You are on page 1of 8

ר"ד - םיליחתמל תיסרפ ןידניג םליע רמת

תינויסינ הרודהמ

יידימלתל הדות .ג"עשת ,א"ת תטיסרבינואב

תימגוד

:1 רועיש תיסיסב תורכיה ישילש ףוגב דגוא ףוגה ייוניכ .הייגה ילדבה – )תיברע יעדויל( תויתואהמ יצח

החיש وگتفگ

.הפשה לש הקיסומלו תומעטהל בל ומיש .לוקה ץבוקל ובישקהו וארק .)תומעטומ = תושגדומ תורבה( קיתעת + דקונמ

es m-e man par viz ast. es m-e šoma čist?

.تسَا زیورَپ نَم ِمسِا ؟تسیچ امُش ِمسِا

es m-e man tarā ne ast. par viz es m-e irā ni ast?

.تسَا هنارَت نَم ِمسا ؟تسَا یناریا ِمسِا زیورَپ

ba le, par viz es m-e irā ni ast.

.تسا یناریا ِمسِا زیورَپ ،هلَب

es m-e ostād-e so ma čist?

؟تسیچ امُش ِداتسُا ِمسِا

es m-e u širin ast.

.تسَا نیریش ناشیا ِمسِا

ši ri n es m-e irā ni ast?

؟تسَا یناریا ِمسِا نیریش

ba le, ši rin ham es m-e irā ni ast. tarāne es m-e mard ast?

.تسا یناریا ِمسا مَه نیریش ،هلَب ؟تسَا درَم ِمسا هنارَت

na , tarāne es m-e mard nist . es m-e zan ast.

.تسَا نَز مسِِ

ا .تسین درَم ِمسِا هنارَت ،هَن

:)םוגרת +( תיתימא תיסרפב הארנ הז ךכו

?ךמש המ .זיור'פ ימש

 

.تسا زیورپ نم ِمسا ؟تسیچ امش مساِ

.הנארת ימש ?ינאריא םש אוה זיור'פ

 

.تسَا هنارت نم ِمسا ؟تسا یناریا ِمسا زیورپ

.ינאריא םש אוה זיור'פ ,ןכ

.تسا یناریا ِمسا زیورپ ،هلب

?ךלש הצרמה םש המ

 

؟تسیچ امش داتساِ

ِمسا

.ןיריש המש

 

.تسَا نیریش ناشیا ِمسا

?ינאריא םש אוה ןיריש

 

؟تسا یناریا ِمسا نیریش

.ינאריא םש אוה ןיריש םג ,ןכ ?רבג לש םש אוה הנארת

.تسا یناریا ِمسا مه نیریش ،هلب ؟تسا درم ِمسا هنارت

.השיא לש םש והז .רבג לש םש וניא הנארת ,אל

.تسا نز مساِ

.تسین درم ِمسا هنارت ،هن

:םילימ רצוא

 

ינא نم

man

)ירבח( ה/תא وت

to

)דובכ ילב( איה/אוה یو/وا

u/vey

)יאכרא( םה ,)דובכב( איה/אוה ناشیا

ān

 

ונחנא ام

דובכב ה/תא ,ןתא/םתא امش

šo

.ןה/םה اهنآ

ān

is דגוא تسا

ast

What is? ?והמ ؟تسیچ

čist?

is not וניא تسین

nist

םֵׁש -مان = مسِا

esm=nām

 

השיא نز

zan

 

רבג درم

mard

רוספורפ/הצרמ داتسا

ostād

ינאריא

یناریا

Irā ni

 

ןכ هلَب

ba le

 

אל هَن

na

:םייטרפ תומש

 

زیورپ :درم ِمسا

es m-e mard : par viz

نیریش ، هنارت :نز ِمسا

es m-e zan : tarā ne, ši rin

:ימצע יוליג ?הנושארה החישהמ ונדמל המ תועונת - הייגה :תרחא תצק תיסרפב תואטובמ תויברעה תורצקה תועונתהש ונדמל

( هرسک

,הֶמַּז( همض

:תיברעל המודב תואטובמ )ی( 'י-ו )و( 'ו האירקה תומיא -כ תאטובמ ی תעונת -כ תאטובמ و תעונת .)לגועמ ا ,ךויח םע ـ ( ףרוצמ ואדיו עטק ואר – )ا( ā תעונתו ,הֶהְתַּפ( هحتف תייגהל

-כ תאטובמ )ِـ ,הרְסַּכֶ

-כ תאטובמ ـ

ُ

)

:םירוציע ןיאש תויתוא תיסרפב שיש וניאר םייתניב .קרפה ףוס תארקל דמלנ םידחוימה םירוציעה תייגה תא רשאמ ףושינ רתוי םע םיאטובמ תיסרפב ت ،پ םיילוק יתלבה םיצצופהש םג ונעמש .)پ לשמל( תיברעב .)ריווא רתוי םהב םיאיצומ רמולכ( תירבעב

:המעטה םעטומ )ראותה םשו םצעה םש( םשה

.םימעטומ םניא/םימעטומ )והמ - تسیچ( הלאשב דגואו )is - تسا( יבויח דגוא .םעטומ וניא/םעטומ ילילש דגוא .תמעטומ הניא/תמעטומ תרשקמה e-ה תעונת

) הרבהה לע( ליֵׁעְלִמב/ערלִמבַּ

:דוקינ - ביתכ ,סרוקה ךשמהב הבחרהב הילע רבדנש ,תרשקמ e תעונת טעמל ,תיסרפב דוקינ םיבתוכ אל ,ןורקיעב .אבה רועישב םהילע רבדנש םיגנותפידו

:ריבחת לש סחי תנייצמו ,םילימ ןיב תרשקמה e תעונת וניאר

.)וקל תחא הליממ רתוי ןאכ היהתש ןכתיי( .הלש תויקוחה לע רבדנו םשב הל ארקנ םירועיש רפסמ דועבו ,הילא לגרתנ םיאבה םירועישב

לש סחי וא

:ינמשה טפשמב םילימה רדס :תירבע

זיור'פ

)אוה(

ימש

)ינמש( אושנ

)דגוא(

אשונ

؟تسیچ

؟تسیچ امش ِمسا

امش ِمسا

؟تسیچ امش ِمسا

تسین

درم ِمسا

هنارت

:יסרפה טפשמב

تسا

زیورپ

نم ِمسا

:)לוק ץבוק( ףסונ האירק עטק

.تسا زیربت رهشِ

رد داتسا زورهب

.تسا داتسا مه زورهب ردامِ

.تسا داتسا زاریش رد دنمشناد نزِ

نیا

.تسا زانهش زورهب ردامِ

ِمسا

.تسا یناریا زورهب و زانهش یاه مسا .تسا یناریا ِمهم یاه رهش زیربت و زاریش یاه رهش

ריע – رهش תורפס –تایبدا הפש – نابَز עַּדֶי – شِناد

ליכשמ ,דמולמ – دنَمشِناد בושח – مِهُم

– ابیز

לק – ناسآ

הָפי

-ב –ردَ -מ – زاَ .)הפש ,ילכ(ב ,)ןוויכ(-ל – هب םִע – اب

:ףסונ םילימ רצוא

יוביר תמויס –اه- .רוביחה 'ו – و

הזה/הז – نیا אוהה/הז – نآ םוי – زور םויה – زورما לומתא – زورید הליל – بش הלילה – بشما שמא – بشید בא – رَدِپ םֵׁא – رَدام חא – رَدارَب ןב – رَسِپ

א קלח – תיסרפב תויתואה .תיברעה וזמ ןיטולחל הנוש תיסרפה הייגהה ךא ,תויברע תויתואב תשמתשמ תינרדומ תיסרפ ,ןורקיעב :תיברעמ תונושה תויתואל תורעה ןלהל

.ךווית אלל תואה לע תורישי אב דוקינה .'א לע הזמה בותכל גוהנ אל תיסרפב – ا .תיסרפב םינמסמ ןכ אקווד "עבוכ םע 'א" - هلاک اب فلا – آ

ب

.'פ קיודמ קיתעת .ףושינ םע תיסרפב תאטובמ .תיברעב תמייק הניאש תוא P – پ .ףושינ םע תיסרפב תאטובמ – ت .ס-כ תאטובמ – ) se se-noghte( هطقن هس ث – ث

د

.ז-כ תאטובמ – )dālzāl( لاذ-لاد – ذ

.הזכ .שחלב תיקלטיא "ר" רמול וסנ .הכר ךא תלגלגתמ – ر

ز

.'ז קיודמ קיתעת .טק'ז הלימב ומכ 'ז – ژ

س

ش

م

ن

.האירק םאכ םג תשמשמ .)תירבע 'ו ומכ( v תיסרפב תאטובמ ,רוציעכ – و ـه .ی/d/ג אוה תיסרפה תדלקמה תסירפב שקמה .תודוקנ יתש אלל תיסרפב תבתכנ תיפוסה תואה – ی

:םיליגרת :)םייחל בושח לבא ,הבוח אל( תדלקמב תויתואה .א

הלבטה תא ואלמ

shift+

תיסרפ

תילגנא

תירבע

shift+

תיסרפ

תילגנא

תירבע

   

q

/

   

`

;

   

e

ק

   

w

'

   

t

א

   

r

ר

   

u

ו

   

y

ט

   

o

ם

   

i

ן

   

[

]

   

p

פ

   

\

\

   

]

[

   

s

ד

   

a

ש

   

f

כ

   

d

ג

   

h

י

   

g

ע

   

k

ל

   

j

ח

   

;

ף

   

l

ך

   

z

ז

   

'

,

   

c

ב

   

x

ס

   

b

נ

   

v

ה

   

m

צ

   

n

מ

   

.

ץ

   

,

ת

           

/

.

:)לוקה ץבוק לומ האירקה תקידב ,הדלקהב דקנל ךרוצ ןיא( לוקב האירק + הדלקה ליגרת .ב

)תחא הלימ( ریذَپ تابثِا .15 زورید و زورمِا .16 رَدام و رَدِـپ .17 یناریا ِتاََّیِبَدَا .18 نیشام راوَِ س .19 وا ِمان .21

ناریا هاشِ

ِتسایس .21

.تسین ناسآ ینُپاژ نابَز .22

.تسا نارهِت رَد مرادناژ درَم نآ .23

.24

.تسا ابیز نَز نیا .25

.تسا دنَمشِناد ام داتسُِ

ا

.تسَا دُواد امُـش مسِِ

ا .26

زیربَـت و دزَی و زاریش و نادِمَه و نارهِت .27 .تسَا یناریا یاهرهَـش

تِباث .1 رَدارَب .2 نامَز .3 تَبثُم .4 رارمِتسِا .5 نوماریپ .6 هراتِس .7 دِراو .8 نادنَد .9 نَم ِیاهوربَا .11 یدورُو ِرد .11 بَـشید و بَـشمِا .12 انثِتسِا ِدِروَم .13 )תחא הלימ( ریذَپان بیسآ .14

:1 םוגרת ליגרת .תירבעל תיסרפו תיסרפל תירבע ומגרת

.تسا زیورَپ وا ِمسا .1 .تسا دنمشناد ام ِداتسا .2 .تسا امیس ناشیا ِمان .3 تسین ناسآ ینُپاژ ِنابَز .4 .)דואד( דיוד ךמש :דובכב .5 .הפי תאזה השיאה .6 .הנאור'פ ךְֵׁמש :דובכ ילב .7 )ןארהתב הזה שיאה=( .ןארהטב אצמנ אוהה שיאה .8 .تسا یناریا یاهرهش زیربت و دزی و زاریش و نادمه و نارهت .9 ימש .11

:הנעמו םוגרת ליגרת .)ואיצמת – ןיא םא( ןהילע ונעו תולאשה תא ומגרת

؟تسیچ امش مساِ

.1

؟تسیچ امش ِردام ِمسا .2

؟تسیچ امش رِدپ ِمسا .3

.4

؟تسیچ امش ِرسپ مساِ

؟تسیچ امش رهشِ

ِمسا .5

؟تسیچ امش داتساِ

ِمسا .6

This time it's love, next time you pay:

.האשרה שרודה רתאב םיאצמנ לוקה יצבקו ,תונורתפ םיללוכ אלמה רפסה יקרפ thamar@persian.co.il -ב וא www.persian.co.il-ב םיטרפ