You are on page 1of 146

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi , rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


Terdiri daripada 11 anjakan ,iaitu;1.

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf

antarabangsa

2.

Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa

Inggeris

3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai

4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan

5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah

6. Mengupaya JPN,PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian

khusus berasaskan keperluan

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) (Protecting Instructional Time)


Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

Masa Instruksional didefinisikan sebagai masa yang sebenarnya digunakan untuk aktiviti pembelajaran tanpa gangguan. Melindungi Masa Instruksional (MMI) merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Melindungi Masa Instruksional (MMI) bermaksud untuk mengurangkan gangguan bagi mengelakkan kelas tidak berlangsung seperti yang dirancang dan memastikan kualiti masa instruksional yang menjamin pembelajaran bermakna / pembelajaran berkesan dalam kalangan murid yang dilaksanakan oleh guru. Melindungi Masa Instruksional (MMI) perlu perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis, kreatif dan inovatif.

PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN )1997*


Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 18 dan 130 Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan peraturan yang berikut: 1. Nama dan mula berkuatkuasa Peraturan peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan ) 1997 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 1998.

2. Tafsiran

Dalam peraturan peraturan ini melainkan jika konteksnya mengkehendaki makna yang lain,

bahan kurikulum ertinya semua bahan yang digunakan dalam pengajaran kepada pembelajaran oleh murid;

dan

guru besar atau pengetua ertinya seorang pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh ketua Pengarah Pendidikan atau seorang yang dilantik oleh Lembaga Pengelola suatu sekolah swasta dan yang bertanggungjawab untuk mentadbir atau mengurus suatu sekolah;

jadual waktu ertinya suatu pernyataan mengenai mata pelajaran yang akan diajar kepada murid pada setiap hari persekolahan dalam suatu penggal persekolahan yang mana dinyatakan tempoh dan peruntukan masa selamanya mata pelajaran yang akan diajar dan nama guru yang akan mengajar mata pelajara itu;

jadual waktu yang diluluskan ertinya suatu jadual waktu yang diluluskan oleh menteri;

kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari dibilik darjah; Mukasurat 140 Manual Pengurusan SMKSU 2013

mata pelajaran ertinya suatu bidang pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan;

mata pelajaran elektif ertinya mata pelajaran yang dinyatakan dalam jadual 9 yang dipilih oleh murid di sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut minat, bakat, kebolehan dan potensi mereka;

mata pelajaran tambahan ertinya mata pelajaran yang dinyatakan dalam jadual 3 dan 8 yang diajar menurut Akta di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan;

mata pelajaran teras ertinya mata pelajaran yang dinyatakan dalam jadual 1 dan 5 yang mesti dipelajari oleh semua murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dan sekolah swasta;

mata pelajaran wajib ertinya mata pelajaran yang dinyatakan dalam jadual 2,6 dan 7, selain daripada mata pelajarn teras, yang mesti dipelajari oleh semua murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan;

sukatan pelajaran ertinya suatu pernyataan mengenai perkara untuk diajar kepada murid di sekolah sepanjang tahun persekolahan atau mana-mana tempoh yang dinyatakan dalam tahun persekolahan itu;

sukatan pelajaran yang diluluskan ertinya suatu sukatan pelajaran yang diluluskan oleh menteri;

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan sesaorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

(2) Kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi mata pelajaran yang berikut: Mukasurat 140

(a) mata pelajaran teras yang dinyatakan dalam jadual 1 dan 5;

Manual Pengurusan SMKSU 2013

(b) mata pelajaran wajib yang dinyatakan dalam jadual 2,6 dan 7; (c) mata pelajaran tambahan yang dinyatakan dalam jadual 3 dan 8; (d) mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam jadual 9; (e) mata pelajaran untuk suatu kelas peralihan yang dinyatakan dalam jadual 4; dan (f) mata pelajaran untuk peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau Tingkatan Enam yang dinyatakan dalam jadual 10;

(3) Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:

(a) Pernyataan dalam sukan dan permainan; (b) Pernyataan dalam persatuan dan kelab; (c) Pernyataan dalam badan beruniform; dan (d) Lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh menteri.

(4) Peruntukan waktu minimum seminggu untuk mata pelajaran yang diajar di bawah kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di subperaturan (2) adalah dinyatakan dalam jadual 11 hingga 15.

4. Bahan Kurikulum dan Kokurikulum

Menteri boleh menentukan bahan yang sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

5. Perubahan Jadual,Sukatan pelajaran dan jadual waktu

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Tertakluk kepada subperaturan 3(4), ketua pendaftar boleh mengubah atau meminda suatu jadual mengenai semua mata pelajaran yang diajar di suatu sekolah, sukatan pelajaran, atau jadual waktu dan jadual, sukatan pelajaran, atau jadual waktu yang telah diubah atau dipinda hendaklah terpakai di sekolah itu.

6. Jadual, sukatan pelajaran dan jadual waktu diadakan untuk pemeriksaan

(1)

Seseorang guru besar atau pengetua suatu sekolah hendaklah dengan serta merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar suatu jadual mengenai semua mata pelajaran yang diajar di sekolah dan sukatan pelajaran bagi semua mata pelajaran.

(2) Seseorang guru besar atau pengetua suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah dengan serta merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar jadual waktu untuk penggal persekolahan semasa.

(3) Ketua Pendaftar boleh memerlukan guru besar atau pengetua melalui suatu notis secara bertulis, untuk mengemukakan sesalinan jadual mengenai semua mata pelajaran yang diajar di sekolah, sukatan pelajaran, dan/atau jadual waktu dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan notis itu.

7. Guru perlu mengadakan salinan sukatan pelajaran yang diluluskan dan senarai murid untuk pemeriksaan

Seseorang guru dalam suatu sekolah hendaklah dengan serta merta mengadakan untuk pemeriksaan Ketua Pendaftar salinan sukatan pelajaran yang diluluskan berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar dan senarai murid di bawah tanggungjawabnya.

8. Buku rekod guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran

9. Jadual, sukatan pelajaran dsb dalam bahasa selain daripada bahasa kebangsaan diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan Mukasurat 140 Manual Pengurusan SMKSU 2013

Jika mana-mana jadual, sukatan pelajaran, jadual waktu atau masukan dalam buku rekod guru atau mana-mana salinannya yang diperlukan di bawah peraturan 6,7 dan 8 untuk dikemukakan atau diadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar, disediakkan dalam suatu bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, seseorang guru besar atau pengetua hendak mengemukakan atau mengadakan untuk pemeriksaan jadual, sukatan pelajaran, jadual waktu atau masukan dalam buku rekod guru atau salinannya dalam bahasa kebangsaan dalam tempoh 30 hari daripada diarahkan oleh Ketua Pendaftar.

10. Jadual waktu perlu dipamerkan

Seseorang guru besar atau pengetua suatu sekolah hendaklah mempamerkan sesalinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya disuatu tempat yang mudah dilihat di sekolah itu.

11. Penalti

(1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau manamana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda TIDAK MELEBIHI LIMA RIBU RINGGIT ATAU DIPENJARAKAN SELAMA TEMPOH TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN ATAU KEDUA-DUANYA.

(2) Seseorang guru besar ,pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6,7,8,9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda TIDAK MELEBIHI LIMA RATUS RINGGIT.

12. Pemansuhan

Peraturan-peraturan (Kursus-kursus Pengajian) Sekolah 1956 dan Kaedah kaedah Sekolah Lepas Rendah (Kursus-kursus Pengajian) 1962 adalah dimansuhkan.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

VISI
MELAHIRKAN BERPRESTIJ WARGA SMKSU YANG

MISI
MEMAKSIMUMKAN SEGALA POTENSI SUMBER MELALUI PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN SECARA TERANCANG DAN BERTERUSAN

OBJEKTIF
1. 2. 3. MENGURUSKAN SUMBER DENGAN CEKAP DAN OPTIMUM MEMBUDAYAKAN DISIPLIN DIRI YANG UNGGUL DALAM SETIAP TINDAKAN
Mukasurat 140

MEMANTAPKAN AMALAN KEROHANIAN DALAM KEHIDUPAN

Manual Pengurusan SMKSU 2013

4.

MEMBINA DAN MEMPERTINGKATKAN KEMAHIRAN JASMANI DAN INTELEK

MOTTO SMKSU

BERDISIPLIN , BERPRESTIJ , BESTARI .


Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

PIAGAM PELANGGAN Kami warga SMK Saujana Utama Sungai Buloh, dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan prestasi kurikulum, sahsiah dan kokurikulum pelajar ke tahap membanggakan Memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek Memastikan segala keperluan asas prasarana pendidikan yang disediakan sempurna dan berfungsi Mewujudkan satu iklim sekolah yang kondusif untuk perjalanan proses pengajaran ke arah intergrasi Sentiasa mengamalkan konsep sekolah penyayang, bersih dan ceria untuk mewujudkan insan imaginatif, kreatif, inovatif, berinisiatif dan produktif
Mukasurat 140

6.

Memberikan perkhidmatan terbaik dalam hal kebajikan murid, guru dan kakitangan sokongan

Manual Pengurusan SMKSU 2013

7. 8.

Sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dan cekap Sentiasa bersedia dan sanggup menerima cadangan, syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) (MS ISO 9001:2008)

Dasar Kualiti SMK Saujana beriltizam dan komited dalam usaha menjana budaya cemerlang demi membangunkan potensi pelajar secara seimbang ke arah kecemerlangan akademik, sahsiah, kepimpinan dan kokurikulum. Dasar ini dapat dicapai dengan mengamalkan prinsip pengurusan sekolah berkualiti berasaskan kecemerlangan pentadbiran,kecemerlangan pengurusan sumber dan budaya sekolah. Objektif Kualiti Objektif kualiti yang perlu dicapai mempunyai nilai kebolehukuran berdasarkan:1.KPI yang ditetapkan 2.Berteraskan 3 prinsip utama; Mengoptimumkan Sumber,Kecemerlangan Proses dan Kemenjadian Murid
Mukasurat 140

3.Pencapaian Tahap Maksimum dalam aspek aspek berikut;

Manual Pengurusan SMKSU 2013

a) Prestasi Akademik b) Pencapaian Kokurikulum c) Kehadiran Pelajar d) Kepuasan Pelanggan e) Pengurusan Sumber

Sejarah Sekolah
SMK Saujana Utama telah dibuka pada tanggal 22 Mei 2003. SMK Saujana Utama diberi nama sempena lokasinya yang terletak di kawasan perumahan Saujana Utama. SMKSU mula beroperasi pada Jun 2003 (penggal 2 sesi persekolahan) dengan bilangan pelajar berjumlah 65 orang dan bilangan guru seramai 13 orang. Pada masa itu hanya terdapat 2 buah kelas iaitu; satu kelas tingkatan 1 dan satu kelas tingkatan 2. Namun dengan pertambahan bilangan penduduk di kawasan perumahan Saujana Utama ini, bilangan pelajar SMK Saujana Utama juga telah meningkat secara mendadak kepada 7 buah kelas pada tahun 2004 dan tahun-tahun berikutnya. SMK Saujana Utama telah memulakan sesi petang pada tahun 2009. Pn Kamariah Bt Mohd telah dilantik menjadi GPK Petang yang pertama dengan bilangan guru seramai 12 orang. Mulai tahun 2012, Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said telah dilantik menjadi GPK Petang. Pada tahun 2013, mengikut jumlah unjuran pelajar, bilangan pelajar SMK Saujana Utama dijangka seramai 2500 orang dan bilangan guru ialah 143 orang. Terdapat dua sesi persekolahan, iaitu sesi petang yang terdiri daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2 melibatkan 33 buah kelas . Manakala sesi pagi terdiri daripada tingkatan 3,4 dan 5 melibatkan 43 buah kelas, termasuk 6 kelas Pendidikan Khas. SMK Saujana Utama mempunyai berkeluasan 12 ekar (4.86 hektar). Terdapat 7 blok bangunan termasuk blok blok kelas ,1 blok pentadbiran dan 1 blok yang menempatkan makmal ICT (aras 3) dan makmal sains (aras bawah,1 dan 2). Selain daripada itu, SMKSU juga dilengkapi dengan pelbagai prasarana sebagai kemudahan untuk pelaksanaan segala aktiviti dan program pendidikan yang dijalankan oleh warga sekolah termasuk dewan dan surau. Terdapat pondok keselamatan yang

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

menempatkan 4 orang pengawal keselamatan yang bertugas bagi memantau keselamatan pelajar dan persekitaran bangunan sekolah. Mulai Mei 2003 SMK Saujana Utama telah diterajui oleh Pn Che Kamaliah Bt sehingga Dis 2006, diikuti oleh Tn Hj Najib B Ayub mulai Jan 2007- Feb 2008, seterusnya Pn Salmah Bt Mohd Yassin pada Mac 2008 Ogos 2010 dan diteruskan pula oleh En Hasan Abrar B Hj Halidi mulai Disember 2010 hingga kini. Semoga SMK Saujana Utama akan terus maju dan cemerlang dalam usaha melaksanakan misi dan visi sekolah ke arah melahirkan warga SMKSU yang BERDISIPLIN, BERPRESTIJ DAN BESTARI. Insyallah.

Lencana Sekolah

WARNA MERAH Keseluruhan lencana menggambarkanBULATAN AKADEMIK semangat perpaduan dan kerjasama Melambangkan keberanian, ketabahan, ketegasan serta Melambangkan kesatuan dalam mencapai melambangkan cita-cita warga SMKSU yang berusaha menjayakan Falsafah semangat juang yang tinggi di hati setiap warga SMKSU kecemerlangan akademik bagi melahirkan insan yang Pendidikan Kebangsaan serta berpegang teguh kepada undang-undangdemi Malaysia yang dalam mencapai sesuatu matlamat. berdisiplin, berprestij dan bestari negara. gemilang. WARNA BIRU TUA

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Ia juga

BUNGA PADI
Melambangkan keharmonian dan ikatan perpaduan di kalangan warga SMKSU walaupun berbilang kaum. Melambangkan kemakmuran dan keharmonian dalam WARNA KUNING

semua peringkat pengurusan SMKSU. OBOR

Melambangkan warga SMKSU sentiasa berpegang teguh kepada undang-undang negara dan peraturan sekolah. Api obor adalah singkatan simbolik huruf S iaitu WARNA HIJAU Melambangkan persekitaran sekolah yang masih lagi dikelilingi oleh suasana alam semulajadi. WARNA PUTIH Melambangkan amalan nilai-nilai SMKSU dalam setiap kegiatan. murni oleh warga

Saujana melambangkan juga semangat kesukanan dan semangat memperoleh kejayaan. Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Lencana sekolah ini telah direkacipta oleh salah seorang guru SMK Saujana Utama iaitu Pn. Norfaiza bt Abd Rahman

Lagu Sekolah

SMK SAUJANA UTAMA INDAH CERIA MEMPESONA WARGA BERKARISMA DAN BERWIBAWA MELENGKAPI VISI HARAPAN NEGARA

BERDISIPLIN AMALAN SEMUA BESTARI DALAM TINDAKAN BERPRESTIJ SENTIASA BERIMAN SEMPURNA SEKOLAH NAN BERWAWASAN

KECEMERLANGAN DALAM PELAJARAN KOKURIKULUM JADI LANDASAN SEIMBANG JASMANI ROHANI DIISI BENTUK INSAN SYUMUL DAN TERPUJI

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SMK SAUJANA UTAMA CEMERLANG JASAMU PASTI SENTIASA DIKENANG NILAIMU TAK TERBANDING DOA KAMI MENGIRING GEMILANGLAH SEKOLAHKU SELAMANYA

Lagu Oleh Lirik Oleh

: :

En Rosli Ahmad En Rosli Ahmad Pn Che Kamaliah Bt Endud

STATISTIK BILANGAN GURU ,PELAJAR DAN KAKITANGAN PELAKSANA SMK SAUJANA UTAMA (2003-2012)

BIL

TAHUN GURU
1 Sesi

BILANGAN PELAJAR KAKITANGAN PELAKSANA

PEMBANTU MAKMAL

1 2 3 4 5 6

2003 2004 2005 2006 2007 2008


2 Sesi

13 32 39 47 63 81

65 342 534 755 947 1191

8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3

7 8 9

2009 2010 2011

85 119 132

1541 1734 1983

8 8 10

3 3 5
Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

10 11

2012 2013

137

2334

10

KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2013

KUMPULAN B PENGGAL CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN TARIKH MULA TARIKH AKHIR BIL HARI

02/1/2013 Hari Persekolahan 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Tahun Hari Persekolahan 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Hari Persekolahan Cuti Akhir Tahun Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal Jumlah keseluruhan Kumpulan B 1. Perlis 2. Pulau Pinang 3. Perak 4. Selangor 5. Negeri Sembilan 23/3/2013 01/4/2013 25/5/2013 10/6/2013 07/8/2013 19/8/2013 16/11/2013

22/3/2013 31/3/2013 24/5/2013 09/6/2013 06/8/2013 18/8/2013 15/11/2013 1/1/2014

58 9 40 16 42 12 65 47 205 84 289

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

6. Melaka 7. Johor 8. Pahang 9. Sabah 10. Sarawak 11. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 12. Wilayah Persekutuan Labuan

TARIKH HARI KELEPASAN AM 2013

TARIKH / HARI 1 Januari (Selasa) 24 Januari (Khamis) 27 Januari (Ahad) 10 & 11 Februari (Isnin & Selasa) 1 Mei (Rabu) 24 Mei (Jumaat) 1 Jun (Sabtu) 26 Julai (Jumaat) 8 9 Ogos (Khamis & Jumaat) 31 Ogos (Sabtu) 16 September (Isnin) 15 Oktober (Selasa) 2 November (Sabtu) 5 November (Selasa)

PERKARA Tahun Baru 2013 Maulidur Rasul Thaipusam Tahun Baru Cina Hari Pekerja Hari Wesak Harijadi DYMM Yang Di Pertuan Agung Nuzul Al - Quran Hari Raya Aidil Fitri Hari Kebangsaan Hari Malaysia Hari Raya Haji Hari Deepavali Awal Muharram
Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

11 Disember (Rabu) 25 Disember (Rabu)

Keputeraan Sultan Selangor Hari Krismas

SENARAI NAMA GURU GURU SMK SAUJANA UTAMA 2013 (SESI PAGI)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Bil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nama
En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop En Mohd Nadzif B Jayus Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Suzana Bt Aris Pn Faridah Bt Abdullah Pn Abidah Bt Abd Rahman * Pn Annalaktchimi a/p Dola Subramaniam Pn Anita Bt Ishak En Anuar B Shaharuddin Pn Asroliza Bt Ali Yen Pn Azian Bt Abdul Aziz Pn Azlina Bt Ahmad * En Fairus B Rohini Pn Fazidah Bt Jerman Pn Hjh Haslinda Bt Setia Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Pn Irmasuzila Bt Ngopil Pn Jonaidah Bt Osman Pn Kamaliah Bt Kassan Pn Lizana Bt Zainal Abidin Pn Malihah Bt Jamli Pn Mariah Bt Ahmad Pn Mariam Bt Ahmad Pn Mardiah Bt Abdullah Pn Masrida Bt Ahmad Kardri Pn Mawardy Bt Md Isa Pn Mazilawati Bt Malek@Maaroff En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin En Mohd Yazid B Masdar Pn Noraini Bt. Yaacop Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman Pn Norfaiza Bt Abd Rahman

No. K/P
680821-10-5363 651121-10-5655 621005-10-7408 581022-08-5921 671014-106525 621104-02-5782 690623-10-5134 670803-04-5230 690510-02-5496 730513-06-5470 640728-08-5090 641012-07-5422 650225-08-6189 750206-10-6162 681217-07-5422 660922-10-6690 820827-10-5139 670831-10-6168 700823-11-5368 750301-02-5184 770211-06-5244 701120-10-5862 681026-10-5860 670611-10-5788 750815-12-5342 660428-02-5270 801115-02-5380 850505-03-6000 751101-10-5782 720130-02-5368 780820-11-5250 790326-10-5099 770428-10-5235 700621-08-5260 710409-08-5422 740606-06-5452 740907-03-5038

Gred
DG52 DG48 DG48 DG48 DG44 DG48 DG48 DG48 DG48 DG44 DG48 DG44 DG44 DG41 DG44 DG44 DG41 DG48 DG44 DG44 DG41 DG48 DG48 DG44 DG44 DG48 DG44 DG41 DG44 DG44 DG44 DG41 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44

No. Telefon
0123793755 0123631758 0122261747 0129100756 0133711058 0122211422 0172567991 0123918604 0122378069 0192154000 0192145090 0193219613 0196622583 0163359739 0192561069 0192199947 0192530308 0166761415 0199120887 0169963510 0126613004 0126760244 0123315502 0129307369 0132514546 0196072818 0124436069 0172788724 0132676809 0194620611 0122416885 0133111762 0123383007 0123645422 0196348047 0192392627

* cuti belajar

38 Pn Norhassfaiza Bt. Rahim 770710-10-5634 DG44 0123266348 39 Pn Norhasriza Bt Mohamed 800809-01-5668 DG44 0127314700 40 Pn Hjh Norhayati Bt Arshad 691023-10-6162 DG44 0122830978 41 Pn Norhazlina Bt Hashim 710921-11-5168 DG44 0163014123 42 Pn Norliza Bt Fatahur Raji 681108-10-5098 DG44 0122580476 43 Pn Noriah Bt Hussin 700108-03-5334 DG48 0123764148 44 Pn Normahizan Bt Ahmad 740129-08-6022 DG44 0173188334 45 Pn Nor Afizah Bt Baharudin 740226-13-5594 DG44 0192135594 46 Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh 811030-03-5116 DG41 0193337946 47 Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah 800624-10-5034 DG44 0193197411 Manual Pengurusan SMKSU 2013 * cuti belajar SENARAI Bt Bakar KAKITANGAN PELAKSANA SEKOLAH 2013 NAMA 48 Pn Nur Hasnizal 800703-03-5222 DG41 0126919393 14

Mukasurat 140

SENARAI NAMA GURU GURU SMK SAUJANA UTAMA 2013 (SESI PETANG)

Bil.

Nama

No. K/P
660716-07-5336 780513-03-5680 770222-05-5594 680520-10-5247 730106-10-5850 801126-10-5724 871019-11-5182 651007-10-6174 771221-08-6158 671030-11-5348 731105-09-5026 830815-02-5130 700208-01-5138 730929-01-5194 820606-03-5202 850625-08-6651 830128-03-5863 791203-07-5701 770601-01-6202 820116-03-5146 700505-10-6212 630919-04-5228 820908-05-5102 740726-03-5784 800914-01-6080 760228-01-6490 740503-10-5466 830224-11-5118 850828-10-5146 771007-03-5958 850921-03-6034 870402-03-5716 730706-11-5358 790819-06-5312 761228-02-5244 750624-08 5034 800604-08-5760

Gred
DG48 DG44 DG44 DG44 DG44 DG41 DG41 DG48 DG41 DG44 DG44 DG41 DG48 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 DG44 DG41 DG44 DG48 DG41 DG41 DG41 DG44 DG41 DG41 DG41 DG44 DG41 DG41 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41

No. Telefon
0124515565 0132266596 0147199392 0193854800 0123853351 0133422611 0129543219 0127315959 0192574183 0193720682 0123809174 0194003977 0132833384 0123517350 0199127282 0194003477 0195435606 0123166025 0199646064 0193551090 0192502488 0122613435 0193371466 0129737170 0129139204 0139807739 0122300687 0192321232 0199537031 0122901579 0133403496 0139427072 0125859390 0193607460 0136456778

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

1 Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said 2 Pn Arifah Dalilah Bt Hassan 3 Pn Asamarani Bt Hashim 4 Tn Hj Azhar B Harun 5 Cik Elevarasi a/p Davrajoo 6 Cik Elemathy a/p Davrajoo 7 Cik Farhana Bt Muda 8 Pn Fauziah Bt Kamarudin 9 Pn Halimatun Saadiah Bt Adam 10 Pn Hamidah Bt Mukhtar 11 Pn Ismaniyah Bt Ismail 12 Pn Karmina Bt Abd Rahman 13 Pn Latifah Bt Mohamed Moidu 14 Pn Maizun Bt Md Jaini 15 Pn Marjina Bt Hamzah 16 En Mohd Fauzi B Masud 17 En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi 18 En Muhd Amzari B Mhd Zaus 19 Pn Napsiah Bt Aswan 20 Pn Nazarifah Bt Mat Zain 21 Pn Noor Sarimah Bt Jemali 22 Pn Noor Azlina Bt Jaafar 23 Pn Noorain Bt Abdul Latiff 24 Pn Nor Asimah Bt Ali 25 Pn Norelmeza Bt Marjonid 26 Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan 27 Pn Nor Zarifah Bt Kusnin 28 Pn Nur Hafizah Bt Abd Rahman 29 Cik Norhidayah Bt Siman 30 Pn Norihan Bt Yusof 31 Pn Norlisuhana Bt Wahab 32 Cik Norshafiza Bt Mohd Saupi 33 Pn Nurul Izah Bt Ibrahim 34 Pn Norazizan Bt Zabidi 35 Pn * cuti belajar Nusrah Bt Ahmad Mukhtar 36 Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff 37 Pn Rasyidah Bt Walid

38 Pn Roseaida Bt Selamat 39 Pn / TINGKATANRosemaliza Bt Daros @ Darooi BIL NAMA KELAS PENYELARAS KELAS 40 Pn Rosnani Bt Sidik 1 1 AL FARABI 41 Pn Roziatie Bt Mohd Zain 2 1 IBNU KHALDUN 42 Pn Sabariah Bt Baharum SINA 3 1 IBNU 43 Pn Sabarina Bt Ishak IBNU RUSHDY 4 1 5 44 En Saedin B Husni 1 ADIL SATU 6 45 Pn Siti Jamaliyah Bt1 AMANAH Raf ii Mohamad (PN SITI RAHAYU 7 1 BUDI 46 Pn Siti BT MADAR) Rahayu Bt Madar 8 1 CEKAL 9 1 DEDIKASI 47 Pn Siti Suraya Bt Adnan 10 Anasamy 48 Pn Shumathi a/p 1 DINAMIK 11 1 GIGIH 49 Pn Sukuriah Bt Said1 HARMONI 12 50 Pn Suria Bt Ismail 1 IKHLAS 13 14 1 JUJUR 51 Pn Syuhaily Bt Muhamad 15 1 SABAR 52 Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor 16 1 SYUKUR 53 Pn Wan Norfarahniza 1Bt Wan Mustappaa 17 TABAH 54 Pn Yusnita Bt 1 Mohd 2 AL FARABI Yusof 2 2 IBNU KHALDUN 55 Pn Zalina Bt Mohamed 3 2 IBNU SINA 56 Pn Zarina Bt Rosti 2 IBNU RUSHDY 4 57 En Zulkernain5B Zamzuri 2 ADIL DUA 6 2 AMANAH 58 Cik Zainaba Bt C.P Veeravu (PN NORIHAN BT 7 2 BUDI 59 En Zamri B Ahmad YUSOF) 8 2 CEKAL 60 Pn Zaindon Bt Abdul Ghani 9 2 DEDIKASI 10 2 DINAMIK 61 11 2 GIGIH 62 12 2 HARMONI 63 13 2 IKHLAS 64 14 2 JUJUR 15 2 SABAR 65 16 2 SYUKUR 66 67 68 69 70

780705-01-6580 DG44 0127239578 760506-14-5496 DG44 0192750444 NAMA GURU CATATAN 781011-03-5052 DG44 0174777293 KAA Cik Norhidayah Bt Siman 700221-03-5272 DG48 0163979318 KRK Cik Elevarasi A/P Davrajoo 720318-02-5132 DG41 0133734866 KRK Pn Halimatun Saadiah Bt Adam 650226-07-5238 DG44 KRK Pn Rasyidah Bt Walid** Pn Sabarina Bt Ishak 690101-10-9197 DG44 0192530612 Cik Norsyafiza Bt Saupi 690218-10-5114 DG44 0193035395 Pn Karmina Bt Abd Rahman 751008-10-5702 DG44 0126411904 Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan Pn Norlisuhana Bt Wahab 801121-10-5272 DG44 0123618779 Pn Shumathi A/P Anasamy 800601-01-6202 DG41 0164219873 Pn Napsiah Bt Aswan 710925-03-5050 DG44 0132092428 Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff 820822-14-5502 DG41 0132633989 Pn Zaindon Bt Abdul Ghani Pn Arifah Dalilah Bt Hassan DG44 741127-04-5010 0133425583 Pn Ismaniyah Bt Ismail 641111-10-6570 DG48 0136701064 Cik Elemathy A/P Davrajoo 801105-03-5622 DG41 0122830018 Pn Asamarani Bt Hashim KAA Pn Nurhafizah Bt Abd Rahman DG44 730213-02-5012 0193425303 KRK Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar DG44 670810-06-5344 0175352067 KRK Pn Syuhaily Bt Muhamad 820618-10-5562 DG41 0123942310 KRK Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustapphaa 630101-08-7245 DG44 0193675936 Pn Roziatie Bt Mohd Zain** Pn Rosnani Bt Sidik 660529-10-6758 DG44 0193441944 Pn Norazizan Bt Zabidi 701124-02-5587 DG44 0132590440 Cik Farhana Bt Muda 730507-11-5056 DG44 0122862767 Pn Suria Bt Ismail
Pn Nor Zarifah Bt Kusnin Pn Siti Suraya Bt Adnan Pn Zarina Bt Rosti Pn Maizun Bt Md Jaini Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor Pn Norelmeza Bt Marjonid Pn Roseaida Bt Selamat

SENARAI NAMA GURU KELAS 2013

** Penolong Penyelaras Tingkatan Mukasurat 140 Manual Pengurusan SMKSU 2013

JUMLAH KELAS SESI PETANG : 33

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

TINGKATAN / PENYELARAS

TIGA (PN NURUL JIHADAH HAYATI BT ABDULLAH )

EMPAT (PN ANITA BT ISHAK)

LIMA (NORFARDILLA BT ABD RAHMAN)

BIL KELAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA KELAS 3 AL FARABI 3 IBNU KHALDUN 3 IBNU SINA 3 ADIL 3 AMANAH 3 BUDI 3CEKAL 3 DEDIKASI 3 DINAMIK 3 GIGIH 3 HARMONI 3 IKHLAS 3 JUJUR 4 SAINS 1 4 SAINS 2 4 SAINS 3 4 ADIL 4 AMANAH 4 BUDI 4 CEKAL 4 DEDIKASI 4 DINAMIK 4 GIGIH 4 HARMONI 4 IKHLAS 4 JUJUR 4 SABAR 5 SAINS 1 5 SAINS 2 5 SAINS 3 5 ADIL 5 AMANAH 5 BUDI 5 CEKAL 5 DEDIKASI 5 DINAMIK 5 GIGIH

NAMA GURU En Zainuddin B Rahim Pn Suzitar Bt Hassan ** Pn Hjh Ramziyah Hanim Pn Malihah Bt Jamli Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir En Mohd Fauzi B Mohd Zin En Fairus B Rohini Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Pn Suhana Bt Roseli Pn Rozita Bt Marsidi Pn Normahizan Bt Ahmad Pn Fazidah Bt Jerman En Wan Zuharman Wan Muhammad Pn Noriah Bt Hussin Pn Nor Afizah Bt Baharudin Pn Hjh Zaleha Bt Salleh Pn Tanty Bt Sharum En Mohd Yazid B Masdar En Razali B Ahmad Pn Norhassfaiza Bt Rahim Pn Siti Mariam Bt Din Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin Pn Masrida Bt Ahmad Kardri Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa Pn Mawardy Bt Md Isa Pn Lizana Bt Zainal Abidin Pn Rozita Bt A Razak ** Pn Mariah Bt Ahmad Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali Pn Rozita Bt Kamaruddin Pn Hjh Haslinda Bt Setia Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir Pn Mariam Bt Ahmad Pn Norfaiza Bt Abd Rahman Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim** Pn Annalaktchimi A/P D.Subramaniam Pn Sobbah Bt Ahmad

CATATAN KAA KRK KRK

** Pen.Penyelaras Tingkatan

1 2 3 4 Manual Pengurusan SMKSU 2013 5 6

PEND KHAS

ARIF BIJAK CERDIK PINTAR

Pn Asroliza Bt Ali Yen Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Pn Mardiah Bt Abdullah Pn Nur Hasnizal Bt Bakar

Mukasurat 140

TINGKATAN / PENYELARAS

BIL KELAS

NAMA KELAS

NAMA GURU

CATATAN

BILANGAN KELAS : 37 (PG) + 33 (PTG) + 6 (PEND KHAS) = 76 BUAH KELAS

SENARAI BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2013 (SESI PAGI)


HARI : ISNIN HINGGA JUMAAT MASA : 7.20 PG 1.15 TGH MINGGU
1

TARIKH
2/1/2013- 4/1/2013

NAMA GURU
En Rosli B. Tahir ( K ) Pn Noraini Bt Yaacop Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

20

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7/1/2013- 11/1/2013 14/1/2013- 18/1/2013 21/1/2013- 25/1/2013 28/1/2013- 1/2/2013 4/2/2013- 8/2/2013 11/2/2013- 15/2/2013 18/2/2013- 22/2/2013 25/2/2013- 1/3/2013 4/3/2013- 8/3/2013 11/3/2013- 15/3/2013 18/3/2013- 22/3/2013 23/3/2013- 31/3/2013 (9 HARI)

Pn Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor ( K ) Pn Rusleena Bt Osman En Razali B Ahmad Pn Mazilawati Bt Malek @ Maarof ( K ) Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha Pn Jonaidah Bt Osman Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah( K ) Pn D.S Annalaktchimi Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa En Fairus B Rohini ( K ) Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin Pn Norhazlina Bt Hashim ( K ) Pn Fazidah Bt Jerman Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali Pn Anita Ishak ( K ) Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh Pn Sobbah Bt Ahmad Pn Hjh Haslinda Bt Setia ( K ) Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Pn Sri Assyura Bt Akhbar Pn Irmasuzila Bt Ngopil ( K ) Pn Norliza Bt Fatahur Raji Pn Suhana Bt Roseli Pn Rozita Bt Kamaruddin ( K ) Pn Kamaliah Bt Kassan Pn Suzitar Bt Hassan Pn Malihah Bt Jamli ( K ) Pn Rozita Bt A Razak Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim Pn Mariah Bt Ahmad( K ) Pn Rozita Bt Marsidi Pn Tanty Bt Sharum CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Pn Masrida Bt Ahmad Kardri ( K ) Pn Lizana Bt Zainal Abidin Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri Pn Mawardy Bt Md Isa ( K ) Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir En Wan Zuharman B Wan Mohammad En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin ( K ) Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pn Hjh Zaleha Bt Salleh Pn Nor Afizah Bt Baharuddin ( K ) Pn Siti Aisah Bt Samiti Pn Zalina Bt Aharuddin Pn Zuraida Bt Mohamed ( K ) Pn Norfaiza Bt Abd Rahman Pn Mariam Bt Ahmad Pn Norfardilla Bt Abd Rahman ( K ) Pn Siti Mariam Bt Din En Mohd Yazid B Masdar

13 14

1/4/2013- 5/4/2013 8/4/2013- 12/4/2013

15 16 17 18

15/4/2013- 19/4 2013 22/4/2013- 26/4/2013 29/4/2013- 3/5/2013 6/5/2013- 10/5/2013

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

19 20

13/5/2013- 17/5/2013 20/5/2013- 24/5/2013 25/5/2013- 9/6/2013 (16 HARI)

Pn Siti Mariam Bt Che Omar ( K ) Pn Norhassfaiza Bt Rahim En Zainuddin B Abd Rahim Pn Norhasriza Bt Mohamed ( K) Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusoff Pn Noriah Bt Hussin CUTI PERTENGAHAN TAHUN Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah ( K ) Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah Pn D.S Annalaktchimi ( K ) Pn X Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali ( K ) Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor Pn Noraini Bt Yaacop Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa ( K ) Pn Y Pn Mazilawati Bt Malek @ Maarof Pn Sobbah Bt Ahmad ( K ) En Rosli B Tahir Pn Norhazlina Bt Hashim Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin ( K ) Pn Anita Bt Ishak Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh Pn Jonaidah Bt Osman ( K ) En Razali B Ahmad Pn Irmasuzila Bt Ngopil Pn Rozita Bt A Razak ( K ) Pn Malihah Bt Jamli En Anuar B Shaharuddin Pn Sri Assyura Bt Akbar ( K ) Pn Suzitar Bt Hassan Pn Mariah Bt Ahmad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Pn Rusleena Bt Osman ( K ) Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim Pn Fazidah Bt Jerman Pn Kamaliah Bt Kassan ( K ) Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha En Fairus B Rohini Pn Siti Aisah Bt Samiti ( K ) Pn Hjh Zaleha Bt Salleh Pn Rozita Bt Marsidi Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir ( K ) En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin Pn Norhassfaiza Bt Rahim Pn Lizana Bt Zainal Abidin ( K ) Pn Tanty Bt Sharum En Zainuddin B Abd Rahim

21 22 23 24 25 26 27 28

10/6/2013- 14/6/2013 17/6/2013- 21/6/2013 24/6/2013- 28/6/2013 1/7/2013- 5/7/2013 8/7/2013- 12/7/2013 15/7/2013- 19/7/2013 22/7/2013- 26/7/2013 29/7/2013- 2/8/2013

29

5/8/2013- 6/8/2013 7/8/2013- 18/8/2013 (12 HARI)

30 31 32 33 34

19/8/2013- 23/8/2013 26/8/2013- 30/8/2013 2/9/2013- 6/9/2013 9/9/2013- 13/9/2013 16/9/2013- 20/9/2013

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

35 36 37 38 39 40 41 42

23//9/2013- 27/9/2013 30/9/2013- 4/10/2013 7/10/2013- 11/10/2013 14/10/2013-18/10/2013 21/10/2013-25/10/2013 28/10/2013- 1/11/2013 4/11/2013- 8/11/2013 11/11/2013-15/11/2013

En Wan Zuharman B Wan Mohammad( K ) Pn Masrida Bt Ahmad Kardri Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir ( K ) Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri Pn Siti Mariam Bt Che Omar Pn Siti Mariam Bt Din ( K ) Pn Zuraida Bt Mohamed Pn Nor Afizah Bt Baharudin Pn Zalina Bt Aharuddin ( K ) Pn Noriah Bt Hussin En Mohd Yazid B Masdar Pn Mariam Bt Ahmad ( K ) Pn Norliza Bt Fatahur Raji Pn Norhasriza Bt Mohamed Pn Suhana Bt Roseli ( K ) Pn Mawardy Bt Md Isa Pn Haslinda Bt Setia Pn Norfaiza Bt Abd Rahman ( K ) Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusoff Pn Rozita Bt Kamaruddin Pn Norfardilla Bt Abd Rahman ( K ) En Anuar B Shaharuddin Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin

SENARAI TUGAS

1. Mengawasi pelajar yang datang dan balik sekolah terutamanya di pintu pagar utama sekolah. 2. Mengendalikan Perhimpunan Rasmi Mingguan dan Perhimpunan Harian. 3. Mencatatkan laporan harian dan laporan perhimpunan dengan tepat. 4. Merekodkan pelajar yang sakit dan menghantar ke hospital jika perlu
5. Mengawas di kantin ketika waktu rehat. 6. Mengawasi kebersihan kelas, tandas, kantin dan persekitaran sekolah serta mengambil tindakan sewajarnya

7. Mencatatkan nama pelajar lewat dan mengambil tindakan ke atas pelajar berkenaan. 8. Menguruskan pelajar yang sakit dan ingin pulang ke rumah/mendapatkan rawatan di hospital.
9. Menghakimi / mengadili pertandingan kebersihan & keceriaan di bilik darjah

10. Peka dengan aktiviti yang diadakan di sekolah


Mukasurat 140 11. Melaksanakan program keceriaan kelas. 12. Menjalankan tugasan yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong-penolong Kanan

Manual Pengurusan SMKSU 2013

dari semasa ke semasa

SENARAI BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2013 (SESI PETANG)

HARI : ISNIN HINGGA JUMAAT MASA : 12.55 TGH 6.55 PTG MINGGU TARIKH NAMA GURU
En Muhd Amzari B Mhd Zaus (K) Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2/1/2013- 4/1/2013 7/1/2013- 11/1/2013 14/1/2013- 18/1/2013 21/1/2013- 25/1/2013 28/1/2013- 1/2/2013 4/2/2013- 8/2/2013 11/2/2013- 15/2/2013 18/2/2013- 22/2/2013 25/2/2013- 1/3/2013 4/3/2013- 8/3/2013 11/3/2013- 15/3/2013 18/3/2013- 22/3/2013 23/3/2013- 31/3/2013 (9 HARI)

Pn Asamarani Bt Hashim Pn Halimatun Saadiah Bt Adam En Zamri B Ahmad (K) Pn Arifah Dalilah Bt Hassan Pn Karmina Bt Abd Rahman Pn Fauziah Bt Kamarudin (K) Cik Farhana Bt Muda Pn Nazarifah Bt Mat Zain Pn Ismaniyah Bt Ismail (K) Pn Napsiah Bt Aswan Pn Maizun Bt Md Jaini Pn Roseaida Bt Selamat (K) Pn Marjina Bt Hamzah En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff (K) Pn Nor Asimah Bt Ali Pn Norazizan Bt Zabidi Pn Noor Sarimah Bt Jemali (K) Cik Norhidayah Bt Siman Pn Nur Hafizah Bt Abdul Rahman Pn Latifah Bt Mohd Moidu (K) Pn Suria Bt Ismail Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar Pn Noor Azlina Bt Jaafar (K) Cik Norsyafiza Bt Mohd Saupi Pn Nor Zarifah Bt Kusnin Pn Norihan Bt Yusof (K) Pn Sabariah Bt Baharum Pn Noorain Bt Abdul Latiff Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii (K) Pn Norlisuhana Bt Wahab Pn Rosemaliza Bt Daros@ Darooi Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor (K) Pn Nurul Izah Bt Ibrahim Pn Rasyidah Bt Walid CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Pn Hamidah Bt Mukhtar (K) Pn Siti Suraya Bt Adnan Cik Elemathy A/P Davrajoo Pn Shumathi A/P Anasamy (K) Pn Zaindon Bt Abdul Ghani Pn Roziatie Bt Mohd Zain Tn Hj Azhar B Harun (K) Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustappaa Pn Sukuriah Bt Said Cik Elevarasi A/P Davrajoo (K) Pn Norelmeza Bt Marjonid Pn Zarina Bt Rosti Pn Syuhaily Bt Muhamad(K) Pn Siti Rahayu Bt Madar En Zulkernain B Zamzuri Pn Zalina Bt Mohamed (K)

13 14

1/4/2013- 5/4/2013 8/4/2013- 12/4/2013

15 16 17

15/4/2013- 19/4 2013 22/4/2013- 26/4/2013 29/4/2013- 3/5/2013

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

18 19

6/5/2013- 10/5/2013 13/5/2013- 17/5/2013

Pn Sabarina Bt Ishak Pn Asamarani Bt Hashim Pn Yusnita Bt Yusof (K) En Mohd Fauzi B Masud Pn Arifah Dalilah Bt Hassan En Saedin B Husni (K) Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan Pn Fauziah Bt Kamarudin CUTI PERTENGAHAN TAHUN

20

20/5/2013- 24/5/2013 25/5/2013- 9/6/2013 (16 HARI)

SENARAI TUGAS

1. Mengawasi pelajar yang datang dan balik sekolah terutamanya di pintu pagar utama sekolah. 2. Mengendalikan Perhimpunan Rasmi Mingguan dan Perhimpunan Harian. 3. Mencatatkan laporan harian dan laporan perhimpunan dengan tepat. 4. Merekodkan pelajar yang sakit dan menghantar ke hospital jika perlu
5.Mengawas di kantin ketika waktu rehat. 6.Mengawasi kebersihan kelas, tandas, kantin dan persekitaran sekolah serta mengambil tindakan sewajarnya

7. Mencatatkan nama pelajar lewat dan mengambil tindakan ke atas pelajar berkenaan. 8. Menguruskan pelajar yang sakit dan ingin pulang ke rumah/mendapatkan rawatan di hospital.
9.Menghakimi / mengadili pertandingan kebersihan & keceriaan di bilik darjah

10. Peka dengan aktiviti yang diadakan di sekolah


11. Melaksanakan program keceriaan kelas. 12. Menjalankan tugasan yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong-penolong Kanan dari semasa ke semasa

JADUAL PENCERAPAN GURU TAHUN 2013


JANUARI OGOS 2013

NAMA PENCERAP
PENGETUA En Hasan Abrar B Hj Halidi

Bil
1 2 3 4

NAMA GURU DICERAP


Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha En Fairus B Rohini En Anuar B Shaharuddin Pn Siti Mariam Bt Che Omar

M/PELAJARAN
Mukasurat 140 Bahasa Inggeris PJPK KHB Matematik

Manual Pengurusan SMKSU 2013

PK AKADEMIK En Hasbe B Omar

PK HEM Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat

PK KOKURIKULUM En Roslan B Yusop

5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3

Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji Pn Normahizan Bt Ahmad Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor Cik Farhana Bt Muda Pn Norelmeza Bt Marjonid Pn Shumathi a/p Anasamy Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa Pn Suzitar Bt Hassan Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pn Zunainah Bt Othman Pn D.S Annalaktchimi Pn Wan Norfarahniza Bt Mustapphaa Pn Noriah Bt Hussin En Mohd Yazid B Masdar Pn Tanty Bt Sharum Pn Siti Aisah Bt Samiti Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin En Wan Zuharman B Wan Mohammad Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh Pn Nazarifah Bt Mat Zain Pn Sukuriah Bt Said Pn Malihah Bt Jamli Pn Norhassfaiza Bt Rahim Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan Pn Norhasriza Bt Mohamed Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir Pn Siti Jamaliyah Bt Mohd Rafii Pn Suhana Bt Roseli Pn Sobbah Bt Ahmad En Zulkernain B Zamzuri Pn Rozita Bt Kamarudin En Mohd Fauzi B Masud Pn Mariam Bt Ahmad Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar En Zamri B Ahmad Pn Norlisuhana Bt Wahab Pn Noor Azlina Bt Jaafar Pn Siti Rahayu Bt Madar Pn Norshafiza Bt Mohd Saupi Pn Suria Bt Ismail Pn Sabariah Bt Baharum Pn Sabarina Bt Ishak Cik Elevarasi a/p Davrajoo Pn Asroliza Bt Ali Yen Pn Azian Bt Abdul Aziz Pn Mardiah Bt Abdullah Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Pn Nur Hasnizal Bt Bakar Pn Siti Nordina Bt Nordin

Sejarah Sains Pendidikan Moral Sains Pendidikan Seni Bahasa Inggeris KHB Biologi ERT Prinsip Akaun Pendidikan Islam Matematik Matematik Bahasa Melayu PJK Bahasa Inggeris Geografi Bahasa Inggeris Fizik ICT P.Seni P.Islam Sejarah Pen.Islam KHB Matematik Biologi Pen. Islam Sains Bahasa Melayu Sejarah Sains PJK Sains Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Geografi Bahasa Inggeris Matematik Sains KHB KHB Pendidikan Islam Bahasa Inggeris

PK PETANG Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said

PK PENDIDIKAN KHAS En Mohd Nadzif B Jayus

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

GKMP SAINS DAN MATEMATIK Pn Patmah Bt Mohd Arif

Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim Pn Nor Afizah Bt Baharudin Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman

Pendidikan Moral Kesusasteraan Melayu Ekonomi Asas

4 5 6 7 8 9 10 GKMP BAHASA Pn Rosina Bt Abu Bakar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1

Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali Pn Latifah Bt Mohamed Moidu Pn Norazizan Bt Zabidi Pn Fazidah Bt Jerman Pn Hjh Haslinda Bt Setia Pn Rusleena Bt Osman Pn/En A En Razali Bt Ahmad Pn Hjh Zaleha Bt Salleh Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil En Zainuddin B Abd Rahim Pn Norfaiza Bt Abd Rahman Pn Hamidah Bt Mukhtar Pn Masrida Bt Ahmad Kardri Pn Irmasizula Bt Ngopil Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah Pn/En B Pn Zuraida Bt Mohamed Pn Zalina Bt Aharuddin Pn Norliza Bt Fatahur Raji Pn Mawardy Bt Md Isa Pn Jonaidah Bt Osman Pn Rosemaliza Bt Daros @ Darooi Pn Siti Suraya Bt Adnan Pn Rasyidah Bt Walid Pn Lizana Bt Zainal Abidin Pn/En C Pn Kamaliah Bt Kassan Pn Norhazlina Bt Hashim Pn Roziatie Bt Mohd Zain Pn Rozita Bt A Razak Pn Zaindon Bt Abd Ghani Pn Mariah Bt Ahmad Pn Noraini Bt Yaacop Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin Pn Yusnita Bt Mohd Yusof Pn/En D Pn Nor Asimah Bt Ali Pn Noorain Bt Abdul Latif Pn Zarina Bt Rosti Pn Maizun Bt Md Jaini Pn Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin Pn Nurul Izah Bt Ibrahim Pn Nor Zarifah Bt Kusnin Pn Marjina Bt Hamzah Cik Norhidayah Bt Siman Pn Halimatun Saadiah Bt Adam Pn Napsiah Bt Aswan Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri Pn Anita Bt Ishak

Bahasa Melayu Matematik KHB KHB Sains Matematik Tambahan Perdagangan Sejarah Matematik KHB Pen. Seni KHB Sains KHB Kimia Pen. Islam Perdagangan Matematik Bahasa Melayu Sejarah KHB Sains Sejarah Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Pen. Islam Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Sains Bahasa Melayu Sains Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Geografi Geografi Geografi Geografi Geografi Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

GKMP KEMANUSIAAN Pn Faridah Bt Abdullah

GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL Pn Suzana Bt Aris

GC GEOGRAFI Pn Siti Aisah Bt Samiti

GC BAHASA ARAB Pn Zuraida Bt Mohamed KP BAHASA MELAYU Pn Hjh Roslailee Bt Ali

KP BAHASA INGGERIS

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin

2 3 4 5

Pn Syuhaily Bt Mohamad Pn Mazilawati Bt Malek @ Maaroff Pn Ismaniyah Bt Ismail Pn/En E Pn Asamarani Bt Hashim Pn Roseaida Bt Selamat TINGKATAN TINGKATAN Pn Sri Assyura Bt Akbar 2 3 Pn Norhafizah Bt Abd Rahman Pn/En F BIDANG BAHASA Pn Fauziah Bt Kamarudin Pn Rosnani Bt Sidek KP PENGETUA Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff KP GKMP Pn Norihan Bt Yusof KP PK AKADEMIK En Muhd Amzari B Mhd Zaus KP GKMP Pn Karmina Bt Abd Rahman Pn Siti Mariam Bt Din En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi Pn Arifah Dalilah Bt Hassan BIDANG SAINS & MATEMATIK Pn/En G Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusof KP GKMP Pn Hjh Norhayati Bt Arshad GKMP PENGETUA En Saedin B Husni Pn Rozita Bt Marsidi Cik Zainaba Bt C.P Veeravu

Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Matematik Matematik TINGKATAN TINGKATAN Matematik 4 Matematik 5 Matematik Sains SainsPENGETUA Sains PK AKADEMIK Sains Sains KP PENGETUA Sejarah PK Sejarah AKADEMIK SejarahPENGETUA Sejarah Sejarah KP GKMP Pen. Islam GKMP PK AKADEMIK Pen. Islam KP PENGETUA Pen. Islam PK AKADEMIKPen. Islam PENGETUA Pen. Islam KP PENGETUA GKMP PK AKADEMIK PK AKADEMIK PENGETUA

KP MATEMATIK 1 Pn Siti Mariam Bt Che Omar 2 SUBJEK TINGKATAN 3 1 4 5 KP SAINS Pn Hjh Haslinda Bt Setia B.MELAYU GKMP B.INGGERIS KP B.ARAB GKMP B.TAMIL KP KP SEJARAH KESUSASTERAAN Pn Hjh Zaleha Bt Salleh MELAYU 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KP PEN.ISLAM 1 SAINS KP Pn Kamaliah 2 MATEMATIK Bt Kassan PETANG PK 3 4 MAT TAMBAHAN 5 FIZIK KIMIA BIOLOGI

BIDANG KEMANUSIAAN GEOGRAFI GC GC PENGETUA GKMP SEJARAH KP PK PETANG PK AKADEMIK PK KOKO PEND ISLAM KP GKMP PK HEM PK HEM PENG MORAL KP GKMP KP GKMP TASAWWUR PK ISLAM AKADEMIK PJK KP GKMP KP PK KOKO SIVIK GKMP KP GKMP GKMP PEND SENI PK VISUAL GKMP KP KP AKADEMIK JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN / NOTA PELAJAR BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL KEMAHIRAN HIDUP PERDAGANGAN PRINSIP AKAUN ICT EKONOMI ASAS ERT Manual Pengurusan SMKSU 2013 GKMP KP GKMP GKMP PENGETUA PK AKADEMIK GKMP PK AKADEMIK Mukasurat 140 PENGETUA PK AKADEMIK PENGETUA PK AKADEMIK PENGETUA PK AKADEMIK PENGETUA PK AKADEMIK PK AKADEMIK PENGETUA PK AKADEMIK PK AKADEMIK PENGETUA 2013

TARIKH TARIKH SEMAKAN DAN MAKLUMAN


TINGKATAN

TARIKH SEMAKAN KALI KE - 1


25/2 - 1/3/2013 11/2 - 15/2/2013 11/2 - 15/2/2013

TARIKH SEMAKAN KALI


Mukasurat 140 KE - 2 17/6 21/6/2013 24/6 28/6/2013 24/6 28/6/2013

1 2 3

Manual Pengurusan SMKSU 2013

4
5 (BIDANG BAHASA DAN BIDANG SAINS & MATEMATIK) 5 (BIDANG KEMANUSIAAN DAN BIDANG TEKNIK &VOKASIONAL)
MAKLUMAN & TINDAKAN GURU

25/2 - 1/3/2013 1/4 - 5/4/2013

17/6 21/6/2013 1/7 5/7/2013

8/4 - 12/4/2013

15/7 19/7/2013

1. Setiap guru mata pelajaran hendaklah menghantar buku latihan/nota bersama-sama dengan borang semakan buku latihan dalam bilangan 3 salinan. Borang tersebut boleh diperolehi daripada Ketua Panitia masing- masing. 2. Guru mata pelajaran perlu memastikan setiap kali penghantaran adalah bagi 10 orang pelajar 3. Pada serahan pertama, guru dikehendaki menyerahkan mana-mana dua buah buku latihan/nota jika terdapat lebih daripada dua buah buku digunakan 4. Pada serahan kedua, guru hendaklah menyerahkan baki buku latihan / nota yang belum dihantar seperti para 3 di atas. 5. Guru mata pelajaran hendaklah menyerahkan buku latihan /nota kepada penyemak yang ditetapkan seperti dalam jadual semakan.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Carta organisasi sekolah 2013

JAWATANKUASA PROGRAM-PROGRAM RASMI PERINGKAT SEKOLAH / DAERAH/ NEGERI


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SETIAUSAHA
1. Hari Pendaftaran Tingkatan 1 dan Pelajar Baru 2013
Pn Siti Rahayu Bt Madar Pn Siti Mariam Bt Che Omar Pemantau : Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said Pemantau : En Hasbe B Omar

JAWATAN KUASA PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH 2. Hari Menjana Kecemerlangan


3. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik 2012 Pengerusi : En Hasan Abrar B Hj Halidi (Pengetua) Pemantau : En TimbalanPn Norliza Bt. Fatahur Raji Pengerusi : En Hasbe B Omar Hasbe B Omar (GPK Akademik) Naib Pengerusi I : Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat (GPK HEM) Naib 4. Mesyuarat Agong PIBG Pengerusi II : En Roslan B Yusop (GPK Kokurikulum) Pn Noorain Pemantau Pn Hjh Salina Naib Pengerusi III Bt Abdul Latiff : Pn Hjh Salina Bt:Muhamad SaidBt Muhamad Said (GPK Petang) Naib Pengerusi IV : En Mohd Nadzif B Jayus (GPK Pendidikan Khas) 5. Sukan Tahunan Sekolah dan Permainan Setiausaha : Pn Sobbah Bt Ahmad En Anuar B Shaharuddin Pemantau : En Roslan B Yusop Ahli Jawatankuasa 6. Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2013 1. GKMPPn Siti Intan Mastura Bt Kasnin : Pn Rosina Bt Abu Bakar Bahasa Pemantau : En Roslan B Yusop 2. GKMP Kemanusiaan : Pn Faridah Bt Abdullah 3. GKMPHari Anugerah Kecemerlangan: HEM 2013 Bt Mohd Arif Pn Patmah 7. Sains & Matematik 4. GKMPPn Mazilawati Bt Malek @ Maaroff Suzana Bt Aris: Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat Teknik & Vokasional : Pn Pemantau 5. Guru Cemerlang Geografi : Pn Siti Aishah Bt Samiti 6. Guru CemerlangSelepas PMR 2013 (PASCA PMR)Bt Mohamed : Pn Zuraida 8. Program Bahasa Arab 7. KaunselorNurul Jihadah Hayati Bt AbdullahHjh Pemantau : Pn RosinaMohammed Nor : Pn Siti Noraniza Hana Bt Bt Abu Bakar Pn Sekolah (pg) 8. Kaunselor Sekolah (pg) : En Rosli B Tahir 9. Kaunselor Sekolah (ptg) PMR & SPM 2013 Sarimah Bt Jemali : Pn Noor 9. Program Solat Hajat 10.Kaunselor Sekolah Bt(ptg) : Tn Hj Azhar B Harun Hasbe B Omar Pn Kamaliah Kassan Pemantau : En 11. Setiausaha Kurikulum : Pn Norliza Bt Fatahur Raji 12. Setiausaha Peringkat Daerah Kuala Selangor : Pn Mazilawati Bt Malek @ Maaroff 10. MTQ HEM 13. Setiausaha Kokurikulum : Pn Siti Intan Mastura BtHasbe B Omar Pn Faridah Bt Abdullah Pemantau : En Kasnin 14. Setiausaha Sukan Permainan : En Anuar B Shaharuddin 15. Setiausaha Pep. Dalaman : Pn Siti Mariam Bt Che Omar 11. Pertandingan Catur Peringkat Daerah Kuala Selangor dan Peringkat Negeri Selangor 15. Setiausaha Peperiksaan SPM : Pn Norhasriza Bt Mohamed B Yusop Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh Pemantau : En Roslan 16. Setiausaha Peperiksaan PMR : Pn Rusleena Bt Osman 17. Setiausaha Kemerdekaan : Pn Siti Jamaliyah Bt Mohd Rafii 12. Bulan KRK 18. Setiausaha KAA/KKQ Salleh : Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusof Pn Hjh Zaleha Bt Pemantau : En Roslan B Yusop 19. Setiausaha PBS : Pn Noraini Bt Yaacop 20. Setiausaha Pendidikan Khas (PPKI) : Pn Asroliza Bt Ali Yen 22. Setiausaha Biasiswa & Kebajikan : Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir 23. Setiausaha Koperasi Sekolah : Pn Zalina Bt Aharuddin 24. Setiausaha Keselamatan : En Wan Zuharman B Wan Muhammad 25. Setiausaha Kantin : Pn Rozita Bt Kamaruddin 26. Setiausaha SPBT : Pn Norhazlina Bt Hashim 27. Setiausaha Keceriaan : Pn Norfaiza Bt Abd Rahman 28. Setiausaha Lembaga Disiplin : Pn Zunainah Bt Othman 29. Setiausaha Majalah : Pn Siti Aishah Bt Samiti 30. Setiausaha SKPM : Pn Noriah Bt Hussin 31. Penyelaras PSS : Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji 32. Penyelaras Sistem Siaraya : En Mohd Fauzi B Mohd Zin 33. Penyelaras ICT : Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh 34. Penyelaras Stok/Aset Alih : Pn Irmasuzila Bt Ngopil : 35. Peny Perkembangan Staf (LADAP) : Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pen. Kanan Pentadbiran 36. Penyelaras Pesanan Barang : : En. Hasbe Bidang Semua Ketua B. Omar 37. Penyelaras Terima Barang : Ketua Panitia Setiap Bidang Pen. Kanan HEM 38. Penyelaras Badan Pengawas : : Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat Pn Jonaidah Bt Osman 39. Penyelaras Papan Kenyataan : Pn Norelmeza Bt Marjonid 40. Penyelaras Bilik Wangi : Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir 41. Penyelaras Dewan : Pn Mohd Fikri B Mohamad Fauzi 42. Penyelaras Surau : Pn Norhassfaiza Bt Rahim Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Pen. Kanan Kokurikulum Pen. Kanan Petang Ketua Bidang Bahasa Ketua Bidang Sains Matematik Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Tek. Vokasional Guru Cemerlang Geografi Guru Cemerlang Ksus. Melayu Kaunselor
42. Setiausaha Pembangunan Sukan Kaunselor 43. Setiausaha Mesyuarat Guru 44. Penyelaras SPSK 45. Penyelaras Perhimpunan Pembantu Tadbir N22 46. Penyelaras Guru Ganti (Relief) Pembantu Makmal 47. Penyelaras Laman Web

: En. Roslan B. Yusop : Pn. Kamariah Bt. Mohd. : Pn. Rosina Bt. Abu Bakar : Pn. Salina Bt. Mohd. Said : Pn. Faridah Bt. Abdullah : Pn. Suzana Bt. Aris : Pn. Siti Aishah Bt. Samiti : Pn. Azlina Bt. Ahmad : Pn. Siti Noraniza Hana Bt. Mohamed Nor
: Pn Nor Asimah Bt Ali : Pn. Noor Sarimah Bt. : 1. Pn Syuhaily Bt Mohammad Jemali 2. Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar : Pn. Abidah Bt. Abd. Rahman : Pn Rozita Bt A Razak : Pn:Siti Mariam Bt Din : Pn Annalaktchimi a/p Dola Subramaniam Pn. Dalilah Bt Rejab : Pn:ArifahPuteh Bt.Hassan

Penyelaras Pendidikan Khas

: En. Mustaffa B. Osman : Pn. Khadijah Bt. Abdul Jalil Pembantu Tadbir N17
1. 2.

: Pn. Naziroh Bt. Abdullah : Pn. Nor Farziela Bt. Mohd. Aseri

SENARAI TUGAS

Pembantu Tadbir N17 sekolah sebagai rujukan. Napisah Bt. Shukri : Pn. Badan tertinggi peringkat Pembantu Pengurusan Murid N17
persekitaran sekolah Merancang pembangunan sekolah dari aspek fizikal , bilik-bilik darjah, surau dan

: Pn. Atikah Bt. Abd. Ghani : Pn. Juliana Bt. Sulaiman : Pn. Suhana Bt. Sulaiman

3. 4.

Pembantu Tadbir Rendah N11

Menyediakan rancangan aktiviti tahunan 2013 dan anggaran perbelanjaan tahunan 2013

Sebagai Am Pejabat N4 Pembantu jawatankuasa mengatasi sebarang masalah yang timbul termasuk masalah : perjalanan Akademik, HEM, Pembantu Am Pejabat N1 Kokurikulum dan lain-lainBt. Abu Kasim : Pn. Azlywati

5.

: Pn. Aminah Bt. Mohd. Hassan Sebagai setiausaha dan penyelaras kepada semua program sekolah yang dirancang ,membuat
pemantauan serta pelaporan pelaksanaan program sepanjang tahun 2013

: kar @ Said

6.

Merancang takwim jawatankuasa masing-masing dan memastikan perlaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual.

7. 8.

Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian Akademik, HEM ,Kokurikulum dan lain lain Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SESI PETANG


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Guru Kanan Mata Pelajaran : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Petang) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Pendidikan Khas)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Faridah Bt Abdullah Pn Patmah Bt Mohd Arif Pn Suzana Bt Aris Setiausaha AJK Jawatan kuasa 1. Penyelaras Unit Akademik 2. Penyelaras Unit HEM 3. Penyelaras Unit KoKurikulum 4. Kaunselor Sekolah 5. Kaunselor Sekolah 6. Penyelaras Tingkatan 1 7. Penyelaras Tingkatan 2

(GKMP Bahasa) (GKMP Kemanusiaan) (GKMP Sains dan Matematik) (GKMP Teknik dan Vokasional) : Pn Zalina Bt Mohamed

: Pn Latifah Bt Mohd Moidu : Pn Fauziah Bt Kamaruddin : Pn Marjina Bt Hamzah : Pn Noor Sarimah Bt Jemali : Tn Hj Azhar B Harun : Pn Siti Rahayu Bt Madar : Pn Norihan Bt Yusof SENARAI TUGAS

1. 2.

Badan tertinggi peringkat sekolah bagi sesi petang sebagai rujukan. Merancang pembangunan sekolah dari aspek fizikal , bilik-bilik darjah, surau dan persekitaran sekolah

3.

Sebagai jawatankuasa yang memantau dan mengatasi sebarang masalah yang timbul disepanjang perjalanan program /aktiviti Akademik, HEM, Kokurikulum dan lain-lain

4. 5. 6.

Memastikan perlaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian Akademik, HEM ,Kokurikulum dan lain lain Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) Mukasurat 140

GPK Program Pendidikan Khas Intergrasi : En Mohd Nadzif B Jayus Setiausaha : Pn Asroliza Bt Ali Yen

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Ahli Jawatankuasa 1. Peperiksaan Pendidikan Khas 2. Guru Data Pendidikan Khas & Jadual Waktu 3. Guru EMK 4. Penyelaras Kokurikulum Pendidikan Khas 5. Guru 3K Pendidikan Khas & Guru Aset , Inventori Pendidikan Khas : Pn Azian Bt Abdul Aziz : Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli : Pn Nur Hasnizal Bbt Bakar : Cik Siti Nordina Bt Nordin : Pn Mardiah Bt Abdullah

SENARAI TUGAS
1. Menguruskan pendaftaran dan kutipan wang murid khas 2. Menguruskan penempatan murid khas 3. Menguruskan peperiksaan dan kad laporan murid khas 4. Memastikan peruntukan PCG digunakan dengan baik 6. Memastikan jadual pembelian adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah 7. Merekod dan melabel semua peralatan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 8. Menyiapkan jadual waktu dan jadual pepriksaan untuk murid Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 9. Memastikan fail dokumentasi dilengkapkan 10. Menjaga kebajikan murid Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 11. Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun

SENARAI PROGRAM / PROJEK /AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) 2013
BIL 1 2 3 PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI Kejohanan Merentas Desa Sekolah/Sukan Tahunan Sekolah Mesyuarat Ibubapa Murid Penddikan Khas Bersama Pentadbir dan Guru Projek Pravokasional Jahitan & Kraftangan PENYELARAS GPK/Guru-guru PJK/J/K Kawalan P. Khas GPK/ Guru-guru PPKI Pn Asroliza Bt Ali Yen TARIKH CADANGAN Mengikut Takwim Sekolah Januari Febuari Oktober

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

4 5 6 7

Projek Pravokasional Dobi Projek Tanaman Sayuran Hari Pendidikan Khas Rekreasi dan Riadah (Bowling)

Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Pn Nur Hasnizal Bt Abu Bakar Pn Azian Bt Abd Aziz Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Pn Mardiah bt Abdullah PK/ Semua guru

Febuari Oktober Febuari Ogos Mac

Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Mac Okt Pn Mardiah bt Abdullah ( 3 kali setahun) Pn Azian Bt Abd Aziz 8 Aktiviti keceriaan Sepanjang tahun JAWATANKUASA MANUAL PENGURUSAN SMKSU Nordina Bt Nordin Cik Siti 2013 Pn Asroliza Bt Ali Yen 9 Bengkel Tulisan Jawi dan Khat Mei En Mohd Nadzif B Jayus Pn Asroliza 10 Kem Jun Pengerusi Bestari Solat : En Hasan Abrar B Hj Halidi Bt Ali Yen (Pengetua) Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Timbalan Pengerusi : En Hasbe B Omar (GPK Akademik) 11 Program Julai Naib Pengerusi I Sosialisasi & Lawatan : Sambil Siti Musliha Bt Supaat Ali Yen Pn Hjh Belajar Pn Asroliza Bt (GPK HEM) (Pulau Pinang/Terengganu) Cik Naib Pengerusi II : En Roslan B Yusop Siti Nordina Bt Nordin Kokurikulum) (GPK Pn Mardiah Bt 12 Aktiviti Bulan Naib Pengerusi III Penghayatan KemerdekaanHjh Salina Bt Muhamad SaidAbdullah Petang) Sepanjang Bulan : Pn (GPK Pn Nur Hasnizal bt Abu Bakar Ogos Naib Pengerusi IV : En Mohd Nadzif B Jayus (GPK Pendidikan Khas) 13 Rogram Ihya Ramadhan ( Tadarus dan Khatam Al- Pn Asroliza Bt Ali Yen Sepanjang Guru Kanan Mata Pelajaran Quran) En Mohd Nadzif B Jayus Ramadan Pn Nur Hasnizal Bt Abu Bakar 14 Majlis Sambutan Hari Raya Peringkat Sekolah September Pn Rosina Bt Abu Bakar (GKMP Bahasa) Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Pn Patmah Bt Mohd Ariff (GKMP Sains & Matematik) Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli 15 Perkhemahan Tahunan September Pn Suzana Bt Aris (GKMP Teknik & Vokasional) bt Abdullah Pn Mardiah Pn Faridah Bt Abdullah (GKMP Kemanusiaan) Pn Asroliza Bt Ali Yen 16 Kem Ibadah Oktober En Mohd Nadzif B Jayus Penyelaras : Pn Pn Azian 17 Kejohanan Olahraga Daerah (Jika ada) Norliza Bt Fatahur Raji Bt Abdul Aziz September Setiausaha 1 : Pn Rozita Bt Marsidi Siti Nordina Bt Nordin Cik Setiausaha 2Sambutan Hari Jadi : Pn Tanty Bt Sharum Azian Bt Abdul Aziz Pn 18 Majlis 2 Kali Setahun Cik Siti Nordina Bt Nordin Ahli Jawatankuasa 19 Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik & Pn Azian Bt Abdul Aziz November Kokurikulum Cik Siti Nordina Bt Nordin 1.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor (Kaunselor Sekolah) 2.EnPenyelaras dikehendaki Menyediakan Rosli B Tahir (Kaunselor Sekolah) 3.Pn Noor Sarimah Bt Jemali (Kaunselor Sekolah) 4.Tn Hji. Azhar B Harun Program (Kaunselor Sekolah) Kertas Kerja 5.Pn Siti Aishah Bt Samiti (Guru Cemerlang Geografi) ii. Laporan Program (ringkas) 6.Pn ZuraidaDokumentasi Bt Mohamed (Guru Cemerlang Bahasa Arab) iii. 7. Ahli Jawatankuasa Unit Kurikulum 8. Ahli Jawatankuasa Unit HEM 9. Ahli Jawatankuasa Unit Kokurikulum AJK Percetakan 1.En Jefri B Bakar @ Said AJK Penyusunan 1.Pn Wan Farizah Bt Wan Yusop 2.Pn Puteh Bt Rejab 3.Pn Nor Farziela Bt Mohd Aseri 4.Pn Nor Shidah Bt Abdul Rasid 5.Pn Atikah Bt Abd Ghani 6.En Mustaffa B Osman 7.Pn Salmiah Bt Mohamad Zainon

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1. Membuat kajian dan semakan bahan /isi kandungan dalam manual pengurusan secara berterusan sepanjang tahun bagi tujuan menambahbaikan untuk tahun berikutnya 2. Mendapatkan senarai jawatankuasa terkini dari GKMP, Unit Kurikulum, Unit HEM dan Unit Kokurikulum 3. Sentiasa mengadakan perbincangan dengan pihak pentadbir mengenai sebarang perubahan isi kandungan dan perincian yang berkaitan dengan manual pengurusan 4. Membuat semakan isi kandungan, ejaan dan mukasurat dari semasa ke semasa bagi meminimumkan ketidakakuran 5. Menentukan format dan susunan manual pengurusan yang akan cetak sebelum diserahkan kepada pihak pentadbir untuk semakan 6. Memastikan proses cetakan, penyusunan,binding dan edaran berjalan dengan lancar 7. Memastikan bilangan cetakan mencukupi untuk semua guru dan kakitangan sokongan sekolah 8. Memastikan manual pengurusan dapat disiapkan mengikut tarikh yang ditetapkan (sebelum mesyuarat guru pertama) 9. Memastikan manual pengurusan adalah naskhah terbaik sebagai penyampai maklumat terkini dan terawal pada masa pembukaan sesi persekolahan yang baru 10. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

JAWATANKUASA GURU GANTI (RELIEF)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Pen Penyelaras : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Annalaktchimi A/P Dola Subramaniam : Pn Mariah Bt Ahmad

Ahli Jawatankuasa (pagi)


1. Pn Suzana Bt Aris 2. Pn Rozita Bt Kamaruddin @ Malek 3. Pn Faridah Bt Abdullah 4. Pn Rozita Bt Marsidi 5. Pn Patmah Bt Mohd Arif 6. Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha 7. Pn Rosina Bt Abu Bakar 8. Pn Kamaliah Bt Kassan 9. En Hasbe B Omar 10. Pn Annalakcthimi A/P Dola Subramaniam 11. Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh (Isnin) (Isnin) (Selasa) (Selasa) (Rabu) (Rabu) (Khamis) (Khamis) (Jumaat) (Jumaat) (Jumaat)

Ahli Jawatankuasa (petang)


1. Tn Hj Azhar B Harun 2. Pn Marjina Bt Hamzah 3. Pn Noor Sarimah Bt Jemali 4. Pn Latifah Bt Mohd Moidu 5. Cik Norhidayah Bt Siman 6. Pn Fauziah Bt Kamaruddin 7. Pn Zalina Bt Mohamed 8. Pn Siti Rahayu Bt Madar 9. Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said 10. Pn Norihan Bt Yusof (Isnin) (Isnin) (Selasa) (Selasa) (Rabu) (Rabu) (Khamis) (Khamis) (Jumaat) (Jumaat)

SENARAI TUGAS 1. Menyenaraikan nama guru yang tidak hadir dan mengeluarkan slip guru ganti bagi guru-guru berkenaan 2. Meletakkan slip guru ganti di dalam kotak yang telah disediakan di kaunter pejabat
3. Memastikan slip tersebut mestilah diambil oleh guru guru pengganti 4. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)


Penasihat Wakil Pengurusan Tim. Wakil Pengurusan Pengurus Kualiti Timb. Pengurus Kualiti 1 Timb. Pengurus Kualiti 2 : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Setiausaha Ahli Jawatankuasa 1.Pengurusan Panitia 2.Pengurusan Jadual Waktu 3.Pengurusan P & P 4.Pengurusan Pencerapan 5.Pengurusan Peperiksaan 6.Pengurusan semakan Hasil Kerja Murid 7.Pengurusan Mesyuarat 8.Pengurusan Bimbingan 9.Pengurusan Pusat Sumber 10.Pengurusan Perkembangan Staf 11.Pengurusan Aduan Pelanggan 12.Pengurusan Maklum Balas Pelanggan

: Pn Rozita Bt A Razak

(PK 01) (PK 02) (PK 03) (PK 04) (PK 05) (PK 06) (PK 07) (PK 08) (PK 09) (PK 10) (PK 11) (PK 12) (PK 13) (PK 14) (PK 15) (PK 16) (PK 17)

:Pn Norliza Bt Fatahur Raji :Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh :En Hasbe B Omar :Pn Faridah Bt Abdullah :Pn Siti Mariam Bt Che Omar :Pn Suzana Bt Aris :Pn Suhana Bt Roseli :Pn Rosina Bt Abu Bakar :Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin :Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor :Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji :Pn Patmah Bt Mohd Ariff :Pn Nor Afizah Bt Baharudin :Pn Mazilawati Bt Maaroff :Pn Mazilawati Bt Maaroff :Pn Zarina Bt Rosti :En Zainuddin B Abdul Rahim :Pn Masrida Bt Ahmad Kardri En Razali B Ahmad :En Roslan B Yusop :En Roslan B Yusop :Pn Napisah Bt Syukri

13.Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod 14.Pengurusan Audit Dalam 15.Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur 16.Tindakan Pembetulan, Pencegahan Dan Penambahbaik 17.Pengurusan Perolehan dan Pembelian

TUGAS / PORTFOLIO AHLI JAWATANKUASA PASUKAN PETUGAS KUALITI PORTFOLIO Pengerusi (Wakil Pengurusan) TUGAS Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti Menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti kepada pengurusan atasan semasa Mesyuarat

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Pengurusan Jabatan Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti semasa ketiadaan pengerusi Menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan ketika ketiadaanya Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti kepada pengurusan atasan semasa Mesyuarat Pengurusan Jabatan Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti semasa ketiadaan pengerusi /timbalan pengerusi Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti kepada Wakil Pengurusan Menyelaras program/aktiviti Pasukan Petugas Kualiti Menjalankan tugas-tugas Pengurus Kualiti

Timbalan Pengerusi ( Timbalan Wakil Pengurusan)

Naib Pengerusi (Pengurus Kualiti)

Menguruskan Mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti

Setiausaha

sekurang kurangnya 4 kali setahun Memantau pengurusan jabatan berjalan mengikut Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Menasihatkan Wakil Pengurusan berkaitan SPK yang diamalkan di jabatan Memastikan semua keputusan mesyuarat diambil tindakan Memastikan semua dokumen kualiti dikawal dan disenggara mengikut prosedur Kawalan Dokumen yang diwujudkan Mengurus pindaan dan pengedaran dokumen kualiti Mengemaskini Senarai Induk Dokumen Kualiti Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam kawalan dokumen Memastikan semua rekod kualiti dikawal dan disenggara mengikut prosedur Kawalan Rekod yang diwujudkan Merancang dan melaksanakan program penambahbaikan dalam pengurusan rekod. Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam kawalan rekod Menjalankan tugas Ketua Juruaudit Dalaman untuk jabatan dan Bahagian Sekolah (KPM) Menyediakan takwim / perancangan audit dalaman Memantau dan memastikan proses audit dalaman yang dijalankan memenuhi kehendak SPK Menyelaras kursus-kursus Juruaudit Dalaman Menyediakan laporan dapatan audit dalaman untuk dibentangkan kepada pihak pengurusan atasan Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan

Pengurusan Kawalan Dokumen

Pengurusan Kawalan Rekod

Pengurusan Audit Dalaman

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

(surveillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan audit dalaman Merancang dan menyelaras kursus-kursus untuk kompetensi staf Menyediakan laporan prestasi dan keberkesanan kursus kepada pihak pengurusan latihan Menyenggara rekod-rekod latihan staf Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan latihan personel Mengambil tindakan ke atas aduan dan maklum balas pelanggan Melaporkan status aduan dan maklum balas pelanggan kepada pihak pengurusan atasan Merancang dan menyediakan kertas cadangan untuk meningkatkan kualiti khidmat pelanggan Memantau dan memastikan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk pelanggan diselenggara dengan baik Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan aduan dan maklum balas pelanggan Memastikan proses perolehan barangan dan perkhidmatan dilaksanakan mengikut Prosedur Perolehan yang diwujudkan Menyenggara rekod-rekod perolehan dan pelupusan Menyediakan laporan prestasi pembekal kepada pihak pengurusan atasan Menyediakan perancangan keperluan barangan, peralatan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi memantapkan sistem pengurusan kualiti Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan perolehan Memastikan semua peralatan dan khidmat penyelenggaraan mematuhi Prosedur Penyelenggaraan yang diwujudkan Menyenggara rekod-rekod penyelenggaran Memantau dan memastikan penyelenggaran dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan Mengambil tindakan ke atas aduan-aduan kerosakan Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan penyelenggaraan Mukasurat 140 Manual Pengurusan SMKSU 2013

Pengurusan Latihan Personel

Pengurusan Aduan & Maklum Balas Pelanggan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Penyelenggaraan

Pengurusan Sumber Kewangan

Pengurusan Teknikal

Memantau dan memastikan pengurusan kewangan di jabatan mengikut SPK Menasihati Pasukan Petugas Kualiti berkaitan pengurusan kewangan Membantu Pasukan Petugas Kualiti dalam hal berkaitan kewangan Melaporkan kepada Pasukan Petugas Kualiti semua aktiviti yang berkaitan kewangan dalam usaha membuat penambahbaikkan Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan kewangan Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di jabatan Menjadi sumber rujukan kepada semua proses berkaitan SPK Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses penambahbaikkan SPK Menjadi urus setia dan penyelaras program-program khas kualiti Menjalankan tugas sebagai pegawai penghubung dengan agensi-agensi lain bagi program peningkatan kualiti Membantu tugas-tugas Wakil Pengurusan dan Pengurus Kualiti

Tugas-Tugas Khas

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Guru kanan Mata Pelajaran Mukasurat 140 Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Suzana Bt Aris (GKMP Bahasa) (GKMP Sains & Matematik) (GKMP Teknik & Vokasional) : En Hasan Abrar B Hj Halidi : En Hasbe B Omar : Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat : En Roslan B Yusop : Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said : En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Pn Faridah Bt Abdullah Setiausaha Pen Setiausaha Ahli Jawatankuasa

(GKMP Kemanusiaan) : Pn Noriah Bt Hussin : Pn Masrida Bt Ahmad Kardri

1.Pn Norliza Bt Fatahur Raji 2.Pn Mazilawati Bt Maaroff @ Malek 3.Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin 4.Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran 5.Semua Penyelaras Unit Kokurikulum 6.Semua Penyelaras Unit Hal Ehwal Murid

SENARAI TUGAS
1. Menyelaras keputusan standard kualiti peringkat sekolah menggunakan perisian yang disediakan 2. Mengadakan perbincangan dengan pentadbir mengenai dapatan dan maklumbalas dari semua bahagian 3. Menghantar pelaporan ke PPD 4. Menguar- uarkan keputusan yang diperoleh kepada semua warga SMKSU 5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha : En Hasan Abrar B Hj Halidi : En Hasbe B Omar : Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat : En Roslan B Yusop : Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said : En Mohd Nadzif B Jayus : En Zainuddin B Abdul Rahim (pg) (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

En Saedin B Husni (ptg) Ahli Jawatankuasa : En Zulkernain B Zamzuri En Fairus B Rohini En Razali B Ahmad Pn Irma Suzila Bt Ngopil Semua Guru Kelas Penyelaras Bilik-bilik Khas

SENARAI TUGAS
1 2 3 4 Mengenalpasti kerosakkan bangunan Membuat laporan kepada pihak pentadbir Membuat tindakan susulan dengan segera bagi mengatasi masalah yang berlaku Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN TATATERTIB SEKOLAH


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) Mukasurat 140

: Pn Zunainah Bt Othman (pg) En Muhd Amzari B Mhd Zaus (ptg)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

: Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor (Kaunselor Sekolah) Pn Noor Sarimah Bt Jemali (Kaunselor Sekolah) (Kaunselor Sekolah) JAWATANKUASA DATA SEKOLAH En Rosli B Tahir Tn Hj Azhar B Harun (Kaunselor Sekolah) Pn Jonaidah Bt Osman (S/U Badan Pengawas) Pengerusi : En Hasan Abrar B Hj Halidi (Pengetua) Timbalan Pengerusi : En Hasbe B Omar (GPK Akademik) Naib Pengerusi I : Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat (GPK HEM) Naib Pengerusi II : En Roslan B Yusop (GPK Kokurikulum) SENARAI TUGAS Naib Pengerusi III : Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said (GPK Petang) Naib Pengerusi IV : En Mohd Nadzif B Jayus (GPK Pendidikan Khas) 1. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan Setiausaha : Pn Sri Assyura Bt. Akbar Pen.Pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan Setiausaha : Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa 2. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah Ahli Jawatankuasa 3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat di selesaikan oleh 1.Guru Data Emis/Data Operasi : Pn Sri Assyura Bt Akbar 2.Guru Data SMM/APDM : Pn Raja Ati Nor Zainon Bt Raja Azman Shah pengawas 3.Guru Data Koku : Pn Nur Hafizah Bt Abd Rahman 4.Guru Data SSDM : Pn Norhasriza Bt Mohamed 4. Memutuskan kes-kes disiplin yang di bawa oleh AJK disiplin sekolah 5.Guru Sistek/SPBT : Pn Norhazlina Bt Hashim 6.Setiausaha PMR : Pn Rusleena Bt Osman 5. Semua keputusan yang dibuat hendaklah mengikut prosedur 7.Setiausaha SPM : Pn Norhasriza Bt Mohamed 8.Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Pn Siti Mariam Bt Che Omar 9.Setiausaha KRK : Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii 6. Semua kes disiplin pelajar yang diputuskan hendaklah dimaklumkan kepada ibu bapa penjaga 10.Guru Data Pendidikan Khas : Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli 11.Penyelaras Tingkatan : Pn Siti Rahayu Bt Madar (Tingkatan 1) : Pn Norihan Bt Yusof (Tingkatan 2) 7. Membantu mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa : Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah ( Tingkatan 3) : Pn Anita Bt Ishak (Tingkatan 4) : Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman (Tingkatan 5) 8. kepada hukuman buang sekolah berpandukan Surat Pekeliling Ikhtisas

Ahli Jawatankuasa

SENARAI TUGAS
9. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan 1. Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh 10. bahagian di KPM, JPN, PPG/D dan Sekolah Menerima laporan salahlaku pelajar dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya 2. Bertanggungjawab bagi pengurusan data EMIS iaitu melaksanakan pengumpulan 11. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian / Jabatan pemprosesan,penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan. Pendidikan / PPD

3. Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data danmenangani pendidikan seperti 12. Menjadi pegawai perhubungan antara ibu bapa / penjaga dalam maklumat masalah disiplin
13. EMIS, SSDM, SSM, Peperiksaan, Buku Teks e-G Tukar dan lain-lain. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan 4. Membantu pihak pengurusan sekolah mengemaskini data dan maklumat sekolah bagi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP). 5. Sentiasa peka dengan perubahan data bidang masing-masing 6. Menyedia dan menguruskan sistem fail data dengan sempurna untuk simpanan di pejabat Manual Pengurusan SMKSU 2013 7. Sila PATUHI tarikh penghantaran data samada ke PPD atau JPN Mukasurat 140

JAWATA NKUASA PERKEMBANGAN STAF (LADAP)


Mukasurat 140 Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I : En Hasan Abrar B Hj Halidi : En Hasbe B Omar : Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Guru Kanan Mata Pelajaran Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Faridah Bt Abdullah Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En Roslan B Yusop : Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said : En Mohd Nadzif B Jayus

(GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

(GKMP Bahasa) (GKMP Sains & Matematik ) (GKMP Kemanusiaan) : Pn Patmah Bt Mohd Ariff (GKMP Sains & Matematik) : Pn Nor Afizah Bt Baharudin :1.Pn Noor Azlina Bt Jaafar 2.Pn Asamarani Bt Hashim

1.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor 2.Pn Noor Sarimah Bt Jemali 3.En Rosli B Tahir 4.Tn Hj Azhar B Harun 5.Pn Siti Aishah Bt Samiti 6.Pn Zuraida Bt Muhamed 7.Pn Naziroh Bt Abdullah 8.Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji 9.Pn Fazidah Bt Jerman 10.Pn Rozita Bt Kamaruddin 11.Pn Rozita Bt Marsidi 12.Pn Fauziah Bt Kamaruddin

(Kaunselor Sekolah) (Kaunselor Sekolah) (Kaunselor Sekolah) (Kaunselor Sekolah) (GC Geografi) (GC Bahasa Arab) (PT Kewangan) (Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)

SENARAI TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program-program tahunan bagi peningkatan kualiti kerjaya guru sekurang-kurangnya 3 kali setahun 2. Mengendalikan segala program `in house kepada semua warga sekolah mengikut keperluan 3. Menyediakan segala bahan dapatan daripada peserta yang kursus di luar sekolah untuk edaran kepada seluruh warga sekolah 4. Bertanggungjawab mengurus dan mengendalikan Kursus Dalam Latihan (LADAP) di peringkat sekolah 5. Membincangkan dan mengelolakan segala program yang boleh mengeratkan semangat kerjasama antara staf.

6. Menyelaras pendaftaran Book Review (BR) dan kursus kursus luar (KKL) oleh guru secara on
line melalui laman web:http://apps1.moe.gov.my. 7. Mengumpulkan sinopsis bahan bacaan dan minit curai

JAWATANKUASA LAMAN WEB SMKSU


Pengerusi Timbalan Pengerusi : En Hasan Abrar B Hj Halidi : En Hasbe B Omar (Pengetua) (GPK Akademik) Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Pen. Penyelaras Ahli Jawatankuasa

: : : :

Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus

(GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Arifah Dalilah Bt Hassan : Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh

1.Cik Norhidayah Bt Siman (Unit Kurikulum) 2.Pn Norliza Bt Fatahur Raji 3.En Fairus B Rohini (Unit HEM) 4.Pn Mazilawati Bt Maaroff @ Malek 5.Cik Farhana Bt Muda (Unit Kokurikulum) 6.Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin 7.Pn Noorain Bt Abd Latiff 8.Pn Mawardy Bt Md Isa 9.Pn Sri Assyura Bt Akbar 10.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor 11.Pn Noor Sarimah Bt Jemali 12.En Rosli B Tahir 13.Tn Hj Azhar B Harun 14.Setiausaha Kelab Guru & Kakitangan (KGK)

SENARAI TUGAS
1. Menyelenggara sistem laman web sekolah dengan baik 2. Memastikan sistem laman web sekolah dapat dilawati oleh orang lain dengan mudah. 3. Memastikan semua program /aktiviti sekolah sentiasa dikemaskini. 4. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali setahun 5. Melaporkan segala masalah teknikal yang timbul kepada pihak pentadbir dan mengambil tindakan selanjutnya.

JAWATANKUASA SISTEM SIARAYA


Mukasurat 140 Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I : En Hasan Abrar B Hj Halidi : En Hasbe B Omar : Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Pen. Setiausaha

: En Roslan B Yusop : Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said : En Mohd Nadzif B Jayus

(GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin : 1. En Mohd Yazid B Masdar (pg) 2. En Mohd Fauzi B Masud (ptg)

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH (JKPKA) Ahli Jawatankuasa


Pengerusi B Rohini 1.En Fairus Timbalan Pengerusi 2.En Mustafa B Osman Naib Pengerusi I 3.Pelajar Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

SENARAI TUGAS

Setiausaha : Pn Fauziah Bt Mohd Amin Pen Setiausaha : En Zam Anasrul B Othman 1. Mengawal penggunaan Sistem SiarayaPn Naziroh Bt Abdullah sekolah dengan baik Ahli Jawatankuasa 2. Memastikan peralatan Sistem Siaraya berfungsi dengan baik disepanjang program 1.Pn Rosina Bt Abu Bakar (GKMP Bahasa) 3. Patmah Bt Mohd orang 2.Pn Melatih beberapa Ariff pengawas mengendalikan Sistem Siaraya semasa mengendalikan (GKMP Sains & Matematik ) 3.Pn Suzana Bt Aris (GKMP Teknik & Vokasional) 4.Pn programBt Abdullah Faridah /aktiviti sekolah (GKMP Kemanusiaan) 5.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor (Kaunselor Sekolah) 4. Siti Aishah Bt Samiti 6.Pn Memastikan guru guru merekod penggunaan peralatan dalamGeografi) (Guru Cemerlang buku kepenggunaan yang 7.Pn Zuraida Bt Muhamed (Guru Cemerlang Bahasa Arab) 8.Pn disediakan Bt Hj Tasmuji Hjh Noraznin (Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) 9.Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir (Juruaudit Dalam) 5. Membuat Bt Abdul Rahman 10.Pn Karminalaporan kerosakan peralatan kepada pihak pentadbir dan merekodkannya dalam (Juruaudit Dalam) buku laporan

SENARAI TUGAS

6. Memastikan surat pekeliling dan surat arahan KPM, tempat PPD yang 1. Meneliti semua menyimpan semula semua peralatan diJPN danyang selamat berkaitan dengan urusan kewangan dan akaun sekolah. 2. Mengeluarkan semua surat kuasa bagi tujuan pungutan yuran-yuran dan bayaran tambahan kepada Penolong Kanan, Penolong Kanan Petang, Penyelaras tingkatan, Guru tingkatan dan Pembantu Tadbir 3. Memesan dan mendaftar buku resit kepada guru tingkatan dan penyelaras tingkatan 4. Mengagihkan buku resit kepada guru tingkatan dan penyelaras tingkatan. 5. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank. 6. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan tempatan, invois, bil, baucer dan cek. 7. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit. 8. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan / SUWA Panjar Wang Runcit. Manual Pengurusan SMKSU 2013 Mukasurat 140

JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Pengerusi Timbalan Pengerusi : En Hasan Abrar B Hj Halidi : En Hasbe B Omar (Pengetua) (GPK Akademik) Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Ahli Jawatankuasa 1.Bilik Mesyuarat 2.Bilik Guru 3.Bilik Pengawas 4.Bilik Disiplin 5.Makmal Kimia 6.Makmal Biologi 7.Makmal Fizik 8.Makmal Komputer 9.Bilik Peperiksaan 10.Bilik Kemanusiaan 11.Bilik Seni 15.Bilik Pengurusan Diri 16.Bilik Masakan 17.Bilik Jahitan 18.Bengkel Kayu/Logam 19.Bengkel Elektrik 20.Bilik Sukan 21.Bilik Kesihatan 22.Bilik SPBT 23.Makmal Bahasa 24.Bilik Muzik 25.Bilik Kaunseling 26.Dewan Gemilang Saujana 27.Surau 28.Bilik APD 29.Pusat Sumber Sekolah 30.Bilik Fail 31.Bilik Wangi/Persalinan 32.Bilik Majalah 33.Koperasi / Stor Koperasi 34.Bilik Kokurikulum 34.Bilik PBS 35.Stor pejabat /Pejabat 36.Bilik Cetak

: : : :

Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus

(GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Norfaiza Bt Abd Rahman

: Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin : Pengerusi Kelab Guru & Kakitangan (KGK) : Pn Jonaidah Bt Osman : Pn Zunainah Bt Othman : Pn Puteh Bt Rejab : En Mustaffa B Osman : Pn Wan Farizah Bt Wan Yusop : Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh : Pn Siti Mariam Bt Che Omar : Pn Hjh Zaleha Bt Salleh : Pn Norfaiza Bt Abdul Rahman : Pn Fazidah Bt Jerman : Pn Suzitar Bt Hassan : Pn Sabariah Bt Baharum : En Anuar Bin Shaharuddin : Pn Irmasuzila Bt Ngopil : Pn Malihah Bt Jamli : Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa : Pn Norhazlina Bt Hashim : Pn Rosina Bt Abu Bakar : Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor : Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor : En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi : Pn Norhassfaiza Bt Rahim : Pn Suria Bt Ismail : Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji : Pn Fauziah Bt Mohd Amin : Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir : Pn Siti Aisah Bt Samiti : Pn Hjh Haslinda Bt Setia : Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil : Pn Noraini Bt Yaacop : Pn Fauziah Bt Mohd Amin : En Zefri B Bakar@ Said

SENARAI TUGAS
1. Memastikan terdapat papan kenyataan yang mempamirkan maklumat terkini seperti Carta Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Organisasi, senarai Ahli Jawatankuasa, jadual bertugas kebersihan, kata kata hikmah

yang sesuai dan label peralatan yang terdapat didalam bilik tersebut mengikut keperluan

2. Menyediakan jadual / buku kepenggunaan bagi memastikan penggunaan bilik bilik khas secara optimum 3. Memantau kebersihan dan keceriaan secara berkala bagi memastikan bilik bilik khas berkeadaan kondusif untuk menjalankan tugas , mesyuarat ataupun proses pengajaran dan

pembelajaran 4. Melaporkan segala kerosakan peralatan dengan segera kepada pihak pentadbir untuk tindakan selanjutnya 5. Semua peralatan hendaklah melalui proses inventori terlebih dahulu 6. Memastikan bilik sentiasa berkeadaan baik sebelum , semasa dan selepas penggunaan 7. Memastikan setiap bilik mempunyai kunci yang disimpan di pejabat. Bilik bilik khas tersebut hendaklah sentiasa berkunci jika tidak digunakan bagi mengelakkan sebarang masalah yang

mungkin timbul

8.Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA PELAKSANA SEKOLAH (STAF SOKONGAN)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Ahli Jawatankuasa 1.Pn Fauziah Bt Mohd Amin 2.Pn Naziroh Bt Abdullah 3.Pn Suhana Bt Sulaiman 4.Pn Norhafidah Bt Sukilin @ Sukirin 5.En Mustaffa B Osman 6.Pn Atikah Bt Abd Ghani 7.Pn Norshidah Bt Abdul Rasid 8.En Zefri B Said @ Bakar 9.En Zam Anasrul B Othman 10.Pn Khadijah Bt Abd Jalil 11.Pn Puteh Bt Rejab 12.Pn Salmiah Bt Mohamad Zainon : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Wan Farizah Bt Wan Yusop

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA PIBG SEKOLAH 2011/2012


Penasihat YDP Naib YDP SU Kehormat Bendahari Kehormat AJK Ibubapa : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Samrin B Mohamed Salem En Ir Amir Hamzah B Mustapha Pn Noorain Bt Abdul Latiff Pn Rosemaliza Bt Daros @ Darooi

: En Mohamat Tahar B Abdullah : En Mustafa B Kamaruddin : En Sarath Wickrama Surendre AMN : Pn Wan Zuraida Bt Wan Ismail : Tn Hj Bakar B Idris

AJK Guru

: En Rosli B Tahir : Pn Arifah Dalilah Bt Hassan : Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar : Cik Norhidayah Bt Siman : Ustz Saedin B Husni : En Zamri B Abdul Karim : En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi

Juruaudit

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Carta organisasi unit kurikukum

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Analisis pmr

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Analisis spm

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Analisis spm

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI PROGRAM PROGRAM AKADEMIK TAHUN 2013 Bil


1 2 3 4 5 6 7

Program
Taklimat Pelajar Tingkatan 4 Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2012 Prog Jadual Anjal PMR Kelas Tambahan KRK T2 Kelas Tambahan KRK T3 Perkasa Ilmu PMR & SPM Bulan Akademik

Penyelaras *
Pn Anita Bt Ishak ( Penyelaras Ting 4 ) Pn Norliza Bt Fatahur Raji ( Setiausaha Kurikulum ) Pn Patmah Bt Mohd Ariff ( GKMP Sains & Matematik) Pn Latipah Bt Mohamed Moidu ( Penyelaras KRK ) En Rosli B Tahir ( Kaunselor Sekolah ) Pn Suzana Bt Aris ( GKMP Teknik & Vokasional ) Pn Rosina Bt Abu Bakar ( GKMP Bahasa ) Pn Patmah Bt Mohd Ariff ( GKMP Sains & Matematik ) Pn Suzana Bt Aris ( GKMP Teknik & Vokasional ) Pn Faridah Bt Abdullah ( GKMP Kemanusiaan )

Tarikh (cadangan)
Januari April Sept Mac Sept Mac Sept Mei Jun

Feb Apr

8 9 9 10 11 12 13

Hari Menjana Kecemerlangan Akademik PPT Bengkel Teknik Menjawab Soalan PMR & SPM PASCA PMR Kelas Intervensi Program Pecutan Akhir SPM Program Pecutan Akhir PMR Kelas Tambahan SPM & PMR

GKMP Kemanusiaan Pn Siti Mariam Bt Che Omar ( Setiausaha Peperiksaan Dalaman ) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah ( Penyelaras Ting 3 ) Cik Zainaba Bt C.P Veeravu ( Penyelaras Intervensi ) Pn Rosina Bt Abu Bakar ( GKMP Bahasa ) Pn Patmah Bt Mohd Ariff ( GKMP Sains & Matematik) Pn Faridah Bt Abdullah

Jun Mei Okt Okt Jan Okt Okt-Nov Sept-Okt Feb-Okt Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

(Sabtu)

( GKMP Kemanusiaan )

*Penyelaras dikehendaki menyediakan i) Kertas Kerja ii) Laporan Program (ringkas) iii) Dokumentasi

JAWATANKUASA INDUK UNIT KURIKULUM


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Pen Setiausaha : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Norliza Bt Fatahur Raji : Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin

Ahli Jawatankuasa
1.Pn Rosina Bt Abu Bakar 2.Pn Patmah Bt Mohd Ariff 3.Pn Suzana Bt Aris 4.Pn Faridah Bt Abdullah 5.Pn Siti Aisah Bt Samiti 6.Pn Zuraida Bt Mohamed 7.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Mohammed Nor 8.En Rosli B Tahir 9.Pn Noor Sarimah Bt Jemali 10.Tn Hj Azhar B Harun 11.Pn Norhasriza Bt Mohamed 12.Pn Rusleena Bt Osman 13.Pn Siti Mariam Bt Che Omar 14.Pn Noraini Bt Yaacop 15.Pn Jamaliyah Bt Mohamad Rafii 16.Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusof 17.Pn Hjh Noraznin Bt Tasmuji 18.Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh 19.Cik Zainaba Bt C.P Veeravu 20.Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali 21.Pn Marjina Bt Hamzah 22.Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin 23.Pn Noor Azlina Bt Jaafar 24.Pn Nurul Izah Bt Ibrahim 25.Pn Thilagavathi a/p Vayyapuri 26.Pn Norfardilla Bt Abd Rahman 27.Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil GKMP Bahasa GKMP Sains dan Matematik GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Kemanusiaan Guru Cemerlang Geografi Guru Cemerlang Bahasa Arab Kaunselor Sekolah (pagi) Kaunselor Sekolah (pagi) Kaunselor Sekolah (Petang) Kaunselor Sekolah (Petang) Setiausaha SPM Setiausaha PMR Setiausaha Peperiksaan Dalaman/Headcount Setiausaha PBS Penyelaras Kelas Rancangan Khas (KRK) Penyelaras Kelas Aliran Agama (KAA/KKQ) Penyelaras Pusat Sumber Sekolah (PSS) Penyelaras Jadual Waktu / Penyelaras Makmal ICT Penyelaras Kelas Intervensi Ketua Panitia Bahasa Melayu /Kes. Melayu Pen Ketua Panitia Bahasa Melayu /Kes. Melayu Ketua Panitia Bahasa Inggeris Pen Ketua Panitia Bahasa Inggeris Ketua Panitia Bahasa Arab Ketua Panitia Bahasa Tamil Ketua Panitia Sastera Ikhtisas Ketua Panitia Matematik / Mate. Tambahan

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

28.Pn Roseaida Bt Selamat 29.Pn Normahizan Bt Ahmad 30.Pn Rosnani Bt Sidik 31.Pn Hjh Zaleha Bt Salleh 32.Pn Zarina Bt Rosti 33.Pn Siti Aisah Bt Samiti 34.Pn Maizun Bt Md Jaini 35.Pn Fazidah Bt Jerman 36.Pn Siti Suraya Bt Adnan 37.Pn Norfaiza Bt Abd Rahman 38.Pn Nazarifah Bt Mat Zain 39.Pn Kamaliah Bt Kassan 40.Pn Sukuriah Bt Said 41.Pn Malihah Bt Jamli 42.En Zulkernain B Zamzuri 43.Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah 44.Cik Norshafiza Bt Mohd Saupi 45.Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim 46.Cik Elemathy a/p Davrajoo 47.Pn Rozita Bt Kamaruddin @ Malek 48.En Zalina Bt Aharuddin 49.Pn Suzitar Bt Hassan 50.Pn Mawardy Bt Md Isa

Pen Ketua Panitia Matematik / Mate. Tambahan Ketua Panitia Sains Teras Pen Ketua Panitia Sains Teras Ketua Panitia Sejarah Pen Ketua Panitia Sejarah Ketua Panitia Geografi Pen Ketua Panitia Geografi Ketua Panitia Kemahiran Hidup Pen Ketua Panitia Kemahiran Hidup Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Pen Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Ketua Panitia Pendidikan Islam/Tas. Islam Pen Ketua Panitia Pendidikan Islam/Tas. Islam Ketua Panitia PJPK Pen Ketua Panitia PJPK Ketua Panitia Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Pen Ketua Panitia Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Ketua Panitia Pendidikan Moral Pen Ketua Panitia Pendidikan Moral Ketua Panitia Sains Tulen Ketua Panitia Perdagangan Penyelaras Mata Pelajaran ERT Penyelaras Mata Pelajaran ICT

SENARAI TUGAS
1. Memastikan objektif dan matlamat Unit Kurikulum dalam bidang akademik tercapai dengan cemerlang 2. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif samada di dalam kelas atau di luar kelas 3. Merancang Strategi Pengajaran dan Pembelajaran mengikut jangka masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah 4. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan 5. Mengkaji analisis keputusan peperiksaan PMR & SPM dan merangka program/aktiviti jangkapendek dan jangka panjang 6. Berusaha dan memperbanyakkan (BBM) bahan bahan sumber pendidikan di sekolah 7. Menggalakan guru-guru menggunakan komputer serta internet dalam Pengajaran & Mukasurat 140 Pembelajaran bagi menghasilkan suasana pembelajaran berkesan dan menarik minat pelajar 8. Memastikan sistem fail sentiasa dikemaskini bagi menghasilkan sistem pengurusan fail

Manual Pengurusan SMKSU 2013

berkesan 9. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun , menyiapkan minit mesyuarat dan menguruskan fail unit @ fail panitia masing masing dengan lengkap

10.Melaksanakan tugas- tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH ( PSS)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi iv Guru Kanan Mata Pelajaran Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Suzana Bt Aris Pn Faridah Bt Abdullah Penyelaras Setiausaha Pen Setiausaha Ahli Jawatankuasa 1. APD/TV 2. Langganan Akhbar 3. Perpustakaan 4. Perkembangan Staf 5. Program Nilam : Pn Suria Bt Ismail : Pn Rosemaliza Bt Darus @ Darooi : Pn Siti Suraya Bt Adnan : Pn Nor Afizah Bt Baharudin : Pn Tanty Bt Sharum : Pn Anita Bt Ishak : Pn Napsiah Bt Aswan : Pn Fauziah Bt Kamaruddin (K) Pn Masrida Bt Ahmad Kardri Pn Hjh Norhayati Bt Arshad Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah Pn Rozita Bt Marsidi Pn Mariam Bt Ahmad Pn Roziatie Bt Mohd Zain Pn Sabarina Bt Ishak Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan Pn Norelmeza Bt Marjonid Pn Karmina Bt Abd Rahman (pg) (pg) (pg) (pg) (pg) (ptg) (ptg) (ptg) (ptg) (ptg) (GKMP Bahasa) (GKMP Sains dan Matematik) (GKMP Teknik dan Vokasional) (GKMP Kemanusiaan) : Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji : Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman : Pn Noorain Bt Abd Latif : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

6. Pengawas PSS

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1. Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek 2. Pemusatan segala bahan cetak dan peralatan elektronik 3. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang kemas, aktif dan berkesan 4. Memastikan buku stok dikemaskini 5. Menyediakan jadual kerja 6. Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan 7. Menguruskan pembelian buku 8. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan 9. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan 10. Menyediakan Laporan Tahunan BBM/APD/NILAM 11. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA UNIT PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Guru Kanan Mata Pelajaran Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Faridah Bt Abdullah Pn Suzana Bt Aris UNIT PEPERIKSAAN Setiausaha Peperiksaan Dalaman (pg) Setiausaha Peperiksaan Dalaman (ptg) Setiausaha PMR : Pn Siti Mariam Bt Che Omar (K) : Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa : Pn Ismaniyah Bt Ismail (K) : Pn Fauziah Bt Kamaruddin : : : : : : : : : : Pn Rusleena Bt Osman (BC053) (K) Pn Sri Assyura Bt Akbar Pn Mawardy Bt Md Isa (BC054) Pn Lizana Bt Zainal Abidin Pn Suhana Bt Roseli (BC055) Pn Hjh Norhayati Bt Arshad Pn Norhasriza Bt Mohamed (BC 053)(K) Pn Hjh Haslinda Bt Setia Pn D.S Annalaktchimi (BC 054) Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir (GKMP Bahasa) (GKMP Sains & Matematik) (GKMP Kemanusiaan) (GKMP Teknik& Vokasional) : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

Setiausaha SPM

Setiausaha Headcount

: Pn Siti Mariam Bt Che Omar (pg) Pn Karmina Bt Abd Rahman (ptg) Mukasurat 140

Penyelaras Tingkatan:

Manual Pengurusan SMKSU 2013

1. Penyelaras Tingkatan Satu 2. Penyelaras Tingkatan Dua 3. Penyelaras Tingkatan Tiga 4. Penyelaras Tingkatan Empat 5. Penyelaras Tingkatan Lima

:Pn Siti Rahayu Bt Madar :Pn Rasyidah Bt Walid :Pn Norihan Bt Yusof :Pn Roziatie Bt Mohd Zain :Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah :Pn Suzitar Bt Hassan :Pn Anita Bt Ishak :Pn Rozita Bt Razak :Pn Norfardilla Bt Abd Rahman :Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim

UNIT PENTAKSIRAN (PBS) Setiausaha Penolong Setiausaha 1 Penolong Setiausaha 2 Penyelaras PBS Tingkatan 1 Penyelaras PBS Tingkatan 2 Pentaksir Kawasan 1.Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin 2.Pn Fazidah Bt Jerman 3.Pn Patmah Bt Mohd Ariff (Bahasa Inggeris PMR) (Kemahiran Hidup PMR) (Prinsip Perakaunan SPM) : Pn Noraini Bt Yaacop : Pn Mariah Bt Ahmad (Pagi) : Pn Latifah Bt Mohamed Moidu (Petang) : Pn Zaindon Bt Abdul Ghani : Pn Arifah Dalilah Bt Hassan : Pn Yusnita Bt Mohd Yusof : Pn Norazizan Bt Zabidi

Jurulatih Utama PBS Mata Pelajaran Tingkatan 1 & 2 ( JU PBS ) 1.Pn Zarina Bt Rosti 2.Pn Noorain Bt Abd Latiff 3.Pn Syukuriah Bt Said 4.Pn Norlisuhana Bt Wahab 5.Pn Arifah Dalilah Bt Hassan 6.En Muhd Amzari B Mhd Zaus 7.Pn Nazarifah Bt Mat Zain 8.Pn Maizun Bt Md Jaini 9.Pn Nor Asimah Bt Ali 10.Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii 11.Cik Elemathy a/p Davrajoo 12.Cik Norshafiza Bt Saupi 13.En Zulkernain B Zamzuri 14.Pn Wannoorulhuda bt Wan Noor 15.Pn Zalina Bt Mohamed 16.Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar 17.Pn Thilagavathi a/p Vayyapuri 18.Pn Nor Zarifah Bt Kusnin 19.Pn Yusnita Bt Mohd Yusof 20.Pn Syuhaily Bt Mohammad 21.Pn Thilagavathi a/p Vayyapuri (Sejarah T1) (Geografi T1) (Pend Islam T1) (Pend Moral T1) (Pend Sivik T1) (PJPK T1) (Pend Seni T1) (Sejarah T2) (Geografi T2) (Pend Islam T2) (Pend Moral T2) (Pend Sivik T2) (PJPK T2) (Pend Seni T2) (Bahasa Melayu T1) (Bahasa Inggeris T1) (Bahasa Tamil T1) (Bahasa Arab T1) (Bahasa Melayu T2) (Bahasa Inggeris T2) (Bahasa Tamil T2)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

22.Pn Nurul Izah Bt Ibrahim (Bahasa Arab T2) 23.Pn Norihan Bt Yusof (Sains T1) 24.Pn Nur Hafizah Bt Abd Rahman (Matematik T1) 25.Pn Fauziah Bt Kamaruddin (Sains T2) 26.Pn Wan Farahniza Bt Wan Mustaphaa (Matematik T2) 27.Pn Rosemaliza Bt Daros @Darooi (ERT/PK/KT T1) 28.Pn Siti Suraya Bt Adnan (ERT T2) 29.Pn Norazizan Bt Zabidi (PK T2) 30.Pn Sabariah Bt Baharom (KT T2)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN 1. AJK PEKA BIOLOGI Ketua Pentaksir Pentaksir 2. AJK PEKA FIZIK Ketua Pentaksir Pentaksir 3. AJK PEKA KIMIA Ketua Pentaksir Pentaksir 4. AJK PEKA SAINS Ketua Pentaksir Pentaksir 5. AJK PLBS BAHASA MELAYU Ketua Pentaksir Pentaksir 6. AJK PLBS BAHASA INGGERIS Ketua Pentaksir Pentaksir 7. AJK PBS GEOGRAFI PMR Ketua Pentaksir Pentaksir 8. AJK PBS SEJARAH PMR Ketua Pentaksir Pentaksir 9. AJK PBS BAHASA ARAB PMR Ketua Pentaksir Pentaksir : Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir : Semua guru mata pelajaran Biologi : Pn Suhana Bt Roseli : Semua guru mata pelajaran Fizik : Pn Noraini Bt Yaacop : Semua guru mata pelajaran Kimia : En Wan Zuharman B Wan Muhammad (Sains PMR) : Pn Hjh Haslinda Bt Setia (Sains SPM) : Semua guru mata pelajaran Sains : Pn Norhazlina Bt Hashim (Bahasa Melayu PMR) : Pn Noriah Bt Hussin (Bahasa Melayu SPM) : Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu : Pn Tanty Bt Sharum (B. Inggeris PMR) : Pn Rozita Bt A Razak (B. Inggeris SPM) : Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris : Pn Siti Aisah Bt Samiti : Semua guru mata pelajaran Geografi

: Pn Jonaidah Bt Osman : Semua guru mata pelajaran Sejarah : Pn Zuraida Bt Mohamed : Semua guru mata pelajaran Bahasa Arab Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

10. AJK PBS KEMAHIRAN HIDUP PMR Ketua Pentaksir : Pn Irma Suzila Bt Ngopil Pentaksir : Semua guru mata pelajaran Kemahiran Hidup 11. AJK PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL SPM Ketua Pentaksir : Pn Norfaiza Bt Abdul Rahman Pentaksir : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual 12. AJK PBS ICT SPM Ketua Pentaksir Pentaksir : Pn Mawardy Bt Md Isa : Semua guru mata pelajaran ICT

13. AJK PBS ERT SPM Ketua Pentaksir Pentaksir

: Pn Suzitar Bt Hassan : Semua guru mata pelajar ERT SPM Tingkatan 4 & 5

14. AJK PBS PENDIDIKAN MORAL


Ketua Pentaksir Pentaksir : Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 4 &5

15. AJK PBS PENDIDIKAN ISLAM PMR


Ketua Pentaksir Pentaksir : Pn Rozita Bt Marsidi : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Islam

16. AJK PBS PENDIDIKAN ISLAM SPM Ketua Pentaksir : Pn Kamaliah Bt Kassan Pentaksir : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4 &5 17. AJK PBS MATEMATIK TAMBAHAN SPM Ketua Pentaksir : Pn Norliza Bt Fatahur Raji Pentaksir : Semua guru mata pelajaran Matematik Tambahan T5 18. AJK PBS PRINSIP PERAKAUNAN Ketua Pentaksir : Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pentaksir : Semua guru mata pelajaran Prinsip Perakaunan

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah 2. Menyediakan jadual pembina dan penggubal soalan setiap matapelajaran 3. Menguruskan percetakan,pembahagian dan tempat penyimpanan kertas soalan 4. Menyelaras persediaan tempat peperiksaan di peringkat sekolah ( PMR dengan bantuan setiausaha PMR dan SPM- dengan bantuan setiausaha SPM) 5. Memastikan kertas kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan 6. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai peperiksaan kepada pelajar dan guru tingkatan 7. Menguruskan borang- borang berkaitan dengan peperiksaan 8. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah 9. Bertanggungjawab memberikan taklimat dan penerangan kepada calon 10. Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi 11. Mentaksir calon mengikut prosedur 12. Mengisi borang-borang pengskoran individu dan lain lain yang berkaitan 13. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri / kawasan dalam urusan penyelarasan 14. Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru Mukasurat 140 15. Memastikan setiap pelajar mempunyai eviden dan fail ketua pentaksir hendaklah sentiasa dikemaskini

Manual Pengurusan SMKSU 2013

16. Pentaksiran dijalankan semasa proses pengajaran & pembelajaran 17. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

JAWATANKUASA MBMMBI
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Setiausaha Setiausaha 1 2 : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (GKMP Bahasa)

: Pn Rosina Bt Abu Bakar : Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali : Pn Marjina Bt Hamzah

(Ketua Panitia B Melayu) (JU Bahasa Melayu)

: Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin (Ketua Panitia B Ing) : Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar (JU Bahasa Inggeris)

Ahli Jawatankuasa 1.Pn Patmah Bt Mohd Ariff 2.Pn Normahizan Bt Ahmad 3.Pn Rozita Bt Kamaruddin 4.Pn Siti Mariam Bt Che Omar 5.Pn Noor Azlina Bt Jaafar 6.Pn Ismaniyah Bt Ismail 7.Semua guru Bahasa Melayu 8.Semua guru Bahasa Inggeris 9.Semua guru Sains 10.Semua guru Matematik (GKMP Sains dan Matematik) (Ketua Panitia Sains Teras) (Ketua Panitia Sains Tulen) (Ketua Panitia Matematik) (Program SET) (Program SET)

SENARAI TUGAS 1. Merancang aktiviti tahunan / penggal /bulan


2. Mengenal pasti guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik yang perlu dibantu 3. Menilai keberkesanan aktiviti yang dilaksanakan Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

4. Menyimpan dan mengemaskini rekod perjumpaan guru taulan 5. Melapor kemajuan program kepada pihak pentadbir 6. Wajib menghadiri setiap sesi / aktiviti yang telah dirancang 7. Bersikap terbuka dan bersedia menerima bantuan dan nasihat daripada rakan pembimbing 8. Menggunakan bahan mengajar semaksimum dalam proses Pengajaran & Pembelajaran 9. Mencerap, menilai dan membantu guru taulan dari segi isi kandungan dan konsep Pengajaran & Pembelajaran Matematik dan Sains 10.Membuat laporan dan dokumentasi

JAWATANKUASA MAKMAL ICT


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Guru Kanan Mata Pelajaran Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Suzana Bt Aris Pn Faridah Bt Abdullah Penyelaras Pen. penyelaras Ahli Jawatankuasa 1.En Fairus B Rohini 2.Cik Norhidayah Bt Siman 3.Pn Arifah Dalilah Bt Hassan (GKMP Sains & Matematik ) (GKMP Bahasa) (GKMP Teknik & Vokasional) (GKMP Kemanusiaan) : Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh : Pn Mawardy Bt Md Isa : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

SENARAI TUGAS
1. Mengurus dan menyelenggara kemudahan ICT dan perisian, aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah-masalah teknikal yang mungkin timbul

2. Memastikan kemudahan infrasturktur teknologi yang diterima daripaada pembekal memenuhi


speksifikasi seperti yang ditentukan oleh KPM Mukasurat 140

3. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka

Manual Pengurusan SMKSU 2013

sewaktu menggunakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

4. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video, penggunaan LCD projektor dan sebagainya

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif disamping menggalakan penggunaannya di dalam aktiviti Pembelajaran & Pengajaran

6. Membuat pelaporan sebarang kerosakkan peralatan teknologi sekolah

7. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa

8. Meningkatkan budaya ICT di sekolah

9. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Ahli Jawatankuasa : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (pagi) (petang)

: Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh Cik Norhidayah Bt Siman

: Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah (pagi) Pn Zalina Bt Mohamed (petang)

SENARAI TUGAS
1. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

2. Menyediakan peruntukan waktu pengajaran mengikut mata pelajaran 3. Pengagihan waktu mengajar dan bilangan waktu 4. Menentukan kesesuaian waktu untuk mata pelajaran tertentu 5. Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar 6. Memastikan jadual waktu induk dan jadual waktu persendirian disediakan 7. Menentukan jadual waktu penggunaan bengkel dan makmal 8. Memastikan jadual waktu dihantar kepada pengetua dan dipaparkan 9. Memastikan jadual waktu guru ganti dibuat setiap hari 10. Membuat rombakkan jadual waktu setiap kali berlaku pertambahan / pengurangan guru

JAWATANKUASA KELAS RANCANGAN KHAS (KRK)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Guru Kanan Mata Pelajaran Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Suzana Bt Aris Pn Faridah Bt Abdullah Setiausaha Pen Setiausaha Ahli Jawatankuasa 1.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor 2.En Rosli B Tahir (Kaunselor Sekolah ) (Kaunselor Sekolah) Mukasurat 140 (GKMP Sains & Matematik ) (GKMP Bahasa) (GKMP Teknik & Vokasional) (GKMP Kemanusiaan) : Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii : Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

3.Pn Noor Sarimah Bt Jemali 4.Tn Hj Azhar B Harun 5.Semua guru Kelas KRK 6.Semua guru matapelajaran KRK

(Kaunselor Sekolah) (Kaunselor Sekolah)

SENARAI TUGAS
1. Melahirkan budaya kerja cemerlang dalam menguruskan KRK dengan cekap di kalangan pentadbir dan guru guru 2. Pengurusan KRK yang sistematik dan terancang 3. Melahirkan pelajar KRK yang cemerlang dalam peperiksaan dengan peratus dan kualiti yang tinggi 4. Memastikan cara dan kaedah pendekatan P&P yang berkesan dikalangan guru 5. Melahirkan pelajar KRK yang cintakan ilmu , berdaya saing, berketrampilan dan bersahsiah 6. Menanamkan rasa bersyukur kepada Ilahi kerana terpilih menjadi pelajar KRK 7. Membudayakan dan mengamalkan sikap cintakan kebersihan dan keindahan dikalangan pelajar KRK 8. Mengamalkan iklim dan suasana kelas yang ceria dan kondusif

JAWATANKUASA KELAS ALIRAN AGAMA (KAA/KKQ)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Guru Kanan Mata Pelajaran Pn Patmah Bt Mohd Ariff Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Suzana Bt Aris Pn Faridah Bt Abdullah Setiausaha Pen Setiausaha Ahli Jawatankuasa 1.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor (Kaunselor Sekolah ) 2.En Rosli B Tahir (Kaunselor Sekolah) Mukasurat 140 (GKMP Sains & Matematik ) (GKMP Bahasa) (GKMP Teknik & Vokasional) (GKMP Kemanusiaan) : Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yussof : Pn Nor Zarifah Bt Kusnin : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

3.Pn Noor Sarimah Bt Jemali 4.Tn Hj Azhar B Harun 5.Guru Kelas KAA 6.Semua guru matapelajaran kelas KAA

(Kaunselor Sekolah) (Kaunselor Sekolah)

SENARAI TUGAS 1. Melahirkan budaya kerja cemerlang dalam menguruskan KAA dengan cekap di kalangan
pentadbir dan guru - guru 2. Pengurusan KAA yang sistematik dan terancang 3. Melahirkan pelajar KAA yang cemerlang dalam peperiksaan dengan peratus dan kualiti yang tinggi 4. Memastikan cara dan kaedah pendekatan Pengajaran & Pembelajaran yang berkesan dikalangan guru 5. Melahirkan pelajar KAA yang cintakan ilmu , berdaya juang, berketrampilan dan bersahsiah 6. Menanamkan rasa bersyukur kepada Ilahi kerana terpilih menjadi pelajar KAA 7. Membudayakan dan mengamalkan sikap cintakan kebersihan dan keindahan dikalangan pelajar KAA 8. Mengamalkan iklim dan suasana kelas yang ceria dan kondusif

JAWATANKUASA INTERVENSI
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Setiausaha Pen Setiausaha : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus : Pn Rosina Bt Abu Bakar : Cik Zainaba Bt C.P Veeravu 1. Pn Halimatun Saadiah Bt Adam 2. Cik Elevarasi a/p Davrajoo (Pengetua) (GPK Akademik) (GPK HEM) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (GKMP Bahasa)

Ahli Jawatankuasa 1.Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali (Ketua Panitia Bahasa Melayu) 2.Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin (Ketua Panitia Bahasa Inggeris) 3.Semua Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu 4.Semua Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1. Mengenalpasti pelajar yang lemah mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1,2,3,4 dan 5

2. Merancang program / aktiviti yang sesuai mengikut aras dan kemahiran kumpulan pelajar 3. Mengadakan ujian diagnostik bagi mengenalpasti punca kelemahan pelajar dan mengadakan
kelas bimbingan bagi tujuan menguasai kelemahan mereka 4. Menyediakan pelan kerja dan jadual kelas intervensi mengikut aras yang sesuai 5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 6. Menyediakan tenaga pengajar yang terdiri daripada guru guru Bahasa Melayu SMKSU 7. Memastikan pelajar pelajar yang terlibat akan menunjukkan peningkatan prestasi terutamanya dalam kemahiran membaca 7. Membuat laporan dan dokumentasi

Carta organisasi unit HEM

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI PROGRAM-PROGRAM HAL EHWAL MURID 2013


BIL
1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM
Hari pendaftaran Tingkatan 1 /Pelajar Baru Majlis Anugerah Kecemerlangan HEM Latihan Mengungsi Bangunan bersama Bomba (3 kali) Minggu Kesihatan Pertandingan Keceriaan Kelas Program Bacaan Yassin mingguan Program sahsiah Gemilang (disiplin)

PENYELARAS
Pn Siti Rahayu Bt Madar (Penyelaras Tingkatan Satu) Pn Mazilawati Bt Malek En Wan Zuharman B Wan Muhammad En Zulkernain B Zamzuri Pn Siti Maslinda B Syed Musa Pn Zuraida Bt Mohamed Pn Norhassfaiza Bt Rahim Pn Zunainah Bt Othman

TARIKH CADANGAN
29 Disember 2012 1 November 2013 19 Mac 20 Jun 28 Ogos Mac Januari 2013 Mukasurat 140 Sepanjang minggu 8 April

Manual Pengurusan SMKSU 2013

8 9 10 11 12 13 14 15

Program sahsiah (kaunseling) Program Guru Penyayang Program Sayangi Warga Emas PBS Psikometrik HEM Program RIMUP Program Kelab Pencegahan Jenayah Program Pembimbing Rakan Sebaya Program Prostar

Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor En Rosli B Tahir Tn Hj Azhar B Harun Tn Hj Azhar B Harun Pn Noor Sarimah Bt Jemali Pn Tanty Bt Sharum Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor En Rosli B Tahir

18 Mac 13 Mei 17 Jun 4 Februari 18 Februari 11 dan 12 Mac

Mei 19 Mac

Penyelaras dikehendaki menyediakan : i) Kertas Kerja Program ii) Laporan Program (ringkas) iii) Dokumentasi

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa 1.Pn Zunainah Bt Othman 2.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor 3.Pn Norhazlina Bt Hashim 4.Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa 5.En Wan Zuharman B Wan Muhammad 6.Pn Zuraida Bt Mohamed (Setiausaha Disiplin) (Kaunselor Sekolah /Profail pelajar) (SPBT) (3K-Kesihatan) (3K- Keselamatan) (3K- keceriaan kelas) : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Mazilawati Bt Malek @ Maaroff (pagi) : Pn Fauziah Bt Kamaruddin (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

7.Pn Norfaiza Bt Abd Rahman 8.Pn Fauziah Bt Mohd Amin 9.Pn Jonaidah Bt Osman 10.Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir 11.Pn Rozita Bt Kamaruddin 12.Pn Raja Ati Norzainon Bt Raja Azman Shah 13.Pn Siti Aisah Bt Samiti 14.Pn Siti Jamaliyah Bti Mohamad Rafii 15.Pn Mariah Bt Ahmad 16.Pn Norhassfaiza Bt Rahim 17.Pn Rasyidah Bt Wahid 18.Pn Norelmeza Bt Marjonid 19.Pn Irmasuzila Bt Ngopil 20.Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir 21.Pn Noor Sarimah Bt Jemali 22.Pn Lizana Bt Zainal Abidin

(3K-Keceriaan sekolah) (3K-Keceriaan pejabat) (Badan Pengawas) (Biasiswa) (Kantin) (Data /SSDM/APDM)) (Ketua Kelas) (KWAPM/e-kasih) (Kebajikan AM) (Surau ) (Buku Pendaftaran Besar) (Papan kenyataan) (Perabot dan Inventori ) (Bilik wangi dan persalinan) (RIMUP) (Buku Kedatangan/Register)

SENARAI TUGAS
1. Membincangkan rancangan tahunan JK HEM tahun 2013. 2. Mengadakan mesyuarat JK HEM mengikut takwim sekolah. 3. Membincangkan masalah yang dihadapi oleh unit HEM untuk mengatasinya. 4. Bekerjasama dengan unit-unit lain demi pembangunan modal insan. 5. Melaksana,memantau dan menilai aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. 6. Memastikan semua ahli dalam setiap unit memberi kerjasama yang penuh. 7. Memastikan hubungan erat antara unit-unit HEM. 8. Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 9. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 10. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini(anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA DISIPLIN
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Disiplin/ Ketua guru disiplin Setiausaha I : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) ( pagi )

: Pn Zunainah Bt Othman

: En Anuar B Shaharuddin (pagi) : Pn Kamaliah Bt Kassan (pagi) : Pn Norhasriza Bt Mohamed (PSP/SSDM) (pagi) :En Muhd Amzari B Mhd Zaus (petang) :Pn Hamidah Bt Mukhtar (petang) :Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff(PSP/SSDM)(petang)

Setiausaha II

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Ahli 1.Pn Normahizan Bt Ahmad (pagi) 2.Pn Rozita Bt A Razak (pagi) 3.Pn Noraini Bt Yaacop (pagi) 4.Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah (pagi) 5.Pn Malihah BtJamli (pagi) 6.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor (pagi) 7.Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin (pagi) 8.En Rosli B Tahir (pagi) 9.Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali (pagi) 10.Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustaphaa (pagi) 11.Pn Anita Bt Ishak (pagi) 12.Pn Kamaliah Bt Kassan (pagi) 13.Pn Tengku Suraya Bt Tengku Ibrahim (pagi) 14.Pn Sobbah Bt Ahmad (pagi) 15.Pn Zuraida Bt Mohamed (pagi) 16.En Mohd Yazid B Masdar (pagi) 17.Pn Zaindon Bt Abdul Ghani (petang) 18.Cik Farhana Bt Muda (petang) 19.En Saedin Bt Husni (petang) 20.Pn Noor Sarimah BtJemali (petang) 21.Pn Nor Asimah Bt Ali (petang) 22.En Zulkernain B Zamzuri (petang) 23.En Muhd Fikri B Mohamad Fauzi (petang) 24.Tn Haji Azhar B Harun (petang) 25.Pn Rosnani Bt Sidik (petang) 26.Pn Syuhaily Bt Muhamad (petang) 27.Pn Maizun Bt Md Jaini (petang) 28.Pn Zalina Bt Mohamed (petang) 29.Pn Ismaniyah Bt Ismail (petang) 30.En Mohd Fauzi B Masud (petang) 31.En Zamri B Ahmad (petang)

SENARAI TUGAS
1. Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 2. Merancang,melaksana,memantau dan menilai strategi peningkatan sahsiah murid. 3. Menyediakan peraturan sekolah . 4. Memastikan disiplin pelajar sentiasa dalam keadaan terkawal. 5. Mengatur dan melaksanakan program-program untuk memastikan disiplin di tahap yang maksimum. 6. Memberi pandangan atau cadangan yang membina untuk meningkatkan tahap disiplin. Mukasurat 140 7. Menjalankan semua tanggungjawab yang diberi dengan penuh komitmen. 8. Membincangkan dan mencari jalan penyesuaian yang terbaik untuk menyelesaikan kes-kes disiplin.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

9. Merekod,menganalisa dan menghantar maklumat melalui system SSDM ke PPD dan JPS. 10. Mendampingi ibubapa/penjaga pelajar yang berisiko tinggi. 11. Menjalin perhubungan yang erat dengan agensi-agensi luar seperti polis demi kepentingan disiplin pelajar. 12 Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim Sekolah 13. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan 14. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD, JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

JAWATANKUASA PROFAIL PELAJAR (FAIL-FAIL PERIBADI )


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor (pagi) : Pn Noor Sarimah Bt Jemali (petang) :En Rosli B Tahir (pagi) Tn Haji Azhar B Harun (petang) Semua penyelaras tingkatan Semua guru tingkatan/kelas. Semua guru pendamping (kelas)

SENARAI TUGAS

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

1. Memastikan warga sekolah sentiasa mendapat perkhidmatan yang memuaskan dan berkesan. 2. Merancang,mengatur dan melaksanakan program-program demi kecemerlangan pelajar dari segi akademik dan juga sahsiah 3. Wajib menghadiri semua mesyuarat JK mengikut takwim Unit HEM. 4. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 5 .Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 6. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini(anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan. 7.Menyimpan atau memastikan lokasi fail peribadi pelajar pada akhir tahun. 8. Mengagihkan fail-fail peribadi murid kepada guru kelas pada awal tahun. 9.Memastikan guru tingkatan mengemaskinikan fail pelajar dari masa ke semasa.

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Pn Mariam Bt Ahmad 2.En Wan Zuharman B Wan Muhammad 3.Pn Mawardy Bt Md Isa 4.Pn Annalaktchimi a/p Dola Subramaniam 5.Pn Rosnani Bt Sidik 6.Cik Farhana Bt Muda (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (petang) (petang /sisteks) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Norhazlina Bt Hashim (pagi ) : Pn Sabariah Bt Baharom (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

7.En Muhd Amzari B Mhd Zaus 8.Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff 9.Pn Zarina Bt Rosti 10.Pn Zaidon Bt Abd Ghani 11.Pn Suria Bt Ismail 12.Semua Penyelaras Tingkatan 13.Semua Guru Kelas. 14.Ahli Kelab SPBT.

(petang) (petang) (petang) (petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Memastikan semua pelajar mendapat pinjaman buku teks. 2. Kerap mengingatkan semua pelajar untuk menghargai pemberian buku teks secara percuma dan menjaganya dengan baik. 3. Menubuhkan kelab SPBT. 4.Memastikan semua AJK guru memahami sistem-sistem yang berkaitan dengan SPBT seperti SISTEKS,EMATEKS,BARCODE dan lain-lain. 5.Mengadakan program untuk meningkatkan prestasi unit SPBT seperti membaikpulih buku teks, mengurangkan kadar kerosakan dan kehilangan buku teks. 6. Sentiasa bekerjasama dengan guru-guru tingkatan dalam proses pengagihan dan pemulangan buku teks. 7. Wajib menghadiri semua mesyuarat JK SPBT mengikut takwim unit HEM. 8. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 9 .Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 10. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini(anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

JAWATANKUASA INDUK 3K
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras 3K : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Rozita Bt Marsidi

Ahli Jawatankuasa 3K
1.Keselamatan 2.Kesihatan 3.Keceriaan /kebersihan :En Wan Zuharman B Wan Muhammad En Zulkernain B Zamzuri :Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa Pn Norazizan Bt Zabidi (pagi) (petang) Mukasurat 140 (pagi) (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Keceriaan Sekolah Keceriaan Pejabat Keceriaan Kelas

:Pn Norfaiza Bt Abd Rahman :Pn Fauziah Bt Mohd Amin :Pn Zuraida Bt Mohamed

SENARAI TUGAS
1.Menyediakan peraturan sekolah bagi program 3K mengikut unit unit kesihatan ,keselamatan dan keceriaan dan kebersihan. 2.Memastikan peraturan di setiap unit dipatuhi dan dikuatkuasakan. 3.Merancang,melaksana,memantau dan menilai strategik peningkatan bagi setiap unit.

4.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan.dan.Bertanggungjawab untuk hadir peserta atau wakil apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

JAWATANKUASA 3K (KESIHATAN , BILIK RAWATAN DAN DENGGI)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras 3K Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Pn Zuraida B Mohamed 2.Pn Asroliza Bt Ali Yen 3.Pn Suhana Bt Roseli 4.Pn Mariah Bt Ahmad (pagi) (pendidikan Khas) (pagi) (pagi) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Rozita Bt Marsidi : Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa : Pn Norazizan Bt Zabidi (pagi ) (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

5.Pn Sabarina Bt Ishak 6.Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar 7.Pn Siti Suraya Bt Adnan 8.Pn Nor Zarifah Bt Kusnin 9.Pn Rasyidah Bt Wahid

(petang) (petang) (petang) (petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Memastikan semua dokumen berkaitan dengan kesihatan pelajar diurus dengan baik. 2. Menyimpan dokumen kesihatan pelajar dengan selamat. 3. Bekerjasama dengan pejabat kesihatan dalam pengurusan pengisian Kad Kesihatan dan kad pergigian pelajar. 4.Melicinkan proses penghantaran Laporan Bulanan aedes ke PPD. 5. Sentiasa membantu pihak sekolah dan PPD dalam menangani kes-kes kecemasan seperti wabak influenza A (H1N1). 6. Bersama-sama dengan guru bertugas harian memastikan pelajar sakit mendapat layanan yang baik sehingga ibubapa /penjaga dihubungi atau selamat pulang. 7. Merancang,melaksana dan menilai program-program yang menjurus kepada penjagaan dan peningkatan tahap kesihatan pelajar. 8. Wajib menghadiri semua mesyuarat JK Kesihatan mengikut takwim unit HEM. 9. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 10. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 11. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

JAWATANKUASA 3K (KESELAMATAN)
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras 3K Penyelaras Keselamatan Setiausaha I Setiausaha II Ahli Mukasurat 140 1.En Razali B Ahmad 2.Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir 3.Pn Rusleena Bt Osman (pagi) (pagi) (pagi) : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Rozita Bt Marsidi : En Wan Zuharman B Wan Muhammad En Zulkernain B Zamzuri (pagi) (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

4.Pn Rosaieda Bt Selamat 5.Pn Zarina Bt Rosti 6.Cik Norshafiza Bt Mohd Saupi 7.Pn Norihan Bt Yusof

(petang) (petang) (petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Bertanggungjawab untuk memberi pengetahuan mengenai keselamatan diri,keselamatan di jalan raya dan juga di rumah kepada semua pelajar dari masa ke semasa. 2. Melaksana polisi-polisi berkaitan keselamatan pelajar bersama dengan unit-unit HEM yang lain. 3. Memantau ,menilai dan membuat penambahbaikan pada program program yang dijalankan. 4. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 5. Merekodkan kes kemalangan ringan dan berat dalam buku kemalangan dibantu oleh guru bertugas. 6. Wajib menghadiri semua mesyuarat JK Keselamatan mengikut takwim Unit HEM. 7. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 8. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

JAWATANKUASA KECERIAAN (SEKOLAH, PEJABAT DAN KELAS)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras 3K KECERIAAN SEKOLAH Setiausaha Setiausaha I II :Pn Norfaiza Bt Abd Rahman :Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan (pagi ) (petang) (pagi) (petang) Mukasurat 140 : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Rozita Bt Marsidi

Ahli 1.Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin 2.Pn Sukuriah Bt Said

Manual Pengurusan SMKSU 2013

KECERIAAN PEJABAT Setiausaha Setiausaha I II :Pn Fauziah Bt Mohd Amin :Pn Suhana Bt Sulaiman

Ahli 1.Pn Nafisah Bt Shukri 2.En Zam Anasrul B Othman KECERIAAN KELAS Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Peralatan kelas :Pn Sri Assyura Bt Akbar Pn Malihah Bt Jamli Pn Halimatun Saadiah Bt Adam :Pn Zalina Bt Aharuddin :Pn Suzitar Bt Hassan :Pn Norhasriza Bt Mohamed :Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar :Pn Shumathi a/p Anasamy :Semua Guru Kelas (pagi) (pagi) (petang) (pagi) (pagi) (pagi) (petang) (petang) I II :Pn Zuraida Bt Mohamed :Pn Asamarani Bt Hashim (pagi ) (petang)

2.Langsir

SENARAI TUGAS
1. Memastikan semua pelajar mempunyai kesedaran bahawa kebersihan kelas dan sekolah adalah tanggungjawab mereka. 2. Mengadakan program program untuk menambahkan minat pelajar terhadap kebersihan,keceriaan kelas dan sekolah. 3. Mengadakan satu instrument mudah untuk memantau ,menilai dan menambahbbaik tahap keceriaan kelas dan sekolah. Mukasurat 140 4. Memberi penghargaan kepada kelas-kelas dan unit-unit yang menunjukkan kesungguhan dalam menceriakan kelas dan sekolah.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

5. Mengadakan perjumpaan dan perbincangan dengan guru-guru tingkatan dan AJK kebersihan kelas untuk penambahbaikan keceriaan. 6.Melaksanakan polisi-polisi berkaitan dengan kebersihan bersama dengan unit-unit HEM yang lain. 7.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 8.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 9. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin 2.Pn Rozita Bt Marsidi 3.Pn Tengku Suraya Bt Tengku Ibrahim 4.Pn Napsiah Bt Aswan (pagi) (pagi) (pagi) (petang) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

:Pn Jonaidah Bt Osman Pn Yusnita Bt Mohd Yusof

(pagi ) (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

5.Cik Norshafiza Bt Mohd Saupi 6.Pn Siti Rahayu Bt Madar 7.Pn Latifah Bt Mohamed Moidu

(petang) (petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Bersama-sama membantu JK disiplin untuk memastikan disiplin pelajar dalam keadaan terkawal. 2. Membantu pihak sekolah dalam pengurusan harian seperti mengendalikan perhimpunan pagi dan petang. 3. Membantu pihak sekolah dalam pengurusan majlis-majlis seperti hari penyampaian hadiah dan lainlain. 4. Mengenalpasti dan mencadangkan nama pelajar yang berkaliber untuk dijadikan pengawas. 5. Sentiasa memberi motivasi dan tunjuk ajar kepada pengawas dalam menjalankan tugas sebagai pengawas. 6. Memastikan kebajikan pengawas sentiasa terpelihara. 7. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 8. Wajib menghadiri semua mesyuarat JK Badan pengawas mengikut takwim Unit HEM. 9. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan 10. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim Sekolah.

JAWATANKUASA BIASISWA
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohamed Nor 2.Pn Rozita Bt Kamaruddin 3.Pn Noor Sarimah Bt Jemali 4.Pn Hjh Haslinda Bt Setia (pagi) (pagi) (petang) (pagi) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (pagi ) (petang)

:Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir :Pn Syuhaily Bt Muhammad

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

5.Pn Thilagavathi a/p Vayyapuri 6.Pn Karmina Bt Abd Rahman

(petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Membantu pihak sekolah untuk mengenalpasti calon-calon yang layak di beri biasiswa. 2. Sentiasa prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mencari sumber kewangan untuk membantu mereka. 3. Mengadakan majlis penyampaian buku biasiswa. 4. Bertanggungjawab mengingatkan ibubapa ,penjaga dan pelajar pemegang biasiswa mengenai tatacara pengeluaran dan penggunaannya. 5. Mewujudkan satu system fail kewangan (arahan PPD dan JPS ) khusus untuk biasiswa. 6. Mengadakan satu instrument untuk menilai dan meningkatkan prestasi akademik pemegang biasiswa. 7. Mengenal pasti pelajar dalam kategori OKU dan memastikan mereka mendapat hak dan layanan yang wajar. 8. Sentiasa bekerjasama dengan guru-guru tingkatan dalam pengurusan kebajikan pelajar. 9. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 10. Wajib menghadiri semua mesyuarat JK Biasiswa mengikut takwim Unit HEM. 11. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

JAWATANKUASA KANTIN
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli Mukasurat 140 1.Pn Sri Assyura Bt Akbar 2.Pn Annalektchimi a/p Dola Subramaniam 3.Pn Zalina Bt Aharudin (pagi) (pagi) (pagi) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (pagi ) (petang)

: Pn Rozita Bt Kamaruddin : Pn Zalina Bt Mohamed

Manual Pengurusan SMKSU 2013

4.Pn Norafizah Bt Baharudin 5.Pn Wan Farahniza Bt Mustapphaa 6.Pn Suria Bt Ismail 7.Pn Marjina Bt Hamzah 8.Pn Nur Hasnizal Bt Bakar

(pagi) (petang) (petang) (petang) (Pendidikan Khas)

SENARAI TUGAS
1.Bertanggungjawab mengingatkan pelajar mengenai tatacara penggunaan kantin sewaktu rehat. 2. Memastikan kelancaran penggunaan kantin sewaktu rehat dengan bantuan pengawas. 3. Bekerjasama dengan guru bertugas harian dalam memastikan kebersihan dan keceriaan kantin. 4. Memastikan penguasa kantin mengisi laporan kendiri (harian ) dan menjalankan pemantauan. 5. Berbincang dengan pengusaha kantin dan mengambil tindakan berdasarkan kepada penilaian Laporan Kendiri Harian /mingguan/bulanan. 6. Menyediakan jadual tugas bagi AJK kantin untuk menyediakan Laporan Kendiri (bulanan) untuk di hantar ke PPD. 7. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 8. Wajib menghadiri semua mesyuarat JK kantin mengikut takwim HEM. 9. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

JAWATANKUASA DATA HEM (SMM/BMM APDM)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Ahli 1.Pn Sri Asyura Bt Akbar 2.Pn Suhana Bt Roseli 3.Pn Nurul Afifa Bt Saleh 4.Pn Nurul Izah Bt Ibrahim 5.Pn Norlisuhana Bt Wahab 6.Cik Nur Hidayah Bt Siman (Tingkatan 5) (Tingkatan 4) (Tingkatan 3) (Tingkatan 2) (Tingkatan 2) (Tingkatan 1) : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah (pagi )

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

7.Cik Elemathy A/P Davrajoo 8.Semua Penyelaras Tingkatan 9.Semua Guru Kelas

(Tingkatan 1)

SENARAI TUGAS
1.Membantu pihak pentadbiran dan pejabat mendapatkan dokumen pelajar dengan mudah dan segera bila diperlukan. 2.Memperoleh,menyusun dan menyimpan dokumen pelajar di tempat yang selamat. 3.Memastikan guru-guru tingkatan memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan daripada semua pelajar. 4.Memastikan semua data pelajar sentiasa dalam keadaan dikemaskini. 5.Memastikan semua maklumat yang diperlukan di dalam Sistem Maklumat Murid (SMM) diperoleh dan di key in oleh guru tingkatan atau guru data. 6. Menghantar laporan SMM secara soft copy dan hard copy ke PPD atau mana-mana sumber yang memerlukannya. 7. Menghadiri mesyuarat JK Data Hem mengikut takwim sekolah.

JAWATANKUASA KETUA KELAS


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Pn Noriah Bt Husin 2.En Zulkernain Bt Zamzuri 3.Pn Suria Bt Ismail 4.Pn Noor Azlina Bt Jaafar (pagi) (petang) (petang) (petang) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (pagi) (petang)

: Pn Siti Aisah Bt Samiti : Pn Siti Rahayu Bt Madar

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

5.Semua Penyelaras Tingkatan 6.Semua Guru Kelas

SENARAI TUGAS
1. Meminta guru kelas melantik ketua tingkatan dan penolong pada minggu pertama sesi persekolahan 2. Menyerahkan senarai nama ketua kelas pada PK HEM 3. Membuat perlantikan ketua kelas dan penolong secara rasmi 4. Menjelaskan bidang tugas ketua kelas dan penolong ketua kelas

JAWATANKUASA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) DAN E-KASIH


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha I Setiausaha II Ahli 1.Pn Siti Aishah Bt Samiti 2.Pn Norzarifah Bt Kusnin (pagi) (petang) Mukasurat 140 : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii (petang) : Pn Hjh Norhayati Bt Arshad (pagi)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

SENARAI TUGAS
1. Mengenalpasti pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti pelajar miskin 2. Mendapatkan senarai nama pelajar miskin , anak yatim yang layak mendapat bantuan berdasarkan keperluan dan keutamaan 3. Menyimpan data pelajar penerima sumbangan yang dikemaskini dan disahkan oleh pengetua 4. Membantu pelajar mendaftarkan maklumat peribadi dalam pangkalan data e-Kasih secara online

JAWATANKUASA KEBAJIKAN AM MURID


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha I Setiausaha II Ahli 1.Pn Noriah Bt Husin 2.Pn Masrida Bt Ahmad Kardri 3.Pn Annalektchimi a/p Dola Subramaniam 4.Pn Azian Bt Aziz 5.Pn Ismaniyah Bt Ismail (pagi) (pagi) (pagi) (Pendidikan Khas) (petang) : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Mariah Bt Ahmad : Pn Roseaida Bt Selamat

(pagi ) (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

6.Pn Norlisuhana Bt Wahab 7.Pn Napsiah Bt Aswan

(petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Membantu pihak sekolah untuk mengenalpasti calon-calon murid yang memerlukan bantuan khusus seperti kemalangan , rawatan berterusan, kematian atau kecemasan 2. Merancang program untuk mengutip sumbangan disamping meningkatkan keperihatinan pelajar terhadap kebajikan 3. Menubuhkan tabung kebajikan murid 4. Mewujudkan hubungan dua hala antara ibubapa / agensi kerajaan / swasta untuk kebajikan 5. Sentiasa prihatin terhadap kebajikan murid dan mencari sumber kewangan untuk membantu mereka

JAWATANKUASA SURAU SEKOLAH


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusof 2.Pn Kamaliah Bt Kassan 3.Pn Nor Zarifah Bt Kusnin 4.En Zulkernain B Zamzuri 5.Pn Nurul Izah Bt Ibrahim (pagi) (pagi) (pagi) (petang) (petang) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (pagi) (petang)

: Pn Norhassfaiza Bt Rahim : En Saedin B Husni

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

6.Pn Sukuriah Bt Said (petang) 7.Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii (petang )

SENARAI TUGAS
1. Memastikan surau berfungsi sebagai tempat ibadat dan pembelajaran 2. Memastikan segala kemudahan yang disediakan berfungsi, digunakan dan dipelihara dengan baik 3. Memastikan kebersihan dan keceriaan surau sentiasa dijaga dan bersedia untuk penilaian pertandingan surau (anjuran PPD atau JPS) 4. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan Rancangan Tahunan dan Takwim Sekolah 5. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan 6. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD, JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

JAWATANKUASA PENDAFTARAN REKOD MURID (BUKU BESAR )


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha I Setiausaha lI Ahli 1.Semua Guru Kelas 2.Semua Penyelaras Tingkatan 3.Pn Suhana Bt Sulaiman (pejabat) : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

:Pn Rasyhidah Bt Wahid Cik Elevarasi a/p Davrajoo

(petang) (petang)

SENARAI TUGAS

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

1.Menyemak dan memastikan semua guru kelas mendaftarkan semua pelajar baru kedalam buku Daftar Besar Sekolah 2. Memastikan guru tingkatan memberi bilangan nombor pendaftaran 3. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim Sekolah 4. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan 5. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD, JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

JAWATANKUASA PENYELARAS PAPAN KENYATAAN


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha I Setiausaha II Ahli 1.Pn Asamarani Bt Hashim 2.Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustappaa 3.Pn Azian Bt Abdul Aziz (petang) (petang) (Pendidikan Khas) Mukasurat 140 : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas) (petang) (petang)

: Pn Norelmeza Bt Marjonid : Pn Norhafizah Bt Abdul Rahman

SENARAI TUGAS

Manual Pengurusan SMKSU 2013

1. Menyelaras maklumat yang dipamerkan dalam papan kenyataan adalah betul dan tepat 2. Memastikan maklumat papan kenyataan di kemaskini dari masa kesemasa 3. Menyenaraikan bilangan / nama / lokasi papan kenyataan 4. Menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim Sekolah 5. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan 6. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD, JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN .


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Pn Fazidah Bt Jerman 2.Pn Suzitar Bt Hassan 3.En Zainuddin B Abdul Rahim 4.Pn Hjh Haslinda Bt Setia 5.En Razali B Ahmad 6.Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Irmasuzila Bt Ngopil : Pn Norihan Bt Yusof

(pagi ) (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

7.En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi 8.En Muhd Amzari B Mhd Zaus 9.Pn Norazizan Bt Zabidi 10.Pn Siti Rahayu Bt Madar 11.Cik Elevarasi a/p Davrajoo

(petang (petang) (petang) (petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1.Menerima bekalan /peralatan sekolah. 2.Mengemaskinikan rekod penerimaan dengan kerjasama pembantu tadbir sekolah dan memfailkannya. 3. Melabel/menulis nombor harta modal dan harta inventori. 4. Menyelenggarakan harta sekolah. 5. Menyediakan senarai inventori setiap lokasi dan menampal senarai barang yang ada pada setiap lokasi. 6. Mengesan pergerakan harta modal. 7.Menyemak harta sekolah dari masa ke semasa dan baki akhir tahun. 8. Membuat hapus kira. 9.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 10. Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 11. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini(anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

JAWATANKUASA BILIK WANGI DAN BILIK PERSALINAN.


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir (pagi ) : En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Mokhsin(Tandas lelaki pagi) Pn Tengku Suraya Bt Tengku Ibrahim (Tandas perempuan pagi) En Mohd Fikri B Mohammad Fauzi (Tandas lelaki (petang) Pn Maizun Bt Md Jaini (Tandas perempuan (petang) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Ahli 1.Pn Hjh Zaleha Bt Salleh 2.En Razali B Ahmad 3.Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil 4.Pn Sabarina Bt Ishak

5.Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustaphaa 6.Pn Sobbah Bt Ahmad 7.Pn Fazidah Bt Jerman 8.Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji 9.Pn Mariam Bt Din 10.Pn Mawardy Bt Md Isa 11.Pn Mariam Bt Ahmad 12.En Mohd Yazid B Masdar 13.Cik Nur Hidayah Bt Siman 14.Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar 15.Pn Noor Azlina Bt Jaafar 16.Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor 17.Pn Norelmeza Bt marjonid 18.Pn Roziatie Bt Mohd Zain 19.Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan 20.En Mohd Fauzi B Masud

(pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (petang) (petang) (petang) (petang) (petang) (petang) (petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Memastikan kebersihan dan keceriaan bilik wangi dan bilik persalinan sentiasa dalam keadaan baik. 2. Melaporkan kerosakan yang berlaku. 3.Bekerjasama dengan JK keceriaan dan JK kebersihan bagi mengatasi pembiakkan nyamuk aedes. 4. Memberi taklimat penggunaan bilik wangi kepada semua warga sekolah. 5.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 6.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 7.Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini(anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan 8.Menyenaraikan bilangan /lokasi /tandas / agihan tugas bagi pemantauan kebersihan dan keceriaan bilik wangi sekolah.

JAWATANKUASA RIMUP
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Ahli : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Noor Sarimah Bt Jemali (Kaunselor Sekolah)

1.Pn Syuhaily Bt Muhamad


2.Pn Roseaida Bt Selamat

(petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

sekolah. 2.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 3.Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini(anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan.

JAWATANKUASA BUKU KEDATANGAN PELAJAR (REGISTER)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Setiausaha Ahli 1.Penyelaras Kelas Pendidikan Khas 2.Pn Siti Rahayu Bt Madar 3.Pn Norihan Bt Yusuf 4.Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah 5.Pn Anita Bt Ishak 6.Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman (Penyelaras Tingkatan 1) (Penyelaras Tingkatan 2) (Penyelaras Tingkatan 3) (Penyelaras Tingkatan 4) (Penyelaras Tingkatan 5) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Lizana Bt Zainal Abidin : Pn Nazarifah Bt Mat Zain

(pagi ) (petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1. Membuat semakan Buku Kedatangan Pelajar 2 kali setahun 2. Menyemak semua maklumat murid, penjaga, senarai kutipan, analisis bulanan, di isi dengan lengkap oleh juru tingkatan 3. Menghantar laporan semakan BKP kepada PK HEM untuk tindakan selanjutnya 4. Memastikan guru tingkatan memberi nombor pendaftaran dan memastikan butir-butir pelajar dalam Buku Pendaftaran Besar 5. Menyampaikan laporan tentang pelajar baru dan memaklumkan tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dari masa kesemasa 6. Memastikan guru tingkatan menghantar surat A1,A2,A3 (ponteng sekolah) kepada murid-murid, mengikut bilangan hari yang ditetapkan. 7. Pastikan Buku Kedatangan dipulangkan ke pejabat sekolah sebelum jam 9.00 pagi (sesi pagi) dan 3.00 petang (sesi petang

KELAB HEM: KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Penyelaras Ahli 1.Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji 2.Pn Rosemaliza Bt Daros@ Darooi (pagi) (petang) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor (Kaunselor Sekolah pagi) : Pn Noor Sarimah Bt Jemali (Kaunselor Sekolah petang)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 2.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 3. Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Penyelaras Ahli 1.Pn Anita Bt Ishak 2.Pn Norliza Bt Fatahur Raji 3.En Anuar B Saharuddin 4.Pn Rosnani Bt Sidik 5.Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii (pagi) (pagi) (pagi) (petang) (petang) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (pagi ) (petang) (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

:Pn Tanty Bt Sharum :Pn Nor Asimah Bt Ali

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 2.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 3.Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini(anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

KELAB PROSTAR (PROGRAM SIHAT TANPA AIDS UNTUK REMAJA)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Penyelaras Ahli 1.Pn Siti Mariam Bt Che Omar 2.En Fairus B Rohini 3.Pn Thilagavathi a/p Vayapurri 4.Pn Nooraini Bt Abdul Latiff (pagi) (pagi) (petang) (petang) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: En Rosli B Tahir : Pn Arifah Dalilah Bt Hassan

(Kaunselor Sekolah pagi ) (petang)

SENARAI TUGAS

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

1.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan Takwim sekolah. 2.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 3.Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan

SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD)


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras Penyelaras Ahli 1.Pn Rusleena Bt Osman 2.Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah 3.Pn Nazarifah Bt Mat Zain 4.Pn Halimatun Saadiah Bt Adam (pagi) (pagi) (petang) (petang) I II : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Noor Sarimah Bt Jemali (Kaunselor sekolah) : Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SENARAI TUGAS
1.Menjalankan semua aktiviti yang telah di rancang berpandukan pada Rancangan Tahunan dan takwim sekolah. 2.Mendokumentasikan secara sistematik semua aktiviti yang dijalankan. 3.Bertanggungjawab untuk hadir sebagai peserta atau wakil ke apa jua mesyuarat berkaitan dengan unit ini (anjuran PPD,JPS atau KPM) apabila diarahkan oleh pihak pengurusan

PERHIMPUNAN SEKOLAH
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras I : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Hasbe B Omar En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus (Pengetua) (GPK HEM) (GPK Akademik) (GPK Kokurikulum) (GPK Petang) (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Siti Mariam Bt Din (pagi) Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil (pagi) : Cik Zainaba Bt C.P.Veeravu En Zamri B Ahmad (petang) (petang)

Penyelaras II
Ahli

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

1.Pn Zunainah Bt Othman 2.En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin 3.Pn Shumathi a/p Anasamy 4.Pn Sukuriah Bt Said

(pagi) (pagi) (petang) (petang)

5.En Saedin B Husni 6.En Fauzi B Masud 7.En Mohd Fikri bin Mohamad Fauzi

(petang) (petang) (petang)

SENARAI TUGAS
1. Memastikan perjalanan perhimpunan mengikut prosedur dan protokol 2. Mengendalikan semua perhimpunan rasmi dan tidak rasmi sekolah 3. Mengawal perhimpunan agar menepati masa 4. Sentiasa berhubung dengan pihak pengurusan untuk mendapatkan maklumat terkini tentang aktiviti yang akan berlansung disepanjang perhimpunan pada hari berkenaan 5. Merekod perhimpunan rasmi dan tidak rasmi dalam buku catatan perhimpunan 6. Berkerjasama dengan guru bertugas mingguan dan guru disiplin bagi memastikan perjalanan perhimpunan teratur 7.Memastikan semua guru dan pelajar menumpukan perhatian dan bersedia sebelum perhimpunan bermula agar perhimpunan dapat dijalankan dengan lancar 8.Perhimpunan bermula sebaik sahaja pengetua tiba

Carta organisasi unit kokurikulum

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA INDUK /PERANCANGAN KOKURIKULUM


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Kokurikulum Pen Setiausaha Kokurikulum Bendahari Ahli Jawatankuasa: Penyelaras Kokurikulum Sesi Petang Pen. Penyelaras Kokurikulum Sesi Petang Penyelaras Data Kokurikulum Pen. Penyelaras Data Kokurikulum I Pen. Penyelaras Data Kokurikulum II Penyelaras Penilaian & Pensijilan : : : : : : Pn Marjina Bt Hamzah Pn Syuhaily Bt Muhammad Pn Nur Hafizah Bt Abd Rahman Pn Nazarifah Bt Mohd Zain Pn Roseaida Bt Selamat Pn Norhassfaiza Bt Rahim : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Roslan B Yusop En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus ( Pengetua ) ( GPK Kokurikulum ) ( GPK Akademik) ( GPK HEM) ( GPK Petang) ( GPK Pendidikan Khas)

: Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin : Pn Tanty Bt Sharum : Pembantu Tadbir Kewangan

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Pen. Penyelaras Penilaian & Pensijilan

Penyelaras Rekod, Pelaporan & Lojistik Pen. Penyelaras Rekod, Pelaporan & Lojistik Penyelaras Persatuan/Kelab (Sesi Pagi) Penyelaras Persatuan/Kelab (Sesi Petang) Penyelaras Kelab Permainan (Sesi Pagi) Pen Penyelaras Kelab Permainan (Sesi Pagi) Penyelaras Kelab Permainan (Sesi Petang) Pen. Penyelaras Kelab Permainan (Sesi Petang) Penyelaras Unit Beruniform (Sesi Pagi) Pen. Penyelaras Unit Uniform (Sesi Pagi) Penyelaras Unit Beruniform (Sesi Petang) Pen. Penyelaras Unit Uniform (Sesi Petang) Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras Kokurikulum Pendidikan Khas Setiausaha Sukan & Permainan Setiausaha Pembangunan Sukan Sekolah Penyelaras Program 1 Murid 1 Sukan Setiausaha Koperasi Sekolah Setiausaha Majalah Sekolah Setiausaha Pengurusan Dewan Guru Penasihat Permainan Guru Penasihat Persatuan Guru Penasihat Unit Berniform Guru Rumah Sukan

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Pn Siti Mariam Bt Din Pn Siti Mariam Bt Che Omar Pn Norazizan Bt Zabidi


Pn Rosemaliza Bt Daros @ Darooi

Pn Yusnita Bt Mohd Yusof Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Cik Farhana Bt Muda Pn Suzitar Bt Hassan Pn Norlisuhana Bt Wahab Pn Normahizan Bt Ahmad En Mohd Yazid B Masdar Pn Siti Jamaliyah Bt Mohamad Rafii En Mohd Fauzi B Masud En Razali B Ahmad Pn Sri Assyura Bt Akbar Pn Norihan Bt Yusof Pn Suria Bt Ismail Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah Cik Siti Nordina Bt Nordin En Anuar B Shaharuddin Pn Nor Asimah Bt. Ali Pn Nor Asimah Bt Ali Pn Zalina Bt Aharuddin Pn Siti Aisah Bt Samiti En Mohd Fikri B Mohammad Fauzi (Ketua Sesi Pagi & Petang) (Ketua Sesi Pagi & Petang) (Ketua Sesi Pagi & Petang) (Ketua Sesi Pagi & Petang)

SENARAI TUGAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah Rancangan Jangka Panjang dan Jangka Pendek. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/ negeri/ kebangsaan. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah, Merentas Desa, Hari Kokurikulum dan kegiatan Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Mukasurat 140 lain.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

10. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 11. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 12. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam aktiviti masing-masing. 13. Menggalakkan semua pelajar melibatkan diri secara aktif dalam kokurikulum untuk mendapat markah bagi kemasukan ke universiti. 14. Memastikan semua tempat dan alat selamat untuk digunakan oleh pelajar.

JAWATANKUASA PELAKSANA/KERJA
Penasihat Pengerusi Setiausaha Kokurikulum Pen. Setiausaha Kokurikulum Bendahari Penyelaras Kokurikulum Sesi Petang Pen. Penyelaras Kokurikulum Sesi Petang Penyelaras Data Kokurikulum Pen. Penyelaras Data Kokurikulum I Pen. Penyelaras Data Kokurikulum Ii Penyelaras Penilaian & Pensijilan Pen. Penyelaras Penilaian & Pensijilan : : : : : : : : : : : : : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi (Pengetua) En Roslan B Yusop (GPK Kokurikulum) Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin Pn Tanty Bt Sharum En Zam Anasrul B Othman Pn Marjina Bt Hamzah Pn Syuhaily Bt Muhamad Pn Nur Hafizah Bt Abd.Rahman Pn Nazarifah Bt Mohd Zain Pn Roseaida Bt Selamat Pn Norhassfaiza Bt Abdul Rahim Pn Siti Mariam Bt Din (Tingkatan 4) Pn Siti Mariam Bt Che Omar (Tingkatan 3) Pn Rosemaliza Bt Daros @ Darooi (Tingkatan 2) Pn Norazizan Bt Zabidi (Tingkatan 1) Pn Yusnita Bt Mohd Yusof (Tingkatan 1) Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Cik Farhana Bt Muda

Penyelaras Rekod, Pelaporan & Lojistik Pen. Penyelaras Rekod, Pelaporan & Lojistik

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Penyelaras Persatuan/Kelab (Sesi Pagi) : Penyelaras Persatuan/Kelab (Sesi Petang) : Penyelaras Kelab Permainan (Sesi Pagi) : Pen. Penyelaras Kelab Permainan (Sesi Pagi) : Penyelaras Kelab Permainan (Sesi Petang) : Pen. Penyelaras Kelab Permainan(Sesi Petang) : Penyelaras Unit Beruniform (Sesi Pagi) : Pen. Penyelaras Unit Uniform (Sesi Pagi) : Penyelaras Unit Beruniform (Sesi Petang) : Pen. Penyelaras Unit Uniform (Sesi Petang) : Penyelaras Ko-Akademik : Penyelaras Kokurikulum Pendidikan Khas :

Pn Suzitar Bt Hassan Pn Norlisuhana Bt Wahab Pn Normahizan Bt Ahmad En Mohd Yazid B Masdar Pn Siti Jamaliyah Bt Mohammad Raf ii En Mohd Fauzi B Masud En Razali B Ahmad Pn Sri Assyura Bt Akbar Pn Norihan Bt Yusof Pn Suria Bt Ismail Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah Cik Siti Nordina Bt Nordin

SENARAI TUGAS
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memastikan Rancangan Jangka Panjang dan Jangka Pendek dicapai. Memastikan perjalanan rancangan mengikut takwim dan jadual aktiviti. Memastikan latihan dilakukan sebelum mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan. Memastikan kehadiran guru pada setiap perjumpaan. Memastikan penilaian aktiviti kokurikulum mengikut skala yang betul. Bertanggungjawab melaporkan segala aktiviti/ program dan membuat laporan tahunan. Bertanggungjawab ke atas perbelanjaan menerusi peruntukan kewangan yang diluluskan. Melibatkan diri dalam pemilihan bagi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam aktiviti masing-masing. 10. Menyediakan KPI bagi setiap unit dengan bantuan guru-guru penasihat.

GURU PENASIHAT UNIT-UNIT KOKURIKULUM SESI PAGI :


GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB Penyelaras : Pn Suzitar Bt Hassan

1. Persatuan Bahas & Persuratan Melayu


2. Persatuan English Creative Minds

: Pn Sobbah Bt Ahmad (K) : Pn Nor Afizah Bt Baharudin : Pn Rozita Bt Abdul Razak (K) : Pn Lizana Bt Zainal Abidin : Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusof (K) : Pn Zuraida Bt Mohamed : Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri (K) Mukasurat 140

3. Persatuan Bahasa Arab

4. Persatuan Bahasa Tamil

Manual Pengurusan SMKSU 2013

5. Persatuan Saintis Muda 6. Persatuan ERT 7. Persatuan ERT Pend. Khas 8. Persatuan Warisan Dan Tamadun Bangsa 9. Persatuan Pendidikan Islam (PERSIS) 10. Kelab Bimbingan Dan Kerjaya 11. Kelab Seni Kreatif 12. Kelab Kebudayaan & Kesenian 13. Kelab Pengguna 14. Kelab Kewartawanan 15. Kelab Koperasi & Pelancongan 16. Kelab Pencinta Alam /Penyelamat Sungai 17. Kelab Fotografi

: Pn Noraini Bt Yaacop (K) : Pn Norliza Bt Fatahur Raji : Pn Suzitar Bt Hassan (K) : Pn Fazidah Bt Jerman : Pn Asroliza Bt Ali Yen (K) : Cik Siti Nordina Bt Nordin : Pn Hjh Zaleha Bt Salleh (K) : Pn Jonaidah Bt Osman : Pn Zunainah Bt Othman (K) : Pn Rozita Bt Marsidi : Pn Hjh Siti Noraniza Hana Mohammed Nor (K) : En Rosli B Tahir : Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim (K) : Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji : Pn Norhassfaiza Bt Abdul Rahim (K) : Pn Kamaliah Bt Kassan : Pn Hjh Haslinda Bt Setia (K) : Pn Suhana Bt Roseli : Pn Mariam Bt Ahmad (K) : Pn Irmasuzila Bt Ngopil : Pn Zalina Bt Aharudin (K) : Pn Masrida Bt Ahmad Kardri : Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah (K) : Pn Tanty Bt Sharum : Pn Sri Assyura Bt. Akhbar (K) : Pn Siti Mariam Bt Din : Pn Norfardilla Bt Abd Rahman(K) : Pn Noriah Bt Hussin : Pn Hjh Norhayati Bt Arshad : Pn Sarifah Nadiha Bt Nadzir (K) : Pn Norhasriza Bt Mohamed : Pn Siti Aisah Bt Samiti (K) : Pn Siti Mariam Bt Che Omar : Pn Mawardy Bt Md Isa : Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh (K) : Pn Norhazlina Bt Hashim (K) : Pn Annalaktchimi A/P Dola Subramaniam : Pn Mariah Bt Ahmad (K)

18. Kelab Rukun Negara

19. Kelab Kewangan 20. Kelab Eksklusif Saujana 21. Kelab Komputer 22. Kelab SPBT 21. Kelab Pantun

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

: Pn Siti Intan Mastura Bt Kasenan@ Kasnin

GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM


Penyelaras Pen. Penyelaras : En Razali B Ahmad : Pn Sri Assyura Bt Akbar : Pn Siti Mariam Bt Din (K) : En Zainuddin B Abdul Rahim : En Razali B Ahmad : Pn Normahizan Bt Ahmad(K) : Pn Hjh Haslinda Bt Setia : Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir : Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin (K) : Pn Mazilawati Bt Malek @ Maarof : Pn Rusleena Bt Osman : Pn Kamaliah Bt Kassan (K) : Pn Zuraida Bt Muhamad : Pn Hjh Norhayati Bt Arshad : Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah (K) : Pn Anita Bt Ishak : En Fairus B Rohini : Pn Mardhiah Bt Abdullah : Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli : Pn Irmasuzila Bt Ngopil (K) : En Wan Zuharman B Wan Muhammad : Pn Suzitar Bt Hassan : Pn Norfaiza Bt Abd Rahman (K) : Pn Sobbah Bt Ahmad : Pn Norhazlina Bt Hashim : Pn Mawardy Bt Md Isa(K) : Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha : Pn Noriah Bt Hussin (K) : Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusoff : Pn Norliza Bt Fatahur Raji (K) : Pn Malihah Bt Jamli : Pn Nor Afizah Bt Baharudin (K) : Pn Hjh Zaleha Bt Salleh Mukasurat 140 : Pn Rozita Bt Kamaruddin (K) : Pn Sri Assyura Bt Akbar : En Rosli Bin Tahir

1. Kadet Remaja Sekolah Putera

2. Kadet Remaja Sekolah Puteri

3. Persatuan Bulan Sabit Merah

4. Puteri Islam

5. Pasukan Pengakap

6. Pasukan Pengakap Pend. Khas

7. Kadet Polis Putera

8. Kadet Polis Puteri

9. Persatuan Tae Kwan Do 10. Persatuan Silat Gayung 11. Persatuan Pandu Puteri (Remaja Ke 22) 12. Persatuan Renjer Puteri 13. Kadet Bomba & Penyelamat

Manual Pengurusan SMKSU 2013

14. Kadet Pertahanan Awam

: Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil (K) : Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa : En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin : Pn Mariah Bt Ahmad (K) : Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali

15. Kelab Karate

GURU PENASIHAT KELAB PERMAINAN Penyelaras Pen. Penyelaras 1. Kelab Bola Sepak : Pn Normahizan Bt Ahmad : En Mohd Yazid B Masdar : Pn Mohd. Fauzi B Mohd. Zin @ Moksin (K) : Pn Mariam Bt Ahmad : Pn Masrida Bt Abdullah : Pn D.S Annalaktchimi (K) : Pn Zunainah Bt Othman : Pn Rozita Bt Marsidi (K) : Pn Normahizan Bt Ahmad : Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji (K) : Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir : Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali (K) : Pn Norfaiza Bt Abd Rahman : Pn Fazidah Bt Jerman (K) : Pn Siti Rubiahtulliza Bt Ahmad Tajuddin

2. Kelab Badminton (Lelaki) 3. Kelab Badminton ( Perempuan ) 4. Kelab Bola Jaring B15 5. Kelab Bola Jaring B18 6. Kelab Sepak Takraw

7. Kelab Catur Shah 8. Kelab Permainan Dalam (K) 9. Kelab Permainan Dalam (Pend. Khas) 10. Kelab Sofbol (Lelaki)

: Pn Suhana Bt Roseli (K) : Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh : Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman : Pn Rozita Bt Kamaruddin : Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha : Pn Azian Bt Abdul Aziz (K) : Pn Nur Hasnizal Bt Bakar : Pn Anita Bt Ishak (K) : Pn Fairus Bin Rohini : Pn Hjh Siti Noraniza Hana Mohammed Nor : Pn Siti Mariam Bt Che Omar (K) : Pn Siti Aisah Bt Samiti : Pn Rusleena Bt Osman

11. Kelab Sofbol (Perempuan)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

12. Kelab Bola Keranjang 13. Kelab Olahraga (Padang & Balapan)

: Pn Mazilawati Bt Malek @ Maarof (K) : Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman : Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa (K) : Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil : Pn Tanty Bt Sharum : Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah : En Mohd Yazid B Masdar (K) : En Razali B Ahmad : Pn Norhasriza Bt Mohamed : Pn Sarifah Mona Bt Mohd. Akhir (K) : Pn Noraini Bt Yaacop : Pn Jonaidah Bt Osman (K) : Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim : En Wan Zuharman B Wan Mohammad : Pn Malihah Bt Jamli (K) : En Anuar B Shaharuddin : Pn Siti Intan Mastura Bt Kasenan @Kasnin (K) : Pn Norhassfaiza Bt Rahim : Pn Zalina Bt Aharuddin (K) : En Zainuddin B Abdul Rahim : Pn Rozita Bt A Razak : Pn Lizana Bt Zainal Abidin (K) : Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri

14. Kelab Ragbi

15. Kelab Senamrobik 16. Kelab Bola Baling

17. Kelab Bola Tampar (B18) 18. Kelab Bola Tampar (B15) 19. Kelab Petanque

20. Kelab Kabbadi

GURU PENASIHAT UNIT-UNIT KOKURIKULUM SESI PETANG:


GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB Penyelaras: Pn. Norlisuhana bt Wahab 1. Persatuan Bahas & Persuratan Melayu 2. Persatuan English Creative Minds 3. Persatuan Bahasa Tamil 4. Persatuan Saintis Muda 5. Persatuan Warisan Dan Tamadun Bangsa : Pn Marjina Bt Hamzah(K) : Pn Yusnita Bt Yusof : Pn Syuhaily Bt Muhamad (K) : Cik Elemathy A/P Davrajoo : Cik Elevarasi A/P Davrajoo : Pn Shumathi A/P Anasamy : Pn Asamarani Bt Hashim (K) : Pn Rosnani Bt Sidik : Pn Zarina Bt Rosti (K) : En Zamri B Ahmad Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

6. Persatuan Pendidikan Islam (PERSIS) 7. Persatuan Kemahiran Hidup 8. Kelab Seni Kreatif 9. Kelab Koperasi & Pelancongan 10. Kelab Bimbingan & Kerjaya 11. Kelab Rukun Negara 12. Kelab Pencinta Alam / Penyelamat Sungai 13. Kelab Pengguna 14. Kelab Fotografi 15. Kelab Kebudayaan & Kesenian 16. Kelab Komputer 17. Kelab SPBT 18. Kelab Pantun

: Cik Zainaba Bt C.P.Veeravu (K) : Pn Nor Zarifah Bt Kusnin : Pn Rosemaliza Bt. Daros @ Darooi (K) : En Hamidah Bt Mokhtar : Pn Nazarifah Bt Mohd Zin (K) : Pn Norelmeza Bt Marjonid : Pn Maizun Bt Md Jaini (K) : Pn Siti Rahayu Bt Madar : Pn Napsiah Bt Aswan : Pn Nurul Izah Bt Ibrahim (K) : Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff (K) : Pn Sukuriah Bt Said : Pn Noorain Bt Abdul Latiff (K) : Pn Siti Suraya Bt Adnan : Pn Norazizan Bt Zabidi (K) : Pn Suria Bt Ismail : Pn Norlisuhana Bt Wahab (K) : Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustappaa : Pn Zalina Bt Mohamed (K) : Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar : Cik Norhidayah Bt Siman (K) : Pn Arifah Dalilah Bt Hassan : Pn Sabariah Bt Baharom (K) : Pn Zaindon Bt Abdul Ghani : Pn Halimatun Saadiah Bt Adam (K) : En Zulkernain B Zamzuri

GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM Penyelaras Pen. Penyelaras 1. : Pn Norihan Bt Yusof : Pn Suria Bt Ismail : Pn Sukuriah Bt Said (K) : Cik Norshafiza Bt Mohd Saupi : Tn Hj Azhar B Harun : Pn Hamidah Bt Mokhtar (K) : Cik Farhana Bt Muda : Pn Nur Hafizah Bt Abd Rahman

Kadet Remaja Sekolah Putera

2.

Kadet Remaja Sekolah Puteri

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

3.

Persatuan Bulan Sabit Merah Platun 1

: Pn Halimatun Saadiah Bt Adam (K) : Pn Siti Suraya Bt Adnan : Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff : Pn Rasyidah Bt Walid (K) : Pn Norazizan Bt Zabidi : Pn Syuhaily Bt Muhammad :Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan (K) : Pn Norihan Bt Yusof : Pn Noor Sarimah Bt Jemali (K) : En Mohd Fauzi B Masud : Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor : Pn Latifah Bt Mohamed Moidu (K) : Pn Zaindon Bt Abdul Ghani : En Saedin B Husni : Pn Roseaida Bt Selamat (K) : Pn Rosemaliza Bt Daros@ Darooi : Pn Nazarifah Bt Mohd Zain : Pn Noor Azlina Bt Jaafar (K) : Pn Nurul Izah Bt Ibrahim : Pn Fauziah Bt. Kamaruddin (K) : Pn Ismaniyah Bt Ismail : Pn Suria Bt Ismail (K) : Pn Noorain Bt Abdul Latiff : Pn Roziatie Bt Mohd Zain : Pn Rosnani Bt Sidik (K) : En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi : Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustapphaa (K) : En Muhd Amzari B Mhd Zaus : Pn Sabarina Bt Ishak : Pn Siti Jamaliyah Bt Mohd Raf ii : Cik Zainaba Bt C.P Veeravu (K) : Pn Yusnita Bt Mohd. Yusof K) : Pn Karmina Bt Abd Rahman

4.

Persatuan Bulan Sabit Merah Platun 2

5. 6.

Pasukan Pengakap Platun 1 Pasukan Pengakap Platun 2

7.

Kadet Polis Putera

8.

Kadet Polis Puteri

9.

Persatuan Seni Silat Gayung

10. Tae Kwan Do 11. Persatuan Pandu Puteri (Remaja Ke 23)

12. Kadet Bomba & Penyelamat

13. Kadet Pertahanan Awam

14. Pergerakan Puteri Islam 15. Kelab Karate

GURU PENASIHAT KELAB PERMAINAN Penyelaras Pen. Penyelaras 1. Kelab Bola Sepak : Pn Siti Jamaliyah Bt Mohd Raf ii : En Mohd Fauzi B Masud : En Muhd Amzari B Mhd Zaus (K) : En Mohd Fauzi B Masud : Pn Asamarani Bt Hashim

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

2. 3. 4. 5.

Kelab Badminton (L) Kelab Badminton (P) Kelab Bola Jaring Kelab Catur

: Cik Elemathy A/P Davrajoo (K) : En Zulkernain B Zamzuri : Pn Nur Hafizah Bt Abd Rahman (K) : Pn Zarina Bt Rosti : Pn Norihan Bt Yusof (K) : Pn Maizun Bt Md Jaini : Cik Norshafiza Bt Mohd Saupi (K) : Pn Latifah Bt Mohamed Moidu : En Zamri B Ahmad (K) : Pn Norelmeza Bt Marjonid : Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor : Pn Napsiah Bt Aswan (K) : Pn Zalina Bt Mohamed : Pn Karmina Bt Abd. Rahman (K) : Pn Fauziah Bt Kamaruddin : Pn Noor Azlina Bt Jaafar : En Mohd Fikri B Mohammad Fauzi (K) : Pn Roziatie Bt Mohd Zain : Cik Farhana Bt Muda (K) : Cik Norhidayah Bt Siman : Pn Sabarina Bt Ishak (K) : Pn Roseaida Bt Selamat : Pn Norzarifah B Kusnin (K) : Pn Sabariah Bt Baharum : Pn Norlisuhana Bt Wahab : Pn Siti Rahayu Bt Madar (K) : Pn Arifah Dalilah Bt Hassan (K) : Pn Rasyidah Bt Walid : Pn Ismaniyah Bt Ismail : Pn Shumathi A/P Anasamy (K) : Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar : Cik Elevarasi A/P Davrajoo : En Saedin Bin Husni (K) : Pn Siti Jamaliyah Bt Mohd Raf ii : Tn Hj Azhar B Harun (K) : Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan : Pn Nor Asimah Bt Ali (K) : Pn Noor Sarimah Bt Jemali Mukasurat 140

6.

Kelab Olahraga

7. 8.

Kelab Bola Tampar Kelab Ping Pong

9.

Kelab Sepak Takraw

10. Kelab Sofbol (Lelaki) 11. Kelab Sofbol (Perempuan) 12. Kelab Permainan Dalam

13. Kelab Petanque 14. Kelab Bola Baling

15. Kelab Kabaddi

16. Kelab Bola Keranjang 17. Kelab Ragbi 18. Kelab Hoki B15 (Perempuan)

Manual Pengurusan SMKSU 2013

GURU PENASIHAT KELAB PERMAINAN SATU MURID SATU SUKAN SESI PAGI
Penyelaras Sesi Pagi Bil. : En Mohd Yazid B Masdar Guru Penasihat 1 Pn Masrida Bt Abdullah 2 En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin 3 En Fairuz B Rohini 4 Pn Rozita Bt Abd Razak 5 Pn Siti Mariam Bt Din 6 Pn Suzitar Bt Hassan 1 Pn Rozita Bt Kamaruddin 2 Pn D.S Analaktchimi 3 Pn Zunainah Bt Othman 4 En Rosli B Tahir 5 Pn Sobbah Bt Ahmad 6 Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yussof 1 Pn Sri Assyura Bt Akbar 2 Pn Rozita Bt Marsidi 3 Pn Normahizan Bt Ahmad 4 Pn Hjh Haslinda Bt Setia 5 Pn Noriah Bt Hussin 6 Pn Mariah Bt Ahmad

Kelab Permainan

Kelab Bola Sepak

Kelab Badminton (L)

Kelab Badminton (P)

Kelab Bola Jaring

1 Pn Nor Afizah Bt Baharudin 2 Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji 3 Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir 4 Pn Kamaliah Bt Kassan 5 Pn Mawardy Bt Md Isa 6 Pn Lizana Bt Zainal Abidin 7 Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri 1 Pn Irma Suzila Bt Ngopil 2 Pn Fazidah Bt Jerman 3 Pn Siti Rubiahtuliza Bt Ahmad Tajuddin 4 En Razali B Ahmad 5 Pn Sti Mariam Bt Che Omar 6 Pn Hjh Siti Noraniza Hana Bt Mohammed Nor 7 En Wan Zuharman B Wan Muhammad 1 Pn Hjh Norhayati Bt Arshad 2 Pn Mazilawati Bt Malek @ Maaroff

Kelab Sepak Takraw

Kelab Bola Keranjang

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

3 Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman 4 Pn Norhasriza Bt Mohamed 5 Pn Norhassfaiza Bt Rahim 6 Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh 1 Pn Norliza Bt Fatahur Raji 2 Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa 3 Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil 4 Pn Tanty Bt Sharum 5 Pn Nurul Jihadah Hayati Bt Abdullah 6 Pn Anita Bt Ishak 1 Pn Malihah Bt Jamli 2 Pn Zuraida Bt Mohamed 3 En Anuar B Shaharuddin 4 Pn Noraini Bt Yaacob 5 Pn Norfaiza Bt Abd Rahman 6 Pn Roslailee Bt Mohd Ali 7 Pn Suhana Bt Roseli 1 Pn Sarifah Mona Bt Mohd Akhir 2 Pn Jonaidah Bt Osman 3 Pn Tengku Suraya Bt Tengku Ibrahim 4 En Mohd Yazid B Masdar 5 Pn Norhazlina Bt Hashim 6 Pn Rosleena Bt Osman 7 Pn Hjh Zaleha Bt Salleh 1 Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin 2 Pn Zalina Bt Aharuddin 3 Pn Mariam Bt Ahmad 4 En Zainuddin B Abdul Rahim 5 Pn Rj Ati Nor Zainon Bt Rj Azman Shah 6 Pn Siti Aisah Bt Samiti 7 Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha 1 Pn Asroliza Bt Ali Yen 2 Pn Azian Bt Abdul Aziz 3 Pn Mardiah Bt Abdullah 4 Pn Nor Hasnizal Bt Bakar 5 Cik Siti Nordina Bt Nordin 6 Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli

Kelab Olahraga

Kelab Bola Tampar

9 Kelab Bola Baling

10 Kelab Hoki

11

Kelab Badminton Pendidikan Khas

GURU PENASIHAT KELAB PERMAINAN SATU MURID SATU SUKAN SESI PETANG
Penyelaras Sesi Petang: Pn Nor Asimah Bt Ali
Bil. Kelab Permainan Guru Penasihat 1 Pn Hamidah Bt Mokhtar 2 Cik Elevarasi A/P Davrajoo

Kelab Bola Sepak

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

3 En Muhd Amzari B Mhd Zaus 4 En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin 5 Pn Asamarani Bt Hashim 6 Pn Rafidah Bt Mohamed Yusof 1 Pn Norazizan Bt Zabidi 2 Pn Fauziah Bt Kamaruddin 3 En Zulkernain B Zamzuri 4 Pn Elemathy A/P Davrajoo 5 Pn Nor Zarifah Bt Kusnin 6 Pn Sabariah Bt Baharum 1 Pn Zarina Bt Rosti 2 Pn Norhafizah Bt Abd Rahman 3 Pn Noor Azlina Bt Jaafar 4 Pn Ismaniyah Bt Ismail 5 Cik Zainaba Bt C.P Veeravu 1 Cik Norshafiza Bt Mohd Saupi 2 Pn Nurul `Izah Bt Ibrahim 3 Pn Norihan Bt Yusof 4 Pn Maizun Bt Md Jaini 5 Cik Norhidayah Bt Siman 6 Pn Sabarina Bt Ishak 1 Pn Marjina Bt Hamzah 2 Tn Hj Azhar B Harun 3 En Mohd Fikri B Mohammad Fauzi 4 Pn Roziatie Bt Mohd Zain 5 Pn Karmina Bt Abdul Rahman 6 Pn Zaindon Bt Abdul Ghani

Kelab Badminton (L)

Kelab Badminton (P)

Kelab Bola Jaring

Kelab Sepak Takraw

Kelab Bola Keranjang

1 Pn Siti Suraya Bt Adnan 2 Pn Latifah Bt Mohamed Moidu 3 En Saedin B Husni 4 Pn Siti Jamaliyah Bt Mohammad Raf`ii 5 Pn Halimatun Saadiah Bt Adam 6 Pn Noorain Bt Abdul Latiff 1 Pn Norelmeza Bt Marjonid 2 En Zamri B Ahmad 3 Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor 4 Pn Norlisuhana Bt Wahab 5 Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan 6 Cik Farhana Bt Muda 1 Pn Suria Bt Ismail 2 Pn Napsiah Bt Aswan 3 Pn Zalina Bt Mohamed 4 Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar 5 Pn Rosemaliza Bt Daros @ Darooi

Kelab Olahraga

Kelab Bola Tampar

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

6 Pn Nazarifah Bt Mohd Zain 1 Pn Roseaida Bt Selamat 2 Pn Shumathi A/P Anasamy 3 Pn Rasyidah Bt Walid 4 Pn Arifah Dalilah Bt Hassan 5 Pn Yusnita Bt Mohd Yusof 6 Pn Sukuriah Bt Said 1 Pn Rosnani Bt Sidik 2 Pn Noor Sarimah Bt Jemali 3 Pn Nor Asimah Bt Ali 4 Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustappaa 5 Pn Siti Rahayu Bt Madar 6 Pn Syuhaily Bt Mohamad

9 Kelab Bola Baling

10 Kelab Hoki

SENARAI TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat agung bagi unit yang dipegang. 2. Menghadiri perjumpaan mengikut takwim. 3. Berada bersama pelajar daripada awal hingga tamat perjumpaan. 4. Mencatat kehadiran pelajar dengan betul. 5. Mengelola perjumpaan dengan penuh dedikasi untuk menaikkan semangat pelajar. 6. Melatih AJK kelab untuk mengendali program unit. 7. Melatih ahli/ pasukan ke tahap terbaik sebelum menyertai mana-mana pertandingan. 8. Menguruskan pergerakan pelajar ke sebarang program berkaitan. 9. Membuat penilaian yang betul terhadap setiap ahli pada akhir tahun. 10. Membuat laporan lengkap unit pada akhir tahun. Mukasurat 140 Manual Pengurusan SMKSU 2013

MAJLIS SUKAN SEKOLAH JAWATANKUASA INDUK / PERANCANGAN TAHUN 2013


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Sukan & Permainan Pen. Setiausaha (Sesi Pagi) Pen. Setiausaha (Sesi Petang) Penyelaras Program 1M1S Pen. Penyelaras Program 1M1S Pen. Penyelaras Prog. 1M1S Guru DATA Sukan AJK : : : : : : : : : : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi (Pengetua) En Roslan B Yusop ( GPK Kokurikulum ) En Hasbe B Omar ( GPK Akademik) Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat ( GPK HEM ) Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said ( GPK Petang ) En Mohd Nadzif Bin Jayus ( GPK Pend. Khas) En Anuar B Shaharuddin En Mohd Yazid B Masdar En Wan Zuharman B Wan Mohammad Pn Nor Asimah Bt. Ali En Saedin B Husni Pn Nor Asimah Bt Ali Cik Farhana Muda En Mohd Yazid B Masdar En Fairus B Rohini Cik Farhana Bt Muda Pn Tanty Bt Sharum

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Bendahari

: : : : : : : : : : : : :

Pn Suhana Bt Roseli Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pn Siti Mariam Bt Din En Razali B Ahmad Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Pn Normahizan Bt Ahmad Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi Cik Farhana Bt Muda En Zamri B Ahmad En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin En Mohd Fauzi B Masud Pembantu Tadbir Kewangan

A. GURU KETUA RUMAH SUKAN


TEMENGGUNG (HIJAU) LAKSAMANA (KUNING) : : : : : : : : : Pn Hjh Roslailee Bt Mohd Ali ( Sesi Pagi ) Pn Hamidah Bt Mokhtar ( Sesi Petang ) Pn Hjh Haslinda Bt Setia ( Sesi Pagi ) Pn Zalina Bt Mohamed ( Sesi Petang ) Pn Malihah Bt Jamli ( Sesi Pagi ) Pn Zarina Bt Rosti ( Sesi Petang ) Pn Zunainah Bt Othman ( Sesi Pagi ) Pn Syuhaily Bt Muhamad ( Sesi Petang ) Pn Mardhiah Bt Abdullah

SYAHBANDAR (MERAH) BENDAHARA (BIRU) PANGLIMA (JINGGA)

B. PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH 1. 2. 3. 4.


Bola Sepak Badminton Bola Jaring : Pn Mariam Bt Ahmad : Pn Rozita Bt Marsidi : Pn Hjh Noraznin Bt Hj Tasmuji : Pn Fauziah Bt Kamaruddin : Pn Fazidah Bt Jerman : Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh : Pn Anita Bt Ishak : En Saedin B Husni : Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa : En Wan Zuharman B Wan Mohammad : Pn Malihah Bt Jamli : Pn Zalina Bt Aharudin : Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri : Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin : Pn Jonaidah Bt Osman : En Anuar B Shaharuddin

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Ping-Pong 5. Sepak Takraw 6. Catur 7. Sofbol 8. Bola Keranjang 9. Olahraga 10. Ragbi 11. Bola Tampar 12. Petanque 13. Kabaddi 14. Bowling 15. Bola Baling 16. Merentas Desa

17. Hoki 18. Tennis 19. Renang

: Pn Nor Asimah Bt Ali : Pn Ismaniyah Bt Ismail : Pn Shumathi a/p Anasamy

SENARAI TUGAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang dan jangka pendek. Mengenal pasti TOV (Take of Value ) dan merancang aktiviti sukan. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman / luaran. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan pelaksanaan. Mendapat kerjasama badan sukan luar melatih guru dalam program peningkatan staf. 10. Mendapat bantuan badan sukan / individu luar melatih pemain-pemain sekolah.

JAWATANKUASA PELAKSANA/KERJA
Pengerusi Setiausaha Sukan & Permainan Pen. Setiausaha (Sesi Pagi) : : : : : : : : : : : : : : En Roslan B Yusop ( PK Kokurikulum ) En Anuar B Shaharuddin En Mohd Yazid B Masdar En Wan Zuharman B Wan Mohammad Pn Nor Asimah Bt Ali En Saedin B Husni Pn Nor Asimah Bt Ali Cik Farhana Bt Muda En Mohd Yazid B Masdar En Fairus B Rohini Cik Farhana Bt Muda Pn Tanty Bt Sharum Pn Suhana Bt Roseli Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pn Siti Mariam Bt Din

Pen. Setiausaha (Sesi Petang) Penyelaras Program 1M1S Pen. Penyelaras Program 1M1S Pen. Penyelaras Program 1M1S Guru DATA Sukan AJK

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

: : : : : : : : :

En Razali B Ahmad Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Pn Normahizan Bt Ahmad Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi Cik Farhana Bt Muda En Zamri B Ahmad En Mohd Fauzi B Mohd Zin En Mohd Fauzi B Masud

GURU RUMAH SUKAN : SESI PAGI

A. Temenggung (Hijau) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Pn Roslailee Bt Mohd Ali (K) Pn Zalina Bt Aharudin Pn Norhasriza Bt Mohamed Pn Rozita Bt A Razak Pn Mariah Bt Ahmad Pn Hjh Noraznin Bt Tasmuji Pn Hjh Wan Noriah Bt Wan Yusoff Pn Noriah Bt Hussin Pn Rozita Bt Kamaruddin
Pn Rj Ati Norzainon Bt Rj Azman Shah

B. Bendahara (Biru) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Pn Zunainah Bt Othman (K) Pn Kamaliah Bt Kassan Pn Norhazlina Bt Hashim Pn Siti Noraniza Hana Bt Mohamad Nor Pn Siti Aisah Bt Samiti Pn Sarifah Mona Bt Mohd. Akhir Pn Fazidah Bt Jerman Pn Norhassfaiza Bt Abdul Rahim Pn Rusleena Bt Othman Pn Mawardy Bt Mat Isa En Rosli B Tahir Pn Thilagavathi A/P Vayyapuri Pn Zuraida Bt Mohamed Pn Siti Mariam Bt Din Pn Irmasuzila Bt Ngopil En Mohd Yazid B Masdar Pn Faridah Bt Abdullah * D. Syahbandar (Merah) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pn Malihah Bt Jamli (K) Pn Siti Rubiahtulliza Bt Ahmad Tajuddin Pn Mazilawati Bt Malek @ Maarof Pn Norliza Bt Fatahur Raji Pn Norfaiza Bt Abd Rahman Pn Rozita Bt Marsidi Pn Suzitar Bt Hassan Pn Tg Suraya Bt Tg Ibrahim Pn Hjh Zaleha Bt Salleh Pn Nurul Afifa Bt Mat Saleh Pn Jonaidah Bt Osman Pn Siti Mariam Bt Che Omar Pn Normahizan Bt Ahmad En Mohd. Fauzi B Mohd Zin @ Moksin
En Wan Zuharman B Wan Mohammad

Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa En Zainuddin B Abdul Rahim Pn Hjh Norhayati Bt Arshad Pn Suhana Bt Roseli Pn Siti Intan Mastura Bt Kasnin Pn Tanty Bt Sharum Pn Suzana Bt Aris * C. Laksamana (Kuning)

Pn Lizana Bt Zainal Abidin

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pn Haslinda Bt Setia (K) Pn Norafizah Bt Baharuddin Pn D.S Annalakchimi Pn Noraini Bt Yaacop Pn Norfardilla Bt Abdul Rahman Pn Sri Assyura Bt Akhbar Pn Anita Bt Ishak Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha En Fairus B Rohini Pn Sobbah Bt Ahmad Pn Masrida Bt Abdullah Pn Mariam Bt Ahmad En Razali B Ahmad Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pn Hazmiza Bt Ahmad Fadzil Pn Rosina Bt Abu Bakar *

17. Pn Patmah Bt Mohd Ariff * Nota: * Penasihat

PENDIDIKAN KHAS Panglima (Jingga) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pn Mardhiah Bt Abdullah (K) Cik Siti Nordina Bt Nordin Pn Azian Bt Abdul Aziz Pn Siti Zawiyah Bt Mohd Ramli Pn Asroliza Bt Ali Yen Pn Nurhasnizal Bt Bakar

GURU RUMAH SUKAN : SESI PETANG


A. TEMENGGUNG (HIJAU) B. BENDAHARA (BIRU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pn Syuhaily Bt Muhamad (K) Pn Nurul Izah Bt Ibrahim Pn Wannoorulhuda Bt Wan Noor Pn Maizun Bt Md Jaini Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustappaa Cik Zainaba Bt C.P Veeru Pn Fauziah Bt Kamaruddin Pn Norihan Bt Yusof En Muhd Amzari B Mhd Zaus Pn Sukuriah Bt Said Pn Karmina Bt Abd. Rahman Cik Norsyafiza Bt Saupi Pn Zaindon Bt Abdul Ghani Pn Norelmeza Bt Marjonid En Zamri B Ahmad

1. Pn Hamidah Bt Mokhtar (K) 2. Pn Shumathi A/P Anasamy


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pn Latifah Bt Mohamed Moidu Pn Yusnita Bt Mohd Yusof Pn Asamarani Bt Hashim Pn Marjina Bt Hamzah Pn Napsiah Bt Aswan Pn Noorain Bt Abdul Latiff Pn Ismaniyah Bt Ismail Pn Nazarifah Bt Mat Zain Pn Roziatie Bt Mohd Zain Pn Rasyidah Bt Walid Pn Suria Bt Ismail En Mohd Fauzi B Masud En Saedin B Husni

1. Pn Zalina Bt Mohamed (K)

1. Pn Zarina Bt Rosti (K) 2. Pn Nor Zarifah Bt Kusnin

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

C. LAKSAMANA (KUNING)

D. SYAHBANDAR (MERAH)

2. Pn Nor Sarimah Bt Jemali 3. Pn Nor Azlina Bt Jaafar 4. Pn Sabariah Bt Baharom 5. Pn Norazizan Bt Zabidi 6. En Zulkernain B Zamzuri 7. Pn Siti Suraya Bt Adnan 8. Pn Roseaida Bt Selamat 9. Pn Rafidah Bt Mohamed Yusoff 10. Pn Norlisuhana Bt Wahab 11. Pn Siti Jamaliyah Bt Mohd Raf ii 12. Cik Elemathy A/P Davrajoo 13. Pn Norhafizah Bt Sultan Marakan 14. Cik Farhana Bt Muda

3. Pn Siti Rahayu Bt Madar 4. Pn Rosnani Bt Sidik 5. Pn Halimatun Saadiah Bt Adam 6. Pn Rosemaliza Bt Daros @ Darooi 7. Pn Arifah Dalilah Bt Hassan 8. Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar 9. Cik Norhidayah Bt Siman 10. Pn Nur Hafizah Bt Abd Rahman 11. Tn Hj Azhar B Harun 12. Cik Elevarasi A/P Davrajoo 13. Pn Sabarina Bt Ishak 14. En Mohd Fikri B Mohammad Fauzi

SENARAI TUGAS:
1. Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap ( guru dan pelajar ). 2. Membuat pengagihan tugas untuk pengurusan yang berkesan. 3. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan. 4. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan. 5. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan. 6. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan. 7. Kedatangan dicatat dalam Buku Kehadiran. 107 8. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan Rumah Sukan. 9. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir. 10. Mengawasi keselamatan pelajar pada waktu latihan. 11. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar 12. Sentiasa peka dengan tarikh akhir penghantaran senarai yang tertentu dan melakukannya dengan sistematik. 108 13. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod.

AHLI LEMBAGA KOPERASI

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

KOPERASI SMK SAUJANA UTAMA SG BULOH BERHAD

A. Pengerusi B. Timbalan Pengerusi C. Setiausaha D. Pen. Setiausaha E. Bendahari F. Pen. Bendahari G. ALK Guru

H. ALK Murid

: : : : : : : : : : : : : : : :

I. Juru Audit Dalam

En Hasan Abrar Bin Hj Halidi ( Pengetua ) En Roslan Bin Yusop ( Pk Kokurikulum ) Pn Zalina Bt Aharuddin Pn Suhana Bt Roseli Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pn Siti Rahayu Bt Madar Pn Maizun Bt Md Jani Pn Siti Mariam Bt Din Pn Norhasriza Bt Mohamed Pn Hjh Haslinda Bt Setia Nabila Bt Mohd Amin Nur Adlina Bt Mohd Affian Wan Nur Suraya Bt Wan Radzi Muhammad Hasanuddin Bin Ahmad Yossry Adam Hamizan Bin Yusri Nur Nabila Bt Azman Shah Noratika Bt Birin : Pn Fazidah Bt Jerman :

PENGURUSAN KEDAI KOPERASI


Pengurus Kedai Koperasi Penolong Pengurus Kedai Koperasi Pengurus Kewangan Pengurus Saham Pengurus Belian Pengurus Jualan Pengurus Stok & Inventori : Pn Suhana Bt Roseli : Pn Siti Rahayu Bt Madar : Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir : Pn Maizun Bt Md Jaini : Pn Norhasriza Bt Mohamed : En Mustaffa B Osman : Pn Hjh Haslinda Bt Setia

GURU-GURU KOPERASI SESI PAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pn Suhana Bt Roseli Pn Sarifah Nadiha Bt Syed Nadzir Pn Nurul Afifah Bt Mat Saleh Pn Norhasriza Bt Mohamed Pn Zalina Bt Aharuddin Pn Siti Mariam Bt Din Pn Hjh Haslinda Bt Setia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SESI PETANG Pn Maizun Bt Md Jaini Pn Siti Rahayu Bt Madar Pn Yusnita Bt Mohd Yusof Pn Sukuriah Bt Said Pn Norlisuhana Bt Wahab Pn Norazizan Bt Zabidi Pn Nazarifah Bt Mat Zain

SENARAI TUGAS
1. Bertugas di koperasi mengikut jadual. Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

2. Memantau pengawas-pengawas koperasi.


3. Memastikan pakej buku dan peralatan disediakan secukupnya bagi para pelajar untuk jualan di bulan Disember dan Januari bagi setiap sesi persekolahan yang baru. 4. Menyediakan senarai peralatan, buku tulis dan buku kerja yang perlu dibeli oleh para pelajar bagi setiap sesi persekolahan yang baru mengikut tingkatan. 5. Memastikan kedai koperasi dapat dibuka untuk proses penjualan buku-buku, peralatan dan barangan pada bulan Disember dan juga sepanjang tahun. 6. Menyediakan pengawas, barangan dan borang-borang yang diperlukan untuk Program Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1 dan pelajar-pelajar baru. 7. Menguruskan proses tempahan T-shirt sukan sekolah daripada pelajar mengikut saiz dan warna masing-masing dengan bantuan guru-guru tingkatan.

8. Bertanggungjawab dalam proses penempahan tag nama dan pengedarannya kepada para pelajar.
9. Menentukan barangan dan kuantitinya yang perlu ditempah atau dibeli untuk jualan sepanjang tahun di koperasi ianya termasuk stok makanan dan minuman. 10. Memastikan kebersihan dan keceriaan kedai koperasi adalah di tahap yang baik sepanjang masa. 11. Memastikan setiap barangan yang hendak dijual telah dilabel dengan harga yang betul. 12. Menyediakan dan mengemaskinikan senarai harga semua barangan yang dijual di koperasi untuk rujukan guru-guru koperasi, pengawas-pengawas yang bertugas dan para pelanggan. 13. Menyediakan tempahan alatan atau barangan yang dijual di koperasi untuk mana-mana program sekolah samada sebagai cenderahati, hadiah ataupun keperluan untuk program tersebut. 14. Menguruskan aktiviti rasmi seperti Hari Koperasi.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

MAJALAH SMK SAUJANA UTAMA


JAWATANKUASA PENERBITAN MAJALAH a. b. c. d. e. f. Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha/Ketua Editor Pen. Setiausaha/Timbalan Ketua Editor Bendahari AJK Editor Bahasa Melayu Editor Bahasa Inggeris Unit Kokurikulum Fotografi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi En Roslan B Yusop Pn Siti Aisah Bt Samiti Pn Siti Mariam Bt Che Omar Pembantu Tadbir Kewangan

Grafik Iklan & Sumbangan Pengedaran Unit Pendidikan Khas

Pn Nor Afizah Bt Baharudin ( Sesi Pagi ) Pn Yusnita Bt Mohd Yusof ( Sesi Petang ) Pn Hjh Ramziyah Hanim Bt Mustapha(Sesi Pagi ) Pn Nusrah Bt Ahmad Mukhtar ( Sesi Petang ) Pn Tanty Bt Sharum Pn Marjina Bt Hamzah Pn Sri Asyura Bt Akbar Pn Norlisuhana Bt Wahab Pn Wan Norfarahniza Bt Wan Mustappaa Pn Siti Maslinda Bt Syed Musa Pn Norfaiza Bt Abd Rahman Pn Irmasuzila Bt Ngopil Pn Noorain Bt Abdul Latiff Pn Anita Bt Ishak ( Sesi Pagi ) Pn Napsiah Bt Aswan ( Sesi Petang ) Pn Mardhiah Bt Abdullah

SENARAI TUGAS
1. Memohon kebenaran kepada Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri untuk memohon kebenaran mengutip bayaran majalah, menerbit, mencetak dan mengedarkan majalah. 2. 3. 4. 5. 6. Menghantar surat makluman serta kutipan bayaran kepada ibu bapa. Membuat tugas-tugas pengurusan dan menyemak kandungan majalah. Menyelia sesi penggambaran bagi majalah. Menyelia urusan penerbitan majalah. Mengedarkan majalah pada waktu yang telah ditetapkan.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

DEWAN GEMILANG SAUJANA SMK SAUJANA UTAMA JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN


a. Pengerusi b. Timbalan Pengerusi c. Penyelaras d. Penolong Penyelaras : : : : : : : : : : : En Hasan Abrar B Hj Halidi (Pengetua) En Roslan B Yusop (GPK Kokurikulum) En Mohd Fikri B Mohamad Fauzi En Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksin En Fairus B Rohini Pn Norelmeza Bt Marjonid Pn Suzitar Bt Hassan En Muhd Amzari B Mhd Zaus Pembantu Tadbir Kewangan Pn Suhana Bt Sulaiman Pn Irmasuzila Bt Ngopil

e. Bendahari f. Seranta g. Pengurus Naiktaraf Dewan

SENARAI TUGAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyelaras Dewan Gemilang Saujana. Menerima tempahan dewan. Menyediakan jadual tempahan dewan. Memastikan dewan sentiasa di dalam keadaan baik selepas digunakan. Menyediakan kertas kerja yang berkenaan penambahbaikkan dewan. Mendapatkan bekalan dan peralatan dewan sepanjang tahun. Melantik dan mengurus AJK Kecil Pengawas Dewan. Memantau kebersihan dewan.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN


a. Pengerusi b. Setiausaha c. Ahli Jawatankuasa i. ii. : En Hasan Abrar B Hj Halidi : Pn Nor Asimah Bt Ali : Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah Pengerusi : Penolong Kanan HEM Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum

iii. Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia Pengerusi :Penolong Kanan Pentadbiran iv. Jawatankuasa Kecil Pemantauan dan Penilaian Pengerusi : Ketua Bidang Teknik & Voksional v. Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme Pengerusi : Ketua Bidang Bahasa

vi. Jawatankuasa Kecil Kewangan Pengerusi : PIBG ibu bapa vii. Jawatankuasa Kecil Teknikal Pengerusi : PIBG Ibu bapa viii. Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan ix. Setiausaha Sukan dan Permainan x.. Setiausaha kokurikulum

SENARAI TUGAS
1. Mewujudkan Sistem Pengiktirafan Kegiatan Sukan secara menyeluruh. 2. Melakukan transformasi kepada kegiatan sukan di sekolah 3. Penyediaan tenaga terlatih. 4. Memperkukuhkan pengurusan sukan di sekolah. 5. Melaksanakan sukan berprestasi tinggi 6. Menaiktarafkan prasarana sukan di sekolah. 7. Menarik penyertaan pihak swasta dan orang ramai menyokong kegiatan sukan di sekolah 8. Mewujudkan sistem pemantauan. 9. Melaksanakan program 1 Murid 1 Sukan dengan menyeluruh.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA KECIL UNIT KOKURIKULUM PENILAIAN & PENSIJILAN


Penyelaras Penolong Penyelaras : Pn Norhassfaiza Bt Abdul Rahim : Pn Siti Mariam Bt Din : Pn Siti Mariam Bt Che Omar : Pn Rosemaliza Bt Daros @ Darooi : Pn Norazizan Bt Zabidi : Pn Yusnita Bt Mohd Yusof : Penyelaras Persatuan/Kelab : Penyelaras Unit Beruniform : Penyelaras Kelab Permainan : Guru Penasihat (Ketua) : Guru-Guru Tingkatan (Ting. 4) (Ting. 3) (Ting. 2) (Ting. 1) (Ting. 1)

AJK

SENARAI TUGAS
1. Bertanggungjawab mengira gred purata markah keseluruhan tahunan (GPA) bagi setiap pelajar SMK Saujana Utama. 2. Mengira dan menyediakan gred keseluruhan kokurikulum (CGPA) pelajar Tingkatan 5 untuk dihantar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Menyediakan markah CGPA untuk kegunaan calon SPM bagi melengkapkan permohonan ke IPTA secara online. 4. Menyediakan markah bagi pelajar-pelajar yang akan berpindah dan yang telah berpindah tanpa mendapatkan markah kokurikulum pada tahun semasa. 5. Menyediakan sijil kokurikulum kepada pelajar tingkatan 5 yang layak (lulus sekurang-kurangnya gred D). 6. Menyimpan rekod markah lima tahun setiap pelajar untuk proses pengiraan lengkap pada akhir tingkatan 5. 7. Membantu pelajar baru mendapatkan markah daripada sekolah terdahulu. 8. Menyediakan manual memasukkan markah tahunan ke dalam buku rekod kokurikulum pelajar kepada guru kelas. 9. Membantu pengagihan buku rekod ke tangan pelajar.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

JAWATANKUASA DATA
Penyelaras Penolong Penyelaras AJK : Pn Norhafizah Bt Abdul Rahman : Pn Nazarifah Bt Mat Zain : Pn Roseaida Bt Selamat : Penyelaras Persatuan/Kelab : Penyelaras Unit Beruniform : Penyelaras Kelab Permainan : Guru Penasihat (Ketua: Guru-Guru Tingkatan)

SENARAI TUGAS
1. Bertanggungjawab menyediakan data lengkap unit kokurikulum setiap pelajar. 2. Mengagihkan data yang telah dilengkapkan kepada guru tingkatan untuk disemak sekurangkurangnya 2 kali setahun. 3. Menerima data baru daripada setiausaha/penyelaras kokurikulum untuk pelajar-pelajar yang baru berpindah ke SMK Saujana Utama. 4. Mengemaskini data setiap hujung bulan. 5. Menyimpan data di dalam fail untuk rujukan. 6. Membantu proses penilaian markah tahunan kokurikulum.

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

SEKALUNG

PENGHARGAAN

Ahli Jawatankuasa Manual Pengurusan SMK Saujana Utama merakamkan ucapan tahniah & setinggi- tinggi terima kasih kepada :
PENGETUA GPK KURIKULUM GPK HEM GPK KOKURIKULUM GPK PETANG GPK PENDIDIKAN KHAS GKMP BAHASA GKMP SAINS & MATEMATIK En Hasan Abrar B Hj Halidi En Hasbe B Omar Pn Hjh Siti Musliha Bt Supaat En Roslan B Yusop Pn Hjh Salina Bt Muhamad Said En Mohd Nadzif B Jayus Pn Rosina Bt Abu Bakar Pn Patmah Bt Mohd Ariff

GKMP TEKNIK & VOKASIONAL Pn Suzana Bt Aris GKMP KEMANUSIAAN SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA HEM SETIAUSAHA KOKURIKULUM AJK MANUAL PENGURUSAN Pn Faridah Bt Abdullah Pn Norliza Bt Fatahur Raji Pn Rozita Bt Marsidi Pn Tanty Bt Sharum

TERIMA KASIH
Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140

dan semua warga SMKSU yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menyiapkan MANUAL PENGURUSAN SMKSU 2013

Manual Pengurusan SMKSU 2013

Mukasurat 140