Nội dung trình bày đồ án chuyên ngành :

Mục lục - Mục tiêu đề tài - Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Phạm vi nghiên cứu - Lời mở đầu - Chương 1 - Chương 2 - …… - …… - Kết luận và hướng phát triển - Tài liệu tham khảo • Yêu cầu về trình bày: 1. Sử dụng bộ mã tiếng Việt unicode: Tiêu đề phần/chương (Heading 1): font Arial, Size 14, Bold, chữ hoa Tiêu đề mục la mã (Heading 2): font Arial, Size 13, Bold, chữ hoa. Tiêu đề mục nhỏ (Heading 3): font Arial, Size 13, Bold, chữ thường Nội dung thông thường (normal): font Times New Roman, size 13, chữ thường. Sử dụng format/style để định nghĩa các style trên. Mục lục trình bày tối đa đến 4 cấp (heading 1, 2, 3, 4). Sử dụng Insert/Index and Table/ Table of Contents để làm mục lục tự động. Lập danh mục hình vẽ và danh mục các bảng có trong báo cáo 2. Quy cách đánh số chương mục theo kiểu Outline, ví dụ 1.2.1 là mục 1 nhỏ trong mục 2 la mã của chương 1. Sử dụng Format/Bullets and Numbering/Outline Numbered. 3. Hình vẽ và bảng biểu được đánh chỉ mục theo chương và số thứ tự của hình vẽ trong chương đó, Ví dụ: Hình 1.2. (hình số 2 của chương 1); Hình 2.3. (hình số 3 của chương 2); …Bảng 1.1 – bảng 1 của chương 1… 4. Định dạng trang in A4, Top 2.5cm, bottom: 2.5cm, left: 3.5cm, right: 2cm 5. Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả. 6. Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo qui định như ví dụ sau: [1] Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán. Chương 1 và 8. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà nội, 2001. [2] Aho A.V. , Hopcroft J.E. and Ullman J.D. Data Structures and Algorithms. Pages: 200-345. Addison-Wesley. London, 1983.

Địa chỉ các website (nếu có)

-

Sau khi hoàn tất đề tài / hoặc hết thời gian thực hiện đề tài, đóng tập và nộp cho GVHD 01 tập báo cáo (hard copy)+ CD chương trình nguồn, chương trình cài đặt + Báo cáo (soft copy). Khoa Điện tử viễn thông

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful