44815305 Proposal Kompos Bin

Proposal Projek Akhir

1.0

PENGENALAN Projek semester akhir merupakan satu perkara yang wajib di laksanakan untuk penganugerahan diploma bagi setiap pelajar semester 6 di institusi pengajian politeknik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Setiap kumpulan telah ditetapkan untuk menyiapkan projek ini didalam tempoh kurang daripada 6 bulan. Ianya bermula dari mencari tajuk yang sesuai sehinggalah ke peringkat penulisan dan pembentangan. Ini termasuklah dalam hal mereka bentuk projek, mengkaji masalah, penyelesaian masalah, menambah baikan sesuatu alat sehinggalah model atau alat dapat direka atau di kaji. Oleh itu, projek semester akhir ini memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan segala kepakaran dan kemahiran selama hampir tiga tahun berada di politeknik ini. Justeru itu, kreativiti amat penting bagi pelajar untuk disalurkan supaya projek yang dihasilkan dapat di laksanakan dengan jayanya.

1.1

PENGENALAN PROJEK Mesin ‘Composting Bin’ adalah projek yang di buat penambah baikkan

daripada manual kepada mekanikal.Mesin ‘Composting Bin’ ini merupakan cetusan idea oleh kami sendiri berdasarkan beberapa maklumat yang kami perolehi daripada internet, buku-buku serta pendapat pensyarah. Mesin ‘Composting Bin’ ini memudahkan proses penghasilan baja kompos. Pada masa kini, para pengusaha ladang kurang meminati untuk menghasilkan baja kompos kerana kesukaran untuk membuatnya serta berbau busuk. Maka, kami mencuba untuk mengubahsuai dan menginovasikan mesin ini ini agar dapat memudahkan proses penghasilan kompos. Mesin yang kami cipta ini iaitu ‘Composting Bin’ adalah mesin yang mudah alih serta mempunyai sistem pembuatannya yang sistematik bagi tujuan mempercepatkan

1 Composting Bin

Antaranya ialah.Proposal Projek Akhir dan mengurangkan masa. Berdasarkan masalah yang di hadapi dan bersandarkan pada perbincangan bersama penyelia projek. sisa makanan tidak di uruskan dengan sistematik terutamanya bagi pengusaha kedai makan atau kantin-kantin. sistem senser yang automatic terhadap suhu kompos di dalam tong memudahkan kerja-kerja penghasilannya.penghasilan kompos mengambil masa yang agak lama. Malah dengan terhasilnya mesin ini. Kami juga turut mengaplikasikan suhu kompos secara Mesin ini di reka bentuk untuk memudahkan pengusaha ladang menghasilkan kompos. kami sepakat untuk mencipta sebuah mesin penghasilan kompos di mana ia mudah di laksanakan seta memberi manfaat kepada pengguna. Selain itu. ia akan menyumbang kearah peningkatan teknologi dalam bidang pertanian khususnya dan amnya di dalam bidang mekanikal. Mesin ini memudahkan urusan penghasilkan kompos kerana terdapat juga sprinkle yang akan membekalkan air secara automatik jika kelembapannya menurun.2 PENYATAAN MASALAH Oleh kerana mesin ini merupakan baru lagi di pasaran. 1. Mereka membuang sisa makanan di tempat yang tidak sepatutnya. Mesin ini juga mempunyai rekabentuk secara mekanikal dan automasi memudahkan pengusaha ladang menggunakannya serta mengendalikannya. 2 Composting Bin .Ia mengambil masa lebih kurang setengah hingga satu tahun lamanya. Selain daripada itu. kami telah mengenalpasti beberapa masalah yang terdapat pada mesin serta bahan yang digunakan untuk penghasilannya. automatik.Ia mendatangkan bau busuk serta mengundang kepada pencemaran alam.

iii. Ia memerlukan penjagaan yang teliti dari segi suhu. Mempercepatkan kerja-kerja penghasilan kompos. Ianya bertujuan agar apa yang telah dipelajari oleh pelajar dapat di praktikkan dalam usaha menghasilkan projek ini.pengudaraan serta air yang mencukupi (kelembapan). Manakala skop ataupun lingkungan dalam melaksanakan projek ini adalah bermula dari langkah pertama dengan mengenal pasti masalah yang di hadapi.4 SKOP PROJEK Projek yang di hasilkan adalah berkaitan dengan bidang kejuruteraan mekanikal amnya dan khususnya dalam bidang pertanian. Hasil kerja projek hendaklah sesuatu yang baru ataupun berlainan dan di inovasikan dengan mesin yang ada di pasaran.Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai oleh kami setelah projek kami iaitu mesin ’Composting Bin’ ini dijalankan. Menjimatkan masa dan kos baja tanaman 1. ii. Membuat penambahbaikan ke atas penghasilan kompos daripada manual kepada mekanikal. Antara objektifnya ialah : i.Proposal Projek Akhir Penghasilan kompos juga memerlukan perhatian yang teliti. mencari 3 Composting Bin . 1.malah ianya perlulah bersesuaian dengan jurusan yang di pelajari pelajar.3 OBJEKTIF Projek ini di hasilkan bagi memudahkan pangusaha ladang serta mengurangkan kos perbelanjaan dari segi baja tanaman.

Dapat menggurangkan masalah pembuangan sisa makanan. merekabentuk dan seterusnya membina sangkar seperti apa yang telah di rancangkan dengan sempurna. 2. 4 Composting Bin . mencadangkan langkah penyelesaian.0 METODOLOGI 2. ii.1 Pengenalan - Merekabentuk mesin yang berkaitan dengan tajuk yang di pilih. Suhu di dalam tong hendaklah tidak melebihi suhu 50oc. Hanya dapat menampung 3kg-5kg sisa makanan basah dari dapur. Mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik serta tidak mencemarkan alam sekitar. Mesin ini dapat menghasilkan kompos pada masa yang singkat iaitu antara 2-3 minggu sahaja. iv. Antara faktor yang berkait dengan penetapan skop ini adalah: i. Tujuan kami menetapkan skop ini adalah untuk mengelakkan kami tidak menyimpang daripada tujuan asal penghasilan projek ini dan dapat mengikut garis panduan yang telah di tetapkan. ii. 1.5 Had-had Mesin i. putaran dan percikan air secara automatik.Proposal Projek Akhir punca masalah. Menggunakan sistem kawalan suhu. iii.

3 Proses Pemasangan Mesin ini dibentuk mengikut rekabentuk yang telah dibuat. 2.proses automasi atau “programming” akan di buat.4 Proses Pengujian Mesin 5 Composting Bin . Mesin ini memerlukan pengautomasian pada ‘timer’ dan ‘temperature controller’ 2. Gerudi akan dipasang pada bahagian tengah mesin.Proposal Projek Akhir - Mesin ini kelihatan seakan seperti mesin gerudi. Motor elektrik akan dipasang pada bahagian atas mesin dan senser pada bahagian tepi tong. - Begitu juga dengan kos bahan mentah perlulah di dapatkan senarai harga untuk meminimumkan kos pembuatan. 2.2 Pemilihan Bahan Setiap maklumat ataupun data yang berkaitan projek ini akan di ambil dari sumbersumber yang boleh di terima pakai seperti internet dan buku. Setelah mesin siap dipasang. Mesin kompos ini berkonsepkan mesin automasi dan sistematik. Mesin yang akan dicipta adalah sama seperti yang telah direka bentuk.

Ujian masa iaitu tempoh terhasilnya kompos. Ujian suhu untuk memastikan kestabilan suhu di dalam tong.5 Persiapan Laporan Akhir dan Pembentangan a) Setelah mesin di uji dan mesin yang di hasilkan boleh di gunapakai. proses ujian akan di buat untuk memastikan ‘output’ mesin ini mempunyai kualiti yang baik. iii. 3. Ujian pemercikan air untuk mengekalkan kestabilan kelembapan. b) Setelah laporan akhir di hantar.Proposal Projek Akhir Untuk mencapai objektif projek. c) Kumpulan kami juga akan bersedia dan berlatih untuk membuat pembentangan yang sempurna kepada para penilai. ahli kumpulan akan mempersiapkan hal-hal berkaitan pembentangan projek akhir. Terdapat beberapa ujian yang akan di jalanan seperti: i. ‘pamphlet’ yang akan di edarkan pada hari pembentangan.0 Aktiviti/ming gu Carta Gantt M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 Pendaftaran 6 Composting Bin . ii. Kami juga akan menyiapkan diri dengan kefahaman projek yang lebih jelas agar dapat menjawabsoalan oleh panel penilai dengan lebih yakin. 2. Antara perkara yang perlu di persiapkan hal-hal adalah seperti ‘slide show project’. ahli kumpulan akan membuat laporan akhir untuk di hantar kepada penyelia projek dan penyelaras projek.

Proposal Projek Akhir Pelajar Taklimat Projek Penyerahan Tajuk Projek Penyerahan Proposal Bimbingan Perancangan Kemajuan Projek(25%) Kemajuan Projek(50%) Kemajuan Projek(75%) Kemajuan Projek(100%) Persediaan Pembentangan Penyerahan Laporan Pembentangan Projek & 4. Walaubagaimanapun. kami menggangarkan projek ini menelan belanja kira-kira RM 1000 termasuk kos pengangkutan.kos ujikaji serta harga kompenan yang tidak menentu di pasaran. Antara sebab kenapa projek kami memakan belanja 7 Composting Bin . Kos ini meliputi keseluruhan projek dari proses permulaan hinggalah kerja-kerja kemasan yang di lakukan terhadap mesin .0 Kos Pembinaan Projek Pada masa sekarang kami menganggarkan kos pembinaan secara kasar di sebabkan kami masih belum memperolehi kesemua harga alat-alat yang di gunakan dalam pembinaan mesin ini.

menjimatkan ruang. 5. Oleh hal demikian.0 Kesimpulan Mesin ini di cipta bagi memudahkan pengusaha ladang yang ingin membuat baja tanaman sendiri bagi mengurangkan kos baja tanaman. Saiznya yang sederhana dapat 6. Walaupun demikian kami akan cuba untuk mengurangkan kos ini ke tahap yang paling minimum. Walaubagaimanapun. di harap projek ini dapat membantu bidang pertanian selari dengan pasaran masa kini. Mesin ini juga di reka khas untuk mengawal suhu dan kelembapan secara automatik .kedai-kedai makan mahupun kantin-kantin dapat diuruskan dengan sistematik serta tidak mencemarkan alam sekitar. Sisa-sisa makanan di rumah.0 Rujukan i.Proposal Projek Akhir yang tinggi kerana kami menggunakan ‘timer’ dan sebagainya. Mesin ini di cipta dengan pelbagai kemudahan yang memudahkan pengusaha kerana sistemnya yang sistematik. 8 Composting Bin . projek ini masih boleh di buat penambahbaikkan terutama dari segi penggunaan bahan mentah dan juga teknologi terkini. Ia di siapkan dengan tangki air yang mampu memberikan sumber air automatic sekiranya kompos memerlukan air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.