ICV-Independents de Banyoles presenta al Ple de la Corporació Municipal del dia 7 de maig de 2012 la següent: MOCIÓ SOBRE L'ACCÉS

DE LA CIUTADANIA A L'ARQUETA DE SANT MARTIRIÀ.
És ben coneguda la importància històrica de l'Arqueta de Santa Martirià, un dels treballs d'argenteria cabdals de l'edat mitjana, i que, a més, constitueix un dels principals símbols culturals i identitaris de la vila, després de la desaparició de la talla gòtica del Crist de Santa Maria dels Turers. També recordem el penós episodi del robatori del monestir de Sant esteve el dia 12 de gener de 1980 d'aquella obra mestra a mans de traficants d'obres d'art internacionals, emparant-se en unes lleis inadequades; i dels meritoris esforços de la professora Francesca Español i del professor Joaquín Yarza, que van culminar amb la seva identificació i l'inici del procés de recuperació. Aquell procés no va demanar solament temps i dedicació, sinó una enorme quantitat de diners que van sufragar les institucions públiques, que, a més, van procedir a la seva restauració. Ara, restaurada i recuperada l'Arqueta, assegurada la seva protecció i instal·lada al claustre del monestir, és difícilment acceptable que la ciutadania no hi tingui accés controlat, excepte en determinades festivitats molt escasses, com tampoc hi ha accés al retaule de Santa Maria de l'Escala. És per això que es demana del Ple l'adopció dels següents ACORDS 1- L'Ajuntament de Banyoles donarà els passos necessaris per aconseguir que l'Arqueta de Sant Martirià i el Retaule de Santa Maria de l'escala siguin visitables durant un nombre suficient de dies anuals per assegurar que puguin esdevenir un dels atractius turístics culturals principals de la Vila. 2- L'Ajuntament iniciarà un procés informatiu de les possibilitats de recuperar l'accés a la talla gòtica procedent de Santa Maria dels Turers i actualment a The Art Institute of Chicago, al menys amb documentació gràfica exhaustiva, o amb una reproducció el més fidel possible. Banyoles, 3 de maig de 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful