ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ

«ΚΟΣΜΑΣ

Φ ΛΑΜΙΑΤΟΣ »

ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 697-2176314
E-MAIL:

KFLAMIATOS@YAHOO.GR

― ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2011

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
«Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ
πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία».
«Εἶναι δυνατὸν Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀποδέχονται ὅτι
ὑπάρχει ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νὰ γράφουν συγγράμματα
καὶ νὰ καυτηριάζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ (π.χ. ὁ Μητροπολίτης
Ναυπάκτου Ἱερόθεος), νὰ τὸν ἀποκαλοῦν παναίρεση, νὰ τὸν
ἀναθεματίζουν τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2010 (π.χ. ὁ
Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ) καί, παρόλα αὐτά, νὰ μὴν
φέρνουν τὸ θέμα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ κινηθεῖ ἡ διαδικασία
καταδείξεως ἐν συνόδῳ καὶ καταδίκης αὐτῆς τῆς αἱρέσεως;».

Αὐτὰ

γράφαμε, Σεβασμιώτατε, πέρυσι (στὸ περιοδ. «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος»,
τεῦχ. 1 , σελ. 24 καὶ στὸ διαδίκτυο), ἀλλὰ καμιὰ ἀντίδραση δὲν ἐκδηλώθηκε ἀπὸ
τοὺς συνεπισκόπους σας καὶ ἀπὸ σᾶς προσωπικά.
Ἐπανήλθαμε μετὰ μερικοὺς μῆνες, μὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν
μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, ὑποβάλλοντάς του τὸ ἴδιο ἐρώτημα. Καμιὰ
ἀπάντηση καὶ πάλι. Μετὰ 3 μῆνες ἐπαναφέραμε τὸ ἐρώτημα στὸν ἴδιο
μητροπολίτη (Ναυπάκτου). Ἀλλὰ ξανὰ σιωπή.
Σὲ Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν στὴ Ρίζα Ναυπάκτου, ὅπου ἦσαν παρόντες
καὶ οἱ δύο ὡς ἄνω μητροπολίτες, ἐπαναλάβαμε τὸ ἐρώτημα. Καὶ ὁ μὲν
μητροπολίτης Πειραιῶς, σὲ διάλειμμα τῆς Συνάξεως, ὅταν τοῦ ὑπενθυμίσαμε
πὼς «οἱ Πατέρες ἀκόμα καὶ ἐπὶ ὑποψίᾳ αἱρέσεως» ἀπεμακρύνοντο ἀπὸ τοὺς
αἱρετικούς, ὁ κ. Σεραφεὶμ μᾶς ἀπάντησε: «Ἔχετε ἀπόλυτο δίκιο, ἀλλὰ βλέπετε οἱ
συνθῆκες εἶναι δραματικές».
Ὁ δὲ μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ὅταν τοῦ θυμήσαμε ὅτι ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1970 καλεῖ τὸν Οἰκουμενισμὸ
παναίρεση, καὶ τὸν ρωτήσαμε: γιατί ἡ Ἱεραρχία ἀρνεῖται νὰ ἀπαντήσει σὲ
σχετικὸ ἐρώτημα καὶ νὰ ἐνημερώσει τὸ λαὸ γι’ αὐτὴ τὴν αἵρεση, ἂν καὶ τῆς
ἔχουμε θέσει τὸ ἐρώτημα ἐδῶ καὶ καιρό; ὁ κ. Ἱερόθεος μᾶς ἀπάντησε: «Συμφωνῶ
μαζί σας, πρέπει νὰ ἐπιληφθεῖ ἡ Σύνοδος· καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὸ εἶπα καὶ τὸ
ἔφερα στὴν Ἱεραρχία καὶ μὲ τὸν Ἅγιο (Πειραιῶς)… Πρέπει νὰ βγεῖ μιὰ ἀπόφαση.
Συμφωνῶ ἀπόλυτα».
Στὴ συνέχεια, ὅμως, καὶ στὸ ἐρώτημά μας «γιατί δὲν κατονομάζονται οἱ
αἱρετικοί;» (καὶ ἐννοούσαμε τὸν Πατριάρχη) ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου μᾶς
ἀπάντησε: «Καὶ γιατί ζητᾶτε ἀπὸ ἐμᾶς νὰ κρίνουμε μερικὰ ἐξέχοντα πρόσωπα;
ἀφοῦ (ἰσχυρίζεσθε ὅτι) ἐμεῖς εἴμαστε αἱρετικοί, ἐπειδὴ ἐπικοινωνοῦμε μὲ τοὺς
αἱρετικοὺς τοῦ Πατριάρχη, γιατί
δὲν
φεύγετε
ἐσεῖς
ἀπὸ
τὴν
ο

Γιατί δὲν κατονομάζετε τοὺς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας οἰκουμενιστὲς ἡγέτες. Μήπως. Βαρθολομαίου»). τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ μᾶς πεῖτε. ἀνταλλαγὲς ἐπισκέψεων. θέτοντας οὐσιαστικῶς ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας. ἐνῶ οἱ τηροῦντες τὴν αὐθεντικὴ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀνόθευτη πρέπει νὰ βρεθοῦν ἐκτὸς αὐτῆς!!! Μετὰ ἀπὸ αὐτά. ταυτίζεται μὲ τὴν λογικὴ τοῦ πατριάρχη.— σᾶς ρωτᾶμε μὲ πολύ ἀγάπη ἀλλὰ καὶ μὲ παράπονο: Γιατί.». ἐδῶ ὁ Ναυπάκτου κ. Μὲ τὸ νὰ περιποιεῖσθε τιμὲς στοὺς ἡγήτορές του. μοναχοὶ καὶ λαϊκοί. ἐπίσκοποι. ποὺ ἐμεῖς (λέτε). ὁ προστάτης καὶ προαγωγός του. καὶ βλέποντας καὶ ἀναγνωρίζοντας τὴν γενναιότητά σας καὶ ἀκόμα τὴν παρατολμία. ὡς ὑπεύθυνος ποιμενάρχης ἔχετε εὐθύνη νὰ ἐνημερώσετε τὸ λαὸ γιὰ τοὺς προαγωγοὺς τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. διατί δὲν ἔχουν εἰσέτι διακόψει τὴν μεθ’ ἡμῶν μυστηριακὴν κοινωνίαν. Ἔτσι ἐξορκίζεται ὁ Οἰκουμενισμός. καὶ ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Ναυπάκτου θεωροῦν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μὲ αἱρετικοὺς ὅτι εὑρίσκονται ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς διακρατοῦντες τὸ ἐξουσιαστικὸ καθεστὼς ποὺ ἔχουν ἐπιβάλει. γιατί δὲν εἶσθε συνεπὴς πρὸς τὴν ὑπογραφή σας. ποὺ σᾶς εἶναι ἤδη γνωστά. Εἶναι γνωστό. πρὶν λίγο καιρό. τὴν ἐφαρμόζουν καὶ τὴν ἐπιβάλλουν στὴν πράξη κοινωνοῦντες παντοιοτρόπως μὲ τοὺς αἱρετικούς. ὅμως. ἐπειδὴ κοινωνοῦμε μὲ τὸν Πατριάρχη. Ἐκεῖ εἶχαν γραφεῖ καὶ τὰ ἑξῆς: «Αὐτὴν τὴν παναίρεση ἔχουν ἀποδεχθῆ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων πολλοὶ πατριάρχες. τὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσε ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δι’ ἐπιστολῆς πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο κ. ἀρχιεπίσκοποι. ἐφ’ ὅσον εὑρισκόμεθα κατ’ αὐτοὺς “ἐκτὸς Ἐκκλησίας”». ὅμως. στὴν ὁποία σαφῶς δηλώνεται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μᾶς ἐκβάλλει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ «Ὁμολογία» δὲν μᾶς τὴν ἀνέφερε. Γιατί. Ποιοί. μὲ συμπροσευχές. Τουλάχιστον ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου ἀπέφυγε νὰ ὑπογράψει τὴν «Ὁμολογία». Ἱερώνυμο. Ἐσεῖς. Γιατί κοινωνεῖτε ἐσεῖς μὲ μᾶς. τὴν μὲν παραμονὴ τῆς “Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας” ἀποκαλέσατε τὸν πατριάρχη «φρυκτωρὸν καὶ πεφωτισμένον Οἰακοστρόφον». Ἐπανέλαβε. —ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς ἕως τοὺς ὑπουργοὺς καὶ τοὺς μητροπολίτες ἄλλων Ἐκκλησιῶν. κληρικοί. Σεβασμιώτατε. ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ ἀρχιερεῖς ποὺ «διδάσκουν “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ”. πὼς μαζὶ μὲ ἄλλους ἑπτὰ ἐπισκόπους ὑπογράψατε τὴν «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ». καὶ ἐφαρμόζουν καὶ ἐπιβάλλουν τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ». ὥστε νὰ φυλάγονται ἀπὸ αὐτοὺς οἱ πιστοί. ἀποκαλέσατε τὸν πατριάρχη «Ἄγγελο» («τοῦ Πρωτιστεύοντος Αὐτῆς Ἀγγέλου Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου κ. δηλαδή. ποιμαντικὲς συνεργασίες. εἴμαστε αἱρετικοί. Ἡ στάση μας ἐκ τῶν συνοδικῶν κανονικῶν ἀποφάσεων καὶ ἐκ τοῦ παραδείγματος τῶν Ἁγίων εἶναι προφανής».π. ἀπὸ τοὺς Μωαμεθανοὺς ἕως τοὺς Παπικοὺς καὶ τὸ ΠΣΕ. Σεβασμιώτατε. ἀπὸ τὴν κατὰ μέτωπον ἐπίθεση κατὰ τοῦ οἴκου Moody's. τοῦ ὁποίου ὁ «φρυκτωρὸς» κ. τὴν δὲ Κυριακὴ ἀναθεματίσατε τὸν Οἰκουμενισμό.Ἐκκλησία. Τὴν διδάσκουν “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ”. Γιατί πέρυσι.ἄ. Βεβαίως. ἐνῶ ἀσχολεῖστε μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα —καὶ πολὺ καλὰ κάνετε— ἀρνεῖστε νὰ ἀσχοληθεῖτε μόνο μὲ ἕνα θέμα: τὴν κατ’ ἐξοχὴν αἵρεση τῆς ἐποχῆς μας. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ κυριότερος ἐκφραστής. . ἀκόμα. Δυστυχῶς. Εἶχε γράψει τότε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὁ πατριάρχης: «Οἱ ὑπογράφοντες τὴν “Ὁμολογίαν (Πίστεως)” διὰ τοῦ τρόπου τούτου κηρύσσουν πάντας ἡμᾶς ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας… Εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιον. εἶναι αὐτοὶ οἱ Πατριάρχες καὶ οἱ ἐπίσκοποι. ἕως τὴν καταδίκη τῶν ὁμοφιλοφύλων. ποὺ με γενναιότητα ὁμολογιακὴ τὴν ὑπογράψατε. γιὰ ἐκείνους ποὺ συνέγραψαν τὴν «Ὁμολογία Πίστεως» καὶ διαφωνοῦσαν (χωρὶς νὰ τὸν κατονομάζουν) μὲ τὶς αἱρετικὲς οἰκουμενιστικές του ἐνέργειες. Ἱερόθεος. ἐσεῖς. μὲ τὶς ὁποῖες ἀντιμετωπίζετε τοὺς πάντες. καὶ τὴ σημερινὴ ἐναντίωσή σας κατὰ ὅσων προπαγανδίζουν περὶ τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν κ. δηλαδή.

πῶς ΕΣΕΙΣ κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Θὰ φέρετε τὸ θέμα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. ἤ. Μὲ ἐλπίδα καὶ ἀπαντοχὴ περιμένουμε τὴν σαφῆ καὶ ἄμεση —ὅπως συνηθίζετε — ἀπάντησή σας στὰ ἀνωτέρω ἐρωτήματά μας. ὅτι ἡ Ἐκκλησία βοᾶ πὼς τὸ «κοινὸ ποτήριο» εἶναι ἀπὸ δεκαετιῶν γεγονὸς «ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ»!!!. Τὰ ἴδια λέγει καὶ ὁ Μ. Δὲν θέλουμε νὰ μακρηγορήσουμε. πὼς οἱ καταδικασμένοι ἀπὸ Σύνοδο (καὶ ἄρα γνωστοὶ ὡς αἱρετικοὶ) εἶναι λιγότερο ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς ἄλλους. ἐὰν παραμείνουν διεστραμμένοι. «ζητοῦμεν ἀπὸ τὴν τελειότητά σας. Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νὰ μνημονεύσωμεν αὐτοὺς ὀνομαστικῶς» (Μτφρ. Θὰ κατονομάσετε τοὺς αἱρετικούς. ἐκείνους ποὺ ἐξωτερικὰ εἶναι ἐνδεδυμένοι μὲ δέρμα προβάτου καὶ ἐμφανίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι. Θὰ δικαιολογήσετε τὴν προσωνυμία σας ὡς ὀρθόδοξου ἡγέτη. Θεσσαλονίκη. Διότι. νὰ διατηροῦν μεταξύ των μόνον τὴν βλάβην. γ. Βασίλειος στὴν πρὸς «Δυτικοῖς» ἐπιστολή του γράφει. παρασιωπώντας τὸ φοβερὸ θαῦμα κατὰ τῶν Παπιστῶν ποὺ ἔκανε ὁ ἐκ τῶν μεγίστων Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας Σπυρίδων στὴν Κέρκυρα. ποὺ δὲν ὑπολογίζει τίποτα γιὰ χάρη τῆς Ἀληθείας. τὴν νύκτα τῆς 11ης-12ης Νοεμβρίου 1718. Τοῦτο προβλέπεται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες· ἐντέλεται ὁ ΛΖ΄ Ἀποστολικὸς Κανών: «Δεύτερον τοῦ ἔτους Σύνοδος γινέσθω τῶν Ἐπισκόπων. Καὶ ἐάν. Κανόνες— γιὰ νὰ διακόψετε τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν. νὰ ἀνήκουν εἰλικρινῶς μαζί μας. ὅπως εἴθισται στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία νὰ κάνουν οἱ «φρυκτωροὶ τῆς πίστεως καὶ πεφωτισμένοι Οἰακοστρόφοι». εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἐξετάσει κατὰ προτεραιότητα ἕνα τόσης σπουδαιότητος θέμα. ὅπως εἰκάζουμε ἀπὸ τὴν μέχρι σήμερα στάση της. —ὅπως ἐπιτάσσουν οἱ Ἱ. ἐνῶ ἐσωτερικῶς κατασπαράσσουν ἀνηλεῶς τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ (σ. ἐπειδὴ προέρχονται ἀπὸ ἐμᾶς. ὅτι τὸ κόκκινο σημεῖο εἶναι τὸ «κοινὸ ποτήριο». αὐτοστιγμεὶ καταγγείλατε. συγχοροστατήσατε μὲ τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομο καὶ τὸν Σύρου Δωρόθεο — πασιδήλως καὶ πασιγνώστως οἰκουμενιστὲς καὶ λατινόφρονες. νὰ γνωστοποιηθοῦν δημοσίως εἰς ὅλας τὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολῆς. ὡς οἱ Οἰκουμενιστές). Δὲν ἀρκεῖ ἡ διαπιστωμένη ἀπὸ Ἁγίους ἄνδρες ὕπαρξη τῆς αἱρέσεως. Λίγα εἴπαμε. ὥστε ἤ. ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἐξετάσει τὸ θέμα ἢ ἐὰν τὸ ὑποβαθμίσει. Δεδομένοι. μάλιστα. Χωρὶς περιστροφές. Ἀθανάσιος καὶ ἄλλοι Πατέρες. εὔκολα παραπλανοῦν. στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό. Καὶ ἀκόμη δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε. Σεβασμιώτατε. Νικοδήμου Μπιλάλη). Αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς κρυπτοαιρετικούς. πολλὰ ἐννοοῦνται.σ. Ὁ Μ. ΕΣΕΙΣ θὰ συνεχίσετε νὰ δηλώνετε. συστηματικῶς ἀπεργαζομένους τὸν ἐξουνιτισμὸ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας— καὶ μάλιστα ἐπὶ μακρὸν ἐπλέξατε τὸ ἐγκώμιό τους.. καὶ ἀνακρινέτωσαν ἀλλήλως τὰ δόγματα τῆς εὐσεβείας…». 12 Μαρτίου 2011 Γιὰ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωσι “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”» Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο Ὁ Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης . χωρὶς νὰ δύνανται ἐξ αἰτίας τῆς ἀπροφυλάκτου ἐπικοινωνίας (μαζί των) νὰ μεταδίδουν τὴν ἀσθένειάν των εἰς ὅσους τοὺς πλησιάζουν.Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε. ὁ ὁποῖος ἐν μέσῳ τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ἐκήρυξε “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ” αἵρεση —εἰς τὴν ὁποία. καὶ μὲ εὐθύτητα σᾶς ἐρωτοῦμε: Θὰ δείξετε τὴν ἴδια γενναιότητα καὶ στὸ θέμα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.. πρὸς τιμήν σας. ἂν ὀρθοποδήσουν (εἰς τὴν ἀλήθειαν). συνεχίζει. λοιπόν. πῶς ΕΣΕΙΣ ὑπερασπιστήκατε ὡς “ὀρθόδοξο” τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομο. ἡ ὁποία (ὅπως καλύτερα ἀπὸ ἐμᾶς γνωρίζετε).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful