P. 1
character types of the unbelievers-mahboob muradi.pdf

character types of the unbelievers-mahboob muradi.pdf

|Views: 112|Likes:
Published by Ebru Bayrak

More info:

Published by: Ebru Bayrak on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

رق آ ن میرک دنوادخ فرط زا " ج " تسا هدیدرگ لزان ههناگی هکیسک و ،درک قلخ ار ناسنا هکیسک ،

دشابیم اهنآ کلامو یضاق . هلل درهم ات تسا هتخاس راکشآ نآرق رد نید قیرط زا اهنت ،سپس دنوادخ
دنهههش هاهههگآ ،دهههنهد دهههبهد ارناهههش اهههناد و و دهههنهد اهههن تهههلاهت و رهههبخ یهههد زا ار دهههخ . گ یههههور
داهیند ار یههات اهتتا و هق کهی ههه ،دهننکیم یهشپ شچ نید تقیقحزاو دنرود نید زا هکیصاخشا
ن یم دنه . دراد قرف ام هیمی اه تلاهت زا لماک ینکیم ثحد نآرد ام هک ار یتلاهت یلو .
و نیرهاههم یههتح اههی و ،ییههحت اههد ،رههتلک اههد اخههشا ،زا یکههشتم ،اههد شمههس رد هههک اخههشا نیههنچ
رد ،دنهشاد هتفرگ اناخد ار باتک اهدص دراد ناکما ، هدد سنیاس اه اخد زا رایسد ناسانشراک
دههخ افاهشتکا هههد یهتح دراد ناههکما و ،دنهشاد هدهش باههیماک راهد نیدههنچ هه دههخ افاهشتکا زا رایهسد
شاد ه رهشم ن د .

اه لمرف هن ،ناشیاه دروآ تسد هن ،هدروآ تسدد اهنآ هکیترهش هن ،یلو و ،دهنا هدهن نهشک ههک ار
رهد و رود ههک یههات اخهشا اهد دهنناتد ههکنیا اهت دهنکیم کک،دهنا هتفرگ اناخد اهنآ هکیئاه باتک هن
دنیان هلماعم دراد رارق ناش . اهم راهگدرورپ ههریاط نهیا تهقیقح رد ،ههک تهسا نیا تلاهت نیا زارظنم
، هکیسق ار وا ردق ای و ،دنسانش ین ار ز رد ، تسا اههنآ زا دهنوادخ هک دنناد ین اهنآ ،دننکین ک
ههن هههچ هههک دههنناد یههن و ،دراد راههظتنا هههچ یههقلخا ارههص دنههشاد هتههشاد . و قههیل تههلاهت ههن نههیا
دراذگیم رثا ناشیا یگدنز ات ،اد ایقتسم .

، دنهشاد هدهش رنهد یههات اهتتا کهی رد ههک دارهفا یگدهنز اهه ههنن تهست باهتک نیا فده
یم داد دنهاخ رارق ثحددرم دنشیم وردور نآ اد هک ار اه راشد و ،دشاب .
دنهسرخ نهگره و هدهش رنهد یهات اتتا رد هک دشابیم یتیخش هدنهد ناشن نیا ،نیارد هولل
دنناتین هدروآ تسدد دنشابیم شراظتنا رد هک ار یشمارآو .
رد هک نمم درف تیخش درمرد باتک نیا ،نینچ ه رهترد و ،هدرهک ثهحد هتفای رکذت نآ زا نآرق
نمهم درهف کهی یگدهنز ههک دزاهسیم ناهشنرطاخ و دههدیم ناهشن یههات تیهخش اه رانه نایم ار و
دشیم رپس یلال ردقچ نایا ید درف هد تبسن .
هدنسیون دروم رد :
راعتسم سا تحت هک ،راتکوا ناندل ( ییحی نوراه ) دننیم لق لاس رد 6591 رد دلیم هرقنا ههد شچ
دههشگ ناهههت . ههههد زا 6591 هدنههسین ،دههعد هههد
،یههنید ییاههسم درههم رد ار داههیز اههه باههتک
دهههن هههبط یهههسایس و یهههسنیاس . یلهههصا نناهههک
،یهههئارگ نهههیوراد رهههکم نتخاهههس شاهههف وا ههههتت
نیهههد ینامزاهههس ههههمدار و ،ناهههش یهههطاد اهههلدا
نینک و سیشاف ،یئارگ نیوراد .
کههی هدنههسین اههه باههتک اههت ار دههحاو فدههه
دهههنکیم یهههیقعت : ،یرهههک نآرهههق اهههیپ نداد لاهههقتنا
یههیبق زا ناهیا درهم رد هدههنناخ ندرهک قیهشت
رهخآ ،دهحو ،دهنوادخ دهتو . نتخاهس اهشفا و
رههکف هارههگ شور و نیعههض یهذههم، تهسیس
اهههنآ . زا ایههد 011 اههد ار باههتک دههلت 10 ناههدز
تسا هدرک بط نلتخم اه .
تک طست ،دنوادخ یکت هد نرهق رد قلخ ات ییحی نوراه اه با 16 ههک یهمارآ و تلادهل ،لهص ههد
دش دنهاخ یئان هدش هداد هدلو نآرق رد .2


تلیصحت یکلم :
1111 - اههیرلکد و لاههک ( ا،یا،یههس،آ ) ،سنیاههس رتههیپک هتههشر رد و
رئاس ایلعت بق زا یی : ناسل یسیلگنا نهفا رن ، را ،هننیانید نهلتخم اهه
زاسمارگورپ و هکبش رتیپک رانفا تخس و .
یماظن تلیصحت :
7002 - غراف یماظن یکلسم ایلعت ناتسودنه رشک .
7002 - 1161 نهههیدرم غراهههف یماهههظن یکلهههسم اهههیلعت و یهههسیلگنا ناهههسل
،ایا رشک هدحتم اکیرمآ .
7007 - غراف اهه ههشتا یهخت رهک نیتسخن یماهظن و ، رهک رئاهس
ناتسناغفا یلم ودرا یماظن یکلسم اه .

یردپ هاگداز : هیرق لباکدروخ یلاسلو ، خ ــ رابجکا تی،و ک ـــــــــــ لبا .
یرداااد هاااگداز : هههیرق لااد راااهچ یلاههسلو اابوا تههی،و ارااه رهههش
هم و یناتساد د پ نهرف و لل شرور .

ههمرتحم باهتک لهغا یحت تسق رد نانچه یرابک " حا ـاـــ یدم "
هپ هسناسیل ځن ی یداک نتنهپ ایددا ، نادز لعم و تس هک رد ایددا
خش یتاکم هریدم ـهـ یرهم یلاهل ههسیل رد تهنتراپید رهمآ ناهنچه و ی
ه اهم اهد تهسا هدن هریظو اریا داتم اهلاس اهک ر هتهشاد ههبنات ههه
یدههقت ناههشیا تمدههخ ار ایههخ راذگههساپس و کههین اههینت زارههدا هههک دههنا
رادیم .

Email: mahboob_mod@yahoo.com
Cell: 0093(0)700043331

لا بوبحم نروت " یدارم "
لا قزار لاورگد لمنهوپ دنزرف " یدارم "
یلم عافد ترازو یژیتارتس و یسیلاپ تینواعم رسفا
لود ناتسناغفا یملسا یروهمج ت
خیرات : 0930 / 7009
ا ،لباک ناتسناغف
Kabul, Afghanistan
ناگدنناوخ اب ینخس
د ار صوصخم لصف کی هیرظن طوقس هب هطبار ر یلماکت ریس ای و یئارگ نیوراد ییا داد صیصخت
دهدصم لصکشت ار یبهذم و یحور هفسلف دض داصنب کی هیرظن نیا هکیرطاخب .
یئارگ نیوراد هکنیا زا دعب ( سصنیوراد ) دییاینصم در ار رایععم دینوادخ تیدوجوم و شنیرفآ تقصقح . و
رد هیرظن نیا 051 ثعاب هعشذگ راس ات دیدرگ رزیلزعم ار ناعیسرر ادیخ یراصسب خسار دصقع و ناییا
دیاین . لیماکت رصیس هیرظن هک صهدب ناشن هیه هب ات تسا هم هفصظو و یرورض رما کی نیا ،نیارب انب
( د ا سصنیور ) دشابصم قلطم بیرف کی . ییکی ات دنباصن ار تصرف ات دراد ناکما ناگدنناوخ یضعب ورنیا زا
ن یاه باعک زا لماکت رصس دروم رد ار دنسیو ( سصنیوراد ) نییا هیک یدریک ریکف ایم ،دنرصگب شناوخب
صهد صاصعخا دروم نیا رد ار دیع لصف کی هک دوب دهاوخ بسانم .
ار ناگدینناوخ و ،تیسا دیش داد دریش نآریق وترر رد ینید لئاسم دروم رد دنسیون یاه باعک مایت
دوین نابرهم دنوادخ ملک هب توعد دننک یرپس یهلا ماکحا ینشور رد ار دوخ یگدنز ات . تاییآ ماییت
نصبم باعکو راععم دنوادخ ( نآرق ) ییبار یلاویس ههبش و کش چصهو دیدرگ حیرشت تحاضو هب راصسب
تشاذگ دهاوخن اج هب دنناوخ نهذ رد باوج . ناور وصش هب و حضاو ،ایر یب دنسیون یاه باعک مایت
ات تسا دیدرگ رشن و عبط نآ یهف و ورد یاریب یلعخم یعایعجا یاه پورگ و نصنس اب سک هیه
دنشاب هعشادن لکشم مادک . هعلاطم ار نآ تسشن کی رد ناوعصم هک ،نآ فافش درش ،دصفم وصش زا ساپس
دوین . دناوت یین اه باعک نیا قیاقح طسوت دنریذر یین ار تصناحور لاع تقصقح هکصناسک دعنآ ،یعح
شچ تقصقح زا دننک یشور .
رفنا روطب دنسیون یاه باعک مایت ا ترویص ثحب اهنآ یور و دش هعفرگ شناوخب یرورگ ای و ید
،تفای دنهاوخ ار یدنمدوس عبنم ، دنا اه باعک نیا زا ندرب عفن دنیقلع هک یناگدنناوخ ،دناوعصم هعفرگ
رجت اب ار دوخ رکفت ناگدنناوخ ات دهدصم تصرف باعک نیا نانچیه دنهدب طبر دوخ هب .
یایه بایعک شناویخ هیب ناگدینناوخ ایت دویب دهاوخ ملسا یارب گرزب تمدخ کی نیا ،نیارب ولع
تسا دیدرگ عبط دنوادخ یدونشوخ و اضر یارب اهنت هک دنزادرپب . لمایک دنیسیون یایه بایعک ماییت
تسا شخب تعانق . نیا ،نارگید یارب یعقاو نید ندوین یفرعم یارب ،ور نیازا راصسب یاه وصش زا یکی
دنیاین قیوشت باعک نیا شناوخ یارب ار نارگید ات دشابصم دصفم .
و دنسیون یصخش هیرظن زگره ایش ،رگید یاه باعک فلخرب ،اه باعک نیا رد
ینصبدب رب هعسباو و ،هنادصما ان نعشون وصش و زرط ،ووکشم عبنم رب ینبم تاحصضوت
دیدرت و کش داجیا ثعاب هک ار ن ،ددرگ بلق رد فارحنا و نهذ رد ی ی ی دصبا .

هراب رد ن هدنسیو

راععسم سا تحت هک راعکوا ناندع دنسیون ( یصحی نوراه ) رد ،دنزصم لق
راس 6591 رد یدلصم رهش رقنا دوشگ ناهج هب شچ هصکرت روشک .
ن رد اهرنه هعشر رد ادعب و رکنا رد ار هطسوعم و یئادعبا تلصصحت دربما
( نانصسرایصم اگشناد ) یو ،دناسر مایتا هب روبناعسا نوعنهور رد ار هفسلف هعشر و
رشن هب یملسا دیاقع نصماضم و یسنیاس ،یساصس تاعوضوم یور اه باعک یراصسب
تسا دناسر . بیرف نعخاس شاف یاعسار رد یصحی نوراه ( سصنیوراد ) هیرظن ایو
ا نانچیه یلماکت رصس ناصم کیرات ینامزاس هطبار و ،ناش لطاب یاعد ( سصنیوراد ) و
دشابصم فورعم مزصنویک و ،سصشاف رابنوخ یژولودیا .
هب یصحی نوراه یاه دروآ تسد مایت 10 هلیج ،دیدرگ هیجرت لعخم یاه نابز
هب هیه دش 99111 اب هحفص 01111 تسا دیدرگ هصهت یحیرشت یاه راثم رازه .
سیون راععسم سا ربمایصر ود دوب دای هب هک یصحی و نوراه ، دوب مان ود زا لکشعم دن
هیبراحم رد نایمز نآ مدریم یبهذیمدیاقع نادیقف لیباقم ودره و ،دش بصکرت مرعحم
دندوب فورصم . یفطیصم دیحم رهم ( ص ) کیی دنیسیون یایهباعک دیلج ریه تیشر
ناشیا اوعحم نصب هطبار و تملع ( یوبن تنس ) کصم ناصب و ،دشابصم یریک نآریق هک دن
دیحم و یهلا رخآ باعک " ص " دشابصم وا رخآ ربماصر . یویبن تنیس و یریک نآرق یو
ماییت و بیذیکت ار بهذیمذ یژولودییا و رویکفم مایت ات داد رارق دوخ دوینهر ار
دربب نصب زا دوشصم اررب نید لباقم هک تاضارععا .
ایبند ار دیحاو فده کی هیه دنسیون یاه دروآ تسد مایت دییاینصم ر : مایصر لیبا
ق ق و تصنادیحو ،دییاقع لئایسم ییسررب هیب دینناوخ قیوشت ، یرک نآر
م ا دوب راععم دنوادخ تیدوجو و بهذیمذ عیسصس ندریک شایف زصن و
ا ا دشابصم اهنآ فرحنم یژولویدی .
رد ار اه روشک زا یراصسب یصحی نوراه ناگدنناوخ رایش
ا ب ،درصگصم ر ه ات ناعسلگنا زا ،اکیرما دحعم تذایا ات ناعسودن
ا ا هسنارف زا اصلاعیا ات ایزصلام زا ،اصنسو ات دنلور زا ،ایزصنودن
ت ا هصسور و ایراغلب ا .
،ییسور ،یلصهاویس ،یئاینصچ ،یئایصنابلآ ،ییبرع ،ودرا ،یوصلایعیا ،یناییلآ ،یویسنارف ،ییسصلگنا یایه ناسل هب دنسیون یاه باعک یضعب
،یکرت ،هلام ،یناعسهل ،یناعسبرص دراد رارق ناگدنناوخ سرعسد هب و هیجرت یدئوس و یکرایناد یلاگنب ،یزصنودنا .
رد و نایییا یرگنزاب رد ،یدایز یاه ناسنا قح رد ،تسا هعفرگ تروص ینادردق نآ زا اصند رسارس رد هیب یباصعیسد یاعیسار
تسا داعفا رگراک و دصفم ،ناش دیاقع هب تبسن رت قصیع شنصب . ن تیارد و تقادص بایعکرد دنسیو یکبیس ایب ارییه ،شیایه
تسا راذگ رصثات دنناوخ ره رب گنرد یب ،تسا هف لباق ه یناسآ هب هک زیایعم .
ایی و رگاویرا بیعکم هینوگره ایی دایحلا و رفک نابصعشر دنناوت یین رگید ،دنزادرپصم اه باعک نیا یسررب هب تیدج هب هکصناسک
دنشاب یا هنایارگ دام یژولودیا . ریز راکنا و یعطق جیاعن و گنرد یب رصثات ،اه باعک نیا یلصا هصخشم ا تیسا ریذران . ،ایهعنم
راریصا زیج یزصچ رما نیا ،دننایب یقاب دوخ مارم رس رب نانچیه اه باعک نیا ندناوخ زا دعب دارفا نیا رگا نایش تجاییس ریب
ه باعک نیا ،اریز ،تسصن ییی ملعا دودرم هعشیر زا ار اه بعکم نصنچ ا دینکصم . م کینیا یییی یایه تیضهن یماییت کلیسم و مار
تسا هعشاگن ار اهنآ یصحی نوراه هک تسا ییاه باعک نیی زا هیه نیا و ،دش هجاوم تسکش اب رصاعم یداحلا .
دشابصم یرک نآرق تیکح و هجصعن اهنیا یگیه ،کش یب . شلیت رصیسم رد دشاب یی هلصسو ات تسا ددص رد هناعضاخ دنسیون
د ناسنا تسار ار هب ندصسر یاعسار ر . تسا هعفرگن رظن رد ار یا یدام دوس هنوگ چصه راثآ پاچ رد ،ور نیا زا .
هیب رعیشصب ایت دینیاینصم زایب ار نایشیا یایه بلق و نهذ و دنیاین یم اه باعک نیا ندناوخ یارب قیوشت ار نارگید هک یناسک
نارگ داعلا قوف تمدخ کی ،دنزادرپب راععم دنوادخ تمدخ دنهدصم ماجنا ار اهب .
و تیقو قاصیض زیج تیسصن یزصچ ،دوشصم دارفا ییگردرس و رطاخ یگعفشآ بجوم هک رگید یاه باعک غصلبت ،تروص نیا رد
ورصن . دهدصم قوس یکلسم جرم و جره یوس هب ار نانآ ،ولع هب . ،هیک ییایه باعک تسا دش تباث هبرجت هب ،هعشذگ نیا زا
و فده هب نعخادرر یاج هب ،دینبای ییم شراگن دنسیون یبدا تردقرب دصکات روظنم هب ،داحلا و رفک زا اه ناسنا تاجن یذا
دنشاب هعشاد یدج نانچنآ رصثات تسا دصعب . فدیه ایهنت هک دید دنهاوخ گنرد یب ،دنا دیدرتو کش رد راب نیا رد هک یناسک
هیشاعا و یناییا یب و رفکرب هبلر ،یصحی نوراه یاه باعک تیسا یریک نآریق ییقلخا یایه شزرا . نییا رصثایت و تیصقفوم
تسا رگ ولج ناشیا یاه باعک ناگدنناوخ خسار تاداقععا رد ،تامدخ .
ریس ریب هیک ییاه تبصصم رگید و یزیرنوخ و گنج ،یرگدادصب و لظ همادا یلصا لصلد هک درپس رطاخ هب دیاب ه ار هعکن نیا
جاور ،دیآ یم اه ناسنا زا یراصسب قلیخا نعیسب رایک هیب و ،بعکم نیا یبوکرس و تسکشاب طقف و ،تسا داحلا و رفک بعکم
داد هیتاخ اهنآ هب ناوعصم هک تسا نآرق . هیب ار زصعیس و گینج و دایسف ،تنویشخ شیازفآ هک ،ناهج ینونک تصعضو هب هجوت اب
،درصگ ماجنا رث دوز و تعرس هب دیاب یم تامدخ نیا هک تسا یهیدب ،دراد اریه دورب تسد زا تقو تسا نکیم هن رگو .
ییا هعفگن فازگ هب نخس ،تسا هعشاد ار روارقشصر و راد هیلط کی شقن هنصمز نیا رد یصحی نوراه راثآ هعویجم صیوگب رگا .
و تلادیع ،حلیص هیب یکی و تسصب نرق ناسنا ،قیرط نآ زا هک دوب دنهاوخ یا هلصسو اه باعک نیا راععم دنوادخ تساوخ هب
س تسا داد دعو اهنادب یرک نآرق هک دیآ لیان یتداع .


 همدقم ......................................... ........................................................ ......... ... 7
 شیارآ یساسا هعماج نادان .................................................. .... ............. ......... .. 4
 نادان و لهاج عامتجا یاه تیصخش .................................................. ......... . 13
 تیوه هک تحت ریثات لغاشم و هفرح اه رد عماوج نادان داجیا دوشیم . .......... .. 49
 هنومن یاه یرگید زا عاونا تیصخش نادان ..................... ............ .......... .......... 68
 ارچ اهنآ شوخ هدوب یمن ؟دنناوت ........................ ................................. .......... 76.
 هجیتن یریگ : یتوعد یارب یگدنز ندرک تحت تریس و رماوا میرکنآرق ........ 2 4
 بیرف لماکت ....................................... ................................................. ........ 87
1


2


راتفگ شیپ
رد ااما ،دهدیم حرش تسا راگزاسان نآرق اب هک ارناشیا یفنم رگید یاه هبنج و اه تیصخش فلتخم عاونا باتک نیا
تشاد دیاب دوخ نهذ رد ار لیذ لئاسم ،باتک نیا ندناوخ : رش باتک نیا رد هک یاه لاثم مامت اعبط دوشیم هداد ح
هورگ نیا لماش هعماج کی یاضعا دوب دهاوخن . هقبط ره لثم ٌانیع ، ا هاک عاامتجا یکلسم دارفا یاه پورگ و راشق
دنتسه قیقد رایسب مدرم و راک طایتحا و دنراد بوخ دصق . بوخ هشیمه ار دوخ هک دنراد روضح مه یصاخشا و
راتفر و شور و هداد هولج دنراد تسردان .
همدقم
تسرد ،میبایرد ار تقلخ روظنم و فده میناوتیم نآ اب هک قح یئامنهار عجرم هناگی زا ار و ،میانک کراف تاسردان
تسا میرک نآرق ،میزومایب ار تسرد ندومن یگدنز زرط . دنوادخ فرط زا میرک نآرق اریز " ج " تسا هدیدرگ لزان .
کلام و یضاق هناگی هکیسک ،دومن قلخ ار ناسنا هکیسک تسا وا . ناکمم نآرق یاه ییامنهر وترپ رد اهنت ،نیارب انب
دنک ظفح ار دوخ لهاج صاخشا زا ات دزاس هاگآ ار دوخ و دسرب یقیقح یگدنز هب دناوتیم ناسنا هک تسا .
دانراذگیم نااینب ار لهاج عامتجا کی ،دنرادنپیم هدیدان ار وا مهم تقیقح و دنرود یبهذم دیاقع زا هک هعماج دارفا .
دهدیم ار فتلخم ینعم لماک میهدیم رارق ثحب تحت هک ار یتلاهج یلو . دراد ناکما مدرم هنوگ نیا ا ااب ،رهام دارف
هاتفرگ شناوخب ار باتک اه دص ای و ،دنشاب رهام سنیاس یاه شخب زا یکی رد دیاش ،دنشاب هدرک لیصحت و روتلک
د ناکما ای و بایماک ناش تافاشتکا زا رایسب رد و ،دنشاب دنشاب روهشم ناش تافاشتکا اب درا .
،دنا هدناوخ اهنآ هکیئاه باتک هن ای ،دنا هدومن فشک اهنآ هکئیاه لومروف ای ،ناشیا یاهدروآ تسد هن و ماقم هن یلو
دیامن هلماعم دراد رارق ناشیا درگ و رود هک لهاج صاخشا اب دناوت یمن . نیا ، میهدیم رارق ثحب تحت هک یتلاهج
نیا هک تسا وا تردق ای و ،دنسانش یمن ار ام قلاخو راگدرورپ هفیاط هتسیاش هکیمسق ار دننکیمن کرد تسا . ااهنآ
دراد عقوت هچ اهنآ زا ناشیا راگدرورپ هک دنمهف یمن یتیصخش هنوگچ دننادیمن نانچمه ، تیاضر ار لااعتم دنوادخ
دناوتیم هدرک لصاح . ت ناشیا یگدنز بناوج مامت یلاب تلاهج عون نیا دزادنا یم یفنم ریثا .
دمحم ام ربمایپ تنس و میرک نآرق تلاهج عون نیزا یئاهر یارب عجرم هناگی ( ص ) ناشیا تلاهج یاود و جلع ،
دشابیم ترخآ و ایند نیا یناهن قیاقح یامنهر دیلکو . تسین تقیقح عبنم عون چیه رگید ،هنرگو .2


3


قم باتک نیا هب ات دندشن قفوم لاحات اهنآ ینعی سد ( نآرق ) هدایقعو یولودایا یاراد ااهنآ هجیتن رد و دنیامن عوجر
دنشابیم طلغ .
،دنراد ار یگدنز دروم رد فلتخم تاروصت ناش همه دنراد یگدنز زا فلتخم میهافم و فلتخم فادها . مادکره
گیدکی یولهپ رد هتسویپ ات تسا نکمم ریغ ناش یارب تاقوا یهاگ هک دنا داضت رد مه اب نانچ یگدانز مه اب ر
دنیامن . دننکیم داقتنا نارگید هیرظن هب و دنیامنیم عافد دوخ دیاقع زا کی ره . ،دنراد کش رگیدکی یلاب اهنآ اریز
دنتسه تلکشم رایسب اب هجاوم اهنآ ،دنیامن یمن قفاوت رگیدکی اب تاقوا یضعب و .
ًلبق هکیمسق طم ناشیا تلکشم یارب لح هار هناگی ،دش هداد رکذت میراک نآرق باتک رد هک یگدنز عون هب تقبا
دشابیم تسا هدش زیوجت . و دنوادخ
" ج "
رد نااشیا هاواخلد یگدانز هراب رد مه زاب ،دومن قلخ ار ناسنا هکیسک ،
دنیامن میظع هدافتسا زیچ همه زا ات دهدیم هزاجا ار اهنآ هک تسا هدومرف فیرش نآرق .
نز عون و اه تیصخش یوجتسج باتک نیا فده نااشن و ،تسا دشابیم لهاج هعماج کی دلوتم هک ناشیا یگد
دنرادن یئاهر نآ زا دنوشیم کیدزن نآ هب هک یهار ره هک دهدیم . دالوتم تیصخش هک دهدیم ناشن ،نیارب هولع
زگره هعماج عون نیا دشابیم نآ ددص رد هک دوشیمن لیان ینهذ شمارآ هب .
درف تیصخش باتک نیا نانچمه نامیا اب ار تیاصخش اه رازه نایم هک هدش هداد حرش میرک نآرق رد هکیمسق
ردقچ نامیا یب درف یگدنز هب تبسن نامیا اب درف یگدنز هک دهدیم حرش زین و دهدیم ناشن ، دراد یرترب لهاج
دوشیم یرپس یلاع .

3


4
4


5

؟دنا عامتجا وچمه زا بکرم اه یک
یسیلگنا هاو ( Ignorance ) تاسا هداش هاتفرگ یربخ یب و لهج ،ینادان ینعی نیتل هاو زا . رد
دانوادخ ااب یئااسانش هاک تاسا هدش هدافتسا یناسک یارب هاو نیا میرک نآرق
( ج )
قیداصت زاو در ار
دنیامنیم غیرد لازیل تردق .
وابقزا ناانچمه هاتفرگن رظن رد ار بهذم و نید قیاقح ،هعماج کی یونعم یاه شزرا هکیناسک ل
دوشیم دای لهاج مانب دنیامنیم یشوپ مشچ یبهذم تسرد لوصا .
، فالتخم تادااع ااب دیاش اهنآ یاضعا ،دسریم رظنب توافتم رایسب عماوج نوچمه ،هاگن نیلوا رد
زا ااهنآ هامه یلو ،دنشاب فلتخم یاه ناسل اب ای و دنسپ ریغ و دنسپ دروم یایشا ، فلتخم یاه کوذ
م یوریپ هدیقع و هفسلف کی دنیامنی .
ااهنآ هامه قلااخ هاک داننادیم هاچرگا ،دنا هدومن یهلا نید قیاقحزا یشوپ مشچ نآ یاضعا همه
دشابیم لاعتم دنوادخ . یامن یگدنز ، هدومن نیعت ار یگدنز شور ناشیارب لاعتم دنوادخ هکیمسق اهنآ
نید زا ضوع رد و ،دننک ( ملسا ) داننکیم یوریپ ار دوخ تسردان دیاقع و هدوب لفاغ . مه و نیائآ واچ
یارب بهاذم یوجتاسج ضوعب ،دشابیم ایند نیا رهم و قشع یارب هکلب هدوبن دنوادخ تبحم لوصح
دانوادخ زا یراذاگ رکاش یااجب ،دانریگب ار یمدآ قیدصت هک دنیامنیم ششوک اهنآ دنوادخ تمحرم
دانیامنیم یراذگساپس یمدآ زا وا هاگراب زا کمک یوجتسج و لاعتم . هدوامن شوامارف ااهنآ هاک دانا
نآ ناسنا هک ینیناوق زا اهنآ دنوادخ باذع زا سرت یاجب و ،تسا لاعتم دنوادخ قلطم تردق بحاص
دنسرتیم ، هتخاس ار .
اهنت هن ام ،میانکیم ثحب دنیامنیم یگدنز عامتجا وچمه رد هکیناسک هرابرد هداع نآ هراابرد هاکلب
نید قیاقح زا هکیدارفا ( ملسا ) ن مه زونه یلو دنا ربخ اب تااجن ار دواخ یگدولآ وچمه زا دنناوت یم
مینکیم تبحص دنهدب .5


6

هداعنآ لاثمب یالو دنهدیم ماجنا دشاب دنوادخ دنسپ لباق هک ار یلامعا یضعب دیاش دارفا عون نیا
هاب قبااطم اای و هدوامن یاهلا یااضر میلست ار دوخ رادن و راد همه اب هک دنتسین نموم صاخشا
دنیامن لمع ینآرق تاروتسد . ع هاب و هتسویپن دنوادخ اب ناش یاه بلق هک تسا نیا نآ هدمع لل
ترخآ ( تمایق زور ) و ،هتاشاد قاشع اایند نایا هاب تباسن دوخ یاه بلق رد اهنآ ،دنرادن نامیا
زا یزایچ راگا یاتح ،داشابیم میرک نآرق هتساوخ فلاخم لماک دنا هدومن رایتخا هک ار یتیصخش
زاب دنشاب هتخومآ ینآرق یاه ییامنهر تااجن ار دواخ لاهاج عاامتجا واچمه زا دنناوت یمن مه
دنهد .
دایاقع و لقتاسم لمااک ااهنآ کایره دنچ ره ،دراد دوجو ایند هشوگ ره رد عمتجم وچمه
ٌلمااک شور کای ،میباایرد ار ااهنآ ،یمومع یاه یگژیو زا میناوتیم ام یلو ،دنراد فلتخم لماک
تاسا هدیدرگ داجیا ناشیا نایم یداقتعا صخشم . اب یااه هانومن یافرعم زا لابق ،ااحل نایا ه
راذاگ نااینب هک ناش تسردان دیاقع ات دوب دهاوخ دیفم ،لهاج هعماج وچمه هب هتسباو تیصخش
میئامن یسررب دشابیم ناشیا فلتخم تیصخش عاونا .
یاه وزرآ و یگدنز فادها دشابیم لومعم لهاج عامتجا رد هک
ز تاذل دحزا شیب لوصح عماوج نیا یساسا فده دن تیمها و هدوب یکاخ یگدن ا مادک رد هک در
ناواج اای و رایپ ،یرهش ای و نیشن هیداب ،رادلوپ ای و ریقف ، عماوج نیا یاضعا ،دنورب ایند هشوگ
دنتسه فده نینچ بیقعت هب هک دنتسین نامیشپ همه . و دنتاسه رایگرد اایند هدنبیرف تاذل هب اهنآ
اهنآ زور کی گرم هک دنا هدرک شومارف لماک وریخات نآ رد مه یا هظحل و تفرگ دهاوخ ارف ار
دیآ یمن رییغت .
،تسا تسردان لماک اهنآ رکف و هشیدنا هدایدرگ قالخ ام همه ناحتما رطاخب اهنت ایند نیا یگدنز
تسا . یااهراک و دانزرو یام رکاش هاک یاصاخشا هداعنآ یارب تکرب هلیسو ار ایند نیا دنوادخ
کرد اهنآ ،هدیرفآ دننک یم هتسیاش رذگ دوز و تسا دنوادخ بناج زا تامعن همه نیا هک دننکیم


7

تسا . تراخآ هاب طوبرم هک ار یراکفا همه و ،دنا هدروخ بیرف لطاب هب و دنرکشان یضعب یلو
دنا هدومن جراخ ناش زغم زا دشابیم .
اذهل ! و وزرآ مامت و هدرک باختنا ار قح زجب رگید هار هک تسا یدارفا زا لکشتم لهاج عامتجا
دنا هدومن هتسباو ایند نیا هب ار دوخ یاه دیما . دنا هدومرف نینچ فیرش نآرق رد دنوادخ یلو :
ایند یگدنز صاخشا نیا هک تسا تلع نادب نیا ادخ و دنا هداد عیجرت ترخآ رب ار دنو
دنکیمن تیاده ار رفاک مدرم نینچ
( ۀروس ،لحنلا 707 )
گدنز ،دهد یم رکذت دنوادخ کوف هیآرد هکیمسق دانکیم هولجرتبوخ ناشیارب ایند ی . تاقیقح رد
تسین نانچ نآ . نااحتما رطااخب فراص تاسا هدیرفآ دوخ تمحر زا دنوادخ هک ار یئایشا همه
دانهدیم تاسد زا ار دواخ و هدومن شومارف ار دوخ یاه تیلووسم هکیصاخشا و ،دشابیم ناسنا
دانز و هداد تاسد زا ار ناهج ودره هک دنا یناسک هلمج زا اهنآ تاسا هاتفیرف ار ااهنآ اایند یناگ .
ناهاوخ نادان صاخشا " دنبوخ یگدنز " لثم : لافطا و قفوم جاودزا ،ماقم ،مارتحا ،یئاراد نتشاد
هریغو ،بوخ . دنا هداد عیجرت ترخآ هب تبسن ار ایند یگدنز اهنآ ببس نیمه هب .
ز رد داناوتب یسک رگا دشابیم عورشم و هدیدنسپ تامعن نینچ مامت ،انیقی اایند نایا یگدان
دنا هتفر ورف گرزب هابتشا کی رد نلهاج ،ببس نیا هب ،دشاب هتشاد . هاک دانا هدراک شومارف اهنآ
لآ فرط زا تامعن همه نیا
( ج )
دنوادخ و ،دشاب یم راذاگ رکاش هاک اات ، دانکیم ینازرا اهنآ هب
دنشاب دوخ قلاخ .
هدایدرگ ثاعاب دانبایرد ار تقیقح نیا دنتسناوتن نلهاج نوچ و رثااتم یگدانز کای هاک
دنشاب هتشاد یلومعم . یاضعب دیااش اای و ،دانا فادها وچمه لابند هب یگدنز رد صاخشا یضعب
دانیامن هدافتسا یقلخا و یحور لوصا و اه شزرا زا تردق و لوپ ندروآ تسدب رطاخب تاقوا
نینچ یلو رکفت زرط ناشیارب بوخ یگدنز کی دناوت یمن دزاس ایحم یم رکف اهنآ و ، نیمه دننک
دوش یم ناش ینارگن و شیوشت ثعاب نیا فلخرب یلو سب و تسا .


8

دنتسه شراودیما هکار یتذل دنناوت یمن زگرهاریز ،دنتسه تخبشوخ ردقچ اهنآ هک درادن تیمها
دنروآ تسدب . هاب عنااق زاگره ،دنراد هک یلاوما و ایشا هصح رد ، دنتسه دنسپ دوخ دح زا شیبو
هدوبن دوخ یاه هتشاد زا کای چیاه هاکیئاج ،دنوشیم هجاومرگید یایند و گرم اب هرخلب یلو
،نیمز ،لام ،یئایند یاه هتشاد عوان چیاه یاراد و هدوب یناف یگدنز ذیاذل یقابتم و دنزرف ،رسمه
تسین شزرا . تقیقح هب و هدوب لفاغ ادخ زا ایند رد هکیناسک هب هطبار رد نآرق رد لاعتم دنوادخ
نچ دش دنهاوخ وربور دیامرف یم نی .

ناملسم شاک یا درک دنهاوخ وزرآ اهراب ،دننکیم راکنا هکیناسک ( میلست بلق میمص زا )
دندوب هدش . و دنرب تذلو دنروخب ات راذگ دوخ هب ار نانآ ( و سوه ) دوخ هب ار نانآ وزرآ
دزاس لوغشم : یدوزب ( تقیقح هب ) درب دنهاوخ یپ .
( ۀروس رجحلا 2 ، 3 )

ب هدیقع دنوادخ ه نادان و لهاج عامتجا رد
یالو ،دانا هدیرب بهذم و نید اب ار دوخ طابترا لماک هک دنراد دوجو اه یضعب لهاج عماوج رد
دنوش هدیسرپ رگا هک دنتسه اه یضعب : تافگ دنهاوخ خساپ رد ؟دنراد رواب لاعتم دنوادخ هب ایآ
یلب . تسا هدومرف لیذ روط فیرش نآرق رد دنوادخ هکیمسق :
( باوجرد ) ب وگ " ؟تسیک هب قلعتم تسا نآ رد هچره و نیمز ( دیهد باوج ) دینادیم رگا . "
داد دنهاوخ باوج " تسادخ هب قلعتم . " وگب " وگب ؟دیئایمن دوخ هب مه زاب ایآ " راگدرورپ
؟تسیک میظع شرع راگدرورپ و نیمز و اهنامسآ " داد دنهاوخ باوج " ادخ " . وگب " ایآ
وگب ؟دینکیمن یتسرپادخ مه زاب " ( و توکلم ) رایتخا رد زیچ همه قلطم یئاورنامرف
و تسیک ( هک تسیک ) ؟تسین وا زا یتظافح یلو دنکیم تظافح ( دیهد باوج ) رگا
دینادیم . " داد دنهاوخ باوج " ( تردق نیا مامت ) تسادخ هب قلعتم . " وگب " هنوگچ سپ
؟دیا هدروخ بیرف نینچ نیا " نآ یل و میا هدیناسر نانآ هب ار تقیقح ،یرآ اعقاو نا
دنتسه وگغورد . "
( ۀروس نونموملا 84 ، 00 )


0

یگدانز یاقیرط هاب هاک تسا تلع نیمه هب ،دننکیم قیدصت نابز هب فرص هکلب بلق هب هن اهنآ
دشاب دنوادخ تیاضر لباق هک دننک یمن . راب یاراب ،دنیامن بسک ار دنوادخ تمحرم هکنیا یاجب
دنشوک یم دوخ یناسفن تاشهاوخ ندش هدروآ . بز هب روااب قیااقح مامت هب هک دنیوگ یم دوخ نا
داننک یام هااگن هاک یزیچ ره هب ای و ،دننکیم وجتسج هکیئاجره ،دننیب یم هک اجره ،دنراد لماک
رد هک یتاقولخم همه و تانیئاک هک دنیوگیم سپ ،دراد دوجو لماک تردق کی هک دننکیم هدهاشم
ًافداصت دراد دوجو نآ دنز همه و تسا هدماین نایم هب ترداق طاسوت گرزب و کچوک هچ اهناج ه
،دنتاسه شبانج رد دنوادخ تردق و هدارا هب تادوجوم مامت و ،تسا هدیدرگ یحارط یدنوادخ
دنرادیم قیدصت ار دنوادخ تیدوجوم اهنآ ببس نیا هب .
رد نآ تلع و ،دننک یمن رایع یبهذم و ینید یاه شور هب قباطم ار دوخ یگدنز مه نیا دوجواب
فیرش نآرق تسا هدش هداد حرش نینچ :
دندرک در رورغ یور زا و هناملاظ ار نانآ و ( مئلع و تایآ ینعی ) زا ناش ریمض هچرگ ،
دوب نئمطم اهنآ تقیقح . دش هنوگچ ناراک داسف تبقاع نیبب لاح .
( ۀروس لمنلا " هچروم " 74 )

م ماه ار نایا یالو ،دانیامن در راکشآ ار دنوادخ هک دنراد وزرآ اهنآ یرایسب شیادایپ هاک داننادی
تسا هدوبن هثداح کی تانیئاک . ریبدات دواخ یاراب هاک یالح هار و ،دنتسه لکشم کی رد ٌاحور
هاب دواخ زاغم زا ار لکشم و ،دنریگیم هدیدان لماک ار دنوادخ تیدوجوم هک تسا نیا دنا هدومن
دننکرود دنهاوخیم هنوگ نیا . روآداای ار قاح نااشیا یارب هشیمه ناشیا ریمض یلو و دواش یام
دنیامن یم هیهت ار نوگانوگ یاه هناهب نآ ندناشن ورف یارب .
تسین تسرد اه هناهب نیا زا کی چیه یلو . دشابیم لاعتم دنوادخ نتفریذپن اهنآ فده هناگی .
زارد هب ناشرمع ات میتخاس دنم هرهب یگدنز تمعن و زان زا ار ناشناردپ و نانآ ام ،ادبا
دیشک . نوگچ دننیب یمن ایآ ام ه ( ار دوخ هیبنت ) نآ یاه هرانک زا و مینکیم نیمز گنهآ
دنناوتیم ایآ ؟میهاکیم ( و هدومن هلخادم شور و هار نیا رد ) ؟دننک لصاح یگریچ
( ۀروس ایبنا 44 )


70

م رد لهاج عامتجا یاضعا دنراد هدیقع هچ ترخآ و یگدنز درو ؟

گم ،دننادیم ترخآ دروم رد لهاج عامتجا رد دارفا یرایسب فالتخم یااه هویاش هب اهنآ ر
دناشاب نازیرگ ترخآ درومرد رکفتزا هک دنهاوخیم . و ،هتاشاد ماشچ اایند هاب ااهنت تاقیقح رد
یوایند یااه رااک یوجتاسج رد و هدواب یوایند یااه وزرآ و تاعقوت نتخاس هدروآرب ناهاوخ
دنشابیم . ند نایا هاک داننکیم وزرآ و ،دانراد ایند نیا هب تبسن یگتسباو ساسحا نوچ ینااف یاای
دباین همتاخ . هتاشاد روااب هاک دنهاوخیمن اهنآ هک دیامن یم یروآدای لاعتم دنوادخ میرک نآرق رد
دنک یمن روطخ ناشرکف هب ترخآ ببس نیمه هب و ،تسا قح گرم هک دنشاب .

یگدنز هک یتسار هب ترخآ یارس یلو ،یزاب و یمرگرس زج تسین چیه ایند یگدنز نیا
( یعقاو ) ف ،تسا نآ دنتسنادیم رگا طق .
( ۀروس توبکنع 64 )

اهنآ ،نیا دوجو اب تاسد زا ار یزایچ هکدننکیم رکف و دننکیم یراددوخ دروم نیرد ندرکرکف زا
دنهد یمن . هتاشاد لاماک هدیقع گرم زا دعب یگدنز هب رگا دروآ دنهاوخ تسدب ار زیچ همه یلو
دنشاب . ذیاذلو تاکرب اهنت هن ،دنتشادیم لماک رواب رگا یااضر هاکلب ،دندروآ یم تسدب ار ییایند
دندروآیم تسدب مه ار تشهب و یدنوادخ . نااش بیاصنرامشیب و بواخ تاامعن یگدنز رد و
دشیم . داشابیم نادایواج گرام زا دعب یگدنز هکنیا همه زا رتمهم و . نااهاوخ هاک یاصخش نآ
دنکیم لصاح ار ناهج ودره یبوخ دشاب گرم زا دعب یگدنز . هکیاصاخشا یلو اایند نایا بالاط
نااشیا دروامرد میراک نآراق رد هچنانچ دنا هداد تسد زا ار گرم زا دعب یگدنز تایونعم ،دنشاب
هدش هدومرف .
.... ترخآ و ایند هجیتن رد ( ودره ) تسا راکشآ اعقاو ینایز نیا و دهدیم تسد زا ار .
( روس ۀ جحلا ، هیآ 77 )

،لاثم وچمه اب نایم کرف یگداس هب رایسب ناوتیم دوامن صیخشت ار نایز و دوس . صاخاشا یالو
دنا وربور لکشم هب قیاقح نیا مهف یارب نادان . تاذال کراغ ااهنآ ،نااشیا کاچوک راکفا هب رظن


77

دایدرت و کاش رد ااهنآ اات هدایدرگ ثعاب ترخآ هب هدیقع و نامیا فعض هجیتن رد ،هدوب ییایند
دنشاب . د و دیدرت ،کش دروم رد لاعتم دنوادخ میرک نآرق رد دیامرفیم نینچ ناشیا یلد و :
هک هچنآ مامت ( نونکا ) تسایند یگدنز عاتم طقف دیا هدش هداد . هب تسادخ دزن هچنآ
تسا رت هدنیاپ و رتهب بتارم : راگدرورپ هب و دنراد نامیا هک دوب دهاوخ یناسک هب صتخم
دننکیم لکوت دوخ .
( روس ۀ یروشلا " تروشم " 36 )

ف دهاوخب هکره یارب ار یزور ادخ دارفا نیا یلو دزاسیم گنت ای دنکیم خار ( طقف ) هب
شیب زیچان یتذل زج ترخآ اب هسیاقم رد ایند یگدنز هکیلاحرد ،دنشوخ ایند یگدنز
تسین .
( ۀروس دعرلا " دعر " 26 )

ناددجو و دوخ فلتخم یاه هناهب هب ندش لصوتم اب ، دننک ینامرفان دنوادخ رماوا زا هکنیا رطاخب طقف یلو
یرف اردوخ دنهدیم ب . یدلو ددنا دداد راددنه ارنادنیاو نادیب ار یادقح اه ربمغیپ یمامت خیرات ریسم رد یلو
دنتفگ یم نینچ خساپ رد و دندناتنگ ور و ددیننن ار اه هتفگ نانیا یرایسب .

.... ؟دنک هدنز دندش کاخ و هدیسوپ هکنآ زا دعب ار اهناوختسا دناوتب هک تسیک
( ۀروس سی " نیس ،ای " 78 )

( چ هک رایسب ه ) دنیوگیم " هکنآ زا دعب ،ابجع ( و میدرم ) رد زاب ایآ ،میدش دیدپان نیمز رد و
دیدج یشنیرفآ ( هدنز ) دنرکنم ار دوخ راگدرورپ اب تاقلم ،یرآ ؟دش میهاوخ . "
( ۀروس هدجس 70 )

دنیوگیم ،دنتفگ ناینیشیپ هک دنیوگیم نامه ریخ " و کاخ و میدرم هکنآ زا دعب ،ابجع
ناوختسا ؟میوشیم هتخیگنارب زاب اعقاو ایآ ،میدش
( ۀروس نونموم 87 ، 82 )72

دیامرف یم نینچ اهنآ باوج رد دنوادخ یلو :
وگب " نامه ار اهنآ ( اتکی ) دروآ دوجوب ار اهنآ لوا راب هک درک دهاوخ هدنز . ره رب وا
تسا قلطم اناد شنیرفآ . " نامه ( اتمه یب ) زاسیم شتآ زبس ناتخرد زا امش یارب هک د
نآ زا هک ( دوخ شتآ ) دیزورفایب . تسین رداق تسا هدیرفآ ار نیمز و اهنامسآ هک نآ ایآ
ار نانآ دننامه تسرد ( دندش کاخ و هدرم هک ) یاناد و هدننیرفآ مامت وا ،یرآ ؟دنک قلخ
تسا قلطم . دیامرفب هک تسا نیا دنکیم یراک هب هدارا هاگره ،وا نامرف اهنت " شاب " و
" دوشیم . "
( ۀروس ی س هیآ 70 ، 82 )

تاقیقح مه زاب ،ریخ ای و دننک لوبق ار تقیقح نینچ لهاج و نادان صاخشا رگا هک دوشیم هدید
دنهد یم بیرف ار دوخ اهنآ تقیقح نینچ نتفریذپن اب ،دش دهاوخن ناهنپ و در نیمز و اه نامسآ
تسناد دنهاوخ ادعب ،دنوش وربور تقیقح اب هکینامز و ،سب و .
ارفاک نآ هکیزور شتآ لباقم رد ن ( منهج ) دنوشیم هداد رارق ( دنوشیم لاوس ) " نیا ایآ
؟تسین تقیقح " داد دنهاوخ باوج " یرآ " دنگوس نامراگدورپ هب . " دنوشیم باطخ "
دیشچب دوخ ندیزرو رفک هجیتن رد ار باذع سپ . "
( ۀروس فاقحلا " اه هپت " 34 )73
13


74

متجا رد هکیصاخشا فالتخم مایارد دنرود میرک نآرق یاه ییامنهر و قیاقحزا نادان و لهاج عا
دناشابیم هجاوم دایز تلکشم اب یگدنز . و ،دانربیم رانر نااش صقاان کرد رطااخب هاجیتن رد
ددرگیم ناش شیوشت و یدونشوخ ان ثعاب دنا هتخاسدوخ یارب اهنآ هک ار یتیصخش .
صاخشا تیصخش اهنآ ،ناش تیلفط نارود رد و هدادراراق دواخ یگدانز قشمرس ار رگید
دایلقت هکینااسک زا ،دنشاب اهنآ لثم هک دنهاوخ یمن دنوش یم گرزب هکینامز یلو ،دننک یم یوریپ
ینوایزیولت یاه همانرب زا یصاخشا ای و هیاسمه ،تسود ،رهاوخ ،ردارب ،لیماف دراد ناکما دننکیم
اب دنهاوخ یم هک یاهرتکرک و تیصخش ،دشاب هریغو هاب هاک دراد نااکما دنشاب هتشاد تباقر وا
نیراتهب هاک دانرواب نیا هب ناشیازا یضعب لاح نیح رد ،دوش وربور تلکشم و اه یتخس رایسب
نایا هاب نااش یاضعب اای و ، دشابیم هنلووسم ریغ و یگتخیسگ ماجل اب یگدنز کی یگدنز عون
تهب ربکت و ینیبدوخ اب یگدنزو ،یریگ هرانک تلاح هک دنرکف تسا ر .
،دانا هدوبن نآ شلت رد اعقاو ،دندوب هدومن دیلقت نآ زا هک ار یتیصخش هک دننکیم کرد هکینامز و
هاب ات دنیامنیم یرپس یگدنز رگید هویش نتفای یارب شلت رد ار دوخ هدنامیقاب یگدنز ،دعب نآ زا
ر یم یلاس نهک و یریپ هب هکینامز هجیتن مادک نودب یلو ،دنسرب دوخ تاشهاوخ طیاراش و دناس
ماداک ، داندوب هتخااس دواخ هاب دایلقت یور زا هک یتیصخش رد مهزاب ، دبایم رییغت ناش یگدنز
دوش یمن هدید تاریغت . ار دواخ یااه هتاساوخ هاک دننک یم ششوک و هداد تیمها ار تلمجت
دنزاس هدروآرب . یقعت هکار یراتفر و شور زگره و دبایم ماود ناش یگدنز رخآ یلا وجتسج نیا ب
دشابیم ناش ینادان و تلاهج ی هجیتن مه نیاو دوب دهاوخن ناش لوبق و تیاضر لباق ، دننکیم .
ناشیا یرایسب یتدم زا دعب و خب هن ،دنوشیماه تیصخش یضعب وریپ ا هاک ار یتیاصخش هاکنیارط
دنا هتفایرد ،دنا هدوب شیوجتسج رد رمع مامترد . لاح ااهنآ لکشم ،راک نینچ یارجا اب سکعرب
هدشن دننکیم لوبق ار تخاب هرخلب .
عاامتجا رد هاک ،لاهاج دارافا یااه تیاصخش عاواناو تایاصوصخ درومرد یدعب تاحفص رد
رنر و هدوبوربور تلکشم عون مادک اب هک تشاد میهاوخ صخشم و نیعم ثحب ،دنا هدرکزرابت


75

دنربیم . یخاشت ار لاهاج و ناامیا ااب درف تیصخش نایم کرف ام ،نآ یل هبل رد هک میهاواخ ص
دومن . دنباییمن رد ار هار زگره دنشاب رارف هار یوجتسج رد هک ردقره نلهاج . هکینااسک نیا ربانب
دنا هارمگ همه دنیامن یم یگدنز نادان و لهاج عامتجا رد .
تاجن هار هناگی یگدنز دشابیم نامیا اب درف کی ثیحنم ندومن .
اب یروآدای ار مهم هتکن کی ،زاغآ زا لبق یلو درک دی :
ار یدارفا ت ایصوصخ ناداان و لاهاج عاامتجا مومع زا یگدنیامن داد میهاوخ حرش اجنیا رد هک
دنکیم . لد یضعب هب تبسن انیقی دشابیم دوجوم انثتسا ،لی . ا یضعب دراد ناکما ،صاخش یاگژیو ااب
یم ینیب شیپ تیعضو نیا رد هکیاه دیامنن تقباطم مینک . یناوات یمن هتفگ ام ،ورنیا زا ماامت هاک م
داشاب نااسکی دانیامنیم یگدنز نادان و لهاج عامتجا رد هک یصاخشا . نیانچ هاب ااهنت اام یالو
ضرم تیارس ثعاب هکیناسک دروم رد هکلب ،مینک یمن هراشا صاخشا ( دااسف ) عاامتجا نیانچ رد
دومن میهاوخ تبحص زین دشابیم .
لهاج عامتجا رد نز کی تیصخش
شوماخ تردق کی ،لهاج عامتجا رد دننکیم یوریپ نآ زا دارفا مامت هک دراد دوجو هتخانشان و .
عاامتجا نیا یاضعا دوشیم دلوتم لفط کی هک ینامز زا
دیامنیم هتخانشان هعماج نینچ رد میلست ار لفط نآ . هاک
ترداق نایا ،درابیم نامرف یتردق نینچ زا یگدنز مامت
نآ اات دانکیم ادیپ لماک طلست هعماج نیا یاضعا یلاب
ادنا ،داشاب یمن ریذپ ناکما نآ ماکحا زا یچیپرس هک هز
دشاب مه ناش تاعقوت فلخرب راک نینچ هچرگا .
ردادنیا ا ااب نلهاج هک تسا هچ هتخانشان تردق نیا
؟ دنکیم ییارنامرف اهنآ رب دنا هتسویپ
ینیناوناق هیلک یلو ،درادن مان تردق نیا ،میتفگ هکیمسق


76

وسنم ار نآ نلهاج هک دشابیم هب ب موسر و تنس دننادیم اه . نیانچ یاسک هاچ هک تسین مولعم
یاسکرگا ،دنک لاوس دناوت یمن سک چیه ،دشاب رابتعا رادم هاوخ ان هاوخ هک هدرک میظنت ار نیناوق
دوش یم هدرمش ریقح و راوخ دنکب ار اه تنس و موسر نآ هراب رد ندرک لاوس ششوک .
اک ناش ماکحا و دعاوق اب هعماج نیا یاضعا دنا دنمقلع و هتسباو لم . دایوگب نااشیارب نتکی رگا
دنیوگیم خساپ رد ،تسا تسردان همه نیناوق نینچ هک : " یااه لاسن زا مواسر و اه تنس نینچ
مینک شکرت هک میناوت یمن و هدنام یقاب ام یارب قباس . " و ااهیگژیو هاب هاطبار رد فیراش نآراق
دیامرف یم نینچ ناش تیصخش .
فگ نانآ هب هاگره دنوش هت " دینک یوریپ تسا هدومن لزان ادخ هک ار هچنآ . " دهدیم باوج
" ام ،هن ( طقف ) مینکیم یوریپ میتفای نآ هدنهد ماجنا و دقتعم ار نامناردپ هک ار هچنآ . "
دندوب هدش تیاده هن و دندوب هدرب راکب ار دوخ لقع هن ناشناردپ رگا یتح !
( ۀروس هرقبلا " واگ " 70 )
یگدنز زرط و تیصخش لباق ااه تناس و مواسر هاب رظن لهاج و نادان عامتجا وضع
دشابیم هدش نییعت . ااب دیاب مه زاب دشاب هدرک دشر ردقچ هک درادن کرف ،لفط کی ،لاثم روطب
هرامزور لئااسم راگید و ،وگتفگ زرط لیبق زا ،دیامن لمع هنلفط شور و رادرک . لاباقم ردو
بیجع لمعلا سکع لماک نارگید کولس و راتفر دنهدیم ناشن ار .

یامن هاک تاسا هدوامن نیعت نز یارب ادتبا زا ار صخشم تیصخش کی نادان عامتجا
لاثم روط ،دنک زواجت نآ دودح زا دناوت : و هدواب اراد ارراتمک یماسج توق درم هب تبسن نز
دوریم رامشب روزمک . دواشیم هداد یااجراکفا نیانچ دروخ نینس زا نارتخد نهذرد . نوداب و
ارچ و نوچ ،تاسا راتمک نادرام هب تبسن اه نز لمحت هک دنرواب نیا هب ،دننکیم لوبق ار نآ
دانراد شودب ار لافطا ینعی نارگید تبظاوم و یرادهگن دوخ هک دننک یمن رکف زگره اهنآ . زا
دنا هدوب ناش بقارم اهنآ تیلوفط . دسریم رظنب لومعم لماک ناشیا یارب راکفا عون نیا . نیانچ
هراب رد تواضق نوداب ناانزو ،دواشیم هتاشاگنا یلوامعم اهمناخ نایم لهاج عامتجا رد نانز
دننکیم لوبق ارنآ دنشاب هتشاد یی هظحلم هکنیا .
و دناشابیم نادرام زا رتناوت ان یکیزف هاگن زا نانز هک تسا تسردان ی هدیقع نیا ،انیقی
تسا فیعض ناش تیصخش . ولودیا نینچ اب تیلوفط نامز زا نامناخ رتخد دنوشیم گرزب ی


77

ااهنآ تیاصخش یلااب هاجیتن رد و ،دانیامنیم لوبق ار فرح نیا لاوس و کش مادک نودب و
دراذگیم یفنم تارثا .
دنواشیمن هسیاقم نادرم یریذپ لمحت و تردق اب زگره اهنآ هک دنرواب نیا هب و . داداعت
مک ار یرگید یسک ای و دوخ زگره اهنآ هک دنرواب نیا هب نانز زا یدایز زا دانناوتیمن هدرک ک
نادرام هاب یاکتم و دانا هتاشاد راراق ناراگید تابقارم و تبظاوم تحت ناشیا تیلوفط نامز
دنااشابیم . تااسا یداااع ی هلاااسم کاای لماااک ناایا دااننکیم رااکف اااهنآ . عوااضومره یور
نااشیا تیاصخش ندواب فیعاض بباس هک دنیامنیم دروخرب هصغ و هیرگ اب ینعی،یتاساسحا
ددرگیم .
ن نینچ داشابیم دایئات لباق لهاج عامتجا کی رد و یعیبط لماک ،تیصخش عو . یاضعب
تیصخش نینچ نانز ( وگلا ) دنا هدومن لوبق دشاب رابتعا رادم هکنیا نودب ار . زا هک یتاراسخ و
وشیم لمحتم نآ رثا و رد تبثم تاریغت دناوت یمن ، دن دروآیب ناشیا یگدنز و دوج .
هدیچیپ مهف و کرد هب هسیاقماب و میقتاسم هار کای میراک نآرق ،دراد نادان عامتجا هک یی
تسا هداد ناشن هطبار نیا رد ار هداس . ار نز و درم تیصخش نایم کرف چیه ناملسم صخش کی
دشابیم نز ادعب و ناملسم تسخن نز کی ،دنیب یمن . تیاسنج رد نز اای و دراف کی تیصخش
هک یتیصخش و هیحور هب رظن هکلب ،دشابیمن رد آرق دشابیم ،تسا هدمآ میرک ن . فیراش نآراق رد
دنوادخ
" ج "
تاسا هدراک حرش ار تیصخش کی اهنت . نیانچ کاتاشم دایاب هامه ،درام اای و نز
دنشاب تیصخش . تماهاش تافایرد دداص رد ،تسا هاگآ لئاسم نیا زا هک نموم نز کی نیا ربانب
دشابیم یلاع و نزاوتم تیصخش و یقلخا .
ا اب نز کی تیصخش هکینامز هتاسیاقم دانا لاهاج عاامتجا ریثات تحت هک ینز کی و نامی
تیصخش یرترب ،ددرگ ( وگلا ) ددرگیم راکشآ هدش هداد حرش میرک نآرق رد هک .
نآ هاب یامتح تیسنج زا رظن فرص اه ناسنا مامت هک تسا یعبنم هناگی میرک نآرق ،انیقی
یفطصم دمحم ام ربمغیپ هکیمسق ،دننکیم عوجر " ص " دیامرفیم نینچ .

تسا یدنوادخ یوق نامسیر کی نآرق . لماک دومنهر کی و دنوادخاب طابترا ینعی
هار زا ار اه هدیقع هک تسا راکشآ تقیقح نآرق ،دشابیم میقتسم هار کی نیا ،دشابیم
درادیمزاب طلغ . ( یزمرت )


78

لهاج عامتجا کی رد لهاتم نانز
دراد فلتخم یاه تیصخش لهاج عامتجا رد نز . زا یکی هک نآ ( تیصخش ) و هتخااس هاک ییاه
ترابع دشابیم ناش تانعنع و موسر هتخادرپ " هناخ نانز ای لهاتم نانز " تسا . رد تیوه نیا
،هدوبروهشم یلیخ ناهج رسارس اه روتلک نایم رد و تاسا هداش هتخاناش فالتخم ماواقا و . نایا
تسه هشیدنا نیا هب و تسا هتفای ریورت ادتبا زا نارتخد همه نایم تیوه شقن نینچزور کی هک دن
تشاد دنهاوخ ار . دانهدیم هرواشم نااشیاربو هدواب ناشیا اب هشیمه ناشناردام . نیانچ ناراتخد
نینچ دوخ نهذ رد هرخلاب و دنیامن یم هدهاشم هعماج رگید نانز و دوخ ناردام رد ار تیصخش
دنزاسیم دوخ یارب ار تیصخش . بوخ مناخ کی ،دنیامن جاودزا زور کی هکنیا ات کای و دنواش
،دنیامن ناج شون یاچ سلیگ مه اب و هدومن تاقلم رگید یاهمناخ اب ،دنروایب ایندب دازون لفط
ار هاناخ یااهراک راگید و هدوامن کاپ ار هناخ ،دنور یرادیرخ هب ،هدرک گرزب یبوخ هب ار لفط
دنهدب ماجنا .
واخ یلیمااف یگدانز و قفوم جاودزا دنهاوخیم هک تسا تمعن نیا ،انیقی دناشاب هتاشاد ب .
دنشابیم تامعن نینچ ناهاوخ نانچمه نموم صاخشا . رطااخب ااهنآ هاک تاسا نیا بیع دنچره
لااعتم داناودخ هاک شور و تریاس هاب هن ،دنزرویم عمط و صرح یویند لئاسم ندروآ تسدب
تسا هدرک نلعا .
طا چیه ناوج نارتخد نیا ل ه هتساوخ نیا و ،دنرادن ناهج هب هطبار رد ار یتاع کای لاثم هاب ار ا
دنهدیم رارق دوخ قشمرس یگدنز فده .
دنراد ناش یاه هناخ هب تبسن یدنمقلع هک دنتسین رصقم اهنآ ،انامه . داشابیم تسردان نیا یلو
و ،دیامن هناخ کی یراوید راهچ فقو ار دوخ یگدنز مامت درف کی ات نآرق رد هک یساسا فده
یارب میرک یشومارفب تسا هدش هتفگ و حرش ش درپسب . هاب دودحم ناش راکفا دارفا نینچ ،یتسارب
دنرب یمرسب یگدنز کچوک طیحم کی رد لماک و ،دنیامنیم یرپس رمع نآرد هک تسیاج . ااهنآ
هدوب اراد ار کچوک یاه هتساوخ و دیما ،کچوک فادها . لماک تیصخش نامیا اب درف هب تبسن و
میا اب درف کی هکیمسق ،دنشابیم اراد ار توافتم هاشیمه و ،هدواب شیواخ راگدرورپ راذگتمدخ نا


70

داشوکیم یاهلا یاضر ندروآ تسدب رطاخب هک تسا یلاع تیصخش کی رگناشن . زااب ٌاامیئاد و
دراد رطاخب ار ترخآ و دوخ راگدرورپ یوس هب تشگ .
نلاپ و لافطا ، لیماف ،ناشدوخ صخش نانز یئادتبا و یلصا ینارگن هتبلا ،لهاج عامتجا کی رد
آ یاه دشابیم ناش هدنی . طسوتم هقبط لیماف کی یارب ( یدااصتقا هااگن زا ) لمااش ااه نلاپ نایا ،
،کراب و بآ لواپ تاخادرپ ،دوشن هتخادرپ هیارک مادک چیه وا یارب هک یصخش هناخ کی نتشاد
و یکواچ و چوک یرادیرخ و یصخش رتوم هدارع کی ذخا دیاش ای و ،ناش لفط بتکم فراصم
دشاب هناخ شرف . نیرتشیب لافطا ،هدرک یگدنز ابیز و لوبقم هناخ کی رد هک تسا نیا ناش هجوت
هاب اات ، دناشاب اابیز رتوم کی بحاص نانچمه و هدوب سرد فورصم یبوخ بتکم کی رد ناش
دنناوتب هدرک یئامندوخ دوخ نافیرح .
یگدانز رد یراگید فداه تااشهاوخ نایا زاجب هک تسا نیا اهمناخ نیا رگید یساسا لکشم
گا ،دنرادن یمن تیوه نینچ اب دودحم اهنآ دشیم داینب یدام ریغ تاشهاوخ یانبم رب اهنآ یگدنز ر
دندش . تسا راگزیهرپ و رادنید نز ناش نایم لاثم نیرتهب و .
و هدواب یگدانز رد یلاع فده بحاص اهنآ همه درم ای و نز هچ ،دراد نامیا دنوادخ هب هکیسک
دنشاب هتشادیم عیسو یزیر همانرب . م نز کی هکلب براقا و لیماف ،هناخ یاه تیلوسم اهنت هن نمو
دشاب هتشادیم ار ایند مامت زا . یگدانز هناخ یراویدراهچ نیب رد هک دراد ناکما ترورض ماگنه رد
دیامن تاقلم دوخ ناتسود اب و ، دهد ماجنا ار دوخ یا هناخ یاهراک و . و فداه ،راکف ، هشیدنا
راک نینچ ماجنا اب فرص شیاه تیلووسم دابای یمن همتاخ . تلکاشم هاک دراذاگیمن زاگره وا
دزاس تحاران ار وا زیچان و کچوک . ، نااهج تلکاشم یارب لح هار کی تسا هکیئاج نامه رد
روبع لپ کی و راکفا هعسوت دزاس یم دوخ تلکشم لح یارب .
هک تسنیا یساسا تلع و ،دشیدنایب رتارف دنک یمن تارج زگره ،لهاتم نادان نز کی یلو راکف
و دانک یگدانز دناوتیم وا هک تسا اج کی نیمه فرص و فرص وا یارب ناهج نیا رد هک دنکیم
هاکلب تاسین رود تصرف هک تسا هدرک شومارف لماک وا یلو دبای یم همتاخ نیا اب همه یگدنز


20

دنوادخ هک تسا کیدزن اه یلیخ
" ج "
تاشاد دانهاوخن یزایچ خساپ رد و دیامن لاوس ناشیا زا .
ن هکیناسک دناشوکیم اایند نایا عفاانم یارب فرص ،دوشیم عقاو گرم زا دعب هثداح هچ دنناد یم .
ترضحنآ
( ص )
زا ار نااسنا گرام هاکنیا رطااخب دیاشاب هتاشاد داای هاب ار گرام هشیمه دیامرفیم
دزااسیم کااپ اه هانگ زا و رودب ایند تاشهاوخ . و غایرد زور نیانچ ندوامن داای زا هکینااسک و
ظن دم ار دنوادخ تمحر ،دناشوکیم راگید صاخاشا ی هرواکفم ااب تقفاوم یارب و هتشادن ر رد
زا رپ یگدنز دنب رد صاخشا نینچ هجیتن دوب دنهاوخ تلاهج . رس هک یلوصا دواخ یگدنز قشم
تسا راکشآ لماک دنا هدومن .
دنمقلع اهنآ ارچ ؟دنشاب هناخ مناخ کی ات دنتسه
هملک هکینامز " هناخ مناخ ای نز " وآیم نابزب ار نایمب فلتخم هروکفم کی یسکره نهذ رد میر
دیایم . بش یاذغ ندرک هدامآ ،سابل نتسش ، هناخ یراک افص هک یرتخد ای و نز کی رکف هب اهنآ
هناخزپشآ رد ار تاقوا نیرتشیب هک یسک و ( پ لحم کاروخ زپ و تخ ) دنیامن یم یرپس ، دنوشیم .
دنراد همه هک تسا یمومع هروکفم کی نیا .
ض چیه انیقی رر فوراصم ییااه رااک نینچ ماجنا هب ات تسین نارتخد و نانز یارب ینایز و
دنشاب . مااجنا هرامزور تدااع لاثمب ار لایذ فیااظو زور نایرج رد وکین و رادنید نانز یرایسب
هکیزیچ یلو ، دنهدیم نارتخد / نانز زا ار نامیا اب نارتخد / نانز ،تریاس ،دانک یام اداج نامیا یب
تین و راکفا ،تایقلخا دشابیم ناشیا . یراکافاص اای و لایماف هب اذغ نتخپ نامیا اب نز کی یارب
دشابیم لاعتمدزیا تمحر و یدونشوخ ،تیاضر بسک هار کی ،هناخ .
دنمقلع جاور و مسر رطاخب مدرم ایآ ؟ایند نیا یگدنز دهدیم هچ ،اذل ( هاناخ منااخ
ندوب ) ؟دننادیم تیعقاو رتشیب ار یگدنز هکنیا ای و ؟دنتسه
دشاب تسرد دراد ناکما هدش رکذ لیلد مامت . تسین لیلد نآ مامت نیا اما ( یراگید لیلد
دراد دوجو مه .) دشابیم اهنآ یگنوگچ و صخش هب طوبرم لیلد نیا .


27

لاثم روط : نارتخد یرایسب / یگدنز هک دنارکف نیا هب نانز ( کرتشم ) نااشیارب یدازآ رتشیب
،داد دهاوخ خ رد هک یتایدودحم نوچ راگید و رداراب ، ردپ طسوت هک یربجو دنراد ردپ هنا
دزاسیم جاودزا دنمقلع ار اهنآ دوشیم لیمحت ناش یلاب لیماف یاضعا . اهلااس زا داعب یالو
لیماف رظن تحت یگدنزو جاودزا ( نارسخ ) رازایب و ناوتان دوشیم هتشاذگ اهنآ یلاب هک ینیناوق و
دنوشیم . ودزا هاک دنارکف نیا هب نمض رد و طاس نداد رایغت یاراب هدااس و هااتوک هار هاناگی جا
دشابیم یگدنز . هب اب ببس نیمه جاودزا ، دانکیم هوالج باسانم نااشیارظنب هاک یصخش نیلوا
دننکیم . نارتخد هچرگا / داننکیم شاشوک ماه زاب یلو ،دنا هاگآ لبق تلکشم نینچ زا نادان نانز
شور هب ار دوخ یگدنز و هتفرگ هدیدان ار همه هک دنربب شیپ دوخ متسیس و .
لباق هک یصخش و یدام یاه تیلوسم رایسب اجنآ هک دوشیم لخاد ییاضف رد نز ،جاودزا زا دعب
دوب هدشن هداد یو هب زگره ( ردپ هناخ رد ینعی ) دواشیم هدرپاس شیارب . هاک ییویاش هاب هاصلخ
اداان و لهاج عامتجا هک هدعاق و نوناق اریز ،دناوت یمن دنک یگدنز دهاوخیم نآ عباات ار دواخ ن
هک تسنیا دنکیم لوبق و هتسناد درم بابرا ، امرفراک و مکاح دشابیم هناخ . نانز دوخ هدیقع هب و
دننکیم مار ار . دانک یمن ریغت یزیچ چیه . تقیقح رد لایماف یالوا لایماف لور رهواش ( نیدالاو
نارتخد ) دنریگیم دوخ هب ار .
لد رایسب ارچ هکنیا ،دراد دوجو مه یرگید لی نارتخد ی / هاناخ منااخ هک دنراد هقلع نانز
داشابیم لایلد نآ زا یاکی ددراگیم هایهت نااشیارب جاودزا ناایرج رد هاکیتایدام و ایشا ؟ دنشاب .
طسوتم لیماف کی رد هک ینارتخد صوصخلاب ( یداصتقا هاگن زا ) هاناگی جاودزا ،داننکیم یگدانز
دسریم رظنب ناشیا هاوخلد یگدنز دربشیپ یارب تصرف . هب زا ناواج نارتخد یرایسب ،احل نیمه
ناشیاه لیماف قیرط ( هریغو ،رهاوخ ،ردام ،ردپ ) دندرگیم جاودزا هب قیوشت .
،دشابیم رادلوپ صاخشا اب جاودزا ددص رد هشیمه ناوج رتخد کی ،هیصوت نینچ زا دعب و
دنک هجوت یو رتکرک و تیصخش هب هکنیا هن . نارتخد / تنا ار یاصخش تالاح نایا رد ناانز بااخ
لاصاح شیوخ لیماف اب لبق هک یگدنز ای و لمجت زا رپ یگدنز ،افوگش هدنیآ ناشیارب هک دننکیم


22

دنک ایهم دنشاب هدرکن . هزور همه ات دوشیم هدامآ رتخد نآ لدب رد هرخلاب و ( ترورض تاقوا رد )
اخآ یالا و مااجنا ار هاناخ یااه تیلوواسم و لئااسم رگید و وش و تسش ،اتشان نتخاس هدامآ ر
دنک لوبقارنآ یگدنز . نارتخد ینونک تلاح یتیاضر ان نیا هک میناوتیم هدید ام / لایلد هب نادان نانز
دنتاشاد عاقوت و راظتنا کرتشم یگدنز زا هک دشابیم ناشیا یئارگ یدام یلوا یاه هتساوخ نامه .
اب نارتخد وچمه ایرگ هار نیا ،هک دننکیمرکف هیحور نیا ز یلیمااف یااه رااشف زا ( رداپ رداام و )
راراق وا سرتاسد رد هاک یتااناکما زا ار شیوخ نادناشیوخ و لیماف دنکیم رکف هولعرب ،دشابیم
دنک کمک تفرگ دهاوخ .
اات ،دواشیم تاخاونکی لمااک یگدنز ریخا رد یلو ،دسریم رظنب ابیز رایسب جاودزا ادتبا رد
ددرگیم ینامیشپ و سوسفا زا رپ یو یگدنز هکنیا .
ناخ مناخ کی تیصخش نادان و لهاج هعماج رد ه :
هتاشاد کراف هایحور و تیصخش یگنوگچ ،لیصحت هجرد رظن زا دراد ناکما هچرگا، هناخ نانز
مااعروطب ااما ، داننک یگدانز فالتخم یااه هویش اب لماک دننکیم یگدنز هکیلحم رد ای و دنشاب
دشابیم ناسکی نادان هعماج رد هناخ نانز تیصخش و تیوه .
هعماج هک یتاعقوت هدروآ رد دواخ ریثات تحت ار نانآ هجیتن رد ،دراد ناشیا زا نادان . نااکما
و نتاسناد دواجو ااب یالو ،داشاب هداد راراق دوخریثاات تاحت دلوت نامز زا ار رتخد نارازه دراد
دنزرو یم تلفغ نآ زا لئاسم همه نیا نتسنادن . طیاراش نیانچ رد ار دواخ یاتقو نوچ هرخلاب
یب ار دوخ لماک ،دنبایم دنهدیم هولج ربخ . کای ثایحنم ناانز یرایسب تیصخش ،لیلد نیمه هب
دشابیم ناسکی هدش رکذ لیلد هب رظن هناخ مناخ . و برااجت قبااطم ار دواخ یگدانز ناانآ همه
دنربیم شیپ دوخ هدیقع . هاگشناد رد هک ناوج نز کی یتح ( نوتنهوپ ) نتاشاداب ،داناوخیم سرد
دراد ناکما ،ناتسود اب بوخ طابترا بحااص ودایایب راییغت وا تیصخش رد لماک جاودزا زا دعب
دوش توافتم تیصخش کی .


23

نااهگان یالو ،داشاب رااشرس و هدنز رتخد کی یو دراد ناکما جاودزا زا لبق هتفه کی
لور هکنیا زا دعب ( هناخ مناخ ) دراد ناکما ،تفرگ ار دنناوتن هتخانش ار وا شقباس ناتسود .
هتخاس ناش رتکرکو تیصخش داشابیم ناداان هعماج دساف هروکفم وچمه ی . هاک داشابیم یامزل
میشاب هتشاد نهذ رد هناخ نانز دروم ردار یسررب نینچ . یدعب تاحفص رد ناشیا تیوه لیکشت
و یناداان زا عوان و تاسردان جاودزا کای نااشیا جاودزا هاک داش دهاوخ هیارا لیصفت هب رتشیب
و لهاج عامتجا مهم زج هک دشابیم تلاهج دهدیم لیکشت ار نادان .
اامت و دساف متسیس ساسا رب نانز دیدج تیوه داجیا عاامتجا طوابرم هاک یااه رواتکف م
هاج دشابیم راذگ رثا ناش یگدنز یلاب ، تسا ل . نیانچ ناداان عاامتجا هاک دوامن هولع دیاب و
رب ار تلکشم ر دننادیم عورشم رایعم کی ار نیا ،سکعرب و هدرکن یس . اسا هاعماج نیا هاک ت
یلااب هاواخ اان هاواخ داشاب هتشاد هک تاعقوت عون ره و دنکیم نییعت ارناش تیصخش و یگدنز
دنکیم لیمحت ناشیا .
تاساسحا زاربا :
ااهرتخد نایم هک مهم یگژیو کی و لاهاج و ناداان یااه نز
تسا ناش تاساسحا زاربازا ترابع دشابیم حرطم . راتفر نینچ هچرگ
لماک ناش خا تامیلعت فلاخم میرک نآرق یقل داشاب یام . هاب راظن
یرابهر درام طسوت دیاب نز ، ناشیا یروتلکو یونعنع یاه تساوخ
ددرگ تبظاوم و .
ًاروف ،دنوشیم وربور لکشمب هناخ نانز هکینامز ،لیلد نیمه هب
تاساسحازا هکلب هتفرگن یفنم ار لمع نینچ و دنوشیم یتاساسحا
نارگید هک دننکیم نامگ ،هدومن یوریپ دوخ ناشیا راک نینچ اب
دننکیم فسات ساسحا . هشیمه هعماج وچمه طسوت شقن نینچ
دوشیم قیوشت . هب تبسن ار دوخ یدردمه دارفا ،متسیس وچمهرد


24

دح ات دشابیم کرغ تاساسحا رد هکیصخش و ،دنهدیم ناشن تسا هدش یتاساسحا هکیصخش
دنک بلج دوخ هب ار همه هجوت هک دنکیم ششوک رخآ .
نیارب هولع ، زا هدع دانریگب رااک باضغورهق زا هاشیمه ات دنلیامتم نادان نانز . کای نایا
دننارذگیم دیدرت هب ار یگدنزو هدوبن ممصم هاگچیه هک دشابیم یتاساسحا تلاح . یشان همه نیا
داشابیم نااش ناامیا فعاضو لااعتم دانوادخ هاب شیواخ ندرپاس مدع و یتیاضران زا . هاشیمه
ناش میماصت هدرک لمع یتاساسحا تسین طایتحا یور زا و هنلقاع . رد و هاشیمه ااه نز نیانچ
هدرک رکف یفنم بناوج مامت . روتاسد بیرف ،نیاربانب و ،دنوشیم اه یتلادع یب لبقتم هجیتن رد و
دنوشیم ریگرد ملاس ان یحور باقرغ رد رتشیب و هدروخ ار طلغ یاه . هانایارگ یداام یاه وزرآ
تسدب دنتشاد جاودزا زا دعب هک دنروآ یمن . ناایمرد ماراتحا و تابحم ،طاشن هلحرم نیلوا رد و
دوریم نیب زا ناشیا . دولآ کشا ناشنامشچ هرخلب ،ددرگیم ناش یدرسلد ثعاب اه یدیمون نینچ
دنسریم رظنب نیگمغو هدرسفا هشیمهو هدوب .
راق فیصوت و فیرعت دروم یروف رگا دیدج سابل دیرخ ای زپ و تخپ زا دعب هکنیا ای و را
هدش یتاساسحا لماک دنریگن دانهاوخ داب سااسحا و دوب دهاوخ ناشدایب زور رخآ ات راک نیا و
ماه رابخ یاتح راصقم صخاش و هدراک داجیا گرزب لکشم کی راکفا نینچ رارکت اب و ،تشاد
تسا هداتفا کافتا هثداح هچ هک تشاد دهاوخن . هاشیمه نادان و لهاج نز کی رگا ،تروص ره هب
نم تاساسحا اب دهدیم تسد زا ار شیوخ کرد و تواضق هوق هرخلاب ، دنک یگدنز یف .
تسا نتسیرگ هب لیامت نادان و لهاج نانز رگید هتسجرب تایصوصخ زا یکی . هاکیزیچره
یغو لافطا شرورپ ،یداصتقا تلکشم لیبق زا ددنویپیم عوقوب هناخ رد اهنآ ینارگن ثعاب همه ،هر
ددرگیم . سحا هب هشیمه اهمناخ وچمه اجیا اب و هدوب میلست تاسا و رال رد فالتخم یااه هناهب د
ا گنج اای و راتکرک ماداک راگا ،لااثم رواطب ،داشاب هتاشادن دوجو مه لکشم مادک رگا یتح ،دن
دننک هیرگ هقیقد دنچ دراد ناکما ،دریمب همانرب ندید نایرج رد ینویزیولت هتشیپرنه . مادک رگا ،ایو


25

اب لبق اه لاس هک دنونشی ار یگنهآ ًاتفد ،دنشاب هدینش اجکی شناتسود هایرگ هب و هدش یتاساسحا
دنتفایم . دشابیم دایز اه لاثم نیا دننام .
ًاحور ،ودره هرخلاب دنا هدومن تلاهج نینچ هب هیکت هکینانزو نارتخد ًاماسج و دننکاشیم . ارایز
دنا هدرکن یوریپ نآزا و هدادن رارق دوخ قشمرس ار ینآرق تایاده اهنآ .
هولع هک تسا هدومرف کاپ نآرقرد لاعتم دنوادخ نیارب : دانوادخ هب ار دوخ هکیناسک هدعنآ طقف
دواب داهاوخ یامیاد لاص و تیاداه نااش یارب ایند رد ،دنراد رواب ترخآ زور هب و ،میلست . و
ااهنآ قلااخ هاک دانا هدراک شوامارف میدوامن هراشا اهنآ هب لبق هک یفنم تایصوصخ اب کوفدارفا
هب و ،تسیک دنراچد یگدرسفا نینچ رد اهنآ احل نیا . تلع کی ندرک ادیپ هب مادم هکیئاه مناخ
اایند ود راه رد دب تشونرس و یگدنز کی اهنآ هک دنشاب هتشاد دایب دیاب ،دنشوکیم نتسیرگ یارب
دنا هدوب ساپس ان لاعتم دزیا تاکرب و تامعن هب اهنآ هکیرطاخب ،تشاد دنهاوخ
یم هدرسفا یگداس هب اهنآ دنوش
یدوز هاب رایسب اهنآ هک تسنیا نادان و لهاج نانز تایصوصخ نیرت هتسجرب زارگید یکی
دنهدن بیرف ار اهنآ نارگید هک دنراد ساره و ،دنوشیم هدرسفا . یااضعا هاک دیاشاب هتاشاد داایب
راراق یامئاد میاب و سرت ،تشحو رد اهنآ هکیرطاخب ،دشاب یمن دامتعا لباق زگره عامتجا نینچ
هتفرگ دنا . دنیامنیم طلغ ریبعت دنونشب ای و دوش عقاو هک یی هثداح ره هراب ردو .
یاشومارفب ار هرایغ و دلوت لاس ،یسورع هرگلاس دننام لفاحم زا یکی ناش کدوک ای و رهوش رگا
دنوشیم هدرسفا و یتاساسحا یدوز هب رایسب ،دنرپسب . ات دنرآ تسدب یلیلد هک دننآ ششوک رد و
ار دوخ نآ هلیسوب دنهد ناشن رطاخ هدرزآ . اد یااه واگتفگ هب رجنم یناور تلاح نیا هرخلاب و
دوشیم ناشیا ندش ینابصع ثعاب و .
ماکحا اهنآ،همه زا رتلاب ،دوش یمن هدید شدوجو رد بیع نیا ناملسمو نموم نز کی ،لباقم رد
دنوش یمن کوکشم و نامگدب دروخ تاعقاو اب رگره و هدومن لوبق ار لاعتمدزیا . مادک رگا فرح
شلوبق لباق یسک لعف ای و هلصوح و هدرک لح دوخ شیپ یی هنوگب ار هلضعم وچمه سپ دشابن


26

دننکیم . زگره اما هامه نایا ،داننادیم هاک اراچ ،دانریگ یامن هاهبج دنناد یمن هکیزیچ لباقم رد
ااب ات دهد یمن هزاجا میرک نآرق نانچمه و هدوبن نآرق تایقلخا قباطم اه تیساسح تاسا زا هدا
تشز تاملک و راتفر دیامن دروخرب بولطم ان .
یاراب اذل ،هدوب یملسا عامتجا و لوصا تاکوچراهچ رد نموم نز کی یتسود و جاودزا هکنیا زا
ٌوس هنوگچیه ناش نیریاش ناایب ااب هاک تاسا لووسم ناملسم ره هک ارچ ،دهد یمن خر یمهافت
دنک ملکت تسرد هویش هب و مرنو .
لاعتم دنوادخ هدافتاسا نلهاج هک هدولآ و تشز نانخس وچمه هدافتسازا ار نموم صاخشا همه
دشاب هتشاد ناما رد دنیامنیم .
یگدنز نموم نز کی ببس نیمه هب یملسا تایقلخا اب اونمه ار دوخ ماامتزا ار دواخو هدوامن
دنکیم کاپ تسا لهاج عامتجا کی طوبرم هک یصقاون و بویع .

مه دروم رد تیاکش زیچ ه
یامن تاقباطم ینآرق یاه دومنهر اب هک دوخ یگدنز یکونک تلاح زا هشیمه نادان و لهاج نانز
دنکیم تیارس ناش نادرم هب نانچمه تایاکش نیا ،دنراد تیاکش دنک . هرخلااب هاکنیا اات ( منااخ
ندوب هناخ ) دننادیم دوخ لاح بسانم ار . ذاغ نتخپ رد زور هیلک ندومن یرپسزا دعب ناشیا رظنب ،ا
رظتنم هریغو هناخ یراک افص دانبایرد تیاکاش یاراب ار تصرف کی ات دنا . هاک دانرواب نایا هاب
دانیامن لامحت دایاب دراد رارق ناشرب و رود هکیصاخشا و هدوب هار هناگی تیاکش . . یاضعب یالو
تاایرظن یداح اات و ،دواب داهاوخ لکشم عفر ثعاب نانز ندومن تیاکش هک دننکیم رکف نادرم
لوبق ارناش دانا هدرک باختنا ناشیا دوخ ار یگدنز شور نینچ هک تفگ دیاب و ،دننکیم . راه هاب
ارانآ رارکت هبو تفرگ دنهاوخن تربع ناش یپرد یپ تایاکش زا زگره لهاج یاه نز نینچ لاح
دنهدیم ماجنا .
رد هاکنیا اات دانریگیم تدااع ردقنآ یتح و ،دوشیم هدید هناخ نانز نایم ارثکا تایصوصخ نینچ
وضوم دننکیم تیاکش دنشابیم اهنت دوخ اب هکینامز ای و گرزرب و دروخ تاع . ااهنآ نایا زا هتشذگ


27

تاحت تاشز اافلا اب ار یو ، لیماف یاضعا زا نت کی هلخادم تروصرد ،رل ای و هنیک یور زا
دهدیم رارق هلمح . دیامن تیاکش ناگناگیب هب یتح ای و لیماف وضع نیلوا هب یتح دراد ناکما .
عون نیا ار یائزج تلکشم هشیمه و ،ددرگیم ناشیا لدج و گنج ببس هشیمه تایاکش
دنواشیم شاخرپ ببس هداد هولج گرزب . خاساپ لداب رد و و هدراک لایلحت طالغ ار عاضوم راه
دنرادیم هیارا تسردان . یقلخ دب و یتحارانرب ینبم هک یعاضوا داجیا اب اه مناخ عون نیا نانچمه
دنربیم رنر ، دشابیم ناشیا .
ش راثا زا یهااگو هاشیمه و یباوخ مک ،مکش درد ،یدردرس ،لیبق زا ناشیا یمومع تایاک
دشابیم ناشیا یلاس نهک .
داشابیم ناداان هاعماج کای رد یگدانز ندومن یرپس تلکشم نیا همه لیلد . هار هاناگی
تلاح نیزا ناش تاجن ( یحور یگتفشآ ) یاهار چیاه راگید و تسا دنوادخ رب داقتعا و نامیا
رادن دن .
وراد فالتخم عاوانا ذخا ابو ،تاقلم یحور شخب نیصصختم اب نادان نانز ،تاقوا رتشیب
ار دوخ لاعم هدومن هج دنوشیم درسلد و زیرگ رد یرهوش انز یگدنز زا یتح ای و . کای چیه یلو
هب و هدومن یوریپ ار میرک نآرق یقلخا یاه ییامنهر هکینامز ات ،دشاب یمن رثوم اه جلع نیا زا
خ ددرگ میلست بلق میمص زا لاعتم دنواد .
و تبثم هشیمه نامیا اب نز کی راتفر و هیور ،دنا نادان عامتجا میقم هک ینانز شور اب هسیاقم رد
دشابیم تباث . عوضوم هچرگا تسین یبوخ لمع ندرک تیاکش هک دنکیم کرد یو ،لاثم روطب
د امتح لاعتم دنوادخ دزن هک دنادیم ،دشاب بارخ مه رایسب دشاب هتشادیم دوجو لیل . دنچ ره
دنکیمن مهارف ار وا سرتو یتیاضران ، دشاب وا هار رد تلکشمو عناوم .
محرت ،وفع ،هلصوح ،ربص زا دوخ نایفارطا لباقم رد دوش وربور مه یگرزب لکشم اب هکنیا ولو
ز رتکرک و تیصخش نیا و ،دنکیم ملکت یقطنم و بسانم افلا اب اهنآ اب و هتفرگ راک نموم ن
تسا هدومن رما لاعتم دنوادخ هک دشابیم ناملسم . یفطصم دمحم ام راوگرزب ربمایپ هنیمز رد
" ص " دیامرفیم نینچ :


28

" لاعتم دنوادخ تمحر تحت زگره ،دشابن هدنشخب و نابرهم مدرم لباقم هک سکنآ ره
دریگیمن رارق . "
( لبنح دمحا نبا .)
دیامرفیم نینچ هنیمز رد میرک نآرق :
شیپ تشذگ هدیدنسپ و نک ه ( یقطنمو ) ریگ هرانک نلهاج زا و هد نامرف .
( ۀروس هیآ فارعلا 700 )
خرد دننامه بوخ ملک ؟دروآیم لاثم هنوگچ ادخ هک یا هدرکن هجوت ایآ ت ،تسا بوخ
نامسآ رد نآ هخاش و تسا تباث نآ هشیر .
( ۀروس میهاربا 24 )
وچ دنیوگ نخس قیرط نیرتوکین هب هک وگب مناگدنب هب داجیا لوغشم هشیمه ناطیش ن
تسا ناشیا نیب قافن . تسا راکشآ ینمشد رشب یارب ناطیش .
( ۀروس لیئارسا ینب 53 )

ینامگدب و تداسح
راذگ رثا مهم هتکن کی تداسح تسا نلهاج یگدنز یور . یافنم هدایدپ کای هاکنیا دواجو ااب
تسا جورم ناشیا نایم مه زاب دشابیم . تدااسح هاک دننکیم ششوک اهنآ لوبماس کای لاثمب ار
دنهد ناشن تمیمص و تبحم . تابحم و قاشع هاک ارچ ،دشابیم طلغ لماک ناشراکفا نینچ یلو
دشابیم یلاع و قیمع ساسحا کی .
تاامیلعت فلاخ لمااک ،دشاب هتشاد ینامگدب و تداسح دوخ یتسود و تاطابترا رد هکیصخش
دنکیم لمع میرک نآرق . زا ار دوخ تبحم نامیا اب درف کی ،یزواسلد ،تیمیمص ،تقادص قیرط
هرواکفم کای ،شور نیانچ و ، دهد یم ناشن نارگید هب تبسن بوخ افلا اب و بسانم هیور و
هک دنکیم داجیا لباقم بناج نهذ هب ار تبثم " تسا ینتشاد تسود اعقاو درف نیا " .


20

نیجوز شیوشت و رنر ببس تداسح نادان عامتجا کی رد هشیمه ( رهوش و نز ) ددرگیم . ام لث :
ددراگیم نز تداسح ببس دارفا ریاس ای و رهاوخ ،ردپ ،ردام هب تبسن رهوش رتشیب تبحم . نز و
دنک ینازرا نارگید هب تبسن اردوخ تبحم شرهوش هک دهاوخ یمن زگره لهاج .
جاودزا دروام رد نااشیا داساف هروکفم ، دنا هدومن هبرجت هناخ نانز هک تداسح مود عون
دشابیم ( ز ندید زا ینعی دانربیم کشر رگید نیجوز تحار یگدن .) هاک عاامتجا و هاقلح راه رد
تسین یقیقح دشابن یدنوادخ سرت و قشع ،تیاضر رب ینبم اهنآ تقادص و تبحم . ناداان نانز
داد دنهاوخ بیرف ار اهنآ نارگید هک دنراد رواب . نااشیا یگدنز رد هکیزیچ همه ،احل نیمه هب و
مگدب نآ هب تبسن ددنویپ یم عوقوب دنزرویم تداسح و کشر دروم ره رد هکنیا ای و ،دنشابیم نا .
دنزااسیم رات میخو ار عضو سکعرب ،تلاح یدوبهب یاج هب هجیتن رد و . و هایور نیانچ ،یالو
دزاسیم بارخ لماک ار تعیضو تقیقح رد ناشیا شور . یگدانز کیراش رتشیب ینیبدب ثعاب و
دنزاسیم رفنتم دوخ زا ار وا و هتشگ ناش . نز تلکاشم ااب هارمه هشیمه هناخ نانز وچمه اب یگد
دندرگ ادج مه زا نیجوز هک ددرگیم ثعاب و ،هدوب .
دیامرفیم نینچ میرک نآرق رد لاعتم دنوادخ ،دشابیم هداس رایسب ناشیا تلکشم لح هار دنچره :
..... نوچ تسا رتهب هشیمه شزاس ( و لخب ) تسا ناسنا دوجو رد هشیمه یهاوخدوخ .
کین رگا دیشاب هتشاد رظن رد هشیمه ار ادخ و دینک ی ( نوچ ،رتهب هچ ) دینکیم هچنآ رب ادخ
تسا هاگآ .
( ۀروس اسنلا " نانز " 728 )

و لاخب ،تدااسح زاگره و دانکیم تعاطا نآرق و نید ماکحا زا یعقاو نموم درم و نز نیرب انب
درادن یو ناتسود و یگدنز کیرش هب تبسن یهاوخدوخ . تم ناانمطا و هدیقع سرات زا هاک لاباق
دوشیم ناشیا هیموی تلکشم لح ثعاب ،دیایم نایمب ادخ .30

هناخ مناخ کی تداع
،دانکیم روطخ نادان دارفا نهذ رد تخاون کی موهفم کی ،ددرگیم رکذ هناخ مناخ هاو هکینامز
میهدایم حرش ار نآ ی هدش هتخانشو یمومع تایصوصخ باتک نیا رد ام یلو . هاعماج کای رد
،نادان عوراش لومعم یاه راک اب ار زور ،لومعم ،ددرگیم یرپس تخاون کی هناخ نز کی یگدنز
دنکیم . لثم : رد هاک فیااظو راگید و یرادایرخ ،اذاغ نتخااس هداامآ ،یئوشتخر ،هناخ یراککاپ
ددرگیم ارجا هناخ کی هطوحم .
دهدیم ماجنا ار هدش رکذ فیاظو درف ره هتبلا . تسا نیا اهنآ هدمع لکشم یلو لمااک هاک
یدنوادخ ماکحازا تعاطا و گرم زا دعب یگدنز هب هطبار رد ار دانا هدومن شومارف . ضواع هاب
یگدانز ماامت ،دنیامن یراذگساپس هدیرفآ ار اهنآ هکیسک ، لاعتم دنوادخ تمحرم و فطلزا هکنیا
دنشابیم فورصم ناش یویند تاجایتحا عفر یارب اه نلپ حرط رد ار .
ماگنه ،نیارب هولع ناانز یرایاسب ناایم تادااع یاضعب ، هرمزور یاهراک و تیلاعف ماجنا
دننکیم یگدنز نآ اب هک دشابیم جورم هناخ . تفراشیب ثاعاب تادااع نیانچ نتشاد ،ناشیا رظن هب
هک دوشیم مولعم ،دنشیدنایم اهنآ هکینامز دنچره ،دش دهاوخ اهنآ شیوشت نتخاس کبس و یگدنز
یراتفرگ اب هشیمه تداع نینچ اب دنشابیم هجاوم اه .
37

دشابیم لیذ رارق هناخ نانز ماع تاداع :
ینیچ نخس و تبیغ :
،داشابیم یانیچ نخاس و تبیغ دنراد هقلع رتشیب نآ اب هناخ یاه مناخ هک یگژیو زا یکی
دننکیم ادیپ ینیچ نخس یارب ار یتدم انیقی دنشاب هتشادن مه تقو هچرگا هراومه . مینیب یم ام هک
لت رد ،اه هیاسمه اب ی دننزیم تسد لمع نینچ هب لفاحم یرایسب رد و نوف . رااکنیا مااجنا ااب اانیقی
دنراماشیم رتلاب و رتهب ار دوخ دنا هدومن داقتنا اهنآ رب هکیناسک زا دنربیم دایز تذل . رد راگا اذال
یانیچ نخس هب ار عوضوم مه زاب دشاب هتفرگ رارق ثحب دروم یبوخ نومضم سلجم کی لدابم
دنیامنیم . درومرد دریگب تروص ینیچ نخس هک دراد ناکما لیذ صاخشا زا یکی ره . لاثم ضرف
ریاسم زا هکیسانش ان کی ای و ینویزیولت یاه هرهچ ،اهمناخ نارهوش ،براقا ،اه تسود ،هیاسمه
دنکیم روبع کرس .
تسین دنیآ شوخ سکچیه یارب نارگید بایغ رد ندرک تبیغ . یناسنا یارب هاگره یلکاشم مادک
دیآ شیپ دواشیم راسیم هداننک تابیغ دراف یارب هنیمز دسرب وا هب یعفن مادک ای و . نیاراب هولاع
و هدواب لوامعم لامع تابیغ نادان عامتجا رد هک دنادیم دیامنیم ینیچ نخسو تبیغ هکیصخش
دوشیم یگژیو نینچ راکش مه دوخ . دنراد ترفن یگمه لمع وچمه زا انیقی . دنواش ربخ ینامز و
رود هکیناسک لباقم یفنم رایسب لمعلا سکع و هدش هدرزآ رایسب ،دنا هدرک ارناش تبیغ نارگید هک
دنهدیم ناشن دراد روضح ناشربو .
تاسا هداد ناامرف ینیچ نخس و تبیغ زا یراددوخ هب ار اه ناسنا دنوادخ . میراک نآراق رد و
دشاب یمن یملسا لمع تبیغ هک تسا هدومرف .
میا هکنانآ یا نامگ و سدح یرایسب زا دیراد نا ( رگیدکی هراب رد ) نوچ دینک زیهرپ
تسا هانگ نامگ و سدح زا یضعب . و ( رگیدکی روما رد ) یسوساج ( یواکجنکو ) زا و دینکن
دینکن تبیغ رگیدکی . ار دوخ هدرم ردارب تشوگ هک دراد تسود امش زا کی چیه ایآ
دنرفنتم نآ زا ؟دروخب . اد رظن رد هشیمه ار ادخ دیشاب هتش . تسا نابرهم ریذپ هبوت ادخ .
( ۀروس تارجحلا " اهقاطا " 72 )


32

دنو ادخ رما نیا هب رظن ( ج ) رداراب تابیغ و هدرکنداب ناامگ ،سداح زاگره نموام درف ،
دنکیمن ار دوخ ناملسم . ار ااهنآ بوخ شور هب اعیرس دبایرد ناشیا دوجو رد ار لکشم مادک رگا
ار یرارقرب ساسا نیا ،دزاسیم هاگآ دشابیم هناقداص و هناتسود هطب . ناداان عامتجا رد سکعرب یلو
درادن دوجو ناشیا طباور نایم مکحتسم و یساسا داینب چیه . دنیآاشوخ نااشیارب شور نیا نوچ
تسا هدرتسگ ناشیا نایم ندرک تبیغ احل نیمه هب ، دشابیم .
ناتسود اب تاقلم
زا ترابع هناخ نانز رگید تداع " نازور راذگ و تشگ ه " دشابیم . اای و نورایب دواخ ناتاسود ااب
یلااع تامعن و شور کی ناتسود زا توعد و تاقلم اعبط ،دنوریم اذغ فرص یارب هناخ لخاد
زا و هدراک یتاسود و تابحم رااهظا ااه تااقلم نیانچ رد ات دشابیم مهم رایسب رما نیا و ،هدوب
دنشوکب طباور نتخاس مکحتسم تمسقرد و هدرک دای دنوادخ . عد یلو ااهنآ یااه تاقلم و تو
دشابیم یئامن دوخ یارب اهنت .
دناشابیم هفخ و هدرزآ اه هتفه هب دیامنن تفص ناشیا تخپ تسد ای و اه دیدزاب زا رهوش رگا . و
داننکیم یگدنز یکچوک یایند یچ رد هک تسنیا رگناشن نیا . نیانچ ناایرج رد هاک یااهوگتفگ
یاف و رمث دریگیم تروص اه تسشن و اه تاقلم تاشاد داهاوخن نااش تراخآ یارب یی هد . رد
تسین یرگید زیچ ایند نیا هب ناش یگتسبلدزجب اه تاقلم نینچ تقیقح . رد زاگره دارافا نینچ
دننک یمن تواضق میرک نآرق یقلخا تامیلعت قبط نارگید هراب .
،هاک تاسنیا دریگیم رارق ثحب تحت ناشیا تاعامتجا رد هک هقرفتم نیماضم ،تاقوا رتشیب
ی واینم ندراک لداب و در فورصم ای و داتفا کافتا ینویزیولت همانرب یرخآ تمسق رد هثداح هچ
دنشابیم اذغ هیهت .
هاب نااش نتخااس هدامآ فده و هدوب تسرپ ادخ دارفا زا لکشتم اه تاقلم نینچ رگا ضوع رد
دوب دنهاوخ نارگید و ناشدوخ تعفنم و دوس ثعاب ناش یاهوگتفگ ، دشاب ترخآ زور .


33

یلاامعا و هدوهیب یاه وگتفگ زا هک تسا هداد رادشه ناشیا یارب میرک نآرق دنراد نامیا هکیناسک
دنیامن یرپس دنمدوس یاهراک هب ار دوخ تاقوا و یراددوخ درادن یعفن ناشیارب هک .
دنوادخ دروم نیارد ( ج ) دیامرفیم نینچ میرک نآرق رد :
دننادرگیم یور یئوگ هوای زا و .
( ۀروس نونموم 3 )
زا دنونشیم هوای نخس هاگره و دنیوگیم و دننادرگیمرب یور نآ " و میتسه دوخ راک لوسم ام
دوخ راک لوسم امش . میرادن نلهاج اب یراک ام ،ظفاح ادخ . "
( ۀروس صصقلا 55 )

نویزیولت یاشامت

ز کی تاقوا دایز تمسق اشامت رد نادان عامتجا رد هناخ ن هان ،دواشیم یرپاس نویزیولت ی
هنت دانیامن یام یرپاس نویزیولت یاشامت هب ار تاعاس مه ناش لافطا و نارهوش هکلب اهنآ ا . نایا
داشابیم لهاج و نادان عامتجا پسچلد لومروف عون کی . لمااک داننکیم ااشامت هاک ار یااهزیچ
درادن شزرا . هدافتاسا دواخ شیواشت و یگتاسخ ندراب نیاب زا یاراب نوایزیولت ندرک اشامت زا
دنیامنیم . نز کی لااناک ،داهدیم مااجنا ار یراگید یااهراک هاکنیا دوجو اب زور نایرج رد هناخ
دراذگیم لاعف و نشور هشیمه ار دوخ ینویزیولت .
سپ دوش رهاظ نویزیولت ی هحفص رد بیرغ و بیجع و بلاج هنحص مادک رگا اصوصخم
دنناپسچیم هشیش هب ار دوخ . یاه هنحص " کیتنامور " یم یاشوخ ناش یارب یقشع ای و داهد . هاب
هداامآ و راایع ینوایزیولت یااه هامانرب قبااطم نااشیا هنازور یاه راک تاقوا میسقت ،لیلد نیمه
دشابیم . ی رد ار هدش رشن تمسق دنورب یرگید یاج هب رگا و دانیامنیم تابث یئویدایو تسک ک
" ات دننک اشامت تشگ زابزا دعب . " د ااه هیااسمه و ناتسود زا ،دندشن یراک نینچ هب قفومرگا و ر
دننکیم لصاح تامولعم همانرب هدش یرپس تمسق دروم .
هاک ددراگ داهناشیپ ناشیارب ینید تامیلعت و یملسا یشزومآ یاه همانرب یاشامترگا یتح
دراک دانهاوخن کرت ار دوخ هاوخلد یاه همانرب یاشامتزگره ،تسا ناش یایند و نید ریخ ببس .
فنم تاریغت ندروآ ببس ینویزیولت یاه لاناک نینچ و دوشیم ناش یگدنز رد ی .


34

ااه هامانرب نایا هاک یتروصرد ،تسین لکشم مادک ینویزیولت یاه همانرب یاشامت هک هتبلا
دشاب هدنزومآ و یملسا .
،دننکن ساسحا ادج ینویزیولت یاه همانرب زا زگره ار دوخ هناخ نانز رگا تسا هابتشا یلو
نناوت یمن هداد ماجنا ار تبثم راک زگره دارفا نیا ،دنتاسه تاحاران لامع وچمه دروم رد هن و ،د
دنشابیم یی هدوهیب راکفا بحاص اهنآ اریز .
دشاب یمن مزل هک ینوفیلت تبحص
دانک یم ینفلت تبحص فرص ار تاقوا رتشیب دیامنیم یگدنز نادان هعماج رد هک ینز . هاب
اگید دروام رد ییااه رابخ زا اات دنکیم نفلت رگید بقع یکی دوخ ناتسود دواش رابخ نار . نایا
،هدش عورش لیماف زا اه تبحص شید هک لاثم روطب هدااتفا کاافتا هثداح هچ شرهوش هب ب یاچ ،
دبآیم همتاخ ، هدرک تاقلم اه یک اب و هدرک یرادیرخ . همادا اه تعاس هب ینوفلت تاطابترا نینچ
درادن رمث چیه هجیتن رد هک دبایم . ااب ار دواخ تااقوا زاگره نموام صخش کی یلو زا هدافتاسا
دانلب ار دوخ و نیئاپ ار یسک تیثیح ات دنک یمن ششوک و هدرکن یرپس ینعم یب و چوپ تاملک
دهد ناشن رت . تااقوا و هدادن تداع ینوفلت تاطابترا هب ار دوخ دشابن تبحص یارب یلیلد رگا و
دیامن یم یرپس یمیلعت دنمدوس یاهراک یارب ار دوخ .


امتجا رد هک ینز تیصخش ندمتم ع دنکیم یگدنز
هعماج رد شیاراب ااهنآ هاک ینز تیصخش عون ،دوش یوریپ تلاهج زا هک یی " ندامتم نز "
داشاب هتشاد یمن هناخ نز اب یقرف چیه هتبلا ، دننکیم باطخ . مهااب نااشیا تادااع و تیاصخش
دشابیم ناسکی . دشاب هتشادیم توافت ناشیا یداصتقا عضو یگنوگچ یلو .
ا نانز نیا هکینااسک تااعقوت هاب رظن ،ببس نیمه هب و هدوب نارگن هشیمه دوخ تسکش ز
ناشدوخ تلیامت ساسا رب هن دننکیم هیور دراد رارق ناشیا کیدزن . کی رد هک یصاخشا تاعقوت
دشابیم یویند تایدام رب راوتسا دننکیم یگدنز ندمتم عامتجا . عاامتجا عوان نایا یااه تساوخ


35

نآ نداد هولج و لوپ نتشاد ،ییاامن دواخ هاب دارافا نینچ یایند ،تسا نارگید هب و یزااسرهاظ
یااه تناروتاسر رد ناتاسود ااب تاقلم ،یحیرفت یاه اج هب رفس ،زور دوم یاه سابل ندیشوپ
دوشیم هصلخ یجراخ یایشا یرادیرخ ای و ،یتمیق .
ااک دانیامنیم رایع زور دوم اب ار دوخ و دننکیم یگدنز ندمتم عامتجا رد هک ینانز ااب نااسکی لم
دنا هناخ نانز .
ناانز لاثمب نااشیا یگدنز لصا رد یلو ،دسریم رظنب قنور رپ ارهاظ ناشیا یگدنز هچرگا
دشابیم یلاخ و تخاونکی هناخ نادان . تلاجم تاحفاص هب ،تشاچ یلا باوخ زا دعب هزور همه
امنیم بیترت ار دوخ زور مارگورپ نآ قبط و هتخادنا رظن ناش ساسا یب تاعیاشو دنی . رد هکنیا و
دنورب رگشیارآ مادک دزن و هدرک نتب ار یسابل هچ توعد هب یگدامآ یارب زور نایرج .
دوخ فورصم همه هک ارچ دشابیم روآ رنر لماک دننکیم یرپس توعد رد هک ار بش و
دنشابیم اه یزاس رهاظ و یعونصم یاه مسبت و هدنخ ،یئامن . سااسحا ااب یداعب زور بص و
یگتسخ راس درد و یتحاران اب، دشابیم اه توعد و یراد هدنز بش زا یشان هک یمسج و یحور
دنزیخیم رب باوخ زا دیدش .
یظو یافیا و یگدنز عامتجا عون نیا رد هک ندمتم نز اتمک هاناخ نز هب تبسن دیامنیم هف ر
دنشابیم لافطا تبظاوم و هناخروما فورصم . راتمک ااه تیلواسم نینچ اب ار دوخ لومعم هاجاوم
مااجنا ار هاناخ یااهراک و تابظاوم نااش لافطا زا هک دننکیم مادختسا ار اه تمدخشیپ و هدرک
دننک یرپس ینارذگ شوخ و یشایع هب ار دوخ تاقوا ات دنهد . یتیلوسم یب همه نیا تقیقح رد
اه یناشیرپ و یماکان هب رجنم ناش ی ددرگیم .
تاسا اایهم نااشیا یارب زیچ همه هک تسنیا تیعقاو طاسوت نااش یااه تایکلم و دلوا ،
ندامتم هاعماج کای وضع هک دنا هدرک وزرآ دوخ اهنآ تقیقح رد ،دوشیم هرادا و تراظن نارگید
دنوشیم هجاوم یگدوهیب و یدونشوخان هب هرخلب هک ،دنشاب .
لتابم قایمع یمگردراس کای هاب و هدواب یضاران اهنآ هک دوشیم ببس لماوع نیا همه ماجنارس
دنوش . هاگره هداد تسد زا ار دوخ هقلع یدوزب رایسب نآ ندروآ تسدب اب ،دنوش یزیچ ناهاوخ


36

دوشیم یرگید یزیچ هب ناش لیم ضوع رد و . زاگره یالو ، دنتسه یئاراد کلام و دنمتورث اهنآ
دناوتیمن هدروآ تسدب ار دوخ رسمه و ناتسود رابتعا ،تبحم ،یحور شمارآ .
ب دنتسه زیچ همه کلام هکنیا دوجواب دنتاسین یضار و دنسروخ یگدنز زا مه زا . یهاابت و دااسف
داشابیم راذگ ریثات هعماج نآ یاضعا یگدنز یلاب ،ندمتم عامتجا . و بایرف ،ورد تاقیقح رد
دنکیم هولج یداع ناش رظن هب بلقت . دانکیم دراو نااش یگدانز راب دایز تارثا تافارحنا وچمه .
ید یئوگدب فورصم دوخ هکیلاحرد ،لاثم روطب یئوگداب نااش دروامرد مه نارگید ،دنشابیم نارگ
دننکیم . درایگ یامن طابر نااشیا اب هک داینب یب هلئسم کی یتح و یصخش یگدنز تایئزج همه
دریگیم رارق ناشیاه تبحص عوضوم و زکرم . زور ،دنزااس کیراش ناتاسود ااب ار یزار کی رگا
دریگیم رارق هلجم طخرس و ناونع یدعب .
دمآ شیپ نارگید اب دانریگیم راراق یتمرح یب دروم دوخ هجیتن رد و ،دننکیم تسردان . زا زاگره
داننکزاربا نااش ناتسود هب ار دوخ تاساسحا ات دننکیم ششوکرتمک ،درب دنهاوخن تذل یتسود .
،داننکیمن هابرجت ار یرادافو و تقادص زگره یرهوش انز یگدنز رد مه و هناتسود تاطابترا رد
امتعا ناش نارهوش رب یتح دنرادن د .
دنا هدرک باختنا دوخ یارب ناش دوخار یگدنز نینچ . داننیب یام یراواشد تلاح رد ار دوخ اذل .
دنا هدشن رداق رابکی یتح ، دنا هدومن یرپس شونو شیع هب ارناش یگدنز مامت هکنیا دوجواب یلو
دانازومایم نااشیارب ار یبواخ تاامیلعتو یلااع یااه شزرا هاچ نآراق هک دننکوجتسج . هاچرگ
دوخ هرخلاب و ،تسا هدوهیب ناش شلت اما ، دنیامن رارف داسف اب هدولآ یگدنز نیا زا هک دنشوکیم
دنهدیم کوس یهارمگ هب رتشیب یچره ار .
یاحور شامارآ بباس نیامه هاب ،دانا هدنام زاب ادخ هار زا و هدناتشگ ور میرک نآرق زا اهنآ اریز
دنرادن . دنا هدومرف نینچ هطبار رد دنوادخ و :


37

دریگیم مارآ ادخ دای هب ناشیاهلد و دنراد نامیا هکیناسک - اعقاو اهلد هک تسادخ دای هب ،اقح
دریگیم مارآ .
( ۀروس هیآ دعرلا 28 )
یامن ااهر یاحور تلکاشم و شیواشت نینچ زا زگره و دبای یمن شمارآزگره ناش یاه بلق
دنوش . داشابیم نااشیا تاقلخ فداه فلاخ لمااک یگدنز هنوگنیا مه و . و مااکحا زا راگا یال
دنوادخ
( ج )
دنشاب یمن مگردرس یکیرات نینچ رد زگره دنیامن یوریپ . لااعتم دانوادخ هرااب نی ارد
دیامرفیم نینچ :
دوشیم لاوس دننکیم یتسرپ ادخ هکیناسک زا هاگره اما و " ناتراگدرورپ نونکا هک تسیچ
؟تسا هدومن لزان " دنهدیم باوج " ریخ " نکیم یراکوکین هکیناسک یارب ایند نیا رد دن
تسا رتهب بتارم هب ترخآ یارس یل و ،تسا یکین . یارس تسا کین بجع
ناتسرپادخ !
( ۀروس لحنلا " لسع وبنز " 30 )
زا ار دوخ ناتسود و یوریپ یهلا ماکحا و تایقلخا زا هکیدرف ره ،تسا مولعم هک هتبلا
اب هتشاد یمن نما ان یگدنز زگره دیامن باختنا نموم و کداص دارفا دش .

تاایونعمو تایاده نتسبراکب اب و نموم همه ،دوش هتخومآ نآرق تامیلعت هک هعماج رد
درک دنهاوخ لوصح دنوادخ زا ار شرجا و ،درک دنهاوخ یگدنز یقلخا .

میشخبیم وا هب بوخ یگدنز انیقی ،دشاب نموم و نز ای و درم دنک لمع هناحلاص هک ره . و
هب قباطم ار نانآ همه شاداپ انیقی دومن میهاوخ اطع دندرکیم هک یئاهراک نیرت .
( ۀروس لحنلا " لسع روبنز " 07 )


38

لهاج و نادان عامتجا رد درم کی تیصخش
داشابیم راذاگ ریثات مه نادرم یلاب نادان و لهاج هعماج کی یاه تنس و موسر . هاکنیا زا لابق
کیم باختنا ار وا تیصخش اه لیماف دوش دلوت عامتجا نینچ رد لفط کی راسپ کای دالوتو ،دان
دشابیم راختفا یاج رایسب ناشیارب . نز یلااب هاک تاسنیا نااشیا رظن هب درم کی تفص نیرتهب
دشاب مکاح . دروآ یم رابرتیوق هیحور رظن زا ار درم کی اعبط تاعقوت نینچ .
ناداان هاعماج هدایقع یلو ،تسیبوخ یزیچ کی اعبط دنمورین و یوق تیصخش کی نتشاد
تیصخش دروم رد دشابیم توافتم لماک نآرق هاگدید زا دنمورین . لمااک یریگتخاس و یلدگناس
ادج تسا یزوسلد و ینابرهم زا . لداج و گانج ثعاب هشیمه ناش دساف تیصخش و دب کلخا
ددرگیم . یراترب ااهنز هاب تباسن ار نادرام هاشیدنا و راکف ،هک تسنیا هعماج نینچ رگید لماع
اه مناخ تاقوا یرایسب و ،دنهدیم داننادیم نیناوق نینچ عبات ار دوخ اه نز و . هاعماج نیانچ رد
دشاب یمن درم زا رتلاب سک چیه . نیانچ یلااب دااقتنا تشگنا سک چیه هک تسا هجو نیمه هب
اهنز رشق صوصخلاب دناوتیمن هتشاذگاهدرم .
دوخ لیم قباطم هک دنکیم شلت، دیامنیم یگدنز هعماج نینچ رد هک درم ره ،نیارب هولع یگدنز
دنک . دواشیم هدرمش ریقح دناوتن هدروآرب اردوخ تاعقوت درم رگا نادان هعماج رد . درام ناانچمه
عض یمک رگا و دشاب عاجشو لکیه یوق یریپ مد یلا تیلوفط زا دیاب ی تایصوصخ رگید ای و ف
درم کی رتکرک زا جراخ هک عاقوت فلخراب ، دنک زورب وا زا دشابیم هعماج نینچ رد هدش میسرت
دشابیم هعماج . هاکارچ دواشن هداید تارایغت وا هایحور رد دایاب داشاب ضیرم تدش هب رگا لثم
نادرم زا هن تسا نانز هصاخ ناشیا لطاب هدیقع هبرظن یفیعض .
درام کای یافنم تیصوصخ ابیز و یوق لکیه نتشاد و تعاجش ،توق هک دوش هداد رکذت دیاب
ع لکشم یلو دشابیم یو یلاع تیصوصخ هکلب هدوبن و نآرق ماکحا قباطم اهنآ هک تساجنیا هدم
ددراگیم ااهنآ ینیبدواخ و ربکت ثعاب هشیمه تافص نیاو دننک یمن یگدنز لاعتم دنوادخ رماوا .
دهدیم رادشه نینچ هطبار نیرد ار مدرم فیرش نآرق :


30

چیه ادخ هک رادمرب ماگ هنادنسپ دوخ نیمز رد و ،نادرگمرب مدرم زا هناربکتمار دوخ یور
رورغم درادیمن تسود ار یشورف رخف و .
( ۀروس نامقل 78 )
ار دواخ و هدواب رورغم اهنآاریز ،دراد یفنم هجیتن نادان نادرم تایصوصخ یگنوگچ احل نیا هب
دننک یمن مارتحا نارگید یاه هشیدنا و راکفا هبو هتسناد نارگید زا رتلاب هشیمه .

نوگ یاه لاثم نادان هعماج رد نادرم تیصخش نوگا
رد میدوامن هراشا نادان و لهاج درم رتکرکو عضو ، امیس هب هطبار رد ام یلبق ثحب . زا یرایاسب
ناایمب لاماوعرگید و هاعماج ،اه لیماف طسوت هک دراد دوجو رگید یاه تیصخش و تایصوصخ
تسا هدمآ . مینکیم هراشا نآ هب رصتخم ام هک .
تیاصخش هاک دراد دواجو یدارافا عامتجا نینچ رد نیارب هولع سکعراب ااهنآ تایاصوصخو
دشابیم میدرک ثحب ناش دروم رد هکیدارفا . ماان هاب عامتجا نینچ رد اهنآ " یاگتفرگ رییااتریز "
دنوشیمدای . دننکیمن یوریپ دراد عقوت اهنآزا عامتجا هک ار یتیصخش . تاحت ات دنهدیم یجرت اهنآ
زرابت ناشدوجو رد ار دنمورین تیصخش کیو ،دنریگ رارق نارگید رثا دنناوتیمن هداد . هااگن زا اهنآ
دنشابیم فیعض ای و روزمک تیصخش .
راگید هراابع هاب هاک تاسا رگاشاخرپ و زوااجتم نادرام لاهاج عامتجا رد تیصخش رگید عون
ناش تیصخش ( هنادرم ) تسا . و ،داشابیم هامه زا راترب و مکااح هک دننکیم رکف نادان نادرم نیا
نشابیم نودام و هبترم نیئاپ اه نز سکعرب د . تاسا نااش تیکلم اه نز هک دنرواب نیا هب نانچمه
طقف و تقو هچ هک دنریگیم میمصت نادرم دنیامن ناشیا اب دب و بوخ راتفر . لاهاج نادرام نینچ
رد باراخ شور و ،تکازن یب ،نشخ تیصخش نینچ زا ندرک یوریپ اب هک دننکیم رکف نادان و
مانب عامتجا ( هنادرم ) دیقع نیا هب و دنوشیم دای رگا هک دنا ه دروام دناشاب تیاصخش نیانچ یاراد
دنوشیم عقاو ریذپلد ناشیاربو هدوب اه نز دنسپ .


40

لافاحم هاب دایز کایتشا و لیامت هک دراد دوجو درم تیصخش رگید عون نادان و لهاج عامتجا رد
دشاب هتشادیم . گرس راب هب راذگ و تشگ ناش صوصخم یمر اه ( لوهکلا شورف لحم ) ندیشون و
م لوکلا دشابیم ناتسود اب لومع . دانیامنیم کارتشا لفاحم نینچ رد هشیمه . تاحت دارافا نیانچو
و هدرک یرپس هنافوسلیفو چوپ یاه فرح نتفگ هب ار اه تعاس لوکلا ریثات تحیاصن ار ناراگید
دننکیم . دابایم هامتاخ یقطنمریغ یاه ثحب ورجو للدتسا اب تاقوا یضعب اه ینیشن بش نینچ .
تسود بش رخآرد و لوراتنک و هتخاس مارآ ار اهنآ ات دننکیم ششوک دراد رارق ناشربو رود هک ینا
دنوشیم ماکان اما دنیامن .
لاهاج و ناداان عامتجا رد هک ینادرم تایصوصخ و تیصخش عون دنچ دروم رد اهنت ام اجنیا رد
دراد دوجو رگید عون اهدص لکش نیمه هب ،میداد یرشت دننکیم یگدنز .
نادان عامتجا و اام راگا ،داشابیم دساف اهنآ همه رکف هک دیامنیم دیلوت ار اه رتکرک نینچ لهاج و
دننک یمن بوخ ساسحا زگره دارفا نینچ هک مینیب یم ،مینک تقد هطقن نیا هب امش .

لاسگرزب درم تیصخش " هدروخلاس "
هاکینامز یلو دنریگیم دوخ هب ار تیصخش عون هچ هک دنک یمن کرف هعماج نیا نادرم یرایپ هاب
کای دایاب بالطم نایا یروآدای زا لبق یلو ،دننکیم اجباج درادناتسا بلاق کیرد ار دوخ دسریم
میشاب هتشاد دایب ار مهم هطقن . هاک دنا یصاخشا داد میهاوخ رارق ثحب دروم ام هک یتیصخش عون
دنشابیم رود نید و بهذم زا . تشادن رواب ،دنوادخ زا یرود هجیتن رد هک دید میهاوخ و داعب هب ن
دش دهاوخ ناش بیصن یهابت هچ ایند نیا اب نتسویپ و گرم زا .
کیزیچ یلو دهدیم لیکشت ار ام ثحب مهم شخب ه ، تسا ناشیا دساف تیصخش یور ثحب
دشابیم میرک نآرق تامیلعت و تایقلخا زا ندوب رود تلع هب هک . دراد ناکما نیانچ زا ااه یضعب
یب اه یضعب و دنشاب هاگآ رتمک تیصخش رتش .


47

نز کایرتکرک ساپ داش هاساوک و هاساون بحااص ناداان هاعماج رد نز کی هکینامز لاثم روط
دریگیم دوخب ار هدروخلاس . نیاشن هاناخ دیاسر یرایپ ناس هب و تفای دعاقت هکیدرم نانچمه و
دوشیم . اات داننکیم قیواشت ار یو داشاب یبوخ یناور و ینامسج تلاح یاراد هک درم کی یتح
لاس نهک درم رتکرک نااش یااه دلوا ،دانا هدیاسر یرایپ نس هب ناش یاه مناخ ،دریگب دوخب ار
دنتسه فورصم دوخ یصخش تلکشم هب اهنت و ،دنا هدش ادج و هدومن جاودزا .
کی یارب ،دننک یم یرپس باوخ ای و نویزیولت ندید اب ار دوخ زور لاس نهک دارفا نینچ
دوب دهاوخ هرم هزور راک کی نیا هناخ نز . سهآ دواشیم دانلب نااش لوقعم ان یاه هلان هتسهآ هت .
نز شود هاب هاناخ تیلوسم مه زاب اما دنراد رارق تلاح کی رد مه اب ود ره رهوش و نز هچرگا
دتفایم . راکنیا هک دوشیم درم و نز نایم فلتخا دایدزا ثعاب . درادن هفیظو چیه لاح درم هک ارچ
پس ار تقو و هتسشن هناخ رد هکنیا زج هب و دنک یر .
دننااسریم نایاپ هب هدننک هتسخ و دب عضو اب ار زور و دنراد تلاح نینچ هزور همه اهنآ . زا
دواخ یااه دلوا ااب هاتفه لواط رد ،دربب نیب زا ارناش تلاح نینچ ات دنراد عقوت ناش یاه دلوا
دننک رارف تخاون کی یگدنز زا ات دننکیم تاقلم . دروم رد دوخ ناتسود اب تاقوا یضعب و دلوا
هاجیتن رد و هدرک تبحص اه وراد و یوادت ،رتکاد هب هطبار رد ای و ،دننکیم ثحب یضیرم فیلاکت
دنهدیم هروشم ناش تحص هب هطبار رد رگید کی هب .
ناداان و لاهاج هاعماج هاک ار تیاصخش و تلاح نینچ ،دنتسه ناوت ان و روز مک هکنیا دوجواب
وبقو تیامح تسا هدومن لیمحت ناش یلاب داننکیم ل . اهلااس لاهاج و ناداان هاعماج نیانچ رد
هدراک لاصاح ار یاشوخ هن و هدرواین تسدب ار یزیچ چیه هک دننیبیم ضاو و ،دنا هدرک یگدنز
دنا . دنا رود بهذم و نید زا هک دشابیم نادان و لهاج عامتجا لومعمرتکرک کی ی هنومن نیا و .
یم یگدنز گرزب هابتشا کی رد دارفا نینچ نانچمه ًااساسا ،دوشیم ناش ررض ثعاب هک دننک
تسا تاقولخم مامت قلاخ و دنوادخ هب ندروآ ور ،دننکب دیاب اهنآ هکیراک . ار میماصت نیانچ اهنآ
دنوادخرواضحرد یهدبااسح هاب هک دنیامن کرد هاگره یلو دنا هتفرگن یگدنز یادتبا رد
( ج )
یام


42

هداشرادیب تلفغ باوخ زا سپ ،تسا کیدزن ناش گرم و دنتسیا دانوادخ زاو
( ج )
شاشخب دایاب
دنریگب رارق دنوادخ تمحر دروم ات دنیامن هبوت و هتساوخ .
یرپاس تلکشم رگید و یضیرم ، یناشیرپ اب و نید و بهذم زا رود ، عقوم نیا ات ار دوخ رمع
دنا هدرک . دانادرگیم درامتم و شکراس ار اهلااس ناهک عامتجا نینچ رد یگدنز امومع . اام لااح
تایصوصخ هصلخ میرادیم نایب لیذ روط ار نادان لاس نهک دارفا تیصخش :
دننک یزوسلد زاربا ناش یارب نارگید ات دنراد ششوکو هدش هدرزآ یگداس هب اهنآ
صاخاشا و هاساون ،دلوا لومعم ،دنشابیم نارگید هب هتسباو یدام هاگن زا لاس نهک دارفا یرایسب
هدننک کمک بوخ . هک یتبظاوم زا رود مومع روطب دنشاب دنناوت یمن دنراد ترورض . نینچ رد و
دننک یمن ناش یارب ار مزل مارتحا ناش دلوا تلاح . تاسنیا یاساسا تالع : نیانچ رد هاکنیامز
و ناراسپ یاراب ار ااه شزوامآ نیانچ و دندوب رود یهلا ماکحا و نید زا و دندش گرزب عامتجا
ناش دوخریگنماد شزومآ نینچ هرخلبو دنتخومآ دوخ لافطا ااهنآ تبظاوم و مارتحا دروم و هدش
دنریگیمن رارق . کرات ار ااهنآ و هدرک یراتفر دب اهنآب دنتسه عامتجا نینچ ی هداز هک ناش دلوا و
دننکیم . دریگیم تروص یهجوت یب ناش لباقم رد دننک یگدنز ناشنارسپ اب رگا و .
دواشیم ااهنآ بضغ و مشخ ثعاب راتفر نینچ و ،دنا هاگآ ناشنارسپ تشز و دنت راتفر زا نیدلاو .
راگید راسدرد ثاعاب هاک داننکیم ششوک و ، تسا شزرا یب ناشنارسپ اب ندوب هک دنربیم یپ و
دندرگن لیماف یاضعا .
ن و تابظاوم بواخ دواخ نارسپ زا رمع مامت هک دنکیم روطخ ناش نهذ رد ،لاحنیا اب یراداهگ
دوشیم یشوپ مشچ ناشیاه ینابرق مامتزا ضوع رد یلو ، دنا هدرک . رد هاک داندوب راو دایما اهنآ
یگدانز رایخا رد یالو ،تفرگ دنهاوخ رارق تبقارم تحت اهنآ طسوت دنسرب یریپ هب یتقو هدنیآ
دننکیم یرپس ار درد و رنررپ .


43

اک داننکیمراد هنخر یاه تبحص نلاس نهک نینچ نیا لومعم یااضعا یتحاراان ثاعاب ه
دوشیم لیماف . نیانچ رد ااهنآ هاک اراچ دنرب یمن تذل نارگید اب ندرک تبحص زا تاقوا یرایسب
شاجنر و ماشخ اات دنهاوخیم رادولهپو مهبم خساپ اب و وجتسج ار یناهنپ یاه ینعم اه تبحص
دننک راکشآ ارناش . ای و در ار وا ،دنک شیپ ار اذغ ناشیارب یسک هکینامز ای و راکف و دانریگیم مک
نااش تحارتاسا رطااخب یسک رگا ای و ،دنکیم ناهنپ یسک ناش شیپ زا ار اذغ هناخ رد هک دننکیم
مباواخیم نیمز یور رد نم ،مرادن ترورض دنیوگیم خساپ رد ، دنک ایهم ار تایرورض و کاطا . و
هداامآ و هاتفرگ ار دوخ ی ایشا همه و هدش هدرزآ زیچ ان عوضوم کی هدهاشم اب هاناخ کرات هاب
دنوشیم . دنرادن نتفر یارب یاج چیه هکیلاح رد . یاراب ناراگید هاک دنهاوخیم طقفراک نینچ اب و
دننک فسات ساسحا ناش . یوجتاسجرد ، دوامن یرادیرخ یی هفحت ناشیارب یسک رگا هکنیا ای و
دنهد ناشن ار دوخ یتیاضران هک دنوشیم یی هتکن .
چ ،دیایب هناخ رد ینامهم هکینامز و و تایذا ثاعاب هاناخ رد نااش ندواب هاک داننکیم رهاظت نین
راشف تحت اهنآ فرط زاو تسا هداوناخ یتیاضران دریگیم تروص یراتفردب ناشیا اب هدوب . رگا و
دننزیم فرح دوخ یتخبدب زا خساپ رد ؟دنراد لاح هچ دوش هدیسرپ ناشیا زا . راکف رااک نینچ اب
هقلع و یدردمه ، محرت دروم هک دننکیم تفرگ دنهاوخ رارق نارگید .
باضغ و ماشخ ثعاب سکعرب یلو دوش عقاو نانامهم لوبق دروم اه فرح نینچ دیاش و
دوشیم ، دننکیم تبظاوم اهنآ زا هک یی هناخ یاضعا .
دنشاب دنمقلعاهنآ هب نارگید ات دننکیم ششوک
راگید یدانمقلع هاک دننکیم ششوک ،نز و درم ود ره ،نادان و لهاج عامتجا رد هاب ار نا
دننک بذج و بلج دوخ . دشابیم هعماج دوخ یفنم تارثا نیا یساسا تلع . تسنیا رگید تلع و
تدش یچ هب ناش یگدنز هکنیاو اه یضیرم ،فیلاکت ،تلکشم زا رگید صخش اب دنهاوخیم هک
دنیامن تبحص دوش یم یرپس . یزواسلد رااهظا نااش تلاح نینچ هب نارگید ات دنتسهراودیما و
دننک . یراذگاساپس اای و ،دانرادن رواب ادخ هب اهنآ هک دننکیم تیاکش رطاخب یضیرم هب هطبار رد
دننک یمن . دراک دانهاوخ هجوت بلج یرامیب هب رهاظت اب هک دنرواب نیا هب . ااهنت هان تاقیقح رد


44

ددرگیم ناش بضغ ثعاب هکلب نارگید سوسفا ثعاب .

ترورض ناش هجوت هب اهنآ هک دننادیم هناخ دارفا و تسین نینچ اهنت ،دنراد . لاهاج صاخشا اریز
دنشاب نارگید تبظاوم و تبقارم زکرم هشیمه هک دنهاوخیم لاس نهک نادان و .
داننکیم یراددواخ ندراک تبحاص و ندرواخ اذغزا و هتسشن هناخ رنک کی هب تاقوا یضعب . و
یلکاشم چیاه دانیوگیم خاساپ رد ، دانراد لکاشم هچ هک دوش هدیسرپ ناشیا را هاگره تاسین .
دنیامزایم ار نارگید هلصوح . اات دناشابیم هاناخ یاضعا زا یکی رظتنم تسدب لامتسد هکنیا ای و
هاب هامه هاکنیا دوجوااب ،دانیامنیم یئاهنت راهظا و هدرک هیرگ قه قه اب دعب و دسرپب ناش لاحزا
دنراد رارق ناشیا تمدخ .
انز دشابن ترورض میارب هکیئاج رد نم دنیوگیم یهاگ ای و هاگاشرورپ هاب ارام ،مناک یامن یگد
دیشاب شوخ امش ات دیتسرفب . و هاجوت دانهاوخیم هک تسنیا فورح نینچ زا هدافتسا تلع هناگی
دنیامن بلج دوخ اب ار همه یدنمقلع . بالجار دارافا تابحم زاگره صاخشا نینچ هجیتن رد و
دنکیمن تبقارم اهنآ زا تیعاضر اب یسک و هدرکن .
ن ارف شوگ یسک هب دنهد یم
اراف شواگ یاسک هاب زگره ،دنشاب هدرک یگدنز یبهذم ریغ هیحور اب هکیلاس نهک صاخشا
دنهد یمن . مااجنا دواخ شور هب ار اه راک همه ،ددرگ ناشریگ نماد لکشم هچ هک دنک یمن کرف
راگا لثم ،دنشیدنا یم یفنم هشیمه و ،دنرادن رواب و هدیقع نارگید یاه فرح هبزگره و دنهدیم
دوش هتفگ ناشیارب : هاک داننکیم راکف ،دنااسریم ناایز ناش تحص هب اریز دنروخن ار اذغ نلف
دنهدیم اذغ ندروخ هب همادا و تسا ورد . رد هدراکن شواگ داهدیم هروشم ناشیارب هکیسک هب و
دنوشیم نیگمشخ ضوع . و ،دننااسریم ررض دوخ تحص هب هناهاگآ ،دشابیم دایز اه لاثم هنوگنیا
یم ششوک دانریگن ار هداش هیاصوت یاود ای و یرادوخرتکاد اب تاقلم زا هک دننک . و تایملع هاب
دنناد یمن اهنآ هک دنیوگیم و هتفرگ هدیدان ار ناوج رشق و دنراد نانیمطا لماک دوخ هبرجت .


45

دنشیدنا یمن لامعا نینچ ارجا اب
و ،دانا هدواب رود بهذام و ناید زا ناش یگدنز مامت رد اهلاس نهک نینچ نایا باقع ار دواخ
مااجنا راکفت نوداب ار ااهراک اات دنتسه اه هناهب یوجتسجرد و ،دنریپ هک دنرادیم ناهنپ هروکفم
دنهد . نارایپ صقاوان مامت نس تلوهک هناهب اب هک تسنیا نادان عامتجا دارفارگید تسردان لمعو
دنریگیم هدیدان ارناش .
معم ار لاس نهک صاخشا لامعا نادان عامتجا لاحره هب دنرامشیم یلو . لواقعم اان یااهراک هب و
نم ریغو دنیوگیم خساپ رد ناش یقط : " افطل دنکیم هچ هک دناد یمن وا تسا هدروخلاس صخش نیا
دیوگیم یچ ای و . " ًادمع دیاش ای و هتفگ هچ هک دنادیم لاس نهک درف دنچره داشاب هدوامن اراجا .
انک لکشب یسک هچ اب ای و تقو هچ هک دننادیم لماک اهنآ ااه کیتکات نینچ زا ،دننک تبحصراد هی
دنیامنیم هدافتسا ددرگ دعاسم شا هنیمز هک تقو ره . لکشم و یضیرم هب هطبار رد یسک رگا لثم
اکنیا ای و ما هدروخن اذغ یدایز تدم یارب هک دنیوگیم خساپ رد دیامن لاوس ناش رایاسب مقااطا ه
درس مشابیم هتسخ رایسب نم هکیرطاخب ای و .
رفا نینچ دواشیم هداونااخ یااضعا یتلاجخ ثعاب هک ار یتاعوضوم اهنامهم لباقم رد اصوصخ دا
دننکیم دای . دوخو دننکیم رهاظت یروط و دنیوگیم هچ هک دنناد یمن ایوگ هک دننزیم یمهف ان هب ار
دانهدیم نااشن ناش نس تلوهک ار همه و . نااش لاباقم رد هکیاصخش زا هاک داننادیم رتبواخ و
دیامن یگداتسیا دنیامن هدافتسا وا یگدنمرش و نتفرگ ماقتنا یارب اه هار مادکزا .
دنراد لیم و قایتشا ایند نیا هب دقف
،تشاد دنهاوخ شیپ رد ار اه یدیما ان و تلکشم نینچ هک دننادیم لهاجو نادان لاس نهک دارفا
ب یم ایند هب لد سکعرب ، هتفرگن دنپ تلاح نینچ زا ،تقیقح نتسناد دوجو اب یلو دندن . هکنیاولو
اب دنشاب ندرم هب کیدزن رایسب دوجواب ،دننکیم رکف رود ارنآ مهز ی تاسود هک دننکیم هدهاشم هک
لابقتاسا هابزگره گرام هک دنهدیم ناشن نینچ مه زونه یلو دنریم یم رگید تشپ یکی ناشیاه
دننکیم رکف نما ار دوخ ی هدنیآ و ،دیآ یمن ناش .


46

م یسک هک دنسرتیم یزور زا یلو دناشاب هتاشادن اذغ ای و سابل ، لوپ ،دنکن ار ناش تبظاو . یالو
ار یداعب یگدانز مهزااب یالو ، داننکیم ماسجم یکانسرت تلاح نینچ رد ار دوخ هکنیا دوجواب
دننکیم شومارف . تسین ترورض ترخآ هب یگدامآ چیه هک دنزاسیم نئمطم ار دوخ و . هانیمز رد
دیامرفیم نینچ فیرش نآرق :
زج ایند یگدنز تسین شیب یمرگرس و یزاب . یتسرپادخ هکنانآ یارب ترخآ یارس
تسا رتهب بتارم هب دننکیم . دیربیمن راکب ار دوخ لقع مه زاب ایآ .
( ۀروس ماعنلا " نایاپراهچ " 32 )

دنربیم رس هب توافتم لماک ار دوخ یریپ نامز ،دنراد رواب و نیقی قیاقح هب هک نموم دارفا . ااهنآ
یاضر رطاخب لبق دنیامن لصاح ار دنوادخ تمحر ات دنا هدومن یگدنز دنوادخ . نامز تشذگ اب
یرپاس تانج رد ار دواخ یدابا یگدانز و هتسویپرگید یگدنز هب هک دنوشیم دنسروخ ردقنامه
دنیامن . راودیما دنوادخ شیاشخبو تمحر هب اهنآ دنشابیم یلاع هیحور بحاص ، هدوب . هاب زاگره
،دنناسر یمن ررض ناش ناکیدزن دنوشیم یهلا ماکحا غیلبت و تلکشم لح ثعاب سکعرب . هچرگا
ن زا رکف هب یلو ،دنا فیعض یکیزف هاگ ا هاعماج هاب ات دننکیم ششوک و ، هدوب کین یاهراک ماجن
دنیامن تمدخ .
و تزاع زا عامتجا رد هشیمه و ، هدش هعماج رد ناش مارتحا و تزع ندوزفا ثعاب ناش یتسار و
رادروخرب راقو نشابیم د . ار ناگرزب ات تسا هدیدرگ رما نموم صخش یلاب اریز رداق ی هدید هب
دیامن مارتحا هتسیرگن . دیامرفیم نینچ دنوادخ فیرش نآرق رد :
تسا هدومن ررقم تراگدرورپ : دینک یکین نیدلاو هب و ،دینکن تدابع ار وا زج . رگا
یتح ،دسریم یریپ هب وت دزن ودره ای نانآ زا یکی " فا " آ رب هب ار نانآ و یوگم نان
یوگ نخس هناراوگرزب نانآ اب و ،نکم باطخ یتشرد . لاب ،ینابرهم یور زا و
وگب و رآ دورف نانآ رب ار ینتورف " هد رارق دوخ تمحر دروم ار نانآ ،اراگدرورپ
دنداد شرورپ ارم یکچوک رد هک روطنامه . "
( ۀروس ارسلا 23 ، 24 )47

دلاو هب تبسن یکین هب ار ناسنا میا هدومن شرافس دوخ نی .....
( ۀروس توبکنعلا 8 )

ار رشب ( یکین هب ) میا هدومن شرافس شنیدلاو هب . بترم یتخس و فعض اب ، ار وا شردام
تسا لاس ود فرظ رد وا نتفرگ زاب ریش زا و دنکیم لمح محر رد ،دایدزا لاح رد . ارم
ینادردق ار دوخ نیدلاو و نک . وت یئاهن ماجنارس ( یا رشب ) تسا نم یوسب .
( ۀروس نامقل 74 )

...... و ( و کیدزن هیاسمه و نیکاسم و نامیتی و نادنواشیوخ هب و دوخ نیدلاو هب دینک یکین
دوخ یاهدادرارق و اه دنگوس قباطم هک هچنآ و هار زا ه دنام او و لیاس ای و بیرغ هیاسمه
دیراد هدعرب ). من تسود ار یشورف رخف و ربکتم چیه ادخ درادی .
) ۀروس اسنلا 36 )

48


4849


40

هفیظو و لغش قباطم دارفا هیحور و تیصخش
داشابیم دراف کای تیصخش راتخاس رد راذگریثات و مهم هتکن کی لغش . زا اداج هکیاصخش راه
م یباایزرا شتیقفوم هجرد و یعامتجا تیعقوم ،لغش طسوت ،دشاب نید و بهذم ددراگی . هاچرگا
مااقم رواسیفورپ کای ،لااثم ضراف اهنآ یضعب یلو ،تسین ناش ی هبتر و ماقم ناش همه فرعم
دراد ار ریدم هب تبسن رتدنلب . اای و دراد ار ناشیف رواتیروکید هاب تبسن رتدنلب ماقم رتکاد کی ای
دشابیم اراد ار رت دنلب ماقم ملعم کی هب تبسنرینیجنا کی هکنیا .
ا،احل نیمه هب ناانچمه و ،ااه دادعتاسا ،هاواخلد کلسم ،هقلع قبط ار دوخ میماصت نادان دارف
دنریگیم دنهاوخیم هک یعامتجا یاه فقوم .
،دومن باختنا ار یکلسم درف کی هکینامز شتیصخش دنکیم ریغت نآ قباطم . هامه دزان هاک
تسین تسردان تیصخش رییغت هنوگنیا هعماج نیا یاضعا . ره یو راتفر ،سکعرب ز ردق و و رتد
درایگیم رارق مارتحا دروم رتشیب ردقنامه دنک ریغت رتشیب . یاتح ،رااتفگ و رااتفر ،ندیاشوپ ساابل
دنکیم رییغت شدیدج تیصخش و هفیظو قباطم شزاوآ .
عقوت اهنآ زا ،نیا رب هولع یم قابط ار نااش ربو رود طیحم هک دوش یکلاسم لواصا نااش
ک هکنیا ات دنیامن هلماعم نآ ابو ریبعت دننک یقرت دوخ هتشر رد و هدش بایما .
میدومن رکذ هک ار یزیچ ، یامن رهاام و یاعقاو ،کدااص دراف کی هیحور و یقلخا لوصا
دشاب . هک یراک و یکلسم کلخا درایگیم ناداان هاعماج کی هب طابترا ، اان دایاوع یروآ تاسدب
ار ماراتحا نداد تاسد زا اایو ،تانایخ ،یتخسرس ،کلسم ردربکت ،عورشم ای لمااک عواضوم ک
درادنپ یم عورشم . درادن یراگزیهرپ و یوقت اب یطبر چیه همه نیا تقیقح رد .
هتبلا ،دننکیمن یوریپ نیناوق نیا زا هک دراد دوجو نادان هعماج رد رگید صاخشا ،نمض رد
دنشابیم تیلقارد صاخشا نینچ . ام یساسا فده دااقتنا و صاخاشا نیانچ تیصخش عاونا حرش


50

کلب هدوبن ناشیارب دنتاسه رود نآراق تاایقلخا زا و دانراد ااهنآ هک ار یی هدیچیپ راکفاو کرد ه
میهدیم رارق ثحبدروم .
داقتنا هفیظو و لغش چیه هب ام هک منادیم یروآ دای لباق ار هتکن نیا بلطم عورش زا لبق یلو
میریگیمن . ًاعقاو دادعتاسا بحااص دایامن یم یگدنز عامتجا کی رد هکیصخشره اظو و ااه فیا
دشابیم فلتخم . میانک توااضق وا دادعتسا و لغش هاگن زا یصخش هراب رد رگا تسا تسردان و .
دشابیم تسردان مه لغش رطاخب تیصخش نداد رییغت نیارب هولع . راظن دیاب اه ناسنا ی هراب رد
دریگ تروص تواضق تسا هدومن نیعت نآرق رد دنوادخ هک یاه رایعم هب .
،مدرم یا ( همه ) ار امش لئابق و اهتلم تروصب ار امش یلو میدیرفآ هدام و رن کی زا
( فلتخم ) دیسانشب ار رگیدکی هک میدروآ رد . تسرپ ادخ ،ادخ رظن زا امش نیرت یمارگ
تسامش نیرت . تسا هاگآ و اناد ادخ .
( ۀروس تارجحلا " اهقاطا " 73 )

تعاطا و تدابع هب رظن درف ره یرترب هک میدومن کرد نینچ کوف هیآ زا هان ، تسا دنوادخزا وا
نآ هفیظو و لغش و یکیزف عضو ،سنج احل زا . ناسنا هراب رد نآ هبرظن هک تسیاهرایعم اه نیا
ددرگیم تواضق ترخآ زور رد اه . ماداک تاحت و طیاحم عوان هاچرد نااسنا هاک دنک یمن کرف
وان و راماوا تاحت اات تاسا لوواسم ساک ره ،دیامن تعاطا نآرق زا دیاب یلو دشاب طیارش یها
سااسا راب هن دنزاسب نآرق رماوا و تاداشرا هب قفاوم ار دوخ تیصخش و ،دیامن یگدنز دنوادخ
دراد هک یلعف فقوم و لغش .
د هاب تباسن داح زا شیاب هقلع و رود ادخ هار زا هکیناسک هب هطبار رد شخب نیا رد دانراد ااین ،
یم هک ینانز و نادرم هراب رد نیا زا لبق یلو دومن میهاوخ تبحص هتشاد طلست عامتجا رد دنهاوخ
مینکیم تبحص ، دنشاب .57

رگراک نز رتکرک
دانریگیم راراق هاعماج مارتحا درومرشیب هناخ نز هب رظن رگراک نانز . و رتاشیب فاداها ااهنآ
دنراد هدهعب هناخ نانز هب تبسن رتشیب یاه تیلوسم . نورایب هاناخ زا اات دانهاوخیم تاقیقح رد
ماج رد مهو دنور دنشاب تزع یاراد همه دزن هع . تیصخش شاشوکو هاتفرگ دواخ هاب یتواافتم
نکیم دنوش دوخب یکتم ات دن . دنهد ناشن یواسم نادرم اب ار دوخ کوقحو .
هفیظو فورصم هناخ زا نوریب ات دنکیم راداو ار نانز هتکن نیا لهاج و نادان هعماج رد اعقاو
دنوش . رود دنوادخزا و هناگیب نید زا هکیناسک دنهدیم شزرا رتشیب ار تایدام دنا . و تریس
مهم ناشیارب ترهش و اه تکرش تازایتما ،یئاراد ،یکناب باسح هکلب هدوبن مهم کین کلخا
دشابیم .
همه تاواسم هک دننکیم ششوک و هداد ناشن اه درم هب ار دوخ فرط کی زا اه نز نینچ
باقر اه نز اب رگید فرط زا و دنیامن لیثمت ار هبناج دنیامنیم ت . یمن تسد زا ار یتصرف چیه و
دنوش هفیظو لحم رد اه مناخ رگید یماکان ثعاب ات دنهد .
تاصرف و گرزاب تیقفوم اهنز یارب ، نادرم یولهپ رد ،تسایر و تیریدم طس ات یقرت
دوشیم هدرمش یلاع . هاب هک ار یراک یسک رگا ، دنوشیم یهن و رما هب رداق اریز هداش هدرپاس یو
کن متخ رید ای و هدر غایرد نارگید لباقم رد ناش شنزرس هنوگچیه زا تروصنیرد ، دهد ماجنا رت
دننک یمن . رااک لاحم رد نااش رااکمه نانز اب رگید فرطزا و هداد ناشن نادرم هب فرط کی زا
دنهدیم ناشن تباقر . ار ناشیا و هتفایرد ار رگید نانز زا یکچوک هابتشا کی ات دنتسه نیمک رد و
ک شنزرس دنن .
دناشابیم دواخ فاقوم و تیصخش رورغم ،دنرادن شودب ار هناخ تیلوسم لاح نوچ . ،یگدانز
دشاب هتشادیمن کرف نادان درف کی زا نانآ رتکرک و رکف . و رااک طیاحم ، نااشیا ناایم کراف هناگی
دشابیم دنراد راکرس ناشیا اب هک یمدرم .
و لیماف ،هناخ دروم رد شیوشت چیه رگید رگراک نز کی شلیمااف و راسمه اب ثحب و رج
دشاب هتشادیم تباقر ناراکمه اب و هدوب دوخ فیاظو بظاوم لاح ،هتشادن . یگدنز زا رارف رطاخب


52

دوشیمن شتیاضر ثعاب هک دهدیم ریغت ار دوخ تیصخش، روآ شیوشت . تاامیلعت قیرط زا اهنت و
وش دراو رییغت نانز هنوگنیا هیحور رد هک تسا ریذپ ناکما میرک نآرق د .
هاکلب دوخ یرهاظ تاریغت دوبهب رطاخب اهنت هن و ،تسا هاگآ مهم قیاقح زا نموم نز کی دنچره
ددرگیم وا روما تفرشیپ ثعاب هک دشوکیم دوخ رتکرک و کلخا هیحور هیوقت رد .
دنرب یمن رنر دوخ لکشم یگدنز زا نادان هعماج رد نانز یرایسب فلخرب و . زاگره ااهنآ
ملاسان یاه تباقر زا دانریگ یمن تسد تسا ناشیا هفیظو لحم رد هک نادرم و نانز اب . واچمه
دشابیم ینعم یب لماک اه تباقر . بسانم دیاب نز و درم ، میرک نآرق تایقلخا و تامیلعت هب رظن
دننک راتفر ناش تقلخ هب . دننکن دیلقت رگیدکی زا . هراوامه هک دشابیم درف کی داقتعا و نامیا اهنت
و شزرا دروم ددرگیم عقاو لاعتم دنوادخ ردق . نآراق تاایقلخا راظن زا نموام درم و نز ودره
دنریگیم یشیپ رگیدمه زا بوخ یاهراک ماجنا یارب و هدرک تباقر مه اب یبوخ یارب .
رگراک درم رتکرک
داشابیم توافتم لماک نادان و لهاج هعماج رد رگراک نز هب تبسن رگراک درم کی تیصخش .
م نادرم ندروآ تاسدب نااش یاساسا فداه اذل ،دنشاب هتشادیم ار هداوناخ داصتقا تیلوسم لومع
و هدوب لوپ رتشیب دناشاب قافوم دراف کی یراک طیحم رد هک دنراد وزرآ . و لایماف ااب تردان هاب
هاشوگ کای رد هاکنیا اای و ، هدرک رکف دوخ هفیظو دروم رد هشیمه ،دننکیم تبحص ناشناتسود
کف هب و هتسشن شوماخ ر دنشابیم لوپ ندروآ رد . ا رد نااش راکفا ردقنآ و لواپ ندروآرد فاراط
دخرچیم هفیظو هاب ار نااشناتسود و لایماف ،اهدلوا ،رسمه ،نیدلاو دروم رد تیلوسم یتح هک ،
دنرپسیم یشومارف .
دزاسیم فورصم ارناش راکفا هفیظو و لغش اهنت . راوتاسا تاایدام ساسا رب ناش یعامتجا هطباور
دشابیم . تسا یدام ی هدافتسا مه ناش تقافر و یتسود ،اه جاودزا فده تاقوا رتشیب . یتاسود
تسا شزرا یب و موهفم یب ناش دزن دنناوت یمن هدروآ تسدب دافم و دوس اهنآ زا هکیناسک اب .


53

دنشابیم ینابصع هشیمهراک لحمرد و هناخ رد . و یرکف تلاح یگنوگچ هب هطبار رد هکیناسک رگا
ناش یناور دنیامنیم رصقم ار دوخ یاه نز ،دهدبرظن .
یعطق رایسب هشیمه دارفا نینچ و مطم ناشیاهراک رد ئ راکف دادعتاسا اب و لقاع ار دوخ ،دنشابیم ن
دنراذگیمن مارتحا نارگید راکفا هب و دننکیم . و ،دنتاسه دواخ هلااس دانچ هابرجت رورغم نانچمه
دنمهفیم رتهب همه زا هک دنرادیم رارصا هشیمه . ا و داننک لوابق ار دواخ تاهابتشا هک درادن ناکم .
دننکیمن یهاوخ ترذعم مهزاب ، دنوش دوخ تاهابتشا هجوتم رگاو .
،دانا هداد یااج تیاصخش نیانچ بالاق رد ار دواخ هاک تالع هاناگی میدومن یروآدای هکیمسق
دشابیم ایند هب یگتسباو . درب نیب زا ثعاب یگتسباو نینچ و ن ناش تبثم و بوخ تاکنرایسب هدش
دنشیدنایب یگدنز رگید داعبا هب تایدام زج هب دنناوت یمنو ،تسا . هاک دشاب هتشاد وزرآ یسک رگا
تاسا یاعیبط لمااک داشاب لواپ نتاشاد هب لیامتم هکنیا ای و دشاب قفوم یراک هحاس رد . یالو
دنریگرد ایند تایدام رطاخب لماک و هدرکنرکف ترخآ دروم رد هک تسا تسردان .
ی رگا ناسنا نایا یزور هراخلب یالو دشاب ایند یور صخش نیرت رادیامرس و نیرترادلوپ زا یک
دنامیم نارگید هب وا لوپ و یئاراد همه و هدرک کرت ار ایند . ذگ کاخ ریز رد وا ندب هکینامز ا هتش
داناوتیمن هدراک یرااک شیاراب ییاایند تامعن نیزا مادکچیه، دوشیم . و شاشوک زا تراخآ رد
رب هک یاه درکراک دنوادخ یاضر یا
( ج )
زا هدومن یاراب هاک یااه شاشوک زا هن ،دوشیم لاوس وا
ایند تامعنو لوپ ندروآ تسدب ئ تسا هدرک ی . دنوادخ
( ج )
ندروآ تاسدب یاراب هکیناسک هراب رد
دنا هدوب اشوک هدوهیب ایند دیامرفیم نینچ ، :
وگب " ار دارفا نیرتراکنایز دیراذگب - ناشلامعا رظن هطقن زا – امش هب میهد ناشن : "
" ایند یگدنز دروم رد ناشیعس مامت هکیناسک ( هجیتن رد و دوشیم فرص ) یهارمگ هب
( رده و ) دننکیم یراک وکن دوخ راک اب دننکیم رکف نیا دوجو اب و ،دوریم . " " هکیناسک نامه
و دوخ راگدرورپ مئلع و تایآ ( تقیقح ) دننکیم راکنا ار وا اب تاقلم . "
( ۀروس فهک 703 ، 705 )


54

سیئر و ریدم تیصخش
لاحم کای رد ار اه تیصخش فلتخم عاونا امش دنشابیم بهذم زا رود نآ دارفا هک یعامتجا رد
دیباییم هفیظو . دانراد فلتخم یاه تیصخش ناشیاه تیلوسم و هفیظو ،شاعم ،هبتر هب رظن دارفا .
دشابیم ریدم اه تیصخش نیزا یکی هک .
طیارش هبرظن و تقو کی رد دارفا نینچ دنریگیم دوخ هب ار هناگود تیصخش . رتلااب هکیناسک هب
دنهدیم ناشن ار دوخ رگید خر دنا اهنآ زا رت نیئاپ هکیناسک هب و ور کی دنا اهنآ ماقم زا . هاکینامز
دنزاسیم دنسروخ دوخراتفر اب ار اهنآ و دنشابیم عبات و نابرهم رایسب دنا دوخ نیرمآ اب ارمه . هاب و
هناطاتحم ناش رماوا دیاین نایمب لکشم مادک ات دنیامنیم لمع . دنتاساوخ هاچره ناانودام ااب یالو
دننکیم شنزرس ار اهنآو دنیوگیم . ااهنآ قاح هاکلب هدراکنرکف داب ار ااهنآ راتفر نینچ نانودام و
دننادیم . نااش نیرامآ هاک اراچ داننک بلج ارناش نیرمآ هجوت ات دنیامن یمن غیرد لمع چیه زا و
م هک دنا یسک هناگی دناشابیم نااش یوافیظو ماات و ماع تیحلص یارادو دنزادرپیم ار اهنآ شاع .
ردق و مارتحا تااعقوت اات داشابیم رتهب دراد رارق یربهر دنلب طس رد هکیناسک و نیرمآ زا یناد
دوش هدروآرب ناشیا . ، دشاب لاعتم دنوادخ تیاضر بسک دیاب ناش فده راک نینچ یارجا اب یلو
اخب نیرمآ مارتحا هن یدام تاعقوت رط .
منیم یگدنز نادان و لهاج عامتجا کی رد هکیدارفا یلو داکی ماهف و کلخا ،کرد ،هیوس دنیا رگی
ماراتحا وا هب ییوج هدافتسا یارب ، دشاب یفنم تافص یاراد یصخش رگا اما دنهد یمن شزرا ار
دنهدیم شزرا شیاربو هدرک . ب نیرمآ دروخرب عون ره هک دوشیم ثعاب عوضوم نیا لاباق ناش یار
دشاب لوبق . دشابیم لومعم و یداع لهاج و نادان هعماج رد هناگود تیصخش نیا ذخا . نیمه هب
دننکیم راتفر ناتسد ریز اب دنتشاد لیمروط ره نیرمآ تلع
تسا تسردان هروکفم نیا نتشاد . درواخرب هانوگچ ناتاسد رایز اب دنا فقاو نیرمآ هکیلاح رد
آ سکعرب مهزاب یلو دننک دننکیم لمع ن . لمااک لامع نیانچ ینآرق ماکحا و نامرف هب رظن یلو


55

دوشیم بوسحم ینادجو ریغو یناسنا ریغ . دواخ ریماض و رااتفر ،هیور لورتنک لووسم درف کی
دشابیم . دزیهرپب رورغو ربک زا و دیامن راتفر هنابرهم دیاب هشیمه ناسنا .
ایم رد وا تفرشیپ ثعاب ات درادن ار یزیچ چیه ناسنا هامه ماقم و هبتر ،ددرگ شناراکمه ن
دشاب هتساوخ هک ار یسکره و ،تسادخ زا تزع دهدیم . اضو داهاوخب هاگره و سواکعم ار تیع
دشابیم شتامعن مامت نتفرگ هب رداق وا اعقاو ،دزاسیم . هتاسکش هشیمه دیاب ناسنا ،احل نیمه هب
دهد ماجنا شراگدرورپ یارب هناقداص ار دوخ لامعا و هدوب سفن . میراک نآراق رد لاعتم دنوادخ
دزاسیم هاگآ ار ام لیذ تقیقحزا :
رادمرب ماگ هنارورغم نیمز رد و : زگره و یفاکشب مه زا لک هب ار نیمز یناوتیمن زگره
یسر اهوک هبو یدنلب رد یناوتیمن .
( ۀروس ارسلا " لیئارسا ینب " 37 )

ااب هک دنک یمن کرف ،تسا هاگآ نامرف نینچ زا نموم صخش و ،دواش ورابور صخاش عوان هاچ
دنک یمن شومارف دنوادخ ماکحا لباقم رد ار دوخ یاه تیلوسم و هدرکن دب راتفر زگره . نایا هب
درادن تسود زگره ار هنامیمص ریغ راتفر نموم صخش کی هک تسا احل . و هابتر زارظن فرص
دنکیم مارتحا ناسکی ار همه ماقم . شاداپ رظتنم دوخ بوخ راتفر رطاخب زگره و داشاب یامن رمآ
دنکیم شاداپ دیما لاعتم دنوادخ زا ضوعرد هکلب . یاراجا دانوادخ یااضر یاراب صخش نینچ
دشابیم وا تمحر راتساوخ و دیامنیم هفیظو .


56

رترکس تیصخش
داسریم راظن هاب یلوامعم یاضعب و یلاعرایاسب فیااظو یاضعب ،نادان و لهاج عامتجا رد .
یلومعم فیاظوزا یکی تیرترکس ،تاسین کلاسم کی تیرترکس هک تسین کش نیا رد ، تسا
یسک رایتسد و بئان اهنت رترکس هکلب ، تسین ترورض ندش رترکس رطاخب یصاخ تامیلعت هبو
دشابیم . و هداد هوالج مهمرایاسب ار دواخ لغش ،دیراد هفیظو هچ امش هک دیسرپب ار اه رترکس رگا
مشابیم درف نلفرایتسد و رترکس هک دنیوگیم .
دشابیم یو لامعا دنادرگیم دنوادخ دزن شزرا قیل ار درف کی هکیزیچ هناگی .
و راماوا نداد ااب ،دنوشیمن نیگهودنا دنریگیم رارق دوخ نیرمآ یراتفردب دروم هکینامز اه رترکس
دانیامنیم دنسروخ ار اهنآ تقیقح رد فلتخم یاهراک ماجنا . رااک فیااظو هاحیل زا رتاشیب ااهنآ
شیمه و دنیامنیم دنرادهگن شوخ ار دوخ نیرمآ ات دنیامنیم ششوک ه . نیرامآ هاک تاهج نایا هب
دشابیم ناش زاس هدنیآ ناش . ار ناانآ تااشهاوخ هاک دانا ینااسک نااش نیرامآ هک دنرکف نیا هب
دنهدیم یئاهر تلکشم زا ار ناشیا و هداد هعسوت ارناش تاطابترا ،هدروآرب .
سپ رد هک یصاخشا لهاج و نادان هعماج رد زا جرااخ داننکیم هافیظو یاافیا تیرترکس یاه ت
دننکیم تعاطا ناش نیرمآ رماوا زا هشیمهو هدومن راک ناش فیاظو هحیل . زا نااش نیرامآ اذاهل
دراپسیم ار رگید فیاظو ناش یارب و هدومن هدافتسا نانآ . داشاب یناباصع رامآ رگا زور نایرج رد
داد و غیچ دوخ رترکس یلاب ادنا هار ار دایرفو هتخ ، یرپاس هدانخ و یاشوماخب ار نآرترکاس اما
دیامنیم .
اب نیرامآ هکیماسق ، دانیامنیم ناراگید ااب ار رااتفر نیانچ اه رترکس ضوعرد نانچمه نااشیا ا
دنا هدومنراتفر . هکیناسک ناانودام راگید لاباقم هاناربکتم دنتسه هیاپ دنلبو هبتر دنلب دارفا رترکس
ار دوخ اهنآ هک ارچ دنیامنیم راتفر دوخ دننکیم رکف نیرمآ هب رتکیدزن . کای رگا لهاج عامتجا رد
رامآ ااب داعب و لصاح ار وا ی هزاجا و هدش در رترکس رظنریززا دیاب دورب رمآ ندید یارب ریدم
دیامن تاقلم . تاشز تااملک اب و هدومن زیاجان هدافتسا ناش هبتر و ماقم زا اه رترکس نینچ اذهل
نلووسم رگید و مدرم اب دنت و دننکیم تبحص . هدرک صیخشت ار تلاهج عاونا صخش نینچ رد


57

تبیغ و یریگداقتنا ،تقفانم ،یئوگغورد لثم ،میناوتیم . هاک دانهدیم ماجنا یرطاخب ار لمع نینچ
دننک هدافتسا اهنآ زا و هدش عقاو نیرمآ دنسپ دروم .
دنوادخ تردق ددرگیم ایند ود ره رد ناسنا دوس ثعاب هک تردق هناگی اما تسا . صاخاشا نینچ
ًلماک و دننکیم نارگید تیانع و فطل هب اکتا لوصحرطاخب دیاب هک یسک هناگی هک دنا هدرب دای زا
تسا لاعتم دنوادخ دنشاب اشوک وا یاضرو فطل . لا هک دنا هدومن شومارف و
( ج )
دراد دوجو .
ناراگید تیصخش رد زگره و دشوکیم دنوادخ یاضر رطاخب اهنت نموم صخش یلو و ساسجت
و هدایقع هاک دانادیم ارایز ، درادن اهنآ زا ار یزیچ ندروآ تسدب کایتشا و دنک یمن ییوگ هفازگ
دشابیم دنوادخ تسد رد شنامیا .
کشزپ تیصخش
دوشیم هدرمش یا هفرح تیصخش کی رتکاد یزورما هعماج رد . رطااخب هاک تاسا تسرد
دراد هدهعب ار مهم تیلوسم کی نارگید یبای تحص . رد یلو ،ناید و بهذام زا رود یا هاعماج
دشابیم توافتم لماکوا تیصخشو رتکاد . یگدانز اایوگ هاک دانا هدایقع نایا هب هعماج نیا دارفا
دشابیم رتکاد تسدب . داننکیم هاعجارم ناکاشزپ هب فرص و فرص یبای افش رطاخ هب و . تالع و
ندیسر رطاخب صخش کی ،دوشیم هدرمش مرتحم عامتجا رد رتکاد هکنیا رگید کلاسم نیانچ هاب
دنکیم ددعتم یاه ششوک . رتکاد صخش و دوشیم هدرمش قفوم و دنمشوه صخش ، عامتجا رد .
دنیامن باختنا ار بط ی هتشر هدنیآ رد ات دنهدیم یاج دوخ لافطا ناهذا رد اه لیماف زا یرایسب
دندرگ قفوم رتکاد و . ینامز هک دنیوگیم هشیمه خساپ رد لافطا زا یرایسب ببس نیا هب گرزاب هاک
دش مهاوخ قفوم رتکاد کی مدش . هدرمش شزرا رپ و یلاع فده کی اه لیماف رت دایز یارب انیقی
تمدخ ردصم و هدش رتکاد هدنیآ رد دناوخب سرد بط هتشر رد دوش قفوم ناش لفط رگا دوشیم
ددرگ . فداه و ،دشابیم نارگید مارتحا بلج اه لیماف یلصا فده نادان و لهاج عامتجا رد یلو
د یوادات یو طاسوت داناوتیم سپ دوش ضیرم لیماف یاضعا زا یکی هاگره هک تسا نیا ناشرگی
ددرگ . دشاب هتشاد جاودزا رطاخب یدایز یاهداهنشیپ دناوتیم رتکاد درف کی هولع رب و .


58

کی رد ج ار دیفاس نپچو ددرگیم دراو بط هاگشناد هب راب نیلوا یارب درف کی هکینامز نادان هعما
ف دنکیم نتب وا هاب اهنت شنادو ملعو هدوب همه زا رترب وا ماقم هک دنکیم رک هداش هداد صااصتخا
تسا . دوشیم وربور ضیرم اب هکینامز و ، یاپ نآ هب ضیرم هک دنکیم هدافتسا یبط تاحلطصا زا
درب یمن . انیقی ! زا یهاگآ عون چیه ضیرم درادان تاحلطاصا نایا . تدام کای هاکنیزا داعب و
د ، دش یرپس شراکزا هاب و هداش باایماک صاصختم کی هکنیا یکی ،دشابیم زیچ ود یوزرآ ر
دوش رادلوپ و هدش نردم رتفد کی یاراد هکنیا مود و دسرب یروسیفورپ هجرد .
راتکاد تاسدب دراف کای یگدنز هک دننکیم رکف هک تسا نیا نادان هعماج هابتشا نیرتگرزب
دشابیم
ر اهنآ هکیسک ،ار دنوادخ تیدوجوم هکیصاخشا و کی ار رتکاد ،دنا هدومن شومارف دهدیم یزور ا
دننکیم رکف هداعلا کوف و گرزب تردق . هاک داشابیم یاسک هاناگی راتکاد هک دنا دقتعم نانچمهو
دبایم تحص یو طسوت ناش یضیرم . هامه اه ناسنا هک تسا هداد رادشه لاعتم دنوادخ دنچره
دنراگتمدخ .
اهنآ ،دیناوخیم ادخ رب هولع هک ار یناسک لثم دنتسه یناگدنب ( دوخ ) امش . ار نانآ
تسا تقیقح دئیوگیم هچ رگا ،دیوگ خساپ ار امش یاعد دیراذگب و دیناوخب .
( ۀروس فارعلا " اهیدنلب " 704 )
نیقی ٌا کاد دزن امش هک تسا تسرد و دیریگیم ار یو تیاده و هتفر رت دانوادخ طاقف هدنهد افش یل
ن شومارف صاخشا یضعب اما ،سب و دشابیم دنا هدوم . رراقم ار نیاعم تقو سکره یارب دنوادخ
ددرگیم وربور گرم اب تقو هچ دناد یمن درف دوخ هک تسا هدومن . یکیرات رد مدرم یرایسب یلو
تحاص و هدوامن زارد تاسد دانوادخ هاب هاکنیا ضوع هب اهنآ ،دنربخان تقیقح زا و دنا گرزب
دنهاوخیم تحص رتکاد زا ، دنهاوخب . اب هاکنیا هجیتنرد و سااسحا داایز تروراض ناکاشزپ یار
دوشیم .
رااک لحم هب هک یناضیرم اب فلتخم راتفر ناکشزپ نادان هعماج رد " هناخافاش " یااه کاینیلک و
دنشاب هتشادیم، دنکیم هعجارم ناشیا یصخش . دانیآ یم ناش یصخش یاه کینیلک هب هک یناضیرم


50

رایسب راتفر و هیور ناشیا اب رتکاد و هتشاد یسرتسد لوپ هب دیامنیم زیمآ مارتحا . یوادات زا راگا و
دنراد بوخ یداصتقا عضو هک ارچ دنیامنیم هعجارم رگید رتکاد هب دشابن یضار ناشیا .
لاحم ای و هناخافش رد هکیناسک لباقم رتکاد هیور و راتفر ام ثحب عوضوم رگید هبنج یلو
دنشابیم ، دننکیم هعجارم نارتکاد راک . و ناوت لومعم صاخشا نینچ هتاشاد رتمک یداصتقا تردق
یامن مه ناش یور فرط هب نارتکاد تاقوا رایسب و دراد دوجو ناش یارب یحصزیچان تامدخ و
ضیرم یور ندید زا هدیاف هچ هک دنیوگیم و دننیب . نااسمه ناراتکاد اب هناخافش لنوسرپ هروکفم
تسا . دنیامنیم یراد دوخ رتکاد مسا نتفگ زا یتح و . تدااع لمع نینچ اب و و تقفاش و هاتفرگ
دنا هدرب دای زا ار یزوسلد . ااب دایاب ، دواشیم کیدزن هناخافش هزاورد هب ضیرم کی هکینامز یتح
دریگب رارق یراتفر دب دروم و هدش لباقم هناخافش دراگ ای و ناب هزاورد دب راتفر .
یامنیم هافیظو یافیا هناخافش لخاد لوپ و شاعم ندروآ تسدب یارب شیب ای و مک ناکشزپ دان . و
تاسا نایا و داننکیم رااک زور و باش ضیرام یوادت یارب و هتشاد یصخش یاه کینیلک اهنآ
ناش هاوخلد یگدنز . دایاب هاشیمه ااما ،تسا تمدخ کی مدرم یارب کمک ،تسین کش نیا رد
دروآ تسدب ادخ بناج زا ار تزع و تمرح ات درک راک دنوادخ یاضر یارب .
زا دعب هک تشاد دیاب دایب هشیمه ددرگیم ترخآ هب لباقم درف ره ،ایند نیا رد یگدنز . داعب
تیدالب ار یابط تاحلطاصا رداقچ ای و درک یوادت ار ضیرم دنچ هک دنک یمن کرف شگرم زا
ددرگ یمن ناسرپ یو ترهشزا ای و ، تشاد . اهناسنا اب کمک رطاخب هک دوشیم هدیسرپ وا زا یلو
فیاظو هچ دنوادخ یاضر بسک یارب و هدرک یچ تسا هداد ماجنا ار . کاشزپ زا یرایاسب یلو
ًلماک قیاقح نینچ زا اه دنا ربخ یب . یورایپ ، دنیامنیم یگدنز نا رد هک نادان هعماج لوصا اریز
دننکیم . دنشاب مارتحا دروم و هتشاد تزع عامتجا رد هک تسا مهم ناش یارب اهنت .
نوادخ یاضر رطاخ هبو نآرق تامیلعت قباطم دیاب لمع ره عوانره زا راظن فراص ددراگ ارجا د
کلسم . و راماوا زا یشان راتفر نینچ ،دشابیم ناضیرم رادهگن و هدننک کمک نیرتهب نموم دارفا
تسا هدومرف رما لاعتم دنوادخ هک دشابیم فیرش نآرق تایاده . دواخ قاشمرس ار نآراق هکیسک


60

دشابیم دنوادخ بناج زا افش هک دنادیم ، دهدیم رارق . امارف زاگرهو هاکینامز هاک دانک یامن شو
تسا دنوادخ اهنت شراگددم و هدنهدافش هناگی دش ضیرم .
هدش هدیدرگ رکذ لیذ روط میرک نآرق رد میهاربا ترضح اعد :
هاگره و ،دهدیم بآ و اذغ ارم و ،دنکیم تیاده و تسا هدیرفآ ارم هکنآ ( نم ) موشیم رامیب
( وا ) م هدنز زاب و دناریمیم ارم و ،دهدیم افش ارم تواضق زور رد مراودیما هناقاتشم و ،دنکی
دشخبب ارم یاهاطخ .
( ۀروس ارعشلا 78 ، 82 )

سرن تیصخش
یارب هناقداص زور و بش ناش زیچان شاعم اب اه سرن زا رایسب هک دومن قیدصت دیاب ادتبا رد
دنیامن یم هفیظ و یافیا ناضیرم . تیصخش یاراد هکیاه سرن هب هطبار رد ام یلو ریغو بسانم ان
دومن میهاوخ ثحب دنا یبهذم . لح و اه ضیرم فرص ار دوخ رتشیب تاقوا هکنیا زا دارفا نینچ
دنا هتشگ لد گنس دننکیم ناش لکشم . هاب تباسن یدردامه سااسحا لمااک نااشیا یرایاسب و
یمآ مشخ راتفر ابو دنا هداد تسد زا ار ناضیرم ز دنواشیم وربور ناشیا اب . آ هاکنیا دوجوااب یهااگ
تاامیلعت زا هاک لاهاج و ناداان صاخاشا یلو ، دنراد زاین اهنآ کمک هب ناضیرم هک دنراد لماک
دننکیم تسردان راتفر ، دنرادن یهاگآ نآرق . و رایقحت ار اهنآ ،دننیبیم تراقح مشچ هب ار ناضیرم
دنراد زاین ناش کمک هب اهنآ هکنیا دوجواب دننکیم شنزرس یتح .
دوخ یایند اه سرن دنا هدرک هناخافش رد دودحم ار . افاش ار مدرام هاک دنا اهنآ هک دننکیم رکف و
دنهد افش ار دوخ ات دنرادن یئاناوت دنوشیم ضیرم هکینامز هک دنشیدنا یمن یلو ، دنهدیم . نینچ
تساج رب اپ هشیمه ناش زیمآ هابتشا رکف . وا تاذ زاجب ساک چیه هک دیامرفیم نآرق رد دنوادخ
بوخ یئاناوت درادن ار ندناسر دب و .67

یسرپب نانآ زا رگا " ؟تسا هدومن قلخ ار نیمز و اهنامسآ هک تسیک " ًاعطق باوج
داد دنهاوخ " ادخ " . وگب " ادخ رب هولع هک تسیچ هب دیشیدنایم چیه اعقاو ایآ سپ
؟دننک فرطرب ار وا بیسآ دنرداق اهنآ ایآ دنک نم هب یبیسآ هدارا ادخ رگا ؟دیوشیم لسوتم
رگآ ار وا تمحر دنرداق اهنآ ایآ دنک نم هب تمحر هدارا ( نم زا ) ؟دنراد زاب " وگب " ادخ
تسا یفاک نم یارب . هکیناسک مامت هک تسوا رب ( هدروآ دوجو هب ) لکوت دنراد لکوت
دننکیم . "
( ۀروس رمزلا " اه تعیمج " 38 )


ق ،میروایب نامیا و مینک لکوت وا هب اهنت هک هدومرف دنوادخ د هکیمس هدمآ میهاربا ترضح یاعد ر .
دهاوخب کمک وا زا اهنت و دروایب نامیا دنوادخ هب دیاب نموم صخش . باناج زا همه دب و بوخ
دنک یریگولج یی هثداح عوقو زا ات درادن تردق سک چیه وا نودب و تسادخ . و ااهرتکاد هامه
ر افش هک تسا دنوادخ نیا هک دنا هدرکن شومارف زگره ناهج یور یاه سرن تسا هدیرفآ ا .
هدنشورف تیصخش
یاه لغش یاراد دارفا هورگ نیا ،دننکیم یراذگ تمدخ هدنشورف مان تحت هعماج دارفا دایز هدع
ناشورف تسد و کچوک راجت ،رادناکد دننام ،دشابیم دایز . کای تاحت همه هدنشورف دارفا نینچ
دنوشیم عمج مهابروتلک کی و مان .
ناد مادک هب یگدنشورف و یسرتسد تروراضرتشیب لواپ نتاشاد هب طقف ،درادن ترورض رتشیب ش
تسا . و تریاس بحااص یاسک ات درادرشیب شزرا ندوب رادیامرس ،نادان هعماج نایم تقیقحرد
دشاب کلخا . یاب رداقچ رادلوپ درف هک درادن کرف ،دوش تبحص یدام لئاسم دروم رد هکینامز و
ددرگیم زاب شیور اه هزاورد مامت ، دشاب بدا . هب نیا نیناوق قبط ناگدنشورف یرایسب لیلد نیمه
دنروایب تسدب فلتخم یاه هار زا لوپ هنوگچ ات هدومن یگدنز هعماج .
داایب دایاب ناامز نیاع رد دنچره ،دنشوکب تایدام هب یسرتسد یارب ات تسین تسرد اعبط
دهاوخب یسک ره هب هکنیا ،دشابیم لاعتم دنوادخ ایشا کلام هناگی هک دنشاب هتشاد و دانکیم ااطعا


62

دیامنیم ریقف دهاوخب ار یسکره . دراد دوجو تمکح نآ رد هک . دواخ هیامرس دیاب نیا زا هتشذگ
دنناسرب جرخب هار نیرتهب رد ار . درف کی تیصخش ،دشابن نینچ هکینامز و دانریگیم ار هاوخدوخ .
،احل نیمه هب دشابیم ندش رادیامرس و لوپ تفایرد ناشیا یساسا فده .
م انیقی دنیامنیم یوریپ نآرق و دنوادخ رماوا زا هک دوشیم ادیپ مه تسار صاخشا ناش نای .

نآراق و بهذام زا ندواب رود لیلد همه دنراد راک و بسک تاقوا رد هک ناشیا یراکبیرف
دشابیم . دانیامن یامن غایرد باراخ ای و هدید هراسخ سانجا شورف زا اه هدنشورف زا رایسب لثم
ریمض و نادجو مهو دیامن یمن راک نینچ زا عنم ار اهنآ ناش . بااسحب لوامعم ار رااک نینچ و
دنربیم . دشابیم رازاب یور لومعم یادوس کی نیا هک دنا هروکفم نیا هب اهنآ همه و . نااشیا یاراب
دشابیم نارگید نداد بیرف طقف ناش مزاول شورف . هاک تاسا هدوامن رما نآرق رد دنوادخ هچرگا
ادص راک و بسک رد دیاب دیشاب هتشاد تق .
دینک نزو تسرد وزارت اب و ،دیهد لماک ار هزادنا دیریگیم هزادنا هاگره و . هویش نیا ( یارب
امش دوخ ) تسا رتوکین ماجنا رس یاراد و رتهب .
( ۀروس ارسلا " لیئارسا ینب " 35 )

( دواد ) تفگ " تسا هتشاد اور ملظ وت هب دوخ یاهشیم هب وت شیم همیمض بلط اب وا .
رایسب دننکیم یفاصنا یب رگیدکی هب تبسن اکرش زا – تسرد و دنراد نامیا هکیناسک زج
دنتسین شیب یدودعم نانیا و دنا هدومن هشیپ یراک . " دروم ار وا هک دش هجوتم دواد
و داتفارد عوکر هب و دومن ترفغم یاضاقت دوخ راگدرورپ زا نیاربانب و میداد رارق ناحتما
نانک هبوت ( ام هب ) آ یور درو .
( ۀروس " ص " 24 )

دنوادخ
( ج )
دانزیهرپب رگیدکی لباقم رد یراکبیرفزا ماوقا ات داتسرف ار ناربمایپ خیرات ریسم رد . و
دنکیم نایب نینچ فیرش نآرق رد دنوادخ :63

ار بیعش ناشردارب نیدم هب و ( میداتسرف تلاسر هب ) تفگ ، " تدابع ار یادخ ،نم موق
دن وا زا ریغ یدوبعم هک دینک دیهدن رسک و مک ار نزو و هزادنا و ،دیرا . رد ار امش نونکا
زور باذع زا یلو منیبیم هافر ( ار همه ) مکانمیب امش رب هدنریگ هطاحا رد . " " ،نم موق
نیمز رد و ،دینکن مورحم ناشقوقح زا ار مدرم و دیهد هنلداع و امامت ار نزو و هزادنا
دینکن یراکهبت هنارورش . " ، " دخ هتشاذگ یقاب نموم اعقاو رگا ،تسا رتهب امش یارب ا
متسین امش رب نابهگن نم یلو ،دیتسه . "
( ۀروس " دوه " 84 ، 86 )
راداشه نیانچ کرد هاب ریذگان نادان هعماج نینچ یاضعا ،ناش یقلخا داسف رطاخب ،امومع یلو
دنا هدش . دانا هداش اایند ماامت رد شیواشت و یگدرسفا هب لتبم اهنآ هک تسا رطاخ نیا هب . و رد
داد دنهاوخ لیوحت ناشیا رب ارناش لامعا همان ترخآ . جورام ماه نارادراتفد ناایم لمع نینچ و
دشابیم . ارفا نینچ د داننکیمن غایرد نتفگ وردو ششوک عون چیه زا ناش تادیلوت شورف رطاخب
دنیامن سنج دیرخ هب راداو ار یصخش هکنیا ات .
کادح و ،دنا بلط هاج دایز رایسب ،نیارب هولع دنوریم شیب لوپ تفایرد یاربرث . یامن اهنآ هچرگا
نآ زا هاک ار یتامعن هداد ناشیارب و هدیرفآ ار اهنآ هکیسک ،دننک یوریپ دنوادخ رماوا زا ات دنهاوخ
دنا هدومن دوخ . دیاشابم لوپ رکف هبردقنآ هک ،تسا هداد رادشه ناشیارب دنوادخ تایآ نیدنچ رد
دیراپسب یشومارفب ارنات قلاخ ات .
دننک مرگرس ادخ دای زا ار امش ناتنادنزرف و لاوما دیراذگم ،دیراد نامیا هک نانآ یا ( و
دنراد زاب . ) دنتسه راکنایز اعقاو دننک نینچ هک یناسک .
( ۀروس " نوقفانملا " 0 )

وگب " یتورث و لام و امش هریشع و ناتنارسمه و ناتناردارب و ناتنادنزرف و ناتناردپ رگا
هدروآ تسدب هک هک یئاه هناخ و دیتسه نارگن نآ ندش داسک زا هک یبساک و راک و دیا
،دیشوخلد نادب ( اهنیا رگا ) و وا لوسر و ادخ زا دنتسه رت ینتشاد تسود امش یارب
نم ،وا هار رد هزرابم ت دروآرد ققحت هب ار دوخ رما ادخ ات دیشاب رظ . "
( ۀروس " هبوت " 24 )


64

م توافتم لماک نینموم یارب تلاح یلو یاراب ار دواخ تااقوا یرایاسب ماه ااهنآ هچرگا ،دشابی
هار رد و تاسا دانوادخ یاضر رطاخب ناش ششوک نینچ اهنت ،دننکیم فرص لوپ ندروآ تسدب
فرصمب وا دنناسریم . راماوا و داننک یمن شومارف ار ادخ تدابع زگره دنشاب هک یتلاح ره رد و
اتفر عون کی همه اب هشیمه ،دنیامنیم لوبق ار دنوادخ دانوادخ هکیئایاشا یاراب زگره و ،دننکیم ر
دننک یمن زواجت و فلخت تسا هداد ناشیارب . دیامرفیم تیصخش نینچ هب هطبار رد فیرش نآرق :
تخادرپ و زامن یرادیاپرب و ادخ دای زا ار نانآ شورف و دیرخ هن و تراجت هن هک ینادرم
درادیم زاب تاکز ( و ) ناگدید و اهلد هکیزور زا دنتشحو رد دنوشیم نوگرگد نآ رد .
( ۀروس رونلا " رون " 37 )

هماع راذگتمدخ تیصخش
و ،دناشابیم هتاشاد ار دواخ تواافتم تیاصخش هماع ناراگتمدخ ،ناشیا طلغ هاگدید هب رظن
داشابیم نااش ریذاپان رایغت شاعم و هفیظو زا ترابع دنکیم نیعت ار ناشیا لمع هکیزیچ . نایا زا
شلت اهنآ رگا احل دنیامن مه صوصخم یتوافت مادک ناش هبتر و شاعم رد دیآ یمن . مادک رگا
دورایم رده ناش تامحز همه هک دننکیم رکف دوش هتخنادنا ناش یلاب یفاضا هفیظو . هاعماج رد
یئاانتعا یب لماک و ،دوشیم مولعم ناش هاگدید رد تقامح کی یراک هفاضا نینچ ،نادان و لهاج
دنهدیم ناشن یرتشم هب دننکیم ارجا ار یفاضا راک اهنآ هکارچ .
دانهدیم نااشن ناایفارطا هب تبسن ار یمک یدنمقلع هماع ناراگتمدخ رتشیب ببس نیا هب .
و در ار نآ زا هفااضا و دانهدیم ماجنا ار نامه دشاب هدش هدرپس ناش شودب ادتبا رد هکیزیچ اهنت
دنراپسیم رگید یسک هدهع هب ای . س اهنآ زا یسک رگا ایو چیاه اای و شومااخ باوج رد ،دننک لاو
دنوشیم دوخ راک فورصم و دننابنج یم ار دوخ رس ای و دننیب یمن هدننک لاوس فرطب . نیانچ ااب
دننک یمن ینامیشپ و سوسفا چیه نارگید اب ناش لمع . هاکارچ ،دانراذگیمن ماراتحا سک چیه هب
نودب فص رد ار مدرم و ،ددرگ ناش رس درد ثعاب یسک دنهاوخ یمن و هداتاسیا تاعاس هب لیلد
دنرادیم رظتنم . دنیامن راتفر لمحت و بدا اب مدرم اب هک دننیب یمن یلیلد چیهو . هاک دنک یمن کرف


65

صاخاشا نیانچ هاب هاعماجرد ارایز دنیامنیم ذخا شاعم لدب رد یلو دنشاب هتشاد راتفر عون هچ
دشابیم یساسا ترورض . دننکیم مسبت اتردن ،هدوب تبحص مک اهنآ . اهنآ هب هکیراک اهنتو رکفرتمک
سبو دنهدیم ماجنا هدش هدرپس .
دوش یمن لامعا نینچ بکترم زگره دیامنیم یوریپ فیرش نآرق ماکحا زا هکیصخش . درام راگا
و لح ار مدرم تلکشم ،دشابیم بدا اب و مارتحا اب هشیمه و ،دریگیم سنا همه اب ، نز ای و دشاب
ک هب رداق رگا یلو ،دیامنیم کمک ًلقا دنشابن کم دنشابیم صخش یارب یماح .
،داشابیم نااش تاخاونکی یااه تدااعو همامع ناراگتمدخ راتفر و تیصخش رگید عون و
دنک یم راتفر و کولس تخاون کی هشیمه . ،دانکیم تبحاص هکیصاخشا اب ،وا هزور همه یگدنز
داشابیم تخاونکی هشیمه وا ساسح و اه تداع . اج و یدرواخ نارود لاثمب لمااک هاماج یناو
داشابیم تاخاونکی مه اب همه وم لیاتس قباس هویش نامه ،دشوپیم . راظن هااتوک صاخاشا نیانچ
نااش یگدانز دیااش دیدج یاه شور ذخا اب هچرگا ،دنتسین دیدج شور مادک ذخا یپرد زگره
دنا کرغ دوخ یتخاونکی یگدنز رد مه زاب یلو دوشرتهب . هانهک هب رارصا هدوبراک هظفاحم هشیمه
تسرپ دنراد دوخ ی .
یورایپ یانآرق تامیلعت زا هک هماع راگتمدخ کی ،دشابیم مدرم هب تمدخ هماع راگتمدخ هفیظو
دایامنیم رااتفر ااهنآ اب کلخا نسح اب ، دوشیم وربور هکیناسک اب هشیمه ،دنکیم . ثاعاب زاگره و
ددرگیمن اهنآ تقو عایض و راظتنا ،تیذا . دیم ماجنا هک یبوخ لمعره هک دنادیم و دزام نوداب ده
دشاب یمن . دانوادخ تیاضر ندومن لصاح وا یلصا فده هک ،تسا تدابع لثمب شراک وا یارب
دشابیم . دش دهاوخ هتشاذگ شلباقم ردرشحم زور و جرد باتک رد وا لامعا همه .
دومرف نینچ شرسپ یارب تقیقح یروآدای یارب نامقل فیرش نآرق رد :
یلدرخ هناد نزومه رگا مرسپ " ای بوخ دب " ،دشاب یگنس لد رد هچ ،دشاب هتشاد دوجو
ار نآ ادخ ،نیمز رد هچ ،اهنامسآ رد هچ ( باسح هیفصت یارب ) دروآ دهاوخ نوریب . ادخ
روصت و مهف قوفام ( ام ) تسا هاگآ و .
( ۀروس " نامقل " 76 )66


وگب " دیشاب هتشاد رظن رد هشیمه ار دوخ راگدرورپ ،دیراد نامیا هک نم ناگدنب یا . "
ک یارب ادخ نیمز و دوب دهاوخ یکین دننکیم یکین ایند رد هکیناس ( یفاک ردقب ) عیسو
تسا . تشاد دنهاوخ تفایرد ،رامشیب ،ار دوخ شاداپ ،ناگدننک تماقتسا و ناروبص .
( ۀروس رمزلا " اه تعیمج " 70 )


نامه نیا ( تمحرم ) هشیپ یراکتسرد و دنراد نامیا هک دوخ ناگدنب هب ادخ هک تسا
دنا هدومن دهدیم تراشب . وگب " تبسن تبحم زج ،مهاوخیمن امش زا یدزم راک نیا یارب
ناکیدزن هب . " رب نآ قیرط زا درادرب کین یمدق سک ره ( دوخ ) میئازفایم یکین وا . ادخ
تسا سانش ردق و هدنیاشخب .
( ۀروس یروشلا " تروشم " 23 )


،ادبا ( نوچ دنهد هئارا یناهرب دنناوتیمن ) مامت اب هک سک نآ ره و دوش ادخ میلست دوجو
دوب دهاوخ وا راظتنا رد شراگدرورپ دزن وا شاداپ ،دشاب راکوکین : دنهاوخ یلیلد هن اهنآ
تشگ دنهاوخ نیگمغ هن و دنسرتب هک تشاد .
( ۀروس هرقبلا " واگ " 772 )


رگا یلو ،دنکیمن متس متا کی نزو هزادنا هب یتح ادخ ( ردق نامه یتح ) ار نآ ،دشاب یکین
رب دنچ میظع یشاداپ دوخ هاگرد زا و دنکیم ربا ( یکین نآ هدنهد ماجنا هب ) دهاوخ اطع
درک .
( ۀروس اسنلا " نانز " 40 )
67کین راک اب هکره ( ادخ دزن ) ار نآ دننامه ربارب هد دیآ ( تفایرد ) اب هک ره و ،تشاد دهاوخ
دش دهاوخ تازاجم نآ دننامه طقف دیآ تشز راک : هکنآ نودب ( مادکچیه ) روم رارق ملظ د
دنریگ .
( ۀروس ماعنلا " نایاپراچ " 760 )

و اایند نایرد اات دانهد جرخب تسرد یاه راک ماجنارد ار دوخ تامحز مامت دیاب اه ناسنا ،انیقی
دندرگ میقم نیرب تشهب ردو لوصح ارنآ رجا ترخآ .

67


68

68


60

اه تیصخش رگید عاونا
خش دنمتورث درف تیص
نایا زا کای راه ،دزادانایم ناشیا تیصخش و دارفا یلاب ار هدمع رییات کی طیحم
رییغت ار مدرم تیصخش یاه یگژیو تارییات نیا و ،دراد ار دوخ فلتخم تارییات اه عامتجا
دهدیم . یگدانز نآ رد هاک دشاب یرهش نامه یاه یگ هژیو قباطم نکمم درف کی تیصخش
دنکیم . دواشیم عوراش صخاش کی یگدنز و دلوت لحم ،مسا زا زاغآ رد نادان کی یئانشآ .
عوان هچ و ،یگدنز طیارش مادک تحت دننادب ات تسنیا درف کی دروم رد تاقیقحت نیا فده
دراد یئاراد و توری ردقچ همه زا رتلاب و دراد تیصخش .
یایم نایمب نادان هعماج کی تاریثات تحت هک تیصخش رگید عون ،داشابیم دنمتورث درف تیصخش زا ترابع د
تسا هدش گرزب دنمتورث طیحم کی رد تیصخش نینچ . دارافا هورگ نیا ،رگید دارفا اب هسیاقماب
دنشکب تمحز و فیلکت هکنیا نودب ، دننکیم رتشیب هدافتسا ناش رب و رود تاناکما زا . هاکینامز و
چ هامه و ،داننکیم لصاح لکشم نودب دنوش یزیچ ناهاوخ دراد راراق نااشیا سرتاسدب ااهزی .
ددرگیم عفر ناشیا تایرورض رتدوز ،دوشیم هدامآ ناشیارب اذغ ،دنوش هنسرگ هکینامز . رد اهرتوم
دشابیم لوپ زا رپ هشیمه ناشیا یبیج سکب و هدوب ناشیا تمدخ .
و یاکیزف تلکاشم ااب ار تااناکما همه نیا هک تسیدارفا رایسب ،هنحص تشپ رد ،هچرگا
یناور دنروایم تسدب . میماصت دواخ یگدنز تایرورض یلاب ،دننکیم ذخا دزم لدب رد ار لوپ و
دننکیم هیهت ار دوخ هیلوا تایرورض همه زا تسخنو ،دنریگیم .
اان و هاتفرگ هدایدان ارنااشیا یااه تامحز هامه نیا لهاج و نادان دارفا نیا زا یرایسب و
دنیامنیم یساپس . زوسلد و یدردمه اهنآ هب تبسن و دنرادن ی . چیاه دارافا نیا یرایسب هکیرطاخب
زا و هتاشادن مارتحا دنا ریقف هکیناسک یاربو ،دنا هدیشکن ار تمحز چیه و ،هدوبن اراد ار تیلوسم
دننکیمن یراذگساپس ناشیا .


70

و ،داشابیم نااشیا تقاداص مداعزا دانا ترابع نادان دارفا هتسجرب تیصخش رگید یگژیو
نارگید تقادص و یوقت هب زگره رد اات دانرادن لایلد ااهنآ احل نیمه هب و ،دنراذگیمن تمرح
دنشاب کداص نارگید لباقم . ،دنناوتیمن هدرک رارقرب دارفارگید اب هناقداص طابترا زگره دارفا وچمه
تاسد زا ار نااش ناتاسود زا یکی رگا هک دنا رکف نیمه هب و ،دنراد هیکت دوخ تورث هب رتشیب و
وخ ار رگید ناتسود ،دنهد تفای دنها . دشابیم مهم ناشیا تعفنم و تایدام . تاقافر و یتسود اهنآ
ار بواخ طاابترا زاگره طااحل نیامه هب و ،هدادن شزرا دشابراوتسا تبحم ساسارب هک ار یاه
دنناوتیمن رارقرب . توراث هااگن زا هاکنیا اای و دانناوتب هدرک هدافتسا ناشیا تورث زا هکیصاخشا اب و
ق طابترا، دنشاب وا ناسمه دنیامنیم مئا .
دنناوت یمن هتفایرد یناسآ هب ار یشوخ ، دنا کرغ داسف و هانگ رد هک یرطاخب اعقاو . تفایرد اب ناشیا یرایسب
دننکیم هدافتسا ءوس دنراد سرتسد رد هک یتایدام و تورث زا و ،دنراد تداع ناش تایرورض لجاع . تذل هجیتن رد و
اوت یمن هدروآ تسدب ار یقیقح یشوخ و دنن . ارفا نیا ،رگید لهاج یاه تیصخش هب تبسن د و اداص ورس رپ رایسب
دنشابیم امندوخ . دنوشیم عناق لکشم هب رایسب و . ناراگید بواخ یااه یگژیو کرد و ینادردق هب رداق هکیرطاخب
دنناوتیمن هدرک هبرجت دوخ لباقم رد ار مارتحا و تبحم زگره ،دنشابیمن .
نانچ دارفا نیا ،هتبلا درادن دوجو نآ رد نارگید هب مارتحا و ینادردق هکدنا هداد دشر دوخرد ار یتیصخش . یلو
زا ار تیاصخش نیانچ ،دانهدب تاسد زا ار دوخ تورث رگا ای و رود یعامتجا طیحم نیا زا رگا هک دش دیاب روآدای
داد دنهاوخن تسد . ب هتشادن بوخ تیصخش ناسنا هک دوشیمن بجوم تورث و لوپ دنچره تورث ،سکعرب ، دشا
دشابیم لاعتم دنوادخ تمعن کی . دوش هدافتسا ییاهار رد نآ زا و ، دوش یراذگساپس تمعن نیا زا ات تسا یرورض و
دوش عقاو یلاعت یراب یدونشوخ و تیاضر بجوم ات . میناوتیم هدید ناربمایپ نایم رد ار کین تافص نینچ ام .
رضح هک میا هدش هاگآ میرک نآرق طسوت ام نامیلس ت " ع " ار یو اات دوامن بالط ار یهااشداپ دنوادخ زا
دیامن ادا ار یو تمعن یراذگساپس و دنک تدابع :
تفگ و " ،مراد تسود مدوخ راگدرورپ دای رطاخ هب ار بوخ یاه زیچ هب قشع " دش ناهنپ هکنآ ات
هدرپ رد باتفآ .
( ۀروس " ص " هیآ 32 )


77

ک دنوادخ تامعن زا هکیناسک ،نیارب هولع اات دانراد عیاسو داید و هدراک یراذگاساپس هدومن اطع ناشیارب ه
دننک دیئات نارگید یاه یبوخزا . تمدخ رد زیچ همه و ،دشاب مه ناهج دنمتورث درف هکنیا ولو صخش نینچ نیا اذهل
وا هدواب زوسلد و روخمغ درف کی مه زاب ،دشاب هدرکن هبرجت یگدنز رد مه ار یلکشم چیه هکنیا ای و ،دشاب یاراد و
دشابیم بوخ نادجو و ریمض . رد و ،دانکیم کرد ار ریقف و لوپ یب صاخشا یداصتقا تلکشم و تاساسحا یو
دراذگیم مارتحا ناشیا هب هدرک دروخرب یزوسلد و تقفش اب ناش لباقم . ،هکیرطاخب ،دنادیم ار یعقاو یتسود ینعم یو
وم درف ردقچ هک دنکیمن کرف ،تسا نامیا اب درف کی یو دنکیمن راتفر یطایتحا یب یور زا زگره ،دشاب قف . دراف کی
دشابیم لاعتم دنوادخ تیاضر و قح یوجتسج رد هشیمه نموم . دناشکیمن داسف هب ار وا تورث ،احل نیمه هب و .
نآ رد و دنباتشیم ریخ یاه راک رد هک دنتسه نانآ ( نارگید رب اهراک ) دنریگیم تقبس .
( ۀروس نونموملا " نانموم " آ هی 67 )

هدیسر نارودب هزات دارفا تیصخش ( هدش دنمتورث هزات ینعی )
ًامومع نادان و لهاج هعماج کی رد دنا هدش دنمتورث هزات هکیصاخشا هدعنآ دنا هدوب اراد لبق ار طسوتم یگدنز
دنا هدش دنمتورث ناهگان هک . مادک تلع هب ای و دنشاب هدرب ثرا هب ار تورث نیا دیاش و هدش راد لوپ یرگید کافتا
دنشاب .
هداید رترب نارگید مشچ رد هک دننکیم ششوک و ،دنشابیم رود نید زا هک دراد دوجو یدارفا ناشیا نایم رد
هدیسر ناشیا هب هک یتامعن زا هن و دننکیم یراذگساپس لاعتم دنوادخ زا هن ،دنوش . نااشیاه تبحاص نایرجرد و
دنمتورث ردقچ هک دنوشیم روآدای دننااسریم فراصمب ار لواپ ردقچ هکنآ ای و هدوب . ار یایاشا هاچ هاکنیا اای و
دنا هتفر رفس هب اجک هب و هدومن یرادیرخ . نآ رد هاک دانا یسابل یوجتسج رد ،دننکیم یرادیرخ سابل هکینامز و
پمک ناشن ن دشاب رترب ی ( دشاب سابل روهشم ینپمک ینعی .)
دنا هدومن دیدزاب هکئیاهاج مامت زا و نااشن شناتسود نایم اه هناخ رد رادماود لکشب و ،دنا هدومن یساکع
دنهدیم . ریخ ای دنربیم تذل هکنیا زا رظن فرص . شاشوک و ،داننکیم دایلقت دنکیم دنمتورث درف کی هکیزیچنآ ره
دننک دیلقت ار اهنآ یگدنز شور هک دننکیم . ش هتفگ نارگید هب رابکی اه تبحص نایرج رد رگا ،لاثم روطب یو هک دو
دننادن هکنیا ولو ،دننکیم هدافتسا ار یجراخ ناسل دوخ یاه تبحص لابق رد امتح ،هدمآ جراخ یاه روشک زا .
دانهد زراابت ار دواخ هک دننکیم ششوک و ، دنهدیم ناشن تسردان تاملک زا هدافتسا اب ار دوخ تلاهج .
وخ یم اهنت ، دهدیمن بیز ناش یارب هک دننکیم نت هب یاه سابل نتاب ار دایدج لدوام سابل هک دنهد ناشن دنها


72

دنا هدومن .
دننیب یمن نارگید مشچ زا ار دوخ و ،دننک داقتنا دوخ یلاب ات دنتسین رداق اهنآ . هرخسم ردقچ هک دننیب یمن و
نک دیلقت اهنآ زا ات دنهدیم ماجنا ار یاهراک هچ رگید دنمتورث درف کی ات دنتسه شلت نیا رد و ،دنوشیم هدید دن .
تسا هدومن اطع ناشیا هب ار هزات تورث نیا لاعتم دنوادخ هک تسا عضاو نیا . هدرک اعد دنوادخ هب اهنآ نکمم
دنک یئاراد و تورث کلام ار اهنآ ات دنشاب . دوخ یاه اعد و یلبق یلام تیعضو اروف ،دش تباجا ناشیاعد هکینامز یلو
دننکیم شومارف ار . دارفا درومر د لاعتم دنوادخ داننکیم شوامارف اهنآ یلو هتشاد ینازرا ناشیا هب ار دوخ تامعن هکی
دیامرفیم نینچ :

هناربکتم و دنادرگیمرب یور ،میشخبیم تمعن ار ناسنا هاگره ( امزا ) یتبیصم هکنیمه یلو ،دریگیم هرانک
ینلوط یئاعد دوشیم وا ریگنابیرگ ( ام هناتسآرب ) دراد .
( ۀروس هیآ تلصف 57 )
وک تقیقح رد دوشیم تلکشم اب ناش یریگرد و ندش قرغ ثعاب ناش یاه شش . . اهنآ هکنیا ضوعب
دنریگب رارق نارگید دنسپ دروم هک دننکیم ششوک ، دنروآ تسدب ار دنوادخ تیاضر . ور نایا رطاخب یل و
تسا هتخاس هدامآ ار کانسرت باذع ناشیارب دنوادخ . تسود تبحم هکلب ار دنوادخ تبحم اهنت هن اهنآ زا زین ار نا
داد دنهاوخ تسد . .
دنمدرخ درف تیصخش
رد مانب یعوضوم لهاج عامتجا " یئارگ لقع " لاهاج و نادان هعماج رد و ، تسا هدش هتخانش تیمسرب
تسا ریگارف . ام هک ار دنمدرخ درف تیصخش ،میزاسب کیرش امش اب ار هتکن ات دشابیم مزل ،میهدب همادا هکنیا زا لبق
د وا هراب رد دشابیمن دنتسه تمرح راوازس هک دنمدرخ صاخشا لماش مینکیم ثحب عضوم نیا ر .

هشیدنا شرتسگ و بوخ راکفا داجیا اب هکنیا ات ،میشاب رکفنشور و دنمدرخ هک تسا نیا اه شزرا زا یکی
ج کی یارب میدرگ تمدخ ردصم هعما . یو زا یکی ثاحب عاضوم نایا رد هک دنمدرخ درف تیصخش یاه یگژ
وشیم تسین یملسا ناش دیاقع هک تسا نیا د . هانادنمدرخ یااه تبحص و یئامن دوخ اب هشیمه دارف ا نینچ نیا
دننکیم حرطم ار دوخ . تاسدب ترهاش هکنیا ات دنوش رکفنشور و دنمدرخ درف کی هک دنهاوخیم ناناوج هژیو هب
دنروآ .


73

ر نیا رد دنراد ابیز یاه رنه هتشر رد ار صاخ یدنمقلع هکیناسک دنوشیم لماش فید . هکیاسک ،احل نیمه هب
یسرد مارگورپ هب هکینامز و ،دشاب شوماخ بتکم زاغآ رد " ابیز یاه رنه ینعی " رایغت ددراگ تابث هاگاشناد هاب
دنکیم تیصخش . دانمدرخ دراف کای تیاصخشزا ات دنکیم ششوک وم شیارآ و نوگانوگ یاه سابل ندیشوپ اب
دنک دیلقت . کیم یگدنز هک عامتجا رد و نیامه هاب قافوم ی اه هشیپ رنه همه هک دهدیم شیارب ار ساسحا نیا دن
دنیامنیم راتفر هنوگ .
داننکیم یرپاس ااه هاناخ یم رد ای و ترگس دود زا رپ یاضف رد اه هناخ هوهق رد ار دوخ تاقوا هزور همه
دننکیم وگتفگ و هدرک عمجت نارکفنشور هکیئاج . ر هعماج رد ار دوخ هک دنرواب نیا هب و دنهد ناشن یقرتم و رکفنشو .
دشابیمن یزیچ هدوهیب و یقطنم ریغ لمع کی زجب اه ییامن دوخ وچمه یرایسب یلو . مهم ناشیا یارب ندوب یطارفا
تسا . یاب و یحطاس اعقاو هک دنهدیم زرابت ار یتلاح ناشیا یقیسوم و اه باتک ،یشارتگنس ، یشاقن ،اه رنه رد
دشابیم موهفم . زا اهنآ راثآ و اه رنه ،دنشاب یمن رادروخرب یلاع و یعقاو رنه ی یگدرسفا ،مغ رگناشن دنا هدومن هیهت هک
دشابیم ناشیا رطاخ یناشیرپ و .
دزادنایم ریثات ناشیا یلقع هفسلف یلاب دنریگیم شناوخب هک ار یاه باتک و ،دنریگیم اشامتب هک ار ییاه ملف . ااب
افتسا ابو اه باتک نتشاد تسدب دنرآ تسدب ترهش ات دنراد ششوک، نآ تلمج یضعب زا هد .
رهااظت ندوب فوسلیف هب دنا هتخومآ نآ زا هکئیاه هلمج رتاوتم هدافتسا و ،هنافوسلیف تارابع یضعب نتفرگدای اب
دننکیم . اکنیا ای و ،دنشابیم هاگآ فوسلیف تاکرح مامت زا هک دنیوگیم باوج رد ، دوش هدیسرپ ناشیا زا رگا و رتاشیب ه
دنشابیمن اراد ار قیمع تامولعم چیه هنیمز رد اما ،دشابیم رهام شخب نیا رد هک دننکیم دومناو تاقوا .
دنهدب شرتسگ دوخ نهذ رد ار بیجع راکفا اهنآ هک هدیدرگ ثعاب عامتجا هب تبسن ناش ی هقلع مدع . و
رنآ و ،دشابیمن یمزل جاودزا و لیماف نتشاد هک دنرادب رارصا دنرادنپیم دیدج ندمت و یگزات ناشن ا .
دراد طلست یگدنز بن ا وج همه یلاب ناش چوپ راکفا . رارق ناش ی هقلع دروم مظن یب و کیرات تلحم
دریگیم . دندنسپیم ار هدولآ یگدنز و هتفرگ رارق رگید یلاب یکی ناش یاه باتک و اذغ فورظ .
دنربیمن تذل یگدنز زا مومع روطب . ا یب لواصح ار یاتعفنم و تذال چیه نآ زا ناسنا هک تسا یماد ینامی
دناوت یمن . کواقح راب هاکیئاج ،داشاب هتاشادن دوجو نوناق چیه اجنآ رد هک دنتسه یا هعماج دنمقلع دارفا عون نیا
دشاب یبهذم تایقلخا و تیناسنا یدوبمک ساسحا هکیئاج و ،دوش زواجت نارگید .
تمرح و تزع هکیزیچ هناگی ب یگدانز شور نآ طسوت لاعتم دنوادخ هک تسا یعقاو نید ،دشخبیم ناسنا ر
تسا هتخوم آ اهناسنا هب ار ندرک .


74

نادان تیصخش عاونا مامت دروم رد
نااهج رس ات رس رد هک ار یاه تیصخش و ناشیا تایقلخا یگنوگچ ،اه تیصخش عاونا ام ،باتک ا دتبا زا
، دراد طلست نادان هعماج کی رد میدومن یسررب .
تیااضر لاباق هاکیزیچ هان و ،میتفاین اهنآ دوجو رد ار لد اعتم و تبثم هتکن کی چیه ام هک دیشاب هتشاد دایب و
دشاب ناشیا . دنرود یبهذم متسیس زا اه تیصخش نیا مامت هکیرطاخب .
ار اه یشوخ دناوتب یعقاو بهذم و نید هار زا اهنت هک دیرفآ ار ناسنا لااعتم دنوادخ تاسدب دوخ یگدنز رد
درآ . و راگزاسان ،ناشیرپ هجیتن رد مه زاب ،دوش هداد دشر ینید یاه شزرا زا رود هک رگید تیصخش عاونا نارازه رگا
چیگ دوب دنهاوخ . اعتم دنوادخ نآرق رد دیامرفیم نینچ دنتسین رادروخرب نآرق تامیلعت زا هکیناسک دروم رد ل :
اهب هب ار یهارمگ هک دنتسه نانآ یدوس ناشتراجت هن هجیتن رد ،دنا هدیرخ تیاده ی
دنا هدش تیاده هن و دهدیم . یلو ،دنزورفایم یشتآ هک تسیناسک دننامه ناش لثم
رد ار نانآ و دریگیم نانآ زا ارناش یئانشور ادخ دزاسیم نشور ار ناشفارطا هکنیمه
دننیبب دنناوتیمن چیه ،دنکیم اهر اهیکیرات . روک و گنگ و رک – رد دنناوتیمن هجیتن
( تسار هار هب ) دندرگزاب . و دعر و اهیکیرات اب هارمه هک نامسآ زا دیدش یرابگر دننامه ای
تسا قرب . دوخ ی اهشوگ رد ار شیوخ ناتشگنا گرم میب زا دعر شرغ ربارب رد نانآ
دراد لماک هطاحا نارفاک رب ادخ یلو ،دنهنیم . ر ناش یئانیب قرب هک هدنامن چیه ،دریگب ا
ار ناشیا یکیرات هاگره و دنرادیم رب مدق شیپ هب نآ و دهدیم یئانشور نانآ هب راب ره
دنتسیا یم زاب دریگیم ارف . ار ناش یئانیب و یئاونش تسناوتیم دوب هدومن هدارا ادخ رگا
دریگب . تسا رداق یراک ره ماجنا رب ادخ . دینک تدابع ار دوخ راگدرورپ مدرم یا . هکنامه
امش دیبای تاجن هک دشاب ،دیرفآ دندوب امش زا لبق هک اریناسک و .
( ۀروس هرقبلا " واگ " 76 ، 27 )

75

دننایز رد نانادان و نلهاج ارچ هک هتخاس ضاو ام یارب دنوادخ ،اه لاثم نیا رد . تصرف اهنآ هب
رگید هار اهنآ ارچ یلو ،دنهد کوس میقتسم هار هب ار دوخ ات دوب هدش هداد ( ینعی ) اب ار یدااقتعا ی
دنا هدومن باختنا . داندومن بااختنا یئاایند تااعقوت تبسن ار دوخ باختنا نینچ اهنآ . زاگره و
دوش ناش یشوخ ثعاب هک دنتفاین ار یهار
دنرادن تشگ زاب هار و هدیدرگ ناش یارب یحور تلکشم داجیا ثعاب ناش باختنا ،سکعرب .
لاح یگنوگچ رطاخب ار کرب و دعر لاثم دنوادخ ییااج یلااب کراب هاکینامز ،هدومن نایب ناش ت
دوشیم لیدبت رتسکاخ هب و هدش دوبان و تسین ،دنزیم . و داشابیم هناور رفس هب رفاسم هکینامز ای و
دریگیم رارق ادخ تنعل و نیرفن دروم ، دریگیمارف ار وا یکیرات ناهگان . تاسا هدش رکذ نآرق رد و
،دنوادخ هب ندروآ ور اهنت یراگتسر هک دشابیم لاعتمدزیا تیاضر قبط .77


76


76


77

؟دنناوتیمن هدوب شوخ اهنآ ارچ
یاشوخ زاگره دانیامنیم یگدانز ناداان و لاهاج عامتجا رد هکیناسک هک میدید و میدومن هبرجت
دانریگیمن تذال ناش ماقم و هفیظو ،یگدنز زازگره و ،ددرگیمن ناش بیصن . ارایز : یاراب ااهنآ
دننک یمن عوجر نآرق هب خساپ تفایرد ، رد نااش خاساپ تافایرد یاراب ندراکن عواجر اهنت هن
هدوب ناش یلوا هابتشا لهاج عامتجا . چیاه هب ار اهنآ دنا هدومن دیلقت هک یرتکرک و تیصخش هکلب
تاسا هدیدرگ ناش یسویام و یدنسروخان ثعاب و ،تسا هدرکن تیاده یتسرد هار . ،خاساپ رد و
د یاه هار یزایچ مه زاب یلو دننکیم شیامزآ تسا هتخاس هدامآ ناشیارب نادان هعماج هک ار یرگی
دنک عناق ار اهنآ هک دنبایمن . ،درادان کراف رگید کی زا نادان دارفا کلخا و تایصوصخ هکیرطاخب
درواخیمن رییغت زگره ناش یاه یناشیرپ و طلغ تاعقوت یلو دروخیم رییغت تیعضو و عامتجا . و
ارفا نیا دنتسه ایند نیا هب یکتم رکفنشور د .
دانناوتیمن هدراب دواخ ااب اایند نایا زا ار یزایچ چیه و تسا هاتوک رایسب یئایند یگدنز هچرگا .
دراد هکیزیچ همه ،دریمیم درف کی هکینامز دنام یم یقاب وا زا . زاجب اایند لاام ااحل نایا هاب
دهد یمن یزیچ ناسنا هب شیوشت .
تلکشم زا ینامز ناسنا هدروآ ور دانوادخ هاب هک دناوتیم هدروآ تسدب ار یشوخ و هتفای ییاهر
دنک یرپس وا یاضر هب ار یگدنز و دیامن یتسود وا اب و .
تسا هدومن نایب لیذ روط ار زار نیا لاعتم دنوادخ فیرش نآرقرد :

دریگیم مارآ ادخ دای هب ناشیاهلد و دنراد نامیا هکیناسک – هک تسادخ دای هب ،اقح اهلد
دریگیم مارآ اعقاو .
( ۀروس دعرلا " دعر " 28 )


دوشیم تیاده ،دنک تعاطا وا رماوا زاو یتسود دنوادخ اب هک هکیسک . تیصخش ،هطقن نامه زا و
ددرگیم نیعت نآرق طسوت وا یگدنز عون و . یاهلا بااتک مااکحا نتفریذپ و نتساوخ اب ،نیا ربانب
ددرگ زاب یئانشور هب یکیرات زا دناوتیم .


78

ار ،مل ،فلا . هزاجا قباطم ،ار مدرم هکنآ یارب میا هدومن لزان وت رب هک ینامسآ یباتک
یروآ نوریب یئانشور هب اهیکیرات زا ،ناشراگدرورپ : شیاتس نایاش و ردتقم اهنت هار هب
قلطم (. ۀروس " میهاربا " 7 )
اصخشرد رااکفا یگدانگارپ ،یتیاضران ،یناشیرپ چیه ینآرق ماکحا هجیتن رد و یامن هداید وا تی
دوشیم هدید بوخ شور و هنزاوم ،یئابیز سکعرب ،دوش . هکینااسک هداع نآ ااب لااعتم دنوادخ و
دش دهاوخ هداد ناشیارب میظع شاداپ هک تسا هداد هدعو ،دنهدیم ماجنا ار لاص لامعا .
( دیما نیاب ) ف زا و دهد شاداپ ار ناشیا دندومن لمع هک هچنآ نیرتهب قباطم ادخ هک لض
رتشیب دوخ ( دنتسه قحتسم هک هچنآ زا ) دیازفایب ناشیا شاداپ رب . دهاوخب ار هک ره ادخ
دهدیم یزور باسح نودب .
( ۀروس رونلا " رون " 38 )


م دنوادخ تیاضر بسک یارب دنشوکیم نارگید هب هکلب ،هن لاعت
دنهاوخن لصاح یشوخ زگره دننکیم یگدنز نادان عامتجا رد هک یصاخشا هار چیاه و ،دراک
تفای دنهاوخن ناش یدونشوخ و یتیاضران عفر یارب رگید . یگدانز دانوادخ رطااخب ااهنآ ارایز
دنیامنیم یگدنز رگید نامدرم یارب هکلب هدرکن . کیکفت زا نارگید یاه هتفگ رطاخب درف کی رگا
دنکیم یشوپ مشچ لطاب و قح . ز اهنآ یارب هکلب هن دنوادخ رطاخب درف نینچ سپ دنکیم یگدن .

هاک درادن کرف ،دنناوتیمن بسک ار یشوخ زگره دننکیم یگدنز نادان هعماج رد هکیصاخشا
دانناوتیمن هتفایرد ناش یدونشوخ یارب یهار مه زاب ،دنهد ماجنا ار یراک یچ . یاراب ااهنآ ارایز
اعتم دنوادخ یاضر دنراد یگدنز رگید ناسک یارب هکلب ،دننکیمن یگدنز ل .
فا یضعب لثم هاچرگا ،داننکیم هئارا ار ناش هاوخلد باوج نارگید تیاضر بسک رطاخب دار
دشاب مه طلغ . دنشوکیم وا یشوخ رطاخب دشاب هدرزآ یصخش هکینامز ای و . صاخاشا نینچ اذهل
لکشم رایسب ار دوخ یگدنز و هدومن یگدنز نارگید یدنسروخ رطاخب اهنت دنزاس یم . هاک اراچ
ارفا تاعقوت یم توافتم لهاج د دشاب .
هک یدارفا مامت لیم قباطم دشاب روبجم درف کی هاگره دنک راتفر دنراد رارق شرب ورود ،


70

دزاس دونشوخ ار اهنآ کی ره هک تسا لکشم . ار دواخ رفن کی روضح رد دنکیم ششوک وا اریز
دهد زرابت رایشوه و نیگنس رگید صخش لباقم هب و هیحور اب . کای دناسپ دروم هک یو راتفرو
و درف دشابن رگید یسک لاح بسانم دراد ناکما ، دوش عقا . یاراب هاکیدرف ،تیعاضو نیانچ رد و
دواشیم هاجاوم ناامز نیع رد ناشیا تاشهاوخ عون نارازه اب دنکیم یگدنز نارگید . دانوادخ
دیامرفیم لیذ روط ناشیا شیوشت دروم رد لاعتم :

دروآیم شیپ یلثم دنوادخ : اکرش هک تسیدرم ( و ددعتم ) همه رد ،فلتخا لاح رد مهاب
ًاقلطم هک تسیدرم و ،دنراد تلاخد وا روما تسا درم کی هب یکتم . لباق ود نیا عضو ایآ
نانآ رثکا ،هن یلو ،تسادخ نآ زا شیاتس ؟تسا هسیاقم ( ار تقیقح نیا ) دننکیمن کرد .
( ۀروس رمزلا " اه تیعمج " 20 )

ار دوخ ، طیارش نیازا تفر نوریب هار هناگی لصا یورایپ نآ زا و ندرپس دنوادخ شناد و ملع هب
تسا ندرک . تساه ناج هدنز همه و اه ناسنا قلاخ دنوادخ . یاچ دنادیم هک تسا دنوادخ نیا و
ددرگیم وا یشوخ ثعاب هچ و تسا بوخ یک یارب . هار هاب هاطبار رد فیراش نآرق رد دنوادخ
شتیاضر رطاخب و دیسرتب دنوادخ زا اهنت هک تسا هتفگ تاجن دیشوکب .
دیامرفیم ادخ " تسا هناگی دوبعم طقف وا ،دیریگن هناگود دوبعم . نم زا طقف نیا رب انب
دینک اورپ . "
( ۀروس لحنلا " لسع روبنز " 57 )

ناشیا یناوتان ( نآرق زا ندرکن یوریپ ینعی ) زا ندراکن یوریپ و ،ددرگیم ناش یدنسروخان ثعاب
تسا گرزب هانگ نآرق . دوبعم دنوادخ زجب و بااسحب تراخآ و ایند رد میظع هانگ نتفرگ رگید
دوریم . یرود ددرگیم ناشیا رنر ثعاب هک یشتآ زا ات تسا هداد رادشه هشیمه ناش یارب دناودخ
دننک .
نینچ ( رادشه ) دوابعم دنوادخ زجب رگا هک ،تسا هدش هداد دندوب امش زا لبق هکیناسک و امش هب
و هدوهیب نات لامعا همه دیریگب یرگید تفر دیهاوخ باسحب ناگدش مگ زا یکی .


80

نارازگ رکش زا یکی و نک تدابع ار یادخ طقف ،ریخ ( وا ) شاب .
( ۀروس رمزلا 66 )

ره یلو ،دوش هداد رارق هطساو و کیرش وا یارب هک دیشخب دهاوخن ادخ ( هانگ ) نآ زا رتمک
دشخبیم دهاوخب هک ره یارب ار . دریگیم هطساو و کیرش ادخ یارب هک سکنآ ره یهانگ
تسا هدومن لعج میظع .
( ۀروس اسنلا 48 )
ناراگید یاشوخ رطااخب صاخاشا یاضعب راثکا ،تاسنیا تاشاد دایب دیاب هشیمه هک رگید هتکن
دنوادخ هک ،دنا هتفگ کرت لماک ار لاعتم دنوادخ و ،دنشوکیم ( ج ) کرات ار ااهنآ تراخآ رد مه
تفگ دهاوخ . دوشیم هتفگ شیارب و هتساوخ درف ره ترخآ رد هداش باکترم ار یلاامعا هاچ هک
تسا . دناوتیمن هداد تاجن ار رگید صخش چیه و . راکذ لایذ رواط نآراق رد مهم تقیقح نینچ
هدیدرگ :
دیایم وا دزن اهنت و کت زیخاتسر زور رد نانآ زا کی ره .
( ۀروس " میرم " 05 )

دیا هدمآ ام دزن میدرک قلخ ار امش لوا راب هک روطنامه ،اهنت و کت ،نونکا و هچنآ مامت و ،
دیتشاذگ دوخ رس تشپ ،میدومن تیانع امش هب هک ار . لایخ هک ار نات ناعیفش نآ
ناتروما رد دیدرکیم ( ام اب ) مینیب یمن امش اب هارمه دنتسه کیرش . امش نیب هطبار نونکا
نآ و تسا هتشگ عطق ( نادوبعم و ناعیفش ) دوخ یارب هک ( ادخ رانکرد ) دیدوب هدرک ملع
کرت ار امش دنا هدومن .
( ۀروس ماعنلا " نایاپراچ " 04 )

رایاسب نااشیا هب ایند رد هک ار دوخ دلوا و رسمه ،ناتسود هک دنهاوخیم اهناسنا ،زیخاتسر زور رد
داندرگ صلاخ خزود شاتآ زا اات دانهدب هیدف ، دوب زیزع و کیدزن . نیانچ دانوادخ نآراق رد
دیامرفیم :87

یمیمص تسود هب عجار یمیمص تسود چیه و دیسرپ دهاوخن دوخ . دید دروم هچرگ
دنریگیم رارق رگیدکی . هیدف زور نآ باذع یارب تسناوتیم شاک دنکیم وزرآ ناراکهبت
دنهد ( : هدشرگا یتح ) ار دوخ هلیبق و لیا و ،ار دوخ ردارب و دوخ رسمه و ،ار دوخ نارسپ
دنداد شرورپ ار وا هک . هکنآ یارب ،دندوب نیمز یور هک ار یناسک مامت و نآ زا ار دوخ
( باذع ) دهد تاجن . ،هجو چیه هب ( وا رظتنم اهنت ) تسا شک هنابز یشتآ .
( ۀروس جراعملا " دوعص یاهار " 70 ، 75 )

لا زجب نارگید نتخاس دونشوخرد هک مینیب یم نآرق یئانشور رد
( ج )
نداد تاسد زا و ،یتخبداب
دوشیم ناش بیصن ترخآ . یا هب ار دوخ ناسنا تاجن هار هناگی و ندراک یگدانزو ندرپس لاعتمدز
دشابیم وا یاضر بسک رطاخب .
تسین شیب یشیامزآ زجب ایند یگدنز هک دنتسین هاگآ لهاج دارفا

زاگره و هدوامن ذااختا ار یناداان و تالاهج یااه یاگژیو و تیصخش هکیناسک ،رگید لیلد
آ ایند هب ارچ هک دندومن شومارف اهنآ هک تسنیا دنشابیمن دنسروخ دنا هدم .
دایامنیم ینادردق دنوادخ زا اهنآ زا کی مادک ات تسا هدش هدیدرفآ ناحتما یارب ناسنا . دانوادخ
دیوگیم نینچام یارب ار ایند نیا فده :
نآ ( یئاتمه یب ) دیامزایب ار امش هکنآ یارب درک قلخ ار یگدنز و گرم هک ( دزاس مولعم و )
تسا رتراکوکین لمع رد امش زا کی مادک . وا تسا قلطم هدنیاشخب وردتقم .
( ۀروس کلملا " یهاشداپ " 2 )
تسا هدرک ررقم نیعم رمع همه یارب دنوادخ احل نیمه هب . تاغلب ناس هاب اهنآ هکینامز زا و
دنشابیم ناش هدیقع و لامعا لووسم ،دعبب دنسریم . ریماض هااگن زا تراخآ رد ناشیا زا کی ره و
م هتکید ارناشیا رمع رسارس رد هک ناشیا درکی ( داشابیم تاسردان و تسرد یچ هکنیا ) و نااحتما
دندرگیم یسررب . تاعاطا نآ زاراگا و ،دانکیم راما یتاسرد هاب ار نااسنا ریمض و نادجو هکارچ
دنکیم یوریپ دوخ یناسفن تاشهاوخ و لیم زا ،دندومنن . راما یهارمگ هب هشیمه ار ناسنا سفن و


82

دنکیم . یمئاد هزرابم رد دوخ سفن اب ناسنا ،اذهل ،دشابیم ( یورایپ دواخ ریمض ای و سفن زا هکنیا
دنک .)
دوشیم هتفرگ تقو ره و اج ره رد ناحتما نیا و . یور ،هفیظو لحم ،بتکم رد دراد ناکما
دورب مه ایند رخآ هب هکنیا یتح ای و ،یتملس و یضیرم مایا رد ،تعامج هب ای و یئاهنت هب ،کرس
دوشیم هتفرگ . تحت نآ رد هک تسین هظحل چیه دنریگن رارق ناحتما . هک یلامعا مامت اب ترخآ رد
دش دنهاوخ وربور دنا هداد ماجنا . هاکیئاج هاب و داشابیم شلاامعا هاب راظن نااسنا شاداپ انیقی و
دوریم دراد ار وا یگتسیاش ( خزود ای و تنج .)
انوادخ طاسوت داهدیم خر ایند نیا رد هک یتاقافتا مامت هک دنا هدرک شومارف اهناسنا اما و د
تسا هدش ررقم لبق لاعتم .
دوشیم حرطم اه لاوس وچمه هشیمه دساف هعماج کی رد : لثام " عواقوب رااک نایا اراچ
متشادن ار نیا یوزرآ نم ؟تسویپ " ای ، " زایچ هامه ،ما هدش هابت نم ،درذگیمن بوخ یزیچ چیه
مدوبیمن تلاح نیا رد لاح مدرکیم ار راک نینچ رگا یلو ،دوریم شیپ طلغ . " تلع تالاح نیانچ
دشابیم لاعتم دنوادخ هب ندوبن میلست . یاچ هاک دناشیدنا یامن ، دهدیم خر یی هثداح هکینامز و
دش نآ ثعاب . داد کچوک لکشم هب ندش وربور اب یتح و هاجیتن رد و ، دانزادنا یم هار دایرفو
دنشابیم اهیراتفرگ و تلکشم ریگ رد هشیمه . دانوادخ هاک دواخ تشونرس اب ناسنا رگا شیاراب
هاب تباسن ار دواخ هدیقع و هدومن بوخ راتفر تلکشم لباقم رد ، دشاب یضار و عناق هدز مقر
دهدیمن رییغت دنوادخ .
داای زا هدش هدیرفآ شیامزآ یارب هک ار دوخ تقلخ یساسا فدهدیاب ناسنا هکنیا همه زا رتمهم
دربن . تلکشم لباقم رد و دننکیم یگدنز یهلا رماوا تحت هکیناسک یناسک اهنآ ،دیامنیم هلصوح
دنزاسیم دوخ نآ زا ار ترخآ شاداپ هک دنا .

83


84


84

میرک نآرق رماوا و تریس تحت ندرک یگدنز یارب یتوعد
انثتسا نودب ،میداد رارق یسررب تحت ار لهاج و نادان صاخشا تایصوصخ ام باتک نیا ادتبا زا
ار تیصخشوچمه هکیناسک ،هک میدید شیوشت رپ یگدنز و هدوب نایز رد رسارس دنا هتفرگ دوخب
دنشابیم اراد ار . و لداعتم یگدنز هک دناوت یمن یفنم یاه تیصخش نیا زا کی چیه ،نیارب هولع
دنک مهارف اهناسنا یاربار تخبشوخ .
هداش دااینب ناداان و لاهاج عاامتجا طاسوت هاک یاه تیصخش یسررب باتک نیا یساسا فده
دشابیم . یئاامنهر نااشیارب ار نآرق تیعقاو اهنآ یهاگآ یارب هک دنراد تیلووسم نموم صاخشا
دنیامن یوریپ قح هار زاو هتفرگ شوغآ رد ار ملسا هکنیا ات دننک . یقااب تصرف مه زونه اریز
تسا .
لاهاج و ذافان متاسیس زا نداش اداج ،دراف ره یارب لح هار هناگی هک درک یروآدای دیاب
و ،عامتجا تاامعن لااعتم دانوادخ هاکنیا اات دشابیم نموم درف تافص و شور اب ون یگدنز زاغآ
خ دنوش لیان ناهج ودره یتخبشوخ هب و هدرک رتشیب ناشیا رب ار دو . نلعا نآرق رد ام راگدرورپ
هک تسا هتشاد : نآراق یااه ییامنهر و تاداشرا وترپ رد ندرک یگدنز شور نیرتوکین و نیرتهب
دشابیم .
ابن هامه یوراب لااعتم دانوادخ تاامعن و اه یبوخ مامت یاه هزاورد ،هک درک شومارف دی
دناشابیم اراد ار تاامعن ندروآ تاسدب تصرف درف ره ،هظحل ره و تسا زاب انثتسا نودب . یاراب
، دشاب یمن ترورض گرزب و دروخ یاه ینابرق هب ،راک نینچ ماجنا
ی اه هزاورد ندرک زاب یارب هکلب ( تامعن ) کی دوخ یاه تین رب ات دراد ترورض درف
دربب هانپ لاعتم دنوادخ هب و هدوب قداص .
رایسب هک دنادب دیاب دنک رود دساف یاه تیصخش نیا مامت زا ار دوخ دهاوخیم هکیدرف ره
دشابیم هداس . ار لااعتم دنوادخ تمحر خسار مزعو لمعاب درف کی ،تاملک نیا شناوخ لاح رد
ناوتیم هدروآ تسد هب د . درذاگیم یاچ ااه بالق رد هاک دنادیم و هداد ارف شوگ همه هب دنوادخ .


85

لا
" ج "
تسا رتکیدزن ندرگ گر هاش زا ناسنا هب . ار دواخ داصق و تاین تقو هچ هک دنادیم و
دیازفایم شیارب ار دوخ تامعن و هداد رارق تمحر تحت ار یو دهاوخب رگا و ،دهدیم رییغت .
هیآ رد لاعتم دنوادخ دیامرفیم نینچ صاخشا ی ایر یب ی هبوت دروم رد لیذ :
دننک هشیپ هناحلاص راتفر و دنروآ نامیا و دننک هبوت هکیناسک زج – لامعا ادخ
درک دهاوخ کین هب لیدبت ار نانآ تشز . تسا نابرهم و هدنیاشخب ادخ .
( ۀروس ناقرفلا " لطاب و قح رایعم " هیآ 70 )

باتک نیا نادان عامتجا بیسآ ذوفن زا هک تسا یتصرف نتفریذپ یارب توعد کی
. یئاهر هدش هداد هدعو نموم دارف ا یارب هک ار یتامعن و ،دنبای تسد تسا
. تلاهج ندرب نیب زا اب دنوادخ تمحرم بسک همه زا رتمهم و ،دنروآ
. دشابیم نموم درف تیصخش کی نتفریذپ و ینادان و .

8680
87


بیرف لماکت

طم شنیرفآ تقیقح راکنا فده اب ،لماکت هیرظن رگید هرابع هب یئارگ نیوراد ـــــ دیدرگ حر .
یا ت روطب تایح تسا یعدم هک هیرظن ن ص تسا هدروآ رب رس ناج یب هدام زا یفدا . و دهاوـو ـیرط زا
هب طوبرم یملع نیارق " یحارط " رادـناج شنیرـفآ و یتسه ملاع رد راکوآ اـبیرقت تـفک ناـنچمه و نا 033
یا هراوگنس نویلیم ( لسوف ) لماکت ریس هک دزاسیم راکوآ ( لکـو ریغت ) تـسا هتـسویون نوـقوب ـگره . نیدـب
ار اـهناج هدـنز هـمه و ناـهج هک دراد دوجو لاعتم راگدرورپ هک داهن یدصت رهم تقیقح نیا رب ملع ،بیترت
تسا هدومن تسه . هج هزورما هک مه یتاغیلبت نیا ینتبم َافرص ،دریگیم تروص لماکت هیرظن نتواد هگن هدنز ت
دنا هدناووپ ملع هماج اهنآ رب هک تسا ییاه غورد و بذک و ،هناضرغم ریباعت ،یملع یاقح تیرحت رب .
دزاس ناهنپ ار تقیقح دناوت یمن تاغیلبت نیا ،مهزاب . ریـسم رد دـنرین نیرـتگرب لماکت ریس هیرظن هکنیا
بیم ملع خیرات لوط رد ،دوا 03 ات 03 تسا هدوب اهنابز رس رب ملع ناهج رد رتفیبو شیب هتوذگ لاس . ،هژیو هب
ههد زا دعب 0893 ساسا یب لماک نایارگ نیوراد یاه اعدا هک داد نافن هجیتن رد و تفرگ تروص یتاقیقحت
دنا هدرک هراوا نوضوم نیدب نادنمفناد یلیخ ،دوابیم . رمآ هدحتم تلا رد صوصخب رد یدایز نادنمفناد ،اکی
یدـصت ار یـئارگ نـیوراد نلطب ،یسانو نیرید و یمیو تسیز ،یسانو تسیز هلمج زا تلتخم یاه هتور
موهفم و هدرک " هنادنمووه یهارط " دنا هدرب راک هب تایح لصا یارب ار . " هنادنمووه یهارط " نـیا یملع نایب
شخب یتسه و راگدیرفآ ،لاعتم دنوادخ هک تسا تقیقح یمامت
تسا نارادناج .88
نیارـق و دهاوـو ـین و لـماکت هـیرظن یواپورف و یسررب و لیصفت هب ،دوخ راثآ زا یرایسب رد ام
میتسه راک نیا رس رب همادا و ،هتخادرپ شنیرفآ . تـعفنم ،دـوابیم اراد ار یلاو تـیمها نوضوم هکنیا زا
میزادروب نآ نایب هب رصتخم لکفب ات تسیگرب .
ورف ییارگ نیوراد یملع تسکش و یشاپ
تمادق هچرگ " لماکت هیرظن " هدرتـسگ روـط هب یدلیم مهدزون نرق رد هک ،ددرگیمرب ناتساب نانوی هب
تفای هعسوت و دور . باتک ،تخاس ملع ناهج یلصا نوضوم ار نآ هک یدادیور نیرت مهم " داـینب و لـصا
اه هنوگ " ی ( نیوراد لراچ ) لاس رد هک ،دوب 0988 رفن دو . دزادرویم تقیقح نیا راکنا هب باتک نیا رد وا
هناگادج ار هدنز تادوجوم تلتخم یاه هنوگ لاعتم دنوادخ هک ( لـسن هب لسن تروص هب هن ) نیـمز یور
تسا هدیرفآ . تـوذگ اـب و هدوـب یکرتـفم یاین و دج یاراد هدنز تادوجوم همه هک دوب یعدم یو اریز
دیپ نونت ،یئج تاریغت هطساو هب تقو دنا هدرک ا . یملـسم و یـعطق یملع هیاپ هنوگچیه رب نیوراد هیرظن
راوتسا ج دوبن ییچ ،درک فارتعا شدوخ هک هنوگنامه ،دوبن " نامگ و سدح " . روطناـمه هتوذگ نیا زا
ناونع اب شباتک لصفم لصف رد نیوراد دوخ هک " هیرظن یاه یراوود " رـبارب رد هیرظن نیا ،تواد ناعذا
ادقتنم یاه شسرپ دو هجاوم تسکو اب یناوارف هن .
ی هدـننک کـفر تـواد راظتنا هک تواذگ یملع دیدج تایففک رس رب ار دوخ یاه دیما مامت نیوراد
دواب تلکفم نیا . دز نـماد اـه یراوـود نـیا داـعبا هـب یـملع یاـه هتفای ،شتاراظتنا فلخرب ،یلو .
اسا رب ناوت یم ار ملع اب ییورایور رد ییارگ نیوراد تسکو ینیبزاـب دروـم لـیذ هدمع نوضوم هس س
داد رارق :
0 - تسا جاع نیمز یور تایح زاغآ یگنوگچ نایب زا هیرظن نیا .
0 - دهد نافن هک درادن دوجو یملع هتفای چیه " یلماکت یاه راک و زاس " حرـطم هـیرظن نـیا هک یا
تسا یلماکت ناوت یاراد لصا ،دنکیم .
0 - تبث ( اه لسوف ) رد ،یا هراوگنس یـم تابثا تسا هدرک داهنفیپ هیرظن نیا هک ار هچنآ فلخ تس
دنک .
تخادرپ میهاوخ یساسا هتکن هس نیا یسررب هب ٌلامجا ،شخب نیا رد .98

ریذپان یگریچ ماگ نیلوا
تایح لصا
هک دنا هتفای لماکت یلولس کت کی زا هدنز یاه هنوگ مامت هک دریگیم نیا رب ار ضرف لماکت هیرظن 8.3
تسا هدمآ داینب ون نیمز یور شیپ لاس رایلیم . هنوگ اه نویلیم تسا هتسناوت یلولس کت کی هنوگچ هکنیا
ًاعقاو مه یروطت و لوحت نینچ رگا و ،دروآ دوجو هب ار هدیچیپ و هدنز رد نآ یاـیاقب ارچ تسا هداد یور
یا هراوگنس تبث ( لسوف ) هک تسا یتلاوس هلمج زا ،تسین هدهافم لباق اـهنآ هب یئوگخساپ زا هیرظن نیا
تسا جاع . میسروب تسا مزل ،تسخن ،نیا دوجو اب : " هیلوا لولس " ؟تفای یتسه هنوگچ
تسا یعدم ،دنک یم نامتک ار تعیبط یاروام فرصت و لخد هنوگره و شنیرفآ ،لماکت هیرظن هکنیا هب رظن
نیا هک " هیلوا لولس " همانرب ،حرط چیه نودب و یقافتا روط هب و تـسا هدروآ رـب رـس یتامدقم و بیترت ای
دراد تعیبط سیماون و نیناوق رد هفیر . ،فداـصت و هفدـص هـجیتن رد ناـج یـب هدام ،هیرظن نیا ساسا رب
تسا هدروآ دیدپ ار یا هدنز لولس . تاـفانم یسانو تسیز نیناوق نیرت ریذپان راکنا اب ییاعدا نینچ ،اهتنم
دراد ( . ،نیناوق نیا هلمج زا " وناق کیمانیدومرت لوا ن " دیوگ یم هک تسا : " زا ،هداـم اـی ییرـنا تسا لاحم
دیآ دیدپ یتسین .
دوش یم یشان تایح زا تایح
درکن یا هراوا تایح لصا هب هاگ چیه شباتک رد نیوراد . یـکتم ،مـلع زا هیلوا تخانو ،وا نامز رد
دنا هداس رایسب یراتخاس یاراد هدنز تادوجوم هک دوب روصت نیا هب . ا ،دـعب هـب یطـسو نورق ز " تـسیزان
ییاز " هراوازاـس لیکـفت یتـسار رد ناـج یب داوم دنک یم حیرصت هک یا یملع لصا ،تفای ماع یتیلوبقم
دننک یم ادیپ یفلت مه اب هدنز یاه . نآ زا شوـم یدادـعت ،یتدـم زا سپ هک دندوب رواب نیا رب مدرم بلغا
دمآ دهاوخ دیدپ .
یم روصت نانآ ،بیترت نیدب یـم وـمن و دـور و هدـو ادیپ دساف تووگ رد هک یاه کمرک دندرک
ییاز تسیزان رب دنتسه یلیلد ،دننک . تووگ یور هنایگنادوخ روط هب اه کمرک نیا هک دنتفایرد ٌادعب ،اما
هریفـو لکـو هـب هـک یماگنه مه نآ ،دنرب یم اج نادب ار اهنآ هک دنتسه اه سگم ،هکلب ،دنوو یمن رهاظ
ک دنتسه ییاه دنوو یمن هدید حلسم ریغ مفچ اب ه .
89
باتک نیوراد هک یماگنه یتح " اه هنوگ هاگتساخ " زا دـنناوت یم اه یرتکاب هک رواب نیا ،توون ار
دوب ملع یایند لوبق دروم ٌلماک ،دنیآ دوجوب ناج یب هدام .
،نیوراد باتک رافتنا زا سپ لاس جنپ ،لاح نیا اب " روتساپ ییول " علاطم زا دعب یاـه شیامزآ و تا
نـیوراد هـیرظن داینب و هدولاو هک ،ییاز تسیزان ،نآ بجوم هب هک درک ملعا ار شیوخ جیاتن ،ینلوط
دو ملعا دودرم ،تسا .
لاس رد 0981 " روتساپ " هاگـفناد رد دوخ یارغ طن رد " نبروـس " تـفگ نیـنچ هـسنارف : " لـصا
هداس شیامزآ نیا هک یکلهم هبرض لیلد هب ،ییاز تسیزان ( هدنب ) ب ادتعا هاگچیه ،تخاس دراو شرکیپ ر ل
تفای دهاوخن زاب ار دوخ نزاوت و . "
دندرک ملع دق اه هتفای نیا هیلع یدیدم یاه تدم ،لماکت هیرظن ناراداوه . هـک یماـگنه ،لاح نیا اب
تـسا نکمم تایح هک روصت نیا ،توادرب نارادناج لولس هدیچیپ راتخاس هرهچ زا باقن ملع تفرفیپ
وط هب دو هجاوم یرت ینارحب لکفم اب یتح ،دواب هدمآ دوجو هب یفداصت ر .


89

متسیب نرق رد هجیتن یب ییاه شلت

،دیـفک شیـپ متـسیب نرـق رد ار تایح لصا نوضوم هک یارگ لماکت صخو نیلوا " ردناـسکلا
نیراپا " دوب ،یسور ریهو سانو تسیز . ههد رد هک یددعتم یاه هلاسر اب یو 0803 ،درـک هـیارا رد
نیوـکت مـه فداصت و هفدص یور زا دناوتیم هدنز لولس دنک تابثا ات دوب شلت
دبای . ار دوـخ فارتعا دو روبجم وا و ،دو هجاوم تسکو اب تاعلاطم نیا ،نکیل
دنک نایب نینچ نیا :
مهبم ،لولس هاگتساخ هلئسم هک تفگ ناوت یم ،هنافساتم ،لاح نیا اب
طوبرم تاعلاطم مامت رد هتکن نیرت تساه هراوزاس لماکت هب .

رادفرط نایارگ لماکت " نیراپا " تسد ،هلسم نیا لح یارب دندرک یعس
دننزب ییاه شیامزآ ماجنا هب . لاس رد 3491 ، " رلیم یلناتسا " ،ییاکیرمآ نادیمیش
فورعم نا هنیمز نیا رد ار شیامزآ نیرت ج داد ما . " رلیم " بیکرت اب دوخ یاه شیامزآ زا یکی رد
هک ییاهزاگ نیا هب یژرنا ندوزفا اب نینچمه و تسا هتشاد دوجو نیمز هیلوا وج رد درک یم اعدا
یکرت ( ییایمیش ) یمادنا لوکلوم دنچ ، ( هنیمآ یاهدیسا ) و دیلوت ار اه نیئتورپ راتخاس رد دوجوم
درک زتنس .
دـملق لماکت مان هب یمهم ماگ ناونع هب ٌادعب هک ،شیامزآ نیا دو مولعم هک دییاون یرید ،دـیدرگ دا
رایسب نیمز یعقاو طیارو اب ،شیامزآ نیا رد هتفر راک هب وج ،اریز ،تسا طقاس ینوناق شزرا زا و لطاب
دوب توافتم .
" رلیم " هنانیب کقاو ریغ ،دوب هدرک هدافتسا وا هک یوج طسوتم هک درک فارتعا دتمم یتوکس زا سپ
تسا هدوب .
سیب نرق لوط رد نایارگ لماکت یاه شلت یمامت تـسکو هـب ،تاـیح تـسا نایب یاتسار رد مت
دیماجنا . " اداب یرفج " زا یسانو یمیو نیمز ، " سویرکساوگید نس هسسوم " هلجم رد هک یا هلاقم رد ،
" نیمز " لاس رد 0889 دنکیم فارتعا نینچ تقیقح نیا هب ،دیسر پاچ هب :
بسم نیربت ترزبب ابب نانچمه ،میراذگ یم رس تشپ ار متسیب نرق میراد هک نونکا لبح هلئ
میدش هجاوم نآ اب متسیب نرق هب نام دورو اب هک میتسه ور هبور یا یندشان : یور رب تایح هنوگچ
؟تفرگ لکش نیمز


89

تایح ٌهدیچیپ راتخاس

دروآ رد یفرگـو تسب نب نینچ زا رس تایح لصا دروم رد لماکت هیرظن ارچ هکنیا لیلد نیتسخن
مه یا هدنز یاه هراوزاس یتح هک تسا نیا روط هب ،دندو یم دادملق اه هراوزاس نیرت هداس ناونع هب هک
دنرادروخرب یا هدیچیپ راتخاس زا ییگنا تفگو . ینف تلوصحم یمامت زا رت هدیچیپ ،رادناج کی لولس
تسا یرفب تسد هتخاس . مـه راـنک اـب ناوت یمن مه ایند یاه هاگفیامزآ نیرت هتفرفیپ رد یتح ،هزورما
ییایمیو داوم نتواذگ تخادرپ هدنز لولس کی یتح دیلوت هب ،یمادنا .
زا رت کچوک هک ار یلامتحا ،تایضایر ملع هک تسا یلاح رد نیا 0 رد 03
83
( ددع ینعی 0 هاـجنپ اب
نآ یولج رفص ات ) دنک یم یقلت نکمم ریغ یرما ناونع هب لمع ،دواب .
لوکلوم DNA ید . نا . م تاعلطا و دراد رارق لولس هتسه رد هک ،یا ،دـنکیم هرـیخذ ار تـثارو هـب طوبر
تسا هداعلا قراخ یا هداد کناب کی دوخ . رد دوـجوم هدـو یراذگ مر تاعلطا رگا DNA ید . نا . یا
رـه هـک یدـلج دـصهن ٌابیرقت یا همانفناد زا لکفتم دیآ یم دوجو هب یمیظع هناخباتک ،دیایب ذغاک یور
دوب دهاوخ یا هحفص دصناپ یباتک دوخ نآ دلجم .
م ،کنیا دروآ یمرب رس یبلاج رایسب یامع : ید . نا . هژـیو یاه نیئتورپ یخرب کمک هب اهنت یا ( اـه میاـنا )
تسا ریثکت لباق . ید رد دوجوم هدو یراذگ مر تاعلطا یرط زا اهنت ،لاح نیا اب . نا . هـب ناوـت یـم یا
درب یپ مه اه میانا نیا دوخ بیکرت . یدکی موـلم و مزل اـهنیا یود ره هک ییاجنآ زا تـسا مزل ،دـنرگ
دنواب مه رانک ناممه ،ریثکت یارب . دوـخ یدوـخ هـب یگدنز تسا یعدم هک ار یا همانملیف ،نوضوم نیا
دنافک یم تسب نب هب ،تسا هتفای یتسه .
89

روسفورپ " لجرا یلل " هاگفناد یمان نایارگ لماکت زا ، " وگید نس " لاس ریماتوس رد ،اینرفیلاک ی 0881
هرامو رد هلجم زا یا " نکیرما کیفیتنیاس " درک فارتعا تقیقح نیا هب نینچ :
،دبنرادروخرب ادبیچیپ یراتخابس زا ود ربه هبک ،هبیئکون یابه دیبسا و ابه نیئتورپ هکنیا
،یبتح ،دبیعب رایبسب رایبسب تسا یرما ،دنروآ رب رس یتسین زا لحم هی رد نامزمه و هنازیگنادوخ
یم رظن هب لاحم یرگید نودب یکی دوجو دسر . نبیا هب ٌارهق تسا نکمم لوا ااگن رد درف ،نیا ربانب
دنشاب تایح ادنروآ دیدپ ییایمیش داوم تسا دیعب ٌاتقیقح هک دسرب هجیتن .
هـب ،تاـیح هـک تفریذـپ دیاب ،لاحم تسا یرما یعیبط للع زا تایح نتفرگ تٌافن رگا ،کو یب
یعیبط یاروام یلکو " شنیرفآ " تسا هتفای . رص هب ،تقیقح نیا یـم نلـطب طـخ لـماکت هیرظن هب تحا
تسا شنیرفآ راکنا شا یلصا فده هک یا هیرظن ،دفک .

لماکت یلایخ راک و زاس
هیرظن نیا هک یمیهافم دو مولعم هک تسا نیا دنک یم ملعا دودرم ار نیوراد هیرظن هک یمهم هتکن نیمود
ناونع هب ار اهنآ " یلماکت یاهراک و زاس " یـم حرطم
یقح رد ،دنک تسا یلماکت ناوت دقاف ،تق .
راک و زاس نیوراد " یعیبط باختنا " اـنعم مامت هب ار
داد رارـق شیوخ لماکت هیرظن یانبم . وا هـک یـتیمها
شباـتک ناوـنع زا ،دوب لیاق راک و زاس نیا هب تبسن
تــسادیپ : " اگتــساخ باــختنا ــیرط زا ،اــه هــنوگ ه
یعیبط . " زا هتـسد هـک تـسا نآ رـب یـعیبط باختنا
رادناج هاگتـسیز یـعیبط طیارـو اب و رت یوق هک ینا
هب ملاس ناج اقب نزانت رد ،دنرتراگزاس و بطنم دوخ
اـهنت ،درـیگ یـم رارـق یـفحو تاـناویح تلمح جامآ هک ،نزوگ هلگ کی رد ،لاثم ناونع هب ،دنرب یم رد
دنودب رت کیرس دنناوت یم هک دنهر یم هکلهم زا ییاهنآ . فتم نزوگ هلگ نیا ،ور نیا زا و نیرت کیرس زا لک
دوب دهاوخ اضعا نیرت یوق . هـب اه نزوگ ندو لیدبت و لماکت ببس راک و زاس نیا ،دیدرت یب ،لاح نیا اب
دوو یمن ،اه بسا ٌلثم ،رگید هدنز یاه هنوگ .
تسا یلماکت ناوت هنوگ ره دقاف یعیبط باختنا راک و زاس ،نیاربانب . فاوم تقیقح نیا هب نیوراد دوخ
ب و ،دوب ،شباتک رد راچان ه " اه هنوگ هاگتساخ " تفگ نخس نآ زا هنوگ نیا ، :
" یراک یعیبط باختنا تسد زا ،دریگن تروص بولطم و صاخ تاعونت ای اه توافت هکینامز ات
تسین هتخاس ".


89ریثات " کرامل "
نیا بوخ " بولطم تاعونت " نیوراد ؟تسا هداتفا قافتا هنوگچ هـیلوا تخانو هچیرد زا ات درک شلت
دـهد خـساپ لاوـس نیا هب ،تواد دوجو ملع زا نامز نآ رد هک یا . هدـیقع هـب اـنب " راـمل ود هیلاوـو "
( 0908 - 0411 ) رد هـک ار ییاه یگژیو نارادناج ،تسیز یم نیوراد زا شیپ هک یوسنارف سانو تسیز ،
ن یم لقتم یدعب لسن هب دننک یم بسک شیوخ ثایح لوط دنیام . زا هـک ،اه یگژیو نیا درک حیرصت یو
اـعدا وا ،هـنومن یارـب ،تسا هدو دیدج یاه هنوگ یریگ لکو ببس ،دنبای یم لاقتنا رگید یلسن هب یلسن
تسا یهوک ب ی هتفای لماکت نون هفارز درک یم : ناـتخرد یاـه رـب ندروخ رد یعس اهنآ هک ییاجنآ زا
لسن هب لسن نافندرگ ،دنا هتواد دنلب تسا هدو رتزارد .
شباتک رد ٌلثم ،دز یم ینینچنیا ییاه لاثم مه نیوراد " اه هنوگ هاگتساخ " سرـخ زا یـخرب دیوگ یم
دنا هدو دنهن هب لیدبت نامز رورم هب ،دنتفر یم بآ لخاد هب اذغ نتفای یارب هک .
هک تثارو نیناوق ،اهتنم " لدنم روگرگ " ( 91 - 0900 ) رـب مـه کـیتنی ملع و دوب نآ تواک هحـص نآ
تـفگ یـم هـک دـیچ رب یلک هب ار هناسفا نیا طاسب ،دیسر دوخ ییافوکو جوا هب متسیب نرق رد و تواذگ
دوو یم لقتنم مه یدعب یاه لسن هب یباستکا یاه یگژیو . و زاس ناونع هب هک ،یعیبط باختنا ،ناس نیدب
داتفا شیوخ نور و تطل زا ،دوب حرطم یلماکت یراک .

یوسنارف سانش تسیز " کرامل "

89

دج ییارگ نیوراد نویساتوم ای شهج و دی

ههد رخاوا رد 0803 ،بـسانم یلح هار نتفای ورظنم هب نایارگ نیوراد ، " دـیدج یـبیکرت هـیرظن " اـی
هب رتفیب هک ییچ " دیدج ییارگ نیوراد " دندیـفک شیـپ ار تسا فورعم . هـک ،دـیدج یـیارگ نـیوراد
ار نویساتوم ای شهج ( لماکت هیرظن هب ) ی رد هـک تـسا یتللتخا ،دوفا نارادـناج یاـه ن – ببـس هـب
ناونع هب یتفگرب یاهاطخ ای شبات لیبق زا ینوریب لماوع " بوـلطم تاـعونت للع " یاـه شـهج ـین و
دریگ یم لکو ،یعیبط .
تسا دیدج ییارگ نیوراد هیرظن ،دواب لماکت دامن هک یا همانرب ناهج رد ،هزورما . نآ هـب هـیرظن نیا
هجیتن رد هدنز دوجوم اه نویلیم هک تسا و هدـیچیپ یاه مادنا ،نآ بجوم هب هک دنا هتفرگ لکو یدنیارف
اه هراوزاس نیا ددعتم ( اه لاب و اه شو ،اه مفچ ،اهووگ لثم ) شوختسد " نویساتوم ای شهج " یـنعی ،
تسا هتفرگ رارق ،یکیتنی یاه للتخا . هـب ار هـیرظن نـیا هـک دراد دوجو مه یعطاق یملع تقیقح ،اهتنم
للت هب انعم مامت دفک یم : ،هکلب ،دوو یمن نارادناج یگدنلاب و دور بجوم اهنت هن نویساتوم ای شهج
دراد لابند هب ار یبرخم تاریثات .
تسا هداس رایسب مه رما نیا لیلد : ید . نیا . ،اذـل و ،تـسا رادروـخ رـب هدـیچیپ رایسب یراتخاس زا یا
دوـو یـم نآ هـب ندناـسر بیسآ بجوم طقف یفداصت تاریثات . " یـب . یـج . نار ناـتاناگ " سانـو تـثارو ،
دهد یم حرو نینچ ار بلطم نیا ،ییاکیرمآ :
،تعیبط رد ،هکنیا تسخن ج دهد یم خر تردن هب لیصا یاه شه . ابه شهج لغا ،هکنیا مود
و ،یقافتا دنتسه یتارییغت ،دنشاب اه نژ نامتخاس رد یمظنم تارییغت هکنیا یاج هب ،اریز ،دنروآ نایز
هک مه یا یقافتا رییغت ره هبن دوبش یبم نآ رد یتارابسخ هب رجنم ،دهد خر مظنم سب یمتسیس رد
،دروآرد ازربل هبب ار یبمظنم سب نامتخاس یا ازرل نیمز دشاب رارق رگا ،لاثم ناونع هب ،نآ حلصا
و یدوببهب یاتبسار رد ،ٌاملبسم هبک دبیآ یم دوجو هب نامتخاس نیا بوچ راهچ رد یقافتا یرییغت
دوب دهاوخن نآ یزاسهب .
بجعت یـنعی ،دـواب دنمدوـس و دـیفم هک ینویساتوم ای شهج زا یا هنومن هنوگ چیه ارچ هک درادن ی
هـک تـسا هدو تباث ،یتح ،تسا هدفن هدهافم نونک ات ،دواب ثارو دک رد یتفرفیپ و دور هدنهد نافن
دنروآ نایز و رضم اه شهج یمامت . ناوـنع هـب هک ،نویساتوم ای شهج دو یم روصت نیا زا شیپ " زاـس
یلماکت یراکو " اهنآ و دناسر یم بیسآ نارادناج هب هک یتثار و تسا یقافتا ،کقاو رد ،تسا هدو یفرعم
89

دزادنا یم راک زا ار ( . تسا ناسنا یار نویساتوم ای شهج ریثات نیرت جیار ،ناطرس ). هک تسا یهیدب
دناوت یمن برخم یراک و زاس " یلماکت یراک و زاس " دواب . وگ نامه ،رگید یوس زا نـیوراد دوخ هک هن
دنک یم رارقا مه : " تسین هتخاس شتسد زا یراک دوخ یدوخ هب ،یعیبط باختنا . " نافن ام هب تقیقح نیا
هنوگ چیه هک دهد یم " یلماکت یراک و زاس " درادن دوجو تعیبط رد . و زاـس هنوگ چیه هکنیا هب رظن ،اذل
مه یا یلیخت دنیآرف تسا دیعب ،سپ ،درادن دوجو یلماکت راک هک " لـماکت " هداـتفا قاـفتا ،دوـو هدـیمان
دواب .

یا هراوگنس تبث : ینایم لاکشا زا یا هناشن مدع
نآ لـماکت هیرظن هک یا همانملیف نداتفا قافتا مدع رب لاد تسا یتجح نیرت نوور ،یا هراوگنس تبث
دنک یم حرطم ار .
نا هدمآ دوجوب دحاو یاین زا هدنز یاه هنوگ مامت ،هیرظن نیا ینبمرب رورم هب نیفیپ یاه هنوگ ینعی ،د
هـب ،دـنا هـتفای یتـسه ـین رگید یاه هنوگ یمامت ،لکو نیمه هب و هدو لدبم یرگید نارادناج هب نامز
تسا هتفای همادا جیردت هب لاس اه نویلیم لوط رد ،لکو ریغت و یسیدرگد نیا ،رگید ترابع .
د یناوارف ینایم ی اه هنوگ تسیاب یم ،دوب یم نینچ رگا دوـجو یـسیدرگد ینلوط هرود نیا لوط ر
تواد یم .
یـخرب یاراد هـک دنـواب هدرـک یگدنز هتوذگ رد یا هدنخ همین و یهام همین نارادناج یتسیاب ٌلثم
تادوـجوم زا یـضعب تـسیاب یـم هـکنیا اـی ،دنا هدوب دوخ زا شیپ ی اه یهام و ناگدنخ تایصوصخ
هدنخ – هدوب دوجوم هتوذگ رد ین یا هدنرپ ناگدـنخ و ناگدـنرپ تایصوصخ یخرب یاراد هک دنواب
دنا هدوب دوخ زا شیپ . تـسیاب یـم ،دـنا هتواد رارق یلاقتنا هرود کی رد نارادناج نیا هک یئاجنآ زا ،سپ
دنواب هدوب یقلچ و بویعم ،ناوتان یتادوجوم . رد دـنا دـقتعم هـک ،یلیخت نارادناج نیا زا نایارگ لماکت
،دنا هتسیز یم هتوذگ ناونع هب " یلاقتنا لاکوا " دنرب یم مان .
هـب نوـنکا اهنآ زا هنوگ اه رایلیم یتح و اه نویلیم یتسیاب ،تواد یم دوجو ٌاعقاو یناروناج نینچ رگا
دروخ یم مفچ . یا هراوگنـس تـبث رد تـسیاب یم بیرغ و بیجع تادوجوم نیا یایاقب ،رتمهم همه زا
دو یم هدید . باتک رد نیوراد " وگ هاگتساخ اه هن " دیوگ یم نینچ :
هبنوگ ،دبشاب هتبشاد دوجو یرامش یب ینایم ی اه هنوگ دیاب ٌاطعق ،دشاب تسرد ادنب هیرظن رگا
دبنا ادوبب یگنتاگنت ٌلماک طابترا یاراد دوخ اورگ یاه هنوگ مامت اب هک ییاه ... دهاوبش ،هبجیتن رد
یا اراوگنس یایاقب نایم رد اهنت ار اهنآ دوجو ( لسوف ) ب ناوت یم سب و دروآ تسد ه .
89

یا هراوگنس ( لسوف ) دنکیم بیذکت ار لماکت ریس هیرظن هدنز یاه
رادـم هکیمـسق ،تـسا هـتفرگن تروص گره لماکت هک دناسریم تابثا هب اه یا هراوگنس ( دراـکیر )
تسا هدمآ نایمب دنراد هکیتایصوصخ مامت اب هظحل کی رد اهناج هدنز ،دهدیم نافن اه یاهراوگنس . روـطب
لاثم : تسا هدوب هدنخ هفیمه هدنخ و هرفح هفیمه هرفح ، یهام هفیمه یهام . یـسنیاس رابتعا چیه و
تسا هتفای هعسوت نامز رورمب اه هنوگ هک دنک اعدا ات درادن دوجو . ـلخ ار اـهناج هدنز مامت اناوت دنوادخ
تسا هدرک .04 ات 81 نویلیم
لاس ه یا هراوگنس
sunfish انب یهام م


088 لاس نویلیم ه
یا هراوگنس راخ
یئایرد تسوپ


008 لاس نویلیم ه
یا هراوگنس
یتشد کریجریج


83 لاس نویلیم ه
یا هراوگنس گرب
جاک هداوناخ تخرد


890
تفر داب رب نی ورا د یاه دی ما

اـه هراوگنس نتفای یاتسار رد ،دعب هب مهدزون هدس طساوا زا نایارگ لماکت هچرگ ،اهنیا همه اب ( لـسوف )
لکو هنوگ چیه تفک هب فوم نونک ات ،دندو لمحتم ار یراب تقفم یاه شلت و دندرک ور و ریز ار اج همه
دنا هدیدرگن یا یلاقتنا . راوگنس مامت ،نافتاراظتنا فلخرب ،هکلب روـط هـب ،تایح هک تسا بلطم نیا رگنایب اه ه
تسا هدمآ دیدپ نیمز یور مامک و مامت یتروص هب و یناهگان .
" یو کیرد . رگا " نـیا هـب نیـنچنیا ،تـسارگ لـماکت کـی شدوـخ هکنیا اب ،ناتسلگنا یمان ناسانو نیرید زا
دنکیم فارتعا تقیقح :
بث یسررب هب وم هب وم ام رگا هک دیآ یم شیپ هتکن نیا ابه هتبسار حطس رد هچ ،میزادرپب یا اراوگنس ت
اه هنوگ حطس رد هچ – تارک هب – زبج ،تبسا هبتفرگن تروبص یا یجیردت لوحت چیه هک دید میهاوخ
رگید اورگ ررض هب مه نآ اورگ هی یناهگان راجفنا .
اک و مـک چیه نودب و رابکی هب ،هدنز یاه هنوگ همه ،یا هراوگنس تبث رد هک تسانعم نادب نیا یتـسه یتـس
دواب هتواد دوجو نیب نیا رد یا ینایم لکو هنوگ چیه هکنیا نودب ،دنا هتفای . لـباقم هـطقن تـسرد ،بلطم نیا
تسا نیوراد تاروصت و تاضورفم . هـمه هـکنیا رـب لاد تـسا یـمکحم رایسب لیلد نوضوم نیا ،هتوذگ نآزا
دنا هدو هدیرفآ نارادناج . و یناهگان نیوکت دروم رد هیجوت اهنت اـیاوز یمامت اب ،هدنز یاه هنوگ تساک و مک یب
دنا هدو هدیرفآ اهنآ هک تسا نیا ،یا هتفای لماکت یاین هنوگ چیه نودب و . نینچمه " امیوچوف سلگود " تسیز
دنکیم فارتعا تقیقح نیا هب نینچنیا ،هزاوآرپ یارگ لماکت و سانو :
و لصا یاتسار رد نکمم تاهیجوت صوصخ رد ،لماکت و شنیرفآ بح دوبخ نایم ،نارادناج ااگتساخ
دنا ادرک ادا ار لطم . ابی دبنا هبتفای روهظ یگدنلاب و دشر لامک رد ای نیمز یور یاه اراوزاس ،هجیتن رد
تسا قداص هیضق سکع . ا ار زا و دوبخ نیبشیپ یابه هبنوگ زا تسیاب یم ،دشاب قداص هیضق سکع رگا
لثم یدنیآرف " مادنا شرگد " ادرک ادیپ ومن و وشن ادبمآ دبیدپ یگدبنلاب و دبشر لامک رد مه رگا ،دنشاب
دشاب ادیرفآ ار اهنآ لاعتم و رداق یشوه یتسیاب ٌاعطق ،دنشاب .
و مـک یـب لکـو هـب و یگدـنلاب و دور لامک رد ،هدنز تادوجوم هک دنا بلطم نیا هدنهد نافن اه هراوگنس
فلخ رب هک تسانعم نادب نیا و ،دنا هتفای روهظ نیمز یور یتساک ،نیوراد روصت " اـه هنوگ هاگتساخ " لـماکت
شنیرفآ و کنص ،هکلب ،تسین ( یهلا ) تسا .
88

ناسنا لماکت هصق
ناـسنا هاگتـساخ و لـصا نوـضوم ،دوو یم حرطم لماکت هیرظن ناراداوه یوس زا بلغا هک یعوضوم
تسا . ـس نوـمیم ینارادناج زا ،یزورما ناسنا هک تسا نیا رب ینتبم نایارگ نیوراد یاعدا هـتفای لـماکت نا
تسا . دوو یم روصت هک ،یضرف یلماکت دنیآرف نیا یط رد 1.8 یدادـعت ایوگ هدو زاغآ شیپ لاس نویلیم
" ینایم لاکوا " تسا هتواد دوجو شدادجا و یزورما ناسنا نایم . هـیارا هـب ،یلاـیخ اـپ ات رس همانملیف نیا
راهچ " یدنب هدر " دزادرپ یم ریز یساسا :
(Australopithecus) 1 " . سوکیتیپ ولارتسا :"
(Homo habilis ) 2 " . سیلیبه ومه :"
(Homo erectus) 3 " . سوتکرا ومه :"
(Homo sapiens) 4 " . زنا یپاس ومه :"
ار ناسنا ناس نومیم حلطصا هب و هیلوا دادجا ،نایارگ لماکت " سوکیتیپ ولارتسا " هـب هـک دـنمان یـم
عم یان " یبونج یاقیرفآ نومیم " تسا . نومیم کی یمیدق هنوگ ج دنتسین ییچ نارادناج نیا ،تقیقح رد
هدو ضرقنم . هدرتسگ یاه شهوپ " نمرکوز یلاس درل " و " درانسکا لراچ روسفورپ " روهـفم زا رفن ود ،
تـلتخم یاـه هـنوگ دروـم رد ،اـکیرمآ و ناتـسلگنا یاـه روـفک زا ناـهج ناسانو دبلاک نیرت " ولارتـسا
سوکیتیپ " چیـه و ،دـنا هـتفای ضارـقنا و یلومعم نومیم یا هنوگ هب لعتم اه نومیم نیا هک دهدیم نافن
دنرادن ناسنا اب مه یهبافت هنوگ .
ناوـنع هـب ارناسنا لماکت یدعب هلحرم نایارگ لماکت " وـمه " یـنعم هـب هـک دـننک یـم یدـنب هـقبط
" ناسنا " تسا .
نارادناج ،نانآ یاعدا ساسا رب هلسلس " ومه " هب تبسن " سوکیتیپ ولارتسا " دنارت هتفرفیپ یتادوجوم .
هب ندیفخب ماظتنا اب نایارگ لماکت س یلماـکت حرـط ،صاـخ لکـفب ار نارادـناج نیا تلتخم یاه هراوگن
دنا هدرک نادبا ار یا هنافابلایخ . نآ تلتخم ی اه هدر نایم یلماکت هطبار هک تسا یلیخت ور نآ زا حرط نیا
هاگ چیه دیسرن تابثا هب . " ریم تسنرا " ماـنب شباـتک رد ،متسیب هدس نایارگ لماکت نیرت هتسجرب زا ، " کـی
لصفم ثحب " دنک یم حیرصت ( : یاهامعم ) ای تایح لصا لیبق زا یخیرات هژیو " نا یپاس ومه " یاه امعم
اهنآ یارب شخب تیاضر و ییاهن یهیجوت ناوتن یتح تسا نکمم هک دنتسه یا هدیچیپ رایسب تفای .
هب یطابترا هریجنز نیا ندرک هصلخ اب نایارگ لماکت " سوکیتیپولارتسا " > " سیلیبه ومه " > " وـمه
سوتکرا " > " نا یپاس ومه " . تـسا یرـگید هـنوگ یاـین ،اه هنوگ نیا زا کی ره هک دنیوگب دنهاوخ یم .
نیرید ریخا یاه هتفای ،اهتنم – هـک دهد یم نافن یسانو ناسنا " سوـکیتیپ ولارتـسا " . " سیـلیبه وـمه " و
" سوتکرا ومه " دنا هدرب رس هب یفلتخم یحاون رد و ناممه روط هب .999

ناونع هب هک اه ناسنا زا یصاخ هورگ " سوتکرا ومه " رد مـه ینوـنک رـصع ات ،دنا هدو یدنب هقبط
دنا هدوب تایح دیق . " سیسنلات ردنائن نا یپاس ومه " و " نا یپاس ومه " ( یزورما ناسنا ) ین نیمز رس رد
دنا هدرک ستسیمه یدحاو .
دـنرگیدکی دـج و اـین اـهنآ هـک تـسا اـعدا نیا نلطب هدنهد نافن حوضو هب تیعضو نیا . " نافتـسا
یج . دلوگ " هـیرظن تسب نب نیا ،تسارگ لماکت کی شدوخ هکنیا اب ،دراوراه هاگفناد زا یسانو نیرید ،
دهدیم حرو نینچ ار لماکت :
روم رد تسیزمه هدر هس رگا دراد دوجو ناسنا د ( سیتلیبه وتمه و رتنمتررد سوکیتیپولارتتسا ،سوناکیرفآ سوتناپاگآ )
،هدر هس نیا زا کی چیه ،هتشذگ زا ؟تسا هتفرگن تاشن یرگید زا ینشور هب کی چیه هک هرمآ ام نابدرن رس رب هچ سپ
رهد یمن ناشن نیمز یور دوخ یرصت نارود یط رد ار یلماکت رنور هنوگ چیه .

هاتوک نارادناج یخرب ددعتم ریواصت کمک اب هک ،ناسنا لماکت همانملیف ،هکنیا نخس " و نوـمیم هـمین
ناسنا همین " یـسرد یاـه باتک و یا هناسر تاغیلبت یرط زا تحارص هب " تـیامح دروـم " درـیگیم رارـق .
یملع ساسا و هیاپ دقاف یناتساد ج تسین ییچ .
" نمرک وز یلاس درل " نـیا دروـم رد اـه لاس هک ،ایناتیرب نادنمفناد نیرت لوبقم و نیرت روهفم زا ،
تدم هب و هدرک یقحت نوضوم 08 هراوگنـس هـعلاطم هـب لاـس
یاه " سوکیتیپ ولارتسا " کـی شدوـخ هـکنیا اب ،تسا هتخادرپ
هرجـو چیه ٌاتقیقح هک دیسر هجیتن نیا هب تبقاع ،دوب ارگ لماکت
همان دناسرب ناس نومیم نارادناج هب ار ناسنا هک درادن دوجو یا .
" نمرکوز " تخاـس هب نینچمه " مـلع تـیط " یهجوـت بـلاج
درـک یم یقلت یملع وا هک ییاه هریجنز زا نآ هنماد هک تخادرپ
دـندوب یـملع رـیغ یو رـظن رد هک دوب ییاه هریجنز ات . رـب اـنب
هریجنز " نمرک وز " ، " یملع " وـملع یاـه هتـور نیرـت م – رـب
ناـو یـعطق یاه هداد ساسا – کـییف و یمیـو یاـه هتـور
دنتسه . یعامتجا مولع سوس و یتخانو تسیز مولع ،نآ زا دعب
دراد رارق . هک تهریجنز نیا یاهتنا رد " یملع ریغ " شخب نیرت
،دوو یم دادملق نآ " یسحارف اردا " ماـجنا رـس و مـفو سح و یهاگآرود لیبق زا یمیهافم " لـماکت
ناسنا " دراد رارق . " نمرکوز " دنکیم نایب نینچ ار دوخ للدتسا :

999کاردا ریظن یسانش تسیز ملع یضرف یاه هتشر یوس هب ینیع یاقح تسرهف زا ٌامیقتسم ام ،سپ
مینک یم تکرح ناسنا اراوگنس هچخیرات ریبعت ای یسحارف – یارب هک ییاج ( یارگ لماکت ) ره دقتعم
صلخم هک اج نآ و ،تسا نکمم یزیچ صرقاپورپ نا ( لماکت ) دبنچ هبب دحاو نآ رد دنناوت یم ااگهگ
دنشاب هتشاد رواب ضیقن و دض زیچ .
یاـه هراوگنس یخرب زا هناضرغم تاریبعت ج درک هصلخ ناوت یمن یچ چیه رد ار ناسنا لماکت هصق
وـخ هیرظن لابند هب هناروک روک هک تسا هتفرگ تروص یناسک تسد هب هک یتاریبعت ،هدو یرافح ه ار هـب د
دنا هداتفا .

ینی ورا د لومروف !
یا یتـسرپ هـفارخ یسررب هب دییایب ،کنیا ،میتخادرپ نادب اج نیا ات هک یا یملع دهاوو یمامت زا ادج
مـه ناـکدوک یارب یتح هک هداس ردق نآ یلاثم رکذ اب مه نآ ،تسا هدو نایارگ لماکت ریگنماد هک میزادروب
دواب مهف لباق :
ماکت هیرظن تسا هتفرگ لکو فداصت و هفدص یور زا تایح تسا یعدم ل . مـتا ،اـعدا نـیا ساسا رب
،تـسا هدوـب هـک یقیرط ره هب ،ٌادعب و ،دندیسر مه هب لولس لیکفت روظنم هب ،روعو دقاف و ناج یب یاه
دنا هدروآ دیدپ ار ناسنا هلمج زا رگید نارادناج . میفیدنیب یکدنا هراب نیا رد دییایب . ع اـم یـتقو زا یرـصان
یا هوک طقف ،میراذگ یم مه رانک ،دنا تایح هدنزاس یاجا هک ،ار میساتپ و نیورتین ،رفسف ،نبراک لیبق ( زا
رصانع نیا ) سب و دوو یم تسرد . اهنآ زا ،اما ،دیروایب یمتا هوک نیا رس رب دهاوخ یم ناتلد هک یراک ره
دیروایب دوجو هب مه ار رادناج کی دیناوت یمن یتح . رگا هراب نیا رد میناوت یم ،دیواب لیام " یـفیامزآ " ار
یوس زا تباین هب و ،میهد ماجنا ت ناوـنع تـحت و اـفخ رد نانآ هک مینک یسررب ار یعوضوم ،نایارگ لماک
" ینیوراد لومرف " دننآ یعدم :
ار میـینگم ،نهآ ،نژیسکا ،نبراک ،نیورتین ،رفسف لیبق زا یناوارف حلاصم نایارگ لماکت دیراذگب هـک ،
دنیرب یگرب یاه هکفب لخاد ،دنور یم راک هب نارادناج بیکرت رد . یداوـم هـنوگ ره دیراذگب ،هولع هب
دیراذگب ،دنیافیب اه هکفب نیا هب ،دنناد یم یرورض ار نآ نانآ اما دنرادن دوجو یداع طیارو تحت هک ،ار
هنیمآ دیسا دهاوخ یم نافلد ات – ارو تحت نآ یریگ لکو ناکما هک تـسین رسیم هجو چیه هب یعیبط طی
– ار نیئتورپ و – اهنآ زا یکی اهنت یریگ لکو لامتحا هک 03
883
تسا – ،دـننک هفاـضا نوـجعم نـیا هـب
داوم نیا دیراذگب ،دنهد رارق تبوطر و ترارح ضرعم رد دهاوخ یم نافلد ات ار اه نوجعم نیا ،دیراذگب
نراد تسود هک یا هتفرفیپ یملع هلیسو ره اب ار ار نادنمفناد نیرت سانورس دیراذگب ،دننک طولخم ،د
999

لاـس اـه راـیلیم یـتح و اـه نوـیلیم ،تـبون هب نیصصختم نیا دیراذگب ،دنروایب اه هکفب نیا شیپ
ک ـــــ تـهج ناـنآ دـید زا هـک ،یطیارـو هنوگ ره یریگ راک هب رد دیراذگب ،دننامب رظتنم اه هکفب نیا ران
ازآ ،تسا یرورض ناسنا یریگ لکو دنواب هتواد لمع ید . زا دنناوت یمن دننک یراک ره ،اهتنم ( تایوتحم )
رـیز ار شدوـخ یلولـس راتخاـس هـک دیـسروب یروـسیفورپ زا دیاب ار هلئسم نیا ،دنزاسب مدآ اه هکفب نیا
رب یکینورتکلا پوکسورکیم ر دنک یم یس . ،نیـفد ،ـسا ،یراـنق ،روبنز ،ریو ،هفارز دنناوت یمن گره نانآ
ا ،خرس لگ ،ریجنا ،هناودنه ،هبرخ ،یگنرف هجوگ ،امرخ ،بیس ،لاقترپ ،زوم ،کخیم لگ ،نسوس لگ ،هدیکر
هـب ار تـسد نـیا زا رگید رادناج اه نویلیم ای دنراگنر یاه هناورپ ،لواقرق ،سوواط ،وله ،روگنا ،نوتیز
دنروآ دوجو . دنزاسب مه ار تادوجوم نیا زا لولس کی دنناوت یمن یتح نانآ ،کقاو رد .
دنواب لولس هدنروآ دوجو هب دنناوت یمن ندمآ مهدرگ اب ،روعو یاه متا ،هکنیا ملک ناج . رداـق اهنآ
و دـنریگب ار یرگید میماصت نآ زا سپ ات ،دنتسین تمسق ود هب لولس میسقت و دیدج تامیمصت نتفرگ هب
،دـننک نادـبا ار یـکینورتکلا پوکـسورکیم ،تسخن هک دننیرفایب ار ییاه روسیفورپ ناـمه رـیز ،سوـس و
دنزادروب دوخ یلولس راتخاس یسررب هب پوکسورکیم . اـب و ،تسا روعو دقاف و ناج یب یا هوک دوخ ،هدام
دبای یم یتسه هک تسا یهلا یلاو شنیرفآ .
،یتح ،دراد مات تافانم لقع اب هک تسا یضحم هطسفس ،تسا رما نیا فلخ یعدم هک ،لماکت هیرظن
نت،قوف لاثم دننام رگا نـیا یور زا هدرـپ میناوـت یـم ،میـفیدنیب نایارگ لماکت یاه اعدا دروم رد یکدنا اه
یرادرب تقیقح م .
شوگ و مشچ رد دوجوم یروآ نف
مه هک یرگید نوضوم باوج یب لماکت هیرظن یوس زا نانچ رد دوـجوم اردا فرگـو تیفیک ،هدنام
تسا شوگ و مفچ .
ایب ،میورب مفچ غارس هب هکنیا زا شیپ ئ هب دی میـنیب یم هنوگچ ام هک میهد خساپ شسرپ نیا هب راصتخا .
دتفا یم مفچ هیکبو یور هنوراو روط هب ،دیآ یم ئو کی زا هک یا یرون یاهوترپ . یاـهوترپ نـیا ،لاح
یـنعی ،ـغم تفپ رد یکچوک رایسب هطقن هب و دوو یم لیدبت یکیرتکلا میلع هب اه لولس یرط زا یرون
" ییانیب کرم " دسر یم . سپ رد ریوصت ناونع هب کرم نیا رد یکیرتکلا میلع نیا ،دنچ یدنیآرف یط زا
دوفیم . میفیدنیب یکدنا دییایب نونکا ،یملع هنیمز شیپ نیا زا یهاگآ اب .
تسا ظوفحم رون زا غم . ییاـج هب مه یرون چیه و تسا کیرات ٌلماک نآ نورد هک تسانعم نادب نیا
دسر یمن ،دراد رارق نآ هک . اذل ، " ییانیب کرم " کـیرات تـسا نکمم یتح و درادن رون اب یسامت هنوگ چیه
999

دیا هدید لاح هب ات امو هک دواب ییاج نیرت . نوور ییایند دهاو امو ،ضحم یکیرات نیا رد ،نیا دوجو اب
دیتسه انبات و .
متسیب هدس یروآ نف یتح هک تسا حضاو و نوور ردق نآ ،دریگ یم لکو مفچ رد هک یریوصت مـه
،نآ کـمک اب هک یناتسد ین و دیتسه نآ ندناوخ لاح رد هک یباتک هب ،هنومن یارب ،دبای تسد نادب تسناوتن
دیزادنیب یهاگن فارطا هب و دینک دنلب ار ناترس سوس و ،دیرگنب ،دیا هتفرگ ار باتک . ییاـج رد نوـنک اـت ایآ
ت هتفرفیپ ،یتح ؟دیا هدید حوضو و ینوور نیا هب یریوصت ،رگید نیرـت رـب هـک ،نوـییولت هحفص نیر
مهارـف ناتیارب ار ینوور ریوصت نینچ دناوت یمن ،دواب هدرک دیلوت ار نآ مه ناهج رد نوییولت هدننک دیلوت
دزاس .

مشچ ،ارص تبث هلآ و هرمک اب هسیاقم
شوگ و کی لماک و هریچیپ هاگتسد لماک
رشابیم یزورما یژولانکت هب تبسن قفوم یحارط
مامت حوضو اب و یگنر ،یدعب هس تسا یریوصت ،ریوصت نیا . زا شیب 033 سدنهم ناراه هک تسا لاس
یحوضو نینچ دیلوت هب ات دنولت رد دنبای تسد . یـگرب رایـسب یاـه هـسسوم و اه هناخراک ،روظنم نیمه هب
تـسا هدـمآ رد ارـجا هـب مه یدایز یاه هفقت و اه حرط و هتفرگ تروص یناوارف یاه شهوژپ ،هدو سیسات
( دنا هدنام جاع مفچ حوضو نوچ یحوضو هب یبایتسد زا ،اما .) هـک یباـتک و نوییولت هحفص کی هب هرابود
اتسد رد دیرگنب ،تسا نات ن . دراد دوـجو اهنآ ریوصت حوضو و ینوور نایم یفحاف توافت هک دید دیهاوخ . زا
اـب امـو هـک یتروـص رد ،دـهد یـم ناـفن ار یدعب ود ریوصت کی طقف امو هب نوییولت هحفص ،هتوذگ نیا
دیتسه راد مع و یدعب هس یریوصت دهاو ناتنامفچ .
هب ،سدنهم راه اه هد هک تساه لاس ییاـنیب هوـق تیفیک هب یبایتسد و یدعب هس نوییولت کی تخاس
دنا هتسب تمه رمک مفچ . ندز نودب ،اما ،دنا هتخاس یدعب هس نوییولت هاگتسد کی هک تسا تسرد
درک هاگن نآ هب ناوت یمن ،صوصخم یدعب هس کنیع . تسد یدعب هس هاگتسد کی طقف نیا ،هتوذگ نیا زا
تسا زاس . هنیمز شیپ هچره دـسر یـم رـظن هب یذغاک هنحص کی دننام هنیمز سپ ،دواب رترات . هاـگ چیـه
999


نیـبرود رد مه ،اریز ،تسا هدوبن رسیم ،دنیبیم مفچ هک یا هرظنم ریظن ،حضاو و نوور هرظنم کی تخاس
دوو یم هدهافم ریوصت تیفیک رد یناصقن ،نوییولت رد مه و .
ت نیا هک یراک و زاس دننک یم اعدا نایارگ لماکت بـسح رـب ،دزاـس یـم ار حـضاو و نوور ریوص
تسا هدمآ دیدپ فداصت . قاتا رد هـک ینوـییولت دـیوگب امـو هـب یسک رگا ،لاح هـجیتن رد دراد رارـق ناـت
پ فداصت ار ریوصت هلیسو نیا و هدو کمج مه رود قافتا بسح رب نآ یاه متا مامت هکنیا ،تسا هدمآ دید
نک یم یرکف هچ امو ،دنا هدروآ دوجو هب رـفن ناراه هک دنهد ماجنا ار یراک دنناوت یم هنوگچ اه متا ؟دی
؟دنجاع نآ ماجنا زا
و هفدـص یور زا دـناوت یـمن ،دروآ یـم دوجو هب مفچ ریوصت زا رت هداس یریوصت هک یا هلیسو رگا
دـیعب ،دـنیب یم ار نآ مفچ هک یریوصت و مفچ هک تسا نوور زور نوچ ،سپ ،دواب هدمآ دیدپ فداصت
ب تسا دواب هدمآ دیدپ قافتا بسح ر . دـنک یـم قدص مه شوگ دروم رد تیعضو نیمه . یـنوریب شوـگ
یناـیم شوـگ ،دنکیم تیاده ینایم شوگ یوس هب ار اهنآ و دریگیم شوگ هلل یرط زا ار دوجوم یاهادص
روص هب اهنآ هرباخم اب یلخاد شوگ ٌاتیاهن و ،دنکیم لقتنم ار یتوص تاواعترا ،اهنآ دیدفت اب مه مـیلع ت
رتکلا ی دیامنیم لاسرا غم هب ار تاواعترا نیا ،یک .
دوفیم متخ غم رد دوجوم ییاونو کرم هب ،مفچ لثم ٌانیع ین ندینو لمع .
ظوفحم رون زا هک روط نامه تسرد غم ،ینعی ،دنکیم قدص مه شوگ دروم رد مفچ رد دوجوم تیعضو
تسا ظوفحم مه ادص زا ،تسا . ص چیه دراذگ یمن غم دوو دراو نادب ییاد . هـک مه ردقچره نوریب ،نیاربانب
تسامرفمکح لطم یتوکس غم نورد ،دواب ادص و رس رپ . اهادـص نیرتدیدـو هـک تسا غم رد ،لاح نیا اب
دوفیم رد . رـپ لـحم کـی یادـص و رـس ماـمت و دیهدیم ارف شوگ ینوفمس هب ناتتکاس ٌلک غم نورد امو
دیونو یم ار ماحدزا . دوجو اب ـیقد هلیـسو کـی اـب ار ناتغم رد یدجوم یادص نایم لاح نیا رد رگا ،نیا
تسامرفمکح اجنآ رد ضحم یتوکس هک دیوفیم هجوتم ،دننک یریگ هزادنا .

اقم هب هسی تلآ ،هریچیپ رایسب رایسب شوگ ،ارص تبث یلاع یلیخ تایصوصخ و قفوم
یزورما یژولانکت هب تبسن ار اراد رشابیم
999

سنا شووک و شلت هب ههد نیدنچ ،دواب یلصا یادص هیبو ٌانیع هک ییادص دیلوت و تخاس یزورآ رد نا
تسا هتخادرپ . یاه هاگتسد ،توص طبض لماو شووک و شلت نیا جیاتن " یافیاه " رگسح یاه هاگتسد و
تسا یتوص . شیوخ تمه اتسار نیا رد هک یصصختم و سدنهم ناراه و یروآ نف همه نیا مغر یلع ار
رد ار نآ شوگ هک دواب ییادص حوضو و ینوور یاراد هک ییادص هنوگ چیه نونکات ،دنا هدرک زاس
تسا هدماین تسد هب ،دنکیم .


یرپس دوخ زغم رد ار دوخ یگدنز مامت ام رسب و میربیم . وبیم هک ار یلگ ،مینیبیم هک ار یمدرم ئ ههک ار هویم ،می
یهم میههنیم ساههسما دوهخ ااتههسد رد اههم ههک ار تههبوبر ،میههش — یدههبت تههیم هههب زهغم رد هههک تههسیتارتا ههمه اههیا
دوشیم . درادهن دوهجو اهجنآ رد یسع ای و ادص ،گنر چیه یلو . میهنیم یگدهنز یهیرتلا ههارج بیهمم مهی رد اهم .
هک تسیا یسنیاس حرش هلب ،تسین هیرظن می ایا " ار یجراخ یگدنز روب ام ملم مینیم هظ "


تکرم
ادرک سمل
ادید
ادینش
وب ،هماش
هیاذ
یئایوگ
رف
999

یاه هاگتسد نیرت تیفیک اب دروم رد یگدنا ،لاح " یاف یاه " اه تکرو نیرت رب هک دیفیدنیب یا
نآ زا یرادـقم رین اه هاگتسد نیا رد ادص طبض ماگنه ،یتح،دننکیم دیلوت ار اهنآ یقیسوم تعنص رد لاعف
هاگتسد هک یتقو ای ،دور یم رده هب " یاف یاه " دینکیم نوور ار یادـص ،یقیسوم نورو زا لبق هفیمه ،
دسریم شوگ هب شخ شخ . و ینـوور زا ،تسا ناسنا مسج یروآ نف لوصحم هک ییاهادص ،همه نیا اب
تسا رادروخرب یا هداعلا قوف حوضو . یتیزاراـپ اـی و شخ شخ اب ماوت هک ار ییادص گره ناسنا شوگ
یاه هاگتسد رد هچنآ دننام " یاف یاه " ،دنکیمن رد ،تسا دنتـسه هـک هنوگ نامه ٌانیع ار اه ادص ،هکلب
دیامنیم رد حضاو و نوور . یراـج هراومه نونکات ناسنا شنیرفآ نامز زا هک تسا یدنور نامه نیا و
تسا هدوب یراس و .
یاـپ هـب یزاـس تـسد یریوصت ای یتوص هاگتسد هنوگ چیه نونکات ،یسح یاه هداد رد ورظنم هب
رن شوگ و مفچ تیقفوم و تیساسح تسا هدیس . طوبرم ییاونو و ییانیب هوق هب هک ییاج ات ،نیا دوج اب
دراد رارق اهنیا همه سپ رد رت فرگو سب یتقیقح ،دوو یم .
زغم نورد هک یروعش رداق تسا ندینش و ندید هب ؟تسیک نآ زا

کـیج کـیج و ینوفمـس هـب ،تـسا ـیگنا تریح یاین نیا رگ هراظن ،غم نورد هک نآ تسیک
رپ ؟دنکیم مامثتسا ار خرس لگ یوب و دهد یم ارف شوگ ناگدن
ورتکلا یبصع یاه هناکت ناونع هب ،دیخیم رب درف ینیب و شوگ ،مفچ زا هک ییاه کیرحت – ییایمیـو
دوفیم غم یهار . تاـیئج ،یمیـو تـسیز و ،یـسانو درـکنت یـسانو تـسیز باتک رد دیناوت یم امو
ریگ لکو یگنوگچ دروم رد ار یناوارف دـیروآ تسد هب غم رد ریوصت نیا ی . نـیا هـب هاـگ چیـه ،اـهتنم
دیروخ یمنرب مهم رایسب تقیقح : ورـتکلا یبـصع یاه هناکت نیا هک نآ تسیک – ناوـنع هـب ار ییایمیـو
هـمه هـک دراد دوجو غم نورد یروعو ؟دنکیم رد غم رد یسح یاه دادیور و وب ، تفوص ،ریوصت
هنوگ چیه ساسحا نودب ار اهنیا ؟تـسیک نآ زا روعـو نـیا ،دـنکیم رد یـنیب و شوگ ،مفچ هب یزاین
تسین غم هدنزاس یاه نورون و یبرچ هیل ،باصعا هب لعتم ٌاملسم . نایارگ هدام هک تسا لیلد نیمه هب
– تسا هدو لیکفت هدام زا یچ همه دنا دقتعم هک ینایارگ نیوراد ینعی – تلاوـس نـیا هـب دنناوت یمن
دنهد خساپ .999


لابعتم دنوادخ هک تسا یحور ،روعش نیا
ادیرفآ ار نآ تسا اـت تـسا مـفچ دـنمزاین هن هک یحور ،
دونفب ار اهادص ات دراد شوگ هب یزاین هن و دنیبب ار ریواصت . زا
درادن غم هب یزاین مه ندرک رکف یارب ،هتوذگ نیا .
راواس ،دناوخ یم ار یملع و نوور تقیقح نیا هک یسک
دــنا تــسا ک ی دروــم رد ( للــج و تــمظع ) لاــعتم راــگدرورپ
شترضح هب و دزاس هفیپ یهلا یاوقت ،دفیدنیب
" ج "
،دوو لسوتم
هـب ،تـسا بـعکم رـتم یتناـس دنچ طقف هک ،کیرات کیرات یناکم رد ار یتسه یارس لک هک تسوا ،اریز
تسا هدناجنگ انبات و یمآ رارسا ،دنراگنر ،یدعب هس یلکو .
هنایارگ هدام یرواب
لطا لـصا صوـصخ رد شیاـعدا ـین و لماکت هیرظن دهد یم نافن ،میدرک میدقت اجنیا ات هک ار یتاع
دراد یراگزاسان رس یملع یاه هتفای اب ،تایح . نیا هک یا یلماکت یاهراک و زاس ،دنک یم یداهنفیپ هیرظن
اه هراوگنس و تسا یلماکت ناوت دقاف ( لسوف ) نایم لاکوا هک دنا بلطم نیا رگنایب مه ًلـصا رـظن دروـم ی
دنا هتوادن دوجو . و هـفیدنا ناونع هب دیاب ار لماکت هیرظن هک دناسر یم کطق روط هب نوضوم نیا ،نیاربانب
میراذگب رانک یملع ریغ یرواب . ریظن ،دیاقع و ارآ همه نیا " رادـم نیـمز ناـهج حرط " زا خیراـت روـط رد
تسا هدمآ تسد هب ملع راک همانرب .
هیرظن ،لاح نیا اب ماـن هـب اـت دنـولت رد دارفا یضعب ،یتح ،دریگیم رارق ملع راک همانرب رد ین لماکت
" ملع هب هلمح " ؟ارچاما ،دنزادروب نآ زا یریگ هدرخ و دقت هب
تسا یرورض و یمج یداقتعا ،لفاحم یخرب یارب هیرظن نیا هک تسا نیا شلیلد . روـک ،لـفاحم نیا
هنایارگ هدام هفسلف تقو ار دوخ هناروک نـیا ،ارـیز ،دنا هدومن رایتخا ار ییارگ نیوراد و هدرک هـیجوت اـهنت
دیفک شیپ تعیبط یاه درکلمع هیجوت یاتسار رد ار نآ ناوت یم هک تسا یا هنایارگیدام .
دننکیم فارتعا تقیقح هب یهاگ زا ره نانآ دوخ هک تساجنیا بلاج " یس دراچیر . نیتنول " صـصختم ،
گ ر یارگ لماکت و تثارو ریهو هک دنکیم ناعذا ،دراوراه هاگفناد زا و " ،دواب دنمفناد کی هکنآ زا شیپ
تسارگ هدام کی " : شریذپ هب ار ام ادش هک روط ره یملع یاه هسسوم و اه شور هک تسین روط نیا
دننک مزلم یروص یایند نیا دروم رد یدام یهیجوت . یدام للع زا ام نیشیپ تیعبت نیا ،سکعرب ،هکلب

999

ر ام هک تسا دوبجو هبب هبک ،ار میهابفم زا یا هعومجم و یسرزاب نامزاس هی ات دنکیم روبجم ا
ردبقچ و ،لقع زا رود و دوهش فلخ رب ردقچ تسین مهم ،میروآ دیدپ ،تسا یدام تاهیجوت ادنروآ
دشاب روآ تهب ،میهاقم و نامزاس نیا هب تبسن مه . یربما یبیارگ ادابم هک ییاجنآ زا ،هتشذگ نیا زا
د ،لطم تسا میشاب ادرپ سپ رد یبیغ یتسد یاریذپ میناوت یمن رگی .
هدام زا تیعبت ببس هب اهنت هک یمج تسا یرواب ،یئارگ نیوراد هک دهدیم نافن حیرص تاراهظا نیا
دفکیم سفن مه زونه هک تسا ییارگ . دوـجو یرـگیدیچ چیـه هداـم ج هک تسا نآ رب یمج رواب نیا
درادن . یب هدام ،دوخ لایخ هب ،اذل تسا تایح شخب یتسه ،روعو دقاف و ناج . رصم باب نیا رد ،نینچمه
تلتخم هدنز هنوگ اه نویلیم هک تسا ( ،اـه لـگ ،ناتخرد،اه هرفح ،اهربب ،اه هفارز،اه یهام ،ناگدنرپ ریظن
اه ناسنا و اه دنهن ) هقئاـص قرب ،ناراب شراب هلمج زا ،هدام نایم یاه شنکاو هجیتن رد و ناج یب هدام زا
یغو دنا هتفرگ تٌافن ،هر . تـسا داـضت رد مـلع اب مه و لقع اب مه هک تسا یطابنتسا نیا . ،نـیا دوـجو اـب
دنرما نیا کفادم نانچمه نایارگ نیوراد . لیلد هب اهنت مه نآ " هدرپ سپ رد یبیغ یتسد نتفریذون . "
دهاـو ،درـگنب هدـنز تادوـجوم هاگتـساخ و لصا هب هنایارگ هدام بصعت کنیع نودب هک سکره نـیا
ـپ رب دنتسه ییاه شقن ،نارادناج یمامت هک دوب دهاوخ راکوآ تقیقح هدر
اناد و میکح ،اناوت یدنبفقن . رـسارس هـک تـسا یدـنوادخ ،راگدیرفآ نیا
هب ار نآ ،دیرفایب یتسین زا ار دوجو ملاع راـگن و شقن هب هجو نیرت لماک
یگلمج ار نارادناج و ،تسارایب ـ و ل دیفخب لیامو .

998

)
دننیم رف دنراد رواب مات ریس هیرظن هب هیناسک هدعنآ
ویلام و متا دن هک هدش هتخادنا گرزب هرمخ می رد
تسا ادرک رف هک یبنم ایلصمم و اه روسیفورپ ، تمب
" اتوین " ، " دنم " ، " ایتشنا " رنه و ، تم هتشیپ " منارف
ارتانیس " دزاسیم ار .
999


30
اکت هیرظن م ل : ناهج نوسفا و رحس نیرتدنمناوت
هب ار دوخ طنم و لقع اهنت و ،دواب یصاخ بتکم هنوگ ره ریثات زا غراف و بصعت زا یراع هک نآ
رـبخ یب کماوج یاه یتسرپ هفارخ دروآ دای هک ،لماکت هیرظن هب داقتعا هک دید دهاوخ اراکوآ ،دریگ راک
سب تسا رما ،تسا ندمت و ملع زا دیعب رای .
هـک لوـکلوم و متا یدادعت دننکیم رکف لماکت هیرظن هب نادقتعم ،میدرک نایب رتفیپ هک هنوگ نامه
نایوجفناد و دنمفیدنا و روکف ناداتسا هدنروآ دوجو هب دنا هتسناوت ،دنا هدو هتخیر یگرب هرمخ لخاد
ریظن ینادنمفناد ،دنواب اه هاگفناد " نیتفنیا " و " هلیلاگ " ادنمرنه ، نوچ ین " تراگوب یرفموه " ، " کنارف
ارتانیس " و ، " یتوراواپ ونایسول " کـخیم لگ و ومیل تخد ،یهوکب ریظن یتادوجوم نینچمه و ، . هولـع
هـتخیهرف و هدرـک لیصحت یدارفا دندقتعم لیطابا نیا هب هک یناداتسا و نادنمفناد هک ییاجنآ زا ،نیا رب
ب هیرظن نیا زا رگا هک تسا هجوم لماک ،دنا مان ا " خیرات نوسفا و رحس نیرتدنمناوت " مینک دای . زا شیـپ
زا ار ناـنآ ،درـیگب اـه ناـسنا زا ار درـخ یورین ناس نیدب دوب هتسناوتن یا هدیقع و ارآ چیه ،هیرظن نیا
رـب ییوـگ ،دزاـس ناـهنپ ناـفناگدید زا ار تـقیقح و ـح و هتـواد زاـب ندیـفیدنا یقطنم و هنارایفه
نکفا یا هدرپ نافنامفچ هد دنا . رواب و رتدب یتح یلدروک نیا هـب هـک دوـب یا یتریصب یب زا رت یندرکن
،نایرصم ،نآ ببس
" نر "
– دیوروخ یادخ – اقیرقآ زا ییاه شخب ،دندیتسرپ یم ار " متوـت " شتـسرپ ار
موق ،دندرکیم " ابس " اـب هـک یمانـصا و اه تب لبقم رد لا لیلخ میهاربا هلیبق ،دندیتسرپ یم ار دیوروخ
سد یبن یسوم موق ای دندرک یم شنرک دنتخاس یم دوخ نات
" ن "
دندرکیم تدابع ار ییلط هلاسوگ هک .
اوا یرسکبس و تهافس نیا هب میرک نآرق رد لاعتم راگدرورپ ،یراب ر دیامرف یم ه . یلاعت وا
. لیاز یا هنوگ هب یا هدع درخ هک دهدیم نافن یناوارف تایآ رد ندـید زا هک دوو یم .
. دننامیم جاع تقیقح و ح . تسا ریز حرو هب ایآ نیا زا یا هراپ :
999


،یهدب ناشمیب هچ هک تسا ناسکی ار نارفاک ،انامه
دروآ دنهاوخن نامیا ،یهدن ناشمیب هچ . دنوادخ رب لد
و هداهن رهم ناشیاه شوگ و اه هدرپ ناشناگدید رب
تسا یا . دوب دهاوخ تخس یباذع ار نانآ و .
( هیآ هرقب هروس 6 - 7 )

. (.. نارفاک ) نآ اب هک دنراد ییاه لد ( ار قیاقح )
نآ اب هک دنراد ینامشچ و ،دنبای یمنرد ( ار ه و قح
ار تقیقح ) نآ اب هک دنراد ییاه شوگ و ،دننیب یمن
( دنپ ار زردنا و ) دنونش یمن . نامه نانآ دن
رت هارمگ ،هکلب ،دننایاپراهچ . دننلفاغ نامه نانآ .
( هیآ فارعا هروس 971 )

رد و میدرکیم زاب نانآ رب نامسآ زا یرد رگا یتح
،دنتفریم لاب نآ رد عاطقنا یب و هتسویپ هجیتن ( مه زاب
و دندروآ یمن نامیا ) دنتفگیم " هتشگ تسم نامنامشچ
یثات تحت هک میتسه یمدرم ام ،ریخ ،تسا رارق وداج ر
میا هتفرگ . "
( هیآ رجح هروس 39 - 31 )
999

و یـگدرب قوـط ناـس هچ نوسفا و مسلط نیا هک تسین تریح و تهب نیا حرو یارای ار ناگیاو
و ،تـواد زاب تقیقح و ح زا ار نانآ ،تخیوآ یمیظع لیخ نینچ ندرگ رب ار یگدنب 083 مـه لاـس
دنکو مه رد ار نآ هک دوبن یسک . ک تسا یهیدب هـمانملیف هـب هـک دنوو یم ادیپ یدارفا دنا هراومه ه
دنـواب هتـواد نامیا و رواب یقطنم یب و تقامح زا ولمم ی اه اعدا و نکمم ریغ یاه . ،اـهتنم " ورحـس
وداج " و ناـج یب یاه متا دندقتعم هک تسا ناهج رسارس رد دارفا زا هتسد نآ یارب نکمم هیجوت اهنت
رگ میمصت هاگان هب ،روعو دقاف یهدنامزاـس کی اب هک دندنب تروص ار یناهج و دنسرب مه هب هک دنا هتف
و بیع یب یروعوو درخ ،مظن ،ماک و مامت ن ،شفاـصوا یماـمت اب نیمز مانب یا هرایس ،دنکیم لمع صق
یـب و هدیچیپ یاه هاگتسد زا لام لام هک ینارادناج و ،تسا بسانت تیاغ رد نتسیز یارب همه نیا هک
دنرامو .
و رد نابیتـفپ و یماـح هـک یناسک دهدیم نافن نوعرف و یبن یسوم تیاکح نایب اب میرک نآرق ،کقا
دنهد یم رارق ریثات تحت ار نارگید هک تسوداج و رحس اب ،تقیقح رد ،دنا یداحلا یاه هفسلف . یـتقو
دـیامن فاـصم شنارـگ وداج اب ات تساوخ یسوم زا ،دو هتفگ نخس نییاو نید دروم رد نوعرف اب هک .
دـنراذگب شیامن هبار دوخ ییاناوت نانآ لوا ات تساوخ نانآ زا ،درک نینچ یسوم نوچ . تیرـو ت اـیآ
دهد یم همادا نینچ ار ناتساد ،ریز :
تفگ : " دینکفیبامش . " سرت هب ار نانآ و دندرک نوسفا ار مدرم ناگدید ،دندنکفا نوچ و
دنتخادنا ه ار هب فرگش سب رحس و دنتخادنا .
( یآ فارعا هروس ه 336 )
ناـمیا وا هـب هـک ار یناسک و یسوم ج هب ار همه دنتسناوت نوعرف نارحاس ،میدید هک روط نامه
دنهد بیرف ،دندوب هدروآ . هـیآ رـیبعت هـب اـی ،تـسکو مه رد ار وداج و رحس نآ یسوم تجح ،نکیل
،ریز هفیرو " دیعلب ورف ،دندوب هتخاس غورد هب ار هچنآ " :
هک میدرک یحو یسوم هب ام و زادنیب ار تیاصع . ،دندوب هتخاس غورد هب ار هچنآ هاگان سپ
دیعلب ورف . دش لطاب ناشلامعا و تشگ راکشآ تقیقح سپ .
( هیآ فارعا هروس 337 - 331 )
دننیب یم هچنآ هکنیا و دنا هدو وداج و رحس راچد دندیمهف مدرم هک یماگنه ،دینیبیم هک هنوگ نامه
مامت نوعرف نارحاس ،تسین شیب یمهوت دندادب تسد زا ار شیوخ قوثو و رابتعا . ،مهرضاح رصع رد
و رحـس زا یریذـپ ریثاـت اـب هـک ناـنآ ،دنا هدیفک شیوخ یتافارخ یاهرواب زا تسد هک یناسک ج هب
و ناـفد فرـص ار دوـخ یگدـنز و دنا کحضم یاه اعدا نیا هب دقتعم ملع باقن ریز و هبافم یمسلط
هک یماگنه ،دننک یم نآ زا ینابیتفپ هتـسکو مـه رد وداـج و مـسلط نیا و هدو راکوآ تقیقح و ح
تفگ دنهاوخ هدنکفارس و راسمرو ،دوو . " جیرگام ملوکلام " ـین ،ناهچ هزاوآ رپ فوسلیف و هدنسیون ،
دنکیم نایب نینچ ار بلطم نیا :
999

نیربت ترزبب زا ،نآ دربرابک هنماد و تعسو اژیو هب ،لماکت هیرظن هک ما ادش دعاقتم ادنب
ه کوج دوب دهاوخ ادنیآ رد خیرات یاه باتک یا . هیضرف هک تفرگ دهاوخ ارف ریحت ار ناگدنیآ
دروبم یزیگنا تریح یحول اداس نینچ اب تسا هتسناوت هنوگچ ،یلاشوپ و هتسبرس همه نیا یا
دریگ رارق دنسپ .
هبک دیمهف دنهاوخ یدوز هب مدرم ،سکعرب هکلب ،تسین رود مه اهردق نآ ادنیآ نیا " و هفدبص
فداصت " نیربت ادیهوکن ناونع هب لماکت هیرظن هب ،هتشذگ هب یهاگن اب و ،دریگیمن ار ادخ یاج
ن تسیرگن دنهاوخ ناهج نوسفا و رحس نیرت کانلوه و گنری . هبب نوبسفا و رحبس نبیا ،هنیا
دیآ یم نییاپ ایند رسارس مدرم شود یود زا تعرس . ارهچ هک یناسک زا رایسب یعقاو ارنآ یم
رس ،دننیب دنا ادوب نآ یاریذپ نونکات ناس هچ هک دریگیم ارف ناشدوجو ریحت و یگتشگ .


( ناگتشرف ) دنتفگ : " ( اراب اهل )! ،وت یهزنم
وت هچنآ زج تسین یشناد ار ام ( دوخ ) ام هب
یا هتخومآ . تمکح اب یاناد ییوت هک اقح .
( هیآ هرقب هروس 13 )


999

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->