You are on page 1of 5

Răspunsuri grilă variante Competenţe digitale

1. O aplicaţie care nu este specializată pentru servicii de conversaţie în timp real, prin Internet, este: a) AOL Instant Messenger (AIM) c) Skype b) Internet Explorer d) Yahoo! Messenger 2. Un exemplu de extensie pentru fişierele de tip imagine este: a) avi b) doc c) jpg d) rar 3. Un exemplu de frecvenţă a unui microprocesor este: a) 1.20 GHz c) 32-bit b) 1.87 GB d) 17” 4. Combinaţia care conţine doar exemple de memorii interne este: a) CD, DVD c) ROM, CD-ROM b) RAM, ROM d) hard disk, floppy disk 5. Rolul realizării unei copii de siguranţă (back-up) a datelor stocate într-un calculator este acela de a: a) arhiva fişierele de lucru b) proteja fişierele de lucru împotriva accesului neautorizat c) recupera fişierele de lucru, în cazul defectării sistemului de operare d) tipări fişierele de lucru înaintea închiderii lor 6. Dacă la compunerea unui mesaj transmis prin e-mail s-a completat câmpul Către (To) cu adresa A, câmpul CC (Carbon Copy) cu adresa B, iar câmpul BCC (Blind Carbon Copy) cu adresa C, atunci mesajul va fi recepţionat: a) la adresele A, B şi C c) numai la adresele A şi B b) numai la adresa A d) numai la adresele A şi C 7. Dintre următoarele, nu reprezintă un sistem de operare: a) Linux c) Unix b) Opera d) Windows XP 8. Un fişier în format video poate fi indicat de extensia implicită: a) divx b) doc c) pps d) txt 9. În urma recuperării (Restore) unui fişier din Coşul de reciclare (Recycle Bin) al calculatorului, fişierul: a) capătă automat doar drepuri de citire c) este salvat automat pe Desktop b) este recuperat parţial d) este readus din directorul (folderul) din care provenea 10. Un caracter care poate să apară în numele unui director (folder) este: a) ~ b) : c) ? d) > 11. Resursele unui calculator sunt gestionate de către: a) DVD c) placa de bază b) memoria cache d) sistemul de operare 12. După închiderea calculatorului, memoria ROM va reţine: a) adresele paginilor web recent c) toate datele inscripţionate în utilizate aceasta b) numele tuturor fişierelor de sistem d) toate detaliile aplicaţiilor utilizate recent

13. Precizaţi care dintre următoarele reprezintă un dispozitiv de intrare-ieşire: a) imprimantă c) tastatură b) scanner d) touch-screen 18. Utilizarea unei baze de date este recomandată pentru: a) editarea de oferte speciale c) stocarea datelor angajaţilor unei b) editarea unei prezentări a companiei companii d) transmiterea sarcinilor de lucru 15. având o acţiune distructivă asupra datelor stocate în acestea sunt: a) accesorii ale sistemelor de operare c) screen saver b) motoare de căutare d) viruşi informatici 14. Programele caracterizate prin faptul că încearcă să răspândească de la un computer la altul. 25. Indicaţi semnificaţia acronimului bit: a) Binary Digit c) Binary Instrument b) Binary Internet Tehnology d) Binary system 19. 24. sub un alt nume. 21. Indicaţi cărei categorii de bare asociate unei ferestre aparţine bara din imaginea de jos: 20. prin care se poate lipi (Paste) conţinutul memoriei Clipboard într-un document este: a) CTRL şi A c) CTRL şi V b) CTRL şi C d) CTRL şi X Memoria RAM are proprietatea că este: a) accesibilă numai pentru citire c) descriptivă b) accesibilă numai pentru scriere d) volatilă Din punct de vedere structural. 22. După executarea operaţiei de salvare a unui fişier deschis: a) fişierul este închis automat b) fişierul rămâne deschis în continuare c) se anulează automat modificările realizate în sesiunea curentă d) se obţine o versiune a fişierului original. O extensie implicită. care corespunde unei fişier de tip arhivă. adresa destinatarului se introduce în câmpul: a) Ataşament (Attachment) c) De la (From) b) Către (To) d) Subiect (Subject) Închiderea ferestrei active a unei aplicaţii se poate realiza folosind combinaţia implicită de taste: a) ALT şi ESC c) ALT şi TAB b) ALT şi F4 d) CTRL şi F4 Un dispozitiv necesar pentru a reda cu ajutorul calculatorului o melodie memorată pe un compact disc (CD) audio este: a) CD-ROM c) microfon b) LCD d) placă de reţea . iar fişierul original este şters automat 17. a) bara de derulare (Scrollbar) c) bara de instrumente (Toolbar) b) bara de meniu (Meniu Bar) d) bara de stare (Status Bar) Combinaţia implicită de taste . una dintre componentele unui sistem de calcul este: a) antivirus c) software b) ergonomie d) tutorial Pentru transmiterea unui mesaj e-mail. poate fi: a) avi b) gif c) xls d) zip 16. 23.

aflat în colţul din dreapta – sus al unei ferestre. Dintre relaţiile următoare. cea adevărată este: a) 1 KB<1 MB<1 GB c) 1 KB<1 GB<10 MB b) 1 MB<100 KB<1 GB d) 100 KB<1 MB<1000 KB 28. Operaţia de arhivare aplicată asupra unor fişiere text are efectul: a) arhiva rezultată are o dimensiune egală cu cea obţinută prin însumarea dimensiunilor fişierelor originale. Dintre relaţiile de mai jos. Reţeaua Intranet reprezintă: a) o reţea care conectează între ele calculatoare de pe întreg globul b) o reţea care conectează între ele calculatoare numai de la nivelul unui oraş c) o reţea care conectează între ele calculatoare numai de la nivelul unei ţări d) o reţea privată şi internă a unei companii 29. Un echipament periferic al calculatorului personal cu ajutorul căruia se afişează informaţiile şi care facilitează comunicarea între utilizator şi calculator este: a) imprimanta c) monitorul b) microfonul d) tastatura 30. dar fişierele sunt mai uşor de localizat b) arhiva rezultată are o dimensiune mai mică decât cea obţinută prin însumarea dimensiunilor fişierelor originale c) fiecare dintre fişierele originale este şters d) fiecare dintre fişierele originale îşi micşorează dimensiunea 31. cel care nu reprezintă un calculator personal portabil: a) Desktop c) Notebook b) Laptop d) PDA (Personal Digital Assistant) 32. Precizaţi care dintre următoarele dispozitive este un periferic doar de intrare: a) boxe c) imprimantă b) dischetă d) tastatură . cea adevărată este: a) 1 KB=1 MB c) 1000 KB>1 GB b) 10 MB>1 GB d) 2 10 KB=1 MB 33.26. Butonul. Un dispozitiv care poate fi utilizat pentru memorarea informaţiilor pe suport extern este: a) hard disk c) memorie ROM b) memorie RAM d) placa de bază 35. Reţeaua care conectează între ele calculatoare din întreaga lume se numeşte: a) Internet c) Local Area Network b) Intranet d) Metropolitan Area Network 34. care permite maximizarea dimensiunilor ferestrei respective este: a) b) c) d) 27. Notaţia LCD este acronim pentru: a) Linear Computer Display c) Liquid Chromatic Display b) Linear Crystal Display d) Liquid Crystal Display 36. Dintre următoarele.

37. O pictogramă (icon) care poate fi asociată implicit unui fişier de tip arhivă este: a) c) b) d) 42. care permite minimizarea acesteia în bara de start (Taskbar): a) b) c) d) 39. Precizaţi care dintre următoarele butoane. Unitatea de măsură pentru frecvenţa unui microprocesor este: a) Byte c) Hz b) Dpi d) Inch 44. Monitoarele calculatoarelor portabile pot fi de tipul: a) LCD c) Desktop b) CRT d) Laptop 46. Directorul (folderul) Inbox al unei căsuţe poştale electronice (e-mail) conţine implicit: a) mesaje primite de proprietarul c) mesaje şterse de proprietarul contului contului b) mesaje salvate de proprietarul d) mesaje trimise de proprietarul contului contului 38. indică faptul că acesta: a) este invizibil b) este un fişier de sistem c) poate fi deschis şi modificat numai cu un editor de texte d) poate fi numai deschis. Păstrarea extensiei corecte a unui fişier este importantă deoarece prin intermediul ei: a) este identificată automat aplicaţia care va deschide fişierul b) este împiedicată ştergerea accidentală a fişierului c) este localizat automat fişierul d) este specificată dimensiunea fişierului 40. Un MB este egal cu: a) 1024 Kb c) 1000 bytes b) 1000 Kb d) 10 30 biţi 47. Care dintre următoarele dispozitive se foloseşte pentru conectarea la reţeaua Internet: a) DVD-ROM c) placa video b) monitorul d) placa de reţea . aflate în colţul din dreapta – sus al unei ferestre. nu şi modificat 43. Un exemplu de valoare pentru rezoluţia de afişare pe un monitor este: a) 17” c) 256 MB b) 1024x768 pixeli d) 2 GHz 45. Ştergerea fizică a unui fişier selectat se poate realiza prin combinaţia implicită de taste: a) ALT şi DELETE/DEL c) SHIFT şi DELETE/DEL b) CTRL şi DELETE/DEL d) TAB şi DELETE/DEL 41. Atributul Doar în citire (Read-only) asociat unui fişier. Care dintre următoarele denumiri nu reprezintă o reţea: a) WAN c) ISDN b) FTP d) LAN 48.

HTML este acronim pentru: a) HyperText Markup Link b) HypoText Markup Language 50. Acronimul WWW reprezintă: a) World With Web b) World Wild Web c) Hypertext media Language d) HyperText Markup Language c) World Wide Web d) World Wade Web .49.