You are on page 1of 3
Một số lệnh cơ bản của Linux “ Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin

Một số lệnh cơ bản của Linux

Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin họcCHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT

Các Lệnh Về Khởi Tạo rlogin: dùng để điều khiển hoặc thao tác lệnh trên một máy khác exit : thoát khỏi hệ thống (Bourne-Shell) logout: thoát khỏi hệ thống C-Shell id : chỉ danh của người sử dụng logname: tên người sử dụng login man : giúp đỡ newgrp: chuyển người sử dụng sang một nhóm mới psswd: thay đổi password của người sử dụng set : xác định các biến môi trường tty : đặt các thông số terminal uname: tên của hệ thống (host) who : cho biết những ai đang thâm nhập hệ thống Lệnh Về Trình Báo Màn Hình echo: hiển thị dòng ký tự hay biến setcolor: đặt màu nền và chữ của màn hình Lệnh Về Desktop bc: tính biểu thức số học cal : máy tính cá nhân date: hiển thị và đặt ngày mail: gửi - nhận thư tín điện tử mesg : cấm/cho phép hiển thị thông báo trên màn hình (bởi write/ hello) spell : kiểm tra lỗi chính tả vi : soạn thảo văn bản write/hello: cho phép gửi dòng thông báo đến những người sử dụng trong hệ thống Lệnh Về Thư Mục cd : đổi thư mục

1 of 3

cp : sao chép 2 thư mục mkdir: tạo thư mục rm : loại bỏ thư mục pwd: trình bày thư mục hiện hành Lệnh về tập tin more: trình bày nội dung tập tin cp : sao chép một hay nhiều tập tin find: tìm vị trí của tập tin grep : tìm vị trí của chuỗi ký tự trong tập tin ls: trình bày tên và thuộc tính của các tập tin trong thư mục mv : di chuyển/đổi tên một tập tin sort: sắp thứ tự nội dung tập tin wc : đếm số từ trong tập tin cat: hiển thị nội dung một tập tin vi: soạn thảo hoặc sửa đổi nội dung tập tin Lệnh về quản lý quá trình:

kill: hủy bỏ một quá trình ps : trình bày tình trạng của các quá trình sleep: ngưng hoạt động một thời gian Các Lệnh Về Phân Quyền chgrp: chuyển chủ quyền tập tin, thư mục từ một nhóm sang một nhóm khác chmod : thay đổi quyền sở hữu của tập tin hay thư mục chown : thay đổi người sở hữu tập tin hay thư mục Lệnh Về Kiểm Soát In cancel : ngưng in lp : in tài liệu ra máy in Riêng cho RedHat

Theo tôi được biết thì ở Việt Nam hiện nay HDH Linux phổ biến nhất là Redhat nên ở đây chúng xin trình bày thêm về rpm

* Để install một package:

2 of 3

rpm -ivh

* Để upgrade một package:

rpm -Uvh

* Để uninstall một package:

rpm -e

* Để biết một package đã được install hay chưa

rpm -q

filename ở đây có thể là 1 file hoặc nhiều file với format rpm

Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294

Website: http://www.gccom.net

3 of 3