscxEuaaOai, xaOaTrep tov 'OXu{jt,7Tiov l^ ocJTwv 'Ivoixou Oy,piou. Kai B^ Tbv laTopouvTa

De Dionysio
sed
is

Halicarnassensi aliquis cogitaverit;


,

Tw 7r{/.7rTw [/.epet tou KuxXou 7:ap{ffTy)[jLi. DePalladio ex ossibus Pelopis confecto cf. Scliol. II. IV, 92; TzetzesadLyc. 53, 911, Posthom. S^S; Pausan. V, i3, 5; Welcker. Cycl. p. 79.
Aiovuaiov Iv

quem

nihil; intellige cyclographum proxime antecedentibus Tzetzes laudaverat (fr. 6). Atque Rhodium auctorem in eo quoque agnosco, quod Philocteta ap. Tzetz. L L Rho-

de hac re

in

diis in Italia

contra Pallenenses colonos opitulans

cecidisse

dicitur.

Ex eodem Dionysio,

opinor,

Schol. Pind. Pyth. I, 109


ypriffjxoti;

^r,(7t

yhp

Atovucio<;

fluxere quae ad v, 927 desacro Philoctetae narrantur. Ceterum de Chone vid. Antiochus fr. 6; ApoL

'A7roXX(OVO(;axoXouOy,(ja(Xvov Tbv <l>tXoxr7^TTv

lodorusfr. 17^; Servius ad Virg. iEn, III, 402.

Tbv ok dcpuTTVworat,

Ma^aova acpeXo'vTa tou eXxoui; tocc; SiaaaTceicjac; aapxa^; xai iTCtxXuaavTa otvto Tb Tpau{jt.a
[^OTavriv, t^v 'AaxXyjTctbi; eiXvicpe 7capa
r^poict.

eTTtTTcxaai
V0(;,

Xeipw-

TzetzesChiL XII, 179


Kal 6
'Oi;
'OpipsTji;

xa\ ouTw^; uytaaOTivai Tbv


,

Eadem

sed brevius , ex Dionysio refert Tzetzes

lioxpovor, to) 'HpaxXet uTrrjpxe

adLyc. 911.

Ttpo xpovtov ovT?

exatov tou Tptoixou

7roXe[Jiou.
(xot \i-^t\
*

6 'Op^eu(; ev At6txoT? Ttepl auTou


Tt
{Jiia

'EXevou

PpaxuTspov uarepov eTvat Xeyit


Se yeveqc "0[jLr,po; uareptiliei
,

TOUTOU

E LIBRO SEXTO.
Athenaeus XI, p. 477?
ToT^; 7rpi
ECpy]
,

6 xaT(x Atovuatov (XvSpa tov xuxXoYpcx^ov 7rt Twv 5uo aTpaTetoiv Xeyoixevoi; U7t(xpx'.v,
(-)r,6atx7^(;

'EX/r,vtov t \%c, 6t(x Triv 'EXvr,v.


,

Atovuato^;

S' 6 Stxfxto?

ev

Tou KuxXou Tb

'0[J(.riptxbv

xtaauStov xua^tov

Atootopo; T auvTpo^a XEyst Atovuaito xai STpot [xupiot Se.

Ypacpwv outox;*

Kat auTbv 'OSuaaeu^; opwv TauTa

7rotouvTa, TcXvipojaa^; tou oivou xu[jtSiov StSwat TCtetv.

Idem XI
T^epi

p. 481,

Aiovuato^; S' 6

1,(x[f.io<;

ev

exTW

Tou KuxXou Tb auTb oieTat elvat xtaauStov xai

xufJiSiov. 0)y,ai Yocp, loq 'OSuaaeu^;, 7rXviptoaa(; xu{ji.0iov

repetit Tzetzes ad Hesiod. p. i5 Gaisf. his cohaerent quae afferuntur in Crameri An. Gr. Parisin. voL II, p. 227, 27 : Ato'So)pO(; (XTOSeixvuat TouTov (sc. Tbv "O^Jtripov ) 7rpb t^i;

Eadem

Cum

(xxpdcTOu,

wpe^e tw KuxXwTit.

xa0o'5ou TeTeXeuTrixoTa.
At()Swpo(;

'HpaxXeiowv Erat haec Cratetis sententia

Ilepi Tou

KuxXou dictum negligentius, ut

Twv Bt6XtoOr,x(ov, XII, p. 54 1, KXe'ap/0(; Trept Trepi Biwv etc. Quod non animadvertentes nonnuUi

(vid. nostra Fragm. Hist. Hom. II, p. 91,

Dionysium de cyclo epico Welcker. L L p. 80 sq.


8.

scripsisse putarunt.

V.

chronoL p. 196 clL Nitzsch. Welcker. p. 2o3). Dionysius, opinor, discipulus fuit Cratetis. Diodorus autem Hbro III, 67, de aetate Homeri cum Apollodoro facit; cyclographum igitur secutus sit hbro sexto, pro fontium varietate pugnantia inter se referre haud veritus. At ne credas Dionysium cyclographum eundem
esse

SchoL Hom. Od. XIII, 85


^v
<I>opxuvo(;

2xuXXa OuyaTr.p

cum My tilenaeo quem


,

(jtiv

xai 'ExaTri^; to

rus

ducem habuit

{xev {jteyeOo?

Oau{>.aaTiQ*

(Sic

Ubris III et IV DiodoLobeck. Aglaoph. 990 sq.)

Bi 7co'Sa(; \ih So^^oexa, XECpaXa<; Bk ^, Iv iKdaioi eTye Bl aTO[ji.cxTwv TpeT<; aTtyouc; 6So'vtojv, ocpOaXtJtou^; Se tzxjpoeiOcT^;.

Nam

a7rr,Xai(.)

TreTpcx*

aXXo aw[jLa IxpuTTTeTO auTri^; ev Ttvt {Ji.lv xaTot fJuOou peSXyiiJt.evov, ouaa t^ au(jLcpu(; Ta(; oe xecpaAac; auTr,c; eiy ev e;w 7Teptfjtr,xt<; o)aT
txTrb t9J(; 7re'Tpa(; elq Tyjv
toc^;

Kai Tb

ouvaaOat

vauv

cpOotvtv.

TauTy]v

lib. III. G7, 2, Thamyrin et Orpheum etllerculem Lini discipulos fuisse, ideoque iisdem vixisse temporibus, dicit. His contraria sunt quae exschohis Tzetzae ad Alleg. Hom. (in codice Paris. N. 2705) excerpsit Diibnerus meus, Welckerus (1. L p. 193 pubUci fecit juris. Etenim Tzetzes ad Dio)

XYTat Tbv 'HpaxXea bizoxt


7rotXiv auTriv

rr,puo'vou

(iou^; ri'{EV^ tO(;

dorum provocans
OTt

scribit haec

Aripouatv

[otj eT^rov

eToev (x7rXYiaTeuoijt.ev7]V, cxveXeiv Tbv Bk


(xvaYxcx(jai
vuaitjj.

Koi.^zipoi.

5ia

6 'OiSuaaeto? Hf\ki\mfO(:, uaTepov v^v "Ofjtr^po^;, tb?

7rupb(;

(xvaC^aai. ""H taTopia rrapa Aio-

SrjXov Ix Tou '/j^o^^OM IIpova7riSou tou '0[Jt.7ipou Stoaaxcx-

Xou,S(;

-i^v

TpiTO^;

otTrb

KotSfjtou, ''0[Jir,po(; Bl TETapTO^.

9
Tzetzes ad Lyc. 912
j[0)piov
:

'O
"EvOa
viiv
,

B(X[jt.upt?S7r(xXtV7raXaib(;^v iaoypovO(;KocS{jt,ou,7r(X7r-

7ro? 'Opcpewt;. 'OpcpeJx; Se Mev^TrTrri^;


vi

^v

uibc; t^(;

0a{jtuuib<;

Xtovri laTi,
6 <l>tXo-

pt00(;

OuYaTpbi;

xav

(xXXr,YopixtO(;
h;iec

Trj^;

KaXXtOTrr,?

^v 7rpwT0V

XeY(>f<.evov

OivtoTpia

6'7rou

Xe'YTai.

Sccundum

igilur

Orpheus non aequa-

FRAGMENTA.
lis,

ft

ulruiiiqiie

sed nepos est Thamyrldis; Diodorus vero si attulit, alteram sententiam procul dulibro sexto.

sii

bio

memoravit

tres libros

Samii HepiOewv opere, quod, Suida teste, triginta complectebatur.

Praeterea ad

hoc ve-

quod Diodorus postquam hb. III et IV prajcipuas Graecorum fabulas exposuerat, libro V autem insulas earumque iffxopia? TOTCixa^; (nescio an magnam partem sec. icrTopiac TOTrixai; Dion. Samii) libro sexto denuo ad mythicam percurrerat, deinde
lim attendas,

HEPl 0EiiN.

historiam redeat, nec pauca eojum, quae jam dixerat, tangat iterum. Haec novum scriptoris arguunt

Suidas. Nu[i.cpai,
xuTTotpoi?, OTav
y]Oy)

axo^^XYixe^; ot ev toi<;

twv

(JLeXiaawv

TrTepoTrotelv dtp^ojvTai*

01 S' oLTckox;

consilium,

novumque,

cujus vestigia lcgerit, au-

clorem, Dionysium scilicet cyclographum. Prooemio libri VI Diodorus suam de diis doctri-

Twv Yuvaixeioiv
Bk UTTO AuSojv

Touq TTTepojTOu^; axo^jXyjxa^; , 2a[i.ioi. Kai to dva [Jteaov aiooiojv xaXouat. Kai twv povu[Jt.'.prjV
5o)v ai xotXuxei; at
[Jt.e[jt.uxuiai,

vu[xcpat.

Kai

at

Mouaai

uam exphcat, quamconfirmatexEuhemeri historia


sacra,etprodigiosisHomeri, Hesiodi, Orphei fabulis opponit. Sed hos ipsos poetas in sequentibus
duces se narralionis secuturum esse profitetur. Ita cnim Excerpt. lib. VI, 2 , 11 Kai Trepi [xsv Eu7][i.:
.

vu[jt,cpai.

"Oti oe TravTwv twv xapTToiv ai

excpuaett; outoj, SyjXov.

Hepi Si twv

Oeoiv

Aiovuaitjj

uaaa

laTopia auv^xTai ev TpidtxovTa xai Tpiat ptSXioK;. Totusliic locus fluxerit cx Dionysii Hepi Oewv opere,

in

pou... apxea0Y)ao'[jt.Oa xolq ^rjOetdi,

Ta oe Tcapa

toT^;

'^EX-

quo non minus quam Apollodorus, in suis Hepl Oetov hbris ad etymologica auctor attendePraeter haec

Xrjai t/.uOoXoYOU[JLeva Trepi Oeoiv dxoXouOoj<;

'HaioSw xa\

rit.

'OfXT^pw xa\ 'Opcpei

7reipac7o'{xeOa c7uvto'[xW(; TriSpa[jLeiv.

ad Dionysium Samium

nonnuUis

His absolutis,

heroum Gr.

historiam usque ad Tro-

jana tempora pertexuit, id

quod ex fragmentis

referebantur Baaaapixa, ab aliis Dionysio Afro tributa. Eustath. ad Dionys. Perieg. p. 81 ed. Bern-

|uisque intelligit. Igitur quum libris antecedenti(III et IV) celeberrimas Graecorum fabulas

hardy

Tot Sc

TouTOu ( Atovuaiou AiSuo;


Aiovuaiov. Cf.

broHxe quidem

sed sine ullo ordine exposuisset

Baaaapixa Sta z^v TpajcuTYjTa oux a^ta tov 2cx[jt.tov cxvr^ve^/^Orjaav ), eU Bernhardy ad Dion. p. 492 et 5i5,

iicutiDionysiusMytil. pecuUaribus scriptis singulas mlas tractaverat) , jam continuam quandam hi-

ubi fragmenta Bassaricorum ex Stephano Byz. collecta habes ( coli. Schirlitz. in Scebodes Archw
Atov. Mouaojvtou

quem epica Grsecorum carmina ippeditabant, duce Samio Dionysio, dedisse viletur. Ex antecedentibus vero facile colhgas cyclum
toriam ex ordine,
lunc epicum minime fuisse eum, quem proprie Ucimus Homericum, sed ex diversissimis elementis

i83o, II, p. 4^)' Idem Bernhardy ad Suidam v. Rhodiumnostrum6'o//j- j-acer<^o?e/;/


esse suspicatur

eundem
cit

cum

Heliopolita ,
OtxvaTo'v
[jt.eYcxXriv

quem

di:

Artemidor. in Onirocrit. II, 66, p. ^43


to ^wov
(

Reiff.

^aai yap
d(opo)v
cxTTO

)(^eXiSc)va

) ,

Te

ayi[jt.aiveiv

jonflatum et variis Euhemeristicae sapientiae florims distinclum. Sic ap. Diodorum VI, 3, ea quae
feruntur de equis Achillis loquela praeditis , inde explicari vult, quod equi isti ohm Titanes fuerint.

ao)[jt,cxTO)v,

xai TrevOo? xal

Ttva XuTtriv

TOiouTWv Y^^P Jtaxwv xai t:^v opvtv TauTr,v Xo'yo<; eyei Y^veaOat. <I)7]ai "^k^ xat 'AX^av5poc6MuvSioc SeTv TreiOeaOai, xai Aiovuaioc; 6 TIXtouTToXtTai?
latopiai?
TTji;

Alexandrinam aetatem produnt qune (VI, 3) de serto Ariadnes ex gemmis Indicis composito leguntur. Euhemeri sectatorem agnoscis in historia de Pico abutente ad stuprandas muhej)raestigiis mysticis
res, quae ideo ex diis gravidas se
iieri

X. T. X. (Cf.

TertulHan.

De

anim.

c.

46.) Quare

apud Diogen. L. I, 38
jxevTc...
7r[jt.7CT0(; ,

xal cxXXot 0aXai [Y.^6\a.c\. ou [jLe'[jt.vY)Tai AtoveojTepo*;, cx^o^Of;,

putant.
,

vuaio? Iv KpiTixoT?)
xptTtxoi*;.

legendum putat A.
ev

ev 'Ovetpo-

Ceterum quae de

Diodorus praemisit ea non ex Cyclo sumpserit, sed ex ejusdem, nisi fallor, Dionydiis

KpYjTtxoT*;. Vulgatam ad Dionysium Halicarnassensem referendam esse

Reinesius voluit

opinatus est Fabricius.

H>00<

HIPPYS RHEGINUS.
Ex Asia insulisque lonicis jam trajiciendum est in Italiam et Siciliam , ubi faustus multarum re0eoYdv(o(0O7rdtx7rwvoluitWelcker C)^c/.p. 29)
(*).

rum

concursus ad colenda studia historica Graecos

excitavit.

Quid quod, si Suidam audiamus, vel ante Hecataeum Milesium Messenius historiographus floPoLYZELUS, pater Ibyci.
oi Ss IloXuJ^iqXou

ruit,

Theagenes Cambysis aequalis fuisse dicatur, in tanta testiinoniorum penuria neque negare Ucet neque affirmare. Quanquam facile accidisse Theageni credas, quod accidit Hellanico, Pherecydi, Antiocho Syracusano, Xenophani, qui omnes a nonnullisjusto antiquiores esse
putabantur. Utut est, Stesimbrotum certe Periclis coaevum setate superavit. Atque ex testimoniis

Ceterum

num recte

"iSuxoi;, ait, ^uxiou,


CYiviou laTopioypa^ou (sic

xou Mscr-

codd. optimi; tou M- tou

laT. editt. ).

Verum sphahna grammatici Polyzelum Rhodium, serioris aevi historicum, cum Ibyci poetae patre confundentis neminem latet. Bothius Hbrariorum culpam
mutari voluit in
esse

putans vulgatam lectionem


Quae
est

Hom. II p. 85 ait) efficitur, hunc omnium quotquot fama nobilitavit Homeri interpretum primum exstitisse quem eundem primum grammaticum dicas licet, quum vere omnis gram(Nitzschius H.
,

Mscro-rjViou, ou tou laTop.

emendatio paullo frigidior. Certius constat de Theagene

maticae, quse poetarum scriptorumque interpretatione censetur, hoc fuerit principium , ut poetae
nobilissimi auctoritas, tum reprehensionibus afenarrationis artificio vindicaretur, fligi coepta,
h. e. allegoria tum physica tum ethica. Theagenis liber sine dubio mature neglectus est prse subse-

et

Quorum
mero

ille

quanquam

injuria historicorum

Hippye Rheginis. nu-

tamen quse de eo referuntur perindicareh. 1. Uceat. pauca Tatian. Or. adv. Gr. c. 48 (ex eo Euseb. P. E.
accensetur,

quentium allegoricorum sapientia; nam cognitio


(*)

X,

Hepi T^g TTOiT^ffsax; tou 'Ou,r'pou ysp. 491) vou? T auTOu xai j^pdvou, xaO' 8v v^xixa^e, TrpoTQpviII
,
'

Theagenes,

quem de forma grammatica


non
est

vEuaav

01

te h 'PriYtvo?, xaTa TrpsaSuTaTOi eaYsvvi^;

Etym. M.

v. pegatto,

Rheginus,

iiti

laudat Vossio p. 502

KajjL^uGrrjV ^e^ovmi; (01.

62, 2-64, 3)

2Tyi<Tij^.^poTo'(;

videtur, sed probabiliter is, quem cum Herodiano, Tryphone, aliis recenset Anonym. De artium et disc. invent.
in cod. Coislin. (Fabric. B. Gr. IX , p. 601 ed. pr.); fortassis Cnidius, Herodis Attici magister (Philostr. Vit. He-

T 6

0ac7iO(; xa\ 'AvTi|jLa)(o<; 6 KoAocpoiviot;, 'Hpo^SoTOi;

T 6 'AXixapvaffffEuc xai Aiovu<7to<; 6 'OXuvOio?* [xet' Hinc Scahger in exEivoui; "E^f opo(; 6 Kuij.aiO(;xTX.

rod. II, 1, 14).


p. 369), qui

Porro errat Clintonus (F. H. tom

II,

'OX. avaYp. ad Olymp. 63 notavit


VoXqYO<;
V]X[Jt.a(7V.
:

0aYvrj? 6

ypo-

Theagenem Rheg. significari putat a Tzetze ad Lyc. 177, quo loco is laTopixwTepov se in fabularum interpretatione esse dicit Alexandro Polyhistore, Apollodoro, 'Prjyivou Tou Ho>-u(jLvr,(j,ovo(; , Artemone Pergameno et Cas-

Schol. Aristoph. Av. 822

Etci Se aXXoi Suo O^a-

6 YVi<;, eiq [Xv irepi 'Op.r,pou (6

zU "Oarjpov schol.

Pac. 928) Ypa^Wi;, eTpo<; Bl 6 TTEpi (ji,aXaxia<; (jxojIn schol. Pac. 1. 1. duo hi inunum con7rTd[Jivo<;.
flantur.
T'/ivia,

sandro Salaminio (corrige Hcgesandro Salaminio. Cf. fragm. Hegesandri Delphi). V. Welcker. Cycl. p. 134. Elenim HoXufjLviifjLwv libri titulus est. Suidas 'Prjyivo? , ypa\}.:
:

Inde pendet Suidas v.

'ExdcTeiov, 0aYevr,<;,

tov XYd[i.vov IIoXu[xvr,[jLova. Cf. Eudocia p. 371 et NicephorusH. Eccl. X, 36, tom. II, p. 89 Paris. Quanquam recte fortassis statuas 'Pyiyivo; non esse nomen
{JiaTtxoc,
eYpa^l^e

Schol. adDionys. Thrac.

gramm. in Bekk. Anecd.


YpaiJi.[ji.aTix7i
[jiev

Gr. p. 729

'H

Bl TzeoX 'EXXrjviaabv (sc.

EffTiv), v)Tt; xai

veD)Tpa IffTiv,

ap^a[jt.vrj

aTTO

0OYvou<; (sic saepius


ffOeiaa oe Trapa

hoc nomen scribitur), t^Xe,

twv

lI^ptTraTyiTixtov

Trap' 'E^icpavou<;

(lege Ilpa^icpavoui;) t xai 'Apt(TTOTXou(;.

hominis, sed patria?, sicuti v. c. Heraclides Tarentinus in Geoponicis, ap. Galenum , alios , simpliciter dicitur Tarentinus. Iste noXu[jLviQ[JLcav a Socraie H. Eccl. III , 23 componitur cum iTeqsdvto Dionysii Samii , et cum HeTrXw Aristotelis, qui libriejusdem suntindolis. Rheginii^Qiim doctrinam Euhemeristicam pluribus exponit Malala p. 54, 7, Rhegino adjungens Diodorum. Apiid Tzetzen Hist. I, 470 in fabula de Atrei ariete legis HpoSaTa yj^iMaoyj^QO^ ttoO ^spetv tt^v
:

Princeps est eorum

qui apologiam sive allego:

ricam fabularum Homer. inteqjretationem scripserunt. Schol. Vcn. ad II. 20, G7, p. 533, 3o Bckk. OuT0(; [JLV ouv Tpdiroi; aTroXoYia^; apyaio^; wv Travu xai
aTrb 0aYVOU(; 'PrjYivou, 8<;7rpwTO<;
eypcii.<\iz

epsav 'PviyTvo? tov TaiYovov eicnpepei YtYP^^^oTa. Igitur Isigono Rheginus junior. Etiam Mirabilia collegisse in multiformi

7rpt 'Oijiti-

38 1. Eundem, puto, inpou. nuit Schol. Leid. ad II. 19, 129 in Valckenarii Opusc. 11, p. 127, ubi, postquam de Gigantum bcUo cxposuerat, addit 'H laTopia Trapa 'HaidSwxat
Cf. sch.

ad

11.

I,

suo opere videtur nam Tzetzes Hist. VII, 644 de Indicis miraculis et mendaciis loquens recenset Ctesiam lambulum, Isigonum, Rheginum. Cf. etiam Phot. cod. 158. Primo ante Christum sa^culo vel scrius vixisse mihi videtur. Alius, nisi fallor, Rheginus, laudatur in Stoba?i Floril. p. 54 , 258, S. Maximo tom. II p. 264 , A. Melissa 1 , 53. De Theagenc Mace<lonicorum auctore dicemus infra. Alios hujus nominis auctores v. ap. Sueton. Aug. c. 94; Alexandr. Aphrodis. II, 8<j in Gazic vers.;Galen, IV, p. 178,
:

IllPPYS RHEGINUS.
ejiis

13
recensuisse

oinnis

11.

11.

conslat. Qnociica,

qnnni a po-

monumeuta
Myes
,

sterioribus nonailhibitns -vidcatur, nisi nt (ultiori

([ui scripta
,

Hippys vldetur(fr. G). auctoris nostri in compendinin

ne Tatianus quiecquid curiosius de Homeri vita quaesiverit Tlieagenes. Cf. Wolf. i55 sq. Prolegg. p. 1615 Lobeck. Aglaoph. p.
disciplinoe auctoritatem adderet,

redegit

ahbi non niemoratur.

dem ipsum vidit; neque sciri

licet,

XPONIKA.
lvpi6Xi'oi?'

Suidas

"IirTru?, 'Pr^fivoq, laTopixb;,


,

Yeyovwt;

Itci

I.

Twv nepffixiov

xca irpwTO? EYpa-j^e xa? SixsXtxa? Trpa

^EtC, S? uffxepov

MuYi<; l7reT'[jieT0

Ktictiv

'iTaXia?,

llixeXtxtov ^iSXia s',

Xpovixa

Iv i6Xioi<; e', 'ApYoXt-

xwv Y* OuTo;
60V xai aXXa.
"iirTTUc;]

TTpwTOf; eYpa^'' '^apwStav

xat yojAiaw.-

XeYCi,

Schol. Apoll. Rh. IV, 161 "IirTru? ("iTrTroiv cod. Par. ) tou? AiYUTrTioug apyatoTocTouf; yeyo^^ivan xai c7TO/aaa<j6ai Trjt; tou de'po<; xpot:

TrptoTOU? aeox;* xai YOvi[xtoTaTov eivai to tou

De eadem
libri "Yirui;;

habes

fr. i

reposui formam occurit UTnreuc; fr. 4 ? 2, 6; prseterea

NetXou uowp. re schol. laudat Chronica Xenagorae,


alia. 'Ap/^atoTotTOu^;

quam

Cosmse ^gyptiaca,
TTjv

Mg.

dicit 8ia

'iTTTTia? fr.

^Ittttwv fr. 5.

coll. fr. i.

De

tiip-

^^tt ^^ippyn
De

pone Rhegino atlieo, cum nostro historico non confundendo vide quse laudant Kiister. et Rernhardy. adh. 1. 'ApYoXixwv] Sic ex duobus libris Rernhardy rectissime apYoXoYixwv editt. apEudocia, quod tueri voluit Rast. Com^^aioXoYtxujv enotave^^nent. Palaeogr. p. 7^4, qui e cod. Paris. oOto? 7rpwT0?XTX. ] Haec ad ap/oXoYixwv.
,

Tou de'po? euxpaaiav xai oioc Tr]v ^uaiv tou NeiXou TOUTOV Y^^P TroXuYOVov ovTa xai Ta? TpoJpa<; auTO'^Ui?
toc ^ojOYovr,0e'vTa

7rapeyo'{jivov ^aSiwt; exTpecpeiv

xtX.

ha(verba sunt Diodori I, 10, i); eosdemque rum rerum observatores primos exstitisse auctores
scientiarum. Ita narrasse

Hippyn ex verbis

schol.

cum aUorum
terpr.

narratione collatis intelligitur. Cf. in-

Herodot. adll, 2; Heyne

De

fontibusDio-

nihil pertinere
)

^^'iTTTTwva^
vita

adjungenda et aetate Hippyis praeter Suidam nemo


tradit.

esse

sed praecedenti articulo jam Kiisterus monuit.


indicia scrutans
Graecise,

dori p.

XXVIII

ed. Ripont.
2.

qnid({uam

Fragmentorum

"iTTTru; Se 6 'Pr,YTvo(; Stephan. Ryz. v. 'Apxd; XeYETat TrptoTO^; xaXeaai HpoaeXTivoui; tou; 'ApxdSa^;,
:

virum elicias, qui viderit lumina et Athenas (fr. 3. 5), qui imbutus
ias

Argos

xat TO daTpov Xe^YeTai ev


Orivat
,

tw oupavw

fuerit doctrinis

Pha(fr. 6), denique cujus scripta Eresius etiam literatissimo saeculo lectu digna
(fr.

Utmmque inter se ex dfxa^a 'kiy s.t(xi. sententia cohaerere facilis conjectura est. Hippyis
Y]

tot dpxTO^; xXrj-

CaUistus

s.

Themistus, Arcadis matris, fabulam


Rhedig.
;

abuerit

6).

Reliquise tantum non omnes

nemo

nescit. oupavw] cod.

sic

emendave-

X Chronicis petita sunt , quse expresse seniel lauantur in fragmento quarto, ubi oraculum citatur
[yscello

rat jaim

Casaubonus pro vg. dpavw ('ApaTOj voluit


).

Holsten.

datum conditori Crotonis. Hinc

et

ex
Schol. Eur.

3.

ragm. 5 intelligimus satis fttse res Siculas et ItaIythagoricorum traditas fuisse, adeo utdubitare cas in Chronicis
possis
sint
,

an non Chronicorum
illis,

libri

quinque iidem
historiam

Medea IlEpi oe t^? KoptvOov [XT0ixrja03(; 'iTrTr^u? (corr. "iTrTru?) IxTt6Tat xai^EXXdvixo?. Hinc procul dubio :
Med.
10 de
:

ei<;

cum

quibus separatim

Siciliae

Schol. Eur.

Med. 20

Mr|Stav u7rb 'AxdaTou exu7reS';aT0

et

Kse

Graecarum in Italia urbium origines persecutus dicitur. At dubitationem praescindere videntur agmenta i 2 3 , quae sunt de antiquitate populi /Egyptiorum deque fabuhs Helladicis. Etiam phi, ,

Treaouaav auv'ldaovi

'iTTTroTr,!;

KpeovTO? too

AuxaiGou. '0 Auxai6o<; Se,


^p^ev

T7)

eTrel

xC

eTreiTa Kpeoiv X',


t-^v 'Itttto^tou

ReXXcpocpo'vTyi<;o)/_6TO, eka 'l7r7roTy]<;. 'E7ri

'Idawv

i-^rii/.e

sophorura, poetarum, musicorum tempora

et

vaaa

toix; TraTSat; auTri?,

xtei6uYaTpa , tote By\ d^raXXdaaeTai Trpb? Ai^i<x..

CHRONICA.
LIRRIS

QUINQUE
1.

selenos, atque astrum quae nunc (2|xa$a appellatur, dpxTov ( ursam) esse dictum. 3.

tum

De Medea Corinthum commigrante exponunt Hippys


Hellanicus.

et

Hippys iEgyptios

omnium

antiquissimos fuisse ait


inqulsivisse
;

Medeam ab Acasto pulsam cum


,

priNili

mosque

in aerls

Creontis

temperaturam

atque

filius,

lasone Hippotes excepil nepos Lycaethi. Lycsethus vero , postquam

a(tuam apprime esse fcjecundam.

annis 27; deinceps Bellerophontes decesserat, regnavit Creon annis ,35 ; post hunc Hippotes. Ubi vero lason duxit

Hippot
llippys Rlieginus

filiam

tum Medea,

interfectis liberis suis

ad

^^m

primus dicitur Arcades nominasse Pro-

iiilgeum se contulit.

14

HIPPYS RnEGlM
Miiller.

Derevkle
tur.

Min.

p.

273

et

qni

ibi

laudan-

adiisse

Sumpserithaecex avaYpa(paicKopiv6io)v.Graeciam Hippyn arguunt etiam Argolica , ex quibus quae referuntur { fr. 8 ) , vix aliunde nisi ex

dentur tum propter nomen '"'iTrTrojv, lum proplei mentionem Olympiadis, Sed de Hippone aliquo mirabilium vel historiae scriptorc non constat.

ore sacerdotum ^Esculapii accepit. Idem in Chronicis seriem Sacerdotum Junonis Argivae enolare

Mye

Olympiadis notitia ab alio addi potuit, fortasse a excerptore. Ne dicam de Charonis historiis
Hellenicis,
,

Xenophontisque

excitasse

sufficiat

haud
lita

Atque ex Hippye nisi fallor, pesunt, quae Hellanicusin Sacerdotibus Jun. (fr.
omiserit.
,

Diodorum

26) distincte tradit de temporibus nn*graluonum Sicularum.


4.

Dejocem secujulum Herodotum 01. 17, 2 regnum adeptum esse docel. Ne archontis commemorationem Ilippyi abjudicem, moveor voce ^aatXeoj?, quae antiquum auctorem
(II, 3o)

qui

Zenob. HI, 42
vi
:

Awpov

S' S xi

8w

tii;

eTcai-

exterum hominem prodit. Quodsi recte statui , Hippyn per tempus aliquod versatum esse. Ceterum cum Corsinio ex Eusebii
et

colligasinde, Athenis

Auxr) xouii,a

ffxsXXw

Tw

laTt )(py](T[xou tou SoOIvto? Muxa8' ov Sr] ypo'vov KpoT03va oux 'PuttI,
,

Chronicis

emendandum

est 'OXufXTr. exTy](; xai TeT-

TapaxoffTr,(;, Iv -^XpuGOfjta/o^;.

De Epaeneto archonte
:

ISouXsTO oixi^eiv, [aXXa] 2u6apiv

to(;

cpr,(yiv

"iTrirui;

(codd.
ejreiv

'iTTTreu?) Iv

tw Hspl

j(^pdvwv.

*)}f\(s\

Ss outo);

tov yprjafxdv

Mu(TXXXe ppayuvwTS, Trapevt Oeov aXXa [xaTeuwv * xXau[xaTa OYjpeua-ei? 6(J5pov S' oxi 6(S ( o SiSto ?) th;

eTcatvei.

przeterNostrumnemo. Verba Hepi twv XeYoptevwv xtX. ex margine in textum irrepsisse puto. iEdificium ad Palicorum fontes exstructum' Aristoteles Mir. Ausc. c. 58 dicit SexaxXtvov, decem toros longum. In universum de Palicorum historia adi

oriundus Myscellus etiam Straboni VIII, p. 387. In Excerpt. Vatican. Diodori (VIII, 17) , ubi fusius res exponitur, corrupte M. A/aio;
'Ex 'PuTTwv
x KpTQTr,?.

G.

Hermannum
(1837),

in dissertatione

De

jEschyli

Xxp.

naeis

coll. Prellero

ad Polemon.

fr.

127 sqq.
6.

KXau[j(.aTa

posuiex Diodoro

1. 1.

ubi

xXaufxaTa (xXadaaTa Strabo) (AaaTeusK;, Swpov 8 SiSw Oeoi; aivei. Zenobii. codd. aXXa, quod Leutsch. mutavit in ouS' aXa, conferri jubens schol. ad Hom.

Plutarch.

De

Orac. def.

c.23p. /122E.

"'jTrTru?

Od.

p.

455.
sec.

C. sec.

Tempus rei 01. 17, 3 sive 710 a. Timaeum ap. Dionys. Hal. II, p. 36i; 01.
Enseb. Chron. V. Fischer. Tabb. chron.
(5.)

Se 6 *P7iYtvo(; (ou txc' ijt,V7]Tat <l>avia<; 6 'Epeffto^;) laTopeT Sd;av elvai TauTViv HeTpoivo^; xai XdYov, w^; exarbv xa\

18,1

OYSor^xovTa xai Tpei^; xd<7{jt.&u<; ovTai;, aTrToaevou^; 8' (xX ti 5r] tout' I^jti , xaT^ <7T0tXv^Xo)v xaTot <7TOt/eTov
/eTov
(jtTrTeaOat^
]^)\

Trpo(jSta<yacpwv

fJtiqS'

(xXXvjv

Ttva

sterm.

Antigonus Hist. Mir. c. 121 (i33) ed. We"iTr-TTut; (codd. ''Ittttwv) Ss 6 'P'/]yTvo(; [Trepi Twv XeYO[ji.vo)v Td-Trojv cpOeipeiv toi IfXTiiTrTOVTa] toioutov
:

TrtOavdTy]Ta TrpoaairTo^v.

corum,

Brevis hujusmodi notitia cadit in libros Chroniin quibus literariam historiam, eam maet

xime, quae ad Italos poetas

Ti Ypa^si* ^rjdiv Iv 'A67]vai(; eTri ^affiXewt; 'ETraiveTOu

('OXufXTriaSoi; exTr,(; xal TptaxoffT^^;, ev ^ 'ApuTocfxa^; Aaxo)v vixa <jTa8iov) Tyj^; iSixeXia^; Iv HaXixoK; oixo8o(jLr,8r,vai Tdvrov
,

non neglectam
dis
illis

fuisse

probabile

philosophos spectat, est. Plura de mun-

t(;

8v
,

offTti;

av

zlctk^r^

i (jlsv
,

xaraTra-

latere essent sexaginta,

triquetra figura positis , ita ut in quovis in quovis angulo unus,


1.
1.

lege

xXtOEiy),
<j/etv.

aTroOvv^crxetv

et

Se TreptTraTotr,

ouoev

apud ipsum Plutarchum

Haec Westermanno ( Paradoxogr. p. XX) et Prellero (De Hellanico p. 38) a nostro aliena vi4.

ingressum,
:

si

decubuerit, morf,
6.

si

ambulaverit

pati ni-

Dono

quod dalur

esto contentus

Pariicula oraculi

hil.

Myscello dati Rliypis oriundo, quo tempore non Crolonem voluit condere sed Sybarin , ut Hippys tradit in Chronicis.
Is

oraculum

ita

habere dicit

Myscelle gibbose, conlra dci voluntatem alla pelpns\ ejulatua quairis ; donum quod datur, ratum liabe.
5.

Sed Hippys Rheginus, cujus meminit Phanias Eresius, hanc ait opinionem ac sententiam esse Petronis, Mundos csse centum octoginta tres qui sesc invicem eIemi?nto al,

tingant

quid autem

sit

contactus ratione eIemenli,non


aliud adjicit,

explicat, neque
:

quicquam

quod rom proba-

sub Epactieto archonte (Olymp. 4(>,quo Chrysomacbus stad o vicit) Palicorum fanum in Sii^ilia a^dificalum esse , iu (|uod

Hippys Rheginustalc quid

tradit

Athenis

ait

bilem

laciat.

FIUGMENTA.
[SIKEAIKA.I
7-

t5

forlasse

unus ex genle Temenidarum , ad quam Bacchiadae pertinebant. Polhn Argivum , qui una
,

AllienseiEpit. p. 3i,
6 'PriYTvo(;
cpyiG\

-."{'k-ku^

(librL l7nria<;)o
aiji.7r6Xov

cum lcgatis Corinthiorum et Lacedaemoniorum ad Persarum regem profectus sit memorat ThucydiP. Spartiatam, Dionysii tyranni Fragmenamicum, affert Plutarch. Dion. c. 5. tum num recte tribuerim StxeXixoic; nescio; legi des II, 67.

Tr,v

eiXeov xaAouixvr,v

piSXiav

Ahum

xaXt(jOai-r,v IIoXXiv tov 'X^yzlo'^, 8? eSa^iXEUjs eU !Supaxou(ja<; xotxiaai I; 'hai^upa/toaiwv, TirpwTOV

Xta<;.
{ji.vo<;

av oOv 6 irapi ^LixeXtoitaK; yXuxui; xaXouIIoXXio? 6 BiSXivo? oTvo;.


EiYi

potuit

tum

in XpovixoT<;,

tum

in 'ApYoXixoT<;,

Xpvi(i[xo<;

[pro his

lib.

C.

ev

tw

Xpr,a(j.w, cprifTiv,

6 Gebf; riuTou.(XTi(7e]'

[APrOAIKA.]

ntv' olvov

TpuYi'''

^'^^'

o05' lepotv TTiepav

^^ 'AvOriSova vaietc , o9t y' JCTpuYov oTvov Imvei.


libri patet. "iTrTrui;]

8.

Excerptorem plura omisisse


'iTnria^;, sic

XXXV,

Uippis 4o, 35; cf. Polemon.

et ////?/?/<^J"inlibris Plinii
fr.

H. N.
ille

iEHan. N. A. IX, 33 Qui lumbrico laborant, malo laborant ope mortah quod curari nequeat.
:

63. Argivus

rex Syracusarumexcerptori deberi videatur, quoniam ita Pollux On. VI, 17 Kai ttou xai {k\>Y.hi;
:

Tex^jLiQpiwaaiTOUTOxai^lTrTru^^^^lTrTreu^^/lTrTrou^var.l.) ixavo<;. *0 0 X^Y^i 6 auYYpa'-p^? ^ 'PrjYivo<;, Toio'voe

eaTiv
TTOV 01

Y^vri el^ev eX[i,tvOa, xal


*

laaaaOat

auT^^jv

(XTrei-

xai IloXXaiOi;
'

(otvo<;)

ecTi Ss ex

^upaxouawv,

IIdXXi<;

voaa' ^

ou xa\ touTTpwTOf; eaxeuaaev, acp' tou ^upaxouaioiv paaiXEOji; TIoXXio?, (5)<; 'A piaTOTeXri ? Xeysi. Cf iElian. V. H. XII, 3 1 'ExXviOr,

auTOV 6

'ApY2''^o<:

Twv laTpwv Seivoi ouxouv 6t<; 'ETVtSaupov riXOev, xal ISeiTO Twv Octov l^fxvTvic; ^viits^ct.i tou auvoixou
7r(xOou<;.

(XTTO

Ou

Trap^v 6

0o'(;

01

(xevTOi ^(xxopot

xaToxXi-

vouai

8= (6 HoXXto^; oivo<;) ol-ko tivo<; e^f/oipiou paaiXEox;,

Sed

evOa tStaOai 6 Oeo<; eto^^Oet tou<; (xvOpojTTOv xai ^ ixev avOpo)7ro<; -fjau/a^^t TrpoaTa/^Osiaa , 80[Xvou<;*
T^^iv

bene
est
,

se

habere verba Athenaei , oraculum indicio


Calauriae

[xat] 01 Y^

|^'^i'^

u7roSpo)VT<;
t:^,v

tw Oew
(Jtev

tcc

I<;

tyjv

laaiv
Sepyi<;

quod

mentionem

faciens

cum

anteali-

auT^

Ittoiouv xa\

xecpaXyjv

aTTO. t9j?

cedentibus cohaerere aliquo

modo

debet.

Nec

Se (xcpatpouai, xaOi'r,ai
Triv eXpitvOa, Or,ptou

t-^,v

/^tpa 6 Tp0(;, xai l^atpeT


ti

Secundum auctorem Etym. M. |est.


^

ter Aristoleles statuerit, qui de eodem oraculo et de vino Anthedonio in Troezeniorum Republ. (ap. Athenseum 1. 1. etPlutarch. Qu. Gr. c 19) locutus
vitis

[ki-^rf.

/p9iu.a*
Tr,v

auvap|xo'aai Zl

xat (XTToSouvai

tyiv

xecpaXr,v

!<;

oux ISuvaTO ouxTi. 'O Toivuv


[/.ev

Oeo^;

ap/at'av (xp[/.oviav xai toT<; (xcptxveTTai ,

ex Jhra-

l/aX7rriVV

oTt

apa

ItteO^vto

epY^ SuvaTO)Tepq) ttJi;


0t'(x

cia in Siciliam transplantata est


2ixutjviou Tupctvvou,

utto

no'XXt5o<; tou

eauTWv

aocpt'a<;

auT0<; II ap-oc/^o) tivi xai

Suv(X|i.i

109) mutari jubet in tou Supaxouaiou t. Aliunde dePol:lide hoc non constat; antequam in Siciham trajiceret, in Calauria sive

quod

Miiller. [Dor. II,

(X7r5o)xe

Tto axiQVEi Trjv xecpaXriv,

xai

ttiv ^ev/jv (xve-

aTiqaev.

Ex Argohcis
arguit.

haec petita esse

res narrata satis

Anthedone habitasse videtur.

SICULA.
7.

ex kunbrico laborabat adeo ut de curatione ejusdesperarent medici peritissimi. Igitur Epidaurum profecta, diis, ab hoc malo ut hberaretur, supphcabat. At deus ipse tum nonaderat : sacerdotes tamen eam eo ( ^sculapius)
in loco
,

Hippys Rlieginus vitem,

quam

eiXeov,
,

eandem Bibliam nominari

tradit

iortnosamy vocant, atque a Polli Argivo ,

qui Syracusis regnavit, primum ex. Italia Syracusas apportatam ess(?. Faerit igitur dulce illud vinum, quod Pollium
Siculi appellant
,

ubi deus rnederi supplicibus solebat

quiescere

primum

idem atque Biblinum.

jusserunt; et dum mulier quiesceret , illi quidem subministrantes deo ea , qu?e sanationem allatura videbantur, fecerunt.

Et capite resecto

unus

manum

immittens

ARGOLICA.
8.

lumbricum, feram sane ingentem, exemit. At caput in locum suum et pristinam compagem reponere non potuit. Interim deus revertitur, illisque increpatiS) quod rem supra
artem suam aggressi fuissent
caput suo corpori
restituit
,
,

Ad hoc persuadendum etiam Hippys scriptor idoneus fuerit.


F.tenim narrat P.heginus historicus liocce
:

ipse vi divina et ineffabili


.

Muher, inquit

et

mulierem sanavit

EUGEON SAMIUS.
5 'Ap/^aToi (xsv Dionysius Hal. deThuc. judic. c. TToXWt xat xaxa ttoXXou; totcou^; iyzouv
:

etpriijtevov

ev

2a(JLio)v

topoK;

vgo

opot^; ).

Tr} Zl

vvj

Toiv

(TUYYP*92T(;

IIuOoYetTviojv (?)

Tt? Tov

^upTOV

X(X(j(.^ave.

Et

vovTO Tioo Tou neXoTrovvrjataxou uoX{xou iv olt; ecTTtv xal Ariioy^oc; 6 Ilpotxovvrjaio; TE 6

p. 39,

EuYeo)v

2a[jti0(;

oeva

KaiouIv Xa(jt.io)v wpot^; (vg. opot?)* Priore loco uXy](; ]j.z-z(x(S'/v.^, xaTESyiffev twv
:

32

"YXt)

t%

xai Euorj}/.o<; Ilapio? xat AYi[xoxXr,g 6 (l>uYeXu<; xai 'ExaTaToc; 6 MtXTiato? o Te 'ApYeto? 'AxouffiXaot; xai 6 xal 6XaXxy]SovtO(; 'A{i.Xrj<yaY0pa(;.
6
Aa(Ji.'}/axr,vb(;Xapojv

scripseris tou

IIuOoYetTvtoivo^;,

quum resmensis

nomen

flagitare videatur.

nione nonconstat; certe

Ahunde de Pythogitnon meminit ejusC. Fr.


.

) Eugeon Samius fortasse antiquissimus fuit eorum qui "ilpou^; Samiorum condere instituerunt.
(

Hermann.
fuerit ciim

in Griech,

Monatshunde Componendus
:

Idem argumentum quum deinceps


tractandum
ut Eugeonis
sibi

alii

complures
sit
^

Atticorum Metagitnione , quem ApolHni sacrum fuisse indicat Suidas v. s. ev Sl toutw


'A7:dXXo)Vi

sumserint

vides qui factum

MeTaYetTviw 6uouai.

Idem

in

Samio mense
ApolHnea

memoria nunc crassa prematur caliNominis alteram formam exhibet Suidas, qui gine. EuYaiwv, ovo(i.a xuptov, et inter barytona Theognostus in Crameri Anecd. Gr. vol. II, p. 29, 3. Ea:

ipsum nomen arguere videtur. Sacra


si

ista

ipso mensis initio instituebantur, haec fortasse verbis twv nuOoYiTvio)v inteUigenda sunt, nec quid-

quam mutandum.
1.

dem

leviter corrupta est in

Photio v.

Nr,i(;.

Homeri
[

et Hesiodi
:

Certam. p. 34 in BtoYpacp.
(Jiev

QPOI SAMiaN.
Kai ev

Westermanni
]

'EXXtxvtxo^;

Yap xat

KXeav07)(; tov

TraTepa auTou Maiova XeYouatv,


KaXXtxXrji; Se A(jt.aaaYdpav,

EuYa uov

Se MeXi^Ta
Se

Ayi(Ji.dxptTO(;

Tpot^T^vto?

Phot. Lex. V. Nrii?


(sc. (^aaiv),

2(X(jiw

Bk

Oripia YsveVGat

Aa7](ji.ova ^(jtTTopov.

wv

ixoicp6YYO(i-vo)v ^riywGboiiTriy yri^/vr^iSe^; ), o)(;UTat o)v (w(; evTaio)V


).

EuYato)v]
(jLaio)v

Meinekius. Anal. Alex.


3.

p. 61. Eu-

XouvTO Se VYiia (scr.

vulgo.

Suidas.; scr. w? EuYaio)v


ticus in

Rem praeter Eugeonem narrant HeracUdes PonEuphorion ^lian. H. A. XVII, 9.8, ubi {xv)Q{jLaatv i(jToptxoT(; ap. vy)iS(; in vr,(xSa^ abierunt. Uterque ex Nostro hauserit neque est cur audiamus Kiisterum et Meine,

Suidas

Atao)7ro(;. 2(X(jtiO(;

r\

SapStavd^;

EuYeiTO)v

Samiorum Rep.

init., et

in Ttco-

S^ Me(Tvi(Jt.Sptav6v elTtev

aXXoi, KoTuaea

I^pUYa-

EuYiTO)v

EuYio)v correx.

Cuper. Obs.
6

IV,

p. 56.

Meayi(x6ptav6v]

(jteaYi(ji.6ptav

cod. A.

MeaTr)(jt-

kium (ad Euphor. p. 77), qui Euphorionis nomen ap. Photium et Suidamreponijusserunt. iElianum Faneghgenter exscripsit Apostohus XI, 12. bulae ansam dederunt ossa bestiarum antediluvia-

Sptavo; V. E.D. etedd. anteKiisterum. Unus cod. Paris. Map(jLaptavdv, pro quo Hemsterhusius reponi
voluit'Ap(ji.opiavdv,collato
Tfe
(Jt-ev

Planude

init. Vit.

^Esopi

Yvo? I^

'A(Jt.optou tyj^;

narum, innuente Euphorione


vuv auTwv SeixvuaOat
(jt,eY(xXa

1. 1.,

qui oaTa

Tt xa\

yoikr\<; eTcixXviaiv.

affirmat. Cf.

Panofka,

ResSamior. p. 10. Ex Eugeone fortasse fluxerunt quae leguntur apud Herodian. 11. (xov. Xs^. p. 7, 9 'AXXi xai ^, vea v^
:

Thracem gente yEsopum praeEugeonem facit schol. Aristoph. Av. 471 et Heraclides in Samiorum Pol. TIv Se pa^To Y^voc,
ter
:

OpUYia^; xaT^Y^ "^^

\^^~

(*) Simonidi Amorgino, iambographo, tribuitur Sajxitov (ipxatoXoYta ( Suidas v. SifjijjLiat; 'PoSto; ubi v. interpreles ) ;

Suidas oe utto "IS^jlovo? tou yiXeu0epo)OY) xwcpou. Cf. tou 1. 1. : OixeTTiv 5^ y^^^*^^*^( Aiao)7rdv cpaai) S(xv6ou Au8ou' (xXXot, Ttvo(; 2)a(jt.iou 'IaS(jt.ovo?, ouTtdvSpd(;
vo(;

xai

r\

'PoSwTrt^; SouXv)

ri^i'

viv

eratpav

Yvo(jL'viriv

quibus verbis indicatur camen elegiacum res Samiorum describens , cui a Grammaticis archajologiae nomen a re inditum est, uti recle censent Panofka rcs Sam. p. 24 not. ; Welcker. Simonid. Amorg. Reliqq. p. 7; Osann. in Bfiein. Mus. 1843 p. 500, ubi conferri jubet Hal. Litt. Zeit. 1823 p. 788., Zeitschftf. Allertliumswiss. 18S6 p. 36G.

paaaav
YuvaTxa.

t6yV0(;, Xapa^oi; 6

(iSeX'^6<;

^arcpou^; eXa^e
ait
)

yEsopo p. 67

Quae Grauerti ( Bernhardy fuit opinio , Mear,(jtSptav6v

De
esse

eum

qui e terra versus meridiem sit^ originem duxerit, eam dudum , puto , auctor ipse rejecit.

[ANNALES SAMIORUM.]
1.

Eugeon patrem Homeri

dicit

Meletem.

In

Samo

feras fuisse tradunt, tant.ne vocis, ut

clamando

3.

rumperent terram. Appellabantur Neides, ut Eugeon narrat.

vEsopum Eugeon Mcsembrianum

dicit.

DEIOGHUS ET BION PROCO^NESII.


Deiochus,
roimesius
(*)

cpii

Pionysio

1.

1.

(v. p. i6)

Pro-

HEPI KYZlKOr.

Stephano Byzantio (fr. 8 ) est eatenus rectum esse videtur, qna(]y?icenus, quod tenusbonam vitae partem Cyzici Deiochum transeest. Proconnesuspostea inCyzicenoi,Msse probabile
dicitur,

RX LIBRO

PRIINIO.

rum potestate erat.


yo?,modo
Ar,io/oc.

Nomenmodo

scribitur ArjiXo-

Schol. Apoll. Rh. I, 1^9


(jTopa
(7u(i.7rXU(;at
toTc;

"AaXoi

cpaGi xal

Bs-

schoHon Apoll. Rh.

Huic favet praeter Dionysium I, 1^9, ubi omneslibri conspihabet

'ApYovauraK;
2.

Ariioyo^; 0= xat

'A{/.tptapaov.

rant; inreliquislociscodexParisinussepties(**) eodem redit, bis vero AiiXo/o<; (***); Aito/^o?, quod

Idem
^eivox;

I,

961

Argonautas Cyzicum appellentes


cpiXoTVjTi

scholia vulgata ubique tuentur

formam

ArjiXo^^oc;;

Cyzicus rex et Doliones

avTv^aavTei;... eu-

atque

sic

ptorum

etiam Stephanus Igitur quum auctoritate res dirimi vix possit, in fra1. 1.

scri-

apeaavTO. Ita Apollonius. ] \riiXoyoq toui; fj.v AoXtovaijouxovoptaCei, tov oe Ku^txov cpr|ai TuuOoaevov
TrjV

gmentis ubique servavi scripturam,


holia vulgata. lintone (F. H. p. 38i
et

quam praebent Quanquam formam Aviio/o? cum


)

Twv

cxpt(7TetiJV

yEveoLv ^EViffai.

Dolionum

non

Dindorfio

St.

Tlies.

V. E^yoiioiy ) et Westermanno ( ad Voss. H. p. 22 ) veriorem esse censeo (****). Idem nomen occurrit

meminit Deiochus, utpote populi Cyzicenis subjecti. V. Marquardt. Cjzicus u. sein Gchiet ( Berlin i836 p. 4^)

3.

inHomeri
!

II.

O, 3^1

idem apud Q. Smyrnaeum

Idem

Ij
,

966

"EvO'

01 y'

ExSaaiw

P()(ji.bv

OeVav

Posth. I, 529 pro corrupto Avii/Of; novissimus editor restituit. Scripsit Deiochus opus Hspt Ku^i-

'Attc^Xaiovi

Eicya|Jt.vot

T^<; vetO(; eTrt

Trapa Otva j 'Atto t^? IxSaaeojf; tyjV AoXtovtav, ArjiXoyo^; oe to lepbv oux
9r,c7iv

xou,

quorum liberprimus laudatur fragm.


praeter

8.

'ExSaatou

'ATrdXXc()vo<;

etvat,

czXX'

'laaovtou

Fragmenta

unum omnia

pertinent ad

'ATro^XXojvog. 2ojxpcxTV]<; Se

ev TaT(; 'ETrixXr^creci KuJ^i-

eam
lius

Cyzicenae historise partem, quae

cum Argofr.
/| ,

expeditione conjuncta
issentit i

est.

Apollo6, 7
;

xr,vou 'A7rc>XXo3VO(;

cpr,ffi

xaXetaOat.

Cf.

Marquardt.

1.

l.p. i3o.

Rhodius cum Deiocho consentit


,

3, 5, coll. 2.

Idem
Numi npoixovvYiTto; in Dionysio 1. 1. ed. Kriiger. o, nstanter Ilpox6vvr,cro;. Vide Marquardt. Cyzicus p. 18;
(*)

I,

976

KXeiTYi

xoicrtou To yevot;, [xiavTeox;,

-/^v

OuYaTTip Me'poTro;, llepKu^txot; Yy]U.ev, w<; ictto-

eckh. C, IiautarumInscr.. l,
(**)

p. 18.

xai *Ecpopo<;. peT ArjiXoyo?


Cf. Valer. Fl. III,

1, 966. 976. 989. 1061. 1065. 1065. II, 98.

10; Conon 41;

Parthcnius

(***) I, 987. 1037,

Erot. 26. Aliam traditionem sequitur Euphorio,


sec.

Schneidewin. in Zeitschftf. Alterthumsiv. 1843, 918 (uti disco ex Creuzero Hist. Kunst p. 31) apud Dionysiiim Ar,iXoxov legendum , atque hunc Proconnesiura logographum dislinguendum esse ab juniore Deiocho Cyziccno opinalur. Quod vix cuiquam persuaserit.
(****)
.

quam Cyzicus moritur [j!.eXXc)Yau.o<;, n^c Clit; sponsus est, sed Larissae Piasi filiae. Vide Parthen.
1.

1.

et schol. Apoll. I,

nekio ad Euphor. p. 60
quardt. p.
/i-

io63 emendatum a Meicoll. p. 180 ). Cf. Mar(

5.

Idem

I,

987

XuTb^;

Xt{jir;v

ev Ku^ixo) outo>

xa-

Xouu.evo<;. 'ETre/eiprjcrav

yap

ot

rieXao-YOi

/waat auTov,

DE CYZICO.
E LIRRO PRIMO.
1.
Alii

Deiochus fanum (quod in Dolioniaui appellenlos ArfronauttB dedicarunt) non Apollinis Echasii, sed Apollini.s ]a>;onii
fuisse tradit.

Thestorem

Deiochus etiam Amphiaraum


2.

cum ArgoChte, Meropis


duxit Cyzicus,
filia
,

4.

nautis navigasse aiunt.

Percosii genere, vatis; eain nxoreu]

uti

tradnnt Deiochnset Epliorns.


5.

Deiochus Doliones nonnominat, Cyzicum vero ait, de j;onere principum edoctum , hospitio Argonautas excepisse.
FHAGMEiSTA HIST. GB. VOL. H.

XuTo;

Xt[).r,v,

aggpsfus portus,M\ Cyzicnni. Hniu IVlas-i

!S
(0(;

DEIOCHUS PROCONINESJLS.
'^/ai

Ar,

Aoy

0(;,

xaxa

t/jioc,

xb

Trpbi; tou<;

scraa-

'

Xot^,
UTTO

ucp'

wv

|^0^XrjVXO. OuTOc; Ss (sc. 'ATroXXtovio^;)


cpr,(7i

rant, nescii rursus appulerunt. Doliones hosles adessc rati ex gente Macronum latrociniis dedita,

-wv FviYfvwv

Id.

989

jTrjYE^^^s?*

xs/wcOai auTOv, TrotrjXixwc;. elvai ArjiXoy(^0(; sxTaXou^


'^*^^''

manum cum
io37
:

iis

conserunt. Cadunt multi, inter eos

rexCyzicus. Ita Apollonius.


Hepl

Ad haec

schol. vet. I,

tpriaiv Y/ip'^Y'*^'^P"'*

^^

Y''1T-^^''*^

^^- 'AtioX-

SoxoovTac; Xwvioi;) cpriai ToTt; 'ApYOvauTai<; ETriSouXeuaai,


Xv;aT3((; eivai.

Tyi<;

[xa/vi? xai A'/)iXo//Jc laTopei.


ir^c,

Hepi

5^

t-^<;

Tou Ku^ixou xa\ di/atpeaEox;


:

oXti^; [i-iyr^c,

ou

aua-

Cf. V.
"llpaf;

996

MuOixl;)'; ^rjalv

6 'AttoXXwvioc;

uTrb

^HpaxXei TETpacpOat xou^; Y'(Y(t^s.lc,. '0 auGog aTTO tou Neueaiou Xsovto^; auTOu? y^"*'^?* H oXulcp'

II

fr. io4) (Ji.v Y^p tou(; AoXiova^;, HeXaaYOug ovTa^;, xai e/0ptoow(; otaxetu.vou(; 7rpb<; TOU(; T7]v 0aaaXiav xai MaYvr,aiav xaTOtxouvTa^; Sta
cpcijveTTat. "Ecpopot;
( ,

YVW(7T0(;S ev

toT^;

\\t^\

KuCtxou
:

XrjaTai; auToix; Xsysi-

Tb aTreXaaO^vai
Ypacpet Iv

utc"'

auTwv, iTciOEaOai

auToT^; vuxTOjp,

Codex
Xeuaai oe

Parisin. FriYSvee^;

Toutou?

Aiio/oc;
,

]xh

Tr, vcxTr].

'HxoXouOr,xe Ss 'ATroXXwvto^; Ar) t-

(-)eaaaXouc eTvai
xoic,

cpriat YYa<rfpo/,^^P''^

(sic)

ETctSou-

Xo'/o).

'ApYQvauTaic;

StaTO vojxtaat

Xr,aTa(; ivat,

Quae hunc in
risin.
:

modum

corrupit schol. cod. Pa-

lloXuY^^^~<^ "^^ ^^ Tot^nept Ku^ixou Xr,aTa? cpriaiv auTOu; 5lvai. '0 5i jxuOo(; dTCQ tou NeuLeaiou XeovTOi;
auTouc; Y^^^^j "^^^
cpr,aiv.

HEpiT^f; (xvatpaW(;Twv AoXio'vo)v Siacpo)ViTat. AtiXo/^o^ [jt.v Yotp cprjat tou<; AoXiova^;, H^XaaYOu^; ovfjtiaouvTac; tou<; Tr,v
,

^^ "Hpa(;

ecp'

'HpaxXEt TSTpotcpOai

Tag xai

oixouvTa^;
]

Sta Tb aTueXaaOrivai

0aaaXiav xai MaYvr,atav uir' auTwv ex t^? 0a-

XuTbi; XiiXTQv

Hoc

ei

nomen dederunt opera

aaXia<;, eTttOeaOat vuxT0)p TOtg ""ApYOvauTat^.

sula, qujie oslio

Pelasgica propepox^tum olim exstructaet in peninportus praetenditur. Rudera etiam-

num

supersuut. Vide Sestini Lettere odeporicJie

Dohones , hujus tractus populus antiquissimus, a Pelasgis e Thessalia advenis subacti iisque tributarii erant. Quare Deiochus ( fr. 2 ) rationem eorum

{Llvorno i^SS), tom. I, p. 19; Marquardt. p. 14 et /j/j. Pelasgos intellige Thessalicos, qui ab

Cyzicenam regionem migraverant, ibique urbem Cyzicum condiderant. Cf. Miiller. Mr/z. p. 243. 2^4 5. 287. Horum pars, eaaaXoi lyyti^oyoiGxo^s.:, ) veteris injuriae a Thes, (

yEolidis patria pulsi in

non habuit. Apollonhis igitur si Pelasgos Cyzicenos Dohones dicit agit poetam. Ac verisimile est ex Apollonio nomen transiisse in schoHon, non ex Ephoro, quem itaque hoc certe loco acrisiae crimine Hberaverim. Ceterum cf. Miiller. Min. Excurs.
,

I.

Marquardt. p. 42.
fr.

Cum Ephoro

cf^ Callislhc-

salis,

iEoli prosapia

sibi illatae
,

memores

et ra-

nes

43.

pinas
sunt.

eorum metuentes portum obstruere

moliti

Ceterum confer fabulam simillimam ap. Stephan. Byz v. BeaStxoi; ex Agathocle Hepi Ku^txou
if,

).

'EY/ipoY'^'^*^P^'^

^^^

"^^^

"^^^^

/eipwv Y^v.

aTpt^o[i.vot

xai

Trj

YaaTpi

7ropt!^ovT(;.

A^YOVTat 0 xai

Idem 1,1061 Tou quo Cyzici sepulcrum


:

Se
)

Ae

i
(j.

o) v

Tt e

in t

(jtefxvrjTat Ariio'Xo/0(;, Trepi

YaaTpd/eipe^;,

Hesjch. Plura

v. in Steph. Thes.

Tou

Tczcpou

KuJ^ixou 6 auTO^;. Cf.

Marquardt. p. i35.

'EY/etpiYo^^^^^P-

De Polygnoto sive Poljgnosto Ku^ixou scripsisse dicitur, aliuVide


Ne|j.eaiou XeovTO<;
]

qui item Hepi

non
fr.

constat.

Ideml, io63
uTib
Xu7r'/i<;

Hepi

KXtT7i<;

cpriai

Arito'Xo/0(;

conf.

Herodori
6.

10. 45.

T^XeuT^aat.

Ideml, io65: EudvOri<; (NedvOr,<;?) Si xai Avji\oyoc, taTopouatv OTt dTrriYi"'^" ^ KXiTri,xai oti ^ ex

Argonautae Cyzico avecti noctu ad oram Dolionum ,

mox orta tempestate quam modo reliqueodium


in

Toiv Saxpuo)v TauTri^; xpv^vri v KuJ^ixto iyivezo xXriOeTaa


Itti

Ttp 6vc)[j.aTi auTri<;KXet'Tri.

struere aggressi sunt, ut Deiochus refert , propter Thessalos, qui Tliessalia eos ejecerant.

tradit libro nono.


secutiis est.

Contra Apollonius Deiochi narratlonem


7.

Deiochus (Pelasgos
appeliat) Thessalos

illos, (luos

ApoUonius poetice yriYSvet^;


i.
(?.

eYxetpoYdiTTopai:,
,

qui manihus

Campi

pratensis

meminit Deiochus. Idem de sepulcro


.8.

propriis victum sibi parant

dicit.

Cyzici exponit.

6.

Deiocluis (luoque narrat. Verum de Cyzici inU^rfectione et de toto isto prd^lio non convenit inter scriilla

De pugna

Cliten

pne

mo^rore

vitam
et

liniisse

auctor esl Deio-

chus.

plores.
in

Thessalia^ et Magnesiae incola?

piilsi

Etenim Ephorus Doliones Pelasgos, qui hosl.ili erant animo , propterea quod ah iis oltm fuerant, noctu eos ex insidiis aggressos esse

Euanthes (NeanthesP)
se narrant,

Deioclius Clitcn strangulasse


Cy/.ici

atqucex lacrimis Clitos fontem esse, qui de nomine ejns appelletur.

orlum

BION PROCONNESIUS.

19

t.,...,.1

toliit.

dixerit solemni

cx quo potantes Cyzicifons cupklims vocatur, Mucianus credit. Isidorus Origg. amorem
6
:

nuina fucrint
guit
est,

isti

confusione pro Aepiw. INiun grBionis libri , dnbitatum esse ar-

vox
I

XHI,

deponere Feneris i3, 3 Cyzicifons amorem


:

cfe'p6Tat.

Ceterum Bion Proconncsius

is

quem Clemens (Strom.


)

VI, p. 267, conf. su-

I^KMarqiiardt.

p. i4-

pra p.

Amelesagorae scripta expilasse atquc

Cadmi

libros in

Unum

habeo locum

compendium redegisse dicit. quem ex nostri Bionis opere


,

^ldem II,
pTijAevov
(

98

'AttoXXwvioc;

(jlsv

Ifxcpaivei

w;

avYi-

petitum esse puto.

fr.

i3

xov "A^JLUXOV 'E7rtx,ap[A0? II xai TleiaavSpo? OTi ISTjffev aurov 6 noXuSsuxri?. Aviicpaffiv

>o)^o<;

Ss ev

Trpwxwuept Ku^ixou xa-raTruxTsuQYivai cprj-

Plutarch. Thes.

c.

26

Philochorus una

cum

civ auTOv UTTO IloXuSeuxou;.

EX LIBRO INCERTO.
10.

Hercule Theseum contra Amazonas navigasse narrat. Plurimi vero, utiPherecydcs, Hellanicus (fr.
76),
(sxoko^J

Herodorus,

ucTTepov cpaaiv

'HpaxXeoug

\^\6~

TrXeuaai tov 0r,<Jea, xai Tr,v

'Aaa!^o'va Xa^eiv

Stephan.B.
TtSa,

: tyiv IIpoTrovAaiJt^Laxo;, TcoAt? aTTO Aa{Ji<J/axrj; imyoi^ioiq tivo<; xopr]?- eaTi Se

xaxa

ai/tJt,aXoiTOV,

TTiOavwTepa XeyovTe;;. Btoiv oe... xat Tauoi/ec6ai XaSovTa cpuaet yao ouTe '^uyetv tov Sr^Gsy. cptXavSpou<;,

TTiv

uapaxpoucrcxfjLevov
Ta<; 'A{J!.a5^o'va?

Pwxaeojv
YOiJLevy)
,

XTiff(ji,a,

iraXat IltTuoucra

IltTuouacra

Xe-

ouaag

w? AyitXop;

6 KuOxvivo'?. Cf.

Cliaron.

fr. 6;

ubi Argonautae anteApollonius Rhod. I, 933, quam Cyzicum pervenerint (v. 936), ^aOeVjV IltTueiav

cxXX^ xai ^evta 7rpo(jSaX()VTa t5] y^wpot , Ss TTjv xotjti^ouaav eaSYjvai jrapaxaXeiv
(jtScxff7]<;

7re'[jtTreiv
eic;

tov

to ttXoTov

oe, avaySrjvat,

Nescio quo nomine haec


scripsit,

praeternavigasse

dicuntur

(v.

schol.

ad

Bioni Solensi, qui Ai6t07rixa


Vossiusl.

tribuerit

h.

Plinius V, 32 , 4 ; Orphic. Argonaut. p. 488; orhiger. Jlt. Geogr. II, p. i3o sq. Deiochi nomen pro Daimachi ap. Euseb. P. E.
l)
;

p. 409.

(^).

p.

F. H. p. 38i Kriig.

464 Colon. reponendum sine idonea causa. V. quae ; diximus de Ephoro in Fragm. Hist. tom. I, p.

esse putavit

Clinton.

Athcnaeus
sec.

II,

p. 45,

"Eari oe

/)

xpr^yr^

quam
,

Theopompum vino miscuit Midas Silenum cap) ,

turus
"Ivva

w<;

cpr,cri

Bt'o)v,

xaXoujjtsviri.

[jLetT/)

Matooiv xat Hatovoiv

Haec ad Proconnesium refert

BION PROCONNESIUS.
Proconnesium de quo ^^proconnesio jungamus ^Hbc Diogenes Laert. IV, 58 reyo^vaji Ss Btwve? 5e'xa' irpwTOc;, 5 <t>epxuQei tw 2upt'w tyuvaxtjLaffa<; ,
, :

Schweighaeuser. in Indice ad Athen. v. Bto)v. Dubia res est. Laudat Athenaeus Bionem Borystheniten (p. 162, D; 4^1, E, F), et Solensen auctorem De Mida iEthiopicon, de quo suo dicemus loco.

Thracias rege v. Conon. Narrat. c, i Cum Mida rege etiam fons iste ex Thracia migravit in Phry.

o& cpe^peTai jBtSXia Suo

effTt

Se

IIpoxovvT^atoi;. 2upt'w

giam. V. not. Schweigh. ad h.

1.

9.
leiochus libro primo de Cyzico devictum esse tradit.
:

L
Amycum
pugilatu a Pol-

Bion narrat Theseum

Amazonem
,

abduxisse dolo circuuipropter indolem suain fugisse Theseum ad

ventam.

Nempe Amazones quum

^^pLampsacns urbs ad Propontidem sita, nomen liabet a I^Bkrapsace indigena quadam puella. Condita est a Pliocen,
I

E LIBRO INCERTO.
10.

virorum amantissimaB essent, minime

terram earum appellentem , immo munera ei misisse iiospitalia. Hunc vero Amazonem, quae ferebat ea, invitasse
ut in
visse. (2).

navem

ingrederetur ; dein,

quum

ingressa esset, sol-

slbns, olimque Pityusa nomlnabatur, uti atictor est Deio-

dius Cvxicenus.

Inna appellatur, M.Tdorum et PaH)num,


iste

Fons

situsque est

Inter

terras

EUDEMUS PARIUS. DEMOCLES PYGELENSI J AMELESAGORAS CHALCEDONIUS.


Eudeminn Parium ex uno novimus Dionysio Apud Clemcntem Strom. VI, p.267 (v.p. i6). memoratur Eudemus Naxiiis, quem historiam edi].].

DEMOCLES PYGELENSIS.

Quartus
est

disseait,sedeamexMelesagoratranscripsisse. Porro vel ijynoratur liujus aetas vel idem est atque Eude,

cen.set)

Democles

eorum quos Dionysius HaL L 1. 6 tuYsXeu?, ut quidem


;

rc

in

musParius. Milii quidemidem videtur


cinitas loci fecerit, ut alii

nempe

vi-

est <I>uYaXu<;.

omnibusDionysii codicibus lcgitur sed vera lectio Nam de prima quidem syllaba dis<l>UYaXia malunt, uf 5, alii (I>tYaXia, ut Rhianus in Mesteste,
alii alii

Naxium,

alii

Parium vo-

crepant scriptores, quia

H?ec Vossius (Hist. Gr. p. 44o) recte, uti videtur. Verba Clementis lisec sunt MeXsaayopou
carent,

Polyb. IV, 3,
seniacis

Stephano

item

cJ^iyaXia

ut est

Asovuvo? xai VJihr^u.o<:,h Na^ioq yap ropyiac Miror Gorgiam historicum , atque eoot iffTOpixot.
zY.\vhs.

dem jurc etiam Eudemum rerum scriptoribus accenseri suspicans nescio an Euov][jt,0(; , nomen frequentissimum, corruptum sitex Luv^vw , Pario sophistaj Socratis, ut nonnulli dicebant, magistro. quid historici argumenti Euenus, Phihsti

apud eundem Stcphanum, ahi a^iyaXia, ut est apud Athen. XI, p. /,65, D; /,79, C. Sed t.imen de secunda vocali omnes conspir.mt. Hsec Vossius De Hist. gr. p. 11 ed. Westrm. ), cujus decreto viri docti acquieverunt. Sed mirum est inter lonicos
(

Num

nasceritishistoriographiae scriptores repente exsurgere virum e media oriundum Arcadia. Accedit

historici, ut

pserit,
iifenio

quibusdam placuit, praeceptor, scridicere non habeo, neque tamen res ab in:

sophistarum abhorret. Clem. Al. Strom.L L Ta^^HatoSou


i5ia

u.ETriXXa;av

eii;

quod de rebus loniae Democles scripsit uti colhgis ex unico, quod superest, fragmento. Igitur si quid mutandum, scripserim HuysXsu^; (v. Xenopli. HelL I, 2,2; Theopomp. fr. 62; Strabo XIV,
,

re^ov Xo'yov xai w?


'AxoufftXao?.
Hist. p.

l^r^vEyxav

Euijt,7]Xo'<;

te xai

p.

Ad
:

quae Westermannus ( in Voss. Hoc loco aut de alio Eumelo cogi-

Eua7)Xo<; in Eu5y]ixo<; mutandum est. Non credo imo ex nostro loco et ex verbis Pauxai ettyi XeYSxat TiOtr)sanise II, 1,1: Eu[j,rjXo(;..

tandum, aut
:

o<;

(jat, cprjCiv Iv

Tyj

KoptvGta auYYpa^spv)

st Sv]

Eu(X'4Xou

Y*

/)

auYYpa^"^) 'Ecpupav xtX., patet

prosarium opus

HuYsXa oppidum ab aliis mimis ionice sed decentius nominatur cl>uYXa. Vid.. ScyLix p. 221 ed. Claus., MeLi I, 17, 2 et Plinius IL N. V, 29, 3i, ubi haec In oraquce Trogilia appellatur, Ge.ssus anmis. Regio omnihus lonibus sacra, et ideo Panionia appellata. Juxta a fugitivis couditum ( utinomen indicio est et Ma) Phjgela fuit
:

639; Stephan. Byz cessarium est. Narn

s.

v.).

Sed ne hoc cjuidem nc-

sub Eumeli nomine circumlatum esse, uti recte statuit MarkscheffeL in Hesiodi etc. fragm. p.

rathesium oppidum. Strabo

223 sqq. Reliquias hujus operis vide ap. eundem p. 397 sqq. (*)

I,

p.

58

Mi(ji.vrjffXTat l\

A7i[j.viTpto<;

<>

Iix7]']/io?) 7rpb<;

TauTa

tcov utto Ari[j(.oxXou<; 'Xeyo^ivMv,


fj,v

0t(7[j.ou?

Ttva; ii^ydXovq, tou<;

(*)

Varias hlstoriolas ex

Eudemo

nescio

.Elianus in Hlstoria Animalium, ut III, 21 , que ursam mirificc ulciscentibus ob catulorum caedem

quo narrat de leone Ie*na;

YVO(Xvou<;

xai
(ov

'lo)viav

fJi./pt

ttJ^

TraXat 7rpt AuSiav TpwaSo? tOTO-

pouvxo<;,

u'4>'

xat xw(j,at xaTETxoOrjffav xat ^itcuXoc;


tyjv

xaTEaTpacpv^

xaTa

TavTaXou

de supplicio quod pullus sumseritde equisone, 45 de leone ul(juia equam iniisset; et eiusdem libri cap. ciscente canis contubernalis sui caedem ab ursa patratam, et
ilem IV
,

8,

**
Xtfxvat EYtvovTO,
T/]v

^a-jiX^iav xai il IXoiv


eTCfixXuffe

SETpotav

xuf^a.

cap. 43deferis Libycis

undecimam quamque pneda; partem

relinquentibus intactam ; et c. 56 de vitulo marino , qui ainore exarsit spongias piscantis; et V, 7 de simia a summ.e arboris ramo (iopcndente atque ita se tuente adversus
feles
:i9).

detur Creuzerus in HisL Knnst, p. 274, ed. 1 845, ubi de Eudemo Pario babct baec Fragmente sehr viele, aber zum Tbeil dem Eudernus von Naxos angeboe.rig, und dann wobl
:

(AddelII,20etApostol. V,9(). IX, 27. XII, 9. XX, Voss. p. 440 ed. Westerm. Qu.-e omnia lluxerint ex

zu unterscbeiden vom Peripatetiker Eudemus der sebr oft , angelubrt wird. Peripatelicum Rbodiiim, qui pbysica , matliematlca et astrologlca scripsit , cnm Nostro haud facile confundere licd. De reliquis Eudemisrbetoribus, medicis, aliis, qui a nobis prorsus alieni sunt, vide in Bibl. Gr.

opere Jilianci simili. Certe a Noslro bistorico aliena esse <iubitari vix potest. Quaftquam ad hunc ista retulisse vi1.

Fabricium

Mcraorat Demetrius Scepsius ea quje a Dcmocle narraniur, terrje nimirum quosdam ingentes motus, qui olim in

Lydia fuerunt et lonia usque ad Troadem , quibus et pagl sunt absorpti et Sipylus eversa regnanle Tantalo et e\ pa,

ludibus lacus magni facti, ** Trojam({uo flnclus inunda^it.

AMKLESAGORAS CHALCEDOMUS.
Kx
e<jdein Deniocle
fluxerit liistoriuneula
]).

21
,

tle
:

doro

(fr. 2

),

Maximo Tyrio
])atvia

Pygeloruni originibus ap. Strabon. XIV,

6^9

Major etiam de
varietas.

nuysXa
(

7:0X1/ viov,

ispov t/o^
I,

'ApTEy.iooq IMouvuyia^;
iopuij.a 'AYaa;a.vovO(;,

Nam

Clcmenti, Hesychio. Amelesagorai sentcntiarum Dionysio audit Chalcedonius ; Anti

cf.

Miiller.

Dor.

p. 38 1

),

gono

est 6 'AOv]vaTo<; 6 ttjv 'ATOioa (7uyYYP*?^''?

eun)

oixouaevov UTTO
voLO Tiva? xat

[/.spoui;

twv Ixeivou

Xawv

TroyaXYsaf;

demdeniqine, ut puto, Maximus Tyr.


his designat verbis
:

(Diss. 2"i

S' utco YeviaOai xai xXv^Oyjvai xauivovTa^; TOu TraOviijLaTO^; xaTarxeTvai xai TUy^eTv oixeiou touSe tou

'EYtveTO xat avr.p 'AOvivriffiv

'EXsucy
xai

ivio<; ovoijia MeXrjcraYdpac;* o6to<; ou 'zifyr^i

Suidas et Ktym. M, v. nuY^^^c. Porro Pygelensem auctorcm tangere videtur Demetrius Scepsius , antiquorum librorum scrutalor,
6vo'ij!.aTO(;TovToxov. Cf.

[jiaOwv, aXX' ex vutj!.cpwv xaTO/o<; Oetot jxotpa, aocpbi; rjv


[jt.avTtxb(;,

w;

6 'AOr|Vatojv XoYOt;.

Quibus
(

iiisi-

stensaliquis

nomenhominis
Maximus

ap. Strab. XII, p. 55

Ta;

'Aiji.a(^dva<;

(jisTa^u

Ilpi7^vrj(;

cpXuapsiv (^rjaiv
isti

lIuY^^a XYOVTa<; xat MaYV7iaia<; xai 6 A>]tx7^Tpto<;. Nam suae quis-rrepi

Toui;

'Ecpsjou

Amelesagorae
indolis viros

QrkKc,^njmphis ,

MeXiaffaYdpa^; v. St. Thes. s. v. ) fuisse


1. I.

jxeX((7-

suspicetur.]

adjungit ejusdem

scriptores sedes Amazonum vindicare studebant, uti constat de Ephoro et de

que patriae lonici

Epimenidem Cretensem et Proconnesium Aristeam. Posteriorem Dionysius Hal. (Jud, de Thuc. c. 23) cum Cadmo Milesio com])onif,
adulterina

ipso Demetrio.
(..)

dicens oj^era quoe sub noininibus eo-

rum
.

Huc iiertinent theogonioe ab Aristea et Abari soluta oratione scri])t* , et, qiuc
circumferrentur.
:

AthenaeusIV, p. 17/1, TWV <I>0lVlXO,>V ^YPOI UTTO

aTTO

'Ovoaa^ovTai os 01 auXot TWV TTSpt AOOJVIV OpTQ-

Ej)imenidi affingebantur, tractatus Hept

/pr,(7ui.o)v,

Tov Y^p "Aowvtv FtYYP'^'*' xaXeTTS uaeTc; ot <I>otvi;,

MuT-cT^pia TTEpi Ouaiwv, hber Hepi t^(; ev Kpv^Trj TroXtTetac nova dialecto Attica exaratus, et si qua sunt
(*). Oj)us sbnile illius, quod Hepi Ouatwv erat sacerdotis Cretensis , ad Amelesagoram auctorem

wt; iffTopsT AritJt.oxXior,c.

alia

Hujus Democlidae apud neminem aUuin inenmcm factam esse reperio nisi fortasse idem sit miocles Phigalensis... Nam idem essenomen du
;

relatum esse censeo. Nam fragmentum primum est de cista mystica Erichthonii (de qua etiam Andron
in suo Hepi Oucriwv libro dixerat) ; reliqua duo s])ectant fabulas Attico-Cretenses cum Apollinis cultu

ici

;das

sub forina, Democles et Democlides facile exemplo Timoclis et Timoclidis oratoris, de

10 V.

Ruhnken.

Hist. crit. or. p.

ii6ed.Rei.sk,
in Arju.oxXToai

arcte conjunctas.

Atque

solas Atticas fabulas et re,

57 ed. Frotscher) et Hesych


)\[.

ligiones eo opere tractatas esse

titulus indicat

Suidse AriaoxXetSa!;. SchweigHjEuser. Democles, nescio qui, laudatur in indice auctor.

cum

quem ex

sui saeculi ingenio ])dnit

Antigonus.

^linii lib.

XII etXXXV.

Alius est Democles

letor,
ris.

Plutarch.

Theophrasti disc, adversarius DeraochaX Orat. p. 842, D; Timaeus fr. i4o,

Porro constat de itineribus sacerdotum Aristeae, Num hinc explicandus ChalctWo/w^' Amelesagoras? Chalcedon coloniaeratMcEpimenidis, aliorum.

ubi Democlides dicilur, sicuLi ap. Dionys. Din.

garensium (01. 26), quos Cereris ct Apollinis cultu Atticis simillimos fuisse scimus (Cf. Miiller. Dor. I,
\).

lom. V, p. 669, i3; idem est


i.

cum

archonte 01.

23o, 321

II,

j).

169, 2

).

Eo

igitur vates no-

loG, Bcredsk. 54, n. citaturap. Cominentat. Horatii p. iS^ed. Cruquius 161 1. AliosDemocles ad nos nihil pertinentes V. in Steph. Thes. s. v.

V.

Ruhnk.

1. 1.

Westermann. Gesch.d. Gr. 3i. Democles philosophus

ster se contulerit, sicuti


steas.

Metapontum migravit Ari-

Incertahaec, nec certius aliquid de temporibus Amelesagorse statuere licet. Vetustissimis hi-

storicis antiquiorem habitum esse colligas ex Clemente Alexandrino, qui ita in Strom. VI, 2, 112 Klotz. j). 267 (tom.III, p. MXr,(7aYdpou Y^p
:

CxXi|/

FopYia^; 6 AeovtTvoi; xal

Eil;S7^ijt.0(;

N(x;tO(;

o\

AMELESAGORAS CHALCEDONIUS.
Postremus inter scriptores, quiante bellum Peloponnesiacum floruerint, a Dionysio 1. 1. ponitur 'AaeXviaaYdpac;. Eadem nominis forma est apud An-

i(7Toptxoi,
Tdt

xat

711 TOUTOt<; 6

Hpoxovvr^diOi; Btojv, S^xai

'A|jicptXoy(^d<;

KaSfjLOu Tou TtaXatou ijt.TYpacpV xe^JaXatouaevo^; , Te xai xal 'Ava^itji.vr,<;xai 'EX'ApiciT0xX9j(;

(*)

Ejusmodi opera orta esse ex carminibusepicis, quju

tigonum Carystium(

fr.

et

scholiastam Euri-

pidis (fr. 2 ); contra MeXrjaaYdpa^; dicitur


(2.)

Apollo-

rebus geographicis et niytholosicis referta mox in pro.sani orationem dissoluta sint, probabiliter statuit Bode. Hist. poes. Gr. tom. I, p. 478, 2, coll. Ulrici Hist. poes. Cr. tom. I, p. 456, 19.

Adonim vos Phoenices Gingrin


clides
(

vocatis, ui tradit Denio-

a PJKenicibus ghiori a tlirenis sive lamentationibus, luibus Adonidis inleritum deflont. Kani
til>ia!

Nominantur

Democlfsi').

22
'XoLVix.oi;

AMELESAGORAS CHALCEDOINIUS.
fide quie

patrumineptiis, judicat Siebehs. adPhilochor. p. 7 not., neque dubiaesse res potest, modo conferas quaede ahorum

De

xal 'ExaTaioi; xal 'AvSpoTtojv xal <I>iX^/opo(;. recte habeuda sit his

'AYpauAw xai HavSpo^ffw xai "EpOY], xai


dvoiYsiv Tr)v xtaTr)v, swt; av auT-^
elg

iTriToi^ai ]^\

eXO-/). 'AcptxofxevrjV
Tr)(;

It

HeXXr^vrjV cpspeiv opog

iva

epuijLa Trpb

dxpoird-

Xeoji; Trotr^av)

Tocf;

8i

Ke'xpo7ro<;

OuYaTepaq

toc^;

5uo,

auctorum ab eodem Clemente in medium Ceterum opus quod Antigonus vi])roferuntur.


iijrtis

AYpauXov xai ndvSpo(7ov,

Tr)v xtffTr^v

dvoT^ai xai iSeTv


cpe-

dit,non

ita

multum

ante Ptolemsei Philadelphi et

8pdxovTa<; Suo Trep tov 'Ept/_Odvtov t^ oi 'AOr)va pouar) TO opo?, 6 vuv xaXsTTat AuxaSrjTTCx;,
cfkrjfjtv

xoptoviqv

Euergetae tempora in lucem editum esse mihi per-

d7ravTr,<jai

xai

eiTrsTv OTt

'EptyOdvio^; ev cpavepoi,
Tr,

suasumest. Chnton. F. H. tom.

III, p.

igg(Sup-

TrjV 0 dxouoracrav

^t-jiat

to opo? OTrou vuv laTt,


eiTreTv,
oj(;

os

plement

Amelesagoram Atheniensem , Althidis auctorem quem recte etiam apud Apollodorum agnoscit fr. x Clidemo juniorem fuisse suspicatur, quia scilicet Clidemus eorum qui Atto

part II

xopoWj t\k
ou
^i]xxc,

Ty)v

xaxaYYAiav

t\c,

dxpoTCoXiv

auTV) eaTat dcptxeaOai.

De eadem re
<I)iXt7r7rov

thides scripserunt
citur.

ap/aioxaTO^; esse Pausaniae diest,

De

dixisse Andronem Iv t^ S' twv Trpbc Ouaiwv liquetex Apollonii Hist.Mir. c. 8. coinice nunquam in acropoHn volante cf.

Vera haud dubie sententia

debiH nititur

quanquam argumento, quum 'At9i<;, hbrorum


VideFragm. Histor.tom.
I,

^Elian. V, 3 interpr.

etPhnius H. N. lo, la.Derehquis ad ApoUodoi'. III, i4, 6.

c.

titulus, pateatlatissime.

p.LXXXK
ATei2.
I.

tavit

Apollodor. III, 12, 3, 12 iEsculapius resuscirXauxov tov Mtvwo^;, W(; MeXr^aaYdpa^; Xe'Yet.
:

Eadem
'A

scliol.

Eur. Alc.

i,

ubi scriptoris nomenest


libri

[jt.eXr,aaYdpa(;.

Apollodori

Mvr,aaYdpa(;

et

Antigonas

Hist.

Mir.

c.

12

Mvv)atYo'pa(;;correxit
:

Heyne.
3.

'A

(AeXiQdaYopai; l\ h
cp-jqtri

'AOyivaTot; 6 ttiv

'ATGioa cuyYSYpoffox; ou

xoptovrjV

TrpoatTTTacS^i Trpo? Trjv dxpo^TroXiv, ouS' s/^oi av EtTTstv 'ATTOoiScoai Zz Tr)v atTtav [xuGixwg* ewpaxox; o-jSeii;.
cpr,ai

Y^^P 'H'.pai<yTw

ooGstavi^;

t-^(;

'AGyjvSi;

GUYxaTa-

xXtOsTo-av auTVjv dcpavKjOyivat, tov ^\ ''HcpaiffTov et? Y^iv TrecdvTa TCpocsffOai to ffTTspfxa, ttjV Ss y^^ auTw uffTSpov dvaSouvat 'Ept/^Odvcov, 6v Tpscpeiv Tr,v 'AOifivav xat eii;
xtorTTjV

Hesych. eTr^EupuYUT^ dYOJv] MeXrjaaYopa^; Tbv 'AvSpdYCtov EupuYurjV eip^aOat cpr,at tov Mivojoc,, lcp* to Tov dYtova TtOeaOat e^riTdcptov 'AOy)vr)atv Ivto) Kepapetxw. Kai 'Haio5o<;
Yur,<;
S' eTi

fr.
(

87 ed. Didot.
iepda)v.

EupuCreuzer.

xoupo^;

'AOrjvaiojv

v.

xaOeip^ai xai TrapaOeffOat

Symholih, tom. IV, p. 120.

Tai<;

KexpoTTO?

TraiffiVy

ATTHIS.

duas, Agraulum et Pandrosum, cislam aperuisse duosque


eonspexisse serpentes, spiris suis Erichthoniuminvolventes. Minerva3 autem asportanti montem , qui Lycabettus nune

Ainelesagoras Atheiiiensis,. Atthidis auctor, nunquani eoriiicem dlcit in acropolin advolare , neque quenquam hoc se
viillsse

in aperto esse.

vocatur, cornicem ohviam factam nuntiasse Erichthonium Quo audito Minervara montem quo loco

posse contendere.

Cawsam

rei affert

ex fabulis
,

peti-

tain.

Dicit eniin Minervani Vulcano^ datata


ille

quum

con-

nunc est abjecisse, cornici autem propter infaustum istum nunlium edixisse , He unquam in acropolin venire liceret.
2.

cunibere
esse,

cuni ea vellet

repente e conspeclu sublatam

Vulcanum verohuinuni prolapsumsemen emisisse, terlamqueposteaedidisseErichthonium, Hunc educaturam Minervam ('ista; inclusum tradidisse Cecropis liliabus, Agraulo
Pandrosoet Hersae, jussissequene cistam aperirent, usque dinn ipsa esset reversa. Dein quum abiisset, ut
et

Glaucum Minois fiHum


uti tradit Melesagoras.

Jisculapius in vitam revocavit,

3.

montem,

Melesagoras Androgeon, Minois filium, Eurygyen vocatuiu esse ait, in cujus honorem ludi funebres Athenis celebrarentur ia Ceramico.

<|iii

[nopngn.unlum acropoli

esset

afferret

Cecropias

filias

GLAUCUS

RIIEGINUS.

DEMOCRITUS ABDEUITA.

Glaucus 6 'l?'/\fivoq (fr. 5 ), 6 kl 'IxaAia^; ( (v. -a), Democriti sequalis vel suppar ( fr. 5 ), auctor auytwv ap/aiwv irotrjTwv xai [xouYpau.jj.a-co? xivoq llspi 2 ), vel 'AvaYpacfv;? uTrsp xwv ap/atwv aixwv
,

statuas

Rhegio Glaucum Athenas profectum

inter

magistros fuisse Antiphontis, in cujus usum hbcllum suum De poetis atque musicis conscripserit.

(fr.

Nec diversus

fortasse

ab eo

est

G/micon,

quem

quod opus nomiulli ab Antiphonte Rhanmusioconipositumesse putabant.Phitarch. Vit. X.


TTOiriTcov,

Or.

I,

19,

p,-

833,

NotAiCoJv Bi
eXocTTO)
)

6 ^VvTicpwv

Tr,v
,

Plato in lone p. 53o, D (v. Stesimbroti vit. not. 4 ) una cum Steslmbroto atque Metrodoro , IIomeri interpretibus , nominat. Certe Glaucum (non

TS^vTjV (tvjv TroirjTiXTjv


ItzX

-^

xa6' auTOv etvat

Glauconem
Horn.
II. X',

cum
G35
I,
(

Stesimbroto componit schol. ad


vide Stesimbr.
:

p7]Toptxr)V

Eiai aTrsTpaTTT).
TCOiyjTwv

8'

01

xal to FXauxou
'AvTicpcovTa

Tou

'PyjYivou Ilspi

^iSXiov ei?

schol. ad.

II.

Oi

Trspi

fr. 19 ). At idem FXauxcova xbvTap{ji,^viv),

dvacpspouffiv {*).

crsa rj^touv o;uvsiv to ovoua


esse,

adeo ut de

liis

Verum Rhegini hominis scriptum


conjicias
los

inde

certius nihil asseverare ausim. Cf.


p. i35.
aiC--

Welcker

Cycl.

quod rehquia; ejus longe plurimae adltaatque Siculos homines pertineant, ad Stesi(

"c clem
(

homm
fr.

fr.

Xenocritum

fr. 4

) 5

Empedo-

iiEPi

(fr.

5).

6), Pythagoreos Democriti magistros Ceterum quum Glaucon Teius memoretur


i
),

nommN
:

kai Mov^iKnN.

apud

Arisi-otelem (Rhet. III,

Teio Rhegium

l)rofectum esse statuit Menagius (**) ad Diog. L. VIII, 52. Verum undeconstat Teium eundem cum

Harpocratio
<jTo^evo(; ev

Mouaaioc;,..

Ospl asv Mouaaiou lAptcj;Y]aiv


6'ti 61
[y.sv

toi? npa^iSafxavTiOK;

ix

Rhegino
(*)

fuisse? Majori

cum

0paxrj(; eipv^xaai

probabihtatis specie

tov avopa sivai, o\ oe auTO/6ova e^ 'EXeuaTvoi;. Etpv^xaai e Trspi auTou aXXoi Tcxat FXau-

xoq.

Anliphontis librum Ilepl xtov Iv apcTii TrptoTsuadvTtov laiidat Diog. L. Vlir, 3 'EyevzTO ouv (6 ITuOayopa?) v AiyuuTfp, 6Tir.vixa xal IIoAUxpdTyii; auTOv 'A[ji.da-iSi auveaTrjas
:

Plutarch.
^vr,v Tr,v

euiaTOArj? , xal ?[;-aOs tyiv ^tovyjv auTcov, xa6d (pY]atv 'Avxi5tov ev Ttp Ilept Ttov ev dpeT?) TTpcoTEuadvrtov. Sed hunc
01'

De

JNIus.

c,

^Eotxe ok xaTa

Tr,v tc'

xi0apw5iXYiv

TepTravSpo? Sievy]voyevai

toc

Antiphontern non Rhamnusium esse, veruin recenliorem quendam recte procul dubio statuit Petrus van Spaan vel
potius Ruhnkenius in Dissert. De Antiphonte Rhanm. in Oratt. Att. tom. I, p, 22 ed. Dobson. A^Xov ouv ott xal Trspt Triv (**) Verba Aristoteiis sunt
:

lluOta yap TeTpaxK;


ToT<;

l^^i; vevtxy]xwi;

dvaYeYpaTTTaf xat

XpdvoK; oe ajpe^pa JTaXato'(; ecrTf TrpeaSuTepov youv auTOV 'A p)(^iXo'y 00 dTrocpaivei FXauxoc 6 e^ 'lTaXia<; ev

(7uyYpa[X{/.aTi tivi

tw nspt twv

dpj^aio)V

770tr,Twv

Te

t6 toioutov (sc. i] U7r6xptat<;) coaTrep xai Tvspt prjTtJpixinv eaTt ' Tyjv 7rotr,TtxT,v ovrep STepoi Ttve; 7TpaY[JLaTu8riaav xai D.auxtov 6 Trjto;.
dit

xai [Aouffixwv
TOu<; 7vp(OT0u<;

Idem Menagiuscum Glauco Rhegino confunGlaucum Olympionicam, Is erat to Yvo; KapuaTto; V.


.

auTOv SeuTepov YsveaGai jj!.eTa cprjai yap TTOiif^aavTac auXwoiav. VideMiiller. Dor,
i.

II, p.

3i7, 3; Bode Gesch.d. Hell. Dichtk. II,


3.

Harpocrat. v.
11, p.

rXauxo; et Euseb.
153, Miror etiam

Exc. in

Cram, Anecd,

p.

40 sqq.

Valesium, qui (ad Harpocrat, V. rXauxo;) cum Rhegino noslro componit Glaucum Arabicorum scriptorem, cujus sTpius meminit Stephanus Byzantius. De ceteris Glaucis adi Fabricium in Bibl. Gr. et lonsium Scr. hist. Phil. p, 29 ed. Dohrn.

Id. ibid. c, 7
vofxoi;,
e'x xr^c,

"Oti

5'

ecTiv 'OXufXTrou 6 ap|i.aTtO(;


Tr,<;

FXauxou dvaypacp^?
adOot
(xv

'VTrep twv dp-

)(^aiwv TTOtyiTwv

Ti(;-xai eTiyvoiyi, OTt 2Tr,<7i-

DE POETIS ET MUSICIS.
1.
*

IParis. Musao Aristoxeims in De


iionnullos ex Thracia

quater vicisse Pythia deinceps scrihitur in tabuhs. Admodum vero antiquus est; nam Glaucus Italus quodam in

Piaxidamantiis dicit secundum oriundum virum, secundum aJios indigenam Eleusinium esse. Prseter Aristoxenum de eo lum ahi dixerunt tum Glaucus.
2.

Hbro De veteribus poetis


pronuntiat
primi
tibiis
:

et

musicis priorem

eum

Archllocho

ait

cnim eum secundum


3,

exstitisse post eos qui

canere instituerunt.

Apparet Terpandrum citharislica arte excelhusse;

nam

Olympi esse Harmatium nomum e\ Ghmci Vctcruni poetarum recensione cognosci potcst; tum ctiam hoc Stesi-

24
oux' 'Opcpsa yopo? 6 TaspaTo;
,

GLAUCUS RHEGINUS.
outs

'Ap/iXoyov,
ypr,aatjLvo; iOi,

^TE (r)aX'/iTav lijMyi.riaaTO tw aptxaTiw vdu.w xai xw

TspTravSpov, out' aXX' "OXuii.TTOv, ,


xaToc SaxTuXov

Diog. L. VIII, 5i
ptoU(;

de Empedocle

EU

oe

BouCf.

auTOv veojaTi 7ravTXw(; IxTiauLEvoui; FXauxoi; IX-

TivEi; Q

Tiv<; UTtb

"AXXoi Bi 6p6iou vduLOu cpafflv ETvai. IMuiTwv upr,aOai toutov tov '\/6^o'^' ysYovavai

O^Tv

cprjaiv.

Sturz. et Karsten.

Verba sunt Apollodori { fr. 87). ad Emp. fragm. p. 14.

yap

Tivat; oLp/jxio^jq auXr)Ta(; Muffoui;.

4-

Id. ib.

c. lo.

KaiirEpi aXv^Ta 8e tou Kpy^To;,


tcoiy)t:^,(; ,

et

DEMOCRITUS ABDERITA.
Inter scripta Democriti
nulla
,

Traiavwv yeyivr^TOLi

a|xcpi(76^7;TTTai.

FXauxo^;

(*)

recensentur nonfuisse vi-

vap

(Xt'

'Ap}(_iXoyCov

cpacxwv ysyev^aOai
cpr,a'.

aXrJTav,

quorum argumentum hi^oricum


,

'ApytXd/ou (ji.X71, Itti TO jjLaxpoTspov XTTvai, xai Mapwva (I) xal KprjTixbv i<; Tr,v ijLEXoTroitav evO^tvar ol(, 'Ap/tXo/ov [j,ri

auTdv au.i{x^a6ai fxev

toc

deri possit. Eteniin Diogenes L. IX, 48, in catalogo

operum Democriteorum

quem

Thrasyllus con-

puOfjLOv

xr/p^aOat

Ix dXX' ouo' 'Opcpia , ouSs T^pTravopov , T^; 'OXuuLTTOu auXr^aW(; aXrjTav cpaatv ;ipYdvap a6atTauTa, xai Sd^ai 7roir,Tr,v aYaObv YYOVvai. Il^pt"
0

struxit, suo h^co ponit 'T7ro[j(.vritJLdTo)v VjOixwv rj'. Sic enim legendum esse facile largior Mullachio

[De

mocriti
(*)

Fragm. BeroUn. 1843,


liceut

p. 124).

Librorum
natali,

yivoq SevoxpiTOu, Oi; r,v Xia , dtjLcpiaSrjT^aat t Traidvwv


xcov

to

ix

Aoxpwv twv

iTafjpoji-

Pauca interponere

de anno Democriti

TroiviTyii;

ysy^^v^v

Scilicet natus est philosophus secundum Apollodorum a. 460, sec. Thrasyllum a. 470, sec. Diodorum (XIV, 1 1 ) a.

uTcoOea^oiv 7rpdYy.aTa l/ouawv TroiviTriv Yyovevai cpaaiv aurdv Stb xai Tivai; StOupd[jLSou<; xaXeTv

Y^p

auTou

Toci;

uTroOla^K;' 7rpa6uTpov oe Tr, ^iXtxia cpyiaiv 6

494 ante Chr. Ha;c sententiarum discordia quae multos vexavit componenda est hunc in modum. E Diogene L. IX, 14 (v. Apollodori Ciironicorumfragm. 84)constat Democritum tempora sua definiisse ita , ut annos numeraret ab aera Trojana. Ipsum Deraocritum bellum Trojanum assi1144 ex legibus antiquae chronologiae gnasse annis 1164 aliisque quibusdam ind'ciis recte statuisse mihi videor in Fragm. Chronol. p. 123 (Cf. Mullach. p. 35). Jam Apollodorus Trojanam aeram ponit inan. 1183; Thrasyllus vero in an. 1193 (uti patet ex Clem. Alex. 1, p. 147 Sylb.; cf. Fragm. Chronol. p. 128 ). Igitur uterque scriplor a Trojana a-ra ad natum Democritum numerat annos 723. Eosdemannos 723 si addideris Diodori anno 494 a. C, nancisceris annum 1217 quiest aerae Trojanae longe celeberrimae. Ipse Democritus inde a sua aera Trojana ita numerare non potuit

rXauxot; 0aXr,Tav EfivoxptTou yeyovi^^a.x. V. Miiller. Dor. II, p. 322 ; Ulrici Gesch. d. Gr.

Poes. II, p. 21 3 et quos laudat Gr\ Pocsie 1. 1.


5.

Bode Gesch.

d.

Dioj,'en.L.

IX,

38",

de Democrito

Twv

IIuOaYO-

dxouaa( ^riaiv auTOV ptxwv Tivb? xaTot Tou; auTOut; /pdvoui; auTw
'ATToXXdotopo?
vevai.

rXauxo?
-^z-^o^^hi^.

6 'PrjYtvog , Orjat oe xai

6 Ku^txrivbt; <I>iXoXdw

auTOv auYYsyo-

liabita

Apollodoro cum Glauco satis convenit, ratione teraporum, quam negligunt qui ipsius Pydi?cipukim Democritumperliibent(Vv. Dio-

(id quod nemo non intelligit ) , sed is qui primus posuit annosillos 723, differentiae , quae est inter diversas epochas

thiigorae

gen. i8i.

K 1., et Duris ap. Poi-phyr. Vit. Pyth. p. (X MuUach. inFragm. Democrit. p. 5o sqq.
hbro desumta
1. 1.

Trojani justam liabuit rationem. Hic qui fuerit incertum quidem est, probabile tamen fuitse auctorem Diodori, quoniam aera Trojana anni 1217 antiquiorum auctorum esse solet. Ac revera anno fere 494 Democritum
belli
,
,

natum fuisse, suaque itinera ante Herodotum (cf. Dahlmann. Forschungen etc. II, p. 54)
l ,

absolvisse
ut statua-

Ceteriim non est cur dubitemus haec ex Glauci


xai {jLOuatxwv llepi 7roir,Twv
esse
;

ipse
'

pertinent.

mus multa nos adducere debent. Sed haec jam nihil adnos Hoc tantum addo, annum natalem Anaxagorse
ab Apollodoro
( fr. 81, coll. 84) computatum esse e loco Democriti ap. Diogen. IX, 41, ideoque ab anno, quem Democriti natalibus auctor assignat. In alia omnia abit MuIIach.

Democritus
cecix;

xat dpuLOviai; et IT^pt Trotrr IlEpt puOijLwv


p. 147.
fuisse
;

scripserat. V. Mullach.

chorum Himerieura neque Orphei neque Terpandri


imitatorem
,
,

neque Archilochi neque Thalebe sed Olympi usum nomo Harmatio , et ea specie qua? dactylo procedit, (juam alii de Orthio nomo esse volunt. Alii quidam a Mysis

Locris Italicis oriundo, controversia est , an is Pa^anas comferunt enim eum caruiina scripsisse, quorum heroica fuerint res gestas habentia argumenta; eaque ob
posuerit;

hanc causam

fuisse a

inventum

nomum

illumvolunt.
4.

Eundem Glaucus
est

quibusdam diHiyrambos nominata. Thaleta posteriorem fuisse scribit.


5.

De Thaleta etiam Cretense dubium


pserit.

an Paeanas
fuisse

scri-

Nam

Glaucus post Archilochum

Thaletam

Pythagoricorum quemiriam audiisse Democritum Glaucus


Rheginus narrat, qui iisdom atque vero eliam Apollodorus Cyzicenus
ille

nitirmans, injitatum

odas Archilochi tatetur, prolixius tamen cxtendisse, et Maronera [Pceonem^ ac Cretensem


rliytlnnum odarum poesi inseruisse, quibus neque Orphcus usus fuerit n('<pi<' Terpander, neque Archilochus ha;c enim f X Olympi tibina musica aiunt Tlialetam dcpromsisse, bo:

eum

temporibus

vixit. .\it

cum

Pbilolao enjn con-

suetudinem habuisse.
6.

Empedoclem
csscf
,

Thurios vcnisse, (pnun rcccns condila urbs

riique

pofljc

landeni invenissc.

De XcnocrKo

practerea

tradidil Glaucits.

I
titulis
" U

DEMOCRITUS ABDERITA.
TatTOuai cnunjeratls, Diogenes addit hsec )c xwv 'VTroavTjaaTwv xat TauTa*
:

25

5e Tiv? xax' tSiav


1.

Tb

Ttept

Toiv Iv

BaSuXwvt Upwv Ypajxaatwv.


(*).

nice illustravit, voluminibus Dardani in sepulcrum ejus pethis; suis vero cx disciplina eorum editis : quoi recepta ab aliis hominum atque transiisse per

memoriam
ii
,

ojque ac nihi
istis

in vita

mirandum

est.

2.

llepi

Ttov Iv

MepoYiiEpwv Ypatj.(xaTwv

In tantum fides

fasque omne deest, adeo ut

3.
4
.

Jlepi

i(TTopir,<;.

XaXoatxb<;
<I>puYiO(;

Xo^^oii.

hcec ejus esse qui cetera in viro illo probant, Haec Plinius XXX, 2, p. 25 1 opera infitientur.^
l'?).

)vo'yO(;.

6.
7.

riepi TTupsTou Noaixa aiTia.

xat twv aTCO voaou pr,aorovTWv

Tauchn. Auctor horum mendaciorum prae Bolus Mendesius, dequo ita Suidas:

ceteris fuil

8.

De

Xepvixa 7) upo^XviaaTa. his Mullachius p. loi

In commentariis

15.

licis

tationes, quas a reliquo commentariorum corpore secernentes

de peregrinis gentibus dispu plures erant nonnuUi, ut ex Diogene discimus,


,

I5wXo<;, Ar,ijt.oxpiTetO(;,.cptXo<Jo^O(;. TffTopiav xai tsaTTO tivwv Por,Ik tatret? cpuffix^^; y\r{^ laTpixriV e/ci

OYjaaTOJV

xr^c,

cpuGso);.
Ty;^;

BtoXo? Mevor^dioq, HuOaYOpstOi;. Ilepi twv ex

peculiareslibellosjudicabant, atque mcnti naturae conveniente appellabant

nomine argu
(

STrtaTaaiv viaa^; aYOVTO)v. avaYvtoorewg twv laTOpiwveic;

conf.

nepi

Oauij.aait)v. <l)U(7txa

[ouvaaepa][

e/et 5e Trept

duairaOetwv xai avTtTraOeiwv.


veTov.

Quod nonpersuasitmihi vir doctisus. Immo quum 'YTToavTiaaTa diversi generis 'oramentationes complecterentur, unumquemque
em p. 124
).
,

Hepi]
Cf.

Xt0o)v xaTotaxot-

Hepi

cr, ti.eioJV

twv

e; fjXtou xai azkr^vr\q xal

xat apXTOu xai Xu/vou

iptooi;.

Eudoc. p. gS

ct

librum pro peculiari opere habere licebat, atque octo tituli, quos Diogenes affert, respondent UCeterum quamvis de bris octo 'TTToavriaaTwv.

Fallilur Suidas inter

Mendesium

distinguens.
:

Bolum Democriteum et Unus uterque et idcm,


,

gumentis paucissima eademque 'eterlbus tradantur, vel ex levibus his

satis

obscura a
vestigiis

sed secoHigo 'Y7ro[AvVj[J.aTa non fuisse Democriti, rioris hominis foetum sub philosophi nomine in
vulgus editum.

Cohimella VII , 5 Sed Mgjptii gentis auctor memorahilis Bolus Mendesius, cujus commenta qua; appellantur grasce \j-KO\jMy\u.'xi(x, sub nomine Democriti

falso produntur , etc, etc. (sequitur k)cus de

PHnius H. N.

XXIV,

101, p. 36 Tauchn.

De-

mocriti ccrte Chirocnieta esse constat.

At

in his

pustulosarum ovium curatione ). Horum parum memor Cofumella aho loco pro Bolo ponit DemoSed Democritus in eo licritum. Ita enim XI, 3
:

^H^e

post

Pythagoram magoruni

stiidiosissinms

^^bro

ex eo ^^mianto portcntosiora trddit? In sequentibus multa affert de herbis vi inagica prseditis.

bro qui inscribitur\ls<^\ avTtTcaOwv, affirmat hasbe^ stiolas ( erucas ) enecari^ si mulier, quce in menstruis
est,

solutis criiiibus

et

nudo pede uncunquamque

^Batet eundem
;

quem Xf.pvixa aptitulus qui fuerit non ^Hellat Diogenes (**). Verus atnemo negabit alienissimaa vetere philo(jugero
,

librum indicari

aj-eam ter circumeat : posthoc enim decidere omnes vermiculos et ita emori. (^)

Jam nuUus
idTopiri^;

idem
'Vf\c,

sopho esse monstra illa narrationum, quarumpermulta de arte et doctrina magica ex Democrito
eruntur (v.

Twv 6X
fjtxa^;

dubito quin hber Democriteus Hepl cum eo , quem Bolusscripsit Hept twv laToptwv eig iTrtaTaJiv dvaYVo'jffew;
sit

MuUach.

p.

73

sqq.

).

Etenim

aYo'vTOjv,

sive

De

utihtate

quam ex

lectionc

ythagoras, Empedocles, Democritus, Plato ad \anc magicen discendam navigavere exiliis vciius
,

liistoriarum capimus.
arjaeto^v

Porro nescio an hber Hept


,
:

ijuam peregrinationibus susceptis. Hanc reversi prceicavere : hanc in arcanis hahucre. Democritus

twv e; fjXiou xtX. lateat in titulo, quem Dioi. e. aiTta affTpovofjttxa geneshabet, voaixa aiTta

arguihentum cum magorum


(*)

doctrina conjunctissi-

Ipollobcchen Coptiten (***) et


In Aldobrandiniana
;

Dardanum
:

Phoe.'ecte

Ex

loco Columella3 patet Kusterum ad locnm Suid.

(*)

eclit.

est

rispl

xwv

vi

jMspoY)

foxsavou TiepiTiXou; ra posuimus.


(**)

reliquije editt.

onnies

ila liabent,

ut sn-

lacunarn statuisse, et supplevisse [uepl] AiOo)v, quum Idera Ttept avUernliardius jungat Tiepl a. x. a. X(6(ov. TiTc. opus laudatur a schol. ad Nicandr. Tlier. v. 764, ubi

Multas rcs attendens, adiror etiani Democrili de reruni natura volununa et


Adde Yitruv. IX
,

ejus commenlarium, quod inscribilur Xipox[jL-/i7a)v, in quoutebatur anmdo, signans ccra molli quce essct

pro BwXo; vulgo legitur 'PwXo;. Similiter abiit in Orus ap. Galen. De antidot. 11,7, in Dolus ap,, Columell. p. 344 et 444 ed. Commclin., in Eubolus ap. Varron. K. R. I, 1 , qno! citat Mullach. p. 156. Theophrasto juniorem fuisse

docemur a Stephan. Byz.


Tou
,

Kit.

pertus (sc. quoruni vim niagicani expertns esset ). De ilulovide qu;e probaljiliter disputat Salniasins ap. Mullach. p. 126 sq.
Apnll())iidem iMccnuni corv. ReincMUs isiSuppl., piod a vero ahliorret.
(***)
'

Tuspl

ou BtoXoi; 6 Ari[xoxptT'.o?
toc

v. ''A4'yv0&!; : etjTi 61 xat eTSo; oxt OeoippaaTOc ev ,


sv

(puTtr

i:pt

(puTwv evaTO)

TrpoSara

tw IIovtw

t6 dnJ^uvGiov

vc[jL6p.va

oux Exstv
:

xo^^n'^,

rum

esl

Euphorio

Apud Varroneml. 1. ordo auctoEubolus, /jjsimachus, MnascLs;

igilur

sub primis [Uolcm.eis vixisso vidMur.

26

DEMOCRITUS ABDERITA.
in

mum. Acqnum Bolum apud Varronem


corruptum videamus, iiostro non diversum
facilis

Euholum

pliistis

conjcctura est a Bolo


:

esse Eubulum , qui liistoriam Mithrae consignavit. Hieronymus Adv. Jovin. Euhulus quoque qui historiam Mithrce multis volumi-

Indorum, cum magis Persarum, cum CliaTdwis Assyriorum , aliis comparatur. Quod Bosporanus, non vero Babylonius dicitur, nihil moror,

memor corum

quae de patria Zoroastris diversissima circumferebantur. Fortasse Acicarus idem est


,

nihus explicmit,

magoruiu

narrat apud Persas tria genera quorum primos qui sint doctissimi et
,

ac Azonacus, quem Zoroastri magistrum fuisse dicit Plinius XXX, 2(1). Quemadmodum igitur hic Ba-

nihil eloquentissimi, excepta farina et olerc


plius in cibo

sumere.

narrationis de antro
rius.

amEundem Eubulum auctorem Nympharum laudat Porphy,

bylone
rat
,

suae sapientiae

monumenta

stelae

insculpse-

sic

idem ahus ejusdem generis homo in Meroe

Restant
ctrina

libri

de

literis sacris

quos item de do-

putandus est. Suspicor eum fuisse istum Apollobechen Coptiten, quem Democritus sicuti Dardanum in <I>puytto Xoyw ? illustrasse credebafecisse
( )

censeo. Tractatum Hepi twv ev BaSuXwvi YpauLfxaTwv respicit Clemens Alex. lepwv Strom. I, p. i3i Sylb. ( 356 Pott. ) Ar,u.oxpiTO(;

magorum fuisse

tur. Simile

spoitte
rit

argumentum tractasse XaXSaixbv Xoyov intelligitur. Obscurum vero quid tractave-

Touc;

BaSuXo)viou?
Tr,v

Xo^you^; i^Otxou; TrsTroiYjTai


ffTr^X-/)v

XevsTai

auctor inlibroTrept TrupeTOu xtX. ; siquidem probabile est etiam hujus libri cum reliquis cognatio-

yap

'Axixapou

(JuvTa^ai (7UYypaa.u.acrt. Idem tamcn sine dubio

De Acicaro parum liquet.

lp[jt.riVu6eiaav

toT<; iSiok;

nem aliquam
pliilosophi

fuisse.

ligitur uTToavrjaaTa

est qui 'Axi/apo(; ap. Diog. L. V, 5o. Ita enim Theophrastus inscripserat librum , quem Diogenes cum ejusdem scriptis Trspi

nomen

Utut est hoc satis , puto, inlelDemocriti, vel ejuspotius, qui mentitusest, nihil continuisse ,
,

quod verehistoricumfucrit. Cum stela Acicarijure tuo conferas eam, ex qua deorum historiam descripsit

au^T^aew;,
eTTtaToXatc;

Trepi

^txavixwv Xoyojv,
(*).

Ttepi

StaSoX5i<;

Evemerus.
iQvt\.\

componit

Apud Strabonem XVI,


(*)

p.

762 'Ayaixapo^^Bosporanussapienscum gymnoso(*)

Movers. PhcBnizien

p. 97

(Bonn. 1841 )pro

Xaixapo;
p.

forte eaiidem inscriplionem ('Axtyapoi; vel 'Ahabebanl epistolai Theopompi , quas apxai>ta? vel a/aixa? vulgo inscriptas dicunlP (v. Fragm. Kistor.
)

Num

'Axtxapou scribendum proponit Maxapou , quod nomen Herculis erat apud Pl)<jpnices et .gyptios. Confert vir doctis-

simus Theophilum Ad Autolyc. 111, 2 Tt d)?'Xr](7av IluOayopav Ta aSuTaxat 'HpaxXiou; (TTyjXai;


:

LXXIII).

HERODORUS HERACLEENSIS.
'

6 'IlpaxXewxrj?, t [XDOoloyo^, 6 tou Tou aocpiaxou 7raT7]p. Ita Aristoleles ( fr. Bpuawvo; Heracleensis cum Socratis i:i, II, lo). Bryson (*) et Antisthene componitur a discipulis Aristippo

Herodorus,

constat aliunde; sed num id fecerit in ampllssimo iilo de rebus Hercuhs opere , digrcssionibus referto ,

an pecuharibus UbelHs difficile dictu est. Periculum etlam ne Herodoro nostro quae allena ab eo
,

Tlieopoinpo apud Athena^um


-KOiiTzoq 6

XI

p. 5o8,

eo-

sunt obtrudamus.

Primum enim quum

*Hpo5o)po;

XTo? V

Tco xaTot TYi?

Tou;

iroXXou?,
Tt<;

cpr,(7\,

HXaTOivoi; otaTpiSyic;, twv oiaXo^yo^v auTou a/psiout; xal


os tou<; irXetouq, ovViou<; ok

J/euOel? av

eupof aXXoTptou<;

Tag ex Twv 'ApiaTiTrTTOu StaTptSwv,


'AvTia6e'vou?
,

xax twv

ttoXXou; Bz

xax twv

xXeojTou.

Igitur

Herodorus

tou 'Hpaaeciuahs fuit Socratis.


BpuacJvo<;

saepenumero abierit in 'Hpo^ooTO?, facile adducimur ut quaecunque apud Herodotum Halicarnassensem non leguntur, ea Herodori esse putemus. Attamen plures fuerunt Herodoti r^uorum unus, Olophyxius de diis et sacrificiis scripsisse perhibetur. Deinde vero a nostro haud dubie diversus hiuda, ,

Accuratiora dici ncqueunt. Quodsi ex indole ope-

rum conjecturam

facere liceret,

Herodorum

post

Pherecydem et Hellanicum scripsisse diceres. Etenim dum hi aut omnem Graecorum mythologiam
civitatis alicujus res

apud Olympiodorum in Hist. Byz. ap. Phot. cod. 80, p. 61 Bekk. (Corp. Scriptt. Byz. tom. I, Taur/jv (Oasin yEgypti ) xaXeT 'HpoooTO<; p. 463 )
:

tur

txaxapcov

V7]aou<;, Tlpo'oipo;

6 ttjv

'Opooj<;

xai

paucis Paut persecjui


singulas

solent

ad coseva usque tempora Herodorus mixto genere

Mouaatou

auYYpa'|ac;

laToptav

(I>ataxt'5a

TauTr^v

quasdam fabulas cum patrise historia arcte conjunctas et uberrime exposuit et ita ut praeter rerum enarratorem etiam virum philosophiae aUa,

xaXi (Vide Lobeck. Aglaoph. p, 338). JVum is grammaticus ille et glossographus , quem una cum Apione ssepius memorat Eustathius et schol. ad Homerum? Sed etiam de lioc magna dubitatio est.

rumc|ue scientiarum disciplinis imbutum se ostenderet. Sed haec nihil nisi hoc probare mihi vihistoriae

Ritschehus

dentur, iisdem temporibus diversa plane scribendoe genera locum habuisse, alterum evanescens
juxta

Certe Valckenarius (Opusc. II,p. i5i ) et post eiim Ueher d. Btbl. Alexajulr. p. 143 ( sqq,, ubi vide locos vett. ) pro Herodoro ap. Eustathium ubique reponendum esse Heliodorum

alterumjamprimum

efflorescens.

statuunt

admodum

probabiliter.

Opera quae nulla dubitationeassignariHerodoro possint, habemus duo. Primum, quo res Ilercuhs
auctor narravit, inscriptum erat 'O xaO' 'HpaxXea XdYo; {**). Libri ejus laudantur quintus ( fr. i8),

Fontes, ex quibus Herodorus uberrimas suas narrationes maximam partem liauserit, non tain

logograpliorum opera
epica, quibus aetas nico similis est eo ,

fuisse

puto quam carmina

non
ex

pepercit.
iis

Ceterum Helia-

20), decimus septimus (fr. 3i), in inter alia de puero sermo erat, quam taHjjuo tro Hercules occiderit. Unde conjicias totum opus Idecimus libris circiter Alterum de constitisse viginti.
fr.
(

quod multum

graphica

uti patet

attendit ad geoquae de popuh*s Iberife

Argonautis erat
xaxoc TOu<;
'A

quod item inscriptum


:

fuerit 6

decimo (fr. 20). AHa cjusdigressio in Argonauticis fuit de moribus Macronum, qui Ponti oras accolunt (fr. 46 Geotradidit Heracleae libro

modi

).

pyovauTa? Xoyoc; , quamquam is titulus laudantur modo 'ApyovauTtxa inisquam occurrit


40, 44j 45 ), modo 'ApyovauTai (fr. 42, 56). Fraeterea citatur Herodorus vel 'Hpo'OTO<; Iv Otoi(

grapluun fortasse etiam in eo agnoscis , quod Argonautas eadem qua venerant via rediisse statuit..

fr.

Quamquam hoc
rus

vel inde explicaris,

eam potissimam
palrlae historia

expeditlonls partem

Tvooiap. schol.

Pind. ad ]Nem.

III,

25

(fr. 6), et sv

neXoTreta ap.
dixisse

eundem ad Pytli. XI, 25( fr. 61 ). Ac Herodorum de fabuhs Thebanis et Argivis


Aristot. Elench. Soi^hist. Aplirodis. p. 25, B, et 30, A,

conjuncta erat, tractandam sibisumpserit, reliqua nihil curansabsolveril paucissimls.

cum

quod Herodoqu^
,

(*) c.
,

Ejusdem Brysonis memiiiit

11 11, ibique Alexander B, Aristot. Analyt. Poster. 1,9, ibic]uc Philoponus p. 2G, B,et 33; Aristot. Rbctor. 111 , 2,4, ibi(|ue scbol. Stepbani inCrameri Anecd. Paris. II, p. 304, 8. Pbira vide ap., Scbweigb.neus. ad Athen. 1. 1. toin. VI, p. 328 sqr[.

Porro tempora rerum accurate distinxisse Herodorus videtur. Sic chronologiautiturcontra eos,.
qui
tra

Theseum Herculis socium in expeditione conAmazones fuisse dixerant (vid. fr. 16, 2fj, 27),
ei

In hls convenit
Hist. I, p.

cum

Hellanlco

conf. fragni.
sit

Tou xaO' 'Hpay.Xea Xoyou , Scbol, Hcslod. (.Ir. 19); 'Hp. v ptgXiotc Tiepl toO xaO' 'HpaxXsa Xoyou,Talian. (fr. 10) 'Hp. sv i>;'toO xaO' 'HpaxXea Xoyou Athcn.
(**) 'Hp. v
s'
; ,

XXVIII), ut probabile

utrumqu?e

cx iisdem Junonis sacerdotum


liercuhs constituisse.
gnavlt eos,
cpii in

avaYpa'.pal<; temj)oriV

Verum quanto

acrius

impu-

(rr.

31); av

i'

t<ov xaO'

'HpaxXea Stcpban.

iv.

20;.

Thesei gratiam veterem HercuJi.s

28

HI:R0D0RI UERACLEEiNSIS
'HXexTpuwvo?
revotJt.e'vvi(;

historiam imniutaverint, tanto niagis ipse sibi in Ponticis suis commentis indulsisse vid6tur. Huc
pertinent Cerberus ad Heracleam ex Orco extractus ( fr. 25 ) et magister Herculis Scy tliicus ( fr. 4 ) adde narrationem (fr. i6) qua jura Heracleen:

^ock; otTryjXaGav tou


[^.ay/jC,

/raTpo^; 'AXxuvivrjc;.
01

Se

xai 6 'HXexTpuwv xai


'AXx(ji,v]vrj [j.eTe(7T7],

toutou

TcaiSet; dvyipe07]aav.

Aib

xat avetov Traeyrjy.ev.

xvipu^ev Tov

eauT^

Yajt.ov

tw

Ttuo)pyi(7op.ev(>)

Tp(|)ov cpovov. l'tu.o)p7](7!Xfi.evo<; Se


[

'Au.cptTpuo)v

modo

sium in vicinas urbes ex Herculis historia quodamrerepetuntur. Simiha sunt quibus patrias

'H laTOpia

aa'^0)!; Tiap' "[[(jioom.

Hepi

oe ttjc pta/r,? ]

*^Hp()oo)po;iffTopei,

OTt

Hepaeo)!; xat 'AvopojJteSa? Tea210c'veXo(;,

hgiones fV. Sn (
vide.

59].

cum

historia

Milesiorum urbi

Argonautarum conjungil alteri quasi He,

aapec Tzcdh(; lye^vovTO, 'AXxaTo?,

Mr^aTO)p,

racleotarum metropoh, gratificatur

fr.

43,

ubi

'HXexTputov, xat xotvfjV ea/ov ttiv [iaaiX&iav [^exh. tov HepTe'o)(; OavaTOV. Mv^ijTOpo^; 5e OuyaTrjp T-nrTroOo'-/] , i^q
xaiHotTetotovoi; HTepe^Xa?' tou Se, T-/]\t^6oiq xat T(xcpo<;.

Hactenus de vi quam patria auctoris in tractationem fabularum exercuerit. Haud minoris ad hanc rem momenti fuerunt quae vigebant tunc
,

['ilq oe^Ttvet;, HTepe'Xa tou Ty]Ke^j6ou eyevovTO TiaToeg 01 xaXoujxevoi Tr,Xe6()at.] 'EX0(5vt? 5e aTrT^rouv 'HXe-

XTpuo)va
utt'
tjjv

Tot TTJg

[jL0(u.u.7];;

eauTWV

[ttJ^; (ji.7]Tpb(;] TTr7roO(3r,<;.

Athenis studia philosophorum sophistarumque. Anaxagorae sequalem et fortasse discipulum arguunt quae multa disputavit de mundis [KcxeM^oiq. Occasionem rci pra?buit leo INemeaeus e hma, uti ferebant, delapsus. Quae fama

'AvTiaTotvTe^;

Se auTOi; 01 'HXexTpuo)vioai
TraiSei;

(xvr,peOrj(7av
dcp'

auToiv,
7]

HTepeXa
cxTrb

Tr,Xeo'a^ xat Totcpo^;'


ot

VTJCiOf;.

Tr,XeSoai ouv

OTt Toccptot, 7]T0t

T^Xe

otxouvTEi;

ex antiquissima Grajcse rehgionis memoria derivanda sit, utinam At rehqua di})lura ejusmodi servata haberemus.

quum

Tacpio<;

'Apyoui; toc^; ^ouc; (XTrv^Xacrav, vj 61.710 Tr,XeSc)Ou Tou HTepe^Xa tou ^aatXeox; uiou , 06 (ioeXcpb<; ou xat ^ vtj^toi;.
cx^'

Tl

lijTopia... [jta/r,!;
eYrijjiev

j
:

Haec non suntin cod. Paris.


'Hp(3oo)poc Bi
:

versi plane generissunt. Etenim vetustas fabulas in communis vitiB historias detrahit, viam praeiens,

qui post

pergit

<pr,(rt,
ff.

Miiller.
'H(7to'So)

Dor. n, p. 464 proponit


Se TrepiT. l^or/jiq. ''Hpcjoo^po^;

7]

taTOp.

tt.

quam

postea Ephorus

ahi terebant. Legas quae

exponuntur de Promethco (fr. 3 ), de Laomedonte (fr. 19 ), de aricte Pelopidarum ( fr. 61 ),


24 ). Eorum nonnuUa ita comparata sunt ut etiamnunc dubitem, num recte ad Nostrum referantur. Contra Cerberi fa<le

imo
uli

placet; in isto 'Hc> to'5o) ipse noster Herodorus latet ,

ictt.

Quod non

Hercule philosopho

fr.

rans ait

colhgo ex Natah Com. p. 677, qui eademnarEtenim ut scriptum fuit ah Herodoto


:

(Herodoro), quihellum istud descripsit quattuor T^<; filii ex Andromeda Perseoquc nati sunl etc.
,

bulam
tis

honorem, opinor, patriae interpretamennon deformasse videtur, etsi de hac jam Dialecli Hecataeus judicium suum interposuerat.
in
suis

{jtTjTpb^; )

recte omisit cod. Paris.


ita
f,
:

ubi totus locus


Se T7]Xeoo'a(; xai
(jtia

multo concinnius habet


Totcpo<;.
'A-jrb \xht

Tou

xou Totcpou
eit;

vrao^; lxXr,07) Totcpo^;


otTr'

Tonicae vestigia exstant infragm. i4 t 20.

ouc7a Toiv 'E/tvot5o)v,


Tcitcptot

^v (oxouv

(xiji.cpoTe'po)v

Z\

xatT^iXeSo^at

ot

xaTotxouvTe<; Tf,v vTJaov. 'EXTraloe^; tjtouv

O KAB' HPAKAEA
I.

AOlOi:.

Oo'vTe(;

ouv tou HTepeXou

Trapa tou 'HXe-

auT(ov T7r7roOo'r,^ /p-^uaTa. XTpuovoi; Ta<; ttj^; {jt,o(a(j!.7i;; 'i2<; Se lvec7T7j 'HXexrpuo)v, auT()v Te 01 T7]Xe^o'ai xai
Tou(; uiei<;

dveiXov,

Schol. ad
vrJTO!;
ecTTi

ApoUon.

Pihod. I, 747
-^v (,oxr,aav

'H Tacpo?
TiqXefioai,

XTpuovof; d7ri^Xa(7av.
pe'Xou

xai xou? ^ou^; exeTOev tou 'HXe"HTOt ouv dTrb Tr,Xe6c)0u tou HTeotTrb

uia twv 'E/ivaoo)v,

TrjXeSoat exXViOviaav, \

tou T^Xe
cf.

Tot;;

poui;

ot

TcpoTEpoi T7)v '4)tapviav oixouvTS?, avSpeg XyicjTpi-

d7reXdc7at tou 'HXexTpuovo(;.

Ceterum
:

Apollodor.

x(.')TaToi

Tov Tpo^TTOv.

Kai dQ "Apyo?

l7reX0o'vTe(;Ta<;TOu

n,

4j 4

>

ubi genealogia
ex Andromeda

Mnestor, Hippothoe,

DE UEBLS HERCULIS.
1.

seus,

ait,

quattuor

susceperat

fdios,

Alc.-eum, Sthenelum, Mestorem, Electryonem,

ciui

post

Taphuin,
luerunt,
fiui

iiisiilatnex

Echinadibus unam, Telcboae inco-

antea Acarnaniam inhabitaverant, viri pr.ne(lonum more viventes. Hi Argos profccti boves Electryonis ,
qui pater erat Alcmenes, abegerunt, et commisso prtplio

obilum patris regnum ten;bant commune. Mestor filiam habuit Hippothoen quse Neptuno peperit l^lerelaum patrem Teleboa} ct Taphi. ( Secunduiu alios Teleboas pater
;
,

atquc hujus lilii Teleboje, quos dicunt. ) Hi Argos venientes bona llippothoieab Elcctryone repejgitur
fuit Pterelai,

tum

Electryo

tum

(ilii

ejus interfecti sunt.

Quapropter
at(iue

Alcmene
Id

relicta

patria Tluibas
([ui

sedem

transtulit,

A Pterelai tierunt, et resistcntes Electryonidasoccidere. iiliis Teleboa et Tapho colonis frequent;ta Taphus insula ;
quod procul habitantes bovesabegerint, vela releboa Plerdai regis (ilio, cujus fraejus incola; Telel)o;e vocati, vel
ter

nuptias promisit ei,

caidrm palernam

ulturtis forel.

quum

pra'.stiiisset

Ampliilryo, duxit uxorem. Distincte


ista referl
ita
:

hnfc narrantur

apud llciodoium qui

Per-

Taphus nomen

dedit insuke.

FRAGMKNTA.
Eandoin scliol. vulg. innuit Tapliius, Plorelaus. fraverbis toq os sviot, nisi quod pro Tapliio ponit
treni
aTTo

29
cst

Mirum

Ilerodorum hoc

in

OEdipo

sed

non

Teleboam, qucm Ap. n6n admittit, Tclcboas


Tou
T-/1X0U
Tvlc;

de Herculfc exposuisse. Nec mihi iiber Herodori de OEdipo aliunde notus est. Igitur conin opere
:

TraTptSoc;

aTrogyivai

dictos esse

jicio

HIp.

YO^"^

e"^

6^80^

cpr]Gi'.

Boechh. Miillerus

censens

Dor. II, p. 465 conjecit Iv 'OXua^riaSi, i. e. in agone Oljmpicosiye co loco ubi de ludis Olym:

Stepban. Byz. v. "Apyog

T6

picis
I0vi>c6v 'ApY^^O';--

ab Hercule

institutis egit.

Etenim veteres di-

cit

xai 'Apysiwve? isYovTai... XeyovTai xa\ 7raTpo)vu|j.ixto<; sc. 'ApyEiaSai ) , wg 01 iroXXoi xai 'HpoSwpot;. ( Hunc Herodorum, sive recte nomensehabeat,
sive

Hercuh"s staturam definiisse ex longitudine stadii Olympici. Cf. Gelhus N. A. I, i. Quod fortasse
longius petitum. Novem pedum statura Herculi datur eandem ob causam, de qua nonarius nu-

(ex Herodiano; Heliodoro?) corruptum


censeo.
3.

sit,

merus etiam

granrmaticumesse

res recurrit

rehqua HercuHs historia apud vete(V. Fragm. Chronol. p. 118). Apud Apollodorum 11, 4, 9? 4 Hercuhs dicitur TTpa7rr)ad quem locum Heynius De quatyuaTo(;fuisse ;
in
:

AtlienseusXI, p. 474,
TTOTr'piov

t6
So)X
(

xap^/^Tiffiov,

ei

'ApyaioTaTov 8' 'AXye ^ Zeu? 6jxiXy^(ra<;


:

IffTi

tuor cubitis, inquit, ingeniosa cio , ductum hoc esse a scena;


fuisse

est Boettigeri suspi-

nam

tragicam

eam

xavivr,

Swpov
)

^euTepa

fr.

27

w? c^epexuSr]? sv tv) xai 'HpoSo)po<; 6 'HpaxXewlaropeT


zr.q (Xi^ew^;,

mensuram

colhgit exemplo figurae quattuor

cubitorum in pompa Dionysiaca Philadelplii ductae Alexandriae apud Athenaeum p. 193, A. Hoc
si

I
(

verum, equidem scriptumfuisse suspicarer


7r 08 1
(71

*Hp.

Schol. Tlieocrit. XIII, 9

'AptffTOTe^Xrj^; cpriaiv

U7r6

YOUV Iv l

CpY)

TWV aXXo)V aUT6v

7rpiTTUlV xtX.

At novam dubitationem movet Comes Natal.


lib.

t6v 'HpaxXe^a, 'HpoSo)pO(; 'PaSajJtavOuot; TraiSeuO^vai Ss U7r6 twv ^ouxoXo^v 'A-;i.cpiTpuwvO(;. libri )
*Hpo'SoTO;

Mythol.

V, p. 56o, ubi haec


6.

Cum Herodoro

facit

Apollod.
5.

II,

4, 9, 3.

Hercules insigni corporis magniiudine ei procetoT<;

Idem. XIII 56
,

'ExpvJTO os *HpaxXri<;

2xt4,

ritate fuisse dicitur:

quippe quem scjipseritHera]

6ixoT<;

o)? iffTopsT
\u(x/o<;
(

TO^oi^, Sioay^OsK TcapaTtvo^ ^xuOou TeuTapou libri 'HpoSoTo; ) xai KaXXi'HpoSo)po<; (


fr.

365 Bentl.

quattuor cu~ bitorum et unius pedis longitudinis fuisse. lon proiterea et Herodorus in OEdipode Herculem tres
clides Ponticus
(

lege Herodorus P.

).

HcPonticiauctorisinnovatio.Eurytum(OEchaliensem ) pro Teutaro habes ap. Apollod. II, 4, 4, Jr1. De arcu Scythico v. Passow. in
Boetti^er. i5r. Ceterum cf. chceolng. u. Kunst, vol. I, p. Natalis Com, p. 679 : Hercules jaculandi artem

dentium ordines hahuisse igneumque splejidorem ex oculis effudisse, ut ait Tzetzes Hist. 54 111, Videamus Tzetzen III, v. 9^0 sqq., ubi postquam dixerat Prusiae regis fihum Zipoetem dentes
,

in

unum
M.

os concretos habuisse (cf.


I, 8),pergit
:

PHn. VII, 16,

fuit

a Teutaro Scythapastore, ut
edoctus.

ait Isacius (Tze-

Val.

tzes?),

'Hpo'8oTO<; A0VTa SapSfiOJV ^aaiXea,


'IouXto<;

Tzetz. Lyc. 662 : Teaaapojv Ss 7rrf/^o)V r|V 6 'Hpa6 Hovtix^; 'HpdSojpo^; xX^<;, xai -Koloc, v6<;, xaOaTrsp

(Pollux II, 94) t6v Hup^ov

Ss 7r(aXiv t6v
['H7rtpo)Tr,v

(vulgo

'Hpo'ooTO<;

l5T0pT.

Eadem denuo affert SchoL Pind. Nem.


OiSiTroSi
cpr)at

in Histor. II,
III,

210

et

366.
yo^v
'v

6So'vto)V Se touto TTU7ro)u.vov, ytv Ypa[Ji.uai<; w? xat Tov 'HpaxXEa os 6 XiO(; "lo^v (fr. 88 Koepk.)

87

*Hpo'5o)po<;

twv aXXo)v auTOv

'HpaxXia)

7rpiT-

ivat Teusiv, 6)(TTe to o^Xov awpLa ^rri^wv


7co5o'<;.

Ta(japo)v xai

Oeaiv ap^aYeaTaTrjv. t/zvt 6SovTO)V TptcTTOtyov

Patet, opinor,

quam neghgenter Natahs

Tzelzen

Argivos Herodorus Argeadas dixit.


3.

Hercules arcu Scythico utebatur, a Teutaro Scytha sagittandi artem edoctus.


concubitus
6.

Juppiter congressus (Irditcarchesium.

cum Alcmene merccdem


4.

Hercules
unius.

stalura

erat quattuor

cubitorum pedisque

A hubulcis Aniphitryonis

Tlerrules educafus est.

30
inspexerif.

HERODORI HERACLEENSIS
Jam
si

conferas verba Apollodori


[jlev

1.

1.,

T(;,

(o<;

]j.oh.(^

iy.poL-r,aOi'\/

ev toTs;
tou<;

ubi

TTpa7rr,y<iaiov

yap

sT/e

xo crwtxa,

Trupb^;

Ss

Tij.()vT(; ecyxo^Tiouv

e; 0{jL{jiaTwv Xa[jL7rev aiyAriv,

totum locum ex scbol.

Pindari, Tzetze et Apollodoro turbulenter conflaliim esse, jure tuo dixeris. Sin contra veri speciem Natalis ex fontibus hausit, qui nos jam latent, ap.
schol. Pind. pro 'Hp. youv ev OiSittoSi scribendum X. "Iwv Iv 'OiJLcp aXri et similiter ap. Na-

Trapa eupov GTrXayyvov ^y]XXaYtjLvov xai tTjV xapStav Sacetav, oii; 'Hpo'6oTO? xai nXouTap/o? xai 'Piavo'^;.
(Miilleri sententia Dor. I,

et

Xot7rou<; etJTi

Meaav)viaxois, avati, xai

i42 stare vix potest.


,

Eadem

narrat Valerius

Maximus T 8 eodem loco

putes 'Hp.
talem.

Nam

in

Omphale fabula

satyrica

Herculem

voracissimum tribus dentium ordinibus ab lone instructum fuisse psene certum est. Quod scenico-

quo de dentibus Prusiae fiHi in unum concretis (quos Tzetzes quoque 1. 1. memoratj verba facit, Memoratur a Steph. Byz. et Suida (v. 'OXocpuHerodotus quidam qui TTpi vu{j.cpwv xal Oeojv ^tog
)
,

[tpwv Suid.] scripsisse dicilur.

rum commentum memorare

et improbare Uerodorus potuit. Sed haec mittamus. Heynius ad 1. 1. Herodorum Hercuhs rebus forApollodorum

Alhenaeus XIII, p. 556,

'Ev

iTTTa

rijJLepatc;

tasse alias fabulas

Thebanas attexuisse censet. Siqui

7rVTyixovTa SteTrapOe^veuce 0e(7Tiou X()pa<;,


p0<;

w;

'HpdSiia-

militer statuit "Weichert. (Ueb. d. Leh. u. Ged. d.

Apoll. Rh. p. i6i


cLiIe

) ,

eum hbrum,

IGTOpcl.

Thebis commorante

qui de Herillum vero, egit, OtSiuou?,

Quinquaginta diebus
4, 10.

sec.

ApoHodorum

II,

4?

quo de Herculis rebus in Peloponneso gestis sermo erat, neXoTrsia inscriptum esse putat. Scilicet ap. eundem schol. Pindari ad Pyth. XI, a5 (fr. 6i] de Orestis setate laudatur Herodorus iv neXoTreia (iv HeXoTci cod. Gotting.). Sed hsec ad
in
inscriptiones

8.

U xat III, 104 'HpdS()pc; 'HpaxX^a (sc. post caedem liberorum et deinde post csedem Iphiti ).
Schol. Pind.

Nem.
tov

Si<; ^'r\<ji

{jLavY)vat

Hbrorum

Heracleae referri

quomodo
Tatianus ap. Justin. Martyr. p. 267
:

possint, non video. sus aUena.

Res ab antiquo scriptore prorHwt; oux


gentis fabulas

Ceterum Herodorum qui Pelopeae

av

YjXtOiov TretOeaOat ToTg

^HpoSoipcu (Hbri 'HpoSoTou)

narravit Heracleensem esse liquet ex Athenaeo (v. fr. 6i). Quidni idem separatim fabulas Thebanas
tractaverit

Pi6Xt'ot<; Ttepi

puTTOuaiv

Tou xaO' 'HpaxXe'a Xdyou, y^v avw xt)xaTeXTiXuOevai t (xtt' auT^<; XeovTa tov
oveuOe^vTa;

hbro

maxime suadet Apollodorus

OiSittouc inscripto? quamIII , 5,6,2, ubi


:

Rem

ucp 'flpaxXe'ou<;

libri 'HpoSoTO?) Se 'Hpo5(opo? (sic iEgius; nostri

S'

scribendum pro vulg. Suo) (jLav appvoc<;, Tpe^ Se (sic OrjXeia^; sc. Nioboe Hberos fuisse dicit. Eadem sch. Eur. Phoen. 628, ubi v. Valck. Aut igitur praeteriens Herodorus in OEdipo de Hercule locutus est;
aut verba
Iv OiSiTToSi
,

insignis fuit cultu Junonis ( MiiUer. Dor. II, p. 44^)? quae h. 1. nihil differt a Luna. Quare ipsa Wcmea dicitur Lunae fiHa et Jovis (schol. Pin-

Nemea

dar. argum. Nem. p. 4^5 Boeckh.). De leone Epi2eX7)vr,<; *H menidesap. yEHan. N. A. XII, 7
:

corrupta sunt ex

Ivi

ttoSi

O^pa XeovTa 'Ev NE(JLe'(x (xvayoua' auTOV Sta TroTviav "Hpav Schol. ApoH. Rh.
Setvbv
cppi;aa'

(XTreaeiaaTO

schohasta

cui

hber Herodori de Thcbanis fabuhs

I,

498

T^yjv Se aeXiqvrjV
y]<;

'Ava^aYopac; ywpav TrXa-

scriptus obversabatur.

Herodotus, quem de Leone Sardense excitat


Tzetzes, Halicarnassensis est Kiesslingio, cui Tzetzes ea significasse videtur, quae leguntur ap. Herodot. I, 84 et IX, 8'i. Quod quomodo fieri potuerit,

TeTav (XTrocpaivei , il xvai. Euphorion


TraiSa

5oxeT 6 Ne[jLeaTo<; X(ov TreTTTto-

ap. Plutarch.
X(xpfov 6

p. 677, A(fr. 47 Meinek.)


vr,^

Symp. V, 3, leonem istum dicit M>iXwv xara IMaxeSdva^

ycxpojva

sch.

vel

haud percipio. Imo serior quidam grammaticus rerum miraculosarum scriptor fuisse videtur;
,

ad Lycophr. 455). Cf. Hygin. fab. 3o; Plutarch. De facielun. c. 24 id. De fluv. 18; Lactant. ad Statii Theb. II, 68; Servius ad Virgil. Georg.
;

idomprocul dubio
^avia

quem affert Stephanus v. 'AvTouTov (sc. Aristomenem Messenium) 01 : AifxeoaiiJLdvioi 7coXXaxi<; auTOu; vix>iaravTa OauuLaaav7.

III, 591; Nigidius ap. schol. phan, Byz. v. 'A7re'aa<;- opo<;

German.
tyj^;

p. 52; SteIltv-

NtJi.'ac; , oiq

xai K.aXXiaa/o? IvTpiTW, oapo<;

(XTrc

'A^reaavTOc^vjpcoo;

Septem diebus Hercules


j^inavit.

Thestii

lilias

quinquaf^inta devir-

Quomodo non
ria libris

stultum foret Herodori de Herculis

liislo-

8.
Bis insatiiit Hercules.

credere terram superiorem pra^dicantibus ac inde delapsum leoneni , quem Hercules occidit.

^x^

FRAGMEMA.
{xotTwv
-criv dc-^caiv appaaiXeuaavTO? t^<; ywpa;, ^ Toii aeWo:;' Xi y^tp >t Tr,(; cX-/ivrj? acpEiO-/). Cf 71

3!
illos

5ia

-coiv

ideo etiam fuere qui putarent


.

ex adverso orbe
:

advolaje.
Plutarch. Qu. Piom. ^3, p. 286, B Cur ad auusi sunt vulturihus? ... \ 8x1 twv opviYJxiaTa
auvE/^r]^;

Plutarcli.

De fluv.

c.

To

{jlv

'ATraicavTOv

mons

Argolidis) ExaXE^TO TrpOTcpov ]SXr,vaiov. "Ilpa yap 'ka.^jelv auvEpyov uairap' JHpaxXfoui; Stxa; pouXoixEVT]

spiciamaxime
6o)v

xal

auvr^Or,<,

o&to<;;
,

ouo^ y^?
7rc)ppo)0c'v
}]

pAaSs
acppou

T-^jV

2cXr,vr,v

/)

S'
,

eTtwSal; / priaau.vyi p.aYOi<;


l^
ri<;

veoTTia

Y'^^^'^

Ivtu^sTv

pocSto)^;

eaTtv

(xXXa

xt(JTr,v
'Ipi<;

iTrXvipojaev

YSVVTiOgVTa XeovTa
eTTtdcpiY^aaa xaTiq-

ttoOev ;a7:ivr,? xaTaipouai.

Atb xai

arjaeio')Ori<;

o^I^k;

{XEYKJTOv
VfiYxev

TaT?

toiai(;

J^oivai?

auTwv
Et

laTtv. "*H xai touto Trap*

HpaxXsou? e[xaOov;

6 ^i 7T0iiji.va Tiva twv Iy" opo^ 'OcpsXTiov xaToc Sc G0)v aviXv yo^ptwv 'ATtataavTOv crTrapaQa^; 6 toVo? 'AirataavTo; cctc' auTou ijt,TOJvo[xaaOr,^ irpovotav
Eit;

XYi cxXriOox; 'Hpc)0O)po(;,

Sti 7rocvTO)V {xocXtaTa yu-

(];ivl7ri7rpoc^0)(;
(ji.vo(;

Stxaio^raTOv

o^yri cpavetaiv eyjxi^ev 'HpaxXrj^;, -fiYOUeivai tov fjTZCi. twv aapxocpocYOJv


[JLV

xaOwi; taTopei Arit/.o5oxo(; ev a' 'HpaxXia<;.

(X7rocvTO)V

7rpo)Tov

Y^p

ou2evb<;

(x^rreTai

CwvTOf;

Ceterum locus noster complura de mundis txsansam dedisse videtur. Spectant TeojpoK; disserendi huc
:

cxetoi xai ewi^w/o-^ ouSev , ox; te'pa x<; xai Tot vuxTi'vo[jt,a )(p^Tai Se ToTt; cxXXot^; (XTroOavou-

ouS' cxTroxTivvuaiv

atv. "E^reiTa xai touto)v toc 6[i.o'cpuXa 7rapt'r,af TreTEt-

vou Yocp ouSeU liopaxe YSiJOtK.svov


[jtaXtaTa
toc

wc;

asToi xat tc'pax<;

auYYSvrj Sitoxouai xai xc>7rT0uat.

KaiTOi

xaT* Aia/uXov,
Aristoteles

H. A. VI

'0 Ss

y'^*}

vottUi
"Opvtflo(; opvt;
Tuoii;

JEV 7ri TTETpat^ aTrpodSaTOti;


liav

oio GTTO^vtov IBelv VOt-

av (XYveuoi (paYcov
e-KOc,

xai veoTTOu^^xai ota touto xat 'flpo5o)po(; Y^TTCx; 6 Tou <7ocpt(TTOu TTaT-^p cpriatv eivai xolx; ^fZBpu<70)vo;
i(i

'AvOpo)7roi?

Te,

6)<;

eiTrsTv,

cx6Xa6eaTaTC)(; eartv,

ouT xapTTov
Trav Tb yevoi;

(xcpaviCo)v,
,

ouTe

cpuTOv,

ouTe ^wov
,

vi[Ji.e-

a^' iTspa^; y^? aSr^Xou


ItopaxE

:?,(xiv ,

touto' te

Xeyo^v ar)-

Se pov xaxoupYwv. Ei

6)^

AiYUTrTtoi [jLuOoXoYOuat

OrjXu

lov OTt ou5ei(;


;ai'^vr,i;

yu'J^o<;

v^ottiocv, xat oti ttoXXoi

laTi, xai
,

xuiaxovTai
c^SaTrep

Syo'[ji.voi

xara-

c&aivovTatt (xxoXou6oovt(; loiq cjTpaTcuu.ac7tv.

TTVEOVTa Tov

(x^rr^Xio^jTriv

Vulg.

'flpo'ooTO? Bpu(7(7O)V0(;

(alii

Bpt(7C70)vo(;

vel

xat TravTocTraatv
TTtOavov lariv

cxTrXavrj toc ay][JLTa

xk SevSpa Tbv ^Ecpupov, xav SeSata YtveaOai


(xXXot^; at Trepi t(x;

ipt'(7ao)vo(;)

corr. Bocliard. Hieroz.

H,

i6.

V.

cxTr'

auTWV

Iv 8e

toT<;

:hneider.
Id. ibid.
oui<;

adh.

1.
:

eri Be xai cpuYai xai otto^st.; apTCctya.\ o/eloiq aoSviaetc;,

IX, 12, 2

ruTToc XeYcTai

utto'

tivo)V

TroXu Tb OopuSwSe<; xai (xxaTotaTaTov e/ouat.

veoTTOV ouTe veoTTiocv czXXa EO)paxv ouTe la TOUTO 'Hp()o)po<; 6 tou Bpuao)vo(; tou aocptaTOu 7raJjp
0.11:6

Plurima horum repetit in Romulo


:

c. 9.

Cuni
Dc

Ttvo? Irepac; eivat (jLeT0)pou

y^<^

1'XEYtv, tettoXXou^;'

postremis confer quae in margine cod. Antigoni Hist. mirab. 1. 1. leguntur ou(;(sc. touc; Y^^^ra^) xai
cxauvOuocaTtoc
cpaatv
6i(;

w.iQpiov

TouTo Xeywv xat TO cpatvEoOat

Ta^^^u

tol

TroXXoc TixTeaOai. Aristot.

lev Se, fjiT^Sevi eivai SrjXov.

Mir. ausc.
his

c.

60

Outoi

(01 Y^7re<;) etaiv (xyovoi.

ex Aristotele negh*genter excerpsit Apollonius Hist. mirab. c. 48 (42 ed. Westerm.). Cf.
Plinius

Eadem

quoque verba fecisse Herodorum atque ahis exemphs rem comprobare studuisse colhgo ex sc-

H, N. X,

Vultujmm nidos netuo


10.

attigit;

quentibus.
carnivo, quod lianc omnium volucrium rarum justissimam censeret primum, quia nihil animatum tangit aut necat; id quod aquilae faciunt, accipitres , et qua?
vulturibus oblatis
:

Vuitur in saxis inaccessis nidum ponit; qiio


vlsus
sit

fit

ut raro

vulturis nidus et pulli.

Ac propterea Herodorus

Brysonis sophista.' pater ait vulturcs venire e terra altera


ignota nobis, eo argumento,

noctu volant aves

sed solis vescitur cadaveribus. Deinde


:

conspexit,

tum quod nemo vulturis nidum tum quod magno numero repenle apparent se-

quod su2e quoque naturae et generis cadavera pra>ierit nemo enim unquam vidit a vulture avem gustari quum
,

(luentes exercitus.

aquila^ et accipitres

maxime
si

insectentur et occidant aves


,

Vulturis nec

puUum

ncc nidum a

quoquam visum

aiunt.

at vero

ut est apud iiilschylum


sit

Propterea Herodorus, Brysonis sophista? pater, dicebat ipsos e superiore quadam terra adventare; illo etiam usus

Incesta avis
Pra^terea haec

oportet,

volucrem voret.
nocel
,

avisminimeomnium aliarum homini

argumento

apparere extemplo multos ;sed quibus e

locis,

quum neque

fruges perdat, neque plantas, neque ulluni


laedat. Denique, si verum est quod totum vulturum genus esse femininum,

constare nulli.

mansuetum animal
iEgyptii perhibent,

frequenter conspici solet? INon enim facile in pullos vulturis incideris; sed ex remotis locis ali(iunde subito advolant unde sequitur, eo:

An quia avium omnium minime vultur

et concipere subsolani flatu excepto, sicut arbores Favonii

rumconspectu aliquid portendi. An hqic quoqne ab Hercule didicerunt? si tamen verum est quod Herodorus scripsit Herculem in auspicio capiendo maxime delectalum fuisse
,

admisso spiritu; omnino probabile est pr.nesagia ab ii.s ducta, firma esse et erroris vacua quum in aliis agitalio
:

circa coitum,

tum

rapina;, fuga^, insectationesque nniltuiu

tumultuationis et incertitudinis exhibeant.

32

HERODORl HERACLEENSIS
5, g, 6,
Aristot.

quem

lleraclccnsem auctorcm secutuni

De

generat. an. III, 5


xoci

Kai

oi

esse res ipsa suadet.


a\ielq

rrepi xrfi

xuT^aew? twv lyOuwvTOV

SchoL ApolL Rh.


Muaoiatv
IfjLio

II,

78G ad verba
(sc.

auTotp

6[jlou

euiQ0y) "kiyouGi Xo^yov


,

uTrb

xat

T6puXr,(ji'vov, ovTrep

'Hpdotopog 6 {xuOoXoYOi;

TraTpt

AaaxuXt))

ootijLaaaev

w;

XViaXOfJLEVtOV

TWV

ly(^0UCOV

Ix TOU avaxaTTT^lV TOV 00-

omnes

Libri OTt tout' eaTiv aSuvaTov. pbv, ou auvopwvTec ex Bekkeri edit. intel'HpdSoTo<;, quantum
12.

('HpaxX^<;) xai I^puya^;). Tiv<; Ypotcpouat MuySdva^; [dvTi Tou xat tj^puyai;], iva ^ , 6{jlou Muaou^; xat

MuySdva^; u7rTa^ tw TraTpi


e/etpojaaTOTOi(; MaptavSuvoti;, i Si xat ouTOj -(^ol^^oixo
Be'opuxa(;
y^dd^ti' dTib Muyodvo<;

[jlou.

"Oti oe

tl^puya*;

xat

Nu(JLCpt<;

laTopet. Aib

ligere licet.

MuYSdva^,

^TOt tou<;

Id. ibid. c. 6

^>aCTi yotp tvjv

(jtev

uaivav

itoXXoi,

Tov Se Tpd/^ov 'HpdSwpoc; 6 'HpaxXecoT/i^;, ouo aiSoTa xai tov [xev Tpd^^ov auTOV /eiv, appvo<; xai 07iXeo<;,

^aatXeox; auTWv outw xs'xXr,xV r[ pr,Tov OTt MoipiSt (leg. vid. 'Hpo5ioptf>) xaTrjxoXouOrjacV. ouTOi; yap Muyodvac; Ecprjae xaTaTToXe(AYJaat

Tbv ''HpaxXe^a.
et

auTCv 6/uetv,
Trap'

Tr,v

Se uaivav 6/j.ueiVj xai oy^eueaOat

Iterum de Bebrycibus

Mariandynis Herodo-

hoq.
i3.

SchoL Platon. Phed.


xX^^
TrpoQ

p.

38 1 Bekk.

'HpdSojpOi;

rus dicit in rebus Argonautarum , qui paullo post Hcrculem Imc appulerunt. Vid. fr. 49, De pugna Hercuhs contra r7)Yevi<;, qui prope Cyzicum

xai ""EXXavixdg (fr. 4o) cpaatv w? ot Trjvuopav ''HpaavTipet


Tr]v

habitabant,
V. sqq.

cf. fr.

45.

De tempore expeditionis
16.
:

"Hpav auTw xapxtvov

lcpopu.rj(7ai,
irzi-

Suo Bz ou Suvafxevov a.ayfea0at, auu.u.ixyov xaXeaaffOat tov 'IdXeo^v, xai evTeuOev priOrjvat
7uapoi(i.iav.

Tr,v

Phitarch. Thes.
xai
<I)pcXuo-/i(;

c.

26

Oi

Se TrXeiout;,

&v

icxi

xal ^'EXXdvtxo^; xai

*flpdoojpo<;-,

uaTe-

Eadem Apollodorus
irpb(;

II

Suo ouo' 6 'HpaxX^<; v. Phcrecydes

2,5. De proverbio fr. 36 (ubi

pdv

?paatv 'HpaxXe'ou<; lOtdaToXov TrXeuaat tov 0rjaa


Ty]v
'AijLaJ^dva

xai

CAvTidTrriv)
ou8ei<;

Xa^^Tv

ai/jjLdXo)Tov

pro Kw[^apxo<J scribendum videtur KXap/o<;), Ister fr. 46, Dino fr. 4, Duris Repi dcywvcov fr. AHa dat Leutsch. ad Zenob. V 49
,

7riOavo3Tpa XeyovTc^;*
(jlt'

yap

oiXkoc, iaTo'prjTat

twv

auTou aTpaTEuadvTOJV
re v.
]

'Afjia^dva

Xa^eTv

atyijLd-

Xo)TOV.

De
i4.

Welck. CycL p. 3i5

sq.

HiOavo^JTepa

XeyovTE^;

sc.
,

quam

Philochorus

(fr.

49)? Diodo-

SchoL ApolL Rh.

I,

127

tou xdtTTpou Ilepi Bk

rus (IV, 6)

OTt liri toci; TruXa? tojv Muxrjvcov xai'Hpd5o3pd(; ^riatv, auTbv dt7:0TO. Cf. Apollodor. II, 5 , 4 ? 9. xo{jLiaa<;

i5.

Hyginus (fab. 3o), ahi, qui Theseuiij Hercuhs ab eoque Antiopen tamquam yip<x<; dpiaTEiov accepisse narrant. Chronologiam Herodori accuratius dat Apollodorus (v. in-

comitem

fuisse

fra. fr.

Hercules ad balteum Hippolytes apportandum missus [d0Xo<; Sl riv outoi; vvaTO<; sch. Ap. Rh. II,

27. ) ; ex qua Theseus quo tempore Hcrcules contra Amazones egressus est, puerulus adhuc erat.
Tzetzes ad Lyc. i332 'HpdScopo? (hbri 'Hpd 6 HovTtxb? TOT^ (in expeditione Amazonuii. contra Athenienses) cprjal 0y)aa XaS^tv t^jv 'Avtio:

778

sic

etiam Apollod.] in Mysiam venit ad Lyfilium ,

ooTO<;)

cum Dascyh
,

regem Mariandynorum. Huic


,

contra Bebryces auxihans Mygdonem regem fratrem Amyci, atque terram hosti ademptam dedit

Trrjv

ri

tjLa)(^o{jLvrjV ( (jLoty^uotjLvr)v

hbri duo)

(jlt'

au-

Lyco.

Is

HercuH gratum facturus totam hanc rc-

Tou xai U7rb MdX7rto<; (hbri duo MoXvrouSia^;, i. e. MoX7raSia<;) Trj<; 'Atj.a^dvo<; dxovTtaOeTadv Te xai 7re-

gionem

appellavit Heracleam. Sic Apollodorus II,

aouaav,

r)

TrpeaStv
dici

eipV]vr,(; toT(; 'A07ivaiot(;

eXOouaav.

IL
Vel piscatores stultam ilJam et vulgarem rationem de conceptionc piscium afferunt , quam etiam Herodorus

atque hinc

proverbium

Contra duos ne Hercules qui-

dem).
14.
Herotlorus quoque dicit Herculem usque ad portas Mycenarura aprum Erymanthium porlasse ibique deposuisse.

mythographus
pleantur
:

scribit, quasi seminis


fieri

devoratu pisces im-

nec vident id

non posse.
12.

Hyajnam complures aiunt, trochum Herodorus scribit diiplex genitale habere, maris ac feminae, et trochum se
Ipsum
inire,

15.

Herodorus (?)

dicit

Herculem debellasse Mygdones.


16.

hyacnam

inirc ct iniri annis alternis.

13. Herodorus et Hellanicus narrant Herculi hydram necaluro Junonem cancrum immisisse; iihim igitur, pugna;

Horodorus Ponticus tunc ait Theseum perdidisse Antioa Molpide Ama pen, sive quod una cum Theseo pugnans zone jaculo transfixa^cecidissot vei ubi de pace legata ad
,

contraduos sustinendae imparem, auxilio advocasse lolaum,

Athenienses

cum muneribus Iwspitalihus

venisset.

FRAGMENTA.
I.orusscnsu caret. Scribcnduin j^roponeroin Bv]aea (xtzo^ oileh^ deindc r^ TrpscStv x. t. X. dc Aniope intelligerem belli coniponendi causiiin Amanum castra profecta, deinde reversa cuni donis
t

33

adornatio egregie convenit Hcracleensi viro, hinc quoque gloriolam patriae aspersuro.
18.

pacis conditionibus, quarum una fuisset, ut Anopen Theseus dimitteret. At vereor ne perdanms
fluxisse videtur

Ab Amazonibus
liberat filiam

rediens H. Trojam vcnit, ubi


:

Laodamantis.

peram. Totus locus

ex Plutarcho

Tzetzes Lycophr. ^7.1


T0(;)

biter inspecto; qui in Theseo. c.

erodori fragmenlum
arrat

modo

26 statim post ascriptum , e Bione


TrpoffSaXovTa
tov Bk Tr,v xoii.iCouc7av
fjL6a(yr,(;
os.

'Hpo'oojpo<; {libri 'Hpdcooe TaT<; aXr)Oeiat? ou (^riatTei/iaat Tr,v tzoXiv (Tro-

jam) IloaetSwva
yyr^ixoi-^OL

xai 'AxrdXXo)va, <xXXa AaoaoovTa

Antiopen non

fugisse

Theseum

xaTaO'[xvov ex t-^; Ouaiac; auTwv, (XvaXwaat


Trjv

ytopa, aXXa xai ^evia

7C(ji.7riv,

TauTa

i<;

tou tsi/ou^ xaTaaxU7^v.

69)vai TrapaxaXeTv et? to irXoiov


Orjvat.

avaiji.Ta

Deinde cap.
|xa)(^otjivriv

;j7

dicit

"Evioi oe

tpaffi

u 0r,a'o);

aSia^; axovxiaQetaav.

Hoec suo

ueaeTv Tr)v avQpoiTrov utto more in unum

MoXTze-

axpoTidXet tpov 'Atto^XXwvo<; xai noatO(7jvo<; 8ta^pdvTOjgTtao')fj!,vov oOev au:

Tet/taat scripsipro vuIgataxTiaai. Cf. De Incredib. c. 4 "^Hv e'v t^


6 Aaou.So)v avrjXiaxe

Anonym.

Xwv

Ta

/pr'(jLaTa et? Trjv tou tsi-

es conglutinavit.

Idem valet de sequentibus. Tzetzes ad Antehom. p. 9.38 ed. Jacobs. 'Hpo':

/ou<; xaTaaxeur^v.

Eadem Servius ad
p. 268.

/En.

I,

610. Cf.

Lobeck. Aglaoph.

ip0(;
(;

(corrupt. 'Hpo5oTO>;) 6 HovTtxcx; xai Mcvexpar7j<;

6 Trepi Ntxaia<; laTOpv^aa^;

Iv

BtOuvia]

710'-

oi^
u<;

iaTopT,
v

o)<;

Mtxaia

0r]aU(; e^ojv Trjv 'AvTio'7tr]V xai 7rpi x. t. X. Ste^Tpt^j^e To'7rou<;,

Schol. Hesiod. Op. et Dies 4i

Me'{JLvr]Tai 0

Tr)(;

Haec negligenter exscripta sunt ex Plutarch. es. c. 26, ubi ea quae ex Menecrate narrantur,
raRcedit locus

liber *Hpd5oTO(;) Iv tw TrsfjtTTTw Tou xaQ' 'HpaxXe^a Xdyou xai HXaTOJv Iv y' twv NdIII init. ). [Jt.O)V (lib.
(

aXiaou xat 'Hpdowpo<;

Herodori supra ascriptus. Omnino erodorus res Thesei nonnisi obiter tetigisse vider, eo maxime opinor, consiUo ut Atticos impu,

Alimo

sive

famem

arcente materia ex malvis


(

et asphodelis
{xO(;, 'ASt-j/og
,

composita
MaXcxy(^r]
,

v. Steph. Thes. s. v. "AXi-

et Pselli

fragm. ap. Wester-

, qui in gloriam regis Atheniensis veteres bulas, inprimis Herculis, adulteraverint. Cf.

aret

mann. Paradoxogr. p. i43) utebantur Epimenides (v. Hermippus fragm. et Plutarch. Conviv. c. 14),
Pythagoras (Porphyr.
(Athen. p. 161, A).
c.

34.

54

ejusque sectatores
(

De sanctimonia malvarum ex
ar, [jt.avTptwv

Phitarch. Thes. 29

HoXXwv

Ss
{jlIv

to't

to^ apiTrj^;

heliotropiorum genere) utpote


7raOttov
citis

Ttov aujjt-

ok; a0Xo)v yevotjievojv, ""HpoSo^pOf; V Sr^ciot. fjtETaaysTv, (xXXa


[jlo'voi<;

ouSevcx; oiETat

oupavio)v

7rpb(; l^riyeta

plura ex Pythag. pla-

Aa7ri0at<;

Kv-

disputat Lobeck. Agl. p. 899.

Num ad ho-

aupoixayta^;. Cf. fr. 34

Paullo post Plutarchus


oa<; Trspi

^ikoyopo^; Bz xai a^rov-

rum philosophorum exemplura Herculem Herodorus efformavit indignam heroe patrio censens quam
,

vsxpwv

(xvatpeaEOJ^;

yevea^ai

7rpo'iTa<; 6Xtva<;*

ort 0
[jt,tot(;

'HpaxX^c; TrpwTOi;

ctTreSojxs

7roXevexpou^; toTi;

affingunt voracitatem? Fortasse ex Herodoro fluxit quod Porphyr. I. 1. c. 34 narrat : Ali-

vulgo

ei

ev ToT<; Trept 'HpaxXe'ou<; '^iy^ix-KTai.

Eadem tra-

mum

diderit

Herodorus, quem Plutarchus in suis de Hercule hbris non neglexisse videlur, uli monent Heeren. De fontt. Plut. p. 17 et Miiller. Dor. II,

viatico a Cerere

Herculi in deserta Libyae penetraturo pro datum esse. Sed ipsam hanc ex-

peditionem libro quinlo narrare vix potuit Herodorus si quidcm recte se numerus habet.
;

p.

464.^demMiillerusHerodorum cumexpeditionc c. Amaz. conjunxisse putat Cerberum ad Heracleam ex Orco protractum. Rei indicia ego desidero

20.

E LIBRO DECIMO.
Sequitur narralio de armentis Geryonis digressionibus geographicis distincta.
cuniam ex
sacris

Apud Apollodorum Cerbero in lucem adducto


Hercules seriem aerumnarum exantlaverat. Quae
17.

eorum

in thesauris

repositam in muros

multa tunc praestantissimis viris certamina "crant, Theseus tamen, ut Herodorus ait, nullius erat particeps, nisi quod cum Lapithis contra Centauros pu-

^ Quaiuquam

exstruendos impendisse.
19.
Alinii sive materife

gnavit.

faniem peilentis [lerodorus meniinil

18.
Ilerodorns
ait

libro quinto

de rebus Herculis.
20.

revera non ipsuni

Neptunum

et

Apollinem

Trojam urbem cinxisse mrcnibus, sed Laomedontem pcKRAGMtNTA HIST. CR. VOl. M.

Ibcriaj sunt duao. Altera circa

columnas Ilerculcas
3

ab

HERODORI HERACLEENSIS
Constantlii. Porpli.

De adm. Imp.

c.

i3

'JSrj-

Trp\

Ttov oeaatov tou Hpo^r,0O)(; TotuTa* elvac


cpviai,

y^p u-

piai Suo,

Y)

[jt.V

7rpb(;

Tat? *Hpax)\eiai?

ffTV]Xai(;,

aTcb

Tbv iSxuOtov ^aatXEa


ToT;
u7rrjXo'oi<; toc

''lS-/]po(;7tOTafjiou,
Yyi<;

oO

^'

fr.

1 1 1

)...

[j(.avriTai 'ATioXXoStopof; Ivt^ uepi Tautrjc; 0 TroXXa cpaaiv sOvy) Siai-

Trapr/etv l7rtTr,Sta, ota to tov xaXoucjt,evov 'Aep(,vi

xai

Suvdtfjievov

Tov

7roTa[ji,bv

iTrtxXu^etv
oe

Tot

Treota, SeO^vai U7rb Ttov


[jt.v

xaO' 'HpapT(79ai,xa6a7rp 'Hpo5(opo;V t^ 0xaTr,Twv

2xuOtov

iTTtcpavevTa
ei(;

'HpaxX^a, Tbv
oioc

7roTafjt.bv

xXea yeYpacpsv
TOUTO, OTrep
piffTai

i(JTopia, outox;*

Tb

0 'JSrjptxbv yevo^;

cx7roaTp']jai

tv^v

OocXaaaav xai

touto

y.e(ji.uOeu-

cprjai

oixtv Tot

TrapaXta

tou okxttXou, Stw[j,v

aOat cxvrjpr,xvat Tbv cxeTov TlpaxX^a' Tbv oe HpoarjOea

ovoaaaiv Iv y^vo? Ibv xa-ca cpuXa. HptoTOV


toc layjxTOiq oixouvtc^;
ttTr'

oi

Xuaat TO)v

oeapt-tov.

ETTt ToT(;

7rpb(; oua{Jit>)v

KuvrjT^^; ovo-

(jta^ovTat,
ja.Ta Se

IxeivwvSe

yjS'/)

7rpb(;

^op^av lOVTt FX^Te^;,

Haec quoque Herodoro inventori accepta referenda erunt; eadem in usus suos converterunt
Agr(3Ctas in Scythicis ap.

TapTridioi,

(JteToc

'EXSucrivtot, (;.Ta oi

Ma-

schoL Ap. Rh. L

I.,

et

GTtYivot, {jteTa Bk KaXTrtavoi, TTtTa Se r,or, 6 'Pooavo^;.

*Hpo'otopO(;
vtoi..

Bandurius pro 'HpoooTO^.


XXxiavoi,
7riTa Oc

auctor Diodori 1,19,


lus fluvius,
et

nisi

quod huic

'ATb(; est

Ni-

'EXsuaiStopoSavo^;

Prometheus

praefectus provinciae

(jLaCTTivoi...

:^

iEgypti.
(24.)

libri;
ui)i

correxitBerkel. adSteph. Byz. v. 'jSr,piai Suo, eademleguntur omnia, quae deinceps discerpta
:

Clem. Alex.Strom.I,c. i5. p. 36oPott.


Sylb.
:

i32,9

ex parte iterum afferuntur


St.

Byz.

KuvriTixbv, 'iSvipia^;

T07ro(; TcXviatov

wxea-

vou. 'Hpo'otopO{; SexdcTt) tcov xaO' 'HpaxXEa.

xat cpuaixbv 'ATXavTO^; tou papSctpou tou Yvo'(jt.vov taTopT Trapot tou xo'a(/.ou xtova<;, aiviTTo<I>puYb(; otaoey^eaOai tou<;
'Hpo'So)po(;

Oe Tbv

TlpaxX^a

[xocvtiv

Idem rXv]T(;, eOvo? T^r,ptxbv [jt.Ta xobq 'Hp. XaTOJ. De re v. Ukert. Geogr. II, 2, p. ^45
:

IvuvviTa^;.

[j,'vou

Tou

[jt.uQou TVjV

Ttov

oupaviwv

7riaT7][JLvjv [JiaOv]ai

25i,

otaOEyfeaOat.

21.

Rediens Hercules Italiam peragravit. V. Apollodor. II, 5, 10, 10, ubi geographica quaedam ex more Herodorco intexuntur. ExpressisverbisHerodoruni laudat Stephanus.
Stephan. Byz,
Xayo?.

statuunt Xenagoras ap. schol. Nub. 397, etsch. Ap.Rh. IV, 264, DioAristoph. dor. III, 59, Cic. Tusc. V, 3, Phn. H. N. II, 6. Cram. Anecd. Paris. II, p. 38 1 'EYvvvia Bl Zeuc
:

Eodem modo

xai Tpov uibv


0viSat'a(;,
Sc,

6vo'[Jt.aTt

TlpaxX^

[lexa

'AXx[j.r'vr,<; t^<;

Tb

HeuxETiot, lOvot^TTEptTb To'viov TrelOvixbv nuxTiu;. Tlpbotopoc Ss xat Ilu:

Ypa^f/ouat oopocv Xeovto; cpopouvTa xat po'7raXov cpspovTa, Tpia tjt.^-

IxXv^Ov] Tpta7rpo?,

etc,

etc. 8v

Xa xpaTouvTa'

a7Tp Tpta

ix.t^Xol

cxcp^XiaOat

auTbv

c;.uOo-

xTeT<; auTOU(;

xaXet.

XoYr,aav, Tto poTrdcXt) cpov'JaavTa Tbv SpotxovTa* TouTeari Xovixr^aavTa Tbv 7roXu7rot'xiXov Tr,<;
7rixpa<; 7rtOu[Ata<; Yia[/.bv Bik

Poslhaec ad Hesperidum poma apporlanda emisAus permeavit

Tou ^o^rcxXou

Tvi<;

otXoaocpta^;, iyoMxoL 7rpi-

bc)Xaiov
Toc

Libyam Apollodor.
(
:

cppo'v7i[jLa to^

II, 5, 11, 4

Sopocv Xeovto?' xat outox; excpt'XTO

).

Sleph. Byz.

KaXatji,vOvi,v[Tt(;xat [CaXafji.iv6r,,7ro'Xt(;

Ai6uv)(;. 'ExaTaTo(; Ilepir^yr^tj^t (fr. 3 12).


ox;

Kp^TTTOv ouv
Ooivtxojv.

[x^Xa, 07rp laTi Tp^T^ (xpcToc;;, to (jt.71 opYi^eaOat, TO [i.vi cptXapYupeTv, Tb [j.vi oioc cptXr,SovTv Yotp Tb
T7^<;

po*7ra-

Xov

TlpoooTOi; ['Hpo'ooL^po(;?] ota tou

xapTepixvj^; ^u-/7](;, xat Tvjg oopa<; tou Opaaura'XoYtatjcou, lvtxvia Tbv uibv
tvJi;

t, TzoAiq

Tou

23.

ato'-ppovo<;

cpauXr,<;

e7riOu(xt'ag- cptXoaocpv^aa^; [J^e/pi

OavcxTou, xaOto? Tlpo'(5o6 aoc&toTaTo^;

Schol. ApoU. Rh. II,

1248

'Hpooo)po(;

U^ox;

To;

TlpbStopoi;

Lobeck. Agl. p. i3io)


23.

Ibere flumine sic dicta, cujus meminit Apoliodorns lib. II. Descriptionis terra?... Hanc in multa!5 gentes dividi perhibet

Herodorus novo plane modo de vinculis Promethei narrat baec


:

Herodorus
scripsit.
.

jecti

libro decimo Historia? quam de Hercule conGens ba3C Iberica, ait , quam dico marillma traliabitare, quamvis una gens sit, diversis tamen noest.

fuisse

Prometheum regem Scytharum


fluvii

eumque

quum

propter regionem Aquila)

aquis

submersam

minibus secundum tribus distincta

Ac primum qui-

subditis ad vitam necessaria praibeie non potuisset, in vincula a Scythis conjectum esse. Advenisse deinde Herculem
et averso in

dem

qui ultimi versus occasum liabilant, Cynetcs appellantur; abhis versus aquilonem tendenti occurruntGletes,
,

mare

fliivio
,

Hercule inlerfecta)

vinculis

(unde rabula orta de aquila ab PromeUieura liberasse.


24.

deinde Tartessii , deinde Elbysinii

tum

Calpiani

post hos

ostRhodanus.

21.
Peucelii, populus circa
Ttcu;
;

mare Fonium. Genlile Oeuxeeos nominat,

Herodorus vero

Herodorus narrat Herculem , vaticinandi arte ct reruni naturalium scientia imbutum , apud Allantem barbarum Phrygium njundi columnas excepisse di(;i, signi/icante ila
fabula accei)tam Atlantis disciplina ccrlesliiun scientiam.

lluxTr<;

22.

Calamenlhe, urbs
per
i

Liby.ic, sed reclius apud Hero.lorum scribihir, Calamintiie urbs Plid-nicum.


:

(?)

FRAGMENTA.
7uvYpof'}/a":o
,

25
27.

S; xai aXXouc; 'HpaxXsTc; taTopei ^7277;-

oOai eTTTa.

Kadcm

Cedrciius

]).

18, C.

Celcnim

litpca iioslro

llerodoro alicna cssc nullusdubito.


25.

Apollodor. 1, y, 19, 5
{'HpaxXEa) ouS
Toiv
TYjv cxp'/viv cprjat
,

'Hpdoo)po; 0 auTOv TrX^uaai TdT (sc. (xeTot


'0[xcpotX7i

Idem
Scliol

'ApYOvauTwv) II , 6 , 3

aXXa
5
:

Trap'

SouXeusIv.
IXotTpeus

KaO' 8v

0 / pdvov

ad A\)ollon. Rliod.

II,

354

'Axpa xaTa

tTri/topiot. fyjvllpaxXsiav, ^v 'A/pouaiov Bi xai Eucpoptwv ev t{o Hsviw Ixsivy) ^acri Ipdowpog utto tou 'HpaxXsout;, xai |j.e5at )v

xaXouatv

01

X^YeTaiTOv eTri KdX/ou<; ttXouv YeviaOat, xai TTjv Tou KaXuSo)viou xotTrpou Giqpav, xai Brjaia Ix Tpot^v;vo<; t<; TaOuLOv xaOofpat. 7rapaYevdtji.vov
Tiap' 'OfxcpotX'/),

KspSepov av^yOat
^c; cpur,v.at

Cf.

fr.

38.
,

)Xi^v il

to xaXouixevov otxdvtTOv cpaptxaxov.

fr. Andronis). kvSpwv 0 ctc. (v. Cf. Schol. JNicandr. Alexiph. v. i3


>v

To

axdvt-

tempore pcracto Trojam Herculcs exdeinde Co insula dcvastata, Gigantibusque pugnat;


Servitii

debellatis,

expedifionem suscipit contra Augeam,

fpaciv

Ix Tou

ijLTOu

^tat

u7ro(j.ivsfi

yap tov KlpSspov Tot^; auya? tou

Tou KspSepou cpuvivaf iGTopetl^ a5ou czvevey^OsvTa (j.7) SuvacOat


viXtou

cui auxiliantur Molionidae.

xai

lijiECTai

xai Ix tou

28.

euETOU YVv70at TViv [^oTotvYiv. 'Aypo)v 0 7roTau.b(; Iv IvOa tov tou "A$ou xuva 6 Tl'MpaxX^ia TTj lIovTtx^, xai 6 Xdcpot; 'AxdviTO? XcY^Tat.
paxXvit; E'/)YaY,

Athenaeus II, p. 5^,


TOivtaTV]^ %'/l> ot7rb
ty]<;

F Oux
;

eu Ss NeoxXri^; 6

Kpo-

aekr^vr^qTZiGV.M to todv, I; ou Trjv

ColitMn istum 'Axdvat; dicit

Promotus Ms. ap.


,

'EX^vriv Yevvr)07]vaf tok;

y^P

ceXrjViTtoa!;

Yuvatxa? mo-

TOXiv, xai TOu<; lxl Yvvo){jLvou!; 7rVTxatOxa7:Xa(7iova<; rjtjLwv ivat, ox; TlpdSo)po<; 6 'HpaxXeo)T7)<; l<7Tope7.

^hneider. ad INicandri Alcx. p. Gi'^. Aliis ut aconito v. tephano Byz., urbs dicitur 'Axdvai De >cos vett. in Steph. Thes. s. v. De Cerbero ad [eraclcam protracto cf. Diodor XIV, 3i, Dionys.
.

"iSuxo^; Be Iv Tii^nxo) [j.zkuiv Trept


'J'ou<; T Xeuxt7r7cou<; xoupou? Txva MoXtdva<; xrcxvov

MoXiovtcwv

&r,(jf

788, ibique Eustath. et Bernhardy, Spanhem. Callim. Del. 291, SalmasiusPlin. Exerc.p. 620.

aXtxai;, taoxecptxXoui;, vtYutou<;.


cxu.cpoTepou(; YY'^'^^'^"'

iunmm

llcraclese, in quo Hercules Cerberura ad jreris statuam afferens ccrnitur, babes ap. Mion-

^^ ^^^^^ cxpY^jpso).

Locum
tum
nem,

H. IS. 160.

Eodem

pertinct Cerberus Heraclecn-

Ilerodori ex Molionidarum hi.storia petiesse censeo. Muliercm aXr,vtTioa dixil Molioi.

ium donariumOlympise ap. Pausan. V, 26, 2. Vide liiller. Dor. II, p. /|65.coll.I, p. 4io,ubide inteHore fabulaeratione disputatur. Ex famade faucibus
[er. leis

q. a^XiqvriV, a

verbo

ij.oXTv,

ut

'io)

ab

tevat.

Molionidae quindccies majores fuerunl Hercule, sicuti TTpa7ry)/uatoi; Hercules cum Antaeo componltur ;axovTa7rr,)^uatc>). Quibus numeris alludi puto ad rationes quae cyclis qiiattuor annorum interce-

infernalibus totani illam rcgioncm subterra-

ignibusolim expositam fuisse conjicit Meinek. \d Euphor. fragm. 28 (ex Xenio, in quo Thesei "ct Pirithoi ad inferos desccnsum narrassc poeta
videtur). Cf. iXymphis
fr.

debant

cum

notandum
Tr,p{oa

cyclis annorum sexaginta. Ac est, his ipsisMolionidis devictis TrEVTaeinstitui.

bene

2.

Olympicam ab Hercule

Ad chrono-

26.

logicam fabuloe signilicationem spectant etiam trecenti et sexaginta viri Cleonaei, qui Herculi auxiliantcs a Molionidis interfecti cl

Schol. Sophocl. Trachin. 253 : npaOt<; 'OutcpaXy, IvtauTov l^7rXr,ffev] 'O 0 ''Hpdoojpo; (libri 'HpdooTOi;) Trium Tpia Tri X^Yei (tov IvtauTdv addit cod. R.),

Nemeae (de cujus 10) divinos honores adepti sunt. Vide yElian. V. II. IV, 5 , scbol. Pind. 01. XI, 29. De
cultu
cf. fr.

aimorum
cli,

IvtauTOv intcllige

veterem Iricteridem Bac-

vulgari ]Molionidarum liistoria v.

inte)"pretes

ad

^hicam, qute tcrtiam partem constituit majoris cyantc ceteros IviauTou


occurrcntis.

Tenipus

nominc

in fabulis vett.

rci significat

Apollodorus.

Pherecyd. fr. 36 ct quse ad h. 1. congcssit Sturz. p. 1 78. AVelckero ad Schwenli. faEti/niol. yindeut. p. 3o7 sq. Molionidarum
Apollodor. II,
7, 2.

25.

27.
Herculeni Herodorus omnino non
gasse, setl

Promontorium est prope Heracleam quod Achenisium '<1iruut. Herodorus et Eupliorion in Xenio dicunt ibi Cerberiun ab Uercule ex inferis eductum esse ac bilem vomuisse, c\ qua aconitum, qua; vocatur planta, nata
sit.

cum

Argonautis naviserviissc

eotempore apud OmpliHleu servitutem


28.

affirmat.

26.
Hercules vcnditus Ompbalai serviit per trium spatium

ovum , Imperite Neocles Crotoniata dicit e luna decidiese e quo nata Helcna sit; lunares enim fcminas ova parere
et qua; ibi generenlur
teste

aanorum.

quindecuplo majores Hcrodoro lleracleense.

e.sse

nobis,

:\.

3*6

HEROLOBI HERACLEENSIS
6vtxbv Kaaao>7raTo(; xai Kaaao)7riO(;. *Hpdoo)po(;S KatfaojTTOu^; auT0U(; cpvjatv, iao)(; xaxto(;.

buU subesse videntur lapides molares. Assentitur Sclmeidewin. ad Ibyci fragm. et qui ibi laudantur.

29
Schol. Pind. 01. V, 10
^r,ai
:

Bo){jiou(;

e^.]

'HpdSwpd?

E LIBRO XVII.
Athenaeus IX, p. 41 1, A : Tbv Se to) x^epvtSo) ^avavTa 7raT5a, StSdvTa xaTa x^tpb; 'HpaxXeT uoo)p, 6v aTTEXTetvev 6 'HpaxXyj? xovSuXw, 'HpdSo)po? S' ev iTCTaxatoexocTr, tou xa6' ''HpaxXea

Tov 'HpaxXsa Iv

'0Xuu.7ria

Gewv aYaXtjt.aTa, (7U{j.^(6fjt.ou(; xaxaaxEuaaavTa. 'AXXo)?- 'OXujxTrtaai po)aoi et(jt.ouc ctv el StSujJLOt ToT? oojSsxa OsoTi; avi5pu|Jt,svoi , Ivb? IxaCTOU
po)!JLOu

iSpuaadGai StoSs^ca Bk auTOuq iToiYidat I; ^oj-

Suo Geot? xa6o)aio)u.vou*

7:po)T0<; Atb<;

xai

Xdyou

ijvo[jlov

sc. ^viai

noasiSwvoi;, 5euTpo<; *'Hpa(; xai 'AOyjva^;, TpiTOs; 'Epxat Aiovuaou, jjLOu xat 'ATcdXXo)VO(;, TTapTO(; XapiTO)v
7riji.7rT0;

xaXTa6at).

Eadem ApoUodor.
dicitur Architelis
f.

II, 7, 6,

3, ubi

Eunomus

'ApTjjt.iSo(;

xai 'AXcptou

Ixto^;

Kpdvou xai

'Pa<;, w<; cpiqatv 'Hpdoo)pO(;.

'HXtv Tb Iv '0Xu|jL7ria Upbv lopuaaTO Aib? 'OXuuL7riou , xai '0XutjL7Tiav tou Oeou 6[jlo> 6T0' eOuaE Ss auTO) auTdGt. Kai aXvi{jLov TTjv ^rwpav
xd(;*
Xot<; 6oi<;
po)tjLou(;

'laTopsi 7:pt Twv il 'EX6o)v Ss t<; tyjv

po)jjLO)v

'HpdSo)pO(; yps^l^f^^cTt-

propinquus OEnei. Nomen in "EvvojJLOi; abiit ap. schol. Lycophr. 5o et Tzetz. llist. II, 456, in Eupuvo[jLO(; ap. Diodor. IV, 36, 2. Kua6o(; a munere dicitur a schoL Apoll. Rh. I,
et

I;

tw

apt6ijL0),

aujjL^ojjJLOJv

twv

i^'

tou 'OXuijL7riou , o) auu.fteoiv, xai 7rpo)TOv [jlsv tou Atb<; xai 'A6r,va;, ^o)tJLOV eTToiriae Tbv noaetSwva* ^' "Hpa^; Y' 'Kpti.ou xai 'A7rdXXo)vo(;, S'XapiTO)v xat Aiovuaou, e
'ApTtjLiSo(;
"

12 12, ubi pater est Architeles, et ap. IXicandrum in OEtaicis (ap. Athen. 1. L) , ubi pater est Pyles, frater Antimachus. Hellanico 3 ) fuit aut X^pta^; (fr. aut'Ap/ia(;; nam alterum ex altero natum. Praefero
Xfipia^;.

Calydone
2>/jc/?ej-

relicta

Hercules Trachinem profectus

xai 'AX^^etou, q' Kpdvou xai 'Pea^;.

debellat. Apollodor. II, 7, 7.

Quod postremo
,

loco posui scholion est cod.


licet

32.

Vratislaviensis A.
tila

quod verba Herodori


pro
au{jLSo)[jL.

mupro
erat

accuratius exprimere videtur. Cod.


bis aujJL^oX'

01'

ou
p,'

Steph. Byz.
'Hpd5o)po(;,

ApuoTTYi...

6 ^roXiTri^; Apuo7raio?, (>k

Atb(; 6VT0, et

Pro

ov

7rapaTi6Y)ai 'E^ratppdStTo^;.

xat ante "Hpai;. BoECKH. Scripserim e8ua Sl auTw TO) Ati xai ToT(; aXXot^; 6oT(;, xat 7rotr,a Pojjjloui; x. t.
X.

33.

Ex Herodoro sua habere videtur Apollodor.


vitiat,

II, 7, 2, 5, ubi V. interpretes, Boeckh.


1.
1.

ad Pind.

SchoL Eurip. Hippolyt. 5^5


atv, OTt Tou
Ty;<;

'Hpdoo)po(;

cp>j-

'IdXy]^ yixijlou 7rpoxt[jLvou TO^ia<; 7ra-

etOlymp. IX, 59. Post haec Hercules Pylum et Lacedaemonem exOEnei filiam in matrimonium

6X0U, 'HpaxXea vtX7]aavTa a7ra^toua6at tou YccfJLOu* Stb xat xaTa xpocTO? eXeiv tyjv Oi)(aXiav, xat toix; cxoeXcpoix;
auTTJ^; (xveXeTv,

pugnat, Augen
poscit ,

Calydoniis bellum gerit contra ThesApollodor. II, 7, 6. Huc refero locum seprotios.

cum

quentem.
3o.

EupuTOv ^l ^uyetv dc^ Euootav. eadem Apollodor. II, 6, i, 2; aHos duces secutus est II, 7, 7, 7, ubi Hercules praeter fralres loles ipsum etiam patrera necat. OEchaliam

De

caussa belH

Stephan. Byz.

KaaaoWy;,
29.

TidXti; sv

MoXoaaoT<;.

Tb

Euboese dicit Apollod. , uti auctor *AXo)a0)(; Ot/aX. et Hecataeus ; de urbe Peloponnesi non de Thes( salica, ut Welckero Cjcl. p. 23 1 placet, ) cogitasse

3L
:

Herodorus de sex

aris
,

Olympise narrat haec

In Elidera

Puero
nistrans

illi,

quiquum

Herculi

aquam manibus
,

lavandis mi-

quod Olympiae est , Jovi Olympio consecravit, ac regionem de nomine dei vocavit Olympiam.
Iorro

venlens Hercules fanum

ipsum aqua conspersisset talitro interfectus est ab Hercule , Herodorus hbro de Hercuiis historia decimo septimo

sacra fecit

exstruxit

tum numero sex

Jovi
,

tum

reliquis diis
inter

iisque aras

Eunomi nomen

fuisse dicit.

ita

quidem

duodecim deos
Dryope Civis Dryopaeus
Epaphroditus.

32.
,

Piimaerat Jovis Olympii, cuisocius adjunctus Neptunus; altera Judistributas, ut binis dedicatai essent singulae.

ut Herodorus

quem

apponit

nonis et Minerva;

tertia
;

Mercurii et

Apollinis
;

quarta

33.

Gratiarum

et Bacchi

qui.ita Diana; ct Alphci

sexta Sa-

Herodorus
peritia
ctori

ait loles nuptias,

quaj certaminis de sagiltandi

turni et Rheaj.

30.

pra^mium ab FAiryto proposita; erant, Herculivirecusatas esse quare hunc pervim Q^chaliam cepisse
:

Cassope, urbs Molossorum. Gentile CassopciBus et Cassopius. Horodorus vero Cassopos eosdicit, male, ut videtur.

et fratres

loles occidisse,

Eurytum vcro fuga

evasisse

iii

Kub(am.

FRAGMENTA.
34, ubi pro "lc&iTO? Ss ecpuyev eti; EuSoiav ex nostro loco corrigendum cst EupuTOC etc. In Eubcea Eurytus sec. Herodorum novam OEchaliam condiderit. Hercules
videtur Herodorus, ut Pherecydes
fr.

3^
) ,

(\. cpr,atv

oii;

xai

'EXXotvixo^;

(fr.

88)
Tr)<;

(jiapTupsi.

Tvou(; Se xat

'A0cx(jt.avTO(;
:

Ae^ap/o^; xai MXtx'pTr,(;.


'Jvou^;

Cod.
*EX.
libri

Paris.

ou<;

Sta t7)v lirtSouXriv

^uYctv,
ox;

xat TfiX^UT^aai
(jt.apTupT.

r/jv

ap. Pherecyd. in
Tov aywva,
i.

Arcadiam ad Eurytum venit


1.

jxsTa

Htwov

"EXXriV xaTot

Tr)v

HaxTurjV,

xai

scripsi

pro Hoiov, quod

e, puto, post institutum


1.;
1

agonem
Dor.

Heyn. ad ApoU. Olympicum. H, 4ii sqq.; Welcker. 1.


Cf.

Miiller.

Htuov,

exhibent; ap. ApoUodor. I, 6, 3, 2 libri /Eglus Htoov, Heynius ex Pausan. IX,


Byz. v. 'Axpaf^ia ed. Htwov, ubi item Htwov. V. Miiller. Min. p. 170. *EpuOpiov]

28

et Steph.

scrib.

34.

forte prsestat "EpuOpov, ut ap. schol. Lycoplir. et

Plutarch. Thcs.

c.

3o

IB
[

tou 0r|C7OJ<; la(jLiav ISeT^Oy)


p^ffai

ra[xtov 6 HsipiOou; AviiIXGsiv xai tyiv /^oipav laTO:

xai ffuYYevsaOai

Tot<;

Aa7ri6ai<;.

'ETuyX^''^^ ^^

Pausan. VI, 21, nisiquodhic Erythrumnonfilium, sed nepotem Athamantis dicit. ''EpuQpov in HopNonnus Dion. VIII fin., praepostere. cpupov mutavit
V. Miiller.
1. 1.

KevTaupou(; xexXrjXto<; eiri to SeTTTVOv. '^Hc, Se i^ffeXYaivov uSpei , xai [xeOuovTe? oux aueiyovTO twv y^vaixwv, eTpotTTOVTO KQQ(; aixuvav oi AaTciOaf xai tou<;
xai
T0u<;

p. 2i5.

Ceterum quum Themisto


sit
,

simul etiam mater Phrixi et Helles

patet ean0e'(jt.iv

dem

esse

cum Nephele, qua repudianda xV

exTeivav auTtov, tou<; Se Tioki^xoi xpaT>^(ravTe<; uaTe(xev ex t^^ X^V^'' '^^'^ %y\ciM(; auTOi^; aufxaapov e^e'SaXov Se TauTa xat au[j(.7roX6(jt.ouvTO<;. 'Hpo'St>jpo(; -/ojjievou

violavit

^TcpayO^vat
^HirtoTO^;
y]5y]

cpriaiv ou)(^

outoj;, aXXot tou TroXeaou ouve-

tov

)r|Cre'a

^^KveaOat, xal

to't

TrptoTOV o-^ei Yvtopiaai

porjOouvTa toi; AaiTiOaK; Trapatov 'HpaxXEa

Athamas. Aliter ac minus simphciter adornata sunt quae Apollodorus narrat et Pherecydesfr. 52, ubi pro matrem Phr. scribe novercam, deletis in fr. 53 verbis fragmento...pertinere. De Helle ad Pactyen mortua cf. Herodot. VII, 58; Eustath. adDionys. Perieg. 538; Hemsterhusius ad
'.

auTto Trepi Tpayiva ire^^otr)aa{jLvov epyov evTu^etv xai aOXo)v yeveaOat Ss |jLTa z\.\i.r^(; ^^xutjLevoj 7rXav/)(; 7]Sy) ^|r(i (;ptXocppoauvr)<; xal ttoXXwv eTraivwv a(jt.cpoTpoi(; Trjv
evTeu^iv.

Lucian. Dial. mort. g.p. 376; Mannert. Geogr. Vll, p. 202; Miiller. 1. 1. p. 287.
36.

Ou

(jt.r)V

cxXXa (ji,aXXov

(xv Tt(;

Tipoayoi

toT(;

ttoX(ji.uri-

Xaxt(; evTu)(^e"tv auToui; dXXv^Xot^; laTopouat*


IV

xai

Tr)v

Idem
Tpdc

II,

1123

t
B.

'HpaxXeT Yeve'aOat 0r)aew(; aTcouSaaavTO^; xai tov


t9)(;

Sa?) 'Hpo'5wpc>(;

Toutou^; Se (sc. tou<; ^>pi;ou TraTIx XaXxtc)7rr,<; t9J(; Ai>itou OuYacpy,atv


:

pb
i?

(jLUTQaew? xa0ap(ji.bv,

t5j(;

Seo(Jt.evtjj

Sidc

Ttva? Trpdt-

aSouXT^TOUi;.

Cf. fragm. 17. INihil igitur


inferis

apud Herodorum de

lophossam matrem dicunt Acusilaus fr. 8 Pherecydes fr. 54- V. Miiller. 1. 1. p. 172, 5.

et

Theseo ex

ab Hercule liberato , ac probabiMiiller.

Idem 1,46:
Alcimcde
Iv

^^iter etiam
467.

reliquas de Hercule fabulas, quae Atticis

'Hpd5wp<j;;

Se

noXucpr'(Jt.r)v cpr,aiv

eivat

Ty)v 'Idcaovoc (jt-T^Tepa, Tr,v

AutoXuxou.
fr.

^^Boetis debentur, repudiavit. V.

Dor.

II,

sec.

Pherecyd.

59

Laodice kwAvon

auYYViwv 7rtT0(jt.^. Polymede Autoly^i fr. AjJollodor. I, 9, 16, I. Poljmele&ec. Hesiod. fr. 181
ap. sch.

Hom. Od. XII, 68, ubi Ruhnken.


io5 Polymeden
putavit.
et

Epist.

APrONATTIKA.
35.

critic. p.

pro Hesiodo Herodo-

rum reponendum

38.
Schol. Apoll. Rh. II, 1144 TlpdSwpoi; 8e (^r)atv, 'A0(X(jt.avTO<; xai 0(jt.taTOU(; yeviaBai TratSa^;, 2/ot:

ve'a,

'EpuOpiov, Aeuxojva,

Htwov

Idem I, xevai auTOV


27.

1299

veoiTotTOU^; Se (l>piexj(_ojpr)-

(Herculem)

'HpdStopd^; (^TQcrtv (Jt.rj au[jnr7rXut xai Tiva^; aXXou^;. Cf. fr.

^ov xat

"EXXr^v

otx; Sioc Trjv

Tvou(; eTrtSouXriv

aat.

TeXeuT^aai Se

tv)v

"EXXr^v xaToc HaxTurjV cpaaiv


35.

36.
fuisse

Herodorus

ait

Athamanlis et Themistiis Uberos

Phrixi

fiiii

matrem habuere Chalciopen


37.

.Eete natam.

Schoeneum, Erythrium, Leuconem, Ptoum, et pra^ter lios natu minimos Phrixum etHellen, qui propter Inus
insidias patria excessissent. Obiisse

MaterlasoniseratPolypheme, Autolyci
38.

fdia.

vero Hellen prope Paclyen dicit, quod idem etiam Hellanicus teslatur. Ex Ino

llerodorus et Herculem et alios nonnullos expeditioiiis

Aihamas susceperat Lcarchum

et

Mehcerten.

Argonautarum participes

fuisse ne^at.

38
[39.]

HERODORr HERACLEENSIS
Idem
T7]<;

I, '^3

'HpoSwpo^; Suo Eivai

Mivo)o<; r,v ot Se cpaatv auTOV 'AttoXXojvo^; xa\ Apeta<: KXeo/ou- IxXr^Or) l\ MtXrjTO<;, oti Ixpu^T) aTrb t^<;
(xrjTpbc;

'OpcpEtf;

cprj(7iv

wv Tov STEpov
TEiTai Ss $ti Ti
criv OTi ijLavTK;

Iv aiXaxt.
'AptaTo'xptTO<; cpr,aiv oti 'Apeia
\c,

criiu.7rTrXeuxvaiToT<;

'ApyovauTaK;.

Zrj-

Kai

o)v (Tuvc'Tr)^i to~<; vjpw'Opcpsuc; aaOevrji;

0uYctr/ip lyev^To
pp&cpo<;,

wv

Xetpwv

;(pr|<ye

(Ji.ri

ouvaaOai

KXeo/ou,
IxTsOTJvat

xai 'A7ro'XXo)vo? yev^aOat


jj.tXaxa.

xat touto

toc^;
ei<;

Scipyjvac; TrapeXOeiv auToix; 'Opcpsoji;

Tbv Se KXe'o/ov

cxveXlaOat, xai

[17]

ffu^ATrXsovTog.

OuTojg

'Hpo'5o>po!;.

Quum

sec.

Eadem tangit schol. ad I, 3i. Herodorum Ponticum Argonautre


via redierint , Sirenibus locus
,

o'40\x<x<s'i.\ czTrb

t^!; u.iXaxO(; MtX7]T0v. cxvSpojQi-^xa, xat cpOovou;j.vov urrb tou Mivo)o<;, ava/o)p7^aai

Toutov oe

eadem qua venerant


dari vix potest.

et? TTjv liocijLOv acp'

ou xai

to^tto^;

laTi [IxeT] MtXr,T0<;tyjv

xai

Quare fragmentum ex Herodoro

(XTrb t^<;

i]tx[j!.ou
cxcp'

(ji,Ta6a(;

iU

Kaptav, exTiae

qui de Orpheo

scripslt, fluxisse videtur.


eoll. p.

De

re vide

7ro'Xtv,

Mt'Xr,TOv

lautou xaXsaa^;. MapTupeT B\ xai

Lobeck. Aglaoph, p. 35^

338.

'Hpo'So)po<;

(vulg. 'Hpo'SoTo<;).

40.

Idem

I,

71

'Epi6ojTrj<;.] 'HpoSo)po<;
(

YOvauTtxoTc; toutov Eupu^ocTrjV

toT;; 'ApEupu6o)Ty)v cod. P.ir.)

Iv

Erginus Argonaula ex vetere fabula cst celeberrimus iste Orchomenius ex Boeotia. Vide Pindar. 01. IV, 3i. Milesius est etiam aj). Hygin, fab. i5o
et

xaXet, xat

cp-/^C)iv
;

auTOv TeXeovtoi; uiov. Cf. Valer. Flac-

Idem primus

Orph. Argon. i5o, coll. Apollodor. I, 9, 16, 8. dixerit Herodorus, eaque occasione
sec.
)

cus I, 402

Hygin. fab. 14.


41.

deMiletoquoedamintexuissevidetur. Orchomenium

Erginum
(

Apollodorum, Herodori sectatorem,

Idem
vat Tov

IV, 10), Hercules juvenis interfecerat. INIilesium vero Ilerodorus Erginuai feII, 4, 1 1

et

Diodorum

I,

139

Apollonius "AoavTOi;
fr.

cpr,at vo!j.ia07^-

iSaova. ^^ui/.i/apTupet 81 auTw xai 'Hpc)o;pO(;.

Cf Pherecyd.
gin. fab. 14
;

70; Orpheus Argon. i85; Valer. Fl. I, 228.


42.

Hy-

cisse videtur gratificaturus Mileto, que quasi communis metropolis colebatur urbium Ponticarum inter easque etiam Byzantii, Amisi et Heracleae (v. Miiller. Mi/i.ip. 291). Heracleensesautemsummo,

perehonorabantTiphyngubernatorem, cui inmunere successit, sec. Herodorum,Erginus (v.fr. 60].


KaXaic;] TouTOUf; Ix

Idem
01 [Av

I,

211

TA^xt^c,

xai

T()7ro)v (7uiJt.7rXU(Tai toTc; 5iacpopo)v

44.
'ApYovauTaK; cpaaiv*

yocp

Ix 0pocx7](;,
,

w;

'A7roXXo)viO(;, 'Hpc)oo)po(; Ss

Idem
A7]avt'ai^

I,

773
1.

"OTt o\ laiYviaavoiApYOvauTat
Iv TOt(; 'ApYOvauTtxoT;.

TaT^;

Ix AauXtoo<;

Aoupi^ Ss l^ 'TTTEp^opeo^v.

'HoooMpoq laTopeT
l.p.

De

re V. Miiller.

3o2

43.

sq.

Idem
Toio

I,

186

Ab

45.

Apollonio inter Argonautas

recensetur Neptuni
ou xai

filius 6 Tc-oXteOpov cxyauou MiXiq-

Idem

I,

943

rviYeve'c(;

voacpi(jOt<; 'EpyTvoi;.
cxcp'
'\

Ad

heec schol.

'0

t\

Mt-

(xvriu.oveut Iv zolq 'ApYOvauTtxoT^;'

Touto)v xat Tlpc^Swpo^ xai oti 7roX(ji.r,aav

XyitO(;,

ttoXk;

MtXrjo?, Eu^avOiou tou

TlpaxX^t. Oi

fxev

ouv Y^lY^veT^; Trapa Ku^ixov coxouv, 01

39.

Minoe

nati fdius erat. Alii ApoUinis

eum

et Aria? Cleoclii

Herodorus duos
navlgasset

cum

Orpheos statuit, quorum alter Argonaulis. Quacrilur autem cur Orpheus,


fulsse

Miletus vero nominatus est eo quod ev {jiiXaxt siv e in smilace mater eum occuUaverat. Aristocritus quoque
fdiac dicunt.

vir debilis, heroibus istis socius adjunctussit. Scilicet Chi-

dicit

Ariam Cleochi
:

tiliam

natum

e.v

Apolline filium in

ron vates pra^dixerat non posse cos Sirencs prsetervehi sine Orplieo. Ita Herodorus. 40.
Eribotcn Herodorus in Argonauticis Euryboten vocat
filiumque Teleontis fuisse
dicit.

smilacem exposuisse verum Clcochum sustulisse infantem, et desmilace ( (xiAaxo; ) nominasse Miletum. Hunc deinde,
migrasse in
ubi ad virilem pervenisset ajtatem , Minois invidia pressum Samum insulam, ubi eliam locus quidam Milesit.

tusde nomineejus dictus


Abantis fdio liabitum
testatur.

41.

Idmonem ApolUne genitum pro


cssc praeter

coudidisse, tcstatur Ilerodorus.

urbem

quam dese
44.

Indein Cariam transgressum vocaverit Miletum. Eadem

ApoUoniumetiamHerodorus
42.

Zctes cl Calais

secundum Herodorum

e Daulide profecli

Consuevisse Argonautas cum Lemniis mulieribus Herodi rus narrat in Argonauticis.

eum

Argonautis navigarunt. 43.

45.

Miletus, a quo urbs Milelus

nomen habct, Euxanthii

Gegenum, e. Tcrrigenarum, Herodorus (pioque in Ari;nnauticis mentionem facit, eosque cliam conlra Herculcuv
i.

FRAGMKNTA
tl AoXiove; Trapa tov 'rcO(ji.ov. Cf. IV. iG. llerodori fortasse sunt quno ad v. 996 nolantur, sc. '{'f\ytveiq

49.

oriundos
fr. 5.

aTTO

xou

N6iJ.eaioi

XeovTo;.

V. Deioclii

Idem
TotXou,

II,

7^2

<I>aai 8s auTOv

MaptavSuvwv ^aatXea)
xat

utbv eivai
t^(;

46.

'Av0e[jt.oetata<;

(sc. Auxov tov twv AaaxuXou tou TavAuxou tou TroTajjto


a'
tv]<;

(ox; (jtapTupET

xai Nu^xcpt? ev

tw

'HpaxXeiac,

Idem

I,

1024

Maxpiswv
oiTtvsc;

'Hcrav 81 a^jTuyEi-zook lOvoi; Be/etpo)v


toTi;

vsg Ttov AoXiovojv ot

Maxpwvsg. Ot

xat *'Hpdoo)po(; TrapiaTopwv)* UTceSe^^aTO oe toui; v^pojat;^ w<; Ttve<; , (5ta to Tbv HeXoTra , tov OeTov utou , Ttfjtrj-

aai Tou; Mocxpta?,


xyjvoti;*

aet TToXefJtooct

Ku^i-

^orav 8k Tot TroXetxtxa spya ^axriXo'T<;, wi; taTO-

O^vat Trapa twv 'EXXt^vo^v au.a Ss xat ot^ tov 'A(jluxou xai Twv Be6puxo)v cpdvov* l/Opoi yoLp r,aav toT<;

poufft <l>tXo<TTcpavo'(;
[ito)v

te xai ""Hpo^Soipoc;, ot

toc

Trepi

twv

Mapiavi5uvoi<; ot BeSpux<;.

auTwv

yeypacpoTe^;.
:

Cod. Paris.
pot ovTec;

irtci 0'

ot

xai Be/etpwv
toc

Tou^ Moicxpo^vac;,

oiTive<; aet 7roXei/.ouat

e0vo<; cpaciv Ku^txvivoT?, outo,

xai

^ax-/]xdTe<;

xaXw^;

TToXefJttxa

co<;

cp'/jai

Idemll, 901 :Itercontinuantes Argonautae per Aclierontem fluv. marerepetunt. "Etu/ov yap p-e'/pi
e'

*l>tXocrT'^avo<;

x. t. X.
:

aTaSt'o)v avaTcXeuaavTec;, Sta tou 'A/^e'povTO?


w<; cprjat

xaOop-

Argonautse in Hiero ad ostium l^)ntisacra faciunt diis duodecim. 'Hpo'oo)po<; Se Itci


47.ld.II, 53
TOu[auTou]
sthenes
ibi
I. 1.
[io)fjt.ou

[jLiaatjLevot,
Tatt;.

xa\ 'Hpdoo)po? Iv

toT<;

'Apyovau-

cpriat

TeOuxevat

zolx;

'ApyovauTa^;,

5i.

c' ou "Apyo^; 6<I>pt^ou eTuaviwv sTeOuxet.

AliterTimo-

De

re vide Miiller.

Min.

p.

289

et

qui

Idem
fji.evo<;,

III, 594

"OTt Ss

SeSo/pr,afjLb? -^v Air^Tr,


aTroXeaOai., xai

laudantur.

uTrb

twv auTou lyYdvo^v

'Hpo'-

m
:

oo)po<; Iv ToTc; 'ApyovauTat^; laTopeT* toutou evexa xai TTjv ^eu^tv twv Taupwv Xeyet auTbv iTrtvorjaat.

Idem

II,
,

684

(Postquam per Symplegades salvi

evaserunt

illucescente die appellunt in Tliynidem

(52.)

insulamdesertam. Tum Argonautisapparuit ApoUo


cx Lycia ad Hyperboreostendens. Quia igitur /;?/?e suadente Or(7iwo<;) deus apparuerat, insulam,
appellarunt ewiou 'AttoXXwvo^;. Ita Apolloiius.)
(

Idem

II, 121

1
)

Draco, quivellus custodiebat,

in Caucaso editus est e terra, qu9e sanguinem de capite Typlionis fulmine Jovis percussi distillantem exceperat. Saucius Typhon

Apollonius

ait

Hp()owpo(; ouv cpr,rjiv Iwov tov ATro'XXo)va TrpoaYO,peueaOat, xat po)(Jtov aurou eivat ev t^ vv]aw, ou

fugam arripuit pervenitque


o)viSog u^aat
TrEpi
Xt'iji,vr,(;.

uscpie

ad oupea xat
:

7re-

Siov Nuav^tov, evO' Iti vuv 7rp KeTTat u7ro6pu/tO(;

^epauTot

aOo

cxXXoc opOpf.) eTrecpcxvri auToT<;,


i<;

xaOb

01

'ApyovauTat
flu-

Ad
'

haec scholiasta

T(5t 0'

pOpou

auTrjV xaTeTrXeuaav.

Tou Tucpwvo? xat

Hpdowpo<;

cpr,aiv evOa

xat

Ilico,

Deinde Argonautse Acherontem Bitliyniae ium ingressi adLycum regem veniunt.

Trepi T^<; Nuar,(; laTop^T, X/yo^v,

bellnm gessisse dicit. Ceterum Gegenes ad Cyzicura habilabant , Doliones vero ad Isthmum.

scyU Tantalo nati et Anthemoisiae Lyco fluvio orta;. Qnod testatur Nympbis libro primo de Heraclea , et prajteriens

46.

Macrones Dolionum fmitimi quos nonnuUi gentoui Becbinnn csse dicunt, conlinuis bellis Cyzicenos lacessebant. Etenim in rebus bellicis exercitatissimi erant , uti
,

narrant Philostepbanus et Herodorus rationem descripserunt.

qui

eorum vivendi

memorat Herodorus. Ceterum Argonautas comiter excepit Lycus, ut nonnuUidicunt, propterea quod Felops avunculus ejus apud Gra^cos bonorabatur; simul vero etiam propterea quod Amyci et Bebrycum ca^dem peregeraut hostes enim Mariandynorum Bebryces erant.
:

.50.

47.

Herodorusin eadem ara


in

dicit sacra fecisse

Argonautas,

Acberontem fluvium provecti Argonautai ancoram jecerant quod Herodorus quoque in


stadia in
;

Ad quinque

qua Argus Pbrixi

fihus e Colcliide rediens sacrificas-

Argonautis

dicit.

set.

51.

48.

Herodorus

dicit

Eoum

sive

matutinum ApolHnem co-

gnominari atque aram ejus in insuIaesse,non quod sununo mane apparuerit ipsis, sed ([uod matutino tempore Argonauta) ad insulam appulcrint.

Oraculo JEetx praedictum fuit fore ut a sua sobole pernicies ipsi pararetur. Quod Herodorus qnoque in Argonaulis narrat, eamque ob causam etiam consilium istud de bobus
aratro jungendis ab eo excogilalum esse dicit.
(32.)

Eadem de Typbone ctiam Herodorus


Lycmn, Mariandynorum regem, fibum
esse

(?)

narrat

ubi de

aiunt

Da-

Nysa loquensbos poet;e versus adducit

40

HERODORl HERACLEEINSIS
'Eazi 5sTi; Nu(Ty,,{i7raT0vxEpa<; aveeovuXTd,
Tir)XoO

TrjV xaTaxotfAYiGrivat, e7rtOur/.v^aavTa Tr,

auTOu Yuvatxi

Ioivtxr];,

axeSov

AlY'J7tTOi.o ^odiov.

'O

Se Kauxaffoi;
-^

Si-iQxei

aTrb

t9J(;

KoXywv*
XouaiOV

Ss

2f pSojvi?

XitxvY)

ytopa? SiaxeiTai Trepi xb IJyi'Apfjisviojv

soj?

[EupuXuTY]] Twv KdXyo)v xai


vauv

auYYSveaOat, eSet7rvr,xdT0)v 7rap' auToi

xot[j!,w[j!.vo)v

Bik Tb ^ouXeaOai auTov

e{jt,Trp9]aai

T7]C

AlYUTTTOU.
,

Ar, tot' dp'

AiiQTTr)

71680V l[L6ake

8t' 'AjppoS^Tyi

Hsec sunt excerptoris male contrahentis


scribae qui

aut

EupuXuTYic, (ptXoTYiTi

(ji,iYri[ji,cvat, r,?

aloy^oio,

dem

laudati poetae corruperit. Eosversus ex liymno inBacchum petitos ter lau-

nomen

xyi5o[jLvy; (ppealv iQatv,

outo?

(xst'

asOXov 'linao)v
iTdpoiatv.

voaTrjaTfi oTxovSs auv

6i,yyt[t.d'/^o\.(;

dat Diodorus (I, i5, 7; III, 66, 3; IV, 2, 4; cf. Wessehng. tom. II, p. 556 ed. Bip. ) ex Dionysio scilicct Mytilenaeo qucm ApoUonii scholiasta sa3pius excitat, cujusque mentionem excidisse putem. Sin versus Herodorus attulit quaeritur an non sit auctor libri Tcept 'Opcpew^;. Ceterum cf. Weichert.
,
,

'0

Se "lotjt.wv auv^xe Tb yzyovo(;^ xai cprjat*


^euYSfxevat jjLEYdpoto Ootjv Std vuxra jjieXaivav*

tJiv Se MviSetav tyiv 7rooo'|iocpiav dxouaaaav, dvaaTaaav AeYSi Se xai 'Hpdoo)po? TauTa.
e;op{jt,rjaai.

55.

1.

l.p. t65

sq.

53.

Idem IV, 259


Tat?
)

Hpd

0)

1;

ev

ToT(;

'A pYovau5t'

^rial

Sta

ttj^;
eti;

auT^? OaXdaari<; e^raveXOeiv,


K6\'/ou<;.

^?

Schol. Apoll. Rh. IV, 87


fi.Ta

'0

fAev

AttoUojvio?

xai eTropeuOriaav

Tb cpuYsTv T7]v MiQeiav Ix tou Atr^TOu oixou TreTTOiTixe u7rta/vou|ji.evYiv to xwac; tw 'laaovi* 6 ok toc

NauiraxTtxa
xcoac;

ypa.']^fx<;

ffuvextpepouffav

auTTjv

TTOiet

to

Cum Herodorofaciunt Sophocles, Callimachus et Diodorus Ub. IV, vel potius Dionysius. V. Miiller. Min. p. 295.
56.

xaTa

ttiv cpuYvjv, ev

tw

oixo) xetf/.evov tou Aiiqtou"

6 Se ^^Hpo^So^po?, fJieTa t-Jjv ava^eu^tv twv 'ApYOvauTWV dTcoaTaXvivai Tbv 'lacrova urb tou Aitqtou eTri Tb xwa^;

Idem

II,

8i5

Hepi tou
W(;

vou OavaTOu tou

15{ji,ovo(;
,

ev MapiavouvoTi; yevoiiexai 'HpdSo)po<; laTopeT Iv


(

Tov

oe

7ropeu8e'vTa

cpoveuaai

xoiOLc,

(XTreveYxeTv 7rpb<; Al'fiiy\v'


eTTi

Te tov opaxovTa xa\ 10 Tbv Ss SoXw xaXeaat

ToT? Trepi '^HpaxXeia^;


Sa(;
)

npofjtaOiSa?

eiTre,
)

xai

NufJicpK;

ev

tw

maUm

toT(;,

vg. npo{xr,Otut in cod,

auTou?

Se~7rvov.

Paris.

De dracone
fr.

'HpaxXeia^,

ox; "ISjjtow urrb aub^; eTrXT^Y''^'

vix sana; T. txv. T. dYpio)v Taupwv, postquam taususpicor ros istosjugo submiserat.
72.
av.
]
(ji..

MeTot T.

a lasone

interfecto

cf.

Pherecyd.

twv 'ApYOvauTtov

Hepi 'HpaxXeou^ legi vult Heynius ad ApoUodor. tom. II, p. 357. Quod non est necessarium. Res narrata proxime spectat ad Heracleam urbcm, atque totum hunc locum fusius sine dubio Herodorus
exposuit. Cf.

54.

ApoUod.

I, 9,

23,

I.

Idem IV, 86
Sptov v/ov:o<;
Tot

57.
:

'O u.h

'ATroXXojvto?

vuxto'(; cpr,at

eTri tyiv vauv, TrecpeuYevai tyiv MrjSetav

AiifiTOU

auve-

Idem
(^uxoTa

II,

848

Hepi

Se Tbv

aYpteXatov Tbv
Qboq toTc

eTrtTre-

KdXyo)v Trepi StacpOopa^; twv f,po)wv* 6 Se NauTraxTtxa 7re7rotr,xo)(; uirb '/f^cppoSiTT)? cpyjai Tbv Alr\,

Tw

"ISfjiovo? Tacpo) eOea^rtaev

MeYa-

TrdXtv XTiaaf XeYetSsTriv 'Hpdpeuai xai Boio)ToT(; Tyjv

Est Nysa qu.Tedam , mons altissimus, floridus silva


Phcjenice procul
,

prope fluenta ^Egypli {Nili ). Caucasus vero pertinet ab Armeniorum terra usque ad Colchos; Serbonis autem lacussitus est ad Pelusium .gypti.

Eurylyten concubitu amplectendi uxoremsuam, curans animo suo , ut post certamen lason
reverteretur

domum cum
,

cominus pugnantibus
jussitque

sociis.

Idmon vero rem intellexit


fugcre

53.

domo celerem

per noctem et atram.


strepitu audito
,

Herodorus narrat post tauros (ab Argonautis) aratro junctos lasonem ad vellus ab iEete missum esse; ac profe-

Tum Modeam pedum


sam
esse.

surrexisse ct egres-

Eadem Herodorus

narrat.

etum occidisse draconem et vellus apportasse ad iEeten ; regom vero dolura medilantem Argonautas vocasse ad convivium.

55.

Herodorus in Argonautis

dicit rediisse eos e

Colchide per

idem mare quo venerint.


,

54.

56.
ait

Naupacticorum auclor a Venere


lyte

yEeten

cum Eury-

De Idmone ah apro apud Mariandynos

inlerfecto etiam

uxore coire cupientem fuisse consopitum , Colchis qui apud eumcornaverant itemsomno oppressis. Etenim navem

Herodorus narrat quo I(ko de Heraclca verha ftcit, ul Promathidas ait , et JNymphis in opere de Heraclea.
57.
Circa oleastrura in Idraonis tumulo

Argonautarum itetes incendere volehat.

Tum igitur JEfiive

desiderium injecit Venu divuia

natum deus oraculo

FRAGMENTA.
Y^p Trj aYOpa twv 'HpaxXswTwv OiTap/^Ei 6 Tacpo; ( w? cprjffiv 'HpoStopoc; ), lcp' ou lcrxiv 6 aypieCf. ProXaioc. Dere exponit Miiller. Min. p. 293.
xXeiaV
tv

41
62.

Schol. Pindar.

Pyth. XI, 25

<I)epexu87i<;

fr.

matliidas

fr. 3.

96)

oe AaoSaixeiav Xe^yo^v auTyjv


cpiqfft

(nutricem Orestis).

Tov TauTr|<;

58.
^o'|/.evov

'OpEffTYjv

iraTSa otvr,p^ffOai utto AiYiffOou votxieTvai* tov Se 'OpeffTYiv exxXairevTa


ox; 'Hpo'So)po<; ev
).

Idem
^TCiovTOiv

II

854

"Oti Iv

tt)

xat 'HpaxXeia TeOvYixsv


cpy)(jiv

eTvat Tptwv Itwv,


5oTO<; ev

ncXoTreia ('Hposchol.

6 Ttcpu?, elTTS

Nu{X(pK.

'HpoSojpo? Se

oti

oux

OeXoTTi cod. Goetting.

De Laodamia cum
^schyl.
not.

eU Kok/QMC,

T'0vrjxev 6 TTcpu?, aXX' uTtouTpe-

Pherecyde facit Stesichorus ap. Coeph. 73 1.

^OVTO)V.

De
59.
fr.

libro

Otot7TOu<;

inscripto

vide

ad

6.

Idem
v^cai

II

895

'Hpo'So)po? 'EpyTvov*

cpriffi

xu^Sep-

Trjv

gino

est

Pro Er'Apyw {xeToc tov OavaTov Ticpuo?. Ancaeus ap. Apollonium et Apollodo60.

INCERTA.
64.

rum.
Schol. Odyss. V, 96
:

Athenseusp. XI, 5o4, B


SeiTivov xai
TFOVTO.

4*o'pxu<; Sai(jLO)v 6aXa<Tffio<;

Aucravtag cprjdv 6 Kupri7rpb<;

vaTog 'JlpoSo)pov eipvixe'vaf 'ETrei Se OuffavTe<;

TO 7TpC)TpOV SiaTpiSo)V TTpCX; TO) Te Tr,v opei TV)(; 'Ay^aia<;, otxwv


xaXou[ji.'vr,v pr,ffffav.

'ApuaVlO) XeYOfJtSVO)
<I)c)pxuvo<;
cxtt'

auTOu
cpaviv

xpaT^pa^; xat

eu^/^a<;

xai Traiavaq

eTpa-

Kcxto)

xaTa em. Barn.


TauTa<;, cxcpixcTO

Sedes hujus fragmenti incerta,

auTtJ)

xaTaXi7TTv

Ta<; TpiSou;;

i<;

t^v

nEAOHElA.
''

KcpaXXrivt'av, xai to^ttov lxX^cx{jt.vo<; iTTiTV^Setov IvTauOa wxriffev. AeYeTat Zl *Ajji.jjio<; 6 totto?.
]xi<srx<;
cxcp'
. ,
>

auTw
auTOV

Hpo^op-

[Ss]

t<;

tov

t%

'lOtxxT]!; Xi[jt.va,

r,^t'o)ffv

11

lauTOu 7TpOffaYopUffOai

<I)o'pxuvo(;.

'H 0

tffTopia

Athenaeus VI
TTepi 7]v

p. 23i,

Tr,v
ts

'ATpe^o)^;

upva,
X0)v

^&-^6'^!xai>f -^iXiou

exXt<jiei<;
y)

Ss ypuff^v xat Safft-

TTapa *'HpoSo'TO) (''HpoSojpo)?). Joann. Damasc. ap. Gaisf. in ed. Stobaei Floril.

aeTaSoXai,
cpyjffi

ti te

t9)<;

Tpavo)Sta<;

ttoXXy], cpiaXr,v

tom. IV, Append. p. 4


XeXvj^Oev

apyupav

Yeyovevai 'Hpc)So)po<; 6 'HpaxXewTr,<;,

= Neo^; o)v Iv p Scopou 7ToXuTXfft ppo)[ji,affi xai 7TOToT<; &TI S dva(xcppoSifftoK;

eyouffav ev [x^ffw cxpva ypuffTJv. sermo esse potuit, ubi de vellere

Ceterum dehis etiam


aureo Argonau-

Tpcpo'{ji,vo<;,

lauTov v TO) 0pt

Tr,v

^Xaivav

xaTaTpt'So)v.

tarum
jussit

dixit.

Megarensibus et Boeotis ut urbem conderent , scilicet Heraclcam; nam in foro Ileracleensium, Herodoro teste, tumulus Idmonis est , et in tumulo oleaster.

diae

phialam argenteam

fuisse ait

Herodorus Heracleota

cujus in medio aurea agni fuisset imago. 62.


Plierecydes nutricem Orestis dicit Laodamiam. Hujus ait interfectum ab J^gistho , qui eum Orestem esse
sit

58.
In Heracleensium regione
plils.

Tiphyn dicit NymHerodorus vero non abeuntibus ad Colchos Argonautis


obiisse

diem

fdium
est

opinatus
,

sed inde redeuntibus Tipliyn

mortuum

esse tradit.

tres

ipsum vero Orestem quo tempore subductui annos natum fuisse ut Herodorus in Pelopea.
; , ,

59.
ost Tiphyis
icil lcit

obitum Erginum Argo navem gubernasse

Herodorus.

INCERTA.
60.
64.
ait
:

Lysanias CyrcnaBus Ilerodorum divisse


pcractis sacris ad converterunt.

Ubi vero

ctenam

et

pocula et preces et pajanas se

Phorcys, deus marinus, primum degebat ad Aryraniuni

montem

Achaiaj

ab ipso appellata

est.

vallemque inhabitabat , (pja; Phorcynos Postea , quum hanc regionem relin-

PELOPEA.
61.
Atrei

quere placuisset, venit in Cephalleniam, ubi delecto idoneo loco , qui Ammns dicitur, sedem lixit. Appellens vero in
Itliaca?

aureum agnum, cujus causa et

portum

eum

de suo nomine Phorcynos appellari

solis

dcliquinm

fuit,

voluit. Historia ha^c legitur

apud Herodorum.

ct rcgna nuitata sunt, et nmltae alia; inciderunt

trag(0-

SIMONIDES CEUS
Suidas
:

SifjLOJviSiq^;

KeTo;, OuyaTpioout: xaxdc

xivai;

4.

TOUTrpoTspou (Simonidis Lcoprepidae ), 8? sTrsxXr^Oiri 8e Trpo xwv lleXoTrovvrjaiaxwv xai MsXixspTYii;. FeYOve
ev ptev ^iSXiok; y'? Eupv^aaTa YYpa'^e reveaXoYiav 6Xioi(; y'- Poslrema : eupi](jt.aTa xtX. omittit Eudoc.

E LIBRO QUARTO.
Etym. GucL
p. 276, 4i
(
:

'lXeu<; 6

AiavTO<; 7caTr,p
)
.

TU{j.oXoYe"tTai ucp' Miaio'5ou

fr. /|8

ed. Didot.

p.

38'i.

rENEAAOriAI.

'IXea, Tov ^ lcpiXri(7ev ava| Atb<; utb<; 'AtcoXXo)v xaioi tout' 6v()fj(.yiv' ovojjl' [jt.[Xvai, ouvxa vuiJLCp-/)v
upofxevo(;iXeo)v,
yi(i.aTt
fJLty^Oy)

epaT^

cptXoV/iTt

To), 0T Tt^O(; liJoiJLViTOio "Kokrfic,

Schol. ApoU. Rliod. II


xal 'A(7TU7raXaia<; t^?
iraif;,
8(;

866

,u']jr,Xbv 7roiy](7 IloaetStxo^v


:

xai 'AtccjXXcov.

''Oti

noceiSwvo?
'AY^aTof;
rjV

TauTa

7rapaTiOTaiev

2iiijL0)vtSy]c.

<I>otvixO(;

6 2a(j.iOs

IxufiepvaTriv vauv

(jieTi TrjV

xai

DttjLWviSyic; 6 Y^veaXoYOi; 6tjt.otw<;

Ttcpuog TeXsuTYjv, tw 'AtcoXXioviw y--

Simonides haud dubie est auctor 2u[/[jlixt(ov, uli bene statuit MarckscheffeL in Hcslod. fragm. p. 401 coll. 329, ubisimulerroremnotatWeicherti
[Lcb. d. ApolL p. 4o3 ), qui ap. schol. Paris. Apoll. Rhod. IV, 1212 Simonidem genealogum
laudari putavit.

veaXoYeT.
1.

Etym. M. 'Itwvi?. ^yjai Ss 6 YeveaXoYoc; 2iu.(ovtS-/i<; 'Itwvou OuYaTspag Y-vsaOai ouo, 'A07]vav xai 'Iooay,av,
S;
ei^rjXcoxuia^; tviv 67rXo{xa)^txr,v
ei;;

epiv Tyjv et? aXkr^'loSatji.av

^^//^/owV/e^-

quidam quinquennium inMeroe mo,

Aa<;

xal avaipeOrjvai yo)p^Qrai

tyiv

uirb

Trig

'A6y]va<;.

Sequuntur versus Apollon. Rliod.

I,

55o.

Eadem, nominato

auctore, narrat Tzetzes ad Ly-

qui de iEthiopia scripserit, memoratur PHnio H. N. VI, 35, p. 388 Tchr.. ; quo vixerit tempore incertum; attamen Aristocreonte, Bione
ratus,
,

cophr. Pro aXXT^Xag libri aXX'4Xou<;, quod mutavimus, quamquam dubitante Tafelio in Stepb. Thes.

Basili qui idcm fuissc videtur.

argumentum tractabant, junior

tom. I, p. i527

C.

Simonides,

dicitur ap. Diogen. L. IV,

irMMIKTA.
3.

monidesj quem Simonides Magnesius^ poeta epicus, qui carmine scripsit res gestas Antiochi M. ( Suidas s. v.

qui Dionis res gestas prodi(h*sse 77i , 5, esse debet vide

SchoL ApoU. Rh.


'ItoXxio<;* Tr,v
{jLCOviSri?

I,

763

6 <I>pi;o<; MivuV]io<;]

y^P
cf.

'IcoXxbv

Mtvuai

coxouv,

co^; cpr,(7i

2i-

Iv 2uiji(jLixT0i?.

Num

nent?

De

re

Miiller.

ad Noslrum hsec pertiMin. p. 248, 5.

ad Euphor. p. 17); porro Simos. Eretriensis, poela, qui de Graicorum in Aulide conventu deque Ipliigenia scriSuidass. v. ), ad nos nihil pertinent. psit
coll. Meinelc.

nides Caiystius

GENEALOGIiE.
1.

MISCELLAKEA.
3.

Neptuni et Astypalaese PhcBnice nat.ne filium fuisse Ancaeum Samium , qui post Tiphyis obitum Argo navem gubernavit,

lolcum Minya; habitarunt, sec. Simonidem in Miscellaneis.


4.

eodem modo atque Apolionius narrat Simonides


scriptor.

Genealogiarum

E LIBRO QUARTO.
Ilci, patris Ajacis,

2.

nomen ab Hesiodo

ita

derivatur

Simonides genealogus Itoni filias dicit fuissc (hias , Minervam et lodamam. Has armis tractandis operam dantes cx
a<mulaiione devenisse ad rix.am, in qua lodama a Minerva
occisa esset.

Ileum, quem sane amavit rex Jovis ct ipsi hoc indidit nomen habendum

filius

ApoIIo,

, quia nynipha/n invoniens propiliam, mixtus est jucundo aniore die illo, ubi murum bene constructa; urbis

excelsum

fecit

Neptunus

et

ApoUo.

lla'capponit Simonides libro quarlo.

XENOMEDES
Xcnomedrs Chius
c.

CIIIUS.

a Dionysio Hal.

(De

Tliuc.

Tou OeXYeiv), Trapot


Yiv(;
(pr,ct
,

cpr,a:i

xat

tou<;

cum

Hcllanico et Damaste inter eos recenoXiyw TrptdfiuTepoi IlXo7rovvr,Qriaxwv BouxuSioou rjXixiac; 7rapXTeivavT(;.

vo'vTa toii; uoaat

t^<;

TeX/iva^; w(7t OeXxai (xvot cpuaEOj?

setur, qui sint

eTTOtouv

0J<;

cpuTwv ^affxaivovT(;.
:

xat

[J-iyp^

"^^?

Eadem
Ss 6 Tot

Paucissima, qu3e aetatem tulerunt, fragmenta argumonti sunt mythologici.

brcvius Etym. M. p. 4^5, 8 'Evoaiorj<; ^Ta Ypa'|a<; xai tou<; TX/tva<; eTUjjt.oXoYrjC7a(;
corrigit AV. Din-

eiTrev, OTt OcXy^ve^; v^aav. 2V0tjt.7]0rj?

Lucianus Herodot.
haec
:

c.

4 (p.

^43 Didot.

habet

dorf. in

Add. ad Lobcck. Agl.

p.

i358.
:

Locum

Herodotus,

ait

Olympiae historias suas recL-

lans brevissimo
est
:

tempore magnam gloriam adeptus

Tiva TauTr,v oTTEp uffTepov xaTavoTfiaavTe^; iTriTOfxov 6Sov eg yvw^jiv '^I7r7ria<; t 6 i-KV/tapio^; auT<7jv (TO'|iiaT^|<;
xai HpoStxo^; 6 Keioq xai 'A v a ;itj.v v]? 6 XTo<; xat HwAOf; 6 'AxpaYavTlvo(;xai aXXoi au/voi Xoyoui; eXeyov
aei7rpb(; TTjV TravT^yupiv, a-p'

corruptissimum ita fere resarciri vehm tz<x^6 Y^i^^' Kai Touc; TeX"/tva<;, wcTe OeXYtva^;, ^ih^zKv Ttv/t; Tot OaXXovTa, a toic; uSaai vrfi Stuyo? xaTappaicpaai
vovT<;

aua

eTroiouv, ew<;

cpuTtov paffxatvovT<;.

Ex

eo-

dem
Yiv<;
Tot<;

fonte hausit Suidnsv. BeXYet* KatTeX/tv<; O^XTtv? iat* Tot Yotp OotXXovTot
cpuaOJ<;

cpaat

paaxatvovTi;

wv

Yvojptu.otv Ppoiyziiyi-

uoaat t^^

atia Itioiouv, tw<; cpuTwv

^aaxai-

vvovTO. Ibi

pro 'Ava^ta. 6 X. scribendum esse puto HEvo(ji.r^5r,? tum propter patriae mentionem, tum ])i'opter aelatem virorum, quibuscum componitur. JNitzschius Hist. Rom. II, p. 88, de Lampsaceno

ubi pro cpuaeox; reponendum aTUYb<; primus monuit Junius in Catalog. p. 2o5. Cf. Zenob. V,
vovTei;

41
[

To)

T^<; aTUYO^;

uSaTi

Tr,v ytJv

xaTap^eovTe; dtpvov

Anaximene Phihppi
rento cogitari vult.

et

Alexandri temporibus
Z-/]v\<; r,

flo-

Z7ivu<; 6

Xto;

Iv

tw

npl7raTpiSo<; laudaturap. AthenaeumXni, p. 6oi, V Aliunde de eo non constat. Suspicari possis la.

Lobeck. AgL p. 1191] l7rotouv. Eadem narrat Nonnus Dion. XIV, 36. Cf. Strabo XIV, p. 601. Welckerus Trilog. p. 187 ap. Etym. Gud. legi voluit 'Evvo(JLtSr,<; [ nomen hoc auctoris ignotum ]... xai tou<; TeX/Jva<; (waTe 0eXxaTappaivovTe<;
txxapTcov
:

lere

mentionem Xenomedis. Vide Scriptores


s. v.

?etatis

YTve'^; cpr,ai )

vo'vTa

lvo'vTa<; ?

toi<;

uSaai

Tvj^;

^uaeto^;'

incertae

Zenis.

xaiatja Ittoiouv

eojc;

cpuTtov paaxatvovT<;.

Ceterum
'E7Ti(jt.vioyi<;

nisi

forte

pro

'Evoai^rj^; scribi

mah's

quaeritur an non ad Xenomedem pertineat Historia Telchiniaca , de cujus auctore fama


,

7:0

Schol. Aristoph. Lysistr. 44? v^ t^iV TaupoXov OuTco Tyjv "ApTeatv IxixXouv, Tr,v Se atTtav 'A7roXXootopoi;v tw Hspt Oeoiv (fr. 4o) IxTiOETaf laTi
: )

erat incerta.

S'

OTE xat Tr,v 'AOrjvav outoj xaXouatv, w<;

Athenaeus VIII, p. 282, F '0 ttjv TeX)r iviaxrjV loroptav auvOeU eiT 'E^riijLeviSrit; laTtv 6 Kp-^ii; \ Tv^XexX^ior,?
:

HV0(jt7]0r,<;

it' aXXo(; Tt?, eivat iepou<; cpi^aiv

i/Ouat;

SeXcpTva^;
w<;
(X{jt.a

xat

laTopeT.

7rotx7rt'Xou<;

eaTt

8'

6
>t

7TOtjt.7Ct'Xo;

2.
Scliol. Victor.

^toov IpojTtxbv
attjt,aT0(;

av

xai

atJTbi;

ad

II.

H'.

3^8

Ysyovw?

tou otjpaviou

t^

'Atjttaoj5a'pou]
lyrjijtE
ecpr].

06'AcppoSlTYj.

Tog Kapta<; SuvaaTr,<;, oO tvjv OuyaTapa


cpovTr,<;,
to<;

IkXXepo-

TelecJidi

eomico haec temere

tribui

jam Mei-

Sevojjt^J^Sv^^; (2evo[Ji.rj57)

cod.)

3.

nekius monuit Scen. Quaest. I, p. 3o ; ne ab Epimenitleillo vetere scripta putemus obstat scribendi
ItuaTcb

Etym. Gudian. p. 2^7 v. EXyetv 'Evo[jt.i5yi<; 6 Ta.ta sc. Tot/^ TeX/tva<; |j.oXoYt Ypa-jiac; (
:

genus et nominis laTopta usus novitius. Loheck. 1. 1. Postremo argumento non multum tribuerim.
3.

\.

TaQiopoIum vocabant Dianam. Causam rei cxponit Apollodoius libro ilc diis. Est etiam iibi Mineivam sic vocant, ut Xenomcdes narrat.
2.

Xenomedes, qui de rebus

divinis scripsit,

Telcbinmn

nomcn

a CsAYetv voce deducit. EtTelcbiues, inquit, quas BsXYiva^; ( prajstigiatores), OeXYeiv sive praestigiatoriis artibus

Amisotiarus
rophontcs, ut

Cari<'c

regulus fuit, cujui, fihaui diixit Belletradit.

corrumpere dicunt ea quae florent ; scilicet Stygias aquas iis aspergenles aritla rcHldunt , adeoque vel plantas fascinant. >

Xenomedes

lON CHIUS
"Vitam lonis, poetae , philosophi , necnon histoenarrarunt fragmentaque composuerunt C. Nieberdinglus (Lips. i836) et E. Koepkius (Berorici,
lin.

Ad

haec scholiasta

"Iwv 6 XTo<;, 8i6upa|i.Sa)v xal

TpaYwSia? xat [xeXwv KOir[XTi<;. 'E7roir,cr Bk w5riVj ^? ^ apXT " 'AoTov aepocpoirav aaTepa (Xivajjt.ev, deXiou
XeuxYJ TTTepuYi 7rpo'Spo|i.ov
.

i836). Nos tempora auctoris constituisse et

OaiveTai

Ss teteX^uttjXw^;
c&vi-

qua; ad scripta ejus historica pertinent attulisse

XTOUTO)v. Hai^oiv ouv 6 'ApiaT0cpav7](; doiov auTov


ffiv

habebimus satis. lon Cliius natus Orthomene quem Xuthi co, ,

dffTepa xXviOrjvai'
,

7repi6o'viTO<;

Ss iyivExo.

gnomine lepide Athenienses ornasse videntur


rulus

(sch.

VIII, 38.
nescio.

Tydeus Chius, tou "loivo?, memoratur Thucydidi Num is poetae an alius lonis filius fuerit,
scriptis lonis ap.
:

Ar. Pac. 835; Suidas etHarpocrat. v. *Iwv), pue-

admodum,

TravTdcTTaffi

[xeipaxiov,

Athenas

De

eundem

scholiastam

1. 1.

se-

profeclus convivio interfuit apud


(fr.

Laodamantem

quuntur haec
Ypa{Jiu.aTa
Yxw[;!.ia
(

I.) Ibi inter pocula

Cimon strategema nar-

"EyP^'}^ ^' '^'' xo^fjt-wSia? [?] xai eTrixai Tcaiava? xai upLVou; xai ffxoXia xat

quo usus sit Byzantii (01. 76, 3. a. C. 470). AUique a convivis sermones habebantur, e quibus nos colHgimus Themistoclem testarum judicio tum
ravit,

xai IXeYeta, xat


XeYo'iJt.evov
,

xaTaXoYaSiqv
Dind.]

tov

Hpe-

ffSeuTtxov

8v vo'6ov d^touat eivai Ttve<;, xai


Se auTou xa\

ou^t auTou
KxitsK; [sc.
(jtaTa,

cpaiveTai [cplpeTat

nondum

fuisse patria

ejectum.
sit

Quod quum
Olymp. 77,

recte
4,

subductis calcuhs, factum

de

Xiou], xai Ko(7txoXoYtxo<;, xai 'YtcojxvV]xat dXXa Ttvd. Kai Trdvu 5o'xttji.o<; :^v. 4>aari Bs,
Si9upaiji,Sov

lempore convivii
>

satis
si

ero aberraveris ,

constat, neque longe a natales lonis referendas esse


( 484 formatum

auTOv
v
t9]

). Ingenium excultum esse, quamquam id nemo tradit, pro certo affirmare ausim. Olymp. 79, i (464). lonem in urbe adfuisse

censeas ad Olymp. 74

481
et

xai TpaYw5t'av dYO)vi(7d[jt.vov vtx^aat, xai uvoia<; X,*piv TrpoTxa Xtov 'Attix^
6tji.ou
7Cijt.t|;at

oivov
(TTiv
t<;

'A6y)vaiotg.

[2o)xpdTOu? SeTOu
"lo^v].

(piXoao'cpou

adolescentis Athenis

auTOV

Xo'yo<; XYo'[JLevo<;

Me'fjt.vy]Tat

au-

Tou xai

ev toi? KaXXt'ijt.a/^o;
)

Xo)Xid[Jt.Sot<;,

oTt 7roXXa

eYpavj;v.

intelligitur

ex loco Plutarchi
,

(fr. 7).

Magni

res

contigit , ut ^schyli poetae consuetudine uteretur et famiharitate.


fuerit

momenti

quod juveni

Fabulam docere coepit Olympiade 82 ( 4^2 449)) cujus anno postremo Cimon Nostro carissinius fato defunctus est.

In Aldinum haec transcribens Musurus nonnulla mutavit, alia assuit ex Suida v. "lo^v. V. Diibner. Uncis inclusa absunt a cod. Ravennate.

Harpocratio
TpaYwSta? xai
7T:tYpa!po'fXvov

v. "lo^v

^'EYpa^^e
Tt

l^-^^fl

TroXXa xat

^tXo'c70-^ov
,

(7UYYpap<-[J!-a,Tov TptaYiJt.ov

Non

ita

multo post

quum

oTiep KaXXt'{jt,axo<; dvTtXfiY^a^at corjatv

optimatium -factione oppressa penes populum atque Periclem summa rerum esse coepit (inde ab 01. 84 , I. 444 a. C. ) , lon in patriam rediisse videtur, ubiOl. 84, 4 (44 1) Sophocles Lesbum proficiscens

wi; 'ETTiYEvout;.

Quod
erat

interponitm' de Plat6nis lone


,

Ephesius

homuncio) (*) scioli cujusdam debetMr stupori. Haud minus erravit Suidas (coll. Eudoc.
p.248) V.
"lo^v,
6T0u<; Xo'you^.

eum

convenit

(fr.

i).

Quamdiu tum

in

Chio insula degerit, non Hquet. Reversum Athenas videmus 01. 87 , 4 (4^9) 5 quo tragoedia certavit

intellecto.

ubi "EYpa^^ 7repi {jt.Tooptov xai au'^' Nata haec ex scholio Ar. 1. 1. male Ceterum vides opera, quae pedestri
:

lophonte (Argum. ad Eur. Hippol.). IdemannusfatalisfuitPericli. Olymp. 89, 3 (4^1) lon ad beatos jam abierat, paullo antea, ut videtur, defunctus sexagenarius. Etenim in Pace fabula, quam hoc anno scenae Aristophanes comet
,

cum Euripide

oratione lon scripsisse ferebatur, si non omnia, nonnulla certe, jam ante Callimachi aetatem subditicia habita esse.

Ac

sane mira varietas argu-

mentorum,
ingenio

quae lon poeta tractasse dicitur, ab aevi Sophoclei abhorrere videtur. Sed
,

famulus Trygaei quaerit , num sit verum post mortem nos stellasfieri; affirmante rem Trygoeo,
misit

semper haerebit dubitatio quum ad liquidum res perduci ob fragmentorum paucitatem vix unquam
possit.

famulus
Kal
IIlc

(v.

835)

Ti; lcrctv duTT^^p vuv dxei;


:

vero

De 7Tpa6euTtxo) Xoyw ahundenon constat. Quod TpiaY(AOv (vel TptaY(Aou<;. V. fragm. i3)

'Iwv 6 Xio? , oaTrep c7roty]crev TraXat evOaSe tov 'Aotov uoO' * dx; 6' ^X6' , eOOewi;
'AoTov aOxov Travte; eitaXoyv ao-Tc'pa.

(*) Alinslon, Plalonis disc, 6 Kavow cogiioniine, apnd Lucian. Conviv. c 7, p. 722 ed. Didot., Philopseud. c. 6.* p. IB

lON CHIUS.
a Ko(7(xoXoyixto
tinet
et
,

4/

Xoyw

fortasse

non jjiversum

at-

falso

cuin Epigeni tribui statuunt Bcntlejus

animadversa fuerint memoratu digna in ^LuvexSr,vero ea, quae extra patriam viderit, co|jLriTtxw
,

Nieberding. p. 98. Scilicet Epigenem

quendam

mes

scilicet

amici peregrinantis.
,

dramata lonis explicasse liquet ex Athenaeo (IX, eundem esse cenp. 4G8, C). Hunc grammaticimi sent cum Epigene, qui Ilept tyj? 'Opcpsw? Tzoir^ceoiq etiam in phiscripsisse diciturj ab eodem denique losopliica loriis commentario^ scriptos esse, qui

Hermanno
videntur

cui assentior,

'E7riSr][jiiai

significare

commorationes quas Athenis ahisque in urbibus lon fecit. Eaedem , si patriam poetae respexeris, exorj[jt,iat, atque liber, qui de hiserat, XoYO? exSrjfjLriTtxdg dici potuerunt. Quare nescio an
auvexor|[jLr,Ttxd<;

quum una cum illis circumferrentur,


fieri,

facile potuisse ut TpiayiJtoi utrius essent, dubitaretur (Cf.

fuerit quasi alter

exoy][JLriTtxd<;,

vel

lamen Lobeck. Aglaoph. p. 34o sq.). Xiou Kxtai? semel laudatur in Etym. M. (fr. 16). Apud Athenaeum de eodem scripto excitatur "Iwv ev Tw irspi Xiou (fr. i5); Pausanias habet
:

Ceterum ita Hermannus 1. h Quovis pignore contendimus C7rt5r,(jLiwv lip. 9 brum... ea continuisse, quae lon apud exteros viprioris appendix.
: ft

"Iwv Iv TYJ ffUYYpa??) (fr 14 ) Fortasse opus prosarium natum est ex carmine (sicuti Simonidis Dawv a ^/jx loXo Y ta ) 'r7Toav>iu,aTa sc. ^ffToptxa ex uno novimus
i

atque audiisset in peregrinationibus suis, de quibus eTrtSri^jLetv solennc verbum est; nam quod ejus Ubri fragmentum exstat de seiTnone lonis
disset

cum Sophocle

Chii habito

tamen de homine At-

{jt.

tico loquitur, cujus ei memoria etiam in suis ipsius itineribus describendis occurrere poterat. Facilis

scholiasta Arist.

1. 1. Referre ad ea licet, quae in Pericle , Socrate fragmentis leguntur, de Cimone , Alia de Sophocle Athenseus narrat ex (fr. 49)-

autem conjectura
qui
illa aetate

csl sophistas pariter ac

poetas,

per universam Graeciam vagabantur multumque temporis Athenis peragebant, si quando

lonis 'EirtSrifxiaK;, quas etiam ahis


cis

commemorat

(fr.

duobus lo-

domum

rediissent,

popularibus suis non

modo

3).

Nullus dubito

verum

Hermannum (Ind. lectt. sest. Marburg. i836), qui 'Y7ro[i.vr'tji,aTa scholiastae non diversa sse ccnset ab 'E7Tiri(ji.iat(;, sive totius operishictitetigisse C.

narrassp, veruni interdum etiamscripta reliquisse, quae de hominibus per totum orbem famosis comperissent atque in commentarios retulissent; quas ctsi narrationes necesse erat pro singuk>rum ingeniis diversas esse,

us si\e partis fuerit.

tamen rumorcs potius populi-

Be argumento
^Wo'7
in
rati
:

'EirtSyifjMwv Bentleius

1.

1.

p.

que

fabellas

quam veram rerum memoriam pro-

Chium,
sint.

Intellige de adventu clarorum sive de iis qui in Chio insula

virorum

Similiter ac

commoPolemo librum edidit De

Eratosthenis adventu Athenas.


ris

dere potuissc apparet, neque exaggerationibus et portcntis, quahaperegre redeuntes jactare solent, caruisse verisimile est.

Titulus

ope-

Polemonis

est

eTriSritjLiac, i. e.

Hepi Tvji; 'A6r^vr]at 'EpaToaGsvoui; de Eratosthenis (quain is per opera


:
,

Mus. 1843,

Restat ut memorem sententiam F. Ritteri [Rhein. p. 187). Ts enim quum quae ab uni

sua profitetur) Athenis commoratione ut recte explicat Prellerus ad Polem. p. 85. Jam si cum hoc

versa fere antiquitate de Sophocle aTpaTriYw narrantur, pro vano commento habeat, molestissimum ipsi lonis testimonium ita removet , ut 'E7rt5r,[jLttov

opere Uber lonis

genuinam

tituli

componendus est, Atlienaeus formulam in brevius contraxisse


est,

librum sruppositicium

esse statuat.

Argumenta

ta-

men

viri

doctissimi
i
,

videri deberet.
oyiaiat inscripto

Nam ubi
sermo

de opere simphciter 'Euinemo de aliis ac ipsius

not. ad fragm.
tur, ut

quae paucis comprehendi in non ejusmodi esse mihi viden,

vimhabeant persuadendi.
ne paullo

auctoris

lTrtSri[ji.tat(;

cogitaverit.

Ac

vix

ita statuis-

De

fide lonis et auctoritate vereor

set Bentleius, nisi

fragmentum ab Athenaeo servatum his incipere]: verbis ZocpoxXeT tw TroirjT^ ev Xiw auvr^viriaa. Sed haecfallacia sunt, quum ex me:

severius

Hermannus

judicaverit. Certc fragmentis

dia narratione,

quam de

Sophoclis ingenio et
esse possint.
:

moribus lon

instituit,

deprompta

quod justam reprehensionis causam suppeditare possit, nisi forte crimini vertendum censeas, quod lon ut Cimoni addictus (fr. 5. 6. 7 ) , sic a Pericle aHenior fuerit. In illo laudat
nihil inest

Nieberdingii sententia (p. 76. 79) haec est Quum lon plurinmm aetatis suae Athenis aliisque

morum jucunditatem
cppdvriatv

jus notat Triv [jteYaXau^iav xal Tr^v


(fr.

ingeniique dulcedinem twv aXXo>v

hu-

7repi-

consumserit, et quum praeterea alius ejusdem Hber inscribatur ^uvexSrjjjLriTtxot; ( fr.


10),

Graecine locis

colL 8).

Quam

sentiendi ratio-

nem
'AXX'

ridet Pericleae
lojva
[jLev,

virtutis

praeco

Plutarchus.

qui est prorsus contrarius

Tai^; 'ETrtSyitjLiaK;,
,

non absurdum equidem videri possit si quis titulum ita explicet, ut in hoc hbro enarrata fuerint, quae loni domi i. e. in insula Chio evcnerint vel

a^iouvTa
[jLe'po(;

Triv

inquit, waTrep TpaYixr)v SiSaaxaXiav xat aaTupixov dp5Tr,v e/eiv ti ttocvtox;

ewtjLev.

PericHs

potuissct, quae refert

odium etiam ex iis explicar AthexmisX p. 436, E Ba:

40
Tfov S' 6 ]Sivi.)7rU(; Iv toT<; Ilepi "Iwvot;

lOMS CHII
tou ttoiyitou
<pt-

ev

Ta~<;

l7riYpa'poavat<;

'E7riS-/]utatg YpQ''^''

outo);

XoTOTr]v

cpr,a\

y^v^*^*^*'

^^'^i

IpoiTixfOTaTov tov

Iwva.

2Lo'^oxAet T(o 7rotr,T^ Iv

Xtw

ffuvr^VTrjTa ot STrXst ei?

Kai

auTb<; oi Iv toT? ilz-^eioit;


TYJt;

Ipav

jjlsv

^jxoXoyEt
-^q

Xpu-

xsikXrfi

Kopiv0ta<;,

TeXsou SsOuYaTpcx;,
cpvjat

xai Ils-

ptxXea Tov 'OXuuTTiov Ipav


Soi<;.

TrjXexXetSrji; Iv
est.

'Haio-

AictSov (TTpaTrjYOc;, TratStojSsi cxvpt Trap' oivov xat oe^iw. 'EpfAYjCJtXeo) oe, ^svou ot eovTO<; xai Trpo^evou AOr]vatoiv, l(TTt(ovTO<; utov , l-JTet Trapa to Trup (ttW(; 6
Tov oivov Iy/0)v
7rai<;
,

Sed ejiismodi

macliiiiis

haud opus

Lcgas

[lpu6po<; interponit

Schwgh.

fragm. 19, ubi Spartana virtus et breviloqucntia summis laudibus extolluntur, atque illud (7), quo de

Imv
T0<;

or},oq -^v, eiTre t


S'

BouXet

fjie

^^Um^

Trivstv; <pdv-

Cimone

Lacedaemoniis conlra Hclotcs esse suasit, ne clauda fiat Grsecia; neopitulandum


egit

qui

dTcocpepe ttjv xuXtxa.

auTou, BpaSeto^; Totvuv xai TrpoVcpspi txot xat "Eti ttoXu jxaXXov IpuOptdaavTO^;
eiTrs
7rpb<;

Tou iraiScx;,

tov (juYxaTaxeifjt.vov,

'il<;

xaX(o<;

que quemquam fugiet lonem partibus optimatium favisse qui sempcr in Lacedaemonios propensio,

<I>puvt/o<; iTrotVjaev, etTra?*


Ad[A7rei 6'
STri

res, Periclis erant adversarii.


fuit

Qua ex

Trop^upeaK; TtapiQat 960? epcoio;.

parte similis

amici sui Sophoclis (v. p. 39). In Chio patria rerum administrationcm

Hermann. ad OEdip.

Ka

Trpbt;

TC)S

{xdTO)v

l(J)v

6'EpTptU(; r\ 'EpuOpaToi; Yp^!^~ StodoxaXot;* liocpb;; [xev or) cru y^ ei, w


r,atcpOvi

tum penes optimatcs

fuisse

commode monet Ro-

liocpo^xXeii;,

Iv 7roiy)aei* oixox; [jtevTOt


TTopcpupea*;
?7r())v

scher. Clio, I, p. 292, Jam quod attinet orationis colorem atque delectum rerum narrandarum, vel in paucis quoe ha-

<l*puvt/o<;,

xkq

yv(xQo\j(;

y^ o^>t ^^ ei^pvixs tou xaXou.

EiY^p
Tou

7raiob(; Ta<; YvdOou<;,

C^Ypa^o^; /po)txaTt TTopcpupsto lvaXi'j/t touSi oux av ETtxaXb; Ou


^atvoiTO.

'zo

bemus

rehquiis poetse symposiaci ingenium agno-

xdpTa
(701

Bzl

xaXbv

Tto

[xy]

xaXw

cpatvoa.V(^) txd^tv.

scimussuave etjucundum. Conviviorum descriptiones et sermones ad pocula habiti bonam operis

'AvaYXd(Ta;
dpcrxi
Toi<;

l^rl t(o

dpa,

(o

^V

'EpETptsT 2ocpoxX^<;Tb 2tu!.o)vtoiov ,

Ouol

to'o

xdpTa 00-

partem absumpserint. Simihter in hbro De Chii originibus prae ceteris OEnopionis fabulam et qune alia ad vini culturam et usurn pertinet dvrip
iXoTroTrjt;

xeov

"EXXviatv eu eiprjaOai;
ai6\i.oiioz leXaoL

llop^upsou d7c6
ouo'

^covdv TiapOevo;

reliquias satis

ionica? exposuisse videtur. luculentas praebet fragmentum pri-

Dialecti

6 Tcoiy]Tyi<;, ecpYj,

Xe^Y^ov

ypuaoxo^aav
Tb

"iV^rc^XXo^va

Xpuae'a(;
[j.a<;,

y^P
[xvi

t e7roir,aev 6

^o^Ypacpo;; Td<;
rjv

xou Oeou xo^oiypoLcj^riU.a.,

mum.

xai
6

aeXaiva^;, /eipov dv

Ouos

cpdc;

[id'it

pb3eov yp(ou.a TOu<; oaxTuXou<;, TcopcpupoSdcpou /,tpa<; xai ou

poSoodxTuXov; Ei Y^^p "^K

i<;

inOMNHMATA.
EniAHMIAI.

EeXaadvTo^v Ss, 6 [xev 'EYuvaixb<; xaX'^<; Troirjaete. 6 le TrdXtv tou 7ratpeTpteu? Ivo)7r7i0r, tv^

l7rtpa7rt;i,

oo^ TO) Xo'y(o i/eTO. EipTO yoip

[jttv ,

d^ro TT^? xuXtxo(;


,

xdpcpo? TO)

ijitxpo)

SaxTuXo) dcpatpTOVTa

et

xaOopa Tb

os xdpcpo<;. tl>dvTO<;

xaOopav

"A^co toivuv cpuar,aov auTb,

AthenseusXIII, p. 6o3,
^oxX^C,

<I)iXoaipa; Ss

yjv 6

^o-

W(; Eupi7ci8y)<; cptXoyuvT]?.

"Iwv youv

6 KOir^zr^q

iva [jLr] 7rXuvoiTO 6 SdxTuXoi; u. IIpoaaYaYo^vTo; 5' auTou Tb 7cpoao)7rov 7rpb(; Trjv xuXtxa, iyyxjxe^M x-fiV xuXtxa Tou eauTou aToutaTOi; rjYev , Tva Sr, r) xecpaXr) ttj xecpaXY,

COMMENTARII.
EPIDEMIJ^.
1.

Ad boc dictum
gister
:

men
fiiit

respondit Eretrieus aut Erytbraius ludimaSapiens tu sane es, Sopbocles, in poesi verumt; non bene dixit Pbrynicbus, purpurcas esse dicens l<ir:

moso puero gcnas


Soplio-

quod

si

erim pictor colore purpureo

In adolescentulorum araorem pronus etiam


(^les,

ut in mulierum Euripides. lon quideni poeta, in libro Cum Sopbode qui in.scribitur Epidcmiae, ba^c scribit poeta in Cbio congressus sum , quum exercilus imperator
:

inungeret pueri bujus gcnas, non amplius formosus adpareret. INon uli(iueoportet p\ilcrum cum eo (]uod pulcrum non

Lesbum

navij^arct

viro jocoso intor pocula et urbane fuce

comparare. Ibi risum non lenens Sopbocles, interrogaErelrieum Nc istud (luidem , bospes, tibi [ilacet Simonideum, (luod sane bene dictum vidctur Gra^cis?
est
vit
:

to. Convi\io illum excipiebat Hermesilaus, et privatim bospes, et Albenicnsium publicus. Adignem stabat puer vinum minislrans, [rubicunda] facic insignis qucm illecom:

Purpureo ab ore cmiltens voccm virgo


nec poeta
pictor
(jui

auricomum
facerct dco,

dixit

Apollinem ?

Nam

si

aureasl

pellans, Yis, intiuit, suaviter me bibere? Adnuenlc puero : Igitur lente mibi, ait, et admove poculum et auler.

Tum

multo etiam magis


ait

erub(!.scente
:

puero,

ipsum accumbebat,
Pbrynicbus
!

Sopbocles

Quam

ei qui juxta pulcre istud dixit

non nigras, pejor etiam futuraj erat pictura. Nec is (jui roseis-digitis (Eoa) dixit? Nani si| roseo colore mulicris tingerct digitos, purpuraria^ ma-l

comas

(]uis

S|il'iul('l

in purpur.'i.gcnis

lumen amoris.

nusfaceret, non formosai mulieris. Tum orto risu omniuni,| Eretrieus (piideu) castigatJone ista rcpressus est, Sopboclesj vero ad seinjonem cum puero institutuin rursus .se con\cr-l

FIUGMEMA.
T-TOTspa YsvViTai.
Ccov
r;

47

'i2<;

S' r^v oi

xapxa

TrXrjGiov

Trpocr-

T^

'/^'P''

cpiXr,av. 'E-n:ixpoTr,aavTO)v
^Sorj
,

oe ttocvtojv
,

jv

YXo)Ti

xai

(og 0 u7rriYaYT0
,

tov TraiSa

]M-

ATW,

i7r, (jTpaTriYe^tv
[jl

xXr](; TTOisTv

:pr],

avop;* 7ri57iiTp n^pio oux tTTtcrTaaOat. (7TpaTr,YTv 'Ap'

ouv ou xaT' 6p0o'v |xoi 7C7rTO)X TO aTpaTv^Y''^^'-^ j rroXXa ;uo(; eX^y^ t xai 7rp7i(7av, 6't tcivoi
COl. Toc ti.VT0l 7roXlTlXa

TotauTa
r,

ucque ducis munere fungi poncque j)uerum formosum cxosculatus lucrit. Deinde in fragm. nostro legitur ou psxTrjptOf; -^v igitur mortuus Sojjhoclcs, quuin tamen quindecim annis j)ost lonis obitum diem obierit. Postremo lon de vivente adhuc Sophocle nullo modo dixiscles sej)luagcnarius
luit,
,

Trpdcarjv,

set

OUT aO'^0; 0UT2 pXT>jptO(;


'

a\X'

0);

av ti;
i

i<;

Toiv /p-/]aTO)V 'AOr^vattov.

A a u(.7r
vorsum
YsXocaai;
l(Ti

Xa[X7riv

excitat.
libri.

'AvaY^Xocaa?] Coray.
ol-ko

Athen.

p.

5G4, F, ubi eiindem


ixoc(^iv av.

twv y pyiaxwv 'AOrivato)v. sequitur librum 'ETrior,uiai inscrij3tumesse sujij^osititium; neque ille diversusfnit a npaUTtxo) quem spurium cssejam inter vett.
;

y)v

(>)<;

av

Tt<;

l<;

Quae

quum

ita sint,

TTopcpupeou (X7ro]

metri causa de

vult Bceckh.

De

metr. Pind. p. i^S.


cxv

nonnulli contcnderunt. H?ec fere Ritterus. Quam firma sint argumenta tu vidcas. De significalione
vocis ypyiaTwv n.
I.

Ilonq-

bcne monet C. F. llermann.

ai] 7roir,ai

J)indorf.
II
^

vel 7roiv]aiv
Ilpocaaoi
]

proponunt TratCoi vult Toup. Emend,

.Tacobs. et

Qu. OEdipod.

j).

3o, n. 63.

p. 549., probante Schweigh.

"Ote 7rXi ?<; A. aTpaTr,YO<;] Sophocles unus fuit cx decem ducibus, quos Athenienses contra Samios rebcllantes miserunt cum navibus sexaginta.

Athenaeus

III, p.

^3,

A Twv y/iiJiwv tji.vr,fJt.ovUt


:

"lo^v 6 Xio<; v 'E7rtSri[jLiat<;.

Probabiliter deconvivio

quodam

agens.
3.

Tcstem ex permultis unum citasse sufficiat Androtio-

ncm
(v.
\

ap. scliol. Aristid. tom. III, p. 485 ed. Dindf,

Supplem. ad fragm. Andr.

).

navibus

illis

Athengeus
vtaToc

III, p.

107,

'Ee^?

taxoui.iaO-/i iOijr\-

60 nonnullae e Samo

dimissse sunt in

Chium Le(Thuc. I,

1
'

sbumque, ut

auxilia inde adveherent

Kat

fjTraTa, 7rpttXr,iXva 6 Xio? Ss Io)v Iv Taii;

TrtxaXti'-|;a(;.
7rtovi[ji.iat?

tw

xaXoufjtEvo) 7rt7rXw.,.

'E7rtoyi[Jt.tat<;

cpr,

Tco

'

116); harum dux fuit Sophocles , ut ex n. 1, colligitur. V. Aug. Seidler. Dissert. De tempore quo

Trt7rX(>)

Ex iisdem

fluxerint sequentia.

primum acta est Antigone p. 49-; Boeckh. Ahhandi d. Berlin. Acad. 1824, p. 44- 53; Schoell. , Sophocles, sein Lehen u. Wirken p. i58. Rem ita
esse negat Franc. Ritter [Vorgehliche Strategie d. Sophocl. gegen Samos, in Rhein. Mus. i843, p.

Plutarch. Cimon.
[jiwvi cpr,atv

c.

2uv$t7rvriaat oe tco
[j.Etpocxtov rjxo^v
it;

Ki'A-

Io)v 7ravToc7raat

O-^va^

Ix Xiou

187 sqq.). Nam dimissis in Chium navibus, contra Samios ad Tragiam ins. pugnatum est Il^pixXEoui; I. 1. Porro in xocTOu aTpaTriYouvTO?. Ita Thucyd.
fragm. nostro Sophocles
solthat. Sic-Ioqui
ait

Yvo[jt.vo)v

7rapa Aaotjt.5ovTf xat twv aTrovSwv (xaat xat !xaavT0<; oux (xr,ow<; 7rapaxX.rjOVTO<;
(ix;

7raivtv

T0u<; 7rapo'vTa<;
[jlsv

S^to')Tpov But.iaTOxXou<;

Il^ptxX^f; "E^pr,

dicere

profecto

non de

bello

nonpotuit Samio auctor, sed de


01. 88,
i

Samo
ct 2

veniens.

Ac
illo

ouSi xtOapt'^tv, 7rc)Xtv 0 7rot^aai }Xf^ixkr{^ xai TrXouaiav 7riaTaa0at TOUVTuOV, oToV IX0<; Iv TTO^TW, TOU XoYOU pUVTO? 7:t
cpocvai [jt-aO^Tv

Xivov

Yap aoctv

ou

Ta<;

7rpot^tg
,

tou

Kt[jLO)V0(;
ly.\.^o^
(2)

xai

[jLvr,[ji.ovuotjL'vo)v

tcov tcov

cogitari voluit,

quod

(4^8 et^a^)
Soj^ho-

[jt.Yt'aTO)v

auTOv

v St^XOETv
'ETrt

aTpaTr,Yr,ij!.a

Athen. conlra Lesbios gesserunt.


tit.

Tum vero

tSto)v ox; aocpo^JTaTOV.

^ap Ix 2riaTou xai Hu-

Qyom

ubi vidit festucam e calice minimo digito tollere

2.

parantem, interrogavit, an festucara conspiceret? Quumque Flalu igitur, inquit, ille, conspicere se, respondisset ;

Chamarum {conchijliorumgeneris)
in Epidemiis.

TCiGmxnWion Chius

eam

expclle , ne digitum madefacias. Ut vero faciem ad calicem admovit pner, propius ille ori suo calicem admovit, quo caput capiU propins esset quo ubi fuit proximum,
:

3.
Illata

deinde sunt frixa in

sartagine jecinora,

epiplo
iu

(omento) quod vocatur


Epidemiis dixit
lon se,
:

involuta... lon

manu prehensum osculatus est. Tumplaudentibusomnibus cmn risu clamantibusque quam lepide deceptum puerum
,

quoque ChiuS

Epipio obtexit.
4.

ad se perlcxisset
ratoriam
,

Mcditor, inquit

ille

viri

artem impc-

coudere , artem ducis

quoniam Perides me dixit versus quidem nosse bellici non callere. Nonne igitur satis
cessit

quum

adolescens

admodum

ex Chio Athenas veait


:

nisset, ccenavisse

apud Laomedontem cum Cimone

jus-

bene mihi
citquo,

hoc strategema? Taiia multa


:

scite dixit fe-

quum
;

bil)eret hilarilatique sese daiet

verum ad
fuit
,

ge-

canere, pnrstitisse id non ineleganter, eamque ob rem ab iis qui aderant laudatum utpote Themistocle exercitatiorem. Is enim non se caj^eractis libationibus

suuKiue hunc

rendam rempublicam nec


dnstri

solertia; satis in

eo

nec in

mTc

sed erat vcliit unus e probis Anieniensibus.

commodisque

civibus

tudinem

aut ludere fidibus didicisse aiebat, scd urbis ad magniet divitias evehendi artem callere. Exinde, ut in-

lcr i)ocula fieri assolet,

deductoad

res

Cimonis gcstas

ser-

48

lONIS CHII
t|>iav ava(Jt.(JLTyOat

^avTiou TtoXXou^ Twv fi3(p6apo)v at/jj(.aX(oTOU(; AaSo'vT<; 01 (jujjijjia^ot Toi [JLV Ktaojvi otavsijxai TCpoasTa^av , 6 Ss
^(^oipi;
(j!,ev

xat

7rpt'i>po'vr,atv

twv aXXo)V

e^rat-

VT 0 TO

Kl'(Jt.O)V0(; (Jt.(JLX(;

auTou?,

)(^o)pi(;

Se tov 7rpiToT(;ao)jxa(7t -Koa^oy


Stavo(Ji:^jV

vov Iv Tat(;
Ytxviv

^reptcpopaT^;.

(4)

Xai UYpbv Xat (JL(JLOUaW(JL'AXX' "Iwva (jlV


(5ja7rp

Tpa-

auTwv
TWV

0rjxev, riTiwvTO Trjv

wg avtaov. 'O

StSaaxaXiav cx^touvTa
{JLpo<;

ttiv czpTr,v e/jiv ti TravTo)?

U.ptSo)V

XXUffV ttUTOU? IXeaGat Tr,V lTpaV,


(XYaTrviaEiv 'AOy]vaiou(;. (3)

V]V B'

xai aaTupixbv
6

W(jlV tou(; 0 tou

IIeptxXe'ou(;

av Xivoi xaTaXi7ro)atv

'HpoIlep-

Tr,v a(j(jLvo'Ty]Ta So5oxo(jL7rtav t


Tai;

xai tucoov txTroxaXouv-

cpuTou SiTOu ^afjLiou au{/.6ouXuaavTO(; aipeTaOai


<jo)v

toc

Zv]vo)v TTapExotXet xai


,

auTouc; Tt TotouTO 80^0-

{jtaXXov

Ti

nipaa^;,

tov

(ji.V

xo'ajjLov

auToi Xa6ov,

xoix7rTv

OK

T^(; 7rpoa7rotifia0)(; auTrj?


XXr,0o'TO)(; ^yiXov

twv xaXwv

utto-

j4.6vivatoi? Bz

Tou? ai^{xaXo)TOU(;
a7C7]i yeXotOf; eTvat

cxTTeXtirov. (4)

Kai

to't

7rotouar,(;

Tiva

xal auvr^0tav.

[ih 6 Kijxo)v
(JLV

Soxwv

Siavou.eu!;,

twv
Plutarch. Cimon.
TrTOc;

au[jt.u.a;^o)v

^iXnx.

ypuaa xai

;jt.avtaxa(;

xai aTpeS'

7CT0U(;

xai xavSua^; xai Tropcpupav cpepoae'vo)v , tcov

c.

'Hv Se xat

t(5c'av

ou

(jl(jl(jte'-

'A6Yivaio)V YuiJLva
(Tiav

ao^aaTa xaxwc;

r,ax7)[j!.'va ^rpoi;

Se uaTpov 01 7rapaAaSo'vTWV. (5) Mixpov X()xoTWv cptXot xat otXEtot xaTaSatvovT(; Ix OpuYia?

epyatwv a-

(6 Kt'[jLO)v),
ouXr,

6)<;

"lo^v 6

7rotr,TiQ(; cpr,atv

cxXXa

Y^i;

xai 7roXX^

'^P^/} ^oj-^-^v '^^v xecpaXv^v.

xai AuSias; IXuTpouvTO


(>)aT

[jt.eYaXo)v
[jt.yivwv

yprjijLaTWV xaaTOv,
Tpocpa(;

Tw

Kiu.tovt Taacxpo)v
t9j

eU

toc^ vau(;

Plutarcli.

Cimon.

c.

16.

Lacedaemonii post
et

xai 7rpoaeTt uTTOcplat

7r()Xet

ypuatov oux oXiyov ex


nisi fallor,

Spartam

terrae

motu concussam ab Helotibus

Twv XuTpo)V TreptYevEaOai. In idem fere tempus incidit, narrat Plutarchus De profect. in
Xo(; {JLEV

Messeniis lacessiti, misso Periclida legato Athenien-

quod

virt. c.

Ata/u''lo^va

sium implorant auxilium [01. 79, i. 4^4 a. C.]. jNon essehis obtemperandum probare populo studet Ephialtes; sed pervincit sententia Cimrnis. '0 3' "IwV Xai Tbv "koyOVj l|) (JLtxXlOTa TOUC CX7r0(JLV7][JL0VUt
'A07]vaiou(; Ixivrjae
Xr,v
{jLV]Te

Y^p
Tou

'Ia0u.o"t 0O)(jlvO(;

aYWva 7ruxTwv,
:^

7rt ttXy]-

Ye'vT0(;

TO OeaTpov I^EXpaYe, vu^a^; T'pou


EcpY)
,

Tov Xtov, 'Opa<,


7TXr,Yc5)?
(jLvr^tji.aat

oiov

cxaxr,aii;

laTtv; 6 tte-

^rapaxaXwv

(jL7]Te

ttjv

'^EXXaoa

/(;)-

atw7Ta,

ot Se

0o)(ji,vot

^Sowat.

Quod

in utto-

TrjV 7ro'Xtv STepcj^uYa 7rpitOTv

YY^vyi{JLvriv.

memorare lonvix
5.

omiserit,

8.

Plutarch. Pericl.
:

c.

-.^8

0au{jLaaTbv Bi Ttxat
tou(;
2a[jLt'ou(;
(jlsv

[liyoL

Plutarch. Pericl.
0o)vtx7]v cpviat Tviv

c.

5, 3

'0 0

7rotriT:^,(;

"lo^v

(jt.o-

^pov^aat xaTa7roX[JLV]aavTa
Tov (tov IlEpixXri) 6
eTefft Sfixa

cpy]aiv

au-

6ijt.tXt'av

xai

u7ro'Tucpov

tvatTOu IIe-

Io)v, oiq tou


7rc)Xtv
,

'AYa[JLtjLVovO(;

ptxXfiou?

xai TaTq

(jt,YaXau/^iat?

auTou ^roXXriv u7rpo-

^ap^apov

auTOu $

(JLT^aiv

lvva touc

inone, maximisque

earum commemoratis, unum ait ab ipso suorum strategematum recitatum, quod prudentissimum
ipse judicaret,
(2)

5.

Ceterum lon poeta Periclem


fuisse

in consuetudine

superbum

Socios

quum

a Sesto et Byzantio mul-

tos barbaros cepissent, partitionem sibi commisisse. Tum se ab una parte captivis , ab altera vestibus et instrumento

arrogantemque ait, ipsiusque jactantiam multo aliorum contemptu ac superbia permixtam contra Ciraonis in convictu suavitatem graliosamque comitatem laudat. (4)
:

omni eorum

posito , quum inique in divisione versatus diceretur, optionem sociis dedisse utram ipsi vellent partem (3) Aueligendi, reliqua Atlienienses contentos futuros,

ctore llerophyto Samio, uti Persarum potius bona

quam

in virtute tragicam satyricam disciplinam requisiverit ; eos autem qui Periclis gravitatem arrogantiai et fastus nomine notabant, Zenon hortabatur, ut ipsi quoque ejusmodi arrogan-

Sed lonem nos missum facimus , qui


et

aliquam

corpora acciperent,
captivos reliquerunt
risui

illi
:

ornamenta accepere
(4)

Atheniensibus

tiim

quum quidem

ipse in praesentia
:

scilicet eam simuialionem occulte stuSKbi sumerent dium quoddam atque consuetudinem honestatis ingenera:

sociis armillas

haberetur, quod inepte praBdam partitus essct nempe aureas et torques et candyas et tunicas purpureas auferenlibus , quum Atlienienses nuda corpora, ea-

turam.
6.

Forma quoque
exornatus.

spectabilis

Cimon

erat, uti lon poeta dicit;

Paulo post captivorum araicos et propinquos ex Phrygia et Lydia adventantes, singulos captivorum raagna redemisse pecunia,
([ue
instituta acciperent.
(5)

male ad laborcm

nam magnus erat statura,

et crispa

multaque caesarie caput

7.

stipendia in classem inde nactus, ac praeterea ex pretio redemptionum multum auri in a-rarium sit relatiun.
i[a

ut quattuor

mensium

lon etiam orationem commemorat, qua maxime moverit Athenienses, exhortansne Graeciam claudam esse sinerent,

neque urbem , quae alteram jugi partem


rent.

tralieret, neglige-;

iEschyhis Isthmici certaminis spectator,

quum unus pugi-

lum plagam

accepisset, theatrumque clamorem sustulisset, latere lonisChii fosso, ut is animadverteret : Viden', inquit,
exercitatio quld

8.

Mirum quantum

superbiisse Periclem post debellatos Sa-

possit?

tacet ictus,

speclatores

vocife-

rantur.

demum

mios lon tradit, quum Againemnonem dixisset j^ost decern annos urbem barbaram , ipsum yero novem men-

FRAGMENTA.
rpoiTOu;
1
.

49
xivr/Jcii; ei-rrEv

xai Suva-rwTaTOu; 'lwvo)v tXdvTOc; (01. 85,


).

TO)vXio)VJXiTr,aiv. "EvOev oTpaYixb? "hov


7r'

4/,o a. C.

auToiv

9o XTo? xai veov Diogen. Laert. II, 7 "Iwv oz ovTa (tov liojxpaTri) ei; 2afji.ov ffuv 'Ap/^sXao) aTZOorr
:

00
dXV

Yap- ^-'^YOi;

Aocxaiva TTupYOuxat ttoau


v0X(x6;
e(jL7reari

eut'

"Apvii:

aTpaTtji,

pOuXi^

(JLSv

apxet, fti^

6'

due^epYdJieTai.

t/v^aai cpvictv.

'Apx.eXao)]

sc.

philosopho, Socratis magistro.


,

Coterum recte monet INieberdingius non contraria de quae in Critone c. 52 dicit Plato Socrate cive Atheniense , non de adolescentulo loli;ec esse iis

Fabricius ad h. 1. adnotavit, totam hanc historiunculam ex lone esse depromptam et finitam ab lone ip.so cum his versibus. Haec equidem non rrederem. Versus ex tragoedia quadam sunt, in qua

qnens. Maligne egit Athenaeus

p. 216.

Lacedaemoniorum respubhca laudatur. Narratiunculam a Sexto aliunde allatam esse censeo neque tamen abnuerem, si quis illam eX historicis lonis
,

hbris,

fortasse

ex Chii Orlginibus

depromptam

esse contenderet

STNEKAHMHTIKO^.

Kcepke^. 91.

12.

Polhix II, 4? 19
ETTiYpacpojxEvw

Ilapa

'lojvi

tw

Tpayixoi

Iv Toi
i\c,

Plutarch.

De

fortun.
ouv 5

Rom.
TrotrjTYi^;

c.

(p.

389 ed.
cxvotJt,otd-

2uvX0Yi(JLr,Ttx0)

xal

(jTravoTrwYOiv

Didot.
xaTOv

"lo^v

{ji.v

ev

toii; Vxyy. tjte^Tpou

(i)vt

corr. Leopard.

Em.

II, 20; Vulgo Aiwvt.

xat xaTaXoYotoyiv auTto

YYpo'I^[Jt.e'vot<; cprjatv,

7tp3tY[Jt,a t^" aocpiot tyjv

tu/tiv ouaav, 6fxotOTato)v

7rpaY[i.otTO>v

YiveaOai STQuioupYdv
,

au^ouatv

cx{jt,^dTepatj
,

7rpoaxoa{jt.ouatv

avopa^;

v.c,

Sd|av avcxYouatv

et<;

uva-

[nPESBEYTIKOS.]
iot^ETat.
Adyov TrpscSEUTixbv inter scripta lonis recenset schoUasta Aristoph. (Pac. 835),addens tamena

{jt.tv, t<;

fiYept.ovtav.

Eadem Plutarchus denuo tangit


VIII,
I
,

in Quaest.

Symp.

init.

Potuit haec sententia in

'Y7rou.vr'-

locum habere. Fortasse tamen aptius refertur [jt.aai ad lonis TptaY^-dv, de quo ita Harpocratio v.
"lo^v

nonnuUis eum pro spurio haberi. De quibusnamlegationibus in eo sermo fuerit, nescio an suspicari liceat ex Sexto Empirico Adv. mathem, II, c. 24,
ubi haec
-TTEpl
:

"EYpa^fe"- xai iXdaocpdv


e7rtYpacpd[jt.evov
o)(;
,

Tt

auYTpaj^M-a, tov
xvTt-

TpiaYW-bv
XeYeaOai
0uvTixo)(;

OTrep KaXXifjtayo;

cpyjatv

'E^rtYevou;

Iv Iviot^; oi xai 7rXrj-

'x

[ji.Eao)v fjtevTQt

ye

>to''

Xto)v TrpsaSEUT^v
tjLaxpw^^i^plJLT^veuae

l7rtYpacpTat TptaYfJt-oi,

xa0a

Arjtf/^Tpioi;

^aY0)Y9i<;

wupou

0d[jt.Vov,

ETrEi

SxT^^I/to?

xa\

'A7roXXo)v(5y]<; 6 NtxaEui;. 'AvaYpotcpouat

Triv Seriatv,

airpaxTOv iQaTTsaTetXav (sc. ot AaxeSaiiTepOU 7r{Jt.Cp9VTO(; aUVTO(XO)TEpOU (^TTEiYe Yap avaYXYi tou<; X(ou(;) eooaav. Kevbv yP QuXaxov
(xdvtOl),
"Ofjto)!; S'

Si ev auTto TdcSe* Se (fjSe corr. 'Ap)(^^

Lobeck. Agl.

Tou XdYOU. IlavTa Tpia xai ^rXsov T0u5e 7rXeov eXaaaov [ xai ouTe 7tXeov oute eXaaaov corr.
p. 722,)
(xoi

auToT? ouToi; avaTEtva^;, aXcpiTO)V auTbv 97) ostaGai. ouv xai toutov ox; cxooXEa^Yiv [jt.[jLvLavTO cxttoj^pojVTO)?

Bentlej. Ep. ad Mill. p. 67 ] touto)v Tpiwv. 'Evb? exotaTOU apeTr, Tpta?, auveat^; xai xpocTOf; xal Tuyr,. Cf.
Isocrat.

Y^p av xEvb?

otvf^tKc,

OuXaxb?

aiQu.yiv tvJv

n.

cxvTi5da. p.

822, 11 ed. Dindf.

"Iwv

siura

spatio

primos potentissimosque lonum debellasse.


9.

cessitas

altero, qui egit compendiosius (Chios enira preinebat ne) , concesserunt. Is enim vacuura saccura iis osten-

lon Chius Socratem


essc

ait

juvenem adhuc

Samum profectum

cum

Archelao.

dens, farina opus esse dixit. Nihilominus hunc quoque tanquam nimis loquacem reprehenderunt quum inanis ostensus saccus ad significandam Chiorum petitionem suf,

Synecdemeticus.
10.

fecisset.

His raotus lon tragicus de


fortis est verbis

iis

dixit

Non
,

Lacaena

civitas,
,

Apud lonem tragicum


scribitur,

sed irruit

in libro

qui Synecdemeticus in-

qnum Mars

recens exercitum

etiam aTravOTrwYwv aliquis , sive barbam raram


11.

senatus iin|)erat, manusque conricit.

habens

memoratur.

12.

lon poeta in his quae soluta oratione scripsit


ait, et sapientiara,

fortunam

Chiorum legatum qui ut Chiis frumenlum exportare liccret , rogabat, quoniara in rogando proHxa fuerat usus oratione, re infecta amandarunt ( Lacedjemonii ). Misso autem
,

quura

sint inter se dissirailliina^ siniilhet

raarum rerura effectrices esse. Augent arabjie ad gloriam, potentiam iraperiura evehunt.
,

ornant

>

iros,

FRAOMENT.V HIST. UR. VOL.

II.

50
0'J TrXetto

loivis
TOKov sc. xb
,

cmi
Kapoiv
TOii;

T!:Xrj6o<; ecpy)

eivai

twv

ovTtov.

Diog.
cpvi-

oixouffiv

Iv t9] vr^ffw, xai tou<;

ijlsv

cxtte-

Laert. Vlll
(Ttv

"Iwv Ss 6

XToi; Iv toi? TpiaY(i.oi(;

xTtvv v TaT<;

(jt,!xj(_ati;,

tou^ Se cxtt^XO^Tv riv(XYxaffv

vEYxeiv ei? 'Opcpea.


,

auTOV (sc. Tov IIuOaYopav) Ivia uoiT^aavTa ol^^eEadem Clem. Alex. Strom. I, p.
v.

u7roff7ro'vSou<;. rvo(jt.'vr,(; Se (x^raXXaYvii; TzoXiiLOM Xioi^;,

cxcptXcOai TY)vtxauTa
"lo^fft

!<;
l<;

[j!.vv](jiy)v

''ExTopa wg

ffcpa<;

xai

333 A. Apud Suidam et Eudoc.

'Opf su^ hunc in

modum corrupta sunt

'Opcpeu? EYpa^s TpiaYfxoui;-

Ad eundem tou TpaYixou. XsYOVTai o eivai "loivo? librum referenda sunt quge de tribus elementis ex
lone leguntur gp. Jo. Philopon. in Aristot.
11.

TpiTroSa Se (xOXov XaSeTv auTbv 7rt cxvopaYaOtcx 7rapa tou xoivou cpr,ffi Tou 'Io)Vwv. ToffauTa 'tpr,xo'Ta !<; Xiou<; "lo^va upiIlavto^ivtov

01 ffuvOueiv

ffxov ou

(ji.evTOt
l<;

IxeTvia
"lo^va^;.

y^ eip7)xe xa6' v)VTtva aiTiav

Xiot TeXoufftv
T^<;

b : IIup xai jf\^ 6 napijt.vtSrj(; Yev. /ca\ cpUop. /ol. 4^, uTTsOcTO* TauTa Se (jt.Tot Tou aspo^ "Iwv oXTo^, 6 TpaYW^OTTOio?.

vu(ji,cpr)<;

p.

Apud Stobaeum (Ecl. Phys. I, 552 Heer.) lon dicitur lunam habere awjxaT^ (jiev
^'

N.

Metrodorus
nliqui
Oivo)7iio)va

yi()va] Cf. Hecatsei fr. 99. Plinius H. et Cleohulus Chium a Chionc

njmpha,
cunt).

a nive
]

(sc.

Phitarch.

appellatam esse diThes. c. 20


:

Haec sunt quse ex uaXoetSec;, SiauYk, ^^ cxcpeYYs?. innotuerunt. Cf. Niephilosophicis lonis scriptis
berding. p. 92 sqq.
;

Evtot 8e xai TexeTv ex

0r,ffeo)(; 'AptcxSvrjV,

Otvo7rt'o)va

Koepke p. 79 sqq.

xai DTCXcpuXov, o)V xai 6 XTo<; "Iwv IffTi, 7rpi t9]s eauTou 7raTpiSo(; XeYWV Tr)v 7ro'Te 0yiffei5y)<; exTtffev Oivo7rt'wv

(eleg.

fr.

5i Koepk.).

Cf.

Welck. Cjcl.

p.

XIOY KTIIIS.
i3.

i55. Vulgo OEnopides est Bacchi vel Rhadamanthi filius; v. Diodor. V, 79, i ; Schol. Apoll. Rh. 3, 996. Plura de OEnopione praebent Interpret. ad Diodor. 1. 1., ad ApoUodor. I, 4, 4, ad Pausan. 1. 1; Voelcker. Myihol. d. lap. Gesch. p. 112 Quod totum locum attinet, Pausanias nisqq.

Pausan. VII,
YO)Stav laTivev
rtova
6(;

4,8:

"Iwvi Se tco TTOtviaavTi TpaTOtcxos


Iloffetvutjicpy)

eipv](X'va* (JUYYpa'f ^ tviv vriffov epr,[jt,ov oucrav cxcpixeirOai , xai


tt)
tocc;

hil nisi

summa quaedam
neque id

Te IvTauOa ffUYY^veaOat xai uTcb


/io'va i\

oupavou

Trecreiv

ic,

wTva<; t^s vu(xcpr,c Trjv y^v, xai cxTrbTOUTOu IIo-

tasse videtur,

capita ex lonis libro enosatis accurate, ni fallor.

(Tetowva

Tw

TratSi ovo(jt,a OeaGat

Xiov

cuyys.wE(jOot.i

Bl au-

Confusam esse narrationem recte monet Hermann. Gr. Staatsalterth. 77 , 11.


14.

xbv xai

lT'p(x vu(jt,cpY)
*

xai YsvsffOai

01 7rai5a? "AYei^o^v ts
!(; Tir)v

xai Me'Xava

cxva

Xpo'vov

ol xa'i Otvo7rio)va
eTreffOat

Xtov
Tb
eOo<;

xaTapat
7ra"i5a<;

vaufftv ex

Kp7iTY]<;,

Bi 01 xai Toug

Athenaeus X, p. 426, E
ouffa

'H

S' oOv

xpaffi<; auTY)

7rapa

TdtXov xai Euctv6v)v xai MfiXava xat


T xai 'A6a(ji.avTa
(?).

DaXaKa-p<;

l7re(jt,vy)ffe

Tcxy^a

xai

Ty]v

6puXou(jLvyiv

YC)v (?)
<;

'AcpixovTO

Be xai

7rapot(jt.iav

7ri T^(; O'tvo7rt'o)vo<; pafftXt'a<; T'))v v9)ffov

xat "ASav-

'H

TTEVTe TTivetv,
S^JO

?j

Tpi',

r)

f/,y)

TeTxapa.
^affi oeTv,
-^

T<;

i\ EuSotae;. O'tvo7rto)vo<; Se xat


"A^Jt-cptxXo^; TrjV
Trj(;

twv

7rai5o)V

eXa^Ev

^H

Y^^P

^po?

TTEVTe 7rtviv

va Trpbc

uffTpov 6 "AiJt.cptxXo^;

ev

^^yr^v acptxeTO Se e^ 'IffTtaia<; EuSotcx xaTa (jt(xvTu(xa Ix A^Xcptov.


outo<;,

TpeTc.

Hepi Se TauTyj<; xr^q xpcxffeo)^; "lo^v 6 7roty)Tr,<; ev tw Ilepi Xiou cpyjfftv, OTt eupwv 6 (jkxvtk; HaXa^jir^orj^; l(jt,avTeuffaTo, 7rXouv effeff6ai toT? "EXXrjffi, Trivouffi TpeT^;
7rpb<;

"ExTo^p a7rb tou 'A(JtcpixXou TT(xpT'/) Y^^^?7 pafftXetav Y^P ^/s


>tai
7roXe(jLr,ffV

'A6avT0)v xai

eva xu(x6ou<;.

DE

CHII ORIGINIBTJS.
13.

ditionem acceptos e sedibus suis expulit. Compositis demum Chii rebus in memoriam Hectori rediit commune sacrum
lieri a suis oportere cum universo lonum conventu ; et ab eo conventu tripodem illi ut idem refert, virtutis pr.Tmiuim| delatum. Hac de Chiis lonem tradidisse comperi, quum,
,
j

lon vero, tragoedianim scriptor, iiistoriarum monumentis mandavit, Neptunum in desertam aliquando insulam Chium
venisse
;

in ea

cognitam ab ipso

nympham quandam

et ea

causam tamen

ille

parturiente e
rei

c(i'lo

nivem

Grcecis chiona) effusam; a

non exposuerit quamobrem cum Ionibus|


14.

quo

eventu nomen

filio

Chio imposuisseNeplunum,

Eundem

coepti fuerint Chii censeri.

ex aliaquadam nympha lillos Agelum et Melanem suscepisse. CKnopionem postea e Crela in Cliium insulam appulisse et

Haec mixtio

quum sit contra morem, in memoriam


:

fortas

cum
et

eo una filios Talum Euantlicm, Melanem, Salagum Athamantem ( S^;)A?//m?)i e^ Thoanlem). Oinopione regnante Cares eodem vcnis.se et Abantes ex Euha^a suc,
:

revocarit convivis tritum sermone proverbium


aut (iuinque bibere, vel Iria, aut

non

quattuor.

Nam
aut

ccssisse deinde in regnum (Enopioni ct filiis Amphiclum, advenam hominem ah Histi.Ta Eub(ca;, ex ApoIIinis Del-

aut duas partes


tribus.

cum quinque
De

unam cum

aiunt oportere biberoj hac vero mixtione dicit lon poeti

phici oraculo.

et liic rex fuit)


fcpllavit,

Quarta post Amphi<'lum a^tate Hcctor (nam cum Carihus et Ahantihus insuhe inquilinis
reli<pios in de-

de Chio, eum qui illam invenisset Palamedem vatem, vaticinatum esse Gr.x'cis, conmiodam iis fore naviga
in libro

eteorum partejusto pnrlio fusa,

tionem.,

si

tres curn

uno cyathos hiberent.

i
Etym. M. :AoYXa<;
"IcovlvXiou

FRAGMEiNTA.
Eadein narrant Tzetz. Chil. IX,
xai; jjispiSai;
''Iojve?
Ijist.

6!

291,

v,

Xeyouaiv.

8G4
,

sq(i.;

Schol. Theocrit.
,

xTiffsi (sic

Bentl.; Kiou xxViaei libri)ttoieTv.


:

B 574
Tzetzes

p. '292
1. 1.
:

XIV, /48; Euslath. ad II. 6 ubi tamen lonis non fit mcntio.
,

'E>c TYi;

xioK

Xoyx^vi? Xoy/^at;

Cf.

Hesych. v.

Ady/;/)

et AiXo/;/_ov

AiXoypv t^v

Mvaaea; Se 6 IlaTapsu;
auTOu;
<pr]oi

ev toT<;

auTOu pi6Xioi;

{xa<; exXyipwcaTO cupaviav IxaXouv Tou<; xXT^pou?, xtX. Quid^Ion spectaverit ob-

6'ti8uotiBc'v5ivKpaTivo<;v paTTaii; exaXsffsv, yitoi te xai /Ooviav XdY/a? y^?

xou; AtYteT; tou; ev Tvj 'Axaia , Tou; AtTtoXou; vtxrjCravTa; (Ji.dxr, xri xaTd jtoXov vauv TOUTtov TTcVTYixovTopov lluOot dvaOe[X'vouc ,

xai eTuapOevTac;

e::'

auTri ;iuv6dvT0at Trj vtxrj


ztz'

bcurum.
i6.

Tivtov 'EXXrjvtov xpetTTOve; TeXoucrtv

dvSpeta

Trjv oe lluOtav Tipo; auTOu; Tdoe Td


rairi;
tTiTtot
:

eirri ?idvc.t

t6 n^Xaaytxov "Apyo; d[Atvov, fji,v udarj; 0TTaXtxat , Aaxoai[j,ovtat oe yuvatxe; xtX.


9r,v tov xpr)<TtjL6v xaT' etto;
[Xv

Phrynichus. p. 3i2. ed. Lob.


TOUTO 7rapaxaTa67ixyiv
lpou[Jt.V
,

napa0vixr,v iTnriav
,

TouTOV ov

outw

Xeyei

xai ''Iwva Tiva cuYYpa^-'^' <pa^iv eipyjxevai


6i<;

rifXETt;

Se

Mvaaea; Atyteuat
oux Atytuatv

auToT; XP^iQtJH-V^^t^^''^''

IIXctTOjv xal

0ou-

6 Ss KaXXifJtaxo; auTOU Tot; Xopt; dvTiTriTiTwv


iprixev
,

dXXd toT; IMeyapeucyiv.

xuoi5ri<;xat Ariu.oaOe'vri(;.

Num
,

nostrum tamquam cruYYpaalium queinvis grammatico non notum, an ad lonicum scriptorem pertineant, quaeri possit. Heoia.
istis
,

Num haec ad lonem

lonis mentio ap. Suidam recte sc habeat, dubito. Apud Tzetzem in fine narrationis iterum

verbis notari putat Dindorf. in Thes.

V. napaOiixYi.

De quo

dubitaverim.

memoratur Mnaseas. Quare nescio an ap. Suidani. KAI I12NAE ortumsit ex compendio scripturse K AI MNA-). Prseter laudata cf. Stephan. v. Aiyiov;
Apostol. I,

Zenob.
Suidas et Photius
iTOi ouT
:

'Y {x e

i <; ,

to

yp

oute

TeTapTOf

XprjCpiou xou,|JLaTidv eaTi


:

80; Diogenian. I, 80; Arsen. 26; Oraculum 48, ubi Leutschius haec integrum exstat apud schol. ad Theocrit. XIV, 73, Anth. Palat. XIV, 7 3, ubi vid. Jacobsius quod
I,
:
:

poi{Ji.ia!^d[j,evov

outoj? (initium oraculi excidit)


,

quum
Theocr.
p. 449)

alii
1.

Megarensibus
1.), alii

(Cf.

Wiistemann.

ad

Iiotum

'Ititiov 0(T(7aXixyiv

AaxsSatfxoviyiv ts Yuvatxa,
*

datum

i, i3, esse contenderent, factum est ut

iEgiensibus (Strab.

X,

dvSps;

5'

o''

ravouaiv u5wp xaXr;; 'Apc6ou(jr,;

dXX' exi xai tou5' eldlv dfxeivove? oixs (jLexa^u

TtpuvOo; vatouCTi xal 'Apxaoir,c Tzokv\i.rikov , . 'ApYctoi >avo6wp-irix(; , xevxpa uxoXe^ixoto TfxeT; 6' AiytE^e; ouxe TptTot , ouxe TSTapxot ,
ouTe 6uwo'xaTOi, oux' ev Xoyw, out' ev dptOfxto.
Bk Mvaffea<;, 6xi Xl^iei<i oi Iv *A/_ato{; opeT

scriptores eo utentesmodo adhuncmodo adilhim dXXa populum referrent. Libanius Epist. i5i6
:

vuv 6

{Jtri

Ixetvojv (sc.

twv

vdfjt.O)v) ijtT/(ov

AtYtu; dT-

/^vw^;, out' v

XdYw

out' Iv (xpi0ut.w

utrumque nomi0

nat Plutarch.

Symp, V,

twv
y\

Arj|xoxptTto)v

xaTa-

ecpyi,

et^toXoiv

wcir^p AtYieoJv

xai XaSdvT<; TOVTyixdvTopov vau{jLa/>]aavTe<; AtTo)Xou<;


auTtov 8X(XTyiv HuOot dvaTtOVT(; -^pOJTWV TIV? xpiTTouc;

Seii; oijoe Xo'yo<;,

M^YapEOiv dpiOao; ouubi male Reiskius AiYtvrjTwv legi vo-

luit (Cf. Miiller. iEginet.

Tv

Twv 'EXXiQVO^v

^i

HuOia

t/j^y\cz^ auTOi<;
j^piq-

p, i4o), quamvis ap. Eustath. Opusc. p. 2^7, 70 Taf. legalur Atex:

Ta

7rpoxi[ji.va.

Kat

"lojv

AtYiuat SoOyjvat tov

ci)aivTai Ss
[i.v

xaTa Ttva

7rapot[jt.taxov

AtYivrjyiv (jjiaXtffTa
TpiTO<;-ir)
:

ctjt.bv

oiovTai M^Yaps^cjtv ipyjaOai laTopeT, Ttv<;

au-

ouv z\tYia) ouT SfiUTEpo; xaiouT

aXXo<;

Tov xai TrpocpepovTat 'YfJteTi; S', w TpiTOi xtX., w? xat KaXXt(jt.a/0(; Iv


Ttot(;

MYapeT<;, o^te
TOt<;

7roXXo(7Td<;*

'ETrtYpaptjJta-

(26 ed. Benll.)

add. Alciphr. Epist. III, 34 :^ao)v to; MeYape'o)v y) AtYt'o)v ouSeU XdYQC. AHudit Demostli. Pro coron. 3 09.
^>

Tirynthem habitant

et

Arcadiam ovibus divUeirj,

PAoyxa; lones dicunt partes. lon De Ex una quae per tempus fuerat parte
facere.

Chii originibus

Argivi linteos Ihoraces gestantes, aculei bellorum.

partes comphires

At vos, /Egienses, neque tertiiestis neque rpiarti nequc duodecimi, noc omnino in nuineruin et rationem ve[nistis.

16.
IlapaO^axriv

Hippiam

et

lonem scriptorem quentlam dixisse


vocamus, ut Plalo
et Tluicy-

Narrat vero Mnaseas

aiunt, nos id uapaxaTaO^xriv des et Deniosthenes.

17.
tcrras praestat Pelasgicum Argos] [Inter inter equas ThessaliciB praestant , inter feminas Lacedaemo[niae,

omnes

Ubro De oracidis ) /Egienses Achaia* quum proeUo navali contra iEtoIos commisso victoriam reportassent, decimam praedae Delphis dedicantes interrogasse qninam Gra^corum essent praestantissimi. Respondifque Pythia quae modo apposuimus. Ac lon ( Mnaseas ? ) quidem iEgiensibus oraculum datum narrat, contra alii
(

Megarensibus

ita

responsum esse aiunt, leguntque

At

inler viros iiqui


spl

aquam bibunt

pulcric Arethusae;
<pii iiitcr

prirstantioies etiaiii liisre suiit

vos, Megarenses, neque tertii estis, etc, quemadmoduni etiam Callimarhus in Epigrammatis staluil.
4

STESIMBROTUS THASIUS.
Stesimbrotus, Periclis et Thucydidis aequalisC^), oriundus, maximam \ita3 partem Athenis

Tliaso

beck. Agl. p. i5osqq.).Quaquomodo usussitauctor non constat. Laudantur denique nonnulla item

mercede docuit ex more sophistarum. Famam viri testantur nomina discipulorum, Nicerati Xenophontei (**) et Antimachi
transegisse videtur, ubi
(***),

argumenti mythologici

fr.
(

16-18), quae utrum ex


,

scriptis recensitis fluxerint

vel

poetae doctissimi,

quem inter alia etiam carmiInhisexem-

rata pertineant, incertum est. Jam si in his maxime studiis Stesimbrotus versatus esse in iisque

ad

alia

hodie igno-

num Homericorum
genereque Homeri

editionem curasseet de patria


disseruisse scimus.

quasihabitasse videtur, non totum tamen se iis dedidit ; nam praeter fabulas etiam sui aevi historiam
tractavit, eo

plumsecutus est Stesimbroti, qui post Theagenem primus ponitur eorum, quos Tatianus (Or. adv. Gr.c. 48; ^- P^g- 12) de Homeri temporibus, genere, poesi egisse dicit. Operse pars longe major
in eo posita erat , ut fabulse et reconditiores poetae sententiae aXXyiYopixw!; et 77paY{j.axixwsexplicarentur.

tamen
,

sibi similis,

quod

uti

mythos

interpretando suos et consilia accommodaverit.

sic

historiam deformando ad usus

Id tum reliquiae (fr. 19) comprobant, tum vero innuuntloci Platonis (****) etXenophontis (Conv.
III, 6), ubi Stesimbrotus

Stesimbrotus librum nspi0xai 0ouxuStSou xai HsptxXeou?, testante Athenaeo XIII, p. $89, D fr. 10). Quse praeterea de hoc opere comperta habemus omnia uni debentur Plutarcho , qui Pericleaa
scripsit

Etenim

(xiffTOxXsoui;

cum Glauco

et

Anaxi-

aetatis

scriptorem non neghgendum duxit,


vidit

etsi

mandro componitur

(v. Wolf. Prolegg. p. 161). Addere possis Protagoram, Hippiam , Metrodorum et totam fere quae tum pulluhire Athenis coeperat

bene

ejusdem

ejus quam comicorum temporis poetarum esse auctoritatem. XaTdX'/i6c<;, OTav...


f,

non majorem

A7rov xai Su<76'/^paTov taxopia

twv

turbam sophistarum. Horumpermulti ea via incesserint, quam de ethica carminum Hom. interpretatione monstraverat Anaxagoras (v. Lobeck.
Aglaoph. p. 1^7; Nitsch. Hist. Hom. II, p. 86). Sed quamvis etiam Stesim])rotus ethicas s. mora/f^y

Trpa^ewv xal twv ^iojv :?iXixicotI(; i(7Topia toc [Xv cp6ovot(; xai ucj[xeviai<;, Tot 0 jrapi^oasvr, xat xoXaxEuouaa
XujjtaivyjTai xai StaffTpEcpT) t7)v dXT^O^tav. Ita

Plutar-

maxime

allegorias in

Homero

reperisse sibi vi,

i3) comicos et Stesimbrotum perstringens, qui de Perichs aff^Xy^ia immania mendacia sparserant. Ac Stesimbrotus quidem nefandum

chus (Per.

c.

deatur, tanien

num inhis Anaxagorae

Perichs fami-

liari, se addixerit,

vehementer dubito.

Alterum opus Stesimbrotus composuit Ilepi teXetwv sive De mysteriis, quae item latum cam-

cum uxore fihi commercium ei affmxerat (fr. 9, 10). Eundem Periclem aho loco (fr. 11 per dies integros de ineptiis cum Protagora disputantem introducit. Haud mehores mores tribuit Themisto)

pum
(*)
(fr.

praebebant interpretationi symboUcae (Lo-

cli,

cujus historiam miro

(fr, 11).

Contra

commento adulteravit Cimonem tanquam pri.scae virtuAbsunt


a Ci-

Kata Touc
Periclis

nspl Tov auxov 6[JL0u xt yj^o^iO-^ x& Kifxwvi -xt^ovui:^ 4 ex Plutarch. Cim. c. 4) ; Cimon moritur a. 449 a. C.
cdixohc,

tis

exemphim

repraesentasse videtur.
ista et otvo'Tr,(;,

mone

(7T0)(ji.uXia
,

xpov&u? Librum de Thpmistocle, Pericle composuit post Tlmcydide 430, quo Vide Xanthippus peste abreptus
(

auTto

riepixXet

^^v6]xzvoc,

fr.

10 ex Athen. XIII, p. 589, D).


et

Atheniensium

quas jactat vulgus non callet musicam et quas ejusdem


;

a.

filius
.

generis artes sunt

sed vir est YvvaTo<; xai

dXr,6r,;

est.

fr.

Alium Stesimbrotum
Par. Min.
(**)
c. 12.

Epaminondae
:

f.,

memorat Phitarch.

Spartanorum simphcitatem prae se ferens ahisque commendans, denique tantum non Hercules toc
(XEyKJx' dyaGo'?
(

fr.

III, 6 Postquam de rhapsodorum insipientialocutus erat Socrates, non absque ironia Nilu oc Sxvi-nixSpoTw ts xal 'Ava^ifxavSpw xai cerato dicit

Xenophon Symp.
:

3). Patet

Cimonem

justo ru-

fingi, ut omni modo opponatur Pericli Simihter efformaverit Thucydidem, Melesiae f. ,

diorem

dcXXoi;; tzo^XoXc,

ttoXu

Ssowxa; dpyupiov

oiaTe ouSsv ot tcov

TToXXou d^iwv XeXYiOe.


(***)

Suidas

v.

'Avxiixaxo?.

Cui cur fidem denegaverit

Schellenberg. ad Antimach. p. video.


(****) Platon.

18,causam idoneam non


lon ad Socratem
dicit
:

lon. p. 550, D.

Cimonis affinem, perpetuum Perichs adversarium, accusatoreni Anaxagorie (Diog. L. II, 39) praestantissimum factionis aristocraticae instrumentum (v. Sintenis. ad Plut. Per. c. 1 1 p. 1 17 sq.). Procul dubio Stesimbrotus unus fuit eorum qui opti,

OT[xai xdXAicrx' dvOptortwv Xeyeiv Ttepl 'Ofx^pou , w? ouxe My)Tpoowpo; 6 Aa[X'|iaxrjv6; ouxe ixY)a'i{jL6poxo; 6 0d<jioc ouxe rXauxtov oute d)>Xo; ouoet; xwv TitoTCoxe YiV0[X3'vwv ecxev
ttTreTv

matium partibus
institutis

addicti ThemistocHs et

Perichs

ouxw

uoXXdi; xai xaXd; oiavota?

71p.pl

'Ojj.r;pou

oiai;

disciphnam pubhcam corruptam et antiquam morum austeritatem in effrenem populi hcentiam dissohitam , Thucydidem denique, vinnn

STESIMBROTI THASIl FRAGMEINTA.


artificiis nobilissiiniini, pravis advejsarii

.'i3

esse autumarunt.

oppressum Atque hoc ipsum, puto, est quod


sibi

llEPl

eEMliTOKAEpVS KAl BOVKYAIAOr


KAI nEPIKAEOVi;.

exponendum Slesimbrotus

sumpserat. Certe
Plutarch,

inde intelligitur, cur in titulo operis nuUa mentio fiat Cimonis, quanquam permulta de eo relata erant. IXeque minus constat sopliistas etiam artis
politicze

Them.

c.

2Tr,ari|jL6poTO(;
cpr,ai

'Ava^ayopoy
*

citasse magistros egisse. Protagoraenomen Prosufacit. Cf. Plat. Euthyphr. p. 3o5 , C, ubi
diciis sophistas quasi

T otaxouaat tov 0fjit<jToxXa aTTOuSaaat tov cpuatxov, oux u


IlEptxXet

xai Trepi Me^aaaov


a7rTo'tj.evo(;
,

twv ypovoiv
rjv

yap,

3<;

uoAu

Va)Tpo<;

0t/.i(7TOXAOU(;

medios dicit inter philosophos

quomodo civitatumqueadministratores (*). simbroto res cesserit, auctori pessimis opinionibus sine studio et ira scribenti , non prseoccupato nec est quod dicam. Cete.rum 'r7ro[j.v/)[j.aTa haec non
tam
historiae justse et continuae

Jam

Ste-

MAi(7ao<; [AV avT^aTpaTr^yEi TToXtopxouvTi ]Sav.tou!; (85-, I Ss ) ,

'Ava^aYopaq

auvoisTptS^.

Anaxagoras natus 01. 70,


docere
coej^it

(5oo

a.

C.) Athenis

01. 76,

(480)

sec.

Demetrium
II, 7.

Phalereum

et

specicm habuerint, de quovis argumento quani declamationis , qualem solebant (**). Ex aha ejusdeiri elaborare
sophistae

Apollodorum

Itaque per annos aliquot (480 469) consuetudine philosophi Themistocles uti potuit , neque aliud

ap. Diog. L.

fluxerit iUud, generis scriptione

quod de morte

m
j.

AtPolycratis tyranni liabet Fulgentius (fr. 12).


.e

Stesimbrotus dixerit. Melissum quidem, qui per 40 annos aocpiaTEuaai traditur, Apollodorus ap.

sic

demum

assequor,

quombdo Hadriani

ate,

qua haec

scere coeperant,

veteris sophistices studia revivirescripta Stesimbroti in hicem

Diog. L. IX, 56 floruisse ait 01. 84 (444 44 1); sedhanc potissimum posuit Olympiadem quod ea Melissi vitae epocha, qua Samum contra Periclem
,

quum
%*) Cf. I\oscher.

ab antiquioribus historicis nus.

defendit,

omnium
aetate

notissima erat;

tumvero jam

Eiam laudentur (***)

provectus
nihil
sit.

Melissus fuisse videtur, adeo ut

impediat quin

cum

eo Themistocles vej'satus
est,

De

historicse doctrina^

apud

sophist. an-

Atque omnino caute agendum

ubi tempo-

Iahantur, vestigiis(Gotting.

1838), p. 8.

rum

Mirum videri possit, quid sit cur scriptor Hero(**) doto atque Thucydide eetate vel par vel adeo superior, ([uique tajn clarum argumentum sibi tractajjdum sujnpseadeo in oblivionejTi abierit, non modo perierit, verum

ralione habita erroris aliquem a Plutarcho convinci videmus, praesertim scriptorem, qui

cpamtumvis
vit,

factiosus,
fuit.

tamen reruin, quas narra-

fere

coaevus

Nam

Plutarchus
(

alioquin

ut ijistoriarujn ejus titulus uno tantum loco , memoria X decem exstet, neque aut inler sermonis auctores a veribus baberetur, aut a quoquam praiter Plutarcbum,

chronologicae c. ubi eam. in '25) ,

doctrinae

contemptor

v.

Solon

rem suam adhibet, plerumque

Bt, illorum vocatus


li

teJuporujTi res gestas tradiderit

in

auxihum

dum

sit ; quod si quis exiguo operis ejus pretio tribuencenseat , at non tanta erat aequalium scriptorum co-

peiidet ex Apollodori compendiis chronologicis ; neque ipse rationes , cur hic vel ille maxime annus.

viro alicui assignetur, anquirere studuit.

fuisset , minus pia , ut si revera historicus Stesijnbrolus ideo mira cjus neglectio videri posset. Unum erat hominum genus , apud quos jam illa aetate scribendi cacoethes

adeo invaluisse videtur, ut una oiunes oblivione sepultos esse mirari non liceat; sopbista), qui tum temporis per Gr.ccise urbes vagabantur neque uni alicui literarujn generi sedulajn et peculiarein

PauUo post Plutarchus ex eodem haud dubie Stesimbroto, uti bene statuunt Wichers. (De fontt. Cornel. Nep. p. io5 ) et Sintenis. ponit hsec
,
:

''A

Ss TOUTOJV

l^apTwatv
U7rb

vtoi St7]Y7^u.aTa TrXaTTOv-

Tc,
TYJc;

aTToxr^pu^iv

operam navabaiit, sed


:

inge-

nioruin fertilitate freti, quidquid occasio tulisset , pari cum levitate atque arrogantia tractabant quibus si Stesimbro-

Itii fxrjTpb? Ixouatov, XuTTOu Ysvou.VYi(;, SoxeT

tou TcaTpb? auTou, OavaTOV Ss ttJ tou 7raiSb<; aTitxta ueptxaT^j;ua6at. Cf. Valerius

M.

tum quoque annjimeramus, non multum a

veritate aberlectt. sestiv,

VI 9 2
, ,

Piget Themistoclis adolescentiam


sive

attiiiinjiui'-

rare nobis videmur. C. Heiuiann. in hid.

gere sive patrem adspiciam, abdicationis

iMarburg. 183G, p. VIII. (***) Prfeter Plutarchum vitam Periclis scripsisse dicitur Sabinus (Scbol. Aristid. III, p. 500 Dindf. : Taura 5e xal

gentem notam,

matrem suspendio finire vitam

Wkovxapyoc, xat
Ypa^l/avTeg)
nii
f. ,
,

laSivo?

quem non

tov IlEptxXsou; piov diversum esse puto a Sabino, AphtboTiavTSi; 01

xal

propter filii turpitudinem coactam. 'ATTOxr^pu^tv s. abdicationem memorant etiam ^Elian. V. H. II, 12,
et

Suidas V.

'AvfiTXfiv.

sopbista qui sub Hadriano floruit , et piffiter alia scrip^sisse dicitur ei; GouxuotSviv xai 'AxouoiXaov (?) xai aXAou; yito|xv%aTa. Suidas v. SaStvoi;. Cf. Westermann.

nel.

Nep.

c. i.

Exheredatum Them. dicit CorJure Plutarchum de abdica-

Gesch. d. gr. Beredsamk. 94

14.

tione dubitasse ostendunt, quae de re familiari Themistoclis dicuntur cap. 25 , in Comparat. Aristid.

DE THEMISTOCLE ET THUCYDIDE
ET PERICLE.
Themistoclem Anaxagoram audiisse atque Melisso physico operara dedisse, male ille ad tempo1
.

rum raliones

attendens.

Nam Melissus exercitiis ducem egit


,

conti-a Periclem,

Samios obsidione cingentem

qui The-

Stesimbrotus

ait

mistocle multo fuit junior; Anaxagoras autem Pericle conversatus est.

cum eodem.

54
c. Cat.

STESIMBROTI THASII
maj. el a Critia ap.
JEliaii.

X,

17

quae

iie-

que cum exheredatione conveniunt nec cum abdicatione, siquidem consentaneum est abdicatos bonorum non fuisse participes paternorum. Cf. Petit. Legg Ath. II, 4} P- i^^. Sijttenis.
1.

memoratur ab auctore Epistol. Themist. IX, ita tamen ut rationes chronologicae turbatse sint. De his fusius dixi in Comment. De iEschyU Sept.
c.

Theb. (Gcetting. i836),p. 27 sqq.

Idem Cimon.
lcTeiu ibid. c. a/
,

Themistocles ad
'Exet
S'

Admetum
Trepi
Ty)v

regem Molossorum confugit.


vaixa xat
xparrjc;
tou<; TuaTSa; IxxXs^l^af;

aurw
toutw

yu-

atv

Ix tcov '40r|Vwv 'Etui6v


Itti

c. 4, 6 2Trjai{jt6p0T0<; S' 6 0aaio(; Tov auTbv6[/.ou Tt /^povov tw Kijjtwvt Yeyovoj? cpy)auTOv ouTe |jt,ouatxriv out aXXo ti tcov [jLotOyjfjta
:

IXeuOepitov
Ktfjiojv
5f

xai

toi(;

6 'A/apvU(; aTreaTEtXsv,

"EXXyiaiv iTrt^j^ojpia^ovTwv lxtSaTe xai


aTwjjLuXia^; 'ATTtx5i<;
oXoji;

6-^vai

SeivdT'/iTo'(;
,

oaTspov xpiva? lOavaTtocsv, wq ijTopsT Eit' oux 018' oTccof; ETTtXaOo^ixsvo^; toutojv

2Tr,ai(jt.^poTO(;.
r^

aTTViXXay 6at
6e(;

xai

tw
tou

tov 0et/.t(jTOh\)-K(ki^yj.\^

Tp()7Tw ttoXu to YsvvaTov xai


(jLaXXov
xvSpcx;,

a\rc

xai

eTvat

xXla TTOKov

neXoTrovvTJatov to

l7riAa6o'|/.vov

TrXsuaai

cprjffiv eti;

StxeAiav xai

TTap' Te^pwvot;

atTetv tou

ayTjaa
Trpot;

Tvjc; 'I/u^t];;

Tupavvou
tou

tvjv

GuyaTepa

Yaaov
'Aatav

u7T:iayvoua.evov

auTto tou<; "^EXXrjvai; u7rrjX00U(;


ei^;

*I>a"jXov, (xxofjL^/ov, T(x (jLSYtaT' (xvaGQv,

TTOirjaetv, aTToaTpe-Xiafjt.evou Zl

aTrapat. TauTa Fictum esse iter Siculum et

'lepwvo^; outoj^; S' ouxeixo'^; laTtv

tv]v

ad

ouTOiYeveaOat. Persici simililu-

Tov EupiTTioetov 'HpaxXe'a uTTo Tou 2Triat[j.Spo'Tou


xaToc

TauTa Yap 5Tt


iTrenretv,

ToTi;

^z^(^OLY,]xiMo\.(^

dinem adornatum arguit probatorum scriptorum


Thucydideae narrationis diversitas. (Quae reliqua Plutarchus (quem vide) opponit, nullam habent vim.) Attamen non invenit rem Stesimbrotus, sed Timocreontis Rhodii, nisi fefellit
conjectura,
xXe'a

Idem Stcsimbrotus subesse videtur sequentibus


EiatS'
pw(;
'

silentium

et

01 Tyjv 'EX7rivtX7]v ou

xpucpa tco Ktfjtwvi, cpave-

veiaq

oe YrjtAajjievyiv auvotx^aai XeYOuatv, a;iou t^(; euYSSiot Trjv Tceviav l^rei Se KaXvufjtcpiou

(XTropouaav

Xia?
uTcep

Twv

UTro'p(ov

Tt(;

'A6>]vrjaiv epaa6ei(;

7rpoa^X6T^v

commento usus

est.

Etenim Timoli;

creon, Suida teste,


xai iitawviSyjV
5

Tou TuaTpbi; xaTaSiXY]v IxTtveiv Sr,fxo'aiov, auTy]vT 7rta6yivaixai tov


Xicx

toijji,0(;

wv

Trpb^^TO

Kiawva tw KaXfr.

eypa^l^e xojjjtwSiav

ejjLtaTo-

scimus Themistoclem utpote


se

auvotxiaat Ty]v 'EX7Ttvixy]v.


]

|i.r]5i^ovTa et

pecunia corrumpi

passum

Timo-

ouTS (louatxViv

Longe aUter lon.


4.

creonte perstringi (Plut. Them. i\); simiHterpropter tyrannorum studium sordidamque avaritiam traducitur Simonides, uti constat; ista vero lucri
cupiditas

quammaxime

apparuit in poeta auUco,

TrjV

Hieronis consihario. Igitur

quum

Simonides post

: 'E7rt Ss twv HepawvTtve^; oux I^ouXovto Xepadvrjaov IxXt^reTv, al\k xai tou; paxa^; (xvwOev iTTExaXouvTo xaTacppovouvT(; tou Kiptojvo^; [Xt' oXiywv

Ib. c. 14

condemnationem Themistoclis Syracusis degeret, scenam in qua adversarios .suos jjtrjOtJ^ovTai; componeret Timocreon aulam HiePausaniae et

mortem

7ravTcx7raat TptT^pwv
aa(; Itt'

'A67^vrj6v lx7r7rXuxdTO(;, 6pu.Ti{jtev

auToug Teaaapat

Ixeivojv eXaS^v, l;Xocaa(; Se tou<;

vauai, TptaxaiSexa toc^; npaa<; xat xpaTT^-

ronis tyranni selegisse, atque eum in finem iter istud excogitasse videtur. Praeterea iter Siculura

aac Twv Bpaxwv, Tiaaav (oxicoaaTO t^ 7rdXt Ty]V Xpao'vy]aov. (2) 'Ex Zl toutou Baaiou? (Jtv cxTroaTotV'
generosa atque aperta , animoque magis Peloponnesio
Attico, et

2.

quam

Eo(leru Themistocli Epicrates Acliarnensis uxoreni el lil>eros ejiis misit, quos fortim Athenis adduxerat ejusque
:

quodde Hercule Euripides


,

dicit,

Incultum ineptum , in maximis rebus

bonum

causa post a Cimone in judicium pertractum lainc et uiorte affectum , Stesinibrotus scribit. Idem, nescio quo
tacti

hoc enim nobis

Sunt

(pii

qua) Stesimbrotus scripsitnon furtim Elpinicam cum Cimone, sed palam


licet
iis

addere

pacto,
(licians

hoium
,

oblitus, aut oblitum fuisse


,

Themistoclem ju,

postea scribit

eum

inde in Siciliam navigasse


,

pol.
sibi

contractis nuptiis consuetudinem habuisse dicant , quiim ob paupertatem nullum sua nobilitate dignum inveniret mari',

licitunjque Hieroni tyranno

si

fdiam suam matrimonio

tum quum autem


:

Callias

unus ex locupietibus Athenien-

jungeret, vello se Gra?cos in poteslatem ejus redigere, recusanteque Hierone, in Asiam abiisse. Ha'c ita acta fiiisse,

ejus captus accessissct, paiatus mulctam Miltiadi irrogatam ajrario publico pondere , et ipsam assensisse

sibus,

amore

non

est veiisimile.

et

Cimonem eam

Callia^

nuptum
4.

dedisse.

8.

StesimbrotusThasius, qui iisdem fere quibusCimon temporibiis vixit,


rali discii)lina
,

Quum

Persarura quidam Chersoneso decedere nollent,

noque
(piie

musica eum, neque ulla alia libetum apud Grascos passim in usu erant,
in
:

sed Thraces supra acoolentes sibi asciscerent, spreto Cimo. ne, (jui cum porpaucis triremibus Athenis solverat, facto in
eos impetu
cepil
,

institiitum fuis^e affirmat


(liu!

a faciindia etiam Attica lepore:

diccndi plane luisse alicnum

indole fuisse julmodiini

eje(tis(pie Persis et siiperatis

qualtuor suis navibus tredecim ipsorum na> es Thracibus, totam Clier-

FRAGMRNTA.
Ta<;

'AOrjvatwv xaTavaujxa/rjaai;

Tpei^;

xai TpidtxovTa

^poTO? iaTopei-

5t'

8 TroXXdxt<; tov lleptxXea Tb

[jLrj-

'joLvq

sXaSe xat
Tot

tyjv iroXtv

e^TroXicpxY)a xai toc

/pu,

Tpwov

auToT(; y^vo^; ovetSi^etv.

aeta
^<;

Ttepav

'AOr^vaiot^; TrpftdEXTr^aaTO
(3)

xai ydy^ccv

Aliter

rem narrat Diodorus Pericgeta quem


1.

eTrrip/ov

Baatot, TrapsXaSev.

'ExeiOev Bi ^aoioji;

vide ap. Plutarcli.

1.

7ri6^vat MaxeSoviaf; xat tcoXXtiv aTTOTejjiea-Oat irapaaiTiav i<s/E Stopotc; uTrb (lybv, 6k O0Xi, (xyi 0Xv]o-a<;

5.

Tou

(iaatXe^wi;

'AX^^avSpou au[jL7r7retaOai,
7c'

xai oixrjV
'ATcoXoyouTrpo^Vtv

Idem

ib. c.

ifJ, 5

'ETretTa ouvaTO)Tepoi yv6[t.e-

tojv j(_Opwv auaTdtvTOJV ecpuye,


fjLV0(;

auTo'v.

(4)

vot xai Tbv Kt[i.o)va toi(; STrapTiaTaK;

oux

-^pe^jta
Itti

waTrep sTepouc;, iva xai XajxSotvo^atv , aXXot AaxsSattjLovtoJY, 0pa7ruo)VTai xai dtYa^rwv Trjv Tcap' auTot^; EUTeXeiav xai (jiiaoui/.vo(;
ouO

OeaaaXwv,

oe Tcpb<; toui; StxaaTot^;, oux 'Jojvwv TrXouatwv ovto)v ,

ECpy)

xi[Xvov 6p(ovT<; rijpovzo.

Kai y^P
auTOK
,

autb^;

TrpoaTravTi
ijLd-

c<.YaXuvo)v TrjV AaxeSat'[Jtova 7rpb<; 'AOr,vat'ou<;

xai

XtaTa 0T Tu/ot
cpyjat

[jL(JLCpo'[ji,vog
,

2iTy]ai'[jLSpOToq

ekoOst Xe^Yeiv

7rapo^uvo)v, w<; 'AXX' ou Aaxer^

aojcppoauvr,v
Ti^ojv
otTrb

^? ouova

dXXot tcXouTrpoTtjjtav TrXouTOv,


TTjV TroXtv

Twv
t9]<;

7roX[ji.ttov

dyotXX^aOat.

(5)

Ys TOiouToi. "Qfizv cpOo'vov auTw auvyjYE xat 5u'a(Jivetdv Ttva 7rapa twv TroXiTwv.
Sat[/.ovtot'

IMvr,aOei(; Be

6 2Trjai[i.SpoTo'<; cpy]at xpia0)<; Xivv]<;

Tr]v 'EX7rtvtxy]v u7rp


Tot^;

tou

Kiij!,ojvO(; oeoijtV7]v

eXO^iv

Tri

Oupa? Tou IlsptxXe^ouc; (outoi; yap


6
acpoSpo'TaTO(; )
,

v]v

tojv

xaTrjYo'-

Idem inPericle
aToXoi; -^XOev Ix

po)v

Tbv

Bs.

(jtetStotaavTa,

rpau<;

ei,

^dvat, Ypaui;, to 'EXTrtvixr), o)? TriXixauTa StaTrpaTTeaOat TrpdY[Jt.aTa TcXrjv v y^ "^^ SiJtfl ''^paoTaTov YeveaOat tw Ki(jto)vt xat 7rpb<; t:^v xaTYjYoptav otTra^

aOyjaav
pet<;

01

c. 26, 2 'E^rei Se (jLei^o)v eTepo;; twv 'AOy]vwv xai TcavTeXox; xaTExXfii2d(jLtoi , XaSwv 6 Il^pixXyj^; e^y^xovTa TptiQ:

7rXuav

?<;

Tbv e^w TrovTOv, w?

(jlev

01 TcXetaTOi

dvaaTYJvat [aovov

waTrep dcpoatouijtevov.

X^YOuat, ^otviaawv vwv 7rtxoupo)v toT^; 21a(JLioi<; Tcpoacppo[a.'voJv, aTravT^aai xai SiaYO)Vt'aaaOat TroppwTdTO)
pouXo'[JLevO(;, wi;
(Avo<;' OTcep
Bs.

Eadem

non nominato Stesimbroto, iterum


:

]STy]at[jLSpoTO<;

7rt

Ku7cpov

(jT:s.Xk6-

tangitPlutarch. inPericle
evioi

10, ubi fortasse etiam Bi cpaatv... Suvaatv uTrdpy(tv ex


c.

ou

ooxi TctOavbv eivai. 'OTcoTcpw


00^.

0'

ouv

/p7]aaT0 TWV

X0Ylff[JLtOV d[JLapTTv

dem fonte

fluxerunt.
5.
5,

Caunum
sec.

versus in
I,

Cariam contendit Pericies


3.

Thucyd.

116,

Netiue DiodorusXII, 27,

Cypri mentionem

facit.

Plut. Cim. ttecedentia

16,

'Hv

(Jtev

ouv

d^r'

xo)v (6 Ki(Jt.o)v ) xat

Twv y^ TratSwv twv

dp/^<; cptXoXdStSu(ji,wv Tbv

8.

Tbv S' ETepov 'flXeiov, ETepov Aax5at(jto'vtov wvo[jLaae, ex Y^vatxb(; auTW KXetTopia? ys.yoiiivo\>(; , w<; 2Ty]at'ijL-

Id.

ib.

c.

8, 9

'O

Se 2Ty]ai(jLopoTO<;

cpr,a\v

OTt

TOU(; v 2d[jL(o T^Ovy^xoTai; YX(0[jLtdJ^o)v Trt

tou

pr'[jLa-

sonesum Atheniensium

ditionis fecit.

(2)

Inde Thasios
,

Et narrat Stesimbrotus , duobus


ria

eum gemelHs
,

sibi

ex

Clito-

qni ah Atheniensibus defecerant , navali pugna vicit


tribus et triginta hostium navibus,

captis

uxore natis,

alteri
iis

Laceda^monio

Eleo altcri

nomen

po-

urbem expugnavit,

au-

suisse , ideoque

Fericlem sa^pe
6.

maternum genus expro-

ii in opposita contincnte possederant , Atheniensibus propria reddidit , agrumque, cui imperabant, Tliasiis ademit. (3) Inde quum facile in Macedoniam ir-

liqnc metalla, quae

bravisse.

agrumque sibi vindicare posset, quia id facere nolebat, culpatus est a rege Alexandro donis acceptis ita
rurapere,
egisse, coitioneque
('0

Aucti jam opibus (Athenienses), quum Cimonem liaud obscure Spartanis addictum cernerent, moleste idtulerunt.

inimicorum facta,
:

in jus pertractus est.

Passim enim Spartanorum laudes coram Atheniensibus praedicabat et praecipue , ut ait Stesimbrotus sicubi eos reprehenderet aut cohortaretiu-, dicere solebat Al tcio Lace,
:

Apud judices causam suam agens Non

lonibus, inquit,

neque Thessalis divitibus patrocinor, id quod alii faciunt , ut ab iis colantur muneribusque afficiantur, sed Lacedae-

da^monii non tales sese gerunt. Ea rc in offensas invidiam-

eorum diligensque irugalitatem et temperantiam, qu.e ego ante omnes divitias pono; laetor tamen, qnod hostiiibus bonis urbem ditaverim. (5) Stesimbrotus
moniis
,

que civium

incurrit. 7.

imitans

Sed postquam

alia classis
,

major Athenis venit

undique

ubi hujusjudicii meminit, Elpinicen ait deprecatum pro fratrc ad Periclem ( is enim erat accusatorum veliementissi-

jam

septis Samiis

ciim triremibus sexaginta mare exterius

petiit, ut

mus) jam es, o Elpinice, et proVectiori a^tate, quam ut hujusmodi res conHcere possis. Verumtamen in judicio eum in Cimonem fuisse benignissinmm , semelque tantum ut acciisatione sibi mandata defungeretur, surrexisse.
: :

accessisse

eumque subridentem respondisse

Vetula

Phcenicum navibus (h.nec enim est majoris partis auctorum sententia) auxilio Samiis venientibus occurreret, ac quam longissime ab insula depugnaret Stesimbrotus in Cyprum eum navigare voluisse ait quod non videtur veri,
,

simile

utracunque ejus

fuerit ratio, constat in eo peccasse

ipsum.
8.

5.

Fuil auteni

jam indeab

inilio

Lacediwiioniorum studiosus.

Stesimbrotus refert eum, qiium

iii

.Samo mortuoj, pro ron-

50
tOi;

STi:SIMBROTl THASII
aOava-cou? tktye
-^syo^^i-^cin
,

ou xaOa-Tcep tou(; Osou?*

Tou 'EirtXuxou, yjxk&Tcox; cppe Spou OuYaTpi,


7raTpd(;

t),v

tou

yap exeivou; auTOu? 6pwti.ev

aXXa

xaic;

Tiixaii;,

^c;

dxptS^iav YXtaypaxai xaTa [xtxpdv auTw


n[ji.'|'a(;

'/o^t]-

a Traps/ouaiv , aOavaTOu? ig/ou(7i,xai TOi<; aYaOoTi;, vai TX{xaipdtxOa- Tau-' ouv uirapyeiv xai toi<; U7rp
T?i(;

YOUVTO?.

ouv

Trpdi;

Ttva twv cpiXwv fiXaSev

TraTpiSoi;

duoOavouaiv.

'Exeivou Tou neptxXeou(; xeXeuaavTo^;. (3) xa\ SixrjV aiiToi 6 {jt,v S' uaTpov dTraiTOuvTOi;, IlEpixX^i; TO Se {jtEipdxtov 6 SdvOnrTTO^; Itti toutw 7cpoaXay(^ ,

dpYupiov

6)q

yctXeTzoiq

StaT^Oeii; IXoiSdpet tov


Itti

TraTepa, TrptoTOv

|jlV

Plutarch. Pericl.
OLciX^eioLV

Ot xwfxixoi TzoXkr^v i3, i4 auTOU (IlEpixXEOu;) xaTsaxeSaaav... KaiTiav


c.
:

Ixcpepojv

Y^XtoTt Td<; 01x01 iaTpi6d(; auTOu xai tou?

XdYouf;, ouq Ittoi^i {jLTd

twv aocpiaTwv.

(4)

IlevTdOXow
tov
oXriv

Ti; dvOp(07rou<; aaTupixou; toT?

pioit;

xai

toc?

xaTa twv
tw, cpOdvoj

Yap XapiTCTTOU dxovTto) TcaTd^avTO^;

'E7riTi{Jt.ov
yi[ji,pav
,

^apdvato

xp^iTTOvojv pXaacpviaiaf; &gtze^

Saiaovi

xaxw

adXtov dxouatw<; xat xaTaxTivavTO<;,

Twv TToXXwv aTuoOuovTa;; IxdaTOTE Oau(i.datv, ottou xai 6 0daio? ostvdv daSrj{ji,a xai (xuOcooei;
]STriata,SpoTO(;

Xwaai

[jLTd

IIpwTaYdpou
y)

StaTcopouvTa
toui;

7rdTepov

dxdvTtov ^ Tov [iaXdvTa

dYwvoOfiTa^;

xa^d tov
(5)

;VYXiv TdX[A7iav et?

tV

Y^vaTxa tou uiou xaTa


TrdvTV)

dpOd^aTOv XoYOV

atTiou^; j^pr)

tou TrdOouc;

iiyela^txi.

Tou

yaXeTrbv ' llEptxXeou?; // ^ r / 2-\^(x).^ ^.V^,, /^r ..>-M iUi-cAnM xai ouaOrjpaTOV laTOpia TaA7iO<;, OTav 01 [XcV uaTpov yeyowTec; tov ypdvov yojaiv eTriTrpoaOouvTa Tyj YVojai
7rpaY[J!.dT0JV,

Outoji; eoixe

ivai

'
,

npd<; Be TOUTOt<; xal Trjv 7rpi T7J(; Y^vatxd^; StaSoXrjv uTrd Tou 2avOt7r7rou (^raiv 6 2Traiu.6poTO(; i(; TOu<; TroX ^
^

t^/

Xou<; dtaa7rapY]vai
Trji;

xai

^^

\.

oXoi^;

dvr^xaT0v aypi

T7J<;

TeXeu-

Twv

xtwTi<;

twv 7rpd^wv xai twv ptwv :^Xi.laTOOia Ta u.ev cpOdvoti; xai Sua[jt.Viat;, Ta Se
-^

Be

Tw veaviaxw Trpd? tov TraTipa TrapaixeTvai ttjv Siad Sdv0t7r7roi; Iv tw Xoitxw voav]aa<;. cpopdv d7r0av Y^p
uti

yapi^o[jt.V7i

xai xoXaxuouaa

Xuiji.atV7]Tat

xai diaaTpEcpr]

TrjV dXrjOctav-.

Tiaavdpo(;]sic pro vulgata "laavSpoi; scribendum, monet Sintenis. , laudato Andocide Or. de pace

10.

29 et 147.

Atheuceus XIII, p. SSg, D, E, de Pericle

"^Hv d'

12.

ouTOc; dv^ip TZQoq dcppoStaia Trdvu xaTacppy](;* oaTti;


Trj

xai

laTOpEi

Tou uiou Y^Jvaixi auvyjv, w? 2iTrjat[jL6poTO? 6 datoi; xaTot TOu<; auTOU(; auTW y pdvou? Y&vdtAevoi; xat
,-

Fulgent,

Vdcum
dici

antiqq. intei-pret. init.

San-

dapilam antiqid

aopaxw(; auTOv, Iv tw l7rtYpacpo[jivw Ilepi 0[JLtaTOxXe^ou^; xa\ BouxuSi3ou xai HeptxXeouc;.

voluerunt feretram mortuorum, idest loculum; non in c^uo nobilium corpora, sed in quo plebeiorum atque damnatorum cadavera porta-

bantur
cratis

sicut Stesimbrotus Tliasius

de morte Polj-

Plutarch. Pericl.

c.

36, 2

'O Y^p TrpeaSuTaToi;

: Posteaquam de cruce depositus sandapila etiam deportatus est. - Pro Thasius codd. nonnulli Stasius. Quem ha-

Samiorum

regis scripsit dicens

auTOU Toiv Yvr^aiwv uiwv SdvOi7r7ro? cpuaet Te Sa^ravr]wv xai Yuvatxi vea xat 7roXuTXi auvoixwv, Ttadvpd;
cione laudaret , dixrsse , immortales eos esse factos ac deo-

buerit Fulgentius Stesimbroti interpretem latinum quaero. INon magis constat de opere, ubi haec Stein

hbro cui

tituhis est

De Theraistocle
11.

et

Thucydide

et Pe-

rum

enim hos non videant homines, sed ex honoribus tantum ac bonis quse largiuntur, esse judicent imsimiles; ut

ricle.

mortales
buerint.

ita his

quoque evenisse , qui pro


9.

patria occu-

Legitimorum enim
tliippus,

natu maximus Xanhomo tum natura sumptuosus tuin rauHeris juvenis


ipsius filiorum

et prodigae maritus (erat ha;c filia Tisandri, neptis Epily-

Comici multis conviciis Periclem insectati sunt. Quanquam qu:d attinet admirari homines instituto vitae satyricos ,
(juique obtrectationes potentium invidije vuFgi, tanquara

ferens , tenuiter ei sumptus et ) , patris parsimoniam aegre non conferlim suppeditanlis , misit qui ab amico quodam quasi jussu Perichs pecuniam peteret. (3) Eo deinde datam
ci

malo ahcui genio, consecrare solerent, quando Stesimbrotus


etiam Thasius atrox et fabulosum scelus Periclis in fihi uxorem perpetratum ausus fuit comminisci? Adeo difficihs
investii^atu res est historia vera,

in judicium vocavit. Hoc Xanthippus adolescens indigne ferens, patrem conviciisinsectatus est , primo per risum evulgans ejus studia dome-

pecuniam reposcente, Pericles

quum

posterioribus prajter-

stica

ilum tempus cognitionem rerum prferipiat \ qui vero asquaIf^ssunt ejus,cujus vitam aut acta describunt, ii parlim
invi.dia

Cliarippus quinquertio

odioquB, partim gratilicandi studia cl adulatione


,

Nempe quum sermonesque cum rhetoribus iiabitos. Epitimum Pharsalium jaculo imprudens confixisset, Periclem cum Protagora totum diem ab-r jaculumne an qui id jecisset , an sumpsisse disceptando
:

coi rupti

veritati officiant.

10.

vero prajfecti ludorum rectius dicerentur causam ei casui Pneterea culumniam de uxore sua in vulgus praibuisse.
:

rem veneream admodum prochvis fuit qui etiam cum filii sui uxore rem liabuit, ut tradit StesimbroPcricles ad

ttisThasius, qui iisdem temporibus vixit, inumqiie viderat,

sparsam a Xanthippo Stesimbrolus ait, omninoque implacabilem discordiam usquc ad mortcm ei cum patre perman* sisse peslc enim poriit Xanthippus.
:

FRAGMENTA.
iPRbrotus
tradiderit.

57
14.

ISum Thasius Samiorum hifere scripsit talem


,

storiam texuit, an

Ubrum

qua-

Strabo
puSavTa^;,
T0U<; TOt<;

X,

p.

[\']i

"Etv qI Kpdvou Tivi?

tou<;

Koau-

inscrilem Phanias composuit Tupavvoiv avatpeaei!; morte Polycratis v. interprett. ad Heroptum? De

01 Se

tou Aib<; xai KaXXtd7rr,<; cpaat

toui;

Ka^EipoK;

ovTai;, aTTEXOEiv Ss toutou<; d<i 2iaTa<; Ss TtpaaTcoo;(X[jLvo<;


[xr)-

Max. VI, 9, 5. Ceterum L. Lersch. De Fulgentio, Bonn. 1844, p. 36.


dot. III, 125; Valerius

cf.

(jLoOpaxrjV, xaXou[jLV7iv TrpdTspov (jt,XiTV)v


^t<;

auTwv

(jLuaTtxa? ^Tvat.
[jt,u6ou(;

TauTa

5'

oux

6 ^xr/]/to<; 6 toui; ozvoc^ Iv

toutou? auvaYaYwv, wg

2ia[jt.oOpaxri

[jLuaTtxou

nEPI TEAETHN.
i3.

XYO[JLvou, TrapaTiOrjaiv o[jloj<; 0aatou d^av, W(; toc Iv 2a[JLO0paxri ispa toi; Ka6tpoi<; Itot^Xsito xaXiTaOai oe auTOu? iY.iivoc, aTrb tou
(^rjatv

Xoyou Trspi Ka^Eipojv xai ^TYiai[jL6pdT0U tou

opoui;

Tou v BepXuvTt(x KaSeipou.

;tym.

M.

p. 465,
-^jV

3o

'ISaioilxXviOrjaav 01

Aaxxu-

>oi ^Ti ^ xovk;


^v.

ppi']^av (sc.

5iT7i(7iiji.^poTO(;

Jovis nutrices) I; "ISri? 0 v Tw 11 E p i T s X T w V Aio<; xai

Lege etiam quae antecedunt ap. Strabonem. conjicio, sententia est NonnuUi Corybantes (incertum omnes an duntaxat aliquos)

Quorum haec, ut
Samothraciam

"iSrjt; vu[ji'^rj<;

i5ia<; Tpo-^oui;
'ZTfi

auTOu? li^zi* cp'/iciv oti Zsut; ixiksuae Ta<; Xa6iv xoviv xai ^i'|ai eU TOUTriaoj xai Ix
tou^; 'ISaioug

in

abiisse

memorant,

et esse

cosdem,
h. e.

qui in hac insula Cabiri nominentur, sed, quia Co-

xdvOj<;

YVa0ai

AaxTuXou!;.

rybantum Phrygiorum
et ministeria

vel Cretensium

7rpot;i<;

Post XsYSi lacunam indicavi. Nomen auctoris nescio cujus excidisse videtur. Cf. Welcker. Trilog.
p. 179;

opera de Samothraciis autem Corybantibus nihil innotuit,


dicere coacti sunt
xh.q 7rpdt^i(;

omnium sermone

celebrantur,

Lobeck. Aglaoph. p. ii58. ApoUon. Rhod. I, 1129


:

auTcov [jLuaTixa<; etvat.

AaxTuXoi
'Xy'/}Oiy^y\

'ISaToi KprjTaiES?, ou<; tcots vufxcpT)

AixTaTov ava
Yai7i(;

g-kIo^;

atjLCpOTEpr.aiv

Id autem impugnat Demetrius, in mysteriis nihil de Cabirorum rebus gestis tradi, neque ut Rheam comitati sint, neque ut Jovem Bacchumque educaverint ideoque nullam causam esse cur Cabiri
,

Spa^atAEV/)

Ota^iooq, l6XaaTrj(7v.
ti<;

iidem Corybantes esse credantur. Miilleri [Prolegg. p. i5o) conjectura pro uLYiS^vbt; [jLuaTixou XdopaYou
7rpi

Ad

haec schol.

"Oti Se

vu[jt,cpri

Ota^iSo<; y^?

substituentis KaSeipoiv XeY-

Trept KouprjT03v,

^aiji.vyi TOU<;

xaXouiJivoui;

Toaiou? AaxTuXou?

liroiTiae,

non solum
tumve
videtur
et
;

irapa
Ss

2r/iai[jLSpdTOU

siXyicps*

xa\ oti Sia jb fuyjvai


xXriOrjvai. 2iocpoxX9j(;

justo audacior, sed etiam a Demetrii argumentatione , quae tota in Curetum Coryban-

auTou<; Sia
(fr.

twv /ipwv, AaxTuXot

Cabirorum

distinctione versatur, aHena


01

712) auTOU<; tI>puYot<; xaX^i Iv Ko)cpoT<; 2aTupot<;. Varro Cf. Varro apud Serv. ad Virg. Ecl. I, 66 ait Quos magno Anchiale partiis adducta dolore
:
'<

nam quod

sequitur

oe 'ExaTVii; TrpoTrd-

Xou<; vo[/.t^ouai tou(; KoupyJTa^; tou(;

auTou;

toT(;

Saatv ovTa^;, id Strabonis

additamentum

est,

Kopuquo

Et geminis capiens tellurem OEaxida palmis [Edidit in Creta.

inchoatum de Curetibus sermonem


magis probo quod
lud
6[jL0tw(;

absolvit. Nihilo

Diomedes Gramm.
in

V. Poet. Min. tom. V, p. 3

p. 1412).

ahi subsequentia verba TrapaTt-

Idam montem manus suas imposuisse memorato monti et


tem ipsum
edidisse,

III, p. 474 P- Aiunt Opem insuloi Cretce fugiendo delatam


sic

Oriaiv 6[jLOio)(;sollicitant

infan-

et

ex

manuum

emersisse Curetas sive Coiyhantas , nomine et a qualitate facti Idceos Dactjlos appellarunt.

impressione quos a montis

auvaYaYwv Demetrius ut cetera quce huc pertine72tj ita etiam Stesimbroti sententiam commemorat, sacra Samothracia Cabiroj-um in

oijloji; prafoptantes ; nam ilrefertur ad praecedentia 6 toui; [jluOou? hoc valet toutou^;, totumque enuntiatum
:

Kai

6'ti S.

t. ^.] llsec

ad eam narrationem

spectant, ex

qua Dactyli e jactu pulveris Nymphanominatique dicuntur. Quare plura videntur omissa; etschoUast. etEtym. M. ex eodem fonte corrupto sua habere probabile est.

honorcm instituta esse; quae Stesimbroti Sd^a fuit. Hinc perspicuum fit non idem omnessensisse; dissentientium vero non alia opinio
esse potuit,

rum

digitis sparsi nati

quam ea sacra quae ipa KaS^ipojv dicantur, hoc nomen habere quia a Cabiris condita et administrata fuerint, non quia Cabirorum causa
14.

DE
13. Stesimbrotus in libro
et Idae ny.mphfe filios dicit.

miTIIS.
Alii

De

initiis

Idaeos Dactylos Jovis

Corybantes Saturni prolem faciunt ; sunt qui Jove et Calliope natos autument, eosdem cum Cabiris eosque ve:

Qiiod nymplia quajdam (Eaxidem terram manibus prehendens Idaeos Dactylos enixa sit , id Apollonlus a Stesim-

hrotomntuatuscst.

Samothracen , quoe antea Melita dicta sit eoruni actiones esse mysticas. Ha3C non probans (Demetrius) Scepsius, qui fabulas istas collegit, quia in Samothrace nulla de Cabirismvsticanarratio feratur, Stesimbroli tamen Thasii
nisse in
:

68
fiant.

STESJMBUOTI THASII IRAGMEJNTA.

Ea sine controversia Strabonis opinio fuit omniumque qui Cabiros divinarum ceremoniarum administros fuisse statuerunt, Corybantum, Dactylorum, Curetumque similes, h. e. deorum majorum paredros. Stesimbrotus vero contrarium
cernit, eos esse deos

aiv

Schol. Apoll. Rh. I, i3o4 oe ^y]^Tr,ai[jL6poTO(; (Boreadas ab Hercule interfectos esse) oti Sia:

de-

^opav

cr)(_ov jrpb^;

Tbv 'IIpaxXe'a twv Seoo(Jt.evwv Trepi

sacrorum principes
oportet

praesides-

So>pojv UTvb TaaovO(; toi(; apiaTeuat.

que.

Unde
in

intelligi

quam

numero daemonum

Cabiros nequaterrestrium et grega-

eum

HEPl 'OMHPOV.
18.
Iriart. Vit.
2Tr,atij.6p0T0(;

riorum duxisse, sed deorum consentium ordiniadscriptos putasse , sive ille Mercuxium Proserpinamque animo complexus est, sive alios coelicolarum , qui in progressu sermonis e penetralibus evocaban-

Hom.

p. 233

'AvTi{jLa)(^0(;

KoXo^wviov,

Se 2{JLupvaTov

(tov ^Oiji.r,pov Yeyovevai


II, p. 86;

LoBECK Aglaopli. p. 1216. Cum liis conf. opou;.. quae disputat Welck. Trilog. p, 235, 33. KaSetpou mons ignotus. Servius ad iEn. VI, 785
tur.

cpaai).

V. Nilzsch. Hist.

Hom.
:

Welck.

CjW. p. i43. Schol. ad

Hom,

II.

A, 636

"AXXo^; ]xl^

[/.oyiitiM

Phrjgice juxta Sangaj-ium, ubi Mater deum colitur, Plura v. ap. Lobeck.

Berecyntum,
1.

castellum

aTTOXivTiaaaxe Tpa7re^r,(; TiXeTov ebv (sc. Tb Sera^; in

anteced. descriptum), NeaTO)p


aeipsv].

S'

6 Ys'po)v

(x^jLOYrjTi

L
i5.

Cur Nestorem potissimum poeta


{Jiev

dixerit,

quaerunt. 2Ty]ai[ji.Sp0T0?
TToXXa
eTT)

cpr,aiv,

iva Soxt) stxoTOJ^;


7)

peoio)xevaf

et

Y^p

7rapa{j!.o'viO(;

\G'/ijC,y.>x\

ApostoL Prov. XIX, 65

TucpXo^TEpo? acrTraS'

o\}'/_

u7rbYvipo)(; [ji,e{/ocpavTai,

xaiTot

t^(; ^oj^?

euXoYov

ei-

Xaxoq TOUTOxb ^wov

oux

h/j.\ 6'^0aX{Jt,ou<;- cprjci


8icc

auTO

2Tr,ai{ji.SpoTO(;

&7rb

ty^i;

Fr)? TucpXoj09)vai

to

(fOeipeiv

vai 7rapa7rXV]aia- 'AvTicpavr,(; Ss, ou Trspi t^(; xaTOt xsipa PapuTyjToc Xs'Yet, aXX' ori oux l{JLs6uaxeT0 ayi{jiaivst,
cxXX'

aoug xapTTOuc

ecpspc ^(xUoic;

lov olvov

FXauxo?

5s

OTt xaTor

Eadem

Arsenius,

Photius,

Suidas

s.

v.

Cf.

Leulsch. ad Diogenian. VIII, 30,9, ubi de talpa laudat Schneider, ad Aristot. H. A. IV, 8, 9, vElian.

wTa, Ix [jieaou os 7rav sucpopov. SiotijLSTpov Eadem, sed manca, in Crameri Anecd. Paris. vol.
sXotijtSave toc

H. A. XI, 37.
riis

Haec quoque in
16.

III, p. 16,14.

libris

De

myste-

legi poterant.

Id. ib. 4>, 76 'A^ropouai vitam ab Achille precans)


:

71:0)?

6 ixeTuo>v

(Lycaon
ecpy]-

7rpb<;

Tbv 'AyiXXea
oti 01

Hotp Y^p

<yoi

7TpwTW

Traaccfjtriv AyittviTepo^; cxxti^v.


2iTr,ai'{ji.SpoTO<;,

Tb Y^p
Etym. M.p. 277,
TO'f o'pO(;

XeYeiv, xaOotTTsp

pdcpSa^suSo^.

v. Aio'vuao?

Oi aev

Aio^vu^ov au-

poi cxXcpiTa

oux eaOiouaiv,

cxXX'

cxpT0U<; xpiOivou<;,

Tbv ovoixa^ouffiv, Sxi ctuv xe^pacyi Yvv(0{ji.cvo(; (6iti xepas;eXOtov Tzetz. Lyc. 209 ) evu^e Tbv Aib; {jlyipbv,

Eadem
{jtripixwv

in

Crameri An. Par. III, p. 27, i3.


,

Id. ib. O'

w; STyiaiuiSpOTO^. Vide Steph. Thes, v.

Aio'vu;o(;.

xai

Iti xtX.J KpocTrj^; ev ^' 'Ooutox; SeSaaTat. 2Triaitji.6poTO(;

193, Y^Ta

S'

refert opinionera
dicit in

sacrificia Samothraclca instituta esse , qui lionorem Cabirorum qui nomen habeant a monte

17.

Stesimbrotus
rixa
iis

ait

Boreadas ab Hercule interfectos esse quod


donis, quos a lasone principes

Berecyntiai Cabiro.

esset

cum Hercule de

15.

acceperant.
Id a Tertradit

Talpa
ra

ccBcior.

Hocce animal non habet oculos.

caecum redditum propterea quod fruges perdat,


16.

8lesimbrotus.

DE HOMERO.
18.

Z>iow!/5MW alii Dionyxum vocant, quod cornibus mstructus dum a Jove ederetur femur ejus pupugerit , ut Stesiml)rotus ait.

Antimachus
tus

Homerum
dicit.

fuisse

Colophonium

Stesimbrc

Smyrnaium

HIPPIAS ELEUS.
Gorgiam Leontinum a Clemente Alexandrino
laropixov appellari
siispicati
<'ia

arrogantissimus ,
IffijLov

sic facile

doctissimus

ffwpov xat

supra vidimus (p. 20); ibidem


qui

o-o'^!^?
:

dicit

Themistius Or.
AiOTreiOoug,

XXIX ,p.
'HXeio<;,

345, D.
(TocpiaTy,<;

sumus

Eudemum Parium,

cum Gor-

Suidas
xai
^8T0

'IirTciac;,

])liista.

socomponitur, non diversum esse ab Eueno Atticarum fabulaUterque Amelesagoram

cj*iXo'ao0(;, \i,oi^t\xr^q
T-^jv

'HyvjatSajjLOu, Oq

zi\o<;

topi-

auTdtpxeiav. "EYpa^le TroXXa.


1. 1.

riim narratorem expilasse dicitur. Quod ad declamationes spectare videtur, quales erant Gorgiae
Aliae 'ATroXoyta UTTsp IlaXafxv^Sou? et^EXsvirig lyxojtjLiov.

Geel.

p.

181

De
hoc

Hippiae aetate nihil

am-

plius affirmare licet, nisi

eum

fuisse

Protagora

multo juniorem

(*)

ipse testatur

apud Plato-

histoGorgia orationeshabitas sunt, quibusvere


:

nem

ricum argumentum suberat

Ao^yov

'OXuixTrixbv

Hipp. maj. p. 96, C. Suida teste, in 'iTTTriai;, audivit Hegesidemum (**) dc quo horum tempo,

dicOjAoyov 7riTacpiov,necnon''EYXW[ji.tov eU 'HXeiouq. in Actis Nov. so(Vide Geel. Hist. crit. Sophist. ciet. Rheno-Traj. iSaS; II, p. 3i, Foss. De Gor-

rum philosoplio vel sophista dem audivimus; vero simile

nos ne fando quiest


,

(juidem

cum

sui

de Homeri genere sengia, Halae 1828.) Ejusdem tentiam servavit Auctor Vit. Hom. Iriart. (v. fragm.
de tragoedia judicium habes ap. Plutarch.De glor. Athen.p. 3^8. Porro in Cimonis Vita Plutarchus c. 10 ropyia^; 6 AeovtTvo? cpvjci tov
Damastis
i

aequalibus sophistis versatum esse , quibuscum sane divertebat apud Calliam Atheniensem ; vid. Plat.

Protag. p. 195, E.
a
:

) ;

ejus

Credendum est eum musicam Lampro, rhetoricam ab Antiphonte Rhamnusio didicisse Athenaeus enim (X, p. 5o6, F), 'Ev
Ss TO)

I'

KijjLOJva

xa ypr,ULaTa XTaaOai w?

(xsv XP?''^^

X?^^^^^

Meve^evw, inquit, ou u.o'vov 6 'iTTTria^; 6 'HXelo? 6 ^Pautvouaiog xai 6 ^(^Xeua^eTai , aXXa xai 'AvTtcpwv
[jtouaixo?

Bk W(; Ti[xoJTO.

proferri

Verum ejusmodiresquavis occasione potuerunt, neque uUum Ubrum, quem

Aa[x7rpo(;.

In Platonis autem Menexeno


occurrit; sed

Hippise

nomen nusquam

Socrates

historicum dicere liceat, a Gorgia scriptum esse accepimus. Idem valet de Prodico (*) et Prota-

gora (**) Atque omnino triumviri veteris sophisticoe principes, ut propiores sapientise philosophicae sic ab historicis doctrinis alieniores fuisse viden.

rhetorum laudationes orationesque funebres videns, se has etiam facere posse gloriatur, quippe musicam edoctum a Conno, rhetoricam ab Aspasia
:

OuTO)

ouv Tpecpdaevov avopa (inquit p. 236, A) ouSev 6au[jLaaTbv Seivbv eivai "ki-^zvt' aXXa xat 6'aTii; l[/.ou
ixev

tur,

Horum autem

successores

quum humani

ge-

xotxiov eTratoeuOv), |xouaixr)v

ij.ev

uTrb

AaijtTrpou Traioeu-

neris disciplinas ad unam omnes attingerent et in usus suos converterent, cum eloquentia etiam eru-

Od;

oe uir' 'Avtio)vtO(; ^yiToptxr,v


etY)

tou 'PatjLvouaiou

oaox; xav outo? oidaT'


jjteiv.

'AOrjvaioi;

eTraivtov cuooxi-

ditionem historicam sociare summopere studuerunt.


Inter eos eminet Hippias Eleus, sophistarum uti
Aristot Rhet. II, 23
:

Quodsi Athenaeus tam certo


,

scivit,

Hippiam
illi

a Platone tacite designari

necesse est aliunde

innotucrit, hos praeceptores


(*)

"AXXo; (TOTro?)
,

0.110

toO

6v6-

Hippiam habuisse. Minus frequenter Athenis commorabatur,


se

in

[laxoz... ux;

Kovwv 0pacyu6ouXov 6pacru6ouXov xat 'Hpoot-

xo?
Xo;

&t.

Opa(TU[xaxov, ast Opa(ju[xaxo; el , xal IIojXov , ael au tiwAd haec Schol. 6 Bk 'HpoStxo? 'Aeyivaro; lcrToptxo?.

quam urbem
nitum
Hipp, maj.
^SoJXpdtTei.

raro venire simulat, propter infilegationum obeundarum laborem. Vid.


p. 95, D; Xenophon. Mem. IV, 4 Ai3e 6 'iTrTriai; 'AOv^va^e TrapeYSVSTO tw

At de Atheniense H. nihil constat. In aprico est sophistam intelhgi vel Herodicum Selymbrianum, medicum artisque
,

gymnasticTe magistrum (Plato Phaedr. p. 227, D, Protag. 316, E, Rep. 406 A, v. Geel. 1. 1.; C. Hermann. ad Lucian. De conscr. hist. c. 35, p. 267. Alius Herodicus, Gorgiiie frater, memoralur Platoni in Gorg. p. 448, B. ); vel pro
'HpoStxoi;

j^pdvov acpixdijtevoi;

Itaque veteres sophistas per Graeciam circumvagantes sectatus sit, aut alios etiam artium magistros, jam tum in quovis genere orientes,
diligenter audiverit, e

scribendum
p.

II p

68

uli censet

ay. -cexv. p. 94, assenliente

Welkero

in

Spengcl luvRhcin. Mus.


.

quorum

institutione,

quum

tom.
Cf.

563 sq. Frequens iiorum

nominum

confusio.

Welk. Cyd. p. 255. (**) Commentarios XxhioYicQ^ {Memoirischc Arheiten)


,

filios,

a Protagora compositos esse pulat Roscher, ( Clio p. 294 ) laudato Plutarclio Consoiat. ad ApoUon. c. 33, ubi est Protagorae locus de animi constantia et altitudine quam post amissos filios Pericles ostenderit. Sed haec percommode re-

Uxor Hippiae fuit Plathane ex eaque tres genuerat quorum natu minimus Aphareus. Hunc adoptavit, Platlianenque viduam Isocratesjam senex uxorem duxit
(*)
,

teste Plutarch.

(Cf.

p.

ad iibrum Hspi apeToiv (Diog. L. IX, 51. Geel. 1. 1. 84), in quo prfficepta exeniplis iihilosophus illnstraverit. Aliis rebus historicis locum dcdit hher llept TroXtTeia;.
feras

Dec. Orat. IV, . 41, p. 1022 ed. Didot. Westermann. Gcsch. d. gr. Bereds- 48, 8.) Igitur Hippias Platone multo antiquior esse non potuit. laudal Plin. H. (**) Hegesidemum quendam Cythnium N. IX , 8, de Delphinum erga homincs anjore. Eadem So
18.

lin. c.

60

HIPPI^ ELEI
TrdtvTa Tot TOiauTa.

felicisslmavaleretmemoria (Plato Hipp. maj. p. 97, ita profeE(*); Philostrat. V. Sopliist. p. 597], ambicerit, ut omnem artium disciplinarumque

Haec ipse Hippias ap. Plat. p. 97,

(275).
Hactenus de vita Hippiae. Quae praeterea de vanitate virietjactantia deque placitis ejus et dicendi
genere ex dialogis Platonis erui possunt, apud ipsum Geelium legere est. Cf. Brandis. Gesch. d.
P/iilos.

tum complecteretur neque eas tantum quae sola vi ingenii excolerentur, verum etiam quae manuum
, ,

artificio

exercerentur, probabiliter novisset (Hipp.

coll. Philostr. 1. 1. ). mfn. p. 23o, B, et 23i, G Quo factum est ut a civitate sua idoneus haberetur

tom. I, p. 545, ad Platon. Hipp. maj.


Scripta,

et

Heindorf. et Stallbaum.

aliquam reipublicjK curamgerendo [**'^), sa^piusque urbes , tum inprimis Lacedaelegatus tum ad alias

qu9e Hippiae Eleo tribuuntur, novi'OXujjl6voiji.a-

mus duo,
TTiovtxwv
(jtai (fr.

monem
nam
et

L L Ac per ipsam quidem harum legationum opportunitatem suam doctrimitteretur. Plato


,

SuvaYWYv^v (fr. i) et 'AvaYpacp-^jV 1 ). His addendae sunt 'EGvwv (fr.


si

divenditabat

Athenis, ubi a Platone

(*''**)

quidem recte conjeci apud schol. Ap. Rh. in, 1079 P^'^ L 6 Av]Xi0(; scribendum
3),
esse'1.
'HXeio^. Similiter

Xenophane sermonem cum Socrate habens fmubi e regione quadam Inyca magitur; in Sicilia,
,

Osannus

1.

1.

pro Hip-

gna institutionis mercede poscenda, ingentem pecuniam coegit (Plato L L 96, C, et Philostrat. L 1.^ Lacedaemone, ubi quumhomines minus avidos liarum deliciarum deprehenderet magis austero utebatur dicendi genere gravioribusque loquendi argumentis, rerum publicarum genera recensens, de coloniis operibusque publicis disputans nept Twv Ysvwv, w SwxpaTEi;, xwv ts :?ipo3wv xai xwv av;

pia Thasio ap. Aristotelem reponi vult Eleiim (*). Quae ex ^uvaYojY^ Athenaeus citat, ea sunt de

Thargelia, cunno

celeberrimo. Hinc si concludere aliquid Ucet, SuvaYOJY^ fu'sseputaverim twv lvoo;oiv Y^vatxwv (**). Accedit quod ejusmodi Hbri
indoles bene quadrat

rum

et

cum Catalogo Olympionicacum opere de Nominibus populorum. Ne-

Opcoiroiv

xa\ twv xatoixiasojv


ttoXsk;, xat

6i<;

xo apyaiov IxTiaOyjt9J(;

que ahena Imjus generis argumenta a studiis sophistarum fuisse vel inde coUigas, quod Polus quoque Catalogum eorum , qui ante Trojam pugnarunt, texuisse ferebatur (v. fragm. Damastae). Aliter statuit Bode [Gesch.d. ep. Dichtk. p. 28), qui Hippiam in SuvaYo^Y^ de pulchro et venusto
disputasse censet. Contra Osannus L L declamationes ab Hippia paratas et scriptas postea ab ali-

aav ai
Ytai;

auXXv^SSrjV
("^****)

7raGr,<;
^

v^otffTa

axpowvTai

oicz^

eywye

ap/aioXo$t' au-

Tou;

'^vaYxaff(ji,ai

lx{xe{jt.aGY)Xvai

xai

{ji,eu.eXTr,xvat

(*)

"ATca^ axouCTa? TievxrxovTa ovofxaTa

d7ro[Avri[i,ovU0L).

(**)

Socrates
,

ad Hippiam
a

el; '0A"j[J.7:tav
-/a)V.

: "E'^pyi<T6a Ss dcpixsaOat tiots elxe; Tiepl t6 aw[j.a dTcavTa , crauToO spya

quo

collectas

eamque collectionem

llpWTOV
E/^tv

[JLV

aauTOu

Ipyov
,
'

dXXviv jtppaYioa

OaXTuXlOV (VTU0V Y'^? vipxo^) ^V.^? xat d>; uiO'Td[j.vo; SaxTuXiou? yXucpeiv aov Epyov , xal crTX^yYiSa , xai Xr,xu6ov , d
'^^
'

scriptam esse statuit.

Tu videas.

Quas reliqua ex

2]uvaYOJY>5 in-j

Hippia afferuntur, certis bus assignare non licet.


Aax8at[xovi Se yevy)
Te

libris vel

declamationi

auTo; elpydato
(7xuT0T0[j.vi(Tai
y.at
(
,

ETietTa

\jT:oor,^OLza.

d elx^? ,
,

xat t6

l[j.dTtov ocpv;vat
,

eipriaOa auTo; xal t6v /tTwvtaxov


crocpia? TzXeiair^z ini,

ye Tidatv eoo^ev dTOTrioTaTOV


)

xat

StTjiet

7r6Xeo)v

xat d^rotxia^

xat

otytj,a

7:tori tyjv ^a)vr,v tprio6a

tou /tTwvtaxou

epya,

iiv

Tx?

Etvat

otat at Il^patxat twv 7toXuTXc5v, TauTyjv Se auTo; TiXE^at. llfio; Si TouTOtq 7:otiii[j.aTa XO)v eXOeiv , xat ETty) xai
[j,v

AaxeSat^xovtot Std to pouXeaOat dpxtv xr^ iSe'cf TauTV] Exatpov. De his Lacedaemoniorum deliciis cf, Osann. BeUrcegez. Gesch. d. gr. u. r. Lit. n,p. 26; Idem in
eTtet ot

Rhein. Mus. 1843,


chcBolog.
(*)

p.

495

sq.

DerSopMst Hippias

als Ar-

ToaywSia; xal StOupd[j,6ouc xai xaTaXoydSr,v tioXXou; X6you<;


xat TcavTOoaTioui; auyxt[j.vou!; xat 7:pt twv TexvoJv oy; wv dpTt ya) EXeyov , e7rtaTyi[X(i)v dcptxeaOat ota^EpovTco; twv dXloiv f xal TiEpt ^uO[j.tov xai dp[j.ovt{IJv xat ypa[j.[xdTa)v opOoTyi"

Aristot. Poet c. 25

(26Uerm.) Hippiai Thasii emen-

dationes affert
4/,

To?.

Modo teneas Sociatem


111, 32.

esse, qui ha3c jactet. Cf. Cicero

Deorat.
(***)

328. Cf. Loyolaj artibus dignum tribuit). Aliunde de Thasio isto non constat. Eleum vcro multum in Homeri carminibus

duorum locorum Homeri (Iliad p', 15 et Wolf Prolegg. p. 168, ubi Hippia; acumeni

'H ydp ^HXt?, HipHippias maj. p. 95, D (?85) pias inquit , OTav Tt SeviTat otaTtpd^aaOat Tipoc Ttva Ttov tto:

XetjDV

det im TrptoTov ctj, pxTat tcov TioXtTwv , atpou[Xvyi , TtpeaSEUTyiv , yiyou[j.vy] otxaaTviv xat dyyeXov txavtoTaTOv elvat T(ov X6y(ov, ot dv 7rapd t(ov ^roXetov ExdoTcov Xy(ovTat.
(****)

versatum esse scimus (V. Cic. De orat. lU, 12, e^7CB disputat Spengel. Art. script. p. 60 ). Quare Osannus 1. 1.1 p. 510 nomen IIAEIOC abiisseVenset in 0.\CIOC. Id quodj
veri simillimum.

Corruptio tamen antiqua, ut patet

el

Athenoeus V,

p. 218,

'O 6e HXdTo^vxat tov 'UXeTov

Alexandro Aphrodis. ad Aristot. Elench. Sophist. IV, (ubi Ar, eadem repetit non nominato auctore) fol. 12,
Pra'terea

'iTTTriav au[J,7rap6vTa 7iott v T(o

Upo)Tay6pqt, (XTd Ttv(ov i3t(ov

memoratur Wippias

'?////?', incertaj a'tatii

ou? oux tx6; v 'AOiovat; dacpaXco; otaTptSetv Trpo Tou Td; evtauata? 7rt 'ladpxou (01. 89, I. a. C. 424) 'EXaTxoXtToiv
(fyi6oXt(ovo;

scriptor, qui patria; historiam F). De hoc, suo loco.


(**)

composuit

Atlien. p. 2581

auvTcXeaOyivat aTrovSd;. Sequentia

ap.

ipsum

Sic Islri luvayo)yyi

cilatur simpliciter,

quam

alt

legas.

plenius dicunt 1. 'ATTtxyiv vel t(ov 'AtOiS^ov.

Quamquai

(*****) Philostrat. V. Soph. p. 495 dicit Hippiam in ceteris Gr.TDcia; urbibus sermones instituisse de geometria,

idcm etiam

luvayo)yyiv tcov KprjTtxcov Ouaitov scripserat.

<istronomia

musica

historia

nalurali

pinf^endi arte

ev

FRAGMENTA.

Gl

2YNAmrH.
Athen. XTII,p. 609,
Toi

E0N11N ONOMASIAI.

'EtcI

xaXXei SL.. aiaSoy)-

Schol.

Yeyovaai yuvaTxs?, apy/i^.ia ^ M^Xrjffia, JiTi<;jta\ ouaa xai to elooi; TsaffapeffxaiSexa avSpaaiv lyatxr^Gr, , Tiavu xaX:^) xai aocp:?) , w; ({>r,aiv 'iTTTTiai; 6 aocpiaTvi^; Iv

Av^Xio? (scr.

Apoll. Rhod. III, videtur 'HXeioi;)

1079:
Iv

TTrrriac; oe 6

'E6vwv

ovo(jLaaiai<;

ti cp7]a\v 6v0(;

nysius

xaXeTa^ai DTTOcpTOUi;. Idem statuit DioSamius fr. 2 ) ap. schol. Eur. Phoeii. p. 670.

Tw 7riYpa^o{AVw ^uvaYWYYi.
Osannus suspicatur Hippiae de Thargelia narrationem fontem fuisse eorum, quae seriores scriptorcs

Ad eundem

librum pertinere videntur sequentia.


4.

Eustath. ad Dionys.

270

TTTTTia^;

aTrb 'Aaia^;

de eadcm muliere fabulantur. V. Plutarch.


u.

K,

a4; Anonym. De mulier. in Bihl.J. alte 6, p. 22 (Westermann. Paradox. Lucian. Eunuch. c. 7; Suidas, Hesych. p. 217); Klym. M. v. BapYviXia ; ^Echinis Socrat. dialogus nspi T. 0apY. ap. Philostrat. V. S. p. 919, Diog. L. H, 7, 3, de quo plura v. ap. Osann. p.
Pericl. c.

xat EupcoTryi? twv 'ilxeavioojv toc^; 'HTreipout; xaXeT. Schol. ad. 1. \. : TTCTria? fxevTOi cpvjaiv aTrb twv

W,

'Qxeavou 6uYaTepojv (sc.

nomen habere Asiam


wv
5.
Ta<; /,o'>pa(; e'tp^a6at.

et

Europam)*

Suo y? 'iixeavioa<; TrpcjTepov Yvea6ai,


cxcp'

'Aaiav xai EupoiTrrjv,

5o4

sq.

SchoL Pindar. Nem. VIII, 53 Quattuor commemorant urbes Ephyrae nomine TptTViv Se Trepi
:

^HXtv,

^(;T7r7ria(;tJ!.VYitxovUt.

Cf. Apollodor.fr. 170.

OAYMHIONlKiiN ANArPA(I>H.

Sequuntur quae

certis libris assignari

nequeunt.

6.

Plutarch.

Numa

c. i

Twv

'OXuu.7riovixwv,.. Tr,v

Clem. Al. Strom. VI, p. 265, 5 Sylb.


i'va
\i:r\

AXX'
f,tjLwv

avaYpacp^^v

6'Li

cpaatv

'iirTCiav

IxSouvai tov TIXsiov,

iTriTrXeov

Trpotr,

Xo'yo(; cptXoTitjt.ouu.evwv

a^' ouSevb? Spawtxevov avaYxaiou Trpb^; iriaTiv. sine causa. TlXeTov] Ar^Xiov vohilt Meziriacus,

Agnoscis levitatem sophistae.


cian.

De

declamationibus
init.,

Tb lv7ricpopov t(; xXo7rr,v twv ^EXXt^vwv xaTot tou? \6T xat Tot So'Y{J(-aTa l^rioetxvuvat , cpEpe avTixpu<; YOU(; tov aocptaT^yjv Tbv 'IIXeTov , jjt.apTupouvTa riu.Tv T^rTriav
tc,

Hippiae Olympicis v. Platon. Hip. min.

Lu-

Tbv auTbv

Trepi

tou

7rpoxttjLvou
(^iSe 7rw(;

u.01

axfjt.{jt.aTO<;

Herodot.

c.

3.

Confer etiam Pausaniam V,


:

7]XivXc)Y0v, 7rapaaT7)aoj[jt66a

XYOVTa'

24, ubi loquitur de signis chori puerorum, quae Messenii naufragi posuerant Tb (xev St) l7riYpa(x(ji.a
eOT^Xou Tb

TotJTOJV taox; ipyiTat Tot


,

aatw xaTot ^pa/u


So
'OtJI,V]pW,
TOt

tjLv 'Op'feT, toc MoutxXXw cxXXa^^ou, Tot Se 'Hato'8w, ra

apyaTov, ava6i]u,aTa eivai twv Iv

Tro'p6{ji.o)

TOT<;

(xXXoK;

TWV

TrOlYJTWV,

TOt Z\ Iv

Meaariviojv
UTCQ
ffev.

6 XeYou-tVOf; /_povw Se uaTcpov TTnria^;


ao'{>bq
1. I.
,

'EXXiqvwv
Cf.

Tot

IXeYeTa

Itt' auTOii; iTTOtv]-

[JapSocpot^;* Iyc^) auYYpacpaT(;, toc u.v ^EXXviai, toc Ix 7rcicvT0Jv TouTtov Toc jj.YiaTa xai 6{j!.c):puXa auv^eit;,

Osann.

p. 498.

TOUTOv xatvbv xai 7roXut$9] tov Xc^yov


4.

TrotT^aojJLai.

COLLECTIO.
\.

Ob

formae speciem clarae mulieres fuerunt


et soUers

Hippias ab Asia et Europa Oceani fdiabus continentes nomen habere ait.


:

Thargelia

Milesia, quae quattuordecim viris nupsit, formosa

admoEphyra

5.
tertia circa Elin sita est
;

dum

ut

ait

Hippias Sophista in libro Synagoge


.
oo a '=

meminit ejus Hippias.

inscripto.

OLYMPIONICARUM RECENSUS.
2.

Sed ne nostra longius procedat oratio ,


ut ostendamus
,

dum

quam

sint Gra^ci pro<;Iives

hoc agimus ad furtum et in

orationibus et in dogmatibus

Olympionicarum Recensum sero demum aiunt Hippiam Eleum edidisse, nullis tamen fultum argumentis ad fidem
(aciendam necessariis.

, age adducamus Hippiani sophistam Eleum, qui aperte nobiscum facit, et id irsuni tractabat, quod ad considerandum nobis est propositum.

NOMINA GENTIUM.
3.

Ex his fortasse dicta sunt alia Sic aulem dicit quidem ab Orpheo, alia a Musaeo breviter, alia alibi alia auteni ab Hesiodo, alia ab Homero, alia ab aliis poetis; alia ab i's
: :

quaj scripta sunt soluta oratione; alia a Graecis, alia a barbaris. Ego autem quum ex his omnibus ea, qua? sunt

Hippias Eleus in Nominibus gentium


dicit appellari

populum quendam

maxima

et

ejusdem generis, composuero

hanc novam

oi

Sparlos.

multiformera conficiam orationem.

C3
Haec cx prooemio declamationis alicujus.

HIPPIv*:

LEI
xai u7roTi6[Avo; auTt^ TCa[ji.7roX)va vdxal TTayxaXa. Deinde dicit in eadem oratione xat aXXa TioXXa xal TravToSaTra iTriSeSeiiCTai xat irgpi
6(7Tiv 6 NeffTOjp

LoSic.

beck. Aglaoph. p. 337


p. 8

Ilorum auctorem eum


Ebertus (Diss.

IHU.OL

esse qui prafertur, nihildubitat


),

w Judicii causam equidem priestare nolim. Ceterumlocus 1. ad judicandam ranonperspicio.

xai Trepi 'Oar^pou. TroiYiTwv xat aXXtov

Ex hoc loco

lionem qua argumenta sua tractarint sophistae,

apprime accommodatus.
7ti Argument. ad Sophochs OEd. Tyr. ^''ISioyoi tou? Tcpb twv TroiriTai ;r7rdv6a(Tiv ot ixsO'

sua effmxit Philoslratus Vit. Soph. 1 , 1 1 , p. 4^5 : "EaTt Ss aijTW (''iTCTria) xai Tpojtxbi; oiaXoyoi; , ou Xdyo^* 6 NsffTOjp Iv Tpota X. T. X. V. Geel. p. 191, Osann.

1.

p. 5o8.
9-

Plutarch. Lycurg.
'lizTziai;
ijlsv

c.

23

Autov

Si tov

AuxoupYOv
Y^veffOai

"Oixripov

6 aocpiCTYji; TroXsfJLtxt/jTaTov
(jL7retpov

cpvicri

Tpo)ixwv ^iaiktU Tupavvou? TrpoaaYopeuovTS?, o^i uoTS touSetou dvoVaTO? i? tou? "EXXyivaf; SiaSoOsvTO?, aoxaTot Tou; 'Ap/iXd/ou ypdvou?, xa0a7rp l^r^rtai; 6
(piffTT,? (prifftv.

xat TroXXwv

aTpaTYiYiwv.

Cf. Suidasv. Tupavvo?.

Primum Tupavvov
pio<;

innuit

xaT^ Tov auTOV, sc. Herodot. I, 12). Clem. Alex. Strom. I, YEvdtjLSvof; tw Trepi 'AXeuaowv xari Eucpoptwv Iv p. ^SgSylb.
Bq pactruyrjv aurbv ("Oixripov) Ti6r,fft ^e-^ovi^/ar Xeuiv Y)piaTO aTrb t^? tv)' 'OXuixTrtaSo?- Sv xat cp7]<7i Cf. Ebert. SicuL p. i TrpwTov wvojxaa6ai Tupavvov.

Gygen ( 'Ap/iXo/0(;6 Daquo Gyges regnavit, xpdvov

Diogen. L. I, 25, de Thalete


xai 'I^r^riac
(|iu/a(;,
cpacjiv

'ApiaTOTeXr)?

Bk

auTbv xai

toT(; cx']>u/^oi? (jLTaoiodvai


t'^(;

TX[jLaipdtJLvov

ex t9j? XtOou

(jLaYV7)TtSog

xai Tou ^^XexTpou. V. Brandis. Gesch. d. gr, Philos. I,

p. 119.
II.

et

9 sqq.
8.

xuSr,(; (fr.

SchoL Arat. Phaen. 172 T7r7rt'a<; Si 46) C ( Hyadas esse dicunt).


:

xai

<I>pe-

12.
Vit.

Homeri

ed. Iriarte p.

233
cpYiai

'I^r^ria?

xal

'Ecpopo^ KufjtaTov (tov "Ojxripdv

yEYOvgvat).

SchoL Pind. Pyth. IV, 288


novercam)
6
[jlev

TauT7)v (Phrixi
Ay]fjLWTtxr^v
fr.

intelligendura esse recte contendit Welcker. Cycl. p. i43, not.

Eleum Hippiam, nequealium,

Iv TtjLVOK; HtvSfStpoi;

ex oratione de studiis quibus juvenem incumbere decet, quam habuerat Lacedaemone. V. Plato Hipp. maj. p. 97, F
167.
petita sunt

Fortasse haec
,

Se cprjdiv, ^I^rTriat;

ubi pro matrem

ropYW7rtv. Cf. Pherecyd. scribe novercam.

52,

i3.

ubi Hippias loquitur hunc in modum HEpt 5i l7rinri8uixaTwv xaXwv xa\ h(x^/o<i auToOt (Spartae)
(286)
:

Stobjeus Flor.
T^rTcia^; XYt

XXXVIII, 32,
cpOdvouf;,

ex Plutarcho
(jlv

yju8oxi(jL7icra Sis^itov

Sl

j^y\

Tbv vov eTctTviS^uEtv. "EffTi

Suo ivai

tov

oixatov, 6'Tav

Yotp (xoi irepi

auTwv

TrdtYxaXof;
Toti;

Xoyo?

(iuYxei(ji,vo(;

xai

tk; toT(; xaxot^; cp6ov7)

TtiJLOJtjLEvoi?,

Tbv Se aStxov, ^Tav


cp6ovpot

oXXo); u otaxeiuLevo? xa\

dvdixaat. npd(r/^y](Jt.a Se

ToT? (XYa6oT(;" xa. Si7cXa

twv

(xXXoiv 01

xaxouv-

laTi xa\ ap-/y) ToiotSe tk; tou XdYOu iTreiSr, (xoi riTpoia i(Xw, XeYEt 6 XoYo? ^ti Nso^rTdXe^jLO? NsffTopa EpotTO Troia ItTTi xaX3t l7rtTr,0U(jLaTa, Sl <xv ti? eTriTriSeuffaf;

Tai- ou Y^p

(Jt-dvov ToT(; oixEiotc;

xaxoT<; (x/6ovTat, to(j7rep

Ixeivoi, (xXXaxai toTi; (xXXoTpiOK; (XYa6oT?. Cf. yEschyl.

Agam. 843.

veo

wv

Soxt(X(/jTaTO? ^e'votTO.

MeTot TauTa

St) Xe^YOiv

7.

posthomericos reges antetrojanos appellare tyrannos^ quum sero demum hocce nomen apud Oraco8 pcrcrehucrit, Archilochi temporibus, uti Hippias
M)phlsta tradit.
8.

Notandum

est poetas

nimatis animas tribuisse, et argumentum ejus sententiae petiisse a magnete lapide et ab electro.

IL
Hippias et Pherecydcs septem Hyadas esse dicunt. 12.
Phrixi novercam Pindarus In

Hymnis Demoticen, Hipplas

Hif^ias ct Ephorus
l>ent.

Homerum Cumanum
0.

fuisse perhi-

Gorgopin esse

dicit.

13.

I.ycurf^um Hi()pias

s<>|)liista

dicit bellicoBissimum

atquc

perilia impMat<>ria insif^ncm fiiisse.

duoesse genera invidlfB alterum juste, si quis malis et tamen honoratis invideat; alterum iiijustre, si quis l)onis invidt^at. Ac diiplici malo invidi afliciuntur ;
Flippiasait
:

10.
Aristotelos ct nippias tradunt TJial<'tcm ctiam rehusina-

nam non solum suadanina


bona
alicna.

dolent, uti reli<iui, sod etiam

FRAGMEINTA,
14.

(13

i5.

VB^t;

cpYiff^v

^Ti Seivov eaxiv

-^i

SiaSoXia

outoj? ovojxaev toii;

^wv, ^Ti ouo Ti[xtopia


vofxoi?,
r?)v

tk; xaT*

auTwv YsypaTrTai

Phrynichus p. 3i2 : Ilapa6i)xr,v 'Iinriav xai "Iwva Tiva ffUYYpa'fea cpaaiv eiprjxevat , f]{ji.eTi; 81 touto TrapaxaTa0vixy]v epoujxev, ox; IlXaTiDV xai 0ouxu8torj<;
xai
Ar,{jioa6evr,(;.

waTcep twv xXeTCTtov xai apidTOV ov XTTJuLa xXe^uTouatv , waTe y) u6pi; xaxoupyog ouaa , (piXtav
[jl^

8ta to 8ixaiOTe'pa e'aTl Tr,q Sia6oX^<;,


14.

dcpavr;<;

elvai.

15.
esse

Hippias ait, ingens

malum

calumniam, propterea

llapaOfjxriv

Hippiam

et

lonem scriptorem

quendam

quod nulla iegibus in calumniatores scripta sit poena , sicuti estinfures namamicitiam,quodbonumestoplimum,sufiurantur, adeo ut insolentia, etsi multorum malorum causa, tamen justior sit calumnia, quia non est clandestina.
:

dixisse aiunt; nos id dicimus uapaxaxa6r,xr,v {(lepositum) ,

ut Plato

Tliucydides et Demosthenes.

DAMASTES
Dionys. Hal. Jud. de Tliuc.
c.

SIGEENSIS.
Nobilis generis divitias testari videtur Suidas verbis Twv 7rXouffto)TocTwv
:

'OXiyw

Trpe-

aeXP' '^^'^ Souy<.\j8t5ou TrapexTsivavTe; f.Xtxia; 'KXXavixoc t 6 Xia^ioQ xal AaaaffTT,? 6 li-^tuu<;, xai Hevo[X7iSri? 6 XTo? xai
SotvOo^; 6

xai cuTpoi Toiv ncA07rovvr,(jiaxcov

nam

alterius lectionis

(twv
crit.

est paene nulla , 7raXaioT0tTO)v) auctoritas acquiescendum ea putavit vir doctus in

quamquam
Museo

AuSo? xai aXXot G\j'/yoi. Suidas : AatxaaTr,?, ^tyetsuc oltzo ^tyeiou


'^^^^

Cantabrig. tom. II, p. 108. At


Tvi?

TpwalaTO-

5o<;, Atu>;i7rj:ou ulo?, yY^^'"^ '^P^

IleXouovvyiata-

Twv TrXouff tuntur ab Eudocia. Nescio an ex antedentibus twv


.

negabit verbis insollti ahquid incsse ; accedit quod omit-

nemo

xCiv, <j6f/po^o<i 'Hpo5o'TW, [tiov irXou(JtWTaTO)v,] twv ev 'EXXaSi Yevoaevoiv,


ptxo'?.

neXo:rovvr,ffiaxwv

parum

distincte scriptis nata sint.

reYpdcpe Hepi xai irpoYOvwv twv eic "IXiov o-TpaTeuaafxevwv 6t0Xia ouo, 'EOvwv xaTctXoYov xat TroXewv, Hepi Troirixai aXXa au/va. nYOve S' 'EXXaviTwv xat
Yovetijv
(TocptffTwv,

Hepl

Corrupta
set.

esse et loco

mota etiam Bernhardyus cen-

Yv.

Jam in continuis, ait, liber H^pi twv ev 'EXX. quum argiimentum aut obscurum ostendat aut
,

incredibile

placet inscriptionem sic resarciri,

7rp\

xou

(xaOrjTT^i;.
,

Twv
editt.

nXouctwTotTwv] Mss. Paris.

Mediolan. et

Veneta; TraXatOTaTwv
ffuY/p.- *Hp.*

editt.

Basil.

et

Genev.

'EXXocot Yevo(j!,vo)v apyatOTOCTo^v [y^vwv vel lOvwv]. Atquehaud scio an infra posita lOvwv xaTocXov

Yov xai 7roX0)v

huc referenda
tt. t.

sint.

/povoYpa^o?,

y^YP^?^

^"^^*

Eudoc.

laborare titulum

Iv 'EXX. Yv.

Haec ille ; atque mihi quoqueper-

p. 127.

suasum
:

est, quum*EXXvivtxa<; tffToptai; vix

quisquam

Idem
cocpiffTr,?

HwXo;, 'AxpaYavTivo?,

^rjTOjp,

u.aXXov Se
,

eo

modo

indicaverit. Deletis Ysvoaevwv 7rpi, scri-

Twv iraXat, SiSaffxaXo; Atxuixviou

Ypa-|ie

pserimTrepiTwv
sita

FeveaXoYiav twv eTrt 'IXiov ffTpaTEucravTOiv 'EXXy^vow xai papSapo)v, xai irwc; exaffTO? d7r>iXXa^' Tivsg Bl

ev 'EXXocot Yoveo^vetc, quibus oppoerat altera operis pars de Barbaris, qui ante Trojam pugnaverint. Hujus enim mentionem Sui-

auTO AauaffTou
Xe^ew;. Cf.

l7rtYpa'fouffi.

Newv

xaTdtXoYOv. nppt

Eudocia p. 355.
I
, ,

das, quum s. v. AaaocffTrji; omiserit , v. nwXo<; meminisse non neglexit. Opus quoniam duobus li-

Agathemerus
axouffTr,?

'Ava^i{jLavSpo(;
eToX[jt.riff

6 MtXr'fft0(;

bris

absolutum

est

Damastes breviter rem

tractas-

0aXeo)

irpwToc;

Tr^v otxou[ji,s'vr,v ev

se ac fila

irivaxt

Ypa'}ai-

MeO' 8v 'ExaTaToi;

MtXr^ffto?, avr,p

eodem

genealogica texuisse habuerit satis. De loco postea amplissimum opus composuit

iroXuTrXavT]!; Str,xpiSo)ffev

oWte

OauixaffOr,vai to 7rpaY;ji.a.
,

Demetrius Scepsius,

quem

secutus est Apollodo-

'EXXdtvtxo? Y^p S AeffSiog avr,p 7roXuiffTO)p

aTrXotffTO)?

AaixaffTri^; 6 KiTTteuc; (scr. irapeoo^xe Tr,v IffTopiav. 6 StYeteuc) Tot TrXeTffTa Ix tou ''ExaTaiou (ji,TaYpavj>a(;

Eka

rus Atheniensis, Ceterum qui factum sit ut Damastis Hber ab aUis Polo , Gorgiae discipulo , adscriberetur,

nepiTrXouv
E. p. 4G6
:

eYpa'|i.

modatum sane
<I)iXoX. axpoaff.
vo{ji,iiji.a

haud liquet. Argumentum ejus accomerat quo tractando eruditionem so,

Porphyrius hb. I
*Hpooo'Touxai

Tot papSapixot
Aa[i.oiffTou

ap. Euseb. Pr. 'EXXavixou ex twv

phista ostenderet. Sequitur ap. Suid. v.

HwXo?

Newv

xaTdtXoYOi;

Avienus Ora

(vulg. Aa^jtotffou) ; ffuvrjxTai. mar. [\i veteres geographos recen-

qui

cum

antecedente opere
Aa{JLocffTy)(;
:

junctus esse ; v.
xai TrdXewv

potuit non consequitur 'EOvwv xaTocXoYO;

non

sens post Hecataeum,

Hellanicum,

Phileam

et

ignotum aliunde Pausimachum Samium ponit Damastem nobili natum Sige.


Damastes(*) Sigeensis Herodoti aequalis fuisse di-

domanda

suspiceris vewv xaTocXoYo^;* irepiTrXoui;; at conjectandi prurigo : nam recte haec sese

habere videnlur,

equidem supparem potius dixerim, quandoquidem discipulum esse volunt Hellanici, vicini Lesbii. Nihil tamen premo verba grammatici, quum
ritur;

quum Damastes Hept lOvwv citetur Stephano Byz. (fr. i.) Ab hoc libro non diversus Ad qui ab Agathemero memoratur HeptTrXouf;. librum Hspt TrotviTwv xat ffocpiffToiv retuli fragm. 8 de

fama
suis

ista

inde orta csse possit

quod

in operibus

majoribus Homeri. Inter ea, quae deinceps a Suida ponuntur aXXa ffu/vdt, fuerint Hbri Hepi upy][jLotTO)v

Damastes Hellanici maxime vestigia legerit. Idque fragmentis comprobatur (fr. i. 5. Gj.

(fr.

9)

et

chronologica qusedam,

si

quidem

recte Damastes ab Eudocia / povoXoYO? appellatur, Fragmcntum liabcmus de die quo


sit.

Trojaexpugnataj

(*)

De Damastfi

Fortasse etiam in libro

vi'l

Darnaso

fratre Democrili
p. 'M\ sqq.

fiip|)i (ilio,

V. Mijllacli. !

ragm. Domocrit.
s.

Dainastem

lialMjs in Iliitarclio

(Thes. c.
v.

).

Alium
Damasos

Dama-

De poetisad chronolo-

gicum maxime rerum ordinem (secundum seriem]


saccrdotum .Tunonis Argivae?) recteconstitucndnir]
auctor allenderat.

varios v. in Stepli. Thes.

DAMASTIS SIGEENSIS FRAGMElNtA.


Quod attlnet Hellanici NdtxiuLa
Damastis
libris
viile qufe dixi in

65

ex papf^apixa, quae
Strabo XIII, p. 583 init., de fmibus Troadis EuOui; Itti twv xaTot ttjV IlpoTrovTioa To'7ro)v 6 [jlv "O:

Poiphyrius conflata esse opinatur,


Vita Hellanici.

Geographica Damastis
tosthenes;

haud semel consuluit Era

quod

Ou5i tout'
(XY)?

eu 'EpaTOffOevrjf;,

crimini vertit Strabo I, p. 4? oti avopwv oux a^iwv (j.v>itoc (Xiv

[xripog

aTrb tou Atav^irou Trjv dp/rjv TroieTTat

-vrf,

Tpo)d-

So?' EuSoEof; Se dirb Ilpidirou xai 'ApTdx-/i?, tou Iv Trj

ETCnTAEOV fjLeavyiTat,

IXeyywv^,
,

toc

Ss iri-

ffTeuwv, xai (jiapTUffi y pojjJLevof; auTOic;

oiov Aa[j.aaTVi

Ku^txr)vwv VTiaw ywpiou dvTaipovTOi; tw HptdTrw, cuffTeXXo)v Itt' eXaTTOv tou? Spou?* Aaijt.daTri<;S' Tt [xaXXov
(juaTeXXet aTrb Hapiou- xai yap outoc; (Jtev eox; AexTOu dXXoi Ss dXXox;. In arctius fines contraxit

xal TOiouTOi? aXXoi?.


jxapTUffi Y sxeivok;

Kat yap

ei

'^i

y pviffTEOv

Trepi

ou Xsyouaiv aX-/i8?, auTou , ouos TTicrTeu-

7rpodYf

Charon
Ukert.

fr.

8.

cf.
;

T^ov 8ia TOOTO...


5tacppet

'0

Bl Aajxaar^i x.pw[XV0(; (xapTupi ouSev

Ephorus

fr.

89

Schoemann.
V, p. 5^6;

Tou xaXouvTO<; [xapTupa tov Bepya^ov (sc. Anxat tou? aXXou?, liphanem ), r[ tov Meaaviviov Eu7i[Aepov
ot? auTO? (6 'EpaToaOevY]?) etpTixe ota6aXXo)v Tyjv cpXuaKatTouTOu (Damastisputo) 8' eva twv Xvipwv aupiav.

lom. Geogr. Hom. p. 98 Heyn, adHom.


1. 1.

p. 47.
3.

Quasreprehensionesjusto res esse , quum ratio temporum , quibus auctores Vide Bernjyixerint, non habita sit, recte m onuertint
To;eTvat.
.

TogXeYei, TbvjxevApa^iiovxo^XTrovXiavriV uTroXa[xSavovseverioCf. fr. 3.

Strabo XIV, p. 684, de Cypro twv TTOtrjTwv 6au[xd^tv, xa\ [ji.dXi(TTa


Traaa Trepi
XTO)v Tcpb^
0)? cpriaiv,

Ti

oe

Sei

twv

toiouto)V,

oU

rj

TrjV cppdaiv

laTi aTrouS-}), t^ tou Aa[jt.daTOu


(jLrjxo?

auyxpivovTaqj

^aTt^;

t^c vv^aou Tb

aTrb

twv dp-

et passim. irdy ad Eratosth. p. 44 sqq.

mm de rebus

ipsis

Ceterum Damastes ex Hecataeo et Hel-

d^rb 'lpoxri7rt'a?, [jLari[jt.Spiav d7rooi5o)atv, OuSe 6 'EpaToaOEvri^; tj' aiTtw1? KX^TSa?


;

inico inplerisque penderet,

maxima operum virtus

fuisse videtur. elegantiore narrationis forma posita ilum sophistarum si non studia, consuetudinem ierte coluisse, ex opere, in quo poetis

ouxaTr' dpxTWV cpr)atv ivatTriv 'lepovo'tou* ouSe Ya? Trb votou, dXX' d^rb xr]7riav, dXX' d7rb Iv Trj oua{xtx^ 7rXupa x^TTat, Iv \ xai Stjaeo)?, i7rp
(jLEVo; Y^^P "rouTOV,
^

ndcpo; xat 6

'Axd(jLC(:<;.

(Athenis)

inter >phistas adjunxit , jure colligas. Gorgias


)res

ma-

4.

Homeri numeravit Musaeum

idem Damasti

Festus Ruf. Avienus Or. marit. 370

)lacuit(fr. 8).

Sed ad columnas quidquid


Damastes
esse.

interfundituY undce cestuantis, stadia septem vix ait

nEPlHAOYS. (HEPl EeNiiN.

medium Jluentem

Caryandceus Scylax inter columnas adserit

Stephan. Byz. TiTepSo^peot... Aati.a<jTYi(; S' ev tw lOvwv "Avw ^xuGwv 'IfforrjSo^vat; oixeiv, toutwv S' epi
:

tantum patere quantum cestus Bos/x)ri est. haec clar. Letronn. in Fragments des poemes Le passage de geogr. de Scymnus, etc p. 240

Ad

dvwTepo)
Yi ,

'Api[jt.a(T7rou<;,

avw

S'

'Api[jt.aa7rwv
S'

toc

'PiTrata

Scylax auquel le poete fait allusion, n'existe pas dans notre periple, et n'a jamais pu y etre, puis-

e^ tov Tov uTrep

^opeav
toc

tcvsTv, '/joya.

auTa

[jLT^TroTe

IX-

eiTretv

ok

opr)

TauTa 'YirepSopeoui; xa0>^xtv

eU

TYjv lTe'pav

OaXaaaav.
(fr. 96 ). Cf. Ukert. Ueber Damast. geogr,-^. 5i; Miiller. Dor. I,

Sequitur Hellanicum
'ecalceus u.
.

276.

que la largeur du detroit des colonnes y est indiquee comme etant d'unjoiir de navigation ce qui est fort different de sept stades mais comme cettie mesure de sept stades est precisement celle quc notre periple donne au Bosphore de Thrace, je crois qu'Avienus a fait tout simplement une confusion de
,

DE GENTIBUS.
1.

Troadis , sumit
piens.

: Damastes etiam magis , a Pario eam inciAtque hic quidem usquc ad Lectum producit, alii vero

ahter.

Damastes in opere De gentibus supra Scythas dicit habire Issedones , supra hos Arimaspos supra hos esse montes ipaeos ex quibus flaret boreas et ubi nives nunquam de, , ,

3.

Quid viero attiilet poetas mirari , maxime eos qui omne studium dictioni modo impendunt, si Damastis scripta
,

essent.

Trans montes

istos habitare

Hyperboreos usque ad

componamus, qui longitudinem

insulae a septentrione

ad

mare

perlinentes.

2-

Statim ab
jfiacit

ipsis
:

inttium

ad Propontidem locis Homerus ab iEsepo Eudoxus ab Artace et Priapo, cui Artace in


finibus
II

meridiem metitur ab Hierocepia (i. e. sacro horto) ad Clidas? Ac ne Eratostlienes quidem recte incusans enim hunc, Hierocepiam non a septentrione esse ait , sed a meridie at ne a meridie quidem' est, sed in occidua parte, uhi otiam
: :

Cyzicenorum insula opponitnr, arctius contractis


FRAGMF.NTA
ST. GR. VOl. U.

Paphus sunt

et

Acamas.

Ialterum

CG

DAMASTIS SIGEENSIS
S'

deux faiLs distincts, d'ou est rcsulte un rapproclicment incxact au licu de dirc quc, scloii Scylax, la largcur du dctroit dcs colonncs est cgalc a cclle du Bospliore, il aurait du dirc quc la largcur de
:

auTr)v

(XTro

[xta<;

T(ov TXi(x5o)v 'PojfJLr,;. TaurrjV Ss Xs\x.zx

Yi TaT^; (xXXai<; Tpojaai 7rapaxeXuaau.vr]v, xotv^

auTwv

(X7rp^'(7at

toc

(Txciccprj,

papuvoavr,v t^

TcXotvr).

'OuLoXoyei
YU(;)

auTto xai Aaa^xairi^; 6 ^tyeteu;; (vlg. ^t-

ce dctroit, selon Damaste, etait cgale a celle que Scylax donnait au Bosphore. Les citations des anciens, si souvent faites de memoire , presentent dcs erreurs bicn plus fortes que ce malentendu.
5.

xai (xXXot Tive^.

Eadem
AafxacjTt^;

ex Eusebio Syncell. p. 192.


Sidetes.

ex Dionysio Euseb. Arm. p. ao4 Mai. Apud Syncell. in codd. Styt^u^ vel AiYiu?; ap. Euseb. Damastes\ 'Ex MoXottwv] exijLoXoiTOv, exaoXojTOV
; )

Valerius Max. VIII, i3

Hellanicus vero

ait,

quosdam ex ^cnte Epiorum, quce pars


,

est JEtolice,

codd. Syncell. captivum ( a ty(^fji.dcXo)Tov vertitGoar. '0 Toc? lepeta^;.. ffuvaYaytijv ] sc. Hellanicus. Ad
colligis

ducenos explere annos; eique subscrihit Damastes, hoc amplius affirmans Lictorium quendam ex his,

Molossos iEneas venit ex Thracia , uti Hellanico (fr. 127 extrem ).

mcLtimarum virium statunjeque prcecipua;


tesimum annum cumulasse.
6.

trecen-

-sooov

[HEPI ErPHMATQiN.]
9-

Plinius VII, 49? p. ^7 Tchn. : Hcllanicus quosilani in JEtolia Epioi'um gentis duccntos sc. an(

Phnius H. N. VII, 5^, de rerum inventoribus : Biremem Damastes Erythrceos fecisse, triremem
Thucydides Aminoclem Corinthium. In indice auctorum Plinian. Damastis

nos

libri

explere, Cui adstipulatur Damastes ( nonnuUi Damiades ), memorans Pictoreum ex iis prce-

nomen

oc-

r.ipuum corpore viribusque, etiam treccntos vixisse.

ad libr. IV. V. VI. VII. Damastes data opera scripsit?


currit

Num

Trept eupr]{jL0CT(ov

[XPONIKA.]
.7'

HEPI nOlHTliN KAI


10.
Vit.

20(I>I2;Ti2N.

Plutarch. Camill.
baris infaustus est.

c.

19

Thargelion mensis BarPersse

Homer. cod.
xai
(XTrocpaivovTai

Matrit. ed.
xai

Eo mense
cp8ivovTO(;,

ad Granicum
SoxeT xai to

'Ava^ttxvri(;
{xripov

AajjLoc^jTr]?

Iriart. p. ^33 : HivSapof; XTov tov "O


Aa(ji.ocaTr,<;

victi, xat Kap/v)Sovioi Trspi SixsXiav uTro TifxoXeovTO^

xai 8()xptT0c;- 6
(pr)(ri

TiTTWVTO

Trj

65o[xri

xat SexaTov auTOv Trb Mouaaiou

TTspi yjv

y^yovEvat.

"IXiov aXoivai,
[xaarr.i;

w?

"Ecpopot; xai KaAXtaOevy].; xat

Aa-

Proclus Vit.

Hom.

p.

xai

<I>uXap/^0(; (fr.

66

manni
Tov

aS in Btoyp. Wester1,;

idTopTixaatv.

'EXXcxvixoi; xat Aaao(aTr](; xat <I)pcxuSr]<;

In his ahter statuit ac Hellanicus (fr. 144). Cf. not. ad M. Par. p. 568. Fluxit numerus ex Ihade parva. Vid. Calhsthenes fr. i5.
8.

'Op9a TO Yvo? 7rapaYou(7tv auTou. Matova ^ap


'0(X7ipou TraTepa
,

(paat

Dionys. Hal. A. R. I , c. 72 '0 t^< UpeiV xhq "ApYei xa\ T^ xaO' x<3t7Tr,v TrpayOevTa (TuvaYaywv Ai:

xal Aiov tov 'Hatdoou YevEirOai tou 'ETrtcppaSeo^;, tou Xapi'i)7iaou, Tou <I>iXoTep7reo^, tou TS{jt.ovt$a , tou EuxXeou^, Tou Aojpiwvoc, tou 'Opcpew?. ropYia? 5' 6 AeovTivo; i(; Mou(yaiov auTOv (xvocYt.
'ATreXXtSo^;,

tou

MeXavwTrou,

vEiav

cpr.criv

ex

MoXottSv

el?

'iTaXiav eXOovTa
Trj?

{jlst'

Non ubique igitur Pherecydes, Hellanicus et Damastes inter se consensere , nisi forte in cod. Matrit.

'()oury(j0)s, o?xt(7Tr,v

YeveVOai

TroAeox;- tovojxdcaat

Damastes perperam citatur pro Gorgia Leonut una

[CHRONICA.]
7.

lisse

cum

ipsa naves incenderent

ilineris erroribus.

, fatigatam scilicet Consentit Hellanico etiam Damastes Si-

Relionis

Carthaginienses a Tintoleonte in Sicilia victi snnt Tliar(Jie ante (inein nicnsis seplimo ; cirwi cundeni diem etiam Troja capUi ease videtnr, ut Ephorus, Callisthenes ' Dainastcs el Phylarchus tradideriint.
8.

geensis et

alii

nonnulli.

DE POETIS ET sophistis.
10.
et Pindarus Homcrum Chium esseexhibent; item Theocritus. Ac Damastes quidem eum esse decimum a Musajo dicit.

Anaximenes

et

Damastes

Isquisacerdotesywno/jis/lrj/jyrr reoensuit ct qure sub iiniusujus(nie saccrdotio v.^^Ux sint, congessit, yijKHun dicit e
M.doasis in Italiain
evsl.tisse,

cum Illysse profwtum urhis (ondilorem quam de Rom.r, unius ex Ihadihus mulierihus

Hellanicus et Damjustes (>t Pherecydes Homeri genus ah Orpheo deducunt. Ktenim Moconem dicunt Homeri et , Dimn Hesiodi patiem filios fuisse Apellidis, Melanopis,

n.mu.enui,(upaxv,i(. Ilanc (>nim :eteras Trojanas impu-

Kpiphradis,Chariphcmi, Pliilolcpis, Idmonidis, Euchis,'


Oorionis, Orphei.

I:T
tino.

ANAXIMANDRI

MILESIl
iis

FRAGMEMA.
Homerum

C7
vindicare stu-

ubi Musrvuni cxspcclas, Proclus ponit Dononcm; codcm loco Ap-/i<; nominatur ap. Chnra-

Nam

gentcs quibus singuli

noccm, "OpTTjc; in Certam. Hom.-t llcsiodi. Quae mina cx uno codcmque corrupta csse videntur. Wclckerus {Cycl. p. 149, ubi vidc) statuit indicari

ducrint, Dorcs ^ Thraccs , Odrysas(?); Musceum vero iis deberi , qui cum Atheniensium civitate ge-

nealogiam Homeri conjunxerint.


176; Nitzsch. Hist.

Cf.

idem p. 192

Hom.

II, p. 88.

ANAXIMANDER MILESIUS.
Suidas
ffioi;,
: 'Ava^ijxavopo*; , 'Avaii{xav8pou , MiXti6 vccotepog, laTopixo'?- yi^(OVE Sl xaxa tou<; 'Apxa-

lis

Delius a

Danao

Hteras in Graeciam asportatas

;p;ou

ypo^vou);

tou

Mv-4[jlovo(;

xXtjOsvtoi;.

]Suu.SoXo)v
0.7)

HuOaYopeiwv

^7]Yr|(Jiv

oiov

"Eypa-j^E laTi to Zuyov

esse dicunt. T^TitfjLapTupouai TOUTOts; xai ot MtXiriataxoi auYYps'^^''^'^ 'Ava^tjjtavSpot; xat Atovuaio; xat 'ExaTatoi;, ou(;

xai 'A7roXXooo)po(; Iv NecTjv xaTaXoYO) Trapa-

uTTep^aivsiv Mayeipa
|j.yj

Tiup

[xr,

axaXeueiv
Xoiua. Cf.

'Atco

TiOeTat.

Slne dubio Milcsius junior inteUigcndus.

oXoxXv^pou apTOu
jia.

laOteiv

xal

-zk

(Artaxerxes Diogen. L. II, 2


yi-{Qye

Mnemon
:

regn. 4o5

35^

Eudoa.

Cf, Nitzsch.

H. Hora.

I, p. 79,

C.)
phi(3).

Praeter

Anaximandrum

)sophum

xat aXXo? 'Ava^iut.avSpo? laTopixoi;,


,

jai auT0<; MiXridtot;

t?]
1.

TaSi ^ty^cc^Mq.
fortasse

Anaximandcr
llo,
iti

h.

non

diversus est ab

quem cum Stesimbroto

intcr magistros Nice-

nominat Xcnophon Conviv. III, 6. Stesimjroto tamen juniorem fuisse , ut qui sub ArtaLcrxe adhuc floruisse dicatur, facile colllgas.
Prjeter

Apollini novem dcpu'decimum Musis adjiciunt : tantMusas, ipsumque illa videlicet causa, quod humana; vocis decem sint modulamina, unde cum decachorda Apollo pingitur cithara. Sed et lex divina decachordon

Fulgcntius Myth. I, i4

dicit psalterium. Fit igitur vo.x quattuor dentibus

symbolorum Pythagoricorum intcrpre-

itionem scrlpsisse videtur Historiam mythicam,

quidem recte huc referendam esse censemus lam Athenseus laudat Anaximandri TipojoXoYtav.

contra positis, quos lingua percutit : e quibus si uno minus fuetit , sibilum potius quam vocem reddat
est. Duo labia commoda modidantia

necesse

velut

cymbala,

verborum
^

lingua,

lU plectrum

quce

HPQOAOriA.
I.

curvamine quodani vocalem format spiritum


latus
,

pa-

cujus concavitas profert

sonum ;

gutturalis

Athcngeus XI,p. A98,


[tXafXTroStac;
tai
"

'flatoSo; Iv

tw SsuTspw
'0(Jtotoi<;

fistula, quce tereti

cjuv

tcott crxuTCcpov XeYSt...


Iv
Trj

os

'Avaiitji,avSpO(;

*Hpo)oXoYia,

Xe'Ywv

(bSe-

meatum spiritaLem prcebet excursu; et palmo qiii velut acervus follis concepta reddit ac revocat. Habes ergo novem Musarum vel
Apollinis ipsius redditam rationem
suis
,

Se Tr,v Xeiviv Saaajjtevoi; toi<; (7U[x;ji.a-/ot<;, 'Aiji.cptTpuo)v xai Tov axuTTCpov 70)V ov eiXeTO auTW. Kai TraXtv Tbv Se axuTicoov Tr,Xe6oV, SiSo)at HoaetStov , TraiSi

sicut in libris

Anaximander Lampsacenus
,

et

Leophantes
Jirmant,^
c.

(?)

Heracleopolites exponunt; et

cj[uod

alii

ut

;o)

eauTou

T'r{kE^6r\q Se nTepe^Xeo)-

toutov IXwv

cxire-

Pisander physicus
c(

et

Euximenes

[\.

Euemerus)

cXeev.

Cf.
)ri

Herodori

fr.

i.

in libro 0eoXoYou|jt.vo)v.
ev ty) ^po)oXoYia]

idem H354-

titulus

rcponendus apud Hecataeum


2.

fr.

Vcl Anaximandrum Milesium vel Anaximenem Lampsacenum dicere voluerit. Voss. p. 54. Ad Anaxlmandrum Xenophontis 1. 1. mythorum in,

Bekker.

Anecd.

p.

783

Pythodorus

et Phil-

terpretem
lum)
,

refert

Lobeck. Aglaoph. p. 1^7.


:

HEROOLOGIA.
Hesiodus libro Melampodiai secundo axu7r(pov
>v) dicit ^
..

quem abstulerat , sibi retinuit. Et iterum Scyp Teleboa; dat Neptunus fdio suo , Teleboas vero Pterelao quoille abiato , navem solvit. phum
;

pro axuSiiniliter Anaximander in Herooloi^ia , ubi ait


(
:

2.

De hterisa Danao

in

Gra^ciam allatisassentiunlur
et Hecat.Tus.

iMilesii

Amphitryo,

divLsa pr.ieda intor socios

scyppluim {pocu-

scriptores Anaximander, Dionysius

CRITIAS ATHENIENSIS
Dc
Crilia, Alheniensi, Callaeschri
fllio,

GoiAthenaeus XI, p. 463,


TzokzKc, loioi,
[ji.ovtwv
o)<;

poeln, rhetore, philosopho, seriptore Reriun pubHcaruni, qui princeps virorum eeeidit 01. 9/1, 2 (/o3) , egerunt

mx

el Socratis discipulo,

TpoTroi etat Trdtrewv xaToc

KpiTiai; 7rapiaTr,atv ev

t^ AaxeSatfcrrtoe-

iriginta

IIoXiTeta 8ia
[iIm XToc;

toutwv
0(x<tio<;

AVeber. [Dc Critin tyrannn Programm. Gymnas. MaMio-Francof. 182/,, 4), N. Bach. (De Criticetyr, /W/Vm r/^^^mm. Prograitim. Vratislav. 1826, l\\
quce mpcrsunt, Gr. con1827, 8) et qui nuper hisloriam poeseos et Bodcus. Ad hos igitur leseripserunt Ulricius
et Criti(v

'0

xai

ex [j,eYaXo)v xuXixo)v
,

^ta

6 'Attixoc; ex [jLtxpwv eTrtos^ta

6 Ss 0eTTaXixo<;

ex7rwu.aTa TrpoTrivei, otw av [iouXwvTat,


xe5attjt,o'vioi

{j(.eYaXa

Aa-

carminum

etc.

Lips,

Zl Tr,v Trap'

auTw exaaTog

Trivei, 6 Si Trat;

otvo/Oct , o(70V av aTroirtri. Cf. Athenaeus p.

X,

4^2,
:

KpiTtat;

e'v

toi;

etorem relego Nos eatenus tantum Critiae locum inter poctas damus, quatenus qui postremus est idem agmen ducit eorum, qui elegiae politicae, s>luta oralione de institutis et moribus Grseciae civitatum libellos composuerunt. Nam quod Alexander Aphrodisiensis (ap. Philopon. ad Aristot. De anima p. 8, C) dicit Critiam tyrannum nihil
scripsisse praeter TroAiTeia? IjxfAeTpou?

2 ed. Bach.) 'EXeYeiot<; (fr.

Kat

t65' eOo; iTrapxY]

\x.tkixr^]x.6L

xe Xci[isv6v eaTi
,

Trivtiv Trjv aOxrjv


{jLTjo'

olvo^opov xuXixa

(xuoSwf eifrOai
Tcl

TrpOTrocyeii; 6vo(JLa<7Ti

(j.rjO'

* *
(xyyea. * *
v.;x\

6^iTp(zv yi^ct.

XsyovTa xuxXoOv Oaaiou

Au8ri

/'.p 'A^TtaxoyivTQ?,
,

TrpoTroryei; opeyetv eTriSs^ta


,

xai TrpoxaAeidOat

elegos argumenti tate contendit qua Critiam

(sic appellat levipolitici), id eadem judicii

e^ovojxaxXviorjV

TipoTritiTv eOeXet.

EIt'

(xtto

TOiouTWV 7r6(7wv
,

YX(0(7(7a: ts Xuo-joiv
'

tyrannum divcrsum
Vide Bachc
1.

el; al<7/^po'j; [jluOou;


Tuy_ovi(7tv
7rp6<; 6'

awfx^x t' (x^xaupotepov


<xyX'j? (X[x6X(07i6;
i-~^i'C,zi
'

esse censuit a Crilia sophista.

1.

6|X(ji,'

p.

25 sqq. Pauca quae ex IloXiTeiai<; aetatem tulerunt, omnia pertinent ad Respublicas Lacedaemonio-

Xyi(7Ti; 0' cXTvixt [jLvri[jLoauvriV ^rpaTriotov

voui; 0 7rap<7q;aXTat

Sfxtioe; 6'

(xx6Xa(7T0v lyryja\.v

nnn, Thessalorum, Atheniensium. Neque de

aliis

^Oo;" d7ria7ti7rTt 6' olxoTpiSr)? oaTravr]. 01 AaxSat[xovuov 0 x6pot rrtvouai toctoutov,

eum

scripsisse veri simile est.

elg

(oaTc cppsv' i; IXapixv (xa^rtoa 7t<xvt' (XTttxystv , T ^tXo^poauvriv YXio(7<7av [J.Tpt6v t ydXtoTa.

YV(o[xr)

AAKKAAlMONIftN nOAlTEIA.

TotauTri ok izoaic, a(o[xaTi t' (b'^Xt[xoc T XTrjaEt te xaX(o; 6' i; epy' 'AqppoSiTrj; 0' UTTvov f;p[xoaTat , tov xa[X(XT(ov Xt[Xva , 7:p6<;
,

7rp6; Triv Tp7uvoT<XTr,v t 0(ov OvrjTot; 'Vyisiav

xal

Trjv ua6ir];

yEtTova aco<ppoauvr]v.

'E^-7l<;

Clemens Alex. Strom. VI,


Ypdtoer "KMC, av
6
<

p.

264 Sylb.

KpiTt(x<;

Al

y(xp UTrep

Te TraXtv cpviaiv. t6 [xsTpov xuXtxtov


,

7rpo7r6at<;

7rapax.pfj[xa

"Ap/oixai 5e toi aTrb yeveT^f; avOpojTrou, (ie'XTiGTo<; TO ato[jLa yevotTO xat t(T/upoTaTO<;, et

XuTrouT' 1; t6v 6t7ravTa /povov. 'II Aax5at[xovi(ov 05 oiaiO' 6[xaX(o; 6t!xxtTat


Tp(|/aaat

eaOtoi xal Ta^uTeuo)v YUfxvaCoiTO xai cp^wtjt.evw(; TO ffwixa, xat ^ {Av^Tvip '^^'^ TraiSiou tou XaiirojpoiT)
jxeXXovTo? IdEaOai iff/uoi to (jwtxa xai Yuw.va^otTO. Probabile est haec ex Lacedaemoniorum Rep.

saOctv xat TrivEiv aujx^xsTpa Trpo; to qjpovEiv * xal t6 7rovTv Tvat SuvaTou; oux lax' dtTr^TaxTo;
/l[.pa

otvtoaat

o(i)]i

<x[i.Tpotai 7r6TOt;.

3.

petita esse.

14

Plutarch. Lyc. c. Quod verum, Xenophon Resp. Laced. 1,4; Cicero Tuscul.
si

cf.

KptTiac; TroXiTeia Ypacpei ouTCog* Xwpt? [jLOvio)v

Athenapus XI, p. 4^3,

Seev Aaxeoai-Se

TOUTtov

toc

II, i5, 36; Miiller. Dor. II, p. 276.

SiaiTav uTroSviaaTa aiJLixpo^TaTa 6<;tyiv


(.4

apKTTa, Aaxo)-

LACED/EMONIORUM RESPUBLICA.
L
CriliaA seribit
:

Tbasius majoribus poculis ad devtram; Atticus vero mi-

noribiis ad

dextram

Inripio autein ab ortu hominis, (|uemct rortissimus, si

cun(|ue libuerit.

Tbcssaliis pocula magna propinat cuiApud Lacedemonios vero quisque bibit


;

athnodimi

ftnTit

rorporc pra'stanfi>siinus
(>t

pocuhim
sahitcm

sibi

appositum
auf om

sibi quiscjue bibit

non

in

aliorum
inrundit

<'\<'rc.('atur tfttpii nij^nil

strcnmM-omcdat
sit

ct

corpus

sulii-

) ;

piicr

miiiislraus
solct.

tanfiim vini

^at InlMiribiiK, nintenpic futiiri inrantis

robiisto corpore

(piantum quisqiie bibere

Hc cxcrceat.

>

2.
Siios
cct
iii

3.

<pia'(|ii('

(ivitns in bibcp.do inorcsbabcl, uf Crifia: (lo-

Critias in La(;edaMuonioriim Ri^iublica scribil ifa


ter b.Tc miniino sumptii

Pia-

l.a('(Mla>iiMni()riiin R(>piil)li(-a

(Ucens

Cbiiis (piidcin

parabiUs calcei

optimi, Lato-

CRITI/E ATHEiMENSlS
vDta laaxia a*opiv y]ot(JTa xat y prjTiatoTaTa

FRAGMENTA.
sc.

a
'Pr,v7i
si

xojOojv

'PrivtopY"/i<;]

ab insula
.s)
,

xa\ AaxoJVixO(;, sxTitojxa d7riTviStdTaT0v ?<; ffTpaTiav * * ou 81 Vxa ffTpaTiojTixo) v yuliio' eucpopo)TaTOV
TToXXaxig avayxr] u8tp TrtvEiv ou xaOapdv TrpwTOv [XV ouv TO ( Tou Coraes) fjiri Xiav xaTaor]Xov tvat to 7rdjj.a ,
elTa aaSwvai; 6 xoiOoiv /o)v uttoX^i-xei to ou
V aUTO).

vaia (Stcpli. By. v.z.

vera

sive 'Pr,vKsive 'Pr,est lectio. Bach. :

Equidem leg. proposui 'Pr,YioupYrjc;, inductuspotissimum inscriptione quadam ap. Grutcr. p. iioi i/i N. I templo coliegU fahrum et centonariorum
,
:

xaOapov

R/ieg^inensium.
colk^gii

Nam

sicubi ])ecuhare est

templum
fuisse

Si TOUTO)v] Vidc quse infra apponuntur ex Xo)pt<; oG Se ivExa xtX.] Coracs (AsuT^pat Plutarcho.

fabrorum, ibi etiam haud vulgaria oportet eorundein opera.


6.

in Plutarch. tom. VI, p. 475) : 'O vou?cppovTioq OO 0 ivexa TriTr,8idTaT0v et? <rTpaTiav eipyjxa tov

Eustalhius ad

Hom, Od. 0, 37G,p. iGoi Rom.

Aaxo)Vtxbv xo)Oo)va, touto eaTf (jTpaTicoTtxo) (touTsaTi


aTpaTto)Tri)

xaOapdv
atjrai

TrptoTOV

jjlsv

TroXXaxtc avayxr, uoo)p 7riviv ou ouv 7riTT>^0UTat xat xaTcrxusxTrou.a

'E7r/o)pta^,cpaat, AaxcSatixovtotc; ctY<i)v f, acpatpof;.a/ta... I]riu.i(oaat 81 xai oti dp/v^aeo);; eiooi; t^v xai rj
TOtauTY] Sia a'^atpa<; Tratota, ox; oriXoi xal 6 outco YpaSta TroSwv auvTOVo^;. <I>r,ai. i];a(;* Bepu-auaTpt;, <?p/r,ai(;

TOtouTOv to

Vxa tou

[xy]

xaTaSriXov

eivai Xtav to ^rdfjia xtX.

Youv KptTta^; ouTO)"

Plutarclius Lyc. c. y : Ta 7rpd/tpa twv cyxuo)v xai avayxata TauTa, xXivTrjp^i; xat Stcppot xat Tpa7r^at ,
j^EO.TKJTa 7rap' auToT^ eSrjfjiioupYsTTO
tiovtxbi; uooxiijtt
,

'Ava7rrj07iaavT(; sXq

u^oq

7rpb

tou xaTV/0^vai
or)

7rt

Yrjv TrapaXXaYoc^; 7roXXa<; Toti;


[jt.au

Troaiv eTroiouv,

Oep-

xat xo)0o)v 6

Aa-

JTpi^eiv eX^yov.

yctp xat tou [8u(70)7rouvTa Tyjv o^iv a7rXpu7rTT0 Trj /.pda,

|KpiTta(;.

Ta

[xaXtGTa Trpb? Ta<; aTpaTia<;, o)<;cpr,<Ji 7rtvduva twv u5txT0)V xai cxvaYxato)^;

Vide quae afferuntur


aTpU
et
0p[ji.auaTpi^o).

in Steph. Thes. v. 0p[j(.aIn universum de saltatione

Spartan. v. Miiller. Dor. II, p. 838 sqq.

tatjLSo)(ji,
jojjtevov.
fi/j
,

xai 7rpoaiG/_oiji.vou ToTt; )oXpou 7rpo<Jxd7rTOVTO(; Ivxoq e^rXyiaiaS^e tu) aTd(j.aTt to tti-

xaOapojTepov

Ceierum conf. MeursiusMiscell. Lacon.


4.

1,

HElTAAliN nOAITEIA.
7-

i5, i8.

Pollux

Onom. VI,

6, 3i

'E7Ttxo)0o)viCa0ai Se

Athenaeus Xll, p. 5-27, A 0TTaXoi [6)q xai KpiTia<; cpr,at)


XuTcXeaTaTot
'feysyyiadoii 7rpi te

'i2[JtoXdYr,VTai

8*'

01

7r(zvTcov 'EXXr^vo)v

tto-.

\xo 7rpaiTpo) 7Tiviv KptTtac; 'kiyei.

Tr,v

ctatTav xai
Tr,<;

t/iv.

laOrJTa^ 07rp auTOi^; airtov iyivero

xara

'EXX(xSo;

Athenaeus

XI

p. 4^6,

KptTta^; Bl iv

tt]

Aa-

eTzy.yoi.yBiv TOU(; Ilfipaac;,


cp'/jv

^rjXoWavTa^; Trjv touto)v Tpu-

fXSai[X0VlO)V 7roXtTtot

xai 7roXuTXtav.

KXivv) xat MtXrjatoupYyii;,


cXivr,

Bij^poq MtXriatoupYrif;*
>

XioupYV)? xat TpauE^a 'Pr,vi0pYr^!;


).

ignotae

Eadem AthenaeusrepetitXIV, p. 663, A, addens ^ taTOpEt 8e xai 7rpi t^<; TroXuT^Xeia^; auTcov xai KpaTivo<;

pLacedaemoniis deliciae
MtXriatoupYrji;].

(KptTtai;

correx. Casaub.)
cf.

iv.Trj noXiTeicx
fr.

auTwv.

Epit.

[/.oXoaatoupY"/i<;,

atque

ita

De luxu

Thess.

Theopomp.

178. Ipsum Cri-

[etiam qui
il\,

p.

locum Athen. excerpsit Eustathius ad 868, 23. Harpocratio v. AuxtoupYi<; recte


cpriat

'KXivr) MiXriaioupY)? KptTiac;

evT^ Aax.

7roX.

salia vixisse

tiam exilio mulctatum per temjjus aliquod in Thesdiscimus ex Xenophontis Ilell. II, 3,
36. Cf. Bach,
1. \.

p. 10.
6.

licae

vestes gestatu jucundissimae atque utilissima3


,

cotlio

aconicus

poculum aptissimum ad expeditioucm comino:

Saltulionis genus hic

quoque bidus
:

pilaris erat, ut

de^

'dissimumque quod feratur in pera

scilicet ciuuni milites


,

clarat eliam

is

qui ita scripsit

6p[)auaTptc, saltatio cuniL


Critias vero

spe necesse sit aquam bibcre impuram piimo quidem conducit ne nimis manifestus sit polus, deinde quum am
,
,

pcdum motu
In

concitato conjuncta.

hac habet

altum exsilientes antequam terram denuo attingerenf

bones habeat cotho

relinquit in se quidquid

impurum.

nuiltas
i^siv

pedum transpositiones faciebant,

id qiiod 6p().aOaTpt-

vocabant.

4.
'ETtixcoecovii^saBai

pro immoderalius bibere


5.

dicit Critias.

THESSALORUM RESPUBLICA.
7.

Consentiiint vero
Critias in
sio

Lacedaemoniorum Rep.

omnes

scribit

Lectus Mileait)fuisseTbessalos

quemadmcMlum etiam
:

Critias.

tum

in victu tiim in vestitu

omnium

opere factus, sella Milesio opere

fticta, leclus

Chio opi(

ficio,

mensa ^heiwK {Hhcgino opcre)

Gr;ecorum sumptuosissimas
ciir

fabricata

ignotic

qiup rcs ctiain caiisa iis fuit , Persus in Gia^ciam indiicerenl, horiun scihcet luxuni

I.aced.Tjnoniis deliiia').

et magniticentiam lemiilatj.

:o

CRITLE ATHEiNIENSIS
[AeHNAlilN nOAlTEIA.]
tus

Metriim dactyliciim hcxametrum inventumprimi' ah Orpheo Crilias asserit, Democritus a Mu-

sceo.

iElian. V. H.

X,

17
yj

\iyn

Kpixia? ejxKrroxXsa
TroXiTEuecrOat
sirei
,

Tov NeoxXeou?, icpiv

ap^affOai

Tpia

TaXavTa /iv
xoivwv
dia
,

t?iv ouoriav rJjv


,

TraTpwav

Be

twv

OToa Yotp ofi xai Philostrat. V. Sopb. p. 480 KptTiav Tov aocptaTf|V oux Ix TtaTepcov, (xXX' 'OjxTqpou
:

cTTa e^puy^ ^"' 571U.eu071 auTOu :^ ouTaXavTcov TrXetw ouffiav e/ojv. xaTe^o)paOrj ^xaTOv
TrpoEffTTj
Itti toc xotvoc

Sfj

[xdvov eTrtfxvrjaOEVTa, eTceiSy]

Oauaa

SriXtoaetv e^xeXXe

'Oaoiwi; 51 xai KXe'wva Trpo tou irapeXOeTv


fxr,^h

Twv oixeiwv eXeuOepov

eivai- jxeTa oe 7CVTr^xovTa

rroTaaov eivat. TraTepa 'OfXTJpou oux Ix TraT.] ou twv eTspojv 7raTpo>v? Webcr. Philostratus dicit Comment. de Critia p. ai

TaXavTiov Tov oixov aTreXiTrev.

quorum vitas

dehneaverit, eos
nisi

non

additis

patrum

nominibus induxisse,

Homerum, quod mira-

Plutarch, Cimon. c. 16

tibos et Messcniispressi, misso Pericbda

Laccdaemonii ab HeloAtbenienSe xojXuovto? xai

culo fore duceret, patrem Homeri fluvium esse; in quo facile vides deridere voluisse Critiam eorum

Mum auxilium implorant.


[Ji-)j

'EcpiaXTOu
aTjS'

oiaaapTupoae'vou avTiiraXov eTri Ta; 'AO>iva<;, aXX'


Tr,Or,vat

^orfieiVj

avtaTavat TcdXiv

absurdam sedulitatem, qui uniuscujusquc magni hominis eliam memorabilem quendam patrem vellent. De Melcte fluvio Homeri patre v. Plu-

eav xeTaOai xai Tracprjat

tarcb.

Hom.

Vit. 2,

et

plura ap. Welcker. Cycl.

to (ppdvr,aa t^? 27rapTyi<;, Ktaojva

p. i53.

Kpt-

Tia? Tf,v TTfi iraTpioo? au^viaiv ev uffTe^pw Oe^jxevov tou

AaxeSattxovtoiv
e^eXOelv

(juij.cppovTO<;

avaTreiaavTa tov

S9][j!.ov

por,OouvTa (xeTa

TroXXwv OTrXtTwv. Cf.

lon.

yElian.

V. H.

X,

i3

AiTtocTai KpiTiat;

Ap/tXo,

Iragni. 7.

/ov, OTt xocxtaTa eauTOV eiTrev.


Critiae affert Plut.
1.

Ei yap
t<;

txri

cp7]aiv,

De
10
:

Cinione verbum
toT(;

1.

c.

IxeTvo; TOtauTviv od;av uTrsp lauTOu

tous ''EXXy]vaq

KpiTia^; Iv

'EXeyetot^; e\j-/eiav

^yivYXv, oux av l^ruOdix^Oa y;ai<;, out oti 'Evt7rou<;

uiog

:^v Tyj? SouXyi<;,

ouO' oti xaTaXt7rwv Hotpov Stoc Tre-

nXouTov
vixa;

(liv

Ixo7taoc5v, ixsyaXocppocruvyiv 62 Kt[xo)vo;,

6' 'AY(it).a

xou AaxSat(xov(ou.

viav xat (X7ropiav -^XOev ei<; 0ocaov, ouO' oti IXOwv toT<; IvTauOa lx_Opo<; lyevETO, ouoe ixfjV OTt 6aoiw<; tou<; cptXou<;

xai

Tou<;

t/Opolx; xaxwi; eXzyz.

Sequeatia ex libro Trepi TrotriTwv xat aoc&cov, qualcm etiam Antiphon scripsisse ferebatur,
esse videntur.

Hpo<; Si TOUTOt; (^
[xf]

0'

6<;)

ouT OTi

i aoi/_o<; 7]v, 7]Stav av,

Tcap'

auTOu

pctila

[xaOo'vTe<;,

oute OTt Xocyvo^; xai uSptaTf,<;, xat, t6 Tt


oTt Ty]v cxa^riSa (x^ceSaX^v.

TOUTwv aia/iaTOv,
10.
06;

Oux

(xya-

(xpa

:^v

cx7roXt7rwv,

eauTw, TOtouTOv xkioq xai TOtauTy]V eauTio cpv^ixyjv. TauTa oux lyw
6 'Ap/iXo/_o<; [xocpTu<;

MalliusTheodorusDeMetr.p. lyed.Heusingei.

'ApyiXo/^ov alTtwixat, cxXXot KptTta<;.

rum

[ATHENIENSIUM RESPUBLICA.
8.
Crilias dicil

posthabito, populo diversum persuasisse, multisque

cum armatis

ad

opeiii

tereudam

cxivisse.

n.
Criliam quoque sophistammeminipatrem nulhus meraorare, piaiter unius Ilomeri, et hoc

Theinistoclem Neochs filium, antequam renipiiblicam admlnistrare ca^plsset, irium solum lalentoruni

rem

ha;reditatem patcrnam
,

habuisse.

Postijuan vero

rel|)ullia; prd'fuis.set

et dein

exularet, ac bona ejus pubh-

quidem propterea, quod rem miram, nempe fluvium Homero patrem fuisse, memoria

rjirentnr, re|M!rlu8 cst amptius


l<s habere.

centum talenlorum
,

tradere voluit.

faculta-

Simihter etiam

|)ublitan accederet, nihil

Cleone antequam ad remrerum ejus familiarium fuisse


'le

12.
Critias reprehendil
sit

lilHTutn

pos! vero quinqua-iinta Uilentorum 9.

rem

reliquit.

locutus. "

Archilochum , quod ipse de se pessime Nisienim, inquit, ipse de se talem famam in


,

Gra'Cos exlulisset

nuiuiuam utique nos scivissemus neque

Kpliialle repuj^nante oblest;uUe<iue

ne

iis

succurrerent

eum

Enipfts servae liliura fuisse, neque, relicta Paro propter

Athenicnses, neciuc
jacre

urbem Athrnis amulam erigercnl, sed eam faslumque Sparlaniun calcar: sineront, Cimoimremento
utilitati

pauperlatem reruinciue pennriam, ia Thasura venisse, neque etiam(iuod,eoquuni venisset, hominuni islius lociinimiciis
exaserit, nciiue veioiiuod (lualiter

nrm

ail Critias, patria;

l.acwhemonio-

tam amicis quam

iniiiii-

fra(;ivji:nta.

71
a.r,6'ji()iy[xoi.
o><;

De Anacreonte

Crltiae

fragmentum poeticum

lia-

e<7Ti

xb

MyjSsv ayxy^

besap. Athenaeum XIII, p. 600,


i3.

F (fr.

7. ed. Bach.).

Ceterum num KpiTta? xai Ilivoapo?. haec ex prosariis scriptis Critiap fluxerint an ex poeTiOsaffiv,

oTrep

XiXowi dva-

Schol. Eurip. Ilippol. 263


cismale dixerit. Adliaec,
iiiquit,

'Evoi^Ttov STTxa aocpwv

ticis,

incertum.

iicque adulterum eumfuisse

talemque famam

sibi reiiquit.

Hoc nomine non ego

Arthi-

civisseuuis, nisiabipso didicissemus;


iicque lascivum

ueque libidinosum

lochum accuso, sed

Critias.

neque (quod

est etiam illorum

omnium
igitur

13.

lurpissimum) scutinn abjocisse eum.

Nequaquam

Unius ex septem sapientibus dictum


nimis

est illud

Ne

(piid

boims

sibi ipse testis exstitit

Archilochus ; qui tale dedecus

quod Chiloni tribuunt, ut Critias

et Pindarus.

LIBER SECUNDUS.
(

INDE A FINE BELLI PELOPONNESIACI USQUE AD TEMPORA ALEXANDRI MAGNI.

NOMINA AUCTORUM.
[

Ctesias Cnidius.

Themistogenes Syhacusanus.

dlonysodorus boeotus. Anaxis Bqeotus.


ZoiLus Amphipolita.
[

SOPH^NETUS StYMPHALIUS.
Cbatippus.
ARISTIPPUS CyBENvEUS. DlONYSIUS SENIOR TYBANNUS.
[Philistus.]
[

Ephorus Cumanus. ] Theopompus Chius. ]


Cephisodorus.

Hermias Methymn^us. Athanas Syeacusanus.


'

Demophilus. Theocritus Chius.


DlNO.

TlMONIUES LeUCADIUS. MENDiEUS. [ POLYCRITUS

Heraclides Cumanus. Aristagoras Milesius.

hesice

fragmenta exstant in voluniine (juod Herodoti historias continet ; de Phillsto , Ephoro et Theopompo, vide Fragm. Hist. Gr. vol. I; de Polycrito Mendceo diximus in Scriptoribus
Alexandri ad calcem Arriani
,

Rerum

p. 129.

THEMISTOGENES. SOPHiENETUS
CRATIPPUS.
THEMISTOGENKS SYRACUSANUS.
contra fratrem leinpora devenit, quibus Cyrus his utitur verbis : oxpeditionem parabat, 'p<;^[*^v
ouv

Familiarem

Xenophon

in

Hellenicis

III

1,2) ubi ad ea

Xenophontis, ejusque de Cyri commentarios partim in ordineni expeditionc redegisse partim vero consummatos vulgasse cenfuisse
set

Jacobsius (Opusc. VI, p.


1. 1.,

60),

uti

disco ex
ani~

Kupo; CTpaTSuuLa
eTTi

ts

duvsXeEs, xai tout'


-^j

Bernhardyo ad Suid.

eandem sententiam

dvegri
o>?

dTTsOave

xai rbv doeXcpbv, xat w? li.a.yji lyevsTO, xai w? X toutou dTrsffwOyitrav 01 EXXr,,

X.toy

plectente. Themistogenis opus a Xenoplionteo divcrsum fuisse , neque ultra Graecorum ad mare

V?eiriOdXaTTav,0eaiaTOYvei tw Supaxouciw

adventum (Xen. An. IV

extr.) pertinuisse censet

tem suam Cyri Anabasin tum nondum scripsisse et propterea ad alius opus lectorem ablegasse censeret. At Anabasin Xenophontis ante Hellenica esse editam hodie satis Uquet. Itaque hanc ipsam
>erbis laudatis indicari

Qux

ita

Schneiderusintellexit, ut

Xenophon-

Creuzerus in Hist. Kimst. p. 23o. Quid Dindorfiiis in praefat. ad Anab. p. VII et Kriiger. De vit. Xe

noph. p. i4 judicaverint
caream.

nescio,

quum

libris iis

tum per

SOPH^NETUS STYMPHALIUS.
Sophsenetus , tanquam auctor historiae de C^ri expedilione, quattuor locis laudatur apud Stepha-

tum

testatur Plutarchus
:

De

probabile est, glor. Athen. c. i, p.


^to';

se

/|23 ed. Didot.

vev laTopta, Ypd-^a?

Eevocpwv (xlv yap S eaTpaTTjYviae xat xaOwpOwcrs,


(sc. ecpr,)
Trspi
r\

eauTOU yiyH'

num
cum

xai

0[j.i(iTOY'vri
,

toutwv

(7uvTTd)(_0ai

Byzantium. Idem est, nisi egregie fallor, Sophaeneto Stymphalio, Cyri minoris hospile

Tbv 2upaxoucrtov

tva TriaTO^Tepoq

Sir,YOup.vo?

^auTOV

w; dXXov, Tpw
0'

TTjV

Twv XoYwv Sd^av


dXXoTptwv
xtX.

yapi^o'tj.evo<;.

Oi

dXXoi TcdvTe? tdTOpixol, KXeiTdSripi, AiuXXoi,


<I)uXapyo(;,
,

<I>i-

(Xenoph. Anab. I, i, 11), qui mille pedites adduxit gravis armaturse ad fratrem Arlaxerxis (Ib. I, 2, 9), inter duces redeuhtium Graecorum
natu maximus, plus semel
ille

Xd-/opo<;,

^zyovaaiv

pYwv,
Sevocpwv

a Xenophonte
19-

w(rTCp

opaaaTOiV

uTroxptTai,

Adde
xou(7io),

scliol. inedit.

cod. Paris. 2565

memoratus (11,5,37. IV, 4> 8,1).

V, 3, i.V,

7TeYpa']/ Tr,v

Kupou dvdSaatv
oixoiq

xdv erexpdT7i(7v

xaXeTaOai.

Hunc locum
sic

0(jii(7TOYevi Ilupaxai TidXiv S^vocpwvTO? Kiisterus enotavit ad Sui-

KTPOY ANABA2I2.

dam, qui

habet

0iji.t(7TOYvr,(;,

2upaxouaio<;

taToptxd;. Kupou dvdSaatv , r^xiq ev xoii; EevocpwvToq (pepeTaf xai dXXa Tiva Tcepi T^g eauTOU TraTpiSoi;.

Sleph. Byz : XapfjLdvSy), TTo^Xti; Trlpav tou Eu'.ppdTou. ^o'i>atvTO<; Iv Kupou dvaSdaf 'Etti ol BaSuXtovtai<; TtuXati;

Oiim post H^vocpwvTOi; legebatur *^EXXyivtxoi(; quod codicum auctorltate Kiisterus delevit. Ex allatis maximi momenti sunt Suidiana illa quibus 'Jhemistogcnem praeter Anabasin etiam
, ,

7rpavT0u EucppdTou

7roTai/.ou TrdXn;

wxtaxo

ovofjta

Cf. XapjxdvoTi.

Xenoph. An.

I, 5, 10. Pra^-

ter

jus urbis
5, p.

Xenophontem et Sophaenetum ahus nemo humentionem facit. V. INIannert. Geogr. \


241; Forbiger. Gcogr. II,
p.

alia

quaedam de patria sua composuisse Ijnde hoc certe coHigitur non fictitium

dicitur.
esse

637.

no-

mcn

Themislogenis. Quanquam aliunde dc hoc auclorc non constat. Celerum num quid et quidnam ci cum Xenophontis Anabasi commune
(ii.*rit,

Idem

<I)uaxo?,

7:dXt<;

AoxpiSo;;... Kapia?...
<l>uaxo<;,

Ma'spr,atv

x^Soviaq...
2ocpaivTO(;

"EaTi xat
v

7:oTa[Ab<;

xaOd

quaestio cst in

meras relrusa conjecturas.

Kupou dvaSdast.
:

De

Pliysco

amni As-

CYRI ANABASIS.

Ad nabylonias portas trans Eiiphialciu Cyri Anabasi fluvium urbs incolebatur Cbaruianda noinine.

Est etiam fluvius Pby.scus, ciijus ineniinit Sopba^netus


Cliarmuiida
,

111

lulis tiaiis i:ii[)luat(iii aila.

Sophacuotus

iii

Cvri Anabasi.

I
^yrije,
11

FRAGMEINTA.
qul
'25.
fr.
lii

75
t3c<;

Tigrim

influit,

cf.

Xenopl
cf.

Anab
ad An-

vou(;

xai Kdvo)va TrdXiv ea.6i6dJ^ovTa

'A6r,va(;

ei<;

4,

Dc l%sco Macedoniae
3.

not.

TrjV

ligenis

i in Scriptor. Rer. Alex. p. iS^.

OdXaTTaV xai KpdTiTTTro? dv/ipY]Tat. CraIgitur non solum prsetermissa aThucydide

Sevocpwv Kap5ou/oi , sOvo? Mriia<;, '1*:; KapSou/w; aYsi.^ Tou9) 'Avagaaewc; y' (c aaav otXEiv ava toc oprj xai Tro^sixixouf; sivai Tou? Ss
:

Idem

o)c;

etiam continuavit , tippus supplevit, sedopus ejus neque substitit in fine belli Peloponnesiaci , sed ulteriora etiam persecutus est ad ea usque tem-

ecp

xai paGiAswf; oux dxoueiv.

Kai

SocpaiveTOf;

ev

Kupou

maritimam pora, quibus Athenienses potestatem Cononis opera recuperarunt , et j)Ost tantas calamitates denuo rerum aliquatenus potiti sunt. Ejus
conversionis

avaSaaei

c67io\ Tcepi

auxcov.

momentum

in proeho positum,

quo

4.

ad Cnidum
tou IIovtou.
co?

classis

Lacedsemoniorum deleta

est (01.

Idem
ydipoi.

Tao/_oi,

eOvo<;

IvooTepoi

Kai

r\

96, 3;

a.

C. 394). Cratippus igitur historiis suis

ouTw. TouTOU? Tive? Taou? xaXoucriv ,


Trj

Xocpaive-

tWsv

'Ava6a(7si

cpr,(ji.

Cf.

Xenoplion Anab. IV,


17.

4, i8;'6, 5; 7, 2;

V, 5,

comprehendit illud septemdecim annorum spatium, quod Theopompus quoque in Hellenicis tractancium sibi sumpsit (V. Fragm. Hist. tom. I,
p.

LXVIII). Triv uTub 0rjpa(j(.vou(; t^<; cjXiYap/ia; xaTdXucjiv (01. 92, 2; a. C. 4ii) ipse Thucydides
,

CRATIPPUS.
me
Cratippus suppar fuisse dicitur Thucydidi , opusin scripsisse ea complectens quae Thucydides
toc

jam exposuerat lib. YIII, 89 sqq. Eadem aestate qua ohgarchia Athenis antiquata est, gesta sunt Eresum egit Thraquae ad Mytilenen ct contra
sylhis.

IB uiscommentariis oraiserat. KpocTiTrTroi; 6 Tuvaxaaaa*;


auTco xai
TrapaAeicpOe^vTa

auTOU cuvayayojv. Sic

Dionysius Hal.

^jratippo

16, p. 847. De eodem locus est Plutarchi De glor. Athen. c. i,

De Thuc.
:

paucis Thucydides absolverit uberius exposuisse videtur Cratip(VIII, 100), unus pus , fortasse ex Lesbo oriundus ; certe qui

Quae

quum

c.

^BSqS,

E, ubi hsec

*Av yocp

prgeter Nostrum mihi innotuit Cratippus , Mytilenseus est philosophus Pompeio carissimus (Plu-

aviXvjf;

Toug 7rpocTTOVTa<;,

tarch.
c.

^H|f e^ei(; tou; ypcxcpovTai;. "AveXe tyjv Ilepix^iou); TtoXi^^pav, xai Toc vau[j.a)(_a 7rpb<; Ttt>j <I>opiJ.io)vo<; Tpo^Tiata,

I,

Pomp. ^5, Brut. c. 28, Cicero fr. Tim. Ta 7rpt 'EXXr.crMVmn. V. H. VII, 21).

^Bci

Ta<; Trepi

HpcOia^; ^KXeo)vo<; TSTpaxoaioui;


nXoT:()vv7i(jov

KuOripa xat Me^yapa xat K(>pivOov dvpaNixiou, xai tviv AY]u.oaOvou(; IIuXov, xai tou<;
ai/^tjLaXoKou^;

'AXxtSidoou vavtuu,aTa, quje primo loco memorat Plutarchus , ad ea quae Thucydides narTTOVTOV

TTsptTrXe^ovTa, L>otwTOU(; ev Otvo^UTOt<;- xat 0ouxuoi5r,(; aoi SiaYe^ypa-

ToXatoav xai Mupo)vior,v vixwvTa


,

xai

45 sqq. referri vix possunt. Quare chronologicum rerum ordinem in enumerandis locis liistorise non observatum esse statui debet, idque
rat VIII,

"AveXe
;uiji.aTa
,

toc

Trepi '"EXXv^tjTrovTOv
Trpb^;

'AXxtSidoou vea,

xai

toc

AetjSov BpaauXXou

xal

tyjv

b 0r|pau.vou<; t^(; oXiyap/^ia^; xaTaXuatv, xal 0paxai tou<; u-ko <I>uXr,q Ig5o^ouXov xat (*) ,

confirmant quae Thucydidei operis capita in antecedentibus recensenlur. Alio autem Plutarchi loco docemur Cratippum vel ex iis , quae hbi'o sexto
(cap. 27 sqq.) Thucydides narraverat.
retractasse.

nonnuHa

'Ap/Tvov

IxovTa xaTa

t%

avtc7Taui.^-TrapTiaTOJV 7]Y[j.ovta<;

Iat.
)i

pro vulgato 'Apxctttcov reposiiit Kruger. HiDion. Hal. p. 102 , laudans Vit. dec. Orat. p. 835 , F, JLschm. C. Ctesipli. p. (52, 8 ed. Bekk. , Isocrat. C. Cal: {*) 'Apx'^ov
riogr.
lini. init.

EtenimPhitarchusVit. Orat. II, i,p.834 MeToc xai auT0<; TauTa atTtaOi<; ('AvSoxt8y]<;) da?e"tv,
:

(5)<;

Tou;

'Ep[Ji.a<; 7rsptxo'v|;a<;

xai t<;Ta
et

ttJ; Ar^aviTpo<;

daap-

3.

INicia?
iis lo-

apud Cythera

et

Megara

Corintlinm egregia faci-

Carduchi
litur.

Mediaj populus. Sopha;netus (luocpie do


4.

nora,
et

Pylum Dcmosthenis,

Cleonis captivos quadringentos,

Tohiiidam qui circum Peloponnesum uaviget, Myronideni qui BcEotos vincat apud (Enophyta jam deleveris Tliucy:

^^^K

Taochos nonnulli Taos appellant

uti

Sopha!nelus

in

didem.ToUeAlcibiadisconatusaudaces apud Hellcsiwntum,


Cyri
Thrasylli ad

Lesbum,

et eversaui

aTheramenepaucorumin

^^Knabasi.

repubhca potestatem, Tlirasybuhun et Archinum, ac septuai^inla istos qui a Phyla profecti contra principatum Spar-

CRATiPPUS.
lcr

tanoruminsurrexerunt, etCononem Athenienscs rursum

mare deducentem

sustuleris Cratippum.
1.

qui rcs gerant, nullus erit liistoriie scriptor. AuPericHs administrationeni rcipubUcaj, et de na^ aUs pra'lii victoria ad Rhiuni a Phormione erccluni Iropauu), luin
Si desint

Postmocio violatoc religionis postulatus quod et ipse dc eorum esset censu , qui statuas Mercurii truncassent et ar-

76
*

CRATIPPI
2.
{AUffTJipia

Twv

oii TO TrpoTepov axdXacTTOV ovTa , vi>xojaaaavTa , Opauciai ti twv ayaXjAaTo^v tou Osou, xTO)p 8v I;titouv oi xai eiaayf EXOevTa , ETrsiori oux rjgouXTiO-/) , IxSouvai , Sia6XYiOr,vai , xat Ttpb^; Tr,v xaTTiYopot , SouXov UTTorTOv YEveaOaf riv uet cti-riav
ty;?

Dionys. Halic.
Ti<;

DeThuc.

c.

iG
-?,

HoXXa xat dXXa

^EUTspa?

Ypa;|>^<;
ItzX

ou TToXuv /povov Tou


ffOat.

iiixsXiav (JToXou auveS-/] Y^^e'** xai

Trje; dxpa<; e^epYat^? laTopiac; aia<; TTU/r,xo'Ta xai {xv^Te 7rpo'aOeaiv oeydixeva (xr^T xai ouO Tr^v dcpaioeatv, r^ ^aOu{Ji,oj<; iTTtTeTpo/aatxeva

av eupoi

St' oXr,?

KoptvOiwv

eiffTTEa-lavTOJv

AeovTivou;
So-/iOiv

eXavtar/iv

e^jitpaatv

eyovTa

t^<; oeivo^r/jTOt; lxeivri<;, [id-

ts^

AiYEff-caiouc

avSpa;
,

i5ta,

{xsXXovtwv

XtaTa
Iv

0' ev

Tat?

S-r,{Jt.rjYopt'ai(;

xat ev

toii;

oiaXo'YOt? xat

^aOTOi?

Twv

'AOr.vaiojv
,

vuxTO)p tou? Trepi

t^

aYopotv 'Ep[xa<;

Tai;;

dXXat(;

priTOpeiatq.

^Hm

7rpovoou!J.vo<;
tix;

eotxev

TcepiX0'}av

o)?

KpoTtTrro;
iizi

cpricyi

[Tpo? aixapTtov p.ueTTt

CTTipia] xpiOei?

toutoi? aTrecpuYSv

tw

f/.rivua5iv

xal KpaTt^nroi; 6 dTeXrj T-/1V laTopiav xaTaXt^retv, auvaxfji.daa<; auTto xai Tot ^rapaXstcpOlvTa utt' auTOu
auvaYaYtJjv "^if^cf^Ev^
ltjL7roSt)jv

ou

Tou? dSixouvTaf;.

{jlo'vov
,

Touq 7rpd^aiv auTa<;


toi<;

in textum irQua h. 1. e Cratippo afferuntur Verba rcpserunt e scholio margini adscripto.


Tpo?

Y^Y^^^^^*^^ XYO)v
eivai.
Trj<;

dXXd xai

dxououatv

6/Xripd<;

Touto y^
t-^jV

"^oi

auvevTa auTOv Iv tok tTd^at friTop^iav, ^roXXwv S' ,


Sr,{JtriYoptwv^

sunt ex auapTtov [xuaTr,pia repetita


:

iis

quae

XsuTatoK;

iaTOpia<; cpriat {jLriSeixiav

Aviari]Tpo<; af/,. (xuaT>ipta. pracedunt parenthesin ista Praeterea ipsum schoHum mancum est ; nam AeovTivouc; xtX. sensum non KopivOitov eiaTrea-J^avToiv debeat esse sententia ex Plutarcho fundunt.
:

7roXXwv aev xaTa


Iv
TaT<;

'Itovtav

Yvo{Jivtov

'AO-/^vat<;,

oaa 5id

Xoyojv xai

iTrpdyOri.

Ei y^

Tot Triv TrptoTriv xat Tr^v 6Y5o'riv [iiSXov


Tt<;

Quae Alcib. liquet, qui inVita

dvTtTraps^eTa^oi
plaeox; oo^etev
Suvd{ji.w<;.

aXkr^loLK; , out t^<; auTrj^; dv TrpoaiU7rdp)(_tv

c.

18 habet ^'EXeyOri
twv
oio^vtov

[xev

d{ji.cpoTpag
{Jt.v

out

Trji;

auTrjt;

ouv, OTt KoptvOioi ia Tou? 2upaxoua(ou(; aTcoixou? ovTa<;,

'H

Yap, 6X1^^ 7rpdY{J^aTa xat

{jLixpd

w; imT/iaeox;
ffeo);;

ao[jLe'vri<;

7:pb<;

-r,

[/.ETaYvo')-

7rpi)(_ouaa, 7rXr,0uiTwv ^r,TOpeiwv,

^ Sl,

^rept

ttoX-

tou Tro/iaou, TauTa Spdtastav. Cf.

Schol.

ad

Xd? xai
a7Tavi!^i

{jt.YdXa<;

auvTa/O^Taa 7rpd^et^,

5r,tj'.-/iYoptxwv

Philochorus' fr. Aristoph. Thesmoph. 1094, sive iio. Hinc Westermannus in BtoYp. p. ^38, n. 1. Koscriptum fuisse censet hunc fere in modum
:

XoYwv.
:

De his Kriigerus 1. 1. p. 161 Dionysius postquam dixit Thucydidis historiae partem egregie
elaboratam esse, partem inprimisque conciones
et colloquia
tov

Sia ptvOio)v ei? 7r{X'|a'vT0)v [touc; SpdtaovTac


paxouaioui; 'EXXr^voiv uirb
Trepi poriOeia^;
a7rot'xou<; ovTa^;.

tou? 2uIv

outui ouv,

twv

SixeXta
,

omni

arte carere,
y^YP^'?^^-

twv 2upaxouaio3v xaxwc SiaTeOevTO^v


Se
7re[j.\)/avT0)v ]

7rpovoou[ji.vo<;...

hoc modo pergit H^*^ ^^^ ^^^^ legerit,


:

AeovTiviov t xa\ AiYS-

nihil aliutl significare posse putabit

quam hoc

OTaioiv dv5pa<; iSia, xtX.

Thucydidem oralionibus, quas non


set, secuntlas curas

satis

elaboras-

De

his disserendi

occasionem praebuisse Alci-

biadem post reditum a mutilatorum Hermarum ronjurationisque crimine sc purgaiurum (Xen.


llell. I,
/|, i3) suspicatur Rriigerus Praeterea Cratippus duobus laudatur locis , rum alter de causis est, cur imperfectum

non factum

esse,

rehctamque

adhibere constituisse, id tamen ejus historiam im-

perfectam, propterea, ut videtur, quod auctor,


priustjuam illud consiUum exsequeretur, diem su-

1.

1.

Thucydides reliquerit,
scriptor obierit.
ttana Cereris vulgassent

alter

quoopus de regione, ubi diem

premam obierit. Idtiue inprimis ad octavum librum referremus, in quo nonnisi qusedam quasi
semina orationum sparsa sunt putaremusque huic quoque scriptorem inserturum fuisse orationes si
, ,

nociu

(quod is homo alioqui intempetans conKissaliontHn alitiuantlo quantlam Mercurii freet (luum servum cum , qucm actorcs ad ^isset slatuan
|>er
:

2.

Multa
venire ,

pr.-eterea pt^r

totam Historiam Tbucydidis


cura elaborala sunl
, ,

licet in-

qmc

aut

summa

ut neque addi
afipit

luaestionem expos('<;bant , dedere noluisset, malo ex ea re audirct, ilaqut; secundo crimini occasionem exhiberet : quse posterior actio adversus oum suscepla cst parvo tcmpore

quidquam nequc

detrahi possit

aut tam negligenter

quasi cursu scripta , utne minimam quidcm speciem pra se fcrant eximiiie iUius in dicendo facultatis; idtiiie

ab ex|K;<lilionc ciassis in SiciUam ab Albenicnsibus misSfTe. FJcnim Corintbii in urb(!m induxcrant, [quihermas trunproplcr Syracusanos ipsorum cx^lonos; bi enim <|uum rebtpios Sicilia; Graut^s opprimerent, et propterea heontiui el S(';;estani auxilium contra (!os Atlieniensium
tarent,
iuiplorarent, Atbeni^mse;, vero

mum
Quod
fuit et

in

concionibus, in

colloquiis

aliiscpie

potissi-^ rbetoricis.H

reli(iuisse,

sentiens Tbucydidos imperfeclam videtur histoiiam ut tradit ctiajn Cratippus, qui a'(iualis ejus

'

ab eo omissa
rebus

collegit.

Dicit

enim orationes

illas

non

modo

ipsis esse
:

impedimento , verum etiam audito-

jam

opitulaturi

iis
,

essent

ribus molestas

tuu) Corintbii

rem

imfxjdiluri noclu M(!rcuri()s

qui apud

lorum obbjec

(^ranl collotati,

njutilavtaiuit, ut ait Cialippusi}

idque senlicntem Tbucydid^^ni nullas iii ultima bistoriu) parte oratioius adjunxisse, etsi niiilla iu loniaacmulta Ath(!nis cvenissent, (iu;e habitisscrmonibus
et orationibus tnuisacta (^sscnt. Qiiodsi (piis

in judiciiiiii (>rlraclu:i cst, absoliUiis

lamen,

(iiiod

primimi ciim

profciwus esl se crimiuis auctores indicalurum

octavo libro confcrat

cnni

inteliccturum non ejusdem

FRAGMENTA.
vita ei suppetlisset. Ac lalia rctulissc Cratippuni cquideui libeuter credercm. Atliaue, rpiain vcrba coflagitare \ideutur, iuterprctatioucm rejicerc oratioues Thucydidis, ^iint quse subjiciuutur Oatippo judice, lectoribus molestas esse, ipsum:

77
3.

MarceUin.

Vit.

Thuc. 46

Oi \xh ouv auTov


piato)

txsi Xeyouaiv aTroOavEiv evOa xai 5iTpi6e cpuva^; wv... IXOovTa AiSufxoc; S' v lAO'/ivai(; aTrb Trjc;
cpuy^f;

quehistoricum, eodem Cratippo auctore, id perspexisse ideoque in postremo libro miUas exliibuisse
orationes. Itaque verba
sibi
:

OavocTW* TOUTO
'AOr,vaiou<;

S&

(py)(7i

ZoiTTupov IffTopstv
toi(; 'pu-j-adt

Tou<;

vap
Toiv

xaOoSov SSwxvai

^XI^v

tov

7rpovoou[jLvo(;

etc.

hoc

volunt, auctorem conciones et colloquia ceterorum quoque bbrorum del.ere vohiissc, quo scihcct opus suum absolveret. Sed quis lianc senlcntiam his verbis efferat? Confusiouem hic mihi
videre videor, qiiae vel sola quse rhetor tradit suspccta faciat. Nec vereor ne quis sibi persuadere suis patiatur, rcvera Thucydidem de orationibus
(lelendis cogitasse, quum veteres, quoad quidem libertate fruebantur, has ab liistoriis abesse vix
tulissent. Ac si quis nimia, quam plerique de Dionysio habent, opinione ductus, hunc non falsum esse contendat, sed in Cratippo quae refert legisse,

IlstataTpaTiSwv (XETa Tr,v ^TTav Tr,v Iv SixeXta -/(xovTa ouv auTOv aTToOav^Tv Sta, xai T^O^vai Iv toTc; KtuwViot(; [jt.v7^[jiaatv.
vo[i.i(!^o'vTtov

Kai xaTaytvojax^iv
Ixto^; [xev
r\

ur^Otav

cpy)

twv
yric;

auTOv

T^t^XeuTrixevai,
^cnp

Itti

TT^(;

'ATTtx^(; TeOacpOat*
(j.vr^ij.aatv
,

oux av

ItIOy] Iv toi(;

7raTpwot<;

y\

xXeSSyjv leQeiq oux av eTuyev


"^j

OUTE
{Jtevr]

aTViXrj(;

oute

l7rtYpcx[jt.[i.aT0(;,

tw Tacpw
toq

Tou

auyypacpeoi^;

[/.r,vu;i

TOuvo[jt.a'

TrpoaxeiliXXa o-^Xov
<l)tXo'yopo(;

"Xiyci

OTt xcxOooo(; ISc)Orj toii; cpeuYouaiv, xai Iv toT(;


Ar]tJt.iqTpto<;

xai

ZwTTupov
auTo'v.

XrjpeTv
,

vO!Ji.i^oj

"Ap/ouatv. 'I^yw oi XeYOVta toutov Iv Bpaxr)


votj.i^r]

TTTXUTr,xvai

xotv

aXr,0Uiv

KpcxTtTTTro^;

Cratippum ego vera prodidisse negare audeam. Sed qui quae de Dionysio dicta sunt (p. i5S sqq.) auimadvertit, eum hujus errorem subesse mecum
existimaturum arbitror.

MTa Tr]v -^TTav Tr]V Iv 2tXXia] Alcibiadi etaliis nonnullis exulibus reditus permissus est 01. 92, i ;
a.

C. liii (Thucyd. VIII, 97).


nihil pertinet.
cxijLvr,aTia

Sed hoc ad Thures trahatur,

Cf.

Idem

in Untersu,

cydidem
intelligi

Ut ad verum

chungen uebcr d. Leh. d. Thuc.yd. p. 67 77 sqq.) Sane quidem ineptam esse Cratippi sententiam lubentissime largior;

debet
atque

tamum
alia

quam quomodo ab

auctore

conces.sa.

Thucydidis cocevo profectam esse Dionysius pro sua in' his rebus levitate dicere potuerit, non miror; verum sensus loci appositi hic esse mihi videtur Quod in prima Ilistoriae parte tractationis genus Thucydides adhibuerat, id in octavo hbro
:

rus

pacem Neque tamen puto rem notissimam cum obscuriore confusam esse imo statuit Zopymorte impeditum Thucydidem opus suum
:

post cladem ad JEgos pocum Lacedaemoniis factam

non
3ii

a.

absolvisse; lioc vero quum usque ad annum C. deductum, Thucydides autem in reditu
sit,

occisus

redeundi facultatem

ei

datam

esse de-

prorsus reliquit quum quidem orationes et rerum expositioni impedimento et molestas lectoribus esse existimaret. Jam vero
, ,

et certo

consilio

creto anni 412.


legg. p. 3i, et

opusexstititmultiforme etinconcinnum. Quodsentiens auctor (tov Trpovooufj.Evog xtX.


)

p.

voluntPoppo ProAmbros. F. Didot. (Thucyd. tom. I, CXXXVI) probante Krugero (Leb. d. Thucyd.
'Ev 0pcx'xr]] Iv 'ATTtxrj reponi
,

ob id ipsum ime.

p. 56); Goellerus alius auctoris


esse statuit;

nomen

in Zo')7rupo^

perfectam historiam reliquisse,


produxisse videtur.

Thucydide opcri suo inuTiorluo Cratippus non magis cogitaverit quam ipse Dionysius, qui crimini eivertit quod non ad
finem usque belli Peloponnesiaci historiam deduxerit.

De

i.

non

ulterius

corruptum quod jure respuit Poppo in Addendis. Grauert. leg. censet ou Xe'YovTa. Lo-

cum quendam
tum

Atticae (v. c. Iv 0opixw ) memoraesse suspicetur alius. Sed de his nelitigemus;

ex proposito

quae sententia esse debeat, nisi plura fortasse exciderunt, in propatulo est.

ulrumque instituti et consilii esse neque eandem utrique vim inesse. Alterenim, quum paucas admodum nec magni
momeiiti res eontineat, orationibus abundat, in altero multis magnisque rehus reforto , magna est concionum in(requentia.
3.

versum violenta morte snblatum


scpultum
;

et in

Cimoniis monument'S

quin etiam

ait

iliorum simplicitatem a Zopyro

Thucydidem peregre quidem abiisse, Atlienfs vero sepultum fuisse putent tum enim in paterno moniimento aut non fuisset positus , aut clam posilus nec coderideri, qui
:

lumnam Verum
tem

Thucydidem obiisse dicunt, ubi etiam vitam exul degebat... At Didymus eum ab exilio reversum morte \iolenta Athenis obiissc tradit; hoc autem a Zopyro menioria; proditum dicit. Alhenienses enim post dadem in Sicilia acceptam omnibus exulibus exceptis Pisistratidis iii patiiaiu redeundi potestatem permisisse; hunc autem reNonnulli
ibi
,

columna

inscriplionem : at enim sepulcro imposito nomen .scriptoris indicat. illud constat, exulibus in patriam redeundi iwtesta-

adeptus esset, neque

ipsiiis

fuisse

factam

ut et Pbilocborus lestatur et Demetrius Atbeniensibus. Ego vero


in Tlu-acia

Pbalereus in libro

De arcbontibus
qui

Zopyrum nugari puto,


obiissedicat
:

licet

Tbucydidem [non] Cratippuseum vere locutum

ccnseat.

7d

CRATfPPUS.
annoinim undecimhistorlam totidem
libris descrl-

Kav aXr,6UEiv vo|xi^r) KpaTiTTTro^; auTOv] Zopyiiim Cratippo Thucydklis aequali antiquiorem non
novimus; immo hominem
serioris aetatis liistori-

pserat plenissime. Ac scimus secundum nonnuJlos Hellenlcis Theopompi nonnisl undecim libros tribui.

cum
rat,

vcl

grammaticum

csse,
iis

Demelrio Plialereo
igitur Dionysius

et

Ita

sl

statulmus, et recte se liabcnt verba

Philochoro juniorem, ex
quisque
intelligit.

qnae Marcellinus nar-

Dionysli 6

Ta

tt.

Aut

de

quomodo

fieri

0. auvayaywv, et facile intelllgitur, potuerit ut ea, quorum prima tan-

aetate

Cratippi erravit,

Hoc volunt
quid
ducit,
:

plurimi

fuisse in

aut MarcelHnus ineptit. Didymo dicunt tale


testem ad-

tum pars Cratippi, altera vero Theopompi erat, omnla sub unlus Cratlppi nomine a Plutarcho minus attento afferrentur
(*).

quanquam Cratippuni ZopjTUS vel quanquam eadem retulit

Cratippus,

Meierus (De Andocid. Or. c. Alcib. 6, i3,p. 62.) pro KpaTiTTTro; scribi vult "EpfxiTrTro?. Ego memor eonim , quae supra de Cratippi ingenio vidimus, ne
Dionjsius de temporibus Cratippi turpiter lapsus

Peloponn. historiae Cratippus junxerit equentium res temporum divlnare fortasse licet ex Dionyslo. Is enim (in Ep. ad. Pomp. cap.
,

Cur vero

belli

3, 4 sqq.

Thucydidem
,

ait

ingratum tractasse ai-

maximopere vereor. Offenditporro quod MarcelHnus quanquam ex auctpribus hausit, quibus notus crat Cratippus, tamen ejus non meminit insit

patriaeque glorlae male consululsse nihll narrantem nlsi ih. oixTpa xal Ssiva TraGT]. KpeTTTov 5' r]v , pergit, Ste^eXOovTa Ta TiavTa TsXeuTTiV

gumentum

TTOiv^ffaaOai

ir^c,

i(7Topia<; ty]v

Oau^AaatonaTrjV xai

jj.a-

Thucydideas historias continuaverint. Neque Dionysius Cratippum Ta TrapaXeicpOevTa 0ouXUO180U ffuvaYaYeiv dixisset, si ab eo historiam uster eos, qui

XiaTa

T0i(;

axououcn

X/apiarfjt.Vifiv.

Atque talemfinem
fuisset Tyjv

ipse Dionysius

Thucydidi propositurus
<l>uXy]<;,

xaOooov Twv cpuYaScov twv aTTO


ap^ajjLcVV] Tr,v

a^'

wv

vj

Tzokic,

que ad proeHum Cnidium deductam esse novisset. Quid igitur faciendum loco Plutarchi? Cratippo
auctori tribuisse videtur quae erant Cratippi editoris et

eXeuOeptav

lxo{/.i<yaTO.

Slmiliter Cra-

tlppus judicaverit, terminum narrationls ponens Cononls victorias , novae Atheniensibus et insperatae

commentatoris. Nimirum itarem sese habere


:

auctores potentlae.
Suidas. SaStvOi;
7rt GO^j^^axr^c, , Yeyovo); 'Aoptavou KaiGouxuoiSyiv xal 'AxouaiXaov xat (xXXov; Mirationem facit obsoleti scriptoris (Acu-

suspicor

Edidit Cratippus opus liistoricum

Thucydidis historias una

cum

Hellenicis

quod Theo(*)

tamen, ut postrema Thucydidei operis retractaret simulque e suopenu adderet quae deinceps gesta sunt, usque ad finem belli Peloponnesiaci. Nam hsec Theopompus per-

pompi complectebatur

ita

(japo;* Ypai!;v
u7ro(xvyi[j.aTa.

...

el;

memoria, quanquam nemopaullo prudentior Imitetur Sturzium, qui de Argivo mythographo cogitaverit. Haec Bernhardy. Num legendum xal KptxrtTCTiov ?
silai)
I

breviter

uno

libro absolverat; contra

sequentium

ARISTIPPUS CYPiEN.EUS.
Diogenes L. II, 83, Aristippi [*) Socratici scripta Tou Bl Kup7)vaixoii cpiXoao'cpou cpepsTat ^i:

scrif)torum rccensu

non

affert, nisi
1.

forte dixeris
1.

i-ecensens
<5Xia,

idem

esse, cujus titulos

Diogenes

ponit hos

Tpia

jjLsv

iffTopia^;

TtovxaTa \iC6r\v,

aTie-

oti xexr/jTai oTvov llpcx; Tolx; e7tiTitJiwvTa<;


iTatpac;. Ilpb^; toui; eiriTiawvTaf;

TrdXaibv xai
O']^)-

0TaX(ji.va

De his aliunde (Siciliao tyranno ). Aliud philosoplii opus, quod etsi noh potestliistoricum dici multa tamen ex historia reAtovuaiw
iion constat.
,

oti itoXuTeAto?

vi

j)etita

continuit, inscriptum erat

llspi xr^q TraAata;;


(**)
,

(V. Voss. Hist. Gr. p. 54). Utut est, recte LuzaciusLectt. Att. p. io8 Ab ejusmodi viro, qualem Aristippum modo dicebamus, qui moribus erat
:

Tpu'x^<;.

Id saepius laudat Diogenes

verum

in

facihs, comis,

humanus, quanquam

in vita desulto-

Alius Aristippus Ctt ceinus suo loco.


(*)

Arcadicorum auctor, de quo di:

rius, sibique ac suis praeceptis minime constans , a tali, inquam, viro proficisci neutiquam potue-

(**)

Diogeu. L.
llept
y)

90 de Periandro
Tpu^yj; Ttspl

*rjat Ss 'ApiaTiTTTto?

runtcommentarii
in

Ilepi TraXaiai;

Tpu'.p7^<;,

probrorum

TTpwTW

TcaXata?

auTou Taoe,

wi;

apa

summos

sapientiae magistros

vivendiquc praece-

epacxOeicra
oi;

[iri^zrip

riScTO. l^avspoO 6e yvo(Xvou


Tci

dXYeiv

tt)

avtou KpdTEia, cruvyjv a-jTw XdOpa' xat Papu? Ttdcrtv eyEv^TO otd t6 ^cipa. Multis ha.'C exponit Parthcnius. Erot.
,

ptores pleni; quos libros tanquam Aristippi plus semel in testimonium Diogenes quidem vocat Laertius,

V,

'AptcTtTtTto; 6' Iv

tw TtpwTw

Ilept TtaX. Tpu^rj;

yjdiv epaaOvivat tov 'AptaTOTeXyiv TtaXXaittSo; tou 'EppiEtou. Idem II, 23, de Socrate : Ou (sc. 'AXxt6idSou) xai paa6^it

^r.rrtv

autov

sub tanti tamen viri nomine suppositos e.sse censet Bruckerus (Hist. Phil. I, p. Sgi) ab hominibus impudentibus , qui suos ipsi mores iUius auctoritate tegere vellent
:

'AptcrTtTtTto.-;

ev

kldem Idem
q;.

Eadem Athenaeus

Xill

TeTdpTtp Hspi p. 566, D.

TtaAata;

\\ij-

cui

equidem plane assen-

Tto; v
Jtpo;

II, 48, dc Xeno{)honte : Kat auTov <pyiatv 'AptaTtTtTTdptq) Ilepi TtaXatd? Tpuqjv^i; EpaaOiivat KXeivtou' ov xal TauTa EiTteivNuv ydp iyoi KXEtviavv^-^tov |j.v Oeoi-

tior, etiamsi Baylius (Lex. v. ^m/ote) ceterique fidem istorum libellorum sine ulla fraudis su.s])i-

jitat

TdXXa itdvTa ev dvOpwTtoit; xaXd. Tu:pX6<; Se t<ov dXXwv idvTiov S$at[i,yiv dv r\ KXeiviou v6; ovto; yevEaOat. 'AxOoaat
y)

cione fuerint secuti. Praeterquam enim

quod ca-

Is

xai vuvtTi xai uTtvw

OTt exivov
,
:

'

oux opw

!Q[Xpa 5h

xai

lumniae in philosophos aharum sectarum principes aUenae videantur fuisse ab iUius persona, qui,

JXi(|> TrjV (i.Yt(TTr,v

ydptv oiSa

Idem
lepi

III, 29,

de Hatone
cpyirriv
,

OTt [lot KXtvtav dvacpatvouat. 'AptcxTiTtTto; 6' ev tco TSTdpTc.)

ab

dyeXac^TO)

sus,

TtaXatd; T^uvfi^

rTpoXoYctv cruvaaxou[j.vou
:poipyi(X'vou.

auTOv 'Ao-Tepo; [Xtpaxiou tivoi; , dpacrOi^vaf dXXd xai Atcovo<; tou


:

Aristoxeno similibusque vakle diverdelectationem amabat et gaudia, jocosque

excipiebat jocis,

non

Idcm IV,
[oX|j.tt)v
ti

19,

de Polcmone Atheniense

'Qc, Ecoxet Sy),

super temporum certissimum, non patitur ut turpia de moribus


AristoteUs prodere, aut Polemonem ftedo amore a severissimo Xenocrate dilectum , Socratis auditor
scribere potuerit diu ante demortuus, quam florerent in schoUi Aristoteles et Xenocrates.
_,

ratio

maledictis et injuriis; ipsa intaU in causa argumentum ,

xaTd TtdvTa s^yiXwxEt tov EevoxpdTyjv xai epacrOyjcpyjaiv 'Apicj-TtKTto; v TETdpTCi) liepi uaXaid; Tpu^vji;. Idem V, 39, de Aristotele Ou (0O9pdc>Tou ) xai tou uleo;
auTou
:

Nixo[xdj(ou ^rjcriv EptoTix^o; o*aTOrjvai , xaiTtf p ovTa otodcrxaXov , 'Apt<TTt7t7to; v TETCxpTCi) IlEpi TtaXatd; Tpu'fvi;.

^^

DIOINYSIUS.

HERMIAS. ATHANAS.

TIMONIDES.
DIONYSIUS TYRANNUS.
Suidas
:

Aiovuffio; (senior),

^ixsXia? Tupavvof;,

xat xtoawSiai; xai taxopixa (xai EYpa^j/e TpsYwSia; xai Ixepa cod! Bruxell. ). De tyranno jxiff6o:popixi historico aliunde non constat. Vereor ne error subrecte hsec Siculus sit.

dum curavit (Olymp. 94,1, a. C. 404). Diodor. XIV, 10,3. Haec igitur quoniamlibro terlio narravit Hermeas nihil nisi Dionysii historiam tractasse videtur. Quam tamen ad finem non perduxit; nam regnavit tyrannus inde ab anno 406 ad an. 367.
,

(modo Dionysius quidam nomina se habeant) historiunculam quandam ex


IixeXixoTc Aristidis Milesii (fr.
c. i. ap. Plutarch. Par. min.

ReUquam partem alius absolverit, sicuti Dionysii junioris historiam a Philisto inchoatam continuavit
Athanas. Hinc factum est, puto, ut
alii

20)

petiisse

dicitur

decem,

alii

duodecim operis

libros esse dicerent.

HERMIAS METHYMN^US.
Diodorus XV, 87,
chontis,
(ptov

HEPI TOY rPYNElOT ADOAAaNOZ.

3,

ad annum Charisandri ar:

Olymp. loi, i, a. C. 876 Twv Ss CTuyypaToiv ^SixeXi'EpiJLSiac 6 MtjOu [xvaio; Tviv


et<;

E LIBRO SECUNDO.
AthenajusIV, p. 1495
Mt; cpyjatv 'Ep|J.ta(; ev Toi
'A7ro'XX(>)vo(;
,

xoiv (TuvTa;iv
'J/a;

toutov tov IvtauTOv xaT<7Tpo(p


,

ypa-

Ss^xa , (o? Ss xiveq Siatpouai ^mozxoc. ForHermias noster cognatus erat Hermiae Atarnensium principis, Platonis discipuli, Aristotelis-

^SiQoix;

ev

O Hapa Ss NauxpaTiTaic, osuTspw twv nept tou Fpuveiou tw TcpuTavetco SeiTrvouai YsveOXioi^; *E:

tasse

CTiai; irpuTaviTtoo^;

xai AiovuaioK;, sti Se t^ tou xio-

{xaiou 'Atto^XXwvoi; TravYjYupei, elGi6vzE(; TravTet; ev (ttoXai(; Xeuxa*??,

que, uti constat, familiaris.

S?

(Ji.e}(pi

xai vuv xaXouat TtpuTavtxa?


el<;

laO^Taq.

Kai

xaTaxXtGevTe^; eTraviffTavTat

yovoLxoc.

2IKEAIKA.
E LIBRO TERTIO.
AthenaeusX, p. 438,
Tov KopivOtov,
,

Tou lepoxT^puxo; Ta<; TraTpiou; eujfoci; xaTaXeYOVTOc; ffu(TTrevSovTec;. MeToc Ss TauTa xaTaxXtGevTe^; Xa|i.S(xvouaiv
sxaffTO^ oivou xoTuXa? Suo
,

TrXyjv

twv

lepetov tou t IIu-

Otou 'AtoXXcovoc; xai tou Atovucjou- toutwv


St7rXou<; 6 oTvo? {jteTa

^ap IxaTepw
oiSoTat.
et; TrXa-

*Ep(Aeia? 8' 5 MYiOufxvaTo?


cprj(Ji

xat tcov aXXo)v

[Jt.eptSo)v

v TpiTT, 2txeXtX(ov (piXo7r()Tr,v

Y2VS(jGai NixoTsXr)

"ETretTa

Ixcxittco

TrapaTtOsTat (xpTO? xaOapbc,

dux fuit Syracusanorum quem Aristus dominatum Dionysii senioris confirroandi causa Syracusas a Lacedaemoniismissus, una cumaHis quibusdam tyranni adversariis interficienNicoteles Corinthius
,

eTrtxeiTai Sv xpicxpTO<; eTepo^, xai xpeai; uetov xai Xexcicptov TTTtcrcx-' vyji; Y) Xayavou tou xaToc xaipbv Yivofxevou, tdd Te Suc xai Tupou Tpo'.paXi<; cyuxcx Te ^rjpa xai irXaxoui; xai ffTgT0(; 7rTcoty](jLVO!;, cp' 10

SavtTiriv xaXoucjt,

^avoc;.

Kai

8<;

ave^o) ti touto)v

tepo7rotb<; 7rapaffxeu(Xffy)

<h(lis

SICULA.
E LIBRO TERTIO.
Ilerinias

lant.

induti stolis, quas etiamnum prytanicas vestes appelEt postquam aceubuerunt, surgentes rnrsus in genua
,

procumbunt una cum sacro praecone libantes patrias preces praeeunte. Dein postquam iterum accubuerunt, accipiunt
quisque vini cotulas duas , exceptis Pythii Apollinis et Bacchi sacerdotibus
,

Methymnaeus Siculorum
iK)tiitorein fuisse dicit.

libro tertio Nicotelem

Corinthium

quorum utriqueduplex

vini pariter atque

ceterorum portio datur.


est,

Tum

unicuique panis adponitur

2.

DE APOLLINE GRYNEO.
E LIBRO SECUNDO.
Apud
Grynw)
Naucratitas
,

purus, in latitudincm formalus, cui alius impositus panis. quem furnaceum vocant, etcarosuilla et patella pti
sanaj aut oleris
casei recentis

quod

fert

frustum ficique

anni tempestas, et ova duo et sicca? et placenta et corona.


parat, is a maqui in prytaneo ve-

ut scribit Hjjrmias iibro secundo

De

Quicunque
scuntur,
inferre
:

sacriticator pra'ter ista aliquid

A|K)lline, <(i'nant in TrytantM) natiilitiis Vtsta; prytunidis ct fcHtis Ha<-(-hanalil)us iteni(|U(> in pngani ( vel coineftsatoriH) A|)ollinis solennitate; ingreilientos onnios

gistratibus mulctatur.

Qnin nec

aliis,

ean-

qaidquam cibi forinsecus pr{cter ista (eo die) hcet sed haec sola consumunt, et reliquias famulis im-

HERMI^ METHYMN^l ET ATHANTE SYUACUSAM FRAGMENTA.


&7rb Ttov xi[io(t/oiy 2[r)ui.iotJTai.
TOU(j(.evot(;

81
-^

'AXXa

jjt.riv

ouos

toT(; ai-

xt(;

ev 2ixuOt'(X,

'^(;

01

TroXlTai

XaXxiTat. "K^tti xat

ev TrpuTavsiw eqw6ev TrpoasKT^^spsiv ti fipwcrt

{xov e^ecTTt, [xo'va


Tro'i>Leva

SsTauTa xaTavaXicxouat,

toc

uTroXeirjijLe-

j^wpa XaXxiTt(;, W(; 'EpiJteia^; ev nepf/iYVjdei. hic sit noster Hermias nescio. Fortasse Hc-

Num

toT? otxcTai(;'(i.eTaSiSo'vTg(;. Touq 8' aXXai(;

cataeus esse debet.

pat(; 7racrat(;

tou eviauTOu e^edTi twv

(7tT0U[Ji.svwv

tw
xat

^ouXojjievw (xveXOo'vTi

eU t6 TrpuTavetov
Xay(_avov ti
ri

SetTrvetv, otxo9ev

TrapaaxeuacavTa auTW
Tapij^o?,
Yi

twv

d(77rpio3v

* Se ^^otpeiou jipayuTaTOv, xai TOUTOJV [jt.eTaXa[jL(xvwv xotuXtqv oivou. ruvaixi o& oux
i/^Ouv, xpeo)(;

ATHANAS SYRACUSANUS.
tis,

t6 TrpuTaveTov r, (jt.o'vr, ttj auXriTpiSt. Oux eicjcoepeTai 81 ouS' oi[t.\<; bIc; t6 TrpuTavetov. 'Eav Se Tt(; NauxpaTiTwv yafAOU^; luTta , w;; ev tw Yapt-ixw vo'|jt.w
e^effTiv eiatevai
etc;

Diodorus XV, 94, Olymp. 104, 3.


'AO^xvai; 5

4
a.

adannura Molonis archonChr. 362

<:peo)v

: Twv Si (juyypa2upaxo(Tio? twv irepl Atwva 7rpa;eo)v

evTeuOev ap^atjLevo<; eypa-j^e

fJiev

pt^Xou^; TpiaxatSexa,
eTCT^t

YeYpaTTTai, a7reipr,Tat wot xai

{jLeXiTryixTa

SiooaOat.

7rpoaave'Xa6e 8e tov aypacpov y^po'vov Itwv

aTrb ty;^
Tot?

Gryneum quurn situm


probabilesane

e regione Lesbi insulae, estHerraeam Athensei nostrum esse


sit

OtXiaTOu cuvTot^eoj; ev
7rp(x^ei(;

[JLia

ptSXw, xai oteXOwv

ev

xecpaXatot?

0"uve)rrj Tyjv t(TTopiav e7rot'r,(j6v.

Methymnaeum.

Ita etiam Miillerus Do/-.

I,p. 227.

Quae de Naucratitarum festis Hermeas intexuit, tam accuratam rerum cognitionem produnt, ut ipsum
Naucrati per aliquantum temporis degisse statuerim (*). De oraculo ApolHnis Grynei v. Pausan. I,
21 ; Philostrat. Vit. Apoll. IV, 14 ; Parthenius ap. Steph. Byz. rpuvot; Strabo XIII, p. 622 ; Servius ad
Virgil.Ecl. VI,72ex Euphorione (p. lO^Meinek.). Cf. Ste-Croix Des anc. gouv.fed. p. i56, cujus
etsi mera nitentem conjectura probaruntClavier. Hist. gr. II, p. 68., Raoul-Rochette /iVrt^/.III, p. 44) Miiller. Dor. I,p. 262, Sclilosser. fVeltgesch. I, p. 3i2 ; addubitat C. Hermann. An-

Commentariorum, quos Philistusscripserat, pars prima rcs Siculas enarravit usque ad captam Agrigentum; altera vero dedicata est historiae Dionysii senioris; tertiam partem, qua Dionysii junioris res expositurus erat, quominus absolveret, morte impeditus est; nam duos tantum libros ad finem perduxerat qui tyranni annos complectebantur prio,

sententiam

363. io4, 2 a. C. 367 quinque ( 01. io3, i V. Clinton ad an. 367. Diodor. XV, 89 Ta Trepi Atovuatov Tov vewTepov woe [01. io4, 2] xaTe'<rTpoHinc usque ad Dionysium a Dione tyrannide (^ev.j.
res
; :

tiq.

Gr. 76, 12.


(3.)

ejectum reliqui sunt anni septem (01. io4, 2 356 ). Athanas igitursive, 106, I a. C. 363 ut Plutarchus et Athenaeus, Athanis quum histo riam inde a Dionis demum temporibus (356) tra;

nEPlHlHSIS.
Steph. Byz. v. XaXxt;
(*)
:

...

"EfTTi xai

Tro^Xt;

XaX-

dere constituisset tamen etiam res gestas annorum 356 (tov (XYpa'.pov septem, qui labunturab an. 363
,

ypo'vov),
cuiiis

Div(?rsustamen,ut puto, abHermiaest'Ep[ji.atoc (?), twv Alyu7tTia>v laudat librum primum flepl

uno libro breviter exposuit, eo nimirum consilio, ut suum ipsius opus cum Philisti scriptis

Phit.

De

Is.

ibid. c. 42.

37, Hermeas Bermupolita qui versibus iambi-

et Os. c.

tle

nomine

Osiridis

conf.

idem

conjunctum continuam historiae Siculae praeberet enarrationem (*). Commentarios Athanas deduxisse
(*)

cis TQc Ko.-zpiaxric. 'EpfjLouTioXeioi; scripsit, citatur Photio in Bibl. cod. 279. Idem, opinor, priore. Hcrmcas

cum

otou AaxuSou; toO H. CuriensiSy cujus iambos, quibus Stoici <filo(j6(fo\i) H. Car, Anirridentur, tat Athen.ifius XHI , p. 563 D. tlochi iM. minister ap. Polyb. V, 4 1, 1 saepius. Hermcas, Hergeometra, ap. Plut. Moral. p. 899 et 901 ed. Didot. v. Ua.\t.TZ(>emo(;. mias rhetor AtexandrimiSf ap. Suidam Hermias medicus, apud Galen. (V. Fabric. B. Gr. XIH,
,

Phcenix philosophiis Samius, Hermodori f.

ap.

Agathiam
,

p.

69

Erravit Heynius
:

De

fontib. Diodor. p.

LXXXVI

ed.

Hermeas

ap. Athen. p. G06,

('Epixsia;

'EpfJLoStopou

SdtjjLto;

t6 "yevo;

epacyOT^vai xrjva

1.

p. 180,ed.pr.)

Hermiastacticus, ap. yEhan. Tact. De

Exceperat PhiUstum Athanas, res Dionis libris XIH persecutus inde ab Olymp. 104 , 3. Debuit itaque istud descendere usque ad Olymp. 106, .3, ut adeo res annorum fere novem (36?.--354) comprehenderet idem praemiserat uno Hbro historiam a Pliilisto intactam relietara septem annorum. Sic Diodor. XV , 94 , ut adeo hic in computum non retulerit libros illos duos de Dionysii junioris rebus; setl tantum majus illud opus historicum Philisti, quod Dionysii senioris morte exierat, 01. 103, 1. a. C. 368, a quo annus septimus 01. 104, 3. a. C.
Bip.
>< :

Hermiis philosophis secundi et quinli saiculi p. Cbri. satis constat. His adde qui laudantur in St. Thes. V. 'EpfJLsa;,
'EpfjLEiac.

362.

Eadem
,

rum

profecto foret

operis

De situ Syrac. p. 16. MiDiodorum nullam rationem habuisse quod paullo ante expresse memoraverat. Nos quorepetit Goeller.

p3rtiuntur. Reliquis vero

omnibus anni diebus unicuique


licet
,

que matula

eorum qui

in

prytaneo aluntur,

quum

adscendit

in prytaneum infertur. Si quis ver.o Naucratitarum nuptiale convivium celebrat, vetitum est ova

domo

aliquid sibi

paratum

afferre, sive olusalfquod sive

et mellitas placentas apponi. 3.

leguminis nonnihii , aut salsamentum aut piscem , suillse vero carnis parum admodum, et cotylam vini. Mulieri

autem non

licet

prytaneum
IIIST.

intrare, nisi soli tibicini.


ir

Ne-

Chalcitis regio

mrmoratur Hermia;

in

Pcripjiosl.

FB.^CMt.MA

GU. VOL.

83
videtur usr lue ad
a.

ATHA^VE SVRAClISANt
morlem Timoleoutis ( 01
.

o,

/ ,

3.

C. 387 ) , ad cujus fata postrema pertinet fragm. ct Timoleontis aequalem Ipsum auclorem Dionis

scrtam novis colonis frequentavit. Corintbo cl cx hominum deccm milba. reliqua Graecia advenere
Ti(J.oX'ovTt

vcl

supparem

fuisse

non

dubito. Quae fuerit fides

xai 2ixeXia<; tcoXXoi to) TiSr) ^l xai Twv i\ TTaXtat; auveXyiXuOctaav xal Yevoixevoic auToT? ;axtauLupiOK;

ei dcbeat scriptoris, quid

Diodorus,

sciri

nequit.

to

TCXr,Oo(;, dx;

"AOavi? eipvixs,

Tr,v

[jlev

yw-

pav

Ss oixia^; aTceooTO yikioiv TaXavTOJv, SieveifAe, ih.q


[J.BV

SIKEAIKA.
E LIBRO PRIMO.
AniemTUsIII, p.98, B Xwv 6voaaTO)v Troir.Tai , xal
:

aiji.a

u7roXenTOiJt.evo<; toT<; apyaioi<;

SupaxoffiOK; e;o)-

vcTffOai T^(; auToiv, a(jLa Bs /^prjjjLOCTOJV euTCopiav


(jLW [jLr,/avtijjjLevO(;

tw

ori-

outoj TrevoiJLevw xat


tou<;

7Tpb<;

TJxXXa xa\

TTpb;

Tov 7rdXejj.ov, wffTe xat

aOai,

v|;r^:pou StacpepouLevvi^; uirep

dvSpiavTa; aTroSdexaaTou xai yivofJLevrj*;


8vi

ToiotiToiTivE^jaaiv... ttoXTuorAoT; TrapaaaYYais 'JTrep-

SiSdvTO)v oTe xaTVjYopia^;, waTrep avOpoiTro^v euOuva^;


c&aat Tov FsXoivo?

dvopiavTa tou TraXaiou Tupdcvvou 8ta-

[J-ev TrapTov SixeXiwTT.v Aiovuaiov, S; apaixovTEC xai tov Otvov exaXEi jie vavSpov, 6'ti jxsvsi tov avSpa ,

tV

tojv TYjp^aai Tou^ 2upaxoaiou(;, xaTayeipoTovouijLevojv aXXojv, dva|jLvou(; xai TtutovTa^; tov (xvSpa T^g vixt]?,

ffTvXov

uevexpaTyiv,

OTi txsvei xai xpaTsT,

paXXav-

^v

TiQoq *I[J^pof

Kap/yioviou<; Ivixrjaev. Cf.

Diodor.

Tiov oe axovTiov oti evavTiov paXXeTai, xat Ta? twv auiov oixou<Teic tjLu cttii p i a exaXei , ^ti tou? (xo<; TVipet. lixeXixwv tov auTo'v cpyiai S' Iv 'AOavK;
(sic)

XVI,

82, Cornel. Nep. Timol. 3. De Gelonis monumento v. Diod. XI, 38. "AOavt^;] Plutarcbi

Trpomo

Aiovuffiov xai Tov pouv

yapoTav

xaXeiv, xai tov yot-

pv

lax/ov.
purpurato

vetus interpres Jthancs legit, quod codd. quidam ratum habent, ut Xylander et Bryamis admonuerunt. Ille ergo cum Diodoro nihil admodum pugnat.

senioris Athanas evagatus Igitur ad res Dionysii novorum vocabulorum architerst. De

fF^esseling.

ad Diod.
3.

1.

1.

cto v. Meinek. ad Euphorion. p.


landatos.
2.

i63

sq.

ibique
Plutarch. Tim.
(TtaoXeoiv)
c.

3^, 3

*'Ho7i

TrpeaSurepo^;

tov

d7rr,{jLSXuv07] Trjvo-I^tv,

eha

teX03<; eTrr,-

Philarch. Timoleon.

c.

23, 4

Post pulsum Dio-

denysium, Timoleon Syracusarum urbem paene


que Heynius
col. 2, lin.

oute auTb<; lauTWTrpdcpaatv 7rapaa/o)v pt/jOy] [jlet' oXtYOv, ouTe TrapoivrjOeU U7rb Tyj^; tu/_71<;, dXXa auyYevix^^; tivoc, tw /pdvto auveTrtto<; eotxev, atTia<; xai xaTaSoX^<; aijLa
OetjLvyi(;.

in

errorem induxit in Fragm.

Hist. p.

XLYIII,

(4)

AsYOVTai Y^p oux 6X1^01 twv xaT^c '^hoq


6|jloio)(;

quos neqiie Diodorus 16, ubi deleas verba XV, 94 in computum suum refert. Ceterum quum Cicero ct Dionysius Halicarn. (v. Fr^m. Hist. 1. 1.) non~ nisi

auTto TrpoayjxdvTOjv
Yr'po)(;

(XTro^aXeTv

ttjv

o'];iv

uTrb

duas partes Commentariorum Phiiisti novisse videantur, probabile est libros duos de Dionysio jun. cum librls Alhana; in unum corpus fuisse conjunctos.

aT(OTO<;

(5) dTrouLapavOeiaav. Tou irpb; "iTrTrtova TroXeiJLOu xai MdijLepxov ev

'O

Se "AOavi; Iti auve-

MuXa^
(jijiiv

eTri

aTpaTOTriSou

cpr,aiv

dTroYXauxoiOyjvai Tyjv

auTOu xat iraat

ou cpavepotv yeveaOat ttjv Trv^ptoatv,

SICULA.
1.

redimendi concedens, et populo pecuni<Te copiam conficiens. Tanta enim laborabant paupertate , ut ad alios ac belli inprimis sumptus coacti sint etiam statuas divendere , suffragiis de una qualibet latis , accusataque ea , iit tanquam
fabricatores

E LIRRO PRIMO.
Talcssunt...

multorum vocabulorum

mul-

tiwpie parasangis

superantes Siculum Dionysium, qui virginem vocabat (j.evav5pov, eo (piod virum cxspectet ; co-

bomines judicio damnata) mnlctarentur; quo quidc tempore solam Gelonis statuam antiqui tyranni , ceteris omnibus venditis a Syracusanis servatam esse, qiiem honorem Gcloni habuerunt ob victoriam, quam de Carlhagi,

bnnnam

[jLevey.ptiTyiv,

pa/7.avTiov,
'ry}f,ia,qiJo<I

quod maneat et sustineat; jaculum , quod contra jaciatur; murium latcbras, (xuamures scrvent. Athanas vcro primo libroRcrum

niensibus ad Ilimeram fluvium obtinuit.


3.

Sicuiartnn narrat,

sohlum

Y*p^^Tav (terrce

eundem Dionysium etiam bovcm vocare aratorem), porcum vcro (a sono


2.

Provectus jam aitate visus obscnritate laboravit ac postmodo sensim prorsiis captus est luminibus , non quod ullam
liidibrio ipse sibi ejus mali caiisam attulisset, aut a fortuna

quem grunniendo edit) iacchum.


Jam
a<i

habitus videretur, sed ingenerato , ut videtur, eo nialo causaqtie , qu dcMude suo tempore erupit. (4) Nam haud
pauci ejus cognatorum similiter feruntur .-ctale oculorum usiim cmarcescentcm amisi.sse. (5) Athanis auctor est,
bello

liotiiinum

Timolcontem e\ Italia etiam Siciruujuc maf^nus numerusconnuNcrat. Proindequum ad millia, ut


:

Atlianis Iradit, 8exat;inta nniltitiido excrevisset, agros Tiniolnin divisit, a'drs millc talciitis vcndidit siiniil cl

adhuc contra Mamcrcum


ci

et

Hipponem durante , apud


sol-

Sy-

Mylas

ca^citatem accidisse
;

cunKiui' casuni nemini obscii-

racusanis,

(pii

cranl superslites

facul(al<Mn

>4iias

domos

rum

fuisse

ncfpic

tamen eum propterca obsidionem

ET TIMONIDIS LEUCADII FUAGMEISTA.


ixy)v

83
cpislolie fuissc videnlur.
(fr.

aroa-rTJvai Sia touto


7roX(jt.o)

t%

7ro)aopxia<;, aXX' e;/.at-

opus verc historicum, sed


Ypdcpwv fuerint

vavTa TW
vrjXOsv 1?

Xa^eTv Toug Tupavvou<;* w<; $ 7ra^upaxouaat;, euOu<; aTroOeaOai Tr)v ixovapyiav


Toui; TcoXiTat;
,

Nequeahudindicantverba Philarcbi
7rpo<;

Tiu.

]S7reuat7C7rov....

laTOpet.

Num

genuinie

xai 7rapatTtG0ai
Cf.

twv

7rpaY|i.aT(ov

t<;

to

xaXXt(TTOV r,xo'vTO)v tsXo*;.

istae epistolae nos jure quaerimus, etsi quaestionem dirimere non hcet. Plutarchus quidem de

Cornel. Nep. Tim.

c. 3

Qiinin

primum po-

fide

earum non magis dubitat, quam de auctoritate


,

tuit, imperium deposuit et privatus Sfracusis, quod Ditce fuit , vixit... Hic quuin cctate jam

reliquum
amisit.

provectus esset,

siiie ullo

morbo lumina oculoruin

ex quibus petita sunt tantum non omnia, quae de Platonis cum Dione amicitia, dc phiiosophi in Sicihajn peregrinationibus ac cum Dionysio conventu narrantur (Heeren. De fontt. Plut. p. 53). Ac ejusmodi fonlium
iiidok^m totaDionis vita,

epistolarum Platonicarum

TIMONIDES LEUCADIUS.
Dion
iis,

haud magno mine conscripta prodit manifesto.


,

judicii acu-

norum
ctus,

tyrannum animo retulerat reverti Syracusas patriamque


iu

qnse Speusippus amicus de Syracusa, in spcm erein libertatem

TA KyVTA AIUNA.
I.

vindicare decrevit. ^uveTrpaTTOv ol xai Toiv 7roXtTi-

xwv
eti;

TToXXot xat

Twv

cptXoao^cpwv,

o T KuTrpioi;

Euoir]tj(.0(;,

Plutarcli.

Dion.

c.

3i

Post victoriam a Dione

8v 'AptaTOTeXiri^; d7roOavo'vTa tov [lepi

<|'"//i<;

oiaXo-

deDionysio reportatam
pux<;

(cf.

Diodor XVI,

6 AuxaStO(; (PluYov 7roiiria , xai Ti^xojvioiqi; tarch. Dion c. ii). Timonides {*) igitur Dionem in Siciiiam secutus est, rebusque ab eo gestis non so-

ii.)

Kr^ttocx;

Trapa tou Atovuatou xaTs^aivov, 7rtaToXa<;


xo;jit(^ovT<;.

Ato)va Trapa twv oiXto)v yuvatxwv


i\-^

Mta

S'

^o)0V

7rtYYpa{j(.[ji.vr)-

Tw

lum oculatus
va-t; I; dp/_r,(;

testis interfuit

7raTpt Trap' TvT7raptvouuto).

Tiao)viSr,(;

^rpaTToas-

TOUTO yap ^v
Tifjtato*; (fr.
pTrj<;

ovofjia tco

tou Ato)vo<;

Kairoi

cpr,ai

Yvo'u.voc, fr.

Tai? 7rpd;ai Tauxat^ [XTa Atoivo; Trapain iis partes liabuit. a), sed suas etiam

129), 'ApTa?ov auTOV 7ro

Trj;

{Jt.yiTpo<;

'A-

xaX^taOat.

Nam ubi Dion contra mercenarios Dionysii pugnans


vuhius acceperat, recedens ipse Timonidem mih-

Ti;jLO)vto>] ol pi.aXXov, w<;

oiouat, ir^pt

T0UTO)v

7rtaTeuTov,

dvSpi cpiXw xai auaTpaTto')Tr,

Atoivo?

tum Syracusanorum ducem

constituit (Ixetvott; rjye-

1. 1. c. Quae 3o). videratTimonides Academicus, ea hteris consignala misit ad Speusippum.

u.ova Tt(ji.o)vtoriv ETreaTrjaev Plut.

(Olymp. io5, 4- a. C. 3^7). Quae sequuntur ap. Plut. ex eodem Timonide fluxerint.
1.

Idem
i52
)

ibid. 35,

de morte Phihsti
tb<;

"Ecpopo^;

fr
(

Diogenes L. IV, 5
Ypdcpet xai
ev aii;
21i{jt.o)vir,<;

IIpcx;

toutov (sc. 27reuai7r7rov)

[jt.v

ouv

cprjatv,

dXtaxou.vri<; t^<; VW(;,

lauTav

(scrib. TiijtowtSri*;) Ta? taTopia*;,

dviXof

TtiJ'.o)vtori<;

Se, 7rpaTT0u.vat<; eg dpjr^<; TaTq Trpd-

xaTaTTdyt Toci; Trpd^eti; At'o)vo'(; [^e xai Bto)VOi;]. Postrema ex corruptela nominis Ato^vo;; nata fuerint.

^eat TauTai<; (jteTa Aiwvoi; 7rapaYvo'[JtEvo?, xa\


Trpbi;

yP*^wv
Xr;-

CeterumiaTopiai,quas Diogenes

27ruat7r7rov, tov cptXo'aocpov, laTopEi,


Tr]<;

^wvTa

dicit,

non

cpO^vat,

Tptv^pou^

t<;

t?)v

y^v

X7raouar,<;, Tbv<l>tXi-

aTov xai 7rpwTov


TOU(;
{jia
,

Pro Timonides corrupte legitur Simonides fr. 3. Ttv a' tc5v IixeXixwv laudatur ap. Schol. , Apoll. Rhod. (jifuiva? I, 1217. Latere in his Timoiiidis meiitio putari possit. Sed
(*)

auTou tov Oojpaxa (jlv d^roSuaavTa; 2upaxouaiou<;, xai YUfJivbv e7rtoi^au.evou(; Tb aw7rpo7rr,XaxiCtv,
d7roTiji."tv

ovtoi; r^Zr^

^i<^0'^XQ<;'

e^reiTa Tr)v

prohabilius pro lixsXixwv scrib. esse IxuOixwv, quum Scythica a Timonacte composita esse constet, ip&umque
frai'n9entiiin sit

xaiToTi; Traiai TrapaSouvat rb awjjta, XXuaavT(; eXxeiv Std Tri<; 'A/^paSiv^!; , xai xaTaSaXeTv
xcpaXr,v

de fabula Colchica.
tyrannosquc in suam re-

eU Ta;
Areta?

AaTO(jt,ia<;

Olymp. 106,

i. a.

C. 356.).

visse, sed in bello perseverasse


:

degissepott^tatem inde Syracusas reversuni, statim imperio se abdicasse et deprecatum esse cives rebus opiinio in statu
ollocatis.

meo quidem judicio,

nomine nuncupatum. Verum in his Timonidi potius, qui amicus Dionis et comrailito fuit, credendum est.
N 2.
tradit Philistum,

fanum

DE REBUS DIONIS.
1.

nave ejus capta, ipsum sihi Timonides vero, qui inde ab initio rebiis hisce interfuit, in epistola ad Speu.s-ppum philosophum scribit, Philistum triere ejus ad terram illisa, vivum esse

Ephorus

intulisse;

Cadnceatores a Dionysio devenerunt cum epistolis , quas ad Dionein scripserant nudieres propinqu.ne. Una vero inscri|)t:onejn

comprehensum ac primura quidcm Syracusanos thorace exutum nudum ostendente.s omni contumelia affecisse vi;

rum

senilis

jam

a^tatis

hahebat

Dion-s

filio, licet

ah Hipparino. Id nomen fuit AroJaMim illum dicit Timaeus e\ matris


:

l*atii

disse corpus jubenles ut

dcinde capite abscisso pueris tradiper Achradiiiam Iraitum in la-

picidinas abjicerent.

niOiNYSODOUlJS. ANAXIS
Siinnia Timaeus declamilat ap. Plut.
1. 1.
,

el

TifxwviSric

scribendum censet Westermannus


(

ac\
)

Tzetzes

llist.

c^tatorem

X, vs. 83o Diodorum XVI

sesqq. Cf. etiara Timaei


,

Voss. Hist. Gr. pag. IX.

SiXvivo.;

voluit Dorvill.

i6, 3.

At dubia

Schol. Theocrit.
iiXEXiac AiTvr,v
Trepi

63

Sifxo^viSr,;

Bk ev t(o Trcpi

fragmenti et titulus libri male conveniant epistolis Timonidis. For.tasse cogitandum de Simonidis poetae carmine
res
,

quum argumentum

Sicilise

laudes celebrante.

(pr,fft

aiffTOV xai A7iaY)Tpav xpTvai ''Hf

T^? X^V*^ lpiaavTa<;.

quum Vulcanus et
Ssnoni(l6 de Sicilia loquens ^Etnam judicem sedisse,
rent.

Ceres de terrae hujus possessione

iiliga

DIONYSODORUS. ANAXIS. ZOILUS.


CEPHISODORUS. DEMOPHILUS. THEOCRITUS.

DIONYSODORUS ET ANAXIS BCEOTI.


DiodorusXV, 93,
5 (ad

annum Nicophemi

ar-

Fragmentum , quod certo judicio vindicare posim DioiVYSODORO,nonhabeo. Varios ejus nominis vide ap. viros scriptores, adnos nihil pertinentes,
doctos ad Suidam
s.

chontis, 01. io4, 4. a. C. 36o,


cedit

quiproxime ante:

h. v. p.

398 ed. Bernhardy.


I
,

annum quo
,

Philippus imperio potituest)


ei;

Ad Boeotum fortassereferasSchol. ApoU. Rhod.


917, ubi tribus Cabiris ab
aliis

Toiv oe

<suf{[)Oi^ioi)>

Aiovuao'S(opo(; xai "Ava^i? 01


tootov

BoioJTOi

Tr,v

Twv 'EXXr,vixwV tJtoptav

Cadmilum

tbv EViauTOv xaTeaTpc^cpaai Ta? auvTa^SK;.


AiovucootopOi; ] sic L. Dindorf. pro vulg. Aiovucnc)in Steph. Thes. v. Aiovuaoo. owpo?. Cf. G. Dindorf.

Post

IffTopiav

supple avaYpaJ^avTef;.

Rhodo-

Casmilum), 6(; Lob. Aglaoph. p. 1111, Miiller. Min. D. Troezenium p. 455); sed probabilius hsec ad Lobeck. 1. 1. et Schneidewin. grammaticumreferunt Praefat. ad Paroem. p. VII qui eidem praeter alia
(sive
vuadSojpoi; (v.
,

addi dicit quartum 'Epp.^? eaTiv, w? AiO'

MA^vNUs;

nisi
(7.

Topia; X. T.

minore moUminemaluerisT^<;.. laWesseling. twv ^EXXrivixtov laxopiwv

etiam collectionem epistolarum Ptolemaei Lagi assignat (Lucian.

Pro lapsu

inter salt. c. 10, p.

ao6
:

proTyjvfwv 'E. laTop. Reisig. Dindorfius \ulgatam retinuit, quum similiter lib. XIV, 107,7 ^i^^i praebeant
:

122 Didot.j.Hisaddiderimschol.Eurip. Hippolyt.


llepi
T-}]v

Tpot^rjviav

ik

laTi TceTpa

e^

^; to xaTacpssit

KaXXiaOevr,? tyjv twv 'EXXtivixwv auvTa^iv...

rJjV lOTToptav YjpxTai Ypa.ptv.

Quanquam
milii

sic

Diodo-

pdaevov uowp ^otTTTet Ta<; uSpta?, Tto Ilepi TCOTajjLwv Xe^yct.

to<;

AtovuadSwpoc; Iv

Num

idem

Trcezenius

rum iQCUturn esse persuadere De vita Dionysodori nihil

potui. constat. Vixisse

non

eum

cum eo, quem laudant Diog. Hom. II. II 1 1 1 tu videas.


, ,

L. II, 4^ etschol.

Philippi et Alexandri temporibusex termino, quem historiis suis posuit, conjeci. Ac nescio an noster
sit

Nihilo

notior

est

Jnaxis. FoFtasse
I,

eundem
2
:

Anaxilaum dicitDionysiusH. Antiq. R.


(offTrep 'Ava^iXaOf;

OSts
twv

quem unum
Is oliiii

aliunde novi Dionysodorum Theludis Olympicis (sicuti Duris

Sta6oXa<; xaO' eTSpoiv lyvojxtoi; TTOtsToOat auYYpa^pewv,

batmm.
iiiius)

Sa-

xai 0d7rojj.uO(; Iv Tot?

7rpoot[xiot(;

der

victoriain reportaverat; postea quum Alexanjam in Asiam trajecerat, una cum

Iphicrate,

Sed malim intelligi Anaximenem, tffTOptwv liroir,crav. livirum uti constat maledicentissimum. A A et

diicis

legationempro civibusobiit ad Darium Codomannum. Quo ad Issum devicto, Dionysodorus captivus ad Alexandrum adductus,
filio,

celeberrimi

terae facillime

confunduntur. Ceterum Anaxilamn


8'

laudat etiam Diogen. L. I, 107 ('Ava;iXao<;

'Ap-

xaSa Bor.

sc.

venim incolumis

a rege generosissimo dimissus Uefert hacc Arrianas Kxp. II, i5, 5.

est.

II

Mysonem sapientem esse dicit V. Miiller. Diop. 9 ). Hunc eundem cum Anaxilao
Anaxilaum me-

nysii esse placuit Vossio p. 484.

ZOILUS. CEPHISODORUS.
dlcum spe memorat Plinius (H. N. XIX, 4; XXV, 5^ ; XXXV, 95 XXVHI, /,9 XXX 11 XXXII, index auctor. ad lib. XXI, XXIX, XXXI.) 5o;
;
;

Ho

CEPHISODORUS.
ITEPl

TOY lEPOY HOAEMOV.

LIBER DUODECIMUS.

ZOILUS AMPHIPOLITA.
Zoilus Amphipolita
scipulus,
'0[Jt.'/ipo[xacyTi^
,

ed. Aldin. i536, de pugna,

Eustrat. ad Aristot. Ethic. Nic. III, 8 fol. 46 b. quam in Coronea urbe


,

Polycratis Atheniensis di-

,.rlietor et

grammaticus no-

contra Onomarchum , qui arcem occupaverat Coronenses eorumque socii, ex Metachoeo Boeoti,
xauTTic;

tissimus, qui Philippi et Alexandri aetate floruit, historica opera condidisse dicitur duo ;

Hspi

'Aij.cpi7roXW<; [^iSXia

v. ZwiXo? et rpia (Suid.

commiserunt (01. 106, 4) 'IffTopouai Trept y.or/vi; Kr,cptao'Sojpo(; ev x^ SoiSsxaTT) twv Hepi Tou ispou 7coX[j.ou, xai Ava^ttxevT); ev ttj TETaoTr,
:

). p. 'laropiav aTCO Osoyoviai; iw?

Eud.

2o3

ToivIIepi OiXtTTTrov, xai "Ecpopo?

xr^

xptaxofTTvj (fr.

r7)(;

^iXitctcou TeXsuTrji;

(lidem).

Eorum n