Concepte

Aristotel – Tudor Vianu – Humberto Eco

o Contributia lui Aristotel la teoria mimesis-ului o găsim în “Poetica”, traducerile acestuia prin “Tratat de Teoria Literaturii din Cultura Occidentală” folosind termeni diferiti pentru a-l echivala: ‘imitatie’, ‘reprezentare’, ‘simulare’. Dimensiunea polemică fată de predecesorul său este implicită: “tema inclusă dar nedeclarată din <Poetica> este aceea că <arta literară creată cu responsabilitate, demnitate şi talent, poate face tocmai ceea ce Platon pretindea că n-ar putea.> Tragedia este definită de către Aristotel drept “imitatia unei actiuni alese şi întregi, de o oarecare întindere, în grai împodobit cu felurite feluri de podoabe osebit după fiecare din părtile ei, imitatia închipuită de oameni în actiune, ci nu povestită, şi care, stîrnind mila şi frica, săvîrşesc curătirea acestor patimi.” La Platon, teoria genurilor era legată de gradul de imitatie iar această teorie este preluată şi de Aristotel – diferenta apare din faptul că acesta din urmă consideră că toate genurile sînt mimetice, “singura deosebire dintre ele stînd în măsura mai mare ori mai mică în care izbutesc să creeze iluzia urmărită de fiecare”. Obiectia platoniciană că arta ar fi înşelătoare, că este o copie derivată a lumii ideilor este deturnată, pentru Aristotel obiectul procesului de mimesis fiind “nu realitatea superficială, actualmente existentă ori întîmplată în trecut, ci o realitate esen ială , o realitate posibilă în limitele verosimilului şi necesarului” – aceşti doi termeni, nu realitatea factuală, sînt esentiali pentru definirea operei literare. Deşi contestă teoria platoniciană a ideilor (ceea ce ar fi invalidat obiectia de mai sus), el întreprinde comparatia istoriei cu poezia, conchizînd că prima prezintă întîmplări petrecute (cazuri particulare), pe cînd cea de-a doua înfătişează întîmplări posibile (înzestrate cu un anumit grad de generalitate). La fel, obiectiei psihologice i se răspunde prin teoria katharsis-ului, a ‘purificării’ pasiunilor iar răspunsul este destul de temeinic pentru a fi luat în considerare – dovadă, îndelungata carieră a termenului în istoria esteticii. În ceea ce priveşte obiectia etică, nu se mai face niciun fel de referire la caracterul mitic-eroic al tragediei, aceasta fiind conform definitiei aristotelice “simpla imitatie a unei actiuni alese”. Pentru Aristotel întreaga artă este mimetică, diferentierile intervin din trei puncte de vedere: acela al scopurilor imitatiei, al obiectului ei şi al modului diferit în care sînt imitate aceleaşi lucruri. Aici putem vedea de fapt contributia aristotelică la teoria genurilor (artistice, nu doar literare), diferenta “între o formă a artei şi alta nu constă în imitatie, ci în mijloacele folosite pentru a o crea”. Ceea ce introduce o diferentă în plus în teoria aristotelică a mimesis-ului este dimensiunea ironică a artei, dimensiune care implică o relatie de comunicare şi de complicitate între autor şi public: “creatorul invită spectatorul să se implice în spectacol, să realizeze un mimesis al realitătii, care poate înlocui chiar realitatea”.

o Tudor Vianu introduce noţiunile de „tranzitiv“ şi „reflexiv“. Mesajul tranzitiv este acela ce comunică doar informaţia, fără a reflecta vreo atitudine sau emoţie a emiţătorului. În momentul când în comunicare se reflectă starea sufletească a celui care emite mesajul, acesta devine reflexiv: „considerat în dubla sa intenţie, se poate spune că faptul lingvistic este în aceeaşi vreme <reflexiv> şi <tranzitiv>. Se reflectă în el omul care îl produce şi sunt atinşi prin el toţi oamenii care îl cunosc. În manifestările limbii radiază un focar interior de viaţă ce primeşte căldură şi lumină, o comunitate omenească oarecare“.

sã organizeze semnificaţiile latente. Putem vorbi astfel de subiectivitatea individualã a receptorilor şi de varietatea istoricã a procesului de receptare. a nu pricepe o boabă. care spunea: "Eu scriu jumãtate de poem. dar nu a unui individ. Dupã teoria lui Eco. Roland Barthes spunea cã opera este "o formã pe care istoria o umple". Opera este un cadru în care receptorul îşi proiecteazã experienţa sa esteticã. în . care este alcătuită din „fapte de stil“. sã dea o formã câmpului semantic. a înţărca bălaia. lãsând pe seama receptorului sã completeze prin imaginaţia sa cadrul. o concretizare a ei. la constituirea sensurilor latente ale ei. Într-un cuvânt. precum: a bate câmpii. o operã bogatã.Tudor Vianu vorbeşte despre „zona stilistică“ a limbii. Toate aceste locuţiuni sunt fapte de limbă înzestrate cu o zonă expresivă. astfel încât receptorul este solicitat sã colaboreze cu opera. Astfel. ci a poporului întreg. fără de care nu se pot studia istoria şi evoluţia unei limbi. Deschiderea de gradul al doilea este caracteristicã operelor avangardiste şi postavangardiste care sunt deliberat construite în mod ambiguu. el este chemat sã contribuie la constituirea operei. În aceste condiţii opera suportã mai multe lecturi posibile în funcţie de natura receptorilor. Fiecare descifreazã opera printr-o lecturã unicã. Zona expresivă a limbii unui popor despre care vorbeşte T. o Umberto Eco a lansat ideea de “operã deschisã” într-o lucrare publicatã în deceniul al 7-lea. Semnele operei sunt doar un suport pentru imaginaţia receptorului care este chemat sã aleagã diferite itinerarii de lecturã sau "chei" prin care sã descifreze opera. Adeseori. Opera este conceputã ca o rezervã nedefinitã de înţelesuri. El este chemat sã umple "golurile semantice" ale operei. în sensul cã opera este descifratã totdeauna din perspective diferite în funcţie de orizontul de aşteptare al receptorilor. de orizontul lor de aşteptare. Receptorul are o participare activã. deschiderea semanticã a operei înseamnã o proprietate fundamentalã a oricãrei structuri cu funcţie esteticã. astfel încât deschiderea operei reclamã un consum estetic deschis. Din aceastã perspectivã putem înţelege varietatea interpretãrilor. În acest fel. Ele nu exprimă pe autorul lor anonim. O epocã nouã poate actualiza şi aprecia un aspect al operei care nu a fost sesizat sau apreciat de publicul din epoca în care a apãrut opera. Receptorul definitiveazã intuitiv sensurile care sunt doar sugerate de operã. a nu-i fi boii acasă. Eco considerã cã existã o deschidere de gradul întâi care este caracteristicã oricãrei opere cu funcţie esteticã (inclusiv artei clasice) chiar şi atunci când artistul nu intenţioneazã sã construiascã şi sã comunice un mesaj ambiguu. Patrimoniul cultural al receptorului este un concept de aceeaşi naturã precum conceptul de orizont de aşteptare. Existã atâtea semnificaţii câţi cititori are un roman sau o poezie. opera mizeazã pe participarea imaginativã a receptorului precum se întâmplã în spectacolul teatral. desigur pentru motivul că au corespuns fanteziei şi sensibilităţii lui“. Cealaltã jumãtate o scrie cititorul ". creatoare. Orice receptare este o "execuţie" a operei. de performanţã. Aceastã caracteristicã este înscrisã în structura ambiguã a limbajului artistic. căci „cercetătorul stilului trebuie să ia în considerare şi notele însoţitoare expresive“. În acest sens trebuie înţeleasã afirmaţia lui Paul Valery. Nici o judecatã de valoare asupra unei opere nu e definitivã. În acest sens. el trebuie sã asimileze personal opera. ci tot poporul care şi le-a însuşit. este aceea care suportã mai multe interpretãri şi satisface mai mulţi receptori. în care decorul poate fi alcãtuit doar din câteva elemente care sugereazã atmosfera în care se desfãşoarã acţiunea. opera este deschisã unei suite de interpretãri istorice diferite în funcţie de contexte culturale diferite. iar percepţia activeazã întreaga experienţã acumulatã a receptorului. dând o altã configuraţie mesajului. Vianu este influenţată de domeniul în care acesta şi-a exercitat în principal activitatea: „poporul român cu vechile lui tradiţii de viaţă rurală şi agricolă a creat o mulţime de locuţiuni cu o incontestabilă valoare stilistică. o lecturã posibilã a ei.

caracterul conotativ. . Secretul capodoperei constã în faptul cã ea ne spune şi azi ceva esenţial despre condiţia umanã. care pot trezi interesul unor receptori diferiţi. Libertatea de interpretare este limitatã totuşi de cadrul imanent al operei. mesaj care nu este traductibil integral în niciun alt limbaj. sugestiv. Nici o interpretare nu epuizeazã complet mesajul unei opere. Astfel. simbolic. semnificaţiile sale sunt organizate în jurul unor nuclee tematice care dirijeazã interpretarea şi receptarea. asociativ. Operele profunde sunt tocmai acelea care suportã interpretãri multiple. un dialog ce solicitã participarea creatoare a receptorului. receptarea este o continuã confruntare a receptorului cu opera. intuitiv şi autoreflexiv al mesajului. provocand efecte estetice asupra receptorilor. Deşi opera este finitã. ea suportã un consum infinit sub raport teoretic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful