'/ine trenuffe fa Ct, tncdrcat mdg cu

;i cu cdntc,, 'uersun , .\t cofindt e"Tercitii r{i;rt de
Alte c64i pentrucopii de la ANTEN

-VM r.Amfu "fiYdAmfr
ir$1lrlil
\j _

,OE

41rH,tB

#
pr,

i

,L M L

"tfenuf fe fa IaSi", nupa

fe 'line trenuf fa Cfui, cu druSr, tncdrcat mdg
iocuni, poezioane hazlii 9i c6ntecele din folclorul coPiilon
Dragi coptl mlci, Pitlci' Pentru ce sunteti h varsta pdmelor poezioaie Qr

cAnlecele. iala Inca o seleciie de versuli scude, de cantece hazlii, dejocuri, ghicitori si num5ratori amuzante, dtmate Si uQor de ielinut. prin care veli invala cu uQurinla cuvjnle $i expresu nor. Dragi coPll 6ari' Scolari' lesati oentru catcva momente calculatorul sau ielevizorul $i rememorati poeziile scur:te qi jocurile prirnFi copiliirij. amuzati-va cu exircitiile dl dictie si cantali cantecele de tabdri sau c6ntecele in limba engleza de la finele acestei ca4i. Dragi pirinli, butricl, educatod, sa nu neglii6m importanla folclon ui copiilot in procesul de educare a prescolarilor' ceci, pdn rime, muzicalitate, umor, aceste poezii, jocuri si cAntece populare sunt un miiloc imporlant de imbogb!ire a vocabularuiui si de dezvoltare a gandirii Qi imaginaliei celor mici

editura ANfrEEA CIuj Napoca

__,

a)i*ft:y!i!!Stiti!!!*:l!'aSd!YL

NA,

nu eers o.r.drr.il:,:.:fllfflib ,,Via1a dec6r K
coPu I. Rugdciunipentru
Deacrierea CIP a Blbllotecii Natlonale a Romanlel

cocr$ru, LUCIA
Vile trenul de la Cluj, ircircat cu mdgirugi... : jocuri, poezioare hazlii ii cantecele pentru copii mari Si mici / selectie de Lucia Coci$iu. Cluj Napoca : Anteea, 2009 Bibliogr. ISBN 978 973 1948 10,2 421.135.1-93-1

Rugieiune citne Maica Domnului
Maicd Preacurata, te rugem frumos' Roagi-Te indatd domnului Hristos SA ne diruiascd ajutorul Seu $i si ne fereascd de tot ce e rau! Amin!

Gnuce-neeF cnuce-nPemant
Ilustratii: ADzuANBARBU Seleclie LUCIACOCI$IU de:
Tehnoredactare Si pre-press: RISOPRINT Tipirit Ia: CRISTALPRINT

editura ANI?EEA Cluj-Napoca tel.: 0364- IO4.979, 0744- 423.436 e-mail: anteea@editura-anteea.ro www.edltura-anteea, ro

Cruce-n cer, cruce-n Pamant, Cruce-n perna pe care m5. cu1c. Cruce-n masd, cruce-n casd Cmce-n cei patru Pereli ai casel. Maica Domnului la fereastri. Dumnezeu cu noi in casa, Toiagul lui Dumnezeu, Sub c5.p5.tAiul meu. lnger, ingeraqul meu, Ce mi te-a dat Dumnezeu, Roag6-te la Dumnezeu, Pentru suflelelul meu.

3

surori gi frall Sd-i ajufi. mdgare€n ru' Md fereqte. Ajuta-mi sd fiu cuminte $i acas6. senatos $i si merg Pe al Tiu drum! Vine trenul de la Glui Vine trenul de la Cluj. mereu Qi sd fim apropiali! Arninl 2 imagini' intro 4 O6sogtedifercnle cele F. domnule! c 4 . qi de boald. E. Iesi afard. gi de rele. Doamne. a"il"l mitnoPoliei Pe dealul mitroPoliei scrie: $ade un migar 9i A. nu susPine! Doamne.port cum se cuvine $i s-aduc in jurul meu Bucurie. I.Doamne'Bun Pdrinte. Sd m5. U. Eu acum ili mullumesc $i Te rog mereu fierbinte Sd md ierli cAnd mai greqesc! Si atat Te mai rog eu: Pe pdrinli. qi la qcoald! Sa ma straduiesc mereu. CE. Iegi afard tu! A rB tG intt-o magazte $ade un Porc ai scrie: A. eu Te rog frumos. lncdrcat cu m5'gbru'qi' un I-A-IJ.penfii to9u t quqriduni {e line trenu[ fagAryylyq:":y4Srytt -- Il. gttumdrdtori Rugiciune Doamne. O. BE. Cd egti iubitor qi bun' Sd fiu. Doamne.Bun Pfuinte.

Dobitoaca cea mai mare Are pene pe spinare. Dizi-mani-pomparez. tncdr. An-dan-dez Din-rnani-frez. 1 0 . mdi berbece! E' . mdi boboc! lntre doui dobitoace.4. Iegi afard. 8 . An-dal-dez. Iegi aford.1{umdrdtoi _.. ffi Sorin l6ngE Doui rate Doua rale pe gunoi. O rilugci pe butoi Pa-eeopa-ce Po-^a h r-^ a O rdluqcd pe butoi Numere din doi in doi: 21 4. NumdrS.6.II.atcu tndgdrutL.8. Ia te rog pe cine wei Din grdmada cu purcei A lui Moq Andrei! Dacd n-ai pe cine Ia-md chiar pe mine! in rsle CAts vezi desenul demaiios? cifia deeen.din doi in doi.6. 2. Dobitoaca cea mai micd A ra n pne np hr r r -ti -a i mai numori Stii eA din deparre 2 in 2? (se cqv6nt) silabisp+te utfimul Una mia sute lei Una mia sutd lei. '/ine tretuf te-la Ctjlj.

Prinde musca. in e4to q 9i l/l NumErE meJ€fuff eirEeJ soieeiha e{suli. La podile. Cireqicanu se-ndurd. dd-mi-o mie. Cu pand la P5ldrie. Cdte me-re a fu-rat Ci-re-1el? (ultimul eePronun$ cilabe) vets Pe TEI Tom gi JennY Tom gi Jerry.a iegit. Gheorghili.II. Mog Andnei s-a dus la Piali Moq Andrei s-a dus la Piali Ca se cumpere o rala. portocala Ieqi. La popa la Poanti La popa la Poart4 I-o oisicd moart4. Cireqelvine gi fur6. Cireqelvine qi cere. Drept in vatra satului' 9 . U-ru_IU. n-o lasa. Dacd-i vie.9{uttitdtotT Eni meni pica ia Eni meni pica ja. M5iranc-o coapta. Rale n-a gesit $i pe upd. Dacl-i moartd. Cu mirar. Cu unture de calel. Cu caii-mpdratului. Cheamd PomPierii. fecior de domn. Giregel gi Ginegica Cire$ica are mere.bala. apoi meroJo&loreaz5 foato Iegi afard tu! Ala . Portocala Ala .bala. cu patrunjel. Cini-o rAde qi-o vorbi S-o m5nance coapta. Cd te-agteaPtd Talion' Talion.

gase. le vu. hai la teatru. doi.) sd.pe scara. inrie 2 imagini. gapte. noui. (Radu. le va. patru. dumneata! An-tan-tichi-tan An-tan-tichi-tall Urechild cepitan. Cdtdlin. 4X \\\ \N . Iar tu iegi afara! Doui babe 10 Doud babe girbovite Stau pe-o barca-abia clintite $i sorbind dintr-o cafea. Lupul tremurS. Opt. zece. ffi O*ngn5 diferenle cole Degelel (so De-ge-lel! silabisegfe cuvAnful) Codi!5de purcell Md suii in copdcel Si sicii rrn hilctel Iar pe biiele1 scria: Iesi afard. Franluzeqte zic aqa: Una zice: " Parlez-uous?" Aita zice: " Parlez uou€?" Parlez-vous. Anca etc. Cinci. Bem cafea cu lapte. plece. hai cu noi. hai cu noi Unu. doi.IL Nullltdrdtoi '/in? trcnuf[ek C[uLincdtat * ylgrye' Unu. Trei. Iegi afard dumneata.

opt. patru.4. porumb coPt. Iegi pe ugd. timaie. Una. Praf. Sd se faci praf-tdmdie. afard! lo213 L . Noui. Patrtc6. Ceaiul este Parfumat. Optic6. 2 . doi. Iegi afard. Qase. doica.. Toli peqtii se se-nece. 7. $i-o cafea amard. mdi gAndac ! $ade Rici $ade Rici sus in Pom cear cu rom' $i comandS. 3 . tneici Unica. treica. Iegi afard. 8 . Un pahar de aPd rece $i-o cafea amara Iegi pe ugd afard. qePticd. 9 . $i-o cafea amard.-_ _ajy-!!!q t!!!!J:ry!!rat:u n"Llarly MA Un. $esic6. tneir Patnu-. hai cd Ploui. 8. lo.. zecic6' Iesi afard tu. doici.. Unici. hai la teatru. doui. 5 . Purcrca! Un pahar cu aPi rece. zece. s. cincic5. c-ai scd?at! girul lfl Cornpteteaz{ numetic' 3 4_ 6-8 9- inloeuiegti mai Cealtecuvinte Poliforha. 1 ( ) $i-un pahar de aPd rece. 3. sPald vase $apte. 4 . 2 . Numai unul sd rAmAnd'. 9. Trei. 6. 6. 7 . Iesi pe wa afard! Numenele L . Cinci. ordinodesuoscitoaie' ciftelein K lfl 0rdonnar6 610 Tnei lei Pe lune Trei lei Pe 1un6 $i-o bdtaie bund. noicd. cozorfac. dacS a litor6 cuvAhtului $ADE? Prima inlocuieSti dacE mai Cealtecuvinto PoIiformal POM? liferl a cuvAntului ulfima 72 13 .

C-a mancat un !aP. Curca n-are Pene. $i s-a dus 1a farmacre S5. Japul n-are coarne. Ene n-are cap. Patru. gol! Portarul e-n fundul go1. populale. Tu. mdi nene. sd' te duci' Pe stadion Pdn'la zecesd fii gata. Baba n-are furc6.lyy:t:y-':AglY' --- De-a v-ati ascunselea Am Plecat 1a ciutare DuPd. Jine-te de urs.linetrenttte-g@. Grasu dd cu nasul. C-a mAncat o babd. Ursul n-are coadd. Pe stadion in Bucure$ti Joaci Steaua cu Pite$ti. spofuri s cotorva ps denumirea 9i lfl Caurs verricaldorizonralS A M E N N F U R L E A N I I E R i N o s H G N T E A I v o E D N $obolanul Un domn qobolan A-nghilit un bolovan. Surdu dd 1a Grasu. Patru Pitulata Am bam bus Am bam bus. mic gi duPd mare. C-a m6ncat-o Ene. C-a mancat bomboane' Bomboanele sunt dulcl. S-a 'necat Si a murit! E N L B N T B A L s o R o I T A N M R s I T c E u E s T 74 .cumPere doctorie' Doctorie n-a gisit. bard. $ut. C-a mancat o curca.

cocolog Vino iute dd-mr un cog Sd pun in el un cocog. 'lersurimiciPentru Pitici Mog.. Luna Lund. La var5.Di. Noue s5netate. PaPucule. Ie9i. cheile.Vai de mine. PaPucule. Ghinezoaica Eu sunt mica chinezoaici $i md cheami Chiulamar' Am venit in Romania Ca sd cumPdr evantai' 16 "-"--'--- 7l . Sd mdnAnci 9i tu ciregi.bucate. cocoloq.8v:vv:4:" "'su"a'' [[f. lnsti nici oenmrPitici r : -J- . luni noua. C6-s la mama-n Bucureqtl. Unde-s casele domneqti. . Papucul Ie9i. Marie.--- :yvL!!!!4J9.. Cum te sfiige? Mdmd@a.::-:::--::: ": . ie9i. Lapte acru $i batut Se nume$teatdbut. Pnedicat gi atnibut O gAind f6ri caP Se numegte Predicat. Cum te taie? Pe tigate. Cheile . Moq. Cum te frige? Pe cdrlige. de sub Pat' Iegi. Nu-s la mine.rIr :. Mie jumitate. moq. Sd descui oddile. moq. Taie pdinea-n doud $i ne dd qi noua' Jie jumdtate. mog. coeolog Moq. iegi! ' Gum te cheam6? Cum te cheama? Zor de zeamd'. PaPucule.

. a.\ f on- ln ^ aga ili desenul cum plsce lio. Cd nu are o batiste Sa-Si$tearga cu ea mustala. Ai grijd de qoricel? Bnoscufa Aseara a piouat mult. stai ni!e]! ili dau eu un prosopel. Dar pane me-ntorc cu el. riy trllut 4!Lc!:j\nry!:q!!LTq-U! Doui nale la minitat Doue rale scofdlcite Au plecat sa se marite.Ce-ai. lll ColorcazE 18 . S-a ascuns dupd capac $i.>' G\ 6. O broscuta mititica A sdrit in putinicd.a fAcut oac.ttL'Un ri nic+entru Pi!i!_ - . Ce i-a murderit-o ra!a. Pisiculo.Vreau qi eu la maritat! Iar cocoqul din grddind: . Putinica s-a umplut. ooc.? Eqti bolnav6 de ficat $i-!i mai trebuie birbat? Pisica Azi pisica mea e tristd. gdin5. gi gdina de sub Pat: . oac.

Vrei halva? .tu\n[e la limba Cunosfi animslolor? sI vedeml Broasca Calul Giina Leul CAinele Pisica RAGE MIORLAIE MORMAIE ORACAIE NECHEAZA SUIDRA csl esie Care drumul mai s{ scurtpo caretrebuie ca o ia drlcugorul.I I I.Vrei rachiu? . M 20 .Chiu. . . chiu.Moartea mea.Nu mi-e foame' . sA lq aiungE fsrmqcie? Ursul $arpele coTcoDAcEsrE LATRA Domnul Dnacu' Domnul Dracu' qi-a sPart caPu' $i s-a dus 1a farmacie Ca sd cumPere-alifie. letJlaryTllj]ytry!i!!:: line trenu[ fa CE. inctuut at ru\1. Alifie n-a gdsit $i pe uqd a ieqit.Vrei bomboane? .

invald s5 citeascd In limba furniceascd. ghiocel Frumuqel qi mititel Tu vesteqti in toata lara Cdnd soseqte primdvara.rare muquroi. Funnica Furnica Cu sacii Se duce La ea in hdrnicula amAndoi pe cd.tnc'ircat Un anici Un arici cu ochii mici $i cu bot catifelat Ldngi gard s-a tupilat.I!!:!!!v!vvt:lJYlW cylygyry! [e '/ine trenu[ [4 C[uj. Acolo este casa Cu cdmirule mici. Mitugica BunA seara. Cu rafturi gi sertare. mdtuqicd! Lapte am in putinica! Metuqice. c)9 . ce. Dulapuri. Necdjit qi supdrat Cd ploaia l-a udat. eqti surdi? N-are mAtuqica urd6! Ghiocelul Floare scumpi. dormitoare $i qcoala unde^nvafd Copiii de furnici.

Terente Ei Didina Terente qi Didina Se plimbd cu ma$ina.!:lyryyi!ryyjry !il: rh"!::!4!". La orice stop. MdnAncd-o prdjiturd". Beau cAte-un siroP' $oferul s-a imbitat. \i+r Iar eu nu Stiuseinot. hefolositoerc). Doui g6gte Doud gAqte fac giluqte. Iar acuma ce se fac? Luna a cdzut in 1ac. Furnicile sunt (harnico. La orice cotiturd. Si-am scos luna din fEmtand.-4^quL"yy:ry:y-!y!9!y este din ce Oere anume adevAtaf. Caldd. ca-1dd. n DessneazE cl5fife. Furnicile sunt (veninoase. Furnicile sunt (folositoste. Un boboc sufld-n foc $i cocoqul sus pe ptte lnvArteqte o cldtit5. Iar gdina dd fdina. rumenitd. Ma$ina s-a stricat.II!.c4tecrczic{ pofimAnca aiAtea tll lr o masg. N-a trecut o sdptimAni. 24 25 . neveninoase). Lacul e adAnc de tot. urmltoarsle sfhmatii? len4e). Ge si fac? intr-o noapte instelate Arn scos luna din gdleatd.

Ce sA faci? Cozonaci.-d tn^ l-Al Copilagii buni imi plac! . . Acum hai 1ajudecatd! Judecata e facuta: Ia pisica qi-o sdrutd. Sd-i creascd mustetile. Banza La cumdtra sus pe casa. lersui micipentrupiti. Cum ii spune? Nu Stiu cum. Vine barza jupdneasd $i s-aqazd-ntr-un picior $i din cioc bate de zor: -Tiaa tnn t. Pe-amAndoui pirlile.eoadevargate Ci!e1u$.tac. barz6.tac Copilaqii buni imi plac.Fdpture pentru boboc. tica .. ce-ai in guq6? .. barzd. coadd vdrgatd. Ce-ai malcat smentarra toate. Unde std. . Un'te duci? Un' te duci? La Tecuci.Barzd. 25 pisicii? ru! sunt Deseneaz5-le l/l Unde must{Iilo 27 . Gatelu$.i 'line treflu[ te h Ctuj.Tica .Barzd.111.Zatzdre gi corcoduqe.? Peste drum.. Cui s6-i dai? Lui Mihai.incdrcatcu rudgdtufi. ce-ai in cioc? .

De urechi l-a apucat $i i-a tras o-nvArtiturd Drept in oala cu fripturd. Se tot uita cdtre soare: ..Cdleluq cu coadd scurtd. $i-am fript carnea pe gratar. oac! Bnoscuta O brosculi mititicd S-a urcat pe-o pietricic6 $i-a strigat in gura mare: copiii la culcare!" "Toli s: 2A €+ /4 ->: Gdfelug cu coada scunta .:-!t:!::-y!g!!!\. Mirele s-a supdrat. $!am cdlcat-o pe ldbuld.Am fost ma-rebucetar. lepuragul Iepuraq cu coada scurtd S-a pornit qi e11a nuntd. e 9@. 2 sunf Care aceia? oo . Oac. Pielea si nu-I usture. oac.Uf. oac $i oac. oac. urcat pe-un brusture. ce zdpuqeald marel Tot mai bine e pe lac. vs csi Dinfio 4 iopuragi. numai suntls fol. Si. Bnotacul Pe o margine de 1ac Se rasfate un brotac.III. $i-am jucat o pisicuta.[. Ilerswinici pen v pitici !it:-r:t{. S-a agezat in capul mesei $i-a mAncat turta mkesei. Ea s-a supdrat de tot $i m-a zgdriat pe bot. Cum fi-ai petrecut 1anunti? .

Ploud cu lund.A ca sd Ia tl. somn uqor. Babele se oud. pacura$. fiazfiipentntcei M.n pisicu!5aiung{ c6}el.III. 31 .__ _vj!. (pentru scodterea apei d. sau Ploua cu soare.tn urechi) Aura$..oryd. Fetele le stricd. CLntecek maxmxil copxx (cdnd ploua) re NS- ploud. ffi N-o pe pe gi corect sctie sd-lzgArie botlCaur{ drumul msirnulliX peste el. MAine-i vreme bund. Cd !i-oi da parale vechi. Scoate apa din urechi.. oy'ersuri pentruTritici inici . P1ou5". $apte pureci pe-un Picior.f\ N. gi !i-oi spdla cofele $i lioi bate tobele. t! n:!u!de W'-ilcat:a-r:". Feciorii le menanca. (seara. MAine-i sdrbdtoare. ln culcare) Noapte buna.

. un l{1 Desenaazl m5rpenttu (cand. cioard.. . Dacd ne mai supdrdm. fal Cioard. Niciodatd supdrare. (jocul culoilor) :\ =-- lntr-un castel triia odatd O prinlesd fermecatd. se cearta dot copii) impdcare.Ai tu culoarea aceea Da sau ba? cu cql0rilor) {recontinu! ?n$iruirea 32 33 . lmpdcare.t"::::g:Lry!sg!! (cd. !v"-Lry{!"99{u.. Ce culoare-avea Rochia de pe ea? Ko$u.:^ i r L r . Cu cercei de ghiocei. ^ ^ ^ ^ .nd uad copiii un arici) A r u r-L 'r^ . fiecate atici. Cu salbd de noud lei. . Ludm valiza Si plecern. Na-!i un dinte de os $i-mi dd altul mai frumos. PUSwlr (pentru cre$terea unor dinli noifrumogi) Hai la moard De te-nsoare $i ia fata lui Nicoard. Na-!i un dinte gdunos $i-mi dd altul mai frumos..

Bote una. B ate p alme le-omd. bate doud. $i pe bilelel scria: Strada Uniii. M-am suit in copicel M-am suit in copdcel Si-am gasit un bilelel. $i bucdtireasa grasi. Sdru'mdna pentm masS.Auriu. un copil se idicd.!4 ! -. Ce culoare-avea Cilimara mea? .!!f sau intr-o cdlimard Este o cerneald. Numdrul iubirii. lgnlecelt41ll peryru nni nici copii cei 4".. .. stop.. Da ori ba? (cAnd. Colo jos mA iscdlesc. Strada cartofului. egti un cnin Eqti o floare.* . $i ca semn cd te iubesc. sunt Numddcafe 35 . eqti un crin.. de ta masa) Egti o floane. Eqti parfumul cel mai fin. 34 l/ ld$Smioare in buch€t. C-a fost bund qi gustoasd. . Numdrul pantofului.-v-y:"-!-"!4 94i!!! y:!! :r !y. (celcarec6nttr smienumele piciorul) igi cu Si-!i trimlt din depdrtare Un buchet de ldcrimioare $i pe fiecare floare i1i trimit o sdrutare.tr/.-.s.Ai tu culoarea-aceea.ndoud.

STOP! Am mancat un Peqte friPt $i am voie sd md miqc. Incui casa al inchide ochiul drupt copilulqi) inchid oblonul. (o persoanE sieng copiluluij el inchide ochiql inchid fereastra. La fereastrd mi-a pus flori. sqate .td casei lui Gulliver. Cdrlile pe foc. . Cd ne-aduce bulgdri moi. A vani f crr ocnrl ai Cu zdpad6"qi polei. S5. (o persoanl Vacanfa A sosit vacalta.incdrcatcu tndgdflql. ljocul oragelar) Pe capul nostru mergeun tramvai. Rqfren: Cit de veseli suntem noi.fa[a. Cd ne-mbolndvim. G6ntec de ianni Iarna a venit in zori.) 36 37 .x frazfri Denttu nai nid rcpii '/ine trenutde[a Cfuj. Se danseazd un dans modern: Fa!d. [o persoan! guracopilului) ihchids inchid uqa. Cu trenul din Franla. La ce stalie se opre$teacest tramvai? copil copilr (rsaiinge capulfiecdrqi iarultimul spune lagi numole omgr unui BucutEti. la joc.ei n/ (inte. sic. Gulliven in fa.nu mai citim. Hai copii. Ctucigat..sQote. depdrta' tJn picior 5i celdlolt. (o persoan{ copiluluiJ apas{ hssul u90t Rasucesc cheia. Cu zdpadd ne jucdm Qi cu bulgdri aruncdm.

!y!r "t:!!yag!y {* Gdntecul chinezoaieei (l) Comcai kilimoni Comcai ca. la. Dd.Y'!. DnagmFe jocul nomdnesc Drag mi-e jocul romanesc. tot f3^Ei . cu ardei ei nrr mr rirlpi Cdntecul chinezoaicei (2) ln prima zi de dimineali CAnd chinezoaicas-a sculat S-a spilat pe mdini. 1a. bP s \89i Dsseneezl nigto in plrul sce qpoi chinezoaicei. 38 39 . Ionci. Refren: Hei! Tra-la-1a-la. Prinde-o moarti. Sd mi-o prind La pd15rie. la. la. Dar nu qtiu cum sd-l pornesc..-mi-o mie. Prinde musca. pe fald $i atunci aqa a cantat: Com cai kili moni Com cai ca Com cai Turttu Seueina Ecateina. ciu. Nu te uita la cojoc. Menanc-o coaptd. E s euerumbai. la. la. Ci te uita cum mi joc.q 9 0 Cd de nu 1-oiporni bine. la.. I cu Llntura de cdtei. la. Ionci.-!:?y! gE:. Oi pdti mare Refren:. ciu. ciu. N-o lasa. coloreaz{ desanul.

hazlii pentn! ceimai mici copii IL CAntuce _ __ -_ *_ly_l:ry. Kit. MAndrulitd dragd..vesel se treieqte bate-aqa: sebate pslmo DacA vesel se treieqte. Juciuqi qi buni de gagd.t.. fe a$a: sed{ dihcap vesel se trdieqte. N-avem fricd de pisici. Kit.... baie se se .Ural" altuia zambeste.ieqte. e! sestrig! . Mdndrulila mea.. fE aga! sed{ dincap e: sestrigl. $i cumpdrai un pu. dih Dacd vesel se trdieqte. Kit. f5. unul Daci vesel se tr5jeqte. Noi suntem taraful Kit.{'3.d{ dihcep.. bate-aqal sebste palrne din Daci vesel se treieqte.vesel se tr5ie$te. CAnd nu sunt aici.calc-aqa: Daci vesel se trdieqte. Dacd vesel se triiegte. Cu un nai gi-un contrabas....U}al" dinpicioarefdddincap... Pii. calc-aqa: sebaie pici0ele sebate picioale dih Dacd vesel se trS. Kit. Puiul zice: "Pii. bine e! 40 a . strig{ se din Dacd vesel se trdieqte.. unul altuia zAmbeqte.Uml" Taraful Kit Ne cunoaqte-o lume-ntreagd. Refren: Kit.vesel se treieqte. bine Mi dusei la t6ng Md dusei 1atArg $i cumpdrai un pu. bine DacA vesel se trdieqte. calc-aqa! sebqte pici0are Dacd Dacd Dacd Daci vesel se trdieqte. pui md chiamd.Uml" e: sestrigtr . Kit. Dac5. aqa: sebate palme." !e din Dac5. din Daci vesel se trejeqte. vesel se treieqte. . Cu o cobzd qi-o vioard.U}sl" dihpicioere. fe-aqa:3ed{ dihcap vesel se trAiegte. Dim concerte-n seri de vard $i cdntdm aqa pe nas: Refren:. unul altuia zambe$te. strig{ Dacd vesel se trdieqte.. unul altuia zambegte.9 tq.y!!!!sJ y!!g1itt:. bine Dacd vesel se trdieQte. unul alfllia zAmbeqte. Suntem cantare$ vesti!i. fd aqa: sebate palmer bsfe se se . $i cumpdrai un pui. Daci vesel se tniieste dih Daci vesel se trdiegte bate-aqa: sebste palme dih Dac5.

scd." Mi dusei Ia t6rg $i cumpdrai un po. $i curnp5rai un porc. $i cumpdrai un cal. Mdndruli. pui md chinmd' MAndruliln dragd Mdndruli. Oaia zice: 'Twtde-m . Pin' Pui md chinmd' Mdndrulild dragd. Si cump5rai o va. Mdndrulila mea. MAndrutild dragd.ta mea. Oaia zice:'Tunde-mdl". Yaca zice: "Mutge-mdl" . Puiul zice: "Hn. gal" Rala zice: "mac." Tun'de-mdl".. Si cumpbrai o vaca.. maq macl" CAinele zice: " ham.. miaul" Porcul zice: " Taie-mdl" Calul zice: " IncaLecdl" V aca dce'. Puiul zice: "PirL Pii Pui rnd chinm4 Mdndrulild dragQ Mdndtuli. Pia Pui mn chinmd. Oaja zice: "Tunde-md"..$i cumpdrai un ca..ta mea. Puiul zice: : "Pii... ga." Md dusei la tArg Si cumperai o va. Ca1ul zice: "Incalecd" Y aca zice: " Mulge-md)". $i cumpirai o oaie..?tYYg:!!49!!L [e '/iw tratut h Cr14' Me dusei h targ $i cump5rai o oa.ta mea. Oaia zice'. Puiul zice: 'Piri. miau. Hd Pui md chiamd' Mdndruliln dragd..... GAsca zice: "ga.. ham. " Mulge-mdl"." Mi dusei Ia tArg $i cumpdrai un ca. Piri. Mdndrulifa mea. Oaja zice: " Tunde-mdl"." Md dusei la t6rg gi cumpdrai o mAld gi cumpirai un cdine $i cumpdrai o rald $i cumpdrai o g6.. Porcul zice: " Taie-mdl" Calul zice: "Incalecdt" Y aca irce: "Mulge-mdl". Puiul zice: "Pni. . ham!" Mdla zice: "miau. gi cumpdrai o oa. $i cumpdrai un po." 42 43 .

snimel? Cszice fiecars aEt co la fiecq o fl Trage liniedelq snimal ceeq zice / A' piri-piri ham-ham tttaie-mitt u-mlau c-mac tttunde-mi.u miqaflfi .( r$s (\ (\ I \" ' *mulge-mi" ga-ga 'incalecS" .IV.. inrdrcat." 7. CAntee hozlii penttu cei t@i mici coFii line denu[ de [4 Ctui.

(ctap. nod) If you're happy and you know it shout "Hurray!" (Hunaq!) If you're happy and you know it shout "Hurray!" {Flurragl) If youte happy ald you know it then your face will surely show it. you know it stomp your feet. stomp) you know it stomp your feet. stomp) If you're happy and (stomp. (dntee in 6m6aengfezd '/tue tlenuf te [4 Ctuj. If you're happy and you know it nod your head. (clap.. know it do all four./. Ifyoule happy and (stomp. know it do all four. ctep) Ifyoule happy and (stomp. knov/ it then your face know it do all four. Ifyoute happy and you know it shout "Hurray!" {Hqrragl) If you're happy and you (ctap.'/. Ifyoute happy and you (ctap. (nod. stomp) If you're happy and will surely show it. sromp. engfezd in Cdntece fim6a lf you'ne happy If you're happy and you know it clap your hands. clap) If you're happy and you know it then your face will surely show it. If you're happy and you know it nod your head. nod) lf you're happy and you know it nod your head. Hurragll nod. (nod. Hunag!) If you're happy and you (clap. stomp. (nod. nod) 46 47 . If you're happy and you know it then your face will surely show it. If you're happy and you know it clap your hands. q. ctap) If you're happy and you know it ciap your hands. you know it then your face you know it stomp your feet. iflcdlc4t L1t1fldBdtutl. (clap. nod. nod stomp. l{urraql) If you're happy and you will surely show it.

With a moo-moo here. With a bark-bark here. And a meow-meow there. Here a bark. Ee i ee i o. With a meow-meow here. Everywhere a quack-quack. Ee i ee i o. And an oink-oink there. With an oink-oink here. Old MacDonald had a farm. Here a meow. there an oink. (sep0qte gi contihus cu0nomatopeele enimete) elloi pe il animelul sqnetul cqre scoats. With a quackquack here. in '/.entkzd. de ffi Unegte . And on his farm he had some dogs. Eeieeio Old MacDonald had a farm. Old MacDonald had a farm' Ee i ee i o. Old MacDona-ld had a farm. there a quack. Ee i ee i oh. And on his farm he had some cats. an Here an oink. Ee i ee i o. Old MacDonald had a farm. Old MacDonald had a farm. there a moo. Old MacDonald had a farm. Eve4rwherea moo-moo. Ee i ee i oOid MacDonald had a farm. Ee i ee i o. Here a moo. O1d MacDonald had a farm. Ee i ee i o. Ee i ee i o. Cintece frm6a lina trerut te h Chtj. And a quack-quack there. Ee i ee i o.incdrcatcu rtungdnqi. And a bark-bark there.. Ever5nuvhere oink-oink.Ee i ee i o. Ee i ee i o. And on his farm he had some pigs. Ever5rwherea meow-meow. EveSnvhere a bark-bark. And on his farm he had some dwcks. Ee i ee i o. And on his farm he had some cows. Old MacDonaldHad A Fanm Old MacDona-ld had a farm. Here a quaek.( moo-moo quack-quack meorl-meow bark-bark oink-oink 48 . And a moo-moo there. Eeieeio. there a bark. there a meow.

cAnd risare luna.tn ?. scouts. Dreadful sorry./inetrenut fa Ctuj. Sanda-lswere for Clementine. my darling Clementine. luna Pe podiqul Mexical.satca amintire. Now you. Bucure7ti. eqti. Herring boxes without topses. S5. can Mexicarii stau la pAnd5. nu md. Drove her ducklings to the water Every morning just at nine Hit her foot against a splinter Fell into the foaming brine. Oh. oh. can. bomba.. Trei tangouri fran{uze gti.. You are lost and gone forever. cea.. in a canyon Excavating for a mine. tire. Domniqoara Angelica. rio. Clementine. p6nd5. And her shoes were number nine.vAneze un curcan. Al treilea este: Rio. $i-a 15. Refren: Oh. lica A plecat in Bucureqti. uita.Cdntece ta\drd [e Domnigoana Angelica Seara. Lived a miner forty-niner And his daughter. my darling. Light she was ald like a fairy. Un maninan Un marinar de 1a marind Avea qi ei o ba-lerind $i balerina 1ui ficea Ci-ci-ci 9i cra-cra-cral 50 51 . Ciementine. Refren:.. Artificial respiration Would have saved my Clementine. may learn the moral Of this little tale of mine. cea..y[!fg:!ly!ylL. te Glementine In a cavern. Cantece frmbaengtezd _-- . Refren:. my darling. q/[. Primul este: Bomba. Al doilea esle: Cea.

(sercpetluliimele2 versuri) Trece iarna. Si cu ea pleaca Fganca Ce ghicea pe sub castali. ga. vine vara. hei. o Comego. mony Acadela mustafa Mustafa.[e lr.nc!yg1gy1yfu!19y. Te iubesc qi nu te pot uita. fa. $atna La o margine de sat Sta o Qatre de ligani O ligancd frumu$ice Mi-a zdmbit de sub castani. 52 53 . eqti frumoasa. eqti frumoasS. vine iarna. Tio^n^rrse mer Te iubesc gi nu te pot uita. fa Comega. Vine qatra de figani. Pleace$atra de ligani..o. o! Trece vara. gepe Ujio. ttine Q Oh. Jigincuga mea. Dal liganca frumuqicd A tugit cu alt ligan. mony! O! Mony. epe. ga! Ujiepe.. gepe. o.. Tigd-ncuqe. (se 2 repet{ ultimele versdri) Refren:. 2 lse repetdultimele uersun) Refren: Jigdncuqd. mony. epe Comegepe. Cantece taqdrd ttery! !4QtuJ.

Refren:. Au trecut 9i-o sd mai treace. Cine-i niscut din flori. ce Si cu ea o fetigcanS". hai sus. care pleacd pin pustiu... tabini dnag6! La revedere. 54 ao .. mereu. mi-a repit inima' Refren: S-o regdsesc at urea. caravane mii 9i mii. Hai sus.' Stai jos. ce riu ne Pare $i cnt de mult noi regretam.Ganavana A trecut o caravand. Dar dintre toate numai una-i.. pe undeva. Hai sus.ravanele Dar dintre toate numai una-i. Au trecut 9i-o s5. stai jos. Cine-i nescut in ianuarie. hai sus' Refren: Sd bea Paharul P6ni la tund..14. Se Stii tu. caravana inimii. stai jos' [3ecohtihu{cu t0aielunileanqlui) Cine-i nascut din flori. dragd. Caftt4ce taqdld tc liw tmu[ te h Ctui. Cine-i ndscut in ianuarie.incitcat . hai sus.mai treaci. La revedene.u mi|atuti"' Gine-i niscut in luna. Hai sus. hai sus. Refren:. hai sus. ca. hai sus. trai sus. hai sus. noi Piecdm. Printre-atAtea carauane. cea pe care-o iubesc eu. Hai sus. tab5rd dragd! La revedere. Sd bea Paharul Pdni la fund. dar este prea tarztu. pdn pustiu.

S-o-mpletim cu voie buni. Raza soarelui. o. Intr-un mic sdlaq. 55.t"t. Niscu pe Mesia. Ce frunza nu qi-o Pierde. brad frumos. Cu cetina tot verde.6la Viflaim. floarea soarelui. i!r!!:!::\ry!fw. o. brad frumos. Si ne mAntuiasci. O. brad frumos. Tatdl L-a trimis in lume. $i si facem o cunun6. Haideli. O. Coqnfe o/i.."!!!h r" . brad frumos. $i aqa se sfetuire. O. brad frumos. LAngd Viflaim s-arate. Haidefi. Siv6rqind cdlitoria. Md-ndemni sd fiu ca tine. drePt 9i credincios $i fdcdtor de bine. Ast5zi s-a nascut Trup din Duhul SfAnt. brad frumos. fralilor. sd mergem. Raza soarelui. brad fnumos '/tt Cofinfe O. se nascd. O. brad frumos.t"!. (se rePet{ 3 ultimele versuri} Pe Fiul in a-l Sdu nume. Md-ndemni si fiu ca tine: Statornic. ffoarea soarelui. Floricele sd culegem. Ldngd-acel oraq. Tnei pistoni Trei pistori se lntalnira. Cu cetina tot verde. floarea soarelui. frafilor. o. Trei pistori se intAlnirA. o. Raza soarelui. O. (se repet{ 3 ultimeleversuril C. 55 t\ . Maria. T\r eqti copacul credincios. ce veste minunati! O. Fecioa-ra curata. $i sd facem o cununa. ce veste minunata. $i sd creascd./rI. brad frumos. sd mergem.

[e 'lfft Frdmdntdri fim6d o Bucura-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel cAld a venit Bucurel bucuros de la Bucure$ti. Rici gtie acum sa zica: Rdu. Doar douA inimi vegheazA. 5E 59 . Pace-n ea aducAnd. $i s-o ducem lui Hristos. '14fle $i s-o ducem lui Hristos. Pdstoraqi. Noapte de vis Noapte de vis. floarea soarelui. rdft4cd. rdtu$cd" rdmuicd. tncdtadtclt@y!. dai mai pestrili sunt puii prepelilei pestrlle. cine-i pestrile? Prepelila-i pestriln. Aqa si crape piatra.conntre '14r. Timp prea sfant. Sd ne fie de folos. Domnul este pe pdmint. r Prepelild pestrild. i-a licdrit o luminile in lumina ochilor. Toate dorm. la lumina iumAndrii luminati de lund prin luminator. cum a crepat capul caprei' o Luni. Timp prea sf6nt. pe pemant. intr-un leagdn de c6nt. r Un lr:ltur ste pe-un pisc c-un pix in plisc' Ricd nu gtia s5. rdmuricd. Pacein ea aducAnd. Raza soarelui. Intr-un leagdn de c6nt. t@flf {e k Ctli. Ingerii cdnt' Aleluia. Dar de cdnd bdiatu-nvali Poeziadespre ra!6.zicd: RAu. Lumii vestescbucuria. Domnul e pe pemant. Dumnezeu rAde bldnd. Pieptu-i varsd iubire. Noapte de vis. Timp prea sfant. o Didina imi di dude din dudul dumisale din drum.vin cantand. Pruncul dulce viseazA. Piatra crapd capul caprei' r Capra ca1c5. piatra. Noapte de vis. Lumi-i di mAntuire.

Qfricitori animafe Nu-i pisicd. gtiu cd qtii cd qtiuca-i gtiucd. cu IX. $apte porci aqteapta-n Sir $apte saci umpluli cu jir. Cu lapte spdlate. doud sape late. 60 67 .(411.inrdtutt cu nd!'dnttL" O sapa 1at5. dar nu e Peqte' Iar cAnd merge. o S-a intAmplat o intdmplare unui timplar. inalt qi frumos. Doui sape late. coarne n-are $i te poartS. $apte sape late q-alte $apte sape late. s-a dus sd vadh ce s-a intamplat tdmplarului qi din intAmplare s-a lovit de tAmola tAmplarului. Animal cu chiP de om JoPdie din Pom in Pom! Uriaq cu nasul male. Pe spate aruncate. Dar mai gtiu cd qtii cd gtiu Cd Stiuca-i pe$te. dar e in stare Toati pddurea s-o are. Poartd oameni -rn sPinare. nici motan. Urechi are.in sPinare. $apte ghinde de stejar gi felii de gogo$ar. Un alt tampbr care din intamphre auzise intdmplarea intamphta tdmplarului. Ft&nnntai [e Gnbd Vint trcnatte h Ctui. La ochi este luminos.. Are solzi. o O sapd 1at5. se taraqte! Mendru. E vdrgat gi roqcovan! GosPodina din Pddure UmPle cdmara cu a-lune' Nu-i tractor. o Stalca sta-n castan cu Stan.

Versuri mici pentru pitici ' """ "" "" "" ""' 111.". CAntecelehazlii pentru cei mai mici copii " V. Cuprins I. Colinde.' Micd.... Mll. Numeratori.. dar voinicd.. lV. cal. . Fotcbrul apiilor. CAntecein limba englezd..""" "" Vl. tigru +o 56 59 67 63 62 53 . Frdm6ntiri de limbd '. In spate ridici Sacul cu povar5". mistre!. Ghicitori cu animale '.. Edltuta 2. nici nu coase. cBi6frografu: 1 . Ate zeci de ace groase Dar nu tese. Ctuj.IX SfrXitoi cuanina[e cu Viw trcruf t4 h.. Cantecede tabird'. '. furnicd.ciuniPentru copii Cine-qi cAntd numele Prin toate Dadurile? II.irtcArcat nttdrutl. Cluj-Napoca' 1980..arici. cuc. veveri!5". Virgil Medan. csut{-ls Dacd gtiir5spunsurilo nu aicis maimu{d. muzicali. Emilia Comigel.' IX. elefant. Bucureqti. Vll. '. Sdl duci la moar5. 1982. Fobtorut copiilor. '. RugS. garpe.'."' Bibliografie 5 laghicitori.

Citili Siodamuzali cupoezioarefe gi cdntecefefe [in: .

fi ]il8i1 roF?. d \ij - Prr ilil1 ltl .OE ttRBllA. tncdrcat md/d. cu yi cu cdntece p. 9$ .'e10CI[ii.y.lli0 tl:0frif gil ^t ) T. versuri scir.A 'line trenuffe fa Ctui.ff i.t \*p l-/ . 11.PEiitiiiutlA. trffieW e4erceii ficpieSi fe Altece4i pentrucopiide taANTEEA: COLXnde.Nrjlrilnl --.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful