IZBORNOM VEĆU TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU Predmet: Referat o izboru nastavnika za užu naučnu oblast LOGISTIKA

Odlukom Naučno-nastavnog ve}a Tehni~kog fakulteta u ^a~ku br. 290/9 od 1.3.2006. god. imenovani smo za ~lanove Komisije za pisanje referata o prijavljenim kandidatima na konkurs raspisan od strane Dekana Tehni~kog fakulteta u ^a~ku, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 10/3. februara 2006. god. za izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast LOGISTIKA. Na osnovu pregleda blagovremeno dostavljene dokumentacije, zahtevane uslovima navedenog konkursa podnosimo slede}i I Z V E [ T A J Na raspisani konkurs prijavu je podneo samo jedan kandidat i to Sre}ko ]ur~i}, doktor tehni~kih nauka, docent Tehni~kog fakulteta u ^a~ku za predmete: Automatske proizvodne linije i Logistički sistemi. Uz prijavu na konkurs kandidat je prilo`io: biografiju, podatke o kretanju u slu`bi, kopiju diplome doktora nauka, spisak objavljenih radova, kopije svih nau~nih i stručnih radova i spisak projekata na kojima je kandidat u~estvovao kao istra`iva~. A) BIOGRAFIJA za kandidata dr Srećka Ćurčića, Dr Srećko Ćurčić, dipl. ing., rođen 14.10. 1962. u selu Preseka, opština Ivanjica. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a tehničku školu u Čačku. Mašinski fakultet – proizvodno mašinstvo završio je u Beogradu (1982-1987), sa prosečnom ocenom 9,00. Magistrirao na Tehničkom fakultetu u Čačku 1996. god., iz oblasti Proizvodnih tehnologija na temu "Istraživanje metoda kalibracije visokootpornih rudarskih lanaca", str. 130. ^a~ak, 1996. Doktorsku disertaciju je odbranio na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 2001. god., na temu: "Reinženjering automatskih proizvodnih linija u industriji prerade metala sa aspekta produktivnosti, fleksibilnosti i kvaliteta proizvoda", str.206. Kragujevac, 2000. Po završetku studija zapošljava se u FRA-Čačak, gde radi na konstrukciji i tehnologiji specijalnih alata, kao i na održavanju proizvodne opreme. Na Tehnički fakultet u Čačku prelazi školske 1989. god., gde je izabran za asistenta-pripravnika za grupu predmeta Priozvodnog mašinstva. Srećko Ćurčić je kao asistent-pripravnik, a kasnije i kao asistent izvodio sve vrste vežbi iz grupe predmeta: Proizvodno mašinstvo, Mašine i procesi sa NU, Mašine alatke, Inšenjersko-ekonomske analize, Proizvodni sistemi i procesi, i Proizvodne tehnologije. U poslednjem izbornom peroidu u zvanju docenta, izvodio je nastavu iz predmeta: Logistiki sistemi, Automatske

1

99 . (str. Zbornik radova.58). S. konstruktora i tehnologa. 8. rutinskih. (str. Radoji~i}. Prohor P~injski.59) Kupari. Zbornik radova. S.25). Simpozijum Metalurgija "94. dr Srećko Ćurčić ima bogato iskustvo u struci počev od inženjera u pogonu. 1996. S. Zbornik radova. Me|unarodno Savetovanje Proizvodnog Ma{instva. International Scientific Conference. Proceedings. 141 . Seminari tehnike. ]ur~i}. Zbornik radova. Golubovi}. (str. 3. Podgorica. ]ur~i}. Tehni~ki fakultet. M. 47 . S. Zbornik radova. Uro{evi}: METOD MANUELNOG PROGRAMIRANJA NU MA[INA SA OSLONCEM NA OBLIKOVANJE OPERACIJSKE GRUPE DELOVA. Jordovi}: UTICAJ STRUKTURE I USLOVA REZANJA NA OBRADIVOST AL .IS "90.348). ]ur~i}: EKSPERIMENTALNA ISTRA@IVANJA METODE KALIBRACIJE LANACA. R. 53 .51). ]ur~i}: IZBOR NAJPOVOLJNIJE TEHNOLO[KE VARIJANTE METODOM VI[EKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE. 165 1668). 1993. 2. 1990. S. S. 19.proizvodne linije i Nove proizvodne tehnologije. ^a~ak. 10. AKTIVNOSTI KANDIDATA IZ PRETHODNIH IZBORNIH PERIODA . Kragujevac.Radovi objavljeni u periodu zvanja asistent . 345 . Zbornik radova. 7. Slavkovi}. Novi Sad. D. 1990. (str. 19 .146). 26. R. (STR. B. 4.LEGURA. Budva. S. Slavkovi}.186). ^a~ak. S. Radoji~i}. Poseduje izuzetan smisao za saradnju sa privredom u iznalaženju i rešavanju svakodnevnih. JUPITER Conference. razvojnih i strateških problema. Takođe. 1993. 5. Zbornik radova. Tehni~ki fakultet. ]ur~i}: DINAMI^KA STABILNOST DR[A^A ALATA ZA DUBOKO BU[ENJE. ]ur~i}. S.103) Kraljevo. 2 . Proceedings. (str. ]ur~i}: PRAVCI RAZVOJA DOMA]E INDUSTRIJE METALA. 6. 1995. Nau~na konferencija Industrijski Sistemi . 180 . (str.6. Objavio je preko 70 naučnih i stručnih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima. M. ^a~ak. 9. 1996. ]ur~i}: ODRE\IVANJE PARAMETARA OBRADIVOSTI CILINDRI^NIH ODLIVAKA OD SIVOG LIVA DOBIJENIH CENTRIFUGALNIM LIVENJEM PRI OBRADI DUBOKIM BU[ENJEM.pripravnik i asistent 1. Simpozijum JUTRIB. (str. 1990. B. Jordovi}. TF. 17 Jugoslovenski Simpozijum za Operaciona Istra`ivanja SYM-OP-IS. (str. S. Je~menica: UTICAJ STRUKTURE NA KARAKTERISTIKE DEFORMACIONE ZONE OBRATKA OD SILUMINA. 1994. 6. ]ur~i}. ]ur~i}: PUT KA FABRICI BEZ LJUDI. R. 55 . Golubovi}: REZULTATI ISTRA@IVANJA KALIBRACIJE VISOKOOTPORNIH LANACA NA HABANJE. D. Zbornik radova. 1995. S.

Proceedings II International Conference on Dynamics of rotor system. Me| unarodno Savetovanje Proizvodnog Ma{instva Jugoslavije. S. (pp 101 103) Kamenec . Beograd. 469 . Februar. Slavkovi}. ]ur~i}. (str. R. ]ur~i}. Proceedings. Ni{. Je~menica: PRILOG ISTRA`IVANJU IZBORA STUPNJEVITIH PRENOSNIKA ZA POLJOPRIVREDNE MA[INE. JUPITER Conference. 1998. ]ur~i}. 23.507). 1998.375). Beograd. S. R. ]ur~i}. A. JUPITER Conference. 1998. (str. Ukraina. 24. 1998. (str. ]ur~i}. 2.109 . 43 . 24. Je~menica. Proceedings. Stojanovi}: PRILOG ISTRA@IVANJU IZBORA ANALOGNIH SENZORA KOD NU STRUGOVA.107). Februar. S. Proceedings.3. ]ur~i}: FUNDIRANJE MA[INA ALATKI. 19. S. CD. Me|unarodni nau~no . Proceedings. S. S. Slavkovi}. Proceedings. Stojanovi}: SUPPLEMENT TO THE INVESTIGATION OF SENSORS CHOICE FOR AUXILARY MOVING BY NC OF PRODUCTION ENGINES.Podolskij. Ni{. 3. 13. Ukraina. 20. 1996. Dragi}evi}. Je~menica. JUPITER Conference. Zlatibor. 24. Slavkovi}: STRUKTURE POGONA PROIZVODNIH MA[INA. ]u}ilovi}. (str. D. R.3. 47. D. CD.POSTUPKU.34 . Simovi}: ^OVEK U AUTOMATIZOVANOM SISTEMU. R. ]u}ilovi}. ]ur~i}. ]ur~i}: PRILOG PROJEKTOVANJU TEHNOLOGIJE FUNDIRANJA MA[INA ALATKI. ]ur~i}. 1998. Februar. S. Proceedings. Slavkovi}: PRILOG ISTRA@IVANJU IZBORA STUPNJEVITOG PRENOSNIKA ZA GLAVNO KRETANJE MA[INA ALATKI.CHOICE FOR THE AUXILARY MOVING OF NU PRODUCTION MACHINES. S. D. 21. R. Kamenec . Golubovi}: REZULTATI ISTRA@IVANJA METODE AUTOMASKE KALIBRACIJE LANACA VISOKOOTPORNIH NA HABANJE. 1998. Novi Sad. 18. Proceedings. 1998. Zlatibor. (str. S. R. Zbornik radova. 3 . 1997.Podolskij.473). S. 3. (str.115). Slavkovi}. R. JUPITER Conference. M. Zbornik radova. 22. Slavkovi}: CONTRIBUTION SURVEY ON SELECTION OF SENSORS FOR AUXILARY MOTION AT NUMERICAL (NU) LATHES.85). (str. Me|unarodno Savetovanje Proizvodnog ma{instva.79 . M. Bugar~i}: REZNI ALATI PROIZVODNE OPREME SPECIFI^NIH TEHNOLOGIJA. 1998. Slavkovi}. ]ur~i}.141) Tehni~ki fakultet. R. ]ur~i}. 135 . 14. 27. 17. Februar. JUPITER Conference. Je~menica: A CONTRIBUTION EXPLORATION OF SENSORS . S.51). 1997.38). 1998. Beograd. (str. R.11. ]ur~i}. ]ur~i}: HABANJE KARAKTERISTI^NIH ELEMENATA ALATA ZA DUBOKO BU[ENJE PO BTA . D. ^asopis: Savremena poljoprivreda. Slavkovi}. Proceedings II International Conference on Dynamics of rotor system. 369 . 15. (pp 504 . 16.49). S. 27.stru~ni skup IRMES 1998. (pp 105 . R. S. Proceedings. R. 23. 12. S. 23.2. ^a~ak. Zlatibor. R. 1998. VI International SAUM Conference.

R. Slavkovi}. 2000. ]u}ilovi}.49 4. R. M. Beograd. (str. Zbornik radova. R. Je~menica: REIN@ENJERING AUTOMATSKIH PROIZVODNIH LINIJA U FUNKCIJI PRODUKTIVNOSTI S OBZIROM NA IZBOR SENZORA. R. S. S. S. Beograd. Isailovi}. S.72). Me|unarodni nau~no . R. 3. Februar. (str. ]ur~i}. Beograd. 59 . 2000. Zbornik radova. 34. S. 25. CD. S. R. 29. 27. S. Ni{ka Banja. R. R. Me| unarodni nau~no . Februar. JUPITER Conference. ]ur~i}: IZBOR CNC UPRAVLJA^KIH JEDINICA ZA MA[INE ALATKE.24. 3. Slavkovi}. 2000. Kraljevo. ]ur~i}. 4. 30. Vll International Conference on Flexibile Tehnologies MMA. Gojkovi}: PRIMER DEFINISANJA SLO@ENE KONTURE PRI IZRADI NA NU-MA[INAMA.3. 27. Slavkovi}. (str. 4 . S. R. Proceedings. 2000. ]ur~i}. 521 . Me|unarodno Savetovanje Proizvodnog ma{instva Jugoslavije.37 . 527 . 2000. 3.526).2000. 1998. M.stru~ni skup IRMES 2000.67 5. Proceedings. ]ur~i}. S. ]ur~i}. Kotor.246). P. 32. ]ur~i}. Septembar. R. S.64). ]ur~i}. 1999. 25. 1999.17 . Je~menica: KONTINUALNO UNAPRE\ENJE KVALITETA PRIMENOM ALATA KVALITETA U MASOVNOJ PROIZVODNJI. JUPITER Conference. M. Bugar~i}: REZNI ALATI PROIZVODNE OPREME SPECIFI^NIH TAHNOLOGIJA. Proceedings. R.54). Beograd. Kotor. D. Je~menica: REIN@ENJERING AUTOMATSKIH PROIZVODNIH LINIJA U INDUSTRIJI PRERADE METALA U FUNKCIJI FLEKSIBILNOSTI S OBZIROM NA IZBOR SENZORA. Septembar. 26 JUPITER Conference. 53 .stru~ni skup IRMES 2000. Proceedings. Slavkovi}. Me|unarodno Savetovanje Proizvodnog Ma{instva. Golubovi}. (str. Proceedings. (str. Kotor. Je~menica. 5. 28. 1999. 25. ]ur~i}. Novi Sad. 26. 26. S. Slavkovi}: PRILOG ISTRA@IVANJU IZBORA SENZORA ZA POMO]NO KRETANJE KOD NUMERI^KI UPRAVLJANIH MA[INA. JUPITER Conference. Je~menica: REIN@ENJERING AUTOMATSKIH PROIZVODNIH LINIJA U INDUSTRIJI PRERADE METALA U FUNKCIJI KVALITETA PROIZVODA I PRODUKTIVNOSTI S OBZIROM NA IZBOR SENZORA. Me|unarodni nau~no . Septembar. Je~menica: REIN`ENJERING AUTOMATSKIH PROIZVODNIH LINIJA U INDUSTRIJI PRERADE METALA U FUNKCIJI KVALITETA S OBZIROM NA IZBOR RE@IMA RADA. 33. Ran|i}. ]ur~i}.3. ]ur~i}: STRUKTURNO MODELIRANJE PLANETARNIH POVRATNIH MEHANIZAMA ZA REALIZACIJU PERIODI^NIH KRETANJA. (str. R.41). Mataru{ka banja. (str. Proceedings. 22).54). (str.241 3. JUPITER Conference. (str. Zbornik radova.530). Slavkovi}. Septembar. 2000. ]u}ilovi}: REIN@ENJERING AUTOMATSKIH PROIZVODNIH LINIJA U INDUSTRIJI PRERADE METALA U FUNKCIJI FLEKSIBILNOSTI. D. 2000. 31. Zbornik radova. 25. S. Februar.stru~ni skup IRMES 2000. 28. Beograd. Februar.

5 . (str. M. Novi Sad.Pravci razvoja traktora i mobilnih sistema. R. 3. Me|unarodni nau~no . Zbornik radova. M. 79). Slavkovi}. Slavkovi}: REIN@ENJERING POLJOPIVREDNE TEHNIKE U FUNKCIJI KVALITETA RADA I ODR@AVANJA S OBZIROM NA IZBOR SENZORA.. 1988-1990. 1995-1996. Gornji Milanovac. S. 35 . 6. ^a~ak.75 . RAZVOJ PROJEKTNIH RE[ENJA ZA PRIMENU ELEKTRONSKOG RA^UNARA U OBRADI TEHNI^KIH PODATAKA I POSLOVNIH INFORMACIJA U GRA\EVINSKIM PREDUZE]IMA. "FRA" ^a~ak. GP"Graditelj". Proceedings (str. 4. S. VII Nau~ni skup . oktobar" Kru{evac i dr. ]u}ilovi}. 2000-. 7. ]ur~i}: KINEMATI^KA SINTEZA ZUP^ANI^KO ."FRA" ^a~ak.35. oktobar.106). XVI Internatinal Conference ICMFMDI Proceedings. RAZVOJ PROJEKTNIH RE[ENJA ORGANIZACIJE BAZE PODATAKA ZA AUTOMATSKU OBRADU PREDRA^UNA RADOVA NA UPRAVLJANJU TRO[KOVIMA GRADNJE PREDUZE]A. 1993-1996. ^a~ak. ^a~ak. Me|unarodna HIPNEF Konferencija. 2000. ISTRA@IVANJE. ]u}ilovi}. 103 . S. (str 61 . Je~menica: REIN@ENJERING HIDRO I PNEUMO SISTEMA U FUNKCIJI POUZDANOSTI RADA I PRODUKTIVNOSTI. Golubovi}. 2. 38. 36.. Je~menica: REIN@ENJERING POLJOPRIVREDNE TEHNIKE U FUNKCIJI KVALITETA RADA I POUZDANOSTI S OBZIROM NA IZBOR SENZORA. Kotor. 1990-1995.65). 2000. ISTRAŽIVANJE. ]u}ilovi}. M. RAZVOJ I OSVAJANJE MIKROMETARSKIH MERNIH INSTRUMENATA. "Proleter" Arilje.BREGASTIH MEHANIZAMA ZA GENERISANJE PERIODI^NIH KRETANJA..stru~ni skup IRMES 2000.39). 37. 2. Gornji Milanovac. 2000. GP "Hidrogradnja". (pp 1. 2000. traktore i odr`avanje JUMTO. R. 1995-1996. ]ur~i}. ^asopis Jugoslovenskog dru{tva za pogonske ma{ine. RAZVOJ PROJEKTNIH RE[ENJA ZA AUTOMATSKU OBRADU TEKSTA PREDRA^UNA RADOVA. ]ur~i}: MODELING PERIODIC MOTION NJORKING PARTS TRANSPORT MACHINES AND SYNTHESIS MACHANISMS FOR PERIODIC WORK REGIME. RAZVOJ I PRIMENA POSTUPKA REVITALIZACIJE TEHNOLO[KIH SISTEMA MA[INOGRADNJE. M. "14. GP "Graditelj". RAZVOJ I UNAPRE\ENJE MEHANIZACIJE ZA UBIRANJE KROMPIRA. Beograd. Beograd. Zbornik radova. 5. S.U~e{}e u realizaciji domaćih naučnih projekata 1. ]ur~i}. 39. S. . 1988-1990. ]u}ilovi}. Septembar. ]ur~i}. 19901992. D. International Conference. R. R. ISPITIVANJE I RAZVOJ KALIBRISANIH VISOKOOTPORNIH LANACA NA HABANJE.1.

(str. 4.1. CIM I MODELI YA UPRAVLJANJE POSLOVNO PROIYVODNIM SISTEMIMA I NJIHOV TRANSFER KA DRUGIM GRANAMA INDUSTRIJE. 2004. 31. Marić A. god. Kandidat dr Sre}ko ]ur~i}.1.5 1.8. ZAŠTITE @IVOTNE SREDINE I PRODUKTIVNOSTI.: RACIONALIZACIJA POSLOVANAJA INTEGRISANIM MENADŽMENTOM. (str. Ćurčić S. • 1 univerzitetski udžbenik. BR. B 0. 2. Časopis Tehnika.. B 1. 13-17) Beograd. B 1. 67-75) broj 4/5-2004. Menadžment totalnom kvalitetom. Ćurčić S.138 MNTRS. 6 .64. • u proceduri je projekat kojim terba da rukovodi. ISSN 1451-4147. • 2 rada objavljena na međunarudnim konferencijama. S5. . B 1. Menadžment totalnom kvalitetom.1. ISSN 0354-9771. Istraživanja i projektovanja za privredu. lll-63 -lll-69) maj. FESTIVAL KVALITETA. Kragujevac. Ćurčić S. Spisak objavljenih radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja 1.radio je na četiri projekata koje je finansirala privreda Srbije. ISSN 0040-2176.1. C) AKTIVNOSTI KANDIDATA U MERODAVNOM IZBORNOM PERIODU NAKON IZBORA U ZVANJE DOCENTA 2001-2006. (str. Ćurčić S. maj.: INTEGRISANI MODEL LOGISTIČKOG PROIZVODNOG POSLOVANJA.03.1. kao autor ili koautor ima sledće reference: • 7 radova u časopisima međunarodnog i/ili nacionalnog značaja.5 1. Menadžment 55 (str. a koje se finansira od strane MNT Vlade Srbije. 5/2005. 77-81). 3. konferencija JUSK. ISSN 0354-9771.: REIN@ENJERING TEHNOLOGIJA PROIZVODA IZ PRIRODE U FUNKCIJI KVALITETA. 1996-2000. Naučno stručni časopis. • 1 recenziranu skriptu-udžbenik. 2003. Grupa 1. posle izbora u zvanje docent.: AUTOMATSKA LINIJA ZA PROIZVODNJU HLEBAANALIZA FUNKCIONALNOSTI LINIJE U “POSEBNOM” REŽIMU RADA. 1. • 21 rad koji je saopšten na naučnim skupovima i koji su štampani u zbornicima radova. Kragujevac. Beograd. Nacionalni naučno-stručni časopis.5 1.

međutim. Vol. U ovom radu dat je koncept projektovanja budućih događaja u oblasti životne sredine gde se mora računati sa činjenicom da ne postoji ni jedan način da se budućnost upozna sa izvesnošću. što je dato u ovom radu. V. Bacau (Romania): Technical Sciences Academy and University of Bacau. shvatila. ISSN 0040-2176.5 1. odnosno.S. 1/2006. U funkciji veće efektivnosti preduzeća.1. S obzirom na problematiku proizvodnje proizvoda iz prirode kod nas. porast uticaja Amerike. ( Dasic.1. Kruševac. pa i na naše privredne subjekte. V. Nedeff. delovanje nekih strategija na njihove proizvodne uređaje. Da bi se postigla veća fleksibilnost i efektivnost preduzeća. P. DASIÆ. 2006.) : Analysis of sofrware tools for Life Assessment (LCA).1. B 4. B 1.. u štampi (potvrda izdavača). U ovom radu su na primeru automatske linije za proizvodnju hleba u DP Branko Perišić u Kruševcu date konkretne smernice za ostvarenje funkcije cilja linije u takvim uslovima sa osvrtom na osnovne parametre linije. Te promene omogućava reinženjering procesa u funkciji kvaliteta proizvoda i zaštite životne sredine. Stvaranje EU i jedinstvenog evropskog tržišta.1. Prehrambena proizvodnja zauzima posebno mesto u procesnoj industriji.CW Curcic . RAD 1. S. pojedine mašine u posebnom režimu rada linije. Detaljna naliza naučnih radova objavljenih u međunarodnim ćasipisima i časopisima nacionalnog značaja RAD 1. treba da formiraju odgovarajuću bazu podataka. pomoću koje bi mogli da ocene. Međutim.: UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA KLJUČNIH PROCESAA U FUNKCIJI RACIONALIZACIJE POSLOVANJA. B 1.. Ćurčić S. ISSN 0354-6829. Ovaj rad daje koncept modela integrisanog menadžmenta u funkciji poboljšanja performansi preduzeća na tržištu. NEDEFF. ocenjivanje spremnosti ljudi da plate za promene u nivoima rizika kojima 7 . da ne poseduju odgovarajuću bazu podataka. 6. Procenjivanje rizika vrši se na osnovu utvrđivanja. Časopis 14 OKTOBAR. delovanje ovih strategija na njihove proizvodne površine.1. Mnoga preduzeća su. Prihvaćen rad za štampu (potvrda izdavača). U ovom radu će biti prikazana Balanced Scorecard metodologija za upravljanje performansama preduzeća.1.. Časopis Tehnika. 1. MOCM-12 (2006).. ISSN 12247480. P. 2. Beograd. ÆURÈIÆ. Ovaj rad daje koncept integrisanog modela logističkog proizvodnog planiranja. Da bi opstali na evropskomi svetskom tržištu neophodno je prestrukturiranje industrijskih rerduzeća u cilju približavanja konkurenciji. razvijaju se CIM i logistika. uticao je na sve domene. Mnoga preduzeća da bi dobro bila pozicionirala na tržištu. 7.1. RAD 1. Journal of Modelling and Optimization in the Machines Building Fields . RAD 1. 3. Ćurčić S. naročito kada je reč o o proizvodima iz prirode.1. kao jedine supersile. 5. pomoću koje bi mogli da ocene sa potrebnom tačnošću i brzinom. RAD 1. zgrade. RAD 1.1. Usled globalizacije tržišta mnoga preduzeća treba da pretrpe značajne promene.MOCM. mogu se izostaviti iz proizvodnog procesaili biti supstituisane drugim tako da proizvodni kapacitet i kvalitet hleba budu zadovoljavajući. a da se pri procenjivanju ne uključi rizik.1. kako i koliko ljudi vrednuju alternativne situacije koje uključuju različite nivoe rizika.1. 4. 6. postrojenja i pogonske uređaje.5 1. potrebno je da se razvija logistika kao deo operativnog menadžmenta. Linija za proizvodnju hleba može da funkcioniše na željeni način samo ako je proizvodno-tehnološki proces realizovan u potpunosti. potrebno je izvršiti promene koje će dati odgovarajuće rezultate.: OBRADE ZA LOGISTIKU ODSTRANJIVANJA. 5.

dajući im neophodne informacije o osnovnoj strukturi sistema. tražeci i pronalazeći optimalna resenja. a autori su naveli 60 literarnih izvora koji su koristili da bi obradili problematiku logistickih sistema. Pantelić T.: Logistički sistemi. podeljenaje na deset poglavlja. principu usuga. koristeći najsavremenije optimizacione pristupe. poreklu rčci logistika i dajući posebni naglasak na različitim agregacionim nivojima pri definisanju logističkih sistema. Ćurčić S. 2005. Cetvrto poglavlje razmatra problematiku skladištenja. proizvodnji i nabavci.1. uključujući i probleme optimizacije koji se odnose na razmestaj robe u skladištu. a profit veći. zbirke zadataka: U poslednjem izbornom periodu kandidat je objavio sledeće publikacije: 1. CIP -katalogizacija 005-51 (075. IBSN 86-81745-99-9 (2 recezenta). i oni su kao zagađivači životne sredine zainteresovani za manje stroge propise i niže ekološke standarde. aprila 2005. Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada autora na problematici industrijskog menadžmenta. znacaj troškova. pristup zasnovan na ukupnim troškovima. U oblasti mikroekonomije. Monografije. tehno-ekonomske principe efikasnosti. tokovima informacija. robnim tokovima. konsekvence logističkog pristupa i smetnje u realizovanju logisticke koncepcije. Izvodi iz recenzija navedene knjige: Knjiga Logistički sistemi napisana je na 262 strane. Treće poglavlje detaljno obrađuje znacaj logistike. Ocena životnog ciklusa je metodologija za analizu proizvoda ili sistema usluga u svim fazama životnog ciklusa. sa posebnim akcentom na masovna opsluživanja. Prvo poglavlje je tako koncipirano da se uvedu čitaoci u oblast logističkih sistema. praktikumi.2. [esto poglavlje razmatra problematiku transporta u logističkom lancu. 8 . Tehnički fakultet. Drugo poglavlje obuhvata karakteristike logističke koncepcije kroz sistemski pristup.univerzitetski udžbenik. RAD 1.su izloženi.. obuhvatajući skladišna i transportna sredstva. (Odluka Naučno-nastavnog većaTehničkog fakulteta u Čačku br. udžbenici. 1. vrste skladišta i skladišnu tehniku. U radu se razmatraju i analiziraju evropska softverska rešenja za ocenu životnog ciklusa proizvoda. području logističkih zadataka. Ova knjiga je namenjena za studente koji studiraju oblasti industrijskog menadžmenta. potencirajući mesto logistike u preduzeću.2. godine). Grupa 1. odnos prema plasmanu. u svim fazama njegovog postojanja.8). kako za osnovne tako i za poslediplomske studije. U definisanju ukupne strategije životne sredine ocena životnog ciklusa proizvoda je izabrana za svetsko sredstvo u upravljanju živtotnom sredinom u vidu serije standarda ISO 14040. sadrži 99 slika i 17 tabela. Peto poglavlje obuhvata osnovne koncepcije koje su potrebne za automatizaciju logističkih sistema. Čačak. privredni subjekti (proizvodni sistemi procenjuju i upoređuju svoje troškove i koristi sa stanovišta svojih interesa. 586/10 od 20. kako bi njihova ulaganja u smanjenju zagađivanja bila manja. 7.

Isto tako je i malobrojna literatura koja se bavi ovom problematikom. njihovo osavremenjavanje i optimaino korišćenje u svim fazama. Čačak. logističkim jedinicama za pakovanje i modularnom pakovanju. kao i u knjizi kao celini uočavaju se pre svega poruke: . (Odluka Naučno-nastavnog većaTehničkog fakulteta u Čačku br. ambalaži za pakovanje.: Nekonvencionalni postupci obrade. Izvodi iz recenzije navedene knjige: Prvo poglavlje je tako koncepirano da se uvedu citaoci u oblast novih proizvodnih tehnologija. Osmo poglavlje tretira alternativne strategije logistike. dok deveto poglavlje obuhvata novi program obrade za logistiku odstranjivanja.9 2. dajući im neophodne informacije o osnovnoj strukturi obrade u elektromagnetnom polju. 9 . gde treba posebno naglasiti deo poglavlja koji se odnosi na mesto nasih preduzeća na svetskom trzistu. a u desetom poglavlju se obrađuju logistički sistemi za čišćenje podova u industriji. B. intenzivno izučavanje problema zaliha i uticaj da one budu u optimalnim granicama. Da bi mogla da ostvari postavljen zadatak. 2006. CIP -katalogizacija 005-51 (075.. Tako je u žižu pažnje poslovnih ljudi došao angažovani kapital u svim njegovim vidovima. informacija od ulaska u neki sistem do izlaska iz njega. a posebno optimizaciju čitavog procesa koji se odvija u relacjama projektovanja pojedinih sistema i podsistema. godine).Sedmo poglavlje je od strane autora. U poslednje tri decenije logistika je u razvijenim zemljama doživela veliku ekspanziju. Razog za to može se tražiti da su preduzeća prinuđena da izvor za unapređenje poslovnog uspeha traže u sopstvenim unutrašnjim rezervama. logistika mora koristiti veoma komplikovanu matematičko-statističku aparaturu. 2005. Poslovni ljudi koji poseduju ova znanja su malobrojni. posebno razmatranjem problematike koja se odnosi na mesto nasih preduzeća na svetskom tržištu itd. Tehnički fakultet. . Ćurčić S. 1910/22 od 30. Razvojem logističkih sistema u preduzećima razvijenih zemalja omogućio je savladavanje teškoća uslovljenih privrednom recesijom i otvorio put novom prosperitetu. konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. čak i u razvijenom svetu. .obezbedenje ekonomičnosti. uzimajući u obzir sve aspekte ove problematike. 9). . 11. počevši od projektovanja.a pa autori ovim udžbenikom žela da taj problem delimično prevaziđu. njihovoj izgradnji i kasnijoj eksploataciji. udžbenik-skripra (1 recezent). Osnovni zadatak logistike je optimizacija tokova materijala. posebno insistiranje da se obuhvati problematika pakovanja proizvoda vodeći racuna o kreiranju odgovarajuće ambalaze. pre svega u funkciji povećanja prodaje pojedinih proizvoda.isticanje značaja logistike. posvećeno je problemima pakovanja robe. kao i podršku integrisanog informacionog sistema.značaj i uloga transportnih sistema. podloga za njihov izbor i rešavanje transportnih problema. kako bi se dobili najboiji efekti. Analizirajući namere -stavove autora u pojedinim poglavljima.analiziranje problematike skladišta i skladištenja.

1. B 0.1. . (str. Treće poglavlje detaljno obrađuje primenu laserskih tehnologija u industriji. B. VIII Međunarodna konferencija Fleksibilne tehnologije.Drugo poglavlje obuhvata karakteristike laserske obrade.157-160) Vrnjachka Banja.analiziranje problematike raznih specijalnih obrada.: RE-ENGINERING TECHNOLOGICAL SYSTEMS IN THE FUNCTION OF AUTOMATIYATION AND PRODUCTIVITY.5 Analiza radova koji su saopšteni na međunarodnim konferencijama i publikovani u celosti u zbornicima radova: RAD 1. Ćućilović M. Ječmenica R. . jun. dati su principi tehno-ekonomske efikasnosti.. uočava se: . 169-170) 26-27. SAUM "01.optimaino koriščenje nekonvencionalnih procesa u svim fazama. 1. i obrade pojedinih karakterističnih proizvoda laserom kao što su: gumene podloške.9 Grupa 1.1.izučavanje mogućnosti primene obrada u elektromagnetnom polju. 26-28. Takođe. proizvodnje i eksploatacije.3.3 Grupa 1.: REIN@ENJERING PROIZVODNIH SISTEMA U FUNCIJI FLEKSIBILNOSTI I AUTOMATIZACIJE. U ovom radu je dat model kako se mo`e upravljati fleksibilnošću i odgovarajućmo automatizacijom u radu proizvodnih 10 . B 0. Ćurčić S. Ćurčić S. prsteni kugličnih ležajeva.3. obrada laserom i ultrazvučnih obrada. Takođe. Četvrto poglavlje razmatra određivanja parametara laserske obrade kroz: izbor režima obrade. 2. . kao i tipovi lasera. sečenja zavarivanja i termičke obrade. aditivima i fokusiranju. razrada primenljivih pocesa i rešavanje konkretnih problema. Na osnovu sveukupne analize namera autora u obrađenim poglavljima. a posebno procese koji se odvijaju na relacjama projektovanja.1 Učesće na međunarodnim konferencijama i skupovima sa radovima štampanim u zbornicima radova: 1. kao i procese zasnovane na osobinama materijala za obradu. Ovde su obrađeni procesi bušenja. Zbornik radova. tipske operacije i mašine za ovu obradu. tehnološke parametre obrade i dimenzione ultrazvučne obrade. obradivost materijala. 2003. Peto poglavlje obuhvata osnovne koncepcije ultrazvučne obrade koje su date kroz: teoretske osnove.3. stakleni sudovi i dr. (str. Poceedings.3. Novi Sad. kako bi se dobili najboiji efekti itd.isticanje značaja novih proizvodnih tehnologija. september. u ovde su dati alati i abrazivi za obradu.5 1. uzimajuci u obzir sve aspekte ove problematike.. VII INTERNATIONAL SAUM CONFERENCE.1. 2001.

43) 2001. Na osnovu dobijenih podataka konstatovano je da ugradnjom razli~itih komponenti mogu da se ostvare razli~iti tehnolo{ki nivoji automatizacije na tehnološkim sistemima.3.2. CD. Proizvodni sistemi kod nas treba da dožive značajne promene da bih opstale na tržištu. Slavković R. Zbornik radova.2 Učesće na nacionalnim konferencijama i skupovima sa radovima štampanim u zbornicima radova: 1. Proceedings. Ječmenica R. 27 Jupiter conference. (str.4... B 0. Grupa 1.25 1. 0.2. Marić A. B 0. B.3. Ćurčić S. koje }e dati razli~ite cene. Beograd.25 1.sistema ako su na njima vrši reinženjering.2. (str.3. 2002. 4. 1.1. XXLX Naučno stručni skup Održavanje opreme i mašina.34-44) Banja Vrujci. 3.3. Ćurčić S.3.39 .: REINŽENJERING OBRADNIH SISTEMA U INDUSTRIJI PRERADE METALA U FUNKCIJI POUZDANOSTI RADA I PRODUKTIVNOSTI. Robajac O. kvalitet i pouzdanost gotovih proizvoda.: POGODNOST ODRŽAVANJA LINIJE ZA PROIZVODNJU HLEBA SA ASPEKTA ELEKTROMOTORNIH POGONA. Ćurčić S.. Beograd. (str.25 1. 2. Slavković R. 4. Ječmenica R. Ječmenica R. 242-248) septembar.. U ovom radu je dat model kako upravljati tehnolo{kim nivoom automatizacije i produktivnošću pri rein`enjeringu s obzirom na mnoge uticajne faktore.2. 2.: REINŽENJERING PROIZVODNIH PROCESA U INDUSTRIJI PRERADE METALA UI FUNKCIJI POBOLJŠANJA EKSPLOATACIONIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA I NJEGOVOG 11 . Ćurčić S.. Slavković R.: REINŽENJERING PROIZVODNIH SISTEMA U INDUSTRIJI PRERADE PLASTIČNIH MASA U FUNKCIJI KVALITETA PROIZVODA I PRODUKTIVNOSTI 29 Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije. maj-jun 2004. RAD 1.3.

4-9-.25 1. Ječmenica R. (str.25 1.2. Ječmenica R. 3. RaDMI 2002. Ječmenica R. Jubilarno savetovanje Proizvodnog mašinstva SCG sa međunarodnim učešćem. Ćurčić S. Proceedings.3.20) 11-13. 3.25 1. 12. Beograd. Jupiter Conference. (str. (str. 1205-1210) 2002.17-2. Proceedings..25 1.3.25 1. RaDMI 2003 Proceedings. 10. B 0. (str. 2rd International Conference. B 0.3.2.. Proceedings. 01-03. Ječmenica R. Ječmenica R. septembar 2005. Ćurčić S.: POBOLJŠANJE PERFORMANSI PROIZVODA KORIŠĆENJEM INDUSTRIJSKOG DIZAJNA.. 30.9-4. 7. 9...ODRŽAVANJA. 2004. (str. septembar. (str.2. 28 Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem. 28 Jupiter conference. B 0. 2003.12) Beograd.: REENGINERING PREFABRICATED SYSTEMS IN FUNCTION FLEXIBILITY AND PRODUCTIVITY. HIPNEF 2002.2. B 0.: REINŽENJERING LINIJE ZA PROIZVODNJU HLEBA U FUNKCIJI AUTOMATIZACIJE. Proceedings.25 1..25 1. 2004. 12 .414) Beograd. Herceg Novi.3. Beograd.2. 30 Jupiter conference. Slavković R. Proceedings.: PRODUKTIVNOST LINIJE ZA PROIZVODNJU HLEBA U DP "BRANKO PERIŠIĆ" KRUŠEVAC.. Marić A. Vrnjačka Banja. Slavković R.. Ćurčić S: MANUELNO PROGRAMIRANJE KOMPLEKSNIH TEHNOLOŠKIH ZAHTEVA CNC MAŠINA. 381-387) Vrnjačka Banja. B 0. 4. (str.: RACIONALIZACIJA POSLOVANAJA LOGISTIČKOM KONCEPCIJOM. 6. 2002.2. Ćurčić S. Jubilarno savetovanje Priozvodnog mašinstva SCG sa međunarodnim učešćem. B 0. 3rd International Conference. 28 Jupiter conference.13-3. Marić A. Zbornik radova. 586-587) Vrnjačka Banja.17) 2002.25 1. 2003. Beograd.3.83-3. Marić A. Milić V.: REENGINERING PRODUCT IN MECHANICAL INDUSTRY IN FUCTION OF INPROVEMENT QALITY AND PRODUCTIVITY.: REINŽENJERING HIDRO I PNEUMO SISTEMA U FUNKCIJI KVALITETA PROIZVODA I PRODUKTIVNOSTI. 8. septembar 2005. B 0. Ćurčić S. 413-419) Vrnjačka Banja. (str.88) 2002. (str.2. 13.2. B 0. 5. 29 Jupiter conference. Ćurčić S. (str. Ćurčić S..976-980) 1923. Zbornik radova.2. 1. 01-03. Zbornik radova. B 0.: REINŽENJERING LINIJE ZA PROIZVODNJU HLEBA U FUNKCIJI AUTOMATIZACIJE. Ćurčić S.3. B 0. 2..3. Slavković R. 30. 30. 11.3. Ćurčić S. Proceedings.3. februar.

3. 30.25 1.: RAZVIJENA PEKARSKA OPREMA I NJENE EKSPLOATACIONE KARAKTERISTIKE. 21. Ćurčić S.7.2. 01-03.3.: REENGINERING OF TEHNOLOGICAL SYSTEMS IN THE FUNCTION OF AUTOMATIZATION AND PRODUCTIVITY. (str. HIPNEF 2006. (str.25 1. B 0. Maшиностроение и техносфера на рубеже XXl века.. Jubilarno savetovanje Proizvodnog mašinstva SCG sa međunarodnim učešćem. Marić A.. Ćurčić S.: REINŽENJERING HIDRO I PNEUMO SISTEMA U FUNKCIJI KVALITETA PROIZVODA I PRODUKTIVNOSTI. (pp 103-108) Донецк. HIPNEF 2002.2.81-2.1. Ćurčić S. 14. Robajac O. 31.25 1. (str. 1. Ćurčić S. (str... i 11)) odnose se na primenu analitičkih metoda za višekriterijumsko odlučivanje u procesu reinženjeringa opreme.3. Uglavnom ove metode su bazirane na 13 .. Zbornik radova.10. 30 Jubilarni Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem. 1. Ječmenica R: BENČMARKING U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PARAMETARA LINIJE PEKARSKIH POGONA. 34-40) FON Beograd. 17.. 2001. Ćurčić S. maj. 19. B 0. (str. Zbornik radova. 2005. 419-423) Vrnjačka Banja. Proceedings. B 0. Marić A. septembar 2005.:UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA KLJUČNIH PROCESA U FUNKCIJI RACIONALIZACIJE POSLOVANJA. 39-43) Vrnjačka Banja 2005.2.2. 28 Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem. (str.3. 01-03. 30.25 1. Isailović P.2. (1. 2. Zbornik radova. B 0. 2006.2. Ječmenica R. 1-5) Vrnjačka Banja. Ječmenica R. Сборник трудов Vlll международној научно-техническој конференции Том 3. SYM-OP-IS 2005. Logistika kao komponenta operativnog menadžmenta.: MODELIRANJE PROCESA ZAMESA HLEBA POMOĆU UML DIJAGRAMA. B 0. B 0.: UTICAJNI FAKTORI PROIZVODNIH SISTEMA PREHRAMBENE INDUSTRIJE U FUNKCIJI KVALITIETA PROIZVODA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE. Slavković R.4. (Prihvaćen rad).2. Jupiter conference. B 0.. Zbornik radova.9. 583-587) Vrnjačka Banja.3. 16.85) Zlatibor. 20.3. 2005. Vrnjačka Banja.25 1. Gojković M. 2002. ISBN 86-805-87-40-0.3. 15. 18. Ćurčić S. Ječmenica R. XXXII Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima. Ćurčić S.. septembar 2005.1. Analiza radova koji su saopšteni na domaćim konferencijama i publikovani u celosti u zbornicima radova: Radovi (svi iz oblasti reinženjeringa koji razmatraju više faktora (1. Jubilarno savetovanje Proizvodnog mašinstva SCG sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova.3.3. Ćurčić S.: UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA KLJUČNIH PROCESA KAO NAŠA ŠANSA DA SE PRIBLIŽIMO SVETSKOJ KONKURENTNOSTI. B 0.2..

Vremena se i kod nas menjaju – transformacija vlasništva je u poodmakloj fazi. U radu (1. U radu (1. 15) razmatra se Benčmarking koji uključuje sistemski i kontinuiran proces merenja i upoređivanja poslovnih procesa jednog preduzeća u odnosu na poslovne procese firmi lidera. upravljanje. u radu je dat model kako može da upravlja performansama proizvoda usled poremećaja na tržištu.3. obuhvaćena je produktivnost u naturalnom iznosu. Za konkretan slučaj primenjna je Weibullova raspodela za održavanje karakteristika pogodnosti održavanja. Cilj ovog procesa je dobijanje informacija koje će pomoći preduzeću da 14 . u radovima (3 i 6) primenjena je i na reinženjering hidro i pneumo postrojenja kao i na reinženjering tehnološke opreme u plastičnih masa koje su karakteristične po velikom broju uticajnih faktora. 12) razmatrana je produktivnost koja predstavlja jednu od osnovnih performansi proizvodnih linija.3. Ovim radovima skrenuta je pažnja na keke od njih koji pšo ovoj strategiji imaju značajan uticaj na pokazatelje kvaliteta. sprovedenim na automatskoj liniji za proizvodnju hleba instalisanoj u "DP Branko Perišić" Kruševac.3.2. 5) data je metoda manuelnog programiranja kompleksnih tehnoloških zahteva.2. ljudi energije i informacija u sistemima. radikalnom smanjenju svih gubitaka na koje se može uticati. U radu (1. Bolje poslovanje ne podrazumeva samo bolji kvalitet. primenom makroa uz osvrt na osnovne karakteristike konkretnog PLC-a.3. Generalno povećanje produktivnosti leži u smanjenju rastura materijala tj. Matodologija je primenjena u različitim tehnološkim procesima sa uticajnim faktorima za konkretne uslove tehnoloških i/ili obradnih sistema.2. totalni faktor produktivnosti kao i produktivnost rada.2.2 14) daje se model za uvođenje BSC kao strateška promena u poslovanju. kako u svom bliskom okruženju tako i u svetu. Pogodnost održavanja predstavlja vreme obavljanja održavanja.3. Imajući u vidu da funkcionisanje složenih obradnih sistema kao i fleksibilnih tehnoloških sistema zavisi od niza uticajnih faktora. U radu (1. Istraživanjem. pa obzirom na razvoj tehnike i organizacije ljudskog života uopšte treba očekivati brži razvoj logistike i njeno značajnije mesto u industriji. već i bolje operativno i finansijsko poslovanje. gde se pojedinim faktorima može značajno uticati na povećanje kvaliteta.3. 13) razmatra se logistika kao naučna disciplina čiji je predmet planiranje.2.strategiji ekspertnih sistema. Opstaće samo oni koji koji su spremni da se osposobe za kokurenciju bez privilegija. Teorijski opisana metodologija. Takođe.produktivnost. U radu (1. 2) razmatrana je pogodnost održavanja elektromotornih pogona automatske linije za proizvodnju hlebau "DP Branko Perišić" iz Kruševca. 8) razmatraju se uticajni faktori industrijskog dizajna koji mogu da poboljšaju performanse proizvoda. pre svega u svojoj grani.2. U radu (1. uz resursno – štedljivu proizvodnju uz besprekoran kvalitet i poštovanje utvrđenih rokova. data je na primeru glodanja ravne površine iz više prolaza. to se u ovim radovima ukazuje na te faktore kao i na strategiju variranja faktorima. stvaranje uslova za tržišno privređivanje. U radu (1.3. praćenje i nadziranje tokova materijala. kao i na one gubitke koji su u funkciji pravilnog sprovođenja tehničko tehnološkog procesa. Uspešno korišćenje ove metodologije moguće je pre svega u kvalitetnom informatičkom okruženju. Metoda za višekriterijumsko odlučivanje. Danas je efikasnost poslovnih procesa krucijalna stvar za dugoročni uspeh preduzeća.

2. 19) posvećena je pažnja inovacijama u pekarskoj industriji. Učešće u realizaciji domaćih naučnih projekata Tehnički i Agronomski fakultet iz Čačka kao NIO konkurisali su na VII Javnom konkursu Energetske efikasnosti kod MNTR Vlade Srbije projekat pod nazivom: Razvoj i primena logističkih sistema za korišćenje biomasa i otpadnog drveta kao energenata u domaćinstvima i industriji. Ovde je pokazano kako se rein`enjeringom hidro i pneumo sistema mo`e značajno pove}ati produktivnost i kvalitet njihovog rada. 17) je prikazana Balanced Scorecard metodologija za upravljanje performansama preduzeća. pa i na naše privredne subjekte. Participanti na ovom projektu su JKP -Komunalac Čačak i JKP Gradsko zelenilo . na tehnološkim sistemima njihovim rein`enjeringom se mo`e pove}ati produktivnost i radna automatizacija.2. kao jedine supersile. kontinualno poboljšanje proizvodnih procesa. Dr Srećko Ćurčić je rukovodilac definisanog projekta. U radu (1. kako bi svoje proizvode učinile konkurentnijim na tržištu. Usled globalizacije tržišta mnoga preduzeća treba da pretrpe značajne promene.3.4.Čačak. Jedan od krupnijih problema koji se postavlja pred ljude koji treba da zaštite životnu sredinu jeste prikupljanje podataka o predklu.3.preduzme akcije za poboljšanje svojih performansi.3. 20) je dat model kako se mo`e upravljati produktivno{}u i kvalitetom rada hidro i pneumo sistema u radu tehnoloških sistema. Razvijena rešenja koja su pre svega ekonomična i laka za održavanje treba da predstavljaju imperativ budućeg vremena kod nas. U radu (1. Proizvodnju pekarskih mašina i opreme karakteriše stalan razvoj i unapređenje u domenu brojnih tehničkih rešenja. 12. ima nekoliko pristupa za zaštitu šivotne sredine. uticao je na sve domene. U radu (1.3. starosti i štetnosti proizvoda na čovekovu okolinu.2. 2145 od 16. porast uticaja Amerike. (Saglasnost NNV Tehničkog fakultata br. Ovim radom su definisane mere i aktivnosti. 16) ukazuje na reinženjering proizvodnih procesa u funkciji poboljšanja performansi na tržištu proizvodnih sistema. U ovom radu je dat model kako se mo`e upravljati produktivno{}u i automatizacijom u radu tehnoloških sistema u industriji prerade metala u periodu koji je predvi|en za rein`enjering. U radu (1. Rad (1. Stvaranje EU i jedinstvenog evropskog tržišta. na osnovu analize stanja proizvodnih linija u mnogim. redizajn postojećih procesa ili grupisanje postprocesa u okviru procesa u funkciji zaštite šivotne sredine.1. 18) dat je model kako treba formirati procese u pekarskoj industriji pomoću UML dijagrama.3. Ovde su prikazani dijagrami sekvenci za pripremu sirovina i izrada zamesa hleba.3. pre svega referentnim. 21) U industrijskoj praksi kod nas. pekarama na području Republike Srbije. 2005. Grupa 1. kojima se značajno mogu poboljšati parametri linija pogona industrijskih pekara.2. 15 .2. a oni su. RAD (1. Da bi opstali na evropskomi svetskom tržištu neophodno je prestrukturiranje industrijskih rerduzeća u cilju približavanja konkurenciji.

Naručilac: "JKP Komunalac". 2. Javna odbrana bila je 14. Ukupno bodova 4 7.Čačak.1 1. na odluke o izboru nastavnika.1 1. godine u 11 časova. Na osnovu svega prethodno izloženog u tabeli 1. Prijavljen projekat koji terba da se finansira od strane MNT Vlade Republike Srbije je u fazi prihvatanja.3. magistarske studije 1. prema Pavilniku o uslovima i postupku za davanje saglasnosti Stručnih veća Univerziteta.2 1. Takođe. za navedenog kandidata dr Srećko Ćurčić učestvovao je u pisanju izveštaja o podobnosti teme.1 1x4 5 x 1. dat je pregled bodova koje je kandidat dr Srećko Ćurčić ostvario od dana izbora u zvanje docent.2006.Čačak. UČEŠĆE DR SREĆKA ĆURČIĆA NA PROJEKTIMA KOJE JE FINANSIRALA PRIVREDA 1. razvojem logističkog sistema.1 1. Naručilac: "JKP Gradsko zelenilo".3. Istraživanje potencijala nekih vrsta otpadnog drveta u Čačku kao energenata za domaćinstva i industriju.godine). selektiranje i reciklaža plastičnih masa u moravičkom okrugu funkciji supstitucije uvoza. kao i o oceni i odbrani urađene magistarske teme.5 9 + 9 = 18 2 x 0. maš. za izrdu magistarske teme pod nazivom: Reinženjering proizvodnih linija u pekarskoj industriji u funkciji produktivnosti.5.5 Nastavno pedagoška aktivnost u poslednjem izbornom periodu Poslediplomske studije. Tabela 1. Grupa 1.5 =1 16 . 4. dat je zbirni pregled bodova. automatizacije i fleksibilnosti. dipl. 5.5 18 1 Aktivnosti Radovi objavljeni u vodećim časopisima međunarodnog značaja Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja Radovi objavljeni u vodećim nacionalnim časopisima Univerzitetski udžbenik Radovi na skupovima međunarodnog Grupa Broj 1. Identifikacija. zaštite životne sredine i uštede energije. a u tabeli 2.1. Racionalizacija proizvodnje na proizvodnoj liniji PET-3 U AD Knjaz Miloš. na Tehničkom fakultetu u sali 232. Istraživanje potencijala nekih vrsta biomasa u Čačku kao energenata za domaćinstva i industriju. Poboljšanje performansi u "JP Elektrošumadija Kragujevac". ing. Dr Srećko Ćuršić bio je mentor kandidatu Marić Aleksandru. 3.

25 = 4 3x2=6 1x2=2 0. Razlika bodova 2. 17 .4 1.5 1. rukovodilac ili koordinator istra`ivanja na preko 10 projekata svih nivoa (nau~nog i regionalnog karaktera). me|u studentima omiljenog. Komisija je jednoglasna u konstatacijama: a) dr Sre}ko ]ur~i} ima bogato iskustvo u struci po~ev od in`enjera u pogonu. me|u kolegama cenjenog i po{tovanog. Na osnovu svega do sada re~enog.25 = 1 4 6 2 1 Grupa 1. nau~no-istra`iva~kog i pedago{kog rada kao i analize kandidatovih osobina i li~nosti. izabere u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast LOGISTIKA.2 1. i isti dostavi Stručnom veću za tehničke nauke Univerziteta u Kragujevcu radi donošenja konačne odluke o izboru. Poseduje izuzetan smisao za saradnju sa privredom i iznala`enju i re{avanju svakodnevnih. asistenta i docenta. broj bodova 3 9 0. Nastavu je izvodio u svim svojim oblicima. g) Razvio se u veoma dobrog i cenjenog nastavnika univerzieta. rutinskih.5 2 2 Ostvareni broj bodova 11. dao je li~ni doprinos u razvoju nau~ne misli. konstruktora i tehnologa.5 18 4 6 3 Tabela 2.5 Min.3 1. v) Na polju nau~no-istra`iva~kog rada tako|e.3. d) Kroz radove koje je objavio iz oblasti kojom se bavio. razvojnih i strate{kih problema.5 9 3.4 1. u nastavu uvodi najsavremenije metode.2 1.5 16 x 0.značaja Radovi na skupovima nacionalnog značaja Rukovođenje projektima (Racionalizacija upotreba energije) Mentorstvo Učešće u komisijama za magistarske teme 1. pokazao je dobre rezultate. povezuje teoretska i prakti~na tuma~enja problema. b) Kandidat ima bogato pedago{ko iskustvo.5 4 1 ZAKLJUČAK I PREDLOG KOMISIJE Na osnovu analize kandidatovih aktivnosti na polju stru~nog.1 1. Pre{ao je put od asistenta-pripravnika.75 + 0. Komisija sa zadovoljstvom predlaže Izbornom veću Tehničkog fakulteta u Čačku da se dr Srećko Ćurčić. Bio je u~esnik.

v. Prof. dr Alempije Veljović. Mašinski fakultet Kraljevo. član. dr Ljubodrag Đorđević.. član. Oblast: (Organizacija proizvodnje. _______________________________________ 18 . Prof. dr Mališa Žižović. Oblast: (Matematika. Mašinski fakultet Kraljevo. Prof. Tehni~ki fakultet ^a~ak. Operaciona istraživanja) _______________________________________ 4. dr Slavko Arsovski. dr Tihomir Pantelić. v. član Oblast: (Proizvodne tehnologije). predsednik. Industrijska logistika) _______________________________________ 3. Ma{inski fakultet Kragujevac. Oblast: (CIM sistemi. Tehni~ki fakultet ^a~ak.prof.^lanovi Komisije: 1. prof.. Oblast: ( Menadžment informacioni sistemi) _______________________________________ 5. član. Informacioni sistemi) _______________________________________ 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful