Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve

OBRADA ODNO ENJEM ( nekonvencionalni postupci obrade) ECM ± Electro Chemical Machining ± Elektrokemijska obrada EDM ± Electric Discharge Machining ± Elektroerozijska obrada WJ ± Water Jet - Vodeni Mlaz
Doc. Dr.sc. Damir Ciglar

1/30

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve

OBRADA ODVAJANJEM (DIN8580) Rezanje s geometrijski odre enom o tricom ( tokarenje,glodanje, bu enje ,upu tanje, razvrtavanje, provla enje, blanjanje, dubljenje, piljenje, turpijanje, grecanje ) Rezanje s geometrijski neodre enom o tricom ( bru enje, honanje, superfini , lepanje, odrezivanje brusnim sredstvom ) Obrada odno enjem ( elektrokemijska, elektroerozijska, ultrazvu na, laser, vodeni mlaz, elektronski mlaz )

2/30

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve

Obrada odno enjem ± Nekonvencionalni postupci obrade 
 

alat za obradu nije tvr i od obratka ± nema klina prakti ki nema kontakta i mehani kih sila izme u alata i obratka mehani ka svojstva obratka (tvrdo a, vrsto a, ilavost...) ne utje u na proizvodnost obrade ali fizikalna svojstva da (el. vodljivost, toplinska vodljivost,... )

3/30

4/30 .katodu (alat-elektroda).Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve ECM .ELEKTROKEMIJSKA OBRADA Princip rada : Faraday-ev zakon ± Ako su dva materijala priklju ena na istosmjernu struju i uronjena u elektrolit. dolazi do kemijskog rastvaranja metala + anode (obradak) i talo enja na .

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve izvor istosmjerne struje + anoda obradak katoda alat elektroda elektrolit 5/30 .

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve 6/30 .

2 mm elektrolit vodi struju i odvodi produkte elektrolize iz zone obrade alat-elektroda-katoda je od bakrene legure. ³negativ ³ dijela koji se obra uje.02 ± 0.1 ± 2.5 Qm ) to nost dimenzija izratka 0.N6 ( Ra =0. mesinga.1 ± 20 mm/min ) oprema za ECM je vrlo skupa i vrlo je velik utro ak energije manja je preciznost obrade pa proces nije pogodan za male obratke 7/30 . mjedi.Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Karakteristike obrade:        velika proizvodnost ( 50 000 mm3/min ) ± za serijsku proizvodnju kvaliteta obrade N3 . nehr aju eg elika. NE tro i se kod obrade ali se mora sporo i kontinuirano pomicati prema obratku ( 0.

turbina .Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Primjena : za obradu te koobradivih (tvrdih) elektrovodljivih materijala u serijskoj proizvodnji izrada obradaka slo enih oblika i ve ih dimenzija alati. 8/30 . dijelovi reaktora. kalupi... motora.

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve EDM ± ELEKTROEROZIJSKA OBRADA ELEKTROEROZIJSKA OBRADA UMAKANJEM ( IGOM) ELEKTROEROZIJSKA OBRADA ICOM 9/30 .

UMAKANJEM ( IGOM) 10/30 .Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve EDM .

katode (alatelektroda) i + anode (obradak). priklju enih na istosmjernu struju i uronjenih u dielektri nu teku inu. taljenje i isparavanje materijala obradka.Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Princip rada : Osnova je elektri no iskrenje izme u elektroda . Preskakanje iskre uzrokuje zagrijavanje. 11/30 . Temperature su 6000 ± 12000 oC.

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve dielektri na teku ina alat .elektroda dodatna vibracija posmak obradak iskra ODNO ENJE MATERIJALA PRI ISKRENJU 12/30 .

katoda ) dielektri na teku ina filter pumpa DC .Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve impulsni prekida upravljanje posmakom alata alat ( .generator obradak ( + anoda ) hladnjak 13/30 .

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Alat za obradu : ‡ alat . slo enih su oblika i zahtjevna je izrada jer su elektrode ³negativ ³ dijela koji se obra uje ‡ alat se zbog iskrenja tro i kod obrade i mora se mijenjati ‡ elektrode mogu biti i jednostavnog oblika ( numeri ki upravljane ) ‡ alat se sporo i kontinuirano pomi e prema obratku 14/30 .elektroda od bakrenih legura ili grafita.

pogodan je postupak za pojedina nu proizvodnju. jeftiniji je i precizniji od ECM 15/30 .u obratku mogu ostati zaostala naprezanja od visokih temperatura .dielektri na teku ina mora odvoditi nastalu toplinu i mora se hladiti .002 ± 0.N6 .to nost dimenzija izratka 0.kvaliteta obrade N3 .Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Karakteristike obrade: .manja proizvodnost od ECM 10 000mm3/min .02 mm .

ukovnja. kalupa. TM) izrada alata.02 mm. turbinskih djelova izrada slijepih rupa slo enog oblika.Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Primjena : za obradu te koobradivih elektrovodljivih materijala (kaljeni elik. L = (10 ± 80 )D 16/30 . malih i dubokih provrta J 0.

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve EDM - ICOM obradak . -katoda 17/30 . +anoda alat ( ica).

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Karakteristike obrade: .27 mm Numeri ki upravljani stroj Masa sirovca i do 500 kg - 18/30 .elektroda : ica od bakrene legure J 0.5 mm/min daje irinu reza od 0.02 .standard volframova ica J 0.25 mm .08 mm Vo enje ice je kroz precizne safirne vodilice otporne na tro enje ica se kao alat-elektroda tro i i nakon upotrebe se baca ica se odmata s kalema i namata na drugi kalem Br i je postupak sa icom od EDM postupka sa igom Brzina gibanja ice u xy ravnini utje e na irinu reza ica J 0.25 mm vxy = 3.2 mm uz vxy = 1 mm/min daje irinu reza od 0.0.Alat.

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Obratci izra eni EDM - ICOM 19/30 .

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve EDM stroj ( ig) 20/30 .

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve EDM stroj ( ica) 21/30 .

igom 22/30 .Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve FILM EDM .

icom 23/30 .Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve FILM EDM .

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve FILM EDM ± bu enje icom 24/30 .

tekstila. 25/30 .Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve WJ ± Water Jet Obrada Vodenim Mlazom isti vodeni mlaz (VM) .. drveta...za obradu papira. gume. keramike. stakla. abrazivni vodeni mlaz (AVM) ± za obradu metala.. kamena.

odnosno AVM dvadesetak godina VM i AVM koriste princip protiskivanja visokotla ne vode kroz vrlo mali otvor mlaznice visoki tlakovi 2000 ± 4000 bara mlaznica promjera 0.Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Osnovne karakteristike : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ tehnologija VM stara tridesetak godina. safira ili dijamanta brzina mlaza § 900m/s udaljenost mlaznice od obratka je nekoliko milimetara brzina posmaka mlaznice do 2 m/min 26/30 .4mm od tvrdog metala.1 do 0.

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve 27/30 .

0.Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve VM i AVM ‡ obrada svih vrsta materijala ( ne eljeznih.1 mm ‡ bolja je iskoristivost energije ( laser 2%) ‡ nije potreban po etni provrt za obradu ‡ male su posmi ne sile za vrijeme obrade ‡ mala je potreba za stegama kod postavljanja i stezanja obratka ‡ jednostavno je odr avanje 28/30 . obrada reflektiraju ih materijala ) ‡ nema zagrijavanja obratka-hladna obrada ‡ debljina materijala obratka i do 100mm ‡ to nost obrade +/. aluminija i bakra (toplinski vodljivih materijala).

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve Stroj za obradu VM ili AVM 29/30 .

Zavod za tehnologiju ± Katedra za alatne strojeve LASER ‡ jako toplinsko djelovanje .HAZ ‡ skuplji je od vodenog mlaza ‡ opasniji je za zdravlje i okoli ‡ nije dobar kod obrade toplinski vodljivih materijala ‡ nije dobar kod obrade reflektiraju ih materijala ‡ precizniji je i u i je rez nego kod vodenog mlaza 30/30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful