TAWAG SA KASLONON – (5 MINUTOS SA DILI PA MAGSUGOD ANG SANTOS NGA MISA) COMMENTATOR: MAAYONG HAPON OG MALIPAYONG DOMINGO KANATONG

TANAN. KARONG ADLAWA MAO ANG IKATULONG DOMINGO SA ADBIYENTO INUBANAN SA TEMA: “BUHATA ANG ANGAYNG BUHATON ARON SA PAG-ANDAM SA PAGABOT SA GINOO.” MGA IGSOON: KANUS-A KITA MAHIBALO NGA ANG GINOO DUOL UG ANIA UBAN KANATO? USA KA MAAYONG TIMAILHAN MAO KINI: KON BUHATON NATO ANG MAAYONG BUTANG DIHA SA ATONG KINABUHI UG KON BUHATON NATO ANG ATONG RESPONSABILIDAD UBAN SA GUGMA. BISAN UNSA ANG ATONG BUHATON, BUHATON NATO ALANG SA KATAWHAN, UG UNSAY ATONG BUHATON ALANG SA KATAWHAN GIBUHAT USAB NATO ALANG SA DIOS MISMO. KINI NGA PAGTUO MAGDALA KANATO’G KALIPAY SA ATONG MGA KALAAY UG KAKAPOY SA TRABAHO. UG HAIN GANI ADUNAY GUGMA, ANG DIOS DILI MAGPALAYO. PALIHUG MANINDOG ANG TANAN. (UNYA PA ANG PASIUNANG AWIT INIG HUMAN DAGKOT SA KANDILA) PARI: SA NGALAN SA AMAHAN... TANAN: AMEN PARI: ANG GRASYA SA ATONG GINOO... TANAN: MAANAA USAB KANIMO RITO SA PENETENSIYA: NAGAKUMPISAL AKO SA DIOS AMAHAN MAKAGAGAHUM SA TANAN, UG KANINYO MGA IGSOON, KAY NAKALAPAS AKO UG DAKO UYAMOT SA HUNA-HUNA, SA PULONG OG SA BUHAT UG SA WALA PAGBUHAT SA ANGAYNG BUHATON, KAY AKONG SALA, AKONG SALA, AKONG DAKONG SALA. BUSA NANGAMUYO AKO KANG SANTA MARIA KANUNAYNG ULAY UG SA TANANG MGA SANTOS UG KANINYO MGA IGSOON NGA INYO AKONG I-AMPO SA GINOO ATONG DIYOS. AMEN. PARI: GINOO MALOOY KA... TANAN: (KANTA) GINOO MALOOY KA... PARI: HIMAYA SA DIOS DIDTO SA LANGIT... TANAN: (KANTA) UG KADAIT SA IYANG MGA TAWO DINHI SA YUTA... PARI: MAG-AMPO KITA... DIOS HANGTUD SA KAHANGTURAN TANAN: (KANTA) AMEN PALIHOG MANGLINGKOD.

–ANG IKADUHANG PAGBASA.. TANAN: HIMAYAON IKAW O GINOO PARI: . ATUBANGAN SA KATAWHAN NGA GILIBOTAN SA KAAWAY. MATOD NI PABLO. NAGATUO KAMI KANG HESUKRISTO IYANG BUGTONG . PARI: ANG PAGBASA GIKAN. – PALIHOG MANINDOG UG ATONG PASIDUNGGAN ANG SANTOS NGA EBANGHELYO. – MGA IGSOON.. KAY ANG GINOO KANUNAYNG DUOL KANILA.UNANG PAGBASA: MOABOT ANG DIOS DIHA SA INYONG TALIWALA.. PARI: ANG GINOO MAANAA KANINYO TANAN: MAANAA USAB KANIMO. MAGPUYO SIYA UBAN KANINYO UG BAG-OHON KAMO NIYA PINAAGI SA IYANG GUGMA.. TANAN: SA DIOS AMAHAN MAKAGAGAHUM SA TANAN. MAGBUBUHAT SA LANGIT UG SA YUTA.ANG EBANGHELYO SA GINOO TANAN: DAYGON IKAW O KRISTO COMMENTATOR: PALIHUG MANGLINGKOD UG ATONG PAMINAWON ANG HOMILIYA (AFTER HOMILY) COMMENTATOR: PALIHUG MANINDOG PARI: NAGATUO KAMI. ATONG PAMINAWON ANG UNANG PAGBASA ***SALAMAT SA DIOS SALMO RESPONSORYO: UG KARON ATONG DUYOGAN SA PAG-AWIT ANG MATAG TUBAG SA SALMO… IKADUHANG PAGBASA: PAGLIPAY KAMO KAY DUOL NA ANG GINOO. ANG ILANG KALIPAY KINAHANGLANG MANAKOD. SI PROPETA SOFONIAS MIINGON: PASAYLOON KAMO SA DIOS UG IHATAG NIYA KANINYO ANG KALIPAY.. ANG MGA KRISTIYANO KINAHANGLANG KANUNAYNG MALIPAYON. ***SALAMAT SA DIOS EBANGHELYO: UNSAY ATONG BUHATON? MAGHULAT KITA OG MANGANDAM ALANG SA PAG-ABOT SA GINOO DIHA SA PAGBUHAT SA INADLAW NATONG BULUHATON SUMALA SA GIKINAHANGLAN ALANG SA KAAYOHAN SA UBAN..

.. PARI: . . AKO UG ANG INYONG SAKRIPISYO DAWATON UNTA SA DIOS MAKAGAGAHUM SA TANAN. ALANG SA MGA PANGULO SA ATONG NASOD... .ANAK ATONG GINOO. ALANG SA TIBUOK SIMBAHAN. ALANG SA TANANG MGA KRISTIYANOS.. NGA HATAGAN NATO SILA DILI LANG SA MATERYAL NILANG GIKINAHANGLAN APAN IHATAG USAB KANILA ANG KAINIT SA ATONG GUGMA UG ANG KALIPAY SA PAGLAOM....... NGA DILI UNTA YATAKAN ANG ILANG KATUNGOD UG DIGNIDAD SA MGA TAWO NGA GAMHANAN. NGA DILI UNTA KINI MAULAW SA PAGSANGYAW SA GILANSANG NGA KRISTO. IHATAG KANAMO ANG KALINAW OG KALIPAY. HUMAN SA HUGAS SA KAMOT) (LITURHIYA SA EUKARISTIYA) PARI: MGA IGSOON.MAG-AMPO KITA SA GINOO… ALANG KANATONG TANAN.. NAGATUO KAMI SA ESPIRITU SANTO.MAGAMPO KITA SA GINOO.MAG-AMPO KITA SA GINOO.MAG-AMPO KITA SA GINOO.... AMEN. COMMENTATOR: PALIHUG MANGLINGKOD ALANG SA ATONG MGA HALAD (HUMAN SA HALAD. ALANG SA SIMBAHAN OG MGA PANGULO NIINI. ALANG NIADTONG NANINGKAMOT SA PAGPAKABUHI UG ALANG SA LABING UBOS NGA KATAWHAN.. IPADANGAT NATO NGADTO SA GINOO ANG ATONG PERSONAL NGA MGA KATUYOAN. NGA BUHATON NATO ANG ATONG KATUNGDANAN SA KINABUHI UBAN SA TUMANG KAMAYA UG KAMALIPAYON..... GIPANAMKON SIYA SA LALANG SA ESPIRITU SANTO UG NATAWO GIKAN NI MARIA NGA ULAY. NGA MAGMALIPAYON KINING MOSANGYAW SA EBANGHELYO ISIP MENSAHE SA KALUWASAN OG PAGLAOM – MAG-AMPO KITA SA GINOO. MAG-AMPO KITA SA GINOO… SA HILOM.. MIADTO SIYA SA MGA NANGAMATAY SA IKATULO KA ADLAW NABANHAW SIYA. MISAKA SA LANGIT UG NAGALINGKOD SA TUO SA DIYOS ANG AMAHAN MAKAGAGAHUM SA TANAN.... SA SANTOS KATOLIKO NGA SIMBAHAN SA PANAG-AMBIT SA MGA SANTOS SA KAPASAYLOAN SA MGA SALA SA PAGKABANHAW SA LAWAS OG SA KINABUHING WALAY KATAPUSAN. ...... . NAG-ANTOS SIYA SA SUGO NI PONCIO PILATO GILANSANG SA KRUS NAMATAY UG GILUBONG. ...MAG-AMPO KITA SA GINOO… ALANG SA MGA KABOS OG MGA NAG-ANTOS. NGA MALAMDAGAN OG MAGIYAHAN UNTA SILA SA ILANG PAGABUHATON ALANG SA KAAYOHAN SA TANANG PILIPINHON.. MOBALIK SIYA ARON SA PAGHUKOM SA MGA BUHI UG SA MGA MINATAY.. NGA SA KANUNAY MAHIMO UNTA KITANG KATAWHAN NGA MALIPAYON OG MALINAWON BISAN PA SA MGA KALISDANAN SA KINABUHI. .. COMMENTATOR: GINOO.

...... PARI: PINAAGI NI KRISTO AMONG GINOO TANAN: AMEN PARI: ANG GINOO MAANAA KANINYO TANAN: MAANAA USAB KANIMO PARI: IBAYAW ANG INYONG MGA KASINGKASING TANAN: AMO NANG GIBAYAW NGADTO SA GINOO PARI: MAGPASALAMAT KITA SA ATONG GINOONG DIOS TANAN: ANGAY UG MATARONG PARI: SANTOS NGA AMAHAN. COMMENTATOR: PALIHUG MANGLUHOD (HUMAN SA KONSAGRASYON) (RAISING OF THE CHALICE WINE THEN THE PRIEST STANDS) COMMENTATOR: PALIHOG MANINDOG PARI: KINI ANG MISTERYO SA PAGTUO TANAN: (KANTA) PARI: PINAAGI... HESUKRISTO AMONG MANUNUBOS TANAN: (KANTA) KAY IMO MAN .TANAN: DAWATON UNTA SA GINOO ANG SAKRIPISYO GIKAN SA IYANG MGA KAMOT. SANTOS.. UG ANG HIMAYA PARI: IKAW NGA NAGAPUYO UG NAGAHARI HANGTUD SA KAHANGTURAN TANAN: AMEN PARI: ANG KALINAW SA GINOO MAANAA KANINYO TANAN: MAANA USAB KANIMO PARI: IPAKITA ANG PANAGDAIT TANAN: “PEACE BE WITH YOU” KORDERO (KANTA) . HANGTUD SA KAHANGTURAN TANAN: AMEN PARI: AMAHAN NAMO TANAN: KANTA PARI: MANGAMUYO KAMI KANIMO.. ALANG USAB SA ATONG KAPUSLANAN UG SA TIBOOK NIYANG SANTOS NGA SIMBAHAN... ALANG SA PAGDAYEG UG PAGHIMAYA SA IYANG NGALAN. SA WAY HUMONG NGA PAG-INGON TANAN: (KANTA) SANTOS.

COMMENTATOR: PALIHUG MANGLUHOD PARI: KINI MAO ANG KORDERO. SALAMAT USAB SA ATONG MGA MAGBABASA.... PINAAGI NI KRISTO AMONG GINOO TANAN: AMEN COMMENTATOR: PALIHUG BALIK SA PAGLINGKOD ALANG SA MGA PAHIBALO UG PASALAMAT COMMENTATOR: TALAMDAN SA KALIHUKAN SA SUNOD SEMANA PASALAMAT: SA NGALAN SA ATONG PADRE KURA. TANAN: SALAMAT SA DIOS MOKALAWAT KANIMO APAN . TANAN: GINOO DILI AKO ANGAY NGA IPAMULONG LAMANG UG MAMAAYO AKO (NOTE: BELL RINGS) COMMENTATOR: PALIHUG MANGLINGKOD UG ANDAMON NATO ANG ATONG KAUGALINGON ALANG SA PAGPANGALAWAT.. ESPIRITU SANTO TANAN: AMEN PARI: TAPOS NA ANG MISA. OG TUNGOD NIANA ATONG TAGAAN ANG TANAN OG ANG LABAWNG MAKAGAGAHOM SA USA KA MASIPANG PAKPAK… COMMENTATOR: PALIHUG MANINDOG PARI: ANG GINOO MAANAA KANINYO TANAN: MAANAA USAB KANIMO PARI: MANALANGIN. SA INYONG WALAY HUNONG NGA PAGPAAMBIT SA MGA PANABANG OG GRASYA. SA ATONG MGA SAKRISTAN OG SAKRISTANA.. IGONG KUSOG OG KAALAM SA DAYAG O SA TAGO DAGHAN OG DAGHAN KAAYONG SALAMAT. SA ATONG CHOIR ANG _____________ INUBANAN SA ATONG MAGDUDUYOG UG KANINYONG TANAN MGA IGSOON. (TULUMANON SA PAGTAPOS/HUMAN SA PANGALAWAT PAGKAHUMAN SA KANTA) COMMENTATOR: PALIHUG MANINDOG PARI: MAG-AMPO KITA. REV FATHER SACRIS RECOLITO AMONG GIPAABOT ANG AMONG MAINITON OG KINASINGKASING NGA PAGPASALAMAT SA SPONSORING GROUP NIINING SANTOS NGA MISA MAO ANG KNIGHTS OF COLUMBUS.. SA ATONG MGA MAABTIKONG LAYGO MINISTRO.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful