Universitatea: Babeş-Bolyai Facultatea: Sociologie şi Asistenţă Socială Nivel: Master Specializarea: Managementul serviciilor sociale

Dependenţa în grup

Coordonator: Petru Iluţ Materant: Vlaic Diana Maria

Depăşirea dependenţei de date: ghid pentru analiza grupurilor 1

şi analizăm un caz din fiecare rând. Avem de-a face cu dependenţă doar în situaţiile în care datele colectate au legătură unele cu altele. Grupuri de variabilă independentă Vom vorbi în cele ce urmează despre nivele ale variabilei independente. Dependenţa pozitivă apare atunci când observaţiile legate sunt mai similare decât cele nelegate. Acest capitol se focalizează pe .. Dependenţa pozitivă este mai puţin întâlnită decât dependenţa negativă.Grupurile prezintă interes pentru psihologia socială sau alte domenii înrudite. colectate toate dintr-o singură clasă sau clase diferite ne confruntăm cu eterogenitatea problemelor de variaţie. nu mai putem vorbi de dependenţă. acestea nemaiavând legătură cu grupul. Definiţiile şi originile dependenţei Dependenţa este ceva relativ. Cel mai bun exemplu este cel din interiorul sălilor de clasă. unde elevii interacţionează între ei şi cu profesorul. şi factorii care o cauzează. aceste legături constituind practic baza dependenţei. În cazul în care datele sunt colectate de la fiecare membru individual.. În orice grup există nivele de dependenţă . Dependenţă avem doar în cazul în care avem de-a face cu interacţiune socială. Această analiză nu va fi afectată de faptul că în cercetarea noastră avem două clase. nivele la care se află participanţii grupurilor. formate din trei indivizi unde aceştia se cunosc între ei. deci vom avea dependenţă negativă. Se pune întrebarea: coeziunea grupului este mai mare în condiţii de cooperare decât de concurenţă? 2 . apoi vom analiza relaţia dintre variabila independentă şi sursa de dependenţă Vom începe prin analiza unui grup în care soluţiile sunt deja cunoscute. Pentru a ilustra faptul că dependenţa este mai degrabă relativă.dependenţa de date”. Dacă aşezăm oamenii în rânduri după influenţa lor socială. Dependenţa este mai mare în grupurile formale mici. Cercetarea grupurilor reprezintă o muncă dificilă deoarece este greu de stabilit întâlnirile astfel încât să poată participa toţi membrii grupului şi în al doilea rând este dificil de ales un subiect care să stârnească interesul tuturor. în prima secţiune. vom lua exemplu a doua săli de clasă. Observaţiile de la o clasă sunt mai asemănătoare decât observaţiile de la două clase. Se poate măsura dependenţa numai în cazul colectării datelor cu privire la grup. Când avem doar date similare. nu între grupuri. care apare în cazul existenţei a două competiţii rivale şi este rezultat al măsurării. vom avea variabile între rânduri. Dependenţa este evaluată prin estimarea corelaţiei între clase.

diferenţa dintre participanţii în cadrul grupului este mai mică decât diferenţa dintre participanţii aflaţi în grupuri diferite. va fi mai mic decât F statistic calculat folosind media pătratică a erorii dintre participanţi. Măsurarea şi testarea dependenţei Măsurarea dependenţei se efectuează aproximând raportul dintre media pătratelor grupurilor şi media pătratelor scorurilor obţinute de participanţii din fiecare grup. Anova este echivalentul testului t independent. Aici avem două posibilităţi: putem compara pătratele medii datorate condiţiilor existente sau între participanţii din cadrul grupului. Variaţia între grupuri . În urma analizei efectuate. decât cele bazate pe competiţie. Variaţia în cadrul grupului – membrii grupului au tendinţa de a se certa cu alţi membrii mai slabi decât ei. a reieşit că participanţilor le-au plăcut mai mult activităţile bazate pe cooperare. Care termen de eroare va trebui folosit pentru evaluarea variabilei independente. Numitorul F statistic testează efectul variabilei independente. Un amestec de mai multe erori va fi evidenţiat sub denumirea . în exemplul precedent avem de-a face cu dependenţă pozitivă. Variaţia fluctuantă – scorurile obţinute în cadrul grupurile competitive sunt diferite de cele obţinute în cadrul cooperative. Deoarece. Confruntarea cu dependenţa: surse multipla ale erorii de variaţie În cazul dependenţei existente în interiorul grupului.Ignorând dependenţa – observaţiile sunt grupate la nivelul variabilei independente. În cazul dependenţei pozitive situaţia este tocmai inversă. în cazul de faţă. variabila independentă are doar două nivele. F statistic calculat folosind media pătratică a erorii dintre grupuri. Se pune întrebarea cât de mare trebuie să fie diferenţa dintre diferenţa celor două medii şi suma 3 . mai degrabă decât între indivizi. prin ignorarea dependenţei. În grupurile cu membrii repartizaţi aleatoriu la nivelul variabilei independente. Nu se poate ignora dependenţa în grup. putem afirma că activităţile bazate pe cooperare duc la o coeziune mai mare decât cele bazate pe competiţie. datorată participanţilor este întâlnită la mai puţin de o cincime dintre cazuri.conform evaluării efectuate. Media pătratică. Am grupat cele trei surse ale variabilei în două clase: cele dintre grupuri şi cele din cadrul grupului. aceasta variază între grupuri.termen de eroare”.. Efectul variabilei independente trebuie să fie evidenţiat în grupuri. scorurile participanţilor în cadrul aceluiaşi grup vor fi mai asemănătoare decât scorurile participanţilor din grupuri diferite. astfel. unele grupuri au o medie mai ridicată în timp de altele au o medie mai scăzută. În cazul dependenţei pozitive. există două posibile surse ale erorii de variaţie în acest caz: variaţia între grupuri şi variaţia între participanţii din cadrul aceluiaşi grup. După cum se poate observa.

Media va fi tratată ca variabilă independentă. astfel fiecare participant primeşte un nivel. Cu alte cuvinte. mulţimea participanţilor dintr-un grup îi dau acestuia stabilitate. mai încrezător. Fac excepţie două cazuri: când numărul nivelelor este egal cu cel al participanţilor. iar grupul ca participanţi individuali. Confruntarea cu dependenţa: surse multiple ale variaţiei de eroare. atunci când acestea se află sub nivelul variabilei independente. astfel încât la un nivel se regăsesc mai mulţi participanţi. Grupurile de dimensiuni variate se află sub nivelul variabilei independente. cu atâta acesta este mai puţin variabil. Ignorând analiza dependenţei Se utilizează testul ANOVA care tratează efectele statusului asupra controlului pe care indivizii îl au în grup. Efectele testării variabilei independente pot fi serios influenţate de dependenţa nesemnificativă indusă de grupuri. Vorbim de lipsa dependenţei atunci când corelaţiile interclasă sunt nesemnificative. Grupurile traversate de o variabilă independentă Această situaţie este întâlnită în cazul în care toate nivelele variabilei independente se sunt reprezentate în cadrul fiecărui grup. există mai mulţi membrii în grup decât nivele ale variabilei. media pătratică calculează efectul semnificativ al variabilei independente. ignorând grupul. În aceste exemple.acestora. F statistic nu este un test foarte puternic. Presupunând că nu există dependenţă Vom analiza grupul atunci când acesta se află sub nivelul variabilei independente. Cu ajutorul lui F statistic se verifică dacă raportul celor medii pătratice diferă semnificativ de zero. Se formează un scor care conţine toate informaţiile despre grup. Cu ajutorul raportului de evaluare se estimează dacă corelaţia interclasă diferă semnificativ de zero. nu ca unitate de analiză. Această metodă de măsurare se numeşte corelaţie interclasă şi estimează diferenţa relativă de variaţie interclasă între grupuri şi în cadrul acestora. F statistic indică tratarea pătratului mediu ca rezultat al participanţilor individuali. În acest caz. Dacă grupurile se află sub nivelul variabilei independente este recomandat ca dependenţa în grupuri să fie stimulată pentru a se evita subestimarea lui F statistic chiar şi în cazurile în care corelaţia interclasă este relativ mică şi nesemnificativă. În realitate se tratează grupul ca unitate de analiză. Cu cât există mai mulţi membrii în grup. caz în care ar trebui să avem foarte mare precauţie. Situaţia descrisă mai sus este una dramatică. 4 . Analiza efectuată arată că există efecte semnificative de status atunci când vine vorba de controlul perceput de indivizi.

Pentru grupurile în care numărul nivelelor este egal cu numărul participanţilor. În aceste grupuri. ne sugerează că avem de-a face cu o interacţiune. În aceste cazuri.Ca şi în cazul în care grupurile se află sub nivelul variabilei dependente. Ea poate fi evaluată doar după modificarea variaţiei. variaţia de eroare nu este atribuită variabilei independente. În cazul dependenţei negative este chiar opusul. O altă sursă a termenului de eroare este reprezentată de interacţiunea dintre grupuri şi variabila independentă. Ea ne prezintă variaţia controlului perceput de la grup la grup: în unele grupuri acesta este mai mare. Rezultatele pot fi împărţite în două variaţii de eroare: cea din cadrul grupurilor şi cea dintre grupuri. Faptul că variază.între grupuri” cuprinde grupurile traversate de variabila independentă. echivalentă cu variaţia în cadrul unor grupuri speciale. în al doilea rând observaţiile din acelaşi grup şi acelaşi nivel al variabilei independente ar putea fi mai asemănătoare decât informaţiile din acelaşi grup dar nivele diferite ale variabilei independente. adică se face o estimare a variabilei independente din fiecare grup dacă efectul mediei în cadrul fiecărui grup este semnificativ. Se tratează interacţiunea statusului de grup în termeni de eroare. Acest model are două posibile surse de dependenţă: în primul rând observaţiile din cadrul grupului ar putea fi mai asemănătoare decât observaţiile dintre grupuri. Această interacţiune surprinde măsura în care variabila independentă variază de la grup la grup şi se depărtează de zero în măsura în care diferenţele de status variază de la grup la grup. pătratul mediu indică dependenţă pozitivă. variaţia în cadrul grupului. Partea . 5 . Pentru fiecare grup se poate calcula nivelul variabilei independente. Vom compara variaţia datorată diferenţelor de status cu variaţia acestor statusuri de la grup la grup. Calculată între participanţi. Variaţia rămasă este variaţie reziduală în cadrul grupului. Avem acum dea-a face cu patru surse ale variaţiei: variaţia între grupuri.variaţia de la grup la grup şi variaţia cauzată de diferenţa dintre participanţi. depăşeşte variaţia din cadrul grupului. termenul de eroare rezultă din ignorarea dependenţei. variabila independentă variază în cadrul grupului. În cazul dependenţei datorate grupului. Modele industriale cu inter-grupuri: răspunsuri Se presupune că au existat doar două nivele ale statusului: înalt şi scăzut şi în fiecare grup au existat patru participanţi: doi la fiecare nivel. se compară variabilele independente între ele. când aceasta nu mai are loc. F statistic se calculează când dependenţa pozitivă a fost ignorată sau a devenit mai mică.. şi. în timp ce în altele este mai mic.

Prima estimează amploarea dependenţei datorate grupurilor. această abordare estimează eroarea mediei pătratice pentru fiecare individ comparat la nivelul variabilei independente. Mai multe variabile independente 6 . În acest caz. iar în cazul dependenţei pozitive datorată similitudinii mai mari în cadrul nivelelor variabilei independente decât între acestea F acesta va fi mai mare. Apoi se va stabili dacă scorul diferă semnificativ de zero. Cu alte cuvinte. Analiza Acest model recomandă ca media pătratică a grupului să fie folosită în termeni de eroare pentru testarea variabilei independente indiferent dacă există sau nu mai mulţi participanţi la fiecare nivel. direcţia lui F statistic nu este clară deoarece cele două surse au direcţii diferite. doar prima corelaţie interclasă se poate calcula. mai bine spus datorate participanţilor din cadrul grupurilor şi din cadrul nivelelor variabilei independente. diferă semnificativ de zero şi tratează grupurile ca unitate de analiză. Măsurarea şi testarea dependenţei Pentru testarea ambelor tipuri de dependenţă se va folosi corespondenţa interclase. Astfel se evaluează dacă media diferenţei dintre scoruri.În cazul în care un participant este luat individual şi se ignoră aceste două surse de dependenţă. diferenţa de scor va fi estimată doar dacă există un grad de libertate principal care să compare testarea pe mai multe nivele. Avantajul acestei abordări este că fiecare comparaţie specifică este testată prin compararea mediei pătratice cu media pătratică a erorii datorate interacţiunii dintre grupuri cu contrastul specific. compară valoarea mediei pătratice datorate grupurilor. Cea de-a doua corelaţie interclasă este datorată interacţiunii dintre grupuri şi variabila independentă. variabila independentă are două nivele şi se calculează pentru fiecare grup diferenţa de scor dintre răspunsurile membrilor grupului la un anumit nivel al variabilei independente şi cele de la alt nivel. în modelul prezentat. direcţia variabilei independente este neclară. În cazul dependenţei pozitive datorată grupurilor acesta va fi mai mic decât în mod normal. Pentru calcularea acestei diferenţe de scor se va lua în considerare ponderea răspunsurilor membrilor grupului pe diferite nivele ale variabilei independente în conformitate cu contrastul principal. În cazul variabilei independente cu mai mult de două nivele. În cazul în care avem doar un participant la fiecare nivel al variabilei independente în fiecare grup. În concluzie.

Pentru această analiză. În cazul în care variabila independentă este calculată pentru fiecare grup. toate în cadrul grupurilor sau ambele tipuri de variabilă independentă pot fi prezentate în ceea ce se numeşte modelul mixt. Variaţia ca urmare a interacţiunii acestor doi factori. Grupul induce dependenţa dacă aceasta este ignorată şi observaţiile sunt tratate ca fiind independente. Vom folosi aceşti termeni ca termeni de eroare pentru testarea fiecărei variabile independente. Grupurile sunt întâmplător atribuite la una dintre cele patru condiţii create dacă membrii cooperează sau concură între ei şi dacă identităţile de grup sunt pomenite sau nu. 2. Mai multe variabile independente între grupuri Vom discuta de variabile independente care traversează grupurile aflate sub nivelul celor din exemplul precedent. Eroarea variaţiei între grupuri. Eroarea variaţiei în cadrul grupului. cât şi datorită variaţiei de la grup la grup. Mai multe variabile independente în cadrul grupului Pentru aceste modele variabila independentă nu poate fi calculată deoarece ea variază atât datorită faptului că este variabilă. Considerăm mai multe surse de dependenţă în cadrul grupurilor 7 . Pentru testarea celor două efecte principale şi interacţiunii lor se foloseşte termenul de eroare presupunând că variaţia de la grup la grup este omogenă în fiecare dintre cele patru celule ale modelului. Dacă există mai mulţi participanţi în fiecare grup la nivelul variabilei independente aceasta poate fi calculată. Mai multe observaţii în cadrul grupului înseamnă că mijloacele grupului sunt mai slabe decât observaţiile individuale. Variabilele pot fi: toate între grupuri. Variaţia datorată efectului principal de variaţie dacă identităţile din cadrul grupului sunt importante sau nu. 3. În această analiză se presupune că există doar un singur scor pentru fiecare grup. iar apoi se vor analiza ambele sensuri de variaţie în cazul tratării grupului ca unitate de analiză. se va folosi statistica F pentru a testa cele două efecte principale şi interacţiunea lor. 4. Există cinci surse diferite ale variaţiei: 1. Variaţia datorată efectului principal al cooperării faţă de competiţie. 5. vom considera grupuri care se află sub nivelul variabilei independente (variabilă independentă între grupuri) sau variabilă independentă care traversează grupurile (variabilă independentă în interiorul grupurilor).

În analiza unui caz se va codifica variabila independentă din cadrul grupului şi se va calcula diferenţa de scor pentru fiecare conform codificării. Se va compara variaţia între grupuri pentru fiecare dintre cele trei componente ale erorii. Aceşti trei termeni diferă ca mărime. tratează efectul variabilei independente. dacă aceasta este ignorată sau nu este neclar Presupunem formarea unor grupuri de câte patru membrii. ţinând cont de efectul de status. Pentru a ilustra acest lucru considerăm un grup asemănător celui precedent dar de această dată format din opt participanţi. O astfel de analiză tratează grupul ca efect. De cele mai 8 . estimează variaţia de la grup la grup. ţinând cont de efectul de gen. Fiecărui bărbat îi atribuim un status la unu mare la celălalt mic. Aceşti trei factori. dar pot fi calculate trei corelaţii interclasă diferite. Şi în acest caz termenul de eroare care testează efectul variabilei independente rămâne interacţiunea dintre acea variabilă şi grup. Dacă pur şi simplu controlăm grupul. grupul de gen. În acest caz direcţia de influenţă. • • • Primul. Dacă se utilizează în mod repetat astfel de program. Dacă diferenţele din cadrul grupului sunt atribuite de la participant la participant există posibilitatea de dependenţă atât datorită grupului cât şi datorită participanţilor din cadrul acestuia. Variabilele vor fi medii pătratice datorate genului în cazul în care dependenţa indusă este ignorată şi participanţi sunt trataţi ca unităţi de analiză. Al doilea. Pentru a testa dacă efectul de gen poate fi generalizat la nivelul întregului grup se va împărţi media pătratică datorată genului la eroarea mediei pătratice datorată interacţiunii de gen (bărbaţi-femei). Se va testa dacă diferenţa diferă semnificativ de zero pentru fiecare scor folosind termenul de eroare. Al treilea grupul de gen şi status. prin măsurători repetate grupurile trebuie tratate ca unitate de analiză. identificând factorii din cadrul acestora.unde există o singură variabilă independentă. media pătratică va fi folosită în termeni de eroare comună. ţinând cont de efectul interacţiunii în grup. În acest caz variaţia în cadrul grupului poate fi descompusă în trei termeni de eroare. estimează variaţia de la grup la grup. grupul de status. doi bărbaţi şi două femei. la fel şi fiecărei femei. Avem şase astfel de grupuri. estimează variaţia de la grup la grup. adunaţi sau comasaţi. Aceasta poate fi utilizată şi pentru calcularea corelaţiei interclasă.

Există o relaţie de autoritate nesemnificativă între încercările de manifestare a autorităţii şi satisfacţiei. iar apoi ne vom întreba dacă aceasta variază în funcţie de variabila independentă. Cu alte cuvinte.ar manifesta şi mai puţin aceste trăiri. Modele mixte Vorbim de modele mixte atunci când avem de-a face cu mai multe variabile independente. În acest caz. Asta presupune calcularea corectă a mediei pătratice din toate sursele variabilei. Este necesar să se efectueze o analiză separată între grupuri şi în cadrul acestora. grupurile se grupează în funcţie de valoarea medie a variabilei independente. factorul Gen interacţionează cu factorii competiţie respectiv cooperare. membrii grupurilor şi. Pentru aspectul . Adeseori variabila independentă are mai multe valori. În cele mai multe cazuri ea variază atât între grupuri cât şi în cadrul acestora. Dacă aceasta ar fi semnificativă. Se definesc termenii Grup. În cadrul grupurilor induse.multe ori ele sunt folosite în termeni de eroare. Fs se calculează ca diferenţă de scor pentru fiecare grup. o medie pentru toţi participanţii din grup. În cele 12 grupuri a câte opt participanţi întâlnim fie interacţiune bazată pe cooperare fie interacţiune bazată pe competiţie. estimând diferenţa de Gen şi Status şi interacţiunea Gen-Status apoi testând dacă aceasta diferă semnificativ de zero pentru fiecare grup. Pentru a testa acest lucru folosim termenul de eroare în interacţiunea dintre Gen şi Grup. Variabila independentă variază atât între grupuri cât şi în cadrul acestora În toate cazurile descrise până acum am întâlnit variabile care variau atât între grupuri cât şi în cadrul acestora. Ea este considerată prioritară. Pentru acest lucru folosim testele simple T. iar genurile sunt împărţite în mod egal. Variabila independentă între grupuri compară variaţia de eroare dintre grupuri. Acestea sunt tratate atât în interiorul grupului cât şi între grupuri. Gen şi Status şi se includ toate interacţiunile lor. Într-o abordare bazată pe regresie.între grupuri” se va calcula o valoare medie a variabilei independente pentru fiecare grup. iar cazurile în care aceasta este manipulată sunt rare. descompunerea de bază a variabilei independente are ca scop separarea variabilei din cadrul grupului de cea dintre grupuri. Interacţiunea în ambele cazuri este tratată cu ajutorul termenului de eroare din cadrul grupului. 9 .. Ambele aceste surse se împart în medii pătratice datorită efectului de interes şi termenului de eroare. chiar dacă ea măsoară mai degrabă decât să manipuleze. atât în cadrul grupului cât şi între grupuri pot fi folosite variabile codificate de contrast.

Variabila care variază atât în cadrul grupului cât şi între grupuri poate fi testată la ambele nivele. În cazul în care variabila independentă variază între grupuri termenul de eroare fiind astfel variaţia dintre grupuri în cadrul nivelelor variabilei independente. Din păcate în unele cazuri avem de-a face cu date lipsă. Având în vedere acest lucru vom aplica două teste pentru a testa relaţia dintre variabila independentă şi cea dependentă. Membrii care încearcă să-şi manifeste autoritatea mai mare în comparaţie cu alţii ai aceluiaşi grup. Concluzie Dependenţa de date apare atunci când observaţiile de la participanţii din cadrul grupurilor sunt mai similare sau mai diferite decât observaţiile obţinute de la participanţii din diferite grupuri.Dacă variabila independentă variază atât între grupuri cât şi în cadrul acestora este posibil să existe dependenţă indusă. Ea se bazează pe o simplă extensie a disponibilităţilor pe scară largă a regresiei şi procedura analizei variabilei. Pentru o imagine mai amplă ar fi necesar să separăm efectele variabilei din interiorul grupului de cele dintre grupuri. Participanţii sunt trataţi ca unitate de analiză. Analizele care se ocupă efectiv de dependenţa în grupul de date sunt analize care preponderent tratează grupul ca unitate de analiză. Este cauză a interacţiunii sociale. dar şi a altor factori. Abordarea prezentată este flexibilă şi destul de uşor de aplicat. în timp ce în cadrul grupurilor discutăm despre o relaţie pozitivă semnificativă. variabila independentă variază în cadrul grupului grupuri termenul de eroare fiind variaţia datorată interacțiunii dintre grupuri şi variabila independentă. Generalizări Abordarea ne permite să vedem efectele continue ale variabilei independente când aceasta variază atât în cadrul grupului cât şi între grupuri. Între grupuri există o relaţie negativă nesemnificativă. Mărimea grupului poate fi o variabilă independentă ce poate fi moderată în cadrul relaţiilor dintre încercările de manifestare a autorităţii şi exprimare a satisfacţiei. prezintă şi un grad de satisfacţie mai mare. Acest lucru apare frecvent dacă participanţii din cadrul grupului nu sunt distribuiţi aleatoriu. 10 . În cazul în care.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful