KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

SUKATAN PELAJARAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
(SEMAKAN)

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR Mei 2002

MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i . rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. ii . masyarakat dan negara. rohani.

memelihara ikan hiasan serta menanam sayur-sayuran. Kemahiran dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membolehkan murid mengeluarkan idea yang kreatif. murid berupaya menyenggara serta membaiki kerosakan kecil pada alatan. Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba. bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. Di samping itu.Sukatan pelajaran kemahiran hudup sekolah rendah khsr A. Mata pelajaran ini digubal untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui penguasaan kemahiran praktis dan pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. inovatif dan inventif. bahan kitar semula. memahami fungsi produk serta menghasilkan projek dengan menggunakan pelbagai bahan seperti kayu. dan pengenalan komponen elektrik dan elektronik. mereka cipta. logam. PENDAHULUAN Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) adalah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang diajar pada Tahap II. 1 . menanam dan menjaga tumbuhan hiasan. Dalam mata pelajaran ini tumpuan utama adalah kepada penguasaan kemahiran dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi serta Perniagaan dan Keusahawanan. Murid menjalankan aktiviti mengenal bentuk-bentuk asas. Murid juga dilatih menjahit. mengubah suai. Pembentukan sebuah masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan ini adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi dan keusahawnan yang pesat pada masa ini. mesin mudah dan perabot. Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini. Murid juga berpeluang menjalankan aktiviti jual beli. mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan perkembangan intelek mereka. Dari segi perkembangan individu. membaiki pakaian. Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. Aktiviti ini juga memberi peluang kepada murid mengamalkan sikap pengguna yang bijak. KHSR dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan. kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini. melakar. Bidang Perniagaan dan Keusahawanan pula menitikberatkan unsur-unsur keusahawanan semasa menjalankan aktiviti jual-beli.

4. Mata pelajaran ini juga memberi murid kesedaran tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang kejuruteraan. Mengetahui dan mengamalkan langkah keselamatan semasa membuat kerja Memilih alatan dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul Melakar bentuk asas secara 2D dan 3D Memahami fungsi dan bentuk luaran produk Memasang model set binaan dan mengkaji komponen Mereka bentuk dan menghasilkan produk yang mudah daripada pelbagai bahan kitar semula Mengenal pasti komponen elektrik dan elektronik 2 . reka bentuk dan perniagaan. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan. mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik. Kesemua ini akan menyumbang kepada hasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 5. Selain itu KHSR juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. bertanggungjawab dan berdisiplin. bekerjasama. 7. 3. OBJEKTIF Objektif mata pelajaran ini adalah untuk membolehkan murid : 1. 6. 2. MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri.Sukatan pelajaran kemahiran hudup sekolah rendah khsr Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. C. B. bekerja secara bersistematik.

perabot dan bahagian bangunan Membaiki pakaian dan menghasilkan artikel jahitan Menghasil dan menjaga tumbuhan hiasan. kreatif dan inovatif Mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik. bahan binaan dan komponen elektrik dan elektronik juga diterapkan bagi memantap serta membentuk minda yang kreatif dan inovatif. mesin mudah. Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada alatan. Pengetahuan tentang teknologi. 14. Pembentukan minda yang kreatif dijalankan melalui aktiviti mengenal bentuk-bentuk asas. 9.Sukatan pelajaran kemahiran hudup sekolah rendah khsr 8. memelihara ikan hiasan dan menanam sayuran Merancang dan mengurus jualan secara teratur serta mengamalkan etika perniagaan Mengurus kerja. 10. 16. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan mata pelajaran ini diolah berdasarkan dua bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi. Murid juga melakukan aktiviti menyenggara 3 . wang dan perbelanjaan dengan berkesan Mengamalkan sikap pengguna yang bijak dan bertanggungjawab Meminati bidang perniagaan Mengembangkan daya usaha. D. memahami fungsi serta mereka bentuk produk mengikut kesesuaiannya. melakar. 15. 12. 13. 11. Reka Bentuk dan Teknologi Bidang pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan murid mereka bentuk dan menghasilkan produk berasaskan kepada idea-idea yang kreatif. Bidang pembelajaran pula terdiri daripada beberapa unit pembelajaran yang mengandungi tajuk berasaskan kemahiran dan pengetahuan Deskripsi bidang pembelajaran dan senarai unit pembelajaran adalah seperti di berikut: 1. dan Perniagaan dan Keusahawanan.

Penghasilan projek elektrik Penghasilan projek elektronik 4 .Sukatan pelajaran kemahiran hudup sekolah rendah khsr dan membaiki kerosakan kecil pada alatan dan mesin mudah di samping menjalankan kerja-buat-sendiri.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek a. Murid juga didedahkan kepada amalan penanaman tanaman hiasan dan sayuran serta pemeliharaan ikan hiasan. Peraturan keselamatan Organisasi bengkel 1. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula b. b. Murid diberi cara membaiki pakaian dan menghasilkan artikel jahitan. 1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel a. d. Pengenalan kreativiti Kajian reka bentuk dan kefungsian produk Penyelesaian masalah Penghasilan projek reka cipta Pendokumentasian 1.4 Elektrik dan Elektronik a. c. b. Amalan keselamatan di tempat kerja dan pengurusan bengkel juga diserapkan semasa melakukan aktiviti ini.2 Kreativiti dan Reka Cipta a. e. b. 1.

1. c. b. Membaiki pakaian Penghasilan artikel 1.Sukatan pelajaran kemahiran hudup sekolah rendah khsr 1. Pengenalan Penyediaan bekas Pengurusan 1. b. e. Pengenalan Pemilihan biji benih Penanaman Penjagaan 1. b. b. Penyediaan tapak Penanaman dan penjagaan Pemungutan hasil 5 .6 Jahitan a. c.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Penyenggaraan bahagian bangunan Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada perabot d.8 Ikan Hiasan a.9 Tanaman Sayuran a. c.7 Tanaman Hiasan a. b. b.

b. Kumpulan sasaran Jenis barang yang sesuai dijual Sumber bekalan 2. 2.4 Mengurus Jualan a. b. Murid juga didedahkan beberapa risiko dalam mengusahaniaga barang. Membuat rancangan jualan Menyediakan barang jualan 2. Unsur keusahawanan dan sikap pengguna yang bijak diberi tumpuan dalam aktiviti usahaniaga.1 Barang Jualan a. c. Perniagaan dan Keusahawanan Bidang pembelajaran ini bertujuan untuk memupuk minat dan kesedaran murid dalam perniagaan dan keusahawanan melalui aktiviti jual beli. Promosi melalui pembungkusan Promosi melalui poster Promosi melalui katalog 2. c. Kemahiran yang diperoleh menerusi unit pembelajaran ini termasuklah merancang. b.3 Mempromosi Jualan a.Sukatan pelajaran kemahiran hudup sekolah rendah khsr 2. mengurus dan merekod jualan.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. b. Melayan pelanggan Mendapatkan pesanan Menyusun atur barang 6 . c.

b. c. b. b.7 Risiko Dalam Perniagaan a. Merekod barang Merekod pendapatan dan perbelanjaan Mengira untung atau rugi 2.Sukatan pelajaran kemahiran hudup sekolah rendah khsr 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri a. Risiko dan cara mengurangkannya 2. Merekod pendapatan dan perbelanjaan Merancang perbelanjaan 2. Mendapatkan maklumat barang Etika perniagaan dan hak pengguna 7 .8 Sikap Pengguna Yang Bijak a.5 Merekod Jualan a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful