You are on page 1of 9

CHAPTER 1 : INTRODUCTION TO OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)

1. CONCEPTS

5. TYPES OF ACCIDENT ABOUT OF OSH

2. HISTORY

4. MAJOR SAFETY TERMINOLOGY

3. SAFETY IN THE WORKPLACE


2

Takrif keselamatan, kesihatan dan Pekerjaan Keselamatan Keselamatan ke atas ketidakwujudan risiko kepada kecederaan. Kesihatan ialah keadaan fizikal, mental dan sosial yang baik dan ia bukan hanya dengan ketiadaan penyakit. Pekerja ertinya seseorang yang diambil kerja dengan diberi gaji di bawah kontrak perkhidmatan.

takrifan keseluruhan : bermaksud memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja
3

Konsep keselamatan dan kesihatan pekerjaan KONSEP DI BAHAGI KEPADA 4 PERKARA (berdasarkan 4 tujuan pengwujudan akta 514) Tujuan pertama melindungi orang-orang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan dan kesihatan. Tujuan kedua adalah untuk melindungi orang selain daripada orang yang sedang bekerja yang menghadapi risiko keselamatan dan kesihatan. Orang lain selain pekerja termasuklah pelanggan, pelawat dan orang awam

Tujuan ketiga adalah untuk menggalakkan suasanakerja yang sesuai yang dapat memenuhi setiap keperluan orang-orang yang sedang bekerja. Ia juga bertujuan untuk menyesuaikan proses dan stesen kerja dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Tujuan akhir adalah untuk memperuntukkan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan yang berkaitan boleh digantikan dengan peraturan dan tataamalan industri. Ia bertujuan untuk memansuhkan pendekatan tradisi yang ketat dan kurang fleksibel dengan suatu undang-undang yang fleksibel dan mampu menghadapi perubahan teknologi yang pesat.

THE IMPORTANCE OF SAFETY IN WORKPLACE tempat kerja (workplace) ertinya premis tempat orang- orang bekerja atau premis yang digunakan bagi penyimpanan loji atau bahan. Bagi mentakrifkan tempat kerja bagi pekerja adalah penting untuk merujuk kepada premis yang kebiasaannya menjadi tempat kerja kepada pekerja, contohnya: Posmen pejabat pos, motosikal dan pejabat atau rumah di mana surat dihantarkan. Pemandu teksi stesen teksi, perhentian teksi, teksi. Budak penghantar pizza restoran pizza, motosikal, rumah atau pejabat pelanggan. Pembaca meter kenderaan ,rumah atau pejabat.
6

Kepentingan keselamatan di tempat kerja adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan, kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara.

MAJOR SAFETY TERMINOLOGIES

TYPES OF ACCIDENT

Kemalangan bermaksud apa-apa kejadian yang berlaku atau dalam tempoh bekerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut. Kecederaan maut bermaksud kecederaan yang membawa kepada kematian serta-merta atau kematian dalam tempoh satu tahun kemalangan itu berlaku. Kecederaan tidak maut bermaksud(a) kecederaan masa hilang yang menghalang pekerja daripada menjalankan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara; atau
(b) kecederaan tiada masa hilang di mana tiada masa bekerja yang hilang selepas masa perhatian perubatan.
9