Argument

Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economică trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, structurilor şi funcţiilor sale, de creare a premiselor favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegerea carierei. Şcoala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. Aria curriculară “Consiliere şi orientare” tinde să rezolve în prezent, simultan, următoarele aspecte:  dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru managementul propriei vieţi;  informarea elevilor privind oportunităţile de educaţie şi formare în România;  facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională;  sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor;  ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. În urma parcurgerii orelor de consiliere şi orientare, elevii vor conştientiza conexiunile între ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală. Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru învăţare al elevilor. Beneficiile pe termen scurt ale elevilor care au acces la orele de consiliere şi orientare:  Creşterea performanţelor şcolare ale elevilor  Conştientizarea relaţiei existente între deprinderile şi cunoştinţele dobândite în şcoală şi succesul profesional  Creşterea motivaţiei pentru învăţarea şcolară şi învăţare în general  Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală şi a unor deprinderi relevante pentru carieră  Dobândirea deprinderilor de planificare a învăţării
1

 Dobândirea unor cunoştinţe specifice despre ocupaţii şi cariere şi a unei atitudini de explorare a oportunităţilor. Pe termen lung, beneficiile ar putea fi:  Satisfacţie profesională  Randament academic şi profesional  Reducerea duratei şomajului şi implicit a costurilor sociale ale acestuia  Creşterea ratei de integrare socio- profesională a tinerilor  Creşterea mobilităţii pozitive a forţei de muncă Curriculum este structurat pe cinci module distincte:

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
2. Comunicare şi abilităţi sociale 3. Managementul informaţiei şi al învăţării 4. Planificarea carierei 5. Calitatea stilului de viaţă Structura curriculumului de consiliere şi orientare: Obiective cadru – finalităţi care trebuie atinse la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ; Valori şi atitudini – dezvoltate prin curriculum pe tot parcursul şcolarităţii; Obiective de referinţă – deduse din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu; Conţinuturi – elaborate în concordanţă cu necesităţile şi specificul individual şi al clasei de elevi ce cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referinţă; Exemple de activităţi de învăţare – menite să sprijine realizarea obiectivelor de referinţă; Sugestii metodologice – metode şi tehnici utilizate pentru realizarea conţinuturilor şi atingerea obiectivelor; Bibliografie şi resurse Prin curriculum-ul actual al ariei curriculare “Consiliere şi orientare” se urmăreşte dezvoltarea:  competenţelor interpersonale, interculturale, sociale şi civice;  abilităţii de “a învăţa să înveţi”;
2

aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi de comunicare TIC.

Dirigenţia preia conţinuturile ariei curriculare “Consiliere şi orientare”, ceea ce implică consiliere educaţională, desfăşurată de către cadrele didactice abilitate pentru activităţile de consiliere şi orientare, prin participarea la cursul de “Consiliere şi orientare”. Consilierea psihologică reprezintă relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, psihologul şcolar, şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, clientul. Relaţia dintre psihologul şcolar şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă. Psihologul şcolar desfăşoară activităţi de: evaluare psihologică, consiliere în probleme emoţionale (anxietate, depresie), comportamentale (agresivitate, hiperactivitate), de învăţare (eşec şcolar, abandon şcolar), consilierea carierei, prevenţia comportamentelor de risc (suicid, consum de alcool, drog), terapie individuală şi de grup.

Ce este consilierea?
Consilierea educaţională:  este realizată de către orice cadru didactic pregătit în consiliere educaţională  are loc la clasă cu elevii, la diferite ore, dar în mod special, la ora de consiliere  presupune dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, a abilităţilor interpersonale, a stilului de învăţare. Consilierea psihologică:  este realizată de psihologul/consilierul şcolar, în cadrul activităţilor de la cabinetul de asistenţă psihopedagogică  presupune desfăşurarea unor activităţi specifice (consiliere individuală, consiliere de grup, evaluare psihologică, programe de prevenire etc.), conform abilităţilor recunoscute. Definiţii: Consilierea presupune existenţa unei persoane care are temporar sau permanent rolul de consilier şi care oferă sau acceptă în mod explicit să acorde timp, atenţie şi respect uneia sau mai multor persoane, cu rolul temporar de client. Sarcina
3

(Janice Russel. Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică: familie. (Tomşa Ghe.. dar fără a se cantona rigid în anumite soluţii prefabricate. îndreptându-se spre o cât mai bună existenţă. în procesul de consiliere se încearcă “provocarea” unei schimbări voluntare în atitudinile şi comportamentul clientului. (Hough M. emoţiile şi comportamentele. părinţi. care conştientizate fiind.. astfel încât persoana sau grupul „să funcţioneze optim din punct de vedere psihosocial”. în vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului. (Asociaţia Britanică pentru Consiliere.copil. In sens larg.” Prin urmare. consilierea şcolară reprezintă un proces intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori. bazate pe cunoaşterea sistematică a personalităţii umane. ce presupune prevenirea situaţiilor de criză personală şi educaţională a elevilor. 1991). Consilierea psihopedagogică are drept obiectiv în şcoală dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri în viaţă şi întărirea comportamentului intenţional. să abordeze problemele de viaţă din perspective diferite. îl fac să se simtă plin de resurse şi să hotărască schimbarea. Tim Bond..consilierii este de a oferi clientului oportunitatea de a explora. 1998)  o relaţie 4 . Patterson defineşte consilierea ca "un proces care implică o relaţie interpersonală între consilier şi unul sau mai mulţi clienţi (elevi.. 2001) Consilierea este. 1992). în încercarea de a îmbunătăţi sănătatea mintală a celor cu care se lucrează. profesori. Oferă oportunitatea clientului de a identifica ceea ce-l perturbă.şcoală. 2000) Vorbind despre consilierea şcolară (desfăşurată nu numai în cadrul şcolii). Graham Dexter. Rolul consilierii este unul proactiv. descoperi şi clarifica moduri de a trăi valorificându-şi resursele. Consilierea este o activitate care este iniţiată de o persoană care caută ajutor. Ch. ceea ce conduce la sentimentul de bine interior. părinţi) cu care el foloseşte metode psihologice. O persoană orientată spre scop este capabilă sa pună în acţiune modele alternative de comportament. tutori şi autorităţi şcolare). de a se autoexplora şi de a se înţelege. (Băban A.. Procesul de consiliere îl va ajuta să-şi identifice gândurile.

Nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi cunoscut prin examene şi probe profesionale. 1999)  o relaţie de prietenie  a avea grijă asemenea unui părinte  a trata pe cineva ca un doctor  a instrui sau a preda  a sfătui  a judeca  doar folosirea deprinderilor şi abilităţilor de consiliere Trăsăturile definitorii ale consilierii educaţionale  Este un proces de dezvoltare  Are un rol de prevenire şi proactiv  Optimizează modul în care elevul relaţionează cu şcoala  Abordează diverse probleme ale subiectului consiliat (personale. prin diagnosticul psihologic stabilit de specialist. educaţionale.. de orientare şcolară şi profesională)       Consilierea vocaţională/consilierea în carieră: constă în îndrumarea (în principal. potrivit nivelului de pregătire atins anterior şi mai ales. intereselor profesionale şi personalităţii acestora. „empowerment”) persoanelor care caută ajutor  înseamnă a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele  o activitate efectuată de profesionişti  se ghidează după anumite teorii şi după metode specifice domeniului Consilierea nu este… (Sanders P. sociale. folosindu-se: teste de aptitudini. potrivit aptitudinilor.o formă specială de comunicare implică ascultarea previne situaţiile de criză – rol proactiv o persoană este ajutată de alta o persoană ajută un grup de persoane o formă confidenţială de a oferi ajutor  bazată pe principiul dezvoltării personale  presupune „împuternicirea” (engl. prin oferire de informaţii) elevilor în vederea alegerii unei forme de învăţământ. inventare 5 .

în fapt ele se corelează şi se intrepătrund. se alcătuieşte un plan de acţiune.de interese profesionale.Băban. relaţionare interpersonală armonioasă. disfuncţii somatice. dificultăţi de învăţare. În urma evaluării. relaţii pozitive cu ceilalţi. ca şi când ei ar fi bucuroşi să mă vadă cu adevărat. conflicte interpersonale. situaţii de criză. sens şi scop în viaţă)  dezvoltarea personală (cunoaştere de sine. elevului i se fac recomandări privind continuarea educaţiei. controlul stresului. inadaptare socială). neîncrederea în sine. decizii responsabile. comportamente cu risc. de a lua o decizie pentru viitoarea lor carieră. să mă asculte. În acest scop. despre condiţiile de acces la aceste unităţi şi despre formalităţile ce trebuie îndeplinite. i se oferă informaţii despre unităţile şcolare care corespund cerinţelor sale educaţionale. tehnici de învăţare eficientă. confidenţialitate . alegeri optime privind cariera) prevenţie (afectivitatea negativă. Consilierea psihopedagogică şi consilierea privind OSP nu sunt neapărat două domenii separate. 2001):  promovarea sănătăţii şi a stării de bine (acceptare de sine. teste şi chestionare de personalitate. imagine de sine. Obiectivele consilierii educaţionale (A.este foarte important să mă simt în siguranţă. căldura – mă simt bine primit de cineva. 6 . control. 1999) sunt într-adevăr auzit – sentimentul că o altă persoană este real interesată de mine şi încearcă să mă înţeleagă. astfel încât să mă simt jenat. să fiu sigur că altcineva nu va afla ceea ce spun. Prin consilierea şcolară şi profesională acordată elevilor se urmăreşte creşterea încrederii acestora în ei înşişi şi în capacitatea lor de a alege. Caracteristicile relaţiei de consiliere (Pete Sanders. autonomie.

respect pentru client. Importantă este latura umană a consilierului. fără limite – Dacă merg la consilier. Prefer să mă simt acceptat ca persoană. Eu nu am probleme. Astfel consilierii nu se poartă ca şi cum mi-ar fi superiori. „expert în strategii de consiliere” să se descoperă. Relaţia de consiliere este construită cu ajutorul instrumentelor de comunicare şi cunoaştere a vieţii cotidiene. voi putea să vorbesc despre orice cred eu că este important pentru mine. deci nu am nevoie de consilier. sentimentele relaţia – Consilierea este o relaţie de ajutorare. de suport.îmi place să mă simt pe picior de egalitate cu altă persoană. încredere şi cooperare – Consilierul trebuie să înveţe să se raporteze adecvat la diferenţele culturale şi atitudinale care influenţează relaţia şi să le respecte. Unii mă fac să mă simt ca şi cum aş fi făcut ceva rău. „expert în propria lui viaţă” este ajutat de consilier. Este ceva despre ceea ce se întâmplă între oameni. astfel mă simt în siguranţă. Fiecare relaţie are aspecte unice. ca nişte “experţi” sau să aibă putere asupra mea. plânsul – este O.egalitate . Clientul furnizează propria experienţă de viaţă.judecare – nu-mi place să mă simt judecat sau să mi se spună ce să fac. Consilierea te ajută să-ţi exprimi emoţiile. non . Principii în consilierea educaţională 7 .K. autodezvăluirea – clientul. să plângi când eşti supărat. numai pentru oamenii cu probleme – Consilierea este pentru oamenii cu probleme. responsabilitate pentru realizarea scopurilor fixate – “A fi pregătit” şi aşteptările sunt factori importanţi în construirea relaţiei între client şi consilier.

încercăm să facem cel mai bun lucru sau cel puţin să nu producem daune. ar trebui să avem în vedere propria noastră atitudine.  Respectăm autonomia oamenilor şi capacitatea lor de aşi controla propriul destin. familia) „trebuie” să se simtă „împuternicit” (engl.  Când ne confruntăm cu o dilemă. Ar fi indicat să ne întrebăm:  Cel fel de ajutor putem oferi?  Cum ne putem da seama că ajutorul nostru este eficace?  Care sunt motivele noastre pentru a-i ajuta?  Avem unele prejudecăţi care ar putea afecta ajutorul dat?  Cum ne putem îmbunătăţi abilităţile?  Ne vom menţine în cadrul limitelor competenţelor noastre profesionale?  Avem destule resurse pentru a oferi un sprijin eficace fără să ne dăunăm nouă înşine sau personei pe care o ajutăm?  8 . părintele. empowered). să manifeste autonomie personală şi auto-înţelegere. cadrul didactic. apud Pete Sanders. 1999)  Elevul este acceptat ca persoană şi tratat în consecinţă  Consilierea este în esenţă o relaţie permisivă  Consilierea se bazează pe modul de a gândi împreună cu cel consiliat Problemele legate de etică au o importanţă deosebită în relaţia de consiliere şi există anumite standarde comune în această privinţă.Toate persoanele sunt speciale şi valoroase pentru că sunt unice  Fiecare persoană este responsabilă pentru propriile decizii  Clientul (elevul. De fiecare dată când oferim ajutor cuiva. 1999/2001)  Încercăm să acţionăm într-un cadru legal.  Respectăm drepturile omului.  Încercăm să acţionăm într-un mod corect şi responsabil. (Proiectul Informare şi Consiliere privind Cariera. „satisfăcut şi plin de resurse” (See Russell.  Respectăm contractele sau înţelegerile cu cei pe care încercăm să îi ajutăm. chiar dacă ele sunt neoficiale.

. D. E..Atitudini şi abilităţi necesare în consilierea educaţională Atitudini ale consilierului (Băban A. grija faţă de celălalt)  capacitatea de a fi prezent emoţional..  colaborarea.. expresia adecvată a feţei.  furnizarea de informaţii clare. calităţile şi limitele sale). într-un limbaj accesibil.  congruenţa (concordanţa dintre comportamentul său şi valorile.  gândirea pozitivă. concrete.  abilitatea de adresa întrebări: deschise. Consiliere şi Orientare.  responsabilitatea. de a empatiza astfel încât copiii să fie stimulaţi să se dezvăluie 9 .  oferirea de feed back.  respectul Abilităţile ale consilierului (Băban A.Petrovai.  empatia. a nu te cunoaşte pe tine este echivalent cu incapacitatea de a crea situaţii de a se cunoaşte pe sine altcuiva  dorinţa de a-i ajuta pe alţii (este mai mult decât disponibilitate. 2002):  acceptare necondiţionată. emoţiile sale). D. închise. sumarizarea. convingerile. repetarea. postura care să reflecte deschiderea)  observarea comportamentului verbal şi nonverbal al clientului. de sentimentele. ipotetice..Petrovai. este interesul conştient şi responsabil. aprobarea. 2003):  deschiderea sa către experienţe noi  cunoaşterea de sine (să fie conştient de propriile scopuri. problemele.  parafrazarea. Pentru orele de consiliere. 2002):  ascultarea activă (contact vizual. Consiliere şi Orientare. în relaţia cu clasa apar în prim plan caracteristici ale profesorului de consiliere (Salomia. de propria motivaţie.

Ora de consiliere reprezintă ocazia de a exersa învăţarea experienţială ce oferă beneficii calitativ superioare subiecţilor antrenaţi în această activitate (Marcinschi C. tipurile fundamentale de învăţare au evoluat de la a învăţa să ştii. spontan şi autentic în relaţiile cu ceilalţi. să-şi dezvolte creativitatea pentru a face faţă unor situaţii de viaţă diverse. 2006) Principiile învăţării experienţiale (Mitrofan. creativitatea. 2000):  direcţionată spre sine: adulţii îşi pot asuma responsabilitatea pentru propria situaţie de învăţare pentru că îşi ştiu nevoile. a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi la a învăţa să fii. (UNESCO. În societatea contemporană.  este orientată spre satisfacerea unei nevoi imediate: motivaţia pentru a învăţa este mai mare atunci când se asociază cu o nevoie imediată participantului. atitudini şi abilităţi:  de a se cunoaşte şi înţelege pe sine şi de a-i cunoaşte şi înţelege pe ceilalţi  de a se accepta pe sine şi de a-i accepta pe ceilalţi aşa cum sunt. Accentul cade nu pe ce face el la un moment dat. iniţiativa. creativitatea şi simţul umorului sunt note de flexibilitate a personalităţii profesorului Toate acestea se constituie în invitaţia pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală a celor doresc să realizeze ora de consiliere.. 1996) Din această perspectivă. cum face faţă acelei situaţii şi apoi cum extrapolează strategiile tocmai experimentate şi exersate la situaţiile reale din viaţa de zi cu zi. în activităţile de consiliere. în timpul orelor de consiliere şi elevii vor învăţa în principal. să coopereze şi să relaţioneze cu ceilalţi. a învăţa să faci. I.. încurajează participarea. 10 . accepatrea necondiţionată  de a fi mai creativ. ci cum se simte. să ia decizii autonome. implicarea. Astfel. cadrele didactice propun elevilor să se cunoască pe sine. să îşi asume responsabilităţi. parteneriatul. Metode şi tehnici în consiliere educaţională Consilierea este un proces de învăţare.

 se desfăşoară într-un mediu confortabil: o persoană căreia îi este foame. dezvoltarea responsabilităţii sociale c. strategiile de lucru folosite  atmosfera creată  răspunde direct nevoilor elevilor  trăirea experienţelor personale  relaţia dintre profesor şi elevi  subiectele propuse Principalele obiective practice ale activităţii eficiente de consiliere sunt: a.. tragerea unor concluzii şi stabilirea unor principii pentru a aplica în viitor ce s-a învăţat. una deosebită.  Specificul orei de consiliere (Salomia. nervoasă sau supărată. comportamente 11 . E. frig sau este bolnavă sau obosită. dezvoltarea conţiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană b.Consiliere şi Orientare. 2003) Se ştie că ora de consiliere este o “altfel de oră”. Ce o face să fie mai specială decât alte ore?  atitudinea  metodele. nu poate învăţa cu eficienţă maximă.este participativă: participarea în procesul de învăţare este activă şi nu pasivă. care are un anumite caracteristici.  oferă feed-back: învăţarea eficientă necesită feed-back corectiv şi suportiv  respectul pentru participant: respectul şi încrederea reciproce între profesor şi participant ajută procesul de învăţare  oferă o atmosferă de siguranţă: persoană relaxată învaţă mai uşor decât o persoană temătoare.  este reflexivă: procesul de învăţare implică reflecţia aspra asupra experienţei. exprimarea şi experimentarea a cât mai multe sentimente.

propune. 50% din ceea ce spunem. (Adriana Băban. iar elevii 80%).ştiu. conştientizarea şi acceptarea propriilor sentimente. Metode şi tehnici (Marcinschi Călineci. interactive de lucru din perpectiva relaţiei profesorului cu clasa/ grupul de elevi prin care se valorifică experienţa fiecărui elev. exersarea unor tehnici de învăţare eficientă şi management al învăţării f. Deci. În proiectarea şi desfăşurarea lecţiei se va ţine seama de faptul că intervenţiile profesorului vor fi minime (exprimată procentual intervenţia profesorului într-o oră este de aproximativ 20%. spunem şi punem în practică şi numai 20% din ceea ce citim. le revine elevilor. expunerea. descrierea. optimizarea capacităţilor de relaţionare şi comunicare g. atitudini. M. 2003) La activităţile de consiliere şcolară nu concură cu succes metodele de învăţământ tradiţionale: prelegerile. oferirea unei posibilităţi optime de intercunoaştere e. auzim. 30% din ceea ce auzim. 40% din ceea ce vedem. ceea ce practic . facilitează. ceea ce văd . dar în momentele importante ale orei. profesorul este cel care provoacă. Un proverb indian atribuit lui Confucius spune că: Ceea ce ascult .. explicaţia etc.d. creşterea încrederii în sine şi exersarea strategiilor de rezolvare a situaţiilor conflictuale h. o bună parte din responsabilitatea orelor de consiliere. 2000) Metodele folosite sunt active-participative.îmi amintesc. 12 . Corespunde principiilor învăţării active care ilustrează că se “reţine” 60% din ceea ce facem. dezvoltarea abilităţilor de planificare şi alegerea carierei Profesorul este solicitat în două direcţii: proiectarea orei şi relaţia cu copiii din clasă.uit. Presupune învaţarea prin cooperare. investigarea şi cunoaşterea psihicului uman prin provocarea unor situaţii inedite care conduc la formarea unui sistem de valori. 90% din ceea ce vedem.

prietenilor. despre calităţile şi defectele tale. Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine. limitări. Imaginea de sine este modul în care te simţi şi gândeşti. Cum se dezvolta imaginea de sine? Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieţii din experienţele pe care le are copilul cu celelalte persoane şi din acţiunile pe care le realizează şi la care participă. colegilor. definesc imaginea pe care o are copilul despre el. Concepţia despre sine are în structura sa mai multe componente şi subcomponente:  Concepţie despre propria reuşită sau eşec şcolar (sinele academic). 2005) De ce? Pentru că în fiecare zi omul se construieşte pe sine din experienţele trăite. Totuşi niciodată nu putem afirma că ne cunoaştem suficient. Cunoaşterea de sine se dezvoltă o dată cu vârsta. rudelor. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală (Oancea AM. contribuie la crearea imaginii de sine a copilului. Astfel.Modulul I. resurse emoţionale. percepţia potenţialului şi sentimentul importanţei fiecăruia. succesele şi eşecurile din copilărie. de a ne cunoaşte realist potenţialul şi limitele personale defineşte imaginea de sine.  Concepţia despre propriile abilităţi sociale (sinele social). Abilitatea noastră de a ne evalua corect şi realist.  Concepţia despre propriul fizic (sinele fizic). fraţilor (surorilor). de a fi capabili să ne acceptăm aşa cum suntem. ale profesorilor. precum şi modalităţile de reacţie a copilului la acestea. Acceptarea de către o persoană a propriei puteri şi a zonelor în care se mai pot aduce îmbunătăţiri este bazată pe credinţele şi presupunerile legate de aptitudini. înfăţişare.. Componentele stimei de sine 13 . învaţă din interacţiunile cu ceilalţi şi participă la învăţarea celorlalţi despre ei. din sucesele şi eşecurile obţinute. locul fiecăruia în lume. Atitudinile părinţilor.

Oancea AM. 2006) 14 ...                                 Să te simţi important Să te simţi iubit Să ai simţul puterii Să ai încredere în tine Să te simţi matur Să te simţi respectat Să cunoşti şi să trăieşti după anumite valori Să te simţi unic Să te simţi plin de succes Să te simţi acceptat Să te justifici Să-ţi menţii integritatea Să controlezi stresul efficient Să îndrăzneşti să rişti Să fii disciplinat Să ai scopuri bine definite Să controlezi conflictele Să accepţi responsabilităţile şi provocările Să te simţi capabil să-i influenţezi pe alţii Să simţi că ai controlul asupra vieţii cuiva Să ai o imagine corporală pozitivă Să fii capabil să accepţi laudele şi criticile Să ai o sferă largă de emoţii Să poţi acţiona independent şi interdependent Să te simţi mândru Să fii capabil să dai şi să primeşti Să te simţi util Să te simţi legat de cei din jur Să te simţi competent în luarea deciziilor Să tratezi eficient cu colegii/ autorităţile Să te simţi în siguranţă Să ştii că e uman să greşeşti Să ştii că se poate avea încredere în tine Stima de sine (Călineci M.

Asfel. „hrănindu-se” una pe cealaltă. „self-confidence”).. cât de “buni” ne considerăm în raport cu pretenţiile noastre şi cu ceilalţi. Ele se află în strânsă interdependenţă. „selfesteem”). şi stima de sine (engl. Se referă la abilitatea de gândi şi simţi pozitiv despre sine sau. 2001):  îşi asumă responsabilităţi (“Pot sa fac acest lucru. Petrovai D. Petrovai D. dar a ţinut profesorul cu el…”) 15 .”)  se comportă independent (“Mă descurc şi singur”)  sunt mândri de realizările lor (“Sunt mândru de mine că…”)  realizează uşor sarcini noi (“Sunt convins că o să-mi iasă asta…”)  îşi exprimă cu uşurinţă emoţiile plăcute şi neplăcute (“îmi place de mine aşa cum sunt…”. (A. Băban. Petrovai D. O stimă de sine pozitivă şi realistă dezvoltă capacitatea de a lua decizii responsabile şi abilitatea de a face faţă presiunii grupului. definită de specialişti ca un reper.. altfel spus.În strânsă legătură cu imaginea de sine se află încrederea în sine (engl.. 2001):  sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi (“Nu sunt bun de nimic. 2001) Elevii cu stimă de sine pozitivă (A. Sunt supărat că…”)  oferă ajutor şi spijin celorlalţi  îşi asumă greşelile. Băban.. ele sunt uneori. succesele şi eşecurile din copilărie precum şi modalităţile de reacţie a copilului la acestea definesc imaginea pe care o are copilul despre el. Băban. un „stâlp de susţinere şi motivare” a acţiunilor noastre. dimensiuni fundamentale pentru orice fiinţă umană. Stima de sine se bazează pe încrederea în sine. „portalul descoperirilor” Elevii cu stimă de sine scăzută (A. Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine.”)  evită să se implice în sarcini noi (“Nu voi fi în stare să fac asta…”)  se simt nevaloroşi şi neiubiţi ( “Nimeni nu mă place…”)  îi blamează pe ceilalţi pentru realizările lor (“Nu merita.

 

pretind că sunt indiferenţi emoţional (“Nu mă interesează că am luat 4 la istorie…”) sunt uşor influenţabili (“Prietenii mei cred că e bine să fumezi..”)

“O mare cantitate de talent este pierdută în lume din cauza absenţei curajului. În fiecare zi dispar oameni a căror timiditate îi împiedică să facă un prim efort.” (Sydney Smith) Stima de sine este decisivă pentru a scoate la iveală ceea ce este mai bun în tine sau în ceilalţi. Stima de sine nu este constantă. Ea este influenţată de succesele şi eşecurile din viaţă. Poţi să lucrezi permanent asupra stimei de sine. Vei dobândi stima de sine dacă vei învăţa să te priveşti pe tine însuţi pozitiv, să te placi şi să înveţi să-ţi vezi şi să-ţi apreciezi punctele tari. Dacă faci acest efort, acesta va fi apreciat de ceilalţi, iar tu poţi fi mîndru de tine. Dacă nu ai stimă de sine, nu vei fi capabil să-i faci pe alţii să aibă stimă de sine. De asemenea, omul care capătă încredere în el, capătă încrederea celorlalţi. (Hasidic Saying). Încă din 1532, Francois Rabelais, specialist în educaţie afirma că „valorezi, atât cât te apreciezi”. Când stima de sine este ridicată, optimă, ai anumite sentimente şi experienţe pozitive:  optimism  sentimentul succesului  energie şi performanţă la un nivel înalt  interesul pentru noi provocări – încredere în viitor  încredere în sine şi în ceilalţi  implicare şi simţul responsabilităţii De asemenea încrederea în sine te ajută să:  reprezinţi ceva pentru sine  reprezinţi ceva pentru ceilalţi  obţii rezultate  îi inspiri pe cei din jur  vezi şi folosesti posibilităţile ce ţi se oferă  stabileşti obiective  trăieşti din plin în prezent
16

“Cu cât mai repede vei avea încredere in tine, cu atât mai repede vei şti cum să trăieşti.” Johann Wolfgang von Goethe Atunci când stima de sine este scăzută, ai o serie de experienţe şi sentimente negative:  inadecvare  frustrare şi dezamăgire  rivalitate şi neîncredere  nivel scăzut al energiei şi al performanţelor  sentimentul de vinovăţie  teama de viitor Cu cât este mai scazută stima de sine, cu atât mai probabil este ca tu să:  Vezi probleme peste tot  Distrugi relaţiile cu alte persoane  Te pui în imposibilitatea de a obţine rezultate  Distrugi prezentul şi din această cauză îţi distrugi viaţa Lista de mai jos te poate ajuta să devii conştient de comportamentul tău (Modulul de Dezvoltare Personală, Proiectul I.C.C., 2000/2001): Persoanele cu stimă de sine îşi asumă responsabilitatea pentru vieţile lor şi caută să creeze o viaţă bună pentru ei şi pentru ceilalţi. Ei/ele: - Trăiesc în prezent fără să se simtă vinovaţi sau să se teamă - Văd problemele ca pe provocări - Îşi cunosc punctele tari şi punctele slabe - Sunt toleranţi - Se adaptează uşor la noile situaţii - Se bucură sincer de Persoanele cu stimă de sine scăzută se lasă duşi de curent şi se simt victimele celor din jur, nu îşi asumă responsabilitatea. Ei/ele: - Trăiesc în concordanţă cu ceea ce cred ceilalţi despre ei - Cred că nu pot să-şi influenţeze propria dezvoltare - Le este teamă de provocări - Sunt controlaţi de reguli, principii şi înclinaţii - Adesea joacă rolul martirului - Controleză totul şi fac adeseori abuz de putere
17

succesele celorlalţi - Sunt orientaţi către viitor şi fac tot ce pot - Au iniţiative - Sunt buni şi îi ajută pe alţii - Sunt controlaţi de propriile convingeri - Schimbă regulile, deciziile şi principiile atunci când e cazul - Admit şi învaţă din propriile greseli - Îi corectează pe ceilalţi fără să-i rănească - Nu se etichetează pe sine sau pe ceilalţi - Sunt cooperanţi - Au cerinţe înalte faţă de sine şi faţă de ceilalţi - Nu-i învinovăţesc pe ceilalţi - Sunt centraţi pe propriul succes şi nu pe eşecurile celorlalţi - Au abilitatea de a face ceea ce este mai bine - Nu se tem de competiţie - Îşi dezvoltă propriile capacităţi şi abilităţi - Au întotdeauna ceva drăguţ de spus despre ceilalţi

- Adesea sunt invidioşi - Merg pe căile bătătorite - Adesea se critică pe ei înşişi si pe ceilalţi - Se simt vinovaţi şi îi învinovăţesc pe ceilalţi - Evită să acţioneze de teamă să nu fie criticaţi - Le este teamă de viitor - Adesea vorbesc despre vremurile bune de altadată - Încearca să profite de ceilalţi - Nu acceptă greşelile celorlaţi - Au întotdeuna explicaţii pentru proriiile greşeli - Fură ideile altora - Sunt maliţioşi - Fac promisiuni fără a se ţine de cuvânt - Se mint pe sine şi pe ceilalţi - Ascund informaţii - Vorbesc despre ceilalţi în loc să vorbescă despre ei înşişi

Curriculum: clasele I-IV şi V-VIII
Obiectiv cadru Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă. Valori şi atitudini Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi Aprecierea unicităţii fiecăruia/fiecăreia

18

emisiuni. Pregătirea pentru schimbare şi pentru clasa a V-a x x x x x x x x x Clasa 6 Teme. Spaţiul personal. asumarea consecinţelor. conţinuturi Autocunoaştere Cunoaşterea de sine. creştere.Clasa 2 Teme. dezvoltare Caracteristicile vârstei copilăriei – ce gândesc. nevoia de intimitate. Interese şi abilităţi personale: caracteristici individuale. locuri favorite. cum mă comport. etc. Diferenţe individuale – de ce sunt oamenii unici? Acceptarea şi respectarea diferenţelor individuale. Drepturi şi responsabilităţi Drepturi şi responsabilităţi – respectarea regulilor. Unicitatea persoanei. mâncăruri preferate. ce simt. data şi locul naşterii. conţinuturi 19 Clasa 8 Clasa 5 Clasa 7 Clasa 4 Clasa 1 Clasa 3 . Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume şi prenume. adresa. numele părinţilor. membrii familiei. animale. aspecte legate de înfăţişarea fizică. graniţe personale Diversitatea culturală şi etnică – de ce sunt oamenii diferiţi? Schimbare.

încredere în sine: importanţă. x x x x x x x Curriculum: clasele IX-XII Competenţă generală 20 . creştere. Stima de sine: persoanele cu stimă de sine scăzută/ridicată. etnică şi individuală: consecinţele şi beneficiile diversităţii Schimbare. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. Atitudini negative şi pozitive faţă de sine. tinereţe. Etape dificile ale dezvoltării şi modalităţi de depăşire a acestora. puncte slabe. abilităţi. dezvoltare Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice. Consecinţe ale unei stime de sine scăzute/negative. demonstrarea respectului de sine. puncte tari. pubertate. Drepturi şi responsabilităţi Diversitatea culturală. bătrâneţe. adolescenţă. maturitate. Etichetările. resursele formării stimei de sine. Auto-eficienţă. dezvoltarea personalităţii. relaţiile cu colegii. aşteptări. Imagine de sine. Autoevaluare: interese. Acceptarea necondiţionată / auto-valorizarea. caracteristici personale Respect pentru sine. Ciclurile de dezvoltare umană: copilărie. pozitivă/ negativă. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană.Autocunoaştere Stima de sine: ce este stima de sine. relaţia cu succesul.

Importanţa (auto)evaluării pentru dezvoltarea personală. factori. Programe de dezvoltare a autoeficacităţii.cognitrom.ro. Relaţia dintre stima de sine. (Auto)evaluare personală – noţiuni generale. modalităţi de realizare. Pregătirea pentru succes. imaginea de sine şi încredere în sine. a autoeficienţei şi auto-eficacităţii în pregătirea pentru reuşita personală 21 Clas a 9 Clas a 10 Clas a 11 Clas a 12 x x x x . Auto-eficacitate. Starea de bine: dimensiuni. Auto-eficienţă. www. oferta pentru elevi: Interoption.Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei. Calităţi şi valori personale. etc.ise. Programe educaţionale de dezvoltare a stimei de sine. strategii de dezvoltare. Auto-eficacitate şi succes. conţinuturi Autocunoaştere Stima de sine: factori care influenţează formarea stimei de sine. BTPAC. chestionare on line: www.ro. strategii de menţinere. teste şi instrumente folosite pentru orientarea în carieră. Valori şi atitudini Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi Aprecierea unicităţii fiecăruia/fiecăreia Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera Teme. Chestionare.go.

Managementul resurselor materiale şi banilor: modalităţi. Programe educaţionale pentru managementul resurselor personale. managementul resurselor materiale: concepte. Schimbare. dezvoltare Adolescenţa: caracteristicile dezvoltării fizice. consecinţe Autocunoaştere şi explorare profesională. x x x x Unitatea de competenţă nivel I şi II (clasele IX-XI SAM) Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei Curriculum: SAM 22 .şi profesională. Asumarea responsabilităţii şi a consecinţelor. creştere. dezvoltarea personalităţii. principii. emoţionale. relaţia cu schimbarea. Dezvoltare personală: noţiuni introductive. Managementul resurselor personale Planificarea bugetului financiar. Tehnici de management al resurselor personale. cognitive.

execuţie (profesionale). Demonstrează deprinderi eficiente de învăţare Competenţe cheie transferabile: comunicare. numeraţie. Puncte tari: caracteristicile personale care sprijină dezvoltarea profesională Planificare şi stabilire de scopuri în devenirea personală Puncte slabe: caracteristici personale care necesită ameliorare / dezvoltare Abilităţi de prezentare personală. Centrarea pe reuşite. Auto-eficacitate şi riscurile unei stime de sine scăzute. Modalităţi de îmbunătăţire a stimei de sine pentru dezvoltarea eficienţei personale. 23 x x x x x Clasa 11 de completare An Clasa 10SAM Clasa 9SAM . deprinderi. temperament. aptitudini. dezvoltare personală. caracter Dimensiunile personalităţii: cognitivă. relaţionare (sociale). Motivaţia pentru schimbare 2. Competenţe: cunoaştere (procese intelectuale). utilizarea calculatorului. emoţională şi comportamentală. Prezintă caracteristicile personale implicate în obţinerea performanţei profesionale Caracteristici personale: abilităţi. teme.Competenţe. Elemente de psihologia dezvoltării: adolescenţa. interese. conţinuturi 1.

Stima de sine şi încrederea în sine. rezolvarea problemelor Managementul resurselor: timp. resurse personale Succes: concordanţă între aspiraţii. evaluare 3. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei Factori: personali. relaţii. interni / externi. interese şi posibilităţi Evaluarea aspiraţiilor. competenţe şi performanţe Pregătirea pentru succes: stabilirea obiectivelor. abilităţilor. calităţi personale Potenţial de schimbare personală: diferenţa dintre aspiraţii. Valori personale. intereselor. Pregătirea pentru succes. bani.lucru în echipă. sociali. analiza potenţialului. Analiză personală: resurse. favorabili / nefavorabili. resurse materiale. Managementul schimbării personale: noi roluri şi responsabilităţi specifice vârstei x x x Exerciţiul 1 Steaua personală 24 .

25 . Partea a doua a exerciţiului îţi va da o imagine despre modul cum te "văd" alte persoane.Două lucruri pozitive care te caracterizează: Două lucruri de care esti mândru/ă: Două motive pentru care te apreciază oamenii: Două lucruri pe care ai dori să le schimbi la tine : Două lucruri pe care le aduci într-o prietenie: Două obiective în viitor: Exerciţiul 2 Prima parte a acestui exerciţiu te va ajuta să obţii informaţii despre EUL tău actual şi EUL tău ideal.

12. Îndoaie apoi foaia între coloanele 3 şi 4 astfel încât coloana 2 să fie acoperită. 21. 9. 22. Cum aş dori să fiu (O) 4. 7. 3. 1 Adaptare după materialul „Management personal” – prof. după părerea ta. 6. 5. 18. 15. 14. 19. 23. impresionabil plin de umor independent prietenos pătimaş ambiţios interesant cinstit atrăgător rezervat entuziast şmecher mediu sensibil demn de aspru inteligent comod vesel invidios energic cheltuitor politicos iscusit 1. 8. 17. Octavian Patraşcu 26 .Partea I1 Îndoaie foaia între coloanele 2 şi 3. NUME LE__________________________________________ Cum sunt în prezent (X) 2. 20. exprimă o trăsătură care te caracterizează. 3. 2. 4. 10. 11. Notează în coloana 4 un "O" pentru fiecare adjectiv care exprimă însuşirea pe care ai dori să o ai dacă ai putea fi o persoană ideală. Notează în coloana 2 câte un "X" în dreptul adjectivelor care. ADJECTIV 1. 24. 13. 16.

3 şi 4. impresionabil plin de umor independent prietenos pătimaş ambiţios interesant cinstit atrăgător rezervat 2. 35. 3. 29. 33. 32. adjectivele care consideră că ţi se potrivesc. Concluziile le vei trage singur !!! NUMELE__________________________________________ ADJECTIV 1. pe rând. 10. completată în partea I a exerciţiului. 3. 31. 37. 39.25. 34. 8. Roagă-i pe colegii din grupa ta să bifeze. 7. 28. 4. 38. 9. 30. 5. 4. 36. Vei obţine o imagine comparativă între modul în care te vezi tu şi modul cum te văd alţii. 27 . emotiv sigur pe sine liniştit curajos maleabil interiorizat echilibrat fragil sincer relaxat tonic puternic cinic riguros impulsiv apatic Partea a II-a Notează-ţi numele pe acest formular. 40. 2. 26. în coloanele 2. 1. 27. Compară apoi adjectivele bifate de ei cu lista ta (coloana 2). 6.

16. 35. 40. 30. 21. 28. 27. 29. 24. 25. 20. entuziast şmecher mediu sensibil demn de aspru inteligent comod vesel invidios energic cheltuitor politicos iscusit emotiv sigur pe sine liniştit curajos maleabil interiorizat echilibrat fragil sincer relaxat tonic puternic cinic riguros impulsiv apatic Exerciţiul 3 28 . 22. 34. 31. 37. 15. 36. 38. 39.11. 17. 33. 26. 32. 13. 19. 23. 14. 12. 18.

Elevul 6: Săptămâna trecută am câştigat un premiu pentru că sunt cel mai arătos băiat din întreaga clasă. dar nu cred că le place cu adevărat de mine – nu le place chiar deloc. Cred că nu sunt bun de nimic. dar eu nu-mi dau seama de ce ar vrea ei acest lucru. Elevul 4: Fiecare râde de mine. Profesoara mi-a spus că sunt un elev foarte bun. Cred că sunt urât. Mă înţeleg foarte bine cu cel mai bun prieten al meu. Părinţii mei sunt bucuroşi că învăţ atât de mult. probabil însă. dar nu spun asta celorlalţi. Părinţii mei mă întreabă întruna de ce nu iau note la fel de mari ca ale surorii mele. sunt în continuare mulţumit de mine. Tocmai am aflat că am luat o notă proastă la lucrarea de la matematică. dar îmi dau seama că pur şi simplu nu am talent pentru această materie. Învăţ sârguincios şi sunt mândru de mine. Şi eu cred că sunt prost. Deşi am rezultate bune la şcoală. Am luat astăzi o notă bună la istorie. nu primesc niciodată cele mai bune note din clasă. Elevul 5: Îmi place să citesc şi săptămâna trecută am avut destul timp să citesc cartea mea preferată. Părinţii îmi spun că nu mă străduiesc prea tare la şcoală. Părinţii îmi spun întruna cât sunt de deştept. chiar dacă nu iau note foarte mari. Dar zău că mă străduiesc. Prietenii îmi spun că ar vrea să fie ca mine. Prietenii îmi spun că le pasă de mine. Nu mă simt prea fericit în aceste momente. Am luat o notă proastă la matematică. Ea crede că sunt foarte deştept. Ea e supărată pe mine şi mi-a spus că sunt prost. Întrebări pentru recenzia prin rotaţie 29 . Elevul 2: Eu am o soră. Deşi am luat o notă proastă. Şi eu cred despre mine că sunt deştept. Eu însă nu cred că arăt atât de bine. Săptămâna trecută am câştigat un premiu pentru desenele mele frumoase. nu destul. Fratele meu s-a însurat ieri şi întreaga familie era extrem de fericită.Elevul 1: Eu am o soră. Elevul 3: Sunt cel mai bun fotbalist din echipă. Ştiu că am depus întotdeauna tot efortul de care eram capabil.

având fiecare stimă de sine scăzută. Ce se întâmplă când doi oameni. având fiecare un respect de sine ridicat. A fost foarte fericit.Cum diferă stima de sine de îngâmfare? Cum acţionează oamenii cu un nivel ridicat al stimei de sine? Cum vor acţiona oamenii cu o stimă de sine ridicată în situaţia unui conflict? Cum vor acţiona oamenii cu o stimă de sine scăzută în situaţia unui conflict? Cum acţionează oamenii care au o stimă de sine scăzută? Întrebări pentru dezbatere 1. Credeţi că un bătăuş are o stimă de sine ridicată sau scăzută? De ce? 2. Dar când băieţelul a văzut Că intrarea în clasa lui Se făcea printr-o uşă direct din curte. Ce se întâmplă când doi oameni. ajung într-o situaţie de conflict? Oare cum vor proceda ei în mod tipic pentru a rezolva conflictul? 3. Într-o dimineaţă Când băieţelul se afla în clasă. Iar şcoala nu i s-a mai părut Atât de mare ca la început. Profesoara le-a spus copiilor: 2 din volumul „Supă de pui pentru suflet” – Jack Canfield şi alţii 30 . Cum ar putea cineva cu o stimă de sine scăzută să se simtă important sau deosebit? 5. Băieţelul era mic. ajung într-o situaţie de conflict ? Oare cum vor proceda ei în mod tipic pentru a rezolva conflictul? 4. Ce fel de lucruri faci ca să fii mulţumit de tine? Exerciţiul 4 Povestea băieţelului2 Într-o zi un băieţel s-a dus la şcoală. Iar şcoala era mare.

Dar profesoara le-a spus copiilor: „Aşteptaţi ! Vă voi arăta eu cum să coloraţi. „Acum o să desenăm flori”. Profesoara le-a spus copiilor: „Azi o să facem ceva din argilă. Trenuri şi vapoare .. s-a gândit băieţelul..” „Grozav”. Ştia să deseneze o mulţime de lucruri: Lei şi tigri. Era roşie cu tulpina verde. Pui şi vaci. căci îi plăcea mult să deseneze.. Şi a început să deseneze flori frumoase. A lui era mai frumoasă decât a profesoarei. 31 . Dar profesoara a spus: „Aşteptaţi ! Nu începeţi încă !” Şi a aşteptat până i s-a părut că toţi copiii sunt pregătiţi. Elefanţi şi camioane. Băieţelul s-a uitat la floarea profesoarei. Într-o altă zi. „Grozav”. a zis profesoara. Şi le-a colorat în roşu. „Acum puteţi începe”.” „Grozav”. s-a gândit băieţelul. . Când băieţelul intrase în clasă prin Uşa din curte. a zis profesoara.” Şi a desenat o floare roşie cu tulpina verde. Dar n-a mai spus nimic.. căci îi plăcea să deseneze flori. Apoi s-a uitat la floarea lui. A întors doar foaia Şi a desenat o floare ca a profesoarei. Căci îi plăcea să lucreze cu argilă: Şerpi şi oameni de zăpadă. Şi şi-a scos cutia cu creioane colorate Şi a început să deseneze. portocaliu şi albastru. a spus băieţelul.„Astăzi o să facem un desen.

Şi-a transformat farfuriile lui într-o bilă mare de argilă din care a făcut o farfurie adâncă şi mare Ca şi cea făcută de profesoară . Dar profesoara le-a spus copiilor: „Aşteptaţi.. Îi plăceau mai mult farfuriile lui. a zis profesoara. Şi a început să facă farfurii de toate formele şi mărimile. „Aşa.” Şi a aşteptat până când toţi copiii au fost gata. căci îi plăcea să facă farfurii. Şcoala nouă era şi mai mare. Şi foarte curând n-a mai făcut nimic de unul singur. Dar profesoara a zis: „Staţi ! Nu sunteţi gata să începeţi . băieţelul a învăţat să aştepte şi să privească Şi să facă lucruri ca şi cele făcute de profesoară. „Acum o să facem o farfurie”. Şi foarte curând. Şi s-a întâmplat într-o zi Că băieţelul şi familia lui s-au mutat într-o altă casă. într-un alt oraş. Şi băieţelul a trebuit să meargă la altă şcoală. În prima zi de şcoală.. „Grozav”. Decât farfuria adâncă făcută de profesoară. Dar n-a spus un cuvânt.Şi a început să frământe bucata de argilă. acum puteţi începe”. Băieţelul s-a uitat la farfuria profesoarei. Şi apoi la ale sale. Profesoara le-a spus copiilor: 32 . Şi nu avea nici o uşă Prin care să intre direct din curte în clasa lui. s-a gândit băieţelul. Trebuia să urce nişte trepte înalte Şi să meargă de-a lungul unui coridor lung Până ajungea la clasa lui. vă arăt eu cum să faceţi !” şi le-a arătat cum să facă o farfurie adâncă. a zis profesoara.

Aţi descoperit ceva nou (despre voi. zise băieţelul şi a început să deseneze o floare roşie cu tulpina verde .„Astăzi o să facem un desen”. „Dacă toţi aţi face acelaşi desen. „Cum să-l fac ?”. şi a aşteptat să-i spună profesoara ce să facă. Evaluaţi activitatea de astăzi pe o scală de la 1 la 5 (1 reprezentând centrul).. zise băieţelul. Activităţile pe care le-aţi desfăşurat vi s-au părut: ________________________________________________________________ ____________________________________________________ 3. Propunere pentru evaluarea activităţii 1. şi l-aţi colora la fel. a zis profesoara. „ce desen să facem ?” „Nu ştiu până nu-l faci”. despre ceilalţi) ? Ce anume ? 33 . i-a spus: „Tu nu ştii să desenezi ?” „Ba da”. a zis băieţelul. cum să ştiu cine l-a făcut ?” „Nu ştiu”. a fost răspunsul ei. s-a plimbat doar prin clasă. „Cum vrei tu”. 2. şi-a zis băieţelul. „Grozav”. Dar ea n-a spus nimic.. Când a ajuns lângă băieţel.

________________________________________________________________ ____________________________________________________ 4. TRIUNGHIUL COMUNICĂRII Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”. pentru a ne socializa. comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializarii sale. Comunicăm pentru a ne transmite ideiile. pentru a influenţa. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. Istoric 34 . emoţiile. a infiinţa. a informa. Dacă aţi realiza o astfel de activitate. Tipuri de comunicare Comunicarea poate fi verbală şi non verbală. prezentată în formă orală sau scrisă şi de cel al informaţiei non verbale. Dictionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. părerile. a spune (p. a da de stire. Comunicare şi abilităţi sociale Ce este comunicarea (definiţie) Din punct de vedere cronologic. reprezentată de paralimbaj. ce anume aţi dori să schimbaţi ? ________________________________________________________________ ____________________________________________________ Modulul II. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale.205). mişcările corpului şi folosirea spaţiului. sentimentele. pentru a ne corela între noi rezultatele muncii.

într-un anume context. care se deosebeşte de altul. elaborează primul model al sistemului de comunicare. datorită aparitiei statelor naţionale. de a comunica în general. Corax din Siracuza introduce primele elemente de teoria comunicării în cartea “Arta retoricii” aparută în aceea perioadă.organizaţional. în care se facea referire şi la comportamentul de comunicare.Hr. Comunicarea apare într-o situaţie dată. În secolul V î. în domeniul sănătăţii sau politic. Toate acestea contribuie la creşterea libertăţii de exprimare.Hr. Aceasta înseamnă că elementele constitutive ale procesului de comunicare. public. După anul 1600. care se ocupau de probleme legate de comportamentul sau stilul managerului său de procesul decizional. ca sursă unică de putere politică. de către Platon şi studenţii săi. în special de sociologie sau psihologie. precum şi de management. filosofii romani. intercultural. diferă în funcţie de situaţii. datorită diminuării rolului bisericii. În secolele care urmează nu mai este adus nimic nou în teoria comunicării umane. iar pe de altă parte. problemele comunicării reapar în centrul vieţii sociale. acest lucru nu facea altceva decât să contribuie la dezvoltarea comunicării între oameni deoarece cel care reuşea să se impună prin modul de a vorbi. printre care şi Aristotel. familial. de masă. la dezvoltarea literaturii şi sporirea numărului de publicaţii. aceasta pe de o parte.Începuturile studiului procesului comunicării datează încă dinaintea erei noastre. Studiul comunicării este introdus în viata academică greacă alături de filozofie. ca o disciplină academică de sine stătătoare. În anul 100 î. Au existat însă o mulţime de articole sau studii publicate în diverse reviste. printre care şi Cicero. În ceea ce priveste România. până în 1989 nu au existat preocupări legate în mod expres de comunicare. participanţii. în grupuri mici.Contextul în care apare comunicarea poate fi: interpersonal. Natura comunicării se schimbă şi este influenţată de context. a regimurilor democratice şi a universităţilor. devenea lider politic şi făcea parte din conducerea societăţii. 35 . Acest studiu a fost impulsionat de contextul social al Greciei Antice în care funcţiona principiul că fiecare să-şi fie propriul avocat.

pauzele dintre cuvinte. A fi de acord nu înseamnă deja ceva ce se va aplica. să o poată recepţiona. respectiv comunicări sau mesaje.” De asemenea există numeroase diferenţe între “a spune” şi “a comunica” sau între “a auzi” şi “ a asculta”. iar “a comunica” presupune transfer de informaţie în ambele sensuri. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului.Elementele de bază ale procesului de comunicare Sunt transmiţătorul sau sursa (persoana care initiază comunicarea. al limbajelor NEVERBALE (cu ajutorul limbajului corpului. Auzit nu înseamnă neapărat deja ceva înteles. ticurile verbale. care este o forma vocală de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. Aplicat nu înseamnă nici pe departe mentinut. al lucrurilor) şi al limbajului PARAVERBAL. al timpului. 36 . al spaţiului. modul de accentuare al cuvintelor. numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj. Căci: “Ceva exprimat (spus) nu înseamnă neaparat deja ceva auzit. Inteles nu înseamnă neapărat deja ceva cu care să fii de acord. etc). O comunicare (informaţie sau mesaj) trebuie să fie astfel transmisă încât receptorul să o înteleagă. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului VERBAL (cu ajutorul cuvintelor). transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul). ritmul de vorbire. “ A spune” este un proces într-un singur sens. Între cele două puncte ale comunicării se află mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal. înregistra şi accepta. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii.

descoperirea şi acceptarea de informaţie despre sine şi o dorinţă de autoperfecţionare. existenţa lor socială depinde de abilitatea cu care pot angaja discutii cu altii.În procesul de comunicare pot să intervină elemente perturbatoare. care poartă denumirea generic de “zgomot” şi care sunt raspunzătoare de distorsionarea mesajului (zgomote. a fi complet onest cu tine însuţi constituie un efort uman deosebit deoarece aceasta onestitate cu sine reclamă căutare. Viaţa de familie. Pentru a realiza acest lucru trebuie dezvoltată capacitatea de autoanaliză. Freud considera că a te autocunoaşte. Comunicarea interpersonală . Acest tip de comunicare este important pentru a te înţelege pe tine şi pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi. autoexpunere cât şi cunoaşterea barierelor şi factorilor perturbatori care îngreunează procesul comunicării. autocunoaştere. Imaginea despre sine Psihanalistii susţin cţ prima lege a vieţii nu este autoconservarea biologică ci conservarea imaginii de sine. relaţiile cu prietenii.este cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai des folosită. 37 . activitatea profesională. un miros. etc). toate depind de această calitate. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare. o stare fizica necorespunzătoare. Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea faţă în faţă. Prin intermediul feedback-ului se masoară reuşita procesului de comunicare.

CEL CARE CRED CĂ TU CREZI CĂ SUNT (versiunea mea despre versiunea ta despre mine) EU. percepţiilor. Modelul ferestrei lui Johari (prelucrat după Jay Hall. directă şi nedistorsionată. Imaginea. Această armonie se poate realiza prin “testarea” imaginii de sine (autocunoaştere) sau prin deschiderea spre alţii. Atunci când comunicăm. valorilor şi obiectivelor noastre ţine de “realitatea” noastră şi determină comportamentul. CEL CARE CRED EU CĂ SUNT (versiunea mea despre mine) EU.aceasta fiind o nevoie de bază strict umană. în care stocăm informaţia despre noi (“sine” ) şi despre cei din jur (“alţii”). în urma procesului de comunicare. iar personalitatea noastră rezultă din asociere şi nu din izolare. 38 . CEL CARE TU CREZI CĂ SUNT (versiunea ta despre mine) EU. INS=informaţie necunoscută de sine. vol. CEL PE CARE NICI EU NICI TU NU-L ŞTIM (versiunea ascunsă) EU. Versiuni ale imaginii de sine: EU. 1973) Notaţii: ICS=informaţie cunoscută de sine. fiecare interinfluenţându-se şi schimbându-se în permanenţă. în continua schimbare. autoexpunerea. ne adresăm imaginii pe care noi o avem despre interlocutor.3. ICA=informaţie cunoscută de alţii. Armonia dintre aceste versiuni face comunicarea să fie simplă. p. California Management Review. Orice persoană are cel puţin cinci imagini. părerea de sine. Analiza interacţiunii dintre cele două surse de informaţie: “sine” şi ”alţii” şi a proceselor comportamentale implicate. provenind din organizarea experienţelor. “reflectarea noastră în alţii”. CEL CARE TU CREZI CĂ EU CRED CĂ SUNT (versiunea ta despre versiunea mea despre mine).15. iar acesta va comunica cu noi conform versiunii sale despre noi şi despre el însuşi. Suntem fiinţe sociale. Comunicarea Fereastra lui Johari – ne atrage atenţia asupra existenţei în spaţial personal a patru zone diferite.

INA=informaţie necunoscută de alţii. ae=autoexpunere redusă. dar alţii le cunosc. Fatada este o zonă cunoscută de sine dar necunoscută de alţii. din dorinţa de 39 .Un bun comunicator va tinde să lărgească această zonă prin procesul de autoexpunere şi feedback. cuprinde informaţii despre sine pe care le considerăm posibil prejudiciabile relaţiei (de exemplu. părerea despre interlocutor) sau pe care le ascundem din motive de teamă. este necesar ca parte din informaţia de aici să fie transferată in arena şi aceasta este posibil prin procesul de solicitare / furnizare de feedback. Cu cât această zonă este mai largă. Arena este zona din spatiul interpersonal în care informaţia este cunoscută atât de sine cât şi de alţii . FB=feedback intens. Această zona de date constituie un handicap în comunicare deoarece nu putem să întelegem comportamentele. deciziile şi potenţialul altora dacă nu avem informaţiile privind originea acestora. cu atât comunicarea este mai eficace. fb= feedback redus. Ea include atât comportamentele şi atitudinile proprii de care noi nu ne dăm seama. Lipsa acestor informaţii va înhiba eficacitatea relaţiei interpersonale. zona în care relaţiile interpersonale pot să inflorească. Dacă vrem să schimbăm ceva din ceea ce este conţinut în această zonă sau să lărgim domeniul de comunicare. cât şi atitudinile şi sentimentele altora legate de noi pe care noi nu le cunoaştem. AE=autoexpunere pronunţată. Zona oarbă conţine informaţie necunoscută de sine dar cunoscută de alţii.

putere, din anumite interese, etc. Blocarea acestor informaţii constituie “autoprotecţie” pentru individ. Transferarea de informaţie din această zonă în zona în care are loc comunicarea deschisă se face prin autodezvăluire, autoexpunere. Având informatii despre noi, interlocutorul va putea înţelege mult mai precis ceea ce spunem sau facem, si în general relaţia de comunicare este mai eficientă şi are şanse de dezvoltare. Zona necunoscută de sine şi de alţii din spaţiul interpersonal se presupune că există în subconştient, şi, uneori, atitudini aflate în această zonă ne influenţează comportamentul de comunicare, fără să ne dăm seama. Ele se manifestă mai ales în situaţii critice când nu ne mai recunoaştem în propriile reacţii, cuvinte, ideii: “nu sunt eu acela care a fost în stare să spună aşa ceva”. Zona necunoscută conţine date psiho dinamice, potenţiale şi talente ascunse, informaţii inconştiente şi baza de date a creativităţii. Autoexpunerea constituie un mecanism de dezvoltare a încrederii în interlocutor şi de legitimizare a expunerii mutuale. Autoexpunerea nu se referă la informaţii manipulative, false sau cu scop de ducere în eroare. Procesul de feedback presupune solicitarea activă de informaţie despre sine, dar cantitatea şi calitatea informaţiei obţinute sunt la latitudinea celui care o furnizează şi depind de calitatea relaţiei dintre cei doi.Cooperarea interlocutorului este favorizată de existenţa unui climat de autoexpunere reciprocă.

Comunicarea Relaţiile interpersonale vor fi caracterizate de inţelegere reciprocă şi eficientă dacă cei care comunică vor practica în mod echilibrat şi corect atât autoexpunerea cât şi solicitarea de feedback.

40

Bariere în comunicare Comunicarea interpersonală este îngreunată de bariere umane. Barierele sunt:  Fizice: deficienţe verbale, acustice, amplasament, lumină, temperatură, ora din zi, durata intâlnirii, etc.  Semantice: vocabular, gramatică, sintaxa, conotaţii emoţionale ale unor cuvinte.  Determinate de factori interni: 1. Implicare pozitiva: Îmi place Ion, deci ascult ceea ce are de spus. 2. Implicare negativă: Mirela m-a bârfit acum 10 ani, deci interpretez tot ceea ce spune ca fiind împotriva mea.  Frica: sunt atât de preocupat de ceea ce voi spune dupa aceea încât nici nu pot să aud ceea ce spune Mihai.  Presupuneri subiective: Arăţi exact ca unchiul meu pe care nu pot să-l sufăr, aşa că ori de câte ori vorbeşti îl aud pe el.  Agenda ascunsă: Îndată ce termin şedinţa mă voi putea duce să joc baschet. “Hai să discutăm acest subiect în şedinţa următoare”.

41

Lumi imaginare: Toţi avem “lumi imaginare”… interpretarea noastră personalâ a lucrurilor şi ideilor…pe care le protejăm cu grijă. Alte bariere:  Diferenţele de percepţie: Modul în care privim noi lumea este influenţat de experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperamente,etc. vom avea alte percepţii şi vor recepta situaţiile în mod diferit.  Concluzii grăbite: Adeseori vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine. Această ne poate duce la ceea ce se spune ”face doi plus doi să dea cinci “.  Stereotipii: Învătând permanent din experienţele proprii vom întâmpina riscul de-a trata diferitele persoane ca şi cum ar fi una singură: “dacă am cunoscut un inginer (sau student, maistru, vânzător, etc) i-am cunoscut pe toţi”.  Lipsa de cunoaştere: Este dificil să comunicăm cu cineva care are o educaţie diferită de a noastră, ale carui cunoştiinţe asupra unui subiect de discuţie sunt mult mai reduse.  Lipsa de interes: Una din cele mai mari bariere ce trebuiesc depăşite este lipsa de interes a interlocutorului faţă de mesajul dumneavoastră. Trebuie să vă asteptaţi şi la această posibilitate: oricum sunteţi mai interesaţi de problemele noastre decât de ale altora. Acolo unde lipsa de interes este evidentă şi de înţeles, trebuie să actionaţi cu abilitate pentru a direcţiona mesajul dumneavoastră astfel încât să corespundă intereselor şi nevoilor celui ce primeşte mesajul.  Emoţii: Emotivitatea emiţătorilor şi receptorilor de mesaje poate fi deasemenea o barieră. Emoţia puternică este răspunzătoare de blocarea aproape completă a comunicării.

Comunicarea: O metodă de a împiedica acest blocaj constă în evitarea comunicării atunci când sunteţi afectaţi de emoţii puternice. Aceste stări vă pot face incoerent sau pot schimba complet sensul mesajelor transmise. Totusi uneori, cel care
42

primeşte mesajul poate fi mai puţin impresionat de o persoană care vorbeşte fără emoţii sau entuziasm considerând-o plictisitoare, astfel ca emoţia poate deveni un lucru bun. Personalitatea: Nu numai diferenţele dintre tipurile de personalităţi pot cauza probleme ci adeseori, propria noastră percepţie a persoanelor din jurul nostru este afectată şi, ca urmare, comportamentul nostru influenţează pe acela al partenerului comunicării. Această “ciocnire a personalităţilor” este una dintre cele mai frecvente cauze ale eşecului în comunicare. Nu întotdeauna suntem capabili să influenţăm sau să schimbăm personalitatea celuilalt dar cel puţin, trebuie să fim pregătiţi să ne studiem propria persoană pentru a observa dacă o schimbare în comportamentul nostru poate genera reacţii satisfăcătoare. Acest tip de autoanaliza nu poate fi agreată de oricine şi oricum.

Strategii pentru îmbunătăţirea comunicării verbale Mesaje de tip “eu”şi mesaje de tip “tu”
Context. Majoritatea oamenilor tind să vorbească despre sentimentele lor într-un fel care-i face răspunzători pe ceilalţi pentru acele sentimente. De exemplu: “Mă enervezi atunci când vii târziu la şcoală”. Ceea ce ascultătorul aude este: “Deoarece te enervezi când sosesc târziu la şcoală, crezi că sunt o persoană fără valoare şi de aceea nu mă placi”. Persoana care a primit mesajul în care este blamată, va simţi nevoia să se apere împotriva a ceea ce i s-a spus. Persoana în cauză nu va dori să coopereze spre o rezolvare a problemei, deoarece crede că trebuie să-şi gasească protecţie pentru dovedirea nevinovăţiei. Puteţi totuşi să vă exprimaţi nemulţumirea în mod clar şi direct, asumându-vă propriile sentimente. Iată ce se întâmplă atunci când persoana nemulţumită işi asumă propriile sentimente: “Devin nervos atunci când vii târziu la şcoală”. Observaţi diferenţa dintre cele două mesaje: “Mă enervezi atunci când vii târziu la şcoală” “Devin nervos atunci când vii târziu la şcoală” Atunci când ascultătorul aude despre sentimentele dumneavoastră reacţia va fi diferită faţă de situaţia când blamaţi. Când folosiţi mesaje cu “eu”, ascultatorul gândeste: “Atunci când vin târziu, devii nervos”. Ascultătorul nu simte că
43

este judecat ca fiind o persoană bună sau rea, doar din cauza unei întâmplări care va displace. Ce sunt mesajele de tip “eu”? Scop:

De a-mi asuma responsabilitatea pentru afirmaţiile şi sentimentele mele. – A comunica mai îndeaproape cu ceilalţi, a-i informa pe ceilaţi în legatură cu poziţia mea. Importanţa comunicării în relaţiile intepersonale Comunicarea înseamnă interacţiune. Ea se învaţă şi se plasează într-un context. Comunicând verbal sau nonverbal, vom crea mesaje şi oportunităţi de interacţiune. Vorbele sau gesturile noastre fie luminează, înalţa, fie distrug prin reproşuri, incriminări. Comunicarea optimă este cea care sprijină individul, îi dă sens şi valoare. Studiile din domeniul educaţional au arătat că deprinderile sociale insuficient dezvoltate sunt asociate cu performanţe academice scăzute, probleme emoţionale şi comportamentale, dificultăţi de adaptare socială (Trower si Hollin, 1986). Dificultăţile de stabilire şi menţinere a relaţiilor interpersonale reduc calitatea şi frecventa experienţelor de învăţare, ceea ce duce la scăderea performanţelor şcolare. Deprinderile de comunicare şi relaţionare reprezintă un factor protector faţă de comportamentele de risc (consum de alcool, droguri, fumat) şi fată de situaţiile de criză (suicidul). Cercetarile din domeniul vieţii sociale a adolescenţilor arată că peste 75% dintre persoanele sub 18 ani se simt adesea singure (Eunson si Henderson, 1987). Aceste date ilustrează ca problema sentimentului de singuratate la adolescenţi este o problemă importantă care necesită o abordare adecvata. Sentimentul de singuratate în perioada adolescenţei poate deveni frecvent şi acut. Factorii care declanşează şi menţin aceasta stare sunt: deficitul abilităţilor de comunicare, de relaţionare, timiditatea, stima de sine scăzută, inabilitatea de exprimare emotională, participare scazută la activităţile sociale, curriculare si extracurriculare.
44

“A te autocunoaşte, a fi onest cu tine însuţi constituie un efort uman deosebit, deoarece, onestitatea reclamă căutarea, descoperirea, şi acceptarea de informaţii despre sine şi o continuă dorinţă de autoperfecţionare” spunea Sigmund Freud. Până a ajunge la această onestitate ce poate fi numită rezultatul unui efort intens de voinţă se apelează la o serie de imagini ale propriei persoane menite să direcţioneze comportamentul spre anumite scopuri. Imaginea de sine în adolescenţă este o componentă labilă a personalităţii, iar ca factori generatori se impun modul în care persoana s-a format şi locul pe care îl ocupă printre ceilalţi. Ea, la rândul ei, îi determină comportamentul în cadrul relaţiilor cu părinţii sau cu ceilalţi de o vârstă cu el şi mai ales în cadrul sistemului instructiv – educativ, la şcoala, locul unde persoana are posibilitatea să se valorizeze, mai ales din punct de vedere intelectual. De fapt relaţia imagine de sine – şcoala presupune o anumită dualitate în sensul că în funcţie de modul cum se percepe adolescentul va acţiona ca un elev bun sau slab, iar pe de altă parte succesul sau insuccesul şcolar sedimentează o imagine de sine pozitivă sau negativă. Este foarte interesant faptul că, deşi se vorbeşte mult de identitate, cunoaştere de sine şi mai toate componentele acestora, imaginea de sine este un subiect cu discreţie abordat în literatura de specialitate. Îmi propun în această lucrare cu conţinut ştiinţific ca din punct de vedere teoretic să redau un model de cercetare a acestor tipuri de relaţii în vederea diagnosticării lor, chiar a intervenţiei, iar din punct de vedere practic să ofer profesorilor de liceu o metodică referitoare la “Cum poate valorifica relaţia comunicare – intercunoaştere în procesul de învăţământ?” Omul trebuie privit ca organism integral şi ca individ social, ca persoană care percepe, gândeşte, simte şi acţionează şi că ansamblu de relaţii sociale. Fiind o sinteza biopsihosocială, persoana nu poate fi dizolvată în reţeaua poziţiilor, relaţiilor şi rolurilor sociale ceea ce ar însemna sociologizarea omului, dar nici nu poate fi redusă la un ansamblu de procese, însuşiri şi stări psihice interne, ceea ce ar insemna psihologizarea omului. Reflectarea psihică se produce în cadrul interacţiunii subiectului cu lumea externă şi îndeplineşte o funcţie vitală, aceea de orientare şi relaţionare a fiinţei umane cu mediul ambiant.
45

Ea presupune neapărat conştiinţa relaţiei şi reciprocitatea activa a conduitei partenerilor. Este o relaţie mixtă. Relaţia interpersonală se deosebeşte de relaţia om-animal. ceilalţi indivizi cu cerinţele. cum o definea în 1923 Dumas. motive. Animalele. dispun de psihic. bazată pe lagătură inversă complexă (trecutul subsistemelor aflate în interacţiune 46 . relaţia interpersonală constituie mecanismul prin care se exercita acţiunea unui spirit asupra altui spirit. iar aceste persoane devin interlocutori şi parteneri ai individului considerat răspunzător de acţiunile lui. situaţia în care interacţionează indivizii. înţelegerii. se desfăşoară într-un câmp social. interacţiunea om-animal rămane şi ea unilaterală. Pantelimon Golu definea relaţia interpersonală ca o uniune psihică. persoana vine în contact nu numai cu obiecte. În procesul interacţiunii. Interacţiunea ca bază a actului interpersonal implică confruntarea a trei categorii de elemente: particularităţile psihice individuale ale subiectului (trebuinţe. Relaţia interpersonală este. directă. reglat psihic. preferării unei persoane de altă persoană. fiind o specie a acestora. Sau. ci şi cu alte persoane asemeni ei. ea reprezintă orice legatură interpersonală realizată sub forma perceperii. limitată pentru animal la nivelul pur perceptiv şi nemijlocit comportamental. întrucat psihicul lor nu depăşeşte limitele primului sistem de semnalizare. având ca rezultat asemănarea lor sau opoziţia celor două spirite. aşa cum sunt ele percepute de individul în cauză. preferinţe. de natură psihosocială. Relaţia interpersonală face parte din marea familie a a relaţiilor sociale. cu instituţii şi valori sociale. o relaţie exclusiv interumană. indivizii se indreaptă unii spre alţii înarmati cu un ansamblu de ipoteze cu privire la felul în care fiecare îl evaluează pe celălalt.În acest mediu. constientă. în special cele superioare. în care individul ia drept “obiect“ al reflectării şi al acţiunilor sale alte persoane. Pornind de la caracteristicile analizate mai sus. procese şi fenomene de ordin fizic. În sens larg. evaluării. atitudinile lor individuale şi de grup. motivele. Dar si la nivel uman nu orice interacţiune reprezintă un act interpersonal. atitudini). Comportamentul uman. dar. în sensul propriu al cuvântului.

190. socioafective).  Relaţii intercognitive (cogniţia socială). se cunosc şi. se îndrăgesc. iar aceasta acţionează ca motiv al structurării relaţiilor simpatetice. Modalităţi de relaţionare interpersonală Exista o mare varietate de relaţii interpersonale. comunică. Ea încape in planul interacţiunii funcţionale. uniune care cuprinde minimum două persoane. unele fundamentale (ce exprimă raportarea omului la reperele esenţiale ale determinării sale). particularizată la nivelul relaţiilor interpersonale. 3 47 .  Relaţii simpatetice (afinitare. dimpotrivă.  Relaţii intercomunicative. p. Curriculum clasele I – IV şi V-VIII Obiectiv cadru Pantelimon Golu – Fundamentele psihologiei sociale. Astfel. se urăsc. Integrarea în grup apare ca un proces realizat în mai multe trepte. Interacţiunea.3 În procesul interacţiunii interpersonale. Bucureşti. acţionează şi reacţionează unii cu alţii. în care. se suspectează. se produce o armonizare şi o ierarhizare a statutelor şi rolurilor membrilor participanţi.este corelat cu prezentul lor). mai mult sau mai puţin organizate. se asociază. drept urmare. ca şi o anumită struvtură a grupului respectiv. se apropie. cu timpul.  Relaţii funcţionale. se ajută. Editura Miron. se împrietenesc. devin geloşi. preferenţiale. altele cu o sferă mai restransă. mai delimitate (exprimand dimensiuni mai specializate ale interacţiunii interpersonale). care funcţionează ca premisa pentru un anumit nivel de valorizare interpersonală. 2003. oamenii se percep. desfăşurate între elevi sau între elevi şi profesori pot apărea anumite modele de comunicare. sau. se resping. ca urmare a unor relaţii intragrupale. păstrează aceleaşi raporturi cu comunicarea şi structura grupului.

Înţelegerea şi respectarea emoţiilor celorlalţi. cum să-ţi faci prieteni. achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale. Valori şi practici transmise în familie-aspectele critice care să fie discutate cu părinţii (legate de creştere. Comunicare: vorbire. gesturi. relaţiile cu colegii şi profesorii). Strategii de a-ţi face prieteni şi de a-i menţine. ascultare. relaţionare în grup) Comportamente de cooperare in grup. Relaţiile dintre membrii familiei. Cum se dezvoltă relaţia de prietenie. Ce este autocontrolul? Cum îl manifestăm acasă. Relaţiile cu colegii care au nevoie de sprijin. Valori şi atitudini • Respect şi încredere în ceilalţi. Dificultăţi şi depăşirea lor în grup. la joacă? Abilităţi sociale (cooperare. • Valorizarea relaţiilor interpersonale. Roluri în grup. postură corporală). comportamente nonverbale. Teme Managementul emoţiilor Relaţia dintre evenimente. Teme Managementul emoţiilor Exprimarea emoţiilor de bază.Formarea atitudinilor. Familie Tipuri de familii. • Receptivitate la emoţiile celorlalţi. Cum să fiu un bun ascultător (mimică. gânduri şi emoţiile generate. Cum facem faţă emoţiilor dificile? 48 1 x 2 3 4 x x x x x x x 5 x 6 7 8 . la şcoală. Etapele prin care trece un grup.

familie. Ce înseamnă comunicare eficientă? Abilităţi de comunicare: ascultare. Cum recunoaştem un lider? Responsabilitatea socială în diferite contexte: şcoală.Importanţa auto-controlului. Responsabilitate pentru consecinţele propriilor acţiuni. comunitate. Prejudecăţi şi stereotipuri: surse de apariţie şi consecinţe. Familie Cum s-a schimbat familia de-a lungul timpului? Grijă şi sprijin în familie. Tehnici de auto-control. Avantajele cooperării în grup. relaţionare în grup) Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup. Abilităţi sociale (cooperare. 49 . Comunicare Comunicarea asertivă. Respectarea diferitelor tipuri de familii. • Receptivitate la emoţiile celorlalţi. Exersarea abilităţilor de conducere. Respectarea diferitelor puncte de vedere. Impactul stereotipurilor de rol pentru fete / femei şi băieţi / bărbaţi. Valori şi atitudini • Respect şi încredere în ceilalţi. • Valorizarea relaţiilor interpersonale. adresarea întrebărilor. Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii. pasiv şi agresiv. x x x x x x x x x Curriculum clasele IX . tehnici de prezentare în public.XII Competenţă generală Integrarea abilităţilor sociale şi emoţionale în vederea dezvoltării carierei. cum să-ţi faci prieteni. Comportamentul asertiv. feedback pozitiv.

ascultare şi comportament nonverbal/paraverbal. de lungă durată. Inteligenţa emoţională Răspunsuri emoţionale adecvate şi inadecvate. relaţionare în grup) Leadership: calităţile liderilor. management şi / sau adaptare la schimbările din cadrul relaţiei. Comunicarea implică vorbire. Dezvoltarea modalităţilor de acceptare. Calităţi necesare pentru sprijinirea relaţiilor puternice. Familie Stiluri parentale. Echitatea de gen. dezvoltarea calităţilor de lider Comportamentul de cooperare în grup. Configuraţiile diferitelor familii: recunoaşterea şi respectarea diferenţelor. Instituţii în domeniul familiei. Comunicarea eficientă în familie. Forme de comunicare.Teme Managementul emoţiilor. 9 1 0 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x EXERCIŢII PENTRU REALIZAREA NEGOCIERILOR (SUGESTII) 50 . Respectarea punctelor alternative de vedere. Tehnici de comunicare. Mituri legate de emoţii. Comunicarea asertivă. Drepturile şi responsabilităţile membrilor familiei. Modificarea rolurilor părinţilor pe parcursul creşterii copiilor. Distincţia între cuvintele care desemnează emoţiile Autocontrolul emoţional: practicarea în diferite situaţii de viaţă Abilităţi sociale (cooperare. cum să-ţi faci prieteni. Adopţia. Autocontrolul Paşi pentru managementul emoţiilor. Comunicare Comunicare – abilitate socială.

a) Participanţii privesc o fotografie semnificând "Evoluţia unei negocieri" şi li se cere: . Negociatorul 6: exprimă nonverbal asertivitatea. Urmează o discuţie despre: 1. sursele ideilor preconcepute în relaţionările interculturale.). Instruirea iniţială făcută negociatorilor Echipa nr.Exerciţiul 1 O serie de scurte exerciţii sunt folosite pentru a reliefa diferenţele culturale în percepţii. Se observă apoi comportamentele pe care le adoptă negociatorii. Negociatorul 5: exprimă nonverbal acordul şi sprijinul. După un timp ei îşi exprimă în mod liber părerile şi impresiile legate de desen. impactul prejudecăţilor în procesul de negociere. . 3. un latino-american. 1 Negociatorul 1: exprimă nonverbal supărare. 2 Negociatorul 4: exprimă nonverbal sentimente de simpatie. 2. importanţa unei prime impresii atunci când întâlnim pe cineva cu care urmează să negociem. Negociatorul 3: exprimă nonverbal frustrare. un nord-american. 51 . Negociatorul 2: exprimă nonverbal tristeţe. un african. Iniţial fiecărui negociator i se face o "instruire confidenţială" şi înaintea începerii procesului de negociere el îşi revede încă o dată "notiţele" pe care trebuie să le urmeze în timpul negocierii. un european. Echipa nr. etc.Sublinierea principalelor mesaje nonverbale exprimate de subiecţi.Analiza acestora din diferite perspective culturale (cum ar interpreta variatele mesaje un japonez. c) O negociere simulată în legătură cu tema "În favoarea sau împotriva avortului" este organizată folosind în acest scop un grup format din 6 persoane (3 pentru un punct de vedere şi 3 împotrivă). b) Grupul priveşte o schiţă şi fiecărui membru i se cere să descrie schiţa văzută într-un mod complet neutru (figura unui om de exemplu).

· Gesturi controlate şi o respiraţie accelerată. mişcarea orizontală a capului dintr-o parte în cealaltă 2. Reacţiile culturale: explicaţi-vă reacţiile dvs.altele Da 1. Grupul analizează 5 semnale critice nonverbale (şi variaţiile lor culturale) care sunt folosite în timpul procesului de negociere: · Semnale da/nu · Semnale contradictorii · Semnale de atac · Semnale de apărare 1. mişcarea capului (pendul) dintr-o parte în alta 3. d) Fiecare membru al grupului primeşte un set de trei fotografii (4. altele 2. în cadrul seminarului. Percepţiile culturale . 52 .7) în care este exemplificat un anume incident şi răspunde în scris la următoarea problemă: "Presupunând că un incident deosebit a avut loc şi că tocmai dvs.Întreaga scenă a negocierii este discutată. ce fel de reacţii nonverbale aţi putea avea pentru a-I linişti pe cei din jur". ulterior.pentru fiecare imagine dată se cer 3 interpretări culturale diferite asupra a ceea ce se întâmplă.6) şi consemnează semnificaţia gesturilor pe o foaie de hârtie.5. mişcarea capului într-o parte şi înapoi 3. Semnale da/nu Moduri culturale de exprimare a semnalelor nonverbale Nu 1. Semnale contradictorii Sunt notate moduri diferite cultural de exprimare a semnalelor contradictorii: · Zâmbind şi "transpirând de încordare" în acelaşi timp. mişcarea verticală a capului 2. degetul arătător se mişcă într-o poziţie laterală 4. timp de 20 de minute după cum urmează. Participanţii se întâlnesc în echipe de câte 3 şi îşi comunică percepţiile şi reacţiile culturale consemnate. e) Un incident critic Fiecare membru al grupului priveşte o imagine (fig. mişcarea degetului arătător sus/jos 4. Sunteţi responsabil pentru acest lucru.

2.Semnale de apărare Semnale non-verbale ce pot fi folosite ca "mijloace de protecţie": · "mascarea" în spatele cuiva. · Altele:……………………………………………………… 3. · O persoană care adoptă o atitudine foarte degajată. · priveşti într-o altă direcţie încercând să eviţi privirea celuilalt. · aşezat "picior peste picior" sau cu mâinile încrucişate. Scop: Determinarea nivelului de atracţie interpersonală prin informaţii tip "cantitatea de comunicare" utilizată. Dumneavoastră sunteţi reprezentat de cercul din mijloc. 3. Alegeţi 4 persoane cu care să interacţionaţi după un model standard (colegi. Marcaţi săgeţile cu o linie care se intersectează pentru fiecare moment când aceştia încep conversaţia cu dvs. Semnale de atac Ce credeţi despre următorul comportament: · Cineva care se amuză zgomotos şi timp îndelungat. · frecarea mâinilor.· În momentul prezentării unei noi persoane se agită şi are manifestări necontrolate. Trasaţi săgeţi către cercurile celorlalţi de fiecare dată când începeţi conversaţia. prieteni. · aşezarea unei piese de mobilier între tine şi o altă persoană. 4. Grupul examinează diferenţele existente în limbajul nonverbal între elementele culturale de tip "demonstrativ" şi de tip "rezervat". Direcţii: 1. etc. · Privirea dârză şi capul plecat. · Cineva care strânge mâna timp îndelungat când întâlneşte pe cineva cunoscut.). Folosind diagrama de mai jos înregistraţi orice contact pe care îl aveţi cu fiecare persoană pe o perioadă cuprinsă de la 3 până la 5 zile. · Vorbind cu voce scăzută şi zâmbind în acelaşi timp. · manifestarea unui amuzament continuu. 53 . · acoperirea feţei cu mâna sau cu un alt obiect (o carte sau un instrument de scris).

mai degrabă. Ce motive puteţi invoca pentru a explica de ce unii oameni încep o conversaţie cu dumneavoastră mai des decât începeţi dumneavoastră conversaţia cu ei? ABORDAREA SITUAŢIILOR CONFLICTUALE SCOP 1. începeţi. 4. Identificarea strategiilor de abordare a situaţiilor conflictuale. 2. o conversaţie cu aceia pe care îi găsiţi atrăgători. 3. Ce fel de oameni încep conversaţia cu dumneavoastră cel mai des? De ce? 3. Participanţi Scopuri proprii Scopurile celeilalte persoane . INDICAŢII 1. Scrieţi scopurile pe care le avea cealaltă persoană în fiecare situaţie. Faceţi o listă a conflictelor în care aţi fost implicat(ă) săptămâna trecută.. 54 .Întrebări 1. Cu ce fel de oameni începeţi o conversaţie cel mai des? 2. conflictului TIPURI DE CONFLICTE SCOP 1. Identificaţi scopurile dvs în fiecare conflict.. conflict propriu-zis şi ego-conflict. Înţelegerea faptului că percepţiile diferite asupra "realităţii" duc la conflict. 2. Ce fel de relaţie există între nivelul dumneavoastră de atracţie faţă de ceilalţi şi cantitatea de informaţii tip comunicare pe care o aveţi cu ei? Altfel spus. Identificarea diferenţelor dintre cele 3 tipuri de conflicte: pseudo-conflict.

Cărui tip de conflict i-aţi găsit cel mai greu un exemplu? 2.. Pentru fiecare tip de conflict daţi un exemplu din experienţa personală sau din observaţiile făcute asupra oamenilor aflaţi în conflict. INDICAŢII 1.. INDICAŢII 55 ...... Care este tipul de conflict care persistă în relaţiile dvs interpersonale? 3... PSEUDOCONFLICTUL Descrierea pseudo-conflictului Comportamentele comunicative folosite de fiecare participant . 2.. Identificarea comportamentelor comunicative utilizate în fiecare etapă a conflictului. 2..2. Descrieţi comportamentele comunicative pentru fiecare tip de conflict... Recunoaşterea conflictului în etapele iniţiale (frustrarea conştientă)... EGO-CONFLICTUL Descrierea ego-conflictului Comportamentele comunicative folosite de fiecare participant .. DIRECŢII 1. CONFLICTUL PROPRIU-ZIS Descrierea conflictului propriu-zis Comportamentele comunicative folosite de fiecare participant .......... Finalul conflictului 2............. Ce s-ar fi putut face pentru a schimba finalul (dacă acesta nu mulţumeşte participanţii)? ETAPELE CONFLICTULUI SCOP 1...... Descrierea comportamentelor utilizate în fiecare tip de conflict.. Cum afectează comportamentele comunicative finalul conflictelor? 4. Finalul conflictului 3.. Finalul conflictului ÎNTREBĂRI 1........

1 = niciodată . INDICAŢII Indică pe o scală de la 1 la 7 gradul în care fiecare din următoarele declaraţii descrie conflictul comunicaţional. Caut calea de mijloc care să satisfacă atât nevoile mele cât şi pe cele ale altor persoane. 4. 3. ANALIZA CONFLICTULUI DE COMUNICARE SCOP Conştientizarea comportamentului comunicaţional nonasertiv/asertiv şi agresiv în situaţii de conflict. DIRECŢII 1. Încerc să găsesc soluţii care combină o varietate de puncte de vedere. Rezolvare: "Există soluţii. 3. 5.1. Gândiţi-vă la un conflict recent şi urmăriţi-i evoluţia în fiecare etapă. 4. 4 = uneori . 5 = adesea . 2. 2. Etapa frustrării conştiente: "Când şi cum aţi devenit conştient(ă) de conflict? Ce tipuri de comportamente comunicative au fost folosite?". Dacă este un conflict care nu a fost rezolvat. 56 . 2 = foarte rar . Cedez la ideile altor persoane. Insist cu putere asupra poziţiei mele pentru a fi acceptată în timpul unui conflict. Combin ideile cu ceilalţi creând noi soluţii pentru conflict. care sunt strategiile care vă pot ajuta să vă controlaţi resentimentele? Ce tipuri de comportamente comunicative au fost folosite?". care sunt acestea? Dacă nu. Urmăriţi dacă: "S-a finalizat conflictul? Mai păstraţi vreun resentiment? Dacă da. 1. 3 = rar . Dacă da. 2. care sunt căile prin care conflictul ar putea fi rezolvat? Ce tipuri de comportamente comunicative au fost utilizate?". plasaţi evoluţia conflictului în etapa curentă şi analizaţi câteva soluţii posibile pentru conflict. 6 = foarte des. Mă feresc de subiecte care ar putea fi surse de conflict. Identificaţi comportamentele comunicative pe care dvs şi partenerul dvs le-aţi folosit în fiecare etapă. 6. 3. Mă feresc de situaţii dezagreabile. Condiţii anterioare: "Care era sursa conflictului? Ce tipuri de comportamente comunicative au fost utilizate?". 7 = întotdeauna. 7.

10. 14. Construiesc o soluţie integrală din problemele apărute într-o situaţie conflictuală. 18. 17. 16 -.itemii: 1 -. 15. În ce relaţii tinzi să foloseşti stilul asertiv/nonasertiv şi agresiv? 4. Îmi declar părerile cu toată puterea. 6 -. Mă cert insistent pentru poziţiile şi nevoile mele. 12.8. 13 -. 12 -. 4 -. Ce stil utilizaţi cel mai puţin? 3. 7 -. ÎNTREBĂRI 1. 11 -. 18 -. 9. 14 -. 15 -. 8 -. Comportament asertiv . 10 -. 5 -.itemii: 3 -. Sunt dispus să cedez într-o mică măsură dacă cealaltă persoană îmi va lua nevoile în considerare. 13. REZULTAT Comportament nonasertiv (35 puncte sau peste înseamnă că foloseşti acest stil adesea. Lipsa unor abilităţi de comunicare şi de auto. Evit persoana pe care o suspectez că doreşte să discute o neînţelegere. acest aspect fiind esenţial în copilărie. Caut să satisfac mutual soluţii creative ale conflictelor.şi inter-cunoaştere pot determina dificultăţi în integrarea socială a copilului de 57 . 16. Păstrez tăcerea despre părerile mele pentru a evita neînţelegerile. Ridic vocea când încerc să-I determin pe ceilalţi să-mi accepte poziţia. 9 -. Comportament agresiv . Îmi accentuez un punct pe care îl fac prin a lovi pumnul de masă când insist asupra faptului că celelalte persoane greşesc. 13 puncte sau mai puţin semnifică utilizarea să foarte rar): itemii 2 -. Cât de mulţumit eşti de rezultatele acestui chestionar? 5. Ce stil de comunicare utilizaţi predominant în situaţii de conflict? 2. 17 -. Manipulez argumentele până când ceilalţi îmi acceptă ideile. Minimalizez importanţa unui conflict. 11. Ce crezi că poţi face să-ţi schimbi stilul de comunicare dacă nu eşti mulţumit? Comunicare şi intercunoaştere Este cunoscut faptul că socializarea joacă un rol de bază în dezvoltarea personală.

). auto-observare. cum sunt copiii.orice vârstă. dezvoltarea imaginii de sine. cu o mult mai mare libertate decât în cazul unor întrebări sau discuţii directe. Ţinând cont că multe dintre exerciţiile clasice au uneori un grad de dificultate prea ridicat pentru nivelul şcolarilor mici. dorinţe. de tipul „Cum ai vrea tu să se poarte colegii cu tine ?”. Acest exerciţiu poate fi deosebit de util în special la clasele mici (I-VI). din filme etc. bazate pe activităţi ludice. este bine să lăsăm o cât mai mare libertate în imaginarea „planetei personale”. între profesori şi elevi etc. şi va „cere” personajului respectiv să scrie 4-5 caracteristici ale sale (ale copilului) pe care să le şi justifice. să o populeze şi să o construiască astfel încât aceasta să reprezinte idealul său.autocunoaştere. instrucţiunile îl pot îndemna pe „creator” să pună accentul pe un anumit aspect. la care capacitatea de explicitare directă a nevoilor şi aspiraţiilor este mai redusă. instrucţiunile vor viza 58 . În funcţie de tema pe care dorim să o discutăm. „Personajul meu” („Oglinda mea”) Obiective : . prezentăm mai jos câteva exerciţii de autocunoaştere şi comunicare adaptate pentru aceştia. „Planetele” fiecăruia vor fi apoi prezentate grupului de elevi. Tocmai de aceea. realizată după propriile preferinţe. Descrierea exerciţiului : Fiecare copil îşi va alege un personaj preferat (din desene animate. şi să evităm judecarea critică a descrierilor obţinute. respectiv o lume nouă. Această descriere îl poate ajuta pe copil să-şi exprime opiniile legate de diferite aspecte în mod indirect. de aceea în prezent se pune un accent tot mai mare în şcoală pe activităţi orientate spre dezvoltarea acestor abilităţi. cum sunt relaţiile între oameni. aspiraţii personale legate de mediu şi stilul de viaţă dezvoltarea creativităţii Descrierea exerciţiului : Fiecare elev va fi îndemnat să încerce să-şi imagineze şi să descrie o „planetă personală” . să descrie mai în amănunt viaţa de familie pe planeta X. căreia să-i dea un nume. De exemplu. „Planeta personală” Obiective : exprimarea unor nevoi. Chiar dacă în prima fază vor fi descrise probabil caracteristici fizice.

Mihai o poate alege pe „mama”. Într-o altă variantă. sau într-o fază ulterioară a exerciţiului copilul va primi instrucţia să îşi aleagă o persoană (reală) din anturajul său.intrarea mai în profunzime. debutul acestora. calităţi personale. prietenii buni (în cercul de mărime medie) şi cunoştinţele / amicii (în cercul cel mai mare). De exemplu. În grupuri de câte 2 se vor trece în revistă persoanele din cele trei cercuri. punctele / aspectele pe care le au în comun cu cele 3 categorii de persoane. Descrierea exerciţiului : Participanţii vor desena trei cercuri concentrice. Exerciţiul îl îndeamnă pe copil la o explorare a propriei persoane. „Sentimente” 59 . Mihai îl va alege ca personaj preferat pe „Superman”. cât şi perceperea mai bună a modului în care sunt „văzuţi” de cei din jur. care va trebui să spună (sau să scrie) câteva lucruri despre Mihai. numărul persoanelor din cele 3 categorii etc. notând individual: prietenii foarte buni (în cercul cel mai mic). durata relaţiilor. prietenii buni etc. comportamente sau calităţi. în special la copiii de vârstă şcolară mică. în acelaşi mod. şi să-şi imagineze cum l-ar caracteriza aceasta. „Atomul social” Obiective : dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere / intercunoaştere. care să îl caracterizeze. determinându-l la o auto-observare „din exterior”. aptitudini.. De exemplu : ce calităţi trebuie să întrunească prietenii foarte buni. Această aparentă detaşare de propria persoană poate uşura atât identificarea şi verbalizarea unor caracteristici. realizată într-un mod indirect. apoi se vor discuta criteriile de selecţie pentru cele 3 categorii de persoane. Această fază a exerciţiului poate fi urmată de discuţii în grupul mare. dezvoltarea capacităţii de a comunica / interacţiona. creşterea coeziunii grupului. comportament. spre caracter. În faza următoare. prin intermediul personajului preferat.

dar nu îi oferă nici un indiciu că îl şi ascultă. s-o conştientizeze mai bine. sunt cei care ştiu să asculte.identificarea. după. iar după aceea m-am gândit că n-are rost să mai stau la şcoală. Fiecare grupă va avea în vedere una din cele patru categorii de sentimente. detensionarea atmosferei. Ascultarea poate fi de două tipuri:  pasivă – elevul vorbeşte. ne aplecăm spre el. supărare. aşa că am plecat. uneori. spunem „da”. dar nu m-a băgat nimeni în seamă şi m-am simţit singur” Răspuns: „Deci te-ai simţit singur pe terenul de sport” sumarizarea – redarea concisă a conţinuturilor exprimate de elev. so analizeze şi. „continuă” etc. repetarea emoţiilor sau sentimentelor pe care le exprimă elevul. dar nu ştie dacă este ascultat (cealaltă persoană îl priveşte. Exemplul 1 Elevul: „Am mers pe terenul de sport ca să mă joc cu ceilalţi. ajunge singur la soluţie. în felul acesta. tristeţe. frică. Rezultatele activităţii pe grupuri vor fi prezentate apoi grupului mare (clasei).Ascultarea este o veriga principala a actului de comunicare. deoarece fiind ascultat. Unele probleme pe care le are elevul se pot rezolva la acest nivel. Procedura : Participanţii sunt împărţiţi în patru grupe. creşterea coeziunii grupului. având două sarcini de lucru : găsirea cât mai multor sinonime pentru sentimentul respectiv.” Răspuns: „Deci ieri ai avut o mulţime de încurcături la şcoală. dezvoltarea imaginaţiei. Profesorii pe care îi preferă elevii şi cărora le comunică problemele pe care le au. dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă . am întârziat la şcoală. al ascultării. extinderea vocabularului.  activă. dăm aprobator din cap. se gândeşte la altceva. exprimarea sentimentelor (verbal / nonverbal). „îhî”. Exemplul 2 Elevul: „Ieri m-am trezit târziu. copilul are ocazia să-şi exprime dificultatea. care se poate realiza prin următoarele modalităţi:semne prin care îi arătăm că îl ascultăm şi îl încurajăm să continue: ne uităm la el. se ocupă cu altceva sau priveşte în altă parte). după care li se vor prezenta cele patru categorii de sentimente : fericire. descrierea sentimentelor. Am luat doi de 4. iar apoi realizarea unei scenete în care cel puţin un personaj să fie dominat de acel sentiment.” 60 .Obiective : .

în felul acesta ei au învăţat că singura modalitate prin care se pot impune este prin ridicarea tonului. „Acum ai să te linişteşti. Un elev exprimă o afirmaţie pe tonuri diferite. „Cum s-a întâmplat?” Este preferabil să se evite întrebarea „De ce?” care determină o justificare şi nu cauza reală a comportamentului. iar eu voi fi nemulţumit. Elevii îşi povestesc în perechi câte o întâmplare personală. „Când?”. comanda: „Aruncă guma la gunoi!”.” Este recomandabilă evitarea modalităţilor ineficiente de comunicare: Ordinul. iar ceilalţi elevi comunică ce simt. Exerciţiu cu elevii. „Mă enervează când vă plimbaţi prin clasă în timpul orei” Evitarea mesajelor centrate pe cealaltă persoană: „Vorbiţi tot timpul!”. iar celălalt îl ascultă activ. chiar şi atunci când doresc să comunice cu colegii lor. s-ar putea să uit lucruri importante.întrebările de clarificare : „Poţi să-mi spui mai multe despre asta?” „Unde?”. Aceşti copii acasă sunt certaţi frecvent şi. avertizarea: „Dacă mai vorbeşti o dată neîntrebat. Exerciţiu cu elevii. Timp de 5 minute povesteşte un elev. decât dacă îi vorbim pe un ton ridicat. Se poate constata că unii copii. ci strigă. voi nu veţi înţelege corect. apoi se schimbă rolurile. Tonul vocii – dacă vorbim pe un ton calm avem mai multe şanse de a obţine un comportament dorit din partea elevului. nu vorbesc. te ascult din recapitulare şi îţi dau 2!” 61 . elevii din fiecare pereche îşi spun cum s-au simţit în timp ce au vorbit şi ce aşteptări aveau de la cel care îi asculta. „Taci odată!” Ameninţarea. Vorbirea calmă aplanează conflictele. Utilizarea de mesaje centrate pe propria persoană. altfel te pun absent!” Exprimarea unui reproş cu ajutorul mesajelor centrate pe propria persoană se poate realiza prin specificarea următoarelor componente: Descrierea comportamentului nedorit al elevului + Efectul concret + Emoţia pe care o simţiţi Exemplu: „Dacă mă întrerupeţi atunci când explic ceva. Exemple: „Eu nu pot să vă predau lecţia dacă faceţi zgomot”. ce gândesc şi ce reacţii le provoacă tonul cu care a fost rostită aceeaşi afirmaţie. La sfârşit.

abilităţi de ascultare şi exprimare verbală şi nonverbală a mesajelor. Surse de informare şi diferenţele dintre acestea. blamarea. Criterii simple de colectare a informaţiilor cu ajutorul TIC. diagnosticarea: „Faci asta numai ca să atragi atenţia!”.VIII Obiectivul cadru Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare. predica: „Ar trebui să ştii că nu ai voie să faci asta!” Oferirea de soluţii: „Eu în locul tău m-aş apuca de lucru.  Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare. 62 x x x x x x Clasa 4 .Moralizarea. acuzarea: „Tu eşti întotdeauna cel care face gălăgie. „Ai probleme psihice!” În concluzie.”. utilizarea de clişee: „Vă comportaţi ca sălbaticii!” Interpretarea. Managementul informaţiei şi al învăţării Curriculum I . Utilizarea TIC în activitatea şcolară. Învăţarea Cum învăţăm? Modalităţi de învăţare. Criterii de selectare a informaţiei. Modulul III. deschidere. analiza. Valori şi atitudini  Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor.” Critica. Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 x Teme Activităţile specifice grădiniţei şi ciclului primar Informare şi informaţii Tipuri de informaţii. „Eşti prost crescut!” Ridiculizarea. comunicarea cu elevul presupune disponibilitate din partea profesorului.

Autoevaluarea învăţării. motoare de căutare.acomodare. Condiţiile optime pentru învăţare eficientă. Evaluarea rezultatelor activităţii de căutare de informaţii. publicaţii online.utilizarea Internetului Cum mă ajută calculatorul / Internet-ul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez. Clasa 5 Clasa 6 x x x Clasa 7 x x x Clasa 8 x x x x x x x x Teme Managementul informaţiilor Utilizarea Internetului pentru accesarea informaţiilor. Tehnici de căutarea informaţiilor: modalităţilor mass-media . Validitatea surselor de informaţii. Importanţa informaţiilor în procesul de cunoaştere. Localizarea şi clasificarea informaţiei. Rolul informaţiilor în procesul de învăţare. Tipuri de suport pentru prezentarea informaţiilor. Avantaje şi limite ale utilizării TIC. învăţare .Planificarea învăţării. Tehnici de căutare de informaţii. Comunicarea informaţiilor pentru diferite grupuri de audienţă x 63 . Deprinderi eficiente de studiu. Folosirea mijloacelor mass-media pentru accesarea informaţiilor: baze de date. Prezentarea grafică. pagini web.

variatelor resurse pentru găsirea informaţiilor cu 64 Clasa 8 . Climatul creativ. Modalităţi de identificare a stilurilor de învăţare. sociali. Creativitatea Factorii care influenţează creativitatea. Gândirea critică şi auto-control asupra propriei învăţări. Metode de stimulare a creativităţii. Etapele procesului creativ. Reguli de studiu eficient.Clasa 5 Clasa 6 Clasa 7 x x x x Învăţare eficientă Factorii favorizanţi / frenatori ai învăţării: clasificare şi analiză (interni – externi. Clasa a IX-a Competenţ 3. Succes în învăţarea şcolară. Valori şi atitudini  Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor.  Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare. Motive pentru obţinerea succesului în învăţarea şcolară. Adaptarea la presiunea timpului. contextuali). culturali. Folosirea creativităţii în rezolvarea de probleme.1 Demonstrarea abilităţilor de utilizare a e specifice. Stiluri de învăţare – caracteristici. Strategii eficiente de management al timpului. x x x x x x Curriculum IX – XII Competenţa generală: Utilizarea adecvată a informaţiilor despre educaţie şi muncă pentru obţinerea performanţei şi succesului. personali.

Eseuri cu temă. expoziţii. specialişti din agenţiile de plasare a forţei de muncă. consultarea documentelor oficiale: Memorandum cu privire la învăţarea permanentă. Fit for Europe). Infotin. . reglementări europene şi naţionale. portaluri europene (PLOTEUS. Strategia de la Lisabona. MMSSF. specialişti din cadrul ANOFM. CNROP. dezbateri pe tema diversităţii şi veridicităţii surselor de informaţii cu privire la oferta educaţională şi locurile de muncă.2 Explicarea necesităţii şi avantajelor învăţării permanente . Clasa a X-a Competen 3. clarificarea traseului educaţional şi profesional 3. reţele de consiliere (pre-universitare. ISE. publicaţii. muncă şi carieră 3. SOCRATES. Calitatea informaţiei oferite: tipuri de informaţii. din cadrul AMOFM). Conţinuturi .Discuţii de grup. paginile web ale UE. agenţii de ocupare. . consilieri şcolari cu privire la sursele de informare despre educaţie şi piaţa muncii.2 Managementul învăţării Învăţare permanentă: caracteristici.1 Managementul informaţiilor Resurse de informare cu privire la învăţare. .Interviuri cu angajaţi şi angajatori. agenţii de plasament. universitare.1 Exersarea deprinderilor de utilizare TIC ţe (tehnologii informatice şi de comunicare) pentru specifice. avantaje şi dezavantaje.Dezbateri. 3.2 Argumentarea importanţei stilurilor de învăţare în 65 . Clasificarea Ocupaţiilor din România Surse de informare privind educaţia şi piaţa muncii: MEC. dezbateri pe tema: “Învăţarea permanentă – o necesitate”. privire la învăţare. Leonardo.Sugestii. veridicitatea informaţiilor 3. muncă şi carieră: Profile ocupaţionale. actualitatea. importanţă. necesitate.

1 Analizarea obstacolelor şi dificultăţilor în e colectarea informaţiilor despre învăţare.semm.1 Managementul informaţiilor Căutarea informaţiilor despre învăţare. obţinerea performanţei şcolare . Flexibilitatea cognitivă în optimizarea învăţării.2 Managementul învăţării Performanţă şcolară.Elaborarea unor proiecte (individual sau în grup) de îmbunătăţire a performanţelor şcolare.int .ro.edu. muncă şi carieră pe Internet: utilizarea computerului şi a mijloacelor multimedia E-learning-ul ca sistem educaţional alternativ. ANOFM: www. Accesarea paginilor web:MEC: www.mmssf. succes şcolar: definiţii.2 Analizarea relaţiei dintre performanţele şcolare şi succesul în viaţa personală şi 66 .int/ploteus. www.Discuţii cu elevi olimpici pe tema : „Stiluri de învăţare.ro. Conţinutu ri. Clasa a XI-a Competenţ 3. Comisia Europeana: www. .bestjobs.ro. MMSSF: www. platforme europene: www.ro. www.ro.Brainstorming.” Discuţii cu profesori.info) informaţii cu privire la finaţarea proiectelor europene: ANSIT: www.Utilizarea Internet-ului în identificarea opţiunilor educaţionale şi ofertelor de muncă potrivite aspiraţiilor individuale. Învăţarea on-line: avantaje şi limite 3.fit-foreurope. performanţă şi succes. 3. discuţii în grupuri de lucru cu privire la utilitatea sistemului e-learning de învăţare. baze de date pentru găsirea unui loc de muncă: www. caracteristici.anofm.eu. carieră 3.ansit. muncă şi specifice.eu. Rolul şi importanţa stilurilor de învăţare în performanţă şcolară. colegi (cu performanţe şcolare înalte sau mediocre) cu privire la stilul personal de învăţare.europa.europa. factori favorizanţi / frenatori.Sugestii.ro.

Rolul factorului şcolar pentru succesul personal şi în carieră: percepţia elevilor. factorilor de decizie. . Managementul informaţiilor Obstacole şi dificultăţi în colectarea informaţiilor despre opţiunile educaţionale sau profesionale: strategii de depăşire a acestora şi modalităţi concrete de implementare 3.Elaborarea unor proiecte şi căutarea de finanţări la diferite organizaţii pentru deschiderea unor centre de informare (pe problematica oportunităţilor de studiu şi carieră) accesibile elevilor din licee.Elaborarea unei liste cu sugestii pentru a face accesibile informaţiile despre oportunităţi educaţionale şi de carieră. opiniei publice 3. .Chestionare cu privire la relaţia dintre performanţele şcolare şi succes. Conţinutur i. Discutarea propunerilor cu membrii MEC. .1.Dezbateri pe tema obstacolelor în colectarea informaţiilor privind traseul de educaţie şi formare profesională. . . muncă şi carieră 67 Clasa a XII-a Competenţe specifice. 3.Interviuri cu oameni de succes în diferite domenii cu privire la relaţia dintre performanţă şcolară şi succes personal şi profesional.Sugestii. .2 Managementul învăţării Relaţia succes şcolar – reuşită personală şi profesională: criterii de analiză a reuşitei personale / profesionale. profesională . profesorilor.1 Demonstrarea abilităţilor de utilizare eficientă a diferitelor resurse pentru a localiza.consilieri cu privire la rolul învăţării în obţinerea succesului personal şi profesional.Dezbateri elevi – profesori . selecta şi evalua informaţiile legate de învăţare. MMSSF.

1. critică.2 Managementul învăţării Tipurile de învăţare în obţinerea performanţei şi succesului. Conţinuturi. utilitate 3. strategii de reuşită personală sau profesională. în vederea viitoarei reuşitei personale şi profesionale Elaborarea unui ghid de management eficient al informaţiilor cu privire la învăţare. Continuitatea învăţării: învăţarea pe tot parcursul vieţii Gândirea critică şi autocontrol asupra propriei învăţării. creativă şi eficientă. Dezbateri pe tema utilităţii diferitelor resurse privind învăţarea. Curriculum Şcoala de Arte şi Meserii clasele IX . Conceperea unor aplicaţii şi proiecte de finanţare sau de formare.X Competenţă: Demonstrează deprinderi eficiente de învăţare Descrie lumea profesiilor Surse formale: Agenţii de Ocupare a Forţei de 68 . Managementul informaţiilor Clasificarea şi evaluarea resurselor relevante cu privire la învăţare. Importanţă.Sugestii.2 Aplicarea abilităţilor de învăţare permanentă. formativă. accesibilitate. Chestionare şi studii privind gândirea critică. muncă şi carieră. 3. Articole pentru revista clasei/ şcolii despre învăţare. muncă şi carieră. 3. munca şi cariera.

• Explozia informaţională. Corelarea stilului personal de învăţare cu obţinerea performanţei şi succesul în carieră • Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi identifice competenţele transferabile şi stilul de învăţare. senzorial. chat. consilierul şcolar Surse de informare: mass-media. E-mail. capacitatea de corelare a stilului personal de învăţare cu obţinerea performanţei şi succesului în carieră Muncă. instituţii. Internet.an de completare . Învăţare continuă. Motoare de căutare. • reţea inter-personală. Abilităţi transferabile • Program de dezvoltare a creativităţii • Utilizarea computerului şi a mijloacelor multimedia în învăţare Evaluare: • Descrierea experienţei proprii şi a stilului de învăţare. reviste. Web site-uri de interes. Identificarea propriilor competenţecheie transferabile. Servicii de consiliere prin telefon • Reprezentările sociale ale profesiilor Evaluare: Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul dovedeşte că este capabil să utilizeze surse formale şi informale pentru identificarea profesiilor de interes şi să-şi aleagă un loc de muncă • Curriculum Şcoala de Arte şi Meserii clasa a XI-a .Stil de învăţare: global sau analitic.Condiţiile învăţării care Probe orale de evaluare: 69 . experienţial • Tehnici şi stiluri de învăţare. Platformă şi portal. Anticiparea tehnologiilor viitoare • Centre de informare / formare pe Internet. forum de discuţii. ziare.

. mass-media. Utilizarea computerului şi a mijloacelor multimedia.Succes şcolar: definiţii. muncă şi carieră. ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile roprii. . agenţii de plasament. Internet. Curriculum licee tehnologice clasele XI . în condiţiile criteriilor de performanţă şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. importanţă Managementul informaţiilor . Flexibilitatea cognitivă în optimizarea învăţării . Rolul şcolii în succesul personal şi în carieră .Relaţia succes şcolar – reuşită personală şi profesională: criterii de analiză a reuşitei.Surse de informare despre ofertele pieţei muncii: agenţii de ocupare. necesitate. Continuitatea învăţării: învăţarea pe tot parcursul vieţii. avantaje şi dezavantaje.Selectarea tipului de formare continuă corespunzător nevoilor personale.XII Managementul învăţării . Strategii eficiente de învăţare. factori favorizanţi / frenatori. reglementări europene şi naţionale. E-learning-ul ca sistem educaţional alternativ.Clasificarea şi evaluarea resurselor relevante cu privire la învăţare. . .Planificarea formării . Importanţă. Importanţa stilurilor de învăţare în performanţa şcolară. candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu. utilitate Managementul învăţării Tipurile de învăţare în obţinerea performanţei şi succesului. caracte-ristici.Învăţare permanentă: caracte-ristici.Obstacole şi dificultăţi în colectarea informaţiilor despre opţiunile educaţionale sau profesionale: strategii de depăşire a acestora şi 70 Managementul informaţiilor .Argumentarea necesităţii de formare continuă. . Gândirea critică şi autocontrol asupra propriei învăţări. accesibilitate.conduc la performanţă în învăţare.Căutarea informaţiilor pe Internet. Criterii de performanţă .Identificarea tipurilor şi furnizorilor de formare continuă.

modalităţi concrete de implementare. adecvat. agenţii de plasament. Termenul de creativitate a fost introdus de Allport în anul 1938. CARACTERIZAREA GENERALA A CREATIVITATII Conceptul de creativitate este diferit interpretat de către cercetatorii care s-au ocupat de aceasta problemă. dar toţi pot să şi-l sporească şi să-l realizeze. din cadrul AMOFM). SOCRATES. Calitatea informaţiei oferite: tipuri de informaţii. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze strategii de formare continuă în condiţiile criteriilor de performanţă.Surse de informare privind educaţia şi piaţa muncii: MEC. neobişnuit. ISE. în diverse grade si forme. nou.Clasificarea Ocupaţiilor din România . armonios. Leonardo. spontan. S-a recunoscut creativitatea ca un ansamblu de însuşiri proprii tuturor oamenilor. reţele de consiliere (preuniversitare. universitare. Fit for Europe). portaluri europene (PLOTEUS. agenţii de ocupare. Infotin. Allport a perceput creativitatea ca o formaţiune de personalitate orientată spre nou. publicaţii. binenţeles. relevant. Particularităţile atribuite creativităţii ilustrează cel mai bine această diversitate: original. CNROP. transformat.Profile ocupaţionale . profesionale pe termen lung în context dat. constatând că termenul de inteligenţă nu e suficient pentru explicarea unor performanţe creatoare. actualitatea. paginile web ale UE. condensat. muncă şi carieră: . Allport arata dependenţa creativităţii de 71 . Nu numai că toţi oamenii dispun de un potenţial creativ. valoros. . MMSSF. dar. veridicitatea informaţiilor.Resurse de informare cu privire la învăţare.

>140“ . creativitatea înseamnă adaptare. socială creativitatea ca un proces problemelor sau de construire a rezolvării de probleme şi ca şi culturală. iar Galton afirma că “oamenii creativi sunt genii dotate cu facultăţi superioare”. originalitate. -al doilea nivel priveşte metodologic de rezolvare a unor instrumente destinate orientare utilitaristică . 1989). Piaget a folosit termenul de “acomodare cu depaşirea “. Ea este esentială 72 . ”acea persoană care posedă un talent nonintelectual într-o măsură foarte mare fată de normal”. analiza creativităţii înseamnă luarea în considerare a două principale niveluri: -primul ar fi realizarea personală. cum ar fi capacitatea muzicală care e înnascută şi care face posibilă obţinerea unor performanţe remarcabile fără antrenamente deosebite”. mişcări sociale.. educaţie. de atitudini. comportamente personale. În general. creativitatea fiind abordată ca gimnastică mintală ce asigură fluiditatea . -supradotarea: “cel care posedă într-o mare masură abilităţi intelectuale. -talent: “ forma specială de abilităţi. pun în aceeaşi structură si procesul creativităţii.I. construcţie. ca fiind tributare relaţiilor şi modelelor sociale. adaptarea . care are Q. libertate interioară. imaginaţie.. de comunicare artistică. tehnologică. legat în mintea noastră de creatia artistică. Deci. Ribot a tratat creativitatea ca fiind imaginaţie creatoare. Chaplin în Dicţionarul de psihologie (1989) definea: -geniul: “capacitate intelectuală sau creativă foarte înaltă care se manifestă în realizarea de forme noi“. Creativitatea este o propietate generală a sistemului psihic uman şi a macrosistemelor socio-culturale. -creativitatea: “abilitatea de a produce noi forme de artă sau priveşte rezultatele problemelor prin metode noi”. originalitatea şi permite ameliorarea în profunzime a relaţiilor noastre cu noi şi/ sau cu alţii. Creativitatea este un concept destul de vag.trăsăturile de caracter. distanţare fată de lucrurile existente (FUSTIER.

aptitudine. Anterior conceptului de creativitate. Donald W. Psihologia contemporană dispune de o viziune relativ clară asupra complemtarităţii şi reversibilităţii dintre reflectare şi combinatorică creativă. vizează domeniul în care lucrează şi creează o persoană. 1977). pentru ca cineva să fie calificat drept creativ. H. răspunsul să poată fi adaptat la realitate. respectivi intelectuali (inteligenţa si imaginaţie) si neintelectuali (motivaţia şi atitudinile creative). Gardner precizează ca fenomenul creativ rezultă din interacţiunea factorilor individuali cu cei de mediu.pentru existenţa umană în toate etapele ei şi sub toate formele ei. J. încercandu-se explicarea unor factori de tipul funcţionarii genetice. metabolici şi fiziologici. motivaţionali. D. talent şi geniu. Analizand viaţa unor mari personalităţi printre care amintim pe Freud şi Einstein. Levy considera că . Astfel nivelurile de analiză ale creativităţii sunt: - subpersonal. multipersonal. 1993). să rezolve o problemă. atitudinali. Lasswell defineşte creativitatea ca “ dispoziţia de a face sau de a recunoaşte inovaţii valoroase” . Creativitatea este un fenomen complex la realizarea caruia participă mulţi factori. personal. se referă la factorii cognitivi . în timp ce W. ceea ce necesită o abordare multinivelară ( Gardner. psihologia empirica a folosit drept concepte instrumentale pe acelea de dotaţie. extrapersonal. ci sunt 73 . Definiţiile de acest gen nu se referă la realizarile sau productivitatea individului. el trebuie să fie sensibil fată de probleme şi disponibil la experimente externe şi impresii. contextul social în care individul trăieşte. factori hormonali. ce vizează substratul biologic al creativităţii. dar şi evaluari . caracterul de integralitate a creativităţii nu poate fi redus la o singură categorie de factori. Mac Kinnon consideră ca atributul creativ implică cel putin trei condiţii: să includă un răspuns care este nou sau cel puţin nefrecvent statistic. să implice un insight original. ambele fiind intemeiate pe constructivismul operaţional (Paul Popescu – Neveanu. elaborări şi dezvoltări corespunzatoare.

psihanaliza). Se pot aminti patru categorii de criterii în abordarea şi caracterizarea fenomenului creaţiei :    performanta creatoare sau produsul creativ (creativitatea este evaluata pritr-o serie de caracteristici ale produsului nemijlocit: eficienţa. imaginaţie. după fenomenele sau grupele de fenomene psihice care au fost relevate în cadrul cercetarilor teoretice şi experimentale . TEORII ŞI INTERPRETĂRI PSIHOLOGICE ALE CREATIVITĂŢII Importanţa deosebită a creativităţii a făcut ca aceasta să fie abordată în diverse moduri de către diferitele şcoli psihologice. flexibilitate etc. behaviorismul. ca fiind semnificative pentru creaţie (gandirea creatoare. utilitate. motivaţie. 3. noutate). conform curentelor clasice de abordare a psihicului în general (asociaţionismul. etapele diferitelor procese psihice: percepţie. afectivitate. procesul creativ (se considera demersurile de natura psihologică care duc la apariţia noului. 4. după caracteristicile relaţiilor dintre individ şi mediu( existenţialismul). aptitudini generale şi specifice care au fost determinate ca fiind caracteristice indivizilor inalt creatori). gândire. atitudini. imaginaţia creatoare. 74 .focalizate pe capacităţi . persoana creatoare (însusirile de personalitate. Iată o sinteză a poziţiei adoptate în această privinţă de diferitele curente din psihologie. gestaltismul. fluiditate. 2. Se pot stabili o serie de criterii de prezentare a interpretarilor psihologice ale creativităţii: 1. valoare ). ). în dependenţă cu rezultatele nemijlocite ale activităţii creatoare ( productivitate. originalitate. atribute personale şi experienţe intelectuale care preced producţia creatoare. eficienţa.

elaborat de Freud. au o valoare fundamentală pentru creaţie. După May. receptiv. a cunoştintelor cu care se operează. Deşi aceasta teorie abordează simplist creativitatea. Creativitatea are un caracter tensional datorită conflictelor manifestate între conştient şi inconştient. Hotărator pentru reprezentantţii teoriei existentialiste este faptul că ei concep creativitatea ca un produs al individului sănătos. ca fiind proprii comportamentului de învăţare creativă. predominant conştiente. Factorul esenţial în această întâlnire nu îl constitue efortul conştient ci gradul de adâncire. Interpretările behavioriste consideră capacitatea de discriminare a variabilelor. Pentru Rolo May (1959) creativitatea însemnă “întalnire creatoare între individ şi lume”. creativitatea este produsul unei sănătăţi emoţionale maxime. adică vom discuta despre mecanismele şi operaţiile de cunoaştere implicate în activitatea creatoare. putem concluziona că rolul inconştientului în elaborarea de asociaţii şi combinări inedite şi conduce la ideea că fenomenul creatiei necesita o alternare intre starile de maximă concentrare.  Spre deosebire de această teorie interpretarea existenţialist-fenomenologică a creativităţii susţine că motivul creator constă în exprimarea de sine a individului . care comunică cu mediul înconjurator. redefinirea lor în termeni operţtionali cat mai corecţi. Conceptul de “sublimare” . reprezintă temelia oricarei concepţii psihanalitice asupra creativităţii. Pentru prima dată se formulează ideea că în mediu există o serie de factori care frânează sau blocheză afirmarea creatoare a persoanei. datorită impulsurilor primare .şi stările de relaxare în care controlul conştient este mult diminuat. angajarea autentică. Psihanaliştii susţin că nivelele profunde ale inconştientului . 75 . De asemenea teoria psihanalitică cercetează cu precădere momentul motivaţional şi emoţional al creativităţii. actualizarea potenţialului său. Vom analiza interpretarile privind modul “cum se creează“.potenţialul creativ se referă la disponibilităţile creative ale persoanei ce se determină în general prin teste specifice.

susţinută consecvent de efort intelectual voluntar necesar pentru finalizarea lucrului intelectual. capacitatea de a produce un numar cat mai mare şi variat de idei ce nu aparţin aceleaşi clase de obiecte. adică repetarea stereotipă a aceleaşi abordări a problemei. a sistemului de cunoştinţe. fluiditatea – se referă la aspecte de ordin cantitativ. 3. modificarea modului de abordare a problemei.Teoriile gestaltiste şi neogestaltiste au relevat însemnătatea capacităţii de restructurare şi implicit de transfer pentru soluţionarea unor situaţii noi. Cei patru factori stabiliţi prin analiza factorială în cazul aptitudinilor divergente sunt: 1. “miopia ipotezei” . Se manifestă prin restructurarea promptă şi adecvată a informaţiei. J.Guilford (cel mai valoros reprezentant al interpretarii factoriale a creativităţii) stabileşte modelul tridimensional al intelectului. de producţie convergentă. Guilford consideră creativitatea ca fiind asociată in mod deosebit cu gândirea (producţia) divergenţa ce presupune abilitatea intelectuală de a gândi 76 . Pe baza acestui model general. elaborarea. originalitatea este un parametru greu cuatificabil. în conformitate cu cerinţele noii situaţii. ingeniozitatea şi inventivitatea metodelor de rezolvare a problemelor. în general se consideră că ea se apreciază prin raritatea (nonfrecvenţa) răspunsurilor. Opusul flexibilităţii este “fixitatea functională”. 2. evaluative. scoţând în evidenţă faptul că performanţa creatoare rezultă din acţiunea convergentă a mai multor aptitudini mnemice. Flexibilitatea poate fi spontană (când iniţiativa aparţine subiectului) sau adaptativă (când restructurarea este solicitată de instructajul unor teste). de a anticipa rezultatul final. 4. dezvoltarea şi finalizarea unei idei. este factorul ce are în vedere aspecte predominant calitative care se referă la capacitatea de a planifica o activitate. flexibilitatea – priveşte aspectele calitative ale gândirii: capacitatea de modificare şi restructurare eficientă a gândirii în situaţii noi. posibilitatea de a renunţa la ipoteze vechi şi de a opta pentru altele noi.P.

foarte original . La acest nivel s-au ridicat Jung şi Adler in psihologie. distinge cinci niveluri ale creativităţii:     creativitatea expresivă este forma funcţională a creativităţii pentru care utilitatea şi originalitatea nu prezintă importantă (exemplu: desenele copiilor mici). se înregistrează anual peste o suta de mii de brevete de invenţii. Produsele creativităţii lor nu se mai măsoară cu etalonul realităţii şi nici cu acel al lumii 77 . Margaret Mead (1959) dovedeşte că acele culturi care acordă copiilor libertate şi spontaneitate. de descoperire a unor însuşiri noi ale obiectelor şi fenomenelor. produc oameni creativi. precizand că valoarea creativităţii constă în eficienţa comunicării. divers şi presupune elaborarea ideilor. cum este Japonia. creativitatea inventivă: este un plan operativ. Este vorba de inventatori. ceea ce asigură un proces vizibil al producţiei. aportul personal fiind redus. creativitatea productivă se referă la valorificarea şi obiectivarea disponibilităţilor intelectuale şi creative în elaborarea unui produs. critic şi de alegere a celei mai bune idei pentru selecţia acestora. I.A. unui aparat. Pentru gândirea convergentă (algoritmică) informaţiile de intrare sau datele problemei sunt suficiente pentru a obţine un răspuns. de stabilire a unor procedee şi căi de rezolvare ingenioasă a problemelor. Într-o ţară mare. Un olar sau o ţesătoare de covoare produc obiecte a căror formă se realizează conform unei tradiţii. care poate să nu prezinte un grad de noutate în plan socio-obiectiv.Taylor. Se caracterizează ca fiind abilitatea intelectuală evaluată logic. Este planul la nivelul căruia accede orice muncitor. acele persoane ce reuşesc să aducă ameliorări parţiale unei unelte. În studiile sale antropologice. sau Feininger ca reprezentant al cubismului în artă. unei teorii controversate. ci doar în plan subiectiv. dându-le posibilitatea să se exprime fără să ţină seama de tradiţie. unor tehnici consacrate. creativitatea inovatoare: se referă la elaborarea unor produse noi şi originale atăt din punct de vedere teoretic căt şi practic – aplicativ.

N. Boileau. S. revoluţionare.Perkins – “The Mind’s Best Work” (“Capodopera Spiritului”) exclamă: ”Evrika! Nimic mistic în gândirea creatoare”.Southerland (Nature 1981). In urma unor studii se evidentiază prioritatea unor insuşiri comune tuturor creatorilor: atitudinea faţa de muncă. capacitatea de înţelegere. este doar o muncă supraomenească”. dar care exercită cea mai mare influenţă asupra omenirii. capacitatea de alegere. a forţei de caracter. N. iar marele scriitor Hemingwai afirmă: ”creaţia nu are secrete. el izvoraşte din examinarea minuţioasă a realităţii înconjurătoare. Una din concluziile cercetărilor noi o reprezintă disocierea creativităţii de aptitudinile celui care creează şi mai cu seamă de performanţele inteligenţei. Este planul cel mai greu de inţeles şi de urmărit.trăirilor interioare ale individului. spune în Arta poetică: “vingt fois sur le metier. “NOUL“ (cerinţa fundamentală a creaţiei de orice fel) apare întotdeauna din “vechi”. ETAPELE ACTULUI DE CREAŢIE Walls distinge patru etape esenţiale ale actului creaţiei:  prepararea:: primul aspect al preparării pentru rezolvarea unei probleme nestructurate o reprezintă 78 . reuşesc să atingă acest nivel. Încă din secolul al XVII–lea. Este caracteristica geniului. a priorităţii muncii creatoare. experienţa. într-o recenzie a cărţii lui D. capacitatea de adaptare. Cel mai mic număr de oameni. imaginaţia. Cox a fost printre primii care a evidenţiat importanţa motivaţiei. străduinţei. intr-un domeniu si a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor generaţii. Edison susţinea că o invenţie înseamnă 1% inspiraţie şi 99% transpiraţie. fiind rezultatul inevitabil al saltului creativ datorat acumulărilor individuale şi colective de muncă.  La planul suprem sau cel emergentiv ajung cei mai puţini oameni. ci cu etalonul unor domenii mult mai vaste ale culturii. remettez votre ouvrage“ (meştereşte de douăzeci de ori si ia-o de la capăt). a omului care aduce schimbări radicale.

S-a abordat şi problema criteriilor valabile pentru aprecierea justeţei acestei rezolvări sub formă de iluminare.Cross mentionează două măsuri care conferă justeţe soluţiei : intinderea aplicării potenţiale a produsului creator şi economia ori eleganţa acesteia. incubaţia : persoană antrenată în procesul de creaţie rămane într-o stare de confuzie cognitivă şi cu un adanc sentiment de frustrare. J. Haefele a observat că există un continuu feed-back al motivaţiei de-a lungul procesului creativ în forma unei puternice anticipaţii a recunoaşterii. cand mintea s-a îndreptat spre alte subiecte şi preocupări apare un insight al problemei cercetate . Taylor si Holland au stabilit că indivizii creativi. de obicei. Este prin excelenţă etapa activităţii inconştiente . După o perioadă de timp. demonstreză o motivaţie înaltă printr-o energie tumultoasă şi o capacitate de muncă folosind deprinderi de muncă disciplinată. Caracteristica pentru perioada de incubaţie este permanenta revenire spontană asupra problemei şi tensiunea ca stare de cercetare. fără efort şi preocupare conştientă.motivaţia. de aceea etapa incubaţiei a mai fost denumită şi etapa frustraţiei. a experienţei insight-ului şi a satisfacţiei estetice atunci cand produsul creativ a fost verificat. o viziune de ansamblu asupra soluţiei sau strategiei de atac. adunarea materialelor şi munca reală de creaţie ce începe după etapa de culegere a materialului. Această etapă cuprinde definirea problemelor adevărate.  verificarea : începe cand insight-ul a produs o soluţie provizorie. A. În momentul actual putem afirma cu certitudine că problematica creativităţii reprezintă un capitol central al  79 . Trebuie insă să se răspundă la întrebările: Care este valoarea acestei soluţii? S-ar putea să ne oprim din căutare şi s-o dezvoltăm? Care este mijlocul pentru dobândirea unei soluţii mai bune? .  iluminarea : nu toate iluminările au aceeaşi semnificaţie sau fortă. Situată între momentele elaborării ultimei ipoteze şi alte soluţii definite. durata ei este variabilă.

În acest sens. mai amplu. Ce s-ar fi întamplat. Printre aceştia. Dar obiectivul acesteia poate fi depăşit. 80 . cu ideile şi cu opera monumentală a lui Freud dacă acesta s-ar fi lăsat “cuminţit” de ofensiva puritanismului contrariat al timpului său? Una din marile cuceriri ale secolului al XX–lea – psihanaliza – ar fi murit. nu este suficient. psihoterapia are drept scop redarea echilibrului psihic al indivizilor şi reinserţia lor adecvată în mediul social şi familial. încrederea în sine este unul dintre cei mai importanţi. În legatură cu acest ultim aspect . de pildă. A avea idei . de valorizare a fiinţei umane. de a gândi independent reprezintă o condiţie esenţială a creativităţii. înainte de a se fi născut. deci. diferitele metode psihoterapeutice (de la psihanaliza până la sugestiologie) au un rol complementar în procesul de actualizare al potenţialului creativ. Pe marginea datelor acumulate au fost realizate în ultima vreme utile sistematizări ale acestor factori. La aceasta trebuie să se adauge încrederea în forţele proprii.psihologiei. dacă nu chiar cel mai important. prin dinamizarea proceselor abisale. Prin restructurările cognitive şi comportamentale pe care le operează. Mulţi dintre noi ramânem timizi în “bârlogul“ securizat dar neproductiv al convenţionalismului de teama a cine ştie cărei autorităţi hipercritice. Din perspectiva tradiţionalistă. În ultima vreme se vorbeşte despre elaborarea unor strategii mai complexe care-şi propun să modeleze ansamblul factorilor creativităţii. Astfel au fost stabiliţi factori intelectuali. Curajul de a afirma. uneori chiar cu riscul de a greşi. dar şi factori socioeducaţionali. afectivimotivaţionali şi de personalitate. practic. De o foarte mare însemnătate în structura personalităţii creatoare sunt factorii atitudinali. vizându-se creşterea performanţelor umane în general şi a creativităţii în special. Cercetările au evidenţiat existenţa unui complex de factori care concură la manifestarea potenţialului creativ. curajul de a ne promova ideile. psihoterapia poate constitui un aliat extrem de eficient în demersul. foarte plastic se exprimă Osborn care cerea “să fie alungaţi celebrii critici de la porţile fanteziei”.

Această perspectivă integratoare reprezintă. iar caracterul mediat al intervenţiei imaginaţiei sau inteligenţei în creativitate a facut ca această direcţie să fie numită nonintelectualistă. Interpretarea personalist – atitudinală a creativităţii o consideră pe aceasta ca un fenomen psihic autonom în cadrul personalităţii. în sensul că ea apelează în abordarea creativităţii la modalităţi de interpretare şi de explicare proprii inteligenţei. dar care poate traversa inevitabile momente de reflux. Se porneşte de la ideea interdependenţei univoce între inteligenţă şi creativitate. cu mecanisme proprii de formare. dar care s-a împotmolit pe traseu. Există unele teorii cu privire la natura şi la mecanismele proprii “genezei noului“. relansează o activitate manifestată cândva. dintre care Mihaela Roco distinge următoarele trei direcţii:    interpretarea intelectualistă a creativităţii – este tributară studiilor de psihologie a gândirii. Interpretarea psihosocială a creativităţii consideră că natura unui fenomen atât de complex nu poate fi 81 . ceea ce face ca factorii intelectuali cognitivi să fie consideraţi preponderenţi în structura creativităţii. natura acestora fiind atât intelectuală . datorită unor cauze mai mult sau mai puţin obiective. dar mai ales nonintelectuală. Această direcţie e deficitară în special prin ignorarea rolului imaginaţiei deoarece studiul comparativ al inteligenţei şi creativităţii presupune determinarea naturii sistemului psihologic din care fac parte fiecare dintre cele două fenomene psihice.Anca Munteanu (“Incursiuni în creatologie”) consemnează trei direcţii în care psihoterapia poate actiona: eliberează o creativitate potenţială dar neexprimată încă. cea mai bună soluţie pentru creşterea coeficientului de creativitate al oamenilor. Această interpretare insistă asupra caracterului dinamic al creativităţii. alimentează menţinerea în forma optimă a unei creativităţi active. se pare. Ea relevă mai ales dimensiunea motivaţional – atitudinală ca fiind importantă pentru individul creator. comparativ cu cei nonintelectuali.

 Să poată lucra eficient într-un grup cu sarcina creativă. cu amprenta personală. STIMULAREA CREATIVITĂŢII Trebuie încurajată spontaneitatea cu licăriri de fantezie efervescentă. care descatuşează spiritele copiilor şi creează un climat de securitate psihică.  Să dea importanţă curiozităţii şi să manifeste interes faţă de tot ce-l inconjoară. Orice om “este la fel cu toţi oamenii (norma universală). în “interacţiunea optimă dintre aptitudini şi atitudini”. afectivă. asemănător multor oameni (norma de grup) şi că nici un alt om (norma ideosincratică)“.  Să fie deprins a cauta soluţia în cele mai variate direcţii. caldă.  încercarea de a susţine din perspective multiple tematica curriculum-ului obligatoriu.  Să fie familiarizat cu utilitatea celor mai importante metode şi tehnici de rezolvare creatoare a problemelor. Sarcina educatorului creativităţii este să descopere această unicitate a elevului.Kluckhohn 1953. trecâd cu usurinţă de la o cale la alta şi de la un domeniu la celălalt. Elaborarea unui curriculum creativ se poate realiza respectând urmatoarele criterii:  tematica lui să fie structurată luând în considerare dorinţele copiilor. Să ceeze o atmosferă calmă. creativitatea constând în interacţiunea optimă dintre indivizi.o pregătire afectivă pentru învăţare. 82 . OBIECTIVUL CADRU: creşterea eficienţei comportamentului creativ al elevului.tratată numai în termeni de act sau proces. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  Să utilizeze în mod frecvent şi adecvat un minimuum de termeni specifici problematicii creativităţii. de persoană sau produs.  Să producă fără dificultate cel puţin trei asociaţii la un stimul dat.  alegerea unor teme ce se pretează la o adordare divergentă. să o accepte şi să o dezvolte.

 Procedee bazate pe analogie. ci deseori clasa se împarte în grupuri alcătuite dupa preferinţa elevilor. al detaliilor. Nu intotdeauna se lucrează în colectiv.  Discuţia panel. procedeul clasificării.  De aceeşi parte a drumului.Să manifeste o încredere sporită în sine şi în capacitatea sa de a face fată oricarei situaţii ce solicită imaginaţia.  Phillips 6-6. Exemple de teme ce pot constitui subiecte pentru şedinţele grupului creativ:  Scaunul în care te simţi bine.  Oglinda. Cursul se poate realiza o dată pe săptămână.  Nava cosmică. Cateva METODE şi TEHNICI generale de cultivare a creativităţii cu valente didactice:  Brainstorming-ul. sau fiecare lucrează individual.  Fulgi de zăpadă. analiza morfologică. analiza grafică). doua ore fiecare şedinţă.  PROPUNERE: MĂ DESENEZ PE MINE! Obiective: Să exprime anumite lucruri despre ei prin desen şi prin discuţii.  Sinectica. Mărimea grupului: efectivul clasei.  Metode de definire a problemei.  De punem intrebarea De ce?. respectiv 20-25 elevi. 83 . al aplicării unei teorii cunoscute. al dezordinii experimentale).  Publicitate pentru o petrecere.  Inima mea care bate.  Fii atent la paşii tăi !.  Diferenţele asemănătoare.  Metode de analiză a problemei ( analiza factorială.  Procedee euristice generale (revizuirea ipotezelor.

activităţi preferate. sentimente.  cereţi fiecărui elev să deseneze pe hârtie aceste lucruri despre ei însişi. Informaţii suplimentare: Fiecare elev posedă calităţi unice.  scrieţi pe tablă lista următoare. A ridica respectul de sine al elevilor înseamnă. Concepte cheie: atitudini. subliniaţi cerinţa ca desenele să fie simple. mândrie. Să-şi recunoască calităţi care le aparţin numai lor. Activitatea propriu-zisă:  împărţiţi elevii în grupe de câte trei sau cinci! includeţivă şi pe dvs. intr-una din grupe). care fac din el o individualitate. comportamente. prin metode variate. respect de sine.5h Grup tintă: profesori/ învătători/ educatori  participanţii au experienţă didactică variabilă.Să-şi exprime propriile interese şi activităţi prin desen şi prin discuţii. materia favorită. în primul rând. 84 . ridicându-le în acelaşi timp nivelul încrederii în sine.  poate nu sunt pe deplin conştientizate aspectele legate de posibilitatea stimulării creative.  au diverse specialităţi.  cereţi elevilor (includeţi-vă şi dvs. Această activitate are rolul de a-i face pe elevi mândri de interesele lor. cerându-i fiecărui elev să se gândească la: genul favorit de muzică.) să arate desenele celorlalţi membrii din grupele lor de lucu. interesele sale. culoarea favorită. explicând ce reprezintă fiecare desen? şi de ce este deosebită fiecare activitate sau preocupare? Intrebări pentru discuţii: 1) A fost greu să vă imaginaţi ce să desenaţi? 2) Cum v-aţi simţit înainte de a realiza lucrarea? 3) Cum vă simţiţi acum. a-i ajuta să-şi formeze o imagine pozitivă despre ei insişi. după ce lucrarea a fost terminată? Plan de sesiune: CREATIVITATEA ŞI STIMULAREA COMPORTAMENTULUI CREATIV Durata: 1.

individual. contactul fizic între participanţi. Prezentarea obiectivelor şi a sursei materialelor.  explicaţia.Cărti cu oameni Obiective:   energizarea participanţilor. 85 .  Identificarea metodelor care stimuleaza creativitatea.  Stabilirea factorilor frenatori ai creativităţii.  handouts cu activităţi. frontal. perechi. II. OBIECTIVE & COMPETENŢE:  Analizarea elementelor definitorii ale creativităţii.  folii.  discuţia dirijată. participanţii vor fi implicaţi în activităţi variate care îi pun în situaţia de a reflecta asupra utilizării metodelor de stimulare a crea-tivităţii în vederea eficientizării propriei practici didactice. METODE ŞI PROCEDEE FOLOSITE: brainstorming ( pentru definire). Ice breaker . DESFĂŞURARE ŞI ACTIVITĂŢI I.Materiale şi facilitate:  retroproiector.  Stimularea creativităţii prin realizarea unor exerciţii specifice. MANAGEMENTUL GRUPULUI       activităţi în grup (4). REZULTATE AŞTEPTATE: În timpul sesiunii. prezentarea.

identifică factorii frenatori ai creativităţii.conştientizează rolul creativităţii în cadrul procesului de invăţământ. Pentru a face un pas. . dau cu piciorul!” Putem considera că sesiunea a atins obiectivele dacă participanţii : .participă la rezolvarea exerciţiilor de stimulare frontal. III. Afişarea definiţiilor şi interpretărilor noţiunii de CREATIVITATE.  un participant nu se poate muta pe alt scaun chiar dacă deţine tipul cărţii anunţate de instructor dăcă în braţele lui se află alt/alţi participanţi.se implică în discuţii .  sarcina este ca participanţii să se mute de pe un scaun pe altul în direcţia acelor de ceasornic. Evaluare prin metoda “ Gândesc. “Paşi în acţiune”: se vor aşeza etichete în forma unei urme de picior (de marime reală sau exacerbată) pe podea.Grupul se va aşeza în faţa primei urme din şir. se va aşeza peste acesta.  se vor muta doar acei participanţi care deţin tipul de carte pe care formatorul o anuntă. concept) termenul CREATIVITATE!  IV.  jocul se incheie în momentul în care primul participant ajunge pe scaunul de pe care a pornit. se cere participantului să împărtăşească 86 . VII. în perechi sau pe grupe. inimi negre. Branstorming: definiţi printr-un singur cuvânt (noţiune.Flux logic: se selectează dintr-un pachet de cărţi un număr egal de trefle. romburi. tot timpul cu cate un scaun mai încolo. individual.  în cazul în care scaunul pe care un participant trebuie să se mute este ocupat de alţi participanţi . . V. inimi roşii. Metode de stimulare a creativităţii (identificare şi rezolvarea unor exerciţii pentru antrenarea creativităţii) VI. . sub forma unei potcoave. în total atâtea cărti câti participanţi sunt.  participanţii sunt aşezaţi pe scaune. simt. în cerc şi fiecare primeşte o carte.

Acesta va reprezenta primul pas spre acţiune.(prima apariţie academică a acestui concept). Întelegerea emoţiilor Cunoaşterea emoţională. includea termenul de IE în titlul lucrării sale de doctorat . Se descriu patru arii ale inteligenţei emotionaţe: Identificarea emoţiilor Abilitatea de a recunoaşte propriile noastre sentimente şi pe ale celor din jurul nostru.un lucru pe care îl va face în urmatoarea săptămână. adică o promisiune pentru viitor. sunt planuri imediate de abordare a vieţii. descriind o metodă ştiinţifică de măsurare a diferenţelor dintre abilităţile oamenilor în domeniul emoţiilor. emoţiile sunt impulsuri care te determină să acţionezi. În esenţă.” (Aristotel) Conceptul de IE În 1985. “Emoţie” provine din vb. ai nevoie să-l vezi. planuri pe care le avem înnăscute. Comentaţi: “Oricine poate fi furios –acest lucru este foarte usor. Dar să fii furios cu persoana potrivită. motor al comportamentului. latin “motere” . în măsura potrivită. Managementul emoţiilor Abilitatea de autoreglare a emoţiilor şi de a conduce 87 . Inteligenţa emotională şi succesul şcolar MOTTO: “ Să înveţi ceva mai repede şi eficient. John Mayer (University of New Hampsire) şi Peter Salovey (Yale) au publicat articole în reviste de specialitate. să-l auzi şi să-l simţi” Tony Stockwell Despre emoţii Afectivitatea înseamnă: implicare personală. manifestare în plan psihosomatic sau fiziologic. Wayne Leon Payne. la timpul potrivit şi în modul cel mai potrivit – acest lucru nu este uşor. abilitatea de a identifica şi Folosirea emoţiilor Abilitatea de a accesa o emoţie împreună cu motivul acesteia (în gândire şi decizii).a mişca. doi psihologi. atribuire de semnificaţii personale. În 1990.

conştiinciozitate. componentele inteligenţei emoţionale:  Aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii. să stagneze în carieră? Răspunsul la acest aparent paradox este modul în care fiecare dintre ei îşi foloseşte inteligenţa emoţională (EQ). familie. cu un coeficient de inteligenţă mediu sau chiar scăzut. optimism. Reuven Bar-On. controlul impulsurilor. conducerea (leadership). autorealizare.  Empatia: a-i inţelege pe alţii. dăruire. asertivitate. managementul conflictelor. capacitate de lucru în echipă.  Adaptabilitatea: rezolvarea problemelor. inteligenţa emoţională se compune din următoarele elemente:  Conştiinţă de sine: încredere în sine. educaţie etc). flexibilitate.întelege “lanţurile emoţionale” . Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor noastre. optimism. În viziunea lui. Ce ii face pe alţii. testarea realităţii.Ne-am întrebat adeseori ce îi face pe unii oameni. să reuşească în carieră. a stabilit în 1992. cu un minim de conflicte inter şi intra-personale. profesor la Universitatea Tel –Aviv.  Aptitudinile sociale: comunicare.  Motivaţia: dorinţa de a cuceri.trecerea de la o emoţie la alta. independenţă. emoţiile celorlalţi. să aibă eşecuri. respect pentru propria persoană.  Dispoziţia generală: fericire. cu un IQ ridicat. Inteligenţa emoţională este capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale (carieră. 88 .  Controlul stresului: toleranţa la stres. relaţii interpersonale. Chiar dacă o persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente. Daniel Goleman este personalitatea al carei nume este cel mai mult asociat cu termenul de IE. responsabilitate socială. inovare.  Auto-controlul: dorinţa de adevar.  Aspectul interpersonal: empatie.

marimea (perspectiva spaţială). poate întâmpina dificultăţi în încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi sau o carieră profesională de succes. . . atât pe ei. culoarea. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere îşi dau seama cum sentimentele lor îi afectează. cât şi pe cei din jur. Exemplu: A.vă place să plantaţi.dacă nu îşi cunoaşte şi nu reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi sentimentele. În ultimul spaţiu vi se cere să completaţi activitatea preferată. Cedu 2000+ 89 .vă place să săpaţi. creativitatea. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale ne permite să ne punem în valoare aptitudinile intelectuale. Ne asigură reuşita.vă place peisajul. Dacă vă place grădinaritul este pentru că : . atât în plan personal. 4 Grafic adapatat după Otilia Păcurari. vă faşcinează testarea temperaturii şi impactul luminii asupra plantelor (perspectiva naturalistă). Grafic personal IM4 Scopul activităţii: Să reevalueze dominantele intelectuale. să curăţaţi grădina de buruieni (perspectiva corporal/kinestezică). Sarcină de lucru:  Mai jos sunt listate 22 ainităţi şi activităţi care vă reprezintă şi vă atrag. cât şi în cel profesional.  Analizaţi ce vă atrage la această activitate sau cum vă angajează din perspectiva inteligentelor multiple.  Încercuiţi activităţile fată de care aveţi afinităţi.

B. ţineţi un jurnal ca evidenţă a tranzacţiilor financiare (perspectiva este logico-matematică). Muzical Activitatea Contabilul familiei Îi plac jocurile logice Îi place să cânte la un instrument Îi plac biografiile Îi plac cuvintele încrucişate Ţine un jurnal Poate spune “nu” Este terapeutul local Îi plac excursiile Îi place să facă parte dintr-un grup de teatru Îi place să scrie muzică Îi place lucrul de mână 90 . completaţi coloanele corespunzătoare inteligentelor pentru fiecare activitate selectată. desenaţi pentru a vă exprima sentimentele? (perspectiva este spatială şi intrapersonală). De obicei perspectiva este intrapersonlă şi lingvistică. Interpers. Naturalist spatialVizual kinestezicCorporal lingvistivVerbal/ matematicLogico/ Intrapers. Scrierea   unui jurnal. Interpretaţi dominantele şi le discutaţi cu partenerul. După ce aţi analizat itemii preferaţi.

jocuri desfăşurate pe un spaţiu întins pentru cei care utilizează componenta kinetică). Olson. Griggs. ei nu pot atinge rezultatele pe care ar fi capabili să le atingă. 1995). cu atât notele obţinute vor fi mai mari (Dunn. Cercetările au relevat importanţa adaptării stilurilor/metodelor de învăţare la structura personalităţii elevilor. alte materiale care se adresează simţului tactil pentru care activează preponderent această componentă.. ci şi pentru că rezultatele obţinute astfel contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi ştiinţifice. Dunn şi Griggs (1995) au conceput un model al stilurilor de învăţare observând că elevii sunt influenţaţi în procesul de învăţare de cinci factori principali: 91 . R. Dunn şi K. filme. În plus. casete video pentru cei care utilizează cu precădere componenta vizuală a procesului de învăţare. R. Gorman şi Beasley. Dunn (1992) au demonstrat efectele benefice pe care le are construirea unui model comprehensiv al stilurilor de învăţare. mulaje.Construieşte/ Renovează Citeşte poezie Face fotografii Îi place să scrie Schiază A studiat dansul Face/a făcut parte din corul şcolii Grădinărit Îi place să gatească Activitatea preferată Total Stiluri de învăţare În situaţia în care elevii nu au ocazia să înveţe folosind diverse materiale didactice auxiliare (manuale. R. cu cât metoda didactică se potriveşte mai bine stilului de învăţare al elevilor respectivi. nu numai pentru că elementele unui anume stil de învăţare afectează un număr mare de indivizi.

Unii preferă un scaun din plastic. Lumina fluorescentă are proprietatea de a stimula excesiv anumite categorii de persoane. De asemenea. propriile reacţii şi procese emoţionale (motivaţia. R. Dunn. 1992). Reacţiile emoţionale individuale pot influenţa. lumina. Factorii de natură socială pot influenţa şi ei învăţarea. 1992). cadrul imediat (sunetul.. temperatura. dacă multe persoane se concentrează mai bine în încăperi bine iluminate. posibilitatea de a proceda după propria lor dorinţă) 3. caracteristicile individuale de natură fiziologică (acuităţi variate ale componentelor vizuală. cauzându-le o stare de hiperactivitate şi de nelinişte (Dunn. Dunn. la nivel individual (sintetică/analitică. tactilă. 1989). 1981). preferinţele de natură socială (studiul solitar sau în grupuri de dimensiuni diferite) 4. lateralizare cerebrală dreapta/stânga) Autorii explică în continuare modul în care învăţarea elevilor poate fi afectată de aceşti cinci factori şi de sub-categoriile pe care aceştia le dezvoltă. Profesorii trebuie să ia în considerare faptul că elevii pot adopta stiluri de învăţare diferite în funcţie de condiţiile variate. kinetică etc. R şi Dunn.. Motivaţia personală. alţii din lemn. alţii la temperaturi mai scăzute (Hart. alţii din metal. apud Dunn. K. simţul responsabilităţii. alţii învaţă mai bine în prezenţa unui fond sonor (Pizzo.. capacitatea de a învăţa a elevilor. K. tipul de gândire. Unii elevi obţin rezultate mai bune la temperaturi mai înalte.. capacitatea de a-şi asuma răspunderea propriului comportament şi a activităţii sau ocaziile de a proceda după propria dorinţă pot juca un rol important în procesul de învăţare (Dunn. şi Price. R. amplasarea mobilierului şi design-ul acestuia) 2. 92 . iar alţii au o stare de disconfort într-o sală de clasă convenţională încât aceasta îi împiedică să înveţe. dacă unii elevi au nevoie de linişte să se poată concentra asupra unor probleme dificile. De pildă. Alţi factori de mediu care pot influenţa învăţarea includ temperatura şi amplasarea/design-ul mobilierului. de asemenea. auditivă. impulsivă/reflexivă. tenacitatea. şi ale trăsăturilor care derivă din acestea) 5. tenacitatea cu care îşi efectuează temele şi sarcinile de lucru. altora le este mai prielnică o lumină slabă. K. în cazul mediului concret de studiu.1.

Alţii îşi pot dovedi elementele forte ale personalităţii în privinţa nivelului de energie corelat cu mobilitatea. alţii să mestece gumă. Dunn. se lansează cu toate forţele în activitate. Înţelegerea caracteristicilor de natură fiziologică ale elevilor permite profesorilor să-i poată ajuta pe aceştia în procesul de învăţare pornind de la elementele forte ale tipului de percepţie respectiv. 1992). stimulii exteriori. Unii preferă să mănânce ceva. Unii elevi procesează informaţia 93 .. Pot studia sau lucra mai bine în clasă dacă au posibilitatea să se mişte în timp ce învaţă şi nu dacă sunt obligaţi să stea în bancă (Dunn. Caracteristicile discutate includ bioritmul.. De exemplu. dar. profesorii îi pot încuraja pe elevi să studieze în intervalele de randament individual maxim. R. studiul cu un partener. procesul de învăţare poate viza varietatea ca termen opus tiparelor prestabilite şi rutinei. în grupuri mici. nivelul de energie şi mobilitatea în timpul studiului. R. înainte de plecarea la şcoală. Alte două caracteristici individuale pot influenţa procesul de învăţare: lateralizarea cerebrală stânga/dreapta. 1992). odată ce au început. cu o iluminare slabă (îşi acoperă ochii sau poartă ochelari de soare în încăpere). ca membru al unei echipe. într-un postură neconvenţională (lungiţi comfortabil). până o sfârşesc sau până simt că au atins un punct în care trebuie să se oprească. bătăi ritmice). Acestea se referă la intervalul de timp şi la modul în care elevii pot învăţa cel mai bine. tipul de personalitate impulsiv/reflexiv. care pot fi dimineaţa devreme. Modul în care elevii procesează informaţia poate influenţa şi el capacitatea de învăţare. Dunn.Variabilele care pot facilita sau inhiba procesul de învăţare includ: studiul solitar. Caracteristicile individuale de natură fiziologică reprezintă un alt factor care poate influenţa învăţarea. K. conversaţie. Elevii reacţionează diferit la stimulii exteriori în timpul studiului. să bea ceai sau să fumeze. la prânz. în prezenţa unui partener (preferă să studieze cu un prieten) sau simţind nevoia de a lua o gustare în timp ce învaţă (Dunn. imediat după terminarea programului sau seara înainte de culcare. Aceştia pot să nu înceapă rezolvarea unei teme (sarcini de lucru) imediat ce a fost formulată. K.. Unii au o gândire de tip analitic şi manifestă tenacitate în studiu.. Cei cu gândire sintetică preferă să înveţe în prezenţa unor factori pe care profesorii îi consideră factori de distragere a atenţiei (muzică. alături de un adult autoritar sau cu o atitudine prietenoasă.

1992). O’Brien (1989) a afirmat că „probabil şcolile ar trebui să acorde mai mult timp descoperirii de către elevi a propriului stil de învăţare.24). Un individ cu o personalitate reflexivă se va gândi la informaţia acumulată. Cum îi poate ajuta cunoaşterea acestui model pe elevi. sintetic. 1986).. nu se mai simt rupţi de colectiv pentru că unul. iar notele reflectă aceasta. 1998).secvenţial. Când elevii îşi înţeleg stilul de învăţare. alţii holistic. 1998). Când elevii îşi înţeleg propriul stil de învăţare. R. în modul „lateralizare dreapta”. va încerca să înţeleagă conţinuturile materiei (Dunn. „Elevii pot învăţa orice dacă materia este abordată prin metode compatibile cu elementele 94 . aceşti elevi cu „potenţial de risc” în ceea ce priveşte învăţarea dovedesc încredere şi dorinţa de a accepta responsabilitatea modului personal de învăţare” (Perrin. Dunn. părinţi. are nevoie de linişte perfectă să înveţe. educatori în general? Unul dintre elementele-cheie în cazul elevilor care îşi cunosc stilul de învăţare este îmbunătăţirea respectului de sine (Martin şi Potter. spre exemplu. Spre exemplu. 1998). resurselor kinetice. De ce folosim modelul stilurilor de învăţare Cu ajutorul acestui model. decât săi oblige pe profesori să facă ore suplimentare cu ei sau să adapteze continuu programele”(p. profesorii pot verifica şi identifica stilul de învăţare al elevilor cu acurateţe (Beaty. fără să analizeze. simultan. Elevii impulsivi nu petrec prea mult timp studiind. care poate oferi diagnoza multiplelor elemente ale stilului de învăţare care pot influenţa individul (Shaughnessy. „Acum. profesori. analitic. sau în modul „lateralizare stânga”.. p. „pauzelor” ori indisciplinei (Shaughnessy. este dificil să determini dacă starea de hiperactivitate a unui elev se datorează nevoii lui de mişcare. Modelul stilurilor de învăţare este un instrument valid şi singurul comprehensiv. unui cadru neconvenţional. K.85). iar altul simte nevoia să se mişte în timpul orei (Martin şi Potter. 1998). 1998). Alţii pot să se grăbească prea mult. 1990. atunci pot controla mai bine mediul în care se află şi pot solicita exact ceea ce le este necesar (Martin şi Potter. modul în care depun eforturi pentru a învăţa.

forte ale stilului lor de învăţare. La sfârşitul primului an de experiment (19871988). apud Shaughnessy. de la cea tradiţională la cea bazată pe varietatea stilurilor de învăţare. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor R. Pedagogie alternativă. Dunn (1998) a ajuns la concluzia că elevii obţin rezultate mai bune atunci când metodele de predare se adaptează stilurilor lor de învăţare. 1990. 1998). p. De exemplu.” „Poate că părinţii sunt aceia care trebuie să înţeleagă primii conceptul de stil individual. Polirom. s-a ridicat la 91%.85). p. procentajul elevilor care au obţinut rezultate bune a crescut la 66%. după al doilea an.39) argumenta că „directorii de şcoli şi profesorii au responsabilitatea de a-i face pe părinţi să înţeleagă nevoia copiilor pentru un mediu de studiu care să reflecte elementele forte ale stilului lor de învăţare. 5 5 95 . în intervalul 1980-1990. gimnazial. Părinţii trebuie să înţeleagă că elevii au personalităţi distincte pentru a-i ajuta să obţină rezultate mai bune.”(Guild şi Garger. apud Shaughnessy. Iaşi. Dunn. Rolurile profesorului in relatia sa cu elevul MODEL Text adaptat de Vera Elek după Ştefan Popenici. Aceste studii au dovedit că elevii ale căror trăsături forte au fost incluse în metoda de predare au obţinut rezultate bune în proporţie de 75% mai mult decât cei care nu au fost incluşi în acest program (R. R. Cercetătoarea şi-a fundamentat concluziile pe metaanaliza a 42 de studii experimentale realizate sub egida Modelului stilurilor de învăţare Dunn şi Dunn. 2001.18). 1998). aceasta la toate nivelurile – învăţământ elementar. de 13 instituţii de învăţământ superior. Mai mult. liceal. liceul special districtual din New York a aplicat modelul respectiv. p. aceiaşi elevi înregistrează eşecuri când materia este abordată după metode incompatibile cu elementele lor forte”(Dunn. profesorii din Statele Unite ale Americii au confirmat statistic o creştere a notelor sau a mediilor anuale ale elevilor care au schimbat metoda de la învăţare. De Bello (1996. 1985. iar după al treilea an s-a menţinut la 90% (Brunner şi Majewski.

ascultă şi ajută elevul. Dezvoltarea gandirii critice si invatarea eficienta. Timisoara. este sprijin pentru depăşirea dificultăţilor întâmpinate în învăţare. PRIETEN Profesorul este un prieten la care elevul poate apela atunci când are nevoie. Profesorul sprijină. MAGICIAN Pregătirea temeinică a profesorului îi oferă acestuia postura prin care îl îndrumă pe elev să folosească obiectele şi instrumentele pentru învăţare. Tipuri de profesori 6 Din perspectiva atitudinii profesorilor fată de nou. 6 96 . îl aşteaptă pe elev să obţină cunoştinţe. Editura de Vest. profesorul cunoaşte reperele şi-i reprezintă elevului alternative şi soluţii pentru atingerea unor ţinte. se pot distinge: Text adaptat de Vera Elek dupa Ion Al. FACILITATOR Profesorul nu oferă cunoştere. SUSŢINĂTOR Profesorul este alături de elevii săi. Elevul acceptă provocarea şi porneşte în calatorie alături de cadrul didactic. CONSILIER Profesorul este cel de la care elevii aşteaptă sfatul bun.Profesorul oferă elevului repere necesare pentru a alege ţintele propuse. abilităţi. Dumitru. 2000. competenţe. CĂLĂUZA În călătoria cunoaşterii. MAESTRU Profesorul oferă imaginea standardelor de cunoştere şi acţiune. ci face posibil accesul copilului la cunoştere.

respinge modelele educaţionale novatoare.Profesorul “STRUŢ” . ca practician optează pentru una din teoriile existente sau pentru un grup de teorii. este nevoie ca ea să se sprijine pe un suport teoretic riguros elaborat.face sinteze personale între noile metode educaţionale şi principiile pedagogice tradiţionale. ei sunt interni sau externi persoanei? .Ce factori determină o persoană să-şi aleagă o meserie sau alta? Dacă există asemenea factori. făcand astfel un transfer (de la vechi la nou). amintind de existenţa leneşă a pinguinului.nu depune efortul de a-şi adapta metodele pedagogice la diversele contexte educaţionale în care este pus. Profesorul “CIOCĂNITOARE”. în detrimentul libertăţii de opţiune a persoanei referitor la cariera sa? Acest gen de planificare nu generează o clasă noua de constrângeri în câmpul complex al muncii? 97 .Sunt de preferat planificările resurselor umane şi ale carierei în particular. Consilierul. Profesorul “PORUMBEL” – aplică principiile dobândite într-un anumit context educaţional la situaţii pedagogice noi. Teoriile consilierii profesionale încearcă să răspundă la câteva întrebari fundamentale: . Teorii privind cariera Pentru că activitatea de consiliere să atingă standarde înalte de calitate.este întotdeauna receptiv faţă de principiile educaţionale novatoare şi este unul dintre primii care se încumetă să le aplice fiind atras de “varfurile” pedagogice la fel cum vulturul este atras de cele mai înalte piscuri. atitudinea sa e asemănătoare cu cea a struţului care îsi ascunde capul în nisip. Profesorul “PESCARUŞ” . astfel încât acţiunea lui să-şi atingă scopurile şi să realizeze integrarea individului în activitate şi să optimizeze parcursul carierei pentru beneficiarii acestui serviciu. ceea ce aminteşte de un porumbel voiajor. amintind de ingeniozitatea demonstrată de un pescăruş pentru aprinde peşte. asemenea unei ciocănitori care loveşte monoton scoarţa unui copac. Profesorul “PINGUIN”. Profesorul “VULTUR”.aplică întotdeauna metodele didactice ce i-au fost inoculate.

Zimmerman Aptitude Survey. Ideea principală a teoriilor se referă la determinismul factorilor de personalitate (aptitudini. alimentată de satisfacerea unei pulsiuni. Fondatorii acestor teorii sunt consideraţi Parsons (1909).profesională. Aceşti factori sunt decisivi atât în alegerea primei profesii cât şi în evolutia pe parcursul traseului profesional.tipuri de relaţii şi comportamente ale consilierilor fată de persoană. . Kitson (1925) şi Hull (1928). sustinându-se că dacă oamenii nu sunt asezaţi conform aptitudinilor. Fără a explica această corelaţie. Alegerea carierei este. capacitatea de a munci şi a iubi. Teoriile factorilor/ trăsăturilor de personalitate Se apreciază că orientarea profesională poate modifica fundamental societatea. interese) asupra carierei individului. A. 2.mecanismele dinamicii carierei. Apare o orientare ce pune accent major pe testele privind dezvoltarea vocaţională care culminează cu două instrumente clasice privind factorii cheie: interesele profesionale . 1. strâns legată de fenomene de sublimare şi manie nevrotică. .modificarea motivelor alegerii. .Strong Campbell Interest Survey/ Kuder Ocupational Interest şi aptitudinile speciale .Guilford .structura personalităţii care are maturitatea de a decide adecvat cu privire la carieră.În general teoriile şi abordările conceptuale referitoare la activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională vizează : .factori care influenţează alegerea şcolar . se vor înregistra tensiuni datorită acestei situaţii. 98 . Bril a apreciat că alegerea unei profesii nu este rodul întâmplării. . pentru individ. teoria psihanalistă aprecia ca menire fundamentală a ştiinţei umane. ci are la bază o motivaţie inconştientă. Teoriile psihanaliste privin cariera Freud afirma că lumea muncii însoţeşte cele două sisteme: inconştientul şi preconştientul5. ca urmare a acumularii experienţei şi învăţării sociale.

au elaborat doua scale de măsurare a motivaţiilor inconştiente. şi ale valorilor Această concepţie este construită pe suportul teoriilor elaborate de Murray (1938) şi Maslow (1954) cunoscut sub denumirea de teoriile nevoilor. Masling. preferinţele ocupaţionale. Placerea muncii este o gratificare a instinctului de putere.Factorii legaţi de abilităţi şi interese sunt consideraţi că nesemnificativi în îndrumarea indivizilor spre o carieră sau alta. simptomele dispar. Malning (1967) şi Neff (1968) discutau despre rolul pe care l-a avut familia în orientarea profesională a indivizilor aflaţi într-o profesie şi despre rolul competiţiei paternale. Hendrik (1943) a considerat că satisfacerea instinctului de putere se realizează prin munca. lipsa de energie şi limitarea libertăţii proprii. selecţie. cu condiţia să identifice anumite motivaţii inconştiente legate de cariera unui individ. pe de-o parte. în sensul de stapânire a mediului înconjurator. Instinctul de putere are fundament biologic şi combină procese neuronale cu cele intelectuale solicitând procese de integrare ale individului în sarcinile care i se atribuie. Interventia psihanalitică îsi propune transferul din inconstient în constient. Scalele identificau motivele care îi determină pe elevi să dezvolte succes şcolar în perspectiva 99 . Darley si Hogenah (1955) au încercat să surprindă relaţia între interesele profesionale. Teoriile nevoilor psihologice personalităţii în carieră. Această intervenţie va elimina starea de nehotarâre. iar satisfactia în muncă este o functie a eu-lui. care se apropie de psihanaliză. şi caracteristicile de personalitate pe de altă parte. Foser (1953) a stabilit că jocul de rol este o tehnică de intervenţie psihologică.a. sunt generate de procese inconstiente. odată ce ele devin conştiente. inclusiv cele legate de muncă. inclusiv aspectele legate de muncă. 3. în care au aplicat teoria Murray la activitatea şcolară. Studierea interacţiunii părinte . R. Aspectele problematice ale comportamentului. Stern. Henderson s. Ei au stabilit că un pattern profesional variază de la un individ la altul în funcţie de relaţia dintre potenţialul de personalitate şi cerinţele funcţiei.copil marchează dezvoltarea individului. ca factor în alegerea carierei.

valorile profesiei. Urmărind implicarea valorilor în carieră. El consideră că dacă individul se adaptează la cerinţele muncii. înclinaţiile pentru anumite activităţi pentru care se alocă energii psihice considerabile şi forţele sociale. Ei au constatat că oamenii îşi modifică nevoile individuale în funcţie de organizaţiile din care fac parte. sunt implicate în decizia alegerii unui loc de muncă. Form (1951). M. Miller şi Farm au făcut 100 . .viitoarei cariere. Happok a extins tipul de determinare a nevoilor psihologice la abordarea dezvoltării în carieră a individului. Forţele psihologice. W. atunci ar trebui ca şi locul de muncă să fie adaptat la individ. Hall si Nougain au extins cercetarile privind nevoile psihologice până la relaţia acestora cu organizaţia care le influenţează cariera.teoriile care stabilesc pentru evoluţia carierei acţiunea unor accidente istorice şi sociale. Teoriile sistemelor sociale Conform acestor teorii. Diploye şi Anderson au stabilit o legatură directă între ocupaţii stereotipe şi nevoile indivizilor de a ocupa astfel de posturi. mediul socio-cultural marchează fundamental şi chiar determină cariera individului. Caplow (1954). W. Mausner şi Sorgderman (1959). Sistemul este dezvoltat de C. controlând opţiunile profesionale ale acestuia. care au încercat să probeze influenţa grupurilor şi claselor sociale asupra carierei şi determinismului social şi organizaţional asupra persoanei. Miller în cadrul teoriilor situaţionale sau teoriilor sociologice asupra carierei. În cadrul acestor concepţii a fost studiată relaţia dintre cerinţele ocupaţiilor şi nevoilor psihologice. Miller. Wolf (1970) a propus o teorie care îmbină teoria nevoilor lui Maslow cu teoria motivaţiei în muncă elaborată de Herzberg. Martin Katz (1963) a stabilit că există o strânsă conexiune între forţele psihologice şi forţele sociale. H. H. Blum identifică relaţia directă dintre nevoia de securitate şi alegerea ocupaţiei care să satisfacă această nevoie. Autorii acestor teorii sunt consideraţi C. M. Harmany (1964). 4. fundamentată de antropologia culturală. Aceasta abordare este centrată pe doua idei principale: principiile determinismului cultural şi aculturaţiei. T. Sewell si R. Hauser (1975).

Sinele este un Eu (Ego) apersonal. Gingsberg şi colaboratorii săi (1951). Sociologia educaţiei şi învăţământului se ocupă de probleme de inegalitate a şanselor în învâţământ şi pe piaţa muncii. H. având în vedere creşterea nivelului cultural al societăţii reflectat în opţiunile profesionale ale individului. estompează natura instinctivă a Id-ului prin control asupra cerinţelor instinctuale. Factorii de contingenţă apar în a patra perioadă şi sunt decisivi în dezvoltarea vocatională. Teoriile culturale asupra vocaţiei şi dezvoltării profesionale consideră că există libertate totală în alegerea carierei de către individ. C. fiind prezentă încă din perioada de informare a acestuia asupra nevoilor societaţii. Eul este raţional. la care se adaugă teoria nondirectivista bazată pe tehnicile terapeutice ale lui Carl Rogers. care împarte personalitatea în trei compartimente: Id (cerinţe biologice fundamentale). Allport. D. prin decizii în 101 . H.distincţie între 6 perioade din viata unui individ. inteligenţa. Superego (imperative sociale obţinute mai ales din mediul familial) şi Ego (are funcţia de a optimiza comportarea. J. E. Samler (1953). maximizând gratificaţia obţinută de la diversi stimuli. R. Conceptul de sine este inspirat din psihanaliză. minimizând în acelaşi timp sancţiunea socială)8. condiţiile materiale ale familiei. când modelele socio-culturale determină factori de contingenţă. Lazarsfeld. intrând adesea în conflict cu Eul. Cercetătorii cei mai importanţi care sau ocupat de aceste teorii sunt consideraţi E. Super. dar confruntarea tânărului în lumea muncii este inevitabilă. Principalii factori de contingenţă consideraţi sunt: ocupaţia tatălui. Sinele face parte din sistemul originar al persoanei. W. de clasa socială a individului şi de sistemul de valori transmis. datorită factorilor de contingenţă şi a celor socioculturali. cum ar fi cel de consiliere psihologică centrată pe client sau cel de consiliere pedagogică nondirectivă. Buchler (1933) în cadrul Laboratorului de Psihologie de la Leipzig. de grupurile de apartenentă şi de referinţă. Aceste teorii au dat naştere unor curente. Miller (1974). Factorii culturali provin din modelul transmis de familie. 5. statutul educaţional al familiei. care înglobează în teorii ideile lui G. Această abordare îşi gaseşte utilitatea. Happock (1957). Teoriile dezvoltării conceptului de sine Teoriile au fost iniţiate de C. Erikson si P. E.

orice profesie şi orice moment al carierei impun o sumă specifică de competenţe. în vederea obţinerii satisfacţiei de sine şi în beneficiul societăţii. serviciile consilierii si orientării trebuie să aibă un caracter continuu pe parcursul evolutiei individului mai ales în etape anterioare marilor decizii: alegerea şcolii. 1975) susţineau că procesul alegerii carierei este marcat de patru factori: . . E. valorile sociale filtrează celelalte valori ale individului. Toate instantele enumerate şi interacţiunea dintre ele sunt implicate în dinamica dezvoltării personalităţii în ansamblu.caracteristicile personalitâţii şi afectivităţii individului. a ocupaţiei.D. Orientarea profesională este pentru Super procesul prin care o persoană este sprijinită pentru a se dezvolta şi a accepta o imagine completă şi adecvată despre sine şi despre rolul sau în lumea muncii şi este ajutată să-şi testeze acest rol în fata realităţii. Din analiza teoriei rezultă că. de învăţare şi exersare a abilităţilor. Planificarea carierei 102 . 6.tipul şi nivelul de educaţie şi formare profesională. Opţiunile individului sunt influenţate de imaginea de sine şi de informaţiile despre lumea profesiilor. a locului de muncă. . . cariera membrilor organizaţiei este prevazută prin planuri. acestea condiţionează raportarea la anumite situaţii. Opţiunea pentru o anumită ocupaţie nu este doar un moment al deciziei. Teoriile planificării carierei (managementul carierei) Conform acestor teorii. Axelrad si Herma. aptitudinilor şi deprinderilor în diverse situaţii de viată şi muncă. primul şi cel mai influent factor în alegerea carierei. Gingsberg şi colaboratorii (Gingsberg. Gingsburg.ambianta şi viata fiecărei persoane. în momentul recalificării şi pensionării. ci şi un proces şi o succesiune de alegeri intermediare făcute în diferite momente ale vieţii şi aflate în legatură cu diferite etape de creştere şi dezvoltare. aplicată în comportamentele specifice alegerii profesionale.legatură cu permisiunea de satisfacere a acestora. obligând individul să se conformeze la reguli morale. Super este cel care a propus teoria dezvoltării de sine.tipurile de valori la care persoana aderă. dezvoltate prin practicile managementului resurselor umane.

importanţa succesului sau esecului profesional asupra evolutiei în carieră. unele fiind mai importante decât altele.plurideterminarea factorială a maturizării profesionale şi a procesului luării deciziei cu privire la carieră. Competenţele profesionale sunt şi ele organizate ierarhic.oscilaţii între stilul raţional si cel intuitiv / afectiv în alegerea profesiei. Sintetizând aspectele de bază ale diferitelor teorii în domeniu. . Vocaţia este rezultat al educaţiei şi mediului socio-cultural. J.importanta informaţiilor în procesul luării deciziilor cu privire la carieră. . Planificarea resurselor de muncă devine o activitate diferită de planificare a unei cariere individuale. prin utilizarea competenţelor şi stimularea acestora prin promovare. 103 . fapt ce stabilizează şi polarizează personalitatea. se remarcă elemente comune: . în funcţie de cerinţele şi valorile organizaţiei. Drevilon consideră că vocaţia poate fi reprezentată ca o organizaţie monarhică a personajelor în care rolurile se structurează şi se subordonează. de perfecţionare sau de promovare. Planificarea resurselor de munca reprezintă o activitate strategică de selecţie a personalului.începe de la angajare prin repartizarea indivizilor pe sarcini prestabilite. .

instrumente utilizate Planificarea carierei Portofoliul carierei . Hobby-uri şi meserii. în comunitate Meserii individuale şi de echipă . în comunitate. Relaţia dintre traseul educaţional şi viitoarea carieră 104 1 2 3 4 X X X X X X X X .beneficii şi efecte. jocuri şi activităţi Motivaţia personală în alegerea unei meserii Cunoştinţele dobândite în şcoală şi importanţa pentru viaţa cotidiană şi viitoarea carieră Ce este munca – situaţii de muncă acasă. Meseria viitoare şi necesitatea muncii în echipă Termeni specifici unei meserii: denumirea activităţilor principale.Modulul IV.elemente simple: fişe. Asemănări şi deosebiri între meserii. la şcoală. la şcoală. Planificarea carierei Clasele I-IV Obiectiv cadru: Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei Valori şi atitudini:  Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional  Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera  Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare Teme / Clasa Explorarea carierei Jocuri şi activităţi preferate acasă. sugestii. imagini. recomandări Elemente simple ale planului pentru carieră: priorităţi şi obiective privind ciclul gimnazial şi clasa a V-a. jurnalul personal.

prestigiul domeniului. informată şi responsabilă cu privire la alegerea meseriei Pregătirea educaţională şi profesională necesare dobândirii unei ocupaţii: sistemul educaţional din România: ciclul primar. orar Ocupaţii tradiţionale şi non-tradiţionale Muncă. carieră: definiţie. 105 5 6 7 8 X X X X X . distincţii şi caracteristici Criterii de alegere a unei meserii: satisfacţia muncii. responsabilităţi. universitar. Caracteristici. tradiţia familială. cererea de forţă de muncă. Distincţia învăţământ obligatoriu-învăţământ postobligatoriu. stagii practice. Decizie personală. postuniversitar. liceal /SAM. vestimentaţie. mediu de lucru. experienţă. gimnazial. posibilităţi de acces. Pregătirea profesională în vederea angajării: abilităţi. ocupaţie. pregătire educaţională. postliceal. voluntariat. instrumente de lucru. remuneraţia.Clasele V-VIII Obiectiv cadru: Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei Valori şi atitudini:  Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional  Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera  Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare Tema / Clasa Explorarea carierei Caracteristicile unei meserii – sarcini simple.

ocupaţia. recomandări Planul educaţional şi de carieră: alternative educaţionale privind clasele IX .X. diplome şi certificate obţinute. obiectivele de lungă durată Formularele de opţiune pentru clasa a IX-a – caracteristici. Necesitatea şi importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de muncă. Scrisoarea de intenţie şi CV. activităţi de voluntariat şi rezultate. instituţia şi datele de contact ale acesteia. explicaţii. Structură. Greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV. modalităţi de completare. rezultate ale aplicării chestionarelor de interese şi abilităţi.Planificarea carierei Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. sugestii. prenumele. elemente obligatorii. date de contact personale. Valori şi atitudini:  Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional  Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera  Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare Teme/Clasa Planificarea şi dezvoltarea carierei Cariera: definire (accepţiune tradiţională şi 106 9 1 0 1 1 1 2 x . X X X X X Clasele IX-XII Competenţe generale: Construirea planului de carieră pentru tranziţia la piaţa muncii. Marketing personal Cartea de vizită – elemente de conţinut: numele. rezultatele diferite concursuri.

familiale) în vederea obţinerii succesului Sistemul de învăţământ post-obligatoriu: şcoli postliceale. niveluri. Selecţia şi recrutarea forţei de muncă Şomaj şi protecţie socială.go. specificul educaţiei. obstacole.modernă). Munca la negru. Tipuri de instituţii. învăţământ universitar de scurtă / lungă durată. acţiuni Ciclul superior al liceului: avantajele / dezavantajele continuării studiilor.ro Planul de carieră după finalizarea învăţământului obligatoriu: obiective. Resurse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse Planul pentru carieră după finalizarea primului an al ciclului superior al liceului: actualizare Portofoliul personal şi planul pentru carieră după finalizarea ciclului superior al liceului: completare.ise. finalizare Continuarea traseului educaţional sau inserţia profesională: consecinţe. condiţii de acces. aspecte juridice ale muncii: Codul Muncii atribuţii şi responsabilităţi ale angajatorului şi salariatului Dinamica pieţei muncii: cererea şi oferta de muncă. naţional. factorii care influenţează alegerea carierei Explorarea site-ului www. Formare şi reconversie profesională în condiţiile pierderii locului de 107 x x x x x x x x x x x x x x . profesionale. avantaje. finalizare. resurse. detaliere. munca în străinătate. european: indicatori statistici. echivalarea diplomelor la nivel european Piaţa muncii Caracteristici şi tendinţe ale pieţei muncii la nivel local. posibilităţi de admitere. Meserii uzate moral şi meserii actuale. economia informală. limite. educaţia adulţilor. Integrarea şi armonizarea priorităţilor şi obiectivelor (educaţionale. angajarea cu carte de muncă – beneficii şi consecinţe Pregătirea pentru angajare: portofoliul personal.

condiţii elaborare pentru diferite situaţii educaţionale sau de muncă. participarea la interviu. scrisoarea de intenţie. paşaportul lingvistic. necesitate şi importanţă în context european x x x x SAM Unitatea de competenţă nivel I şi II (clasele IX-XI SAM): Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei 9 Tema / Clasa 1 0 11 An comp . Factori implicaţi în obţinerea performanţei profesionale Dezvoltarea carierei: plan de acţiune pentru reuşita inserţiei socio-profesionale Potenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială x x 108 . scrisoare de intenţie.muncă Integrarea europeană şi globalizarea – efectele asupra mobilităţii forţei de muncă. documente Europass: standarde europene. modalităţi de obţinere şi completare CV. cererii şi ofertei pe piaţa muncii Marketing personal CV. suplimentul la diplomă. interviul de angajare – cerinţe formale. caracteristici. certificatul de calificare. EUROPASS mobilitate . standarde europene Documente EUROPASS: CV european.conţinut. utilitate.

mass-media Caracteristicile profesiilor: cerinţele minime pentru profesie descrise în Clasificarea Ocupaţiilor din România Oportunităţi pentru dezvoltarea carierei: oferta locurilor de muncă în concordanţă cu posibilităţile şi aspiraţiile proprii x x x x x x x x x x Licee tehnologice Unitatea de competenţă nivel III (clasele XI-XII licee tehnologice): Dezvoltarea carierei profesionale 1 1 1 2 Teme / Clasa Factori implicaţi în obţinerea performanţei profesionale Nivel de pregătire: studii. comunicare asertivă. de conversie profesională Obiective realiste: obiective corelate cu posibilităţile proprii. competenţe profesionale. prieteni). de calificare. metode. a unei scrisori de intenţie. de redactare a unui Curriculum Vitae (CV). mijloace Obiective pe termen scurt: 1 an Obiective pe termen mediu: 2-3 ani Lumea profesiilor Surse formale: Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă. acţiuni. interviu Strategie: obiective. consilierul şcolar Surse informale: reţeaua personală (colegi. cu necesităţile socioeconomice Marketing personal: modalităţi de prezentare. reviste. ziare. 109 x .Opţiuni şi stragtegii privind traseul personal de educaţie şi formare profesională Oferta educaţională: programe şcolare.

reglementări. consultarea unor agenţii de recrutare de personal x x x x x x x CONSILIEREA CARIEREI este un serviciu social care iniţiază o abordare globală a individului. certificate. condiţii specifice angajatorului Portofoliu personal: rezultate la testări. a evoluţiei calificărilor la nivel naţional şi european. programe de formare continuă la locul de muncă. consultarea unor persoane specializate (psihologi. consilieri ai carierei profesionale). 2003). aptitudini necesare unei calificări. consultanţă de specialitate. sub toate aspectele semnificative ale vieţii şi rolurilor asumate în şcoală. produse reprezentative pentru locul de muncă. conferinţe. 2003) Aptitudini şi atitudini profesionale Aptitudinile profesionale sunt acele însuşiri fizice şi psihice relativ stabile ale unei persoane care condiţionează 110 . diplome. limbaj verbal şi nonverbal. studiu individual. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut Opţiuni şi stragtegii privind traseul personal de educaţie şi formare profesională Obiective: calificări. învăţare continuă. recomandări Interviu: atitudine. Curriculum Vitae (CV). profesie. ISE. programe de scurtă durată. cursuri serale. fişa angajatului. ţinută Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la performanţa personală. postură. timp liber (Jigău. aspiraţii profesionale Cerinţele locului de muncă: fişa postului. viaţă socială sau comunitară. GLOSAR DE TERMENI (preluare şi adaptare din Codul Etic. învăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. voluntariat Instruire continuă pentru dezvoltarea carierei profesionale Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare: centre de formare profesională.abilităţi sociale. prezentare. familie. autoevaluare. competenţe. premii.

Atitudinile sunt bipolare. Se urmăreşte prin această arie curriculară pregătirea elevilor pentru o bună integrare socială şi profesională. În funcţie de imaginea pe care o are subiectul despre anumite profesii va demonstra atitudini pozitive sau negative pentru acestea. consilierilor carierei le revine sarcina de a ajuta pe tineri să ajungă la o imagine realistă în ceea ce priveşte aptitudinile personale. Acestea sunt componente dobândite ale personalităţii dezvoltându-se prin exersarea în activitate. motive şi cunoştinţe despre o anumită profesie care condiţionează modul de raportare a individului la o anumită profesie. Aptitudinile se împart în aptitudinea generală sau inteligenţa generală care ajută persoana să se descurce în orice situaţie. Obiectivele educaţionale sunt: autocunoaşterea elevilor. rezolvarea problemelor de comunicare între elevi etc. reprezentarea spaţială. Aria curriculară consiliere şi orientare Componentă a Planului de învăţământ. informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a carierei personale. pot fi pozitive sau negative. şi aptitudini specifice (fluiditate verbală. de aceea. Carieră profesională Cariera profesională reprezintă parcursul profesional format din ocupaţii succesive asumate de un individ în termenii aceleiaşi 111 . dexteritatea manuală) care condiţionează reuşita în anumite categorii de activităţi. a tehnicilor de găsire a unui loc de muncă. dobândirea tehnicilor de muncă intelectuală. Atitudinea profesională este o dispoziţie sau orientare generală a persoanei spre activitate sau complexul de idei.randamentul într-o profesie. favorabile sau nefavorabile. În actul reorientării persoanei în carieră importante sunt deprinderile transferabile (componente ale aptitudinilor profesionale) care ajută persoana în noua muncă prin transferul vechilor deprinderi. dezvoltarea personală a acestora în consens cu interesele. aspiraţiile şi capacităţile proprii. Sunt factori importanţi în alegerea unei cariere / profesii. memoria. Reuşita profesională este condiţionată de existenţa unor atitudini pozitive. introdusă în Curriculumul naţional din România începând cu anul 1998 pentru a oferi un program de educaţie pentru carieră elevilor din toate nivelurile de învăţământ.

evaluare şi sprijin pentru construirea şi dezvoltarea planului personalizat pentru carieră. profesie Ocupaţia este o activitate socialmente utilă care-i aduce beneficii sau constituie o sursă de existenţă pentru persoana care o exercită. Grupurile ţintă vizate prin acest proces includ: elevi. dezvoltarea abilităţilor de a face faţă tranziţiei de la mediul educaţional la piaţa muncii. acordă consultanţă. persoane defavorizate socio-cultural. conştientizarea şanselor şi oportunităţilor de (re)integrare socio-profesională. Pregătirea pentru carieră se face obligatoriu pe căi formale (şcolarizare. dar şi informale (studiu individual. complexitatea sarcinilor de îndeplinit şi au ca elemente specifice: uneltele. meserie. autoevaluare şi luarea deciziilor. persoane cu deficienţe etc. Consilierul carierei Persoana calificată (prin studii superioare speciale) care asistă clienţii în managementul propriei cariere: oferă informaţii. Ocupaţia se exprimă prin funcţie sau meseria exercitată de o anumită persoană activă. 112 . nivelul de pregătire profesională. Ocupaţiile pot fi clasificate pe baza unor criterii. tineri. Calificarea într-o ocupaţie se realizează (în general) la locul de muncă. dezvoltare şi diversificare a strategiilor de învăţare. şi care întâmpină dificultăţi în luarea şi punerea în practică a deciziilor cu privire la opţiunile de viitor şi integrarea socio-profesională. funcţie. prin activităţi de autocunoaştere. consiliere. instruire şi formare continuă sau complementară. b) la nivel universitar (cabinetele de informare şi consiliere din universităţi). formare continuă). studenţi. Conceptul cu semnificaţie pentru zona profesională trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia “a face carieră”. Consilierul carierei îşi poate desfăşura activitatea în domeniul educaţional: a) la nivel preuniversitar (cabinete de asistenţă psihopedagogică / cabinete OSP). precum: domeniul de activitate.ocupaţii de bază. experienţă de muncă în alt domeniu sau pe altă poziţie ierarhică). Ocupaţie. adulţi / şomeri. orientare. în cadrul oficiilor de forţă de muncă şi şomaj (consilier pentru îndrumare şi orientarea profesională). în instituţii private sau alte instituţii de stat de profil.

formă de valorificare a pregătirii profesionale. Planificarea şi dezvoltarea carierei Planificarea carierei este procesul de identificare a paşilor care trebuie parcurşi pentru dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea obiectivelor.instrumentele utilizate. cadru de socializare şi de identificare a unor modele de viaţă. imaginea de sine. Piaţa muncii Piaţa muncii este „spaţiul” în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de muncă. precum şi dezvoltarea resurselor umane prin policalificare şi recalificare. tipul de muncă dorit. spaţiul de lucru. prestigiu social. viaţă personală etc. necesare exercitării anumitor servicii şi activităţi. În vederea realizării unei planificări a carierei este necesară o privire în perspectivă. durata muncii. se stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă. educaţională. Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de conducere sau execuţie). acţiunilor care vor fi realizate. modalitate de a obţine satisfacţii. relaţiile cu 113 . resurselor necesare (umane. eliminarea obstacolelor. rezultatelor concrete aşteptate. Profesia poate constitui: sursă de venituri. care să puncteze aspecte precum: scopul în viaţă. Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte). realizări. Piaţa muncii impune adaptarea structurilor de formare profesională iniţială şi continuă la cerinţe angajatorilor. Planificarea carierei include aspecte ce ţin strict de locul de muncă. se realizează schimburi de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se evidenţiază oportunităţile profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc de muncă sau să îl schimbe pe cel existent. condiţiile de salarizare. Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de activitate dobândite prin procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare practică. financiare). În cadrul unui program de consilierea carierei planificarea se desfăşoară după etapele de autocunoaştere şi explorare ocupaţională. dar şi activităţile de timp liber. responsabilităţilor. termenelor.

Iaşi. Bucureşti. Târgu Mureş. realizările globale de pe parcursul vieţii. G.) Dezvoltarea educaţiei permanente în România. Dezvoltarea carierei este un proces de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii. Consilier .).).ceilalţi. Personalitate şi profesie. tipul de locuinţă dorită. Resurse suplimentare: 114 . 1999. economici care combinaţi influenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul întregii vieţi a unei persoane. include diferite stadii. Bucureşti. Editura Alternative. 1999. 2000. 2001. (coord. M. Tomşa. Bucureşti. în beneficiul individului. Orientarea şcolară şi profesională a tinerilor rezidenţi în zone defavorizate socio-economic cultural. Casa de editură şi presă Viaţa Românească.). et alii. 1999 Consiliere educaţională. Nireşteanu. Casa de Editură şi Presă Românească. Cluj Napoca. Ardelean. Bucureşti. Editura Rentrop & Straton. G. Editura Sigma. Consiliere şi orientare şcolară. 1999 Tomşa. Casa de Editură şi Presă Românească. Bucureşti. fizici. Bucureşti. Liviu Hăhăianu (coord. 2001. Bibliografie minimală obligatorie în limba română: Bîrzea. C. educaţionali. 2001. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici. University Press. CNROP. Tomşa.Managementul resurselor umane. Gh. Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi. Editura Spiru Haret. A. aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale. Consilierea şi dezvoltarea carierei la elevi. sociologici. 2001. ISE. Consilierea carierei. 1998. Jigău Mihai. Bucureşti. Dan Butnaru (coord. Consilierea şi orientarea în şcoală. Adriana Băban (coord. Imprimeria Ardealul.

scris.CCA) http://www. aprecierea artei Creativitat e talent musical. unelte. realism. idei. cercetare Compoziţie muzicală.org (International Association for Educational and Vocational Guidance IAEVG) Caracteristicile tipurilor Holland TIPURI (R)Realist INTERESE Maşini. rezolvare de probleme abstracte. expresivita te artistică. scris.bacp. construcţie. date Independenţ ă. independenţ ă.counseling. simţ practic (A)Artistic (I) Investigativ Ştiinţă.iaevg.uk (British Association for Counselling and Psychotheray – BACP) http://www.ca (Canadian Counselling Association . învăţare Frumuseţe. coordonare fizică Matematic ă. teorii.http://www. 115 . originalitate.org (American Counseling Association ACA) http://www. aer liber ACTIVITATI Operare cu echipament. folosirea uneltelor. reparaţie Muncă de laborator. curiozitate.nbcc. analiză VALORI Tradiţie. dexteritate . imaginaţie Autoexprimar e.org (National Board for Certified Counselors – NBCC http://www.co. artă vizuală ABILITATI Ingeniozita te tehnică.ccacc.

abilitatea de a-i motiva şi direcţiona pe ceilalţi Matematic ă. timp de 10 min. stabilitate. aplicarea unor proceduri Acurateţe. operare pe computer.Cartoanele pot fi în formă de frunză. orientare Abilităţi verbale. servicii comunitare. fiecare grupă va trebui să scrie trei calităţi principale care i-ar recomanda pentru acea meserie. analiza datelor. Pe cartoane. servicii în favoarea celorlalţi Asumarea riscului. ascultare. negociere Convenţional (C) Organizare.Întreprinzător (Î) Oameni. politică. date. muncă în echipă. manageme nt. Fiecare grup îşi alege un reprezentant care va merge şi va trage un carton pe care este scrisă o meserie. generozitate. abilităţi verbale. suport social Comunicar e. influenţă (S)Social Predare.. înţelegere. înregistrar ea informaţiilo r. eficienţă Planificarea carierei 1. bunăstarea oamenilor Afaceri. finanţe Organizare. statut. consiliere. şi dedesubt trei calităţi secundare. competiţie Vanzare. Fiecare grupă va prezenta ceea ce a scris şi se lipesc acele frunzuliţe pe un arbore alcătuit dinainte de formatori. Copacul meseriilor Se formează grupe de 4 – 5 persoane. sau chiar şi sub formă de discuri. 116 . atenţie pentru detalii Cooperare. conducere.

Pot să prezinte profesia chiar şi prin mini scenete. etc) şi vor realiza un spot publicitar despre acea profesie. etc. Timp de o săptămână. Fiecare grupă îşi va alege o profesie.CE ŞTIU DESPRE VREAU SĂ FIU CEEA CE COPACUL MESERIILOR 2. 3. având grijă ca acestea să nu se repete. Posterele realizate se afişează în clasă. Balonul plutitor 117 . calităţi. poezii. dezavantaje. Detectiv în lumea profesiilor Copiii sunt grupaţi câte 2. ei vor culege informaţii despre acea profesie (avantaje. studii.

se afişează lucrările pe pereţi sau pe un 118 . ceilalţi fiind rugaţi să fie atenţi la detaliile din fiecare afiş. atât de sus cât este posibil. După expirarea timpului. Arborele meseriilor în familie Fiecare participant este rugat să realizeze în 15 min un arbore al meseriilor în familie. Este un exerciţiu care îi ajută pe copii să conştientizeze valorile familiale. Afişul meu publicitar Fiecare persoană este rugată să realizeze în timp de 10-15 min. Se prezintă apoi lucrările realizate. Cinci lucruri pe care ar trebui să le faci. să scrie în jurul lui: 1. ptr. este preferabil să li se explice elevilor despre modul de alcătuire al arborelui. Este important să le precizăm faptul că lucrările nu trebuie să conţină numele lor nicăieri scris. …………… ……… 4. un afiş publicitar despre ceea ce este şi îi place să facă. şi pentru ca balonul să fie cât mai strălucitor şi să plutească în aer cât mai mult. Trei calităţi care te recomandă ptr. apoi ei acasă. şi se afişează lucrările în clasă. cu ajutorul părinţilor să îl realizeze şi în următoarea oră se prezintă lucrările. meserie 3. La clasă. 5. a ajunge ceea ce îţi doreşti. fiecare participant este rugat să prezinte afişul. După ce toţi au terminat prezentarea. se trag concluziile. O persoană importantă care te sprijină. 2.Fiecare participant va primi câte o foaie pe care este desenat un balon. exerciţiul nu poate fi realizat în această formă. lor şi poate să descopere elemente comune cu alţi colegi. să descopere evoluţia meseriilor în fam. În centrul balonului va trebui să scrie ce profesie ar dori să aleagă.

Şcoala animalelor 119 . este rugat să-şi deseneze palma dreaptă cu mâna stângă. pe fiecare deget să completeze câte o calitate personală care îi recomandă pentru acea profesie. dezvoltă autocunoaşterea şi de asemenea cunoaşterea interpersonală. Dacă cineva îşi extrage propriul nume. Este un exerciţiu foarte atractiv.) pe care va găsi numele unui coleg. de relaxare dar şi de creativitate. Apoi. şi să spună o calitate a acesteia. Au la dispoziţie 10 – 15 min să scrie. care să redea meseria respectivă. i se dau indicaţii ca de exemplu afişul conţine culoarea verde sau are un anumit cuvânt scris. este şi următorul exerciţiu: Fiecărui participant i se distribuie o foaie albă şi. Când toţi au prezentat palmele. 7. pe foaie. Se pregătesc dinainte bileţele cu prenumele fiecărui participant.panou. fiecare prezintă palma sa. îl pune înapoi şi ia altul. Dacă nu reuşeşte să ghicească afişul. dacă nu erau ceea ce sunt. Copiii sunt rugaţi să scrie în palmă profesia pe care doresc să o obţină. Este un ex. sunt rugaţi să scrie în mijlocul palmei profesia pe care ar fi vrut să o aibă. pune biletul înapoi şi trage altul. După afişare. de creativitate şi nu în ultimul rând de atenţie. După expirarea timpului. să scrie pe bilet o calitate a lui şi să lipească biletul de palma respectivă. Dacă extrage propriul nume. Mimă Se împart participanţii în grupe de câte 3. Este un exerciţiu de conştientizare a valorilor proprii. vor veni câte unul. Asemănător afişului publicitar. pe rând vor trage câte un bilet (pregătit dinainte de organiz. Vor trebui să realizeze un tablou static. Dacă sunt adulţi. vor trage un bilet şi vor trebui să recunoască afişul persoanei a cărui nume l-a tras. care solicită atenţia. 6. Va trebui să găsească palma acelui coleg al căriu nume l-a extras. Se pot folosi de materiale ajutătoare. Fiecare grupă va trage un bilet pe care va fi scrisă o profesie. o decupează de pe foaie şi o lipeşte pe un panou sau pe o foaie de flip-chart.

aşa încât. un viezure şi un castor. înot şi zbor.. dar s-a pierdut complet la exerciţiile compensatoare pentru înot . caţărări. a trebuit să ia lecţii suplimentare. dar ea vroia să zboare dinspre vârfurile copacilor în jos. dar. după o vreme. şi să se caţere. Curriculum-ul cuprindea alergări. se simţea frustrată la lecţiile de zbor. şi-a depăşit condiţia de antrenament şi s-a obosit întratat. A avut o cădere nervoasă. Profesorul îi cerea cu tot dinadinsul să înceapă zborul de la pământ. animalele au hotărât că trebuie făcut ceva pentru a rezolva problemele lumii moderne. dar la zburat avea note proaste. încât nu mai putea obţine decât note mediocre la înot. în timp ce toate celelalte animale urmau cursuri de înot. de fapt a fost mai bună decât profesorul. care era remarcabil înotător şi ca atare în cele din urmă a fost în stare să alerge. şi după aceea au angajat un arici care să fie profesor. Iepurele a început foarte bine.cum s-ar fi putut încheia altfel. încât. ea trebuia să facă alergare. a obţinut cele mai bune medii. iar la alergări era un dezastru. tuturor animalelor trebuia să li se asigure aceeaşi pregătire la toate discilplinele. dar. un tipar. picioarele îi erau atât de obosite. cu un asemenea mediu familial? A trebuit să consulte un centru de consiliere a animalelor... Veveriţa a căpătat ticuri. şi să zboare un pic.. Raţa a fost cea mai bunâ la înot. afirmându-se că cel mai strălucit elev al clasei. pe de alta parte. Aşa că au ales un consiliu de administraţie al şcolii. Drept urmare. a fost numit să prezinte cuvântarea la banchetul de absolvire. Veveriţa avea cele mai bune note la cătărări.Odată. compus dintr-un urs. de ce să nu vedem partea bună a lucrurilor? La sfarşitul anului şcolar. Cu toate acestea. a luat note slabe şi la căţărări şi chiar mai slabe la alergări. După ce s-a antrenat astfel o vreme. Tipologia lui Holland Realist Conformist Sincer Onest Investigaţiv Analitic Precaut Critic 120 Artistic Complicat Dezordonat Emoţional . demult. Pentru a face mai uşoară organizarea instruirii.Pentru că era aşa de slabă la alergare.

Supus Materialist Natural Consecvent Practice Modest Timid Stabil Econom Social Convingător Cooperant Prietenos Generos Săritor Idealist Centrat pe probleme Amabil Responsabil Sociabil Cu tact Înţelegător Curios Independent Cognitive Introvertit Metodic Modest Precis Raţional Rezervat Întreprinzăto r Curajos Ambiţios Atrage atenţia Dominant Energetic Impulsiv Optimist Caută placere Popular Încrezător în sine Sociabil Vorbăreţ Expresiv Idealist Imaginative Lipsit de abilităţi practice Impulsive Independent Intuitive Nonconformist Original Convenţional Conformist Conştiincios Atent Conservator Inhibat Supus Ordonat Consecvent Practic Controlat Lipsit de imaginaţie Eficient 121 .

ajutor Sursele potenţiale de risc acasă. Valori şi atitudini: Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor.Modulul V. la şcoală şi în comunitate Comportamente de siguranţă. Alternative ale rezolvării de probleme Managementul conflictelor 122 x x x x x x . Calitatea stilului de viaţă Clasele I-IV Obiective cadru: Exersarea abilităţilor de management al unui stil viaţă de calitate. siguranţă. Comportamente sănătoase şi comportamente de risc Luarea deciziilor Decizia. în şcoală sau în comunitate Persoanele şi sursele de ajutor acasă. Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 x x x Teme Comportamente de risc. Consecinţele unei decizii Etapele luării unei decizii Luare de decizii şi rezolvarea de probleme în context şcolar Rezolvarea problemelor.

Clasa 5 Clasa 6 Clasa 7 Clasa 8 Teme Presiunea grupului Presiunea grupului. asertivitarea. Metode de adaptare la stres: un stil de viaţă sănătos. Metode de recunoaştere a reacţiilor la stres.Consecinţe pe termen scurt şi pe termen lung ale deciziilor. Mecanisme de adaptare eficientă la stres (coping). Luarea deciziilor Alternative ale unor probleme. dezvoltarea personală.Clasele V-VIII Obiective cadru: Exersarea abilităţilor de management al unui stil viaţă de calitate. relaxarea. 123 x x x x x x x x . Situaţii de decizie. Consecinţe pe termen scurt şi lung ale unei decizii. Valori şi atitudini: Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor. Modalităţi de a face faţă presiunii grupului. Consecinţele presiunii grupului în alegerea unor activităţi educaţionale sau în explorarea şi dezvoltarea unor aptitudini şi abilităţi personale. Planul de acţiune în rezolvarea unor probleme Stresul Surse de stres pentru tineri şi adulţi.

Stereotipurile de gen şi planificarea carierei. Implicarea în activităţi de promovare a unui stil de viaţă sănătos. Pregătirea pentru examene Stil de viaţă şi alegeri ocupaţionale Factorii sociali. Convingeri.Surse de suport în situaţii de stres: suport social. economici în planificarea carierei şi formarea unui stil de viaţă. Valori şi atitudini: Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor. Beneficiile asupra dezvoltării şi lărgirii opţiunilor de viaţă şi a celor ocupaţionale. ajutor de specialitate. Situaţii de criză: modalităţi de recunoaştere a crizei şi de a face faţă crizei Managementul stresului stabilirea de scopuri – pe termen scurt şi pe termen lung ca metode de management al stresului. Influenţa stilului de viaţă asupra opţiunilor educaţionale. x x x x x x x x Clasele IX-XII Obiective cadru: Exersarea abilităţilor de management al unui stil viaţă de calitate. Impactul acestora asupra planificării carierei. 124 . Tratamentul egal şi promovarea egalităţii de gen. atitudini şi comportamente ale stilului de viaţă. culturali.

Centrele de criză. Consecinţe emoţionale. Factorii care influenţează sănătatea ocupaţională. Consecinţele exploatării sexuale asupra copiilor. Exploatarea prin muncă. Consecinţele negative ale muncii asupra copiilor. Strategii de prevenţie în şcoală şi comunitate. Comportamentele stilului de viaţă şi influenţa lor asupra planificării şi dezvoltării carierei. cognitive şi comportamentale. Calitatea vieţii în situaţii de criză: cum influenţează o situaţie de criză calitatea vieţii unei persoane. Calitatea relaţiilor sociale Violenţa domestică. Campanii de promovare a stilului de viaţă în şcoală şi comunitate. 125 x x x x x Clasa 12 x Teme .Clasa 9 Clasa 10 Clasa 11 Calitatea vieţii şi stilul de viaţă Componentele calităţii vieţii. Componentele calităţii vieţii. Impactul carierei şi al profesiei asupra calităţii vieţii. exploatarea sexuală. Promovarea comportamentelor de calitate în dezvoltarea propriei cariere. Stilul de viaţă de calitate ca resursă a performanţei în muncă. Resurse personale de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Modalităţi de intervenţie în situaţie de criză.

Folosirea frecventă ca sinonim pentru concepte înrudite (subcultură/cultură. accidente (aviatice. răpiri. Pregătirea pentru examene şi managementul stresului. Diferenţele dintre profesii în funcţie de stilul de viaţă asociat lor. cutremur). Calitatea mediului de muncă Profesii şi stil de viaţă. Delimitări conceptuale: x x x x x x x Stilul de viaţă reprezintă un concept deosebit de popular în ştiinţele sociale. nucleare). Prevenirea exploatării copiilor prin muncă. de exemplu în urma unor catastrofe naturale (inundaţii. Utilizarea sa extrem de frecventă l-a făcut să fie supus unor tendinţe de extindere permanentă a conţinutului. terorism etc. status grup.Egalitatea de şanse în dezvoltarea carierei: grupuri dezavantajate socio-economic. Aspecte legale ale muncii copiilor: tipul şi numărul de ore legal permise de muncă. Implicare comunitară şi voluntariat: modalităţi de dezvoltare a propriei cariere. mod de viaţă. Diferenţe de gen în activităţile de muncă ale copiilor. genul. minorităţi etice şi culturale. 126 . termenul dobândind o multitudine de valenţe care nu fac altceva decât să îi confere o anumită ambiguitate. contribuie la relativa sa neclaritate. Tutoriatul şi educaţia covârstnicilor (peer education): optimizarea dezvoltării personale şi a opţiunilor de carieră. Acţiuni comunitare în situaţii criză. clasă socială) cu care uneori stilul de viaţă este confundat.

menţiona referindu-se la stilul de viaţă.David Chaney. „un set de practici şi atitudini care au sens într-un contex particular”. 1996. ca şi concept. Chaney. Avantajul apare o dată în plus. propriile acţiuni de motivele şi înţelesurile personale pe care le folosesc pentru a justifica aceste acţiuni. care este justificat şi explicat printr-un set de valori. ele nu reprezintă totalitatea experienţei sociale a unui grup. sau amândouă. clar specificabilă. el face mai degrabă trimitere la o familie de entităţi. generate de stratificarea socioeconomică şi „stilurile de viaţă alternative”. o identitate” (D. apărute ca urmare 127 . în ciuda faptului că stilurile de viaţă sunt dependente de formele culturale. care este organizat în jurul unui set coerent de interese sau condiţii sociale. reunind o întreagă colecţie de procese şi fapte foarte diferite. 1997. cărora le conferă un sens comun.28) sau Chaney („un mod de a folosi anumite bunuri. atitudinile au un rol important în explicarea modului în care apar stilurile de viaţă şi paternurile de comportament care le compun. pentru că indivizilor le este dificil să separe. unul dintre sociologii contemporani care abordează această problematică. Valorile. pag. orientări. devine baza pentru o identitate socială comună a celor care îl împărtăşesc” (Robert Stebbins. care este caracteristic unui grup”. Din acest motiv preferăm definiţia mai largă pe care Robert Stebbins o dă stilului de viaţă. Folosirea unei asemenea definiţii cuprinzătoare nu trebuie să ducă la confuzia între cultură şi stilul de viaţă. în viaţa de zi cu zi. atitudini. 1981. Zablocki şi Kanter (1976) fac distincţia între ceea ce ei numesc „stiluri de viaţă clasice”. în cazul cercetărilor legate de acest subiect. atitudini şi orientări şi care. pag. pentru că. că acesta „iese. pag. din situaţia normală a referinţei la o entitate distinctă. locuri şi timpul. 350) Spre deosebire de definiţiile date de Sobel (stilul de viaţă este „un mod de a trăi distinctiv şi de aici recognoscibil”. ca „set distinctiv de paternuri de comportament împărtăşite.5) cea menţionată anterior (discutabilă în sensul că postulează coerenţa stilului de viaţă şi pune sub semnul întrebării capacitatea stilului de viaţă de a oferi identitate socială participanţilor la stilul respectiv de viaţă) are avantajul de a sublinia legătura între comportamentul tangibil şi valori. pag. în anumite condiţii. mai clar. 1996.34).

Zablocki şi Kanter subliniază că „în special problema dreptului organizaţiilor de a solicita implicarea totală. În categoria stilurilor de viaţa clasice (statusul socio-economic este considerat ca determinantul principal al diferenţierii stilurilor de viaţă) autorii citaţi includ trei tipuri largi: stilul de viaţă dominat de proprietate. În societăţile postmoderne. alţii arătând 128 . 2000 etc. Rodgers. În plus în aceste societăţi stilul de viaţă devine instrumentul de afirmare a identităţilor sociale şi unul din factorii de agregare a noilor mişcări sociale.277). direct. Astfel stilul de viaţă se impune ca obiect de stuciu pentru politicile sociale post-moderne (vezi Carter. beneficiile şi costurile familiilor în aceste poziţii şi ceea ce organizaţiile datorează soţilor şi familiilor de muncitori în situaţia de implicare totală. pot deveni importante întrebări legate de bunăstare în viitor” (Zablocki. stilul de viaţă dominat de ocupaţie şi stilul de viaţă dominat de venit sau sărăcie (direct legat de dezvoltările asupra *culturii sărăciei). pag. chestiunea stilului de viaţă este una centrală. Mod de viaţă / stil de viaţă Conceptul de mod de viaţă a fost lansat la începutul secolului XX şi a pătruns adânc în literatura sociologică în special după celebra analiză făcută de Louis Wirth (1938) asupra modului de viaţă urban în contrast cu modul de viată rural/ comunitar. Ca variabilă independentă de poziţia economică. timpul liber şi patternurile de consum) deschid noi domenii de preocupare pentru politicile sociale. apariţia unor categorii speciale cum ar fi cele dominate de ocupaţii puternic acaparatoare (care constrâng în mod imediat. mulţi autori considerând cei doi termeni ca fiind interşanjabili. Distincţia dintre mod de viaţă şi stil de viaţă nu a fost întotdeauna una foarte clară şi coerentă. stilul de viaţă alternativ „apare într-o societate în măsura în care membrii societăţii încetează să fie de acord cu valoarea de schimb pe pieţele de mărfuri şi prestigiu sau recunosc alte surse independente ale valorii” (Zablocki. Kanter. 281). Proliferarea stilurilor de viaţă în ultimii 50 de ani. 1998. Kanter.a pierderii coerenţei valorilor în societate. şi implică întreaga familie. 1976. 1976.). acceptarea stilurilor de viaţă alternative manifestându-se ca principiul organizator al vieţii sociale. pag.

ce strategii de viaţă. într-un context socio-economic particular. modul de viaţă se referă la felul în care se defăşoară viaţa unor grupuri sociale la un moment dat. 2004).că ei descriu anumite trăsături comportamentale şi atitudinale ale unor grupuri sociale sau ale unor indivizi. al săracilor etc. Calitatea stilul de viaţă Stresul ocupaţional: relevanţa dezvoltării abilităţilor protectoare a copiilor şi adolescenţilorStudii realizate în ţări europene indică faptul că cel puţin 1/3 dintre angajaţi percep un nivel ridicat de stres cauzat de conflictul dintre muncă şi viaţa personală/viaţa de familie. Cu alte cuvinte. iar stilul de viaţă se referă la opţiunea individuală . ce comportamente şi atitudini dezvoltă la un moment dat un individ. Stilul de viaţă presupune o abordare metodologică din perspectiva intern-structurală şi normativă – profilul modul de viaţă.ce strategie de viaţă. se încearcă determinarea influenţei acestuia asupra modului de viaţă – de exemplu analiza modului de viaţă ţărănesc. Stresul influenenţează modul de realizare a responsabilităţilor la locul de muncă atât a femeilor cât şi a bărbaţilor. 50 % dintre părinţi consideră că au o problemă cu managementul timpului mai ales balanţa între timpul petrecut la locul de muncă şi timpul petrecut cu familia. O distincţie în acest sens este făcută şi de C. care arată că conceptul de mod de viaţă îl găsim utilizat în două perspective metodologice distincte: a) o perspectivă accentuat descriptivă – de exemplu modul de viaţă al unor grupuri sociale/ colectivităţi la un moment dat (modul de viaţă al românilor). 40 % din mamele care muncesc şi 25 % din taţii care muncesc percep un nivel ridicat de de stres cauzat de conflictul dintre muncă şi familie. identificarea principiului organizator intern. Un studiu realizat cu părinţi care muncesc arată că îmbunătăţirea calităţii vieţii de familie este a doua sursă de întărire sau recompensare după creşterea de salariu(Human Resource Management Review. b) o perspectivă explicativ-predictivă – care porneşte de la un factor/ condiţie presupus a fi determinant. muncitoresc. Zamfir (1993). 129 . ce comportamente şi atitudini dezvoltă la un moment dat un grup social.

destinat să-i asigure cea mai bună şansă de a ramâne în viaţă. deci şi şansa de supravieţuire a soarecelui creşte. orice stimul declanşează în fiecare dintre noi o reacţie. Orice informaţie. deci mai mult oxigen şi mai multă energie în muşchi. Faza de recuperare este şi ea la fel de necesară. în felul acesta eficacitatea fugii sporeşte. National Study of the Changing Workforce şi Families and Work Institute (2003): proporţia femeilor şi bărbaţilor care muncesc este aproape egală 49% femei – 51% bărbaţi. Stresul nu e un fenomen specific uman.ar reacţiona aşa. Dacă şoarecele rămâne într-o stare de stres prelungită. urmată de suficientă recuperare pentru a dispune de această cantitate de energie în caz de nevoie sau când e de dorit. corespunzând primei reacţii a soarecelui. dacă n. 130 .2/3 dintre părinţi manifestă un stres moderat-ridicat zilnic datorat dificultăţilor şi conflictelor de rol muncă-familie. în acest caz. orice animal îl resimte: prezenţa unei pisici pune un soarece în stare de alertă ! Inima îi bate mai repede. Odată salvat din ghearele pisicii. este. Numărul familiilor în care ambii partenerii au o carieră a devenit atât în Europa cât şi în alte state o normă şi nu mai este o excepţie. În concluzie. Femeile petrec mult mai mult timp cu sarcinile şi activităţile profesionale şi responsabilităţile de familie ceea ce duce la un nivel de stres crescut. se instalează epuizarea. la fel de incompatibilă cu supravieţuirea ca şi absenţa reactivităţii. Ansamblul acestor reacţii constituie un răspuns de adaptare al cărui scop este să ne menţină echilibrul vital în funcţie de evenimentele trăite. Altfel spus. el se linişteşte încetul cu încetul şi recuperează din energia risipită odihnindu-se şi mâncând …Pâna la urmatoarea întâlnire cu pisica ! Stresul. Riscul de depresie este mult mai mare pentru femei şi datorită rolurilor şi responsabilităţilor multiple la care trebuie să facă faţă. pisica ar avea toate şansele să-l mănânce. o bună utilizare a stresului înseamnă a avea reacţia fiziologică. emoţională şi psihologică necesară acţiunii. pompează mai mult sânge. Stresul Cea mai bună definiţie îi aparţine lui Hans Selye: "Stresul este răspunsul nespecific pe care îl dă corpul la orice solicitare la care este supus".

a medicinii preventive şi a psihologiei în contextul organizaţional. sisteme de valorizare individuală şi recompense. Promotorul sănătăţii ocupaţionale ca domeniu de expertiză ştiinţifică este Jonathan Raymond (School of Public Health of the University of Hawai). Sănătatea ocupaţională a început să se contureze ca domeniu de expertiză ştiinţifică în 1990. managementul stresului. implicare în procese de decizie. renunţarea la fumat. Valoarea centrală promovată de sănătatea ocupaţională este crearea unui mediu de muncă sănătos care să asigure dezvoltarea organizaţiei şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor. Ce este sănătatea ocupaţională? În scopul optimizării activităţii de la locul de muncă. sistem de compensaţii.Domeniul sănătăţii ocupaţionale reuneşte domeniul sănătăţii publice. * Sănătatea echipei de lucru: abilităţi de comunicare. programe de promovare a echilibrului viaţa profesională viaţa personală. practicarea regulată a exerciţiului fizic. programe de asistenţă educaţională. sănătatea ocupaţională abordează în egală măsură următoarele domenii: * Sănătatea individului: managementul stresului. sistem medical propriu. programe de promovare a sănătăţii. managementul carierei. controlul greutăţii. Cele mai importante beneficii ale programelor de sănătate ocupaţională pentru organizaţie sunt: *Creşterea performanţei în muncă * Reducerea costurilor medicale * Optimizarea imaginii organizaţiei Cercetările asupra stresului ocupaţional au pus în evidenţă persistentă deteriorării performanţei în muncă şi după ce 131 . * Sănătatea organizaţiei: siguranţa postului de muncă. rezolvarea de conflicte. alimentaţie sănătoasă. programe de asistenţă pentru angajaţi. optimizarea abilităţilor emoţionale şi sociale. traininguri de specializare. optimizarea vieţii de cuplu.

Comunicare şi felul în care informaţiile circulă prin unitatea dumneavoastră. Munca pe care o desfaşuraţi în prezent. burn. 2. 4. orarul de muncă. A. Persistenta consecintelor negative ale stresului asupra performanţei este explicată din diferite perspective:neajutorarea învăţată (persoanele renunţă să mai încerce).scade motivaţia de a se implica în sarcină. 3= oarecare nesatisfacţie.out (efectul stresului cronic intens). 2=multă nesatisfacţie. sarcinile de muncă). 5. 6= foarte multă satisfacţie. alte evenimente din viaţa personală."oboseală" cognitivă (eforturile de evaluare şi coping reduc resursele atenţionale). abilităţile de coping. suportul din partea colegilor de muncă) . Ce părere aveţi despre serviciul dumneavoastră ? Chestionarul se referă la masura în care sunteţi sau nu mulţumit de serviciul dumneavoastră. resurselor şi nevoilor persoanei care munceşte.ului. Modul în care sunt puse în aplicare schimbările şi inovaţiile. echilibrul între viaţa profesională şi viaţa de familie sau viaţă personală). Ce este stresul ocupaţional? Stresul ocupaţional reprezintă răspunsul individual ce apare atunci când solicitările de la locul de muncă nu sunt adecvate abilităţilor. 7. Masura în care simţiţi că personal vă puteţi dezvolta sau 132 . 3. 5= multă satisfacţie.condiţiile de muncă (responsabilităţi. . 4= oarecare satisfacţie. persoana se simte mai relaxată).organismul îşi revine în urma răspunsului fiziologic la stres (scade intensitatea arousal. suportul social. Stresul ocupaţional este rezultatul interacţiunii dintre: . 1.caracteristicile individuale ale persoanei care munceşte (ex. Felul muncii sau al sarcinilor care vi se solicită. 6. Răspundeţi prin încercuirea numărului care corespunde părerii dumneavoastră pe baza scalei de mai jos: 1=foarte multă nesatisfacţie.caracteristicile situaţiei (ex. Masura în care vă simţiţi stimulat de muncă pe care o prestaţi Stilul de conducere utilizat de superiori.

deşi motivele acestei stări nu sunt întotdeauna clare. 11 Structura organizatorică a unităţii dumneavoastră.împlini în serviciul dumneavoastră. profesională şi experienţa pe care consideraţi că le posedaţi. În timpul activităţilor de la locul de muncă v. Felul în care sunt rezolvate conflictele în unitatea 8. dumneavoastră. viaţa asta cere un efort prea mare!" ? 5. 12 Masura în care vă simţiţi implicat în slujba dumneavoastră. Încercuiţi numărul ales pe fiecare scală. . 10 Atmosfera psihologică sau climatul existent în unitatea .Cum vă simţiţi sau comportaţi Aţi putea afirma că tindeţi să fiţi o persoană 1. Cum vă apreciaţi starea actuală de sănătate ? Partea I a acestui chestionar se referă la sentimentele şi comportamentul dumneavoastră precum şi la felul în care acestea sunt influenţate de tensiunea pe care o simţiţi în slujba dumneavoastră. Luaţi în considerare. evidente? Când presiunea psihică la locul de muncă începe să 3. dumneavoastră. Gradul în care slujba dumneavoastră solicită pregatirea 9. Partea I . crească. vă simţiţi tulburat.aţi surprins 133 . vă găsiţi suficiente rezerve de energie care să vă mobilizeze şi să vă împingă la acţiune ? Există momente la serviciu când vă simţiţi atât de 4. starea dumneavoastră din ultimele 3 luni. suprasolicitat încât staţi şi vă gândiţi:"La dracu. supraconştiincioasă care se framântă pentru greşelile sau acţiunile din trecut. . B. pentru a răspunde. ca de pilda unele decizii ? Vi se întâmplă ca în cursul unei zile obişnuite de muncă să 2.

vă 9. ca şi cum evenimentele v. eficient sarcinile dvs. vă îngrijoraţi şi începeţi să vă 6. din ultimele 3 luni.vreodata punându. 2=foarte rar. Scala: 1=niciodată. prezentă sau viitoare. şi intraţi în panică. cum ar fi rezolvarea unor dileme sau luarea unor decizii dificile ? Vi se întâmplă la serviciu că lucrurile pe care le aveţi de 12 făcut să devină pur şi simplu prea multe şi vă simţiţi atât .ar scăpa de sub control ? Sunteţi convins că aţi sesizat corect şi aţi tratat în mod 8. 3=rareori.vă sub semnul întrebării propria capacitate şi judecată şi aţi observat o scădere a încrederii pe care o aveţi în forţele proprii ? Dacă prietenii şi colegii se comportă oarecum mai distant faţă de dumneavoastră. gândiţi ce anume aţi făcut care să-i fi ofensat. consideraţi o persoană care îşi face griji din orice ? Vi se întâmplă să trăiţi perioade lungi de tristete sau 10 melancolie din motive pe care pur şi simplu nu vi le puteţi . starea dvs. Partea a II-a Sănătatea fizică 134 . 4=uneori. explica ? Aţi putea spune că aveţi o stare de spirit bună care vă 11 face capabil să depăşiţi orice greutate sau problemă . în dvs. Luaţi în considerare. pentru a răspunde. simţiţi o lipsă de încredere 7. 6=foarte frecvent. de muncă sau problemele de familie din ultima perioadă? În ceea ce priveşte munca şi viaţa în general. sau nu daţi importanţă acestui lucru ? Dacă acţiunile pe care le-aţi iniţiat sau treburile pe care le faceţi încep să meargă prost. de suprasolicitat (coplesit) încât vi se pare că nu mai rezistaţi ? Partea a II-a se ocupă în mod special de frecvenţa de apariţie a unor probleme fizice manifeste. Întrebările presupun că vă puteţi evalua starea de sănătate cu o precizie acceptabilă şi de asemenea că veţi fi sincer în răspunsurile dvs. 5=frecvent.

C. Evaluaţi în funcţie de intensitatea presiunii pe care credeţi că fiecare din ele o poate exercita asupra dvs. 3. 4=mai degrabă este sursa de tensiune. Scala: 1=categoric nu este sursa de tensiune. 4. ideile şi tehnologiile 7. Lipsa de consultare şi comunicare. Surse de tensiune în serviciul dumneavoastră. Cei care spun că se află. zvâcniri ale pleoapelor). 5=în general este sursa de tensiune. Calitatea necorespunzătoare sau slabă a instruirii 135 . sub o presiune teribilă la locul de muncă" înţeleg prin asta de obicei că au prea mult de lucru. de a bea sau de a fuma mai mult 2. Îndrumare şi sprijin insuficient din partea superiorilor. Tendinta de a mânca. ca de obicei. noi. Să conduci sau să supraveghezi munca altora. Să nu te pţti deconecta acasă de problemele de la 6. Dar aceasta este doar una din posibilităţi. 6=categoric este sursa de tensiune. Aproape orice poate fi o sursă de tensiune (pentru cineva anume) la un moment dat.1. 3=mai degrabă nu este sursa de tensiune. 1. 4. Să ţii pasul cu tehnica. iar indivizii percep în mod diferit sursele potenţiale de presiune. 5. Tremurături musculare (de ex. serviciu. Oboseală sau epuizare inexplicabilă. Senzaţii de furnicături sau junghiuri în anumite părţi ale 5. 2=în general nu este sursa de tensiune. Propoziţiile de mai jos prezintă posibile surse de tensiune. 8. 6. Sa-ţi duci de lucru şi pentru acasă. "pentru moment. 2. Nu vă vine să vă sculaţi dimineaţa. Subsolicitarea . Senzaţia de sufocare sau de ameţeală. mele. corpului.a lucra la un nivel inferior capacităţilor 3. inovaţiile.

16 Să nu te încurajeze superiorii. 18 Să fi subapreciat. . Să participi la adunări. . . şedinţe. . 14 Discriminarea şi favoritismul. 27 Să fii mereu "prezent" sau "accesibil" pentru oricine. 136 . 21 Deplasările de serviciu(delegaţiile). 11 Atitudinea soţiei/soţului faţă de munca şi cariera mea. 25 Solicitările serviciului îmi afectează viaţa particulară sau .profesionale sau a formarii cadrelor de conducere. 19 Să fi obligat sa. 17 Solicitarile serviciului îmi afectează relaţia cu soţia/soţul . hoteluri. 15 Să te simţi izolat. 23 Neclaritatea perspectivelor de promovare. . socială. 12 Să munceşti până târziu. faptul de a trăi prin . . 9. 13 Dezacord între diferite sarcini şi cerinţe de serviciu. . afara serviciului (prieteni. . 20 Să nu ţi se spună dacă ai lucrat bine sau rău. sau cu copiii. munca.ţi asumi riscuri. 22 Să fi vazut doar ca un "şef". familie). . . . . 26 Schimbări în cerinţele privind felul în care să-mi fac . 10 Lipsa de sprijin social din partea colaboratorilor. 24 Lipsa sprijinului emoţional din partea persoanelor din .

32 Să trebuiască să adopţi un rol negativ (cum ar fi . într-un fel sau altul. Deşi există deosebiri în felul cum oamenii reacţionează la sursele de tensiune şi la efectele stresului. . să facem faţă acestor dificultăţi. 37 Lipsa posibilităţilor de autoperfecţionare. cariera sa. 39 A te consacra carierei în dauna vieţii de familie. . cu toţii încercăm. concedierea cuiva). în general. Sunteţi rugat să le evaluaţi. conştient sau subconştient. 34 Moralul şi climatul de la locul de muncă. 35 Luarea unor decizii importante. 28 Lipsa sprijinului concret din partea celor din afara . 36 Urmările greselilor pe care le faci. Scala: 137 . 31 Să faci faţa la situaţii ambigue sau "delicate". asupra . . D. de familie. 29 Factori care nu se află sub controlul meu direct. 38 Absenţa stabilităţii sau a unui climat de încredere în viaţa . Cum faceţi faţă stresului la care sunteţi supus. serviciului. arătând în ce măsură folosiţi fiecare din ele ca mod de rezolvare a unei situaţii stresante.. . . . carora nu am nici o putere. . 30 Viaţa de familie alături de un partener care ţine şi el la . 33 Imposibilitatea de a avansa în carieră. 40 Caracteristicile structurii organizatorice a unităţii. . Mai jos sunt date un număr de variante de luptă împotriva stresului.

ei trebuie să facă ceva pentru a remedia situaţia. Încerc să privesc situaţia obiectiv. Discut cu prieteni înţelegători. 3. Scala: 1=dezacord pronunţat. 3=dezacord usor. Recurg la hobby-uri şi distracţii. 5=acord moderat. 5. Încerc să stau deoparte şi să chibzuiesc bine asupra 9. oamenii pot realiza în 2. stările mele afective. 4. Îmi organizez eficient timpul. E. Dacă angajaţii sunt nemulţumiţi de o decizie luată de seful 4. 10 Caut cât mai mult sprijin social. 2=folosesc rareori.1=nu folosesc niciodată. Dacă ştii ce vrei să obţii de la o slujbă. despre locuri de muncă în general şi nu doar despre serviciul dvs. . Folosesc atenţia selectivă (mă concentrez asupra unor 7. bună măsură ceea ce îşi propun să realizeze. noroc. probleme specifice). nu mă las influenţat de 2.ţi satisfacă dorinţa. În cele mai multe posturi de muncă. 4=acord usor. Un post de muncă este ceea ce faci din el. Obţinerea slujbei pe care o doreşti depinde mai mult de 5. În ce masură simţiţi că stăpâniţi situaţia de la locul dumneavoastră de muncă ? Întrebările care urmează privesc părerile dvs. Îmi lărgesc interesele şi activităţile din afara serviciului. 6=acord pronunţat. Rezolv problemele în ordinea importanţei şi urgenţei lor. 138 . Planific totul din timp. 1. actual. poţi găsi acel post 3. 6=folosesc foarte des. 5=folosesc deseori. 4=mai degrabă folosesc. 2=dezacord moderat. de muncă care să. 3=mai degrabă nu folosesc. 6. 8. lor. situaţiei. 1.

7. în general. 16 Principala deosebire dintre cei care câstigă bine şi cei care . Se specifică strategiile de remediere.  Portofoliul – cuprinde cele mai relevante produse ale activităţii elevului în raport cu un anumit scop. 13 În cele mai multe servicii trebuie să ai mult noroc ca să fii . identificarea situaţiei dorite şi specificarea modalităţilor prin care se poate ajunge la situaţia dorită. resurse personale. Metode de evaluare Autoevaluarea – procesul de reflecţie asupra comportamentelor proprii şi a rezultatelor obţinute. 9. cine cunoşti decât ce ştii. ai nevoie 8. Cei mai multi oameni sunt în stare să-şi facă bine meseria. direcţi decât cred ei că au. trebuie. recompensaţi. 10 Când e vorba să ocupi o slujbă bună este mai important pe . 12 Pentru a câstiga mulţi bani ai nevoie să cunosti pe cine . 15 Cei mai multi angajaţi au mai multă influentă asupra şefilor . 11 Promovările se fac angajaţilor care au performanţe bune în . .  Realizarea de proiecte individuale şi de grup – presupune analiza unei situaţii reale care poate fi îmbunătăţită.  139 . Pentru a obţine un loc de muncă într-adevar bun.6. A câstiga bani este în primul rând o chestiune de şansă. câstigă slab este norocul. de rude sau cunoştinţe suspuse. Promovările sunt de obicei o problemă de noroc. dar şi resursele necesare: timp. cu condiţia să depună efort. suport. considerat un angajat bun. Proiectul trebuie să fie aplicabil şi realist. 14 Cei care au performanţe bune în muncă sunt. în scopul monitorizării progresului în atingerea unui obiectiv stabilit sau ca suport al procesului de autocunoaştere. muncă.

140 . 4. La sfârşitul orei. Concurs de cuvinte incrucişate Creaţi un puzzle de cuvinte încrucişate (sunt accesibile programe la adresa www.Realizarea de postere. Acordaţi premii echipelor care găsesc toate răspunsurile corecte în timpul acordat. Cântă un cântec Participanţii sunt grupaţi în grupe de câte 3 persoane.  Fişe individuale de (auto)evaluare  7 moduri de a incheia o sesiune de consiliere 1. 3. 2. dacă la oră s-a discutat despre managementul unui proiect personal. Utilizaţi o minge. De exemplu. 5. Ei trebuie să compună şi să cânte un cântec despre ceva învaţat în timpul sesiunii. Formaţi un poster cu acest puzzle şi acordaţi echipelor timp de completare.crosswordkit.com) cu idei care descriu concepte cheie din timpul orei de consiliere. amestecaţi întrebările şi cereţi participanţilor să îşi răspundă unul altuia la întrebări. Planuri de viitor Fiecare participant împărtăşeşte un lucru pe care l-a învăţat în timpul orei de consiliere şi pe care doreşte să îl aplice în săptămâna care urmează dupa sesiune. fiecare participant va spune primul lucru pe care îl va aplica într-un proiect. afişe – utilizarea unor mijloace artistice pentru transmiterea unei idei la care aderă grupul. Azvârlirea mingii cunoaşterii Fiecare membru al grupului împărtăşeşte un lucru pe care l-a învăţat în timpul sesiunii de instruire. Întreabă EXPERTII La începutul orei de consiliere cereţi participanţilor să scrie o întrebare la care doresc răspuns în timpul sesiunii. astfel încât fiecare persoană împărtăşeşte ceea ce a învăţat atunci când primeşte mingea.

7. Apoi cereţi-le să ghicească fiecare imagine. Fiecare copil trebuie să deseneze o imagine care să reprezinte ceea ce au învăţat ei in timpul orei de consiliere. Colectaţi cărţile poştale şi trimiteţi-le participanţilor peste o lună. explicaţia. prin intermediul conceptelor specifice ştiintelor sociale. prezentarea. discuţia dirijată. 141 . • Stimularea creativităţii prin realizarea unor exercitii specifice Strategii didactice: • Metode şi procedee: brainstorming pentru definire). cerându-le să spună în ce masură şi-au îndeplinit dorinţa. Scenariu de activitate Clasa: a X-a Disciplina: Consiliere şi orientare Modulul: Managementul informaţiei şi al învăţării Subiectul: Stimularea comportamentului creativ Competenţa generală: Identificarea unor fapte. Pictura murală de grup Lipiţi pe un perete o bucată mare de hârtie (suficient de lungă astfel incât toţi participanţii să poată scrie pe ea în acelaşi timp).6. Aş dori să se întâmple Daţi fiecărui participant o carte poştală. Solicitaţi-i să-şi scrie propria adresă poştală pe o parte şi o dorinţă care vor să o îndeplinească peste o lună. pe cealaltă parte. • Stabilirea factorilor frenatori ai creativităţii. • Identificarea metodelor care stimulează creativitatea. fenomene şi procese din domeniul social şi a relaţiilor dintre acestea. Competenţe specifice: • Analizarea elementelor definitorii ale creativităţii.

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru. Dirijarea învăţării Se va prezenta imaginea “cap pătrat”.Reactualiza rea cunoştinţelor dobândite anterior. Captarea atenţiei Demonstraţia 4./durata Analizarea elementelor definitorii ale creativităţii. folii retro-proiector Managementul grupului • • • • • activităţi în grup (4). 142 . Analizarea elementelor definitorii ale creativităţii. -latura relaţionalvalorică. Teorii ale personalităţii. frontal. -latura instrumentaloperaţională. Definirea personalităţii. Conţinuturile învîţării Se notează absenţii. Se verifică cele necesare lecţiei.Moment organizatoric 2. perechi. Concluzii. Strategii didactice Conversaţia Evenimentele lecţiei 1. foi flip-chart. Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei 5. Explicaţia 3. Se vor analiza urmǎtoarele aspecte relevante pentru tema în cauzǎ. Asigurarea conţinutului noţional în ceea ce priveşte următoarele categorii: -latura dinamicoenergetică a personalităţii. Ob. individual.

originale. original si adecvat realităţii. (Margaret A. 1992) A fi creativ înseamnă 143 Explicaţia Stabilirea factorilor frenatori ai creativităţii. a cauza. o anumită organizare a proceselor psihice în sistem de personalitate. Creativitatea presupune o dispozitie generală a personalităţii spre nou. a produce. Boden. A crea = a face sa existe. Definirea creativităţii : A fi creativ= a crea ceva nou. 1981) Creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de produce ceva nou şi de valoare. a aduce la viaţa. 6. (P.Intensificar ea retenţiei . Rosca. de idei vechi.Identificarea metodelor care stimuleaza creativitatea. asigurarea feed-backului Stimularea creativităţii prin realizarea unor exercitii specifice 7. Obţinerea performanţei . poarta numele de creativitate. (Al. a genera. Popescu-Neveanu. Stabilirea factorilor frenatori ai creativităţii. 1987) Realizarea de combinaţii noi. Stimularea creativităţii prin realizarea unor exercitii specifice.

P. (Anca Munteanu) “O societate care stimulează creativitatea asigură cetăţenilor săi patru libertăţi de bază: libertatea de studiu şi pregătire.merge dincolo de sarcinile trasate.întreabă insistent „de ce” şi „cum”. . 144 Exerciţiul .preferă să se îmbrace în mod deosebit.” (Morris Stein) Cercetătorul E. .este în stare să se amuze cu lucruri simple în moduri ingenioase.îi place să organizeze jocuri în curtea şcolii. libertatea de exprimare şi libertatea de a fi ei inşisi.îi place să povestească despre descoperirile şi invenţiile lui.găseşte utilizări neobişnuite ale jucăriilor. . . libertatea de explorare şi investigare.îşi poate ocupa timpul fără a fi stimulat. Evaluarea performanţei Identificarea metodelor care stimuleaza creativitatea a vedea acelaşi lucru ca toată lumea. dar a se gândi la ceva diferit. Torrance (1962) enumeră următoarele conduite drept indicatori ai creativităţii individuale: .şi transferului 8. . . .

criteriul conexiunilor.prof.conformismul.criteriul originalităţii..utilizarea de către profesor a unor “fraze ucigaşe”-“asta nu e logic”.criteriul nonraţionalităţii. tendinţa de a interpreta orice structură ca fiind închisă. .accentul pus pe reproducere.percepţia de sine devalorizantă. ce consideră 145 . “poţi s-o dovedeşti?”.nu se teme să încerce ceva nou.intoleranta faţă de opiniile colegilor.frica de ridicol. .desenează în caietul său în timp ce profesorul dă indicaţii sau ţine lecţia. . . Factori inhibitori ai creativităţii în scoala: caracteristici ale elevilor: . factori inhibitori ce ţin de profesor: . . .foloseşte toate simţurile în observaţie. Criterii de apreciere a produsului creativ: . . . .

. Încercaţi şi dumnevoastră să 146 .necesar a insista până când obţin răspunsul anticipat numai de ei. .Na carasa hubs byrty kescardila.manuale dense şi organizate deductiv ( “enigmele pe care inteligenţa omului nu le-a descoperit nu işi au locul în manuale”Stoica.Byrty first va ratandjalasilly hubsi. .1983).Florăreasa îi oferi o floare roşie şi se făcu ca roşul ei. . . Aveţi în faţă un text scris într-o limbă necunoscută.În jurul lui se împrăştie mirosul florii. . . EXERCIŢII PENTRU ANTRENAREA CREATIVITĂŢII 1.critica prematură.El prinse floarea în butonieră.Hubsahabs talude vizi hubs hi maga me vizi nu. . factori ce se referă la sistemul de învăţământ: -supraîncărcarea şcolară. Apoi traducerea în limba română.

5. 4. Imaginaţi un dialog umoristic între un campion la alergări şi linia de sosire. . furnici.El se facu roşu ca floarea. Pe o coală de hârtie puneţi pete de culoare ( goaşe. 6. Încercaţi o poveste/poezie inspirată de planşa sau de unele imagini care vă plac mai mult. şocant. Alcătuirea unei povestiri cu următoarele cuvinte : nimfă.Roşul florii se împrăştie în jurul butonierii. Gândiţi-vă la 147 . copilărie. 2.Floarea îi oferi lui şi roşul şi mirosul ei.exprimaţi în această limbă necunoscută următoarele propoziţii: . . barcă. Ridicaţi coala. Suprapuneţi o coală albă pe care o presaţi bine pentru a se ştampila culoarea. tempera). priviţi-o cu atenţie şi apoi încercaţi să daţi figurilor văzute un contur cu tuş negru. Găsiţi cel puţin o modalitate prin care un peltic să câştige un concurs de dicţie! 3.

foi flip-chart. ice-braker.Ce s-ar întampla dacă toate femeile ar fi invizibile? . Competente specifice:  Identifica propriile competenţe. chestionare de interese.  Mijloace de învăţământ: fişe de lucru. jocul de rol. deprinderi şi domenii de interes. folii retro-proiector Valori şi atitudini:  Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional. 148 .  Demonstrează asertivitate în dialog şi dezbateri.consecinţele posibile ale evenimentelor următoare! . Strategii didactice:  Metode şi procedee: fişe de lucru. incluzând şi expectante legate de modificarea rolurilor. interese şi competenţe. exerciţii de comunicare asertivă şi promovare personală.Ce s-ar intampla dacă am putea auzi tot ce gandesc oamenii? .Ce s-ar întampla dacă s-ar interzice prin lege folosirea cosmeticelor? Scenariu de activitate Clasa: a XI-a Disciplina: Consiliere şi orientare Modulul: Planificarea carierei Competenţa generală: Dezvoltarea resurselor personale şi managementul ofertelor de educaţie şi profesionale pentru planificarea carierei şi adaptarea optimă la cerinţele pieţei muncii .  Realizează un plan de carieră de 5 ani.  Explică relaţia dintre experienţa de învăţare.

eventual se listează.  Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de conducere sau execuţie). . precum: domeniul de activitate.Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera.  Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de activitate dobândite prin  149 . nivelul de pregătire profesională. Ocupaţiile pot fi clasificate pe baza unor criterii. profesie –listare la retroproiector  Ocupaţia este o activitate socialmente utilă care-i aduce beneficii sau constituie o sursă de existenţă pentru persoana care o exercită. meserie. comunicarea competenţelor de realizat şi a formelor de organizare pe care le vor folosi.  valori.prezentarea chestionarului de interese Holland. Activitatea 2. aplicat anterior:  tipuri de personalitate. spaţiul de lucru. durata muncii. complexitatea sarcinilor de îndeplinit şi au ca elemente specifice: uneltele. Listarea unor adrese unde elevii găsesc informaţii despre carieră: Activitatea 3: Delimitări conceptuale: Ocupaţie. instrumentele utilizate. condiţiile de salarizare.ice-breaker:” Ce culoare are cariera?/ Ce miros are cariera? / Ce peisaj ar putea fi cariera?” : . Calificarea într-o ocupaţie se realizează (în general) la locul de muncă.se discută punctele de vedere.  interese.  domenii de competenţe. Ocupaţia se exprimă prin funcţie sau meseria exercitată de o anumită persoană activă.  activităţi. Activitatea 1. funcţie.  Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: Anunţarea temei ce urmează a fi performată la ora de Consiliere.

program. stilul de viaţă pe care îl permite.colaj din ziare. recompensarea).. Toata lumea a crezut că Oricine putea s-o facă. stil de lucru. cadru de socializare şi de identificare a unor modele de viaţă. reviste cu imagini reprezentând cariera – activitate pe grupe. formă de valorificare a pregătirii profesionale. modalitate de a obţine satisfacţii. pe care le vom numi Toata Lumea. dar Nimeni n-a facut-o. Se prezintă pseudogrupul şi se stabilesc rolurile în grup: .Patru persoane. “ Evaluare: fişa de lucru Completează în careul de mai jos: M-a surprins să aflu despre mine:   confirmat: Mi s-a  clarificat: Mi s-a  care au apărut: Întrebări Bibliografie minimală în limba română: 150 . necesare exercitării anumitor servicii şi activităţi. mediul în care vei lucra. Activitatea 4: „Cariera mea peste 10 de ani”-(atribuţii pe care le vei avea. prestigiu social. Ceva important trebuia făcut şi a fost repartizat lui Toata Lumea. Toata lumea a fost sigur că Cineva o va face.  Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte). Din aceasta cauză. Cineva. Profesia poate constitui: sursă de venituri. Cineva s-a supărat pentru că era treaba lui Toata lumea.procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare practică. Oricine şi Nimeni lucreazş împreună. când Nimeni n-a făcut ceea ce Oricine putea face. Oricine o putea face. În final. Toata lumea a dat vina pe Cineva. realizări. dar Nimeni nu a realizat că n-o va face.

Gh. Jigău Mihai. Bucureşti.2006 Clasa: a X-a Disciplina: Consiliere şi orientare Modulul: Comunicare şi abilităţi sociale Subiectul: Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi dezvoltarea personalităţii Competenţa generală: Integrarea abilităţilor sociale şi emoţionale în vederea dezvoltării carierei.. Imprimeria Ardealul. Casa de Editură şi Presă Românească..Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi. (coord. Tomşa. Casa de editură şi presă Viaţa Românească. Tomşa. M. 2001. Bucureşti. G.• • • • • • • Bîrzea. 2001.Personalitate şi profesie. 1998. a unor comportamente şi atitudini sociale în situaţii date.Consilierea şi orientarea în şcoală.Dezvoltarea educaţiei permanente în România. Proiect de lecţie Data: 2. Ardelean. 1999. . et alii. 1999. Târgu Mureş.06. G. Bucureşti. Bucureşti. Casa de Editură şi Presă Românească.Consilierea şi dezvoltarea carierei la elevi. Cluj Napoca. Strategii didactice: 151 . Nireşteanu. Editura Alternative. Bucureşti.). C. 2001..). University Press.Consilierea carierei.  Recunoaşterea unor tipuri de relaţii interpersonale. A. Competente specifice:  Definirea noţiunii de “relaţie interpersonală”. Editura Sigma. 1999 Adriana Băban (coord. . Tomşa.Consiliere educaţională.

individual. Captarea atenţiei -latura dinamicoenergetică a personalităţii .  Evenimentele lecţiei 1.  Valorizarea relaţiilor inter-personale.  Receptivitate la emoţiile celorlalţi. Explicaţia Demonstraţia 3.Metode şi procedee: brainstorming (pentru definire). Se verifică cele necesare lecţiei. prezentarea.  Mijloace de învăţământ: fişe de lucru. -latura relaţionalvalorică. discuţia dirijată. foi flip-chart. Definirea personalităţii. 4. frontal. Asigurarea conţinutului noţional în ceea ce priveşte următoarele categorii: Strategii didactice Conversatia 2. Se vor analiza urmǎtoa-rele aspecte relevante pentru tema în cauzǎ .Moment organizatoric Competente Continuturile invatarii Se notează absenţii. explicaţia.Reactualiza rea cunoştinţelor dobândite anterior. -latura instrumentaloperaţională.asezarea în ordinea 152 .  Aprecierea unicităţii fiecăruia. Comunicarea Ice-breker: . Valori şi atitudini:  Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi. folii retro-proiector Managementul grupului  activităţi în grup (4). Teorii ale personalităţii. perechi.

Prin interacţiune cu altul. 7. interlocutor. care se manifes-tă în diferite forme. 6. intuitiv. un bebe. a unor comportamen te şi atitudini sociale în situaţii date. în termenii limbajului comun sau în limbaj de speciali-tate. comporta-mente şi atitudini sociale în situaţii date. asigurarea feed-backului Recunoaştere a unor tipuri de relaţii interpersonal e. Dirijarea învăţării Definirea noţiunii de “relaţie interpersonal ă”. o bicicletă. . să asocieze noţiune de relaţie interpersonală altor noţiuni similare. coechipier. Psihologia socială studia-ză această interacţiune umană. vom învăţa să definim noţiunea de “relaţie inter-personală” şi să recu-noaştem tipuri de relaţii interpersonale. să înveţe roluri de parteneri. Evaluarea performanţei crescătoare a datelor zilelor de naştere fără a comunica verbal. Azi. Activitate în grup: fiecare grup va primi o fişa cu noţiuni teoretice: 153 Ciorchinele mozaicul Analiza de text Turul galeriei Exerciţiul .joc de rol: mimaactivitate în grup vor mima un cuţit. Elevii vor încerca. o sanie. să înteleagă atitudinile celorlalţi. omul ajunge să se cunoască mai bine. Obţinerea performanţei . 5.subiectului şi a obiectivelor lecţiei .

atunci când zboară. va explica celorlaţi elevi conţinutul teoretic însuşit. dupa parcurgerea materialului. De aceea. gâştele zboară într-o formaţie în forma literei „V”. Formaţia respectivă creează cu 71% mai multă portanţă decât dacă păsările ar fi 154 . grupul 1: definiţii ale relaţiei interpersonale. grupul 4: tipuri de relaţii interpersonaleprietenia. grupul 3: clasificarea relaţiilor interpersonale. Activitate frontala – analizarea textului: Instinctul echipei sau Cum zboară gâştele sălbatice spre şi dinspre ţările calde? .Fiecare gâscă. Activitate în perechi: listarea calităţilor “prietenului ideal”. formează un curent de aer care ridică pasărea din urma ei.. Grupul va delega un elev care. grupul 2: caracteristici ale relaţiei intepersonale.

singură fiind.Când una dintre gâşte se îmbolnăveşte sau este împuşcată. o rezistenţă mai mare a aerului care o determină să revină în formaţie pen-tru a beneficia de portan-ţa suplimentară oferită de pasărea din faţa ei. . trece în formaţie. simte.Când una dintre gâşte părăseşte formaţia. . simt.Când gâsca din fruntea formaţiei oboseşte.zburat singure. capabilă să zboare. dau cu piciorul”: 155 . după care rămân cu aceasta până moare sau este. alte păsări părăsesc formaţia pentru a o ajuta pe cea rănită săşi găsească un loc sigur jos. dragostea. Activitate în grup: Realizaţi un poster/ colaj/ desen în care să ilustraţi tipuri de relaţii interperso-nale care pot contribui la implinirea personalităţii (prietenia. „Gândesc. pe pământ. casa-toria). altă gâscă preluând conducerea . din nou. relaţiile de rudenie.

oportunităţi. 5.1 Analizarea priorităţilor. adică lucrurile carora le-ar fi dat cu piciorul.1 Auto-eficacitate si succes. Autocunoaşte re şi dezvoltare personală Competenţe specifice 1. Utilizarea adecvată a informaţiilor despre educaţie şi muncă pentru obţinerea performanţei şi succesului.1 Analiza personală prin analiza SWOT (puncte tari. 3. puncte slabe. obstacole).2 (Auto)evaluare personală – noţiuni generale. „zona sentimentelor pozitive”. Discuţie liberă despre cele scrise pe cele trei părţi ale corpului: . 4. 2. CONSILIERE ŞI ORIENTARE CLASA a XII a A Competenţe generale 1. 35 ore anual Modulul 1. aspiraţiilor. modalităţi 156 Activităţi de învăţare 1. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţa de calitate.. Integrarea abilităţilor sociale şi emoţionale în vederea dezvoltării carierei. „centrul gândirii”. -În zona piciorului.În zona capului. calităţilor. Explorarea resurselor personale care influenţeaza planificarea carierei. punctelor tari Conţinuturi 1. . valorilor personale.În zona inimii. . Planificare anuală 1 ora / săpt.evaluarea activi-tăţii din trei perspective diferite. Construirea planului de carieră pentru tranziţia la piaţa muncii. Programe de dezvoltare a autoeficacităţii 1.

2.3.4 Managementul resurselor materiale şi banilor: modalităţi.1 Răspunsuri emoţionale adecvate şi inadecvate. viitorul meu posibil”. consecinţe 1. 2. 1.5 Autocunoastere şi explorare profesională. reprezentate grafic prin diferite exerciţii. „Harta valorilor”.3 Managementul resurselor personale 1. Comunicare şi abilităţi sociale 2. Proiectarea unei strategii de comunicare eficientă în familie 2.şi scopurilor prin estimarea resurselor individuale şi sociale 1.1. Distincţia între cuvintele care desemnează . Aplicarea modalităţilor privind un management eficient al resurselor materiale în diverse situaţii. Distingerea între răspunsurile emoţionale adecvate şi cele 2. Programe educaţionale pentru managementul resurselor personale 1.3.2 Proiectarea aspiraţiilor şi scopurilor în exerciţii variate: „Viitorul meu preferat. exerciţii de intercunoaster e 1. aplicare de chestionare.5 Stabilirea unor legături concrete între situaţia prezentă şi situaţia viitoare.2 Proiectarea unui plan de acţiune pentru dezvoltarea personală prin raportarea la situaţia prezenta şi la obiectivele de viitor de realizare. Familia 157 1.1.3 Exerciţii de clarificarea valorilor: „Ecuaţia personală”.4 Completarea unui jurnal. Importanţa (auto)evaluarii pentru dezvoltarea personală 1. 1. Managementul emoţiilor 2.2.

inadecvate 2.2. Comunicarea 2.3. Evaluarea datelor despre diferite configuraţii familiale 3.1. Managementu l informaţiilor

Configuraţiile diferitelor familii: recunoasterea şi respectarea diferenţelor. Adopţia

3. Management ul informaţiilor şi învăţării

3.1 Obstacole şi dificultăţi în colectarea informaţiilor despre opţiunile educaţionale sau profesionale

emoţiile 2.2 Comunicarea eficientă în familie: transmitere, ascultare, comportament non-verbal / paraverbal. Strategii de depaşire a acestora şi modalităţi concrete de implementare Criterii de analiză a reuşitei personale / profesionale. Rolul factorului şcolar pentru succesul personal şi în carieră: percepţia elevilor, profesorilor, factorilor de decizie, opiniei publice. 4.1 Continuarea traseului educational sau inserţia profesională: consecinţe, avantaje, limite.

3.2 Managementu l învăţării

3.2 Relaţia succes şcolar – reuşita personală şi profesională

4. Planificarea carierei

4.1 Analizarea consecinţelor (avantaje si dezavantaje) privind continuarea traseului educaţional sau inserţia

4.1.Planificarea şi dezvoltarea carierei

158

profesională 4.2 Aplicarea conceptelor şi proceselor specifice pieţei muncii în conturarea planului de carieră 4.2. Piaţa muncii Dinamica pieţei muncii: cererea şi oferta de muncă. Selecţia şi recrutarea forţei de muncă Şomaj şi protecţie socială. Formare şi reconversie profesională în condiţiile pierderii locului de muncă

5. Calitatea stilului de viata

5.1. Proiectarea unor activităţi de promovare a

5.1. Calitatea vieţii personale

Resurse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse 4.2 Planul pentru carieră după finalizarea primului an al nivelului superior al liceului: actualizare. Marketing personal 4.3 CV, scrisoare de intenţie, participarea la interviu, documente Europass: standarde europene, condiţii de elaborare pentru diferite situaţii educaţionale sau de muncă, necesitate şi importanţa în context european 4.4 Explorarea site-ului www.go.ise.ro 5.1 Comportament e-le stilului de viaţă şi influenţa lor

159

unui stil de viaţă sănătos ţi de calitate în dezvoltarea carierei 5.2 Evaluarea consecinţelor schimbărilor sociale, economice şi tehnologice asupra stilului de viaţă şi a profesiilor 5.3 Demonstrarea unor abilităţi de promovare a implicării comunitare şi a voluntariatului

5.2. Calitatea relaţiilor sociale şi a mediului de muncă

5.4 Analizarea conceptul de egalitate de şanse şi egalitate de gen din perspectiva planificării carierei 160

asupra planificării şi dezvoltării carierei. Promovarea Comportament e-lor de calitate în dezvoltarea propriei cariere. 5.2 Profesii şi stil de viată. Diferenţele dintre profesii în funcţie de stilul de viaţă asociat lor 5.3 Implicare comunitară şi voluntariat: modalităţi de dezvoltare a propriei cariere 5.4 Acţiuni comunitare în situaţii criză, de exemplu în urma unor catastrofe naturale (inundaţii, cutremur), accidente (aviatice, nucleare), răpiri, terorism etc. 5.5 Dimensiunea de gen în

Bucuresti. Editura ASCR 2002. Bibliografie: Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive BTPAC. Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profe-sional. Receptivitate la emoţiile celorlalţi. 1997. Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera... Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare. 1-12. Cluj-Napoca. nr. Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi.  Centrul de orientare şcolară şi profesională. Stereotipurile de gen ca bariere în opţiunile de carieră.  Cariera: şansa sau planificare? În: Revista de pedagogie. Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor. 9. Bucureşti. Aprecierea unicităţii fiecaruia.  Baban. 7. E. Marcinschi. D. Anghel. 10. Bucureşti. 8. G.  Burt..  Balan. 2.. 1999. Editura Tehnică. 1997. M. Editura Expert. 6. 3.dezvoltarea şi planificarea carierei. Consiliere şi orientare. băieţi – parteneriat în viaţă privată şi în viaţă publică. Editura Nemira. Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare. 4. Bucureşti. Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor. E.  161 .. Ciohodaru. 2003. Petrovai. E. Shelley. Manual de înfiinţare şi operare. Fii pregătit pentru interviu. PAEM. 2002. 5. Valorizarea relaţiilor inter-personale. Humanitas Educaţional. Fete. Valori şi atitudini 1. Lemeni. A.

Cluj-Napoca. Cluj-Napoca.  Consiliere şi orientare.  Consilierea carierei adulţilor. CNC. I.). Mih. 1999. Ghid de educaţie pentru carieră. Jigau. Bucureşti.  COR. Lemeni. 2004. Editura Polirom. Clasificarea Ocupaţiilor din România. Jigau.  Consiliere şi orientare. Bucureşti. Activităţi pentru clasele IX-XII / SAM. Codruta (coord. Anca (coord. (coord. Editura ASCR. Cluj-Napoca. 2001. Activităţi pentru clasele V-VIII.  Cunoaşterea elevului.  Consiliere şi orientare. Carmen. Baban A. 1999. O sinteza a metodelor. 2001. (coord.  Consiliere educaţională. 1995. Gabriela. 2001.  162 . A. Editura Afir. 1978. (coord. EDP. 2004. Bucureşti. Miclea. 2003. M.). 2005. Planuri cadru de învăăţmânt pentru învăţământul preuniversitar. (coord. Loredana. Bucureşti. ClujNapoca.).).  Curriculum Naţional. Ghid metodologic. Iasi. Mihalca. (coord. Editura tehnică. MMPS-CNS.  Consiliere şi orientare. 2004.). CNC. Activităţi pentru clasele I-IV. Bucureşti. Lemeni.  Consilierea la distanţa.). Planuri cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal. Cluj-Napoca.  Consiliere şi orientare. Bucureşti. CNC. Editura Afir. Mircea (coord. Ghid de educaţie pentru carieră. Mihaela (coord. 2004.). Porumb. Ghid de educaţie pentru carieră.  Curriculum naţional. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere.).Consiliere educaţională. Gabriela. Gabriela. Editura ASCR. M. Psinet. Editura ASCR. 1998. Cluj Napoca. Lemeni. Bucureşti. Ghid de educaţie pentru carieră.  Creţu. Holban. Baban.). Editura Imprimeria Ardealul. Editura ASCR. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Gabriela. Lemeni. Tarau.

1996. Şchiopu. Editura Afelin.  Curriculum Naţional.  Dicţionar de psihologie.). SCOPUL: Sprijinirea socio-educativă/consilierea părinţilor ân vederea îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil şi a celei şcoală-familie.). Bucureşti. îmbogăţeşte personalitatea. 1998. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIIIa.Curriculum Naţional. Ursula (coord.  Dicţionar de orientare şcolară şi profesională. încurajează maturitatea prin dezvoltarea responsabilităţilor sociale.  Proiectul “ŞCOALA PĂRINŢILOR” ARGUMENT: Părinţii sunt primii educatori ai copilului. Bucureşti. dar şi să creştem copiii în aşa fel incât să fie ei într-o zi părinţi cât mai buni. Bucureşti. (coord. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: un an şcolar GRUPUL TINTĂ: Părinţii preşcolarilor/ elevilor şcolii 163 . Aceasta înseamnă că suntem preocupaţi să realizăm o şcoală a părinţilor. 1999. CNC. De aceea este foarte important ca ei să-şi cunoască responsabilităţile şi să dezvolte practici educaţionale adecvate.  Aria curriculară Om şi societate. Bucureşti. CNC. G. precum şi în vederea preveniirii situaţiilor de criză educaţională. Tomşa. 1997. Programe şcolare pentru Învăţământul primar. Editura Babel. Educaţia părinţilor favorizează emanciparea adultului şi a copilului în interdependenţa şi activează autonomia.

pentru fiecare ciclu de învăţământ. a părinţilor interesaţi să participe la “ Şcoala părinţilor “. se vor organiza lunar. învăţatorii. în colaborare cu educatorii. • Depistarea. OCTOMBRIE • În perioada 2-10 octombrie vor avea loc întâlniri cu părinţii în scopul informării cu privire la beneficiile directe ale proiectului. 2. 3. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ”ŞCOALA PĂRINŢILOR“ ACTIVITĂŢI INFORMATIVE -având drept scop transmiterea în forme variate şi eficiente a unor informaţii legate de : • Drepturile şi responsabilităţile pe care le implică statutul de elev • Organizarea ecologică a timpului liber • Orientare vocaţională • Legislaţia familiei 164 .  Identificarea şi derularea unor forme de activităţi de sprijinire a parteneriatului educaţional între şcoală şi familie. profesorii şi diriginţii. familie-copil.  Antrenarea resurselor instituţionale profesionale şi umane din comunitate în educaţia părinţilor. NOIEMBRIE pâna la sfarsitul anului şcolar. SEPTEMBRIE • Activităţi de informare privind oferta de servicii de consiliere a familiei.OBIECTIVE URMĂRITE:  Dezvoltarea deprinderilor educative ale părintilor. părinteprofesor. ETAPE ÎN DERULAREA PROIECTULUI: 1. întâlniri cu părinţii care s-au înscris în prealabil la şcoala părinţilor. • Exerciţii de identificare a principalelor grupe de nevoi de consiliere a părinţilor. profesor-elev.

atitudinilor şi formarea unor abilităţi şi deprinderi în practicile parentale.• Relaţia şcoală-familie. • Activităţile derulate şi opiniile beneficiarilor. titlul lecţiei 165 . 2. Activităţile vizează : • Relaţiile intra-şi extrafamiliale • Tehnici de comunicare eficientă • Modalităţi de soluţionare creativă a conflictelor • Adaptarea şcolară a copiilor • Luarea deciziilor şi acţiunea în momente cheie ale formării şi dezvoltării copiilor • Dificultăţi de învăţare • Consilierea acordată familiilor uniparentale • Metode şi tehnici de cunoastere a copilului • Modalităţi de intervenţie educativă în cazul copiilor aflaţi în situaţii de risc (abandon şcolar. ACTIVITĂŢI FORMATIVE . delincvenţa etc. În relaţiile şcoală –familie. materiale informative etc. vă propunem parcurgerea următorilor paşi: 1. etc. ) Activităţile stabilite vor suferi modificări în funcţie de nevoile de consiliere identificate la nivelul părinţilor. Rezultate aşteptate Indicatori: 1. ). În resursele materiale şi instrumentele de sprijin social şi educativ (instrumente metodologice. 3.vizează realizarea unor activităţi de consiliere psiho-pedagogică care se referă la schimbarea ideilor. • Gradul de participare şi acces. • Biblioteca de specialitate. Domenii: • Abandon şcolar. acţiuni. În cadrul procesului instructiv –educativ. Algoritmul proiectării în Consiliere şi orientare: În redactarea proiectului/ şcenariului unei ore de consiliere. • Rezultate şcolare.

interviuri etc. colaboratori) 4. ne vom asigura respectarea următoarelor condiţii minime: • răspunde unor nevoi identificate prin: chestionar. consumabile. discutii. beneficiari indirecţi. pentru cine. contextul în care apare) 3. cum se poate disemina în viitor). resurse. pe parcursul unui semestru) şi spaţiu (în şcoală sau în altă locaţie) • implică resurse (de timp. 166 . ca exemplu de bună practică. vă oferim o grilă de elaborare: 1. nevoile lor) 4. analiza activităţii 6. durabilitate (cum poate fi continuat. materiale. evaluarea. descrierea activităţii 5. rezultate aşteptate 6. În proiectarea unui program de consiliere. resurse (timp.2. activităţi (unde. umane) • trebuie monitorizat şi evaluat • putem avea parteneri (din şcoală sau din afara ei) • îl vom face cunoscut şi altor colegi. strategia metodologică: metode. măsurabile • este limitat în timp (de exemplu. conţinutul activităţii: prezentarea subiectului. uşor de reţinut!) 2. descrierea grupului ţintă: nr. diseminare (cum vom împărtăşi altor persoane interesate) 9. argument (de ce este necesar?. focus group. se desfasoara în etape • are obiective clare. Pentru a vă sprijini în proiectarea unui program de consiliere. • trebuie planificat. partenerii implicaţi 8. formularea obiectelor / competenţelor 3.beneficiari direcţi. numele (cât mai atractiv pentru elevi. cine. responsabili) 5. evaluarea 7. când.

E. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Stres şi personalitate. strategii. Romania. Faire. 2002  Cornelius. Bucureşti. Cum se formează o echipă de succes.Bibliografie Anderson. Bucureşti  Cosmovici A. A.) -(1997). L. S.. (1999). Editura Polirom. 1999. Marcinschi. I. A. stiluri.. A. 2002. Marcinschi. (2001). 2004. E. băieţi – parteneriat în viaţa privată şi în viaţa publică. Educaţia părinţilor. Strategii şi programe.. Bucureşti. Editura Nemira  Bunescu Ghe.  Băban. Braşov  Harrington Mackin D. Centrul Educaţia 2000+  Clarke. Iaşi  Dăneţ. 2002  167 .. Editura Aramis. Managementul schimbării.Napoca  Bălan. E. C. Humanitas Educaţional  Ciohodaru. Proiectul Promovarea unui comportament fără risc în rândul populaţiei în ceea ce priveşte HIV/SIDA/TSI. Consiliere educaţională . Bucureşti. (1998). Editura Teora.Fete. Bucureşti  Ciohodaru. Ştiinţă şi Tehnică. Structuri. Bucureşti  Cerghit. Editura Teora. Ciohodaru. 2004. EDP. M. Anghel. M.(coord..(2003) . 2000 – Managementul proiectelor. Psihologie şcolară. Centrul Educaţia 2000+. Presa Universitară Clujeană. 2006  Băban.... (1996) Ştiinţa rezolvării conflictelor. E. E. Iacob.. Editura Curtea Veche  Andrei. Curs practic de încredere. Organizaţia Salvaţi Copiii. H. Bucureşti. W. Ghidul consilierilor pentru co-vârstnici. L.. coord.. Implicarea părinţilor în educaţia copiilor. Succesul relaţiei între părinţi şi copii: acasă şi la şcoală.Cluj.

2000.glef. D. M. Bucureşti  Hough. 2002  Faire. 2002. Cornelius. Mazlish. 2001. Ed.Teora. Consilierea carierei. 2001. and Sanders. (coord. (1999). Sigma. (1998) Teoria şi practica consilierii. Inteligenta emoţională. M. Ed. (coord. http://www. Guidance and Counselling in the Elementary and Middle Schools. Scotland  Iosifescu Ş. Editura Afir. Bucureşti. Al. 1998  Ford-Martin P. Helena. (1995).) 2001– Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Comunicarea eficientă cu copiii. Bucureşti  Jigău M. Editura Afir.Dumitru. Editura Ştiinţifică şi Tehnică. P. A. M. Consilierea carierei adulţilor. M. Adele.. a Practical Approach. Timişoara  Elias M. Elaine.D. Editura Curtea Veche  Harrington-Mackin. Gale Encyclopedia of Psychology  Fournies F. Editura Curtea Veche. 2002– Cum se formează o echipă de succes. Emotional intelligence. Teora. Emotional Intelligence: The 'Missing Piece'. Bucureşti. Bucureşti  Jigău. Next Steps in counselling. Ferdinand. Editura Universităţii Bucureşti  168 . Editura de Vest. Counselling Skills and Theory. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă.. UK  Goleman. Bucureşti. Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei.org/  Faber. 2001. USA  Lisievici. Bucureşti  Kottman. Shoshona. Ed. (coord. acasă şi la şcoală. 2001– Psihologia angajaţilor. Ştiinţa rezolvării conflictelor. I. (1998). Bucureşti  Frankland. Bucureşti  Jigău.) 2001.ISE-MEC. P.) 2002.

Centrul Educaţia 2000+. Marcinschi. A.  Marcinschi.. C. Bursuc. Suport de curs. ARC 169 . Proiectul Educaţia 2000+  Salomia. Polirom  Roth. Formarea mediatorilor şcolari. Consiliere şi Orientare şcolară.. L. 2000-2003. (1998) Conflictele şi comunicarea.. Program Phare. S. C. J. Centrul Educaţia 2000+  Păcurari. E. Suport de curs. 2006.2001. Suport de curs. Creativitate şi inteligenţă şcolară. 2004. Ciohodaru.. P. Tehnici de comunicare. Centrul Educaţia 2000+. Centrul Educaţia 2000+. E. A. Consiliere şi orientare şcolară. UK  Santrock. D. Polirom. Proiectul Educaţia 2000+  Marcinschi Călineci. 2004  Salomia.. Editura Sigma. Bucureşti. Strategii inovative. F. Editura All Educaţional. Start pentru o carieră de succes. Sarivan. suport de curs.. (2001). (1999). 2000  Păcurari. Colecţia Centrul Educaţia 2000+  Peretti de. A. O. First steps in counselling. Marcinschi. Murgu. 2003.W (2001) – Adolescence.. B. 2003. M.. Marcinschi Călineci. M. A. Humanitas Educaţional  Sanders. Editor. M. Cîrlea. Humanitas Educaţional. J. Bucureşti. Centrul Educaţia 2000+.. Formarea formatorilor.. E. David.. Bucureşti. Centrul Educaţia 2000+  Niculescu. O. Iaşi  Petrovai. Boniface. Ghidul carierei mele. Ediţia a 2-a. Rodica Mariana. M.. Oancea. Oancea.. I.A. Şandru. Legrand J. Ticu.ro  Roco. Maria. McGrow-Hill. Marcinschi. (2003) – Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor. M... Un viitor pentru copiii noştri!. Târcă. AM. 2005. 2000-2003. M.. Să ne cunoaştem elevii. New-York  Shapiro.. D.

Învăţare prin cooperare. 2002. 2000. Univers Enciclopedic.Sillamy. Bucureşti  Ulrich. J. C. Bucureşti  *** Proiectul Informare şi Consiliere privind Cariera – note de curs: 1999-2001. 2001-2005  ***Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Casa de Editură Viaţa Românească. N. Editura Curtea Veche. Ed.org – The Educator’s Reference Desk  http://www. Editura Corint.  *** Revista BIZ. Bucureşti  Tobias M. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor.org.educationworld. Families and Teachers as Partners  http://www. Friendlander.eduref. (1996) Dicţionar de psihologie. Ghidul managementului de proiect  ***Ziarul “Un viitor pentru fiecare”. G. Steven E. Nr. Bucureşti  Tomşa.1-9. Consilierea şi orientarea în şcoală. (1999).. Proiectul Informare şi Consiliere privind Cariera. Revista noilor tendinţe în afaceri.com – Education World. Tobias. The Educator’s Best Friends  http://www.org National Association for Self Esteem  170 . Managementul clasei.self-esteem-nase. Brian S. 1998-2002  http://npin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful