P. 1
Εκκλησία και Αριστερά

Εκκλησία και Αριστερά

|Views: 517|Likes:
Published by Simeron Wordpress
Ευελπιστούν σε θαύμα η κινούνται με ιδιοτελή αμιγώς μανδύα; Πιστεύουν στην αλλαγή των πεποιθήσεων αναρχο-αριστερών, που ακολουθούν φιλοσοφίες του μεσαιωνικού διαφωτισμού η ασυναίσθητα εξυπηρετούν συγκεκριμένα σχέδια των οίκων ανομίας και των στοών; Νομίζουν ότι παγκοσμίως θα πρωτοτυπήσουν η επιθυμούν να διασφαλίσουν την απειλούμενη κοσμική αμιγώς εξουσία τους; Ο λόγος αφορά τους κουλτουριάρηδες «μεταπατερικούς» κυρίως εκσυγχρονιστές ορθοδόξους, λαϊκούς και κληρικούς, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διοργάνωσαν προσφάτως στη Θεσσαλονίκη συνέδριο διαλόγου με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ και εν γένει της αριστεράς; Τι άραγε να έχουν στο μυαλό τους;

Γιατί ειλικρινά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ανόητοι για να πιστεύουν πως θα μπορέσουν να μεταβάλλουν την επί σειρά ετών πολεμική της αριστεράς σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας των κατ’ εξοχήν σήμερα πολιτικών οργάνων των στοών, των μιαρών σιωνιστικών λεσχών και των εν γένει των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας! Ήδη από τους διαλόγους που διημείφθησαν στο συνέδριο πήραν μία γεύση! Κατανόησαν και θέλουμε να πιστεύουμε συνειδητοποίησαν το πως σκέπτονται και κινούνται τα προσωποποιημένα πολιτικά ταγκαλάκια μίας παραπαίουσας υποτελούς, όπως αποδεικνύεται ημέρα με την ημέρα πτέρυγας της αριστεράς!
Ευελπιστούν σε θαύμα η κινούνται με ιδιοτελή αμιγώς μανδύα; Πιστεύουν στην αλλαγή των πεποιθήσεων αναρχο-αριστερών, που ακολουθούν φιλοσοφίες του μεσαιωνικού διαφωτισμού η ασυναίσθητα εξυπηρετούν συγκεκριμένα σχέδια των οίκων ανομίας και των στοών; Νομίζουν ότι παγκοσμίως θα πρωτοτυπήσουν η επιθυμούν να διασφαλίσουν την απειλούμενη κοσμική αμιγώς εξουσία τους; Ο λόγος αφορά τους κουλτουριάρηδες «μεταπατερικούς» κυρίως εκσυγχρονιστές ορθοδόξους, λαϊκούς και κληρικούς, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διοργάνωσαν προσφάτως στη Θεσσαλονίκη συνέδριο διαλόγου με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ και εν γένει της αριστεράς; Τι άραγε να έχουν στο μυαλό τους;

Γιατί ειλικρινά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ανόητοι για να πιστεύουν πως θα μπορέσουν να μεταβάλλουν την επί σειρά ετών πολεμική της αριστεράς σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας των κατ’ εξοχήν σήμερα πολιτικών οργάνων των στοών, των μιαρών σιωνιστικών λεσχών και των εν γένει των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας! Ήδη από τους διαλόγους που διημείφθησαν στο συνέδριο πήραν μία γεύση! Κατανόησαν και θέλουμε να πιστεύουμε συνειδητοποίησαν το πως σκέπτονται και κινούνται τα προσωποποιημένα πολιτικά ταγκαλάκια μίας παραπαίουσας υποτελούς, όπως αποδεικνύεται ημέρα με την ημέρα πτέρυγας της αριστεράς!

More info:

Published by: Simeron Wordpress on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Εκκλησία και Αριστερά

Ευελπιστούν σε θαύμα η κινούνται με ιδιοτελή αμιγώς μανδύα; Πιστεύουν στην αλλαγή
των πεποιθήσεων αναρχο-αριστερών, που ακολουθούν φιλοσοφίες του μεσαιωνικού
διαφωτισμού η ασυναίσθητα ευπηρετούν συγκεκριμ!να σχ!δια των οίκων ανομίας και
των στοών; "ομί#ουν $τι παγκοσμίως θα πρωτοτυπήσουν η επιθυμούν να
διασφαλίσουν την απειλούμενη κοσμική αμιγώς εουσία τους; % λ$γος αφορ& τους
κουλτουρι&ρηδες 'μεταπατερικούς( κυρίως εκσυγχρονιστ!ς ορθοδ$ους, λα)κούς και
κληρικούς, συμπεριλαμ*ανομ!νου και του +ρχιεπισκ$που ,ερωνύμου, οι οποίοι κατ&
κύριο λ$γο διοργ&νωσαν προσφ&τως στη -εσσαλονίκη συν!δριο διαλ$γου με τις
συνιστώσες του ./0,1+ και εν γ!νει της αριστερ&ς; 2ι &ραγε να !χουν στο μυαλ$ τους;
3ιατί ειλικριν& δεν νομί#ω $τι είναι τ$σο αν$ητοι για να πιστεύουν πως θα μπορ!σουν
να μετα*&λλουν την επί σειρ& ετών πολεμική της αριστερ&ς σε *&ρος της %ρθ$δοης
Εκκλησίας των κατ4 εοχήν σήμερα πολιτικών οργ&νων των στοών, των μιαρών
σιωνιστικών λεσχών και των εν γ!νει των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας5 6δη
απ$ τους διαλ$γους που διημείφθησαν στο συν!δριο πήραν μία γεύση5 7αταν$ησαν και
θ!λουμε να πιστεύουμε συνειδητοποίησαν το πως σκ!πτονται και κινούνται τα
προσωποποιημ!να πολιτικ& ταγκαλ&κια μίας παραπαίουσας υποτελούς, $πως
αποδεικνύεται ημ!ρα με την ημ!ρα πτ!ρυγας της αριστερ&ς5
Πως αλλιώς δύναται να ερμηνευθεί το $τι *ουλευτής και μ!λος του ./0,1+ λησμ$νησε
$τι το 89: των Ελλήνων είναι %ρθ$δοοι ;ριστιανοί; 7αι $χι μ$νο το !χασε αλλ&
#ήτησε επιπλ!ον, να καθιερωθεί ειδική φορολ$γηση στους %ρθοδ$ους ;ριστιανούς
<ίσως να εννοεί τους τακτικ& εκκλησια#$μενους= για να πληρώνονται οι ιερείς555 Είναι
προφαν!ς μ$νο ε αυτού $τι $λοι κατανοούν που αποσκοπεί, ποιούς ακρι*ώς
ευπηρετεί και ποι$ς είναι ο στ$χος της πρ$τασής του, εν μ!σω μ&λιστα οικονομικής
κρίσης5 >σως ο εν λ$γω *ουλευτής να θεωρεί $τι απευθύνεται καλοί μου ;ριστιανοί σε
ανθρώπους χαμηλής νοημοσύνης η δια του τρ$που αυτού να δίδει το απαραίτητο
αν&λογο μήνυμα σε συγκεκριμ!να κ!ντρα κυρίως της αλλοδαπής πως θα μπορούσε με
τις θ!σεις που διατυπώνει κατ& τα συμφ!ροντα εκείνων να καταστεί θα λ!γαμε, !νας
&ριστος μελλοντικ$ς υπουργ$ς Παιδείας?
@υσικ& προσωπική μας αμιγώς &ποAη είναι $τι αυτή η συν&ντηση του διαλ$γου
Εκκλησίας και +ριστερ&ς πραγματοποιήθηκε απ$ συγκεκριμ!να κ!ντρα ανομίας, τα
οποία τ$σο εντ$ς $σο κυρίως εκτ$ς Ελλ&δος εργ&#ονται πυρετωδώς, !τσι ώστε $σο το
δυνατ$ν γρηγορ$τερα να δημιουργήσουν και π&λι τον π&λαι ποτ! κομματικ$ εκείνο
ελεγχ$μενο και κατευθυν$μενο μηχανισμ$ του διπολισμού στην εουσία της
ευλογημ!νης χώρας μας? +υτ$ς ο διπολισμ$ς της εουσίας &λλωστε συν!*αλε, ώστε να
προωθήσουν με την ανοχή της Εκκλησίας, τα σχ!δια τους αλλ& και να επι*&λλουν μ!σω
των λεγομ!νων σιωπηλών $πλων που διαθ!τουν <*λ? *ι*λ? 2υφώνας Παγκοσμιοποίηση,
Εκδ$σεις '+γαθ$ς B$γος(= μία ν!α σκλα*ι& *υθί#οντας στην απ$γνωση και την
απελπισία εκατομμύρια Cλληνες5
Επιχειρούν λοιπ$ν και π&λι να εφαρμ$σουν την ίδια ακρι*ώς συνταγή, $πως χρ$νια
τώρα κ&νουν στις DΠ+ <Eημοκρατικοί F 0επουμπλικ&νοι= προκειμ!νου να συνεχίσουν
ανεν$χλητοι να ηλώνουν το υφ&δι του ελληνισμού και της %ρθοδοίας? "α επι*&λλουν
δια ν$μων πλ!ον την ανωμαλία, <*λ? γ&μο ομοφυλοφίλων= να επεκτείνουν πιθαν$ν κατ&
το παρ&δειγμα του προ!δρου των DΠ+ Gπαρ&κ %μπ&μα το φ$νο δια της !κτρωσης
μ!χρι και τους οκτώ μήνες του εμ*ρύου5 Πιθαν$ν να φ!ρουν την κτηνο*ασία και
παιδεραστία ως δήθεν σεουαλική διαφορετικ$τητα, <!χει Aηφιστεί ήδη στη .υνθήκη
της Bισσα*$νας=? "α απομακρύνουν το σύμ*ολο του σταυρού απ$ την ελληνική σημαία
με το αιτιολογικ$ $τι δυσανασχετούν οι μειον$τητες των &θεων η *ουδιστών, η
χιλιαστών κ?ο?κ? 7αι να συνηγορήσουν ακ$μη με τον &λλο, το δει$ ελεγχ$μενο π$λο
εουσίας στην κατ&ργηση της αργίας της 7υριακής η στην επ!κταση και στους
ανωμ&λους του συμφώνου συμ*ίωσης5
Gε δεδομ!νο λοιπ$ν το ορατ$ και δια γυμνού πλ!ον οφθαλμού κύκνειο &σμα του
Π+.%7, ο γνωστ$ς σιωνιστικ$ς συρφετ$ς της ανομίας <0οκφ!λερ, .$ρος, 0$τσιλντ= και
εν γ!νει $λο το συναπ&ντημα των σύγχρονων εκφραστών της ανομίας φαίνεται
να προωθούν με κ&θε τρ$πο και μ!σο στην εουσία την ελεγχ$μενη απολύτως απ4
αυτούς αναρχία, $πως αυτή εκφρ&#εται απ$ τα προσωποποιημ!να σύγχρονα
ταγκαλ&κια της μεσαιωνικής αριστερ&ς5 D επίσκεAη μ&λιστα του προ!δρου του ./0,1+
στις DΠ+ και η ρι#ική μετα*ολή της πολιτικής του, φανερώνουν περίτρανα τούτο το
παιχνίδι?
G!σα στο πλαίσιο τούτο θα ερωτήσουμε ευθ!ως τους διοργανωτ!ς του συνεδρίου και
θα περιμ!νουμε με αγωνία να μας απαντήσουν ε&ν κατ& τη συ#ήτηση διαπίστωσαν $τι
μετακινήθηκε !στω και ελαφρ& η αριστερ& <*λ? ./0,1+= απ$ τις γνωστ!ς π&γιες θ!σεις λ?
χ? στήριης του γ&μου των ανωμ&λων <*λ? ομοφυλοφιλία η ελληνιστί κιναιδισμ$ς=; +ν
διαπίστωσαν $τι &λλαε η πολιτική τους σε $τι αφορ& το μ&θημα των θρησκευτικών,
για το οποίο #ητούν να καταργηθεί; +ν μετακινήθηκε η πολιτική τους !ναντι της
μισθοδοσίας των κληρικών κ?ο?κ?; 7ι αν δεν &λλαε η πολιτική τους τ$τε αναρωτι$μαστε
σε τι αποσκοπούσε &ραγε ο δι&λογος;
Gήπως απ!*λεπε στη εεύρεση διαύλων επικοινωνίας που θα συν!δραμαν στην
εασφ&λιση λ? χ? αναγνώρισης της κοσμικής αρχιερατικής εουσίας, στην περίπτωση που
λ&*ουν το χρίσμα για να κυ*ερνήσουν; Gήπως απ!*λεπε στη δι&λυση του επικείμενου
φ$*ου ταύτισης της Εκκλησίας με την ακροδει&, και συγκεκριμ!να την ';ρυσή +υγή(;
@$*ος που προκαλείται κυρίως απ$ τις αλλεπ&λληλες 'εκπτώσεις( η αδιαφορία των
εκκλησιαστικών ταγών σε θ!ματα που &πτονται της πίστης < *λ? *λ&σφημη θεατρική
παρ&σταση HIJKLM HNJOMPO=, την οποία τρ!χουν να υπερκαλύAουν για ευν$ητους λ$γους
οι δι&φορες πολιτικ!ς παρατ&εις??? Π&ντως το $λο σκηνικ$ που στήθηκε στη
-εσσαλονίκη υποκρύπτει κατ& την προσωπική μας &ποAη ιδιοτ!λειες και σκοπιμ$τητες,
αν&λογες μ4 αυτ!ς που διαπιστώθηκαν απ$ τη συμμετοχή του +ρχιεπισκ$που ,ερωνύμου
στο υπουργικ$ συμ*ούλιο επί πρωθυπουργίας 3? Παπανδρ!ου???
3ιατί μπορεί να μην διαπιστώνουμε απ$ την πλευρ& της %ρθ$δοης Εκκλησίας και της
περαιτ!ρω δι&δοσης και κοινωνικής αποδοχής του ευαγγελικού λ$γου οφ!λη αλλ&
αντιθ!τως στην αναρριχ$μενη αριστερ& του ./0,1+ διακρίνουμε πολλαπλ& τα οφ!λη?
6δη η εκμετ&λλευση τούτης της συν&ντησης &ρχισε να πολυ-διαφημί#εται με απώτερο
στ$χο φυσικ& την μεθοδική καλλι!ργεια της Aευδαίσθησης μίας πιθανής συνεργασίας
<Εκκλησίας και +ριστερ&ς=, η οποία θα αποσκοπεί στο να παρασύρει τους ;ριστιανούς
και να υφαρπ&ει μελλοντικ& την Aήφο τους5
+ν&λογο πείραμα και με επιτυχία &λλωστε είχε γίνει και με την περι*$ητη συνεργασία
Π+.%7 και ;ριστιανικής Eημοκρατίας <Qαρουδ&κη=5 Eεν αποκλείεται λοιπ$ν να δούμε
να προστίθεται στις υπ&ρχουσες συνιστώσες του ./0,1+ και καμι& νεοφανή χριστιανική
-μεταπατερική -οικουμενιστική πολιτική παρ&ταη555
7αλοί μου ;ριστιανοί, η %ρθ$δοη Εκκλησία απο*λ!πει στη σωτηρία του ανθρώπου?
+υτ$ είναι το μοναδικ$ !ργο της αιώνες τώρα? 7αι αυτ$ το πετυχαίνει με οιανδήποτε
φιλικ& η εχθρικ& διακείμενα καθεστώτα που κυρίως εκφρ&#ουν εφήμερες φιλοσοφίες, οι
οποίες με το καιρ$ εκπίπτουν και ανατρ!πονται <ειδωλολατρία, καπιταλισμ$ς, να#ισμ$ς,
κομουνισμ$ς, σοσιαλισμ$ς κ? α?=5 .το δι&*α αυτής της πορείας !χει να αναδείει ήρωες
της πίστης, οι οποίοι γνώρισαν φρικτ$ θ&νατο για του ;ριστού την πίστη την +γία,
δο&#οντας τον τριαδικ$ -ε$? Rς εκ τούτου η αλήθεια της %ρθ$δοης πίστης δεν
δύναται να συμπορευθεί με τα αν$ητα αμπελο -φιλοσοφικ& πολιτικ& συστήματα
σκοπιμ$τητας ή να διαπραγματευθεί την δραστηρι$τητα η παρουσία 2ης δήθεν για το
κοιν$ $φελος??? .τήριγμα της είναι μ$νο ο ,ησούς ;ριστ$ς και αποστολή της είναι η
σωτηρία που επιτυγχ&νεται μ!σω της αποδοχής απ$ τον &νθρωπο ως πρ$σωπο η και
κατ4 επ!κταση την κοινωνία των ευαγγελικών διδαχών? % νοών νοείτω5
.υντ&κτηςS Eιονύσης Gακρής
ΠηγήS .τύλος %ρθοδοίας ,ανου&ριος TUVW

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->