P. 1
Zakon o Turizmu

Zakon o Turizmu

|Views: 12|Likes:
Published by Bojan Stojanovic

More info:

Published by: Bojan Stojanovic on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

Sections

 • lan 1
 • lan 2
 • lan 3
 • lan 4
 • lan 5
 • lan 6
 • lan 7
 • lan 8
 • lan 9
 • lan 10
 • lan 11
 • lan 12
 • lan 13
 • lan 14
 • lan 15
 • lan 16
 • lan 17
 • lan 18
 • lan 19
 • lan 20
 • lan 21
 • lan 22
 • lan 23
 • lan 24
 • lan 25
 • lan 26
 • lan 27
 • lan 28
 • lan 29
 • lan 30
 • lan 31
 • lan 32
 • lan 33
 • lan 34
 • lan 35
 • lan 36
 • lan 37
 • lan 38
 • lan 39
 • lan 40
 • lan 41
 • lan 42
 • lan 43
 • lan 44
 • lan 45
 • lan 46
 • lan 47
 • lan 48
 • lan 49
 • lan 50
 • lan 51
 • lan 52
 • lan 53
 • lan 54
 • lan 55
 • lan 56
 • lan 57
 • lan 58
 • lan 59
 • lan 60
 • lan 61
 • lan 62
 • lan 63
 • lan 64
 • lan 65
 • lan 66
 • lan 67
 • lan 68
 • lan 69
 • lan 70
 • lan 71
 • lan 72
 • lan 73
 • lan 74
 • lan 75
 • lan 76
 • lan 77
 • lan 78
 • lan 79
 • lan 80
 • lan 81
 • lan 82
 • lan 83
 • lan 84
 • lan 85
 • lan 86
 • lan 87
 • lan 88
 • lan 89
 • lan 90
 • lan 91
 • lan 92
 • lan 93
 • lan 94
 • lan 95
 • lan 96
 • lan 97
 • lan 98
 • lan 99
 • lan 100
 • lan 101
 • lan 102
 • lan 103
 • lan 104
 • lan 105
 • lan 106
 • lan 107
 • lan 108
 • lan 109
 • lan 110
 • lan 111
 • lan 112
 • lan 113
 • lan 114
 • lan 115
 • lan 116
 • lan 117
 • lan 118
 • lan 119
 • lan 120
 • lan 121
 • lan 122
 • lan 123
 • lan 124
 • lan 125
 • lan 126
 • lan 127
 • lan 128
 • lan 129
 • lan 130
 • lan 131
 • lan 132
 • lan 133
 • lan 134

Z A K O N

O TURIZMU
I OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona
lan 1.
Ovim zakonom ureuju se planiranje i razvoj turizma, uslovi i
nain obavljanja delatnosti putnikih, odnosno turistikih agencija,
ugostiteljske delatnosti, nautike delatnosti, kao i pružanje usluga u turizmu.
lan 2.
Ureenje odnosa u oblasti turizma zasniva se na naelima:
1) integralnog razvoja turizma i komplementarnih delatnosti kao
inilaca ukupnog privrednog i društvenog razvoja;
2) ureivanja turizma kao skupa specifinih delatnosti
usmerenih na stvaranje, ponudu i korišenje usluga i roba koje ine turistiki
proizvod;
3) održivog razvoja turizma;
4) obezbeivanja jedinstvenih standarda za pružanje usluga u
turizmu;
5) zaštite nacionalne ekonomije, korisnika turistikog proizvoda
i turistikih profesija.
lan 3.
Delatnosti i usluge iz lana 1. ovog zakona obavljaju se i pružaju
u skladu sa ovim zakonom, drugim zakonima, propisima donetim na osnovu
ovog zakona i drugih zakona, dobrim poslovnim obiajima i uzansama.
lan 4.
Delatnosti i usluge iz lana 1. ovog zakona mogu da obavljaju
preduzea, druga pravna lica i preduzetnici koji su upisani u odgovarajui
registar, kao i fizika lica u sluajevima utvrenim ovim zakonom.
Privredni subjekti i lica iz stava 1. ovog lana dužni su da
utvruju i naplauju iste cene za pružene usluge domaim i stranim
državljanima.
- 2 -
II PLANIRANJE I RAZVOJ TURIZMA
lan 5.
Planiranje i razvoj turizma obuhvata: integralno planiranje
razvoja turizma; proglašenje i održivo korišenje turistikih prostora; prostorno
organizovanje i koordinaciju aktivnosti organa i službi, javnih, privrednih i
drugih subjekata na unapreenju razvoja turizma; promociju turizma
Republike Srbije; istraživanje turistikog tržišta i razvoj turistikih
informacionih sistema; podsticanje razvoja turizma.
Integralno planiranje
lan 6.
Integralno planiranje obezbeuje se u okviru Strategije
prostornog razvoja Republike Srbije i Strategije razvoja turizma Republike
Srbije.
Strategiju razvoja turizma Republike Srbije (u daljem tekstu:
Strategija) donosi Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog
za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).
Strategija se realizuje putem programa integralnog razvoja
turizma i komplementarnih delatnosti turistikih regija, programa razvoja
posebnih vidova turizma, kao i Strategije promocije turizma.
Autonomna pokrajina i opština, odnosno grad u okviru svojih
nadležnosti donose program razvoja turizma u skladu sa Strategijom, kao i
program promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijom promocije turizma, uz
saglasnost ministarstva.
lan 7.
Akta iz lana 6. stav 3. ovog zakona donosi Vlada Republike
Srbije na predlog ministarstva, po prethodno pribavljenom mišljenju drugih
organa i organizacija nadležnih za odgovarajuu oblast.
Sredstva za izradu akta iz stava 1. ovog lana obezbeuju se iz
budžeta Republike Srbije.
Prostori od znaaja za turizam i njihovo održivo
korišenje
lan 8.
U skladu sa Strategijom prostornog razvoja Republike Srbije i
Strategijom, delovi reka i jezera sa priobaljem, zemljište i predeli ureene
prirode, izletišta, prostori visokih planina koji su pogodni za ureenje skijališta,
- 8 -
ambijentalne i prostorno-kulturno-istorijske celine, znamenita mesta, kao i
manje prostorne celine sa izraženim rekreativnim, atraktivnim i pejzažnim
odlikama, mogu se proglasiti za prostore od znaaja za razvoj turizma (u
daljem tekstu: turistiki prostor).
Ako se turistiki prostor nalazi u zaštienom prirodnom dobru ili
na podruju nepokretnog kulturnog dobra, primenjivae se odredbe zakona
kojima se ureuje zaštita ovih prostora.
lan 9.
Akt o proglašenju turistikog prostora donosi Vlada Republike
Srbije, na predlog ministarstva.
Predlog iz stava 1. ovog lana sadrži procenu opravdanosti za
proglašenje turistikog prostora.
Akt o proglašenju turistikog prostora naroito sadrži: naziv i
opis turistikog prostora, površinu i granice, podatke o vlasništvu, popis
katastarskih parcela, a za podruja vee površine detaljan opis granica sa
kartografskim prikazom odgovarajue razmere, kao i obaveze u pogledu
ouvanja, zaštite i razvoja prostora.
lan 10.
Turistiki prostor ili njegov deo može se putem javnog tendera
dati na korišenje privrednom subjektu za obavljanje delatnosti iz lana 1.
ovog zakona.
Na postupak javnog tendera za davanje na korišenje turistikog
prostora iz stava 1. ovog lana primenjuju se odredbe zakona kojim se
ureuju koncesije.
Javni tender iz stava 1. ovog lana raspisuje i sprovodi
ministarstvo.
Akt o davanju turistikog prostora na korišenje donosi Vlada
Republike Srbije, na predlog ministarstva.
Aktom iz stava 4. ovog lana odreuju se naroito: subjekt kome
se turistiki prostor daje na korišenje; granice i površina turistikog prostora;
uslovi i vreme korišenja, kao i obaveze u pogledu ouvanja, zaštite, razvoja i
održivog korišenja turistikog prostora.
Privredni subjekt iz stava 1. ovog lana jedanput godišnje
dostavlja ministarstvu izveštaj o izvršavanju obaveza u pogledu ouvanja,
zaštite, razvoja i održivog korišenja turistikog prostora.
- 4 -
Prostorna organizovanost turizma
Turistika regija
lan 11.
Turistika regija jeste geografska i funkcionalna prostorna celina
sa odreenim imenom, oblikovana prirodnim i stvorenim turistikim
vrednostima, na kojoj se može formirati integralna turistika ponuda.
Turistika regija mora da ispunjava sledee uslove:
1) najmanje 1.000 ležaja u osnovnim smeštajnim kapacitetima;
2) najmanje 150.000 noenja ostvarenih u prethodnoj
kalendarskoj godini;
3) da ima osnovanu turistiku organizaciju na nivou turistike
regije;
4) da ima osnovane turistiko-informativne centre u najmanje
dva turistika mesta.
lan 12.
Turistika regija utvruje se aktom ministra nadležnog za
poslove turizma (u daljem tekstu: ministar), na predlog opština, odnosno
grada (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave).
Predlog iz stava 1. ovog lana sadrži podatke o ispunjenosti
uslova iz lana 11. stav 2. ovog zakona.
Akt iz stava 1. ovog lana izdaje se sa važnošu od pet godina.
Ministarstvo vodi registar turistikih regija.
Akt iz stava 1. ovog lana je konaan u upravnom postupku.
Turistiko mesto
lan 13.
Turistiko mesto predstavlja organizacionu i funkcionalnu celinu
sa formiranom turistikom ponudom, prirodnim, kulturnim, istorijskim i drugim
znamenitostima znaajnim za turizam, komunalnom, saobraajnom i
turistikom infrastrukturom, kao i objektima i drugim sadržajima za smeštaj i
boravak turista.
lan 14.
Turistika mesta se razvrstavaju u kategorije od I - IV, aktom
ministra, na zahtev jedinice lokalne samouprave.
- ö -
Akt o odreivanju kategorije turistikog mesta donosi se na
predlog komisije za kategorizaciju turistikih mesta, koju imenuje ministar i
izdaje se sa važnošu od pet godina.
Komisija proverava ispunjenost propisanih uslova za
razvrstavanje turistikih mesta u kategorije, sainjava zapisnik o svome radu i
daje ministru predlog za razvrstavanje u odgovarajuu kategoriju.
Ministarstvo vodi registar turistikih mesta.
Akt iz stava 1. ovog lana je konaan u upravnom postupku.
Ministar propisuje kriterijume za odreivanje kategorije
turistikog mesta, nain i postupak odreivanja i promene kategorije, kao i
sadržaj registra turistikih mesta.
Podsticajne mere
lan 15.
U cilju usmeravanja i podsticanja razvoja turizma u budžetu
Republike Srbije obezbeuju se sredstva za:
1) ueše u finansiranju izrade odgovarajuih prostornih
planova turistikih regija, programa razvoja turizma i urbanistikih planova
turistikih mesta u okviru turistikih regija;
2) ueše u finansiranju promotivnih aktivnosti turistikih regija i
turistikih mesta u zemlji i inostranstvu;
3) ueše u finansiranju izrade projekta zaštite prirode, životne
sredine, prirodnih resursa i kulturne baštine turistikih regija i turistikih mesta;
4) podsticanje izgradnje turistike infrastrukture, sportsko-
rekreativnih i drugih prateih sadržaja javnog karaktera znaajnim za
unapreenje kvaliteta turistike ponude;
5) unapreenje postojee turistike ponude i intenziviranje
njenog korišenja.
Vlada Republike Srbije utvruje kriterijume, bliže uslove, kao i
namenu korišenja sredstava iz stava 1. ovog lana.
lan 16.
Pravo korišenja sredstava iz lana 15. stav 1. ovog zakona
imaju korisnici koji obezbede sopstveno ueše.
Uz zahtev za dodelu sredstava korisnici prilažu plan za
realizaciju projekta u skladu sa aktom iz lana 15. stav 2. ovog zakona.
Ministarstvo sa korisnikom zakljuuje ugovor o korišenju
podsticajnih sredstava.
- ö -
Turistike organizacije
lan 17.
Poslove unapreenja i promocije turizma obavljaju turistike
organizacije.
lan 18.
Turistika organizacija ima status pravnog lica.
Turistika organizacija posluje u skladu sa propisima o javnim
službama i upisuje se u odgovarajui registar.
U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u
turistikim organizacijama, primenjuju se propisi kojima se ureuju radni
odnosi u državnim organima.
Nacionalna turistika organizacija
lan 19.
Poslove unapreivanja i promocije turizma, koordinacije
aktivnosti turistikih organizacija, privrednih i drugih subjekata u turizmu na
teritoriji Republike Srbije obavlja Turistika organizacija Srbije (daljem tekstu:
TOS), koja se osniva ovim zakonom.
Sedište TOS-a je u Beogradu.
lan 20.
Sredstva za osnivanje i rad TOS-a ine sredstva kojima posluje
Turistika organizacija Srbije osnovana Zakonom o turizmu ("Službeni glasnik
RS", br. 38/94 i 48/99), a koja su u državnoj svojini, utvrena bilansom stanja
na dan 31.12.2004. godine.
lan 21.
TOS obavlja poslove:
1) unapreenja i promocije turizma Srbije;
2) koordiniranja aktivnosti turistikih oranizacija, privrednih i
drugih subjekata u turizmu, koji deluju neposredno i posredno na unapreenju
i promociji turizma;
3) pripreme i realizacije Strategije promocije turizma i godišnjih
planova i programa promotivnih aktivnosti;
4) organizovanja istraživanja turistikih tržišta za potrebe
promocije turizma Republike Srbije;
- ? -
5) obezbeivanja informativno - propagandnog materijala kojim
se promovišu turistike vrednosti (štampane publikacije, audio i video
promotivni materijal, internet prezentacija, suveniri itd.);
6) formiranja i razvijanja jedinstvenog turistiko - informacionog
sistema i njegovog povezivanja sa drugim informacionim sistemima u zemlji i
inostranstvu;
7) prikupljanja svih vrsta turistikih informacija radi
obaveštavanja javnosti;
8) osnivanja i organizovanja turistikih predstavništava u
inostranstvu i informativnih centara u zemlji, samostalno ili u saradnji sa
drugim subjektima;
9) saradnje sa nacionalnim turistikim organizacijama drugih
zemalja, meunarodnim i regionalnim organizacijama u oblasti turizma i
predlaganja mera za ueše u multinacionalnim i regionalnim programima i
projektima razvoja i promocije turizma;
10) predlaganja mera i aktivnosti za razvoj i promociju turizma u
turistiki nerazvijenim delovima Republike Srbije;
11) utvrivanja jedinstvenih standarda ureenja, opreme i usluga
u turistiko - informativnim centrima na teritoriji Republike Srbije;
12) utvrivanja programa postavljanja turistike signalizacije i
koordiniranja aktivnosti turistikih organizacija i drugih subjekata za njeno
obezbeenje;
13) utvrivanja programa i naina polaganja strunog ispita za
turistike animatore;
14) i druge aktivnosti kojima se osigurava uspešno sprovoenje
unapreenja i promocije turizma.
Poslovi iz take 13) ovog lana obavljaju se kao povereni
poslovi.
lan 22.
Opšti akti TOS-a jesu statut i pravilnici.
Statutom TOS-a bliže se ureuju: delatnost, sredstva za
osnivanje i rad, unutrašnja organizacija, nadležnost i nain rada organa TOS-
a, zastupanje i predstavljanje, obaveštavanje zaposlenih, saradnja sa
turistikim organizacijama, meunarodna saradnja i druga pitanja znaajna za
rad TOS-a.
lan 23.
Sredstva za rad TOS-a obezbeuju se iz:
1) budžeta Republike Srbije;
- 8 -
2) prihoda ostvarenih obavljanjem poslova iz okvira svoje
delatnosti;
3) donacija, priloga i sponzorstava domaih i stranih pravnih i
fizikih lica;
4) drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Organi TOS-a
lan 24.
Organi TOS-a jesu: upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.
lanove upravnog i nadzornog odbora i direktora imenuje i
razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministra.
Organi TOS-a imenuju se na period od etiri godine.
lan 25.
Upravni odbor ima predsednika i deset lanova. U upravni odbor
imenuju se, pored predstavnika ministarstva, predstavnici turistikih
preduzea i drugih organizacija, afirmisani nauni radnici u oblasti turizma i
predstavnici zaposlenih.
Upravni odbor:
1) donosi statut TOS-a;
2) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mesta TOS-a;
3) donosi poslovnik o svom radu;
4) usvaja godišnji program rada i program turistiko-promotivne
delatnosti;
5) usvaja finansijski plan i završni raun;
6) donosi odluku o osnivanju predstavništva u inostranstvu i
informativnih centara u zemlji;
7) obavlja i druge poslove utvrene zakonom i statutom.
Akta iz stava 2. ta. 1) do 6) ovog lana donose se uz
saglasnost Vlade Republike Srbije.
lan 26.
Nadzorni odbor TOS-a ima tri lana od kojih je jedan
predstavnik ministarstva.
Nadzorni odbor TOS-a vrši nadzor nad poslovanjem, pregleda
godišnji obraun i izveštaj o poslovanju i utvruje da li su sainjeni u skladu sa
- s -
propisima, donosi poslovnik o svom radu, vrši i druge poslove u skladu sa
zakonom i statutom.
Upravni i nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnose
izveštaj o radu Vladi Republike Srbije preko ministarstva.
lan 27.
Direktora TOS-a imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na
predlog ministra.
Direktor predstavlja i zastupa TOS, organizuje i rukovodi radom
TOS-a, predlaže akte koje donosi upravni odbor, izvršava odluke upravnog
odbora i preduzima mere za njihovo sprovoenje, stara se o zakonitosti rada i
odgovara za korišenje i raspolaganje imovinom i vrši druge poslove utvrene
zakonom i statutom.
Teritorijalne turistike organizacije
lan 28.
Za teritoriju autonomne pokrajine nadležni organ autonomne
pokrajine može osnovati turistiku organizaciju autonomne pokrajine.
Za podruje turistike regije nadležni organi dve ili više jedinica
lokalne samouprave mogu osnovati turistiku organizaciju regije.
Za teritoriju jedinice lokalne samouprave nadležni organ može
osnovati turistiku organizaciju opštine, odnosno grada ili obavljanje tih
poslova poveriti drugom pravnom licu.
Turistika organizacija autonomne pokrajine i turistika
organizacija regije
lan 29.
Turistika organizacija autonomne pokrajine i turistika
organizacija regije obavlja poslove:
1) donosi godišnje programe i planove promotivnih aktivnosti u
skladu sa Strategijom promocije turizma, planovima i programima TOS-a;
2) koordinira aktivnosti, privrednih i drugih subjekata u turizmu
na teritoriji, odnosno podruju za koje su osnovane;
3) prikuplja sve vrste turistikih informacija radi obaveštavanja
javnosti;
4) obezbeuje informativno - propagandni materijal kojim se
promovišu turistike vrednosti (štampane publikacije, audio i video promotivni
materijal, internet prezentacija, suveniri itd.);
5) druge aktivnosti u skladu sa osnivakim aktom i statutom.
- 10 -
Turistika organizacija jedinice lokalne samouprave
lan 30.
Turistika organizacija jedinice lokalne samouprave obavlja
poslove:
1) unapreenja i promocije turizma jedinice lokalne
samouprave;
2) podsticanja programa izgradnje turistike infrastrukture i
ureenja prostora;
3) koordiniranja aktivnosti i saradnje izmeu privrednih i drugih
subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapreenju i
promociji turizma;
4) donosi godišnji program i plan promotivnih aktivnosti u
skladu sa Strategijom promocije turizma, planovima i programima TOS-a;
5) obezbeivanja informativno-propagandnog materijala kojim
se promovišu turistike vrednosti jedinice lokalne samouprave (štampane
publikacije, audio i video promotivni materijal, internet prezentacija, suveniri
itd.), a u saradnji sa nadležnim organima i turistike signalizacije za turistika
mesta;
6) prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turistikoj
ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge aktivnosti znaajne za turizam;
7) organizovanja i ueša u organizaciji turistikih, naunih,
strunih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;
8) formiranja turistiko-informativnih centara (za prihvat turista,
pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe
informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turistike ponude,
upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i dr.);
9) druge aktivnosti u skladu sa osnivakim aktom i statutom.
lan 31.
U cilju uspešnijeg razvoja turizma, a posebno u toku pripreme i
trajanja turistike sezone, u turistikim mestima i turistikim regijama, nadležni
organi jedinica lokalne samouprave mogu doneti akt o zajednikom radu i
saradnji organa, službi, preduzea, ustanova i drugih organizacija iji su
osnivai.
Koordinacija aktivnosti iz stava 1. ovog lana može biti poverena
turistikoj organizaciji opštine, grada odnosno turistike regije.
lan 32.
Aktom iz lana 31. ovog zakona ureuje se nain rada i
postupak koordinacije, odreuje se mesto odnosno podruje i vreme trajanja
zajednikog rada, kao i organi, službe i druga lica koja u njemu uestvuju.
- 11 -
Neprofitna organizacija za operativne, marketinške i
promotivne poslove
lan 33.
Turistike organizacije, uz saglasnost osnivaa, u cilju
planiranja, koordinacije i upravljanja turistikim aktivnostima, mogu, sa
preduzeima, drugim pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju delatnosti
iz oblasti saobraaja, turizma, ugostiteljstva, prometa robe i usluga, kulture,
sporta, informisanja, kongresnih i sajamskih aktivnosti, osnovati neprofitnu
organizaciju za operativne, marketinške i promotivne poslove.
Delokrug rada i nain finansiranja, kao i meusobna prava i
obaveze osnivaa iz stava 1. ovog lana, ureuju se ugovorom.
Turistika signalizacija
lan 34.
Turistiki potencijali, kao i sadržaji turistike ponude,
obeležavaju se odgovarajuim simbolima i znacima (u daljem tekstu: turistika
signalizacija).
Ministar propisuje sadržinu i nain isticanja turistike
signalizacije.
Turistike organizacije staraju se o mestu postavljanja i nainu
isticanja turistike signalizacije.
III BORAVIŠNA TAKSA I TURISTIKA NAKNADA
Boravišna taksa
lan 35.
Boravišnu taksu plaa lice za svaki dan boravka u turistikom
objektu za smeštaj, izvan svog prebivališta.
lan 36.
Visinu boravišne takse utvruje jedinica lokalne samouprave u
zavisnosti od kategorije turistikog mesta ili u razliitoj visini po delovima
opštine odnosno grada u zavisnosti od izgraenosti komunalne, saobraajne i
turistike infrastrukture.
Vlada Republike Srbije za svaku kategoriju turistikog mesta
posebno utvruje najviši i najniži iznos boravišne takse.
- 12 -
Ako se turistiki objekat za smeštaj ne nalazi na teritoriji
turistikog mesta jedinica lokalne samouprave, utvrdie visinu boravišne takse
za najnižu kategoriju turistikog mesta.
lan 37.
Boravišnu taksu ne plaaju:
1) deca do sedam godina starosti;
2) lica upuena na banjsko i klimatsko leenje odnosno
specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije;
3) lica koja organizovano borave u turistikom objektu radi
izvoenja istraživakih, ekoloških i slinih akcija, osim sportista koji se nalaze
na pripremama i takmienjima;
4) strani državljani koji su po meunarodnim konvencijama i
sporazumima osloboeni obaveze plaanja takse;
5) lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30
dana.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaaju lica od sedam do 15
godina starosti.
Lica iz stava 1. ovog lana ne plaaju boravišnu taksu ako
podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrenih u stavu 1. ovog lana
(lanska karta, potvrda škole, odnosno organizatora radnih, istraživakih i
ekoloških akcija, uput lekarske komisije i dr.).
lan 38.
Naplatu boravišne takse vrše privredni subjekti i lica iz lana 4.
stav 1. ovog zakona koja pružaju usluge smeštaja (u daljem tekstu: davalac
smeštaja).
Davalac smeštaja naplauje boravišnu taksu istovremeno sa
naplatom usluge smeštaja.
Ako davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da
na svoj teret uplati iznos nenaplaene boravišne takse.
lan 39.
Davalac smeštaja dužan je da u raunu za uslugu smeštaja
posebno iskaže iznos boravišne takse, a u sluaju iz lana 37. ovog zakona
da navede osnov oslobaanja od plaanja boravišne takse.
- 18 -
lan 40.
Sredstva od naplaene boravišne takse davalac smeštaja
uplauje u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mesecu.
lan 41.
Sredstva boravišne takse su prihod budžeta jedinice lokalne
samouprave na ijoj teritoriji su pružene usluge smeštaja i koriste se za
obezbeivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu
turistike vrednosti i kulturno naslee, za obezbeivanje turistike
signalizacije i za rad turistiko-informativnih centara.
Turistika naknada
lan 42.
Turistika naknada je novani iznos koji se plaa za korišenje
pogodnosti u obavljanju delatnosti na podruju turistikog mesta.
lan 43.
Jedinica lokalne samouprave na ijoj teritoriji je utvren status
turistikog mesta može propisati obavezu plaanja turistike naknade uz
saglasnost ministarstva.
Obveznici plaanja naknade iz stava 1. ovog lana su privredni
subjekti koji obavljaju delatnost putnikih odnosno turistikih agencija,
ugostiteljsku delatnost, nautiku delatnost, pružaju usluge u turizmu ili
obavljaju drugu delatnost neposredno povezanu sa turizmom.
Obveznici plaanja turistike naknade su i fizika lica koja
turistima izdaju kue, stanove, apartmane i sobe, kao i vlasnici kua za
odmor, u sluajevima kada svoje kue izdaju treim licima.
Obaveza iz stava 1. ovog lana odnosi se na lica koja na
teritoriji turistikog mesta imaju sedište ili poslovnu jedinicu.
Ministar propisuje vrste delatnosti iz stava 2. ovog lana,
razvrstava ih u grupe po stepenu povezanosti i utvruje nain plaanja
turistike naknade.
lan 44.
Turistika naknada utvruje se posebno za pravna lica,
preduzetnike i fizika lica, prema kategoriji turistikog mesta, a u zavisnosti od
vrste delatnosti u koju je svrstan obveznik.
Jedinica lokalne samouprave može utvrditi turistiku naknadu u
razliitoj visini po delovima turistikog mesta, odnosno zonama u kojima se
- 14 -
nalazi sedište ili objekat obveznika u zavisnosti od izgraenosti komunalne,
saobraajne i turistike infrastrukture.
Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva, za svaku
kategoriju turistikog mesta posebno utvruje najvei i najniži iznos turistike
naknade.
lan 45.
Sredstva ostvarena od turistike naknade u visini od 80% prihod
su budžeta jedinice lokalne samouprave na ijoj teritoriji su naplaena, a
sredstva u visini od 20% prihod su budžeta Republike Srbije i usmeravaju se
u Fond za razvoj turizma.
Jedinica lokalne samouprave sredstva iz stava 1. ovog lana
koristi za izgradnju turistike infrastrukture, sportsko-rekreativnih i drugih
prateih sadržaja javnog karaktera u turistikim mestima.
lan 46.
U pogledu naina utvrivanja boravišne takse i turistike
naknade, obraunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za plaanje, obrauna
kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se
primenjuju odredbe zakona kojim se ureuje poreski postupak i poreska
administracija, ako ovim zakonom nije drukije odreeno.
IV FOND ZA RAZVOJ TURIZMA
lan 47.
Radi obezbeivanja materijalnih uslova za razvoj i promociju
turizma, Vlada Republike Srbije otvara budžetski Fond za razvoj turizma (u
daljem tekstu: Fond).
Fond se otvara na neogranieno vreme.
Fondom upravlja ministarstvo.
Ministarstvo može, uz saglasnost Vlade Republike Srbije,
strune i finansijsko-tehnike poslove Fonda poveriti Fondu za razvoj
Republike Srbije, banci ili drugoj strunoj organizaciji.
lan 48.
Fond se finansira iz:
1) budžeta Republike Srbije;
2) 20% prihoda od turistike naknade;
- 1ö -
3) donacija, zajmova i kredita iz zemlje i inostranstva;
4) drugih izvora.
Korišenje sredstava fonda
lan 49.
Sredstva Fonda koriste se za:
1) finansiranje izrade Strategije razvoja turizma, integralnih
programa razvoja turizma i komplementarnih delatnosti turistikih regija,
programa razvoja posebnih vidova turizma kao i Strategije promocije turizma;
2) finansiranje izrade planova zaštite i održivog korišenja
turistikih prostora;
3) ueše u finansiranju izgradnje turistike infrastrukture;
4) ueše u finansiranju izgradnje, rekonstrukcije i opremanja
smeštajnih kapaciteta i prateih objekata u turizmu;
5) ueše u finansiranju strunog osposobljavanja kadrova u
strunim, naunim i organizacijama u oblasti turizma;
6) ueše u finansiranju aktivnosti nacionalne turistike
organizacije, teritorijalnih i lokalnih turistikih organizacija;
7) ueše u finansiranju prioritetnih investicionih programa i
projekata razvoja iz programa Fonda;
8) druge aktivnosti iz oblasti turizma, u skladu sa zakonom.
Vlada Republike Srbije bliže ureuje nain korišenja sredstava
Fonda.
V DELATNOST PUTNIKIH ODNOSNO TURISTIKIH
AGENCIJA
Pojam
lan 50.
Delatnošu putnikih, odnosno turistikih agencija, u smislu
ovog zakona, smatra se organizovanje, realizovanje i prodaja turistikih
putovanja, kao i obavljanje drugih poslova uobiajenih u turistikom prometu.
Turistiko putovanje
lan 51.
Turistiko putovanje, u smislu ovog zakona, jeste unapred
pripremljena kombinacija dve ili više usluga (prevoz, smeštaj i druge turistike
- 1ö -
usluge) u trajanju dužem od 24 sata ili u kraem trajanju ako ukljuuje jedno
noenje, a prodaje se po jedinstvenoj ceni.
Turistikim putovanjem smatra se i višednevni boravak koji
ukljuuje korišenje samo usluga smeštaja u odreenim terminima i
vremenskom trajanju, koje se nude i prodaju po jedinstvenoj ceni.
Izdvojeni obraun ili naplata pojedinanih usluga jednog istog
turistikog putovanja ne oslobaa putniku, odnosno turistiku agenciju ili
drugo lice od obaveza propisanih ovim zakonom.
Putnika agencija
lan 52.
Putnika odnosno turistika agencija je preduzee, drugo
pravno lice odnosno preduzetnik koje, u okviru registrovane delatnosti
putnikih odnosno turistikih agencija obavlja poslove pod uslovima
propisanim ovim zakonom, radi sticanja dobiti (u daljem tekstu: agencija).
Poslovi agencije
lan 53.
Agencija može obavljati poslove:
1) organizovanja i realizovanja putovanja i boravka putnika u
zemlji i inostranstvu (turistika putovanja);
2) ponude, prodaje i posredovanja u prodaji turistikih
putovanja;
3) organizovanja prihvata putnika;
4) organizovanja izleta, turistikih razgledanja, zabavnih
programa i sl, kao i posredovanja u organizovanju skupova, sajmova,
manifestacija i sportskih priredbi;
5) pružanja, odnosno posredovanja u pružanju usluga
turistikih vodia i turistikih animatora;
6) pribavljanja putnih isprava, rezervacija i prodaja putnih
karata u ime i za raun domaih i stranih prevoznika;
7) rezervacije i prodaje turistikih, ugostiteljskih i drugih usluga
vezanih za putovanje i boravak putnika;
8) posredovanja u izdavanju soba i drugih kapaciteta za
smeštaj u svojini fizikog lica;
9) posredovanja u pružanju specifinih usluga posebnih vidova
turizma;
10) posredovanja u iznajmljivanju vozila turistima i putnicima;
- 1? -
11) rezervacije i prodaje karata za sportske, kulturne i druge
priredbe i manifestacije, posredovanja u osiguranju putnika i prtljaga, prodaje
turistikih publikacija i dr;
12) druge poslove uobiajene u turistikom prometu.
Poslovnica
lan 54.
Poslovnica je poslovna prostorija u kojoj agencija neposredno
pruža usluge korisnicima i koja ispunjava uslove tehnike opremljenosti i
druge propisane uslove.
Poslovnicom, u smislu ovog zakona, ne smatraju se poslovne
prostorije koje istovremeno služe i za stanovanje.
U poslovnici se obavljaju samo poslovi iz lana 53. ovog akona.
Agencija je dužna da na ulazu u poslovnicu istakne raspored
radnog vremena i da ga se pridržava u svom poslovanju.
Agencija je dužna da u poslovnici drži rešenje o upisu delatnosti
u odgovarajui registar.
Kadrovi
lan 55.
U svakoj poslovnici agencija mora imati najmanje jednog
zaposlenog u svojstvu rukovodioca poslovnice.
Rukovodilac poslovnice mora da ima najmanje višu strunu
spremu turistikog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, znanje jednog
stranog jezika i najmanje jednu godinu radnog iskustva u predmetnoj
delatnosti.
Zaposlena lica u poslovnici koja neposredno komuniciraju sa
strankama moraju imati najmanje srednje obrazovanje u etvorogodišnjem
trajanju i poznavati najmanje jedan strani jezik.
Ministar propisuje bliže uslove u pogledu zaposlenih lica,
prostora i opreme poslovnice, kao i ostale uslove za pojedine vrste agencija.
Vrste agencija
lan 56.
Prema vrsti poslova koje obavljaju agencije mogu biti:
1) agencija - organizator turistikih putovanja;
- 18 -
2) agencija - posrednik.
Agencija - organizator turistikih putovanja je preduzee koje
organizuje i sprovodi turistiko putovanje, neposredno ga prodaje ili nudi na
prodaju, odnosno obavlja poslove iz lana 53. ovog zakona (u daljem tekstu:
organizator putovanja).
Agencija - posrednik je preduzee, drugo pravno lice ili
preduzetnik koje prodaje ili nudi na prodaju turistiko putovanje organizatora
putovanja odnosno obavlja poslove iz lana 53. stav 1. ta. 2) - 12) ovog
zakona.
Agencija obavlja poslove za koje ispunjava uslove propisane
ovim zakonom.
Inostrane turistike agencije mogu realizovati grupna turistika
putovanja u Republici Srbiji preko organizatora putovanja.
lan 57.
Organizator putovanja može biti:
1) organizator putovanja u zemlji i inostranstvu (kategorija A);
2) organizator putovanja u zemlji (kategorija B).
Licenca
lan 58.
Poslovi organizovanja turistikih putovanja obavljaju se na
osnovu akta o ispunjenosti uslova (licenca), koji donosi ministar.
Licenca kategorije A izdaje se za obavljanje poslova
organizovanja turistikih putovanja u zemlji i inostranstvu, a licenca kategorije
B za obavljanje poslova organizovanja turistikih putovanja u zemlji.
Licenca se izdaje u roku od 30 dana od dana podnošenja
zahteva, sa važnošu od pet godina.
Akt iz stava 1. ovog lana je konaan u upravnom postupku.
Troškove postupka iz stava 1. ovog lana snosi podnosilac
zahteva.
Ministar propisuje bliže uslove i postupak za izdavanje i
oduzimanje licence i utvruje visinu troškova postupka.
lan 59.
Licenca se izdaje preduzeu:
- 1s -
1) koje je registrovano za obavljanje predmetne delatnosti;
2) koje ima zaposleno najmanje jedno lice sa višom strunom
spremom turistikog, ekonomskog ili društvenog smera i najmanje jednu
godinu radnog iskustva u predmetnoj delatnosti;
3) koje se ne nalazi u postupku steaja ili likvidacije;
4) kome u poslednjih 12 meseci nije oduzeta licenca iz razloga
navedenih u lanu 61. stav 1. ovog zakona i kome nije izreena zaštitna mera
zabrane obavljanja delatnosti, za vreme dok zabrana traje;
5) koje ima:
(1) polisu osiguranja za svako turistiko putovanje, ili
(2) polisu osiguranja u najnižem iznosu od 30.000 evra
(organizator putovanja u zemlji i inostranstvu), odnosno u najnižem iznosu od
5.000 evra (organizator putovanja u zemlji), ili
(3) obezbeena sredstva u iznosu od 30.000 evra (organizator
putovanja u zemlji i inostranstvu), odnosno u iznosu od 5.000 evra
(organizator putovanja u zemlji), koja se vode na posebnom dinarskom ili
deviznom raunu, ili
(4) garanciju banke na iznos od 30.000 evra (organizator
putovanja u zemlji i inostranstvu), odnosno u na iznos od 5.000 evra
(organizator putovanja u zemlji);
6) koje je utvrdilo opšte uslove putovanja.
Polisa osiguranja, garancija banke, odnosno sredstva iz stava 1.
taka 5) ovog lana koriste se za povraaj putniku razlike izmeu ugovorene
cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili
nepotpunom izvršenju usluga obuhvaenih programom putovanja i troškova
povratka putnika u sluaju steaja ili privremene nelikvidnosti organizatora
putovanja.
Polisu osiguranja, sredstva i bankarsku garanciju u iznosima iz
stava 1. taka 5) ovog lana, organizator putovanja mora imati za sve vreme
važenja licence.

lan 60.
Licenca prestaje da važi:
1) istekom roka za koji je doneta;
2) brisanjem iz registra turistikih agencija na osnovu zahteva
nosioca licence;
- 20 -
3) podelom preduzea, nosioca licence, na dva ili više
preduzea.
Ako organizator putovanja do isteka roka važenja akta o
utvrivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova organizovanja turistikih
putovanja ne podnese zahtev za ponovno dobijanje licence, bie brisan iz
registra agencija kojima je izdata licenca.
Akt o prestanku važenja licence iz stava 1. taka 2) donosi
ministar.
Akt iz stava 3. ovog lana je konaan u upravnom postupku.
lan 61.
Ministar donosi akt o oduzimanju licence ako:
1) organizator putovanja u periodu važenja licence prestane da
ispunjava uslove iz lana 59. ovog zakona;
2) je organizatoru putovanja u periodu važenja licence drugi put
u roku od dve godine izreena pravosnažna kazna za prekršaj iz lana 122.
ta. 6), 7) i 8) ovog zakona;
3) su usled neizvršenja ili nepotpunog izvršenja opštih uslova
putovanja ili programa putovanja nastupile teže posledice po putnika
(ugrožavanje zdravlja putnika; nije obezbeen smeštaj putnika ili povraaj
putnika u zemlju; putnici su zadržani na putovanju duže nego što je
predvieno programom putovanja i dr.).
Akt iz stava 1. ovog lana je konaan u upravnom postupku.
lan 62.
Ministarstvo vodi registre agencija kojima je izdata licenca
kategorije A i B.
U registre turistikih agencija upisuje se:
1) firma preduzea kome je izdata licenca;
2) poslovno sedište i adresa preduzea;
3) spisak i adrese svih poslovnica;
4) naziv osiguravajueg društva i broj polise osiguranja ili naziv
banke i broj garancije, odnosno broj rauna na kome se vode sredstva iz
lana 59. stav 1. taka 5. ovog zakona;
5) broj i datum donetog akta o ispunjenosti uslova za obavljanje
poslova turistikih putovanja;
6) broj licence.
- 21 -
Svaku promenu podataka iz stava 2. ta. 1) - 4) ovog lana
agencija je dužna da prijavi ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana od
dana nastale promene.
lan 63.
Organizator putovanja dužan je da utvrdi opšte uslove putovanja
i obezbedi program putovanja u pisanoj formi u skladu sa postojeim
propisima.
Organizator putovanja je dužan da se pridržava utvrenih opštih
uslova putovanja i programa putovanja.
Opštim uslovima putovanja ureuju se prava i obaveze
organizatora putovanja, prava i obaveze putnika, a naroito prava putnika za
sluaj otkaza putovanja, izmene ugovorene cene putovanja, kao i postupak,
rokovi i obaveze organizatora putovanja u vezi sa reklamacijom putnika zbog
neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga obuhvaenih programom
putovanja.
Program putovanja sadrži sledee podatke:
1) naziv organizatora putovanja;
2) kategoriju i broj licence;
3) mesto i datum poetka i završetka putovanja, opis odredišta
putovanja i periode boravka sa datumima, ako je boravak u delovima;
4) podatke o vrsti prevoza i svojstvima prevoznog sredstva koje
se koristi;
5) podatke o vrsti i lokaciji smeštajnog objekta, kategoriji prema
važeim propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi, odnosno nivou komfora,
vrsti i nainu usluživanja obroka;
6) ukupnu cenu putovanja i usluge koje su obuhvaene tom
cenom, kao i iznose taksa i naknada koje se odnose na odreene usluge, a
koje nisu ukljuene u cenu putovanja;
7) posebne obaveze putnika koje su uslov za realizaciju
putovanja (zdravstvene, vizne, administrativne i sl.);
8) minimalni broj putnika ako je to uslov za realizaciju putovanja
i krajnji rok za obaveštavanje putnika za sluaj otkazivanja.
Organizator putovanja dužan je da putniku stavi na raspolaganje
opšte uslove putovanja i program putovanja u pisanoj formi.
lan 64.
U sluaju neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga
obuhvaenih programom turistikog putovanja, organizator putovanja dužan
je da putniku vrati razliku izmeu ugovorene cene putovanja i cene putovanja
- 22 -
snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga, pod uslovom
da je putnik stavio prigovor u roku od osam dana od dana završetka
putovanja.
Organizator putovanja je dužan da vrati razliku iz stava 1. ovog
lana, u roku odreenom opštim uslovima putovanja, odnosno programom
putovanja, koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja prigovora
putnika.
Agencija posrednik
lan 65.
Kada agencija posrednik nudi na prodaju i prodaje aranžman
organizatora putovanja, dužna je da u programu putovanja i ugovoru sa
putnikom naznai svojstvo u kome nastupa, navede kategoriju i broj licence
organizatora putovanja i da putniku stavi na raspolaganje program i opšte
uslove putovanja organizatora putovanja u pisanoj formi.
lan 66.
Sindikalne organizacije, udruženja penzionera, ferijalne,
izviake i planinarske organizacije i ustanove socijalne i deije zaštite, samo
za svoje korisnike mogu, u skladu sa svojim statutom, organizovati turistiko
putovanje u zemlji, bez svrhe sticanja dobiti.
Turistika putovanja iz stava 1. ovog lana ne mogu se javno
oglašavati i reklamirati, osim davanja obaveštenja lanovima ovih organizacija
i ustanova.
Organizacije i ustanove iz stava 1. ovog lana dužne su da
svako turistiko putovanje prijave nadležnom odeljenju turistike inspekcije,
prema svom sedištu, najkasnije tri dana pre otpoinjanja putovanja.
VI USLUGE U TURIZMU
lan 67.
Uslugama u turizmu, u smislu ovog zakona, smatraju se: usluge
turistikih profesija (usluge turistikog vodia i usluge turistikog animatora),
specifine usluge posebnih vidova turizma (lovni, kongresni, omladinski i deji
i seoski turizam) i usluge iznajmljivanja vozila.
- 28 -
1. Usluge turistikih profesija
Usluge turistikog vodia
lan 68.
Turistiki vodi, u smislu ovog zakona, jeste fiziko lice koje po
unapred utvrenom programu pruža turistima usluge pokazivanja i strunog
objašnjavanja: prirodnih, kulturno-istorijskih, arheoloških, etnografskih,
privrednih i drugih znamenitosti.
Turistiki vodi pri pružanju usluga vodia mora imati kod sebe
legitimaciju turistikog vodia i nositi propisanu oznaku turistikog vodia.
lan 69.
Turistiki vodi mora da ispunjava sledee uslove: da je
državljanin Republike Srbije; da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
najmanje srednje obrazovanje u etvorogodišnjem trajanju i položen struni
ispit za turistikog vodia.
Struni ispit za turistikog vodia polaže se pred komisijom koju
obrazuje ministar.
Troškove polaganja ispita snosi lice koje polaže struni ispit.
Visinu troškova polaganja strunog ispita utvruje ministar.
Ministarstvo izdaje uverenje o položenom strunom ispitu,
legitimaciju i oznaku i vodi registar lica koja su položila strui ispit za
turistikog vodia.
lan 70.
Agencija je dužna da za pružanje usluga turistikog vodia
angažuje samo lice koje ispunjava uslove iz lana 69. stav 1. ovog zakona.
Usluge turistikog vodia, na teritoriji Republike Srbije, može da
pruža samo lice koje ispunjava uslove iz lana 69. stav 1. ovog zakona.
lan 71.
Ne smatra se turistikim vodiem, u smislu ovog zakona,
struno lice koje pokazuje, struno objašnjava ili daje informacije unutar
poslovnog prostora u kome radi (muzej, galerija, nacionalni park i dr.), struni
radnik organizatora putovanja koji prati turistiku grupu iz mesta u mesto,
vodi u planinama, peinama, lovu i ribolovu, kao i voa ili pratilac ekskurzija
ili izleta.
- 24 -
lan 72.
Ministar propisuje program i nain polaganja strunog ispita za
turistikog vodia, propisuje sadržaj registra turistikih vodia, kao i oblik,
sadržinu legitimacije i oznake turistikog vodia.
lan 73.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave može propisati
poseban program polaganja strunog ispita za turistikog vodia za podruje
grada, opštine ili pojedinih turistikih mesta (lokalni vodi).
Lokalni vodi može biti lice koje ispunjava uslove iz lana 69.
stav 1. ovog zakona i koje ima položen struni ispit iz stava 1. ovog lana.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog
turistike organizacije opštine, odnosno grada, a po prethodno pribavljenom
mišljenju ministarstva, propisuje program i nain polaganja strunog ispita za
lokalnog vodia.
Troškove polaganja ispita za lokalnog vodia, snosi lice koje
polaže struni ispit.
Podatke o licima koja su položila struni ispit za lokalnog vodia
organ iz stava 3. ovog lana dostavlja radi evidencije ministarstvu.
lan 74.
Lokalni vodi pri obavljanju poslova vodia mora imati kod sebe
legitimaciju lokalnog vodia i nositi propisanu oznaku lokalnog vodia.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje sadržaj i
nain voenja evidencije lokalnog vodia, oblik i sadržaj legitimacije i oznaku
lokalnog vodia i utvruje visinu troškova polaganja ispita.
Usluge turistikog animatora
lan 75.
Turistiki animator, u smislu ovog zakona, jeste fiziko lice koje
osmišljava i ostvaruje zabavne, kulturne, sportsko-rekreativne i druge
programe usmerene na organizovanje slobodnog vremena turista.
lan 76.
Turistiki animator mora da ispunjava sledee uslove: da je
punoletan, da ima najmanje srednje obrazovanje u etvorogodišnjem trajanju,
položen struni ispit za turistikog animatora i da poznaje najmanje jedan
strani jezik.
- 2ö -
lan 77.
Struni ispit za turistikog animatora polaže se pred komisijom
koju obrazuje TOS.
Troškove polaganja ispita snosi lice koje polaže struni ispit.
TOS utvruje program i nain polaganja strunog ispita za
turistikog animatora, sadržinu i nain voenja registra turistikih animatora,
oblik i sadržinu oznake turistikog animatora, kao i visinu troškova polaganja
ispita.
Turistiki animator pri obavljanju poslova turistikog animatora
nosi propisanu oznaku.
2. Specifine usluge posebnih vidova turizma
Usluge u lovnom turizmu
lan 78.
Uslugama u lovnom turizmu, u smislu ovog zakona, smatra se
organizovanje i sprovoenje boravka lovaca-turista, njihov prihvat i smeštaj,
posredovanje u organizovanju i sprovoenju lova, iznajmljivanje lovake
opreme kao i druge usluge vezane za boravak lovaca-turista.
Davalac usluga dužan je da usluge iz stava 1. ovog lana pruža
u skladu sa ovim zakonom i propisima kojim se ureuje lovstvo i zaštita
životne sredine.
Usluge u kongresnom turizmu
lan 79.
Uslugama u kongresnom turizmu, u smislu ovog zakona, smatra
se skup turistikih usluga vezanih za organizovanje naunih, politikih,
strunih, kulturnih, sportskih i drugih skupova, prihvat i smeštaj uesnika,
prireivanje kulturno-zabavnih i drugih manifestacija vezanih za organizaciju
slobodnog vremena uesnika, kao i prireivanje prateih priredbi (izložbe,
prezentacije proizvoda, prodaja proizvoda i dr.)
Usluge u omladinskom i dejem turizmu
lan 80.
Uslugama u omladinskom i dejem turizmu, u smislu ovog
zakona, smatra se organizovanje i sprovoenje boravka turista u omladinskim
hotelima- hostelima ili drugim objektima predvienim za omladinu i decu
(studentski i omladinski domovi, kampovi, škole u prirodi, deja odmarališta i
dr.), kao i organizovanje kulturno-zabavnih, muzikih, edukativnih i drugih
programa i sadržaja vezanih za boravak mladih turista.
- 2ö -
Usluge u seoskom turizmu
lan 81.
Uslugama u seoskom turizmu, u smislu ovog zakona, smatra se
pružanje usluga smeštaja i ishrane u seoskim domainstvima, etno objektima
i salašima; organizovanje pešakih tura, branja lekovitog bilja, jahanja,
ribolova i drugih tematskih aktivnosti; degustacija i prodaja proizvoda;
pripremanje i usluživanje tradicionalnih jela uz nadoknadu; proizvodnja i
prodaja narodnih rukotvorina, kao i organizovanje aktivnosti na upoznavanju
naslea, naina života i tradicionalne kulture seoskih podruja.
3. Usluge iznajmljivanja vozila
lan 82.
Uslugama iznajmljivanja vozila (rent a car), u smislu ovog
zakona, smatra se iznajmljivanje vozila bez vozaa.
Usluge iz stava 1. ovog lana mogu pružati preduzea, druga
pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje ove delatnosti.
lan 83.
Vozila koja su predmet usluga iz lana 82. stav 1. ovog zakona
ne mogu biti starija od pet godina i moraju ispunjavati uslove utvrene
propisima o bezbednosti saobraaja na putevima i propisima o standardima
za pojedine vrste vozila.
Privredni subjekt iz lana 82. stav 2, koji pruža usluge
iznajmljivanja vozila mora imati najmanje tri registrovana motorna vozila,
obezbeeno servisiranje i parking prostor za sva vozila.
VII UGOSTITELJSKA DELATNOST
Pojam i subjekti
lan 84.
Ugostiteljskom delatnošu, u smislu ovog zakona, smatra se
pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane i pia u
ugostiteljskim objektima.
Ugostiteljska delatnost je i priprema hrane za potrošnju na
drugom mestu i snabdevanje korisnika tom hranom (ketering).
- 2? -
lan 85.
Ugostiteljsku delatnost može obavljati preduzee, drugo pravno
lice, odnosno preduzetnik, koje je registrovano za obavljanje te delatnosti (u
daljem tekstu: ugostitelj).
Pojedine ugostiteljske usluge mogu pružati i fizika lica, pod
uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog
zakona.
lan 86.
Preduzea, druga pravna lica i preduzetnici koji imaju
odmarališta i druge objekte za pružanje usluga smeštaja i ishrane
zaposlenima, odnosno svojim korisnicima, mogu u tim objektima pružati i
usluge smeštaja i ishrane treim licima ako su registrovani za obavljanje
ugostiteljske delatnosti.
U sluaju iz stava 1. ovog lana ugostiteljske usluge vrše se pod
uslovima i na nain predvien ovim zakonom, kao i propisima donetim na
osnovu ovog zakona.
Preduzea, druga pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog
lana dužni su da pružanje ugostiteljskih usluga prijave nadležnom organu
jedinice lokalne samouprave u mestu gde se te usluge pružaju.
lan 87.
U smislu ovog zakona ne smatra se obavljanjem ugostiteljske
delatnosti:
1) pružanje usluga smeštaja i ishrane zaposlenima i korisnicima
u odmaralištima, ustanovama društvene brige o deci, zdravstvenim,
socijalnim, obrazovno - vaspitnim i drugim slinim ustanovama ako usluge
pružaju lica zaposlena u tim ustanovama;
2) pružanje usluga ishrane i pia zaposlenima u sopstvenim
prostorijama u toku procesa rada u privrednim subjektima, ustanovama,
državnim organima i drugim organizacijama, ako usluge pružaju lica
zaposlena u tim privrednim subjektima, ustanovama, organima i
organizacijama.
Objekti odnosno prostorije, ureaji i oprema, kao i lica koja
pružaju usluge iz stava 1. ovog lana, moraju ispunjavati sanitarno-higijenske
i zdravstvene uslove, propisane za ugostiteljski objekat, u delu objekta u
kome se te usluge pružaju.
- 28 -
Vreme obavljanja delatnosti
lan 88.
Ugostitelj posluje tokom cele godine ili sezonski.
Ugostitelj utvruje period poslovanja iz stava 1. ovog lana za
svaki ugostiteljski objekat i o sezonskom poslovanju izveštava nadležni organ
jedinice lokalne samouprave.
Obaveze ugostitelja
lan 89.
Ugostitelj je dužan da:
1) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne vrstu i naziv
ugostiteljskog objekta, kao i raspored radnog vremena i da ga se pridržava u
svom poslovanju;
2) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne oznaku vrste i
kategorije ugostiteljskog objekta, odnosno posebnog standarda i kvaliteta
usluga, utvrene aktom ministra;
3) u prostoru u kome obavlja delatnost drži akt o upisu u
odgovarajui registar;
4) u ugostiteljskom objektu održava prostorije i opremu i pruža
usluge prema propisanim standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja
delatnost i za kategoriju koja mu je odreena aktom ministra;
5) u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašavanju
naznai vrstu i kategoriju objekta;
6) istakne cene smeštaja, pansiona i polupansiona, kao i iznos
boravišne takse, u sobi i na recepciji, kao i da istakne cene hrane, pia i
napitaka na cenovnicima, u dovoljnom broju primeraka, koji moraju biti
dostupni korisnicima usluga na svakom mestu gde se korisnici uslužuju;
7) se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena;
8) za svaku pruženu uslugu izda propisan raun, a kod
pružanja usluga smeštaja u raunu iskaže iznos boravišne takse;
9) utvrdi normative hrane i pia koje uslužuje i na zahtev
korisnika usluga omogui uvid u te normative, kao i da usluge pruža u
odgovarajuoj koliini i kvalitetu prema tim normativima;
10) u ugostiteljskom objektu za smeštaj uredno i ažurno vodi
knjigu gostiju;
11) utvrdi kuni red u svim objektima za smeštaj i istakne ga na
recepciji, a izvode iz kunog reda istakne u svim sobama i apartmanima.
- 2s -
Ugostiteljski objekat
lan 90.
Ugostiteljski objekat je posebno ureen i opremljen prostor koji
ispunjava propisane minimalne tehnike, sanitarno-higijenske i zdravstvene
uslove za pružanje pojedinih vrsta ugostiteljskih usluga, odnosno za
obavljanje ugostiteljske delatnosti.
lan 91.
Pojedine ugostiteljske usluge se mogu pružati van ugostiteljskog
objekta pod uslovima utvrenim ovim zakonom, propisima donetim na osnovu
ovog zakona, kao i propisima kojima se ureuje zaštita životne sredine i
zaštita zdravlja stanovnika.
Ugostiteljske usluge iz stava 1. ovog lana jesu:
1) pripremanje i toenje toplih i hladnih napitaka putem
automata u javnim i poslovnim prostorima i zgradama;
2) povremeno pružanje usluga pripremanja i služenja hrane i
pia na sajmovima, vašarima, prigodnim proslavama i sl.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave odreuje vrste
usluga, prostor, mesto na kome se mogu pružati, kao i vreme trajanja i izdaje
odobrenje za vršenje usluga iz stava 1. ovog lana.
Usluge iz stava 1. ovog lana mogu se pružiti na prostoru
zaštienog prirodnog dobra ili na prostoru nepokretnog kulturnog dobra i
njegove zaštiene okoline, po prethodno pribavljenoj saglasnosti lica koje
upravlja tim dobrom.
Ugostitelj je dužan da na mestu na kome povremeno pruža
ugostiteljske usluge iz stava 2. taka 2. ovog lana drži akt o upisu u
odgovarajui registar kao i akt kojim mu je odobreno obavljanje delatnosti na
tom mestu.
Usluge u pokretnom objektu
lan 92.
Pojedine ugostiteljske usluge mogu se pružati i u pokretnom
objektu.
Objekat iz stava 1. ovog lana je objekat koji se može
premeštati iz jednog mesta u drugo sopstvenim pogonom ili vuom -
namenska vozila, plovni i plutajui objekti.
Pokretni objekat ne smatra se objektom iz lana 90. ovog
zakona.
- 80 -
U namenskim vozilima iz stava 2. ovog lana, mogu se
usluživati životne namirnice u originalnom pakovanju, pripremljeni obroci u
konfekcioniranom stanju i originalnoj ambalaži, kao i pia u originalnoj
ambalaži ili na toenje uz upotrebu ambalaže za jednokratnu upotrebu.
Ministar u sporazumu sa ministrom zdravlja propisuje minimalne
tehnike i sanitarno-higijenske uslove koje moraju ispunjavati objekti iz stava
1. ovog lana, vrste i nain pružanja ugostiteljskih usluga u tim objektima.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvruje prostore
na kojima se mogu pružati usluge u namenskim vozilima i izdaje odobrenje za
pružanje ugostiteljskih usluga iz stava 1. ovog lana.
Vrste ugostiteljskih objekata
lan 93.
Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju i
prema organizaciono-tehnikim karakteristikama, ugostiteljski objekti mogu
biti:
1) ugostiteljski objekti za smeštaj;
2) ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pia;
8) ketering objekti.
Ugostiteljski objekti za smeštaj su objekti u kojima se pružaju
usluge smeštaja, ishrane i pia i druge usluge uobiajene u ugostiteljstvu ili
samo usluge smeštaja.
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pia su objekti
u kojima se pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pia i napici, ili se
uslužuju samo pia i napici.
Ketering objekti su objekti u kojima se pripremaju obroci u
centralnim jedinicama za potrošnju na drugom mestu (u prevoznim
sredstvima, na priredbama i sl.) i iz kojih se vrši snabdevanje korisnika tom
hranom.
lan 94.
Ugostiteljski objekat nosi oznaku vrste objekta prema pretežnoj
vrsti usluga koje se u njemu pružaju.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana ugostiteljski objekat
može nositi oznaku dve vrste objekta, ako za svaku vrstu ispunjava propisane
uslove.
- 81 -
Razvrstavanje ugostiteljskih objekata u kategorije
lan 95.
Hotel, motel, pansion, turistiki apartman i kamp iz grupe
ugostiteljskih objekata za smeštaj i restoran iz grupe ugostiteljskih objekata za
pružanje usluga ishrane i pia, razvrstavaju se u kategorije u skladu sa
standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata u pogledu ureenja,
opreme, spoljnjeg izgleda i usaglašenosti sa okolinom, kvaliteta usluga i
održavanja objekta i opreme.
Ugostiteljski objekat vrste hotel može se razvrstati i po posebnim
standardima i sadržajima usluga koje se u njemu pružaju.
lan 96.
Ugostitelj ne može da otpone obavljanje ugostiteljske delatnosti
u objektu iz lana 95. stav 1. ovog zakona pre nego što mu nadležni organ
odredi kategoriju.
Kategoriju ugostiteljskog objekta iz lana 95. stav 1. ovog
zakona kao i posebne standarde i sadržaje usluga u objektu hotel iz lana 95.
stav 2. ovog zakona, aktom odreuje ministar na zahtev ugostitelja.
Akt o odreivanju kategorije ugostiteljskog objekta donosi se na
predlog komisije za odreivanje kategorije ugostiteljskih objekata, koju
obrazuje ministar.
Komisija proverava ispunjenost propisanih uslova za
razvrstavanje ugostiteljskih objekata u kategorije, sainjava zapisnik o svome
radu i daje ministru predlog za razvrstavanje ugostiteljskog objekta u
odgovarajuu kategoriju.
Akt o odreivanju kategorije ugostiteljskog objekta iz stava 2.
ovog lana je konaan u upravnom postupku.
Kadrovi
lan 97.
Ugostitelj koji obavlja delatnost u ugostiteljskim objektima koji
podležu obavezi kategorizacije iz lana 95. stav 1. ovog zakona mora imati
zaposleno lice - rukovodioca objekta.
Rukovodilac u ugostiteljskom objektu hotel i motel mora imati
najmanje višu strunu spremu ugostiteljskog usmerenja, znanje najmanje
jednog stranog jezika i najmanje tri godine radnog staža u neprekidnom
trajanju u ugostiteljstvu.
Rukovodilac objekta u ostalim objektima koji podležu obavezi
kategorizacije mora imati najmanje srednju strunu spremu ugostiteljskog
- 82 -
usmerenja, znanje jednog stranog jezika i najmanje godinu dana radnog staža
u neprekidnom trajanju u ugostiteljstvu.
U ugostiteljskom objektu hotel i motel mora biti zaposleno i
najmanje jedno lice sa srednjom strunom spremom ugostiteljskog
usmerenja.
Ako ugostitelj preduzetnik lino vodi poslovanje ugostiteljskog
objekta iz st. 2. i 3. ovog lana mora ispunjavati uslove propisane za
rukovodioca ugostiteljskog objekta.
Postupak razvrstavanja ugostiteljskih objekata u
kategorije
lan 98.
Akt o odreivanju kategorije ugostiteljskog objekta iz lana 96.
stav 2. ovog zakona donosi se sa važnošu od pet godina.
Ugostitelj je dužan da u ugostiteljskom objektu drži akt o
odreivanju kategorije tog objekta.
Ako se u roku za koji je donet akt o odreivanju kategorije
ugostiteljskog objekta promeni subjekt koji obavlja delatnost u tom objektu,
novi subjekt koji e obavljati delatnost dužan je da pribavi akt o odreivanju
kategorije pre poetka rada u svojstvu kategorisanog objekata.
Ako se u roku iz stava 1. ovog lana odstupi od propisanih
standarda za kategoriju ugostiteljskog objekta koja mu je odreena u pogledu
ureenja, opremljenosti, kvaliteta usluga i održavanja, ugostitelj je dužan da u
roku od osam dana podnese zahtev radi razvrstavanja objekta u nižu
kategoriju.
Akt o promeni kategorije donosi se i kad ugostiteljski objekat
ispuni uslove za višu kategoriju, na zahtev ugostitelja.
Promena kategorije ugostiteljskog objekta vrši se na nain i po
postupku propisanim za odreivanje kategorije ugostiteljskog objekta.
Ugostitelj snosi troškove odreivanja kategorije ugostiteljskog
objekta.
Visinu troškova iz stava 7. ovog lana utvruje ministar i oni se
plaaju istovremeno sa podnošenjem zahteva za odreivanje kategorije
ugostiteljskog objekta.
lan 99.
Ministar u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove
zdravlja i ministrom nadležnim za zaštitu životne sredine propisuje minimalne
- 88 -
uslove za izgradnju, ureenje i opremanje, posebne standarde i sadržaje
usluga, kao i postupak i nain odreivanja kategorije ugostiteljskih objekata.
Registar kategorisanih ugostiteljskih objekata
lan 100.
Ministarstvo vodi registar kategorisanih ugostiteljskih objekata.
U registar iz stava 1. ovog lana upisuje se:
1) firma, poslovno sedište i adresa podnosioca zahteva za
odreivanje kategorije ugostiteljskog objekta;
2) vrsta, naziv i adresa kategorisanog objekta;
3) kategorija ugostiteljskog objekta, kao i poseban standard
odnosno sadržaj usluga za objekte hotel;
4) broj i datum donetog akta o odreivanju kategorije
ugostiteljskog objekta;
5) promena kategorije, odnosno posebnog standarda i sadržaja
usluga za objekte hotel, za vreme važenja akta o odreivanju kategorije,
odnosno posle isteka njegove važnosti;
6) prestanak obavljanja delatnosti u kategorisanom objektu.
Svaku promenu podataka iz stava 2. ta. 1, 2. i 6. ovog lana
ugostitelj je dužan da prijavi ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka
promene.
Prestanak akta o odreivanju kategorije ugostiteljskog
objekta
lan 101.
Akt o odreivanju kategorije ugostiteljskog objekta prestaje da
važi:
1) istekom roka za koji je donet;
2) ako doe do promene subjekta koji obavlja ugostiteljsku
delatnost u kategorisanom objektu;
3) promenom kategorije ugostiteljskog objekta iz lana 98. st. 4.
i 5. ovog zakona;
4) na zahtev ugostitelja.
Ako ugostitelj do isteka roka važenja akta o odreivanju
kategorije nije podneo zahtev za ponovno odreivanje kategorije, ugostiteljski
objekat e biti brisan iz registra kategorisanih ugostiteljskih objekata.
- 84 -
U sluaju iz stava 1. taka 4. ovog lana, ministar donosi akt o
brisanju ugostiteljskog objekta iz registra kategorisanih ugostiteljskih objekata.
Pružanje usluga smeštaja i ishrane u domaoj radinosti
lan 102.
Fiziko lice može pružati ugostiteljske usluge smeštaja i
iznajmljivati turistima kue, stanove, apartmane i sobe za odmor, iji je vlasnik
do najviše 30 ležaja, kao i pružati ugostiteljske usluge pripreme i usluživanja
hrane i pia turistima.
lan 103.
Fiziko lice koje pruža ugostiteljske usluge iz lana 102. ovog
zakona mora ispunjavati propisane zdravstvene uslove i redovno obavljati
propisane zdravstvene preglede u skladu sa posebnim zakonom kojim se
ureuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.
Kue, stanovi, apartmani i sobe koje fizika lica iznajmljuju
moraju ispunjavati propisane sanitarno-higijenske uslove i biti kategorisane.
Fizika lica mogu pružati usluge ishrane samo turistima kojima
pružaju usluge smeštaja.
lan 104.
Kategoriju kue, stana, apartmana i sobe, na zahtev fizikog
lica, odreuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, kao povereni
posao.
Akt iz stava 1. ovog lana izdaje se u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahteva sa važnošu od pet godina.
Odredbe lana 96. st. 3. i 4. i lana 98. ovog zakona shodno se
primenjuju na postupak kategorizacije i promenu kategorije kua, stanova,
apartmana za odmor i soba.
Protiv akta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave
može se u roku od 15 dana od dana prijema akta izjaviti žalba ministarstvu.
Troškove odreivanja kategorije kua, stanova, apartmana i
soba, snosi podnosilac zahteva.
lan 105.
Fiziko lice izdaje kue, stanove, apartmane i sobe preko
lokalne turistike organizacije, turistike agencije ili privrednog subjekta
registrovanog za obavljanje ugostiteljske delatnosti, na osnovu ugovora.
- 8ö -
Ugovor iz stava 1. ovog lana fiziko lice dostavlja, radi
evidentiranja, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi registar
kategorisanih kua, stanova, apartmana i soba.
lan 106.
Fizika lica koja pružaju usluge iz lana 102. ovog zakona
dužna su da:
1) u svakoj kui, stanu i apartmanu i sobi koja se izdaje
turistima istaknu propisanu oznaku kategorije odreenu aktom nadležnog
organa;
2) održavaju prostorije i opremu i pružaju usluge prema
propisanim standardima za kategoriju kue, stana, apartmana i sobe, koja im
je odreena aktom nadležnog organa;
3) vidno istaknu cene usluga koje pružaju i iznos boravišne
takse i pridržavaju se tih cena;
4) utvrde normative hrane ako pružaju usluge ishrane i
pridržavaju se tih normativa;
5) vode evidenciju gostiju.
Sadržaj evidencije iz stava 1. taka 5. ovog lana propisuje
nadležni organ jedinice lokalne samouprave.
Pružanje usluga smeštaja i ishrane u seoskim
turistikim domainstvima
lan 107.
Fiziko lice u domainstvu na seoskom podruju koje je
organizovano kao seosko turistiko domainstvo može pružati ugostiteljske
usluge smeštaja, kao i pripremanja i usluživanja hrane i pia turistima, do
najviše 30 ležaja.
Seosko turistiko domainstvo može pružati usluge pripremanja
i usluživanja hrane i pia iz pretežno vlastite proizvodnje i degustacije
sopstvenih proizvoda domainstva organizovanim turistikim grupama koje ne
koriste usluge smeštaja.
U seskom turistikom domainstvu mogu se prodavati
sopstveno izraene narodne rukotvorine, kao i organizovati aktivnosti na
upoznavanju naslea, naina života i tradicionalne kulture seoskih podruja.
Na pružanje usluga u seoskom turistikom domainstvu, shodno
se primenjuju odredbe lana 103. st. 1. i 2, l. 104. i 105. i lana 106. ta.1) -
3).
- 8ö -
lan 108.
Ministar u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove
zdravlja donosi propis o sanitarno-higijenskim uslovima, nainu pružanja
usluga i postupku i nainu odreivanja kategorije smeštajnih kapaciteta u
domaoj radinosti i seoskih turistikih domainstava.
VIII NAUTIKA DELATNOST
Pojam i subjekti
lan 109.
Nautikom delatnošu, u smislu ovog zakona, smatra se
pružanje usluga u objektima nautikog turizma, prihvat, servisiranje i
iznajmljivanje plovnih objekata nautikog turizma, organizovanje sportskih
motonautikih aktivnosti na vodi, turistikih krstarenja, kao i pružanje drugih
usluga za potrebe nautikog turizma.
lan 110.
Nautiku delatnost može obavljati preduze, drugo pravno lice
odnosno preduzetnik:
1) koje je upisano u odgovarajui registar;
2) u objektima koji ispunjavaju propisane minimalne tehnike
uslove za obavljanje nautike delatnosti (u daljem tekstu: objekti nautikog
turizma).
Vrste objekata nautikog turizma
lan 111.
Objekti nautikog turizma jesu: prihvatni i plovni objekti
nautikog turizma.
Prihvatnim objektom, u smislu ovog zakona, smatra se objekat
instaliran na obali i vodi koji služi za prihvat, snabdevanje, uvanje,
održavanje i popravku plovnih objekata.
Plovnim objektom, u smislu ovog zakona, smatra se objekat sa
tehnikim karakteristikama predvienim za nautiko-turistike aktivnosti.
lan 112.
Prihvatni objekti nautikog turizma, u smislu ovog zakona, jesu:
nautika sidrišta, pristane, turistika pristaništa (domaa i meunarodna) i
marine.
- 8? -
Plovni objekti nautikog turizma, u smislu ovog zakona, jesu:
rekreativni plovni objekti, izletniki plovni objekti, turistike jahte i plovni objekti
za turistika krstarenja.
Razvrstavanje objekata nautikog turizma u kategorije
lan 113.
Marine iz grupe prihvatnih objekata nautikog turizma i turistike
jahte i plovni objekti za turistika krstarenja iz grupe plovnih objekata
nautikog turizma, razvrstavaju se u kategorije u skladu sa standardima
propisanim za pojedine vrste tih objekata u pogledu vrste i kvaliteta usluga
koje pružaju.
Kategorija objekta nautikog turizma, iz stava 1. ovog lana,
odreuje se aktom ministra, na zahtev lica koje obavlja nautiku delatnost.
Akt o odreivanju kategorije objekta nautikog turizma donosi se
na predlog komisije za kategorizaciju objekata nautikog turizma, koju
imenuje ministar.
Komisija proverava ispunjenost propisanih uslova za
razvrstavanje objekata nautikog turizma u kategorije, sainjava zapisnik o
svome radu i daje ministru predlog za razvrstavanje objekta u odgovarajuu
kategoriju.
Troškove postupka snosi podnosilac zahteva.
Visinu troškova iz stava 5. ovog lana utvruje ministar i oni se
plaaju istovremeno sa podnošenjem zahteva za odreivanje kategorije
objekta nautikog turizma.
Akt iz stava 2. ovog lana je konaan u upravnom postupku.
Obaveze lica koje obavlja nautiku delatnost
lan 114.
Lice koje obavlja nautiku delatnost je dužno da:
1) delatnost obavlja u skladu sa propisanim standardima;
2) korisniku stavi na raspolaganje pisano obaveštenje o
tehnikim karakteristikama plovnih objekata koje iznajmljuje, potpisano i
overeno od ovlašenog lica;
3) na ulazu u svaki objekat nautikog turizma istakne propisanu
oznaku vrste i kategorije objekta;
4) u objektu nautikog turizma drži akt o odreivanju kategorije.
- 88 -
lan 115.
Akt o odreivanju kategorije objekta nautikog turizma izdaje se
sa važnošu od pet godina.
Na promenu kategorije objekta nautikog turizma, voenje i
sadržaj registra kategorisanih objekata nautikog turizma, kao i prestanak
akta o odreivanju kategorije, shodno se primenjuju odredbe lana 98. st. 3 -
6. i l. 100. i 101. ovog zakona.
lan 116.
Ministar u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove
saobraaja propisuju minimalne uslove za izgradnju, ureenje i opremanje,
kao i postupak i nain odreivanja kategorije objekata nautikog turizma.
IDŽ NADZOR
lan 117.
Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa
donetih na osnovu ovog zakona, vrši ministarstvo.
Inspekcijski nadzor ministarstvo vrši preko turistikih inspektora.
Inspekcijski nadzor vrši i ministarstvo nadležno za poslove
zdravlja, preko sanitarnih inspektora, u delu kojim se ureuje utvrivanje
ispunjenosti sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova u objektima u kojima
se obavlja ugostiteljska delatnost, kao i u objektima, odnosno prostorijama u
kojima se pružaju ugostiteljske usluge smeštaja i ishrane u domaoj radinosti,
ministarstvo nadležno za poslove finansija, u pogledu naina utvrivanja i
naplate boravišne takse i turistike naknade, kao i ministarstvo nadležno za
poslove saobraaja u delu u kome se ureuje nautika delatnost.
lan 118.
Turistiki inspektor prilikom vršenja nadzora mora imati službenu
legitimaciju i oznaku.
Ministar propisuje obrazac službene legitimacije i izgled oznake.
lan 119.
U vršenju inspekcijskog nadzora turistiki inspektor ima pravo i
dužnost da:
1) kontroliše ispunjenost propisanih uslova za obavljanje
delatnosti i pružanje usluga ureenih ovim zakonom;
- 8s -
2) vrši kontrolu pružanja usluga u objektima u pogledu
pridržavanja propisanih standarda za odobrenu kategoriju;
3) utvruje identitet zaposlenih kod pravnih lica, preduzetnika
kao i fizikih lica koja obavljaju delatnosti i pružaju usluge ureene ovim
zakonom;
4) pregleda prostorije u kojima se obavlja delatnost i pružaju
usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za
utvrivanje zakonitosti poslovanja pravnog lica, preduzetnika ili fizikog lica;
5) vrši kontrolu naplate i uplate boravišne takse iz lana 38.
stav 2, l. 39. i 40. ovog zakona.
Turistiki inspektor je ovlašen da:
1) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom licu,
preduzetniku i fizikom licu koje obavlja delatnost putnikih, odnosno
turistikih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautiku delatnost i pruža usluge u
skladu sa ovim zakonom, a nije upisano u odgovarajui registar;
2) privremeno zabrani obavljanje poslova organizovanja
turistikih putovanja preduzeu koje obavlja poslove bez licence ili prestane
da ispunjava uslove na osnovu kojih je izdata licenca;
3) privremeno zabrani obavljanje ugostiteljske delatnosti,
delatnosti putnikih odnosno turistikih agencija ili nautike delatnosti ukoliko
objekat, prostorija i prostor ne ispunjavaju propisane minimalne tehnike i
druge zakonom propisane uslove za obavljanje tih delatnosti;
4) privremeno zabrani rad u ugostiteljskom objektu odnosno
objektu nautikog turizma licu koje u ovim objektima posluje bez odreene
kategorije;
5) privremeno zabrani rad u ugostiteljskom objektu u kategoriji
koja mu je odreena ako ureenje, oprema ili usluge u objektu odstupaju od
propisanih standarda za tu kategoriju, a ugostitelj u propisanom roku nije
podneo zahtev za razvrstavanje u nižu kategoriju;
6) privremeno zabrani rad licu koje obavlja delatnost putnikih
odnosno turistikih agencija odnosno ugostiteljsku delatnost a nema
obezbeena struna lica koja ispunjavaju uslove iz lana 55. i lana 97. ovog
zakona;
7) privremeno zabrani pružanje usluga smeštaja i ishrane u
domaoj radinosti i u seoskim turistikim domainstvima kada utvrdi da fiziko
lice izdaje turistima kue, stanove, apartmane i sobe, koji nisu kategorisani u
skladu sa odredbama ovog zakona ili ih ne izdaje preko ovlašenog lica;
8) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom licu,
preduzetniku, odnosno fizikom licu u sluajevima kada se turistikom
inspektoru onemogui vršenje poslova nadzora;
9) obavesti nadležni inspekcijski organ u sluaju da davalac
usluga smeštaja nije izvršio obavezu iz lana 38. stav 3. i lana 40. ovog
zakona;
- 40 -
10) naredi povraaj više naplaene cene u odnosu na istaknute,
odnosno ugovorene cene;
11) izrekne novanu kaznu na licu mesta;
12) podnese prijavu nadležnom organu za uinjeno krivino delo
ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog
postupka.
Inspektor e rešenjem utvrditi vreme trajanja privremene
zabrane obavljanja delatnosti, odnosno poslova, kao i rok u kome su lica koja
obavljaju delatnosti i pružaju usluge utvrene ovim zakonom dužna da otklone
nedostatke zbog kojih je mera izreena.
Ministru se može izjaviti žalba protiv rešenja turistikog
inspektora, koja se podnosi u roku od osam dana od dana prijema rešenja.
Žalba izjavljena na rešenje iz stava 4. ovog lana ne odlaže
njegovo izvršenje.
lan 120.
Ako u vršenju inspekcijskog nadzora turistiki inspektor utvrdi da
propis nije primenjen ili je nepravilno primenjen, dužan je da donese rešenje
kojim nalaže otklanjanje utvrenih nepravilnosti i odredi rok za njihovo
otklanjanje.
Turistiki inspektor je dužan da donese rešenje o privremenoj
zabrani obavljanja delatnosti i pružanja usluga, odnosno rada u objektu ako
se utvrene nepravilnosti u ostavljenom roku ne otklone.
DŽ KAZNENE ODREDBE
lan 121.
Novanom kaznom od 80.000 do 500.000 dinara kaznie se za
prekršaj preduzee ili drugo pravno lice ako:
1) obavlja poslove organizovanja turistikih putovanja bez
licence (lan 58.);
2) obavlja delatnost u ugostiteljskom objektu koji podleže
obavezi kategorizacije, a da mu nadležni organ nije odredio kategoriju ili u
kategoriji koja mu nije odreena aktom nadležnog organa (lan 96. stav 1. i
lan 98. stav 3);
3) pruža usluge nautikog turizma u objektu koji posluje bez
kategorije ili u kategoriji koja mu nije odreena (lan 113. stav 1. i lan 115.
stav 2).
Za prekršaj iz stava 1. ovog lana kaznie se i odgovorno lice u
pravnom licu novanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara.
- 41 -
Za prekršaj iz stava 1. ta. 2) i 3) ovog lana kaznie se
preduzetnik novanom kaznom od 40.000 do 200.000 dinara.
lan 122.
Novanom kaznom od 40.000 do 300.000 dinara kaznie se za
prekršaj preduzee ili drugo pravno lice ako:
1) formira i naplauje razliite cene domaim i stranim
državljanima (lan 4.);
2) samostalno obraunava ili naplauje pojedinane usluge za
jedno isto turistiko putovanje (lan 51. stav 3);
3) obavlja delatnost putnikih, odnosno turistikih agencija,
ugostiteljsku ili nautiku delatnost u objektima i prostorijama koji ne
ispunjavaju propisane uslove za obavljanje tih delatnosti (lan 54. st. 1. i 2,
lan 90. i lan 110. taka 2.);
4) obavlja delatnost putnikih, odnosno turistikih agencija,
odnosno poslove organizovanja turistikih putovanja, ili ugostiteljsku delatnost
u objektima koji podležu obavezi kategorizacije a nema zaposlena struna lica
koja ispunjavaju uslove iz lana 55. st. 1, 2. i 3, lana 59. stav 1. taka 2. i
lana 97;
5) nema polisu osiguranja ili obezbeena sredstva koja se vode
na posebnom dinarskom ili deviznom raunu ili garanciju banke iz lana 59.
stav 1. taka 5. i koristi ih suprotno lanu 59. st. 2. i 3;
6) ne utvrdi opšte uslove putovanja i ne obezbedi program
putovanja u pisanoj formi u skladu sa postojeim propisima (lan 63. stav 1);
7) ako se ne pridržava utvrenih opštih uslova putovanja i
programa putovanja, osim ako je u dogovoru sa putnikom vratilo razliku
izmeu cene putovanja i stvarno pruženih usluga (lan 64. stav 1.);
8) ne izvrši putniku povraaj razlike izmeu cene putovanja i
stvarno pruženih usluga u roku iz lana 64. stav 2;
9) ne naznai svojstvo posrednika u prodaji aranžmana
organizatora putovanja i putniku ne stavi na raspolaganje program i opšte
uslove putovanja organizatora putovanja u pisanoj formi (lan 65.);
10) prilikom pružanja usluge iznajmljivanja vozila, koristi vozila
koja ne ispunjavaju propisane uslove (lan 83. stav 1);
11) pruža ugostiteljske usluge u pokretnom objektu koji ne
ispunjava propisane uslove (lan 92. stav 5) ;
12) odstupi od propisanih standarda za kategoriju ugostiteljskog
objekta i objekta nautikog turizma, koja mu je odreena, a nije u propisanom
roku podneo zahtev za razvrstavanje u nižu kategoriju (lan 98. stav 4. i 115.
stav 2);
13) ne pruža usluge nautikog turizma prema propisanim
standardima (lan 114. stav 1. taka 1);
- 42 -
14) ne postupi po rešenju turistikog inspektora (lan 119.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog lana kaznie se i odgovorno lice u
preduzeu ili drugom pravnom licu novanom kaznom od 6.000 do 15.000
dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ta. 1) do 4) i 8) do 13) kaznie se
preduzetnik novanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.
lan 123.
Novanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kaznie se za
prekršaj preduzee ili drugo pravno lice ako:
1) ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge
smeštaja (lan 38. stav 2);
2) u raunu za uslugu smeštaja ne iskaže posebno iznos
boravišne takse (lan 39.);
3) ne uplati sredstva boravišne takse nadležnom organu u
propisanom roku (lan 40.);
4) postupa suprotno lanu 66. st. 1. i 2;
5) ne prijavi u roku promenu podataka koji se upisuju u registar
(lan 62. stav 3, lan 100. stav 3. i lan 115. stav 2.);
6) u opštim uslovima putovanja i programu putovanja nisu
sadržani svi propisani elementi (lan 63. st. 3. i 4.);
7) za poslove turistikog vodia, lokalnog turistikog vodia ili
turistikog animatora angažuje lice koje ne ispunjava uslove iz lana 69. stav
1, lana 73. stav 2. i lana 76;
8) ne ispunjava uslove iz lana 83. stav 2;
9) ne prijavi nadležnom organu lokalne samouprave pružanje
ugostiteljskih usluga iz lana 86. stav 1. ovog zakona (lan 86. stav 3);
10) na ulazu u ugostiteljski objekat ne istakne vrstu i naziv
ugostiteljskog objekta (lan 89. taka 1);
11) u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašavanju ne
naznai vrstu i kategoriju objekta koja mu je odreena aktom ministra (lan
89. taka 5) ;
12) postupa suprotno odredbama lana 89. taka 9) ovog
zakona;
13) u ugostiteljskom objektu za smeštaj ne vodi knjigu gostiju ili
je vodi neuredno i neažurno (lan 89. taka 10).
14) pruža ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta
suprotno lanu 91. ovog zakona;
15) pruža ugostiteljske usluge u pokretnom objektu suprotno
lanu 92. st. 4. i 6. ovog zakona.
- 48 -
Za prekršaj iz stava 1. ovog lana kaznie se i odgovorno lice u
pravnom licu od 1.000 do 3.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog lana kaznie se preduzetnik
novanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.
lan 124.
Novanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznie se za
prekršaj fiziko lice ako:
1) pruža usluge turistikog vodia, lokalnog turistikog vodia ili
turistikog animatora a ne ispunjava propisane uslove iz lana 69. stav 1,
lana 73. stav 2. i lana 76;
2) izdaje kue, stanove, apartmane i sobe koje nisu
kategorisane ili koje ne ispunjavaju propisane sanitarno-higijenske uslove
(lan 103. stav 2. i lan 107. stav 4);
3) pruža usluge ishrane licima kojima ne pruža usluge smeštaja
(lan 103. stav 3);
4) izdaje kue, stanove, apartmane i sobe suprotno odredbama
lana 105. stav 1. i i lana 107. stav 4. ovog zakona;
5) ne dostavi nadležnom organu ugovor iz lana 105. stav 2. ili
postupa suprotno odredbama lana 106. ovog zakona.
lan 125.
Novanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kaznie se za
prekršaj preduzee ili drugo pravno lice ako:
1) korisniku usluga ne stavi na raspolaganje opšte uslove
putovanja i program putovanja u pisanoj formi ili pisano obaveštenje o
tehnikim karakteristikama plovnih objekata nautikog turizma, potpisano i
overeno od ovlašenog lica (lan 63. stav 5. i lan 114. stav 1. taka 2);
2) ne prijavi turistiko putovanje nadležnom odeljenju turistike
inspekcije (lan 66. stav 3);
3) nije izvestio nadležni organ lokalne samouprave o
sezonskom poslovanju ugostiteljskog objekta ( lan 88. stav 2);
4) u poslovnici turistike agencije, u ugostiteljskom objektu ne
drži akt o upisu u registar (lan 54. stav 5. i lan 89. taka 3), a u
kategorisanom ugostiteljskom objektu i objektu nautikog turizma akt o
odreivanju kategorije (lan 98. stav 2. i 114. stav 1. taka 4 );
5) na ulazu u ugostiteljski objekat ili objekat nautikog turizma
ne istakne propisanu oznaku vrste i kategorije objekta (lan 89. stav 1. taka
2) i lan 114. stav 1. taka 3);
- 44 -
6) na ulazu u poslovnicu turistike agencije ili ugostiteljski
objekat ne istakne raspored radnog vremena i ne pridržava ga se u svom
poslovanju (lan 54. stav 4. i lan 89. taka 1) ili postupa suprotno odredbama
lana 89. ta. 4), 6), 7), 8) i 11).
Za prekršaj iz stava 1. ovog lana kaznie se i odgovorno lice u
pravnom licu novanom kaznom od 500 do 2.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog lana kaznie se preduzetnik
novanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.
lan 126.
Novanom kaznom od 1.000 do 3.000 dinara kaznie se za
prekršaj turistiki vodi, odnosno lokalni turistiki vodi koji ne nosi legitimaciju
i propisanu oznaku turistikog vodia (lan 68. stav 2. i lan 74. stav 1).
DŽI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lan 127.
TOS poinje sa radom danom upisa u odgovarajui registar,
kada prestaje sa radom Turistika organizacija Srbije osnovana Zakonom o
turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 35/94 i 48/99).
Danom poetka rada, TOS preuzima prava, obaveze, sredstva i
zaposlene u Turistikoj organizaciji Srbije.
lan 128.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave donee propis iz
lana 36. stav 1. u roku od tri meseca od utvrivanja najvišeg i najnižeg
iznosa taksene tarife za svaku kategoriju turistiog mesta iz lana 36. stav. 2.
ovog zakona.
TOS e utvrditi program i nain polaganja strunog ispita za
turistike animatore u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog
zakona.
lan 129.
Preduzea, pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost
putnikih odnosno turistikih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautiku
delatnost i pružaju usluge u turizmu, uskladie svoje poslovanje sa
odredbama ovog zakona, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
Licence organizatora putovanja izdate do dana stupanja na
snagu ovog zakona važie do isteka roka iz stava 1. ovog lana.
- 4ö -
lan 130.
Preduzea i druga pravna lica koja na dan stupanja na snagu
ovog zakona imaju odmarališta i druge objekte za pružanje ugostiteljskih
usluga zaposlenima, odnosno korisnicima, dužni su da usklade svoje
poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
lan 131.
Postupci zapoeti po propisima koji su važili do dana stupanja
na snagu ovog zakona okonae se po tim propisima.
lan 132.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašenja iz ovog zakona
primenjivae se:
1) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i
kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni glasnik RS", broj 66/94);
2) Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija
kao i uslovi za lica koja obavljaju poslove turistikog posredovanja ("Službeni
glasnik RS", broj 57/94);
3) Pravilnik o programu i nainu polaganja stunog ispita za
turistikog vodia ("Službeni glasnik RS", broj 57/94);
4) Pravilnik o sadržaju i nainu voenja evidencije i o obliku
legitimacije i oznaci turistikog vodia ("Službeni glasnik RS", broj 57/94);
5) Pravilnik o vrstama, minimalnim uslovima i kategorizaciji
objekata nautikog turizma ("Službeni glasnik RS", broj 69/94);
6) Pravilnik o bližim uslovima i nainu izdavanja licence za
poslove organizovanja turistikih putovanja ("Službeni glasnik RS", broj
5/2000).
lan 133.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon
o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 35/94 i 48/99).
lan 134.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenom glasniku Republike Srbije".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->