1

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG MƯ S:
TR NC VON TRAPP

Trong chuyên luu diên bãng xe lúa dâu tiên, chúng tôi ngung diên mây
tuân lê vào djp Giáng Sinh, là thòi diêm cân phái nghi ngoi, bói vì sau
dó chúng tôi phái lên duòng di luu diên ó bên duyên hái miên Tây cho
dên tháng Nãm mói tró vê lai.

Môt cuôc tró vê thât là thú vj! Khi chúng tôi xuông sân ga Waterburg, thì
tiêt tròi lanh -2
0
và sáng hôm sau xuông tói -7
0
. Khi taxi chó chúng tôi
lên dôi, ra khói xe chúng tôi nghe vang nhu âm nhac duói chân dang
buóc di trên tuyêt. Thay vì buóc lên bâc thêm truóc nhà dã xây xong,
bây giò chúng tôi phái leo lên chiêc thang lón dê mà buóc lên thêm nhà,
và thay vì mó cúa truóc vào nhà, thì dó lai là tâm thám dây côm. Vì lë
vách tuòng phía trong chua có, nên các bô màn cúa chúng tôi tró nên
hüu dung cho viêc này. Ông Alfred dã chãng màn dó chung quanh
phòng ãn rông lón. Trong lò suói dã có lúa bùng cháy tiêng kêu lách
tách. Hai chiêc ghê Sofa giá 35 dô la môt cái vói nhüng chiêc gôi hình
thiên nga dang ha cánh duoc dãt sãn sàng noi dây trên sàn nhà xù xì
mói lót thám Freeman. Tuong 12 thánh tông dô dãt dúng trên bê lò
suói – Ôi! Tât cá thât là tuyêt diêu! Moi su xem ra dêu xúng hop vói cãn
nhà mói. Leo lên môt chiêc thang thì nguòi ta lên tói tâng hai, vào tói
dây là nhu muôn ngáp ngú – bói vì dó là phòng ngú chung và tách biêt
vói môt phòng dã duoc ngãn riêng dê dùng làm nhà nguyên tam cho
mùa dông nãm nay. Chính tai noi chôn này chúng tôi rât vui mùng cú
hành Lê Giáng Sinh trong nhà mói cúa chúng tôi. Ðây là lê Giáng Sinh
dâu tiên mà chúng tôi mùng vui, nhung trong môt bâu không khí gia
dình không dông dú.

Sau dó ít lâu, chúng tôi lai tra tay vào búa và dinh phu giúp viêc dung
vách tuòng, ngãn phòng, cüng nhu lát sàn nhà. Khi thòi tiêt quang tanh,
môt sô nguòi trong gia dình thích thú vói truot tuyêt. Phân tôi, cái lung
tôi nay cám thây nhúc dau hon trong mây nãm vùa qua, nên tôi bó cuôc
tù dây không còn tham gia vào thú truot tuyêt nüa. Vào môt buôi sáng,
ông R. báo cho biêt tin túc trong dja phuong:
3

- Trai Binh CCC sãp súa rõ di rôi!

Ðây chính là Trai Lính mà chúng tôi dã giúp vui ca hát cho anh em binh
sï trong mùa hè dâu tiên cúa chúng tôi tai Stowe này. Khi hay tin trai
binh mà tôi cho rãng khác biêt vói các trai binh khác dã tùng di thãm bây
lâu nay, giò dây sãp súa rõ bó, tim tôi nhu dau nhói. Tu tuóng này
không biêt sao cú làm tôi bân tâm suôt cá ngày hôm dó, nên truóc khi
nhóm nguòi làm ra vê, tôi nói vói ông R rãng:

- Thât là dáng thuong nêu nhu trai lính này bj rõ bó di phái
không? Có thê làm cách gì dê mà giü nó lai duoc chú?

Ông R phá lên cuòi và trá lòi:

- Chãng có ai cân dên noi này dê làm gì cá. Nêu nhu bà muôn,
thì hãy nôp xin nhà câm quyên thú xem sao.

Khi moi nguòi nhà cúa tôi di truot tuyêt vê, và di theo sau là môt vj
khách: dó là ông Burt, dên tù Thj Trân Stowe, chính là nguòi dôi chiêc
mü dan bãng cói hôm nào. Nguòi nhà cúa tôi gãp ho tai Phòng Vé truot
tuyêt. Ông ó bên canh nhóm nguòi nhà cúa tôi cá ngày, và ông còn chi
dân cho ho biêt các tuyên duòng dê truot xuông. Cuôi cùng vào lúc
uông trà tai Lêu Octagon, Martina dã nói vói ông rãng:

- Ông Burt à, ông chãng khác gì là môt nguòi ‘Chú’ cúa chúng
cháu vây dó.

Câu nói làm cho ông thích thú không ít, và ông hói có thê giü danh hiêu
‘Chú’ mãi chú.Thê là tù dó, ông duoc goi là "Chú Craig.¨ Tôi mòi ông ó
lai dùng com tôi, và cüng muôn cho su quan hê này lan rông tói cá tôi
nüa. Trong khi dùng com, tôi dua ra lòi cãt nghïa rãng: theo thiên ý cúa
tôi có thê là môt trong tôi nêu nhu dê cho nguòi ta rõ bó di trai lính trong
khi co só này còn hüu dung.

Chú Craig hoi cúi dâu trâm ngâm suy nghï, mãt nhìn vào dïa thúc ãn
cúa mình, rôi chú ngâng lên thong thá nói:

4

- Giám Ðôc Lâm Sán cúa Tiêu Bang së ghé qua Stowe vào ngày
mai. Ông ta là nguòi chju trách nhiêm vê trai lính dó. Nêu nhu
chj muôn. Tôi sê dân ông ây dên dê chj tháo luân vân dê.

Ngày hôm sau, chú Craig lai dên cùng vói ông Perru Merrill, giám dôc
lâm sán cúa tiêu bang,

Truóc hêt chúng tôi nói chuyên vê mùa dông, nhüng buôi truot tuyêt, vê
cãn nhà mói cúa chúng tôi. Tiêp dên khi lân la nói dên sa mac, túc sa
mac Shmarren, thì chú Craig ngãt lòi:

- Ông Merrill à, Nü Bá Tuóc dây muôn nói chuyên vói ông vê trai
binh. Bà ta có mây ý kiên dê nghj gì dó.

Ðên dây môt su yên lãng bao trùm cá phòng ãn. Ông Merrill hãng giong
nhu khuyên khích và nhìn tôi chò doi. Không phái là chi có mình ông,
mà cá gia dình tôi tó ra thích thú và tò mò nhìn vê phía tôi. Nêu nhu tôi
có thê nhìn vào chính bán thân tôi, chính tôi cüng së có thái dô nhu thê
rôi tu hói: "Giò dây mình së nghe duoc diêu gì dây?¨

Cho dên bây giò, chi nói vê su tiêc nuôi sâu xa, cùng môi thiên cám dôi
vói môt trai binh nhó còn tôt mà nay sãp súa bj rõ bó. Còn bây giò dây,
thiêt nghï tôi phái dê ra nhüng ý kiên nhât djnh nào dó. Phái nghï ra cái
gì dây.

- Ông Merrill à, nhu ông thây dó, - tôi muôn nói là – diêu mà tôi
muôn nêu ra ó dây là ....

Trong lúc tôi âp a âp úng, thì trong dâu tôi cú dáo lôn nguoc xuôi ngang
doc này no: nguòi ta có thê dùng trai này làm cái...cái... cái gì dây. Thê
là môt câu trá lòi dã nây ra: "Nhüng Tuân Lê Ca Nhac.¨ Rôi tôi nghe
chính giong nói cúa tôi cãt nghïa su viêc cho ông Merrill nhu sau:

- Khi tôi còn là môt cô gái tré, tôi có mây lân tham du sinh hoat
trai duoc goi là "Nhüng Tuân Lê Ca Nhac.¨ Chúng tôi thuòng
gãp nhau tai các vùng quê. Nhüng nhóm thanh thiêu niên tù 50
dên 100 nguòi, cùng chung sông bên nhau chùng 8 hay 10
5

ngày gì dó, cùng nhau tham gia vào viêc ca hát, cùng vui ca
nhây múa vói nhüng bài dân ca. Tôi chua thây có loai sinh hoat
nhu vây tai nuóc Hoa Ky. Liêu chúng tôi có thê tô chúc loai
sinh hoat này ngay tai trai binh dó duoc hay không?

Nói Nói xong tôi thây mêt dù cá nguòi, liên bó cái nïa xuông bàn dê lau
mô hôi. Ông Merrill tó ra thích thú ngay vói ý kiên cúa tôi. Ông dáp lai:

- Xem ra, dây là chuong trình giái trí rât là hâp dân, và dây chính
là diêu mà bán thân tôi muôn du nhâp vào Tiêu Bang này. Lóp
nguòi muôn dên tham du sinh hoat ca hát nhu vây, së chính là
nhüng nguòi mà tôi muôn ho dên vói tiêu bang Vermont.

Ðên dây tôi cúi mãt nhìn xuông dïa thúc ãn cúa tôi nhãm tránh nhüng
ánh mãt cúa moi nguòi trong gia dình tôi. Hình nhu chính tôi dã bãt dâu
có chuong trình gì dó phái không? Ðúng, chính xác là vây. Ông Merrill
lên tiêng nói tiêp:

- Thuc ra mà nói có rât nhiêu ý kiên không muôn giü lai cái trai
binh dó làm gì. Tôi chãc chãn báo dám vói bà rãng Chính Phú
Tiêu Bang Vermont së bãng lòng cho bà thuê dài han. Bà cân
phái làm don, và môt bán hop dông thuê dài han së duoc tháo
ra, së duoc Thú Hiên Tiêu Bang châp thuân vói chü ký cúa tôi
cùng vói nãm viên chúc khác. Bà có thê tháo hoach chuong
trình cúa bà ngay bây giò duoc rôi. Sau khi ãn trua xong, liêu
chúng ta có thê di coi co só duoc chú?

Thât là tuyêt! Tuyêt tuyêt vòi! Trai binh xem ra chãng khác gì trai mô côi
muôn bám víu vào môt nguòi dang can thiêp cho loi ích cúa mình, chú
không muôn dê cho mình mât di.

Do dó phái doàn chúng tôi gôm Georg, cha Wasner và tôi cùng vói ông
Merill lên xe chú Craig di xuông dôi, còn nhüng nguòi khác cùng nhau
dên dó bãng cách truot tuyêt. Tât cá hen gãp nhau ó trai lính. Trai trông
rât dê thuong trong quang cánh giá lanh. Có 8 cãn trai nãm phía trên
dinh dôi, môt cãn nãm giüa suòn dôi thoai thoái, và phía duói chân dôi
còn có hai cãn nüa. Cho dù các cãn trai trông rông, ông Merrill vân mó
6

tùng cãn ra cho chúng tôi quan sát bên trong. Tât cá dêu sáng súa và
thoáng khí. Cuôi cùng Georg lên tiêng:

- Tât cá dêu còn trong tình trang tôt.

Georg tó ra thích thú. Qua giong nói cúa anh, tôi hiêu là anh rât hài lòng.
Anh tiêp tuc:

- Cãn này tùng làm nhà bêp và phòng ãn. Còn cãn kia nãm dôi
diên vói các cãn khác ho dã dùng làm thính duòng giái trí. Còn
lai dùng làm phòng ngú chung. Riêng cãn nhó kia dã dùng làm
phòng y tê. Cuôi cùng là cãn dài dài ây truóc dây dùng làm
trung tâm kiêm soát.

Cha Wasner nói xen vào:

- Cãn mà truóc dây làm phòng kiêm soát nên biên thành nhà
nguyên là tiên nhât.

Hedwig là nguòi thuc tê vôi nói theo:

- Con së dung nên cho cha cái gác chuông và có cá chuông
nüa.

Tôi cüng lên tiêng:

- Tai sao chúng ta không cú theo xêp dãt nhu thê mà tiêp tuc
sãp xêp thành nhà ngú, noi giái trí và phòng ãn cùng nhà bêp?


Nhóm truot tuyêt dã truot vòng quanh trai. Bây giò tât cá tró lai. Cô bé
Ìlli cât tiêng hói:

- Ông Merrill à, chung quanh dây cháu không thây có phòng tãm
nào cá. Vây thì các chú lính tãm ó dâu a?

Câu bé Joannes trá lòi:
7

- Có lë ho tãm ó ngoài suôi giông nhu các Huóng Ðao Sinh vây.

Cô bé Ìlli tiêp tuc:

- Cho là thê di, thê nhung mà...

Cô bé Lorli manh bao nói:

- Ò em dã nhìn thây rôi. Ó dãng sau trai: có tói 17 ô tãm luôn.

Ông Merrill và Chú Craif phái nén bung nhjn cuòi, rôi ông Merrill nói:

- Dï nhiên là quý vj cân phái diêu chinh sao cho thích hop vói
tiên dung. Tôi báo dám là quý có thê tìm thây duoc ngay trong
Tiêu Bang chúng ta mây thú này dê mà lãp ráp vô. Tât cá
nhüng gì chúng tôi có thê làm, chúng tôi së sãn sàng làm dê
yêm tro cho quý vj.

Khi nhân ra su hô khói cúa moi nguòi chúng tôi, ông mim cuòi nói:

- Còn bây giò tôi chò don yêu câu cúa quý vj, và tôi së sãn sàng
châp thuân sóm bao nhiêu tôi có thê.

Chú Craig thì thâm nói nhó:

- Doanh Trai nhu thê là thuôc vê chj rôi dó.

Bé Joannes la lên:

- Kìa! Coi kìa!

Thât là ngoan muc! Môt áng câu vông phát xuât tù dinh dôi bên kia bác
qua tói doanh trai bên này. Môt diêu cüng thât là la – suôt cá ngày hôm
nay không có mua và cüng không mua tuyêt. Chúng tôi dúng lai dê
ngãm nhìn: cây côi còn phú tuyêt lâp lánh duói ánh sáng mãt tròi,
doanh trai nép mình giüa nhüng ngon dôi nói lên rãng dây là noi bình
an và âm cúng, và nãm ó trên tât cá là áng câu vông, môt biêu tuong
8

theo truyên thông nói lên su bình an. Tôi nãm chãt lây cánh tay cúa
Georg và nói:

- Chúng ta hãy coi chiêc câu vông này nhu môt dâu hiêu tôt.

Ít lâu sau, chúng tôi lai lên duòng di sang miên Tây. Tai vãn phòng quán
lý cúa chúng tôi ó New York, chúng tôi có trình bày so qua cho viên
quán lý, là nguòi liên lac vói công chúng rãng: chúng tôi tôi së tô chúc
trai hè ca nhac vào mùa hè tói dây, và yêu câu vãn phòng loan báo cho
công chúng biêt truóc. Chãng bao lâu, hàng 100 ngàn tò lá cái tung ra
khãp moi phuong huóng vói lòi lë nhu sau: "Quý ban duoc mòi tham
gia nhüng ngày nghi vói gia dình Ca Sÿ Von Trapp trong mùa hè sãp tói
ngay tai Trai Hè Ca Nhac cúa gia dình Von Trap ó Stowe tiêu bang
Vermont.¨ Lòi nói trên giây tò luôn luôn có mãnh luc.

Trong khi ngôi trên xe lúa hoãc xe buýt, tôi có nhiêu thòi gian dê xem
xét lai nhüng gì tôi dã làm. Và tôi nhú mình rãng diêu mà tôi suy nghï,
thuc ra không phái là dê dàng. Nhà thì dang xây trên dôi mói xong duoc
môt phân ba. Còn phái vân kiên co quan OPA và Hôi Ðông Sán Xuât
Chiên Tranh tùng chi tiêt nhó, thâm chí dên cá tay nãm cúa cho dên cá
tùng tâc ông dân nuóc. Vây thì du án mói kia có cân thiêt lãm không?
Sao tôi lai lún thêm vào nhüng rãc rôi nüa chú? Ðê cái dâu thêm nhúc
nhôi vào bao nhiêu vân dê khác làm chi? Khi nhìn vào chông tôi, tôi
muôn ãn nãn tôi. Còn chông tôi thì chãng bao giò nói ra lòi quó trách.
Có diêu là khi anh ta nghï là không có ai dê ý tói mình, thì ra chiêu mêt
mói và chán nán. Mây câu trai nghe dâu dã duoc thuyên chuyên ra
nuóc ngoài. Ðiêu này làm cho anh ta lo lãng và cüng xuông tinh thân
nhiêu. Chúng tôi lai lún sâu vào cánh no nân, cho dù no nhe dên dâu
theo nhu tôi biêt thì anh ta cüng rât ghét. Thê mà giò dây tôi lai chông
chât thêm gánh nãng trên vai anh ta. Chúng tôi chât chúa thêm nôi bât
an, thêm lo lãng, thêm tiên vay muon, tât cá dêu dè nãng trïu xuông dôi
vai cúa chàng.

Nhüng tò lá cái quáng cáo dã tung ra rôi. Nhüng bài viêt dã dãng trên
báo chí mô tá "môt ngày sinh hoat cu thê tai Trai Hè Ca Nhac Von
Trapp¨ theo nhu chúng tôi phác tháo. Thê nên, bây giò phái tiên tói mà
thôi.
9

Chuyên xe lúa tù Phoenix dên Los Angeles chi có các toa xe có giuòng
ngú Pullman (kéo ra xêp thành giuòng), nên cá gia dình chúng tôi có djp
ó chung trong cùng môt toa xe. Tôi lây bút và giây ra: dê ghi xuông
nhüng gì cân cho trai hè? Vân dê quan trong nhât là: hê thông nuóc
nóng nuóc lanh dân vào tùng cãn trai dê tãm rúa, có nghïa là phái cân
dên rât nhiêu mét ông dân nuóc – có thê nói tói mây cây sô, vì lë phái
dân nuóc tù dinh dôi bên canh dân xuông. Tính ra nhu thê có 8 nhà ngú
chung, môi cãn cân 3 phòng tãm, 4 lavabô rúa mãt, và 4 phòng vê sinh.
Trai viên tôi da là 120 nguòi, thê nên môi nguòi phái cân giuòng riêng,
công thêm nêm gôi và 2 chiêc mên. Phái cân dên bao nhiêu nïa muôm
dao ãn nüa? Còn phái cân dên nhüng vách ngãn nüa chú – phái kiêm
gô ó dâu dây. Còn vât dung bãng kim khí, nêu cân tói cüng së khó mà
kiêm cho ra. Vân dê khó là ông dân nuóc, cùng viêc lãp ráp nhüng dô
vât dung cô djnh. Ngoài ra còn phái son phêt lai bên trong và bên ngoài
các cãn trai... ...

Thât là may dên lúc chúng tôi phái xuông xe bói vì dã tói Los Angeles.
Ðên dây chúng tôi nghï không có thê làm duoc gì hon nüa, ngoài viêc
chuân bj nôp thêm lá don nüa lên Hôi Ðông Sán Xuât Chiên Tranh.

Cuôc luu diên lân này là dot luu diên dài bât thuòng. Thòi gian xem ra
môi ngày môi thu ngãn lai khoáng cách tù nay dên ngày các trai viên tu
tâp dên dê tham gia Nhüng Ngày Hè Ca Nhac Von Trap. Chúng tôi nhân
duoc 104 nguòi xin giü chô tham du trai hè, và môi nguòi dãt coc 10 dô
la rôi.

Cuôi cùng cüng dên ngày chúng tôi quay tró vê miên Ðông. Chúng tôi
vôi vàng vê nhà, và tai Montpelier ông Merrill trao cho chúng tôi bán hop
dông thuê Các Cãn Trai dài han, cùng vói lòi chúc moi su may mãn.
Hôm dó là ngày 24 tháng Nãm. Theo nhu chuong trình, chúng tôi mòi
các trai viên nhâp trai là ngày 10 tháng 7, nhu vây thòi gian chãng còn
bao lâu dê chúng tôi biên Trai Binh hoang phê tró thành nhüng gì cãn
trai dây dú tiên nghi cho các trai viên.

Ông Merrill báo cho chúng tôi môt tin vui là ông có tìm duoc môt sô bôn
rúa tay và bê ngôi vê sinh, cùng mây xe tái gô. Còn lai, thì ông nghï
rãng chúng tôi có thê xoay só duoc. Còn lai ....?
10

Không nên dê mât di giây phút nào nüa. Môt diêu làm cho chúng tôi
phái thât vong là Hôi Ðông Sán Xuât Chiên tranh cho chúng tôi biêt là
không duoc sú dung bât cú vât dung gì mói. Ngay dên các loai gô,
chúng tôi cüng phái dùng loai dã duoc dùng rôi. Thât là môt con gió lôc
dü dãn. Chúng tôi dãng trên báo vê nhu câu mình muôn, và dôn dáo
chây di tìm kiêm ó các noi dâu giá, dên tùng nhà tìm tù hai dên bôn thú
mà nguòi ta cât giü trong cãn kho xép. Trong khi dó, mây nguòi trong
gia dình thì di lùng kiêm ó nhüng tiêm bán dô cü mãi tân bên Boston và
New York dê mua lai bôn rúa tay và bê ngôi vê sinh, thùng dun nuóc
sôi, và dô diên gãn cô djnh. Còn ông dân nuóc thì không có dô cü dê
mà mua. Ðon xin bô túc bj tù chôi. Thòi gian quí giá cú bay qua mau.
Môt úy ban dên gãp chúng tôi dê tìm hiêu xem có vân dê gì cân dên bàn
tay ho yêm tro. Chúng tôi cô gãng cãt nghïa cho ho hiêu rãng viêc súa
sang cüng quan trong nhu chính buôi nhac hôi vây, nên moi thú phái
tiên nghi cho hop vói cuong lãnh dao dúc, do dó ho châp thuân don xin
mua các ông dân nuóc mói. Cá ngày duòng giây diên thoai lúc nào
cüng bân.

- "Chú Craig à, có thê tìm mua ó dâu....?

Ðuòng giây ó dâu bên kia vân yên lãng, và yên lãng chò thì càng cám
thây lâu hon. Cuôi cùng thì chúng tôi tìm duoc nhüng tay tho cân thiêt,
thê nhung vân có diêu tró ngai là: tho son thì không thê bãt dâu nêu
nhu các tho môc chua làm xong, mà nguòi tho môc thì không thê bãt
dâu môt khi các tho ông nuóc còn dang làm viêc cúa ho, và các tho ông
nuóc chua có thê làm gì duoc truóc khi các ông dân nuóc duoc chó
tói tù Boston và New York.

Còn bao nhiêu viêc chúng tôi phái nghï dên...? Chuong trình cúa chúng
tôi húa vói các trai viên tuong lai là chúng tôi së cùng ca hát vói ho bên
bò suôi duói nhüng lùm cây vói gió mát lanh dù là vào tháng Bây hay
tháng Tám. Thê nên phái cân dên nhüng chiêc ghê dài.

- Này Chú Craig oi! Liêu Chú có biêt ó dâu có thê tìm mua ghê
dài vói sô... có thê nói là vói sô luong nhiêu dó!

11

May sao nguòi Chú trung thuc dó biêt. Có chô liêt kê danh sách bán
dâu giá các loai ghê dài ó vùng Mosglen Falls. Thê là chúng tôi mua
duoc ghê dài. Càng nói chuyên vói nhiêu nguòi khác nhau vê trai ca
nhac nói chung, thì chúng tôi càng biêt rãng trai hè nhu thê thât là môt
sinh hoat la thuòng trên nuóc Mÿ này. Thê nhung tôi cüng duoc cho
biêt thêm rãng hai chuyên thiêt yêu vào bâc nhât cho môt trai hè là:
nguòi diêu hành trai, và nguòi nâu ãn. Chãng có ai trong gia dình tôi dã
tham du trai hè ó dât nuóc Mÿ này bao giò, nên không ai có cái nhìn tù
trong nôi bô diêu hành ra sao. Tôi thây don gián là cú dúc kêt lai tât cá
nhüng gì nghe biêt, và môt lân nüa tôi phái dích thân di Boston ngay.
Lân này không phái dê gãp các trung tâm bán dô phê thái, mà dê gãp
các djch vu nhân dung. Chi nôi trong ba ngày, dich vu cho tôi biêt rãng
tôi là nguòi rât may mãn bói vì së tìm ra môt nguòi diêu hành trai duoc
biêt là nguòi có nhiêu kinh nghiêm và rât là thành thao trong nghê. Tuy
nhiên dù dã châp nhân công viêc, anh ta dòi quan sát các cãn trai truóc.
Anh nói së dên thãm trai nôi trong vài ngày nüa.

Djchc vu nhân dung cüng dã tìm cho tôi môt tho nâu ãn nghe dâu giói
nâu các món ãn Vienna, Pháp, Mÿ và Trung hoa. Ðiêu kiên cúa bà là
luong 100 dô môt tuân, và cho nguòi chông di theo. Bói vì tôi dang ó
sãn tai Boston, tôi tranh thú tìm mua các loai bình nuóc, và các ghê
ngôi. Tôi phái di hêt tiêm này sang tiêm khác và góp nhãt noi này môt tá
mên, noi kia 6 chiêc gôi dâu, và chô khác môt sô muôm ãn, vói hy vong
së mua duoc ó noi khác hay bât cú ó dâu nïa và dao ãn cùng môt loai.

Thê rôi dên môt ngày mà không bao giò có thê quên duoc. Sau chuyên
di Boston tró vê, môt hôm lúc dang dúng nói chuyên vói nguòi tho ông
nuóc, thì Martina dân hai nguòi khách dên gãp tôi và nói:

- Da có hai nguòi này dên tù Hôi Ðông Sán Xuât Chiên tranh a!

Ngay sau khi nhân ra hai nguòi cúa Hôi Ðông Sán Xuât Chiên tranh, tôi
biêt ho không ua gì chúng tôi vê moi su – bât cú diêu gì liên quan dên
gia dình Von Trapp, dù là vê trang trai Von Trapp, hay là Trai hè ca nhac
Von Trapp cüng vây – có quá nhiêu don xin này no. Ho tó ra nghiêm
nghj di ráo quanh trai, rôi chi vào mây búc vách ngãn tuòng bãng gô
còn mói và nói:
12

- Ðây là loai gô mói.

Thuc ra mói nhung cüng không phái là mói hãn. Chúng tôi cô gãng cãt
nghïa rãng chúng tôi tôi dã mua cho nông trai cúa chúng tôi hon núa
nãm vê truóc. Nói thê nào thì nói cüng không thay dôi duoc tình thê.
Môt nguòi trong ho vây vây cái bán hop dông gôm sáu trang giây in chü
nhó truóc mãt tôi và nói:

- Bà không nghiên cúu kÿ bán này hay sao? Bà không biêt rãng
bà dang vi pham luât pháp rôi hay sao chú?

Phân tôi, tôi có doc qua bán hop dông, có diêu là nhüng liên tù bãng
Tiêng Anh nhu "cho dên nay¨ và "qua dó¨ di kèm vói các diêu no khoán
kia là nhüng diêu duoc "thay thê bói¨ hay duoc "tu chính lai¨ là nhüng
tù ngü mà tôi không hiêu có nghïa là gì cá.

Hai nhân viên dêu tó ra nghiêm chinh. Tiêp dên môt nguòi lên tiêng nói
môt cách dút khoát rãng:

- Bà phái ngung ngay moi công viêc ó dây cüng nhu tai nông
trang cúa bà, dông thòi yêu câu bà có mãt tai vãn phòng chính
tai Monpelier vào sáng ngày thú Ba dê hâu tòa.

Vói ánh mãt dây thiên cám nhìn vê phía tôi, ông Steele là tho ông nuóc
lén ra khói phòng. Hôm dó là ngày Thú bây, phái chò lâu mói dên ngày
thú Ba, môt thòi gian khá lâu dê suy nghï và cám thây thây hôi lôi.

Tai vãn phòng chính tai Monpelier, tôi duoc thông báo cho biêt rãng nêu
nhu cô tình vi pham luât pháp chiêu theo doan no khoán kia, tôi phái
nôp phat 10 ngàn dô la tiên mãt, và phái vào tù môt nãm. Tôi duoc yêu
câu lên tiêng nói dê tu bào chüa cho mình.

Theo su luong giá cúa riêng tôi, vôn liêng Anh Ngü cúa tôi có thê nói là
tam dú trong moi truòng hop, tuy nhiên nhüng khi tôi lâm vào tâm trang
kích dông, thì trình dô Anh Ngü cúa tôi tró nên càng tôi tê hon. Mà chính
lúc này tôi dang bj rât là kích dông. Ai së là nguòi cho tôi vay 10 ngàn
dô dê nôp phat dây? Thê rôi sau môt nãm tù tôi, không biêt công ty
13

Columbia Concerts còn sú dung dên chúng tôi nüa hay không? Rôi gia
dình tôi, ông Freddy Schang, ông Drinker, cùng các ban bè cúa tôi, ho
së nói gì vê tôi? Óc tuóng tuong cúa tôi tró nên náo loan. Tôi càng cô
gãng nói sao cho xuông xé và bình tïnh, thì tôi càng cám thây mình
ngâp ngùng âp úng. Ý tôi muôn nói vói ho rãng tôi "không cô ý" vi pham
luât pháp gì cá. Tôi nói:

- Thua qúy vj, tôi không thê nôp tiên phat tron môt lân duoc! Xin
khoan dung cho tôi trá góp, duoc không a? Tôi cân núa nãm
làm viêc dê góp dú tiên nôp phat, con núa nãm thì xin ngôi tù,
và nhu vây tôi nghï hai nãm thì tù xong và nôp phat xong.

Sau bài nói ljch sú mà tôi vùa nói, tôi cám thây mình quá u mêt mói.
Môt giot lê bên mãt phái bông dung roi xuông lúc nào không hay, trôi tù
tù xuông müi, mà tôi không có thê làm gì hon dê mà ngãn lai.

Ðây có phái là nuóc mãt túi thân hay là an tâm vì diên tá duoc cho các
viên chúc cám thây rãng tôi không làm gì nguy hai? Ho rút lui khói
phòng chôc lát. Khi tró lai, ho tó ra thái dô khác hãn truóc. Tôi cám thây
an tâm và cám giác kích dông không còn nüa. ho thây rãng tôi không
phái là nguòi có ý lùa gat chính phú, và ho muôn lên dôi Luce Hill vào
xê chiêu cùng ngày dê diêu tra thêm chi tiêt, và tôi có thê vê truóc.

Ho dên và tó ra có óc nhân bán thuc tê. Chúng tôi dân ho di moi noi moi
chô, tù nhà ó dên khuông viên nông trai, cùng cãt nghïa cho ho biêt chú
dích ó môi noi. Tiêp theo là lúc cao diêm, chúng tôi mòi ho ó lai dùng
com vói thúc ãn Nuóc Áo, cu thê hôm dó là món Ragu nâu bia, và món
Apfelstrudel. Sau khi kiêm chúng và thây rãng không có gì là gian lân,
ho không còn là nhüng viên chúc dáng so nüa, mà tró thành nhüng
nguòi ban có thiên cám. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi có thê tiêp tuc
công viêc cúa chúng tôi, và tôi cüng không phái di tù hay dóng tiên phat
gì nüa. Các viên chúc cãt nghïa hêt các chi tiêt trong bán hop dông dê
tránh moi su hiêu lâm trong tuong lai.

Hai câu trai ha cánh xuông Âu Châu an toàn. Dua vào tho tù tuy không
nhiêu lòi, nhüng chúng tôi hiêu rãng các câu dang dóng quân bên Ý và
xem chùng cá hai câu tó ra vui vé.
14

Giüa nhüng công viêc chuân bj hôi há và bân bju cho trai hè, chúng tôi
cùng nhau mùng lê djp vui mùng cúa gia dình: Joannes ruóc lê lân dâu.
Bé mói lên 5 tuôi, thê nhung tù khi còn rât nhó, bé dã tùng hiên diên
cùng vói chúng tôi trong các thánh lê ban sáng, chi tiêc là dên môt lúc
thì duy mình Joanes không duoc nhân Mình Thánh Chúa. Khi lên ba
tuôi, bé dòi ãn Mình Thánh Chúa. Thê nhung khi cho biêt bé phái chò
cho dên khi nào bé thuc hành duoc các viêc hy sinh hãm mình thuc su
dê tó lòng yêu mên chân thành dã. Do dó, bé muôn biêt hy sinh là gì?
Cô chj Lorli cãt nghïa cho em Joannes rãng:

- Em hãy làm diêu gì dó mà em không thích làm, hay là dùng làm
diêu gì mà em lai muôn làm. Chãng han nhu em nhuòng cho
chj ãn nhüng keo bánh mà em thích.

Thê là nguòi ban nhó cúa chúng tôi bãt dâu thãng tiên trên con duòng
hoàn thiên qua viêc kiêm chê mình dôi vói nhüng diêu thích hay không
thích. Sau khi thiêt lâp xong nhà nguyên nhó trong nông trang cúa
chúng tôi, môt diêu khó khãn xây ra là vào môi chiêu thú Bây, trong khi
chúng tôi ngôi trên chiêc ghê dài chò dên luot mình xung tôi, thì bé
Joannes liên tuc duoc yêu câu là phái yên lãng bói vì bé còn quá ngây
tho. Giò dây thì ngày trong dai ây dã dên. Bé dã biêt duoc tât cá nhüng
gì cân phái biêt, và tó ra thành tâm trong môt thòi gian lâu dài, và Ðúc
Giám Muc cho phép bé duoc Ruóc Lê lân dâu vào djp Lê Kính Mình
Thánh Chúa. Vào buôi chiêu tôi hôm truóc, bé Joannes duoc vào nhà
nguyên dê xung tôi lân dâu. Câu tó ra không còn tu kêm chê duoc nüa.
Câu nói lón tiêng vói moi nguòi: "bây giò là dên luot em!¨ Bé vô vào
nguc mình khi nhân manh tù "luot em¨ và nói tiêp:

- Bây giò là dên luot em! Giò dây em dên dê thay dôi nêp sông
cúa mình.

Sáng hôm sau, trong bô áo giúp lê thung thjnh màu dó, câu quy gôi ó
mây bâc lên bàn thò, tay câm cây nên thãp sáng lung linh chò dón Nhân
Chúa là Thây Chí Thánh vào tâm hôn non tré cúa mình. Trong büa diêm
tâm sau lê, câu bé vói guong mãt rang rõ hanh phúc ngôi vào chô danh
du dành riêng cho mình, chung quanh trang trí nhiêu hoa tuoi dep vói
cá dông quà tãng mùng.
15

Ngày vui ây diên ra hai tuân lê truóc ngày khai mac trai hè. Chua có
môt cãn trai nào chuân bj xong. Cá gia dình di vào con sôt hãm hó làm
viêc. Sô giuòng duoc nhà kho ó Boston húa chó tói, cüng nhu các dô
bêp núc cüng duoc môt công ty ó New York nói là së dem dên, nhung
cho tói giò chua thây gì cá. Chúng tôi lai chi sông trong hy vong.

Vào môt buôi sáng tròi mua gió, tât cá chúng tôi hop ban cô vân cúa gia
dình trong cãn nhà bêp cúa trai dê nhãm dôi phó vói nhüng lò bêp cúa
trái lính dã ri sét, cùng vói sàn bêp xi mãng do bân loang dây dâu mõ,
lai còn nút né nhiêu chô. Nhà bêp chính là diêm sông cúa trai. Màu son
xám xjt trên các búc tuòng phú bãng nhôm thiêc dã hoen ô và han ri
hâu hêt rôi. Tât cá dêu trông rông trù mây chiêc ghê dài và các mép lò
mà chúng tôi dang ngôi hop. Cái buôi sáng hôm dó, moi nguòi chúng tôi
chãng thây tia hy vong nào lóe lên hêt. Moi nguòi chúng tôi ra súc vào
viêc son phêt, và coi nhu là công viêc dê dàng nhu là dang son sàn nhà
nguyên màu dó, hay nhu dang son mây nguõng cúa sô trong mây thính
duòng, hay nhüng châu màu xanh trông hoa vây. Tù chô dang ngôi,
chúng tôi thây quá thât vong khi dua mãt nhìn quanh nhà bêp, thì bông
cánh cúa mó ra, và môt nguòi tho cúa chúng tôi nói:

- Thua bà, có nguòi muôn gãp bà!

Môt nguòi dàn ông, trông dáng dep trai, ãn mãc tuom tât, vào tuôi trung
niên, ngá mü vui vé chào: "Xin chào tât cá moi nguòi!¨ Rôi tiêp:

- Xin làm on dân tôi di gãp Nü Bá Tuóc a!

Tròi oi! Ðây chính là nguòi diêu hành trai – thât là tôt biêt mây nêu nhu
nhà bêp này là noi cuôi cùng tôi và ông ta hãy gãp nhau, thê nhung ông
ta dên và tôi cüng dã lõ gãp nhau ó cái noi bê bôn ây rôi. Hõi oi! Quá
trê rôi. Anh ta là môt nhân vât quý giá, và tron ven trai hè thành công
hay không së tùy thuôc vào anh ta. Nguòi ta nói vói tôi nhu thê. Có diêu
là chúng tôi luôn hy vong dat tói thành quá tôt dep nhât nhò vào óc sáng
tao và tính hài huóc cúa anh. Dù sao vân còn phái tiêp tuc chiên dâu, và
trai hè së khai mac trong 10 ngày nüa. Ðó là viêc bãt buôc phái làm.
Thê nên tôi liên buóc ra và giói thiêu vói anh ta. Anh trân quý nhüng lòi
nói xã giao cúa tôi, nên nói rãng:
16

- Da bà dùng bân tâm, không sao dâu! Bà làm on dân tôi di thãm
trai!

Các cô gái vui vé cùng lên tiêng môt luot nói:

- Da dây là trai a!

Còn bé Joannes 5 tuôi gân cô la lón:

- Và dây chính là nhà bêp cúa trai dây a!

Và bé còn bô túc thêm:

- Mà chua hoàn toàn súa xong! Chua hoàn toàn xong! Ông
không muôn ...!

Tôi cám thây don gián môt diêu lúc này là: nên dê anh ta thay dôi bâu
không khí, nên dua ra lòi dê nghj:

- Nào chúng ta hãy di coi phòng giá trí!

Hedwig vôi cán:

- Me à, con xin lôi, con dang còn phái son ó dó a!

Vây thì chúng tôi di dâu bây giò? Các nhà ngú thì không cân thiêt rôi.
Cãn nhà nguyên thì lô nguyên hình tù bên trong ra ngoài mà trông thì
chãng khác chi môt nhà chúa gô mà thôi – ngoài ra bao nhiêu chô
ngoan muc khác bên bò suôi duoc bóng các cây côi lón – nhung tròi thì
dang dô mua. Xe taxi dang dâu chò ó bên ngoài. Trong phút chôc tôi
hiêu duoc lý do tai sao. Nguòi tài xê muôn biêt xú lý ra sao vói hai
chiêc va ly lón, vói các vot dánh tennis, và môt bô gây dánh golf. Tôi dê
nghj ông lái xe dên nông trang dê dùng nuóc trà và nói chuyên, tai dây
tôi thay sang cách ãn mãc ljch thiêp nhât, và tró nên duyên dáng hon
bât cú lúc nào khác. Tôi vë ra môt hình ánh cúa trai hè sinh dông tuong
lai. Anh ta ljch su ngôi nghe, và rôi bông dung có lë anh chot nhó ra
rãng sao mình lai có tu tuóng khù khò vê viêc này. Anh ngó ý muôn tró
17

vê lai Boston vào chuyên xe lúa sãp tói. Tôi nhãc di nhãc lai tói nãm lân
câu hói sau dây:

- Rôi anh së dên dây mây ngày truóc khi trai hè này bãt dâu
chú?
- Tôi së cô gãng nêu nhu có thê thu xêp duoc. Khi dên Boston,
tôi së gói thu cho bà ngay.

Hai ngày sau tôi nhân duoc tho cúa anh dên tay tôi. Nhüng diêu chính
trong tho – tôi vân giü lá tho này. Anh viêt nhu sau:

" Tôi dâu có nghï rãng bà chua chuân bj xong. Tôi cú tuóng là viêc dón
nhân, chuyên chó, lãp ráp và cho thú các thú dung cu trong nhà bêp
cúa bà phái xong xuôi vào ngày 10 tháng Bây – mà diêu này không thê
nào thuc hiên duoc rôi. Tôi vãn tãt khuyên bà môt diêu là: bà nên trá lai
tiên dãt coc, và chò dên sang nãm tói mói làm cho nó duoc TUOM
TÁT. Thua bà, tôi thành thât mà nói rãng không biêt vói súc bà có thê
diêu hành môt trai hè hay không...¨

Thua ông, trá lai tiên dãt coc sao? Moi xu chi phí dã tiêu hêt rôi. Thât là
con bão lôc tê hai. Có diêu là tôi không có thê than tiêc chi vì thiêu thòi
gian: tho nâu ãn dã tói sân ga Waterbury! Hôm dó là ngày Chú Nhât rât
dep tròi. Nguòi nâu ãn tó ra khá tú tê, hiêu biêt và dây óc sáng tao hon
là anh chàng diêu hành trai bánh bao kia. Cãn bêp vùa mói son phêt
xong, các lò dun cüng duoc lau chùi sach së bãng dâu lúa. Sau khi tôi
dân bà ráo quanh môt vòng, vùa di vùa cãt nghïa chô này chô no së dôi
mói nhu thê nào nôi trong 8 ngày nüa. Chúng tôi châm dút câu chuyên
vê công viêc trên chiêc ghê ngôi duói bóng cây bên bò suôi mát. Nguòi
dàn bà dê thuong ây dã chju ha giá tiên luong xuông còn 75 dô la môt
tuân, vói các diêu kiên nhu sau: bà và chông mình së chiêm ngu cãn hô
ba phòng canh nhà bêp; phái có máy lón dánh bôt bãng diên, máy cãt
thjt bãng diên, nôi nâu cà phê bãng sãt i-nôc-xi-dáp; môt bôn rúa chén
bát cüng bãng sãt i-nôc-xi-dáp; môt lò nuóng sú dung gas, và nhiêu
bình, xoong cháo nhôm.... Tôi thuc su vui mùng khi thây bà liêt kê ra
dây dú. Không cân nhìn vào bán liêt kê chi tiêt dó, tôi húa së cung úng
dây dú tât cá. Vào dêm hôm dó, tôi dáp xe lúa dên New York ngay, dành
tron môt ngày hôm sau mua các thú vât dung cho nhà bêp. Tôi không
18

cân phái hói giá là bao nhiêu – diêu tôi cân là làm sao mua cho dú. Vùa
mêt mói vùa nhúc dôi chân, tôi lên duòng tró vê lai Vermont ngay vào
chiêu tôi cùng ngày, cám thây hãnh diên nhu mình dáng duoc Quôc Hôi
tãng thuóng huân chuong vây.

Càng ngày tôi càng hãnh diên vê gia dình tôi. Các cô gái thì luôn tay son
son phêt phêt, hay dùng búa dóng tù 5 giò sáng, làm viêc quân quât
suôt cá sáng chiêu và tôi cho tói mãi tói 10 giò dêm hoãc có khi khuya
hon. Nêu nhu tôi không di Boston, New York hay dên các vãn phòng tai
Montpelier, hoãc ngôi xe lúa, thì tôi cüng bân lo lãng di ráo quanh trai
kiêm xem cãn trai vân chua nhân duoc nhüng thú vât dung nào dã dãt
mua. Chi còn 5 ngày nüa thôi, mà sô giuòng mua chua chó tói. Các gôi
dâu và mên thì tói rôi nhung chua có giuòng dê mà xêp lên. Chén bát
thì dê lãn lóc bùa bôn, bói vì các chan tú chua sãn sàng.

Georg thì bân bù dâu tai nông trai. Thòi diêm thì dang vào giüa mùa
phoi có khô, trong khi các tho ông nuóc và tho diên dang làm viêc trong
nhà mói xây. Anh Georg không có thê giúp tôi duoc gì nhiêu, hay ít ra là
anh nghï nhu thê. Tuy nhiên, môt lúc nào dó, chi môt tiêng vô tay hay
nhüng nháy mãt trân an cúa anh thôi cüng mang lai su tro giúp cho tôi
trong thòi gian này rôi.

Cha Wasner thì luôn tay bân bju vói nhà nguyên và phòng thánh, dãt
mua và sao chup các bài hát, xêp thành 100 tâp nhac, soan tháo
chuong trình cho tùng giò trình diên trong ngày, và cô gãng lây ra các
ông sáo tiêu.

Môi cãn nhà trong trai cân phái dãt tên cho dê dàng phân biêt. Các cô
gái goi ý dãt tên theo các nhà soan nhac, mà phái là nhüng nguòi nôi
tiêng. Nàng Johanna khéo tay viêt ra các bán tên chü màu trãng trên
các tâm ván son màu xanh: "Thính Ðuòng Mozart¨; " Palestrina¨;
"Schubert¨; "Beethoven¨; "Stephen Foster¨; "Haydn¨ và "Thính Ðuòng
Brams.¨ Cuôi cùng là chúng tôi tháo luân viêc dãt tên cho phòng ãn. Cha
Wasner manh më phán dôi dãt tên phòng ãn lón là "Sánh Ðuòng
Johann Sebastian Bach.¨ Duói con mãt cúa cha, dó là diêu thât súng.
Thê nhung dù thê nào cüng phái có tên. Sau mây ngày tra cúu, các cô
gái tham kháo bách khoa tu diên, các cô reo hò chiên thãng vì khám
19

phá ra rãng Rossini là nguòi sáng tác ra bài "The Barber of Seville¨ cüng
là nguòi tùng là tho làm bánh mì và nâu ãn. Ngay cá dên cha Wasner
cüng không có lý do gì dê mà phán dôi viêc goi phòng ãn lón là "Sánh
Ðuòng Rossini¨ nüa.

Hai ngày truóc khi khai mac trai hè, môt núa sô giuòng dãt mua duoc
chó dên. Có hai trai viên tói sóm. Chúng tôi vôi vàng dân ho dên nông
trang ó tam.

Ngày 10 tháng Bây: doi các khách mòi dên bãng chuyên xe lúa chiêu
tôi. Thú hiên tiêu bang Vermont, các viên chúc dja phuong tinh Stowe,
nguòi ban quý cúa chúng tôi là Giám Ðôc Lâm Sán cùng moi nguòi
trong thj trân dêu duoc mòi dên tham du lê khai mac trai hè vào lúc 7
giò tôi. Cho tói lúc này thì núa sô giuòng còn lai vân chua chó dên.
Ðêm nay có 84 nguòi cân giuòng ngú, mà tôi thây vân còn thiêu nhiêu.

Trong sô các khách mòi dã dên sóm bãng các xe buýt khác nhau sáng
nay, có môt vj nhân ra rãng tôi bj báo dông vê chuyên gì dó. Khi thây tôi
dôn dáo nguoc xuôi trong trai, ông chãn tôi lai, dãt tay trên vai tôi và nói:

- Tât cá vân dê ó chô là các nguòi tho cúa bà, và các nhân viên
cúa tôi vê nhà an toàn. Chãng lë không dúng nhu vây sao?

Ðiêu này dã tiêt kiêm cho tôi môt ngày tròi. Không phái chi có ngày hôm
dó, mà mãi mãi vê sau, môi khi tôi lâm vào tình trang khó khãn nào dó,
tôi dêu nhãc lai nhüng lòi nói ây. Quá nhiên dêu thây hiêu nghiêm cá.

Các tho ông nuóc dã ra vê, các tho môc dã ra vê, và cá các tho diên
cüng dêu ra vê. Các phòng ngú chung, cüng nhu các phòng riêng trông
rât dê thuong, gon gàng sach së. Nhà nguyên cüng dã xong. Tai thính
duòng giái trí, dã sãn sàng cá các bàn chái dánh rãng, bút chì, tem tho,
và các cánh thiêp buu diên. Cuôi cùng là nhà bêp trông cüng không dên
nôi tê: cãn nhà bêp dã biên dang tù môt con âu trùng xâu xí tró thành
con buóm xinh dep. Duói sàn nhà bêp sáng súa sach së, thây nôi bât
nhüng bình, xoong cháo bãng sãt i-nôc-dáp, và các loai muôi múc. Các
thú khác cüng dã sãn sàng: bình nâu cà-phê, lò nuóng bánh, máy dánh
bôt cõ lón, dao cãt thjt bãng diên, bàn bêp loai mói chê tao vuông vúc
20

môi bê khoáng 2 mét 20, và môt tú bêp loai mói duoc thiêt kê. Trong tú
dông dá xêp dây thjt gà, thjt muôi, thjt vjt, và bê non. Còn chan chúa
thúc ãn trông giông nhu nhà kho cõ trung bình cúa miên quê. Ðúng ó
chính giüa nhà bêp là môt hình tuong nôi bât nhât – dó là bà dâu bêp
phu trách viêc bêp núc trông hào hùng vói chiêc mü trãng làm bêp vuon
cao, nhu giáng Nü Tuóng Dowager. Chông bà dang rõ hành lý trong
cãn nhà ba phòng mói dung dây dú tiên nghi nhu bà yêu câu. Bôn cô
phu tá túc truc chò lênh cúa Nü Tuóng.

Chi còn chò sô giuòng dãt mua còn lai nüa là xong. Không có thê goi
diên thoai liên lac duoc, bói vì chuyên chó bãng xe tái, và các xe này
"dang trên duòng tói.¨ Moi su chi trông vào on trên mà thôi. Trong lê
nghi khai mac, Georg dám nhiêm vai trò kéo quôc ky lên khi chúng tôi
cùng hát bài Quôc Ca, thê nhung chúng tôi lai quên mât viêc mua môt lá
quôc ky. Bây giò là 5 giò chiêu, các cúa hàng dêu dóng cúa. Tôi nghiêp
cho Georg phái vôi vàng di muon lá cò tai truòng trung hoc cúa Stowe
cho kjp dùng vào ban tôi.

Thu ký cúa tôi bân bju vói công viêc viêt các tên trên tùng tâm thé trãng
nhó dê gãn trên các tay nãm cúa và các giuòng trong các phòng ngú
chung. Vãn phòng buu diên hóa tôc diên thoai báo cho biêt có mây kiên
hàng dang chò ó ngoài. Nhò vây mà mây chuc tâm tap-dê dên kjp thòi
cho các cô tiêp viên phòng ãn dang bãt dâu don bàn cho kjp büa com
dâu tiên cúa trai hè.

Khoáng chùng 6 giò chiêu, ông Thú Hiên Tiêu Bang tói. Tôi rât muôn
dích thân ó bên ông ta và tó ra thu giãn vui vé. Thê nhung lai xây ra
chuyên môt nü trai viên thât lac hành lý mà bà dã gói dên truóc cách
dây môt tuân, rôi dên chuyên nhà bêp báo cáo cho biêt là không có
dung cu mó hôp – phái làm sao vói các hôp nuóc cà chua dây? Câu bé
Joannes ngôi canh chùng trên môt cây cao, nhìn ra xa lô di xuông thung
lüng bông la lên:

- Có doàn xe buýt dang tói!

Các phái doàn khách mòi dã dên. Chông tôi, các cô gái cùng vói tôi
dúng sãn dón tiêp quan khách. Ông thú hiên Wills long trong chính thúc
21

tuyên bô khai Mac Trai Hè Ca Nhac Gia Ðình Von Trapp. Moi nguòi
tham du dông ca bài "The Star-Spangled Banner¨ và lá quôc ky duoc
kéo lên lân dâu tiên trên Trai hè cúa chúng tôi. Ông thú hiên doc diên
vãn chào mùng các quan khách nhân danh chính quyên tiêu bang
Vermont. Các viên chúc dja phuong cüng lân luot lên tiêng phát biêu
cám tuóng nhân danh thành phô Stowe, và cuôi cùng là chông tôi dai
diên cho gia dình lên tiêng ngó lòi cám on moi nguòi.

Sau lê nghi khai mac, chúng tôi thinh mòi moi nguòi tiên sang phòng
tiêc. Tôi thành khân câu nguyên:

- Lây Chúa kính yêu, con câu xin Chúa luu giü ho ó lai dây cho
tói khi nào sô giuòng còn lai duoc chó dên.

Ðông thòi tôi dãn dò các cô tiêp viên phái rât là tù tù dê có thê kéo dài
thòi gian. Và rôi chuyên khó tin nhung có thât dã xây ra. Truóc nhüng
chiêc ly duoc lây khói bàn ãn, thì các xe tái chó giuòng cüng tói noi, và
moi nguòi xúm nhau ra tay giúp xêp dung các giuòng vào chô. Khi các
quan khách ròi khói "sánh duòng Rossini¨, mà ai cüng cám thây no nê
và vui vé, thì moi su dâu vào dó tât cá. Quí khách cúa trai hè cùng vói
dân chúng thành phô chia thành các nhóm tu hop chung quanh côt cò,
và chúng tôi chào mùng moi nguòi bãng buôi nhac hôi duói bâu tròi
dây sao. Chúng tôi không thê không nghï dên môt buôi trình diên cüng
duói bâu tròi dây sao truóc dây hai nãm, và khi nguóc mãt nhìn lên tròi
cao, chúng tôi nhìn thây nhâp nhánh nhüng tía sáng xanh vàng chiêu
thãng lên cao – dó là chùm sao bãc dâu. Su viêc này nhãc lai cho tôi
nhó dên cái ngày mùa dông thanh thán hôm dó, là ngày tât cá moi su
dã khói dâu, chúng tôi có cám giác mình vân nhu còn dang dúng
thuóng lãm ánh câu vông hôm dó.

Sáng hôm sau, khi tôi buóc ra ngoài phòng, thì cô thu ký cúa tôi dã chò
sãn vói tâm trang nôn nóng. Cô nói:

- Tôi thành thât xin lôi vì làm phiên bà sáng sóm nhu thê này,
nhung chúng ta không có nuóc trong trai, bói vì các suôi nuóc
cung câp nuóc dã can hêt rôi. không dú nuóc cung câp cho
moi nguòi.
22

Các trai viên thì dang dúng thành hàng chò doi trong phòng ãn lón. Lúc
này tôi chi còn hai phút suy nghï, tôi thây "mình phái nói môt diêu gì dó¨.
Tôi câm lây chiêc dao ãn, gõ vào chiêc ly dê moi nguòi chú ý, rôi vui vé
lên tiêng thông báo:

- Thua tât cá quý vj, làm on sãn sàng tâp nhac và khãn tay cúa
mình. Sáng nay chúng tôi muôn công hiên cho quý vj cám giác
tãm thích thú noi cánh thôn dã. Các xe buýt chò sãn chúng ta
bên ngoài. Chúng ta së du ngoan bên Thác Nuóc Bingham.

Thê là chúng tôi lên duòng. Trong thòi gian các trai viên vui huóng môt
ngày hè nóng búc bên dòng thác mát lanh dê bù lai su mât mát viêc tãm
sáng, thì ông Steele, môt nguòi luôn luôn ra tay tro giúp, cho nguòi
mang bom nuóc bãng diên, dân nuóc qua môt duòng dân tam thòi tù
dòng suôi lón vê trai, cung câp nuóc suôi cho các phòng tãm, còn dành
nuóc suôi cúa hê thông dân nuóc chính thì dùng cho nhà bêp và các
bôn rúa tay rúa mãt. Kê tù sau dó, moi su diên tiên duoc hài hòa tôt
dep.

Vào môi buôi sáng và buôi chiêu, chúng tôi cùng nhau hát nhüng bán
nhac bât tú cúa các sáng tác gia nôi tiêng duói các lùm cây bên dòng
suôi mát. Chúng tôi hát nhiêu bài dân ca thuôc các nuóc khác nhau.
Chúng tôi hop xuóng nhüng bán hop ca cúa các tác giá cô diên danh
tiêng. Ðiêu này tao nên niêm vui trong sáng cho moi nguòi khi chúng
kiên duoc phong dô trình diên sâu sãc cúa nhüng nguòi mà truóc dây
chua bao giò hát nghiêm chinh tói múc nhu thê, nay lai có thê làm cho
nguòi khác dat duoc tâm tình sáng khoái qua viêc cám nghiêm duoc
nhüng nét ky diêu cúa các bán nhac ây. Môi buôi tôi chúng tôi cùng
nhây múa và hát các bài dân ca trên sân có. Có nhüng ngày chúng tôi
dem ho lên dinh núi cúa vùng Vermont, túc là Núi Mansfield. Hôm khác
chúng tôi dân ho di thuóng lãm môt trong các hô nuóc ngoan muc nhât
trong vùng, mang theo sãn thúc ãn và các tâp nhac. Buôi du ngoan nào
cüng thành công và thích thú. Vào môi dêm khuya, sau khi châu phép
lành Thánh Thê trong nhà nguyên, chúng tôi hát vài thánh ca và thánh
vjnh huóng dân các tâm hôn dang hiên diên có co hôi tiên tói tâm tình
câu nguyên. Có rât nhiêu dê tài cho moi nguòi câu nguyên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful