Tema nr.

1

FACTORII DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII UMANE

O

Obiective/ competenţe vizate prin studiul temei:

O1 - să definească în manieră operaţională conceptele: dezvoltare a personalităţii, dezvoltare fizică, dezvoltare psihică, dezvoltare socială, factorii dezvoltării personalităţii, educabilitate, genotip, fenotip O2 - să explice esenţa poziţiilor teoretice exprimate în teoriile educabilităţii O3 - să analizeze rolul eredităţii în dezvoltarea personalităţii individului O4 - să explice contribuţia mediului în dezvoltarea personalităţii individului O5 – să argumenteze rolul educaţiei – de factor conducător în formarea şi dezvoltarea personalităţii individului O6 - să expliciteze interacţiunea celor trei factori ai dezvoltării personalităţii umane şi acţiunea lor convergentă O7 – să diferenţieze prin explicaţii pedagogice optimismul, scepticismul şi realismul pedagogic

 Termeni şi sintagme cheie: dezvoltare, dezvoltare fizică, dezvoltare psihică,
dezvoltare socială, ereditate, mediu, educaţie, educabilitate

Suport teoretic:

1. Dezvoltarea personalităţii umane În accepţiunea majorităţii specialiştilor contemporani, personalitatea este rezultatul interacţiunii tuturor proceselor psihice şi se referă la organizarea dinamică a unor aspecte de factură cognitivă, afectiv-motivaţională şi comportamentală într-o structură bio-psihosocio-culturală de o înaltă complexitate, organizare şi specificitate, structură dotată cu capacitate de autoreglaj.

1

educaţie. 2. mediu.funcţionale: plasticitatea sistemului nervos. Formarea proceselor psihice are loc sub acţiunea influenţelor interne şi externe. preponderent. sub forma codului genetic. timbrul vocii ş. c) Potenţialul de formare.a. conformaţia feţei. de achiziţionare de limbaje de specialitate ş. personalizată. în cazul fiinţelor umane este. particularităţi anatomo-fiziologice ale analizatorilor etc. însuşiri: . Dezvoltarea psihică se referă la apariţia şi transformarea proceselor şi însuşirilor psihice. externe: greutatea. Individul moşteneşte de la antecesori o serie de elemente comune pentru specia umană. ca rezultat al interacţiunii primare a genotipului cu mediul. grupului şi individului.25) 2 . fenotipul reprezintă totalitatea caracteristicilor unui individ. comune pentru specia respectivă şi care se transmit pe cale genetică (de exemplu. unic. diversitatea organelor de simţ şi a aparatelor şi sistemelor anatomice. reflexe şi trebuinţe fundamentale. Ereditatea . de la simplu la organizat. formează fenotipul. bipedismul. care fac parte din trei categorii de "caractere": a) Genotipul. devenind manifeste datorită poziţiei dominante a genei cu care sunt correlate. structura celulară . Individul înregistrează o dezvoltare fizică obiectivată în schimbări de natură fizică. culoarea ochilor. aptitudini. de baza ereditară şi de factorii de mediu. voinţă. Genotipul individual conţine elemente de variabilitate în interiorul speciei (de exemplu.premisă naturală a dezvoltării personalităţii umane Ereditatea este acea însuşire fundamentală a materiei vii. printr-o succesiune de etape.a. sunt puternic determinate ereditar (temperament. stadii. a părului. zestrea sa ereditară. cum ar fi: schema corporală. capacităţile de asimilare de modele şi strategii de lucru. p. care. Stan. 2001. culoarea ochilor.fizice. conformaţia feţei. mărimea capului . fiind una din variantele posibile ale acestuia. influenţe subsumate categoriilor de ereditate. care se referă la transmiterea de la o generaţie la alta. Practic. a mesajelor de specificitate ale speciei. Genotipul general conţine elemente "predeterminate". naturale sau sociale. emotivitate) iar altele (caracter. atitudini) poartă într-o mai mică măsură pecetea impusă de ereditate" (C. fiecare individ fiind. b) Disponibilităţile transmise. unele caracteristici anatomo-fiziologice). configurată de propriile trăsături de personalitate şi de propria subiectivitate. Menţionăm în acest context faptul că "unele aspecte ale vieţii psihice.Dezvoltarea reprezintă un proces complex de trecere de la inferior la superior. de natură psihică şi are o dimensiune generală – include abilităţile de gândire. care reprezintă totalitatea proprietăţilor ereditare ale unui organism. conformaţia corporală. Fenotipul este determinat.biochimice: compoziţia chimică a sângelui. directe sau indirecte. practic. o dezvoltare socială manifestată prin reglarea comportamentului în funcţie de normele şi cerinţele impuse de societate şi nu în ultimul rând o dezvoltare psihică. Identitatea genetică este practic imposibilă între antecesori şi descendenţi.). morfologică şi biochimică. Genotipul se exprimă doar în formă fenotipică. şi o dimensiune particulară. fiecare etapă având propriile caracteristici. aşadar. Ereditatea reprezintă un ansamblu de predispoziţii native.

mediul socio-cultural).În concluzie. dezirabil. în special de o anumită fiinţă umană. inhibitor. Lucrurile care determină schimbări la om constituie adevăratul său mediu. O făptură neînsufleţită face parte. de floră şi faună) şi social/ socio-uman (mediul social amprentează dezvoltarea personalităţii prin structurile sale: mediul socio-economic. cum ar fi: nivelul de trai. (ca frână sau obstacol) în calea dezvoltării personalităţii. se află sub influenţa mai multor tipuri de factori de mediu. reprezentat de lucruri. unele lucruri. Ele înseamnă continuitatea specifică a lucrurilor din jur împreună cu propriile lor tendinţe active. ereditatea este o premisă naturală a dezvoltării psihice cu acţiune aleatorie. fireşte. mediată de unele caracteristici proprii comunităţii umane. stabileşte interrelaţii pe parcursul dezvoltării sale. care pot fi grupaţi în două categorii: a) factori de mediu interni. frenator. Acţiunea mediului în procesul dezvoltării personalităţii poate fi directă. condiţii cu care individul interacţionează cotidian şi direct în diferite situaţii de viaţă şi de mediul distal. Mediul reprezintă cadrul în care se naşte. obiecte. de pildă în cazul climei sau indirectă. persoane. este importantă nu atât prezenţa factorilor de mediu. mediul socioprofesional. fie în sens negativ. Omul. stimulator. Referindu-se la termenii "mediu" şi "ambianţă". la evenimente. în permanenţă din mediul său. mediul socio-comunicativ. întrucât nici un element anorganic nu poate fi receptiv la influenţele exercitate asupra sa. configurându-şi experienţele. Interacţiunea dintre organism şi mediu se desfăşoară la diferite nivele: fizico-chimic. gradul de civilizaţie. Aceste influenţe pot fi exercitate de mediul proximal. respectiv factorii naturali. biologici b) factori de mediu externi. psiho-fizic şi socio-cultural. evenimentele care au loc nu constituie un mediu decât în sens metaforic. mediul este implicat şi el profund în devenirea psihicului. reprezentând "materialul" de construcţie. Mediul . prin modalităţi de răspuns şi prin acţiuni specifice. Acestea sunt continue deoarece interacţiunea fiinţei vii şi a condiţiilor mediului înconjurător este implicată în însăşi procesul 3 . alcătuit din lucruri şi obiecte îndepărtate în spaţiu şi timp de individ: Internet-ul. Aşadar. ce trebuie valorificată. trăieşte şi se dezvoltă individul şi se referă la totalitatea elementelor externe cu care individul interacţionează direct sau indirect. favorizant. Influenţele factorilor de mediu sunt resimţite în cadrul activităţilor desfăşurate de fiinţa umană. Pe de altă parte. John Dewey (1972) precizează că aceştia înseamnă ceva mai mult decât lucrurile care îi înconjoară pe indivizi. interacţiunile şi experienţele sale. 3. gradul de cultură. reprezentaţi de factorii mediului fizic (mediul fizic extern se referă la condiţiile climatice. geografice. fie o ereditate dizarmonică.cadrul socio-uman al dezvoltării personalităţii Dacă predispoziţiile ereditare sunt absolut indispensabile. fundamentul pe care se construieşte personalitatea. cât modul în care fiinţa umană reacţionează la factorii de mediu. prin intermediul unor strategii adecvate de influenţare formativă a individului. mediul socio-afectiv. deşi îndepărtate în timp şi în spaţiu de o anumită fiinţă vie. ce poate fi parţial compensată. fie în sens pozitiv. însă. oferind fie o ereditate normală. Mai mult. organismul se integrează în mediul său înconjurător şi îi foloseşte resursele şi energiile în propriul său avantaj. mass-media etc. probabilistică. reprezentând temelia. pot forma mediul acesteia în mod mai real chiar decât unele din lucrurile care sunt aproape de ea.

societatea a elaborat un mecanism de creştere a controlului asupra dezvoltării ontogenetice. educaţia 4 . Spre exemplu. un copil cu aptitudini motrice se afirmă în propriul lor mediu în domeniul sportiv şi. Spre exemplu. este foarte probabil ca un copil înzestrat cu o anumită aptitudine artistică să aibă părinţi cu acelaşi talent. 1998) deosebesc următoarele tipuri de interacţiuni ereditate-mediu: • Interacţiunea pasivă. numită eritabilitate (M. în consecinţă. care să permită dezvoltarea aptitudinii lor. datorată faptului că ereditatea şi mediul sunt comune pentru copii şi membri familiei lor. ca urmare a caracteristicilor sale specifice fundamentate genetic. Scarr (1998) şi Plomin (1994) (apud M. urmând să li se ofere programe educaţionale diferenţiate şi personalizate. Eritabilitatea se defineşte ca fiind totalitatea varianţei fenotipice care se datorează variaţiei aditive genetice. Acţiunea factorilor de mediu este şi ea aleatorie. 4.21-28). date istorice etc. poate fi selecţionat în cadrul instituţiei de învăţământ în clase speciale. consacrându-se chiar o noţiune statistică de estimare a varianţei unei caracteristici care poate fi atribuită eredităţii. • Interacţiunea evocativă se referă la acţiunile mediului determinate de caracteristicile şi de potenţialul copilului. Educaţia . Într-un grup varianţa fenotipică a unei trăsături este dată de varianţa datorată efectului mediului şi de cea datorată genotipului. totodată. deci poate sprijini procesul de dezvoltare a personalităţii umane (cazurile în care mediul este favorabil dezvoltării) sau o poate obstacola (cazurile în care mediul este nefavorabil dezvoltării). • Corelaţia proactivă dintre ereditate şi mediu apare atunci când indivizii înşişi şi creează medii care să corespundă tendinţelor lor genetice şi valorificării potenţialului lor. Plomin (1994) consideră că. Roth-Szamoskozi.factor determinant al dezvoltării personalităţii Întrucât influenţele eredităţii şi ale mediului asupra procesului dezvoltării personalităţii umane sunt aleatorii. Spre exemplu. le asigură un mediu prielnic. nume. • Interacţiunea reactivă se referă la experienţele de viaţă pe care copilul le resimte în modalităţi specifice. care le transmit copiilor baza genetică. denumiri. dată fiind interacţiunea lor. p.vieţii. Există studii care îşi propun cuantificarea interrelaţiilor ereditate-mediu. probabilistice. probabilistică. ele constituind aspectul longitudinal al acesteia. aceştia îşi pot dezvolta aptitudinile construindu-şi contexte favorabile exersării lor. va putea reţine mai uşor o poezie. denumit generic educaţie. personalizate (în comparaţie cu alţi copii asupra cărora mediul acţionează în acelaşi fel). Prin interacţiune pasivă. Din perspectivă pragmatică. Interacţiunea şi continuitatea reprezintă în concepţia lui Dewey cele două caracteristici ale experienţei. chiar dacă instituţiile sau persoanele nu fac nimic pentru copiii cu aptitudini motrice. diferenţierea lor este importantă. dar. copiii moştenesc în mod pasiv genele părinţilor şi sunt influenţaţi în dezvoltarea lor de mediul corelat cu tendinţele lor genetice. 1998. deşi efectele mediului şi ale genelor sunt greu de evaluat separat. Roth-Szamoskozi. un copil înzestrat cu o memorie bună. Spre exemplu.

de a acţiona asupra tuturor componentelor ce vor alcătui personalitatea. dezvoltarea nefiind posibilă fără acţiunea unuia sau altuia. sistematică şi continuă de formare şi modelare a personalităţii umane. dar sub influenţa factorului de mediu se transformă într-o stare manifestă. cât şi de forţa declanşatoare a factorului de mediu. mediul este cadrul. Prin intermediul "naturii" axiologice. deţinând rolul conducător în formarea personalităţii umane. Ea are rol de mediator. Orice trăsătură psihică este o unitate a interacţiunii dintre factorul genetic şi cel de mediu. de a interveni în ameliorarea condiţiilor de mediu. Scopul educaţiei este acela de a forma şi modela personalităţi umane. cu multiple influenţe educative benefice asupra personalităţii. Factorul genetic se află într-o stare potenţială. viitorii criminali pot fi recunoscuţi încă de la naştere dorită unei anumite conformaţii a feţei. care va depinde atât de direcţia imprimată de factorul ereditar. O astfel de concepţie s-a concretizat în teorii cum sunt: teoria "criminalului înnăscut" a lui Lombroso. devenind fenomen psihic. ea acţionând convergent. pe lângă ereditatea biologică există şi o ereditate psihologică. ereditatea este premisa. Personalitatea este individualitatea recunoscută şi confirmată de comunitatea socială în interiorul căreia trăieşte pentru a-i îmbogăţi şi multiplica valorile. spre deosebire de mediu. organizată. iar educaţia este liantul. "temelia". conferindu-i omului o a doua "natură" – cea axiologică. ci. rolul principal îl au instinctele moştenite care se manifestă în primii ani de viaţă. Spre deosebire de ereditate. care nu poate fi depăşită de influenţele externe. precum şi rol de factor de armonizare a interacţiunii dintre ereditate şi mediu. Educaţia este o formă deliberată. realizată în conformitate cu finalităţi bine delimitate. a potenţialităţilor genetice ale individului şi organizarea şi dirijarea influenţelor modelatoare ale mediului socio-uman asupra sa. nedirijate şi nearticulate. Educaţia nu presupune influenţe oarecare. de modele. orientată de valorile şi exigenţele impuse de societate. teoria "rasistă" este cea care 5 . "fundamentul" edificiului. conform căreia. care este o dimensiune implicită a dezvoltării şi. care constituie sursa obiectivă din care se extrage substanţa dezvoltării. metode şi procedee. generaţii.presupune identificarea predispoziţiilor native. conform căreia. care prestabilesc dezvoltarea psihică a omului şi că. strâns legată de dimensiunea socială şi culturală a matricii sale existenţiale. Curente/ teorii referitoare la dezvoltarea personalităţii În teoretizarea modului de dezvoltare a personalităţii umane au existat trei curente/ teorii: 1. în anihilarea unor influenţe negative exercitate din partea unui mediu nefavorabil şi în crearea unui climat educaţional favorabil. Fiecare dintre cei trei factori are rolul său specific. individul îşi extinde existenţa dincolo de limitele biologice. dimpotrivă.susţineau că rolul fundamental îl joacă factorii ereditari. ca o activitate anticipată. Educaţia este ghidată de o serie de politici educaţionale. educaţia îşi propune intenţionat să aleagă argumentat şi să configureze cu precizie perspectiva impusă dezvoltării. reprezintă un proces dirijat spre un anume scop bine delimitat. 5. devenind personalitate. de interfaţă între individ şi mediul său înconjurător. care corelează acţiunile celorlalţi doi factori. coerentă şi specializată. o activitate conştientă şi finalistă. Rolul educaţiei este acela de a stimula potenţialul ereditar. în formarea şi dezvoltarea trăsăturilor de personalitate. Teoriile ereditariste (ineiste) . în concordanţă cu idealul societăţii promovat într-o perioadă istorică. strategii. teoria lui Freud.

speciei umane). Teoriile ambientaliste absolutizează rolul factorilor socio-educaţionali având la bază psihologia behavioristă. acţiunea celor trei factori ereditate – mediu – educaţie este convergentă. prin educabilitate înţelegem ansamblul strategiilor. modelelor şi posibilităţilor de a influenţa în mod pozitiv. Există trei fundamente majore ale educabilităţii: 1) baza biologică – în cazul fiinţei umane vorbim de maturizarea anatomo-fiziologică care este lentă 2) baza psihologică – în cazul fiinţei umane predomină conduita inteligentă asupra celei instinctuale 3) baza socio-culturală care se referă la rolul integrării socio-culturalizării în ontogeneză (evoluţia şi dezvoltarea individului ca entitate particulară) şi antropogeneză (procesul apariţiei şi dezvoltării omului.mediul şi educaţia. favorabil. Din punct de vedere genetic. Teoria dublei (triplei) determinări susţine că dezvoltarea este generată de interacţiunea dintre ereditate şi mediu şi că educaţia nu acţionează izolat. 3. Este un fenomen specific uman şi se corelează cu o poziţie optimistă în ceea ce priveşte modelarea şi dezvoltarea personalităţii umane. care susţine că omul poate fi educat prin tehnici adecvate. Desigur. educabilitatea reprezintă o premisă critică. 2. piatra unghiulară a modelării personalităţii umane. cu mijloace educative adecvate. de a genera acumulări progresive în diferite structuri de personalitate. prin educabilitate înţelegem disponibilizarea genotipului uman în favoarea formării fenotipice individuale şi a cristalizării şi modelării caracteristicilor individuale. a devenirii. formarea omului şi puterea educaţiei. Din punct de vedere filosofic. 6. aceste teorii exagerează rolul eredităţii în detrimentul celorlaltor doi factori . Din punct de vedere pedagogic. în procesul dezvoltării personalităţii umane. 6 .împarte omenirea în rase superioare şi inferioare. prin educabilitate înţelegem libertatea individuală de a se forma şi autoforma. Înţeleasă ca disponibilitate de răspuns a individului la provocările şi stimulările mediului în care trăieşte. eliminându-se astfel unilateralitatea teoriilor anterioare şi supralicitatea unuia sau altuia dintre factori. formarea personalităţii fiecărui individ. Educabilitatea Educabilitatea este un fenomen specific uman care desemnează posibilitatea individului de a fi receptiv la influenţele modelatoare şi la acţiunile educaţiei. sub influenţa proceselor educaţionale parcurse. teoria nu neagă total intervenţia factorului ereditar. perfecţionării şi autoperfecţionării speciei umane. Această teorie este susţinută şi astăzi de majoritatea specialiştilor. dar îl reduce la transmiterea caracteristicilor fizice ale individului. diferenţele fiind date de factorii ereditari. Aşadar. ci prin interacţiunea factorilor ereditate-mediu.

figurile de la punctul c). teorii susţinute prin aproximarea ponderii factorilor ereditate. (vezi "Esenţializarea şi explicitarea conţinutului prin intermediul unor organizatori cognitivi/ scheme". mediu şi educaţie în dezvoltarea personalităţii.Amintim în acest context că optimismul pedagogic reprezintă încrederea în puterea educaţiei şi în capacitatea fiinţei umane de a se transforma prin intermediul educaţiei. de-a lungul timpului s-au manifestat alte două concepţii legate de problematica educabilităţii: scepticismul pedagogic şi realismul pedagogic.) Poziţia/ perspectiva sceptică 7 .1.  Esenţializarea şi explicitarea conţinutului prin intermediul unor organizatori cognitivi/ scheme: a) Model grafic figurativ pentru ilustrarea relaţiei educaţie-ereditate-mediu în dezvoltarea personalităţii EDUCAŢIA PERSONALITATEA EREDITATEA MEDIUL b) Taxonomia factorilor de mediu MEDIUL FACTORI DE MEDIU INTERNI FACTORI DE MEDIU EXTERNI c) Poziţii/ perspective pedagogice în problema educabilităţii c. Pe lângă optimismul pedagogic.

3. contribuţia adusă de cei trei factori: ereditate.Ereditatea Educaţia Mediul c. utilizând cât mai multe argumente. educaţie la dezvoltarea personalităţii umane.) Poziţia/ perspectiva optimistă Ereditatea Educaţia Mediul c.2. mediu.) Poziţia/ perspectiva realistă Ereditatea Mediul Educaţia  Sarcini de reflecţie şi exerciţii aplicative: (1)  Explicitaţi. 8 .

Explicitaţi şi mai ales nuanţaţi şi argumentaţi relaţiile dintre: ereditate-mediu-educaţie. (3) aceste teorii. referindu-vă. pot fi luate în 9 . (9) Esenţializaţi şi argumentaţi rolul conducător al educaţiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. ? Comentaţi următoarea afirmaţie: "niciodată doi indivizi nu vor primi exact aceeaşi educaţie. sufletul omului este o  ? Imaginaţi-vă că sunteţi adept (adeptă) al (a) teoriilor ereditariste. (13) Analizaţi şi comentaţi următorul citat: ". mediu-educaţie. iar în intelect nu există nimic care să nu fi trecut înainte prin simţuri.(2) ? Reflectaţi la poziţia pedagogului J.. care îi lasă liberă copilului o cale liberă spre perfecţiune. (4) Reflectaţi la situaţia ipotetică în care toate caracteristicile şi trăsăturile de personalitate ale fiinţei umane s-ar transmite ereditar. neutru sau frenator pentru valorificarea potenţialului ereditar al individului. (6)  Realizaţi un eseu argumentativ prin care să explicaţi de ce mediul nu poate fi considerat ? Reflectaţi la situaţia ipotetică în care mediul ar fi singurul factor care ar influenţa formarea şi    Propuneţi o posibilă tipologie a interacţiunilor ereditate. şi la influenţele sinelui. realizare. (11) . ereditateeducaţie. Cum credeţi că ar arăta o astfel de lume. Analizaţi câteva studii de caz. (7) dezvoltarea personalităţii umane. care ar fi priorităţile oamenilor? (8) care mediul este suportiv. Susţineţi şi argumentaţi aceste teorii.mediu. Din această perspectivă. Susţineţi şi argumentaţi "tabula rasa"." (Helvetius). după caz. Locke care susţine că. O astfel de ipoteză este imposibilă. Argumentaţi sau contraargumentaţi această poziţie. (10) Explicitaţi şi argumentaţi rolul sinelui în dezvoltarea personalităţii.. pentru că ei niciodată nu se vor putea găsi în aceleaşi circumstanţe. la naştere. ereditate-mediu... Esenţializaţi rolul profesorului în contextul acceptării acestor teorii. Cum credeţi că ar arăta o astfel de lume? (5)  Imaginaţi-vă că sunteţi adept (adeptă) al (a) teoriilor ambientaliste. În care dintre teoriile educabilităţii consideraţi că se poate încadra această aserţiune? (12)   Între factorii dezvoltării personalităţii umane există multiple relaţii. reflectând la situaţiile în factorul cu rol decisiv în formarea personalităţii umane. mi-am întărit mereu convingerea cu privire la forţa creatoare nezăgăzuită a individului în prima copilărie . aceleaşi instrucţiuni. superioritate sau evoluţie.

(19) ." (J. (16) Realizaţi un eseu în care să valorificaţi atitudinea pedagogică exprimată prin următorul citat: "nouă zecimi din oamenii pe care îi cunoaştem sunt ceea ce sunt.. Zazzo). nu este atât să aflăm cât influenţează un factor sau altul. (20) ? Analizaţi şi comentaţi următorul citat: "În fapt. Comentaţi această concepţie. el devenind astfel parte a experienţei ei vitale. (17) ?. asociindu-le cu modelările grafice ale poziţiilor pedagogice adoptate în problema educabilităţii. precum şi influenţele mediului şi ale educaţiei. două realităţi separate. Educaţia este aceea care determină diferenţa dintre oameni.. diferite. ereditate. (15) Imaginaţi-vă că sunteţi adept (adeptă) al (a) teoriei triplei determinări. dar şi bibliografia selectivă aferentă. având în vedere o altă afirmaţie a lui Dewey." (J. John Dewey apreciază faptul că fiinţa umană care trăieşte în mediu nu ştiinţific rezidă în faptul că nici o trăsătură sau calitate nu este exclusiv ereditară şi nici una nu este exclusiv ambientală la origine. în joacă." (A. Allport). respectiv le promovează sau împiedică. ." (G. parcurgând suportul teoretic oferit. buni sau răi. le stimulează sau le inhibă.considerare influenţele capacităţilor native. Adler).W. prin efectul educaţiei.Dezbateţi împreună cu colegii această temă explicând diferenţele dintre cele trei poziţii/ 10 . stilul său de viaţă. ca pietre de construcţie din care copilul îşi structurează. Susţineţi şi argumentaţi această teorie. ! Sugestii pentru luarea notiţelor: . cu ajutorul lui. Din perspectiva experienţei. propriile reacţii la factorii de mediu. Fiinţa trăieşte prin mediu.Vă sugerăm să încercaţi. Reflectaţi la modul în care educaţia şi autoeducaţia a mediat. mediu. ? Realizaţi un exerciţiu de introspecţie şi precizaţi apoi care este modul în care mediul a acţionat asupra dezvoltării personalităţii voastre. (18) exprimă esenţialul. analizând. potrivit căreia lucrurile care determină schimbări la om constituie adevăratul său mediu – ele sunt implicate în desfăşurarea activităţilor unei fiinţe. folositori sau dăunători. totodată. (14)    Realizaţi o reprezentare grafică a relaţiilor care se stabilesc între conceptele: educabilitate. fiinţa şi mediul nu constituie două entităţi. ceea ce interesează. a armonizat acţiunea factorului ereditar şi a influenţelor mediului în cazul dezvoltării propriei personalităţi. ci calitatea interacţiunii factorilor.  Reflectaţi şi apoi comentaţi următorul citat: "Cel mai important punct al acordului  În lucrările sale. o analiză critică pertinentă a principalelor teorii cu privire la factorii dezvoltării personalităţii. educaţie.. Locke).

Bucureşti. Volume 6.. Dewey. Caracterizarea vârstelor şcolare. Democraţie şi educaţie. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Cluj-Napoca. Iacob. Cambridge University Press. Sage Publications. editori N. Ereditatea şi mediul în formarea personalităţii. Structura şi dezvoltarea personalităţii. în volumul "Psihologie şcolară". Bucureşti. G. Editura Presa Universitară Clujeană. Chiş. Iacob. Ursu-Oancea. New-York. How genotypes and environments combine: Development and individual differences. V. V. Dafinoiu.6-11. G. Developmental processes". Cucoş. (2000). Stan. Educaţie şi formare. Genetics and experience. Iaşi. Iaşi. (1981). Editura Tehnică. (1997). în "Persons in Context. (2001). Bolger. (2001). Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. în volumul "Psihologie şcolară". Activarea funcţiilor cognitive în copilăria mică. Instrucţie şi educaţie. Plomin. (2007). (1999). M. Cluj-Napoca. Roth-Szamoskozi. O introducere în filosofia educaţiei. Editura Polirom. C. Actualitate şi perspective. Cluj-Napoca. Repere psihogenetice. A. A. Pedagogie. (2001). Psihologia dezvoltării. M. (1996). Cosmovici. (1972). Birch A. Editura All Educational. p. Pedagogie. C. L. Personalitatea elevilor. R. (coord. . Moorehouse. Editura Presa Universitară Clujeană. Călin. Editura All. G. (1999).perspective pedagogice exprimate în problema educabilităţii şi reflectaţi la modul în care ele s-ar putea regăsi în mentalitatea cadrelor didactice sau a studenţilor care vor deveni cadre didactice. Caspy. A. Editura Polirom. Bibliografie recomandată pentru aprofundări: Allport. J. (1988). Ionescu. Temperamentul şi caracterul. ediţia a III-a revăzută. coord. M. Editura Polirom.  Recomandări bibliografice pentru studiul individual: Bibliografie selectivă: Ionescu. Iaşi. analiza raportului dinamic dintre factorii interni şi cei externi în dezvoltarea personalităţii). Teoria educaţiei. Suporturi pentru formarea profesorilor.23-40. The interplay between Nature and Nurture. Iaşi. (1998). L. în "Individual Differences and Development Series". S. M. (1994). Bucureşti.Luând în considerare tendinţele teoretice prezentate acordaţi atenţie problematicii complexe a rolului educaţiei în dezvoltarea psihoindividuală (problematica educabilităţii. Downey. Cluj-Napoca. Chiş. Iacob. L. M. Arad. Fundamentarea epistemologică şi metodologică a acţiunii educative. Bucureşti. Editura Presa Universitară Clujeană. coord. I. (1998).). Scarr. Teoria educaţiei. "Vasile Goldiş" University Press. Editura Polirom. Editura Didactică şi Pedagogică. J-M. Bucureşti. Monteil. Cosmovici. (2002). ediţia aII-a revăzută şi adăugită. Editura Presa Universitară Clujeană. 11 .

12 . Editura Politică.Văideanu. Bucureşti. G. (1988). Educaţia la frontiera dintre milenii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful