You are on page 1of 34

OPTA MINERALOGIJA

dr. Zorica Tomi

MINERALOGIJA JE FUNDAMENTALNA GEOLOKA DISCIPLINA BAVI SE PROUAVANJEM MINERALA tj. PROUAVA: 1. NAIN POJAVLJIVANJA MINERALA 2. HEMIJSKE I FIZIKE OSOBINE MINERALA 3. NAIN POSTANKA MINERALA U PRIRODI

ta su

to

minerali?

Minerali su jedinjenja koja predstavljaju homogene, vrste delove Zemljine kore, stalnog i nepromenljivog hemijskog sastava i tano odreenih fizikih osobina.
Hemijski sastav minerala se izraava hemijskim formulama. Jedan ili vie minerala ine prirodnu zajednicu koja se naziva s t e n a m a.

ta su stene ? Stene su heterogeni, vrsti delovi Zemljine kore, stalnog mineralnog sastava, izgraene od jednog ili vie minerala. Pojavljivanje minerala u prirodi:

a) u kristalnom stanju b) u amorfnom stanju (gr. a=ne, morphe=oblik)

Kristali su minerali koji imaju pravilan (poliedarski) spoljanji oblik koji proistie iz pravilne unutranje grae, tj. kristali imaju pravilan raspored atoma u kristalnoj reetci. Amorfni minerali nemaju pravilnu unutranju grau, pa nemaju ni pravilan spoljanji oblik. U stenama dosta esto minerali nemaju pravilan spoljanji oblik jer nemaju dovoljno prostora za rast. Zbog toga se esto javljaju u obliku nepravilnih zrna ili izduenom vretenastom obliku.

KRISTALI
FLUORIT
KVARC

AMORFNI MINERALI
PLEMENITI OPAL VULKANSKO STAKLO

Vretenast oblik

Zrnast oblik

U prirodi postoji preko 4000 razliitih minerala.

O S O B I N E M I N E R A L A:

1.
2. 3.

Morfoloke osobine
Strukturne osobine Fizike osobine

FIZIKE

OSOBINE MINERALA

Fizike osobine slue za najbre makroskopsko odreivanje (prepoznavanje) minerala

Fizike osobine zavise: 1) Od hemijskog sastava 2) Od strukture minerala

Prema nekim zajednikim karakteristikama FIZIKE OSOBINE su svrstane u 3 grupe:

1. OPTIKE OSOBINE:

a) boja minerala b) sjaj minerala c) providnost i prozranost

a) tvrdina minerala 2. MEHANIKE OSOBINE: b) cepljivost i prelom minerala c) elastinost i plastinost

3. OSTALE OSOBINE :

a) specifina masa-gustina b) magnetne osobine c) fizioloke osobine

Optike osobine minerala


Boja je prva osobina koja se zapaa na mineralu. Sve vrste materije (pa i minerali) su izloene svetlosnim zracima. Kada svetlost dospe do povrine minerala:

deo svetlosti biva apsorbovan deo biva proputen kroz mineral deo biva reflektovan

BOJA MINERALA ZAVISI OD TALASNIH DUINA KOJE MINERAL NE APSORBUJE.

Ako mineral apsorbuje (upija) sve talasne duine onda je crne boje. Ako mineral apsorbuje zrake samo nekih talasnih duina onda ga vidimo u boji one talasne duine koju ne upija: koju proputa ili reflektuje . Tako su razliiti minerali razliito obojeni. Ako mineral proputa sve talasne duine onda je on bezbojan.

Mineral je crvene boje jer apsorbuje sve talasne duine osim crvenog dela spektra.

Mineral je beo kada reflektuje ili proputa sve talasne duine vidljivog dela spektra podjednako.

Minerali su crni kada apsorbuju sve talasne duine.

Tip boje minerala moe biti: a) idiohromatska (sopstvena boja minerala) b) alohromatska (posledica inkluzija ili primesa) c) pseudohromatska (lana boja minerala)

ALOHROMATSKA (DRUGAIJA ) BOJA MINERALA

NEKI OD HEMIJSKIH ELEMENATA MOGU SE NAI U MINERALU KAO NEISTOA (NEISTOE SE NE ISKAZUJU HEMIJSKOM FORMULOM) TO IZAZIVA ALOHROMATSKO (DRUGAIJE ) OBOJENJE.

ALOHROMATSKA BOJA MINERALA MOE BITI IZAZVANA I PRISUSTVOM INKLUZIJA, VEOMA SITNIH MEHANIKIH PRIMESA, NAJEE DRUGIH MINERALNIH VRSTA, KOJE SLUE KAO PIGMENT

IDIOHROMATSKI BEZBOJAN

KVARC GORSKI KRISTAL

KVARC (AMETIST)

ALOHROMATSKA BOJA

ALOHROMATSKA BOJA

ROZEN KVARC (Ti) (KVARC) AMETIST (Fe)

ALOHROMATSKA BOJA

ALOHROMATSKA BOJA

(KVARC) AAVAC (ORG. MAT)

(KVARC) CITRIN (Fe)

INKLUZIJE
INKLUZIJE SU STRANA TELA KOJE MINERAL ZAKLAPA U TOKU KRISTALIZACIJE. MOGU BITI: - VRSTE - TENE -GASOVITE

vrste INKLUZIJE u kvarcu

PSEUDOHROMATSKA (LANA ) BOJA MINERALA

OPAL - IRIZACIJA
POSLEDICA JE POJAVE SKRAMA NA IZMENJENOJ POVRINI MINERALA KADA SE FORMIRA TANAK FILM SEKUNDARNIH PRODUKATA MOE BITI I POSLEDICA FIZIKIH i OPTIKIH EFEKATA KOJI BAZIRAJU NA DISPERZIJI, INTERFERENCIJI, DIFRAKCIJI I IZAZIVAJU EFEKTE: ASTERIZAM IRIZACIJU

LABRADOR IRIZACIJA

OPAL - IRIZACIJA

OGREB MINERALA
OGREB MINERALA JE BOJA SPRAENOG MINERALA (BOJA PRAHA) ILI TRAG KOJI MINERAL OSTAVLJA NA NEGLAZIRANOJ KERAMIKOJ PLOICI. BOJA OGREBA JE ESTO ISTOVETNA SA BOJOM MINERALA.

PRIMERI: CINABARIT CRVEN OGREB CRVEN

MALAHIT ZELEN OGREB ZELEN

AZURIT PLAV OGREB PLAV

KADA SE BOJA OGREBA RAZLIKUJE OD BOJE MINERALA OGREB MOE DA POSLUI KAO DIJAGNOSTIKA OSOBINA:

HEMATIT BOJA : CRNA OGREB: UVEK MRKO-CRVEN

PIRIT BOJA: UTA OGREB: CRN

SPEKULARIT
BOJA: CRNA OGREB: MRK