Some Pàli Chanting

used at

Amaravati Monastery

September 2545/2002

Table of Contents
House Chants Part 1 ................................. 3 Nama-kàra-siddhi-gàthà ........................... 3 Namo-kàra-aññhaka ................................... 4 Maïgala-sutta ........................................... 4 Cha Ratana Paritta-Gàthà ......................... 6 Karaõãya-metta-sutta ................................ 7 Khandha-parittaÿ ..................................... 8 Buddha Dhamma Saïgha-guõà ................ 9 N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ, ...................... 9 House Chants Part 2 ................................. 10 âñànàñiya Parittaÿ .................................... 10 Bojjh’aïga-parittaÿ .................................. 11 Abhaya-parittaÿ ....................................... 12 Devatà Uyyojana Gàthà ............................ 12 Jaya-maïgala Aññha-gàthà ........................ 13 Jaya-parittaÿ ............................................ 14 Buddha Dhamma Saïgha-guõà ................ 14 Funeral Chants .......................................... 15 Dhamma-saïgaõã-màtikà .......................... 15 Paññhàna-màtikà-pàñho ............................. 17 Paÿsu-kula ............................................... 17 Evening Chanting ...................................... 18 Morning Chanting ..................................... 22 Anumodanà ............................................... 26 Bhojana-dànànumodanà ........................... 27 Culla-maïgala-cakka-vàëa ......................... 27 Aggappasàda-sutta-gàthà .......................... 28 Kàla-dàna-sutta-gàthà ............................... 28 So Attha-laddho ........................................ 29 Adàsi-me àdi-gàthà (Tiro-kuóóa-kaõóaÿ) 29 Rains Retreat Chants .................................. 31 Dhamma-cakkappavattana Sutta .............. 31 Anatta-lakkhaõa Sutta .............................. 34 âditta-pariyàya Sutta ................................ 37 Ratana Sutta ............................................. 40 âñànàñiya Parittaÿ (28 Buddhas) .............. 43

House Chants Part 1

House Chants Part 1
Namo tassa Bhagavato arahato sammà sambuddhassa. (×3) Buddhaÿ saraõaÿ gacchàmi. Dhammaÿ saraõaÿ gacchàmi. Saïghaÿ saraõaÿ gacchàmi. Dutiyam-pi Buddhaÿ saraõaÿ gacchàmi. Dutiyam-pi Dhammaÿ saraõaÿ gacchàmi. Dutiyam-pi Saïghaÿ saraõaÿ gacchàmi. Tatiyam-pi Buddhaÿ saraõaÿ gacchàmi. Tatiyam-pi Dhammaÿ saraõaÿ gacchàmi. Tatiyam-pi Saïghaÿ saraõaÿ gacchàmi.

Nama-kàra-siddhi-gàthà
Yo cakkhumà moha-malàpakaññho, Sàmaÿ va Buddho sugato vimutto; Màrassa pàsà vinimocayanto, Pàpesi khemaÿ janataÿ vineyyaÿ. Buddhaÿ varan-taÿ sirasà namàmi, Lokassa nàtha¤-ca vinàyaka¤-ca; Tan-tejasà te jaya-siddhi hotu, Sabb’antaràyà ca vinàsamentu. Dhammo dhajo yo viya tassa satthu, Dassesi lokassa visuddhi-maggaÿ; Niyyàniko dhamma-dharassa dhàrã, Sàt’àvaho santi-karo suciõõo. Dhammaÿ varan-taÿ sirasà namàmi, Mohappadàlaÿ upasanta-dàhaÿ; Tan-tejasà te jaya-siddhi hotu, Sabb’antaràyà ca vinàsamentu. Saddhamma-senà sugatànugo yo, Lokassa pàpåpakilesa-jetà;
<3>

Namo-kàra-aññhaka

Santo sayaÿ santi-niyojako ca, Svàkkhàta-dhammaÿ viditaÿ karoti. Saïghaÿ varan-taÿ sirasà namàmi, Buddhànubuddhaÿ sama-sãla-diññhiÿ; Tan-tejasà te jaya-siddhi hotu, Sabb’antaràyà ca vinàsamentu.

Namo-kàra-aññhaka
Namo arahato sammàSambuddhassa mahesino; Namo uttama-dhammassa, Svàkkhàtass’eva ten’idha. Namo mahà-saïghassàpi, Visuddha-sãla-diññhino; Namo omàty-àraddhassa, Ratanattayassa sàdhukaÿ. Namo omakàtãtassa, Tassa vatthuttayassa-pi; Namo-kàrappabhàvena, Vigacchantu upaddavà. Namo-kàrànubhàvena, Suvatthi hotu sabbadà; Namo-kàrassa tejena, Vidhimhi homi, tejavà.

Maïgala-sutta
Asevanà ca bàlànaÿ, Paõóitàna¤-ca sevanà; Påjà ca påjanãyànaÿ, Etam maïgalam-uttamaÿ. Pañiråpa-desa-vàso ca, Pubbe ca kata-pu¤¤atà; Atta-sammà-paõidhi ca, Etam maïgalam-uttamaÿ. Bàhu-sacca¤-ca sippa¤-ca, Vinayo ca susikkhito;
<4>

<5> . Cittaÿ yassa na kampati. Màtà-pitu-upaññhànaÿ. âratã viratã pàpà. Etam maïgalam-uttamaÿ. Etàdisàni katvàna. Nibbàna-sacchikiriyà ca. Etam maïgalam-uttamaÿ. Sabbattha sotthiÿ gacchanti. Ariya-saccàna-dassanaÿ. Etam maïgalam-uttamaÿ. Etam maïgalam-uttamaÿ. Samaõàna¤-ca dassanaÿ. Etam maïgalam-uttamaÿ. Phuññhassa loka-dhammehi. Appamàdo ca dhammesu. ¥àtakàna¤-ca saïgaho. Etam maïgalam-uttamaÿ. Dàna¤-ca dhamma-cariyà ca. Putta-dàrassa saïgaho. Santuññhã ca kata¤-¤utà. Kàlena dhammassavanaÿ. Kàlena dhamma-sàkacchà. Sabbattha-m-aparàjità. Gàravo ca nivàto ca. Tan-tesaÿ maïgalam-uttaman-ti. Etam maïgalam-uttamaÿ.Maïgala-sutta Subhàsità ca yà vàcà. Anavajjàni kammàni. Majja-pànà ca sa¤¤amo. Asokaÿ virajaÿ khemaÿ. Tapo ca brahma-cariya¤-ca. Etam maïgalam-uttamaÿ. Khantã ca sovacassatà. Anàkulà ca kammantà.

Te dakkhiõeyyà Sugatassa sàvakà. Etesu dinnàni mahapphalàni. Etena saccena suvatthi hotu. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Laddhà mudhà nibbutiÿ bhu¤jamànà. Idam pi Dhamme ratanaÿ paõãtaÿ. Na no samaÿ atthi Tathàgatena. Na tena dhammena sam’atthi ki¤ci. Samàdhim-ànantarika¤-¤àm-àhu. <6> . Yam buddha-seññho parivaõõayã suciÿ. Khãõaÿ puràõaÿ navaÿ n’atthi sambhavaÿ.Cha Ratana Paritta-Gàthà Cha Ratana Paritta-Gàthà Yaï ki¤ci vittaÿ idha và huraÿ và. Etena saccena suvatthi hotu. Khayaÿ viràgaÿ amataÿ paõãtaÿ. Etena saccena suvatthi hotu. Idam pi Buddhe ratanaÿ paõãtaÿ. Te patti-pattà amataÿ vigayha. Nikkàmino Gotama-sàsanamhi. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Etena saccena suvatthi hotu. Saggesu và yaÿ ratanaÿ paõãtaÿ. Viratta-citt’àyatike bhavasmiÿ. Ye puggalà aññha sataÿ pasaññhà. Etena saccena suvatthi hotu. Cattàri etàni yugàni honti. Yad-ajjhagà Sakya-munã samàhito. Ye suppayuttà manasà daëhena. Nibbanti dhãrà yathà’yam padãpo. Samàdhinà tena samo na vijjati. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Te khãõa-bãjà aviruëhi-chandà. Etena saccena suvatthi hotu. Idam pi Dhamme ratanaÿ paõãtaÿ.

Tiññha¤-caraÿ nisinno và. Mànasam-bhàvaye aparimàõaÿ. Suvaco c’assa mudu anatimànã. Mànasam-bhàvaye aparimàõaÿ.Karaõãya-metta-sutta Karaõãya-metta-sutta Karaõãyam-attha-kusalena. Majjhimà rassakà aõuka-thålà. Sayàno và yàvat’assa vigata-middho. âyusà eka-puttam-anurakkhe. Sukhino và khemino hontu. <7> . Tasà và thàvarà và anavasesà. Asambàdhaÿ averaÿ asapattaÿ. Appakicco ca sallahuka-vutti. Diññhà và ye ca adiññhà. Etaÿ satiÿ adhiññheyya. Na ca khuddaÿ samàcare ki¤ci. Dãghà và ye mahantà và. Sabbe sattà bhavantu sukhit’attà: Ye keci pàõa-bhåt’atthi. Na paro paraÿ nikubbetha. Sakko ujå ca suhujå ca. Santussako ca subharo ca. Sant’indriyo ca nipako ca. Ye ca dåre vasanti avidåre. Màtà yathà niyaÿ puttaÿ. Yena vi¤¤å pare upavadeyyuÿ. Uddhaÿ adho ca tiriya¤-ca. Nàtima¤¤etha katthaci naÿ ki¤ci. Sabbe sattà bhavantu sukhit’attà. Bhåtà và sambhavesã và. Yan-taÿ santaÿ padaÿ abhisamecca. Appagabbho kulesu ananugiddho. Byàrosanà pañãgha-sa¤¤à. ♦Metta¤-ca sabba-lokasmiÿ. Nतam-a¤¤assa dukkham-iccheyya. Evam pi sabba-bhåtesu.

Sabbe bhadràni passantu. Pañikkamantu bhåtàni. Mà maÿ apàdako hiÿsi. Mettaÿ Kaõhà-gotamakehi ca. Na hi jàtu gabbha-seyyaÿ punar-etã-ti. Khandha-parittaÿ Viråpakkhehi me mettaÿ. Mettaÿ di-pàdakehi me. Mà maÿ hiÿsi bahuppado. Katà me rakkhà. Sabbe sattà sabbe pàõà. Mettaÿ bahuppadehi me. Mà ki¤ci pàpam-àgamà. Ahi-vicchikà sata-padã uõõà-nàbhã sarabå måsikà. Mà maÿ catuppado hiÿsi. katà me parittà. Sãlavà dassanena sampanno.Khandha-parittaÿ Brahmam-etaÿ vihàraÿ idha-m-àhu. <8> . appamàõo Saïgho. Apàdakehi me mettaÿ. ♦Appamàõo Buddho. Sabbe bhåtà ca kevalà. appamàõo Dhammo. Diññhi¤-ca anupagamma. Mettaÿ Eràpathehi me. Mà maÿ hiÿsi di-pàdako. Pamàõavantàni siriÿsapàni. Kàmesu vineyya gedhaÿ. Namo sattannaÿ sammà-sambuddhànaÿ. Chabyà-puttehi me mettaÿ. Catuppadehi me mettaÿ. So’haÿ namo Bhagavato.

¥àya-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Buddho me saraõaÿ varaÿ Etena sacca-vajjena. sugato loka-vidå. <9> . Supañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Anuttaraÿ pu¤¤akkhettaÿ lokassà’ti. Sotthi te (me) hotu sabbadà. Opanayiko paccattaÿ veditabbo vi¤¤åhã’ti. Dhammo me saraõaÿ varaÿ Etena sacca-vajjena. Natthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. Saïgho me saraõaÿ varaÿ Etena sacca-vajjena. N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. Sotthi te (me) hotu sabbadà. âhuneyyo pàhuneyyo dakkhiõeyyo a¤jali-karaõãyo. Anuttaro purisa-damma-sàrathi satthà devamanussànaÿ Buddho Bhagavà’ti. Vijjà-caraõa-sampanno. Yad-idaÿ cattàri purisa-yugàni aññha purisa-puggalà. Esa Bhagavato sàvaka-saïgho. Sandiññhiko akàliko ehi-passiko. Natthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. Natthi me saraõaÿ a¤¤aÿ.Buddha Dhamma Saïgha-guõà Buddha Dhamma Saïgha-guõà Iti pi so Bhagavà arahaÿ sammà-sambuddho. Sàmãci-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Uju-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Sotthi te (me) hotu sabbadà. Svàkkhàto Bhagavatà Dhammo.

Vijjà-caraõa-sampannaÿ. Sabba-dukkhàpanådanaÿ. Buddhaÿ vandàma Gotaman-ti. <10> . Nhàtakassa tapassino. Màra-senappamaddino. Ye càpi nibbutà loke. Vessabhussa nam’atthu. Sabba-bhåtànukampino. Bràhmaõassa vusãmato. Mahantaÿ vãta-sàradaÿ. Mahantà vãta-sàradà. Sakya-puttassa sirãmato. Nam’atthu Kakusandhassa.House Chants Part 2 House Chants Part 2 Namo tassa … Buddhaÿ saraõaÿ gacchàmi… (See Page 3) âñànàñiya Parittaÿ Vipassissa nam’atthu. Kassapassa nam’atthu. Hitaÿ deva-manussànaÿ. Sikhissa pi nam’atthu. Te janà apisuõà. Aïgãrasassa nam’atthu. Cakkhumantassa sirãmato. Yo imaÿ dhammam-adesesi. Vijjà-caraõa-sampannaÿ. Konàgamanassa nam’atthu. Yathà-bhåtaÿ vipassisuÿ. Yaÿ namassanti Gotamaÿ. Vippamuttassa sabbadhi.

Ekadà Dhamma-ràjà pi. Gela¤¤enàbhipãëito. Ekasmiÿ samaye nàtho. Pahãnà te ca àbàdhà. Gilàne dukkhite disvà. Etena sacca-vajjena. Sotthi te hotu sabbadà. Pattànuppatti-dhammataÿ.Bojjh’aïga-parittaÿ Bojjh’aïga-parittaÿ Bojjh’aïgo sati-saõkhàto. <11> . Nibbànàya ca bodhiyà. Tamhà vuññhàsi ñhànaso. Viriyam-pãti-passaddhi. Rogà mucciÿsu taï-khaõe. Cundattherena ta¤-¤eva. Etena sacca-vajjena. Sotthi te hotu sabbadà. Sammoditvà ca àbàdhà. Tiõõannam-pi mahesinaÿ. Bhaõàpetvàna sàdaraÿ. Muninà sammad-akkhàtà. Bojjh’aïgà ca tathà’pare. Samàdh’upekkha-bojjh’aïgà. Etena sacca-vajjena. Te ca taÿ abhinanditvà. Etena sacca-vajjena. Satt’ete sabba-dassinà. Sotthi te hotu sabbadà. Sotthi te hotu sabbadà. Saÿvattanti abhi¤¤àya. Dhammànaÿ vicayo tathà. Moggallàna¤-ca Kassapaÿ. Bhàvità bahulã-katà. Magg’àhata-kilesà va. Bojjh’aïge satta desayi.

Pàpaggaho dussupinaÿ akantaÿ. Paccekàna¤-ca yaÿ balaÿ. Yo càmanàpo sakuõassa saddo. Dànaÿ dadantu saddhàya. Sabbe Buddhà balappattà. Buddhànubhàvena vinàsamentu. Bhàvanàbhiratà hontu. Yo càmanàpo sakuõassa saddo. Arahantàna¤-ca tejena. Dhammànubhàvena vinàsamentu. Yo càmanàpo sakuõassa saddo. Sabba-sampatti-siddhiyà. Bhayappattà ca nibbhayà. Rakkhaÿ bandhàmi sabbaso. Hontu sabbe pi pàõino. Devatà Uyyojana Gàthà Dukkhappattà ca niddukkhà. Sokappattà ca nissokà. Pàpaggaho dussupinaÿ akantaÿ. <12> . Gacchantu devatà-gatà. Ettàvatà ca amhehi. Sãlaÿ rakkhantu sabbadà. Yan-dunnimittaÿ avamaïgala¤-ca.Abhaya-parittaÿ Abhaya-parittaÿ Yan-dunnimittaÿ avamaïgala¤-ca. Sambhataÿ pu¤¤a-sampadaÿ. Sabbe devà’numodantu. Pàpaggaho dussupinaÿ akantaÿ. Yan-dunnimittaÿ avamaïgala¤-ca. Saïghànubhàvena vinàsamentu.

] Màràtirekam-abhiyujjhita-sabba-rattiÿ. Santena soma-vidhinà jitavà mun’indo.[/] Saccaÿ vihàya-mati-Saccaka-vàda-ketuÿ. Grãmekhalaÿ udita-ghora-sasena-màraÿ.[/] Duggàha-diññhi-bhujagena sudaññha-hatthaÿ. Vàdàbhiropita-manaÿ atiandha-bhåtaÿ. Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni. Mett’ambu-seka-vidhinà jitavà mun’indo. Ghoram-pan’âëavakam-akkhama-thaddha-yakkhaÿ. Puttena thera-bhujagena damàpayanto. Brahmaÿ visuddhi-juti-m-iddhi-Bakàbhidhànaÿ.[/] Nandopananda-bhujagaÿ vibudhaÿ mah’iddhiÿ. Dàn’àdi-dhamma-vidhinà jitavà mun’indo. Dhàvan-ti-yojana-path’aïguli-màlavantaÿ.[/] <13> . Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni. ¥àõàgadena vidhinà jitavà mun’indo.Jaya-maïgala Aññha-gàthà Jaya-maïgala Aññha-gàthà Bàhuÿ sahassam-abhinimmita-sàvudhan-taÿ. Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni.[/] Nàëàgiriÿ gaja-varaÿ atimatta-bhåtaÿ. Iddhã’bhisaïkhata-mano jitavà mun’indo.[/] Ukkhitta-khaggam-atihattha-sudàruõan-taÿ. Iddhåpadesa-vidhinà jitavà mun’indo. [/Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgal’aggaÿ. Ci¤càya duññha-vacanaÿ jana-kàya majjhe. Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni. Khantã-sudanta-vidhinà jitavà mun’indo. Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni. Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni. Pa¤¤à-padãpa-jalito jitavà mun’indo.[/] Katvàna kaññham-udaraÿ iva gabbhinãyà. Dàv’aggi-cakkam-asanãva sudàruõan-taÿ. Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni. Tan-tejasà bhavatu te jaya-maïgalàni.

Yo vàcano dina-dine sarate-m-atandã. Supabhàtaÿ suhuññhitaÿ. Påretvà pàramã sabbà. Padakkhiõàni katvàna. Aggappatto pamodati. Hotu te jaya-maïgalaÿ. Vàcà-kammaÿ padakkhiõaÿ. Evaÿ tvaÿ vijayo hohi. Abhiseke sabba-buddhànaÿ. Jayanto bodhiyà måle. Jayassu jaya-maïgale. Suyiññhaÿ brahma-càrisu. Padakkhinaÿ mano-kammaÿ. Sãse pañhavi-pokkhare. Hitàya sabba-pàõinaÿ. Aparàjita-pallaïke. Sunakkhattaÿ sumaïgalaÿ. Mokkhaÿ sukhaÿ adhigameyya naro sapa¤¤o. Hitvàn’aneka-vividhàni c’upaddavàni. Jaya-parittaÿ Mahà-kàruõiko nàtho.Jaya-parittaÿ Età pi Buddha-jaya-maïgala-aññha-gàthà. Paõidhi te padakkhiõà. Labhant’atthe padakkhiõe. Padakkhiõaÿ kàya-kammaÿ. Patto sambodhim-uttamaÿ. Sakyànaÿ nandi-vaóóhano. Etena sacca-vajjena. Sukhaõo sumuhutto ca. Buddha Dhamma Saïgha-guõà Iti pi so Bhagavà arahaÿ sammà-sambuddho… (See page 9) <14> .

Dukkhàya vedanàya sampayuttà dhammà. Bhàvanàya pahàtabbà dhammà. N’eva dassanena na bhàvanàya pahàtabba-hetukà dhammà. Anupàdinnànupàdàniyà dhammà. Akusalà dhammà. Avitakka-vicàra-mattà dhammà. <15> . N’eva dassanena na bhàvanàya pahàtabbà dhammà. Asaïkiliññha-saïkilesikà dhammà. Avitakkàvicàrà dhammà. Savitakka-savicàrà dhammà. Sukha-saha-gatà dhammà. Vipàka-dhamma-dhammà. Vipàkà dhammà. Saïkiliññha-saïkilesikà dhammà. Dassanena pahàtabbà dhammà.Funeral Chants Funeral Chants Namo tassa … Buddhaÿ saraõaÿ gacchàmi… (See Page 3) Dhamma-saïgaõã-màtikà Kusalà dhammà. Dassanena pahàtabba-hetukà dhammà. Adukkham-asukhàya vedanàya sampayuttà dhammà. Anupàdinn’upàdàniyà dhammà. N’evàvipàka na vipàka-dhamma-dhammà. Abyàkatà dhammà. Sukhàya vedanàya sampayuttà dhammà. Upàdinn’upàdàniyà dhammà. Pãti-saha-gatà dhammà. Asaïkiliññhàsaïkilesikà dhammà. Upekkhà-saha-gatà dhammà. Bhàvanàya pahàtabba-hetukà dhammà.

Uppannà dhammà. Ajjhatta-bahiddhà dhammà. Apacaya-gàmino dhammà. Magg’àrammaõà dhammà. Sammatta-niyatà dhammà. Parittà dhammà. Appamàõ’àrammaõà dhammà. Micchatta-niyatà dhammà. Asekkhà dhammà. Sanidassana-sappañighà dhammà. Bahiddhà dhammà. Maggàdhipatino dhammà. Magga-hetukà dhammà. Uppàdino dhammà. Aniyatà dhammà. Sekkhà dhammà. Bahiddh’àrammaõà dhammà. Paõãtà dhammà. Majjhimà dhammà. Paccuppann’àrammaõà dhammà. N’ev’àcaya-gàmino nàpacaya-gàmino dhammà. Paccuppannà dhammà. Hãnà dhammà. Ajjhatt’àrammaõà dhammà. Anuppannà dhammà. Appamàõà dhammà. N’eva sekkhà nàsekkhà dhammà. Anàgatà dhammà. Ajjhatta-bahiddh’àrammaõà dhammà. <16> . Atãtà dhammà. Mahaggat’àrammaõà dhammà. Ajjhattà dhammà.Dhamma-saïgaõã-màtikà âcaya-gàmino dhammà. Atãt’àrammaõà dhammà. Anàgat’àrammaõà dhammà. Paritt’àrammaõà dhammà. Mahaggatà dhammà.

Sabbe sattà maranti ca Mariÿsu ca marissare Tath’evàhaÿ marissàmi N’atthi me ettha saÿsayo. àrammaõa-paccayo. Tesaÿ våpasamo sukho. Chuóóho apeta-vi¤¤àõo. n’atthi-paccayo. indriya-paccayo. upanissaya-paccayo. pure-jàta-paccayo. vipàka-paccayo. àhàra-paccayo. a¤¤a-m-a¤¤a-paccayo. atthi-paccayo. <17> . Pañhaviÿ adhisessati. kamma-paccayo. samanantara-paccayo.Paññhàna-màtikà-pàñho Anidassana-sappañighà dhammà. nissaya-paccayo. àsevana-paccayo. pacchà-jàta-paccayo. saha-jàta-paccayo. anantara-paccayo. Paññhàna-màtikà-pàñho Hetu-paccayo. magga-paccayo. Niratthaÿ va kaliïgaraÿ. jhàna-paccayo. Uppajjitvà nirujjhanti. vippayutta-paccayo. avigata-paccayo. For the dead Aniccà vata saïkhàrà Uppàda-vaya-dhammino. adhipati-paccayo. sampayutta-paccayo. Paÿsu-kula For the living Aciraÿ vat’ayaÿ kàyo. Anidassanàppañighà dhammà. vigata-paccayo.

Dhammaÿ namassàmi.(⇓) Supañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho.Evening Chanting Evening Chanting Yo so Bhagavà arahaÿ sammà-sambuddho Svàkkhàto yena Bhagavatà dhammo Supañipanno yassa Bhagavato sàvaka-saïgho Tam-mayaÿ Bhagavantaÿ sadhammaÿ sasaïghaÿ Imehi sakkàrehi yathà’rahaÿ àropitehi abhipåjayàma Sàdhu no Bhante Bhagavà sucira-parinibbuto pi Pacchimà-janatà’nukampa-mànasà Ime sakkàre duggata-paõõàkàra-bhåte pañiggaõhàtu Amhàkaÿ dãgha-rattaÿ hitàya sukhàya.] Namo tassa Bhagavato arahato sammà-sambuddhassa.(⇓) Svàkkhàto Bhagavatà dhammo. Vijjà-caraõa-sampanno sugato loka-vidå. Buddhàbhigãti [Handa mayaÿ Buddhàbhigãtiÿ karomase. Buddhaÿ Bhagavantaÿ abhivàdemi. Ratanattaya Vandanà Arahaÿ sammà-sambuddho Bhagavà. (×3) Buddhànussati [Handa mayaÿ Buddhànussati-nayaÿ karomase.] Taÿ kho pana Bhagavantaÿ evaÿ kalyàõo kitti-saddo abbhuggato.(⇓) Pubba-bhàga-nama-kàra-pàñho [Handa mayaÿ Buddhassa Bhagavato pubba-bhàga-nama-kàraÿ karomase. Saïghaÿ namàmi.] <18> . Anuttaro purisa-damma-sàrathi satthà deva-manussànaÿ Buddho Bhagavà-ti. Iti pi so Bhagavà arahaÿ sammà-sambuddho.

Evening Chanting Buddha-v-àrahanta-vara-tàdi-guõàbhiyutto. Buddho dukkhassa ghàtà ca. Vandàm’ahaÿ tam-araõaÿ sirasà jinendaÿ. Vaóóheyyaÿ satthu sàsane. Saraõaÿ khemam-uttamaÿ. Buddho me saraõaÿ varaÿ. (⇓) Kàyena vàcàya va cetasà và. Vandanto’haÿ carissàmi. Vidhàtà ca hitassa me. Bodhesi yo sujanataÿ kamalaÿ va såro. Yaÿ pu¤¤aÿ pasutaÿ idha. Kàl’antare saÿvarituÿ va Buddhe. Buddhaÿ me vandamànena. Buddhass’eva subodhitaÿ. Buddhe kukammaÿ pakataÿ mayà yaÿ.] Svàkkhàto Bhagavatà dhammo. Mà’hesuÿ tassa tejasà. Pañhamànussatiññhànaÿ. Buddho pañiggaõhatu accayan-taÿ. Sabbe pi antaràyà me. Etena sacca-vajjena. Sandiññhiko akàliko ehi-passiko. Dhammànussati [Handa mayaÿ dhammànussati-nayaÿ karomase. Suddhàbhi¤àõa-karuõàhi samàgatatto.] <19> . Sarãra¤-jãvita¤-c’idaÿ. Vandàmi taÿ siren’ahaÿ. N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. Buddho me sàmik’issaro. Buddhassàha’smi dàso va. Dhammàbhigãti [Handa mayaÿ dhammàbhigãtiÿ karomase. Buddho yo sabba-pàõãnaÿ. Buddhassàhaÿ niyyàdemi. Opanayiko paccattaÿ veditabbo vi¤¤åhã’ti.

N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ.] Supañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Vandàmi taÿ siren’ahaÿ. (⇓) Kàyena vàcàya va cetasà và. Dhammo me saraõaÿ varaÿ. Dhammo yo sabba-pàõãnaÿ. Yo magga-pàka-pariyatti-vimokkha-bhedo. ¥àya-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Dutiyànussatiññhànaÿ. <20> . Kàl’antare saÿvarituÿ va dhamme. Dhammo kuloka-patanà tad-adhàri-dhàrã.Evening Chanting Svàkkhàta-t-àdi-guõa-yoga-vasena seyyo. Dhammassàha’smi dàso va. Mà’hesuÿ tassa tejasà. Yad-idaÿ cattàri purisa-yugàni aññha purisa-puggalà. Dhammaÿ me vandamànena. Dhamme kukammaÿ pakataÿ mayà yaÿ. Vandanto’haÿ carissàmi. Etena sacca-vajjena. Uju-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Sabbe pi antaràyà me. Vaóóheyyaÿ satthu sàsane. Vandàm’ahaÿ tama-haraÿ vara-dhammam-etaÿ. Dhammo dukkhassa ghàtà ca. Saïghànussati [Handa mayaÿ saïghànussati-nayaÿ karomase. Vidhàtà ca hitassa me. Dhammassàhaÿ niyyàdemi. Dhammo me sàmik’issaro. Yaÿ pu¤¤aÿ pasutaÿ idha. Sarãra¤-jãvita¤-c’idaÿ. Dhammo pañiggaõhatu accayan-taÿ. Sàmãci-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Saraõaÿ khemam-uttamaÿ. Dhammass’eva sudhammataÿ.

Vidhàtà ca hitassa me. Vaóóheyyaÿ satthu sàsane. Saïgho yo sabba-pàõãnaÿ. Saïghaÿ me vandamànena. Vandàm’ahaÿ tam-ariyàna-gaõaÿ susuddhaÿ. Saraõaÿ khemam-uttamaÿ. Saïgho me saraõaÿ varaÿ. Sabbe pi antaràyà me. (⇓) Kàyena vàcàya va cetasà và. Sãlàdi-dhamma-pavaràsaya-kàya-citto. Yo’ññhabbidho ariya-puggala-saïgha-seññho. Vandàmi taÿ siren’ahaÿ. Saïghassàha’smi dàso va. Màhesuÿ tassa tejasà. Anuttaraÿ pu¤¤akkhettaÿ lokassà’ti. N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. <21> . Etena sacca-vajjena. Saïghàbhigãti [Handa mayaÿ saïghàbhigãtiÿ karomase.Evening Chanting Esa Bhagavato sàvaka-saïgho. âhuneyyo pàhuneyyo dakkhiõeyyo a¤jali-karaõãyo. Saïgho dukkhassa ghàtà ca. Saïghassopañipannataÿ. Saïghe kukammaÿ pakataÿ mayà yaÿ. Sarãra¤-jãvita¤-c’idaÿ. Vandanto’haÿ carissàmi. Saïgho pañiggaõhatu accayan-taÿ. Saïghassàhaÿ niyyàdemi. Kàlantare saÿvarituÿ va saïghe. Saïgho me sàmik’issaro. Yaÿ pu¤¤aÿ pasutaÿ idha.] Saddhamma-jo supañipatti-guõàbhiyutto. Tatiyànussatiññhànaÿ.

] Yo so Tathàgato arahaÿ sammà-sambuddho. Anuttaro purisa-damma-sàrathi satthà deva-manussànaÿ Buddho Bhagavà. Yo imaÿ lokaÿ sadevakaÿ samàrakaÿ sabrahmakaÿ. Dhammaÿ namassàmi.(⇓) Supañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho.] Namo tassa Bhagavato arahato sammà-sambuddhassa.Morning Chanting Morning Chanting Yo so Bhagavà arahaÿ sammà-sambuddho Svàkkhàto yena Bhagavatà dhammo Supañipanno yassa Bhagavato sàvaka-saïgho Tam-mayaÿ Bhagavantaÿ sadhammaÿ sasaïghaÿ Imehi sakkàrehi yathà’rahaÿ àropitehi abhipåjayàma Sàdhu no Bhante Bhagavà sucira-parinibbuto pi Pacchimà-janatà’nukampa-mànasà Ime sakkàre duggata-paõõàkàra-bhåte pañiggaõhàtu Amhàkaÿ dãgha-rattaÿ hitàya sukhàya.(⇓) Svàkkhàto Bhagavatà dhammo. Ratanattaya Vandanà Arahaÿ sammà-sambuddho Bhagavà Buddhaÿ Bhagavantaÿ abhivàdemi. Saïghaÿ namàmi. (×3) Buddhàbhitthuti [Handa mayaÿ Buddhàbhitthutiÿ karomase. <22> .(⇓) Pubba-bhàga-nama-kàra-pàñho [Handa mayaÿ Buddhassa Bhagavato pubba-bhàga-nama-kàraÿ karomase. Sassamaõa-bràhmaõiÿ pajaÿ sadeva-manussaÿ sayaÿ abhi¤¤à sacchikatvà pavedesi. Vijjà-caraõa-sampanno sugato loka-vidå.

<23> . Vandàmi Buddhaÿ aham-àdarena taÿ. Tam-ahaÿ dhammaÿ sirasà namàmi.(⇓) Ratanattayappaõàma-gàthà [Handa mayaÿ ratanattayappaõàma-gàthàyo c’eva saÿvega-parikittana-pàñha¤-ca bhaõàmase. Lokassa pàpåpakilesa-ghàtako.] Buddho susuddho karuõà-mahaõõavo. Yad-idaÿ cattàri purisa-yugàni aññha purisa-puggalà. Tam-ahaÿ dhammaÿ abhipåjayàmi. Uju-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Opanayiko paccattaÿ veditabbo vi¤¤åhi. Anuttaraÿ pu¤¤akkhettaÿ lokassa. Yo’ccanta-suddhabbara-¤àõa-locano. Sandiññhiko akàliko ehi-passiko.(⇓) Saïghàbhitthuti [Handa mayaÿ Saïghàbhitthutiÿ karomase. Tam-ahaÿ saïghaÿ sirasà namàmi. Tam-ahaÿ saïghaÿ abhipåjayàmi.Morning Chanting Yo dhammaÿ desesi àdi-kalyàõaÿ majjhe-kalyàõaÿ pariyosàna-kalyàõaÿ. Yo magga-pàkàmata-bheda-bhinnako.] Yo so supañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Dhammo padãpo viya tassa satthuno. Esa Bhagavato sàvaka-saïgho âhuneyyo pàhuneyyo dakkhiõeyyo a¤jali-karaõãyo. ¥àya-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Sàtthaÿ sabya¤jaõaÿ kevala-paripuõõaÿ parisuddhaÿ brahma-cariyaÿ pakàsesi. Tam-ahaÿ Bhagavantaÿ sirasà namàmi. Sàmãci-pañipanno Bhagavato sàvaka-saïgho. Tam-ahaÿ Bhagavantaÿ abhipåjayàmi.(⇓) Dhammàbhitthuti [Handa mayaÿ dhammàbhitthutiÿ karomase] Yo so svàkkhàto Bhagavatà dhammo.

Bahulà/aÿ pavattati: Råpaÿ aniccaÿ. Saïgho sukhettàbhyatikhetta-sa¤¤ito. Saïkhittena pa¤c’upàdànakkhandhà dukkhà. Vedanåpàdànakkhandho. Vedanà aniccà. Pu¤¤aÿ mayà yaÿ mama sabb’upaddavà. Vandàmi dhammaÿ aham-àdarena taÿ. Seyyathãdaÿ: Råpåpàdànakkhandho. Vi¤¤àõåpàdànakkhandho. Yo diññha-santo sugatànubodhako. Saÿvega-parikittana-pàñho Idha Tathàgato loke uppanno arahaÿ sammàsambuddho. Lolappahãno ariyo sumedhaso. Vandàmi saïghaÿ aham-àdarena taÿ.Morning Chanting Lokuttaro yo ca tad-attha-dãpano. Vatthuttayaÿ vandayatàbhisaïkhataÿ. yam-p’icchaÿ na labhati tam pi dukkhaÿ. Appiyehi sampayogo dukkho. Mayan-taÿ dhammaÿ sutvà evaÿ jànàma: Jàti pi dukkhà jarà pi dukkhà maraõam pi dukkhaÿ. Soka-parideva-dukkha-domanass’upàyàsà pi dukkhà. Dhammo ca desito niyyàniko upasamiko pari-nibbàniko sambodha-gàmã sugatappavedito. <24> . Yesaÿ pari¤¤àya. Saïkhàrà aniccà. Evaÿ bhagà ca pan’assa Bhagavato sàvakesu anusàsanã. Sa¤¤åpàdànakkhandho. piyehi vippa-yogo dukkho. Icc-evam-ekant’abhipåjaneyyakaÿ. Sa¤¤à aniccà. Saïkhàråpàdànakkhandho. Mà hontu ve tassa pabhàva-siddhiyà. Evaÿ bahulaÿ sàvake vineti. Dharamàno so Bhagavà.

Saddhà agàrasmà anagàriyaÿ pabbajità.Morning Chanting Vi¤¤àõaÿ aniccaÿ. Sa¤¤à anattà. Te mayaÿ. Vedanà anattà. Cira-parinibbutam-pi taÿ Bhagavantaÿ uddissa arahantaÿ sammà-sambuddhaÿ. Taÿ no brahma-cariyaÿ. Imassa kevalassa dukkhakkhandassa anta-kiriyàya saÿvattatu. Bhikkånaÿ sikkhà-sàjãva-samàpannà. <25> . Otiõõàmha jàtiyà jarà-maraõena. Råpaÿ anattà. Vi¤¤àõaÿ anattà. Sabbe saïkhàrà aniccà. Sabbe dhammà anattà’ti. Tasmiÿ Bhagavati brahma-cariyaÿ caràma. Dukkho’tiõõà dukkha-paretà. Sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi. App-eva nàm’imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyà pa¤¤àyethà’ti. Saïkhàrà anattà.

Sukhã dãgh’àyuko bhava. Sabba-veram-atikkanto. Sabbe pårentu saïkappà./] or [/Sabba-roga-vinimutto./] Sabb’ãtiyo vivajjantu. Nibbuto ca tuvam-bhava. Maõi joti-raso yathà.Anumodanà Anumodanà [/Yathà vàri-vahà pårà. Evam-eva ito dinnaÿ. Mà te bhavatv-antaràyo. Sabba-rogo vinassatu. âyu vaõõo sukhaÿ balaÿ.] Sabba-santàpa-vajjito. /(×3) Abhivàdana-sãlissa. Paripårenti sàgaraÿ. Bhavatu sabba-maïgalaÿ Rakkhantu sabba-devatà Sabba-buddh’ànubhàvena Sadà sotthã bhavantu te Bhavatu sabba-maïgalaÿ Rakkhantu sabba-devatà Sabba-dhamm’ànubhàvena Sadà sotthã bhavantu te <26> . Cando paõõaraso yathà. Cattàro dhammà vaóóhanti. Petànaÿ upakappati Icchitaÿ patthitaÿ tumhaÿ. Khippam-eva samijjhatu. Niccaÿ vuóóhàpacàyino.

Vaõõa-do pañibhàõa-do. Dãgh’àyu yasavà hoti. âyuÿ datvà balaÿ vaõõaÿ. Yattha yatthåpapajjatã’ti. Sukha¤-ca pañibhàna-do. Sukhaÿ so adhigacchati. Culla-maïgala-cakka-vàëa Sabba-buddh’ànubhàvena sabba-dhamm’ànu-bhàvena sabba-saïgh’ànubhàvena Buddha-ratanaÿ dhamma-ratanaÿ saïgha-ratanaÿ Tiõõaÿ ratanànaÿ ànubhàvena Catur-àsãti-sahassa-dhammakkhandh’ànubhàvena Piñakattay’ànubhàvena Jina-sàvak’ànubhàvena Sabbe te rogà Sabbe te bhayà Sabbe te antaràyà Sabbe te upaddavà Sabbe te dunnimittà Sabbe te avamaïgalà vinassantu àyu-vaóóhako dhana-vaóóhako siri-vaóóhako yasa-vaóóhako bala-vaóóhako vaõõa-vaóóhako sukha-vaóóhako <27> . Sukhassa dàtà medhàvã.Bhojana-dànànumodanà Bhavatu sabba-maïgalaÿ Rakkhantu sabba-devatà Sabba-saïgh’ànubhàvena Sadà sotthã bhavantu te. Bhojana-dànànumodanà âyu-do bala-do dhãro.

Aggasmiÿ dànaÿ dadataÿ. Sata-vassà ca àyå ca. Kàlena dinnaÿ ariyesu. Vippasanna-manà tassa. Viràgåpasame sukhe. <28> . Aggaÿ àyu ca vaõõo ca. Sokà sattu c’upaddavà.Aggappasàda-sutta-gàthà hotu sabbadà. Deva-bhåto manusso và. Dakkhiõeyye anuttare. Yaso kitti sukhaÿ balaÿ. Jaya-siddhi dhanaÿ làbhaÿ. Bhogaÿ vuóóhã ca yasavà. Vinassantu ca tejasà. Uju-bhåtesu tàdisu. Agge dhamme pasannànaÿ. Aggassa dàtà medhàvã. Siri àyu ca vaõõo ca. Aggaÿ pu¤¤aÿ pavaóóhati. Aggappatto pamodatã-ti. Agge Buddhe pasannànaÿ. Jãva-siddhã bhavantu te. Anekà antaràyà pi. Vada¤¤å vãta-maccharà. Kàla-dàna-sutta-gàthà Kàle dadanti sapa¤¤à. Aggappasàda-sutta-gàthà Aggato ve pasannànaÿ. Agga-dhamma-samàhito. Agge saïghe pasannànaÿ. Sotthi bhàgyaÿ sukhaÿ balaÿ. Aggaÿ dhammaÿ vijànataÿ. Pu¤¤akkhette anuttare. Dukkha-roga-bhayà verà.

Veyyàvaccaÿ karonti và. So Attha-laddho So attha-laddho sukhito. Saha sabbehi ¤àtibhi. Te pi pu¤¤assa bhàgino. ¥àti-mittà sakhà ca me. Na hi ruõõaÿ và soko và. Na taÿ petànam-atthàya. ♦Aya¤-ca kho dakkhiõà dinnà. Saha sabbehi ¤àtibhi. Evaÿ tiññhanti ¤àtayo. <29> . Pu¤¤àni para-lokasmiÿ. Pubbe katam-anussaraÿ. Viruëhà Buddha-sàsane. Viruëho Buddha-sàsane. Arogo sukhito hohi. Petànaÿ dakkhiõaÿ dajjà. Ye tattha anumodanti. Saha sabbehi ¤àtibhi. Saïghamhi supatiññhità . Tasmà dade appañivàna-citto. Adàsi-me àdi-gàthà (Tiro-kuóóa-kaõóaÿ) Adàsi me akàsi me. Sà attha-laddhà sukhità. Patiññhà honti pàõinan-ti. Yà v’a¤¤à paridevanà. Na tena dakkhiõà onà. Arogà sukhità hohi. Viruëhà Buddha-sàsane. Dãgha-rattaÿ hitày’assa.So Attha-laddho Vipulà hoti dakkhiõà. Arogà sukhità hotha. Te attha-laddhà sukhità. Yattha dinnaÿ mahapphalaÿ.

Bala¤-ca bhikkhånam-anuppadinnaÿ. So ¤àti-dhammo ca ayaÿ nidassito.So Attha-laddho òhànaso upakappati. Petàna’påjà ca katà uëàrà. Tumhehi pu¤¤aÿ pasutaÿ anappakan-ti. <30> .

vàyàmo sammàsati sammà-samàdhi. Ete’te bhikkhave ubho ante anupagamma. cakkhu-karaõã ¤àõa-karaõã upasamàya abhi¤¤àya sam-bodhàya nibbànàya saÿvattati. yo càyaÿ atta-kilamathànuyogo. yam-p’icchaÿ na labhati tam pi dukkhaÿ. sammàvàcà sammà-kammanto sammà-àjãvo.Dhamma-cakkappavattana Sutta Rains Retreat Chants Dhamma-cakkappavattana Sutta The Discourse on Setting the Wheel of Dhamma in Motion [Evam-me sutaÿ. sammà-diññhi sammà-saïkappo. piyehi vippayogo dukkho. Idaÿ kho pana bhikkhave dukkha-nirodho/aÿ ariya-saccaÿ: Yo tassà yeva taõhàya asesa-viràga-nirodho càgo pañinissaggo mutti <31> . Idaÿ kho pana bhikkhave dukkha-samudayo/aÿ ariya-saccaÿ: Yà’yaÿ taõhà ponobbhavikà nandi-ràga-sahagatà tatra-tatràbhinandinã. seyyathãdaÿ. sokaparideva-dukkha-domanass’upàyàsà pi dukkhà. saïkhittena pa¤c’upàdàna-kkhandhà dukkhà. hãno gammo pothujjaniko anariyo anattha-sa¤hito. Bàràõasiyaÿ viharati Isipatane Migadàye. Tatra kho Bhagavà pa¤ca-vaggiye bhikkhå àmantesi: “Dve’me bhikkhave antà pabbajitena na sevitabbà. Ayaÿ kho sà bhikkhave majjhimà pañipadà Tathà-gatena abhisambuddhà. cakkhu-karaõã ¤àõa-karaõã upasamàya abhi¤¤àya sam-bodhàya nibbànàya saÿvattati? Ayam-eva ariyo aññh’aïgiko maggo. kàma-taõhà bhava-taõhà vibhava-taõhà. Katamà ca sà bhikkhave majjhimà pañipadà Tathàgatena abhisambuddhà. appiyehi sampayogo dukkho. Idaÿ kho pana bhikkhave dukkhaÿ ariya. /Katame dve?/ Yo càyaÿ kàmesu kàma-sukh’allikànuyogo. seyyathãdaÿ. cakkhu-karaõã ¤àõa-karaõã upasamàya abhi¤¤àya sambodhàya nibbànàya saÿvattati.saccaÿ: Jàti pi dukkhà jarà pi dukkhà /vyàdhi pi dukkhà/ maraõam pi dukkhaÿ. sammà.] Ekaÿ samayaÿ Bhagavà. majjhimà pañipadà Tathàgatena abhi-sambuddhà. dukkho anariyo anattha-sa¤hito.

Taÿ kho pan’idaÿ dukkhaÿ ariya-saccaÿ pari¤¤eyyan-ti me bhikkhave. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. seyyathãdaÿ. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Idaÿ dukkha-nirodha-gàminã-pañipadà ariya-saccan-ti me bhikkhave. Idaÿ dukkhaÿ ariya-saccan-ti me bhikkhave. pubbe ananussutesu dhammesu. pubbe ananussutesu dhammesu.nirodho/aÿ ariya-saccaÿ sacchikatan-ti me bhikkhave. sammà-vàyàmo sammà-sati sammàsamàdhi. Taÿ kho pan’idaÿ dukkha. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. sammà. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. pubbe ananussutesu dhammesu. Taÿ kho pan’idaÿ dukkhaÿ ariya-saccaÿ pari¤¤àtan-ti me bhikkhave. pubbe ananussutesu dhammesu. Idaÿ kho pana bhikkhave dukkha-nirodha-gàminã-pañipadà ariya-saccaÿ: ayam-eva ariyo aññh’aïgiko maggo. Taÿ kho pan’idaÿ dukkha-nirodha-gàminã-pañipadà ariya-saccaÿ <32> . cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. pubbe ananussutesu dhammesu. sammà-vàcà sammàkammanto sammà-àjãvo. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Idaÿ dukkha-samudayo/aÿ ariya-saccan-ti me bhikkhave. pubbe ananussutesu dhammesu. pubbe ananussutesu dhammesu.Dhamma-cakkappavattana Sutta anàlayo. pubbe ananussutesu dhammesu. Idaÿ dukkha-nirodho/aÿ ariya-saccan-ti me bhikkhave. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taÿ kho pan’idaÿ dukkha-samudayo/aÿ ariya-saccaÿ pahãnan-ti me bhikkhave. pubbe ananussutesu dhammesu. pubbe ananussutesu dhammesu.diññhi sammà-saïkappo. Taÿ kho pan’idaÿ dukkha-nirodho/aÿ ariya-saccaÿ sacchikàtabban-ti me bhikkhave. Taÿ kho pan’idaÿ dukkha-samudayo/aÿ ariya-saccaÿ pahàtabban-ti me bhikkhave. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi.

evan-tiparivaññaÿ dvà-das’àkàraÿ yathà-bhåtaÿ ¤àõa-dassanaÿ na suvisuddhaÿ ahosi.” Bhummànaÿ devànaÿ saddaÿ sutvà. Nimmàna-ratãnaÿ devànaÿ saddaÿ sutvà. Càtummahà-ràjikà devà saddam-anussàvesuÿ.sambodhiÿ abhisambuddho pacca¤¤àsiÿ. sassamaõa-bràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya.bhåtaÿ ¤àõa-dassanaÿ suvisuddhaÿ ahosi. n’eva tàvàhaÿ bhikkhave sadevake loke samàrake sabrahmake. Attamanà pa¤ca-vaggiyà bhikkhå Bhagavato bhàsitaÿ abhinanduÿ. Nimmàna-ratã devà saddam-anussàvesuÿ. Yato ca kho me bhikkhave imesu catåsu ariya-saccesu. âyasmato Koõóa¤¤assa virajaÿ vãta-malaÿ dhamma-cakkhuÿ udapàdi. Para-nimmita-vasa-vattãnaÿ devànaÿ saddaÿ <33> . appañivattiyaÿ samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmin-ti. n’atthi dàni punabbhavo-ti. Tàvatiÿsà devà saddam-anussàvesuÿ. ¤àõa¤-ca pana me dassanaÿ udapàdi: akuppà me vimutti. evan-ti-parivaññaÿ dvà-das’àkàraÿ yathà. Càtummahà-ràjikànaÿ devànaÿ saddaÿ sutvà. Imasmi¤-ca pana veyyàkaraõasmiÿ bha¤¤amàne.dhammaÿ sabban-taÿ nirodhadhamman-ti. Pavattite ca Bhagavatà dhamma-cakke. Tàvatiÿsànaÿ devànaÿ saddaÿ sutvà.Dhamma-cakkappavattana Sutta bhàvetabban-ti me bhikkhave. Tusitànaÿ devànaÿ saddaÿ sutvà.” Idam-avoca Bhagavà. Para-nimmita-vasa-vattã devà saddamanussàvesuÿ. Tusità devà saddam-anussàvesuÿ. anuttaraÿ sammà. athàhaÿ bhikkhave sadevake loke samàrake sabrahmake. sassamaõa-bràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya. pubbe ananussutesu dhammesu. ayam-antimà jàti. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. anuttaraÿ sammà-sambodhiÿ abhi-sambuddho pacca¤¤àsiÿ. Yaï-ki¤ci samudaya. bhummà devà saddamanussàvesuÿ: “Etam-Bhagavatà Bàràõasiyaÿ Isipatane Migadàye anuttaraÿ dhamma-cakkaÿ pavattitaÿ. cakkhuÿ udapàdi ¤àõaÿ udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. pubbe ananussutesu dhammesu. Yàmà devà saddamanussàvesuÿ. Yàva-kãva¤-ca me bhikkhave imesu catåsu ariya-saccesu. Taÿ kho pan’idaÿ dukkha-nirodha-gàminã-pañipadà ariya-saccaÿ bhàvitan-ti me bhikkhave. Yàmànaÿ devànaÿ saddaÿ sutvà.

Anatta-lakkhaõa Sutta sutvà. ahosã-ti. Tatra kho Bhagavà pa¤ca-vaggiye bhikkhå àmantesi: “Råpaÿ bhikkhave anattà.420f. Råpa¤-ca h’idaÿ bhikkhave attà abhavissa. na-y-idaÿ råpaÿ àbàdhàya saÿvatteyya.] Ekaÿ samayaÿ Bhagavà.I. Sa¤¤à anattà. Yasmà ca kho bhikkhave vedanà anattà. Aya¤-ca dasa-sahassã loka-dhàtu. A¤¤à-koõóa¤¤o’tv-eva nàmaÿ. Sa¤¤à ca h’idaÿ bhikkhave attà abhavissa. labbhetha ca råpe: evaÿ me råpaÿ hotu evaÿ me råpaÿ mà ahosã-ti. a¤¤àsi vata bho Koõóa¤¤o-ti. Atha kho Bhagavà udànaÿ udànesi: “A¤¤àsi vata bho Koõóa¤¤o. na-yidaÿ vedanà àbàdhàya saÿvatteyya. yàva brahma-lokà saddo abbhuggacchi. tasmà råpaÿ àbàdhàya saÿvattati. Dhamma-cakkappavattana Suttaÿ Niññhitaÿ [S.” Iti-h’idaÿ àyasmato Koõóa¤¤assa. labbhetha ca vedanàya: evaÿ me vedanà hotu evaÿ me vedanà mà ahosã-ti. na-yidaÿ sa¤¤à àbàdhàya saÿvatteyya. labbhetha ca sa¤¤àya. Vin. tasmà vedanà àbàdhàya saÿvattati. Vedanà anattà. appañivattiyaÿ samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmin-ti. saïkampi sampakampi sampavedhi. Na ca labbhati vedanàya: evaÿ me vedanà hotu evaÿ me vedanà mà ahosã-ti. Vedanà ca h’idaÿ bhikkhave attà abhavissa.V. Bàràõasiyaÿ viharati Isipatane Migadàye. Appamàõo ca oëàro (/uëàro) obhàso loke pàtur-ahosi. evaÿ <34> . atikkamm’eva devànaÿ dev’ànubhàvaÿ.10f] Anatta-lakkhaõa Sutta The Discourse on the Not-self Characteristic [Evam-me sutaÿ. Yasmà ca kho bhikkhave råpaÿ anattà. Na ca labbhati råpe: evaÿ me råpaÿ hotu evaÿ me råpaÿ mà ahosã-ti. Brahma-kàyikà devà saddam-anussàvesuÿ: “Etam-Bhagavatà Bàràõasiyaÿ Isipatane Migadàye anuttaraÿ dhammacakkaÿ pavattitaÿ.” Iti-ha tena khaõena tena muhuttena.

Yasmà ca kho bhikkhave saïkhàrà anattà. Yasmà ca kho bhikkhave sa¤¤à anattà.Anatta-lakkhaõa Sutta me sa¤¤à hotu evaÿ me sa¤¤à mà ahosã-ti.” Taÿ kiÿ ma¤¤atha bhikkhave. Na ca labbhati sa¤¤àya. evaÿ me sa¤¤à hotu evaÿ me sa¤¤à mà ahosãti. labbhetha ca vi¤¤àõe: evaÿ me vi¤¤àõaÿ hotu evaÿ me vi¤¤àõaÿ mà ahosãti. tasmà sa¤¤à àbàdhàya saÿvattati. na-y-idaÿ vi¤¤àõaÿ àbàdhàya saÿvatteyya. Taÿ kiÿ ma¤¤atha bhikkhave. råpaÿ niccaÿ và aniccaÿ và-ti?” “Aniccaÿ bhante. sa¤¤à niccà và aniccà và-ti?” “Aniccà bhante. Vi¤¤àõa¤-ca h’idaÿ bhikkhave attà abhavissa. Saïkhàrà ca h’idaÿ bhikkhave attà abhavissaÿsu. tasmà saïkhàrà àbàdhàya saÿvattanti.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ và taÿ sukhaÿ và-ti?” “Dukkhaÿ bhante.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ và taÿ sukhaÿ và-ti?” “Dukkhaÿ bhante. tasmà vi¤¤àõaÿ àbàdhàya saÿvattati. kallaÿ nu taÿ samanupassituÿ: Etaÿ mama eso’ham-asmi eso me attà-ti?” “No h’etaÿ bhante.” <35> . Saïkhàrà anattà.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ vipariõàma-dhammaÿ. Na ca labbhati vi¤¤àõe: evaÿ me vi¤¤àõaÿ hotu evaÿ me vi¤¤àõaÿ mà ahosã-ti.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ và taÿ sukhaÿ và-ti?” “Dukkhaÿ bhante. na-y-idaÿ saïkhàrà àbàdhàya saÿvatteyyuÿ. vedanà niccà và aniccà và-ti?” “Aniccà bhante. kallaÿ nu taÿ samanupassituÿ: Etaÿ mama eso’ham-asmi eso me attà-ti?” “No h’etaÿ bhante. labbhetha ca saïkhàresu: evaÿ me saïkhàrà hontu evaÿ me saïkhàrà mà ahesun-ti. Na ca labbhati saïkhàresu: evaÿ me saïkhàrà hontu evaÿ me saïkhàrà mà ahesun-ti.” “Taÿ kiÿ ma¤¤atha bhikkhave. Yasmà ca kho bhikkhave vi¤¤àõaÿ anattà. Vi¤¤àõaÿ anattà.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ vipariõàma-dhammaÿ.

sabbaÿ råpaÿ. Yà kàci sa¤¤à atãtànàgata-paccuppannà. ajjhattà và bahiddhà và. hãnà và paõãtà và. ajjhattà và bahiddhà và. ajjhattà và bahiddhà và. oëàrikà và sukhumà và. yaï-ki¤ci råpaÿ atãtànàgata-paccuppannaÿ. ye dåre santike và. n’etaÿ mama n’eso’ham-asmi na m’eso attà-ti. n’etaÿ mama n’eso’ham-asmi na m’eso attà-ti. yà dåre santike và.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ và taÿ sukhaÿ và-ti?” “Dukkhaÿ bhante. n’etaÿ mama n’eso’ham-asmi na m’eso attà-ti. yan-dåre santike và. oëàrikaÿ và sukhumaÿ và. hãnà và paõãtà và.” “Taÿ kiÿ ma¤¤atha bhikkhave. hãnà và paõãtà và. saïkhàrà niccà và aniccà và-ti?” “Aniccà bhante.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ vipariõàma-dhammaÿ. Evam-etaÿ yathà-bhåtaÿ sammappa¤¤àya daññhabbaÿ. hãnaÿ và paõãtaÿ và.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ vipariõàma-dhammaÿ. Yà kàci vedanà atãtànàgata-paccuppannà. yà dåre santike và. Evam-etaÿ yathà-bhåtaÿ sammappa¤¤àya daññhabbaÿ. kallaÿ nu taÿ samanupassituÿ: Etaÿ mama eso’ham-asmi eso me attà-ti?” “No h’etaÿ bhante. kallaÿ nu taÿ samanupassituÿ: Etaÿ mama eso’ham-asmi eso me attà-ti?” “No h’etaÿ bhante.” “Taÿ kiÿ ma¤¤atha bhikkhave. ajjhattaÿ và bahiddhà và. Evametaÿ yathà-bhåtaÿ sammappa¤¤àya daññhabbaÿ.” “Tasmà-t-iha bhikkhave. <36> . oëàrikà và sukhumà và.dhammaÿ. oëàrikà và sukhumà và.Anatta-lakkhaõa Sutta “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ vipariõàma. sabbà sa¤¤à. vi¤¤àõaÿ niccaÿ và aniccaÿ vàti?” “Aniccaÿ” bhante.” “Yam-panàniccaÿ dukkhaÿ và taÿ sukhaÿ và’ti?” “Dukkhaÿ bhante. Ye keci saïkhàrà atãtànàgata-paccuppannà. kallaÿ nu taÿ samanupassituÿ: Etaÿ mama eso’ham-asmi eso me attà-ti?” “No h’etaÿ bhante. sabbà vedanà.

råpasmiÿ pi nibbindati. pa¤ca-vaggiyànaÿ bhikkhånaÿ anupàdàya. Saïkhàresu pi nibbindati. Tatra kho Bhagavà bhikkhå àmantesi: “Sabbaÿ bhikkhave àdittaÿ. àsavehi cittàni vimucciÿså-ti. Vi¤¤àõasmiÿ pi nibbindati. tam-pi àdittaÿ. Sa¤¤àya pi nibbindati. Evam-etaÿ yathà-bhåtaÿ sammappa¤¤àya daññhabbaÿ. kataÿ karaõãyaÿ. sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àdittan-ti vadàmi.âditta-pariyàya Sutta sabbe saïkhàrà. <37> . vusitaÿ brahma-cariyaÿ. Kena àdittaÿ? âdittaÿ ràg’agginà dos’agginà moh’agginà. yandåre santike và. Yaï-ki¤ci vi¤¤àõaÿ atãtànàgata-paccuppannaÿ. Gayàyaÿ viharati gayàsãse. Viràgà vimuccati. Yam-p’idaÿ cakkhu-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. Evam-etaÿ yathà-bhåtaÿ sammappa¤¤àya daññhabbaÿ. oëàrikaÿ và sukhumaÿ và. n’etaÿ mama n’eso’ham-asmi na m’eso attà-ti. Cakkhu-samphasso àditto. hãnaÿ và paõãtaÿ và. ‘Khãõà jàti. Råpà àdittà. Nibbindaÿ virajjati.] Ekaÿ samayaÿ Bhagavà.III. ajjhattaÿ và bahiddhà và. nàparaÿ itthattàyà-ti’ pajànàtã-ti.I. Vimuttasmiÿ vimuttam-iti ¤àõaÿ hoti. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và.66f. Imasmi¤-ca pana veyyàkaraõasmiÿ bha¤¤amàne. Attamanà pa¤ca-vaggiyà bhikkhå Bhagavato bhàsitaÿ abhinanduÿ. n’etaÿ mama n’eso’ham-asmi na m’eso attà-ti. Vedanàya pi nibbindati. Ki¤-ca bhikkhave sabbaÿ àdittaÿ? Cakkhuÿ bhikkhave àdittaÿ. saddhiÿ bhikkhu-sahassena. sabbaÿ vi¤¤àõaÿ. Vin.13f] âditta-pariyàya Sutta The Fire Discourse [Evam-me sutaÿ.” Idam-avoca Bhagavà. Evaÿ passaÿ bhikkhave sutavà ariya-sàvako. Cakkhu-vi¤¤àõaÿ àdittaÿ. àdittaÿ jàtiyà jarà-maraõena. Anatta-lakkhaõa Suttaÿ Niññhitaÿ [S.

sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àdittan-ti vadàmi. Kena àdittaÿ? âdittaÿ ràg’agginà dos’agginà moh’agginà. Ghàna. Dhammà àdittà. Yam-p’idaÿ kàya-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àdittan-ti vadàmi.vi¤¤àõaÿ àdittaÿ. tam-pi àdittaÿ. Jivhà àdittà. Kena àdittaÿ? âdittaÿ ràg’agginà dos’agginà moh’agginà. Kena àdittaÿ? âdittaÿ ràg’agginà dos’agginà moh’agginà. Jivhà-vi¤¤àõaÿ àdittaÿ. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. Yam-p’idaÿ mano-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. Jivhà-samphasso àditto. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. Rasà àdittà. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. Kàyo àditto. àdittaÿ jàtiyà jarà-maraõena. Ghànaÿ àdittaÿ.vi¤¤àõaÿ àdittaÿ. sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àdittan-ti vadàmi. Sota-samphasso àditto. Manosamphasso àditto. tam-pi àdittaÿ. àdittaÿ jàtiyà jarà-maraõena. Kàya. Phoññhabbà àdittà. sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àdittan-ti vadàmi. Yam-p’idaÿ sota-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. <38> . Kena àdittaÿ? âdittaÿ ràg’agginà dos’agginà moh’agginà. Yam-p’idaÿ jivhà-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. tam-pi àdittaÿ. sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àdittan-ti vadàmi. Gandhà àdittà.âditta-pariyàya Sutta Sotaÿ àdittaÿ. Saddà àdittà. Sota-vi¤¤àõaÿ àdittaÿ. Kena àdittaÿ? âdittaÿ ràg’agginà dos’agginà moh’agginà. tam-pi àdittaÿ. àdittaÿ jàtiyà jarà-maraõena. Kàyasamphasso àditto. Mano àditto. Mano-vi¤¤àõaÿ àdittaÿ. Yam-p’idaÿ ghàna-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. àdittaÿ jàtiyà jarà-maraõena. tampi àdittaÿ. Ghàna-samphasso àditto. àdittaÿ jàtiyà jarà-maraõena. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và.

Imasmi¤-ca pana veyyàkaraõasmiÿ bha¤¤amàne. kataÿ karaõãyaÿ. Ghànavi¤¤àõe pi nibbindati. tassa bhikkhu-sahassassa anupàdàya. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. tasmiÿ pi nibbindati. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkhamasukhaÿ và. Kàyasmiÿ pi nibbindat. Mano-samphasse pi nibbindati.âditta-pariyàya Sutta Evaÿ passaÿ bhikkhave sutavà ariya-sàvako.I. Nibbindaÿ virajjati. nàparaÿ itthattàyà-ti’ pajànàtã-ti. Yam-p’idaÿ cakkhu-samphassapaccayà uppajjati vedayitaÿ. vusitaÿ brahma-cariyaÿ. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. Phoññhabbesu pi nibbindati. [S. Vimuttasmiÿ vimuttam-iti ¤àõaÿ hoti. Yamp’idaÿ mano-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. Yamp’idaÿ ghàna-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. Jivhà-samphasse pi nibbindati. Gandhesu pi nibbindati. Yam-p’idaÿ kàya-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. Ghàna-samphasse pi nibbindati. Cakkhu-vi¤¤àõe pi nibbindati. Attamanà te bhikkhå Bhagavato bhàsitaÿ abhinanduÿ. Kàya-samphasse pi nibbindati. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. Manasmiÿ pi nibbindati.34] <39> . Yam-p’idaÿ jivhà-samphassa. Rasesu pi nibbindati. Jivhàya pi nibbindati. tasmiÿ pi nibbindati. sukhaÿ và dukkhaÿ và adukkham-asukhaÿ và. cakkhusmiÿ pi nibbindati. Yam-p’idaÿ sota-samphassa-paccayà uppajjati vedayitaÿ. Sota-vi¤¤àõe pi nibbindati. Vin. àsavehi cittàni vimucciÿsåti.paccayà uppajjati vedayitaÿ. Manovi¤¤àõe pi nibbindati. Sota-samphasse pi nibbindati. Dhammesu pi nibbindati. Kàyavi¤¤àõe pi nibbindati. Ghànasmiÿ pi nibbindati. Saddesu pi nibbindati. ‘Khãõà jàti. Sotasmiÿ pi nibbindati. tasmiÿ pi nibbindati.” Idam-avoca Bhagavà. Cakkhu-samphasse pi nibbindati.IV. tasmiÿ pi nibbindati. tasmiÿ pi nibbindati.19f. Jivhà-vi¤¤àõe pi nibbindati. tasmiÿ pi nibbindati. Viràgà vimuccati. Råpesu pi nibbindati.

Etena saccena suvatthi hotu. Khayaÿ viràgaÿ amataÿ paõãtaÿ. Etena saccena suvatthi hotu. Tasmà hi ne rakkhatha appamattà. Na no samaÿ atthi Tathàgatena. Idam pi Buddhe ratanaÿ paõãtaÿ. Nikkàmino Gotama-sàsanamhi. Etena saccena suvatthi hotu. Ye puggalà aññha sataÿ pasaññhà. Idam pi Dhamme ratanaÿ paõãtaÿ. Cattàri etàni yugàni honti.Ratana Sutta Ratana Sutta Yànãdha bhåtàni samàgatàni. Saggesu và yaÿ ratanaÿ paõãtaÿ. <40> . Yad-ajjhagà Sakya-munã samàhito. Bhummàni và yàni va antalikkhe. Ye suppayuttà manasà daëhena. Samàdhim-ànantarika¤-¤àm-àhu. Etena saccena suvatthi hotu. Yam buddha-seññho parivaõõayã suciÿ. Idam pi Dhamme ratanaÿ paõãtaÿ. Etesu dinnàni mahapphalàni. Divà ca ratto ca haranti ye baliÿ. Na tena dhammena sam’atthi ki¤ci. Atho pi sakkacca suõantu bhàsitaÿ. Mettaÿ karotha mànusiyà pajàya. Te dakkhiõeyyà Sugatassa sàvakà. Sabb’eva bhåtà sumanà bhavantu. Yaï ki¤ci vittaÿ idha và huraÿ và. Samàdhinà tena samo na vijjati. Tasmà hi bhåtà nisàmetha sabbe. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ.

Catubbhi vàtebhi asampakampiyo. Tathåpamaÿ sappurisaÿ vadàmi. Laddhà mudhà nibbutiÿ bhu¤jamànà. Sakkàya-diññhi vicikicchita¤-ca. Catåh’apàyehi ca vippamutto. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Tay’assu dhammà jahità bhavanti. Idam pi Buddhe ratanaÿ paõãtaÿ. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Abhabbo so tassa pañicchadàya. Kàyena vàcà uda cetasà và. Sahà v’assa dassana-sampadàya. Ki¤-càpi so kammaÿ karoti pàpakaÿ. Na te bhavaÿ aññhamam-àdiyanti. Nibbàna-gàmiÿ paramaÿ hitàya. Ki¤-càpi te honti bhusappamattà. Etena saccena suvatthi hotu. <41> . Gimhàna-màse pañhamasmiÿ gimhe. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Yath’inda-khãlo pañhaviÿ sito siyà. Vanappagumbe yathà phussi-t-agge. Gambhãra-pa¤¤ena sudesitàni. Etena saccena suvatthi hotu. Yo ariya-saccàni avecca passati. Etena saccena suvatthi hotu. Etena saccena suvatthi hotu. Etena saccena suvatthi hotu. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Ye ariya-saccàni vibhàvayanti.Ratana Sutta Te patti-pattà amataÿ vigayha. Cha càbhiñhànàni abhabbo kàtuÿ. Abhabbatà diññha-padassa vuttà. Tathåpamaÿ dhamma-varaÿ adesayi. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Sãlabbataÿ và pi yad-atthi ki¤ci.

[Sn. Khp. Yànãdha bhåtàni samàgatàni. Yànãdha bhåtàni samàgatàni. Viratta-citt’àyatike bhavasmiÿ. vv. Tathàgataÿ deva-manussa-påjitaÿ. Khãõaÿ puràõaÿ navaÿ n’atthi sambhavaÿ. Bhummàni và yàni va antalikkhe. Buddhaÿ namassàma suvatthi hotu. Etena saccena suvatthi hotu. Yànãdha bhåtàni samàgatàni. Varo vara¤-¤å vara-do var’àharo. Tathàgataÿ deva-manussa-påjitaÿ. Idam pi Saïghe ratanaÿ paõãtaÿ. Bhummàni và yàni va antalikkhe. Te khãõa-bãjà aviruëhi-chandà. Dhammaÿ namassàma suvatthi hotu. Idam pi Buddhe ratanaÿ paõãtaÿ. Bhummàni và yàni va antalikkhe. Etena saccena suvatthi hotu.Ratana Sutta Etena saccena suvatthi hotu. Saïghaÿ namassàma suvatthi hotå-ti. Nibbanti dhãrà yathà’yam padãpo. Tathàgataÿ deva-manussa-påjitaÿ.VI] <42> . 224–241. Anuttaro dhamma-varaÿ adesayi.

Bràhmaõassa vusãmato. Màra-senappamaddino. Vessabhussa nam’atthu. Vipassissa nam’atthu. Sakya-puttassa sirãmato. Yo imaÿ dhammam-adesesi. Yaÿ namassanti Gotamaÿ. Yathà-bhåtaÿ vipassisuÿ. Ye càpi nibbutà loke. Sikhissa pi nam’atthu. Te janà apisuõà. Konàgamanassa nam’atthu. Mahantà vãta-sàradà. Sabba-dukkhàpanådanaÿ. Kassapassa nam’atthu. Aïgãrasassa nam’atthu. Sabba-bhåtànukampino.âñànàñiya Parittaÿ âñànàñiya Parittaÿ (28 Buddhas) Appasannehi nàthassa Sàsane sàdhu-sammate Amanussehi caõóehi Sadà kibbi-sakàribhi Parisàna¤-ca tassannam-ahiÿsàya ca guttiyà Yan-desesi mahà-vãro Parittan-tam-bhaõàmase. Vippamuttassa sabbadhi. Nam’atthu Kakusandhassa. Hitaÿ deva-manussànaÿ. <43> . Cakkhumantassa sirãmato. Nhàtakassa tapassino.

Sikhã sabba-hito satthà Vessabhå sukha-dàyako Kakusandho sattha-vàho Konàgamano raõa¤-jaho. Saraõaï-karo loka-hito Dãpaï-karo jutin-dharo Koõóa¤¤o jana-pàmokkho Maïgalo puris’àsabho./*1 Namo me sabba buddhànaÿ Uppannànaÿ mahesinaÿ Taõhaï-karo mahà-vãro Medhaï-karo mahà-yaso. Mahantaÿ vãta-sàradaÿ. Sumano sumano dhãro Revato rati-vaóóhano Sobhito guõa-sampanno Anoma-dassã jan’uttamo. Kassapo siri-sampanno Gotamo sakya-puïgavo. <44> . Siddhattho asamo loke Tisso ca vadataÿ varo Pusso ca varado Buddho Vipassã ca anåpamo. Ete c’a¤¤e ca Sambuddhà 1. Buddhaÿ vandàma Gotaman-ti. Padumo loka-pajjoto Nàrado vara-sàrathã Padum’uttaro satta-sàro Sumedho appañipuggalo.âñànàñiya Parittaÿ */Vijjà-caraõa-sampannaÿ. Vijjà-caraõa-sampannaÿ. *If chanting the Paritta in full omit this line. Sujàto sabba-lok’aggo Piya-dassã nar’àsabho Attha-dassã kàruõiko Dhamma-dassã tamo-nudo.

Mahappabhà mahà-tejà Mahà-pa¤¤à mahabbalà Mahà-kàruõikà dhãrà Sabbesànaÿ sukhà-vahà. Vacasà manasà c’eva Vandàm’ete Tathàgate Sayane àsane ñhàne Gamane càpi sabbadà.âñànàñiya Parittaÿ Aneka-sata-koñayo Sabbe Buddhà asama-samà Sabbe Buddhà mah’iddhikà. Sabbe dasa-balåpetà Vesàrajjeh’upàgatà Sabbe te pañijànanti âsabhaõñhànam’uttamaÿ. Dãpà nàthà patiññhà ca Tàõà leõà ca pàõinaÿ Gatã bandhå mah’assàsà Saraõà ca hitesino. Sãha-nàdaÿ nadant’ete Parisàsu visàradà Brahma-cakkaÿ pavattenti Loke appañivattiyaÿ. Byàmappabhàya suppabhà Sabbe te muni-ku¤jarà Buddhà sabba¤-¤uno ete Sabbe khãõ’àsavà jinà. Sadevakassa lokassa Sabbe ete paràyanà Tesàhaÿ sirasà pàde Vandàmi puris’uttame. Upetà Buddha-dhammehi Aññhàrasahi nàyakà Dvattiÿsa-lakkhaõåpetà Sãtyànubya¤janà-dharà. Sadà sukhena rakkhantu Buddhà santi-karà tuvaÿ <45> .

Uttarasmiÿ disà-bhàge Santi yakkhà mah’iddhikà Te pi tumhe/amhe anurakkhantu ârogyena sukhena ca.âñànàñiya Parittaÿ Tehi tvaÿ rakkhito santo Mutto sabba-bhayena ca. Tesaÿ saccena sãlena Khanti-mettà-balena ca Te pi tumhe/amhe1 anurakkhantu ârogyena sukhena ca. Puratthimasmiÿ disà-bhàge Santi bhåtà mah’iddhikà Te pi tumhe/amhe anurakkhantu ârogyena sukhena ca. Purima-disaÿ Dhataraññho Dakkhiõena Viruëhako Pacchimena Viråpakkho Kuvero uttaraÿ disaÿ. Cattàro te mahà-ràjà Loka-pàlà yasassino Te pi tumhe/amhe anurakkhantu ârogyena sukhena ca. Dakkhiõasmiÿ disà-bhàge Santi devà mah’iddhikà Te pi tumhe/amhe anurakkhantu ârogyena sukhena ca. <46> . Sabba-roga-vinimutto Sabba-santàpa-vajjito Sabba-veram-atikkanto Nibbuto ca tuvaÿ bhava. âkàsaññhà ca bhummaññhà 1. If chanting for oneself use ‘amhe’. Pacchimasmiÿ disà-bhàge Santi nàgà mah’iddhikà Te pi tumhe/amhe anurakkhantu ârogyena sukhena ca.

Saïgho me saraõaÿ varaÿ Etena sacca-vajjena Hotu te jaya-maïgalaÿ Yaï ki¤ci ratanaÿ loke Vijjati vividhaÿ puthu Ratanaÿ Buddha-samaÿ n’atthi Tasmà sotthã bhavantu te/me. N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. Osathaÿ uttamaÿ varaÿ. Hitaÿ deva-manussànaÿ.âñànàñiya Parittaÿ Devà nàgà mah’iddhikà Te pi tumhe/amhe anurakkhantu ârogyena sukhena ca. <47> . Dukkhà våpasamentu te/me. Yaï ki¤ci ratanaÿ loke Vijjati vividhaÿ puthu Ratanaÿ Saïgha-samaÿ n’atthi Tasmà sotthã bhavantu te/me. Dhammo me saraõaÿ varaÿ Etena sacca-vajjena Hotu te jaya-maïgalaÿ N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. If chanting for oneself use ‘me’. Sakkatvà Buddha-ratanaÿ. Buddha-tejena sotthinà. Nassant’upaddavà sabbe.1 Yaï ki¤ci ratanaÿ loke Vijjati vividhaÿ puthu Ratanaÿ Dhamma-samaÿ n’atthi Tasmà sotthã bhavantu te/me. Buddho me saraõaÿ varaÿ Etena sacca-vajjena Hotu te jaya-maïgalaÿ N’atthi me saraõaÿ a¤¤aÿ. 1.

Dhamma-tejena sotthinà. Pariëàhåpasamanaÿ. âhuneyyaÿ pàhuneyyaÿ. Nassant’upaddavà sabbe. Sabb’ãtiyo vivajjantu. <48> . Sukhã dãgh’àyuko bhava. Nassant’upaddavà sabbe. Osathaÿ uttamaÿ varaÿ. âyu vaõõo sukhaÿ balaÿ. Sabba-rogo vinassatu. Cattàro dhammà vaóóhanti. Niccaÿ vuóóhà’pacàyino. Mà te bhavatv-antaràyo.âñànàñiya Parittaÿ Sakkatvà Dhamma-ratanaÿ. Saïgha-tejena sotthinà. Rogà våpasamentu te/me. Sakkatvà Saïgha-ratanaÿ. Osathaÿ uttamaÿ varaÿ. Bhayà våpasamentu te/me. Abhivàdana-sãlissa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful