¸نآ, ف¯وا ز-ر

_L.  -,  ں,ز  ¸ا.  ن,ز¸ سا  رواہد¸ز¸  ،_L¸  ,  ¸  ۔L¸  ¸  ¸  ،  _L,¸  ¸  ¯
 زا.ا  .  -¸  تر,¸¸  نآ,  ۔,  ¸د,  ¸  ±  ,  ¸  :  سا  روا..  ن,¸.  ت,-.¸  .  روا  .¸
.¸  .  سا.ç¸ا  :¸ا۔,  ¸×  ¸او  ¸ ۔_,¸  نآ,ف¯واز-ر-¸،_ید  .  ر²¸.  ¸.¸  . 
_ ¸ ہو روا¸ر ظ- - ز-ر نا .او .. تو> ¸ ¸ نآ, . , یرو·
﴾﴿ ل- ¸ , ¸ ۔_ çد : ہ.اد. :, ں,و ،, ¸, × یر_ ت, ں¸ ` ت t < تر¬ ` ۃ t ¸ ¸  روا ۔,  ¸,
با ،¸_ .¸ _ سا ¸ , ±. ¸ م. .و ` ۃ t ۔_ , ,آ rا۔, ., ¸د لاڈ ہ.اد. :,۔¸,¸  ¸ ¯
روا¸- .ا _ ہ.اد ۔_. ¸ _= . ±. .رو _, کر ¯ × . ±.
٥ سا . , ±. ¸ ت, سا ¸ ہد.ا ¯ _. .و ۔, ,آ ,د: . _-¸ _ ¸-  ¸ ¸ : سا ۔¸ ترو· ¸
۔,: ہ.اد< ,¸و
م ,  ¸ا:او  ,    ت,روا.×  ¸  م.  ,  ں¸  ,  ¸×  ں,و  ±.  ¸  ۔¸_  .¸  _  سا  ۔,  ±.  ¸  ¸  .و
۔, ,_ , روا
ج ۔, ., .¸ . روا· .¸ ں¸ ۔, ±. ¸ ., .و
ز ۔, · .¸ . ں¸ ۔, ¸ زّ´ .و ±.
ص .,رم-۔,  .ر  ¯.,¸  .  .  ¸-.ا¸¸_  ._  .  »  ں¸  ۔,  ¸¸,  .و  ±. ` ص t »  _
:_ . ` ز t ¯ہد¸ز,¸ ۔, .ر _
c ۔, · :_ . » ں¸ ۔, ر.ا : ¸وا ¸-ا
ق ۔¸_ ¸ .¸ ں¸ ۔, .> : .-ا¸¸
¸ ۔_ a . .و ترو· :, ۔¸ ¸ روا, ., ¸ ا¸ ں¸ ۔, . : ¸ ¸ ´
. ¸  _  ¸  .  ¸  ۔  ,  .  s  ¸ ::_  .  »  .  .او  :_  ں¸  ،,  ¸,¸ل.ا ں,و  ±.  ¸  روا ۔ؤ,
۔× ل.ا
¸
.
¸

´~
۔._ :- . ¸. . ¸_ .¸ ر¨ ¸ ں¸ ۔, ±. ¸ :
¸

و : ۔_ڑ¯ . ¸. ¸ ¸_ .¸ ہد¸ز , ¸ : ں¸ ۔, ±. . : , , ¸ ¸ ., ق, ¸ ¸ .وروا
۔ہد¸ز ¸ .و ،, .× .¸
: تر,¸  روا,  ¸,¸  ل.ا_وا.  ,آ  ¸  ±.¸  ۔_.  ¸  ¸  .  : ¸  ¯×  ر.ا.  تر,۔ر.ا.
.  ¸  ۔,  ف:ا  ¯  ×  _وا  .  ,آ  ۔¸_  .¸  ¸  . ¸¸_  .¸  ¸  ,د:  .  ¸  ¸_  .¸  ,د:
۔.× ¸ ¸او ¸ ¸ , . سا ., ا¸ . ¸ ., ا¸ 
ک ۔, ¸ _ سا ¸ : سا ،, ¸ آ ¸ ,آ ¸ .سا )ر < . , دا, . سا ،, . : .`
1
ل¸.ﻣ 1

ﺎﻬﻋﻮﻛر 1 1
ۡ

ُ

ُ
ۃ
َ
ر
ۡ
ﻟا
ٌ

َ
ّ

ِ
ّ

َ

ِ

َ
s
ِ
¯ﺎ
َ
ﻔ 5 ﺎﻬﺗﺎﻳ
ٰ
ا 7ِ
,
ۡ

ِ
ﻢ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
ۡ

َ
ّ
ﺮا
ٰ

ِ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ِ, :او çر ,, ن,, ا; < . . م. : .ا عو¸


١ ¸ .ا ,, ¸ ح· , ۔ ت¯r م. < , µ
۔, ر:درو_ :

َ
s
ۡ
·
َ
ا
ِ

ٰ
ّ

ِ

ُ

ۡ

ِ
ّ
ب
َ
ر ا
ٰ

ۡ

ِ

َ

ۡ
¸ ﴿ ۙ
َ
_ ۱ ﴾


٢ ۔:او çر ,, ن,, ا; ۔
ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ِ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺮا
ِ
ﻢ ﴿ ۙ ۲ ﴾


٣ ۔,.: ند . ف.ا۔
ٰ

ۡ

ِ
ّ
ﺪﻟا
ِ
م
ۡ

َ
ﻳ ِ ﻚ
ِ

ِ

﴿ ؕ ۳ ﴾


٤ ¸ روا_ L. تد, ¸ ی_ ç ر:درو_ ےا۔
۔_ l.د. .

َ
ّ
ﻳِ ا
َ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

َ
کﺎ
َ
ّ
ﻳِ ا
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ

َ
.
َ
کﺎ
ُ
_ ﴿ ؕ ۴ ﴾


٥ ۔¸ ±ر :¡ - ç ۔ ِ ا
ۡ

ِ
ﺪ ﺎ
َ

ۡ
ﻟا
َ
طا
َ

ِ
ّ
,ﻟا
ۡ

ُ

ۡ
,
ِ

َ

َ
ﻢ ﴿ ۙ ۵ ﴾


٦ ¸ا¯_  ¸±ر.  ں--نا۔ ¸ ,ر  ..  م.  و 
 ,ر .× ± _ ¸ . نا . ۔¸ٰ ا ۔. ں×ا, . روا

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
طا
َ

ِ
,
ۡ

َ

ۡ

َ
ا
َ

َ

َ

َ

ِ
t
ۡ

ۡ
ﻢ ¯
ۡ
¸
َ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ِ
ب

َ

َ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ
و
َ
ﻟ ﺂ
َ
ّ
ﻀﻟا ·
ۡ
¸ِ
ّ

َ
_ ﴿ ٪ ۷ ﴾
1
7_
ۃﺮﻘﺒﻟا 2 2
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

ﻮﻛر ﺗﺎﻋ ﺎﻬ 40 2
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ
ۃ
َ
ر
ٌ

َ
ّ

ِ

َ

َ

ِ
ۃ
َ

َ

َ
ﺒ 87 ﺎﻬﺗﺎﻳ
ٰ
ا 286ۡ

ِ
,
ِ
ﻢ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
ۡ

َ
ّ
ﺮا
ٰ

ِ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ِ, :او çر ,, ن,, ا; < . . م. : .ا عو¸


١ ۔çا ۔

ٓ
ﻟا ـ
ٓ
ّ
ﻢ ۚ ﴿ ۱ ﴾

٢ ¸  نآ,  ¸  ب.  ¸  ۔ .ا  .¸ . ,  ¸ سا
۔, .ارµںور:__ ,م+:

ٰ
ذ
َ
ﻚِﻟ
ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ُ

ۡ

َ
ر ·
َ
ﺐ  '
ِ

ۡ

ِ
ﻓ  ¯
ُ
ﻫ ی
ً


ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻠِ
ّ

َ
_ ﴿ ۙ ۲ ﴾


٣ ز.  ..  .  بادآ  روا L:  ن,ا  _  ¸<۔
 .  ¸  سا,  ¸.,  .-نا.ç  ,  <  رواz_
۔_ L. چ.

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

َ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ن
َ
و
ِ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا
َ
ن ﻮ
َ
ۃ
َ
و

ٰ

ۡ

َ
ز
َ
ر ﺎ
َ
ّ

ِ
·
ۡ

ُ
t
ُ

ۡ

ۡ

ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۙ ۳ ﴾


٤ ç  _.<روا¸×  لز._  ç  ·  ےا  ب.<  روا۔
 روا L:  ن,ا  _  ,  _×  لز._  ںو·  ¿.
۔_ zر ¸: ت.آ

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ُ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ۤ

َ

ِ

َ
ن
ُ
ا
ۡ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
َ
ل
ِ

َ
و
َ

ۤ

َ

ُ
ا
ۡ

ۡ

ِ


َ
ل
ِ


َ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
و
ٰ
·
ِ
ۃ
َ

ِ

ۡ

ُ
·
ُ

ۡ

ۡ

ُ

ِ

َ
ن ﴿ ؕ ۴ ﴾


٥ _ا  گ-  _  ۔ ¸×  ¸آ  .ف·  ¸  ر:درو_
۔_ب,:گ- _روا__,ا¸

ُ
ا
·
ﻟو
ٰ
.
َ

َ

ِ
¸
ُ
ﻫ ﻲ
َ
و
ۡ

ِ
t
ّ
ِ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ
ّ

ی
ً

ُ
·
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ُ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ
¹
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ۵ ﴾


٦ .  ناو.  .  ¸و.  .  ç  ¸ا_,:  گ-  <۔
۔. .: ¸ ن,ا ہو ۔, ,ا, :

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا آ
َ

َ
ﺳ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

ٌ
ء
ۡ

ُ
t
َ

ۡ
ر
َ

ۡ

َ
ا
َ
ء
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

ۡ
م
َ
ا
ۡ

َ


ۡ

ُ
·
ۡ
ر
ِ

ۡ

ُ
ﺗ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ
ﻟ ۶ ﴾


٧ -د  .  نا .  .ا  ۔ ۔,  ¸ر:  ,_  ں-:  روا  ں
 ا;  :  .  نا  روا,  ا×  ا_  ہد_  _  ں-آ  ¸  ناروا
۔, ر,با>

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ
ﻗ ﻲ
ٰ
.
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ
:
َ

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

َ
ﺳ ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ﻲ
ٰ
.
َ


َ
ّ
و
ٌ
ۃ
َ
وﺎ
َ

ِ

ۡ

ِ
·
ِ
رﺎ
َ

ۡ

َ
ا ﴿ ٪
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
با
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ۷ ﴾
1
7_
1

٨ _  ,ا گ-  ¸  روا۔ روا_  .ا  ç  .  _,<


َ
و
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ
ا
ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ

َ


ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 3
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
۔zر ¸ ن,ا ہو .:. _ zر ن,ا _ .آ زور

َ
و
ِ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﴿ ۘ
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
· ﺎ
َ
ﻣ ۸ ﴾

٩ çد  .-د-ں--  روا -.ا ¸  ل¸  _ا ¸  ۔
_ روا  çد¸  .-د-¸ا-  _ا¸  ±. 
۔_ , ¡ . سا

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ
s
ُ
¸
َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
¸ ﺎ
َ


ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
و
ۡ

ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
ا ﴿ ؕ
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
c
ۡ

َ
, ﺎ
َ
ﻣ ۹ ﴾


١٠ ض,  :  نا.  .ا.ض,  :  ,  ¸  ں-د  .  نا  ۔
  ¸د  .  ہد¸ز  روا -  نا¸.  .,  ٹ-  .  ناروا
۔:× با> :او ¸د .د

َ
و ﺎ
ً
ﺿ
َ

َ
-
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
·
َ
دا
َ

َ

ٌ
ض
َ

َ
ّ
-
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ


ۢ
ٌ

ۡ
,ِﻟ
َ
ا
ٌ
با
َ

َ
ﻋ   · ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ۱۰ ﴾


١١ ¯  -اڈ.  د.¸ ¸ز.,  ., , .نا  ,  روا  ۔
_, ۔_ .او .. ح:ا ¯ ç 

َ
و
ۡ

ِ
ﻗ ا
َ
ذِ ا
ُ
t
َ

َ

ۡ

َ

ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

ُ
ﺗ ·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
ا
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا ا

ۡ

ُ
.
ِ
¹
ۡ

ُ

ُ

ۡ
s
َ
·
َ
ن ﴿ ۱۱ ﴾


١٢ ۔zر ¸ , ¸ _ . ,| ¸ -د ۔

َ

َ
ا
ۤ
·
ُ
t
َ
ّ
ﻧ ِ ا
ُ
·
ۡ

ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

ٰ

َ
و
َ
ن
ۡ

ِ

َ
ّ

َ

ۡ
و
ُ

ُ
c
ۡ

َ
ن ﴿ ۱۲ ﴾


١٣ ۔ گ-  رواح·  ¸  .  ,  .,  ,  .نا,  روا
 ¸  :  _,¯ؤآ  .ن,ا¸  ç  .آ  .ن,ا
 ¸  ç  ح·  ¸ا _.آ  .ن,ا ف'¸  ح·
 ¸  ¸  _ف'¸  _.-¸  ؟_آ  .ن,ا
۔z,

َ
و
ۡ

ِ
ﻗ ا
َ
ذِ ا
ُ
t
َ

َ

ۡ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
ِ

ۤ

َ

َ
ﻛ ا
ٰ
ا
ُ
ﻟﺎ
َ

ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

َ

ۤ
ۡ
ﻮ ا

ۤ

َ

َ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ
ا
ٰ
ا
َ

َ

ُ
ّ
ﺴﻟا
َ

َ


ُ
ء
َ

َ
ا
ۤ
·
ُ
t
َ
ّ
ﻧ ِ ا
ُ
·
ۡ

ُ

َ

َ

ُ
ّ
ﺴﻟا ﺂ
ُ
ء

ٰ

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟ ·
َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۳ ﴾


١٤ .  _,¯_z.  ں--  ,  گ-¸  روا  ۔
 L,  ¸  ں-,  _ا,  روا_.آ  .ن,اç
ےر,  ç  ._,.  نا  ¯  _ روا  _.. 
۔_ L. ,¸ ç ¯.ں-.

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا اﻮ
ُ

َ
ﻟ ا
َ
ذِ ا
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ
ﻣ ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
ٰ
ا ﺎ
َ
ّ

َ

َ
و ا
َ
ذِ ا

ۡ

َ

َ
ﺧ ا
ٰ
ِ ا
ٰ

َ
ﺷ ﻲ
ۡ

ِ

ِ
t
ِ

ۡ

ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ُ

َ

َ
ﻣ ﺎ
َ
ّ
ﻧ ِ ا ا
ۡ
ﻢ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ا

ۡ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ
s
َ
·
ِ

ُ
ء
ۡ
و
َ
ن ﴿ ۱۴ ﴾


١٥ ا ,  ..  ¸  .ا .ں-:  نا ۔ .  ¸ارو
 ,ر  ,  ے_  ¸  ¸,و  ترا¸  .,  .,
¸
¸ .د
۔_

َ
ا
َ
,
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
ۡ

َ

ۡ

ُ
ئ
ِ

ِ
t
ِ

َ
و
ۡ

َ

ُ
·
ُ
ّ

ُ

ۡ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ

ِ
ﻧﺎ
ِ
t
ۡ


َ

ُ

َ

ۡ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۵ ﴾


١٦ ¸ ۔ ہو گ- _  ں· ¸ا, . ڑ, ,ا¸. 
ُ
ا
·
ﻟو
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
¸
َ

َ
.
ۡ
ﺷا
َ

ُ
و ا
ٰ

َ
ّ
ﻀﻟا
َ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ُ

ٰ
ﺪ ی ﺎ
َ

َ
·

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 4
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
 ¸  .  روا ¸د ¸  ,  .  ¸تر,  ¸ا ¯  .  ¯ ی¸.
۔.× ¸ب¸ ,ا¸

ۡ

َ
s
ِ

َ
ر
ُ
t
ُ

َ
رﺎ
َ

ِ
ّ
¯
َ
و
ۡ

ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ

َ

﴿ ۱۶ ﴾

١٧ ,ر.,  .  ¸  ,  ¸  ¸  ¸  سا  ل:¸ا۔
 __  ¸  د.درا  ±ا  .  گآ  ,  ۔¸,  گآ  ¸
نا..ا  ¯¸  ¸ور رواید  .  ¸از  ¸ور  ¸  ں-- 
۔,د ¸ , .¸د ڑ,¸ ںو¸.ا rا

ُ
t
ُ

َ

َ

ۡ

ً
رﺎ
َ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﺳا ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ

َ

َ

َ
ﻛ ا
ۤ

َ
ّ

َ

َ


َ
ﺿ
َ
ا
َ
ء
ٗ

َ

ۡ

َ
ﺣ ﺎ
َ

ۡ
ت
َ

َ
ذ
ۡ

ُ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
·
ِ
ر
َ
و
ۡ

ُ
t
َ

َ

َ

ۡ

ِ

ۡ


ٰ

ُ

ُ

َ
ّ

ٍ

ُ
ﻳ ·
ۡ
و
ُ

ِ
,
ۡ

َ
ن ﴿ ۱۷ ﴾


١٨ ے¸  ¸  ۔ ح·  ¸  .  _  :.ا  _  :-_
۔a¸ ¸ٹ- ف· ¸ ±ر:¡

ۢ
ٌ
ّ

ُ
ﺻ ۙ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

ۡ

ُ
t
َ

ٌ

ۡ
.
ُ

ٌ

ۡ

ُ
ﺑ ۱۸ ﴾


١٩ ×  ,ر  س,  .ن.آ  .,  ¸  ¸¸ل:¸ا ¸  ۔
 ج.  لد,روا×  ,ر¸  ا¸.ا_  ے¸.ا¸  سا  روا
  .-¸روا×  ,ر .  ت-.  رڈ.ک:¸  ¯×  ¸ر
 -  ںو,:  .ا  روا¸  ےد  ں¸ا¸  ں-:  .ف-
۔, .× ے¸ . ف· ¸

ٌ
ق
ۡ

َ

َ
ّ
و
ٌ

ۡ

َ
ر
َ
ّ
و
ٌ

ٰ

ُ

ُ

ِ

ۡ

ِ
ﻓ ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ّ
ِ

ٍ

ّ
ِ

َ

َ

ۡ
و
َ
ا

َ
ر
َ

َ

ِ

ِ

ا
َ

َ
ّ
ﺼﻟا
َ

ّ
ِ

ۡ

ِ
t
ِ
ﻧا
َ
ذ
ٰ
ا
ۤ
ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ

ِ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
¸

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ
ت
ۡ

َ
ﻤ ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ

ۡ

ِ
s
ُ
·
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۹ ﴾


٢٠ تر,  ¸ں-آ  ¸ا  ,¸¸.,  ¸,۔
 ¸اڈ¸ور_  نا روا ¸
¸
,.
._-
¸,  .,  ._ا -
 ,  .,×  ا¸.ا,  روا  _L_  ¸¸  سا¯,
 نا  ¯,_  .ا.اروا  _  L,  ہرے·  .  ے·¯
 ¸از-ں-ود¸¸¸ں-آ  روا¸ا-  ¸ں-:  .
۔, رد¯ _ _ ¸ .ا ,| ۔,د .

ۤ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
·
َ
رﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ُ

َ

ۡ
s
َ
¸
ُ
ق
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
دﺎ
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ
ءﺂ
َ
ﺿ
َ
ا

ۡ

َ

َ
ّ
ﻣ ا
ِ

ۡ

ِ
ﻓ ·
َ
و
َ
و ا
ۡ

ُ
ﻣﺎ
َ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ
ا
َ
ذِ ا
ۡ

َ

َ
ءﺂ
َ


َ

َ

َ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

َ

ِ
,
ِ
·
ِ
رﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ٍ ء
ۡ

َ
< ۲۰ ٪ ﴾
2
13 _
2

٢١ --  ۔ ' روا-ç  .  ¸  و.  تد,  ¸ر:درو_  _ا
۔¸ . با> ±ا ç . . , ا_ - ں-- ¿ . ç

ٰ
ﻳ ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

َ

َ

َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ُ

َ
ّ

َ
ر ا
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ﻋا
ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
و
ۡ

ُ


ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ۙ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻗ ۲۱ ﴾


٢٢ -  ن.آ  روا .,  -  ¸ز:  ےر,  .  ¸  ۔
 .  ..ےر,  .  .,¸  .  ن.آ  روا¸.,
 :  .ا  -¸¸۔.  ا_ے¸.  م.او  عا-ا:
× ¯ z, ç روا۔ؤ. . , ۔

َ
ّ
و ﺎ
ً
ﺷا
َ

ِ

َ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
ُ

ُ

َ

َ

َ

َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا

ً
ءﺂ
َ

ِ

َ
ّ
و ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ِ


َ
ل
َ

ۡ

َ
ا
َ

ِ


ٖ

ِ

َ
ج
َ

ۡ

َ

َ

ً
ءﺂ
َ


ٰ

َ
.
َ
ّ
ﺜﻟا
ً

ۡ
ز
ِ
ر
ِ
ت
َ
ّ
و ا
ً
دا
َ

ۡ

َ
ا
ِ

ٰ
ّ

ِ
ﻟ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
¯ ·
َ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ
ﻟ ﺎ

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 5
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۲۲ ﴾

٢٣ ب.سا  -ç  .ا  روا۔ _  ے.  _ا.ç  <¸ 
 ç  تر-  ,ا  ¸  ح·  ¸ا  ¯  ×  .  ,  ,  ¸.,  لز.
 ¸  rا  ں×  ر:د.  ےر,  <ا-  .  .ا  روا  ؤ:  .¸
۔× ¸ ç .ا - |

َ
و ا
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ
ﻋ ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

َ
ّ

َ
ﻧ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ٍ

ۡ

َ
ر
ۡ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا

ِ

ۡ

ِ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ٍ
ۃ
َ
ر
ۡ

ُ

ِ
,
َ
و
ٖ

ِ
ن
ۡ
و
ُ
د
ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ
ءآ
َ

َ

ُ
ﺷ ا
ۡ

ُ

ۡ
دا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۳ ﴾


٢٤ ۔ سا  ¯  .  r  .  ¸  .  ¸  روا  r  .  .  ¸ا  .ا  ,
 <  روا  :×  ·  روا¸دآ  ¸,ا:  ¸  ورڈ.گآ
۔, 
¸
¸ ¸ ر, : . ںو,:

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ

َ
و ا
ۡ

َ

ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا
َ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ


َ
و
ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﺎ
َ

ُ
د
ۡ

ُ

َ
و
ۡ
ت
َ
ّ

ِ

ُ
ا   ´
ُ
ۃ
َ
رﺎ
َ

ِ
s
ۡ
·ا
﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻠِﻟ ۲۴ ﴾


٢٥ .:  ن,ا  گ-<  روا۔ ,ر  L.  ¸  ,  روا
 ,  _غ,.  :  ::ا  .ود:  ی/-  -  نا
.  ¸  نا ¸ا ,  _¸ر  ,  _,  _ :  ç¸
 -  ç  <,  ¸و  ¯¸  .¸  ¯  :  .,  ¸د  -..  ہ¸
 ے¸  ¸  .  ے,ود,ا  rا روا ۔.,¸د¿
  ہو    روا  ¸×    ں¸¸  ک_    :        :اں,و  روا  ,,
¸
¸ .د
 ;  ¸  ں- ۔.
´
¸

¸
.
¸

ر

َ
و
َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ

ِ
ّ
e
َ
ﺑ ﻮ
ُ

ِ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ
ّ
ن
َ
ا
ِ

ٰ
.
ِ
¹
ٰ
ّ
ﺼﻟا ا
ا
ۡ

ُ

ِ
ز
ُ
ر ﺎ
َ

َ
ّ

ُ

ُ

ٰ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ِ

ۡ
s
َ
¯
ۡ

ِ


ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ٍ

ٰ
ّ

َ


َ

ۡ

ِ
ز
ُ
ر
ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا ا
َ

ٰ
ﻫ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ﺎ
ً

ۡ
ز
ِ
ّ
ر
ٍ
ۃ
َ

َ
.
َ

ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ


ۡ

ِ

َ
و
ُ

ۡ

َ
ﻗ ا
ۡ

ُ

ُ
ا
َ
و ﺎ
ً

ِ
ﺑﺎ
َ

َ
.
ُ

ٖ

ِ

ۤ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ


َ
ّ
و ·
ٌ
ۃ
َ

َ
ّ

َ

ُ
ّ

ٌ
جا
َ
و
ۡ
ز
َ
ا
ُ
· ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ٰ
ﺧ ﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻢ ۲۵ ﴾


٢٦ .  سا ¸,...  ¸  ر.  .ت,سا  .ا ۔
۔.., ن,ل: ¸ ہ¸و ی. ¸+ _ ¸ .
´-
;
 ر:درو_  :اہو  ._L.  ¸ہو  _¸-<با
 سا  ._  ,ہو  _  ,:  <روا ,  ¸.ف·  ¸
,  ¸.ا  .ل: -  ں¯  .ا  .سا  ,  ,¸دا
 ¸  ہا,روا  ,  .,ا¸-ں¯  روا  ,  ..  ہا,
۔- ¸ ں-.,. ¯ , ..

َ

َ
·
ً

َ
ﺿ
ۡ

ُ

َ
ﺑ ﺎ
َ
ّ
ﻣ ·
ً

َ

َ

َ
ب
ِ

ۡ
,
َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ۤ
ٖ

ۡ
-
َ

ۡ

َ
, ·
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا

ُ

َ
ّ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

َ

ۡ

َ

ُ
ّ

َ
s
ۡ
·ا

َ
و
ۡ

ِ
t
ّ
ِ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ


َ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ
ﻓ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ
ا
ۤ
ا
َ
ذ

َ
دا
َ
ر
َ
ا ·
ً

َ

َ
ﻣ ا
َ

ٰ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
و ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ

ٖ

ِ

ُ
ّ

ِ

ُ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ


َ
و ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ

ٖ

ِ

ُ
ﻳ ﺎ
َ

ۤ
ٖ

ِ

ُ
ّ

ِ
ﻀ ۙ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ
ﻟا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ۲۶ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 6
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٢٧ ط-  -را,ا  .  .ا <۔ çدڑ¯».  .. 
 .ا:  ±رےڑ<  .  .ا,  :ر  ¸  _  ¸  روا  _
 _ا. ¸ ¸ز روا _ 1اڈ . ¸ rا , ¸د ¸ .
۔_ .او ..ا ن. گ- _ _ L.

َ

ۡ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ٖ

ِ
ﻗﺎ
َ

ۡ

ِ

ِ

ۡ

َ


ِ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

َ
و
َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۤ
ٖ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ
-
َ
ا
ۤ

َ
و
َ

َ

ۡ

ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

ُ

﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ٰ
s
ۡ
·ا
ُ

ُ
·
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
۲۷ ﴾


٢٨ ¸  ل.  ¸  ×  a×  .  .,..اç  و,:  ۔
 -  ç  ¸و  ,  ¸  ن,  -ç  .  سا  ¯a  ن,¡  ç  .
,  :  ے.  ہ.ز  -ç  ¸و  ,  ,  .ر. ف·  ¸¸ا ç 
۔. ؤ,.:-

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
ﻛﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ﺎ
ً
ﺗا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ


َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

ۡ
s
ُ
¸
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ُ

َ
ّ

ُ
ﺛ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻟِ ا ۲۸ ﴾


٢٩ _  ¸  ¸ز  <__  ,  .  ¸  ,  ¯¸و  ۔
  ¸ں-.آ  ,  ¸ا_:  ےر, ۔ا×  ¸¯  ف·
 .  _  ¸  ہو  روا ¸د .ن.آ  ت.  ,  ,  rا ¯
۔, راد,

ً

ۡ

ِ

َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ّ

ۡ

ُ

َ

َ

َ

َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ُ


ٍ
ت
ٰ

ٰ

َ

َ
_
ۡ

َ

َ
ّ

ُ
ﻬ.
ٰ
ّ

َ

َ
ﻓ ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
َ
ِ ا ی
ٰ

َ

ۡ
ﺳا
َ
ّ

ُ


َ
و ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ

ِ

َ

ُ
ﻫ ۲۹ ٪ ﴾
3
9_
3

٣٠ ا ۔ ےر,  ,  ,  ¸¯.  ..  د¸  :و  ہو  رو
 ¸ا ¸  ¸ز ¸  .¸.,  .ں-,  .ر:درو_
 ¸  ,ا¸  سا  ¯,,.  ں-ا  ں×  :ا¸.,.
 ن-  و  .  روا  ے.  ں,ا.  <  ,  ,_  ..  ,.  -
 ¸¯  و  ¸..  .  ,,ی_  ç  رواے,  ..
,رL. ç  <  ں×  .,¸,ہو  ¸  ¸.,  .  .ا  _ 
۔z,¸

َ
و
ِ
ّ
ِ ا
ِ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻠِﻟ
َ

ُ
ّ

َ
ر
َ
لﺎ
َ

ۡ
ذِ ا
ۡ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ٌ

ِ
ﻋﺎ
َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·

ۡ

ِ

َ

ً

َ

ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
ۡ

ِ

ُ

َ

ۡ

َ
¯
َ
ا
َ

ۡ

َ


ُ
ّ

ۡ

ِ

ُ

ِ

ۡ

َ

َ
و ﺎ

َ
, ﺂ
َ

ِ
ّ
ﺪﻟا
ُ

ِ

ۡ

َ
ء
َ
و
َ
و
َ
ک
ِ

ۡ

َ
s
ِ

ُ
,
ِ
ّ

َ

ُ
.
ُ

ۡ
s
َ
·
ُ

ُ
س
ِ
ّ

َ


َ

َ

َ
لﺎ
َ

ِ
ّ
ِ ا
َ
ا
ۤ
ۡ
ﻲ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ﺎ
َ

ُ

َ

ۡ
ﻋ ۳۰ ﴾


٣١ ,  ..  م..  ںو_,  -مدآ  .  سا  روا۔
 ± ¯× ¸ .ا .¸., روا ,.. . ں-, - نا
۔ؤ. م. . نا

َ
و ﻲ
َ
.
َ

ۡ

ُ
t
َ
ﺿ
َ

َ

َ
ّ

ُ
ﺛ ﺎ
َ

َ
ّ

ُ

َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
َ
م
َ
د
ٰ
ا
َ

َ
ّ

َ


ۡ
نِ ا ِ ءﺂ
َ

ُ

ٰ
ﻫ ِ ءﺂ
َ

ۡ

َ

ِ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
ٔ
ـ
ِ


َ
ا
َ
لﺎ
َ

َ

ِ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ۳۱ ﴾


٣٢ :  ¸.  ¯  ç:  ,  ک_  ¯,.  ں-ا  ۔
 .  ,  .اد  ¯,¸  م-  ,  ¸ا-  ±ا,
۔, :او

ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ

َ

َ

َ

ۡ
ﻠ ِ ﻋ ·
َ

َ

َ

ٰ
.
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا ﺎ
َ

َ

ۡ

َ
ّ

َ
ﻋ ﺎ
َ
ﻣ ·
﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا ۳۲ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 7
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٣٣ مدآ  .  ¸د  ¸-مدآ  .  .ا ,  ۔ ' نا -  نا ç
 م.  .  نا -نا  .  ں-ا  ,  -  ؤ.  م.  .  ںو_
 .  ,¸  .ç  .¸  ,¸.,  .ں-,  ¯..
_  ,  ¸¸ز  رواں-.آ  ¸  . ں×  .,  ¸,  ہ¡
 -  .  ,  ×  L.  ہ¡_  <روا  ×  L.  ¸.  ç  <روا
۔, م-

ٰ

َ
لﺎ
َ

ٰ

ۡ

ُ
·
َ

َ


َ
ا
ۤ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ِ
t
ِ
ﰱﺂ
َ

ۡ

َ

ِ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ


َ
ا
ُ
م
َ
د

َ

ۡ

َ

ِ
ﺑ ﺂ
ِ
t
ِ

ۤ
ۡ

ِ
ّ
ِ ا
ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ

ُ

َ
ا
ۡ

َ

َ
ا
َ
لﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

َ

ُ

َ

ۡ

َ
ا

َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
َ
و
َ
و
َ
ن
ۡ
و
ُ

ۡ

ُ
ﺗ ﺎ
َ

ُ

َ

ۡ

َ
ا ﺎ
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ۳۳ ﴾


٣٤ .آ  .  مدآ  .¸د¸-  ں-,  .ç  ,  روا۔
 .  ن,  .ے_  .¸  ے_  ,  ہو  ¯و.  ہ_
۔, ¸ ,: .آ ¸ رو·روا, ر:ا

َ
و
َ
م
َ
د
ٰ
·
ِ
ﻟ ا
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

ِ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻠِﻟ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ
ذِ ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ

َ

َ

َ


ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
و ﻲ
ٰ

َ
ا
َ

ۡ
,
ِ

ۡ
ﺑ ِ ا
َ
و `
َ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﺳا
َ

ِ


َ
نﺎ
َ

﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا ۳۴ ﴾


٣٥ ی¸  یر,  روا ç  مدآ  ےا .,.  ç  روا ۔
 ؤ.ک-  کور¡  ×_  .ں¸  روا  ×ر¸  ±
 ×  ¸  ں-.  ¯  ¸  .,  .  س_  .  ±ردسا¸¸
۔. ؤ,

َ
و
ُ

ٰ
ﻳ ﺎ
َ

ۡ

َ
د
ٰ

َ
و
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ

ۡ
ﺳا
ُ
م
َ
و
َ

َ
ّ

َ

ۡ
·ا
َ

ُ

ۡ
و
َ
ز ·
َ

ُ


َ
و ﺎ
َ

ُ
.
ۡ

ِ

ُ

ۡ

َ
ﺣ ا
ً

َ

َ
ر ﺎ
َ

ۡ

ِ

ِ
ھ
ِ

ٰ
ﻫ ﺎ
َ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا
َ

ِ


َ

ۡ

ُ

َ

َ

َ
ۃ
َ

َ

َ
ّ
ﺸﻟا ۳۵ ﴾


٣٦ -  ں-ود  .  ن,  ,  ۔ ¸  ےر,.  ف·  سا
ا a¸  ط:و  ¸  ¸  روا ¸د| ا=  rا .س
 ç  ؤ,_  ._,±.¸د¸.  ç  ,  ۔¸د
 ¸  ¸ز  :ےر,  روا ×  ¸د  .  ے,ود  ,ا
۔, , ¸د . ر² ش> روا .: . :و ,ا

َ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ
ّ

ِ
· ﺎ
َ

ُ

َ

َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ۡ

َ

ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا ﺎ
َ

ُ

َ
ّ

َ
ز
َ

َ


َ
و
ِ

ۡ

ِ

ۡ

َ
ﺑ ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ
ﻫا ﺎ
َ

ۡ

ُ

َ
و
ٌ
ّ
و
ُ

َ

ٍ

ۡ

َ
ﺒِﻟ
ۡ

ُ

ُ


ٌ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ

َ

َ
ّ
و ﻲ
ٰ
ِ ا
ٌ
عﺎ
َ

َ
ﻣ ﴿
ٍ
_
ۡ
¸
ِ
ﺣ ۳۶ ﴾


٣٧ روا  ±تJ  ,  .ر:درو_  _ا  .  مدآ  ,  ۔
 ف>  ہو  ,¸د  .  ف>  ر-:ا  ±ا  ¯  ¸.¸>
۔, ن,, ا; , :او ..

ٰ
ّ
:
َ

َ

َ

ٰ
ا
ۡ

ِ


ُ
م
َ
د
ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ِ

ۡ

َ

َ

َ
بﺎ
َ

َ

ٍ

ٰ

ِ

َ

ٖ

ِ
ّ

َ
ّ
ر

َ

ُ
ﻫ ﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ُ
با
َ
ّ

َ
ّ
ﺘﻟا ۳۷ ﴾


٣٨ ,  ؤ, ¯ا  .  ں¸  ,  ç  .  ¸.,  .  ç  ۔
 یو¸  ¸ا¯_  ,ا¸.ف·  ی¸  س_  ےر,
,  .  rا ¸یو¸¸,ا¸ی¸.  ں·  ...

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ
ّ
ﻣِ ﺎ
َ
ﻓ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﺟ ﺎ
َ

ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ
ﻫا ﺎ
َ

ۡ

ُ


ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

ٌ
ف
ۡ

َ
ﺧ ·
َ

َ

َ
یا
َ

ُ

َ

ِ

َ

ۡ

َ

َ
· ی
ً

ُ

ۡ

ِ
ّ
.
ِ
ّ

َ
و ·
َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 8
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
: ہو . روا: × ف-  ۔. ں× ک
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
¸
ۡ

ُ
· ۳۸ ﴾

٣٩ -  ں-آ  یر.  روا ,.  ل-rا .  ں·  روا ۔
ا _.ا¸,¸  خزود  ہو  ¸| ¸  سا ;ہو  رو
۔. _ر

َ
و
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

ُ

ٰ
s
ۡ
-
َ
ا
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ۤ

َ

ِ

ٰ

ٰ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ٰ
ﺧ ﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
·
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ۳۹ ٪ ﴾
4
10 _
4

٤٠ ب-  لآ  ےا ۔ ' ¸  <  و.  د¸  ن.ا  ہو  ے¸
 .  .ç  <و.  ار_  -را,ا سا  روا a.  _  ç  .
,. .  ç  .¸  <:ںو.  ار_  -را,ا  سا¸  . 
۔×رLرڈ . ¸ روا. ,

َ

ِ
.
َ

ۡ

ِ
ﻧ ا
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذا
َ

ۡ
ﻳِ ءآ
َ

ۡ
ﺳِ ا
ۤ
ۡ

ِ
.
َ

ٰ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
و
َ
و
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ِ

ِ
ف
ۡ
و
ُ
ا
ۤ
ۡ
ی
ِ

ۡ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

ۡ
و
َ
ا
َ
یﺎ
َ
ّ
ﻳ ِ ا
﴿
ِ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
رﺎ
َ
ﻓ ۴۰ ﴾


٤١ .<روا۔ /  ل-ر_ا.¸  ب ﷺ لز.  _
 _  سا ,¸
ّ
_ .  -تار¯¸  ب.یر,  <,  ¸
 ¸  ں-آ  ی¸روا-  .  ل
ّ
وا.  .سا  روا  ؤ:  ن,ا
 یو¿د  ¸  ,  ¸  یڑ-  .¸  :ا  .  .  ,,
۔-ر ف- . ¸ رواو. ¸. . ±

َ
و
ۡ

َ
ا
ۤ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ
.
ِ

ٰ
ا
َ
و
ۡ

ُ

َ

َ
ﻣ ﺎ
َ
ﻤِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ِ
ّ

َ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺰ ·
َ


ٖ

ِ

ۭ

ِ
ﻓﺎ
َ

َ
ل
َ
ّ
و
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ
و ﺎ
ً

َ

َ

ۡ

ِ
.
ٰ

ٰ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

َ
. ·
َ


ً

ۡ

ِ

َ
ﻗ ﴿
ِ
ن
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺗﺎ
َ

َ
یﺎ
َ
ّ
ﻳ ِ ا
َ
ّ
و · ۴۱ ﴾


٤٢ ن,  -ت,_  رواؤ»  .  ..  .  ¸,  -  _  روا۔
۔ؤ_ . . ,,

َ
و
ۡ
·ا اﻮ
ُ

ِ
,
ۡ

َ
ﺗ ·
َ

َ
و
ِ

ِ
ﻃﺎ
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ّ

َ
s
َ
و
َ
ّ

َ
s
ۡ
·ا اﻮ
ُ

ُ

ۡ

َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۴۲ ﴾


٤٣ .آ  .  .ارواو.  ¸دۃ-زرواو.  ._  ز.روا۔
۔و. ; .. . ں-او r

َ
و
َ
و
َ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ

ۡ

ِ

َ
ا
َ
و
َ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺰا اﻮ
ُ

ٰ
ا
َ
_
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
را
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺮا ۴۳ ﴾


٤٤ ,  ¸  ۔ -  ..  ¸  -  ں--  ç  .  ,  ت,  ¸¸
 .ا ç  .:.  ×  çد . ش-ا,  ¸  _اروا × ,
؟¸ z ç , × z_ ¸ ب. ¸

َ
و
ِ
ّ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
-
ۡ

َ

َ
ا
َ
و
ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

َ

ۡ
.
َ


ُ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

َ

َ
ا
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ﴿
َ
ن
ۡ
ﻮ ۴۴ ﴾


٤٥ رواو.  ,د.  .  ز.  روا¸¸  ,  و  ¸رروا۔
 ;  <¸  ںا._  ں--نا .,  ںا.ز.  ,
۔_ .او ..

َ
و
َ
و
ِ

ۡ

َ
ّ
ﺼﻟﺎ
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ

ۡ
ﺳا
َ
و
ِ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۙ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
s
ۡ
·ا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ٌ
ۃ
َ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ﻟ ۴۵ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 9
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٤٦ .¸<۔ a  .ر:درو_  _ا  ہو  ._.× 
۔_ .ا¸, . ٹ- ف· ¸ا روا _ .او

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر ا
ۡ

ُ

ٰ

ُ
ّ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ُ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
ِ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ر ۴۶ ٪ ﴾
5
7_
5

٤٧ د:وا ¸ب-ےا ۔ ' <  و.  د¸ن.ا ہو  ے¸
وا a  .  _  ç  .  ¸ .  ن¸  -  ç  .  ¸  .¸  ر
۔¸ ¸ , _ ں--

ۤ
ۡ

ِ
.
َ

ٰ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
.
َ

ۡ

ِ
ﻧ ا
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذا
َ

ۡ
ﻳِ ءآ
َ

ۡ
ﺳِ ا

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
ﻋ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ٰ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ّ

َ

ۡ

ِ
ّ

َ
ا ۴۷ ﴾


٤٨ .  م:  ¸  ,  .  ¸¸-,  ورڈ.ندساروا۔
:¸  ¸.روا.آ .  ¸.  روا.,  ¸  ر-  شر
 ح·  روا¸  گ-.  روا  .,  ,  ل-.¸  :  ح·  ¸
۔¸. ¸. د.

َ
و
َ
ّ
و ﺎ
ً

ۡ

َ

ٍ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


ٌ

ۡ

َ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯ ·
َ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ۡ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺗا ·
َ


َ
ّ
و
ٌ

َ
ﻋﺎ
َ

َ
ﺷ ﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ

َ
ّ
و
ٌ
ل
ۡ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ

َ


ۡ
و
ُ

َ
,
ۡ

ُ

ۡ

ُ
· ·
َ
ﻟ ﴿
َ
ن ۴۸ ﴾


٤٩ -  ç  .  ç  ,  و.  د¸-ت..انا  ےر.  روا۔
 çد  .د ا;-  گ-  ہو  ¸  تç  .  نr,  م'
 -  ں¸  روا  a  1اڈ  .  ¸  ¯  -  ں¸  ےر,  a
 ¸  ر:درو_  ےر,  ¸  سا  روا  açد,رہ.ز
۔¸ ¸.زآ ± ی; . ف·

َ
و
ٰ

ۡ

َ
ّ

َ
·
ۡ
ذِ ا
َ
ء
ٓ
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
,
َ
ن
ۡ

َ

ۡ

ِ

ِ
ل
ٰ
ا
ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ


َ
و
ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ
s
ِ
ّ

َ

ُ

ِ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ

ِ
.
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ
.
َ
¯
ۡ

َ
,

َ
و
ٌ
ء ﺂ
َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ٰ
ذ
ۡ

ِ
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ
ّ

۴۹ ﴾


٥٠ ç  ,  ¸د  ڑ¸  -ر.  :  ےر,  .  ç  ,  روا۔
ایدتç¯- ¸دç  روا¸د.  ق·-م'  ¸نr,  رو
۔a ,ر

َ
و
ۡ

ُ

ٰ

ۡ

َ

ۡ
·
َ

َ

َ

ۡ
.
َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ِ
ﺑ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

ۡ
ذِ ا
َ
و
َ
ل
ٰ
ا
ۤ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا

َ
و
َ
ن
ۡ

َ

ۡ

ِ
ﻓ ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۵۰ ﴾


٥١ ¯  ,ہ>و  :  تار¸_  .
ٰ
¸-.  ç  ,  روا۔
²د×-ے,  _  .  نا.ç ¸  ç  روا,.  ر
۔a ,ر.

ُ

ُ

ۡ

َ
s
َ
ّ
¯ا
َ
ّ

ُ

ً

َ

ۡ

َ

َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ
ر
َ
ا ﻲ
ٰ
-
ۡ

ُ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

ٰ
و
ۡ
ذِ ا
َ
و

َ
و
ٖ
ھ
ِ

ۡ

َ


ِ


َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۵۱ ﴾


٥٢ . ç .. ¸د . ف> - ç . ç » . سا , ۔
۔و.

ٰ
ذ
ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ

ۡ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﻚِﻟ
﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
. ۵۲ ﴾


٥٣ ,>ے/  روا ب.  - 
ٰ
¸-.ç  ,  روا۔


َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
-
ۡ

ُ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

ٰ
ا
ۡ
ذِ ا
َ
و
َ
نﺎ
َ

ۡ

ُ
:
ۡ
ﻟا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 10
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
۔و. ¸. ,ا¸ ç . . .
﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ
ﻟ ۵۳ ﴾

٥٤ .  ,  .  ں--.  م'_ا . 
ٰ
¸-  ,  روا ۔
_, _  ں-,_ا¸  .ا¸  د×-ے,  .  ç 
و.  ,¯.آ  .  .او  ..  ا__ا¯,  ,¸ ,
 ےر,  ,د:.  ¸.  ےر,  ۔و.  ¸-ں-ا
ر-    ار,  .  سا  ,  ,  ·  _¸  _ ¸د  .  ف>
۔, ن,, ا; , :او .. ف> ا; , ہو

َ

ۡ
ذِ ا
َ
و
ۡ

ُ

َ
لﺎ
ِ
م
ۡ

َ

ٰ

ٖ

ِ

ۡ

َ
ﻘِﻟ ﻲ
ٰ
-
ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ
ﻧ ِ ا

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ

ِ

ِ
رﺎ
َ
ﺑ ﻲ
ٰ
ِ ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
ﻛِ ذﺎ
َ
s
ِ
ّ
¯ﺎ
ِ

ۡ

ُ

َ

ُ


ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ُ

ۡ
ﻗﺎ
َ

ٌ

ۡ
¸
َ

ۡ

ُ

ِ

ٰ
ذ
َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

َ
ّ


ُ
با
َ
ّ

َ
ّ
ﺘﻟا
َ

ُ

ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
بﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ِ
رﺎ
َ


ُ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا ﴿ ۵۴ ﴾


٥٥ ç  ., 
ٰ
¸-.,.
ٰ
¸-.  ç  ,  روا۔
 .  _:  ¸  ن,ا  _  ç  .  ¸  ¸د  .  ..  -  .ا
۔a ,ر ¸د ç رواا¸ آ . ¸ - ç ¯

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ی
َ

َ
ﻧ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

َ

َ

َ

ِ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

َ


ٰ
-
ۡ

ُ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
ذِ ا
َ
و

ٰ
ّ
ﺼﻟا
ُ

ُ

ۡ

َ

َ

َ

َ

ً
ۃ
َ

ۡ

َ

َ
و
ُ

َ

ِ
ﻌ ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۵۵ ﴾


٥٦ ہ.ز  -  ,زا-ç  .ç  ».  .,آ  ت-,  ۔
۔-. ن.ا . . ¸د .

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ

ٰ

ۡ

َ

َ

َ
ّ

ُ


ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
. ﴿
َ
ن ۵۶ ﴾


٥٧ ۔ ےر,  روا.ر.  ¸.  _  ç  :  لد,  .ç  روا
ٰr  و  ¸  : .  ç  __  ہ:_  <  .  ,ر  Lر.ا  ی
 ں-ر;  ےر,  .  ¸  ؤ.  rا _  ¸.,  .  -  ç
 ¸  ,  ار.  ہو  روا ¸,.  ر¨  ,  ¸ں-نا.
۔a L. ن. ¸¸ا. a Lڑ;

َ
و
َ
و
َ
مﺎ
َ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ۡ

َ

َ
ﻋﺎ
َ

ۡ

َ
ّ

َ

َ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ۡ

َ

َ
ﻋﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
َ
و

َ
و
ۡ

ُ

ٰ

ۡ

َ
ز
َ
ر ﺎ
َ

ِ

ٰ

ِ
ّ

َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

ُ
ﻛ ی
ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺴﻟا ﺎ
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
اا
ۤ
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

ِ

ٰ

َ
وﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

َ
ﻇ ۵۷ ﴾


٥٨ ¸اد¸  ںؤ:  سا  .,.نا.ç  ,  روا۔
 ,د  روا¸  ؤ.ب-  ×_  .ں¸  ¸  سا  رواؤ,×
_  .×  ¸اد  ¸  ےزاورد ç , 
ٌ
¸
.
َ
.ِ-روا.×  L.  ہ
 -ں-او  ..  ¸  روا  .  _د.  ف>  ہ.ےر,
۔. _د ہد¸ز روا

َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ُ

َ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ِ
ھ
ِ

ٰ
ﻫ ا
ۡ

ُ

ُ

ۡ
دا ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ
ذِ ا

َ
ّ
و ا
ً

َ

َ
ر
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ُ

ۡ

َ

َ
ّ
و ا
ً

َ
ّ

ُ
-
َ
بﺎ
َ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ُ

ۡ
دا

ۡ

ِ
:
ۡ

َ
ّ

ٌ

َ
ّ

ِ
ﺣ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ُ

َ

َ
و
ۡ

ُ

ٰ

ٰ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
¸
َ
.
َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ۵۸ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 11
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٥٩ ¸  -  نا:  ¸  -s  سا.  ں-اa  ç.  <¯۔
 .  ç  ¸,عو¸  ,s  روا,  ¸سا  .  ل¸  .¸د
 ں¿.,..,,  لز.با>  .  ن.آ  _  ں-.  نا
۔a L,.

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ل
َ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ
¸
َ
ﻏ ·
ً

ۡ

َ
ﻗ ا
ۡ

ُ

ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ِ
ّ

ا
ً

ۡ

ِ
ر ا
ۡ

ُ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

َ

َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ۵۹ ٪ ﴾
6
13 _
6

٦٠ :.  ¸_  .ç  :  .  م'_ا  . 
ٰ
¸-  ,  روا  ۔
.  ں-ا  ور.  _  ·  ¸:  _ا  .  ,  .  ç  ¯ ¸: 
 ں--  م.  رواl  ٹ,  Zہر,  .¸  سا ¯یر.
 .  ¸د¸.ç  ,_  ¸_  .  .  م-ٹ.¸ا¸ا.
 د.¸  ¸ز  روا¸رواؤ.یزور¸×  ¸.,  .¸  .ا
۔., L. .

َ
و
ٰ
:
ۡ

َ
.
ۡ
ﺳا ِ ذِ ا
ۡ

ُ
ﻣﻲ
ٰ
- ﻲ
ٖ

ِ

ۡ

َ
ﻘِﻟ
ۡ
ب
ِ

ۡ
,اﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

َ

ِ
ّ

َ
کﺎ
َ


َ

َ

َ
s
ۡ
·ا
ۡ
ﻧﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ

ۡ
ت
َ

َ

َ

َ
ۃ
َ

ۡ
e
َ
ﻋﺎ
َ

َ

ۡ
ﺛا
ۡ

َ

ً
ﻨ ﺎ
ۡ

َ


ُ
ّ

ُ

َ

ِ

َ

ُ
ا
ُ
t
َ

َ

ۡ
e
َ
ّ

ٍ
سﺎ
َ

ۡ

ۡ

ُ

ُ
ﻛ ا
َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ
cا ا
ۡ

ِ

ِ
ق
ۡ
ز
ِ
ّ
ر

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ﺗ· ا
ۡ
ﻟاﻲ
ِ

ۡ

ِ

ِ

ۡ

ُ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
َ

﴿ ۶۰ ﴾


٦١
ٰ
¸-.,  .  ç  ,  روا  ۔ ' ..  ¸  ,ا  .  ç
_ .  ,.د .ر:درو_  _ا ¯  ·×  ¸  ¸
 <  ہ¸و  ز¸  روا ر-  روا ں¸  روا  ی:روا یر:¯
 ۔ےد .  ا_  :ےر._¸ا .¸ز ت.,
 ¸.  .¸  .  نا.  ڑ,  __ہ.  .,  .  ں-ا
 ¸  ¯  _ب~  __  _.ا  ×  ,_  ں,__
  ¸ و¯ا  ,¸ ر:.آ  روا  :.,¸×  l.  <ں,و
 روا 
¸
¸  ید,  .نا  ¸ا-  ¡  و  ¸.  روا  ¸ا-رو  :ذ
  ہو      .:سا ¸  ۔.  ×  ر..¸  ,.  .ا ہو
 -  ں¸.  ساروا  a    L.  ر:ا  .ں-آ    ¸  .ا
  .:سا¸  a  çد  .  ¸_. L,  .  ¸.,.
۔a L, :; . » روا

َ
و
ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
ذِ ا
ۡ

ُ

ٰ
- ﻲ
ۡ

َ


ٰ
.
َ

َ

ِ

ۡ

َ
ّ
ﻧ ﻲ
َ
ّ
و
ٍ
مﺎ
َ

َ

ٍ

ِ
ﺣا

ُ
¸
َ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ

َ

ُ
ع
ۡ
دﺎ
َ


ُ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

ِ
· ﺎ
َ

َ

ۡ
ج
ِ

ۡ
s
ۡ
ﻟا
ُ

ِ


ِ


ُ
ض
ۡ
ر
َ
·

َ

ِ

ۡ

َ

َ
و ﺎ
َ
ّ

ِ
ﻗ ﺂ
َ

ِ

َ
و ﺎ
ۡ

ُ

َ

ِ

َ
و ﺎ
َ

ِ

َ

َ

َ
و ﺎ
َ

ِ

َ

َ
ﺑ ﺎ

َ
.
َ
ا
َ
لﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ن
ُ

ٰ

ۡ
د
َ
ا
َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ﻲ
ُ

َ


ٌ

ۡ
¸
َ
ﺧ ِ ا
ۡ

ۡ

ُ

ِ
ﺒ ا
ً

ۡ
,
ِ
ﻣ ا
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
نِ ﺎ
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﺳ ﺎ
َ
ّ

َ
و

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ِ

ُ
,
ِ
t
ُ

َ
ّ

ِ
ّ
ﺬﻟا
ُ

َ
و
ُ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
َ

ُ
ءﺂ
ۡ
و

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

َ

َ

ِ

ٰ
ذ
ُ
t
َ
ّ

َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻢ ا
َ

ۡ

ۡ
و
ُ

ُ
:
َ
ن

ِ

ٰ

ٰ

ِ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ٖ
ّ
¸
ِ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ن
َ
_
ۡ
¸
َ

ِ

ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ٰ
ذ
َ
ﻚِﻟ

ۡ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ا
َ
ّ
و
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ا
َ

ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۶۱ ٪ ﴾


7
2_
7
ۃﺮﻘﺒﻟا 2 12
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٦٢ ._  ہر.  ¸  ¸,  ¸  ید-  ¸  _ن.  گ-<۔
  ±,  زورروا  .ا<×  :  ,.  و  م'¸¸  ¸-¸
_ -  ں--,ا ¯:  ے.  ,  ¸  روا  :  .:  ن,ا
 ند . ±, روا: : ں, . .ا . : ل.ا . نا
 ں×  ک:  ہو  .  روا :  ×  ف-  :  ح·  ¸.  -نا
۔.

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ
ﻣ ا
َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

َ

ۡ
و
ُ
دﺎ ا
َ
و
ٰ
,
َ
ّ
ﻨﻟا
ٰ

َ
و ی

ٰ
ّ
ﺼﻟا
ۡ
¸
ِ
¸
ِ

ۡ

َ


َ
_
ٰ
ا ﺎ
ِ

َ

َ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
َ

ۡ
ﻟا
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

ٰ
·
َ
و
ِ

ِ


ً
s
ِ
·ﺎ
َ

َ

ِ

َ

ُ
t
َ

َ
ﻓ ﺎ
ُ
·
ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ
ﻢ ¯
َ
و
َ
ﻟ ·

ۡ

َ

َ

ٌ
ف
ۡ

َ

ِ
t
َ
و
ۡ

َ

ُ
· ·
َ
¸
ۡ

ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
ن ﴿ ۶۲ ﴾


٦٣ _  ç  -ر-  ہ-روا,.  ,  .ç  .ç  ,  روا۔
, ید-ç  .ç  ب.<  .¸د¸روا,ا· .ا سا 
 -ر د¸ .ا , . ¸ سا< روا×ر ے; .روز-
۔×رظ-. با> ..

َ
و
ۡ

ِ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ا
ۡ
ذِ ا
َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻗﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﻄﻟا
ُ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ر
َ
ر

ۡ
و
ُ

ُ
ﺧ ا
ۤ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ

ٰ

ۡ

ُ

ٍ
ۃ
َ
ّ

ُ

ِ

َ
ّ
و
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذا ا
ۡ

ِ
ﻓ ﺎ
َ

ِ


ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ن ﴿ ۶۳ ﴾


٦٤ ç  ,  ۔ :  .ا_ ç .ا  -  .,  .,  ».  سا
 .  _  ¸  ےر.ç  ¯¸×  .  ¸,,  ¸سا  روا ¸
۔L×

ۡ

َ
ّ

َ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
:


ِ
ّ


ٰ
ذ
ِ

ۡ

َ

َ
ﻚِﻟ
َ

ۡ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ

َ
ﻓ ·

ۡ

َ

َ

َ
و
ۡ

ُ

ٗ

ُ

َ

ۡ

َ
ر
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
:
َ

ِ
ّ


ٰ
s
ۡ
·ا
ۡ

ِ

ِ

َ

﴿ ۶۴ ﴾


٦٥ -- نا ç روا ۔ 2 .¸ ç < × z,ب- - ں
 a  ..  زو,  .»¸  ..  رc  :  ¸  ند.
۔ؤ, × ر. را- و ¸ذ . , . نا. ç ¯

َ
و
ُ

ُ
:
ۡ

ِ

َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ۡ
و
َ

َ

ۡ
ﻋا
َ

ا
ۡ

ِ

ِ

ۡ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ


ُ
t
َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ۡ

ُ
ﻧ ا
ً
ۃ
َ
د
َ

ِ

ٰ

ۡ
¸
ِ
¸
ِ

َ
_ ۚ﴿ ۶۵ ﴾


٦٦ <  روا  :.  ں--  .  :و  سا  -±  سا  روا۔
روا ت¸  a  .او  .آ  »:ا .  ںور:__
۔¸د . . :

ٰ

ۡ

َ

َ

َ
·
َ

ً
ﻟﺎ
َ

َ
ﻧ ﺎ
ۡ
¸
َ
ﺑ ﺎ
َ
ﻤِ
ّ
ﻟ ·
َ

َ
_
ۡ

َ

َ

َ
و ﺎ
َ

َ

ۡ

َ
ﺧ ﺎ
َ

َ
و ﺎ

ً

َ

ِ

ۡ

َ

ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻠِ
ّ

َ
_ ﴿ ۶۶ ﴾


٦٧ --.  م'_ا  . 
ٰ
¸-  ,  روا  ۔ .  ,.ں
 ç  ,.,  ہو  ۔و.  ¸ذ  ¸  ,ا  .,  ,د¸  -ç  .ا
 .. ہ¸ ¸ .ا¸ .,. 
ٰ
¸- ؟× L. ¸ .ç
۔ں-ناد.. ں×

َ
و
ۡ

ُ

َ
لﺎ
َ

ۡ
ذِ ا
ٰ
- ﻲ
ۤ
ٖ

ِ

ۡ

َ
ﻘِﻟ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

ُ

ُ
-

ۡ

ُ
s
َ

ۡ

َ
ﺗ ا
ً
ۃ
َ

َ

َ

ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
َ
ا
َ
ّ
¯
َ

ُ

ِ
.
ُ
ﻫ ﺎ
َ

ً
و
ُ
ﺰ ا
ۡ

ُ

َ
ا
َ
لﺎ
َ

ُ
ذ

ۡ

ُ

َ
ا
ۡ
ن
َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ

ِ


َ
ن
ٰ

ۡ
·ا
ِ

ۡ
¸
ِ

َ
_ ﴿ ۶۷ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 13
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٦٨ ہو  .,,ا  .  ر:درو_  _ا.,.  ں-ا۔
 ,  . 
ٰ
¸-۔×  :  ح·  ¸  ¸  ہو  ...  ¸  ¸
 .  ا,  .  روا  ×  .ڑ,  ¯  .  ¸  ہو  .,  ..,  ر:درو_
:ا ¸و  ,  ,¸د¸-ç  ¸  -  ×  نا<¸  ن,رد 
۔و.

ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
َ
لﺎ
َ

َ
ﻲ ِ - ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

َ
ّ

ۡ
_
ّ
ِ
¸
َ

ُ

َ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ

َ

ُ
ع
ۡ
دا اﻮ
ُ
ﻟﺎ
َ


َ
ّ
و
ٌ
ض
ِ
رﺎ
َ
ﻓ ·
َ
ّ

ٌ
ۃ
َ

َ

َ
ﺑ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ُ
ل
ۡ

ُ

َ

َ
_
ۡ
¸
َ

ۢ
ٌ
نا
َ

َ

ٌ

ۡ

ِ
ﺑ ·
َ


َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
-
ۡ

ُ
ﺗ ﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻓﺎ
َ
ﻓ ۶۸ ﴾


٦٩ .  ,.ا-رد.ر:درو_  _ا,.ں-ا۔
 ,  . 
ٰ
¸-۔×  ¸  .ر:  سا.ےد  .  ¸  ¸  -ç
 ,د  .  ×  درز  ا¸  .ر  :  سا  .,  ..,  ر:درو_
۔× ,د . ش- - لد . ں-او

َ
لﺎ
َ
ﻗ ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ
ﻟ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

َ
ّ

ۡ
_
ّ
ِ
¸
َ

ُ

َ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ

َ

ُ
ع
ۡ
دا اﻮ
ُ
ﻟﺎ
َ

ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا

ُ
ّ

ُ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ
ّ

ٌ
_
ِ
ﻗﺎ
َ

ُ
ءآ
َ

ۡ
:
َ

ٌ
ۃ
َ

َ

َ
ﺑ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ُ
ل
ۡ

ُ

َ

﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻨﻟا ۶۹ ﴾


٧٠ .ا-رد  ,  .ر:درو_  .  با,.ں-ا  ۔
 .,  ×  :  ح·  ¸  ¸  رواہو  .  ےد  .  -ç  .,
 م-,>.  ے,ود ,ا ¸¸  .  ,
ا روا _L× ×  م-ت, ,  ¸¯,_  ..
۔¸ .,

َ
ّ
نِ ا
َ
ﻲ ِ - ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

َ
ّ

ۡ
_
ّ
ِ
¸
َ

ُ

َ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ

َ

ُ
ع
ۡ
دا اﻮ
ُ
ﻟﺎ
َ


َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ

َ

ٰ

َ
.
َ

َ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ
نِ ا
ۤ

َ
ّ
ﻧ ِ ا ﺂ
َ

َ
ء
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ۡ

ُ

َ

ۡ
و
ُ

َ

َ
ن ﴿ ۷۰ ﴾


٧١ ×:¸م:¸ہو.,..,.ا.,.
ٰ
¸-۔ ا
 ×¸¡×,د¸_-¸.روا×.<¸ز¯.۔×.
 ,.çبا±,۔×.غاد:ح·¸¸سا
 سا.ں-ا.¸ی;ض·_د..رد¸,
۔a.1.او..¸اہو,,¸ذ-¸

ٗ

َ
ّ
ﻧِ ا
َ
لﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ُ
ل
َ

َ
ّ
ﻧِ ا
َ

َ

َ
ﺑ ﺎ
ٌ
ۃ
َ
ّ

ۡ

ُ

َ
ذ·
ۡ
¸
ِ

ُ

ٌ
ل
ۡ
ﻟا
ُ

َ
و
َ
ض
ۡ
ر
َ
·

َ

َ
ث
ۡ

َ
s
ۡ
·اﻲ
ِ
:
ۡ

َ

ٌ

َ

َ
ّ

َ

ُ

َ
ّ

َ

ِ
ﺷ·
َ

ۡ

ِ

َ
ﻬ ﺎ
ۡ
ﻟااﻮ
ُ
ﻟﺎ
َ

ٰ
ٔ
ـ
َ


ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ﺎ
ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
s
َ

َ

َ

َ

َ
وﺎ
ۡ
و
ُ
دﺎ
َ
ﻛﺎ
َ

َ
ﻳا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۷۱ ٪ ﴾
8
10 _
8

٧٢ ç,  ¸  سا  ¯,  ¸-¸  ,ا  .  ç  ,  روا  ۔
۔±  .: rا  .ا a,ر_ç  ت,<.:. 
۔. :او .. ¸.

َ
و
ً

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ

ۡ
ذِ ا
ٰ
ّ
دﺎ
َ
ﻓ ﺎ
َ
ر
ۡ
ء
ۡ

ِ

ۡ

ُ

َ
ﻬ ﺎ
َ
و
ٌ
ج
ِ

ۡ
s
ُ
·
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ
ّ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
َ
ن ۚ﴿ ۷۲ ﴾


٧٣ ۔ -  ل>  ا:.  ¸-:  ¸  سا.,.ç  ¸¸
.ز-ںود,.ا  ح·  سا  ۔ور. _ا  -  ç  روا,  ..  ہ
۔~ ç .. , ..د ں¿: ¸ تر¨

ۡ

ُ

ِ

ۡ
,ا ﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

ُ
ھ
َ

ِ

ۡ

َ

ِ
ﺑ ﺎ
ٰ

َ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ِ

ۡ
-
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ٰ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
و
ُ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ٰ
ا
ٰ

ٖ

ِ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ن ﴿ ۷۳ ﴾


٧٤ ہو  ¸-  .×  ±لدےر,  ».  سا ,  ۔


َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

ُ


ِ
ّ


ٰ
ذ
ِ

ۡ

َ

ِ
-
َ

َ
ﻚِﻟ
َ

ِ
ۃ
َ
رﺎ
َ

ِ
s
ۡ
·ﺎ
َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 14
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
¸  _  ·  ,ا  ±  ¯  ·  روا  ±  ہد¸ز  ¸  .  نا 
 ±  روا _.
¸
..´
¸

  ٹ,  Z  .  ¸  نا  ._L×
 ¸_  .¸  نا روا _  L,,._L×  ,ا
 ف-  .  .ا ._L×  ,ا ±روا ,  .  J
 ,  ¡  .ں¯¯.  ےر,  .ا روا  _  L_  ..
۔¸

ً
ۃ
َ

ۡ

َ

ُ
ّ

َ

َ
ا
ۡ
و
َ
ا
َ
و
ِ
ۃ
َ
رﺎ
َ

ِ
s
ۡ
·ا
َ

ِ


َ
ّ
نِ ا
َ
ﻳ ﺎ
َ

َ

ُ

َ
ّ

َ

َ


ُ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
ٰ

ۡ

َ
·
ُ

َ
و
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
َ
, ﺎ
َ

َ
ﻟ ﺎ
َ
¸
َ

ُ

َ
ّ

َ
ّ

ُ
ج
ُ

ۡ
.

ُ

ۡ

ِ
ﻣ ﺂ
َ

ۡ
ﻟا
ُ
ء
َ
و
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
َ
ﻳ ﺎ
َ

َ
ﻟ ﺎ
ۡ

ۡ

ِ


ُ

ِ


َ

ۡ

َ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و 
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

َ
-
ٍ

ِ
ﻓﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
َ

َ
ن ﴿ ۷۴ ﴾

٧٥ _د  ےر,  گ-¸  .×  zر¸ا  ç  ,  --  ۔
 م+  گ-,  .  ¸  نا  .:.  ._,×  ¸¯.
 rا  »  .  ç~  .  سا  ,  1  -تار¯¸  .ا
 ,ر çد ل¸ . ,, ن, ۔_

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ

َ
ا
ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻟ ا
ۡ

ِ

َ

َ
نﺎ
َ

ۡ

َ

ٌ


ُ
t
ۡ

ِ
ّ

َ
,
ۡ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ٰ

َ

َ
ن
ُ
¸
َ
ّ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
s
ٗ

َ


ِ


ِ

ۡ

َ


ۡ

ُ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ُ
ھ
َ
و
ُ
·
َ

ۡ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۷۵ ﴾


٧٦ ç _,¯_z.ں--, گ-¸ روا۔
۔_.آ  .ن,ا ,ا  ¸  ¸,  :و  ¸  روا
 _  ç  ..ا ت, <_,  ¯_z.ے,ود
 .  ×  çد  ..  :سا  -نا ç  ہو  ,  ¸.,  ¸.
 ر:درو_  ےر,  .  .ا-  .  ¸ا  ند  .  ±,
؟¸ z ç , ۔_د ما:ا - ç .. .

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا اﻮ
ُ

َ
ﻟ ا
َ
ذِ ا
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ
ﻣ ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
ٰ
ا ﺎ
َ
ّ

َ
ﻣ ´
َ
و  
َ

َ
ﺧ ا
َ
ذِ ا ·

ُ
t
ُ

ۡ

َ

ۡ

ٰ
ِ ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ٍ

ۡ

َ
ﺑ ﻲ
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
s
ُ
¯
َ
ا ا
ُ
t
َ

ۡ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
¿
َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ِ


ۡ

َ

َ

ُ
¸ِﻟ
ۡ

ُ

َ
. ﺂ
ۡ

ُ
ّ

ۡ

ُ

ٖ

ِ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ر
َ

َ

َ

َ
ا ·

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

َ
ن ﴿ ۷۶ ﴾


٧٧ <  رواL_¸  ,  <.z,¸  ¸  گ-¸  ,۔
, ۔, م- , - .ا_ L. ¸. 

َ
ا
َ
و
َ

َ
ﻳ ·
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا
َ
ن
ُ
ﻳ ﺎ
َ

ُ

َ

ۡ

ۡ
و
ُ
ّ

ِ

َ
و
َ
ن ﺎ
َ


ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ن ﴿ ۷۷ ﴾


٧٨ .  ںؤزرآ  _ا  ._ھ_  نا ¸  نا  ¸  روا ۔
 ¸ا ف·ہوروا ¸¸.او.ب.¸.ا ا-
۔_ ç م: .

َ
و
ُ
t
ۡ

ِ

ۡ

ُ
ا
ُ
ّ

ِ
ّ

ۡ

َ

َ
ن
َ
ﻳ ·
ۡ

ُ

َ

ۡ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ن
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ۤ
·
َ
ّ

ِ

َ

َ
ا

َ
و
ُ
·
ۡ
نِ ا
ۡ

َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ﻳ ·
ۡ

ُ
ّ

ُ

َ
ن ﴿ ۷۸ ﴾


٧٩ ۔ ب.  .  .,  _ا<  ,  س-ا_  ں--  نا-
 ,  ¸آ  .س_  .  .ا  ¸  ._  ¸  ,  روا  _  z
 ±  ی¸د  ¸  ,  ¸  یڑ-ضr  .  سا  ..

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِ
ّ

ٌ

َ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ۡ

َ

ِ

َ

ۡ

ِ

ِ
t
ۡ

َ
ّ

ُ


َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ٰ

َ
ن
ۡ

ِ

ۡ

ِ

ا
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ
,ِﻟ
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

ٖ

ِ
ﺑ ا
ً

َ

َ
ﺛ ﺎ

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 15
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
_.  ¸. ¸ا¡  .:  سا  ,  س-ا    _    نا  - 
 سا,  س-ا _ نا, روا_ z .., _ا¸,
۔_ L. م: ,ا . :

ۡ

ِ

َ

ً
ﻠ ·
ۡ

َ

َ

ُ
t
َ
ّ

ٌ

ۡ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ۡ

ِ

ِ
t
َ
و
ۡ

ۡ

َ
و
ٌ


ُ
t
َ
ّ

َ
ﻳ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ۡ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ن ﴿ ۷۹ ﴾

٨٠ ا-  .  زور_  ¸گآ  ¸خزود  ._  ,روا  ۔
 .  .ا .ç  ,,_  .نا ۔¸  ±¸  ¸,
¸  ف>  .  را,ا  _ا .ا  .  ,  .ر  .  را,ا
 ×  ,¸,¸ا¸  ےر,  .  .ا ç  ¸  ¸  :  ے.
۔¸ ç ¸ ¿ ;

َ
و
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ

َ

ا
ُ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﺎ
َ

َ
ّ

َ

َ

َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ
·
َ
ّ

َ
ا
ً
ﻣﺎ
ۡ
و
ُ

ۡ

َ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ۃ
َ
د
ۡ

ُ


ۡ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

َ
s
َ
ّ
¯
َ
ا
ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ا
ً

ُ
ّ
¸
ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

ۡ
s
ۤ
ٗ
ھ
َ


ۡ

ُ

َ

ۡ
م
َ
ا
ۡ

ُ
ﻟ ا ﻲ
َ
.
َ

َ
ن
َ
ﻟ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ن ﴿ ۸۰ ﴾


٨١ ہ..  سا روا  ے.  م:  ے,  <  ¸  ں,ں,  ۔
 ¸  خزود گ-,ا  ¯  ¸  ¸  -سا  .  ف·  ¸
۔. _ر , ¸ سا ; ہو روا _ .او .,

ٰ
.
َ

ۡ

َ


ّ
ِ

َ

َ

َ

َ

ً

َ

َ
ّ
و
ٖ

ِ

ۡ

َ
ﻃﺎ
َ

َ
ا
ٓ
ۡ

ِ

َ
ﺧ ـ
ٗ

ُ

َ
ٔ
ـ

َ

ُ

·
ﻟو
ِ
¸
َ
ا
َ

ٰ
s
ۡ
-
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ُ
·
ۡ

ِ

ۡ

َ

ٰ
ﺧ ﺎ
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۸۱ ﴾


٨٢ .  .ہو  _.  م:  ,  روا _:  ن,ا  <روا ۔
۔. _رL. ¸ ¸ سا ; روا. ں× ..

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ

َ
و ا
ٰ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ

ِ

َ

ٰ
.
ِ
¹
ِ

ُ
ا
·
ﻟو
َ

ِ
¸

ٰ
s
ۡ
-
َ
ا
ِ

َ
ّ

َ

ۡ
·ا
ُ

ُ
·
ۡ

ۡ

ِ

َ

ٰ
ﺧ ﺎ
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۲ ۸٪ ﴾
9
11 _
9

٨٣ .  .ا  .,  ,  .¸ا,ا¸  .  ç  ,  روا۔
 روا  ںوراد:ررواپ,ں.روا  ..  .  تد,¸¸ا-
 ں--  روا  ;رL.  ¸:  ..  .  ں<.  رواں-
 ¯  ۔;رçدۃ-زرواz_  ز.  روا,  ¸,¸ا.
, ç ا- . ں¸دآ _ , . ¸.., سا
۔.

َ
و
ۡ

ِ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ا
ۡ
ذِ ا
ۤ
ۡ

ِ
.
َ

َ
قﺎ
َ
ﺜ آ
َ

ۡ
ﺳِ ا ِ ء
ۡ

َ

َ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ن ·

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ۡ

َ
ﺪِﻟا
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ً
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﺣِ ا
ِ

َ
ّ
و ﺎ یِ ذ
ٰ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
و ﻲ

َ

ۡ
ﻟا
ٰ

ٰ
.
َ
و ﻲ
ٰ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

َ
و
ِ
_
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ً

ۡ

ُ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ ا
َ
ّ
و ﺎ

ۡ

ِ

َ
ا
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ
ﻤ ﻮ
َ
ۃ
َ
و
ٰ
ا
ٰ

َ
ّ
ﺰا اﻮ
ُ
ﺗ ﻮ
َ
ۃ
ۡ

َ
ّ

َ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
:
َ
ّ
ﻟ ِ ا ·

ۡ

ِ

َ

ً

ۡ

ِ
ّ
ﻣ ·
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ُ
ّ

ۡ

ُ
ﺿ
ِ

ۡ
c
َ
ن ﴿ ۸۳ ﴾


٨٤ و  .  ¸  ¸آ  .,,  .  ç  .  ç  ,  روا۔
 .  ç  ¯::  .  .¸و  .  نا-_ا  روا..  .  ن-
۔× ¸ z. - ت, سا ç روا , . را,ا

َ
و
ۡ
ذِ ا
ۡ

ِ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ا
َ

ۡ

ُ

َ
ﻗﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
. · ﺂ
َ
ﻣِ د
َ
ن
َ
ء
َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻟ ·

ۡ

ُ

ِ

ۡ
s
ُ
¯
ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ

ِ
ّ


َ
ﻳِ د
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ
رﺎ
ۡ

ُ

ۡ
ر
َ

ۡ

َ
ا
َ
و

ۡ

َ
ا
َ

ۡ

َ
.
ۡ

ُ
:
ۡ
و
ُ

َ
ن ﴿ ۸۴ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 16
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٨٥ روا ×  çد.  ¸  ¸-  ں-ا .×  ¸و  ç  ,  ۔
.¸  روا ہ.  _  ں--¸  .¸  _ا .  ¸.¸ 
 ےر,  ہو  .ا  روا×  çد¸  ل:  .¸و  ¸ا.
 ×  ç  ¸  ا,-نا.  ےد.¸  ¯_آ  .  ×  ¸  س_
 ç . , ت, , ¸ . ما. - ç ¸ ¸د ل: : نا.:.
 ر:ا.¸  روا×  z.  ¯-م:ا¸  .  .اب.
ç  <  ¯  ×  çد  . ا,  ¸نا  _.  ..  ¸ا.¸ 
 ¯  ¸  ¸.ز ¸¿د  .,  ¸×  ,روا ا-  .  سا
 ¸  با>  ±.±ند.  ±,  روا×  ¸ا-ر
 ¸.  .  نا.ا×  L.  ç  م:  <روا_,  çد  لاڈ
۔¸

َ
ّ

ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ٰ

َ

ُ
ﺆـ ﺂ ِ ء
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ُ

َ
و
ِ

ۡ
s
ُ
¯
ۡ

ُ

َ
ن

ۡ

ِ

َ

ً

ۡ

ِ
ّ
ﻣ ﺎ
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ


َ
ﻳِ د
ِ
·
ِ
رﺎ
ۡ

ٰ

َ

َ

ۡ
و
ُ

ۡ

َ

َ

َ
ن
ِ
t
ۡ


ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
و
ِ

ۡ

ِ
·
ِ
نا
َ
و
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
و
ۡ
نِ ا
َ
ّ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ُ
ا
ٰ

ٰ

ٰ

ُ
ﺗ ی
ۡ
و
ُ

ُ
·
ۡ


َ
و
ُ

ۡ

َ

َ

ٌ
م
َ
ّ

َ
s
ُ
·
َ

ُ
t
ُ
ﺟا
َ

ۡ
ﺧِ ا
ۡ

ُ

ۡ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

َ

َ
ا
َ
ن

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ

ِ

َ
و
ِ

ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ

ٍ

ۡ

َ

ِ

َ
ن
َ
· آ
َ

َ
ﺟ ﺎ
َ

ُ
ء

ۡ

َ

َ
ّ

ٰ
ذ
ُ

َ

ۡ

ۡ

ِ

َ
ﻚِﻟ
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۡ

ُ

ٌ
ی
ۡ

ِ
ﺧ ·
ٰ

َ
s
ۡ
·ا ﻲ
ِ

ِ
ۃ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﺎ
َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

ِ

َ

ُ

ۡ
و
ُ
ّ
د
َ

ٰ
ِ ا
َ
ن ﻲ
ِ
ّ

َ

َ
ا

ِ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

َ
-
ٍ

ِ
ﻓﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
َ

َ
ن ﴿ ۸۵ ﴾


٨٦ ¸  ¿د  .¸  .  ت.آ  .ں·  _گ-ہو  ¸  ۔
¸.ز :  .,,;¸با>  .نا¯.  -  ۔ی¸. 
۔¸ : د. ¸ ح· روا - نا . روا

ُ
ا
·
ﻟو
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
¸
ٰ

َ
s
ۡ
·ا ا
ُ
و
َ

َ
.
ۡ
ﺷا
َ


َ
ۃ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ﺎ
ٰ
·
ِ
ۃ
َ

ِ


َ

َ

ُ
¸ ·
ُ
t
ۡ

َ

ُ

َ
ّ

َ
s
َ
و
ُ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

َ

ُ
· ·
ُ

ۡ

ۡ

ۡ
و
ُ

َ
,
َ
ن ﴿ ۸۶ ٪ ﴾
10
4_
10

٨٧
ٰ
¸- . ç روا ۔ _ . ناروا ¸ ,> ب. - 
 -  <,¸ا ¸ٰ

..
روا ,ر_  ·  ے.د »  q
 rا  .  ¸ا¸  ¸  س.ا  حور  روا  1  ت.:  ±
 س_  ےر,  ·  ¸-,  .,  ¸ا  ,¯۔یدد.
 ,  ç  ¯.,_  ¸  ¸ار,  -
´
¸
¸
-
.آ  .  .  ¸,¸ا
×  ¸ ,ر  L|¯-ء,ا  ہو.,ا  روا,رL,
۔,ر L. ¸ - ہو. ,ا روا

َ
و
ۡ

َ

َ

ٰ
ا
َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
-
ۡ

ُ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

ٖ
ھ
ِ

ۡ

َ


ِ


َ

ۡ

َ
ّ

َ


َ
و
ِ

ُ

ُ
ّ
ﺮﺎ
ِ

َ
و
ِ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ

َ

ۡ

َ
-
َ

ۡ

ا ﻲ
َ
-
ۡ

ِ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

َ

ٰ
ا

َ

َ
ّ

ُ

َ

َ
ا
ِ
س
ُ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ
ح
ۡ
و
ُ

ِ

ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ

َ
ا
ۢ
ٌ
ل
ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ

ً

ۡ

ِ

َ
:
َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﺳا
ُ

ُ

ُ

ُ

ۡ

َ
ا ی
ٰ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ﺎ
َ

ِ


َ
و
ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

َ
ﻛ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﻓ ۸۷ ﴾


٨٨ .  ¸  _ےد_  _  ں-د  ےر._,روا ۔
 ¸  ,  ¸ر  .  ._  نا¸.  ,  .  نا  .  .ا
 ن,ا _ ¸ ےڑ- ¸ ۔_ L:

َ
و
ۡ

ِ
·
ِ

ۡ
:
ُ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
َ

َ

َ
ّ

ۡ

َ

ٌ

ۡ

ُ
ﻏ ﺎ
َ

ُ

ۡ

ُ

ُ
ﻗ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ
ﻳ ﺎ
َ
ّ
ﻣ ·
ً

ۡ

ِ

َ

َ
ﻓ ۸۸ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 17
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

٨٩ <  ¸آ  ب.س_  .  نا.ں,  .  .ا  ,  روا۔
 ¿  ہو  روا ۔,  ¸.  _.¸  ¸ب.¸.آ  ¸نا
  ۔a  L.  :. ¸_  ںو,:  ; ہو  -_¸,
 . .سا ¯ _آ س_ . نا, a z¿ ب-
۔. ¸ .ا _ ںو,: ¸ . ×

َ
و ﺎ
َ
ﻤِ
ّ

ٌ
ق
ِ
ّ

َ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ّ


ٌ

ٰ

ِ

ۡ

ُ
·
َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ
َ
ّ

َ


َ
و
ۡ

ُ
t
َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ
¯
ۡ

َ

ۡ

َ
,
ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ


َ
ّ

َ

َ
ﻓ  ´ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

ٖ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ
ﻛ ا
ۡ

ُ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ
ّ

ۡ

ُ
·
َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ
﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ۸۹ ﴾


٩٠ ہو  :اڈ  ¸  ¸  _ا  .ں-ا  .¸  .  _  ¸  ۔
 ¸  ںو.  _ا .ا  .  .  ¸سا ¸  ,  ی,,
 ¸ .ا, .., لز.. ¸,, _ا , ,_ _ ¸ .
¸  لز. ..      ,        .ب.  ¸×  .  سا  ہو  ¯  ±
 :  .  ںو,:  روا  .×  :¸  ,.:,,
۔, با> :او .. ¸ذ

ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
ٖ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
َ

َ
.
ۡ
ﺷا ﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ل
َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ


ٰ
.
َ

ٖ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ل
ِ
ّ
¸
َ
.
ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا ﺎ
ً

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


ٖ
ھِ دﺎ
َ

ِ

ۡ

ِ


َ

َ
ﻓ ﺂ
ُ
ء
ۡ
و
َ
و
ٍ

َ

َ
ﻏ ﻲ
ٰ
.
َ

ٍ

َ

َ

ِ

﴿
ٌ
_
ۡ
¸
ِ

ُ
ّ

ٌ
با
َ

َ

َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻠِﻟ ۹۰ ﴾


٩١ با  .  .ا  ب.  <  .  ,  .,  ,.نا  ,  روا  ۔
 ¿  _  ç  ب.<._,¯  -.-سا,  ¸.,  لز.
z.  -¸ا  ¯  ç  ,  ¸  ×  لز. ا-  .  سا  ¸  ¸  _
 نا <  روا  , _ ,  ا,  ہو .:. z. ¸ - ب.  روا
 .  نا  ,  ¸.  _.¸  ¸  سا,  ب.¸.آ  ¸
 ںو·  .  .ا¯L×  ن,ا,.  ç  .ا  .ود,
۔a L. ,¸ ں,¸¿-

ۤ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ
.
ِ

ٰ
ا
ۡ

ُ
t
َ

َ

ۡ

ِ
ﻗ ا
َ
ذِ ا
َ
و
ُ

ِ

ۡ

ُ
ﻧ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ل
َ

ۡ

َ
ا

َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا
ۤ

َ

ِ

َ
و
ٗ
ھ
َ
ءآ
َ
ر
َ
و ﺎ
َ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ

َ

ُ


َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
t
َ

َ
ﻣ ﺎ
َ
ﻤِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ِ
ّ

َ

ُ

ُ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ءﺂ
َ

ِ


َ
ا ۹۱ ﴾


٩٢ , 
ٰ
¸-روا۔ .  .تا/  .×  ±  س_  ےر
 -  ے,  ».  .,  _  ر-  ہ-.  نا ç  ,  .آ
۔a L. ¸ ¸ _ ¸ _ا ç روا ç . د×

َ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
s
َ
ّ
¯ا
َ
ّ

ُ

ِ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ﻲ
ٰ
-
ۡ

ُ
ّ

ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ

َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا
َ
و
ٖ
ھ
ِ

ۡ

َ


ِ


َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا ۹۲ ﴾


٩٣ ر-  ہ-روا,, , . ں--ç .ç , روا۔
 ید  -  ç  .  ç  ب.  <.¸د  ¸  روا  ,  ا·  .ا  _  ç  -
 -  سا,  .×  ¸¿  <  روا  و;.  روز-سا  ,
 ¯¸  .  ç  .±  ,  a  ے;ےر,  <ہو  ¯-
¸  .  ,  .  ناروا¸  z.  ¸  , نا  ¸-  ا, 

َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻗﺎ
َ

ۡ

ِ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ا
ۡ
ذِ ا
َ
و
َ
ر
ۡ

ُ
ّ
ﻄﻟا
ُ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ر

َ
ّ
و
ٍ
ۃ
َ
ّ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ٰ

ۡ

َ

ٰ
ا
ۤ

َ
ﻣ ا
ۡ
و
ُ

ُ

َ
ﺳ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﺳا ﺎ
َ

ۡ

ِ


َ
و
َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ
·
ِ

ۡ
:
ُ

ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ
ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ
c
ُ
ا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 18
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

  ·  ےا    .,چر¸  ں-د. .ا  .ود,  .نا
۔, .. ت, ی, - ç ن,ا ار, ¯ × ¸- ç

ۤ
ٖ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ُ
-
ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻳِ ا
ۡ
نِ ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ
ّ
ﻣ ۹۳ ﴾

٩٤ ۔ ں-. ¸ ں-- روا· : ت.آ .ا . ود ,
,  ,د:.  .ا روا ¸  µ ص-  :  ¸ےر
۔و. ¯ وزرآ ¸ ت- ¯ × ¸ .ا ¯ ,

ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ِ

ُ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
ُ
را
َ
ّ
ﺪﻟا
ُ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻧﺎ
َ


ۡ
نِ ا
َ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ا
ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ
ن
ۡ
و
ُ
د
ۡ

ِ
ّ


ً

َ
ﺼِﻟﺎ
َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ۹۴ ﴾


٩٥ ¸  .آ  .,  .  نا <  .  ¸و  ¸ل.ا نا روا ۔
 .ا  روا ._.  ¸  وزرآ  ¸  سا ¸  ¸  __
۔, .او ب- . ں-.

َ
و
َ
و
ۡ

ِ
t
ۡ

ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ
ّ

َ
ﻗ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ا
ۢ
ً

َ

َ
ا
ُ
ھ
ۡ

َ
ّ

َ

َ

َ
ّ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۹۵ ﴾


٩٦ ¸..  ¸.زہد¸ز.ں--  روا  ç  -نا  روا۔
-/  .  .ں¸.-د نا ۔.  ھ;  ¸  .  ں
 را_  ہو  ش:  .,  ..  ¸ا-  _,ا  ¸  .¸
 .ا  ¯.,¸  ¸-سا  /  ¸  ¸ا  .,رQ  س,
 .ا  _L.  ¸  م:  <روا ¸ا,¸  ¯.با>
۔, ,ر ¸د - نا

َ
و
ٍ
ۃﻮ
ٰ

َ
ﺣ ﻲ
ٰ
.
َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ص
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

ِ

َ
¯
َ

َ
و   '
ِ

َ

ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
c
َ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و
ٍ

َ

َ

َ

ۡ

َ
ا
ُ

َ
ّ
.
َ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
·
ُ

َ

َ
ا
ُ
ّ
د
َ

َ
ﻳ   '

َ
و
َ

َ
ّ
.
َ

ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ِ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


ٖ

ِ

ِ

ۡ

َ

ُ
.
ِ

َ

ُ
ﻫ ﺎ
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ

ِ

ۢ
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ
ﺑ ۹۶ ٪ ﴾
11
10 _
11

٩٧ ۔ ±  -سا ×  ¸د  :  ¸ا¸  ¸  <.ود,
¸ ¸  .  .ا  ب.¸  ¯.  سا  .,__  .,, 
< , ¸ لز. _ لد ےر, . _. ¸ ں,. ¸
 تر;روا ,ا¸:  .  ں-او  ن,ا روا ,  ¸.
۔,

َ

ِ

ۡ

َ
ﻗ ﻲ
ٰ
.
َ

ٗ

َ

َ
ّ

َ

ٗ

َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ِ

ِ
ّ
· ا
ً
ّ
و
ُ

َ

َ
نﺎ
َ

ۡ

َ


ۡ

ُ

ِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ِ
ّ

َ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ

َ
و
ِ

ۡ

َ

َ

َ
_
ۡ
¸
َ
ﺑ ﺎ
َ

َ
ّ
و ی
ً

ُ
ﻫ ی
ٰ

ۡ
e
ُ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻠِﻟ ۹۷ ﴾


٩٨ .  سا  روا :  ں-,  .  سا  روا :  .ا ¸  <۔
 ,ا  ¯  ×  ¸د :  ¸  ç  روا  ¸ا¸  روا :  ںو·
۔,¸د.ا: ںو,:
ا
ً
ّ
و
ُ

َ

َ
نﺎ
َ

ۡ

َ

ٰ
ّ

ِ
ّ

َ
و
ِ

َ
و
ٖ

ِ

َ

ِ
¸
·

َ

ٖ

ِ

ُ

ُ
ر
َ
و
َ

ۡ

ِ

ۡ

ِ


َ
و
ٌ
ّ
و
ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ

َ
ﻞ.
ٰ

ۡ

ِ
ﻣ ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻠِ
ّ
ﻟ ۹۸ ﴾


٩٩ ل.را _آ¸×¸س_ ےر,.çروا ۔


َ
و
َ
و
ٍ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۭ

ٰ

ٰ
ا
َ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
ۤ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ

ۤ

َ

ِ

ُ

ُ
:
ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 19
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
۔_راد.¸<_L.¸ور:ا.ناروا_¸.,
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ

ۡ
ﻟا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ۹۹ ﴾

١٠٠ نا  ¯,,  ¸-..ا,  ,  .  ں--نا۔
 ۔¸د , ح· ¸ _ ¸ - سا . _, ,ا . ¸
۔_ ن,ا ¡ ;ا ¸ نا . , ¸ ±

َ
و
َ
ا
ۡ

َ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ّ

ٌ

ۡ

ِ

َ

ٗ
ھ
َ

َ

َ
ّ
ﻧ ا
ً

ۡ

َ
ﻋ ا
ۡ
و
ُ

َ

ٰ
ﻋ ﺎ
َ

َ
ّ

ُ


ۡ

ُ
·
ُ

َ
.
ۡ

َ
ا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ
ﻟ ۱۰۰ ﴾


١٠١ ·  .ف·  ¸  .ا  س_  .  نا  ,  روا ۔
 ¸  _.  ¸ب.  ¸.آ  ¸ناہو  روا.آ  ن.:ا.آ
 .  ¸  نا  ¸ 
¸
¸  یدب.  -  ں--  ¸  ¯  _  L.
 ہو  ¸-¸د,  _  _-ب.¸.ا  .  :.  ,ا
۔¸ ¸ z,

َ
و
َ
ﺟ ﺎ
َ
ّ

َ
ﻟ ﺎ
َ
ﻤِ
ّ

ٌ
ق
ِ
ّ

َ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ّ


ٌ
ل
ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ
·
َ
ءﺂ
·
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ٌ

ۡ

ِ

َ

َ

َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ


َ
ءآ
َ
ر
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ٰ

ِ
ﻛ ·
َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

َ

ۡ

ِ
·
ِ
ر
ۡ

ُ

ُ
ﻇ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ۱۰۱ ۫ ﴾


١٠٢ ,  .  ن¸  <  ..  _  .  ںو_  ناروا۔
  ± .  ن¸روا aL.  ._  ¸,¸
 a  L.  ,  ¸ن,  .¸¸  ت,¸,  ¸
 نا  ¸ا,ا¸  ¸  ہو  رواa  L.  ود,-ں--  .
 ں-,  ود¸  ¸,¸  <..  _  ¸  .  ں¯,
 -  ¸ں-ودہو  روا۔¸  ی¯ا  _  تور.روا  تور,  ¸
  , ¯ç  .  çد,  .  ¸  .,  a  L.  ¸
 نا  گ-ض·۔-_  .  ¸  ,  ç  ۔_  ¸.زآ  ¸رذ
 ۔_.اڈ¸ا,  ¸  ی¸  ں,.  ¸  z_  ہو  .
 ¸  ¸  ,  :  ¸._سا  ہو  ا-  .  ¸.  .ا  روا
  ن.  rا <  z
¸
¸
·,ا ,  روا  ۔a  a  ڑ; ¸
 ¸ < .a z,ہو رواçد . , ہ..رواL_
 :  سا :  ×  را¸.:  ہ¸و 
¸
¸
·روا ;  ¸  ںو_  ¸ا
 ں-اضr  .  _  ¸  روا  ¸  .  ,  ¸  ت.آ
 ہو  <.×  ¸ا ,۔¸  ی,  ہو  :اڈ¸  -ں-,_ا  .
۔z,- ت,سا

َ
و
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ
ﻣ ا ِ ﻚ
ۡ

ُ
ﻣ ﻲ
ٰ
.
َ

ُ
_
ۡ
¸
ِ

ٰ

َ
ّ
ﺸﻟا اﻮ
ُ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ

َ
و
َ

ٰ

ۡ

َ

ُ

َ
ّ

ِ

ٰ

َ
و
ُ

ٰ

ۡ

َ

ُ

َ

َ
:
َ
ﻛ ﺎ
َ


َ
و
َ

ۡ

ِ
ّ
ﺴﻟا
َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ
ﻳ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ
_
ۡ
¸
ِ

ٰ

َ
ّ
ﺸﻟا
ۤ

َ


َ
و
َ
ت
ۡ
و
ُ
رﺎ
َ

َ

ِ
ﺑﺎ
َ

ِ

ِ
_
ۡ
¸
َ

َ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا

َ
و
َ
ت
ۡ
و
ُ
رﺎ
َ
ﻣ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

ٍ

َ

َ
ا
ۡ

ِ


ِ

ٰ

ِ
ّ

َ

ُ
ﻳ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۤ
·
َ

ۡ

ُ

َ


َ
ﻣ ﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ﺗ ·
َ

َ

ٌ

َ

ۡ

ِ

ُ

ۡ
s
َ
·
ِ ء
ۡ

َ
.
ۡ
ﻟا
َ
_
ۡ
¸
َ

ٖ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
:
ُ

َ
و
َ
و
ٖ

ِ

ۡ
و
َ
ز
ۡ

ُ
· ﺎ
َ


َ

ِ
ﺑ ﺂ
ٍ

َ

َ
ا
ۡ

ِ


ٖ

ِ

َ

ۡ

ِ
ّ
ر
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ
ﺑ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ن
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ


َ
و
ۡ

ُ
·
ُ
ّ

ُ
,
َ
ﻳ ﺎ
َ

َ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

َ
و
ۡ

ُ
t
ُ

ِ

َ

َ
ﻟ ا
ۡ

ُ

ِ

َ

ۡ

َ

َ


َ
و   ´
ٍ
ق·
َ

َ

ۡ

ِ


ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ٗ

َ
ﻟ ﺎ
َ

ُ
ﻪ.
ٰ

َ
.
ۡ
ﺷا
َ

ۡ

ِ

َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
ٖ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
َ

َ
c ﺎ
َ
ﻣ ۱۰۲ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 20
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

١٠٣ .ا  ¯L.  یر:__  رواL:  ن,ا  ہو  .ا  روا۔
,۔.  .  ¸ا,  .ں,  . .  ساہو  <.×  ¸ا 
۔L× .او

َ
و
َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ّ


ٌ

َ

ۡ

ُ

َ

َ
ﻟ ا
ۡ

َ

َ
ّ
ﺗا
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ

ٌ

ۡ
¸
َ
ﺧ ۱۰۳ ٪ ﴾
12
7_
12

١٠٤ ·  :و  .  -ن,ا  ¸ا  ےا ۔ ﷺ .
-ر ¸  ب-  روا ۔و.  ,./ا  ۔و.  ,  .  >ار روا 
۔, با> :او ¸د .د : . ںو,:

َ
و ﺎ
َ

ِ
ﻋا
َ
ر ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ
ﻳ اﻮ
ُ

ۡ

ُ


َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻧا ﴿
ٌ

ۡ
,ِﻟ
َ
ا
ٌ
با
َ

َ

َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻠِﻟ
َ
و ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﺳا ۱۰۴ ﴾


١٠٥ -  ت,  سا  ہو  ک/¸ب.¸ا_,:  گ-<۔
ç  .L.  ¸  , ¸  ر:درو_  ےر,  _  ں--
 ,  ,_  -  ¸  ¯  .ا  روا×  لز.  .,و¸  .ف·
 ¸  ے;.اروا,  ,  .  ص.  ..  .  .ر  _ا
۔, ..:

َ
و
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ

ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ
ّ
د
َ

َ
ﻳ ﺎ
َ
ﻣ ·
َ


َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ل
َ
ّ
¸
َ
.
ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ
e
ُ

ۡ
ﻟا
ۡ

ِ
ّ


ٍ

ۡ
¸

َ
و
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


ٖ

ِ

َ

ۡ

َ

ِ

ُ
ّ

َ

ۡ
s
َ
¸
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
و
ُ
ذ ﴿
ِ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ۱۰۵ ﴾


١٠٦ ش-ا,.ا¸_çد.خ--,آ¸ç۔
 çد¸,آروا¸¸و¸·.سا¯_çدا.
 .ا.z,¸ç,_ ۔,رد¯_ت,¸

ۡ
.
َ
ﻧ ﺎ
َ

ۡ
.
ُ

ۡ
و
َ
ا
ٍ

َ

ٰ
ا
ۡ

ِ

ۡ
¿
َ

ۡ
و
َ
ا
ۤ

َ

ۡ

ِ
ّ

ٍ

ۡ
¸
َ
s
ِ

ِ
ت
ۡ

َ
ﻧ ﺎ
َ

ِ

﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛﻲ
ٰ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا
ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ

َ
اﺎ
َ

ِ

ۡ

ِ
ﻣ ۱۰۶ ﴾


١٠٧ ۔ ¸  ¸ز  روا ں-.آ  .¸  م-¿  ,
,  ا-  .  .ا  روا ,  ¸¸.ا ± .ود¸-  ار
۔¸ ر:د. روا

ٗ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا
ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ

َ
ا
َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ُ

ۡ

ُ

َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا

َ
ّ
و
ّ
ٍ

ِ

َ
ّ
و
ۡ

ِ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
و
ُ
د
ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ
ﻟ ﺎ
َ
ﻣ ﴿
ٍ

ۡ
¸
ِ

َ
ﻧ ·
َ
ﻟ ۱۰۷ ﴾


١٠٨ ۔ ·  _ا  .  ×  ,_  ¸  ç  ,-. ﷺ .
ح·  ¸  و.  لا-  .  ح·  ¸ا
ٰ
¸-  ¿لا-  . 
 سا  .  ڑ,ن,ا.¸  ¸  روا۔a  .  .  .
۔, . . ±ر  :¡  ہو  .ً
¸
¸
.:¸

  ¯  , ,.¸ .

ۡ
م
َ
ا
َ

ِ
¸
ُ
ﺳ ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

َ
ر ا
ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
.
ۡ
ن
َ
ا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ۡ

ِ

ُ


َ
و
ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ


ٰ
-
ۡ

ُ

َ

ۡ
:
ُ

ۡ
ﻟا
ِ
ل
َ
ّ

َ

َ

َ
ّ

ۡ

َ


َ

ۡ

ِ
·
ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ءآ
َ

َ

َ
ّ

َ
ﺿ
ۡ

َ

َ

ِ
نﺎ ﴿
ِ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا ۱۰۸ ﴾


١٠٩ ,_  ¸  .  ¸  ¸  لد_ا  ب.  ¸ا  .  ,  ۔
 .:.  _د.,:  ,  -ç  ».  _  :  ن,ا .  _
 ر`ردروا ود.  ف>  ç  ¯۔,  q  ×  ¸.  __  نا

ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ

َ

ۡ
و
ُ
ّ
د
ُ

َ

ۡ

َ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ

ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ّ
د
َ
و


ِ
ّ


ۡ

ِ
t
ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ّ

ا
ً

َ

َ
ﺣ   ´ا
ً
رﺎ
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻳِ ا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 21
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
,۔_  ¸ا,ود  ¸ا .ا .  .ں¸۔و. ¸  .ا 
۔, رد¯ _ ت,

َ
وا
ۡ

ُ

ۡ
ﻋﺎ
َ

ُ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

ُ
t
َ

َ
_
َ
ّ
¸
َ

َ
ﺗﺎ
َ

ِ

ۡ

َ
ﺑ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ
ﺣ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﺻا

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ٖ
ھ
ِ

ۡ
-
َ
ﺎ ﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ۱۰۹ ﴾

١١٠ <  روا ۔×رçد  ۃ-زروا ×رL.  ادا ز.  روا  ۔
 -  _  ں,  .  .ا-سا  .  -ر¸  .آ  :  _ا¸:
  ,ر¸د-ں-:  ,  ےر.  .ا.  ¸  .  ,  ۔.
۔,

َ
و
َ
و
َ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ

ۡ

ِ

َ
ا
َ
و
َ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺰا اﻮ
ُ

ٰ
ا ا
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ
ﺗ ﺎ
َ


َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ِ

ُ
ھ
ۡ
و
ُ

ِ

َ
¯
ٍ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ِ

ُ

ۡ

َ
·
ِ

﴿
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ۱۱۰ ﴾


١١١ روا  ں¸د-  ._,¸,  روا  ید-  روا ۔
 نا ¸  :  .,¸  ¸  ±¸-ا-  .  ں_,
¸  .  ں-- .  ود  ,  .  نا·  ےا_¸,ت:
۔و. _ ¸د ¯ × ¸ .ا

َ
و
ۡ
و
َ
ا ا
ً
د
ۡ

ُ

َ
نﺎ
َ

ۡ

َ

·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

َ
ّ

َ

ۡ
·ا
َ

ُ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ

ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ


ۡ
نِ ا
ۡ

ُ

َ
ﻧﺎ
َ

ۡ

ُ
ﺑ ا
ۡ

ُ
ﺗﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
t
ُ
ّ

ِ
ﻧﺎ
َ

َ
ا
َ

ۡ

ِ
ﺗ ی
ٰ

ٰ
,
َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ۱۱۱ ﴾


١١٢ <¸ں,ں,۔ ےد;ند..آ..ا¸
  سا.:سا¯×¸ر:<ہوروا.آ.ن,ا¸
 .±,-ں--,اروا,س_.ر:درو_.
۔.ں×ک:ہو.روا:×ف-:ح·¸.ند

َ
و
ِ

ٰ
ّ

ِ

ٗ

َ

ۡ

َ
و
َ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ


ٰ
.
َ

َ

ُ

ٌ

ِ

ۡ
s
ُ
·

َ
ا
ۤ
ٗ

َ

َ

َ
و
ٖ

ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

ِ

ٗ
ھ
ُ

ۡ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

ٌ
ف
ۡ

َ
ﺧ·
َ

َ
و
ۡ

ُ
· ·
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
¸ ۱۱۲ ٪ ﴾
13
9_
13

١١٣ روا  ¸  _  ±ر ¸,  ._,ید-  روا ۔
 ب.  ہو  .:.  ¸  _  ±رید-  .  _  ,  ¸,
 گ-  ہو  ت,  ¸  ¸  ¸ا¸,  ح·  ¸ا۔_  z_  ¸ا
, ¸ ¸ ت, ¸ ¯ ک/¸ z,¸ , < _ 
 نا:  ساند.  ±,  .ا_,ر  .  ف:ا  گ-
۔: ےد . , ¸

َ
و
ُ
د
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

َ
ﻟﺎ
َ

َ
ّ
و ٍ ء
ۡ

َ
< ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ی
ٰ

ٰ
,
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ

َ

ۡ
,
َ


َ
ّ
و ٍ ء
ۡ

َ
< ﻲ
ٰ
.
َ

ُ
د
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

َ

ۡ
,
َ
ﻟ ی
ٰ

ٰ
,
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ

َ
ﻟﺎ
َ

ۡ

ُ
·

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
لﺎ
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ

َ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا

َ
م
ۡ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ

ُ

ُ

ۡ
s
َ
¸
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
َ

ۡ

ِ
tِﻟ
ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

َ

ۡ
s
َ
¸
ِ

ۡ

ِ
ﻓ ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا ۱۱۳ ﴾


١١٤ ¸  ںو_  ¸  .ا<ن-ç.  .  ھ;.سا  روا۔


َ
و
ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

ٰ

َ

َ
_
َ

َ
ّ

ۡ

َ
ّ

ِ
·

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 22
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
 ., . .ذ : م. . .ا ¸ا¸و ¸ نارواے. ¸ -
 .  ¸  _,  - ں--  نا ۔ے.  ¸- µ
 ¿د :.  نا .× Lرڈ .ں× ¸اد ¸ ںو_
۔با> ا; ¸ ت.آ روا , ¸ا-ر ¸

َ
و
ٗ

ُ

ۡ
ﺳا ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

َ

ۡ

ِ

ٰ
-
َ

َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا ﺎ
َ

ِ
ﺑا

َ
ﺧ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ﺂ
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ
ﰱ · ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
t
َ


َ
ّ
و
ٌ
ی
ۡ

ِ
ﺧ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
با
َ

َ

ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ۱۱۴ ﴾

١١٥ ,,¯۔,  :  ¸.ا,  ب,  رواق/روا۔
,۔,  تاذ  ¸.ا  ¸,دا و.  خر ç  ¸ .ا 
۔, ,, , :و ,.

َ
و
َ
و
ُ
ق
ِ

ۡ
e
َ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ

ِ

ُ

ۡ

َ
و
َ
ّ

َ
:
َ
ﻓ ا
ۡ

ُ
ّ

َ

ُ
ﺗ ﺎ
َ

َ
.
ۡ

َ

َ

ُ
ب
ِ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟا
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ِ
ﺳا
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۱۵ ﴾


١١٦ د:وا .ا ._¸¯  .  ت, سا گ-¸  روا ۔
زروا ں-.آ  ,  <  .  ,  ک_  ہو  ¸  ,  .ر ¸
۔_ راد,., . سا , روا, : ¸ا , , ¸

َ
و ﻲ
ِ

َ

ٗ

َ
ّ

ۡ

َ

ٗ

َ

ٰ
.
ۡ

ُ
ﺳ ا
ً

َ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ
s
َ
ّ
¯ا اﻮ
ُ
ﻟﺎ
َ


َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ

ٗ

َ
ّ

ٌ
ّ

ُ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ۱۱۶ ﴾


١١٧ , روا , :او .. ا_: ¸ز رواں-.آ ¸و ۔
  ,_  ..  م:  ¸- ¯,  ×  .  ,  ,د.,  د:را-  سا¯,
۔, .,× ہو

َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ُ
_
ۡ

ِ

َ

َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ً

ۡ
-
َ
ا ﻲ
ٰ
,
َ
ﻗ ا
َ
ذِ ا

ٗ

َ

ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ﻳ ﴿
ُ
ن
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

ُ

۱۱۷ ﴾


١١٨ _  ,ہو  ک/¸  z,¸  ,  گ-<  روا۔
..  ¸  ں,م+  .  ç  .ا . ¸-  س_  ےر.  ¸
 a ¿.ناگ- < ح· ¸ا۔¸آ ¸ ں,¸:
 لد  .  ں--ناa  L.  ,  ¸,  ¸  ¸  ¸ا¸  ہو
 .نا_¸,.  گ-<_,z¸¸آ
۔_ ید . ن, ں¿: . ç : . .,

َ
و
ۡ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
لﺎ
َ

ۡ
و
َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
َ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ
ﻳ ·
َ


ٌ

َ

ٰ
ا
ۤ

َ

ۡ

ِ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ
ّ

ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
لﺎ
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ

َ


ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
.
ۡ

ِ
tِﻟ
ۡ

َ

ِ

ٰ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ
ّ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
t
ُ


ٍ
م
ۡ

َ
ﻘِﻟ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ّ
ﻳ ۱۱۸ ﴾


١١٩ ےا ۔ ی/-  ..  .  ¸_  -  ç  .  ç  ·
 .  خزود¸اروا,  ,  .  .  :او  .ارڈ  روا  :او  .:
۔¸ × ¸ ¸_ , . ç ¸ ےر,

ۡ
¸
ِ

َ
,
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ﺎ
ِ

َ

ٰ

ۡ

َ

ۡ
ر
َ
ا
ۤ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
َ
ّ
و ا
ً

ۡ

ِ

َ
ﻧ ا
ً

َ
ّ
و
َ
ﻟ ·
ۡ

ُ
.
َ

ُ


ۡ

َ

ٰ
s
ۡ
-
َ
ا
ِ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ
·ا
ِ
ﻢ ﴿ ۱۱۹ ﴾


١٢٠ .  روا .ں×  ش-¸  ید-  ¯.  .ç  روا  ۔
 -  .  ر¸ا یو¸¸  ,.  .  نا  ..ں¸¸,
 ,ا¸¸م+ا_د ¸ ,ا¸¸.ا  .ود, .نا

َ
و
ۡ

َ

ٰ
=
ۡ

َ

ۡ

َ
ﻋ ﻲ
َ

ۡ
ﻟا
َ

ُ

ۡ

َ
و
ُ
د
َ

ٰ
,
َ
ّ
ﻨﻟا ·
ٰ

ٰ
ّ
.
َ
ﺣ ی ﻲ

ُ
t
َ

َ
ّ

ِ

َ

ِ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ی
َ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
ٰ
ﺪ ی
َ
و

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 23
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
 آ  .  ¸ا¸و  ¸  ç  س_  _اç  .ا  ·  ےاروا,
 ;  ¸  .ا-ç  ¯.r  _  ں-ا-  ¸  نا¸  _  .,
. : × .ود ¸- . :او ._ . ۔ر:د. ¸- 

ۡ

َ
ا
َ

ۡ

َ

َ
ّ
ﺗا
ِ

ِ
¸
َ
ﻟ آ
َ

َ
ء
ُ
·
ۡ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ﺑ ﺂ
َ

َ
ء
َ

ِ


َ
ک

ِ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
ۡ

ِ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ


َ

َ
ﻟ ﺎ
َ

َ
ّ
و
ّ
ٍ

ِ

َ
ّ
و
َ

ۡ
¸
ِ

َ
ﻧ ·
ٍ
ﺮ ﴿ ۱۲۰ ؔ ﴾

١٢١ -  ساہو  ,  ¸,>  ب..  ç  -ں--  ¸  ۔
 گ-  _  ۔,  _:  :_  .  سا  ¸  _  z_  ¸ا
 ہر.  ¸و  z.¸  -سا  <روا_zرن,ا_  سا
۔_ .او ._

َ
ا
ۡ

ِ

َ
ّ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ

ٰ

ُ
t
ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ٗ

َ

َ

ِ

َ
ّ

َ


َ
و·
ٖ

ِ


ُ
ا
·
ﻟو
ُ

َ

ِ
¸
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ٖ

ِ

َ
ن
َ
و
َ

ۡ

َ
ّ

ٖ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ُ

·
ﻟو
ُ
·
َ

ِ
¸
ُ


ٰ
s
ۡ
·ا
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۱۲۱ ٪ ﴾
14
9_
14

١٢٢ ¸  <و.  د¸ن.ا  ہو  ے¸¸ا,ا  ¸  ےا ۔
 ,  _  ç.  ¸ا -  ç  .¸  .¸  روا .  _  ç  .
۔¸

ٰ

ۤ
ۡ

ِ
.
َ
ﺒ آ
َ

ۡ
ﺳِ ا ِ ء
ۡ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذا
َ

َ

ِ
.
َ

ۡ

ِ
ﻧ ا
ۤ
ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا
ُ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا

ۡ

َ

َ

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ

َ
ا
ٰ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ّ

َ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
_ ﴿ ۱۲۲ ﴾


١٢٣ .  ¸  ¸¸  ¸-  ,  ورڈ.ند  سا  روا۔
 .  روا .,  ,  ل-.¸  .سا .  روا .آ  .  م:  ,
 روا  ¸-ں--.  روا  ےد  ہ..,  شر:  ¸  ¸rا
· ۔± ¸ د. ¸ ح

َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺗا
َ
ﻳ ا
ً

ۡ

َ
ّ
ﻟ ﺎ
ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯ ·
ۡ

َ


ٌ

ۡ

َ

ۡ

َ

ٍ

ۡ

َ
ّ

ً
ﺌ ﺎ
َ
ّ
و
َ
ﻟ ·

ُ

َ

ۡ

ِ

ُ

َ

ۡ

َ
ّ
و
ٌ
ل
ۡ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

ُ

َ

ٌ

َ
ﻋﺎ
َ

َ
ﺷ ﺎ
َ
ّ
و
َ

ُ
· ·
ۡ


ُ

ۡ

ۡ
و
ُ

َ
,
َ
ن ﴿ ۱۲۳ ﴾


١٢٤ ں¯, _  .ر:درو_  ±ا  ¸  ;ا,ا ,  روا ۔
  ¸  ناہو  ¯¸¸.زآ  ¸ ¸  .¸.,  ۔ے¯ا  ےر_
 ر:درو_  .  ,  .  ں-ا۔:  ںؤ.  ا,  :  ں--  -  ç
 و  ل'  ا¸  .¸.,  _.  ا,  ¸  .¸  د:وا ی¸
۔.. ا× ¸ : . ں-. را,

َ
و ِ ا ِ ذ
ٰ
.
َ

ۡ
ﺑا ﻲ
ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
َ

ٖ
·
ٗ

ُ
ّ

َ
ر
ٰ

ِ

َ

ِ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

ٍ

َ
ّ

ۡ

ِ
ّ
ِ ا
َ
لﺎ
َ

ِ ﻋﺎ
َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
َ

ُ
ﻠ ﺎ
ً
ﻣﺎ
َ
ﻣِ ا
َ
و
َ
لﺎ
َ

ۡ

ِ

َ
ّ

ِ
ّ
ر
ُ
ذ
ۡ

ِ
.
َ
لﺎ
َ


َ

َ
ﻳ ·
ۡ

َ

ُ
لﺎ
َ

ٰ
ّ
ﻈﻟا ی
ِ

ۡ
¸
ِ

ِ

َ
_ ﴿ ۱۲۴ ﴾


١٢٥ ¸  :.  ں---,..  .  ç  ,  روا ۔
 ¸  .¸د¸روا ,ر²  ,¸  ._  ¸ا روا .×
,  ¸ز.  - سا  a  L×  ے·;ا,ا  _  م:
. ..  فا-  .,  ¸-¸ا      روا    ;ا,اروا۔-
 ں-او  ..  ع-ر  روا ں-او  ..  ف:ا روا ں-او
 ف.  ک_  -  ·  ے¸  :.  ں-او  ..  ہ_  روا
۔و. .ر

َ
و
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

ۡ
ذِ ا
ً

َ
ﺑﺎ
َ

َ

َ

َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِ
ّ

ً

ۡ

َ
ا ﺎ
َ
و

ۡ
و
ُ

ِ
s
َ
ّ
¯ا
ۡ

ِ

ا
ِ
مﺎ
َ

َ
ّ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ٖ
· ﻲ
ً
ّ
.
َ

ُ

َ

َ
و
ِ

َ

ۤ

َ

ۡ

ٰ
ِ ا ﻲ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ٖ
·
َ

َ
و
ٰ

ۡ
ﺳِ ا
ۡ

ِ

ۡ
ن
َ
ا
َ

ّ
ِ

َ

ۡ

َ
ﺑ ا
َ

َ

ِ
. ﺂ
َ
ّ
ﻄﻠِﻟ
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
و
َ
_

ٰ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
و
َ
_
َ
ّ

ُ
ّ
ﺮا
ِ
_
ۡ

ُ

ُ
ّ
ﺴﻟا ِ د ﴿ ۱۲۵ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 24
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

١٢٦ سا ر:درو_ےا .¸.د.;ا,ا ,روا ۔
ں-او,ر.ساروا.¸:¸ا-, .ا<.¸
 .ے¸-...نا_:ن,ا_.آزورروا_
 ,¸-سا ¸:×,:<.¸.,..ا ¯۔.,
.ت. خزودبا>-سا,.:ںود¸.زن..
۔,,ی,ہوروا:ںود.ر-:.Z.

َ
و
َ
لﺎ
َ

ۡ
ذِ ا
ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ٖ
·
ُ

ٰ

ۡ

َ

ۡ
ﺟا
ِ
ّ
ب
َ
ر ا
ً

َ

َ
ﺑ ا
َ

ٰ
ا
َ
ّ
و ﺎ
ً

ِ


ۡ

َ
ا
ۡ
ق
ُ
ز
ۡ
را
ٗ

َ

ٰ

َ
.
َ
ّ
ﺜﻟا
َ

ِ


ۡ

َ


ِ
ت
ٰ
ا
ُ
t
ۡ

ِ

َ

َ

ۡ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ


َ

ۡ
ﻟا
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

ٰ
·
ِ

ِ

َ
و
َ
لﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ

َ
:
َ

ُ

ٗ

ُ

ِ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ

ً
ﻠ ·
َ
ّ

ُ


ۤ
ٗ
ھ
ُ
ّ

َ

ۡ
ﺿ
َ
ا
ٰ
ِ ا
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ
با
َ

َ
ﻋ ﻲ
َ
و
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ

ُ
ﺮ ﴿ ۱۲۶ ﴾


١٢٧ _د,¸  .ا ,¸ا  روا ;ا,ا  ,  روا  ۔
 ےر.  ےا .aL,  .  .د¯a  ,ر.  _وا
 ,  :او  a  ¯,.,  ل-±»¸  .ç  ر:درو_
۔, :او :,

َ
و
َ

ۡ
ذِ ا
ُ
_
َ

ۡ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ٖ
·
ُ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

ِ
ﻋا
َ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ


ٰ

ۡ
ﺳِ ا
ۡ

ِ

ُ

َ

َ
ﺗ ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ
ّ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ
ا
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ُ
_

ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ﻢ ﴿ ۱۲۷ ﴾


١٢٨ روا۔-ر..  راد,.,  ¸ا-  ç  ر:درو_  ےا۔
 _.  راد,  ¸  ¸ا -ہو.,ا ¸  .¸  د:وا یر.
 ےر.روا .  تد,  _·  ےر.¸  ر:درو_  روا
,۔.,  ¸¯..  .  çر_  ل. ..,  ¸¯¸¯
, :او ۔,ن,,

َ
و ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر
ۡ
¸
َ

ِ

ۡ

ُ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ
ﺟا
َ
و
َ

َ

ِ
_
ۡ

ِ

َ
ّ

ِ
ّ
ر
ُ
ذ
ۤ

َ

ِ


ُ
ا
ً

َ
ّ

ً

َ

ِ

ۡ

ُ
ّ

َ

َ
ّ

َ
و
َ
و ﺎ
َ

َ

ِ
ﺳﺎ
َ

َ
ﻣ ﺎ
َ

ِ
ر
َ
ا
ۡ

ُ


ۡ

َ

َ

َ
ﻨ ﺎ
ۡ

َ
ا
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ُ
با
َ
ّ

َ
ّ
ﺘﻟا
َ

ُ
ﻢ ﴿ ۱۲۸ ﴾


١٢٩ ¸  ں--  نار:درو_  ےا۔ ,ا  .¸  ¸ا
 ¸:  .  ھ_  ھ_  _آ  ی_  -نا <¸ث-  ·
 .نا روا ے.¸.¸.اد  روا ب.روا ۔ے.
 ,.  ,  ,.¯,  ے.  ,ف.  ک_  -ں-د
۔, .

َ
و ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر
ۡ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﺑا
ِ
t
ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ً

ُ
t
ۡ

ِ
ّ
ﻣ ·
َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ
ﺘ ا
ۡ

َ

َ

ِ
t
ۡ


ٰ
ا
ٰ

َ
و
َ

ِ

ُ

ُ
t
ُ

ِ
ّ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

َ
و
َ

َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا
َ
و
ُ

ّ
ِ

َ

ۡ

ِ
t
ۡ


ۡ

َ
ا
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ

َ
c
ۡ
·ا
ُ

ۡ
,
ِ

َ
s
ُ
ﻢ ﴿ ۱۲۹ ٪ ﴾
15
8_
15

١٣٠ ,  ·.  ¸اد.ورن-._د  .  ;ا,ا  روا  ۔
 ¸  ¿د  -  نا  .ç  روا ×  ناد.,,  <  .  سا  ¸
ہو  ¸  ¸  ت.آ  روا  ۔.,,  ¸ ں--,  ¸
۔. ں×

َ
و
ۡ

َ

َ
ّ

ۡ

َ


ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ

ِ
ّ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ٖ
·
َ

َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۡ

َ

·
َ

ِ

َ


ٗ

َ

ۡ

َ

َ
و
ۡ

َ

َ

ۡ
ﺻا
ِ

َ

َ

ٰ

ُ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﻲ
ِ

َ
و
ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا ﻲ
ِ


ۡ
ﻟا
ٰ
·
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟا
َ

ِ

َ

ۡ
¸
ِ
.
ِ
¹
َ
_ ﴿ ۱۳۰ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 25
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1

١٣١ . ¸., . ر:درو_ . نا . نا, ۔ ے¸ 
راد,., بر ¸.¸  ض/  .ں-ا ¯ ؤ, × 
۔, × راد,., : ¸>ا

ٗ

َ

َ
لﺎ
َ

ۡ
ذِ ا
ۤ
ٗ

ُ
ّ

َ
ر
ِ
ّ
ب
َ

ِ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
َ
لﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ

َ
ا

ٰ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

َ

َ
_ ﴿ ۱۳۱ ﴾


١٣٢ ¸  ,و  ¸ت,¸ا  -  ں¸_ا.;ا,اروا۔
 ےا  .  ,_.  ںو.ز,  _ا ¸  .ب-روا
¸ ¯  ,  ¸.,  ,  _د  _:ےر,  .  .ا¸  ے
۔.,¸ن. ¯ .,

َ
و
ٰ
ّ
=
َ
و
َ

ِ
ﺑ ﻲ
ۤ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ٖ
·
ُ

ۡ

ِ

َ

ِ

َ
و
َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
ب
ٰ

َ
ّ

ِ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا

ٰ
:
َ

ۡ
ﺻا
ۡ

ِ
ّ
ﺪﻟا
ُ

ُ

َ
ﻟ ﻲ
َ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
َ
ّ

ُ

ِ ا
َ
ّ

َ
و ·
ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
:

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ّ

َ
ن ﴿ ۱۳۲ ؕ ﴾


١٣٣ :و  ¸  ۔ سا  ç  ,¯ ±  ._  ت.و  ب-
 ¸_  .ں¸_ا  .  ں-ا,  ۔aد<-:و
 , . ں-ا¯ ۔. و. تد,¸ ¸ ç » ے¸ .
  روا      ;ا,ا اداد  پ,  .  پآ  روا د×  .  پآ  .
_.  تد,¸د×.  ¸ا    روا      ¸ا د×<  .
¸ا ç روا, . ۔_ راد, ¸ . 

ۡ

ُ

ۡ
م
َ
ا
ۡ

ُ
:
َ

ُ
ﺷ آ
َ

َ
ء
َ

َ

َ
,
َ

ۡ
ذِ ا
ۡ

ُ

ۡ

ۡ
ذِ ا
ُ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ب

ۡ

ِ

َ
ﺒِﻟ
َ
لﺎ
َ

ِ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ


ِ


َ
ن
ۡ
ی
ِ

ۡ

َ

ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﻧ ا

ٰ
ﻟ ِ ا
َ

َ
و
َ

ٰ
ﻟ ِ ا
َ
ﻪـ
ٰ
ا ﺂ
َ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
َ

ِ

ٖ
·
َ

َ
و
ٰ

ۡ
ﺳِ ا
ۡ

ِ

َ
و
َ

ٰ
s
ۡ
-ِ ا
َ


ٰ
ﻟ ِ ا
ً
ﻬـ
َ
ّ
و ﺎ ا
ً

ِ
ﺣا ´
َ
ّ
و
ٗ

َ

ُ

ۡ
s
َ
·
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ
ن ﴿ ۱۳۳ ﴾


١٣٤ :  .¸  :  ل.ا.  نا-  نا¸  ر`:.  ¸  ۔
 ناa  L.  ہو  ¸  <  روا:  ل.اےر,  -  ç  روا:
۔¸ × ¸ . ç ¸_ ¸

َ

ۡ

ِ

ُ
ا
ٌ

َ
ّ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ

َ
ﻟ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ
و
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ﻟ ﺎ
َ
ّ


ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ

َ
و
َ

ُ
. ·
ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ
ﺴ ﺎ
َ
ّ

َ
-
َ
ن
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۳۴ ﴾


١٣٥ ×  ¸,  ¸  ید-  ._,¸,  روا  ید-  روا۔
 ,  .  نا·  ےا.  ؤ,.  _  ±ر  :¡  ¯  ؤ,
 ,ا  <_.×  .  ر¸ا;ا,ا_د  ç  .¸  ود
a . . ¸ ں-/ روا a ,ر × . .ا ۔

َ
و
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ

ُ
ﻛا
ۡ

ُ

ُ
ﻫا
ۡ

ٰ
,
َ

ۡ
و
َ
ا ا
ً
د
ٰ

ۡ

َ
ﺗ ی
ۡ
و
ُ

َ
ﺘ ا
ۡ

َ

ۡ

ُ


َ

َ
ّ

ِ

ٰ

ۡ
ﺑِ ا
ٖ
·
َ

ۡ

ِ

َ
ﺣ ﺎ
ً

َ
و
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ
e
ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ

َ
نﺎ
َ
ﻛﺎ
َ

َ
_ ﴿ ۱۳۵ ﴾


١٣٦ ç  ب.<  روا.:  ن,ا_  .اç  .-  -.  ۔
اروا¸اروا  ;ا,ا,<روا_سای¯ا_ روا¸
 _.  <  روا_  نا.×  لز._  د:وا  ¸  نا  روا  ب-
 ے,ود  <  روا  _  نا _×  .  -  ¸ٰ

..
روا
ٰ
¸-
 ,  _  نا¸  .ف·  ¸ر:درو_  :ا-ںو·
ق,  ,  ¸  ¸.¸  ںو·  ناç  .:  ن,ا_

ۡ

ُ

ۤ
ۡ

ُ
ﻟ ا
ٰ
ا
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

َ

ۤ

َ

ُ
ا
ۡ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
َ
ل
ِ

َ
و ﺎ
َ

ۤ

َ

ُ
ا
ۡ

َ
ل
ِ

ٰ
ِ ا ﻲ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ٖ
·
َ

َ
و
ٰ

ۡ
ﺳِ ا
ۡ

ِ

َ
و
َ

ٰ
s
ۡ
-ِ ا
َ
و
َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ
و
َ
ب
ۡ
ﻟا
َ
·
َ
و
ِ
طﺎ
َ

ۡ


ۤ

َ

ُ
ا
ۡ
و
َ

ِ

ۡ

ُ

ٰ
- ﻲ
َ
و
ۡ

ِ

ٰ
-
َ
و ﻲ
ۤ

َ

ُ
ا
ۡ
و
َ

ِ

ُ
ّ

ِ

َ
ّ
ﻨﻟا
ۡ

ۡ

ِ


َ
ن

ِ
t
ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

َ

ۡ
¸
َ

ُ
ق
ِ
ّ

َ
:
ُ
ﻧ ·
ُ
t
ۡ

ِ
ّ

ٍ

َ

َ
ا
َ
_
ۡ
ﻢ   ´
َ
و
ٗ

َ

ُ

ۡ
s
َ
·

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 26
ٓ
ّ

ٓ
ﻟا 1
ل¸.ﻣ 1
,., . »او د× ¸ا ç روا L. ¸  ۔_ راد

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ
ن ﴿ ۱۳۶ ﴾

١٣٧ _آ  .ن,ا ح·  ¸ا ¸  گ-¸  .ا  ,  ۔
 _,  ×  ب¸  ,ا¸¯×  .آ  .ن,اç  ح·  ¸
 ۔_..ےر,ہو ¯_.. روا¸¸. .اروا
ا¿¸,:  :اروا , :او a ہو روا, ¸: .
۔, :او :,

ۡ
نِ ﺎ
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ

ۤ

َ

ِ

ۡ

ِ

ِ
ﺑ ا
ٰ
ا
ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ٖ

ِ

ۡ
ﻫا
ِ

َ

َ

ۡ
و
َ

َ
ﺘ ا
َ
و

ۡ
نِ ا
ُ
· ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ٍ
قﺎ
َ

ِ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ

ُ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ُ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ُ
_
ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ﻢ ﴿ ۱۳۷ ؕ ﴾


١٣٨ . ç .ود, ۔ .ا روا , ,  . ر¸ا .ر  : .ا 
 تد,¸¸ا ç  روا ۔,  ·×  :  ¸  .ر·  .
۔_ .او ..

َ

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ً

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ


ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ


َ
ّ
و

ٗ

َ

ُ

ۡ
s
َ
·
ٰ

ُ

ِ

ۡ
و
َ
ن ﴿ ۱۳۸ ﴾


١٣٩ .  ç  ¸  ےر, .  .ا ç  ,-  .نا ۔
×  L: ç  روا,  ر:درو_  ار,  رواار.¸و  .:. 
 :  ل.ا ےر,  -ç  روا :  :.¸  :  ل.ا  ےر.  -
۔_ .او .. تد, ¸ ¸اص. ç روا

َ
s
ُ
¯
َ
ا
ۡ

ُ
ﻗ ﺂ
ۡ

ُ
ّ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
ِ

َ

َ

ُ

َ
و ﺎ
َ

ُ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

ُ

ُ
ّ

َ
ر
َ
و
ۤ

َ

َ


َ
و ﺎ
َ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
-
َ
ا
ُ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
-
َ
ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
و
ٗ

َ

ُ

ۡ
s
َ
·

ۡ

ُ

ِ

ۡ
s
ُ
·
َ
ن ﴿ ۱۳۹ ۙ ﴾


١٤٠ .×  ¸¯.  ت,  ساç  ,ی
ٰ
ر.و  د-  ےا۔
د:وا ¸نا روا ب-روا ¸ا روا ¸ا روا  ;ا,ا
 ہد¸ز  ç  :  .  -  .  نا·  ےاa  ¸,  ¸ید-
ا  <ن-ç.  .  ھ;.سا  روا ؟.ا ¸×  z, ¸  .
 ._  ,  د<-¸  ب.س_  .  سا  <  -تد,
۔¸ ¸. . سا .ا × ,ر . گ- ç , < روا

ۡ
م
َ
ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

َ
ن
َ
ّ
نِ ا
ٰ

ۡ
ﺑِ ا
ٖ
·
َ

َ
و
ٰ

ۡ
ﺳِ ا
ۡ

ِ

َ
و
َ

ٰ
s
ۡ
-ِ ا
َ
و
َ


َ

ۡ

ُ

ۡ

َ
و
َ
ب
ۡ
ﻟا
َ
·
َ

ۡ

َ
طﺎ
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ُ
ﻫ ا
ۡ

ٰ
,
َ

ۡ
و
َ
ا ا
ً
د
ٰ
ﺮ ی
ۡ

ُ


َ
ء
ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
:
َ

ۡ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
م
َ
ا
ُ

َ
و
ۡ

َ
ّ

ِ
·
ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ

َ

َ

َ
:
َ

ً
ۃ
َ
دﺎ

ۡ

ِ

ٗ
ھ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗﺎ
َ
ّ

َ
-
ٍ

ِ
ﻓﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟاﺎ
َ

َ
ن ﴿ ۱۴۰ ﴾


١٤١ <  :  :  ہو  -نا ۔¸ر`  :.  ¸ء,ا ¸  ۔
 L.  ہو  ¸  <روا,  .  ç  <  ہو  -ç  روا  ,  .  ں-ا
¸ ناa ۔¸ × ¸ . ç ¸_ 

َ

ۡ

ِ

ُ
ا
ٌ

َ
ّ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ

َ

َ
و
ۡ

َ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
ۡ

ُ

َ


ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ
ّ

َ
و
َ

ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

ُ
. · ﺎ
َ
ّ

َ
-
َ
ن
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ا

َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۴۱ ٪ ﴾


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 27 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

١٤٢ _  ,  ¸  ن.  .  .  ¸  گ-¸ا۔ ¿
 , ç ç ¸ . ں, . سا با a Lآ _ .
 -¸  ہو  ,  :  ¸.ا  ,  ب,  روا  ق/.ود
۔, .¸ _ ±ر :¡ , ,_

َ

َ

ۡ

ُ

ُ
ل
َ

َ

ُ
ّ
ﺴﻟا ﺂ
ُ
ء
ٰ
ّ

َ
و ﺎ
َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ

.
ُ
t
ۡ

َ

ۡ


ِ
t
ِ

َ

ۡ

ِ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا
ُ

ۡ

ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ﻋ ا
َ
ﻬ ﺎ
ۡ

ُ

ّ
ِ

ٰ
ّ

َ
و
ُ
ق
ِ

ۡ
e
َ

ۡ
ﻟا
ِ


ُ
ب
ِ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ

َ
ّ
, ﺂ
َ

ُ
ء
ٰ
ِ ا
ٍ
طا
َ

ِ
,ﻲ ﴿
ٍ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﻣ ۱۴۲ ﴾


١٤٣ ç .. , ¸. ل. ±ا- ç . ç ح· ¸ا ۔
  ں.:ا.آ  ·  روا  -  ہا-  _  ں-- ﷺ ہا-_  ç
  _  ,  ¸  روا۔¸ :سا  .  ç  -  ساa  ¿  ç
 ¸.:  ·  ےر.ن-  ._.  م-  ..,ر²
 ¸ت,¸  روا۔,  .,,  ںؤ_  .ا  ن-روا,  ,ر
 .  .ا  -
´
¸
¸
-
.¸×  م-ںا.  -ں--,  _-
 ¸ا .ا  روا  z¸  ںا..ا ہو  ,  ¸  ,ا¸
, . ¸ ں-- ¯ .ا ۔ےد ¸. ¸¸ - ن,ا ےر
۔, .ر ,. , ن,, ا; _

َ
و
َ
ءآ
َ

َ

ُ
ﺷ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ﺘِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

َ

َ
ّ
و
ً

َ
ّ

ُ
ا
ۡ

ُ

ٰ

ۡ

َ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ

َ


َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
و ا
ً

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
َ
ن
ۡ

ُ

َ


َ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا
َ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ﺟ ﺎ
َ

َ

َ

ۡ

َ
ﻨِﻟ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ


َ
و
ِ

ۡ

َ

ِ

َ
ﻋ ﻲ
ٰ
.
َ

ُ

ِ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ
ّ

ِ
·
َ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
ُ

ِ

َ
ّ

َ
ّ

ۡ

َ


َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ی
َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ً
ۃ
َ

ۡ
¸
ِ

َ

َ

ۡ

َ
ﻧﺎ
َ

ۡ
نِ ا

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟﺎ
ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

َ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻳ ِ ا
َ
_
ۡ

ِ

ُ
ﻴِﻟ
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ

﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ف
ۡ
و
ُ
ء
َ

َ
۱۴۳ ﴾


١٤٤ ·  ےا ۔ ﷺ .  ف·  ¸  ن.آ  ار,  ç
 ç  -¸  ف·  ¸  ,  ¸ا-ç  ç  -  _,ر¸د..ا
 _  .¸ا ¯  ._د ¸  :  ..  .×  L.  ,
 ں¸  گ-ç  روا ۔-¸ف·  ¸,  ..  ¸  ما.
  ف·  ¸  _  ¸ا  :و  .  :_  ز.  و.  ا× ,  .  .
 _  z,ب-  ہو  , 
¸
¸  یدب.-  ں--  ¸  رواو.
 <  روا۔,_.ف·  ¸  ر:درو_  :ا,¿  ¸  .
۔¸ , ¡ . نا .ا _ L. گ- ¸ م:

َ

َ
ّ

َ
ﻴِ
ّ

َ

ُ

َ

َ
ﻓ ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ

َ

ِ

ۡ

َ
و
َ

ُ
ّ

َ

َ
ﺗ ی
ٰ

َ

ۡ

َ


ِ
ّ
ل
َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ٰ
ﺿ
ۡ

َ

ً

َ

ۡ

ِ

ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

َ
و

َ
و
ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ُ
و ا
ۡ

ُ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ


َ
و
ٗ
ھ
َ

ۡ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ


ُ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

َ
ّ

َ
ا ﺎ
َ
ّ

َ
-
ٍ

ِ
ﻓﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ۱۴۴ ﴾


١٤٥ ا۔ ¸  ں¿:م.  س_  .  ب.¸انا  ç  .ا  رو


َ
و
ٰ
ا
ِ
ّ

ُ

ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ

َ

َ
ا
ۡ

ِ
¸
َ
ﻟ ﺎ
َ
ّ

ٍ

َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 28 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
 ç  روا_.  .  یو¸¸,  ےر,  ¸  ¸  ¯ؤآ  .  .
 نا  روا۔×  ¸  .او  ..  یو¸¸  ,  .  نا¸
 .ا  روا  ۔¸  و¸  .  ,  .  ¸  ¸  ¸  .  ¸
q  آ  ¸:  .ا¸  ç  س_  ےر,  ..  ساد<و,ç
 ؤ,  ×  ¸  ں-.  ¯  .  r  _  .  ں-ا-  ¸نا  ,
۔.

َ
و
َ

َ

َ

ۡ

ِ
ﻗ ا
ۡ

ُ

ِ

َ

َ
و
ۡ

ُ
t
َ

َ

ۡ

ِ

ٍ
_
ِ
ﺑﺎ
َ

ِ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ
ﻣ ﺎ
َ


َ
و
ٍ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

ٍ
_
ِ
ﺑﺎ
َ

ِ

ۡ

ُ
t
ُ

ۡ

َ

َ

َ
ّ
ﺗا
ِ

ِ
¸
َ

َ

ۡ

ا
ً
ذِ ا
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ِ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ
ک
َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ
·
َ
ءآ
َ

ۡ

َ
ا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا
َ

ِ

َ
ّ
ﻟ ۱۴۵ ۘ ﴾

١٤٦ ·  نا ہو  ,  ید  ب..ç  -ں--  ¸  ۔
  ں.:ا.آ ﷺ ح·  ¸  _  z¿  ح·  سا  -
 .  ¸  نا _,  ,ا  ._L.  .¿  -ں¸_ا
_ ۔, ,ر _ . ,, ن, - ت, 

َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ
c
َ
ﻳ ﺎ
َ

َ

ٗ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ
c
َ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
ٰ

ۡ

َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا

َ
و
َ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ّ
ﻣ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ

َ
ّ
نِ ا
َ
و
ۡ

ُ
·
َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ
ا
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
· ۱۴۶ ؔ ﴾


١٤٧ ·ےا ۔ ﷺ ¸ر:درو_ےر,,¿¸
  ف· ۔.×.¸ں-او....¸ç¯,_.
﴿
َ

ۡ

ِ

َ
.
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ
ّ

َ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
َ

َ

َ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ


ُ
ّ

َ
s
ۡ
·
َ
ا ۱۴۷ ٪ ﴾
17
6_
1

١٤٨ ,ر².  ,ا  :.  ¸  ,ا  ¸  روا  ۔
 ¸  ں¸  ç  ¯,  ..  ,.  :و  .  تد,ہو  ,,
ا .×  ں¸  ç  ۔و.  ¸.  ± ¸  -,  ç  .
۔, رد¯ _ _ ¸ .ا , : ے.

َ
و '
ِ
ت
ٰ

ۡ
¸
َ
s
ۡ
·ا اﻮ
ُ

ِ

َ

ۡ
ﺳﺎ
َ
ﻓ ﺎ
َ

ۡ
ﻴِ
ّ

َ

ُ

َ

ُ

ٌ

َ

ۡ

ّ
ِ
و
ٍ
ّ

ُ

ِ


َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

ِ

ِ
ت
ۡ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ﺎ
َ

َ

ۡ

َ
ا
﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ۱۴۸ ﴾


١٤٩ .  =  .ں¸  ç  روا۔ ¸ما.  _  .¸ا  ¸  ز
, ¡  ۔و. , . ف· ف·  ¸  ر:درو_  ےر,¸
 .  سا .ا  ×  L.  ,  <گ-ç  روا  ۔,  _.
۔¸ , ¡

َ
و
َ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

َ
و
ِ
ّ
ل
َ

َ

َ

ۡ

َ

َ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ
و
ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
َ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ


ُ
ّ

َ
.
ۡ
¹
َ

ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا ﺎ
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

َ
-
ٍ

ِ
ﻓﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۴۹ ﴾


١٥٠ .. . ف· ¸ ما. _ = .ں¸ ç روا۔
 ¸  _  ¸ا  و.  ا×  ں¸  ç  -.  روا  ۔و.  ._  ز.
 - ç گ- ., 
¸
¸  ¸  : سا  ¸. ¸  و. ,  خرف·
.  <.¸  نا.  ۔¸ےد.  ما:ا:  ح·  ¸ ç
.  ¸  روا  .رڈ±  .نا-  _د¯_دما:اہو  _

َ
و
ۡ

َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

َ
و
ِ
ّ
ل
َ

َ

َ

ۡ

َ

َ

ُ


َ
و
ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ
ﺣ ا
ۡ

ُ
ّ

َ

َ


ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
َ
ن
ۡ

ُ

َ
ﻳ ·
َ
ّ

َ
ﺌِﻟ
ٗ
ھ
َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ُ
و

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 29 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

 م.  _ا  -ç  ¸  .,  د-¸  ¸  روا  ۔;رLرڈ
۔r _ .ار ہارç . ¸ ¸ رواں- ¸

َ
و
ۡ

ُ
·
ۡ

َ

ۡ
s
َ
¯ ·
َ

َ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ

ُ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ·
ٌ

َ
ّ

ُ
-

َ
و
ۡ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﺧا
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ
.
َ

ۡ

ِ

َ
ّ

ِ

ُ
·
ِ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ۱۵۰ ﴾

١٥١ .  ح·  ¸  ۔ ¸  ç  .ç  .  ں-روا
 _آ  یر.  -  ç  <  _  _  ل-ر  ,ا  .¸  ¿
 ¸ب.  رواL.ک_  ¿رواL:.  ھ_  ھ_
 <  _L.  ¸,¸ا  روا  _  L.  ¸.ادروا  نآ,
۔a z,¸ ¿ç

ۤ

َ

َ

ُ

ۡ

ِ
ّ
ﻣ ·
ً

ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ﻓ ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ
ر
َ
ا ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ


َ
وﺎ
َ

ِ

ٰ

ٰ
ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ّ
ِ

َ

ُ

َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ


َ
و
َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻟﺎ
َ
ّ

ۡ

ُ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ
ﻳ ۱۵۱ ﴾


١٥٢ روا:  ںو.  ,د¸¿¸  و.  ,د¸±  ç  -  ۔
. ی. . ی¸ روا ;ر z. ن.ا ا¸ ۔.. 

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذﺎ
َ

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ۡ
ذ
َ
ا
ۤ
ۡ

ِ

َ
و
ۡ

ِ
ا
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ﺷا ﴿
ِ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ
ﺗ·
َ
ﻟ ۱۵۲ ٪ ﴾
18
5 _
2

١٥٣ ,  ۔و.  ,  د.  .ز.  روا  ¸  -او  ن,ا  ےا۔
۔, .. . ں-او .. ¸ .ا

َ
و
ِ

ۡ

َ
ّ
ﺼﻟﺎ
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ

ۡ
ﺳا اﻮ
ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ

ِ ا
ِ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟا
َ
_
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن ۱۵۳ ﴾


١٥٤ ¸نا _,ےر. ¸  ہار ¸.ا گ-  <روا ۔
 .  ¸  ہد,  ہو  _.×  ے,  ہو  .,.  ¸  ,
۔¸ ر- - ç ¸ _ ہ.ز

َ
و
ٌ
تا
َ

ۡ

َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ُ

َ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

َ
ﻤِﻟ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
َ


َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ
ّ
و
ٌ
ء ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
c
ۡ

َ
. ·
َ
ّ

ۡ

ِ

ٰ
ﻟ ۱۵۴ ﴾


١٥٥ ں-,روال.رواک-  روا  ف-  ر¨  ¸ç  روا۔
 روا._.  ¸.زآ  یر,  .ن.  .  ںو¸روا
۔ود : تر;- ں-او .. ¸

َ
و
َ
و
ِ
ف
ۡ

َ
s
ۡ
·ا
َ

ِ
ّ

ٍ ء
ۡ

َ
-
ِ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
و
ِ
ع
ۡ

ُ

ۡ
·ا
ٍ

ۡ

َ


َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ

َ
و
ِ
لا
َ
و
ِ

ُ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
َ
و
ِ
ت
ٰ

َ
.
َ
ّ
ﺜﻟا
ِ

ِ
ّ
e
َ

﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟا ۱۵۵ ۙ ﴾


١٥٦ ¯,  ¸×  ¸او  ,  ¸-,  _  ں--  نا  .۔
 .  ٹ-ف·  ¸¸ا  روا_ل.:  ¸.ا  ç  ._,
۔_ .او .,

ۤ
ا
َ
ذِ ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
ﻧ ِ ا ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ٌ

َ

ۡ

ِ

ُ
ّ

ۡ

ُ
t
ۡ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
َ
و
ِ

ٰ
ّ

ِ
ﻟ ﺎ
ِ ا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ر
ِ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
ۤ

َ
ّ
ﻧ ۱۵۶ ؕ ﴾


١٥٧ _ _>¸ ر:درو_ :ا _ ¸ _ گ- _۔


ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
َ
و
ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ
ّ


ٌ
ت
ٰ

َ

َ

َ
و
ٌ

َ

ۡ

َ
ر

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 30 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
۔_ _ ±ر :¡ _ روا, ¸ .ر ¸- روا
﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
·
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا ۷ ۱۵ ﴾

١٥٨ ۔_.¸  ں¸: ¸.اہو, روا: ہ-,۔
 ¸  ہ.,  _  سا  ے.  ہ/  ¸¸  :  ,  ..  ¸  <  ¯
¸  ..:  ,ن,رد .  ں-ود . م:  ,  ,ا
۔, .اد , نادر¨ .ا ¯ ے. م: , ¸- < روا,

َ
و ﺎ
َ

َ
ّ
ﺼﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ِ


َ
ۃ
َ
و
ۡ

َ
.
ۡ
ﻟا
َ
ّ

َ

ۡ

َ

َ
·
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ِ
ﰱﺂ
َ

َ


ِ
و
َ
ا
َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ف
َ
ّ

َ
ّ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ِ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ

َ

َ

َ
.
َ

ۡ
ﻋا

َ
و ﺎ
َ

ِ

ِ

ٌ

ِ
ﻛﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ً

ۡ
¸
َ

َ
ع
َ
ّ

َ

َ

ۡ

َ

﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۱۵۸ ﴾


١٥٩ .  ç  <-ں-ا¸روا-  ں-ےر.گ-<۔
..  ض·  ¸  _  ¸  لز. ç  ,د<و,_L_  .
 ¸  ب._ا :.  .,.  ں---نا .
 .  م.  روا  .ا_  ں-ا  ,  ¸د  .  ن,.  ل-  ل-
۔_ L. . .او ..

َ
و
ِ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا

َ
ّ

َ
ﺑ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ


ِ

ی
ٰ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
ُ

ٰ
ّ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
ُ

َ

ۡ

َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
َ
و
ُ

ُ
t
ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۵۹ ۙ ﴾


١٦٠ ç  .  .رد:.  _ا  روا_L.  ,¯<  ں,  ۔
 نا  ¸  ¯_çد  .  ن,ف.  ف.  -¸ام:اروا
> ا; ¸ رواں× ,د . ف> ر-. :او .. ف
۔ں× ن,, ا;

َ
و ا
ۡ

ُ
ﺑﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ
¹
ۡ

َ
ا
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ

َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ


َ
و
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

ُ
ب
ۡ

ُ

َ
ا ﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ُ
با
َ
ّ

َ
ّ
ﺘﻟا ﺎ
َ

َ
ا ۱۶۰ ﴾


١٦١ .ا  _  ں-اے,  ¸  ,:  روا  .×  ,:  گ-<۔
۔. ¸ , ¸ ں-.ا روا ¸ ں-, روا¸

َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ
و ا
ۡ

ُ
ﺗﺎ
َ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ٌ
رﺎ
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
·

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ

ۡ

َ

َ
و
ِ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ

َ
ا
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ۱۶۱ ۙ ﴾


١٦٢ ¯.  .نا._ر  ر..¸  .¸ا;  ہو  ۔
¸ : . , ¸ا. روا : ., , ¸ ; با> ۔

َ
و
ُ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
ۡ

َ

ُ

َ
ّ

َ
s
ُ
¸ ·
َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
· ·
َ

﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

ُ
ﻳ ۱۶۲ ﴾


١٦٣ ے;  سا  ۔,  د׸,ا  د×ار,  --روا  ۔
 ¸:  .  تد,  ¸-  ا-  .  .او  çر  روا ن,,
۔¸

َ
ّ
ﺮا
َ

ُ
ﻫ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ٰ
ﻟ ِ ا
ۤ
·
َ

ٌ

ِ
ﺣا
َ
ّ
و
ٌ

ٰ
ﻟ ِ ا
ۡ

ُ

ُ
ﻬـ
ٰ
ﻟ ِ ا
َ
و
ُ

ٰ

ۡ

﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا ۱۶۳ ٪ ﴾
19
11 _
3

١٦٤ روا ¸  ..  ا_.  ¸ز  روا ں-.آ  ,  ۔


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ِ

ۡ

َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
ِ
ف·
َ

ِ

ۡ
ﺧا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 31 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
 ¸  .,.آ  _  .  ے,ود,ا  .  ندرواتار
 .  ں-- ¸  ر.  <  ¸  ںوز¸  روا  ں¸روا
ے.. ن.آ  .ا-¸  ¸  ¸روا  _  ںاور  :  .
  .سا  روا  ..,  . -  ¸ز .  .,×  ہد,  ±ا
  روا,  ,د  .  ¸,».  .,×  .  ¸  ہ.ز»
 .ںؤا×  روا  ¸  ._  ر-,.  ç  ¸  _  ¸ز
 ن,رد . ¸ز روان.آ < ¸ ں-د, روا¸ .¸
 ¸  تر¨  ¸  .ا :  .  ںو.  _  ,ر ے·
۔_ ں¿:

َ
و
ِ

ۡ

َ
ّ
ﻟا
َ
و
ِ
رﺎ
َ

َ
ّ
ﻨﻟا
ِ

ۡ
.
َ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا ِ ﻚ
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ِ


َ
و
َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ
_
َ

ۡ

َ

ۡ

ِ

ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ِ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ل
َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ


َ
و ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
ِ

ِ
ﺑ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ٍ ءﺂ
َ
ّ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ


ۡ

ِ

َ
ّ
و
ٍ

َ
ّ
ﺑآ
َ
د
ِ
ّ

ُ

َ
و
ِ
,
ٰ
¸
ِ
ّ
ﺮا
ِ

ۡ

ِ

ۡ
,
َ

ِ
بﺎ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا

َ
و ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ
_
ۡ
¸
َ

ِ

َ
ّ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
ٍ
م
ۡ

َ
ﻘِ
ّ

ٍ

ٰ

ٰ
·
َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ّ
ﻳ ۱۶۴ ﴾

١٦٥ ,¸  :  .ا  -.ا¸  <_,اگ-  ¸  روا۔
 <¸  _  L.  ,  ¸  ¸  .ا .  نا روا  L.
  ن,ا را.ودہد¸ز.,  .  ¸.ا ¯ہو  _.او
 :و  .  با>  ت, <گ-ç.  ش:  ےا روا _
 ¸  .ا:.  ¸  ح·  ,  .ç¸د  با.¸د
۔, :او .. با> ± .ا . ¸ روا, -

َ
و ا
ً
دا
َ

ۡ

َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
و
ُ
د
ۡ

ِ


ُ

ِ
.
َ
ّ
¯
َ
ّ

ۡ

َ


ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ


ۡ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
ّ
¸
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ّ

ُ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
ً
ّ

ُ

ُ
ّ

َ


ّ
ِ

ٰ
ّ

ِ

َ
و
ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟای
َ

ۤ
ۡ

ُ

َ

َ

َ

ِ اا
َ

ۡ
ذ
َ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ۡ
و
َ

َ
ا
َ
ّ
ن

َ
ۃ
َ
ّ

ُ

ۡ
ﻟا
ۡ

ِ

َ

ِ

ٰ
ّ

ِ

ً
ﻌ ﺎ
َ
ّ
و
َ
ا
ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ِ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ﺪ ﴿ ۱۶۵ ﴾


١٦٦ ¸  _ا  ا,  .  ,  ند  سا  ۔ یرا_.ںؤو
 نا  روا . ¸ ¸د  ¸ا با> ں-ودروا._. ¸.
۔. _, × _ ت: . ¸آ .
ِ ا
ۡ
ذ
َ
ا
َ
ّ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ۡ

ُ

ِ

ُ
ّ
ﺗا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ

ا
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ

ا
َ
و
َ
ا
َ
ر ا
ُ
و

َ
و
َ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
ِ
t
ِ

ۡ

َ

َ
ّ

َ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

َ
·
ُ
بﺎ
َ

ۡ
ﺳ ﴿ ۱۶۶ ﴾


١٦٧ ¸د  ل.  ¸  ۔ .  ت,  .او  ..  یو¸  . 
 ۔×  ¸  .,  ¸  ¿د  ,  ¸ش:  ےا  .  .  ¸
 ç  ح·  ¸ا_,ر  ×  را_.  ç  ¸  ح·  ¸  ..
 ل.ا  .  نا  .ا  ح·  سا  ۔ں×  را_.نا ¸
 ¸  ¸  ¸.خزود  ہو  روا:  ..د  .  .ت,
۔.

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
لﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ

ۡ

َ
ﻟ ا
َ
ا
ً
ۃ
َ
ّ

َ
ﻛ ﺎ
َ

َ

َ
ّ
ن
َ
ا
َ
ّ

َ

َ

َ

َ


ُ
t
ۡ

ِ

َ
ّ

َ

َ
ﺗ ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ
ء
ۡ
و ﺎ
َ
ّ

ِ
ﻣ ا
ٰ

َ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ۡ

ِ

ِ
t
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ


َ
ا
ُ
t
َ
ﻟﺎ
َ

ۡ
-
ٰ

َ

َ

ۡ

ۡ

َ

َ

ٍ
ت
ِ
t
ۡ

َ
و
ُ
· ﺎ
َ

ۡ

ٰ
s
ِ

ۡ
¸
ِ

ِ

َ

ِ


َ
_

ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﴿ ۱۶۷ ٪ ﴾
20
4_
4

١٦٨ روا  ۔ؤ.ہو  _  _ل>  ¸  ¸ز__  <--۔


ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ُ

ُ

ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﺎ
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ّ

ِ
· ا
َ
·
ٰ

َ

ِ
ض
ۡ
ر
ً
ﻠ ·
َ

ّ
ِ

ً
ﺒ ﺎ   ´

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 32 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
۔, ¸د > ار, ہو r . _ ں-¨ . ن,

َ
ّ
و
ۡ

ُ

ِ

َ
ّ

َ
ﺗ ·
َ

ٰ

ُ

ُ
ﺧ ا
ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ِ
ت
ٰ

ِ
ﻦ ِ ا
ٗ

َ
ّ

ٌ
ّ
و
ُ

َ

ۡ

ُ

َ


ۡ
¸
ِ

ُ
ّ

ٌ
_ ﴿ ۱۶۸ ﴾

١٦٩ .  م:  .  ¸¸,  ¡  روا¸ا,.  ç  ¯ہو  ۔ ;  -.
 ;  -  ¸,¸ا,  ¸.ا  .  ,  ;  ¸  ¸  روا,
۔¸ ç ¸ , ¿
ِ ا
َ
ﻳ ﺎ
َ

َ
ّ

ۡ

ٓ
ۡ

ُ
ّ
ﺴﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ

ُ

ُ
-
َ
و ِ ء ﺂ
َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ِ ء
َ
و
َ
ا
ۡ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﻟ ا

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ن ﴿ ۱۶۹ ﴾


١٧٠ ب. < ., .,,.ں-- نا, روا۔ .ا
 .  ¸  _  ,  ¯و.  یو¸¸سا,  ¸.,  لز.  .
 پ,  _ا.  ç  _  ¸  .  _.  یو¸  ¸  _  ¸ا¯  ç
ادادپ,.  نا¸.ا:  ۔¸_  -  اداد ں×  z  ,  .
 .  ¸  ¸¸اہو  ¸  ,  ں×  _  ±ر  :¡.  روا
۔. _,

َ
و ِ ا
ۡ

ِ
ﻗ ا
َ
ذ
ُ
t
َ

َ

ُ

ۡ

ُ

ِ

َ
ّ
ﺗا
ۤ

َ
ﻣ ا
َ
ا
ۡ

ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ل
َ

ۡ

َ
ﺑ ا

ۤ

َ

ُ

ِ

َ
ّ

َ

َ
ا
ۡ

َ

ۡ

ۡ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ا ﺂ
َ

َ
ء ﺎ
َ

َ
ا
َ
و
ٰ
ا
َ
نﺎ
َ

ۡ

َ
ﻟ ﺂ
َ

ُ
·
ُ
ؤ
ۡ


َ
ﻳ ·
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ۡ

َ

َ
ن
ً

َ
ّ
و ﺎ ·
َ

َ

ۡ

ۡ
و
ُ

َ

َ
ن ﴿ ۱۷۰ ﴾


١٧١ <, ¸ ¸¸  سا ل:¸نا _,: گ-< ۔
زاوآ  -_  ¸ا  ¸ ¸  ,  ا-  .  زاوآ  روار¸  <ےد
 ¸ ~ , . _ :.ا _ :-_ ے¸ ¸ ± .
۔a¸

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

َ

َ

ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ

َ

َ

َ
ﻛ ا
َ
ﻳ ﺎ
َ

ِ

ُ

ِ

ۡ


َ
, ·
َ
ﻟ ِ ا
ُ
_
َ

ۡ

َ
ّ
ﻟ ﺂ
َ

ُ
د ·
ً
ء
َ
ّ
و آ
َ

ِ

ً
ء
ۢ
ٌ
ّ

ُ

ٌ

ۡ
.
ُ

ٌ

ۡ

ُ

ُ
t
َ

ۡ

·
َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۷۱ ﴾


١٧٢ .-ç  .ç  __  ہ:_  <ن,ا  ¸ا  ےا ۔
 ¸ سا¯× ے. . ¸.ا .ارواؤ. -نا_¸.,
۔و. ادا ¸ . : ں-

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
ٰ
ا
َ

ۡ

ُ
.
َ

ۡ

ُ

ُ
ﻛ ا
ۡ

ِ

ا
ّ
ِ

َ

ٰ
ﺒ ﺎ
َ

ِ


ٰ

ۡ

َ
ز
َ
ر
َ
و
ۡ

ُ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ﺷا
ِ

ٰ
ّ

ِ
ﻟ ا ِ ا
ۡ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ
: ِ ا
َ
ّ

ُ
ھﺎ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

َ
ن ﴿ ۱۷۲ ﴾


١٧٣ :  ر-  روا -  روا ر-,  ا×  ا,  _  ç  ¯  .  سا ۔
 .,  ار¸  م.:  روا¸ا-  .  .ا_  _  ¸  روا.-
 ¸  .ا ¸,  .,  ×  ر-  <ں,  ۔,  ¸د  .  ما.
 .,¸.  ¸, .  ترو·  »روا ے.  .  ¸.,.
  ,  _  سا :او  ..  çر,  :او  2  .ا  ,¸  ہ.
۔,
ِ ا
ۡ

َ

َ

َ
م
َ
ّ

َ
ﺣ ﺎ
َ

َ
ّ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

َ

َ

َ
و
َ
و
َ
م
َ
ّ
ﺪﻟا
َ

ۡ
s
َ
·

ۡ
.
ِ
s
ۡ
·ا
ۡ

ِ
¸
َ
و
ِ

ۤ

َ

ُ
ا
ِ

ٖ

ِ

َ
ّ

ۡ
¸
َ
ﻐِﻟ
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﺿا
ِ

َ

َ
·

ۡ
¸
َ

َ
ّ
و
ٍ
غﺎ
َ

َ

َ

َ
ﻓ ٍ دﺎ
َ
ﻋ ·
َ

ۤ
· ِ ا
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ِ
ﻪ ِ ا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ۡ

ُ

َ

ٌ
ر

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ﻢ ﴿ ۱۷۳ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 33 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

١٧٤ -ں-ا¸روا-ں-آنا.ب.¸.اگ-<۔
 یڑ-.¸.نارواL__¸.,لز..سا<
  _ا ہو _L.¸.±یو¿د ¸,¸
  .ا .ں--,ا _L·گآ ¸¸ں_
.±, ا:ے.م+.ند .رو .ں×.-نا
۔,با>:او¸د.د:.ناروا:ے.ک_
ِ ا
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
ن
َ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ۤ

َ

َ
ن
َ
ا
ۡ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ل
َ

ِ


َ
و
َ
,
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

ٖ

ِ

َ
ن
ۡ

ِ

َ
ﻗ ﺎ
ً

َ

َ

ً
ﻠ ·
ُ
ا
·
ﻟو
َ
ﻳ ﺎ
َ

َ

ِ
¸
ۡ

ۡ

ُ

ُ

َ
ن

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ِ
t
ِ

ۡ
ﻢ ِ ا
َ
ّ

َ
و
َ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ·
ُ
ﻳ ·
َ

ِ
ّ

َ

ُ
t
ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ
م
ۡ


ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

َ

َ
و ·
َ

ُ

ّ
ِ

َ

ۡ

ِ
t
ۡ
ﻢ ´
َ
و
ُ
t
َ

َ
ا
ٌ
با
َ

َ

ۡ

ۡ
,ِﻟ
ٌ
ﻢ ﴿ ۱۷۴ ﴾


١٧٥ ¸ا,  .  ڑ,,ا¸  .  ں·  _  گ-ہو  ¸  ۔
 ¸  ¸ç  ¸آ  ¸  ۔,  ¸.  با>  .  ڑ,  ¸  روا
۔_ .او .. .اد,

ُ
ا
·
ﻟو
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
¸
َ
ّ
ﻀﻟا ا
ُ
و
َ

َ
.
ۡ
ﺷا
َ

ٰ

َ

َ

ُ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ٰ

َ
و ی

َ

ِ
:
ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
ِ
ۃ
ۤ

َ

َ
·
َ
ا
ُ
·
َ

َ

ۡ

ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
َ
.
َ

ۡ
ﻢ ﴿ ۱۷۵ ﴾


١٧٦ لز.  ..  .  ¸
ّ
_ .  ب...ا  .:سا  ¸  ۔
 ہو  ,  ف:ا ¸ب.سا .ں--¸  روا ۔¸.,
۔_ . × رود . ¸ . آ ¸ .

ٰ
ذ
َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ل
َ
ّ

َ

ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ﺎ
ِ

َ

َ
و ِ ا
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
ن
َ


ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
ﺧا
ٰ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
ا
ۡ

ِ
:
َ

ِ

ۡ

ِ

َ

ۭ
قﺎ
َ

ِ

ٍ
ﺪ ﴿ ۱۷۶ ٪ ﴾
21
9_
5

١٧٧ .  ~  ,  -ب,  و  ق/ç  .¸  _¸۔
 روا_  .ا گ-.,  ¸  ¸.  -.  .ف·  ¸  نا
روا_  ں-,  روا  _  .آ  زور ںو·  روا_  ب.¸.ا 
 :ر  .  ±ر  ¸/  د<و,  ل.  روا  ۔_:  ن,ا  _
 r.  روا ںو,.  روا  ں<.  روا ں-روا ںوراد
 _.  چ.¸  .ا,  .  ں-د.روا _د  -  ں-او
 سا ¯¸.  ,  ,  روا  _د  ۃ-زروا  ¸_  ز.  روا
روا ¸روا _.  ار_  - :و  .  .  روا ¸  , 
 روا  _¸  ¸  ن,ا  <_گ-  _۔_ر  م¨  .:
۔_ .او .رڈ..ا < _ _

َ

ۡ
,
َ
ا
َ
ّ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ
ن
ۡ

ُ
ّ

َ

ُ

ۡ

ُ

ُ
و ا
َ

ۡ

ُ

َ
و
ِ
ق
ِ

ۡ
e
َ

ۡ
ﻟا
َ

َ

ِ


ٰ

َ
و
ِ
ب
ِ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟا
ٰ
ا
ۡ

َ


َ
ّ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ّ

ِ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ

َ

َ

ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ


ۡ
ﻟا
ٰ
·
ِ

ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
·

ِ

َ

ِ
¸
ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
و
ّ
ٖ
¸
ِ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ
و
ِ

َ
_
َ
و
ٰ
ا ﻲ
َ

ٰ
.
َ

َ
لﺎ
َ

ۡ
ﻟا
ٖ

ِ
ّ

ُ
ﺣ ﻲ
ٰ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ی
ِ
و
َ
ذ
ٰ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و ﻲ
ٰ
.
َ
و ﻲ

ٰ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

َ
_
َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ۡ

ا
ِ

َ
و ﺂ
َ
ّ
ﺴﻟا
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
و
َ
_ ﻲ
ِ

ِ
بﺎ
َ

ِ
ّ
ﺮا
َ
و
َ
ا
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا
َ
مﺎ
َ
ﻗ ﻮ
َ
ۃ
َ
و
ٰ
ا
ٰ

َ
ّ
ﺰا ﻲ
َ

َ
ۃ
َ
و

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ

ِ

َ
ن
ۡ

َ

ِ
·
ِ

ۡ
ﻢ ِ ا
ٰ
ﻋ ا
َ
ذ
َ

ۡ
و
ُ
ﺪ ا
َ
و
ٰ
ّ
ﺼﻟا
ۡ

ِ

ِ
ﺒ ﻲ
ِ

َ


ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﺂ
َ
ﺳ ِ ء
َ
و آ
َ
ّ

َ
ّ
,ﻟا ِ ء
َ
و
ۡ
¸
ِ

ِ
س
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
_
ُ
ا
·
ﻟو
َ

ِ
¸

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ۡ

ُ

َ

َ

َ

ا
ُ
ا
َ
و
·
ﻟو
ُ
·
َ

ِ
¸
ۡ

ُ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

َ
ن ﴿ ۱۷۷ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 34 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

١٧٨ --۔ ' ¸  ص.  ¸  ےر,  .  ں->  -  ç
¸د¸:  ن-  .¸  .  ن- ._  ح·  سا ,  .,
 م+  .¸  .  م+  روا  .,  ار.  دازآ  .¸  .  دازآ
 .سا  -  ¸¯  .ا  روا  ۔ترr  .¸  .  ترr  روا
 ¯  .,  ¸د.  ف>  ,  .¸  ص.  .  ¸,ل>
 ¸  یو¸¸  دادرا,  ._·  ہ¸,  -ل>  ثراو
  ش-  -  ¸¯روا ..  ,ن-  ¸= ادا ..  .  ¸-
 ےر,  .ف·  ¸ر:درو_  ےر,  ¸  ۔__  ..
 ¸د¸ز  ».  سا <با ,¸,,  روا ¸.آ  :
۔, با> : .د : . سا ے.

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
ٰ
ا
َ

ۡ

ُ
.
َ

ۡ

َ

َ

َ

ِ

ُ
ﻛ ا
ُ

ُ


ٰ
.
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ُ
صﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
ا
َ
و
ِ
ّ

ُ
s
ۡ
·ﺎ
ِ

ُ
ّ

ُ
s
ۡ
·
ُ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا

َ
و
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ
ﻟا
ُ
·
ۡ

ٰ
.
ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ﻲ
ُ
·
ۡ

ٰ
. ﻲ
َ

ِ
:
ُ

ۡ

َ

َ
·
ٗ

َ

َ
ا
ۡ

ِ


ۡ

ِ

ِ


َ
و
ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ
عﺎ
َ

ِ
ّ
ﺗﺎ
َ

ٌ
ء
ۡ

َ
<
َ
ا آ
َ
د
ٌ
ء ِ ا
ۡ

َ

ِ
ﻪ ِ ﺎ
ِ

ٍ
نﺎ
َ

ۡ


ٰ
ذ
ۡ

ِ

ۡ
s
َ
¯
َ
ﻚِﻟ
ۡ

ِ
ّ


ٌ

َ
و
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ٌ

َ

ۡ

َ
ر
ٰ

َ

ۡ
ﻋا
ِ

َ

َ
· ی

ٰ
ذ
َ

ۡ

َ

ٗ

َ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٌ
با
َ

َ

َ
ا
ۡ
,ِﻟ
ٌ
ﻢ ﴿ ۱۷۸ ﴾


١٧٩ ¸:.ز  یر,  ¸  ص.  ¸  ¸¸ا  ےاروا  ۔
۔¸ . ی¸.- و ¸ ç . ,

َ
و
َ

ِ
صﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ

َ
ﻟ ﻮ
ٰ

ٌ
ۃ
ٰ
ّ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
و
َ
·
ِ
بﺎ
َ

ۡ


ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ن ﴿ ۱۷۹ ﴾


١٨٠ -  ¸.¸  ç  ,  .,  .,,ض,  _  ç  ۔
  ل.  ,  ہو  .ا¯.,آ  :و  :  ت- ¯  ×  :او  .,ڑ,
 _=  .  ر-د  :  .  ںوراد  :ر  روا پ,  ں.
۔, _ ,ا ¸ _ ں-او .رڈ. .ا ., . ,و

ۡ

َ

َ

َ

ِ

ُ

ۡ

ُ
ﻜ ِ ا
َ
ا
َ

َ
,
َ
ﺣ ا
َ
ذ ِ ا
ُ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

َ

َ

ۡ
ن
َ
ک
َ

َ


ۡ
¸
َ

ۨ
َ
ﺮ   ´ ا
َ
و
ِ

ۡ

َ
ﺪِﻟا
َ

ۡ
ﻠِﻟ
ُ

َ
ّ

ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا

ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ﺎ
ً
ّ

َ
ﺣ ۱۸۰ ؕ ﴾


١٨١ .اڈل¸  rا»  .  a  -
¸

.
ّ
=
و  ¸  <  ,  ۔
 ¸¸ - سا< , _ ں-- ¸اہ.: .¸ . سا¯
۔, ., . .ا , روا

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ٗ

ُ

ۡ
ﺛِ ا
ۤ

َ

َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ

ٗ

َ

ِ

َ
ﺳ ﺎ
َ

َ

ۡ

َ

ٗ

َ

َ
ّ

َ


َ

َ
·

ُ
ﻳ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ٗ

َ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ﺒ ۱۸۱ ؕ ﴾


١٨٢ .  ف·  ¸  .او  .. 
¸

.
ّ
=
و-¸.ابا۔
 ہو  .ا ¯×  ¿.ا :  ¸_¸یرا.·  ¸ثراو  ¸
 ,  _  سا ¯ےدا.  ¸  ¸  ں¯راو  .  ل¸  - 
¸

.
ّ
=
و
۔, :او çر , :او 2 .ا , ¸ ہ.

َ
·
َ
¿
َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ﺎ
ً

ۡ
ﺛِ ا
ۡ
و
َ
ا ﺎ
ً

َ

َ

ٍ
ص
ۡ

ُ
ّ

ۡ

ِ


َ
فﺎ
َ

ۡ

َ


ۤ
·
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ
ﺑ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ر
ۡ

ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ِ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ
ﺛِ ا ۱۸۲ ٪ ﴾
22
6_
6

١٨٣ -- ۔ ' ح· ¸ _ .. ض, ےزور_ ç


ٰ

ُ
مﺎ
َ

ِ
ّ
ﺼﻟا
ُ

ُ

ۡ

َ

َ

َ

ِ

ُ
ﻛ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 35 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
 ر:__ ç ..a.. ض, _  ں--¿.ç 
۔-

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ

ِ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ
ّ

َ
ﺗ ۱۸۳ ۙ ﴾

١٨٤ ç  ¸  <  ¯_زور_  .  _ند.  ںوزور۔
 ںوزور¸  ں-د  ے,ود  ¯×  ¸  ,  ¸  ×  ر¸  .¸
  ار_ر¯: ¸ر  :.  ¸±ر  ہزورگ-<روا  ..
 >  ..-  ج.  .¸  .  ےزورہو  ¸  ¸ر  ¸
 سا  ¯ے.  ¸ہد¸ز.¸,  _ا  ¸-<روا ۔_د
 ¸  :ر  ہزور¯~  .ا روا ,  ¸ا ہد¸ز¸  _.
۔, · ¸ _ ےر,

ۡ

َ

َ
·
ٍ
ت
ٰ
د
ۡ
و
ُ

ۡ

َ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ﻣﺎ
َ
ّ

َ
ا ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ
و
َ
ا ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ّ
-
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
نﺎ
َ


َ
و
َ

َ

ُ
ا
ٍ
مﺎ
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ


ٌ
ۃ
َ
ّ

ِ

َ

ٍ

َ
:
َ

ٗ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ


َ

ُ

َ
ﻓ ا
ً

ۡ
¸
َ

َ
ع
َ
ّ

َ

َ

ۡ

َ

َ
·
ٍ
_
ۡ
¸
ِ

ۡ

ِ

ُ
مﺎ
َ

َ

ٌ

َ

ۡ

ِ


ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ

ۡ
¸
َ
ﺧ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ
ن
َ
ا
َ
و
ٗ

َ
ّ

ٌ

ۡ
¸
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ۱۸۴ ﴾


١٨٥ نآ, ¸ ¸ , ¸ : ن.ر¸ : ںوزور۔
 ¸  ¸  روا ,  .ار  :  ں--  <ا×  لز. ل
ّ
وا ل
ّ
وا
 .ا  .ا  -¸,  و  _  <  روا  _  ں¿:  ¸  ¸  ,ا¸
 ×  د<-¸  _  سا  .¸  ç  ¸-<  ¯,  :او  ..
روا  ±ر  ےزور.  _  ےر_  .  __ ¸  ×  ر¸  < 
 ر¯  :  نا.  .رےزور¸  ں-دے,ود¯×  ¸  ,
 ¸  روا,  ,_  ¸.آ  ¸  _ےر,  .ا..  ار_
 ç  .,  ,¸د  :سا ¸:  ¸.آ  ¸  روا ۔,_  ¸
 .ا  .  .¸  .  ن.ا سا روا -.  ار_  ر¯  :  ںوزور
ç  ,  ¸  ,ا¸  -  ç  . روا  و.  د¸.¸ر;-  سا 
۔و. . : سا
ی
ً

ُ

ُ
ن
ٰ
ا
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا
ۤ
ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
نﺎ
َ

َ

َ
ر
ُ

ۡ

َ


َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِ
ّ

َ
و ی
ٰ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ

َ

َ
·
ِ
نﺎ
َ

ۡ

ُ
:
ۡ
ﻟا

َ
و
ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ُ

ُ

ۡ

ِ

َ

ِ

َ

َ
نﺎ
َ

ۡ

َ


ۡ

ِ

َ
-
َ
ا ﺎ
ً

ٰ
.
َ

ۡ
و
ِ

َ

ٍ

َ
:
َ
ﺳ ﻲ
ٌ
ۃ
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ


َ
ّ

ُ
ا
ٍ
مﺎ
َ

َ

ُ

ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ


ُ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ِ

َ
و
َ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ِ

ُ

َ
و اﻮ
ُ

ِ

ۡ

ُ
ﺘِﻟ

َ
ۃ
َ
ّ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
و
ٰ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ

ِ
ّ

َ

ُ
ﺘِﻟ
َ
ﻫ ﺎ
َ
ﻣ ﻲ
ٰ
ﺪ .
َ
و
ۡ

ُ


ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
.
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ن ﴿ ۱۸۵ ﴾


١٨٦ ے¸  ے.  ے¸  .  ç  ,  ·  ےا روا ۔
  ےر, ¯  ¸  .×  م-  ¸ا _.  :¸رد ¸
 .ر¸  ±  :او  .ر¸  ¸-,  ۔ں×  ¸س_  ےر,
 .  __  -نا ¯ں×  ..  ل-.د¸سا  ¸  ¯,
 ,  .  .¸رن,ا_  .  روا  _.  -ں-ے¸
۔__ :ر

َ
و ِ ا
َ

َ
ﺳ ا
َ
ذ
ۡ
یِ دﺎ
َ

ِ

َ

َ

ۡ

ِ
ّ
.
َ
ﻋ ِ ﺎ
َ

ۡ

ِ
ّ

َ

ۡ

ِ

ٌ

ُ
ا
ۡ

ِ

ُ


َ
ۃ
َ

ۡ

َ
د
ِ
عا
َ
ّ
ﺪﻟا ِ ا
ِ
نﺎ
َ

َ
د ا
َ
ذ
َ
,
ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
¯
ۡ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
ا
َ
و

ُ

ۡ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ۡ

ِ
ﺑ ا
ُ
t
َ
ّ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۸۶ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 36 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

١٨٧ ں¯رr  _ا  :  ےر,  ¸  ں¯ار¸ںوزور۔
 روا_  ک:_  یر,  ہو  ,  ,¸د.  .,.,  س_  .
ک:_  ¸  ناç × س_  .  ناç  .,  م--.ا۔
 ç  .سا-    a  L.  :¸  ¸    _  _ا    .  .,
 با  ¯  ۔¸.,  ر`رد  .  ت:.  یر,  روا  ¸  ¸,,  _
 <  .  .ا روا۔و.  ت¸,.نا.,  ر¸ا-ç
 ..ا -سا د:وا  ¸  ,  ¸ر×:ےر,  _
و.  , یر.د_¸¸..ں¸¸روا  ؤ.روا
 .ر  ہزور,  ±  .آ  /.ا.یر.دہ¸  ¸  تار
 ف:ا ¸  ںو_  ç  ,  روا ۔و.  ار_.تار.
 _  _»¸.ا ¸  ۔و.  .  ت¸,.نا ¯  ×  ,
 .  ں--_آ  _ا  .ا  ح·  ¸ا۔.,  .  س_  .  نا
, ہو  ..  ,  ..,  ن,  .  ل-  ل-  :.  .
۔¸ ر: __

ُ
ا
ۡ

َ

ۡ

ُ

َ

َ
ّ

ِ

َ

َ

َ

ِ
ّ
ﺼﻟا ِ ا
ُ

َ

َ
ّ
ﺮا
ِ
مﺎ
ٰ


َ

ِ
.
ۡ

ُ

ِ

ُ


َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ
سﺎ
َ
ﺒِﻟ
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ٌ
سﺎ
َ
ﺒِﻟ
ۡ

ُ
:

ُ

َ
ّ

َ
ّ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

َ

َ
ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ۡ
s
َ
¯
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ن

َ
ا
ۡ

ۡ

َ

َ

َ
بﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

َ

ُ

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﻋ ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ


ۡ
ﻟﺎ
َ

ٰ
ٔ
ـ
ۡ
و
ُ

ِ
cﺎ
َ

َ

ُ

َ
و
َ
ّ

ۡ

ُ

َ

ۡ
ﺑا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ
ﻣ ا

ۡ

ُ

َ

َ
و
ۡ

ُ

ُ

َ
و ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

ٰ
ّ
.
َ
ﺣ ا
َ
ﻳ ﻲ
َ
ّ
¸
َ

َ

ُ

ُ

َ

َ
_

ۡ

َ
s
ۡ
·ا
ۡ
ﻟا
ُ

َ
·
َ

ۡ

ۡ

َ
s
ۡ
·ا
َ

ِ


ُ

ۡ
ﻟا
ِ

َ
· ِ د
َ

ۡ

َ

ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ّ

ُ

َ
ا
َ

ِ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ
ّ

ِ
ﺗ ِ ا
َ
مﺎ
ۡ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ

ِ

َ
و ·
َ


ۡ
و
ُ

ِ
cﺎ
َ

ُ

ُ

َ
و
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ِ

َ
ن
ٰ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ِ

ِ

َ

ۡ

ِ


ۡ
و
ُ

ُ

ُ
د
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ﻫ ﺎ
ٰ

َ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ّ
ِ
¸
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
_

ٰ
ا
ٰ

ٖ

ِ

ُ
t
َ
ّ

َ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ
ن ﴿ ۱۸۷ ﴾


١٨٨ روا  ؤ..  _.  ل.:  ے,ود  ,ا¸  ¸آ  روا۔
  سا. ل.  .  ں--  .  .  ؤ_  س_  .  ں-.  ً ۃ-ر  -
۔× ¸ z, ç .ا رواؤ, . _ ر- .,. . , :

َ
و
ۡ

َ
ﺗ ·
َ

ۤ
ۡ

ُ

ُ

َ
ا ا
ۡ

ُ

َ
ﻟا
َ

ۡ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ

َ
و
ِ

ِ
ﻃﺎ
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ


ۡ

ُ

ۡ

ُ
ﺗ ا
َ

ِ

ۤ
ﺎ ِ ا
َ
ّ

ُ
s
ۡ
·ا ﻲ
َ

ۡ

َ
ﺘِﻟ
ِ
مﺎ
ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

َ
ﻓ ا
ۡ

ِ
ّ


ً


َ
ا
ۡ
ﻟﺎ
ِ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ
لا
َ

ۡ

ِ
·
َ
و
ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ
ن ﴿ ۱۸۸ ٪ ﴾
23
6_
7

١٨٩ ¸  ےر,  .  ._  ï  .ç  گ-·  ےا ۔
 ہو  .ود ,  ,  ں,:;  >._L.  :¸رد
 م-  :و  .  ¸  روا _د,  ¸ں-:  .  ں--
 ما.ا.¸    ¸  ت,  سا  ¸    روا      ۔,¸رذ  :  .×
¸ ¸ ںو· ¸ :.  نا . ےڑا,  ¸ ف·

َ
,
ۡ

َ
ٔ
ـ
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

َ

َ

َ

َ
·
ِ

ِ

َ
ّ
ﻠ ِ -
ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ
ﻗا
َ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
ُ


َ
و
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
َ
و
َ

ۡ
,
َ

ِ

ُ
ّ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

ۡ
ن
ُ

ُ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ

ِ


َ
ت
ۡ


ُ

ُ

ۡ

َ

ِ
ر
ٰ

َ
وﺎ
ٰ
:
َ
ّ
ﺗا
ِ

َ


َ
ّ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ّ

ِ
ﻜ ﻲ
َ
و
ۡ
ا
ُ

ُ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ

َ
ت

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 37 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
 ¸  ںو·روا۔×  ر:  __  <,  ہو  ر:<  .  ؤآ  .
 ×ر Lرڈ  ..ا  روا  ۔و.  ¸آ  .ںوزاورد .  نا
۔ؤ_ _,: ..

َ
ا
ۡ

ِ

َ

ِ
ﺑا
َ

ۡ
ﺑ ﺎ
َ
و
ۡ

ُ
.
ِ
¹
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟااﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا
َ
ن ﴿ ۱۸۹ ﴾

١٩٠ ¸  ہار¸.ا¸  ç  _L:  .ç  گ-<روا۔
.۔و:.نا ں-او  ..  ¸د¸ز  .ا  ...  .  ¸د¸ز 
۔.ر ¸ .ود -

َ
و
ۡ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

ۡ

ِ
ا
ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ُ

َ

ۡ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻧ ·
َ


ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ا ِ ا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ُ
¸ ·
َ

ُ
ّ

ِ
s
ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

﴿ ۱۹۰ ﴾


١٩١ ں-ا.ں¸  روا  ۔ود  .  ¸ؤ_  ں¸  -ناروا۔
  . -نا ¸  ç  .  ں,و  .  :  ¸  ۔,  ::  -  ç
 ی¸.-  و  ¸د.:  ..  ہا,  ._دروا۔ودل:
 ما.  _  .  ç  ہو  .  ,  روا ,  .  ھ;  ¸  .
 ۔.: . .ناں,و ¸ ç _: . س_ . , .. ¸
,:  ۔-اڈ.  ¸-ناç  ¯_:  .ç  ہو  .اں, ¸ںو
۔, ا,_

َ
و
ۡ

ُ

ُ

ۡ
ﻗا
ُ
·
ۡ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

َ

ُ

ُ
·
َ
و
ۡ

َ
ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
·
ۡ

ۡ

ِ
ّۡ

َ

َ
ا
ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
و
ۡ

ُ

ُ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ا
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


ُ
ّ

َ

َ
و ·
َ


ٰ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ُ
·
ۡ

ِ

ۡ

ٰ
ّ
.
َ

ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ُ
ﻳ ﻲ
ٰ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ


ۡ

ِ

ِ
ﻪ ِ ﺎ
َ

ۡ
ن
ٰ

ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ
ﻗﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ُ
·
ۡ

َ

ٰ
ﺬ آ
َ

َ

َ
ﻚِﻟ
ُ
ء

ٰ

ۡ
ﻟا
ۡ

ِ

ِ
:
َ

﴿ ۱۹۱ ﴾


١٩٢ çر ,  :او  2.ا  ¯_,آ  ز, ہو  .ا  روا ,  ۔
۔, :او ..
ِ ﺎ
َ

ۡ
ﻧا
ِ
ن
َ

َ
ﺘ ِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

ۡ

ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ر
ٌ
ﻢ ﴿ ۱۹۲ ﴾


١٩٣ د,.  د..;رL:  .:و  سا .نا روا ۔
ا  ¸  .  روا  .,  × _د  :  ¸. ,  ۔.,  ×  ,.
 ¸د¸ز_  ¸ا-  .  ں-.  ¯_,آ  ز,.د.  ہو  .ا
۔__ ¸. ¸

َ
و
ٰ

ۡ

ُ

ِ

ُ
·
ٰ
ّ
.
َ

ۡ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ﻲ
ٌ

َ

ۡ

ِ

َ
ن
َ
ّ
و
َ

ۡ

ُ

َ
ن

ۡ

ِ
ّ
ﺪﻟا
ُ

ِ

ٰ
ّ

ِ
ﻟ ِ ﺎ
َ

ۡ
ﻧا
ِ
ن
َ

َ

ۡ

َ
نا
َ
و
ۡ

ُ
ﻋ ·
َ

َ
ﻓ ا ِ ا
َ
ّ
ﻟ ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ·

ٰ
ّ
ﻈﻟا
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
_ ﴿ ۱۹۳ ﴾


١٩٤ روا ,  ¸:.  _  .  بدا ¸  :  بدا ۔
 ç  ¸-  .ا  ¸۔_.¸  :  ے,ود  ,ا  __  ¸بدا
 ç  ¸  ¸و  ے.  _  ç  ہو  ¸د¸ز¸  ¯  ے.  ¸د¸ز_
 .ا  .-رن,روا ×رLرڈ.  .ا  روا ۔و.  _  سا
۔, .. . ں-او .رڈ

َ
ا
ۡ

َ
ّ
ﺸﻟ
ُ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

َ
ّ
ﺸﻟﺎ
ِ

ۡ

َ
و
ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ٰ

ُ

ُ
s
ۡ
·ا
ُ


ٌ
صﺎ
َ

ِ

ٰ

َ

ۡ
ﻋا
ِ

َ

َ
·
ۡ

َ

َ
ﻋ ی
ۡ
و
ُ

َ

ۡ
ﻋﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
ﻋ ا
ِ


ٰ

َ

ۡ
ﻋا ﺎ
َ

ِ

ۡ

ِ

ِ

ۡ

َ

َ
ﻋ ی
ۡ

ُ

َ
و
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا

ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا ا
َ
ا
َ
_
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
_ ﴿ ۱۹۴ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 38 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

١٩٥ پآ  _ا روا و.  چ.ل. ¸  ہار  ¸.ا روا ۔ - 
 ..  ¸  .ا ,۔و.  ¸  روا -اڈ .  ¸  .|
۔, .ر .ود - ں-او

َ
و
َ
ا
ۡ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ
ا
ۡ

ِ

َ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
ﺗ ·
َ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
ﻜ ِ ا ﻲ
َ

ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا
ِ

َ

ُ
ﻠ ¯
َ
و
َ
ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ
ﺣ ا   ' ِ ا
ُ
¸
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ُ
ّ

ِ
s

ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
_ ﴿ ۱۹۵ ﴾


١٩٦ ¸  .ا  روا ۔ ار_  -  ے/  روا ¸  :  .  ید--
 ,
ّ
¸.
  ¸,,  ¸  ¯  ؤ,:  کور¸  ±ار.ا  روا۔و.
 ,  .,  ¸  .  _  م:  _ا¸,,  .,  روا  ود.  ×
 ¸  ¸  ,  .  سا¸  ×  ر¸  ¸  ç  ¸-.ا  روا۔ؤا.  .
 .سا ¯ .  او.  ,  ہو  .ا ¯ ۔×  ,  ¸ح·
.¸ ,  ۔ے.  ¸,,¸  ےد  ..  ¸  ±ر  ےزور
 .  ¸  ¸  ç  <  ¯  ۔ؤ,×  ¸  ç  .  ×  رود,  ,
 ,
ّ
¸.
  ¸,,¸  ہو  ,_  ..اہ...ے/  .  :و
 : . ¸,, - ¸ روا۔ے. × ¸ م¸ا ےزور ¸ ہو
¸او    ,    ت.  روا  ±ر ¸ سد  ےر_  ¸  ۔×
¸  ¸  ۔.× .      ¸  سا  : و  ¸ا .  ¸  ,
 روا ×رLرڈ ..ا روا ں×  ,ر  .  ¸  :  ل,
۔, :او ¸د با> ±.ا.-رن,

َ
و
َ
ا
َ
و
َ
ّ

َ
s
ۡ
·ا اﻮ
ُ
ّ

ِ

َ
ۃ
َ

ۡ
.
ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ

ِ
ﻟ ِ ﺎ
َ

ُ
ا
ۡ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ِ
,
ۡ
ﺣ ﺎ
َ

َ
·

ۡ

َ

ۡ
ﺳا
َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

َ

ِ
ی
ۡ

َ
و
ۡ

ُ

ِ

ۡ
s
َ
¯ ·
َ

ُ
ر ا
ُ
ء
ۡ
و
َ

ۡ

ُ


ٰ
ّ
.
َ

َ
ﻳ ﻲ
َ

ۡ
ﻟا
َ

ُ

ۡ

ُ
ی
ۡ

ٗ

َ
ّ

ِ
s
َ
·
ۡ

َ

َ
·
ۡ

ِ

َ
نﺎ
َ

ۡ

ُ


ۡ

ِ

َ
ّ
-
ً

َ
ا ﺎ
ۤ
ٖ

ِ

ۡ
و
َ
ا
ۡ

ِ
ّ

ی
ً
ذ
ۡ
ا
َ
ّ
ر
ٖ

ِ

َ

ۡ

ِ

َ

ٌ

ۡ

ِ
ّ


َ

ِ

ٍ
مﺎ

َ
ا
ٍ

َ

َ

َ

ۡ
و
َ
ا ٍ ﻚ
ُ

ُ
.
ۡ
و ِ ﺎ
َ

ۤ
ا
َ
ذ
َ
ا
ۡ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
·
َ
_
َ
ّ

َ

َ


ِ
ۃ
َ

ۡ
.
ُ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ِ ا
ۡ

َ

ۡ
ﺳا ﺎ
َ

َ
·
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ا ﻲ
َ

َ

ِ


َ

َ

َ

ۡ
ﻟا
ِ
ی
ۡ

ۡ

َ

َ
·

ۡ

َ
ّ

َ
¸
َ

ِ

َ

ۡ

ِ

ٰ

َ

ُ
مﺎ
ِ

َ

َ
ا
َ
ّ

َ
و
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ا ﻲ
ِ

ٍ
مﺎ
ٍ

َ

ۡ

َ
ﺳ ِ ا ا
َ
ذ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ر
ٌ
ۃ
َ

َ
e
َ

َ

ۡ

ِ

ٌ

َ

ِ
ﻣﺎ
َ

ٰ
ذ
ۡ

َ
ﻤِﻟ
َ
ﻚِﻟ
َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ


َ
ا
ۡ

ٗ

ُ

ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ی
ِ

ِ
,ﺎ
َ

َ
و
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا

ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا ا
َ
ا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ۡ

ِ

َ

ُ

ِ
بﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا ﴿ ۱۹۶ ٪ ﴾

24
8_
8

١٩٧ نا¸<¯۔_م-<_¸_ .¸ ۔
 . ¸  ں-د .  ¸  ¯ ..  ,  ¸¸  ¸  ں<
 ¸.  رواے.  م:  ا,¸-.  ے.  ط:ا.ں¯رr
. و. ç م: , < روا ۔ے: . × م- - .ا ہو 
 ؤ,  ...  چ.:  ±ر  ¸  ہار داز روا  ۔:  .,
 ¸  ¸ا  ےاروا۔,  یر:__  ہار  داز_·  .,
۔×ر Lرڈ . ¸

ُ

ۡ

َ
ا
ُ
ّ

َ
s
ۡ
·
َ
ا
َ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
َ
ّ

ِ

ۡ

ِ

َ
ض
َ

َ

ۡ

َ

َ
·
ٌ

ٰ

ۡ

ُ

ۡ

َ
ّ

ٌ


َ
و
َ

َ

َ
ر·
َ

َ

َ
و
َ
ق
ۡ

ُ

ُ
ﻓ ·
َ

َ
لا
َ

ِ
ﺟ ·
َ

َ
و
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ا ﻲ
ِ

َ


ٍ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ
و   `
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ
و
ُ
د
َ
ّ
و
َ

َ

َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ا

َ
وی
ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا ِ دا
َ
ّ
ﺰا
َ

ۡ
¸
َ
ﺧ ﴿
ِ
بﺎ
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟاﻲ
ِ
و
ُ

ٰ

ِ
ن
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺗا ۱۹۷ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 39 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

١٩٨ ¸ں-د .  ¸  .¸  ہ.,  ¿:  سا ۔
,  یزور .ر:درو_  _ا  تر,  ¸ر¸ روا  و. 
 ¸  ما.  /  ¯ -.×  ¸او  .  ت./  ,
 ¸  و.  .ذ  ح·  سا  روا و.  .ذ  :  .ا  ¸  .د)
ç  .سا  ح· نا  گ-ç  ¸  .سا روا ¸.  -
۔a .او.¸ . ں×·

ۡ

ِ
ّ

·
ً

ۡ

َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ٌ
حﺎ
َ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ
,
َ


ۤ
ا
َ
ذِ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ

ُ

ۡ
ذﺎ
َ

ٍ

ٰ

َ

َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ا

َ
و
ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

َ
c
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ

ُ
ھ
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذا
ۡ

ُ
ﻜ.
ٰ

َ
ﻫ ﺎ
َ

َ


ۡ
نِ ا
َ
و
ٖ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﴿
َ
_
ۡ
¸ِ
ّ
ﻟﺂ
َ
ّ
ﻀﻟا
َ

ِ

َ
ﻟ ۱۹۸ ﴾


١٩٩ ¸  ç  ._و  ں×  ¸او  گ-روا.ں¸  ,  ۔
.¸  ..ا روا ×  ¸او ,  :او  2.ا ,۔r
۔, :او .. .ر

َ
و
ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ضﺎ
َ

َ
ا
ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ا
َ
ّ

ُ

﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ر
ۡ

ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ

ِ
:
ۡ

َ

ۡ
ﺳا ۱۹۹ ﴾


٢٠٠ ¸
ٰ
¸
¸¯\.ےر_ن:رام..¸,,۔
ادادپ,_اح·¸و.د¸-.ا aL.,د¸-
 ..ا<_,اگ-¸روا۔ہد¸ز¸.سا.
 ¸¸¿د,¸د<-çر:درو_ےا._L.,ا
۔¸.,¸ت.آ:ں--,ارواے¸د

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ

ُ

ۡ
ذﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

ِ
ﺳﺎ
َ

َ
ّ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﻗ ا
َ
ذِ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ

َ


َ
ءﺂ
َ

ٰ
ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر
ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ

َ


ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ﻦِﻤ
َ
· ا
ً

ۡ
ﻛِ ذ
َ
ّ

َ

َ
ا
ۡ
و
َ
ا
ۡ

ُ


َ
وﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟاﻲ
ِ

َ

ِ

ٰ
ا
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟاﻲ
ِ

ٗ

َ
ﻟﺎ
َ
ﻣ ﴿
ٍ
ق·
َ

َ

ۡ

ِ

۲۰۰ ﴾


٢٠١ ر:درو_  ._L.  .د._,ا  ¸  روا  ۔
 :  ¸  ¸  ت.آ  روا.,  .:  ¸  ¸  ¿د  -ç
 -
¸
.
_

¸
·
¸

۔-ر ظ- . با> . خزود روا

َ
و
ً

َ

َ

َ
ﺣ ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﻲ
ِ

َ

ِ

ٰ
ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر
ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ

َ
ّ


ۡ

ُ
t
ۡ

ِ


ً

َ

َ

َ

ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ّ
و ﴿
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
با
َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ِ

َ
ّ
و ۲۰۱ ﴾


٢٠٢ .  :  ں-:  .  نا  :.  ¸_گ-_۔
۔, :او ç ب. , .ا روا, ر, , .ا ¸

َ
و ا
ۡ

ُ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ٌ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
_
ۡ

ِ

َ

﴿
ِ
بﺎ
َ

ِ
s
ۡ
·ا ۲۰۲ ﴾


٢٠٣ .ا_ند  .  _<¸  ں-د  . 
ٰ
¸
¸  م,  روا۔
  .ا  ۔و.  د¸- ¸  ¸  ند¸ودروا ے.  ی,¸-
 ا¸  .»  <روا ۔¸  ہ.,  ¸  _  سا ¯ےد
 .  ¸  سا  ¸,¸  ۔¸  ہ.,  ¸  _  سا ,ر
 ×ر  Lرڈ  .  .اگ-ç  رواےرڈ  .  .ا<_  :
۔. ؤ, . ¸ س_ . سا , ç . -ر ن, روا

َ
و
ۤ
ۡ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ

ُ

ۡ
ذا
ٍ
مﺎ
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ِ

َ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

َ

َ
·
ٍ
ت
ٰ
د
ۡ
و
ُ

ۡ

َ
ّ


َ
و
ِ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ
ﺛِ ا
ۤ
·
َ

َ

ِ
_
ۡ
¸
َ

ۡ

َ

َ

ۡ
ﺛِ ا
ۤ
·
َ

َ

َ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

َ


َ
و ﻲ
ٰ
:
َ
ّ
ﺗا
ِ

َ
ﻤِﻟ
ِ

ۡ

َ

َ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا
﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
e
ۡ
s
ُ
¯
ِ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا ۲۰۳ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 40 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

٢٠٤ ¸  ,  ¸ا¯¸  ¸-روا۔ ¸.ز¸  ¿د  -¸
روا ×  ¸×  م-  ¸د  -ç  ¸ _  ¸ا  ¸.  _ا ہو
 ,  ..ہا--.ا  ,  ¸  لد±ا <_  ت,سا ¸
۔, -ا: ± ہو .:.

َ
و
ِ
ۃﻮ
ٰ

َ
s
ۡ
·ا ﻲ
ِ

ٗ

ُ

ۡ

َ

َ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

َ


ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ


ٰ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ِ

ۡ

ُ
,
َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
ۡ

ِ

َ
ﻣ ﻲ
َ
و
ٖ

ِ

ۡ

َ

َ

ُ

ُ
ّ

َ

َ
ا
﴿
ِ
مﺎ
َ

ِ
s
ۡ
·ا ۲۰۴ ﴾


٢٠٥ .ڑود¸  ¸ز  ¯,  .,¸  .  ¸  _,  روا  ۔
 -  ¸  روا ۔ے.  ی·ا .  ¸  سا  .  .,  .,
 رواےد  .د,.-¸¸  ں-ا¸روا  ں-.ارواد,,
. ¸ , - ی·ا . .ا ۔.

َ

ِ

ۡ

ُ

َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

ِ

ۡ

ُ
ﻴِﻟ
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ٰ
-
َ
ﺳ ﻲ
ٰ
ّ

َ

َ
ﺗ ا
َ
ذِ ا
َ
و

َ
و
َ
ث
ۡ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
َ

ۡ

َ
ّ
.ﻟا ·
َ
ﻟ ﴿
َ
دﺎ
َ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸ ۲۰۵ ﴾


٢٠٦ ¯ . ف- . .ا., .,, .سا , روا۔
 ,  ¸:  ç-سا -  ,  ,د,  ¸  ہ.-سا رو·
و روا ۔, .: ا, , ہ

ِ

ۡ

ِ
·
ۡ
ﻟﺎ
ِ

ُ
ۃ
َ
ّ

ِ
c
ۡ
ﻟا
ُ

ۡ

َ

َ

َ
ا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ
ّ

ا
ُ

َ

َ

ۡ

ِ
ﻗ ا
َ
ذِ ا
َ
و

َ
و
ُ

َ
ّ
.
َ

َ

ٗ

ُ

ۡ

َ
s
َ
· ﴿
ُ
دﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ

َ
ﻟ ۲۰۶ ﴾


٢٠٧ ¸.  ید--  ¸  .ا  .,  ¸ا¸  ¸-روا  ۔
 _  ںو.  .ا  روا ۔,  .اڈ¸  ن,_ا  :  .  ..
, , ۔, ن,

ِ
تﺎ
َ
ﺿ
ۡ

َ
-
َ
ءﺂ
َ

ِ

ۡ
ﺑا
ُ

َ

ۡ

َ

ۡ
ی
ِ

ۡ
e
َ
ّ

ۡ

َ


ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ


َ
و

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿ ِ دﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ
ف
ۡ
و
ُ
ء
َ
ر
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۰۷ ﴾


٢٠٨ --۔ ' روا  ؤ,×  ¸اد  ےر_  ےر_  ¸  م+ا
۔, ¸د > ار, ¯ ہو ۔r . _ . ن,
اﻮ
ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ

ِ

ۡ

ِ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ
ا
ۡ

ُ

ُ

ۡ
دا
ً

َ
ّ
ﻓﺂ
َ


ٌ
ّ
و
ُ

َ

ۡ

ُ

َ

ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ِ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ِ
ت
ٰ

ُ

ُ
ﺧ ا
ۡ

ُ

ِ

َ
ّ

َ
ﺗ ·
َ

َ
و
﴿
ٌ
_
ۡ
¸
ِ

ُ
ّ
ﻣ ۲۰۸ ﴾


٢٠٩ ا·:  »  .  .,  ¸  ¸ورم:ا  ç  .ا  ,  ۔
۔, :او . , ,. .ا . -ر ن, ¯ ؤ,

َ

ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ز
ۡ
نِ ﺎ
َ

ُ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ۡ

َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ

ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋﺎ
َ
ﻓ ۲۰۹ ﴾


٢١٠ ۔ :  .ا_  نا._,.  ت,¸اگ-¸  ,
 ¯ا ¸ ±, روا× لز.آ ¸ ں-,. . لد,با>
 ع<ر  :  ں-:  ,  روا۔.,  ¸د  .  م.  م:  روا _آ
· ¸ ¸ .ا ۔, ف

ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ

َ

ِ
ّ


ٍ

َ

ُ

ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
َ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا

َ
و
ِ
مﺎ
َ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
ُ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ
و
ُ

ۡ
-
َ
·
ۡ
ﻟا
َ

ِ
,
ُ


ُ
_
َ

ۡ

ُ
ﺗ ﴿
ُ
ر
ۡ

ُ

ُ
·
ۡ
ﻟا ۲۱۰ ٪ ﴾
25
14 _
9
ۃﺮﻘﺒﻟا 2 41 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

٢١١ -نا .  ç  .,_  .¸ا,ا ¸  ·  ےا ۔
ں¿:  ¸  ¸ س_  _ا-:  ¸.ا¸  <روا_د 
 :او  ..  با>  ±.ا ¯ےد  ل¸  »  .  .آ
۔,

َ

ۡ
ﻳِ ءآ
َ

ۡ
ﺳِ ا
ۤ
ۡ

ِ
.
َ

ۡ

َ

َ
و
ٍ

َ

ّ
ِ

َ

ۭ

َ

ٰ
ا
ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ
t
ٰ

ۡ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ


َ
ّ
نِ ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ


ِ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ل
ِ
ّ

َ

ُ
ّ

ۡ

َ


ۡ
ﻟا
ُ

ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ِ
بﺎ
َ

ِ
ﻌ ۲۱۱ ﴾


٢١٢ .  .-  ¸.ز¸¿د  :  .  نا  _,:  <  روا۔
 <¸  _L.  ,  .ں--ہو  روا , 
¸
¸ید
 روا  .ں×  _وا  .ناند.  ±,  ہو  _ر:__
۔, ,د قزر ب. ¡ , ,_ - ¸ .ا

ُ
ّ
ﺪﻟا
ُ
ۃﻮ
ٰ

َ
s
ۡ
·ا او
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِﻟ
َ

ّ
ِ

ُ
ز
َ

ِ


َ
ن
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ
,
َ
وﺎ
َ

ۡ


َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ
ﻓ ا
ۡ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا

َ
و
ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا ﴿
ٍ
بﺎ
َ

ِ

ِ

ۡ
¸
َ

ِ

ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


ُ
ق
ُ
ز
ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۱۲ ﴾


٢١٣ ہو  ¸  .  ,.  ¸  ,ا  :  ں--  ,  ¯  ¿  ۔
¸نا .  .ا ¯  ±  ..  ف:ا  ¸  ¸آ ف· 
 نا  روا  _  ·  .او  .:  رڈ  روا  .او  ¸دتر;
 ¸  ر-ا  ¸..¸  لز._...  .  ¸_  _
 ۔ےد.  ,  ¸  نا :  نا a  L.  ف:ا  گ-
 ب. - ¸ ,. ں-- ¸ا¸ ف:ا¸ سا روا
آ  م:ا  .×  ±س_  .  نا,د<و,¸
¸
¸ید _ 
ف·  .  ں-اف:ا¸  رواa ¸آ  ..  ¸
 _ا  .  .اa  L.  ف:ا  ہو  ¸  _,ا¸  ¯  ,
 -  ¸  .ا روا ید.د  ہار¸  سا  -ں--.¸,,
۔, ,د .د :ر .¡ , ,_

ً

َ
ّ

ُ
ا
ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
نﺎ
َ

ّ
ٖ
¸
ِ

َ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

َ

َ

ً
ۃ
َ

ِ
ﺣا
َ
ّ
و
َ
_

َ
و
َ

ۡ

ِ

ِ
ّ
e
َ

ُ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
َ

َ

َ
ل
َ

ۡ

َ
ا
َ
و
َ

ۡ

ِ
ر
ِ

ۡ

ُ


َ
و
ِ

ۡ

ِ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
ﺧا ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
_
ۡ
¸
َ

َ

ُ

ۡ
.
َ
¸ِﻟ
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ﺎ
ِ


َ

ِ

ۡ

َ


ِ

ُ
ھ
ۡ

ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ِ

ۡ

ِ

َ

َ

َ

ۡ
ﺧا ﺎ
َ


ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ
ﺑﺎ
ۢ
ً

ۡ

َ

ُ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
ۡ

َ
ءﺂ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟای
َ

َ

َ


َ
و
ٖ

ِ

ۡ
ذِ ﺎ
ِ

ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
َ

ِ

ِ

ۡ

ِ
ﻓا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
ﺧا ﺎ
َ
ﻤِﻟ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ٍ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ

ُ
ّ

ٍ
طا
َ

ِ
,ﻲ
ٰ
ِ ا
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
ﻳ ۲۱۳ ﴾


٢١٤ ¸اد  ¸  ±¸¸  .×  L.  ل¸  ¸  ç  ,۔
¸  ¸ں--¿-ç  ¸اروا.ؤ,× _  ¯¸ 
 _  ¸  روا ں,  ی;ی;-نا ۔¸  ¸¸آ
 ·  ..ں¸۔.çد  |  |  ¸  ں¨-ہو  روا
 .zا  ر¸  ,  a  ..  .  نا <گ-¸-  روا
 ¸آ  ¸/د.  ¸.ا  -د۔¸  .آ  د.  ¸.ا ,
۔, ¸_

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

َ

ۡ
م
َ
ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ
ّ

َ

َ
و
َ

َ
ّ

َ

ۡ
·ا اﻮ
ُ

ُ

ۡ


ُ

ُ
t
ۡ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

َ

َ
ّ


َ
و
ُ
ءﺂ
َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
َ
ل
ۡ

ُ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ
ﺣ ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ز
َ
و
ُ
ءآ
َ
ّ

َ
ّ
,ﻟا

َ
و
ُ

ۡ
,
َ
ﻧ ﻲ
ٰ
.
َ

ٗ

َ

َ
ﻣ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ
,
َ

َ
ّ
نِ ا
ۤ
·
َ

َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 42 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ۲۱۴ ﴾

٢١٥ ¸  ہار¸.ا .___  .  ç  گ-  _  ےا ۔
 و.  چ.×_  <.ود,  ۔_.  چ.  ل.:  ح·  ¸
 ¸  ق:ا  ¸ا  ¸ر¸  ¸ردہو  ×_  ..  چ.  ل.<¸
  روا  -ں-روا-ںوراد:ر  .  ¸,  روا-  پ,ں.
-ںو,.  روا -  ں<. و.  ç  ¸:  <  روا ود-  , 
۔, ., - سا .ا .

َ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
,
ٍ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ

ۡ

ُ
ﻗ  ·
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﻳ ا
َ
ذ

َ
و
ِ

ۡ

َ
ﺪِﻟا
َ

ۡ

ِ

َ

َ
و
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
َ
وﻲ
ٰ
.
ٰ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ
_
ۡ
¸
ِ

ٰ

َ

ۡ
ﻟا

ِ

ۡ

ا
َ
و
ِ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ٍ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ٖ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۲۱۵ ﴾


٢١٦ ,¸د.  ض,  .:  ¸  ±ر.  .ا_  ç  -.  ۔
 _  ,ا  .¸  ¸.:  ×  ¯را-.  ¿ہو  روا,
 ¸  روا۔×  ¸  ¸  _ےر,  ہو  روا  ±  ی,-  ç
 ,  :  ےر,  ہو  روا ±  ¸  -ç  _,ا.¸
× ,  .,  ·    ¸    .ا   -ں¯,نا روا ç  روا ¸
۔z,

َ
و
ُ
لﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ۡ

َ

َ

َ

ِ

ُ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ
ھ
ۡ

ُ

َ

ُ
ﻫ ﻲ
ٰ
-
َ


َ
ّ
و ﺎ
ً

ۡ

َ
ﺷ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ا
َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ

ۡ
¸
َ

َ

ُ

ۡ
ن
َ
ا ﻲ
ٰ
-
َ


َ
ّ
و ﺎ
ً

ۡ

َ
ﺷ ا
ۡ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
¯
َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ
ّ

َ
c
َ

ُ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا
َ
و
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ۲۱۶ ٪ ﴾
26
6_
10

٢١٧ ¸  ں<  .او  ت/  .ç  گ-·  ےا ۔
 ود,  ۔_L.  :¸رد¸  ےر,  .  ..  ¸ا:
 روا :ور.ہار¸.ا روا ۔,  ہ.ا;.:  ¸  نا .
ما.  _  روا ..  ,  .سا .,  ¸  ,  ..  ¸
 ¸  <¸دل:  .  ¸  سا  -_  ¸ا  روا  ..  .  .
 ہ.ہد¸ز ¸  .سا  ,د:.  .ا  _L.  ر.
 روا  ۔,  .  ھ;¸  .ی¸.-  ی·ا .  روا ۔,
 .ا ..ں¸._ر  L:  .ç  ;  گ-¸
 <  روا _د  ¸._د  ےر,  -ç  ¯¸ررو»
  ¸- روا :  .,×  ,:  .  ,  ._د  _ا  .¸  ç
 ت.آ  روا  ¿دل.ا  .  ں--,ا¯:ے,¸,:
 ¸  خزود  گ-  _روا  ._,×  د,,¸  ں-ود
۔. _ر ; ¸ ¸ _ .او .,

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ

ٍ
لﺎ
َ

ِ

ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ِ

َ


َ

َ

ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
,

َ

ِ

َ
و
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

ِ

ۡ

ِ

ٌ
ل
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ


ٌ
ّ

َ

ۢ
ٌ

ۡ
:
ُ


َ
و
ٖ

ِ

َ
و
ِ
ما
َ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ۡ

ِ

ٖ

ِ

ۡ

َ
ا
ُ
جا
َ

ۡ
ﺧِ ا

َ

ۡ

ِ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ


ُ

َ

ۡ

َ
ا
ُ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا

َ
و
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ

ۡ
و
ُ
ّ
د
ُ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

ُ

َ
ن
ۡ

ُ
ﻟا
َ

َ
ﻳ ·
َ


َ


ۡ

ُ

ِ

ۡ
ﻳِ د
ۡ

ِ
نِ ا
َ
و ا
ۡ

ُ
ﻋﺎ
َ

َ

ۡ
ﺳا
ۡ
د
ِ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


َ
و
ۡ

ُ

َ

َ

ٖ

ِ

ۡ
ﻳِ د
ۡ

َ


ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ

ُ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ

َ

ٌ

ِ
ﻓﺎ
َ


َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
t
ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
-
َ
ا
ۡ

َ

ِ

َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
َ
و
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 43 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ٰ
ﺧ ﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
·
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ٰ
s
ۡ
-
َ
ا ۲۱۷ ﴾

٢١٨ < روا۔ ڑ,¸و : . .ا روا.: ن,ا گ- 
 .  .ر  ¸.ا¸و  ,رL.  .  .ر.  روا.
۔, :او .. .ر , :او 2 .ا روا _ راو¸ا

َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ
ﺟﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ِ
ا
ۡ
و
ُ

َ

ٰ


َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

َ
ر
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ر
ۡ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۱۸ ﴾


٢١٩ ¸:  .<روا با¸  .ç  گ-·  ےا ۔
 روا _ے;ہ.¸  نا  .  ود  ,  _L.  :¸رد
 ہ..  نا ._¸  ے.. ,  :.  ں--
_  __  .ç  ¸  ¸  روا  ۔_ہد¸ز¸  .  ںو..
 <  .ود  ,  _.  چ.ل. .- ¸  ہار ¸.ا  .
 _ا:ےر,  .اح·  سا۔×  ہد¸ز.ترو·
۔¸- ç . . , .., ن, . ل- ل- م:ا

َ
و
ِ

ۡ
.
َ
s
ۡ
·ا
ِ

َ


َ

َ

ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
,
ٌ

ۡ
ﺛِ ا
ۤ

َ

ِ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا

ۡ
¸
ِ

َ

ٌ

َ
ّ
و
ُ
_
ِ
ﻓﺎ
َ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ

ُ

ُ

ۡ
ﺛِ ا
َ
و

ِ

ُ
ﻗ   ·
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﻳ ا
َ
ذﺎ
َ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
,
َ
و ﺎ
َ

ِ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ

ِ


ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ِ

ٰ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
ُ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
_
ّ
ِ
¸
َ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ٰ

َ

ؕ
َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﺗ ۲۱۹ ۙ ﴾


٢٢٠ .çرواو.ر³¸ں¯,¸ت.آروا¿د¸۔
ےر,.ں- .ود,_L.:¸رد¸¸
 .ناç.اروا,م:¸ا,ح:ا¸:.¸نا
 ¸,ےر,ہو¯×_:ر.اچ.¸;ر.¸¸
 روا,ن-:او.._ا..,.,ب-.اروا_
,-ç¯,_.ا.اروان-:او..ح:ا ¸
۔,:او.,,..ا,۔,دلاڈ

ٰ
.
ٰ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

َ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
,
َ
و
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﻲ
ِ

َ
و
ٌ

ۡ
¸
َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

ٌ
ح·
َ

ۡ
ﺻِ ا
ۡ

ُ

ؕ
ۡ

ُ

ُ
ﻧا
َ

ۡ
ﺧِ ﺎ
َ

ۡ

ُ
·
ۡ

ُ
ﻄِﻟﺎ
َ
s
ُ
¯
ۡ
نِ ا

َ
و
َ
و
ِ
_
ِ
.
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ

ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

َ
·
َ
ﻟ ۲۲۰ ﴾


٢٢١ . ن,ا ہو . , .ں¯رr ک/-- روا۔
 ¸  -ç  ہا-  ترr  ک/.,  ۔..  .  ح:  _:
 ¸ا  روا ۔,  ·  ی.-  ¸-  .سا  ±  ¸  ¸
 ¸- _:  .  ن,ا .,  د,  ک/ح·
r د,  ک/  .,  ۔¸د  .  ¸  ,وز  ¸  نا  -ں¯ر
 ¸  ۔,  ·  م+  ¸-  ±  :  ¸¸  -ç  ہو  ہا-  .
  ک/ .ا  روا  ۔_L|ف·  ¸  خزود -  ں--

َ
و
َ
ّ

ِ

ۡ

ُ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
e
ُ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

َ
و
ٌ

َ

َ
·
َ


ٌ

َ

ِ

ۡ

ُ
ّ

َ
ّ
و
ٍ

َ

ِ

ۡ
e
ُ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ٌ

ۡ
¸
َ
ﺧ ·
َ

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ
-
َ
ا
ۡ

َ


َ
و ا
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ
e
ُ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ِ

ۡ

ُ

ٌ

ۡ

َ

َ


ۡ
-
َ
ا
ۡ

َ

َ
ّ
و ٍ ک
ِ

ۡ
e
ُ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ٌ

ۡ
¸
َ

ٌ

ِ

ۡ

ُ
ّ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ۡ

ُ

َ

َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 44 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

 روا ,  .|ف·  ¸¸  روا ±  .¸,,  _ا
 ..  ,..  ن,  .  ل-  ل-  .  ں--  ¸  _ا
. ۔_. ¸. 

َ
و   ´
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
و
ِ

َ
ّ

َ

ۡ
·ا ﻲ
َ
ِ ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

َ
و
ٖ

ِ

ۡ
ذِ ﺎ
ِ

ِ
ۃ
َ

ِ
:
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
ٖ

ِ

ٰ

ٰ
ا
ُ
_
ّ
ِ
¸
َ

ُ

﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﻳ ۲۲۱ ٪ ﴾

27
5 _
11

٢٢٢ ¸رد ¸  ےر,  .  ¸  .  ç  روا ۔ L.  :
 .  ں¯رr  ¸  ¸  م
ّ
¸ .ا-  ,  .ç  ¯ہو  ود,  _
 .  نا_,  ×  .  ک_  ہو  .,  روا  ۔×ر¸  ہر:
 _·  ¸  ¯_,×  ک_  ہو  ,  ں,  ۔و.  .  .ر:
 ,  ؤ,س_  .  نا ,  ¸.,  د:را ¿..ا .
ر  ف.  ک_  روا  ں-او  ..  ,¯.ا  .¸  . ,
۔, .ر .ود - ں-او
ی
ً
ذ
َ
ا
َ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

َ


َ

َ

ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
,
َ
و

َ
و
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا اﻮ
ُ

ِ
¸
َ
.
ۡ
ﻋﺎ
َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ


ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
ن
ۡ

َ
ّ

َ

َ
ﺗ ا
َ
ذِ ﺎ
َ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ


َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

َ

َ
-
َ
ا
َ
_
ۡ
¸
ِ
ﺑا
َ
ّ

َ
ّ
ﺘﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸
َ
و
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸
﴿
َ

ۡ

ِ

ّ
ِ

َ

َ

ُ

ۡ
ﻟا ۲۲۲ ﴾


٢٢٣ ¸  ¸  _ا  ¯  _  ¸  یر,  ¸رr  یر,  ۔
 ۔-  .آ  ¸  ,  :  _اروا۔ؤ,×_  ح·  ¸
 ¿  ند,ا  .-رن,روا ×رLرڈ  ..ا  روا
  ·  ےا  روا,  .×  ·.  و,ور.  سا -  ں-او  ن,ا
۔ود : تر;

ٰ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺣ ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ
ث
ۡ

َ

ۡ

ُ

ُ
ؤﺂ
َ

ِ
.

َ
و
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا
َ
و
ؕ
ۡ

ُ

ِ

ُ

ۡ

َ
·
ِ
ﻟ ا
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ﻗ ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا

ۡ

ُ

َ
ّ

َ
ا
َ
و
ُ
ھ
ۡ

ُ

ٰ

ُ
ّ
ﻣ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ِ
ّ
e
َ
ﺑ ۲۲۳ ﴾


٢٢٤ ت,سا  -م..  .ا  روا  ۔ ¸سا....  ¸  :
 روا  ..  یر:__  روا  ..  کr  .  .  .  ¸
 .ا  روا۔ؤ,کر..ا.  یر:ز.  و  ¸  ¸  ں--
۔, ., , ., ,

َ
و ا
ۡ
و
ُ
ّ

َ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

ِ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
·
ّ
ِ

ً

َ
ﺿ
ۡ

ُ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ

ۡ

َ
¯ ·
َ

َ
و

َ
و ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ
_
ۡ
¸
َ
ﺑ ا
ۡ

ُ
.
ِ
¹
ۡ

ُ

َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ٌ
_
ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۲۲۴ ﴾


٢٢٥ ¸  ہ»ا-  .  ç  _  ں-  ·  یر,  .ا  ۔
 _  نا.ؤ..¸د.  ç  ¸  <¸  ۔:  ے.
۔, ر,د, , :او 2 .ا روا : ے. ہ»ا-
·
َ

ُ

ُ

ُ

ِ
ﺧا
َ

ُ

ۤ
ۡ

ِ

ِ

ۡ

َ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ

ُ

ِ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ

ٰ

َ
و

َ
و
ۡ

ُ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ِ
ﺧا
َ

ُ
ّ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ٌ
ر
ۡ

ُ

َ
ﻏ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﺣ ۲۲۵ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 45 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

٢٢٦ ¸ . ç¸ ., س_ . ں¯رr _اگ- < ۔
 ¸  ±/  سا .ا  __  ..  ر.ا ._  ر_  -نا
۔, ن,, , :او 2 .ا ¯ ¸ . ع<ر . ç

َ
ّ
ﻠِﻟ
ٍ

ُ

ۡ

َ
ا
ِ

َ

َ

ۡ
ر
َ
ا
ُ

ُ
ّ

َ

َ

ۡ

ِ
t
ِ
ﰱﺂ
َ

ِ
ّ
.
ۡ

ِ


َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ


ٌ
ر
ۡ

ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ

ۡ
و
ُ
ءﺂ
َ

ۡ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر ۲۲۶ ﴾


٢٢٧ ۔,.,,..ا¸¯¸.ہدارا:ق+.اروا۔

ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ

َ
ق·
َ

َ
ّ
ﻄﻟا اﻮ
ُ

َ

َ

ۡ
نِ ا
َ
و ﴿ ۲۲۷ ﴾


٢٢٨ ¸_ا .  ¸  ¸  ¸رr  ¸او  ق+  روا ۔
 ¸ر  ن,ا_  ±,  زورروا  .اہو  .ا  روا  _ر.ور
 ¸  ¸  .  نا,  <  .  .ا.¸  .,-نا¯  _
 ,  .ا .و.  .  نا روا __- سا ,  ,ا_
_ا  -نا  ہو  ¸  ت.  سا  ¯  __  ±ا- ¸  ,وز
 _ںود,  _:  ں¯رr  روا  _را¨  ہد¸ز.  ç.
 ں¯رr  _  :  ںود,  _=  .  ر-د  ,  ,  ¸  ¸و
 ,,  ¸رد,ا  _  ں¯رr  -ںود,  ,ا ,  _
۔, . ,. , ,. .ا روا

َ
و
ُ

ُ

َ

َ

ٰ

َ

َ
ّ

ِ

ِ

ُ

ۡ

َ

ِ

َ

ۡ

َ
ّ

َ

َ
.
َ

ُ

ٰ

َ
ّ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
و ٍ ء
ٓ
ۡ
و ·
َ


َ
¸
َ
ّ

ِ

ِ
ﻣﺎ
َ

ۡ
ر
َ
ا
ۤ
ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

َ
ﺧ ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ّ

ُ

َ

ُ
ّ

ِ
s

ۡ
نِ ا
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
ّ

ِ

ۡ

ُ

َ
ّ

ُ

ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
َ
ّ

ُ

ُ

َ

ۡ

ُ

ُ


َ
وﺎ
ً
ﺣ·
َ

ۡ
ﺻِ ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ
دا
َ
ر
َ
ا
ۡ
نِ ا
َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ۡ

ِ

َ
ّ

ِ

ِ
ّ
د
َ

ِ

ُ
ّ

َ

َ
ا
َ
ّ

ُ

َ


ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ۡ

ِ

ِ
لﺎ
َ

ِ
ّ
ﺮﻠِﻟ
َ
و
ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ّ

ِ

ۡ

َ

َ


َ
و
ٌ

َ

َ
ر
َ
د
َ
ّ

ِ

ۡ

َ

َ
ﻋ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ

ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۲۸ ٪ ﴾
28
7_
12

٢٢٩ ےد ق+ .د ود, ¸ , ر, ودف· ق+ ۔
 ¸ح:  ::_,  ¯¸  -ں¯رr  ,  ¯.,ید
¸د  ڑ,..  .  ¸:  ¸  ,  ¸د  ,ر .,¸  روا  ۔
 ¸او , . ¸ سا × _ ےد- نا ç , < . ¸
.×  ف-  -¸-و  نز  .اں,  ۔-. ںو»¸  .اہو
 .,  .  .و.  ترr  .ا  ¯.¸.ر  ¸  ç¯-
 _  ں-ود¯.اڈےد,  ¸  .¸  .  ._  ¸,ر.
¸  ر²¸  .ا  ¸  ¸  ہ., .نا _  _»  ¸× 
 _,  ¸¸,.ںو»¸.ا  گ-<روا۔:.  ¸,
۔. ں× ر; ہو .

ۢ
ٌ
¿
ۡ

ِ

ۡ

َ

ۡ
و
َ
ا
ٍ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ِ

ۢ
ٌ
کﺎ
َ

ۡ
ﻣِ ﺎ
َ

ِ

ٰ

َ
ّ

َ
-
ُ
ق·
َ

َ
ّ
ﻄﻟ
َ
ا

َ
و
ٍ
نﺎ
َ

ۡ
ﺣِ ﺎ
ِ
ﺑ ·
َ

ُ
ّ

ِ
s
َ
¸
ۤ

َ
ّ

ِ
· ا
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

َ

ِ ا ﺎ
ً

ۡ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ٰ
ا
َ
د
ۡ
و
ُ

ُ
ﺣ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ُ
ﻳ ·
َ
ّ

َ
ا
ۤ

َ
ﻓﺎ
َ
s
َ
ّ
¸
ۡ
ن
َ
ا
ۤ
·
َ
ّ


َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
د
ۡ
و
ُ

ُ
ﺣ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ُ
ﻳ ·
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
·
َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
د
ۡ
و
ُ

ُ

َ

ۡ

ِ

ٖ

ِ

ۡ
ت
َ

َ

ۡ
ﻓا ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ
ﻓ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ

َ


َ
و ﺎ
َ

ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
د
ۡ
و
ُ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ّ

ۡ

َ

ُ

ُ
·
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا ۲۲۹ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 46 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

٢٣٠ ترrق+ی,».ں'+ود¸-.ا,۔
  ے,ود¸ترr.,».سا¯ےدےد-
¸-¿سا...ح:.¸ ۔¸×.ل>_
  ¸رواترrرواےدےدق+¸.و.ا,ود.اں,
·¸ے,ود,ا,.و. ,_نا¯¸.ع<رف
  -ںو»¸.ا ._.¸ں-ود¸,¸ہ.
 نا ہو -نا __»¸.ا ¸روا .¸.رç¯
۔_zرç<,..,ن,:.ں--

َ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

ُ

ۡ

َ


ِ


ٗ

َ

ُ
ّ

ِ
s
َ
¯ ·
َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

َ

َ
ّ

َ

ۡ
نِ ﺎ
َ


ۡ
¸
َ
ﻏ ﺎ
ً

ۡ
و
َ
ز
ۤ

َ

ِ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

َ

َ
ّ

َ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ٗ
ھ
َ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
د
ۡ
و
ُ

ُ
ﺣ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ۤ

َ
ّ

َ

ۡ
نِ ا
ۤ

َ

َ
ﺟا
َ

َ
.
َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا

ٍ
م
ۡ

َ
ﻘِﻟ ﺎ
َ

ُ

ّ
ِ

َ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
د
ۡ
و
ُ

ُ

َ

ۡ

ِ
ﺗ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ّ
ﻳ ۲۳۰ ﴾


٢٣١ روا  \  ےدق+  .دود-ں¯رr  ç  ,  روا ۔
تّ>¸نا .کr  ¸  ¯¸  ¸ا¯.,  ×  یر_ 
 سا  روا ود.  .ر  ::_,  ¸ود,ر¸  ح:
 ¸ا .__  ¸د  ,ر .  ¸  ح:  -نا .,
 ¸اہو  :  ے.  ¸ا<روا۔و.  ¸د¸ز_  نا  رواود  ,
 .¸  روا  ¸  -م:ا  .  .ا  روا :  ے.  ن.  ¸
. ب.  <  _  ç  روا  _  ¸  ¸  <  -  ç  .  .ا  رواؤ
 .  ¿ہو  .¸  _  ¸  لز.¸,¸¸.ادروا
 ن,روا ×رLرڈ  .  .ا روا ۔و.د¸  -نا ,..,
۔, .او . _ ¸ .ا . -ر

َ
ّ

ُ

َ

َ

َ
ا
َ

ۡ

َ

َ

َ

َ
ءﺂ
َ

ّ
ِ
.ﻟا
ُ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

َ
ﻃ ا
َ
ذِ ا
َ
و

َ

َ

َ
و
ٍ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ِ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ

ۡ
و
َ
ا
ٍ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ِ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ


َ
وا
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ

ّ
ِﻟ ا
ً
را
َ

ِ
,
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﺗ·
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


ۡ

َ

َ

َ
و
ٗ

َ

ۡ

َ

َ

َ

َ

َ
ّ
و ا
ً
و
ُ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ

ٰ
ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ

ِ
.
َ
ّ
¯
َ
ﺗ ·
َ


َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

ِ
ﻧ ا
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذا
ۤ

َ

َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ل
َ

ۡ

َ
ا

َ
و
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ

ُ

ِ

َ

ِ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا
َ
و
ٖ

ِ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا
ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا ۲۳۱ ٪ ﴾
29
3_
13

٢٣٢ ¸  نا روا \  ےد  ق+  -ں¯رr  ç  ,  روا ۔
.  ںو¸-  _ا -  نا ¯.,  ×  یر_  تّ> .. 
 ..  ح:  _,  ×  ¸ار_  ر-  .,¸  ¸آ  ہو  ,
 ¸,¸  .  -¸  سا  .¸سا  ۔-ور±  .
 ¸  ۔,  .ر ¸_  .آ  زور روا .ا ¸  ç  <,
 ۔,  ت,¸¸:_  ,  رواب-  ,,  ¸ےر,
۔z,¸ ç روا, ., .ا روا

ُ
:
ۡ

َ
ّ

َ
ﻃ ا
َ
ذِ ا
َ
و ·
َ

َ

َ
ّ

ُ

َ

َ

َ
ا
َ

ۡ

َ

َ

َ

َ
ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
ُ

ا
ۡ

َ
ﺿا
َ

َ
ﺗ ا
َ
ذِ ا
َ
ّ

ُ

َ
ﺟا
َ
و
ۡ
ز
َ
ا
َ

ۡ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ


َ
نﺎ
َ

ۡ

َ


ٖ

ِ

ُ

َ

ۡ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ


ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ذ
ِ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا

َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻟ ﻲ
ٰ

ۡ
ز
َ
ا
ۡ

َ
ا
َ
و
ُ

َ

ُ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ·
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ۲۳۲ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 47 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

٢٣٣ ل. ود ےر_ - ں¸ _ا _. روا۔ _¸ ھدود
 ھدود  .  ت.  یر_  <,  :.  ¸  سا  ¸¸
 ر-د  ا,  روا..:  ںؤ.¸او  .¸ھدودروا,_  .ا;
¸۔:  ×  íذ  .  پ, _=. ¸  سا  -¸ 
 ں.¯ . . -رد¸ ¯ ¸, ید ¸ , ہد¸ز . :.
 -  پ,.  روا.,¸_ن.  ¸.  ¸.  سا-
 ¸ا  روا ۔.,  ¸_ن.  .  ¸و  ¸  د:وا ¸  سا
 .ا  روا ۔,  íذ  .  ثراو  .  ¸.ن. ح·
  ی..ر  ¸  ¸آ  پ,  ں. ¸  ں-ود .  ح:  روا
 ç  .ا  روا۔¸  ہ.,  _  نا¯__  .ا,ھدود:  ¸
 ¸,¸  ہ.,  _  ç  ¯×_  .ا;  ھدود-د:وا  _ا
 ç  <_:  نا_=.  ر-د-ں-او  .¸ھدودç
 ن,روا ×رLرڈ..ا  روا ۔ودےد  .,¸د.
ç , < . -ر ۔, ,ر ¸د - سا .ا × L. 

َ
و
ِ
_
ۡ
¸
َ

ِ
ﻣﺎ
َ

ِ
_
ۡ
¸
َ

ۡ

َ

َ
ّ

ُ

َ
د·
َ

ۡ
و
َ
ا
َ

ۡ

ِ
ﺿ
ۡ

ُ

ُ
ت
ٰ
ﺪِﻟا
َ

ۡ
ﻟا

َ
دا
َ
ر
َ
ا
ۡ

َ
ﻤِﻟ
َ

َ
ﻋﺎ
َ
ﺿ
َ
ّ
ﺮا
َ
ّ

ِ
:
ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
َ
و
ٗ

َ
ﻟ ِ د
ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ


َ
و
َ
ّ

ُ

ُ

ۡ
ز
ِ
ر
ٌ

ۡ

َ

ُ

َ
ّ

َ

ُ
ﺗ ·
َ

ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ّ

ُ

ُ

َ

ۡ

ِ


َ

َ

ۡ

ُ
و ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
و ﺎ
َ

ِ

َ

َ

ِ

ۢ
ٌ
ۃ
َ
ﺪِﻟا
َ
و
َ
ّ
رﺂ
َ

ُ
ﺗ ·
َ

ٌ
د
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﻣ ·
َ


َ
و
ٖ
ھ
ِ

َ

َ

ِ

ٗ

َ
ّ
ﻟ ا
َ
دا
َ
ر
َ
ا
ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ُ

ۡ

ِ

ِ
ث
ِ
را
َ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ


َ
و ﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ
ّ

ٍ
ضا
َ

َ

ۡ

َ

·
ً
ﻟﺎ
َ

ِ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ

َ

ٍ
ر
ُ
وﺎ
َ

َ
.

ُ

َ
د·
َ

ۡ
و
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ِ
ﺿ
ۡ

َ
.
ۡ

َ
.
ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ
ّ

ۡ
د
َ
ر
َ
ا
ۡ
نِ ا
َ
و ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ

َ

ۡ


ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ٰ
ا
ۤ

َ
ّ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

َ
ﺳ ا
َ
ذِ ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ

َ


َ
و
ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا ﺎ
َ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا
﴿
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ۲۳۳ ﴾


٢٣٤ ڑ,¸رr  روا  _,  ,  .¸  ç  گ-<روا۔
ند  سد  روا  _  ر_  ¸رr  ¯_, .ور-پآ  _ا
 ¸  __ا روا ¸.  یر_تّ>¸  ,  روا _ر
, _ ç ¯ ¸ . ح: ¸ م: ہ¸, .اروا۔¸ ہ.
.  ں-: , ےر, .او  ۔,

َ
و
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

َ
ّ

َ

َ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
ً
ﺟا
َ
و
ۡ
ز
َ
ا
َ
ن
ۡ
و
ُ
ر
َ

َ


َ
ّ

ِ

ِ

ُ

ۡ

َ

ِ

َ

ۡ

َ
ّ

َ

َ
.
َ
ّ

َ
ّ
و
ٍ

ُ

ۡ

َ
ا
َ

َ

َ

ۡ
ر
َ
ا ا
َ
ذِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ً

ۡ
e
َ


ۤ
ۡ

ِ

َ

ۡ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ

َ

َ
ّ

ُ

َ

َ

َ
ا
َ

ۡ

َ

َ


َ
و
ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ّ

ِ

ِ

ُ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ
ﺧ ۲۳۴ ﴾


٢٣٥ -  ں¯رr  ¸  ں¯,  ¸  .:  ےر:ا ç  .ا  ۔
-  م¿  :  ح: ¸  ¸  ں-د_ا  -  ¸ا-  ¸  ح:  ¸ 
.  ناç  .,  م-  -.ا۔¸  ہ.,  _  ç  ¯-ر

َ
و
ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ِ


ٖ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ
ﺿ
َ
ّ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ


ۤ
ۡ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ
و
َ
ا ِ ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

َ

ۡ

ُ

ِ

ُ

ۡ

َ
ا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 48 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
 .  ا-  .  سا ¸  تّ >  م
ّ
¸ .ا .۔.و.  .ذ  :  ح: 
 .نا_  ر-  ہ¡_  ود,  ت,¸-_=  .  ر-د
:  .  ×  .  یر_  تّ>.,  روا..  .  را,  و  ل' ح
 ں-دےر,  ,  <  .  -رن,روا  ..  .  ہدارا  ,:
 روا ×رLرڈ  .سا  ¯,  م-,  -.ا ,  ¸
۔, :او ¸ , :او 2 .ا . -ر ن,

َ
ّ

ُ

ۡ
و
ُ

ِ
ﻋا
َ

ُ
ﺗ ·
َ
ّ

ۡ

ِ

ٰ

َ
و
َ
ّ

ُ

َ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ
ا

ً

ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ
ّ
ﻣ ·
ً

ۡ

َ
ﻗ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ا
ً
ّ

ِ

َ
و   · ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ
c
َ
ﺗ ·
َ


َ
و
ٗ

َ

َ

َ
ا
ُ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

ِ
حﺎ
َ

ِ
ّ
ﻨﻟا
َ
ۃ
َ

ۡ

ُ


َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا
ُ
ھ
ۡ
و
ُ
ر
َ

ۡ
ﺣﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ِ

َ

ُ

َ

ۡ


َ
و ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
ر
ۡ

ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا ۲۳۵ ٪ ﴾

30
4_
14

٢٣٦ ,:  نا¸  .,  س_  .  نا-ں¯رr  ç  .ا  روا  ۔
 ۔¸  ہ.,  _  ç  ¯ودےد  ق+  ¿...  ر²
-د-  ناں, رو»¸  ودرو·  چ.  ,  _=  .  ر
 _ا  .»  روا ےد  _=.  رو»  _ا :او
 _:  ح·  ,ا ¸  _  ں-- ,  _=  .  ,
۔,

ۡ

َ
ﻟ ﺎ
َ

َ
ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
ُ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

َ

ۡ
نِ ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ


َ
ّ
و  ´
ً

َ

ۡ

ِ

َ

َ
ّ

ُ

َ
ﻟا
ۡ

ُ
ﺿ
ِ

ۡ
:
َ

ۡ
و
َ
ا
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
ّ

َ

َ

ِ
ّ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ


َ
و
ٗ
ھ
ُ
ر
َ

َ

ِ
_
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ﺎ
ۢ
ً
ﻋﺎ
َ

َ

ٗ
ھ
ُ
ر
َ

َ

ِ

ِ
.
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟاﻲ
َ
.
َ
ﻋ ﺎ
ً
ّ

َ

ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ۲۳۶ ﴾


٢٣٧ ¿  .  .,س_  .  نا-  ں¯رr  ç  .ا  روا۔
 ×  ¸د,  .دآ  ¯×  _.  ر²,  ¸ودےدق+
رr .اں, ۔: ¸ ., . ¸ د, ¸ ۔_د ¸ , ¸
 نا  ¯_دےد  ,  ار_  روا_د  ڑ,  _¸ا,  ح:  ÷
 ¸¯ودڑ,_¸ا ¸  گ-د,  ç  .ا  روا  ,  ر¸ا -
 -  ..  ¸:  ¸  ¸آ  روا ,  ت,  ¸  یر:__
 ,  ےر,  .ا .  ¸  .  ,  ۔..  .ش-ا,
¸د-ں-: ۔, ,ر 

َ
و
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
ّ

َ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ّ

َ

ۡ
نِ ا
َ
و
ۡ

َ


ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۡ

ُ
:
ۡ
ﺿ
َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ

َ

ً

َ

ۡ

ِ

َ

َ
ّ

ُ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ
ﺿ
َ

َ

ۡ
ن
َ
ا

َ
و
ِ
حﺎ
َ

ِ
ّ
ﻨﻟا
ُ
ۃ
َ

ۡ

ُ

ٖ
ھ
ِ

َ

ِ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا ا
َ

ُ

ۡ

َ

ۡ
و
َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

َ
ّ


َ
و ی
ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺘﻠِﻟ
ُ
ب
َ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ا
َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ا
ُ

َ

ۡ
.
َ
ﺗ ·
َ

﴿
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺑ ۲۳۷ ﴾


٢٣٨ ز.  ¸  ز.  ¸¸  .-  _ز.  ,  -.  ۔
 .  .ا روا ×رL.  ادا ..  .  م.ا ےر_,
۔و. ,ر ے· . بدا .آ

َ
و
ِ
ت
ٰ

َ

َ
ّ
ﺼﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ا
ۡ

ُ

ِ

ٰ

ِ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا
َ
و ﻲ
ٰ
L
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا

ِ

ٰ
ّ

ِ
ﻟ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ
ﻗ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ﻗ ۲۳۸ ﴾


٢٣٩ را-  ¸  ےد¸  ¯  ×  ¸  :.  ¸  ف-  ç  .ا,  ۔


ۡ

ِ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

َ
ا
ۤ
ا
َ
ذِ ﺎ
َ
ﻓ ﺎ
ً
ﻧﺎ
َ

ۡ

ُ
ر
ۡ
و
َ
ا ·
ً
ﻟﺎ
َ

ِ

َ

ۡ

ُ
:

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 49 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1
 ×  ن,ا و  ¸ا ,  ,  -  ھ_  ز.  ×  ¸  ل.  ¸ 
 ¿ç  <,  ¸.  -ç  .  .ا  ._·  ¸  ¯.,
۔و. د¸ - .ا a z, ¸

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ

ُ

ۡ
ذﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻟ ﺎ
َ
ّ

ۡ

ُ

َ

َ
ّ

َ
ﻋ ﺎ
َ

َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ۲۳۹ ﴾

٢٤٠ ڑ,¸رr  روا  _,  ,  .¸  ç  گ-<  روا  ۔
 نا  .  _,  .  ,و  ¸  _  .  ں¯رr  _ا  ہو  _,
. ل. ,ا - ۔_,¸: . .· روا .,¸د چ. 
 ہ¸,  ¸  __ا  روا_,_  .·د-  ہو  .اں,
 .د,ز .ا روا¸ ہ., _ ç ¯ ¸ . ح: ¸ م:
۔, :او . ,

َ
و
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

َ
ّ

َ

َ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ا
َ
ن
ۡ
و
ُ
ر
َ

َ
ﻳ ´ ﺎ
ً
ﺟا
َ
و
ۡ
ز

َ
·
ّ
ِ

ً

َ
ّ

ِ

َ
ّ
و
َ

ۡ
¸
َ

ِ
ل
ۡ

َ
s
ۡ
·ا ﻲ
َ
ِ ا ﺎ
ً
ﻋﺎ
َ

َ
ّ

ۡ

ِ
t
ِ
ﺟا
َ
و
ۡ
ز

ۡ
نِ ﺎ
َ

ٍ
جا
َ

ۡ
ﺧِ ا ﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ

َ

َ

ۡ

َ

َ


َ
و
ٍ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ
ّ

ۡ

ِ


َ
ّ

ِ

ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ِ

َ

ۡ

َ

َ

ٌ

ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﺣ ۲۴۰ ﴾


٢٤١ و  ن._=  .  ر-د¸  -ں¯رr  .:
ّ
..
  روا  ۔
¸د. ۔, _ ¸ ¸ _ ںور:__ __ 

َ
.
َ
ﻋ ﺎ
ً
ّ

َ

ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ
عﺎ
َ

َ

ِ

ٰ

َ
ّ

َ

ُ

ۡ
ﻠِﻟ
َ
و
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻟا ۲۴۱ ﴾


٢٤٢ ..,  ن,¸ےر,  م:ا_ا.ا  ح·  ¸ا  ۔
۔~ ç .. ,

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ٖ

ِ

ٰ

ٰ
ا
ۡ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
_
ّ
ِ
¸
َ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ٰ

َ


ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ﴿
َ
ن ۲۴۲ ٪ ﴾
31
7_
15

٢٤٣ ¸  ر¯<.د ¸  -ں--نا .  ç  :  ۔
 .  ںو·_ا .رڈ  .  ت-روا a  ¸  ںورا_
 -  نا,  ؤ,,.¸د¸-نا..ا  ¯a.,¸
 ¸,,  _  ں--.ا  .  ¸  .,  ۔¸د  .  ¸  ہ.ز
. گ- ;ا ¸ , .ر ۔L. ¸ 

َ

َ

ۡ

َ

َ
ا
َ
و
ۡ

ِ
·
ِ
رﺎ
َ
ﻳِ د
ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
ٌ
ف
ۡ

ُ

ُ
ا
ۡ

ُ
·

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
َ

َ
لﺎ
َ

َ

ِ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ر
َ

َ

َ
ّ

ُ
ﺛ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ


َ
ّ

ِ

ٰ

َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
َ
.
َ

ٍ

ۡ

َ

ۡ
و
ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ
·ﺎ
َ

ۡ

َ
ا

َ

َ
.
ۡ

َ
ا ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
, ·
َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ۴۳ ۲ ﴾


٢٤٤ . -رن,رواو.  د¸ ¸ ہار ¸ .ا  -. روا ۔
۔, ., , , , . , , .ا

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ
ا
ۡ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

َ
و
ٌ
_
ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۲۴۴ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 50 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

٢٤٥ .  سا  ہو  .  ےد  :  ض,  -  .ا.,  ن-۔
.
¸
¸-سا.¸ .  -یزور¸.ا  روا  ۔:ےدہد¸ز
 ٹ- ف· ¸ ¸ا ç روا, .. ہد. .ا ¸و روا ..
۔. ؤ,.

ٗ

َ

ِ

ٰ

ُ

َ
ﻓ ﺎ
ً

َ

َ
ﺣ ﺎ
ً
ﺿ
ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
ض
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا ا
َ
ذ
ۡ

َ


َ
و
ً
ۃ
َ

ۡ
¸
ِ

َ
ﻛﺎ
ً
ﻓﺎ
َ

ۡ
ﺿ
َ
ا
ۤ
ٗ

َ

َ
و
ُ

ِ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
ۜ

ۡ

َ

َ
و
ُ


ِ

ۡ

َ
ﻟِ ا
ُ

َ

ۡ

ُ
ﺗ ﴿
َ
ن
ۡ
ﻮ ۲۴۵ ﴾


٢٤٦ ¸  -  :.  ,ا  ¸  ¸ا,ا ¸  .  ç  :  ۔
.  ·  _ا». 
ٰ
¸-  .¸  .د ., پآ 
ç  .._د  .  ر²    ہ:د,  ,ا  :  ےر. ہار¸.ا
 ¸د  ¸  :  د¸  -ç  .ا  .  ,  .  ·  ۔_.  د¸  ¸
.: .¸ ¯ ¸ا ¯ ., ± , ہو ۔و. ¸- . 
ç . ¸و ç ., ۔._: . ں,¸  ہار¸.ا
 ,  ,  ۔.çد  .  ا,.ں¸  ل,روا  جر.  .
 ۔. , , ا- . ص.ا_ ¯ , ¸د ¸ : د¸ - نا
۔, .او ب- . ں-. .ا روا

َ

َ

ۡ

َ

َ
ا
َ


ِ

ِ
·
َ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
ِ

ۡ

َ


ِ


َ

ۡ
ﻳِ ءآ
َ

ۡ
ﺳِ ا
ۤ
ۡ

ِ
.

ُ
t
َ
ّ

ّ
ٍ

ِ

َ
ﻨِﻟ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
ذِ ا ﻲ
ٰ
-
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ﺗﺎ
َ

ُ
ّ
ﻧ ﺎ
ً

ِ

َ
ﻣ ﺎ
َ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﺑا
ُ


َ

ِ

ُ

ۡ
نِ ا
ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ
لﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

َ
وا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
ۡ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

ُ
ﺗ ·
َ
ّ

َ
ا
ُ
لﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ۡ

َ

َ
ﻋ ·
َ
ّ

َ
ا
ۤ

َ

َ
ﻟ ﺎ
َ


َ

ِ
ﺗﺎ
َ

ُ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

َ
و ﺎ
َ

ِ
رﺎ
َ
ﻳِ د
ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
ا
ۡ

َ


َ

ۡ

َ
ا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ

ُ
لﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ

ِ

ُ
ﻛﺎ
َ
ّ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ِ


َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ّ
ﻣ ·
ً

ۡ

ِ

َ
ﻗ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۴۶ ﴾


٢٤٧ _  ç  .  .ا .  ,¸  ¸  .نا .  ·  روا  ۔
. _  ç  .ا  ..,  ہو  ۔,  ¸.,  ر²ہ:د,-ت-
 ¸:د,.  ھ;.سا  ۔,  ·  ×  .,  _:  ¸:د,
 ¸ :ود¸ , ¯ س_ . سا روا_ç ¯¸.
 ,  ید,_  ç  -سا..ا  .,.·  ۔¸
.ا  .سا  ,  ¸.,  ,  :  .  ¸:د,  روا ¸  ç 
 -.ا  روا  ,  ,  .  ا;  ¸  ش¯  و  ¸  روا  ,  :  .  ,
 ,:او  ¸.  ا;ہو  ۔1¸:د,,_  .  ,  ر¸ا
۔, .ادروا

َ
و
َ
ت
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

َ

َ

َ

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ
t
ُ
ّ

ِ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ
لﺎ
َ

ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ﺎ
ً

ِ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

َ

ُ
ن
ۡ

ُ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ

َ
ا
َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

ُ

ُ

ۡ
s
َ
·

َ
و
ُ

ۡ

ِ
ﻣ ِ ﻚ
ۡ

ُ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ُ
ّ

َ

َ
ا
ِ
لﺎ
َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ً

َ

َ

َ
ت
ۡ

ُ

ۡ

َ


َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ
لﺎ
َ

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ُ
ﻪ.
ٰ

َ

ۡ
ﺻا ﻲ
ِ

ً

َ

ۡ

َ
,
ٗ
ھ
َ
دا
َ
ز

َ
و
ِ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ

ۡ

ِ

ۡ
·ا
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


ٗ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ِ
ﺳا
َ
و ﴿ ۲۴۷ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 51 لﻮﻘﻴﺳ 2
ل¸.ﻣ 1

٢٤٨ روا۔ · ¸ت-.¸¸نا.,.نا.
 :.آقو.ہوس_ےر,.,¸¸:¸¸:د,
 ےر,¸سا .ں×.×..ا ±,-¸
  ×_¸او2¸
ّ
.
¸

.ف·¸ر:درو_ روا,روا¸
ر,روا
ٰ
¸-<¸ں׸__ .ا۔a.ڑ,نو
۔,¸:ی;,ا:ےر,¸¯×zرن,اç

َ
و
ُ

ُ

َ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ۤ
ٖ

ِ

ۡ

ُ

َ

َ

ٰ
ا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ
t
ُ
ّ

ِ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ
لﺎ
َ


َ
و
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ
ّ


ٌ

َ

ۡ

ِ

َ

ِ

ۡ

ِ

ُ
ت
ۡ

ُ
ﺑﺎ
َ
ّ
ﺘﻟا
ٌ

َ
ّ

ِ

َ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·

َ
و ﻲ
ٰ
-
ۡ

ُ

ُ
ل
ٰ
ا
َ
ک
َ

َ

ۡ
s
َ
¯
َ
ن
ۡ
و
ُ

ٰ

ُ
ل
ٰ
ا
َ
ّ
نِ ا
ُ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ِ


ۡ

ُ

َ
ّ

ً

َ

ٰ
·
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ۡ

ِ

ۡ
نِ ا ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ۲۴۸ ٪ ﴾

32
6_
16

٢٤٩ سا  ¯ا×  .اور.  .  ¸'  ت-.  ,  ض·  ۔
 ..  ¸.زآ  یر,  .,,ا.ا  .,.نا.
  :._  ¸_  .¸  سا  ¸  <۔,  :او ,  ¸سا
 ,ہو  :  _.  <  روا۔¸  ا¸  ہو  .:  .,  ,ر-
 ¸_  ·  r  .  .,  ¸-  .ا ں,  ۔,ا¸  .  :.,
 ں¸دآ  _  ¯  _  _  ,  ,  گ-  ہو  ,  ¸  ¯  .  .
 ¸-روا ت-.  ,  ,  ۔,_  ¸_  .  ,  ا-  .
  .  ,  a  ..  .  سا  <  گ- ±  ,  ¯.×  ر_
 ¸  ..  ,:  ..  ±اروات-,¸  ç  جآ  .
 و,ور.  .اrا.a  zر¸گ-  <¸  :.
 :. ¸ یڑ- ت¯وا , . ± , ہو , .× ·.
 روا,  ¸¸.  ¸_  :.  ی;.¸  .  .ا.
 ں-او ,ر م¨ .: .ا ۔, .. .

َ
لﺎ
َ
ﻗ ِ د
ۡ

ُ

ُ

ۡ
·ﺎ
ِ

ُ
ت
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

َ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ
ّ

َ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا

ۡ

ِ
ّ
.
ِ

َ

ۡ
,
َ

َ

ُ

ۡ

ِ

َ
ب
ِ

َ
c
ۡ

َ

َ
·
ٍ

َ

َ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ


َ
و
َ
ف
َ

َ
.
ۡ
ﻏا
ِ

َ

·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ
ۡ

ِ
ّ
.
ِ

ٗ

َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ

·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ُ

ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ِ

َ
e
َ

ٖ
ھ
ِ

َ

ِ

ۢ
ً

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ّ
ﻣ ·
ً

ۡ

ِ

َ


َ
و
َ

ُ

ٗ
ھ
َ
ز
َ
وﺎ
َ
ﺟ ﺎ
َ
ّ

َ

َ
ﻓ ·
َ
ﻟ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ٗ

َ

َ
ﻣ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا

َ
و
َ
ت
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ِ

َ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ

َ

َ

َ
ﻗﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
لﺎ
َ

ٖ
ھِ د
ۡ

ُ

ُ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

ٰ

ُ
ّ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ُ

َ

ٍ

َ

ۡ

ِ

َ

ٍ

َ

ِ

ۡ

ِ
ّ

ۡ

َ


ً

َ

ِ

ۡ

َ

َ

َ

ِ

َ

ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ

ۢ
ً
ۃ
َ

ۡ
¸
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
_
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟا ۲۴۹ ﴾


٢٥٠ .  .  .  سا  روا ت-,گ-ہو  ,  روا ۔
 _  ç  ر:درو_  ےا  .¸  .د..ا¯  .آ  ¸  ¸:
 م¨  .:¸  ¸ا:  ¸  رواےد  ل-  .,د  .  ¸
۔. ب¸ _ ر. . روا .ر

َ
و
َ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

َ

َ
و
َ
ت
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ِ
· ا
ۡ
و
ُ
ز
َ

ۡ
غ
ِ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ٖ
ھِ د
ۡ

ُ

ُ


َ
ّ
و ا
ً

ۡ

َ
ﺻ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ
و ﺎ
َ

َ
ﻣا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ

َ
ﺛ ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

ُ
,
ۡ
ﻧا
﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ۲۵۰ ؕ ﴾


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 52 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٢٥١ ±-نا.¸.  .ا  .  ج'¸  ت-.  ¯  ۔
 نا..ا  روا۔:اڈ.  ¸-ت-,.دؤادروای¸د
 .ا  .اروا۔¸.  ,_  ,  <روا¸  ¸.اد  روا¸:د,-
 .  .  ..  .  روا  ¸.¸  _  ے,ود,ا -ں--
¸  .,  ×  ہ,  ضرا ہ.  ¯,ر., ا;  _  ç.  ¸ا  .ا 
۔,ن,,

َ
و   ´
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ

ۡ

ُ
·
ۡ

ُ

َ

َ

َ

َ
و
َ
ت
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ُ
د
ٗ
وا
َ
د
َ

َ

َ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
ﻪ.
ٰ

ٰ
ا
َ
و
َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
و
َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا
َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
, ﺎ
َ
ّ

ِ
·
ٗ

َ

َ
ّ

َ


ِ
ت
َ

َ

َ

َ
ّ

ٍ

ۡ

َ

ِ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
_
ۡ

َ
د ·
َ

ۡ

َ


َ
و
ُ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
ۡ
و
ُ
ذ
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ

ِ

ٰ
ﻟ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ٰ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ٍ

ۡ

َ
ﻓ ۲۵۱ ﴾


٢٥٢ ھ_  ..  .  ¸
ّ
_ .  - ç ç < _ _آ ¸.ا ¸ ۔
  /  ےا  روا _L:  . ﷺ ¸  ںو·  ,|ç
۔× .

َ
و
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ﺎ
ِ

َ

ۡ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ٰ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا

ِ

َ

ۡ

ُ
.
ۡ
ﻟا
َ

ِ

َ
ﻟ ﴿
َ
_
ۡ
¸ ۲۵۲ ﴾


٢٥٣ .  ¸  نا_,ر  _  .'.و  ç  <·  ¸  ۔
 _  ,ا  ¸  ۔,  ید  ,  _  ¸  -  ¸  .  ç
 ¸  ر-اے,ود.  ¸  روا  ¸  -..ا  .¸
 ¸×  ¸  .  ç  -  <,  ¸ا  ¸ٰ

..
روا  ۔.  .  ,,
.س.احورروا ۔¸  .ں¿: روا۔یدد. - نا 
 ں¿:  ¸  س_  _ا  گ-q  .نا¯  ,_  .ا.ا
 ف:ا.ں-ا  ¸L:  .  ¸  ¸آ  »  .  .آ
 ¸,:  ¸  روا  .آ  .  ن,ا  ¯¸  .¸  نا¯  ,
 .  ل.  و  .  ç,  گ- ¸  ¯ ,_  .ا  .ا روا  ,ر
 , ,_ < .ا ¸ ۔L. ۔, ..

ُ

ُ

ُ
ّ
ﺮا
َ

ۡ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ

ٍ

ۡ

َ
ﺑﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ
ﺑﺎ
َ

ۡ

َ
ّ

َ


َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ
ّ

َ

َ
و
ٍ

ٰ

َ
ر
َ
د
ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ

َ
_
َ

َ
ر ﻲ
َ
-
ۡ

ِ
ﻋﺎ
َ

ۡ

َ

ٰ
ا

َ
و
ِ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ

َ

ۡ

َ
-
َ

ۡ

ا
َ
و
ِ
س
ُ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ
ح
ۡ
و
ُ

ِ

ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ

َ
ا
ۡ

َ


ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

َ

َ

ۡ
ﻗا ﺎ
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ءﺂ
َ
ﺷ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ


ِ
ّ

ۡ

ِ
·
ِ

ۡ

َ


ِ

َ

ۡ


ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ
t
ۡ
ﻨِﻤ
َ
· ا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
ﺧا
ِ

ِ

ٰ

َ
و
ُ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
ۡ

َ
ءﺂ
َ


َ
و
َ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ

َ
و
َ

َ
:
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ
ﻟ ا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
ﻗاﺎ
َ


ُ

َ

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ

ِ

ٰ

َ
و ﴿
ُ

ۡ

ِ

ُ
ﻳﺎ
َ
ﻣ ۲۵۳ ٪ ﴾
33
5 _
1

٢٥٤ ن,اےا۔ ¸  سا  ,  ¸د-ç  .  ç  ل.<  -او
 .  ¸  ¸  -  .  چ.¿¿..آ  .  ند  سا.
 ,  روا۔±  ×  شر:  روا¸ود.  روا۔×  اد-  :  ل.ا
۔_ ç. گ- .او ..

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ٰ

ۡ

َ
ز
َ
ر ﺎ
َ
ّ

ِ
· ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ


ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ِ

ۡ

َ

َ
و
ِ

ۡ

ِ

ٌ
_
ۡ

َ
ﺑ ·
َ
ّ

ٌ
م
ۡ

َ

َ

ِ

َ
ّ
و
ٌ

َ
ّ

ُ
ﺧ ·
َ
ﻟ ·
َ


َ
و
ٌ

َ
ﻋﺎ
َ

َ

ُ

ُ
·
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا ۲۵۴ ﴾


٢٥٥ تد,¸-ا-  .  سا  .  ,  _,  د×  ہو  ا»۔


ٌ

َ

ِ

ٗ
ھ
ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ   ·
ُ
م
ۡ

ُ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ّ

َ
-
ۡ

َ
ا
ۚ
َ

ُ
ﻫ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ٰ
ﻟ ِ ا
ۤ
·
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
َ
ا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 53 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
 .وا  .  .ا  :او  ..  -,  ,  ہ.ز  ¸  ¸:  . 
<  روا¸  ں-.آ  ,  <  ,  .  ,  ¸آ ,  ¸  ¸ز  , 
, سا  ,  .  تز,ا  ¸سا  .  ,  ن-  ۔,  :  ¸ا
 ,ر×  و,ور.  ں--  ,  <  ۔±.  شر:  ¸  ¸.
 ,  م-  ,  .ا,  q  ×  _  .  نا  ,  <روا,
 س,د  _  _  ¸.¸  ت.-¸  سا  گ-روا
,  ,_  ہو  ر¨  ¸  ں,  a.  ¸  ¸. ر¨  ¸ا
 ¸ز  روان.آ  çروا¸:د,¸  سا  ,  ,دا.  م-
 را-د  ¸  ,  .>  ¸ا .ا  روا ۔,  یو.  _  ,
۔, ر.ا ¸ , ,ر ¸. ا; ہو ¸

َ
ّ
و
ٗ

َ

ٌ
م
ۡ

َ
ﻧ ·
َ

َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ

َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ


ُ
_
َ

ۡ

َ
,
ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا ا
َ
ذ
ۡ

َ

ۤ
ٗ
ھ
َ

ۡ

ِ
ﻋ ﺎ
َ

ُ

َ

ۡ

َ

ٖ

ِ

ۡ
ذِ ﺎ
ِ
ﺑ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا

َ
و
ۡ

ِ
t
ۡ

ِ

ۡ

َ
ا
َ
_
ۡ
¸
َ

َ
و
ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ
ﺧ ﺎ
َ
ﻣ ٍ ء
ۡ

َ
-
ِ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ِ
s
ُ
¸ ·
َ


َ

ِ
ﺑ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ
ٖ

ِ

ۡ
ﻠِ ﻋ
ۡ

ِ
ّ

ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ُ

ُ
ّ

ِ

ۡ

ُ

َ
_
ِ

َ
و
َ
ءﺂ
َ


َ
و
َ
و
َ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
َ
و ﺎ
َ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ٗ
ھ
ُ
د
ۡ

ُ
ٔ
ـ
َ
ﻳ ·
َ

ُ
ّ

ِ
.
َ

ۡ
ﻟا
َ

ُ

﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا ۲۵۵ ﴾

٢٥٦ ,ا¸۔,  ¸  ¸د,ز ¸-¸  م+ا _د ۔
 <  ¯  ۔,  ¸×  .ا  .¸ا,  روا ¸.  _  ر-  ف.
 سا  .:  ن,ا_  .ا  روا±ر.  د:ا.ں¨  ¸
¸ر    ط-¸ا. ,  ¸;  ¸    .,    ¸  < :-
۔, ., , , , . , , .ا روا ¸ ¸او

َ

ِ


ُ

ۡ

ُ
ّ
ﺮا
َ
_
َ
ّ
¸
َ

َ
ّ

ۡ

َ
ﻗ   ´
ِ

ۡ

ِ
ّ
ﺪﻟا ﻲ
ِ

َ
ھا
َ

ۡ
ﻛِ ا
ۤ
·
َ


َ
و
ِ
ت
ۡ

ُ
ﻏﺎ
َ
ّ
ﻄﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

ۡ

َ

َ
·
ّ
ِ

َ
-
ۡ
ﻟا
ِ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ


ِ

ۡ

ُ


ۡ
ﻟا
ِ
ۃ
َ
و
ۡ

ُ
c
ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﺳا
َ
مﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻧا ·
َ
ﻟ ﻲ
ٰ
:
ۡ

ُ

َ
و ﺎ
َ

َ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ۡ

ِ

َ
ﺳ ۲۵۶ ﴾


٢٥٧ .  ,  .ا  .ود:  نا_.:  ن,ا  گ-<  ۔
 ,:  <روا,  .,  .¸  ¸ور.  ل:  .ے¸.ا
 ل:  .¸ور-نا  ._ن,  .ود.  نا_
-_۔_  L,  .¸  ے¸.ا . خزود ¸ا گ
۔. _ر ; ¸ سا . _

ِ

ٰ

ُ

ُ
ّ
ﻈﻟا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ
t
ُ

ِ

ۡ
s
ُ
¸ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ
ّ

ِ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
َ
ا

ۡ

ُ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ
و  ·
ِ
ر
ُ
ت
ۡ

ُ
ﻏﺎ
َ
ّ
ﻄﻟا
ُ

ُ
t
ُ
ٔ
ـ
·
ﻴِﻟ
ۡ
و
َ
ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ِ

ٰ

ُ

ُ
ّ
ﻈﻟا ﻲ
َ
ِ ا
ِ
ر
ۡ

ُ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ
t
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ
s
ُ
¸

ٰ
s
ۡ
-
َ
ا
ۡ

ُ
·
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ
ﺐ ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ٰ
ﺧ ﺎ
َ

ۡ

ِ
ﻓ ۲۵۷ ٪ ﴾
34
4_
2

٢٥٨ .  رو·سا  <.د  ¸  -¸  سا  .  ç  :  ۔
 .  ;ا,ا  ¸¸  ±  -  سا  ..ا  ..¸
 ;ا,ا  ,  :  .:  ¸  ےر,  .  ر:درو_  _ا
  روا  ,  ,د¸.ز  <  ,  ہو  ¯ر:درو_  ا¸  ,  . ت-
 ·  ےد  ¸  ¸  ¯  ت-روا ¸.ز.:,  ہو  ,  ,د

ۡ
ﺑ ِ ا
َ
ّ
جﺂ
َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ

َ

ۡ

َ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
ﻪ.
ٰ

ٰ
ا
ۡ
ن
َ
ا
ۤ
ٖ

ِ
ّ

َ
ر
ۡ

ِ

َ

ٖ
·
ٰ


ۡ
ذِ ا
َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
و
ٖ

ۡ
-
ُ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
ّ

َ
ر
ُ

ٖ
·
ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
َ
لﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ

ُ


َ
و
ٖ

ۡ
-
ُ
ا ﺎ
َ

َ
ا
َ
لﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ

ُ

ٖ
·
ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
َ
لﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ

ُ
ا

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 54 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

 .:  .  ق/-جر-  ¯.ا .,.;ا,ا ۔ں×
 ; ; ,: ہو . ¸ ¸ ,د ل: .ب, .اپآ ,
۔.. ¸د ¸ ,ا¸ - ں'.ا ¡ .ا روا ۔, ہر

ِ
ب
ِ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

ِ

ِ
ت
ۡ

َ

ِ
ق
ِ

ۡ
e
َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


ِ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟﺎ
ِ


ِ

ُ

َ

َ
و
َ

َ
:
َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

َ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ی
ِ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا ۲۵۸ ۚ ﴾

٢٥٩ ,ا :  ¸  .د  ¸  -¸  سا ح·  ¸ا ¸ ۔
 .  سا  ¯  ا×  ر`  ¸  ی_  ی.  _  ں¨  _ا  <  _  ¸
 ہ.ز  .,  ».  .,  -ںو»,.  سا  .ا  .  ,
  .    .ا      ¯    ۔:  ے. -    روا    ¸    .  ¸حور    ¸  سا  س,
 :  ç  ¸_  روا ¸.ا 
ِ
¸
>-سا ,  .ر  ہد,  -سا  .
 ,ا  .¸دبا<  .سا  ۔×  ,رے_ے,./
 س,  -  .  ¸  ¸.,  ..ا ۔,  ¸  .سا ¸ ند
 -د  -  ںو_  ¸  _  .._ا روا  ۔×  ,رے,
¸  ت.  ¸ا  . -  :.  _اروا¸  ¸  ی;  ¸
 ç  .,  ¸  .ں¯,  ناض·  ,  ا_  ا,<  -د¸
 ں,  روا  _.  ¸:  ¸  تر¨  _ا :.  ں---ç
 ےڑ<  ح,
-

  -نا  ç  .-د  -ں¸¸¸:.
 çد  ..¸  ._  .-ح·  ¸  _  نا روا çد
  .  سات.او  ¸  ,  ۔_ ل,  ¯.آ  ¸  ے¸>
۔, رد¯ _ _ ¸ .ا . ں× .. ¸ ¸ . .ا

ۡ
و
َ
ا
َ
ّ
و
ٍ

َ

ۡ

َ
ﻗ ﻲ
ٰ
.
َ

َ
ّ

َ
-
ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
َ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

ٌ

َ

ِ
وﺎ
َ

َ
ﻲ ِ -

ِ
ھ
ِ

ٰ

ٖ

ۡ
-
ُ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ

َ
ا
َ
لﺎ
َ
ﻗ ﺎ
َ

ِ

ۡ
و
ُ

ُ
ﻋ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ٗ

َ

َ

َ

َ
ّ

ُ

ٍ
مﺎ
َ

َ

َ
ﺋﺎ
ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ
ﺗﺎ
َ

َ

َ

ۡ

َ

َ
لﺎ
َ


ۡ

َ

َ
لﺎ
َ

ٍ
م
ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
و
َ
ا ﺎ
ً

ۡ

َ

ُ

ۡ

ِ

َ

َ
لﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ


ۡ

ُ

ۡ
ﻧﺎ
َ

ٍ
مﺎ
َ

َ

َ
ﺋﺎ
ِ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
و
َ

ِ
ﻣﺎ
َ

َ
ﻃ ﻲ
ٰ
ِ ا
َ

ِ
ﺑا
َ

َ
c

َ
و
ۡ

َ
ّ

َ

َ
.
َ

ۡ

َ

َ
و
َ
ک
ِ
رﺎ
َ

ِ
ﺣ ﻲ
ٰ
ِ ا
ۡ

ُ

ۡ
ﻧا
ً

َ

ٰ
ا
َ

َ

َ

ۡ

َ
·ِﻟ

َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِ
ّ

َ

ۡ

َ

ِ
مﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
ۡ

ُ

ۡ
ﻧا
َ
ّ

ُ
ﺛ ﺎ
َ

ُ

ِ
e
ۡ

ُ


ُ

َ

ۡ

َ
ا
َ
لﺎ
َ

ٗ

َ

َ
_
َ
ّ
¸
َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

َ

َ
ﻓ ﺎ
ً

ۡ
s
َ
· ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
ّ
ن
َ
ا

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ۲۵۹ ﴾


٢٦٠ ےا .,  ض/  ..ا  .  ;ا,ا  ,  روا ۔
 ۔:  ے.  ہ.ز  .,  -  ںود,  ¯..د  ±  ر:درو_
  ç  ,  ¸.,  .  .ا ں-ا  ۔,  ¸  ¸  :  ت,سا  .
 .  ں×  ,_  :سا ,د¸  ¸¸  ں,,.
 ے._  ر_  .¸.,  ..  ¸.  ¸:  ن,الد  ا¸
 ود.  ے:  ے::ا  روا  -  |  ._اrا,  -  .
 ؤ| - نا , ود .ر_ ڑ¸  ,ا¸ ا:,ا ,ا : نا,
¯ .  -رن,روا  ._آ  _  Lڑودس_  ےر,  ہو 
۔, . ,. , ,. .ا

ۡ

ِ

ِ
ر
َ
ا
ِ
ّ
ب
َ
ر
ُ

ٖ
·
ٰ

ۡ
ﺑِ ا
َ
لﺎ
َ

ۡ
ذِ ا
َ
و
َ
لﺎ
َ
ﻗ ﻲ
ٰ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ
-
ُ

َ

ۡ

َ


َ
و
َ
ا
ۡ

ِ

ۡ

َ

َ
ّ

ِ
¸
َ

ۡ

َ
ﻴِ
ّ

ۡ

ِ

ٰ

َ
و ﻲ
ٰ
.
َ

َ
لﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

َ


َ
ا
ۡ

ُ
s
َ
·
َ
لﺎ
َ

َ
ّ
ﻄﻟا
َ

ِ
ّ


ً

َ

َ

ۡ
ر
َ
ّ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻟِ ا
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
,
َ

ِ

ۡ
¸

َ
ّ

ُ

ُ

ۡ
دا
َ
ّ

ُ
ﺛ ا
ً
ء
ۡ

ُ

َ
ّ

ُ

ۡ

ِ
ّ

ٍ

َ

َ

ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

َ

ۡ
ﺟا

َ
وﺎ
ً

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

ۡ

َ

ٌ

ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا
ۡ

َ

ۡ
ﻋا ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﺣ ۲۶۰ ٪ ﴾

35
4_
3
ۃﺮﻘﺒﻟا 2 55 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٢٦١ نا  _L.  چ.¸  ہار  ¸.ا  ل.¸ا گ-<  ۔
 .اد سا  ل:¸ ل.. ¸,  ت.  .¸  ,  ¸  ¸
 ±  .ا  روا  ۔ں×  .اد  -  -  ¸  ل,  ,ا  ¸  روا  ¸ا
 ,  :او  ¸.  .ا  روا ,  ..  ہد¸زروا ,  ,_  -.ا
۔, :او :, , ,

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

َ

َ


َ

ۡ

َ

َ


َ
ا
ٍ

َ
ّ

َ

ِ

َ

َ

َ

ٍ

َ

ُ


ُ

ِ
ّ

ُ

ۡ

ِ

َ

ِ
ﺑﺎ
َ

َ

َ
_
ۡ


َ
و
ٍ

َ
ّ

َ

ُ

َ
ﺋﺎ
ِ
ّ

َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ
ﻤِﻟ
ُ

ِ

ٰ

ُ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ِ
ﺳا
َ
و ۲۶۱ ﴾


٢٦٢ L.  ف·  ¸  ±ر.  .ا  ل. ¸ا گ-<۔
 _zر  ن.ا  _  ¸  :  چ.  سا  .  »  .  سا  ,  _
د,  -  ¸  .  روا ر:درو_ . نا.  :  نا۔_ç
 ×  ف-  ,  -نا.  زور.  ±,  روا,  ر,س_  .
۔. ں× ¸ ہو . روا:
·
َ

َ
ّ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا

ۤ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ
ّ
و ﺎ
ً
ّ

َ
ﻣا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ
·
َ

ُ
·
ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
t
َ
ّ
ﻟ ی
ً
ذ
َ
ا
ۡ


َ
و
ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

ٌ
ف
ۡ

َ
ﺧ·
َ

َ
و
ۡ

ُ
··
َ
ﻟ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
¸ ۲۶۲ ﴾


٢٦٣ ید  ا¸ا  -.او  ç»  .  ¸دتا¸  ¸  ۔
 ,  ·  ..  ر`ردروا_د,  ت,م.  ¯.سا.,
۔, ر,د, , ز¿ ¡ .ا روا

َ
ّ
و
ٌ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ
ّ

ٌ
ل
ۡ

َ

ٌ

ۡ
¸
َ

ٌ
ۃ
َ

ِ
:
ۡ

َ

ۤ

َ

ُ

َ

ۡ

َ
ّ

ٍ

َ

َ

َ

ۡ

ِ
ّ


َ
و ی
ً
ذ
َ
ا ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
ّ

ِ
.
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۶۳ ﴾


٢٦٤ --  ۔ ' روا  ±ر  ن.ا  تا¸  و  ت¯.  _ا
 ں--<¸د.  .  د,,  ح·  ¸¸  سا.¸دا¸ا
  .آ  زورروا.ا  روا,  ..  چ.ل.:.  ےو.د-
.  سا  ¯.ر  ¸  ن,ا  _ ¸  ¸ن,سا  ل:¸ل. 
 ¸  :  روز_  سا  روا  ×  ی_  ¸  ¸  یڑ-_  ¸  ,
 گ-  ر:¸ر¸  ح·  ¸ا ۔.اڈ.  ف.  .ا  .  س,
 روا۔.  ¸.  ¸  ¸.  .  ¸  ,  :  ل.ا_ا
 ¸  ,ا¸  - ںو.. ,ا.ا ¸د ۔..

ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ

ۡ

ُ

ِ

ٰ

َ

َ
ﺻ ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﺗ ·
َ
ﻟ ا

َ
و
ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ءﺂ
َ

ِ
ر
ٗ

َ
ﻟﺎ
َ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
َ
ﻛ ی
ٰ
ذ
َ
·
ۡ
ﻟا

َ
و
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ

ٗ

ُ

َ

َ

َ
·
ِ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

َ

َ

َ


ٗ

َ

َ

َ
.
َ

ٌ

ِ
ﺑا
َ
و
ٗ

َ
ﺑﺎ
َ

َ

َ

ٌ
با
َ

ُ

ِ

ۡ

َ

َ

ٍ
نا
َ

ۡ

َ

·
َ
ﻟ ا
ً

ۡ

َ

ۡ
و
ُ
ر
ِ

ۡ

َ

َ
و ا
ۡ

ُ

َ

َ
ﻛﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
· ٍ ء
ۡ

َ
< ﻲ
ٰ
.
َ

َ
ن
·
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟای
ِ

ۡ

َ
ﻳ ۲۶۴ ﴾


٢٦٥ .  ..  ¸.  ید--  ¸  .ا  گ-  <  روا  ۔
نا  _L.  چ.ل. ¸ا .,  صr  روا  : ¸
 سا,  ×  ¸او  _  ,  _وا<  ,¸  ¸  غ,  ,ال:

َ
و
َ
ءﺂ
َ

ِ

ۡ
ﺑا
ُ

ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

َ

َ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
تﺎ
َ
ﺿ
ۡ

َ
-
ۭ

َ
ّ

َ

ِ

َ

َ

َ

ۡ

ِ
t
ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ


ً

ۡ

ِ

ۡ

َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 56 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
_  ¸:  روز_ ¸  .  ¸.ا  ,  .:  ¸  .د  ¯ے
 ¸د  -ں-:  ےر,  .ا  روا¸  ¸را,¸  ¯ے_
۔, ,ر

َ
و ﺎ
َ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ٍ
ۃ
َ

ۡ

َ

ِ

ِ
_
ۡ
¸
َ

ۡ

ِ
ﺿ ﺎ
َ

َ

ُ

ُ
ا
ۡ

َ

ٰ

َ

ٌ

ِ
ﺑا

َ
و
ٌ
ّ

َ

َ

ٌ

ِ
ﺑا
َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ

ۡ

َ
ّ

ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ
ﺑ ۲۶۵ ﴾

٢٦٦ روا ںور-  :  سا  .,  ,_  ¸  ¸-¸  ç  :  ۔
 ¸  سا  رواں×  ¸ر  ,  _,  ¸  ¸  ×  غ,:  ںورrا
.  ç  ¸:.  سا .ا  روا  ں×  د<-  ے¸
 ¯  ں×  ¸  ¸  .
-
ّ
¸
,
¸

  .
-
ّ
¸
,
¸

  .  سا  روا ے;  آ  _.;
 ¸  ہو  ¸_:r  ا×  ا·  :  گآ  _  غ, سا  ں,.
 ن,.  ل-  ل-  _آ  _ا  .ç  .ا  ح·  سا  .,
۔~ روا¸- ç . . , ..,

َ
ّ

َ

ٗ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

ُ

َ

َ
ا
ُ
ّ
د
َ

َ

َ
ا
َ
ّ
و
ٍ

ۡ

ِ
s
َ
ّ
·
ۡ

ِ
ّ


ٌ


ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

ٗ

َ

ُ

ٰ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ِ

ۡ
s
َ
¯
ۡ

ِ


ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ٍ
بﺎ
َ

ۡ

َ
ا

َ
و
ِ
ت
ٰ

َ
.
َ
ّ
ﺜﻟا
ِ
ّ

ُ

َ
و
ُ

َ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ٌ

َ
ّ

ِ
ّ
ر
ُ
ذ
ٗ

َ


ُ
ءﺂ
َ

َ

ُ
ﺿ ´
ٌ
رﺎ
َ

ِ

ۡ

ِ

ٌ
رﺎ
َ

ۡ
ﻋِ ا
ۤ

َ

َ
ﺑﺎ
َ

َ

َ


ۡ

َ

َ

َ
.
ۡ
ﺣﺎ
َ
ﻓ ا
ُ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
_
ّ
ِ
¸
َ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ٰ

َ

ِ

ٰ

ٰ
·
ۡ

﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ
ﻟ ۲۶۶ ٪ ﴾
36
6_
4

٢٦٧ --۔ ' <  روا ×  L.  ç  ل. ہ.  روا ہ:_  <
 .  ¸  نا_1:  .¸ز:ےر,  ç  __
 __  ک_.روا ی,  روا ۔و.  چ.¸  ¸  ہار  ¸.ا
,  ید  ¿__ہو  .ا  ...  .  .  :¸د ¸  ¯_
  ۔-    .    ¸  -    نا-.  .  ¸آ  :و  ç..  سا
۔, :او ں¸- , ز¿ ¡ .ا . -ر ن,روا

َ

ِ

ٰ

ّ
ِ

َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ


َ
و
ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ
ّ

ِ
·
َ
و ·
َ


ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
و
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

َ
s
ۡ
·ااﻮ
ِ

ۡ

ِ

ِ

ٰ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ


َ
و
ِ

ۡ

ِ
ﻓ ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ن
َ
ا
ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻋا
ٌ
ّ

ِ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا
﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﺣ ۲۶۷ ﴾


٢٦٨ ¸,  ¡  روا  .:د  ف-  :  ¸»  ¿ن,  ۔
 روا ¸  _ا .ç  .ا  روا ,  ;  -  ..  م:  .
.ر ,  ,  ,  :او  ¸.  .اروا۔,  ..  ہ>و  : 
۔, :او :,

َ
و
َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ُ

ِ

َ

ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟ
َ
ا
َ
و ِ ءﺂ
َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ

ُ

ُ
-
ۡ

َ


ُ

ۡ

ِ
ّ

ً
ۃ
َ

ِ
:
ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ

ُ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
َ
و ·
ً

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٌ
_
ِ
ﺳا
َ
و
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۲۶۸ ¯ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 57 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٢٦٩ ¸.اد,  ,_  r  ہو  ۔ ¸  ¸.اد  r  روا ,  . 
 ل-گ-  ¸و  ¯.  روا ۔¸:  ی;rا ,
۔_ . < _ L.

َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
ّ

ُ
ّ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا
َ
ت
ۡ


ُ
ا
ۡ

َ

َ

ۡ
و
َ

ِ

ۡ
¸
َ

ۡ
¸
ِ

َ
ﻛ ا
ً
ﺮ ا
ً

َ
و
َ
ﻳ ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ّ

ُ
ﺮ ِ ا
َ
ّ

ۤ
·
ُ
ا اﻮ
ُ
ﻟو

ۡ
ﻟا
َ
·
ِ
بﺎ
َ

ۡ
ﻟ ﴿ ۲۶۹ ﴾


٢٧٠ ¸-  ¸و.  چ.:  ح·  ¸  ¸  ہار¸.اç  روا۔
 ×. ر:د. ¸- : ں-. روا, .,- سا .ا ۔-.ر`
۔:

َ
و
َ
ا
ۤ

َ

ۡ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ


ٍ

َ

َ

َ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ

ۡ
ر
َ

َ

ۡ
و
ۡ

ِ
ّ

ِ ﺎ
َ

ٍ
ر
ۡ

َ
ّ

َ
ّ
ن

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٗ

ُ

َ

ۡ

َ
و
ٰ
ّ
ﻈﻠِﻟ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ِ


َ
_
َ
ا
ۡ

ٍ
رﺎ
َ
ﺼ ﴿ ۲۷۰ ﴾


٢٧١ روا , ب-  ¸  ہو ¯ود  .  .  ¸. تا¸ ç .ا۔
 ےر,  ¸  ¯-ںو.  ترو·  ¸  ودرواودہ¡_  .ا
 ¸  -  ں×.ےر,  ¸د  :  ح·  سا  روا  ,  ·  :
۔, , ¸ ں-: , ےر, - .ا روا ۔: ے. رود
ِ ا
ۡ
ن
ٰ

َ

َ
ّ
ﺼﻟا او
ُ

ۡ

ُ

ِ

ِ

َ

ِ
ﺖ ِ - ﺎ
َ
ّ

َ

َ
و ِ ا
ۡ

ُ

ۡ
s
ُ
¯
ۡ
ن
َ

َ
و ﺎ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ﻫ آ
َ

َ

ُ

ۡ
ﻟاﺎ
َ
ء
ُ

َ

ۡ
¸
َ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ

َ
و
ُ

ۡ

َ

ُ

ِ
ّ
:
َ

ۡ

ُ


ۡ

ِ
ّ

ّ
ِ

َ

ٰ

ۡ

ُ

ِ

َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ
¸
ِ

َ

َ
ن
ٌ
ﺮ ﴿ ۲۷۱ ﴾


٢٧٢ _  ےا ۔ ﷺ .ذ  .  ,ا¸¸  ں--نا ç
,  ,_  r  ¸.ا  .×  ¸  راد روا۔, .  ,ا¸ 
-- ' ہ..: سا        ¯.و. چ.    ل.      <   ç ۔,  - _
 و.  :.  ید--  ¸.ا  .و.  چ.  <  ¯ç  روا
 ¸دےد  ار_  ار_  ¿ہو  .  و.  چ.ç  ل.<روا  ۔.
۔: ., , ¸ ن. , ار, روا ۔: .,

ۡ
,
َ

ۡ

َ

َ

َ

َ

ُ

ٰ

ُ
t.
ٰ

َ
و
ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ

ِ

ۡ

ۡ
ی
ِ

ۡ

ََ
ّ
, ﺂ
َ

ُ
ء
َ
و
ۡ

ُ
ﺗ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ

ا
ِ

َ

ٍ

َ
·
ۡ

ۡ

ُ

ِ

ُ

َ
و ﺎ
َ


ۡ

ُ

ۡ

ُ

ِ
ﻔ ِ ا
َ
ن
َ
ّ
ﻟ ﺂ
َ

ِ

ۡ
ﺑا ·
َ
ء
ِ

ۡ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ۡ

ُ
ﺗ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ

ا

ۡ
¸
َ

ُ
ّ

ٍ
ﺮ ِ ا
َ
ّ
ف
َ

ۡ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ا
ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﺗ ·
َ
ن ﴿ ۲۷۲ ﴾


٢٧٣ وا ۔ ںو.  ±.  نا ¯  .و.  چ.  <  ç  ں,  ر
 ¸  ¸  .  روا  _ç  .ر¸  ہار¸.ا  <  :  .
 zر  ر.  .r.رواzر  ¸  :.  ¸.,ف·
 -نا  ¸  .او..  ¸و  ¸r..  ..ں¸_
 -ن¿ف.  -نا  .¿,  ç  روا,  ..  ل¸.¯
. ڑ,  ..ں--¸.  م¸  روا  _  .  ±. 
 .  و.  چ.ل.<ç  روا a..¸  .  _  روا .
۔, ., rا .ا . ¸ . ,
آ
َ

َ

ُ

ۡ
ﻠِﻟ ِ ء
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ
ا
َ

ۡ

ۡ
و
ُ

ِ
,
ۡ

ِ
ا
ۡ

ِ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ﻞ ·

َ
,
ۡ

ِ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ً

ۡ

َ
,
َ
ن
َ
·
ِ
ض
ۡ
ر
َ
¸
ُ
t
ُ

َ

ۡ
s
ۡ
·ا
ُ

ِ
ﻫﺎ
َ

ُ


َ
ا
َ

ِ

ۡ
ﻏ ﺂ
َ
ء
ِ

ُ
ّ

َ

َ
ّ
ﺘﻟا
َ

ِ


ُ
t
ُ

ِ

ۡ
c
َ

ۡ

ۡ

ِ

ِ
,
ٰ

ُ
t
ۡ

َ
ﻟ ·

َ
,
ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ
ﺴ ِ ا
َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ن ﺎ
ً
ﻓﺎ
َ
s
ۡ
·
َ
و
ۡ

ُ
ﺗ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ

ا
ٍ

ِ ﺎ
َ

ٖ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
ۡ
,
ِ

َ

ٌ
ﻢ ﴿ ۲۷۳ ٪ ﴾

37
7_
5
ۃﺮﻘﺒﻟا 2 58 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٢٧٤ ¸.روا ہ¡_روا ند  روا تارل.¸ا گ-<۔
.ا :ا  .  :  نا _  ,ر L.  چ.  ¸  ہار ¸
 ¸  .  ند.  ±,  -نا  روا۔,  س_  .  ر:درو_
۔; . روا : × ف- : ح·

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا
ُ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ِ

َ
ا
َ
ن
ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

ۡ

ۡ

َ
ّ
ﻟﺎ
ِ

َ
و
ِ

َ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ّ
و ا
ً
ّ

ِ

ِ
رﺎ

َ

َ

َ

ِ
ﻧ·
ً

ُ
t
َ

َ

َ
ا
ۡ

ُ
·
ُ

ۡ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

َ
و
َ

َ
ﺧ ·
ٌ
ف
ۡ


ۡ

َ

َ

ِ
t
َ
و
ۡ

َ

ُ
· ·
َ
¸
ۡ

ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
ن ﴿ ۲۷۴ ؔ ﴾


٢٧٥ ح·  سا .ںو,  ہو  _L.د-  گ-<۔
 .ا¸د  .  _  .  ¸  -  ¸  ,  .  ¸ا  ·,  سا-
  ¸  ¯¸  ¸  اد-  ._,ہو  .:سا¸  ۔×  ¸د.
  .      د-    ,      ,  ¸¸و  .  ظ.        . -  ےد-  .:.
  س_  .  ¸  ¸  ¯ما.  -د-  روا,  ,ل>  .  .ا
 ×  ¿<  ¯,آ  ز,.çد-  ہو  روا_  .  ¸  .ا
 ۔د¸  .  .ا.>  :  سا  ¸  ±,  روا۔:  ساہو  q
 خزود  ;  .  _¸زود  گ-,ا ¯  :  ç,  <  روا
_ر , ¸ ۔. 

َ
ا
ۡ

ِ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ُ

ٰ

ِ
ّ
ﺮا
َ
ن اﻮ
َ

َ
ﻳ ·
ۡ

ُ

ۡ

ُ
ﻣ ِ ا
َ
ن
َ
ّ
ﻟ ﺎ
َ

َ
ﻛ ·

َ

ۡ

ُ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ
م
َ

ُ

ُ

َ
ّ

َ
.
َ
¯
ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ٰ

ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


ُ


ٰ
ذ
َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
ُ
t
َ
ّ

ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
ﻢ ِ ا ا
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ

َ
ّ

ٰ

ِ
ّ
ﺮا
ُ

ۡ

ِ

ُ
_ اﻮ
َ
و

َ
ا
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ

َ

َ
و
َ
_
ٰ

ِ
ّ
ﺮا
َ
م
َ
ّ

َ
ﺣ ﻮ ا
ۡ

َ

َ
· ﺂ
َ

َ
ء
ٗ
ھ

ٌ

َ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ


ٖ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ
ﻧﺎ
َ

ٰ
-
َ

ٗ

َ

َ
ﻓ ﻲ
َ
و
َ

َ

َ
ﺳ ﺎ
َ

ۤ
ٗ
ھ
ُ

ۡ
-
َ
ا
ِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ

َ
و
ُ

َ

َ
دﺎ
َ

ۡ

َ

·
ﻟو
َ
ا
َ

ِ
¸
ٰ
s
ۡ
-
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ُ
·
ۡ


ۡ

ِ

َ

ٰ
ﺧ ﺎ
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۲۷۵ ﴾


٢٧٦ ¸  تا¸  روا  ..  .,  ¡  ¸  د,.  -  د-  .ا  ۔
 .اروا, ..; - ., .ود - ر;. ے..¸
۔.ر¸

َ

ٰ

ِ
ّ
ﺮا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ

ۡ
ﻤ اﻮ
َ
و
ُ

ٰ

َ

َ
ّ
ﺼﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ِ

َ
و
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ·

ُ
¸
َ
ّ

ُ

ُ
ّ

ِ
s
َ
ا
ٍ
رﺎ
َ
ّ

َ

ۡ
,
ِ

ٍ
ﻢ ﴿ ۲۷۶ ﴾


٢٧٧ ز.  رواL.  ¸  ,  روا  .:  ن,ا  گ-<  ۔
 .ا . : ں-: . نا- نا ,ر çد ۃ-ز روا z_
  . :×ف-  ,  .  -ناند.  ±,  روا::ں,
۔. ں× ک: ہو . روا
ِ ا
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
ن
ٰ
ا
َ

ۡ

ُ
.
َ

َ
و ا
ٰ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ

ِ

َ

ٰ
.
ِ
¹
َ
و
ِ

َ
ا اﻮ
ُ
ﻣﺎ
َ


ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا ﻮ
َ
ۃ
َ
و
ٰ
ا
ٰ

َ
ّ
ﺰا ا
ُ

َ
ﺗ ﻮ
َ
ۃ
ُ
t
َ

َ
ا
ۡ

ُ
·
ُ

ۡ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

َ
و

َ

ۡ

َ

َ

ٌ
ف
ۡ

َ
ﺧ ·
ِ
t
َ
و
ۡ

َ

ُ
· ·
ۡ

َ
¸
ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
ن ﴿ ۲۷۷ ﴾


٢٧٨ --  ۔ ' :¯×  zرن,ا .ا  روا  ورڈ  ..ا
۔ود ڑ, - سا , , ہر¸, د-

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
ٰ
ا
َ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا اﻮ
ُ
.
َ

ۡ
و
ُ
ر
َ
ذ
َ

ِ
:
َ
ﺑ ﺎ
َ
ﻣ ا

ٰ

ِ
ّ
ﺮا
َ

ِ

اﻮ ِ ا
ۡ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ
:
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ
ّ

َ
_ ﴿ ۲۷۸ ﴾

ۃﺮﻘﺒﻟا 2 59 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٢٧٩ ¯.و.  .  ¸ا .ا ,  ۔ ¸ل-ر±ا  روا .ا ç
 د-  روا.-.  ,¯.ا  روا  -¸  .  ن.ا.ف·
 . ¸ ¸ , _ : ç ´ر ¸ا _ا - ç ¯ . ودڑ,
۔ن. ار, . روا ن. : ںوروا
ِ ﺎ
َ

ۡ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ
ذ
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ
ب
ۡ

َ
s
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ
ر
ٖ

ِ


َ
و ِ ا
ۡ
ن
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ُ
ر
ۡ

ُ

َ

َ

ُ
ء
ۡ
و
َ
ا
ُ
س
ۡ

ُ

ِ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ﻟ ·

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

َ
و
َ
ن
َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﺗ ·
َ
ن ﴿ ۲۷۹ ﴾


٢٨٠ ¸.  .ا  ¯×  .»  :او  çض,  .ا  روا  ۔
 ود  ¸ض,  رز.ا  رواود...×  ¸.  .
۔~ ¸, , ¸ا ہد¸ز : ےر, ہو ¯

َ
و ِ ا
ۡ
ن
ۡ
و
ُ
ذ
َ
نﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ٍ
ۃ
ٌ
ۃ
َ

ِ

َ

َ
ﻓ ِ ا
ٰ

ۡ

َ
ﻣ ﻲ
ٍ
ۃ
َ

َ

َ
و
َ
ا
ۡ
ن

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ۡ
¸
َ
ﺧ ا ِ ا
ۡ

ُ

َ
ّ

ٌ

ۡ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
َ
ن ﴿ ۲۸۰ ﴾


٢٨١ ٹ-  ¸  ر-  .  .ا  ç  ,  ورڈ  .  ندسا  روا  ۔
 :  ._  .¸  ار_  ار_  :  ل.ا  _ا¸  ¸  روا  .  ؤ,.
۔: × . ن. , - ¸ روا

َ
و
ُ

َ
ّ
ﺗا
ۡ

َ
ﻳ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﺗ ﺎ
ً

ۡ

ۡ

ِ

َ
ن
ِ
ﻪ ِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
`
ٰ
ّ

َ

ُ

َ
ّ

ُ
ﺛ ﻲ

َ
و
ۡ

َ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ
ّ

ٍ

ۡ

َ

ُ
ّ

ُ

ُ
·
َ

ۡ
ﻢ ·
ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۲۸۱ ٪ ﴾
38
8_
6

٢٨٢ --۔ ' :.  ¸  د,  ¸¸  ¸آ  ç  ,
 ç  :او  a  روا و.  ,×rا ¯-  ..  .>  :  ض,
.  :  ¸  ¸ a  ·±.  ف.ا .  ے.  .  ن
 .  ¸  ر:ا .  a  ,  ¸.  .ا  .  .ا ¸  :او
 ¸و  .ض,  ¸  <  روا ۔ےد׸و.درواے.
.ا  روا  .ا-  .  ل,  ن-  :  ¸و.د :  سا  .  .
 .  ,  ,  .  ¸  ض,  رز  روا  ے.  ف-  ,  ..
,  .ا روا .ا- ¸  ×  ,  ¸ ¸,  :او  çض
 ہو  ×  ¸و  :  سا  <  ¯×  .ر.  ,¯¸  .ا-  ن-
 ود  .¸  _ا روا  .ا-  ن-  ..  .  ف.ا
 د,  ود.اروا۔و.,.ہا-.  :>  ,ا-ںود,
 و.  ,  ہا-  ç  -  ¸  ¸رr  ودرواد,  ,ا  ¯  ں×  .
_¸: .¸  نا  .ا  . ¯  ¸  .,  ل-  ,ا
 : . ¸ا- ہا-, روا۔¸ ےد:د  د¸ .ا ی,ود
 ¸ ×  اڑ-ض,  روا  ۔_.  .  ر:ا ¯_,  .  ,
 ¸  ..  .  ¸¸  ..  a  .  ¸و.د¸سا ,
 تد,روا,  ف.ا  _,  ,,  ,د:.  .ات,

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
ٰ
ا
َ

ۤ
ۡ

ُ
.
َ
ﻣ ِ ا ا
َ
ذ
َ
ﻳا
َ

َ
ﺗ ا
ۡ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ِ
ﺑ ِ ا
ٍ

ٰ

َ
ا ﻲ
ٍ

َ


ۡ

ُ

ُ

ۡ
ﻛﺎ
َ
ﻓ ﻲ
ً
ّ
.
َ

ُ
ّ

ُ
ھ
َ
و
َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ

ۡ

َ
ّ

ۢ
ٌ

ِ
ﺗﺎ
َ

ۡ

ُ

َ


َ
و
ِ
ل
ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ﻟ ·
َ

ۡ

َ
ا
ٌ

ِ
ﺗﺎ
َ

َ
ب
َ
ّ

ۡ
ن
ُ

َ

َ
ّ

َ
ﻋ ﺎ
َ

َ

َ

ُ

ۡ


َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ

ُ

ۡ

َ
و
ُ

ۡ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ

ِ

ۡ

ۡ

َ

َ

ِ

ُ
ّ

َ
s
ۡ
·ا

َ
و
َ

ۡ

َ
ر
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ
ّ

ٗ

َ
ّ

َ
و
َ

َ
ﻳ ·
ُ

ۡ

ِ

ۡ

َ
.
ۡ

ۡ

َ
ﺷ ﺎ
ً
ﺌ ِ ﺎ
َ

ۡ
ن

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
نﺎ
َ

ۡ

َ

َ

ِ

ۡ

ِ

َ

ُ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
ً

َ
ا ﺎ
ۡ

ِ

َ
ﺿ
ۡ
و
َ
ا ﺎ
ً

َ

ۡ
و ·

َ
,
ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
ا
ُ
_
ۡ
ن
ُ
ّ

ِ

ُ

َ
ّ

َ

ُ

ۡ

َ

ُ
ّ
ﻴِﻟ
َ
و
ۡ

ِ

ۡ

ٗ

ِ
ل
ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ


َ
و
ِ

ۡ

َ
.
ۡ
ﺳا
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ﺷ ا
ۡ

ۡ

َ

ِ


ِ

ۡ

ۡ

ُ

ِ
ﻟﺎ
َ

ِ
ّ
ر ِ ﺎ
َ

ۡ
ن

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ
ﻜ ﺎ
َ

ۡ
¸
َ

ُ

َ
ر
َ
ّ
و
ٌ

ُ

َ

َ

ِ
_
َ
ا
َ

ۡ

ٰ

ۡ

َ
ّ

ِ
·
ِ

َ
ن
ۡ

َ
ﺿ
ۡ

َ


َ

ُ
ّ
ﺸﻟا
َ

ِ

آ
َ
ﺪ ِ ء
َ
ا
ۡ
ن ِ ا
َ
ّ

ِ

َ

ٰ

ۡ
ﺣ .
ُ

ّ
ِ

َ

ُ

َ
ﻓ ﺎ
َ

َ


ۃﺮﻘﺒﻟا 2 60 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

¸  :. ¸  -ç  .  سا,  ¸·  .رد,  ¸ 
 .د  اد-  .ا ں,  :  ے_  ¸  ¸  ,و  .:  ح·
 :>  ,ا  .ا¯×  çد  縠 ¸آ  ç  <  ×  .¸
 و  ¸.  ,  روا  ۔¸  ہ.  ,  _  ç  ¯  -  .  ¸و.د  ¸
و.  ,  .  ہا-  ¸  ¯  ¸  دا¸,  ¸ز  +  و.  ,  ±و, ۔
 ح·  ¸  :  ں-او  ..  .>  ہا-روا¸و.د,:  روا
 :  ےر,  ¸  ¯و.  ¸اگ-ç  .ا۔_.  .  ن.  :
 ¸  -ç  ہو  .-د  رواورڈ  ..ا  روا,  ت,¸ہ.
۔, .او . _ ¸ .ا روا ۔, .. ¸, ¸
ِ ا
ٰ

ۡ
ﺣ .
ُ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
·
ٰ

ۡ
ﺧ ی
َ
و
َ

َ
ﻳ ·
ۡ

َ

ُ
ّ
ﺸﻟا
َ
ب آ
َ

ُ
ء ِ ا ﺎ
َ
ﻣ ا
َ
ذ

ۡ

ُ

ُ
د ا
َ
و
َ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ
. ·
ۡ
ن
ُ
ھ
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ا ا
ً

ۡ
و

ۡ
¸
ِ

َ
ﻛ ِ ا ا
ً

ٰ

َ
ا ﻲ
ٖ

ِ

َ

ٰ
ذ
َ
ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ

ُ

َ

ۡ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ


َ
ا
َ

ۡ

َ

َ
ّ
ﺸﻠِﻟ
ُ
م
ِ
ۃ
َ
دﺎ
َ
و
َ
ا
ٰ

ۡ
د ﻲ
َ
ا
َ
ّ

ۤ
ۡ

ُ
ﺑﺎ
َ

ۡ

َ
ﺗ · ِ ا ا
َ
ّ

َ
ا
ۤ
·
ۡ
ن
ۡ

ُ

َ

َ
ن

ً
ۃ
َ
رﺎ
َ

ِ
¯
ً
ۃ
َ

ِ
,ﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ

ۡ
و
ُ

َ

َ

ۡ

َ
ﺑ ﺎ
ۡ
,
َ

َ

ۡ

ُ

َ

َ


ۡ

َ

َ

َ
ا
ٌ
حﺎ
َ

ُ

ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻫ ﺎ
َ
و
َ
ا
ِ

ۡ
ﺷ ِ ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ
ﺪ ا
َ
ذ

َ
ﻳﺎ
َ

َ

ۡ

ۡ

ُ
:
َ
و
َ

ُ
ﻳ · ﺂ
َ

َ
ّ
ر
َ
ّ
و
ٌ

ِ
ﺗﺎ
َ

َ

ِ

َ
ﺷ ·
ۡ

ٌ
ﺪ ·
َ
و ِ ا
ۡ
ن

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ٗ

َ
ّ

ۡ

ُ

ُ

ۢ
ٌ
ق
ۡ

ُ

ِ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا
َ
و

ُ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

ُ

ِ
ّ

َ

َ
و
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ٍ ء
ۡ
,
ِ

َ

ٌ
ﻢ ﴿ ۲۸۲ ﴾

٢٨٣ ± ¸ . :او a ¸و.د روا× _ , ç .ا روا۔ ¯
 .¸ ç .ا روا- . ض, . .ر, , _ر_ ¸-
  ض,  ,.  _ر  ¸  ç  ¸ا  - ے,ود ¸-
.  __    -را..ا  ¯ے¸د ¸:.ا  ,. ادا:.ا
 روا  ۔ےرڈ,  ر:درو_  :  سا  <  ..ا روا ےد.
و  :  ._  -سا  <._  ±  -تد,,د :  لد  ہ
 .او  .ں-:  ,  ےر,  .ا روا  ۔:  ×  ر;.
۔,

َ
و ِ ا
ۡ
ن
ۡ

ُ

ٰ
.
َ

ۡ

ُ
:
َ
ّ
و
ٍ

َ
:
َ
ﺳ ﻲ
ۡ
و
ُ

ِ

َ
¯
ۡ

َ

ٰ

ِ

َ
ﻓ ﺎ
ً

ِ
ﺗﺎ
َ
ﻛ ا
ٌ


ۡ

ُ

ۡ

َ
ّ

ٌ

َ
ﺿ ِ ﺎ
َ

َ
ا
ۡ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ

ُ

ۡ

َ
ﻓ ﺎ
ً

ۡ

َ
ﺑ ِ
ّ
د
َ


َ
ا
َ

ِ

ُ

ۡ
ؤا ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ٗ

َ

َ
ﻧﺎ
َ

َ
و
َ

ۡ

ٗ

َ
ّ

َ
ر
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ
ّ

َ
و
َ
ﻟ ·

َ

َ
ّ
ﺸﻟا اﻮ
ُ

ُ

ۡ

َ

َ
ۃ
َ
دﺎ
َ
و
ۡ

َ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻜ ِ ﺎ
َ
ﻓ ﺎ
ۤ
ٗ

َ
ّ

ٰ
ا
ٌ

ِ


ٗ

ُ

ۡ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ
,
ِ

َ

َ
ن
ٌ
ﻢ ﴿ ۲۸۳ ٪ ﴾
39
2_
7

٢٨٤ ,,  ¸  ¸ز,  <  روا¸  ں-.آ  ,  <۔
 روا¯.و.  ¸.  -ت,¸ں-د  _اç  ۔,  :  ¸.ا
  .ا  ¯.ؤ_ .  ہو  ,  ۔:.ب.  :  سا  .ç
 .ا روا۔ےد با> ,_ . روا ے. ت,,_
۔, رد¯ _ _ ¸

َ

ِ

ٰ
ّ

ِ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ

ٰ

َ
و
ِ
ت
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ

َ
·
ِ
ض
ۡ
ر
َ
و ِ ا
ۡ
ن
ۡ
و
ُ

ۡ

ُ
ﺗ ا

ۤ
ۡ

ِ

َ

َ
ا
ۡ

َ
ا
ۡ

ُ

ِ

ُ

ۡ

ُ

ۡ
s
ُ
¯
ۡ
و
ُ
ھ
ُ
¸
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ﺳﺎ
َ
s
ِ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

َ

َ

ُ

ِ
:
ۡ

َ
ﻤِﻟ
ۡ

َ
ّ
, ﺂ
َ

ُ
ء
َ
و
ُ

ۡ

َ


ُ
ب
ِ
ّ

َ

َ
ّ
, ﺂ
َ

ُ
ء
َ
و
ٰ
.
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 61 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ٍ ء
ۡ

ِ

َ

ٌ
ﺮ ﴿ ۲۸۴ ﴾


٢٨٥ .ا  ل-ر  ۔ ﷺ .  نا <  _  ب. سا
 _  zرن,ا¸×  لز.  _  نا  .ف·  ¸ر:درو_
 روا _  ں-,  .  سا  روا _  .ا ,  ۔¸  ¸-  روا
  روا_  ں,.¸سا _  zرن,ا_  ںو·  .  سا
 ق,  ,  ¸  ¸.ںو·  .  سا  ç  ._,روا
 ا_ . ç . _ L. ض/ . .ا ہو روا L. ¸
 l.  ¸ی_  ç  ر:درو_  ےا۔,  ل-  روا  :  ¸
۔, ., . ٹ- ف· ¸ی_ روا_

ٰ
ا
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
َ

َ

ۤ

َ

ِ

ُ
ل
ُ
ا
ۡ
ﻧ ِ ا
َ
ل
ِ

ۡ

َ

ِ

ۡ

ِ


ٖ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
َ
و

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ٰ
ا
ٌ
ّ

ُ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ

َ

·

َ

ٖ

ِ

َ

ِ
¸
َ
و
ٖ

ِ

ُ

ُ


َ
و
ٖ

ِ

ُ

ُ
ر
َ

ۡ
¸
َ

ُ
ق
ِ
ّ

َ
:
ُ
ﻧ ·
َ
_
َ
ا
ۡ

ِ
ّ


ٍ

َ

ٖ

ِ

ُ

ُ
ّ
ر
َ
و
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا

َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

َ
ا ﺎ
َ

ۡ

َ
ﻃ `
َ
و ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر
َ

َ
ﻧا
َ

ۡ
:
ُ
ﻏ ِ ا
ۡ

َ

َ


ۡ
¸
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ﺮ ﴿ ۲۸۵ ﴾


٢٨٦ راد  .ذ  :  ہد¸ز.:.  ¸  سا  -¸  ¸.ا۔
 ::ہ..:  نا -سا ¯:  ے.  م:  Zا ..¸
 ر:درو_  ےا۔:_  ن.  :ا.ا  ¯:ے.  ے,
 .  ہ»ا-  .  ç  ¯  × 
¸
¸  ×  ک¸¸ ل-.ç.ا
  -اڈ.  ,,  ¸ا _  ç  ر:درو_  ےا ۔¸ ç  .¯¸
 ..ا,, :ر:درو_ ےا۔.:اڈ _ ں-- ¿ .
 ےا  روا ۔-ر.  _  ç  ,,  .ا ¸  :.  ¸  ç  ¸
 ¸  ¸روا  ۔.  ر`رد  .ں×.ےر.ر:درو_
 -ç  -  ۔,  ر:د.  ار.  ¸¯۔.,  çر  _  ç  روا ےد
۔. ,. _ںو,:

َ

ُ
ﻳ ·
ِ
ّ

َ
ﻜ ِ اﺎ
ً

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ
و· ﺎ
َ

َ

ۡ

َ

َ

َ
ﻛﺎ
َ
ﻣ ﺎ

َ
و
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

َ

َ

َ
.
ۡ
ﻛا ﺎ
َ
ﻣﺎ
َ
ﻟ ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر
ۤ

َ

ۡ

ِ
ﺧا
َ

ُ
ﺗ · ِ ا
ۡ
ن

ۡ

ِ

َ
ّ
.
ۤ

َ

َ
ا
َ
ا
ۡ
و
ۡ

َ

ۡ
ﺧ ﺎ
َ

َ
وﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر
َ
ﻟ ·
ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

ۡ
s
َ
¯
ۤ

َ
ﻨ ِ ا ا
ً

ۡ
,

ٗ

َ

ۡ

َ

َ
ﺣ ﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ۡ

ِ


َ


َ

ِ

ۡ

َ

َ

َ
ّ

َ
ر
َ
و ﺎ
َ
ﻟ ·

َ
ﻟ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

ِ
ّ

َ
s
ُ
¯
َ

َ
ﻗﺎ
َ
ﻃ ·
ٖ

ِ
ﺑ ﺎ
َ

َ

َ
و
َ
و ﺎ
َ
ّ

َ

ُ

ۡ
ﻋا

َ

َ

ۡ

ِ
:
ۡ
ﻏا
َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ
را
َ
ا
ۡ

ٰ

ۡ

َ

َ
ﺖ .
ۡ
ﻧﺎ
َ
ﻓ ﺎ
َ
ﻨ ﺎ
َ

ۡ

ُ
, ﻲ
َ
.
َ


ٰ

ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ

ِ

ِ
:
َ

﴿ ۲۸۶ ٪ ﴾
40
3_
8
ﺎﻬﺗﺎﻋﻮﻛر 20 3
ۡ

ُ

ُ
ۃ
َ
ر
ۡ
.
ِ

ِ
ل
ٰ
ا
ٌ

َ
ّ

ِ

َ

َ

َ
ن
ٰ
ﺮ 89 ﺎﻬﺗﺎﻳ
ٰ
ا 200


ۡ

ِ
,
ِ
ﻢ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
ۡ

َ
ّ
ﺮا
ٰ

ِ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ِ, :او çر ,, ن,, ا; < . . م. : .ا عو¸


١ ۔çا ۔
﴿ ۙ
ٓ
َ
ّ

ٓ
ﻟا ۱ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 62 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٢ .  تد,¸-ا-  .  سا ,  _,  د×<.ا ۔
۔:او .. - , , ہ.ز ¸ ¸:

ۡ
ﻟا
ُ
ّ

َ
-
ۡ
ﻟا
َ

ُ
ﻫ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ٰ
ﻟ ِ ا
ۤ
·
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿ ؕ
ُ
م
ۡ

ُ
ّ

َ
ﻘ ۲ ﴾


٣ ¸.آ  ¸  <¸  لز.ب._  _  ç  _  ےا.  سا  ۔
 ¸ا  روا  تار¯  .  ¸ا  روا  ,  ¸.  _.  ¸  ں,.
۔¸ ¸ لز.

َ
_
ۡ
¸
َ
ﺑ ﺎ
َ
ﻤِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ِ
ّ

َ

ُ

ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ﺎ
ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

َ

َ
ل
َ
ّ

َ


َ
و
ِ

ۡ

َ

َ

َ
و
َ
ﺔ.
ٰ
ر
ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا
َ
ل
َ

ۡ

َ
ا ﴿ ۙ
َ

ۡ

ِ

ۡ
·
ِ
·
ۡ
ﻟا ۳ ﴾


٤ ¸  ں--  ¸  ¸لز. ¿.سا  _.ود ¸  ۔
 .ا  .ا  -  ¸,  روا  _  <  نآ,  ,  روا  :  .  ,ا¸
 ر:ا :  ں-آ  ¸.ا  گ-<۔,لز.,  :او  ¸د.
 ,  .د,ز  .ا  روا ۔:  ×  با>  ±rا _  L.
۔, :او ç .¸

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِ
ّ
ﻟ ی
ً

ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
و
َ
ّ
نِ ا   ·
َ
نﺎ
َ

ۡ

ُ
:
ۡ
ﻟا
َ
ل
َ

ۡ

َ
ا

ٰ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و
ٌ

ۡ

ِ

َ

ٌ
با
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
و
ُ
ذ
ٌ

ۡ

ِ

َ

ٍ
مﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻧا ﴿ ۴ ﴾


٥ ¸  ہ¡_.  سا  _¸-.,  :و  _  ¸ا.ا۔
۔¸ ن.آ . روا¸ ¸ز .
·
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا ﻲ
ٰ
:
ۡ
s
َ
¸
ٌ
ء
ۡ

َ
<
ِ

ۡ

َ

َ

َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ِ
·
َ

﴿ ؕ ِ ءﺂ
َ

َ
ّ
ﺴﻟا ۵ ﴾


٦ یر,  ,  ,_  ¸  ¸  _  .  ں.  <  ,  ¯¸و  ۔
 ¸-ا-  .  .او  .  ,.سا ۔,  ..  ¸ر-
۔¸ ¸: . تد,

َ

ُ

ۡ

ُ

ُ
ر
ِ
ّ

َ

ُ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ
مﺎ
َ

ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۤ
·
َ

ُ
ءﺂ
َ

َ
,
َ

ۡ

َ


ٰ
ﻟ ِ ا
ُ

ۡ
,
ِ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

ۡ

ِ

َ
c
ۡ
ﻟا
َ

ُ
ﻫ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ﻪ ﴿ ۶ ﴾


٧ ¸  ¸  لز.ب._  ç  .  ¸  ,  ¯¸و  ·  ےا۔
 ¸  روا  _  ب.¸ا  ¸و  روا_  ¸_آ  ¸  ¸
 و  ,  ¸  ¸  ں-د  .  ں--  ¸  ¯_,>  ی,ود
 دا,  روا _.  _,.  ..  _L.  ع,ا :  ت,>
¸  ¸-  ا-  .  .ا  ¸ا  دا,  .:.  _:  ¸  :  ¸ا
 _  ,¸  ہو  _zر  /  ی¸¸  çگ-<روا.,
 ر:درو_ ےر. ت¸آ , ¸ ۔.: ن,ا _ ناç .
 L.  ل-¸  .  ¯  .  روا ۔_  .  ف·  ¸
۔_

َ

ۡ

َ

َ

َ
ل
َ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ُ

ٌ

ٰ

ٰ
ا
ُ

ۡ

ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا

ُ
ّ
م
ُ
ا
َ
ّ

ُ


ٌ

ٰ

َ

ۡ
s
ُ
ّ
·
َ
و
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ٌ

ٰ

ِ

ٰ

َ
.
ُ

ُ

َ

ُ
ا

ِ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ

َ

َ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
. ﺎ
َ

َ
ن
ۡ

ُ

ِ

َ
ّ

َ

َ

ٌ

ۡ

َ
ز
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ


َ
و
ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ءﺂ
َ

ِ

ۡ
ﺑا
ُ

ۡ

ِ

َ
و `
ٖ

ِ

ۡ

ِ
و
ۡ

َ

َ
ءﺂ
َ

ِ

ۡ
ﺑا ﺎ
َ


َ

ُ

َ

ۡ

ۤ
ٗ

َ

ۡ

ِ
و
ۡ

َ

َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
و  
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ·
ِ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ن
ۡ

ُ
s ِ -
ٰ
ّ
ﺮا

ٌ
ّ

ُ

ٖ

ِ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ
و ﺎ
َ

ِ
ّ

َ
ر
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ّ


َ


ُ

َ
ّ

َ
ّ

َ
ﻳ ﴿
ِ
بﺎ
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا اﻮ
ُ
ﻟو
ُ
ا
ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ۷ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 63 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٨ سا  ¯  ,  ¸  ,ا¸  ¸  .  ¯  ,  ر:درو_  ےا  ۔
ا ¸د  .  ا_.  ¸¸  ں-د  ےر.  »  . ¸  رو
۔, :او .., .ا; ¯ ¯ ., .: .ں, _ا

َ
و ﺎ
َ

َ

ۡ

َ

َ

ۡ
ذِ ا
َ

ۡ

َ
ﺑ ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ
غ
ِ

ُ
ﺗ ·
َ
ﻟ ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ

َ

ۡ

َ


ُ
بﺎ
َ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ً

َ

ۡ

َ
ر
َ

ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ

ِ

﴿ ۸ ﴾


٩ ¸  ,  ¸  .آ  .  ¸  زورسا  ¯ر:درو_  ےا ۔
--  ,  ¸  . :  ..  ¸¸  ر-  _ا -ں
۔.. ¸ ہ>و ف> .ا ,

ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
ر ·
َ
ّ

ٍ
م
ۡ

َ
ﻴِﻟ
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ
_
ِ
ﻣﺎ
َ

َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر
﴿ ٪
َ
دﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ِ

ۡ
s
ُ
¸ ·
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا ۹ ﴾

1
9_
9

١٠ .ا  ¸  ل. :  نا ¯ .  ند سا  .×  ,:  گ-  <۔
_  -  نا  .با>. ,¸د:وا ¸نا .  روا  :  ±
۔:× ¸,ا : ç ¸آ گ- ¸ روا ¸ .آ م:

ۡ

ُ
t
ُ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
t
ۡ

َ

َ

ِ
.
ۡ

ُ

ۡ

َ

ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ
و
ۤ
·
َ


ۡ

ُ
·
ُ
د·
َ

ۡ
و
َ
ا
َ
و ﺎ
ً

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ

ۡ

ُ
·
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ُ
د
ۡ

ُ

َ
و
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ۙ﴿ ۱۰ ﴾


١١ .  :  نا۔ .  :  ں--¿.نارواں¸r,  ¸  ل
 .  .ا  ¯¸¸¸»  ¸  ں-آ  یر.  .  ں·  :×
 روا  .  ,  ;¸  با>  ¸.  ں×.  .  نا -نا
۔, :او .. با> ± .ا

َ
و
َ
ن
ۡ

َ

ۡ

ِ

ِ
ل
ٰ
ا
ِ
ب
ۡ
ا
َ

َ

ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ


َ

ِ

ٰ

ٰ

ِ

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
·
َ

َ

َ

َ
ﻓ ﺎ
ُ

ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ِ
بﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا ۱۱ ﴾


١٢ ¸  ¸  ¿د  ç  .و,.ںو,:  ·  ےا ۔
 ف·  ¸  ç  ¸  ت.آ  روا  .  ؤ,  ×  ب-  ¸/
۔, , ی, ہو روا. ؤ, . .ا

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

َ
ﺳ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِ
ّ

ۡ

ُ

َ
و ﻲ
ٰ
ِ ا
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
e
ۡ
s
ُ
¯

َ
و
َ

َ
ّ
.
َ

َ
ﺟ ﴿
ُ
دﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ
ﺑ ۱۲ ﴾


١٣ ند.  ر¸  .  <¸  ں×و.ود:ےر,  ۔

 ¸¸:  ن:ا  ;¸¸ا تر¨  .·  ¸  ¸آ
,ر:    ¸        ہار        ¸  .ا        ہو  .:  ں-.  ہو.,ا روا۔.
.  :  ںو,:  ہو.  ا,ود _ا  .ں-آ  _ا  -نا  ہو 
 -  ¸  .ت,  _ا  .اروا  ۔.,ر.  ہ¸>  .ود.
 سا  :.  نا_تر,  ¸ا<,  ,دد.  ,  ,_
۔, ت¸ ی; ¸ Zاو

ٌ

َ

ِ
ﻓ ﺎ
َ

َ

َ

ۡ
ﻟا
ِ
_
ۡ
¸
َ

َ

ِ

ۡ

ِ

ٌ

َ

ٰ
ا
ۡ

ُ

َ

َ
نﺎ
َ

ۡ

َ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

ُ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ
و
َ

َ
ّ

ٌ
ۃ
َ

ِ
ﻓﺎ
َ
ﻛ ی
ٰ

ۡ

ُ
ا

َ
و
ِ
_
ۡ
¸
َ

ۡ
ﻟا
َ
ی
ۡ
ا
َ
ر
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ

ۡ

َ


ٖ
ھ
ِ

ۡ
,
َ

ِ

ُ

ّ
ِ

َ

ُ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ً
ۃ
َ

ۡ

ِ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
, ﴿
ِ
رﺎ
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
و
ُ
·
ّ
ِ
ﻟ ۱۳ ﴾


١٤ روا¸رr  ¸  __  ¸ں-ا-  ¸نا -ں--  ۔


َ
وِ ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
َ

ِ

ِ
ت
ٰ

َ

َ
ّ
ﺸﻟا
ُ
ّ

ُ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
َ

ِ
ّ

ُ
ز
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ
ﻟا

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 64 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
ی._  روا .-  روا g ن:  روا ¸ڈے;ے;. 
 راد  :ز ی;  ¸  روا ¸-روا ےڑ-  .×  ±
 ن..  .  ¸.ز ¸¸  ¿د ,  ¸  ._¸×  م-
۔, .: ¸ا, س_ . .ا روا ۔_

َ
و
َ
و
ِ

َ

َ
ّ
ﺬﻟا
َ

ِ

ِ
ۃ
َ

َ

ۡ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ
¸
ِ
ﻃﺎ
َ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ

َ
ّ

ِ

ۡ
ﻟا

َ
و
ِ

َ

َ
ّ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ
s
ۡ
·ا
َ
و
ِ
مﺎ
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
ُ
عﺎ
َ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ِ
ث
ۡ

َ
s
ۡ
·ا

َ
وﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
ِ
ۃﻮ
ٰ

َ
s
ۡ
·ا ﴿
ِ
ب
ٰ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ۡ

ُ

ٗ
ھ
َ

ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۴ ﴾

١٥ _¸ا-ç  ¸  :  .-  .نا·  ےا۔ ںؤ.
 _  ر:__  گ-<-×  ¸ا¸  .ںو_نا<
 _  .  ¸  _±ت.,ں,  .  .ا  :.  نا
 ہ:_  روا  ۔.  _ر  ;  ہو  ¸  نا _  ¸ر ,  _,
 .اروا  ۔ید--  ¸.ا  .  ھ;.  ,  روا_ں¸¸
۔, ,ر ¸د - ںو. , _ا

ِ
ّ

َ

ُ
ؤ
َ
ا
ۡ

ُ
ﻗ ا
ۡ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِﻟ
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ذ
ۡ

ِ
ّ


ٍ

ۡ
¸
َ
s
ِ

ۡ

ُ

ُ


ٌ

ٰ
ّ

َ

ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

ِ

ُ

ٰ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ِ

ۡ
s
َ
¯
ۡ

ِ


ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯

َ
ّ
و
ٌ
ۃ
َ

َ
ّ

َ

ُ
ّ

ٌ
جا
َ
و
ۡ
ز
َ
ا
َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ

َ

ِ
ّ


ٌ
نا
َ

ۡ
ﺿ
ِ
ر

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۢ
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۚ﴿ ِ دﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ۱۵ ﴾


١٦ ,ا  .  .ا  <  ۔ ن,اç  ر:درو_  ےا  .  _  L. 
 خزود-  ç  روا.,  ف>  ہ.ےر.-  ç  -  .آ  .
۔.رظ-.با>.

َ

َ

ۡ

ِ
:
ۡ
ﻏﺎ
َ
ﻓ ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ
ا
ۤ

َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا

َ
و ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ُ
ذ ۚ﴿
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
با
َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ِ
ﻗ ۱۶ ﴾


١٧ ت+<  _گ- ہو  ¸  ۔ ¸  روا L.  ¸  ¸
 L.  چ.¸  ¸روا ,ر±  ¸  تد,روا 1,
۔_ L. :. ¸> ¸ ں×. ¸ ; ت¯وا روا

َ
و
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟ
َ
ا
َ
و
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟا
َ
و
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ
ﻟا
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا

َ
و ﴿
ِ
رﺎ
َ
s
ۡ
-
َ
·
ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ

ۡ

ِ

ِ
:
ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ۱۷ ﴾


١٨ ¸  ت,  سا¯  .ا۔ ¸-ا-  .  سا  .  ,  ,د  ¸ا-
.  ¸  ل.  سا  ¸  د× روا ,  ,.  :  ف.ا ہو
 ,.  سا  ._çد  ¸ا-¸  .او  çروا ±,
۔¸ تد, ¸: ¸- ا- . .او .

َ
و
َ

ُ
ﻫ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ٰ
ﻟ ِ ا
ۤ
·
َ

ٗ

َ
ّ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

َ
ﺷ اﻮ
ُ
ﻟو
ُ
ا
َ
و
ُ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا

ۡ
ﻟا
ۤ
·
َ

ِ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ﺎ
ۢ
ً

ِ
ﰱﺂ
َ

ِ

ۡ

ِ

ُ

ۡ

ِ

َ
c
ۡ
ﻟا
َ

ُ
ﻫ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ٰ
ﻟ ِ ا
ؕ﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ
s
ۡ
·ا ۱۸ ﴾


١٩ ب.  ¸ا  روا۔,  ¸  م+ا  ,د:.  .ا¯  _د۔
 .  .×  ¸.  ç¯,ف:ا  ._د  سا  <.
 .-ں-آ  ¸.ا ¸  <روا ۔,..  ¸¸آ  »
 .ا ¯ .. ۔, :او ç ب. ,

َ
و
ُ
م·
َ

ۡ

ِ
·
ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ
ّ
ﺪﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ

َ

َ

ۡ
ﺧا ﺎ
َ


ُ

ُ
·
َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ


ِ

·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا

َ
و
ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ
ﺑ ﺎ
ۢ
ً

ۡ

َ

ُ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ

ٰ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 65 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

ُ
_
ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ِ
بﺎ
َ

ِ
s
ۡ
·ا ۱۹ ﴾

٢٠ , ¯ ¸ .: . ç گ- ¸ .ا ¸ · ےا ۔
 روا  ۔_×  راد,.,  .  .ا  ¯و¸ے¸روا ¸  .
 .  .ا  ¸  ç  ,  .-  .ں--ھ_  نارواب.¸ا
 م+ا  گ-¸  .ا  ¸؟×  L:  م+ا  روا,  راد,.,
¸ _ ,ا¸.¡ ¯_آ . _. . , ار, .ا روا 
 _ا .ا روا ۔,  ¸د_م¿  :  .ا ف·م:  ار,  ¯
۔, ,ر ¸د - ںو.
ِ ﺎ
َ

َ
و
ِ

ٰ
ّ

ِ

َ

ِ
-
ۡ

َ
و
ُ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ

َ

َ
ک
ۡ

ُ
ّ
ﺟﺂ
َ

ۡ
ن
ِ

َ


َ
و
ِ

َ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِ
ّ

ۡ

ُ

َ
_
ٖ
ّ
¸
ِ
ّ

ُ
·
ۡ
ﻟا

ُ
:
ۡ

َ

ۡ

َ
ا
َ
ء ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ

ۡ
نِ ا
َ
وا
ۡ
و
َ

َ

ۡ
ﻫا
ِ

َ

َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ


َ
و
ُ

ٰ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ
ﻓ ﴿ِ دﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۰ ٪ ﴾
2
11 _
10

٢١ _.  -ء,ا  رواz.  ¸  -ں-آ  ¸  .ا  گ-<  ۔
 _çد¸:  ..  ف.ا  <روا_,رL.  ¸
 ¸  با>  .او  ¸د  .د  -  نا _1اڈر.  ¸  ¸ا
۔ود : ی/-

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ

ٰ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ


َ
ّ
و
ٍ
ّ

َ


ِ

ۡ
¸
َ

ِ

َ
_
ٖ
ّ
¸
ِ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
-
ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ


ۡ

ُ
·
ۡ

ِ
ّ
e
َ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ


ِ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ٍ
با
َ

َ

ِ
ﺑ ﴿
ٍ

ۡ
,ِﻟ
َ
ا ۲۱ ﴾


٢٢ ت.آ  روا ¿د ل.ا  .  ¸_گ-  ,ا ¸  ۔
۔: × ¸ ر:د. ¸- : نا روا _ د,, ¸ ں-ود

َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
t
ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
-
َ
ا
ۡ

َ

ِ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا

َ
و
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
,
ٰ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ﺎ
َ
ﻣ ۲۲ ﴾


٢٣ -  نا  .  ç  :  ۔ ¸ب.-
´
¸
¸
-
.د  ¸  -  ں-
 ¸  نآ,  ¸  .اب.  سا  ہو  روا,¸د  ..تار¯
 ¸  نا:  ت.ز.  .  نا¸  .._L,  .|ف·
 .  روا,  .,,  .¸  نا_,  ,ا  ¯ےد  .  ,
۔, , ¸

ً

ۡ

ِ

َ
ﻧ ا
ۡ

ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ

َ

ۡ

َ

َ
ا
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّٰ
ّ

َ

َ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ

َ

ُ

ۡ
.
َ
¸ِﻟ
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ

ِ
ﻛ ﻲ
ٰ
ِ ا
َ
ن
ۡ

َ

ۡ

ُ


َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ّ

ٌ

ۡ

ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ
ﺿ
ِ

ۡ
c
ُ
ّ

ۡ

ُ
· ﴿ ۲۳ ﴾


٢٤ خزود  ._¸¯.  ت,سا ¸  .:سا ¸  ۔
 <  روا  ۔¸  ±¸  ¸,ا-  .  زور  _  ¸گآ  ¸
ر, .  _د  ¸  , سا _,رz., ن;  ¸  ے
۔, .ر لاڈ ¸ .-د - نا.

ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ُ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﺎ
َ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

َ

ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ

َ
ّ

ۡ

ِ
t
ِ

ۡ
ﻳِ د
ۡ

ِ

ۡ

ُ
·
َ
ّ

َ

َ
و
ٍ
ت
ٰ
د
ۡ
و
ُ

ۡ

َ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ﻣﺎ
َ
ّ

َ
ا ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ


َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

َ
ﻳ ﴿ ۲۴ ﴾


٢٥ -  ناç  ,  :  ×  ل.  ,:و  سا  ¯  ۔ .  _.  ¸

َ
و
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
ر·
َ
ّ

ٍ
م
ۡ

َ
ﻴِﻟ
ۡ

ُ
t
ٰ

ۡ

َ

َ
ﺟا
َ
ذِ ا
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ِ
ّ

ُ
و

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 66 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
 ¸روا¸  .¸  ,  ¸  .آ  .  ¸  زورسا¸
 ¸  ¸  _  ناروا:  ._  .¸  ار_  ار_  :  ل.ا  _ا¸
۔: ., ,

َ
و
ۡ

َ

َ

َ
ﻛﺎ
َ
ّ

ٍ

ۡ

َ

ُ
ّ

ُ
ﻛ ·
َ

ۡ

ُ
·
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﻳ ﴿ ۲۵ ﴾

٢٦ ,_  r  ¯...  ¸:د,ےا.ا  ےا.-  ۔
 روا  .¸¸:د, ,_  .  ¸  روا 1  ¸:د,
 ¸  ے.  ¸ذ  ,_  .  روا ےدت/  ,_  -¸
 _  _¸  ¯.¡  روا,  .,  ¸ے_  ¸:  ¸ح·
۔, رد¯

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
ﺗ ِ ﻚ
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ

ٰ

َ
ّ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ُ

َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
.
ۡ

َ


َ

ۡ

ُ


َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
.
ۡ

َ
ّ

ِ
·
َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ
ع
ِ
¸
ۡ
.
َ

َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
.
ۡ

َ


ُ
ّ

ِ
c
ُ

ۡ

َ


ُ
ّ
ل
ِ

ُ

﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

َ

َ
ّ
ﻧِ ا
ُ

ۡ
¸
َ
s
ۡ
·ا
َ
ک
ِ

َ

ِ

ُ
ءﺂ
َ

َ
. ۲۶ ﴾


٢٧ تار-ند  ¸¯روا..  ¸اد  ¸  ند  -تار¸¯۔
¸¯,  ..  ¸اد¸ ,  ..  ا_را.,.  ن,¡ 
 r  ¸¯روا ,  ..  ا_  ن,¡  .را.,¸¯روا
۔, . قزرب. ¡ , ,_

َ
و
ِ
رﺎ
َ

َ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
ِ

َ

ۡ

َ
ّ
ﻟا
ُ
ﺞِﻟ
ۡ

ُ

َ
و
ِ

ۡ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
رﺎ
َ

َ
ّ
ﻨﻟا
ُ
ﺞِﻟ
ۡ

ُ


َ
و
ِ

ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ
ّ

َ
-
ۡ
ﻟا
ُ
ج
ِ

ۡ
s
ُ
¯
ۡ
ﻟا
ُ
ج
ِ

ۡ
s
ُ
¯
َ

ِ


َ

ّ
ِ

َ


َ
-
ۡ
ﻟا
َ
و
ِ
ّ

ِ

ۡ
¸
َ

ِ

ُ
ءﺂ
َ

َ
.
ۡ

َ


ُ
ق
ُ
ز
ۡ

َ
ﺗ ﴿
ٍ
بﺎ
َ

ِ
ﺣ ۲۷ ﴾


٢٨ -ںو,:  ا-  .  ں--.  __  -ں--  ۔
 ,  :  .ا .سا :ے.  ¸ا <  روا  ۔_.  .  .ود
 ؤ_  .¸  .  نا  ç  ._·  سا.ا  ں,  ۔¸  ,
  -  ç  .ا  روا ¸  ..  ¯ و.  ا_تر-  ¸ _ا
 .  ٹ--ç  ف·  ¸  ¸.ا روا ۔,  .ارڈ  .,
۔, .,

ِ
ن
ۡ
و
ُ
د
ۡ

ِ


َ
ءﺂ
َ
ﻴِﻟ
ۡ
و
َ
ا
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ِ
.
َ
ّ
¯
َ
ﻳ ·
َ


َ
و
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ


َ

ۡ
,
َ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ٍ ء
ۡ

َ
<
ۡ

ِ

َ
و
ً
ﺔ.
ٰ

ُ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ُ

ُ

ُ
ر
ِ
ّ

َ
s
ُ
¸
﴿
ُ

ۡ
¸
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ
و
ٗ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۸ ﴾


٢٩ _ا  ç  ت, ¸-.و,.ں--  ·  ےا ۔
 روا,  .,  -  سا.او.  ¸.  .ا  ¸  -ر¸¸  ں-د
¸ , - سا, ¸ ¸ز , < روا¸ ں-.آ , <
_ _ ¸ ہو روا, , ۔, رد¯

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ

ُ
ھ
ۡ
و
ُ

ۡ

ُ

ۡ
و
َ
ا
ۡ

ُ

ِ
ر
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

ِ

َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ۡ
s
ُ
¯
ۡ
نِ ا
ۡ

ُ


َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ

َ

ُ

َ

ۡ

َ

َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ

﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۹ ﴾


٣٠ :  .  _  د<--¸¸×  ¸_ا  ¸  ¸  ند¸  ۔
,  _ا روا ےا .  :  ے.  وزرآ  ¯  :  .  ¸د¸  -¸ا
روا ۔¸, × :. ¸ رود ¸ ¸ا, ساروا¸ساش:
  ¯ ا
ً

َ
,
ۡ
s
ُ
ّ
·
ٍ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ


ۡ

َ

ِ

َ
ﻋ ﺎ
َ
ّ

ٍ

ۡ

َ

ُ
ّ

ُ

ُ

ِ

َ
¯
َ
م
ۡ

َ


َ
ّ
و
ۡ

َ

ِ

َ
ﻋ ﺎ
َ

َ
و ﺎ
َ

َ

ۡ

َ

َ
ّ
ن
َ
ا
ۡ

َ

ُ
ّ
د
َ

َ
ﺗ   ' ٍ ء
ٓ
ۡ

ُ

ۡ

ِ


ۤ
ٗ

َ

ۡ

َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 67 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
ç  .ا ںو._ا.اروا۔,.ارڈ  .,_ا-
۔,ن,, ,,_

َ
و ا
ً

ۡ

ِ

َ
ﺑ ا
ۢ
ً

َ

َ
ا
َ
و
ٗ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

ُ
ر
ِ
ّ

َ
s
ُ
¸
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿ ِ دﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۢ
ٌ
ف
ۡ
و
ُ
ء
َ
ر ۳۰ ٪ ﴾

3
10 _
11

٣١ ·  ےا ۔ ﷺ -  .ا  ç  .ا  .  و,.  ں--
و.  یو¸ی¸¯  ×  zر  .ود .ود¿¸  .ا 
 :او 2 .ا روا : ےد . ف> ہ. ےر, روا : ±ر
۔, ن,, ,

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

ۡ

ِ

ۡ
s
ُ
¸
ۡ

ِ

ۡ

ُ

ِ

َ
ّ
ﺗﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
¯
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ۡ

ُ


َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ُ
ذ
ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ
:
ۡ

َ

َ
و
ٌ
ر
ۡ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر ۳۱ ﴾


٣٢ ۔ .و, ہو .ا ¸ ۔-.¸ : ل-ر. سا روا .ا
۔.ر ¸ .ود - ںو,: ¸ .ا ¯ _. .

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

ۡ

ِ

َ
ا
ۡ

ُ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ

ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸ ·
َ
ﻟ ۳۲ ﴾


٣٣ نا..  روا;ا,انا..  رواح-  روامدآ  .  .ا۔
۔. ¸., , . ¸ ں-- . ن¸ م. - نا/

َ
و
َ
م
َ
د
ٰ
ا ﻲ
ٰ
:
َ

ۡ
ﺻا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ

ۡ
,
ِ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
َ
ل
ٰ
ا
َ
ّ
و ﺎ
ً

ۡ

ُ

َ
ل
ٰ
ا
َ
و
ۙ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ٰ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ن
ٰ

ۡ
.
ِ
ﻋ ۳۳ ﴾


٣٤ a  .ا  روا  ۔a  د:وا  ¸  ¸  ¸  .  ¸  نا۔
۔, :او :, , :او

ُ

ۡ

َ

ۢ
ً

َ
ّ

ِ
ّ
ر
ُ
ذ
َ
و
ٍ

ۡ

َ


ِ


َ

ٌ
_
ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۚ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۳۴ ﴾


٣٥ ی¸  ¸نا/  ,  ,  ¸:  .  ..  د¸  :و  ہو  ۔
 ¸  ,  ¸  _  ے¸  ¸  <ر:درو_  ےا .,.
 دازآ          .ں-:  .  ¿د.اں×  ¸.  ر`ی_  -سا
¯      ¸  ں-ر .  ف·      ی¸.ا  .,ل- a  ¯¯ 
۔, :او :, , :او

ۡ
ذِ ا
ۡ

ِ

َ

َ

َ

ُ
ت
ۡ
ر
َ

َ

ۡ

ِ
ّ
ِ ا
ِ
ّ
ب
َ
ر
َ
ن
ٰ

ۡ
.
ِ

ُ
ت
َ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ﻟﺎ
َ


ُ
_
ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ۡ

َ
ا
َ

َ
ّ
ﻧِ ا
ۡ

ِ
ّ
.
ِ

ۡ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﻓ ا
ً
ر
َ
ّ

َ
s
ُ
·
ۡ

ِ
.
ۡ

َ

﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا ۳۵ ﴾


٣٦ .  ¸  ,  ¯ ا×  ا_¸  ں,  .  نا ,  ,  ۔
ر:درو_ ' ¸ .  .,ب-  .ا,,  ¸×  ¸:  ¯ے
¸:  سا..::  .×  .  روا¸¸× تد:و  ں,  :ا<
¸  ¸  ,  روا. ¸  روا  ,  .ر  <,م.:  سا  .
 ¸  ہ¸  ی_  .دود,  ن,  -د:وا¸سا  روا  -سا
۔ں× _د

ِ
ّ
ب
َ
ر
ۡ

َ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ﺿ
َ
و ﺎ
َ
ّ

َ

َ

َ
و ﻲ
ٰ
.
ۡ

ُ
ا
ۤ

َ

ُ

ۡ

َ
ﺿ
َ
و
ۡ

ِ
ّ
ِ ا

َ
و
ۡ

َ

َ
ﺿ
َ
وﺎ
َ

ِ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ

َ
ّ
ﺬﻟا
َ

ۡ
,
َ

َ
وﻲ
ٰ
.
ۡ

ُ
·
ۡ
ﻟﺎ
َ


َ

ُ

ۡ

ِ

ُ
ا
ۤ
ۡ

ِ
ّ
ِ ا
َ
و
َ

َ

ۡ

َ
- ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ
ّ

َ

ۡ

ِ
ّ
ِ ا
َ
و
َ

ِ
ﺑ ﺎ
َ

َ

َ
ّ

ِ
ّ
ر
ُ
ذ

ِ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
َ

ِ

﴿
ِ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا ۳۶ ﴾


٣٧ , - سا . ر:درو_ ±ا ¯ ۔ ل- .. . ¸¸


َ
ّ
و
ٍ

َ

َ

ٍ
ل
ۡ

ُ

َ

ِ
ﺑ ﺎ
َ

ُ
ّ

َ
ر ﺎ
َ

َ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﻓ ﺎ
ً
ﺗﺎ
َ

َ
ﻧ ﺎ
َ

َ

َ


َ
ا

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 68 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
 :  سا  -  ¸.ز روا  ,شرو_  ح·  ¸ا  .ا روا  ¸., 
 س_  .  سا  ¸  ہ:  تد,¸  ,  ¸.ز۔¸.¸
 ند,ا  .  ¸د,  ¸  L_  ..س_  ±ا  ¯L,
 ں,  س_  ےر,  ..  ¸  <,  .±  __  .<,
.ا .¸,  ہو  ۔,  .آ  . ,  ,  .آ  .ں,  . 
۔, ,د قزر ب. ¡ , ,_ . .ا

َ
ّ
و ﺎ
ً

َ

َ
ﺣ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ

َ

َ
د ﺎ
َ

َ
ّ

ُ
ﻛ  ´ ﺎ
َ
ّ

ِ

َ

َ
ز ﺎ
َ

َ

َ
ّ

َ


َ
لﺎ
َ
ﻗ ﺎ
ً

ۡ
ز
ِ
ر ﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ

َ

َ
و
َ
با
َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

ِ

َ

َ
ز

ٰ

َ
ّ
نِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ


َ

ُ

ۡ

َ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
َ

ٰ
ﻫ ِ ﻚ
َ
ﻟ ﻲ
ٰ
ّ

َ
ا
ُ

َ

ۡ

َ
.
﴿
ٍ
بﺎ
َ

ِ

ِ

ۡ
¸
َ

ِ

ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


ُ
ق
ُ
ز
ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۳۷ ﴾

٣٨ ¸ض/  ار¸  -ر:درو_  _ا.  ¸.ز  :و  سا۔
 ¯  ۔.,  .¸.  د:وا .  ف·  _ا  ±  ر:درو_  .
۔, :او a .د .¡

ُ

ۡ

ِ


ۡ

ِ

ۡ

َ

ِ
ّ
ب
َ
ر
َ
لﺎ
َ

ٗ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ
ّ

ِ

َ

َ
ز ﺎ
َ

َ
د
َ
ﻚِﻟﺎ
َ


ُ
_
ۡ

ِ

َ

َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ً

َ

ِ
ّ

َ

ً

َ
ّ

ِ
ّ
ر
ُ
ذ
َ

ۡ

ُ

َ
ّ
ﻟ ﴿ ِ ءﺂ
َ

ُ
ّ
ﺪﻟا ۳۸ ﴾


٣٩ ,ر  ھ_  ¸ز.  ے·  ¸  ہ:  تد,¸ا¸¸۔
 ¸¸ٰ
¸ ,·
¸

  ¿.ا¸.ز.ید  زاوآ  .  ں-,  .a
  <  ,  ,د  تر; ._.  _.¸¸ٰ

..
¸  .ا  -
 .او  ±ر.  .ر  .ں¯رr  روا  :×  راد,روا
۔:× ¸ ںور: < ¸ · ,اروا

ُ

ۡ

َ
دﺎ
َ

َ

َ
و
ُ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا
ِ
با
َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟاﻲ
ِ

ۡ

ِ
ّ
.
َ

ُ
ّ

ٌ

ِ
ﰱﺂ
َ

َ

ُ


َ

ِ
ﺑ ﺎ
ۢ
ً

ِ
ّ

َ

ُ
ﻣ ﻲ
ٰ
¸
ۡ
.
َ
¸
ِ

َ
ک
ُ

ِ
ّ
e
َ

ُ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

َ

ِ


َ
ّ
وا
ً

ِ
ّ

َ

َ
ّ
وا
ً
ر
ۡ

ُ

َ
ﺣ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ
.
ِ
¹
ٰ
ّ
ﺼﻟا
َ

ِ
ّ


ً
ّ

ِ

َ
ﻧ ۳۹ ﴾


٤٠ .,  ::  ں,  ے¸  ر:درو_  ےا ,.  ¸.ز۔
 , .,ی¸ ی¸ روا ں× , × .¸ ¯ ¸ . : × ا_
۔, .. , ,_ < .ا ح· ¸ا ¸.,

ٰ
ّ

َ
ا
ِ
ّ
ب
َ
ر
َ
لﺎ
َ

ٌ

ٰ

ُ

ۡ

ِ

ُ
ن
ۡ

ُ

َ
ﻳ ﻲ
َ
ّ
و
َ
و
ُ

َ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
.
َ

َ

َ

ۡ

َ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ﻚِﻟ
ٰ

َ

َ
لﺎ
َ

ٌ

ِ
ﻗﺎ
َ

ۡ

ِ

َ
ا
َ

ۡ
-ا ﴿
ُ
ءﺂ
َ

َ
,ﺎ
َ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ۴۰ ﴾


٤١ ر²¸:¸-:ے¸  ر:درو_  .,.  ¸.ز۔
 ند  ¸  .  ں--  ç  .  ,  ¸  ¸:  ¸.,  ےد  .,
.  ت,  ا-  .  ےر:ا _ا ¸  ں-د  نا ¯.r  . 
۔.. ¸ ¸ سا م: و ¸ روا د¸ . ت; ¸ ر:درو_

ۤ
ۡ

ِ
ّ

ۡ

َ

ۡ
ﺟا
ِ
ّ
ب
َ
ر
َ
لﺎ
َ

َ

ُ

َ

ٰ
ا
َ
لﺎ
َ

ً

َ

ٰ
ا
َ

ِ
ّ

َ

ُ
ﺗ ·
َ
ّ

َ
ا

َ
و ا
ً

ۡ
-
َ
ر ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ٍ
مﺎ
َ
ّ

َ
ا
َ

َ

ٰ

َ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ

َ

َ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ُ

ۡ
ذا

َ
ّ
و
ِ
ّ

ِ
-
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ
,
ِ
ّ

َ

َ
و ﴿
ِ
رﺎ
َ

ۡ

ِ
·
ۡ
ﻟا ۴۱ ٪ ﴾
4
11 _
12

٤٢ <, .,.<, . ں-, , روا۔ ' . .ا
 ن¸  ¿د  روا,  ¸.ک_  ¿روا,  ,ہ¸.,  -ç
۔, ,, - ç .¸ ں¯رr ¸

َ
و ِ ﻚ
ٰ

َ

ۡ
ﺻا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ُ

َ

ۡ

َ
.
ٰ

ُ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا
ِ

َ
ﻟﺎ
َ

ۡ
ذِ ا
َ
و

َ

َ
ّ

َ

َ
و ِ ک ِ ءﺂ
َ

ِ
. ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ِ ﻚ
ٰ

َ

ۡ
ﺻا ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ٰ

ۡ
ﻟا ۲ ۴ ﴾


٤٣ روا ..  یراد,.,  ¸  ر:درو_  _ا  <,  ےا ۔


َ
و ِ ﻚ
ِ
ّ

َ

ِ

ۡ

ِ
.
ُ

ۡ
ﻗا
ُ

َ

ۡ

َ
.
ٰ

َ
و
ۡ
ی
ِ

ُ

ۡ

َ
_
َ

ۡ

ِ
-
َ

ۡ
را

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 69 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
۔.. ع-ر .. . ں-او .. ع-ر روا .. ہ_  ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺮا ۴۳ ﴾

٤٤ _  ےا ۔ ç  <  _  .¸  ¸ر,ا  ¸, ¸ 
 ر-  ç  _ا گ-ہو  ,  روا ۔_  _  س_  ےر,
 .  ناç  ¯;ن-¸  :  <,  .a  ,رلاڈ.,
 ,  a  س_  .  نا  ¸  :و  سا  .  روا۔a  ¸  س_
۔a ,ر : ¸ ¸آ ہو

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ِ ءﺂ
َ


َ
ا
ۡ

ِ


َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
َ
و
َ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
ِ
ﻪ ﺎ
َ


ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ذِ ا
ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
t
ُ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ
t
َ
ﻣ·
َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ


َ
و
َ

َ

ۡ

َ
-
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

ۡ
ذِ ا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

َ

ۡ
s
َ
¸ ۴۴ ﴾


٤٥ ں-,  ,  ,  ¸:  .  ..  د¸¸  :و  ہو  ۔
 ,ا .  ف·  _ا -  ç  .ا <,  .  ,  .  <,  .
. ¸ا  ¸ٰ

..
ر-  روا¸  م.:  ¸  ,  ,دتر;  ¸ 
 _²  روا.و,آ  ¸  ت.آ  روا¿د  <  روا:×  <,
۔: × . ¸

ٍ

َ

ِ

َ

ِ
ﺑ ِ ک
ُ

ِ
ّ
e
َ

ُ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ُ

َ

ۡ

َ
.
ٰ

ُ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا
ِ

َ
ﻟﺎ
َ

ۡ
ذِ ا

ِ

َ
و
َ

َ

ۡ

َ
-
ُ

ۡ

ا ﻲ
َ
-
ۡ

ِ

ُ
¿
ۡ

ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ۡ
ﺳا `
ُ

ۡ

ِ
ّ
ﻣ ﺎ
ً

ۡ


َ
وﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟاﻲ
ِ

ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
َ
و ۙ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ
ّ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ

۴۵ ﴾


٤٦ ں-.  ں-ود  .  ×  :  /  ی;روا  ¸  د-  ¸ں.روا۔
 ×  ¸  ںور:<  روا:  ے.  -  ں,.ں--¸
۔:

َ
و
َ
و
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ِ
ّ

َ

ُ
ﻳ ·
ً

ۡ

َ

َ
ّ
و
َ

ِ

ۡ
¸
ِ
.
ِ
¹
ٰ
ّ
ﺼﻟا
َ
_
﴿ ۴۶ ﴾


٤٧ :×  .,  ¸  ں,  ے¸  ر:درو_  .,.  <,  ۔
 ¸ا .ا.¸.,  ¸  ¸: ¯..,  ±  .ن.ا¸.
 ,_  ..م:  ¸-ہو  ,  ۔,  ..  ا_,  ,_  <ح·
۔, ., × ہو ¯ , × . , ,د ., د:را ¯ ,

ٰ
ّ

َ
ا
ِ
ّ
ب
َ
ر
ۡ

َ
ﻟﺎ
َ

َ
ّ
و
ٌ

َ

َ
و
ۡ

ِ

ُ
ن
ۡ

ُ

َ

ٌ

َ
e
َ

ۡ

ِ
.
ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ


َ

ُ

ُ

ۡ
s
َ
¸
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ِ ﻚِﻟ
ٰ

َ

َ
لﺎ
َ
ﻗ ا
ً

ۡ
-
َ
ا ﻲ
ٰ
,
َ
ﻗ ا
َ
ذِ ا
ُ
ءﺂ
َ

َ
,

ٗ

َ

ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ﻳ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ
ﻓ ﴿
ُ
ن
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

ُ

۴۷ ﴾


٤٨ ç:  ¸ارواتار¯روا.  و  ب..ا  ہو  روا۔
۔: ے. .

َ
و
ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ

َ
و
َ

ٰ

ِ

َ
و
َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا
َ
ﺔ.
ٰ
ر
ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا
َ
و
ۚ﴿
َ

ۡ

ِ

ۡ
·
ِ
·
ۡ
ﻟا ۴۸ ﴾


٤٩ .  _,  .  ×  ·  ف·  ¸¸ا,ا  ¸  ¸ٰ

..
روا۔
¸  ر:درو_  ےر,  س_  ےر,  ¸  .  .  ¸  روا
 .. ےر, .¸ ہو ۔ں× ¸آ . . ¸: .ف·
ا  ,  ں×  ..  تر-  ¸  ے._  .  ¸ .,  ¸  س
روا ۔, .,× ہ._  ¸ ¸.¸ . .ا ہو ¯ ں× .ر.

َ
و
ٍ

َ

ٰ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ

َ
ا   ·
َ

ۡ
ﻳِ ءآ
َ

ۡ
ﺳِ ا
ۤ
ۡ

ِ
.
َ
ﺑ ﻲ
ٰ
ِ ا ·
ً

ۡ

ُ

َ
ر

ۤ
ۡ

ِ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ
ّ

ِ

َ
ٔ
ـ
ۡ

َ

َ

ِ
_
ۡ
¸
ِ
ّ
ﻄﻟا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ

ُ

ُ

ۡ

َ
ا

ِ
ﺑ ا
ۢ
ً

ۡ
¸
َ

ُ
ن
ۡ

ُ

َ

َ

ِ

ۡ

ِ

ُ
¿
ُ

ۡ

َ

َ

ِ

ۡ
¸
َ
ّ
ﻄﻟا
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 70 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

 روا ۔ں×  ,د.  .ر.  -ص,ا روا  :.ا ¸ا_
 ç  ,  <روا۔ں×  ,د  .  ہ.ز-ںود,  .¸.  .ا
 ,  ×  zر.  ¸¸  ںو·_ا<روا×  Lآ  .  .
.ا  ں×  ,د.  -ç ¸  ں¯,نا ¯×  ن,ا ,.  ç 
۔, ¸: : ےر,

َ
و
َ

َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
ُ
ٔ
ی
ِ

ۡ

ُ
ا
َ
و
َ
ص
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ
ﺑ ﻲ
ٰ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ
-
ُ
ا

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ
ا
ۡ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ّ

َ
ﺗ ﺎ
َ


ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ۡ

ُ

َ
ّ

ً

َ

ٰ
·
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
ۚ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ
ّ
ﻣ ۴۹ ﴾

٥٠ ا ۔ ¸  سا  ¸¸×  لز. تار¯<¿..  رو
 .ں×  ¸آ  ¸  :سا  ¸  روا ں×  ..  ¸  _.
 ل>  :ےر,  -نا¸  ما.  _  ç  <__  ¸
 ¸:  .ف·  ¸  ر:درو_  ےر,  ¯¸  روا ںود.
۔-. , ا¸ رواورڈ. .ا ¯ ں× ¸آ . .

َ
و ِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ِ
ّ

َ

ُ

َ
و
ِ
ﺔ.
ٰ
ر
ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا
َ

ِ


َ
ّ
ی
َ

َ

َ
_
ۡ
¸
َ
ﺑ ﺎ
َ

َ
ّ

ِ

ُ
·
ِ


َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
م
ِ
ّ

ُ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ


ۡ

ِ
ّ


ٍ

َ

ٰ

ِ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر ﴿
ِ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ا ۵۰ ﴾


٥١ ,  ر:درو_  ار,  رواا¸¸.ا  .¸  .,  ۔
 و. تد, ¸ ¸ا ¯ ۔, :ر .¡ _

َ
و
ۡ

ِ
ّ

َ
ر
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ٌ
طا
َ

ِ
, ا
َ

ٰ

ُ
ھ
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ﻋﺎ
َ

ۡ

ُ

ُ
ّ

َ
ر
﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﻣ ۵۱ ﴾


٥٢ ¸  ¸.,.روار:ا.ف·¸ا.¸ٰ

..
,  ,  ۔
 ا¸  روا را.·  :  .ا  <,  ¸-  .±  ,  ¯  ¸د
·  .  .اç  ..,  یرا-  ۔×  ر:د. پآ  روا  را.
 . _ر ہا- پآ روا .: ن,ا _ .ا ç _ ر:د. .
۔_ راد,., ç

ۡ

َ


َ
لﺎ
َ

َ

ۡ
:
ُ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
ۡ

ِ
ﻣ ﻲ
ٰ
-
ۡ

ِ

َ
ّ

َ

َ
ا
ۤ

َ
ّ

َ

َ


ُ
رﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ُ

ۡ
s
َ
·
َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ِ
را
َ

َ
s
ۡ
·ا
َ
لﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
ِ ا
ۤ
ۡ
ی
ِ
رﺎ
َ

ۡ

َ
ا

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ

َ

ۡ
ﺷا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﻣ ﺎ
َ
ّ

َ

ِ
ﺑ ۵۲ ﴾


٥٣ سا  ç  ,  ¸.,  لز.  .  ¯  ب.  <ر:درو_  ےا۔
 -  ç  ¯  _×  ¸.  ·  ے_  روا.آ  .ن,ا_
۔.ر× ¸ ں-او :.

َ
و
َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ

ِ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ
ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر
َ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ّ
ﺗا

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺸﻟا
َ
_
َ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻛﺎ
َ
ﻓ ﴿
َ

۵۳ ﴾


٥٤ ل_  ,ا  ¸  ےر,.  ¸ٰ

..
¸د-  ¸  ہو  روا ۔
 روا  ¸  _`  :.  ._  -  ¸ٰ

..
¸  .  .ا روا _
۔,:او .. _` _· .ا

َ
و
َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ

َ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

َ
ﻣ ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ

ۡ
ﻟا
ُ

ۡ
¸
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۵۴ ٪ ﴾
5
13 _
13

٥٥ ., . .ا :و سا۔ ¸ٰ

..
.¸ ' ¸ ¿د یر, ¸


َ
و
َ

ۡ

ِ
ّ

َ

َ

ُ

ۡ

ِ
ّ
ِ ا ﻲ
ٰ
-
ۡ

ِ

ٰ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
لﺎ
َ

ۡ
ذِ ا
َ
و
َ
ّ

َ
ِ ا
َ

ُ

ِ
ﻓا
َ
ر

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 71 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
 روا:  ں-.اف·  _ا-ç  .  .  یر_  ت.  ¸,ر
 گ-  <  روا  ۔:  ںود  .  ک_  .  ,  ¸  ںو,:  ¿
 ¸.  . ±, _ ںو,:  -نا. _. یو¸یر,
 ¯ . ؤآ . ٹ- س_ ے¸ , ç , : ں-ر,. و
ç ¸  ں¯,¸ : نا¸ ç ندسا,ر L. ف:ا 
۔:ںود. ,

َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ


َ
ک
ُ

ِ
ّ

َ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ِ
ﻋﺎ
َ


ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ِ ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ق
ۡ

َ

َ
ک
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ
ّ

ُ


ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

ُ

ِ

ۡ

َ
-
َ
ّ

َ
ِ ا
ِ

ۡ

ِ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

َ

ۡ
s
َ
¯ ۵۵ ﴾

٥٦ ¸  ں-ودت.آ  روا ¿د-  نا .×  ,:  <با ۔
۔: × . ر:د. ¸- : نا روا : ںود با> ±

ً
ﺑا
َ

َ

ۡ

ُ
t
ُ

ِ
ّ

َ

ُ

َ
ﻓ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ

َ
ﻓ ﻲ
ِ
ا
ً

ۡ

ِ

َ


َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
َ
و
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
,
ٰ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ﺎ
َ
ﻣ ۵۶ ﴾


٥٧ ,ر  L.  ,  ¸  روا .:  ن,ا گ-<  روا ۔
 .ود-  ں-.  .ا  روا  :  ےد  .  ار_ار_.ا -نا
۔.ر¸

َ
و
َ
وا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ
ا
ُ

َ

ِ

ٰ
.
ِ
¹
ٰ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ

ِ

َ

ۡ

ِ
t
ۡ

ِ
ّ

َ


َ
و
ۡ

ُ
·
َ
ر
ۡ

ُ

ُ
ا ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸·
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۵۷ ﴾


٥٨ ی·  .  روا _آ  ¸  .ا  -  ç  ç  ¸  _  ےا ۔
۔_ L: . ھ_ ھ_ ¿

َ
و
ِ

ٰ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

ۡ

َ

َ

ُ
ھ
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ ﴿
ِ

ۡ
,
ِ

َ
s
ۡ
·ا
ِ

ۡ

ِ
ّ
ﺬﻟا ۵۸ ﴾


٥٩ .  .ا  ل.  :  ¸ٰ

..
۔ .  سا  .  ,  .  :  مدآ  ,د:
 ,و  ہو  ¯,×  ن.ا  ر-,¸.,  ,  ¸.  rا.¸  ¿
۔.¸

ٗ

َ

َ

َ

َ
م
َ
د
ٰ
ا
ِ

َ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ِ
ﻋ ﻲ
ٰ
-
ۡ

ِ

َ

َ

َ

َ
ّ
نِ ا

ٗ

َ

َ
لﺎ
َ

َ
ّ

ُ

ٍ
با
َ

ُ

ۡ

ِ

﴿
ُ
ن
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

ُ

۵۹ ﴾


٦٠ .ف· ¸ر:درو_ ےر, ت,¸ ۔ ç ¯ , _
۔.× . ¸ ں-او .. . .¸
﴿
َ

ۡ

ِ

َ
.
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
َ

َ

َ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ


ُ
ّ

َ
s
ۡ
·
َ
ا ۶۰ ﴾


٦١ ا:  .ç  ¸  ےر, .  ¸ٰ

..
گ-  ¸  .ا ,  ۔
 نا¯,  _  ¸×  م-±-ç  .»±ا_.
-ں¸  روا ں¸_ا  ç  ؤآ  .  ,. _ا ç  _|
 ¸  د-  ç  روا  _آ  ¸  د-  ç  رواؤ|-ں¸  رواں¸
_.  ,ا  و  .د..ا _,ں-ود,  ؤآ ح·  سا
۔¿ . ¸ .ا_ ں--

ِ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ
ک
َ
ءﺂ
َ
ﺟ ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ


ِ


ِ

ۡ

ِ

َ

َ
ّ
ﺟﺂ
َ

ۡ

َ

َ
·

َ

ۡ

َ
ا
ُ
ع
ۡ

َ
ﻧ ا
ۡ

َ
ﻟﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

َ

َ
و ﺎ
َ

َ
ءﺂ
َ
و ﺎ
َ

َ
ءﺂ
َ

ِ
.
َ
و
ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ
ا

َ
و
ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ

ِ
.
َ
و ﺎ
َ

َ

ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ

َ

ۡ

َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ

َ
ا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ

ۡ

َ
·
َ
ﻓ ۶۱ ﴾


٦٢ د׸  -ا-  .  .ا  روا  ۔_¸ت.,م.  ¸  ۔


َ
و
ُ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

َ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ُ

َ
ﻟ ا
َ

ٰ

َ
ّ
نِ ا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ٍ

ٰ
ﻟ ِ ا
ۡ

ِ


َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 72 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
. , ,. .ا . ¡ روا ۔¸ ۔, .,
﴿
ُ

ۡ
,
ِ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

ۡ

ِ

َ
c
ۡ
ﻟا
َ

ُ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۶۲ ﴾

٦٣ ب-  -ںو.  .ا  ¯_,  ,  گ-  ¸  .ا ¸۔
۔, .,

ۢ
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ۡ

ُ
ﻤ ۶۳ ٪ ﴾
6
9_
14

٦٤ ےر, رواےر.ت,< ب. ¸اےا.و, ۔
 ف·  ¸  سا  , 
¸
¸  ¸  ,  ں,  ن,رد  .  ں-ود
 سا  روا  ۔_.  .  تد,  ¸  ¸  ç  ا-  .  .ا  .  ¸  ہو  ؤآ
 -¸¸-  ¸  ç  روا  _.  .  ,¸  -_  ¸  ..  .
 ¸اا- . .ا - ت, سا گ- ¸ .ا , ۔ç . ز.ر:
 .  .ا  ç  .×ر ہا-ç  .و,.نا ¯ _. .
۔_ راد,.,
ٍ
ۢ
ءآ
َ

َ

ٍ

َ

ِ

َ
ﻛ ﻲ
ٰ
ِ اا
ۡ

َ
ﻟﺎ
َ

َ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

ٰ

ۡ

ُ
ﻗ ﺎ
َ

َ

ۡ

َ


َ
و
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ُ

ۡ

َ
ﻧ ·
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺑ ﺎ
ً

ۡ

َ

ٖ

ِ

َ
ک
ِ

ۡ
e
ُ
ﻧ ·
َ

َ
ّ
و ·
َ


ۡ
نِ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
و
ُ
د
ۡ

ِ
ّ


ً
ﺑﺎ
َ

ۡ
ر
َ
ا ﺎ
ً

ۡ

َ
ﺑ ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ
.
َ
ّ
¯
َ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﻣ ﺎ
َ
ّ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ

ۡ
ﺷااﻮ
ُ

ۡ

ُ

َ
ﻓ ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ
ﺗ ۶۴ ﴾


٦٥ ں,¸  ےر, .  ;ا,ا ç  ب.  ¸ا ےا ۔
 _  ی¯ا  »  .  نا  ¸ارواتار¯.:.  ×  L:
_ × ¿ ہو روا ۔zر ¸ ¸ ç ,¯

َ
و
َ

ۡ
,
ِ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ۤ
ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ
ّ
ﺟﺂ
َ
s
ُ
¯
َ
ﻢِﻟ
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

ٰ

ۤ

َ


َ
و
ُ
ﺔ.
ٰ
ر
ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا
ِ

َ

ِ

ۡ

ُ
ا
ُ

ۡ

ِ

ۡ
·
ِ
·
ۡ
ﻟا
ٖ
ھ
ِ

ۡ

َ


ِ

·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
·
َ

َ

َ
ا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ۶۵ ﴾


٦٦ :  ¸  .¸,ا:  .ç  ¯¸  ت,  ¸ا  -د۔
ç  ,  ¿ ×L:  ں,¸  ت,¸ا.۔¸  . 
 ¸  ç  روا,  .,.اروا۔¸  縠 ,  -ç  :  ¸
۔z,

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ٰ
ﻫ ِ ءﺂ
َ

ُ

ٰ

ۡ
ﻠِ ﻋ
ٖ

ِ

ۡ

ُ

َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ﺟﺎ
َ

َ

ِ

َ

ٌ


َ
و
ٌ

ۡ
ﻠِ ﻋ
ٖ

ِ

ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
,
َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

َ
ن
ۡ

ُ
ّ
ﺟﺂ
َ
s
ُ
¯
ُ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

َ
و ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۶۶ ﴾


٦٧ .  ,  .  ¸,  .  روا a  ید-  ¯.  ;ا,ا ۔
 .  ¸ا روا a,ر  ×  .  .ا  ,ا  .  ×  ¸¡
۔a . ¸ ں-/ رواa راد,.,

َ

َ
ّ
وﺎ
ً
ّ
ﻳِ د
ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ
,
ِ

ٰ

ۡ
ﺑِ ا
َ
نﺎ
َ

َ
نﺎ
َ

ۡ

ِ

ٰ

َ
ّ
وﺎ
ً
ّ

ِ
ﻧا
َ

ۡ
,
َ
ﻧ·
َ


ً

ۡ

ِ

َ

َ
وﺎ
ً

ِ

ۡ

ُ
ّ
ﻣﺎ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ
e
ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ
ﻣ ۶۷ ﴾


٦٨ <_گ-ہو  ¯.او  ±رب,ہد¸ز  .;ا,ا۔
  ں.:ا.آ  ·  ¸  روا ,رL.  یو¸¸  نا ﷺ
ز.ر:  :  ں--  .ا  روا۔_.:  ن,ا  <  گ-ہو  روا
۔,

َ

ۡ
,
ِ

ٰ

ۡ
ﺑِ ﺎ
ِ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
َ

ۡ
و
َ
ا
َ
ّ
نِ ا
َ
و
ُ
ھ
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ


َ
و
ُ
ّ

ِ

َ
ّ
ﻨﻟا ا
َ

ٰ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
ُ
ّ

ِ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ۶۸ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 73 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٦٩ ¸ا-  ¸  ت,سا  ب.¸ا±م+ا¸ا ےا۔
 -  ç  ¸  .:.  ۔_د.  ہا,-ç  ح·  ¸.  _zر
  ¸  -  پآ  _ا .  _.  ہا,  , روا  _,ر.  ہا,
۔z,¸

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ّ

ِ

ُ

ۡ

َ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ


ٌ

َ

ِ
ﰱﺂ
َ
ّ

ۡ
ت
َ
ّ
د
َ
و

َ
و
َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ِ

ُ
ﻳ ﺎ
َ

ۡ

ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
و ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
c
ۡ

َ
, ﺎ
َ
ﻣ ۶۹ ﴾


٧٠ ر:ا ں,.ں-آ  ¸.ا ç  ب.  ¸ا  ےا ۔
۔× ¯ z. - تار¯ ç روا× L.

ٰ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ

ٰ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﻢِﻟ
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

َ
و
ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا
﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ
. ۷۰ ﴾


٧١ .  ...  .  ٹ-  -¸ç  ب.  ¸ا  ےا ۔
 z,  ç  ,  ×  L_  ں,  -  _  روا  ×  L.  ں,
۔× ¸

َ
و
ِ

ِ
ﻃﺎ
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ
,
ۡ

َ

َ
ﻢِﻟ
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ

ٰ


َ
و
َ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۷۱ ٪ ﴾

7
8_
15

٧٢ ,  ;  .ں¸دآ  _اہو.,اب.  ¸ا  روا  ۔
 .  ند _  سا ,  ¸×  لز. _  ں--ب.<.
 ر:ا  ¸  .آ  .  سا  روا  و.  ¸آ  .  ن,ا  ¯  ¸  عو¸
, × -, . م+ا ہو . . و. ¸د . ۔_

َ
و ا
ۡ

ُ
.
ِ

ٰ
ا
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ


ٌ

َ

ِ
ﰱﺂ
َ
ّ

ۡ

َ
ﻟﺎ
َ


َ
و
ِ
رﺎ
َ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ۡ

َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا
ۤ
ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
ِ


ٗ
ھ
َ

ِ

ٰ
ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ
ﻛا
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

َ
ﻟ `﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ۷۲ ﴾


٧٣ ¸ : ت,¸ روا ¸ ا- . و¸. _د _اروا ۔
  .  .  . ,,ا¸¸¸.ا  ¯  ,ا¸.و,·  ےا
 ¸و  ,  ¸-ç  _<  .:..  ¸  ¸  _  ,  ¸  ¸  ہو
 .برےر,  _  ç  ہو  .رو  ,  ¸¸¸  -روا¸
 .ا¸ر;.  و,·  ےا.  _د.  篱  و,ور
  ,د ,  ,_  .  ہو  ,  ¸  .,  .  ¸ .ا  روا ,
۔, :او ç , :او ¸.

َ
و ی
ٰ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻳِ د
َ

ِ

َ

ۡ

َ
ﻤِﻟ·
َ
ّ
ﻟ ِ اا
ۤ
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ
ﺗ·
َ


ۡ
و
َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ۡ
و
ُ
ا
ۤ

َ

َ

ۡ

ِ
ّ

ٌ

َ

َ
ا ﻲ
ٰ

ۡ

ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ی
َ

ُ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ

ِ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
ّ
ﺟﺂ
َ
s
ُ
¸

َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


ِ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
ﻳ `﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ِ
ﺳا
َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۷۳ ﴾


٧٤ ,  ,.  ص.  ,  ,_  -¸  .  .ر  _ا  ہو  ۔
۔, .. : ¸ ے; .ا روا

َ
ّ
¸
ۡ

َ


ٖ

ِ

َ

ۡ

َ

ِ

ُ
ّ

َ

ۡ
s
َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا و
ُ
ذ
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ِ

ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا ۷۴ ﴾


٧٥ ¸  ب.  ¸ا  روا۔ سا  ç  .ا  .,  ¸ا¯¸-.
 ¸او  ًار'-ç  ¯ود  .ر:.ا ¸ڈ :  ںور¸د  س_.
,ا  س_  .  سا.ا  .  ,  :  ح·  سا  ¸-رواے¸د

َ
و
ٍ
رﺎ
َ

ۡ

ِ

ِ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ
نِ ا
ۡ

َ


ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ


َ
و
َ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
ٖ
ۤ
ھِ
ّ
د
َ

ُ
ّ

ۡ

َ
ّ


ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ﻣ ·
َ
ّ

ٍ
رﺎ
َ

ۡ

ِ

ِ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ
نِ ا

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 74 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1
 :و ¸_,.سا .,¯-ر :.ا ¸ر¸د
 _,ہو.:سا¸¸¸ےد¿×ر.ے·
,.ں
¸
ّ -ُ ا. .ا¸۔:׸ہ»ا-.ç¸ےر
۔_¸z,-ت,ساروا_1,ٹ-¸_

َ
ﻣ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
ٖ
ۤ
ھِ
ّ
د
َ

ُ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ ﺎ
ً

ِ
ﰱﺂ
َ

ِ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ُ
دﺎ

َ
و
ٌ

ۡ

ِ

َ

َ
_
ٖ
ّ
¸
ِ
ّ

ُ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ
,
َ
ﻟ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ


َ
و
َ
ب
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ

ۡ

ُ
· ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ۷۵ ﴾

٧٦ رواے.  ار_  -  را,ا  _ا  ¸  <  ¸  ں,  ں,  ۔
_  ¸  .ا  ¯,ر.  ر:__ .ر  .ود -  ںور:_
۔,

َ
و
ٖ
ھ
ِ

ۡ

َ

ِ
ﺑ ﻲ
ٰ

ۡ
و
َ
ا
ۡ

َ


ٰ
.
َ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ﻲ
ٰ
:
َ
ّ
ﺗا
﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻟا ۷۶ ﴾


٧٧ ¸  - ں-  _ا  روا  ںورا,ا  .  .ا  گ- <  ۔
 L. ¸. , ¸ یڑ-ضr . ناروا_ 1اڈ
.ا.نا۔¸  .,  ¸  ت.آ  :  نا_ م+  ¯ . 
 .  روا:  ,دف·  ¸نازور.  ±,  .  روا:  ے.
۔: × با> :او ¸د .د - نا روا : ے. ک_ - نا

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

َ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

َ
,
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا ﺎ
ً

َ

َ

ۡ

ِ
t
ِ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
ا
·
ً

ۡ

ِ

َ

َ
و
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
t
َ

َ
ق·
َ

َ
ﺧ ·
َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا ·
َ


ُ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
ُ

ِ
ّ

َ

َ
و
ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ
ﻟ ِ ا
ُ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ
ﻟ ·
َ


َ
و
ۡ

ِ
t
ۡ

ّ
ِ

َ

ُ
ﻳ ﴿
ٌ

ۡ
,ِﻟ
َ
ا
ٌ
با
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ۷۷ ﴾


٧٨ ¸  ب.._,ا¸  ¸  ب.¸اناروا۔
 .  ~  ç  ..  _z_  .  ڑو,ڑو,ن,ز  -  تار¯
  ب._z_  ہو  ,  < ب.ہو  .:.  ,  .  ¸
 .  ف·  ¸.ا ہو  ._  ,  روا .×  ¸  .¸
  .ا  روا.×  ¸  .ف·  ¸.اہو  .:.  ,  ا×  لز.
۔_ ¸ z, ت, ¸ روا_ 1, ٹ- _

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ِ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ٗ

ۡ

َ
ّ
ﻳ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
:
َ

ۡ

ُ
t
ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
َ
و

ۡ

ُ

َ

ۡ
.
َ
¯ِﻟ
َ
و
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ

ُ
ھ
َ
و
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ

َ

ُ
ﻫﺎ
َ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ

َ

ُ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ

ُ
ﻫﺎ
َ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ


َ
و
َ
ب
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟاﻲ
َ
.
َ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
· ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﻳ ۷۸ ﴾


٧٩ ب.  .ا  .ا  .  ¸  ں¸:  -  ¸دآ  ¸  ۔
,  روا  ±-روا ,  .  ں--  ہو  ,  ..,  .  ت
 ,¸  -سا  .  ۔ؤ,×  ے.  ے¸.  ڑ,  -  .ا.
 ¸ب.ç  .,  ؤ,  ×  ¸,رç  ب.¸اےا.,_
۔× ,ر L._ z_ ., روا × çد ¸ ç

َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ

ِ

ۡ

ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ٍ

َ
e
َ
ﺒِﻟ
َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ

ُ
s
ۡ
·ا
َ

ۡ


َ
و
ۡ

ِ


ۡ

ِ
ّ
ا
ً
دﺎ
َ

ِ
ﻋ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
َ
ل
ۡ

ُ

َ

َ
ّ

ُ

َ
ۃ
َ
ّ

ُ

ُ
ّ
ﻨﻟا

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

ِ

َ
_
ٖ
ّ
¸
ِ

ٰ
ّ

َ
ر ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

ٰ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
و
ُ
د

َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ۙ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ُ
ر
ۡ

َ
ﺗ ۷۹ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 75 ﻞﺳ ﺮاﻚﻠﺗ 3
ل¸.ﻣ 1

٨٠ اں-,  ç  .__  ,¸  ¸  ¸  -سا  روا۔ رو
 ہو  ,¯_×  ن.  ç  ,  :  ۔-.  د×-ںو·
۔: , - .× ,: ¿

َ
و
َ
و
َ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا او
ُ

ِ
.
َ
ّ
¯
َ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

َ

ُ
-
ۡ

َ
ﻳ ·
َ

َ
_
ٖ
ّ
¸
ِ

َ
ّ
ﻨﻟا

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا
ۡ
ذِ ا
َ

ۡ

َ

ِ

ۡ
:
ُ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ

ُ

ُ
-
ۡ

َ

َ
ا ﺎ
ً
ﺑﺎ
َ

ۡ
ر
َ
ا
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ّ
ﻣ ۸۰ ٪ ﴾

8
9_
16

٨١ ç  ¸  ,  .,,  .ںو·  ..ا,  روا۔
 ·  ¸-س_  ےر,  ,  ںو.  .¸.اد  روا ب.-
 رو·  ¿¯ے.  _.¸ب.یر,  <.آ
۔¸×  ¸.  د.  ¸  سا  رو·  روا:×  .:  ن,ا_  سا روا
,را,ا . ç : .¸_ » . ç, را,اساروا
 ç  ں,  ,.  ں-ا  ¸ا¸  ¸.±  ¸  ,.ذ  ا¸_
 روا  ×رہا-.  ن¸و,  سا  ç  .¸.,  ۔,را,ا.
۔ں× ہا- .. ےر, ¸ ¸

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ٰ
ا
ۤ

َ

َ

َ
_
ٖ
ّ
¸
ِ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ
قﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

َ
ا
ۡ
ذِ ا
َ
و

َ
ّ
و
ٍ

ٰ

ِ

َ
ّ

ُ

ٍ

َ

ۡ

ِ
ﺣ ﺎ
َ
ﻤِ
ّ

ٌ
ق
ِ
ّ

َ

ُ
ّ

ٌ
ل
ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ


َ
و
ٖ

ِ

َ
ّ
_
ُ
.
ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ر
َ

ۡ

َ
ا
َ
ء
َ
لﺎ
َ

ٗ

َ
ّ

ُ

ُ
,
ۡ

َ

َ


َ
و
َ
لﺎ
َ
ﻗ ﺎ
َ

ۡ
ر
َ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
ی
ِ

ۡ
,ِ ا
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ذ ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
ا

َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ

ۡ
ﺷﺎ
َ

َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ

َ
ﻣ ﺎ
َ

َ
ا ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺸﻟا ۸۱ ﴾


٨٢ اگ-<با۔ ۔_راد.¸¸و¯_,,».س
﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ٰ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
·
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
َ

ۡ

َ
ﺑ ﻲ
ٰ
ّ

َ

َ

ۡ

َ

َ
· ۸۲ ﴾


٨٣ .  _د  روا  ¸  ا-  .  _د  .  .ا  ,:  ¸  ,  ,  ۔
 ¸-.¸¸-  ¸زو  ن.آ  ¸ا ,  .:.  _,.
ف· ¸ ¸اروا_ راد,., . .ا. ., . ٹ- 
۔_ .او

َ
و
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ د
َ

ۡ
¸
َ

َ

َ
ا
َ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ
ٗ

َ

ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟاﻲ
ِ

ۡ

َ


َ
و ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻟِ ا
َ
ّ
وﺎ
ً

ۡ

َ

َ
ّ
وﺎ
ً

ۡ

َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ۸۳ ﴾


٨٤ لز.  _  ç  ب.<روا  .:  ن,ا_  .ا  ç  .-  ۔
¸ا  روا ;ا,ا  ,  <روا ¸× ب-  روا ¸ا روا 
 روا  ¸ٰ

..
روا 
ٰ
¸-_.<رواے¯ا  _  د:وا  ¸ناروا
 _  ,  ¸  .ف·  ¸ر:درو_  -ء,ا  ے,ود
 ق,  ,  ¸  ¸.¸  ںو·  نا  ç  ۔.:  ن,ا
۔_ راد, ں., . .ا ¸ا ç روا L. ¸

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ
ا
ۡ

ُ

ۤ

َ

َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا ﻲ
ٰ
.
َ

َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا
ۤ

َ


َ
و
َ

ۡ
,
ِ

ٰ

ۡ
ﺑِ ا
َ
و
َ

ۡ

ِ

ٰ

ۡ
ﺳِ ا
َ
و
َ

ٰ
s
ۡ
-ِ ا
َ
و
َ
ب
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ
و
ِ
طﺎ
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا

َ
وﻲ
ٰ
-
ۡ

ُ

َ

ِ

ۡ
و
ُ
ا
ۤ

َ

َ
وﻲ
ٰ
-
ۡ

ِ
ﻋ ·
َ

ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ


َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ِ

َ
ّ
ﻨﻟا

َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ّ

ٍ

َ

َ
ا
َ
_
ۡ
¸
َ

ُ
ق
ِ
ّ

َ
:
ُ

َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ٗ

َ

ُ

ۡ
s
َ
· ﴿ ۸۴ ﴾


٨٥ :  ×  ,.  :  _د  روا¸ا-  .  م+ا  ¸  <روا۔
 ¸  ¸ا روا :  .,  ,¸  ل-.  ¸  .  سا ہو
۔: × ¸ ں-او ..ا ن. ¸ ت.آ

َ
و
َ

َ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

َ

َ
ﻓ ﺎ
ً

ۡ
ﻳِ د
ِ
م·
َ

ۡ

ِ
·
ۡ
ﻟا
َ

ۡ
¸
َ

ِ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


َ
و
ُ

ۡ

ِ

ۡ
·ا
َ

ِ


ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ

ُ
ﻫ ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
s ۸۵ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 76
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

٨٦ .: ن,ا< ےد,ا¸.,-ں--,ا.ا۔
 _  ےد  ¸ا-  ¸  ت,  سا  ¿  روا .×  ,:  ».
  روا.آ  ¸  ¸:دس_  .  نا  روا,  _,  ·  ¸  .
۔,د ¸ ,ا¸- ں'.ا¡ .ا

ِ
t
ِ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻳِ ا
َ

ۡ

َ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ
ﻛ ﺎ
ً

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ی
ِ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ
و
ۡ


َ
ّ
و
ٌ
ّ

َ


َ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
َ
ّ
ن
َ
ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ

ِ

َ

َ
و
ُ

ٰ

ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
·
َ
ءﺂ
َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا
َ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ی
ِ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۸۶ ﴾


٨٧ روا  ¸  .ا _  نا .  ,  ¸  ا,¸  ں--  نا ۔
۔, . ¸ , ¸ ں-.ا روا ¸ ں-,

ۡ

ُ
·
ُ
ؤآ
َ

َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ
ّ
ن
َ
ا
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

َ


َ
و
ِ

َ

ِ
¸
·

َ

ۡ
ﻟا ۙ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

َ

ۡ

َ
ا
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ۸۷ ﴾


٨٨ ¯.  .نا ._ر  ر..¸  .سا  ;۔
۔¸ ., ید . ¸ا . روا : ., , ; با>

َ
و
ُ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
ۡ

َ

ُ

َ
ّ

َ
s
ُ
¸ ·
َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ﺧ ·
َ

ۡ

ُ
·
ۙ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

ُ
ﻳ ۸۸ ﴾


٨٩ :.  _ا  روا ¸  ,¯  »  .  سا  .  ں·  ں,  ۔
۔, ن,, :او 2 .ا ¯ ¸ . .رد

َ
و
َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ِ

ۡ

َ


ِ

ا
ۡ

ُ
ﺑﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

ُ
.
َ
¹
ۡ

َ
ا

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٌ
ر
ۡ

ُ

َ
ﻏ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر ۸۹ ﴾


٩٠ ,  ,  .×  ,:  »  .  .:  ن,اگ-<۔ ¸ 
 ¸  روا  ¸  ×  ¸  ل-  .¸  ,¯¸ں-ا ۔.z;
۔_ ہا, گ-
ا
ً

ۡ
:
ُ
ﻛا
ۡ
و
ُ
دا
َ
د
ۡ
زا
َ
ّ

ُ

ۡ

ِ
t
ِ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻳِ ا
َ

ۡ

َ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا

ُ

ُ
·
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
َ
و
ۡ

ُ
t
ُ

َ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ
ّ

﴿
َ
ن
ۡ

ُ
ّ
ﻟﺂ
َ
ّ
ﻀﻟا ۹۰ ﴾


٩١ ¸  ¸,  روا.×  ,:  گ-<۔ ہو  .,¸  :.
 .-  ·  ¸ز¸  .¸  روا__  ¸.  ¸.  تç  .ا
 .د  -ں--نا ۔:  .,,¸  ل-.¸  ¯_د
۔: × ¸ ر:د. ¸- : نا روا ۔:× با> :او ¸د

َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ
و ا
ۡ

ُ
ﺗﺎ
َ

ۡ

ُ
·
َ

َ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

َ

َ

ٌ
رﺎ
َ
ّ

ُ


ۡ

ِ

ُ
ء
ۡ

ِ
ّ

ۡ

ِ
·
ِ

َ

َ
ا
ِ

َ

َ
ّ
و ﺎ
ً

َ

َ
ذ
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
ٖ

ِ
ﺑ ی
ٰ

َ

ۡ
ﻓا

ٌ

ۡ
,ِﻟ
َ
ا
ٌ
با
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
َ
ّ
و
ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ

ِ
ّ

﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
,
ٰ
ّ
ﻧ ۹۱ ٪ ﴾
9
11 _
17

٩٢ --  ۔ ' ¿  <  .¸  ںو_نا ç  .,
 .  ¸.  ¸¸  .و.  .  چ.¸  ہار  ¸.ا_¸/
. ۔, ., - سا .ا . و. چ. ç _ < روا. r 

ۡ

َ

اﻮ
ُ
ﻟﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
.
َ

َ
ّ

ِ

ۡ
ﻟا
ۡ

ُ
ﺗ ﻲ
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
¯ ﺎ
َ
ّ

ِ
· ا
َ
ن ·
َ
و ﺎ
َ


ۡ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ

ا
ۡ

َ
<
ٖ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ٍ ء
ۡ
,
ِ

َ

ٌ
ﻢ ﴿ ۹۲ ﴾


٩٣ .  .×  لز. .  تار¯  :  .  ¸ا,ا  ¸  ۔


ً
ّ

ِ

َ
نﺎ
َ

ِ
مﺎ
َ

َ
ّ
ﻄﻟا
ُ
ّ

ُ
ﻛ ·
ۤ
ۡ

ِ
.
َ
ﺒِ
ّ
ﻟ آ
َ

ۡ
ﺳِ ا ِ ء
ۡ

َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ﻞ · ﺎ
َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 77
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
م.  ¸  ..¿ <  .  نا ¸¸  ل>  __
 .ا  .  و,¸  ¸.  ما.  _وا _ا  د-  .  ب-
۔و. _ ¸د ¸ -_ .ا رواؤ: تار¯ ¯ × ¸

َ
م
َ
ّ

َ
ﺣ آ
َ

ۡ
ﺳِ ا
ُ

ۡ
ﻳِ ء ﻲ
ٰ
.
َ

ٖ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
ا
ِ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ل
َ
ّ
¸
َ
.
ُ


ٰ
ر
ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا .
ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ٰ
ر
ۡ

َ
ّ
ﺘﻟﺎ
ِ
ﺑ ا .
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﺗﺎ
َ

َ

ۤ

ۡ
نِ ا

ۡ

ُ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
_ ﴿ ۹۳ ﴾

٩٤ ¯  _.  ءا;ا.-  _  .ا  ¸  »  .  سا  <با۔
۔_ ف.ا ¡ ¸ گ- ,ا

ٰ

َ
.
ۡ
ﻓا
ِ

َ

َ
·


ِ


َ
ب
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ی
ٰ
ذ
ِ

ۡ

َ

َ
ﻚِﻟ

َ

ُ

·
ﻟو
َ

ِ
¸
ُ

ُ
·
ٰ
ّ
ﻈﻟا
ۡ

ُ

ِ

َ
ن ؃﴿ ۹۴ ﴾


٩٥ یو¸¸;ا,ا_د  ¸¸د.,  ¸..ا.و,۔
 a  ,ر  ×  .  .ا  ,ا  .  ×  ¸  ¡  .,  <و.
۔a . . ¸ ں-/ روا

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ق
َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ِ

َ
ّ
ﺗﺎ
َ

َ

َ
ّ

ِ
ﻣ ا
ٰ

ۡ
ﺑِ ا
ِ

ۡ
,
ۡ

ِ

َ

َ
ﻢ ﺎ
ً


َ
و
َ

ِ


َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ
e
ُ

ۡ
ﻟا
َ
_ ﴿ ۹۵ ﴾


٩٦ .  ..  تد,  .  ں--<  ·  ¸  .  ,۔
 روا.,,۔,  ¸  :<,  ¸و  .,  ,ر²  :
۔,ا¸ ,- : . ں-او ن¸

ۡ

َ

َ
ل
َ
ّ
و
َ
ا
َ
ّ
نِ ا
ُ
ّ
و
ٍ

َ
ّ

َ

ِ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
َ
_
ِ
ﺿ
َ

ٰ

ُ

َ
ﺮ ﺎ
ً


َ
ّ
و
ُ
ﻫ ی
ً

ٰ

ۡ
ﻠِ
ّ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
_ ۚ﴿ ۹۶ ﴾


٩٧ ,ا .¸  ¸_ں¿:¸×  ¸  ¸  سا  ۔
 سا  ¸  <۔,  ,¸.×  ے·  .  ;ا,ا
 _  ں--روا۔,_  ¸ا  .  ساا×  ¸اد¸  ·کر,
 رو»  :  .,  .·سا  <.,  ض,  ¸  _:  .ا
 ے.  .  ¸  ¸  ¸  سا<روا۔ے.  ¸  :  سا  ہو  ±ر
 : ۔, ز¿ ¡ . ç. ¸ا¸ .ا¯

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ا
ٰ

ۢ
ٌ

ِ
ّ

َ

ٰ

ُ
مﺎ
َ

َ
ّ

ٌ

ٰ

ۡ
ﺑ ِ ا
ِ

ۡ
,
َ
ﻢ ·
َ
و
ۡ

َ

ٗ

َ

َ

َ
د

َ
نﺎ
َ

ٰ
ا ﺎ
ً

ِ

َ
و
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ّ

ِ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﻲ
َ
.
َ

ِ

ٰ
ّ

ۡ

ِ

َ


ِ


ۡ

َ
ﻟ ِ ا
َ
عﺎ
َ

َ

ۡ
ﺳا
ِ

ۡ

ِ

َ

ً
ﻠ ·
َ
و
ۡ

َ

ٌ
ّ

ِ
.
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ﺎ
َ

َ

َ
:
َ


ِ

َ

ٰ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

َ

َ
_ ﴿ ۹۷ ﴾


٩٨ ب.¸ا  ےا .-  ۔ ' ں,  .  ں-آ  ¸  .ا  ç
۔, ,, . ل.ا , ےر, .ا , × L. ,

ٰ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ

ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﻢِﻟ
ِ

َ
ن
ٰ

ٰ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ﺖ `
َ
و

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ

ٰ
.
َ

ٌ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ﻣ ﻲ
َ
ن ﴿ ۹۸ ﴾


٩٩ --çب.¸اےا.-۔ .±ر..ا-ں
  ¸      سا×.او.ساç,د<و,روا×zورں,
,¡.ں¯¯.ےر,.اروا×1:¸ ۔¸

ٰ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ۡ
و
ُ
ّ

ُ

َ

َ
ﻢِﻟ
ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ


َ
ن
ۡ

ِ

َ

ِ


ۡ

َ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٰ
ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
ّ
و ﺎ
ً

َ

ِ
ﻋ ﺎ
ۡ

َ
ا
ُ

ۡ

ُ
:
َ
ﻬ آ
َ

ُ
ء
َ
و

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 78
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

َ
-
ٍ

ِ
ﻓﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
َ

َ
ن ﴿ ۹۹ ﴾

١٠٠ --  ۔ ' -ن.,  :  _,  ¸.  ب.¸ا  ç  .ا
۔. _د . ,: » . .: ن,ا ¿ ہو ¯ .

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ٰ
ا
ۤ
ۡ

ُ
.
َ

ۡ
نِ ا ا
ۡ

ِ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ﻓ ا
َ

ِ
ّ


ً


ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ُ
ا
ۡ
و اﻮ
ُ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

َ

ۡ
و
ُ
ّ
د
ُ

ۡ

ُ

ۡ
ﻳِ ا
َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ِ
ﻧﺎ
َ


ٰ

ۡ

ِ

ِ
:
َ

﴿ ۱۰۰ ﴾


١٠١ _آ  ¸.ا  -ç  ,.و.  ,  .  ں,ç  روا ۔
 د<-·  .  سا¸  ç  روا  _¸,¸:  .  ھ_  ھ_
 :¡  ہو  ,;  ط-  -¸ر  ¸.ا  .  ¸  روا _
۔,. ±ر

َ
و
ۡ

َ

َ

َ

ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ
و
َ
ن
ۡ

َ
ا
ٰ
.
ۡ

ُ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﻋ ﻲ
ۡ

ُ

ٰ
ا
ٰ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ


ۡ

ِ

ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ

ٗ

ُ

َ
و
ۡ

َ

َ
ّ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
ی
ِ


ٰ
ِ ا
ۡ
,
ِ

َ

ۡ

ُ
ّ

ٍ
طا
َ

ِ
, ﻲ
ٍ
ﻢ ﴿ ۱۰۱ ٪ ﴾

10
1_
1

١٠٢ --  ۔ ' _  :  .رڈ  .سا  .¸  ورڈ..ا
, ¸ن. ¯., روا, ۔.

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ٰ
ا
ٰ

ُ

َ
ّ

َ


َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا اﻮ
ُ
.
َ

ٖ

ِ

َ
و
َ
ﻟ ·

ۡ

ُ

َ

َ
ّ

ُ

َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
و ·
ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ّ

َ
ن ﴿ ۱۰۲ ﴾


١٠٣ ط-  -  ¸ر  ¸,ا¸  ¸.ا  .  ¸  ,  روا  ۔
 .ا  _وا_اروا۔.,  ×  .  Z,  Z,  روا;رے;
  د¸  -¸,,  سا  ¸ ¸د  .  ے,ود  ,ا  ç  ,  :ر
 çروا یدلاڈ±ا  ¸  ں-دےر,  .  سا  ¯a
 .  گآ  ç  روا  .  ×  ¸,  ¸,  .  ¸,,  ¸  سا
 سا-ç  .  سا¯a  _¸  .ےر:  .  ::
 .  ل-  ل-  _آ  _ا  -  ç  .ا  ح·  سا ۔,  _  .
_ .ار ہار ç .. , .: ۔×ر

َ
و
ۡ

ُ

ِ

َ

ۡ
ﻋا
ۡ

ِ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

َ
s
ِ
ﺑ ا
َ
ّ
و ﺎ
ً

َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ
:
َ
ﺗ · ا
َ
و

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ذا
َ

ۡ

ِ
ﻧ ا
َ

ۡ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ

ُ

ۡ
ذِ ا
ۡ

ُ
ﻛ آ
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ً
ء

ۡ
¸
َ

َ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ

ُ

َ
_
ۡ

ُ
:
ۡ
.
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۤ
ٖ

ِ

َ

ۡ

ِ

ِ


ً
ﻧا
َ

ۡ
ﺧِ ا
َ
و
ۡ

ُ

ٰ
.
َ

ۡ

ُ
:
ٍ
ۃ
َ

ۡ
:
ُ
ﺣ ﺎ
َ

َ
ﺷ ﻲ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ
ّ


ِ
رﺎ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

َ

َ

َ

ۡ

ِ
ّ
ﻣ ﺎ
ٰ

َ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ِ
ّ
¸
َ

ۡ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
_
ٰ
ا
ٰ

ٖ

ِ


ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
و
ُ

َ

َ
ن ﴿ ۱۰۳ ﴾


١٠٤ -ں--<__¸×¸ا:.,ا¸çروا۔
 روا ےد ¸:..م:Zا روا .|ف·¸¸
,:<_گ-_ے.¸.ں-:ے, ب ۔_

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
و
ۡ

ِ
ّ

ۡ

ُ

ُ
ا
ٌ

َ
ّ

َ
ّ

ۡ

ُ

ۡ

ۡ
¸
َ
s
ۡ
·ا ﻲ
َ
ِ ا
َ
ن
َ
و
ِ


َ

ۡ

ۡ
و
ُ

ُ
-
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ن
َ
و
ِ
ف
َ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

َ


َ
ن
ۡ

ِ

َ

َ
و

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 79
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

ُ
ا
·
ﻟو
ُ
·
َ

ِ
¸
ُ

ۡ

ُ
.
ِ
¹
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
ن ﴿ ۱۰۴ ﴾

١٠٥ روا.×  ق´  <.×  .  ح·  ¸ں--ناروا۔
د ,ا ».  .آ  م:ا ف. ف:ا  .ے,و
 با>  ا;ند  .  ±,  -
´
¸
¸
-
_  گ-  ہو  ¸  ±  ..
۔:×

َ
و
َ

ۡ

ُ

َ
ﺗ·
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
َ
ﻛا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ
:
َ

َ

َ
وا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
ﺧا


ِ

ا ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ


َ

َ
ء
ُ
·
ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ٰ

ُ

َ
و
ُ
ا
·
ﻟو
ُ
t
َ

َ

ِ
¸
ۡ
,
ِ

َ

ٌ
با
َ

َ

ۡ

ٌ
ﻢ ﴿ ۱۰۵ ۙ ﴾


١٠٦ .ں×  _..,  ند¸  ۔ .  ,  روا
 .ا  .نا .ں×  ہ¸.  .  ں-- ¸¯  ۔ہ¸
 سا  با -  ؟a.  ×  ,:  .  :  ن,ا  ç  ,  :  ..,
۔~ ے) . با> .¸ . ,

َ
ّ

َ

ۡ

َ

َ
م
ۡ

ۡ

ُ

ُ
و
ُ
ّ

ٌ
ھ
َ
ّ
و
ۡ

ُ

ُ
و
ُ
ّ
د
َ

ۡ

َ
.
ٌ
ھ
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ

َ

َ


ۡ

ُ

ُ
و
ۡ
ت
َ
ّ
د
َ

ۡ
ﺳا
ُ

ُ
t
ۡ

َ

َ
ا
ۡ

ُ

ۡ

َ
:
ۡ
ﻳِ ا
َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ِ
ﻧﺎ
َ


ۡ
و
ُ

َ

ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﺎ
َ

ِ

َ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

َ
ن ﴿ ۱۰۶ ﴾


١٠٧ ¸.ا ہو  .ں×  _  .  .  ں--  ¸روا  ۔
 _ر  ;  ¸  نا  روا .ں×  ¸  ں³, .  .ر
۔.

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

َ
ا
َ
و
َ

ۡ
ﺑا
َ

ۡ

ُ

ُ
و
ۡ

َ
ّ

ُ

ُ
t
ۡ

ِ
:
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
ر
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ُ
·
ۡ

ۡ

ِ

َ

ٰ
ﺧ ﺎ
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۱۰۷ ﴾


١٠٨ .  ھ_  ,  ,  -  ç  ç  <  _  _آ  ¸.ا¸  ۔
۔,_ .. ¸ ¸ _ ç. ¸ا.ا روا۔_ L:

َ

ۡ

ِ

ٰ
ا
ٰ

ۡ

ُ

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ

ۡ

َ

َ
ﻋ ﺎ
ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ﺎ
ِ

َ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
َ


ُ

ۡ

ِ

ُ

ٰ

ۡ
ﻠِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ۡ

ُ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
_ ﴿ ۱۰۸ ﴾


١٠٩ ,  ¸  ¸ز ,  <روا ¸  ں-.آ  ,  <روا ۔
 ف· ¸ ¸ .ا مçا : ں-: , روا , : ¸ .ا ,
۔,

َ
و
ِ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ

َ

ِ

ٰ
ّ

ٰ

َ
و
ِ
ت
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
ِ ا

ُ
_
َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ
·
ۡ

ُ

ُ
ر ﴿ ۱۰۹ ٪ ﴾

11
8_
2

١١٠ --  ۔ ' .  ×  ±ا  _·  ç ,ا¸  ¸  ں-- 
 ×  ,-..  م:  ,  ç  .  ,  ,¸:  ¸  نا¸µ
 ن,ا _  .ا روا ×  L.  ¸.ں-:  ے, روا
 .  نا¯Lآ  .ن,ا¸  ب.¸ا  .ا  روا  ×zر
 _  ¸  .او  .:  ن,ا  ¸  نا  ۔.×  ¸ا ,  :
۔_ ن.,. ;ا رواےڑ- ¸

ُ

ۡ

ۡ
¸
َ

ۡ

ُ
:
َ

ُ
ا
ٍ

َ
ّ

ُ
ا
ۡ

َ

ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
ۡ

َ

ِ

ۡ

ۡ
و
ُ

ُ
-
َ
ن

ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
و
ِ
ف
َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

َ


َ
ن
ۡ

َ
و
ِ

َ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

َ
ن

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
و
ۡ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ
ا
َ

َ

ۡ
¸
َ

َ
نﺎ
َ

َ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
َ
ّ
ﻟ ا
ً

ۡ


ُ
t
ۡ

ِ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

َ
و
َ
ن
ُ
·
ُ

َ
.
ۡ

َ
ا
ٰ

ۡ
ﻟا
ُ

ۡ

ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۱۱۰ ﴾


١١١ ¸  ن.  ,  ا-  .  ,  ¸  ,¿¸  ۔
ۡ

َ

َ
ّ

ۡ
و
ُ
ّ

ُ
,
ۡ

ُ

َ
ّ
ﻟ ِ ا ی
ً
ذ
َ
ا
ۤ
·
َ
و
ۡ
نِ ا
ُ
ّ

ۡ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ُ
ّ

َ

ُ

ُ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 80
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
 گ, . ¸_ ¯. _: .ç .ا  روا  . ¸  _
۔¸ : ¸ . ¸ ¸ د. - نا, ۔. _,

ۡ
ﻟا
ۡ
د
َ
·
َ
رﺎ
َ

َ
ّ

ُ

َ
ﻟ ·
ُ

ۡ

ۡ
و
ُ

َ
,
َ
ن ﴿ ۱۱۱ ﴾

١١٢ .  نا:ذ  .  .-د  ç  .  _آ  /ں¸  ¸  ۔
 ن.  ¸  ¸  ہ¸  ¸.ا  ¸  .  .  سا¸۔,  ¸ر  ,
 ¸  ,  .  .ا  گ-¸  روا  _,آ  ¸  ہ¸  ¸ں--
 :  سا¸  ۔,  ¸ر  _  .نایراد.روا  _ر..
ا .  ں-آ  ¸  .ا . .  سا  روا  a  L.  ر:
 ¸  .:سا ¸  ۔a  çد .  ¸_. -ںو·
۔a L, :; . » روا L, . ¸.,.

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ِ

ُ
,
ِ
t
ُ

َ
ّ

ِ
ّ
ﺬﻟا
ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ُ

ِ

ُ
ﺛ ﺎ
َ

َ

َ
ّ
ﻟ ِ ا ا
َ

ِ
ّ


ٍ

ۡ

َ
s
ِ
ﺑ ·

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

ۡ

َ

َ
ﺑ ﺂ
ُ
ء
ۡ
و
ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

َ

َ

ِ

ِ


َ
و
ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ِ

ُ
,
ِ
t
ُ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ٰ
ذ
ُ
t
َ
ّ

َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻢ ا

َ

ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

ِ

َ
ن
ٰ

ٰ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ۡ
ﻟا
َ
ن


َ
·
َ

ِ
ﺒ ﺂ
َ
ء
ۡ
¸
َ

ِ

ِ


ٍ
ّ

َ


ٰ
ذ
ۡ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
َ
ّ
و ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

َ
ﻳ ا
ۡ
و
ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۱۲ ٭ ﴾


١١٣ ب.¸انا۔_  ¸  ,  ,ا  ,  ¸  ¸  ۔ ¸
 _آ  ¸  .ا  :و  .  تار  <  ۔_  ¸  گ-  Zا  ,
۔_ L. ے_ .آ . سا رواz_

ۡ
,
َ

ۡ

ُ
ﺴ آ
َ

َ
ﺳ ا
ً
ء
ِ


ۡ

َ
ا
ۡ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ُ
ا
ٌ

َ
ّ

َ
ﻗ ﺂ
ٌ

َ

ِ


َ
ّ

ۡ

ُ

ۡ

َ
ن
ٰ
ا
ٰ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ
ا ﺂ
َ

َ
ء
ۡ

َ
ّ
ﻟا
ِ

َ
و
ُ
·
ۡ

َ
,
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۱۳ ﴾


١١٤ .آ  زورروا _  .ا  ہو  ۔ م:  Zا روا zرن,ا _ 
 _  ں¸روا L.  ¸  .ں¯,ی,روا  ,-..
۔_ ر:< گ- _ روا _ q

ُ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
ن
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

ٰ
·
َ

َ
و
ِ

ِ

ۡ

ۡ
و
ُ

ُ
-
َ
ن

ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ

َ
و
ِ
ف
َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

َ


َ
ن
ۡ

ُ
,
َ
و
ِ

َ

ۡ

ُ

ِ
رﺎ
َ

َ
ن

ۡ
¸
َ
s
ۡ
·ا ﻲ
ِ

ٰ

ِ
ت
َ
و
ُ
ا
·
ﻟو
َ

ِ


َ

ِ
¸
ٰ
ّ
ﺼﻟا
ۡ
¸
ِ
.
ِ
¹
َ
_ ﴿ ۱۱۴ ﴾


١١٥ یر¨.¸  سا  ._.  ¸¸ح·  ¸  ¸  روا ۔
۔, ., ب- - ںور:__ .ا روا ¸ ., ¸ ¸

َ
و
َ
ﻳ ﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ۡ
¸
َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

َ

َ

ٍ

ُ
ّ

ُ
ھ
ۡ
و
ُ

َ
:
ۡ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ
,
ِ

َ

ۢ
ٌ


ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
_ ﴿ ۱۱۵ ﴾


١١٦ ,:. .ا د:واروا ل.. نا _,: گ-<۔
 خزود¸ا گ-¸  روا ۔._آ  .  م:  .¸  :ا ¸
۔. _ر¸ ¸ا ; ._

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

َ

ا
َ

ِ
.
ۡ

ُ

ُ
t
ۡ

َ

ُ
t
ُ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ
و
ۡ

َ

ۤ
·

َ

ۡ
و
َ
ا
ُ
·
ُ
د·
ۡ

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ً
ٔ
ـ
َ
و
ُ
ا
·
ﻟو
ِ
¸
ٰ
s
ۡ
-
َ
ا
َ

ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ


ُ
·
ۡ

ِ

ۡ

َ

ٰ
ﺧ ﺎ
ۡ
و
ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۱۱۶ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 81
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

١١٧ _  L.  چ.¸  ¸.ز¸¿د  ل.  <گ-¸  ۔
 روا× ید, ±¸ ¸ , ¸ ¸ ¸.آ ل: ¸ سا
 a  L.  ¸  _  پآ  _ا <_  ¸  ¸ں--  ,ا ہو
¸  ,  _  نا ..ا روا ےد.  ہ,  .ا  روا _ ¸ 
۔_ ,ر . ¸ _وا _ا د- ¸ . ,

ُ
ﻳ ﺎ
َ

ُ

َ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ِ

َ
ن
ٰ

ِ
ھ
ِ

ٰ

َ
s
ۡ
·ا ﻮ
ِ
ۃ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا ﺎ

ۡ

ِ
ر
ِ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

ٍ
¿
َ

ۤ
ۡ

ُ

َ

َ

ٍ
م
ۡ

َ

َ
ث
ۡ

َ

ۡ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ٌ
ّ

ِ
, ﺎ ا

ۡ

َ
ا
ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
و
ُ
t
َ

َ

َ
ﻇﺎ
َ

ٰ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ

ِ


ۡ

َ
ا
ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۱۱۷ ﴾


١١٨ --  ۔ ' ..  .  رادزار¸ا-¸دآ  .  ,.  ¸  ¸
 L.  ¸  ¸.-¸ ح· ¸ ¸ _ا.یر, گ-¸
 ¸  نا۔_  ,  ¿×  ح·  ¸  ._,_  روا
 نا .
¸
.
¸

  <روا ۔,  ¸¸×  ¸.  ¸د  ¯.ں-,ز
و  _  ¸  ¸  ں<  . ¸ç  .ا  ۔_ہد¸ز  ¸  ہ
 ید  :  .  ل-  ل-  _آ  _ا -ç  .  ç  ¯×  zر
۔_

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ

َ
ﻟ ا
ۡ
و
ُ

ِ
.
َ
ّ
¯
َ
ﺗ ·
ً

َ
ﻧﺎ
َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ِ
ّۡ
و
ُ
د
َ

ۡ

ُ

ِ

َ
ﻳ ·
ۡ

ۡ

ُ

ً
ﻟﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

َ
ﻧ ·
ۡ
و
ُ
ّ
د
َ
و ﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ
ّ
:
ِ

َ

ۡ

َ


َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ِ
ت
َ

َ

ُ
ء
ۡ

َ
ا
ۡ

ِ


ِ
ﻫا
َ

ِ
t
ۡ
ﻢ ´
َ
و
ۡ

ِ
:
ۡ
s
ُ
¯ ﺎ
َ


ۡ
و
ُ

ُ

ُ
·
ُ
ر
ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ
ّ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

َ
ﻟ ﺎ
َ
ّ

ٰ
·
ٰ

ِ

ۡ
نِ ا

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
َ
ن ﴿ ۱۱۸ ﴾


١١٩ .ں--نا .×گ-لدف.,ا ç-د۔
  çروا zر¸¸ود.ç¸.:.×zر¸ود
  ×zرن,ا_ں,., ¸-ب.یر,¸روا
  .ن,ا ç۔_,¯_z.ç,روا z.
  ¸.±_ç¯_L×,,روا _.آ
 ¸±_ا.و,.نا_L.ٹ:ٹ:ں¸ا
۔,.اوب-.ں¯,¸ں-دےر,.ا۔ؤ,,

ٰ

َ

ۡ

ۡ

ُ
:
ُ
ا
َ
ﻟو ﺂ ِ ء
ُ
¯
ۡ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
t
َ

َ
و
ۡ

َ

ُ
¸ ·
ۡ

ُ
ّ

ِ
s
َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

َ
ن

ٖ

ِ
ّ

ُ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻟ ا
َ
ذِ ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ

ُ
ﻛ ا
ٰ
ا ﺎ
َ
ّ

َ
ﻣ ·
َ
و ا
َ
ذِ ا

ۡ

ُ
ّ

َ
ﻋ ا
ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ
ﻋ ا
ُ

ُ

ۡ
ﻟا
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

ِ
ﻣﺎ
َ

َ
·
ِ

ۡ

ُ


ۡ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

َ

ِ
ﺑا
ۡ

ُ

ِ

ۡ
,
ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۢ
ٌ

ُ

ُ
ّ
ﺼﻟا
ِ
تا
َ

ِ

ۡ
و
ِ
ر ﴿ ۱۱۹ ﴾


١٢٠ ,  ¸  ی,-نا¯×  ¸.  ¸د-آ  ¿.ا  ۔
 ç  .ا  روا  _  L×  ش-  ¯  _  ¸ر  ¿  .ا  روا
 ×رL.  ¸  ہر:.¸.,.روا.اد,  ¸  ں-
 ¸  ۔:  ±_.  ن.  ¸  ,  ¿¸,  :  نا¯  .
ا : سا .ا _ L. , < ۔, .× . ..

َ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ
نِ ا
ٌ

ُ
·
ۡ

ُ

َ
.
ۡ

َ
و
ۡ
نِ ا
ۡ

ُ

ۡ

ِ

ُ


ِ
ّ

َ

ٌ

َ

َ
ّ

ۡ

ُ

َ

ۡ
:
َ

ِ
ﺑ ا ﺎ
َ
و
ۡ
نِ ا
ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

َ

َ
و ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ
ﻟ ا ·

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ُ
ّ

ُ
,
ُ
·
ُ

ۡ

َ

ۡ
ﻢ ﺎ
ً
ٔ
ـ
َ
ﻳ ﺎ
َ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن

ۡ

ِ
s
ُ
·
ٌ
ﻂ ﴿ ۱۲۰ ٪ ﴾
12
11 _
3
ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 82
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

١٢١ ۔ .اور.·_ا-¸ç,و.د¸-:وساروا
 ,¸-_ں¸ر-:.¸ا:-ں-او ن,ا .×
۔,.,,.,,.اروا±..¸¸-

َ
و
ُ
ٔ
ی
ِ
ّ

َ

ُ

َ

ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ


َ
ت
ۡ
و
َ

َ

ۡ
ذِ ا
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
_

ِ
لﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻠِﻟ
َ

ِ
ﻋﺎ
َ

َ

َ
و
ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
_
ٌ
ﻢ ﴿ ۱۲۱ ۙ ﴾


١٢٢ ¸دڑ,  ¸  .ں-.  ود.  ¸  ç  :و  سا  ۔
 _  ¸.ا ¯-ں--  روا ۔.  ر:د.  :  نا .ا  .۔,_
۔__ .. .و·

َ

ۡ
ذِ ا
ۡ

َ
ّ

َ
ّ
ﻃ ﺂ
ٰ
.
َ

ِ

ۡ

ِ

ِ
_
ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ُ
ّ
ﻴِﻟ
َ
و
ُ
ﻬ ﺎ
َ

َ
و
َ

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

َ
ن ﴿ ۱۲۲ ﴾


١٢٣ ¸  ¸د.  یر,  ¸  ¸  ر¸  .  .  .ا روا  ۔
 ¸  .ا ¸۔aن..و,¡  ç  ¸  :و  سا  ,
۔ؤ,¸ را`
¸
_
. .. ¸ .¸.,.

َ
و
َ
ّ
و
ٍ
ر
ۡ

َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

َ

َ
,
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ
ا
ٌ

َ
ّ
ﻟ ِ ذ
َ
ا
ۡ

ُ
:
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗﺎ
َ


َ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ
.
َ
ن ﴿ ۱۲۳ ﴾


١٢٤ .;  لد  .  نا .  ,  ¸  .ں--  ç  ,  ۔
 را_¸ر:درو_  .¸  ¸:  ¸  -ç  ,  .a  ,ر
۔ےد د. ¿ . . لز. ±,

ۡ

ُ

َ

ۡ
ذِ ا
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻠِﻟ
ُ
ل
ۡ

َ

َ
ا
َ
_
َ
ّ

َ

ِ

ۡ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

ُ
ّ

ِ

ۡ

ُ

َ
ّ


ۡ

ُ

ُ
ّ

َ
ر
ٰ

َ

ِ

ِ

َ

ٰ
ا
ٰ

·

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ

ٍ

ِ

َ

ِ
¸
ۡ
.
ُ

ۡ
¸ِﻟ
َ
¸
َ
_ ﴿ ۱۲۴ ؕ ﴾


١٢٥ روا  ۔-ر ط-- لد ç  .ا ¸  ں,ں,  ۔
 .ً
¸

·
·
د..  .  ش<  _  ç  ,:  روا ×ر  _  .¸.,.
 ن:_ ¸ ±,  را_  ¸_ ر:درو_  ار,  ¯_د . .
۔: _ - د. یر, . ں×

ٰ
.
َ
ﺑ ﻲ ِ ا
ۡ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

َ

َ
و ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ
و ا
َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ


ِ
·
ِ
ر
ۡ

َ

ۡ


ٰ

ُ
ﻳ ا
َ

ۡ

ُ

ُ
ّ

َ
ر
ۡ

ُ

ۡ
د
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
s
ِ

ٰ

ٰ
ا
·

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

ِ

َ

ِ
¸

ۡ
¸
ِ

ِ
ّ

َ

ُ

َ
_ ﴿ ۱۲۵ ﴾


١٢٦ تر;¸رذ  :ےر,  .  .ا  ¯-د.  ساروا۔
  -ں-دےر,  .:  سا  ¸  ¸. .  سا ,ا ن
¸×  .ف·  ¸  ¸.ا  ¯د.  .رو  ×  ¸. <  ۔,
۔, :او . , ,.

َ
و
ُ

َ

َ

َ
ﺟ ﺎ
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ٰ

ۡ
e
ُ
ﺑ ·
َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻟ ی
َ
ّ

ِ
¸
َ

ۡ

َ
ﺘِﻟ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ٖ

ِ

َ
و
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ُ

ۡ
,
َ
ّ
ﻨﻟا ﺎ
َ
ﻣ ·
ۡ

ِ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ


ۡ

ِ

َ
c
ۡ
ﻟا
ِ

ۡ
,
ِ

َ
s
ۡ
·ا
ِ
ﻢ ﴿ ۱۲۶ ۙ ﴾


١٢٧ . .ا ¸ ۔ - :. ,ا ¸ ںو,: . , : سا 
 م:..  ےد  .  ب-  و  ¸ذ  ¸ا  ¸ےد  .  ک|
۔_,¸او

َ
ﻴِﻟ
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ً

َ

َ

َ
_
َ

ۡ

ۤ
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

َ

ۡ
و
َ
ا ا
ُ
t
َ

ِ

ۡ

ۡ


َ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ِ

َ

َ
ﺧ ا ﺂ
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
_ ﴿ ۱۲۷ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 83
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

١٢٨ دبا  ¸  ر¸ا,  ار,  ¸  م:  سا  ·  ےا۔ و
 ¸ا ¸ے.  ¸,,  _  ل.  .  نا .ا ¸_¸ر-
۔_ گ- ç. ¸ .ےد با>

ۡ
,
َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

َ

َ

ۡ

َ
<
ِ

ۡ
-
َ
·
َ

ۡ
و
َ
ا
ٌ
ء
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ب
ِ
t
ۡ

ۡ
و
َ
ا

ُ

ِ
ّ

َ

ُ
t
َ

ُ
t
َ
ّ
ﻧِ ﺎ
َ

ۡ

ٰ

ۡ

ۡ

ُ

ِ

َ
ن ﴿ ۱۲۸ ﴾


١٢٩ ,  ¸  ¸ز,  <روا,  ¸  ں-.آ  ,  <روا۔
.ا  , ,_  .  روا  ےد  ¸  ,_  .  ہو  ۔,  :  ¸ 
۔, ن,, :او 2 .ا روا ۔ے. با>

َ
و
ِ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا ﻲ
ِ

َ

ِ

ٰ
ّ

ٰ

َ
و
ِ
ت
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ

ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
َ

ۡ

َ
ﻤِﻟ
ُ

ِ
:
ۡ


َ
ّ
, ﺂ
َ

ُ
ء
َ
و
ُ

ۡ

َ


ُ
ب
ِ
ّ

َ

َ
ّ
, ﺂ
َ

ُ
ء
َ
و
ۡ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٌ
ر
ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ﻢ ﴿ ۱۲۹ ٪ ﴾

13
9_
4

١٣٠ اےا  ۔ -او  ن, ' ..ا  روا  ؤ..  د-  .¸  .د
۔ؤ,× ب,: .. ورڈ

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ

َ
ﻟ ا
ۡ

َ
ﺗ ·
ٰ

ِ
ّ
ﺮا اﻮ
ُ

ُ
ﻛ اﻮ ﺎ
ً
ﻓﺎ
َ

ۡ
ﺿ
َ
ا

ٰ

ُ
ّ

ً

َ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا
ۡ

ُ
.
ِ
¹
ۡ

ُ

َ
ن ﴿ ۱۳۰ ۚ ﴾


١٣١ :.  ںو,:  <¸  .گآ  ¸خزود  روا  ۔ ¸  ر,
¸ ۔, 

َ
و
ۤ
ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا
َ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا
ُ
ا
ٰ

ۡ
ﻠِﻟ
ۡ
ت
َ
ّ

ِ

ۡ

ِ

ِ
:
َ

﴿ ۱۳۱ ۚ ﴾


١٣٢ _  ç  ..و.  :.ا  ¸ل-ر.  سا  روا.ا  روا۔
۔., ¸ .ر

َ
و
ۡ

ِ

َ
ا
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟااﻮ
ُ

ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ل
َ
ن ﴿ ۱۳۲ ۚ ﴾


١٣٣ ¸¸ر:درو__ا روا ۔ ¸  ±سا روا
 روا  ,  ,ا,  .  ¸ز  روا  ن.آ  ض/  :  ¸  (ف·
۔, 
¸
¸ ¸ ر, : . ںور:__ <

َ
و
ۤ
ۡ

ُ

ِ
رﺎ
َ

ٰ
ِ اا
ٍ
ۃ
َ

ِ
:
ۡ

َ
ﻣ ﻲ
ۡ

ِ
ّ


َ
و
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
ّ
ر
ٍ

َ
ّ

َ

َ

ُ
ﺿ
ۡ

َ
ﻋ ﺎ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ٰ

َ
و
ُ
ت
ۡ
ﻟا
ُ
ض
ۡ
ر
َ
·
ُ
ا
ۡ
ت
َ
ّ

ِ

ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻠِﻟ
َ
_ ﴿ ۱۳۳ ۙ ﴾


١٣٤ وا  ¸د-آ  <  ۔ چ.  ¸  ہار  ¸  .ا  ل.  ¸ا  ¸  ¸  ر
 ف>  ر-.  ں--  روا zور-±  روا _L.
۔, .ر.ود-ںور:< .اروا۔_L.

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ِ
ﻔ آ
َ
ّ

َ
ّ
ﺴﻟاﻲ
ِ

َ
ن ِ ء
َ
و آ
َ
ّ

َ
ّ
,ﻟا ِ ء
َ
و
ٰ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
_

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و
َ

ۡ
¸
ِ
ﻓﺎ
َ

ۡ
ﻟا
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ

َ

َ
_
َ
و ا
ُ
¸
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
ُ
ّ

ِ
s

ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
_ ﴿ ۱۳۴ ۚ ﴾


١٣٥ روا  ¸-¸  _  _ا¸ہ.>  ¸-,  .ہو  روا۔
 ¸  ں×._ا روا  L.  د¸  -  .ا  ¯_,  .  ¸ا,
· ن- ¸ ¸ ہ. ا- . .ا روا _ l. ¸
¸ ےڑا_ ل.ا_ا. ,, ن, روا؟,  ۔,ر

َ
و
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ

ُ

َ

َ
ﻓ ا
َ
ذِ ا
ً

َ

ِ
ﺣﺎ
َ
ﻓ ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
و
َ
ا
ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
ا ا
ۡ

او
ُ

َ

َ
ذ
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ
و
ُ

َ
:
ۡ

َ

ۡ
ﺳﺎ
َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

ُ
ﺬِﻟ
ِ
t
ِ

ۡ

َ
و
ۡ

َ

َ
ّ

ُ

ِ
:
ۡ


ۡ

ُ

ُ
ّ
ﺬﻟا
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ب
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا · `
َ
و
ۡ

َ

ُ

ۡ
و
ُ
ّ

ِ
,
ٰ
.
َ
ﻋ ا
ۡ

ُ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ
ﻣ ﻲ
َ
و ا
ُ
·
ۡ


َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ن ﴿ ۱۳۵ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 84
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

١٣٦ ,ا۔ .ف·  ¸  ر:درو_  :ا  .  :  ں--  ¸ 
 ہو  روا  _¸ر  ,  _,  _.  ¸۔_  غ,روا¸
 :  ں-او  ..  م:  Zا  روا  ۔._رz  ;  ¸  نا
۔, ¸ا , .¸

ُ
ا
·
ﻟو
َ

َ

َ

ِ
¸ آ
ُ
·
ُ
ؤ
ۡ

ٌ
ۃ
َ

ِ
:
ۡ

َ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ِ
t
ِ
ّ

َ
ّ
ر
َ
و
ۡ

ٰ
ّ

َ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ٌ


ۡ

ِ

َ

ِ

ۡ
s
َ
¯ ا ﺎ
ۡ

ٰ

ۡ

َ
·
ٰ

ُ

ۡ

ِ

ِ

ۡ

ِ

َ

َ
ﻬ ﺎ
َ
و
ُ

ۡ

َ
ا
َ

ۡ

ِ


ٰ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
_ ﴿ ۱۳۶ ؕ ﴾


١٣٧ _  ر`ت.او  .,  ¸  ¿.ں--ç  ۔
 :  ں-او  .|.-¸د  .  .  ¸  ¸  ¸زç  ¯۔_
۔ا× مçا¸

ۡ

ِ


ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ٌ
_
َ
.
ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ
¸
ِ

َ

ۡ
و
ُ
ﺮ ﻲ
ِ
ا

ۡ
ﻟا
ۡ
ر
َ
·
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ﻧﺎ
َ

ِ
ض
ۡ

َ
ﻛ ا
ُ

َ

ِ
ﻗﺎ
َ

َ
نﺎ
َ

َ


ۡ
¸
ِ

ِ
ّ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
_ ﴿ ۱۳۷ ﴾


١٣٨ یٰ~¸ا  روام¿  ف.  :.  ں--  نآ,  ¸  ۔
۔, . روا ,ا¸ : .

ٰ

َ

َ
ﺑ ا
َ

َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِ
ّ

ٌ
نﺎ
ُ

َ
ّ
و ی
ً

ٌ

َ

ِ

ۡ

َ

ۡ
¸
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
ﻠِ
ّ

َ
_
﴿ ۱۳۸ ﴾


١٣٩ . ; . روا.×  . لد¸ روا۔ ¯ × ¸- ¸ ç .ا .
۔. ×ر ,. ¸ ç

َ
و
َ

ِ

َ
ﺗ ·
ۡ

ُ

َ
و ا
َ

ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
¯ ·
َ
و ا
ۡ

َ
ا
ۡ
ﻟا
ُ

ُ
:
َ
ن
ۡ

َ

ۡ

َ
·
ۡ
نِ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ
:

ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ
ّ

َ
_ ﴿ ۱۳۹ ﴾


١٤٠ ¸ا ¸ - ں-- نا ¯ , : ± çز ¿ .ا ۔
 ں--  -نا ç  ._..زم¸ا¸  روا  ۔,  q  .  çز
  .ا..د-¸  ¸  .سا روا۔_,ر1¸  ¸
 _  -  ¸  .¸  ç  روا ےد.  ا,  -  ں-او  ن,ا
۔.. ¸ , - ں'.ا ¡ .ا روا ..

ۡ
نِ ا
َ
ّ

ٌ
ح
ۡ

َ

َ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ّ

َ

ۡ

َ

َ

ٌ
ح
ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ


ٗ

ُ

ۡ

ِ
ّ

َ
و
ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ

َ
·
َ
ّ

َ

ُ

ِ
وا
َ

ُ

ُ
مﺎ
َ
ﺑ ﺎ
ۡ
¸
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
_
َ
و

َ
ﻴِﻟ
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ

َ
و ا
َ

ۡ

ِ

َ

ِ
.
َ
ّ
¯
ۡ

ُ


َ

ُ
ﺷ آ
َ

َ
ء
َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ُ
¸ ·
ٰ
ّ
ﻈﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ۡ
¸
ِ

ِ

َ
_ ﴿ ۱۴۰ ۙ ﴾


١٤١ ک_  -ں-او  ن,ا  .ا ..د-¸  ¸  روا ۔
۔ےد. د,. - ںو,: روا ےد . ف.

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ

َ

ُ
ﻴِﻟ
َ
و
َ

َ

ۡ

َ

َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا ۱۴۱ ﴾


١٤٢ ,  ¸  ±  ¸.زآ  ¡  .  ×  z¸  ç  ,۔

َ
و
َ

َ
ّ

َ

ۡ
·ا اﻮ
ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

َ

ۡ
م
َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ

ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ
ّ

َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 85
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
 ..  د¸  .  ¸  ç  .  .ا¸ا.:.  .  ×  ¸اد
 د-¸  ¸  روا¸  ¸,م-  ح·  ¸ا¯-ں-او
. م- - ں-او ,ر م¨ .: ہو . , ۔ے

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ
و
ُ

َ

ٰ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟا
َ

َ

ۡ

َ
ﻳ ۱۴۲ ﴾

١٤٣ :  ¸سا  ¿..آ  .  تد,ت-ç  روا۔
۔, ¸د . ں-آ - سا . ç - a L. ,

َ
و
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ُ
ھ
ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ۡ

َ
ّ

َ


َ
و
ُ
ھ
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ا
َ
ر
ۡ

َ

َ
ﻓ ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا ۱۴۳ ٪ ﴾

14
14 _
5

١٤٤ /  روا  ۔ ﷺ ¿  .  نا ۔_¯¸·  ,ا
 ¸_,  ,¸  .ا:  ۔_  ےر`×  ·  .,  ¸
ؤ,, ںؤ_ .ا ç ¯ _, ےر. ںؤ_ .ا < روا ؟. 
 .ا  روا :  ±.  ¸ن.  ,  :  .ا ¯:  .,,
۔: ےد با¯ا;-ںورا`.

َ
و
ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ٌ
ل
ۡ

ُ

َ
ر ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ٌ

َ
ّ

َ
s
ُ
· ﺎ
َ


ۡ
ﻧا
َ

ِ

ُ

ۡ
و
َ
ا
َ
تﺎ
َ
ّ

ۡ

ِ

۠

َ

َ
ا
ُ

ُ

ُ
ّ
ﺮا ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ


َ
و
ۡ

ُ

ِ
ﺑﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ
ّ

ُ
,
َ
ّ

ۡ

َ

َ

ِ

ۡ

َ

ِ

َ
ﻋ ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
ّ


َ
و ﺎ
ً

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ی
ِ

ۡ

َ
¸
َ
ﺳ ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺸﻟا ۱۴۴ ﴾


١٤٥ .  ¸.  .ا.¸  :.  ¸  ¸  ¸روا۔
 .ر  ×.  .  ر²:و  :  ت-.سا.,  ,  ,
ا,_  .¸  :  ل.ا  _ا¸  ¿د  ¸  <روا, ç  -س
 با¯  ,.  ¸  ت.آ  <روا ._د  ےد.¸  _
 -  ںورا`.  ç  روا ._.  ..ا  ں,و  -سا ×
۔. _د . ¸ا , ¸/

َ
و ﺎ
ً

ٰ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ
ﺑ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
َ
ت
ۡ

ُ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ٍ

ۡ

َ
ﻨِﻟ
َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ


َ
و ·
ً

َ
ّ

َ

ُ
ّ

ٖ

ِ

ۡ

ُ
ﻧ ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
َ
با
َ

َ

ۡ
د
ِ

ُ
ّ

ۡ

َ

َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ


ۡ
د
ِ

ُ
ّ

ۡ

َ

َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

ٖ

ِ

ۡ

ُ

ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
َ
با
َ

َ
ﺛ ی
ِ

ۡ

َ
·
َ

﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺸﻟا ۱۴۵ ﴾


١٤٦ ;ا . × .. . ¸ _ .× _ . , روا ۔
 _  نا¸  <  ¯  ۔_  ے:  .  ں-د.  .ا¸ا
  .  .ں-ا ¸.  نا  _×  ¸او  ¸  ہار¸.ا ¯
 .ا  روا ¡د  .ںو,:  .  ¸  ¸د;.  روا  یر,  ±
 - ں-او ±ر ل+ا ۔, .ر .ود

َ
و ﺎ
َ

َ
·
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ِ
ّ

ِ
ر
ٗ

َ

َ

َ

َ

ٰ

ٍ
ّ

ِ

َ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ِ
ّ

َ

َ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ۤ

َ
ﻤِﻟ ا
ۡ

ُ

َ

َ
و ا
ۡ

ُ

ُ

َ
ﺿ ﺎ
َ


َ
و ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

َ

ۡ
ﺳا ﺎ
َ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﺼﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸ ۱۴۶ ﴾


١٤٧ ¯  ¸ت,¸-  ...  نا¸ :.  ساروا۔
 _ا  ç  <  ں,د¸ز  روا  ہ.  ےر.  ر:درو_  ےا._
 .:-ç  روا ۔.,  ف>  _  ,رL.  ¸  ں-:

َ
و
ۡ

َ

َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

َ

ۡ

ِ
:
ۡ
ﻏا ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ
ن
َ
ا
ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۡ

ُ
t
َ


ۤ
ۡ

ِ

َ

َ
ﻓا
َ

ۡ
ﺳِ ا
َ
و ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ُ
ذ
َ
و ﺎ
َ

ِ

ۡ
-
َ
ا
َ
و ﺎ
َ

َ
ﻣا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ

َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 86
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
۔. ,> ¸ _ ںو,: روا .ر م¨
﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

ُ
,
ۡ
ﻧا ۱۴۷ ﴾

١٤٨ ¸  ت.آ  روا¸د.¸  ¸  ¸  ¿د-نا  ..ا¯۔
:  ےد .¸  ¸ا ,  ¸ .ود -ںور:<  .ا  روا
۔, .ر

َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
َ
با
َ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t.
ٰ

ٰ

َ

ِ
با
َ

َ

َ

ۡ

ُ


َ
و
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۴۸ ٪ ﴾

15
5 _
6

١٤٩ --  ۔ ' .ا  -ç  ہو  ¯.  -ن.,:  ںو,:  ç  .ا
  ,  .  _د  .  `,  .  ¸ںؤ_ ¸  ےر.ے;ç
۔. ؤ,_
ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ

ِ

ُ

ۡ
نِ ا ا
ۤ
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ

﴿
َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ﺧ ا
ۡ

ُ

ِ

َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

ِ
ﺑﺎ
َ

ۡ

َ
ا ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

ُ

ۡ
و
ُ
ّ
د
ُ

َ
ﻳ ۱۴۹ ﴾


١٥٠ ر:د.  ار,  .ا ._¸  ر:د.  ےر,  ¸  ۔
, ر:د. · ., ہو روا, ۔

َ
و
ۡ

ُ
ﻜ.
ٰ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ
ﺑ ﴿
َ

ۡ

ِ

ِ
,
ٰ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ۡ
¸
َ

َ

ُ
ﻫ ۱۵۰ ﴾


١٥١ _د  .,ر¸  ں-د.  ںو,:  ¸/  ç  ۔
 سا  ¸¸  _L.  ک¸  ..  .  .ا¸  .,  .
 خزود.::  نا روا ۔¸¸  لز.¸د¸  ¸-.
۔, .: ا, , : ں-. ہو ,

ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ
ب
ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
:
ۤ

َ

ِ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﺮا او
ُ

َ
:
َ


َ
و ﺎ
ً

ٰ

ۡ

ُ

ٖ

ِ

ۡ
ل
ِ
ّ
¸
َ
.
ُ

ۡ

َ
ﻟ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
c
َ
ا
ُ

ُ
t.
ٰ
و
ۡ

َ


َ
و
ُ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻟا ی
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ
ﺑ ۱۵۱ ﴾


١٥٢ :و  سا  ¸  ¸د.  _  ہ>و  ¸ا.ç  .  .ا  روا  ۔
-ںو,:  ç  ., ۔a,ر.  ¸.¸.  سا 
 سا  ۔¸د.د-ç  .  .اa  ,_  ç  <..ں¸
 ¸  ¸¸¸.  ·  رواید  ر,  ±  .  ç  »  .
 ç  ¯¸  ۔¸¸.,.¸سا.  ç  روا±  ..  ا:
 ۔,.  .  ت.آ  ¸  روا  a  ر;.  ¿د  .¸
..ا :و  سا ..¸د ,...  .  نا -ç 
 .  ف>  ر-ار,  .سا  روا ے.  ¸.زآ  یر,
۔, :او .. ¸ ا; _ ں-- .ا روا ۔¸د

َ
و
ٖ

ِ

ۡ
ذِ ﺎ
ِ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

ُ
ّ

ُ
s
َ
¯
ۡ
ذِ ا
ۤ
ٗ
ھ
َ

ۡ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

َ

َ

َ

ۡ

َ

َ


َ
و
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

َ
ﻓ ا
َ
ذِ ا ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
زﺎ
َ

َ

َ
و
ِ

ۡ
-
ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ


ۡ

َ
ّ


ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
¯ ﺎ
َ
ّ

ۡ

ُ
ﻜ.
ٰ
ر
َ
ا
ۤ

َ

ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


َ
و ﺎ
َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
ُ

ۡ

ِ

ُ
ّ

َ
ّ

ُ

َ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
ُ

ۡ

ِ

ُ
ّ

ۡ

َ
ّ


ۡ

ُ

ۡ

ِ


َ
و
ۡ

ُ

َ

ِ

َ

ۡ

َ
ﻴِﻟ
ۡ

ُ
t
ۡ

َ

ۡ

ُ

َ

َ

َ
, ﺎ
َ

َ

ۡ

َ

َ


َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ
و
ُ
ذ
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ٍ

ۡ

َ
ﻓ ﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ
ﻨ ۱۵۲ ﴾


١٥٣ گ-ç  ,  ,  ¸:  .  ..  د¸¸  :و  ہو  ۔
 ,د  ¸  .  ,  _  -  ¸  روا  a  L,  .,  رود
 .ا ل-ر روا a ﷺ ےر,- ç _ ے· | 

َ
و
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ذِ ا
ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
َ
ّ
و
ٍ

َ

َ
ا ﻲ
ٰ
.
َ

َ
ن
ٗ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ


ٍ
ّ

َ

ِ
ﺑ ﺎ
ۢ
ً
ّ

َ

ۡ

ُ

َ
ﺑﺎ
َ

َ

َ

ۡ

ُ
ﻜ.
ٰ

ۡ

ُ
ا
ۤ
ۡ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 87
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
 _  <.. ¸_;  _  ;  - ç  .  .ا ¯ a  ,ر
,  <  ¸¸ر  ¸,..,  ےر, ¸×  ¸او  _  ç 
 ل.ا  ,  ےر,  .ا  روا  ×  .  ¸ç  .سا ,
۔, راد, .

َ
و
ۡ

ُ

َ
ﺗﺎ
َ
ﻓ ﺎ
َ
ﻣ ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋا
ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
¯·
َ

ۡ

َ

ِ
ّ

ۡ

ُ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ۤ

َ
ﻣ ·
َ


َ
و
ۢ
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗﺎ
َ

ِ
ﺑ ۱۵۳ ﴾

١٥٤ لز.  ¸  _  ç  »  .  ¸¸_  سا  .  .ا ,  ۔
  ۔¸., ` ¸ t یر.  _  :.  ,ا  .  ¸  ç  .  ,
 .ا  a  ,ر_  .:.  ن,-
´
¸
¸
-
گ-,  روا
¸
¸×
ّ
¸ .ا_.      ¸      ےر,      . ن...  ,  م ۔a  L.
 و,  ç  ؟,ت,  ,  ¸  ر¸اےر.  :a,  روا
 گ-  ¸  ۔_¸  ر¸ا .  ¸.ا ¸,  ,  ,.
 ¸  ¸.  _  ç  <  _  zر  ¸¸  ں-د  ¸,  ¸  ,
 ç  ¯  ¸×  ت,¸¸  ےر..a  ,  ۔a  L.
.  .  ¸  ¸  ں¸ ۔L, ںو·  _اç  .ا.و,
 _ا  _ا  ہو  ..  .,ار.  ¸  ¸¯  ¸¯L×  ¸  ¸
 ¸  ض·  .سا۔Lآ  ¸رو·  ف·  ¸ں×:¸
 ,  <  روا  ..زآ  -ں¯,¸ں<ےر,  .ا  .¸
 .ا  روا ۔ےد .  ف.  -سا ,  ¸  ں-د ےر,
. ں¯, ¸ ں-د ۔, .او ب- 

ۡ

َ
ا
َ
ّ

ُ
ﺛ ﺎ
ً
ﺳﺎ
َ

ُ
ّ

ً

َ

َ

َ
ا
ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ل
َ


َ
ﻃ ﻲ
ٰ
-
ۡ

َ
ّ
ﻳ ﺂ
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ

ً

َ

ِ

َ
ﻃ ﺂ
ۡ

ُ
t
ۡ

َ
ّ

َ

َ
ا
ۡ

َ

ٌ

َ

ِ


ۡ

ُ
t
ُ

ُ

ۡ

َ
ا
َ
ّ

َ


ِ
ّ

َ
s
ۡ
·ا
َ

ۡ
¸
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ُ

َ

ا
َ

ِ


َ

َ
ّ

ۡ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ِ

َ
ّ

ِ

ِ
ﻫﺎ
َ

ۡ
·ا
ِ

ۡ
-
َ
·
ۡ
ﻟ ٍ ء
ۡ

َ
<
ۡ

ِۡ

ُ

َ

ۡ
-
َ
·
ۡ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
ِ

ٗ

َ
ّ

ُ
ﻛ ·
َ
ﻟ ﺎ
َ
ّ

ۡ

ِ
t
ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ
s
ُ
¸
ِ

ٰ
ّ


ۡ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ

َ

َ
ن
ۡ
و
ُ

ۡ

ُ

ٌ
ء
ۡ

َ
<
ِ

ۡ
-
َ
·
ۡ
ﻟا
َ

ِ


َ

َ

َ
نﺎ
َ


َ
ز
َ

َ

َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ
ﻗ ﺎ
َ

ُ

ٰ
ﻫ ﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ
ﻗ ﺎ
َ
ّ


ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ِ
ﺟﺎ
َ

َ
ﻣ ﻲ
ٰ
ِ ا
ُ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ِ
t
ۡ

َ

َ

َ

ِ

ُ

َ


َ
و
ۡ

ُ

ِ
ر
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
.
َ

ۡ

َ
ﻴِﻟ
ۡ

ِ

َ

َ

ِ
ّ

َ

ُ
ﻴِﻟ

َ
و
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ُ
ﻗ ﴿
ِ
ر
ۡ
و
ُ

ُ
ّ
ﺼﻟا
ِ
تا
َ

ِ

ۢ
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۵۴ ﴾


١٥٥ روا  ں--  ,ند  .  »ا .¸  ç  گ-<۔
¸.ود¸ںو,: .  _  :  .ے,ود,ا
 ن,  ¸  .  ل.ا  ¸  .  نا  ¯.  گ,  .
 .  ف>  ر-  :  نا  .  .ا .۔.¸د|  -  نا .
۔, ر,د, , :او 2 .ا , ۔¸د

ِ

ٰ

ۡ

َ

ۡ
·ا ﻲ
َ
:
َ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا

ُ

ُ
t
َ
ّ

َ
¸
َ
.
ۡ
ﺳا ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ا
َ
وا
ۡ

ُ

َ

َ
ﻛﺎ
َ

ِ

ۡ

َ

ِ

ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ
t
ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟاﺎ
َ

َ

ۡ

َ

َ

ٌ
ر
ۡ

ُ

َ
ﻏ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﺣ ۱۵۵ ٪ ﴾
16
7_
7

١٥٦ --۔ ' روا  _L.  ,  <.×  .  ,ں--نا
 روا _.  ,  ¸  ہار¸.ا ,  ¸,ن.  .  نا
  _-د¸  ¸_,, ,  ¸  نا ¯_,  ےر.روا


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ

َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
َ
ﻛ ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ
و
َ
ا
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
ا
ۡ

ُ

َ

َ
, ا
َ
ذِ ا
ۡ

ِ
t
ِ
ﻧا
َ

ۡ

ِ
·
ِ
ﻟ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 88
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
  .  روا  L,.  ¯,ر  س_    ےر.  ہو  .ا    .      _  ,
 ¸  ں-د .  ں--  نا .ا .rا  ¸  L,  ےر.
 ,د  ¸.ا  ¯ت-روا ¸.ز  روا  ۔ےد  .  ا_  س-ا
۔, ,ر ¸د - ں-: , ےر, .ا روا ,

َ
ﻣ ﺎ
َ

َ

ۡ

ِ
ﻋ ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
ّ
ﻟ ی
ً
ّ

ُ

َ
و ا
ۡ

ُ
ﺗﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ِ

ُ
ﻗ ﺎ
َ


َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ً
ۃ
َ

ۡ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

َ
¸ِﻟ
ۡ
-
ُ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ٖ


َ
و
ُ

ۡ

ِ

ُ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ
ﺑ ۱۵۶ ﴾

١٥٧ < ¯ ؤ,, ¸ ؤ,ےر. ¸  ±ر . .ا ç .ا روا۔
 روا  ¸  ¸  .ا.سا  _  L.  ¸گ-ع:و  ل.
۔, · ¸ .ر

َ
و
َ

َ

ۡ

ُ
ّ
:
ُ

ۡ
و
َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ُ

ۡ

ِ
¸
َ

َ

ِ
ّ


ٌ
ۃ
َ

ِ
:
ۡ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
¸ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ٌ

ۡ
¸
َ

ٌ

َ

ۡ

َ
ر ۱۵۷ ﴾


١٥٨ ¸  ر-.  .ا ¯ؤ,ےر.  ¸ؤ,,ç  .ا  روا۔
۔. ؤ,. cا رو·

َ
و ﴿
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
e
ۡ
s
ُ
¯
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
ا
ِ
·
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ُ

ۡ
و
َ
ا
ۡ

ُ
ّ
:
ُ
ّ

ۡ

ِ
¸
َ
ﻟ ۱۵۸ ﴾


١٥٩ ¸,, ¸ .ا_ ےا, ۔ : . ں-- ناç . 
 لد ±روا -¸  ç  .ا روا ×  .×  ¸او  جا)م.
۔L×  ے·گ,  .س_  ےر,  ¸  ¯L× -
 رواr.ت,..ا: . ناروا ود . ف> - نا
 م: ¸ , روا ۔و. , تر- . نا ¸ ں-: _ا
·  _  .ا  ¯-.  ہدارا,: .و·  .ا  ,  ۔-ر  .و
۔, .ر .ود - ں-او ±ر

َ
و
ۡ

ُ
t
َ

َ

ۡ
ﻨِﻟ
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ

ٍ

َ

ۡ

َ
رﺎ
َ

ِ
,
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ﻏﺎ
ً
ّ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ


َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

َ

ُ

ۡ
ﻋﺎ
َ

َ
ﻚِﻟ
ۡ

َ

ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ
ّ

َ

ۡ
ﻧ·
َ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا

َ
و
ۡ

ُ
t
َ

ۡ

ِ
:
ۡ

َ

ۡ
ﺳا
َ
ﻋ ا
َ
ذِ ﺎ
َ

ِ

ۡ
-
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ۡ

ُ
·
ۡ
ر
ِ
وﺎ
َ

َ

ۡ

َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ّ
ِ

َ

َ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟاﻲ
َ
.
َ

ۡ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﻓ ۱۵۹ ﴾


١٦٠ آ  ¸  ,.  ¸-_  ç  ¯  ,  ر:د.  ار,  .ا.ا۔
 »  ±ا  ,  ن-,  ¯ےد  ڑ,¿ہو  .ا روا ·
 _  ¸.ا .__  ¯-ں--  روا ے.  د.  یر,
ر .و· ۔¸

ۡ
نِ ا
َ
و
ۡ

ُ

َ

َ
ﺐِﻟﺎ
َ
ﻏ ·
َ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

ۡ

ُ
,
ۡ

َ
ّ

ۡ
نِ ا

َ
و
ٖ
ھ
ِ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ

ُ

ُ
,
ۡ

َ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا ا
َ
ذ
ۡ

َ

َ
·
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ۡ
s
َ
ّ
¸
﴿
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

َ
ّ

َ

َ

َ

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ۱۶۰ ﴾


١٦١ ۔ے.  :¸  ·  ¸-  .·×  ¸  ¸  روا ۔
  ..  :¸  روا ¸×  ¸:¸ند.  ±,  -  ں-او
, ۔¸ × ¸. ·. : و,ور. .ا_ ¸ ¸  - سا
 ¡  ..  :ا روا :  .,¸د.¸  ار_  ار_:  ل.ا  .
۔¸ ., ¸ ¸ ¸.ا

َ
و
َ
و
َ
ّ

ُ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ٍ
ّ

ِ

َ
ﻨِﻟ
َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

ِ

ِ
ت
ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


َ
ّ

َ

َ
م
ۡ

َ

َ
ّ

ُ

ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا ﺎ
َ
ّ

ٍ

ۡ

َ

ُ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
ّ

َ

ُ


َ
و
ۡ

َ

َ

َ
ﻛ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ

ۡ

ُ
· ۱۶۱ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 89
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

١٦٢ ¸  ساہو  ×  ¸.:  ید--  ¸.ا¸  <:  ۔
 ¸ روا × ر..¸ ¸-. ¸ .ا < , · × ح· ¸
۔, .: ا, ہو روا , خزود .: :

َ
ّ
ﺗا
ِ

َ

َ
·
َ
ا
َ

َ

ِ
,
َ
ءﺂ
َ


َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نا
َ

ۡ
ﺿ
ِ
ر
َ
_
َ

َ

ِ
ّ


ٍ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
ُ

َ
ّ
.
َ

َ

ُ
ﻪ.
ٰ
و
ۡ

َ

ُ

ۡ
¸
ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ
ﺑ ﴿ ۱۶۲ ﴾


١٦٣ روا  _çرد.  ں,  .  .ا.  ں--,  ۔
۔, ,ر ¸د ل.ا , . نا .ا

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ِ

ٌ

ٰ

َ
ر
َ
د
ۡ

ُ
·
ۢ
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ﺑ ﺎ
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

﴿ ۱۶۳ ﴾


١٦٤ ¸  نا .,,ن.ا .ً
¸
¸
.:¸

  _  ں--  .  .ا ۔
 ھ_  _آ  ¸  .ا-نا  <  _·  ,ا  .¸  ¸ا
 و  ب.¸ا روا L.  ک_  -  نا روا  L:  -ھ_
 ¸ا,¸گ-¸  ¯¿روا۔_çدç  ¸.
۔a ¸

ۡ

َ

َ
ﻟ ·
ً

ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ِ
t
ۡ

ِ

َ

َ

َ

ۡ
ذِ ا
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟاﻲ
َ
.
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ

ََ
و
ٖ

ِ

ٰ

ٰ
ا
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ
ﻋ ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ِ
t
ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ

َ
و
ۡ

ِ
t
ۡ

ّ
ِ

َ

ُ


َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
ُ

ِ
ّ

َ

ُ

َ
و
َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا
ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ
نِ ا
﴿
ٍ
_
ۡ
¸
ِ

ُ
ّ

ٍ

ٰ

َ
ﺿ
ۡ

ِ
:
َ

ُ

ۡ

َ
ﻗ ۱۶۴ ﴾


١٦٥ ,  ¸  :  ۔ .  ر.  ند.  »ا ,  .,  ت,
 سا  ¸  ر¸ . .:. ¸×  ¸او  ,  _ ç  ..,
  ç  ¯  ,  ¸_  _  نا  .  .,  ےر,  ,  ¸د  .
  ی_آ  .ں,_  ç  :آ¸      .±          , ¸  .و,
 .  ¸.  ·  .  ç  .  ,  ل.ا ±:  ¸  یر,
, ف> ۔, رد¯ _ _ ¸ .ا , 

َ
و
َ
ا ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ا
ۡ

َ

ٌ

َ

ۡ

ِ

ُ
ّ

ۡ

ُ

ۡ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ۤ

َ
ّ

َ


َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ


َ

ُ

ۡ

ُ
ﻗا
َ

ٰ
ﻫﻲ
ٰ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ۱۶۵ ﴾


١٦٦ :.ں-.ں-ود_ç,<روا۔ .,
 ¸.ساروا¸×¸او.¸..ا-¸×¸اوند
۔..م-ح·¸ا-ں--.ا..د-

َ
و
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ

َ

ِ

ٰ

ۡ

َ

ۡ
·ا ﻲ
َ
:
َ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ۤ

َ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

َ

ۡ

َ
ﻴِﻟ ۱۶۶ ۙ ﴾


١٦٧ ..  م-  ¸  -ں-:  روا۔ .  نا  ,  روا 
 .  ںو,:  ¸  و.  .  ¸  ±ر.  .ا ؤآ  .  ,,
¸×  ,¸  ¸ا:  -ç  .ا  .±  ,  ¯۔-ور-ںr
 ¸ن,ا ند  سا ¸  ۔,ر ..  ےر,  رو·  ç  ¯
 ,  ¸,ہو  ..۔a¸,  ہد¸ز.,  ,
<روا۔_¸  ¸  لد.  نا<_ _  L_ ¸ , 
۔, .او ب- . سا .ا

َ
و
َ
و   ´ ا
ۡ

ُ

َ
ﻓﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

َ

ۡ

َ
ﻴِﻟ ا
ۡ

َ
ﻟﺎ
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ۡ

ِ


ِ
و
َ
ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ
ا
ۡ

ُ

ِ
ﺗﺎ
َ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ﻟ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
دا
·
َ
ّ
ﻟ ·
ً
ﻟﺎ
َ

ِ

ۡ

ُ
·
ۡ

ُ

ٰ

ۡ

َ

َ
ّ

ُ
ب
َ

ۡ

َ
ا
ٍ

ِ
¸
َ

ۡ

َ

ِ

ۡ
:
ُ

ۡ
ﻠِﻟ

ُ
t
ۡ

ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ
,
َ
ﻟ ﺎ
َ
ّ

ۡ

ِ
t
ِ
ﻫا
َ

ۡ

َ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ِ
نﺎ
َ

ۡ

ِ
·
ۡ
ﻠِﻟ
ۡ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 90
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ۱۶۷ ۚ ﴾

١٦٨ ں·  .a,ر¸¸  ,..  ¯د-  ¸  ۔
 ں_,  نا _ا _د  .  ن,,  _,¸  ہار¸.ا.
,  ¸  ¸  ےر,. .  ¸¯  z.,ار..ا  .  _
 ل:  -ت-.  _وا _ا ¯×  ¸  .ا .و,L×
۔¸د

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ
ﻧا
َ

ۡ

ِ
·
ِ
ﻟ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

ُ
ﻋﺎ
َ

َ
ا
ۡ

َ
ﻟ ا
ۡ
و
ُ

َ

َ


ۡ
نِ ا
َ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

ا
ۡ
و
ُ
ء
َ
ر
ۡ
دﺎ
َ

ۡ

ُ
ﻗ ا
ۡ

ُ

ِ

ُ


َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻛ ﴿ ۸ ۱۶ ﴾


١٦٩ ے,  -نا  .ےر. ¸  ہار ¸  .ا  گ-<۔
 .  .ا .  _¸  .×  ے,  ہو  :  .  .×
۔, ,ر¸ قزر- ناروا_ ہ.ز,د:

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ
ا
ۡ

ُ

ِ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
_
َ

َ

ۡ
s
َ
¯ ·
َ


َ
ز
ۡ

ُ

ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

ِ

ٌ
ءﺂ
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ
ﺑ ﺎ
ً
ﺗا
َ

ۡ

َ
ا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ
ﻗ ۱۶۹ ۙ ﴾


١٧٠ ,  .ر  ¸.  ¸_ا-نا.  .ا  ,  <۔
 روا .ہر _  .  نا گ-<روا _  ش-  ¸  سا
 ں,- , ¸ نا ± × ¸ ¸:¸ نا. × _
 ×  ف-  ,  .  ¸  -  ناند.  ±,  ._,ر:
۔. ں× ک: ہو . روا :

ۡ
¸
ِ

ِ

َ

َ
و
ٖ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
ٰ

ٰ
ا
ۤ

َ

ِ

َ
_
َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ
e
ۡ

َ

ۡ

َ
,

ٌ
ف
ۡ

َ
ﺧ ·
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ِ
t
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ
.
ۡ
¹
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
ِ


َ
و
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ
ﻋ ﴿
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
s
َ
¸
ۡ

ُ
· ·
َ
ﻟ ۱۷۰ ۘ ﴾


١٧١ _,ر× ش-  .¸  روات.>ا  . .اروا۔
ں-- .ا ..سا روا ۔.. ¸ ¸. .ا : 

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

َ

ۡ

ِ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

ِ
e
ۡ

َ

ۡ

َ
,
َ
ّ
و
ٍ

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا

َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ُ
_
ۡ

ِ

ُ
ﻳ ·
َ
ﻟ ﴿ ۱۷۱ ¯ ﴾

17
16 _
8

١٧٢ ل-رروا .ا .  ..çزد<و,.ں·  ۔
:__  روار:<¸نا  گ-<۔,ل--¸. ر
۔, با¯ا;:. نا_

ِ
ﻟ ا
ۡ

ُ
ﺑﺎ
َ

َ
¯
ۡ
ﺳا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا
َ
و
ِ

ٰ
ّ

ۤ

َ

ِ

ۡ

َ


ِ


ِ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا

َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ﻣ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِﻟ   `
ُ
ح
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا ا
ۡ

َ

َ
ّ
ﺗا

ٌ

ۡ

َ
ا
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ﴿ ۱۷۲ ۚ ﴾


١٧٣ .ر.  .,ن,.  آ  .ں--  .نا  ,  ۔
,:ےر, .  نا  ¯  ,  ,  ¸  ¸  .  :  . 
 .ا-  ç  ±  ,  روا۔,×  ہد¸ز  روان,ا:  نا¯۔ورڈ
۔, ز.ر: ¸ا , ہو روا , ¸:

َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا ا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

َ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ّ
نِ ا
ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ُ
t
َ

َ
لﺎ
َ


َ
ّ
و ` ﺎ
ً
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻳِ ا
ۡ

ُ
·
َ
دا
َ

َ

ۡ

ُ
·
ۡ

َ

ۡ
ﺧﺎ
َ

ۡ

ُ

َ

َ
ﻗ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
َ

ُ

ۡ

َ
ﺣ ﴿
ُ

ۡ

ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ

ِ
ﻧ ۱۷۳ ﴾

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 91
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

١٧٤ ..  .  ¸  .  سا  روا ں-¸.ا  ہو  ,  ۔
 روا  _.  ر·  :  ح·  ¸-نا.آ  ¸او  م.و  ش-
 :¸  ے;.ا روا  ,ر¸..  ید--  ¸  .ا ہو
۔, ..

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ٍ

َ

ۡ

ِ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ
ﻧﺎ
َ

َ
و
ِ

ۡ

ُ
t
ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ٍ

ۡ

َ


ٓ
ۡ

ُ

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نا
َ

ۡ
ﺿ
ِ
ر ا
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ
ّ
و
ٌ
ء
ۡ
و
ُ
ذ
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٍ

ۡ

َ

﴿
ٍ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۱۷۴ ﴾


١٧٥ ں-ود_ا<,  ن,¯:او  .:دف-  ¸  ۔
 روا  .رڈ±  .نا  ¯×  ¸-  ç  .ا  ¯۔,  .ارڈ  .
۔;ر Lرڈ . ¸

ُ

ِ

ٰ
ذ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا ·
َ

َ

ٗ
ھ
َ
ءﺂ
َ
ﻴِﻟ
ۡ
و
َ
ا
ُ
ف
ِ
ّ

َ
s
ُ
¸
ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ُ


َ
و
ۡ

ُ
·
ۡ

ُ
ﻓﺎ
َ
s
َ
¯
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ِ
ن
ۡ

ُ
ﻓﺎ
َ

َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ
ّ
ﻣ ﴿ ۱۷۵ ﴾


١٧٦ ¸و  ¸  نا _  L.  ی,¸  ,  گ-<  روا ۔
 .ا  a.  ¸  ن.  ,  :  .ا ¸  ۔.×  .  ¸.
 . , - نا¸ ت.آ . , ,_ . نا روا ےد .
۔, ر, با> ا; :

َ
و
ۡ

ُ
t
َ
ّ
ﻧ ِ ا
ِ

ۡ
:
ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ن
ۡ

ُ

ِ
رﺎ
َ

ُ
,
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ

ُ

ۡ
s
َ
¸ ·
َ


ۡ

ُ
t
َ

َ

َ

ۡ

َ
¸ ·
َ
ّ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ

ِ

ُ
ﻳ ﺎ
ً

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ
ّ

ُ
,
َ
ّ

ۡ

َ


َ
و
ِ
ۃ
َ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

ً
ّ

َ
ﺣ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ
با
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ۱۷۶ ﴾


١٧٧ ں--¸  ۔ :  .ا  ہو  ا¸.  ,  .¸  .  ن,ا. 
۔: × با> :او ¸د .د - نا روا a ڑ; ¸ ,
او
ُ
ّ

ُ
,
َ
ّ

ۡ

َ


ِ
نﺎ
َ

ۡ

ِ
·
ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ

ۡ
:
ُ

ۡ
ﻟا ا
ُ
و
َ

َ
.
ۡ
ﺷا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا

َ
و ﺎ
ً

ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ٌ

ۡ
,ِﻟ
َ
ا
ٌ
با
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ۱۷۷ ﴾


١٧٨ ç  ._.ل¸  .  ¸  گ-  ,:  روا ۔ -  نا < 
 ¸  ,  ¸ا¸  _.  نا¸  ¯_L,çد  .
 .آ ¸ . ہ.روا._ çد .: ساrاç .
۔: × با> :او .. ¸ذ - نا ر:

َ
و
ٌ

ۡ
¸
َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

ِ
.
ۡ

ُ
ﻧ ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
_
َ

َ

ۡ
s
َ
¸ ·
َ


َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۡ

ِ
t
ِ

ُ

ۡ

َ
·
ِ
ّ

َ
و ﺎ
ً

ۡ
ﺛِ ا ا
ۤ
ۡ
و
ُ
دا
َ
د
ۡ
¸
َ
¸ِﻟ
ۡ

ُ
t
َ

ۡ

ِ
.
ۡ

ُ

ۡ

ُ
t
َ

﴿
ٌ
_
ۡ
¸
ِ

ُ
ّ

ٌ
با
َ

َ
ﻋ ۱۷۸ ﴾


١٧٩ .  .  .ا .ک_  -ک_. .ا .,  --۔
 ¸  .¸  ×  ç  ¸  ¸  ¸  ل.  سا  -  ں--  :  ےد
¸  ¸  .  ں¯,  ¸  ¸  -  ç  .ا  روا۔:  ےد  ,ر
_ا.ا  ,ا  ۔:ے.  ¸ ,_  .  .  ¸  ںو· 
 _ں--ر.  سا روا  _  .ا ç  -  ,  ,  .  ,  ,
ن,ا  .ا  روا  ۔-رن,ا یر:__  روا.×ر  ç¯_
۔: : ; .ا - ç ¯ . و.

َ

ۤ

َ
ﻣ ﻲ
ٰ
.
َ

َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
ر
َ

َ
ﻴِﻟ
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نﺎ
َ

ِ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا

ۡ
¸
ِ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

َ
¸
َ
و
ِ

ِ
ّ

َ
ّ
ﻄﻟا
َ

ِ


َ

ۡ

ِ

َ
s
ۡ
·ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نﺎ
َ
ﻛ ﺎ
َ


َ
و
ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ

ۡ

ُ

َ

ِ

ۡ

ُ
ﻴِﻟ
ۡ

ِ


ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
¸
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ

ِ

ٰ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ
.
ِ

ٰ

َ

ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ


ٖ

ِ

ُ

ُ
ّ
ر
ۡ
نِ ا
َ
و
ٖ

ِ

ُ

ُ
ر

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 92
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1

َ
و ا
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ٌ

ۡ

َ
ا ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ۱۷۹ ﴾

١٨٠ . - نا . ¸ _ا . .ا < ¸ ل. گ- < ۔
 .¸ا  ¸  __ا-¸ساہو  _  L.  ¸,  ¸.,
 ل.¸  ہو  ,  ا,  :.  نا .  ¸  ¸ا ہو  ¸
 ¸ نا. . ق- : ساند . ±, _ L. ¸¸
¸زروا ں-.آ  روا :  .,:اڈ¸  ں-د. ثراو  : 
۔, م- - .ا × L. ç ¸ < روا, ¸ .ا

َ
و
ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
ٰ

ٰ
ا
ۤ

َ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

َ
.
ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
_
َ

َ

ۡ
s
َ
¸ ·
َ


ٌ
ّ

َ
c
َ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ
ﻟا
ً

ۡ
¸
َ

َ

ُ

ٖ

ِ

ۡ

َ
ﻓ ﺎ
َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ُ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ


َ
و
ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ

ٖ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

ِ
s
َ

ِ

ٰ
ّ

َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ُ
ثا
َ

ۡ
¸
ِ

ِ


َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ﴿
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗﺎ
َ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۱۸۰ ٪ ﴾
18
9_
9

١٨١ .ا._,<,,¸ل':ں--نا..ا۔
  ×-ساç_,,<¸۔_را..çروا,¸
.¸_.¸<-ںو·روا.¸ سا_,رL
 ..¸زور.±,روا.¸ر.,¸-
۔×رaے).با>.گآ¸او¸±

َ
ّ
و
ٌ

ۡ
¸
ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ اا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ل
ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ

َ

ۡ

َ

َ

ُ

ۡ
s
َ
·

َ
وا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ ﺎ
َ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ُ
ءﺂ
َ

ِ

ۡ

َ
ا
ِ


َ
·
ۡ
ﻟا
ُ

ُ
t
َ

ۡ

َ

َ
ءﺂ
َ

﴿
ِ

ۡ

ِ

َ
s
ۡ
·ا
َ
با
َ

َ
ﻋا
ۡ

ُ

ۡ
و
ُ
ذ
ُ
ل
ۡ

ُ

َ

َ
ّ
و
ٍ
ّ

َ


ِ

ۡ
¸
َ

ِ
ﺑ ۱۸۱ ﴾


١٨٢ _  .آ  .,  ے,  <,  ا,¸ں-:  نا¸  ۔
۔.. ¸ ¸ ¸ _ ںو. ¯ .ا روا_ ,ر

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ
ّ

َ
ﻗ ﺎ
َ

ِ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ٍ
م·
َ
ّ

َ

ِ

َ

ۡ
,
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
ن
َ
ا

ۡ
ﻠِ
ّ

ِ

ۡ

ِ

َ
ﻌ ﴿ ۱۸۲ ۚ ﴾


١٨٣ ,  .  ,  ¸  ¸.  .ا  ._  ,گ-<۔
 -  ¸  .آ  .  .  .ز¿  ¸اس_  ےر.·  ¸-.
 .  _:  .  ن,ا  _  سا  ç  .,  .,  ..  آ  گآ
 ےر,  · 
¸
¸  ¿..  .  و,.نا  ·  ےا
  .  ں¿:  ¸  ×  ¸  س_ .:  ¸  ہ/  ہو  روا  .آ  .
؟, ¸ ں, - نا. ç ¯ × ¸ .ا ¯ × , ç <

َ

ِ

ۡ

ُ
ﻧ ·
َ
ّ

َ
ا
ۤ

َ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
َ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا ا
ۤ
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ا

ۡ

ُ

ُ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ُ

ُ

ُ

ۡ

َ

ٍ
نﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ
ﺑ ﺎ
َ

َ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

ٍ
ل
ۡ

ُ

َ

ِ

َ

ۡ

ِ
ّ


ٌ

ُ

ُ
ر
ۡ

ُ

َ
ءﺂ
َ

ۡ

َ

َ
و
ِ

ٰ

ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ

ِ
.
ۡ

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
ِ

﴿
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ۡ

ُ
·
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ

َ

ِ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

ُ
ﻗ ۱۸۳ ﴾


١٨٤ ,ر| - ç گ- ¸ .ا, ۔ _ ¯  ç . ¿ 
¸×  ¸·  ., ¸ور روا  ,  روا ں¿:
| ¸ rا . _ _ آ . . _. ۔. , ¸

َ

َ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ


ٌ

ُ

ُ
ر
َ
ب
ِ
ّ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ک
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

ۡ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ﺂ
ۡ
و
ُ
ء

َ
و
ِ

ٰ

ِ
ّ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
و
ِ

ُ

ُ
ّ
ﺰا ﴿
ِ

ۡ
¸
ِ

ُ

ۡ
ﻟا ۱۸۴ ﴾


١٨٥ ±,  -ç  روا۔,  :ا)  :  ت--¸  ¸  ۔


َ
ذ
ٍ

ۡ

َ

ُ
ّ

ُ
ﻛ آ
ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ

ُ
ا
َ
ن
ۡ

َ
ّ

َ

ُ
ﺗ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
َ
و
ِ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

َ

ِ


ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 93
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
 <¯:  .,¸د  .¸  ار_  ار_  :  ل.ا  ےر,  ند  . 
  ¸ ہو,,¸اد¸  ±روا,.ررود  .خزود
۔, ن.. : .-د ¯ ¸.ز ¸ ¿د روا ۔, ¸ - دا,

َ
و
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ

َ


َ
ح
ِ

ۡ

ُ
ز
ۡ

َ

َ
·
ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ

َ

ِ

ۡ
د
ُ
ا

َ

َ

َ
ّ

َ

ۡ
·ا
َ
و
َ
زﺎ
َ

ۡ

َ

ُ
عﺎ
َ

َ
ﻣ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﺪﻟا
ُ
ۃﻮ
ٰ

َ
s
ۡ
·ا ﺎ
َ

﴿
ِ
ر
ۡ
و
ُ

ُ
c
ۡ
ﻟا ۱۸۵ ﴾

١٨٦ یر,  ¸  ن,و  ل. ےر,  ن,ا  ¸ا ےا ۔
روا .  ب.¸ا  ç  روا ¸  .,¸  رو·  ¸.زآ نا
- ¸,¸ ا¸ا ¸ , _ ک/ < . ں-- ۔.
.  یر:  __  روا¸.ا¯ ±  ی;  ¸  ¯  ۔.  ×ر  L
۔_ م: .

َ
و
ۡ

ُ

ِ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ِ

َ
ّ
ن
ُ

َ

ۡ

ُ

َ

َ
و
ۡ

ُ

ِ

ُ

ۡ

َ
ا
َ
ّ

ُ

َ

ۡ

َ
.
َ


َ
و
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ

َ

ِ


َ
وا
ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ
نِ ا
َ
وا
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻛی
ً
ذ
َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
c
َ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ


َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
َ
ّ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ﴿
ِ
ر
ۡ

ُ

ُ
·
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ

ِ

۱۸۶ ﴾


١٨٧ ,>  ب.  -
´
¸
¸
-
.ں--نا..ا  ,  روا۔
 ں--.ا  ,  .,  <  ¸  سا  .,  را,ا¸
¸
¸¸
 .  -ت,¸¸  ساروا;رL.  ن,ف.  ف.  .
 ±ا  روا ¸د ,  .¸-سا .  ں-ا ¯  ._
,  ¸  یڑ-  .¸ L.  ¸.  ,  <¸  ۔¸¸. 
۔, ا, _

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
قﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

َ
ا
ۡ
ذِ ا
َ
و

َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻠِﻟ
ٗ

َ
ّ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ

َ

ُ
ھ
ۡ
و
ُ

َ

َ

َ

ٗ

َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ


َ
و
ۡ

ِ
·
ِ
ر
ۡ

ُ

ُ

َ
ءآ
َ
ر
َ
و
َ

ۡ

ِ

َ
ﻓ ·
ً

ۡ

ِ

َ
ﻗ ﺎ
ً

َ

َ

ٖ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
َ

َ
.
ۡ
ﺷا

َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

َ
,ﺎ
َ
ﻣ ﴿ ۱۸۷ ﴾


١٨٨ L×  ش-  .  ں-:  .×  .  _ا  گ-<۔
 ¸  نا._,_  µ  نا  ¸  L.  <  م:  ہو  روا_
 با>  ہو  .  ..  .  ل¸,  ¸نا  .,  ¸,,
 ×  با>  :او  ¸ددرد  ¸ا روا ۔.__  ارç  .
۔:

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
_
َ

َ

ۡ
s
َ
¯ ·
َ

َ
ّ
و ا
ۡ

َ

َ
ا
ۤ

َ

ِ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸

ٍ
ۃ
َ
زﺎ
َ

َ

ِ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

َ

ۡ
s
َ
¯ ·
َ

َ
ﻓ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ﻟ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ

ۡ
s
ُ
ّ
¸

َ
و
ِ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ

﴿
ٌ

ۡ
,ِﻟ
َ
ا
ٌ
با
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ۱۸۸ ﴾


١٨٩ رواں-.آ  روا۔ روا,  -¸.ا¸:د,¸¸ز
۔, رد¯ _ _ ¸ .ا

َ
و
ِ

ۡ

ُ

ِ

ٰ
ّ

َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ُ

َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٍ ء
ۡ

َ
< ﴿
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ۱۸۹ ٪ ﴾

19
9_
10

١٩٠ ند رواتارروا¸ا_¸¸زرواں-.آ,۔

َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
َ
و
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا ·
َ

ِ

ۡ
ﺧا
ِ
ف

ن
ٰ
ﺮ.ﻋل
ٰ
ا 3 94
ﻦﻟ
اﻮﻟﺎﻨﺗ 4
ل¸.ﻣ 1
 :  .  ں-او  ¸¸  .,  .آ  .  ل¸  ل¸  .
۔_ ں¿:

َ
و
ِ

ۡ

َ
ّ
ﻟا
ٍ

ٰ

ٰ
·
َ

ِ
رﺎ
َ

َ
ّ
ﻨﻟا ﴿
ِ
بﺎ
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
و
ُ
·
ِ
ّ
ﻟ ۱۹۰ ` ﴾

١٩١ د¸ -.ا ¸  ل.  ¸  çروا ç  روا  ے·<۔
 رواL.  ر³  ¸  ¸ا_  ¸¸زروان.آ  رواL.
 ہ..  ¡  -ت::  سا  .  ¯ر:درو_  ےا._,
¯  ۔,  ک_  ¯  ۔,  ا_  ¸ خزود¸ند.  ±,
۔__ .با> .

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
و ﺎ
ً

ٰ
¸
ِ

َ
ّ
و ا
ً
د
ۡ

ُ

ُ

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ
ﺟ ﻲ
ٰ
.
َ


َ
و
ِ
ت
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﺴﻟا
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﻳ ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر
ِ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا

َ
با
َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ِ

َ

َ

َ

ٰ
.
ۡ

ُ
ﺳ ·
ً

ِ
ﻃﺎ
َ
ﺑ ا
َ

ٰ

َ

ۡ

َ

َ
ﺧ ﺎ
َ

﴿
ِ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ۹۱ ۱ ﴾


١٩٢ .ا  ۔:اڈ¸  خزود  .  ¯  -  ¸  ر:درو_  ےا ۔
۔: × ¸ ر:د. ¸- : ں-. روا, ا-ر

َ
و
ٗ

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ

َ
رﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
ِ

ِ

ۡ

ُ

ۡ

َ


َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر ﺎ
َ

﴿
ٍ
رﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ


َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻈﻠِﻟ ۱۹۲ ﴾


١٩٣ -.او  ..  ر¸  ,ا .ç  ر:درو_  ےا ۔ : 
 ؤ:ن,ا_ر:درو__ا..,رر¸:.  ن,ا.
 ف> ہ.ےر.ر:درو_ ےا- .آ . ن,اç ¯
 ¿د - ç رواےد . رود.ç - ں_ا, یر. روا ۔.,
۔_.ا .. . ںو. , .
ِﻟ
ۡ
یِ دﺎ
َ

ُ
ّ
ﻳ ﺎ
ً
ﻳِ دﺎ
َ

ُ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ
ﺳ ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ا
ۤ

َ

َ
ّ

َ
ر
ۡ
ن
َ
ا
ِ
نﺎ
َ

ۡ

ِ
·
ۡ


ۡ

ُ

ِ
ّ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ
.
ِ

ٰ
ا
ۡ

ِ
:
ۡ
ﻏﺎ
َ
ﻓ ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر ` ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ

َ
ﻓ ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ

ُ
ذ ﺎ
َ

َ


َ
و
ۡ

ِ
ّ
:
َ

َ
و ﺎ
َ

ِ

ٰ

ِ
ّ

َ
ﺳ ﺎ
َ
ّ

َ

َ
_
َ
ﻣ ﺎ
َ

َ
ّ

َ

َ
ﺗ ﴿
ِ
را
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ۱۹۳ ۚ ﴾


١٩٤ .  ç  .  ںو_¸¸  .¯ر:دو_  ےا ۔
  ¸  ہو  _  .  ے>و  .  ±او  .  ںو·  _ا .
  .  ¸  .  ,  ¸.  ا-ر¸ند.  ±,  روا.,
۔: ے. ¸ ہ>و ف> ¯

َ
و ﺎ
َ

َ
ّ

َ
ر
َ
و
َ

ِ

ُ

ُ
ر ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ﺎ
َ

َ
ّ

ۡ

َ

َ
و ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

ِ

ٰ
ا ﺎ
َ

ِ

ۡ
s
ُ
¯ ·
َ

﴿
َ
دﺎ
َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
ُ

ِ

ۡ
s
ُ
¯ ·
َ

َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ِ

َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ
م
ۡ

َ
ﻳ ۱۹۴ ﴾


١٩٥ -.د  ¸نا .  ر:درو_  .  نا ¯۔ روا  ¸.  ل
 ¸×  د,-¸  .  .او  ..  ¸  ¸¸  .¸.,
 ¸  ç  .  ے,ود  ,ا ç  ۔..  ¸  ¸.ترr
  _ا  روا   .  ڑ,  ¸و  :  ے¸گ-<¯  ۔×
¸  رواے:  روا...  روا  ..:  .ںو·
--ناروا:  ںود.  رودہ..  نا  ¸  .  . ں
 .ا¸  ۔_¸ر  ,  _,  _  .  ¸:  ںو.  ¸اد¸
۔, .¸ ¸ا ں, . .ا روا, .¸ . ں, .

ٍ

ِ
ﻣﺎ
َ

َ

َ

َ

ُ
_
ۡ

ِ
ﺿ
ُ
ا
ۤ
·
َ

ۡ

ِ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ
t
ُ
ّ

َ
ر
ۡ

ُ
t
َ

َ
بﺎ
َ

َ
¯
ۡ
ﺳﺎ
َ


ِ
ّ


ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺑ ﻲ
ٰ
.
ۡ

ُ
ا
ۡ
و
َ
ا
ٍ

َ

َ
ذ
ۡ

ِ
ّ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ

ٍ

ۡ

َ


َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟﺎ
َ

َ
و ا
ۡ
و
ُ

َ

َ
و
ۡ

ِ
·
ِ
رﺎ
َ
ﻳِ د
ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ا ا
ۡ
و
ُ
ذ
ۡ
و
ُ
ا

َ
و
ۡ

ِ
.
ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

َ
و ا
ۡ

ُ

َ

ٰ

ۡ

ُ
t
ۡ

َ

َ
ّ
ن
َ

ِ
ّ
:
َ

ُ
·
َ
ﻟ ا
ۡ

ُ

ِ

ُ


ۡ

ِ
t
ِ

ٰ

ِ
ّ

َ

َ
و
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ

ِ

ۡ
د
ُ
·
َ

ٍ

ٰ
ّ

َ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ۡ

ِ


َ

ِ

ۡ
s
َ
¯

ءﺂﺴ.ﻟا 4 95 اﻮﻟﺎﻨﺗ
ﻦﻟ
4
ل¸.ﻣ 1

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ّ


ً
ﺑا
َ

َ

ُ

ٰ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
َ
و
ُ

ۡ

ُ

ٗ
ھ
َ

ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
﴿
ِ
با
َ

َ
ّ
ﺜﻟا ۱۹۵ ﴾


١٩٦ :-  .ٹ.  ¸  ںو¸  :  ںو,:  ·  ےا ۔
۔ےد . :-د ¿

ِ
ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ُ
ّ

َ

َ

َ

َ
ّ

َ
ّ

ُ
c
َ
ﻳ ·
َ
ﻟ ِ د·
َ

ِ

ۡ
ﻟا ﴿ ۱۹۶ ؕ ﴾


١٩٧ :  نا  ¯¸  ت.آ  ,  ۔,  ہ...  اڑ-  :  ¿د  ¸  ۔
د .: ۔, , ی, ہو روا ۔, خزو

َ
و
ُ

َ
ّ
.
َ

َ

ۡ

ُ
t.
ٰ
و
ۡ

َ

َ
ّ

ُ

ٌ

ۡ

ِ

َ

ٌ
عﺎ
َ

َ

َ

ۡ

ِ

﴿
ُ
دﺎ
َ

ِ

ۡ
ﻟا ۱۹۷ ﴾


١٩٨ نا  ,رLرڈ.ر:درو_  _ا گ-  <  ¸  ۔
 نا  ہو  روا_  ¸ر,  _,_  .  ¸_  غ,:  .
,  ¸,  ¸نا  .  ں,  .  .ا ¸  ._ر  ;  ¸
 ¸ا,  :.  ںور:<  ہو  ,  ں,  .  .ا,  <روا
۔,

ۡ

ِ


ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ٌ

ٰ
ّ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ر ا
ۡ

َ

َ
ّ
ﺗا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ

ِ

ٰ


ِ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ّ

·
ً

ُ

ُ
ﻧ ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ

ُ

ٰ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ِ

ۡ
s
َ
¯

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ٌ

ۡ
¸
َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ِ
ﻋ ﺎ
َ
ﻣ ﴿
ِ
را
َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻠِ
ّ
ﻟ ۱۹۸ ﴾


١٩٩ سا  روا_  .ا<_¸  ,اب.¸ا  ¸  روا۔
 ¸×  لز._  نا<_  سا  روا¸×  لز.  _  ç  <_  ب.
  روا _  L.  ی:.  .آ  .  .ا روا _  zر  ن,ا
یڑ-    .¸      .  ں-آ        ¸.ا ,      ¸  ۔ç¸
  ر:درو_  .  نا .  ;_گ-  _ ,  ر,  ں,  .
۔, :او ç ب. , .ا روا

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ّ

ۡ

َ

َ

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ


َ
ّ
نِ ا
َ
و
ۤ

َ


َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ
ﻟ ِ ا
َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا
ۤ

َ

ِ
ﻟ ·
َ

ِ

ٰ
ّ


ۡ

ُ
t
َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا ·
ً

ۡ

ِ

َ
ﻗ ﺎ
ً

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ٰ

ٰ

ِ

َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

َ
,
﴿
ِ
بﺎ
َ

ِ
s
ۡ
·ا
ُ
_
ۡ

ِ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ِ
t
ِ
ّ

َ
ر
َ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
·
ُ

ۡ

َ
ا ۱۹۹ ﴾


٢٠٠ م¨  .:¸  ,:  .  ر.  ن,ا  ¸ا ےا ۔
 .ا  روا  ۔×ر  ±  _  ں¸ر-  روا-ر  ±:ا  روا  ×ر
۔و. ¸. دا, .. ۔ورڈ .

َ
و ا
ۡ
و
ُ

ِ

ۡ
ﺻا اﻮ
ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ

ُ

ِ
ﺑﺎ
َ

َ
و ا
ۡ
و

َ
و ا
ۡ

ُ

ِ
ﺑا
َ
ر
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا ﴿
َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ
¹
ۡ

ُ
ﺗ ۲۰۰ ٪ ﴾

20
11 _
11

ﺎﻬﺗﺎﻋﻮﻛر 24 4
ۡ

ُ

ٌ

َ
ّ

ِ

َ

َ
ﻣ ِ ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
ُ
ۃ
َ
ر 92 ﺎﻬﺗﺎﻳ
ٰ
ا 176ۡ

ِ
,
ِ
ﻢ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟ
ۡ

َ
ّ
ﺮا
ٰ

ِ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ﺮا
ِ, :او çر ,, ن,, ا; < . . م. : .ا عو¸

ءﺂﺴ.ﻟا 4 96 اﻮﻟﺎﻨﺗ
ﻦﻟ
4
ل¸.ﻣ 1

١ ۔ ¸  ,ا-ç  .¸ورڈ  .ر:درو_  _ا --
 ں-ودنا  ,  ¸.  اڑ<:  سا  .  سا  ل
ّ
وا¸  ,  ا_.
 _  ¸ز  .ور.  .  ا_ترr  و  د,  .ت;  .
 ,ا  ç  .  ±او  .  ¸  ورڈ  .  .ا  روا ۔çد  _
 .  ¸ر  ¸  روا  ×  L.  ¸=  :  ق¨  .  ے,ود
 , ¸ ۔, ,ر ¸د ¿ .ا . ¸ .

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ُ

َ
ّ
ﺗا
ُ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ﺎ
ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ُ

َ
ّ

َ
ر ا
ۡ

ُ

َ

َ

َ

ۡ

ِ
َّ
ّ
و
ٍ

ۡ

َ
ّ

ٍ
ۃ
َ

ِ
ﺣا
َ
ّ
و
َ

ۡ

ِ

َ

َ

َ

َ

َ

ۡ
و
َ
ز ﺎ
َ
و ﺎ
َ
ّ

َ


ُ

ۡ

ِ

ً
ﻟﺎ
َ

ِ
ر ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

َ
ﻛ ·
َ
ّ
و ا
ً
ﺮ ﺂ
َ

ِ
.
ً
ء
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ
ﺗا

ۡ
ی
ِ

َ
ّ
ﻟا ﺂ
َ

َ
.
َ
ء
ۡ

ُ

ٖ

ِ

َ
ن
َ
و ا
ۡ

َ
مﺎ
َ

ۡ
ر
َ
·
َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ر ﺎ
ً
ﺒ ﴿ ۱ ﴾

٢ .  نا ×  ¸  _-  یر,  <ل. :  ں-روا  ۔
 ¸._ا-ل.ہ.  رواہ:_  .  نا  رواود.  .ا-
ل. _ا  ل.  :  نا . روا -¸  .  . ل.  ے, روا
ا; ¸ . ۔ؤ. . » ¸ ۔, ہ.±

َ
و
ٰ
ا
َ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ٰ

ٰ
.
ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا ﻲ
َ
و
ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
s
ۡ
·ا اﻮ
ُ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﺗ ·
َ


ِ
ّ

َ
ّ
ﻄﻟﺎ
ِ

ِ

َ
و
َ

ۡ

َ
ﺗ ·
ۤ
ۡ

ُ

ُ

ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا ا
ۡ

ٰ
ِ ا
ۡ

ُ

ِ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا ﻲ

ٗ

َ
ّ
ﻧِ ا
ۡ

ُ

َ
نﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

َ
ﻛﺎ
ً
ﺑ ا
ً
ﺮ ﴿ ۲ ﴾

٣ .  ں,:  ç.×  ف-  -ت,سا  -ç  .ا روا ۔
¸ےر, ¸رr  <ا-  .  نا¯.r  .  .  ف.ا 
 -  .  ح:  .نا  ر_  ر_  ¸¸  ¸  ¸ودودں×  ,  -ç
 .  ف.ا  .  ں¯رr 
¸
¸  .  ×  ¿.ا  :  ت,  سا  .ا  روا
 .  ی.,¸و.  ح:  .ترr  ¸,ا ¯.r  .
 . ¸.ا¡ ç ح· سا× ..ç . ¸ -ر¸
§ ۔. ؤ,

َ
و
َ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ۡ
نِ ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ
ﺗ ·
َ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
ا
ٰ

ٰ
.
ۡ

ُ

ِ

ۡ
ﻧﺎ
َ
ﻓ ﻲ ﺎ
َ
ﻣ ا

ۡ

ُ

َ

َ
بﺎ
َ
ﻃ ﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
َ

ِ
ّ

ِ ء
ٰ
.
ۡ

َ

َ
و ﻲ
ٰ

ُ

َ
و
َ

ٰ

ُ
ر
َ


َ
ّ

َ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ·
ً
ۃ
َ

ِ
ﺣا
َ

َ
ﻓ ا
ۡ

َ

َ

َ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ
و
َ
ا

ۡ

َ
ا
ۡ

ُ

ُ
ﻧﺎ
َ

ٰ
ذ
ٰ

ۡ
د
َ
ا
َ
ﻚِﻟ
َ
ّ

َ
ا ﻲ
ۡ

ُ

َ
ﺗ ·
ۡ

ُ
ﻟ ا ؕ ﴿ ۳ ﴾

٤ ں,  و.  ¸دےد  .¸-  ,  .  نا  -ں¯رr  روا۔
 ¯  _د  ڑ,  -  ç  ,  .  ¸  سا .¸-  _ا  ہو  .ا
۔- . .ے) .ا

َ
و
ٰ
ا ﻟا اﻮ
ُ
ﺗ ﺂ
َ

ِ
ّ
.
َ
ء
ٰ

ُ

َ

ِ

ِ

ً

َ

ۡ
s
ِ
·
َ
ّ

ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
_
ۡ

ِ


ۡ

َ


ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
<
ُ

ۡ

ِ
ّ
ﻣ ٍ ء
ۡ

ُ

ُ

َ
ﻓ ﺎ
ً

ۡ

َ

ُ
ھ
َ

ٓ
ۡ

ِ

ً
ٔ
ــ ﺎ

ٓ
ۡ

ِ

َ
ّ
- ـ ﺎ
ً
ٔ
ـ ﴿ ۴ ﴾

٥ .  ں--  ç  .  .ا  .  ل.  :  نا -ں-  ,  روا ۔
 -  نا.¸  ساں,  ود  ±  ,  ¸.±  ¸  :
۔×ر , ت, ل- . ناروا×ر L¸ رواL>

َ
و
َ

َ

َ

ُ
ّ
ﺴﻟا اﻮ
ُ

ۡ

ُ
ﺗ · ﺂ
َ
ء
ۡ

ِ
.
َ
ّ
ﻟا
ُ

ُ

َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

َ


ٰ
¸
ِ

ۡ

ُ

َ

ً

َ
ّ
و ﺎ ا
ۡ

ُ

ُ
ز
ۡ
ر
ُ
·
ۡ

ِ

ۡ

َ

َ
و ﺎ
ۡ

ُ

ۡ
ﻛا
ُ
·
َ
و
ۡ


ءﺂﺴ.ﻟا 4 97 اﻮﻟﺎﻨﺗ
ﻦﻟ
4
ل¸.ﻣ 1

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ُ
t
َ
ﻟ ا
ً

ۡ

َ

ۡ

ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ
ّ
ﻣ · ﺎ
ً
ﻓ ﴿ ۵ ﴾

٦ -ر  فو,  ¸  ج:م:  ..×  ¸,  -ں-روا۔
 ¸¸  ¸  ¸  نا  .ا  _  .×  ¸,,  ×ر_,  روا
 .  ف-  سارواود  .  .ا-.  نا  ل.:  نا  ¯-د
×  ے;  ہو  . ل.¸ا.ç  .  ×  ے;  ¸  ۔._,
  اڑا.  ¸  ی,  روا  _.ل--سا  .  ¸  .¸او
 ¸.ل.,ا-سا×  ل.  ہد-آ  ¸  <روا۔¸د
 ,:ہو  ×  .  ترو·  <روا__  :ر__  _  ر-
 ل.  :  نا,  روا۔.  .  ,  ±»  ر)  ¸  _  ر-
  .  نا ¸  ±رواو.  ,.  ہا-¯  -..  .ا-
۔, ¸: :او çب. رواہا-¸.ا¯

َ
و
َ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

َ

ۡ
ﺑا
ٰ

ٰ
.
ٰ
ّ
.
َ
ﺣ ﻲ ﻲ
َ
حﺎ
َ

ِ
ّ
ﻨﻟا اﻮ
ُ

َ

َ
ﺑ ا
َ
ذِ ا
ۡ
نِ ﺎ
َ


ٰ
ا
ۡ

ُ
:
ۡ

َ
.
ُ
t
ۡ

ِ
ّ

ۤ
ۡ

ُ

َ

ۡ
دﺎ
َ
ﻓ ا
ً

ۡ

ُ
ر
ۡ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا ا
ِ
t
ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ۡ

َ
و

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
ۡ

ُ

ُ

َ

ۡ
ﺳِ ا
ۤ

َ
ّ
و ﺎ
ً
ﻓا
َ

ۡ
ن
َ
ا ا
ً
را
َ

ِ

َ
ّ

ۡ
و
ُ

َ

ۡ
ﻜ ا
َ
و
ۡ

َ


ً
ّ

ِ

َ

َ
نﺎ
َ

َ
,
ۡ

َ
ﻓ ﺎ
ۡ

ِ

ۡ

َ

ۡ

َ
و
ۡ

َ

ۡ
¸
ِ

َ

َ
نﺎ
َ
ﻛ ا
ً


َ

ۡ

َ

ۡ

ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ

ِ
ف
ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
د ا
َ
ذِ ﺎ
َ

ۡ

َ
ﻟ ِ ا
ِ
t
ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ۡ


ِ

ۡ

َ

َ

ۡ
و
ُ

ۡ

َ

َ
ﻋ ا
ِ
t
ۡ

َ
و
ٰ
:
َ

ۡ

ِ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ﻲ ﺎ
ً
ﺒ ﴿ ۶ ﴾

٧ ل. <۔ ¸×  اڑ-_,  ڑ,راد ±ر روا پ,  ں.
 ۔¸  :  ں¯رr  روا  ,  .¸  :  ںود,¸  سا,
۔_ .× . ر² . .ا ± ¸
ِﻟ
ِ

َ

ِ
لﺎ
َ

ِ
ّ
ﺮﻠ
ۡ

ٰ
ﺪِﻟا
َ

ۡ
ﻟا
َ
ک
َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ٌ

َ
و
ِ
ن
ۡ
ﻟا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
·
َ
ن

َ
و ﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻠِﻟ ِ ء
ۡ

ِ

َ

ٰ
ﺪِﻟا
َ

ۡ
ﻟا
َ
ک
َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ٌ

َ
و
ِ
ن
ۡ
ﻟا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
·
َ
ن

ُ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ
ﻗ ﺎ
َ
ّ

ِ
·
ۡ
و
َ
ا
َ

ُ
.
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ
و
ُ

ۡ
:
َ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ﺒ ﺎ
ً
ﺿ ﴿ ۷ ﴾

٨ :ر  ثراو  ¸  :و  .  ,¸ثا¸  ,  روا ۔
 . ¸ سا ¸ - نا ¯ _, آ گ- راد.رواçروا راد
۔- ت, ل- . نا روا ۔ود ےد ,

َ
و
َ

َ

ۡ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

َ
,
َ
ﺣ ا
َ
ذِ ا
ُ
ا اﻮ
ُ
ﻟو
ٰ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ
ﻟا
َ
و ﻲ
ٰ

ٰ
.
َ
و ﻲ

ٰ

َ

ۡ
ﻟا
ۡ
¸
ِ

ۡ

ُ

ُ
ز
ۡ
رﺎ
َ

ُ
_
ُ
·
ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ُ

ُ
t
َ
ﻟ ا
ۡ

ً

ۡ

َ
ﻗ ·

ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ﻓ ﴿ ۸ ﴾

٩ ں× ¸ :. ¸ا < __ .رڈ- ں-- ,ا روا ۔
,¸نا-ناروا_,ڑ,¸±±»_ا.
»..,ےر..×ف- ¸:×,:ںور_نا
۔¸ت,.ردروا_رڈ..اگ-¸.__

َ
و
َ
¸
ۡ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ۡ
.
ۡ

ُ

َ

َ

ۡ

َ

َ

ِ
t
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

ا
َ
ّ

ِ
ّ
ر
ُ
ذ
ۡ

ً


ٰ

ِ
ﺿ
ۡ

ُ
ﻓﺎ
َ
ﺧ ﺎ
ً

ۡ

َ

َ
ﻋ ا
ِ
t
ۡ

َ

ۡ

َ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ
ّ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
ﻟ ا

ً

ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
ﺳ · ا
ً
ﺪ ﴿ ۹ ﴾

١٠ :  ں-  گ-  <  ۔ _ا  ہو  _L._  ر-  .,.  ل.
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ

َ

ۡ

ۡ

ُ

ُ

َ

ۡ
ﻟا
َ
لا
َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ٰ

ٰ
. ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧِ ا ﺎ
ً

ۡ

ُ
ﻇ ﻲ

ءﺂﺴ.ﻟا 4 98 اﻮﻟﺎﻨﺗ
ﻦﻟ
4
ل¸.ﻣ 1
 .اڈ¸  خزودرو·  روا ۔_L·  گآ  ¸  _
۔. _,

َ

ۡ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ِ
t
ِ
ﻧ ا
ً
رﺎ
َ

ۡ

َ
و
َ

َ

َ
ن
ۡ

َ

ۡ

ۡ
¸
ِ

َ
ﺳ ا
ً
ﺮ ﴿ ۱۰ ٪ ﴾
1
10 _
12
١١ .ا  ۔ ,  ..,  د:را-ç  ¸  ےر,.  د:وایر, 
 ۔,  ,ا,.  ±.  ں,:  ود  .:  .:  ,ا  .
 .  ود¸ود¸  ں×  ¸ں,:  ف·,د:وا  .ا  روا
 ف·  .ا  روا ۔,  ¸,  ود:  نا ¸  .¯¸  ¯  ہد¸ز
 :  پ,ں..  ,روا۔,  .:  سا  ¯×  ¸:  ,ا
¸ ۔,  .  ,  ¸  .¯  :  ,ا ¸  .¸  ں-ود
 ف·  روا ×  .  د:وا .ا  روا  ×  د:وا .  ,¸,
 .:  ں.¸,  ,ا¯  ں×  ثراو  .  سا  ¸پ,ں.
 ×  .,  :  ں.¯ں×  ¸  ¸,.  ,.اروا۔,
<  ».  ¸¸  .و  ¸  ,.¯  ,¸  روا :
 .  سا <»  .  .×  ادا .  ض,  ¸×  ¸.  سا
 ےر,  .¸  م--  ç  ¸  .آ  ¸  ¸  ×  .ذ
 . ظ. . ے.. .¸ ں¯_ ں¸ رواںودادپ,
 .  ر².  .ا ±  ¸  ,  ¸,ہد¸ز .ç  ن-
۔, :او . , :او :, , , .ا روا _ .×

ُ

ۡ

ۡ

ِ

ۤ
ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ

َ

ۡ
و
َ
ا
ۡ

ُ
ﻛِ د·
ِ
ّ

َ

ُ

ۡ

ِ

ِ

َ

َ
ّ
ﺬﻠِﻟ
ا
ُ
·
ۡ

ۡ

َ

َ

ۡ
¸
ِ
_
ۡ
نِ ﺎ
َ
ﻓ ﺂ
َ

ِ
.
َ
ّ

ُ


ً
ء
ۡ
¸
َ

َ

ۡ
ﺛا
َ
ق
ۡ

َ

ُ

َ

َ

ِ
_
َ
ّ


َ
ک
َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ﻣ ﺎ
َ

ُ

ُ

َ
و
ۡ
نِ ا
ً
ۃ
َ

ِ
ﺣا
َ
و
ۡ

َ
ﻧﺎ
َ

َ

َ

َ
ﻓ ﺎ

ُ

ۡ

ِ
ّ
ﻨﻟا
َ
و
ِ

ۡ

َ

َ

َ
·
ِ

ُ

ۡ

ِ
ّ

ٍ

ِ
ﺣا
َ
و
ِ
ّ

ُ

ِ

ُ
س
ُ

ُ
ّ
ﺴﻟا ﺎ
َ


َ
ّ

ِ
·
ۡ
نِ ا
َ
ک
َ

َ
ﺗ ﺎ
ٗ

َ

َ
نﺎ
َ

ٌ

َ

َ
و
ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ

ٗ

َ
ّ

َ
ّ
و
ٌ

َ

َ
و

ۤ
ٗ

َ

ِ
ر
َ
و
ٰ

َ

َ
ا
ُ
ھ
ِ

َ

ُ
·
ِ

ِ
ّ

ُ

ُ

ُ
ّ
ﺜﻟا
ۡ
نِ ﺎ
َ

ۤ
ٗ

َ

َ
نﺎ
َ

ٌ
ۃ
َ

ۡ
ﺧِ ا

ِ

َ

ُ
·
ِ

ِ
ّ


ِ


ُ
س
ُ

ُ
ّ
ﺴﻟا
َ
ّ

ِ

َ
و
ِ

ۡ

َ

ٍ

ُ
ّ

ۡ

ۡ
ﻲ ِ =
َ

ِ

ۤ

ۡ
و
َ
ا

ۡ

َ
د
ٍ


ٰ
ا
َ
ﺑ ﺂ
َ
و
ۡ

ُ

ُ
ؤ
ۡ

َ
ا
َ

َ

ۡ

ُ

ُ
ؤﺂ ·
ۡ
و
ُ
ر
ۡ

َ

ُ
ّ

َ
ا
َ
ن
ُ
t
ُ
ب
َ

ۡ

َ
ا
ۡ


ً

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ﻟ ﺎ
ۡ

ِ

َ

ً

َ

َ

ِ
ّ


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا

ۡ
¸
ِ

َ

ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﺣ ﺎ ﺎ
ً
ﻤ ﴿ ۱۱ ﴾

١٢ .  نا .ا  ۔_,  ڑ,  ں¸¸  یر,  ل. <روا ۔
۔,  ار,  ...¸  سا¯×  .  د:وا .ا,
,  ¸  .¯  ¯×  د:وا :ا ¸  ¸,  ¸.¸  .ار
 ض,  ¸  ×  ¸  .  ں-ا  <  »  .  ¸  ¸  .و  ,
روا¸ .,¸ ۔× :ذ . نا< » . .× ادا.
 یر,  ¯×  .  د:واےر,  .ا۔و,  ڑ,د,  ç  ل.<
 ×  د:وایر,  .ا,  ۔,  ..¸¸  سا:  ں¸¸
-آ  :  نا ¯ ¸  ¸.و  یر,  ±¸  ,  .  ںا
 ,  »  .  ض,  .ادا روا ۔×  ¸.ç  <».
×  ثا¸¸ترr  ¸  د,  ,ا .ا روا ._,  .

َ
و
ۡ

ُ

ُ
ﺟا
َ
و
ۡ
ز
َ
ا
َ
ک
َ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ
نِ ا
َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ


ُ

َ
ّ

َ

َ
و
َ
ّ

ٌ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ُ

َ

َ
نﺎ
َ

ُ
_
ُ

ُ
ّ
ﺮا
ُ

ُ

َ

َ

ٌ

َ

َ
و
َ
ّ


ِ


َ

ۡ

َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

ِ
·
َ
ّ

ِ

َ
و
ِ

ۡ

َ

ٍ

ُ
ّ

ۡ

ۡ
¸
ِ

َ

ِ

َ
_
ۡ
و
َ
ا
ۤ

ۡ

َ
د
ٍَ
و
ُ

َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

ِ
·
ُ
_
ُ

ُ
ّ
ﺮا
َ
ّ

ۡ
نِ ا
َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

ُ

ٌ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ


ۡ
نِ ﺎ
َ

ُ

َ

َ

ٌ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ

َ
نﺎ
َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

ِ
·
ُ

ُ

ُ
ّ
ﺜﻟا
َ
ّ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ


ِ
ّ

َ
ّ

ِ

َ
و
ِ

ۡ

َ

ٍ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ِ

َ
ن
ۤ

ۡ
و
َ
ا
ۡ

َ
د
ٍ


َ
و
ۡ
نِ ا
َ
نﺎ
َ


ءﺂﺴ.ﻟا 4 99 اﻮﻟﺎﻨﺗ
ﻦﻟ
4
ل¸.ﻣ 1
 نا  ¯×  ¸  ¸¸,.  سا  .  ¸  .  ×  پ,.  .  ¸ 
 ہد¸ز  .  ,ا  .ا  روا  ,  .  ,  :  ,ا  ¸  .¸
  ,  ¯ں× ¸  ±¸  .ں×  ,¸  ¸  ¸,  ,ا
 : ¸ . , . نا ¸, ض, و .و .ادا »
 ۔,  ن.,  :  .ا  ¸  ۔._,  .  ,×  ,.  ن.
۔, ر,د, , :او ç ,, .ا روا

ُ
ّ

ٌ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ
ث
َ
ر
ٰ

َ

َ

ً

ِ
و
َ
ا
ٌ
ۃ
َ
ا
َ

ۡ

َ
ّ
و
ۤ
ٗ

َ

ٌ
خ
َ
ا
ۡ
و
َ
ا
ُ
ا
ٌ

ۡ


ِ
ّ

ُ

ِ

َ

ُ

ۡ

ِ
ّ

ٍ

ِ
ﺣا
َ
و
ُ
س
ُ

ُ
ّ
ﺴﻟا ﺎ
َ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ۤ
ۡ

ُ
ﻧﺎ
َ
ﻛ ا

ۡ

ِ


َ

َ
.
ۡ

َ
ا
ٰ
ذ
ُ
t
َ

َ
ﻚِﻟ ﺂ
َ

َ

ُ
c
ۡ

ُ
ء
ِ


ِ


ِ

ُ

ُ
ّ
ﺜﻟا ﻲ
ِ

ۡ

َ


َ
ّ

ِ

َ
و
ٍ

ُ
ّ

ۡ

ٰ
=
َ

ِ
ﺑ ﻲ
ۤ

ۡ
و
َ
ا
ۡ

َ
د
ٍ


ۡ
¸
َ

َ

ُ

َ
ﺮ ﺂ
ٍ
ّ
ر
َ
ّ

ِ

َ
و
ً


ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ۡ
,
ِ

َ

ۡ
,
ِ

َ

ٌ

ٌ
ﻢ ؕ﴿ ۱۲ ﴾

١٣ روا  .ا ¸  <روا  __»¸.ا م:ا م.  ¸  ۔
--سا.ا:  ے.  یراد,.,  ¸  ·  .  سا ں
 ¸  نا  ہو  ۔_¸ر  ,  _,  ¸  ¸:  ے.  ¸اد¸
 ¸  روا. _ر ; ۔, _,:  ی;

ۡ
و
ُ

ُ

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ
د
َ
و
ۡ

َ

ُ
ّ

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ِ

ۡ

ُ

َ
ر
ٗ

َ

ُ

ُ

ۡ

ِ

ۡ


ٰ
ّ

َ

ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ٍ

ۡ

ِ


َ

ِ

ۡ
s
َ
¯
ۡ
ﻟا ﺎ
ٰ

ۡ

َ
·
ٰ

ُ

ۡ

ِ

ِ

ۡ

ِ

َ

َ
ﻬ ﺎ

َ
و
ٰ
ذ
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ﻚِﻟ
ُ
ز
ۡ
,
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ُ
ﻢ ﴿ ۱۳ ﴾

١٤ روا:ے.¸.,.¸ل-ر.سا روا.ا<روا ۔
 .اڈ¸خزود.ا-سا:.,¸.ںو»¸سا
۔:×با>::ذ-ساروا:,ر;ہوں¸:

َ
و
ۡ

َ

َ
ّ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ر
ٗ

َ

َ
و
َ

ۡ
و
ُ

ُ

َ
ّ

َ

َ

ٗ
ھ
َ
د
ُ

ُ

ۡ

ِ

ۡ


ۡ

ِ
ﻓ ا
ً
ﺪِﻟﺎ
َ
ﺧ ا
ً
رﺎ
َ

َ
ﻬ ﺎ
َ
و
ٗ

َ

ِ

ُ
ّ

ٌ
با
َ

َ

ۡ
¸
ٌ
_ ﴿ ۱۴ ٪ ﴾
2
4_
13
١٥ -.  ۔ ' .  ب:را  :  یر:¸  <¸  ں¯رr  یر,
 تد,¸ں-ر_  .¸  ں--_ا_  نا  ¸
 -  ں¯رr  نا  ¯  _د  ¸ا-  ¸  یر:¸  ¸  نا  ہو  .ا  -
  ..ں¸-ر  .  ¸  ںو· م.  م:  :  نا ت-
۔ے. ا_ ¸ روا¸- : . نا.ا ¸ ےد.

َ
و
ٰ
ّ
ﻟا
ۡ

ِ
.
َ

ۡ

ۡ
¸
ِ

َ

َ

ِ
ﺣﺎ
َ

ۡ
ﻟا
َ
_
ۡ

ِ


َ

ِ
ّ
. ﺂ
ۡ

ُ

ِ


ِ

ۡ

َ
.
ۡ
ﺳﺎ
َ

ۡ
و
ُ

ۡ

َ

َ
ﻋ ا
ِ

َ

َ

ۡ
ر
َ
ا
َ
ّ

ً

ۡ

ِ
ّ

ۡ

ُ

ۡ
نِ ﺎ
َ


ِ

َ

ۡ
و
ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

َ
ﻓ ا
ُ

ُ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ّ

ۡ

ٰ
ّ
.
َ

ِ
ت
َ
ﻳ ﻲ
ٰ
ّ

َ

َ

ُ

َ
ّ


ُ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
¸
ۡ
و
َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

ُ

َ

َ
ّ

ۡ

ِ

َ

ً
ﻠ · ﴿ ۱۵ ﴾

١٦ ود  ا¸ا-نا¯_.  یر:¸  .¸  ç  د,ود<  روا۔
 ڑ,_  :  نا¯_,  ×  ر:<  روا¸  .  ,¯ہو  .ا,
۔, ن,, , :او .. ل- ,¯ .ا , ۔ود

َ
و
ٰ

َ
ّ
ﻟا
ِ
ن
َ

ۡ

ٰ

ِ

َ

ِ

ۡ

ِ
ﻣ ﺎ
ۡ

ُ

َ

ٰ

ۡ
و
ُ
ذ
ُ
ﻫ ﺎ
َ

ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
و ﺎ
َ
ﺑﺎ
َ


ۡ

ُ
ﺿ
ِ

ۡ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ
.
َ
¹
ۡ

َ
ا
ُ

ۡ

َ
ﻋ ا ﺎ
َ
ﻤ ﺎ
ً
ﺑا
َ
ّ

َ

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا

ۡ
¸
ِ

َ
ّ
ر ﺎ
ً
ﻤ ﴿ ۱۶ ﴾

ءﺂﺴ.ﻟا 4 100 اﻮﻟﺎﻨﺗ
ﻦﻟ
4
ل¸.ﻣ 1

١٧ .  ¸اد.<,  ..,  ل-,¯¸ں--¸ا  .ا  ۔
 ,ا  ¸  _  ç  .  ,¯  ,  ,  _  ,  .  ..  ی,
  ..  ¸¯.ا  _  ں-- ,  :او  :,,  ,  ہو  روا,
۔, :او .

ُ

َ

ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا ﺎ
َ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِﻟ
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ

َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﺴﻟا
َ
ن
ٓ
ۡ

َ
ء

َ

َ

ِ

ٍ

َ
ﻟﺎ
َ
ّ

ُ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

ِ


َ
ن
ۡ

ِ

َ

َ

ٍ

ُ

·
ﻟو
َ

َ

ِ
¸
ۡ

ُ

ُ
ب

ۡ

َ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
t
ۡ

َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

َ

ً
ﻤ ﺎ
ۡ
¸
ِ

َ

ً
ﻤ ﺎ ﴿ ۱۷ ﴾

١٨ ۔ /  یر.  <¸×  ¸  ل-,¯¸ں--,اروا
.  ¸  نا,  .  .ں¸_ر  L.  م:  ے, ¸
 ,¯  ¸  با.±  ,  :و  سا¯×  د<-آ  ت-¸
 :.  ¸  ,  <  ,  ¸×  ل-,¯¸  نا  .  رواں×  ..
 با>  ک.درد  .  ç  :.  ں--  ,ا  _,  ¸
.ر, ۔, .ر

َ
و
ۡ
,
َ

ُ

َ

ۡ

َ
ّ
ﺘﻟا
ِ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِﻟ
َ

َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ
ّ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ
ن
ٰ

ِ
ت

ٰ
ّ
.
َ
ﺣ ﻲ
ُ
·
َ

َ

َ
ا
َ

َ
,
َ
ﺣ ا
َ
ذِ ا
َ
لﺎ
َ

ُ
ت
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
ُ

ۡ
ﻟا
ُ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ
ِ ا
ٰ
ٔ
ـ
َ


َ
و
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ·
َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
و
َ
ن
ُ
·
ٌ
رﺎ
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ
ا
·
ﻟو ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا
َ

ِ
¸

ُ
t
َ
ﻟ ﺎ
ً
ﺑا
َ

َ

ۡ

ۡ
¸ِﻟ
َ
ا ﺎ
ً
ﻤ ﴿ ۱۸ ﴾

١٩ --  ۔ ' .  ں¯رr  ¸د,ز  .¸  ., -  ç
 نا. ç , < .. , سا ,د روا۔ؤ,¸ ثراو
 ±  ¸  ںو·¸ا  -.,  .¸  سا ,  ¸د  -
 ں×  ,,  ¸  یر:¸  _  ر-  ±  ہو  .اں,  :رکور
 ۔-  ×ر.ح·  ¸ا..  .  نا  روا,  ت,روا¯
, -  _  ¸ç  .¸  ¸¯ں×  ,.  -ç  ہو  .ا
۔ےد . ا_ ¸: ¸ , ¸ سا .ا روا و. ,.

ٰ

َ

ُ
ّ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
.
َ

َ
ﻟ ا ·
َ
¸
ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

َ

ُ
ّ

ِ
s اﻮ
ُ

ِ

َ


َ

ِ
ّ
.ﻟا
َ
ء
ً

ۡ

َ
ﻛ ﺎ
َ
و
َ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ·
ُ

َ

ۡ

َ
ﺘِﻟ
َ
ّ

ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ِ
ﺑا

ۤ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ

ُ

ۡ

ُ

ُ

َ
ّ

َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۡ
ن
َ
ا
ۤ
·
َ
ّ

ۡ

ۡ
¸
ِ

ٍ

َ

ِ
ﺣﺎ
َ

ِ

َ
_
ِ
ّ

َ

ُ
ّ

ٍ

َ


َ
و
ۡ
و
ُ

ِ
cﺎ
َ

ُ

ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
ّ

ِ
ف
ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ

ُ

ُ

ٰ
-
َ

َ

َ
ّۡ
ن
َ
ا
ُ

َ

ۡ

َ

ۡ

ۡ

َ
ﺷ ا
َ
ّ
و ﺎ
ً

َ
¸
ۡ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

ِ

ۡ
¸
َ
ﺧ ا
ً


ۡ
¸
ِ

َ
ﻛ ا
ً
ﺮ ﴿ ۱۹ ﴾

٢٠ r  ی,ود .  ڑ,  -  ترr  ,ا  ç  .ا  روا  ۔ تر
 سا  ¯×  _ےدل.  .  ¸ڈ-  ترr  ¸  روا×_  ¸.
 .  ہ.>  روا .  :  ن;  ç  :  ۔.  ±  ,  .  ¸
۔. - ¸او . سا ل. ¸ا .

َ
و
ٍ
ج
ۡ
و
َ
ز
َ
نﺎ
َ

َ
ّ

ٍ
ج
ۡ
و
َ
ز
َ
لا
َ

ۡ

ِ

ۡ
ﺳا
ُ

ُ
ّ

ۡ
د
َ
ر
َ
ا
ۡ
نِ ا
َ
ّ
و

ٰ
ا
ۡ

َ

ۡ

ُ
:
ٰ

ۡ
ﺣِ ا
ُ

ۡ

ِ

َ
ّ

َ

َ
ﻓ ا
ً
رﺎ
َ

ۡ

َ
ﺗ ·
ُ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ

ِ
ﻣ ا

ۡ

َ
ﺷ ﺎ
ً

ۡ

َ

َ
ا
ۡ
و
ُ

ُ

ٗ

َ

ۡ

ُ

ً
ﻧﺎ
َ

َ
ّ
و ﺎ
ً

ۡ
ﺛِ ا
ۡ

ِ

ُ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ﻨ ﺎ ﴿ ۲۰ ﴾

٢١ a. ¸او .,ل. ا× ¸دç روا ۔ × ç ,  ,ا 

َ
و
ۡ

َ

ۡ

َ

َ

ۡ
و
ُ

ُ

ٗ

َ

َ
و
ۡ

َ

ٰ
,
ۡ

َ
ا
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺑ ﻲ
ٰ
ِ ا
ٍ

ۡ

َ
ﺑ ﻲ

ءﺂﺴ.ﻟا 4 101 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1

  ,  ,  .ç  ہو  روا×  _.  ,..  .  ے,ود
۔_ ¸ . ¸

َ
ّ
و ﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﻏ ﺎ
ً
ﻗﺎ
َ

ۡ

ِ
ّ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ن
ۡ

َ

َ
ا ۲۱ ﴾


٢٢ ,  ح:  .ادادپ,  ےر,  .ں¯رr  ¸روا  ۔
 ¸  q  ×  -  q  ×  <¸  ,,  ...  .  ح:  .نا×
.¸  .اروا  ¸,¡  ,, ,روا۔¸  ت,¸  ¸-
۔.ر-د ا,

َ
و ﺎ
َ
ﻣ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ِ ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ُ
ؤﺂ
َ

ٰ
ا
َ
¿
َ

َ
ﻧ ﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ


َ
ّ
و
ً

َ

ِ
ﺣﺎ
َ

َ
نﺎ
َ

ٗ

َ
ّ
ﻧ ِ ا
َ

َ

َ

ۡ

َ

َ
و ﺎ
ً

ۡ

َ

َ
ءﺂ
َ

﴿ ·
ً

ۡ

ِ

َ
ﺳ ۲۲ ٪ ﴾

3
8_
14

٢٣ ,روا¸رواں¿  روا_.  یر,_  ç  ۔ ں_
 ں·  _.  ہو  روا ں¸,روا ں_روا _:.  روا
 ما.¸.روا¸¸.ر  روا×  ¸¸ھدود-ç  .
 نا×  _.  تrç  .ں¯رr  ¸روا_
¸
¸ید.
 ما.  _  ç  ¸  ہو  ×  L.  شرو_  ç  _  ں,:  ¸
  .  تr.  ç  ..  .  نا .ا ں,  _ ¸  نا  ¯  ×  ¸
 ۔¸ہ.,  _  ç  ¸  ç.  ح:  ..  .  ں,:
 :  ں-ودروا  ۔¸  ¸رr  ¸ں¸¸  ےر,  روا
 .ا  .  ¡  q  ×  -  q  ×  <  .  ,  ما.  ¸  ..  .ا
۔, ن,, ا; , :او 2

َ
و
ۡ

ُ

ُ

ٰ

َ
ّ

ُ
ا
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ِ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ُ

ٰ

َ

َ
و

َ
و
ۡ

ُ

ُ

ٰ

َ

َ
ا
َ
و
ۡ

ُ

ُ

ٰ
ّ

َ

َ
و
ۡ

ُ

ُ

ٰ

ٰ

َ
و
ِ
خ
َ
·
ۡ
ﻟا
ُ

ٰ

َ


َ
و
ِ

ۡ

ُ
·
ۡ
ﻟا
ُ

ٰ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺿ
ۡ
ر
َ
ا
ۤ
ۡ

ِ
.
ٰ
ّ
ﻟا
ُ

ُ

ُ

ٰ

َ
ّ

ُ
ا

َ
و
ِ

َ
ﻋﺎ
َ
ﺿ
َ
ّ
ﺮا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ُ

ٰ

َ

َ
ا
َ

ِ
.
ُ

ٰ

َ
ّ

ُ
ا ﺂ
ۡ

ُ

ِ

َ
و

ۡ

ِ

ۡ

ِ
.
ٰ
ّ
ﻟا
ُ

ُ

ُ

ِ
ﰱﺂ
َ

َ
ر
َ

ِ
ّ
.
ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ِ
ر
ۡ

ُ

ُ
- ﺂ
ُ

ُ

ِ

ۡ

ِ
.
ٰ
ّ
ﻟا
·
َ

َ

َ
ّ

ِ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
د ا
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
ّ

ِ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
د

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ُ

ِ
ﰱﺂ
َ

ۡ

َ
ا
ُ

ِ
ﰱﺂ
َ

َ


َ
ﻣ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ِ
_
ۡ
¸
َ

ۡ

ُ
·
ۡ
ﻟا
َ
_
ۡ
¸
َ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
¯
ۡ
ن
َ
ا
َ
و
ۡ

ُ

ِ
ﺑ·
َ

ۡ

َ
ا

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ﻏ ا
ً
ر ۙ﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ّ
ر ۲۳ ﴾


٢٤ ¸  <  ہو  .  _  ما.  _  ç  ¸  ¸رr  ¸او  ¸-  روا۔
 ¸¸  _,  آ  ¸  ,  ےر,  _  ر-  .  ں¸.,.  ×
 ی,ودا-  .  ت.,  ناروا۔,  ¸د×-ç  ..ا
 .  .  چ.ل...ح·  سا  _ل>  -ç  ¸رr
  .  ح:  .نا ç¯:د-.  ح:  ¸,  -
.  ×  :ر .  ç  .ں¯رr  ¸¯۔¸_  ت-  .
 ر²  .ارواود.  ادا  ×  ,ر²  <  ,  :  نا.×  زو.ا

َ
ّ
و
ُ

ٰ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ۡ

َ

َ

َ
ﻣ ﺎ
َ
ﻣ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ِ ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
َ

َِ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ٰ

ِ

ۡ

ُ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
ا ﺎ
َ
ّ

ۡ

ُ

َ

َ
ّ

ِ

ُ
ا

ۡ

ُ

ِ
ﻟا
َ

ۡ

َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

ِ

ٰ
ذ
َ
ءآ
َ
ر
َ
و

ٖ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

ۡ

َ

ۡ
ﺳا ﺎ
َ

َ
·
َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ُ

َ

ۡ
¸
َ

َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ۡ
s
ُ
ّ
·

ءﺂﺴ.ﻟا 4 102 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1

 .  ¸¸  ¸  ,  .ی..ر  ¸  ¸آ  »  .  ..
 ,  :او  :,,  ,  .ا,۔¸  ہ.,  _  ç  ¯-
. ۔, :او 

َ
ّ

ُ

ۡ

ِ

َ
و
ً

َ

ۡ

ِ

َ

َ
ّ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ

ُ
ا
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ٰ

َ

َ
حﺎ
َ

ُ
ﺟ ·
َ


َ
ّ
نِ ا
ِ

َ

ۡ

ِ

َ
:
ۡ
ﻟا
ِ

ۡ

َ


ِ


ٖ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ﺿ
ٰ

َ
ﺗ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﺣ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ۲۴ ﴾

٢٥ .  ں¯رr  دازآ  ¸-  .¸  ç  ¸  <  روا ۔
,  ¸-  ¯±ر  .  رو»  :  ..  ح: <  .¸ں¸.
 ےر,  .اروا  ..  ح:  ں× 
¸
¸  آ  ¸  ,  ےر,
 ے,ود,ا ¸  ¸آ  ç  ,  .,  ح·  ¸ا -ن,ا
  ں-.  .  نا..  .  ں¸.-  نا,  ۔× ¸  ç .
 .  ر-د  روا ۔- .  ح:  .  .  ¸.  تز,ا  .
ا._  ہو  ¸,  ود.  ادا¸  ,  :  نا_= ۔ں×  ¸
 ..  ¸ود  ہد_رد  .  روا  _.  یر:¸  >  {  .  ¸ا  .
 .  ب:را :  یر:¸  .  آ  ¸  ح:  ہو  .ا  ,  ۔__
  ¸دآ  ¸    سا  ,  :  .  ں¯رr  دازآ  ا,  <  ¯  ¸
  ..  .  ی., ¸  ۔.,ید   -  نا ¸  ..  ح:
,  .  ہ..  ,  -¸  سا  تز,ا روا  ۔×  ¿.ا  : 
 :او  2  .اروا,·:ےر,و.¸.ت,¸
۔, ن,, ,

َ
و
َ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا ·
ً

ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

َ
,
ۡ

َ
ّ

ۡ

َ


ۡ

َ

َ

َ
ﻣ ﺎ
َ
ّ

ۡ
ﻦِﻤ
َ
·
ِ

ٰ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا

َ
و
ِ

ٰ

ِ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
ُ

ُ

ِ

ٰ

َ

َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ُ

َ

ۡ

َ
ا
ٍ

ۡ

َ


ِ
ّ


ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ِ
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﻳِ ﺎ
ِ


َ
و
َ
ّ

ِ

ِ

ۡ

َ
ا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ
ﻧﺎ
َ

َ
ّ

ُ

َ
ر
ۡ

ُ

ُ
ا
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ٰ
ا

َ
ّ
و
ٍ

ٰ

ِ

ٰ

ُ

َ

ۡ
¸
َ

ٍ

ٰ

َ

ۡ
s
ُ
·
ِ
ف
ۡ
و
ُ

ۡ
c
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ِ
ت
ٰ

ِ
.
َ
ّ
¯
ُ
ﻣ ·
َ


ۤ
ا
َ
ذِ ﺎ
َ

ٍ
نا
َ

ۡ

َ
ا
ٍ

َ

ِ
ﺣﺎ
َ

ِ

َ
_
ۡ
¸
َ

َ
ا
ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
ّ

ِ

ۡ

ُ
ا

ۡ

َ

َ

َ

َ

ِ


ِ

ٰ

َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ﻲ
َ
.
َ
ﻋ ﺎ
َ

ُ

ۡ

ِ

َ
ّ

ِ


ۡ
ن
َ
ا
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ

َ

َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
-
َ

ۡ

َ
ﻤِﻟ
َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ِ
با
َ

َ

ۡ
ﻟا

ٌ

ۡ
¸
َ
ﺧ ا
ۡ
و
ُ

ِ

ۡ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ
ّ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ّ
ر
ٌ
ر
ۡ

ُ

َ
ﻏ ۲۵ ٪ ﴾

4
3_
1

٢٦ .  ل-  ل-  .ç  _آ  _ا  .,  ,_  .ا ۔
  -ç  روا  ..,  ن, روا۔..  ,·  .  ں--  lا
 :او  .  ,  :او  :,  .ا روا ۔ے.  ¸,,  _  ç
۔,

َ
و
ۡ

ُ

َ

َ
_
ِ
ّ
¸
َ

ُ
ﻴِﻟ
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ

ِ

ُ

َ
_
َ
.
ُ

ۡ

ُ

َ

ِ

ۡ

َ


َ
و
ۡ

ُ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ب
ۡ

ُ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا

ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﻋ ﴿
ٌ

ۡ
,
ِ

َ
ﺣ ۲۶ ﴾


٢٧ _  ¯.ا  روا ۔ <  روا ۔ے.  ¸,,_  ç  .,  ,

َ
و
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

َ
ب
ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ُ

ۡ

ِ

ُ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

ۡ

ِ

ُ


ءﺂﺴ.ﻟا 4 103 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1
 ç  ._,_  ہو  ___  .  ں-ا-  _ا  گ-
۔و_ , رود . . . ±ر :¡

ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ·
ً

ۡ

َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ِ
ت
ٰ

َ

َ
ّ
ﺸﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

َ
ّ

َ
ﻳ ﴿ ۲۷ ﴾

٢٨ ن.ا روا ے.  ;  ,,  ._  ç  .,  ,_  .ا ۔
۔, ا× ا_رو; .
ً
·¸
.-

َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ

َ

ِ
ّ

َ
s
ُ
ّ
¸
ۡ
ن
َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ

ِ

ُ

ُ
نﺎ
َ

ۡ
.
ِ
·
ۡ
ﻟا
َ

ِ

ُ

﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﺿ ۲۸ ﴾


٢٩ --۔ ' .ا ں,  ؤ..  _.  ل. :  ے,ود ,ا
_د¸:  تر,  .  ی..ر¸¸آ .  سا  روا× 
 -پآ  _ا روا ,  .,ہو  ¯.,  ×  ¸.  ہ..¸.
۔, ن,, _ ç .ا . ¸ . , ۔و. . ک|

ۡ

ُ

َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ


ۡ

َ


ً
ۃ
َ
رﺎ
َ

ِ
¯
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ
ن
َ
ا
ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ِ

ِ
ﻃﺎ
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ


ۡ

ِ
ّ

ٍ
ضا
َ

َ

َ
و
ۡ

ُ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ر
ۡ

ُ

ِ

َ
نﺎ
َ
ﻛ ۲۹ ﴾


٣٠ <  روا ۔ ے.  ¸ا .¸  روا .×  L.  ¸د¸ز
  روا۔.  _.    ¸اد  ¸  ç    ¸/  -  ساç  ¯  : ¸
۔, ن.آ - .ا

َ
و
َ
ّ
و ﺎ
ً
ﻧا
َ
و
ۡ

ُ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ۡ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ

ً

ۡ

ُ

َ
ف
ۡ

َ

َ
ﻓ ﺎ

َ
و ا
ً
رﺎ
َ

ِ

ۡ

ِ

ۡ

ُ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
َ
نﺎ
َ
ﻛ ﴿ ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ
, ۳۰ ﴾


٣١ ,  ¸-ç  .¸.ں×.ے;ے;ç  .ا  ۔
 ہ.  .,.,ےر,  ç  ¯.و.  __  ,  .,
 ¸  ں-:  .  ت/¿روا ۔._د .  ف>
۔. _. ¸اد

ۡ

ُ

ِ

َ

ۡ

َ
¯
ۡ
نِ ا
ۡ

ِ
ّ
:
َ

ُ

ُ

ۡ

َ

َ
ن
ۡ

َ

ۡ

ُ
ﺗ ﺎ
َ

َ

ِ
ﰱﺂ
َ

َ
ﻛ ا

َ
و
ۡ

ُ

ِ

ٰ

ِ
ّ

َ

ۡ

ُ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

ۡ

ُ
ﻧ ·
ً

َ

ۡ

ُ
ّ

﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﻛ ۳۱ ﴾


٣٢ _  ¸  -  ¸  .¸  ç  .  .ا  ¸  _  ¸  روا  ۔
 نا  - ںود,  ۔و.  ±  :  ¸سا  ,  ید  ,
-  ں¯رr  روا۔.  .  ں-ا  <  ,  با¯  :  ں-: نا 
 :  سا  ..ا روا .  .  ں-ا <  ,  با¯:  ں-:
 .  _¸  .ا .¸  .,  ×ر l. م.  و  ¸
۔, .او

َ
و ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

ٖ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ
ّ

َ
ﻓ ﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

َ
ّ

َ

َ

َ
ﺗ ·
َ


َ
و ا
ۡ

ُ

َ

َ
.
ۡ
ﻛا ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·
ٌ

ۡ

ِ

َ

ِ
لﺎ
َ

ِ
ّ
ﺮﻠِﻟ
ٍ

ۡ

َ


ِ
ّ
·
ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻧ ِ ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻠِﻟ
َ
و
َ
_
ۡ

َ

َ
.
ۡ
ﻛا ﺎ
َ
ّ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

َ

ۡ

﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ

ِ

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ٖ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

۳۲ ﴾


٣٣ ¯  _,  ڑ,راد :ر روا پ, ں.  ل. <روا ۔


َ
و
َ

ِ
ا
َ

َ
ﻣ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

ٍ
ّ

ُ

ِ

َ
و
ِ
ن
ٰ
ﺪِﻟا
َ

ۡ
ﻟا
َ
ک
َ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ّ

ِ
·

ءﺂﺴ.ﻟا 4 104 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1
 را¨  .  ,ا ¸  .  ç  .ود  .  ,¸  ںورا¨
_  .  ,  ç  .  ں--  ¸  روا  ۔_ 
¸
¸ .د.  ر² × 
۔, نا. _ _ ¸ .ا , ۔ود . : نا¸ - نا

َ
و
َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا
ۡ

ُ
·
ۡ

ُ

ٰ

َ

ۡ

ُ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ۡ
ت
َ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ٍ ء
ۡ

َ
<
ِ
ّ

ُ
ﻛ ﻲ
ٰ
.
َ

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ
t
َ

ۡ

ِ

َ
ﻧ ﴿ ا
ً

ۡ

ِ

َ
ﺷ ۳۳ ٪ ﴾

5
8_
2

٣٤ -  ¸  .  .ا.:سا  _  ,.  _  ں¯رr  د,  ۔
 ل.  ¸ا د,  .  ¸  :  سا  روا ,  ¸.  ¸ا .¸
 ¸×  راد,.,  ہو  _ں,  ,  <¯۔_L.  چ.
  و  ل.  ¸    .>    ¸  .ا  _    _  ¸  ناروا  _ ¸  و,آ
¸.  یراد, م-  ¿  ,  ¸  ں¯رr  ¸روا  _
 ¸,ز  -نا ¿  ¯_  ¸  ..  ¸-¸  روا ¸,.×
 ود.  ک¯  .-  ..  .  نا ,  ¯¸  .  .ا  ؤ,
 ار,  .ا ,۔و.  ب-ودز  ¯  _آ  .  ز,  ¸  _  سا .ا
±  .,¸- :  ¸د  ا¸ا  -  نا ,  ¯ ¸  ن. ,
۔, ا; , ¸وا, .ا ,۔و.-ڈ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ
ّ

َ
ﻓ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ِ ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ن
ۡ

ُ

ٰ
ّ

َ

ُ
لﺎ
َ

ِ
ّ

َ
ا

َ
ّ
و
ٍ

ۡ

َ
ﺑ ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ

ۡ

ِ
tِﻟا
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
ۤ

َ

ِ


َ

ِ

َ
ﺣ ﺎ
َ

ِ

ِ

ۡ

َ

ۡ
ﻠِ
ّ

ٌ

ٰ

ِ

ٰ

ٌ

ٰ

ِ

ٰ

ُ

ٰ
.
ِ
¹
ٰ
ّ
ﺼﻟﺎ
َ


َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
s
َ
¯
ۡ

ِ
.
ٰ
ّ
ﻟا
َ
و
َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ

َ

َ
ّ

ُ

َ
ز
ۡ

ُ

ُ
.
َ
ن
ۡ

ُ
ﻓﺎ

َ
و
ِ
_
ِ
ﺟﺎ
َ

َ

ۡ
ﻟا ﻲ
ِ

َ
ّ

ُ

ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
ﻫا
ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
ّ

ُ

ۡ

ُ

ِ

ۡ


َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا ·
ً

ۡ

ِ

َ

َ
ّ

ِ

ۡ

َ

َ
ﻋ ا
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ

َ

ۡ

ُ

َ

ۡ

َ

َ
ا
﴿ ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻛ ﺎ
ً
ّ

ِ

َ

َ
نﺎ
َ
ﻛ ۳۴ ﴾


٣٥ نا  ¸  ی¸ں,.×  م--ں--  ç  .ا  روا۔
,  ¸ ,ا  روا.¸  نا..  .  د,.,ا¯
 ¸  .ا  ہو  ۔و.  ر².  ¸  نا..  .  ترr  .
 ۔: ےد . ا_±ا- ¸ نا.ا ¯ . __ _د ا.
 .  ں¯,,  ,  .,,  ,  .ا .¸  .,
۔, راد,

َ
ﺣ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﺑﺎ
َ
ﻓ ﺎ
َ

ِ

ِ

ۡ

َ

َ
قﺎ
َ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

ِ

ۡ
نِ ا
َ
و
ۡ

ِ
ّ


ً

َ


َ
و
ٖ

ِ

ۡ

َ
ا ﺎ
ً
ﺣ·
َ

ۡ
ﺻِ ا
ۤ
ا
َ

ۡ

ِ

ُ
ّ

ۡ
نِ ا ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

ِ
ّ


ً

َ

َ

﴿ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﺧ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ اﺎ
َ

ُ

َ

ۡ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ِ
ّ

َ

ُ
ّ
ﻳ ۳۵ ﴾


٣٦ - _ ¸ .. . سا رواو. تد, ¸ ¸ .ا روا ۔
-او .ا, رواپ,ں. رواؤ. . ,¸ رواں- روا ں
 س_  رواں¸.  ¸ا  رواں¸.  راد  :ر  رواںوراد.
 ¸  ,  ےر,  گ-  <روا ںو,.  روا ں-او  ,
 /  .ا  ,و.  کr  ¸  ..  .  ,  ں×
۔.ر ¸ .ود - .او .ر. ¸ا; .او ..

َ
و او
ُ

ُ

ۡ
ﻋا
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ا
ۡ

ُ

ِ

ۡ
e
ُ
ﺗ ·
َ

َ
ّ
و ﺎ
ً

ۡ

َ

ٖ

ِ


َ
ّ
و ﺎ
ً
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﺣِ ا
ِ

ۡ

َ
ﺪِﻟا
َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
و ﻲ
ٰ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا ی
ِ

ِ

َ
و ﻲ
ٰ
.
ٰ

َ

ۡ
ﻟا

َ
و
ِ
_
ۡ
¸
ِ

ٰ

َ

ۡ
ﻟا
َ
و ﻲ
ٰ

ۡ

ُ

ۡ
ﻟا یِ ذ
ِ
رﺎ
َ

ۡ
·ا
َ
و
ِ

ُ

ُ

ۡ
·ا
ِ
رﺎ
َ

ۡ
·ا

َ
و
ِ


َ

ۡ
·ﺎ
ِ

ِ

ِ
ﺣﺎ
َ
ّ
ﺼﻟا
َ
و
ِ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا
ِ

ۡ

ا ﺎ
َ


َ


ُ
ّ

ِ
s
ُ
¸ ·
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

ُ
ﻧﺎ
َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ

َ

ۡ

َ
نﺎ
َ


ءﺂﺴ.ﻟا 4 105 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1
·
ً
ﻟﺎ
َ

ۡ
s
ُ
· ۙ﴿ ا
َ
ر
ۡ

ُ
s
َ
· ۳۶ ﴾

٣٧ _.  ¸  ¸  -  ں--  روا  _.  ¸¸  د-  <  ۔
 .ا  ,  ¸.,  ..¸  _ا-نا  .  .ا  ل.<روا
 :  :ذ  :.  ںو,:  .  ç  روا ¸ر  .  _  _
۔, .ر . ر, با>

َ
و
َ
ن
ۡ

ُ

َ
.
ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟاۣ
ۡ

َ

َ
و
ِ

ۡ
.
ُ

ۡ
ﻟﺎ
ِ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ
-

َ
و
ٖ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
ٰ

ٰ
ا
ۤ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ﺎ
َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ا

َ

ۡ

ِ

ِ
:
ٰ

ۡ
ﻠِﻟ ۚ﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

ُ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ﺑا
َ

َ
ﻋ ۳۷ ﴾


٣٨ .¸  :  .  .ا ¯ _.  ¸  چ.  <  روا ۔
 زور  .  _:  _  .ا .  ن,ا روا ۔-..د  .  ں--
ا_.آ ہو  .¸  .,  ¯ا×  ن,  ¸.  :  ¸  رو
۔, ¸. ا,

َ
و
َ
و
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ءﺂ
َ

ِ
ر
ۡ

ُ
t
َ
ﻟا
َ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ·
َ


َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

َ
و
ِ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ·
َ

ۡ

َ

ِ

ُ

َ
ّ


ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ٗ

َ

َ
ءﺂ
َ

َ
ﻓ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﻗ ﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﻗ ۳۸ ﴾


٣٩ L:  ن,ا_  ±,  زورروا  _  .ا  گ-  ¸  .ا  روا۔
  ¯  ۔L.  چ.  .¸  سا.¸د  -نا  .  .ا,  <روا
۔, ., ب- - نا .ا روا¸_ آ , , _ نا

َ
و
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
ۡ

َ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ
ﻋ ا
َ
ذﺎ
َ

َ
و
ِ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا

َ
ر ﺎ
َ
ّ

ِ
· ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
َ

َ
ز
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
نﺎ
َ

ۡ

ِ
t
ِ
ﺑ ﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ۳۹ ﴾


٤٠ ¸.ا  روا..  ¸  ¸_¸  ·  ارذ  ¸¸.ا۔
 ں,  _اروا  ۔:  ےد  .  .
¸
¸  -  سا¯¸  ×  ¸  ¸  .
۔: 1 ; .ا .

َ

ۡ
نِ ا
َ
و
ٍ
ۃ
َ
ّ
ر
َ
ذ
َ
لﺎ
َ

ۡ

ِ

ُ

ِ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ً

َ

َ

َ

ُ


َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

ٰ

ُ
ّ

ُ

ۡ

ُ

َ
ّ

ۡ

ِ


ِ
ت
ۡ

ُ
ﻳ ﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ا
ً

ۡ

َ
ا ۴۰ ﴾


٤١ .  ¸  ±ا ¸  ç  ,  :  ×  ل.  ,ند  سا  :  ۔
  _  ےا -  ç  روا  ._|  -  .او  ..  لا-ا ﷺ
۔. _. , ہا- ر- - .. ل. : ں-- نا

ِ
ّ

ُ

ۡ

ِ


َ

ۡ

ِ
ﺟ ا
َ
ذِ ا
َ

ۡ

َ

َ

ِ

َ

ِ
,
ۭ

َ
ّ

ُ
ا
َ
ّ
و
ٍ

ۡ
ﻴ ﺎ
َ

ۡ

ِ

﴿ ا
ً

ۡ

ِ

َ
ﺷ ِ ءﺂ
َ

ُ

ٰ
ﻫ ﻲ
ٰ
.
َ

َ

ِ
ﺑ `۴۱ٍ ﴾


٤٢ .  ._.  وزرآ  ن.,..  ·  روا  ,:  زورسا  ۔
  .  .ا  ہو  روا۔¸,ید  .  ,ا,¸ز.  .د  -ناش:
۔. ¸¸ _ ت,¸-

ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ
ّ
د
َ

َ
ّ

ٍ

ِ
¸
َ

ۡ

َ

َ
و ا
َ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا ا
ُ

َ

َ


َ
و
ُ
ض
ۡ
ر
َ
·
ۡ
ﻟا
ُ

ِ
t
ِ
ﺑ ی
ٰ
ّ

َ

ُ
.
ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ
ﻳ ·
َ

﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﺣ ۴۲ ٪ ﴾

6
9_
3

٤٣ --  ۔ ' نا  .  ,  ¯×  ¸  :.  ¸  1ç  ,


َ
و
َ
ۃﻮ
ٰ

َ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ·
َ
ﻟ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
ا

ءﺂﺴ.ﻟا 4 106 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1
 ۔ؤ,.  س_  .  ز.  ۔-.  ±  -  .  .  <  -  ظ.ا
.  ¸  ¸  :.  ¸.;روا .ں¸ؤ,.  س_  .  ز
 ,ر,_  ±ر,  :.  .اں,  ۔-  .  ¸  .  .
 ز. . . ç ¯ r . . ¸ ¸ . a . ¸_ روا×
  ,  .¸  ç  ¸-¸×  ¸  ,  ¸×  ر¸  ç  .ا  روا-ھ_
 ×  ¸.ر:.ں¯رr  .  ç  ¸×  ¸آ  .  ×  .ء:ا
ا :  ں-,  روا  .  روا -¸  ک_  ¯:.  ¸_  ¿رو
 ,  :او  ..  ف>  .ا  ,۔-.  ç  .  .  _
·
.

۔, :او 2

َ
و
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ
ﺗ ﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ
ﺗ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ
ﺣ ی
ٰ

ٰ

ُ

َ
ّ
ﻟ ِ ا ﺎ
ً

ُ

ُ
ﺟ ·
َ
ﻟ ·

ٰ
=
ۡ

َ
ّ
-
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
َ
و ا
ۡ

ُ

ِ

َ
.
ۡ

َ
ﺗ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

ٍ

ۡ

ِ

َ

ۡ
ی
ِ

ِ
ﺑﺎ
َ


ۡ
و
َ
ا
ِ

ِ
ﰱﺂ
َ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

ۡ

ِ
ّ

ٌ

َ

َ
ا
َ
ءﺂ
َ

ۡ
و
َ
ا
ٍ

َ
:
َ
ﺳ ﻲ
ٰ
.
َ

ۡ
و
َ
ا
ا
ۡ

ُ

َ
ّ

َ

َ

َ

ً
ءﺂ
َ
ﻣ ا
ۡ
و
ُ

ِ

َ
¯
ۡ

َ

َ

َ
ءﺂ
َ

ِ
ّ
.ﻟا
ُ

ُ
:
ۡ

َ

ٰ


َ
و
ۡ

ُ

ِ

ۡ

ُ

ُ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

َ

ۡ
ﻣﺎ
َ
ﻓ ﺎ
ً

ِ
ّ

َ
ﻃ ا
ً

ۡ

ِ

َ


َ
ا
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ۡ

ُ

ۡ

ِ

ۡ
ﻳ ﴿ ا
ً
ر
ۡ

ُ

َ
ﻏ ا
ً
ّ

ُ

َ

َ
نﺎ
َ
ﻛ ۴۳ ﴾

٤٤ .  ب.  -
´
¸
¸
-
.د¸  -ں--نا  .ç  :  ۔
 _,_  روا_L¸.  -¸ا,ہو  ..,¸د  .
۔ؤ, . . ±ر ¸ ç .

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ً

ۡ

ِ

َ
ﻧ ا
ۡ

ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ

َ

ۡ

َ

َ
ا
ِ

ٰ

ِ


َ
و
َ

َ

ٰ

َ
ّ
ﻀﻟا
َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

َ
, اﻮ
ُ
ّ

ِ

َ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ۡ

ِ

ُ

ؕ﴿
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﺴﻟا ۴۴ ﴾


٤٥ روا۔,  .او  ب- . ں-د ےر, .اروا۔
۔, ر:د. ¸: ¸ .ا روا , ز.ر: ¸: ¸ .ا

َ
و
َ
و
ۡ

ُ

ِ
ﰱآ
َ

ۡ

َ

ِ

ُ

َ

ۡ

َ
ا
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ` ﺎ
ً
ّ
ﻴِﻟ
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ﻲ
ٰ
:
َ

َ
ّ
و

ٰ
:
َ
ﻛ ﴿ ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ۴۵ ﴾


٤٦ _  ¸  ,اگ-,  ¸  نا_  ید-  <¸  روا۔
 çد  ,.ت.:.  نا -تJ  .  .ا ب..
_ , روا .. ¸ روا, ¸ . ç . _ , روا_
 ¸¸  _د  روا.  ڑو,  -ن,ز  رواؤ,.ا-.  -
 .ا  روا ۔_,>ار  :و  .  -.ç  .ہار¸
 روا  ¸ا ف·روا ,ن.روا  ,¸  .  ç  .,ں¸
 ت, روا .× · ¸ _ .نا ¯ , ./ا , ¸ >ار
 ¸  .  ,  .  نا  .  .ا  ¸  ¸×  .رد  ,  ¸
ا¸ےڑ-,  ¸  ¯,  ¸ر  .  ._  نا L:  ن,
۔_

ِ

َ

ِ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ن
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ
s
ُ
¸ ا
ۡ
و
ُ
دﺎ
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ٖ

ِ

ِ
ﺿا
َ

َ
ّ

ۡ

َ


َ
و
َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ
¸
َ

ۡ
_
َ

ۡ
ﺳا

َ
ّ
و
ٍ
_
َ

ۡ

ُ

َ
و
ۡ

ِ
t
ِ

َ

ِ

ۡ

َ

ِ
ﺑ ﺎ
ۢ
ً
ّ
ﻴـ
َ
ﻟ ﺎ
َ

ِ
ﻋا
َ
ر ﻲ
ِ

ً

ۡ

َ


َ
و
ِ

ۡ

ِ
ّ
ﺪﻟا
َ
و ﺎ
َ

ۡ

ِ

َ
ﺳ ا
ۡ

ُ
ﻟﺎ
َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
ۡ

َ

َ
ا
َ
و ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
و
ۡ
_
َ

ۡ
ﺳا

َ
و
ۡ

ُ
t
َ
ّ
ﻟ ا
ً

ۡ
¸
َ

َ
نﺎ
َ

َ
ﻟ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ
ﻧا
َ
و
َ
م
َ

ۡ

َ
ا
ُ

ُ
t
َ

َ

َ
ّ

ۡ

ِ

ٰ


ۡ

ِ
·
ِ

ۡ
:
ُ

ِ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ·
َ

َ

َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا ﴿ ·
ً

ۡ

ِ

َ
ﻗ ۴۶ ﴾

ءﺂﺴ.ﻟا 4 107 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1

٤٧ -او ب. ےا ۔ ' : - ںو¿ , ç .. سا ¸
¸  _د  ¸ف·  ¸_  ¸  نا  ,  روا _د سا _  نا 
 ¸  ¸  ._  ں-او  2  ح·  ¸  _.  .ح·
 ¸¸ب.یر,  <_  ب.¸×  ¸.,  لز.یر.
 ¸.,  ¸<  ..ا روا ۔ؤآ  .ن,ا  ,  ¸.  _.
۔q × . -~ -

َ

ۡ

َ
ّ

َ
ﻧ ﺎ
َ

ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ
.
ِ

ٰ
ا
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا اﻮ
ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ


ُ
ﻣ ﺎ
ً

ۡ

ُ

ُ
و
َ

ِ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ

َ
ﻣ ﺎ
َ
ﻤِ
ّ
ﻟ ﺎ
ً

ِ
ّ

َ


ۤ

َ
ّ

َ

َ
ﻟ ﺎ
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ۡ

َ

ۡ
و
َ
ا
ۤ

َ

ِ
رﺎ
َ

ۡ
د
َ
ا ﻲ
ٰ
.
َ
ﻋ ﺎ
َ

َ
ّ
د
ُ

َ
.
َ


َ
و
ِ

ۡ

َ
ّ
ﺴﻟا
َ

ٰ
s
ۡ
-
َ
ا ﴿ ·
ً

ۡ

ُ

ۡ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ۡ
-
َ
ا
َ
نﺎ
َ
ﻛ ۴۷ ﴾


٤٨ ,¸  :  سا  -¸.:  1¸  -ہ.سا  .ا ۔
¸. .  ف>  ,_  -¸  ہ.رواا-  .  سا  روا  ., 
 ا;.  سا  ,ر²,¸  :  .ا .  ¸  روا ۔ےد
۔..,ن;

َ
و
ٖ

ِ

َ
ک
َ

ۡ
e
ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ُ

ِ
:
ۡ

َ
ﻳ ·
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ُ

ِ
:
ۡ

َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
َ
ن
ۡ
و
ُ
د ﺎ
َ


َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ
ﻤِﻟ ی
ٰ

َ
.
ۡ
ﻓا
ِ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

ۡ
ک
ِ

ۡ
e
ُ
ّ

ۡ

َ

ً

ۡ
ﺛِ ا ﺎ
﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ۴۸ ﴾


٤٩ -  پآ  _ا <.د  ¸  -ں--  نا  .  ç  ,  ۔
 ..  ہ:_  ,  ,_  r  ¸.ا  .  ¸  _  ,  ہ:_
۔: × ¸ ¸ ¸ ,ا, ..د _ نا روا ۔,

َ

َ

ۡ

َ

َ
ا
ِ
ّ

َ

ُ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ
ّ

َ

ُ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
ۡ


َ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ
,
ۡ

َ

﴿ ·
ً

ۡ

ِ

َ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ
ﻟ ۴۹ ﴾


٥٠ روا۔_z.,ن.-  ٹ-  ¸  _  .ا¸  -د۔
۔, ¸: ہ.> _

َ
و
َ
ب
ِ

َ

ۡ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
.
َ

َ
ن
ۡ
و
ُ

َ
.
ۡ

َ

َ

ۡ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ُ
ا
ۤ
ٖ

ِ
ﺑ ﻲ
ٰ
:
َ

﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

ُ
ّ
ﻣ ﺎ
ً

ۡ
ﺛِ ا ۵۰ ٪ ﴾

7
8_
4

٥١ ç  :  ۔ .  ب.  -
´
¸
¸
-
.د¸  -ں--  نا  .
 ر.  روا _  z.-  ن,  روا ں¨  .,  ,¸د.
, ¸ ں-- گ- ¸ . _ , ¸ ےر, .
۔_ _ ±ر :¡ 

ِ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ً

ۡ

ِ

َ
ﻧ ا
ۡ

ُ

ۡ
و
ُ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﻲ
َ
ِ ا
َ

َ

ۡ

َ

َ
ا

َ
و
ِ

ۡ

ِ

ۡ
·ﺎ
ِ

َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

َ
ّ
ﻄﻟا
َ
و
ِ
ت
ۡ

ُ
ﻏﺎ
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻠِﻟ
َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ

َ

﴿·
ً

ۡ

ِ

َ
ﺳا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ

ی
ٰ

ۡ

َ
ا ِ ءﺂ
َ

ُ

ٰ
ﻫا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ
ﻛ ۵۱ ﴾


٥٢ ¸  روا۔,¸  ...ا_  ¸_گ-_۔
۔. ؤ_ . ر:د. - ¸ : سا ç ¯ ے. . .ا _

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
َ

َ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

َ

ۡ

َ
ّ

ۡ

َ

ۡ

َ

َ


َ

ِ

َ
¯
ٗ

َ
ﻟ ؕ﴿ ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻧ ۵۲ ﴾


٥٣ تر-  سا ,  .,  :  ¸:د, س_  :ا ,۔


َ
ن
ۡ

ُ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ
ّ
ﻟ ا
ً
ذِ ﺎ
َ
ﻓ ِ ﻚ
ۡ

ُ

ۡ
ﻟا
َ

ِ
ّ


ٌ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ
م
َ
ا

ءﺂﺴ.ﻟا 4 108 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1
۔. _د . ¸ ,ا, 
ِ
¸
¸ - ں-- ¸ ¯ ¸ 
ۙ﴿ ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا ۵۳ ﴾

٥٤ ,  .ر  ےد  .¸  _ا-ں--.  .ا<¸  ۔
 روا ب. - ;ا,انا.. . ç ¯ _ L. . : سا
۔¸ ¸ ¸ ; ± روا¸ ¸., ,> ¸.اد

ٖ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ


ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

ُ
t
ٰ

ٰ
ا
ۤ

َ
ﻣ ﻲ
ٰ
.
َ

َ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ُ

ۡ
s
َ
¸
ۡ
م
َ
ا

َ
ل
ٰ
ا
ۤ

َ

ۡ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ

َ

ٰ

ۡ
ﺑِ ا
َ
و
َ

ٰ

ِ

ۡ
ﻟا
َ

ۡ
,
ِ

َ
و
َ

َ

ۡ

ِ
s
ۡ
·ا
﴿ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋﺎ
ً

ۡ

ُ
ّ

ۡ

ُ
t
ٰ

ۡ

َ

ٰ
ا ۵۴ ﴾


٥٥ روا  ..  -  ب.  سا ¯  .  ¸  .  ¸  ں--  ,۔
 ¸خزود  :.  ں-او  :..  نا¯,ر:ر.سا  ¸-
۔, ¸: گآ ¸× ¸

َ
و
ٖ

ِ

َ

َ

ٰ
ا
ۡ

َ
ّ


ۡ

ُ
t
ۡ
ﻨِﻤ
َ
·
َ
ّ

َ

ۡ

َ
ّ


ۡ

ُ
t
ۡ

ِ

َ
و
ُ

ۡ

َ
ﻋ ﻲ
ٰ
:
َ


َ

َ
ّ
.
َ

َ

ِ
ﺑ ﴿ ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﺳ ۵۵ ﴾


٥٦ ç-نا ,,.ں-آیر..ں--¸۔
 ¸  نا  ¸  ,  ۔._.  ¸اد  ¸  گآ  ¸/
 .  _د.  ل¸  ¸.  روا  rاç  ¯¸  _,¸¸.
 ,,..ا,۔_رaہ)  :  با>  ;..
 . ۔, :او
ا
ً
رﺎ
َ

ۡ

ِ
t
ۡ

ِ

ۡ

ُ

َ
ف
ۡ

َ
ﺳ ﺎ
َ

ِ

ٰ

ٰ

ِ
ﺑ ا
ۡ
و
ُ

َ
:
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِ ا

َ

َ

ۡ
¸
َ
ﻏ ا
ً
د
ۡ

ُ

ُ

ۡ

ُ
t
ٰ

ۡ

َ
ّ

َ

ۡ

ُ
·
ُ
د
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ

ِ

َ
ﻧ ﺎ
َ

َ
ّ

ُ

﴿ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﺣا
ً

ۡ

ِ

َ

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
َ
با
َ

َ

ۡ
ﻟااﻮ
ُ

ۡ
و
ُ

َ
ﻴِﻟ ۵۶ ﴾


٥٧ .  ,  ¸  روا .:  ن,ا  گ-<  روا ۔ ,ر  L
 _,_.  ¸._.  ¸اد¸  ں-ç  -نا
 .ناں,و  ۔.  _ر  ;;¸  ناہو  _¸ر,
 ¸اد¸  ..  ±ç  -ناروا۔_ں,  ک_  :
۔. _.

َ
و
ۡ

ُ
t
ُ

ِ

ۡ

ُ

َ

ِ

ٰ
.
ِ
¹
ٰ
ّ
ﺼﻟا اﻮ
ُ

ِ

َ

َ
و ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا

ۡ

ِ


ۡ
ی
ِ

ۡ

َ
¯
ٍ

ٰ
ّ

َ

ۤ

َ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ِ

ٰ

ُ

ٰ

ۡ

َ
·
ۡ
ﻟا ﺎ
َ

ِ

ۡ
s
َ
¯

ۡ

ُ
t
َ
ﻟ ا
ً

َ

َ
ا
َ
ّ
و
ٌ
ۃ
َ

َ
ّ

َ

ُ
ّ

ٌ
جا
َ
و
ۡ
ز
َ
ا
ۤ

َ

ۡ

ِ
ﻓ ·
ً
ّ

ِ

ۡ

ُ
t
ُ

ِ

ۡ

ُ

﴿ ·
ً

ۡ

ِ

َ
ﻇ ۵۷ ﴾


٥٨ ¸ں-او  :.ا .,  ,د ¸-ç  .ا -.  ۔
 ¸  ں--  ,  روا ۔و.  ¸د  .  .ا-  .  نا _.ا
  -..  , ¿  .ا  ۔و.  ,  ,  .  ف.ا  ¯
 ,د ,  ..ا ,۔,  ..  .  ب-  ,
۔,

َ
و ﺎ
َ

ِ

ۡ

َ
ا ﻲ
ٰ
ِ ا
ِ

ٰ

ٰ

َ
·
ۡ
ﻟا او
ُ
ّ
د
َ

ُ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ

ُ

ُ

ُ
-
ۡ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا

ِ
ل
ۡ

َ

ۡ
ﻟﺎ
ِ
ﺑ ا
ۡ

ُ

ُ

ۡ
s
َ
¯
ۡ
ن
َ
ا
ِ
سﺎ
َ
ّ
ﻨﻟا
َ
_
ۡ
¸
َ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ

َ
ﺣ ا
َ
ذِ ا

ِ

َ
ﻳ ﺎ
َ
ّ

ِ

ِ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا ﺎ
ۢ
ً

ۡ

ِ

َ

َ
نﺎ
َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ّ
نِ ا
ٖ

ِ

ۡ

ُ

ُ

﴿ ا
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﺑ ۵۸ ﴾

ءﺂﺴ.ﻟا 4 109 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1

٥٩ --۔ ' و.  یراد,.,  ¸  ل-ر  .  سا  روا  .ا
۔¸  ¸نا _±-  ,.  .¸  ç  <روا ,
  .ا زورروا  .ا.ا¯×  ¸او  ف:ا¸  ç  ¸  ت,¸
.ا ¸  سا ¯×  zرن,ا _  .آ ل-ر.  سا  روا 
 روا ,  ت,¸ا ,  ¸  ۔و.  ع<رف·  ¸¸  .
۔, ¸ا ¸ مçا : سا

َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا اﻮ
ُ

ۡ

ِ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ
ﻳ اﻮ
ُ

ۡ

ِ

َ
ا

ۡ

ِ

ۡ

ُ
:
ۡ

َ
زﺎ
َ

َ

ۡ
نِ ﺎ
َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

ِ

ۡ
-
َ
·
ۡ
ﻟا ﻲ
ِ
و
ُ
ا
َ
و
َ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﻲ
َ
ِ ا
ُ
ھ
ۡ
و
ُ
ّ
د
ُ

َ
ﻓ ٍ ء
ۡ

َ
<
َ
و
ۡ

ُ
:
ۡ

ُ

ۡ
نِ ا
ِ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ

َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ

ٌ

ۡ
¸
َ

َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ِ

ِ

ٰ
·
ۡ
ﻟا
ِ
م
ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ّ
و

ُ

َ

ۡ

َ
ا ﴿ ·
ً

ۡ

ِ
و
ۡ

َ
ﺗ ۵۹ ٪ ﴾

8
9_
5

٦٠ ¸  ¯ یٰrد  <.د  ¸  -ں--نا  .  ç  ,۔
ç _.<روا¸× لز._ ç ب.  <._L. . 
 ¸  ,_  روا  ۔_zر  ن,ا_  ,  نا  _×  لز.  ¿
  _ا.  ¸  .  ,  س_  .  ¸,.  .ا  .»¸ا.  _
 ¯  ن,روا_.  .  -سا  .  .,  ¸د  ¸-نا.:.
۔ےد لاڈ رود . ±ر . ç rا . , ,_ ¸

َ

َ

ۡ

َ

َ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟاﻲ
َ
ِ ا
َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا
ۤ

َ

ِ
ﺑا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
َ
ن
ۡ

ُ

ُ

ۡ

َ


َ
و
َ

ۡ

َ
ﻟِ ا
ۤ

َ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ۡ

ِ

ُ

َ

ِ

ۡ

َ

ۡ

ِ

َ
ل
ِ

ۡ

ُ
ا

َ
و
ِ
ت
ۡ

ُ
ﻏﺎ
َ
ّ
ﻄﻟاﻲ
َ
ِ اا
ۤ
ۡ

ُ

َ
ﻛﺎ
َ
.
َ
¯
َ
ّ
ﻳ ا
ۡ
و
ُ

ُ
:
ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ
اا
ۤ
ۡ
و
ُ

ِ
-
ُ
ا
ۡ

َ


َ
و
ٖ

ِ
ﺑ ﴿ا
ً

ۡ

ِ

َ
ﺑ ·
ۢ
ً

ٰ

َ
ﺿ
ۡ

ُ
t
َ
ّ

ِ

ُ
ّ

ۡ
ن
َ
ا
ُ

ٰ

ۡ

َ
ّ
ﺸﻟا
ُ

ۡ

ِ

ُ
ﻳ ۶۰ ﴾


٦١ ¸.,لز...ا¸<.,.,,.نا,روا۔
  ں-:ç¯ؤآف·¸·رواو.ع<رف·¸سا
۔_L,.ررواL.¸..ç.×,د-

َ
و
ۤ

َ
ﻣﻲ
ٰ
ِ اا
ۡ

َ
ﻟﺎ
َ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ۡ

ِ
ﻗا
َ
ذِ ا
ِ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮاﻲ
َ
ِ ا
َ
و
ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
ل
َ

ۡ

َ
ا

ۡ

َ
ا
َ
ر
َ

ۡ

َ

َ
ن
ۡ
و
ُ
ّ

ُ

َ

َ
_
ۡ
¸
ِ

ِ

ٰ

ُ

ۡ
ﻟا
َ
ﺖ ۚ﴿ا
ً
د
ۡ
و
ُ

ُ
ﺻ ۶۱ ﴾


٦٢ ل.ا  .  نا,  .,  ت,¸±ا.  ¸  ,  ۔
 ¯ ,  ¸×  ¸او  ,  ¸- _  نا  .±: ¸
 ._ L. ¸ روا_ Lآ ., س_ ےر,
۔.±.روا¸: ¯ د- ار. .او

َ
ذِ ا
َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ
t
ۡ

ِ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ
ّ

َ
ﻗﺎ
َ

ِ

ۢ
ٌ

َ

ۡ

ِ

ُ
ّ

ۡ

ُ
t
ۡ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ۤ
ا

َ
ّ
وﺎ
ً
ﻧﺎ
َ

ۡ
ﺣِ ا
ۤ
·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ۤ

َ

ۡ
د
َ
ر
َ
ا
ۡ
نِ ا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ`
َ
ن
ۡ

ُ

ِ

ۡ
s
َ
¸
َ
ک
ۡ
و
ُ
ءﺂ
َ

َ
ّ

ُ

﴿ﺎ
ً

ۡ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ۶۲ ﴾


٦٣ -  سا  .ا  ,  ,  <<¸  ں-د  .  ں--نا ۔
.  ل¸,  :  ں¯,  ¸نا ç  ,  .,ب- روا ۔و. 
 .  نا <  -  ¸,  ¸ا .نا روا و.  .  ¸ا
۔_, . ¨ا ¸ ں-د

ۡ

ِ
t
ِ

ۡ

ُ

ُ

ۡ

ِ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ُ

َ

ۡ

َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا

َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

َ

ۡ
ض
ِ

ۡ

َ

َ

َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

ِ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

ۡ

ُ

ۤ
ۡ

ِ

ۡ

ِ
t
ِ

ُ

ۡ

َ
ا
·
ۢ
ً

ۡ

َ
ﻗ ﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﺑ ۶۳ ﴾

ءﺂﺴ.ﻟا 4 110 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1

٦٤ ç  روا۔ .  ,  ,  :  ¸ا  ,  ,  ¸  ·  <  .
 گ-¸ روا۔.,..¸: سا _=. ن., . .ا
 Lآ س_ ےر, .ا a ç . ¸ ¸ _ _ا ,
 ¸  :  .  نا¸  ·  رواl.¸.  .اروا
L_ ن,, ا; :او .. ف> - .ا ¯ L. , ۔

َ
و
َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ
ن
ۡ
ذِ ﺎ
ِ

َ
عﺎ
َ

ُ
ﻴِﻟ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ٍ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ر
ۡ

ِ


َ

ۡ

َ

ۡ
ر
َ
ا
ۤ

َ

او
ُ

َ
:
ۡ

َ

ۡ
ﺳﺎ
َ

َ
ک
ۡ
و
ُ
ءﺂ
َ

ۡ

ُ
t
َ

ُ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

َ

َ
ّ

ۡ
ذِ ا
ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
ۡ

َ


َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا ﺎ
ً
ﺑا
َ
ّ

َ

َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا او
ُ

َ

َ

َ

ُ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا
ُ

ُ
t
َ

َ

َ
:
ۡ

َ

ۡ
ﺳا
﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ّ
ر ۶۴ ﴾


٦٥ _  ےر,  ¸  ۔ .  ,  گ-  ¸  縠 ر:درو
 ç  ,  <  روا۔_.  .  .¿¸  ت.ز.  _ا
 -  سا  .  ں×  .  ¸  .¸  لد_ا  .سا ود.
۔:× ¸ ¸- . , ¸ ن. . ¸-

َ
و ·
َ

َ
ﻓ ﻲ
ٰ
ّ
.
َ

َ
ن
ۡ

ُ
.
ِ

ۡ

ُ
ﻳ ·
َ

َ

ِ
ّ

َ
ر
َ

َ

َ
÷ ﺎ
َ

ۡ
¸
ِ

َ
ک
ۡ

ُ

ّ
ِ

َ
s
ُ
¸

ُ

ۡ

ُ
t
َ

ۡ

َ

َ
ّ
ﻢ ·
َ
ﻟ ﺎ
ً

َ

َ

ۡ

ِ
t
ِ

ُ

ۡ

َ
ا
ۤ
ۡ

ِ
ا
ۡ
و
ُ

ِ

َ
¸ ﺎ
َ
ّ

ِ
ّ
·

َ

ۡ

َ

َ

َ
و ا
ۡ

ُ

ِ
ّ

َ

ُ
, ﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

ۡ

َ
. ۶۵ ﴾


٦٦ ¸  -پآ  _ا.çد  .  ض,  _  نا  ç  .ا  روا۔
 ےڑ-.¸  نا  ¯ؤ,¸.  ڑ,·_ا¸-اڈ.
.ر:  _  .  سا  ¸  .ا  روا۔L.  ¸اگ-¸ L× 
 ہد¸ز  ¸  _د  روا·  ¸  _.  نا¯,  ¸,¸  rا  <
۔.× ,- : ¸¨ .:

َ
و
ۡ

ُ

َ

ُ

ۡ

َ
ا ا
ۤ
ۡ

ُ

ُ

ۡ
ﻗا
ِ
ن
َ
ا
ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ
ﻋ ﺎ
َ

ۡ

َ

َ
ﻛ ﺎ
َ
ّ

َ
ا
ۡ

َ


ٌ

ۡ

ِ

َ
ﻗ ·
َ
ّ
ﻟ ِ ا
ُ
ھ
ۡ

ُ

َ

َ
ﻓ ﺎ
َ
ّ

ۡ

ُ

ِ
رﺎ
َ
ﻳِ د
ۡ

ِ

ا
ۡ

ُ

ُ

ۡ
ﺧا
ِ
و
َ
ا

َ
و
ۡ

ُ
t
ۡ

ِ
ّ

َ

َ

ۡ

ُ
t
َ
ّ

َ
ا
ۡ

َ

َ
نﺎ
َ

َ

ٖ

ِ

َ
ن
ۡ

ُ

َ

ۡ

ُ
ﻳ ﺎ
َ
ﻣ ا
ۡ

ُ


ۡ

ُ
t
َ
ّ
ﻟ ا
ً

ۡ
¸
َ

َ
و
َ
ّ

َ

َ
ا ۙ﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

ۡ

َ
ﺗ ۶۶ ﴾


٦٧ ;  .ا.ں,  _ا-ناç  ¸  تر-  ساروا۔
۔L., .¸
ۙ﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ا
ً

ۡ

َ
ا
ۤ
ﺎـ
َ
ّ

ُ

َ
ّ

ۡ

ِ
ّ


ۡ

ُ
t
ٰ

ۡ

َ

ٰ
·
َ
ّ
ﻟ ا
ً
ذِ ا
َ
ّ
و ۶۷ ﴾


٦٨ .د ¸ :ر.¡ rاروا۔ ۔L

َ
ّ
و ﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ

ۡ

ُ
ّ
ﻣ ﺎ
ً
ﻃا
َ

ِ
,
ۡ

ُ
t
ٰ

ۡ

َ

َ

َ
ﻟ ۶۸ ﴾


٦٩ L.  :.ا¸ل-ر.  سا  روا  .ا  گ-<روا۔
 ¸.ں×  ..  .  ں--نا  زور.  ±,  ہو  _
 روا _روا _.روا ء,ا ¸,¸ا;..ا _
۔, ب- ¸ , :.ر ¸ ں-- نا روا _.

َ
و
َ
و
َ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ِ

ُ
ّ

ۡ

َ

َ

َ

ۡ

َ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
_
َ

َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ

َ

َ
ل
ۡ

ُ

َ
ّ
ﺮا

َ
و
َ
_
ٖ
ّ
¸
ِ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ

ِ
ّ

ۡ

ِ
t
ۡ

َ

َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ
و
َ
_
ۡ
¸
ِ

ۡ

ِ
ّ

ِ
ّ
ﺼﻟا ِ ءآ
َ

َ

ُ
ّ
ﺸﻟا

َ
و
َ
و
َ
_
ۡ
¸
ِ
.
ِ
¹
ٰ
ّ
ﺼﻟا ؕ﴿ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ر
َ

ِ
¸
·
ﻟو
ُ
ا
َ

ُ

َ
ﺣ ۶۹ ﴾


٧٠ ¸: :او :, .ا روا۔, ¸ : .ا ¸ ۔ ۔, 

َ
و
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ


ُ

ۡ

َ

ۡ
ﻟا
َ
ﻚِﻟ
ٰ
ذ
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟﺎ
ِ
ﺑ ﻲ
ٰ
:
َ
ﻛ ﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ۷۰ ٪ ﴾
9
11 _
6
ءﺂﺴ.ﻟا 4 111 ﺖ
ٰ
ﻨﺼﺤﻤﻟاو 5
ل¸.ﻣ 1

٧١ --۔ ' ¯  ¸  ,  و.  , .ر,  :.  د¸
۔و. , چ- cا , ¸ و. ± . × :. :.
ا
ۡ
و
ُ

ِ
:
ۡ
ﻧﺎ
َ

ۡ

ُ

َ
ر
ۡ

ِ
ﺣ ا
ۡ
و
ُ

ُ
ﺧ ا
ۡ

ُ
.
َ

ٰ
ا
َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ

ٰ


َ

ُ

ِ
و
َ
ا
ٍ
ت ﴿ ﺎ
ً

ۡ

ِ

َ
ﺟ ا
ۡ
و
ُ

ِ
:
ۡ
ﻧا ۷۱ ﴾


٧٢ ,  .:  ¸دہا´ہا-  .,  ¸  ¸ا¸-  ¸  ç  روا۔
 ¯  .,  _  ,  ¸-_  ç  .ا,  ۔,  .,ہر  _  روا
 ¸  نا ¸  .¸¸,,  ی;_  .  .  .ا  .,  ;
۔. . د<-

َ

ُ

َ
ّ

ۡ

َ

َ

ۡ

ُ

ۡ

ِ

َ
ّ
نِ ا
َ
و
ۡ

ُ

ۡ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ۡ
نِ ﺎ
َ

َ
ّ

َ

ِ
ّ


ۡ

ُ

َ
ا
ۡ

َ

ۡ
ذِ ا
َ
ّ

َ
.
َ

ُ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

َ

ۡ

َ
ا
ۡ

َ

َ
لﺎ
َ

ٌ

َ

ۡ

ِ

ُ
ّ

﴿ ا
ً

ۡ

ِ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ
ّ
ﻣ ۷۲ ﴾


٧٣ ¸- ..ح· سا ¯ ے. ¸ _ ç .ا.اروا۔
 ,  ;  روا  ..  س-ا  ¸  ¸  ¸¸ود  ¸  سا  ¸  ç
.  .  نا  ¸  ¸  ش:  . ¸.  ;  .¯  .×  .
۔.×

َ
و
َ
ّ

َ

ۡ

ُ

َ

َ

ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
َ

ِ
ّ


ٌ

ۡ

َ

ۡ

ُ

َ
ﺑﺎ
َ

َ
ا
ۡ

ِ
¸
َ

ۡ

َ
ّ

ۡ
ن
َ

َ


َ
و
ۡ

ُ

َ

ۡ

َ


ُ

َ

ۡ

ُ
t
َ

َ

ُ

ۡ

ُ

ۡ

ِ
.
َ

ۡ

َ

ٰ
ّ

ٌ
ۃ
َ
ّ
د
َ

َ

ٗ

َ

ۡ

َ

﴿ ﺎ
ً

ۡ
¸
ِ

َ
ﻋ ا
ً
ز
ۡ

َ

َ
ز
ۡ

ُ

َ

َ
ﻓ ۷۳ ﴾


٧٤ .¸  .  سارواL¸.-ت.آ  گ-<با۔
د ہار¸  .ا  .  __  -نا _  ,_  ¸  -¸.ز¸¿
 ے.  .  ¸  ہار¸.ا  ¸  <  روا  ۔_.  .  ¸
 با¯ا;-سا  ¸/  ç  ._  ,¸  .,×  _,
۔. _د

َ
ۃﻮ
ٰ

َ
s
ۡ
·ا
َ
ن
ۡ
و
ُ

ۡ
e
َ

َ

ۡ

ِ

َ
ّ
ﻟا
ِ

ٰ
ّ
ﻠﻟا
ِ

ۡ

ِ

َ

ۡ

ِ

ۡ

ِ
ﺗﺎ
َ

ُ

ۡ

َ


ۡ
ﻟﺎ
ِ