O

û ,~gz¢ ü
yWÅZíZ 

:[ ÂÄ**

(·ù»]%=ò AZ Å6WŒ
Û]
è c*
WÐ]c@*
ÅÑZz]|)
^ßn× Ü`Ö¡¾ Ý] r
# ™ºZ·œ{
á **
ÑñkŠZ‹|v!*
sg ¬

:³¸x **

è߉ àm† æ éªÚ oÖ]
cZ™ÔwDZ+ÔBÑZtŠZæZ{Õ{}r
# ™Þ¬·?

:8
-¯ì

| 1â431 x ZZxø

GL“
:w Í Z ï
á Z

2200

:Š Z®

pû†ô`ø¿Úø äÞø^ìø g
û jÒö
11182…~W†
 7 Ôc Z™2-wD Z+

:Ñ **

P

z
„ 

yZÄ
ÕÅfˬÐ]zˆ

17

ÕÅl¬Ð]zˆ

18

BÃÒgÎsg çz`®

19

,‚g eÅv:Z
GL¢E
"1gm»ëZ ï
Ðë Z ïG
LG3E
c
"1g
*gÐ îG
0;XWÅZ ïG
L .9g » îG
0;XWÅZ ïG
LG3E

30
31
32

g¼» îG
0;XWÅZ ïG
L .9gÈ 
á zÑÈ 
á ~ àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF 32
 ZpgŠ Å~Š Zi WÐòÝÅy-zÑ 33

ì 3 Zg »:°¹ ZÜ 33
?yÃ}ÈCc*
x ÅZ 34

ì oщ
Ü ÃgÅVzÈ:°aƹ ZÜ 34
ì ÇZw$
+» ¹ ZÜ:°¹ ZÜ 34
ãZªÅèY fgzZº
) š¯ ÚZ »vZx¯ 
) Üû`ônû ×øÂø hôçû –öÇûÚø gzZ LZ Üû ãônû ×øÂø Üö Ãø ßûÚö

35
36

ì LgxzøÑZzäÎwŠÐVz) 36
ì ~gz¢Ì~gzŠÐ:[:aƹ ZÜ 36
p°ÅÑ 37
p°ÅL

37

p°ÅG™

38

bÑÅ*™

38

p°Å¢œ

39

Q
Eš!
öW - Æä™ ZÆ6,
vZÃ]y
W
¢œÄ £
zzÅäƒaZÐZßÆ¢œ
$ œ~]t¿ 0*
›Åº Z þL G
ÈY
$ œÒi ZzgŠ
GG3G
©G
Çìg îJ
-#
Ö ªï

40
40
41
41
41

p°«Å& œ

42

p°~uzŠ Å& œ

42

p°~ŠÅ& œ

42

p°¶aÅ& œ 43
ÕÅ䙨ÐqÃgî
) )!*
i ú 45
i Zg: °¬q
-Z »[zÆ®
) ) 46
Ñ»] ¬½ZÆez+Ïz-

46

ÌZ Å»— & Z

47

ÏZ[gs ZîgzZ[°Zš
M s Zî

47 

D™{>ÃvZ7ÃvZš
M y›
ø Þ$]ô
‚Å Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô
*g » ܺnû ×ô Âø zĺnû Ûô‰ø

49

ø Öø àônû Ûø×ô ŠûÚö ^ßø×ûÃø qû]æø ^ßøe$…ø
?ìŠ Z%HÐ Ô

49

‰ ñCÐkze‹ ox Ó
ì ~‰zÇ!*
Æ}ipÑ~
^ßønû ×øÂø gûiö ‚

48
48

49
50
50

?ìŠ Z%HÐ/ÂÅx?Z:Y m
CZ 50
b ÐzŠÆy
òG
& zx¼Æ ܺnû uô…$ hº]ç$ iø 50
Šg »!3î0G
£
Û 51
*g » ææ gzZ …çËÆ

51

R
I$
G
]tï
L 3šE
åLu£
"k
]o»x‰Zg ZŠgzZyWŒ
Ûì
LG
E
]o»x ªÆVƒÕ{ÐÜû ãônû Òùô ˆø mö æø
R§Zu ZÆy
òG
& zx¼ÆÉ H,
gzZ½G
-Í›$
ÌZ ÅÕ~[ Â êG
L
,‚õ0*
ÅÕ
iñ¥Æ¾~{ƒgzZ ¬ŠÅKÁpŠ
i Zg »`â ~izg‰
Ü zä
3ÐK
½Å èô ß$Š% Ö] Ðömû†ô›øgzZ bÑÅ oû×ôù ‘ø]ö oûÞôçû Ûöjömû]*…ø ^ÛøÒø ]çû ×%‘ø
‚~ŠÅÕ
GL.À7ÅmvZ G
4G
&Š ï
îG
0E
î*9gr
# ™DZ†{
á ]|
‚¶aÅÕ
‚,v0*
ÅÕ
ø Þ$]ô‚
Üönû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô
"k
]o»x ªÆ6WŒ
Ûì
LG
E
]o»x ªÆºµg ZæG
-Í›$
*g »ÕgzZ[ Â êG
L
]o»x ªÆVƒÕ{
ÌZÅÉ H,
‚«ÅÉ H,
‚~uzŠÅÉ H,
‚~ŠÅÉ H,
$
GLI
3šE
ì ÑP H,
ÑëZq
-Z »]tï

52
52
53
54
54
54
55
55
56
57
57
58
58
59
61
61
62
63
63
63
64
64
64
g Zu ZЉÆí@*
z*¼ÅÉ H,
z½ 64
*gÐÑP H,
» Ünû Óôuø gzZ ˆmûˆôÂø WZY Z 66
RýL J$ ®ÆÜû Òö†û Òöƒû]ø oûÞôæû †ö Òöƒû^Êøe
$W 67
x|»yJZzY eZ 69

S
Ñ»yJZÆZ}
.È °¬ 70
d6,
mµÆyJZÆ\¬vZ 70
p6,
ª»yJZÆ\¬vZ

71

zzÅT
$r6,
x?Z:Y m
CZ 7 1
zzÅT
$r6,
vZY 1zZ 72

p6,
ZuzŠ »yJZ 72
p6,
ZŠ»yJZ 73

p6,
åa»yJZ 73
p6,
VZv0*
»yJZ 7 4
*g »]g t
KÂgzZ¤ 7 4
9&Åñ 7 4

L Å q Y,Z 76
<
,
)
¤ýG
L $ ° 78
]]tÈ !*
Ú~i q
Ð Zq
-ZÅ#
Ö QkZ 78
?ì HñÇ 7 9
!{Øg']g t
K« 7 9
)¬ ïG
L .9g']g t
K~uzŠ 7 9
E
$ ]g t
GL.™'
5™Z ï
Y Z åG
K~Š 80
G
4] 8 1
ŠÅ q Y,S ï
LE

wÑ+Z»ŠzÆY1zZ#
Ö ª@*
Ðàønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöe
$W 88
wÑ+Z6,
mÐvZIZÐ Üø nû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ôe
$W 89
t
Û »ÑgzZy-

g¼»ØgÈ 
á ~†
Û Å{ izg

xx ÅZq
-Z »vZIZÄgzZ { izg
Õq
-ZÅ{ izg

89
90
91
92

T
]»'
,ÅgÐò ¾~ypgÓ â 92
ãçÆ ^nø Þû‚% Ö] oÊô è÷ßøŠøuø 93
‚Å è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô 94

3 Zgq
-Z »š
M 8Å\¬vZ
GLG
"W
i Zg »äƒwi **
g% vômö{g !*
zŠ~fÑì
o ^Z »u|Xq
-Z

98
99
100

¬Š à Zzä¯ÞZƒ8 101
G
E
$ !*
iZg»äƒwi**
Ð ÿ›‰©[
àømû†ôãùô _øjøÛöÖû] g% vômöæø e
$W 101
DÿL X3Z ñZ',
ºÒZ
+Ã6,
”%‹gz¢ 103
?ëþà z 104
GLG
GLG
" ÑzgzZ)¬ ì
" Ñz 105
!{ ì
‚Å ^ß$Âø ÌöÂû ]æø e
$W 108
?ìŠú{YÏyÃ

109

`®~‚ÐƬŠÅØ{ŒgzZ+−ZZ#
Ö /Z

11 1

ì wÎg » nZ3 Zg »›Å\¬vZ

118

Ðg
$u¬Š Å#
Ö / Z 11 4
i§»äƒ‚Ø{ èE
L j8 115

9zŠ Å›
I
ì wÎg » nZŠ ã
CÅwÎg þL i“

á Zzä™ ZŠ ZŠ mZt £gzZvZt £

§Zz» °çÅVǸÆx?ZmŠ- ]|
áZz䙊 c*
ÃÏzzÑÅ\¬vZ
áZzp
pgŠ c*
Ã'KZg—Æ\¬vZ

11 9
11 9
120
120
121
122

áZzp
pgŠ c*
Ã[ ˆÆyŠÆ#
Ö ª 122
á Zzäg eÐw°zÑÅ\¬vZ 123

U
‚Å îÖ] ý Üû ãônû ×øÂø Ýø‚øÚû ‚øÊøe
$W 123
áZzäƒxŠ **
6,Vƒk
HÆ™Š c*
ÃÞZÁ) 123
?ì H]-Z

125

g ZuZziñ¥Æ]Š Þ 129
]n6,
© ÂÁÑ+ZÐ]‡JZ °¸ 133
y
á ÅhÈ °¬~u 0*
yWŒ
Û 134
Z}
.È™{ÒìvZ»°¸ 134
t‘ñZ',
„ÔÛ{ñZ',
™f 135
ÕÅvZ °¸Æ˜ 135 
vßyÃ=ÿL X3Z 137

]gßÅg (ZÆ!µÁqZÆ/ô~gzŠ {Šñ 138
?yÃg ZŠ hÆ·g, 140
ìŠ Z D
+
g Zx Z » 4zŠÐg ñ
x Zw] ÑZñÔ ^
,Y] 5çÐg ñ

Xë Zq
-Z »u|
ì ~]**
'] Z@WÒxÃîG
0;XWÅZ‹ c*
Á
wÑ+ZÐu 0*
ÈWŒ
Û
Š XZ Å{u5zg ñt · ZYÎzt· Z èE
L j8N

147
147
147
148
148
149

ì Y «ÝZgŠ ÌY Z b
 149
wVÐÅkZgzZì Øg Ì**
â
Û ¿Z b
ü
A 149
Õq
-Z Å*¼ÅÜû ãö f%vômö 6,äü Þøçû f%vômö 150
ã šZ bzg‚i ZÕ~uzŠ Å Üûãö f%vômö *¼ 150
] â ´&Å›ÿL 3XZ 151

Ñá+zäZ ÂB‚ÆÝñ'#
Ö ´« 151
G
]”6,
g ñÅ›ÿL X3Z¨£ ïG
L ¢1 151

ML
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áøæû ‚öâô ^rømö'#
²
Ö ´~uzŠ Å›ÿL X3Z 152
**
ƒ: sp »#
Ö 5Åt‘'#
Ö ´~ŠÅ›ÿL X3Z 154
ì F,
Ñ!*
Ðyâ ‡a 154
*g » ܺn×ÂgzZ ĺ‰]æ 155 
x ¸q
-Z Z}
.y°¬Æݬ}g ‚ 158
ìŠ Z D
+
g S ïE
L 4]›z] ÑZñÐg ñ 159
E
pÆkZgzZgœbÑ 162
]â ´Åä We
$Z@§â~wŠ 163
Ö ´«Åe
#
$Z@§â 164
Ö ´~uzŠ Åe
#
$Z@§â 164

Ö ´~ŠÅe
#
$Z@§â 165
` ´»kÌ ‚ Ë ã - 17 5

ì hÐ ŸgŠ°ÐwqZ 176
GLÒG
¡ 177
ce7**
Z<
Í Ðb‚z ï
ì x **
»wÎg ïGL“¤ZgzZ hïGL“¤Z Ï0
+
i Ç 177
wqZ õ0*
Æe
$ÑzÁ” 181
[ Z »kZgzZwDSq
-Z

19 1

|Ås¦ 192
wÑ+Z6,
g ZòZzx ZzŠÆ:Š ™ö 193
¾ Å4zŠÐs§Å\¬vZ 195
æ
3 Zggz Zq
-Z »š
M 8gzZ 4zŠ Å\¬vZ 196
oÑÅvZ à Zwßz 196
Yß(ã W*Šk',
Î{Ša 197

i§» ~g »0
+
kÅ àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö 198
~i ‚à zÚÅvZY 1zZ 199

MM
$ §»Yß (Å àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö 199
w”þL G
@î ZŠÆä™[¦Ãy-zÑ 200
`
BÍ Z¹ÑÅäƒnÐvZ IZ ( 1 200
t
Û » ã^îJ0_ÎzgzZ ã-îJ0_Îz 201
ÑZg \ e
$.»y-

5 ZgzŠÆäƒví!*
§â »vZIZ ( 2

201
201

wVÅkZgzZ›zmh
+”ÐvZIZ ( 3 202
wVÅäƒÓŠpÆvZIZ~››gŠ ( 4 203
E G
Ö ´Å ( 4zŠØ{) ïG
#
Q Ò‡7NþL ÒO›$ 204
?ŠÅš
M 8È 
á Å\¬vZ 205
ìg \ »vZ §»3 ZgÆvZ 205

i Zg »äƒwi **
Ð)Z] ðçŠÖ^e é…^Ú] 207
i§»Š ˜s ÜÆÑ 208
CƒòZgzZ JŠ j Z »Ñ 208
) š¯ ÚZ »vZx¯ 209
º
p°ÅÑ
°ÆvÐÑÆÑ

210
211

“ _~ª
‚gÄEgzZ:ß QÄE 212
ì©
8™ð¢{ ZgÅvZyæE:NïE
L 8™ 213

™fyZx 216
i Zg »äƒwi **
¦+~ ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^Þ$]ô 223
ì?ŠÅ«™EZŠÅu 0*
ÈWŒ
Û áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^Þ$]ôæø 223
7{°z»«™Å[ ãWË{z´Æu0*
ÈWŒ
Û 224
GL…E
Š Z
Û ZÉÆ~g ZŠ)f ðZ}
.Åu 0*
yWŒ
Ûï
™ 224
ì{°z»«™ÅVâzŠãçgzZp ÖZÆu 0*
È WŒ
Û 225

MN
GLG
" W 225
]o»x ªÆkg ZæzA
$kÐãWŒ
Ûì
?yÃvß} (,
Æ#
Ö Z 226

¯y‚ W»“
WéZ[ ôZ 227 
fŠ Z%Йf I Z~îÖ] †ôÒû„ùô Ö] Øøâû ]ø ]çû ×öòø‰û^Êø 228
ì SÅ™f **
â
Û ™f ÿL X3ZÃY f 228
o^Z »u|Xë Zq
-ZÐÝøçû nø Öû] Üö Óönû ×øÂø gømû†ô%ûiø øŸ 229
Ð
E
xêL ‘0ÆÃïG
L …™~<Ñ}w 229

ø eùô …ø ‚ôÛûvøeô xûfùô ŠøÊø e
xD*q
-Z0Æ Ô
$W 230
ø eùô …ø ‚ôÛûvøeô xûfùô ŠøÊø e
RýL J$ ®ÆÔ
$W 231
i§»Y ’ÆãZgzZwâ 232
i§»p
pg ìZŠzì‡Æã Z 232

]mZx»v!*
Y’Å_›qÐk
,
½Å †ºnùô ÇøjøÚö Üö Öø^Ãø Öû]ø 233
?Š Åä™ ¬ŠaÆ 234
ƒvZŠ Z%ÅTì {zh
+%-Z 236
?yÃá ZzvZ 238
îG
0;XWÅZ‹â ÅZ6,
hY ŸgÈ â| 238

nzyZxq
-ZaÆ]n 241
GLG
4hI!zØgzaÇ:
ìëZ ï
L ȃ H, 243
Š
á g Z »x Z™ õx] Z| 247
Ä
‚«Å] éE
5kB !*
] ºsp 249
Ä
‚~uzŠ Å] éE
5kB !*
] ºsp 250
Ä J4]
‚~ŠÅ] éE
5kB !*
]G
é5 sp 251
**
™ ay

wâ ~5 ZgÆvZ 252
M F,
š
ÅŠ ÑzZ 252
Å 0*
ÐVzoß 252

MO
ƒ:„»] ÷Zp 253
ƒu 0*
wŠÐvZ) 253
O ÅZxzŠ Å\¬vZ 255
V *¶
Ky éhI

Õd
$¾zÐÅh
+sÆtg ‚ 261 
xzFzxiÑÄgzZD 261
*g » Ünû ×ô Âø gzZ ˆmûˆôÂø

262

bÑŠd
$¾zÐÆ#
Ö ª » ¸z 264
L ȊW#
:
Ö ª 266

Ö ª~Š ZÐZgzZ#
#
Ö ª¦½Z 266
,
k
½Ð²
ô ] èô Ûøuû…$ àûÚô ]çû _ößøÏûiø øŸ 267
$ § 273
ì @*
ƒðЄ[_
.Ìu|þL G

Ö ´gzZq
#
-Z Å[_
. 27 4
§Zz»[_
.ÆÅ\¬vZèg “z]| 275
pÆm,
³x **
Æ\¬vZ 27 9

7ÅvZIZ 280
wÑ+ZÐe
$Wq
-Z6,
` ôZx°Ðt‘ÅvZIZ 281

7ZÐe
$Wq
-Z6,
#ZZh
+ÔZyp
Ð Zx° 282
?@*
ƒwi **
V¹gzZì HP 282

ú ZñÆPÁz4, 283
,‚&ÅP 283

Ö ´gzZ‚« 283
#
i§»«™gzZw”ÆP§â 283
Ö ´~uzŠÅPÁz4, 284
#

Ö ´~Š 284
#
šÅ ãZ]
.zà q¹zf ÈZZzOzgñà Ñ+Z[ÈZZ 285

MP
Ð
5ŠÅ ÅPÁz4,
xêL ‘q
-ZgzZ {ÿLG
ÐvZ™f 286
|ų 287
wV-q
-Zų 287
y*: °¬Ðq
-Z0Ƴ 288
‚Å ^Ûønû ‰ô 288
i§»ä™ÝqÚ+ F,
~ ¸ 289
vZÚ
M 8gzZ §»vÐ{ k
H 290
?ŠÅ䃊 Z D
+
g ÑZùpôÆ›ÿL X3Z 290
ã¶
KÅ\¬vZ 291
·zå·':ì sg ¬Ñ»bDzyZ0
y
+{ 293
p°Åò ¾ 293
4E
5!ñ 299
i Z ³Zm{q
-Z »» èE
LG
u|î0ÏJ5k!q
-Z0ÆÃ Z ìt ÒZ 299
?ì yÃ÷Z -Z 301

ì m!*
]¯ÅyZ:
L »Y =ZÆvZIZ 301
?ì VYgzºZg ZŠ *Š 303
yâ ‚ »'ðŠX Ï0
+
i ~EŠ 306
zgŠ—»DÿL X3Z 307

i Zg » ã‚ W~Vñ»ÆvZIZ 309
?ì HÑ»Ï0
+
i 309
*¼ î0<Ez6,] §Å]ñ 310
iñg: °¬Æg lZ¬ 310
G
G
.-™g$ zZwqçLG
.-™$ 311
yâ ‚ »wçLG

¾zŠÅ{ k
H 311
ZzZæ»VÏÅ{ k
H 312

MQ
*g »[g ÂÐg lZ 312
g«Šzö)»]n 312
GLG3rE
i Zg: °¬» ò ¾ï
Û 313 

*g »ØgÔÐ]n 313
E
-š!
öW g eÆØg 314
g ZlgzZ#
Ö ´ÅspÆvZ 321

3 Zg »G +ÝzgÅD ={ Õ{ 321
] â ´ÅkZgzZ¼
A S‡ 322

ÌZ ÅvZI Z‹ ‡5ªV*zŠ‹ ‡5 329
ì i»ÚƒëWÔzig WÈp 331
GG B§EÅ
i Zg »ò ð©3ÅZZg ðE
Zx AZ *¼ 331

ìms ¸ñ» ò ¾g ¯Ò œ â 331
ì ~gz¢Š z»CñŸ»aÆò ¾ 332
ÑŧÆhÓZg 332
ì Hò ¾ 333
?ë£ s 333
L »x¼Æg ¯6,
:
ò ¾ 333
ÕÅò ¾zg ¯Ä AZ 335
p°Åò ¾ 336
7sx9º 
Û 336
L »äƒ«]t½ÑÃy¨
:
KZ ñOÆV¤
Û 336
?ì yÃÔ¬C»vZ 336
] â ÅZÆò ¾ 337
ã‚ W~x »C
Ù 'x ÅZ ª 337
`zy

ÐT
$r'x ÅZ ZuzŠ » ò ¾ 337

MR
tig[ˆ"'x ÅZ ZŠ 337
tg Ãgâ'x ÅZ åa 338
Pgâ'x ÅZVZv0* 338
ì @*
ƒwi **
Ðy WP 338
%N'x ÅZ Ù » ò ¾ 339
Ï0
+
i¯æF
x Z™ Zz] ³'x ÅZVZ ‚ » ò ¾ 339

` @*
»e
$ÑzÅvZ'x ÅZVZ^W» ò ¾ 339
] º{g ñ'x ÅZVZ â » ò ¾ 340

]n~]y
W'x ÅZVZΊ » ò ¾ 340
y
á ÑÅÅzmvZ -g— 343

E
ÄcÅy
á ïG
L .Š“ÅÅzmvZ -Ý ¬§zuЫg‹ ÑqÆ”x Z™ î0E
!ô 344
E
GL.Š“ 347
ì 5”
GȻ
 ‚g ï
?ì @*
ƒ[8ÃVÍßÁõÒÎQ » ]vZwÎg 348
ã çÆŠzgŠ ÂgzZÌZ ÅpÑŠzgŠ 349
ãçh
+'
× ¼ÆpÑŠzgŠ 351
M 8é" ÅzmvZ -g— 351
š

.zØg6,
Ö Z ÅÅzmvZ -g— 351
#
Ð
xêL ‘ò AZq
-Z0Æ[ Âgz ZÄ 353
]Š ÞÅ}i 355
ì ?Š Åe
$u ZÅ\¬he
$/ïG
L ©Er 356
` ´+ 4»vÐ{ k
H 357
i§»ä™Ýq]z 'Å+ Š 358
zzÅkZgzZŠ¸È
á Åà zC
Ù 359
?ì qH@{Š c*
iÐŒÆ]Ñ»x Ó 359

MS

Œ
yWÅZíZ 

·ù» ¬ŠgzZY zz£'BÃÒgÎ
ÕÅfˬÐ]zˆ

Ünq†Ö] à_6 nÖ] àÚ ²^e ƒçÂ] ~ Y Z’Z Å u 0*
È WŒ
Û ‹zˆä \¬z îZE
!4vZ
E
7ì xl]µüL¢Š'ìt ] !*
'ì ¬[Z Ñ~ÝaÏZ Ô6,æ ïE
X c*
â
Û ¬»"7,
L ÒE
ÅÄ Ô ÏnÐ Ÿ¬ Ð äÎÒpÅŠúXЃ 0*
~wŠÃvZ ÑZQßïÐ wŠÃvZ)¬
vZ)aÆ[ Œ
Û ‹¯Å \¬vZ b§ÏZ σ: kCÒpÅŠú:gzì ~gz¢ *
*™gzŠ1$
+
vZ ÑZQß ïÐ wŠÃvZ)¬' c*
â
Û xlÃ[Z Ñ~ÝaÏZì ~gz¢Å 0*
gzZ]g ÓÐ
X ÏA ÒpÅ
:ì ~u 0*
y WŒ
Û
—ܺnû uô…$ ͺæû ðö …ø àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû^eô ÜûÓönû ×øÂø “
º mû †ôuøü

Eš!
6,?Ñ Z÷' öW - HÆ ÜûÓönû ×øÂø “
º mû†ôuøgzZX6,Ünu… c*
â
Û xlà ͨ… ä \¬z îZE
!4vZ
Vzq y ZX 7?6,Ù
A ~g vc*
6,w â }g v?ì øw6,q ¾'ìt wZÎÔì øw
:ì Å‚{HäÏß W)´X mH »ÑÐ
— ÜûÓöÞô^fø |ôø¡‘øæø Üû ÓöÞô^Ûømû]ô o×FÂø pû]ø Üû Óönû ×øÂø “
º mû†ôuø™
x™È
á tÅ\ WXì øw»w q — & Z ~g vgzZ »y ZZ}g vÉ 7»wâ }g vÑ Z÷
} (,ÂB‚ÆVzg Z0
+ZZ ܺnû uô…$ ͺæû ðö …ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû^eôp
Û » c*
ƒ ðñ{ZpìB‚ƃ
Â
DMNTVkm\ (èeçjÖ] é…ç‰E

MT
m{aÆ Ý¸sÜØggzZÄZg'ì CC *¼Å ànßÚ©ÛÖ^e X y!*
$gzZ b„
E
E
E
!
!
7 öW -šÆØggzZ Æg¢ üL¢Š öW -šÆÄZg Ô7aÆVz
gzZÆæ ïE
Û »ì
L ÒE
E
X c*
â
Û wi **
¬Ð ܺnû uô…ø à ͺæû ðö …ø ä\¬vZakZì xlèa]µüL¢Š
»"7,Ünq†Ö] á^_nÖ] àÚ ²^e ƒçÂ]¬Ð ]zˆä\¬vZÐ îG
0ÒO®N{°‡ÏZ
E
¢
ÐZ™| 7,
²^e ƒçÂ]ì ÔŠ ÌZg vì ÔŠ Z÷y -' c*
â
Û xlÃ]µüL Š™}Š¬
˜ ~ > ½bÑ > ‡% ~g ‡Z5x“öXn wZ e: kz‚z ~ wŠ}g v{z' @*
zŠ –
:
—hô^fø Öû] o×øÂø ÌôÎô ]çø Öû] gô×ûÓøÖû^Òø áö^_ønû $ Ö]ø ™
c*
ƒ Â Z (,»3,
g Ãvß} (,
Æ*Š‰ì Lg Z96,{i ZzgŠì ÏÅ È kZ wVÅyÔì  Z (,ÐÐ V Æx ÓÌ »y Z Z® } (,Ð ƒ
 Â\¬vZ :X n
pg »±
?Z
# ' c*
Š C ™}Š ¬» ²^e ƒçÂ]ä \¬vZ' ˜ ~g ‡Z5 ]|Xì [ æZº Z
ùâ { CÐíZ®ƒ M
h™ù¨£» È}÷ÂM
h™7¨£ » ÈÆVÍß} (,~z*Š
kZÉ D ±7Ð È \ W Âì |È Â »yZ ƒ D YY Z
# Ð VÍß} (,b§T
ÔeÃm{´ â £Š™lñ{ÃÈ LZ T e **
WYÐ \ Wë' ëÐ ´ â Æ
VÎÎzÆkZgzZÐy -È LZ ä\¬vZ Âì 4ähxŠ ÂÐTì Hp ÖZm{
²^e ƒçÂ]É z™¨ £„
 ZgÓZ',Ð y- ?' c*
â
Û 7t aÆvÐ #Š ÅkZgzZÐ
g!*
gŠ ZƒH^ ƒ WÐÈŠzŠ%kZЊæÅvZVƒ‡â{C~'¼ Ünq†Ö] á^_nÖ] àÚ
Ôz™: „ ] !*
Ð ŠzŠ%kZ ?Z®ì |Èt ì Le **
ƒ 4ZŠ ~g !*
gŠ ¿ Ôì Z9C
Ù !*
Æ
&‡**
&‡**
&‡**
Zg v~ Ôì CY ÅÐ „
 zŠ Â] !*
ì @*
ƒ WÿLE
Ô] Z Z ÿLE
Ô[ Z ÿLE
ŠzŠ%
ŠzŠ%y-Vƒ Le { C ~¾vZ} Z ²^e ƒçÂ] ¼Ðí Z®Vƒ \ñZg vÔà z Zg vÔ„
 zŠ
X Yh —7¼ Zg vy-[ Z Âà 8
- â {C~÷ä?Z
# ÔÐ

ÕÅl¬Ð]zˆ

ðƒÐ Vñ**
&yZ Y Z’Z Åu 0*
yWŒ
Û ì Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe ˆÆ kZ
\
\
»}uzŠ ËÆvZ ñ ZÎx *
*tgzZì WZ êL ZgzZì ïq »] Ìx Óì ] Z f êL Z ²]Ôì
ÃVzÈ ÆZ™sg ¬ CZ ~lä \¬vZ X ì ÚÅ kZ Ünu… z àÛFu… gzZ Yƒ 7

MU
Xì ÑZz3ge
$.Ôy !*
$Z (,{ zƒìgá x **
?»´ â T'ì ðÑŠy Z

BÃÒgÎsg çz`®

Eš!
DZ†{ 
á ]| }÷ m{aÆvZ =°ƒ
 ' öW - Æ ² ‚ÛvÖ]
{È( Z ) 9g e Åp°' åc*
â
Û ñƒ D J 7,
‚=ämvZ îG*9g ~gjYr
#™
ŠpvZ ( 4)X }™p°Å}È {È ( 3)X} ™p°Å{È vZ ( 2)X}™p°ÅvZ
Åp°ÅkZ'7ëÑkZt‘ðÃÔm{aÆvZ9Vzg etgzZ} ™p°KZ
Ìì ! pðä
/Z~{ÈèYì p°Å„vZÝZgŠ {zÂì CYÅp°Åˤ
/ZÔ ñY
Â} Š } Š Cñ » hz™q
-Z ðÃ~á \ Æ „ ò „ ˤ
/Z Ôì «Å „vZ { z Â
t VÒpgzZ ? k0*
}g øXì w ¾ »áZz ¶Š Ât Ôì w¾ H » ² „ ~kZ
sÜ.
Þ ‡Æp°akZX 7w¾ Zg øì «Å\¬vZÔì „ðƒ~Š Å\¬vZƒ

Âëì c*
â
Û ð\†ÏËÖ] ÜjÞ] …ä u 0*
vZ Ô ëÑÆvZ ] Ѿƒ
 Ôì ] Z f Å\¬vZ
Åy !*
iÔðZÛÅy»Ô ðÓ
CÅç WÔì „ qC
Ù ~g ø ÂMëZ
# ÔMeZgÆy Z
LZ ëÔ f
eá :Zz T e Z
# 'ìzz¸ ðƒ ~Š ÅvZ ?x Ó{)z ðc*
Í
Åä™wEZ s ÜÆ ÞZ è%ÃY ¡
IZ LZ …'ì zz ¸ 7´ â Æ yYzŸ
yYKZ¿ðÃèYì x ZwÉŠpÐzzÏZgzZì xê{zÂì @*
™¿ðä
/Zì 7]i YZ
X} ™s¥~y Yðƒ ~Š Å\¬vZ'ì 7]i YZÃkZ Z®@*
ƒ7´ â »
E
ÅM
š-!
ê ¬C
ÙC
Ù ì ÑZz% 0* 
ëÑÃvZ=°ƒ
' öW Æ ànÛ×ÃFÖ] h… ²‚ÛvÖ]
E!
ÅM
ÅŠzÆvZ { ¨f {¨ f »Ý ¬èaX y¶
K öW -šÆTì ÐDê ¬gzZÅÝ¬ì ¦=¬Ô »
èYì ¦=¬gzZì *
@Y ¹Ý ¬ÃkZa kZì C™ª
ÑŠ6,ŠzÆvZ qC
Ù ì ã¶
K
ÅM
ÅM
ÅM
ÅM
ÅM
Ô] ZŠ ) êL ¬ Ô] @*
m êL ¬ Ô] » êL ¬ Ôy ¨
KZ êL ¬‰ì ê ¬ µ Z µ Z » ½C
Ù Å] ‡‘ÅM
» V>¬ }g ‚gzZ Ý ¬ VzgZD
Ù {)z ]zƒ êL ¬ gzZ ]”êL ¬ Ô]ƒÑ êL ¬ Ô]Î**
êL ¬
XìvZ ÑZz% 0*
ÅM
~' å ; g ) −
) g 6,V zh
+% L Zc $
+q
-Z X c*
WŠ c*
[q
-Z 6,]ƒ Ñ êL ¬
ÅM
ÅM
ÅM
ŠñÌvg )
,{·Z 9q
-Z~>kZÔVƒ; g™§Å]zƒ êL ¬gzZ]”êL ¬Ô]ƒ Ñ êL ¬
Vƒ Lg~]ƒ3Ý ¬Â~' ¹ä VrZ~ݬ ¾\ W' Y7 äckZÐ yZ¸

NL
b gz Z Á
C**
3Ñ »Vzc PèY Å^a 6,kZ ä VrZÝZgŠtgzZ Vƒ @*
3[pª
Xì **
¯
}g ‚\¬vZ' Zƒ wìÃx?Zm .ñ]|û%q
-ZX ¶] !*
Å[q
-Z Âtí
\ WX zg â _Ñ6,kZÐ y" Åßt ‚ ! .ñ} Z' c*
â
Û ä \¬vZÔ s 0*
ùÃݬ
ˆh QµgzZq
-Z Åy "Â~g â _Ñg!*
~uzŠzg â gzZ' Zƒ¬Ô ˆh Qy"q
-Z ÅßÂ~gâ _Ñä
ÆTì Zƒ ´ Z Q ‚ N*
gq
-Zg0
+Z' ¬Š ˆ^ Iy" ~g7 g !*
~Šzg â gzZ' Zƒ¬Q
:å; g| 7,
Ät{zgzZì ØZC
Ù »kv{ i @*

—oûÞô^Šøßûmø øŸæø oûßô Îö‡ö †û møæø oûÞô^ÓøÚø Íö†ôÃû møæø oûÚô ø¡Òø ÄöÛøŠûmøæø oûÞô]†ø m$ àûÚø áø^vøfû ‰ö™
tigÃígzZì }Y y Z÷ gzZì ; gÍÃ] !*
~÷ gzZì ; gNŠ= vZ {zì u 0*
o×øÂø Ÿ$ ]ô šô…û Ÿø ]û oÊô èõ e$]ø àûÚô ^Úø æø ~ ã šZ bzg‚§Zzt X mÈ7LÃí gzZì @*
à
Xì Zƒ–~sfÆ‚Å ^ãø Îö‡û …ô ²
ô ]
ëÃvZèY σù y TÅvZÃëp aÆ„vZ =°ƒ
 'ìt wZÎ
=Ð š
M 1g ~÷Vƒ[g »Ý ¬}g ‚~ ànÛ×ÃFÖ] h…'D â 
Û ÐW ÂM
h 7NŠ
E
š!
:ÑZzä™lgz6,
Ô ÑZz䙚
M F, 
öW Æ h…X â T
÷ Úô ^Òø “øÎô ^ß$Ö] ØöÃø rûmø pû„ôÖ$]øü
—sômû…ô‚ûj$Ö] Øônû fô‰ø o×FÂø pû]ø ^÷ònû øÊø ^÷ònû fø ¡
{gG × W× WÐ š
M 1g Å \¬vZì @*
ƒ Za ‚ N*
g^ Ô} Š ¯ ï»× W× Wó** 

× Wì À
_ZŠ7 ‚ N*
gÐ T s Z e Õ
@»|
# gŠ \ W~ }iÔì *
@ Yƒ yZ »w‚
' T e v߉Ôì Cƒ× W× W¹F,
~ u|b§ÏZì *
@ Y0 |
# gŠ Zg7 × W
 oVgzZ ~i !*
ƒ
¢a kZ N Y 0 ~Š Z ¡„ ` WgzZ ñƒ 4ZŠ ~Ÿ„ ` W
ÐÖ^ìgzZ ÌènÞ‚fÖ] Ñ]‡…Ÿ] ÐÖ^ì ÌbZzgÑZ[ggzZ ÌxÑZ[g \¬vZX 7
Ô ï Š Z½Ìà bzg ~g øgzZ ïŠ Z½Ìß}gø ª Ì änÞ^uæ†Ö] Ñ]‡…Ÿ]
z™f {zgzZ ïŠ=g fÆ Y 1zZgzZ Y m
CZ Z½ ãqzggzZ ïŠ=g fÆ \ !*
Vâ Z½ ãK
Æ bzg Âì @*
ƒ Ú!*
~ w ‚ {gG Ÿb§TÔì Cƒ š
M F,
Cg CgÐ Tì ]Š „
Xì ?Š Å äƒvZÆ vZ ¸ gzZ ì š
M 1g È
á ¸ X ÇÑ : â i¼ Ì~ äƒ Ú!*
Vâ Â !*
ZV â Z}g ø\ W'ì ?Š H'i7 ^ ðä
/Zì ànÛ×ÃF Ö] h…?Š Å ² ‚ÛvÖ]

NM
yTÅ\¬vZÔ !*
ZV â Z}g vë'ì ?Š „ Ü0*
t ìgw0*
»ë'Ð}\ !*
`gÎ0
+e yWz }i ä~aÆ% 0*
}gvÔVƒ ;g w0*
»~'ì ànÛ×ÃF Ö] h…
ˆq
-ZÔì c*
Š Î~#
Ö }
.~g vÃ] Ñ» ~g ‚gzZì H Za ] Ñ»ÄÂZg ‚N ZƒgzZwŠ !*
] Ñ» ~g7 n¾N ZƒgzZ lg !*
`gÎgzZ0
+e yWz }i ~ kZì ( J
-ì}g v
?Š Ü0*
»ÔÅ:ß Z ~÷ì ?Šš
M 1g ~÷Z®ì Zƒg »ˆq
-ZA
$ì Ð~#
Ö }
.
a¾?'aÎ Âc*
Š ¯xŠ { Zg vä~Ã] Ñ» ~g7 ~ lgz6,
~g vVƒvZ Zg v~'ì
:ì Š 
á g Z »ÅzmvZ-g—?ƒ
—éô †ø ìô¡?F Öû ô Üû jöÏû×ô ìö Üû jöÞû]øæø Üû ÓöÖø kûÏø×ô ìö ^nø Þû‚% Ö] á$ ]ô ™
DOMTSV&m‚vÖ] ÜÎ… (ð^nuŸ] &m^u] sm†íiE

~i Zè~Ä]|Xƒ‰K Za aÆ]y
W?gzZì ˆÅ Za a}g v*Š ~g‚ª
C D â 
Û mvZ îG*9g
+
0
g » gŠ † z ægp z ¨ z Š !*
z'
,
Z
E
$ z ~g W ‹ ä**Â @*
GÒ¨EšE
~g é ï
( iZ !
g ZŠ',Vâ 
Û z Xu  çLX=E
~',: Vâ 
Û Â' ”m s »Z ¹Ñ
ÐêÂá~B;KzgÂZ
# ' @* 
ñƒÑ ~#
Ö }
.~¾`gÎ0
+egzZN ZƒgzZwŠ!*
X}™: ~gZŠÎâ
Û ÂÅ´ âí,'
Z ìÕJtŠ
Hc*
Š¯gZŠ',
Vâ 
Û z.Z¾V˜Zg‚Ôñ3:
~÷ÔVƒ ÌÜnu… æ àÛFu…pVƒ Â[g Zgv~Ôì Ünu†Ö] àÛFu†Ö]ˆÆkZ
@*
¯¸e‚ Zg f ±(,q
-ZX Vƒ; gw0*
Ð ØgX»~dŠÔìB‚ÆØgÈ
áš
M 1g
ù Æ Vâ Â c*
¯ Ã ?ä ~ Z
# ƒ C Xì @*
g â } h‰Qì mZ e ~ v WÃì ߬ Âì
7¸ÌÃVâ ~g v'Vƒ @*
™ Za Ð Øg kZ ?c*
°~ v W¾gzZ ñÎ} h‰Ä ~
E
;g Î wŠ “
 Ôì „g 0 y!*
i“
 Ô „g µ @W“
 Ô ìgƒ ïH¢Ly»“
' Cƒ
»~TÅúÅY ¡
IZ}g v6,T 嬻Vâ gzZW»\ !*
Âs¢
aZg v!{ WX Vƒ
X ~Šî: 1 ðÃ

M 1g ñZŠ ZC
Ù ~÷' c*
Š CÆ™wi **
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ˆÆ ànÛ×ÃFÖ] h…

NN
-8gÈ
~ Ünu…gzZ àÛFu… X σ ïGG3.G
á gzZ+
M ×gÈ 
á ~š
M F,
ñZŠ ZC
Ù Ôì ï
á ØgÈ 
á
E
E
!
!
š
š
ä™ ã!*
${Š c*
i ¹ öW - Æ Ünu… gzZ ÑZz ä™ ã!*
$ öW - Æ àÛFu… ?ì t
ÛH
x ¬6,ƒ

Û »gzZðñ{zì Øg~àÛFu…'ì –ä+¬X ÑZzä™Øgg!*
g !*
ÔÑZz
E
G
\¬vZ ÂCƒ: +
M ×gÈ 
á¤
/ZÔì ;g 0*
tig
Û »~*Š~ºœÆ+
M ×g ï
L ©rÏZÔì
E
G
ì m{ Ünu… gzZ yxgŠÆ 
Û »gzZ ðñì uœ+
M ×g ï
L ©r n¾ êŠ: KzgÃ
Û »Ë
8
GG3.Gg È 
ÂÐ N Y ~ ¼
AZ
# ݸ Z®ì aÆ ÝñsÜ ï
á ÔaÆ Ý¸
:ÐN â 
Û \¬v Z
—Üõnû uô…$ …õçû ËöÆø àûÚôù ÷Ÿˆö Þöü
DONVkm\ (k×’Ê é…ç‰E

XÐs§Å Ünu… …çËÆì ã ¶t
ÝÑ!*
`z¦Ly
á Å+
M ×g'ì HyÒtä ~Š ZŠújZ Ïß W)´t
Û ZuzŠ
c6,
WaÆ% ï ~ßÅ}Š¤
/
‰ì $
Ë ƒ löWÅ1~ Øg kZ ªì $
Ë ƒ
E
G
ï
L ©r{z~°ggzZì ï
á 1~ kZ1ÏñY ò~ß'ì Øg Ì~ kZì ; gƒ
àûÚôù Ÿ÷ˆö Þöä\¬vZakZσ: 1 ðÃèa~¼
A X Cƒ7ÝÑ!*
`z¦Lì Øg
71 ðÃì 7ÝZ ðÃ~ ¼
A èY c*
â
Û 7wi **àÛFu… VŒ c*
â
Û wi **
Üõnû uô…$ …õçû ËöÆø
vÐ Vƒk
Hä VMÔ` VZ §aÆvZVŒ Ï Ã4QVâpÅV ;zpì
MC
Ù Âǃ4ZŠxŠª~ ¼
AZ
# a kZXì Å“
 ZŠ',úÅ]Š „Ôì c*
VZ §»
:φ] !*
tÐìÆ
—áøˆø vøÖû] ^ß$Âø gøâø ƒû]ø pû„ôÖ$] ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]øü
DOPVkm\ (†›^ËÖ] é…ç‰E

: Ìg¦»§L[ ZÔì ; gƒ »aÆå §` W' 1VZçÐëäT »vZ kZì ]
-8g È
GG3.G
1» ï
á KZ … \¬vZ'ì â ¬Š ¸ ~ ãšZ bzg‚ä Ïß W)´X ǃ
GG
3.G8g È
ºœÆ ï
á KZ ! Z}
.} Z ª Cƒ 7ÝÑ!*
`z¦L} Š Øg È
á { z KZ ñ¯
X £Š: 1 ðÃLÔ q
pgÐs¬Ãëå~
$ @*
»yŠÆ#
Ö ªÇVƒ72Z ¸üLE
yŠÆ#
Ö ª~' c*
Š C~ àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF
è‡ÆVpZ°Å *ŠX σ Å´ â σ 7Å QgzZ è‡w~÷yŠ k QX ÇVƒ ´ â

NO
4$Z
DƒÈ0*
Æ
èE
LG
Û z2Z ¸ƒ
 =rgzZ=Æ^gÃ*4ª> ?Zè‡gzZ
"0*
5E 
Dâ 
Û \¬vZpM
hY 7s ÜÆ} ],ZŠÆ yâ ‡Ô Dƒ Èâ ‡åLE
Ô
Vƒg ´ â »yŠÆ#
Ö ª~ÔÇVz™7ŸÐ wÅ QgzZè‡~yŠÆ#
Ö ª'
$ @*
yâ ‡ üLE
ÔVƒ 7È0*
»y â ‡Ë~ Ô ÇVzŠ ZwVƒ eÃT ÇVzŠ jÇVƒ eÃT Ç
oÑyZZ 'aÆ „ÔVöVƒeÃTVzŠ ZwVƒeÃTVƒ ´ â É Vƒ 7
9
3g „
á LZ Ô: ZzÆ êL Z%LZ ÇVƒeÃT Âì ;g 0*
7„ðÃÐ zg Åyâ ‡¤
/ZXì
X ÇVzŠjÐ
yWÅZ ãñ‚r
# ™gŠ ØZ†{
á }Š Zñ™ÆmvZ îG*9g ~ŠŠ_övZ à z { 
á
~÷ª oûfô–øÆø oûjô Ûøuû…ø kûÏøfø ‰ø ì Zƒ c*
–t ‚Æ WZ ¶²ä \¬vZ' ˜ ~
\¬vZ'˜ r
# ™{ 
á X ˆ| (,
ÐWÐ×Øg ~÷Âðƒ hzŠ~×}÷gzZØg
9
: ]nÐ z¥Åyâ ‡}È ' @*
ì c*
–6,gîÆ 3g „
á ª: ZzÆ êL Z%¼i Zt ä
ñZw' _7,\ W~ Vzg ¶Z b§TVzŠ ™s çÐ 3g „
á LZ Ãy Z ~ Ã0*
'ì @*
ƒg (Z ;â ‡Ã{ 
á Š !*
X ~Š™hZ Å3gÐ {
á ™ƒk-â Ð ^gÃ*4äxêÆ]ñ
"0*
5E
\¬vZ1Dƒyâ ‡åLE
Ì~ä™s ç{
á Š !*
Æ*ŠpX }Š™s çì eÃT
ÇVƒg 7È0*
»2Z ¸Ô ÇVƒg ´ â »yŠÆ#
Ö ª~' c*
Š C™ â 
Û àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF ä
9
X ÇVzŠ™s çÐ3g „
á ÔÐ: ZzÆ êL Z%LZ ÇVƒ eÃT ÇVzŠ Zw ÇVƒ eÃT
]Š „Å„\ WëvZ} Z'ìÀF,»T àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø ‚öföÃû Þø Õø^$m]ô ìÐW
Eš!
Za öW - ÆùVŒ._Æ{°‡Æ¹! ²X _â ŠæÐ „\ WsÜgzZD™
ÆùÔÔǃßÀF,
ÂD™]Š „Å\ WëvZ} Z' Ç} ™ÀF,
t¿ðä
/Z:‰ƒ
E!
: ”7 ÃVG: Ô D™7]Š „ÅËëªì ~gz¢**
Îó ósÜL Lc*
ó ó„L LaÆ öW -š
”7 Ã}iz y W: Ô ”7 Ã0
+egzZ `gÎ: Ô ”7 ÃV½gŠ: Ô ”7 ÃVzß
CZ }ëÔì m{aÆ\ WsÜu Zg ø Ô D™]Š „Å„\ WsÜë Z}
.} ZÔ
C ì ¹~ÄkZ ä~ÃÏZX6,ÂaÅ\ W1M
hÄg7u
5!Q æE
ì gŠ » \ W Øg åLG
L°% Zg ø
CY7ã %
Ot[g c*
Â?gŠÆË

NP
D™{>ÃßÂÌ?ƒ D Yà e ?Z
# ' HnZ ‹ZÐ y›q
-Z äzyq
-Z
{>ÃÏZ [g D™7{>ÃvZ š
M ë' c*
Š [ Z ä y›Xƒ rt ‚Æ~Ôƒ
C J 7,
ÄtgzZD™
™™: { "
$ }™ {> ì 
Û»
™ ™: **
Y §Š ä ë ì 3g u
{>Ãyë Ô D ™ ~ hð{>Ãß kZ ëÔ™™Âa Å \ ¬v Zì 3guä ë ª
**
ÑñX D™{>Ã: { ïE
L 8™D™7{>Ã~U {Ô D™{>ÃáZz yD™7
C D â 
Û òzg+−Zw°
Š1 : { ‹g c*
i yŠ™ e
Š1 : ZŠ% ÏZ ؉g e
"Ôì ]g c*
ÏZ [gpì ÚÌt gzZì ]g c*
i Å[ æ‡ÇZ ïG
NG3E
i Å~U { e » VÍßx ¬
{Š c*
i AÃTÐ\¬vZXì x » »Vß ZzvZ *
*™]g c*
iÅ\¬vZ c*
Í~s ZîÔ*
*™s Zî»
Å bzg ÅkZ „ D 7,Ã6,
vZ š
M Ôì @*
W{'
× gzZ ¯~vZ š
M ÃkZ „ Ú Zì @*
ƒm
¼ ÌV ;z'k\Zpì 8 ŠÃÏZ[g {zc*
Í~[°Zš
M gzZì CƒJ
-WZ ¶²i Zz6,
Y
4h±™KZgzZÙ ŠÃVÂgúà Zzä™s Zîvß
ZnÌV; zvß}nÔïŠ]o» ïGG
X D™{@x»ë Z‹ “á ZzvZgzZD™¿
E
-š!
Ð,™Ì{ÒWgzZD™ÏÈÅ„\ Wë Z}
.} Z'ñƒ öW Æ ‚öfö Ãû Þø Õø^$m]ô
‡LZ ÔÐg ±ZÆ »LZ ë'ì D"q
¨
-Z~ kZ àvÞì ; ~ ‚öfö Ãû Þøp
y!*
i KZ ÔÐ Vâ » LZ ÔÐ V\WKZ ÔÐ g ±ZÆ bzg ÔÐ g ±ZÆ ŸÔÐ g ±ZÆ
]Š „Å „\ WgzZ }È Æ \ W à›^e ð^–Â] ÄnÛre æ á‚e ð^–Â] ÄnÛre ªÐ
å´ ð^–Â] ÄnÛre {ÈèY }È Æ \ WJ
-í!*
ÐC
Ù ªÔJ
-cÐuëÔ D™
Š Zi WÐ ÏÈ Y ¡
I ZÆ kZg zZ ƒ {È ÂŠp' Yƒ 7(Z ì @*
ƒ {È å´ ð]ˆq] ÄnÛreæ
'N YƒŠ Zi Wy»ÔBŠ eÃ@T'N YƒŠ Zi W@W' Yƒ7tZ®N Yƒ
N
:NÂì {È ÿ®Z
ǃ: {È ù æEE
# Ô ñ å ] Ñì}n' ñ YƒŠ Zi W»Ô[ì e **
Ç
ë » bzgzŸÔ»¨
 ‡z »Ô»í!*
zC
Ù ª·ù ë'ì {g 
á Z "~;Å ‚öfö Ãû Þø :

NQ
ÔÐ ,™]Š „Å „ \ WY ¡
I Z x ÓgzZ y »gzZ @W~g ø Z® xÝgzZ }È Æ \ W
lp\ WÐ TÐ [„z y »Ô ÏBŠ 7Ã@Ës ÜÆè%Å\ W@W~g ø
lp\ WÐ §T ÇñVZ §„zwŠÔÐVƒ: nZg **
\ WÐ TϾ „zy!*
iÔÐVƒ
X Vƒ: nZg**
\ WÐT Çd΄zgzZ §»ähg{k
HªÐVƒ 
D™]Š „Å „\ WgzZ }È Æ \ WëÐg ±ZÆyYz »zŸ:
]|Xì °oÆ]Š „ *
*™ ã â 
Û **
èY Ç} ™7ãâ 
Û **
Å\ WðÃÔ b
ðÃZg øZ®
4$Åu|Ôì u|ñ •Z ‚öföÃû Þø Õø^m$]ô ' D â 
GÒ)ÅZŠë#
X-E
Y é<G
Û ~â å **
Ññ ï
Ö ÑZœ
ï» ÏÈ Å TÔŠ
H0*
Ãw2{È ÔŠ
Hƒð u|ß™Âñ Yƒ ï» e
$†Z
# èYì
N YƒC
Ù ªgU*
WÆÏÈ ÅvZ6,yYzŸÔ6,¨
‡Ô6,»Ô6,í!*
zC
Ù ªÆTªñYƒ
kZQ ÔŠ
Hƒ t Z] » ‚öfö Ãû Þø Õø^m$]ô {z ñ Yƒg ZŠÎâ 
Û Ìí!*
gzZ ñ Yƒg ZŠÎâ 
Û ÌC
Ù ªª
Ô$
Ë ƒ 7ÁÐ _q
-Z Sh Z e Ôì {È ÌwÇ'ì } Y {zèY Y^7› 6,w ÇÆ
{z~ ãâ 
Û **
ÅnËÅvZ'ìt Š Z%ÔY å7wì}nwŠ Ô‰™7~Ã$
+@W
» ‚ö fö Ãû ÞøÃkZ'ß™Âá™:/ÂJ
-Z
# Y W7uÃkZ ˆƒ æL ;§ Z¤
/ZÔ Çƒ7Y 2

Hƒðu|»kZÔŠ
HƒÝqx £
ëì 1¦‚öföÃû Þø' Hì‡wZÎq
-Z~ã šZ bzg‚ämvZ îG*9g Ïß W)´
„ ‚öfö Ãû Þøñ OÆ1uZz _7,
i ú! ZZ
# p_7,B‚Æ®
) ) ~i úC
Ù
»1 ¦Ì~ i úŠG' c*
Š „Špä Ïß W)´[ Z » kZQ ?ì zz HÅkZ _7,
ì Y¢Ð ] Z¨gzZ V‘@*
ÃÔg]]Š „~÷vZ c*
'ì H{È c*
Í'ì akZ ‚öfö Ãû Þø+
Æ}i ñ zgÉ D™77]Š „ ËKZ ëa kZ 7y
á Èc*
á Æ ÑÅ\ WgzZ 

~g øB‚Æ ]Š „w=ÅVzg \ LZ' @* 
D™7B‚Æ Vzi úw=ÅvZ Y 1zZ
X Bâ 
Û wJ\ WÌw â N*
Å »]Š „ 
D™]Š „„~¾ëvZ} Z'ì y´ZÐs§ÅVzÈ~ ‚öfö Ãû Þø Õø^$m]ô:
ÑÐ 6 ‚gzZ ^Ñ**
KZ gzZ D Y g ; Ð y-z ÑLLë~nç kZ p
[ Zy
wŠ ~ VÇËLÔ f
e™[ Zy

Ã~ Vzg Zi !*
LÔ D Y− ~ŠÍÅy -z
E
Ä
: X ì çSB Z ¸cd‰
Ü zC
Ù ]Š „ ~g ø p D ™ Â]Š „Å \ Wë Ô f
e™

NR
~g ø àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø _â ŠæÐ „\ WaÆg™0{È gzZaÆÏÈ ñ ZŠ Z
ÔÏñ Yï~u {]Š „~g øÂÅ: $¬Z ä \ W¤
/Z Ôì ` ZÅ$7Z Å\ W]Š „
X σwJ: σ= Â:
Ä
:gzZ ~gz$~ ]Š „ÃT'¸ D â 
Û mvZ îG*9g r
# ™ öA Z†ËZ e ]|
'ìg k7,àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$]ô Ð ] Ò{zƒ ; gƒ Â**
hg{ k
HgzZƒ „gƒ
ÿL$
á }g øŠæKZÐ Øg KZÔì g 0*
™7ZŠ Z òÝ þL81ÂxÝÆ\ Wë Z}
.} Z
$¬ Z Å\ W ( **
hgÃVƒ k
Hc*
ƒ { izgi úªtc*
ƒµ{Zp )]Š „~g øÔ £Š â 
Û wq
XÐN Y− DƒÔ™iz',izgëvZY 
á y ZÐ •
',ÅŠgÌÆe
$WkZX ì ` ZÅ
$Z@ Ô J¦3 ZgÃë £Š e Üønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô ¼' ìg é£À]LÐW
e
E
-š!
}uzŠ ( 2)gzZ bŠ 3Š3 Zg Ðm†_Ö] é ð]…]( 1) öW zŠÆe
$Z@gzZX Ź ZÜÃë £Š
Eš!
' c*
Š 3Š 3 ZgÃË'ì t w VÅ kZ bŠ àJ
-w2ª hç×_ÛÖ] oÖ] Ù^’m] öW Ù^’m]t c*
Š àJ
-w2™ ´~g »'t }uzŠgzZì Ðm†_Ö] é ð]…]t ì {z w2~g v
E
-š!
ªJ
-w2gzZ 3Š Ì3 Zg…ªŠ Z% öW V âzŠ~ e
$Z@kZ Âì hç×_ÛÖ] oÖ]
$öz+¬X **
Yƒlp »vZÔ¢
8™èZgÃvZ ?ì Hw2~g øgzZ àÌJ
-] Z f KZ
E
E
Å¿(…vZ ªì „ oY •ÑZ þLG3¢ÂgzZ%ZzZÁ− Z þLG3¢ÂŠ Z%Ð 5 Zgñ¦'˜
Eš!
N YWt ‚[ òZÆð>' öW - Æ= ÂgzZ}Š =ÂÅvÐ Vƒk
HgzZ}Š = Â
Za ]gŠ Å ] ¬¤ gzZ N Yƒ ŠzD 5 Zg ÆÑgzZ N Yƒ y‚ W 5 Zg Æ ð>gzZ
èY7ÚðÙ| (,Ð kZ~*Š ˆï¹ ZÜÃTXì #
Ö /Zx **
»ÏZX ñYƒ
Âc*
Šw Z e6,5Zgñ¦ävZÃT Z®ì ~¼
A Zu ZuzŠgzZì6,
}i Zuq
-Z » ¹ ZÜ
©$E

HƒqzÑ»kZxŠªgzZi ¸Wî0UG
» 5 ZgƼ
A ÔŠ
Hƒ M{z'ß™
¹ZÜ~ ] c*
W‹Z ? ǃ ‚“
 » 6,3 Zgñ¦ÔÏA V¹o ZÜt p
gzZ c*
â
Û x ÅZ ä \ W6,X»VÍßy Z3 Zg ª Üû `ônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ô$Ö] ½ø]†ø ‘ôc*
Š CØ » 
} (,} (,Ô Tg ~ Ìe {z H ? yÃ}È Cc*
x ÅZgzZ ?ì Š Z% HÐ x ÅZ
yà ( Cc*
x ÅZ ) Üãn× ÜÃßÚ {zQ 7Š Z%t ¦
/
Ù ?á Zz [ ·[ ZÑgzZ Vzg »gzZ VC
C
C™‚Å e
$W~uzŠ e
$Wq
-Z Å u0*
ÈWŒ
Û Ô D â 
Û ~e
$W~uzŠ ,Å kZ ?

NS
: D â 
Û Š
á g ZXì
—àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô \‚øãø % Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù ’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô Üû ãônû ×øÂø ²
ö ] Üø Ãø Þû]ø àømû „ôÖ$]ø ™
DRUVkm\ (ð«ŠßÖ] é…ç‰E

X' Zƒx¥X G™gzZ Y ZßgzZ ¢œgzZY m
CZ c*
â
Û x ÅZ ä \¬vZ6,Xvß {z ª
G
$ œÄ ÅZ Ô ]tÄÅZ ävZ6,VÍß
GG3©G
Ð ÄÅyZ c*
â
Û «A ™ÄÅZ Ô]ŠÞÄÅZÔ ï
Ô9VzÈ m{}÷ ?Z
# ǃ ‚A
$»» 6,3 Zgñ¦ÔÏA ¹ZÜ»
ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuø æø èYЃ ¯=g CZÃG™gzZY ZßÔ& œ
X =giZ „¹t ^÷Ïnû Êô …ø Ô
׶
KZ]~ kZpì Ât¸]t'¸D â 
Û ~gjY r
# ™DZ†{
á ]| }÷
}g ø` W'ï Š¸Ã„
 zŠ LZgzZë ë‰Xß ¯=ggzZ ¶‚ CZÃyZ'ì {æ7
:X ß 3
ƒ W'ì @*
ƒ {æ7 ׶
KZ ~t¸] kZ Â ! x¤
/â ¤
/ì å [ · ò 
á + 4V Œ
E
E
$
i
KZt~kZ=gi Z¹t' bŠ¸t» \¬vZ
ä ö§ Šú)´Xß ¯=g CZÃyZ'ì Y ¶
EG
.n©$
ø òô Ö5 æ]ö àøŠøuû]ø ^Úø ªì Ð ~ ÀÁ dZ ^÷Ïnû Êô …ø Ô
ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuø ì –~ yi { çLG
Ô
# ™ DZ†{ 
r
á ]| }÷Xì @*
™ª
ÑŠ 6,Y ¶
KZ Ô =g }g \ „ Ht ^÷Ïnû Êô …ø
~g vB‚Æ y Z' c*
Š C ä \¬vZ ™ â 
Û àøŠöuø p ƒ ¯ Â=gÃVß ZzvZ'¸ D â 
Û
+Ãñ Zg KZ Ôì [Š ZgzZ Ñz›Ôq nZ {z ?ì HŒ{zgzZƒ‰
Ü Ãg èE
L j8Ôƒ @‰
Ü Ãg
{I gzZ Z&
+
%gzZ Z&
+Z6,yZp,ŠÆ yZ'ƒg #
Ö B‚Ð Ÿà { Ô » 6,è%Å yZgzZ *
*™
kZXìgxzøZ® å7B‚ÆÑ wŠpåB‚Ì»oo Ÿ:gzß ¯ [£Ã[ ·
XЃ Y0* 
¹ ZÜÔ³ò ¾Ð yZÔz™›Ð y ZÐ wŠ ÔƒgB‚ÆvZ IZÐ wŠa
C c*
â
Û ämvZ G
î*9gg «+ −Zh
+
Û !*
!*
ÃÏZ
E
G
G ÓZg gŠ ” ' C
Ù õ§G3¢ g "
G ÓÇ W ” : z “
 /
7›ÅvZ1ÏñYg*/ÅkZ Çñ ¯ 7=gÃá ZzvZ Ë ~3 ZgÆ›ÅvZ
~ÄkZ äg «h
+
Û !*
!*
' c*
â
Û ämvZ îG*9g r
# ™DZ†{ 
á ]| }÷X Ç ñ 0*
ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuø e
$uz y WŒ
g
Û x¯ »vZ IZ Xì 1Ð ^÷Ïnû Êô …ø Ô
$WÏZ Åu 0*
ÈWŒ
Û =G

G
!
©
4
X CY7Ã~g ø1ì @*
ƒ øE5 Ð

NT
kZgzZììwJ¹ ZÜ~I F,
V Œ'Vƒ @*
™n²X~èq
-ZˆÆkZ
Xì @*
ƒŠ°„ w$
+~ w$
+IF,
gzZì Üû `ônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ôÖ$] ½ø]†ø ‘ôÇZ ðÇZ w$

¿ Ôì ¹ ZÜ„ 3 Zg » yZ c*
â
Û wi **
x ÅZ ä \¬vZ 6,VzÈ X' Zƒt È
ƹ ZÜÔ $
Ë ï7¹ ZÜÐZ Çì e *
*™ð3 ZgÐ [ ¡™hgà Z}
.È ™{
zYm
CZ :X ‰ ÇY m
CZB‚Æ [ ÂC
Ù a ÏZ ~gz¢vZ wYgB‚ÆvZ [ Âa
C ì 3 Zg J¦„3 Zg »Vß ZzvZªG™zY Zßz¢œ
‰ äâ „z 5g R
‰ äZ- Š }¾ ™ ƒ Ð X
ì @*
ƒŠ°)ìwJì @*
ƒŠ°„w$
+~w$
+ïG
'ì @*
ƒw D S q
-ZVŒ
L 3µF,
E
LZ ä \¬vZ Š
HƒŠ°)Ð {°‡Æè ììwJ Üø nû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô gzZ
GÒ)ÅZŠë# 
ï Š ~â å**
Ññï
Ö ÑZœ]|[ Z »kZ ?c*
â
Û wi **
VYŠ°)~x¯
èY Š
HƒŠ°Ìt ~ x¯Æ \¬vZpì @*
ƒŠ°)ìwJp¤
/ZÐ {°‡~è'
: X ì {zgzZ ì 7~ w$
+ ~ŠÄg +Z Úq
-Z ~ Üø nû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô
E
G
tX ¸:Ø »#
Ö /Z ï
L ©rÅvZ IZ Â@*
ƒ: wi *
*t¤
/ZèY ; g:Š°)ÌìwJVŒ
'‰ ^ Iy â ‡}g ‚Æ ] %Y ft ‚Æ Ts
# bz º
) š Åx¯Æ \¬vZì
ÌÃìwJV Œ ä \ ¬vZ™ â 
Û : w i **
~ w$
+gz Z™ â 
Û w i ** 
Â~ ¹ ZÜ
X c*
Š ¯ Š°
G™gzZY Zßz¢œzY m
CZ' c*
Š â
Û ³Ã¹ZÜä \¬vZ~] c*
WyZ :
6,
X D B{zY m
CZgzZì »Y m
CZû¥ Z(,Ð ƒ
 ~ Vâ ¨
KZx ÓÔì ¹ZÜ„3 Zg »
»]tˆÆ \ Wg zZ Ñ ~y
WÅzmvZ -g—Xì @*
Ñ kz¸
Û Ð s§Å \¬vZ
G
$ œ¹!*
ñƒA} i ZzgŠx ÓÆA ™gzZ]Š ÞÔ ïGG3©G

HƒÈaÆJ
-#
Ö ª{i ZzgŠ
zgŠ Z (,Ð ƒ
 ~#
Ö QXì ðƒ ?Ì{zì uu~y
W Å¢œÄ£'J
-V Π
& œXì @*
™& ¤Å kZŠ lŠpwŠ » & œ Zƒ wi **
~ kz¼ èYì @*
ƒ » &œ
G™gzZ ï Š™y!*
ÛJ
Œ
-y YKZ~›ÅwÎgzvZ {zLgzZì @*
ƒ]tsW
Xì *
@Y¹ÑZzvZ~s²ÃV5g e4ZÔDƒ<Ñz<
L Ç {z

NU
vZ I Z' c*
Š C Ìt G
îSÈÑŠ~ e
$W‹Zpc*
â
Û ¹ ZÜä \¬vZÃ3 ZgÆ4Z
àønû Öôù«–$ Ö] Ÿø æø Üû ãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø 7¹ ZÜ5 Zgx Ó}uzŠ {z´Æ 3 ZgÆ
' ˜ + ¬X ‰ƒ {Ze »yZ:gzZ Zƒwi **
…»\ W6,
X 3Š:3 Zg »VÍßyZª
HÆ*Šgz Z nZ¾Z ã ^Š·èY òg »Š Z%Ð A Ÿgz Z ~Š· Š Z%Ð Î:
a kZ¸ ï Š™J
-OÉ $ ; Z ÅY m
CZgz Z ï Š Z’Ã+ Š Ä © Z§ { Å] ZŠ ¢? f z
1 ¯ Z}
.ÃÑ'J
-VŒ ‰ƒY 2~0:
L Æ ã ZŠ **
gzZª
 ˜ òg »gzZ ñƒ …› gñ
X ‰ƒ {ZegzZ
3 Zg » Vzg\ Æ \ WT e 73 Zg » Vz)Æ \ WëvZ } Z't È:
C T e
7 Ì ¼ ) Ô) ì ) 
¼ƒ
 \ W Ô\ W \ W
]§ÅyZ: Ô ƒ ¯: ]gßz^ÅVz)ÔƒgB‚ÆVJZƒg:B‚ÆVz)Z®
**
3™ƒ} 9' ¬Š~ yß'7t Xì u 0*
Üæ œ
/
% Zg ø Ô ¯: yßœ
/
% CZX ƒ CZ
3ù ä ÅzmvZ -ݬ§zu'dŠt}g ZXÑ ä3™ƒ} 9Ì\ W Âì g 3
¬Š ämvZ îG*9g ~z0
+»r
# ™ögŠ Z **
ÑñBÑZeYg
$&Z X c*
3ù äx Z™/ôÔ c*
E
! 
‰ W~™öW -šÆe
$WkZ … ` W' c*
â
Û Âìg 3™ƒ} 9vß~]úŠq
-Z'
:¶ðâ 
Û wi **
aÆVz
Û »ä\¬vZ
ø òô Ö5 æ]öü
—Ø% •ø]ø Üûâö Øûeø Ýô^Ãø ÞûŸø û^Òø Ô
DMSUVkm\ (Í]†ÂŸ] é…ç‰E

Xì @*
3™ƒ} 9Ìgâ YX F,
+ÐVzgâ YÉ b§Ågâ YÂt
$
:ì Š 
á g Z~e
$W~uzŠ
—ðø «nø Öô æû ]ø p†F’Fß$Ö] æø ø çû ãö nø Öû] ]æ„öíôj$iø øŸ ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ü
DQMVkm\ (é‚ñ^ÛÖ] é…ç‰E

ßg0
+Z}g vZ`
Æ #Š ÅyZ:gz *
*™#
Ö 4zŠÐ VÇ|gzZ V-Š· !ß Zz yZZ} Z
'…çi p…^’ßÖ]æ çãnÖ] lŸ]çÚ á] D â 
Û ~‚Åe
$WkZ Ïß W)´XÐ N Y
,Y ] 5çÐ yZ X Ï}Š™Y 2~Š Z D
^
+
g Z »4zŠgzZ ] ÑZñÐ òg »zŠ· ]‚i…Ÿ]

OL
Äg 74zŠ Ð wŠ pƒ M
h™g !*
zg »gzZ ]g ˆÔ+ Š AÐ yZ ªì x Zw] ÑZñp
B‚Æx Z™Z äˤ
/Z å†ËÒ oÊ ÔfŸ ¡nrfi †Ê^ÓÖ] Ü׉çÖ ì –äò 
á )´X M
h
~ßñåHÔå@*
WH Z ezyq
-Z k0*
Æ}÷X 7—ðÃ~¬ÆkZ Â1™xsÃ
Û»
@*
™+
Mt~'¸D â 
Û ÐígzZ[ ZŠ'W¸D â 
Û ]|~[ Z Ân²[ ZŠ Wr
#™
y›` W'ìnçtZÀ` Wk\ZpX ñW: xi Ñ
Û »Ä Z™ Z' @*
[ ZŠc Z÷gzZ W'Vƒ
pg ›gzZ ] ÑZñB‚Æ yZÐ wŠp D™^ §!*
n
»] 5çÐ g ñ] ‡zZ ‰
<ÑèÑq D CZg ZîZz ] ZŠ ¬gzZ säz Ôj§gîÆ Vz)'ìt ?Š ÅT
Zƒwi **
…6,X' ìg â 
Û \¬vZÃÏZXì H ^
,YÃ] 5çì Hx ZwÃ] ÑZñä
X g:6,
5 ZgÆy Z‰ƒ {ZegzZ
«gC
Ù ÅT7+Zi úðÃÔ c*
Šâ
Û xi ÑB‚Æi úC
Ù ~g øÃBÃÒgÎä \¬vZ
ÃkZì m »VzÈ LZgzZ ðZ™yT KZ ä \¬vZ~ >gÎkZèYƒ:BÃ ÒgÎ~
}pÆ ä â 
Û «‚ ZgB‚Æ ] Z f KZÃVzÈ gzZì ¸g H Z÷gzZ Zg v' c*
â
Û yÒ
X ñâ 
Û wi **
ËZ egzZ ˆƒ Y ËÐ kZ ÃVÉ%Æ J
-ã Ôì W,
Z„
 Š',
i » Y Ë~ >gÎkZ
vZY 
á yZá| 7,g!*
142xsc*
gzZg!*
11BÃÒg΃n%„÷'ì –äVÍg)
,X ‰ {gyZª
Ð+
M kZ Xì ÔZ >gÎt ÌaÆ ] Ð Vƒk
Hªãm!*
b§ÏZ X σ Y Ë
( fp ò$Ð] ª“·,)) X }WÔ â 
Û pôФC
Ù gzZCC
Ù vZ *
c 'ñ 7,

ô=h
+'
× Å >gÎ{gÃè
1e
$W

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe
ø ^m$]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$]ô oàômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
oàönû Ãô jøŠûÞø Õ
ô ×ô ÚF oÜônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] oàønû Ûô×øÃF Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø™
—oàønû Öùô «–$ Ö] øŸ æø Üûãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø Üû ãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ô$Ö] ½ø]†ø ‘ô oÜø nû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô
Dèvi^ËÖ] éö…ç‰E

,‚g e Åv:Z

E
G
=°Î~*Š' ðâ 
Û yÒy 
á ï
L .Š“KZ¬g0
+ZÆBÃ{gÎä \¬z îZE
!4vZ

OM
Xì Cƒp°Å„\¬vZ {z~|Cƒ
ðâ 
Û «Ð x™LZ¡t ŸZ š …t ävZ'z™[™s§ÅvZÃÚC
Ù:
²
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø aÆvZ ] Ѿ}g ‚Ô H] Ñ¾Æ y¨
KZ X å7» kZ ~ì
:9g e Åp°X kÍy[ ZX $
Ë ƒ=°g eÅ£ àønû Ûô×øÃF Öû] hùô …ø
X}™p°Å}È{È ( 1)
X }™p°ÅvZ {È( 2)
X} ™p°Å{ÈvZ ( 3)
X}™p°KZŠpvZ ( 4)
ƒn,v0*
ðä
/Z'Vƒ @*
™y´Z ~x‰Zg ZŠ ~ Xì 7n,v0*
ðÃ{z´Æg e y Z
( 13:™Ôë Z‹ â ÅZ ) X V ƒ Yƒ[ú%'Vƒ7
cI Y{z~X z™7t ‚}÷
g e Åp°' å c*
â
Û ~‚Åv:Z ämvZ G
î*9gr
# ™DZ†{ 
á }÷
ŠpvZ c*
} ™p°Å{È {È c*
}™p°Å{È vZ c*
}™p°ÅvZ {È ª 9
HxÑ~v:ZX m{aÆ\¬vZƒ
 9Vzg et Åp°Ô}™p°KZ
?Ðâ TùÃvZgzZXì aÆ

E
G
G
"1gm»ëZ ï
Ðë Z ï
LG3E
L ¢c

hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø Xì =°Z[g ?ì yÃ' c*
Š eÐWi§»yTKZ ä \¬vZ
-Z q
q
-Z »Ý¬ x Óì g ÇŠgz6,Ôì =°Z [g m{aÆvZkZ=°~g‚ àønû Ûô×øÃF Öû]
gzZ c*
gŠ Ôh N Ô}g ( `gÎz0
+ey Wz}iXì ÑZzä™ Za ðÃZ÷'ì ;g} Š „ZÍ{¨ f
' © ì g}Š ]Š Þ6,š
M 1 gz +
MuZz Å \¬h] ‡‘d
$¾z ÐÅݬgzZg«
g »š
M 1g Å\¬h~ƒ
 8gzvgq
-g!*
-g !*
q
ÆV-'ÅwYgzZVêÆV½gŠ
~g ø Ôƒ T e 'T … ?¤
/Z' c*
Š C ™ â
Û àønû Ûô×øÃFÖû] hùô …ø ˆ Æ ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø Z®Xì â 
Û
G
~g ø ~ { ¨f { ¨f Æ Ý ¬ x ÓèY dŠ Ú
M 1g ï
L ©Er ~g øƒ T e *
*™Ýq Äc
ùùgz Z ~¤
/

t6,*Ò¢u 0*
**
-Z'ƒì g™{@xÐ V\WK Z ? » š
q
M 1g
-Z Ô Çg ä ¾äZ 
q

Æðc*
ÍÔ ðZÛÔðÓ
C~ {¢q
-ZÔK ä ë] Ã¥Ð
?c*
¯ä¾y ¨
KZ »„
 7“
 ÍÃ{¢y Y"

ON
—áøæû †ö ’ôfû iö ø¡Êø]ø ÜûÓöŠôËöÞû]ø oûÊô æø ™
DNMVèm!(l^m…]„Ö] éö…ç‰E

C ƒÙ Š7…~] Z f KZ ?H
Å ~g !*
‹ Z f› z@
á Špì ~%
Ë 7ƒ Šg½/ t ì +Z ?Š
$
ÅzmvZ -ݬ§zua ÏZXì 7°»=sÜaÆ+ TÃ\¬vZp
Å \¬vZ ?Z®1 » lgz6,gzZ š
M 1g Å \¬vZ ] ‡‘²
ô ] Ðô×ûìø oûÊô ]æû †ö Ó$ Ëøiøc*
â
Ûä
åü …ø ‚øÎø ]æû …ö ‚ôÏûiø ÜûÖø Üû ÓöÞ$^ô Êø *
*™#
Ö „~ ] Z f Åv Z ²
ô ] oÊô ]æû †ö Ó$ Ëøjøiø Ÿøæø pz™g¨~] ‡‘
~Ô eÏKgÅ=KZÃ] Z fŠzö)ƒ M
h™7{i Z0
+Z ?»vZ ( 9nZz(nZ!Zfx ©ÑZ]h)
( 7 :mÔ ¹ ZÜgz ZvZI Z ) XƒM
h7Ñ

G
G
"1g
*gÐ îG
0;XWÅZ ï
L .9g » îG
0;XWÅZ ï
LG3E

~'ì Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ˆÆ àønû Ûô×øÃF Öû] hôù…ø ²
ô ô ‚ö ÛûvøÖû]ø Ú~(,Ð ƒ
p

/Zg ;ßq
-Z'¸D â 
Û mvZ îG*9gr
# ™DZ†{
á Xì ÅÐ Øg lgz6,
~g vä
@*
¯ ¸e 8ÆY A
$ì @*
g â } h‰6,kZQ Ôì mZ e~ v WÃì ß Âì @*
¯ ¸e Ôì @*
¯
kZÔ ñλ} h‰Ä ä ~~ù ÆV î â !ß Zz%ÈÃí} Z !>ª} ZpXì
Vâ ~g vgzZ Zƒ7ÌkˆZ »' c*
¯ »Ð b§kZ ÔÅš
M F,
zIF,
~g vÐ b§
wŠ~B“
gzZ ìg0y »“
gzZ „g0@W“
' Zƒ 7kˆZ » kZ ÌÃ
à ?Ð Øg¾'ì #
Ö ´t Åàønû Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…û ]ø '¸ D â 
Û }g ø ÂXì ;g Y 3g
! c*
¯ÐØg¾ÔH Za

G
g¼»îG
0;XWÅZ ï
L .9gÈ 
á zÑÈ
á ~ àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF

w~÷yŠ kZX » yŠÆ #
Ö ªVƒ ´ â ~' c*
â
Û àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF Q
yâ ‡LZ~'D â 
Û \¬vZpì @*
ƒÈ0*
»Èâ ‡QX σ7Å QgzZë
yâ ‡}÷¤
/ZX »yŠÆ#
Ö ª ÇVƒg ´ â ~X Vƒ7xÝgzZÈ0*
»2Z ¸gzZ
gzZ
X i Zg »àømû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF ìtÇVzŠ™s çÐ3g „
á LZ ÂeY: õðÃÐ
' c*
â
Û äd
WÆmvZ G
î*9g_övZ à z{ 
á ÔmvZ G
î*9gr
# ™gŠ ØZ†{ 
á ÃT

OO
hzŠ ~×}÷gzZØg ~÷oûfô–øÆø o×FÂø oûjô Ûøuû…ø kûÏøfø ‰øXì Zƒ –t ‚ÆWZ¶²
# ™vZ à z { 
r
á gzZy WÅZ ãñ‚'r
# ™gŠ ØZ†{
á X ˆ| (,
ÐWØg ~÷Âðƒ
»kZXì c*
Z6,gîÆ3g „
á t' c*
â
Û ?ì c*
–VYtävZ6,WZl²'˜d

Æ3g „
á pÆ: ZzÆ3Z%¼i ZX ÅØgì ¦3Z%X: ZzÆ3Z%¼i Z ?ì Hx **
Ð3g „
á kZÔVƒ ‚
rgpôÃ3g „
á LZ~Âe Yõ:Ð yâ ‡{ÈðÃZ÷¤
/ZX6,

Zw¬Å´MÐ ^gÃ*4gzZ @*
0*
7] Ð yâ ‡xêðÃZ
# ‰ÇVzŠ™s çÃkZ
gzZì @*
™„
 ZpgŠ Å3gÐ ÈÎ Z®ì 7ª
 Z°gzZ ðÃèYÐW[ Z Âì CYƒ
Æ [ Z™ÍZwÅ ´M ˆÆ äg ; ~ ^gÃ*4ä xê'ì *
@Y W~ Vzg ¶ Z
X 1™pôÄÅ3g „
á LZä\¬vZ ÂXì â „Å3g„
á gzZ H qgÐ{ 
á Š !*
@*
ƒÈ0*
»y â ‡ QX »yŠÆ#
Ö ªì ´ â {zX k Íi Zg » àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF! {W
6,\¬vZ Ôê »vZ ªÞZ ñ,Xì xõt ‚ÆvZ ,ÅvZX @*
ƒ7È0*
´ â Xì
7Áq6,\ Wì xõÅ\ W ,Å\ W ! Z}
.} Z'ì yZÄ»òzg **
Ññt X Y™7#
Ö Ó
X £Š â 
Û spÐ,ŒÃ ,ÎakZ $
Ë ƒ

 ZpgŠ Å~Š Zi WÐòÝÅy -zÑ

ÑëÔ }ÈÆ„ \ Wëàönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^$m]ô ' c*
â
Û y ÒÐWgzZ
( 22:™Ô ¹ ZÜgzZvZI Z ) X D™òÝÅ\ WX 7} ÈÆy -gz Z

ì 3 Zg »:°¹ ZÜ 

D â 
Û mvZ G
î*9gÏß W)´X 3Š3 ZgJ¦Ãë !vZ} ZÜø nû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô
xÅZ ä \W6,X !vZ} Z ªì Üû ãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ô$Ö] ½ø]†ø ‘ô w$
+»kZ ?ì H¹ZÜ
ñ¦' ìg â 
Û wi **
\¬vZt X 3› 3 Zg » yZ X }È }g \ Æ \ W Hwi **
J¦ÔÐtEŠ ƒòZ 9 Š #
Ö [Zp »3 Zgñ¦ÔÐ V1 à { 9 Š #
Ö [ Zp »3 Zg
( 22:™Ô ¹ ZÜgzZvZIZ ) X } È[H}÷ì Zi Z âÐ x ÅZ ä ~ÃXì »y Z3 Zg
ø òô Ö5 æ^öÊø™
àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô \‚øãø % Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô Üûãônû ×øÂø ²
ö ] ÜøÃø Þû]ø àømû„ô $Ö] ÄøÚø Ô
ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuøæø
—^÷Ïnû Êô …ø Ô
DRUVèm! (ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

OP

?yÃ}ÈCc*
x ÅZ

ø òô Ö5 æ^öÊø ?ì Hx ÅZQ ! 7?V *c*
Ô
',gzZ[ · ! 7?ƒÆ’ ?ì Hx ÅZ
«]tÃXàønû nùô fôß$Ö] àøÚô ?ì Hx ÅZ {zHwi **
x ÅZ6,Xä ~ Üû ãônû ×øÂø ²
ö ] ÜøÃø Þû]ø àømû„ôÖ$] ÄøÚø
X õsÑ » ä ™ lâ]Š Þx Y ÃX ðô \‚øãø % Ö]æø X c*
¯ & œ CZ ÃX àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø Å
$ œ Ô ] t  c*
GG3G
©G
ÃX?g e A ™g z Z ] Š Þ Ô ï
¯ Ô ™g z Z ( ÃX àønû vô×ô ’# Ö]æø
XìŠ Z%3 Zg »y ZÐ3 Zgñ¦Ýq

ì oщ
Ü ÃgÅVzÈ:°aƹ ZÜ

ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuøæø z™ì‡mÐ yZ
X =g +4t' c*
â
Û ävZ~y
W ^÷Ïnû Êô …ø Ô
y Z ÔÃVß ZzvZ y Z ?Z
# ªì {æ7 Y ¶
KZg0
+Z 1¸ Âì ªì ~% Z ‹gßt¸]
Z® ÇA Z}
.A
$gz Z ÏA ¹ ZÜÃ ?™ Y A
$Ð î ¯ ¶‚ C Z Ô = g CZÃVÍßC c*
x ÅZ
XE
ß ¯=g CZÃy Z
E
$
ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuøVŒ'ì –~yi {‚ä ö§iŠú)´
ÀÁdZ~p^Ï÷nû Êô …ø Ô
ø òô Ö5 æ]ö àøŠøuû]ø ^Úø ªXìÆ
ÆàøŠøuû]ø ^Úø ~pàŠutX =gt}g \ „H ^Ï÷nû Êô …ø Ô
!vZy4'tÈX ÆÀÁdZ\zŠ ä´ eô ØûÃô Êû]øæø äü ×øÃø Êû]ø ^Úø (ä´ eô àûŠôuû]ø æø äü ßøŠøuû]ø ^Úø ì
Xì {æ7 Y ¶
KZ~ kZ c*
ì¸à {t H ?ZƒÈ H »kZXá ZzvZtvß}g \ Ä
ŒÌ]úŠ c*
ÇŒ¸à {ÃkZy¶H Âì g »[ ·x¤
/â¤
/VŒ}÷` W'}\ W¤
/Z
Ð~¢ÃVzÈw=}÷'Vƒ êŠ]úŠ~!Íß} Z'ìg} Š]úŠ \¬vZ ! {WX Ç
ø òô Ö5æ]ö àøŠöuøÜZeŒ~‰
Ü Ãg@X **

™g (Z‰
Ü Ãg@^÷Ïnû Êô …ø Ô
Ü ÃgkZ1Xß ¯¶‚CZ
èE
L j8¿{z X ñY H Ì¿6,VzgtÆ ! %z =g LZ Xƒ Ìq nZ Z
# ì Cƒ Z
#
Xì @*
™¿6,ìÆѵ ZÐVh§ñƒñ CÆì xzøЉ
Ü Ãg

ì ÇZw$
+» ¹ ZÜ:°¹ ZÜ

X ÇZðÇZw$
+ƹ ZÜtá ZzvZæ' c*
â
Û ävZ G
î*9g Ïß W)´
Zg7 Zg7 ¹ Zܪ ¬ Z>Z w$
+Ô . Z w$
+Ô Ç Z ðÇ Z w$
+X x **
&Æ w$
+kZ
Xì xzøй ZÜ{zH:g (Z3 Zg »Vß ZzvZäTÔì 3 Zg »Vß Zzv Z

OQ

ãZªÅèY fgzZº
) š¯ ÚZ»vZx¯

@ƒ7Š°ìwJì @*
*
ƒŠ°w$
+~w$
+ïG
'ìt6,
kZwDS dq
-Z[ Z
L 3µF,
E
w$
+» kZ ð¸ Ôì c*
W𸠻kZ Ôì c*
W7h
+i Â𸠻 kZ ªh
+i c*
Wåö çû ìö]ø ‚ºmû‡ø oûÞô ðø «qø ‰
~ x¯ìwJZ
# 'ì @*
ƒ 7wDS 6,kZ X 7Š°h
+iì Š°ð¸» kZ VŒ ì
ÆvZÔv!*
fÍÂììwJ Üø nû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ôÂì @*
ƒŠ°w$
+gzZì @*
ƒŠ°)
~ìwJ' c*
Š [ Z » kZ ämvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœÂX Š
HWÌŠ°) H~x¯
E
G
½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô #
Ö /Z ï
L ©r Ô ?ì H {z Xì 7~ w$
+ c*
Š J (,Âq
-Z ä vZ
G
x¯ LZ ävZÆ™: wi **
Út ~w$
+gzZƙwi ** 
ï
L ©Er~ìwJÜø nû Ïô jøŠûÛöÖû]
ì 3 Zg J¦gzZ ¸ Üûãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû „ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô dŠ' c*
Š ¯ Š°ÌÃìwJ~
ÌìwJZ÷gzZì Š°Ìw$
+Z÷Z®ì 7~w$
+ì ~ìwJ}÷Útp
yâ ‡Åèt Ô ñƒ ñ¯ }÷y â ‡t Ô**
W#
Ö ~ìÆ ] %ñ f Z®ì Š°
qðÃ~èÈâ ‡Z®Xì ~Š ä~ÝzgÏ~hð~=Å ~ 7,ÅÅyZÔì «~÷~i ‚
½ø]†ø ‘ô èY c*
Š ¯ Š°ÃkZÆ™wi **
 » ~ìwJ~x¯ LZ ä ~ì 7
Ô7c*
ì Ì3 Zg » Vß ZzvZt' ¸: Ø ÃËJ
-#
Ö ªÐÜû ãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ô $Ö]
ìº
) š Á ¾ »x¯Æ\¬vZtX c*
Šâ
Û wi **
ä \¬vZ~ìwJ{z7c*
ì ÌJ¦
Ì[²Y f' ©Ý ¬ Æ%Z¤
/z°Z ¸y â ‡Æ ] Ñ» ~g ‚ Ô] %ñ fÆ *Š ~g ‚'
'ì q ) Z » ] %ñ fÆ *Š ~g ‚ ! º
) š t Åv Z x¯ Ôº Z v Z' ‰ {g {Š i ]ª
к
) š Á¾LZ ä \¬vZ1ì @*
ƒ w$
+Š°Ôì @*
ƒŠ°)ìwJ~ w$
+ïG
L 3µF,
E

Hƒ Š°Ìì wJŠpÐ T ¶: ~ w$
+ ~Š ™wi **
+Z Úq
-Z ~ì wJ
) š Åx¯Æ\¬vZÔ¡
º
] Ht ‚ÆZ}
.Ô] ‡‘Å] Ñ» ~g‚Ô] %ñ f}g ‚
:ì |HÅy ZX ÛHY ,gzZY “Æ*Št ‚Æ
—Üûãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô oÜønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô™
Zñ73 Zg »Vß ZzvZäTì 3 Zg »vZ¸Ôì ¹ ZܸÔì w$
+
¸3 Zg »:°
X Y0*
7¹ ZÜ{z

OR 

) Üû`ônû ×øÂø hçû –öÇûÚø gzZ LZ Üûãônû ×øÂø ÜÃø ßûÚö

4E
4
E
5
G
E
G
}g øtG™gzZY ZßÔ¢œÔ è t& dŠÜû ãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø'ì ÐW[ Z
X N#
Ö ÐVz)dŠÔ)tZƒwi **
…Zg ø6,
XpLZ

ì LgxzøÑZzäÎwŠÐ Vz)

ŸÔ¸ X ÌÐ/ôgzZ ¸ X ÌÐ Vz
Û » ¬oÔ *
*™#
Ö x » ÑZz oo
g Zi !*
c*
h wŠgzZÇg~ { Õ{ ð߉X¸ n
pg~ Vz)V ; z wŠ p¸En
pg V Œ
E
Å
H4¨
ZÆVâzŠ wŠgzZŸ?Ð ÄÅ ǃ {Z
+ÃÿkZXÇ g~ f
$7 Z èE4h Z c*
Ç g~
\ W' Ç}™ ã ½ !*
{ zg0
+ZÆ wŠÆ \ W\¬vZ dŠQ Ô6,Vß ZzvZ Ô6,Vƒ Õ{ zŠ ™
C г7,
·^tgzZÐ,™ ZŠ Zt]»kZ Ï0
+
i ~g ‚
g!*ÏÑ : ]™gzZ Y | Ð Ç »
ÆvZ™f [ Z' c*
Š ¯ c*
|= Ð Ç » ä \ W }÷} Z X¸ D 3ÍÔ¸ ZÃ Âë
m
X ~Š â 
Û «] ävZÐVñ»}nx ÓgzZá Cñ

ì ~gz¢Ì~gzŠÐ:[:aƹ ZÜ

køÛûÃø Þû]ø Hwi **
Ì™f » VJZ ä \¬vZ'¸ D â 
Ûr
# ™DZ†{ 
á }÷
hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æøc*
Š™{™E
+Ì»Vz)pLZ}g øtÔHwi **
x ÅZ äë6,XÜûãônû ×øÂø
[mÔ')ÌÃwqZÆy ZgzZ ')ÃyZg ZŠ¸vß{Ze Ô Hwi **
…äë6,X
[ Zx ¸Åx?Zmoß]|X ÏA oßĸ{zÃ?[ Z'7tX ´go ôZÐ wqZÆVñ¸
aÏZX n
pg‚ZgÐ x ¸[mÅoßĸ{z' c*
ÍD™wqZÆy Zpì V ¹
ÔÇ}™Ã÷kZ ¿ ` W¶¹ ~[mx ¸T' D â 
Û Y fÔì –ä $ö
ÜûÖ$ áû]ôÅ:/¤
/Z ǃB‚Æ7Z&»kZ ÂÇ}™{ k
HªÇ} ™g (ZÃ÷ÆVñ¸[m
X Hwi **
…ä\¬vZ6,X'ìŠ Z%Ðhôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø 2zŠakZX gûjömø 
ggzŠÐ ë{z'7t”ÌÐ w qZÆy ZgzZ”ÌÐ y Z vß{ Ze Z®
Ð kZì nZg **
vZÐ ÷Tì wi **
… »vZ6,÷TX g D ™ »y Z ¿ëgzZ
Xì' F,
gzZV
$ZgzÅx ¸[mË: Ë{ k
HC
Ù XìXgz»Vñ¸[m{ z'z™o ôZ Ì

OS
X bÑÅ¢œîSgzZVƒLe*
*™ bÑgzZ‚Å:°~[ Z

p°ÅÑ

™á kzÐ s§ÅvZ¸
Û 6,Vâ ¨
KZXªZi ZâÐ ]tä ëÃXàønû nùô fôß$Ö] àøÚô
Æ V1x ÓgzZ Ñ ~y
WÅzm \¬vZ -g—gzZ [ ƒÈ [ Z { i ZzgŠ » ]t1å @*
W
» 6,~9Ó Zg pì 7q ~g (Z ~9X Ç ñW7Ñ ðÃJ
-#
Ö ª [ Z X g ZŠu
76,
/ÍF
X õG
9ÓZgÔ<:g (Z3 Zg » ~!e6,ìÆÑzy-Xì q~g(Z
~ƒ0
+ZQ ã0
+e ÅyŠg e'X à Zz% $
+'gßÔ} Š=ÂÃ
 ë\¬ñZ}
.
{zgzZ @*
ƒ 7[z¾ Åg mÐ `gÎkZ Ô @*
ƒ 7Zƒ0
+Z V ˜ z™mÐ 0
+e kZ X ] Zg
Ôì hZzÐ [ ëWþLÅ{{z~Š}ŠÚKZä\¬hÿTXì x **
»ÚÅ\¬vZ
X Tg ^‰
Ü zC
Ù á ZzvZa ÏZ @*
ƒ 7Zƒ0
+Z LV ; z Ô @*
ƒ 7[z¾ `gÎV ; z
ªÆ ï Š™×zg ÌÃVzuzŠgzZ Tg×zg‰
Ü zC
Ù Ð [ ëWÆ[ Œ
Û ÆvZ L Z
Æá ZzvZ ËaÆ b & ZÃѪ, Š ÂÌ} iaÆ“
 »X , ™7}i KZ { z
X , Š™á Zj

p°ÅL

Eš!
ÃXvß{zY ZßÔ k™ÌöW - Æð]‚`f [ Z 1™ä \ WÈ » ànnfÞ Â
gzZŠ zÆ \¬vZ™} Š yY ~ { Zg ÅvZ' c*
W¢ (Z6,] â ©ZÆ ÅzmvZ -9
{ i »C
Ù gzZ ‰ ƒL~ yŠ „ q
-Z/ô,~ ðZŠÆ u Q X ‰ } Š „ ZÍ Å +
M Zu Zz
C å;gÈtc*
ÍÐwqÈ!*
iÔ7Ðw‡È!*
iÔå;g| 7,
ÄtwqÈ !*
,
)
Z÷ {i » ^ á Ð pÃÆ y Q
a Æ Ùp Å Xä ~ ~Š y Y
( ¹ ZÜgz ZvZI Z )

câ 
*
Û Šp~u0*
ÈWŒ
Û ä\¬vZX Vƒ@*
Ci Zg»]ŠÞ` WXì aÏZ¡»G™t
~÷ ÂN Y 0 ¯|
# gŠÆ Ý ¬ }g ‚gzZ N Y0ðÙzg¤
/Zg«]‚,ZgzZg«t'
ðZ õg @*
ÅVÓKZÐ]Š ÞÈpÆVzLLZä\¬vZA
$M
hÉ7ÃVÓ
Y
58E
H Zg7ëû]Š Þäët**
™#
Ö N*
gwŠg ZŠ¸'Åwi **
$Wä\¬vZ~u Q ëL E
e
gzZì

OT
H™f~ yWŒ
Û ävZ »Tì V ¹¡{z»Y Zß~Üûãônû ×øÂø Üû Ãø ßûÚö 'D™nZ ‹Z
Û »:gzì
/ZXì

/Z ðƒ “t ðø \‚øãø fö Üû ÓößûÚô „øíôj$mø æø påYƒ7LÌq
-Z ÂT e: ë¤
"%à ?ÔïŠùzgŠ » ]Š Þà ?ë  Cƒ:
Zƒ x OZ ƒ
 t aÆ ä™ ^
,Ã6,]Š Þ î0E
0G
( 41:mÔw”T §»kZgzZ¢œY 1zZÄ£ ) X c*
Š â
ÛC
Ù ªä\¬vZ ÌÃi ZgkZXì

p°ÅG™

gzZ<
L » nZ {z'ì ¢
A &zäs+Z~ËÅX'tU¿pÆG™
~1X D BÔ™vß,ZÔTg~„Åä™èZgÃvZgzZD™<Ñ » nZ
\ Wë' @*
ì¡ ™zZ {Š c*
iЃ
 »vZY 1zZ Vƒ Le *
*™ bÑÅ¢œs܉
Ü z kZ
VY 4zŠ œzZgzZ e
$Ñz œzZëÐvZ kZì Ð *™´ â mZg øZ
# 'B™{Š ZgZ ` W
GLG
" Ñz Ô4â :
Å *™èY ¶ Š #
Ö Ã/‡z ¢
A & KZ ?,™: VY w ZÎ » gœ ì
X }Š} ŠÃÚKZ¢
A &Èz$
+'ìt„p°

bÑÅ*™

:=°g e Å*™kÍbÑÅ*™¬
X} Š™ ã!*
$Ì6,VSÑ** 
ì {z*™ èô ß$ÛôÖû] æø Ñô^Ïøvûjô ‰ûŸô û] áôæû ‚öeô oû_ôÃû mö pû„ô$Ö]ø ( 1
ÂÐ B™w J{ z Z
# %Âùâ } Š ™ ã !*
$Ì6,V SÑ** 
ì v Z { z *™ Â
G
$ ϓ
GLG
GG3©G
" ÑzXì)fÆyZ bŠ t Ü ZgzZ wqZÆvZY 1zZ
ñ 1zZ… !vZ} Z'çâ ï
Ô¢œÈZZ Ô¢œ¾Ü Z Ô¢œÁqZ ÂÐB â 
Û wJvZ Z
# Xâ
Û ï
á ~ ¢œ
$
4¨GG
Å *™X Âçâ ÐvZ\ WÔì)fÆ \¬vZ¼ ƒ
 ¢œ6ˆ Z‹ Ý Ô¢œ èE
LG
:ì p°~uzŠ
azgzZ wZÎÈz$
+}Š™ ã!*
$6,ë èõ ×ønû ‰ôæø øŸ æ$ èõ ×øòøŠûÚø áôæû ‚öeô ^ßønû ×øÂø Øö–$ Ëøjømø pû„ô $Ö]ø ( 2
:ì p°~ŠÅ*™XÆ
»ÆäZ 
LZgzZ}Š™ ã !*
$6,ë åü ‚øßûÂô ^Úø ø ^ËøÞø Íö^íømø Ÿø æø ^ßønû ×øÂø Øö–$ Ëøjømø pû„ôÖ$]ø ( 3
:ì p°¶aÅ*™Xì ÑZzäZ 

Šzö)vZèYƒ:60
+ZÃkZ »äƒ
ÌÐ VîÕ~gø'} Š™ ã !*
$âZ6,ë ä´eô oß#ÛøjøÞø ^Úø Ñøçû Êø ^ßønû ×øÂø Øö–$ Ëøjømø pû„ô $Ö]ø ( 4
\¬vZXvq
-Z}Š}Š*™gzZfâðÃßL
Þ 1q
-ZXvq
-Z}Š}ŠÔL
Þ 1q
-ZùâXƒ{Šc*
i

OU

p°Å¢œ

XìêŠÐb§kZ

wŠ » kZ Ôƒ wi **
kz¼6,Ñ'ì vZ à z {z & œ ? vßyâœñ 1zZ
~ ãšZ bzg‚ä Ïß W)´gzZì @*
ƒ ]tcW& œª} ™& ¤Å kZŠ lŠp
:Åp°&Å& œ
7t
Û ~ í!*
ÁqÆ TgzZ ~ w¸Æ Tì {z & œ äü Öø^uø äü Öö^Îø ÌöÖô^íømö Ÿø pû„ôÖ$]ø ( 1
Ôì @*
ƒV7 í!*
ÁqgzZw ‡»XvZY 1zZ {z¢œXì ~wŠ „zì 6,
y !*
i @*
ƒ
Ä£ÆÅvZ èg Z]|Xì @*
ƒ ~ »Æ yZ „ Ú Zì @*
ƒ6,y!*
i Åy Z y ZZ A
G$
œ
c*
â
Û äÅvZ ègZ]|yŠq
-Z'¸ D™ c*
â
Û mvZ îG*9gr
# ™DZ†{ 
á ÃïGG3©G
yZZ Ú Z ÔÇñ(,7',
Z',{ ¨f yZZ Z÷ÂÇVdŠÃ¼
A gzZ c izŠ yŠÆ #
Ö ª~ Z
#'
t
G
†ôøvûÛøÖû] Ýøçû mø èøß$røÖû] æø …ø ^ß$Ö] kömû]ø…ø ]ƒø]ôÅzmvZ -Ñ ïE
L 3B î0G
£œ/ì Ýq~ „ *Š=
',
Z',{¨f ~ ¢ }÷ Â Ç VdŠ Ã c izŠ z ¼
A yŠÆ #
Ö ª~ Z
# ^÷ßnû Ïô mø l% û ø ‡û ] ^Úø
Xì Ýq~„*Š=Â¢Ú ZÔǃ7†ŸZ
mvZ G
î*9g ~â å#
Ö ÑZœ”%L Z ämvZ îG*9g r
# ™DZ†{ 
á ”%}÷
c*
â
Û «6,x £ kZ ¢ z y ZZ Z÷ä vZÔ~ ºœÆ òÝÅ\ W]|' å –âÃ
6,kZ X Vƒ ; g ^6,} i Å]y
W~ì 4 ( Z ÂVƒ ¸ 6,} i Å *Š ~ Z
# 'ì
GÒ)ÅZŠë#
Ö ÑZœ
p°q
-Z Å & œ ÂXì & œ »‰
Ü z LZ ¿t' c*
â
Û ä ~â å ï
í!*
gzZ w¸ÆkZ ªƒq
-Zw qgzZ w‡ »Tì {z & œ äö Öø^uø äö Öö^Îø ÌöÖô^íømö Ÿø pû„ôÖ$]ø ì
:ì p°~uzŠ Å& œX ñYƒq
-ZwŠzy!*
iÔƒ: t
Û~
Ú Z í!*
» TÔƒ: W,MÐ ] Ñq ~C
Ù ªí!*
» T å´†ôaô^¾ø àûÚô äü ßö›ô^eø †ö n$ Çøjømø øŸ pû„ôô $Ö]ø ( 2
x ÓÅyßÔy*
0 Y Ô ð`
ì eƒ @*
ƒ: W,MÐ ] Ñq ~C
Ù ª'ƒ ‚
rg yZZ ~ ¸gzZ„
 Š',
i
'¾ :tÔƒ @*
ƒ: [¦LpñYƒ ̼ ÔN YWt ‚Vc*
ÁÅÝ ¬}g ‚gzZV H±
kZ ˆ W]z%Ðzz ÅyZ0
+{ Ôð¸ , ™ HÔN XÃù ~ ] Ñq, Z Ôð¸ ,™ H
Xì @*
Ĭ
 ¸ì @*
ƒ W,
ñ{ zÔ H7{ z}HÔ 1Í**
Ç åÎg eg kg_Ô à Z´™- eza

PL
Xì ꊙ ZÆ6,vZ y˜ VâzŠ ì {z & œ ä´eôçû fö vûÚø ^•ø…ô oûÊô àônû Þøçû ÓøÖû] Ùö„öfû mø pû„ô Ö$]ø ( 3
Â*Š~' Y7 ä ~],
Z4Z q
-Z ÂÅ7p°tt ‚ÆVÍß¼Æ[²ä ~ÀÌZ
Xì Y™ ZÆb§Ëy ¨
KZ ðÃÃ]y
Wpéø†ø ìôŸF û] p‚ôÊû]ø Ìønû ÓøÊøVƒY™ZÆ6,vZ

E
š!
öW - Æä™ZÆ6,
vZÃ]y
W

Ôz™aÆ Ÿg ÅvZ x »('ì i§t » ä™ ZÆÃ]y
W' c*
Š [ Z ä ~
} Z'ƒt +
M Xß™~ ~â U*
î0<EgŠÃ¼
A Ôƒ~ BzZ î0<EgŠ Ÿg ÅvZX z™: ~ ÓÑż
A
»\ W¼
A èa pVƒ ;g™aÆä™lpÃ\ WVƒ ;g™7aƼ
A ¿t ~vZ
&
&
ä \ W'Xì Ÿg Å\ WŠ°pVƒ @*
™wZÎÌ»¼
A a kZì g Zh
+Š ÿLCgzZY Ø ÿLC
spÆ WZg **
ÅvZzhg#
Ö {k
HÐg eÆ cizŠgzZ c*
Š™ ZÆ6,vZü
A Ô ~Š™ ZÆ]y
W
vZY 
á yZß™~ ~â U*
î0<EgŠÃ3gzZzhg{k
HaÆvÐ WZg**
Å\¬ñZ}
.X zhgÐ
~tgzZ Zƒlp¹gzZvZy4¹ä[²kZ™ÍtX c*
Š™ ZÆÃ]y
WgzZ3z¼
A ä\ W
ILG
" uˆÆkZX ðâ 
u0*
ì
Û «bÑt~wŠ„
 ZgÓZ',ä \¬vZ ? HÝqÐ V¹ä
: D â 
Û ÅzmvZ-ݬ§zuX ˆïÌ?Š Å
ø _ôíø‰ø àûÚô Ô
ø eô ƒöçû Âö ]øæø èøß$røÖû]æø Õø^•ø…ô Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø™
—…ô^ß$Ö]æø Ô
DNUVèm! (xjËÖ] é…ç‰ kvi(h^f×Ö] †nŠËiE

ˆ ü
A X Vƒ ‡â ~ ~ˆ ü
A gzZ Vƒ ‡â Ùp~¾gzZ Ÿg ~¾Ð/~ !Z}
.} Z
ø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø?äÅzmvZ -ݬ§zu ó â H¬HyÒ~
~¾~!vZ} Z Õø^•ø…ô Ô
ÄZz Vƒ Le Ÿg
ø _ôíø‰ø àûÚô Ô
ø eô ƒöçû Âö ]øæø gzZ H ~â U*
~¾~Ô
zgŠ ü
A X ̼
A gzZ îGE
0BE
Ð WZg **
ÅvZ¬ X H ~â U*î0<EgŠÃ c izŠXÐ cizŠgzZ …ô^ß$Ö] æø Vƒ Le { C Ð WZg**
p°~y
WÅ & œ'Xì CY Å ZÆV- ]y
W' Œt ä ºZÐ g
$ukZX â { C
\¬vZ < ¬Š'X }Š™ ZÆy˜VâzŠ6,vZ ä´ eôçû fö vûÚø ^•ø…ô oûÊô àônû Þøçû ÓøÖû] Ùö„öfû mø pû„ôÖ$]øì
( 36X 22:™Ô ¹ ZÜgzZvZI Z ) X} Š =ÂÅ¿

¢œÄ£

àønû Ïô mû‚ôù ’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô ì ¢œx **
»yZvZY 1zZÆZgŠ‘zZÐ ƒ

Ð VzL'¸ D™ c*
â
Û mvZ îG*9g r
# ™DZ†{ 
á }÷àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô \‚ø ãø % Ö]æø

PM
Xì {0
+
i {zp¤
/ZìzgŠ »¢œ{Š c*
i

zzÅäƒaZÐZßÆ¢œ 

}÷Ìzz Å kZ ?ì Hzz ?VYX M
h 0*
zgŠ » ¢œÌÆ ÉyŠ¤
/Y Zß
}Š 7x ZÃ]tg »[ Z ˆ–
 yŠ¤
/ÅLgzZì @*
™ŠÅ]t§ » & œ'¸D â 
Û
gzZ Y Zß& œgzZ aZ Ð & œÑ ÂXì êŠ x Z & œÃ]tg »1 Š
Hƒ ZÆ ÂŠpÔY
Xì @*
ƒaZÐG™

$ œ~]t¿ 0*
›Åº Z þL G
ÈY

G$
~uQ ÒzçX Vƒ @*
™7?Š Å kZ Xì Cƒ ïGG3©G
œÔ¬ È Y Å]tŠpgzZ

Ÿ6,Vz
Û »gzZ ÑïÐy xÃg ZŒKZ~]Š Þ¾ØäÅ\¬vZèg & œ–1Z]|
u]tÈp »ÅzmvZ -9èY ǃL& œ c*
ÇVzhgÆ™O»` W !z
Û »} Z
AŠ Zƒ c yp »Ñ LZ'ì ܇Р] !*
kZ Ô¬ È Y Å & œgzZì ;gË J
-cÐ
& œ 0ÑgzZ6,Vz
Û »Þ
Ÿ {zÔÞ
Ÿ ÌÅzmvZ -g—ÂÞ
Ÿ~]Š Þ¾Ø{zZ
#p
ø ŠôËûßøeô ^ßøÃû rôËûiö Ÿø !& œ–1Z} ZáÄg~ yxÃg ZŒKZ Ô
ø Ëønû ‰ø Üû fô g ZŠ¸'6,

}È ‰'ÅgŠ c*
Z®X Å & œ‹ § ¶t ”Ñ È Y' Zƒx¥X™#
Ö âÐ ðZ]
.KZ
ðÃ[ Z » .ßÐT~Š ÎoÑtX 6,zgŠÆ¢œ¤
/ZaZÐ VzL1{0
+
i
( 28X 27:™Ôw”T §»kZgzZ¢œY 1zZÄ£) Xì 7{ç

$ œÒi ZzgŠ
GG3G
©G
Çìg îJ
-#
Ö ªï

]|'¸ D â 
Û }÷gzZì c*
Šx £ ™zZЃ
 »¢œY 1zZ ä \¬vZ
G
$ œÔì 7»ï
$ œ6,Å\¬vZ èg–1Z
GG3G
©G
X Çìg îaÆ J
-#
Ö ª {i ZzgŠ » ïGG3©G
:ÇVz™77?Š švZY 
á y Zs¦~XßÍ?Š
ø òô Ö5 æ^öÊø™
—àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô \‚øãø % Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù ’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô Üû ãônû ×øÂø ²
ö ] Üø Ãø Þû]ø àømû „ôÖ$] ÄøÚø Ô
$ œ6,Å\¬vZèg–1Z]|' Zƒx¥Xì » ¦ ?ŠGc*
GG3G
©G
7ȕ
ì ¦¢œ
E
4E
54ÉZ ?{ c*
$ œpèEG
7¢» Z ?{ú Z þL G
â
Û ÂaÆÅzÜvZ -Ñ ä \¬vZgzZì
G$
$ œ' c*
ì 7Ñ ðÈ}÷pû‚ôÃû eø o$ fôÞø øŸ'ì ~g
$ugzZÔì »ïGG3©G
œ6,
º Z þL G
â
Û

PN
$ œ}÷'ì ~ g
¢œJ
-#
Ö ª Z®Ôì 7& œ ðÈ ƺ Z þL G
$u¾1
G
$ œ Å \ WèY Yƒ 7ðÃ[ Z & œ 6–1 Z ]|pÐ g Dƒ Za
ïGG3©G
G
5_ ïG
Æ! ô ÌŠ Z ËÌà z Z (,Ð } (,ðÃÑz äWJ
-#
Ö ªgzZì sæÐ Y m
CÑZ åNG
L 3š!
$ œ]|gzZ Yƒ 7',Z'
‚øÃû eø †ôøføÖû] Øö–øÊû]ø gzZ aZ Ð ƒ
 Ì~/ô º Z þL G
,
G
$ œ Z®Ð g Dƒ Za J
6,x £ dZ kZÆ ïGG3©G
-#
Ö ª ¢œY 1zZ p ðô «nø fôÞûŸø û]

ä%Ôß™ÌZì 㙜 Ôì **
WÃË{g !*
zŠˆÆ ä% H î Ct ?7'ì ÕÅäY
ºZaÆ îJ
-uu~y
WÅ¢œY 1zZ Z®XÐ î D ÔÏA 7] § {g !*
zŠˆÆ
E
E
¿þLG3¢ÂÌÃ\ Wgz Z} Š ¿þLG3¢Â6,k
,
½KZ ÌÃí \¬v Z Ôì @*
™7ÛD
+Ã\ W ` W
E
X ì ` Z» \ ¬ñ Z}
.þLG3¢ÂaÆ ä™¿6,k
,
½K Z ÌgHèY} Š

p°«Å& œ

TÔƒq
-Z wqgzZ w‡ »T ëÃvZ à z kZ & œäü Öø^uø äü Öö^Îø ÌöÖô^íømö øŸ pû„ô $Ö]ø
ì @*
3› {Š c*
iòŠ Ww q‰
Ü z ‰Ôƒ¿(zƒw¸6ñY: s ÜÆwqÆkZy !*

» kZì 7Ç»<
L ' D â 
Û mvZ îG*9g r
# ™£Z·{ 
á **
Ññ1ì @*
g â Ì{ÈgzZ
Xì 7wJÌwq

p°~uzŠ Å& œ

Xƒ ̼C
Ù ªp¤
/Zƒ:p~í!*
ÆTå´ †ôaô^¾ø àûÚô äü ßö›ô^eø †ö n$ Çøjømø øŸ pû„ôô $Ö]ø
ÔƒZ}
.!*
Ì6,
ezggÈgzZ’„Ú Zƒ Z}
.!*
A~˜ÍÆK'ñ Yƒ~ ¸âZÚ
ƒ~ ݬ}g ‚Ð x™z aÆ \¬vZ [ Œ
Û „ Ú Zì Ýq~ pÑ~ÃkZ [ Œ
Û A
Xì ~wŠÆkZ ÑZz~ÔìB‚ÆkZ ÑZz~èY

p°~ŠÅ& œ

y˜ VâzŠì vZ à z »zgŠ dZ {z & œ ä´ eôçû fö vûÚø ^•ø…ô oûÊô àônû Þøçû ÓøÖû] Ùö„öfû mø pû„ô $Ö]ø
{
á X ì &܇Êp~ ä™ ZŠ Z]» \¬vZ ÌÆ™ ZÆV ˜ V âzŠgzZì @*
™ ZÆ6,vZ
ZŠ Z 7 H Å\ W~ Z}
.} Z' Y7 Ð vZ ä [zìq
-Z' c*
â
Û ämvZ îG*9g DZ†
C ¹ä[zìkZÔ} Š™ ZÆ6,
íy˜VâzŠ' ðWi ZzWÐy W ÂN YïÃí\ W'Vz™

PO

Y
G
J-G
4¨E±
G
.
G
ö ݬ zŠ C
Ù Šp ïL ¢
i~ ã Zig Z ' Á Ñ!* c3,
x¥Â\ W ÂÌZ' J (,gzZx ZŠ \ WXì ðâ 
Û y˜ VâzŠ 7 KZ ä \ W ! Z}
.} Z
X Zƒ7ZŠ Z h»7Å\ WÌÂ N Yï\ WZ}
.} Z Ì™} Š y ˜ V âzŠ¤
/Z Dƒ
ǃ8y˜VâzŠì {z& œ'D â
Û Ïß W)´X Â\ WÌ™}Šy˜VâzŠ
» kZ' ¹ä ~ ?,Šù ]y
W1Ð , Š ë Â *Š' Y7 ä r
# ™q
-Z X }Š™ ZÆ6,
?c*
Í ÂÅg ~â U*
î0<EgŠÃ¼
A ÔÅgxlà ŸgÅvZ ?'ì c*
â
Û ä ÅzmvZ-Ý ¬§zu[ Z
ILG
" uX ~Š} Š Ì]y
:ì u 0*
ì
Wä
ø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø™
—èøß$røÖû] æø Õø^•ø…ô Ô
DNU Vèm\ (xjËÖ] é…ç‰ kvi (h ^f×Ö] †nŠËiE

KZ ä ÅzmvZ -Ý ¬§zuÔVƒ ‡â ̼
A Ð/~gzZ Yƒ èZgÐí Â !vZ} Z
I
x £ »]tþL i“LZ™Ägü
A ~e
$â U*î0<EgŠgzZ™Äg Ÿg ÅvZqÍ Z î0<EgŠ~„
 ZpgŠ
X Iƒ=°&tÅ& œXì @*
ƒÔ¬÷ÑdŠ' c*
Š CÃ#
Ö Q

p°¶aÅ& œ

ÙC Å Ï0
+
i KZ ì @*
ƒvZ à z {z & œ' ðâ 
Û «ävZÃ ºZ p°¶a [ Z
z…ÆvZÔÐ ã â 
Û **
Å\¬vZ Ì÷‚q
-Z ÅÏ0
+
i KZgzZì @*
™ ZÆ6,\¬vZÃ÷‚
æ§zœL¤
/ZpÔ @*
ƒ7x9{zX @*
™7ïzh
+ŠgzZÐÔ>Ãx Zw‹¯Ð wqZÆ«
LZ~ {>}Èt%AŠÃvZ' D Yƒx Z0
+Z'
,{i°Ìº
Û 'ì @*
zg Ú Z ÂñYƒ
»y Z Ô ìg™g Ö Z » ~g Z Œ
Û " Ðg lZ ÔÐ ~gZiz { WÔ ìgzg HÆ™Š c*
ÃVƒk
H
gÅ!*
&‡aÆ >Š é£I
~™f øLÅW~g ø º
Û a kZ Xì —g ÿLE
yZZ }g ø Ø!*
y ZZ
] !*
Å›ÅvZ ñƒÆ}ȼ g'ì êŠ]úŠÃV¤
Û }uzŠ¸
Ûq
-ZgzZD W
I
ëÔ~>Š é£gÅ!*
yZZë' Ù ŠèYÔ D™—g6,
™f kZ}g ø{zX ìgÍ
D™—g {z6,~g ZŠ ÃzgzZ ~g » ZÆ ~g ø ÂX ìgƒ ZÆ6,vZAŠ%t Ô ìgNŠÃvZ
Y
58E
yŠ¤
/KZLçG.Oc~uQ ëL E
gzZìg™yp »VìpÅwŠ LZ17̬ŠÃvZ'
X ì gÉ õg @*
ÅVÓÅvZÐ]Š ÞÈpLZ™ É

PP
ñYòÚ ZB‚Æ\¬vZwŠ »Tì {z& œ'à Íp°¶atä\ W Â
} (,Ð} (,Ã|
# gŠá Zza
~. kZ¤
/Z'ñ YF,
QgŠkZ~ VÇZ. ÅwŠ a
Å›gzZ
NXÅݬ}g ‚Ô@ÆÝ ¬}g ‚ªñW: Ìi ZzWÅl
l
Ð kZ ÂNhÌy ZU
OŠ S Ìtg (Z q
-Z ,a
ÅkZ1N Y ^gÕ Æ Vß Zz äh 3 Q Âe **
h 3 QÃkZ
kZgzZ}Š™4ZŠ~VÇZ.âZ ÅwŠ}g øâzyZZÐ x™LZ \¬vZX Vƒ:OŠ Q
: w'ÌÃœq
-Z ~ ãâ 
Û **
ÅvZ Ã] § ~g ø Ý ¬ Zg‚'}Š â 
Û «y ZZ o ¢gŠ
( 41X 31:™Ôw”T §»kZgzZ¢œY 1zZÄ£ ) X }WÔn™

2e
$W

—ܺnû ¿ôÂø hº]„øÂø Üûãö Öø æ$ éºæø ^øÆô Üû âô …ô^’øeû]ø o×FÂø æø ÜûãôÃô Ûû‰ø o×FÂø æø Üû ãôeôçû ×öÎö o×FÂø ²
ö ] Üøjøìø™
DSVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

yZgzZì {Š6,6,V\WÅy ZgzZ6,Vâ »Æy ZgzZ6,VߊÆyZ ä \¬vZ ~Š Î$
Xì x[ Z±aÆ
ì @*
Wxi Ñ**
ƒgzm»¬ÿL X3Z~äÑ: yZZ Â~Š Î$ävZZ
# '¾ ðä
/Z[ Z
E
ïG
L ©Å#gzZŠ Áz%gzZy ?z¬ÚÆyZ' c*
Š~yWÅZyÒä #
Ö ÑZœ[ Z »kZ Â
ILG
" u' 6èÑq ˆƒ »„Š Z¦Z Å hÁJg0
\¬vZ'ì ~u 0*
ì
+ZÆyZ:
L Æh
¡gzZ辊pzã ^¸Z¾Z KZòŠ Wpì 5~*Š™ÄgŠ Z¦Z ÅhÁJg0
+ZÆ¿C
Ùä
ð ä VrZ Z
# Z®Xì CYƒ +Š Z¦Z { zÐ Tì @*
™¿#Å h:
L Æ ÉugzZ
\¬vZ ÂÐ,™¿#Åhå ÔÐNÑ: y ZZ LgzZÐgì‡6,¬/x Óë' 1™
6,„¬[ Z î Y Âà ™Š !*
',„Š Z¦Z KZ Å hÁJä ?Z
# ' ~Š Î$6,[¨Æ y Z ä
t:
L ƬÚÆyZ ªì :
L »¬ÆyQ$t':ì ¬ »y Z:
L »äÎ$kZ Âz%
~Š Ðä #
Ö ÑZœ]|wVÅkZgzZX Zƒgl»y Q¬Ð äÎ$'7tˆ~Š Î$
9zgg ZD
Ù Æä™gŠñ OëÑ**
{zp} Š™gHnz9zgg ZD
Ù »ÍË*™ðÉ'
KZ ëÑ**
{zpHÌIÐ •
wwë**
kZ ; g !*
ä *™Xì ꊙ ù Ÿ™°ÃVIâÆ
ë[ Z Z®Å~gŠ**
ž}g øÚäkZ'ì @*
™y ´Z *™{zA
$@*
W7i !*
Е
w
gzZ Üû ãôeôçû ×öÎö o×FÂø ²
ö ] Üø jøìø ì ¸ 'XÐ ,Š:nzÃkZ L[ ZgzZ D™Ènz » kZ

PQ
Xì ~ e
$W~uzŠ‚Åe
$WkZçO ì C™‚Åe
$W~uzŠ e
$Wq
-Z Åu 0*
y WŒ
Û
: D â 
Û Š
á g Z \¬h
—Üûâô †ôËûÓöeô ^ãø nû ×øÂø ²
ö ] Äøfø ›ø Øûeø ü
DMQQVèm! (ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

zy ?kZ] § @*
{Š Zg Z »yZ'ì ¬ »y Z:
L »kZì ðÎ$6,
VߊÆVz
Û »y Z ä ë
Xì {i $»Éuz¬ÆyQ$tZ®Xì »gì‡6,
Éu
GÒ)ÅZŠë#
ðä
/Z' D â 
Û mvZ G
î*9g ~â år
# ™ ZsÑZ **
Ññ ï
Ö ÑZ œ
åtŸ»»w°Âì Lg6,yZZw ‚k+ðñgzZì @*
™¬w ‚k+ }
Û »'}™nZ ‹Z
p CY ~Š}Š ¼
A aÆw ‚k+ ÃðñgzZ *
@Y c*
Š w Z e~ c izŠ w‚k+ Ã
Û »'
'ìt[ Z »kZ Â?ì VY èßrÖ] oÊ ç×ì aÆðñgzZ …^ßÖ] oÊ ç×ìaÆ
Û»
„6,¬ ÂÇVƒg {0
+
iJ
-#
Ö ª¤
/Z'ìt{Š Zg Z »
Û »èaì Æ{Š Zg ZgzZ+
M ÅyZz1Šït
/Z'ì tèa +
¤
M ÅðñgzZì…^ßÖ] oÊ ç×ì Ðzz Å+
M kZ Å kZ Z® ÇVƒg ì‡
oÊ ç×ì aÆ ðña kZ ÇVƒg™ƒ » „vZ ÔÇVƒg „6,yZZ  ; g {0
+
iJ
-#
Ö ª
( 27X 25:™Ô òzgÈ j) Xì èßrÖ]

3e
$W

—àønû Ãô Òô]†$ Ö] ÄøÚø ]çû Ãö Òø…û ]æø ™
DPOVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

ÕÅ䙨ÐqÃgî
) )!*

[z » ®
) )'ì èä Ïß W)´ ~ ã šZ bzg Vƒ@*
™yÒ Õq
-Z
Vß Zz ä™ qÃgz™ qÃgàønû Ãô Òô]†$ Ö] ÄøÚø ]çû Ãö Òø…û ]æø ì "
$U*
Ðe
$WkZq
-Š 4,
ÆY f}g ‚
~g7Å®
) )pÔB‚ÆV-i úð7,
i úàønû ×ôù ’øÛöÖû] ÄøÚø ]çû ×% ‘ø 'ìt»kZÀF,
1B‚Æ
Ë%i Wx **
»kZ~º
) š Xì b
q
-Z »i úÂqÃg²H¨VYÐqÃgä \¬vZÃi ú

ðÃ~ Ë%i Wp*
*™¨Ãÿ Ð Ð zb
q
-Z ªì ðô ˆû röÖû] Üô‰û^ô eô Øùô ÓöÖû] èönø ÛôŠûiø t Ôì
~Š ZŠújZ Ïß W)´zzÅkZ ÂX Š
HH¨ÃÀÐzb
q
-ZÐzzÅTce ãƒÕ
Ö Z kZ ä\¬vZX å7qÃg~i úÅVÇ|gzZV-Š·èa'ì èämvZ îG*9g
#

PR
ÅÚ~g ø' @*
àønû Ãô Òô]†$ Ö] ÄøÚø ]çû Ãö Òø…û ]æø c*
â
Û 6,gîÆ ÚÈ p
Ð Z™ â 
Û «ª
zŠ Å qÃgÃ
( 19X 18 :™Ôxw§ Zâ Z ) X z™gŠ

i Zg: °¬q
-Z »[zÆ®
))

ä \¬vZ a Æ p
pg {0
+
i ÃG'Ð [Ð „í \ WiŠ «h
+
á Nt gzZ
]Š „Å ðËà ?ì e'ì Zƒ Ö i Zgt ~ [zÆ ®
) ) X c*
â
ÛZ
# ZzÃi úÅ®
))
G
4¨^Ã?1ƒ ; gïyjZ (,~
7i úÐ ®
) ) ~KJ
-Z
# Ðjò7ÐZgÆ èEG
~gz¢gzZ (Compulsory) òi Ñ ìg : ~g (Z 6,?] ‡5 Å V< ¬ }÷' @*
Ðð7,
p Cƒ: Z
# Zz i úÅ®
) )Ô @*
ƒ¬»"7,~ ðË,i ú ÂLg {0
+
i ËG¤
/Z ñYƒ
7„ {0
+
i sÜgzZì Lg {0
+
i~ V< ¬ Ô Y{g 7{0
+i ËG'ìt |ÅGèa
Ô6,ÄÅV< ¬ì s ¸ñY »g ZgzZY ’ gzZ «ÅG:Xì Cƒ ̹F,
Ôì *
@Y| (,Lg
Ì«GÃVzÈ Ð ] ‡5 ÅV< ¬}÷' @*
c*
Š™Z
# Zzî
) ) ä \¬vZa kZ
èY, I:6,w2ËÅ›Ôg D™ ¹F,
Ô¬}÷' @*
ƒ ÌY »g ZgzZƒ ÌY ’ gzZƒ
C D â 
Û òzg **
ÑñXì Šzö.] Z f Å\¬vZ
 “ gŠ e

$. " gŠ Z',} Z
Xð(,
ÐWÐkZá6,
w2TakZì3 ZgŠzö)3Zg»\¬vZ

Ñ»]¬½ZÆez+Ïz-

E
B-#F®
Š Z® Å V < ¬ Ô c*
â
Û 7rZ „ 6,[ zÆ : éºE
) ) ä \¬vZ a kZ
X Ï} (,] ‡5Ð V< ¬ A' c*
Š ™n
Û Ã q ½ZÆ- ~K ìY aÆ äJ (,
gzZŠ Z®ÅV < ¬' @*
c*
Š}Š¬» q ½ZÆÏ•gzZÏ~w‚gzZ ǃ†ŸZ~G}g v
X Ð}uzŠq
-Z Ô¬{Š c*
igzZ ñ Y| (,{Š c*
i
ä~g ‡Z5i Zg »<
L kZX î WÐ3 Zg}uzŠgzZ î YÐ 5 Zgq
-Z' c*
Š}Š¬gzZ
VzŠ%gzZÐ,7,y *G~3 Zg'ìt Â{Z
+Ãq
-Z~%$
+3 Zg'ì –~ > ½bÑ
VEZ¾ÔV-Š·}uzŠX ǃ {Z
+ÃÃVzŠ%Ð TX Ïñ Yƒ =ÂÅ[ Z NÁ‰ZaÆ
X ǃ ~g ¤−
)ggzZcŠ6,yZ™NŠŠ Z®ÅVâ ›ÂÐ,7,

àôÚø zŠ ~¢q~<Ñ}w' c*
Š™n
Û q ½Z » e ƒ®
) , Z¤
/ZˆÆkZgzZ

PS
÷ nû fô‰ø äô nû Öø]ô Åø^_øjø‰û]
Æ oC
Ù 'ì Ì] ‡5 ò Z ¸ÑZ Î Å t (i Zg q
-Z » †
Û Åe ¡ 
~~1ì gâ CZ »~ Âq
-Z'ì –ä Ïß W)´X ñ Yƒ ‚]g c*
i ÅvZ Y 1zZ
„n
pg xŠ~~a kZ X ì @*
ƒ ï
á ~ ckZ Ìí!*
g â » y Z Dƒv Z Y 1z Z
( 17X 15:™Ôxw§ Zâ Z ) Xì *
@Y| (,
yZZ§ â

4e
$W

ø Þ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø Øönû Ãô ÛF‰û]ô æø kônû fø Öû] àøÚô ‚øÂô ]çø ÏøÖû] Üö nû âô ]†ø eû ]ô ÄöÊø†û mø ƒû]ôæø ™
Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô
ø Öø è÷Ûø×ô ŠûÚö è÷Ú$ ]ö ^ßøjô m$…ùô ƒö àûÚô æø Ô
ø Öø àônû Ûø×ô ŠûÚö ^ßø×ûÃø qû]æø ^ßøe$…ø oÜönû ×ô Ãø Öû]
gûiö æø ^ßøÓø‰ô^ßøÚø ^Þø…ô]ø æø Ô
ø jô mF! Üûãônû ×øÂø çû ×öjûmø Üûãö ßûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø Üû ãônû Êô &ûÃø eû ]æø ^ßøe$…ø oÜönû uô†$ Ö] hö]ç$ j$Ö] køÞû]ø Ô
ø $Þ]ô ^ßønû ×øÂø
æø Ô
ø Þ$]ô Üû ãônû Òùô ˆø mö æø èøÛøÓûvôÖû] æø gøjFÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö
—oÜönû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô
DMNS-MNT-MNUVl^m! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

ÌZÅ»— & Z

§Zz»x?Zm³Z **
¦gzZx?ZmZ',
Z **
¦ªVz9zŠ LZ \¬z îZE
!4vZ
pÑ~ ƒ: b & Z ÅwŠ¤
/ZXì q ë Z e
$.ì b & Z ÅwŠ ¶ ŠX D â 
Û yÒ
N YyÆË\WXì ‚
rg›ÐáZzyì ©
8{'
× „z» yÆvZX ÇñW7{'
× Ì~
mvZ G
î*9g r
# ™DZ†{ 
á }÷a kZ X Ç ñ W7{'
× Â7›Ð á Zz yp
Hn²? 1™ e n
Û c*
â
Û Vƒ; g Yä™ e~' ¹Ð vg )
,q
-Zä ¿q
-Z'¸D â 
Û
ì yTyY~g vÐá ZzykZ Hƒìg YyÆT' c*
â
Û ävg )
,
kZ ÂX 1™V; Y
c*
W{'
× Ú Z ‰ Z
# ˆÆw ‚q
-ZX î Y{gk0*
}÷w‚q
-Z' c*
â
Û ì 7Ây TyY¹
„âZ σ›gzZÄcÅ\¬vZ {Š c*
iÎX¸7¼t ‚ÆkZ¸Ke {g !*
kŠ'
X ÇñW{'
× »kZgzZÑÅ~

ÏZ[gs ZîgzZ[°Zš
M s Zî

» yÆvZ à { »vZ š
M á ZzvZXì *
@Y ïÏ Z [gÐ [°Z š
M ÃvZ Y 1zZ
ÔCƒ 7‚]g c*
i Å yà {ÃyZ D™s ZîÌ»: { ïE
L 8™ {z X D™7s Zî
Xì Cƒ]g c*
i ÌÅ: { ïE
L 8™Ð»‹ù

PT 

D™{>ÃvZ7ÃvZš
M y›

GE
"NÆßÃër
Ð Ã7 ì
# ™~ßñ' ¹äzyq
-Z' c*
â
Û ä}÷aÏZ
\ WgzZ~ëQXì »ßÂÌ{zƒ D™{>vß\ WV˜ pÑ~ »\ Wpƒ D™I 
pÑ~ ?gzZ Vƒ !7 "
$»ß~Xì t
Û HyxgŠ}g vgzZ}g øÔì t
Û H~
L ç'N}÷§Zzt Ôƒ D™{>V ;zì »ß
mvZ G
î*9g r
# ™DZ†{ 
á **
Ññ]|wÍ Z åL]I
C c*
Š[ ZÃzyä**
Ññy ZX c*
â
Û y Òä
™™: { "
$ }™ {> ì 
Û»
™ ™ : **
Y gŠ ä ë 3g u
y »[8}÷'ì 3gu6,Âa Å[8Âä ëÔN Yƒ
Û »ë Â,™{>Ã~ë¤
/Z
c ¥ä [8}g ø Ât Ôì ‚¡Ât Ô D™{>Ãá Zz yD™7{>ÃyëÔì
ä \¬vZ c ¥t ÔwJÌ{>ÔwJÌi ú~g v ǃ c ¥ Zg vs§Å~Z
# 'ì c*
C
tìvZš
M' c*
â
Û 7tä\¬vZÔ c*
â
Û 7ä Z}
.Ãä™{>ÃvZš
M Xì c*
â
Û³
Ö Z}
#
.ÃkZaÆä™ ZŠ Zy»g ZÆeÔaÆä™s ZîÔì y Zg øÂt' c*
â
Û X ì vZ
9E
vZ èg/]| ÂÑ äzg\ W Â1V1»ŠÎZ çL? Z
# ä ÅzmvZ -\ WaÏZX '
» Z}
.Z
# ' Hn² ?ƒ D zg VY/} Z' c*
â
Û ä ÅzmvZ -\ WXÑ äzg ÌÅ
9
9
7Z}
.ÌŠÎ Z çL?EpÆ ã ¶
Kg' Š
Hc*
â
Û vZ ¹ÃŠÎZ çL?EgzZ ?V îzg: ~ Âì ; gzg wÎg
kZ z™{>s§kZ'ì ¬Ôì c ¥ Â{ z Ôì gz Z Ï Z [gì gzZ vZ š
M !ÅgŠ c*

Âì ÑZz äC ðÃ: ì k0*
ú‚: ì s§¾~'x¥7(Ãˤ
/ZgzZð7,i ús§
i úÐß™ c ¥Ð i Z0
+Z Âì~s§kZ'}Š „ZÍÃs§TwŠÔaÎ~wŠÔß™~’
$) X ÏñYƒ
GLI
3šE
( 9X 7:™Ôœ£Æ]tï

ø $Þ]ô
‚Å Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô

ø $Þ]ô
gzZĺnû Ûô‰ø Vñ**
zŠ y Z X á Zz + YáZzG
g \ W Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô
ø Þ$]ô X ?N â 
køÞû]ø Ô
Û wi **
VY] ÌzŠtKZVŒä\¬vZ'ÅyÒzzÅwz4,
Æ Üºnû ×ô Âø
M ~g ø gzZ ^ßøiô^n$ßô eô ܺnû ×ô Âø æø ìg Íà ¬Š ~g ø \ W^ßøiô ]çø Âû ‚ø eô ĺnû Ûô‰ø ªÜö nû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö]
+
X Å‚~g\ X!vZy4Xì c*
¯~taÆ„\ Wäë'¸!*
\ WÐ

PU

*g » ܺnû ×ô Âø zĺnû Ûô‰ø

wqÆwŠpì Âù
7‰
Ü z‰òŠ W~*ŠXì *gm{q
-Z~ܺnû ×ô Âø z ĺnû Ûô‰øgzZ
p°[pÅkZt ‚Æ¿}uzŠ¿q
-Z } @*
ƒ7lì @*
ƒ ˜X @*
ƒ7¸!*
Ð
˜Xì¸" Ð %Æ wŠpì ;g ÂÍ¿ZuzŠ Âì ‚
rg %~ wŠpì ; g™
ä Vz9VâzŠ Z®¸!*
Ð í!*
zC
Ù ªC
Ù {zèYì wõtaÆ\¬vZgzZ 7lì
äë'¸!*
ÌÐ wqÆwŠ}g øgzZÌF
gà ¬Š ~g ø\ W' c*
â
Û lˆÆ˜
Xì Hy~aÆ\ WsÜ

ø Öø àônû Ûø×ô ŠûÚö ^ßø×ûÃø qû]æø ^ßøe$…ø
?ìŠ Z%HÐ Ô

ø Öø àônû Ûø×ô ŠûÚö ^ßø×ûÃø qû]æø ^ßøe$…ø â ¬Š ä Vz9VâzŠˆÆ kZ
è÷Ú$ ]ö ^ßøjô m$…ùô ƒö àûÚô æø Ô
ø Öø è÷Ûø×ô ŠûÚö
ø Öø àônû Ûø×ô ŠûÚö ^ßø×ûÃø qû]æø ' D â 
HÐÔ
Û mvZ G
î*9g ~â å]|#
Ö ÑZ *Ô
Eš! ø ø
t öW - ÆÔ
Ö àônû Ûø×ô ŠûÚö ^ßø×ûÃø qû]æø X ì @*
ƒ „ y ›Â9„¸ {z Ây›èY ?ì Š Z%
E!
gzZ CZ\ WÃVâzŠ ë !vZ} Z „ ë Ây›' öW -štÉ £Š ¯ y ›Ãë' 7
) ¤ZgzZ¢zy ZZ â 
®
Û «¹F,
{Š c*
igzZ~mÜZ}g øÔ k¯g ZŠ'
,Vâ 
Û z.{Š c*
i
kZXì Š Z%t V Œ X £Š â 
Û « »zgŠ dZ {Š c*
igzZÐ kZì Ýq …‰
Ü z kZ mÜZ z
:~™] !*
ðÃ~‚gzZì ~gz¢Ì9 Š‚B‚ÆÀF,
Ô7°» 9 ŠÀF,
sÜa
E
š!
Ñ' ÇdÎ{z~}g !*
ÆËÔì &öW ßÇ!*
òŠ W:gzce Þ 7Ð Y fÂñW
ø Öø àônû Ûø×ô ŠûÚö {zQ „ Dƒ y›Â
kZ' Zƒx¥Ð‚p ìg™VY ¬Š Å Ô
Xì ÔÅ ¹F,
~~gZŠ',
Vâ
Û z®
) ¤ZzmÜ ZŠ Z%Ð

‰ ñCÐkze ëL ]ox Ó

b§¾s ZîÔñYH b§¾e' £Š eÌx ©ZÆeÃëgzZ ^ßøÓø‰ô^ßøÚø ^Þø…ô]ø æø
}g7 Æ e n¾2Š'
× ÄªgzZ ‰
Ü zgzZ yŠ » ] ò½ ¸zgzZ ñY Hx ª“
 ~ ÖÔ,™ 
˜ + ¬akZX ï
á e Ä ©Zx Ó~^ßøÓø‰ô^ßøÚø ^Þø…ô]ø æø £Š C…j§gzZx ©Z
™ŸÃx?ZmLƒÉì 7î ö à ìgzZ] {ððÃt D™x »æ~ e\ W'
X ñ Cx © ZgzZi§Zg7» e ä\¬vZ

QL

ì ~‰zÇ!*
Æ}ipÑ~

ñ *Š ~g7 gzZb‚ñ *Š ` WXì ‰z »Ý ¬}g7 {zì µZz V˜ pÑ~gzZ
öe ‰
Ü z k Q² Š
Hc*
¯ ù pÑ~~ ‰z Ç!*
@V×Ç!*
Ö
Æ }i'ì yZª¬ 
Z',
Z]|=g fÆx?ZmLƒä \¬vZp¶7¹F,
Åb‚Ô¸7] ÑWÆ
X » *Šì ‰zÅgŠ ã
CÅ~VŒ' c*
Š CÃx?Zm

^ßønû ×øÂø gûiö ‚

)´‚Å ^ßønû ×øÂø gûiöXq
pgì‡6,ëà ã!*
$zzÂKZª â
Û zÂ6,
ëgzZ ^ßønû ×øÂø gûiö æø
E
ÐzÂÅ\¬vZ'˜ +¬X £Š/ÂþLG3¢ÂÃëª èô eø çû j$×Öô ^ßøÏûÊôù æø pû]ø ì ðâ
Û ä Ïß W
E
E
$NÄ£ÔìgzŠ¹Ðã!*
Xì2~å›E
$gzZØgÅvZ{zì 7/ÂþLG3¢ÂÃTÔì/ÂþLG3¢ÂŠ%
Z

?ìŠ Z%HÐ/ÂÅx?Z:Y m
CZ

ÂÑèY Yƒ7[ ‚g Z » {k
HÂÐ9' Hì‡wDS q
-Z ä Ïß W)´6,VŒ
E
gzZ/ÂÅx Zú' c*
Št[ Z »kZX ìg8
- â/ÂþLG3¢ÂVY9V âzŠVŒQì @*
ƒx9
x ¬ªì/ÂÅmZ ¦Z>ZtÉ ÅmZp:ì Š Z%/ÂÅx Zú: VŒgzZìgzZ/ÂÅmZpì
/ÂÅ#
Ö Z mZpgzZ èô Âø ^_$ Ö] oÖø]ô èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]ø Ð Vƒ k
Hì Cƒ/ÂÅVâ ›
Vz9ªì ÅmZ ¦Z >Z/ÂtgzZì †ôÒû„ôùÖ] oÖø]ô èô ×øËûÇøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö] Ð êì Cƒ
E
¢
3
ø
û
ù
$
û
ª lô^Úø ^ÏÛøÖ] oÊô oôÎô †ø jÖ] æø lô^qø…ø ‚$ Ö] Äôʆø Öô £Š/ÂþLGÂ…gzZ ǃÀF,»TÐ/ÂÅ
£Š™—gzZ] YgŠÆVâzŠëgzZ â 
Û «¹F,
gzZ~kZ [ Z6,x £TÆ[ Œ
Ûë
E
7Ð { k
H
/ÂþLG3¢Ât'B™[pX ã šZ bzg‚¶ ŠX £Š ¹F,
gzZ~[ Œ
Û x £}g ø
òŠ W ÂN Y@Š:§·Å',
» Z¤
/ZX Dƒ7„gŠ ™{k
HÐ yZDƒx9ÑèYì
ãšZ bzg‚ä Ïß W)´X ìg8
- â/ÂÅ] !*
¾y
W9' Ç ñYƒ Za wDZÃ
oÊô oôÎôù †ø j$Ö] æø lô^qø…ø ‚$ Ö] ÄôÊû†ø Öô /ÂÅ Vz9' c*
Š ™i~ VÓ zŠ Ãw DS } (,ãZ ~
E
¢
Xì „
 ZpgŠ Å ¹F,
~[ Œ
Û Ä£gzZ] YgŠ üL gªì lô^Úø ^ÏøÛøÖû]

bÐzŠÆy
òG
& zx¼Æ ܺnû uô…$ hº]ç$ iø

ø $Þ]ô
zÂ\ Wª Ìܺnû uô…ø Ìhº]ç$ iø \ W—" gzZ Üö nû uô†$ Ö] hö]ç$ j$Ö] køÞû]ø Ô

QM
Hwi **
VY¬Ã hº]ç$ iøä \¬vZ ˜ +¬X á Zz äâ 
Û ã!*
$ÔáZz äâ 
Û
&‡ c*
I:Q !ßÍ2zŠ Xì ]
.z ÿLE
â
Û yÒNÐ » kZ ?Hwi **
VY~ˆ Ãܺnû uô…ø gzZ
E
Xì êŠ/ÂþLG3¢Â¬kZì @*
™wi **
ØgvZ6,
Tìti Zg »y
@*
zx¼kZX ðƒ:¸…
E
ï Š/ÂþLG3¢ÂÃkZ¬D™wi **
Øg6,Të c*
â
Û xlakZ ä \¬vZÃ hº]ç$ iø
E
X ºB‚B‚VâzŠØgÁz4,
gzZ/ÂþLG3¢ÂX D â 
Û wi **
Øg „B‚Æ/ÂgzZ
E
ªyZÞ gzZg YÆ}uzŠ q
-Z ~ :WVâzŠ ÔØg Áz4,Zƒ 5B‚gzZ/ÂþLG3¢ÂÐWÐW
E
vZ ä TXì @*
ƒB‚B‚wz4,»ØggzZ/ÂþLG3¢ÂÔ D WñƒA xŠ q
-ZÔ Ïz7,
E
ä {È Ôðƒ q zÑ/ÂþLG3¢ÂX Cƒ7k
,
Š Ųq
-Z Ô Š
HW~ Øg ›‚ {z à 8
- â °çÐ
E
xlèa/ÂþLG3¢ÂpCƒ7íŲq
-ZX Š
Hƒq zÑB‚B‚ØgÁz4,
gzZ ¹vZNZ
X c*
â
Ûy
¸Ãܺnû uô…ø gzZ Hxlà h]çù iä\¬vZakZ~zgŠÆ„²q
-Z { Zpì

Šg »!3î0G
£
Û

ä Tì ‘
Û { Zeq
-Z!3 î0G
£
Û ðâ 
Û yÒt ämvZ G
î*9g Ïß W)´zz ~uzŠ
s çÃkZÔì xi Ñ;â ‡*
*™wJ/ÂÅkZÃ\¬vZ Â}™/ÂÐ \¬vZ {È HòúŠt
wi **
ܺnû uô…ø gzZhº]ç$ iø ÂzŠt ä \¬vZ¬ k',Î{Ša a kZ Xì n
Û v!*
fÍ6,vZ *
*™
G
X Ç}™òúŠ {Šƒ" (Z ǃ Za !3 î0£
Û ëÑ**
-Z {ÒW åDÃ\¬vZèY ñâ 
q
Û
!SÑ**
} Z c*
Šâ 
Û Šg»!3ä\¬vZ~y
òG
& zx¼kZÆ Üºnû uô…ø gzZhº]ç$ iø˜ +¬
Øg È
á ÔVƒ°g~É ì 7n
Û 6,í6,gî ã â ‡t ÂVƒ ©
8™wJÃ/Â~g v~¤
/Z
\¬vZì º
) š H !{ WX 7ЂŸÈ
á Ô7Ð yâ ‡È
á ÔVƒ @*
™wJÃ/Â~g vÐ
ø Þ$]ô !ì Yƒ (Z x¯ ã ¨
hö]ç$ j$Ö] køÞû]ø Ô
KZ ðÃ> ÂdŠ Zg f ì º
) š H~ x¯Æ
X D™wJ/ÂÅVzÈëÐØgÈ
á Üönû uô†$ Ö]

*g » ææ gzZ …çËÆ

LZ ~ [ Ñ@*
ÆgjY ~Xì *g m{q
-Z~ ö æû ö çø Öû] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö æø b§ÏZ
™hzŠ ]|D™D™]zˆÔ¸ìg™]zˆ~K]| å;gðŠ} ÀÆ]| 
D â
Û \¬vZ Xì Zƒ «Dd
$¾z Ðq
-Z ‰
Ü z kZ X î W~¢ ! ºZœc*
â
Û gzZ ñW 
c*
â
Û wi **
VYŠzŠzˆÆÚÅg^ÔÚÅ„KZ ä\¬vZ Âö æû ö çø Öû] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö æø

QN 
D™›{Š c*
i¹Ð ?ëèY ? D™s çVY¹Ã ?ëì x¥ !zÈ } Z
¢ë »! zÈ } Z ªX » ]nì :
L t c*
â
Û wi ** 
ŠzŠz x **
ZuzŠ c*
â
Û ä ]|
ÔÆ›}g â ªÆx}g â åc*
â
Û ~y!*
i! g7 KZ ä]| ÂD™VYs ç
ŠzŠzˆÆg^ä \¬vZì Dò AZ =HX à Oâ ÔÛ~ y!*
i Å[g7 ë x
Ôì ›u" Ð ?…ìtzz ÅkZD™s ç¢ »ë c*
Š Ct™ â 
Û wi **
kZ Âì m0*
ÂÔ ïŠ w Z e~ wŠ›Ìé kZ \¬vZ Âì m0*
© ì ›Å% 0*
„/ÂÝ ª ?σ: ›Ð ?…  s 0*
»Ô=°Z[gëgzZì CYƒ›ÌÐ
Xì Lg~{g Ä„z} ™:

I$
G
]tï
L 3šE
åLu£

!vZ } Z Üûãö ßûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø Üû ãônû Êô &ûÃø eû ]æø ^ßøe$…ø â ¬Š q
-Z ä Vz9VâzŠ ˆ Æ kZ
{zgzZ â 
Û _¬ÃÅzmvZ -g—Y m
CÑZ¦ªâ 
Û Za 9q
-Z~ V¤g ãpgzZŠ ÑzZ ~g ø
ø jô mF! Üûãônû ×øÂø çû ×öjûmø ?ǃÑH »ƒÅkZÔ Ç}™x » HwÎg
™| 7,] c*
WÅx¯Æ\ WÔ
X }Š½Å[ ÂÅ\ WgzZ gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö×ôù Ãø mö æø X ñ ‹ÃVÍß

ø jô mF! Üûãônû ×øÂø çû ×öjûmø
Ð hø^jøÓôÖû] Üö`ö Ûö×ôù Ãø mögzZ Ô
"k
]o»x‰Zg ZŠgzZy WŒ
Ûì
LG
E

} Z Ôjô mF! Üû ãônû ×øÂø çû ×öjûmø Üûãö ßûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø Üûãônû Êô &ûÃø eû ]æø ìg â 
Û ¬Š 9 VâzŠ
]zˆÅx¯Æ\ W ÅzmvZ -Y m
CÑZ¦Vâ ²Zy
WÑ ª®9(Zq
-Z ! [g}g ø
ãçÆp ÖZÆx¯Æ\ Wª}Š ½Å[ ÂÅ\ WgzZ gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö×ôù Ãø möæø ñ‹ÃVÍß
ÅÂC
Ù gzZ ä´ ñô]ø ]ø èøn$Ëô nû Òø Üû`ö Öø àönùô fø mö æø ñ ŒÃp ÖZÆ u 0*
ÈWŒ
Û äü ¾ø^ËøÖû]ø Üû `ö Ûöãùô Ëømö ñ Œ
E
G
Ðe
$WkZ X }Š ½Å] Y Z Œ
Û zh
+?ª Ç ñY H ZŠ Zù Ât ñ2ÌÃ ZŠ Z ï
LG3©G3µ
"k
»x‰Zg ZŠ~ e
$WÏZgzZì CY ð2]Y Z Œ
Û zh
+?V˜ ì M]o»x ªÆyWŒ
Ûì
LG
E
I$
G 
ìg â 
Û wi **
~yWŒ
Û \¬vZÃ]t ï
L 3šE
åLu£Xì Cƒ‚ÅvZx¯V ˜ ì ]o
" kÐTì @*
ø jô mF! Üûãônû ×øÂø çû ×öjûmø 
$U*
"
*
*™ì‡»yWŒ
Ûì
LG
‹ÃVÍß] c*
W~gøÑ Zgø Ô
E 
Ñ ~y
W\WèYì ]o»xªÆVñ‰ZgZŠÐ èøÛøÓûvôÖû] æø gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö×ôù Ãø mö æø gzZì @*
ƒ

QO
Xì n
Û 6,
Ö Q ´g~g YÃœ£ÆƒÅ\ WZ®
#

]o»x ªÆVƒÕ{ÐÜûãônû Òùô ˆø mö æø

(ZÑ {zgzZÜû ãônû Òôùˆø mö æø ìg â 
Û Ì¬Štx?Z @9VâzŠB‚ÆyÅ~
»Vߊ¤
/Zpc*
Š ¯ ä ë Â~vZ} ZÈ HX }Š™u 0*
ÃyZ Ô}™É H,» Vߊƒ
»T Ç}™„z] ³Å yÆ\ WX σ 7gŠðÃÅvZš
M Å~kZ Âǃ 79~
ˆÆä¯~ÑVâzŠ !ä\ W¬ŠX σ›gzZG» Z}
.~wŠÆTÔ Çƒs ™wŠ
~ÝaÏZX z™u 0*
ÐvZ)ÃkZ¬Xì~wŠ »y›èY ?ìg™VY ¬Št
VGJ‚Î&äÅzmvZ-g—X ÇA gâ »vZ ÑZQz™à {Ð[Z ÑÃwŠì[Z Ѭ
GE
"NÆvZ)Ð wŠJ
VÓÅvZwŠtJ
-‰
Ü zkZÐì7ì
-Z
# 1c*
Š wïÐ~Ã
E
!
{
§
× a kZX Çn yT 7ÃVÓÅ~ÔÃ
e}È sÆ™/ÂÐ Vƒk
HgzZ öW z Å'
akZXì @*
ƒ {@x»] “zg Zâ ZÆ~7Zì @*
WÃgzZ¼~pÑ~Ãy ZD™
_¬wÎg (ZÐ ~Š ÑzZ ~g ø Å„
 ZpgŠ ä x?Z @³ Z ]|z Z'
,Z ]|
¬Š aÆ Š ÑzZ KZ Zƒ x¥Ð kZ X ,™É H,» VÍß ÅzmvZ -g—ª â 
Û
ñƒ ŠÆ\ W â 
Û Za ã !*
gY f, Z~Š ÑzZ ~÷J
-#
Ö ª\ WvZ} Z}™
" k}g ø ÔOg Z½ ZC
ì‡ÃVñ‰Zg ZŠ}g øgzZÃyWŒ
Ûì
LG
Ù ÃkZgzZ ,Š ã0*
à r !*
Æ+ Š
E
" kÐ Ô
ø jô mF! Üû ãônû ×øÂø çû ×öjûmø ÂX Og
ºµg ZæÐ gøjFÓôÖû] Üö`ö Ûö×ôù Ãø mö gzZì ]o» yWŒ
Ûì
LG
E
I$ G
G
ì ]tï
L 3šE
åL}©!ÌÉ H,
Xì ]o»x ªÆVƒ Õ{ÐÜûãônû Òôùˆø mö æø gzZì ]o»x ªÆ
X Çìg ~g YJ
-#
Ö ª=g fÆ$g Zzz***
FÆ\ W]t§»tZ®_ƒ»[ Z]tgzZ
Ôì @*
Y Hu0*
Ð } šgzZ ä{ h ·ÆvZ)ÃVߊÔì Cƒ ðÌÅVߊ ~ VƒÕ{
Xì @*
ƒZa mÜ Z
G
(:X
¹Æ œ
/
% —q
-Z ä ê »',#
Ö ZŠ r
# ™ /Zg Z',Z {
á **
Ññ]| }÷
»wqZÐ Vƒ Õ{gzZì MŠz»wqZÐ Vo) —ÔÐ VÎgæ c*
â
Û ~q ½Z} (,
c*
§ ~w qZ:gz Dƒ wJw qZÐ •
',ÅTì MmÜZÐ Vß ZzvZXì MwJ
LZ ¸ D W:ZzРVZ
# mvZ G
î*9g r
# ™ k1Z **
Ñña ÏZ X Ç ñ Yƒ Zz3› gzZ
i~t‘¸D â 
Û gzZ¸D Z™ðÌgzZ)kÅwŠ™ Y~#
Ö }
.ÅVÍg )
,
ûÒ$i{Š c*

QP
Q Âì ¹{Š c*
iR,
ñZ
# X Vƒ @*
Z™~ VƒÕ{~ ðÌÅTì *
@Y W ‚g ½~ wŠÐ
ðZ (,
gzZ Zz3›Ô c*
§~wŠ b§ÏZXì *
@Yƒ[ Zy

”ZÐg ½zŠ/
¤:gz7c*
ì ~gz¢)k
XìÐ Üûãônû Òôùˆø mö]o»VƒÕ{ Âì Cƒ~VƒÕ{ðÌÅTì CYW

R§ Zu ZÆy
òG
& zx¼ÆÉ H,
gzZ½

y¸É H,

~ {g 0*
¬ c*
â
Û ämvZ G
î*9gr
# ™DZ†{
á **
Ññ]| }÷ G
-Í›$
4G
4G
&Š ÄEÃY 5ß @*
&Š ÄE~ kZ Ôì xl[ Â êG
Ð îG
0E
ì yÒ »ÄZÑz ÑÅîG
0E
L ì
Ð
™ â
Û xlÃÉ H,
~( 28) {g 0*
gzZ ( 4) {g 0*
gzZ−:k
,
èÃg§gzZ<ÑêL ‘gzZƒ:Y =Z
ðâ 
Û yÒtšÅkZ ä ]|gzZ *
*™: …³Ð ÚÅÉ H, 
~Š â 
Ûe
$Z@zÒÃ+ŠY f
G
+
ì 7Š°Ðä™s ™Å7‰ì Š°ÄZÑÅîG
0ÒC V ;zì xl½V ˜¶
7~~nì Š°ÌZÅ'V ;zì xlÉ H,
V˜gzZ ñYÑZ e7~kZ
x Z™Y 5ß ˆƒ ãZz e
$Z@ ÃVâzŠ x Z™Y 5ßgzZ +Š Y fÐ wVkZX σ:C
Ù ªÒpÅ
E
+Š ÄEx Z™Y fgzZì szç+! , ™„ÌÅxEg DðŠ: Å»sܽÏ0
+
i
t Å }÷ !vZ y 4X Vƒ: …¸Ð kZ Ô , ™„ÅszÉ H,
Æ Å»aÆ
# ™DZ†{
r
á ämvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZ œ]|X ì g §z <Ñ ì Yk
,
½
X g§ÄEÿL$qgzZ<ÑÄEÿL$q\ WG 
åc*
â
Û aÆmvZ G
î*9g

-Í›$
ÌZÅÕ~[Â êLG

Ì[ Â ce **
ƒ (Z y Zƒ x¥ÌtE
ÐèøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø möæø gzZ

kZ Â} Y7Õy¤
/ZX }Š½Å+Š êL XgzZ .lpÃVÍߪñCÌÕgzZ ñJG7,
-Í›$
iZ0
+Z: ¦pñŒÃvZ [ ǃ Üû `ö Ûö×ôù Ãø mö ™ïsÂmsÂì ³**
[ Â êLG Å
жŠ N*
g à {Xì ³**
½ÅyZ7ÕïE
L 8™Vƒ H~aÏZX ñ ŒÐ
Xì @*
ƒZŠ Z ~hðh»[ ½жŠ Z™ÀF,

,‚õ0*
ÅÕ

:,‚õ0*
ÅÕ c*
â
Û äÏß W)´x¬X k™Š c*
, ‚õ0*
ÅÕ
X ñCV−g !*
ÅkZgzZ¬zg Zu Zzë›ÆvZ[ Ây{z äü Ïöñô^Îøø æø hô^jøÓôÖû] Ðöñô^Ïøuø

X1

QQ
: ¦i§C
Ù »<
L gzZ ñ2i§ » <
L Å ÅzmvZ -g— èô ß$Š% Ö] Ðömû†ô›ø

iñ¥Æ¾~{ƒgzZ ¬Š ÅKÁpŠ

X2

Š Z%Ð ØgXì ¬Š Åa‰
Ü zä
3gzZì ¬Š ÅØg‰
Ü zDƒ4ZŠ~K}
ðâ 
Û «~ [ ZÆ] .ZÃÅzmvZ -\ Wä \¬vZ~ ] Zg Å ` Zc Øg „z

]Š „ã !*
iC
Ù ~÷Ô ZÆ6,
\ W'Š „ã !*
ix Ó~÷vZ} Z ²
ô ô lö^n$vôj$Ö]øc*
â
Û ä\ W
ø nû ×øÂø Ýö ø¡Š$ Ö]øc*
} Z6,\ Wƒxso% fôß$Ö] ^ãø m%]ø Ô
â
Û ~[ Z ä \¬vZ Âì aÆ„\ W
c*
â
Û ä \ WQ X k xs à ¸Ð s§ ~÷X Ô ìg }Š Ãí ]Š „ à ¸\ W ! Ñ
èöÛøuû…ø æø c*
â
Û ä\¬vZ~,ÆkZ ÂaÆ\ W'Š „ã$
+~÷! Z}
.} Z lö]çø ×ø’$ Ö]æø 
ká x ÅZ »kZ ÂÅ7=]Š „ã$
+
ä \ WX Vƒwi **
¤g ~÷6,\ WÑ} Z ²
ô ]
X »]Š „ã$
+
Ô »i úì x ÅZØgtÏVƒwi **
6,\ W¤g ~÷
ä ÅzmvZ -=rZ îG*9g Âðƒ «ÃÅzmvZ -g—~ ` ZcØg '
Ü$ ãö ×#Ö]ø¼ ~Š 2¬Št ‰
Ü z Dƒ 4ZŠ~Kä \ WZ®ñYƒ «ÌÃ#
Ö Q ~÷ ;e
ø jô Ûøuû…ø hø]çø eû ]ø oûÖô xûjøÊû]
„g WaÆ i úÔì „g WaÆ ]Š „ ã$
+ #
Ö Q ~÷ @*Ô
QXì g:xzøÐØgkZ#
Ö Q ~÷gzZB~` Zc= ñYƒ«Øg {zÌÃkZì
'Š „à â ~÷Ôƒ ZÆ6,\ WvZ} Z wâ ƒ
 Z÷gzZ lö^fønùô _$ Ö] æø c*
â
Û ä ÅzmvZ -\ W
wâ 6,ë Vƒwi **
6,
\ WQ',~÷! Ñ} Z äü iö^Òø†ø eø æø c*
â
Û ä\¬vZ ÂaÆ„\ W
E
! 
˜ ãšZ áZgx â ZXì H öW -šÆ•
',X ÏVƒ wi **
6,kZQ'
,~g ø Ç}™ ay

í6,kZÐ s§Å\¬vZX lg !*
Å] ZíÅ\¬vZë Z‹ ZíÈ épÆ•
'
, 

X ÏñYƒlg!*
Å ð>gzZ

i Zg »`â ~izg‰
Ü zä
3ÐK

Ðs§ÅvZ6,yZ D™ ay

w â ~{ZgÅvZvß Zƒx¥Ðäö iö^Òø†ø eø æø Â
ø ×ô –ûÊø àûÚô Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]øì ¬Š‰
ÐaÂÔ
Ü zä
3ÐKgzZCƒwi **
] »'
,
~g7 i úZ

ô Øô–ûÊø àûÚô ]çû Çöjøeû ] æø šô…û Ÿø ]û oÊô ]æû †ö JôjøÞû^Êø éöç×F’$ Ö] kônø –ôÎö ]ƒø^ô Êø ì tigŠ Z%

QR
lˆ~izgÔßÅy»Š[ Z ( y WÅZy ÒÀF,
)z™lˆ~izg Å Z}
.gzZzQg6,}i ?Â`ƒ
2ä ÅzmvZ -g—Â3gaävZx **
»tigZ
# ì ~izgV Œ Š Z%Ð aX z™
ø ×ô –ûÊø àûÚô Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ¼Ð VxvZ ÂdÐKÆ™]Š „Z
!vZ} Z Ô
# c*
Š
Æ™]Š „ÔŠ
H½Ðgâ Âí!*
!vZ} ZtÈX Vƒ @*
™wZÎ »tigÆ\ WÐ\ W~
X £Š ÌæÔZ&
+ZÔKzg.
Þ eÔ ñe¼aÆkZ[ Zì c*
Š ÂÌù ä \ W1 ìg W
7ðÃkÙ ` Z'
× »vZ {Š c*
iÐ Ñ Ôì *g m{ q
-Z » ¬Š kZÐ ²
ô ] Øô–ûÊø àûÚô ]çû Çöjøeû ]æø
Øô–ûÊø àûÚô ]çû Çöjøeû ]æø \¬vZˆÆ éøç×F’$ Ö] kønû –øÎø ]ƒø^ô Êø¬Š äÅzmvZ-g—Z
# X Yƒ
ÐKä Åzm!Z-=rîG*9g Âìg}Š]i YZÅlˆÅ~izg \¬vZˆÆ²
ô ]
VÍßëìgòÐKë[ ZvZ} Zùâ ~izgÐ \¬vZ[ Z ~Š 2¬Št‰
Ü zä
3
æø hô^jøÓôÖû] Ðöñô ^Ïøuø D M E ª Iƒ , ‚zŠ ~ V z‚õ0*
ÅÕ ÂX £Š Ì~izgÃ
èô ß$Š% Ö] Ðömû†ô›øDNE äü Ïöñô^Îøø

gzZbÑÅ oû×ôù ‘ø]ö oûÞôçû Ûöjömû*]…ø ^ÛøÒø ]çû ×% ‘ø
½Å èô ß$Š% Ö] Ðömû†ô›ø

Âi ú}ñ 2i§»<
L ªÑ {zvZ} Zâ ¬Š ä x?Zm…Z'
,Z]| Â
?ì ] .Z }~ pÑyWŒ
Û C X ì 7~ pÑyWŒ
Û i§ Zg7 » i ú1ì n
Û
$ §ì {z ?³7,ùpì ꊬ»"7,i úÂu 0*
þN G
y WŒ
Û ? }] Îg&Å[f
4hÅZ
^ÛøÒø ]çû ×% ‘ø c*
â
Û ä ÅzmvZ -g—X σ wJ{z σ ZŠ Z i ú 6,i§Æ Ñ X îG
0E
_7,i ú=? 6ð7,i ú, ZÔVƒk7,
~‰ð7,, Zi ú!/ô} Z oû×ôù ‘ø]ö oûÞôçû Ûöjömû]*…ø
ÃÅzmv Z -Ñ ä VMì Ýq sÑÃV\WÅ/ ôsÜt Xƒ ì gN Š ñƒ
GLÅq
~g g x â Z {Zpƒ ¬Š ñƒ _7,i úÃ9ä Tì yÃ{z´Æ/ôXì c*
0*
~ i úï
äVM¶ëÅ/ôtX 7ÝqsÑtÃËVƒmvZ îG*9g1Zx â Z c*
VƒmvZ îG*9g
?6 ‹ ñƒ D â Ût ÃÅzmvZ -g—ä VrZX c*
0*
x £ » oû×ôù ‘ø]ö oûÞô çû Ûöjömû]*…ø ^ÛøÒø
Ȼm!*
Åi úÅ]tXß ¯]gßÅkZÔzŠ™ÜÅkZ'ƒÙ Š ñƒ"7,
i ú=
i ú~‰Ôß™Ü~÷?'Xì $
Ë ƒV ¹i ú~g vÐ ]tÄ£Ôì $
Ë ƒÝqV ¹
',ÅÜÂß™ÜÅŠ@zqÃgzŠ´zx ª}÷?ÔVƒ @*

™{>gzZ qÃg‰Vƒ ÍÞQ~

QS
?6oû×ôù ‘ø]ö oûÞô çû Ûöjömû]*…ø ^ÛøÒø ]çû ×% ‘ø X ÏñYƒ wJi ú~g vÔÇ ñ Yïx ÅZƒ
 »Ð
{zì ~BÆ9Ðî0*
ÐV¹wŠ{z:gzzŠ™ÜÅkZ?Vƒk7,
i ú~ƒ Ù Š=
X ǶÐÜx » ZgvZ®Ðî 0*
ÐV¹]tÄ£

‚~ŠÅÕ

+Špn
pg¹ Dv߉ƒ™Å+Š àômû‚ôùÖ] oÊô äö ÏûËô Öû]øì‚~ŠÅÕ
$ Ôì 7™Å
mvZ îG*9g r
# ™DZ†{
á }÷Xce ム̙Å+ŠXì 7îªG©EG
ûz=aÆDXh
+!*
=ð{Š ZgDðq
-Xce=ðkŠaÆDðq
-Z¸D â 
Û
X Ç}™wEZ‰
Ü ¤(C
Ù ÂzŠ ¯~ßñ¤
/ZÃy¨
KZs ¸z" XceÌ
(
:XG
7R,
ñ~` Zä ¿q
-Z~yß c*
â
Û ä ê »',#
Ö ZŠr
# ™/Zg Z'
,
Z **
Ññ
¹gzZ c*
Šg â Ð [6,} i6,q
-ZgzZ ðVQ ~h‰ÏKgq
-Z ä kZ ÔzŠ™ÇÃkZ Å
yÃtc*
Šg â Ð [Z h‰q
-ZVx ¹äá ZzR,
ñÔ ZƒBzgÎ õ0*
»V Œ X &
+
7 kŠ Ñ
ä ~ ¹ä kZXì 7Ì.
Þ ‡Æ &
+
7q
-Z Âœt Ôƒìg8
-â &
+
7 kŠ c*
3› w ¾ ‚
~g â 6,{ i6,¾Ô ñY ~g â V¹ ~h‰ì 1 » r â Š kZì 1 ~hð… » äg â ~h‰
b§¾Ã+Š ë pÆàômû‚ôùÖ] oÊô äö ÏûËô Öû]ø Xì Õx **
» kZì 1… » kZ Ô ñY
?N ŒùÔ, ™wEZ

G
4G
&Š ï
îG
0E
L .À7ÅmvZ îG*9gr
# ™DZ†{
á ]|

Ç~ Y7 ä kZ ~g7 x Zg Zƒh
+% $
+q
-ZÐ r
# ™DZ†{
á }÷ 
¹Xƒ _7,J
-k
,
Š X Y7 Ð kZ ä ]|ÔVƒ k7,ƒ
 tèŠzgŠ Ô` @*
zŠzgŠ Ô)**
¹ä kZ ?»Y f c*
ì 4{Š c*
iŠzgŠ Zƒ c*
¯ »ÅzmvZ -g— c*
â
Û ä ]|Ô4æ
Æ] .Z c*
â
Û X ‡W}g øÂÅzmvZ-g—ÔÆÅzmvZ -g—xÝÂY f
X z™ 1| 7,4æÊzgŠ kZ ?Z®Xì {Šñ
Û «»ÅzmvZ -g—tì pÑŠzgŠˆ 
H Ug ¯{z Âì {zìt Ôì ^
,Y **
ì x Zwƒ
 t ïŠÈ¤
/ZX ~Š â 
Û b & ZÐ: ·kZ
vZÃVÍßÐ ›Ôì êŠÕÃVß ZzvZ \¬vZpƒ H ? åØ H… **
Ññ/Â/Â{¯Z
XÐÄÅ›I Zì Q›gzZD š s§Å

QT

‚¶aÅÕ

XxE{zì w! qg p÷t Íô…ô^Ãø ÛøÖû] æø Ýô^ÓøuûŸø ]û àøÚô Œöçû Ëöß%Ö] äô eô ØöÛøÓûiö ^Úø
z xE, Z x ©Z , Z Íô…ô^Ãø ÛøÖû] æø Ýô^ÓøuûŸø ]û àøÚô D Y 0 á Zz vZ ÑÆ Vâ ¨
KZ Ð
&C
Ð
~Õƒ
 {zñY0ÑZzvZ™ƒ Å'
× ÔŸÔ ö EÑ»y ¨
KZÐ TN YK yÒsg ç
g$
76,
kZÔì ;gƒ q¯%™ƒîÏ‘Ã ê GÝ â wBtÔ w! qg p Œöçû Ëöß%Ö] äô eô ØöÛøÓûiö ^Úø 4ZŠ
kÓÐ Tì q H{zì 6ÒàÚ ~ Íô…ô^Ãø ÛøÖû] æø Ýô^ÓøuûŸø ]û àøÚô Œöçû Ëöß%Ö] äô eô ØöÛøÓûiö ^Úø ì
Xƒ Ýq Äc @*
z™yÒB‚Æ Ñz ›Ãsg çgzZ x ©ZÆvZ X Dƒ u0*
Q Âì 7yTgzZÄc¤
/ZX σ= ÂÅ ~g ZŠ',Vâ 
Û Ð›gzZ σZa›ÐÄc
VâzŠgzZ¸ ñƒÆ k0*
VâzŠ X ñ Wg
$Z zŠ k0*
}÷Š !*
Wò**
X σ 7̛
b§Å bZ VâzŠ X¸ A ˆ Æ w ‚:eèY ¶7y T1¸ ñƒ ñ7,B‚
Æg c*
vZzStgzZ _öÆ kg Z=Zít c*
Z™sg ¬ä ~¸ ñƒÆk0*

ÂVâzŠ ë}gZ‰ f ÐBÆ}uzŠ q
-ZgzZ ‰ƒ} 9VâzŠ { å ú
7t _ö
Å bZ¸ìgNŠÃ}uzŠ q
-Z VâzŠ:gz ðƒÄcZ
# ðƒ “
 › ¸ _7,B‚
# ¶›x°Ð Äcx°X å ; gƒ 7l »›p¸ìgNŠÃ}uzŠ q
Z
-ZX b§
Å}È sc b§ÏZX H ZŠ Zt]Z÷gzZ ‰ f™ƒ} 9VâzŠ  c*
Z™sg¬ä ~
`™hg !*
Z » kZÃaÆw ‚g e¤
/ZXì *
@Y H ZŠ Zt]Ì» kZ}Š Z™y Ty YÐvZ
ñYáÃVx} (,
-ZB‚LZÔÇäT7Ã!*
q
Z L^{zÂñ WˆÆw‚ägzZ ñY
6,^g7 JZ X ^g7 *Z \ Wá … T Ô ñƒAŠÃ !*
Z}÷\ WVx} (, 
Ç
{z ÂVƒ ;g &
+
ðeà !*
Z LZ~ Ôƒìg™ g
Cg
CH Ǿ {z Âî VZ _ g
Cì H J %
+q
-Z
£Š™s ç=!*
Zì ‡â °ç™zg {ge" A
$X ì !*
Z Z¾ ¸}g Zì HscJ %
+
vZ {zA
$ì CYƒy TÅ\¬vZ=gfÆVß ZzvZZ
# „, Z Âå7**
TÃ\ Wä ~
ä ~ J
-[ Z V xvZì HgzZì @*
VQ1 ÅäXÃgzZì @*
™{izgÔi ú]Š „Å
X £Š â 
Û s ç¶^Ñ**
~÷ñVZ7ú1Æx ©ZÆ\ W

‚,v0*
ÅÕ

ûÆ kZÃqC
Ù ªì wõ ¦Åû^ãø Öùô ^vøÚø oûÊô ðô «nø WûŸø û] Äö•ûæø ì ‚,v0*
gzZ

QU
~@WX z™wEZ~x »ÏZÃkZ c*
¯ ävZaÆx »TÃq Tñ YHwEZ~
ÃkZì 8 ŠÐÃÅØgÃ\ !*
Vâ LZ ÔaÆÚ ŠÃ+−ZzÔaÆÚ ŠpÑ
AŠÃ+−ZzLZ äô mû ‚øÖô]æø oÖF]ô †ö ¿ößûmø æø z™ ay

V; zÃV\Wy ZXì M[ Z N »w=eq
-Z
ÂÑ0*
Ãëä \ !*
V⠸РLgëyŠq
-ZAŠÐÃÅØg è÷Ûøuû…ø é÷†ø ¿ûÞø Ð ›
EE
ä/ôX ÇA [ Z N »w=e q
-Z D â 
Û ÅzmvZ -g—~ºœÆØgçL+$kZ
vZ c*
â
Û ?Ç}Š [ Z N » e Îv Z H ÂBŠÐ ØgÃ\ !*
Vâ LZû%Îë¤
/Z Y7
Xz™ay

~ûÆkZÃqC
Ù ì‚,v0*
tÂX7¶ðÃV; z*™{Š c*
i ÌÐ kZu 0*
kZì c*
Š â
Û IÐ q TgzZ z™w EZ~ kZì c*
¯ aÆ x »Tä \¬vZÃqT
x ZwÃy !*
iÔì Š
HH IÐ Ú ŠÃxø**
ÃV\WÔì Š
HH IÐG
g **
ÇÃVâ » î Y ugÐ
x »TßÐ yZx » „zì H Za ävZaÆx »TÃY ¡
IZXÔì Š
HH IÐ ä3
X ^ãø Öôù^vøÚø oûÊô ðô «nø WûŸø û] Äö•ûæø Xì ¸ß:ÐY ¡
IZyZx »{zì »zgÐ

ø $Þ]ô‚
Üönû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô

ø Þ$]ôc*
yZgzZ **
Ñ yZZ »/ôgzZ '»9t vZ c*Üö nû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô
â
Û ~y
W
¸ \ Wì ]gz¢ÅŠæ gzZ ]gz¢Å‰
¨
Ü ¤„
 Š',i Å\ WaÆ kZÉ H,» VߊÆ
ä´iô…ø ‚ûÎö Ùô^ÛøÃû jô ‰û] oÊô ðº oûWø åü ˆö rôÃû mö øŸæø ðõ oûWø Øùô Òö o×FÂø …ö ô ^ÏøÖû]ø pƈö mûˆôÃø Öû]ø X >g;Z 
ÐB™{Š Zg Z\ W¤
/Z ªXn wZ e: ^z»gqðÃ~]gŠwEZÆTÑZz‰
Ü ¤+Z
**
¯! ô»Ñ LZÃV#V#=B™{Š Zg Z\ W¤
/ZÔ Çìg™ W9ƒ Âì 'Ã9kZ=
{Š Zg Z »\ WJ
-Z
# X Çìg™0à zÂB™{Š Zg Z »ä¯à zÃË\ W¤
/ZXÐg™0{zÂì
ø Þ$]ô a kZX Y07ÑZzvZ {È ðÃX σ7w qï
køÞû]ø Ô
á ŠæÅ\ W!Å\ W
ÂB™{Š Zg Z\ W»q ˤ
/Zì +Z]gŠÅ\ WgzZ >g;Z¨
 ¸\ W Üönû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû]
 >g;Z¨
 ¸, Z \ WZ
# X$
Ë 07^z»gq ðÃ~ îJ
-Š Z%Ã}Š Zg ZÆ \ W
sÑZ vßæá ™{Š Zg Z ÌZvZ¤
/ZX ñY Å ¬ŠÐ kZì .
Þ ‡kZ ] Z f Å „ \ W
N YƒvZ à zƒ
 ƃ
 ë‰
Ü z ÏZ Âì **
¯ vZ à zÃ
 Æ~KkZ Åkg Z=Z
Bâ 
Û {Š Zg Z\ WvZ} ZÔá â 
Û {Š Zg Z~ºœÆ‚Åe
$WkZÐ Øg KZ \¬vZXÐ
&
CÔÅ'
à zCZ™ ¯ ŸÔ öÐE
× Ãƒ
 ën¾Ã[ xZ}gøÃyZ0
+{}g øÊ ÑzZ ~g øÃ
 ëgzZ

RL
pû„ôÖ$]ø D™: ¦wEZ » ]gŠ\ W ܺnû Óôuø \ WgzZ ñ YƒÉ H,»ƒ
 ëB ¯
LZ {z å†gq
-ZèY}™wEZB‚ÆÕÃ]gŠKZ èô ÛøÓûvôÖû^eô äü iø…ø ‚ûÎö ØöÛôÃû jøŠûmø
‡Wíq
-Z~ãZ å; g™w EZ 9É
Ü ¤KZ {zåc*
Š 2ÃkZ ä´ â å; gÍ6ÇW
-Z {zgzZ Š
q
HW×Æg ÂùiŠ FZ
# Ô ˆÖQˆk
,
Š ~hðX c*
Š UäkZ ˆÖ6,
u **
Å
Ôí: „gu **
ÅkZ:X c*
Šg â ™ÑßZ (,
-Z »³õ0*
q
6,
u **
Å´ â ÂÂùí [ ZX c*
Ñß
ÅwEZ ‰
Ü ¤ äß ¸ D â 
Û mvZ îG*9g ~â å]| ÂT
$¸ÌíT
$¸ Ìu **
» VzÈ Ð Tì Cƒ: ¦{z D â 
Û wE Z ‰
Ü ¤ \ W ! Z}
.} Z Â: ¦)1
ä \ W 1$
Ë W7¤ ðæ
/
Ù … ^ßøÖø ²
C
ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$ ]ô ^ßøfø nû ’ôm% àûÖø X @*
ƒ 7yv
X ‰ƒvZ à z}ÈФ‰
Ü z‰ì ~ŠÉaÆ}Z
+Ã}g ø
a kZ X}Š ¯ ÑZzvZÐ s¬ …ì gŠ ‡vZèY çâ s¬ Ð Z}
.p
éô †ø ìôŸF ]û oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô ! ^ßøe$…ø ¾ ¸ q
pgŠ c*
] !*
t X ì 7^
,Y ‰â ¤
ðä
/Zpq
pgÐ x Zg WÌ~]y
Wq
pgÐ x ZgWÌ~ *Š… …ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎô æ$ è÷ßøŠøuø
$) Xì œZg ø~ kZß™ÂñY W1
GLI
3šE
( 13X 12:™Ôœ£Æ]t ï
ø jô mF! Üûãônû ×øÂø çû ×öjûmø Üû ãö ßûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø Üûãônû Êô &ûÃø eû ]æø ^ßøe$…ø ™
æø èøÛøÓûvôÖû] æø gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö×ôù Ãø mö æø Ô
ø Þ$]ô Üû ãônû Òùô ˆø mö
—Üönû ÓôvøÖû] ˆö mû ˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô

/
¤
›ÈZ>bÑÅfÑe
$W

] c*
äLO¡ ~g øvZ} Z ìg 8
- â ¬Št Y fzÆ kgZæ À` W ë vß
X T e **
¯ Š ZGY OzgñÃVÎgæ ÂY ft Ôg D `ÃVÎgæ }g ø â 
Û Za Y f~
x?ZmZ',Z]|ÃÅÅzm\¬vZ -ݬgzuXì yZŠ **
ì Ht ¹ä ~
KZ Z®â 
Û Za 9q
-ZÐ~] c*
äLO¡ ~÷vZ} Z ÜûãôßûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø Üûãônû Êô &ûÃø eû ] æø ^ßøe$…ø åó â ä
: ¬Št x?ZmZ',
Z]|:gzì 7mÜ Z½ Ü *
*™ ¬Š Åäƒ Za 2!*
gY f~Š ÑzZ 
èzzzŠ ÅkZ ä Ïß W)´X â 
Û Za 9~ ] c*
g f „ ~÷[g}÷} Z _â
3áZzy Z0
+{}÷σ„{Š c*
i ÅVß ZzyZ0
+{ LZÃkZ Âǃ ÑZ
# ~ yZ0
+{ LZ
òŠ W»yZ0
+{„}g øtÐ, ™q nZ ÅkZ Ìá Zzy Z0
+{tzz~uzŠgzZN Y:~
ݬ i**
ÑñgzZ <g **
Ññd
W}÷ å HwZÎÐ }÷ä r
# ™Ã?]|Xì

RM
}÷Xì ; g™~gz6,Y !*
Û ZtÏ} ™x **
Œ
+= x ¸ÂVƒ ‚
$
rg~6gæÃy Z~¤
/Zp
gŠÅ6gæ ÃVœÆ \ WX Og~6gæ ÃVâzŠ Ô,™: { Zz6,ÅkZ \ W c*
â
Û ä
ÅjèY $
Ë ƒ 7Ã}uzŠ {zì c*
¯ x‰Zg ZŠÐÄ yp} (,ä \ !*
}÷ σ
lpÔ} 7,|6,{gtÆ ]|r
# ™ ?X 3g" ÁŠ jÁâ Ôì @*
Z h Q ~ jì @*
0*
( 46X 45:™Ô ã !*
g¸A) X c*
Š™gHŠ *Q~x‰Zg ZŠÃV œVâzŠ™ YgzZ‰ƒ

"k
]o»x ªÆ6WŒ
Ûì
LG
E

I$
G 
Dƒ "
$U*
œ£ &Æ ÅzmvZ -~t ï
L 3šE
Ð kZ ˆÅ]zˆe
$W
ø jô mF! Üû ãônû ×øÂø çû ×öjûmø
V˜ V ˜ ~ *Š ~g ‚çOX D™]zˆÅ] c*
W6,/ôÑ}g øÔ
Æe
$WkZƒ
 ì CY ðJ 7,h
+?z ] Y Z Œ
Û gzZ {ø**
z ¡V ˜ Ô K
M kÆu 0*
È WŒ
Û
I
G
$ åL}©!Ð yZgzZ C
ãšZ áZgx â Z 0Æ ]zˆXì ; gƒ ZŠ Z hq
-Z »]t ïG
L 3šE
Ùb
Å]zˆB‚ÆyZ gZÔg1iÔe
$g ÂNƒwi **
ÁÂÎ{z´Æu 0*
ÈWÛŒì –ä
sÜÂ » ]z ˆ D â 
Û X y WÅ Z ] ZŠG‚ßN Š X ì 7^
,Y w E Z » ¹
ÅkZÔì ´g ì‡J
-#
Ö ªÐ ZèYì ÑÅvZx¯kZtXì m{aÆu 0*
È WŒ
Û
ÃV” LZ Ô D™ì‡ÐgæÆ u 0*
y WŒ
Û Z®Xì à )f LZ ä \¬vZ«™
MÆ x » ~g»uÆ \¬vZ ƒ
 D™yz¬ à â z ã YÐ kg Zæ yZ Ô D ¯ ƒq
—‚Ôì m{aÆ u0*
yWŒ
Û sÜÂ »]zˆ:
L Æy
á Ñňy WŒ
Û :X 
G
X 7^
,YaÆã WïE3µN

]o»x ªÆºµg Zæ

Æ gøjFÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö x‰Zg ZŠ Ôì ; g ƒ ZŠ Z h » x‰Zg ZŠ Ð gøjFÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö 
Dâ
Û Ïß W) ´ X ì C Y ð J 7,‚Ô D Y ñ C pÆ [ Â V ˜ C
Ù b
Æ u 0*
ÈWŒ
Û ÅzmvZ -*™Ñ äö ¾ø^ËøÖû]ø Üûãö Ûöãùô Ëømö pû]ø , ‚zŠ Å gøjFÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö
zã çÆy WŒ
Û V ˜ ºµg ZæC
Ù bÆ‚kZX D Cã çÆkZÔD 2p ÖZ
ºÖZgzZ å´ ðô ]ø ]ø èøn$Ëô nû Òø Üûãö Öø àönùô fø mö æø ì ‚~uzŠ Å gøjFÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö gz Zì CY ðJ 7,‚
GLG3©E
G3µÅu0*
Ô A
$kÆh
+?z]Y Z Œ
Û V˜ `Ø Ð‚kZX D 2ÌZŠ Z ï
È WŒ
Û
X 1»e
$WkZ {z

RN

$
-G͛G
*g »ÕgzZ[Â êL

$
-͛G
G
(Zyªce **
ƒœÃy ~Š}Š ½t™Eâ 
Û y ÒÃÕB‚Æ[ Â êL

:,‚õ0*
ÅÕgzZ}Š½Å+ Š êL XÃVÍߪñJ 7,
B‚ÆÕÃ[ ƒ
V−g !*
gzZ sg çzg Zu Z z ë›ÆvZ [  y{z (äü Ïöñô ^Îøø æø hô^jøÓôÖû] Ðöñô^Ïøuø VÙæù] †ônŠËi
X ñŒ 
Xì Õi§C
Ù »<
L X ñ 2i§ »<
L ƒ (Z y{z Ôèô ß$Š% Ö] Ðûöm†ô›ø :Ýæ †nŠËi
EG
.n©$~g7 ì <
iÅyWŒ
Û ò Z¤
/] Z f ÅÅzmvZ -\ WÔì yWŒ
Û çLG
L ÅÅzmvZ -\ W
Xì‚
ŒzZpäÅ\¬vZ èg/]|X ñYƒ Za ™Å+Š Ôàômû‚ôù Ö]GoÊô äö ÏûËô Öû]ø :Ýç‰ †nŠËi
+ GE
4D ï
5E
:¶ðâ 
Û ¬Š‰
Ü zD™ ZŠ Z ëG
L 4]ÅmvZ G
î*9g ~y
—Œô^ß$Ö] oÖø]ô äö fû fùô uø æø àômû‚ôùÖ] oÊô äö ãû Ïôù Êø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
\¬vZèg/**
¦Ý>Z÷ZX} Š™[8~VÍßgzZ â 
Û «™Å+ŠÃ~y Œ!vZ} Z
«ÃwŠ}÷ä \¬vZì *gm{q
-Z~VÓVâzŠÆ¬ŠgzZì ìYX¬Š ÅÅ
pƒ ™Š+Š ~ ˤ
/Za kZ ?â VY š
M 8~ VÍßB‚ƙŠ+Š X c*
â
Û
)$
®
+ƒ:pƒ[8~VÍߤ
/ZgzZÐZ7+ ŠÐkZvß Âƒ: [8~VÍß
zZpì #
Ö Z™Å‚Šƒ°ÆÅ\¬vZèg/]|˜$öX Çñ;„Zez
Š¤
/
á LZ ! ô‰Å \¬vZ èg ÷Z ]| ñƒ Ý ¬} (,ãZmvZ G
î*9g ~y Œ
X ¹7ŒLÔdZ **
Ññc*
¸D â 
Û Â¸D šZ
# ÃmvZ G
î*9g ~yŒzZp
vZ -wÎgÆvZÐ T Íô…ô^Ãø ÛøÖû] æø Ýô^ÓøuûŸø ]û àøÚô Œöçû Ëöß%Ö] äô eô ØöÛôùÓøiö ^Úø V†nŠËi oãiç2
X ¸D â 
Û ŠÅ/ôµÓÅzm
X ´g~ûÆkZÃÚC
Ù ä´ ×ôù vøÚø oûÊô ðô oûJ$ Ö] Äö•ûæø V†nŠËi 6mç3Þ^µ
~7ðå5t X Ç k™^âX ÅÕì ‚t Ôä ÅzmvZ -Ý ¬§ zu c*
2t
$ §tgzZì Ìã‚ W~ kZXß 3
¸ DÐ Vâ »Æ/ôgzZÐ y!*
i ÅÑXì ]t þL G
t ÔVƒ ; g C X Cƒ Za 7] !*
{zÐ Ú Š [ Špì CW~ ‚fk
,
½ÐG
g Z®Ôì

]|Ôß™'?åHÝqDÐ ]tÈ !*
i c*
¶S7,[ Âä/ô! CXì/ôþL G

RO
Xì `„, ZD™áÐx?ZmxŠ W

]o»x ªÆVƒÕ{

yÒ ämvZ G
î*9g Ïß W)´ ,‚&ÅkZ ? pHÆ Üû ãônû Òùô ˆø mö ˆÆ kZ 
£Š C  ?ì @*
ƒ H~ Vƒ Õ { ?ì HÑP H, 
i7 ðÃÐ \ W ` WX N â 
Û
Âñ Y{g {WØ{gzZ ñ Yà ïY !*
Å{ !*
gzZš»{ YV ˜ì {z{ Õ{Xì1»Üû ãônû Òôùˆø mö{ Õ {
{!*
gzZ {YÃ{ WV ˜ Xì 3gá ~ l¨WKZ ävZÃ{W~g ø Ôì 7, ÃðÃ~vZgzZ {W
Hu 0*
ÃwŠÐvZ)GgzZ ~Ã$
+Ô]áz{ !*
gzZ ñYc*
S°z{YV ˜ªñ YHu 0*
Ð
p°Å{ Õ{X Bvßx ¬ 6ì 7»ä3{Öx **
{Õ{Xì {Õ{x **
»kZ ñY
C ìÄZ÷6,
{W {W † Ð wŠ Æ wŠ ÿL X3Z
{Õ{ -Z ì ºZ „z '
X r
# ™{(Hr
# ™{
á gzZì { Z ({ Zpì 7{Õ{{zQ Âì 7t¤
/ZgzZ

ÌZÅÉ H,

I$
G
Za mÜZ~wŠgzZ **
Yƒu 0*
ÐvZ)»wŠXìÑëZq
-Z » ~tï
L 3šE
ÌÉH,
G
(:X
ê »',#
Ö ZŠ r
# ™ /Zg Z',
Z {
á **
Ññ]|”%}÷Xì s ¸ñwJ »wqZ6,ÏZ **

ÐVo)—Ôì MŠz»wqZÐA
$kzkgZæ c*
â
Û ~q ½Zq
-ZÆ®
) ) —ä
yŠ1ñYL LpÆ{Õ{Ôì MwJ»wqZÐVß ZzvZÔÐVƒÕ{gzZì MŠz»wqZ
I$
G
Ѫì @*
YH Zg7Ñë Zq
-Z » ~tï
L 3šE
~VƒÕ{X(ÅgÆV3zgŠ ó óV.zg™
XÉH,
»

‚«ÅÉH,

àôÂø æø èô ×ø›ô^fø Öû] ‚ôñô^ÏøÃø Öû] àôÂø èô eø ^vø’$ Ö] høçû ×öÎö †ö ãùô _ømö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ^ô Êø
gzZÐ Vzoë!* 
D™u 0*
ÃVߊÆ/ôÅzmvZ -Ñ ª ²
ô ] †ônû Çøeô Ùô^Çøjô WûŸô û]
@*
™u 0*
Ð äÎ wŠÐ vZ)"
$* −dÌ! %gzZ XÐ äÎ wŠB‚ÆvZ)
***
FÆÅzmvZ -\ WZ®_ƒ »]t1ì »ÅzmvZ -g—ÂÉ H,
ÝZXì

RP

4]d+Š È Çg )
5E
ë!*
gzZÐg ïŠx Z9ÛtJ
-#
Ö ª"
$* ÿLG
,
gzZ õxÔvZY 1zZª
Xì @*
ƒx »¸~VƒÕ{XÐg D™u 0*
ÃVߊÐvZ)gzZVzo

‚~uzŠ ÅÉH,

ö²] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ^ôÊø ì ÅyÒ ]g ÓÅkÓä Ïß W)´ˆÆ]g ÓÅ[¨
Æ/ôÔÅzmvZ -*™Ñ ª èô ×ømûƒô †$ Ö] Ñôø¡ìûŸø û] àôÂø èô eø ^vø’$ Ö] Œøçû ËöÞö †ö ãùô _ømö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø
Ôì mwÔì =Ôìº } ?Ht Ü Z}nXÐ t Ü Z}n D™u 0*
ÃkÓ
#gzZ x Zw# 1 3z {n جŠ V ˜ Ôx Zw ¬Š: w ' ¬Š: Ôì ]áÔì×
u 0*
ÐWfg ¾ Ü Z ÃkÓÆ evZ èg/ôÅzmvZ -*™Ñ ÂX ~Š ™ q zÑò Zw
X ¸D ™

‚~ŠÅÉ H,

Ùô^ÛøÂû Ÿø û] æø Œô^røÞûŸø û] àôÂø èô eø ^vø’$ Ö] áø]‚ø eû ]ø †ö ãùô _ømö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ^ô Êø
ÐNÁqZgzZ ´gu0*
ÃLZÐ V2 ?ùX D™u 0*
ÌÃy$
+Æ/ô èô vønû fôÏøÖû]
( ÌZ ÅÉH,
z½) X D 2È

I$
G
ì ÑP H,
ÑëZq
-Z»]tï
L 3šE

õg @*
Å',» Z LZ\ WXì ¸vZ]Š ¬Xì e**
ÆÅ'
× z %ÑÉ H,
%t Â
ËÌ~kZ ƒ§ZzðÃgŠ **
zf
á¤
/Z¶Ð ÄÅà z˶vZ à zÌkNŠ
~g ‡Z5X ZƒÐ ÄÅ à z Ë Zƒ à z Ìì ¸g2Š:gz Xì CƒzÂ: ¿ ¸ Å à z
x™z¯‰
Ü zC
Ù Ã[¨Æ Y 1zZ LZ \¬vZ Âì @*
™4zŠÐ à zÆvZ Ë D â 
Û
äö jöf$vøÚø kûÞø^Òø àûÛøÊø Ýô†ø ÓøÖû] æø Ìô_û×% Ö^eô å´ ðô ^nø Öôæû ]ø hôçû ×öÎö oÖF]ô †ö ¿ößûmø oÖF^Ãø iø ²
ø ] á$ ]ô X Ù ŠÐ
6,
yZx™ »vZ Ýô†ø ÓøÖû]æø Ìô_û×% Ö^eô Üûãônû Öø]ô †ö ¿ößûmøì Cƒ~VߊÆyZ›ÅXX Üû`ôeôçû ×öÎö oûÊô
G
5.À& ) Xì *
( 26X 22:™ÔÄcÿLG
@YƒvZ à zÌ{z× W× WakZXì *
@YƒÌ

g ZuZЉÆí@*
z*¼ÅÉ H,

I
E-G
d
~u 0*
ÈWÛŒ c*
â
Û ämvZ G
î*9g ~gjY r
# ™DZ†{
á ]|wÍ Z ÷L }÷
ÅkZXì @',
ÆkZ(‰gzZì y
¸ Üû ãônû Òùô ˆø mögzZì xl hø^jøÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö (‰

RQ

G
$
Í

E
G
&Š ÄEV;zì xl[ Â êL V ˜ c*
ÄEY 5ß @*
ì yÒ » ÑÅîG
04G
â
Û Â?ìzz H
4G

Ã+ŠY fV; zì xlÉ H,
V˜gzZ−: µ Zµ ZÃg§z<ÑgzZVƒ: ÅÐ îG
0E
Ð ðÌÅsø¶~Š wVÐä ]|ÅkZX **
ƒ: …¸Ð ÚÅÉ H, 
ìÒ
E
[ ½Ôñ Y ÑZ e~ s ™ì @*
ƒ7Š°Ð ðÌÅÔì @*
ƒ szç+!Š°
„ÌÅ+ Š ÄEg DðŠ: „ Å»½/Y 5ßì yÒ » ÑÅD~x¼Æ
~~n,™„Å ðÌÅÅ»ì e
$Z@Ãx Z™Y f~x¼ÆÉ H,
gzZ ,™

X ǃ:xEÈéлö'
× )X σ:C
Ù ªÒpÅ7
ø $Þ]ô ˆÆkZ
HÐ ÑP H,
ªì *g HÐ e
$WkZ » Üö nû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô
ø Þ$]ô a kZì 7y‚ W * 
Z',Z **
¦™ â 
Û Üönû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô
* ±Ð Ñèa ?ì *g
ì c*
â
Û Yš!*
>g â ZÃkZ ä \ WÔì ¨ £Ð Ñ!vZ} Z c*
Š 2…ä x?Zm
\
ï
á ÃVÇZ',Å *Š ~g ‚ì ½êL ZYÎgzZ ÑZz 䙬» ðZ',{Š c*
i¹ Yš!*
%ÑZMª 
ì ´{z ½gzZì »½xѳ Z~YšZì –~ ã šZ bzg‚ä Ïß W)´t Xì
ï
á ~ YšZ kZ ƒ
 Ð Vƒ {k
Hæ J
-#
Ö ª Zƒ x¥Xƒ Œ6,ë{Z Zq Zâ Z
~kZƒ
 ìgƒŠ XZ j§Æ{ k
H6 6 ` WgzZ¸{k
H ‰
Ü zÆy WŒ
Û Áz4,
X
Xì 6â i ÔBøÔtg]t ?ì H ^Úø t oûeùô …ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô ?ЃùÐ yZp ï
á
E
pû]øÅe
$¬gÅkZÌ~ÀF,
Æe
$WkZ äÏß W)´WZçLl©!akZXÆkZx **
&
h $Ð ÑݪkZë„A
M
$ ǃt‚ »Øg Å[g}g øZ
# ª oûeùô …ø èô Ûøuû…ø kôÎûæø oûÊô
tg]gzZ6â iÔBø^Úø tZ®X c*
¯g]Ð Üu…gzZ c*
¯6â iÐ kÎæÔc*
¯BøÐ oÊÔ
?ì M“
t‚ »ØgÅvZgzZ Yh —7¼ Zg øÑtƒt‚»ØgÅvZJ
-Z
# XŠ
H0
ø jô Ûøuû†ø eô Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø™
—àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø Ÿøæø äü ×$Òö oûÞô ^+Wø oûÖô xû×ô ‘û]ø &önû Çô jø‰û]ø Ô
DMPSV” (RVt (oŠFÚ] ]ƒ] ÙçÏm ^Ú h^e (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ h^jÒ(oñ^Šß×Ö p†FfÓÖ] àߊÖ]E

@™Š c*
*
Û Ð Øg Å\ W~áZz% e} ZÔ Ç{0 

+
i} ZìÀF,»Tì MÐ ¬Š Å
QgzZ <:á ZjÆÑ}÷= ̽=
£ , gzZ £Š â 
Û„
 gŠÃª
 qC
Ù ~÷Vƒ
t
G
ˆ k0*
á
ÆyZ Üûãö Šönû ×ô qø Üûãôeô oÏFJûmø øŸì ¤ {~vZ ÿL X3Z ïE
L 3B èYƒÄÅvZ IZ
ÒB‚Æ ]z°ÔÏñY ïØg Âσ 7]z°Z
# gzZ Y{g 7h$
+ª @ÑZz

RR

gzZ ~gzŠÐ Øg Å Z}
. pÆÒ c*
â
Û ämvZ G
î*9g ãšZ áZg)´Xì xi Ñ
X îG
0;XWÅZ ïG
L .9gÈépÆ•
'
, 
bŠ CÂi7ðÃpÆ•
'
,

*gÐÑP H,
» Ünû Óôuø gzZ ˆmûˆôÂø WZY Z

Eš!
?H öW - Æm,³
—ä´ iô …ø ‚ûÎö Ùô^ÛøÃû jô ‰û] oÊô ðºoûWø åü ˆö rôÃû mö Ÿøæø ðõ oûWø Øùô Òö o×FÂø …ö ô ^ÏøÖû]ø™
JI
d 
¾ ™ïÝ ¬Zg ‚ }n wZ e: ^z»g ðÃ~]gŠÁEZÆTgzZƒgŠ ‡6,ö- C
Ù ª
ÃkZÔì *
*™É H,
» {ÈkZ LZ=Bâ 
Û {Š Zg Z \¬vZ1ÇVzŠ äƒ7vZ à zÃkZ~
E+G 
Z',Z ]| Z®Xì xi Ñ**
ƒÝqŠ Z%gzZì w õýÒC »Š Z%6,{Š Zg ZÆvZ Âì **
¯ vZ à z
ø Þ$]ôˆUg ¯Æ¬Š kZ ä x?Zm
Hs Z ‹Z » üÆVzÈ ™ â 
Û Üö nû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô
ðÃ~ ]gŠÁEZÆ \ W ǧŠ ‡, Z \ Wpì  ÂÉ H,»ÑvZ} Z
ÑZg ø¤
/ZQ Âì **
¯ CZÃ{È kZ …B â 
Û {Š ZgZ¤
/Z ȄP H,
}g ø \ WX 7^z»g
E+G
Xì w õýÒC gzZxi Ñ)J
-Š Z%Ã{Š Zg ZÆvZVƒ HvZzÂF:á ZzvZëì e Ì
Ô− ~3 ZgÆvZ 9‚} (,} (,‰Xì h » e
$WkZB‚Æ ÑP H,
a kZ
Ôc*
Š Z¤
/Ãy Z ä ÑÂZƒ 7g¼» m,
³ÚÅvZpH‚Zg ÌÐ Vß ZzvZ Ô HÌvZ™f
Xn V:J
-vZgzZÔ‰ƒ2~Vƒk
HÔŠ

/
Ð{ !*
gzZ]áðÃÔŠ

/
Ð{ YðÃ
Å\ W{È Z}
.} Zìt *g »e
$WÐ ¬Š kZ Åx?ZmZ',Z ]|a kZ
Ì\ W Âñ Y ~ VgÅVß ZzvZ Ô}™„ÅÉ H,
Æ ÑLZ Ô}™ð u|~ {Zg
JI
d
}g ‚ÔvâÆݬ}g‚ì +Z]gŠÅ\ WgzZgŠ ‡6,ö- C
Ù \ WèY kâ 
Û {Š Zg Z
}™{Š Zg Z »ÑP H,
{È a kZX M
h ƒ 7i Z0
+Z ñ~ {Š Zg ZÆ \ W×µÓÆ Ý¬
X £Š â 
Û ŠæÅkZ\ W
«ÚKZvZ σ 7ðÌgzZÑP H,» VzÈ J
-Z
# k Í‚ÅœgzZ
XƒÐ {Èm»\¬vZgzZƒÐ \¬vZm» {ÈpÆÚèYÐN â 
Û7
G
$
C ì 7Úx **
»m†§q
-X »@§þL Ò›ì x **
Ú
`ƒ }g ø ? }gv ë
`ƒ }g
áZÐ +
$Y VâzŠ

RS
ðô oûJ$ Ö] Äö•ûæø ǃ Ÿ» »ÕÅ\ WQ ÂÐN â 
Û ÑP H,
\ WZ
# Z}
.} Z c*
Šâ
Û Z®
E
!
wŠ ÔŠ
HƒÉ H,» {ÈZ
# Z®ÑZzpg~ûÆkZÃÙC
Ù „ öW -šÆœèY » ä´×ôù vøÚø oûÊô
X ,Š â 
Û «ÃkZÚKZÔŠgŠ CZÔ›KZ\ W[ 
Z Š
Hƒ.
Þ ‡kZû»kZ Š
Hƒs ™u0*
\
ë c*
Š™n²c*
ÍÐ \¬vZ™á ˆö mûˆôÃø Öû]øWZ êL Z ä x?ZmZ'
,Z ]| **
¦
Zg ‚vZz ÂB â 
Û {Š Zg Z »ÑP H,
}g ø \ W¤
/Z Ô ]gŠ ïE
L 8™Ô m,³\ W1 gz$
ÇV´ 7vZ à z~¾ ÌŠpÝ ª{zJ
-VŒ ÔÐ,Š“
W 7vZ à zÃkZ¾ ¤
/Zݬ
xi ÑA
$F,»Š Z%6,
{Š Zg ZÆvZèY Çñ Yƒ à z»vZ {zGGG:
L Æ{Š ZgZÆ\ Wp
E
+G
û
ø
Ò
C
‹gŠKZ \ WÔ ®ëì t ¬æ » wEZƈö mûˆôÃø Ö] ÂVŒ Z®Xì wõý gzZ
4»É‚ < wEZÃ{C
CvZ à z Ô T eÉ H,
à
~ { Zg Å\ WgzZ x Z™ èE
LG
Ù ‡Ôn»Ôc¸
G
£Š â 
Û g¼6,yZ » m,³ï
L ©ErÔ £Š â 
Û w qï
á ÆyZŠæ KZÐ Øg KZ\ WÔ T e
X N YVJ
-Š Z%} Š Zg ZÆyZÔN YƒspЉ
Ü ¤V c*
gz$ÅyZ @*
\
Ð,Š â
Û u0*
ÃwŠÔÐ,Š â
Û «É H,
\ WZ
# ?Zƒwi **
VY Üönû ÓôvøÖû]øWZ êL ZgzZ
´g~û)ÃÙËªä´ ×ôù vøÚø †ônû Æø oûÊô ðô oûJ$ Ö] Äö•ûæø èY Çñ Yƒû»Úñ«wŠt Â
JI
d
w°Ð´g~ûÆkZà ö- Ëä´×ôù vøÚø oûÊô ðô oûJ$ Ö] Äö•ûæø gzZu 0*
Ð Õ\ WgzZì ÕÂ
ŠpÕÅ\ W ÂÇ ñYƒÉ H,»y ZÐg¼Æm,
³ÚÅ\ WZ
# Z®Xì x™ÐÔì
E
&
!
{
ÐC
wŠ » kZ ÅœâZ ä {È kZ σ è¾
ÌÚKZÃwŠÆkZ [ Z Z® Š
Hƒ öW § öW E
E
G
4h$KZ~wŠÆkZgzZVzŠ ¯ÌvZ à zÃkZÔVzŠ}Š
X VzŠ â 
Û «] “Å;{ ï
LE
( 48X 38 :™ÔÌZ ÅÉH,
z½)

5 e
$W

—Üû Òö†û Òöƒû]ø oûÞôæû †ö Òöƒû^Êø™
DMQNVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

RýL J$ ®ÆÜûÒö†û Òöƒû]ø oûÞôæû †ö Òöƒû^Êøe
$W

._Æg ZlÆ ã!*
Û gzZ {@WÆ ¿C
Œ
Ù gzZì ¿g]¯~x **
LZ ä \¬vZ
B‚Æ ®
) ¤Z ~g ø Ôz™Š c*
… ? oûÞô æû †ö Òöƒû^Êø D â 
Û X ðâ 
Û « Å[Œ
Û LZ ]¯
{/z…Zâz]zˆz™f ª›‹ ZŠ „vß XB‚Æe
$ÁKZÐ,™Š c*
»ë ÜûÒö†û Òöƒû]ø

RT

I4݁
Ä
yZÔì ; g W{'
× ~]Š „ øG
!*
`z¦Ô>z äÕC !*
`z¦] ZŠ „tÅyZf
e {'
× » {)z
E
{ z ªîG
0©3E!‹ ZŠ „pX ì {°z » Üû Òö†û Òöƒû]ø 6,oûÞô æû †ö Òöƒû^Êø èY σ e
$ÁÅ \¬vZ Ì6,
KZ Âc*
Šg Z Œ
Û x Zwä ëÃVzq Xì t oûÞôæû †ö Òöƒû^Êø VŒ Å{@Wzú ] ZŠ „
G
3“Eg
ÃÂñ Y Wt ‚@ðÃZ
# Ôß™~g ZŠ',Vâ 
Û ~÷™ VQ §6,wŠŠz!*
Æ {h
+” ï
LE
TgÐ ò ¾vß Z®X σ {Š c*
i éM¨E
$ÁÅvZ6,kZì ÝÑ!*
`z¦]Š „t Ôß X
G3µgzZ éM)²e
E

gzZ wŠŠgŠÆyZ Ôk‹Å›ÅvZ~ »ÆyZ D VQ ò ¾êL ™ $Ð Vƒk
HÔ
~g vÜX ǃ Üû Òö†û Òöƒû]ø Z÷ „ (z ǃ oûÞôæû †ö Òöƒû^Êø Zg v 6ì @*
ƒ gzZ¼ Ý ¬ » [ Œ
Û
HŠ c*
…ä ? Ð ]Š „z ]zˆ…Zâz™f X σ6,?e
$Á~÷g”ÆÏZ σ®
) ¤Z
VÝy Z º3 ZgpÐ ,™7xzø»Ð ] c*
ÁKZgzZÐ ,Š Z b
»ë Ì6,kZ
Îv WÃVìpKZaÆä™èZgÃíÔ1VQ §™ XÃä?Ðg ózîÆèyZÔÐ
Zg ø ~ { /z e r] z ˆz i úX ǃ » 8
-g g z Z¼ ÜÒ†Òƒ]Zg ø VŒ c*
3ni6,wŠ Ô~Š
G
3“Eg pì Â. _ÆoûÞôæû †ö Òöƒû^Êø }g v ÜûÒö†û Òöƒû]ø
Æ {h
+” ï
LE
{ @W ™ X Ê z!*
}÷t c*
VQ §a}÷ä ?X ÏñYƒgzZ¼ ªÅÜûÒö†û Òöƒû]ø }g ø ÂÐ î VQ {h
+”
aZÐ VßYÆ*Š ~g ‚gzZÐ VìpÅ *Š ~g ‚ Z®ì †» »3 Zg}÷Ôì §»3 Zg
eg ÇÃkZ¤
/Z wYÆ *Š ~g ‚ì Ë Ú Z †»t Âñ Y/ †»q
-Z¤
/Z~3 Zg}÷Xì
-ZÃwŠ~5 Zg}÷¤
q
/ZX Yƒ7ZŠ Z h»ÑÅŒ »kZ Â,™7òsgzZ3,
Ws W
kZ Â,™7ò Z Z ÄsÃkZ VâpÅÝ ¬}g ‚¤
/Zì ËÚ Z §{ ¨ftÂñ YV§{¨ f
Z÷B‚Æ q
-ZC
Ù Z®ì µ Z oûÞôæû †ö Òöƒû^Êø » q
-ZC
Ù X Yƒ 7ZŠ Z h » ÑÅ §Ò ¨ f
X ã !*
$z ] c*
Á~÷._ÆÏZ ã !*
Û ÅTÎÔ ] Z@ WÆ T‰ Ôì µ Z ÜûÒö†û Òöƒû]ø
Œ
H
gzZ Ð V ði4]ƒJZ ~ i ˜ Ô D VQ §~ 3 ZgÆvZ vß Ôì ÝÑ!*
`z¦™f » X

ÆXÔì {ŠiniÔì {Ši]‹Ôì {Š`÷‚C
Ù ÅX D XÃÐ VÝ~ Vzg Zi !*
‹ c*
ÁÅ\¬vZ Üû Òö†û Òöƒû]øx ÅZ »yZì 7{@Wà ©ðÃtÔì ;gËypñ c*
gŠ~»
-Z L~ V î 0*
q
Æ X $
Ë ƒù',Z',Æ y Z > ?ÏVƒ: y "Z x6,y Z >;{
y"Z x„ âZÃkZì @*
™7 ã !*
Û {Š c*
Œ
i Î ¡Z°Z 3g Z \¬vZÔ Á 7̆ »
( 52X 50:™Ô ã!*
gÁc Z ) X D i Z âÐ;{‹ c*
Á

RU

6 e
$W

lô]†ø Ûø%$Ö]æø ‹ôËöÞûŸø û] æø Ùô]çø Úû Ÿø û] àøÚôù “ôÏûÞøæø Åôçû röÖû]æø Íôçû íøÖû] àøÚôù ðõ oûJøeô Üû ÓöÞ$çø ×öfûßøÖøæø ™
ø òô ÖFæ]ö oáøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
Üû ãônû ×øÂø Ô
ô ô ^Þ$]ô ]çû Öö^Îø èºfø nû ’ôÚö Üû `ö jûeø ^‘ø]ø ]ƒø]ô àømû„ôÖ$] oàømû†ôfô’# Ö]†ôJùô eø æø
ø òô ÖFæ]öæø èºÛøuû…ø æø Üûãôeùô …$ àûÚôù lºçF×ø‘ø
—oáøæû ‚ö jøãû ÛöÖû] Üö âö Ô
DMQQ-MQR-MQSVl ^m! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

à Zz äWJ
-#
Ö ªgzZ Ì/ô¥#Æ kZgzZ D â 
Û Š
á g Z \¬z îZE
!4vZ
G
ÜûÓö$Þçø ×öfû ßøÖøæø ì Ð/ô Â[ æwÍ Z D â 
Û Ïß W)´~ã šZ bzg‚X Ì0ï
L !Q
gz¢ëì [ æÃVß Zz yZZÆ J
-#
Ö ªÐ W ZzÆ/ô1ì Å¢q ÜûÒö ;~
E!
:c*
â
Û ~o >gÎ 6Æh
e yJZ öW -šÆ Üû ÓöÞ$çø ×öfûßøÖøæø ÐByJZ Zg vgz¢
÷ ÛøÂø àöŠøuû]ø Üû Óöm%]ø ÜûÒöçø ×öfû nø Öô™
—¡
DNVèm! (Ô×ÛÖ] éö…ç‰E

gzZì @*
™¿i Z yÃ~ ?N â i W»ë @*
ì ~Ša kZ ä ë Ï0
+
ià ? ! ⠨
KZ} Z
X z™7[ Â[ ˆCZ=™ W:Zz? @*
VƒêŠ]ñˆÆÏ0
+
i

x|»y JZzY eZ
G
+
5{Bx|x ¬ »g éE
47EZ |z Y eZ | ˜ ~ ãšZ bzg‚Ïß W)´
DÿLG
5G
‰ì /‡Hg0
+ZÆkZñ YHÝqD~}g !*
ÆkZX ñY 1yJZ »Tì
Ôì /‡X~DïE
e y JZaÏZzgzZðÆVÎgæ
L Ť Cƒ7¸Ãy ZèYf
1yJZaÆä™ÝqD»/‡VŒ ÂX 7c*
Ìǃ k0*
tgzZ 7c*
ì Š c*
$ÃkZ
Ôv!*
fÍì @*
Wxi ÑtÐ kZèYì wõ*
*™ÚÅx|kZ s§Å\¬vZpì *
@Y
tgz Zì g ZŠ Ãz »zgŠ ¾gzZ',
™»zgŠ¾yÃf
e yJZaÆä™ÝqDt\¬vZ
:èYƒ¸" Ð / ‡ÅVzÈ L Z { zì w õaÆvZ
û …ôæû ‚ö’% Ö] lô]„øeô ܺnû ×ô Âø çø âö æø !†ö nû fôíøÖû] Ìönû _ô×$ Ö] çø âö æø ™
E
š!
öW - Æy JZV ŒZ®ì } YÌÃVzŸÆVl}g øì lìûì "{z
&‡ÅVß Zz yZZ \¬vZ 7t
}g øÃ\¬vZèYì ©
8yJZaÆ+ YñïG
LG3ÒE
G
zi !*
z„
 Š ïG
L ¢ ¤ ~g ø Ôì ~ ã 0*
Ä yÃì } Y yJZ% {z Ô7]gz¢ðÃÅy JZ

SL

+G
B
{
5
É ì 7aÆDÿLG **
â
Û wEZ Y eZgzZ y JZ  » \¬vZ V Œ Z®Xì ¸!*
{zÐ
G
4)'Òg 7ZÃkZ
5I
{z „… YÃ] â £ÆV< ¬LZ ÂëìtŠ Z%Ð Të îG
0ÒG
XÐgg ZŠ Ãz}÷gzZ'
,™~wqC
Ù

Ñ»yJZÆZ}
.È°¬

V< ¬ LZ \¬vZ~ݬ}g ‚ÔT e **
3› Ãݬ}g ‚Ð yJZ kZp
gzZ sÈ7Ãí Ì~T
$rGDƒ Ãz!*
, Z Ô¬}÷D™~i ‚ õg @*
Å
+
B
{
5 Ð yJZ VŒ Z®X D™7lñZ
ÆVzÈ Âtì w õx|»DÿLG
Û = Ì~ Vz
\¬vZp D™ÝqD»/‡ÅVzuzŠ=g fÆyJZ ë ` ZÂëèYì a
y JZ Zg vëgz¢gz¢ ÜûÓö$Þçø ×öfû ßøÖø æø Xì } Y [p…yJZ% {zXì i * " Ð y JZ
y ZZ} Z ~ Ý ¬} g ‚ @*
Ð, g Z *»Ð ] Z@Wy Z ÔÐ V Uâ i Wy Z ªÐ B
~g ø X σ Ð a} g ø Ì~g ZŠ Ãz ~g vgzZ ñ Yƒ ×zg õg @*
Å ~g ZŠ Ãz ~g v!ß Zz
:σЊ ZæZ
—²
ô ^eô Ÿ$ ]ô Õø†ö fû ‘ø ^Úø æø ™
DMNSVèm! (ØvßÖ] é…ç‰E

,ZX Ï ñÑñÐ V¹#
Ö Q Âì ` Z»Šæ Å \¬vZñ »Åzm \¬vZ -g—Z
#
Xce ‰âñÐ\¬vZ6,
µñ

d6,
mµÆyJZÆ\¬vZ 

yJZ1Ð B yJZ Zg vgz¢gz¢ë ðõ oûJøeô ÜûÓö$Þçø ×öfû ßøÖøæø D â 
Û \¬vZ Â
I
I
\
ÆT c*
Š™4ZŠ[gzZ Z hðpÆ ö0 Xì aÆÜ{zì +à~ ö0\ǃ− ¹Çƒ
I
yJZ~q¾gzZ#
Ö î Z<
Í {Š c*
i Z®Çƒp6,− ¹+ F,
¾ªb
¼ Ì» ö0\ñƒ p
ÑZzh
e yJZ¤
/Z D â 
Û ~ ã šZ bzg‚Ïß W)´X c*
Š C Ìy*î0F
<6,ÐW ?ǃ
C ÃVa6,Æ yJZ LZ \¬vZXìp6,y‚W H C Â} Š C Ð „¬ Ã] ÑZÎ
‚gzZ c*
Š â
Û {Ç WÐ Va6,ÆyJZakZ ǃyJZ Zg v~}pV#V# ìg
kC{Š c*
i {zì CY W7
-e Z ¤ ª×H¤ ðâ 
Û yÒ gzZzzq
-Z~ ã šZ bzg
y‚WñÔì CYƒg »ìaÆ kZ Âì à Zz äW¤tñ Yƒx¥¤
/ZgzZì Cƒ

SM
yZgzZ ÏñWÃVÍß ?¤V #V# c*
Š â
Û {Ç WÐ „¬ä \¬vZakZì *
@Yƒ
ÒZ a ÏZgzZ Š
Hƒ y ‚WgzZp6,Ð äYƒ DÐ ¬ ÂX ǃ yJZ Zg v~ T
$ry Z
g»aƤkZ}ƒŠ}ƒŠ ³Æ yZ @* 
D YÇgg FJ
-yŠ °»!%
XÂìg™: {0*
[%
O6,ð0*
ge m,³RŒ
Û c*
\ !*
Vâ }÷ Ù Š Z
# X N Yƒ
: 1tÃC
Ù Øc*
Ã~ç c*
à !*
Z Vâ Z}÷!vZ c* 
ì 4` â ¬Š „Šp{z å; gg eÐ ]ñÅ
ÔÏN YvB3Å\ !*
V â }÷ Çìg ÒÃJ
-yŠ {Š c*
i [ Z¤
/Zì 7·[ Z £Š
~g øì •
wt Xì *
@Yvy$
+Ð h
e: ^z™X Ç ñYvy$
+x ÓgzZ ÏN Yƒ Âi
Xì @äƒÂiw3 Âgg
eb§q
-Z¤
/ZTg DQ ºëXì «™

p6,
ª»y JZÆ\¬vZ

: ì g â 
Û {Ç WÐyJZ \¬vZ Â
—Íôçû íøÖû] àøÚôù ðõ oûJøeô ÜûÓö$Þçø ×öfû ßøÖøæø ™
Zg vë~ spªì spp6,ª » yJZgzZ öâ i WkZgzZÐ N â i Wgz¢gz¢»ë
d
-I
ì aÆÜÌw EZ » ö0GX ǃ − gzZ y‚ W¹ Ìp6,t7**
Z<
Í pÐBy JZ
G
E
3" ÌðgzZaÆ ÜÌ+àgzZ 
σ öâ i W~g vÐ sp¾„ ¹ ªì îG
0{G3šE
Íôçû íøÖû^eô ö ]†ø ÛöÖû]øD â 
Û Ïß W)´X ÇñW7ÐzzÅT
$rc*
_Š ZjÁz4,c*
Ð V7Š
Xì sp »ÔŠŠ Z%Ð sp æùô ‚öÃø Öû] Íöçû ìø

zzÅT
$r6,
x?Z:Y m
CZ

: D â 
Û \¬vZ
ø Öô„FÒøæø ™
—àønû Úô †ôrûÛöÖû] àøÚôù ]æ& ‚ö Âø oùõ fôÞø Øùô ÓöÖô ^ßø×ûÃø qø Ô
DOMVèm! (á^ΆËÖ] éö…ç‰E

ðà »T:aÆš
M F,
z]YgŠ ¹F,
ÅY m
CZì ´@ØÃqtX c*
¯ÔŠ ä ëaÆÑC
Ù
ÐV1p6,
»äQp¤
/ZDƒÔŠÌÆkZ:gzì 7éô ç$ fö ß%Ö] sôãø ßûÚø o×FÂø¿tß™ƒ: ÔŠ
ä Åzm\¬vZ -ݬ§zua kZXì @*
ƒ Z(,ÌyJZ »VÍß} (,
èYì @*
ƒ y‚W
C Z®¸Y m
CÑZ¦\ WèY Š
HZgZ*7ÐT
$ryZÃÑ Ë‰ Š=T
$ræ c*
â
Û
ì ÂZÎÃy ZÎ ¥ ¥Æ X

SN
:åLgsp »V7ŠÃ/ôb§ÏZ
—†ø qô^ßøvøÖû] höçû ×öÏöÖû] kôÇø×øeøæø ü
DMLVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E

:‰ WÃìF‰
Ü z‰J
-VŒ
—]‚÷ mû‚ôWø Ÿ÷]ˆø Öû‡ô ]çû ÖöˆôÖû‡ö æø ü
DMMVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E 

¸ ë Øönû Òôçø Öû] Üø Ãû Þô æø ²
ö ] ^ßøfö Šûuø {z ÌQpŠ
Hc*
Š hÃyZ ‰ áZ e~á²i JgzZ
X ‰K2~sp{zn¾Xì i ‚g »+ 4{zgzZì °»„vZa}g ø

zzÅT
$r6,
vZY 1zZ

sp ZgfÃkZ Âì êŠ ] ³ÅzgŠ} (,ì @*
¯ w= CZÃT\¬vZìt ] !*
~ *Š ~g‚ÃkZ Z
# ñ Y c*
à§Ú ZgzZ ñYƒo ¢wŠ »kZ @*
ì*
@Y Zg Z*ÌÐ
[‡tzZi » e
$†Å kZ X , ™ØõÅ kZ Ð °§—‚Æ kZ ÂA ÙpgzZ ] ³
L ÇTX ñYƒ »{ WÅ kZ ƒ {Zz { ZzÐ s§Vzg eƒ: (Z Xìg ì‡~¤
<
/eB90
{Y:ì Cƒ ù ŸÐ {!*
: { WÅkZïŠ §Ú ZÃkZ T e bŠûg Z (,\¬vZÃ}È
gzZ ÏÈ ÅkZp}™p°ÅkZݬ Zg ‚Xì Cƒ ù ŸÐ { Zz { Zz:gzZì Cƒ ù ŸÐ
akZXì Sg {Ò0*
gzZ {+gŠ {È@*
gzZ ì‡å ~g \
iZ ÅkZ ~g Ziz{ WÅkZ ~ b
¬ÅkZ
:ì ; gƒ[ æÃ/ôßNŠì êŠg Z*à ¬vZÐ ] Ñq,ZXce7**
Z<
Í Ð§
— Íôçû íøÖû] àøÚôù ðõ oûJøeô ÜûÓö$Þçø ×öfû ßøÖøæø ™
Y
58EgzZ
Åy Z { z D Y Š T
$r ÃY m
CZp}g*Ð T
$rùù ~ {)zg$
+ëL E
ÑèY D Y Š 7aÆ «™Ðºz =ÃY m
CZ X DƒaÆ ] YgŠ ~—
Åy Z T
$ rÆ Y m
CZ a kZ M
h ƒ 7„ Z a g0
+Z Æ kZW fg t Ü Z X ì @*
ƒ x9
E
ÅkZì CW7 ¤gzZspÃvZY 1zZpDƒaÆ] YgŠ ~—gzZy
á ïG
L š¢g
Xìg«™ÅyZкz=ì Cƒtn¾

p6,
ZuzŠ »yJZ

ZuzŠ »yJZ}g vÅçrÖ] æ X ìg â 
Û { Ç WÐ yJZ}uzŠˆÆ spgzZ

SO

»kZì ïE
Û Ïß W)´Xì uÈp6,
E4h!uÈ~ÝZì µŠ Z%Ð uÈV Œ D â 
uÈÂÏA 7KzggzZX ÇñYƒÁáÂσ7lg !* 
Åе‚ÅkZ Z®ì µ:
L
Å
Åò Q Ñ kZ X ë Ë%i W~ DÆ º
) š ÃkZ Xì ïE
ïE
E4h. Z Ì!*
E4hÅZlt ÂÏÑ
„x **
»Ë%i W:ƒ S7,ã šZ¿: Ôƒ¬Šì»‰LäTwEZ »Ë%i WÐ y!*
i
ݬx ÓÐ º
) š KZ9ÑZzäZl
Vc*
–X @*
¯ 7x¯Ð s§KZ Ñtì ?Štƒ ‹
7x¯ » Ñtì ?ŠŠp **
ƒ ~g Yx¯ z ¹(ZÐ y!*
i Åò Q kZXì ;g™ b
¬Ã
Å\ WgzZ ä™ ¦~ ug I»Æ \ WÃvZ x¯gzZì ; gƒ wi **
vZ x¯6,]t¹É
@*
ƒwi **
ˆyWŒ
ÛZ
# X à ä \¬vZ Ì~gZŠ)f ÅäZ™yÒgzZ äZð7,Ð ug Iy!*
i
u 0*
y WŒ
Û ä \¬vZ ÂN Y: wÈ}¸ D ZC
Ù ™ ~¢ ~¢Ðzz Åg e \ W  å
Æ \ WèY <: c*
ZC
Ù ™ ~¢ ~¢\ W‰
Ü zÆ kz Áz 4,
Ñ } Z ð â 
Û w i **
$W~
e
G
:ì)f}gøbŠ Zð7,
ÐugIÈ!*
iÅ\ WgzZbŠ Z™ ¦»kZ~ugIïE
L Ò¡
—äü Þø^nø eø ^ßønû ×øÂø á$ ]ô Ü$ $ö™
DMUVèm! (èÚ^nÏÖ] éö…ç‰E

X D Z<
Í VY\ WZ®Xì)f}gøÌbŠ Z™y Ò»kZt ‚ÆVÍßQ

p6,
ZŠ»yJZ

:ìp6,ZŠgzZuÈp6,ZuzŠgzZspp6,
ªX ‰ƒd6,
zŠÆyJZ Â
—Ùô]çø Úû Ÿø û] àøÚôù “õÏûÞøæø ™
ïE
v~ ]g ˆL?ǃРb§¾gzZ ǃ yvÌ~ wâ }g vLLgzZ
L 8™gzZ ǃ N*
ñYƒ ¶Åw â Ð ¶ÅV] ÂÐN W7V~] ¸!*
L ˜ ã šZ bzg‚

p6,
åa»y JZ

á$ ]ô ªÐ B á yY ë Å Vzg \ }g vLLgzZ‹ôËöÞûŸø ]û æø ì p6,åa gzZ
Å \¬vZ b§kZ Ï ñ W]ñÃË Çƒ O» Ë lôçû ÛøÖû]æø ØôjûÏøÖû] gôføŠøÖô èô f$uôŸø ]û hø^âø ƒô
Ì~ kZ ÂÐN Y ñ VZ}g \ }g vLƒ8c*
ƒÐ Oì e ]ñX ǃ **
Y s§
¤t c*
Š C„¬ ä \¬vZÆ™^ î Wp6, D â 
Û Ïß W)´X ǃ yJZ Zg v

SP
äW¤7
-e ZX ǃyJZ Zg v~}py Z` C„¬ÂëèYσ77
-e Z
G
E
+
»^ÑV ˜ Yƒ 7ýÒC V˜ vZ ÑZz äCQgzZì *
@Yƒg »aÆ kZ òŠ W Âì à Zz
Xì 7ykZ

p6,
VZv0*
»y JZ

ÅkZ XÐ N â i WÐ ¶ÅV]\¬vZ LgzZ lô]†ø Ûø%$Ö]æø ì yJZ V Zv0*
gzZ
Dƒ VaÆ \ !*
V â Š ÑzZì wÙZ »Š ÑzZŠ Z%Ð kZì Å Ìt ä V¿‚
XÐN W7V~] ¸!* 
ì ¸‚C
Ù ªwq¾X 

*g »]g t
KÂgzZ¤

%N;‚gzZ Nš 4¤
CY ~Š ]g t
KÌ6,q ~',H Â q ~æE
/Z r
# ™VY
ÃVß Zzä™ñ\ WÅzm\¬vZ-·} Z àømû†ôfô’# Ö] †ôJôùeø æø X D â
Û \¬vZÐW?ì
pX ǃ §gŠ¾ÃkZ ƒug I}\ WgzZƒ1ÃËX £Š ‹~ŸpÔ£Š}Š]g t
K
}Š]g t
K\ W ƒ 2ðÃZ
# ~yJZ kZÅzm\¬vZ -·} ZD â 
Û \¬vZ
%N¤
ÂCƒq ~æE
/Z ¤aÆ ðñ Zƒx¥XÃVß Zz ä™ñ ?£Š ]gt
Kþ£Š
=g fÆ TgzZì ¡Z°Z 3g Z ÑZz ¶Š ]g t
KgzZ D â Û: wi **
]g t
K \¬vZ VŒ
} (,Ð ƒ
 ~ t‘ä }g \ } (,Ð ƒ
 ªì =r îG*9g {z ìg ÑŠ ]g t
K
]g t
Kt ì ~g \ XÌ]g t
Kt Z®ì ðZߊ ]g t
Kt Ð ÅzmvZ -g—ª}g \
ËðÉì à ZzYq y"ZxðÃgzZì ÚÔì Øg 7Øi ¤tì ?Š
aÆ ðñ¤: ?ì ¤t H C Â} Š} Š m,
ˆ%gzZá á¡‚R,
ñÐ
C gzZD YïÃkZ \¬vZ~!$
+
ÆñèY7q~'
,
ì :Ì6,¶Š yY V **
Y ÈY »O
G
Xì MxÄÅZ »ë Z ïG
L 3š!6,
Tì Ú~(,âñ
Z :

9&Åñ

E!
: öW -š &Æñ
gzZ e
$DÐ wŠ Ôìg èZg6,è%Å \¬vZ ª *
*™ñ~ ¤ èô fø nû ’ôÛöÖû] oÊô †ö fû ’$ Ö]ø ( 1

SQ

T D â 
Û mvZ îG*9g ~â år
# ™ZsÑZ **
ÑñIŠë#
Ö ÑZœX}™: nZ ‹Z
è% ÅvZ „ Ú Z ì n
Û Š ˜Ôì n
Û > 2iÔ ì n
Û e Ôì n
Û {izg Ôì n
Û i ú b§
gzZ <
L sÜt xg èZg6,êÆ \¬vZ Xì ?!*
Ÿg x **
» Tì n
Û Ìxg èZg6,
@WÍ}™: e
$DÐ wŠgzZƒ Za : nZ‹Z~ wŠì n
Û É Ô7Z
# ZzgzZ ï
C ìÄq
-ZZ÷X 7s ÜÆ?!*
Ÿggzñ
Z t*
*™gÖ Z»§gzZ**
ƒg\
iZX N Yƒg\
iZ 
„g · ²W@
W~÷Ð ]‹
G
$
-Íh
ì K u êLG §{ Å y Z ì wŠ
L ½ Ü **
<
zgBÐã ZŠ **
{zX ìgzg™ƒÝ¬} (,
ãZdŠë yZŠ **

# »Z',Z]|}Š Z ñ™Æ\ WèYì <
Z
L » nZÐ@*
ƒ H Â<
L ½ ÜèÑqXì
5ÅŠt c*
ÿLG
â
Û ä ÅzmvZ -\ W6,wZÎÆ/ôX} 7,˲WÐ V\WÅ\ W ÂZƒwÙZ
ÅT Z®X 7ñ½ Ü **
zg6,
w ÙZÆVzg \ LZ Zƒx¥Xì 7~ñ"tÔì Øg
H‚ä VÍ߉X Å ZŠ Z<
L ÅÅzm\¬vZ -ݬ§zuä kZ‰Ë²WÐ V\W
G
L èq nZ Z®ˆƒÈ »ï
<
L ±wgzZn ™: “
 ZŠ', 
Zƒ H ÂÅ7Ì! { WX ñ zg 7gzZ
ä%¼ Ôßzg¼ Ôß™ { W¼ ~ §a kZ X ì $J Å Ï0
+i ~g ø Ôì ] § ~g ø ~
5ŠÅ ì Øg ÿLG
5ŠÅ tXß™Ì{™E
X 7ñ½ Ütì *
@Yƒ−wŠÐ kZgzZì mÿLG
+ȇ Zz
1 VQ VYÐ ÌZ Ãm,³}÷}™{“Ð y !*
i c*
Ñ ä™nZ ‹Zì t ~ñ"
:ì x **
»n~uzŠ ÅñgzZX {)z
Ôi ú‰ì @*
™x » » + Š Ôì @*
™wqZ ( ª*
*™ñ6,®
) ¤ èô Âø ^_$ Ö] o×øÂø †ö fû ’$ Ö]ø ( 2
:ì n~ŠgzZXìñÌxgì‡6,
) ¤z~g ZŠ',Vâ 
®
Û Ôìg ì‡6,ƒ
 ]zˆz™fÔ {izg
6,ÑgzZ )zgÐ {k
HÃу Ÿ» » {k
HZ
#*
*™ñÐ Vƒk
Hèô nø ’ôÃû ÛøÖû] àôÂø †ö fû ’$ Ö]ø ( 3
ì dZЃ
ñt*
*™“
 ZŠ',
ÃkZ ñWÄ ™gzZ §6,
wŠ~1 ¥Ð { k
HkZgzZ ´gwzN
Vƒk
H¿ Ôƒ; gƒu"aÆ{k
HwŠ »Tì *
@Y0vZ à zy ¨
KZÐTìñ{zt
t1ì @*
ƒ Ÿ»h
+”»Ú ŠÐZ Âñ YWt ‚^@ðä
/Zƒ ‚
rg~wŠ2 »h
+Ӯ
gzZ ǃh
+”{@WÃkZ~ vÆ kZÐzz ÅkZì h
+” Ÿ»èa gzZ @*
™7¿6,2 »
¿ :X σ F,
~ ¸6,»ÆkZ iÅvZ ªÇƒh
+”Ì{@xÃkZ Âǃh
+”{@WZ
#

SR
:Q ÂÇ}™¿6,V©VÐ{gÃèÅñ
—àømû†ôfô’# Ö] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ô™
DPRVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰ E

$ œÄ£x £dZЃ
GG3G
G
©G
ï
 »e
$Ñz„ª
z$
+ÅñgzZì x ÅZ »;{ ïG
L 3š!Å\¬vZª
C D â 
Û òzg **
ÑñXì @*
ƒ‚
+
0
” >œ z 0
+
+ ñ
h
$ œÄ £gzZ Hg (Zñä VrZ
GG3G
©G
1™ñÌ6,®
) ¤Ô1™ñ6,¤7t‰ VJ

G
ƒ¿6,V©VÐÅñZ
# ì MZ
# x ÅZ »;{ ïG
L 3š!Ôì ~g YÙç$
+
gzZ **
¯ z[ ZÑp
ge
$ÑzÅ\¬vZ {zX Ç} ™7ñ6,
Vç»ÆVƒk
Hª èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àôÂø †ö fû ’$ Ö]ø îS
GLG
" ÑzÔÇìgxzøÐ
»}÷ì eVƒ ; gÈt ~1ì ÝqÃðñC
Ù Â)¬ ì
0;XWÅZ‹ “6,»}÷gzZƒ[ · —°~›Å \¬vZ wŠ Z÷ÔñY W-~
Ô{ F,
Z áîG
XáVQ §»vÐVƒ k
H{zÂVƒ «{
Û ZzÔÂi !*
ÔîÏhÒh!
GLÅq Z}
Û özZ]|
~^ï
.ÁÎg²ˆJ
-kl¯ séÎzŠÒpÅmvZ G
î*9g ãŒ
:c*
â
Û Ð/ôäÅzm\¬vZ-wÎgÆZ}
.gzZ¸
—àôÛûnø Öû] Øôfø Îô àûÚô àôÛFuû†$ Ö] ‹øËøÞø ‚öqôŸø ø oûÞôù ]ô™
DÝ^JÖ]æ àÛnÖ] †Òƒ h^e (gÎ^ßÛÖ] hö ^jÒ (xni^ËÛÖ] éö^ΆÚE

ÒpÅkZJ
-éÎzŠV¹‰
Ü ¤ âZ~ vXì „g WÒpÅ[ Œ
Û ÆvZ=Ð ^
X å; gV~›Å\¬vZ ¶ÒpÅ»ÆãŒ
Û özZ]|tñY
G

$
5©G
( 24X 7:™Ô èEG4G
œÄ£gzñ
Z )

]g t
K=g fÆÅzmvZ -g—ÃVß Zzä™ñ~yJZ \¬vZ Âßx »ÐÈ
:ìgÑ›
—áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^$Þ]ôæø ²
ô ô ^$Þ]ô ]çû Öö^Îø èºfø nû ’ôÚö Üû `ö jûeø ^‘ø]ø ]ƒø]ô àømû„ô$Ö] àømû†ôfô’# Ö]†ôJôùeø æø ™

ëë {zÂì B¤ðÃÃyZ Z
# £Š} Š]g t
KÃVß Zzä™ñ\ W !Ñ} Z
Xì **
Y™^ß…s§Å„yZgzZo Å„vZ

L Å q Y,Z
<

²
ô ô ^$Þ]ô gzZ c*
â
Û ñ6,µZñsf ïE
L i8ä ÅzmvZ -g—X ‚g e ŤgzZ

SS
Ã#
Ö Z ä Åzm\¬vZ -Ý ¬§zu™| 7,²
ô ô ^$Þ]ô 6,] â £g e y ZX J 7,
áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø
G
Å;{ ïG
L 3š!ª àømû†ôfô’# Ö] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ô ™| 7,
ô ô ^Þ$]ô Ì6,¤ KgÏ Kg ~Š ™e
²
$Z@
?ì H{zß™Ýqª
zŠ
J 7,
áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ô ä Åzm\¬vZ -g—6,äY/†» èô Òøçû J$ Ö] Éô‚ûÖø ‚øßûÂô X 1
vZ -Ý ¬ § zu ˜ ã šZ b zg‚ïE
$Wì
L 8™~‚Å èºfø nû ’ôÚö Üû ãö jûeø ^‘ø]ø ]ƒø]ô e
V¹V ¹ƒ Za ûg0
+Z}g v @*
c*
Š wÅ3 Zg »¿™| 7,²
ô ô ^$Þ]ô6,µZñg e yZ ä Åzm
Xce −7,
_7,áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ô \ WÌA
$ å©
8^ » Z
# gzZ èô •øçû Ãö føÖû] ÄôŠûÖø ‚øßûÂô æø X 2
¤~(,
1¤ Kg Âì Ôì „gï¤Ì6,¤ Kgì ;gï3 Zgt X¸
G
ä \ WgzZXß™Ýq;{ ïG
L 3š!Å àømû†ôfô’# Ö] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ô gzZßá x`
Z6,¿LgÔßá
&NZg f J 7,7Ð Ùñ{t
5ÒE
\ Wì ?Š ú
7»/ô'‹ ä/ô „ Z
# J 7,Ð i ZzWåE
g— Y7 ä ¿q
-ZÐÅvZ ègŠ&0vZ†]|‰ J 7,U˜Ð ]tÈ !*

~ pÑy WŒ
Û ä ?H c*
â
Û ä \ W 媅 c*
¸ _7,™ƒ} 9[Åzm\¬vZ :J 7,7
—^Û÷ñô^Îø Õøçû Òö†ø iøæø ™
DMMVèm! (èÃÛrÖ] éö…ç‰E

Ã\ W/ô‰aÆh
e xn™NŠš‡»VŠzZZ
# ¸} 9ªì‡\ W~ª
 qÅ[
ì wq éS)J'‡~^Û÷ñô^Îø Õøçû Òö†ø iøæø X¸ìg} Š[™ƒ} 9\ W Zƒx¥‰ −™hg
»/ô„, Z ¸ñƒ} 9\ W ZhgÃ\ W~ª
q kZ ªì @*
ƒÈÐ w q÷gzZ
X J 7,
ô ô ^Þ$]ôä\ WZ
²
# µñZŠgzZX J 7,
U˜ä\ Wì ?Š ú

ô ô ^$Þ]ô
_7,áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ô\ WÌÂå *
@YU r Zl
Z
# gzZ |ô^fø ’ûÛôÖû] ðô ^Ëø_ôÞû] ‚øßûÂô æø X 3
k0*
}g ø [ Z7t X ,™ 1™ ZŠ ZÃ<
L kZ ÂñYƒ > ðLZ
# ~: â i kZ X¸
ËZ e]| ˆƒ>ðiŠq
-ZX z™ ZŠ Z<
L tZ®ì ÂðÂì 7r Zl
Xì 7Âr Zl

Ä
# µñ åa gzZì Âi~ wŠ1ðƒ > Âð c*
Z
â
Û äm \¬vZ G
î*9g r
# ™ öA Z†
:ìt{zJ 7,
ô ô ^Þ$]ôä\ W
²

ST
t Xáøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ô ð7,ÌA
$ñ Y^ I¯»óZ
# ÄôŠûJøÖ] Åô^_øÏô Þû] ‚øßûÂô æø X 4
X BVg e

,
)
¤ýG
L $°
]]tÈ!*

c Š 3ŠÃ#
*
Ö QÆ™¿6,Vß Vge yZ¶ ŠØg È
á ÅÅzmvZ -=rîG*9g
yÒçq
-ZˆÆ] ×b
P Š *Z y!*
$gzZ bC
Ù èa c*
Š CÌç{°‡q
-Z~y
WQp
c*
Šâ
Û yÒçq
-ZäÅzm\¬vZ-=rîG*9g Z®Ôn™kª6,
kZŠ¤
/
á @*
ì ꊙ
HÆ"7,
ô ô ^$Þ]ôn™kªgzZn™;6,kZê
²
 qC
Ù KZ#
Ö Q à ZzäWJ
-#
Ö ª @*
:~Š â 
Û y ҂Ť6,
gîÆçä\ WZ®Xì M
hƒµZñ
—†ºqû]øæø äü Öø èºfø nû ’ôÚö çø ãö Êø àøÚô ç+ ÛöÖû] pƒô ç+ mö ^Úø Ø% Òö™
DoÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

ÍÌgzZ] !*
-ZgzZXì `
q
Z6,kZgzZì ¤aÆkZ {z}Š à1Ãðñq{zC
Ù
gzZ Š
HWwì »kZ ` WgzZ ZƒwÙZ »Ë¬w ‚kŠ‰ñYWŠ c*
¤Å¬w ‚kŠ¤
/Zß
X ÇA `
Z ÌÃkZ Çñ 7,
áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^$Þ]ô Ì6,V6ëŠ
HW§‚ Z hð~wŠ

Ú~i q
Ð Zq
-ZÅ#
Ö QkZ

VáQ—‚ ˆ~Šq+Zq
-ZÃ#
Ö Q ~÷D â 
Û Åzm\¬vZ-Ý ¬§zu
ë Z®¼ áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ô?‰
Ü zÆ ¤ìt {zgzZ ˆ~Š 7Ã#
Ö Q ËÐ ~
gzZ ºœÆ Åzm\¬vZ -g—Ã
 ëä \¬vZce *
*™]6,ëKZÃ

 ÂCY~ŠÚtÃˬ¤
ƒ
/
Z c*
â
Û gzZ ~Š7ÌÃË~VáZ ë ~ŠÚ{z~Ü
kZ ‰ƒ Ëx?ZmŠ- ]|d
WÆy QZ
# å»x?Zm[©]|h{Šc*

äƒ ËÆd
WakZX ˆ~Š 7ÃÑ ËÚtèapáøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^$Þ]ôæø ²
ô ô ^$Þ]ô¾ {z‰
Ü z
:¹ä\ W Âà§Ã\ W6,
—Ìø‰öçû mö o×FÂø ^Ëø‰ø]ø ^mø™
DTPVèm! (̉çm é…ç‰E

sÑ~i q
Ð ZÃë~ ݬ}g ‚ ì Úi q
Ð ÑZ/â ²
ô ô ^$Þ]ô Ã#
Ö Z kZ Z® ! k\Z Š- ñ;
&
ùùÆ\¬vZ~ ºœÆÅzm\¬vZ -g—ì C™i ŸÐ—‚ êL QÔì îŠ

SU

?ì HñÇ

X ñƒ«…x™

G
4]Ô7x **
ï
LE
»"7,²
ô ô ^Þ$]ôÐy !*
isÜñ˜~ ãšZ bzg‚Ïß W)´
ï
á ÌwŠB‚Æy !*
iZ
# σ ZŠ Z‰
Ü zkZ~ VsÇ<
L Å"7,²
ô ô ^Þ$]ôªq Y,S
@*
ƒg (Z »s¥ÆnC
Ù ~o KZô â gzZu¢!Ôo Å\¬vZëƒ
KZì g (Zô â X ‰!Å\¬vZ Ì{−Zz Å1**
ÑñgzZ~ y}g ø Z®ì
¸Š Z%Ð ²
ô ô ^Þ$]ôX }ŠÄg™ VQì e V˜ gzZÇgì e J
-Z
# gzZÇgì e V˜ Ãq
äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ì Ýq h»s¥Æb§C
Ù 6,ëô â gzZo Å\¬vZÐ b§C
Ù ëì
™| (,Ð yZ ¿ zŠt X á Zz äY z Ìvß ëì èg ¬ ðZ]
.t gzZ áøçû Ãö qô]…ø
E
b ç«!Nðà » Cñ[ Z ÑzÆ{Š c*
iÐÝkZ~ ¤X Yƒ 7Ýðà »ñ~ ] Ñ»
( 30X 26:™Ô¢œÄ£gzñ
Z ) X Y™77{P

;{Øg']g t

?ì H{zì „g Y~Š]g t
KÐs§Å\¬vZaÆ+ '
,

ø òô ÖFæ]ö™
—èºÛøuû…ø æø Üû ãôeùô …$ àûÚôù lºçF×ø‘ø Üû ãônû ×øÂø Ô
E!
ª¤gm{m{6,
Vß Zzä™ñÅ\¬vZª¤gm{m{ öW -š Å > ðÒWuì ¦] Z+ 
c*
Š C™ â 
Û wi **èºÛø E
uû…ø æø ÐWpÇñâ 
Û wi **
¤gm{m{6,Vß Zz ä™ñ\¬vZ

$
-. 
ì ÓZˆ êGtÔ Ç Vz™7xzøÃVzÈ á Zz ä™ñLZ ÌÐ )¬ ïG
L .9g ~
G
gt
KWÆ;{ ïG
L .9gªÇ}Š Ì)¬ ï
L .9g1„Çñ ‚'
,
\¬vZ ¤gm{m{6,+ '
,

G
y҂tX σwi **
Øg?ØggzZ] Z+9gŠ9 ÔÏA Ì)¬ ï
L .9gB‚ÆöÆ
m{ m{Š Z%Ð ] Z+ c*
â
Û ämvZ G
î*9g ~â å]|X Vƒ ; g™7 ì yWÅZ
Xì ¤g

G
)¬ ï
L .9g']g t
K~uzŠ

G
zz Å kZgzZì Š Z%)¬ ï
L .9g ªì ÓZˆ ¨t ì èºÛøuû…ø æø ~ˆ gzZ
!$
+»kZakZuœ+',™x Ó~䙿6,
ñ¬èa ðâ 
Û yÒÐä]|

TL

G
Ì, »] :Sy Z Z®ì Z]
.Sz¤Sz ªÅñÆ'
,™C
Ù èa pì x ¬ ï
L .9g
GLG
" Á„ âZ ǃñ » T A X ǃРVìÁm{ Z åE
7NZ åE
7N
t gzZ σ wzK6,6,kZ;{ ì
 Zg Ó Z',Ð s§Å \ ¬v Z ª ǃÀ5 î0d^ZzÈz$

+Ðs§Å[g}gvØgÁz4,
ðÃdŠ X Ç} ™w i **
Øg6,?„
 Zg { Z',[g Zg v c*
â
Û Üû ãôeùô …$ àûÚô ÏVƒ w i **
¤g
àûÚô Â?7c*
ì t
Û Â}ŠÐ=g fÆËÉ} Š:ŠpgzZ} Šq ðÄ
 ZgÓZ',
ÃË„
 zŠ
À5 î0d^Zz Èz$
+Ð s§Å[g}g v c*
Š™ ÛÃñgzZ c*
Š J (,{'
× ä \¬vZÐÜû ãôeùô …$
G
G
X Ì)¬ ï
L .9ggzZ ÏA Ì;{ ï
L .9g

E

$
G
G

.
Y Z å5 Z ïL ']g t
K~Š

ø òô ÖFæ]öæø
gzZ c*
3Š Ì3 Zg »e
$Z@ä \¬vZÃXvß{z¸gzZ áøæû ‚öjøãû ÛöÖû] Üö âö Ô
»yvgzZ ´ â }g ø „ \¬h ˆƒ ð‚g Åy ZJ
-|kZ ª c*
Š àÌJ
-[£
}uzŠgzZ **
3› 3Zg ª Ðômû†ô_$ Ö] éö ðø ]…ø ]ô Âq
-Z pzŠÆ e
$Z@ X áZz ä™ug Z D
+ 
}Š 3Š3 Zg ðÉìt Ðômû†ô_$ Ö] éö ðø ]…ø ]ôX bŠ àJ
-[£ª hôçû ×ö_ûÛøÖû] oÖø]ô Ùö^’ømû]ô 
] »',zŠ Åñ: c*
Š àJ
-ga {
Cì t hôçû ×ö_ûÛøÖû] oÖø]ô Ùö^’ømû]ô gzZì ga {
C{z
¸ÀF,
» áøæû ‚öjøãû Úö ìtX σÌð‚gJ
-\¬vZ}uzŠgzZ ÇñWÌÃ3 Zg »vZ Âq
-Z 
‰™gzZ Š
HW¢»äƒ´ âÆ\¬hgzZ äƒo LZÃXCc*
$Z@vß
e
( 42X 40:™Ô¢œÄ £gzñ
Z )X ïŠ â 
Û ug Z D
+»yvC
Ù \¬vZ

ô=h
+'
× ÅfÑe
$W

Ì1 ì x ¬ ¤ D â 
Ûk
,
’6,23m2 ` ã šZ bzg‚Ïß W)´
Ô**
Y/†»J
-VŒƒM c*
] !*
g ZÍ **
{zƒ¾ÃwÈzI Z c*
Ãwâ c*
ÃÑÆkZãÃy¨
KZ
DZ **
Zzv**
Z6,µZñx Óy Z äÅzmvZ -g—**
YUr Zl
Ô**
Y^ IÚ» D Ô R » »
gzZì ¤{z} Š1 ÌÃðñ c*
â
Û Š
á g Z äÅzmvZ -g—gzZì J 7,yâZg
Üûãö jûeø ^‘ø]ø køÎûæø †ø fø ‘ø àûÛøÖô †ø qûŸø û] á$ ]ô ì {g
á ZÐ ]ƒø]ô ~ Üû ãö jûeø ^‘ø]ø ]ƒø]ôXì `
ZaÆkZ
»x?Zz > }Zmg— 6} ™ñ‰
Ü z kZã 1 Z
# ì aÆ ¿kZ`
Z ª
yŠèY )ì ‰
Ü zÆ ¤w Í Zñ–,b
èõ fø nû ’ôÚö Ùôæùô ]ø ‚øßûÂô †ö fû ’$ Ö] ^Ûø$Þ]ô ì Š
á gZ
Åp°ÅY ?!*
Y Ÿg(~uzŠ ä Ïß W)´a ÏZ ( ì *
@Y Wă
ñ ÂÐ äg*

TM
Ÿg kZp‰
Ü zÆŠzgzÆ, **
ƒgzä»wŠ ðô «–øÏøÖû] …ôæû †ö Ûöeô gô×ûÏøÖû] …ö æû †ö ‰ö çø âö æø ^•ø…ô ì
E
E
zgŠ » ŸgTÔ7 {È»Tì @*
ƒ‚~ tØî0E
0Ò‘gzZ÷ Q î0E
0Ò‘ì 8Ÿgx **
»
Xì [Ÿg{zì n
Û
ì nZ ‹Z x°6,, {zì ðâ
Û yÒ ä ~â å#
Ö ÑZœ]| [Ÿg p°
~8ŸggzZì @*
ƒ »ÝZ kˆ Z~ [Ÿg c*
â
Û 2 ðô «–øÏøÖû] o×øÂø šô]†ø jô Âû Ÿô û] Õö†û iø çø âö æø
| 7,áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ôÐ y!*
isÜñ D â 
Û Ïß W)´X Lg7¹!*
ÝZ kˆZ
Ðy Q}™Š c*
ÃVzyZ Å\¬vZgzZƒ ÌÐ »gzZƒÌÐy !*
iñÉ 7x **
»h
e
Za y
á ÅtgzZ ǃ y‚ W *
*™ñÐ kZX à :ZzÐ kZ ä \¬h {Š c*
i}
Xì x ÅZm{aÆ#
Ö ZkZ −7,
áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ôªq Y, ZgzZ σ
Ö Z Ëì ˆ~Š +Zqq
#
-ZÃ#
Ö Q ~÷D â 
Û Š
á g Zx?Zz> }Zmg—
tÃˤ
/ZgzZ¼áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ô?‰
Ü zƤt{zgzZÐVáQ— ‚ˆ~Š7Ã
~ ðZ]
.Åd
W LZ ä VrZ‰
Ü zT *
@Y c*
ŠÃx?Zm[ © ]| Â *
@Y c*
Š q Y, Z
! k\ZŠ-ñ; Ìø‰öçû mö o×FÂø ^Ëø‰ø]ø ^møåc*
â
Û

G
4]
ŠÅ q Y,S ï
LE

Ü$ ãö ×#Ö]ø ¾t ˆÆáøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ô æø ²
ô ô ^Þ$]ô ìt y% D â 
Û Ïß W)´
ÐkZgzZ~¤~÷â 
Û «`
Z=vZ} Z ^ãø ßûÚôù ]†÷ nû ìø oûÖô Ìû×öìû] æø oûjôô fø nû ’ôÚö oûÊô oûÞô †û qô!
\¬vZ -g— éE
5_Nä ~ 9\¬vZ ègx Q]|X â 
Û «= ÚðÃ4
- ^ãø ßûÚôù ]†÷ nû ìøÐ ²
J
ô ô ^Þ$]ôªá| ,
7 ¬Št { zgz Zã ¤Ã} È Ë D â 
Û Åzm
yZ )1Z Z
# :X D â 
Û «Ú4Ð kZgzZ D â 
Û «`
ZÃkZ:
á \¬ h Â
vZ -g—ªc*
â
Û «4ÐyZ ä\¬hgzZ J 7,ÃkZ äVrZ Âðƒ] ÃzÅ ( C
Ù ØÆ
C Zƒb ïÐÅzm
ì ñY Å Uß º Z vZ ‚t
ø òô ÖFæ]ö D â 
)Z] ä îZE
!
á \¬ hà Üû ãôeùô …$ àûÚôù éºç×F‘ø Üûãônû ×øÂø Ô
Û Ïß W)´
ø ÖôƒF Ùøæû ˆö Þö á$ ]ôì {g
]y
WgzZ *Šª éô †ø ìôŸF ]û æø ^nø Þû‚% Ö] oÊôô Üû ãônû ×øÂø Ô
á Z~Tì c*
â
Û y ÒÐ
ÅÅzmvZ -g—X Çìg @*
ƒwz4,
6,+ ',
™ »V8gx ¬z m{Å \¬vZ~ V˜ VâzŠ

TN
:ì Š
HH `gŠ6,x £ÏZ~ãšZ bzgÃTì CƒÌG@*
Å{g
á ZkZÐg
$ukZ
èøfø nû ’ôÚö oÖF^Ãø iø ²
ö ] †ø føqø èô fønû ’ôÛöÖû] ‚øßûÂô Äøqø†û jø‰û] àôÚø ^Â÷ çû Êö†û Úø äö ßûÂø oÖF^Ãø iø ²
ö ] oø•ô…ø Œô^f$Âø àôeû ] àôÂø ™
—åö ^•ø†û mø ^v÷Öô^‘ø ^Ï÷×ûìø äü Öö ØøÃø qøæø åö ^fø ÏûÂö àøŠøuû]øæø
yvƤÅkZ:
á \¬vZ J 7,
áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^$Þ]ôæø ²
ô ô ^$Þ]ô6,¤ä ¿T :ÀF,
{zÐ TÐ N â 
Û w^Z Ì(ZÃkZgzZÐ ,Š™ŒZÃGÆkZgzZ D â 
Û °ˆÅ
( 215X 210:™ÔxzŠzÔ ` ´»y ZgzZV c*
g FÅ b zg ) X ÇñYƒlp

/
¤
ŠyZ>ô=ÅfÑe
$W

ÃkZ *
*™7] ÜÆ −¼gzZ **
ƒ¢q V; z ñ Y V§gzZ)œðÃVŒ Æ T
gzZì <
Le
$±a kZX bŠ − pÆ e
$±Xì c*
Šg Z Œ
Û<
L ä ÅzmvZ -g—
X D â 
Û «ë%»−zyj6,
Vߊ {Š`\¬vZЕ
',Å<
L
bŠ −gzZ **
Y yÆ }uzŠ q
-Z ‰
Ü z, Z ñƒ D â 
Û 3g6,
zZ }g ø ä \¬vZ
yŠ & Zƒx¥Ð kZX c*
Šg Z Œ
Û<
L aÆJ
-izg &Ã ( e
$± ) −gzZ c*
Š} Šg Z Œ
Û<
L
ˆÆkZÔì <
L bŠ−J
-izg&Z®ì @*
ƒ6,
l LZ §J
-yŠ&Ôì 4
Ö §ˆÆ
7ÌŠ c*
Ã\ WˆÆ w ‚zŠ w‚ñƒ Dƒ − × W× W§t ˆÆ yŠ &Ô7y%
kS 6 ǃ 7§(Zpì 7Vâ ~÷ Çñ W Â~g¦ å Zg*¢‚ H6,wŠ Ç ñW
Xì ‰
Ü z
yZ' Zƒ)œ Ú Z= ¬w ‚{gGã½Zƒw ÙZZ
# ~Š !*
Wò**
» {−Zz~÷
Z®X å 4äzgwŠ™NŠ yZ0
+0*
»yZÔ™NŠ ð0*
g e ÅyZ ¶Cƒ 7È ÅÚ Šq ðÃÅ
'X @*
ƒ7x¥{ ¨f q
-Z ðû §` WpŠ
H` ÂaÆäwŠ~V2zŠ LZ~
X 7„YwÈ¿ðà ÂÛÅ\ !*
Vâ Ô»\ !*
Vâ ì „@*
ƒÂwì‚ −q
-Z
? ~Š™wi **
$W~ˆyWŒ
e
Û X ìg 2¬Š \¬vZaÆ\ !*
Vâ a kZ
:¼V-ÐvZ
—]†÷ nû Çô ‘ø oûßô nFe$…ø ^ÛøÒø ^Ûøãö Ûûuø…û ] hùô …ø ™
DNPVèm!(ð]†?‰Ÿ] éö…ç‰E

X Ålgz6,~÷~ ‚ä VrZ 6 â 
Û wi **
Øg6,\ !*
V â }÷ ! [g}÷} Z

TO
Xƒg D™ ¬ŠaÆ\ !*
Vâ LZìg 2\¬vZ
ðÃZ
# Ôã §gzZ)œ ðÃà ?Z
# c*
â
Û Š
á g Z a Æ Vߊ {Ši §ä \¬vZ
‹~¸lpÔ £Š}Š]g t
KÃVÍß, Z\ WÅzmvZ -Ñ} Z ÂñYW7§Zz»¤
ðÃÐ \¬z îZE
!4vZÃyZgzZ TgèZg6,è%Å[g LZ~‰
Ü zƤË £Š
ïGÒ)ÅZŠë#
Ö ÑZ œ]| áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^$Þ]ô ë gzZ Cƒ 7e
$DgzZ nZ ‹Z
áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø ²
ô ô ^Þ$]ô ÝkZä\¬v
Z D â 
Û { Š%vZgâ~â år
# ™ZsÑZ **
Ññ
X áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø u
Z zŠ ²
ô ô ^Þ$]ôq
-Z¿zŠ~e
$WkZXì c*
â
Û yÒy*»−„
 Š'
,
i~
KZëªì @*
WaÆ!xÑÔxÝÔu¢ÆvZƒ
 ëpÆ ²
ô ô ^Þ$]ô
ÃòŠ W~ q KZèY Cƒ ^
,Y ÉŠp ÂDƒ ´ â Æ ] Z f KZ¤
/Z 7´ â Æ ] Z f
?ì x ZwakZ ÉŠpp@*
ƒ: x`
ÜZ e Z¡ ~Œ ÂDƒq KZ ë¤
/Zì h»s¥
x ZwÆÉŠpª?ì hH »c
W˜† CZ»Ôƒq ~g øÔƒ$â Z ~g ø?ƒ7´ â LZ
pÆ ²
ô ô ^Þ$]ôXì \¬vZ ´ â »yYzŸ}g øÔ 7´ â LZŠpëìtzzÅäƒ
 xÝgzZ u¢ëZ
# ìt Â−q
-Z ~¿ kZ Z® ~ ! ÅvZ ƒ
 ë
èYááÐ ëì eÃT} ŠÃëì eqì Ýq h»s¥C
Ù g0
+Z}g øô â
X 1áÐ ëÔ1 š ~¢ÃC
Ù Øc*
\ !*
ÔV â ~g øtÂq
-Z D WwìzŠ~‰
Ü zÆ)œ
ô â gzZX xÝ}g øÌ?Ô!~g øÌg
Cc*
Ù ØÔ\ !*
C
ÔVâ ~g vì ²
ô ô ^$Þ]ô[ Z »kZ
CYƒ›ÐgB‚/q
-Zì @*
ƒ Zat wZÎ[ ZXì Ýq h»s¥~!KZ
^Þ$]ôæø y*ZuzŠ »−aÆkZ ÂXì ` ´ H »kZì ; gƒ §Ð ðZ]
.Å m,
³kZ[ ZXì
Ôì ~hðEZŠ ðZ]
.t Xì **
Y™^ßÃ
 ës§Å „vZ c*
Š â
Û wi **
~áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô
C Ѓ:Zzk0*
}g øÌ?yŠq
-Zì ˆVâ ~g v` WXì ðZ]
.èg ¬
ì ~g !*~g ø À {z ` W
?ƒD Z<
Í VY Z®Ïƒ: ðZ]
.LQgzZÐN YïQY !*
Û ZzY Z ³Zƒ
Œ
 V; zgzZ

( 16X 13:™Ô Ÿgzt)

kZgzZì c*
â
Û wi **
y*„
 Š',
i »−ä \¬vZ~ e
$WkZaÆ Vߊ {Š`
ÆVß Zzä™ñëªàømû †ôfô’# Ö] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ô ~Š ‹Ì]g t
KtÃVß Zzä™ñ„IÐ

TP
p„ì Â{zì 3ga}g vä ë[ Z Nz`
Z6,
¤ c*
6,
w ÙZÆË:X B‚
ë~!$
+Æ kZ Â Š
Hƒ wÙZ »C
Ù Øc*
~ç Ô\ !*
Vâ Š ÑzZ ~g vˆÅq ðÃ~g vÐ ?¤
/Z
G
B‚ÆVß Zzä™ñ àmû†ôfô’# Ö] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ô D™ «m{ƒŒ
Û CZ;{ ïG
L 3š!KZ »
X ì vZ
~(,ÇaÆ kZgzZXì ëHÅkZ Vƒ \¬vZB‚Æ T GÎ\ W
¼ V c*
–¼ Åy Z â÷Œ
Û ›âÆlû%q
-Z ä ÅzmvZ -g—Xì ]g t
KŪ
zŠ
dŠ ÑZ e6Îzt ~ wŠÆV â Z â~g »Z ‰ä y - Š} Š {Š c*
i.
$zQ¼ƒ
gzZ c*
ŠÃVß Zzlìzz¸h
+
á gzZì ÷ Q {Š c*
iÐVß ZzlÃÅzmvZ -Z}
.wÎgJ
-ÌZ
(YC
Ù iu **
çkZÆy -ÃÅzmvZ -u 0*
wÎg LZ ä \¬vZX c*
Š 7ÃVÍßë
ä ä y-»g»ZÆÜæ} Z c*
â
Û Æ™ ¦Ã/ô}g ‚ä \ WX c*
â
Û iÐ
›~÷Ðzz ŶŠÃ÷Œ
Û IZ Vc*
–gzZƒPõ:t ! î Yƒg âƒXì ÅÒÃÅ
ä™lpÃy ZgzZ 𜊠ÅyZ ä ~ ñ ÑxsZ¢ÌZ ›â Ôì ÁB‚}g v
I$
ÃpÑlZ
# ÌZl øL G
ÛŒt!ßÍÐg¨[pp~Š} ŠV c*
–gzZ,ƒPtaÆ
Üæ} ZgzZÐ N Y™á .
$zZP gzZ Vc*
–P Ô , ƒP ðƒ ~Š ~÷ÂÐ Vƒ :Zz
B‚}g v
*
*% Z÷XÐî Y™áB‚LZÃwÎgÆvZ ÂЃ :ZzÜæ Z
# ?!ß Zz
yZ²Wñ zg Ú Z~ ÙpkZ/ô'Xì H~[¨}g v7z ÑÅ Z}
.ÁÎgÔì
Å
E
.
{

# Z õg@*
(M èE
LE
!ZfÔ67:™Ô2:` Ô ö§ Z]§z620Ô621:™Ô2:` Ô~gg )X¸ìgËÐ VÉh Z e Å
Ô‰ f\ !*
}g vˆfq ðÃÐ ?¤
/Z ~Š]g t
KÃVzÈ LZ ä \¬vZ Â
Ôƒ y!*
Û Š ÑzZ ÔVƒ y!*
Œ
Û 3Y Vzg ZD
Œ
Ù 6,Tì B‚}g vÂ\¬vZ Š
Hƒ wÙZ »d
W
Xì ~Š]g t
Ktäu 0*
‹ Z f +Z
ëÐ Tì CYƒ›ÐgB‚ì ] !*
Ù ªì „ @*
C
ƒ §8» ðZ]
.gzZ
vZgzZ ˆ%VYV â ~÷ñ ; áï: ] !*
+Z1ì Ì]i YZ ÅäzggzZ ” äzg
g—èYì <
L ÌItì §» ðZ]
.ÅVâ KZ=vZ¼t'î Î: VYX 1VZVYä
Xì âÑÐ ðZ]
.~g vZ',Z} Z c*
â
Û Â Zƒ w ÙZ Z
# »d
WÆ Åzm \¬vZ Ì**
YË ²WÐ V\W Zƒx¥ ¸ì gË ²WÐ V\WÅ\ WgzZ (90:™Ô2:`ÔŠ îZŠ1Z )

TQ
<t ÂN YË ²W¤
L
/Z™ÈtgzZì)œ » {−Zz KZ=ì <
L ̧§Ö ZgzZì <
L
µ ~g FÅwŠaÆå ÃyZ ÂH‚¹ äVÍ߉èYce ¢
8zgÉ 7s ÜÆ
â
Û «]i YZ Åäzg ðâ 
Û Øg6,
zZ}g ø ä \¬vZa kZX c*
W: x » {PðÃQ ˆ
Ãë eÎä VÍ߉~‰
Ü z, Zì *
@YË ™0ã 0*
§»wŠÐh
e zg ‚ Z hðèY ~Š 
Zƒt³H‚ÃV î²WxŠq
-ZX Š
Hƒ„»w qËc*
å7D»<
L ÃyZ Âc*
ce **
zg7
ÐÑ[ ZX™zgŠp c*
2ÃëäÅzmvZ -g—Ì¢
8zg ‚ ZhðtakZX Š
Hƒ>^g ;
?@*
ƒVY<
L :gz7s ÜÆñ**
zg Zƒx¥Xì YƒÑZzñyÙ| (,
Ôì w ÙZ ÝZgŠ ]ñXì @*
ƒ v~ ]y
WÐ *Š Ô@*
ƒ 7+òŠ WÐ ]ñ
( 21X 18 :™Ô Ÿgzt) X Çìg {0
+
iå {zV˜s§ÅízLZÐ öŠ6,

7 e
$W

—²
ô ô ^f&uö ‚% Wø]ø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] æø ™
DMRQVèm!(é†ÏfÖ] éö…ç‰E

²
ô ô ^f&uö ‚% Wø]ø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] æø ðâ 
Û wi **
$WtÐt¸] ~ u 0*
e
yWŒ
Û ä \¬vZ
”ZÐ Vçx Ó›~÷~ wŠÆ Vß Zz + â }÷Ô ~ wŠÆ Vß Zz äÑ yZZ6,í
ª×¶
KZ] ]gzÐ ]t È!*
i KZ ä ÅzmvZ -Ý ¬ §zu‚Å e
$WkZ Xì
: ó â ÐvZä\ Wg £»›”ZgzZŠzuÆ›”Z~Tðâ Û™8
- â ¬Š]gz
ø f$uö ØûÃø qû] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
—ô …ô^fø Öû] ðô «Ûø Öû] àøÚô æø oû×ô âû ]ø æø oûŠôËûÞ$ àûÚô o$ Öø]ô g$ uø]ø Ô
DMTSV” (NVt (‚nÖ^e xnfŠjÖ] ‚Ï oÊ ð«q^Ú h^e (l ]ç‚Ö] hö^jÒ p„Ú†jÖ] àö߉E

GG
KZ] Â éMG
&gß׶
KZ]t
¬ŠÐ zg Å°Z ¸! ² … Y ] Z|Y fXì ¸ éMG
5©G3©8ì׶
Xì ï
á ~Y ¶
KZ
kZ ä ÅzmvZ -ݬ§zupìt¸]ÂîÖ] ]çû ßöÚø ! àømû„ô Ö$] æø ìt wZÎ[ Z
vZtXì ;g™yÒy*tiŠ «` W~Ï0
+i ºZ ?ðâ 
Û VYÐ׶
KZ]‚Åt¸]
;»y ZXì „gïòzg+−Zw °**
ÑñÜ/6,3ZzÐ6¸~3 ZgVŒ„gzZ «Å
X Vƒ;g™kC~
t[ Z ? HwEZVY׬Š×¶
KZ]ñOÆt¸]äÅzmvZ -g—Â
KZgzZ ÏÈ Á ¾ä ÅzmvZ -\ W™ â 
Û w EZ׶
KZ] e
$†ÓZg i Z Ô ÏÈ Ó Zgi Zì

TR

GLG
"†
gzZ”Z âZÔM
hƒV¹ët Z]Æt¸]Æ ²
ô ô ^f&uö ‚% Wø]øvZ} ZÅ7n» ì
3 Zg »ŠÅt¸]Æ\ W=g fÆ׬Š×¶
KZ] ë Z®ÐNÑÐ V¹ë›x
«\ WZ
# gzZ B8
- â Û”Z Å\ WëÐ 3 ZgÆÏÈ gzZ ` ôZ @* 
D™g(Z
àûÚô o$ Öø]ô g$ uø]ø (oûŠôËûÞ$ àûÚô o$ Öø]ô g$ uø]ø\ WgzZ Çñ YƒÝq…g £ »›”Z ÂÐN â 
Û
Ð wÈz I Z Ô{Š c*
iÐ yY …\ WªÐ N Yƒô …ô^fø Öû] ðô «ÛøÖû] àøÚô o$ Öø]ô g$ uø]ø gzZ oû×ô âû ]ø
ëÐ x™Æ\ W‰
Ü zkZgzZÐ N Yƒ}g \ {Š c*
iÐ ã0*
}Q~ k\ h
+”gzZ {Š c*
i
XÐN Yƒt Z]Æt¸]Æ ²
ô ô ^f&uö ‚% Wø]ø
\¬vZ~wŠÆTªìt¸]~ |׶
KZ]t »ÅzmvZ -g—Â
vZŠzuÆ›”Z¸gzZD YƒÝqg £&tÆ›ÃkZì CW›”Z Å
pì @*
Yƒ [8{Š c*
iÐ ã0*
}QgzZ {Š c*
iÐ wÈz I Z Ô {Š c*
iÐ yY~ wŠÆ kZ
GLG
" †§Ö Z » ÅzmvZ -ݬgzu~ kZ **
zn» ì
â
Û w EZ׶
KZ] ñ OÆt¸]
׶
KZ]Z®X ^
,Ã6,›Ä £kZvßë *
@YƒòúŠ~t¸]Xì ÏÈ` ôZ§ Ö Z
ùâ b§kZ c*
Š 2Ã#
Ö Q åÝqx £t ÂÃ\ WgzZ ó â Ã›Ä £ kZ ä \ WÐ׬Š
ø f$uö ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
KZ ë £Š }Š âZ ›KZ …\ WvZ} Z oûŠôËûÞ$ àûÚô o$ Öø]ô g$ uø]ø Ô
: Ãy â ‡Æ \ W,Š h ÂÃwŠ LZ Ôg ZÆ6,\ WœC
Ù X , ™›Ð \ W{Š c*
iÐ y Y
Å\ W{Š c*
iÐ V”w!*
LZgzZ oû×ô âû ]ø àûÚô æø ,™: lpÃwŠ LZÆ™lp **
Ã\ WX ,h Â
gzZ$™x » ðÃs ÜÆè%Å\ WëaÆä™lpÃV”~çƒ: (ZX ,™›
GLÅqgzZ ô …ô^fø Öû] ðô «ÛøÖû] àøÚô æø
ì CYWy Y~vgvgì @*
W{'
× AÐã 0*
}Q~k\ ï
Åy Z ÂD™™f »vZ {zZ
# Ô¬ÆvZX ,™›Ð \ Wë{Š c*
iÐkZvZ} Z
Ð x **
ÆvZ Ô¬ÆvZXì CY Wy Y Vzhz™~ y Y ÅyZgzZì CWy Y~ vgvg
ÆvZ {z Ð \ ÆvZ Ôì @*
™kCy Y~ yY KZ™8 ã0*
‚ \ ‰ D 0*
Ï0
+
i
$Ñ »Šg^X Ã
"
WZ‚
Û ZyˆZ"
$ÑÔZ ‚
Û Z¢"
$ÑÔ Z ‚
Û Z›"
$ÑÔ Z ‚
Û ZyZZ"
$Ñ »x **
Xì ‚
rg|H>t ‚ÆkZ Z ‚
Û Z bzg
g—{z}Š½ÐgâvZÃGÅòzg +−Z w° **
ÑñXì ÅpÑ~g g Âg
$ut
C ~m,rÒyZ-ŠD™yÒzzÅ׶
KZ]kZÆÅzmvZ -

TS
xg ZŠ p ð ~Š ZŠ } q S
ÔÐNÑÐV ¹ë ÂÐ,Š: …„\ W¤
/ZÔÐN 0*
ë „zÐ,Š…\ WvZ} Z
C ì k0*
}g ø„zì c*
Š ä\ W Z®X MÆ\ WÔ² ÁÆ\ W Âë
G
E
_
-45
ê GW z Ù
A i ð ò p
ë „zÐ, Š \ W„ Ôì 3g H~ kZXÐN 0*
7¼ ~ YWz Ù
A ~÷\ W
Å׶
KZ] XÐ N Y0 › 0*
ZuëQ £Š} Š ëÃ\ W„ Å›¬ Z®Ð N 0*
”Z _â „ ÅaÆ\ WÐ \ WëvZ} ZÅy Ò ~ i Z0
+Z: ° ¬ ä **
Ññzz
ÏZ X N Yƒ t Z]ëÆ ²
ô ô ^f&uö ‚% Wø]ø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö]æø @*
, Š} Š …\ W›ÅZgŠ
C _â b§kZ(~uzŠ òzgsg ¬Ã›” Z
lW ƒZÑ 3 ð ýL± ',
E
Á : “ çL¤z™ , i Z ˆ
X¶ Š
á Ó» @¬~÷Q £Š öÃí[ ZÑÅ›KZ à Zz![p¬Z}
.} Z :ÀF,

( 8 1X 78:™Ô ã!*
g½ ®Z )

-dNvZì t sÜ qçñ » kZ ì H[ NZ »g I ì
GLG
" WT
›Å \¬z îZE
! éCE
gŠ¾gzZ T eÐ VzÈ LZ \¬z: 4vZ›Xªì ¥gŠ¾ófÆ VzÈ
Åg !*
zg »ÔÅV”w!*
Å\ !*
Vâ Ô ^
,Y›Å *ŠXì Yƒg ZŠ',Vâ 
Û Zg7 »vZy ¨
KZ ƒ›
:ì ð â 
Û y Ò]¡~g øä\¬vZèYì ^
,YÌh
+”›ÅVzqy ZÔŪ
zŠzwâ
—‚ºmû‚ôJøÖø †ônû íøÖû] gùô vöÖô äü Þ$]ôæø ™
DTVèm! (l^m^ÃÖ] éö…ç‰E

Cg!Z
# ÔÁ â » ìÅk
B Ë~: â iÆÅ\¬vZ èg/]|
c W~ ~tåLE
*
Cg!gzZ
lpwŠ Z÷™N Š ÔÁ ât vZ c* 
c*
â
Û ä \ W‰
Ü z kZ Š
Hµƒe » w â ~ ~tåLE
+”› Zƒx¥ £Š â 
h
Û¨
 ¸6,V çx ÓÅ *ŠÃ›KZ\ W1ì ÅkZ›gzZ Zƒ
Xì ^
,YÌ¢
8¯ÔÃkZ ªì ^
,YÌÔ›gzZì ^
,YÌ
/Zce ムÅ\¬vZ›”ZgzZr
¤
# Zpì aÆt‘V Œt :Z »Ô Â
yY Ô{Š c*
i ÌÐ wŠ X Yƒ 7g ZŠ',
Vâ
Û Zg7 {È Q Âì 7”ZgzZ r
# Z ›Å \¬vZ
ÅzmvZ -g—çOÂe äƒ}g \ …\¬vZ {Š c*
i ÌÐ w ÈzI ZÔ {Š c*
i ÌÐ

TT
:ì c*
â
Û ÔÐy ZÄkZÛkZ ä
ø f$uö ØûÃø qû] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
—ô …ô^fø Öû] ðô «Ûø Öû] àøÚô æø oû×ô âû ]ø æø oûŠôËûÞ$ àûÚô o$ Öø]ô g$ uø]ø Ô
DMTSV” (NVt (‚nÖ^e xnfŠjÖ] ‚Ï oÊ ð«q^Ú h^e (l ]ç‚Ö] hö^jÒ p„Ú†jÖ] àö߉E

ã0*
}QgzZ {Š c*
i ÌÐw ÈzIZgzZ,Š â 
Û «{Š c*
iÐ yY~÷g0
+Z}÷›KZ !vZ c*
ÂVƒ[8= \ WvZ} Z {Š c*
i ÌÐ kZì @*
ƒ m,
³ ã0*
ZQ AÃÐ \ ª{Š c*
i ÌÐ
vZ Š ZæZ Y q ]|X ñ2ä ÅzmvZ -g— Æ › ŠzugzZ oèt Zƒ x¥
:N~y
Ôì c*
Š™ÀF,c*
Í~Äq
-Z LZ ȾEE
WkZÆpÑg
$uämvZ G
î*9gV`
'r
#™
C Hn²™ñ~s Ý~pÑ~D
à Šu ƒW ‰ ì e ‚ \
ƒ Ãí ™ | (,Ð kZ k\ ~¾
ñZ}
.ì Cƒ «y Y 5q
-ZgzZ ! Z§~ vg vg™8 ã 0*
ZQÃÐ\ q
-ZÐi§T
( 4X 1:™ÔvZ ìm) Xì @
*
ƒkC„(Z™áx **
»vZÃV < ¬Æ\¬

wÑ+Z »ŠzÆY 1zZ#
Ö ª@*
Ð àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöe
$W

ÄøÚø ]çû Þöçû Òö a kZ ?VY N Y WÃw Z$
+Zz ÚÌ` W ƒÔÔƒ k\ ÔƒŠgŠ
gzZ} Š¬»á
ˆ Z}
.~ÄÅ»éG™Xì aÆJ
-#
Ö ªe
$WÅ àønû Îô ô ^’$ Ö]
JŠ W: Zizg ! œ¾ ÐV”LgLgLZ\ !*
ðÃì Yƒùt}™ Za : »
ànû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöä\¬vZZ
# :}™:x OZ »|ŠzŠgzZ îYƒg!¤ @*
z™ \ |ŠzŠ§
XÐg DƒZa vZY 1zZJ
-#
Ö ª Zƒx¥Âc*
Šâ
Û wi **
aÆJ
-#
Ö ª¬»
H~ xw›zu~vZzXìðŠ Z (,¹ »Ñt ìg 7vZ Y 1zZ [ Z It :
î{ i ZzgŠ »4zŠ ÅvZ Ì` WÔñƒA 5Zgx ÓÆe
$ÑzÅ\¬ñ Z}
.Ì` WVƒ
ÅvZ Ü~ VlÆ V`
'r
# ™vZŠ ZæZ Y qgzZ ~â ZPvZ Øg **
Ññ]|Ôì Zƒ
ÆvZ\ WgzZëÌ` WÔì ZƒÈ { i ZzgŠ »]tsÜì Zƒ î{ i ZzgŠ »kZ Ì` W¶e
$Ñz
G
$ œJ
+ » ¦~ yWŒ
Û ävZ Ôì Zƒ îÌx £ » ïGG3©G
-VΠ M
h 0à zÐ a
˺ Z & œÔ ] YgŠ ]z‚g0
+ZÆ kZ Ôì ë»hI!´& œÔì c*
â
Û wEZ ¢œ
G
$ œkZ {z ÔYƒ 7& œ ðà 6º Z & œ%Z¸ 7& œ
Ô¸ ï»› 
Û Æ ´Å ïGG3©G

TU
XM
h07vZŠ ZæZY që[ ZBëì ê~g øtp¸+F,
)Z
gzZ ñƒA} i ZzgŠÆ e
$Ñz ÔÐ g Dƒ Za vZ Y 1zZ J
-#
Ö ª ! 2zŠ
Vƒ Za ÆzgŠ S
QvZY 1zZ[ ZgzZì $
Ë ï„ e
$ÑzKñKg[ Z7tÌÆge
$Ñz
( vZ ìm) Xì {oßt Ô q
pg: {ot¦
/
ÙÐ
C

wÑ+ Z6,
mÐvZI ZÐ Üønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ôe
$W

mÐ á ZzvZ ËÿC
Ù c*
â
Û ä ~â å#
Ö ÑZœ]|t ‚Æ Ý ¬ q
-Z 
a kZ Xì и
Û c*
â
Û ì VY ~gz¢r
# ™ ¹ä VrZ Âì ~gz¢ *
*™ì‡
~ V©g e Åw$
+gzZì w$
+» Üø nû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô t Üû ãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû „ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô
X ì @*
ƒðÐ ä ñB; »:°3 Zg »vZ Âì @*
ƒŠ°„w$
+gzZì ÇZw$

( 22X 17 :™ÔvZ ìm)

8 e
$W

—àºnû fôÚ% æ' ‚ö Âø ÜûÓöÖø äü Þ$]ô àô_6 nû J$ Ö] lôçF_öìö ]çû Ãö fôj$iø Ÿøæø ™
DMRTVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

t
Û »ÑgzZy-

Dâ
Û Š
á g Z \¬vZXì mµ#Š ÅVâzŠgzZ ÔŠ zŠ}g øt y -gzZÑ
ø nû fø ßûqø oûÊô Õøæùô ‚öÂø p‚FÂû ]ø á$ ]ôì Š

á g Z »ÅzmvZ -g—gzZàºnû fôÚ% æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø äö $Þ]ô 
gzZ Yƒ 7à z Lt Ôì EZŠ ŠzŠ%gzZ à i Z @ ì ÔŠ {z y - ?ì t
Û H~ VâzŠ
ì @*
Y `™w Z e6Îz» {k
H~ wŠÐ `g{y-Xì ÔŠ ½ZŠÑì ÔŠ Yg {ygzZ6Îz ã-ämvZ G
î*9g ~â å#
Ö ÑZœ]|Xì @*
™ Ÿ» » { k
Hg !*
g !*
ÔŠ ½ZŠQ
g!*
/ZgzZì Ð s§Åy - Âñ W6Îz » { k
¤
Hg !*
-Z¤
q
/Zì c*
C t
Û ¸~6Îz ã ^
Ì#Š ÅkZì à i ZŠzŠ%y-èaìt t
Û ZuzŠgzZì Ñtߙƒ Ÿ» » { k
Hg !*
Xì @*
YƒÌà ztÂñYà™ b & ZzÉ H,
zd
$+ÅkZ¤
/Zì èg ¬#Š ÅÑgzZì EZŠ
á$ ]ô oÖF^Ãø iø ²
ö ] Ùø^Îø ^ÛøÒøXì *
@YƒÄ%gzZÄZgQgzZ îE
0J4)Š!Ð)ZßgzZ)ZßÐ {g â Zt Q
‹öËûß$Ö] ^ãø jöm$^ømF oÖF^Ãø iø Ùø^Îøæø èô Úø ]ç$ ×$ Ö] ‹ôËûß$Ö^eô Üö ŠôÎû]ö øŸæø oÖF^Ãø iø Ùø^Îø æø ðô çû Š% Ö^eùô 麅ø ^Ú$ Ÿø ø ‹øËûß$Ö]
y-gzZì ¢
A & Åe
$Ñz Á”~ Ñ è÷n$•ô†û Ú$ è÷nø •ô]…ø Ô
ô eùô …ø oÖF]ô oûÃô qô…û ] èöß$òô Ûø_ûÛöÖû]

UL
X Yƒ7à zLtÔì xzøТ
A &kZ
ÅVÍg)
,
}÷tX ðW7]!*
t~wŠ L¬ÐkZHyÒg!*
«~Ï0
+
itÛt
£Z·{
á **
Ññ]|X ìgƒ«xE6 6 ‰
Ü zC
Ù ì ÅòÝäºZÅXì #
Ö Z™
C Dâ
Ûr
#™
~ Vá z ëz 7 Y W 
ãç z  à 0*H Ð Z
Ð x™ V c*
0*" LZ ä Ë
ãšZ bzg c*
Š™ Šp =
/Zì ÐÌô=t ÅÄkZX c*
¤
Š ¯‚0*
ZuÉ 7¬=Ð x™LZ ä \¬vZ ª
( 59X 57:™Ô ã!*
g Á cZ ) X $
Ë W7~‚f ƒ:x™ »vZ

9 e
$W

—áøçû Ïöj$iø Üû Óö×$ Ãø Öø ÜûÓö×ô fû Îø àûÚô àømû„ôÖ$] o×øÂø gøjô Òö ^ÛøÒø Ýö^nø ’ôùÖ] ÜöÓönû ×øÂø gøjô Òö ]çû ßöÚø ! àømû„ô Ö$] ^ãø m%^ømF™
DMTOVèm! (é†ÏfÖ] é…ç‰E

g¼»ØgÈ
á ~†
Û Å{ izg

ÅäƒvZÆvZ Ìt c*
â
Û yÒ Ð b§¾Ã†
Û Åy pg ä \¬z îZE
!4vZ
²
Ç}™] !*
ÏÅѯg â Â{zì @*
ƒ Áq Xì Ì¡Z°Z 3g Zì 7¡êL q {zì ?Š
}g \ Ä ä \¬z îZE
!4vZpÇVzŠ Zz½6ÈÔÇVzŠ Z[w 3g ZŠ¸ÔÇ} 7,´g {izg
**
Z<
Í Üû Óö×ô fû Îø àûÚô àømû„ôÖ$] o×øÂø gøjô Òö ^ÛøÒø ì @*
YHn
Û { izg6,?!ß ZzyZZ} Z c*
â
Û ~i Z0
+Z
)´Xì 7q 5ðÃt ªì 3g { izg Ìä Vâ ¨
KZ¬ Ô ån
Û { izg ̬ Ð ?#
Ö
t **
™{™E
+» äƒ n
Û Æ {izg6,VÍßÔ D â 
Û ~ ã ÓZ bzg‚mvZ G
î*9g Ïß W
™áÐ ~Hì 7] !*
Â+Z ðÃ{izgìÛD
+Åä™y‚ WÃ{ izg6,VñÝ LZ
gzZ 3g Ì{ izgÔìgg ZŠ { izgvß̬Ð?X Çñ Y%ðÃÐgù à {J
-[z¾
ì úÏ~hðX **
ƒ: y. 6,?#
Ö Z ÅÅzmvZ -[8}÷} Z Z®Xìg Ì{0
+
i
ú ~(,Ð ~(,ÂñY ïx ÅZ Z (,~ *ŠÃTì Z (,Ú Zx ÅZX ì Hx ÅZ » kZp
c*
Š™y ´Z ä #
Ö ÓgzZì „g^ßÔì h
+”ò¤
/Ôì·»y }ì *
@Yƒg »ÃäVQ

UM
gzZ ǃ »ÄÑk/ ÇA ^ ö q
-Z »B wzdÃkZ ÇñY wa J
-~h ™ ‰
Ü zkZ
X A+Z ~¾Ð}ÐÏ} Z ñƒÆ~Ï} Zvßĉ
Ü zkZ ÂÇA ~j

xx ÅZq
-Z »vZIZÄgzZ{ izg

}÷Ð •
',Å} izg ? áøçû Ïöj$iø ÜûÓö×$ Ãø Öø c*
â
Û yÒ x ÅZ »} izg ä \¬vZ
Äg ` @*
»4zŠ KZ6,òÝ~g v~ÔÐî Y0ò ¾ïE
 zŠ
L 8™Ðî Y0vZ à zÔÐî Y0„
]çßöÚø ! àømû „ôÖ$] ^ãø m%^ømF ì 3gaÆ Vß Zzá
ˆ k0*
Æ Vß ZzvZ ä \¬vZ x ÅZ ¸gzZ ÇVzŠ
Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ôèY î Y 0 „
 z Š } ÷ ª z™g ( Z ò ¾ ! ß Z z y Z Z } Z ²
ø ] ]çÏöi$]
ÄøÚø ]çû Þöçû Òöæø aÆ ä™y ‚ WÃkZ ì Âò ¾1 „
 zŠ }÷ „ s áøçû Ïöj$ÛöÖû]
Xì @*
Yƒ„(zì LgòŠ W~Ä܃g~ÄÅò ¾ÿL X3Z c*
â
Û wi **
àønû Îô ô ^’$ Ö]
(
:XG
; g,
$»Ð ~Šu¿q
-Z D â 
Û ê »',#
Ö ZŠ r
# ™ /Zg Z',
Z {
á ”%}÷
Åä™gzŠ ~Šu~ à \ Åñ e Z
# ˆƒ Á~ŠugzZ à 8 à \ q
-Z Å ñe x¤
/x¤
/ 
ì
Åñ e H ?Yƒ 7x¤
/yZZ Zg øÐzz Åò¤
/ÅyZZÆVß Zzv Z H Âì Šñ¤ {
]Š „] FmvZ îG*9ggŠ ØZ†{
á ÔdŠ ÂÆ{g k0*
Æy Z ?Ïñ Y| (,ÐvZY 1zZ à \
‹ŠX Š
H0 »VÆx ÓÆþ › Â {zX ˆ7,Ã6,È q
-Z†Ð ~g7 ìKÅà ŠˆÆ
ÅVß ZzvZ ä VÍßXVƒ H] !*
Å/ŠX¸ ä
ˆ Ð [Š Z k0*
ÆkZ È }g ‚Æ
vZ ä\¬vZX 1 ¯à zCZÃy QävZgzZ Hg\ ÃyQä t‘ÔÅ#
Ö }
.ÅyZÔN VQV»
Xì ¿g#
Ö Z™~ÃÅVß Zz
E
E
GL.™$pÑypggzZì ãk ï
G
Xì ãâ i ï
L .™$ÄÅVß ZzvZì ]» \¬vZ
ÂÐN Y µ”ZzŠzŠÆykgzZ yâ i Z
# ƒ·»ypggzZƒ ö;gB‚ÆVß ZzvZ
V; LZ~ ug MZ ypgÃVzh
+%ä VÍg )
,ÒZa ÏZX ǃð¢3 Zg »[ Œ
Û ÆvZ
ÌV;ÆmvZ îG*9g ~â å]|gzZ V; ÆmvZ G
# ™*
c ™i **
Ññg
$Z X H ‰Z
î*9gr
ÅvZègZ]|Xì („zì Cƒ ÓÑÃTp¸DYV~ypgY f} (,
}(,
:Dâ
Û
—]çû ãö fø jøÞû] ]çiö^Úø ]ƒø]ô áøçû Úö ^ßømø Œö^ß$Ö]ø™
XÏñ›ÃyQ]ñÔЕYA
$ÏñW]ñZ
# pìgÎvß

UN

Õq
-ZÅ{ izg

»Øg È
á ~÷~ †
Û Å { izg áøçû Ïöj$iø Üû Óö×$ Ãø Öø c*
â
Û ä \¬z îZE
!4vZÐW
? @*
ì ;gƒ n
Û a kZ {izgÉ Vƒ ; g™7n
Û {izgaÆ ¶Š 1à ?Ôì g¼
ÃÑLZÐ VE!*
$^
,Y ~g øgzZÐ Vz^
,YJ
-·q
-Z ?Z
# X î Y 0„
 zŠ}÷
ˆì yQˆ Æ “ R,
gzZ wkZ ÂÐ k: ÔÐ î 3: Ìw'tig½yŠÐî X
@*
™y Ò¤gzZq
-Z ÅpÑypg { ´ÆkZÐî Yƒ[ x»~ ähgx Zw?ypg 
D Yƒs ç{ k
HÔÆkZgzZì CYƒZ
# Zz¼
A ì [ Z N¹ »{ izg ÂV- X Vƒ
:ì ‚
rg{ izg 6 ïZgzZ ;ZZ
—äô fôÞûƒø àûÚô Ýø‚$ Ïøiø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö ^e÷ ^Šøjô uû]æ$ ^Þ÷^Ûø mû]ô áø^–øÚø …ø Ýø^‘ø àûÚø ™

(
:G
~g7 ñZgr
# ™°°Z†{
á **
Ññ]|ä ê X»'
,#
Ö ZŠ ~z0
+V xZ**
ÑñÀF,»[ ïZ
H~ÀF,
ÆVß ZzvZX ÓÑÅ[ Z N pÆ[ ïZ åHyÒ Ð!ZjÆmvZ îG*9g
M&ïZgzZñƒn
X ñƒn
pg ÓÑÅ[ Z Nª éE
pg¢6,
vZª;ZZXì {'
×
DMVt(á^ÛmŸ] àÚ ^÷e^Šju] á^–Ú… Ýç‘ h^e (á^ÛmŸ] hö ^jÒ (p…^ífÖ] xönv‘E

]»'
,
ÅgÐò ¾~ypgÓ â

gâkZvZY
á yZ ̈Æy pg Çñ Wgâ (Zz™ Â{@ç »·q
-Z¬ ~ wŠ
Q Â~ ¢ Ægz0*
g ZD
Ù q
-Z }ì ©
8{g ~ Ýzg ~(, X Çì e: wŠ Ãäƒ xzøÐ
Xß {g~ ¢ } (,Æ ò ¾·q
-Z 'X σx¥8
-o eßÃkZ ~ ¢ Ægz0*
:e
B1^Ñ: ÔÐ,™~Ã$
+: D™{@ç‚ß oÐ ã‚ WÃÑaÆ·q
-Z
ìЧ',ÔÐ ì7{Š6,"·q
-Z ëB™{@çt &ZpgzZÐ, ™Õ: ÔÐ
7Ìy jz 8Ôg WÏ~z~ ygzZÐ,™7ÌÕÅËÔÐB17Ì^ÑgzZÐ
ìgg Z *Ð ò ¾·të !vZ} Z¼Ð \¬vZizgC
Ù gzZß™{@ç»·q
-ZXÐ,Š½
Tì –ä$öX £Š ¯s…ÌaÆ·{g Š
HÆ™wJò ¾»·kZ\ W
,g*„, zQ ̹{gŠ
HÆkZ ÂÇ}g*Ðò ¾{Š c*
i AÔ Ç}g*4Aypg »
ä VÍg )
,‰XÐ N Yƒ {n̹ {g Š
HÆ ÝªkZ Ç}™{k
HÌ~ ypggzZÐ
~V”LZ {zÔ$
Ë ƒ74zŠ LÅy Z ÂN Y±~ :W™ Y<Ñ}w~ e c*
â
Û

UO
X k™„~xwÌ/ÂÅ æÅxwXá 8
- â °ç1h^i àÚ Ÿ]Ðg D ±™ WÌ
xŠ ÂzŠ}Š Z–™ W~ V”LZXì @*
7,bŠ~ „xw›zu{zì @*
ƒZ
# ZzxŠ ~xw› zu
Ð Œ Æ}uzŠ q
-ZgzZß™~ „ xw›zu °ˆÅV î æÅxw› zu b§ÏZ ǃ 7ZŠ Z
Ôß Z™s çzÃæÅxw› zuX zŠ™s ç=r
# ™Y qÔˆƒtÐíð¸ î Yf
Ã] Z|\ W~ì c*
W¸ ` W~ wŠ }÷ h»·kZ 'XƒvZ hc*
ƒŠ mZ t £
™V
$N*
 Š',

ix ÎÅVzh˜ÆÑgzZ VzŠ™ÚÐ „ ` WaÆ·ug IÆypg
ðÃ Ç ñ Y yâ ÑvZ Y
á yZaÆ·q
-ZXƒg ZÆ6,x **
ÆvZ·q
-Zt ñ Y ~Š
-Z ǃt vZ Y
q
á yZ W,Z » kZXìnç »·q
-Z Ôßyâ ] !*
År
# ™ ~ßñg7] !*
Ð Vzƒ0
+Z X σ 7È Å {k
Ḧ Æ ypg ÂÐ g ~gâÆ ò ¾Z

Åy pg ° ò ¾~ ºœÆy pgx Z Z \¬vZì =HgzZ Ïñ Yƒ »9
Lo
ävZ c*
X ÃÃä VÍßX~ <Ñ}w‰X , Š} Š …y â i À° ò ¾Ð •
'
,
™Å
AE
H0=g f x3Z °ò ¾ c*
Š} Š ò ¾Ì~YÃy Z
y pg ° ò ¾„, ZX » ê Z ° ò ¾Š
( 23:™Ôy pg { âj ) X ÌaÆy â iÀ°z ÌaÆy pg) ° ò ¾, Š ¯ :
L \¬vZÃ

10 e
$W

—è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô ! ^ßøe$…ø ™
DNLMVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

ãçÆ ^nø Þû‚% Ö] oÊô è÷ßøŠøuø

H H~ *Šì –~‚Å è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô! ^ßøe$…ø ämvZ îG*9g Ïß W)´
gzZ} Šõ~ *Š ÃëvZ c* 
ùâ t Ð ë ?ì c*
2Ã`â ä vZ ÃXõ, q
E
-A!
:ï
á ] øîÏ)EVqt~õÅ *Š ÂX }ŠõgzZ ð>ÌÅ]y
W
Y Z)zs¬
Íö^ËøÓøÖû]æø èönø Êô ^Ãø Öû]øX 1
~ç(
èövøÖô^’$ Ö] éö]*†û ÛøÖû]øX 2
Š ÑzZ(
…ö ]†ø eûŸø ]û ö Ÿøæû Ÿø û ]øX 3
wâ w'Ô~izgw '
xöÖô^’$ Ö] Ùö^ÛøÖû]øX 4
E
]Š„þLG3¢Âª¿6,
kZgzZ**
ƒÝqD»+Š
éöø ^fø Ãô Öû]æø Üö ×ûÃô Öû]øX 5

UP
ò **
(zp°~t‘
Ðô×ûíøÖû] ðö ^ßø$øX 6
$ñz¡
e
èömø^ËøÓôÖû]æø èöv$ ’ôùÖ]øX7
ŠæÅ\¬vZ~¨ £ÆV7Š ðô ]‚øÂû Ÿø û] o×øÂø éö†ø ’ûß%Ö]øX 8
ûÅvZ[ Â ²
ô ] hô^jøÒô oûÊô Üöãû ËøÖû]æø X 9
( 91:™Ô 2:¢Ô ã šZ bzg ) ÄÅVß ZzvZ
àønû vôÖô^’$ Ö] èöføvû‘öX 10

( 10:™ÔxzŠzÔ] â´ÅkZgzZe
$Z@§ â )

‚Å è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô

:Vƒ@*
™7Ðã šZ bzg§·] ‚Åõ[ Z
—è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô ! ^ßøe$…ø ™
Xâ
Û «V× >…~*Š[g}g ø} Zª
?ì Š Z%HÐõ
~ç( èövøÖô ^’$ Ö] éö*]†û ÛøÖû]ø
X1
t Xƒ ëÑÌ» !*
ZgzZƒ ëÑÌ» !*
gì „zŠ ÑzZ ëÑÔa ( …ô]†ø eû Ÿø ]û ö øŸæû Ÿø û ]ø
X2
»vZì „z ëÑÔì ëÑ**
t Xì ‚
rg { izg:ì k7,i ú:pì @*
!*
Š8
-N*
Å !*
Z7
Xƒg ZŠ'
,Vâ 
ÛÌ
E
xzøÐ kZÝ ¬)ÔìõÌ]Š „þLG3¢Âª¿6,kZgzZD»+Š éöø ^føÃô Öû]æø Üö×ûÃô Öû]ø X 3
Ð
X z™Ýq™b 7b 7ÐY fc*
³Ðg- i ©}Ð[ ÂzŠg Zì e³+Š êL ‘Ôì
Ð
kZpì Â+Š êL ‘~‰X™Å+ Š àômû ‚ôùÖ] oÊô äö ÏûËô Öû]ø ª ²
ô ] hô^jøÒô oûÊô Üöãû ËøÖû]æø
X4
**
`6,1 Zj{+¹ Âg ωì +Z w VÅkZX @*
™7w EZ 9» kZ Ôì 7™Å
Ð
:=g f »% 0*
ù ÃkZgzZ *
*™w EZaÆvZgzZ *
*™wEZ6,µñ9Ã+Š êL ‘X } Y 7
G
$X + −Z °îªG©E
$ìt**
X Vƒ @*
™7w Vq
-Z Å+−Z °îªG©EG
¯
ÅzmvZ -Ý ¬§zu Y7 ÐÅ\¬vZègŠ&0ZvZ†]|ä¿q
-Z
^Û÷ñô^Îø Õøçû Òö†ø iø æø _7,
7Ãe
$WkZ ?H c*
â
Û ä\ W Â?™Öc*
¸ïŠ™ƒ} 9[
7åš
M F,
ÌZ ÅX å *ÌZxsZ »X/ô‰X ¶¶JÅá~ÜæÐzz ŵ
GLÅqÃÅzmvZ -g—™NŠÃV ŠzZÆá¶ðƒ
\¬vZÃÏZX ‰ − ™hg Ë~[ ï

UQ
äÅvZ ègŠ&0ZvZ†]|X c*
Š hg ËZƒ Z9Ã\ WgzZ ^Û÷ñô^Îø Õøçû Òö†ø iø æø c*
â
Ûä
X¸ï Š™ƒ} 9[ÅzmvZ -\ Wì ?Še
$Wt c*
â
Û
/Z c*
¤
â
Û ä ÅzmvZ -Ý ¬§zuX¸‰ {g/ô{g !*
kŠì ~ ã šZ bzg‚
ä \¬vZQ X CY k',v W6,ÜæÐzz Å ! Š Z"B‚Æ Ñ ÂDƒ:/ô{g !*
kŠt
vZ/ôgzZ Š
Hƒ lpÐ/ôvZ ÔÅçgzevZ èg ‰ƒ èZgÐ/ôgzZ c*
Š™s çÃ

KZ {z7g (ZgzZ]i YZÃÖËÂ} Š™s çgzZ ñYƒlpvZZ
# X ‰ƒlpÐ
ÈgzZ ñYƒlp\¬vZZ
# ?\ Wìg™X} ™{™E
+»y ZaÆWgzZ b`
~ª
Z°
vZY 1zZì ¿„zt?á Zzä™W6,yZƒyà ? èZgë c*
Š™s çä ë}Š
Xì xê.
Þ etXì mZ e} Q ÂX7} QZ
# gzZì mï} Q~}g !*
Æ
w 'tig xöÖô^’$ Ö] Ùö^ÛøÖû]øì‚,v0*
Åõ X 5
ñ; ì @*
Y Z<
Í °ßIY À` WXƒ p°ÅkZ ~ t‘Ðô×ûíøÖû] ðö ^ßø$ø ‚” X 6
= vßì @*
Wwìt = ÂVƒ ©
8Ä~ ¹ä r
# ™q
-Z Xì „gƒ p°}÷
vß T et \ W H c*
â
Û är
# ™ /Zg Z',Z ]| }÷Â'K: (}
~t‘Xõ#
Ö (ÃLZ ?'z™]Âë(vߤ
/Z‚}g ZX }lç$
+Ã\ W
] ³gzZ {YgzZ Ñ~ t‘gzZì [£ **
ƒH~ÃKZ ÔzŠ äƒ Âì Cƒ p°¤
/Z
( i Zg »#
Ö / Z6,+ Š ) Xì ˆð2¬Š ÅkZì [£
}™]»vZ™Í Â} ™p°t‘Z
# :Ôì ‚Åõt ƒ p°~t‘
c*
,
k
½~÷~ VƒóÅVÍßgzZ ,Š™C
Ù ªV× >gzZ c*
Š Ö ÃVl}÷ä ÂvZ} Z
$NïE
ÐvZ Ôì å›E
Ü z,ZX c*
Š 3› YZÃk
,

L 4]°èY Ç ñY $аРä™]~ ‰
E
$NïE
VâzŠ å›E
Û ïE
L »[ Œ
Û ÐvZ Ôì [ Œ
Û ïE
L » ~gzŠ
L 4]gzZ [ Œ
L 4]gzZì :
L 4]]gzZì :
E
E
E
Ç´
z 7k0*
°Lσ ªÅÎJ
-Z
# : X ì w õ+¡ » ½ZgzZì Š §~
$NïE
7y ·Š s§ÅvZÃ-Ôì @*
™gzŠÐ Øg ÅvZ°X Yƒ 7å›E
L 4]LÎèY
E
@*
ƒ s§ÅvZ„ »ÚÅ] ѾLZ~ÎgzZì w ¾ Z÷tì CƒÃ6,
zZ LZ Ô Lg
~t‘` W c*
â
Û «Dt=ä \ Wì x™ »\ Wt!vZ} Z}™ ZŠ Z]»vZ ÂXì
( 11X 10:™Ôë Z‹â ÅZ ) X 7w¾ Z÷Ôì x™ »\ WgzZ «Å\ WtÔì „gƒp°~÷

UR
èöÚø ø¡Š$ Ö]ø pÆs¬gzZY Z)gzZs¬ª Íö^ËøÓøÖû]æø èönø Êô ^Ãø Öû]ø ì‚,‚ X7 
Dâ
Û ~g ‡Z5 èô ßøvûÛôÖû]æø Ýô^Ïø‰ûŸø ]û ðô oùô ‰ø àûÚô áô‚ûfø Öû] oÊô èöÚø ø¡Š$ Ö]æø èô ßøjûËô Öû] àøÚô àômû‚ôù Ö] oÊô
G
3B&gzZ nZ%Z}',y$
ÅËgzZƒpôÐ ‘
á ï
LE
+gzZƒpôÐ+ Š pÆs¬
XìõÌtƒ: Y Z
**
;:B; t ‚Æ Ëƒ e
$ñgzZƒ¡èömø^ËøÓôÖû] æø èöv$ ’ôùÖ]ø ì ‚,^W X 8
X} 7,
X ñYWŠæÅ\¬vZ~¨£ÆV7Šðô ]‚ø Âû Ÿø û] o×øÂø éö†ø ’ûß%Ö]ø ì‚,â
X9
\¬vZÃTX ÄÅVß ZzvZ ª àønû vôÖô^’$ Ö] èöfø vû‘ö , Ί ªßÍ‚~y
WgzZ X 10
z îZE
!4hì ?ŠtÂÅá
ˆ k0*
ÆVzg \ LZ}Š =ÂvZgzZƒ‚ÄÅVzg \ Æ
\¬vZß™Âñ Yƒ‚ÄÅx W} 6Ãx W+ŠTX T e **
¯Zg \ CZÃkZ \¬
ÄÅvZ IZÃË\¬vZ Z
# :XÐ ,Š ¯ x WZ 6Ãx W+Š kZ Š
Hƒ {Š Zg Zz !Å
( 21X 16:™Ôi Zg »#
Ö / Z6,+ Š ) Xì ÑZzäƒvZ I Z Ìtß™Âñâ 
Û‚

11 e
$W

—àømû†ôãôù_øjøÛøÖû] g% vômö æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô™
DNNNVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

ì @*
ƒ: â izŠ~ qg pgzZ c*
â
Û wi **
Ð qg pàønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ôä \¬vZ 
Dâ
Û wJÃ/ÂÅ VzÈ LZ ë ì g â 
Û \¬vZ ZƒtÀF,ÂX wgzZ wq
s ç»Æ™wJ/Â~g vë ÂÏñYƒ æðÃÐ ?Ì{ÒW¤
/ZgzZ Ì~ª
q {Šñ
К
M 8Ò],
ZŠ LZ »gzZÐ B ¯ Ì[8Ð ,™7„ s çsÜgzZÐ ,Š™
ÅDÆ VâzŠ wgzZ w qÆVzÈ LZ \¬vZ~ e
$WkZXÐ, Š äƒ 7`g {
Ð TiŠq
-Z ëXÐ ,™g \ Ð ?ë iL Zz iqÐ •
'
,Å/Â ìg}Š $J
»w…èY D™7„g \ Ð V î Ãz" ëÔ D™g \ aÆå D™g \
å D™ÃÏZg \ ëX Çìg Ãz !*
yÃgzZ Ç}™ðÃz" Ð ë{ÒWyÃì DÌ
æðÃÐ kZgzZ Ïñ WÌ~gz$ ðÃ~ ~g ZŠ ÃzÅkZÆe
$Æ î0<E1L¤
/Z c*
ì Lg Ãz!*
`g {Ð š
M 8Ò],
ZŠÆ\¬vZ ÑZzä™/ÂX ÇñYƒ Ãz !*
Æ™/ÂQ {zÂÏñYƒ Ì

US
(
ç¡LF: { 0*
6,CYÅVâ^‰ì ŠñÌ~] Z@xÆ›C
Ù Å *Š] !*
tgzZX @*
ƒ7
(¡LF
ì @*
ƒ¢ÃV â ?@*
ç 7: {0*
{g !*
zŠ {zQ HgzZ ?C™7g \ Q™ðŠÃkZ Vâ H Âì êŠ
(
(
›1Çìg Ltì „YÐ ¢èÑq Cç¡LF7Ð .KZ {z1Ç} ç¡LFQt
ÃVî â Xì ÁÐ ›ÅVâ ›Å\¬vZ H ÂX ÏVƒg CðŠ~ì B
bgx ³ÐzzÅ
„Ð [g LZ ? ÜûÓöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ô c*
Š }Š ¬… Z®ì c*
2„ ä VrZ Â *
*™›
†ö nû %ô Òø ì …^Ë$ Æø ì 7†Êô ^Æø Ôì ÑZzÛ¹ [g Zg vèY ]…÷ ^Ë$ Æø áø^Òø äü $Þ]ô?VYXƒg _â
/ZX ï ŠVY¬» °ç:gzÏVƒN æÐ ëì ?Š Å] !*
¤
kZe
$WtXì éô †ø Ëô ÇûÛøÖû]
¬»g lZakZ åDnç» æ§zœèa X @*
ƒ: wi **
Üû Óöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ô ÂDƒx9ë
:{k
HtL{ÒWz™fijgzZ/ÂaÆ{ÒWgzZùâ °çÐ Vƒk
HÆèâ Z®X Zƒwi **
[8Ì~ wq {Ètì #
Ö ´tì Lg @*
™/ÂpN Yƒ N æg !*
ÄÑX ÇVz™
\¬vZÃy Z á Zz ä™ ðÃz" ~ w X Çìg [8»vZ Ì~ wgzZ ì
E3!
nðšE
ÆZ}
.Ð „¬{zñƒ D
+
% ~: â iÆÅzmvZ -g—Z®D ¯7„[8
G
Ò],ZŠÆvZ {zZ®ÐN Yƒ D
+
%{z å~DÆvZp¸ìg™C
Ù ªxsZ ï
L Åqp¤
/Z¸
zŠ Î~i !*
ÅyYÔz™ ÂÒÃXƒ: k-â Ð Vî æakZ¸ñƒ7„ 4ZŠ~š
M8
èE
L !ZŠgzZ Øg èE
L !ZŠÆ yZÆ™/ÂUg ¯ Â î Y ÒL¤
/Z e
$Æ ñ¯ ',pƒ: æ ðÃ
yZX ÇVß™/ÂQ~zŠÈ ÂÐz™ æ¸Q {ÒWñ Zg e y-¤
/ZgzZ î YW~š
M8
G
u Z÷t Xì ¹!*
x™ ï
L ^Š » yZgzZì ¹!*
à Ñ~÷Ôì Šñu Z÷gzZì ŠñÂa Å
G
C½à Ñ~÷Ð Tìg #
Ö swZÎ ï
L ^Š Z÷gzZìg Z 7,6,Âa Åy Z ìg #
Ö s
C ìÄq
-Z Z÷Xì Cƒ«ÐyWtÔì y !*
iÅ}iy !*
itgzZp ÖZtHXìg
ß Í 2zŠ Ã Å
W }÷
ì CF,Q ó Ð Vâ W
xg ì‡6,ægzZ *
*™:/ˆÆæpì yl
îzæ î0”ùy¨
KZèY7] !*
ÅÀÂ**
ľ
ÈÐ kZ ÂÐz™ æ¸Q ?ñ Zg ey-¤
/ZgzZz™/ÂUg ¯Z®ì Å{g ÄgzZÀ] !*
t
ÂÏñY^ I/Â{ÒW¤
/ZŠ z!*
ÆkZXì 7{Š Zg Z »äh Â/ÂZ÷gzZVƒ ;g™/Â~zŠ
/Âì °» Ú ZaÆqJÅ/Â k™[pX ÇVß oÃyZÆzgzgQX ÇVz™/ÂQ

UT

G
ÒŠ Zg Z/ÂïG
L ¢1 X ÇVz™: { k
Ht ¦
/
Ù¦
C
/
Ù {ÒWƒfÄ ³Ôƒ: {Š Zg Z » äh Â/‰
C
Ü z D™
G
( 23X 21:™Ôã!*
g‹â ÅZ ) X Y™7k- â ÃkZy-ǃDtÃTXì wJ/ÂÅkZ ƒ:/Âï
L ½]I

GLG
"W
/
¤
Š ÈZ>‚ÅfÑì

—àømû†ôãùô _øjøÛøÖû] g% vômö æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô™
DNNNVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

3 Zgq
-Z »š
M 8Å\¬vZ

‚g [8ÃVß Zz ä™/Â\¬vZ àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
r
ø ] á$ ]ô D â 
Û Š
á g Z \¬vZ
»÷Æ/ÂgzZ ¡Æ/ ?J
-Z
# X Çìg @*
™›Ì{ÒWgzZì @*
™›Ð y Z Ôì
/Â pЃg~š
M 8Ò],
ZŠ}÷J
-A
$ÔЃg~/ÂÒ],
ZŠ ?J
-Z
# ÐÅgx ÈZ
Ðy Z`™V™ ~èâ akZ Çñ Yƒ `zy
»kZÐ {],
ZŠÆš
M 8ÂÇ}Š hg
èYÐz™ ætQ ?á Z e6Îzy-¤
/ZaÆ{ÒWpÐî Yƒ[8}÷Âß™/Â
(Z ë ~Š ÑŠyZ …ä \¬vZ ÌaÆ {ÒW Âì ðƒ ~ 7,]Š ¬ ãZ6,¹ Â~g v
{ÒW¤
/Z#
Ö **
Z<
Í ?Z åE<XÅÌwgzZì Ìwq~ T qg pª ì g™wi **
+
Zg vÐ š
M 8Ò],ZŠgzZÐ ,™wJÃ/Â~g v~g ø ÂÐùâ °ç ?gzZ σ æÐ ?Ì
Vß Zz ä™/ÂèY ÓgzZg ZŠ)fÆ°çÅVî æ ~g vëXÐ,Š äƒ 7`zy

Ôc*
â
Û 7àønû eô]ç$ j$Ö] †ö Ëô Çûmø Ôc*
â
Û 7àønû eø ]ç$ j$Ö] Üö uø†û møc*
â
Û àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômöX D™›ëÐ
E
G
Û i Z0
+ZÃÃ
 x **
CÌæÆ \¬vZÔ c*
â
Û 7 àønû eô]ç$ j$Ö] Ñö‡ö †û mø
»›ï
L ©rsÜ™ â 
¼ƒ
 ~›ìtzzXÐg D™›Ì{ÒWgzZD™›Ð ?ë ZƒŠ
á gZ
]nÔì ï
á ÌØg~kZÔì ï
á ~kZÚC
Ù Ôì 7`zy

ÐkZ »ÚËÔì
Ôì ꊼƒ
 Ã}g \ LZq
-ZC
Ù Âì *
@YƒZg \ òŠ WXì ï
á ÌEZ °gÔì ï
áÌ
ï
á ?ƒ
 ~› c*
â
Û g% vômöXì @*
XÐq ~g \ )C
Ù gzZì êŠq~g \ Ã}g\
ÚÁ Zzi c* 
{Š y v, q gzZÐ , i Z âÐ V zx Óà ?ëÐ •
'
,Å/Â
Ð ~g \ )gzZÐ ,Š q ~g \ ÃVzg \ XÐ ,™«™ ~g vÐ yZ [ òZÆ
:_ ZÑg e Å/ÂwJ ?ì wJ“
/ÂpXÐBX
tXîY ?
Ø Ð {k
HkZìt oÑ«aÆqJÅ/ èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àôÂø Äø×øÏûm$ áû]ø ( 1)

UU
wŠ ^6ñÔVƒ @*
Yƒg6Vz™ Hr
# ™ ìg YÌAŠgzZìg™/Â/Â7
{Zpz™/ÂQ î Yƒµ ZÐ{ k
H¬X 7wJ/ÂB‚Æ{k
Hƒ ‚g ZB™[pÔì g{ñ
: µ Z™ñy»J
-Z
# ì C¤
/
6,kZ™NŠ ÏÈ~– b§TXì e **
ƒ: µ Z „ HÑ
X´#
Ö ~g ZÎÅÑÔƒgg ZÎ6,ÑX î Yƒµ Z™ñy» CZŠp b§ÏZÔz™
X pHÆ #
Ö Z0
+
gzZ ñ Yƒ Za #
Ö Z0
+~ wŠ6,{ k
HkZ ^ãø ×ô Ãû Êô o×FÂø Ýø‚øßûm$ áû]ø ( 2)
: D â 
Û ã šZ bzgr
#™
—gô×ûÏøÖû] Üö Ö$^*iø oøâô èöÚø ]‚øß$Ö]ø™
»6 ‚gzZ ^Ñ**
KZÃTgzZ Å ^Ñ**
+Z VY ä ~ { W ñYƒ Za Ä ™gzZÝZ~»
äzgÆ™/ÂgzZ ñ Y W§~ wŠ Ôñ YÄ ™wŠì x **
Ö Z0
#
+
Xì‚.
Þ e {zƒ: kˆ Z
{ÒWgzZ} Š™ ¦~ äåwâ » ~gaga ‰ñ Yò{zì c*
W{'
× x Zw~Ñ @*
ÏÌ
V\Wg \
iZXì s çÃkZg »u ÂÇVz™7•
w+Z L[ Z}Š $JaÆ
vZ c*
Š™:Zzc*
ÍÃkZ ¶ðW]¯x Zw Ôì *
*™ ¦w â x Zw CZ~g »u c*
Í*
*™g lZÐ
X £Š â 
Û sç
[ Z}™{Š Zg Z å ]‚÷eø]ø ^ãø ×ô %ûÚô oÖF]ô ø çû Ãö mø Ÿ$ áû]ø ^Ú÷ ‡ô^qø ^Ú÷ ˆû Âø ÝøˆôÃû m$ áû]øì oÑ~ŠgzZ ( 3)
X ÇVz™7•
w+Z L{g !*

^ãø fôuô^‘ø oÖF]ô èô Úø ø¡¿% Ö] % …ø çø âö æø ĺeô]…ø ½º†û Wø ^ãø ×øÊø oõùÚô ø ^Feô Ðö×$ Ãø jøiø èönø ’ôÃû ÛøÖû] kôÞø^Òø áû^ô Êø ( 4)
Âì Ð òŠ WËm»CkZ¤
/Z DèeçjÖ] h^e (NVt (pæçß×Ö Ü×ŠÚ |†WEäö ßûÚô éô ðø ]†ø føÖû] Øönû ’ôvûiø æû ]ø
çzÆK7tX ñZ™s çÐkZ c*
}™:Zzh»kZÃhI ZìtoѶa Å/Â
t pÇVz™7~ga L{ÒWÔzŠ™s çV xvZ ìgÈgzZ à VQ ~{Ð ä{
H
2_Ôì ~ {ÅCg …Î
.G
g !*
kZ Ô ÇVz™7:ZzÃkZ Ôì Cƒx¥hZ¹=t Ôì yçE
X z™:Zzwâ Ô Ïƒ7°ç¦
/
Ù ÂX zŠ™s ç
C
yZ Xì h» VzÈ oѶa gzZ t £ÆvZ …Ñ&Ô …Ñg et Å/Â
XÐN Yƒ[8ÆvZ\ WÐ ä™/ÂB‚ÆVîÑ

GLG
"W
i Zg »äƒwi **
g% vômö{g !*
zŠ~fÑì

:c*
â
Û Š
á g Z ä\¬z îZE
!4vZ Â

MLL
—àømû†ôãùô _øjøÛøÖû] g% vômö æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô™
vZ ÌÃVß Zz ä™/ªà àømû†ôãôù_øjøÚö n
pg [8gzZÃ àønû eô]ç$ iø n
pg[8\¬vZ
[8ÌÃVß Zz ä™o ôZ [pÐ V2 ÔVß Zz 䙾I~ ]g ÓgzZì ‚
rg[8
g !*
zŠ àømû†ôãôù_øjøÛøÖû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô å^
,YÕVŒÐp ÒÆ%Z¤
/! ²Xì ‚
rg
{g !*
zŠì g \ „
 Š',
i » \¬vZgzZ e
$s„
 Š',i~ kZ1å7~gz¢*
*™wi **g% vômö
ã?~›ñc*
gŠgzZ ã ZzZ
Û Å›ì º
) š Á ¾ »x¯Æ\¬ht X H4ZŠÃ g% vômö
Å g% vômö }uzŠgzZì ‚
rg[8Ãàønû eô]ç$ iøvZ ðâ 
Û s§Åàønû eô]ç$ iøÚÅ g% vômöq
-ZaÆ
gzZ š
M Z ÂÃVzÈ LZ Xì ‚
rg [8ÌÃ àømû†ôãôù_øjøÚö vZ ðâ 
Û s§Å àømû†ôãôù_øjøÚö Ú
G
wi **
g% vômög !*
zŠ ì zzt X Vƒ @*
™wi **
¿» ä¯ [8CZ ÃyZ 6,Vî ZŠ Z zŠ y Z e
$ çX=Š3!
! Å\ Wì y
á H:
á \¬[8}g {Zz!vZy4X Åä™

o ^Z »u|î0ÏJ5k!q
-Z

G
E
\ ¬ h ì Ìs¦Xq
-Zg0
+ZÆ kZ X c*
â
Û w i **
Ð ÿ›©$ƒ !*àømû†ôãùô _øjøÚö
+¬gzZY f}g ‚p7c*
ì ~‚Ë YÈ7~Xì c*
â
Û «Ã»}÷ä
XÐ, ™tÃkZvZY
á yZ
ÃVß Zzgu 0* 
n
pg[8ë c*
â
Û 7àømû †ôâô ^_$ Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô ä \¬vZ
EG
$ !*
©
› 
pÆ ØgzZì Cƒ Åؤ {~ Tì Ð ÿ ƒ 
c*
â
Û àømû †ôãùô _øjøÚö É
ãVQ1Ã?~gu0*
Ð V2 ÅVƒ k
H 
ZƒtÈ ÂX *
*™Ãx »Ë™ VZ1
Ð VÝLe 7Y ÔÃvÐ { k
HLe 7Y X *
*™: $gŠÐ kZ ÂñW7íÔ} 7,
bÓZg1tgzZ ÏñW ã.6,ÂÐdŠÃVî X¤
/ZXß VZ1~{ Zg ~÷?1ÃäUÃ
Šp ?[ ZX σ 4ZŠ ~ \ñÓZg 1t ÂÐ î VQ 1aÆ ä™lp= pσ Å
VÝgzZ ~I{ k
Hp¤
/Z~ ` Z'
× }g vXì {Z
+Ã~ äVZ 1~ {Zg žß™ê
ÑZg v1ì MyjÂÃbzg ~g v~vÐ yZpì |Œ¾zfgzZ ~i !*
Ãs§Å
{k
HX î VQ1ÔzŠ äÁ
:gzZzŠ ä“ÃkZ Z®ì @*
:aÆ.
Á
Þ gzZì @*
“aÆL
Þ
{0
+
iÐ ÑÔƒ {0
+
iÐ bzg ?gzZ σ Ùpà bzgÔσÃÑ}g vσ1 ~ähg
Hbzg ~g v~¤
/ZX ª
z$
+Å bzgƒ
 V×ÃçgzZ V c*
g » § Å {k
H~g vXƒ 7

MLM
X D™7„VY Å]§ ïE
h™7{k
Hðà ? ÂVß™
L 4]?Âì bzg]§ ïE
L 4]ZgvX M
E
E
X ÏñYk',
6,
?]§XÂДÐãâ
Û **
ÅvZ?Z
#

¬Š à Zzä¯ÞZƒ8

EG
Б
$ !*
qZ~kZpc*
â
Û «ä\¬vZxêL t
»äƒwi **
Ð ÿ›©ƒ
àømû†ôãùô _øjøÚö Â
Ð
 n
pg[8Ãàømû†ôãùô _øjøÚö gzZ àønû eô]ç$ iø \¬vZ ¬Š ä ÅzmvZ -g—ì gzZxêL ‘
:~Š 2Ã#
Ö QKZ ¬Št~y
WÆçz ðƒè¾ØgÅ\ W
—àømû †ôãùô _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]øü
DMTV”(MVt(ðç•çÖ] ‚øÃe Ùö^Ïm^Ú oûÊ h^e(é…^`_Ö] hö ^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E

ÂzŠ ~ u 0*
È WŒ
Û gzZ ˆ ð2 ¬Št 6,[|Z ÏZ ì » u 0*
È WŒ
Û Áz4,
[|Z ¶ Š
»g
$uq
-ZgzZe
$WÅu 0*
È WŒ
Û‰
Ü zkZX ‰ W~¬Š kZ {zñƒwi **
àømû†ôãùô _øjøÚö gzZ àønû eô]ç$ iø
ILG
" ugzZì }e
}u 0*
ì
$WÅ u 0*
ÈWŒ
Û :gzì x ÅZ »vZ Ìt gzZ Vƒ ; g™7*g
.Ôì xȈZ »ÅzmvZ -\ W ÂX YY7s§kZ‚f ƒ: x™ »vZ¤
/ZXì
} 9k0*
Æ [g LZ [ Z ? ~Š 2 ¬Št ~y
WÆçzì wz4,
6,#
Ö Q » ØggzZ
™| ,
7 ¬Št ƒ} 9t ‚Æ\ñLZ ?Z
# ~i ú!ÍßÆ#
Ö Q ~÷} Zƒá Zz äƒ
GLÅq @*
¬Š kZ ª
z$
+Å ¬Š kZŠ
Û ðà » #
Ö Q ~÷gzZƒ ' ~g v~ š
M 8ï
zŠ ~¢ q
G
M Z Â: Ôì g: xzøÐ •
',Å
Ð V zV âzŠ Xì gxzøÐ e
$ çX=Š3!: ÔìgxzøÐ š
( 15X 5:™Ôi§»“
WÞZƒ8 ) X ñYƒwâ Ñâ

GLG
"W
¤Š ÈZ>‚
/
Å
f
Ñ
ì
G
E$
©


iZg»äƒwi**
Ð ÿ [!*
àømû†ôãùô _øjøÛöÖû] g% vômöæø e
$W

g% vômöæö àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô D â 
Û Š
á g Z ~ u 0*
yWŒ
Û \¬vZ äÒ ^m^Ú†Ê
ÕÐ {°‡! ²² Hwi **
VYiŠ zŠÃgvmì @*
ƒ wZÎdq
-Z~ kZ àømû†ùô `ô_øjøÛöÖû]
è÷Ûøuû…ø æ$ ÷¡–ûÊø ä \¬vZ p¸ M
h ™wi **àømû †ô`ôù_øjøÛöÖû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ªåe
Vƒ ‚
rg[8ÃVß Zzä™/Â~Ðb§Tªì x ÅZ.
Þ e~kZ Hwi **
g !*
zŠ g% vômö
{k
HÔ D VQ ;‚~ v Ð { k
HÔ “ Ð {k
HØ/ ª àømû†ô`ùô _øjøÚö b§ÏZ
~ÌÃyZõúÅä™yp »é Zpx ZwKZÔ D™“
 ZŠ'
,
§6,
wŠ »ähg

MLN
ÓÑÅ“
W [8Z÷ÃVzÈ @*
H7ÕÔ Hwi **
xg% vômö akZVƒ ©
8¯[8CZ
C ñ Yƒy‚ W**
Î~i !*
ÅyY6,x **
Æ›~÷gzZ **
VQ1~
6,x **
Æ y Z ä ~ ~Š }Š yY
6,x Z ¼ : eÎ ä G
G
E
E
$
Ð ÿ›©ƒ!*
àûm†ô`ôù_øjøÚö aÏZXì aïG
L .™$ ?ì ] !*
à ©à
C[8»vZXìÄ„ Z÷t
¯ [8Ãy Z \¬vZ D VQ1~ ähgÃVƒ k
Hìt¸]tp¤
/ZX Hwi **
1 Å ähgÃVƒk
Hƒ T e à
C[8»vZ ?¤
/Zì׶
KZ] ~ kZ pì ©
8
G
E
$ !*
h™wi **
M
Ì+ZuzŠ ðÃñOÆ ÿ›©ƒ
:gzì׶
KZt ~t¸]kZX z™“
 ZŠ'
,
G
E
$
©
ÿ› ƒ!*
†`_i7pVƒ ‚
rg[8ÃVß Zzgu 0*
~ ï Š â 
Û àømû†ôâô ^_$ Ö] g% vômöX¸
G
E
©

x¯ »vZ ì x¯ y"Z xH !º ZvZ Xì ¤{ ÅØ~ ÿ $ƒ !*
gzZ Hwi **
Ð
TäY: {z >Ðø×øìø àûÚø Üö×øÃû mø Ÿø]ø … YÃËÅVzÈ LZ {zèYì ?Š Åäƒ
EG
$ !*
Ð ÿ›©ƒ
†`_iakZ σ1ÃVzÈ ~ vÐ Vƒk
H¸ … Y {zX H Za ä
Æä™èZgÃvZ }È {zàm†`_jÚpLe 7wŠÃähg\ 0*
äZ6, 
Hwi **
ÅVìç$
+Ôì ðƒ ~ 7,^ e Ãy Z Å Vƒk
Hp¤
/Z f
e ™yp » wŠ ™hgÃ{ k
Ha
 ZŠ',

1D VZæaÆähgÃ]Š ¬ãZ6,Ðã Z6,pì ðƒ ~ 7,]Š ¬
Ôì Cƒ1X~ähg{k
H 
g7 ÐkZì CY7,ÅVƒk
H]Š ¬ÃTX D™
# ì {Èb
Z
C
Ù »}ÈèYì {ÈÔì q HwŠë {zpD Yƒ} •ÆwŠ
Ø/ÃwŠ Z®ì YòùÐ òÝÅvZ wŠQì xÝ »vZ b
C
Ù Zg øÂ xÝÆvZ ë
G
E
$
ÐVƒk
HØ/\¬vZÆ™wi **
ÿ›©ƒ!*
Z®X D™g66,~g ZŠ',Vâ 
Û ÅvZ 4Š',
i
X ì g â 
Û p°ÅVß ZzäVQ1Åv
ñWÐi
Û Z r
# ™b÷- **
ÑñÑÆ ÑZz ]|ì @*
™n²A
$% ¢Z )
G
E
G
$
: i Zgt »äƒwi **
Ð ÿ›©[ !*
+ çX=Š3! Hn²ä VrZÔ¸Šñ‰
Ü zÆk
,
½kZ¸
( X J 7,
~[ ÂË: ‹ÐÝ ¬ËäVrZ
àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ì ¬Š y% ň Æ çzì t ~ kZN ZuzŠ
Є
 ÅVƒk
HgzZ £Š ¯ ~ Vß Zz ä™/ Â= !vZ} Z àømû†ô`ùô _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø

MLO
䙓
 ZŠ',1ÅähgÃVƒk
HgzZ vÐVƒk
HgzZVß ZzäVQ1Ågu 0*
G
©G3©8‹g Ó¸X £Š ¯=~Vß Zz
|Å]gÓDâ
Û mvZîG*9g ~g ‡Z5Xì îG
0G
c*
@ËZ
# X **
Yƒu 0*
»wŠÐ ØéÆvZ)ª …ô^nø ÆûŸø ]û ‹ôÞøø àûÚô …ô]†ø ‰ûŸø ]û éö…ø ^`ø ›øì
E
4»$Š c*
4»)'c*
ß™ÂñYƒ u 0*
wŠÐ ›Å‘Ác*
t ÁÔêg c*
3gÔîE
0G
éŠ ÔîE
0G
ØÔ}
kZ ˆðâ 
Û ½¬ŠtˆÆçzì –ämvZ G
î*9g ~g ‡Z5X ˆƒÝqm!*
‹g Ó
Ô1ðŠ Ÿä ~Æ™çz!vZ} Zì ;g™„
 ZpgŠÐ \¬vZ {Èì Õt ~
‹gŠKZ\ WYV7B; Z÷J
-wŠpå~g (Z}÷¸ à™Ýq Â]g Ó~C
Ùª
ªtîÆ Vƒ k
HÔtØÆ Vƒ k
HÔtzfÆ Vƒ k
Hª £Š ™u 0*
ÃwŠ }÷Ð {C
Ù‡
X £Š™u 0*
=ÐÒ¾î
àønû eô]ç$ iø\¬vZ ¬Š Z
# ä Øg ÅÅzmvZ -=rG
î*9gìtNq
-ZgzZ
gz Z~ Vß Zz ä™/ Â= !vZ} Z ~Š 2¬Št Ã#
Ö Q Â n
pg[8Ãàømû†ô`ùô _øjøÚö gz ZÃ
Å ä™u 0*
ÃwŠ Ð ›ÅvZ)gzZ ~ Vß Zz äVQ 1 Å ähgÃVƒk
HØ/
ñYƒ=ÂÅm!*
‹g Ó{gÃèÃ#
Ö ZÐ •
',
Å ¬ŠkZ @*
£Š ¯~Vß Zzöú
( 428 :mÔg§z<ÑíZ K
) X ñ Yƒ[8#
Ö QgzZ

12 e
$W

—…ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Üû ãö qö†ôíûmö ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] o% Öôæø ²
ö ]ø™
DNQS (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

DÿL X3Z ñZ'
,
ºÒZ
+Ã6,
”%‹gz¢

:
á \¬ hªì Ð Üû ãö qö†ôíûmö ‚Åe
$Ñz Å \¬vZ D â 
Û Ïß W)´
t Ð \Æ qg pX Tg s ïs§ÅgâÐ }ƒ0
+ZÃkZ D ¯ à z CZÃT
C D â 
Û vg )
,q
-ZÃ] Ñq, ZXì Å~g ZòZŠ‰¤ {~Tì c*
â
Û «x ÅZ
B2Ð b§ kZ Xð ä ë
− ™ JQ `Q ™ ¤
/} 7,¤
/
E
:ì Š
á g Z~e
$W~uzŠgzZTg D â 
Û u 0*
Ð/ÂþLG3¢ÂÃV2zŠ LZ:
á \¬hª

MLP
ø Úø çû Îø tû†ôìû]ø áû]ø ^ßøjô mF^Feô o‰Fçû Úö ^ßø×û‰ø…û ]ø ‚û ÏøÖøæø ™
—…ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Ô
DQVèm! (Üna]†e] é…ç‰E 

Dâ
Ûk
,
’~â å#
Ö ÑZœ]|X î Ñs§ÅÝzg™wïÐ VÃg @*
Ãx ¸KZ .ñ} Z
~e
$WkZ gzZ ðâ 
Û s§KZ ÚÅ% ïÐ VÃg @*
ä :
á \¬ h6,x £ q
-Z
:ðâ 
Û s§Åx?ZmÏñ]|
غnû Öôø pçFÎû]ø ]„øâF oÖF^Ãø iø ²
ö ] çø âö oùô Ïô nû Ïô vøÖû] tô†ôíûÛöÖû] áôçû Òø ÄøÚø oùô fôß$Ö] oÖø]ô tô]†ø ìûŸô ]û ö ^ßø‰û]ô ™
—‚ômû †ôÛöÖû] Øônû ÛôÓûiø oûÊô ^Û÷nû ¿ôÂø ÷¡ìø‚û Úø îônû J$ ×Öô á$ ]ø o×FÂø
DMOV¸ (Üna]†e] é…ç‰ (Õç׊Ö] Øñ^ŠÚ (á]†ÏÖ] áö^neE

Å] !*
kZì ?Š ~ ¸**
™s§ÅÑ ÚÅ ` Zy
ZQì \¬vZ Ç• %ÆkZŠz!*
ÀG
&
.
5
( 69X 68 :™ÔÄcÁC ) Xì 4Šx
à ~h
+%ÿLG

?ëþà z

:ì Ìà zx **
-Z~Vñ**
q
Æ\¬vZ
—Üû ãôñô]‚øÂû ]ø o×FÂø Üû ãö Öø †ö ‘ô^ß$Ö]æø å´ ðô ^nø Öôæû Ÿøô g% vôÛöÖû]ø pû]ø o% Öô çø Öû]ø™
X6,V7Š ÅyZƒ@*
™ŠægzZƒ @*
™›ÐV2zŠ LZì {zà z 
6X Tg s ïs§Åg Zâ ZÐ ] ¬ÃkZ D ¯ à z CZÃT\¬vZ
:ì Š
á gZ
—…ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Üû ãö qö†ôíûmö ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] o% Öôæø ²
ö ]ø™
:ì Cƒt#
Ö ´ÅkZD ¯à zÃ}ÈT\¬vZD â 
Û ~£)´
]…÷ çû ¿övûÚø ‚ø’øÎø æû ]ø ð÷ çû ‰ö ø ]…ø ]øçû Öø oj#uø äü Ïønû Êô çû iø Üø mû ‚ôm% áû]ø å´‚ô fû Ãø Öô oÖF^Ãø iø ä´jô mø Ÿøæø lô]…ø ^Úø ]ø àûÚô ™
àûÚô ]„øâF æø ]‚÷nû mô^+iøæø äü Öø ^Ï÷nû Êô çû iø Ÿ$ ]ô oeF]ø ä´ jô Âø^›ø oûÊô †õnû ’ôÏûiø oÖF]ô xøßøqø çû Öø æø ä´ eô^Óøiô …û ] àôÂø äü Ûø’øÂø
é÷$ çø Úø äü Îø‡ô†û %m áû]ø ä´ jô mø Ÿøæø lô]…ø ^Úø ]ø àûÚô æø éô æø ^ÏøJ$ Ö] lô]…ø ^Úø ]ø àûÚô ]„øâF ‹öÓûÂø æø éô ø ^Ãø Š$ Ö] lô]…ø ^Úø ]ø
‚õfûÃø Öô Üû ãôeôçû ×öÎö oûÊô p*]…ø ]ƒø^ô Êø kõÎûæø Øùô Òö oûÊô å´ ðô ^nø Öôæû ]ø hôçû ×öÎö oÖF]ô †ö ¿ößûmø ²
ø ] á$ ^ôÊø å´ ðô ^nø Öôæû ]ø hôçû ×öÎö oûÊô
oûÊô oôùÖôæø ðø ^Âøö ÄøÛô‰øæû ]ø ‚õfû Âø áô^+JøÖô å´ ðô ^nø Öôæû ]ø àûÚô oõùÖôæø èøÛ$ âô p*]…ø ]ƒø]ô æø Ìô_û×%Ö^eô äô nû Öø]ô †ö ¿ößûmø ¡& vøÚø
ø Öô„Feô p†Fqû]ø äô nû Öø]ô áö^ŠøuûŸô û] æø Øö–ûËøÖû] Ÿ$ ]ô oeF^+ mø “õíûWø áô^+ Wø
köÃû Ûô‰ø æø èô Ûømû †ôÓøÖû] äô jô ß$‰ö Ô
èøÒø†ø eø Ùø^ßøÖø éõ ‚ø×øføeô †$ Úø ²
ô ] ðô ^nôÖôæû ]ø àûÚôù ^n&Öôæø á$ ]ø çû Öø Ùöçû Ïömø ²
ö ] äö Ûøuô…ø Ñø^Îø‚% Ö] oû×ô Âø ^eø ]ø îønû J$ Ö]
ø ×ûiô Øöâû ]ø å´…ôæû †ö Úö
áøçû âö ˆ$ ßøÚö ^ãø ×øâû ]ø á$ ]ô èô mø øŸçø Öû] lô^n$‘ôçû ’öìö àûÚô æø Üû ãö Öø ²
ö ] †ø Ëô Çûmø oj#uø éô ‚ø×øfø Öû] Ô

MLQ
áøçû Îö†ôÇûjøŠûÚö ^Û÷ñô]ø oÖF^Ãø iø ²
ô ] ðö ^nø Öôæû ^øÊø ðô ]†ø ‰ûŸô û] Ùùô „% Ö] àøÚô o' Öôæø äü $Ö àûÓömø Üû Öøæø oÖF^Ãø iø Ùø^Îø Ùùô „% Ö] àôÂø
—ä´ Úô †ø Òøæø ä´ ßôù Ûøeô Üûãö ßûÚô ^ßø×ûÃø qøæø Üûãö ßûÂø ²
ö ] oø•ô…ø Üû âö ]†ø ìû]öæø Üûâö ^nø Þûö oûÊô Üûâö øŸçû Úø ˆùô Âô oûÊô
DUNV”(QVt (xni^ËÛÖ] éö^ΆÚE

wq ÿL$
á = Âm{Ð s§KZB‚Æ kZå \¬vZì Cƒt #
Ö ´ Å à z :ÀF,
«™\¬hÅkZ »÷¦Ñ) c*
ðZ',Ë}™Ì{Š Zg Z {z¤
/Zìt ;»T n
pg
uzgÐ :ÃkZ \¬vZ Âì e **
™:~™f z ]Š „¤
/ZgzZÐ [ ‚g ZÆ kZ n
pg
]Š ° ‹ â ´ @Æ kZgz Z ]Š X‹ â ´ Ât X Ð G @*
gz Z = Âm{ K ZÐ , Š
:X ï Šw Z e›ÅkZ~[¨ÆY 1zZ LZì ÌtÐ #
Ö ´Åà zgzZX Ð
E
E
mB‚Æ{ÈËZ
# :X n
pge
$ÁçL+$‰
Ü zC
Ù 6,[¨ÆY 1zZ LZ \¬vZ—"
ËÃzÂÅ à z LZ ËZ
# gzZX ï Š i ZâÐ ¯ÓóÌÃkZ  ٠Š ~ kZ ›gzZ
â
Û ~g YÃyˆZz aLZ6,kZ Â F
g ÃY ¬Š Å à z LZaÆ{È Ëc* 
Ù Š6,{È
G
4]ÅyZ¸gzZïŠ
Xìtg Y ï
LE
kZ Â} zYg*ÐàË» \¬vZ à z ðä
/Zì ‹Ð t ‡Š Z1Z ä ~gzZ 
Š jÐ •
',Å ( äg* )gz%ÆkZgzZÐg: xzøÐ ;ÆkZ vßÆÂ
XÐN Y
D XÐ ª
fÃY 1zZ LZ \¬hì Ìt Ð ] :SÅe
$Ñz Å \¬hgzZ
Xì $
Ë gùª
fÃyZQTgt¾{z~VÓÅ\¬hèY
x™z yˆZ LZ ,Š â 
Û ï
á ~ {%−Æ „ y Z ÌÃëgz Zƒ èZgÐ yZ \¬vZ
( 65X 63:™ÔÄcÁC ) XÐ

GLG
GLG
" ÑzgzZ)¬ ì
" Ñz
;{ ì 

D â
Û ~ sfÆ áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô ãšZ bzg!Zf~âå#
Ö ÑZœ]|
GLG
GLG
" ÑzÐoÑÅò ¾~6U*
" Ñz~\zZû%
"%„zyZZ¹Æ¶)¬ ì
,Ã6,
^
;{ ì
î0E
0G
GLG
" ÑzÃkZÔì CYƒ
X ë Ìòº ì
yZZ áøçû Ïöj$mø ]çû Þö^Òø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö]ø ? vßyÃvZ Y 1zZì Š
á g Z ~ ÷- {gÎ
«[ Œ
Û »vZÐò ¾gzZyZZ ªD™Ì6,Ðàçª D™g (Z ò ¾gzZ ñ Ñ

MLR
gzZ Ì~ Ï0
+
i ~EŠ aÆ yZì tzz Åg pôÆ y ZÐ yx

gzZ spgzZì @*
ƒ
Xì ~ŸpÅvÐyx

gzZspvZ+
$YðÌ~]y
W
— éô †ø ìôŸF ]û oÊô æø ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvöÖû] oÊô p†FJûfö Öû] Üö ãö Öø™
DRPVèm! (‹Þçm é…ç‰E 

:ì 6,
ò ¾gzZyZZgZæ»e
$ÑzgzZ Ïg )
, 
Zƒx¥Ð]c*
WyZDâ 
Û ~â å]|
:D â 
Û ~g ‡Z5Xì6,#
Ö Z™zÙ
—èõ Úø ]†ø Òø ÌôÖû]ø àûÚôù †ºnû ìø èöÚø ^Ïøjô ‰û^Öûô ]ø™
DTPV” (MVt (xni^ËÛÖ] éö^ΆÚE

( (103X 102:™ÔÄcÁC )Xì aZÐ] â Z™gZD
Ùq
-Z#
Ö /Z

12 e
$W

—àømû†ôËô ÓFÖû] Ýôçû ÏøÖû] o×øÂø ^Þø†û ’öÞû^Êø ^øßÖFçû Úø køÞû]ø ^ßøÛûuø…û ]æø ^ßøÖø †û Ëô Æû]æø ^ß$Âø ÌöÂû ]æø ™
DNTRVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

\¬vZì d
$¾z Ð ì È~g ZÎ+Zq
-ZaÆ Vzg Õ LZ ä \¬vZ

d
Û ÆÏ-â kZgzZ} 7,
YgzŠ¹ÐzzÅVƒ k
HLZaÆVzÈg Õ, Z LZ
k- â ÐvZ7Z äy-Ôì c*
Š hgÌ*
*™¿(gzZ **
Y~]
.):
L ÆTãY
~gZÎÅ/¤
/Z{zpσH]n~÷B¸ {z[ Zì c*
Š NgzŠ~êÆ™
X N Yƒ}g \ ÆvZ {zgzZ ñYƒspÐ~g—~gzŠ ÅyZ~œq
-Z ÂN YÖ~
(4:™Ô]nÓZg)

GLG
" W~ [ Z
Hwi **
y*~g »u » °ç ä \¬vZ X Vƒ @*
™n²‚Å`™ ì
™É»)**
°çy*»nkZ}ŠÈt WZk
,
iz c*
{
á Š !*
»‰
Ü zÃxêˤ
/Z Ct Xì 
» °çÔ· ÒZ¬ZÔv?Z yÎQ ǃµÃË~ kZ H ÂX ÇVzŠ™s ç~ ÂzŠ}Š
{zì ¢
8[ ˆÃX:
á \¬vZ ?ì YƒµÃ¾~ q=ÅkZ , Š â 
Û wi **
Špy*
jÃëgzZ ^ßøÖø †û Ëô Æû] æø }Š™s çÃë !vZ} Z ^ß$Âø ÌöÂû ]æø ¼ìg™wi**
y*» °ç
X Vƒ@*
™n²‚ÅkZ[ZX \ñ}gø\W ^ßÖFçÚ kÞ]£Š â
Û 3g6,
ëgzZ ^ßøÛûuø…û ]æø £Š
˜ ~‚ÅkZmvZ îG*9g Ïß WŠú¦)´Š Z7 ?? pHÆ ^ß$Âø ÌöÂû ]æø
£Š SÃVƒZÍgzZ ] **
KÆ Vƒk

H}g ø ^ßøeôçû Þöƒö …ø ^$ø! xöÚû ]ö pÆ^ß$Âø ÌöÂû ]æø 

MLS
X D Yƒg »{ZÍg eÂì @*
™{k
HZ
# {ÈèY
„õòô Úø çû mø ì ~ wZ²i {gÎX Ï} Š „ZÍyŠÆ#
Ö ª}i {zì @*
™{k
H6,}iT
(1
Ôå ¬ŠÃVÂgúä kZ6,}i kZ Ïá1 Šp}i D â 
Û u 0*
vZ ^âø …ø ^fø ìû]ø 'ö‚ôùvøiö
X åH{ k
HV#äkZ6,}ikZ
,Š „ZÍc c*
B; -{z å H { k
HÐ -T σ ÅY ¡
IZ LZŠp„ZÍ ~uzŠ
(2
yŠÆ #
Ö ª \¬vZ Üû ãö ×öqö…û ]ø ‚öãø Jûiø æø Üûãômû‚ômû]ø ^ßøÛö×ôù Óøiö æø Üûãôâô ]çø Êû]ø o×FÂø Üö jô íûÞø Ýøçû nø Öû]ø XÐ
y » Ô¸ a Ð1 x Zwä ëÐ }.
$ƒ ÔÐ '% 1 cB; gz ZÐ , Š ™−ì
/dN äÇä ëÐ}
b§kZ¸ Ù ŠÃe ÔÇÔVâ Å}uzŠ ëÏ}@WÔ¸ õE
XÐ'% 1Y ¡
IZƒ

Ðw qZ}g v» ˜Z™ áøçû ×öÃø Ëûiø ^Úø áøçû Ûö×øÃû mø àønû fôiô ^Òø ^Ú÷ ]†ø Òôº
Û { ZÍ}Š ( 3
Xlû†ø JôÞö Ìövö’% Ö] ƒø]ôæø ì)ÜqZ „ZͶagzZ¸!*
vZ wÎgX ÇVzŠ S„ZÍÅVƒZÍ}g v~ ¼^ß$Âø ÌöÂû]æø c*
â
Û ä \¬vZ Â
# {Èäö eø çû Þöƒö èø¿øËøvøÖû] ²
Z
ö ] oŠøÞû]ø ‚ö fûÃø Öû] hø^iø ]ƒø]ô c*
â
Û ~‚Åe
$WkZ ä ÅzmvZ s ™ s§ Å“
 ZŠ c*
Åy Z ÔÇ} Š >ŠpÃ{k
HÆ kZÐ V ¤
Û LZ \¬vZ Âì @*
™/Â
X¸K{k
HH Hä¿kZ Çìg7Š c*
ÌÃV¤
Û X Ç} Š™
ø ÖôƒF oŠFÞû]ø æø
æø X Ç}Š™s ™Ìs§ ÅyZì Zƒ {k
HÐcB; ÆkZgzZ äö uø…ô]çø qø Ô
ø ] oÏø×ûmø oj#uøX Ç} Š™s ™Ìs§ Å}ikZì Zƒ { k
²
H6,}iTgzZ šô…û Ÿø ]û àøÚô äö ÛøÖô^Ãø Úø
s ÜÆkZ ÇA ÐvZ~wqkZ {È{zJ
-VŒ gõÞû„øeô ²
ô ] àøÚô ‚ºâô ^Wø äô nû ×øÂø ‹ønû Öø æø
X Çìg: { ZÍðÃ
c*
ÐN ZâÐ V¤
Û 'Š ÞgzZ] **
KÆVƒ k

H\¬vZD â 
Û vg )
,q
-Z
E
Šp \¬vZ D â 
Û mv Z îG*9g ~â å #
Ö ÑZ œ]|xçLl©!  ?Ð , Š SŠp
c*
Sä ët X¸ ëÑ**
Âvß ? Ãë º
Û ÂD ZâÐ V¤
Û¤
/Z XÐ N S
}g øgzZ àÄgz'
,
WÅVñÝä VMVƒ ZÆ: VY6,\ñ*™, Z Ô»vZì x™ HXì
Ôe Ð 'ä™w qZ (Q gzZÐ B™/ÂÐ Vƒk
Hvß [ Z X c*
Š S „ ŠpÃìZ`

ø òô ÖFæ^öÊø XÐ , Š ÉV )( Å VÇZ',Å yZ \¬vZ Â{)z i úÔ{ izg Ô} /
ö ] Ùö‚ôùfø mö Ô
²

MLT
Øg Å kZ Ôƒ #
Ö yZ **
Ð Øg ÅvZ ²
ô ] èô Ûøuû…ø àûÚô ]çû _ößøÏûiø øŸ gzZ kõßFŠøuø Üû ãôjô òFnùô ‰ø
Xì Šzö)
]gŠt~Øg ÅvZ Âì êŠ Z h QÃVzh N Šzg !*
‚ Zg fì ]gŠt~ t‘Z
#
æø Øônû ÛôrøÖû] …ô^ãø ¾û^ô eô?b§¾£Š jÃëgzZ^ßøÖø †û Ëô Æû]æø X} Š Z h QÃVzh N ÆVƒk
Hƒ:
² ?ì H3gt^ßøÛû uø…û ] æø X £Š wZ e {Š6,6,Vƒk
HgzZ £Š™C
Ù ªV)~g ø xônû fôÏøÖû] †ôjû‰ô
àônû Þô^Êø^øeô ^ßøÎô ^Ïøvûjô ‰û] ÄøÚø ðô ŸøŸF û] áôçû ßöËöeô ^ßønû ×øÂø Øû–$ Ëøiø pû]øD â 
Û Ïß W¬Âˆƒ„gzZ °ç
Z å»V1Z±Æb§ b§¿ X £ŠÃëÌ?Å b§b§[ Z ! Z}
.} Z hô^ÏøÃô Öû]
}g ø\ W ^ßøÓöÖô ^Úø æø ^Þø‚ö nùô ‰ø køÞû]ø pû]ø ^Þø Ÿøçû Úø køÞû]ø£Š ‚'
,ÁgzZ ?Å b§b§6,k
X à Z áÆgñQx Ó}gø\ WgzZ^Þø…ôçû Úö ]ö oöÖùô çø jøÚö æø X ´ â }g øÔ‡W
( 36X 33:™Ô]nÓ Zg )

GLG
"W
ô=h
+'
× ÅfÑì

—^ßøÛûuø…û ]æø ^ßøÖø †û Ëô Æû]æø ^ß$Âø ÌöÂû]æø ™
DNTRVèm! (é†ÏfÖ] é…ç‰E

‚Å ^ß$Âø ÌöÂû ]æø e
$W

Eš!
ÌÃ] **
KÆy ZgzZ} Š}Š °çÃVƒk

H}g øvZ} Z öW - Æ ^ß$Âø ÌöÂû ]æø
Eš!
: öW - Æ^ß$Âø ÌöÂû ]æø ì ~ã šZ bzg‚X }Š S
—^ßøeôçû Þöƒö …ø ^$ø! xöÚû ]öü
}i {zì Zƒ {k
H6,
}iTX £Š SÃV‘ZÍÅyZñƒ Za{ ZÍg eÆVƒk
H}g ø
: Ï} Š „ZÍyŠÆ#
Ö ª
ø e$…ø á$ ^øeô o^âø …ø ^fø ìû]ø 'ö‚ôùvøiö „õòô Úø çû møü
—o^ãø Öø ouFæû ]ø Ô
DP- QVl^m! (èÖˆÖˆÖ] éö…ç‰E

ÅY ¡
IZ „ZÍ ~uzŠgzZ}Š „ZÍ Â H {k
H ä TT6,6}i} Zì ; gƒ ¬»vZ
:ÐB1ÌY ¡
IZ {zñƒ{ k
HÐY ¡
I ZXÔ Ïƒ
—áøçû föŠôÓûmø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô Üû ãö ×öqö…û ]ø ‚öãø Jûiø æø Üûãômû‚ômû]ø ^ßøÛö×ôù Óøiö æø Üûãôâô ]çø Êû]ø o×FÂø Üöjô íûÞø Ýøçû nø Öû]ø™
DRQVèm! (‹mF é…ç‰E

H{z¼Ð'% 1¡
I Zx ÓgzZVî 0*
B; ÆyZgzZÐ,Š Î$6,
ìÆy ZëyŠ kZ

MLU
X ¸D ™
ZŠXÐ'% 1Y ¡
I Z}g ‚X ¶K»Ù
A gzZ¶Å~gaÐb§kZäëÐ}B;
t
Xì w qZ î0ªE
Û zŠ {ZÍ
G3B { ZÍ åagzZTg D™^ âÃw qZ » éM$Z™º
}÷Ô}Š SÃ] **
Kx ÓÆVƒ k

H}÷vZ} Zì „
 ZpgŠ~ ^ß$Âø ÌöÂû ]æø
(N
Õä£EÌÐ “
 ZŠ c*
Å» éM$Z™gzZ} Š SÌÃ{ZÍÆ }i Ô} Š SÌÃVƒk
HÆ Y ¡
IZ
X} Š SÌÃy ZЕ
',
Å/Â`gŠ { k
H~)**
wqZˆÆkZgzZ}Š
:ì‚Å ^ßøÖø †û Ëô Æû]æø
—xônû fôÏøÖû] †ôjû‰ô æø Øônû ÛôrøÖû] …ô^ãø ¾û^ô eô™
oÊô Ñõ‚û‘ô áø^ŠøÖô oßûô×Ãø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø £Š™C
Ù ªÃV>~÷gzZ £Š Ö ÃVÇZ'
,~÷\ Wª
Xìg @*
ƒ el
» yZ J
-#
Ö ªN Yƒ x »} (,} (,,ZÐ VÍßëvZ} Z àømû†ôìôŸF û]
Xì ~ãšZ‚tÅ ^ßøÖø †û Ëô Æû]æø

?ì Šú{ YÏyÃ

{Y ïE
Ù ªÃV>¾ ðä
/Z[ Z
LO 8NXì 7{ Y ïE
L 8Nt ÂÔì { Y ïE
LO 8NÂÔÅä™C
# }Š ] ³+Z~ t‘vZì eaÆvZgzZì e {YaÆÑLZì {z
Z
xñè {z { YXì ]+Z [g ñZ',] ³ïE
 ÂVz™y Ò ~
L Òƒt ÂBÄg6,V\Wuv߃
a kZ k] YZ ë }7xñè {zƒaÆvZ ðZ (, XƒaÆ ðZ (,ÅÑLZ ì
gzZì aÆvZ ðZ (,
t Â−: |Á ÑZz`â {P Ô−:HÃV-ßñvß(
Ö Ð t‘ÃVÇZ',~÷vZ c* 
k ™+
M ~ wŠ Âv ^ßøÖø †û Ëô Æû]æø Z
# :Xì [£
=vZ} Z}ÐvZ~ wŠ ¾ ^ß$Âø ÌöÂû ]æø Z
# b§ÏZX £Š™C
Ù ªÃV>gzZ £Š
~g
$u {gÃè Ò°zt »\ WgzZX £Š SÃVƒZÍVzg eÆ Vƒk
H}÷gzZ £Š™s ç
-Ý ¬§ zuXì @*
ƒy) F,
» È Îì @*
ƒÉXì ; gƒÅzmvZ -ª
 ‚gÈ !*
,
)
gzZÐ,Š SÃ] **
KxÓÆVƒk

H\¬vZ bŠ â Ût »\ WX ÉÆ\¬vZÅzmvZ
ã)F,
ÅØg Å \¬vZ c*
Ít Ð Og 7yˆZ Ì» V¤
Û 6,VzÈ LZ ÔÐN SŠp
4)ЛÒÉG
Xì y)F,
ÅV8gÅ¡Z°Z3g Zug IÈ!*
iÅ èEG
î*9gXì
3g6,ëvZ c* 
Åy Ò~ âZaÆy*ÏZ ` W' ^ßøÛûuø…û ]æø ì ˆÆkZ

MML

Eš! 
Åy Ò ä #
Ö ÑZœ‚g e ÅØg ? öW - HÆ 3gˆÆ ]ngzZ °çX £Š â 
Û
:k™+
M ÅVzg e¾ ^ßøÛûuø…û ]æø Z
# Z®XÐN 0*
~[ ÂË\ W„h
+
á
]Š „Ð „
 èÅ {k
HX ì CY à á=ÂÅ®
) ¤Ð Vƒk
H:kÂ^› ÐônÊçi ( 1)
QgzZì @*
Yƒ 2~ Vƒk
Ha kZì 4wŠ [p~ Vñ»ÆVƒk
HgzZ 47Y ~
X Cƒ7=ÂÅ~g ZŠ'
,
Vâ 
Û z]Š „
»•
',~ ~izg Ð Vƒk
HèY £Š wZ e •
'
,~ ~izg :k#nÃÚ oì]†Ê ( 2)
X @*
7,7Zg7 pì ¹@*
¾ì CYƒ
ÃkZ ǃ { ~
.Z ¸Ð TèY k: [ˆ Zgø yŠÆ #
Ö ª : l † Ë ÇÚ h ^ Š u 1 e ( 3 )
X ÇñYc*
Š[ Z±
( ËLZ ~ „
 ZpgŠ Å3g D â 
Û XH
g ‚ÅÏß W)´ [ Z :kßq Ùôçì ( 4)
X **
Ñ: t ŸZ »¿
: D â 
Û Ïß W)´X Vƒ@*
™‚Å ^ßøÛûuø…û ]æø [ Z
—h^ÏøÃô Öû] àônû Þô^Êø^øeô ^ßøÎô ^Ïøvûjô ‰û] ÄøÚø ðô øŸŸF û] áôçû ßöËöeô ^ßønû ×øÂø Øû–$ Ëøiø pû]ø™
¦Å y.gzZ y. ¦Å®Ôå » [ Z±Æ b§ b§Ðzz ÅVƒk
H{È !vZ } Z
4E
&ÃZ X 2ÃZ
Æb§b§Ð „
 èÅVƒk
HÆb§b§LZ ª å»[ Z± èE
LG
lg !*
Å V zÅ b§ b§6,kZ ˆ Æ ä™Ô]ngzZ °ç [ Z å » V1Z±
ð‚g Å r â Š}g øJ
-y*kZ Â8 Š: ºZ~y WÅZ yÒ‚Å#
Ö ÑZœ¤
/ZX â 
Û
}gø¼#
Ö t Xì ~]**
**
™[™s§Å] Z@WLZ Ã] c*
ÁÅvZ Cƒ: Ì
»kZ¿ðÃZ÷Ôì x™»\W¡:
L »x™Æ\W¼tÉ Hx™tä\WÐzzÅ] Z@W
E
¢
3
Ëä\ WLX Tg s$
+]**
ZÄÆx™Æ\ W1ì x™ »\ WÌ¿þLGÂX 7:
L
!dŠX ~Š â
Û «ÚðÙ â
Û wJÐZÐ x™LZˆÆkZQgzZ ~Š}Š =ÂÅ]Š„
C ¸D â
Û mvZ îG*9gDZ†{
á }÷X ˆï~9gzZ¸‰h
ev Wx?Zm.ñ]|
ñZg1 œœI% Ì ¸Z ¹
ñ› q C
$Î Â e » Z k
LevZÃTgzZ5:¼gzZ}Q}gâ}gâ™á»„!\ ~*ŠÉ0*
йª’~yt

MMM
XVƒêŠª
zŠxÅvZìÚÃ6áÔìZ7,
…¸V¹|7,
zJQì@*
›ÃñƒDÎì 
¼t 'Xì á
ChZ÷ùâ #
Ö t ŸZ ñ¯ ',
q ðÃÐ \¬vZìt;Ü
E
G
KZ¡V*!*
$KZ\ WZ®7¼t ‚ÆŠzö) ï
L .Š“Å\ W]Š „~g øÔá
C7hZ÷
- â Ð Øg Å \ Wë™Äg t ‚Âk Z Å ^ßøÛûuø…û ]æø ¬Št X £Š }ŠÐ ã !*
8
$ 
Âëì 7t ŸZ ñ¯ ',t ìg 8
- â Ð \ Wë 3gt vZ} Z Ô ìg
[ Z±Æb§b§7»[ Z±Æb§zŠq
-Z Ì{zgzZì »[ Z±Ât ŸZ Zg øÔÆ[ Z±
ÅVzÅ b§ b§6,[ Z± Æ b§ b§ˆÆ ]ngzZ °çp ëÆ
t ‚Æ\¬vZì Hn²t6,
¯Å2 »m{¹` WŠ
Hƒ»[ Zy*tX £Š â 
Û lg !*
Ïß W)´akZX ùâ Ð ÆZgùâ #
Ö ÐÆ ŸÔì á
ChZ÷z™7: t ŸZ CZ L
/Â~g v ëÍß} ZtpÆkZ Âc*
â
Û wi **
Ünu…B‚Æ h]çù iV˜D â 
Û
»Tì !3 î0G
£
Ûq
-ZèY D™Ð Øg È
á D™7Ð ÆŸ Â D™wJ
ãšZ bzg‚Ïß W)´ ÂÇ} 7,
**
™s ç;â ‡Ã\¬vZˆÆ`â °çìt{oë!*
# Zz¼)fÆ \¬vZ Xì Šg »!3 î0G
Z
£
Û **
â
Û wi **Ünu…ˆÆh]çù i D â 
Û~
Ð Øg È
á ÔÐ x™È
á KZ Ô 7g6{z6,ä™s çÃËÔ ǧŠ ‡{z Ô7
6,+Š X g D Z ¥

/~g—Æ yZ Ð ~ b
¬ì x » » VzÈ Z®X D â 
Û sç
Xì ÅÐݬ}g ‚\¬vZ:gzÔz™g (Z-gzZ ~ b
¬ÂƒT e #
Ö /Z
( 31X 29:™Ôi Zg »#
Ö / Z6,
+Š )

13 e
$W

ø Þ$]ô è÷Ûøuû…ø Ô
ø Þû‚ö Ö$ àûÚô ^ßøÖø gûâø æø ^ßøjømû‚øâø ƒû]ô ‚øÃû eø ^ßøeø çû ×öÎö Éûˆôiö Ÿø ^ßøe$…ø ™
—hö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
DTVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

ð3Š {Zgs§Åhä\WÆkZˆU:ÐhÃVߊ}gø[g}gø} Z
äâ
Û «} (,\WgzZ (q
pg™ ) 6, ÓZg ª) â
Û «;{ ïG
L .9gÐ k0*
LZÃëgzZ
(yWÅZyÒ) XáZz

`®~‚ÐƬŠÅØ{ èE
L jg8zZ+−ZZ#
Ö /Z

E
-!
~ »ì ;g C ^ßøeøçû ×öÎö Éûˆôiö Ÿø ^ßøe$…ø ì C™ª
ÑŠ6,ŠzÆÅ ö:X LZ 4C
Ù

MMN
7ŠzöJ
-[ ZÑgzZ **
¯ {k
Hsܺ
) Zi Z+Z ÌŠ Z¦ZgzZì ŠñŠ Z¦Z ÅÆzº
) Zi Z
ÏZì 4ä™òúŠ »J
-e
$zugzZ]tv!*
fÍJ
-V Γ *
@Yƒ[ Zy

-{oÉ Sg
J
ƒû]ô ‚øÃû eø £Š äƒ: JdÃVߊ }g ø [g }g ø } Z ìg 2 ¬Št \¬vZ a
j̺
) Zi Z Ä° Ãë \ WÐ x™ ÏZ ì Œe
$Z@ … ä x™ TÆ \ W ^ßøjømû‚ø âø
gzZ e
$Z@ ñ «gzZXì Šñ„
 ZpgŠ Å e
$Z@ ïE
 ZpgŠ Å º
) Zi Z x°X £Š
L Òƒ ~ „
Æ~wŠgzZ ñ0*
äƒ: Jd»Zg ø @*
ì„
 ZpgŠ ÌÅe
$Z@ñ»g ZgzZe
$Z@ñ ’
6,~Ã$
+èYì *
@Yƒ {nÇ!*
wŠÐ { k
HÆ~Ã$
+~: â i kZ éMuSì CWÐ Vƒk
H
:ì ¬Š$
+ÅÅzmvZ-ݬ§zu
û äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû] æø †ø ¾ô^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø Öø ™
Däeç_íÛÖ] oÖ] †¿ßÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (éçFÓJÛÖ]E

Z èô Ûøuû†$ Ö] àôÂø ‚öÃû fö Öû]ø pÆ ÒgzZ Š
#
HW~ Ò¿t Ð ä™: «™Å { ó Â
E$E
©
øL gzZ Š
H?
Ø Ð kZt‚ » oûeùô …ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô ˆ?
Ø «™Å \¬vZ Âðƒ ~gzŠÐ Øg
G
t б
0 Øg ›‚ Z®X 73 Zg ðÃgzZÆ hï
L .9g ›‚ñ ZÎaÆ vÐÑÆ {g â Z
~YšZèYì Á{z} Š Z™{k
HÐ kZÑ[ ZX Š
Hƒá ZjÇ!*
ÆYš!*
{g â ZÑ¿
~xÑkZƒ
 ÐVƒŠ XZ q Zâ Zzx lZÆ{k
HJ
-#
Ö ªÐ Ý ¬Y Z’ZXì »t Z¢ZxÑ
Z®X å Y™7g¦Šp{z »TÏñ Yƒ7
- ˜ +Z õg @*
ÅVƒk
HÆkZ :X ï
á
~kZgzZ q
pg ̹!*
Ãe
$Z@kZÐ x™LZì Œe
$Z@…äx™TÆ\ WvZ} Z
X â 
Û Ìx™Y »g ZgzZ â 
Û Ìx™Y ’ â 
Û Ìx™Y «X â 
Û «Ì¹F,
àûÚô ì » œxÑ~ ^ßøÖøXƒ œZg ø~T ?îE
0™‚yÃX £Š™ îE
0™ …gzZ ^ßøÖø gûâø æø
ø Þû‚öÖ$
7wZÎ »Øgx ¬VŒX £Š™îE
0™ÃëØgm{KZÔØg à Zzk0*
LZ è÷Ûøuû…ø Ô 
ì „g Yâ Øgm{ {zVŒakZ Š
HHw ZÎ »º
) Zi Zx°~q zÑèYì ;g YH
: D â 
Û mvZ îG*9gÏß W)´X} Š â 
Û pôûÐÆgzZº
) Zi Z
—èô Ûøiô ^íøÖû] àöŠûuöæø àômû‚ôù Ö] o×øÂø èöÚø ^Ïøjô ‰û Ÿô û ]ø èô Ûøuû†$ Ö] åô „ô ãFeô ö ]†ø ÛöÖû]ø ™
ì Úy "Z x{zØ{ èE
L j8gzZ +−Z Z#
Ö /ZèY ?Š
Hc*
2 ‰â VYÐ îE
0™ÂgzZ
³**
gzZŠzöÆ Ï0
+
iŠzö~g øt X σ ‚¼
A EZŠgzZ ] Ð 3Ð •
',ÅT

MMO
!g ZŠ¸ c*
Š â
Û GÃVzÈ LZ ä \¬vZakZX ¶$
Ë ƒ7¦
/
Ù , »] Ÿc*
C
gz] Z@W
8 Y ':!$
x{zZ÷Ø{ èE
L jè
+»qc*
g ËgzZ {@WËgzZ¿ËLZÃ;{ ïG
L .9gkZ ~÷
h™7ZŠ Z£zçðà ?»Tì :
M
L »¼
A ÁpŠ éM)J'ZŠì ØgŠzö){zgzZx ÅZy"Z
MI
i Z »g ~ ¼
A »J
-w ‚ÎЂ ŸgzZ yâ ‡ ÂÅ]Š „w‚Îä ?¤
/Z Õä5!èY
~÷sÜt**
ƒ«¼
A ãÃ)B‚Æ] § ãÃ)gzZx ÅZŠzö)t6,
¿ŠzöpåYƒ
G
ÂaÆh
e xÄ ÅZgzZ;{ ï
L .9gt ~÷ Z®ì x™¡:
L »x™kZì x™ Z÷gzZ « 
Ð x™„p
Ð ) LZ K
Ú Zz ~ îE
0™gzZì @*
ƒ£zçÈz$
+îE
0™èYz™„
 ZpgŠÐ îE
0™
: D â 
Û Ïß W)´X} Š â 
Û «ì e
ø ÖôƒF pû]ø èøÛøuû†$ Ö] åô „øâF á$ ]ø ðº^Ûømû]ô èô fø ãôÖû] èô Çønû ‘ô …ô^nø jô ìû]ô oûÊô æø ™
Ðùô vøÖû] o×øÂø èô Úø ^Ïøjô ‰û¡ô Öôû Ðønû Êô çû j$Ö] Ô
—äü Þö^Wø oÖF^Ãø iø äô nû ×øÂø hõçû qöæö èô fø ñô ^Wø áôæû ‚öeô˜
º vûÚø غ–$ Ëøiø
E
Ð Tì m{ þLG3¢Â{zŠ Z%Ð TØgt c*
Š â
Û {g
á Ztä\¬h™ â 
Û g (ZS+gzZ
E
E
L gzZì Cƒ ‚#
Ö / Z6,+ ŠÃV zÈ
ì xÿL }¢» \¬h¡t »Ø { èE
L j8ì :
ø $Þ]ôÐWgzZD â 
kZÐëà ?ì ~&¸chö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
Û « T eÃT
E
GL.™$
ø Þ$Ÿôø~ p hö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
ø Þ$]ô ?ì hH »`â Ð îE
0™Ãaï
Æ hö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
áZz䙄} (,¹gzZ @*
ZŠ} (,¹ \ WèYìg8
- â akZÐ \ WëXì
( 97X 94:™Ô ã !*
gÁ c Z ) X 
E
~¨£Æ G
î”Zi Z x° D â 
Û ~ ãšZ bzg‚KZ ~Š Z7 Šú¦Ïß W)´
G
:ì Ìm{ ï
L .9gVŒB‚Æx ¬ ïG
L .9gŠ Z%ÐkZì™f »ä™ÔÃØgT
ø Öô]ƒø Ùô]ç* ‰ö oûÊô æø Ðùô vøÖû] o×øÂø lô^fø %ôù ×Öô Ðönû Êô çû j$Ö] çø âö æø ”
ÀôËû×øeô Ô
% ^íøÖû] Ýö^Ãø ÞûŸô ]û èô Ûøuû†$ Ö^eô ö ]†ø ÛöÖû]ø™
ø Öô]ƒø á$ ]ø oÖF]ô 麅ø ^Wø]ô èô fø ãôÖû]
—äü Þö^Wø ˆ$ Âø äô nû ×øÂø hôçû qöæö èô fø ñô^Wø †ônû Æø àûÚô ˜
º vûÚø غ–$ Ëøiø oÖF^Ãø iø äö ßûÚô Ô
DOV¸ (ULV” (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

G
~ ä2w ZÎÐS ÂÔì =ÂÅg6,h{zgzZì;{ ï
L .9gŠ Z%Ð Øg kZ :ÀF,
b§ÏZ ì @*
ƒÐ <
Ø Zz ‹ c*
Á sÜgzZ ì @*
ƒ£zç Èz$
+S b§T ì ½
E
E
¢
Ð b ÒZgzZ ~g ZisÜX ÇA 7ЂŸXì ¡ÿL } ì hñ«¡ÚÅ#
Ö /Z
C òz°Zsg °Zw ‡¾X ÇA Ðä™ ¬Š

MMP
q Zg ~g Zi z g Z Zg gzi
M }Z h
+W ~g Zi ñ Î 3g
zá~g Zizt¤
/ñÎhïG
L .9g !M} ZXì á
Cx »Ð äzg Q7ª
zŠt Ð ‰
Ü ¤ :ÀF,
Xì Cƒ
ø $Þ Ÿøô ªXì &Åw ZÎhö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
ø $Þ]ô gzZ
kZÐ \ Wëhö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
G
X á Zzä™ «¹gzZá Zz䙄¹ \ W_â akZSg:Ã;{ ï
L .9g
-â ª
8
zŠt g ÕC
Ù ~Š â 
Û y Ò ÚtKZaÆ Vß Zz`â ´ â *™}÷}g {Zz

E
E
¢
GL.™t$
Åe
$WkZD â 
Û Ïß W]|Xì‚Åe
$ÑzÅ\¬hþLG3 ÂgzZe
$Z@ ï
:~‚
—…ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Üû ãö qö†ôíûmö çû ßöÚø ! àømû „ôÖ$] o% Öôæø ²
ö ]øü
DNQSVèm! (é†ÏfÖ] é…ç‰E

:ì‚Åe
$Ñzt=Âze
$Z@=g &
+` Zy
ZÐ] ¬Ðs§Å\¬h
—èô mø Ÿøçø Öû] †ö nû ŠôËûiø çø âö æø ä´ Ïô nû Êô çû iø æø ä´jô mø]‚ø ãôeô Üû ãö qö†ôíûmö ™
:c*
â
Û ~‚Åà zgzZ 
ô ‚% Ãø jøÖô kôÛF×ø¿% Ö] ÄøÛøqøæø Ðùô vøÖû] éô ‚øuûçø Öô …ø çû ß%Ö] ø †ø Êû]ø æø Üû âô …ôçû Úö ]ö oöÖôù çø jøÚö æø Üû ãö f%vôÚö æø Üûãö ßönû Ãô Úö pû]ø™
—Ùô ø¡–$ Ö] áôçû ßöÊö
DMPV” (OV¸ (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

z1c*
â
Û yÒ ŠGÃgâgzZXì à á»gñZÆy ZgzZì B»yZgzZì ¥»yZ \¬vZ ª
Š¼q Zâ ZÆ„ZeÆkZz1c*
â
Û y ÒÐ+ƦÃ] ¬gzZì @*
ƒq
-Z hÆkZ
X Dƒ

Ðg
$u¬Š Å#
Ö /Z

]†÷ nû %ô Òø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø kûÖø^Îø èøJøñô^Âø àûÂø ™
ø ßô mûô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfùô $ø hôçû ×öÏöÖû] gø×ôù ÏøÚö ^mø ]çû Âö ‚ûmø ^Úø
—Ô
DQSMV” (p…^ífÖ] †ö a]çqE

D™ ó â ¬ŠtÒZÅzm\¬vZ -g—C™e
$Zzg \¬vZègÈ ¬]|:ÀF,

MMQ
¬Št ÒZ\ W Hn²ä ~Ôq
pg ì‡6,+ Š LZÃwŠ}g øá Zz%$
+ÆVߊ} Z¸
: c*
â
Û Š
á g Z ?D™ ó â VY
áû]ô æø äü Úø ^Îø]ø äü Ûønû Ïô %m áû]ø ðø «Wø áû]ô àôÛFuû†$ Ö] Äôeô^‘ø]ø àûÚô àônû Ãø fø ‘û]ô àønû eø çø âö æø Ÿ$ ]ô gõ×ûÎø àûÚô ‹ønû Öø™
—äü Æø]‡ø ]ø äü Çømûˆôm% áû]ô ðø «Wø
DOV¸ (TUV” (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËi E

ì e¤
/Z6,hÇg ì‡ì e¤
/ZXì y xgŠÆ VèZzŠ Å \¬vZ {z1»ðÃ7:ÀF,
X }Š™ JdÂ*
*™ Jd

i§»äƒ‚Ø{ èE
L j8

Åy ZgzZƒg D Y k0*
ÆV< ¬Æ\¬vZ {Ç {Ç D â 
Û Š
á g Z ~â å]|
T |ôæû †% Ö] oÊô ]„øÒøæø Üû ãö ×ø%ûÚô áöçû ÓöjøÖô Üûâö çû _öÖô ^ìø pû]ø àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû ÒöìtXƒg~Ä
b§TØ { èE
L j8ì *
@ Y 0 à z „ ( zÐ •
',ÅÄÅkZì Lg¨
 ¤ k0*
Æà z
@*
ƒ60
+Z »Ø{ YÎÐ ]zZ° Å y Z b§ÏZ ì @*
ƒ ‚Ð ÄgzZ ›Å Vß Zz vZ
( 6X 4:™ÔÄcÁC ) Xì
: D â 
Û ~‚Åe
$WkZ~ã šZ bzgÏß W)´
—ÐôùvøÖû] o×øÂø lô^fø %ùô ×Öô Ðönû Êô çû j$Ö] çø âö æø ”ö^íøÖû] Ýö^Ãø ÞûŸô ]û èô Ûøuû†$ Ö^eô ö ]†ø ÛöÖû]ø™
G
{zgzZì;{ ï
L .9gŠ Z%Ð Øg kZì ; gƒ™f »ä™ÔÃØgTaƺ
) Zi Zx°
:ì ½t~`â ÐSÂgzZ Åg ì‡6,hì = Â
ø ÖôƒF á$ ]ô™
—äü Þø^Wø oÖF^Ãø iø äô nû ×øÂø hõçû qöæö èô fø ñô^Wø áôæû ‚öeô ˜
º vûÚø غ–$ Ëøiø äö ßûÚô Ô
EE
S ¡Ôì @*
ƒ£zç%S b§TXìS Ôì hY «Ôì ¡ÿL }¢Út Å#
Ö /Z
Ë ƒ7!$
$
+»¿Ë}g øÚÅ#
Ö /Z6,
+ Š b§ÏZì @*
ƒÐ e
$ÁÅá Zzä™
ø Þ$Ÿôø ªì ~ &¸chö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
ø $Þ]ôgzZì QÐ e
Ô
$Áz aÆ \¬ h¡
Eš!
G
¹ \ WakZ ? _â VYÃ;{ ï
L .9g kZÐ \ Wëñƒt öW -  hö^â$ çø Öû] køÞû]ø
X áZzäâ 
Û «} (,Ôá Zz䙄
X \¬vZY
á yZì¯+4»Ø{ŒgzZ#
Ö /Z6,
+Šw©» ¬Š kZ
( 48X 46:™Ô òzgÈ j)

MMR

EEG
$
akZ ãˆZƒ zgzZ öÐ}©ƒzx **
»kZ Âc*
â
ÛZ
# Zz6,ëÃ] c*
ÁKZ ävZ
kZÐgziÆwqZ LZëÔì 6,
SÆ\¬vZ N»¼
A gzZ]ñ6,yZZgzZ#
Ö /Zì
!áZz% 0*
}g ø } Z ^ßøeø çû ×öÎö Éûˆôiö Ÿø ¯g¼V- c*
2ä \¬vZa kZ X M
h 0*

Ð -C
Ù ÆŸÂǃ JdZ
# wŠèY XÐ äƒ JdªÐ º
) Zi ZÃwŠ}g ø
ŠZ%Ð º
) Zi Zx°VŒ X ,@*
ÆkZ Y ¡
IZgzZì {
á Š !*
wŠèYÐ N Yƒ q zÑ{ k
H
:èYì #
Ö /Z
—^âø ô ]‚ø•û^øeô Íö†ø Ãû iö ðö «nø WûŸø û ]ø™
Xì CYãTСKZqC
Ù
к
) Zi Z ä \¬vZ :X ì CƒÐ yŠ yT Å] ZggzZì CƒÐ ] Zg yT ÅyŠ
 ǃ 7JdwŠ Z
# Z®Xì º
) Zi Z ¡ Å #
Ö / ZèY ðZ™y T Å #
Ö /Z
E
!
š
äƒ: JdÃwŠ}gø öW Æ Éˆi ŸXì #
Ö /Z „º
) Zi ZÄ° Zƒx¥X Çì g
Ðe
$Z@ Ãë ä \ WÆ ÚkZˆ ^ßøjømû‚øâø ƒû]ô ‚øÃû eø â 
Û «#
Ö / Z …ª £Š
ø Þû‚öÖ$ àûÚô ^ßøÖø gûâø æø XÐ „Ze{g !*
SØgm{q
-Z …gzZ è÷Ûøuû…ø Ô
zŠ [ ZQ ÂZi Zâ
É c*
â
Û 7wi **
 » Øg Ug ¯ˆ ÆS ?c*
â
Û VY `~ ØggzZ ~S 1£Š™
E
GL.™g$ zZ <
ø Þû‚öÖø ZŠgzZ àûÚô ZuzŠ (^øßÖø q
-Z Ôc*
Š™, ÃÐ p ÖZ &~S ï

Ø Zz Ô[ƒñ
ÐVzÈ\¬vZì qH{zñYƒ Za tØÃVzÈ}÷ @*
c*
â
Û y ÒÃÚÅØg
Âì 4ðQ}g âÆt $Z^ Âá™ ™zZ ‚ Zg fgzZ ñ3› z®Ã^!*
Z‰Ôìg { e **
Zj
gzZX c*
Š â
Û , ÃaÆä™ Za tØ~wŠÆVzÈLZ ä\¬vZ ô ^føÃô Öû] hôçû ×öÏöÖô ^Î÷^nø jô Wû]ô
: D â 
Û ~ãšZ bzgmvZ G
î*9gÏß W)´?ì Š Z%HÐØgVŒ
—Ðùô vøÖû] o×øÂø lô^fø %$×Öô Ðönû Êôô çû j$Ö] çø âö æø ”öçû ’öíûÛøÖû] Ýö^Ãø ÞûŸô ]û èô Ûøuû†$ Ö^eô ö ]†ø ÛöÖû]ø™
DULV” (OVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

ì Øgm{Š Z%V ŒÉì 7ÚÅ K–K1KzgÔì 7Øgx ¬Š Z%Ð ØgVŒ
Š Z%Ð Øg V Œ : X ë #
Ö /Z ÃTì = ÂÅ g xŠ "
$U*
6,+Š {z gzZ 
èY ǃ6,yZZvZ Y
á yZ ÌØ{ » kZ ˆƒ «ÃTÚÅ#
Ö /ZgzZì #
Ö /Z
ÔZƒ qzÑÐ º
) Zi Zx°tì H?Š ÅkZgzZ Çñ Y V6,w2{zì ; g Y6,3 Zgñ¦

MMS 

D Ct òzt (:X ZƒwZÎ »;{ ïG
L .9g~y
WÔ c*
2뤅 Z6,Ye
$Z@ˆÆkZ
C ìÄ»T
$@*
Xì #
Ö / ZŠ Z%ÐØgV Œ
7Â:
L " „ V- V jz {W~g ø 
n
pg t ò z t ( ni }g ø
«½xq
-ZÃVzÈ LZ™ â 
Û wi **
S Âä \¬vZ D â 
Û mvZ G
î*9g Ïß W)´
E
8
GL.™$ ? ðâ 
SgzZùâSÐ ë Z® M
h 0*
7Ð wqZ LZ ¼
A gzZØ{ èE
L j Ô#
Ö /Z ï
Û
z™7ÆzgŠ dZ wqZ LZ k0*
}÷?ì 7oÑt ~S Ô@*
7,bŠ 7£zç ðÃ~
E
G
h»Šzö) ï
L .Š“~÷}È }÷ì x¥Ã\¬vZèY ÇVzŠ #
Ö / Z»~A
$
Ô Tg _â °çgzZ Tg Dg e ‰
Ü zC
Ù {za ÏZ Ô M
h ™7ZŠ ZÐ V!¤ŠzöKZ
E
akZX Yƒ7ZŠ Z h»Šzö) ïG
L .Š“Å\¬vZÐ ë D™g lZ {Š c*
iÐ ]Š „
:X M
h™7ZŠ Z£zç ðà ?» Øg kZèYùâS ïG
L .9gt Ð ë ? c*
â
Û wi **

E
GL.™$
?x ÓtÏA ¼
A EZŠ~!$
+ÆT **
ƒ: Jd »wŠ ªº
) Zi ZÄ°gzZ#
Ö /Z ï
Âì Å]Š „k'
,J‚ä ?¤
/Z } M
hƒ 7gZ,Æ kZ ? ;â ‡èY M
h 0*
7? ;â ‡
ìá
ChV¹ ;â ‡»¼
A EZŠÐ ]Š „Åk',
J‚ÔƒM
hƒg Z,Ƽ
A ?J
-k',
J‚
ø Þû‚öÖ$ àûÚô ^ßøÖø gûâø æø Xì Cƒ£zçš „gzZSèYùâ „ªSÐ ë Z®
X è÷Ûøuû…ø Ô
:ì ¼
A {x»TÅØ{Œ
è gzZ#
Ö / ZØgm{tD â 
Û Ïß W)´
ø ÖôƒF™
û äü Þö^Wø ˆ$ Âø äô nû ×øÂø hõçû qöæö èô føñô^Wø †ônû Æø àûÚô ˜
º vûÚø غ–$ Ëøiø Ô
DULV” (OVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

aÏZXì Z
# Zz bŠ »kZ)fÆvZ **
Ñ: Ì<
á »[za kZÐî 0*
Ð a¡t
σ„gzZ „Åy Z¡t M
h 0*
7Ð VŠ „KZ ?Øgtì ; gƒ¬»`â ÐS
XƒMeZgÆvZ Â? ²
ô ] oÖø]ô ðö ˆ†ø ÏøËöÖû] ÜöjöÞû]øèYùâ™0~g öakZ
ø Þ$]ô ˆÆ¬Š kZ¸D â 
hö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
Û mvZ îG*9gDZ†{
á ”%z }÷
\ W„ݬZg ‚ Â_âSÐ\ W vßëìg™w ZÎ}Èc*
Í ?ì VYtì
îE
0;XÅZMÔVƒ [ ; z Vƒ 7<
Ø Zz ~ D â 
Û Â ?Ð ,Š H\ WÔì ; g 8
- âS Ð
‚ä }÷X σ 7¶',
Z',{ ¨f ~ äZ K

}÷ÌQ VzŠ}ŠSÃݬ}g ‚ÔVƒ

MMT

«‚t ÃmvZ îG*9g ~Š Z7 ŠújZ Ïß W)´Ð n5Y ZJT1¶@Š 7ãšZ bzg
XÐg D â 
Û «ÃVzÈm{LZJ
-#
Ö ª{zÐ n5Y ZJkZÔðƒ
ø $Þ]ô D â 
køÞû]ø Ô
Û X ¶ Š G@*
dÅ Ïß W)´B‚Æ xEÆ }÷ Â
ø $ÞŸôø pû]øì ~ &¸c hö^â$ çø Öû] 
ì ‡â a kZSÐ \ Wݬ Zg ‚hö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
ø Þ$]ô Âì Z7,
\¬vZ~hö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
Ñ0*
Ð@*
ZŠ}(,
¹»VzMëÔ@*
ZŠ} (,¹ \ W
ø $Þ]ôVƒ[;zZ(,
Ô
¹~èY#
Ö î Z<
Í Ð`âS? ðâ 
Û y ÒAŬÆ`âSä
ø Þ$Ÿôø~p7¸à{
X@*
ZŠ}(,
¹\WèY_âakS
Z Ð\WëªìÆ Ô
(iZg»#
Ö /Z6,
+ Š)

14 e
$W

—²
ö ] ÜöÓöfû fôvûmö oûÞôçû Ãö fôi$ ^Êø ²
ø ] áøçû f%vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö™
DOMVèm!(á]†Û Ù! é…ç‰E

ì wÎg » nZ3 Zg »›Å\¬vZ

ØŠ â 
Û Ð#
Ö Z KZ\ WÅzm\¬vZ -! Ñ} Z c*
â
Û Š
á g Z ä\¬z îZE
!4vZ
i§»›Å\¬vZ ÂoûÞôçû Ãö fôi$ ^Êø ²
ø ] áøçû f%vôiö Üû jößûÒö áû]ôƒ T e *
*™›Ð \¬vZ ?¤
/Z 
Vƒ @*
™n²] !*
-Z6,kZX g6,xŠèîÆÅzmvZ -g—
q
ªz™ q nZ ~÷ìt
E
G
I$
ÄŠÆ ÅzmvZ -g—~ ] Ñ» ~g7 gzZì @*
ƒ xŠ øL ©Ë„ Ú Zì @*
ƒ ËxŠ A
Ð \¬vZ ?¤
/Z c*
â
Û Š
á g Z ä \¬z: 4vZakZì 7xŠ»t‘Ë™| (,Ð ugI
[8LZgzZìg â 
Û wi **
$W~y WŒ
e
Û {zì ã™›ÐvZTªƒ T e *
*™›
N â
Û «»ÅzmvZ -x™Z§—] !* 
ªz™q nZ ~÷oûÞôçû Ãö fôi$ ^Êøìg ZzÐ
¿TX ƒ Y$Ð kZN â 
Û IÅzmvZ -x™ Zg—Ð ] !*
TgzZßÄg6,V\WuÃkZ
ä kZ Ht
Û ~ ug I›
á g S Æ\¬vZgzZ~ ug I›
á g S Æ ÅzmvZ -Ý ¬§zuä
}÷ åü æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] Üö ÓöiF! ^Úø D â 
Û \¬vZèY Å:gŠÅug I›
á g ZÆ \¬vZ
Ð ] !*
TgzZ]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø ÜûÒö^ãø Þø ^Úø æø ßÄg6,V\WuÃyQ ìg â 
Û «x ©ZÃ ?wÎg
ä \¬vZ ~ e
$WkZ Å u 0*
yWŒ
Û X ƒ Y u¥Ð k Q N â 
Û IÅzmvZ -x™ Z§—
»V Â!*
XgzZz™ÌÃyQì c*
Š¬ä ë »VÂ!*
X c*
Š™y Òx £ »ÅzmvZ -ݬ§zu

MMU
Ð VzqXgzZÃ¥ÌÐ yZì H Iä ëÐ VzqXgzZz™ÌÃyQ}Š wÎg Zg ø¬
wÎg}÷gzZ ~ x ©Z}÷ !g ZŠ¸ÔÃ¥ ÌÐ yZ D™ IÅzmvZ -wÎg}g ø
gzZJ**
Æy â 
Û „}÷{zÔë 7¼Ð s§KZ Ñ}÷èY *
*™: t
Û ~x ©ZÆ
\ W„z D â 
Û \¬vZÃq TÔì y â 
Û „ Z÷y â 
Û »y ZÔÉÆy â 
Û „}÷
Xì À
_Ðug IÈ!*
iÅÅzmvZ-

9zŠ Å›

qZgzZ w=›q
-Z 9zŠ Å›X 7w=V Œ ÆvZ ›C
Ù Zƒx¥
ݬ§zu~ g
$uÅpÑ~g g Ôñ 7,ÒðÈÆi úÅ)‰w=)ªŠzŠ%›
!‚¾t ðä
/ZX 7^
,Y ÒðÈÆi úÅ) D â 
Û Š
á g Z Åzm\¬vZ ÌmÜZgzZñ 7,ãÆ™È} i ZzgŠB‚ÆmÜZ {zgzZì ã™›ÐV xvZ Â…
1ì ;g| 7,ãaÆvZØ{Ôì „gNŠ t‘ðÃ: Ô ìgNŠ a ~ç:ÐZ Ú Z 
Zƒ"
$U*
Z®wJÒÆkZ: wJmÜ Z »kZ:ÐzzÅ ã â 
Û **
ÅÅzmvZ -Z}
.ÁÎg
Xì Q=g fÆ<
L » nZ›Åu 0*
vZ

I
ì wÎg » nZŠ ã
CÅwÎg þL i“

qZ q
-Z ÅÅzmvZ -\ W ¶] !*
¸ ~ Z :\¬vZ yZçgx Z™/ô
ä\ WÔ¸ñƒ} 9vß¼ Ô¸ìg â 
Û [»-ÅzmvZ -ݬ§zuX¸ZÆ6,<
L
aÆXÅ\¬vZ ègŠ&0ZvZ†]|X ƒ YÖ ª ]çû Šö×ô qû]ô c*
â
Û Š
á g ZaÆ yZ
ðô «Ëø×øìö ‚øÃû eø èô eø ^vø’$ Ö] Øö–øÊû]ø ì –~ > ½bÑ > ‡%ämvZ îG*9g ~g ‡Z5x“ö
aZÐ ƒ
 ˆÆ+”Zg ñ #ª äü ßûÂø oÖF^Ãø iø ²
ö ] oø•ô…ø õ çû Ãö ŠûÚø àôeû ²
ô ] ‚öfû Âø àømû‚ôWô]†$ Ö]
ݬ§zuÐg ±ZÆ]gßKZgzZ Ü׉æ än× oFÖ^Ãi ²] o×ù‘ oùô fôßøÖ^ô e äö fø Jûmø áø^Òø æø ¸! ô
‰äÅ\¬vZègŠ&0vZ†]| ¸/x¹Ð ug I^ÅÅzmvZ \¬vZ -ݬ§zuÔ‰Ö~ V 6,{ i ZzgŠÆKz ‹Š
á g Z »ÅzmvZ -\ W„
Š&0vZ†]|t˜$öX ƒ YWg0
+ZŠ&0ZvZ†c*
â
Û gzZ 1NŠ 7Z ä Åzm
7ZgZÍÃÅzmvZ -\ Wì #
Ö ´ Åš
M 8È
á ð • Z~ ª
 ‚gÓ ógzZgŠð•Z Å
VrZ¶ Š q nZ ÅŠ&0vZ†]|pN YÖ~V Š&0vZ†]| Zƒ

MNL
C D â 
Û vg )
,
á ZzvZq
-ZX @*
ƒ7Ô¬{zì @*
Î1¤
/Z Ô c*
Î71¤
/Z ä
I4F
ì Ã øL G& & ‰
Ü zC
Ù ~ F,è%
ì 1: ì ¤
/Z : 6,V !*
i Å kZ '

( 5:m(]wÎgG[ ZŠ W )

15 e
$W

àûÚø æø Üûãôeôçû Þö„öÖô ]æû †ö ËøÇûjø‰û^Êø ²
ø ] ]æ†ö Òøƒø Üû ãö ŠøËöÞû]ø ]çû Ûö ×ø¾øæû ]ø è÷Jøuô^Êø ]çû ×öÃø Êø ]ƒø]ô àømû„ôÖ$]æø ™
—áøçû Ûö×øÃû mø Üû âö æø ]çû ×öÃø Êø ^Úø o×FÂø ]æû †% ’ômö Üû Öøæø ²
ö ] Ÿ$ ]ô høçû Þö„% Ö]†ö Ëô Çûm$
DOQVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

á Zzä™ ZŠ ZŠ mZt £gzZvZt £

{z ñ YƒÕ6,t‘Å \¬vZÐ T è÷Jøuô^Êø ]çû ×öÃø Êø ]ƒø]ô àømû„ô$Ö]æø ì y* » ` W
Ãë\¬vZ}ì60
+ZX £Š™s çÃë‚á ñcÔá 8
- â °ç™ YÐ kZ
èY} Š™s ç…Ì\¬vZ < ¬Š a }g øgzZ £Š™s çÃëX á : ñ
ÆvZ {zÌQ1c*
Š™Ìs çÃáZzä*LZ ä VrZ¤
/Zì ~] ÑqÆvZY 1zZ
X zŠ Z™ °ç~÷ÌÐ\¬vZ¼ÌtÐkZùâ °çÐT ÂX X:Ð…gzZx ÙZ

§Zz» °çÅVǸÆx?ZmŠ- ]|

åc*
Š™s çÌä \ !*
Ô åc*
Š™s çÃVǸLZ Ìäx?ZmŠ- ]|
Â1ñä \¬vZ¤
/Zpc*
Š™s ç Âä Š- ð¸gzZ ä \ WyY !*
Z ¹ä Vœp
D zg J
-yŠ Fx?Zm[ © ]| £Š Z™ °ç ~g ø ÌÐ \¬vZ Z® ?ǃ H
X ‰ Wx?ZmLƒJ
-VŒ ìg D™Ô °çaÆVœ LZÐ vZgzZ ìg
ä VM c*
Š™s çÃVœÆ \ Wä \¬vZ !ƒ ug Ix?Zm[ © ¹ä VrZ
]|ì ~ ã šZ bzg‚?Hs çùpX åÑZ e~ ,.Ãx?ZmŠ- ]|
}÷ÔVƒ @*
ƒ Z9~¬ Ð ƒ
 c*
â
Û Ð x?Zm[ © ]|ä x?ZmLƒ
kZgzZ Vƒ} 9𸠃
 úÆy ZQ x?ZmŠ- úÆ\ìÔVƒ} 9\ Wú
:ì ¬Š ã WÔì ¬Š ðƒðÑÅx?ZmLƒtdŠX # ,
7¬ŠtˆÆ
—^Þø ðø «qø…ø Äû_øÏûiø øŸ àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðø «qø…ø ^mø™

MNM
X<:k-âÃëªa»:ÃVzyZ~gø\W!yZÅVßZzyZZ}Z
—^ßø%ûÆô ]ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] 'ø^nø Æô ^mø™
X kÍŠ c*
Û ~g ø!á ZzG 

gŠ c*
Û ÅVß Zzy ZZ} Z 

—^ß$Âôô ]ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] àønû Ãô Úö ^mø™
X <Šæ~g ø!á Zz䙊æÅVß Zzy ZZ} Z
—^ßønû ×øÂø gûiö àønû eô]ç$ j$Ö] g$ vôÚö ^mø™
X } Š ™ ã !*
$6,ë Ôá â 
Û wJ/Â~g ø !á Zz ä ¯ Zg \ gzZ [8ÃVß Zz ä™/Â} Z
:ì Ìe
$WÅu 0*
È WŒ
Û
—àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô ™
X f
e ¯[8CZÃá Zzä™/Â\¬vZ
™s çÃVǸÆx?ZmŠ- äë~Š™−ä\¬vZÐkzˆÆkZ
X ðƒwi **
kzgzZ ~Š™gzŠ Ì#
Ö Z0
+ÅVǸÆx?ZmŠ-]|ì i Zg´@tX c*
Š
X Cƒ ‚: ` ZcÃx?ZmŠ- ]| Â @*
W7:§Zzt » äY ñ Z¤
/~ , .¤
/Z
]| ÂÑZ e ~ ,.ä VǸ Æ yZÃx?ZmŠ- ]|Z
# ˜ Ïß W)´
Ug ¯Ãx?ZmŠ- ]|ä VrZgzZ¸} 9áÅB; Ð „¬V ;zx?ZmLƒ
X 1á~›l¨WKZ
¹C
Ù „  ï Š g \ Ð Vƒ Zg +Z ÃVzÈ [8L Z \¬vZ ‰
Ü z‰
¤kZì @*
Yi°wŠD WT
$r, Z] ‡zZ‰~ { Zg kZX CWÃm,
gVp
qgÐ y ZªÆï Š ä Y7V ¨ZgäËÅVzÈL Z \¬vZ1ǃx Z H »
Xì g ¦
8ÐvZJ
-÷‚~y
W} hg: œ
/
%1ñ Y%ì e} hg: œ
/
%Ôì g

áZz䙊 c*
ÃÏzzÑÅ\¬vZ

̃ æ ðÃLÐ áZzvZ ˤ
/Z Üû ãö ŠøËöÞû]ø ]çû Ûö×ø¾øæû ]ø è÷Jøuô^Êø ]çû ×öÃø Êø ]ƒø]ô àømû „ôÖ$]æø
Åy ZˆÆ { k
HX ÅV < ¬ yZì Cƒ ª HQ Ô D™ù {z °ˆÅ ækZ ÂñY
G
vZ™f V Œ? pHVŒ ÆŠ c*
ÅvZX D™Š c*
ÃvZ ²
ø ] ]æû †ö Òøƒøì Hq=ï
L !´
ÔvZy4™á Ä~B; Æg â h»VzÈc*
Æ™„@*
Ã~ t £ÆvZ7ptÆ

MNN
:ì‚«X , ‚õ0*
ÅkZX ”"7,
vZy4
—åü ‚ønû Âô æø æø äü jøÛø¿ûÂø ]æû †ö Òøƒø pû]ø ²
ø ] ]æû †ö Òøƒøü
nZg **
ä ~ô â áZz ‰
Ü ¤ ~(,gzZ ´ â } (,¹ D™Š c*
ÃÑÅ \¬vZ
kZ Âc*
Š™>^g; c*
ÇVî Y V ¹ Âc*
Š™ Zaãä Z}

/Z Ôì à g â ~h â6,c LZÆ™
ÃVð¢Ôƒx™za»\¬vZ6,Tì CWÃÏ Q Ì=t1X ÏñYW]ñ~ª
 qÖ
X CW7=t
Š c*
ÃÑÅvZ äö jøÛø¿ûÂø ]æû †ö Òøƒø Âì CYƒ æ ðÃZ
# Ð VzÈ w=Æ\¬vZ
Âc*
Š [ Z±¤
/Z ä ´ â xãZ D™Š c*
Ã[ Z±gzZÏz ÅkZgzZ åö ‚ø nû Âô æø æø D™
ÌÏzÅkZ „A
$ì CƒÑZ
# Ôì‚„q
-Z Ååö ‚ønû Âô æø gzZ äö jøÛø¿ûÂø X ÏA {CV¹
6,ð0*
g e Ôì ;g%òŠ Wq
-Z } @*
g e 7ÌÐÏz ÅkZ ƒ: Ѥ
/ZXì Cƒx¥x
H Â" Zì H ZuzŠ ÂÇVzg â } &
+eNì @*
”ŠÃˤ
/Z {z Ôì 2~ ! KÔì ¨
8
Æ kZ „zì Cƒ ÑÅvZ ~ wŠÆ T Z®X Ç} 7,¤
/™ 36 Â Ç`Q ?Çá™
?ǃw q H Z÷ì øÎÃ
 Å{)z3N ZwÎgzZì @*
g eÐ[ Z±

áZzpgŠ c*
Ã'KZg—Æ\¬vZ

:ì‚~uzŠgzZ ˆƒ‚q
-Z
—äü Þö^Wø oÖF^Ãø iø äô nû ×øÂø šø†û Ãø Öû] ]æû †ö Òøƒø æø ™
X Iƒ,‚zŠXì bŠ[ Z™ƒ7t ‚ÆvZì @*
™Š c*
Ã'KZg—ÆvZgzZ

á ZzpgŠ c*
Ã[ˆÆyŠÆ#
Ö ª

:Vƒ@*
™7‚~Š[ Z
—èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø ä´ fôÞû„øeô äü Öø]ç* ‰ö ]æû †ö Òøƒø™
ä?Ðâ7 0ÆVƒk
HÆkZ \¬vZZ
# ì @*
™Š c*
Ã] ÑZÎÆwŠÆ#
Ö ª
ä ??¶~Ša ¾ã Z ?¶~Ša ¾ä ~ Ï0
+
ià ??å ¬Š VYÐ Ã~'
,ÃV #
YEE
: ?HVYx »h
+m,ëL 5" ä?~^ÅmvZ G
î*9gò ”h
+m,
!*
?Hx » ‚yÃ~]gß\
Xì ‡â °çÐvZ™g eÐ [ ˆÆvZ

MNO

á Zzäg eÐw°zÑÅ\¬vZ

:삶agzZ

—]çû eö ^ãø Êø äü Öø ø¡qø ]æû †ö Òøƒø™
}g âÆg eòŠ W Â}Š h JŠè¤
/Z H Zaèä Tì @*
™Š c*
Ãw°gzZÑÅ\¬vZ
i ZzWÌQ1Y W7C
Ù !*
èì } YèÑqƒÈ ~}Âèì e} 7,¤
/™ƒ lƒ" 
D Yg eÆ™Š c*
Ãy
áª
°ÅvZ}Èm{Æ\¬vZaÏZX Çñ Yƒlƒ"Ð
X ǃݬH »w °ÆkZì Û{»è Âì wqt»t‘ÌŠ ZÅkZZ
#

‚Å îÖ] ý Üûãônû ×øÂø Ýø‚øÚû ‚øÊøe
$W

~[ Z±ÆvZ ÂHwi **
[ Z±Z
# ~!$
+ÆVEâ 
Û **
ÅVñ¸yâ 
Û **
ä vZ
Vâ â 
Û **
yZ ä ë D â 
Û \¬vZ ^âø ]ç$ ŠøÊø ÜûãôfôÞû„øeô Üû ãö e%…ø Üûãônû ×øÂø Ýø‚øÚû ‚ø Êø ?ì ‰
Ü ¤H
x ¬aÆ x ¸~g7 Õ
 h kZ ª c*
Š™',
Z',ÃyZQ ðâ 
Û wi **
 h 6,y Z :

L Æ{k

c*
Š™',Z',ÃÔŠ ` W~ë v߉X ;g: J
-y¶
Kzx **
»yZgzZ c*
0*
: vÌðà c*
Š™
~(,~(,ÅyZgzZ »yZ ` Wåi **
6,
] ¸KZÃXX ; g7¹!*
ÌŠz»kZ HŠ !*
',z{ n(Zª
Ë~] Ñ» ~g7 Åwi **
y
á +Z q
-Z KZ ä \¬vZgzZì 7J
-y ¶
K}»VÂg q
Ýqƒ {
á Š !*
yèZÇ» *Š ~g7 {zì eÃ{
á Š !*
} (,Ð} (,
á Zz y"ZxÌ
~ sfÆ ‰
Ü ¤ Åä™wi **
[ Z± LZ \¬vZÃTì m{aÆvZ sÜ{z Ô7
Âc*
Š Sy¶
Kzx **
»kZgzZ Hwi **
[ Z±äë:
L Æ{ k
HÆkZ6,x ¸Tìg â 
Û yÒ
Íö^íømø Ÿøæø Dâ
Û ?ì y
á H ~gø p Tg Dge™}Š ZwÃx¸Ë Â{
á Š!*
~EŠ
Xì 760
+Z ðûxÙZgzZ½ Z ~gÔ¿ŠgÆkZˆÆä™wi**
[Z±Ã\¬vZgzZ ^ãø fFÏûÂö
Ü zC

Ù ~ˆÂ}ŠZ™~g Ô}Š™wi **
xÙZ6,
/ßËc*
x¸Ë{
á Š!*
ðÃ~*Š@',
ÆkZ
ÔTg Dge‰
Ü zC
Ù ßNŠÃV!¤ ~(,~(,Å *ŠXá: xÙZÐíðÃ}ì Lg @*
ge
X Iƒ,‚getX}Š™xÓx» ZgøgzZá:xÙZÐëx¸ðÃ}ðƒ~h Q,’

áZzäƒxŠ **
6,
Vƒk
HÆ™Š c*
ÃÞZÁ)

:ì‚,v0*

MNP
—]çû nö vûjø‰û^Êø äü Öø^Ûøqø ]æû †ö Òøƒø™
}g ‚ X c*
ÎwŠÐ Vzq ãÃyZV¹ä ~D YâÑQD™Š c*
Ãw)ÆvZ
vZÔÇñWÃZg \ {zZ
# ~¼
A yŠÆ#
Ö ªX ǃ Zg \ HŠp{zì êŠ#ÃVî XÅݬ
ì Zg \ (ZvZXÐN W7Š c*
}g \ ÌƼ
A 7„ *ŠVƒ HvZzÂÇñ Z™g Zh
+Š CZ
® gzZgâ » bþLÅ{X ÏñW7Š c*
ÌbÃV7X ÏN W7Š c*
Ì,gj~g \ ż
A
XY™7~',
Z',ÅkZ Œ»Ý¬}g‚Ô#»Ý¬}g‚Xì w ìi ZêgzZ wV" îŠ
7VY6,vZ kZ !ß Zz äƒÉ0*
6,#{ ¨f q
-ZX 7q ðÃéÆ kZ ðº oûWø äô ×ô %ûÛôÒø ‹ønû Öø
ILG
" uXì 79Ìw VÅ*ugzZ h N gzZg«Æ#aÆTD%
ì ~ u 0*
ì
7Ìg¦»¼
A ǃg Zh
+Š » \¬vZJ
-Z
# ÔÏñ W7Š c*
̼
A ˆÆÚ Š \¬vZ
C YW
GL.6XÐWÆ Vî8} F,
~ŠÄg V Ò z bÑ ï
~Š Äg V !*
i " Ó ó ~Š Äg ô " È!*
i
~(,` W6,}n Æ \ WVx Ï}Ì,gj ÂÐ Vƒ :Zz MZ
# ˆ Æ ÞZ§Zh

} 8Æ\¬vZëÐ}{z ?\ W ìg WÐ V¹Xì #d
$¾z ÐgzZì ®
~ *Š ä VrZì x ÅZtXì ˆ™fÓ~ Vzn }g ø iÅyZ Ô ñ W™NŠ igzZ
ÃÏ0
+
i !}gZXì y ZŠ **
{zñ Yï¼
A ñVQ §%ì Le X ñ VQ §Æ{ Zg ÅvZ
KZJ
-“
 ÔÐ’J
-“
 Vjz{ W~÷Xì [Wd

Û Æä%[ Z D zg D zg ºZß ¯Ë
6,Vñ{Š%gzZ äÇ a **
?@*
W7Ã{Z
+ÃÃ\ W~ “
W ÑZzvZ H ?Ðî Ñ: ~p~ Ï0
+
i
»VÝ4Zp~g*~ 46,Œã Z ÅXì ¬Š ÌÃV>ª, Z ä ~ !ß Zz ä%
Æ yp6,@¬ KZ ïŠ H ÂZ&
+
%gzZи Ð V ;z™NŠÃ^ðƒ ~™  Š
H™ŒZ
#
Vz¤
/]g ¸yZ ÂÌ»Xƒ2ZŠ ®Ì?Vz™ H1X ˆ]g ¸Ï0
+
i ~÷Ñ äzg²W
РyZ VY ¤
/0Ô ¤
/]g ¸ƒ … YZ
# X Cƒ7=ÂÅu ¸Ð Vz¤
/0gzZ
C ì IÃvZ CG,
™ XÃÐy ZÔƒD ÎwŠ
à s • ñ ì CG,/ x Ó
à g« Š
HW I ³g » kZ 

MNQ
íG,
ÔN 0*
G,
ÃwŠ LZ™ X ÃÐ Vzn æ6,yZ}È }÷ì I ¸Ã\¬vZ
g\ Ãs • ñkZ Å»g«»ØgÅ\¬vZX NÑ:~wŠ Ìwì »yZ Uppg
{Š c*
iÐkZ[ ZXì ꊽgîi~kZÆ™} •} •ÆwŠÔì êŠD¬‹ YgŠÔì @*

( 38X 28 :™Ô A=‹ â ´) X }WÔN â 
Û wJ\¬v
Z z™ ¬Š[ZX 7pÖZk0*

16 e
$W

ø ] ]çû Ïöi$^Êø èº$Öƒô ]ø ÜûjöÞû]ø æ$ …õ‚ûfø eô ²
—áøæû †ö ÓöJûiø Üû Óö×$ Ãø Öø ²
ö ] ÜöÒö†ø ’øÞø ‚ûÏøÖøæø ™
DMNOVèm!(á]†Û Ù! é…ç‰E

?ì H]-Z

Y
gz$ ?èÑq ðâ 
Û Šæ ~g v~g$
58Eä vZ èºÖ$ƒô ]ø ÜûjöÞû]ø æ$ …õ‚û fø eô ²
+ëL E
ö ] Üö Òö†ø ’øÞø ‚û ÏøÖøæø
ø ] ]çû Ïöi$^Êø?ì Ht]»kZ ¸
gZ *]? @*
”Ð { k
HÔƒgÐ ò ¾: áøæû †ö ÓöJûiø ÜûÓö×$ Ãø Öø ²
Ð V\WgzZì ]Z¾vZ IÐ y !*
iÔ7°»]ã!*
i sÜ Zƒx¥X î Y0}È
I
I
æL¾]gzZì <
L ã —æL¾]X z™ ZŠ Z]ÌÐ ¿gzZz™ ZŠ Z]ÌÐ y!*
iÔ7]Çt*
*™~Ã$
+
Xì ~gz¢ò ¾a Æ ~g Z*] Zƒ x¥Ð áøæû †ö ÓöJûiø ÜûÓö×$ Ãø Öøì n
Û ò ¾ª i
»\ !*
H Â} â 7] !*
Å\ !*
pXì @*
™ ZŠ Zt]»\ !*
Ü zC

Ù Ð y!*
ig
C» ˤ
/Z ¶ Š
(56X 55:™Ôã!*
g¸A) Xì ò ¾~g Z *]-Z Z®ÇƒlpwŠ

17 e
$W

—àønû ßô ŠôvûÛöÖû] g% vômö ²
ö ]æø Œô^ß$Ö] àôÂø àønû Êô ^Ãø Öû]æø Àønû ÇøÖû] àønû Ûô¿ôÓFÖû]æø ™
DMOPVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

:ÅyÒ‘´&ÅVzÈm{LZ~`™e
$WkZä\¬vZ
X D Y8 Ã×vß
X1
gzZï Š™s çÃVî æÅVzÈ}g ø X 2
Ìyˆ Z¼6,yZÉ D™7„s çsÜ X 3
Xì ‚
rg[8\¬vZÃVÁZ Â
c*
â
Û yÒ ~ ]c*
WyZ Ì` ´ » ~g F u **
çq
-Z Å y¨
KZ ä \¬z: 4vZgzZ
Æàønû Ûô¿ôÓFÖû]æø X DY8 Ã×}È{zD â
Û Š
á g Z \¬vZ Àønû ÇøÖû] àønû Ûô¿ôÓFÖû]æø Xì

MNR

\
\
@*
YƒÆwßñêL Z~pÂì @*
ƒ4ZŠxѳZZ
# 6,
¶Ã êL ZÀønû ÇøÖû] áøçû Ûö¿ôÓûmø àømû „ô $Ö]øp
%N**
Xì Z',w EZ Y" »×ì 7ZæE
W×X f
e™‚Ã× vß{zñƒtpÂì
%N{Š ⠻פ
TX @*
ƒ wi **
Àønû ÇøÖû] àønû Úô ô ^Ãø Ö] ñ OÆ Àønû ÇøÖû] àønû Ûô¿ôÓFÖû]æø ~ yWŒ
Û Â@*
ƒ ZæE
/Z
ä \¬vZ D â 
Û +¬X ï Š™ +zŠ ®z xznÃ× vß {z Dƒ pÆ
Ðg ñ ÂñYƒxznפ
/Zì 7Š Z%x° »×a kZ c*
â
Û 7wi **
Àønû ÇøÖû] àønû Úô ô ^Ãø Ö]
wEZ » kZ6,µñÆ×pì 3g ä vZ Â{z Ôìg× ?Ç}™ùŠ ˜ ‰
Ü zƨ £
Ht¾ ðä
/Z‰
Ü zkZÔz™wEZ×s ÜÆV7ŠÆZ}
.[ Zì ; gƒŠ ˜}Ô}™
ðÃì ‡õ…ô^føÚ% àûÚô Øûâø ¼ ‰
Ü zkZÉì x ZwäZ Ât‰
Ü zkZ Âì Zƒ¢q~#
Ö }
.Å\ W
Àønû ÇøÖû] àønû Ûô¿ôÓFÖû]æø ì aƉ
Ü zkZƒaÆÑLZZ
# ×pÔñ W~¨£}÷
X f
e™‚ÔD Y8 Ã× Z}
.ÈZŠ%t
GÒ)ÅZŠë#
Š°!Zi S »bZ fg D â 
Û mvZ G
î*9g ~â å]| ï
Ö ÑZœ]|
{Š â »×g0
+ZÆË}ì YY Z¢cg »yZ YY H7bZiÃbZ fg ªì Š°!â S 7
%Nä Ë å @*
ËŠ
HƒC
Ù !*
Ð9W'c*
ŠÈ ZæE
™ HaÆ ÑLZ¬ Ð b & Z Ôì {Š c*
i
vZ[ ZÔ Š
Hw$
+cg »×ÏZˆÆb & ZpX c*
Š™Ç**
×gzZ H:ñ6,
kZ â1 ðÃÐ
LZ Âì @*
™ Ÿ» » { k

/ZÑÔì ‚
rg =Ð V7ŠÆ\¬ Z}
.Ôì @*
W×6,ãâ 
Û **
Å 
Š
Hw$
+cgÔŠ
Hƒ!â Z[ Zpì Â×X ÇVzŠ ä™7{ k
HN¦
/
Ù ì @*
C
™Ç**
×6,Ñ
Xì {h
+IgzZŠú
èY yWŒ
Û ?¸ D™V ¹w EZ » ܺ¿ûÒø vßÆ [²X pHÆ Üº¿ûÒø gzZ
»V1²~ã šZ bzg‚äŠ Z7?~Š Z7ŠújZ Ïß W)´ Z®ì Zƒwi **
6,[²{gzõ
s1 ‰
Ü z kZ~¹Å[²Üº¿ûÒø D â 
Û Ô ñY W~™9yWÛŒ @*
ì HÜ{gzõ
Æ Üº¿ûÒøZ®X¸ïŠ|0
+!*
ì»kZÐ ÏgvßÆ[²Âå4™Q ã 0*
™½vZ

3 ÐìÆ kZ™½ ã 0*
å
# bŠ|0
Z
+!*
ì » v ^âø ðô ø¡jô Úû ]ô ‚øßûÂô èô eø †û Ïô Öû] Œô]+…ø ‚% Wø p

ÆvÅŸ}g vgzZ ñ YW×Ã?Z
# Àønû ÇøÖû] àønû Ûô¿ôÓFÖû]æø D â 
Û \¬vZ
~¢‰
Ü z kZ Ô ñY ò: ] !*
µgzZ C!*
.ò ÙZ ðà c*
_
`‰à Ç w ¯wzZ ~×Ðì

MNS
XÀõnû Æø Üö ¿ûÒøì x **
»ÏZÔß™‚Ã×gzZzŠ|0
+!*
ÃìÐÏgÅܺ¿ûÒøÐ
7Çeñ »r
# ™ ` W ëáZz 튉 ?ì t
Û H~ …gzZ , YZ
X ˆƒ¹e**
¼Ð~çh
+
á ñƒÆ~…z,ì
gzZ ñW× pÆ,Xì HyÒ t
Û »…z ,ämvZ G
î*9g Ïß W)´
kZì @*
ƒ »x ÙZ {Š Zg ZB‚Æ…gzZì Lg Q
Qg0
+Zg0
+ZòŠ W~,XᙂÃkZy¨
KZ
È Ât ëªX 7^
,Y*
*™ÚÅ,s§Å\¬vZì m{aÆt‘wEZ »,a
t‘sÜ » ,ԔР,ÆvZ M
hÈ7t p”Ð …Æ\¬vZ M
h
Û{ì uœwEZ »…gzZX 7„
 gŠ **
™ÚÅkZs§Å\¬vZì m{aÆ
Åt‘gzZì CY Å Ìs§Å \¬vZ ÚÅ…ªÔÌaÆ t‘gzZ ÌaÆ
Xì $
Ë YÅÌs§
L6,yZ ~ [ Z nÅ Z}
.c*
â
Û gzZ ‰ƒ nZg **
Ð m,³q
-Z LZº Z & œ]|
YE
YE
',Åg$

+ëL 58EÔg$
+ƒ ôZ Ô¸ñƒ} ±g$
+ëL 58E{z ñƒ nZg **
Ð XgzZ ÇVz™: yˆ Z
: ðâ 
Û lg \ÅyZä\¬vZX¸‰ƒw=V ŒÆvZÐ
—Üû ÓöÖø ²
ö ] †ø Ëô Çû$m áû]ø áøçû f%vôiö Ÿø]ø™
DNNVèm! (…çßÖ] éö…ç‰E

»ÀF,
Æ T ðƒ wi **
~ y
á ÅÅvZ ègº Z & œ]|e
$Wt ˜ + ¬
YE
+Z÷ D ™7It ?H& œ} Zìt; Ü
kZ ?ì ~ ±g$
+ëL 58Eä T! ô~g$
]| Âðƒ w i **
$Wt Z
e
# X VzŠ™s ç»yŠÆ #
Ö ª~gz ZzŠ™s ç æÅ
ö ] †ø Ëô Çûm$ áû^øf%uô]ö oûÞôù]ô ²
²
ö ]æø ðVQn~uzŠgzZ H ZŠ Z {g ñ »kZgzZ ~Š h ÂnKZ äº Z & œ
Vƒ @*
™s çà æÅ m,³L Z~gzZ} Š™s ç=vZVƒ ‚
rg[8~ nÅvZ oûÖô
m{ÆvZ Œô^ß$Ö] àôÂø àønû Êô ^Ãø Öû]æø ìt ! ÇVz™y ˆZ6,y Z {Š c*
i ÌЬ ~[ Z c*
â
Û gzZ 
ì àønû ßôŠôvûÛöÖû] g% vômö ²
ö ]æø ˆÆkZgzZs çÃV î æÅVÍß {z}È
X n
pg[8ÃVß Zzä™yˆZ\¬vZX ñYc*
Š™ÌyˆZ¼6,
kZˆÆä™s ç
@0ZD7 ÆÅvZ ègZ]|ämvZ G
î*9g Ïß W)´~G@*
Å‚kZ
ÔŠ
Hƒ Âiu » yZgzZ Š

/ÐB; N*
ß ¶„g Z™çzÃy Z ~0
+!*
ÅyZì HܧZz q
-Z »

MNT

E
:S7,
$WtUg ¯¶y WŒ
e
Û î0dE¢q {z¬ŠÃ)Š {ÐÃ!äVrZ
—Àønû ÇøÖû] àønû Ûô¾ô^ÓøÖû]æø ™
DMOPVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

Ô18 × CZ ä ~ oû¿ônû Æø köÛû ¿øÒø ‚ûÎø c*
â
Û X D Y 8 Ã× {z}È m{ÆvZ
Âì Ô† ÌÐìÆËXì ; gòÐìÆ)Š { eÎ7tÔ 1yâ „ F
g yâ 
Û »vZ
ÐìÆ y Z ÔdŠ #
Ö ÃV Ig Âì Ç
Z
# ] !*
ÅVz(,ÐìÆ VIgÔy â 
Û » Z}
.
tä ~0
+!*
ˆÆkZX 18 ×ä ~ c*
â
Û Z®X z™gŠÅkZì „gò] !* 
ÅVz(,
ø ßûÂø löçû ËøÂø ‚ûÎø c*
Ô
â
Û ï Š™s çÃVÍß gzZ Œô^ß$Ö] àôÂø àønû Êô ^Ãø Öû]æø ~Š™]zˆe
$W
ä™yˆ ZgzZ àønû ßô ŠôvûÛöÖû] g% vômö ²
ö ]æø ¹ä kZˆ Æ kZ X ~Š™s ç æ ~¾ ä ~
EE
( 15X 11:™Ô ïE{šÅZ ` ´) X c*
Š™ÌŠ Zi WNaÆvZä~Yc*
â
Û X n
pg[8\¬vZÃVß Zz
Cƒ1J~1zgÃkZì v W×èYì {@WZ (,¹ q
-Z **
Y 8 Ã×'
~(,ª
z$
+Å {@WkZÃVÍ߉ì @*
ƒ {@xg”Æ{@WgzZì xÌ`
Z6,kZakZì
X ˆƒÝq#
Ö Z™ 
ì ~g
$ugzZì ZaÐv Wy-èYì @*
Yƒy-Ç!*
òŠW‰
Ü zÆ×
:D™Üg
$u~(95:mÔ1:`)ãšZbzg‚mvZ G
î*g9ÏßW)´Xì@*
ƒZaÐv WÌ×
—Ýøø ! àôeû ] gô×ûÎø oûÊô ‚öÎ$ çø jøiø 麆ø Ûûqø äü Þ$^ô Êø gø–øÇøÖû] ]çÏöi$]ô™
zŠ ä ÅzmvZ -\ WQgzZì j~ wŠÆxŠ W0Zì>»v WtèY”Ð×
: ¶Ðv WY Z b
ZÆkZgzZ {Š â »×N â 
Û yÒ?Š
—ä´ nû ßønû Âø éô †ø Ûûuö æø ä´qô]ø æû ]ø ïô^Ëøjô Þû]ô oÖF]ô áøæû †ø iø øŸ]ø™
DPOSV” (Íæ†ÃÛÖ^e †ÚŸ] h^e (h]Ÿ] hö^jÒ (xne^’ÛÖ] éçFÓJÚE

wÑ@WÅkZgzZ CYwY•g ÅyŠ¤
/ÅkZì km
×6,
Tƒ7Ù Š ?H
Ãv WwÑw ÑÐC
Ù !*
Æh Âñ Y Vv WÔì v Wg0
+Z CC @WÔ CYƒ
äô qô]ø æû ]ø ïô^Ëøjô Þû]ô ?Š ~uzŠgzZì ðƒ Ðv W~ wŠ CCt h@WXì CW
gzZì @*
Yƒ y-òŠ W c*
Í~V ÂX CY wY Ì•g ÅyŠ¤
/Å kZ ª ðâ 
Û yÒ
EE
( 29:™Ô ïE{šÅZ ` ´) Xì CYµv W~ wŠ~×gz ZXì Zƒ Za Ð v Wy Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû J$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø Ug ¯ ÂñY W×Z
# Vƒ @*
™n² ` ´ ‚¿

MNU
\ WgzZ J m
×6,¿Ë¤
/ZìnçÐÀ` WèYBNŠ ÌN !*
N ZŠ Zg fp³7,
\ W YZì Hì *
@Yƒg »Ãä%ä±òŠ W‰ÂÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû J$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø¹ä
y-ì „g Y ÅÔ«™gzZ {C Ð \¬vZ Â~v!*
fúZèÑqX c*
Š ¯ y-= ä
Xì ` ´H »ª
˜pÐÑÆ

18 e
$W

ø ×ûiô æø äü ×ö%ûÚô |º†û Îø Ýøçû ÏøÖû] ‹
Üø×øÃû nø Öô æø Œô^ß$Ö] àønû eø ^ãø Ööæô]‚øÞö Ýö^m$Ÿø û] Ô
$ Úø ‚ûÏøÊø |º†û Îø Üû ÓöŠûŠøÛûm$ áû]ô™
—àønû Ûô×ô ¿# Ö] g% vômö Ÿø ²
ö ]æø ðø ]‚ø`ø Wö Üû ÓößûÚô „øíôj$møæø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ²
ö ]
DMPLVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

g ZuZziñ¥Æ]Š Þ

Y
58E å @*
gzZ ðƒ “ÃVâ ›Ô‰ƒL/ôçG.Oc~uQ ëL E
Wwìq
-Z ~ wŠ 
¶lˆÅi Zg kZX ¸ M
h W7¨
¸¦
/
Ù 
C
Û » ÂT e \¬vZ¤
/Z 5 µñ»© ÃVz
Û»

Hï~ãšZ bzg ðâ Û:ŠæVYä\¬vZ
/Z !/ô} Z äö ×ö%ûÚô |º†û Îø Ýøçû ÏøÖû] ‹
¤
$ Úø ‚ûÏøÊø |º†û Îø Üû ÓöŠûŠøÛûm$ áû]ôD â 
Û Š
á g Z \¬vZ
LçG.Oc}g v` W¤
/Z Xì [ µ ni „ (Z ÌÃx ¸
Û » kZ .
Þ £æ ~g vÂì Î nià ?
Y
58EÂñƒ
~ L v ?Ôz™: N*
gwŠ CZ ?Z®X ‰ }g â ~Š WçG.OcÌÆVz
Û »~g$
+ëL E
¬X ñƒ4ZŠ~¼
A ™ƒL¶‚}g vgzZ‰ ~3Ð ä%6,¬vß{zXƒ7
Vzgj »kZ „¬Ðä¤
/
6,}iyp{¢»kZì @*
ƒLgzZì 3: 1»kZì @*
%6,
1âZ'ÃLì ~ pÑg
$uX Cƒ 7Ì1¼ÃLgzZì *
@Yƒ b ïÐ
Xá^ »‹wðÉì Cƒ
ø ×ûiô æø D â 
ÃVâ› yZ ë Œô^ß$Ö] àønû eø ^ãø Ööæô]‚øÞö Ýö^m$Ÿø û] Ô
Û ÐW\¬z îZE
!4vZgzZ
kZ LgzZ c*
Š™[¦Ã~uzŠgzZ c*
Š™¨
 ¸Ãx ¸q
-Z Lª Tg s$
+y xgŠÆVÍß
å/ô¤
/Z D â 
Û Ïß W)´X Æ~(,~%$
+b§kZÃVâ› gzZ c*
Š™@'

ø ‰ûŸô ]û oÊô áøçû ×öìö‚ûmø …ø ^Ë$ ÓöÖû] á$ ^ô Êø Lg: 
Ýô¡
Û » Ìq
-ZQ Â Cƒ: “LÃyZgzZ Tg <Ã
~ xsZ6,gîÆ ã Î(gzZ •
',s܃
 ƃ
 g ñ ÂÙôæ. ^Ëøj$Ö] æø àôÛûnö Öû] Øônû fô‰ø o×FÂø
mÜZaÆvZXì CƒÝq ìåÃTì x ¸ug IgzZ[ x»¹tD Yƒ4ZŠ

MOL
Ï( yà Ù Š c ¥ » Zƒ vß Ï( ‰~: â iÆ $Z‰ D™: wJxsZÐ
( ðÃt ‚ÆyZÔD Yƒ4ZŠaÆÏ™sÜ~®
) ) à ZzÝ
§ ÂÏò®
))
ø ×ûiô æø Ïß W)´X @*
kZ D â 
Ûk
,
’Õq
-Z ÅŒô^ß$Ö] àønû eø ^ãø Ööæô]‚øÞö Ýö^m$Ÿø û] Ô
ƒ7Ñ
E
&
G
I
4¨^¬ÆvZÔ èEG
4}ÒCsÜìtŠ Z%Å\¬vZÐ
ìgzZ! x» ~EŠÔVƒ4ZŠ~xsZÔ èEG
E&
Ò
C
4
}
E
G
Xìgu 0*
ðZŠ »xsZÐ è )á Zz e
Â…Ôì ~Š VY]Š Þä ëÃ/ô ìg â 
Û y Òi Zg »]Š Þ\¬vZÐW
ñYƒC
Ù ª{zå—6,t‘ DZ÷ @*]çû ßöÚø ! àømû „ôÖ$] ²
ö ] Üø ×øÃû nø Öô æø „ åD»¢z yZZÆyZ
7ÃvZ1 f
e™wJ]Š ÞÈpÔ ï Š } Š yY Dƒ, Z Ô¬ÆvZ
@*
YƒC
Ù ªt
Û » ¬ogzZ4‰
Ü zÆy JZgzZì @*
ƒyJZ „‰
Ü zƤèY D hg
]|~‚Å ²
ö ] Üø ×øÃû nø Öôæø ì *
@Yv ¸™hgÃvZ ¬ogzZì êŠ}Šy Y6,vZ 4Xì 
Š J (,p ÖZt¯ÁZÎ~ yWÅZyÒämvZ îG*9g ~â å**
ÑñïGÒ)ÅZŠë#
Ö ÑZœ
”6,wz wq Ôèâ D» \¬vZèY ñYƒC
Ù ª6,t‘D»vZ Ì( 6,gî~C
Ù ª @*
)
Ð
*
*™C
Ù ª6,t‘×êL ‘LZp„åD»›zGz¢zyZZÁ¾Æ/ôÃ\¬vZ Z®ì
KZ6,í Dƒ, Z Ô¬ }÷ å **
Zê ïe ~ ] Ñ» ~g ‚ » V < ¬ LZgzZ å
C  ZÆÃVâ Y
6,x **
Æ y Z ä ~ ~Š }Š yY
6,x Z ¼ : eÎ ä G
] ‚Ð ™ÃÑT ~Š Z õg @*
Å ÑKZ ä \¬vZÐ ]Š ÞÈpÆ/ôgzZ
,~ ðZŠÆuQgzZ¸Ü‡¯Æ V½gŠÆ *Š}g ‚gzZ éÆ Vzg«kZgzZg«
C ¸ìgƒíg ÃZtwqy!*
,
)
Ð ug IŸÆVzL
Z% {i » ^ á Ð dÃÆ y Z
a Æ Ùp Å X ä ~ ~Š yY
vZ -Y m
CÑZ¦{i » »Xðâ 
Û ZŠ Z ä ÅzmvZ -ݬ§zui úÅVzi »Æ VzLçG.Oc
„øíôj$mø æø D â 
Û Š
á g Z \¬ hÐWXì $
Ë ƒ ¬lp HgzZ ~(,Ð kZ N J 7,Åzm
Y
58E
C å**
¯LÃV¿Ð~? åx OZ Z÷tì ðƒ]Š Þt~u Q ëL E
ðø ˆ‚øãø Wö Üû ÓößûÚô

MOM
ì @*
ƒ x OZ » Œ
ì @*
ƒ x **„ V- » G
7 ¹ ZÜy ¨
KZÆ :°%èY å >Š z áq
-ZÆ :° åx OZ Z÷t
:ñâ 
Û Za ä \ ¬v Z 6g eÆ:°Z® å Y0*
—àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô ˆ‚ø ãø J% Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô ™
DRUVèm! (ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

4E
&
4G
5E
Šz¡ë Zq
-Z »:°ÂDƒ:L¤
/Zpå1NŠ ä #
Ö Q ÂÃG™gzZ ¢œÔ èEG
» Tì V ¹:°¡ { z » Y Zß D™nZ ‹Z6,‰
Ü ZœÅ u 0*
È WŒ
Û g ñgzZ @*
W: ~
Ïß W)´X c*
Š™ Zg7 {°z »¡kZ™} Š ]Š Þä \¬vZ Z® åŠ
HHy´Z~ u 0*
y WŒ
Û
žt‰“7 ] Òô&ZpÅÜ扄g W/ÑÅVzL6,VŠzZZ
# ˜
ÜûÓößûÚô „øíôj$mø æø Š
HòÐ ìÆ yZ  /Ñ Å Y Zßt Zƒ x¥ÃyZ Z
# Xì lÑ
c*
â
Û I]t»yZ ä \¬vZÔ}Š™ Za ÌL~ #
Ö Z kZì Le \¬vZ ðø ˆ‚øãø Wö
æø ðâ 
Û wi **
V- e
$WgzZ c*
Š U » Hxѳ ZÐð]‚ãJÖ]pc*
Š â
Û wi **
~ u 0*
yWŒ
Û gzZ
LÆuQsÜQ Â@*
ƒwi **
ð]‚ãJÖ]¤
/ZèY Hwi **
{ð ðø ˆ‚øãø Wö (ðø ˆ‚øãø Wö ÜûÓößûÚô „øíôj$mø
\¬vZpì @*
WaÆHÝZ³ ZèY D Yƒm{ „zaÆ]Š ÞÔD BL„ 
g DƒLJ
-#
Ö ª @*c*
â
Û wi **
ð]‚ãW a kZ å ÜÅ{i ZzgŠ »]Š ÞJ
-#
Ö ªÃ
Ãë™}Š yY LZ ä VzLy ZX ñ Yï®
) )q
-Z ÅVzLÃ#
Ö Z kZJ
-#
Ö ªgzZ
yZ ~ Âì êŠ sÑ » ~¢q~ ðZŠÆuQ= L\¬vZ Z
# X c*
Š}Š $» ~g ZŠ Ãz
Èp CZ Ô~Š }Š y Y 6,\ Wä Y Zßy ZvZ } Z Vƒ ‡â ¬Š q
-Z ~ ‘œÆ VzL
»V îzig WÅwŠ LZ™ X ,ÃKZaÆ\ W @*
ƒ 7ÌÚ ZÐ ëgzZ c*
Š™7]Š Þ
ÈpgzZ Åä™ ZÆÃyY6,u 0*
‹ Z f KZ ÌÃ
 ë~‘œÆ~i m YÅyZ Z®B™yp
( 33X 29:™Ô ã!*
gY «) X £Š â 
Û «ÈgzZ=ÂÅä™zig W

19 e
$W

—]çû fö ŠøÒø ^Úø ˜ôÃû fø eô àö_6 nû J$ Ö] Üöãö Ö$ ˆø jø‰û] ^Ûø$Þ]ô ü
DMQQVkmˆ (á]†Û Ù! é…ç‰E

Ôì @* 

Ã?y-ªì H{™E
+»yZäÏßW)´~sfÆ‚Åe
$WkZ

MON
{k
Hq
-Z Zƒx¥Ð]çû fö ŠøÒø ^Úø ˜ôÃû føeôƒ D™{ k
HðÃ?Z
# ?ì @*
0*
]gŠ“
6,
zZ}g v
{ÈZ
# Xì CYf(,=ÂÅ®
) ¤~uzŠÐ ®
) ¤q
-Z b§Tì @*
ƒ Za { k
HZuzŠÐ
%NÔì @*
)ï~}ƒ0
+ZkZy -QÔì Cƒ Za Ì~»Âì @*
™w qZ} æE
™{k
H
Ýøø ! àôeû ] o×FÂø äü Öø Ùø^røÚø øŸ á ™ï6,wŠÆ ðñ{zì 7‰
Ü ¤ Åy -:gzì ©
8
á™ï6,wŠÆxŠ Wµ{zì 7wWÅy-gô×ûÏøÖû] oÊô è÷Ûø×û¾ö ‚øqøæø ]ƒø]ô Ÿ$ ]ô èô ‰ûçø ‰ûçø Öû^eô
# pì 4ä‚ Q6,Vƒk
Z
HgzZì *
@Y WÆ hŠ Æ éÂì @*
0*
Zƒ0
+Z ~ wŠ Z
#p
v¸ y-QgzZ Ç ñYƒ ×zgQ »Ð gâÆ #
Ö Z0
+Âá ™/ÂB‚Æ #
Ö Z0
+{È
wŠ kZ {z:gz}™:k
,
Š Ôá™/ÂÐ ~¢{zÃä–¢{zÃy-ì ewŠ »TX ÇñY
X Çá ¯œ
/
%gzZ Z !Z CZÃ
» îŠ Z 0Z Z',Z y Î~ ã šZ bzg‚ÔmvZ G
î*9g ~Š Z7 ŠújZ Ïß W) ´
ä Tì yÎ {zt p ?ì Y W~‚}{™E
+» Vƒ
á Š !*
~z*Š X ˜§ Zz
G
3‹Ò]
C ‰ƒZÆ6,Z}
.Ô~ŠÔì ; g W{™E
+»kZ~Vz‚` W Â~Š t6,
x **
ÆvZÔ› ï
LE

B‚Æ x **
} F,Ç ñWÌx **
Z% [ Z
} Z¸ìg™„
 ZpgŠÐ \¬ Z}
.gzZ¸ìg™s ZîmvZ îG*9gîŠ Z0Z',Z yÎ Â 
Z',Z} Z ðWi ZzW~ wŠ ÂX V î Yƒx9Ôƒ: {k
HLÐíª}Š™ «ÓÃíZ}
.
ìg™„
 ZpgŠ Åäƒx9ÐVƒk
Hy¨
KZ}g ‚ èøÛø’ûÃô Öû] äö Þøçû ×öòøŠûmø åô ô ^føÂô Ø% Òö! îŠ Z0Z
¾gzZ Ç} ™x™6,¾Z}
.Q ÂØö–$ Ëøjøm$ àûÚø o×FÂø æø Ýö†$ Óøjø$m àûÚø o×FÂø } Š™x9Ã
 {z¤
/Z
Ù ª6,¾]nÅkZ ÔÇ}™s çþvZ ‰ 0º
C
Û klƒ
¤
/ZX Ç}™ ã!*
$6,
X σ
–~ bÑÅ > ½ä ~g ‡Z5 w¸» ñ
-Z^ Z)´Š *ZÆmvZ G
î*9g à Z çx â Z
ðÃÔƒ: tLÐíÔ} Š™x9Ãí !vZ c* 
Å„
 ZpgŠJ
-k'
,MÌä VrZì
7wJ ¬Š Åk',M~÷p*™ãZ \¬vZ c*
Ww ì~wŠˆÆk'
,MÔƒ: æ 
¸ ?ì HÑ»è9pƒ T e à
Cx9?! ñ
-Z^ Z} Z ðWi ZzW~wŠ ùMg ¯X Å
 ðƒ à ÅV H9zŠ Å ä¯ [8ä ~ Âì Ѹ Z
# Ôƒ T e à
C[8Z÷ ?
:@*
™7]zˆe
$Wt~g øÂHXì Zƒ˜VYÐ „Å9à Zzò ¾gzZè9

MOO
—àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô™
DNNNVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

X f
e ¯[8ÌÃVß Zzä™/Âà ¬vZ
ƒæ¤
/ZX @*
W7VYÐ Å9kZ Âì ¿gwÅÌÅ/ÂÅ9gzZq
-Z äëZ

vZ} Zì @*
™x ³¢ gzZì @*
™/ÂÐ wŠ ¾œ Xá ™èZgÃíÆ™/ Âì CY
ÆÒÃ~g7 Šz!*
pÇVz™: nZg**
Ã\ W1ÇVzŠ} Š y YÔÇVz™: { k

/
Ù {ÒW~
C
@*
™~ b
¬Ôì @*


/Ôì @*
™/ÂÐ \¬vZB‚Æ#
Ö Z0
+
tQXì CY^ I/ÂÅkZQ
ILG
" u‚
7~ Vß Zz ä™g ZÜZ6,{k
H¿(Zì ~ u 0*
ì
rg 7x ³ » { k
H{ÒWgzZì
J
"
45E
ƒ: k-â ÃèEG
( Y ûZ ñN £ )Xì e **
@*
Z åE<XÅXƒCY^ I/ÂÅkZg !*
,~yŠì eì

20 e
$W

—šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø ™
DMUMVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

—šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üûãôeôçû ßöqö o×FÂø æø ]÷ çû Ãö Îöæø ^Ú÷ ^nø Îô ²
ø ] áøæû †ö Òö„ûmø àømû„ô$Ö]ø™
DTVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

]n6,
© ÂÁÑ+ZÐ]‡JZ°¸

Åj
¦ ~ Vî Çn Æ y W¸ ~z$
+Å \¬vZ èg ! ôq
-Zì ~ e
$Zzg
á$ ]ø Ýöçû röß%Ö]æø ðö «ÛøŠ$ Ö] ^ãø m%^ømF¹tgzZ ¬Šs§ÅyWX¸ñƒ g
e ~Vî ÇÔì Cƒ]Š ¬
ì Û{ Zg vðÃì [g ðÃÔì ÑZzä™ Za ðÃZg v!zg *gzZâ W} Z ^Ï÷Öô^ìø æø ^e&…ø Ô
ô Öø
c*
â
Û ä\¬vZgzZ ðƒwi **
kz‰
Ü zÏZX £Š jÃí!vZ} Z oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ¹ä kZQ
é ÂÁ Ñ+ Z kZÆ kZ ä ~,Š ‹ ~ŸpÃäQ kZ LZ \ WÅzmvZ -!·} Z
ÑZz ä™ Za gzZ [g ðà Zg v!zg *} Z â W} Z Ô **
TÐ b§¾= ä kZ 1™wJ
ÅkZ™ â 
Û Iä \¬vZÃwÑ+ Z kZÆ~z$
+gzZ CŒŠq
-Z ÂX £Š jÃívZ} ZÔì
VÂZgX 7c* 
D WÃ}g *, Z ÂLVƒ Ht ÌÐ VÍß\ W~X ~Š â 
Û ]n
È~zŠg Z ƒ:Š c*
]g„Å! ²¤
/ZX k™yâ ‚ »]nKZÆ™W¸ Ì\ WL~
ì {æ7 ~ kZ]q
-ZXì [ggzZì ÑZz ä™ Za ðà Zg v!zg *} ZÔâ W} Z k
X £Š jÃëvZ} ZoûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]øvQì ÑZz% 0*
„zÌZg øÔì Û{ÌZg ø„z

MOP
\¬vZ'ÔƒDh
+y
ZŠÎ~Vzg Zi !*
À` WX k™’
á Xì y â ‚ »]n~p ÖZy Z
<XÅì Zƒ 3g W,Z »]nÔW,Z » qJä \¬vZ ~ p ÖZ yZ Xßh
# Z åE
Z
+y
ZŠÎ »]nÅ
æø ðö «ÛøŠ$ Ö] ^ãø m%^ømF X ,ŠÈt Â{z vß **
Ññ V ZŠ ! ² ÂN WÃ}g*ƒÃ6,y W
â W} ZBÈ~zŠg Z {z … Y7! ²gzZ oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ^Ï÷Öô^ìøæø ^e&…ø Ô
ô Öø á$ ]ø Ýöçû röß%Ö]
]nvZ Y
á yZ X £Š jÃë Z}
.} Z ì ÑZz% 0*
gzZ ÑZz ä™ Za ðà Zg v !zg*gzZ
X ñƒAaÆJ
-#
Ö ª} i ZzgŠÆØgÅvZèYÏñYƒ

y
á ÅhÈ°¬~u 0*
yWŒ
Û

àømû„ôÖ$]ø X D â 
Û \¬vZ z™„~ ] ‡‘ c*
â
Û ä ÅzmvZ -ݬ §zu Â
ÔvZ ë Â 0Q Z
# }È m{}÷ Üû ãôeôçû ßöqö o×FÂø æø ]÷ çû Ãö Îöæø ^Ú÷ ^nø Îô ²
ø ] áøæû †ö Òö„ûmø
2›zGt?pHt! {WÔvZë Âs$
+
^z™Z
# vZë Âä
ˆZ
#
-Z T¤
q
/Zg D™Š c*
Ãë{zDQ ºä
ˆ 0Zce **
ƒ¸ {ì»V < ¬ìg
} Z ÂÐ î Y wÈÃœq
-ZÃë ?¤
/Z Xì ]ñÅT ÂÏñ Yƒ µ ZÐ c*
gŠaÆ ²
{0
+
i b§ÅVzgâ YXì {0
+
i ÂÌgâ YX ÏñYƒã ZZ]ñÔ Ïñ Yƒ]ñ~g v! â ¨
KZ
Ù {z ìg C ã ¶
C
KÅV< ¬ LZ \¬vZ ÂÏìg 7¹!*
~g vÏ0
+
i ãZZpЃg
Æ™ ã â 
Û **
gzZ n
pg lp=Ð ~g ZŠ',V â 
Û ~÷pHX n
pgŠ c*
= ~ª
q
B‚B‚Æ™f}Èm{}÷ c*
â
Û ˆÆkZXÆ™f ptX D™7nZg **
=
X D™gzZx »q
-Z

Z}
.È™{ÒìvZ»°¸

ÅvZ~g«~ V iÔ~ Vâ W šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø
{],
ZŠ »ég ZD
Ù äa Æë6,T *Š ~(,âZ ! ÅkZì y
á H D™g¨~ t‘
&ãg7Ôy2ðÃnì ZƒZ½ƒ
Xì 7æÎF
 g«gzZ h N Ôì ¢»g ZD
Ù J WgzZì
%Ã0
+eÔÃ `gÎÔÃVzg *ÔÃ}i´ â } (,
ãZì ì‡Ð¬Æ\¬vZ
1M
hÄg 7ì‡6,+Š ÃwŠÆ }È LZQ H \¬vZ {z X ñƒK ì‡ O ãð
( 7X 3:™Ô o ZÜgz ZvZI Z ) XÐ, ŠQz™Š c*
Û ¬T e 

MOQ

t‘ñZ'
,
„ÔÛ{ñZ'
,
™f

~÷Ôz™g¨~ ] ‡‘~÷aÆy TÅVÓ~÷ D â 
Û Š
á gZ \¬vZ
H~z™g¨~ Vzg«gzZ Vzh N Ô0
+egzZ `gÎÔV i ÔVâ W~ š
M 1ggzZ lgz6, 
D â 
Û#
Ö ÑZœX z™„~ t‘~÷ì ?Š ÅäƒvZ}÷¸X Vƒy "Zx
wi **²
ø ] áøæû †ö Òö„ûmøHwi **
»™faÆx **
LZgzZ Hwi **
»„aÆt‘ä \¬vZ
yÒ‚Åu 0*
y WŒ
Û#
Ö ÑZœX c*
â
Û wi )šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømø æø gzZ H
™fgzZ t‘ñZ',„ì ¸Ø Ð e
$WkZ D â 
Û ~ u]Z b)íqÆyWÅZ
XÆVÍg )
,
}g øxEH ! { WXì Û{ñZ'
,

ÕÅvZ °¸Æ˜

vZ ²
ô ] oÊô ]æû †ö Ó$ Ëøjøiø Ÿø?Š
HH IVYР䙄~] Z f ÅvZ~ u 0*
$ugzZ
g
ðâ 
Û yÒ ä ÅzmvZ -Ý ¬gzuAÅkZ ?ù {zaÎ#
Ö ~}g!*
Æ] Z f Å
G
$
5Ò› ñ Ãåü …ø ‚øÎø æû …ö ‚ôÏûiø Üû Öø Üû ÓöÞ$^ô Êø
Æ =Ô~Ô e Å=Ã\¬vZ vß ?èa ï:ì îG
0ÒG
7ù~ŠzöÊzö):XŠzö)] Z f Å\¬vZÔŠzö~g v=Xƒ M
hÑ7~@',
7Ã c*
gŠg0
+Z LZ njÔ YÑ 7Ãnjg0
+Z LZ { Ô$
Ë Ñ 7ð g0
+Z LZ kZÜ ?YÑ
g0
+Z LZÊzö} (,
ŠzöLgZ
# X Šzöƒ
 tZ
# YÑ7Ãg«LZ c*
gŠ ÔYÑ
X M
hWù {zg0
+ZÆVzŠzöëÔŠzö)Â\¬ñ Z}
.ÂM
h7
( 17:mÔ o ZÜgz ZvZI Z )

~ݬ}g‚V*¶
Kzg U*
Wz] ¬¡ÅkZƒ M
h™w Ñ+ Z6,ŠzÆ\¬vZ Â
\¬vZØ q
-Z q
-Z »V ½gŠ Ô{¢q
-Z q
-Z » Vzg«Ô {¨ f q
-Z q
-Z »] Ñ»X ðƒ #
: ðâ 
Û y Ò~u 0*
yWŒ
Û ä\¬vZy
á ÅVß ZzyZZaÏZXì ꊸŊzÆ
—šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø ™
Å
7Ã\¬vZë~]Î **
êL ¬ kZèa D™¸~V igzZVâ W}È m{}g ø
?ì Y Wù~ŠzöÔŠzö)gzZì Šzö)] Z f Å\¬hgzZì ŠzöÝ ¬tèY M
hNŠ
ðƒÐ {Š â ðÅÝ ¬kZèYñ Yƒ +Ý ¬Zg‚ Â,Š 3› Ã\ WLZ~ݬ kZ \¬vZ¤
/Z
: D â 
Û Š
á g ZÅzmvZ-Ý ¬§zuaÏZX 7·»ë Z‹ “Ò@x~{Š âgzZì

MOR
—åü …ø ‚û Îø áøæû …ö ‚ôÏûiø øŸ Üû ÓöÞ$^ô Êø ÐôÖô^íøÖû] oÊô ]æû †ö Ó$ Ëøjøiø Ÿøæø Ðô×ûíøÖû] oÊô ]æû †ö Ó$ Ëøiø™
DÙ^ÛÃÖ]ˆö ßÒE

~g v M
h ™7{i Z0
+Z » kZ ?èYz™#
Ö Eg¨~ ] Z f ÅvZ Ôz™g¨~ ] ‡‘Å\¬vZ
E
.–‹ Z f ~ŠzöêL:X Ôì ܇Щq ZÆŠzö)] Z f kZŠzö=
Xì wõuZgŠ S »ŠzöçLG
-t‘ð‚gÅt‘gzZì t‘ÌÝ ¬tgzZƒt‘Ì?èYz™g¨~] ‡‘Å\¬vZ:
J
Xƒ M
h ™ÝqÄcÅ \¬vZ ?Æ™g¨~ yZgzZ™NŠÃ] ¿ ÚÆ] Ñ»ì $
Ë ƒ
mvZ îG*9gr
# ™DZ†{
á }÷Xì c*
â
Û Za ݬtaÆäZ™y TKZ ä\¬vZ
{¨f {¨fÆݬkZì ã ¶
KÅyZݬZg ‚:X ã ¶
KpÆTì ÐDݬ¸D â 
Û
C D â 
Û ~z&
+
ÍûZ **
ÑñÃÏZX î Y0*
Ãí?~VE¶
K~÷ @*
,Š1V*¶
KKZ~
ì ]j ø ? Ýz ÁZÎ }÷
~ [ Z ÜZ z¨¼ Š Z)
Å
~} Š6,Æ VE¶
Ky Zgz Z , Š â 
ÛC
Ù ªV *¶
KKZ a kZì y JZ êL ¬ ÔÝ ¬t
**
ÑñX N Yƒ ZÆ6,ë™NŠÃVE¶
Ky ZÃÿL X3ZgzZ=ÿL X3ZgzZì g ¹!*
y JZ @*
c*
Š Ö ÃŠp
C D â 
Û ~z&
+
ÍûZ
ÜZ z ¨ ÒŠ6,ÔÉ z !Ñ ñZŠ§
ì Ý ¬ Ð | { z V˜ V˜
C D â 
Û U©Ðs§Å\¬hòzg **
ÑñX T eØ!*
y ZZÐ ë\¬hVŒ
Z% h
+!* ò Ø!* VëZu ãà yizg + / @*
[gŠgzZ c ZgÎðÃä ~~ ãÃݬ kZ Z®Vƒ LeØ!*
yZZÐ ?~ !zÈ }÷} Z
XjNŠ=?ÐT 3g7
Ø!*
yZZ~Ý ¬kZ¸D â 
Û mvZ îG*9g ~gjY r
# ™DZ†{
á }÷
|0
+!*
÷ 6,V\W  CY ð¯ @WZ
# gzZ „g Y ð¯ @W~g øÐ’™Á qZgzZ
V;zgzZ ÏN Y ~Š wÅ@WgzZ Ïñ Y ~Š U ÷ t ~ ]y
WÔ@*
W7ü Ôì CY ~Š
¸D â 
Û Ìt]|gzZXÐ,Š â 
Û Za ¢
A &Åë Z‹ “Ò@x\¬vZ~V\Wy Z

MOS
ILG
" u
:ì ~ y ˆ Z ì
ø Þ$^øÒø ²
—Õø]†ø mø äü Þ$^ôÊø åö ]†ø iø àûÓöiø Üû Ö$ áû^ô Êø åö ]†ø iø Ô
ø ] ‚øfö Ãû iø áû]ø™
DMNV”(MVt(Ý¡‰Ÿ]æ á^ÛmŸ] àÂ]ofßÖ] Øòm†fq Ù]©‰ h^e(á^ÛmŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E

ø $Þ ^øÒø~ *Š kZ¸D â 
ÇìgÔ
Û ÂXƒìgNŠÃ\¬vZ ?c*
Íz™]Š „+Z Å\¬vZ
ø Þ$^øÒø~¼
Ð7
-ZV;zÏñY~Š U÷Ås »Æ Ô
A Ô„g Yð¯@WVŒèY
Å
Ð (§ñQ Ò@x Â*
@Y c*
Š VQ (êL ¬ ÒŠ6,~ *Š kZ¤
/Z D â 
Û òzg **
ÑñXÐdŠ
?Q6,q¾ZwÃy?ÿL X3ZgzZ Zb
ÃyZZ ÿL X3Z ÂLg: ÌyJZQgzZ *
@Yđ',
ëgŠ lçÄOZ
\¬vZsÜD»Õ~g7pN â
Û «Ã=Åy¨
KZä\¬hƉÅØ!*
yZZ
( 251X 248 :™Ôxzg **
Ññ~škgŠ ) XìÄ

GLG
" WbÑ
¤›ÈZ>Ñ!*
/
ì 
vßyÃ=ÿL X3Z

:vßyÃWªh^fÖŸ]çÖæ] D â 
Û \¬vZ
—Üûãôeôçû ßöqö o×FÂø æø ]÷ çû Ãö Îöæø ^Ú÷ ^nø Îô ²
ø ] áøæû †ö Òö„ûmø àømû„ô$Ö]ø™
DMUMVèm!(á]†Û Ù! éö…ç‰E

X D™Š c*
Ð ] ÒÃ\¬vZ {z h^fÖŸ]çÖæ]Ô {zá Zz=ò Z ¸ÑZ Î
6,
y!*
i ÅyZŠ lŠpÔvZ Âs$
+^z™Z
# ÔvZ Âä
ˆZ
# ÔvZ ÂDƒ} 9Z
#
} (,
ãZgzZô âgzZÛ{ LZì {zWìg â 
Û yÒ\¬vZ=?ŠtXì ~g Y
} 9ì {gzõt X mÈ7ÃvZ yWËXì ‚
rgŠ c*
Ü zC

Ù Ãx™r
# ™gzZ ]gŠr
#™
nZg **
ÃëÌ÷‚q
-Zìt È D™Š c*
Ãëñƒ s$
+^z™ñƒÆ ñƒ
Š c*
ÃvZ Âñƒ} 9É: Èt »kZ Dƒ 7…¸Ð ëÌ÷‚q
-ZÔ D™7
pÑyWŒ
Û Xc e *
*™7ÀF,
Ð ¹X ìg™Ìã â 
Û **
gzZ 1™Š c*
ÃvZ ÂÆ 1™ 
D™ ZÆ6,í÷‚C
Ù {zÔ¬}÷ìtÈ »kZXì Zƒwi **
6,
[²Ògzõ
X D™7nZg **
ÃíÌ÷‚q
-Z
ª … Y 7̺
Û ÃTì @*
™ «[ Œ
Û {z \¬vZÃy Z DƒvZ Y 1zZ
ÔJ 7,zÔH{/zeÔ Å]Š „X ìgzg ñƒÆ[ Z ˆƒ æXg]½ Z ‹ZÔ#
Ö Z0
+
ƒŒ
Û

MOT
æXì =ÂÅ\ WÔì 7w ¾ Zg øÔì y ˆZ »\ WvZ} Zìg™ ZŠ Z]ÂÅ]zˆ
£Š™s ç=X c*
Š™nZg **
Ã\ Wä~X ˆƒæÐíÂ` WV xvZìgzg ˆƒ 
D â 
Û x OZaÆy ZQ \¬hJ
-VŒX 7½²WX ìgzgg ·zg Zi[ Z
X ñ Y: „%Ôñ Y`:~ŠÍÅ]ñÆzgzg {ÈZ÷} 
@*
ì @*
™wi **
yjgzZP6,»Æ y Z \¬vZQÐ •
'
,Å#
Ö Z0
+z/ÂkZ
âZ X ñ Y: „%Ð #
Ö Z0
+Ô¬ Z÷ñYƒ: µZz ]ñÅ {È }÷Ð §]”}
V< ¬LZ \¬vZX ñYƒµZz„]ñƒ: #
Ö Z0
+âZ ñ Yƒ]ÐÐ{ k
H 
ƒ#
Ö Z0
+
%N] §ÅV < ¬ LZX T e 7]ñÅ
=g fgzZ:%ÃyZaÆ] §ÅVzuzŠgzZyjæF
X ‘
WvZ à zÐyZy ¨
KZVÅÑïŠ] §+ZÃV< ¬LZX T e **
¯
( (14-17:™ÔPwz4,)

21 e
$W

Üû`ö ßûÂø á$ †ø Ëôù ÒøŸö ø ]çû ×öjô Îöæø ]çû ×öjøÎFæø oû×ô nû fô‰ø oûÊô ]æû ƒöæû ]öæø Üû âô …ô^møô àûÚô ]çû qö†ôìû]öæø ]æû †ö qø^aø àømû„ôÖ$^Êøü
û îÖ]ý kõß#qø Üû`ö ß$×øìôû Ÿö øæø Üû ãôiô ^Fnùô ‰ø
DMUQVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

]gßÅg (ZÆ;µÁqZÆ/ô~gzŠ {Šñ

gzZ äâ 
Û "Ã] ºÅy Z6,yZgzZì ™f »w qZë ZPÆ/ô] Z|~] c*
Wy Z
:sf ø
D wqZ {zì Š
Hc*
â
Û Š
á g Z {°zB‚ÆN @*
»¼
A ¼ZŠ
G
SªG
c*
æz àç¿F,
gzZ HÌíz¿F,
ª¶ï»Ðg ±ZC
Ù îG
G3©8gzZ èSgß ]ó ( 1)
ILG
" uX HÌ
Xhø çû Þö„% Ö]æø ^mø^_øíøÖû] †ø røaø àûÚø †ö qô^`ø ÛöÖû]øì u 0*
ì
gñªX ìtg (Z){@Wt X ‰ áïÐ VzyLZ Üû âô …ô^møô àûÚô ]çû qö†ôìû]ö( 2)
]|Ã~g ( Z) {@Wgz Z Z 7,*
*™íz ¿F,
g e **
zg e‰ K ßg ŠkZÐ +
$Y Å
tÂq
-ZX ì –aZ~] Ñq‰gzZ {z‰Ðtg (Z {@Wä~â å**
Ññ#
Ö ÑZœ
ì Cƒ Ã6,~g6KZ ~tg (Z)@',ì @*
ƒ {ç »g ZG z =~tg (Z {@W
´@Ø{~tg (Z)gzZì @*
ƒ4Š »g (Zz{Š Zg ZÆÑLZ~tg (Z {@Wt}uzŠ
X Dĕ
á g ZuZÆš
M F,
‰gzZ
tf Z x Ó Âä Y c*
kZ ‰ Š e
$f Z ~ 5 Zg}÷gzZ oû×ô nû fô‰ø oûÊô ]æû ƒöæû ]öæø ( 3)

MOU

Æ6^¸Z¾ZgzZaÆ*Š ïE
+Z c*
Š â
Û ãZz fg Ä£ »Y Z j
+Z kZgzZ , Š™j

L i± Z j
'ì gŠ¾t
Û ~ kZ D ™“
 ZŠ',a}÷ Y Z j
+Z {zgzZì @*
™“
 ZŠ',{È a
C z™{ i Z0
+Z Ȼ
2zgŠ
Å
+ZkZÐÑ~÷gzZƒ M
h™ÃkZÐY c*
Ú~÷
Y± Y Z j
E
G
J-G
4

G
ö ¨ ݬ zŠ C
Ù Šp ï
L .G

i~ ã Zig Z Á Ñ!* c3,
& £gzZ ]çû ×öjô Îöæø ]çû ×öjøÎFæø ( 4)
g ñÐ ¬ÆZ}
.X ~ {Zg ÅkZ ñƒOgzZÐg ñ HîÏG
& £t ƒaÆ hñŸg sܤ
]Š ÞgzZ îÏG
/Z¿t **
ƒL~ {Zg Å Z}
.gzZ **
g â yŠ¤

Xì w=**
L ÆmÜZx°Âì aÆh)gzZì aÆѤ
:
/Z:gzì CBw=
Ð Ñì c*
â
Ûk
,
’~ yWÅZ yÒ ‚ämvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœ]|
 ZŠ',ÃíÅ1zgÃÑ( Ð Vƒk

H)Ð „ZâgzZ xg ì‡6,
( w q Z ( ª) *
*™Š ˜
E
G
"
Ìvßt( á Zz ä™Ð ÞZ çL'Z üLG3 yp »6^‹ ÷Zp )ì ~sm!*
‹Š ÞÌt *
*™
C ÐN YñVZB‚ÆY Zß\¬vZY
á yZì yZyŠÆ#
Ö ª 
~ Vƒ Ð $ Å ¬} F,
á ÈN ~÷ 7 ]Š Þ
ñâ 
Û y Òä \¬h~y
á ÅZ:vZyZçgx Z™/ô‹ Z|Ãw qZy Z
Šp}Š™uF,
ÃVƒ k
HaÆvZ ( 1)ì $
Ë ƒ b§kZ ]gßÅg (ZÆy Z Ì` W
ÅÑ%Æ mk& Z‚Ÿ !*
Ð vZ I Z ËgzZ , ™Äc*
gŠÛD
+Ð vZ I Z ƒ: È
vZ Zƒ y"t c*
Í **
Yk0*
ÆvZ I Z ËÐ yaÆàç¿F,
:X ì e**
b&Z
\¬vZY
á yZ~YÅ]æû †ö qø^aø àømû „ôÖ$]æø tÐ^mø^_øíøÖû]æø oû‘ô^Ãø ÛøÖû] àôÂø áö]†ø rûaô gzZaÆ
gzZ } !ZÆ àç7zŠ¤
/Æ \ W¤
/Z ‰ á ïÐ VzyLZ ( 2) X Ç ñY H Z9
gzZwj â Ô™ ÂVƒ M
h{g: ì‡6,
+ Š™{gV ;zaÆ\ WgzZ\ Wì [ Zy
e
$.{Ñç
oû×ô nû fô‰ø oûÊô ]æû ƒöæû ]ö( 3)X ǃ=g f »ä™ÝqÆsÑkZ *
*™]ós§ÅDc*
ÂÔ™
Ã;‚Å vÐ VEâ 
Û **
Å \¬ Z}
.gzZ äÑ OÆë Z Ä© Z ;‚gzZ ] Z@WÌ\ W
& £ ( 4)X M
B; µñ»g é¨E½É !*
Š˜¤
/Z sÑt »]Š ÞgzZîÏG
h™ÝqÃx £kZÐö
C ì Š ˜»/x ÓtX g D ±ÏÐÑgzZg D™ìº Z› ˜Š ˜Ð ÑÂñW:

MPL
ì 7u ]‹t 7Ôë L {0
+
iÆ Ë
ì 7®ì 7wŠ **
zgÆ| (,Ð kZì Â…

22 e
$W

—Ýø^uø…û Ÿø û]æø ä´eô áøçû Öö ðø ^Šøiø pû„ôÖ$] ²
ø ]]çû Ïöi$]æø ™
DMVèm! (ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

?yÃg ZŠ hÆ·g,

~ VÍß~nçkZ À` WÔÅg wìm{ Ì»·g,ì *
*™n²gzZ ] !*
-Z
q
vßx ¬ Ôì Ð 3gx qg Z Ýø^uø…û Ÿø û]æø ä´ eô áøçû Öö ðø ^Šøiø pû„ô$Ö] ²
ø ] ]çû Ïöi$] æø ì CYð0*
„Zz6,
ѹ
‚~Š Z7 ŠújZ Ïß W) ´p B·g,Ãä™u|(Ð \ !*
Vâ „ LZ
V¤g ãpª·g,Ì\ !*
Vâ Æ ~ç ˆÆ äYƒ ~Š
á D â 
Û ~ ã šZ b zg
~Š ZŠ ZŠ ZŠgzZ\ !*
V â LZ‰gzZì xi Ñ[Š Z »\ !*
V â LZ b§TªD Yƒ'
,Z',
Æ
Ì{ z ªì @*
Yƒ „ (z Ìh» y Z ‘
W ºg Ð ~ç „, Z Dƒ t £Æ
:Vƒ@*
™n²]g „Å ã šZ bzg‚[ ZÔD Yƒ4ZŠ~·g,
—ðô «Šøßôù Ö] èô ãø qô àûÚô æø gôŠøß$Ö] èô ãø qô àûÚô ðö ^eø †ôÎûŸø û] Ýô^uø…û Ÿø û^eô ö ]†ø ÛöÖû]ø™
Doe†ÃÖ] ' ]†jÖ] ð^nu]…](MTQV”(PVt(oÞ^ÃÖ] |æ… E

X ï
á ~·g,{z‘
WÐ~çºggzZЩã Z0
+{g ZŠ¸g {zª

( Vc*
g »{ nÅÏŠ6," )

23 e
$W

—Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô à$ âö æû †ö Wô^Âø æø ™
DMUVèm! (ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

à$ âö æû †ö Wô^Âø æø ðâ 
Û wi **lg \ t a Æ V-ç ~ yWŒ
Û ä \ ¬ vZ
=SŠ WèYÏ,™] !*
~zš
/
tp¤
/Z **
W7Ð¹Ü ZlpgzZ ð>B‚Æy Z Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô
X ´g»y ˆZgzZ ð>nçB‚Æy ZgzZ *
*™“
 ZŠ'
,ÃVÂ!*
~zš
/~zš
/ÅyZpÅ
:c*
â
Û äÅzm\¬vZ-ݬ§zu
—t
º çø Âô ^ãø nû Êô æø ^ãø eô k
ø Ãû jøÛûjø‰û] ^ãø eô køÃû jøÛûjø‰û] áô]ôæø ^ãø iø†û ŠøÒø ^ãø jøÛûÎø]ø áû]ô Äô×û–ùô Ö^Òø éö]*†û Ûø Öû]ø™
Dð«ŠßÖ] ÄÚ é]…]‚ÛÖ] h^e (NVt(p…^ífÖ] xönv‘E

MPM
{Z
+ÃÐ SdkZ¤
/ZgzZ Ïñ Y ^ I ÂЃe *
*™ J¦¤
/Zì Æ Sdé]gú 
Zƒx¥Ð äâ 
Û lg\Æ\¬vZX Çìg6Jd»kZgzZÐß VZ {Z
+ÃÂЃe **
VZ
ëZ ËòŠ WZ (,Ì~ *ŠèY @*
â
Û wi **
VYlg \ÅyZ ´ â Z (,Ú Z Â'ƒ: ë ZV c*
ç¤
/Z
ðà HX @*
™7lg \ Å}g \ )Ôì @*
™lg \ ÅVzg \ LZ Ôì @*
™lg \ Å „ òŠ W
¹Ü Z lpÐ kZ Ô´g wì » 0V#Æ} h 0*
0ì YÈЗ c*
3,
gÍËWZk
,
iz
ÃÅ\¬v
Z Zƒx¥Xì @*
™lg\aÆÏZì Cƒ,8 ðW~zgzZëZ X **
W7Ð
Ö ª ~Š â 
#
Û wi **
$WÅ Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô à$ âö æû †ö Wô^Âø æø aÏZ8ðW~zgzZëZe
e
$.Vc*
ç~
Ì/ôÆ Ñ Ô Ç}™]zˆÌÑ Z÷ÔÏ ñY Å ]zˆÅ ¬kZ }÷y ´ÑZ ZJ
yWŒ
Û ~ Ãlg \ kZ XÐ g D™]zˆÅ¬kZvZ Y 1zZ J
-#
Ö ªÔÐ ,™]zˆ
Ù ªÌZ ÅyZ Â~ ¼
C
A X ñYƒx¥Ãƒ
 ÌZ ÅV-È ~÷ @*
Vƒ ; g ¯ b
» u 0*
gzZë Ze
$.,Åy Z~ÃÅvZ Ì~*Š1ÏN Y~Š™@{Š c*
iÐ Vzgjtì
yZÔñƒ Za Y m
CZÐ ù „ÆyZèY ðâ 
Û wi **
lg \aÆy Z „ Z
# ¶8 ðW~z
Å V2zŠÆ \¬vZt XÐ g Dƒ Za J
-#
Ö ªgzZ ñƒ Za Y 1zZ Ð ù Æ „
Ã6 } zš
/gzZ } ¥i **
Æ yZ XdŠ #
Ö Ð ]g ›ÃVÂgúZ® ä{g »gzZ Vc*
1
\ W C ƒ=Ápƒ Zg \ ¹ »\ WgzZƒ^ „q
-Z »\ W¤
/ZX =Áz™“
 ZŠ'
,
Ã\ W¤
/Zì =Á^ Z÷Ð, ŠÈÌÐVß ZzDÉ 7c*
Ð,™s çÃVî æÅkZ
V-È KZ » \¬vZ Â**
Î:B; Ãa }÷p¢
8á b .
Þ eÐí Â} Š™yvðÃ
Ð { óÅØg ÂdŠÃ~ç Z®Xì ?Š Å›Å\¬vZÐ V-È KZ *
*™lg \aÆ
? @*^ãø nû Öø]ô ]çû ßöÓöŠûjøÖô ?H Za VYÃVÂgúD â 
Û \¬vZèYdŠÐ {óÅ›ÔdŠ
‰ì @*
WaƾIg]gzZ è÷Ûøuû…ø æø é÷$ çø Úø c*
â
Û wi **
g]ÐWgzZz™Ýq yjÐ yZ
0*
Zua }g vt ñƒ pÆ è÷Ûøuû…ø æø é÷$ çø Úø Ôì wŠ ¬ ð•Z ªì w°h
+i Ùº‚ûÂø ‚ºmû‡ø 
Øg Ì~]y
WgzZì QKzgzŠÐ yZØg Ì~ *ŠX Øg 0*
ZugzZ›
yŠÆ#
Ö ª‰
Ü zkZX ǃy â ‚ »]n~g vŠ
HƒZa vZ à zðÃÐ ù ÆyZ¤
/Z
( 19X 18 :™Ô ã !*
g‹ â ÅZ ) X σx¥gŠÅV- çy Z
Ïß W)´X î W7Ð ð>B‚ÆV-ç KZ D â 
Û ~ u 0*
yWŒ
Û \¬vZ

MPN 
x Z]|ì ÅÜe
$Zzgq
-Z~sfÆ‚ÅÝg ÒgÎB 27 {g 0*
~ã šZ bzg ä
y›c*
ÏVƒ@{Š c*
i, gj~¼
A ÅzmvZ -vZwÎg c* 
Y7 ä\¬vZèg
ݬ§zuX I™y ˆZ6,V ÂgúJ
-#
Ö ªÆ™wZÎt \¬vZ ègx Z]| ?Vc*
ç
~Š ™@{Š c*
i ÌÐ VzgjVv y›~ ¼
A !x Z } Z c*
â
Û ä ÅzmvZ Ô S7,7,i úä Vzgj c*
â
Û ä \ W ?ǃ VY (Z Õø]„øÛøeôæø Y7 X Ï N Y
y›gzZì ðVQ 71 Å" a Ôì Å7#
Ö }
.Å VzC
Ù ØÔ Çg 7} izg
Å" a Ôì Å #
Ö }
.Å VzC
Ù ØÔì H e Çg} izg Ô S7,,i úä VÂgú
:tp ÖZÆg
$uXì ðVZ1
—…ø çû ß%Ö] à$ `ö aø çû qöæö ²
ö ] ‹øfø Öû]ø à$ `ôiô ø ^fø Âô æø à$ `ôÚô ^nø ‘ô æø à$ ãôiô ø¡’øeô™
DMNRV” (NSVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

ÔǃŠ Ze Ç} ŠwZ egâ CZvZ6,VznÆyZÐzzÅ]Š „ÅyZgzZVzizgÔVzi úÅy Z
X ÇƒÝ ¬H »ŒÆkZ}Šw Z egâ CZ6,
TvZX ǃ7gâ{zg0
+ZÆVzgjX ǃ°ŸZ
( 6:™ÔY û Zt £ )

¸ D Ñp=Z
# ÅzmvZ -g— Câ
Û \¬vZ ègiœÈ¬ ðâ
¸D™ ZŠ Z Ìh»Vß Zz}i¸Tg 76,WZ ¶²Æ™ÈçW¸ D Wñƒ D Z— 
ñ0*
7pgg ZŒÌZ ÔZƒ »Š ˜ q
-Z Ô¨£Ð g ñ‰
Ü zC
Ù Ôå§H » #
Ö ZÃ\ WèÑq
gzZ Vƒ ñƒ 4ZŠ ~ y\ W Zƒ 7(Z LŠ z!*
Æ kZp Š
Hƒ y ´ Z »Š ˜ }uzŠ
Xì ðƒKg ` W<
L tÔ**
Wñƒ D Z—k0*
ÆV- çKZXƒ:+6,ug IÒn
Æ ~ç t Ü ZÆ Tì {z ÑZz t ÜZiZÐ ƒ
 D â
Û ÅzmvZ -g—
{¤™ Y k0*
Æ ~ç gzZÐ N ‹][pÐ ²[p~ V2zŠ ëX iZB‚ 
ì ~ À~g e " {zgzZ X 7„ … Y «‰ ñƒ} hjìÔÐ N Y 0 vg )
,
GE
"N»ßtgzZ ÏVß1VæÐC
Xì Zƒ¯ ì
Ù ØLZ ÂÇñ W~] Zg¶³½yŠ~vZ c*
t **
™: ] !*
Ð ~çgzZ k
HY~ …Zâ½] ZgXì 4ZŠ ~ ]Š „ Ü1 « **
Z—t
ä VrZ X ‰ ! ôÆ /~(,q
-Z k0*
Æ ! ô/Áq
-Z Xì s Ü ÌÆ <
L Å/ô
:c*
â
Û ä! ôvg )
,yZ Â~Š™q zÑ]Š „

MPO
ø nû ×øÂø Ô
ø Ëô nû –øÖô á$ ]ô æ$ ^Ï& uø Ô
ø nû ×øÂø Ô
ø ×ô aû Ÿôø á$ ^ô Êø™
—^Ï& uø Ô
Déç×F’Ö] oÊ ‚’ÏÖ] àÚ äe†Ú©m^Ú h^e (éç×F’Ö] hö^jÒ (¨] oe] à߉E

KZ[ Z î Y c*
â
Û ˆÆkZX z™'!*
ÐíVƒy ¶Zg v~ì h6,?»y¶}g v
( 32X 31™Y ûZt £ ) X z™' !*
ÌkZz™ ZŠ Z h» ~ç
kZÔ} ™®
) ¤Z ÅkZÆ™tÃS qÅŠ%ì {z~ç(ÐzgÅ*™y WŒ
Û
ÓKZÔ} ™«™Åwâ gzZÑLZú"ÆkZB‚B‚Æä™ ZŠ Zt £x ÓÆ
úgzZt ‚Æ0
+
z{~äÑOÆy ZëZЃ
 ~~g ZŠ: {§ñQ« ™Åwâ gzZ
~ ÏŠñx° Å kZgzZ }™x ÈZ » kZ Ât ‚Æ 0
+
z{ 7t ÔÇg',Z'
,Ç!*
wq »
:c*
â
Û Š
á g ZäÅzmvZ-kŠZg—ì ô=h
+'
× ÅkZ~g
$uq
-ZX D'
,
„Zz6,Ñ
) ¤Z ÂzŠ¬ðÃÃkZZ
®
# gzZƒlp ÂdŠÃkZ ?Z
# ì {z]gú+4L L
( yWÅZsg ç) ó X
ó }™«™ÅwâgzZÑLZ ƒT
$¸?Z
# gzZ}™
gzZg Zˆ@*
ÅC
Ù ØLZ ]gú c*
â
Û ä ÅmvZ -kŠZg—~ g
$ugzZ q
-Z
}0
+
gŠ~ V¡gzZ º
Û ~ Vâ WÔ V M~ c*
gŠ Ô}0
+
6,~ ZƒaÆ kZƒg ZŠÎâ 
Û
( 56:™ÔY ûZt £ ) Ô ( ”d )X D ™g l Z

24 e
$W

ø ŠôËûÞ$ àûÛôÊø èõ òønùô ‰ø àûÚô Ô
ø eø ^‘ø]ø^Úø æø ²
ø eø ^‘ø]ø^Úø ™
—Ô
ô ] àøÛôÊø èõ ßøŠøuø àûÚô Ô
DSUVèm! ( ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

?gzZì «ÅvZƒ
 tƒ]zˆ c*
ƒi úc*
ƒ {/c*
ƒ e { Zp „gïV)ÎÃ ?
%NgzZ { k
g ±ZÆ] Z f KZÑèYì ]g ZÑgzZ Ùç$
+ÅÑ}g vt ÅV ×ZæE
Hæä
G
\
G
æÆ { k
H™á Ð yWŒ
Û Áz4,ï
L ¢z ªì » ½êL Z » YšZ xÑ ³ ZgzZì Yš!*
{g â ZÐ
ë{ZZqZâZì ´{z½èY ï
á ~YšZ kZƒ
 ÐVƒŠ XZJ
-#
Ö ªq Zâ Z
ÐÑÆÑ{zÐN â 
Û «t‚ »Øg KZ \¬vZÃT1oûeôù…ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô ì CƒŒ6,
kZXì FZ » \¬vZ Ôì 7FZ »t‘t Ôì 7FZ »\ WgzZ Zg øt X Ç ñYƒpô
7[ Zy
ÌÑ»kZÃkZ N â 
Û wJ~Øg›‚ LZ \¬vZÃTì D] !*
ta
mvZ G
î*9g Ïß W)´Xì |HgzZw HÅÑt ‚ÆFZÆ\¬vZèY Y™

MPP
èô Ûøuû…ø kôÎûæø oûÊô pû]øZƒÀF,Z®ì6â iBøtg]tì ^Úø ~oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôD â 
Û
X Y™7Š !*
',Ã?ÌÑZg vÇìgt‚»ØgÅ[g}g vJ
-Z
# ªoûeùô …ø
Ì.
Þ ‡kZgzZì ã ÊzZg øÔì „ »\ WŠ zÔì »\ Wg (Z¼ƒ
 ~|
Xì Æ x°é1ì Šz Zg vì YÈÐ Vzg * `gΉ ñ Y ¹ŠzÃkZ7
x™Æ\¬hëÉ 7ì‡ÐŠp] Z f ~g øÔÐ y éÆ Å\¬hVi~g ø
E G©Er
E
E
G
G
G
Æx¶ ï
L ©rgzZkï
L yŠTX ì‡Ðx¶ ï
L ©rÈ égzZkï
L ©rÈéÆy ZgzZÐ
ñYƒ ì‡#
Ö ªgzZÐ,7,
/
¤
+egzZ `gÎÔÇ} 7,¤
0
/yWyŠ kZÐ,Š U\¬vZÃg¼
¸ {g
á Z » **
ÑñÂXì ì‡Ý¬ Zg ‚Ð x¶gzZkVñ**
zŠ yZÆvZì –ä $öX Ï
w:gzì Ð Šæ Å\ Wƒ
 ðZÛÔðÓ
CÔðc*
Í ~g ø Ô ‚
rg 7|ðÊz Zg øì
\ WXì J
-$
+ZÐ wi Zì Šz »\ WŠzÔì ðZÛÅ\ WðZÛÔì ðc*
ÍÅ\ Wðc*
Í
Zg øÔì Ü1ðà Ü1Zg øZ®®Ôã ÃgzZ_Š qëÔǧŠ ‡ÔãÃ)Ô*Š
ñYòbzg ÌZgzZìgÍÔìgw1ëÌZì ŠzðÊz Zg øÔì ú
7ðà ú
7
X ¾" ð•ZgzZ,@*
Æ\ WÔÚÑÇ!*
ëX »ðÓ
CgzZÈ®
) Ôì Ùñ{ Â
¿q
-Z‰?ì VY ZwgzZ Z b
¾" Ç!*
ëZ
# ì @*
ƒ w DS q
-ZVŒ
Y7ä kZ Âc*
W´ â » r !*
# gzZ Îä3gùZgzZ Š
Z
Hß~r !*
-Z™| 7,
q
y*q
-Z „(Z
kZ ÂÆ|
# gŠ}÷ƒ
 t?a3VYÂ
L tgzZ ?ì @*
3VYgùZÆ|
# gŠ}÷
Z}
.ÌgùZÔÆZ}
.Ì|
# gŠgzZ » Z}
.Ì~Ô» Z}
.Ìy WÔÅ Z}
.Ì}iÔƒ ëß ?¹ä
Vƒ @*
CÌZXì ] !*
hZ ¹ä r !*
´ â ÂH IÐ ä3=g ZŠ¸X » Z}
.ÌÂ
L gzZÆ
{z ÂÅ qzÑ ðî Å kZÐ } &
+e q
-ZgzZ c*
Š|0
+!*
[pÃkZ Ð kZgzZ c*
Wá6g q
-ZgzZ
gzZÔ» Z}
.Ì6gÔ» Z}
.ÌÂÔ» Z}
.Ì~ c*
Š[ Z ä r !*
´ â Â?ì @*
g â VY Îä`
~ÔVƒ@*
™/Â~g (Z„
 Zg (Z„
 Zg (Z ¹ä kZ‰
Ü zkZ Âc*
`g ZŠ¸» Z}
.ÌZ&
+e
G
É ìg™7G@*
Åtƒ î0£
Û **
ÑñÐ ôÑ!â X ì g (Zì g (Z= ÔVƒ 7g6
gzZì t
Û ~VâzŠX ìg™„
 ZpgŠÐØgÅ\¬hÆ™C
Ù ª~ b
¬gzZ Ë" KZ
GÛ ~Tì » ~šÌ§ZzÑ!*
( 327X 323ÔòzgÈ j) XìŠg »tƒ î0£
zgq
J-I
d
„\ WgzZ ö Ñëì H!ZjÆ\ WÃLZ äëtX 7g6ë ! Z}
.} Z

MPQ

E
G
\ W @*
ì Å7 Ë" z ~ b
¬ z ]g›KZgzZ s Z ‹Z »y
á ï
L .Š“Å\ Wt Ô¼ ƒ

²
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸ æø Ùøçû uø øŸÝZgŠtX N â 
Û «¹F,
~]¯ÅVz>gzZÉgÅ"7,i ú…
0ZvZ†]|g !*
-Z ÅÜg
q
$u~ > ½bÑämvZ G
î*9g ~g‡Z5XìÀF,»
Øûâø c*
â
Û ä ÅzmvZ -g— Â J 7,²
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿø æø Ùøçû uø øŸ äÅ \¬vZ ègŠ&
E
-š!
?ƒ BöW Æ ²
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸ æø Ùøçû uø øŸ kZ !Š&0ZvZ†} Z ª ^âø †ö nû ŠôËûiø ^Úø pû…ô‚û iø
XßÍÀF,» ²
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸ æø Ùøçû uø øŸc*
â
Û äÅzmvZ -\W Üö ×øÂû ]ø äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
ö ]øHn²
Ùøçû uøøŸ c*
â
Û Xì „gƒÐ ]tº ÖZ bÑÅ]tº ÖZÆÑgzZp ÖZÆÑ !vZy4
Eš!
#M
Z
h $7Ð CÅvZ ëª ²
ô ] èô Ûø’ûÃô eô Ÿ$ ]ø ²
ô ] èô nø ’ôÃû Úø àûÂø Ùøçû uø øŸ öW - Æ
èøÎø^›ø øŸ æø pû]ø éøç$ Îö øŸ æø M
h $Ð {k
HëÐ «™ÅvZ Ôñ â Û: « ™vZŠpJ
X ñâ Û:ŠævZJ
-Z
#M
h™7]Š „ÅvZë ²
ô ] áôçû Ãø eô Ÿ$ ]ô ²
ô ] èô Âø ^›ø o×FÂø 
ÇñW7ÐgzitÔÐ ~g Ziz{WÇñ W3g »vZX z™g (Z ~g Ziz{WgzZzŠ hggzi
î YƒxzøÐ Øg ÂÐz™òúŠ¤
/ZX ÇVz™ (z ÇVz™ (Z~ ÔVƒ klÔVƒ sZ (,~
KZ Z}
.ÐÑÆÑgzZ ñ Yïoûeôù…ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô »vZ @*
z™g (Z ~g ZigzZzhggzi Z®XÐ
Xñâ
Û wJ~«™
6-§U*
WgzZ6^‹ »wÔ6¨
KZµÓ~‘œÆTì 3g~oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô
3gkZgzZ ðâ 
Û ‚c*
ÍÅe
$WkZ ä ÅzmvZ -g—Âì ¢

/Z3g {zTgpôÐ
kZXì @*
ƒÉ» \¬vZ ÑèYì c*
â
Û «ä „ \¬hc*
Í{zc*
â
Û «y*Ã`â Ã
: c*
â
Û ä\¬vZaÏZXì @*
ƒ»\¬ñZ}
.y*C
Ù»
—]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø Üû ÓöãFÞø ^Úø æø åö æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ÜöÓöiF! ^Úø æø ™
DSVèm! (†JvÖ] éö…ç‰E

}Š uzgÐ ] !*
TgzZÅg6,
V\WuÃkZ} Š¬ ªßáÃkZ ñâ 
Û «Ã ?Ñ Zg ø
È!*
,ä \¬vZ y*gzZi§aÆ`â ÃØg {gÃè ~ e
)
$WkZ c*
Í î Y u¥Ð kZ
tƒT eDÐVìç$
+ÅÑgzZƒT eoûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø ˆÆ Ÿ$ ]ô?¤
/Z c*
â
Û «]t
:ùâ ¬Š
ø jô Ûøuû†ø eô Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø™
äü ×$ Òö oûÞô^+Wø oûÖô xû×ô ‘û]ø &önû Çô jø‰û]ø Ô

MPR
—àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø øŸæø

DMPSV” (RVt (oŠFÚ] ]ƒ] ÙçÏm ^Ú h^e (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ h^jÒ(oñ^Šß×Ö p†FfÓÖ] àߊÖ]E

ÙC~÷oûÞô^+Wø oûÖô xû×ô ‘û]ø Vƒ@*
™Š c*
Û ÐØgÅ\ W~áZz% e} ZgzZ Ç{0 

+i} Z
çW: Ô• **
Çy»: Ôƒ: 2~ ãâ 
Û **
Å\ W% ðà » Ï0
+
i ~÷Ô £Š â 
Û„
 gŠÃª
q
un¾ÔBÐ1x Zw.
$ƒ: Ô}™Õy!*
i: Ô2Îx ZwñÒpu*
*: ÔAŠÃVÝ 
ñ0* 
g: +Zª
q ÌðÃ~÷ªì N @*
äö ×$ ÒögzZƒg ZŠ',Vâ 
Û »\ Wb
C
Ù J
-cÐ
ÃÏÈ ñZŠ ZC
Ù ~÷Ôk w J e ._Æ I KZ ê
 q {h
+I**
Ù ~÷Ôƒ: I Ã\ W
C
gzZ ñ0*
•:6,
zZ}÷r ZŠ » ðÃz" Ì}J
-cÐu £Š â 
Û sæÐ ÏÈñ Ãz
C Vî Yƒ »\ W0*
Zu~
» Ë Vƒ VY Â » Ë Vƒ 7
Vƒ ;g Y Zƒ » 7Q » 7Q
ì c*
â
Û Yš!*
{g â Z ä \ WÃÑT !vZ} ZgzZ àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø Ÿøæø
ì Yš!*
{g â ZѸ ÔŠ Z(,Ð ƒ
 ~ *ŠèY â 
Û :Š4ÆÔŠ kZý=
£ ,=
uh Ã.
Þ £ LZ {z „å ~½=
£ , 7®
) , Zt ‰
Ü zC
Ù œC
Ù ÃÔŠ ËèY
uh Ãy¨
KZt ~=
£ , ì ®
) ,Zt ~ kZåì ÔŠ (Z Ñt p} Š™
-Zì â {C Ð äƒ!ZjÆkZ àõnû Âø èøÊø†û ›øä ÅzmvZ -g—aÏZXì Y™
q
Xì êŠ ¯?f {Š c*
iÌÐgâ YÃy¨
KZgzZ ÉÃÃà zÔ
Û »Ãðñt~>
Þ
i" ª »Š¿gzZŠ§z ‹»ì Z
# ñ ì ¡g6y ¨
KZƒ {o»tƒ‘
Û gzZ
+Z ÔN â 
Û «™ ~g ø Ð :Z`
Æ nkZ Z}
.} Z X » äY 7,NgzZ ZQ~ wqZgzZ
N Yƒ}QgzZ NÇ!*
~ w qZ ëƒ: (Z }:gz £Š äW:g0
+Z}gøÄZe 
ì Á{ Ze Ú Zƒ {ot X N Yƒ éô †ø ìôŸF ]û æø ^nø Þû‚% Ö] †ø Šôìø ™ƒg D » „ZegzZ i" gzZ
# ÐN Y Z
Z
# KÔ ¡g6 Âëì &{ zèYÔì ꊙg ZÜ Ð w qZÃy ¨
KZ
# ƒg} 7,
Z
6,yÔƒ D YVYg Zi !*aÆä¾~izg¼Ð kZpÐNš u 0*
vZ
Vñ»Æ „ +Š X ¢
83NîVxvZ Z
# Ôƒ U^VY **
3gzZ X **
YA
$Nš V xvZ
vZ { izgi úzhg ë v߉b§ÏZX î Yƒg6Ì~ Vñ»Æ*Š Zgf Ôƒg6~
ŠptigÔƒg} 7,~ yyŠ Zg ‚Ôƒ sÅVYy»zŠQì Ìt Zig ÂvZpì °gg^Z (,

MPS
Æ *Š X ~ „ +Š sÜV c*
i ‚ÒgzZ Vc*
i !*
Òt Ôƒ ú
D } (,ÂV; z X Ç ñ YW
C D™7~i !*
ÒVY~Vñ»
ìú
D H ~ *Š Â } Z
ì N H Â p ~ +Š
( 332X 327ÔòzgÈ j)

25 e
$W

èõ $Öƒô ]ø äü Þøçû f%vômö æø Üûãö f%vôm% Ýõçû Ïøeô ²
ö ] oiô^+mø Íøçû ŠøÊø ä´ßô mûô àûÂø Üû ÓößûÚô ‚$ iø†û $m àûÚø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF™
ø ÖôƒF ÜõñôøŸ èøÚø çû Öø áøçû Êö^íømø Ÿø æø ²
Ô
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áøæû ‚öâô ^rømö àømû †ôËô ÓFÖû] o×øÂø éõ ˆ$ Âô ]ø àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] o×øÂø
—ܺnû ×ô Âø ĺ‰ô]æø ²
ö ] æø ðö «Jø$m àûÚø äô nû iô ç+ mö ²
ô ] Øö–ûÊø
DQPVèm! (é‚ñ^ÛÖ] éö…ç‰E

ìŠ ZD
+
g Zx Z »4zŠÐg ñ 

Dƒ Za :Z`
Æ„ZeÐ Vgµ~[ òZÆ„Zeä \¬z îZE
!4vZ
:c*
â
Û Š
á gZ
—ðø ^nø Öôæû ]ø p†F’Fß$Ö]æø ø çû ãö nø Öû] ]æ„öíôj$iø øŸ ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF™
DQMVèm! (é‚ñ^ÛÖ] éö…ç‰E

wŠ›ÅyZÔM
h™74zŠÐ yZpƒ M
h™+Š AÔƒ M
h™]gˆÐ ð|gzZ ~Š·
X Çìg: #
Ö syZZ ZgvÔÇñYƒspЊZ D
+
g ZyZZZgvÂÅ›ÐwŠ¤
/ZgzZƒ:~

x Zw]ÑZñÔ ^
,Y]5çÐg ñ

Ïß W)´X z™#
Ö 4zŠÐ VÇ|gzZ V- Š· ?dŠ c*
â
Û ä \¬z îZE
!4vZ Â
4zŠ Å òg » z Š· ªø ]‚øiô …û Ÿô ]û 'ö…ôçû iö p…F^’øß$Ö] æø ô çû ãö nø Öû] éô Ÿø]çø Úö á$ Ÿôø Å‚Å kZ ä
pì ^
,Y Â+Š Az ]g ˆÐ yZ Z®Ï} Š™ Za tzf » äƒ
Û »z D
+
%~»}g v
ÅyZ~»7^
,Y *
*™ Za ] ©Æ4zŠgzZ Á
C**
3B‚‰
Ü zC
Ù Ô ´g]Šñz4zŠÐ y Z
( 9X 7:™Ô›ÿL X3Z‹ â ´) Xceã W:›

Xë Zq
-Z »u|

GLG
" WkZ Â
ÂÇñYƒ D
+
%Ð +ŠÆvZÐ~ ? D â 
Û \¬vZ~u 0*
ì

MPT
~XÐ,™›ÐvZ {zgzZ Ç}™›vZÐXÇ} ™ Za ÃVÍß,Z¢¹\¬vZ
‚ämvZ G
î*9g ~ â å#
Ö ÑZ œ]| Vƒ Le *
*™ y Ò X q
-Z V Œ ~ ÝZ
}Š â 
Û «ÚðÃc*
Ö Z™ðÃc*
#
Ô}Š}Š›KZvZÃˤ
/Zì c*
â
Ûk
,
’~yWÅZy Ò
äâ i ãZÔðVQÄÅ ä ëJ
-: â i ãZ}™: s§Å] Z@WLZÚÅkZ Â
s§ÅV ègzZ] Z@WLZ ÚÅ] ѾL ZX c*
ŠtÃëä V xvZ A
$XÐä ë
X õ{x» îG
0;XWÅZ‹ c*
ÁÃy ZÉ z™:

ì ~]**
']Z@WÒxÃîG
0;XWÅZ‹c*
Á

:ñYW¯Ã] Z|Y f @*
ì 7]g „! ²ÅT –ä]|Xq
-Zt
Üûãôiô ]‚ø âø ^røÚö oÖF]ô Üûãôiô Ÿø^ÛøÒø áøçû fö Šôßûmö àønû ÓôÖô ^Š$ Ö]æø ðô «nø Êô çû ’% Ö] àøÚô àømû†ùô jøÇûÛöÖû] ˜øÃû eø á$ ^ô Êø ™
—áô]†ø ËûÓöÖû] àönû Âø ]„øâFæø
Åaz] c*
ÁÅ\¬vZì @*
™s§Å] Z@WLZÚÅ] ѾLZ °ßyZŠ **
‰ª
Å\ W:
L »VE!*
$x ÓÅ\ WvZ} Zce I¸ÃkZXì ~]**
Jt @*
™7s§
¿ðà Zg ø Ôì x™ »\ W:
L »x™Æ\ WÔì Øg Å\ W:
L »Øg Å\ WÔì ã !*
$
«~ »}÷ä \¬vZ wVq
-Z ÅkZX »x™Æ \ Wn 0:
L ì 7.
Þ ‡kZ
gzZñ 7,zÔ} ™{/Ô} ™ e ÔÇ g} izg {È Ïñ Y W~™] !*
t Ð T ðâ 
Û 
Ôñ YwÈÃV>KZÔw Z e~c*
gŠ™nÔ} ™: Ús§Åw qZ LZà «Å\¬vZ
XŒx™ »\¬vZÃkZA¼

wÑ+ZÐu 0*
ÈWŒ
Û

X c*
â
Û «= ÌZ ÌZ ä [g}÷ Vƒ @*
™7w Ñ+ Z q
-Z¬ Ð wVkZ
:z™7]oÐx¯}÷?¬Ðw V~Šw Z e~wŠ ä\¬vZe
$WÅpÑy WŒ
Û
ø ŠôËûÞ$ àûÛôÊø èõ òønùô ‰ø àûÚô Ô
ø eø ^‘ø]ø^Úø æø ²
ø eø ^‘ø]ø^Úø ™
—Ô
ô ] àøÛôÊø èõ ßøŠøuø àûÚô Ô
DSUVèm! ( ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

Ùç$
+gzZ]gZÑÅÑ}¾{zƒgŠ ™ðZ',Ð6gzZ ì Ð s§ÅvZ {zA nÃ6
ã™k
,
½ÔA DÔA ~izg ÔA Š ÑzZ ÔA ð> Ã ?~ *Š ìg â 
Û \¬vZ Xì
$Z@Åä™Ús§Å¿LZÃë¤
e
/ZXì «ÅvZ {z²
ô ] àøÛôÊø A ÚÌðÃñ YW

MPU
?ä ~ VŒ pc*
Št ä ~ÂHtä?z™Ús§Å]ZŠ„KZ ?Dâ
Û vZ ÂCƒ
ÅÑ}gv{z Âã yvãðZ',à ?ðÃZ
# gzZì «ÅvZƒ
²
ô ] àøÛôÊø ì 7¼ ä
Xì ZwÅ]g ZÑ

Š XZÅ{u5zg ñt · ZYÎzt · Z èE
L j8N

Vz
Û » Ô ä V-op ÖZt X¼#
Ö t · Z YÎÃVÇZ',gzZ ¼#
Ö t · Z ŒÃV>
~™â=Ð t · Z Œ` Wr
# ™ c*
ŠÈ ÂBÚðä
/ZX K ~g Y ä VzJÔ ä
gzZ 1^ß ä t · Z èE
L j8ÃV>X B~™ât = Ð x™ÆvZ 17Ìx **
»vZ X ˆï
¹7tX Š
Hƒ.
$£ ZÔ ˆµ^a Ô‰ ¤
/` WÐ t · ZYÎ 1^ßä t · ZYÎÃVÇZ'
,
G
X ¶ZwÅ^Ñ**
gzZwqZ ï
L !
á ~÷t

ì Y «ÝZgŠ ÌY Zb

{z Ð ,Š \¬vZ ̼
A ¸ D â 
Û ~gjY r
# ™ DZ†{
á }÷
7tÐ u 0*
yWŒ
Û ä }÷Ì?ŠgzZ σ «Å\¬vZ Ì{z ǃ:!$
+»¿}g ø
ø eô…$ àûÚôù ð÷ ˆˆø qø Â Ç VzŠ ¼
~÷tÔ
A Ã ?~ c*
â
Û ä \¬vZ X Ç ñ Y W{'
× Ã\ W Å
ø eô…$ àûÚôù ð÷ ˆˆø qøσ «~÷Ìtǃ7»¿}g v!$
ˆÆÔ
+t pǃ!$
+Ð s§
Xì „Ôì «~÷ÝZgŠ ÌY Z b
t c*
Š™wi **
^e÷ ^Šøuô ð÷ «_øÂø

wVÐÅkZgzZì Øg Ì**
â
Û ¿Zb
ü
A

~ |Ìt ÏA ¼
A Ô ÇA !$
+»¿(~ ]y
W¸ D â 
Û }÷
ˉXì ã !*
$„
 Š',
igzZ x™e
$¸ Å:
á \¬´ ât ?c*
â
Û VYY Z b
pì «Åy Z
–â YZ Z (,ä?! d
W { Zz¼Ðd
WgzZ}Š ZâðÙñ~B; LZ\ !*
ÃB; Æa
?g
Cl!*
á ì ;g}Š Ù!*

á Ôì ; g™Ús§Åa pì c*

ZŠpä !*
!*
Â{zèÑq
Æä™lpwŠ Zg øpì ;gƒ { izgi útÐ = ÂÅ\¬vZ „,ZX c*
ŠÉâ YZ Z (,ä
ø eô…$ àûÚôù ð÷ ˆˆø qø Ð s§Å[g}g vì Z b
} Z pÔ
Å wqZ}g v¼
A c*
â
Ûa
Y Zb
Z÷Ôì «tì ~|1aÆÙ!*
á ~gvVƒ ; gÈ ð÷ ˆˆø qø zÈ }g\ }÷

XaÆ ä™lpwŠ Zg vì «ÌY Z b
Ât Z÷~!$
+Æ ¿}g vÔì «ÌI
GÒ)ÅZŠë#
\ W å c*
â
Û ä ~â å ï
Ö ÑZœ]|aÆ X¶ Š Zg fÃxEÆ }÷

MQL

Ð
ì xêL ‘HX¸Dƒx AZxE6,
]|X Ìe
$ÑzÄEÿL$qgzZÌ]tÄEÿL$q
Xì Y «ÅvZƒ
 {zÐ,ŠY Z b
Ãë¼ \¬vZyŠÆ#
Ö ª
°ßy ZŠ **
‰Ãu|XgzZ OñkZÆmvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœ]|
7Æ™ÜæÐ u 0*
È WŒ
Û ~ D ™Ús§Å] Z@WL ZÃ] â ÅZÆu 0*
vZ
c*
Ð ?Š Å u 0*
y WŒ
Û ÃV Â!*
Å VÍg )
,L Z ~ì Cƒ Ùp¹ = Vƒ Le *
*™
ILG
"u
ðÃV; z 0Æ u|XkZ ä #
Ö ÑZœ]|X VzŠ™"
$U*
Ð ?Š Åu 0*
ì
‚$ iø†û m$ àûÚø D â 
Û \¬vZ Vƒ @*
™7 ?Š [ Z X H7 ä ~ –¸ X è7?Š
xsZ}g ø Ôì 7]gz¢ÅVé, Z … Â Ç ñ Yƒ D
+
%Ð xsZ ´äßô mûô àûÂø Üû ÓößûÚô
+
D
% ?¤
/Z Z®XÆvZƒ ` Z?Ôì 7]gz¢ðÃ~g vÃvZ î Y v¸ ƒe vß æ Ð
s\c*
Š™4ZŠ s X ÇVzŠ™ Za x ¸q
-Z¢Ð ¢~  Ýõçû Ïøeô ²
ö ] oiô^+mø Íøçû ŠøÊø ƒ Dƒ
ÐN â 
Û ›\¬vZÐ T Üûãö f%vômöÇVzŠ™ Za x ¸+Zq
-Z~í @*
š pÆT
XÐ,™›Ð\¬vZ Ìvß{zgzZ äü Þøçû f%vômöæø

Õq
-ZÅ*¼ÅÜûãö f%vômö 6,äü Þøçû f%vômö

c â
*
Û gzZÑ "7,ÄQX î ÑÄ ¹Ð xŠ {Ô ¹@*
mvZ G
î*9g 㯠"
$U*
]|
ìg â 
Û Š c*
\¬vZ Zƒx¥ùÃ\ Wg— Y7 ä xŠ {X ìg â 
Û Š c*
Ãí \¬vZ
Ã?ëz™Š c*
Ãë ?Üû Òö†û Òöƒû]ø oûÞôæû †ö Òöƒû^Êøì c*
â
Û Š
á g Z~pÑyWŒ
Û ä \¬vZ c*
â
Û ?
vZ Yƒ7ßu 0*
y WŒ
Û XÐ,™Š c*
=: VY{zÂVƒ ;g™Š c*
Ãy Z Â~Z®XÐ,™Š c*
ªÐ e
$ÁKZÐ , ™Š c*
à ?ëÔÐ ®
) ¤Z KZz™Š c*
Ãë ?oûÞôæû †ö Òöƒû^Êø ì {°z » \¬
â
Û Š c*
Ãí \¬vZ G ÂVƒ ;g™Š c*
ÃvZ ~ Z
# Â èô mø ^ßøÃô Öû^eô Üû Òö†û Òöƒû]ø èô Âø ^›øŸô û^eô oûÞôæû †ö Òöƒû^Êø
X ìg

ãšZ bzg‚i ZÕ~uzŠ Å Üûãö f%vômö *¼

»VÍg )
,„y Z Ìt‹ä\ W[ Z » ºZX H
g [ Z »mvZ îG*9gÏß W)´[ Z
KZ ä \¬vZåô ô ^fø Âô èô f$vøÚø o×FÂø äö jøf$vøÚø Ýø‚$ Îø oÖF^Ãø iø ²
ø ] á$ ]ô D â 
Û Ïß W)´Xì ‘œ
›ÅVzÈ~ äö Þøçû f%vômögzZ HyҬÛKZ™ â 
Û Üûãö f%vômöÔ Hxl6,›ÅVzÈ Ã›
›Ð \¬vZJ
-#
Ö ªgzZ ñYƒx¥Ã/ô @* 
D â 
Û zzÅkZX HyÒ~ˆÃ

MQM
[g LZ vßt Üû ãö e$…ø áøçû f%vômö Üûãö Þ$]ô NÑ yZZ ÔB™¢ ÔN Y™}È á Zz ä™
Ð yé Æ ›Å[g LZ Üû ãôeùô …ø èô f$vøÚø áô^–ønû Ëøeô ìg™VYgzZ ìg™›Ð
@*
™›ÐvZ X ìg™›Ð \¬vZt a kZ ì g™›Ð y Z \¬vZèa
gzZ Å›ÅvZZ
# Xì y-{zñÑ: yZZ6,kZgzZì yé »›ÅvZÝZgŠ {zì
( 21X 17:™Ô›ÿL X3Z]â´)Xì y黛Ŵ âß™ÂñYƒ=ÂÅ]Š „
ø Öô]ƒø c*
vZgzZì ÌãK»gÐaÆvZXì aZ÷t ²
ô ] Øö–ûÊø Ô
â
Û ÐW
Xì a»´ âtß™Âz™kC¹F,
# ~›Z®Xì Ìm!*
Z
»gÐaÆ

(28X 26:™Ôi§»“
WÞZ[8)

]â ´&Å›ÿL X3Z

™Â¢
8NŠ~T‘´&ìg â 
Û yÒ] â ´ÅV< ¬LZ \¬vZ[ Z
Xì Ð~V< ¬}÷t ¢
8

Ñá+zäZÂB‚ÆÝñ'#
Ö ´«

Ñ» kZ Vƒ @*
W~ wŠÆ T~èYì êŠ SÃÑLZ àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] o×øÂø èõ Ö$ƒô ]ø
Ù ÃLZÔì &4Ð LZÃy›C
C
Ù ì MB‚ÆäZ ÂÐ Vâ ›Xì @*
Yƒ[¦
Xì @*
™x Z™ Z »V ⠛РwŠÔì &²Ðy ›
Ô ïŠ SÃÑLZB‚Æ Vß Zz yZZì t #
Ö ´ « Å V < ¬ Æ vZ
»ÝñÔVƒ7¼ ~ B²ÃŠpÐ y›C
Ù ~ wŠ Ô X™$
Ö Ð Vâ ›
I
Xì ] ³ï
L “!*
a}÷x Z™ Z

G
G
]”6,
g ñÅ›ÿL X3Z¨£ ï
L ¢1

Æ V7Š }÷Ô J6,Vz
Û » àømû†ôËô ÓFÖû] o×øÂø éõ ˆ$ Âô ]ø ?ì HÚ~uzŠ Åy Z
6,g eg !*
y›` ¯ ãÎ 0*
gzZƒ „gƒ k
B Ð y*zy }D 3› 7á+ÅÑt ‚
x Zw I (Z V;zXì c*
Wä±Ð \ Wk
,
;Z†MHq **
!Ǹ zy } Z¾ Ð Vîzy
Åy ZZgzZ ò¤
/ÅÝ»ë ` W !z
Û »} ZzŠÈX¼#
Ö ¼ ðZz ð¸ X î Y™š
/Z V; z Ôì
X §ZÎë ƒ§¤
/Z ?ÔÐN 3Š‰
Ü ¤
™0†Â]Ð sÂmsÂì ÅyÒ#
Ö ´q
-Z ä \¬vZ™5VâzŠt

MQN
( 23X 21:™Ô›ÿL X3Z‹ â ´) ?ì H#
Ö ´~uzŠgzZ ðƒ#
Ö ´q
-Z

ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áøæû ‚öâô ^rømö'#
²
Ö ´~uzŠ Å›ÿL X3Z

{@WtgzZ D VQ1Ô D™{@W~3 ZgÆvZ ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áøæû ‚öâô ^rømö
:ì ~ã šZ bzg‚ 6ì »ng e
:á ZzäVZ1~lˆÅhñŸg (1)
y!*
Û ÃVìpKZaÆä™lpÃë ^ßøiô ^•ø†û Úø ðô «Çøjô eû ] oÊô èøÏ$ JøÛøÖû] ]æ…ö ^jøìû] àømû„ô Ö$]ø
Œ

ù D â 
Û \¬vZ ÔßNŠÃƱ@c*Ãű@ÔÃ~ÁkZì Le wŠ‰
kZQ Ç}Š™yp »ÙpKZ Ç} ™xlÃÙp~÷Âì Ô¬ Z÷?ì Ô¬ Z÷tÐâ T
Vî XŽ *Št ‚Æ™ÅTVƒ @*
™ qƒ`gÎ »[ Œ
Û LZ~6,¬Q cuÆwŠÆ
Xì 7|ðÃÅ
 ٠ŠxŠ £~ VìpÅvZgzZ~ VìpKZZ
# ›I Zìt 1 {@W Â
vZ} ZÙ Š s§Åy WgzZ yp »VìpKZgzZ D™¿6,ÙpÅvZ
E
4»)g' zZ}kZ c*
\ Wì 7]i YZÅ\ WvZ} Z1BNŠÃîE
ØgzZ@kZì Le ÂwŠ
0G
gzZ Vƒ @*
™lp **
ÃÔŠ ÑLZgzZ Vƒ @*
™lpÃ\ W~ Z åE<XÅÔì c*
â
Û I~ u 0*
y WŒ
Ûä
C ì©
8¢ÃZƒk7,
ÄtÐwqy!*
i 
D™ g6 …Æ wŠ áßz Í ¹ 
D™ gà ]
C˜ » Œ §{ ~ F,
Vƒ wâ 0*'‹ c*Vƒ yp N zig W
= ì **
¯.
Þ ‡ } F,Ã wŠ kZ Â [ Z
ù Ãy Z Vƒ @*
™›Ð X~ gz Z Ô¬ }÷ D â 
Û \ ¬v Z Â
tX êŠ äÎ7wŠÐ Vz)ÃyZ Vƒ @*
™g \ gzZ›~ÐXìt#
Ö ´ ?Ðâ T
»vZ Â? ïŠÃËq KZ \ W C \ WX Vƒ @*
™g \ Ð VzÈ yZ ~ì #
Ö ´
/ZXÐ,™7Š4ÆVÝÃVzÈ, Z LZ \¬vZ 1™ÉaLZ ävZÃTÔ Š
¤

«= ÂÃyZ \¬vZìt #
Ö ´ « Z åE<XÅX Yƒ 7»)ÔY Y 7Â Çì e ÌŠp{z
X D™yp »VìpKZÔn
pgÐWÃÙpÅvZ {zD â 
Û

MQO
:á ZzäVZú~]¾Å+Š ( 2)
Åä;Ã+Š}gø {z ìt #
Ö ´ ~uzŠgzZ ^ßøßô mûô éô †ø ’ûÞö oûÊô èøÏ$ JøÛøÖû] ]æ…ö ^jøìû] àømû„ô $Ö]ø
GL“
+Š ï
á ZÆ™ ay

wâ CZ~V”C
Ù !*
ÃY fÔƒÐDc*
ƒÐ wâ ì eD VQÃú
E
GG3B|z$ ÷z + Š Ý ¬gz Z D š aÆ
X ì @*
™“
 ZŠ',ú~ { Zg Åv Zgz Zì @*
™ï
Å
ï
á ~Vß Zzä;Æ+Š Ô~š‡ÏZyŠÆ#
Ö ªá ZzgB‚ÆkZgzZ +Š êL ¬
XÐVƒ
:á Zzä™{@W~zÅë ZÄ© Z ( 3)
ÆvZvß ^Þø†ôÚô ]æø ]ø Ùô^%øjô Úû ] oÊô èøÏ$ JøÛøÖû]]æ…ö ^jöìû] àømû„ô$Ö]øì #
Ö ´~ŠÅV< ¬ÆvZgzZ
C D™71¤
/ZÔ D™77z:~äÑOx © Z
ì Ã7 & ‰
Ü zC
Ù ~ F,è%
ì 1: ì ¤
/Z : 6,y !*
i Å kZ Q
»±Ð kZÐ1Å ~Š
á ä¤
/ZVx}gZX ǃ H1ÂÇVßÄg Sh Ze¤
/Zë 7V- {z
X D%™Äg Sh Zel» Ç} 7,IˆÆä%:gz<:1¤
/ZXlȓ x **
»kZ Zƒ Za
C <:k
,
ŠÔ< ~¢
~{ ¾ \ á š ä Y :
~9 Å ~9 À ñY {g Â
W7w Ç: ]gz¢Å›: < HÔ <Ýq] Ð 1ÅW7wÇ™Äg Sh Z egzZ
Sh Z egzZ 4g¹òŠ WÐ Sh Z eÔì ¤q
-Z^Ãh 3Z ‹ÅgzZ^Ã.
Þ eÔ^ÃŒ:gzÔÅ
"g ÃP
ïHG3H
$"Âtì 9X CZ™7¬ŠÐ kZ Ì~çgzZì @*
ƒx¥gÈy ¨
KZÐ äZr
Vx Ͼ ~ç Q k Äg Sh Z e X',
Z',wÇÆ VâzŠ Xì t , z Vƒ ~ Ü"ì
Vƒ lpÌÅzmvZ -vZ wÎggzZVƒ lpÌ\¬vZ] ÌÐ 1 Å *ŠX *
*™ ¬Š
XÐN Yƒ4ZŠ\ W~®
) ) ÅVß ZzvZgzZ
:á ZzäVQ §»vÐãâ 
Û **
ÅvZ ( 4)
\¬vZ ^ßønû âô ^ßøÚ$ àûÂø ðô «ãø jô ÞûŸô ]û oûÊô èøÏ$ JøÛøÖû]æ…ö ^jøìû] àømû „ô$Ö]ø?ì H#
Ö ´¶a ÅV< ¬ÆvZgzZ
( 24-27:™Ô›I Z] â´) X D™7ãâ 
Û **
ÅvZÔD YugÐyZì HIÐVÂ!*

MQP

**
ƒ: sp »#
Ö 5Åt‘'#
Ö ´~ŠÅ›ÿL X3Z

ðÃX ñY òÐ wŠ Ôsp »#
Ö 5 Åt‘ìt #
Ö ´ ~ŠÅV< ¬ÆvZ
vZY
á yZƒ: Zz6,
ÅËÃ\WpÚ6,
\W*Š ~g‚ƒlpvZÐT<x»„z\ W¾¼
( 31:™Ô›I Z] â ´) X ǃ—zgŠ » „\ W
Vzg e äTÔ c*
Š SÃÑLZ ä Tìg â 
Û yÒ‘´VÐt\¬vZ Z®
Ö 5 ÅÝ ¬}g ‚~ »LZ ä TgzZ ðVZ 1~ {Zg ~÷gzZK ] Z@WÆ n
#
ø ÖôƒF É ì 7w ¾ » kZt Å kC°p" Ð
àûÚø äô nû iôç+ mö ì ã!*
$ÅvZt²
ô ] Øö–ûÊø Ô 
Ô?ÌÎÅvZ … ` Ø Ð e
$WkZ Z åE
<XÅXì êŠ } Šì Le ÃT ðö «Jøm$
«Å\ WX 7w ¾ðà Z÷ì ã !*
$Å\ WÔa»\ Wt ´ â¾ ¸ ñƒ «] Ѿ
$u Å pÑ ~gg‰ @*
g
ƒ7yâ ‡ ` ZagzZ ì a» \ WÔì x™ » \ WÔì
gzZ Š
Hƒw ÙZ »kZ~3 Zgp`Ð {Š Zg ZÆ/ÂgzZ¸K OÎä T¿{zì ~
~V¤
Û Æ[ Z±gzZ~V ¤
Û ÆØg~% ï bzgX e8
- â 7Ì°çÐ $gZz
º
Û Æ[ Z± Âì d

Û }i Å{ k

/ZXß™öeÅ}i c*
â
Û ä \¬vZ ÂZƒ s %Z
N Yá º
Û ÆØg Âì d

Û ÂÅVzÈ (gzZ}i Å/ÂgzZ N Yá bzg ÅkZ

d
Û Ã}i Å Vß ZzvZgzZ c*
Š ™gzŠ Ã}i Å { k
Hä vZ ÂÅöe Å}i ä V ¤
ÛZ
#
X Yƒd

Û Â}i} Z oûeô†$ Ïøiø c*
+Š¬ävZ¶7d
h

Û ÝZgŠ}i {zX c*
Š™

ì F,
Ñ!*
Ðyâ ‡a

åw° » \¬vZt bŠ¬»öe ˜~ ~g g bÑmvZ îG*9g ã ?v0Z
ÎÃVâzŠgzZ ñÑgzŠ'
× zŠ\ W‰@*
ƒ7yâ ‡È0*
agzZ åa»kZtbŠ™d

Û Ã}igzZ
¹ÐíÐgzŠ'
×q
-ZpŠ9zgÎÎ{°zø
D ÃVâzŠ ä\ WÃx
á X 3g6,
ð- 9zg
åc*
Ñ~{q
-ZÐ pÑl~pŠ™ ZŠ Zà ?äë¸Æ9zgÎ ?Ð yâ ‡
X @*
ƒ7È0*
»yâ ‡agzZ ã !*
$X Vƒ ;g}ŠÃ?6,
gîÆã!*
${z
&â ‡p¤
/Z , Š â 
Û «¼
A РaLZÃ
 ë \¬vZ b§ÏZ
ëÑÆ 3ë éME
â
Û gl **
ƒ Mt ŸZ š Ã
 ë~‘œÆ aLZ Z}
.} Z pVƒ ëÑÆZwÔVƒ
X} Š â 
Û ]n[ ˆ"gzZ}Š

MQQ

‚ÅmvZ G
î*9g ~â å]| ïGÒ)ÅZŠë#
Ö ÑZœ~ 帊°Z÷ ` W'
c*
â
Û ¼ ä ]|Vz™"
$U*
Ð ?Š Åu 0*
yWŒ
Û Ãu|XÆíqÆy WÅZ yÒ
ø ÖôƒFìt Ð u 0*
Øö–ûÊø Ô
èy WŒ
Û ?Š ÅkZce ': {x»] Z@WLZÃ] ѾLZ
7ðö «Jøm$ àûÚø äô nû iô ç+ mö²
g (Z ~g ‚ {z ät ‚Æ Vâ ›gzZ D™›Ðí vß îÂE
ô ]
Vá5Åy ˜}g ‚gzZD VZ¾~{Zg ~÷gzZJ6,
zZÆVz
Û »gzZD™
«Vƒ LeÃTì aZ÷Ô ã !*
$~÷Ôx™ Z÷É ì 7w¾ CZ f ïZt Dg e 7Ð
X ܺnû ×ô Âø ĺ‰ô]æø ²
ö ] æø D â 
Û \¬vZÐWX Vƒ@*

*g » ܺn×ÂgzZ ĺ‰]æ 

pÆ Äº‰ô]æø ˜ Ïß W)´ ?ñâ 
Û wi **
VY ܺnû ×ô Âø gzZ ĺ‰ô]æø ÌZzŠtVŒ
„6,ƒ
 aZ
# vÎ: t }È }÷} H wi **
a kZ ĺ‰ô]æø X ¯ZM
ZhðaZ÷ c*
â
Û wi **
ĺ‰ô]æø VŒaÏZXÐ,ŠaÚ ZVxvZÐV¹Ãë ÂÇñYƒ
~ åö ‚øßûÂô ^Úø ø ^ËøÞø Íö^íømø øŸ ì : Z K
Ú Z »ak0*
}÷X Vƒ ¯ZM~ Ôì 7‚
ĺ‰ô]æø ²
ö ] æø Xì Å ãšZ bzg]g„tX 760
+Z ðÃ»äƒ »ÆaLZ=gzZVƒvZ
aÚ Z k0*
Æ\¬vZ Øô–ûËøÖû] àøÚô åü ‚øßûÂô ^Úø ø ^ËøÞø Íö^íømø øŸ Øô–ûËøÖû] †ö nû %ô Òø pû]ø łŠܺnû ×ô Âø
„6,] Ñ» ~g ‚¤
/Zì aŠzö)Ô@*
™760
+Z » äƒ »Æ aLZ LvZì
X σ7¶ÌÂ} Š™
E!
Æa}÷ì } Y[pvZgzZ ä´×ôù vøÚø æø ä´×ô âû ^øeô ܺnû ×ô Âø pû]ø H öW -šÆ ܺnû ×ô ÂøgzZ
}Š ¯ÌIZ »aLZÃ
 ë\¬vZ Z®ì *
*™aCZÃí~û¾gzZIZvßyÃ
C ì êŠ ¯¼ƒ
 „Šp Âì @*
™a{zZ
# X }Š ¯ÌûgzZ
ì @*
ƒ x OZ » Œ
ì @*
ƒ x **„ V- » G
**
ÑñÔì ûgzZI ZyûaÆvZaÆô=Šܺnû ×ô Âø ĺ‰ô]æø ²
ö ]æø e
$W~y
W
C ìÄH{zX Çñ YW~™Èƒ
 kÍÄq
-Z »mvZ G
î*9gr
# ™£Z·{
á 
D W@ x c*
ZZ
#„
 zŠ } Z á Í 
D e „ \ W Šp {z Å Y ] v

MQR

GLG
"W
/
¤
Š ÈZ>bÑÅfÑ ì

—äü Þøçû f%vômö æø Üû ãö f%vômö Ýõçû Ïøeô ²
ö ] oûiô^+mø Íøçû ŠøÊø ä´ßô mûô àûÂø ÜûÓößûÚô ‚$ iø†û m$ àûÚø ™
DQPVèm! (é‚ñ^ÛÖ] éö…ç‰E 

äü Þøçû f%vômö æø c*
â
Û ˆÆkZX Vƒ @*
™›Ð VzÈ LZ~ D â 
Û \¬vZ
:D™›ÐíÌ}È}÷
—Üûãôeùô …ø èô f$vøÚø áô^–ønû Ëøeô Üû ãö e$…ø áøçû f%vômö Üûãö Þ$]ø ]çû Ûö×øÃû nø Öô å´ô ^fø Âô èô f$vøÚø o×FÂø äü jøf$vøÚø oÖF^Ãø iø ²
ö ] Ýø‚$ Îø™
}÷ÃyZByY}È}÷ @*
Hy ҬР›ÅVzÈ LZÛKZ ävZ
Zg ‚Vƒ H~ ?ì V ¹s¦ ë vßXì y é »›„ ~÷t ì ›B‚
ILG
" u ~g ‚gzZu 0*
~g
$uzyWŒ
Û gzZ »›ì x **
s¦Xì s¦„s¦u 0*
ì
È WŒ
Û
òÝÅVß ZzvZÃV>ªX à{Ð › „zÝZgŠ s¦èE
L #G”
GXì ›„ ›
ú â {Y ïE
¯Z (,CZÃËÔÇ} 7,
CN*
à
g Â~3 ZgkZì ú â {Y ïE
LO 8NZ® Ç} 7,**
LO 8N~ä™
Âï Š St ‚Æ Vß ZzvZÃ\ WLZt ¤
/ZèÑq ,™xs= vßÔVƒg ¯ Z (,~ì
X êŠwZ e] ³Åy ZvZ~wŠÆt‘ÔSeÐwŠÃy ZÌt‘
tèY, ™: i ** 
DG
™›Ðí c*
Š Cä\¬vZ~ üäÞøçû f%vômö æø Üûãö f%vômö Â
E-!
E
Ô DƒvZ t Ü !*
þÒC Ô Dƒ h‹ ÌçLX=Š!èa vZ I ZgzZì y é »›„ ~÷
+h
+%Ð ;Æ T D™›Ð VzÈ ÆvZ {z¬ Z® Dƒ Øg§¼î0d^Zz
¹äXì ›¹Ð \ W= ¹Ð LZ ä ¿q
-ZX D™›B‚Æy Z
]|gzZ ! YZ c*
â
Û ÂVƒ Le{Š c*
iÃ\ W~]| ¹äkZXì ;»›„~÷t
/;X&bQX à UzÂKZ ä
kZÐ ›gzZ à Z ezÂä QX å@*
W: Zizg² c*
W7¿{zJ
-õE 
Hn²gzZ ZƒxŠ **
+%{z ?ìg V¹¹b Ô ˆV ¹›Å\ W c*
h
â
Û Â‰ WQ ÂHŠ c*
Ã
Xì y黛ń\ W›~÷ Š
HW¢]|
ÆyZ [ Zì 7›~ yZ Ãz" D
+
%tì ~¨ £Æ+D
+
%e
$WtgzZ
äü Þøçû f%vômö æø Üûãö f%vômö?x ¸ÏyÃÇVz™ Za ÅV< ¬x ¸q
-Z~ Ýõçû Ïøeô ²
ö ] oûiô ^+mø Íøçû ŠøÊø~¨ £
\¬vZŠz»V < ¬ Zƒx¥X Ï} ™›ÐígzZ ÇVz™›~ÐTì x ¸{zt
1ì sÎ~ y» ZèY Çì gJ
-#
Ö ªŸ »Tì g¼» oûiô ^+mø Íøçû ŠøÊø Ð s§Å

MQS
Š
Ûq
-Z »x– ²
ö ] oûiô ^+ mø Íøçû ŠøÊø tߙƒ Ô¬ » LZ Z®ì 7{ö» kZ
â
Û wi **
ŠGXÐ,™wi **
~¸Ï¹ ë c*
â
Û 7wi **
x Z ¸!*
c*
â
Û wi **
x– akZXì
ðÃÔì ! º ðÃp¤
/Z x ¸q
-Zƒ
 ë Z® x ¸„q
-Z Ô¬Æ Ý¬}g ‚ c*
Š C™
vZÃV< ¬ÆvZ1 3!*
i VÅÑì ! ²ðÃÔì Ïg à ðÃÔì ã*zy ðÃÔì à X
- g W î ; ~ ~ m,ôZt ì »6¤',
t X ¦vßÆ V”Ä V Œ dŠ X c*
â
Û x ¸q
-Z ä
²
hWèE.GÐâ7á Zz÷Š@ gz Z Çi7 g;Ë~g vt ì »i
Û Z ! †t Ô Ç¾
E
.>+FǾ yògzZ
p´ qT Ǿ ÑZz ! ²gzZ„
 Zgîp Ñ ` Z'
× Ç¾ ÑZz ÏgÃgzZI ZgçG
ÐV ¸´gzZV1ßè¸ Zƒx¥Ôk
-7Ð Vâ !*
iè¸ Zƒx¥X x ¸q
-Zƒ
t
4hÅZz yZß ZgzZ µzgz8
æø Üû ãö f%vômöè¸tk
-7Ð s%ZÆ îG
0E
-gè¸ Zƒx¥Ôk
-7
D™›Ð vZ gzZì @*
™›vZÐ Xì k
-Ð V< ¬ÆvZ Ôì k
-Ðäü Þøçû f%vômö
{z Ô7Zg ø {z 7Ô¬ »yZgzZì x ¸~g ø {z ǃ Ô¬ »vZ Ì ~ݬ}g7 Z®X 
Ôy!*
i ~g ø Ôyp Zg ø Ôƒ: VYg ZŠ¸g RŒ
Û Zg øp¤
/Z Ôƒ »íz}g øp¤
/Z 7»x ¸~g ø
Üûãö f%vômöXì 7Ô¬»vZ {zèY7»x ¸~g ø{zpƒ: VYo Zg øÔ‘´ZgøÔ/ßZg ø
{ztÔ7¸Åx ¸kZÃÝ ¬}g ‚Xì k
-Ð V< ¬ÆvZx ¸~g øXì 7Š
Û » äü Þøçû f%vômö æø
Za ?ì q Hx ¸â Y H ? !M%Z z kzg} Z Xì c*
â
Û wi **
ä ] Ñ» þLÅ{ÃTì x ¸
X ðƒ ð¯ ~gvc*
ì xè¸ðƒ ðC ÅkZ H Za Ã
 ëä TXì } YÑZz ä™
ì ]zZ°z]г»Tì k
-Ðs %ZÆVâ !*
igzZx ¸zoÔ±z8
-g Âè¸~g v
ÐvZ {zgzZì @*
™›Ð yZvZì äü Þøçû f%vômö æø Üûãö f%vômöy
á ~i q
Ð Z Åx ¸Å Z}
.È°¬gzZ
Ô¬ }uzŠ Ô¬ q
-Z X Cƒ 7ðZ±L~ V< ¬ÆvZì zz ¸ X D™›
Xì @*
Yƒ^™ïÐ
Ðx ¸KZÃòŠ WC
Ù Xì *
@Yƒ†ŸZŠlŠp~›ÐkˆZÆäƒx ¸q
-ZèY
E
ëDtèYì 🠻›î0£ŸZ~ t (Æ Ý¬}g‚wz4,»e
$WkZXì Cƒ›
Ãx ¸KZ ¿C
Ù Â D™›ÐvZgzZì @*
™›vZÐ Xx ¸+ZgzZ x¸q
-Z 
n
pg›Ð}uzŠq
-Z~:W{zì @*
ƒ ~ ¸mÐ \ !*
ÃV”X‰ì ‚
rg[8
~ :W„z xzøÐ ›ÅvZ Xì Cƒ ðZ±~ :W Âì @*
ƒgz$mÐ \!*
gzZ

MQT
X D YñƒZÆ6,
}uzŠq
-Z{zì ¨
¸›ÅvZ6,
‡gzZ»ÆXgzZD ±
¨ 

x ¸q
-ZZ}
.y°¬Æݬ}g ‚

Za x ¸q
-Z Å V < ¬ L Z \ ¬vZÝõçû Ïøeô ²
ö ] oû iô^+ mø Íø çû ŠøÊø D â 
Û \ ¬vZ
pÆäÑÔ ñ Yƒ ~¼~ py» Z @*
c*
Š Î ó ó[ L LävZB‚Æ oûiô ^+mø oiF]øX Ç} ™
h 07ЊpX D Y ñ¯ vZY 1zZ Ôì CY ð¯ Ô k
M
-7Њpx ¸tñYƒ~
\¬vZ {zgzZ Ç} ™›ÐŠ Z
Û ZÆx ¸kZvZ äü Þøçû f%vômöæø Üûãö f%vômö ?ì y
á HÅx ¸kZgzZ
7x Z ¸Z c*
â
Û wi **
x ¸gzZ σ Ô¬ Å \¬vZ x ¸{zì G?Š ¸gzZÐ ,™›Ð
»y j
îjZ ÔvZ à z »uuÔvZ à z » y ñ 5 ÔvZ à z »|?ÔvZ à z » [ º Z åE
<XÅX c*
â
Û wi **
vZÔ~g ZŠ',
~g øƒ
 Ôð¸LZƒ
 Ôx ¸q
-Zƒ
 vZ à zÆݬ}g ‚gzZvZ à z
G
I
4¨^¬ÆvZì ?Š **
7~¸Ï¹ èEG
â
Û : wi **
x Z ¸ZXì ~gZŠ'
,„q
-Z ÅV < ¬Æ
<XÅx ¸„q
-g »yZgzZ s1y !*
8
iÏyÃ{zdŠ #
Ö t Xõ~g ZŠ'
,KZÃy Z åE
-ZÔ
ðÃXƒ8
-g ðÃXg7 #
Ö °»y›m,ôZÔg7 #
Ö °»íy›?ì H Colour°gzZ
G
I
^
4¨ ¬Æ\¬vZ Ôƒ y!*
-gx ¸ÅV < ¬ÆvZXì x ¸q
8
-Zƒ
 èEG
i ðÃÔƒ ±ðÃÔƒ°
{z{Zpì Ô¬»vZ Ì Z åE<XÅì k
-7ÐV¸´gzZy!*
igzZ±gzZ
-Ð äÞçfvmæ ÜãfvmX k
X ~g ZŠ',q
-ZgzZx ¸„q
-Zƒ
 tƒ»‘´ËgzZy!*
i˃»x ¸ËgzZo Ë
( 23:mÔ Yß (h
+]
.gzZvZI ZÄ )

Ð\ tÔ7›ÿL X3ZtÔ Ãz" D
+
%æ c*
â
Û «ävZDxq
-Z ` W
ŠpÃyZ Øg ÅvZ ÂCƒ k\ Å›~ wŠÆyZ¤
/ZX ©
8™lˆŠpÃyZ ã 0*
:gz¸ 7
ÌÔ¬èY D â 
Û 7xzøÃV< ¬ LZ \¬vZX gá ~x™¶¨WLZ Ôg™lˆ
C ì H7~ÄkZ LZÃ|kZär
# ™zZpX @*
hg7gŠ »[8LZ
ì ð‚ ?Å gŠ kZ J
-:gzZ Vƒ ~
Eš!
}Š Ï0
+
i …vZ¤
/Z J
-#
Ö ªÔÏìg C¥
/
gÃÂa ÅvZ ã %
O~g ø ª ã%
O öW - ?
C ÏìgJ
-#
Ö ª ã%
O~g ø6,{i ZzgŠÆvZÔ7á Zzu ¸gzZ Ãz" ëÂ}Š
ì ðZŠÎ çLa u t Ô7 @Zi çLa
XñYv¸™hgÃgŠÆyQì7u»È@ZitÔìu»V<¬t

MQU

›ÿL X3Z¤
/ZX Cƒ: wi **
$Wt ~¨£Æ +h
e
+% ÂDƒ Ãz" Ì›ÿL X3Z¤
/Z
Ü ¤ ðzŠ‰ì @*

ƒÐ ¡ ¨£èÑq @*
ƒÐ D
+
%¨£ » D
+
%v!*
fÍ ÂDƒ Ãz"
»Š Z D
+
g Z ÿL X3Z ~ e
$WkZ : Xì *
@Y c*
Ñ y ZU ÑZz ‰
Ü ¤ ðg e ~¨ £Æ yZU áZz
Æ ë»hI!´Å ðÃz" X σ: D
+
%Lì Ãz ÿL X3Z x ¸t Zƒx¥ ÂZƒÐ Ãz ÿL X3Z¨ £ 
ì g Y ñ Ñ›ÿL X3Z ªï»› 
Û Æ ë»hI!´Å ~g ZŠ Ãz~¨£Æ+D
+
%ªï»› 
Û
ÔÐ Vƒ 7D
+
%L{ zÐ VƒŠ Z
Û Z æ ~Ý ¬Æ è ¸kZXÐ Vƒ: Ãz" Lt Z®
u ¸ Ð XÐ , hg7ÌÃ gzZÐ , hg7{ i ZzgŠ »vZ ÔÐ Vƒ 7Ãz "
Ð „¬ {z¸á Zzu ¸Ð Ñ b§T Cƒ 7›~X Dƒ „z ÌáZz
›Å ~ wŠÆÏZì Cƒ›ÅvZ~wŠÆTÔì @*
ƒwÎg ì
L J" ** 
X¸ Ãz"
E
~ wŠÆ TgzZ Cƒ 7›ÐvZ IZÃkZ Cƒ7›ÅvZ~ wŠÆ TÔì Cƒ
„ ~ ‘œÆ Vzg \ ÆvZ X D ™7›Ð kZ Ì\¬vZ Cƒ 7›ÅvZ I Z
?śРy Z ä v Z HÔ ñ Ñ 7y ZZ6,Ñ X ì Cƒ ‚›z e
$ÁÅ \ ¬v Z
…6,yZ :
L Æ #ŠÐ Ñ ?Å›ävZÐ †1Z H ?Å›ävZÐ 61 Z H
z LZ Zƒ x¥X ñƒ i Z
Û uÐ ›Å \¬vZ Å›Ð Ñ ä VMgzZ Zƒ wi **
D™7›ÐvZI ZgzZì Cƒ‚Ãy Ze
$Áz›Å\¬vZD™›Å”%
X TgxzøÐh‹ c*
Á
8
Ð TvZèY ǃ6,y ZZØ{ »› ÿL X3Zì Ì]g t
KÅØ { èE
L j ~ kZgzZ

Ø{ »kZ >Ç}™›ÐvZgzZ} ™›
mvZ G
î*9g ~â å]|aÏZ ?ǃ[ Zy
ñ YW›ÅvZ Ì~ wŠ}g vÐ •
',ÅyZ @*
ƒg~ ÄÅ› ÿL X3Z D â 
Û
E
( 188X 182:™Ôxzg **
Ññ~škgŠ )X ÅØ{ è
L j8ì ðŸ

GLG
"W
bÑh
+'
× ÅÑ!*
ì
ìŠ Z D
+
g S ïE
L 4]›z]ÑZñÐg ñ
E

} Z ðø ^nø Öôæû ]ø p†F’Fß$Ö]æø ø çû ãö nø Öû] ]æ„öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF ìŠ
á g Z »\¬z: 4vZ
ä\¬vZ~] c*
WyZD â 
Û Ïß W)´X **
¯#
Ö „
 zŠÃVÇ|gzZV-Š·!ß Zzy ZZ
]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%^ømFðâ 
Û wi **
$Wt ùMg ¯ˆÆkZgzZ c*
e
â
Û IÃä™4zŠB‚Æòg »zŠ·

MRL
lôŸø]çø Úö á$ ]ô ì ?Št gzZ ì {™E
+» +D
+
%~ T îÖ]ý ä´ßômûô àûÂø Üû ÓößûÚô ‚$ iø †û m$ àûÚø
vZakZì :
L »Š Z D
+
g Z 4zŠB‚Æòg »zŠ·ª ø ]‚øiô …û Ÿô û] 'ö…ôçû iö p…F^’øß$Ö] æø ô çû ãö nø Öû]
Ð yZ Ô**
™#
Ö 4zŠÐ V7Š}÷dŠ ~Š â 
Û x åuzggzZ ~È 7Ð ¬ ä \¬
»»Æy Z:gz *
*™: d

Û Ð »ÆyZûLZ ªì x Zw] ÑZñp^
,Y] 5ç
‚Zg » kZÐ ] Ñ@*
á Zz TËpƒ: T~ [ Ñ@*
TX Ç ñY W~ »}g v¬
Hd

Û wŠ CZ ä?Ð òg »zŠ·¤
/Z b§ÏZ ÏN Yƒ v~kZVM~g ‚ ÂñYƒ
<XÅX ÏN YW~[ Ñ@*
pƒ M
h™ Â] 5çÐy Z ?Z åE
ÆwŠ}g vVMŬÆyZ Â
# z
|
Û zh
+y
Ô+Š A Cg ˆ ? H] 5çgzZ ì x Zw4zŠ z ›ª] ÑZñB‚Æ y Z
X ñ 0*
äW: x Z™S z ›Åy Z~ wŠp M
hh
+y
wâ Ð Vz
Û »™ Y ÷Z
Û \ WX {)z
Üø×$ ‰ø àûÚø Zƒ¬ ðW~ wŠ] ³ÅyZXß™xsgzZ)g â £ÃyZB‚Æx Z™ Z à Šƒ: (Z
$ Wø Ÿø ¡
÷ nû rôfûiø †ø Êô ^ÓøÖû]
Çñ Yƒ
Û » Ì{z Ç}™xsB‚Æx Z™S Ã
Û » Ë å´†ôËûÒö oûÊô Ô
ÆmvZ G
î*9g ~gjY r
# ™DZ†{
á ]|}g ø Xì ;g™x Z™S » ÔŠÆvZèY
¸ D â
Û ]| Ân²[ ZŠ Wr
# ™ ~ßñ å @*
™xsgzZ å @*
WÉ Z e zy q
-Z Z
# k0*
kZt c*
â
Û X [ ZŠc Z÷gzZ WVƒ @*
™+
Mt ~¸ D â 
Û ~ y»}÷gzZ[ ZŠX X X W
Û »èYƒ: Ì$gzZƒ: ~wŠx Z™S » 

Û »n¾X ñ W: xi Ñx Z™S »
Û » Ë @*
Vƒ @*
™a
ì ÑZz äƒ ÷Ø{ »¾7x¥èYì x Zw$Å
Û »pì Z
# Zz = ÂЬÆ
†õnû %ôÒø o×FÂø oûßô ×ø–$ Êø æø ä´ eô Õø ø¡jøeû ^Û$ Úô oûÞô^Êø^Âø pû„ô Ö$] ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø z™ 1| 7,t ÂdŠÃ
Û »T Z®
÷ nû –ôËûiø Ðø×øìø àûÛ$ Úôù
¦ºgzZ]gzZ Š
Hò]Ð wŠzy !*
ièYÐN Y $Ð$\ W~kZ ¡
(wŠ›gŠ‹ZŠ
á gZ ) X M
hƒ7

26 e
$W

—àønû ×ô Êô ŸF û] g% uô]ö øŸ™
DSRVèm! (Ý^ÃÞŸ] é…ç‰E

câ 
*
Û wi **
~ u 0*
yWŒ
Û ä \¬vZàønû ×ô Êô ŸF û] g% uô]ö øŸw¸»x?ZmZ',
Z ]|
ñÇ c*
å{Š%}V˜ÐBŠ~k\ WX D™7›Ð Vß Zzäƒ +ë
C ìÄ» ¢ZXì @*
™g D»è{0
+
is܄
á ¯ !*
gzZN WÃ|¢„|¢V; zσ~ 7,

MRM

:N ˜ ¯ !* Š$ ò
.cI æEE
3 çLG
,
6, {Š B V ÇŠç'N ', V}™
.cIñZ΄
ñƒ¡Ð VØÑ{Š%ñƒ ñ;6,|¢gzZ @*
™7g D»gâ YËÆ3,
çLG
á ¯ !*
Xì Cƒx¥)g ¸î öÃy ZlÑðƒ~v{Š%X 
ñ*Šì @*
Yƒ ?f gzZ - Ú Z,j » yZ Ô¬Æ ã à ñ *Š b§ÏZ
Y
G
-;X&
Ð VØÑ{Š% b§ÅV ði±™gzZ CWÃy "!*
ê e
$.Ãy Z 'gßà Zz äƒ +gzZg ZŠ%
©!gzZg à » yZ É]¯
¯ × bzg ÅkZì @*
Yƒv!*
[H{È Xì *
@Y 0 ] § åL}G
SgzZì C™—{È»àønû ×ô Êô ŸF û] g% uô]ö øŸ x?ZmZ',Z]|é~{ Çg DÅ+Šì ~s
tÐ kZX B
bg 7[8Ãq ËÆÞZ ñ ŸgSgzZ C™7c ¥s§ÅòÎ â ËÆvZ
ËðñXÑ ä%6,]gßã ÃkZ™hgÃvZtˆ Wt ‚^@ÏZg f Yƒ7
ZÆ6,kZ ÐhZ ^ DƒxÝÆËÉÃðñgzZ
Û »@'
,
ÆkZX @*
ƒ7xÝ »
Ìr
# ™Ô¬t‰ a
Q äx
á ƌԊ
Hƒ »öƒ
 ˆ™^„zZ
# gzZÑ äƒ
:ì I
H¸ÐèJ¢‰Ð¸,ZgzZ‰ ôÐkZ¸ìg%6,
TgzZ‰ ™
—oéõ …ø çø ŠûÎø àûÚô lû†$ Êø o麆ø Ëô ßûjøŠûÚ% †ºÛöuö Üû ãö Þ$^øÒø™
DQL-QMVèm! (†$‚ÛÖ] éö…ç‰E

ðñ‰
Ü z kZ¤
/ZÔì I
H¸Ì
Û » ˆÆ䙌X ~
Û »gzZ~ ðñZƒ t
Û HQ ! {W
ðñX Zƒg Z
Û Ð ìÆ Ñåg Z Œ
Û » kZÐ ìÆ ÑèY Hw ¾ H Â Ç ¸ Ìg Õ
Å
@*
XÃÐ spÆvZ {z~ Œƒ³ êL ¬ Ðìt y
á ÅvZ à zgzZ ÚïE
L 8™Ôï»
:ì I
H¸ÐV ;zÐspÆvZpVßNŠÃq
-Zì HÌÑ»kZÔì
—²
ô ] oÖø]ô ]æû †% Ëô Êø™
DQLVèm! (l^m…]„Ö] éö…ç‰E

ŒÐìÆÑgzZìv!*
sg ¬takZì ²
ô ] äô qûçø Öô ²
ô ] oÖø]ô ]æû †% Ëô Êø »kZì @*
™¿6,
X Yƒ7v!*
sg ¬ì Yƒ š ¥
/!*
tÇ ¸Ð Œñƒ} ™ÐìÆÑgzZ Zƒ ZÆ6,
Xì gzZg Z
Û »š¥
/!*
ì gzZg Z
Û »v!*
sg ¬ X 7g Z
Û »v!*
sg “ g Z
Û »š¥
/!*
g Z
Û » kZ
XìgzZ k
H¸Ð¬ÆvZìgzZ k
H¸Ð¬ÆÑzË
ä-i
+g ÷Z
Û Âì {k
,b
q
-Z ?â Æ ÷Z
Û å Zƒ » 2- ~g^ª Z÷Z
#

MRN
Vâ Z ây›‰XÐN .Ʊ^',gzZV H±^',}g )Æg«izgV# Hy´ Z
»vZgzZì mOŠ QÑÔ,™ Hì „g µ ÓÑ ¹ ~ Ñr
# ™ **
Ññ ¹Ðí ä
Åw ‚} âƒ
 ÏN .À VH±tz™4PK Z%q
-Z ¹ä ~Xì Âzg sp
ñ%
+w!*
CÔ ðƒ 
9n Åq
-Zq
-Z V» Y ÔC
Ù !*
$ZŠ Ô ñƒb w ÇÔIƒ
y ´Z - i
+g ÷Z
Û¤
/Z ¹ä ~ X „g I 3Š¤
/Чg Ô‰ Q b§ÅxŠ Åñ¢
0*
J (,À6,ŒT Z®XÐî YÚ Š HQ ÂÏN .kV·%
+Åw ‚} âƒ
 À}™
QpÌÀ ÂÐÍ ¸:gzÇA [ Œ
Û »vZgzZ[ Z Nz`
Z ÂÍ ¸„ ` W?Ð kZì ÑZzäW
X Zƒœ¹ …ÐK Z%kZ ¹äVâ Z âX ÏA 7ŸgÅvZÔÇA 7[ Z NðÃ
1$
+Ô”…g} QÔì CYOlÑZ
# ˆÆä%gzZì w q »Ï0
+i Ât
gzZ Vñy Z âg ZD
Ù kŠ Âðƒ ~g Z
# 6,t Z²X î 3› ™%6,y Z Zg f ‰
Ü zkZì ÞQ é

g ZŠ1$
++Z H ! { WX ¶1 $
+JâZ n Y: V ; z ÌR,
g7 g ~g ¶ Z ÂIv/Ñ Å VY±
ävZaÆ ä%6,VØÑ à Zz ävHÔì ~Š Ï0
+
i …ä vZaÆ ä%6,Vzq
?ì H Za …
—áøæû ‚ö fö Ãû nø Öô Ÿ$ ]ô ‹øÞû Ÿô û]æø à$ rôÖû] köÏû×øìø ^Úø æø ™
DQRVèm! (l^m…]„Ö] éö…ç‰E

Vzq ãà Š*Š X ìg%6,Vß Zz ä%ëgzZ å H Za aÆ ]Š „KZ … Âä vZ
ÐVzqàZz¥yZë¼àn×Ê Ÿ] gu] Ÿ Æx?m
Z vZ2Z'
,
Z]|égzZ î Î: wŠÐ
(xzg**
Ññ~šµgŠ)XD™7

27 e
$W

ø ‰û¡ô Öû ô åü …ø ‚û‘ø |û†ø Jûmø äü mø‚ôãû m$ áû]ø ²
—Ýô¡
ö ] ô †ô%m àûÛøÊø™

Eš!
öW - ÆkZgzZgœ—Ñ
DMNQVèm! (Ý^ÃÞŸ] éö…ç‰ E

g— Âðƒ w i **
$Wt Z
e
# D â 
Û Å \ ¬vZ ègŠ&0ZvZ†]|
Cg!Ug ¯ÅzmvZ -Z Åu 0*
q
ÈWŒ
Û‰
Ü zkZ !Íß} Z c*
â
Û gzZ‰á p=6,Ÿ
aÆ~t åLE
bŠ e
$Z@ ëÃT D â 
Û \¬vZ X ßÍ Z®Ôì n
Û 6,í **
‹ {zì ðƒ wi **
$W
e

MRO
åö …ø ‚û‘ø |û†ø Jûmø äü mø‚ôãû m$ áû]ø ²
ö ] ô †ôm% àûÛøÊø X ïŠ wÅa Æ xsZB » k Z T e
ø ‰û¡ô ûÖô
kZ D â 
Û {Š Zg Z »e
$Z@ÅT\¬vZäü jømø]‚øâô ²
ö ] ô †ôm% àûÚø ªìtg]yZVŒÝô¡
vZÅzmvZ -wÎg}g \ ÆvZ} Z Y7 ä/ôX ï Š wÅaÆxs ZB » 
4ZŠgâq
-Z CZ~kZì • b§kZB c*
â
Û ?sÅ b§¾ÃB\¬
( 8 :\Ô ãšZ b zg‚) Xì *
@YƒWz¹ wŠ »kZÐ T
$¾ ÂVƒ Le *
d
*™4zŠÐ6~ ¹Ð á Zz ~ ;Ñq
-Z ä d¶; q
-Z
Â~÷ÐN W™Ö6,¶; VŒ}÷Â\ W ?} ™4zŠyÃÐ \ W ¹äá Zz~ ;Ñ
$¾T~ ¹ä kZX Ïìg ~ ;Ñ~÷: ÇVƒg~: Ô ÏñYƒg U„ ~ ;Ñ
d
ûÆT\¬vZX VjW™Ö6,¶; ~Vƒ êŠ Z´ Z(,Ú Z y » kZ Vƒ @*
™4zŠÐ
}g ‚gzZ y‚WÃkZ **
Ñ O »x ©Z}g ‚  Z (,Ú ZÃkZ D â 
Û wJa LZ
C ì*
@Yƒ™ÃkZ ÈÐVƒk
H 
D W@ x c*
ZZ
#„
 zŠ } Z á èE_N 
D e „ \ W Šp {z Å Y ] v
ì @*
YƒkCÐZÔìg ¯CZ= {zì *
@Y^Ø ŠpÃwŠÆkZD ¯CZ {zÃT
C T e **
¯CZ=\¬vZ
ãc*
² tz f à í : û
"Z Vƒ : Z- Š ~ :
V â¤
/z Ù
A Šp ì *
@Y a Q ðÃ

]â ´ÅäWe
$Z@§â~wŠ

BÅzmvZ -wÎgÆvZ} Z Y7 ä Z:\¬vZy Zçgx Z™/ôQ
Ô\¬vZ ?ì Ì#
Ö ´ ðÃÅkZ Hpì *
@YW~ wŠgâ »e
$Z@ c*
Š C ä \ W –
~wŠÆe
$Z@§â Hw ZÎt ä VrZñ â 
Û — Ã] YgŠÆe\¬vZègx Z™/ô
~g ø7Ù Š Xì gâ¹ ~ wŠ }g ø å YÈ m,ôZ:gz ?ì H#
Ö ´ Å äW
?7 å YÈ C ?ì q Hgâ â Y HE*zy gzZß » ?Xì Š
HWÑYQ Ì~ ~l

HƒDÃë »] â ´Åe
$Z@§âÐw ZÎÆyZì y ˆZ »x Z™/ô
<g¨gzZH
g Ðg¨! 2zŠX ] â ´&ÅäW~ wŠÆgâkZ c*
â
Û ä \W

MRP
?ì Zƒ4ZŠJ
-u¾gât»e
$Z@~Vߊ}g ø

Ö ´«Åe
#
$Z@§â

¿{g ){zÐ kZì y »ðŠ *Š …ôæû †ö ÇöÖû] …ô]ø àûÂø oöÊô ^røj$Ö]ø ðâ Ût#
Ö ´«
ÏÃ ã0*
p D ` ~ ã 0*
ÃÏX D Î 7wŠÐ *Šp Tg~ *Š X Tg
X ï Ší7g0
+ZÃ ã 0*
pì ¹„6,ã0*
?ì $
Ë ^Æã 0*
%ÏX ï Ší7g0
+ZÆ
Ù !*
C
Æ Ï™½½ ã0*
~/e n
pg xi 5 q
-ZáZz ÏÂ Š
HWg0
+Z¼ ã 0*
Ð t¤
/Z
?Ïa ÏÂñ Y½ã 0*
~Ϥ
/ZèYï ŠN 
D â 
Û òzg **
ÑñX D Î7wŠÐ kZì y »ðŠ *Šìt#
Ö ´« Â
Gg !*
zg » »r
# ™`
@*
Âì @*
F,Q~G{ i »Z
# ?3gVY y »ðŠx **
» *Š ä \¬vZ
Æ yZ ? D Y 7,
0*
gzZÐÈÆ yZ ? CY Vc*
h Çg Z0
+
á gzZ m,
e%Åy Z ?ì *
@Y ~
] !*
™ ¯ì ÐÐaÆ ä3› y
á gzZ™w$
+w$
+ zZi Ô™\\{z6,Xb!*
ñ
Âì @*
F,Z~G{i » Z
# ì y »ðŠ *ŠaÏZ ? D YB‚~G{z î C D™
X 7,0*
:6È: Ôg !*
zg »: Ô êŠ7B‚ ðÃ
y »ðŠ *Šìt #
Ö ´«ÅkZì @*
ƒ4ZŠgâ »e
$Z@~wŠÆT'
@*
™Ìg !*
zg »Ôì @*
™ ZŠ Z hÌ»V”~çÔì Lg~*Š {zПX @*
Î7wŠ {zÐkZì
ðä
/ZÃ|kZX îZE
!
á \¬ ǃ8ªì @*
ƒg c*
Æ kZ~ wŠpì ‚
rg Ìg » Ôì
C á ÍÄzŠg Zq
-Z Z÷{zƒ; g™Â
ìg Z}
. !*t Ì ~ V_ Æ *Š
ìg Z]
.Ð ƒ
 ÌÆ {gB‚Æ ƒ
t

Ö ´~uzŠ Åe
#
$Z@§ â

Ì<
Ø ZggzZ Ï zy™wï ãçßÐ p ÖZ ~C
Ù ªÆ g
$u~ #
Ö ´kZp
i ÚZ »º
) šÅ]tÄ ¯pD Yƒ¿{g )C
Ù „ Ð*Š}g )Æc*
gŠ¸M
hĕ
á
Ù s§Å]y
C
W ?ì H{zX c*
Š w ïÐ {%− kZÃVÖZggzZ V7 ä #
Ö ´ ~uzŠì
ìt#
Ö ´ ~uzŠ c*
â
Û Š
á g Z äÅzmvZ -Ý ¬§zuô çû ×öíöÖû] …ô]ø oÖF]ô èöeø ^ÞøŸô û ]ø æø z‰
Ü z
**
Y: Zzs§Å[g LZ…ì Lgwì‰
Ü zC
Ù ~wŠÆy Zs§Å]y
WgzZ¼
A

MRQ
H C \ W Â?7c*
ì öŠ6,a }÷yßX Vƒ c*
WÐ c Z™VŒ ~ ¶ Š Xì
Ü zC

Ù » äY s§Å]y
WÐ *Š {z vßW-Z „, Z ?ÇVî Y wÈÃc Z™~
~¢akZXì NÐ \ñLZ Ôì **
Yíz LZ Ôì **
YÐ *Š yŠ q
-Z n
pg wì
DgzÇ ñY^gƒ
 yŠq
-Z Ù ŠèY Tg D™cZR,
´™Ã]y
W{z ~¢
Tg~ ÄÅVß ZzvZ vßg Z−â WZ®X c*
Š Z´6gæ ðÃÔ~Š Z´Kðà Z® Ç ñY {g
c*
~Š ζg~6gæ ËÔ c*
Š Î~KË Tg D™cZR,¶g KZ ~¢~¢ b§ÏZ
 t X ¯ x‰g ZŠ c*
ƒ
eY c*
6gæ Z (,ðÃVŒ \ W ~Š}ŠÃݬáZzvZ Ë™h
+y

}i
-#
J
Ö ªtg Y î0G
£œ»}itX Ïì g ¹!*
-#
J
Ö ª}iì &{zèYìí§» Z(,
Ð
X j§ƒ
 tÆä™cZR,
´™~]y
WX Çìg

Ö ´~ŠÅe
#
$Z@§â

g» {z¬Ð äW]ñgzZ ä´Öôæû ˆö Þö Øøfû Îø lôçû Ûø×ûÖô ö ]‚øÃû jô ‰ûŸô ]û æø ?ì H#
Ö ´~ŠgzZ
Ä Ôß™ ZŠ Z Ð ~¢Ô , ,i úX~÷ì Lg sz^~ ~g » Å ]ñÔì Lg
]ñÐâ7 '!* 
\¬vZXì @*
™„Å5ZŠ Z Ń
 ì ¹!*
> 2iXÔ ¹!*
} izg
X ] â ´&tÅäWe
$Z@§â~wŠ'Xì ‚
rg„
 gŠbÃÅw qZ LZ¬ÐäW
( 53X 48X 8:™ÔwÍ ZzÔ] â ´ÅkZgzZe
$Z@§ â )

28 e
$W

—àømû†ôŠôíFÖû] àøÚô à$ Þøçû ÓößøÖø ^ßøÛûuø†û iø æø ^ßøÖø †û Ëô Çûiø Üû Ö$ áû]ô æø ^ßøŠøËöÞû]ø ^ßøÛû×ø¾ø ^ßøe$…ø ™
DNOVèm! (Í]†ÂŸ] éö…ç‰E

~g øgzZì Le *
*™s ç {zì ?Št ÂñC y*» °çŠp{
á Š !*
ðÃZ
#
y*» °çt »\ W v?Z yÎÔ · ÒZ¬Z \ W !vZ} ZXì Le **
¯ Ã~™
E
E
X-4$~g vªÃ é<G
X-4$Å ~Š !*
ñ é<G
',~g vz™: „ì y´Z Ð s§Å\ W c*
Í **
â
Û wi **
$gzZ d
©$E
X-4E
Û »Æk',ÎëÔM 

h™„
 gŠÐ i ¸Wî0dG
ÆyÒŠ Zg Z LZëÃ~Š !*
,ñ é<G
'
$C
C M
h¯à z~½>
Þ ÃÃZ egzZ
» 3g c*
gEŠ ñW ~ l
E
 
Y 1zZ çL? ƒ !‚ œ E

MRR
%f …Ð~qÅ›KZ™B ^ßøe$…ø Ô c*
Šw˜kg »›KZ ä \ W~„ ^ßøe$…ø :
L Z Xì CY Å ã â 
Û **
ÌÅá Zz% 0*
LZ}ÔVƒ ÑZz% 0*
Zg v~ !> ª} Z c*
Š™
LZƒ ])" Ä ?Ôì 6 ‚gzZ C)" Ô ðÃz" ð•Z *
*™ ã â 
Û **
Åá Zz% 0*
]z‚Š Z
Û ZÆ Tì ´{z ë»hI!´gzZ ì ë»hI!´^ßøe$…ø gzZƒ D™nZg **
ÃáZz % 0*
» Ýñx ¬ Ôì µ Z ^ßøe$…ø » ¢œ Y 1zZ Ôì µ Z µ Z ^ßøe$…ø » ¿C
Ù Z® Dƒ A
$ZÔZ
¿C
Ù gzZ ǃµ Z µ ZÆ#
Ö Z0
+ÅkZg” ^ßøe$…ø »q
-ZC
Ù Ôì µ Z ^ßøe$…ø »Vzg ÕÔì µ Z ^ßøe$…ø
„ âZ ǃ mh
+” AÃTÐ \¬vZ X σ µ ZÆ ›gzZ mÆ kZg” #
Ö Z0

Z®X dž^ßøe$…ø » kZÐ ðZA „ âZ Żσ #
Ö Z0
+h
+”ÎgzZ σÃkZ #
Ö Z0
+h
+”
X A
$ZÔZ]z‚Š Z
Û ZÆ^ßøe$…ø
À5t Xì c*
â
Û wi **
aÆ V â ¨
KZ ë ä \¬vZ îÖ]ý^ßøŠøËöÞû]ø ^ßøÛû×ø¾ø ^ßøe$…ø gzZ
xŠ ìZ !*
!*
=g &
+a } g øt Z® ][Z x9{ z Cƒ 7æÐ y ZèYì 7aÆ
ìg \ ~Âq
-Zq
-ZÆTì y*~g »ut» °çaÆVzg ÕX c*
â
Û «x?Zm
?ì c*
ŒÐg \ ÃVzÈLZä\¬vZp8
- â °çb
WZ e~p ÖZJÃxê:gz
ïg \ Zg ø »„ ~g l Z ] Üy Z X á Zz% 0*
} g ø } Z ^ßøe$ …ø ¼ Âñ Yƒ æÐ
à {:gz ” H}g vë c*
Š C¸g CZ™ 2^ßøe$…ø ì 7g \ » \¬vZt HX Ç ñ Y
ÑZz% 0*
èYñYƒyZÅ °çÃVzÈ}÷ @*
c*
2^ßøe$…ø VŒp¸M
h2Ì Ü$ ãö ×# Ö]ø
ÑŠyZ…ä\¬vZ™2^ßøe$…ø Xs ç¢ÃV”\ !*
Vâ‰ì ꊙs ç¢
:*
*™s çà ?…¤
/ZX ÏñYƒ °ç¢~g vÔá Zz% 0*
}g vëÔ#
Ö î<
ÍZ ~Š
™s ç=!1Z}÷} Z¼V-ñ2Ãa LZ\ !*
# X D B:^ßøe$…ø Ð ?ë Â@*
Z
ƒ
Ãd
W \ !*
/Z X @*
¤
ƒ 7y ZÄt » Zw:gzì » ¶Š „ °ç {Š Zg Z » \ !* 
Zƒ x¥ £Š
@*
Îðî ~¾ÌZ ëÑ**
I Çá ZhzŠÉ p$ çø eø ]ø ^mø ¼ Ç ñ27t Âì Le **
Î} &
+e
ØggzZ .Å\¬hì ?Š **
2^ße… gzZ Å.Å\ !*
ì ?Š **
2p$ çø eø ]ø ^møXVƒ
} Z ¯g¼É ¼: Ì[g à { Ô¼: vZ sÜ= **
2t » \¬vZ VŒ Z®X Å wz4,
Æ
áZz ä™g \ »ë[ ZÆVî æ~gvŠz!* 
ì ?Š]»g \ t Ôá Zz% 0*
}g ø
™ 2 ^ße… X á Zz ä¯ Zg \ CZ »[ Z Ô á Zz ä™s çÃVƒk
H}g vÔ

MRS
}Š°ç™}Š}Š {'
× ÃVzgÕX c*
Š}ŠÌ¹gzZ {'
× » ^ße…gzZ ~Š} Š Ì°çÐVƒk
H
E
E
(Z y*~g »u » °çÃVzg Õ éME
&ˆZz ÕäM}¢Ô7Z
# Zz)fÆ \¬vZ bŠ {'
× :gzìg
7{'
× Ã^ kZ H Â1Z}÷ì H^ðÃZ
# X ñYWÌ{'
× »ì ^ßøe$…ø ÃVzÈ}÷ c*
Š
µ Z {'
× »ì ^ßøÛû×ø¾ø ì µ Z {'
× »ì ^ßøe$…ø ?Ç ñW7{'
× Ã{È H~ì !*
g}÷ Â?@*
W
ÂC
ÙC
Ù Xì ; g â 
Û «ÃwŠ}÷´ â Z÷ ÇVz™yÒÌZ Ôì µ Z {'
× »ì ^ßøŠøËöÞû]øÔì 
ì ´ â *™ ÷V¼ HXì Zƒ Z½kg »›Ôì Zƒ Z½g« »}'
× Ôì {'
× „ {'
× ~
ã!*
$gzZ ¯Ì~ ] ÜÆg lZÉ c*
â
Û 7wi **
y*J» °çÃVzÈ g Õ LZ
X c*
ŠÄgä¡Z°Z3g ZkZg \ gzZx™gzZ
Ã#
Ö Z0
+~g øÔc*
Š™™gzZÃÕ½ Z ‹Z}g øÐ ^ßøÛû×ø¾øˆÆkZgzZÐ^ßøe$…ø ¬
XƒD™nZg **
ÃÏZƒ D 3KzgÅTÔƒD™ ãâ 
Û **
Åá Zz% 0*
LZ ? c*
Š™{Š c*
igzZ
Ðgâ~ V\W~gvyp„zpåwÑÂypÔì á
Cyp~T}g vÐ Kzg ÅT
ÔŠ
H0)
á ‹ ¸yp„z ~ u **
ÔŠ
Hƒ spÐe‚‹ ¸yp„z ~ Vâ » ÔŠ
Hƒ sp
êŠ „(ÃVß !*
á »gzZì êŠ ~Cyp„z»Vß !*
CÔŠ
H0BZ f ‹ ¸yp„z~ y!*
i
ÆŸ}g vÐVkzg ~÷Xì *
@Yƒsp~] ¸ÅY ¡
IZyZ™ Y~Y ¡
IZx ÓgzZì
¼ Z®ƒ D™ ãâ 
Û **
„ ~÷ ?™ 3V‹zg ~÷gzZì ;gƒ Za : Z K
» V¸~: {g »
ëÐ š
M 1g Å„\ WgzZ ò ëÐ š
M 1g Å„\ WáZz% 0*
}g ø} Z ^ßøÛû×ø¾ø^ßøe$…ø
ÅÏZ™ 3V‹zgÅá Zz% 0*
LZݪJÄ ÔÝ ªë:X D 0*
Ü ¤Åë

Ì~g l Z kZX z™s Z ‹Z »ÕLZÐá Zz% 0*
LZ Z®X D™x »s ÜÆè%
ãâ 
Û **
žä?gzZ”H}g vëIß{'
× »ì ^ßøe$…ø ¬ì {'
× „ {'
× Ôì 7.
$Z e
ÃV< ¬g7 Ð GÿL X3Z V¼ HXì {'
× Ì~Õ½ Z‹Z kZ Iß{'
× » ^ßøÛû×ø¾øQì Å
¸ÃVzg Õë\¬vZXì @*
W{'
× H~`â °çÐ [8gzZ~ s Z ‹ZÆVî æKZ
ìg™nZg **
ô â áZz% 0*
‰\ W ëÑ**
gzZ ݪ} (,ë¼ ìg â 
Û «{'
×
M 1g ïG
L ©ErKZ¬Ð ^ßøÛû×ø¾øX
{Š c*
igzZÃ#
Ö Z0
+ÅVƒ k
H}g ø ä\¬vZÆ™yÒš
^ßøÛû×ø¾ø ZgøÐzzÅ ^ßøe$…ø Xì •
w: dÑ)e
$.*
*™ ã â 
Û **
Åá Zz% 0*
LZ c*
Š™~ ¸
gzZ #
Ö Z0
+
§” #
Ö Z0
+ƒ Œ
Û èY c*
Š J (,ÌÃ#
Ö Z0
+
ƒŒ
Û ™ J (,Ã#
Ö Z0
+~gøÔŠ
Hƒ~ ¸Ì

MRT
»Øg‹“gzZ]n‹“{Š c*
i „ Ú Z σ #
Ö Z0
+{Š c*
i Îì @*
ƒ#
Ö Z0
+
§” Øg Áz4,
{ó Lì t [ Z ÂX c*
2VY ^ßøÛû×ø¾ø c*
27VY köÛû×ø¾ø ìt wZÎ[ZX ǃ wz4,
y» LÔì Cƒg Õ™\ Z½x Zwc*
Æ™'!*
Ð yZ y!*
i LÔì C™{k
H™NŠÃVñø**
y ZV î 0*
LÔ Dƒxê™gÃVÝB; LÔ f
e {'
× ™Íä Ç *
c ™Íi ZzWÅVñø**
¬» ^ßøÛû×ø¾ø D™Õë ^Þø ðô ^–øÂû ]ø Äônû Ûôrøeô n¾ D™izˆÐvZŠzu™ Y~ ‹Å
s ç…áZz% 0*
}gø} Zìg8
- â °ç™ïY ¡
IZ 0}g øc*
Í c*
ŠakZ
X £Š™
gzZ Õ}gvX Zh — 7¼ Zgø ä ?Æ™{k
H ðâ
Û «Äcq
-Z ~ ^ßøŠøËöÞû]ø gzZ
-Z~ÑÅvZ ÂñYƒyâ
q
Û **
gzZ¿uÔ
Û » *Š ~g‚¤
/ZXàûyv»{k
H}gv
XYƒ7†ŸZ {¨fq
-Z~ÑÅvZ ÂñY¤
/~{>™ÑyZZ *Š ~g‚gzZ $
Ë W7¶{gf
*
*™s çX7¼a}gø **
™sç»Z® M
h à7yvðÃ…{k
H}gv
:ì C™‚Åe
$WkZ¬ŠtÅÅzmvZ-g—Z®ñYVyvðÃÃTì@*
ƒÂÃkZ
ø ’öÏößûmø Ÿø^Úø oûÖô gûâø æø Õø†% –ömø Ÿø^Úø oûÖô †û Ëô Æû^Êø éö†ø Ëô ÇûÛøÖû] äö ’öÏößûiø øŸæø höçû Þö„% Ö] åö †% –öiø Ÿ$ àûÚø ^mø™
—Ô
DoÏãnf×Öô á^ÛmŸ] göÃWE

UZK

Æ TÐ ¶Š j…gzZ à7yvðÃÐ Vƒ k
H}g ø ÃT ! ] Z f {z} Z
]nÅ\ WgzZ £Š™s ç7µ¼Ã\ WÃVƒk
H}÷Z®CW7¶ðÃ~]n
X £Šj…@*
ƒ7»L: Z K
{z»
áû]ôæø ¼[ Z Z®Hyv„CZä?Ð{k
H 
c*
Š J(,
gzZÃ#
Ö Z0
+~gøÐ ^ßøŠøËöÞû]ø:
\ WÔì 7Ì: 1ðÃZg øXÐN YV ¹ë ÂÐ, ™s ç7…\ W¤
/Z ^ßøÖø†û Ëô Çûiø Üû Ö$
C ì 7Ì{i ZzgŠgzZ ðÃZÎÆgŠÆ
àüŠôvûÚö Ÿ$ ]ô Õøçû qö†û mø øŸ áø^Òø áû]ôæø
Ýü†ôrûÛöÖû] çqö†û mø æø çû Âö ‚ûmø pû„ôÖ$] ]ƒø àûÛøÊø

C }g åg ÕgzZxêÃT] Z f {zì yà ÂM
hÄgyZÐ \ W„g»™¤
/Z
/Æ Vzg » ( ZÎ :
¤
Z¾ g Õ {È ñY V ¹ Â

MRU
\ WëÔ7°» ÈÐZwp‰ $ÂÐZwˆÆ]nIß Z'
× » ^ßøÛûuø†û iø æø ˆÆkZ
[ Zg ZŠ¸pc*
Š™s çî Y}ŠÈðä
/ZX < Ì] c*
Á6,ëÔ ` ZÌÆV 8g Å
tä \¬vZ™B^ßøÛûuø†û iø X Zƒ7^ßøÛûuø†û iø pŠ
Hƒ »kZ ^ßøÖø†û Ëô ÇûiøÂ**
W:t ‚}÷L
V8g KZpVzŠ™s çÃVî Zw ~g và {~¤
/ZXƒ ` ZÌÆ] c*
Á~÷ ? c*
2
ge~ØgD â
Û mvZ G
î*9g ~â å#
Ö ÑZœX Ƕ 7x » Zg vÌÂVÅgxzøÐ
:{æ7?
E
E
î
) ¤ þLG3¢Â[ Z Z®åŠ
Hf{'
× »]Š „Ô ¶ˆƒ Á®
) ¤ þLG3¢Â~g øÐzzÅVƒk
H( 1)
gzZ £Š â 
Û ~g Y{g !*

',~ tig Ôì CYW¶~ ~izgÐzz ÅVƒ k

HèY â 
Û «ÌuqZ
Û ( 2)
gzZSg7
gzZ â 
Û ]n[ ˆ" ( 3) 
â
Û ‚¼
A ÁpŠ ( 4)
ÅVƒk
HZ
# ì Å‚d
$¾z ÐÅØg~ ã šZ bzg Ìä Ïß W)´gzZ
vZÃVƒk
H}g øgzZ ˆƒ Ì]ngzZ‰ Š™ »@ZØzg U*
WÆ{ k
H}g øgzZ ˆƒ °ç
: â 
Û Ìwz4,»ØgKZ6,ë[ Z Z®c*
Šâ
ÛC
Ù ªÃV>gzZ c*
Š Ö Ðt‘ä
—hô^ÏøÃô Öû] àônû Þô^Êø^øeô ^ßøÎô ^Ïøvûjô ‰û] ÄøÚø ðô øŸŸF û] áôçû ßöËöeô ^ßønû ×øÂø Øö–$ Ëøjømø pû„ôÖ$]ø™
DOVÅ(MMVt(oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

¸ Æ V1Z±Æ b§ b§ëÆ kZŠz!* 
â
Û lg !*
ÅVzÅ b§ b§6,ë
Ì¡‚Ô £Š Ì°N*
=[ Z1Zì HÐ \ !*
Âì CYƒ °çZ
# Æa Lg‰
s ç»ä ~ Z
# ì g 2…VxvZ b§ÏZ X Z™Ì§Å’Ô ÑŠ
lg !*
6,ëÅV8g KZùâ Ðí[ Z Š
Hƒ lpÐ ?~gzZ ~Š â 
Û ]n~g vgzZ c*
Š™
X £Š â 
Û
c*
Š ^ »ÐvZ)}g ‚…ä \¬vZÐ]q
-ZÆ^ßøÛûuø†û iø æø ^ßøÖø†û Ëô Çûiø Üû Ö$ áû]ôæø
# X 7{Z
Z
+Ã',
Z',{¨f Zg vÂ} Š™s ç»*Š ~g ‚¤
/ZX î YƒyZ **
Рݬ}g ‚
Ôy0*
YÔM%Z¤
/ZXì Y™s çÃ?yÃgzZ ZÎ}÷X σ°ç~gvA
$Ð, ™s çë

MSL
°ç ~g v H Â Š
Hc*
Š ™s çÃxê ä# ,Š ™y´Z ~ ±Ãäs™ïƒ
 ð`

: ÏñYƒ
—²
ö ] Ÿ$ ]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûm$ àûÚø æø ü
DMOQVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

X}Š} Š °çÃ?ì yÃZÎÆvZ
76,ë li ZâÅ V 8g KZgzZÐ ,™7s ç …\ W¤
/Z ìg 2\¬vZ Z®
~ }g Ä„
 Š'
,i ¹ ë àømû†ôŠôíFÖû] àøÚô à$ Þøçû ÓößøÖø ¼Ðyâ !*
N @*
xÑ ÂÐ N â 
Û
-Z Zƒx¥X <: ~ Vß Zz {g Ä… Z®7•Z ðÃÅT{g Ä Z (,Ú ZÔÐN Y7,
q
:ì ?Š ÅkZgzZì ~{g Äì +Zx ¸
æø Ðùô vøÖû^eô ]çû ‘ø]çø iø æø kôvF×ô ’# Ö] ]çû ×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] Ÿ$ ]ôo†õ Šûìö oûËô Öø áø^ŠøÞûŸô ]û á$ ]ôo†ô’ûÃø Öû]æø ™
—o†ôfû ’$ Ö^eô ]çû ‘ø]çø iø

EIG
4$
kôvF×ô ’# Ö] ]çû ×öÛôÂøæø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] Ÿ$ ]ôyà öW -o Ð {g ÄkZgzZ~ {g Äy¨
KZ}g‚


»VÍß7Z FZÐ Vß Zz{g ÄgzZì s ÜÆ Ô™ ÿL) {k
HgzZ H Ô™ ÿL)gzZ ñÑyZZ

Ðùô vøÖû^eô ]çû ‘ø]çø iø æø ÔVƒ ïŠ ÌvZ à Z >úŠgzZ Vƒ D™ÌÔ™ ÿL)gzZ Vƒ Ìðñì

E
G
ëØgz]nï
L ©rÅ\ W¤
%Z
/ZvZ} Z Z®ì æ¾5. Zù4†ôfû ’$ Ö^eô ]çû ‘ø]çø iø æø gzZ szH!*
àøÚô à$ Þøçû ÓößøÖø ÂÐ N â 
Û 73g6,ëgzZÐ ,™7s ç…\ W¤
/Z ª σ: wzK6,
E3G
" àÚ ~ Vß Zz {g Ä7Z ë àømû †ŠôíFÖû]
» Vß Zz {g Äy Z ªÐ N Yƒ 4ZŠ™0 îG
b
0{G3šE
ô
G
E
M
$ gzZÐN Y0
4¨G
C ǃ:: 1Zg øðÃÐN Y7,
~}g Ä} (,é5G
Ð V *W } g v u ™ V Q
Ð V W ~ Z 7,Z¤
/6,~i
: Za º
) št Â@*
ƒ wi **
àømû†ôŠôìFsܤ
/ZX c*
â
Û àømû†ôŠôíFÖû] àøÚô ì º
) š ÅvZx¯tgzZ
E3G
" àÚ Ô Cƒ
Iƒ ï
á ~ kZ +u{ ÄZ ¸Zx Ó{zÐ Tì »t Z¢Z xѳ ZgzZì îG
0{G3šE
IW+u {ÄZ ¸Z]gzZŠVzŠ ¬Ä ¸gzZoßĸ~kZX Zƒwi **
[ Z±:
L ÆÕÆyZ6,
X
E
!
š
zT
${yZ ë Âc*
â
Û : 3g6,ëgzZ c*
â
Û : s ç…ä \ W¤
/Z [g} Zñƒt öW ÆT
{'
× t ™8
-â 8
- â Ôì {'
× H~àømû†ôŠôíFÖû] àøÚô à$ Þøçû ÓößøÖø Z®Ð N Y0 b
q
-Z »Vñ¸u {
D†’ÃÖ] éö…ç‰E

MSM
Z÷ÂÐ,™73g6,ígzZÐ,™7s ç=\ W¤
/Z1Z¾ Ð\ !*
^ðÉß^ß
pƒ: { k
HðÃzŠ Î~i !*
ÅyYgzZz™ÒÃZ®X ÇV î Y7,~{g Ĺ Â~X yÃì gzZ
÷‚C
Ù ~g øèYcg ñÎ^g Å ^ßøÛû×ø¾ø ^ßøe$…ø Z®Ïƒ e
$Æ ñ¯ '
,æ¼:¼ ÌQ
G
G
ŠzöÂXì Šzöò ¾ïG
L ¢ ¤gzZ®
) ¤Z ïG
L ¢ ¤~g øgzZì Šzö)ÑÅ\¬vZXì xê
Xì ` ZÅ ^ßøÛû×ø¾ø ^ßøe$…ø ÷‚C
Ù ~g øakZ$
Ë ™ZŠ Zù h»Šzö)Ф
( 173X 162:™ÔòzgÈ j)

29 e
$W

—o×Feø ]çû Öö^Îø Üû Óöeôù†ø eô köŠûÖø]ø™
DMSNVèm! (Í]†ÂŸ] éö…ç‰E

G
G
iÅš
M 1g È
á KZÃ b Zzg Z ~g ø™ â 
Û Üû Óöeùô †ø eô köŠûÖø]ø ä \¬vZ à
Û Wï
L ¢1
™ Î^a Å›KZ6,wŠ î0œE{E!}g øª~Š â 
Û ~ m,g BÅ›KZ~P}g øgzZ ~Š 3›
C xgÆ0}g øpƒìg ÂY 5~*Š kZQ
wŠ } Z mY ¿g: ~ Vkz yÃ}
Å ï
á ~ è~% ~g Ï {z ¬Š …
ì ™z Tz ´è ~ x **
ÆvZX ^~ ›ÅyZ ë ` W ì W,Z »^a ÏZt
ÆyZg7 Ð yZ ˆƒ ‚™f ‹z't ÃXX ˆ t ‚ÆkZ '¯Åy˜ VâzŠ
vZ -Ý ¬gzugzZ Æ:uÆx?Z:Y m
CZ Â@*
ƒ: {'
פ
/Z~›ÅvZXì {'
× ÷~x **
:D â Û:tÅzm
Ü$ $ö ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö Ü$ $ö ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö Ü$ $ö ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô ØöjøÎû]ö oûÞùô ]ø l% û ô çø Öø åô ‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ô Ö$] æø ™
—ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö
DOUNV”(M(t(é^`JÖ] oßÛi hö^e (†nŠÖ]æ ^`rÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E

Q Vî Y HOQ ÔVî Y H{0
+
iQ Vî Y HO~ { Zg Å\ W~Vƒ ‚
rg[8~ !vZ} Z
X Vî YHOQÔVî YH{0
+
i
äZ- ŠÆyZX ܇ÌÐKÃ{'
× Æ›ÅyZgzZÃ]¯Åx **
ÆvZ *Š ÿL X3Z
ÿL X3ZÔ[ Œ
Û ‹¯ÅyZñƒaª
zŠ +Z~ VlLZ D WÃl!zÍC
Ù „
G
{WÅÔ¬C
Ù Ôì µ Z8
-g»vZ ìÚÅÔ¬C
Ù Éì F,
Ñ!*
ÐuZgŠ Zzûz‚g **
ÿL ¨“ÅC
Ùª

MSN

Û ÆkZgzZ]¯m!*
Åà z}uzŠ Ìà zq
-Z Z®ì ÝqŠ¸È
áq
-ZÃà zC
Ù Ôì µ Z
pì @*
ƒD»äƒÚïE
-Z i)ZXì @*
ƒ¸"Ð T‹¬Å
L 8™Æ}uzŠq
Å›LZ \¬vZèYì Cƒ —6,}uzŠ q
-Z {zì Ýq [ Œ
Û ‹¯ HÃí!*
Æ kZ
:ì Š
á g Z~u0*
y WŒ
Û X ï Š™ Ö Ð}uzŠq
-ZgzZï Šµ Zµ ZÃq
-ZC
Ù ]¯
—àõnö Âû ]ø éô †$ Îö àûÚô Üûãö Öø oøËô ìû]ö ^Ú$ ‹
º ËûÞø Üö ×øÃû iø ø¡Êø™

E
Å
3E
ÃVzÈLZ6,gî—ëuQÅV\W } Y7ðêì êŠÃxÀ{Z
+Ãì ö§ Z?{ð
ì îŠ|ŠzŠÃ^ LZV â b§T ðâ 
Û «=ä\¬vZwVq
-Z ÅkZX D â 
Û«
ñYµ:Ãa}g \ ÆkZÃÅV”}g \ ÆkZ @*
ì îŠZ À6, 
Å|ŠzŠ Â
yZÃÅVzg \ ÆyZ @* 
ï Š™ Ö ]¯Å[ Œ
Û LZÃVzg \ LZ Ì\¬vZ b§ÏZ
] Ým!*
Åà zq
-ZakZX ñYµ:Ãà z}uzŠÃÅà zq
-ZÔñ Yµ:ÃVzg \ Æ
$gz w£Zt yxgŠÆŠqz†X @*
i Zghuq
-Z ëûLE
ƒ 7ÌÃà z}uzŠ D»] ¬Å
C ì c*
â
Û ¨V-är
# ™zZpÃTì @*
ƒ {æ76,
{È}uzŠì @*
ƒ
$g kZ { Ç W' „ ?ë
Ð ëûLE
ì 7 i Zg t à gzZ Ë x¥
Sh Z egzZÃV- ßñyZdŠÐ}„:Z-Š… Â{zX'W7'!*
t~™Å *Š ÿL X3Zp
X ìgƒZÆ6,
vZgzZ7¬ŠÃvZÃVß Zz
X z™: tÌÊzÆ yY%AŠ Âì =½ Ü *
*™t» q ËAŠ%¤
/Z
AŠ%ÔD™tÃÏZÙ ŠëÃqT ¹Ð^ q
-ZäŠ *ZtC
Ù Šq
-ZÆwjZ
^ {zX ÛZÔ D™tÊ zÆvZAŠ%vß Z®ì ‰
Ü × 'â ÊzÆq Ë
ÂVßyâ 9~Ã] !*
Å\ W¤
/ZX ìg™] !*
Ht\ WY7â ¹äkZX å»á ZzvZ Ë
X ‰ {gÆáì‚ CZ Y7 â X CW7Ã=Â=Å\ WèY Ç} 7,I="Ã\ W=
]|X @*
W7ÃÂvZèY,™›ùÐvZë ¹Ð #
Ö ÑZœä¿q
-Z
c*
Ðz±ÐkZ ÂñYW% ïy Y~g vÃZ e ðä
/Z ?7c*
ì ›ÐyYKZÃ? c*
â
Ûä
VzŠ Z±yYaÆäXy Y! r
# ™7 ¹ ?Yáì¢qyYtÐzŠÈÐ ã ‚W
DMSVèm! (é‚rŠÖ] éö…ç‰E

MSO
ƒ D™›Ð y YAŠ%‰ c*
â
Û X ¬Š 7L¹ ?ì ̬Š LÃyY c*
â
Û XÇ
ÅØ!*
y ZZ™ â 
Û «bzg~Ÿ}g øä \¬vZX M
h™7VY›ÐvZAŠ%
ÃyYKZAŠ%gzZƒ D ÑØ!*
yZZ6,
yY KZ b§T ~ŠÄgg0
+Z}g øŠp?Šq
-Z
AŠ%b§ÏZÔƒ ï Š Z±y Y~« ™Åy YƒD™›âZÐ kZgzZƒ D™t
ȯ!*
yZZä\¬vZ™Äg?Štg0
+Z}gøXì ÂH *
*™›ÐvZgzZ **
Ñy ZZ6,vZ
IJ$
C ì ¹[p Hä~Š!*
W!Zº ZX¿g: ¹!*
gïZ øL RgzZc*
Š™y‚Wp6,
Å ~g !*
‹ Z f› z@
á Špì ~%
Ë 7ƒ Šg½/ t ì +Z ?Š
$
( xzg **
Ññ~šµgŠ )

GLG
"W
/
¤
›ÈZ>bÑÅÑ!*
ì

ävZZ
# ¸Dâ
Û mvZ îG*9g ~gjY DZ†{
á **
Ññ]|w Í Z åL]I%}÷
È
á KZ ~ kZ Â ?Vƒ 7[g Zg v~ H Üû Óöeùô †ø eô köŠûÖø]øc*
â
Û wZÎgzZ ð3Š iKZÃ bZzgZ
»
Û »™Íx **
»vZ ` Wì ðƒ Ð^a „zX ~Š Î^a Å›KZgzZ ~Š 3Š iÅš
M 1g
Läë‰{ Wì *
@Yƒg66,WÎ{z™Íx **
»vZ1ƒÉÄHgzZì *
@YIŠ wŠ Ì
ÏZXì tzf ~¡»Vâ Y~g ø›Åy ZÔì 5~*Š…™ Î^aKZXì ‹Ãx **
kZ
C D â 
Ûr
# ™zZpÃ
ì ðZæ » ` Wðà åÐ wi Z wŠ
ì ðW½ Q {z ã Z6,^a uZ ¶
%NZ
ÖWÅVß ZzvZ N Zƒ Zz6,t Å›ÅvZXì @䙊gŠ ^a ãZ6,Âì ¹Zƒ ZzæF
#
:ì e
$ZzgÅRì YÔD â 
Û ÅzmvZ-g—X Q~
áøçû ÏøJûiø ø¡Êø ^`ø ßûÚô èºvøËûÞø Üû Óöfø nû ’ô%m áû]ø äö ×$ Ãø Öø äö Öø ]çû •ö†$ Ãø jøÊø lõ^vøËûÞø Üû Òö†ôâû ø Ýô^m$]ø oûÊô ÜûÓöeùô †ø Öô á$ ]ô™
—]‚÷eø ]ø ^âø ‚øÃû eø
DUQV” (]Vt (o›çnŠÖ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

Ô Sg CWN Zƒ Å[ Œ
Û Æ \¬vZ~ izgz‘
 Æ: â i}g v!ÍßÆ #
Ö Z ~÷} Z
ïÑðà »x™²ÔiðÃÐ ~ yZ ?h
+
á z™lˆÃyZ ?Ô Sg Cƒ wi **
[_
.‹ “

MSP
Vî ZƒÅ[ Œ
Û ÆvZ~g
$ukZX M
hƒ7‚$
+zh$
+L?Qì W,Zt»T î Y0* 
Š
Hc*
Š CÌyk »y Z~ g
$uÅpÑ~g gpX Š
Hc*
C: â i »wz4,
Æ[ Œ
Û ] “Ô »
:Cƒwi **
V ¹t
—Üûãö Šönû ×ô qø oÏFJûmø Ÿø ðö «Šø×øröÖû] Üö âö ™
DUPTV”(NVt(Ø$ qæ ˆ$  ²] †Òƒ Ø–Ê h^e(l]ç‚Ö] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E

X Y{g7‚$
+zh$
+LÑZzÆk0*
ÆXdë, ZáZzvZt
Ð
[_
.‹ “ ~ izg z‘
 Æ: â i X Zƒ «xêL ‘q
-ZÐ ä5ÃV(uVâzŠ
ÖWÅvZIZyk»yZgzZûgzZw2ÅyZîŠ w$
+
Ð ]Š XÃ]z° Cƒwi **
øLÅWwz4,
ñYÅ] !*
H‹ “yZ Zƒx¥X Y{g7h$
+dëzŠ»y ZèY
Æå gzZì CY 7,Ì6,kZ iðÃÅ[_
.Âì Í k0*
Æ Vß ZzvZ Z® vZ I Z
ì CW½ QQ ¶ðÎä \¬vZ™ â 
Û Üû Óöeùô †ø eô köŠûÖø]ø ^aã Z6,Å›gzZì *
@YƒGa
Xì *
@Y0*
x›gŠ »›ÅvZtgzZ
Ð
^wŠÐ ]z'ÅkZ c*
â
Û «ä \¬vZxêL ‘Ð o ng ZÆV (uVâzŠ
7S[ _
.‹ “Èâ iÔizgz‘
 Æ*Š kZ Zƒx¥Ð e
$ZzgÅRìYXì ;gƒ
X Y{g7h$
+z@ðÈÆkZIï] “{zÃX~izgz‘

E
E
x¥ Â: â i »x™‹ éC§g$ zZ ] !*
H‹ “Ô[_
.‹ “y ZÐ u 0*
$u Ñ!*
g
zgq
oÏFJûmø øŸ g
$u Å pÑ ~g g ? QV¹] “t å @*
ƒ Za wZÎt ~ wŠ p Š

yZV ˜ yk{z „ÖWÅvZ I Z ðâ 
Û «] !*
t ~wŠ Ug ¯ä \¬vZÐÜû ãö Šönû ×ô qø
CYƒ spÐ Á(Ô Á$
+gzZÐ ]Š X]z°ˆÆä0*
ÃXì @*
ƒ wz4,»] “
hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû^Êø Š
Hƒ g
$!*
Üæ ç» yk z y â iÆ [ _
.‹ “ \¬v:Z Xì
X àønû Ûô×øÃF Öû]
] »',Å „ ] Z|\ Wt gzZ ìg â 
Û «xEd
$¾z ÐÐ x™LZ \¬vZ
gzZ ŬäºZ/q
-ZB‚ÆX] »',ÅVÍg )
,
yZ}÷gzZ] »',ŹkZÔ
¸**
Ì}÷èY H7¸**
-W q
J
-Z™áÐòJ
-w‚kŠ~kŬ +Z
X ñ W¸**
a}÷ÐygzZ,™:¸**
¶CWxÑ=X @*
™ù~¸D™7

MSQ
@*
Y:~ù ™h Q: ZŠq
-ZJ
-W q
-ZPzŠX å@*
ƒÐ ]zˆz™fgzZ“
 ezt ZÑZ¸**

wŠ {'
× {zJ
- ` W å @*
W¯ H~ ÄÅ Vî CHp¶@uÈÅÆZ š
/[pX å
( 165X 162:™Ôxzg **
Ññ~škgŠ ) X N â 
Û wJ\¬vZì @*
ƒkC~

30 e
$W

ø ß$Æøˆø ßûmø ^Ú$ ]ô æø ™
—²
ô ^eô „ûÃô jø‰û^Êø ɺˆû Þø àô_6 nû J$ Ö] àøÚô Ô
DNLLVèm! (Í]†ÂŸ] éö…ç‰E

` ´»kÌ ‚ Ë ã-

ø ß$Æøˆø ßûmø ^Ú$ ]ôæø ì ~u0*
mvZ G
î*g9 ~g‡Z5 ²
ô ^eô „ûÃô jø‰û^Êø ɺˆû Þø àô_6 nû J$ Ö] àøÚô Ô
yWŒ
Û
Å yÆ yZ \ WZ
# Ô s 0*
vß} (, ì b§Å È kZ w VÅy - D â 
Û
c* 
D O pÉ ï Š 7[ Z »ÝÈÆkZ\ Wpì |È Â »yZ  D O p
ÆÈ k0*
Æ´ âÆÈ ÔVƒ Le **
W~ƒÆ\ W~ ïŠ i ZzWô âÆÈ
x™™hg „È ÂgzZì êŠ ¬ÃÈ ~ egz eÃkZ {z Ô Dƒ p ÖZ m{ Ôegz eÃm{a
/Z Ã È Æ VÍß} (,~ *Š b§T D â 
¤
Û mvZ îG*9g ~g ‡Z5 ÂÔì 4äh
b§ÏZ ÔÇ} Š™lñ{ÃkZ {z Âz™ì‡‚ ZgÐ ´ â Æ kZ ÔÇê ÈgzZ {z ÂÐ zŠ [ Z
b§Å Èá ZzEy - hô^føÖû] o×øÂø ÌôÎô ]çø Öû] gô×ûÓøÖû^Òø áø^_ønû J$ Ö] á$ ^ô Êø ì  »vZyg!*
gŠ [ ZÔìC
Ù !*
Ðg !*
gŠa kZì ŠzŠ% »ÞZ§!*
gŠÔì Zƒ Z9C
Ù !*
Æg !*
gŠÆvZì
Q'ÂH q zÑ bŠ [ Z »ÐÎzÆkZ ä \ W¤
/ZÔ ÇáZ e6ÎzÆkZì Le **
Y~
] Ð kZÔǾ¼ Ì{zм¼ ?Ô Ç} Š™É0*
Ã\ Wï Š ï Š[ Z Ôì 7e

!vZ} Z Ünq†Ö] à_6 nJÖ] àÚ ²^e ƒçÂ] ì pÏyÃ{z Ôƒ O pÅ \¬vZ Z®ÏA 7
gzZ Ï ñWŠæ ÅvZ Ug ¯Ð •
',ÅÝkZvZ Y
á y Z ÔVƒ Le {C Ð y-ŠzŠ%kZ ~
»ÐÎzÐ "7,Æ kZì @*
W~ g
$u~}g !*
ÆÝq
-ZX ÇÑ äh xŠ y:ìtÝ{zÔD Yƒ
—ä´×ô ‰ö…ö æø ²
ô ^eô kößûÚø !™
Däß ²] o•… é†m†a oe] ‚ßŠÚ (‚Ûu] ‚ߊÚE

( ›[ ZŠ W ) X6
,
V1ÆkZgzZ6,vZ~c*
Ñy ZZ

MSR

31 e
$W

Üû`ö eö çû ×öÎö kû×øqôæø ²
ö ] †ø Òôƒö ]ƒø]ô àømû „ôÖ$] áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] ^Ûø$Þ]ô™
^Û$ Úô æø éøç×F’$ Ö] áøçû Ûönû Ïô mö àømû „ôÖ$] oáøçû ×öÒ$ çø jømø Üû `ôeùô …ø o×FÂø æ$ ^Þ÷^Ûømû]ô Üû `ö iûø ]‡ø äü jömF! Üû `ônû ×øÂø kûnø ×ô iö ]ƒø]ô æø
ø òô ?ÖF æ]ö oáøçû ÏöËô ßûmö Üûãö ßFÎû‡ø …ø
oܺmû†ôÒø Ѻ‡û …ôæ$ 麆ø Ëô ÇûÚø æø Üû `ôeôù…ø ‚øßûÂô l
º ^qø…ø ø Üû `ö Öø ^Ï& uø áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] Üö aö Ô
DN-O-PVl^m!(Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

ì hПgŠ°Ðw qZ

[¨Æ y Z Ð vZ ™f ì ˆ ðâ 
Û yÒ t #
Ö ´ Å ï» ÈZZ ~ ] c*
Wy Z
gzZ n
pg6z½6,[g L Z { z gzZ ñ Yƒ {Š c*
i gzZ y ZZ » y Z Ð ÞZ Ä ¯gzZ N Yg e
G 
ZgŠaÆ y Z Ô áZz y ZZ Ft Ô D™~ {Zg Å kZ wâ ¾ ÎZgzZ i ú ï
L !‡Z
X ~izgÅ] ³gzZ]ngzZk0*
Æ[g LZ
Y
58E
~Š ¿Z » Z evZ èg x Z™/ô‹ Z| Â c*
WB; ÔÁ â Z
# ~ g$
+ëL E
úgzZ ŒhCZ ä VrZ¸ìg ±ÐWy Z â Xì yÃg ZŠ h»wâ kZ Zƒ s %Z
gH6,«™ÅÅzmvZ -x™ Z ÁÎg vßgzZ ŒhCZ ä VrZ¸ìg±vßäZ6,
ì Ð s§Å\¬hsÜ ìì Š
Hc*
Š et ~ ] c*
Wy Z X Œh C Z ä VrZ¸
:åaÆ»ÈEZgzZ]g t
KsÜÌ*
*™w‚g Z »À5 ©
—oܺnû Óôuø ˆºmûˆôÂø ²
ø ] á$ ]ô ²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$ ]ô †ö ’ûß$Ö] ^Úø æø Üû Óöeöçû ×öÎö ä´eô à$ òô Ûø_ûjøÖôæø p†FJûeö Ÿ$ ]ô ²
ö ] äö ×øÃø qø^Úø æø ™
DMLVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

Xì Ðs§ÅvZ ŠæÝZgŠgzZ Š
H5aÆyEZ}g vgzZ]g t
KÂÃV¤
Û X :ÀF,
Æ \¬ hÆ™ÃsÐ ] !*
.z Y Zg WLZ åt Ñ »wz4,
_
Æ ] c*
WyZ :
gzZ Q,
$»Ð spz‡ÂñY W~yxgŠx **
» Z}
.Z
# gzZ , ™„ÃÔÁâ 6,Ÿ
Ýq ~Š ÛpÅ Z}
.Ð qC
Ù wâ gzZ ¿z »z {on¾, ™ ay

zŠ z wâ 6,x **
ª
ÆÏ Q
( ã ¢£ZY
n)´‚:i Z ) X g D™ÒÃÅä™

32 e
$W

ÜûÓößûÂø gøâô „ûmö æø ä´ eô ÜûÒö†ø ãùô _ønö Öôù ð÷ ^Úø ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚôù ÜûÓönû ×øÂø Ùöˆùô ßømöæø äö ßûÚôù è÷ßøÚø ]ø Œø^Ãø ß%Ö] ÜöÓönû Jùô Çømö ƒû]ô™
ø e%…ø oûuôçû mö ƒû]ôoÝø]‚øÎûŸø ]û äô eô køfùô %ømö æø ÜûÓöeôçû ×öÎö o×FÂø ¼øeô†û nø Öô æø àô_6 nû J$ Ö] ˆø qû…ô
èô Óøñô¥øÛøÖû] oÖø]ô Ô

MSS
—ogøÂû †% Ö] ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] hôçû ×öÎö oûÊô oûÏô Öû^ö‰ø]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ]çjöfùô %øÊø Üû ÓöÃø Úø oûÞùô ]ø
DMM-MNVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

ƶŠuÐ s§KZ å; g™~g¤ÃózZ6,?\¬vZ‰
Ü zTz™Š c*
É
Ü zkZgzZ :ÀF,
«ŠÃ6Îz ã-Ð ?gzZ} Š™u 0*
à ?=g fÆã 0*
kZ @*
ã 0*
Ð y W6,?Zg @*
ZgzZa
»\ WZ
# É
Ü z kZz™Š c*
gzZX }Š ) Vî 0*
} g vgzZ} Š™o¢ÃVߊ}g vgzZ} Š™
Æg ñÌZ~ N J (,È ÅVß ZzyZZ\ WÔVƒ ¶‚ Zg v~ åꊬÃV¤
Û [g
X VƒêŠá Z e−
)g~[¨

GLÒG
¡
ce7**
Z<
Í Ðb‚z ï

Y
58E
zu" Ýñ²¸ ©{zgzZ ¶{Š c*
ik
H&Š Z®Åg ñX åcJc »g$
+ëL E
}g e"t X å ã 0*
V; zgzZ à á(hZa LZ äg ñQ¸} hð~Š Z®gzZ y â ‚
ÅçzgzZ <%Æ ã 0*
Ô¸ UŠ Vî 0*
ñƒ º ~ T¶{Š c*
i¹ e
$g Ô¸ ~ Ý
X D ™Šæ ~g v\¬h ÂDƒ w=?á Z e kz‚z ä y -]”Åk\ gzZ 1
ã0*
gzZ ˆWe
$gaÆÝñgzZÑ ô~Ag ñÐ T c*
‚',ã0*
Ü zkZ ä\¬h

gzZ Š
HƒgzŠ kZC
Ù zspgzZy‚Zg ‚ Â?ç WZ
# ðâ 
Û ~g ¤ózZq
-Z ä\¬hQgzZ 1™ ¦ 
ï Š â 
Û °»aÆVzÈÃq~hðL\¬h ðƒx¥] !*
tÐ kZX ‰ƒxŠ { i @*
ÐózZÅk
,
Š Zgf Yƒ7x»{zÐ’Å]b Xce7**
Z<
Í Âƒ: {Šc*
iÚðÃakZ
X ZƒÝq

33 e
$W

Ùöçû vömø ²
ø ] á$ ]øˆçû Ûö×øÂû ]æø Üû Óönû nôvûmö ^ÛøÖô Üû Òö^Âø ø ]ƒø]ô Ùôçû ‰ö†$ ×Öôæø ²
ô ô ]çû fönû rôjø‰û]çßöÚø ! àømû„ôÖ$]^ãø m%^ømF™
—oáøæû †ö Jøvûiö äô nû Öø]ô äü Þ$]øæø ä´fô×ûÎøæø ðô †û ÛøÖû] àønû eø
DNPVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

Vƒ D š s§ÅqjÏ0
+
i»{zZ
# â â ¬»x?ZmwÎggzZvZ !ß ZzyZZ} Z :ÀF,
XЃ¦?k0*
ÆÏZgzZÃwŠÆkZì ©
8uzg\¬vZßyYgzZ

GL“¤ZgzZ hï
GL“¤ZÏ0
ì x **
»wÎg ï
+

G
Cƒ Ï0
+
i èSgßÏ0
+
iyz$
+ÆwÎg ï
L “¤ZgzZ hïG
L “¤Z Zƒx¥t Ð ] c*
Wy Z

MST

G
SªG
h
+
á z™ H: k
,
Š ~ + â ¬ìt ½~uzŠgz Zì Sg xzøÐ Ï0
+i Ô Ï0
+
i îG
G3©8Ôì
}Š¢ì eO]
.ì ,@*
ÆZ}
.wŠÉ 7ï»òŠ W6,wŠ LZXìg: (ZwŠ~k
,
Š ~ hð
x ©Z Á −Z {È Z
# V; ì @*
™$6,kZ: Âzg 7Y Z’ZÐ Øg KZÃwŠÆË{z—"
$ Âá ¯ {ìÊ Áz¡™hg46,hc*
ì êŠ uzg~ Y Z b
ÅkZ Âì @*
™‹»gzZ :~
E
!

àønû eø Ùöçû vömø \¬vZa öW Æ[ Œ
Û V Œä ‰gzZáôˆ†û ÏöÖû] xô•ôçû Úø oûÊô ]„øÒøì ꊙ
àûÚô äô nû Öø]ô hö†ø Îû]ø àövûÞø7d

Û Ú Z ÌwŠ » kZ d

Û gŠkZÆ{È {z ª ä´fô×ûÎø æø ðô †û ÛøÖû]
6,g ZuZzwZj ZÆVߊ}g v™| (,
Ð ?Z}
.Ôz™Ð wŠF Ã~g ZŠ',¬Å Z}
.‚ômû…ôçø Öû] Øôfû uø
Äg™wÅg ZuZ}g ‚V ;zì **
ƒ ¦Ãƒ
 k0*
ÆÏZX Ï−:ÐWÆkZ$ìÔì i
XÐN YŠ

34 e
$W

—áøæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø Üû âö æø Üû ãö eø„ôùÃø Úö ²
ö ] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ãö eø„ôùÃø nö Öô ²
ö ] áø^Òø ^Úø æø ™
DOOVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

ä \¬vZ Â} Š jÃë Z}
.} Z ÔÞ]†ËÆ ¸ ë ~ ª
 q Ås Zîvß
Û»
: ðâ 
Û wi **
aÆVz
Û »e
$Wt~y WŒ
Û
—áøæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø Üû âö æø Üû ãö eø„ôùÃø Úö ²
ö ] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ãö eø„ôùÃø nö Öô ²
ö ] áø^Òø ^Úø æø ™
DOOVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

gzZ ÇVz™7wi **
[ Z±6,y Z~ J
-‰
Ü z kZ {0
+i~ Vz
Û »y Z \ WJ
-Z
# Ñ} Z
GÒ)ÅZŠë#
]| ï
Ö ÑZœXÐ g D™g lZt J
-Z
# Ç} Š 7[ Z±Ãy Z \¬vZ
ä vZ c*
â
Û ~ ‚Å kZ ~ y WÅZ y Ò ämvZ G
î*9g ~â år
# ™ ZsÑZ **
Ññ
[ Z±6,kZ~ *Š Âì g @*
™g l Z Ì
Û »¤
/Zì aÆ*Š {zì ~Š ]g t
KÃVz
Û»
XÆäÑ: yZZz1Çn $7Ð [ Z±Æ]y
Wpǃ7
…ö ^ËøÇûjô ‰û Ÿô ]û áø^Òø ]ƒø]ô D â 
Û ~‚Åe
$WkZmvZ îG*9g ~g ‡Z5x_ö
yZgzZì ; g}Š œÌÃVz
Û »g lZZ
# ª…ø ]†ø eû Ÿø û] àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ‚ö nû Ëô mö Ÿø Ìønû ÓøÊø …ø ^Ë$ ÓöÖû] ÄöËøßûmø
( 123:mÔ 5:` Ô > ‡%) X Ç} Š: œVYÃy ›Âì ; g XÐ [ Z±Æ*ŠÃ
> ½w ¸»Å\¬vZègZ]|~}g !*
Æe
$WkZ ämvZ îG*9g ~g ‡Z5

MSU 
D â 
Û Å \ ¬vZ èg Z]|X c*
â
Û Ü~g lÑZ [ Â 5 ¢ > ‡% bÑÅ
$WkZßÍaÆJ
e
-#
Ö ªgzZßÍÉ@*
gzZÅzmvZ -wÎgƒ ôZ} Z ! â ›} Z
[ Z±Â^Ûøâö ‚ö uø]ø ÄøÊø†ø ÊøX ¸ñ â 
Û wi **
yâ ZzŠaÆäXÐ [ Z±LZ ä\¬vZ~
oøÏô eø æø ‰ a VZ Ð *Š ÂÅzmvZ -g—ª Š
HJ Q Ð ë Â=g f q
-Z » ] Ð
D™~g Zizt¤
/Ôƒg D™Ô]nÐ \¬vZ ?¤
/ZXg l Z ªì ¹!*
ZuzŠgzZ ^Ûøãônû Þô^$ø
ÐvZ™| 7,
/Â] ÎgzŠ ñ Yƒ æðÃÌÐ TÐî Y$Ð[ Z±\¬vZY
á yZ ƒg
*™\¬vZX Ïñ Yƒx ZwV ;z v WÅ cizŠÐ N Y µ²WV˜ V˜ ß™g lZßzg
:Nq
tÐx™Æy ZXÐ,Š™4ZŠ~¼
A „ŸZg7ÂÐ, ™4ZŠ~¼
A ÃæEE
-ZZ
#
vZ Ug ¯ Âñ Yƒ { k

/Z', Š wZ e~ c izŠŸ¹!*
gzZ , Š™4ZŠ~ ¼
A Â{nì ê
wâ » Ë7t N Z™s çÐ VzÈ ÂñYƒ „@*
Ã~t £ÆVzÈgzZ4â °çÐ
# σ7°çÐ/Âã !*
Z
i¡‰
Ü zkZÔ/ÂvZ c*
/ÂvZ c*
/ÂìgÈÐy!*
igzZ 1g â
X σ°çA
$Ð,Š} ŠÃkZwâ »kZZ
# Ð,™7: Zzw â »kZJ
-

35 e
$W

—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô™
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

7Òðÿq
-Z¤
/ZXì 76,…Z⊠ã
CÅe
$ÑzX z™g (Z ò ¾B‚ÆvZ™f
4]z ] ‚Zz ÔøZ
ì à z » \¬vZt @*
™7Ì{k
Hq
-Zpì @*
™ ZŠ Z {— ¸ ïG
LE
Û sÜÔk7,
s? yÃà zÆ \¬vZáøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô ì e
$WÅ u 0*
èyWŒ
Û ?Š Å kZgzZ
X } È
Ëpì @*
™{/z e w‚C
Ù Ôì @*
™]zˆ½yŠ Ôì k7,z½] Zg ¿ gzZ
Yƒ 7vZ à z ¿t ì @*
™ÕÔì ù
7**
ÇÔì @*
™~Ã$
+Ô@*
W7i !*
Ð Ú ŠÃ]gú
$Ñzz [gzZì ÉÃ{z~<Ñì @*
e
™{k
H Xì ÉÃtÆzŠz!*
ÔÆ{/zeŠz!*
{k
H‰
Ü z ËÔì Z}
.!*
Ü zC

Ù pì @*
™ ZŠ Z {—ñ<
L ÔZ
# ZzÔn
Û ¿q
-ZX $
Ë ƒ 7¦
Ü zC

Ù Â{zÔ _7,gz¢…Zâ{zvZ à zì ] !*
gzZtXì vZ à zÔì st@*
™7
ìã 0*
vZY zè‡)´X M7„ uÃy ZÆ™fÆvZ%Ô Tgu" ~Š c*
ÅvZ

MTL

{zÐ Y ¡
I Z Ë t¾~™f J
-cÐu{z Š
Hï{'
× »vZ™fÃX D â 
Û mvZ îG*9g
( 32X 31:™Ôu|Ái o) Xì C¿F
,
Ýq »™fèY ïŠ äƒ7{k
H
ì @*
™g (Z ò ¾ Ç ñ0*
{'
× {Š c*
iÐ ¼
A 6,}i Å *Š ¿{z~h
e x **
»vZ
HX Šß Z Z
# ZzgzZ *Š\¬vZgzZì _›qì t‘¼
A ìt ?Š ?ì H?Š
t‘Ã]¯gzZ k‹Åx **
ÆvZ Âì t‘Ôì 7Û{¼
A Xì $
Ë 0*
t‘Ã]¯ÅÛ{
Å
§E3E
xÀ{Z
+Ãì ;gƒµZz ö Z?{ð‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äö Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ìg â
Û ŠpZ
# Ïñ0*
ù
( 34:™Ôu|Áio) Xì Yƒ
ðÃù »]¯Åx **
ÆvZQ Â7
ðûvZªì ꊻ
‘´ Å äƒ à zÆv Z D â 
Û ~ > ½bÑ > ‡%mv Z îG*9g ~g ‡Z5
:ì êŠwZ e›ÅkZ~VߊÆY 1zZ LZì @*
¯à zCZvZÃTq
-Z zŠ
—å´ ðô ^nø Öôæû ]ø hôçû ×öÎö oûÊô é÷$ çø Úø äü Îø‡ô†û m% áû]ø ä´jô mø Ÿøæø lô]…ø ^Úø ]ø àûÚô æø ™
:ì #
Ö ´~uzŠgzZ
— ä´ eô^Óøiô …û ] àôÂø äü Ûø’øÂø ]…÷ çû ¿övûÚø ‚ø’øÎø æû ]ø ð÷ çû ‰ö ø ]…ø ]øçû Öø™
DUNV”(QVt (xni^ËÛÖ] éö^ΆÚE

KZÃkZ \¬vZ Âì [ ƒvZ à z Úèr
# ™ {zgzZ}™{Š Zg Z {z¤
/Z »x »<ѽ ÜË
ïŠ –Ð kZÃ{k
HÂc*
X n
pgpôÃkZÐ [ ‚g ZÆ {k
HgzZ f
e á ~ «™
ì @*
Y™ŠpòŠ Wì {zx £tX  Za ì" ðÃÔï Š –Ð { k
HÃkZ c* 

# ™DZ†{
á Xì 1 â 
Û wJaLZ=ä\¬vZ 
D â 
Û mvZ G
î*9g ~gjYr
( 36:™Ôu|Ái o) Xì *
@Y^ØÌÐ Z ÂD ¯à zCZÃË\¬vZZ
#
ñƒ ¶vZ à z%Vƒ HÐ ¢vZY
á y ZX Çá ™¿‚Î6,VÂ!*
õ0*
:Yƒ7wÙZ »kZ
A rÅvZ ÿN X3Z
+
X1
Ö zZæ6,
#
vZ æN°f X 2
ØõÐVƒk
H X3
] åM‘ éE
5!NÐ{ k
HƒòZ X 4
"LOS X 5
5G
x Z ð!N6,
L » éE
<
( 57:™ÔxwÈ é)

MTM

wqZ õ0*
Æe
$ÑzÁ”

(Structure) š7 Z »e
$ÑzÃ\ WÐ XwqZ õ0*
ªVƒ @*
™7Q~[ Z

X Ïñ Yƒx¥(Finishing)MgzZ
~ ÄÅkZƒ 9
L oÐá ZzvZ ËT6,}i ñzg kfu^’Ú oÒ ²] Øa]
(1
Cc*
ÄÐV\WŠ%X gEf7,ÁÂÅkZgzZg =
6k
,
½gzZ'!*
ÅkZ&ZpgzZz™ ; g
E
¢
Æp ÖZwŠ›gŠgzZÚúL G3 »á ZzvZ kZX ÏN YƒCc*
ÄÐ Vâ »'gúgzZÐVƒ
ÅkZX \¬vZY
á y Z ÏN Yƒty‹ Zg'gúX Çñ YF,Q~wŠÆy ZÐ Vâ »)g f
VßZzvZ;²HpXz7,{g~ÄÅVß ZzvZìÀF,
»Tì àn΂’Ö] ÄÚ ]çÞçÒ ?Š
Ïß W)´Xì ‚~(,Ð ƒ
 ~ y!*
i ! ² Vƒ @*
™7 ãšZ bzg‚?ƒgB‚Æ
yZ¤
/ZX î Yƒ‰„yZƒgB‚ÆVß ZzvZ {Š c*
i Ú Z Üã×%Ú ]çÞçÓjÖ Üâç_Ö^ì D â 
Û
7B‚ÆVß ZzvZÐ wŠ›gŠ ?Xì **
»ì 7]çÞçÒ ì ]çÞçÒ Zg vÂñƒ 7‰
E&
E
I
»V ˜ƒB‚Æ6 } ègzZ ïGG345BÔƒ7B‚ÆmÜZ Ôƒ 7B‚Æ~i m YÔƒ
B‚ » Âì @*
ƒ ÈÐ {k
HV ˜ Ôì @Â}V˜ Ôƒ TgB‚Æì Q ã ‚W
D Y V6,6ģƙ« gzZ u 0*
**
ÃkZÆ™ ÙWÃyY KZÐ ]¯x ZwgzZƒ ï Š hg
Xì 7B‚Ì™ƒB‚Æ¿(ZXì 7‰
Ü Ãgt!Å ì ‰
Ü Ãgt>Xƒ
î YëÔz™:Â**
LÔz™„Ôz™#
Ö zZæ6,kZ ñC™f kÚæ]‚Ú †µ ²] †Òƒ
(2
ß Z eîE
0!N~yâ¤
/
ÆÑLZgzZz™:Â**
1ß™û%kŠ ƒ D™™fiŠÎ¤
/Z }zŠ™ÁŠ Z®Â
™ 3 **
3gzZ ¹7vZ ÌiŠq
-Z ä?yŠT}g*, Z] ZgyŠ Ä}g vg7 gzZ

/ZgzZÔß| 7,
iŠ kŠ ¸_7,iŠÎgzZ‰ ë{Š c*
iyŠ ˤ
/ZX å:g±ðÃèÑq‰ Î
Xì {°z»kŠ6,q
-ZèY Çñ YƒZŠ ZÎ&Zg vÂß| 7,
û%MyŠ kZ ¸_7,
û%Î
ä\ W –ÃmvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœ”%LZ är
# ™DZ†{
á }÷
E
#
-G
E
4
C
ms ¸ñƒ
 gzZ Vƒ @*
J 7,$!Î~K„
á Ågz ~gzZì c*
C é5GE> [û%,Ãí
Ð
I
Å+ Š êL ‘\ W¤
/Z –ä#
Ö ÑZœÂXÆ6,
zZÆA°gzZpÑ > ð½Wh!ªÆ6,
zZÐ
Ã] ‚ Âì {°z»kŠ6,q
-Z~u0*
ÈWŒ
Û ÔB| 7,
iŠ] ‚ ÂM
h| 7,7iŠ,Ð à '
gz Zƒ :Ã\ WyŠ ˤ
/Z X c e **
ƒ#
Ö ÑZœ(Z Ô Çñ YƒiŠ,Ôß™[¢Ð kŠ

MTN 
Vƒ HÃh
+%ݪ, Z Âj™: ÌÚ Z¤
/ZX î YΙ| 7,û%kŠ(ÅÎÁi Z Á ÂL e 7wŠ
ÑtÔî Z™‘ÃÃщ
Ü zq
-ZÔ6,] !*
Å z™])¼X î YÎñ3%Ôî 3#
Ö **
3yŠ kZ
tÌ» bzgÔì @*
7,
CÁh ZrÃbzg1ì @*
à
7,*
*™¯g â ^gà »kZ Ô@*
ƒ79ÆZw%
Xceãƒ~¸âZ+
M qzgÔÇg‰
Ü ¤Å¶ŠZwÃÑce**
ƒx£
÷~ A ¢ [ !* 
Vƒ ; g™wEZ VY A ¢ ƒ!*
k¿Ê^vÚ 1‰ 7ça^ß+
(3
E
-š!
& £‰ì @* 
ñƒt öW ÆØõ Âì @*
ƒÐ s§VâzŠ w y~îÏG
ƒÐ s§VâzŠ
Y/²
ØõA
$Ì –gzZ ÌõG¸ ÔÚggzŠÐ LZ ÌÃ{ k
HgzZÚggzŠÃLZÐ { k
H\ W
Dƒ, Z t Á‰èYÍ ¸Ð V¸ÁŠpgzZ î –Ð LZÃV¸ÁÔ î –gzZÍ ¸Ô σ
-Z\ WQÐB a1ŠÃ\ W™ J (,ê ZÐ ~hðKZ {zЕ ¸\ WÐg ëgT
q
~g Z
Û Í ¸ ! Ú Z Z®Ô f
e a1ŠÃt ÁÔ¬ V˜ÔÐ N Y Vyñ1Š"ß6
ªj1ŠkZvZX ÏñYWŠæÅ\¬vZQÔzŠ Î~i !*
ÅyYKZXn 0*
:Ã\ Wê Z Åt Á
~} #Æ\ W¤
/ZX î –Ã{k
HgzZÍ ¸ŠpÐ {k
Hß™[pXÐ,Š–ŠpÃáZzW1Š
Æy ZZ}÷\ WØŠÈs ™gzZ £Š –Ð } #ÃkZ \ W Âì *
@Y Wt ÁðÃ
@\ WÔØŠ Z{)g fÆgzZ Ë Âce j
Ö
+ˬŠÃkZ¤
/ZX '
ˆ ™ YgzŠ }\ WÔµa
ÔÇVzŠÉ[ Z »âÆ\ WÔ ÇVzŠ} Š j
+ËÃkZ~ØŠ ŸÃËv c*
k¯‚Zg ðÃ~
X î ›gzZÍ YÔî –gzZÍ ¸Ôì Ì**
–ì Ìk
H¸~kZX ¢
8| 7,™ YV ;z
ÔÚggzŠÃyZgzZcggzŠ\WÐyZ[ òZÆ{k
Hl‚Â^fÚ 1‰ å^ß+ hô^f‰] (4
ß™“
 ZŠ',yv» *ŠXЃg[ ‰
Ü zC
Ù [":gzÅg#
Ö (P.A) } ZX 8 V H±}
Ðzz ÅVY± ÂÐ Og V H±~g:Z w¾ L Z¤
/Za Î:t X z™: nZg **
ÃvZp
®Š ~GgzZ Ï} g â ] Ñ yŠ q
-Z Â*Š Ô ÇA 7\ñ1ÏA Â*Š ÔÐ N W{Š c*
iH Ç
Xì @*
Wx »yÃg0
+ZÆGVƒ 8 ŠQÐî Yƒ
yZƒ: c*
ƒŒÔƒŒ~ yZ7{tÔVH±c*
VƒÆ±Ô”ÌÐ { k
HƒòZ Â
Š Zi ÕY Ô𸊠Zi!{Ô𸊠ZiVñâ Ô𸊠Zi R X z™{Š6,¦ÑÐ V Âgúxø**
XƒggzŠÐ
gzZ”Ð V“Š Zi ÕY ÔŠ Zi!{ÔŠ ZiVñâ ÔŠ Zi R„,ZgzZ”Ѓ
 Š ZÄætð¸
zŠ ̸~÷¹ä r
# ™q
-ZñWR, Z k0*
}÷‰
Ü z‰X”„¹ ÂР̸

MTO
|ŠzŠaÆa Lg=ì 9Xì Lg6,
K-e ð¸Z÷gzZì C›=ÆWÃ] ZgW
~ @*
î –Ã© Æ^ ?˜Xì 4g e¹Ð © = Ôì Sgù© V;zgzZì *
*™x¤
/
: © }xg} 9z Vz™x¤
/
|ŠzŠ ~ J
-Z
# ̃ Ì: © ¤
/ZgzZ X Vß™x¤
/
|ŠzŠ
~ ðË{z **
ƒd

Û gŠkZ Ð Š%xø)q
-Z ! î C X i Zg H H~ kZ [ Z X ñ YW
} (,1 Å =SŠ W'gúX } NÆ y-ƒ
 t ñ – © ~ ä{ c gz!*
vZì e1 Cƒ à ZzvZ Ϲ Ô'ƒ 7Ïq
-Zƒ
 1 îŠ Zh Q=ÅVß Zz=} (,
**
å ] Ñì}ngzZ 9 ŠÃkZ Ô7^
,Y xgB‚Æ kZ~ ðËpƒ Ìty‹Zg Hà Zz
o ôZ {Š c*
igzZÐ yZ Vƒá ZzvZƱ îSz™o ôZÐ Vñ b§ÏZXì x Zwƒ
 
èYì ꊙ2~{ k
HQgzZì ꊙd

Û ÐkZì ÑZzvZt™Èty -èYc e
X 7íÅkZQ Zƒd

Û Ð{k
Hƒ òZ
E
š!
äW: d

Û ÃËÔƒggzŠÐ [ òZÆ {k
H öW - Æ ]°IÐ {k
HƒòZ Â
XÐî Yƒ 2yŠq
-ZДJ
-“
 ÂЃgd

Û Ð[ òZÆ{ k

/ZX zŠ
$ §Æ ÅzmvZ -g— kf¾]çÚ †µ k߉ö Ðôm†› ( 5
z <Ñt Ô xg ì‡6,<
L þL G
: D â 
Û \¬vZXì 3 Zg+ F,

d
Û »“
WZg \ »\¬vZgzZì yYÅg§
—²
ö ] ÜöÓöfû fôvûmö oûÞôçû Ãö fôi$ ^Êø ²
ø ] áøçû f%vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö™
DOMVèm!(á]†Û Ù! é…ç‰E

»vZ~ÔÇá™g\ à ?vZgªZ÷ƒD™›ÐvZ ?¤
/ZØŠ™y´ Z\ W ! Ñ} Z
C ÄzŠ}÷Xì ©
8¯Zg \ CZ ÌÃkZvZì ¸ª~÷VƒZg\ (Z
G
4 ] » nZ ¤
ª ƒ » ~t ï
LE
/
ݬ » g ëg ðà i7 Ð g ëg
IG
$E
©
5 Zg Æ ¼
A Æ Ñ xŠ øL
5 Zg Æ <
L D 5 Ð vZ
gzZ Ï,Š ¯ ¢gzZ Ï, Š ¯ vZ à zÃ\ W\¬vZ Y
á yZt X k ™Š c*
'!*
õ0*
t
(30X 24:™Ô° õ0*
Æ“
WvZ àz) X \¬vZY
á yZ$J'!*
õ0*
tÅä¯vZàz»zgŠ dZe
$.

MTP

36 e
$W

—àømû†ôfô’# Ö] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ô ]æû †ö fô‘û]æø ™
DPRVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰ E

c §Zz ðä
*
/Zp ì gƒ6,VzÈ ] **
ˆZz ] â ÅZg Ñ"Æ îZE
!
á \¬h9C
Ù
ä\¬vZÃVzÈX1ì @*
Yƒ ñ
Z "gzZ]**

KZ Âì *
@Y W7{Š 1C
Ù „ LXŠ q
G
1zôgÐïE
Û «.lpÅ+ŠÐ Ä;ÆVzÈ w=gzZ( LZ
L Ò¡ »yZì ðâ 
gzZ f
e x »Ð™kZ Å+Š}È {z‰
Ü z kZì LgèZgÐ [g LZ Ì~ª
qÅ
LgzZì @*
îx ZŠ !*
{ÖÃ!%LÉX !%ƒ
 ëgzZì : { Ë *Št !Î
\¬hb§ÏZXì œ» „ !%~ Vpq VâzŠgzZì @*
ö N ZzŠ ŠÜœ
M‰z¥Zl

{Zp Tg D WÌ] Ñq Ð ÞZk
,
¼6,
zZ}g ø : Ì°g ÌÁq Ìœ
‰~ ÞZèDì ~ pÑg
$uXì œ„ Zg ø ~ w qC
Ù Æ 1 c*
VĮ s
# Zg
7¿k0*
ÆyZaÆîJ
-x £kZpì [ƒ m,?x £à ¬ »¼
A aÆVzÈ
Æä™ÝqÃx £kZ {zÆ™ñ6,T ï Š â 
Û 2~ ¤Ë7Z \¬hÂ@*
ƒ
b§kZ { k
HÆ kZ Âì @*
Wg g ÃðñÒÈ Z
# ì @*
W~ g
$uq
-ZX D Yƒ .
Þ ‡
\
ðñì Š§Zz~ g
$uq
-ZX DQíÆV½gŠ~V Z K
êL ñb§TDQ
Æñ6,
$rÆ*ŠZ
T
# ìŠ
á gZ~g
$uq
-ZXì M`
Z Ì6,kZ Âì $̆»Ã
~÷~ *Š l» Ç}™ Õ{È {Ši ¤C
Ù ÂÐ 'äƒ «[ Z NyŠÆ #
Ö ªnú
X Mx ÅZ YZ „H ` W ÂCY~Š™} •} •Ð8w 3
~ wŠ gzZ e
$D6,y!*
i ªìg èZg Ì~ ª
 q Å 1ce Ãðñ:
Ô gz$ë !vZ } Zìg @*
™[p ¬Š Ås¬gzZg lZÐ Vƒ k
H%Z ñ Ñ: nZ ‹Z
E
GL.™$kZÐ Øg KZ \ WÔ7‰
Ô £Š â 
Û spÐ ÚÅs¬ Ú ï
Ü ¤ Å·Æ Vî š
òúŠ » ~gŠ ·KZ ‰â »Vî š Xì ¬» ä™Ôs¬gzZì ƘÅ`â Ú z ¤
Xì [8vZÃìg Ö Z » ~ b
¬züLZ ‰â s¬gzZì
z 1% ñY ?
Ø Ð#
Ö /Z e
$† • Z'
× Âìg „ s
# Zg z s¬å ¤
/Z
ILG
" uX Cƒ 7Za -z ~g ZiÆ ¤
ñƒ L I~ì Š
á g Z » \¬ h~ ÏŠ ì

MTQ
:VƒLgk0*
ÆVߊ
—oû×ô qûŸôø Üû ãö eö çû ×öÎö éô †ø ŠøÓøßûÛöÖû] ‚øßûÂô ^Þø]ø™
D˜m†ÛÖ] é^n h ^e (ˆñ^ßrÖ] hö ^jÒ (xni^ËÛÖ] éö^ΆÚE

B‚Æg ZCZz~ b
¬zÂT~ª
 qŧzyx

Xì @*
ƒŠñèYì *
@Y^ IwŠÐñ
ƒZa ù~ª
qÅHzs
# Zgg ZCZtì @*
™~g Zizt¤
/z] Yo~ { Çg !*
Å\¬h{È
C ì @*
YƒZamÐ\¬h~»gzZì îŠàJ
-vZÃkZ¤¸X åY
Ì gzZ m Ð y Z Š
H | (,
ˆƒ
Øg
» #Š
([
"zì)

GLÅq D â 
ðÐ ~!gzZ¢¹ 3 Zg » \¬h~ y x
ï
Û Š
á g Z vg )
,q
-Z
kZ Xì Cƒ Za ~ b
¬gzZ -q
-Z ~ »Ð §gzZ ã.6,ì ¸zz Å kZ Xì @*
ƒ
àømû†ôfô’# Ö] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ô D â 
Û \ ¬v Z X ì Cƒ ‚ö àSÅ \ ¬ h~ ª
q
X B‚ÆVß Zzä™ñ\¬vZ
Â: 'ì +Ã
 Æ1 c*
VĮH{ Zpx c*
ZÆÏ0
+
i {izgPÅ *Št;Ü
Ÿgzñ6,1gzZ]6,s
# ZgX Ñ ä™nZ ‹Zz e
$DÐ 1:Ñ ä Z F,S Ð H
I4F
©!Ô ì e ¢
gz Z ñ Wòi» Veƒ
 Âñ Y 3g ÃøL G&¤
/Z Ã] § åL}G
8x »Ð tz
©!
ñƒ ñeÆy Zi§»ä™èZgÆ\¬hgzZì w”» hñŸgsÜ] §åL}G

H Âì ‚<
L » nZ¤
/Zì xg D™g lZz/Â6,V‘@*
ÃgzZ *
*™¿Ð x ÈZ6,yâ ‡
$ g f gzZÆz ug IaÆ }È kZ w q VâzŠ 1 c*
L » nZ ¤
<
/Z X Ÿg z [ Œ
Û î0œG
ƒ
X »x »¾HÂ7Ýq
;‚Ì6,yâ 
Û **
gzZg Õì Š
á g Z » m,
+Z {ukŠ~â å**
Ññ#
Ö ÑZœ]|
G
ì w qZ ï
L !
á 1zštƒù t
Û ~ VâzŠQX CWÌ6,
V™gzZ CWNš gzZ
G
$ g f c*
ì g ‚<
L » n Z ~ íz ¤Tì t y T Å kZ  ?ì Þ Z ƒ ç¤Nî0œG
1tce 'ƒ kC‚Zgz m» Ÿgz ÷Z z›B‚Æ:
á \¬ h~ »gz Z
G
$gf
gzZƒ kC~gzŠ Ð \¬ hgzZ ù
D z Ì~ wŠ Ð 1 TgzZì ÞZ ƒ ç¤Nî0œG
E
Åg lZ‰
Ü zkZXì :
L Æ$
+ÁqZ#
Ö
á tce 'ƒ «: ~g Zizt¤
/z"
$**
ZþLG3¢Â

MTR
Dâ
Û Y «lg !*
\¬hÐg l ZìgÃè•
',
Åg lZ~b â ÒgÎXce ã™] Ò
Xì Cƒ•
',
~Š ÑzZzwâgzZD â 
Û Y «] ¸!*
Ô
\¬hx £ ;gwDSt J
-;²q
-ZÃmvZ G
î*9g ~â å**
Ññ#
Ö ÑZœ]|
â
Û «x £ {z „ {@WÈz$
+ 
gŠ ‡Ì6,kZ {z D â 
Û «Ã´ ‚Æ ] Z@Wˆ:
á
mvZ G
î*9g ]|Xì C™ Zg ZÍðYaÆ VzÈ LZÃ1 Å {@WØg ÅyZQ ,Š
] â £x Ó¤
/Z {@WÈz$
+ 
t {z ZƒŠg Zz i» wDS kZ ~ »Š lŠpyŠ q
-Z D â 
Û
Cƒ: ¹F,
ÅkZgzZ ’ »ÚÂCƒ: ÚgŠgzZ Cƒ:gŠÅÚÂD YŠ â 
Û «Ã´ ‚
X å{ç»t6,
@ÆkZ b§ÏZì mµCŠ c*
iÅÚ6,] 6
# Zgì Cƒ=ÂzgŠTÅ"
s
$**
ZgzZ ~g Zizt¤
/
~g ZCZzyx
 
ì @*
™n²¢Z
E
G
I
I
**
™: ÔäpX Cƒ 7zgŠ kZ ÌÐ • ÿL ¨g$ zZt¤
/øL bÃ=Ât èMŠ ¬~s¬z
ce: **
Z<
Í Âñ YW7¤z ôg ðä
/ZvZ +
$Yðpì [£s¬ ïE
L ÒƒXce
â
Û —] YgŠgzZ ìg â 
Û x OZ » ä¯ CZ \¬hce 'Éce *
*™: ~ñ"gzZ
Vî²W{Ç {>ì Ç
¬ŠÐ wŠ~g ZCZ kZì ÚaÆ}È ÌÝZzôgÔ ìg
( 99X 94:™ÔwÍ ZzÔ ~š½g ç) Xì Úxq
-ZŠpì Cƒ«] Yo]¯gzZì Cƒ F,
Ð

37 e
$W

ø Ãø fø i$] àôÚø æø ²
ø fö Šûuø o% fôß$Ö] ^ãø m%^ømF™
—àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] àøÚô Ô
ö ]Ô
DRPVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰ E

ÔÅ\¬vZ èg/]|{zì 5 Ä »Ý>Z÷ZÃX¬ Ð ƒ
 ~/ô
gzZ ñƒwi **
x?ZmLƒ 5sÑtgzZIðoV âp6,Vâ WÐ äÑxsZÆX
: c*
â
Û
ø ‰û^ô eô ðô «ÛøŠ$ Ö] Øöâû ]ø †ø Jøfû jø‰û] Üø ×$‰øæø äô nû ×øÂø ²
—†ø ÛøÂö Ýô ¡
ö ] o×$‘ø ‚öÛ$ vøÚö ^mø ™
DMMV” (èq^Ú àe] à߉E

] Z|y Z åzgŠ H GÎ\ WX ìg oVâp º
Û 6,y WÐ äÑxsZÆ/` W
¶Š¸t gzZ N oV âpä V ¤
Û 6,Vâ WÐ "7,ÝÔÐ äÑ xsZÆ X »
o% fôß$Ö] ^ãø m%^ømF ?¶He
$WgzZ ñƒ wi *
* ™á e
$Wq
-Z ‰
Ü z kZ x?ZmLƒ ]|áZz
5µ\ WÑ} Z àønû ßô Úô ç+ Ûö Öû] àøÚô Ô
/ÍG
ø Ãø fø i$] àôÚø æø ²
ø fö Šûuø
xÝgzZg Zˆ@*
Æ\ WgzZì °»vZ õG
ö ]Ô

MTS
yZZ òŠ W:eèÑq ðƒ 7wi **
$Wt ¬ Ð kZ X °»aÆ \ WÌÝñt
e
»yZ ª /]|wz4,
È
á ÅkZ ðƒ wi **
$Wt ˆÆ äÑ yZZÆ yZX¸` Ñ
e
6Å\¬vZèg/gzZì °»aÆ\ WvZ Ñ} Z Zƒ:
L »wz4,
Æe
$WkZ **
ÑxsZ
‚Åe
$WkZX °»aÆ\ WÌÝñg Zˆ@*
, Zì ;g Y c*
ŠÃ\ W! ôg!¤gzZgŠ ·
ø Ãø fø i$] àôÚø æø 6,²
ø fö Šûuø o% fôß$Ö] ^ãø m%^ømF D â 
àøÚô Ô
ö ]Ô
Û mvZ îG*9g ~â å ]|~
䃰»ªe
$ñÅVß ZzyZZŠz!*
Æe
$ñÅ\¬vZªŠ
HHÕVYÃ àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
Åe
$ñÅÝñQ ñƒDƒ °»ÆvZ Âñ Yƒ °»vZaÆTX Š
HHVY {™E

gzZ ðƒ yZ f Z ~~ „ D WÆ y Z ¶ã3Š y
á ÅÅvZ èg/]| ?¶]gz¢ H
ÅrJ
-~J
-VŒ H—rÒÈä/ô„ D Ñy ZZÆyZX ˆÅ ZŠ Z i úÐ ®
))
VYi úvë Â6,hëZ
# Hn²Ð ÅzmvZ -g—ä/]|gzZ ˆ Vi ZzW
gÅZ¦~ Yq
Yq
-Z Ô 3gÃÅ\¬vZ èg {Ú]|Y Z å<XI
-ZX N ¯ .zŠ Z®,™ ZŠ Z
G
îE
0š±™á ÃÅzmvZ -Y m
CÑZ¦B‚ÆV$zŠtgzZ 3gÃ]tÓ~ Ö
@gzZ ñƒŠp~
ø ‰û]ô Øøfû Îø Ýö ø¡‰ûŸô ]û áø^Òø X c*
ðô «ËøíôÖû] èô mø^Æø oûÊô †ø ÛøÂö Ýô¡
Š™—uÃxsZgzZ Å ZŠ Zi úgzZ ñW~vZ
ø røÖû] èô mø^Æø o×FÂø åü ‚øÃû eø æø

HƒãZz„Ú ZˆÆäÑyZZÆyZ å{æ7A¬xsZ ¡
$ñKZ ä \¬vZ~ e
e
$WkZ D â 
Û mvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœ]|
Â~ÝZì e
$ñÇq
-ZX 9zŠ Åe
$ñ c*
â
Û akZÃe
$ñÅÝñB‚Æ 
@*
ì Cƒ ̉
Ü ¤ ÅHz ` ¯Ôì Cƒ Ì~C
Ù ªe
$ñq
-Zpì °»aÆ{È „vZ
6,Vz
Û » ?g™hzŠì VY ïg y ZgzŠÆ s ZîX ñY W −
)g6,V7Š Ì6,gî~C
Ùª
pÔì „vZaÆ \ W °»ÝZ Ñ} Z c*
Š â
Û ä \¬vZ Âì aÆ ä) −
)g
6,V7Š Ì6,gî~C
Ù ª @*
Vƒ ;g}ŠÃ\ W/ôg KVY}uzŠgzZ ! ôgŠ ·6/]|
\ W¤
/ZX < ZŠ Z Z]6,Š Z®ÅV2zŠ LZX ÚÌ{C
Ù ªƒ òZ Zƒx¥X ñ YW−
)g
Â,Š}Šá Zz 䙊æ ~ #
Ö }
.´ŠÃ\ W\¬vZgzZ k
,
æÆ {g ZŠ Z ´Š ËÔ z
GLG
GLG
" ñX Ð ~ {C
" ñtèY, ™ ZŠ Z]» \¬vZ \ W
Xì Å „ \¬vZ ÂÇì
Ù ªì
Å\¬vZ èg/]|çO Úq
-Z Ì[ òZ ~C
Ù ª1ì °»aÆ{È „ \¬vZ
( 9X 7:™ÔY ûZt £ ) X ðƒ¹F
,
gŠ¾ÃxsZˆÆ

MTT

38 e
$W

—^ò÷nû Wø Üû ÓößûÂø àôÇûiö Üû ×øÊø Üû Óöiö†ø %ûÒø Üû Óöjûfø røÂû ]ø ƒû]ô ™
DNQVèm! (èeçjÖ] éö…ç‰E

—àømû†ôfôÓûjøŠûÛöÖû] g% vômö Ÿø äö Þ$]ô™
DNOVèm! (ØvßÖ] éö…ç‰E

—Üônû ÓôvøÖû] ˆômûˆôÃø Öû] çø âö æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ðö «mø †ôfûÓôÖû] äö Öøæø ™
DOSVèm! (èn$^rÖ] éö…ç‰E

Dâ
Û 7›Ð Vß Zzä™°\¬vZ—" D â 
Û Š
á g Z \¬z îZE
!4vZ
ÅvZgzZ ðWðZ (,
X D YƒxzøЛÅ\¬vZBZ (,~zgŠ ËÃLZvß ª
kZX Zƒ[8){z ÂD â 
Û 7›Ð-\¬vZZ
# Z®X Š
Hƒ »nçZg ‚Ôˆ^ I›
Ð ?~ì HòŠ Wq
-ZXì WZg**
Ð yZÃ\¬vZ dž Èt Âk™@»M
BZ (,ÃLZ vß :Xì WZg *
* dž Èt ÂñY H@»MkZX @*
™7›
g% vômö øŸ äü $Þ]ô X ,™:/ÂJ
-Z
# D Yƒ xzøaÆå Ð ›Å \¬vZ {z 
ªÐg-gzZ-vß Ç}™{ÒW:gzZì @*
™› Â: \¬vZ ªàømû†ôfôÓûjøŠûÛöÖû]
XÐgxzøЛÅ\¬vZJ
-‰
Ü zkZÐ,™:/ÂJ
-Z
#
GÒ)ÅZ Šë#
] ª“] q
-Z »mvZ îG*9g ~â åZsÑ Z **
Ññ ï
Ö ÑZ œ]| 
ì @*
ƒH~ÃKZ {ÈZ
# D â 
Û ì ‚+ 4Åe
$WkZì ~BÑZ‹ Ѿ
gzZì ; gƒ7ZŠ ZÐíh»]Š „ËÅ\¬vZÔVƒg ÕzëÑ**
{Š c*
iÐ ƒ
 ~*Š~
KZ Z
# Xì @*
ƒ Z (,Ôì @*
ƒ id~ÃÅ\¬vZ {z‰
Ü z kZ ÂVƒg Zzg]~J
-cÐu
%N{z~Ã
{z~ÃÅvZ Âì @*
ƒ>~ÃKZZ
# gzZì @*
ƒ >~ÃÅ\¬vZ Âì @*
ƒ ZæE
%N
@ ~ ÃÅvZ ë c*
ì {Z
+Ã ÂN Yƒ@ ~ ÃKZ ëce ¢
8aÎ Z®Xì @*
ƒ ZæE
Xá™êÐ=KZy¨
KZÔì {Z
+ÃZg øÂN Yƒ
Dâ
Û Xì 7Ã ? ÂÌh» ðZ (,~ÝZ D â 
Û Š
á g Z \¬z îZE
!4vZÐW
*¼gzZì » HxÑÔì m{aÆ „vZ sÜÔì âiÄvZ ðZ (,ðö «mø †ôfû ÓôÖû] äö Öøæø 
Ä ©E
$ ímZ§â
5G
ì h»vZ sÜðZ (,gzZ ðc*
ºì @*
C Špy Ò [|Zt » \¬vZ Ô ç¸B Z åG
É ì ðZ (,aÆvZ ǃ 79ÀF,
t » ðö «mø†ôfû ÓôÖû] äö Öøæø Z®X 74ŠÃt‘Ë~ T

MTU
oÊô ðö «mø †ôfû ÓôÖû] äö Öøæø 7ðZ (,aÆ t‘ËgzZ Ôì aÆ „vZ sÜðZ(, 
ǃtÀF,
 Š',i {zgzZ Üônû ÓôvøÖû] ˆômûˆôÃø Öû] çø âö æø ~ }i z yWì ðZ(,ÃÏZ gzZ šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö]

Xì ÑZzÕ„
 Š'
,
igzZ ÑZz‰
Ü ¤
VŒ Ð ~ Vñ**
} â '?ì ] !*
m{ H~ ä™wi **
ÆY ZzŠ yZ V Œ[ Z
gzZ ‰
Ü ¤„
 Š',
i Ô Cƒ „ zŠ sÜzz Å ðZ(, 
ì t ] !*
? c*
â
Û wi **
VYœz m,³
8
™ â
Û wi **
ÃVñ**
y Z Z®X wEZ »‰
Ü ¤Ð {°‡gzZÕªwEZ èE
L j »‰
Ü ¤„
 Š',
i
Vß™{Š Zg Z »q TÔVƒ ‚
rg‰
Ü ¤„
 Š',i~ìtzzÅ ðZ (,~÷ c*
Š Ctä \¬vZ
B‚B‚Æ ‰
Ü ¤„
 Š',i ~÷gzZ áöçû Óönø Êø àûÒö ì CYW~Šzq {zgzZ Vƒ H àûÒö '
kZce **
ƒwEZ »‰
Ü ¤V;z 6gzZì Cƒ â 
Û g »ûgzZ™Ôð**
ZŠ ÔÕ„
 Š',
i ~÷
 Š',i »± ðÃ~ y ˤ

/Z ¶ Š Xì Cƒ wEZB‚Æ Õ‰
Ü ¤ ~÷Ð i§
V¹Ã‰
Ü ¤7„ {i Z0
+ZÃkZèYì 7e
$íÅËQ Âs ¸çƒpñ Yƒ ÑZz‰
Ü ¤
ðZ (,
akZX c*
Šù ÃVâ Z LÔc*
Š ÎÃð¸LgLÔ c*
Š γ˜q
-ZÃ!*
Z Lce*
*™wEZ
Å \¬vZ sÜ{zgzZ}™wEZB‚Æ Õ„
 Š',
iÉ
Ü ¤„
 Š',
i ì {z »
Õ„
 Š',
igzZáZz‰
Ü ¤„
 Š',iëD â 
Û \¬vZÜônû ÓôvøÖû] ˆômûˆôÃø Öû]çø âö æø Xì ] Z f
X áZz
]zˆ~ yÒƺz=~x ©ÑZ‰ hä #
Ö ÑZœ]| e
$W~ŠgzZ
:ìtðâ 
Û
—^ò÷nû Wø Üû ÓößûÂø àôÇûiö Üû ×øÊø Üû Óöiö†ø %ûÒø Üû Óöjûfø røÂû ]ø ƒû]ô ™
DNQVèm! (èeçjÖ] éö…ç‰E

4E
58NëL YE
58E
)Z
# ( z™Š c*
gzZ )
X ðW:x »¼}g v( ] Ò ) {zÂZƒi **
Ã?6,] Ò ( KZ~ èEG
E
458xN **
ì ã 0*
vZY zè‡)´Xì èEG
»Tì ~Š Zzq
-Z~ yxgŠÆlgzZ `¤
gzZ ¶g ZD
Ù g eŠ Z®ÅVz
Û »~ –
» Òzç D â 
Ûk
,
’~ ( 154mÔ4` ) ~1‚KZ
~Š Z®` Wvßë ˆƒÃ¼6,] ÒKZÃVâ ›‰Z®X ¶g ZD
Ù {g !*
Š Z®ÅVâ ›
Ëë ` W Š
HòÐìÆy ZgzZÐB„™ ìë Â` WÔ àg â ~i !*
Â` W'{Š c*

` Wë Š
HƒZa ‚i **
¼6,Š Z®‹ ÒKZX ˆƒÃÏZg f6,[ òZ ªM
hƒ7[¦b§

MUL 
c*
â
Û ä\¬vZgzZ ðƒ“çOX ÏñY„ƒìÂ` WÔ{Š c*
i¹Ðg ñ~Š Z®
pX ˆ?
Ø ÃÐ ]¾~g øgzZ ðƒx¥?] ÒKZ »ì ¸zz Å“~g v
gzZ ˆ WŠæ ùMg ¯Ô Zƒx™z a» \¬vZ {g !*
zŠ ÂÅg l Zz/Âä VrZ Z
# ˆ Æk
,
Š ~hð
X ðâ 
Û ‚ìä\¬vZ
>ÅyZX¸Ð~Y #',
» ZÆ~â å]|mvZ îG*9gr
# ™vZàz{
á **
Ññ 
D â 
Û {z Ô¶ÜÇ!*
Å>Å#
Ö ÑZœ]| D C ì ¬Š ä VÍßXÃ
:ì Š
á g Z »\¬z îZE
!4hdŠ
—è÷Ö$ƒô ]ø ^ãø ×ô âû ]ø éøˆ$ Âô ]ø ]çû ×öÃø qø æø ^âø æû ‚ö ŠøÊû]ø è÷mø†û Îø ]çû ×öìøø ]ƒø]ô Õøçû ×öÛöÖû] á$ ]ô™
DOPVèm! (ØÛßÖ] é…ç‰E

™?fÃVÍßi dÆkZgzZŠ !*
',ÃkZ ÂDƒ4ZŠ: GÃ~ÂË{
á Š !*
#
Z
X Ù: ]zŒL @* 
f
e™g ë¤
/
ÃVzg ZŠu} (,
} (,
ÔÃVÍß} (,} (,
ªïŠ
Z} » VÓKZgzZ » ] ³KZ ~ »Æ T \¬vZ¸ D™ c*
â
Û ]|
Æ =ÔÃ~g@a ÆºÆ wŠ kZ D â 
Û wJa LZÃÂÅwŠÆ TÔ D ZØ
¦vZ ìÚgzZº Z®X ïŠ SÃÑÆ kZX f
e ™g ë¤
/Ãg ZŠuÆ Y c*
g ÔÃ~g@a
Xƒ°Ì',
Z',
ÆðZg~wŠÆTYƒ7ÚïE
/
Ù ¿{zX M
C
hƒ7
L 8™¦

39 e
$W

—^øßÖFçû Úø çø âö ^ßøÖø ²
ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$ ]ô ^ßøfø nû ’ô%m àûÖø ØûÎö™
DQMVèm! (èeçjÖ] éö…ç‰E

kZXì œ» „ ðñ~ kZì B¤ÃðñXì aÆœVŒ xÑ» Ü
Vƒ @*
ŒÐ yakZòŠ Wx\ Wèa c*
â
Û Ðr
# ™?ä#
Ö ÑZœˆÆ
s§ÅvZ š c*
1ÃðñXì {Z
+Ä »ðñu Zu~ kZì êŠvZ 1Ãðñ
Xì 7]gßðÃ, v0* 
Vƒ @*
™ ½X 'gßg esÜ~kZì BÐ
vZì @*
Wxi ÑÐ kZèYì e**
tá VZ {Z
+ÂÎvZ™} Š1Ãðñ ( 1)
Xì wõ]gßtZ®ì i *"ÐÝ ¬}g ‚\¬vZèagzZì ` Z»VzÈv!*
fÍ\¬
k/á ™¼¼ªá ‚ k/ Ôá : œ‚ÎvZì t ]gß~uzŠ ( 2)
xi Ñ**
ƒ ` Z»vZ Ì~ kZì e**
Ìt Xá á Šp‚ k/ Ô}Š} ŠÃ}È ‚

MUM
Xì ` ZÅkZt‘~g ‚X {Š c*
i: Á: 7` Z»ËvZgzZì @*
W
}Šgg ;eÃTÔ ~Š} Š ´3 ;eÃTX »vZ:ƒ {Z
+û{È:ìt^~Š ( 3)
Ô*
*™x » {Z
+Ã" Â7ÑgzZ {Z
+ÃðÃ~ T c*
Š Z™.
$£ Z » ËÔ c*
Š} Š §z)œÃËÔc*
Š
à {Ð Õx » ðà »vZ Xì s ÜÆ ÑÅvZt *
*™x »½gzZ w‰Ô *
*™x »Ñ"
X7
àûÖø ØûÎöXì {Z
+û„ðñ‚Î~1gzZ¤C
Ù ì ¹!*
^¶asÜ[ Z ( 4)
Xì @*
WaÆg¢ @*
Wd:gzì aÆœxÑ~ ^øßÖFçû Úø çø âö ^ßøÖø ²
ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$ ]ô ^ßøfø nû ’ôm%
¸ªÅÎz™ ZŠ Z]»vZ‰
¨
Ü zC
Ù Ôz™[™s§ÅvZÃÚC
Ù Vƒ HtÂ
Ôì [ Œ
Û:
L ÎèYƒ¨
 ¸Î6,
Tì Y$¿„zаX ÇñW7k0*
°Âìg
$NаgzZì k(,ÞZ[ Œ
ì Š §~ ~g—gzZ ~gzŠgzZì Cƒ ~gzŠgzZ å›E
Û Ð ä™]
( 15X 14:™Ôë Z‹ â ÅZ ) Xì wõ+ ¡» ½Zgz Z

40 e
$W

—èøß$røÖû] Üö ãö Öø á$ ^øeô Üû ãö Öø]çø Úû ]ø æø Üûãö ŠøËöÞû]ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] àøÚô p†FjøWû] ²
ø ] á$ ]ô™
DMMMVèm! (èeçjÖ] éö…ç‰E

–~ xi ZßÆ ~· ZèY Dƒ [ f Y Ì\¬ hì {g
á Z ~ ~œ
4 Å IÅ
Ãë : ¨
 ¸gzZ ~ ¸Ð Vß Zz rx Ó Â\ W !vZ } Zì t Š Z%Xì üG3E)Z ~ çG.n. Z
Âìg és§KZ {)z~i WèE
L j8}[ òZgzZ2 »aÆä™2~Vƒk
H
GëakZ6,
 ¨
ƒ
 ¸\ WèaÂÐN â 
Û [_
.s§KZÃëÐ x™LZ¤
/Z\ W
C Çñ YƒW,Z" [_
.»Vz)gzZÐN YƒÆ„\ W
» Ë Vƒ VY Â » Ë Vƒ 7
Vƒ ;g Y Zƒ » 7Q » 7Q

[Z »kZgzZwDS q
-Z

C {g{°’ì oÑ **
ƒ½ëaÆ[ f ˆìtwDS q
-Z
i Zz6, ½ ë !*½ ë +
i !* !* i !* F,
½ !* F,
½

MUN 
ìt[ Z ÂãÃëgzZ ¹!*
{z u0*
**
ëgzZ u 0*
{z 7½ë}g øÂ\¬hÂ
Æ~Š Zg Zƒ_
.gzZ [ƒ_
.pì aÆ8ƒ_
.{zì o zæ **
ƒ½ëaÆ[_
.
KZÐ VX
RÆVzuzŠ ‰
Ü zÆ„ Zzl
Ãgâ Y LZ y ¨
KZ b§TX 7oÑ **
ƒ ½ëa
Ægâ YgzZ y¨
KZèY8:ì ~Š Zg ZgzZ [[ _
.t : ñYƒ: $ìì ms§
ƒo¢gâ Y}ì Yƒx » **
~ [_
.LZ Ly ¨
KZ~ wVkZ%Z7½ë ùS
CY¿go ¢„XĤ
/

/ZD YòРĤ
/ÅB; ‰
Ü z ‰gâ YÆã!*
ی 6
~g øgzZì ¨
 ¸ [_
.‹ ¸gzZĤ
/ÅyZèY Yƒ 7x » **
L[ _
.» \¬vZpì
kZÐ ] ¸¦½Z KZ: â i ÿL X3Zx ÓgzZ àçƒòZgzZ y-zÑp¤
/Zì [¦m,
/‹ ¸
¤
E$E
X σ„¨
 ¸6,[_
.}g øu 0*
‹ Z f {zÌA
$, ™Ì$¬Z ÅY ðiOÅ!*
{g â Z øL ©
( 654X 653:™Ô ìÎzÔ ~š½g ç)

—èøß$røÖû] Üö ãö Öø á$ ^øeô Üû ãö Öø]çø Úû ]ø æø Üûãö ŠøËöÞû]ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] àøÚô p†FjøWû] ²
ø ] á$ ]ô™
DMMMVèm! (èeçjÖ] éö…ç‰E

X ah
+y

~!$
+Ƽ
A wâÆyZgzZ3YÅyZÐVâ ›ävZ
Üûãö uø]æø …û ]ø gzZ Üûãö eø çû ×öÎö c*
â
Û Üû ãö ŠøËöÞû]ø ä \¬vZ D â 
Û mvZ îG*9g Ïß W)´
Ã}ŠÎg ZŠ Í~g Zi !*
{zì @*
ƒ *™ìt] !* 
D â 
Û ?ìzz HÅkZ c*
â
Û7
» ÂñYƒ lp Ç}h
+y

yÃÃw â gZŠ ÍkZ}÷ì & ´ â »kZ @*
ì @*
+y
h

]g t
KÅäh
+y

ÃkZ ä ´ â *™kZa kZ å ZŠÎg ZŠ ÍèYÑ~¨ £Æ bzggzZ
( ÄcwC ) X Š
H1h
+y
ZŠÎg ZŠÍZg øN Yƒlp}È @*
~Š}Š

41 e
$W

—àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöæø ²
ø ] ]çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ô Ö$] ^ãø m%^ømF ™
DMMUVèm! (èeçjÖ] é…ç‰E

|Ås¦

6,
] ZŠ „rgzZ6,
] DZ%gzZV1ZpPgzZ6,
] ¤PÔ6,
VezPäVÍßÀ` W
:kÍy´ Z »u 0*
ÈWÛŒVƒHt~Xì ¿gŠ ã
CÅs¦
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô™
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

MUO
Xì ÈÐ ãâ 
Û **
Å\¬vZ ªò ¾sÜ|Ås¦X }È ssÜà z}g ø
]çû Þöçû Òöæø X <: ù Ÿ‰
Ü zzzš Âì 7{Š Zg Zt¤
/ZgzZÑò¾Âì xgk0*
ÆVß ZzvZ¤
/Z
]çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ô Ö$] ^ãø m%^ømF èY Xì ò ¾?ì HÑÐ vZ I Z ö ªàønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø
Xìi§»ò ¾Á”àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöæø gzZì ¬»ò ¾~²
ø ]

wÑ+ Z6,
g ZòZzx ZzŠÆ:Š ™ö

Ð qg pì á
C%ZgzZì%Z ]çÞöûçû ÒögzZì c*
â
Û àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöæø ä \¬vZ
B‚ÆvZ I Z éM$ZzŠgzZ ùMg ZòZ Zƒ È »Tì CƒÚÅ ~g ZòZŠ‰~ qg pgzZ
Ð}uzŠ ùMg ¯ÃkZ Âñ YƒwÙZ » Æˤ
/Z Z®Xƒg: ÅÐvZI Z: â i ðÃÔƒg
ðÙ Y6,GÅkZ [ Zpce „ **
ƒ §8Âñ Yƒ w ÙZ »ËZ e‰ce *
*™ì‡m
b & Z KZ ÂñYƒwÙZ » Z
# b§ÏZX D™lˆËZ e ZuzŠ ùMg ¯?ì YZÏbZ 
{0
+
i b & Z ãqzg Ôì Y™„ ËZ e {0
+
i ` ´ ã K b§TX < lˆ ZuzŠaÆ
Xì CƒÐ„
G
(:X
Æ w ÙZÆ #
Ö ÑZœä ê »',#
Ö ZŠ r
# ™ /Z g Z'
,Z {
á ”%}÷ ¶ Š
Ð[zìr
# ™dZ m,
³zZpˆÆw ÙZÆyZX Hì‡mÐ r
# ™Ý°Z†**
Ññˆ
# ™£Z·{
r
á ˆÆ yZ c*
¯ cÃ~gjY r
# ™DZ†{
á ˆ Æ w ÙZÆ y Z ÔHm 
 vßt Xá$
+Y xÄXÃmvZ îG*9g „{
qr
# ™ŒŠú?ˆÆyZÃmvZ îG*9g
I
E-G
d
Ü z ÷L ŠpèÑq Œ` Z»vZ I ZÃLZåì mÜZ Á¾ »yZtgzZ B[pÃ+Š

( 65X 64:™Ô ã!*
g¸A) X 
D™VYàønû Ïô j$ÛöÖû] ÄøÚø ]çû Þöçû ÒöÀF,» àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö',
» Z }g ø gzZ + ¬
:ì C™e
$W~uzŠ‚Åe
$Wq
-ZÅu 0*
ÈWÛŒakZ ?
ø òô ÖFæ]ö æø ]çû Îö‚ø‘ø àømû„ô$Ö] Ô
ø òô ÖFæ]ö™
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Üö âö Ô
DMSSVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

E
GG
G
4h$~ VâzŠ Ôì tŠ ™ sC
ï
LE
Ù gzZ stŠ ™C
Ù Ô yc*
zÈ ày ð©3!gzZ y¸Š ™ Zƒx¥
ì c*
â
Û Za ä \ WlyZgzZ { i Z0
+Z" Š Z®Ñ{z¤
/»¢œY 1zZ !vZ} Z :Xì ~z™
K
Ìz tœ ª £Š ¯ ÌztœÿL X3Z ÌÃëgzZ £Š™t¾ÌÃë~ ò ¾z tœ§âÆyZ

MUP
X £Š â
Û ï
á ÌÃë~YÅY 1zZyZÃz!*
B‚Æ\W~
ƒ·Z tŠ ™gzZ°ß Z tŠ ™~ ye zÇÆ \¬vZ ë ÃkZ tœI ZgzZ
{k
HÔì @*
™m,¤
/
Ð ¶ŠyY~{ZgÅvZgzZ} ™: nZg **
ÃvZ1}Š}ŠyYJ
-VŒ
ZƒŸ»V˜ì @*
™{k
HaÆäXЧÆ{@WÃLZÔ@*
VQ7§»ähgÃ]¯Å
V¦oªì ¬onÉì 7Ãz!*
B‚ÆvZÔì 7tŠ ™¿tÂà yâ ] !*
ÅÑ
sÜ c*
Íì Zƒ @*
UgzZ ®ð•Z r Zl
»y ZZÆkZpì ðñp¤
/Zì @*
™x »‰
Ü zC

Ù ÃTX @*
™: { k
HtŠz!*
ÆVç»VÅÑÂ@*
ƒï»ÈZZ~»¤
/Zì yZZ6,y!*
i
ÔY ¯ 7**
– −hzZÃVƒk
H{z Ôì Y™{ k
Hù {z ìgNŠ= \¬vZƒg Zt
( 277:mÔòzgyj) Xá™: èZgÃvZÐ ~g Zizt¤
/
z/ÂJ
-Z
# Çñ W7uÃkZ
k0*
Æ ¾gzZ V¹ëa kZ ÔX 7iZ”%gzZ À ` W D™ ¹vß
ì Š
á g Z~ˆy WŒ
Û èYì x Z²Z » b§q
-Z6,\¬vZt Ô79] !*
t ÅyZ1?N Y
( ~¿)gzZzg eÐvZ !ß ZzyZZ} Z ªàønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöæø ²
ø ] ]çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF
Dâ
Û Za Ã:Š ™, Z \¬vZ~äâ iC
Ù ìC
Ù ªs ™Ð e
$WkZXƒgB‚ÆVD
ƒ: ~]gŠU{g »ÆkZŠz»Tc_ »q +Z ËÐ}È » \¬vZ:¤
/
z ÔÐg
GLG
" Wt]Š ÞÅTì ~'
:ì „g}Š`™ì
,
]Z f ÅkZÐTì ó ót:Ñâ 1 L L
—^ãø Ãø ‰ûæö Ÿ$ ]ô ^Š÷ËûÞø ²
ö ] Ìö×ôù Óømö øŸü
DNTRVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

ÇC
Ù gzZgzŠC
Ù Zƒx¥X mZ e7ú1» ~g ZŠ)f™| (,
Ð ]glÅkZ6,LË\¬vZ
ìg @*
ƒÝq sÑ » öz ÄÅy ZÃVÍß @*
ì òi Ñ **
ƒ » õx Ì!*
z tœ !*
~
äY:ÃVÍg )
,
gzZ õxy Z ðÃXñ (,
„Å]y
WgzZƒ Á›Å *ŠÔ ñ WŠ c*
ÅvZÐ T
ðû]gŠÈ â ‡~ kZÔìÖ™ » ~g ó Z™ÅËgzZì „ ógÃÅkZtÂä T:gzZ
X 7g]
Ôì @*
Ygz¢aÆ` ´ k0*
ÆœgzZ ËZ e Ë{z Âì @*
ƒ !% ðà ` W ! ¶ Š
a kZX 7iZœgzZ ËZ eÆ À` W Š
H‹7ñƒ ët LaÆ !%, Z
ÐyZ ÂÐN WC
Ù !*
ÐGKZV{1ZœV; Ô@*
Z™7` ´~ÔzŠg~ª
 qKZ=

MUQ
qgs§Å ãKñÛÆäâ iÏZ~ãK¸Z%Z LZvßZ
# ÂX ÇVî Z™ ` ´~
Za mz*gÐ ãqzg ñÛÆgzŠ kZ~ ãqzg¸Z%Z LZ H Â D 0*
ËgzZ Dƒ
G
$ ?Ð N 0*
4¨G
» n%gzZƒ„ÅkZg0
+ZÆVÍߤ
/ZÐ N 0*
éSE
5G
7] Ð nZ%Z yZÆ™
Xì u **
çgzZ${Š c*
iÐ ~g FÅŸ~g FÅ bzgƒwìtgzZƒkˆ Z
( 287X 285:™ÔwÍ ZzÔ ` ´»yZgz ZVc*
g FÅ bzg )

¾ Å4zŠÐs§Å\¬vZ
æ

~ XîY 0 „
 zŠ }÷ !ß Zz y ZZ } Z Vƒ @*
™t ~ÀF,
: °¬ » e
$WkZ
Z÷Ôà
CvZ à zgzZVƒ @*
™n
Û ò ¾akZX Vƒ Le ´g ` @*
» 4zŠ KZ6,
uÆòÝ ~g v
7x™ »\¬vZ H *
*™n
Û ò ¾î CXì y*òiÑÔì 7y*~g (Z Zg vtà
C„
 zŠ
: D â 
Û \¬vZèYì Š ã
CÅ4zŠ ÅvZ „ò ¾gzZì
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô™
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

Ã
 ë \¬vZ c*
ÍÆ™xi Ñò ¾~ ²
ø ] ]çû Ïöi$] e
$W:X }È ssÜY 1zZÆvZ
6,
u}g ø` @*
»e
$ÑzKZgzZT e*
*™4ZŠ~{],ZŠÆ4zŠ KZ™ VQÐ{],ZŠÆòÝ
Ò œâ » 4zŠ ÅvZèY c*
Š™n
Ûà
C„
 zŠ CZÃðñC
Ù c*
ꮪn
Û ò ¾aÏZT e ´g
4G
5µF,
ªb
q
-Z » TÔò ¾ZuzŠ yZZ q
-Z Xì á
CÐ b
„ zŠ sÜ(Material) ªîG
0E
ú?Ð b
kZpÐî Yƒ à z Âß™ÝqgzZ ò ¾b
ZuzŠì „Šñk0*
}g vÂy ZZ
ãâ 
Û **
èYz™: ã â 
Û **
Å \¬vZìt Ÿ»Ì»ÄZÑ8~g v²ƒ M ¸ Ôƒ °
0
ÅVzÈ LZ ä \¬vZ c*
â
Û x™ñÑ!*
x™gzZ yˆ Zh
+'
× Xì s ÜÆ ~g ZŠ ÃzgzZ 4zŠ
èYá ¯ à z CZÃ
 ë Z}
.} Z¶Å7„
 ZpgŠ ä VzÈÔ c*
J (,
B; » 4zŠ KZ s§
{z¸M
h™7Ìg¦»kZ}È ™ƒ Za Ð(Material) s¢
au 0*
**
ƬgzZ *
»yQÐ Vߊ !*
ÆV- yZ **
gzZ V±-â ~g øì x™ » \¬vZ1N Yƒ„
 zŠÆvZ
~Š â 
Û ¿7Åä¯ „
 zŠ CZ …™ â 
Û wi **
ø ] ]çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ô Ö$] ^ãø m%^ømFgzZ c*
²
â
Û qƒ0
+e
™ƒ´ â y "ZxgzZ} (,ãZgzZ D™UëÅkZ¸M
h 7ÌaÎ ?Ãq T
Ôƒ 7yZU ?èY Å7Ut ä ?ì Åä ëUt X T e **
¯„
 zŠ CZ »ë

MUR
pƒ D™} Š Zg ZÔƒTgy.6,gzZ {Š`å ?Ð6 gz“ÅtŠ Zg Z‹ ¸KZÔƒgz$
E
ùg¦»“
W à z »vZ}È ýšG3rzgz$, Z Â D Y^ IQ {zЄÆÑgzZ yX ¸M
h™

3 ZggzZq
-Z»š
M 8gzZ 4zŠ Å\¬vZ

»Š z!*
Æ ~gz$gzZ ükZ} g vë c*
Š C 3 Zg Zg \ (Z q
-Z ä \¬vZ
4zŠ ~g øgzZ N Y^ I¤
/ZgzZ N 0*
: UIÆ/Â}Š Zg Z}g v @* 
ìg ¯ „
 zŠ CZ
L ZÃVß Zz ä™/Âë àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô î Yƒg \
iZQ Ôß™/ÂQ Â î Y 7,gz$ ?~
gzZì @*
Yƒ « ïE
',Å/ÂgzZ ï Š äƒ 7`zy

К
M 8Ò],ZŠ
L 8™ æ ïE
L 8™Ð •
Xì *
@Yƒ+
$f Ñ+
$f ïE
L 8™
—äü Öø gøÞûƒø Ÿ$ àûÛøÒø gôÞû„$ Ö] àøÚô göñô^j$Ö]ø™
DèeçjÖ] †Òƒ oÊ h^e (‚âˆÖ] hö^jÒ (èq^Ú àe] à߉E

Xì @*
Yƒ[8gzZ Zg \ »vZ {zgzZ7„ Zƒ { k
HÐ kZ c*
Íì *
@Yƒ (Z {ÈÐ •
',Å/Â
~g v™NŠÃ ?Ôz™ c*
W#
Ö t ‚pc*
Š™s ç‚ ë1ï Š °çvßÆ*Š
i ú}g vÔz™ c*
W#
Ö t ‚}÷ c*
â
Û 7Ðg ÕËä \¬vZ1 CY WŠ c*
tf Z
Ôì Cƒ 1= Ð ä™Vjz { WgzZÐ äƒg \
iZ}gvt ‚}÷gzZÐ "7,
ߙ/¤
/Z ? c*
â
Û Éì Cƒe
$f Z=Ð Vìç$
+gzZVÆw: bÃgzZ: Z
Û »—‚ ~g v
vZ ÑZzä™/²
ô ] gönû fôuø göñô ^j$Ö]ø XÐB¯ Zg \ CZÉÐ,™7„s çsÜÃ?ë Â
Xì *
@Y0Zg \ »

oÑÅvZ à Zwßz

? @*c*
Š™n
Û É 3g 7~g (ZÃkZì c*
Š ¬ » ä¯ „
 zŠ …ä \¬vZ
T e ´ge
$Ñz• @*
ë6,
uÆòÝ ~g vÔî Y0„
 zŠ ðñÔƒg: „xÝðñ}÷à {
É H,»TÔM7Ãu 0*
**
Ôì u 0*
vZXÐî 0*
7Ãu0*
vZ ?ñƒKu 0*
ÃLZ%1
ÃÏZX 7t
Û » { ¨f q
-Z~vZ ìÚgzZÉ H,

Hƒ ÚïE

L 8™gzZvZ à z {z yŠ ÏZ Š
C D â 
Û òzg**
Ññ
Ïg âi V Z$
+ âi ~” Va

MUS
™ƒu 0*
Ð bZ fg „YgzZ „!*
x Ó{)zaÔŠÔ×Ô°Ô46,ŒÔ~i WGÔ ~Ã$
+?Z
#
âi âiÔ @*
™7g \ Ã âi **
ËâièY Çá™g \ Zg v\¬vZ ªâi Ç{z ÂÐî Yƒ âi
«ÚyŠ ÏZ‰ w$
+Ð {q¾Ü ZWfg ¾Ü Z}g vÔ‰ƒ öW ²'
× yŠTì @*
™g \ Ä
wŠ}g vÐ;{‹ “KZ u 0*
vZ 姪u 0*
ûgzZ bzg KZР{ k
H:X Ïñ Yƒ
X Çñ YW~
KZ ª » ò ¾V˜ aÆ «™Å¨
 ‡gzZ ]gÓÅ»…ä \¬v Z Z®
c*
Š C Ìi§ »¿6,kZ™} Š ¬ì Øg Á ¾t gzZ c*
Š C Ì3 Zg » kZ z c*
Š ¬» 4zŠ 
ì {æ7 Ìi Zgt~kZgzZ î Yƒ„
 zŠ}÷ªsgzZß 0*
óƬkZ ?Ðã‚ W @*
}g vèYÐ z™7¿6,5 Zg ñƒ ñ C }÷J
-Z
#M
h ™7g (Z ò ¾v
ß?
E
E
$
*
*™g (Z (Technology)Yß (q
-ZaÆä¯ Ñ»vZY 1zZÃkZì {g â Z øL © k0*
X Ï} 7,

Yß (ã W*Šk'
,
Î{Ša

ÌZ Ô … Y 7b‚ vß ~ßñ ë vß X ’b‚Ð y!*
i Å ºZ [ Z
ä¯ x W Z 6Ãx W+Š Xì 7ÌÃVâ ZŠ b‚¸Å kZì }Yb‚ ~ßñ ÇVî C
Ý ¬gzuÑ} g \ L Z ä \ ¬vZ} g ø pì ÅŠ XZ [ Z ä b‚ ~g »0
+
k aÆ

/Z Åwi **
Yß (Å àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö ¬ k'
,Î{Ša ~‘œÆ ÅzmvZ Âß|0
+!*
Ð wŠÆVß ZzvZÃwŠ +E
Š LZÔß™~g »0
+

E wŠÆVß ZzvZ ÅwŠ +Š LZ
E
E
$
$
©
©
! 
ìt oÑ'ÔÇñ YƒîE
0J4)Š øL »vZY 1zZÔ {g â Z øL Zg vÔÇñYƒ ÑZzvZwŠ +Š Zg v
C zŠ 5ÐwŠÚr
# ™á ZzvZ ËÃwŠ…¸gzZ+Š
}Š™wŠ CZÆwŠ ñƒ Rd

Û
ì CY ðÎ ì 7 @v W t
Å ] ‡JZ sÑZ ì 7Yß (Å ] @*
m z ] **
Z³ Yß (Åàønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö gzZ
C¯ dZ] mà ̊ Z ] mÔì C¯ x WZ 6Ãx W+Š ÂYß (ÅVâ ZŠb‚yZXì Yß (
vZ -Ñ}g \ LZ ä \¬vZ Yß ( Åàønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö ¬ k',Î{Ša pì
9™ ¯ ÑZzvZÃVâ ¨
KZ yâ 
Û **
gzZ…¸t Ôì C¯ dZ y¨
KZÃ ÌŠ Z y¨
KZt ðâ 
Û «ÃÅzm

MUT
ì aÆ] @*
mgzZ ] **
Z³Yß (ÅVâ ZŠb‚yZXì C¯ ] ‡JZ sÑ Z~ Vs
Xì aÆ] ‡JZsÑ ZYß (Åy ZkÜZsÑ ZèYY m
CZp

i§» ~g »0
+
kÅ àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö

“sgzZ} Š ¯s=!vZ c*
W 
ìg @*
™ ¬Š à {¿ðä
/Z ?ìi§H »kZp 
ìg @*
™ ¬ŠJ
-w ‚g ZD
Ù kŠx W+Š¤
/ZXд7sÐV î ¬Š à { Â}™g (Z:ÛD

ÏA 7ÃkZ Yß (Å ~g »0
+
kB‚Æx W} 6J
-Z
# p}Š ¯ x WZ 6=! Z}
.} Z
Yß (gzZ b‚t Åàønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö ¬ k',Î{Ša ä \¬vZ Z®X Çìg „ +Š
»Vƒk
HgzZ¨
 ‡g Õ}g v ðâ 
Û «Ã#
Ö Q=g fÆÅzm\¬vZ -Ñ}g\ LZ
ãšZ bzg‚?ƒg HgzZz7,{gB‚ÆkZgzZ î Yƒ µÐ sË ?Ç ¶ sù»¤
/
p
{z 6ªî Y0‰áZzvZ kZ Ì?ƒg Ú Z Üûãö ×ø%ûÚô ]çû Þöçû ÓöjøÖô Üû âö çû _öÖô^ìø ì ‚ÅkZ~
X ñ Yƒ vg0
+Z}gv›ÅkZ ÄÅkZ Ôò ¾»kZÔ î Y0„, z Ì?ì ÑZzvZ
~g vÔì gz$ ¿Zg v6,Yß (Å àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö Q Âìg 0*
0 7, z ?¤
/Z
6g zZ Ð wŠ s ™Ð wŠ i Z ä ?ì {æ7 ~ kZ $ì ~g vgzZ 79~g »0
+
k
KZì ÑJ e ¡emZg vÐáZzvZkZgzZ c*
¯7Š Z% CZÃvZB‚ÆmÜ ZgzZ}Š Zg Z
Vß ZzvZì ?Š ¸ ÔÅ7ï» q nZ ÅVzgtgzZ ] Z m,?ÅkZ ÔH7+ä ?ÃñZg
~g øvZì xgÐ}Š Zg Z kZB‚ÆVß ZzvZ …Xì 79~g »0
+
k~g vB‚Æ
-ZgzZì Š Z%t ~÷ **
q
ƒ {Š Zg Z~ wŠ Ô**
ƒŠ Z%ì q
-ZX ñY ÌïŠ Z%{zgzZ ñYƒŠ Z%
Ô î Y 0*
Š Z%~ wŠ1ì Š Z% »ðñC
Ù ÂvZX ì t
Û ~ V âzŠì **
Y 0*
»Š Z%Ôì **
Y ïŠ Z%
ªÆ~g»0
+
kkZgzZÆYß(kZ%tÑä™kCwŠm{[Œ
Û »\ñÔñ Yï\¬vZ
‚m9ÐáZzvZ¤
/ZX7e%ìgB‚ÆáZzvZËB‚ÆmÜZлs™
7?Š š s¦t Ôì y´Z »u0*
yWŒ
Û tXÐîY0áZzvZgz8!*
gz¢yŠq
-Z ÂñYƒ
}gøÔB‚Æ:Š™ÂƒTe**
™Ýqò¾¤
/
Z ì ¬»\¬vZ àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû ÒöXì
:}g \ gzZY 1zZÆvZŠ Z%ÐégzZéŠ Z%Ð:Š ™gzZƒgB‚ÆVzÈF
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô™
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

MUU
:ì ?Š ÅkZéŠ Z%Ð:Š ™gzZÐî Y0}g \ ÂЃgB‚ÆVzg \ Z®
ø òô ÖFæ]ö æø ]çû Îö‚ø‘ø àømû„ô$Ö] Ô
ø òô ÖFæ]ö™
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Üö âö Ô
DMSSVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

vZ Z®ì „
 zŠ »vZ {zì sgzZì tŠ ™{zì sgzZì s{zì tŠ ™ Zƒx¥
gzZuq
-Z ÌÅ“
W x W Z 6Æ x W+Š X z™Ýq Yß (Å ~g »0
+
kB‚Æ V2zŠÆ
ñYƒ »¤{gzZ1Åx W+ŠXìgB‚Æx W} 6J
-yŠ ãZì Cƒ(Limit)
B‚ÆV2zŠÆvZ ª:Š ™éb§ÏZ ñ YW¤ {gzZ]¯ÔÒpÅx W} 6gzZ
ÅVß ZzvZyZƒgJ
-äâ i ãZ™ ¯Š Z%~wŠÃvZgzZÐ +
M mÜ ZÔÐ m~ ¸e
$.
ÅyZ Ô ~g Ziz {WÅ yZ Ô ~g ZŠ Ãz Å yZgzZ ›Å yZ ÔÄÅ yZ Ô ò ¾» yZ Ô ¹z ]Š ¬
X ñ Yƒv~»}g v~g c*
Åy ZgzZ ~g \
iZ

~i ‚àzÚÅvZY 1zZ

\¬vZ ò¤
/~ `gÎ b§T D â 
Û \¬vZ G
î*9g ~â å]|#
Ö ÑZœ
Å ~i ‚ à z ä vZg0
+ZÆ Vß ZzvZ b§ÏZì Œä vZ uQÃ0
+e gzZì Å Za ä
vZÃyZ¤{tX ‘
W àzÆvZ Ìvß}uzŠÐ •
',ÅyZ ªì ðâ 
Û «¤ {
yZù ~i ‚à zÂì «ÅvZ à
Cà z»yZŠpZ
# Ôì 7Ú CZ f ÅyZtXì ~Š ä \¬
C ìgb§TXì $
Ë ƒ¤ {CZ f Å
” ÙW kg 0* / ‚W
” Y : ]gz g|Z °
0**
Î Ug ¯ ; ß {z ÂñYgÔñ YƒTouchÔñYƒ µÔñY ïB‚Æßkg 0*
; ß
ì ˆ~ŠÃkZì 7CZ f Åßkg 0*
{zì ¤ { Åä¯**
ÎÃì ß~ßkg 0*
Âì *
@Y
ä \¬vZì 7CZ f ÅyQ¤ { Åä¯ vZ à z ª~i ‚à zg0
+ZÆVß ZzvZ b§ÏZ
Xì ð â 
Û «Ãy Z

$ §»Yß (Å àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö
w”þL G

ÅVâ ZŠ b‚ Å ä¯ x W Z 6Ãx W+Š ªYß (Å ä¯ dZ ‹ mà ̊ Z ‹ m
ÇÃyâ 
Û **
gzZ…¸gzZvZ à zÃ`
ÃgzZ ÉÃÔdZ y¨
KZÃ ÌŠ Zy¨
KZpì Å ~œkZ Š XZ

NLL
Ym
CÑZ¦¬ k',Î{Ša àønû Îô ô ^ ’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû ÒöY ß (Å ä ¯ ] ‡JZ sÑ Z ~ Vs
Yß (ÅyZa kZ ˆ
Fièa yZŠb‚tgzZ ðƒ wi **
6,ug I¹ÆÅzmvZ Yß (Åy Za kZ Dƒ kÜZ sÑ Z x?Z :Y m
CZgzZì ŠzöJ
-] @*
mz ] **

b§¾; » Yß (Å àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö Z®Xì aÆ Vâ ¨
KZ ª] ‡JZ sÑZ
Ô~ +h
+%gzZ (¤;»Vß ZzvZ D â 
Û mvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœ?ì @*
ƒv
E
X
I
4h4)6Æ
G
$Ñzg0
e
+ZÆ Vß ZzvZ ªXì @*
ƒ vÐi§g e~ Vß ZzgB‚gzZ V ð3E
yZ
Vh§g e {zì Ýq] §Åò ¾gzZ 4zŠgzZ›Å\¬vZÃy ZÔì ¤{ Å~i ‚
:ì CƒvÐ

@î ZŠÆä™[¦Ãy-zÑ
`

Ð,Š ‹]!*
+ZÅ+Š ðÃ: ðÃ{zìt{Z
+ÃZ(,
¹q
-Zȇ
ˆ k0*
ÆVßZzvZ 
ì @*
ƒ~} h 3ZÆ*Š 6X ÏñYƒã ‚W~º
uÃÑÐ,Š 2`
@î ZŠ (ZgzZ
] ª“LZá ZzvZ ÂXì êŠ Z¤
/
ÃyZUÆð&y ZU»³:e ‹šŠ ÑZzäY`
@î ZŠ
X D W7¨
 ¸y-zÑÐTD 2`
@î ZŠÆº
uÃy -zÑ…Ð

BÍ Z¹ÑÅäƒnÐvZIZ ( 1

}Š™ +ÃñZg KZt ‚ÆñZg Åy ZgzZ} ™¿6,V Â!*
ÅyZìt oÑp
ì „zwVÅkZgzZÐ'º
u Ì\ W ¹
u Ãy-zÑ{z‰ ǃ‚x £tA
$
ì x » Ú ZsÜ»x W+ŠXì Zƒc*
Š »vZ {zìBZ fgzZ]¯Ô¤ {~x W} 6‰
8 ðW~z LZ ÔVƒ q m{ ðÃÌ~ ñY wÈ **
ƒ m{ CZ t ‚Æ x W} 6
ÆVß ZzvZ b§ÏZX ñ YïÐ x W} 6™ SÃLZ Ô ñYƒ »kˆZ » äƒ (VIP)
Ï0
+
i ~g ‚:gz î Y wÈÌh†–m h†• KZ ÔzŠ™ »ƒ
 /‡z DCZ ÔðZ (,KZt ‚
ÔÐîYƒä×Â^Ê ÜŠm ÜÖ ^Ú ÙçÃËÚ }gzZÐîY}gâ}Ðzgâ}XЃg[zµz[gŸ
ꊙlƒ"™ö¹ðÃÑZzª
t ì Cƒ Ìðî+Z LX Š
H`™gâ yà Ç− 7ÌØ
7Ø»á Zzª
t1ì @*
™kCŠgŠ »^aÂì @*
WlƒZ
# Ã ðXì @*
™ðî [pgzZì
‰−:Ø»¶ÃÆTwB{zªì ä×Â^Ê ÜŠm ÜÖ^Ú ÙçÃËÚ~y!*
i! ²x **
»kZ ¸
p@*
W7Ãy-ì g â Åy-„, ZX 7Ø »áZzägâgzZ Š
HZgâh
+i ‚m‡ h†•

NLM
ÜÖ^Ú ÙçÃËÚÆy-ƒ
 ƃ
 {zìg™{ k
Hvß Z®ì mZ e6Îz»{ k
HgzZì @* 

èYì y-ÑZzä™ðî Åy Z7̸7ZgzZì „gƒ ðî ÅyZ ä×Â^Ê ÜŠm
Xì @*
™ Za Ÿ»»{k
H~wŠ @*
W7t ‚{z

t
Û » ã^îJ0_ÎzgzZã-îJ0_Îz

ì t
Û H~6ÎzÆÑgzZ y-pì mZ e6ÎzgzZì @* 
ÌÑb§kZ
åy -tߙ»QgzZ c*
W6Îz » {k
HiŠ q
-Z¤
/ZH
gÐ y!*
i Å#
Ö ÑZœ: â iŠët
g!*
g !*
Zƒ ´~U ì ÑÔŠ »g0
+Ztߙƒg !*
g !*
Ÿ» » { k
HZ
# pŠ
H`™ 
\¬vZ -g—aÏZXì @*
ƒu **
ç{Š c*
iÔŠ » ygzZß™{ k
HtÔß™{k
Htì ;g™ Ÿ»
: D â 
Û Š
á g ZÅzm
ø nû fø ßûqø oûÊô Õøæùô ‚öÂø p‚FÂû ]ø á$ ]ô™
—Ô
Xì ~U}¾ÔŠ Z (,
Ѓ
 Z¾

ÑZg \ e
$.»y-

òŠ W„ q
-Z7ìN*
ÚEZ k0*
Æ kZ Ôì , ó ó~ )
,
L Lªsz^¹ ÂyE
$ 
ì @*
Yhg{g â Z øL ©ªÑCZpì *
@Y`Šp™ iŠq
-ZakZ ñ YµúÆ
Xì Lg @*
™ Ÿ»g !*
g !*
»{k
HìÑg ZŠ',Vâ 
Û gzZ Zg \ „¹»kZ
Cƒ e
$Z@ ~ ] ZŠ
á gZÆ yZ Š
Hƒ x¥3 Zg q
-Z » äƒ v; » Vß ZzvZ
X Dƒx¥`
@î ZŠÆvÐÑÆ{Ñ çzy-zÑÔì

5 ZgzŠÆäƒví!*
§ â »vZIZ ( 2 

t Âq
-Zì @*
ƒ 4ZŠÐ b§zŠ ~ »}g øgâ »»Æ y ZÐ ÄÅy Z
‰ 7A Ã~ Vߊp DƒA à Â~ x 9Z X 7A Ã~ »Ð »
x 9 ZÆ ¢ Âì ; g V6,A ÃgzZ ZŠÔì ; g VV ; z ZuzŠgzZì ; g VV Œ ¢ q
-Z
gzZì J
-VŒ Ýzg Å¢ V# YÈ7ðÃX 7A Ã~ ÝzgpA ÃÂ~
k0*
ÆáZzvZ ëZ
# :Xì @*
ƒo ‘gâÔCƒ7Ýà åLO7ðÃÅgâÔì J
-V ;z ÅV #
gzZ ÏN Yï~:WV0zg Ń
 gâ »(¤gzZgâ »á ZzvZ kZ~>kZ ÂÐ$

NLN
gzZ ÇñYƒ ~ ¸Ìgâ »(¤g‡Z ®™ïÐgâÆg‡Z ~ ¸gzZ ÇñYƒ†ŸZ~gâ
@*
ƒ H ÂD C3 Zg »vZÐ ] ZŠ
á g Z LZZ
# á ZzvZìt3 Zg ZuzŠ »äƒvgâ
C D â 
Û m\¬
vZ G
î*9gòzg **
ÑñÃkZ ?ì
I
E-G
d
+ å W {g i ã Zgâ ÷L
EE
+ {_ é<XŠ©Å!* Zg gâ
4G
5µÆ V/LZÃí!*
™Äg ~ w ðiF
§â LZgzZ D C Ì3 Zg »vZgâ ïE
L 8™ÔáZzvZ
äƒ ~¼Æ»§â~¼§âtX ïŠ à~VߊÆyZаÆVâ »Æ(¤
VÂgúgzZ’'!*
ÅyZgzZ¹k0*
ÆyZÔ î Yá ~ >Åy Zè
 ‡LZ Z®Xì=g f »
X ÏN YƒvZ à zgzZÚïE
7÷z»yZÄÅvZIZaÆ
L 8™Ð=gfÆy» {zXì ú
³7,ÁÂ ÅVß ZzvZ ÂVƒ: [ ø
7Š îgzZ g =
6îÆ yZ c* 
g =
6Ð Vâ »
Z®ì @*
ƒ ï
á„
 Zg { Z',wŠ ›gŠ » yZ ~÷zèYÐ [ Âì {Š c*
i {Z
+Ã »G
g ÷zp 
Æo ‘Š%gzZ'gúdŠV ŒÆcTXƒx OZ »{Š6,
ªÆî YVƒ ;gƒ÷zV˜
ÑZzvZtèYX z™: Ìcg »OŠ ZgzZß VZÐ~¢cLZÐV ;zÔìcì 7ctß™Â
Xì { Z (Zpì 7{ Õ{ÅkZgzZì r
# ™{ (ì 7r
# ™{
á Ôì y-ì 7

wVÅkZgzZ›zmh
+”ÐvZIZ ( 3

N ¬ŠaÆ VÍßCc*
ÄLZgzZaÆ Vß Zzá
ˆ Æ k0*
LZ~ V ÂZg {z
-Z¶ ŠX @*
q
™7Šg \¬vZÃ{ WÅyZX ñY:xzøñ W~{ Õ{Ì ! Z}
.} ZD™
@*
W^»kZ~ãZpì ~hðg
CZ÷t êŠ7z®ÃkZ !*
ZXì ; g8
- â z®Ð!*
ZÆË^
Z÷t Vƒ k7,B‚Æ ÏZgzZ Vƒ nB‚Æ kZ~ì Sk¯ Z÷t 1Zì HgzZì
gzZì „
 zŠ ~®»d
W}֓ *
@YI®» !*
Z Âì H„
 zŠ ~®Z
# Ôì „
 zŠ ~®
4zŠ âZÔǶ7x »Ð4zŠ à ©Ôz™4zŠ ~®Ð Vß ZzvZ ÂÔì êŠ}Šz®ÌÃkZ Ug ¯
LZÃyZZ
# vZ Âì „
 zŠ Z÷t vZ c* 
ÃÈÌÐvZgzZ ÃÈ„
 zŠÃ\ W{zz™
wVãZz{Šc*
iÐkZîCXÇñYïz®tÌÃkZÐ,ŠÈ„
 zŠCZ{zÃTÂÇ}Šz®»[Œ
Û
XσHgzZ
Äônû Ûôqø oûÊô Üûãö Ãø Úø tö…ô‚øßûmø Üûãö Šønû ×ô qø á$ ]ô ˜~ ~g g bÑ ã ?v0Z)´

NLO 
D™ `gŠ~ZgÆY 1zZ LZÃV2zŠÆY 1zZ LZ \¬vZ Üû ãônû ×øÂø ä´ eô ²
ö ] Øö–$ Ëøjømø ^Úø
^Ú÷ ]†ø Òû]ô?ì Hzz ÅkZgzZ D â 
Û 6,Y 1zZ LZ D â 
Û V*!*
$zwc Zx Ó{z6,yZgzZ
ÆkZ\ W Âì @*
W„
 zŠ Zg \ ðû\ Wì {@x 6Æx Z™ZÆV2zŠ LZz1 Üûãö Öø
ÆVß ZzvZ Z®X D™Å„
 zŠ m{kZ LZ D™] Zg Zæ§{„zÌÅV¹‚
Š&0ZvZ†]|çO X ¶‚Æ V #tŒÌ*ŠƒgB‚ Ú ZgzZz7,{gB‚
Ùôçû ‰ö…ø göuô^‘ø ]„øâF Ô¹ä VÍß ? yÃt Y7 ä ¹ @*
-Z¸ì g YÅ \¬vZ èg
q
LZì @*
™7?Št ºZЧZz kZÆ! ôX ¶‚ÆÅzmvZ -vZ wÎgt ²
ô ]
{Š c*
i A¸B‚ÆV #tñ Yƒ ~g Yt J
-#
Ö ª6,y !*
i Å *Šƒg Ú ZB‚Æ
Z÷t Ǿù {zƒÆäƒ: éÔƒgz$4zŠ¤
/ZgzZì @*
ƒ„
 zŠ ZA „ Ú Zì LgB‚
-ZÆ{Õ{Kz6gæñY: xzøñW~{Õ{vZ c*
q 
Vƒ@*
™Ì¬Št ~pì „
 zŠ
››gŠgzZ Ú›gŠ ÔwŠ›gŠ Ì{z ñY WxŠ »TVŒ}Š½æÅ[_
.~ {¨f q
-Z
XñY0vZàzgzZñY0*
ò¾§âÔñY0*

wVÅäƒÓŠpÆvZIZ~››gŠ ( 4

Ôì ¿g¤ { Å ä¯ **
ÎÃì ߪ ~i ‚ **
Î~ßkg 0*
b§Tä \¬vZ
Åy ZgzZì ¿g ¤ { Å ä™ ZQ~ s',gzZì ¿g ¤{ Å ä°gzZ ò¤
/~ v W
Y 1zZì ¿g¤ {q
-Z ä \¬vZ Ì~Vß ZzvZ b§ÏZXì CYÅt?Š š ¤ { 
i7 ðÃgzZ N°v W\ W¤
/ZX D YƒvZ à zá Zzg~ ÄÅy ZÅ ~i ‚
Âì ò¤
/VY~ `gÎpQ7ò¤
/Ð 0
+e¾ ðà b§ÏZ Ôì VY ò¤
/~ v W
`gÎÐ TïgZ » `gÎgzZì ¿g¤ {t~ yZ ä \¬vZÐ, Š[ Z ¸\ W
ì @*
ƒ ay
ïgZ A ~ Ý ¬ }g‚ì ïÅVâ ZŠ b‚ ?ì Hpy
» kZì @*
0*
Ð V ¹ `gÎïgZt pì @*
ƒ ay
{Š c*
iÐ kZ~‚q
-Z ïgZ »v W~ `gÎ
Ù / Xzgà; VÅÑVzgZD
C
Ù g0
+ZÆkZXì c*
¯ ÓŠpà `gÎ~ ïgZ ä \¬vZ ?ì
@*
ƒ: ÓŠp~ïgZ LZ `gΤ
/ZXì Sg CƒZa v WŠ lŠpÐTTg Ó ‰
Ü z
Xì ',Z',Æ ïgZÆ‚q
-ZÆ kZ ïgZ » *Š ~g ‚Z
# ?@*
0*
Ð V¹ïgZ Ú Z Â
D Y ñ¯ ÓŠp~ ïgZÆ wŠŠgŠ Ô»Æ yZ `gÎÆ e
$Z@ á ZzvZ „, Z
ÆVߊÆyZÔì @*
™Šg ZzÃxE6,»Æy Z \¬vZ ?ì @*
WÐ V¹ïgZt »yZÔ

NLP
XTg DƒÆ}Š, ZÆwŠŠgŠ‰
Ü z!g0
+ZÆyZÔì êŠ ïgZ »›ŠgŠ LZg0
+Z
CYïVx¤
/ã ZZ ÌÃVß Zzá
ˆ k0*
ÆyZЕ
',
ÅyZgzZTgx¤
/â¤
/ÌŠp{zÐ
ÓŠp~v WÅwŠŠgŠ LZ™0`gÎÆe
$Z@Ì»ÆV6ëÆyZ yŠq
-ZgzZ
GL3Bt) X Çìg ~g YŸt J
( Yß (h
+]
.gz ZvZI Z ïE
-#
Ö ªgzZD Yƒ

42 e
$W

—àønû ßô ŠôvûÛöÖû] †ø qû]ø Äönû –ômö øŸ ²
ø ] á$ ]ô ™
DMNLVèm! VèeçjÖ] éö…ç‰E

ÚðÃ~VâzŠXƒ D Y6,VØÑ{Š%V¹Ô@*
™7ùŸÃ`
ZÆV< ¬ LZvZ
**
%6,vZakZX ìg%6,*Š™hgÃvZ ÛZgzZs ¸z" ð•Zvß{zakZ7
¯!*
gzZÐ „
á ¯!*
?ÇñWо~i G
á î0ÏujX ÇñW~‘œÆ„Vß ZzvZ ÌtgzZ³
X B7ÄÅvZà zËJ
-Z
# Zƒ7vZà zðÃ~*ŠXЕ
',
ÅÄ?дù „
á
+ŠŠz!*
ÆV1ÂÄÑq
-ZpzŠ Z™öZ*ZÔzŠ J 7,
ÁÂÄÑq
-Z0Æx W} 6ÃxW+Š
X ÇñY0xWZ6Šp{z× W× WzŠ ίÅxW} 6î J 7,
:[ ðÃÐZpÇìg„
:Ãx £—ÆLZÐ °¸z" KZh
+%ðä
/ZVzŠ CgzZ] !*
~(,¹q
-ZgzZ
~i ‚e
$Ñz~ÄÅkZpƒOZz**
Ð ~—Åx £Æe
$ÑzKZŠpÌgzZƒ } T
èY ñ Yƒ ‚e
$Ñzgz Z ñ Yƒ [ x»h
+%Ð •
'
,ÅkZ σgz¢¤ { Å
gzZì q Hv Wƒ } Y: ðÉǃC
Ù ªW,Z »kZì ¿g¤ {g0
+ZÆkZ ä \¬vZ
C σgz¢¤{~kZpƒ: D»äƒv WLZ ÌÃv W
7x **
r ZŠ ÂVzŠ™: u { Æ °
àzÆzgŠ¾ë @*
ƒ7ØÌŠpÆTÏŠ‚KZz17ZpDƒàzÆvZ}ȉ
( xzg **
Ññ~škgŠ ) XLg7xzøðÃÐ;ÆyZpvZ

43 e
$W

û gºnßôÚ% åº]æ$ ]ø ܺnû ×ô vøÖø Üønû âô ]†ø eû]ô á$ ]ôü

G
E
O
Ò

N

G
Ö ´ÅG( 4zŠØ{) ïQ Ò7 þL $
#
DSQVèm! (ça é…ç‰E

E
Ö ´',w ZŠ e
$W gºnßô Ú% åº]æ$ ]ø ܺnû ×ô vøÖø Üø nû âô ]†ø eû ]ô á$ ]ô
ô ‚ — zg Z
# Xì ïGÒ‡7NþL Ò›$#

NLQ

E
â
Û yÒà åº]æ$ ]øIÐ ÚÅ"
$**
S X ì CYƒsæÐ {W‹ Ò{zÂì @*
ƒ « ïGÒ‡7Nx £t
E
GLE
"**
5Ò7}gøÐ3Tùvß}uzŠ :ì m!*
XÃV ðÒG
gzZ —ÚÅn» ì
S c*
Š C™
G
I$
C D™ H{ W]{{zaƷƧøL W~Š â 
Û yÒÚÅ åº]æ$ ]ø„¬akZ
Ð t ( ¼ ì Ú Ã {W
‰ äT gzZ h {W
E
GÒ‡7NÅ\ WgzZì ðƒ wi **
ì mµÌï
~ y
á Åx?ZmZ',Z ]|e
$Wt
X åc*
¯„
 zŠØ{ CZÃx?ZmZ',
Zä\¬vZgzZ ÷¡nû ×ô ìø Üønû aô]†ø eû]ô ²
ö ] „øíøi$]æø

?ŠÅš
M 8È
á Å\¬vZ

gZh
+Š »[g LZ izg kZ ( g ñ ) vßt ª áøçû eö çrövûÛøÖ$ „õ òô Úø çû mø Üûãôeùô …$ àûÂø Üûãö Þ$]ô ¡$ Òø
*Š@',Xì @*
™ª
ÑŠ6,š
M 8È
á Å\¬hZwÈZÄt XÐN Y Š uzgÐ Ú Š
- ` Wì ì‡}i ñ zgÐ Z
J
# a kZ D ƒ 7[8 Dƒ¡Ä é¹O8Nèa x é¹O8NÆ
gZh
+ŠÆ ]gßKZ ë:
L Æ x`
kZÃ ?ì ð‹7Zwt Ã}êä Áq c*
y ÎË
6,]gß~¾Ð }}ê ÂÌ}™y´ Zt Áq ðä
/ZgzZ D ™xzøgzZ [’Ð
ëƒ 7.
Þ ‡kZ ?Ð N â 
Û Ðg ñîZE
!
á \¬hgzZ}Š jyY ~g ø Â}Qzh Ä
E
G
yÒš
M 1g ï
L ©rgzZ7¦
Û Ð i Z0
+Z¾gzZ ,™sæÐ e
$zg KZ»
/
Ù ¡$ÒøÐN â 
C
ì òzø~(,XòzøÐg Zh
+ŠÆ[8gzZì @*
ƒ[8ÑZz% 0*
ªì š
M 8A ðâ 
Û
IL“!*
ø ÖôƒFX σ]‹ï
X ä´Ëô _û×öeô äü Þö^Wø oÖF^Ãø i ²
ö ] oøßô ’$ ìø ^Û$ Úô Ô
aÆg ñ

44 e
$W

—äô nû Öø]ô oûßôÞøçû Âö ‚ûmø ^Û$ Úô o$ Öø]ô g% uø]ø àörûŠôùÖ] hùô …ø Ùø^Îø™
DOOVèm! (̉çm é…ç‰E

ìg \ »vZ §»3 ZgÆvZ

z™g \ çkZ ?ƒ M ¸ VYÐ §Ôî VQ §»Ú Š: ÔdŠ #
Ö ÃVØÑ à Zz ä%
§t ?ì 7Zg \ §{z}™g \ vZçTì @*
™g \ vZçkZXì §» 5 ZgÆZ}
.èY
X z™ ZŠ Z]6,§kZ Z®ì êŠ ã ZZ‹z' Âì @*
ƒ lpvZZ
# Xì g \ »3 ZgÆvZt 7
Å\ WX c*
â
Û «§» 5 Zg LZ ä\ Wì yˆZ »\ W!vZ} Z¼ Âß XÃííZ
#

NLR
Ð VìpÅݬ}g ‚§» 5 ZgÆ\ WgzZì 4Ð VßYÆݬ}g ‚ †»q
-Z » {Zg
gzZò Z ZÄ sÃŒ »kZ¤
/ZwYÆ*Š ~g ‚ÂñY/†»q
-Z¤
/Z~3 ZgÆvZÔì 4
Ô~äXÃ~3 ZgÆvZ¤
/ZX Yƒ7ZŠ Z h»ÑÅŒ »kZ Â,™73,
Ws Weg Ç
çkZ¤
/Z VâpÅ *Š ~g ‚ì §ug I Ú Zt Âñ Y W~ wŠ §{ ¨f q
-Z~ vÐ {k
H
Š- È Ya ÏZXì §»3 ZgÆvZtèY Yƒ 7ZŠ Z h» ÑÅ §kZ Â, ™xs
= [g }÷} Z äô nû Öø]ô oûßôÞøçû Âö ‚ûmø ^Û$ Úô o$ Öø]ô g% uø]ø àörûŠôùÖ] hôù…ø å c*
â
Û y´ Z ä x?Zm
ÅX! {WX „g š = 'gúÅ^t s§ÅTÐ ] !*
kZì r
# Z 7„[8: {{
XÐVƒùVIÆ{ ZgÅy Zr
# Zä{{Æ{Zg
ÐWÌÐ ~ e ÝZ8 ?7c*
ì »k¯ ð; (Subject)ÕtÔy*tZ÷! 2zŠ
кZ \¬vZXì c*
¯å»y*dZ¾ä´ â }÷úZÀ` Wß™'?7c*
ì»
Å¢œY 1zZvZY
á yZ {zᙿ6,kZì ;g Z™yÒy*»x £‘zZ ãZÀ` W
4$
X-E
Ð î Yƒ 4ZŠ ~zgŠ dZÐ ƒ
 ì »uuÅe
$ÑzQˆÆ kZX Ç ñ Y VJ
- é<G
( 47X 46:™Ô ã!*
g½ ®Z ) X \¬vZY
á yZ
ÆvZ :Xì 7w2ðÃËÐ kZ ~ *Šì ËâZ w2Å[ Œ
Û ÆvZ
äliÃx?ZmŠ- ]|XÐVƒ ËÄ Œ »Æ5 ZgÆyZÔǃ ËH§»3 Zg
~: {{»ë ÂÐ z™7~g7 öâ 
Û ~÷¤
/Z ~Š –Š ä kZgzZ ~Š ]úŠ Å { k
H
Ã[g LZÔ H qgÐvZÉ ¹7¼Ð kZ ä \ WX ~ç Å {
á Š !*
ëXÐ ,Š Zß e
Ôî Yƒ qgÐ vZ ~ ‰
Ü z, Zì {g
á Z~ e
$WkZ îÖ] o$ Öø]ô g% uø]ø àörûŠôùÖ] hôù…ø Zg å
yW Â{
Æ ÃëZ
# tïÆ}iÔz™Š c*
Û Ðá Zz yW ÂN *Ã ?á Zz}i Z 

#
ÈY Åx?ZmŠ- ]| **
¦gzZì ~(,Ð ƒ
 /f Y ‹ ¸ÅTzg å Ã[ f YáZz
:z™y´ Z „zåHy´Z äu 0*
—äô nû Öø]ô oûßôÞøçû Âö ‚ûmø ^Û$ Úô o$ Öø]ô g% uø]ø àörûŠôùÖ] hôù…ø ™
Å^{
á Š !*
t s§ÅTÐ {k
HkZì Zg \ =: {{ »3 Zg}¾áZz% 0*
}÷} Z
Ð,Š wZ e~: {{Ã ?ÂÐz™7{k

/Zì „g}Š –Š=gzZì „g š = ]gú
ôgÆ*Š ~g‚t ‚Æ[Œ
Û ]¯~¾Ôì r
# Z: {{=Ðä™lp **
NZ}
.} Zp
gzZ: {{ » {Zg ~¾Xì F,m,
³= Ð VìpÅݬ}g‚ §»3 Zg}¾Ô ˆ {ùz

NLS
„gš = 'gút s§ÅTÐ ]!*
ÖkZì r
# ZÉ 7„ [8= §» ä{{
ÂX ¶„g š l− sܪ¶uZz à Zz äš ² Zƒ wi **
VY yúh
++ » ¦VŒ gzZ X 
èY Hwi **
akZ+ » ¦ä \¬vZì –~ yWÅZ yÒ‚ä #
Ö ÑZœ]|
gzZ **
™ŠæÔ**
™yz¬~{k
HZ®zŠ™~g7 éZpÅkZŠ-} Z¶Ålg\äVÂgúÅ^
X ÑZzh
eAì xê„Ú Z ÑZzäÑ›»]ØgaÏZX »xêÝZAì x`
„Ú Z *
*™lg \
ÆX }g \ ãZ \¬vZì ?Š ÌÅš
M 8È
á Å \¬vZ e
$WtgzZ
ä \¬vZ Z
# ]t ?Ð Vƒù V IÆ { Zg Åy Z Â Dƒ r
# Z ä{{Æ 5 Zg
Hg z Zì w Ñ+ Z H c*
â
Û gz Z ‰ ƒ ^Y fÆ { z0
+6,]¯ ÅzŠg Q ~÷ Â c*
â
Û «=
E#
ÔÐVƒù V IÆ{ Zg ÅyZr
# Z 7„[8ä{{Æ{ Zg ÅXì y!*
i öL-G
è
Âr
# Z;‚gzZ §Æ{Zg ÅXÔÏVƒ tV«
CèÅyZ Â~g \ V ÑÅ3 ZgÆX 
ì é" Ì]¯Åx **
Æy Z  é" \¬vZèY ÇƒÝ ¬ H »]¯Åx **
Æy Z
*Š kZ ãZZ‹z'tì {°z » ãZZ‹z'6,§ÆäXÙm{ÏA 7Ì~ ¼
A
V ; z Ô Ç ñ Yƒ »¬» ä X Ã~ ¼
A èY ÏA 7Ì~ ¼
A t Ôì Q~ „
t™ XÃXß VQ~„*Š {'
× tÂÐN Yƒu0*
b§ÅV¤
Ûƒ
 V;zÔÏìg7<Ñ
Xß^ß ãZZ ÒÖ
ƧgzZì **
VQ§»ä™: {k
HgzZ *
*™7{ k
H 
Bx »ÐÈgzZB™{Š Zg Zë¤
/Z
æWgŠ ~ »Vâpx ZwÆ™lp **
Ã\¬vZpì ´g [8Ð yY z wŠÃä{{kZ
E‹E
$
©
5 vZ Y
ݬ§zuÿLG
á yZ Âì **
Î ~i !*
ÅyY~ vÐ ]gßz ^ÅvZ)Ô *
*™7
«™+ZgzZ ǃ: „ kC§ì gŠ ‡6,
¶Š ™{z\¬vZ Ì` WÅzmvZ -Y m
CÑZ¦
( 220:mÔxzg **
Ññ~škgŠ ) X Ç} F
,Q7L¹»Tσ

45 e
$W

—oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô ðô çû Š% Ö^eùô 麅ø ^Ú$ Ÿø ø ‹øËûß$Ö] á$ ]ô™
DQOVèm! (̉çm é…ç‰E

i Zg »äƒwi **
Ð)Z] ðçŠÖ^e é…^Ú]

%ÑZMªì Yš!*
{g â ZÑ—" ðçû Š% Ö^eùô 麅ø ^Ú$ Ÿø ø ‹øËûß$Ö] á$ ]ô D â 
Û \¬vZ

NLT

akZ ?c*
â
Û wi **
VY)Z î0Ï)9E
Æ™4ZŠ á$ ]ô gzZì ÑZz䙬{Š c*
i¹ » ðZ',Ôì Yš!*
c*
ƒ y Z Ñ Zƒt ÈXì @*
™ª
ÑŠ6,]ogzZ x ZzŠ)Z î0Ï)9EÐ p ÒÆ°Z ¸! ²
VÇZ',Ð ] ÒåÔì Yš!*
%ÑZMåtÔƒgg âƒJ
-÷‚~y
WÔåÐkZƒJ %
+
Ãë Ì[ Zce **
ƒ: y .6,ÃyZ ‰ ƒCw !*
Æ VÍßXa kZ Ô Çìg êŠ ¬»
X Ç} ™y .6,Ãë9t J
-“
 ” äƒ k- â { zgzZ D WÐÎzÆ Vƒ ó
Yš!*
%ÑZMåtì ~Š™yÒ]¡ÅÑä \¬vZÆ™ª
ÑŠ6,x ZzŠÐ)Z î0Ï)9E
X Ç}™ Ÿ»s§ÅVÇZ',
ÔÇìg

i§»Š ˜s ÜÆÑ

Z®Ôz™: ¿6,Vç»yZ ?J
-Z
# @*
ƒ 7¼Ð Vç»Ô**
Z<
Í :Ð Vç»p
pZƒ Ÿ»h
+”Ô; e wŠÃÅ
W ã 0*
û%Î »\ WgzZì {izg¤
/ZX *
*™: §6,Vç»x ZwÆkZ
ÒI7{ izgÐ äƒ Ÿ» »k\ b§T Z®?7c*
ì {izg »\ W CÂ7\ ä \ W
Î~ { izgÃTX ñ Y H: ¿6,Vç»yZJ
-Z
# ÒI7ò¾Ð Vç»}'
,b§ÏZ
û%g ZD
Ù „,ZX Çñ Yƒ {Š c*
i`
Z »} izgÆkZ Â\ 7äkZgzZ Zƒ Ÿ» »Å
W ã 0*
û%
7ò ¾Ð2 »gzZì k(,
gzZ`
ZÐ kZ » {ógzZ Ëc*
» ~Ã$
+}ƒ Ÿ» » { k
H~ wŠ
X ñ YH7¿6,
kZJ
-Z
# ÒI
GÒ)ÅZŠë# 
~Š w V{+ Hä øZŠ%vZgâ~â år
# ™ZsÑ Z **
Ññï
Ö ÑZœ
\ W Š
H^ Içz¤
/Z ?ì @*
ƒ H~çzXì y ‚W xgçz!*
Aì y‚ W„Ú Z xgÐ ò ¾
c* 
k|0
+!*
#aÆò ¾{g !*
zŠÆ™/ÂÂñY^ Iò ¾¤
/Z b§ÏZf
e™çz{g !*

Ô ±ðZ±~g7 РѬ Ð { k
HgzZ ÇVz™7nZg **
Ã\ W{ÒWÔðƒ ^Ñ**
ÐívZ
;g Yá ì eO]
.b§Åñ¢»™ñy»Ñ7t Ô< ZŠ Z h»Š ˜ Ô <¨£ Zg7
? ǃ { ~
.Z ¸Ð kZÔì xê{z @*
™7Š ˜ Ð Ñ¿ Xƒìg Y− úú ?gzZì
-Z Ô **
q

/~PÃLZì q
-Z Ô**
/~Pì q
¤
-ZX Å7VY ðZ±Ð Ѭ Ð { k

X ì t
Û ~VâzŠÔ*
*™{k
H™ú1y Yì q
-ZgzZ **
Yƒ{ k
Hì q
-ZÔ **
çì q
-ZÔÙì

CƒòZgzZ JŠ j Z »Ñ

b§Å xŠ Å È gzZ 7
-e Æ –Ð g ±Z Æ ]¡ KZt Ôz™ #
Ö Š OZ 6,Ñ

NLU
ƒ S¦Ð ò¤
/ 
c*
Š Î Ì%gzZ 3g™wZ e~ âÃxŠ Å È J
-w ‚kŠ ä ¿q
-ZXì
}',Æ kG
Z ò ¾pì »Ñwq ¸X ¶„ Sd ÂÑïZ
# ˆÆ w‚kŠpÏñY
$

2!…ä vZ2 »}'
.-  Š Y Z b
.H
Æ ò¾çLG
ZgzZ LçG
,
t Xì @*
ƒ Za Ð „ Vç»
ò¾x **
»ÏZÔ,™: ¿6,
y Zª,™Š ˜Ð yZ\ WVƒ Za 2 »} ',
~ÑZ
# Xa
! k™[pÔ ñYƒzZègzZ ñW: „wì» ðZ'
, 
ì 7tò ¾Xì
( 12X 10:™Ô j§Æî XÐ V.ÆÑ)

gzZì Yš!*
%ÑZM ªì Yš!*
{g â Z ÑìÀF,» ðçû Š% Ö^eùô 麅ø ^Ú$ Ÿø ø ‹øËûß$Ö] á$ ]ô
Ôƒg:¸"Ð Ñ?J
-xŠ D% @*
?c*
â
Û y ÒVYÐ)Z î0Ï)9E
@*
™ª
ÑŠ6,x ZzŠ)Z î0Ï)9E
%N} æE
%NÆ]áѪì
kZÔcgB\ WÇìg @*
™¿t ÔÇÇgy.6,Ð Vç»} æE
X ǃZagâq
-ZГkZÔƒg~“yŠPì 5~*Š ävZaÆ“

) š¯ ÚZ »vZx¯
º

bzg‚mvZ îG*9g Ïß W)´ ?H4ZŠ VYxѳ Z6,Yš!* 
ì wZÎˆÆ kZ
ì Cƒ Œ6,ë{ZZq Zâ Zì ´{z½gzZì »½xѳ ZtD â 
Û ~ã šZ
å ; gƒ wi **
yWŒ
Û‰
Ü z Tª 4ZŠ ~ xÑ ³ Z kZƒ
 {z 9ÎÅVƒk

 { z Ï Vƒ Za Å Vƒ k
ƒ
H9ÎJ
-#
Ö ªgzZ ‰9ÎÅ Vƒ k
H̉
Ü z kZ
ÐVƒ {ÒWgzZ { k
Hæ{ŠñÔìg @*
™¬» ðZ',
Ù Ã ?ѪÔ 4ZŠ~xѳ Z
C
ì y
á HÔdŠº
) š Åx¯Æ\¬vZXì »½xѳ ZtÔ Çìg @*
™ Ÿ»»»ƒ
 yZ
Ô¸7mÔ‰7`gzZ-i
+zÔ¸V¹- e WÔ- i
+g‰
Ü zkZ å; gƒwi **
y WŒ
ÛZ
# ! ÅkZ 
Zƒx¥Ð T H4ZŠ »½xѳ Zì y
á HÅ\¬vZp¸7{ k
H6 6 ãZ
gzZ ÏVƒŠ XZ'gß55ÌÎÅVƒ k
HJ
-#
Ö ªì º
) š +Z~Tì x¯ »vZ
{z1oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô Xì ñƒK©q Z »ƒ
 xÑ ³ Zt Ð VƒZa x lZ z q Zâ Z Ìæ
ƒx¥ @*
Åwi **
Ìe
$Wt XÐgpôÐÑÆÑ„zƒt‚ »Øg ÅvZ6,Xvß
ÔBøt ?ì H^Ú ~ e
$WkZX Ç} 7,‰â ™ Z ¥

/aÆ kZ $
Ë {g 7Øgt ‰
Ü zC
Ù
kZØg Å\¬vZ ªoûeùô …ø èô Ûøuû…ø kôÎûæø oûÊô pû]øZƒÀF,Z oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôÂìtg]Ô6â i
6âiЉ
Ü zgzZŠ
H0BøÐoûÊô XЃg~ñ‚ÆØgÅvZ ?J
-Z
# ÏìgJ
-‰
Ü z

NML
a ?J
-‰
Ü zkZ Çìgt‚ »ØgÅvZJ
-Z
# ªŠ
H0g]ÐØgèâ Üøuô…ø gzZ Š
H0
c*
â
Û 7wi **
àûÚô a kZ Ôce **
ƒ 7i **
t ÿË ðƒÃHÐ y ZÄkZ ÔЃg
Ô “Ð Vƒk
H{zì Cƒwi **
Øg ÅvZ6,VÍßXªó óvß{z1 L
L @*
ƒÀF,»T
Ð Vƒk
Hv߉
Ü zÏZƒwi **
ØgÅvZZ
# ZƒÀF,
»TÔHwi **
^Úø ÔH7wi **àÚ
Ü z ËgzZ σ 7‰

Ü z Ëσ Øg ‰
Ü z ËÔì Lg m$
+‰
Ü z Zƒ x¥X M
h$
( 20X 18 :™Ô j§Æî XÐ V.ÆÑ) X M
hw$
+] ÑqÆwŠ}g v

p°ÅÑ

p°ÅÑìtwZÎ Z®ì ~gz¢« ™ÐÑÆÑaÆh
e Øg ÅvZ
:Vƒ @*
™yÒp°&ÅÑ[ Z ?ì qHÑ?ì H
Å\¬vZ r Zl
» kZgzZì Zƒ0
+ZÇ!*
ÑÐønû Êô çû j$Ö] ^ãø qö]†ø ‰ôæø èºÛø×û¾ö ^ãø ×% Òö ‹öËûß$Ö]ø
X1
X ÅäÏß W)´p°tXì = Â
̺nû %ô Òø ‚öŠørøÖû]ø ˜ ~ > ½ bÑmvZ G
î*9g ~g ‡Z5 p°~uzŠ ÅÑ X 2
ƒg D™¿(¤
/Z Ôì ": ì û: Ñ èº_ø‰ôçø jøÚö ^Ûøãö ßønû eø ‹öËûß$Ö]æø ̺nû _ôÖø |öæû †% Ö]æø
ƒeì ~Š ävZ 1{Š ‚q
-Z ªì *
@YƒûÑÂz™¿Z'

/ZgzZì *
@Yƒ"Ñ
Âì eì CY~Š 1{Š ‚Ãa‰Ôì Š
Hc*
Š {Š ‚ÔŠêÃ?ÑÔzŠÉðZ',ƒeÔzŠÉí6,kZ
Ïß W)´q
-ZÔIƒy Ò=°zŠ ÅÑX zŠÉ'!*
~n6,kZ Âì eÔpÑyWŒ
Û 6,kZ
X Å~g ‡Z5q
-ZgzZÅ
ì x **
Ñ D â 
Û Ôß ÍÌp°ÅmvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZ œq
-Z [ Z X 3
.–EîG
3…‹ !*
0šE
¨%
Ôƒ îŠ: ]i YZ<ÑÅX,q {h
+I{zÔ] !*
¨%{zÅ˪»ÜÑçLG
gZ
Û Ð yZ ԔРyZì ¬» Z}
.pì Cƒ bâ ÂËs§Åy Z2 »Æ {k
H‰
Xì Ñx **
»y ZI**
ÃvZ ,q{h
+I{zÅ˪z™g(Z
êÐ V˜ Æ ] ZáÔ] Záñ , ~g W ?ì H {z Ôì ÅMkZ p°¶a X 4
E!
Ð V˜ ŸÆ ]á ÂÔ(Å äƒ ~g Y öW -š Æ òêÔR,
g ZÊ ªÔ Dƒ ~g Y
X ] Záñ,~g WÔì Ñx **
»kZDƒ~g Y

NMM

°ÆvÐÑÆÑ

:ð2¬ŠtaƶŠØgÅoûeôù…ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôä\¬vZÂ
X1
ø Þ$]ô è÷Ûøuû…ø Ô
ø Þû‚ö Ö$ àûÚô ^ßøÖø gûâø æø ^ßøjømû‚øâø ƒû]ô ‚øÃû eø ^ßøeø çû ×öÎö Éûˆôiö Ÿø ^ßøe$…ø ™
—hö^â$ çø Öû] køÞû]ø Ô
DTVèm! (á]†Û Ù! é…ç‰E

ÆÑXÐgpôvZY
á y ZÐÑÆÑ\ Wb§kZ k8
- ât\ W ¬Šq
-ZakZ
^Úø Ÿ$ ]ô Ð ^ßøeø çû ×öÎö Éûˆôiö Ÿø ^ßøe$…ø ?ì Hq
-Z X H
g Ð g¨Zg fì ; gƒ yÒ¯t » vÐÑ
oûeùô …ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôƒgaÐÑÆÑ?σZ
# + −ZZ#
Ö /Zß8
- â ØgÅ Üø uô…ø
Xì ; gƒwi **
y´Z »vÐÑÆÑÐ=g fÆ
vZ -ݬ§zuVâ ~÷x Q} Z Y7 ä! ôq
-ZÐ vZègx Q]| X 2
gø×ôù ÏøÚö ^mø ÅzmvZ -Ñ}g \ }÷ c*
â
Û ?¸_7,
{Š c*
inz‚yÃ~yLZÅzm
ø ßô mûô o×øÂø oûfô×ûÎø kûfùô $ø hôçû ×öÏöÖû]
~uzŠ Z®Xì e
$Zzg ÅpÑ~g g Ô¸ _7,
Ð ]Ò Ô
Xq
pg ì‡6,+ŠÃwŠ}÷áZz% $
+ÆVߊ} Zƒg _7,
t¬Š
:¼V- ð2t…äÅzmvZ -g—¬Š ~Š X 3
ø jô Ûøuû†ø eô Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø™
äü ×$ Òö oûÞô^+Wø oûÖô xû×ô ‘û]ø &önû Çô jø‰û]ø Ô
—àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø øŸæø
DMPSV” (RVt (oŠFÚ] ]ƒ] ÙçÏm ^Ú h^e (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ h^jÒ(oñ^Šß×Ö p†FfÓÖ] àߊÖ]E

ì‡6,+ŠÃwŠÐ Lg}÷á Zzt åÃÝ ¬}g ‚} ZÔá Zz% e} Z Ç{0
+
i} Z
t X £Š ¯ ƒ
 ì ~™ÎÔ £Š â 
Û„
 gŠ \ Wê
 qC
Ù ~÷äü ×$ Òö oûÞô^+Wø oûÖô xû×ô ‘û]ø q
pg
¯ƒ
 Å]y
W c*
ƒ ~™Å *Š {Zpì ~™Î~÷ »äü ×$Òö oûÞô^+Wø oûÖô xû×ô ‘û]ø ì È
Ÿøæø ì „g W[µäü ×$ Òö N @*
a kZ » xû×ô ‘û]ø ì wB oûÞô^+Wø Xì ¬Š ìYgŠ¾Ô£Š
Ìg0
+ZƲq
-ZÔ â Û:Š4ÆÔŠÑ=ÌÃ÷‚q
-Z àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø
Ü z¼ Ô Çñ ¯YZ ¼ ~*Š ÔŠC

Ù :gz7ZuzŠ ðÃ~ *ŠÔŠÝª(ZÔì *
@Y™g Zzt
£ , ÔaÆ÷‚q
=
-Z D â 
Û ÅzmvZ -ݬ§zu~}g !*
ÆÑpÇá
X â Û:á ZjÆÑ}÷=vZ} Z Ì',
Z',
Æ
«™Ð ÑØg ~g ødŠD 2\¬vZ ?ì H4 gzZIƒ'!*
& X4

NMN
ÇA Z
# nzgzZx ÅZt Z÷ì H !*
Z‰Ð z™¿6,Ã~÷?Z
# ?ÏA “
 à Zz
ÆC ?Z
# ?ÏA “
 ØgÅoûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô c*
â
Û ä \¬vZ ÂÐz™x »t Z
#
ø Êø ²
ø ×ûiôЃggzŠÐ [ òZ
X, uu ÅVƒk
HªŠzu~÷^âø çû eö †ø Ïûiø ¡
ô ] ö æû ‚ö uö Ô
XÐî Y0*
Øg~÷ÂЃg: d

Û ÐyZ¤
/Zì Hx Zwä~Ã

“ _~ª
‚gÄEgzZ:ß QÄE

:ì 9
L oXÐ yWŒ
Û ÄEÃ]tÄEdŠ
ø ×ûiô™
—^âø çû eö †ø Ïûiø ø¡Êø ²
ô ] ö æû ‚öuö Ô
DMTSVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

X xg#
Ö d

Û Ð Vze ZÆã â 
Û **
Ôxg: d

Û ÐŠzuÅvZ
Ð
:dŠ]têL ‘[ Z

ûhô†ôÇûÛøÖû] æø Ñô†ôJûÛøÖû] àønû eø l$ ‚ûÂø ^eø ^ÛøÒø pø^mø^_øìø àønû eø æø oûßônû eø ‚ûÂô ^eø Ü$ `ö ×#Ö]øü
DMLO” (MVt(†nfÓjÖ] ‚Ãe œ†Ïm ^Ú h^e (á]ƒŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E

Xì, û[fztæA} Š™, ÃÚ Zy xgŠÆV î æ~÷gzZ}÷!vZ} Z
vZ -\ Wì ¸Ø A
$ î 5Ã]tÄ ¯Ð e
$WkZ Åu0*
È WŒ
Û ä \ W ¬Š
5ÅŠ ]tÄEÆ \ WgzZ wÎgF Æ \¬vZ Åzm
ÜûÒöû ‚ôÛûmö ä \¬vZ X ]tÿLG
kZ ~Š ¬ŠÃÅvZèg÷Z]|äÅzmvZ -g—Âì HxlÃw â ~àønû ßô eø æ$ Ùõ]çø Úû ^øeô
ÆVƒk
H 
Hwi *
*tä\¬vZZ
# ÌVŒgzZ ´äÖô^Úø oûÊô Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]øHxlÃwâ Ì~
Ú ZÐ Vƒk
HÃëÐ Øg KZ \ WvZ} Z â ¬Š Ug ¯Ìä ÑÆvZ ÂÔƒg: Ìd

Û
¬Šq
-ZäÅzmvZ-g—QˆÆkZXì yxgŠÆ[fgzZtæ, ÃA£Š™gzŠ
:ð2gzZ
—oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßôÛûuø…û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DÀËvÖ] ð^Â oÊ h^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ (p„Ú†jÖ] àö߉E

¬Š H !vZ y4X ñYƒ =ÂÅähgÃVƒ k
HÐ T}Š â 
Û «Øg {z … !vZ} Z
C ¢
8aÎyŠÆ#
Ö ªÂî 3:z®t¤
/Z ! 2zŠ ð2
*™ ØOL g } Z 1Ã yZ Â D š ë
#L+Z¼ ñ Y0? ƒ
¶: ñWèEE

NMO
w¸~ ²] †ËÇj‰]XƒD™¿HgzZƒ ë Hì u Ì6,gHkZÔì u6,ƒ
 ët
™á ‚g6,
g lZ/ÂXì Hg lZ äVÍg )
,
ÌÐw ¸kZƒ: ‚¿6,
w ¸T¿š
C ìg™7/Špá Zzäâ 
Û {86,
VzŸ
aaÆ÷zgzZá Zzä™ ¦}p6,
/ÂáZz
à òŸ
az [ Zø',{8 V«
JZz
à òF,Á/Â Šp Zl
Vc*
â
Û /Â
-Š 4,
q
ÆZ}
.:gzî 3› #
Ö Ãt‘Æ™¿Ôz™#
Ö i **
6,;@*
z"z™#
Ö i **
6,·_LZ
xE} (,YZ ?¸ Tg ~ { Õ{Ð â7 VxvZ X Ï ñ Yƒ ugzZ yŠÆ #
Ö ª
\¬vZdŠ ? H ZŠ Zt]ä ?»xEtÔ¸D™ Ht\ WB‚Æsg ç,ZÔ¸KÝq
?ùX â 
Û wi **
Øg6,ë !vZ} Z oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×# Ö]øð2] !*
Hä ÑÆ
{k
H ì 7= ÂÅ C¿F,
ÃT ?È HX Ð=g fÆ ¶Š hgÃVƒ k
H
g—Øgm{„zì ;g W` Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô„z¶ ŠXì xzøÐ ØgÅvZ {zì ; hg7
XgzZ ÑZ e y*t Ð e
$WkZ ~ »}÷ä \¬vZ X ìg 8
- â ÅzmvZ X £Š™wi **
3g6,ëvZoû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø ì „gƒ‚ÅkZÐ V (u
gzZØg à Zz oûeùô …ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô „zª,Š hgCëÐTÑZzàç¿F,?3g ‚yÃ
ø jô nø ’ôÃû Ûøeô oûßôÏô Jûiö øŸ Ü$ ãö ×# Ö]øð2ÌgzZ ¬Šq
Ô
-Zì qH~ŠgzZV î Y$~ÐÑÆÑ 
XÐ Á$
+Ãë~÷ª oûßô Ïô Jûiö øŸ Ð)g fÆ Vƒk
H ¯ : h $
+=vZ} Z
ø jô nø ’ôÃû Ûøeô
Û **
KZ ª Ô
ãâ 
Û **
ÅvZ ¿{zì @Ô<: 2~ Á$
+z]z°…Ð ãâ
ÔÇg~{Cv
Z J
-VŒìCYƒ»§D™D™{k
HÔì CƒZaÐÏZ]z°Ôì @*

oûßô Ïô Jûiö Ÿø Ü$ ãö ×#Ö]ø dŠ Â]tºÖZX{ç »tÆyZZ ÇñYƒ,ÃHD™D™]Ñq
ø jô nø ’ôÃû Ûøeô
(35X28:™Ôj§ÆîXÐV.ÆÑ)X}WÔ¯:h$
+
z@…ÐVEâ
Û **
KZvZ}Z Ô

46 e
$W

û ܺnû ¿ôÒøçø ãö Êø áôˆû vöÖû] àøÚô äö ßFnû Âø kû–$ nø eû ]æø ü
DTPVèm! (̉çm é…ç‰E

ì©
8™ð¢{ ZgÅvZyæE:NïE
L 8™

ïE
8™ð¢ AÃ{Zg Å \¬vZ yx
ïE
L 8™)¢ Ú Zì ©
L 8™ äÒ ^m^Ú†Ê ^;…]

NMP
câ 
*
Û YŠ
á g Z 6ì @*Y c*
â
Û 2~ y x
ÌÃx?Zm Y m
CZ a ÏZ Y™7ð yx

N
²
4£ Ð §ÆyZÐ IƒCÐ §@WÅyZgzZ ܺnû ¿ôÒøçø ãö Êø áˆû vöÖû] àøÚô äö ßFnû Âø kû–$ nø eû ]æø
/H
õE
ô
ÚgzZ IƒCÐ §@WVâzŠ Å yZ c*
â
Û áôˆû vöÖû] àøÚô äö ßFnû Âø kû–$ nø eû]æø V Œ XÆ
KZX¸ìg •Ð §gzZ¸ ìg !*
Š ~ wŠ „ wŠÃ§{z ðâ 
Û s§Åx?Zm[ © 
6X c*
Š 2Ì[Š ZB‚B‚gzZ D Yg e}È:gzðâ 
Û 7ÚÅäâ 
Û «Ã§s§
Üw ¸»x?ZmZ',
Z ]|~ e
$WkZ àônû Ëô Jûmø çø ãö Êø kö•û†ôÚø ]ƒø]ô æø c*
â
Û ~ Y ZÄ ÒgÎ
Ån%ä x?ZmZ',
Z]|ì ½Å[Š Z~ kZgzZ Vƒ @*
ƒ!%~ Z
# c*
â
Û
Xì êŠ Ë=vZ Âàônû Ëô Jûmø çø ãö Êø ðâ 
Û s§Å\¬vZ ÚÅY ËgzZ ðâ 
Û s§KZ Ú
]|ªw ÒZzf~Tì ~&ncDq]tܺnû ¿ôÒø çø ãö Êø áôˆû vöÖû] àøÚô äö ßFnû Âø kû–$ nø eû ]æø
§@WÅyZ ªðâ
Û yÒ~ܺnû ¿ôÒø çø ãö ÊøAVŒXì Š
Hc*
â
Û y Ò w q »x?Zm[ ©
» ðÓ
CÅx?Zm[ © ]|X¸ D™ ]~ wŠ „ wŠ {zÆ kZz1IƒCÐ
ä´ãôqûæø o×FÂø äö ÏFÖû]ø †ö nû Jôfø Öû] ðø «qø áû]ø ^Û$ ×øÊø c*
â
Û Š
á g ZXì Šñ~œy WŒ
Û Ì**
W:Zz {7g:
ÑZ e6,}nÆx?Zm[ © @*
™ »x?ZmŠ- gzZ c*
WÑZz¶Š ~ŸpZ
# ]†÷ nû ’ôeø ‚$ iø…û ^Êø
Ö Z™ÃkZX å{7g:**
#
W^ß: Zz» ðÓ
CÅx?Zm[ ©VŒX ðW^ß ðÓ
CÅy Z Â
ì {7{zì @*
ƒÐ x?Z:Y m
CZg¼» Vzq ]Š ¬ ¾g ZpXèY y ZŠ **
{z B
C Ñ Ú ŠS
- “x?Zm[ ©ìtÀF,
: °¬» ]†÷ nû ’ôeø ‚$ iø…û ^Êø X7#
Ö Z™
î 2 VâgŠ z „
 Z g c*i Z ŠgŠ
î2 VY z ” zZ ñZÆ wŠ
/Z y x
¤

z1a kZX ì Ð s§Å\¬vZ Ìy âgŠgzZì Ð s§Åg c*
ÌŠgŠ
Ðs§ÅyZ Ìb6,
gzZì »y Z ̤ Xƒ: ¦
/
Ù y.6,Âñ Yƒ ( Low)ß c*
C
ð; b6,¤
: ÕÅ §:gz ñ YW6,gî~g (Z) §ì ~ ]gßkZt p ?t ã.6,a kZì 
c*
â
Û ðâ 
Û SÃ#
Ö Z KZ ½Å`â {C Ð §ä Åzm\¬vZ -Ý ¬§zuŠpX }™
ø eôƒöçû Âö ]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
çkZÜâÔ Vƒ Le { CÐáˆu gzZÜâ~!vZ} Z áôˆû vöÖû]æø Üùô ãø Öû] àøÚô Ô
ãZUt ‚Æ \¬vZ c*
Í*
*™ÔçX }Š 3Ãy¨
KZ áø^ŠøÞûŸô û] gömû „ômö pû„ôÖ$]ø ë
®Ãy ¨
KZì+ » w! Ðø×ô ìö Ô^Ë÷nû Ãô •ø áö^ŠøÞûŸô û] Ðø×ô ìöæø ì ã !*
g›
á g ZèÑqì **
3›

NMQ
: s§ÅvZÚÅÚ ðâ 
Û ½gzZ ðâ 
Û 7s§KZÚÅä™ Za ~ kZX Š
Hc*
¯
xÅZ(Ztc*
ÍXì x ÅZÐs§Å\¬vZtÂñYW§Š lŠp6,
gî~g(Z)¤
/ZV ;X }™
X 7^
,Y**
š»Tì y¶(ZtX 7^
,Y‰â »Tì

47 e
$W

—höçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø ²
ô ] †ôÒû„ôeô øŸ]ø™
DNTVèm! ‚†Ö] éö…ç‰E

E
>¡û%y¨
KZC
Ù ªì c*
â
Û Za Ô¬ èS¡z G
îSªGÒ7»u 0*
‹ Z f KZ ä \¬hÃy¨
KZ
I
5ÅŠq
X ì ðâ 
Û Š
á g Z~u 0*
È WŒ
Û µÿLG
-Z6,
òúŠ kZ ä \¬hXì hþL ^¬~+

KZ
Vl}g vßÍ™wÅy»[p !zÈ}g ø} Zhöçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø ²
ô ] †ôÒû„ôeô øŸ]øD â 
Û
gzZ }g vëXì YïÐ „ Š c*
~g ø sÜugzZ yjÃyZ ‰ Çg [¨ ~
ÄA EE
ì c*
ŠÄg Z•»“
 ͪîG
0. îœ{!(Zq
-Z~Vl}g vä ëX Û{Æ[¨}g v
…¸ÐŠ c*
Å\¬ Z}

zŠ ÿL X3ZgzZ ÿL X3ZQ] !*
t „gXì Š c*
~÷sÜZ½ÅT
x¥Ð V\W~C
Ù ª~g ø Ùpt Åy Z |gŠ Â D WÃVYxy

z lpŠz!*
Æ äƒ
z[t2X 7Ð ugzZt¦
/
Ù t ǃx¥Âñ YÑ5¤
C
/ZÃVߊÆyZÔì Cƒ
G
kˆ Z  »»g F Ôì hæL°f sÜ Z½ÅÐïE
L Ò¡ Dƒg F wŠÆ y ZÐ ÏnÅg ¯
EJ
º …Ug ¯ ÂBóÎ c*
BNŠ Z™I »: éC+0*
/Z \ Wëì +Z w VÅkZXì @*
¤
ƒß Ì
J
Šz!*
ÆkZì Lgk0*
Æ: éCE+0*
yŠ] Zg0pì @*
ƒy kZ »äƒhÑJ
-Ùƒ"É
Å: { 0*
е ˆZ » 0kZ Zƒx¥:X Cƒ71 ðÃÃkˆ ZÆkZÐ1$
+ÅkZ
Åg ZŠ%ñ *ŠB â i WÃ%Z kZ6,gîÆ/Š Âe \ W[ ZX Š
Hƒ bZiCgCgÐ Ïn
gz ZOg~ÄÅá ZzvZ ËaÆyŠP Ãy ¨
KZ Ëá Zzgt¾yŠ] Zg~] Z¯
~ »Æ kZ t Zè 8gzZ ~¡.‚ {z » kZ Cg Cg : ñ Y µ ~Š c*
Å \¬ h¿t
[ ZÿÏZ Ç ñ W ( Zgz¢yŠ q
-ZvZ Y
á y Z Mv Z Y
á y Zgz Z Ç ñ Yƒ q zÑ **
ƒg ZË
E
7~ êizgz‘
 ÆkZ [ Z Çñ Yƒ½zŠgzZ ¹ 5~ ~EŠ ÿL ‘x™hg™f
Eš!
X ÇñWÃF,
+Ð ]ñÃkZ **
$
g Z*~ ê÷‚q
-ZgzZœq
-Z öW - Hizgz‘
 XM
hg *
E
E
GLG3©G3µq
Æ[ Œ
Û çL¤z™kZì ;gNŠÃvZ‰
Ü zC
Ù wŠ c*
ÍσxûÆkZ ~g—ï
-Z‰
Ü zC
Ù

NMR
x ÓÃkZ ‰
Ü z kZ ?ì Y™ qg “
 »» kZ s§ÅV¯ Å ã à ñ *ŠQ >t ‚
ÆkZ ÏA û+ZÐ •
',ÅŠ c*
ÅvZgzZ Ç ñ WÃg ZŠ%] Ñ»‹ Z¯ î0”ù
G
3‹Ò]t ‚
] Zg SŠ W Š
Hï{'
× »™f Z
# Ãvs‰ìzz¸X ÏñWÈ¿Z8ï
LE
( 506X 504:™Ô ìzŠzÔ ~š½g ç) X ‰ òÃkgzZ ShzZ ~h¢ÐíÃ

™fy "Zx

{zá ™èZgô â LZ ì ™f Z (,¹ ‰â °ç *
*™èZgÃ\¬vZ *
*™g l Z
ƙ/¤
/Zhöçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø ²
ô ] †ôÒû„ô eô Ÿø]ø Å]zˆ] c*
Wt ä ~a kZì ™ Z f -Z
‚ZggzZôZz »uÆwŠÐ™fèY Çñ Wuû}g vÂß8
- â °çß™lpô â
wŠkZ Z®Xì c*
¯äëwŠ~B}g vD â 
Û \¬vZXì‚ Ÿ»\¬vZtgzZì
» ì" XЃgy.6,gzZu" ?Ð { k
HgzZ ã â 
Û **
gzZ ÇA Ð „Š c*
~gø sÜuÃ
Z(,Ð kZì ™f Z (,¹t Xß™èZgÃë ?Æ™g lZì ¸ ` ´ »kZ Z®ì { k
H:
L
øŸ]øì ™f Z(,¹glZ¶zzt Å]zˆÅe
$WkZ Z®ß™èZgô â LZ ? ǃ H™f
Ã\¬vZ ?™8
- â °çÐ \¬vZÆ™/Â~¢gzZg lZ ~¢ höçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø ²
ô ] †ôÒû„ôeô
C Ðî0*
7yj}:gzÐîY0*
yjzu?Е
'
,
ÅkZì™fZ(,
¹tXzŠ™lp
g· ¶ôÐ ÚC
Ù Â åVI wŠ
Hƒ V!*
Š
Ò Ý¬ Š
Hƒ V!*
Ò wŠ
kZvZY
á y Z ÂÐß8
- â °çÐ \¬vZ Z
# gzZì 4 Zƒ0
+ZÝ ¬Zg ‚ Âì @*
ƒ {nwŠ Z
#
~Ý ¬}g ‚ Âì @*
ƒu~wŠZ
# gzZ Çñ YWuÔÇñ Yƒg ·zr !*
wŠÐ •
'

$
Ô wŠ üLE@*
@Wt Xì @*
Wç~ Ý ¬ }g ‚ Âì @*
ƒ {Š`wŠ Z
# Ôì @*
WÃu
$ @*
ÃÙps§C
Ù Âì lpwŠ¤
/ZX ǃw q„z»çWǃwq »»ªì ]ù üLE
]g w
Е
',Å™fgzZ/ÂgzZg lZÐ\¬vZgzZ Çñ Wçs§C
Ù Âì §~wŠ¤
/ZgzZ ÏñW
ì LgòŠ W{zÐ yjÌ~V”w !*
X ÇA uÃ\ W~ݬ}g ‚ ÂÇñWu~wŠ
¿C
Ù Ôì @*
™ðî ÌÅV”ì @*
±ÌÐ ~çKZ {zì Lgy.6,Ð Vƒk
HwŠ »TgzZ
òŠ WÉ0*
Xì *
@Yă0*
éì 7(Normal) ïg **
gzZ w5wŠ » kZèYì ùQÐ
Ç=ÂXÐ z™èZgÃkZ Z
# ì Û{ »=ÅgŠ c*
X6z½ H »É0*
ì @*
*Ãq
-ZC
Ù

NMS
gzZì @*
ă0*
òŠ WÐ ! Zy
Å=gzZì CY ¬Cƒ[ Zy

=ì @*
™{ k
HA:gzÏìg
gzZì x™ » \¬vZ'ì y* » ` WXì êŠgÐ u:ì LgÐ uŠp: É0*
ÿL$
á ŠægzZØgÅ\¬vZVƒ @*
™ ZŠ Z]»\¬vZì *
@YV˜ºZ~Ý ¬}g ‚ H ` W
C ì Cƒwq
» \ W x™ ì … e \ W
7.
Þ ‡ Â Æ x™ kZ ë :gz
Xì lg !*
gzZ ~g c*
ÅØggzZÙ7{Š6,
gzZ ~g *Å\¬vZÐVî ¬Š ÅVÍg )
,

5!Q )
( 18X 15:™ÔØgz]nåLG

48 e
$W

ø Úø çû Îø tû†ôìû]ø áû]ø ^ßøjô mF^Feô o‰Fçû Úö ^ßø×û‰ø…û ]ø ‚û ÏøÖøæø ™
—…ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Ô
DQVèm! (Üna]†e] é…ç‰E

èY Dƒ %gzZ ]gzpÔVziñe
$.|
# gŠ {zì @*
ƒ à â » V ½gŠ X
yZ n
pgm»Ñ— & Z KZÐ b§ÏZ Ôì Lg Ò »y½!*
gzZ à â ÃVp
á ¾"
W,
MÐ {q¾ Ü ZÆy Zì 8 ŠÃy QDƒ}g \ gzZw5e
$.wqZzt ÜZÆ
vZwYgaz~C
Ù ªgzZ { i ZzgŠ »É H, 
ì ¸vZ >Š ¬1\¬vZ gzZÅ'
× Çpì @*
ƒ
ø Úø çû Îø tû†ôìû]ø áû]ø ^ßøjô mF^Feô o‰Fçû Úö ^ßø×û‰ø…û ]ø ‚ûÏøÖøæø ì \¬ ~g !*
Ô

á g Z~ u 0*
yWŒ
Û aÏZX 
GÒ)ÅZŠë#
mvZ îG*9g ~â år
# ™ZsÑ Z **
Ññ ï
Ö ÑZœ]|…ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô
: D â 
Ûk
,
’~u]Zb)íqÆyWÅZÆÒ‚
á$ ]ø o×FÂø غnû Öôø pçFÎû]ø ]„øâF oÖF^Ãø iø ²
ö ] çø âö oôùÏô nû Ïô vøÖû] tô†ôíûÛöÖû] áôçû Òø ÄøÚø oôùfôß$Ö] oÖø]ô tô]†ø ìûŸô ]û ö ^ßø‰û]ô™
÷ ìø‚ûÚø îônû J$ ×Öô
—‚ômû†ôÛöÖû] Øônû ÛôÓûiø oûÊô ^Û÷ nû ¿ôÂø ¡
DMOV¸ (Üna]†e] é…ç‰ (Õç׊Ö] Øñ^ŠÚ (á]†ÏÖ] áö^neE

E&N
~kZ„ \¬vZ ÂÇ`ç?M Š z!*
*
*™s§ÅÑÚ
Å ` Zy
Zs§ÅgâÐ V·
G
À
&
.
5 Åh 
É H,Òi ZzgŠvZ I Z'Xì 4Š„
 Š',
i~ b & Z ÿLG
+%Ã ì ?Š ~ ¸e
$.
5_z
:ì Š
á g Z~e
$W~uzŠ 6ì ] Z f Å\¬vZ Å'
× ÝZÔÉ H,î0ÏG
—…ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Üû ãö qö†ôíûmö ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] o% Öô æø ²
ö ]øü
DNQSVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E

NMT
:c*
â
Û ~e
$WgzZq
-Z 6gzZì À
_s§ÅgâÐÌ\¬vZ
—ðö «Jøm$ àûÚø oûÒôùˆø mö ²
ø ] à$ ÓôÖF æ$ ]‚÷eø ]ø ‚õuø]ø àûÚô Üû ÓößûÚô oÒF‡ø ^Úø äü jöÛøuû…ø æø Üû Óönû ×øÂø ²
ô ] Øö–ûÊø øŸ çû Öø æø ™
DNMVèm!(…çß%Ö] éö…ç‰E

ÅkZgzZa»vZ6,?¤
/Z !/ô} Zì ; gƒ[ æÐ/ôÔ/ôwÍ Z ïE
$WkZ
L …#Æe
@*
â
Û É H,
ì Le »T\¬vZpå Yƒ7u0*
ðÃÐ ~ ?J
-#
Ö ª ÂCƒ: Øg
ƒëWk QÔ¶ÝqÄÅ]tƒëWÆÅzm\¬vZ -Y m
CÑZ¦ÃX/ôZ
# ÂXì
zaÆ\¬vZZ
# É H,»y Q ǃZa J
-#
Ö ª:gzZ ZƒZa¬:[ ëW(ZÄÅ]t
ëvZ} Z :Xƒ: ` Z»!zØgzakZìì »¾Q Âì s ¸ñ6,!zØg
4G
& kZ Ð \ W
{ z CZ \ W Z®X ì :
L ÝZ » b & Z Å VzÈ  _â „ ÅÉ H,
îJ0kI
G
( 30X 28 :™Ôòzg Èj) Xì s ¸ñÉ H
,
6,T£Š™wq ÿL$
á }g ø!{zgzZØg {zgzZa

49 e
$W

—‚ºmû‚ôJøÖø oûeô]„øÂø á$ ]ô Üû iö†û ËøÒø àûòô Öø æø ÜûÓö$Þ‚ømû‡ôŸø ø Üû iö†û ÓøWø àûòô Öø™
DSVèm! (Ünâ]†e] é…ç‰E

Ðz™{Š c*
i]6,] ¸TÔÐ,Š {Š c*
igzZë D â 
Û \¬vZ ÂÐz™]?¤
/Z
Z÷‚ºmû‚ôJøÖø oûeô]„øÂø á$ ]ô ÂÐ z™7ZŠ Z]¤
/ZgzZ σ CŠ c*
i~ kZÐ z™{Š c*
i]6,ÚT
E
-A!
¿F,
ì {zgzZ @*
W7w ìÃVÍßë »Tì Úq
-ZÆVzgzZ îÏ)EXì J¹ [ Z±
G
Øg6,TÔì Ð îG
0;XWÅZ ï
L .9g ¡m»ÚkZgzZì *
*™ ZŠ Z]» kZ ‰
Ü z kZgzZ C
Øg {z6,ë !vZ} Zoû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø ì LgpôÐ Vƒk
H„zì Cƒ
É6,Vâ ktgzZìt ØgÝZ Zƒx¥X ñ Yƒ=ÂÅC¿F,
Ð Tâ
Û wi **
gzZ [ Z± „ e
$.Ô 2~ C¤
/Z 7Ýq a¼  oûeùô …ø Øô–ûÊø àûÚô ]„øâF ïŠ
x¥Xì xzøÐ Øg {zÂì 7t¤
/ZgzZ‰KpôÐVƒk
H}È{z1~ª
f
tèÑq B7ÚÃä hg { k
Hvß x ¬ pì Ú~ (,¹ bŠ hgÃVƒ k
H Zƒ
E
H%gzZ Yƒ7à z»vZ ðÃñƒs%èYì k
$JÅe
$ÑzÅ\¬vZì aïG
L .™$
7ÚðÃ~ y˜ VâzŠ ™| (,Ð C¿F, 
Zƒ x¥X Yƒ 7sðÃ} hg{
VŒXì é"ì Q] Z f {zÐ ÏZgzZì CYƒsp~ 4zŠ Å\¬vZÚtèY
GLG
GLG
GLG
" ÑzV ŒÔì ÝqÌÃy›g ÕC
" ÑzÔVƒ ;g™7] !*
" Ñz
;{ ì
Ù Â)¬ ì
Å)¬ ì

NMU

G
:X6,ähgÆVƒk
Hì s ¸ñmtgzZì @*
ƒ «ÃvZY 1zZ m{ þL Ò›${zªì Š Z%
ìo: Ôì QÃ
Û »: ÚtÔì êŠÃV2zŠ LZsÜvZì Ú~(,âZ C¿F,
Xì @*
Yƒà zY7„{g ÉÃ{zˆïÚtÃTì Y 1zZ ñZ½tÔì QÃg Õ: Ôì Q
ì @*
Yƒ i ¸W » e
$Ñz ÅkZÐ ‰
Ü z ÏZì @*
™{Š Zg Z » CèuF,
Ü z T{È

Ð V\W: ÔÇVz™7{ k
HðÃÐ ` W 1™{Š Zg Z ä kZ yŠ Tì *
@Y 1ÉvZ à z {zgzZ
Ü zÏZ ÇVƒgg ZŠ',Vâ 

Û ÐY¡
I Z}g ‚Ô ÇV’] !*
ÅyZÐ Vâ »: ÔÇVdŠÃVñø**
7»äh Â/Â{Š Zg Z »kZ‰
Ü zkZì ; g™/ÂÐ Vƒ k
H{zZ
#‰
Ü zkZèY Š
Hƒà z{zÐ
^ I/Â~÷ñW6ÎzÌQ¤
/ZgzZƒ: {Š Zg Z »äh Â/ªÆì wJ/ÂÒŠ Zg ZakZì
GLi½]I
tèYì ÆÉ 7µ/Âï
³Îzt ÂVƒ [â i WÃzi !*
z„
 Š LZ~g !*
g ZD
Ù Ô ÏñY
GLG
"†
Ðíì g e=ì H76z½ÐZ6,
{Š Zg Z LZ1ì ;g™ Â/Â{Èìn» ì
\ W„á Zz vÐ Vƒ k
HsÜèY Vƒ LeŠæ Å\ WvZ} Za kZ ñYƒ: {k
HQ
X „
 zŠÆ
Å\¬vZgzZì e
$Ñz ïE
 C¿F, 
Zƒx¥
L 4]{zèYì Ú~(,Ð ƒ
E
?7c*
ì ~gz¢] Cƒ= ÂÅvÐ{ k
HZ
# :Xì ÚdZz«gZЃ
e
$Ñz
Ѓ
 Â6,ÚkZ ?D™7ZŠ Z]VY6,
C¿F,Âì ¬»ä™ ZŠ Z]6,ÚC
Ù Z
#
:Y07vZà zðÃ%ÆÚkZèYce*
*™ZŠZ]{Šc*
i
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô™
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E 

{zsÜà z}÷ª“Ð Vƒ k
H {zpì 7à zðÃZ÷D â 
Û \¬vZ
X D™] P`
gzZ ~8Š6,ã â 
Û **
~÷ M
hƒ„
 zŠù {zX D™7nZg **
=
z t ZÑ Z > [ c*
á Zz "7,ÎZ Í Z c*
á Zz ä™™f c*
á Zz "7,z c*
â
Û 7t a kZ
X ò ¾ÿL X3ZsÜ„
 zŠ}÷ c*
â
Û áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ôÉ „
 zŠ}÷á Zz"7,“
e
Е
',Å] @*
ce *
*™ ZŠ Z]» \¬vZÃkZ ñ Yï”ÐrÆ{ k
HËÃT Z®
t{Z
+Ãq
-Z »]gzZƒ =Â{Š c*
igzZÔƒwi **
Øgza{Š c*
igzZÔñ WŠæ{Š c*
igzZ ÞZ Ò°z ïE
L i8
~Ú6,]èY ÇñYƒ‚ÎЕ
',
Å]Âì ò ¾‚} â~ë ` W¤
/Zì Ì

NNL
ƒ sÐ STÔÐ, ™†ŸZ~Ú^÷ËnÒgzZ ^÷ÛÒë c*
â
Û ÜûÓö$Þ‚ømû ‡ôŸø øì {°z »†ŸZ
Vƒk
HgzZÐz™g (Z ò ¾sÜìt†ŸZ~ªgzZ Çñ Yƒ†ŸZ Ì~ ªkZ
Ð]:X ˆƒ ~g ¤ªÅ#
Ö Z0
+e
$. ˆƒ æ ;§ Z L¤
/ZgzZÐ z™g (Zg Z
ÛÐ
~ÚÂÇ}™]6,
†ŸZgzZ ǃ†ŸZgzZ~ò ¾ÂÔ Ç}™]6,¹F,
gzZ ˆƒ¹F,
~ò ¾


G
G
ò ð©3 Z ° ¹F,
gzZ » ò ð©3 Z ° ¹F,
]:X Ç ñYƒ ì‡ö» ¹F,b§kZgzZ σ ¹F,
+'
h
×
Xì=gf »e
$Ñß Z °¹F,
Ѓ
 Ì*
*™]6,ÚkZa kZXì ò ¾ªC¿F,
Ú~(,Ð ƒ

Ô$
Ë 7„ ï4zŠ ÅvZÃs)Ô Y0 7vZ à z ðÃ%Æ ÚkZèYì ~gz¢{Š c*
i
LÐ kZ7t pÆsgzZì @*
ƒi ¸W» 4zŠ ÅvZ‰
Ü z ÏZì @*
ƒi ¸W» ò ¾Z
#
{k

/Z Xß™çzQ ÂñY ^ Içz¤
/Z X xgçz !*
A ì y‚ W„ Ú Z xg sXƒ: „ {k
H 
D Y^gÇ!*
{k
HvZY
á yZÐä™Òà Âw Í ZX î Y0sQÆ™/ÂUg ¯ÂñYƒ
C ìÄZ÷Xì CWxÑÐVƒ k
HÃkZì *
@YW\¬vZ~wŠÆT
~ Š !*
',ÁŠ ì Cƒ Å y Q i Z
#
wŠ ì @*
âÑ „ ŠpÐ òÎ â ñ zig W
:ì ~pÑg
$uXì ZƒîÌZ { i ZzgŠ »/ÂÂñYƒ {k
HQÆÒÊz!*
/Zp
¤
—†û Æô †û Çømö Üû Öø ^Úø ‚ô fû Ãø Öû] èøeøçû iø Øöfø Ïûmø ²
ø ] á$ ]ô™
D…^ËÇj‰Ÿ]æ èeçjÖ] Ø–Ê oÊ h ^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ (p„Ú†jÖ] àö߉E

X ì @*
™wJÃ/ÂÅ} È\¬vZ ñ Yƒ q zÑ: {¾¾»]ñJ
-Z
#
gzZƒ: L{ k
Hìt Ÿ» »ÄZÑpì CYƒ °çÅVƒk
HÐ/Âwq¾
ŠpÐ •
w: dÑ)QÔì *
@Y WvZ ªpÑÇ{z~ wŠ Z
# ì CY0pÑË
E
G
4h$Ð \¬vZJ
kZ Cƒ 7Ýq;{ ï
LE
-Z
# ª @*
W7vZ~ wŠJ
-Z
# Xì CWxÑ
Ð\¬vZÔì *
@YƒxwŠ›gŠZ
# pì @*
Yƒ[¦òŠ WÐVç»Æ{k
HJ
-‰
Ü z
E
G
4h$
Lg ¡
C»ÐVƒk
HòŠ WQ Âì *
@Yƒ‚îG
!GÑß Z RZvZ ìmÔì CYƒì‡xï
LE
t:gzz™o ôZJÐã â 
Û **
akZX ñYƒ: { k
HÐí}ì Lg ˜~§kZgzZì
C D â 
Û òzg **
Ññì #
Ö ´ÅÏ0
+
iÅÑ

NNM
– { i @*VZZ „
 {i @*òð @*
– { i ZzgŠ V W ¸ b
òð X
Æ„
á { Çg !*
kZÑéZpèYì 7{ i @*
yZZJ
-‰
Ü z kZì x¤
/ã ^é ZpJ
-Z
#
!@*
»vZgzZì x £ ì‡ »!@*
6,[ Œ
Û { i ZzgŠÆvZ { k
HXì C™x » »!@*
aÆ[ Œ
Û {i ZzgŠ

•Ð™fÆ\¬vZ!@*
» \¬vZ ?ÏÑ J~g v>6,!@*
Æ\¬vZ ?ì YwÅyÃ
»Tì •Ð „™fÆ \ W!@*
» \ W !vZ} Z Õø†ôÒû„ôeô ^ßøeôçû ×öÎö Ùø^ËøÎû]ø xûjøÊû] Ü$ ãö ×#Ö]ø ì

Tì (Z!@*
tÔ$
Ë wÅ7!@*
»\¬vZÛD
+ðÃÅ *Š ÇAЕ
',Åx **
ÆÏZì!@*
¡Å™f {k
HgzZì @*
WÃ: Z K

$ì •!@*
A
# gzZÆx **
Z
Æ\¬vZ ñZÎ@7JðÃ6,
á@*
tA
$z™Š c*
Ã\¬vZÔzhgÃVƒk
HZ® M
h Áùá @*
ÆwŠB‚Æ{ k
H:ì
XÐN WÃäZ K

„ äZ K

Æ[ Œ
Û gzZІ

CZXõ: u0*
ÃLZÌQpz™Ì]™hg{k
HgzZzŠ hg¢i Z¢ÃVƒk

 Z®

ë Dâ 
Û \¬vZ Xì x Zw 'u 0*
ÃLZpì n
Û Â **
ƒ u0*
Ð Vƒk
HÔ**
Z™ÉH,
:… Y[p»
ø Êø Üû Óöjô ãFÚ$ ]ö áôçû _öeö oûÊô èºß$qô]ø Üû jöÞû]ø ƒû]ôæø ™
—oÏFi$] àôÛøeô Üö×øÂû ]ø çø âö Üû ÓöŠøËöÞû]ø ]çû Ò% ˆø iö ¡
DONVèm! (ÜrßÖ] éö…ç‰E

W u 0*

Ht ‚}g øQ ñƒ} m~ ¬gzZyp¸a ~ ù ÆVî â KZ ?Z
#
Xì sHyÃ… Y[pëÔz™ Œ: klgzZu 0*
?ÃLZƒ
ÃLZ ªx ZwÆu0*
Ô ~gz¢yŠ™u 0* 
Zƒ x¥Ô7yÃgzZì syê
Xì x Zw'u 0*
gzZ Iu 0*
Êppì Z
# Zz*
*™u 0*
~‚ÅŠ- >gÎ ?ì Ht]»ŒÂXì Úq
-Z ÌŒìt ] !*
~uzŠ
–i§ »]Æ Œ~ ã šZ bzg‚a kZ¸ @¹ x?ZmŠ- ]|X ¶ Š
ãâ 
Û **
ËÃŒLZìt]»Œ?î îŠå%
B KZ™ Î{B¨V»ì]tHXì
: nZg **
ÃÛ{Æ Œì t]» kZ} ™ Za @ÃTu 0*
vZ Ô}Š äƒ: 2~
:ƒ: 2~ãâ 
Û **
Å\¬vZÔ}™
—äü Þö^Wø oÖF^Ãø iø ²
ô ] o‘ô^Ãø Úø oûÊô äü ßøŠûuö åø çôùJømö Ÿ$ áû]ø™

NNN
ë»hI!´Xì ë»hI!´q
-Z CgzpgzZ}™: w EZ ~ CÅ \¬vZÃ CgzpKZ

kZ ðÃÔì ÁÐ kZ ðÃÔì @{Š c*
i ðÉVƒ] YgŠÐ ¹ ~T ëôkZ
ì ]» Œ*
*™: w EZ ~ ãâ 
Û **
Å \¬vZÃkZƒ ŒÌ~zgŠ T:Xì ÁÐ
:ì ¬Š Åu 0*
$u
g
—oûÏô ×öìö àûŠôùvøÊø oûÏô ×ûìø køßûŠ$ uø køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DÐ×íÖ] àŠu æ ð^nvÖ]æ ÐʆÖ] h^e (h]Ÿ] hö^jÒ (xni^ËÛÖ] éö^ΆÚE

™@ÌÃt Ü Z}÷\ W ǃxÈ ˆZ »\ W: c*
â
Û »@= ä \ W !vZ} Z
$E Z @*
GL.™k
/ZQX Vz™: [ Zy
¤

~Ãt Ü Z LZÆ™wEZ~CÅ\ WÃŒï
£Š
E
G
ì gzŠÐ Z}
.„¬Â{zèY7Àðà Âì @*
™w EZßÃŒï
L .™$kZ`
Ãz ÉÃðÃ
Xì x £»Àzk\ZgŠ¾{ W ÂñYƒCñ2Cc*
Ä»Vß ZzvZ ðä
/Zp
D™/ÂÐ \¬vZÐ { k
HC
Ù akZì 2~[ Z±Æ~gzŠ™ƒ hƒH ! {W
/ZXì Šñ‰
¤
Ü ¤ÅvÐ {k
HX zŠ äƒ: nZg **
Ã\¬vZ Ì÷‚q
-Zz™ÒÃgzZƒg
ì ÐzzÏZ¬» ²
ø ] ]çÏöi$] (²
ø ] çÏöi$] ]çßöÚø ! àømû„ô Ö$] ^ãø m%^ømF ïŠ: ¬\¬vZ ÂCƒ: ‰
Ü ¤
G
45E8E
ZÃV\WX} ™7wEZÐZ ë1ì ~Š ò ¾ïG
L ¢ ¤…ä VrZ
gzZÐ VÂgúîG
0E
x ©ZÆ Y ¡
I ZC
Ù Ô **
XÐ Vñ»ßÃVŠƒ Ô**
XÐ Vâ ÇgzZ i ‚ÃVâ » Ô**
XÐ VzŠ%Z
# ÔÆ \¬vZ Ú/ ì {Š c*
Z
iÃë›ÅÑpì ~Š ä \¬vZ ‰
Ü ¤ Ń
 gzZ 
-Z Âì îŠÃ´ â ³õ0*
q
g eÔ îŠ7Zg7 |ŠzŠÃ´ â Âì Cƒ {Š c*
i݁^LŽ
G
G
Ô f
e X Ãò¾ï
L ¢ ¤ ëa Æ ä™lpÃÔŠ Ñb§ÏZì g X a Æ^ ³
ÌÐ ÔŠ ò Z ¸ÑZ Î Ô ÔŠÑèÑq ñ Y W{'
× ÃÔŠ Ñ @*
D™7w EZ Zg7 É
Ü ¤
Ôt ‚Æ yâ 
Û Æ ÅzmvZ -vZ wÎg X 7q ðÃÌò Z ¸ÑZ ÎgzZì ÔŠ ~ ¸{Š c*
i
Ñ c*
â
Û y´Z ä ÅzmvZ -g—Âì @*
ƒy ´Z »vZy ´Z »kZÔì @*
ƒÉ» Z}
.wÎg
C ì ÔŠ HgzZì ÔŠ Zg v
ø nû fø ßûqø oûÊô Õøæùô ‚öÂø p‚FÂû ]ø á$ ]ô™
—Ô
lpÃTì Ñx **
» kZ Xì Zƒ Ö ~ U }g vÔŠ Z (,Ð ƒ
 ~ V7Š }g v
gzZz™/Âzg lZÐ { k
HC
Ù a kZ Ô nZg **
Ã\¬vZ s ¸z" ‰aÆ}™

NNO
gzZÈ kZì ~Š ÅvÐ {k
Hä \¬vZ‰
Ü ¤gzZÈ Ôz™ÒÃ~g7 ÅvÐ { k
HC
Ù
Xì ]gz¢ÅVº&aÆvÐ{k
HXz™wEZZg7É
Ü ¤
X z™wEZÃkZì ~Š Åy›C
Ù ä\¬vZì {zÈq
-ZX 1
wEZÃÈ kZì ~Š Å ò ¾ä ÂÈ ! Z}
.} Zz™„
 ZpgŠÐ \¬vZ}uzŠX 2
X} Š}Š =Â…Åä™ 
£Š™ ¬Ša}÷\ W }È m{ÆZ}
.\ W î Z™ ¬ŠÐ Z}
.y ™{}ŠX 3
G
GLG
©G3©8) X VzŠ hg{ k
( 19X 10:™Ô]ï
HV #V#~

50 e
$W

—áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ]ô æø †ø Òû„ùô Ö] ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^$Þ]ô™
DUVèm! (†rvÖ] éö…ç‰E

i Zg »äƒwi **
¦+~ ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^Þ$]ô

GLG
" Wq
ä ë !â¨
KZ} ZìtÀF,» e
$WÔÅ]zˆÅfÑ ì
-Z ‰
Ü z kZ ä ~
ce **
ƒwi **
^Þ]q
-Z ÂV xvZ¾ ðä
/Z[ Z†ø Òû„ùô Ö] ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^$Þ]ôXì Hwi **
y WŒ
Û
‚mvZ îG*9g ~Š Z7 ŠújZ Ïß W)´X c*
â
Û wi **
VY àövûÞø + » ¦aÆuZpå
yâ ‡t ä ëì @*
ƒ i Z0
+Z ¸ »WÅvs D â 
Û yÒ zz Å kZ ~ ã šZ bzg
KZ ª ä´ Þô^JøÖô ^Û÷nû íôËûiø ?ì Hzz D™7w EZ+ »u Zz Ôë 7~ {z Ôì H ~g Y
ë †ø Òû„ùô Ö] ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^Þ$]ôX c*
â
Û 7wi **^Þ] c*
â
Û wi **
àövûÞøä \¬vZÐzz ÅÑÅy
á
E
„,Zå {
á Š !*
Ôì y ZÄ»ÑÅ \¬hÔì hÈ
á ïG
L .Š“t Xì Hwi **
y WÛŒt ä
†¯ Z0
+Z »yQ¸ Dƒ {
á Š !*
9Æ: â i äZ6,X 7{
á Š !*
ÆnuÆÀ` WX s1
HÅkZQì {
á Š !*
» Vñ¯x ÓvZ x¯ Z®ì x¯ »· ÒZ ¬Z Âu 0*
È WŒ
Û gzZ å @*
ƒ¸
X σy
á

ì ?Š Å«™EZŠ Åu0*
ÈWŒ
Û áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ]ôæø

gzZ áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ]ôæø c*
â Ût ™ â 
Û s§KZ ÚÅyWŒ
Û èwz4,
ä \¬: 4vZ Â
E
îG
0Ò›¢ î0Ï)9E
gzZì @*
ƒx ZzŠgzZ]o~kZì CYðC] !* 
Ð)Z î0Ï)9E
X c*
â
Û Ð)Z î0Ï)9E

NNP

Æ ™yÒ Ð)Z î0Ï)9Eë ™Å u 0*
È WŒ
Û ä \¬vZ Âì @*
ƒ wEZaÆ _zu
ÅkZ Y à7yvÃx¯kZ}÷™ïݬ}g ‚ c*
Š â
Û { Ç WÃVâ ¨
KZÆJ
-#
Ö ª
&gzZÐ,™«™ÅkZ ˜ZzŠë Z®áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ]ô æø X Vƒ ; g™wi **
Ð)Z]«™
Xì Zƒc*
J (,Z÷]ZuzŠtX› *Š ~g ‚ÐZÇg:vZ&gzZ›yÃÐ ZÇgvZ
E
GL.Š“)
O8Nï
( 17X 12:™Ôx Z™º é¨E

7{°z»«™Å[ ãWË{z´Æu0*
ÈWŒ
Û

Ð kZgzZì à )f LZ ävZ« ™Åy WŒ
Û D â 
Û mvZ îG*9g Ïß W)´
†ø n$Çøiø çû Öø gønû ãôÛöÖû] îønû J$ Ö] á$ ^ô Êø  D â 
Û å 1 7)f » «™Å gZ Ôg1i Ôe
$g ¬
Â} Š™]zˆße
$WðÃÅyWŒ
Û ÷ ðû^¤
/Z áö^nø fû ’ôùÖ] äô nû ×øÂø % †ö nø Öø áô!†û ÏöÖû] àøÚô è÷_øÏûÞö
X Çá ñtÅkZîönû Wø ^mø lø^+_øìû]ø Ç} ŠuIÃkZ^ ðûw ‚kŠ â Zg ø

7~g ZŠ)f ä \¬vZ Å«™ÅgZzg1iÔe
$g Âèa D â 
Û Ïß W)´
à ZzˆÆY fX ¶!ZjÆY fƉ
Ü zkZ« ™ÅV1Ây ZX ˆƒp’~ƒ
 akZ à
ì {”p’ì Šñ Ôì 7pôgZzg1iÔe
$g Â` WZ®c*
Š™q zÑ ŠÃyZ äVY
~g ZŠ)f Å« ™ÅkZ ä \¬vZèY Çìg pôJ
-#
Ö ªgzZì pôu 0*
È WŒ
Ûp
ÈWÛŒt aÆåì Zƒ wi **
mogzZ ˜ZzŠÐ)Z î0Ï)9E
áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^Þ$]ôæø Xì ðâ 
Û wJ
½*Š™ïФC¨¤ÅÝ ¬}g ‚gzZ6¤',
ÔkzgÔM%Z¤
/ZnÁ!*
çOX Çìgpôu 0*
u0*
ÈWŒ
Û XÐ ,Š ZQÃkZ p ™VÅÑ}gø Â,Š °Æ™ ¦ °Æ u0*
ÈWŒ
ÛÆ
)f ~g »uÅ\¬vZx Z™p ™t X ÇìgJ
-#
Ö ªgzZì ;g~: â iC
Ù gzZì pô~ Vl
X Š Z
Û ZÉÆ~g ZŠ

E
G
Š Z
Û ZÉÆ~g ZŠ)f ðZ}
.Åu 0*
yWŒ
Ûï
L …™

~g »ukZ Å \¬vZ ] Z|{z D YáÅkg ZæÆ yWŒ
Û ûLE©E8V ˜ V˜ gzZ
y´Z ~g»u » \¬vZ ~ u 0*
ÈWŒ
Û Ô y›Éy ›{z Š Z
Û Z ÉÆ ~g ZŠ)f
7Ð V†ÔÐN Z™7Ð V¤
Û « ™ÅkZ \¬vZ Âì Zƒ »«™Åu0*
È WŒ
Û
ë^ßøñô^nø Öôæû ]ø hôçû ×öÎö oûÊô pû]øc*
â
Û y ÒäÏß W)´]~‚» áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ]ôæø ÉÐN Z™
XÐ,™pôÃkZ~[¨ÆV2zŠ LZ

NNQ

ì {°z»«™ÅVâzŠ ãçgzZpÖZÆu0*
ÈWŒ
Û

E
G
ï
L …™èY vß ~g»uÆhÓÇg !*
 t kg ZæÆy WŒ
ƒ
Û ûLE©E8V˜ V˜ Â
Æu 0*
ÈWŒ
Û ~áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^Þ$]ôæø gzZÁg »gzZŠ Z
Û ZÉÆ~g ZŠ)f ~g »uÅu 0*
ÈWŒ
Û
ˤ
/ZèYì {°z Ì»« ™Å¢z ã çÆ p ÖZ y ZgzZì {°z Ì»« ™Åp ÖZ
õ™ H ÂN Yƒ ~ga ƒ
 ] ZC
Ù ZgzZ ~0
+e **
Î »g0
+ZÆy kpƒ Î!@*
Ù !*
C
Æy k
gz Z Yƒ 7pz wpz p’ðÃJ
-#
Ö ª Ì~ p Ö ZÆ u 0*
È WŒ
Û Z®X Zƒ ZŠ Z h
G-Ê
B Z ì]zˆÅp ÖZÆ u 0*
+ðE
h
È WŒ
Û a kZX Yƒ 7Ì~ ¢z ã çÆ u 0*
È WŒ
Û
ÌG»xEz ã çÆ u 0*
È WŒ
Û èYì ~gz¢Ìx ª »x‰Zg ZŠaÆ « ™Å {)z
gzZ ë Z VâzŠ ã çz p ÖZÆ u 0*
È WŒ
Û X G»h
+?z p ÖZÆ kZ Aì ~gz¢„ Ú Z
X ì y ´ Z ðZ}
.»« ™ÅV âzŠ

GLG
"W
]o»x ªÆkg ZæzA
$kÐãWŒ
Ûì

â
Û _¬Ñ q
-ZÐ ~Š ÑzZ ~÷vZ} ZÅ ¬Š ä x?ZmZ',Z ]|çO
ø jô mF! Üû ãônû ×øÂø ]çû ×öjûmø
gøjFÓôÖû] Üö ãö Ûö×ôùô Ãø mö æø ñ‹ÃVÍß] c*
W~¾Ô}™]zˆÅx¯}¾ Ô
ÈWŒ
Û p ÖZ äü ¾ø^ËøÖû]ø Üûãö Ûöãùô Ëømö pû]ø Å‚t ä Ïß W)´ Åe
$WkZX} Š ½ÅvZ [ ÂgzZ
E
G
$WkZ XGñ 2ÌZŠ Z ï
e
LG3©G3µÅp ÖZ y ZgzZ åô ðô ]ø ]ø èøn$ Ëô nû Òø Üû ãöGÖø àönùô fø mö æø ñ C ã çÆ u 0*
-Í›$
-Í›$
[ Â êG
L gzZ *
*™ì‡»kg ZæÆyWŒ
Û ûLE©E8Z®X Ì»[ Â êG
L gzZì M]oÌ»]Y Z Œ
ÛÐ
I
$ åLu£Ìx ª»x‰Zg ZŠaÆvZ
G
Xì Ð~]tï
L 3šE
Xc*
Z™¡u 0*
ÈWŒ
Û ÃV”ä {E
+‚ ZXÔc*
¯ƒqÃV”LZ ä\ !*
Vâ XZ®
c*
à â ~ x ªÆ kg Zæ yZ ä VÍßX c*
` x OZz x ÈZ »y ZgzZK ì‡kg Zæt ä VÍß
 ƃ
ƒ
 {zèYVƒ@*
™7Š !*
ug IÃyZÔ ‚lpƒ
 {zÅ$¬Z Å q âËãY
ÈWŒ
Û Ðs§Åu 0*
vZ~e
$WkZX ÁggzZŠ Z
Û ZÆ~gZŠ)f ðZ}
.Å áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^Þ$]ôæø
gzZ‰ƒª
 ñÈZMgzZª
 ñÈ»g Z ~C
Ù ªƒ
 ƃ
 tì {°z »ª
 ñgzZ«™Åˆ
wJƒ
 {z~ y´ZÆ« ™ðZ}
.ÅyWŒ
Û X ‰ƒ}g\ ÆvZ™ƒÉgzZï
á ~ kZ
E
G
O8Nï
L .Š“) X ‰K
( 21X 18:™Ôx Z™º é¨E

NNR

/
¤
›ÈZ>bÑÅfÑe
$W

—áøçû ¿öËô vFÖø äö Öø ^$Þ]ô æø †ø Òû„ùô Ö] ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^$Þ]ô™
䙫 ™Å kZ „ ëgzZ Hwi **
ä ëÃu 0*
yWŒ
Û D â 
Û Š
á g Z \¬vZ
aÆ1u ZzÐ}°‡! ²gzZì u ZzvZ²ì c*
â
Û wi **
VYàövûÞøV ŒÂX áZz
ä~Š Z7Ïß W)´[ Z »kZXì+» ¦ c*
â
Û wi **
àövûÞøä \¬: 4vZ1ì @*
W ^Þø]ø
~ H7t{
á Š !*
ðÃÌ~*ŠXì @*
ƒ b§ÏZx¯ »Vƒ
á Š !* 
c*
Š~ã šZ bzg‚
gzZ ÑKZ ä \¬vZXì äô Þô^JøÖô ^Û÷nû íôËûiø VŒàövûÞø H (Z ä ëì HÉ H (Z ä
àövûÞø¤
/Z {zXì Û{ »] Ñ» ~g ‚pì Ë{zX Hw EZ+ » ¦aÆä™y ÒðZ (,
äü Öø ^Þ$]ô æø c*
â
Û ä \¬vZgzZX âiÄ yZ 3
á x ÓÔì » „ yZÝZgŠ ht ÂN â 
Û wi **
kZ ˜ ~ ã šZ bzg‚Ïß W)´Xì)f}gø «™Åu 0*
ÈWŒ
Û áøçû ¿öËô vFÖø
t
ÆY fÆ: â ikZ«™Åy ZÉ å17)f ä \¬vZ »«™Å ã Wî0ªE
G3B ˬÐ
t
ì [ Â ~y
Wèa u0*
ÈWŒ
Û XÑ äƒ |
# z
Û ã Wî0ªE
G3B ˆÆVYPçO X ¶Š4
ä \¬vZ«™Å[ ÂkZaÆJ
-#
Ö ª Z® Ñ ~y
Wèa ÅzmvZ -9gzZ
ªì @*
™ª
ÑŠ6,]ogzZx ZzŠ c*
â
Û wi **
Ð)Z] áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ]ôæø gzZ à á)f LZ
Фx ÓÅ[fÿL X3ZgzZ y*
0 Y Ô*`
Ôkzg ÔM%ZX Y7S ðÃÃpÑyWŒ
ÛJ
-#
Ö ª
ƒq ` W aÆ w‚kŠ â}g ø Â,Š w Z e~g«ÃpÑyWŒ
Û ÐtŠ â ‰
Ü ¤ KZ¤
/Z
XÐ,Š ZåpÑyWŒ
Û {g !*
zŠQñƒ

?yÃvß} (,
Æ#
Ö Q

?ǃ6,Vâ Wt H Âì 1)f » yWŒ
Û è¡ ä \¬vZ c*
â
Û ä Ïß W)´Q
oûÊô pû]ø D â 
Û ¶ ŠÃ] ~‚kZ Zg f ~‚Å áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^Þ$]ôæø X ǃ6,}i ÏZ ! 7
XÐ, ™pôÃu 0*
yWŒ
Û ë~VߊÆV2zŠgzZY 1zZ LZª^Þø ðô ^nø Öôæû ]ø hôçû ×öÎö
ä\¬z îZE
!4vZ1ã šZ bzg‚]o/‰ƒvZ à zc*
Í{z‰ƒƒq ` Wa Â

LZaÆe
$Ñz y"ZxÅyZ ÔaÆ VÓÅx Z™p ™B‚Æ «™Åu 0*
y WŒ
Û
ƒq æ ~ *Š C Xì c*
C ¿y"Zxq
-ZÐ ]ty !*
i ÅÅzmvZ -u 0*
Ñ
N æƒ
 ÅyZ ÔN Yƒ [HÆ\¬vZ ÔN Yƒ u 0*
Ð t Ü Z} '
,

/Z y WŒ
Û

NNS
c ì g ZŠb»ÑÅyWŒ
*
Û ƒqy*tÂìg=ÂÃy Z ÅvÐVƒk
HgzZN Yƒs ç
~Rì Y ðâ 
Û y Òg
$uq
-Zä ÅzmvZ-Ý ¬§zu Z®?7c*
σ] ³gzZ ?7
:ì w®
—Øônû ×$ Ö] hö^vø‘û]øæø áô!†û ÏöÖû] èö×øÛøuø oûjô Ú$ ]. Íö]†ø Wû]ø™
DMMLV” (Øn×Ö] Ý^nÎ o× ˜m†vjÖ] hö^e(éç×F’Ö] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éöçÓFJÚE

Ìzªi úÅ] ZggzZVƒ n
pg~J
g LZu 0*
y WŒ
Û ?yÃvß} (,
Æ#
Ö Z ~÷
X Vƒ_7,

¯y‚W»“
WéZ[ ôZ

W &?ÐFùéZ[ ôZa LgLgãZr
# ™Ð}\ W[ Z 
c*
Š C¯y‚ W»“
W éZ[ ôZ ämvZ G
î*9gò
á )´ Â?г7,ùi ú™J QÃ] Zg

 yŠÆ #
Ö ª Âß| 7,z+
M/ Ò] ÎgzŠ¬ Ð F,
z™| 7,<
L zŠgzZ Y (n
Û ge
7]g „! ²aÆDÿL X3Z÷z=Âz}ÂXì¯y‚ W H CXÐî YñVZg Z *
:D™Üg
$uò
á )´X Vƒ@*

—Øônû ×$ Ö] àøÚô çø ãö Êø ðô «JøÃô Öû] éô ç×F‘ø ‚øÃû eø áø^Òø ^Úø æø ™
DNPV”(NVt(ØÊ]çßÖ]æ †içÖ] hö^e (éç×F’Ö] hö^jÒ(…^jvÛÖ] ù … ènW^uE

¨CZ ò
á ˆÆkZX ï
á ~ éZx ªƒ
 {zÐN Yñ 7,ÒˆÆY (n
Û
:˜ê
— Ýôçû ß$Ö] Øøfû Îø ðô «JøÃô Öû] éô ç×F‘ø ‚øÃû eø ØôË% ßøj$Ö^eô Øö’övûiø ‚ôr% ãø j$Ö] èøß$‰ö á$ ^ô Êø™
G
4]ß| 7,ÒP ¬ Ð äÎˆÆ Y (
7Ã] Zg W &\ WèÑq Ïñ Yƒ ZŠ Zzï
LE
gzZ: ¦e
$.bŠª
œgzZ÷~w qZ~: â ikZXì » ügzZ ~gz$: â i[ Z1`Q
Xì ] !*
~gz¢
O8Næ Â
Š4ÆXVƒ HÌÃ õx~gzZ DïE
VƒŠ *Zì e x Z™º é¨E
L Ť c*
| 7,Ð +
M ÅzÒ] ÎgzŠˆÆ<
L zŠgzZ n
Û g eÆY (Ì{zì x » »Ñ— & Z
( 5:mÔpÑ~g g»k
,
½) X N YñVQ~Vzg Z *zyŠÆ#
Ö ª @*
B

NNT 

Y fŠ Z%Йf IZ~ îÖ] †ôÒû„ôùÖ] Øøâû ]ø ]çû ×öòø‰û^Êø

wi**
Ùf äë †ø Òû„ôùÖ] ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^$Þ]ô c*
â
Û wi **
Ð+Ʀä \¬z: 4vZ Â
Ð 
¸ D™ c*
â
Û yÒ xêL ‘Ðq
-Z ~gjY r
# ™DZ†{
á ]| }÷6,
VŒXH
ã™]zˆ{Š c*
iÃY f Zƒx¥Âì c*
â
Û ™fÃpÑÈWŒ
Û gzZì c*
â Û™f ÿL X3ZÃY fä\¬vZ
x **
»Y fä \¬vZèYì ݪÉì 7Ý ¬{z}™:Š c*
ÃvZݬ¸D â 
Û gzZce
:ì 3g™f ÿL X3Z
—áøçû Ûö×øÃû iø Ÿø Üû jößûÒö áû]ô †ôÒû„ôù Ö] Øøâû ]ø ]çû ×öòø‰û^Êø™
DPOVèm! ØvßÖ] éö…ç‰E 

D â
Û Ïß W)´X c*
â
Û ¨Ð™f ÿL X3ZÃXg7 Ð VÍß áøçû Ûö×øÃû mø ƒáøçû Ûö×øÃû iø øŸ ?¤
/Z
]ÑqÆ2‚5Zx Ó Y fŠ Z%Йf ÿL X3Z èô ËøÖô^Š$ Ö] ÜôÚø Ÿö ]û …ô^føìû]ø ðö «Ûø×øÂö †ôÒû„ùô Ö] Øôâû ^øeô ö ]†ø ÛöÖû]ø
X ¸!*
Ð

ì SÅ™f **
â
Û ™f ÿL X3ZÃY f

Ô vßáZz 䙊 c*
Ãët, Š â 
Û ™f ÿL X3Z \¬vZÃX¸ D â 
Û }÷
Ð {ÄgzZì ݪc*
ì Ý ¬ {z Â}™Š c*
Áô â ¤
/Z Ìݬ {zƒ ðƒÐ™f¨ÅDÆX
Ð ›~ :W…èÑq D àe
$f ZÃ}uzŠq
-ZÔ **
àÝZÔì y‚ W¹ Â**
ƒÝ W
Xce xg
x?ZmŠ- ]|gzZì y
á t~ÅzmvZ -Øg ÑÆ\ WZ
# !vZ} Z
]| Â?Ð,™nçHB‚}g ø\ W[ ZŠ-} Z ¹äVǸZ
# ì y
á t~
c*
Š™s çƒ
 äë7x Z²Z ðà ` W6,? Ýøçû nø Öû] Üö Óönû ×øÂø gømû†ô%ûiø øŸc*
â
Û ä x?ZmŠ}g ø \ W[ Z Š
Hƒ ìl  ` W Y7 ä Vz
Û »Æl Z
# Ð ÅzmvZ -g—gzZ
Š- ]| ÇVz™nç„z~ c*
â
Û ä ÅzmvZ -g—Â?Ð ,™nç HB‚
Æ \ WZ
# !vZ} Z Ýøçû nø Öû] ÜöÓönû ×øÂø gømû†ô%ûiø øŸ å c*
â
Û gzZ å HÐ VǸ LZ ä x?Zm
yà »kZ ?σ HØg È
á Å\ WY m
CZ þLÅ{ Â\ W !vZ} Z Âì y
á t ÅØg~Y m
CZ
Xì Y™{i Z0
+Z

NNU

o^Z»u|XëZq
-ZÐÝøçû nø Öû] ÜöÓönû ×øÂø gømû†ô%ûiø Ÿø

GÒ)ÅZŠë#
á ZzvZ c*
â
Û y Ò s¦î0ÏJ5k!q
-Z ä ~â å **
Ññ ï
Ö ÑZœ6,kZ
yZ Z®Ogw'~]Š „ÅÛ{É
Ü zLZ @*
D 7,7~Vz×Æt‘{zDƒ
Œô^ß$Ö] èô Ûø‘ø^íøÛöeô äü Úø ^m$]ø oûßô Ëûmö Ÿøæø ðô «–øÏøÖû] pø…ô^røÚø oÖF]ô †ö ¿ößûmø pû„ô Ö$]øì Cƒ6,WZèl²ÃÅ
t‘Ãx c*
ZÆÏ0
+
i KZ { z n
pgÃ6,
WZ ¶²ª6,(Åäƒ ~g Yê {zvZY 1zZ
Lg V¹.
Þ ‡Æ vZ wŠ » kZ ª ~ Vz×Æ t‘X D™7#Ÿ~ Vz×Æ
p…ô^røÚø oÖF]ô †ö ¿ößûmø pû„ôÖ$]ø Vƒ ;g™Ü]g„! ²Åu]Zb)íqÆyWÅZyÒtXì
6,vZÃÅT Ýøçû nø Öû] Üö Óönû ×øÂø gømû †ô%ûiø øŸ Ùöçû Ïömø Øûeø Œô^ß$Ö] èô Ûø‘ø^íøÛöeô äü Úø ^m$]ø oûßô Ëûmö Ÿøæø ðô «–øÏøÖû]
CZgzZ c*
Š™s çƒ
 î Yì HÉ @*
™7#Ÿ] ‡zZ LZ~ Vz×Æt‘{zì Cƒ
Xì @*
™7ÃvZ™ XwŠ

51 e
$W

—áôçû vö–øËûiø ø¡Êø oûËô nû •ø ðô øŸç. âF á$ ]ô Ùø^Îø™

Ð
GL…E
xêL ‘0ÆÃï
™~<Ñ}w
DRTVèm! (†rvÖ] é…ç‰E

Å
”Z #
Ö wÅ kZ ~ <Ñ}wêL ¬ pì x Zw~ ݬ }g ‚ *
*™Ã6,Vñø**
LZ y!*
öC
Ù gzZ y¶Æ \¬vZ V1Zz äWgzZ áZz äWVŒ ?ì Hzz Xì
@ÃV ¤
Û Ãx ¸kZ c*
â
Û ä x?Zmoß]|‰ì &ª
f KZê
f Å V â ¶
%Ns§Åy Z™™Æ±
t å7DÌÃx?Zmoß]|J
-‰
Ü z kZgzZ ¶„g™{Š Zg Z ZæE
:c*
â
Û äVrZ Z®º
Û
—áôçû vö–øËûiø ø¡Êø oûËô nû •ø ðô øŸç. âF á$ ]ô Ùø^Îø™
DRTVèm! (†rvÖ] é…ç‰E

Xì **
™ ZÎ¥Ãy!*
ö**
™?fÃy¶ Zƒx¥X z™: ZÎ¥= y¶}÷t ! SÑ**
}Z
:èYì *
*™ ZÎ¥ÃVâ ¶Æ\¬vZ **
Ñw ì}'
,~wŠaÆy ZÔ*
*™~Ã$
+V ŒZ®
—…ö æû ‚ö ’% Ö] oËô íûiö ^Úø æø àônö Âû Ÿø û] èøßøñô^ìø Üö×øÃû møü
DMUVèm! (†Ê^ÇÖ] é…ç‰E

NOL
}÷ ëÑ**
t … Y {z X ¸!*
Ð Vzi Zg Æ VlgzZ $ì Å V\W\¬vZ
%N} æE
%N0Æ y Z gz Z ì ; gN Š Ð Ã~',ÃV â ¶
V Œ Z®ì ; g å ] Ñì } æE
Å „ ó$
+~ pÑÜ æ gz Z X Ç ñ Y ƒ xê~ Ѿ £Æ \ ¬v Z Ç } ™ ~Ã$
+
E
E
G
G
l ÄwèY ZƒxêÌ~ t £Æ ª
 ‚g ï
L .Š“gzZ ZƒxêÌ» „@*
Ã~ :ß Z ï
L . Š“ Â
Åzm\¬vZ -vZ wÎggzZ y ¶ÌÆvZ {z~ {gëÜægzZ y ¶ÆvZ {z~
~ V”LZÐZ \¬vZì = HÐ äg Z*Ð ò ¾yŠP VŒ X y ¶ÌÆ
E
G
gzZ Hx Z Z »xw}g ø på~Š ¬ Ú Z ¿t, Š} Š =ÂÅÃï
L …™aÆå Ì
=H Z®zŠ} Š ò ¾ÃkZ Ì~YÐ •
',ÅkZg H“
 ZŠ',Ãú6,ÑLZVŒ
A™Å
X ñYƒ=g f » êEZ °ò¾Ôx3Z °ò ¾
g !*
«~ Ï0
+iì &ª
f K Z y !*
öê
f Åy ¶w Ñ+ Zt Ð e
$WkZ
&kZÐx™LZä\¬vZ
C c*
â
Û «~}Z åLÓE
E
p ì F,~ ¸ Â @ çL,9 {z 
ì gƒ « f z x Y 6
p ÒÆ` Z'
× Æ: â i kZpì ãZ6,w ‚Î{Ša „z Â[ ZÑÅ›ÅvZ ÔÅ+ŠÆ\¬vZ
y*q
-Z ¸ Âá â
Û wJvZ :Xì @*
™ «f z x Y 6 \¬vZÆ ] **
ZÄz ] Z¨Ð
( 5X 3:™Ô ã!*
g¸A) X }WÔá â 
Û wJÐZ \¬v
Z < ¬Šì Yƒ°»aÆ]n~÷

52 e
$W

ø eùô …ø ‚ôÛûvøeô xûfùô ŠøÊø oáøçû Ööçû Ïömø ^Ûøeô Õø…ö ‚û‘ø Ðönû –ômø Ô
ø $Þ]ø Üö×øÃû Þø ‚û ÏøÖøæø ™
àøÚôù àûÒöæø Ô
—oàømû‚ôrôŠ# Ö]
DUS-UTVèm! (†rvÖ] éö…ç‰E

ø eùô …ø ‚ôÛûvøeô xûfùô ŠøÊø e
xD*q
-Z0Æ Ô
$W

‚ûÏøÖøæø c*
â
Û ä \¬vZ à§gŠkZÐ s§ÅVz
Û »ÃÅzm\¬vZ -g—
ø $Þ]ø Üö ×øÃû Þø
vZ -g—på °» „ **
â
Û Üö ×øÃû ÞøsÜ» \¬vZ áøçû Ööçû Ïömø ^Ûøeô Õø…ö ‚û‘ø Ðönû –ômø Ô
Åzm\¬vZ -·} Z c*
â
Û Æ™wi **
»N @*
ÌŠgzZ »N @*
ÌxÑaÆ−ÅÅzm
Æ\WZ®XÐwZ¸Z ëÑ**
ÆVSÑ**
yZz1ì ;g•Ð §B»\ W… Y[pë

NOM
ø eùô …ø ‚ô Ûûvøeô xûfùô ŠøÊø ìt`´ » §
T < p°Å[g LZgzZÛ 7,²
ô ] áø^vøfû ‰ö \ WÔ
ävZ i Zgq
-ZÐ ~X i Zg F~ kZì ¬ » xûfùô ŠøÊø VŒ X Zi ZâÐ ]tÃ\ Wä
< yÒÅ 0*
~g ø\ W ÂìgÈÉ0*
gzZy7ÔݪvßtÃ\ W c*
â
Û «Ã»}÷
]tä
/zŠ YgzZ É0*
˦
/
Ù {z Ô}Š â 
C
Û «]tÃV‰0* 
Ð ÍkZì u 0*
\¬vZ
ø eôù…ø ‚ôÛû vøeôˆÆ xûfôùŠøÊø Y}Š 7 
< yÒ Ì£~g øB‚Æ Ä~g ø c*
â
ÛÔ
àûÒöæø < y Ò £~g ø6,]tY «kZ Ôc*
¯ 9Ã\ W c*
â
Û yˆZ Z (,Hä \¬v Z6,\ W
ëË%¯ W~º
) š ÃkZ H¨Ð {>Ãi ú~g7 gzZ £Š™ qzÑi úgzZ àømû ‚ôqô ^Š$ Ö] àøÚôù

Û {Š c*
iÐ ƒ
 a kZ ?H¨VYÐ {>gzZì ðô ˆû röÖû] Üô‰û^ô eô Øùô ÓöÖû] èönø ÛôŠûiøV Œ 
9 
6ì @*
ƒ6,VñŠÆ èE.gW u » {È àôÛFuû†$ Ö] oôÚø ‚øÎø àønû eø ~ {>èYì @*
ƒ «~ {>
wŠ »Åzm \¬vZ -g—èY ?c*
â
Û w EZ VYË%i WV Œ gzZ Xì Š§Zz ~ g
$u
Ägu6,Âa~÷\ W c*
â
Û tc*
Í™}Š¬»{>Z®ì @*
ƒ«{Š c*
i[ Œ
Û ~{>gzZ å{Š`
X z™ c*
YW~ŠÍ~÷Âñ *ðûZ
#g
Cì HÐd
W \ !*
‰£Š
( 35X 34:™Ô ã!*
g¸A)

ø eùô …ø ‚ôÛûvøeô xûfùô ŠøÊø e
RýL J$ ®ÆÔ
$W

ø eùô …ø ‚ôÛûvøeô xûfùô ŠøÊø
[ Â Ë\ Wh
+
á t c*
â
Û «Ã»}÷ä \¬vZ i Zg » Ô
\¬vZX c*
â
Û m{= ä \¬vZh
+
á ~DkZX Zg*ÐÃ~÷}: ÔÐN 0*
7~
kZ‡ ~ y
á Å\ W 
Û »t … Y [pëÅzm \¬vZ -Ñ } Z D â 
Û
§B »\ WÐ Tì ; gÈy7 ðÃÔì ;gÈ‚» ðÃÔì ; gȤ
/zŠ Y ðÃÔ ìg™
[g » \ W < y Ò Å 0*
Å[g LZ \ W xûfùô ŠøÊø ?ì H ` ´ » §kZ Z®ì ;g •Ð
ø eôù…ø ‚ôÛûvøeôˆÆkZX }Š} Š]t»gzZ¤
Ô
/zŠ YgzZÉ0*
Ë{zÐ ÍkZì u 0*
«]tÃ\ WäëÔì c*
¯ÑÃ\ WäT < yÒÌ£Å[g LZB‚ÆÄ c*
â
Û
ø eùô …ø gzZ Ñ -Z \ W <]Zgø6,kZì Å
~g ø {zì ;g VÃ\ W§¼ c*
â
ÛÔ
G
"F,
Ê ÑzZ KZ\ !*
b§TgzZì ï
á •Zp ï
LG3E
ñ ZŠ Z ~g ø ~kZÔì ?Æš
M 1g È
á
ù ]tÃ{)z¤
/zŠ Y c*
É0*
Ëë á Zz% 0*
-Z Âë Y™7uh ™} Š Z½³**
aÆ #
Ö Q à Zz äWJ
-#
Ö ª™ ¯ Y m
CÑZ¦Ã\ WZ®}Š™{nÃ#
Ö Z {z M
h}Š

NON

Xì 7‚ì Ð6WŒ
Û ýL J$ ®tì nzc¼Xì Hx OZ » Z½ã qzgï»

( 55X 54:™Ô ã!*
gY «)

53 e
$W

—Ñõ^eø ²
ô ] ‚øßûÂô ^Úø æø ‚öËøßûmø Üû Òö‚øßûÂô ^Úø ü
DURVèm! (ØvßÖ] éö…ç‰E

i§»Y ’ÆãZgzZwâ

gzZì ˜7gzZª
zŠ ~gø„zÔÇñ Wx »}g ø„zǃwEZ~+ŠÆvZwâ 
tc*
;+ Š »vZÐ TÔZƒ ZÆ6,vZ pŠ
Hƒ »z ÔŠ
Hƒ +c*
3 ¹!*
ǃ7+Lt
-xŠ D%Ô Ïìg ¹!*
J
å {zÅ ZÆ6,vZ ã Z KZäVÍßXb§ÏZX ÇñYƒ ¹!*

ƒ
èYÏìg ã Z ~ wŠpÐVƒCw!*
Ô Çñ Yƒ J h1Ô Ïƒ kCã Zg0
+Z LZÃkZ
Zg øƒ T e¤
/Z ÔzŠ™ ZÆ6,vZ ƒ T e¤
/Z ã Z ã Ã) Z®X ˆƒ ¹!*
™ƒ ZÆ6,vZ ã Z {z
ÅkZX î Yƒ ZÆ6,vZ ÂñYƒ ãÃ)Ï0
+
i ~÷ƒ T e¤
/ZÔzŠ™ ZÆ6,vZ ƒ: +Lwâ
?¼gzZ Ç ñ Yƒ »ƒ
 ì k0*
}g v¼Ñõ^eø ²
ô ] ‚øßûÂô ^Úø æø ‚ö Ëøßûmø Üû Òö‚øßûÂô ^Úø ì ?Š
ìg ¹!*
å ì ã Ã)ƒ
 ~Š™ ZÆ6,vZ Ï0
+
i KZ ã Z KZÔwâ CZÔ c*
Š Ÿk0*
ÆvZ ä
wŠ ?, ™ ZÆù6,
vZÃ ã Z [ ZXì *
@Yƒv!*
¹!*
ì @*
ƒd

Û ÆvZ Z®ì ¹!*
vZX Ç
gzZX zh Â:ìÆvZgzZzŠ h ÂÃé ZpkZ ƒ: èZgÐ é ZpkZvZgzZƒ Za é Zp ~
( ã!*
g½ ®Z ) Xì Cƒ‚Ð mk& ZÐ kZgzZÄÅá ZzvZ ËwÅkZ

i§»pgìZŠzì‡ÆãZ 

?Îk0*
}g v‚ö Ëøßûmø ÜûÒö‚ø ßûÂô ^Úø D â 
Û Š
á g Z~ u 0*
yWŒ
Û \¬vZ
wEZÃy Z ._Æ è%Å Z}
.ª H7ZÆ6,Z}
.ÃyZgzZ HwEZ~ HLZ ä ?¤
/Z
Âc*
Š Ÿk0*
}÷ ÔH ZÆ6,
vZä?¼gzZ Ñõ^eø ²
ô ] ‚øßûÂô ^Úø æø ÏN Yƒ+ƒ
 {zÂH7
ÐzŠ Ÿk0*
}÷¼ ÔÇìgå Ìw â ÑZz äƒ +Zg vÂVƒ ÑZzgå ~èY
ì‡å Ìã Z ~g v?ì Å ZÆ6,í ã Z K Z ä ?¤
/Z X Ç ñ Yƒ ¹ !*
a Æå
Z®Xì CYƒ ¹!*
aÆå {z ñY Vq ~ äZ K

Æy Z ¹!*
,Z {zX ÇVÅg
VzÃx ZwÔ~ V¯x Zwª} Š™ ZÆ6,vZà ã Z {zìg ìZŠ z ì‡ ãZ ÅkZì e

NOO
™ ZÆ6,vZ ã Z KZ ä kZß™Â}Š™yp »Vîzig Wx ÓÔ} ™: #Ÿ~ VÎ1x ZwÔ~
VƒCw !*
ÆkZ 7„ì V Z K
V; zÔ Ïì g ì‡åg ·ÅwŠÆkZ ÔãZ ÅkZ Ô~Š
kZX ǃ܇РuZgŠ ZÆkZݬ Zg ‚Ô ÇƒÝ ¬ H »Ý ¬ÆãÑ z ™ÅwŠÆkZpÐ
C ì HyÒ~g ÃZy Zä~Ãy
á ÏZ ÅvZIZX Ç}™kC„wŠ »kZsÜÃݬ 
ÌÆ vZ IZ Ð ~c ¾ÜÁ
CY 7 ã!*
@*ÌQ Æ yZ Ð {n 1
ì Ht ÌQ }g –" ì 7*
@Y VQ
CY 7ã Ñ z ™Ð »Æ y Z
Å Vß Zz vZ yZ y
á Ð b§¾~ V¼
CY 7 ã Î È
á Ì ~ L µ]
KZì ; gƒ i ¸W » ãZ ÅXÔì „g| m
ã Z6,X ! â Z } Z Vƒ HÐ wŠ ›gŠ Z®
# ™DZ†{
r
á ~/Åw‚{g VZtì ;g™[ æÐ \ W ºZgzZX zŠ™ZÆ6,
vZÃVEZ
]|yŠ :e ~ ] ‡5 „ «Ð ]|gzZ å Zƒ ³ 6,B; ÆmvZ G
î*9g ~gjY
ì]»\¬vZÔðâ 
Û «ävZ=ÂÅ#
Ö }
.Å]|] ZgyŠw‚!ÎQgzZ Z 7,
{g6,
gŠÆ
Åä™ ZÆãZ6,x **
ÆvZÃ ?Vƒ HÐVâ ZakZXì x¥{'
× »¶Š ã Z
;g ª … J %
+t OÎ:t Xì [ }ŠÃvZ ã ZÐ x™ÆvZ Ìt ì ;g}Š (F,
@*
ƒ ZÆ6,vZ yZì ;g C [ Z™^ß {'
× »kZgzZÆ™ ZÆ6,x **
ÆvZ ã Z J %
+
t Xì
ä%6,V-ÁgzZì Zƒ ZÆ6,]Zf é" ÅvZ {zèYì é" ~ ] Ñ» ãZ Å kZì
( 85X 83:™Ôã!*
g‹âÅZ )Xc*
0*
ñƒX„k\Z ýL±ÃyZÔ7Ýq¼ÃVßZz

]mZx»v!*
Y’Å_›qÐk
,
½Å †ºnùô ÇøjøÚö Üö Öø^Ãø Öû]ø

ì _Š q q oC
Ù 'ºô ^uø †õnùô ÇøjøÚö Ø% Òöæø ì ; gƒp~ qC
Ù Åݬ †ºnùô ÇøjøÚö ÜöÖø^Ãø Öû]ø
:N»Ý ¬èY _Š q Ìë Z®Xì _Š qÝ ¬ : 'ºô ^uø Üö Öø^Ãø Öû^Êø
_Š qÝ ¬ Zg7 Z
# X æEE
: D â 
Ûr
# ™£Z·{
á **
ÑñX VƒZÆ6,¾ÔN ÎwŠÐ¾ë Âì
}Š C t Vƒ ZÆ? ¾ ZÎÆ yZ ~
ì¤
/Z ðà b§ Å yS 3› à í Ñ

NOP
ZÆ6,\ñŠß ZZ
# ZzkZë: VY Z®X ǃ „_Š q·ùgzZ6ZöÂǃ ZÆ_Š q6,_Š q
ô²] ‚ø ßûÂô ^Úø æø ÔVƒVY ‚öËøßûmø Üû Òö‚øßûÂô ^Úø ëQXì @*
Yƒ ¹!*
Ì_›q™ VV˜N Yƒ
ãZ KZ Z®X Š
Hƒ ¹!*
Ì{zŠ
HVk0*
ÆyZ_Š q¹!*
, Z {zX N Yƒ: VY Ñõ^eø
Ôwâ z yY KZXß™ ¹!*
Ãwâ Æ™ ZÆ6,vZÃwâ LZ Ôß™ ¹!*
à ã Z KZÆ™ ZÆ6,vZÃ
‚öËøßûmø Üû Òö ‚ø ßûÂô ^Úø ÂЃ ZÆ6,_ŠqXîYƒ Ñõ^eø ²
ô ] ‚øßûÂô ^Úø æø @*
z™ ZÆ6,vZ ãZ z ]÷Zp
X³**
ƒvZ°ãÃTe**
ƒv!*
¹!*
/ZX³**
¤
ƒZÆ6,
vZÂìÂ

/ZÐ{],
ZŠÆ ‚ËøßûmøXЃg
vßX Š
Hƒ wßz ` Wv:Z å J 7,oݬ ~ V1ÂÆ yXì k
,
½xt
%ÆaÆ\¬vZt¢
8$»ÄcÐyZpTg „J
-] q ˜Z Å*Šz_Š q
( 21X 20:™Ô ã!*
g‹ â ÅZ ) X oe… ^m †íÊ Ÿæ oFÖ^Ãi ä×Ö ‚ÛvÖ^ÊX 7e

54 e
$W

—]†÷ nû Çô ‘ø oûßô nFe$…ø ^ÛøÒø ^Ûøãö Ûûuø…û ] hùô …ø ™
DNPVèm!(ð]†?‰Ÿ] éö…ç‰E

?Š Åä™ ¬ŠaÆ

~yWÅZyÒíq ämvZ îG*9g ~â å#
Ö ÑZœ]|Xì \ !*
ã qzg Ì
ì h„z Ì» ì –~ sfÆ]†÷ nû Çô ‘ø oûßô nFe$…ø ^ÛøÒø ^Ûøãö Ûûuø…û ] hôù…ø ~ u]Zb)
ÌaÆkZXì ; g™š
M F,
Å bzgÔì ;g w0*
Ì{z Ôì ~ |g Ì{z Ôì »\ !*
Vâ 
â
Û 3g6,\ !*
V â }g ø !vZ} ZìtÀF,» e
$WkZXì "
$U*
Ðe
$WÏZ ‰â ¬Š
~ hÆ ¤
/ZXce ‰â ¬Š ÌaÆ Z®X Ñ0*
Ð Øg …~ ‚ä VrZ 6
h }Š Ã h
M
+%VÅÑ VzgZD
Ù ‰í \¬vZÅg ¢ß™ °ˆ~¢ Âñ Yƒ „@*
Ã
ñ0*
äƒ:ge»» z™x ÈZm{ »kZXì 7` ZZg ø` ZÆëX 
$f Z KZ ä \¬vZÃY 1zZèe
e
$f ZX ñ 3™ wŠ »Y 1zZ}÷ðà T e 7\¬vZèY
: ðâ 
Û ÏzÅx ÙZakZX c*
â
Ût
—hô†û vøÖû^eô äö jöÞûƒø! ‚ûÏøÊø ^n& Öôæø oûÖô pF^Âø àûÚø ™
DÄ•]çjÖ] hö^e (Ñ^ΆÖ] hö^jÒ (p…^ífÖ] xönv‘E

ÅnËÃ gzZ ñ Yƒ æLZ
# ÂVƒ @*
™k
B y´ZÐ kZ~ì @*
*ÃY 1zZ}÷

NOQ

°ç Ð »#
Ö Z0
+ÌÐ gzZ z™ qg Ð vZ ùMg ¯ ÂñY V1 ÌÏ ~hð
( ã!*
g½ ®Z ) X ùâ

55 e
$W

—Üû ãôeôçû ×öÎö o×FÂø ^ßø_ûeø …ø æø ™
DMPVèm! (ÌãÓÖ] éö…ç‰E

ÔØõÐ Vƒk
HgzZ #
Ö zZæ 6,vZ ™f gzZ +
A rÅvZ I Z /q
-Z ~ u|
gz Z ì C Yƒ ‚n » ïG
LG3J" +Z
# Е
',Åx Zñ6,<
L gzZ ]°IÐ { k
HƒòZ
Šzgz »Ãsg çzxEz ] â AS 6,wŠ Âì *
@Yƒ s§Å \¬ h‰
Ü z! c ¥ » »
äW,¸Åg ¯z [gzZ **
O **
Ç ÂñYƒs§Åjâ ¤
/Z cg » ðÎÅ-i
+g‰ì 4äƒ
ø nû f$Öø Ü$ ãö ×# Ö]ø Ô
ø nû f$ÖøÂñYƒs§ÅpÑl¤
@äW,i ZzWÅrzy Z f ZgzZ Ô
/ZgzZ Ð
Å
,¸Å]y
WêL ¬~ wŠ Âì *
@Yƒ s§Å\¬hc ¥ » ðÎÅwŠ Z
# b§ÏZ
Âi ZzWÅ- i
+gÆ*Šìtt
Û 'Xì 4äƒwz4,»Ã‹ ZŠg ZzgzZ] â AZÔ @äW
„zì @*
ƒ‚t ÃTgzZì @*
ƒ ZÞÐ p ÖZz szw‰Ä¯t pì ` ZÅszwzp ÖZ
ģt Ã
 ëÐ aLZ \¬vZXì ܇ÌÐKÃ;{‹ Ñq yZ ZuzŠì YyY
7p ÖZzszw' Dâ 
Û mvZ G
î*9g ~â å#
Ö ÑZœ]|ÃÏZX ñ â 
Û ‚[ Œ
Û
V-är
# ™zZp]|Ãx £ÏZX z™:tgzZz™tì SgCWi ZzW‰
Ü zC
Ù ~wŠpDƒ
C c*
â
Û¨
ì 7i )Š ðà x^ ðà ‚ ?
ì 7i ZzW 1 xŠ C
Ù Â '!*
$g kZ { Ç W' „ ?ë
Ð ëûLE
ì 7 i Zg t à gzZ Ë x¥
$g {z ¸
$¾gzZg ZŠ **
d
$. »ƒ ôZ c*
e
â
Û ~ u 0*
ÈWŒ
Û ä \¬ hÃTì ëûLE
Âñƒ} 9aÆ ä™C
Ù ªÃy ZZ L Zt ‚Æ {
á Š !*
Û »Z 

# ¸Æ±Æ y Z0
+{
z mLZ Ô1™ì‡‚Zg CZÐ VßŠÆ yZ ä ëÜûãôeôçû ×öÎö o×FÂø ^ßø_ûeø …ø æø D â 
Û \¬vZ
( 34:mÔòzgyj) X } g e:Ð {
á Š !*
{ zˆÆTÑZ e6,[¨Æy Zy ém{ »‚ Zg

NOR

56 e
$W

ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø ™
—äü ãø qûæø áøæû ‚ömû †ômö oùô JôÃø Öû]æø éô ]‚øÇøÖû^eô Üû ãö e$…ø áøçû Âö‚û mø àømû„ô $Ö] ÄøÚø Ô
DNTVèm! (ÌãÓÖ] éö…ç‰E

ðƒ wi **
$Wt Z
e
# c*
â
Û ämvZ îG*9g r
# ™ DZ†{
á ]| }÷
ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø
ËÐ~VzyLZ‰
Ü zkZÅzmvZ-\ W Â Üû ãö e$…ø áøçû Âö ‚ûmø àømû „ôÖ$] ÄøÚø Ô
wi **
Æe
$WkZ' ä´iô ^nø eû ]ø àûÚôù kõnû eø oûÊô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø áø^ÒøX¸~ y
k0*
Æ XÔ ìg™Š c*
ÃvZ vßyÃ{z† ä&
+
ðe ÅzmvZ -\ W„ Dƒ
ì"gzZ\ G,
{Š c*
i¹ÃvZ Ôì @*
ƒ™ Z f Zƒx¥X ìg} Š¬=\¬vZ »á
ˆ
ïŠ Ÿk0*
ÆkZŠpà ÆkZ \¬vZ] ‡zZ ÎÂì @*
™Š c*
Ð V\Wg !*
—ZB‚Æ
( 16:™?ì H~h
+%~c-Z ) Xì êŠ Ÿk0*
ÆVîzC
Ù gvZÃVzÚZgÔ

ƒvZŠ Z%ÅTì {zh
+%-Z

Cg!ÅzmvZ -g—Â
X ÆvßÆn& ¬Š V;zX ‰ á p=~tåLE
Í% ^qø áZz¢ÈŒô]+†$ Ö] &öÃø Wû]øáZz Vß !*
ñƒ} )‚ô uô]çø Öû] hôçû %$Ö] ]ƒø áZz k]q
-Z
ë ¹ä VrZ ?ƒ w'~x »¾? Y7 Ð VÍßyZ ä ÅzmvZ -\ W ‚ô×ûrôÖû]
ëaÆ ä™lpÃvZ ¹ ?ƒìg™Š c*
aÆѾÃvZ c*
â
Û X ì g™Š c*
ÃvZ
XìvZŠ Z%ÅwŠ}g øÔh
+%ÆvZƒ

wZ eÃ6,vZ)J
-Z
# ƒŠ Z%vZ ~ wŠÆ kZ ?ì yÃ-Zh
+% Zƒ x¥[ Z
ŠpZ
# ÔÐj™^ÃVzuzŠ:Ѓ^Šp: Ôƒ [ · ™Ôƒ wâ x {Ôƒh
+% {ēg
~ Ý ¬ } g ‚ÃÒp Å \ W\ ¬v Z A
$ Ç ñ Y 0 [ · — °»Ð î Y ƒ ^
X σkCÒpÅvZÐzg*ÐO]
.Ô Ç} Š ;
vZ \ WZ
# Xì ï
á Ì**
hgÃVƒk
Hx Ó~ kZ Ô î ¯ Š Z% CZÄvZ sÜZ®
gzZ 9‚~ e
$WkZ  ?Ð ß Z eÃù6,vZ)Q  ǃŠ Z% » \ WvZ ÔÐ Vƒh
+%Æ
V4Zg **
ÅvZgzZÐVƒk
HÔÐvZ)ZuzŠgzZì ÞZ› c*
$q
-ZÔ$zŠaÆ+h
+%
C ì ÈÐÙp **
ÅvZs§~uzŠ Âì *
*™lpÃvZs§q
-ZXì ÈÐ
ì › „ **
% gzZ
Å y Z 6,Ùp
ì ݬ ñZz6,¼ : Ôò **
+ñZz6,¼ :
$

NOS
hZuzŠtƒ: lp **
[8gzZì hq
-Ztñ Yƒlp[8Ô7c* 
hzŠÆ›! î C\ W
ÌZ~ ›òúŠt Â}™: x ÈZ » ä™: lp **
gzZ}™x ÈZ »ä™lpÃvZݪ ì 
ì „z Ô¬ -Z »vZ Ô´ ‚-Z ˆƒ"
$U*
] !*
tÐ e
$WkZ Åu 0*
ÈWŒ
Û Xì x {
~Ã$
+Ô~ vÐ Vƒk
HªÐ wqZáZz ä™nZg**
ÃvZgzZì @*
™wqZÆÙpÅvZ
Xì êŠ Î~i !*
ÅyY~vÐ
ex **
h
»vZgzZÐN YRu
á {zlÆVƒk
HvZY
á yZ Âß™x »ÐÈ '
I Y
&gÐ
tì H™ 3nºZvZzÂÇA m{[ Œ
Û » \¬vZZ
# Q Çñ Y@*
µ›èE
L jÒ¯ëL E
ƒ ñƒ} 7,~Vz6Æ] â £g ZŠ1$
+yZ ?ÔÏñ Y¤
/Ð Vƒ ó~g v] Ñ» ~g ‚
Š c*
Å Z}
.ÂЃe Ì**
™{k
H™wÈÃZ}
.?ÔÏñW—»ÂÌЃe ?ÔÐî Ywȃ

3g{k
H™ Y}A
$ì Q]¯Å[ Œ
Û Ø{Z
# pXÐj™: „ó$
+gzZ Ïìg¨
¸
X 3g7, Z { k
HÔ
ÐÃÅ ÃÅ~i è
Z ƒqgzZ‰ ~kmvZ G
î*9g òº+ −ZÜ]|Z

C Hn²Ð yZä~i è
Z ƒq ÂðZ”
à 6 ç Zg u { V**
W
à 1 ` îJ0_IÍ Š1 c*
W
**
ÎÐ Ãq
-ZÃè Ô ñY0**
ÎèÂBgÃè à zÆzgŠ kZ\ W ! }÷} Z
ˆÆäVQ §} (,Ôì @*
7,**
™{@WgzZì @*
7,¦~ v WaÆ“
W **
Îp ï Š™
x **
Æzig WÈpáZzŸL ñL ñÔ} (,} (,Xì MÐ zig WÈpx £t Ôì Mx £t
ªì ©
8™yp »Vîzig WKZ {zÂñ Yƒa»vZ¤
/Z6,á ZzŸÞ «™gzZ ]
W »Ð
zig WÈp, Š Z¤
/ÌÃVz‡} ‡, Z, Z ‰gzZì ©
8™“
 ZŠ',§»_ÃVîzig Wx Zw 
Vƒ H6,x **
ÆvZ Ô º we: c*
× ß gôÖô^Ãø %$Ö] áø^Æøæû …ø ñƒ ¶ ~&
&
× ß~ ä™
C å¹ÐLZä~i ZèƒqaÏZÔ<ç: è
Z 6,
ÑÔn
W#
Ö ~&
×ß
à 6 ç Zg u { V**
W
à 1 ` îJ0_IÍ Š1 c*
W
Â,Šw Z e Ì6,íÃ{z\ Wì Yƒ (Z HÔì  **
ÎÃèÃ{zÅ\ W ! }÷} Z

NOT

C c*
â
Û ämvZ G
î*9g òº+−ZÜ]|
xŠ™ Ã xŠ™ Ã xŠ™ Ã
ì @*
7,xg~ÄÅ : â iq
-ZÔ á
C7x »ÐÄq
-Zp~Š™ ÂÃ6,
zZÆ\ Wä ë
6,{ i ZzgŠÆmvZ îG*9g òº+ −ZÜ]| LZ ä ~i è
Z ƒqXì á
Cx »™ Y}A
$
«ÚKZ 7Z ä vZ A
$ìgB‚Æ : â i q
-Z Ôc*
Š SÃÑLZ Ô c*
Š ¯ èà LZ 
Ô ÇñYƒbâ s§Å\ WŠpwŠ »Vß ZzvZ ƒ E k\ ÔƒtŠ ™ÔÅh
+%¤
/ZX ðâ 
Û
C Ç} Š½ÐVî²WLZ {Ç{>™zgzgaÆ\ W
~ ›§ Z Œ
Û Z LZ tŠ ™ \ W ¤
/Z
~ ݤ!*
gŠ Ð N Y a™ŠpÔ
kZ @*
ƒ 7g ZŠ *Š ÌŠp{zèY Çñ 27~i !*
6 Å *ŠgzZ ~g ZŠ *ŠÃ\ Wc ÑZzvZ {zgzZ
X Çñ Z™~g»Å]y
Wa

?yÃá ZzvZ

Ô_7,zX DƒÆZgŠ} (,vZY 1zZ !ð¸ì x £Z (,
»Vß ZzvZ}g Z
Æ yZ D~gz¢ » g
$uz yWŒ
Û Ô “ Ð Vƒk
HÔ _7,t ZÑZ Ô M Y ÃV ÂZg
Hì <
L Hì @*
ƒDÃyZ DƒZc¿Ð yYzwŠ6,<
L z<ÑÔì @*
ƒ~ Vl
**
Zh Qi ˜¤
/Zì Yƒ>0*
^ »>0*
HX ñYƒc^»cì ~hðy‚ W(Z à
CcX 7
# Yƒ7à z Ì^ » à z b§ÏZ ?}™: ¡yWŒ
Z
Û¤
/Zì Yƒƒq^ »ƒq H ?¼:
: Ôì ‚
rg { izg: Ôì k6,
i ú: By â à zùÃkZëX Vƒ:g0
+ZÆkZe
$ÑzÁqZJ
7à z {z Ôì @*
Z1Š Vî 0*
Ð V ÂgúgzZ ì @*
Zr Sh Z e Ôì ¥ kl
Ôì Ç Ð Vƒk
H
vZ Y 1zZ Ô7°» **
ƒŠ ÑzZ Å à z sÜaÆ äƒ à zXƒŠ ÑzZ Åvg )
,ËÄÑÔì yXì ~gz¢**
ƒ ÌÈ0*
»<Ñz<
L gzZì ~gz¢Ì**
ƒt Ü ZÆY 1zZgzZw qZÆ

îG
0;XWÅZ‹â ÅZ6,
hY ŸgÈâ|

gzZ äü ãø qûæø áøæû ‚ömû†ômö ~Š¸Å kZgzZ c*
â
Û yÒ wqq
-Z » V< ¬ LZ ä \¬vZ
yéÆÅzmvZ-Ñ}÷ì @*
ƒ: â izŠwL ZgzZw q~T c*
â
Û yÒÐqg p

q {ŠñªVƒŠ Z%»yZ~gzZh
+%}÷tiL Zz Æäˆqìtx £»/ô}÷Ð

NOU
…¸Ðí wŠ » yZœËgzZ Vƒg: Š Z%~ wŠÆ yZ ~ @*
g*7(Z6,yZœðÃÌ
Å+
7(Z6,y Z ] § î0@ ðÃÌ{ÒWVƒ ;g} Š ~¸lpÃy Z ÌaÆ {ÒWgzZ ñYƒ
Æy Z ‰
Ü zC
Ù ì ]o»EZŠ æL°fÆ/ô~kZX ÇVƒg:Š Z% »yZ~~T Ç}g*
X ñYƒŠ Z% *Š c*
bðÃvZ)ðÃ~T7+Z÷‚ ðÃÅÏ0
+
i ÅyZgzZì vZ~ wŠ
gzZ wq qg pC
Ù èY ǃ6,yZZ ÌØ{ »y Zì ×zg Ì[ ëW»wL ZÆy ZaÏZ
c*
â
Û wi **
áøæû ‚ömû†ômö c*
â
Û 7wi **
äü ãø qûæø ]æû ö ]…ø ]ø a kZ ì @*
ƒ ÓgzZ ðŸ ÿL$q » wL Z
y Z Ìw„ì „
 gŠ »y Z Âw qX ÇVƒgŠ Z% »y Z~ iL Zz i qñ Yƒx¥ @*
Š Z%= ~ »LZgzZá Zz ä™lˆÃ Ÿg ~÷t J
-÷‚ ~y
WèY Çìg u ¯@*
»
8
Ö / Z Å/ô~Tì ~Š ä \¬vZ¸t X ǃ‚Ø{ èE
#
L j Ãy Z Z® áZz ä¯
XìŠñ]g t
KÅØ{Œ
è gzZ+−ZZ
¬ÔÅwi **
VY¸t ÅÅzmvZ -vZwÎg[ ôZÔÅV< ¬LZ ä \¬vZgzZ
ÔVƒ êŠ 7¬ÃV< ¬ LZ ~ c*
Š C t ä \¬vZ Â î ¯ Š Z% CZ = c*
Š 7VY
LZ ä VMÔ Ô¬}÷Vƒ ;g}Š¸ÅkZì *
@Y0w q »yZ äü ãø qûæø áøæû ‚ömû†ômö
„~ ÔCW7„ÃbðÃÔvZ) ðÃÃy Zì CYƒt Š lŠpy
á Åy Z 1 0*
Ãí~ wŠ
Ö ª @*
#
Hwi **
ÌakZ¸]gzw q »/ôgzZVƒ LgŠ Z% iL Zziq~»Æy Z
Å+
KZ Ô] § î0@ ðà CZ ñYƒ ðú{ Zg Åy Z Ô ñY ï3 ZgÃV < ¬ }÷áZz äWJ
~Ð ]Š Zg Z !
{],ZŠ}g vªVƒg: Š Z% Zg v~ ~ T **
g Z*: +Z ÷‚ ðÃÅ Ï0
+
i
XÅgŠ Z%iL Zz Æäˆq=~»LZ ?‰
Ü zC
Ù gzZVƒg: µ Z Ìœq
-Z
ÃƱ c*
ű@ËaÆœq
-ZÔì @*
™~Ã$
+aÆœq
-Z¿ k™Z®
&%Ôì @*
\ñåLG
ƒbh
+%{z‰
Ü zkZXì @*
YòÐ{],
ZŠÆäü ãø qûæø áøæû ‚ömû †ômö {zxÏZì 8 Š
&%{zì @*
&%èY Lg 7 
Xì ; gNŠÃlÑà Zz ä%t gzZ Y7„ƒ båLG
ƒ \ñåLG
Ðw ¿{zC
Ù gzZì @*
ƒ¸"Ðwtì 8 ŠÃVØÑà Zzä%™hgÃ\ñ¿
ìt p°ò Z ¸ÑZ ÎÅ["gzZ‰
Ü ×Xì *
@Y¹s ¸z"gzZ=" ÃÏZì @*
ƒ¸"
6,kZì ;gƒ^t™NŠÃŒÆűc*
ƱT CX ~¸"Ð|x ZgzZw
kZ7c*
ì YƒbZi~„ ã Z Œ»kZ c*
7c*
ì$
Ë W]ñÃkZ c*
Ô7c*
Çñ W0*
J (,

NPL
X ÇA HÆYB;gzZäDñ ZΉ
Ü z
kZ Z®X c*
Š â
Û yÒwL ZgzZw q »V< ¬LZ ä \¬vZ~äü ãø qûæø áøæû ‚ömû†ômö :
: wŠ Ð vZ)gzZ Ç ñ ¯Š Z%‰
Ü zC
Ù ~ wŠ Ã\¬vZ ª Çì g áøæû ‚ömû†ômö Ì~: â i
?ðWù y
á t ~/ôèY ǃ ‚Ø{ èE
L j8gzZ +−Z Z#
Ö /Z ÌÃkZ Ç ñ Î
t
G
yé Æ ]t ïE
L 3B ?ðƒ Za ù ~ yZ y
á Å äü ãø qûæø áøæû ‚ö mû†ômögzZ ðWÐäü ãø qûæø áøæû ‚ömû†ômö
ì @*
7,**
Î: â iq
-ZB‚ÆkZ~|z^Ôì @*
7,
xg~ÄÅ aÆwÅÏZÔÐ
( 96X 94:™Ô ã!*
g‹ âÅZ ) Xì @
*
ƒZ‡A
$ì ¥|ŠzŠ »Vâ: â iq
-Z^‰

57 e
$W

^Ûøaö çû eö]ø áø^Òøæø ^Ûøãö Öø ˆºßûÒø äü jøvûiø áø^Òøæø èô ßømû‚ôÛøÖû] oÊô àônû Ûønû jô mø àônû Ûø×FÇöÖô áø^ÓøÊø …ö ]‚ørôÖû] ^Ú$ ]øæø ü
ø e%…ø ø ]…ø ^øÊø ^÷vÖô^‘ø
—^Ûøâö ˆø ßûÒø ^qø†ôíûjøŠûmø æø ^Ûøâö ‚$ Wö]ø ^Çø×öfû m$ áû]ø Ô
DTNVèm!( ÌãÓÖ] é…ç‰E

Ãx?Zmå]|ä\¬vZ ÂX åZƒ Ö : Z K

nÆkZgzZ ¶ÅV”dzŠg Z-Š {zgzZ
-‰
J
Ü z k Qg Z- Št H{Š Zg Z ä [gÆ\ W:X ñ Y:¤
/}zŠ™S¦g Z-Št c*
Š¬
\¬vZÔì „gƒe
$¬gt¶ ŠX Bá: Z K
CZgzZN Yƒ: Ú!*
atJ
-Z
# ì g ì‡
BÑZeY ã !*
mvZ G
î*9g ~<%Z r
# ™Œ·? ÂÔì ;g™Šæ ÅV”dy ZÐ (
(\ !*
»y ZèY ^÷vÖô ^‘ø ^Ûøaö çû eö ]ø áø^Òøæø ?ÅVYŠæ ÅV”y Z ä \¬vZ c*
â
Û ägƒ Ñ
Ãz !*
*™,Z \¬vZXå\!*
VZ‚(13:mÔ16:`ÔãšZbzg)Äöeô^Š$ Ö] höŸø ]û áø^Òøå‚yÃ\ !*
gzZ å
Ѓ
 ! 2zŠ a kZ X D â 
Û wi **
Øg J
-1 ] ‚ Å kZ ñ Y 0 » yQ
Z÷J
-cÐuìg 2~„gzZ §kZ‰
Ü zC
Ù gzZá™èZgÃvZ LZì {zy ›ugI
( 25X 24:™Ôº • ´) Xƒ:~ ãâ 
Û **
ÅvZ] §£ðÃ

58 e
$W

—sõnû ãôeø tõæû ‡ø Øùô Òö àûÚô kûjøfø Þû]øæø kûeø …ø æø lûˆ$ jøâû ] ðø ^ÛøÖû] ^ãø nû ×øÂø ^ßøÖûˆø Þû]ø ]ƒø^ôÊø™
DQVèm! (svÖ] éö…ç‰E

ì rYgzZì C½Q {zÂD ‚',ã 0*
6,
kZëZ
# QD â 
Û Š
á g Z \ ¬h
Xì CÇ Q] @*
m¨pÅnC
Ù gzZ

NPM
:c*
â
Û Š
á g Z6,
x £q
-Z b§ÏZì Š
á g Z~}g !*
Æ}iÅ *Š {gÃè¤{t
—kõnùô Úø ‚õ×øeø oÖF]ô åö ^ßøÏûŠöÊø™
DUVèm! (†›^Ê é…ç‰E

:ì {Š%yZZÈz$
+ 
ì wq »}iÅwŠ b§ÏZX c*
â
Û {Š%Ã}iyz$
+Ælg!*
ª
û äö ßFnû nø uû^øÊø ^j÷nû Úø áø^Òø àûÚø æø ]øü
DMNNVèm! (Ý^ÃÞŸ] éö…ç‰E

ä ë : å{Š% ¿{zì Š
á g Z ~ }g !*
ÆÅ \¬vZ èg k„]|
-ZçO ì Cƒ {Š%:
q
L Æ êÐ vZ }i Å wŠ XÐ ÚÅ yZZ Ãy Z Œ] §
:c*
â
Û Š
á g Z äÅzm\¬vZ-vZwÎg[ »~g
$u
—kônùô ÛøÖû] æø oùô vøÖû] Øö%øÚø †ö Òö„ûmø øŸ pû„ô Ö$] æø äü e$…ø †ö Òö„ûmø pû„ô$Ö] Øö%øÚø ™
DØqæˆÂ ²] †Òƒ Ø–Ê h ^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ (p…^ífÖ] xönv‘E

Ñ» Ï0
+
i»:
L ÆTì _ƒæYgzZ Ø„gzZì [ ƒ {Š%wŠ Zg vÐ ê¤
/Z
? Â @*
g*7Ìw ì¼Æ Vzgâ Y é» ˆ
Ü Zúz x ZgzZì ; gƒ x¥ M gzZ **
3sÜ
ø§°ZgzZ’™ÁqZgzZ ÏáYgzZ Ï}½QÌ}iÅwŠÐ•
'
,Å™fX zŠ™ qzÑ™f
X 얂 Q {q
Ð îÖ] kûeø…ø æø lûˆ$ jøaû ]ô e
$W bÑÐ ;z •
',ÅòÝ ÅVÍg )
, 
\¬v:Z
&‡aÆtzf ÿL X3Z ˆƒ{+„¹
ä´×ô –ûËøeô ^ß÷Šøuø ]†÷ ÓûWö ²
ö ] †ø ÓøWøæø ^ß$Úô ²
ö ] Øøf$ÏøiøXì]
.z ÿLE
( 569X 567:™Ô ìzŠzÔ ~š½g ç) X ànÚ! (ä´ßôùÚø æø

59 e
$W

—àønû Ûôuô]†$ Ö] †ö nû ìø køÞû]øæø Üûuø…û ]æø †û Ëô Æû] hùô …$ ØûÎö æø ™
DMMTVèm! (áçßÚ©ÛÖ] éö…ç‰E

nzy"Zxq
-ZaÆ]n

Ð ] Ò·g” DQ º ÃkZ X Vƒ ; g} Šnz y"Z xq
-ZÃ\ W~ ` W
/J4˜7,
tgzZ àønû Ûôuô]†$ Ö] †ö nû ìø køÞû]øæø Üû uø…û ]æø †û Ëô Æû] hôù…ø Ô,™ 1| 7,: Zizg Äq
-Zq
-Zx
á ðÔ õG
Ѓ
 Ã}g \ } (,Ð ƒ
 ~t‘ä}g \ } (,Ð ƒ
 ?ì c*
â
Û «ä ¾nz
g—ª} g \ } (,Ð ƒ
 ä \¬vZ ª} g \ } (,Ð ƒ
 X ì c*
Šnz Zg \ Z (,

NPN
~g \ ~(,Ð ƒ
 ÃkZì @*
ƒZg \ Z (,
Ѓ
 X c*
ŠnzZg \ Z (,Ѓ
 tÃÅzmvZ Xìnz +4aÆ ]nÅ#
Ö Qt Z® CY ~Š 7q à ©Ã}g \ Xì CY ~Š q
]nÐá Zz% 0*
LZ\ WÅzmvZ -·} Z Üûuø…û ]æø †û Ëô Æû] hùô …ø D â 
Û \¬vZ
Âßw0*
©q
-Z ?Xì Cƒ›Ð qðƒ à 0*
KZÃkZì m0* 
?c*
â
Û wi **
VY h…X çâ
Ð ?= Vƒ ÑZz% 0*
Zg v~Xì CYƒ›ÌÐ È Âßw0*
ÂÔì CYƒ›Ð © 
@*
¼h… ìg é£À]LŠpaÆ l ~ Øg ñc*
gŠ LZ \¬vZ Z® ?σ: ›
‰ƒ Za yÃî~Øg ñ c*
gŠ}÷Â!áZz% 0*
}÷} ZV’Z
# Ðì}g v
} Z †û Ëô Æû] hôù…ø Xì ÞQ l ÷ »›~ wŠÆ\ !*
Â!*
Z}÷} Zì HZ
# ^ N*
g
~÷ Øônû ÛôrøÖû] …ô^`ø ¾û]ô æø xônû fôÏøÖû] †ôjûŠôeô ? pHÆ]n £Š â 
Û s ç= [g}÷
Ö ÑZœ]| ? pHÆ ØggzZ Üûuø…û ]æø £Š â 
#
ÛC
Ù ªÃV>gzZ £Š Ö ÃVÇZ'
,
E
4hIš!qZ
~ tig ªÔ ïGG
Û Ô®
) ¤ þLG3¢Âª Å,‚g e ÅØg ämvZ îG*9g ~â å

A ÁpŠgzZ]n[ ˆ" Ô•
'
,
ì mZ eè6,
uLZÔì @*
`¹ Ôì @*
ƒ §ð•ZÃy-Âì ‡â ]nZ
# {È
paÆ ä™gzŠ Ð vZ å c*
š {'
× » {k
HÃyZ Âä ~ Ô uÑe ¹ Â}Èt
kÑ Â÷)
,~÷Ôˆg »" œ~g ‚ ~÷Ô 1 ¯ x » CZ™8
- â °çÐ \¬vZ Âä VrZ
Ãnz kZcg ÌV ˜ ~|~^a kZ Xì @*
Yƒk- â y-Ôì ; g Y~(Loss)
Çñ YW3gÃvZX ÏñYƒ Ì°ç\¬vZ Y
á yZÐ •
'
,ÅkZìg _7,Ð ] Ò
Ð Vƒ k
H}Š}Š =Â+Z \¬vZì =H Âì @*
zgg !*
g !*
6,Vî æKZ {Èt
( 25X 24:™Ô ã!*
g½ ®Z ) X ñYƒpôaÆå

60 e
$W

—ðö «Jøm$ àûÚø oûÒôùˆø mö ²
ø ] à$ ÓôÖF æø ]‚÷eø ]ø ‚õuø]ø àûÚô Üû ÓößûÚô oÒF‡ø ^Úø äü jöÛøuû…ø æø Üû Óönû ×øÂø ²
ô ] Øö–ûÊø øŸ çû Öø æø ™
DNMVèm!(…çß%Ö] éö…ç‰E

~?ÂCƒ: ØgÅkZgzZa»vZ6,

/Z/ô} Z c*
â
Û aÆ/ôä\¬vZ
~Š™ì‡© ÂävZtXì ꊙu 0*
ÃkZì LeÃTvZpåYƒ7u 0*
ÌðÃÐ
Æ! ~÷B‚Æ ;Æ]tvß ?~nçÆe
$Z@X î ¯ #
Ö Z}
.ÃÑ}÷

NPO

E
¢E
3
G
}÷èYì ~gz¢Ì!~÷É 7°»]túL sÜaÆ e
$Z@Xƒ ` ZÌ
aÆ Ñ ¤
/Z X ðƒ 7e
$Z@ VYÃy Z p ¬Š Ìä †1Z Ô c*
0*
Ìä 61Z ÂÃÑ
kZ ¶7! ~÷èYp Lg: 
Û » ̆1Z Ô Lg: 
Û » Ì61Z Â Cƒ xi Ñ e
$Z@
x¥ ÂX ðƒ: e
$Z@ÃY MZ y ZŠz!*
Æ]t§ Z â Z„
 Š',iÆÅzmvZ -Y m
CÑZ¦a
ë Z®X !ÅvZ ( 3) Øg ÅvZ ( 2) a»vZ ( 1) X ì Qe
$Z@ Ð Vzq & Zƒ
!gzZØg { zgzZ am{ { z CZvZ} Z4â Ìt™| 7,~
# q«gzŠceÃ

ÂÆ 8
- â Ð y ZÄkZ Xì ¿gŠ ã
CÅÑP H,
ä \ W~ u 0*
È WŒ
Û 6,T} Š ™ «
X ì ; g 2ºZdŠ

G
4hI!zØgzaÇ:
ìëZ ï
LG
L ȃH,

KZ ä \¬vZ X Yƒ 7Æ~É H,
z b & ZÆ ËÌ ƒ: gàÃvZ¤
/Z
E
?Z çLX=Š!Ôì1Z (,Ð ƒ
 »e
$Z@ ~ *Š Ñ Z÷ ì g â 
Û Ð/ôÔ Å« ™Å© Â
™7g Ö Z6,?ÌÑ Zg ø ÃiÅe
$Z@ Xì 7gŠ ‡6,g Ö ZÔì gŠ ‡ Â6,g¼Ô1pì
Xì Y™g¼Ð!~÷Ô Y
~÷Z
# p Yƒ 7u 0*
ðÃÐ ~ ?J
-#
Ö ª ƒ: az Øg ÅvZ ¤
/Z
~÷ ÂÔzŠ™C
Ù ª[ ZVƒ êŠ Î¬»g Ö Z~g¼Æ e
$Z@ çL8XbyZ Âì Cƒ ï
á!
4hI!ÔÆ1kZì ,@*
XÆ îG
0;XÅZ ïG
LG
{z1ì(Åg¼Ô1Xì @*
ƒÉ H,»VzÈ Ð !
t
G
Ö }
#
.Å ÃLZ åJ
-VŒ g (Z Zg øvZ} Zce *
*™ ¬Š ÌtB‚Æ ïE
L 3B Z®
wq ÿL$
á }g øì gÃè ~ e
$WkZ !{z ÔØg {z Ôa{z CZ \ W[ Z c*
Š™¢q~
ÅkZë Z®ì !zØgza»\ W:
L ÝZ »É H,
èY ñYƒÉ H,Zg ø @*
£Š™
( 8X 7:™Ô ã !*
g¸A) X D ™Š c*
Û Ð\W 

61 e
$W

—Üû âô …ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖô ØûÎö™
DOLVèm!(…çßÖ] é…ç‰E

â
Û Ð#
Ö Q KZ\ W!·} Z c*
â
Û Æ™¥#ÃÅzm\¬vZ -g—ä\¬vZ
â
Û 7Ð ëŠp\¬vZ HÜû âô …ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø àønû ßôÚô ç+ Ûö×ûÖô ØûÎö B™˜ÃVƒóKZ £Š

NPP
„ Zg { Z',\¬vZ ̬»«™ÅÃÂc*

Š„
 Zg {Z',¬» >Ãiz e Ô{ izg Ôi úZ
# ?¸ M
h
LZÐ Y § !*
Z‰
Ü z ‰X ì i Zg Ð~ kZ c*
¯ôZzÃÅzmvZ -g—p¸ M
h} Š
"zŠ ŒÃV”}÷ Zg fì @*
BÐ V2zŠ L ZÉ H7ŠpÃ] !*
+ ZÐ V œ 
c*
BÐ =r îG*9gì ï
á ])z Y § Å=°Z [g~ kZ ÂX , ™: x » ÑZz òÑ
äÅzmvZ -g—X , ™«™ÅVƒó}È}÷,Š â 
Û \ WÅzmvZ -·} Z
E“E
ä´fô×ûÎø oûÊô ‚ö rômø ì ãZZ ‹z' Z b
Åy úL ðâ 
Û yÒ Z b
ÅÜûâô …ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø ¬
E“E
ø uø
kZì ã c*
²zÏŠ6,
" s§C
Ù èYì ¹Ây úL ¾ s ¸z" ðä
/Z[ Z äü iøæø ¡
Xßá ã ZZ ÒÖgzZ î XÃì ãZzZ
Û Å ã ZZ‹z'„ âZì ãc*
²{Š c*
i Îìt[ Z »
8
( 12X 11:™Ô ã!*
g¸A)Xì ]g t
KÅØ{ èE
L jì Z (,H ÂÌx ÅZ ZƒH Âì Âp6,
~g øXì CYƒ»× W× W{zÂñ Y1:x »¤
/ZÐkZì ¢
A &g0
+ZÆT
B; Â7ñZ¤
/
gzZÇg Z9Ãs§q
-ZJ
-w‚q
-ZB; CZ ¿ðä
/Zì ¸ Ì~¥
Ãvß b§kZX Ç ñYƒ `DB; {zgzZ Ïñ Yƒ »] ¸ÅäZ¤
/
Æ kZ ÔÇ ñY š
/Z
ÅyZ6,gîÆ Zw Âì ðâ 
Û «7Z ä \¬vZ D™7wEZÃ]gŠKZ Å äX
ÔHwEZ 7VYÉ
Ü ¤z ] ¸ðƒ ~Š ~g ø ä ?ì60
+Z » äYƒ `DÆ ]gŠ
gzZÈ »äë ÅäWi !*
Ð ò Zw#Ô ÅvÐ x Zw]¯ÅgaÑ~3 Zg}g ø
ä™~Ã$
+Úƒ: (Zì g eaÆ VÍß, ZX H7w EZ VYÃkZ ¶~Š ‰
Ü ¤
q: bÃ%ñƒvZ à z?gzZVzŠ Z¤
ª
/ÒÃ6,¢
A &ÅvÐ {k
H~g vQ~[ Z±Æ
wEZ LÃkZ {zgzZ ,Š} ŠR,
ñq
-ZÃË\ W ?7c*
ce *
*™wEZÃÚZ®X î Y%~
vÐ { k
Hä\¬vZ Â?7c*
ì©
8á :ZzR,
ñ{zÑZz¶Š Âìg ~ 7,~ `Ô}™:
E
G
t]»ÚkZt Xì ò ¾x **
»Tce *
*™wEZÃ] ¸ï
L .™$kZì ~Š …] ¸ Å
òŠ Wgz$èY @*
™: „n
Û ò ¾\¬vZ ÂêŠ: ‰
Ü ¤ÅvÐ {k
HÔ ÅäXÃvZ¤
/ZXì
Ð {k
H…ä \¬vZ Xì u 0*
Ð Õ\¬vZgzZì Õ´gú1 {Š c*
iÐ ‰
Ü ¤ ÅkZ6,
ì g Z0
+»Šq
-Z }ìt?Š Å䃊ñ‰
Ü ¤gzZì Hn
Û ò ¾Qì ~Š‰
Ü ¤ Åv
ge ªc*
Šg â ¾¯6,{nÆkZ ä y-Ôˆ7,6,kZÃ7
-eZ ÅkZgzZì „g Wűq
-ZgzZ
Vß™/Â~ˆ ì 9 Š [pÃkZ Š
Hƒ {Š Zg Z » kZˆÆ T c*
Š 3› : WäÃŒäW
É0*
` W~Ô î 3› : {)zw ^ Ǿ HtÂc*
3› w ^ä kZgzZ c*
W{ èq
-Z~k
,
Š âZX Ç

NPQ
zŠ äg â à ÍÃkZ Hß1X ÇVz™x » CZ~z™x » CZ ?ÔÇVdŠgz¢Ã}kZ~ÔVƒ Š

-Z ~ y»zŠ ‰
q
Ü z ÏZ c*
X ‰ wÈ @¬Ð spÆ yY KZ ÔÐÍ ¸ ™ !*
Š x™}g Z ?Ð
C Ð}t\ WH‰
Ü zkZ Â! ,
$‚{zr
# ™~ßñ}g Z ¹äűÏZgzZ c*
Wò,
$‚
~ŠÄg VÒ z bÑÈ ÐWÆ Vî8} F,
~Š Äg ô " y!*
i ~Š Äg V!*
i " Óó
b Ã\ WÐ kZ Çìg:Š c*
Ìt XÐÍ ¸ b§Å¾Ð V; zÆ™wÅ{ i ZzgŠ »y»zŠ c*
¾y ZZ Zg øVƒ ; g} Š BVƒ
 tX ‰g eÐ t‘q
-ZaÆyY KZX *
*™wßz
Ð w^ Å} èq
-ZgzZÐ ,
$‚q
-Z ])" gzZ‚zgŠ ¾ëgzZì gz$gŠ
7Ð kZce **
g e Ð TgzZ ~Š™lñZ
Û @¬ ~g ‚aÆ äX yY KZgzZ ‰g e
~ïÆTÔì x Zg Wz s
# Zg ~g ø Ôì ] §z ]ñ~g ø ~ïÆTvZ {zX Dg e
Ð WZg **
ÅkZ î Yƒ ZÆ6,x **
ÆvZ Z® sp" ëÐ kZ !{ Wìê » c izŠ z ¼
A
?ÐzŠ[ Z HyŠÆ#
Ö ªÀ:gzzŠ hgÃVƒk
H~݁kZgzZzg e
Ðî Y 0*
\ñÂî Y$Ð V î X?ì y*q
-Z¸ » ºZÀ` W~Ý ¬} g ‚
Å ÙpÅ wŠÆ kZ \ñì ÇÐ V î X Ôt ì y*È 7t Ð î 0*
Ì{'
× gz Z
ÅyZZwŠ Zg vgzZ Çñ Yãkg~wŠ}g vì ãZZ‹z'¸Xì @*
™wJ~g ZŠ) f
ÆVî XÂì 4LG,
Ü z ÏZ wŠ Ôì [ Z±q

-Z Â9 ŠÃVî XgzZ Ç}™kCÃk‹
&‡ ÅV î XX z™Ýq ™Ð [ Œ
ÅyZ:gzZì 7™ÿLE
Û ‹¯Å\ñgzZ”Ð [ Z±
ä¿q
-Z c*
â
Û ä#
Ö ÑZœXß#
Ö ÂA ÌÅjÔƒ :p¤
/Zì .
Þ ‡ÆgÂ
ÂVß™{gtÐœãZ0
+{ LZ~ @*
î CY Z b
ZÆkZ ‚ c*
â
Û ä ]| Âc*
Š)u= 
c*
â
Û ä ]| Â!} ¥zi *
*tÆ\ WgzZVƒ ;g} Š~jÃ\ W Â~ ¹ Š
Hƒ×{z
»jÂ{ k
HtzŠÈ ÂA »j{ k

/Z b§ÏZXì 7ÅjçW~÷ì »jÂ)u Z¾
( xzg **
Ññ~šµgŠ ) Xì 7»jy ZZ Z÷pì

62 e
$W

—à$ ãôjô ßømû‡ô àûÚô àønû Ëô íûmö ^Úø Üø ×øÃû nö Öô à$ ãô×ô qö…û ^øeô àøeû †ô–ûmø Ÿøæø ™
DOMVèm! (…çßÖ] éö…ç‰E

M i—gzZ†i ZzWÅg- iÐ TOg:Ðgzi âZV î 0*

LZì xi Ñ6,VÂgú

NPR
kZ™ â 
Û y ÒZ
# Zz**
Ö Ã{)zBgzZu“
M i äZñÃV ÂgúIÐe
$WkZXƒC
Ù ª6,
VzŠ%
Ãi ZzWÅVÂgúÐ :
L ÏZ äY $Ð ¹ c*
â
Û Š
á g Z¬»o ôZh
+'
× ä\¬h~e
$W
§',+'
× c*
™ ÎÒp b§ÏZXì q NÇ!*
ƒ60
+Z »²m<!*
Xì H4ZŠ~,
:ì q NÌÂ
_™X
oûÊô pû„ô$Ö] ÄøÛø_ûnø Êø Ùôçû ÏøÖû^eø àøÃû –øíûiø ø¡Êø à$ jönû Ïøi$] áô]ô ðô «Šøßôù Ö] àøÚôù ‚õuø^øÒø à$ jöŠûÖø oôùfôß$Ö] ðø «ŠøÞô^mø™
—^Ê÷æû †ö Ãû Úø Ÿ÷çû Îø àø×ûÎö æø š
º †ø Úø ä´ fô×ûÎø
DONVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E

²~%1Њ%xø**
?Âz™g (Z ò ¾?¤
/Zƒ7b§ÅVÂgúà ©?!àÅÑ} Z
»ÆTì 4äƒZa‡ ÃÁ ìnÿ, ZÐkZz™#
Ö •
 Z 4,
} 7,
Ü1]gz¢/
ìtŸ»» ò ¾gzZ )ì ˆò ¾š Úsܪ¼] !*
¬ZñÆÖ{°‡gzZì ! Zy

~
Ãi Z0
+Z kZÐ Y Z'
× {Š ‚ ?ì Cƒ ò3,
~x¯ì @*
ƒi Z0
+Z ~¡ »x¯ÆV Âgú‰ (
i Z0
+Z, Z ªz™W™w$
+Ãi Z0
+Z ~¡kZÐ x ÈZgzZ Ø6,µñ, ZÉ X z™wEZ #
Ö
( y WÅZy Ò‚) Xìƒõ»Öi§tƒ6 3zggz Z.~TÐ
:ì M$sf ø
D Ð] c*
WyZ :å‚ñ^Ê
Ãi ZzWŠ z!*
Æ{Š6,
ƒ ã™] !*
Њ%xø)¤
/Z]gz¢h
+”‰
Ü 1ÃV ÂgúX 1
gzZ E ~ T , ™JZg f Ãi ZzWÐ x ÈZ gzZ Ø, Š äƒ : x3,Ì
Xƒ: löWÌZg f Å•
 Z 4,
Ð i ZzWà Zz•
 Z 4,
Ð VÂgúxø)ÃVzŠ% Âì ¬t aÆVÂgúZ
# X2
G
G
Ãi ZzWKZ‰
Ü z D™] !*
Ð V Âgúxø)]gz¢ï
L ¢1Z®X ǃ ^
,Y“
 Ü1
Xce´gJ
VÂgúc*
Vƒ Za {‡ Ë ÑìÐ •
 Z 4,
gzZ ò3,
Åi ZzWÅV ÂgúÿTX 3
gZ Œ
Û ~g FÅ»ÃÉgzy~ÔæzÑkZ ä yWŒ
Û Âƒ Za y~s§Å
6,Þ
â Z yÜce **
™Ýq $ÃV2zŠ yZÆ¢q§ zŠÐ kZXì c*
Š
gzZì M ¯ÃV⠻Рi ZzWÅy Z n
pg xi 5Ðzz kZ ¡ÃVÂgú
Xì CƒÙZy
†Ði ZzWÅVzŠ%

NPS

4¨G^I¬gzZ&§èE
4»É‚m<!*
©$E
i ¸Wî0dG
»ÑûLE8ÃhèE
LG
LG
ce´gŠc*
[pVänfßi
I
\
$NÐ \¬h
©$E»t Z
lpÃѪ+Šz yZZ èE
L . Š kZ Z®ì @*
ƒ i ¸Wî0dG
Û z å›E
X gg âƒÐä™
»±ªŠ%Z {zp¤
/Z )Њ%T c*
â
Û ämvZ G
î*9g ~â å**
Ññ#
Ö ÑZœ]|
Ð kZ ùMg ¯ƒ q zÑ N¯ÃÑÐ V\WgzZ {ngzZuÆkZgzZi ZzWÅkGZE
~W ( ƒ:
#
8 

N
èEj g0
+Z LZ ÌJ

3¼¼Æ…ñSh Z eƱ@‰èY ( )¯ öW Z )X } zY?
Ø
I
-g U*
J
WÆ Cg èE
L j8ÃN g F Æ Ñ: X D™gF ÃVzg F Æ i WþL i“gzZ n
pg W,Z »
ñYƒ µ Z Ug ¯Ð kZA {'
× ÌÐ TÃÑìt;Ü »TXce o ôZÐ Ú Š
~hðèYce *
*™: Zg ZÍÌ9 Š lp Z hðÃÔŠX 7à {Ð {ç N{'
× ÌZg fÃÑèY
X ÇñYá é~C~(,
Ë{zQgzZì CYW‰
Ü ¤ÃÑÌÐ Ùp
Lg …¸Ð ` ´Æ kZ òŠ Wì Cƒ u **
ç{Š c*
i ]gZwÑkC) b§T
èYì Cƒu **
çe
$.ÌÄÅkZƒy~‚ − »Ñs§Å¿T b§ÏZXì
ÐZ :
L Æ y~¯ VŒ 1ì I
H¸ ´ ‚ ÂÐ VÂgßà Zz Égh
+”gzZ y ~h
+”
ÑJ
-VΓ Lg @*
g @*
Q~bzg ÅkZy-ÃC
Ù i¯¯b§kZ Cƒ7=ÂÅo ôZ
C ì*
@Yá éÐã ‚We
$.s§ÅVƒk
H} (,
} (,
ô ‚™ƒ ~ ¸
*
*™ ¬Š: ÃyZ ÌÐ 0´Í
C gzZ
7 Z% ÌZ NŠ Ñ› ; Š j Z » Ñ
7‚ eOŠ Q ä k QE7ZƒOŠ S …¸
E$
@Zi } Z » {g é$OZ øL © kZ 7¼ 6z½
xg Vá$
+Ð kZ ÂñYƒt ̸
Û
E
E
$Ni ¸W î0dG
©$ » /Zùå›E
©$ »ÑûLE8ce ´gŠc*
Ð {k
HË »Ñªì @*
ƒi¸W î0dG
Xì @*
ƒ:
L »~gzŠ~zgŠ ËÐ\¬h¢
8¯ƒÁÌÐtg (Zq
-Z¤
/Z~³%ðZ’Z

Š
á g Z »x Z™ õx]Z|

',

Å™fèYì L
Þ ‡çL8Xie
$.w éÔo %ZÐVñgzZVÂgúaÆ´ ‚

NPT
kˆZgzZ uZgŠ Z »Œ7Z :ì CY| (,ÌÄ®~ËgzZì *
@Yƒx3,
wŠ »y ZÐ
@ÃVAß Âì *
@Yƒ k-â Ð 5 ZgC
Ù Æ „ZeZ
# y- ÒZ a kZì @*
ƒ {Š c*
i
„ ¹ Ð V ÂgúgzZ VñÃ9‚a kZì @*
™ÒÃÅ äÑ~6Æ VÂgúgzZ Vñ
È~c*
„ó$
+s§ÅVÂgúc*
s§ÅVñ¤
/ZgzZXce ´gx ÈZ » ~gzŠ „¹gzZo ôZ
( 14X 11:™ÔwÍ ZzÔ ` ´»y ZgzZV c*
g FÅ b zg ) X , ™ qgД%Ug ¯ƒkCh
+”

63 e
$W

—]†÷ nû fôìø ä´eô Øûòø‰û^Êø àöÛFuû†$ Ö]ø™
DQUVèm! (á^ΆËÖ] éö…ç‰E

Æ#
Ö ª à ™ Za ÄcÓ óÔ 1y TÃvZ ~}ƒ0
+ZÆ *Š kZ ä VÍßX
ãšZ bzg‚X Ïñ YÅwJ~hÆVzg Õlg \ÅyZgzZÐN 0*
] ÌŠptyŠ
ÃVzL( 2) ÃVz9 ( 1) XÐ , Š h» ®
) Ë \¬vZ ÃVÍßÆ n&ì ~
Å
Xÿ!*
êL ¬ ( 3)
QèY7µ¼ G{}uzŠQ Â1J{»+ TÃvZ¤
/Z~}ƒ0
+ZÆ*Š
Vƒ: …¸ÐvZ\ WªÆì 7Ià
CbZgzZËZ eÔY™7…¸ÐvZÃ\ W{ðÃ
I
g8
ëÐvZ Z®‰ á6,g ZŠ®{¹!*
ðWx »„kÙyÎêL F 
Zƒx¥Ð e
$©kZ‰
¸ yŠ Æ #
Ö ª Vƒ à Zz + T ÃvZ ~ }ƒ0
+ZÆ *Š kZ B 8
- â @W{z vß
IL“!*
àöÛFuû†$ Ö]ø c*
â
Û Š
á g Z ä \¬vZŠpi§ » kZ XÐâ T b§¾ÃvZgzZ ÏVƒ ] ï
Ïß W)´‚Å ]÷†nfì ¸!* 
î Y k0*
ÆVzÈyZaÆ+ TÃÝg ]†÷ nû fôìø ä´ eô Øûòø‰û^Êø
ÃvZ {z v߸ !*
ªÔ @g ¬ Š Z%Ð ]†÷ nû fôìø Xáøçû Êö…ô^Ãø Öû]ø ]†÷ nû fôíøeô ö ]†ø ÛöÖû]ø ì Å ä
]|c ZŠ ZŠ6,}g øX σ‚ÄcÅvZ „Ð •
'
,ÅÄÅyZX áZz + T
C ¶â ¬Št™ñ~s ÝämvZ G
î*9gr
# ™Y q
Ãí Ð Vz¸ ~g ‚ ¸" ™ Â
Z¾ g ZŠ¸ uZ Vƒg ÞZ
ì ‡â ¼ ðà ¼ Ð 6 ðÃ
Z¾ g ¤ Ð 6 ~ ÞZ

NPU
ì ; g8
- â ]g ZizðÃì ;g8
-â >
Ø
á Š !*
ðÃÔì ;g8
- â ~1ðÃÐ6~~ !vZ} Z
ì g8
- â ÃvZÐvZ }È {z ug IXì ; g8
- â Ã\ WÐ \ WvZŠ ZæZ !vZ} Z1
: \ W¤
/ZvZ} Zì Hì {z{ÈZg \ Ѓ
 »vZpD™7IÐ`â *ŠëX 
( 74X7 3:™Ô ã !*
g‹ â ÅZ ) Xìg Zƒ
 ÂA

64 e
$W

ø òô ÖFæ^öÊø ^÷vÖô^‘ø ¡
÷ ÛøÂø ØøÛôÂø æø àøÚø ! æø hø^iø àûÚø Ÿ$ ]ô ™
—lõ^ßøŠøuø Üû ãôjô òFnùô ‰ø ²
ö ] Ùö‚ôùfø mö Ô
DSLVèm! (á^ΆËÖ] é…ç‰E

ÅkZë} ™Ô™¿gzZ ñ ÑyZZgzZ}™/ÂD â 
Û \¬vZ
XÐ, Šw$
+ÐV>ÃVÇZ',
G
hø^iø àûÚø Ÿ$ ]ô ¬ä\¬vZì wJ~yZZ ï
L Åq Â/Âìtw DS dq
-Z6,kZ
aÆWæe
$Wt c*
Š [ Z »kZ~ yWÅZyÒ‚ä #
Ö ÑZœ]| ? c*
â
Û VY
X ǃ wJy ZZQ àÚ! æ á™/ÂÐ uÑ Õô†û Jùô Ö] àôÂø hø^iø àûÚø ªì ðƒ wi **
G
Ÿ$ ]ôÌ~ ~1‚?ì Yƒ wJù yZZ » kZ}™{>t ‚Æ"
$ ~ uÑ ï
L Åq
(gzZ ñWá ÌyZZQgzZ}™/ÂÐ uÑ ªì Å Õô†û Jùô Ö] àôÂø ‚Å hø^iø àûÚø
Ðä™/ÂX Çñâ
Û «V)(ÅVƒk
HÆkZ \¬vZ Âìg @*
™]¬¤~gz¢ªwqZ
:q
-Z ‚Xì Å‚&äÏß W)´ÅkZÏN Yw$
+
ÐV>b§¾V×Z'
,
~gø

Ä
‚«Å] éE
5kB !*
]ºsp

w{z Ç}ŠÉV){z \¬vZ(ÅkZ™ SÃyZ ‰ÅV ×Z',ä kZ Î
7a kZ à {gzZ X Ç} ŠÉV)ÅwV ;z™ SÃVƒk
HÆ èâ Ôì ÑZz ä™~
ìŠ
Hc*
S¼ Ð VŒ X åÑ»~ wZŠ¼  º
Û Ð ähg à { Ç} hg
z',WÅVzÈ LZ ! {WX àÄgz',
WÅVñÝ LZ ä \¬vZ Z®ì 7Zƒ –¼ VŒ èY
Ä
æÆèâ ªÇ} ŠÉV ;zÃ] éE
5kB Z hZßgzZ Ç}Š SÃàšZ .ZÎÆkZ \¬vZX àÄg
@*
Ç **
Ç~ ™¿q
-Z }XÐ,ŠÉV )ÅwÅkZ V ;z™ SÃy Z \¬vZ àç
)**
w qZ åH **
O **
Çä kZ AŠ
Hä™ egzZ àÄg Sh Z eÔÎ"7,i úÔà ™/Â[ Z å
ø nû f$Öø Ô
ø Öø Ô
ø mû†ôWø øŸ Ô
ø nû f$Öø Ô
ø nû f$Öø Ü$ ãö ×#Ö]ø Ô
ø nû f$Öø (ÅkZ™ SÃkZåZƒ–~
‚øÛûvøÖû] á$ ]ô Ô

NQL
ø Öø Ô
ø mû†ôWø øŸ Ô
ö ×ûÛöÖû]æø Ô
ø Öø èøÛøÃû ßùô Ö]æø
\¬vZÃVƒk
HÆkZñƒD™/ªÔǃZƒ– Ô
Xì 7x™ »\¬vZtHXì ÑZzä™{gW{z ïŠÉV){zV; zgzZï Š S

Ä
‚~uzŠ Å] éE
5kB !*
]ºsp 

ï Š â 
Û spÐ] øñ Ÿ» î0ÂÓ$ÃCñŸ» î0ÂÓ$ìt‚~uzŠ
Æ V- Á‰
Ü zC
Ù Ô mÔg WÏ~z ÔäÇ M‰
Ü zC
Ù Ôå Lg É0*
aÆ Vƒ k
H‰
Ü zC
Ù ª
k0*
ÆVß ZzvZ[ ZX c*
Š hgÃVƒk

 Æ™/Â[ Z å ‚
rg ~i
+gÃÑÆ™~·ZB‚
Å] øñ Ÿ»Ã]” Å Cñ Ÿ»Æ kZ Øg ÅvZ ì @*
™wqZ ( Ôì *
@Y
‰Çg: {0
+iÃ]Š ¬ÅC{z™¾¾ì oÑq
-Zpì spÐ ]”
y»Š Å7gzZ à ™/Âä kZˆÆkZ å@*
™ ŠÎOÆÍ: ZizggzZ åLg~{ h 0*
0ðÃ
:: { 0*
ëQ £Š} Š7 (Z ðÃÃër
# ™ ¹Ð áZz7ä kZgzZ à ™~™â~
9zgg ZD
Ù kŠÔß7»Šúì ÇÇ!* 
¹äkZXìg: 9
L oÃëÐ {h 0*
0gzZ_Î
Ç{zZ®Xƒxi 5}g øz™ 1Î~j: Zizg ?D Î} Š ZPÆ[²Ôì M!»
b w‚ Âc*
Š hgÇ!*
**
Y { h 0*
0ä kZèY ÐäW…ÃkZÐ ØÎqg ZŠ1 $
+[ Z Š

Ðg¦Æ1$
+ 
ì H{z ÔŠ
Hƒ spÐ Ý‚ • Z'
× {z å‡ Ã ` Z'
× »u **
ÅkZ~¹
0Ìä ¶‚q
-ZÆkZgzZ ÏñYƒ ºÐ „Ú ŠO»ÍÔ YY7{ h 0*
0[ Z~
gzZ å @*
WóÎO »Í™ Y {h 0*
0™¾~·~ß Ô å »nga {zp¶Å/ÂÐ { h 0*
HgzZ σ¡ÃkZ HñC [ ZX} Š: „ äYQƒ: (Z å7Ì@*
CÃ! %LZ
ŠgŠ} (,ÃkZ òzg **
ÑñX å; gg â ~h â6,Vî 0*
LZŠpÝ ªtèY ?σ]ÐÐ1$
+ÃkZ
C ÐV2zŠ LZVƒ HЊgŠ Ì~gzZD â 
ÛÐ
G
Šgp ò Zg â ñ 0*
a â ï
L ^Š
Š',Æ y Y £ Â y â Z "
hXùÃy YKZë%ÆðZzäs~¾ Z}
M
.} Z Âì ; g^ »Ãc}÷B; „ Z÷Z
#
X
Ì» *Š Ïìg ~ [ Z±gzZ B¿Ï0
+
i ~g ‚:gz ,™3g6,yY KZ ë ! 2zŠ
»vZ ~a kZ X Ç ñ Y ^Ø A
$ ǃ [ Z±Z
# ~G ˆðW]ñZ
# gzZ ǃ [ Z±

NQM
~wj â ß™¾¾{zì ų6,B; ÆVÍg )
,äVÍßXVƒ H™} ŠôZz
,™:g OZ »[ Z±Æ \¬vZ ÔN Y Wi !*
Ð [ ‚g ZÆ Vƒ k
HÔÐ •
wx ZwÅä Y
w$
+Ð 2 »Æ V>\ ¬vZÃCñ Ÿ »Æ kZQ Ç} ™/ÂE Ð Vƒ k
H
ÃVƒk
H\¬vZY
á yZQz™: { k
HÇ!* 
ßg Z * (Z w‚zŠ w‚Xìnç»yŠ¼Ð, Š
©!) X , Š ¯ ÑZzvZÃVߊ} g ø\¬vZX ÇñYw$
( 23X 20:™Ô] § åL}G
+„wŠ Çì e7„wŠ

Ä J4]
‚~ŠÅ] éE
5kB !*
] éG
5 sp

Xì @*
â
Û spÐ ] ø™ SÃðZ',Ð •
',Å/Â\¬vZìt‚~ŠgzZ
Ö ª èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Øôqö†$ Ö^eô oûiô ç+ mö ì e
#
$Zzg ÅpÑ›Ô D â 
Û ÅzmvZ -Ý ¬§zu
{k
HLgLgÆ kZ6,kZ ! ¤
Û } ZÐ N â 
Û \¬vZX Ç ñY c*
Ñ òŠ Wq
-Z yŠÆ
^âø …ø ^fø Òô äö ßûÂø ovFßûmö æø ÐN YK7{k
HLgÆkZ äô eôçû Þöƒö …ø ^Çø‘ô äô nû ×øÂø ]çû •ö†ôÂû ]øz™7
¾ {z?¸K {k
Ht ä?Ðâ7 \¬vZXÐN YŠ Ö {k
H} (,} (,
ÆkZgzZ
ÐN â 
Û Ð V¤
Û \¬vZˆÆkZÔ‰ ~3'Â[ Z Ç}ge~ wŠgzZ V; Ç
\¬vZÉ ÔσÅäkZ σ7n{ztgzZzŠÉngzZõ6,(Å{k
H{RC
Ù ÆkZ
Ýøçû $m Œº^Þø àønû iô ^+nø Öø ì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-ZgzZ zŠ ÉnV ŒÐ N â 
Û «Ð s§KZ
c*
â
Û ~ã šZ bzg‚ävZ îG*9gÏß W)´X ǃnçt»x™B‚ÆVÍßÐ ¹ èô Úø ^nø Ïô Öû]
E 
ìg}Š Ì°ç\¬vZì : Z™ðL©“x **
»kZ çôËûÃø Öû] Ýö†ø Òø Øömû‚ôfû j$Ö] ]„øâF oÛ# Šømö 
ÂÌZ ! VxvZ Ǿ {z™NŠÃx™kZXì ´ â *™ ÷ìg}Š ÌV )(Å{ k
HgzZ
7„NŠ V Œ ÂÃVƒk
H} (,} (,LZ~ ^ßøâö ^âø …ø ]ø ÜûÖø ^÷eçû Þöƒö oûÖô á$ ]ô { k
HÌgzZ}÷
ÂÑ Y] â ÅZgzZ 'YV)6,Vƒk
HLgLgZ
# ¶ Š Âð˜e Zg fX Vƒ ; g
VxvZ^ßøâö ^âø …ø ]ø ÜûÖø ^÷eçû Þöƒö oûÖô á$ ]ô ì ; g™7t ‚Æ VxvZÃVƒ k
H} (,LZ ݪt
ä ÅzmvZ -x™ Zg—X Vƒ ;gNŠ 7VYÃyZ ~¸ {k
H} (,} (,ÌgzZ Â}÷
Á³h Z e Å\ WJ
-V Œåü „öqô]çø Þø lû‚ø eø oj#uø } 7,|\ W  c*
â
Û y Ò Ãx £ kZ Z
#
|Ì\¬vZì y Z Â} 7,|ÅzmvZ -g—Z
# Xì w qt » VzÈI
©!) X M
( 27X 26:™Ô] § åL}G
h™7{ i Z0
+Zë »V c*
0*
" x™Æ\¬vZ ! {WXvZY
á yZÐ, 7,

NQN

65 e
$W

—Üõnû ×ô ‰ø gõ×ûÏøeô ²
ø ] oiø]ø àûÚø Ÿ$ ]ô ™
DTUVèm! (ðˆ†ÃJÖ] éö…ç‰E

G
ÔÏA ÃÏZ[ Z±%yŠÆ#
Ö ª¼
A Ç} ™7VŒÆ\¬vZÐïE
L Ò¡1
~Š Z7 Ïß WŠú¦) ´ 5 Zg õ 0*
Æ kZ ? ǃù л[ Z X Ç ñ Y õ[ ˆ%
?7c*
ì лZg øB™êë™ÍÃkZ ñ â 
Û yÒämvZ îG*9g

*
*™ ay

wâ ~5 ZgÆvZ

¢Ð Zèa ì @*
™ ay
wâ ~ 5 ZgÆvZ †ôùfôÖû] Øônû fô‰ø oûÊô äü Öø^Úø ÐöËô ßûmö pû„ôÖ$]ø ( 1
Xì ; gƒ ¦VŒÆvZÉ ; gƒ7ay

Ô ÇA V;zì

M F,
š
ÅŠ ÑzZ

³Z]|zZ',
Z]|X ñ¯(ÌÊÑzZ KZ Ðùô vøÖû] oÖø]ô äô nû ßô eø ‚ö Wô†û mö pû„ôÖ$]ø (2
ø Öø àônû Ûø×ô ŠûÚö ^ßø×ûÃø qû æø ^ßøe$…ø ⬊äx?Z@
?¸7y›{zH ¯y›…vZ} Z Ô
|(,yZZ Ôƒ ¹F,
~ xsZh
+'
× [Z¸ y› D â
Û ‚mvZ G
î*9g #
Ö ÑZ œ]|
%MÔñY
:ì @*
â
Û \¬vZXì nzŠÅyZZèYƒÝqx£dZÐdZÔN Y0y›·æHE
—Üû ãôÞô^Ûømû]ô ÄøÚø ^Þ÷^Ûømû]ô ]æû ö ]ø ˆû nø Öô™
DPVèm! xjËÖ] éö…ç‰E

ø Öø è÷Ûø×ô ŠûÚ% è÷Ú$ ]ö ^ßøjô m$…ùô ƒö àûÚô æø ü
ûÔ

:ì ~ e
$W~uzŠgzZ

DMNTVèm!(é†ÏfÖ] é…ç‰E

[OzgñyZZ D â 
Û mvZ îG*9g #
Ö ÑZ œ]| ?ƒù†ŸZ » y ZZ 6,y ZZ 
Z',
Z]|ÐWX yZZ‹Š c*
iìt Ô ñYƒ sp~ ã Z]
.zà q ¹zf y ZZ {zì à Ñ+ Z
ø Öø è÷Ûø×ô ŠûÚö è÷Ú$ ]ö ^ßøjô m$…ùô ƒö àûÚô æø Å ¬Š ä x?Zm
**
™„gzZ ¬Š Åä¯ (Ê ÑzZ Zƒ x¥Ô
G
X}™„ÌÅš
M F,
ÅŠÑzZK
Z ìtÐïE
L Ò¡ Âì tzf: Z9

Å 0*
ÐVzoß

{o(ZXƒ u 0*
Ð Vzoë!*
wŠ »T èô ×ø›ô^fø Öû] ‚ôñô^ÏøÃø Öû] àôÂø ^÷nÖô^ìø äü fö ×ûÎø áöçû Óömø pû„ô Ö$]ø( 3

NQO
7Sh Z e1Ñ äh Q6,Zƒ}Š 3› #
Ö Z™Mc ðä
/ZXÑ `â {)z g
CÐ Vzcƒ:
ƒŒ
Û ÃgñQ qѽ ÜX 7^
,Y 'vZ à zÃkZ Ôì Ï0
+
is ÜÆ <
L Ôk7,7i úÔ ‚
rg
Xì ¬ '=g f »ÞZ

ƒ:„»]÷Zp

Ôƒu 0*
ЄÆVÂáwŠ »T lô]çø `ø J$ Ö] èô fø ×øÆø àûÂø ^÷nÖô^ìø äü fö×ûÎø áöçû Óömø pû„ô$Ö]ø( 4
Ú ZgzZìg: Ì.
Þ ‡Æ~çá 3: Ìà ÍÅg ¯»V; Ôn™ ZŠ Z h» ~çìg Â]á
E
Ð é Zp î0E
0Ò‘wŠXÑ ä™7
- Ä7
-@*
Ãq
-ZC
Ù Ôìg: „×Å˃: Ì]á…gzzZ
gzZfâ{CÅvZ'¬ŠxZwV˜ ì ÇV ;zƒw'V˜ Ôƒ¨
 ¸6,éZpwŠ ªƒ u 0*
Xƒ:[¦Ð]÷ZpXиÐV;z

ƒu 0*
wŠÐvZ)

wâ gzZV”~窃 à {ÐvZ òÎ â wŠ »T ²
ô ] pçø ‰ô ^Û$ Âø ^÷nÖô^ìø äü fö×ûÎø áöçû Óömø pû„ôÖ$]ø ( 5
C å¹ä²
á c*
+ZwW~Š !*
&
WŠ Z%®ÃTÔñ YW¨
¸›ÅvZ6,
zŠz
ª
"} Z ì Ú Z ' G Á¾ Z÷
®
HY ? äâ i ~ Ô‰ Y ? í {z
Š
C ¸_7,Ät‰
Ü zÆ™fgzZ c*
â
Û ämvZ G
î*9g[zìdZ m,
³zZpÃkZ
ƒ ÈZy q
-Z ñYƒ Z% wŠ
 „ ƒ  „ ƒ  „ Â
@W Âñ Yƒ Z}
.!*
wŠ ñYïvZ¤
/ZX ñWÃ\¬vZ~ {¨ f { ¨f ~ݬ}g ‚ƒ¼
ÐZa kZ å[ Zy
wŠ » 61Z Xì CƒçW„ +zì @*
ƒ wŠ 6X CYƒ Z}
.!*
Ì
~ wŠ \¬vZaÆ+ TÌÃVß ZzvZX mƒ 7y TgzZ×ÅÅzmvZ -vZ wÎg
( 50X 47:™Ô»ÈEZgzZvZ™f ) Xì @
*
™ «]ùgzZ ðÓ
C

66 e
$W

—áøçû Ãö qø†û iö ^ßønû Öø]ô Ü$ $ö lôçû ÛøÖû] èöÏøñô]ƒø ‹õËûÞø Ø% Òö™
DQSVèm! (lçfÓßÃÖ] éö…ç‰E

 gŠÃ] 5çªbÃKZ IÐ ]ñÿC

Ù a kZì ) {'
× »]ñÃÑC
Ù

NQP
vZ -vZwÎg c*
Hw ZÎä ! ôq
-Z D â 
Û ÅvZèg/0ZvZ†]|Ôce ¢
8™
w'~ ~g »‰
Ü zC
Ù aÆ ]ñ c*
â
Û ?ì yÃòŠ Wg ZŠ™{Š c*
iÐ ƒ
 Åzm\¬
{i » q
-Zû%q
-ZmvZ G
î*9g m,+Z†0/]|Xƒ ‚
rgŠ c*
Ð ] ÒÃ]ñgzZì Lg
÷Z Hn²ä ËÑ WΙÖ(q
-Z {e™ V~ y*GgzZ ‰ á p=B‚Æ
ÐígzZ ~Š i ZzWäGq
-Z= V; c*
â
Û Ô‰Ö{e„\ W¸à zÆ{i » kZ\ WÝ>Z
?VƒC™ H HB‚ÆVß ZzäWyZ~ Ø 7 7tÐíÂm,+Z†0/} Z ¹VypÔVƒ } •} •Æy$
+ÔVƒ îŠ h MóÆyZ ¹ä kZX Cgz¢ ¹ä ~
ÔVƒ C™ HB‚Æ Vzh Æ òŠ W Vî C gzZ Vƒ g 3 Zg ‚“
 ÍÔVƒ g ka Zg ‚
Ð y$
+ÃVeugzZVƒ  Z]
.Ð VáÃVr!*
gzZ Vƒ  Z]
.Ð Vr!*
ÃVð&
+
ñ
VC HÃVZ
RgzZÐ VZ
RÃVâ ZggzZgzZVƒ  Z]
.ÃVâ ZgÐ VeugzZVƒ  Z]
.
¹x ª» *Š c*
â
Û gzZÑ äzg m,
+Z†0/™ â 
Û tX Vƒ Z]
.ÐVî 0*
ÃVCHÔÐ
zŠ~kZÔì ?f~]y
ª
W{zì m,³ ~kZì {Š c*
i¹ðŠ »kZgzZì Z hð„
ÔÇñY%¢¹ {0
+
i »kZ ÔÇñYƒ J h1¢¹ yZ »kZÔìM~]y
W{zÔì ÑZz
g¢ì ~¢XtƒìgNŠ ?èÑq}Š wZ e: ~ðŠÃ ?**
ƒzás§~g v»kZ
} (,ä VM{Š Z−ŠÆ kZ ‰ V ¹X ñY ú~ðŠÆ kZ ì {z s ¸ç gzZ ì
™hgƒ
 ™{gyŠ} hð¹gzZ ñÎr !*
} (,} (,
ÔBï,1~(,~(,
ÔKŠ !*
Wà} (,
ƒ Za o ¶
K~ yZÐ äƒ4Æ ¡} 7,~ðŠÐ 4gHgzZ¡KZ {z ÔŠ ^
&‡Ðzz Å] ÒÅwâ ~ *ŠnÅ Z}
¸—g ÿLE
.vß {zÔñƒ 2~ Vƒ k
HÐ kZgzZ Z
Švß6,yZ Ô¸ D ¾[pÌQ1‰CW7›z»gÃyZ ~ ä¾Æ wât Šz!*
Ùl1 ÅnC
Ù ~ ä™ ¦Æ kZgzZ¸ Tg D™ ¦Ãw â „" {zp¸ D™
ÃVâ$
+Æy Z äu {gzZì c*
Š™ Hwq »Vâ$
+y Z äèßNŠ[ Zp¸D™“
 ZŠ',
œzZ œzZ ~ *Š vß {z X c*
Š ¯ wq H » V-A Å y ZgzZ Vzh Æ yZ ä VzQÔc*
Š ¯H
zm,³Ô¸D™x Zg WyxgŠÆVñŠ {gzZVz™â6,Vz¢x3,
x3,
gzZl
Û ‘zZ‘zZgzZV- d
b 7Ð y Z™}Š i ZzWì ;gƒ H[ Zp¸Tgg »Ã~g Z−Š‰
Ü zC
Ù Ïz7,gzZg ZŠ¸g[g ‡Z
kZb 7 Ðg ZŠ w âÆyZ ñƒ} 7,~ yZyq
-Zƒ
 ÷Z d
$¾?ì „gg* H

NQQ 
b 7 wq »y!*
i ÅyZÔ c*
Š yvHäLÆkZb 7 ÐMÆyZÔc*
Šx » Häw âÆ
Äc*
gŠ wq »Vß 3x3,
x3,
ÅyZÔ‰÷
[Šs§C
Ù {z~*ŠNŠÃV\WÅyZÔ¶7¹
gzZ Š
HV ¹™x¥Ãy$
+ui **
Æ yZ ÔZƒ Hb 7 w q »Vzn !*
°ŠgzZ]gß[pÆy ZÔ™
Ôì ; g™ÈçWÅ ð¸LZ‰
Ü zD%` W ¿{z} Zk\Zœk\Z ?H: HäVzQ
ÆËÔì ;g}ŠóÃËgzZì ;g jÃËÐ ~ yZÔì ; g™ÈçWÅ\ !*
LZd
W LZ
\¬vZì **
W7¼ƒ
 tNÃÀÔì ; gwZ e~ñ¥
/
ÆGÃËì ;g YB‚Æ} i »
(y
W™»yEZgzZvZ™f ) X ñâ 
Û «=ÂÅ䙿(Ã
ë

67 e
$W

ûÜûÓöÞô]çø Öû]øæø ÜûÓöjô ßøŠôÖû]ø Íöø¡jô ìû] æø šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðö×ûìø ä´jô mF! àûÚô æø ü
DNNVèm! (Ýæ†Ö] é…ç‰E

O ÅZxzŠÅ\¬vZ
V*¶
Ky éhI

Ð
c 'HÐ wŠÃy !*
*
i Ë c*
â
Û «xêL ‘q
-Z ` Wä \¬vZ äÒ ^m^Ú†Ê ^;…] 
J 7,â »¿q
-Zä ~â å]|~yÈ: åçOXì ¬½p~kZ *
*™C
Ù ªÐ y!*
i
-Z ~ >Å ]|X C ` ´ » kZ ì j
q
î; ¹ ë å –~ T å c*
WÐ w X
„g W1Å]g ›Ð ¿ kZ}g v c*
â
Û ä ]|Xì @*
ƒx¥à X t ¹ä r
#™
Xð7,/¯ ú] ÎgzŠgzZð7,Ý{g!*
zŠ™ Y ?Z® ŒHÃy!*
i ÅyZgzZ wX ÿL X3Z ä ?ì
æø šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðö×ûìø ä´ jô mF! àûÚô æø D â 
Û \¬vZì x ZwakZ 'HÃy !*
i Z®
ã¶
K~÷s %Z »Vùg}gvgzZ Vâ !*
i ~g v!ß Zz *Š} Z ÜûÓöÞô]çø Öû]øæø Üû Óöjô ßøŠôÖû]ø Íöø¡jô ìû]
Xì=g f »Äc~÷s %Z »VùggzZVâ !*
i ~g vªì CƒyTy YÐã ¶
KgzZì 
H n²Ð V2zŠ ä ~ X¸ ìg 7
-È È ðq
-Z X å~ ~z5 oÆi
Û Z~
-Z ÅVzgâ Yƽ *ŠakZ c*
q
¯7=g f »ÄcKZ ä \¬vZèa Ãy !*
i ÅVzgâ Y
© gzZ Ç}™„ VÈVȃ »6¤',gzZM%Z c*
ƒ »i
Û Z c*
ƒ »yÎ 0*
ì e ÂXì à 1„
»ÄcgzZ ã ¶
KKZÃyZèYZ3!*
iÅVâ ¨
KZpϾ „Vî xƒÅo Ëì e
X,Šâ
Û Zaä\ W3!*
iXÅ\ Wì y
á H{Zz3TÃ\¬vZvß @*
å**
¯=g f
$0
™NŠÃä1 Ë¿q
-ZXì ¬ î0pIG
+Z~ kZ 'HÃVß » }Ã8
-g Ë c*
Ãy!*
i ËZ®

NQR
ËÔì «6,á Zz ä¯!\ Ô«6,!\ X6,g ð c*
ƒìg|6,á \ ¹ä kZ ÂΩ
Xì **
Z h Qt Zè»á Zzä¯ c*
Í **
Z h Qt Zè»qðƒð¯Å
N sfÆe
CM&~
{Zpy¨
KZC
Ù Xì @*
™G@*
~g ø¿Ñ!*
{gÃè»#
Ö ÑZœ: â i› åOLE
$WkZ
ò¾gzZ ñWá yZZ Ôì Šñ¢
A & Å“
W vZ à z~ kZƒ » y!*
i ËgzZƒ »8
-g Ë
~gÅ)~}g !*
Æ Vâ !*
ipX 7^
,Y 'HÃËÌYZ® Š
HƒvZ à z} ™g(Z
äW: ~ wŠ ] ›Å ËXce ´g y·Š m{ » kZ Xì êŠ wZ e ]g ›y-6,gî
C D â 
Û mvZ G
î*9gr
# ™£Z·{
á **
ÑñX ñ 0*
ñYW) ðà : ñY0*{Zg ðà :
'
xg V ò0*
xŠ C
Ù LZ £Z » wŠ êLGw

68 e
$W

—²
ô ] köÛF×ô Òø lû‚øËô Þø ^Úø †õvöeû ]ø èöÃø fû ‰ø å´‚ô Ãû eø àûÚô åü ‚% Ûömø †ö vûfø Öû] æø ݺ ø¡Îû]ø éõ †ø røWø àûÚô šô…û Ÿø ]û oûÊô ^Ûø$Þ]ø çû Öø æø ™
DNSVèm! (á^ÛÏÖ é…ç‰E

gzZg«Æ*Š ~g ‚gzZ D Y0¯|
# gŠÆ*Š ~g‚¤
/ZD â 
Û Š
á g Z \¬vZ
°» **
aÆ™Ã] Ì~÷gzZÑ~÷ÌÂD Y0ðÙzgg«gzZ] ‚‰g«kZ
aÆ™ÆVÓÅ\¬vZ ðÙzgÅVzg«] ‚gzZ¯Æݬ}g ‚Z
# Z®D Yƒ
VÓKZä \¬vZÐ]Š ÞÈpÆT c*
â
Û Za »Y Zß¡q
-Z ä \¬vZ ˆƒ °» **
Vz
Û » ðø ˆ‚ø ãø Wö Üû ÓößûÚô „øíôj$nø Öô c*
â
Û [ NZaÆx »kZÃyZgzZ ~Š Z õg @*
Å›KZgzZÅ
ÃyZaÆ]Š ÞÅÑgzZ›KZ ä \¬vZ ÔM
h ·yp »ðñË{z¶wW HÅ
4E
&ªÜû `nû ×øÂø Üû Ãø ßûÚö @*
4G
5E
}i ñzg Ì{z¤
/q
-Z »Y ZßB‚ÆG™gzZ¢œÔ èEG
c*
â
ÛÉ
ô
& Š rÆY Zß~ Üû `ônû ×øÂø Üû Ãø ßûÚö D™nZ ‹Z6,‰
Ü ZœÅu 0*
y WŒ
Û g ñ:gzìgŠñ6,
Å›~÷Ð ypLZgzZzŠ™ ZÆÃVâ YKZ6,
ívß ? c*
â
Û Za¡q
-Z Z®X V ¹
X zŠÉ õg@*
»kZ Âc*
Š VY¬» ä™ ZÆy Y ÅVzÈ 6,] Z f KZ ä \¬vZ¾ ðä
/Z[ Z
ZÆ6,
zZ LZÃÏ0
+
i ~g ø™} Š¬»]Š Þ Z}
.„zì Y™ «Ï0
+
iÃë Z}
.ìt [ Z
ÂzŠ™ ZÆ6,íÃÏ0
+
iKZ} ŠÈ¤
/Z {zì @*
Ñ~ŠzÐx°ÃëXì ‚
rg hÌ»ä™

NQS
… Â D™ «Ï0
+
ià ?ëgzZ gŠ ‡6,¶Š Ï0
+
ià ?ëZ
# Xì wDS HÃ ?~ kZ
ZÆ6,
zZ LZ ] § ~g v  M
h } Š ] §Ã ?ëZ
# Xì Ýq h»h
e Ï0
+
i ~g v
s§~g øXì ] § ñ ZÆa„}g ø] § ñ«~g øX M
h} Š ̬»ä™
¬QgzZ , Š Ï0
+
ià ?ëì hZg ø Xì 7Õ¬»] § ñ ZÆˆÆ ] § ñ«Ð
3…t »Üû`ônû ×øÂø Üû Ãø ßûÚö @*
/Z Xìg {0
¤
+
iJ
-#
Ö ª Y Zß î0ªGE
z™ ZÆ6,íÃÏ0
+i KZ , Š }Š
æø ðô ˆ‚øãø J% Ö] æø àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô e
$W kZ Å u 0*
y WŒ
Û Â @*
ƒ È [ !*
» ]Š Þ 
g Dƒ LgzZ Çìg @*
ƒŠ˜ J
-#
Ö ª Z® X V¹ & Š rÆ Y Zß~ àønû vô×ô ’# Ö]
( 147X 146:™Ô ã!*
g‹ âÅZ ) XÐg D™ ZÆÏ0
+
i KZ6,
ÏZY Zßì ~Š Ï0
+
iäTXÐ

66 e
$W

—áøçû ×öÛøÃû mø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô ð÷ ˆˆø qø àõnö Âû ]ø éô †$ Îö àûÚô Üû ãö Öø oøËô ìû]ö ^Ú$ ‹
º ËûÞø Üö×øÃû iø ø¡Êø™
DMSVèm! (é‚rŠÖ] éö…ç‰E

kª"gzZT" {zì Ýq[ Œ
Û zw£ZB‚Æ\¬vZÃb Zzg Z ÅVß ZzvZ
@*
ƒDi)ZÔì @*
ƒ¸"Ð T‹¬Å[ Œ
Û Æà z}uzŠ Ìà zq
-ZJ
-V ŒXì
E
GLG3©G3µ Ô[ Œ
ì Ýq[ Œ
Û ‹¯gzZ[ Œ
Ûï
Û Ä£à bzgÅkZpì ÚïE
L 8™tì
X 7
gzZƒðûkZÔì é" ] Z f Å\¬vZèY @*
ƒ7Ã}uzŠq
-ZD-»kZ
Z®ì @*
ƒ é" ‹ Z f ÿL$q c*
ÍwŠ { zì @*
ƒ lÐ; { ‹ “K ZvZ ~ wŠ T:
Š¸y
áq
-Z~{ÈC
Ù Ôì @*
ƒŠ»{z~T D â 
Û «y
á é" q
-Z ÌÃkZ \¬vZ
»\¬vZX D â 
Û «[ Œ
Û ‹¯é" q
-ZÃà zC
Ù akZXì #
Ö ´Å© ÂÅ\¬vZ
7ÑðÃì aƼ
A p¤
/Ze
$Wtàõnö Âû ]ø éô †$ Îö àûÚô Üûãö Öø oøËô ìû]ö ^Ú$ ‹
º ËûÞø Üö×øÃû iø ø¡Êøì Š
á gZ
ż
A ì ¸6,
3 ZgƼ
A ¿pÐ, Š6,gî{æ7ü
A ÿL X3ZuQÅV\W }Y
C ì 4äƒkC~„*Š W,
Z »uQ
ì „g Vs
# Zgt = ݬ ÈY ~g¦} F,
ì „g V¼
A §· Æ™wz4,
-í‰
J
‚tZ®ì @äƒkC~Vî ZƒuQÅ ã 0*
ÃkZ6,
xŠC
Ù Âì ;g Ys§Å c*
gŠ ðÉ
E3E
Å
§
Ñq
-Z ðêì êŠÃxÀ{Z
+Ãì µZz ö Z ?{ðVŒì Ð ~y WŒ
Û ýL J$ ®7

NQT
Ôì Cƒ «ÃkZ[Œ
Û ‹¯gzZyEZ ÔuQÅV\W ~3 ZgÆvZ } Y 7Ì
@*
ƒ7OZzЪ-gzZ|gzZ:âÅ /Zìw£Zz[Œ
Û Æàz}uzŠ Ìàzq
-Z
E3E
Å
§
Xì „gƒC
Ù ª]!*
tÐ ö Z?{ðXì Cƒ«]¯Š»gzZé"q
-Zûq
-ZC
Ù èY 
˜]¯+Z Ìx 9Z² Ç}™yÒHðÃÃ]¯ÅTìnç» b Zzg Z Ât
yÒ ÃkZ y !*
iÔì Y Y HkCsÜÃkZ Ôì Y Y c*
Ñ7~ {],
ZŠÆ¹zp ÖZÃT
ì [· j
+¯¹ ;Wì ; gxÑgzZì ; g 3[ ·ò
á ¿q
-Z }ì CƒÜ‡Ð ä™
\ Zgf Y™7y Ò Ǿ {z Â?ì {'
× H »kZ Âî C Zg f 𸾠РkZ ðä
/Z[ Z
Xì ]¯Å{ Òb§ÏZXÐõ„A
$Ð/Z
# ÔßNŠÆ
6qzg‹ »gæQ ÂYYH7¨~p ÖZÃy Zì ݬt»ð9Z‹ »gæZ

yÒ ÃV¯ ã KZ
# ªì wõ **
Ñ~©q ZÆ ¹z p ÖZ \zZ î0<Eg$
+» yZ ǃ ݬ H »
:Xì YYHyÒùÃV¯ãqzg ÂYYH7¨Ãy Zйzp ÖZgzZ YYH7
C ì c*
â
Û V- är
# ™zZp]|ÃkZì Ýq[ Œ
Û »\¬vZÃVß ZzvZ
ì 7i )Š ðà x^ ðà ‚ ?
ì 7i ZzW 1 xŠ C
Ù Â '!*
Ú ZgzZì @*
ƒ‚Ð ä™yp »Vîig Wx ZwKZÔÐ äVQ §»vÐ Vƒk
H[ ÛŒtgzZ
Ýq[ Œ
Û Ð \¬vZÃ b Zzg Z ÅvZ I Z D â 
Û òzg **
Ññì @*
ƒ‚[ Œ
Ûx
C YYc*
Ñ7~kªzëzÃkZì
°m Z}
. ÔZ}
. È ™{
°m Z]
. Z}
.i p
ÃyZpì ¬ 'Z}
.ÃVß ZzvZX 7ÌZ]
.Ð Z}
.p 7Z}
.}È m{ÆvZ
gzŠÐZ}
.ÃyZpÐî Yƒ
Û »:gzõ: Z}

/
Ù ÃvZIZXì ["gzZ0Ì'gzŠÐZ}
C
.
q ÃÅkZgzZì 6,
y W[ ëWdŠì c*
ŒÐ wVÐÃkZ ä òzg **
ÑñXõ: Ì
Xì 7̵ ZÐ`gÎpì 7`gÎ\ðŠXì 6,
}i\ðŠgzZ
( 74X70:™Ôxzg **
Ññ~šµgŠ )

GLG
" WbÑ
/
¤
›ÈZ>Ñ!*
ì

ÃÑË  Ö ¹ÃVߊÆyZg \ CZ Âf
eg \ »Y 1zZ LZvZZ
#

NQU
à z ZuzŠÃ]¯Åg \ Æà zq
-ZJ
-V Œ Xì Cƒ «ÃyZ uQÅV\W ¸ 7Ø
&à zC
Ù ÃTì ©
8g \ ~wŠ {z™ ÖÌÐÃÅVzg \ LZÃVzg \ LZX } Y7Ì
ä[g}÷wVÅx|Æm{[Æe
$WkZXì &T
$@*
Ù gzZì &pC
C
Ù Ôì
Cö |ŠzŠÃ^ LZV â Z
# ì Ð y WŒ
Û `®ì 7‚tgzZ ðâ 
Û «d
$¾z Ð=
îŠZ Àµ Z µ Z6,Åq
-ZC
Ù Âa F¤
/ZgzZì îŠZ À~Å|ŠzŠ Âì
]¯Å[ Œ
Û gzZ Zg \ LZÌ\¬vZ ÂñYµ:ÃV”}÷ÃÅV”„}÷} @*
ì
]¯„q
-Z ÂÅkZì îŠ|ŠzŠÃV”LZVâ gzZì ꊙ Ö Ð Y 1zZ LZÃY 1zZ LZ
]¯Å à z}uzŠÃà zq
-Z ï Š [ Œ
Û ]¯µ Z µ ZÃY 1zZ LZ \¬vZpì Cƒ
Ã}'
× -Æg \ gzZ[ Œ
Û gzZ 4zŠ ÅvZ1ì YƒDÂ6,
gîà )ZÔ @*
ƒ7D-»T
Xì CƒÝq]¯é" q
-ZÔ {'
× Š»q
-ZÃà zq
-ZC
Ù Ô} Y7Ìà zZuzŠ

( 12:mÔ Yß (h
+]
.gzZvZ I ZÄ )

70 e
$W

—^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù ‰øæø äô nû ×øÂø ]çû ×% ‘ø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF oùô fôß$Ö] o×øÂø áøçû ×% ’ømö äü jøÓøòô ×FÚø æø ²
ø ] á$ ]ô™
DQRVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E

wi **
ØgvZƒ c*
â
Û ä \¬vZaÆÑ ËgzZì 7~ {],ZŠÆD}÷
äü jøÓøòô ×FÚø æø ²
ø ] á$ ]ô D â 
Û \¬vZ aÆ ÅzmvZ -g—}g ø 16,Ñ kZ ì @*

vZìtÀF,
: °¬ » ^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù ‰øæø äô nû ×øÂø ]çû ×% ‘ø ]çû ßöÚø ! àømû„ô Ö$] ^ãø m%^ømF oôùfôß$Ö] o×øÂø áøçû ×% ’ømö
}÷ c*
â
Û gzZX z™g \ Ð Ñ}÷Ì?!ß ZzyZZ} Z D™g \ »Ñ º
Û ÆkZgzZ
# ™Ýga{
r
á ]|ÀF,»ÅzmvZ - åc*
â
Û ämvZ G
î*9g r
# ™DZ†{
á 
( 60:™Ôã!*
g¸A) XÃy ZÇg#
Ö sgzZ»r
# ™·ÔvZ}™g\ c*
â
Û V-ä~Š!*
WŠ Z%m

71 e
$W

ÜûÓöÖø †û Ëô Çûmø æø ÜûÓöÖø^ÛøÂû ]ø Üû ÓöÖø xû×ô ’ûmö o]÷‚mû‚ô ‰ø Ÿ÷çû Îø ]çû Ööçû Îö æø ²
ø ] ]çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF™
—o^Û÷nû ¿ôÂø ]‡÷ çû Êø ‡ø ^Êø ‚ûÏøÊø äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] Äô_ôm% àûÚø æø ÜûÓöeø çû Þöƒö
DSL-SMVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E

: x » , Z Ð ?~nç ˪ zg e Ð vZ !ß Zz y ZZ } Z D â 
Û u 0*
vZ
Ã3 ZgÆ®
) ¤ZÔz™g (ZÃ3 ZgÆò ¾~%ZC
Ù X N Yƒ nZg **
\¬vZÐXN Yƒ

NRL
z™W+ZX z™] !*
Å4gŠÔ¼] !*
Å4Zg ƒ *
*™] !*
# gzZ ]÷‚mû‚ô‰ø Ÿ÷çû Îø ]çû Ööçû Îö æø z™g (Z
Z
Xƒ: izˆÐw ZŠZ~Tß ï] !*
{zÐy!*
iÔgg ZÎp] ©Ôƒì‡›éÐ T 
@* 
CYS7,tWtaÏZ~[Æb ïX î Y#
Ö Ìd

Û ÆVÂ!*
Å} ×ðZ±
Ãw qZ}g v Üû ÓöÖø^ÛøÂû ]ø ÜûÓöÖø xû×ô ’ûmöX ñYò‘:¹:Ðy!*
iz™#
Ö ~~ÂÂ+Z
bzg‚Xì Š
HHØöf$Ïøjømø ÀF,» xû×ô ’ûmö ~§·x Ó6,x £ kZ XÐ B â 
Û wJ\¬vZ
GÒ)ÅZŠë#
xû×ô ’ûmö ˜ +¬] gzZ ~ yWÅZ yÒ ‚ï
Ö ÑZ œÔyi {‚Ôã šZ
XÐBâ 
Û wJÃV>~g v\¬vZªÜû Óöjô ßFŠøuø Øöf$Ïøjømø pÆ ÜûÓöÖø^ÛøÂû ]ø Üû ÓöÖø
ÂÀF,
~½?ì HÐ p Òƹ! ²ÀF,» ÜûÓöÖø^ÛøÂû ]ø ÜûÓöÖø xû×ô ’ûmö! r
# ™VY
»u 0*
yWŒ
Û Ð ¹aÏZX Š
HƒßÀF,
tpÔÇ}Š™ b & ZÆw qZ}g vvZìt
‚ЊæŹgzZ ~ÖeWz6,C
Ù » Ò»ì HtIYgzZÝ ªXì 7^
,Y*
*™ÀF,
g—ÀF, 
èY Yƒ 7~ *Š ðÊ *Qgz Zc Ì» I Y Ô6Z™| (,Ð kZì Y™
ÅzmvZ -9gzZ c*
2ä \¬vZÃÅzmvZ -g—Xì 9„z Hä ÅzmvZ Æ] c*
WÅy WŒ
Û äVrZ Ç} 7,Þ 7 Ð/ôakZX c*
2Ã/ôªVzŠ¤
/
á LZ ä
Eš!
Æ™ÀF,
Ð ¹ Z®Xì w®Ð /ô Ç } 7,*
*™ÀF,„z gzZ K y Ò öW - H
ÅtÃkZ)fÆyZgzZìtÃw ë**
$.tì tØ»“
e
W¬ÃVzËZ egzZ VzWz6,
E
Å
g—Ô + çl©. Z Kg ¿\¬vZ èg k„0ZvZ†]|ç O X ì Z
# Zz b & Z
VrZ Üû Óöjô ßFŠøuø Øöf$Ïøjømø pû]ø D â 
Û ‚Å Üû ÓöÖø xû×ô ’ûmö 𸠊 Zi R Æ ÅzmvZ ÀF, 
ä ! ôkZÉ ÔÇ}Š™ b & Z ÅwqZ}g v\¬vZ H7ÀF,
Ð ¹ä
X Çá â 
Û wJÃV>~g v\¬vZ Üû Óöjô ßFŠøuø Øöf$Ïøjømø c*
Š™Ü„zå‹ÐÅzmvZ-g—
á$ Ÿôø c*
â
Û yÒ ~íqÆ yWÅZ yÒ ‚ä #
Ö ÑZœ:
L » kZ Ô HVYÀF,
t
Z®X Çñ Yƒ Ìw= ÂÇñYƒ Ô™¿Zg vZ
# Ÿ÷çû fö ÏûÚø áöçû Óömø ^÷vÖô^‘ø áø^Òø ]ƒø]ô ØøÛøÃø Öû]

ÆŸgÅvZÔ ÇƒmÜZZ
# ?ǃ“
 Ô™ ÿL)gzZqJì xi ÑaÆkZ **
ƒ Ô™»¿
ÅkZì C™]gúðÃc*
ì @*
™Z×ðZ±‰
Ü zC
Ù ~y¿ Zƒx¥ÌtÐkZ ǃa
†û Ëô Çûmø æø ì HxÅZ ZuzŠ »ò¾gzZ »pgp Ò» 4gŠz4Zg~WgzZì ~{çqJÅV>
]‡÷ çû Êø ‡ø ^Êø ‚û ÏøÊø äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] Äô_ôm% àûÚø æø Ç }Š ™s çÃVƒk
H}g v\¬vZÜû Óöeø çû Þöƒö Üû ÓöÖø

NRM
( 16X 14:™ÔÏ0
+
iY ZziZg ZÎp ) X ÇñYƒ[ x»{zÇ} ™®
) ¤ZÅwÎgÆkZgzZvZgzZ ^Û÷nû ¿ôÂø

72 e
$W

—²
ô ] oÖø]ô ðö ˆ†ø ÏøËöÖû] Üö jöÞû]ø Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ømF™
DMQVèm! (†›^Ê é…ç‰E

Õd
$¾zÐÅh
+sÆtg ‚

\¬vZ i Zg Ð » kZ Xì ~(,¹ ZwÅc
W »B; 6,~ga ë yZŠ **

Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ømF D â 
Û Š
á g Z \¬vZ X c*
â
Û «ÃwŠ }÷~‘œÆ Vî ¬Š ÅVÍg)

kŠÃkZ ðÃì @*
ƒèg ¬ ÂM~z*Š ÔƒMÆvZ ?! â ¨
KZ}g ‚} Z ²
ô ] oÖø]ô ðö ˆ†ø ÏøËöÖû] Üö jöÞû]ø

d¾c*
$
ƒ{
á Š !*
ì eìMJ
-xŠ D%ìM »vZpÇñ Yƒg Z−â Â} Š}Š hz™
}gøå ?6,x ZzŠì @*
™ª
ÑŠì)Z] ðö ˆ†ø ÏøËöÖû] Üö jöÞû]øXƒÌðÃI Yc*
ƒÝ¬Ôƒ
M}g ø?²
ô ] oÖø]ô ðö ˆ†ø ÏøËöÖû] ÜöjöÞû]øX M
h7òÐLÒ],
ZŠgzZ YZ~gø?‰
Ü zËÔЃgM
kZƒMEZŠ ?èa ce!\ aÆ`â gzZƒg _â Ð ëå Z®ì ‰â x » »MgzZƒ
] Zg¤
/ZX } 7,
**
™: lˆ!\ ~~g ÓZ»™J QÃ] Zg @* 
ìg} Š!\ EZŠÃ?ëa
t Ôùâ Ð ë [ Z Š
H0!\ gzZ î 5ÃVð; VâzŠ Ô^Q ƒ ~
# q ðûÌW {g !*
Æ
7VYÐíÔ ÅVY ~ga Ð kZ ä ?å c*
Š!\ ~g »ut »ä ~ Ôì!\ ~g »u
s ÜÆ] ³Åg »uÔƒ D™VÂÅg »u ?Ô 3gVYwâ x Zwä ?~!\ ~g »ukZÔó â 
ìtZw ~g vÔz™:Zz!\ Z®ñ Y c*
Š!\ ~g »u»ƒ 7.
Þ ‡kZ ?Ôƒ D™x »
X » äZÍì yZÄXì @*
Y 1:Zz @*
Y 7c*
ZÍ Z®ñY 1á :ZzÐ ?[Z!\ ~g »u
( 69X 68 :™Ô ã !*
gÁc Z ) Xƒ7IZÆkZ ?z™: Zz!\ ~g »uìtÝq » ]çû Ãö _øÎû^Êø

73 e
$W

û ðö «Ûø×øÃö Öû] åô ô ^fø Âô àûÚô ²
ø ] oJøíûmø ^ÛøÞ$]ô™
DNTVèm! (†›^ËÖ] éö…ç‰E 

xzFzxi ÑÄgzZD

Ð
aÆ9êL ‘b§ÏZì xi Ñ]Šz',aÆs',gzZ]g ZwaÆv Wb§T
Ð
tgzZì x{ÃxzFY ØZxi ÑY ØZ Ç ñY¹: ÃkZ 9êL ‘ƒ: Ĥ
/ZX ì xi ÑÄ

NRN
Väü Þö^Wø oÖF^Ãø iø ä´ Öôçû ÏøÖô Xì mµxz²
û ðö «Ûø×øÃö Öû] åô ô ^fø Âô àûÚô ²
ø ] oJøíûmø ^ÛøÞ$]ô™
DNTVèm! (†›^ËÖ] éö…ç‰E

VÝö ø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø äô Öôçû ÏøÖô gzZ
—äü Öø ÜûÓöJFìû]ø ^Þø]øæø Ø$ qøæø ˆ$ Âø ²
ô ^eô Üû ÓöÛö×øÂû Ÿø ø oûÞùô ]ô ô²]æø ™
D‚Ûu] ‚ߊÚE

¿pì ‚
rgmÐí!*
sÜì ÄÂw Í ZÄi Ñ»D:ì xi Ñ¿aÆÄgzZ
gzZÄaÆD9:ì @*
ƒ?ŠaÆĪwÍ ZÄ i ÑÆD{zì ãU*
Ä i Ñ»D
7DÿL X3ZvZÃ{z Vƒ}gÃÐVñi Ñ VâzŠ yZ DÿL X3Z gzZ Xì xi Ñ ¿aÆ Ä
C ìðŠq
-Z¡'ݬÃLZ7ZX 
,Z z „
 Z +Z é<X+Б ] ÈY
J-4´
,Š x- gŠ ê G ð ã Z$
+
ÝqtÃXǃwq H Zg øyŠÆ#
Ö ªñYƒÝqÄtÃ6ìty YÅxEx Ó
Dä VÍßXª t Z]Æ ÌøJ$ Ïøiø ‚û ÏøÊø Íûç$ ’øjømø Üû Öøæø äö Ï$ Ëøjø$m àûÚø vß „, Z Â7
ì ~gz¢aÆ] Z|, ZXìg¿" ªÈ{z Å: ÝqÄzs¦pHÝq
VâzŠ¿ªC
Ù ªÄi ÑgzZĪí!*
Ä i ÑLZD»T$~ÄÅDÿL X3Z, Z Ë
Xƒ3 Zg WÐVñi Ñ

74 e
$W

ø ÖôƒF^ãø Ö$†ùô ÏøjøŠûÛöÖô pû†ôrûiø ‹öÛûJ$ Ö]æø ™
oj#uø g% vômö äü ÞF…û ‚$ Îø †ø ÛøÏøÖû] æø Üônû ×ô Ãø Öû]ˆômû ˆôÃø Öû]†ö mû‚ôÏûiø Ô
—Üômû‚ôÏøÖû] áôçû qö†û Ãö Öû^Òø ^Âø
DOUVèm! (‹mF é…ç‰E

*g » Ünû ×ô Âø gzZˆmûˆôÂø

„Š',i »vZ k Qì Zƒ J0

+!*
{ i Z0
+Zt ì Lg ¸ s§Åä1LZ [ ëWgzZ
%NÅgL‰ì *
ãZæF
@Yƒ (ZJ
-VŒ XgHB2aÆ0
+egzZì ÑZzDgzZ ÑZz‰
Ü ¤
ØŠ™gH^zgµ Z µ ZaƽÆ[ Lâ gzZ[ ëW~ D â 
Û \¬vZ ªX 5
Czeì }À
_çO c*
Š™8aÆkZ ä \¬vZÃTì @*
`6,^zg Ï Q `gÎX 

NRO
ÑZz‰
Ü ¤„
 Š',
iì Y™„ztgzZì ;gƒ[z¾~M%Zì ;gƒ qƒVŒÔì }
ƒ } YÅgzZÕÅ] â OZy S ƒ ÌÑZzD„
 Š',
igzZn™Ç**
Ã] â OZ LZƒ
 Š',i KZ ä Tì {zvZN â 

Û wi **
lgzZ m,
³ÚzŠ KZ V Œ ä \¬vZa kZ 
ì } Y ÌÅzÕÅk Q {zgzZì c*
Š wZ e6,8LZ LZÃ0
+egzZ `gÎÐ ‰
Ü ¤
b‚ w– } c*
X N Z”: ~ : Wg6,V+Ã Ä ] Zg (vŠ gzZ `gÎgzZ0
+e }
ñYVÌá »V X
R ÂñYWd

Û gzZÐ kS ¤
/Z Ôì 6,éhz™âñ h ‚ `gÎÆVâ ZŠ
+Z ¯ 3g6,A Ã ãZÃ `gÎÐ Tì D„
Z
 Š'
,
i » \¬vZt X N Y VÌy¨
KZgzZ
Ýzg ]gz¢§”ÃV â ¨
KZgzZ 7¥ gzZ ñ Y<
-áªq: ] **
vgzZ N YƒÝq
XƒÝqò¤
/
gzZ
: D â 
Û Š
á g Z \¬vZÐW
—áøçû vöføŠûm$ Ô
õ ×øÊø oûÊô Ø' Òöæø …ô^ãø ß$Ö] Ðöeô^‰ø Øönû Ö$]Ÿæøø †ø ÛøÏøÖû] Õø…ô‚ûiö áû]ø ^ãø Öø oûÇô fø ßûmø ‹öÛûJ$ Ö]Ÿø™
DPLVèm! (‹mF é…ç‰E

0eì w WÅ[ ëW:ì yÒ»D„
+
 Š',igzZ]gŠ„
 Š'
,
iÅ\¬vZ Ì~] c*
Wy Z
Ì0
+e 6}Š™"Ã] Zg ª‰
Ü zÆkZgzZÃ0
+e™ƒ qƒŠp‰
Ü z i Z Iª} ñ YÃ
: b§ÏZgzZ ñ YƒC
Ù ªgâ »0
+egzZ ñYW] Zg Yñ7‰
Ü zÆg⧼Æk Qà `gÎ
»Æ {gHU â iÆ ] Zg ÌyŠ‰ì $
Ë W¬ Ð äƒ »Æ {gHU â iÆ yŠ ] Zg
ìg^ b§kZÐ [ ˆ~ {],ZŠ q
-Z q
-Z VâzŠ `gÎgzZ0
+egzZ Y W7¬ Ð äƒ
*Mc*
.G
Xnƒ µZz ñ~ [ ˆÆyŠ ] Zg M
hƒ 7C
Ù !*
Ð [ ˆgzZ ì gçG
͉
 Š',iaÆ f ÎÆ y QgzZ D„

 Š',iaÆ + Y ÕgzZ ÅÅ] â OZ x Óy Z
LZ~ñ â 
Û wi **
Ün×ÂgzZ ˆmˆÂöY ZzŠ LZ ä \¬vZakZ ¶]gz¢Å]gŠ
yZÐU‹gŠKZgzZVƒ } YÅzÕÅ] MgZz] ƒx OZx ÓÐ D„
 Š'
,
i
X Vƒ@*
™Ç**
Ã

75 e
$W

—áøçû Úö †ôrûÛöÖû] ^ãø m%]ø Ýøçû nø Öû] ]æ‡ö ^jøÚû ]æø ™
DQUVèm! (‹mF é…ç‰E

µ Zƒ
 vßxê` W1ìg¥ A v߃
 ?Â~*ŠD â 
Û Š
á g Z \ ¬h

NRP
X N Yƒ
]æ‡ö ^jøÚû ]æø ì g D zggzZ ìg _7,e
$Wt ] Zg x ÓmvZ îG*9g1Z x â Z ]|
xê` W1ìg¥ A v߃
 ?Â~ *Š D â 
Û Š
á g Z \¬h áøçû Úö †ôrûÛöÖû] ^ãø m%]ø Ýøçû nø Öû]
gÑ CZ x¥:ì Áñ Y c*
zg ÌA™ÍìkZ Ô{exê)gzZ N Yƒ µ Z ƒ
 vß
( 204:™ÔwÍZzÔ `´»yZgzZVc*
g FÅ bzg ) X ~Vzg ZŠ'
,
Vâ 
Û c*
ǃ~Vñê

76 e
$W

—ܺnû ×ô Âø Ðõ×ûìø Øùô Óöeô çø âö æø éõ †$ Úø Ùøæ$ ]ø ^âø ^*JøÞû]ø pû„ôÖ$] ^ãø nû nôvûmö ØûÎö oܺnû Úô …ø oøâô æø Ýø^¿øÃô Öû] oôvû%m àûÚø Ùø^Îø™
DST-SUV”(l^m! (‹mF é…ç‰E

bÑŠd
$¾zÐÆ#
Ö ª» ¸z

~ Vƒ @*
™7bÑŠ6,#
Ö ªƒz~Ð kZì H7Ãe
$WTä ~ ÂI
E-G
d
*Šx Ó\¬vZY
á yZX• ÐmvZ îG*9g ~gjY r
# ™DZ†{
á ]|w Í Z ÷L LZ ä
X0QÆ™tÃq¸zÆ#
Ö ªÂDƒÆ‰
Ü zkZÌWæzgñgzZyZ0‚Æ
Zƒ¢qt ‚ÆÅzmvZ -g—åbZz0Z m¬x **
»T¿
Û »gzZ uæq
-Z
kZ H H ½ÃÅzmvZ -Ý ¬§zuQX c*
Š Z h Q~ Vî Zƒ™ïÐB; Ã~A ã Z6,q
-ZgzZ
LZ ä \¬vZ ?Ç}Š™{0
+
i Z}
.»\ WHì c*
Š Z h Q~V î c™ïä ~ÃTÃ~A{¦1
!Ñ} Z Åwi **
kz ä \¬vZXì @*
ƒvZŠ *Z »Vz9X c*
2[ Z ÃÅzmvZ -Ñ
g!*
«ÐZ äT Ç}™{0
+
iÐZvZ {zéõ †$ Úø Ùøæ$ ]ø ^âø ^*JøÞû]ø pû„ô Ö$] ^ãø nû nôvûmö ØûÎö£Š CÃݪkZ
-Z Â[ ZgzZ å: „mðÃÐ Ï0
q
+
igzZ å: „Š z»V-AyZ‰
Ü zÆð«ªì H Za
Za ] §~yZÆ™ ¦ÃyZ {g !*
zŠ Âì [ƒ Za m»nq
-ZÐ ] §ˆÆäƒZa g !*
Xì ÂHaÆvZ *
*™
ÔÇñY){z V˜ V ˜ Xì } Y[pÃwL ZgzZ wqÔèâ Æt‘KZ \¬vZ
# ™DZ†{
r
á XH
gk
,
½Å }÷6,kZ[ ZX Yƒ7gzŠÐ DÆZ}
.ÇñYƒx
:c*
â
Û ä\¬vZ¬ÐkZ c*
â
Û ämvZ G
î*9g ~gjY
—èõ Ëø_ûÞö àûÚô äö ßFÏû×øìø ^$Þ]ø áö^ŠøÞûŸô û]†ø mø Üû Öøæø ]ø™
DSSVèm! (‹mF é…ç‰E
E+G
Ò
C
3
[ Z »vZtÔìg}Š[ Z »nZ ‹ZÆ
Û »kZ \¬vZgzZì „gƒ bÑÅw Í Z þLGt

NRQ
ìk
-Ð yp*gzZ !Ð *?ì @*
ƒ Za Ð ¾y¨
KZXì Zƒ Z½g«~ { iÃ~Tì
ÂH Za ävZ Z
# û%wÍ Z ÂX x~Ý ¬}g ‚N Z½gzZì á
CÐ Vî Z½ypgzZ
\ !*
»kZ Âì ~ VzgL{ÛÅpÑÜæ b
»y¨
KZ ˤ
/ZX å Zƒ Z)~ݬ}g ‚y¨
KZ
Ð
Æ\ !*
ÆkZ¤
/ZXì Zƒ 3g { ¨f »kZ~ÞZ êL ‘~T Çñ3gL„zÂÇñYä™ e
kv{zÃV-–Å@à Âì ~ kvÅVzh N Æ@ÃgzZì ~V- –Å@Ã{¨f ðûyp
c*
Ïq{)zŠ !*
Wg© c*
c Z™Vc*
–{zQX ] Z ¨f !Æ{ÈkZ~TÏñY ðî
ÆkZ=g fÆV- –] Z ¨f !Æ{ÈkZ {æ7 ~VÉgzZ kvkZgzZ Çã“
 Í »y Z
kZ¤
/ZXì *
*™ Za Ã{È kZÐ T Ç ¶ *Ò¢{zÐ TÐVƒ 4ZŠ~ ypÆ\ !*
^gàZ yÎ 0*
g **
Z Æ g J¥  ñƒ | ~ Vzg **
Z Æ g JŠ ] Z ¨ f !Æ y¨
KZ
~xnÆ´7Wb
ðûy¨
KZ kZ¤
/ZX Çñ3g **
Z {z\ !*
»kZgzZÐN W™ƒ(Import)
x
á o Y Zb
Z !{z¤
/ZX ñàJ
-\ !*
V â Æ kZ™ |ÃxnkZ ǃg6y Î 0*
Âì
»x
á gzZ ǃ ‚ eÃ\ !*
Æ kZ }Ð N Y ñàJ
-kZ Â
L {z  ~ V,Æ
Æ(Libya) r ¤
/ZX Ç ñY c*
à~ o „Æ kZ Â
L {zQ c*
Ç ñ3~ pÑl Â
L
=g fÆT Çñ 3ñ{z\ !*
»kZgzZ Çñ W~oÆkZ ñ{zÐ r Âì ~ Vú
Ð ygzZ Ç ñY 0 ypgzZ Ç ñY ` ~ ŸÆ kZ å~! kZ öZa Ò ¨f {z » kZ
XXÔVâ »XXÔ] *nXXÔì @*
g*Ð V˜ V ˜|?ñ c*
gŠ ÑZz äƒ ~g Y
ÆkZ { ¨f {z=g fÆã0*
Æ|?ñ c*
gŠ Âì { ¨f ðà »kZ¤
/Z~ yZì @*
g*Ð Vzh N
8 3Ã ã0*
gzZÃV î Z½xy Z ðƒ~)~ݬ}g ‚ !*
Z »kZZ
# gzZ Çñ Yƒ4ZŠ~Ÿ
¦~ ypÃZ b
ZÆöZa ÅkZ \¬vZ b§kZ ¸ ð] Z ¨ fÆ{È kZ~T Çá
W»kZÐ T Ç} ™v~ {¢kZÆ*Q ÔÇ}™v~ *Ð ypQ ÔÇ} Š™
GLG
" WkZ ä \¬vZ ÂX Ç ¶ y¨
g ïZ » #
Ö ª} Z c*
Š C ~g I ì
KZ {z™ YQ Ôǃß
Ôå~ V,Æ x
á Ôå~ VúÆ rÂÔåx~Ý ¬}g ‚ Â! y ¨
KZ ݪáZz ä™
}g ‚äë å~V- –ÅVzh N Æ@ÃgzZ å~xnÆ´7WÔ å~Vzg **
ZÆg J¥
ypä ëg0
+ZÆ \ !*
}¾™ 3ÃXc*
àJ
-\ !*
}¾ÃVî Z½y Z b§¾¾Ð ݬ

NRR
^Þ$]ø áö^ŠøÞûŸô ]û †ø mø Üû Öøæø ]ø! { WX å**
™ Za Ã6Ð T Hµ Z {¢{zÐ *gzZ ð¯*ÐypQ c*
¯
\ WÃëÑ**
kZ c*
2[ Z ÃÅzmvZ -Ñ LZ ä \¬z ug nvZ~ èõ Ëø_ûÞö àûÚô äö ßFÏû×øìø
H ZaiŠ «Æ™ ¦Ã6äë åx~Ý ¬}g ‚ Âì @*
™g ïZ »#
Ö ª £Š[ Z
ÃY Z b
Z}¾x~Ý ¬}g ‚Z
# ?ì ÂH *
*™ ¦{g !*
zŠ Âc*
Š™ ¦iŠq
-ZNZ
# gzZ
ÂHN~äÑyZZ6,ä™ ¦{g !*
zŠ Âc*
Š™ ¦g !*
-Z~WÆ\ !*
q
}¾Æ™ ¦
( 36X 32:™Ô bÑŠÆkZgzZ#
Ö ª‹o) ?ì

L ȊW#
:
Ö ª

`gÎ\¬vZA
$ǃ7ðÃÑZzh
e x **
»vZZ
# ÏñW‰
Ü zkZ#
Ö ª! 2zŠdŠ
ƾäx
á t Âìg: }g ø ~ *Š Z
# Ð ,Š Z¤
/Ã}iz y WÔÐ ,Š Z¤
/Ã0
+e z
Âìg: }g ø ~ *Š Z
# ì ?Š m{ Å#
Ö ªt ! ä \ W ¬Š ?N YÇg ¹!*
a
X 7aÆVz
Û »Æ*`
gzZy*
0 YÔM%Zäx
á 3gÆVzg *gzZ0
+e`gÎ 
Zƒx¥X Ïñ W#
Ö ªÐŠzx°ÆVß Zzä™vZvZgzZ êÐ\¬vZ Â
Xì @*

/™ƒ {Š%y¨
KZ Âì g: yY Ôì ] Ñ»È Y Ôì y Y ÅÝ ¬}g ‚u0*
Ä **
»vZ
yZŠ **
‰X Ç ñ Y¤
/ݬ Zg7 ǃ: ÑZzh
e x **
»vZ ðÃ~ Ý ¬ }g7 yŠ T b§ÏZ '
Vâ ›Ôì ; g 3Ð •
',~g øM%ZèÑq ìg 3 c*
› »M%Z ë Bt y ›
ð`
gzZì Lg ì‡ùM%Z ÇVdŠ ÂÐ g: y›Z
# Ôì ; g 3~ ºœÆ
X TgùCÆyZCæ{)zÖ ZÔC7 ÔCðåÔC;gzZTgùy*
0Y

Ö ª~Š ZÐZgzZ#
#
Ö ª¦½Z

Âǃ: ÑZzh
e x **
» \¬vZ ðÃ~ ݬ}g7 Z
# ìt Â#
Ö ª¦½Z ! 2zŠ Â
vZ™ƒ ~Š ¬ »Vƒk
HwŠ »ðñTì Ì#
Ö ª ~Š ZÐZ q
-ZpÏñ Y W#
Ö ª ¦½ Z
kZÔÏñY¤
/}i ÅwŠÆkZÔÐN Y¤
/y WÆwŠÆkZ ÇñYƒ…¸Ð™fÆ
{Ši #
Ö ªwŠ » kZ ÔÐ N Y¤
/}g *ÆwŠÆ kZ ÔÐ N Y¤
/0
+egzZ `gÎÆ wŠÆ
Å´ â Ì÷‚q
-Z » Ï0
+
iVƒ H ! 2zŠa kZ Xì #
Ö ª ~Š ZÐZ Å kZt Ç ñYƒ
( 49X 47:™ÔbÑŠÆkZgzZ#
Ö ª‹o) X z™7w EZaÆWZg **

NRS

77 e
$W

høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø ²
ø ] á$ ]ô ²
ô ] èô Ûøuû…$ àûÚô ]çû _ößøÏûiø Ÿø Üû `ôŠôËöÞû]ø o×FÂø ]çû Êö†ø ‰û]ø àømû„ôÖ$] pøô ^fø Âô ^mø ØûÎöü
—Üönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø âöö äö Þ$]ô ^Ã÷ nû Ûôqø
DQOVèm! (†ÚˆÖ] éö…ç‰E

,
k
½ÐÅ ²
ô ] èô Ûøuû…$ àûÚô ]çû _ößøÏûiø øŸ

ôZ1 1ì » \¬vZx¯Ô ìg BÐ Øg Ñ \¬vZ Ô £ŠÈ\ W ! Ñ} Z
Õ6,
zZ LZ ä VM!zÈ }÷} Z Üû`ôŠôËöÞû]ø o×FÂø ]çû Êö†ø ‰û]ø àømû „ôÖ$] pøô ^fø Âô ^mø ØûÎö ì ]t
‹Zf KZ c*
Í ìgâ
Û CZ™ Î ,Y c*
ÌÃ Üû`ôŠôËöÞû]ø o×FÂø @äì y
á H ! ¶ Š Ô 1™
7Z]
.Ð LZÃyZÆ Vƒk
HŠ z!*
Ô ìg â 
Û Z÷ÌÃVzÈ g ÕÔ ìg ÎÐ u 0*
y´Z »Øg KZ~! ØgÑ} Zpô ^fø Âô ^mø ØûÎöÔ Ñï7Ð ÏÈKZÔ¿gì‡ÚKZÔc*
â
Û
B\¬vZÐ àønû Ûô Öø^Ãø ×ûÖôù èºÛøuû…ø ïÔ Øg 0*
ZuŠp ?ÐôZzÆ ¾1ÔVƒ ;g™ Â
\ WgzZ Vƒ àønû Ûôuô]†$ Ö] Üöuø…û ]ø ~ £Š â 
Û Ð VzÈ }÷\ W ! Øg Ñ} Z ì g
ÃVzÈ }÷ @*
Vƒ ;g™yÒ ÐW ZzÆØgÑÃØg KZ~X àønû ÛôÖø^Ãø ×ûÖùô èºÛøuû…ø
{Š c*
igzZÆØg ~÷{zÐìÆÅzm\¬vZ - àønû ÛôÖø^Ãø ×ûÖùô èºÛøuû…ø gzZ Çñ W{'
× k
HzŠ
!gzZØgƒZÑÔ›ƒZÑ™ïÐ V 8gzŠ Øg ÅÑgzZ Øg ~÷ÔÐN Yƒg ZzyZ
C ÏñYƒ 
~ V1ZÑ ÁZÑì k(,¹
zŠ h
e 5 ~ h w à ”% w
@*
Yƒ !¹Â CYïV âzŠ Z
# [ ZÑśŔ%gzZ [ ZÑśŠ\¬vZ
^Úø æø ì c*
¯ ÑaÆݬ}g ‚Ã\ Wä \¬vZX ÅzmvZ -g—”%-ZXì
ø ßF×û‰ø…û ]ø
ÔÑaÆÝ ¬}g ‚ÔØgaÆÝ ¬}g ‚ Â\ W àønû Ûô×øÃF ×ûÖùô è÷Ûøuû…ø Ÿ$]ô Ô
4‘EÂ~èYìg â 
3G
Û y´ Z »Øg KZàønû ÛôÖø^Ãø ×ûÖùô èºÛøuû…ø ôZ1 àønû Ûôuô]†$ Ö] Üöuø…û ]øÂ
~"
$ ðE
ÂÑ Z÷p … T= }È Ð ] **
Kzg U*

W}÷ÔVƒ {æ7 Ð VƒóÅyZ ÔVƒ
èºÛøuû…ø  ì gNŠ Ð V\WKZ {z ÂÃ.z Øg Å yZ Ôì t ‚Æ V\WÅ y Z
vZ -) Ñ} Za kZ Çñ W¢ »Øg Åàønû Ûôuô]†$ Ö] Üöuø…û ]øÃyZ™NŠÃØg Å àønû ÛôÖø^Ãø ×ûÖùô

NRT
gÕì Øg H ! { W !zÈ g Õ}÷} Z Ô]çû Êö†ø ‰û]ø àømû„ôÖ$] pø^føÂô ^mø£ŠÈ\ W( Åzm
ëÑ**
tp¤
/Z c*
Š J (,{'
× ä \¬vZ™ Î ,Y c*
Ô ìg â 
Û Ì}÷gzZ ìg â 
ÛÌ
# èYÆ ›}g â ÔÆ x}g â ? c*
Z
â
Û VY}÷ª c*
Î VY Y c*
ÂÔ }÷1
›‰
Ü zkZ ¾ g
Csܤ
/ZXì ~l c*
gŠ »›‰
Ü zkZß™Âd
W}÷¾ \ !*
Ìä \¬vZ ÂÔì #
Ö ´Å›èltÂ! d
W}÷! d
W}÷¾ Z
# p7l ~
\¬vZÃyZ yZ ** 
ªzÈ }÷} Z c*
â
Û p^fÂ^m É !zÈ } Z c*
â
Û 7 ^f ^m
5!ZÔÃVSÑ**
Øg åLG
ÔÃ}êÔÃVíuÔÃVzg ÕÔÃVâ â 
Û **
Ôìg™g ZzyZÐØgKZ
gzZ Zg –ÔZu WÃyZ »Øg ~÷ @* 
ìgá ~ Øg ¶¨WKZ™ â 
Û p^f Ôì g ÑŠ
zz ÅVƒk
H}g ø Xì Øg HÔì . HÔì x™ H~pûô ^fø Âô^mø !{ WX ñYƒy EZ
7}g øtïŠÈÊ ÑzZ ëÑ**
KZ Ì\ !*
Vâ Ôƒ7}È}÷? c*
â
Û 7tÐ
â
Û {z?ì B
bg|H݁\ !*
VâÐWÆ›ÅyZàønû Ûôuô]†$ Ö] Üöuø…û ]ø\¬vZ1
{k
H[g Zq
-ZÔ hz™kŠÔ hz™q
-Z ÔÄÑq
-Z Ôg ZD
Ù q
-Z ?ì eƒg Õ„ Ä ?ì e ìg
{k
H?Z
# ÔM
hƒ7`g {Ð e
$†Ò],ZŠ}÷ÔЃg „}÷1ß™{ k
Hg Ñ" ªß™
: ÔDƒ 7`g { ̉
Ü z kZÐ Øg z ›~÷Ôƒ Tg}÷̉
Ü z kZƒ D™ 
4ZŠ~s Zu Zƒ
 {k
HLg c*
Vƒ {k
H} (,ì ea™{ k
Hä VMzÈ}÷} Z
J-I
Âì s ZuZt ÂzŠÄg~û)Ã ö dËä´×ôù vøÚø †ônû Æø oûÊô ðô oûJ$ Ö] Äö•ûæø pÆs ZuZèY
GJ
ƒ}÷?Z
# zÈ}÷} Z ÂIƒV G
é5©$Ñ**
Ì Ô‰ƒ{Rc*
{L{k
H‰ƒx »x ZwÌ
àûÚô ]çû _ößøÏûiø øŸ Vƒ ;g™y´Z =rZ G
î*9gôZ1 ¡Z°Z 3g Z ~ ?ƒ DƒyZ **
VY Â
}Š™:gzŠÐí}ÃVzÈ g Õ}÷Ï- â @*
**
ƒ#
Ö yZ **
Ð Øg ~÷²
ô ] èô Ûøuû…$
ÔaÆN @*
Ìá$ ]ô (^Ã÷ nû Ûôqø høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø ²
ø ] á$ ]ôÐ)Z]?c*
â
Û gzŠÐ]¾ÃÏ- â gzZ 
)Z Ì]gzZ ‰ W{ k
Hx Ó],ú],· uÑz¬~ T » t Z¢Z ÌxÑ ³ Z » høçû Þö„% Ö]ø
Út~gøñYƒ {k
HÐ ?Ì~ äâi ËwzwqÔèâ ªì è¾Ãx ZzŠz]o
xÑ ³ Zp¤
Û x™6,? …ô]†ø Ûûjô ‰ûŸô û] Øônû fô‰ø o×FÂø
/Z X ~Š â
Û N@*
+'
h
× Ð éS›G3.9Eˆ Æ kZ Xì â 
{k
Hª c*
â
Û wi **
^÷ÃnÛq aÆ−~g ø ä \¬vZ1åñƒœÃVƒk

 » t Z¢Z
: s ç~& Ça 7{k
Hðà ÇVzŠ™s çƒ
 ƃ
 xlZzŠ Z
Û Zz q Zâ Z æÆ

NRU
Ð Øg Ô ìg XÐ Ï-â Ô ì gâ 
Ûd

Û LZÃVzg ÕÐ VzN @*
âZX VzŠ™
C ì ØgÈ
á H ! {WX ìg â 
Û g ZzyZ
}Š Ct Vƒ ZÆ? ¾ZÎÆ yQ~
ì¤
/Z ðà b§ Å yQ 3› Ãí Ñ
?ì ; g™VY]n~g v?ì ; g™yÄt Üö nû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö äü $Þ]ô c*
â
Û ÐW
yEZ}gv?Vƒ ;g Z™VYy´ ZÐ Øg Ñ »]n~g vp¶°» „ Øg ~÷
Å
ÂÑ Z÷1Vƒ 7t ‚ }g vÔVƒ {æ7 Vƒ ~ (êL ¬ ÌZ Â~èY !a Æ
Å
Å
}÷?~ ~g—êL ¬ Ôì ~]Š ÞêL ¬t ‚ÆV\W~g vÔì ŠñyxgŠ}g v
ÐW ZzÆy ZakZ bgzZ y!*
$Ä6,?gzZ Øg 0*
Zu{zƒìgNŠÃØg Ñ
ÅØgŠzö)gzZ V c*
0*
" Å¡Z°Z 3g Zà ?Ð Øg Åàønû ÛôÖø^Ãø ×ûÖùô èºÛøuû…ø @*
Vƒ ;g B
I
g8F
~p¤
/ZXÐz™kC~V Yz»gzZÐdŠÐ ]ùêL ?ÃØg ~÷gzZ σÄc
}V ˜ ìB‚}g vvZ ÜûjößûÒö ^Ûøßømû ]ø ÜûÓöÃø Úø çø âö æø VƒB‚}g vpVƒ~ (ÒŠ6,
}g vvZƒ Tg ?ÌV˜ ì e B‚B‚}g vÌëƒ Tg 7! Z ?Xƒ ?Ì
XìB‚
Zg v !/ô} Z Üû Òö]çø %ûÚø æø ÜûÓöfø ×$ ÏøjøÚö Üö×øÃû mø ²
ö ]æø c*
â
Û Š
á g Z ä \¬ vZ ( q
-Z
Ð ÅzmvZ -Ñ LZgzZì ~D}g øƒ
 **
Î~ VzyLZgzZ **
Q »~Vzg Zi !*
ø Þ$^ô Êøc*
vß ? c*
â
Û 7Ð/ôä \¬vZ ~ Vƒó ~÷Â\ W ! Ñ} Z ^ßøßônö Âû ^øeô Ô
â
Û
ø Þ$^ô ÊøÅyÒš
î0Ï)9E^ßøßônö Âû ^øeô Ô
M 8È
á ÅÅzmvZ -Ñ}g \ LZ1ƒ~Vƒó~÷
~÷\ W ï:Xì aÆïÌá$ ]ô gzZì @*
™ª
ÑŠ6,x ZzŠgzZ]o c*
â
Û Ð)Z
)] Z f Å\¬vZgzZì @*
ƒ6,
zZÐ &~ ! ²¦gzZì+ » ¦ àônö Âû ]øgzZ ~ Vƒó
)~÷\ WÅzmvZ-Ñ} Z: ZƒÀF,»kZ Šzö)Ì] ÌÅkZ Âì Šzö
ðƒ ÙpXÃÅzmvZ -g—Xì Øg Hg \ H›H~ e
$WkZ ~ VƒóŠzö
X ~Vƒó~÷\ WD â 
Û \¬vZ ǃc*
W]
.zHÔσðƒ~g ¤ªXÔ Ïƒ
Üönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø aö äü Þ$]ô ìg â 
Û yÒ ] Ì KZ Ð VzÈ LZ ä \¬vZ Â
ì ;gg â VVYg«Šzö) »]n~÷?Vƒ ;g™VY]n~g v~ƒ … Y

NSL
?Vƒ êŠ jVY»ì x¥ ?Vƒ ꊙs ç {k

 }g v],
úz],·ÔuÑz¬
mvZ G
î*9g ~gjY r
# ™DZ†{
á **
Ññ]| }÷X Vƒ êŠ j»ÆØg î0<E1
à ?\¬vZì x¥ª ö æû ö çø Öû] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö æø c*
â
Û ä \¬vZ~ `z'
,Ògθ D â 
Û
äü Þ$]ô( Üönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö äü Þ$]ô c*
â
Û VŒ gzZÆ ›z1 ÔÆ x}g â ? s çVY
}g ZX c*
Š ÎaÆN @*
Âì Šñçø âö ~äü Þ$]ô² ?c*
ÎVY çø âö Q å°» ÌÜö nû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû]
ÑZzÛ¹ Â{z ?ƒ DƒyZ **
Ð kZ ?Ôì °°Zg^Z(,vZ „z ?… Y7ÃkZ ?vZ {z
wi **
°gˆ Æg^ì ꊙs çÆ ›}g â ÔÆ Øg}g â ì Hzz ÅÛgzZ ì
ÃVƒ æ ~(,~(,ÔìZ`
} (,} (,y¨
KZ Âì *
@Yƒ„ » Øg Z
# Xì Õt Å äƒ
tÔ Vâ Z ~÷tì ŠÌŠ ÑzZX ï Š™s ç¢\ !*
Vâ aÏZXì ꊙs ç
s çÐ ~¢{z £Š™s ç !*
Z Ô £Š™s çVâ Z }ŠÈ{z¤
/Z X !*
Z }÷
ä™s ç{Š c*
i¹ \¬vZ Üö nû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö äü Þ$]ô c*
Šâ
Û Ìä \¬vZa ÏZ :X 
äü Þ$]ô?ìzz HÅkZ ?ì VY ã ZzZ
Û ÅØggzZì ÑZz ä™]nÔì ÑZzÛ •Z" Ô ÑZz
c*
â
Û a ÏZX **
ƒ:yZ **
LÐ Øg ÅkZXì °gg^Z(,vZ {z ïÜönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö
ÔЃ Yƒ 
Û » ÂñƒyZ **
ÐíX ÇVzŠ w Z e ~ 3 ÂñƒyZ **
Ð Øg ~÷¤
/Z
H\ !*
‰ ìg ¯ g ZzyZ »Øg KZ™ 3Š Z&
+e »3ì Øg HX **
ƒ:yZ **
!gZŠ¸
**
ö |ŠzŠ \ !*
É @*
ƒ 7Š°» \ !*
**
Î} &
+e X ÇVƒ Î} &
+e ÂÐk 7|ŠzŠ¤
/Zì
?ƒ BHÃØg ~÷ ìg XÐ ~yZ *
*™ Zg eÐ 3Ì\¬vZ b§ÏZXì Le
X } (,
Ѓ
 y ZvZ Â } (,
} (,{k
H}g v¤
/ZÔƒ:yZ **
ÅØg ÇVz™n²yŠÆ ' c*
â
Û Ð -e
$.ä ÑZz ]|ˆÆ kZ
o×FÂø àønû Êô †ôŠûÚö ä \ W ÇVz™n² ¸ ëÑ**
Â? Zƒ wZΤ
/ZX Vƒ Zƒ¢q™á yZ
C ì ÅzŬÆ\ WîÖ] ]çû _ößøÏûiø Ÿøåc*
â
Û aÆÜû ãôŠôËöÞû]ø
àüŠôvûÚö Ÿ$]ô Õøçû qö†û mø øŸ áø^Òø áû^ô Êø
Ýü†ôrûÛöÖû] çqö†û mø æø çû Âö ‚ûmø pû„ôÖ$] ]ƒø àûÛøÊø
C ,g åg ÕÃT] Z f {zì yà ÂM
hÄgyZÐ\ W„}È(sܤ
/Z :ÀF,
¤
/Æ Vzg » ( ZÎ i7 :
Z¾ g Õ {È ñY O—

NSM

78 e
$W

—…ö æû ‚ö ’% Ö] oËô íûiö ^Úø æø àônö Âû Ÿø û] èøßøñô^ìø Üö×øÃû møü
DMUVèm! (†Ê^ÇÖ] éö…ç‰E

X {æ7 ~Vl ÌÃy ZgzZÃV-gaÅV\W… Y\¬h
gzZ ] Zg¦Æ Vƒ k
H~ wŠ c*
Ü z D ™ „ ó$

+ì M $t Ð e
$WkZ
?f gzZ {Šƒ y Z ~g ø \¬ hce **
ƒ Ìy ·Št ‰
Ü zf
e ¯ {æ7 Ð ] Ñì
C { Ç WÐ V Æw
i Zg Æ VlgzZ Å V\W Vc*
ga
i* " }Z Â Ã ƒ
 ì }Y
ÝZgŠ e
$Wt: σ= ÂÅg lZz/ÂUg ¯gzZ σ ÏqÑz #
Ö Z0
+
Ð y·ŠgzZgZ kZ
ì @*
ƒÆ=¯1ì¯Ô Z »« ™Ð ( $ìÅBgzZçW )gœ$ìgzZÐ$ì
Ãë \¬ hce **
) g !*
g !*
~ wŠ y·ŠgzZK Z% »y*kZ :ƒ Ìw EZ » kZ Z
#
{Šƒ" ~ wŠ b§ÏZgzZ { Ç WÐ •
w?f kZ Å „ó$
+~g ø {zgzZ ìgNŠ
ÌÐ kZì ; g Y 1¯x Zw » î ö à ìÐ ] Zg¦Æ VÝgzZÐ ] ÑìÆ ]á
vZY
á y Z ñ Y eÎÃx Ù Zz«‹g ŠgzZ …Æ \ ¬ hQgz ZX { Ç WgzZ i\¬h
Xì *
@Yƒy‚ WuF,»VÕìVâzŠÐ¬ŠzÈgzZÐwÅg ZkZ
VezgzZ™f gzZK Z%sÜ D â 
Û mvZ G
î*9g ~â å **
Ññ#
Ö ÑZ œ]|
¬™,qVâzŠtgzZì @*
ƒÐ {Š Zg ZgzZÈx »ÝZÔ¥Â,qtÔ CY7~g FtÐ
X CƒÝqÐ
Ññ#
Ö ÑZœkŠZ]|ä ¨
 ¤q
-Z
"Ð Œ~ –ÃmvZ G
î*9g ~â å**
X 7‰
Ü ¤ÅäX{óÐVÝ=gzZVƒg6~ì @*
ƒx¥(ZgzZVƒ@*
ƒ W,
Mu
/Z :ì Cƒ 0Ð + ¡]gŠì0{°‡ »,t c*
¤
â
Û Š
á g Z [ Z
™òŠ WÃ÷Tªì Ýq‰
Ü ¤ÌÅÚ Š:Ã\ W!õÑÂì ‰
Ü ¤Ã\ WÅÚ ŠÃVÝ
XìÐ ] ›[tXì ‚
rg]gŠÌÅä™:™÷kZ {zì Y
( 16X 15:™ÔwÍ ZzÔ ` ´»yZgz ZVc*
g FÅ bzg )

NSN
~wŠ ðZ (,Âc*
ì @*
™ÒÃÅä™[ Zy

Ð VÂgßzŠ ÒZy -Ã9‚m<!*
{nÆ™2~GÆVñ c*
VÂgúQ c*
ì ꊙgzŠÐ Z}
.Æ™2~ÒÅ°™wZ e
Ëc*
+c*
V\WÅ@Ë6,
gîkC)¬ªì @*
™Ðg ëg× W¹ eZtgzZì ꊙ
ä wŠ sÜì &t gzZì @*
J (,w égzZ o %Z× W× WQì @*
™W,MÐ ZŠ Z
]|w– Qì *
@Y Y6,wŠ× W× WGçL8Xi Z
# pÐ , ™: {k
HìB p H~
Xì @*
YWÌ »i$
+Qì *
@YÒ̶;Âì CYƒ{Š c*
iAZ
# ò~i Zè~Ä
( 90:™ÔwÍ ZzÔ ` ´»yZgz ZVc*
g FÅ bzg )

t y -Q ì ‚
rg pô@WJ
- izg FgzZ ì ©
8X Â@WKZ òŠ W L
gzZì ꊙ2~ $ìÅJ
g gzZì @*
ÑŠŠ c*
¯ »Vƒk
HÔÆ kZì @*
™g (ZÛD
+
ꊙ[ Zy

Ð ÌÅx Zw÷Ægœ$ìÃwŠÆkZ¯gzZg¦»Vƒk
HÆèâ Z
#
x Ó}uzŠgzZ ì {
á Š !*
wŠèY D Yƒ [ Zy
Y ¡
I Z x ÓÐ äƒ [ Zy

Æ wŠ Âì
ILG
" uX ,@*
Ô™{z Z
# ì ZÆß »“
 Íq
-Zg0
+ZÆy¨
KZì ~ u 0*
ì
ÆkZY ¡
IZ
gŠ ™wqZ[ Zy

ÐY¡
IZx Óì @*
Yƒ[ Zy
{zZ
# gzZD YƒÔ™Y ¡
IZx Óì *
@Yƒ
[ Zy
ÃwŠ=g fÆ kÌ ‚ËÆ Vƒ k
Hg0
+ZÆ wŠ y- Z®Xì »{zgzZ ” äƒ
aÆŠÅzig WKZ {zÂì *
@Yƒ[¦Ð ]áwŠ Z
# Qì @*
™ÒÃ~g7 Åä™
ä wŠ¤
/ZÐg¦Æ{k
H:ì @*
™wEZ~x » LZÃ
 V î 0*
B; gzZÃVâ »ÔÃV\W
‚Zg ZA Z (,~ :W»V\WgzZ wŠƒx¥gzZ Š
Hƒ>(Break) q
-'
,»kZ Â1á ¯
gzZì @*
Yƒ[ Zy
wŠÐ äƒ [ Zy

Æ V\WçO ì „q
-Z íÑq
-',ÅVâzŠÉ ì
kZ ÌwŠQì C™U~ {k
HçWLªCYƒ[ Zy

@WÐ äYƒ[ Zy

ÆwŠ
@WQì ©
8x Zw{'
× ™ aÎÃ@ËwŠ Lb§ÏZì ©
8]¯x ZwÆ™g¦»@
X CYƒsz^~ä™lˆÃkZ
„VâzŠ ÂZƒ…¸Ð q
-Z ËëZ „VâzŠ~«™ÅV\WgzZwŠt;Ü
àônö Âû Ÿø û] èøßøñô^ìø Üö×øÃû mø Š
á g Z LZÃ7Æ|ÏZä:
á \¬hXÐN Yƒ2~! Zy

# dŠì c*
Z
â
Û g ZŠ¸6,„VâzŠ $ìÅJ
ggzZ $ìÅV\W~…ö æû ‚ö’% Ö] oËô íûiö ^Úø æø
~g ø : ¸!*
Ð „ VâzŠ ë ƒ D å ] Ñì}n~ wŠ c*
ƒ Ù ŠÃxø**
(Ë ?

NSO
( 95X 94:™ÔwÍ ZzÔ ` ´»yZgzZ Vc*
g FÅ bzg ) X î Yƒg ZŠ¸Ð ñgz Z]gŠ

79 e
$W

—gönû ßô m% àûÚø äô nû Öø]ô pû‚ô ãû mø æø ðö «Jøm$ àûÚø äô nû Öø]ô oûfôjørûmø ²
ö ]ø™
DMOVèm! (p…FçJÖ] éö…ç‰E

ì ðâ 
Û Š
á g ZÚ+Zq
-Z KZ ä \¬vZ~ kZ ¶Å]zˆÅe
$WTä ~
ìg 0*
7ògzZ ì g {e Â
_ ñƒ ö ~ w−Š Å Vƒk
H a Æ Vzg Õ
ÈWŒ
Û y ´Z »T: Z K

t gzZ ! pt gzZ Út Ð \¬vZ™ Z ¥

/{z¤
/Z Xì ]g t
K„
 Š'
,
i
Â@*
ƒ: bŠÃ\¬ñZ}
.: Z K


/ZèY ñY0x» »yZ¢¹ ÂB8
-â ì c*
â
Û ~ u 0* 
ì @*
CZ
# pì 7Ì@*
C Â− : Ø ÃVñì Le !*
ZZ
# ¶ Š X Dâ 
Û : y ´Z
E
!
kZ KZ Ìä\¬vZX 4â Ðía öW -šÆkZ ÂìBzg Ú Z `W~…}÷dŠ
] ZgƒYò:Ðw−Š ÅVƒ k
H¿ì ! pq
-Z~÷ Hy´Z~u 0*
ÈWŒ
Û »Ú
3Vƒ Zƒ ª ~ ^Ñ**
å
„¹·ZŠz {h
+Š~ì } Yì Zƒ ª ~ Ï0
+
igÕyŠ
ðâ 
Û yÒÚq
-Z KZ~u 0*
È WŒ
Û ä \ WvZ} Zce ItÐ \¬vZÃkZ @*
0*
7
és§K Z Ì= ðö «Jøm$ àûÚø äô nû Öø]ô oûfôjørûmø ²
ö ]ø ì ©
8és§KZ ì Le ÃTvZì
vZ ªÆ[ _
.pÆ oºfû qøgzZìÐ oºfû qø (^fø jô qû]ô ˜ ã šZ b zg r
# ™X k
]Ñ»~g‚Ôì @*
ZrÐòÝÅy-zÑì @*
¯CZÔì @*
™[_
.s§KZì LeÃT
;g ¯ CZvZ= Ôì ; g és§KZ= ðÃì *
@Yƒ kCÌÃkZXì @*
¯ CZ™ ZrÐ
Xì @*
Y`k(,
s§Åy ZŠ lŠp{zgzZì CYƒg ZË›ÅvZ~yYzwŠÆkZÔì
( 17X 16ÔwÍ ZzÔ[_
.‹ “ )


ì @*
ƒðЄ[_
.Ìu|þL G

7[_
.¬ ÃT~ D â 
Û u0*
vZgönû ßô %m àûÚø äô nû Öø]ô pû‚ôãû møæø ì Š
á g ZÐW
ÔñYƒlpÐívZ}™g (ZzÂz "
$**
Zs§~÷Ô}™{@WÔ}™ÒÊp{zÂêŠ
}Š e
$Z@ÃyZ~ D â 
Û ~e
$WkZ \¬vZ ÌaÆVÍß,Z ÂñYïvZÃí
kZ å: 4+ZX Vƒ Ì4ªÆ Vƒ ©
8™[ _
.s§KZ ÌÃy Z~y
WgzZ Vƒ êŠ
~â å#
Ö ÑZœX Yƒ7ŠzŠ%{zì @*
™[_
.\¬vZÃTX Zƒ 7‚[_
.ÃkZa
ë Z®X ZƒŠzŠ%a kZ åxzøÐ [_
.pÅ]Š „Xä +Z D â 
Û mvZ îG*9g

NSP
Ð Øg KZ \ W ìg™ëi ú{izg¼,™ ¬Št Ð \¬vZ ëì n
Û 6,VÍß
és§KZVƒ LeÃT~ c*
â
Û y ´Z »: Z K

T~ u0*
ÈWŒ
Û ä\ WgzZ kâ 
Û wJ
X D™: ̸…\ WÅkZ Â@*
ƒ: bŠ…: Z K

tÃ\ W¤
/Z !*
g}÷} Z ÂVƒ©
8

( 21X 19Ôw Í ZzÔ[ _
.‹ “ )

Ôì @*
V Q úz œ~ lˆÅvZ Ôì @*
™zÂgzZ "
$**
Z Ôì ¸ s§ÅvZ
x **
»}uzŠ gzZì [_
.x **
»¬ X ‰ ƒ 5 Zg zŠ ÂXì êŠ }Š e
$Z@ ÌÃkZ \¬vZ
E
G 
pÆŠ Z%Ôì @*
ƒŠ Z%{È ~ kZèY c*
â
Û xlÃ[_

L ©r ä \¬vZpX u|
E
G
ï
L ©r \¬ hÃT'ì Lgh
+%{È ~ u|Ó Zg ª3 Zg}uzŠgzZ ñ Y H{Š Zg Z »T
CZÃkZ ä \¬vZì @*
ƒŠ Z% » \¬vZ {z f
e és§KZ ª D â 
Û «[_
.
~3 ZgÆvZÔì @*
™lˆÃvZÔì @*
™zÂs§ÅvZì gnßm àÚgzZ 1 â 
Û {Š Zg Z »ä¯
Ôì h
+%tÔì ÇÐ {k
HÔì @*
™vZvZÔì *
@Y~#
Ö }
.ÅVÍg )
,Ôì @*
VQúzœ
-vZ ðÃÆ[ _
J
.%èYXì *
@Yƒ‚[_
.~ˆ ÌÃkZì ÑZz ä™{Š Zg Z »vZ
» Z}
.{z~ˆ Ô}™[_
.\¬vZ¬ ÃTªƒ¨
 ¸ [_
.~ Z’Z6,TX YV7
ˆu|Zƒ‚¬[_
.ÃkZ ªì ´ ‚[zìx **
»kZ}™ðÐúœ3 Zg
ÃkZvZ ~ˆ }™ q zÑúœÅ]Š „Ô}™ q zÑu|¬ gzZ Zƒ ‚~
œÔ ` ~3 ZgÆvZt ¬ ªì [zì´ ‚x **
» kZá és§KZ Ô}™[_
.
-vZ 5 ZgVâzŠ u|c*
J
ƒ[_
.w q¾X 1és§KZÃkZä\¬ñ Z}
.QÔÅú
=ÂÅu|ÃV¿gzZì ©
8és§KZ \¬vZ „¬ ÃV¿ìt t
Û X í
\¬hðÃÆ[_
.Æ\¬h% Zƒx¥Xì @*
™[_
.ÃyZ \¬vZ~ˆì Cƒ¬
X YV7J
-

Ö ´gzZq
#
-ZÅ[_
. 

ìg ¯ CZÃí \¬vZì *
@Y^Ø ÃkZ Â D™[_
.ÃË\¬vZ Z
#
C ì CYƒ Za s§Å\¬vZæq
-ZŠ lŠp~wŠÆkZ
_Q v Y ~% {ËZp @!
Ãí Zg å ä kZ }% Ðñ0 C
Ù

NSQ
Ôª
zŠ Åݬ }g ‚ {z ì @*
™[_
.\¬vZ ÃT k ÍXì Cƒ Za gzZ #
Ö ´q
-ZgzZ
Ö ´t VÅgèZgÃvZ LZ~ì Lg~„kZ‰
#
Ü zC
Ù ™ Z¤
/
Ð {óÃŒÆݬ}g ‚
x¥Âñ Yés§gzZ ËgzZ ! s§gzZ ËñYé>{zQ\¬vZÃTX Å[_

s§KZ™ñÃËy ZU Z‡gzZ ðà c*
µ Z· C \ W 57ä \¬vZÃkZ Zƒ
s§ÏZ òŠ W ?s§Ågz$ Çë {z Cƒ ;g és§KZgz$q
-ZÃÏZgzZƒ ñƒQ
\¬vZÃTXì yÃgz‰
Ü ¤ {Š c*
iÐ \¬vZ ñCì Cƒ {Š c*
i‰
Ü ¤s§Tì …
t ì ;gƒ 2~ Vƒk
H¿ Zƒx¥:X Y é7s§gzZ Ë{zá és§KZ
z ÒgzZ ] ¬gzZ öÆ ã â 
Û **
KZì xzøÐ [_
.ݪt ÌZ Å] !*
kZì ?Š
„ÅÚkZÐ \¬vZ™zg Z®X c*
â
Û 7[_
.ä \¬vZÃkZ:
L ÆÏ0
+
iń
è
ŠgŠ ºZ ! 2zŠ’Ðg¨X D â Û: wi **
Ãe
$WkZ~y WŒ
Û Â@*
ƒ bŠ:Ã\¬ñ Z}

/ZX çâ
„ V- X Vƒ ; g™7 hv » òÝ År
# ™DZ†{
á w‚ {gGÔì ;g™7Ð wŠ}½
C D â 
Û Xì «Å\¬vZì ð0*
7~j
~ {ó ðÃ: [ Z ì { ó }: [ Z
~ { Çg !*
Å Œ~ Vƒ Zƒ Z9"
„ Åt‘Xì Lg^~Š c*
Å\¬vZ {zì Cƒ Zat #
Ö ´q
-Z Å[_
.
ê
zŠXì 8 ŠÃá Zz¶Š#à b8 Š 7à bXì 8 ŠÃá Zz¶Š„Ô 8 Š 7
{zÐ ] Ñ» ~g ‚n¾Xì Lgzás§Å´ â kZì c*
Šwâ ÃVzg Z−â äT 8 Š 7
( 17X 15ÔxzŠzÔ[ _
.‹“ ) Xì *
@Yā

§Zz»[_
.ÆÅ\¬vZèg“z]|

t … Y \ WX Vƒ @*
™y Ò § Z z » [ _
.ÆÅ \ ¬v Z èg “z ]|
Y
I
58EX L
{ Ú]|Y Z å<XgÅZ¦ R Æ Åzm \¬vZ -Ý ¬ § zu~u Q ëL E
Þ ‡} (,Ä
\ W ZƒÄ ™ Ú ZyŠ kZÃÅzmvZ -\ WX HOÐ ~ŠgŠ" ¹gzZ HOÃÅ\¬vZ èg
tä \¬vZX ð3nÅ Z}
.gzZ ÇVz™nç¸B‚ÆVz
Û »,~!$
+ÆkZ c*
â
Ûä
:Åwi **
$W
e
—àømû†ôfô’# ×Öô †ºnû ìøçø ãö Öø Üû iö†û fø ‘ø àûòô Öøæø ä´eô Üû jöfûÎô çû Âö ^Úø Øô%ûÛôeô]çû föÎô ^Ãø Êø Üûjöfû Îø^Âø áû]ôæø ™
DMNRVèm! (ØvßÖ] éö…ç‰E

NSR
\ WX ˆðà1Ã\ WÎ M
há!$
+„ Ú Z ÂB!$
+\ W¤
/ZÅzmvZ -!·} Z
ñ\ W¤
/ZpM
hg â 7ÃVz
Û »,~!$
+ÆPc*
-ZX ,™ (ZB‚Æ
q
Û »q
-Z ËÌ
/ô} ZX c*
â
Û ía}÷Ãñä \¬vZ c*
â
Û ä ÅzmvZ -\ WXì 4t Â,™
mvZ -\ WgzZVƒ @*
h Ân~gzZ ÇVß7!$
+ÌÐ q
-Z Ë[ ZVƒ @*
™g (Zñ~ßÍ
( 422:™Ô 5:¢ÔyWÅZsg ç) X c*
â
Û ZŠ Z {g ñ»näÅz
‚çZz kZXì ; g Y H7xsZÃÅ\¬vZ èg “z ]|ˆ;
²¼ [ ZgzZ
E
E
$
G
i
.2ÅZ Ýç‚Ô6,59™4¢ämvZ G
@·'Æ s çEE
î*9g ö§ Šú)´'Æ yi {
E3Å
> ½bÑ > ‡%ämvZ G
î*9g ~g ‡Z5x“ögzZ6,83™4¢ä ~ ðšE
Z Y ZÁZŠ&0
Xì c*
â
Û y Ò6,
149™5¢
E
Å
qÆÅzmvZ -ݬ§zu ¿\¬vZègk„0ZvZ†]|+ çl©. ZKg
åö çû Âö ‚û mø oôJôuûæø oÖF]ô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø &øÃø eø D™e
$Zzg 𸠊 Zi R
ø ‰ûŸô û] oÖø]ô
yZZ ! “z} Z 5x IaƶŠ]úŠ ÅxsZ äÅzmvZ -ݬ§zu Ýô ¡
Æ] â I¶ Š Zg fX 5[ Z s§ÅÅzmvZ-Z}
.ÁÎgäVrZ Â äô nû Öø]ô Øø‰ø…û ^øÊøî Wá
ÔÇ}™uÑ oÞF‡ø æû ]ø Õø†ø Wû]ø æû ]ø ØøjøÎø àûÚø á$ ]ô … Y\W 5xIHX ìgƒáŠn
Ðø×ûmøì Hwi **
t ä Z}
.Æ \ W~}g !*
Æ kZ … Y \ WX Ç}™ **
i ÔÇ}™O
c*
Š [ Z±.
Þ eÃkZgzZ Ï} 7,×ZwÃkZXì xêVŒÆvZ {z hö]„øÃø Öû] äö Öø ÌûÂø ^–ømö ^Ú÷ ^$ø]ø
G
»u 0*
ÈWŒ
Û ~¬ ï
L Åq “z]|X¸ D™ J 7,ÃpÑyWŒ
Û Ì
Û » Zƒx¥X ÇñY 
ìg} Š ]úŠù s§ÅxsZ= \ W³ø Óþ ßô mû ô oÖF]ô oÞôçû Âö ‚ûiø Ìønû ÒøX ìg}Š!Zj
ø Öô]ƒø kö×ûÃø Êø ‚û Îø ^Þø]ø æø 
HÃ,+Z ÌOX Z hg7Ìx » ðÃÐ ~yZ Âä~ äü ×$ Òö Ô
XKx »ƒ
 Æ{ k
HgzZVƒL
Þ ‡»kZ~X ¶,x HЃ
 ~xsZ
» \¬vZt ¶ Š X ðâ 
Û wi **
$W~uzŠ aÆ xsZÆ “z ]|ä \¬vZ
e
E3!
HXì „g k',Øg Å \¬vZ6,L
Þ ‡Æ R Æ Z}
.ÁÎg Ôxê,Z ÔnðšE
, Z Xì x™
:aÆxsZÆyZì „gƒwi **
$WzŠ ! »éÆkZì: 1
e
÷ ÛøÂø ØøÛôÂø æø àøÚø ! æø hø^iø àûÚø Ÿ$ ]ô ™
—^÷vÖô ^‘ø ¡
DSLVèm! (á^ΆËÖ] éö…ç‰E

NSS
Âg D™¿Ô™gzZNÑyZZgzZ B™/Â{z¤
/Z,Š}Šx I\ WÓz! Z}
.ÁÎg} Z
ÃL
Þ ‡Æm,³[8LZ ÑZzé(Z ðÃì ~ *ŠX Vƒ @*
™wJÃxsZgzZy ZZÆy Z~
x I »y Z6,kZ Â 5k0*
Æy Q Z
# Ãe
$WkZ ä ÅzmvZ -Ý ¬§zuX Ç b§kZ
Vƒ YÑyZZ ÔVƒ Y™/Â~èYì oÑJ~(,Ât ‚ºmû‚ôWø ½º†û Wø ]„øâF ë X H
g
÷ ÛøÂø ØøÛôÂø æø p
7Š OZ~}g !*
LZ= Zg f~ kZ Vƒg @*
™¿( Ï0
+
i ~g‚^÷vÖô^‘ø ¡
! ¶ ŠXì „gƒ wi **
$W~Š[ ZX Vjƒ:gŠ ‡6,kZh
e
+
á ~ äô nû ×øÂø …ö ‚ôÎû]ø Ÿø oû×ôù Ãø Öø ì
i*
*t gzZ ìg â 
Û wi **
$W6,e
e
$WaÆ xê+ F,
+ÔaÆ xsZÆ ¿, Z \¬vZ
$
Å\¬vZp} ™“
 ZŠ',} ¥i **
ÆxêLZ ÑZz{Š¤
/wŠ (Z ðÃì X ì g 3›} ¥
G
Æ ] â I Ô ìg Î …Ña Æ äÑ y ZZt Y™7{ i Z0
+Z ðà »Šzö) ï
L .9g
X ì „gƒÄgzæWÅx?ZmLƒ™á ] c*
WÅy WŒ
Û aÆ y Z Ô ì gƒáŠ n
: ðâ 
Û wi **
He
$W~ŠX »ØgÅy Zì: 1Hº ZvZ
ø Öô]ƒø áøæû ö ^Úø †ö Ëô Çûmø æø ä´ eô Õø†ø Jûm% áû]ø †ö Ëô Çûmø Ÿø ²
—ðö «Jøm$ àûÛøÖô Ô
ø ] á$ ]ô ™
DPTVèm! (ð«ŠßÖ] éö…ç‰E

ÆT Ç}Š™s çƒ
 {k
HÌæ{z´Æ kZpÇ}™s ç7ÃuÑ\¬vZ

ì „gJ Q{ ÌÅ Ô™ ÿL) ÂB™/ÂÐ uÑgzZ NÑ yZZ¤
/Z “z ªX Çì e a
ø Öô]ƒø áøæû ö ^Úø †ö Ëô Çûmøæø
Æ T Ç}Š j\¬vZ { k
HÌæ {z´Æ uÑ ðö «Jø$m àûÛøÖô Ô
X Çì ea
~µÌZ~ èõ ãø fû Wö oûÊô oûÞôù]ô ëì ;gƒ!Š n »x I QX H
g [ Z » yZ [ Z
c*
Š™ÈÐ !KZÃ]nÉ ~Š 7~Š Zi WÅ]nä \¬vZ~ e
$WkZèYVƒ
{z Ô7c*
σa}÷!Å \¬vZØ H= X ÇVzŠ jÃkZ ÇVƒe~ÃT
c*
Щ={z } Y7~:[øŸ Ýû]ø oûÖô†ö Ëô Çûmø pû…ôû ]ø ø¡Êø7c*
Ðe]na}÷
X7
»7Zt?ì 7[_
.» \¬htHX vß\ WìgÍአnÆ] â I C
C ì g â 
Û [_
.7Z \¬vZ7¸ÌZ ÌÓz]|Xì [_
.
ÃVâ¤
/z Ù
A Špì @*
Ya Q ðÃ

NST
:ì „gƒwi **
$W¶a[ Z
e
høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø ²
ø ] á$ ]ô ²
ô ] èô Ûøuû…ø àûÚô ]çû _ößøÏûiø Ÿø Üû ãôŠôËöÞû]ø o×FÂø ]çû Êö†ø ‰û]ø àømû„ôÖ$] pøô ^fø Âô ^mø ØûÎö™
—Üönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø âöö äü Þ$]ô ^Ã÷ nû Ûôqø
DQOVèm! (†ÚˆÖ] éö…ç‰E

: c*
â
Û äÅzmvZ-g—Âðƒwi *
*tZ
# ì ËâZe
$Wt
—èô møŸF ]û åô „ô`Feô ^nø Þû‚% Ö] oøÖô á$ ]ø g% uô]ö ^Úø ™
DNLRV” (…^ËÇj‰Ÿ]æ èeçjÖ] h^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éçFÓJÚE

X 7m,³{zÂñYï] Ñ» ~g7 =~!$
+ÆkZ¤
/Zì [8âZ=e
$Wt
ÅzmvZ -!·} Z ÜûãôŠôËöÞû]ø o×FÂø ]çû Êö†ø ‰û]ø àømû„ôÖ$] pøô ^fø Âô ^mø ØûÎö D â
Û \¬vZ
Ôa™ÕÔB™V»Š c*
i6,
zZ LZ äV2zÈ}÷} Z £Š CÃVzÈgÕ}÷\ W
høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø ²
ø ] á$ ]ô ƒ:yZ **
Ð Øg ~÷? ²
ô ] èô Ûøuû…ø àûÚô ]çû _ößøÏûiø øŸ a™{k
Hg Ñ"
;g U ~ ÌÃ{kZXì 7{ÌÅ![ ZX Ç} Š â 
Û s çÃVƒk
Hx ÓvZ G^Ã÷ nû Ûôqø
ðÃªì »t Z¢ZxѳZ6,høçû Þö„% Ö]Ôì N @*
á$ ]ô X Vƒ: k-â }Èg Õ}÷ @*

$Wt ä \¬vZÐ VzN@*
e
&Xì N@*
Q~ ^Ã÷ nû ÛôqøgzZ}Š j:vZÃT ǃ: (Z {k
H
G
5Ò›$ î0Ï)9E
tÜönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø âö äü $Þ]ôXÐ,Š jÃVƒ k
A¸cÔì îG
0ÒG
Hx Óë ðâ 
Û wi **
gzZì ÑZzØg „Z (,ÔÑZzÛ„Z (,\¬vZèYÐ,ŠjVYë ~Š CÌzzªì ~
XÆØgz1? ïŠ jVYÃVzÈ ëì Ìx¥ c*
â
Û xl6,°gÃg^u 0*
x **
LZ
7Šzö]n~÷Šzö{ k
H}g vÔ D â 
Û ]n~g vëÐzzÅØgÈ
á KZ
,Z{ k
H}g vt ‚ÆØgŠzö)~÷Ôì 7ŠzöØg ~÷Šzö{ k
H}g vÔì
}g vÌâZì Ð g«Ã{¢kZ Ú Xá VQ {¢q
-ZÐ g« c*
q
m
-Z‰
X 7Ð]nzØgŠzö)~÷ÃVƒk
H
0x» » “z ]| Š
Hw$
+u»] âI î0ÈŠn[ ZX Zƒ HˆÆ wz4,
Æe
$WkZ 
Y7 ä/ôX 1™wJxsZgzZ ñWQ Üø ×ø‰û]ø æø ðø «røÊøì e
$WhZ¹t]„øâF Üø Ãû Þô¹X Š
H
c*
ìm{aÆ“ze
$WtH èºÚ$ ^Âø àønû Ûô×ô ŠûÛö×ûÖô Ýû]ø 躑$ ^ìø äü Öø ]„øâFÅzm\¬vZ-vZwÎgc*
Vâ ›xÓÆ J
-#
Ö ª èºÚ$^Âø àønû Ûô×ô ŠÛöû×ûÖô Øûeø c*
â
Û Š
á gZä \WXì aÆVâ›}g‚
Xì x ¬at»vZaÆ

NSU
ÃÅ \¬vZ èg & œ–1Z ]|Ð T[ Z˜¯ÑZz ä™òúŠ N*
Ñ »]t
/ô} (,} (,Ð ¹ ‰
Ü z kZ X c*
Š Z™OÐÅ \¬vZ èg “z ]|ÃkZ Z 7,*
*™Š ˜
Ã\¬vZ sÑt Ôèä \¬vZ~ ëÅÅ\¬vZ èg “z]|Útp¸ B`

G
Z™OÃ,+F,
?f q
-Z[ ZÐ Vð; ÆÏZì {ÚÿL & ‡{ÈtZ÷ åbŠÃ“z]|
Å {È ?fgzZ ZÎ¥kZ LZ ëÔñ Yƒ ì‡g0
+ZÆ #
Ö ZJ
-#
Ö ª] ³ÅkZ @*
ñY c*
Š
**
ZÐ szw}¯Ã õg @*
ÅkZ ëÔ T e Ü$
+õg @*
ÅkZ ëÔ T e Ü$
+Ãë
-Íh!Z® T e
ˆ Æ kZ X c*
Š Z™OÐ Vð; ÆÅ \¬vZ èg “z ]|Ã[ Z˜ î*G
: Hy ´ZäVrZ
ø ‰û]ô oûÊô æø Œô^ß$Ö] †ø nû ìø oûjô n$ ×ô âô ^qø oûÊô kö×ûjøÎøü
—Œô^ß$Ö] †$ Wø oûÚô ¡
D MRMV” (RVt(oÞ^ÃÛÖ] |æ…†nŠËiE

~xsZ U âi LZgzZ åHOÃy¨
KZ +4q
-ZÆ*Š~ qY U âiÔ~¬U âi LZ~
Ã~™ÅkZì @*
¯ CZvZÃT åZƒ ¯ Ñ N*
ÑgzZ åÔŠ »]t HOÃy¨
KZ+F,
+ä ~
$
C ì)fÆ\¬vZ**
¯
8
N
ì @*
ƒ x OZ » èEj
ì @*
ƒ x **„ V- » G
~g øZ}
.} Z < 1™ ¬ŠakZX c*
Š™spÐ ] ³Ð b§¾ä \¬vZê
f ! {W
—f ~g ø @*£Š wZ e Ñ Ã¼ Å ] ³ƒëWLZ 6,Vzƒ0
+ZÆ Vpf gzZ VÇZÎg
( 29X 22ÔxzŠzÔ[ _
.‹ “ ) X N Yƒsp Ð V ³

E
š!
öW - Æm,
³x **
Æ\¬vZ

I&
Øùô Òö o×FÂø …ö ô ^ÏøÖû]øXì H ä èE4G
ögzZ +¬ÀF,» m,
³Xì x **
-Z »vZ m,³
q
E3E
Å
§
ªì ö Z?{ð´äiô …ø ‚û Îö Ùô^ÛøÃû jô ‰û] oûÊô ðºoûWø åö ˆö rôÃû mö øŸæø Xƒ ‚
rg]gŠ~g7 6,qC
Ù ðõ oûWø
\¬vZ'Xn “ Z Z hzg ðÃ: Ônƒ: bq~]gŠwEZgzZ~ {Š Zg ZÆvZ‰
Ü ¤ ðÃ
\¬hèYX Š
H0x »vZY
á y Z Bâ 
Û {Š Zg Z »ä¯à zCZ…gzZ »e
$Z@~g øÐ x™LZ
G
E+
6,{Š Zg ZÆkZì @*
™{Š Zg Z \¬vZ »qTXì wõgzZe**
ýÒC ðÃ~Š Z%gzZ~{Š ZgZÆ
E
+G
Ò
C
µZz ý ~Š Z%ÅyZgzZN â 
Û {Š ZgZ »] !*
Ë\¬vZ Yƒ7(ZXì xi ÑA
$F,»Š Z%

NTL

<XÅñ Yƒ
ì ?Št X c*
â
Û { Ç WÐ ÚkZ KZ…ä VrZì y ˆZ » \¬z: 4vZ åE
vZ¼ì 7Ì@*
CÃV”ÂVzŠ:ÃV”: Z K

tì Le !*

/ZX T e bŠÃë{z
vZÊ
Ûq
-Z q
-ZÆ Ý¬}g ‚¤
/ZgzZ aƶŠ …{z ñ C äZ K
LZ ä u 0*
( 3-5:™ÔxÎzÔ[ _
.] “ ) Xì *™{zèY $
Ë ƒ7¶ðÃ~äZ K

ÆvZ Âá ¯à zCZ \¬

80 e
$W

—åü ]çø âø äü ãø ÖF]ô „øíøi$] àôÚø kømû ]ø†ø Êø]ø™
DNOVèm! (èn$^rÖ] éö…ç‰E

?Çñ0*
ÃvZù {ze Zr: yYÐvZ) XƒŠÅ äÖF] Ÿ Z
# ì MZ
# vZ
ÅvZ) ?pVƒŠúçL+“ þLÅ{~ì Hxlà äø ÖF]ô øŸ ~Š ã
CÅyZZgzZÝä \¬vZ
X z™ŠÅ äø ÖF]ô Ÿø ¬ ì e*
*t Ôƒ T e [ Œ
Û ñ Òp ~÷B‚Æ «ÝgzZ „

?Ð yZ 'gß@ª îWÈZ DQ ºp‰ $Ð •
',ÅÝ?ÂÐ îWÈZÆVzß
äü ãø ÖF]ô „øíøi$] àôÚø kømû ]ø†ø Êø]ø ì e
$Wt ?Š ÅkZgzZX ë!*
îWÈZ Ìt ?c*
XÃwŠ LZ V ¹ä
X ñƒ ñ ¯ Z}
.Ãé ZpÅÑL Z ¬ŠÃy Z ä \ W HÅzmvZ -·} Z åü ]çø âø
E“E
ìg â 
Û **
¯ »V\WÃ~Ã$
+Åzm\¬vZ -vZ wÎgÔ ìg} Š¬»y úL \¬vZ
G
À
&
.
5 X σŠÅ äø ÖF]ô ŸøA
Æäø ÖF]ô Ÿø ÿLG
$ß ïÐ wŠ ÌÃyZ ë!*
îWÈZ ÌÕ
ÿ @t Z®
X Çìgxzø»Zg vÐ] “Å ²
ö ] Ÿ$ ]ô %
ÆVç»ÆV Â!*
yZ Dƒ nZg **
\¬vZÐ VÂ!*
Xìt x|» ò ¾
E
9
Xì MvZÐÏZgzZì ò ¾x **
»ÏZá 3]‹êL igzZáVQ §{ÈÆ™:¿6,yZŠz!*
4$
X-E
ÔÐ vZ™f ÔÐ ÄÅVß ZzvZì tÛD
+ÅîJ
-¢œñ1zZ ñ é<G
~g ø}Š â 
Û «\¬vZ ¢zy ZZ Ú ZÃëÐ äVQ §» vÐ { k
H6,ÑgzZÐ {@W
ÂñYƒ æ L¤
/Z gzZ , ™: nZg **
ÃvZ ë Ì÷‚ q
-ZgzZƒ ZÆ6,vZ ÷‚C
Ù Å Ï0
+
i
( 85X 8 4:™Ô ã !*
g¸A)X ñYƒ« ïE
Ã{ Ç{>ÐV î²W
L 4]æ{zNzg Ú ZgzZ,Š™F,
E

7ÅvZIZ

ÅkZÐ Üû ÓöÃø Úø çø âö æø dŠÃkZìB‚Æ kZ XdŠ #
Ö ÃèÅá ZzvZ Ë
ÔM
h ™7ZŠ Z `gÎz0
+e ÔM
h ™7ZŠ Z y Wz }i 7 ÅáZzvZq
-Za kZXì 7

NTM
7ZŠ Z ðÃ7 ÅvZgzZì vZB‚Æ kZèY M
h ™7ZŠ Z ÌäZ K

Æ y Wz }i
( 15:™Ô ã!*
g½ ®Z ) X Y™

81 e
$W

—]çû Úö ^Ïøjø‰û] Ü$ $ö ²
ö ] ^ßøe%…ø ]çû Öö^Îø àømû„ô$Ö] á$ ]ô™
DMOVèm! (Í^ÏuŸ] éö…ç‰E

ä \¬vZà ^ßøe%…ø pìDZµ²]gzZì¸^ßøe%…ø ~ ²
ö ] ^ßøe%…ø ë +¬x Ó
¼t ? @*
†ø ’ûvøÖû] ‚ö nû Ëô mö †ö nû ìô^j$Ö] äö Ï% uø^Úø Üö mû‚ôÏûj$Ö]ø N Yƒ Za pÆù @*
HakZxl
»!²tDƒZa:ÆùpÂ@*
ƒ:xl ^ßøe%…ø ¤
/ZXì 7ðÃÆZ}
.ñZÎÑZz% 0*
Zg ø
µÃ^ßøe%…ø gzZ Byâ¸Ã ²
ö ]øëVŒ ¤
/Zì @*
ƒ Za wDS ~èq
-Z V Œ[ ZXìç{°‡
**
ƒ ~ ¸ÃDZµ c*
â
Û «tû}÷ä\¬vZ[ Z »kZ ?ì `wH ÂByâ Z‰gzZ
Ëñƒ Dƒx **
»vZakZì 7~ ¸ðÙ| (,Ð\¬vZgzZì *
@Y1 Zg –èYce
X 79**
¯DZµÃvZ)

82 e
$W

— Üû ÓöÖø^%øÚû ]ø ]çû Þöçû Óömø øŸ Ü$ $ö ÜûÒö†ø nû Æø ^Ú÷ çû Îø Ùû‚ô fû jøŠûmø ]çû $Öçø jøiø áû]ô æø ™
DOTVèm! (‚ÛvÚ é…ç‰E

wÑ+ ZÐe
$Wq
-Z6,
` ôZx°Ð t‘ÅvZIZ

ˆ® { Õ{Å c*
B] ³Ã Ð äW}÷aÎ:tLì c*
â
Û ä VÍg )
,
mvZ îG*9g ~â å]|¶ Š?Š ÅkZXaÎ#
Ö tL‰ƒh
+%gzZÐ ¹Ðzz~÷c*
uzg {P ë¤
/Zõ#
Ö ` ZCZ ÃVÎgægzZ ÃV- ßñ !ß Zz ¶Š {P } Z D â 
Û

/Z Üû Òö†ø nû Æø ^Ú÷ çû Îø Ùû‚ôfûjøŠûmø ]çû $Öçø jøiø áû]ô æø D â 
Û \¬vZXÐN YƒÈÐgætÂÐB
 Üû Òö†ø nû Æø ^Ú÷ çû Îø Ùû‚ô fû jøŠûmø ÂDƒ: ³Ð V#?!Íß} Z¤
/Z c*
ïŠ: {PgzZ È zgB;
X Dƒ: ëÑ**
‰?{zQ Üû ÓöÖø^%øÚû ]ø ]çû Þöçû Óömø øŸ Ü$ $ö*
*™ Za x ¸~uzŠ(~g vgzZ @*
™ +Ã ?vZ
Dƒ: ³ë¤
/ZX B7] ³Ã Ðzz~÷ÔB] ³Ð=aθaÆZ®
v¸ v߉ÌÐ k0*
}÷X D™{Š .ZÐ kZ @*
™ Za vß ëÑ}uzŠvZ Â
-ZX ñƒ³6,B; }÷ c*
q
Š ŸÃVog ZŠ ÃzgzZ y"ZxÐ y Z ävZQp‰

NTN
6,¶Š y »ÃkZ {zì gŠ ‡6,äâ 
Û «wŠ› gŠ È)F,
È !*
ivZÃTXì &kŠvZ Âì *
@Y
?ì 7gŠ ‡


7ZÐe
$Wq
-Z6,
#ZZh
+ÔZyp
Ð Zx°

yZZ LZ6,í!ß ZzyZZ} Z £Š â 
Û \ WÅzmvZ -wÎg}g \ }g ø} Z
:î Œ#
Ö y ˆZ »
ø ‰û]ô o$ ×øÂø ]çû ß%Ûöiø Ÿø ØûÎø ]çû Ûö×ø‰û]ø áû]ø Ô
ø nû ×øÂø áøçû ß%Ûömø™
Üû Òö‚Fâø áû]ø ÜûÓönû ×øÂø à% Ûömø ²
ö ] Øôeø ÜûÓöÚø ¡
—àønû Îô ‚ô‘F Üû jößûÒö áû]ô áô^Ûømû¡ô ûÖô
DMSVèm! (l ]†rvÖ] é…ç‰E

:NÐ VÍg )
ë ` WÐ •
',ÅT‰ æHE
,
LZëì yˆZ »\¬vZtce OÎÃh
+% Â
àZ [ Œ
Û Z (Z3 Zg ðÃgzZ~ *Šì ;gƒÐ {Zg kZ x» » +Š `WÔì ;g Y 1x» »+ŠÐ
4hÅZ
» °ßËt ä´jô Ú$ ]ö oûÊô oôùfôß$Ö^Òø ä´ Úô çû Îø oûÊô îönû J$ Ö]øì @*
ƒ Ñ é~x¸KZ èYXì 7îG
0E
bzg ä Ïß W)´ÃTì w¸»! ô‰Å\¬vZ èg k„0ZvZ†]|ì 7w¸ 
ÈN~h
+%~÷ce '¸ Z®?ì qà©ðÊ
á gZ »! ô CXì –~ãšZ
( 34X 32:™Ô ã!*
g½ ®Z ) X Zƒ"
$U*
XtÐe
$WÏZXì yˆZ» t1™wJ…äÔì

83 e
$W

—ÜûãôÞô^Ûømû]ô ÄøÚø ^Þ÷^Ûømû]ô ]æû ö ]ø ˆû nø Öô àønû ßôÚô ç+ Ûö Öû] hôçû ×öÎö oûÊô èøßønû ÓôŠ$ Ö] Ùøˆø Þû]ø pû„ôÖ$] çø âö ™
DPVèm! (xjËÖ] éö…ç‰E

VÍß\ WÃÚkZgzZVzŠ™‚Åe
$WkZ~ Zƒ ZaÜZŠ »y*m{q
-Z ` W
}iì Cƒ «Ð yWtakZì 7[ ø
7Š~] Ñ» ~g ‚Ú VzŠ™yÒÐ
~Úì 7J
-V ;z ð‚g ÅVß Zz …6,}ièYì 7J
-V ;z Ïg„
 Š ÅVß Zz
:ì 7[ ø
7Š {z1Bg â 6~] Ñ» ~g ‚g0
+ZÆ] Ñ» ~g7*Š ÿL X3ZVƒ ;g™7ÌZ
**
g @*
QÐ yWDg @*
ZÐ y WÃÚkZ \¬vZD â 
Û \¬z: 4vZXì $
Ë ï
( 5:™ÔPÁz4,
) XB™:èZgÃá ZzyWëJ
-Z
# ì7~g(Z}g ø

?@*
ƒwi **
V ¹gzZì HP

ì q HPXì @*
g @*
QP~ wŠÆ V< ¬ LZ ì {zvZ D â 
Û \¬vZ

NTO
ÇVz™n²vZY
á y Z D™y ÒH ã šZ bzg r
# ™‚ÅkZì H#
Ö ´ÅPgzZ
x¥6,wŠÆÝñàønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] hôçû ×öÎö oûÊô ?ì @*
F,
QV ¹i ˜»Pì @*
ƒV¹wz4,»Pp
Xì ðñ»^g7JZ »P Zƒ

ú ZñÆPÁz4,

k0*
ÆVz_ŠgzZ Š
HƒT
$¸ÐBwŠ Âà™~Ã$

/ZèYì x Zw~Ã$
+aÏZ
# XЃg yj" ‰
Z
Ü zC
Ù ?Ç} F,
Q V¹i ˜ »P Â Š
Hƒ »„ ^g7JZ Z
# XŠ
HV
ZrÃwŠÆ™[ Zy

ÃÃKZ ä T Â @*
™7C i ˜ ðÃV ;z Âì ꊙ{ n^g7 *Z ÔŠ
\¬vZ Âì 7„ wŠ ~B[ ZXì *
@Y ïk0*
EÃwŠÐ V\WÔ Š
Hƒ ~ga wŠÔc*
Š
„ ^g7 *Z {z ä VrZèYì 7uÃVß Zz â zga ÏZXÐ ,™wi **
V ¹P
V¹P Â c*
Š™{n „ wŠ Âä VrZ Xì wŠ x **
» Tì @*
F,Q i ˜ »PV ˜ c*
Š™ ùŸ
?Ç} F,Q

,‚&ÅP

X D â 
Û 6,( 25mÔ 11\ )~ã šZ bzgÏß W)´, ‚&ÅP

Ö ´gzZ‚«
#

gzZì /
$ñPèYì „g Y s§ÅP;Å oâ (gô×ûÏøÖû] oÊô †% Ïô jøŠûm$ …ºçû Þö oøâô 
ì gâq
-ZPªì ; gƒ w EZ T
$¸uZz qg pì „g Y s§Ågâ;Å †% Ïô jøŠûmø
Xì *
@YI~»Æðñ
Cƒ‹ðÃ_Š ñÃÅV< ¬~z*ŠgzZì_Š ñÃaÆV < ¬ÆvZ}i ~g7
Xì @*
ƒB‚gâ{z~Ý ¬}g ‚Xì 8gâ »Tì „zÑZzvZX ðƒ~vì

 q Ëgâr
# ™ìt#
Ö ´ÅTì *
@YI~wŠgâ{zì ‚«Â
?ì MùgâtgzZìPx **
»ÏZX @*
ƒ7…¸ÐvZ

i§»«™gzZw”ÆP§ â

pzŠ½Ð ã0*
x:gz ñ Y H: ùŸÃgâkZªÆì MÐ ò ¾gzZ™fÆvZ
Zg ‚  1™Ì{k
HpŠ
H½Ð gâ»Ð ™f b§ÏZ X Ç ñ Y ò ã0*
 ÂzŠ wÅ‹I
ƒ

NTP
Xì ~gz¢Ìx ÈZ » ò¾B‚Æ™f Z®X Š
Hƒù Ÿgâ

Ö ´~uzŠ ÅPÁz4,
#

Å
î0@+C
Ù ì @*
g @*
QPvZ6,wŠ Tìt¤ {ÅgâkZ Ðùô vøÖû] oÖø]ô äö q% çø j$Ö] äô eô köfö %ûmøæø
C Yƒ7Âì e **
ƒ…¸¤
/Z ÌÃ÷‚q
-Zì Lgzás§Å\¬vZ {z÷‚C
Ù ]§ 
ìg W Š c* {z Ì Q Vƒ @*
>
ÅgâkZ…ôçû ß%Ö] ]„øâF èô Òø†ø fø eô ªì „g Y s§Ågâ;Å äe (Ðùô vøÖû] oÖø]ô äö q% çø j$Ö] äô eô köfö %ûmøæø
E
-š!
ðô oûJ$ Ö] löçû fö $ö ì H öW Æ]ogzZì Sg ì‡s§Å\¬hzÂÅkZ‰
Ü zC
٠Е
'
,
Xì ]ox **
»kZ ñYƒ Za yj~quà äô Òô†% vøiø ‚øÃû eø
Ìœq
-Z Xì Sg ‰
Ü zC
Ù zÂÅkZ s§Å \¬ h Ðùô vøÖû] oÖø]ô äö q% çø j$Ö] äô eô köfö %ûmøæø
Z}
.[ Z ˆƒ ì‡ÚZ
# Xì *
@Y¹ÚÃTì x £ {z¸X @*
ƒ7…¸ÐvZ LZ
# ™£Z·{
r
á **
Ññ]|6,ÚX Yv ¸ 7Âì e Ìk
H¸ [ Z X YwÈ7Ã
C D â 
Û X [ƒÚr
# ™ÔvZ à z¿tƒx¥ùXìÄлmvZ G
î*9g
x **» ÏZ Úì x **» ÏZ Ú 
0*: å
3 \W Ð ‹ Å yZ
Âì e Ì**
>Ãy Zn v¸:ÐvZ Âì e Ìk
H¸ Š
Hƒ ÚïE
L 8™¿{zß™
Xn Y%ÆvZ÷‚q
-Zƒ: „gŠ ‡6,
kZÔn: >

Ö ´~Š
#

-ZwŠXì CYï] Ð ã.6,
q
gzZ ãj"ÿ, Z ª ’ônû _$ Ö] àôÂø “ö×$ íøjømø

HƒtgzZ 1zgÐVxvZ³7,
] ÎgzŠ ðWã .6,
ðÃZ
# ì Lg ZQxŠ
( 24X 21:™ÔPÁz4,
)

E
G
4h$ªyZZ›c*
;{ ï
LE
Ši ZPÁz4,
X Vƒ@*
™‚Å Üû ãôÞô^Ûømû]ô ÄøÚ$ ^Þ÷^Ûømû]ô ]æû ö ]ø ˆû nø Öô[ Z
ÄøÚ$ ^Þ÷^Ûømû]ô ]æû ö ]ø ˆû nø Öô Vƒ @*
™wi **
a kZP6,wŠÆ Ýñ D â 
Û \¬vZ Ô=g f »
på̬ Ây ZZèY ñ Yƒ {Š c*
igzZ yZZ »y ZB‚ÆyZZ .‚ÆyZ @*
Üû ãôÞô^Ûømû]ô
‚ÅkZì *
@Yƒ yZZŠ Ze6,y ZZ {ŠñÆ yZˆÆ äW~ wŠgâ »P Zƒx¥
äƒ «gâ »PD â 
Û mvZ G
î*9g ~â år
# ™ZsÑ Z **
ÑñïGÒ)ÅZzŠë#
Ö ÑZœ

NTQ
å6,Š ã
CÅ=yZZ ªOzgñà Ñ+ Z [yZZ åx **
»kZ ?åHyZZ .‚{z »y Z¬Ð
wÑ+ Z6,ŠzÆvZÐ bÑŠ å} â ÃvZÐVæŠ åà Ñ+ ZgzZ å} TÃvZÐ =
¶ y›™ 3“
 Í » ñÇÔ y›Ìë Z®¸ y›!*
Z Vâ Z å OzgñgzZ å @*

Ð ã Z]
.z à q ¹zf y ZZÔ OzgñwÑ+ Z [yZZt Âì @*
ƒ «gâ »PZ
# p ñƒ
4™{'
× wŠÔì ÷vZ Z÷ì ©
8\ {'
× ~ wŠ ª ?ì H ¹zf È ZZXì *
@Yƒ sp
wŠ yZZìt à q ÈZZgzZ Æ™ptzf Xì ©
8\ wŠÃ]¯Å[ Œ
Û ÆvZ Ôì
wÑ+ Z ËÃkZ[ ZaÆ+ TÃvZX ÆäF,
Q pì ŠFxÑwqXì *
@Y F,
Q~
ÈZZgzZì 4ä™kCÃvZ {z ~ wŠì *
@Yƒ wq~ wŠ y ZZÉ Sg 7]gz¢Å
Å
ñZ',aÆkZ(êL ¬QXì *
@Y0*
ÃvZ~ wŠ ª **
Y0*
py Z]
.zì @*
ƒ‚ ã Z]
.z
Å
£Z·{
á **
Ññ]|Xì 8 ŠÃ\¬vZ ‰
Ü zC
Ù c*
ÍÐ V\WÅwŠ {zì Lg (êL ¬ x **
C D â 
Û ì ðâ 
Û ~VzÄzŠ¨{+HÅkZ ämvZ îG*9gr
#™
ݬ » ] !*
sì *
@Y Zƒ T

E
4›! äƒ Î Š
ݬ » ] éE
5G
ì ,',¶²wŠ äƒ Î kC
ݬ » ] ‡5 Å yZ t }g vZ
:ì ð â 
Û t~~g g bÑämvZ G
î*9g ã ?v0Z)´bÑŪãZZkZ
—ä´ßô nû Ãø eô äü Þö^Wø oÖF^Ãø iø åö ]†ø mø äü $Þ^øÒø oj#uø ä´fô×ûÏøeô Ðùô vøÖû] éö‚øâø ^JøÚö äô nû ×øÂø gø×ô Çûm$ áû]ø™
DMNL V” (MVt (p…^fÖ] xöjÊE

ÃvZ Z
# ~wŠXì ;gNŠÃ\¬vZÐ V\Wc*
Íñ Yƒ¨
¸ (Z h{@x6,»ª
E
tÐ hƒŒ
Û î0E
0Ò‘Âì 4ä™kCÃ\¬vZ~wŠ Ôì (Ã]¯Å[ Œ
Û ÆvZÔì @*
0*
C ì ; g™[ æÐ\ WìÄq
-Z » ºZ6,
kZX Tg7[ saÆkZ Ìy W
Ð#
Ö Z™Å T §{z 6,wŠ Lì @*
g*
ì @*
ƒ x¥ V W " V ˜ t  =

šÅ ãZ]
.zàq ¹zf ÈZZzOzgñàÑ+Z[ÈZZ

Èì 7ã 0*
~Tì c*
gŠq
-Z‰ì +Z wVŪã ZZ kZ~»

NTR 
™ÍÐ Vî c*
gŠ}uzŠÐ =?Çñ ÑyZZù6,ã0*
c*
gŠ‰
Ü z kZì ; g Zh Q u {Ôì
ãZ]
.zÔ à qÔ ¹zf ?ǃ÷yZZ »kZ‰
Ü zkZ ÇñYWã 0*
g0
+ZÆkZZ
# pì @*
ƒ (Z ã 0*
]ã0*
¨
Šp Âg0
+ZÆB}÷ Ǿ Â{zXce ?Š Å ã0*
Ãë Ç fâ 7?Š {zQ
?Š= ÔVƒ ; g0*
ÔVƒ ; g™kCÃ ã 0*
g0
+Z LZ~Ôì „g Y uQ~÷gzŠgzŠÔì ;gË
¬ éq
-ZXì CY uQÅkZJ
-gzŠgzŠì @*
ƒ ã 0*
g0
+ZÆc*
gŠ TXì ]gz¢ HÅ
z [yZZ ¬ ~ » b§ÏZ Xì d

Û c*
gŠÐWì îŠ C uQÅ Vî Zƒ Ð „
«gâ »Ppì @*
Ñy ZZ6,vZ {z™ÍÐ VzuzŠ ÔÐ wÑ+ Z ÔÐ =Ôì @*
ƒ à Ñ+ Z
» \¬vZ {z ~ wŠ Ôì @*
Yƒ spÐ ã Z]
.z Ôà q Ô ¹zf ÈZZ ÔyZZ {z [ ZˆÆ äƒ
D™¨Ð Ú] Z|Y 5ßê ã ˆZ kZì @*
0*
~ wŠ ÃvZ Ôì @*
™kC[ Œ
Û
Ôì CYJ
-gzŠgzŠ uQÅkZ Âì *
@YƒEÑZzvZ ÚïE
# X
L 8™~ ÂË{È ðÃZ
E
¢
$W D Y 0 áZzvZ Ð ÄúL G3Æ kZ }È Vzg ZD
e
Ù Xì *
@Y ; » kZgzŠ gzŠ
E
4h$ b ˜ZÅY 5ß~ÜûãôÞô ^Ûømû]ô ÄøÚ$ ^Þ÷^Ûømû]ô ]æû ö ]ø ˆû nø Öô
Xì ]o»;{ ïG
LE

Ð
5ÅŠ ÅPÁz4,
xêL ‘q
-ZgzZ {ÿLG
ÐvZ™f

E
G
4h$ªãZ]
tgzZVƒ@*
™yÒÃkZƒÝqùvZ ì;{ ï
LE
.zà qÔ ¹zf yZZt[ Z
Ð
$ZzgÅpÑ›X c*
e
â
Û «~÷Š@úZÐ aLZ¡ä \¬hì xêL ‘q
-Z
w'~™fÆ \¬vZ x ¸ðÃZ
# èöÓøòô ×FÛøÖû] Üö ãö jûË$ uø Ÿ$ ]ô ²
ø ] áøæû †ö Òö„ûm$ ݺçû Îø ‚öÃö Ïûmø øŸ ì
Cƒ ] ‡5Ð V¤
Û Å+™ Z fìÀF,
: °¬ » kZ X f
e=
Í ÃkZ º
Û Âì Cƒ
V¤
Û Ð•
',ÅÄkZgzZì Cƒ ‚+
A rÅt‘~gâÃt‘Å { b§kZì
Xì µÂÅäƒv~[¨ÆVzÈÅ {yZ]Š „¾zf »yZgzZt ÜZ { À 0*
Æ
: Ë ¬ » kZXì g ,
$J eÃyZ Øg ÅvZ èöÛøuû†$ Ö] Üö ãö jûnø JôÆø ì x ÅZ ZuzŠ »™f
E
Øg î0E
0Ò‘ b§Tì g™g \ Ã+™ Z f™á ~ l¨WKZ Øg Å \¬vZìtÀF,
z Øg {Š c*
igzZ Z
# Ôì g ,
$J e ÐZ Ð Vð; VâzŠ LZ ™ ˜ ÐBÃ^ Vâ Ð
kZÐÛ zŠ LZ Âì @*
Wg \ {Š c*
igzZZ
# Ôì îŠÄg6,
^ yŠ¤
/
gzZuCZ Âì C™l .
E
Xì Cƒì»gŠ â ïG
L .9g î0E
0Ò‘{z‰
Ü zkZgzZì gg \ »^™,
$J eÇ!*
Ã
g\ Ùf ÿL X3Z Øg Å \¬vZì t : °¬¨ÅÀF,
Æ èöÛøuû†$ Ö] Üö ãö jûnø JôÆø :

NTS
X ì g,
$J e~l¨WLZñƒD™ 
ìP„zt ì @*
ƒ wi **
P6,y Z èøßønû ÓôŠ$ Ö] Üöãônû ×øÂø kûÖøˆø Þø ì x ÅZ ZŠgzZ
ÅTgzZàønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] hôçû ×öÎö oûÊô èøßønû ÓôŠ$ Ö] Ùøˆø Þû]ø pû„ôÖ$] çø âö ì c*
â
Û yÒ ~ e
$WkZ ä \¬vZ
ÄøÚø ^Þ÷^Ûømû]ô ]æû ö ]ø ˆû nø Öô D â 
Û X Hwi **
VYPt gzZ Å yÒ Ð \ Wä ~ ÌZ ‚
X ñ Yƒ{Š c*
igzZyZZ »yZB‚ÆyZZ¬ÆyZ @*
Üû ãôÞô^Ûømû]ô
Ð
ILG
GLG
" ugzZfÑì
" WkZ :
*
*™n²{zc*
â
Û «ä \¬vZxêL ‘q
-Z™5Ãg Iì
Zƒx¥Xì yWÅ!*
mµyZZŠ c*
Ši Z6,
PgzZì g
$!*
mµPÁz4,
6,
™fVƒLe
¹F,
Ôy ZZ› c*
Ši ZvZ™f :Xì xi ÑyZZ‹Š c*
iaÆPgzZì xi ÑPaÆ™f
E
G
4h$Á”ªy ZZ
LE
X àønû Ûô×øÃFÖû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû] áô]ø ^Þø]çø Âû ø †ö ìô! æø Xì=g f »vZ ì;{ ï
( 30X 29:™ÔPÁz4,)

84 e
$W

—Üûãômû ‚ômû]ø Ñøçû Êø ²
ô ] ‚ö mø™
DMLWèm! (xjËÖ] éö…ç‰E

|ų

@ƒÑZzvZgzZì CƒÅË"gzZvÏ0
*
+
iÅkZì @*
ƒŠZiWÐÈz{Æ\¬vZ
E
(
Xì @*
ƒ|
# z
Û B; Æ\¬vZÔ‚ è;XB; ÆVßZzvZÝZgŠ {zì ‚B; ÆVß ZzvZÔì
XïŠàJ
-vZ™h
+y

6,
Vð;LZÃVzÈñƒÇg}ÒúLZ6,
}iä\¬vZ

wV-q
-Zų

ÙCÉ @*
W7ŠpWZk
,
izaÆäh
+y

xnÐVâ ‚ Âì 'xnÃWZk
,
iz‰
z™5ZŠ ZÃy ZÐb ~g »uƙ쇂 ZgÐ Vâ ‚ì @*
¯ {ÒúCZ×÷eÆ‘´
ÃVzÈ X }ÒúÆ \¬vZá ZzvZ b§ÏZX zŠ ŸŠ !*
WxsZgzZßh
+y
xnÐ yZgzZ
ÑZzvZ {z™^6,
T ïŠ C3 Zg »“
WvZ à z ªX ïŠ Ÿk0*
Æ\¬vZ {z™h
+y

ƳX D™³aÆä2ÏÈÅ\¬vZÔDh
+y

7aLZ {zXì *
@Yƒ
E! 
D â 
Û \¬vZ‰ì @*
ƒ {ÒúB; »Vß ZzvZÔB; ÆvZì ‚ {zÝZgŠ … öW -š
Ôì 7B; »Ñ}÷~ÝZ {z ìg™³6,B; ÆÅzmvZ -Ñ}÷vß

NTT
Åzm\¬vZ -9}÷?ß™/ô} ZX {zìB; »vZÜûãômû ‚ômû]ø Ñøçû Êø ²
ô ] ‚ömøìB; Z÷
!/ô} Z Üûãômû‚ômû]ø Ñøçû Êø ²
ô ] ‚ömø 7B; »mvZ -Ñ }÷{zƒìg™³ 6,B; Æ
Z÷B;»ÅzmvZ-ÑXìB; Z÷ÝZgŠ~B;kZ1ìB; »µC
Ù „ 6,
Vð;}g v
B; »vZ6,
B; ÆyZ ÂD™³{zZ
# wÎg ì
L J" ** 
b§ÏZ ÂXì {ÒúgzZÑ
E
( 15X 14:™Ô ò ¾‹ § ) Xì @
*
ƒ

GLG
" WbÑ
/
¤
›ÈZ>Ñ!*
ì
—Üûãômû ‚ômû]ø Ñøçû Êø ²
ô ] ‚ö mø™
DML Vèm! (xjËÖ] éö…ç‰E

y*: °¬Ðq
-Z0Ƴ

î Yƒ ³ Ð á ZzvZ F Ë Âß™grÐ \¬vZƒ T e ?¤
/Z b§ÏZ
ì‚
rgB; 6,B; ÆLZ {zì @*
ƒ³p73 Zg ðûgrÐvZ~ *ŠèY
ÆÅzm\¬vZ -g—ôZzgŠ ‰ ZzB; tJ
-VŒ ì 6,B; ÆŒ ZB; » gzZ
:Dâ
Û \¬vZÃB;ÆÅzmvZ-g—gzZì(J
-ugIïG
L ^Š
—Üûãômû ‚ômû]ø Ñøçû Êø ²
ô ] ‚ö mø™
DML Vèm! (xjËÖ] éö…ç‰E

Ë{zƒ *
*™grÐá Zzy WÃá Zz}iÔƒ *
*™grÐvZÃT ÂìB; Z÷B; »Ñ
vZ -g—ôZzgŠôZzB; »kZ Š
Hƒh
+% »áZzvZ ˤ
/ZpYY7J
-vZЖ
 Zg
G
c*
â
Û ä \¬vZÃug I ïG
L ^ŠÆÅzm\¬vZ -\ WgzZ Š
HVJ
-ug I ï
L ^ŠÆÅzm
Zg \ Ú Z3 Zgt »³Ð Vß ZzvZF Xì²
ø ] ‚ömø tõ#
Ö B; » ÑÃB; ÆÑ}÷
7?Š Â~X zŠ CÐbÑŠ=3 ZggzZ ðûgrÐvZX 7wVðÃÅkZ~*Šì
( 42X 36:™Ô ã !*
g½ ®Z ) X Vƒ; g™

85 e
$W

—ô çû röŠ% Ö] †ô$ø]ø àûÚô Üû `ôâô çû qöæö oûÊô Üûâö ^Ûø nû ‰ô™
DNUVèm! (xjËÖ] éö…ç‰E

‚Å ^Ûønû ‰ô

/y
WÐgîm{Ã]|X¸DƒŠg ZzxE6,
mvZ G
î*9g ~gjY]| }÷

NTU
H‚Å j c*
â
Û iŠ q
-Z X BŠ [  ðà ¶Q7›
Û Ð „ ]zˆz ]Š „~ 
c*
â
Û QÔì gâm{q
-Z »V Š „ÅVÂZg6,Vzn Æx Z™/ô D â 
Û \¬vZ ?ì
}nÂì 4ö™½Ðg Zâ Z»»yZÐ ]Š „ÅVÂZgìt ] !*
?ì VYgâtºZ
ÆyZÐ ] ZŠ „ÅVÂïÅ/ôZ
# ðâ 
Û AŠ š ‚t ä }÷! { WXì 4ó6,
@*
Y½Ðgâ »wŠ »/ôZ
# b§ÏZì *
@Y¢ Âì @*
Y½!\ ‰Âì *
@Y½gâ~wŠ
Xì 4½
uÐV\WgzZì 4óÐ VznQgzZì 4öÂì
Ì~kZÂ@ŠãšZbzg‚VŒZ
# 1¶”~gjYÐLZä~]!*
t
$
4›E
: D â 
Û Ïß W)´?ì H j åc*
â
Û AŠ ãšZbzg%ä}÷ åy*„zîE
0G
—Üûâô †ôaô^¾ø o×FÂø Üû ãôßô ›ô^eø àûÚô æû ‚öfû mø àømû‚ôeô^Ãø Öû] åô çû qöæö o×øÂø †ö `ø ¿ûm$ …ºçû Þö çø âö ™
DxjËÖ] é…ç‰ kvi (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

Ȓ!*
{z?ì ÐV ¹ @*
Wgât1Xì @*
ƒC
Ù ª6,VznÆVß Zzä™]Š „ì gâq
-Z j
yZgzZì 4ögâ{z Âì *
@Y½ÐgâwŠ Z
# Xì 4äƒC
Ù ª6,ŸÆyZì @*
ƒgâ
Âì \ñ~ »¤
/Z Ôì »È)F,
{nVƒ H~a kZXì 4óÐ Vzn Æ
c*
wY°Z°£È)F,
»»kZ ÂÔì ‘Ác*
t Á~»¤
/ZgzZì \ñ‹ “È)F,
{n
x » 6VzgÈèY b§Å{ ÇgÈ ÏÔì @*
ƒ {nkp® ÉÔì @*
ƒY ûZ `z
Û È )F,
Xì @*
ƒgÈ»ÑÉì @*
ƒg¹»vZ „:gzZì @*
ƒg\»ëÂ: ¿(ZÔì @*

( 6:mÔi Zg »#
Ö / Z6,+ Š )

i§»ä™ÝqÚ+F,

p k7,7Âz¿q
-ZgzZ Lg 7Ð ò ¾pì k7,z½] Zg ¿q
-Z
HvZz~ @*
™7nZg **
ô â LZ Ìœq
-ZgzZ @*
™7[ Zy
ÌÃq
-Z Ôì LgÐ ò ¾
&gzZVƒÌÐ {izggzZVƒ
~ݬРwŠ› gŠÆkZ ǃ~ ¸Ú Zgâ »kZVƒ~}Z åLÓE
ò¾gzZ yZZZ
# ¸ D â 
Û }÷X σ[ Z§Ð kZ t‘q
-ZgzZ Çñ Yƒ Za !²i
x **
» ÏZì 4óÐ {n Ôì 4½
uÐ V\W™¢ Ð wŠ Âì *
@Y½wŠÐgâÆ
:ìt‚Å j~°šZ bzg‚Xì ô çû röŠ% Ö] †ô$ø]ø àûÚô Üû `ôâô çû qöæö oûÊô Üûâö ^Ûønû ‰ô
—Üû âô †ôaô^¾ø o×FÂø Üûãôßô ›ô^eø ÝàûÚô æû ‚ö fû mø àømû‚ôeô^Ãø Öû] åô çû qöæö o×FÂø †ö `ø ¿ûm$ …ºçû Þö çø âö ™
DxjËÖ] é…ç‰ kvi (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

NUL
¢J
-C
Ù ªÆ y ZÐ í!*
Æ yZ Âì *
@Y½~ wŠÆ V< ¬}÷ ì gâq
-Z j
( 12:mÔ ã !*
gnA) Xì *
@Y
V2zŠÆ\¬vZ §tÔì Y 1zZ ñZ½**
VQ §»vÐ{k
Háøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö «nø Öôæû ]ø áû]ô
gzZì ÌÅVdÃZ½]Š „ Zƒx¥Xì Y™ÌgÕgzZÉÃ{/gzZeÔ]Š „Xì Z½Å
E
t éh©ÅZÎqgzZì uœ~VâzŠVâ â 
Û **
gzZV2zŠ]Š„ñZ½tÂXì ÌÅV2zŠ
sÜt **
VQ §» vÐ { k
HZ®X ì $
Ë ƒù Z½~i q
Ð Z ÅY 1zZ { zƒ uœY 1zÑZ ÎgzZ
»vÐ {k
HªÑ ä3Z½tÌgÕ¤
/ZX 7z »VzgÕtXì Z½ÅY 1zZÆ\¬vZ
:ì e
$WtÅu0*
ÈWŒ
Û ?ŠÅkZX ÇñYƒvZ àzÇìg: ÉÃgzZgÕ ÂÑ äVQ§
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö «nø Öô æû ]ø áû]ô™
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

{k
HpÑZzä™]zˆz…ZâÑZz"7,Äz™f ÑZzä™{/ze w‚C
Ù D â 
Û \¬vZ
X s ÔD™7nZg **
Ãí {zsÜà z}÷X Yƒ7à zZ÷ÑZzv:Ð

vZÚ
M 8gzZ§»vÐ{ k
H

X ïŠ =ÂÅŠÅ[Z ÑÃkZ D â 
Û wJaÆe
$Ñz KZÃT\¬vZ
E
E

9
]‹gzZ {Š`kS Ôì @*
VQ ò ¾êL gzZì @*
3]‹êL i™ XÃgzZ mZ e 7Ã6,vZ){zQ
( 13:™Ô ã!*
g¸A) X D™ «g \ CZ \¬vZÃwŠ}½

?Š Å䃊 Z D
+
g ÑZùpôÆ›ÿL X3Z

gz Z ñƒ D
+
%æ X Zƒ 7D
+
%›ÿL X3Z ðÃLX Dƒ #
Ö / Z ÿL X3Z ›ÿL X3Z
GÒ)ÅZŠë#
mvZ îG*g9 ~â åZsÑZ **
Ññ ï
Ö ÑZœaÏZX¸7›ÿL X3Z {z‰QÐ+Š
Ð u 0*
È WŒ
Û ?Š Å kZgz Zì g ~ ÄÅ›ÿL X3Z { zƒ #
Ö / Z ïE
â
Ûä
L Ť c*
@*
™RÐ g
$Š q Zz u 0*
y WŒ
Û Ã] ª“Æ VÍg )
,L Z ~ X ð â 
Û «Ã ºZ ä \ ¬vZ
:c*
â
Û Š
á g Z ä\¬vZX Vƒ
—äü Þøçû f%vômö æø Üû ãö f%vôm% Ýõçû Ïøeô ²
ö ] oiô ^+mø Íøçû ŠøÊø ä´ßô mûô àûÂø ÜûÓößûÚô ‚$ iø†û m$ àûÚø ™
DQPVèm! (é‚ñ^ÛÖ] éö…ç‰E

\¬vZÐ XÐ,™ Za x ¸q
-Z \¬vZ~¨£ÆyZ‰ƒ D
+
%Ð xsZ èE
L #GŠ vß

NUM

{™E
+» ›ÿL X3Z ~¨ £Æ +D
+
%XÐ , ™›Ð \¬vZ vß {zgzZÐ N â 
Û›
Ç!*
» kZ ì CY ðÑq „z~¨£èY M
hƒ 7D
+
%› ÿL X3Zì ?Š **
â
Û wi **
~¨ £Æ+ D
+
% Z®ì *
@YH7yZU~ ¸Ð kZ~¨£ÆyZUXƒŠ §gzZ@
zG Zƒx¥ÐkZXÐgì‡6,+Šå ~ ¸, Ztì ?Š *
*™7ÛÿL X3Z
( 18X 17:™Ô ã !*
g¸A) X ǃ7D
+
%LÑZz›

86 e
$W

û éºçø ìû]ô áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] ^ÛøÞ$]ôü
DMLVèm! (l ]†rvÖ] é…ç‰E

ã¶
KÅ\¬vZ

c WÐi
*
Û Z ðà éºçø ìû]ô áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] ^ÛøÞ$]ôX ð¸ð¸y›ƒ
 äÒ ^m^Ú†Ê ^;…]
}ðÃì c*
WÐ }ðÃÔÐ|? ðÃÔÐ [ º ðÃÔÐ yñ5 ðÃÔÐ yß ðÃì
:ì c*
â
Û Š
á g Zä\¬vZX Vƒ&ð¸CZÃ
 ~pÐ
—ÜûÓöÞô]çø Öû]ø æø Üû Óöjô ßøŠôÖû]ø Íö ø¡jô ìû]æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðö×ûìø ä´ jô mF! àûÚô æø ü
DNNVèm! (Ýæ†Ö] éö…ç‰E

^Ñ**
~(,¹ ÅkZ ÂŒHÃ ã ¶
KÅvZ ðä
/Z Ô V *¶
K~÷t s %Z »8
-gzy!*
i
}uzŠq
-ZÐ s %ZÆ8
-gzy!*
ivß‘ñ7,} (,} (,Xì òŠ W{Šƒ" Z (,
{zÔì
¬t Âì @*
™g ïZ Ô } â 7à ã¶
KÅvZ ðä
/ZÔ7BÃ|Å { k
HvßX BHÃ
ì Ây!*
i hZzŠg ZX ¨ á Zz y !*
izŠg Z Âì m1 y !*
i S? ðÃÔì m1 ! º ðÃXì
y!*
i ~ m,ôZX 7^
,Y'HÃy !*
iËgzZ7^
,Y'aZgzZ YZÐ Vâ !*
ix ÓÃkZp
Î:X Çá1„ ~ m,ôZ ? Çá1H Âñ Yƒy›m,
ôZ ðä
/ZÔce 'Y:HÌÃ
ÂDƒ Za ~ [ º Ô s1 ~ m,ôZ ÂDƒ Za ~ yß ?¤
/Z XõYZ Ã
 3!*
i
ËZ® ?BHÃkZ H Cƒ ~g vy!*
i Z®s1S? ÂDƒZa ~|?Ô s1! º
Xõ:HÃy!*
i
Ô¬ 7Š@ ƒ
 Ðzz ÏZ ÔŒ7HÃ7Š@ ËL ‰ ÷Š@ ëZ
#
[ º„
 zŠ Ä}÷XЃ 0*
Á¹ ] !*
t**
ƒ: »ÖÔì 7Ö~íèY‰ƒ

NUN
Xì @*
W{'
× =Ð! ºÅyZpÆ
{ ¨f q
-Z »Ö¤
/ZXì 7Â~ wŠ { ¨f ðà »Öƒg f
e{^
,Y »»LZ
! ôq
-ZX å; g±Ð ~gŠ ·¹ ¿q
-Z~{ zçq
-ZXì60
+Z »Ø{YÎ ÂZƒ~wŠ Ì
X ‰ µúÆ kZ ! ô{ zX ì 5t c*
â
Û ä ÅzmvZ -g—ÂÅp°ÅkZ ä
™ Wä ! ôX à ™ÉŠpä kZÐg ZŒKZ™Ñ: [ @*
ÅV¿igzZ Š
Hƒ Âi {z ¬Š~y
W
ÅzmvZ -g—?ì Z`
â Ht !vZ wÎg c* 
Y7 gzZ Hn²Ð ÅzmvZ -g—§Zzt
[p:X ǃx **
»F}÷ å; g±aÆÖ7aÆxsZ¿t c*
â
Û Š
á gZä
Xì *
*™yâ ‚»äY~3'HÃ8
-ggzZy !*
iÔì à ZzäYá~3Öß™
Ù Xì ]gz¢Å®
C
)
á Z(C
Ù ÅkZÀ` WÔ Çƒ {Z
+ù »kZ Ô ƒ ;Ãy*kZ
?Š 'HÃËÐzzÅ8
-ggzZy!*
iÔõ:HÃy!*
i ËX ñ ;ÐWÃy*kZy ›
Xì ; g™g ïZ » ã¶
KÅ\¬vZ¿tì
ÜûÓöÞô]çø Öû]øæø ÜûÓöjô ßøŠôÖû]ø Íöø¡jô ìû]æø N;Ãy*kZ ƒ
 Š ñV Œ òŠ Wæ
Å !*
Z}÷tì @*
zgÆ™Š c*
Ã\ !*
™NŠÃkZÔì @*
™] ³Å ã¶
KÅ\ !*
LZòŠ W îÖ]ý
y›Æ*Š ~g ‚Xì @*
¯=g f »} ×à 㠶
KÅ\¬vZì ëÑ**
H{È {zXì ã ¶
K
D ¯ \¬vZ}gÍá »X VƒÆ Zu- ì e ÔVƒÆ yßì e ð¸ ð¸ ~ :W 
Xì ã¶
KÅ \¬vZ s %Z » y!*
iz 8
-gX á Zz ä™ Za \¬vZ Ô ‘
W 7ŠpÔ
Xì ÑZzä™g ïZ »u 0*
yWŒ
Û {zñ Ñ: yZZ6,
$WËÅu 0*
e
È WŒ
Û
ÐO&ÈÆV”}uzŠgzZ öE
ÐO&ÈÆ6¤'
„q
-Z Ń
 öE
, 
å¹~ ~z5 ä~
ÐO&Å6¤',Ôì @*
ÌöE
™VÈVÈÌÂ »i
Û ZgzZì @*
™VÈVÈÌÂ »6¤'
,
Xì y!*
i
Ð
O
& Åi
s %Z ~ Vâ !*
i ÅVgâ Y ä \¬vZ X ì r1 V ƒ xÌöE
Û ZgzZì r1 V ƒ x
gzZ 3!*
i ZÃy ¨
KZgzZ c*
Š 7g Z Œ
Û ã¶
KKZ ä \¬vZÃy !*
i ÅVzgâ YèY 3g 7
X c*
Šg Z Œ
Û ã¶
KKZÃs %ZÆ Vâ !*
igzZ 8
-gÆ Vâ ¨
KZ ä \¬vZèYØŠ 8
-g Z
gzZ q Z 4,
Ô]ÐÃkZ X ì CY śР㠶
KÅ [8X z™›Ð VE¶
KÅ \¬vZ Z®
X*
@Yc*
¯7=g f »} ×

NUO

87 e
$W

—^j÷nû Úø äô nû ìô]ø Üø vûÖø ØøÒö^+m$ áû]ø Üû Òö‚öuø]ø g% vômö]ø™
DMNVèm!(l]†rvÖ] é…ç‰E

X ƒ 3“
 Í » ð¸{Š%LZ ?ì I] !*
tÃ?H :ÀF,
Xì Õx **
»ÏZì s ¸z" V#Ôì ! Zy

t~ r
# ™V#ì „g^y!*
i
ÜûÒö‚öuø]ø g% vômö]ø ì ;g 3“
 Í » ð¸ {Š%LZ ¿t Xì Õ *
*™y Ò ðZ',ÅËú"
{g e" Â{z ?î 3“
 Í » ð¸ {Š%LZ ?ì I ]!*
t à ?H ^j÷nû Úø äô nû ìô]ø Üø vûÖø ØøÒö^+m$ áû]ø
XìÆ{Š%éÔn™q Ê CZì 7ŠñV ;z

88 e
$W

—ÜûÓöÏFiû]ø ²
ô ] ‚ø ßûÂô Üû ÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ô ]çû Êö…ø ^Ãø jøÖô Øøñô «fø Îø æ$ ^e÷ çû Ãö Wö ÜûÓößF×ûÃø qøæø o%FÞû]ö æ$ †õÒøƒø àûÚô Üû ÓößFÏû×øìø ^Þ$]ô™
DMOVèm! (l ]†rvÖ] éö…ç‰E

·zå·:ì sg ¬Ñ»bDzy Z0
y
+{

xŠ W !*
!*
ª H Za Ð ]gúgzZŠ%q
-ZÃ ?ä ë D â 
Û Š
á g Z \¬z: 4h
„~ Vâ Z0
+{ZÃ ?ä ëgzZØøñô^fø Îø æ$ ^e÷ çû Ãö Wö Üû ÓößF×ûÃø qøæø Ð x?Z ? Zjðâ gzZx?Zm
Ýqsg ¬»}uzŠq
-ZÃ? @*
]çû Êö…ø ^Ãø jøÖôì Ñ»kZÉ 7aÆy
·„tpc*
Š™ 
ì H{zì b X c*
Š™ q zÑy
·gzZ å·Æ sg ¬ñ O ä V
Y ÍßëpXn ƒ
²
H
4
5 £ƒ
'XtÐ e
$WkZXì ] IðÃì ] MðÃÔS
Qª ÿG
 ~¨ £}g ø
©!ì ãZŠ **
kZXì s ÜÆsg¬åL}G
*
*™õ6,[ ØZ LZÔ6,~gŠ Z'
,KZÔ6,yZ0
+{ LZ
$ ¸èY7^
þL G
,Yå·zy
·X q
pgwì »]çû Êö…ø ^Ãø jøÖôì ã™ÃÏ~hðt'= ‰
Ü z
V# ñYƒ sg ¬Ð }uzŠ q
-Z ~ :Wì t Ñ » \¬vZ Ð bDz [Å
¾sÑz ] ³Q Ôì 7sÑz³ïE
+{Xì ÐFV#{z Ôì Ð yZ0
+{
L 4]bDz yZ0
E
ì {zidq
-Š 4,
Æ\¬vZgzZÜû ÓöÏFiû]ø ²
ô ] ‚øßûÂô ÜûÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ôD â 
Û Š
á g ZÐW?ì ~q
Xì i d{Š c*
i„Ú Zq
-Š 4,
Æ\¬vZì s{Š c*
i AXì @*
™g(Z ò¾{Š c*
i

p°Åò ¾

VÂ!*
XgzZ *
*™¿6,yZ Dƒ lp\¬vZÐ VÂ!*
X?ì Hp°Å ò ¾

NUP 
ì 9 Š X ì ò ¾x **
» „ Z‡Zùƒ AZgzZ% ZzZ Á − ZX ÈÐ y Z Dƒ nZg **
Ð
X DƒlpÐ ] !*
¾Åzm\¬vZ -Ý ¬§zugzZDƒ lpÐ ] !*
¾\¬vZ
{z ª} Š hgÙpÙpÃÙp^
,Y**
KZì ÙpÅwÎggzZvZ q
-ZgzZì Ùp~g ø Âq
-Z
( wŠ›gŠ‹ ZŠ
á g Z) X Š
Hƒ à z »vZÔ Š
Hƒ sß™Â} Š™y !*
Û 6,ÙpÅwÎgzvZÃÙpKZ
Œ

89 e
$W

—‚ômû…ôçø Öû] Øôfû uø àûÚô äô nû Öø]ô hö†ø Îû]ø àövûÞøæø ™
DMRVèm! (Ñ é…ç‰E

X {Š c*
iÌÐyYv
è gÅkZd

Û gŠkZÆy¨
KZë
z Ñ}÷\ WgzZ gzŠ Ðí~¨£Æ \ W bzg ~÷gzZ ÑZ÷Z
#:
z ÏgŠ c*
Û Ð „ \ W~ a kZ I ZÆ «z „„ \ W Z® F, 

-Š 4,ÌÐ bzg
q
ø nû ×øÂø æø áö^Ãø jøŠûÛöÖû] køÞû^øÊøÇVz™„ZpŠ ZŠ
kZ „\ WèY ²
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uøŸøæø Éöø¡fø Öû] Ô
G
E
E
~ ëgzZì Z
# Zz ÕäS}©$z ;ˆZ6,\ W )Êæ ~g øgzZ ñ Y ÅÔŠæ Ð T .
Þ ‡
Šæ Å\ W1ì 7] ¸ÅV>gzZÐ «™Å\ W1ì 7‰
Ü ¤ Å vÐ Vƒk
H
( 20X 19:™ÔòzgÈ j) XÐ
X d

Û {Š c*
i ÌÐ yŠ¤
/vg ~÷ÔÐ bzg ~÷ÔÐ Ñ}÷\ W !vZ} Z
ëÑ**
Ä ëpì @*
ƒ {Š c*
i h»[ Œ
Û Z Â d

Û {Š c*
i ÌÐ yY ~g ø \ WZ
# !vZ} Z
lp **
Ã\ WgzZ D™7“
 ZŠ',ÃVç»ÆVƒ k
HgzZ D™7ZÆyY6,\ WÌQ
~g ø~¨£Æ\ WÔ q
-Š 4,
}g ø\ W{Š c*
iÐ ë²D™lpÃÑLZÆ™
ÃKZ6,
\ W[ Z™¢c ¥Ð y ˜}g ‚ä ëakZXì gzŠÐ ëÌÑZg øgzZyY
{Š c*
iÐ ƒ
 h»\ W?Æ hö†ø ÎûŸø û^Êø hö†ø ÎûŸø û ]ø èY Dg å Ä \ WëgzZì à ) 
ì h»\ Wt Â, Š™ ZÆ6,\ Wy YÆ™7aÆ]Š ÞÃy Y KZ ë¤
/Za kZì
C èY ǃ: ZŠ Z ÌQ hpÅ ZÆ6,
\ñRŒ
Û L Zy Y
¶ Å ÏZ ðƒ ~Š ~Š yY
Zƒ : ZŠ Z h ì t  h
C gzZ

NUQ
gzŠ *gzŠ O Š 4, ª
» !*
& g @* ª
gâ „
 ‘ õ/G¼G
» gŠ
Øôfû uø àûÚô äô nû Öø]ô hö†ø Îû]ø àövûÞøæø d

Û }gø {Š c*
iÐ y Y ~g ø \ WvZ} Z D â 
Û **
Ññ
) š Âg ZƒÔì¾IgzŠ *gzŠX gzŠ •Z" Ð \ WëŠz!*
º
ÆO Š 4,
kZp ‚ômû…ôçø Öû]
gzŠ âZÐ \ WëQ d

Û {Š c*
iÐ yY ~g ø\ WÆ[ Œ
Û kZŠz!*
ÂXì @*
WaÆ
»}i‰ì ‚
rggzŠÐ \¬vZ … ì Ñzz ÅkZ ?ì Hzz Å ~gzŠ kZ ? VY
bq Zg7 ~ y xgŠÆ0
+egzZ `gÎng Z Ò™Z
# Xì ‚
rgxzøÐ gâÆ [ ëWÃ0
+e!Í
gzZì ¡
CZ hð!Í »}it D™D™•
wZ
# QgzZXì *
@Yƒgâ" 0
+e Zg7 Âì *
@Yƒ
kZì k
-õg @*
«Å0
+e {zgzZì *
@Yƒ×zg ‚ Z hð0
+e  C7,Ñ ÃÏ~hðÅ `gÎ
gzZ0
+e!Í Zg7 » } iì @*
W (Z yŠ q
-Z J
-V Œ ˆ W õg @*
~uzŠ ÂWgzZ } iˆ Æ
yŠ TD SD SÃÑXì *
@Yƒ×zg0
+e Zg7 yŠ kZXì *
@Y ?
Ø Ð y xgŠÆ`gÎ
qË{zgzZìg: ,@*
ª
ÆѪ
q ðÃÅ…gzZ]á,Š â 
Û «=ÂÄ£t\¬Z}
.
™Âñ Yƒ‚=ÂÅä™ ZÆyY‰
Ü zC
Ù 6,è%Å\¬vZÔƒ: µ ZÐ #
Ö / Z~
QX Š
Hƒ×zgÐ0
+eÆvZ ìÚÒ],ZŠ Zg7»»ÆkZgzZ Š
H$
Ö Ç!*
Ñ»¿kZß
gŠÏZì {0
+
igŠTÑ» TX Dƒ ] Z W,ZÆ Ññ+ Ì~ p ÖZÆ ¿kZ
Ñ»TgzZƒ ;g™y Ò: VY „g
$uzy WŒ
Û {zì e ÏN Yð0*
~x¯ÆkZV−g@*
ï
á Ì~x¯ÆkZgâ »kZ Š
Hƒ×zgÐvZ ìÚ»Ò],ZŠ Zg7 »kZgzZ Š
H$
Ö Ç!*
Ð kZ Âì @*
™yÒg
$uzyWŒ
Û +Š$
+ðä
/ZÐzz ÏZXƒ ;g™'!*
Å„ *Š {zì e ǃ
~EŠ Å{)zb‚gzZ ~ m,
ôZ ÑZzvZ ðä
/ZgzZì „ Ze~ wŠÆkZèYì Ä„Ze
Xì ÑZzvZwŠ »kZèY Çñ W+Š~VzŠ¤
/
á ÆkZ Âì ꊽ 
d

Û {Š c*
iÐ yY Àg ~g ø \¬vZÆkZŠz!* 
D â 
Û òzg **
Ññ
ÿ @:
Õ
L Z (,
Ѓ
 » ~gzŠÐvZ~gzŠ kZgzZ{k
H}g øzzÅkZgzŠÐvZ
:ì ꊙ+'
× gzZÃyZy -gzZ
—^ß÷Šøuø åö !†ø Êø ä´×ô ÛøÂø ðö çû ‰ö äü Öø àømùô ‡ö àûÛøÊø]ø™
DTVèm! (†›^Ê é…ç‰E

%
N »¿kZì wq H
»kZXì 8 Š @{zÃy ZgzZ‰ Š™+'
× aÆT¿} æE

NUR

g8
~}ngzZ~V\Wªì @*
ƒ~ dZ êL E
Œ»VÝy ZdŠx Z »y Zìt ` ´
u 0*
** 
gzZì [ Zy

qtì ?Š ¸ ñ Yá s§Å_Z Ä£Ãy ¨
KZ dZ èE
L j8 p
{zˆÆkZì Lg 8 ŠJ
-k
,
Š òŠ Wq
-ZÃ@q
-Z }ì u 0*
**
›tì ?Št} Š™
Vz8ÆŒÂëÔì @*
ƒ HÐÚ Š à {‚}g Z å; gÈy-gzZ ˆ W~èì 8 Š
VYçz" \ WÔhVY ~èt ¸ ìgNŠë Z ‹ “\ W¤
/Z X Ù Šë Z ‹ “~
Ë\ WXì Ãu 0*
**
gzZì ›u0*
**
tì ?Š ¸Xì Cƒ u 0*
**
Âq Œçz Ô‰ƒ
y-tpdŠpÑ~ÔdŠ/x ÓÃpÑyWŒ
Û Ô Ïñ W7~èBŠ‚kŠÃáZzvZ
vZ}÷{Zz 3#Zg f~b6,¤ \ Wpì @*
ƒ HÐh
eNŠ à {}g Zì @* 


KZ ŒC
Ù X Çñ Α8zŠ ËZ egzZ7c*
ǃ ð; b6,¶ ŠQ !ì H Za #Hä \ W
I
gzZÐ Vß ÇgzZÐ V\Wªì @*
ƒ q zÑÐ6,zZ ~i WþL i“Xì *
@Yá s§Å_ZÃ
a ÏZ Xì @*
Yá 6,] â £} nnÆ s **
× W× WQˆÆ kZ ÔÐ Vß !*
á»
¾gzZ:%ì `
@*
i !* 
ðŠ „¹ y - D â 
Û mvZ îG*9g ~â å **
Ññ#
Ö ÑZœ
¾™ 3Š Œy -dŠX »x £}nÄì êŠ wâ gzZ »w ÇgzZçWì @*
3› (Sample)
å ~ÃÅ}uzŠ q
-Z VâzŠ t Áz Ô¬ì @*
™?f Ú Z Ôì @*
™?fÃy¨
KZ6,x £
}uzŠgzZ KZ 6,Ý ª,Zì @*
W3gX $
Ë ƒ 7Ì°ˆðÃQ D Yƒ ?faÆ
(Z ÌÑgzZX ꊙ®Š™ Zz½6ÈÃVé, Z:gzì é»vZtXì @*
™ù ŸÃz',WÅðñ
z ì" ñZÎ M 7¼ Ð VÝ [™/Š ; g !* 
ì ‚gzZ s ¸ç gzZ ð$
+gzZ ÛZ
y.6,™ Y~ e
$gpì CYòÐ c*
gŠÐ ÓÑÅ}g e T‰Æã .6,gzZ[ ZCZ
»kZèY} ™7]¯Å{k
H„Xy-ì ed#
Ö Ð [Œ
Û ñ c*
gŠÆvZXì CYƒ
Ÿg ÅvZ Ô~ ò ¾¬
» Zg Åy˜ VâzŠ ƒ T e s
# Zg¤
/Z Z®ì ì" gzZ [ ZCZx Z
vZ Âì Û{ » V ¯Åy ˜ VâzŠ {z Ôì V ˜ zŠ þLÅ{vZèY ~Š c*
Åy ZgzZ ~
4G
5µ]gz'¯Åy ˜ V âzŠ Âì ©
~ b zg ÅkZ w ðiF
8x **
»vZÐ ›Ôì @*
ƒ Ô¬6,
\¬vZgz Z _Š qgjèYì ~ x **
ÆvZ ì 7{'
× { z Ì~ VzgjX CY F,Q
¨ £Æ ]¯Åx **
ÆvZŠzö) Âì @*
ƒŠzö) *ŠgzZì Šß Z Z
# Zz *Š] Z f Å
E
Å
3E
§
x¥Ð Tì µ Zz ö Z ?{ð‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äö Öø àûÓömø Üû Öø æø ì |HÅ_Š qgzZt‘~
ì©
8x **
»vZ : X 7éðÃÌ» ]¯ Åx **
Æ y Z Z®ì 7éðà »vZ Zƒ

NUS
C ì @*
0*
{'
× ™| (,
Ð V ¯Åy ˜V âzŠ
ñW ~ wŠ T V ˜ zŠ Ó
á {z
ñ0*
Æ | (,Ð V˜ V âzŠ }'
×
Æ\ WŠz!*
!vZ} Za kZX ì k(,y¨
KZ s§ÅvZ)ì ã ZŠ **
gzZ °¸z" ð•Zt
ÅV gzZ ] ZágzZ /m,zWgzZ /i ‚ÅÑzz ÅkZ gzŠ Ð \ WëÆ äƒq
-Š 4,
„z:
L »kZgzŠÐvZ ëŠz!*
ÆO Š 4,
kZX B
bggzŠÐvZ … Vc*
gF
‚ Z hð» »gzZ Zƒ 7×zg Zg7 0
+e »vZ ìÚ~ »¤
/Z c*
â
Û ä ',
» Z} g ø ì
:b§TX z™#
Ö ] P`
ÌÏ~hð6,
{k
HakZXì @*
Yƒ»¯Âìgâ" Ì{g )
—†ö føÒû]ø ²
ô ] àøÚôù áº]çø •û…ôæø ü
Øùô Òö àûÚô †ö føÒû]ø Ôì ðõ oûWø Øùô Òö àûÚô †ö fø Òû]ø **
Yƒ èZg ‚ Z hð»vZì aÆ Ü+à~
xÌWZg **
Ï~hðÅyZ b§ÏZ Ôì ~(,~q Ÿg ÅyZÐ Vâ ˜ }g ‚Ôì ÜôÖø^Ãø Öû]
X 7ã .6,ðÃÔ¤ðÙ| (,
Ð kZÔì y"Z
ÌQ d

Û {Š c*
i ÌÐ y Y~g ø \ WÆO Š 4,
âZŠz!* 
D â 
Û **
Ññ
C gzŠÐ\ WÐ q nZ ÅV ÂáÅÑgzZòÝÅÑLZë
& g @* ª
/¼G
gâ „
 ‘ õG
» gŠ
»}g øgzZgâ[ ëWÆ\ WvZ} ZX ~ O g @*
ëЄÆÑgzZ òÝÅÑLZ

Hƒq
-g @*
Ç!*
™ƒxzøÐgâÆ\ W»Zg øÐ T Š
HW!Í »Ñ}g ø yxgŠÆ
{ ¨f q
-Z‰
Ü z kZ~*Š Żƿ, ZÔì *
@Yƒ ~`
6,{ k
H{zì *
@Y W¨
 ¸Ñ6,T
gzZ V2zŠ LZgzZaÆ Š ÑzZ KZ a LZ Vƒ Le { C Ð \¬vZ a kZ X @*
ƒ 7gâ
èY} Š ë : ~ ã â 
Û **
gzZ WZg **
KZ Ì÷‚q
-ZÃ
 ë \ ¬ Z}
.aÆ V ƒg
%NЃ
{k
H{z~ {Tì {z~{~æE
 ÅðñD â 
Û mîG*9g ~â å**
Ññ#
Ö ÑZœ
… » \¬vZ {z~ ÷‚Tì vgzZ kp„ e
$.÷‚ {z ÅðñÔì @*
ƒ >% »
Xì @*
™èZgÃ\¬vZ {z~÷‚Tì ug Ie
$.÷‚{zgzZì @*
+y
h

J
G
+” ð•Z Ð VC qZ$
h
+KZgzZ Ð V ðG3©$Ñ**
KZ ÔÐ Vƒ k
HLZ ëvZ } Z :
Ô£Š ŸgâÐ ØgKZ~*Šq
-g @*
ÅwŠ}g ø\ WZ®gzŠÐ\ WgzZ~O g@*

NUT
( 102X 92:™ÔòzgÈ j) X £Š Ÿgâ » ò ¾~ Vzƒ0
+ZÆVƒk
H

90 e
$W

—àønû Úô †ôrûÚ% Ýõçû Îø oÖF]ô ^ßø×û‰ô…û ]ö ^$Þ]ô ]çû Öö^Îø™
DONVèm! (l^m…]„Ö] éö…ç‰E

X ‰ Çs§Å ( oßx ¸ª)x ¸xêq
-Zë
~(,Ã?! ¤
Û } Z HÄc*
gŠ äx?ZmZ',Z]|Ð V¤
Û Æ[ Z±Z
#
( oßx ¸ª)x ¸xêq
-Zë àønû Úô †ôrûÚ% Ýõçû Îø oÖF]ô ^ßø×û‰ô…û ]ö ^$Þ]ôc*
Š[ Z äV ¤
Û Âì 7gŠ Hî
Txê ñƒ³6,ä™:|ÃyZÆ™~g !*
`6,yZ ëX ‰ Çs§Å
$m{q
-ZÐ s§Å Z}
.6,Vzßy ZXì –Ìx **
»kZ6,kZì ÑZz äƒuhÐß
{zå–x **
»xêT6,~èTgzZX¸D YäTµ ZÐ VzßÆ*Š {zÐ T¶Ð
~gjY ~”%]|X Š
HH î ZßQ Š
Hc*
Š«
 Qì: ¶C™ˆ
Ü ¬ »xêkZ ~è
ÅyZÐ 9
L oÏZ : ( ¿~¡)ª)¸ D™ tQ¿tèa å c*
â
Û ämvZ îG*9g
Ñ ¶Š Z j
+ZÃÑ LZ ñ OÆ+ ât1c*
Œ¹ äx?Zmoß]|X ˆ~Š«
 QÂ
Xì Š
Hc*
â
Û }ê×%Æ÷kZX ‰bŠ™uh„xŠq
-ZòŠ WÄÑ4ty
s !*
YEE
ß6,yZ ¶+

KZ ëL 5" lZŠ0*
Å•
w+
á **
JÅyZ ä[ é¨GšÅZh
+”[gnºZ
§ZzkZäëgzZ è÷mø! ^ãø nû Êô ^ßøÒø†û iøæø gzZˆ~Š™Ñ!*
zµÂÅoßĸgzZ‰ƒuh{zÐTñ‚',
+
N
E
.> q 
Š
HƒgZŠ%{çG
-ZwŠ~}iukZçO~Šg]‡q
-ZaÆVÍßWZzÆå~
gZŠ1$
+gzZ ŠgŠkZ ã0*
» {ìkZì gJ
-[ZÐx**
Æoß{ìgzZgÇŠc*
ÅXŠqu܃ ÏZ
XI
HQ7|
# gŠðÃ}g)ÆkZgzZY™7wEZÃkZbzg~f ðÃì
( 11X 10ÔwÍ ZzÔ ` ´»y ZgzZV c*
g FÅ bzg )

91 e
$W

—²
ô ] oÖø]ô ]æû †% Ëô Êø™
DQLVèm! (l^m…]„Ö] é…ç‰E

»w ZÎq
-Z}÷\ W¤
/Z HwZÎä r
# ™WZ®q
-ZÐ x?Zm}]|
Vz¾ÚÐ y¾Ë¤
/Z ¹ä kZX ¼c*
â
Û Vß™tÃ]tÅ\ W~ Â,Š}Š [ Z
ÆkZÐ îZE
!
á \¬hä x?Zm}]|Xì HÛD
+ÅvÐ kZ ƒ „gƒlg !*
Å

NUU
v¸k0*
Æá Zzä`¾ £ŠÈÐkZ Zƒ«[ ZÐ ÞZkzX c*
â
Û g OZ »[ Z
ÏZX s§ÅvZÍ ¸ !Íß} Z » ²
ô ] oÖø]ô ]æû †% Ëô Êø\¬~g !*
Š
á g Zì i Zg¸ ! { WX ñ Yƒ Z9™
C ì H ZŠ Z[p~ÄLZä[zìr
# ™dZ m,³zZp]|Ãy*
ì { ÷ÑZz ä` Ôì V¾†gzZ¾ Nš
% iÆ Ï Q
ì 7GðÃgzZ 'Ôì Vâ Z xŠçLG
0*
ZuŠpì {z s ¸çgzZì @*
%~ ÏZgzZXì ƒ~ ð Ÿg Å\¬hì {zJ¬ : 
ì @*
™n²{g » **
t a ÏZXƒK nZg **
Ã\ñg (Z !*
LZŠz!*
Æ äƒxÝxõz ` Z
E
=I Z6,
{Zg?åX: â iñ …Z ?yÃ: â iñ ZgzZ: â i ñ é¨Gi¢?yÃ: â i ñ É
%NyZŠ **
( 593X 592:™Ô ìzŠzÔ ~š½g ç) X6
,
{ Zg ~æE
gzZº

92 e
$W

—ðõ oûWø àûÚô Üûãô×ô ÛøÂø àûÚô Üûãö ßFjûÖø]ø ^Úø æø Üû ãö jømø…ùô ƒö Üû ãôeô ^ßøÏûvøÖû]ø áõ^Ûømû^ô eô Üûãö jömø…ùô ƒö Üûãö jûÃø fø i$] æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø ™

E
!
4
E
i Z ³Zm{q
-Z»» èLG5 ñ
D N M k m ˆ ( …ç _ Ö ] é …ç ‰ E

sÜŠ ÑzZÅkZgzZ ñ Y`Ð*Š™0ÑZzvZ¿D â 
Û#
Ö ÑZœ]|
Qpn™:Ð :gzZêÔ ^Ñ**
KZ…ZâgzZz{Š c*
iÔ}™ ZŠ Z {— ¸<
L ÔZ
# ZzÔn
Û
X ǃaÆä™lpwŠ »á ZzvZkZtX ÏñY~Š™hÑB‚Æ„yZ {zÌ
tì Å‚t ~ ã šZ bzg ä Ïß W)´gzZ ~ yWÅZ yÒ ä #
Ö ÑZ œ 
ì ¬¸ ÌaÆŠ ÑzZ KggzZ_ƒ~(, ?Š ÑzZ ÏyÃXì Š ÑzZ Åy Zt?ì He
$g f
¼ Ì~¿Æy Zgà ðõ oûWø àûÚô Üû ãô×ô ÛøÂø àûÚô Üûãö ßFjûÖø]ø ^Úø æø Ïñ Y~Š 5Ð Y !*
Wá ZzvZ LZ
4hbyZ™^ » {)z …Zâzz¿» yZ 7t X Ï ñ Y Å 7¶
c*
Š }Š ÃVŠ»gzZ V ðG
hÑB‚ÆyZÊ ÑzZ ÅyZaÆx Z™Zz iZ ³ZÆy Z¡ÏñY Å7¶¼ ! 7Ô ñY
X ñYƒlpwŠ »yZgzZƒ−Ãy Z @*
Üû âô …ôæû †ö ŠöÖô æø Üûãôjô nø ×ô ŠûjøÖô XÐ,Š™

u|î0ÏJ5k!q
-Z0ÆÃZìt ÒZ

c*
â
Û ä{ Š%vZgâ~â å#
Ö ÑZœX Vƒ @*
‹] !*
Å]g t
KgzZ Ùp~(,
-ZVŒ
q

OLL
ìŠ
HHÕÊ ÑzZˆÆ] c*
g f~ g
$uq
-Z~y Zg
$Š q Z ~‚Åe
$WkZ
Ð kZ Xì ~gz¢]k
,
è~msÂgzZ s D â 
Û ~ yWÅZ yÒ ]| Â
~ k Z Z® ,Z ÂÇŠ Z%Ð e
$g f ªì ] c*
g f ðÃÌ{ z ´ÆŠ Ñz Z Zƒ x¥
gzZ ›VâzŠt +h
+%gzZ {èˆXÐ N Yƒ ï
á Ì[ xZgzZ + h
+%ÔŠ¤
/
á vZ Y
á yZ
ðƒ Ùp¹Ð ] !*
kZ= ÂXì öRż ZŠ ÌÆy Za kZ Ô n
pgm»®
) ¤Z
Ô ] c*
äLO¡ Ìt ï
á Ì+ h
+%gzZ {èˆ~kZì –~y WÅZy Ò‚ä]|
( 11X 10:™Ôx ÅZ » ÕÈp ) X Š ÑzZ ã qzg

93 e
$W

—†û ’ôjøÞû^Êø hºçû ×öÇûÚø oûÞùô ]ø äü e$…ø ^Âø ‚øÊø™
DMLVèm! (†ÛÏÖ] éö…ç‰E

Ð 
~ ¸¼~yZX a FÆ\ !*
-Z‰ c*
q
â
Û «xêL ‘q
-Z ` Wä \¬vZ
!*
Z !*
Zì @*
`gz$ Âà áq ðÃÐ kZ™g âç 8Æð¸gz$Ëä ~ ¸X gz$¼
.Å\ !* 
Zƒx¥XÐzzÅ.Å\ !*
?ì @*
` VYt Xì ; gg â = ð¸tdŠ
X , g å Ã\ !*
~¨£Æ V”¨
¸ a [¦X ,g å ÃkZ aì Ìt 8
-g q
-Z »
LZ^gz$ b§T !ß Zzä™i **
6,
.Å\ !*
Vâ c*
â
Û «Dt` WävZû}÷
} Z†û ’ôjøÞû^Êø hºçû ×öÇûÚø oûÞôù]ø äü e$…ø ^Âø ‚øÊøzg åÃíb§ÏZ Ì?Â}™ÕðÃÌ6,?ì @*
gåà !*
Z 
ìg *ÃëÔ‰ W¨
 ¸6,ëáZz‰
Ü ¤t Ô‰ƒ[¦Ô‰ 7,gz$ëá Zz% 0*
}g ø
8!$
©
+vZZ
# Q7.
Þ ‡Æh
e!$
+ëÔ k!$
+\ WÔ< ÏgŠ c*
Û ~g øÔ kx ÙZ\ W 

D â 
Û mvZ G
î*9g ~â år
# ™ ZsÑ Z **
Ññ ïGÒ)ÅZŠë#
Ö ÑZ œì ©
8÷ Âì
x ÙZ ä Vß ZzvZÐ t‘gzZ 1áB‚ LZÃ\¬vZÆ™ñgzZì Hñå ä Y 5ß
HÔZg âç8q
-ZÐi

/Tk/ äËkyâ ì CYƒ CŠ c*
i L~x ÙZèY 17
X}g â ç8Æ kZ „Ð i

/vk/ Ì{zì g £ (Z ðÃk0*
Æá Zzh
e x ÙZ
: ðC{ ZgtÃëä\¬vZ Z®ñYƒ CŠ c*
iì ykZ
—àømû†ôfô’# ×Öô †ºnû ìøçø ãö Öø Üû iö†û fø ‘ø àûòô Öøæø ä´eô Üû jöfûÎô çû Âö ^Úø Øô%ûÛôeô ]çû föÎô ^Ãø Êø Üûjöfû Îø^Âø áû]ôæø ™
DMNRVèm! (ØvßÖ] é…ç‰E

~ä´ eô Üû jöfû Îô çû Âö ^Úø Øô%ûÛôeô pƒ M
h á !$
+?„ Ú Zì Š
Hc*
*Ã ? Aƒ T e ¢
8!$
+?¤
/Z

OLM
ˆƒ CŠ c*

/Z Ìtg (Z¼ ÔB!$
+\ W~zgŠ ÏZ Ç!* 
ì Â3 Zgt Ô ] )
g(Zñ ?¤
/Zàømû†ôfô’# ×Öô †ºnû ìø çø ãö Öø Üûiö†û fø ‘ø àûòô Öøæø c*
â
Û ÐWä \¬vZakZÐî YƒÝª
( wŠ›gŠ‹ ZŠ
á g Z ) Xì 3 Zg »ít Âz™

94 e
$W

—Üû jößûÒö ^Úø àømû]ø Üû ÓöÃø Úø çø âö æø ™
DPVèm! (‚m‚vÖ] éö…ç‰E

?ì yÃ÷Z-Z

vZ~ wŠÆTVƒ HvZz~ d
$¾ëvÎ:t{z ¨
¤ÆvZ
¨ðÙ| (,Ð kZì 7vZ k0*
Æ{
á Š !*
Ý ªTgzZì 7÷Z ðÙ| (,Ð kZì
B‚Æ{ i »Æ yZ~G ǃx¥ˆÆä%ì i **
ÃyZ6,Vzq XXì 7dgzZ
Ð yZ ÌnÆ}ivZY
á yZX D Y™áB‚ÃvZ LZá ZzvZpì *
@Y yÃ
…ä ?‰
Ü z kZ ¸ ñƒ } y~ ] © ?6,
zZ Æ } i Z
# Ð N â 
Û \¬vZ
[ Z c*
Š hgB‚ Zg vä ]g ˆzg !*
zg » ä V” ~ç Ôƒ ñW! Z ?Z
# [ Z H7lñZ
Û
ÌnÆ } igz ZB‚vZ Ì6,
zZÆ }i ÜûjößûÒö ^Úø àømû]ø Üû ÓöÃø Úø çø âö æø VÅg Ëù »~
X \¬vZY
á y Z Ì~ ¼
A gzZ Ì~Sy Zygz Z c i'
,

ì m!*
]¯ÅyZ:
L »Y =ZÆvZIZ

»ÆVß ZzvZ {'
× Vƒ H™ 3nvZzXÃ{'
× ÆVß ZzvZ äY H{
á Š !*
ðÃ
Äg~zi Z F,
-Z ] Z¯·ù »] Ñ» ~g7 X Y™7¨ £ » kZ {'
q
× ¦½Z » *Š ~g7 ì ~
4ƒsÃ{'
t M
h7Ì™] Ñ» èE
LG
× kZ ÂßÄg~~uzŠ {'
× »vZq
-ZÆV< ¬ÆZ}
.gzZß
N ¬ŠÐvZÔ¼:¼Ð t‘Xì: â i »tÔì xÝ ÌŠ Zq
-Z »Vß ZzvZ ºZX ì {'
× H
( 52X 50:™Ô ã!*
g nA) X ÏñWŠævZY
á y ZÐ (Ôì +Š »vZtÔùâ

GLG
"W
/
¤
›ÈZ>ô=ÅÑ!*
ì

Ç{0
+
i Ôì vZ sÜÑZz ä%:gzZ ,%6,á Zz ä%:ceÃVß Zz ä%
~ yZöÔ {Š%µ {Š% Â Z%6,á Zz ä% ÑZz ä%¤
/ZgzZ Çìgå gzZì Ðå Ôì
x ZzŠ ÿLuz Ôì òi Ñ ðZ]
.Ð Vß Zz ä%yZèY Ç ñ Y% Y ò gzZ Ç ñYƒ {Š%.
Þ e

OLN
kZ Â5:¤
/Z [8ã Ã{zèYì 6 É0*
gzZ y†x Z »äÎwŠÐ yZa kZ Ôì e**
ðZ]
.Å bZƒÉ0* 
y7X Çñ YƒÉ0*
~ §Æ]ñŠ
H%¤
/Z c*
Hă0*
Š
~ t Z
ÛÆ
ðZ}
.‰
Ü ¤tgzZì 7ðZ]
.LÐ \ñDƒ7É0*
akZ Ô¬ÆvZX ZƒÉ0*
Ð
Æ \¬vZ Z® Cƒ 7ðZ]
.LÐ \¬vZ XìgB‚‰
Ü zC
Ù ì 7k0*
Æ t‘
E
G^I

4
¨
E
G
D Yƒ 2~t Z
Û êL ™ƒgzŠÐvZŠpëÐ Vƒ k
HLZX Dƒ72~ t Z
Û §è ¬
yZÔ f
e™ÝqÃ\ñLZ {zQÐ/Âzg lZpì Cƒ ~gzŠÐvZÐ ã â 
Û **
Ô
( òzgÈ j) X ñ YW ã 0*
QgzZñ YƒÈ c*
gŠ‰ì CYƒsp~~g—~gzŠ Å
ÐkZ \¬vZ Š

/~Š c*
Åy Z²W{¢q
-Z~ðËÅ] Zg¤
/Zì vZ Zg øq
-Z
[8ì ¸?Š [ÅkZgzZì ] Z f Å\¬hsÜ.
Þ ‡Æ›akZX Dƒ¸!*
ðà » *Š Xƒ k0*
}g ø ‰
Ü zC
Ù gzZƒ: ÑZz ä™ ~'
,
Z',gzZ éðà » Tce **
ƒ (Z
ÂÏñW’Ã\ Wc*
Ïñ W’ÃkZ LèYì g k0*
}gø‰
Ü zC
Ù Yƒ 7( Z [8
„ \¬vZ sÜŠ
Hƒ t Z
Û Ð b§kZgzZ‰ ƒ¸" Ð kZ\ WgzZ Š
Hƒ¸" Ð \ W{z
: D â 
Û \¬vZaÏZX B‚}g ø‰
Ü zC
Ù 
—Üû jößûÒö ^Úø àømû]ø Üû ÓöÃø Úø çø âö æø ™
DPVèm! (‚m‚vÖ] éö…ç‰E

7¸"Ð ?vZpƒ M
hƒ¸" Ð kZ~’ ?ÔìB‚}g vvZƒ Ì}V˜ ?
ì [8(Z {zgzZì @*
ƒ k0*
}g vÔì @*
™ ã˜~g vÔì 8 Š »Ì‰
Ü z kZ {zÔ @*
ƒ
E
çø âö Ýõçû mø Ø$ ÒöX D Y w$
+õ/G¢ Z'Æ VÝÆ *ŠgzZƒ: w Zzi L~ w ) z ŒÆ T
weÃÔ¬ LZ ì Yƒ „z .
Þ ‡Æ ›gzZì y
á 5q
-Z ‰
Ü zC
Ù Å \¬vZ áõ^+Wø oûÊô
XM
h uzg7Ð äƒCÃVß !*
á » L ZÔ M
h we7ÃLZŠp Â~i WÈ!*
8gzZn
E
G
G
Xì ] Z f Å„\¬vZsÜ.
Þ ‡Æ› ÕäM¨$z ÕäM¨“akZXÐBeHÃt (LZ {z
( 48:™Ôxzg **
Ññ~šµgŠ )

B‚Æ kZ ÌwjZ ÔìgB‚Æ a LZ ‰
Ü zC
Ù ì 7(Z !*
Z ðÃ~ *Š
o}uzŠ c*
à}uzŠaƽÃd
W LZ c*
ìgï
á Ì~ŠÃöB‚Æ kZ Ô ñY
Ì6,
zZÆ}iB‚ÆVzÈ LZ‰
Ü zC
Ù \¬vZpñ YB‚ÆkZ ÌŠp ÂÇ~
B‚Ì~¼
A gzZ Ì~:ÈZyÔÌ~c i',ÔB‚Ì~GnÆ}iÔB‚

OLO
ÆØg ÅyZ Ô7éðà »y ZèY Y{g7B‚‰
Ü zC
Ù ðÃÆ Z}
.ñ ZÎ Z®XÐ Vƒ
Z® áZz ä%ƒ
 ¹!*
ì äö Öø Øø%ûÚô øŸ gzZì !*
g „q
-Z Zgø Ôì q HØg Å !*
Zt ‚
áeà ã Ãz_› qÔÃVß Zzä%ë Ç{0
+
i {z @*
ƒ ZÆ6,x¶zkkZceÃá Zzä%
Ï0
+
i {zX Ç}™g 0*
{ ÚZg ø„B‚ »vZ iZ%æ̈Æä%gzZ Ì~ Ï0
+
iXìg
äXÐ [ Z±ÆGÔì „z ÑZz ¶Š ]ñ6,yZZ ‰
Ü zÆØ{Ôì ÑZz ä™g 0*
ZÚ ~
Å
A gzZì „z ÌÑZzÛ~SÈZyÔì „z ÑZz ¶ŠB‚Ì~ ci'
¼
,êL ¬ Ôì „z ÑZz
wÈÃV zż
A gz Zü
A M‰
Ü zÆg Zh
+ŠÆ kZì „z ÌÑZz ä Z™g Zh
+Š C Z~
\¬vZV˜7(Zx £ðÃgzZ³%ðÃÔì Z hgB‚ Zg øV ¹ä´ â }g øXÐN Y
,ZQXì \ñZg ø sÜ.
Þ ‡Æ ›Z®XÐ g 7B‚}g vëV Œƒ ¹ä
XƒD YV¹™hgÃ\ñ
VlLZÃ~g øp 7.
Þ ‡kZ ÂJ
g }g øvZ} ZD â 
Û òzg **
Ññ
x™LZ¡¢
A &Èz$
+Ôt ŸZÈz$
+Ôì6,
«Å\ WgzZØgÅ\ WÔx™Æ\ Wì 76,
G
gzZƒÝq;{ ïG
L 3š!Å\ W…Ì~Ï0
+
i @*
kâ 
Û ï
á ~¢œY 1zZ ýLr…Ð
Æ\ W VƒsæÐ x™Æ\ ẄÆä%gzZ Vƒ:gzŠÐ \ WLëÆ™{k
H
( 281Ôòzg Èj) Xì7»Y 1z Z

95 e
$W

—…ôæû †ö ÇöÖû] Åö^jøÚø Ÿ$ ]ô ^nø Þû‚% Ö] éöçnFvøÖû] ^Úø æø ™
DNLVèm!(‚m‚vÖ] éö…ç‰E

?ì VYgzºZg ZŠ *Š

q OÔì y »ðŠ *Štì c*
Š Ä »gzºZg ZŠÃ *Š kZ~u 0*
È WŒ
Û ä \¬vZ
™ Y V; z òŠ W Ây »ÆðŠ ñ Y c*
ŠÉ6,8
-¤ ˤ
/Z~ *ŠXì ˜7 ÅðŠ Ôì gzºZ
B, q ~ykZ Âì y »ðŠ Zƒx¥X ÇŒðŠÃqC
Ù ÅV ;zgzZ ÇñZ<
Í
6,] Ñ» kZ Z
# ä ] Ñ» þLÅ{ kZ Âì @*
ƒðŠ ~ ƒ
 y Z ì ~ kZ ̼ B â
# ÂXì y »ðŠt**
Z
Î: wŠÐ kZpì Å Za ] Ñ»tä ~ c*
Š Îf»gzºZg ZŠ
å´ ðô ^ÛøÃû Þø Äônû Ûôrøeô æø å´ ðô ^–øÂû ]ø Äônû Ûôrøeô æø å´ ðô ^nø Wû]ø Äônû Ûôrøeô æø å´ ðô ]ˆø qû]ø Äônû Ûôrøeô tÂì gzºZg ZŠ *Š
Kzg { zXì 7*Š {z}Š àJ
-vZgzZ}Š hÐvZ … q {z1ìðŠƒ
 »ƒ

OLP
~Ty{zÔ,™ ZÆ6,vZÉ
Ü ¤ {” Za Ð KzggzZ ,™]Š „ë™ 3ÃTì 7*Š
~#
Ö }
.ÅY fÔyÅ6gæÔyÅKÔƒ ZÆ6,vZ ª
zŠ {zÔì 7*Š {z ñYH™f »vZ
C D â 
Û òzg **
ÑñX }Š™…¸ÐvZÃëì „z*ŠXì 7*Š {zƒsÜ
GiG
4F
7
y$
+ …¸ Z}
. i Z ? *Š ï
òzg **
ÑñÕÅkZ c*
â
Û gzºZg ZŠ Ã *Š ä \¬vZgzZXì x **
» äYƒ…¸ÐvZ *Š
C ì ðâ 
Û y Òä
gzºZg ZŠ Zg u { ” Ä VZi
4] Zg 0* åhI± Ã
3šÅZ x- øF
g ðE
ì CQúÐW}g v*Š c*
Ša kZ Ä »gzºZg ZŠÃ *Š ä \¬vZ D â 
Û
*Š kZ Z
# p DƒB‚}g vƒ
 g !*
zg »gzZg »Ô[ xZ„
 zŠ Ôª
zŠ z w â Ôa ~ç
{Š%gzZì îŠ ‡Š ~G™g â ] ÑgzZì îŠ hgB‚ *Št Âì @*
W‰
Ü z » äg *Ð
C ì k7,
ÄtwqÈ !*
,
)
xs: ¬Š~Gƒ
 Š ^Æ !*
Š
à äâ i Š
Hƒ H ~ k
,
Š Ï Zg f
~ ÏñgzZ Ë"gzZ} Š hgB‚~ ‰
Ü zñ h Çpƒ @*
½xŠ » ~g ZŠ Ãz‰
Ü zC
Ù „
 zŠ
Xì Š
Hc*
â
Û gzºZg ZŠÃ *ŠaÏZ ?7c*
ì @*
Bi !* 
ðŠgzZ Ãz" {zƒZ9 Yµ Z™hg
( 68X 67:™Ô ã!*
g Á cZ )

Ý ¬ Qq
-Z ä Ïß W)´ ?ì q H q OgzZ ì ˜7 ÅðŠ ªgzºZ q O *Š
t
] ŒŠèY‰ ~ ] ŒŠÆ[²aÆïųggzZ q O{zì –§Zz » ö™. Z)´
X ì C Yƒ löWÅ V â !*
i ~uzŠ Â~ Vzà¶C Y à 1 y !*
i à ´~ : â i kZ ~
t
gzZ c*
W Â Z. q
-Z ~ ãZ å Zƒ ´^ ‚ N*
gq
-Z ~ Vî Ç q
-Z ¬Š ä ö™. Z) ´
Ö™ Y6,h N q
-ZgzZ 1~ìÃkZ äÈ åZ À ‚~q
-Z »ä™s ™@',
k0*
ÆÛa
)´ X Øøfø røÖû] Õø…ø ^fø iø æø Åø^jøÛøÖû] „øìø]ø æø Üö nû Îô †$ Ö] ðø «qø oûÚôù ]ö ^mø ¹ä a ÂðWVâ Z
# XŠ
H
t
gzZ ëÃÈ }.³g Zƒx¥X Iƒi] ¸&~]q
-Z D â 
Û ö™. Z
zŠg QÃT D YK s ™@',~: {c gz!*
Ð T ëÃ} À‚gzZHkZ q O
X ë °™~

OLQ
áû]ô ?ì “
 ~',gzZ ?f ÔHÔq O *Š D â 
Û ~ ã šZ bzg‚Ïß W)´
ø jûãø Öû]ø
:}Š™…¸Ð ]y
W¤
/Z éô †ø ìôŸ6 ]û àôÂø Ô
—hºø¡Òô ^ãø eö ¡$›ö æø èºËønû qô ^nø Þû‚% Ö]ø™
I
J-I
J
d
d
H ö oÆgzZì ö- ¹Æ?fzHªqOgzZîªE
*ŠtpÈ ¨
¤ÆkZgzZìgZŠç'N*Š
G38E
:Dâ
Û ÏßW)´Â}™:…¸*ŠÐ]y
W¤
/ZgzZêÐ]y
Wªé†ì¤] à ð^ãÖ]ì
—Åö^jøÛøÖû] Üø Ãû Þô oøãôÊø ^ãø Öø è÷Ãø mû…ôƒø æø éô †ø ìô¡F ûÖô è÷×ønû ‰ôæø ^nø Þû‚% Ö] kø×ûÃø qø áû]ô æø ™
Å+Š Y fÐ w â LZ ¿q
-ZXì ˜7 + 4t Âß ¯=g f »kZgzZaz »]y
WÃ *Š ?¤
/Z
Âì ; g î **
3ÃY 1zY CÔì ; g\ YÁÂÅ+ŠÔì ; g ¯ÐgægzZKÔì ;g™#
Ö }
.
kZXì „gƒ ZÆ6,vZì ˜7 + 4ÅkZ Ât?ì Hz?fgzZgz¾» O*Št ÅkZ H
:ì ~g
$ua
ø Úø ^Ãø ›ø ØûÒö^+mø øŸ™
—o' Ïô iø Ÿ$ ]ô Ô
DàÚ©ÛÖ] èfv‘ oÊ «q^Ú h ^e (‚aˆÖ] hö ^jÒ (p„Ú†jÖ] àö߉E

ǃtg Y î0G
£œaÆáZz äî{z Ç}™x »(™ 3 **
3sèY ñ3 **
3 Z¾ s
Ãq
-ZC
Ù ª
zŠt pXì „g0=g fgzZaz »yÅ]y
WèY7H¦
/
Ù *Št ÅkZ :
C
DZ†{
á ]| }÷X }™: …¸Ð vZÃkZ *ŠV ¹‚t »q
-ZC
Ù X Q7
\¬vZX D â 
Û 7«ÃBC
Ù i Zg »›KZ \¬vZ¸ D â 
Û mvZ îG*9g ~gjY r
#™
[ NZq
-Z ËÐ ~Vzg ZD
Ù aÆ4zŠz›z e
$Ñz KZ ÔaÆx » ~g »uÆ+ Š LZ
»TÐ s§ÅvZaÆ x » ~g »ugzZ X M 7sÑz ] ³z ]Š Xt ÿC
Ù Ôì @*

Ðs§Å\¬vZ Ì»/ôX DƒÉÌ{zD YŠ ¶‚ÃkZì @*
ƒ[ NZ
Ãz!*
i ZÐiZÃkZ Âì &6,
^Ãd
W LZ\ !*
ðÃZ
# kNŠ~„ *ŠX åZƒ[ NZ
vZ -9LZZ
# ä \¬vZ Âì Ÿ»t»ØgÅ\ !*
-ZZ
q
# Xì êŠ ¶‚g KVYgzZ
gzZg KVY ÔÃz!*
ð•Z Ì/ôÃ\ WaÆ ]¾Å9}g \ LZ  5~ *ŠÃÅzm
6,/ôX ÛZ ð•Z á Zz ä™nZ ‹Z 6,/ôa kZ X Š Æ ™É}g \ e
$.
Å\¬vZgzZ Š 7¶‚ 9ä vZÃ9LZv!*
fÍì nZ ‹Z6,\¬vZ *
*™nZ ‹Z
B‚ÆÑv!*
fÍä\¬vZgzZì êŠ ¶‚ Ãz!*
Ãd
W LZ Â\ !*
-Zìg ïZ Ì»Øg
q

OLR
:c*
â
Û äÅzm\¬vZ -g—aÏZX”m¬¬Üv!*
f oZ Å7Øgt
—îÖ]ýoûßô f$‰ø ‚ûÏøÊø oûeô^vø‘û]ø g$ ‰ø àûÚø ™
%NÃvZ ä kZ ¹ ZæE
%N= ä TgzZ ¹ ZæE
%N= ä kZ ¹ ZæE
%NÃ! ô}÷ä T
Å/ôX ¹ ZæE
ºZ ÅXì ‘œ »VÍg )
,}÷7w¾ Z÷tX ì °»g
$uq
-Z¸aÆy
áÑ
( xzg **
Ññ~šµgŠ ) X ðVZV » ä
Õä]N~y*Gì y »ðŠ¸:
L »êÐ]y
WXì a
Å{ k
HC
Ù ›Å *Š
CYòÐ wŠ ›Å *ŠÐ ä™K Z%Є~A »]ñgzZXì ꊙy" yŠ q
-Z™
$¾Ô÷ZÔŠ%Ô]úÔa Ôy Z Ôñh1VŒdÎÐg¨[p™ Y {Ç {ÇÌy*GXì
d
X ‰ ƒy ¶
Kzx **
"™0uZgpÅVzQÌvsgzZY Zgiz ©
¶Š ÚÐ ›ÅÚªƒ¨
¸›Å \¬h~ wŠgzZƒC
Ù !*
Æ wŠ¤
/Z *Š
/ZgzZì Cƒ~g »[pÅ+ŠÐ*Š ÏZgzZì ¹ÇÏÅ]y
¤
W ƒ¨
¸›ÅáZz
ÅV ˜V âzŠQ Š
Hƒ4ZŠ ã 0*
» *Š~ÏÅ]y
WªŠ
Hßg0
+ZÆwŠ ã0*
»›Å *Š
ã0*
{zQ‰
Ü zDƒt¾ÆÏb§T ÇñYfÌyjgzZ œ» *ŠÔ7¼ ZÎÆ„n
IL“!*
Æ y¨
KZ yâ 
Û **
: Ôì *
@Yƒ „nz kZC
Ù ¯
) !*
ñ OÆ äƒ yjï
aÆ Ï
gzZì Cƒ sÜ~ ~g ZŠÎâ 
Û *Št k0*
Æ Vß ZzvZgzZì CY 0ã â 
Û **
ïE
L 4]*Št k0*
E
IL“!*
Xì Cƒuzyjï
t‘ëgzZ ñâ
Û ( y»ðŠ )gzºZgZŠ~yWŒ
Û Ã *Š ÂÑZzä™ Za » *Šì À
gzZ yEZÐ *Š ‹§gzZ›Å *Š ä \¬hX Æ ñÎwŠÐ yÆðŠ kZ™ƒ
IL“!*
ï
qðÃZÎÆÞZæL°f ÂB‚Æ„Å]y
W:gzì c*
â
Û Š
á gZ¢x°6,]y
W:
L »Ùp
DÆ ]ñ b§ÏZì ‰
Ü × b§T **
ƒ Z9™ Î Zg–6,{¦1 ƒa X $
Ë ƒ 7yEZ
tä ÅzmvZ -x™Z ÁÎgXì ‰
Ü ×Ì**
¯ yEZ Òg–ÃV¯Š*ŠŠz!*
Æ äW
@W~gøÂì @*
™~QÐ *Š (ãÃ) ÅyZ Â@WÅ *Š ÿL X3ZZ
# !vZ} Zâ ¬Š ~g\
( 148X 146:™ÔwÍ ZzÔ ` ´»yZgz ZVc*
g FÅ bzg ) X ( ì ãÃ)]¯ÅT ) â 
Û ~QÐ]Š„KZ

yâ ‚ »ðŠX Ï0
+
i ~EŠ

: Ôä:Ãs
# Zg: ÔÃVZ K

:ì g Z Œ
Û Ãg ·: VŒÔì ã YãWgzZ ãÃqC
Ù Å *Š

OLS
~(,Ð ~(,ªÃ[ xZ„
 zŠ: ÔÃV”~ç: Ôãz {Ç:ê
zŠz wâ : ÔÃÙp: ç
Åy ¨
KZŠpJ
-VŒ Ô à Zz äZl
@Wƒ
 X 7g Z Œ
Û V Œ Ãq ËKgÐ KggzZ
ÅÏ0
+
i ~EŠ äˆyWŒ
Û Ôì C™y´ Z izgC
Ù » ðÃz" gzZ Cz%" Ð kZ¡gzZ Ï0
+
i
:ì Š
á g ZXì c*
Œ~i Z0
+Z@Š} (,
Ãw
-Z~ : WgzZ ð¨p~C
q
Ù ªgzZŠÃö¡Ï0
+i ~EŠßy Y[p (ÀF,)
ì lg !* 
c*
ÍÔì **
Œ~ F,
',6,}uzŠ q
-Z~Š ÑzZz wâ gzZ *
*™õ6,}uzŠ
ŠgiÐZ ÂÎÔì CYƒÈQ Ôì Cƒx¥hZÃVzg Þ»g Zz Za ÅkZ
ÅvZgzZ Ôì Ìh
+”[ Z±~ ]y
WgzZì CYƒ Zga Zga {zQ Ôì 8 Š
( gzºZ q O)yâ ‚ »ÆðŠ¡Ï0
+
i ~EŠgzZ Ì~ŠÛpgzZ]nÐ s§
( 20:e
$WÔh
+Z >gÎ ) Xì
Å V;zgzZ ì w Zzi Ñ z ¹!*
]y
Wݬ @',Æ *Š ã à z èg ¬ kZì t È
y ZZ ~uzŠ Ôì h
+”ƒ Z± { z gzZ a Æ Vz
Û »q
-Z Ô ¹ !*
z"
$U*
V âzŠ Ô zŠ ö
Æ
CZì eÃTÐ~zŠy Zìg (ZÃy ¨
KZ[ ZÔì Øgz]nÅvZ {zgzZaÆVß Zz
( 305X 304:™ÔwÍ ZzÔ ` ´»yZgzZVc*
g FÅ b zg ) Xá ¯WZ› °

96 e
$W

û lõ^qø…ø ø Üø ×ûÃô Öû] ]çû iöæû ]ö àømû„ô Ö$]æø Üû ÓößûÚô ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ²
ö ] ÄôÊø†û mø™
DMMVèm! (èÖ^rÛÖ] éö…ç‰E

zgŠ—»DÿL X3Z

ÄôÊø†û mø D â 
Û Š
á g Z \¬vZ D â 
Û ~ ã šZ bzg‚mvZ G
î*9g Ïß W)´
]çû iöæû ]ö àømû„ô $Ö]Ë D â 
Û ÐWÔì @*
™— zgŠ » Vß Zz yZZ \¬vZ Üû ÓößûÚô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ²
ö ]
]çû iöæû ]ö àømû„ô$Ö]æø p¶ï
á ~ yZ Âp°Å yZ Ô á Zz yZZ ÂÌݬ  lõ^qø…ø ø Üø×ûÃô Öû]
„Ä ðñ}g ‚ D â 
Û ~Š Z7Šú¦Ïß W)´ ?Š
HHyÒ VYµ ZÃyZ~ Üø×ûÃô Öû]
àømû„ô$Ö] æø p'äh Z ~ Vâ W ñ Yƒ #
Ö Z™âZ ÔN Yƒ+
$¬ „ Ä ÔN Yƒ + 
c*
â
Û ämv Z G
î*9g Ïß W) ´ X M
h W7~¨ £Æ ] YgŠÆ Y fª Üø ×ûÃô Öû] ]çû iöæû ]ö
7«] ³+ZÃgz Z Ëì Œ] ³ÎÆ™y Ò µ Z ÃY f~ e
$WkZ ä \ ¬v Z

OLT
ÑÅY f~ wŠÆx ZúÐ Tz™: ] !*
+Z ðà D â 
Û + Š ÈÇg )
,aÏZX ðâ 
Û
Za ]ÐÌÃY f ǃ H³Q X ǃ Za Z (,Âσ: ÑÅ Y f~ x Zú¤
/Z Xƒ Á
tÃY fÔÇã { Š c*
iÃx Z úÇã ÁÃY fÔ Çã y vÃV âzŠ ? ǃ HÐ k ZgzZ ÏñYƒ
9: ÔÐ N Yƒxzø„ Ç!*
™ƒeÐ Y fx ZúgzZ ÏA 7]Š XÅ#
Ö }
.Åx Zú
( ÑÅx Z™Y fgzZD ) XÐ, ™w 컊zu:Ðg6
,
3 Zg

97 e
$W

—]†÷ Šûmö å´†ôÚû ]ø àûÚô äü $Ö ØûÃø rûmø ²
ø ] Ðôj$m$ àûÚø æø ™
DPVèm! (Ñ¡_Ö] éö…ç‰E

ïŠ â 
Û ã ‚W~ Vñ»Æ kZvZì @*
™g (Z ò¾ D â 
Û Š
á g Z \¬ h
X @*
ƒ7Ìy áÃkZÐV˜ïŠtigÐ(+ZÃkZgzZ 
äƒ: *−Z ° u ìZgzZ Dƒ ^
,Ã6,x £ dZÆ á+z ÀÂz !ºvZ I Z
Ïq
-Z ]gß~C
Ù ªÅVâzŠ X Dƒ I» Ì*Š ÿL X3Z ‰‰ BI »ÃyZ x ZúÐ
Ö ÑZœXì t
#
Û »y Wz }i~ ‹» Å]y
WÿL 3XZgzZ ‹» Å *Š ÿL 3XZpì Cƒx¥
ì Cƒ:
L Æéx ZgWgzZ ~Is
# Zg ÅÑ‹» Å *Š ÿL X3Z D â 
Û mvZ îG*9g ~â å
LZgzZÀÂz!º:
L »Tì CƒÐäƒ: uìZ~ *ŠƒòZ ‹»Å]y
WÿL X3ZgzZ
( 287X 286:™Ôxzg **
Ññ~škgŠ ) Xì bŠ™ +~ë Z‹ M%ÃVzŠ Zg Z
Ô,jà ¬,Z {z~Vñ»Æ]y
W1D WÃI » Â~Vñ»Æ*Šá ZzvZ
[ AZgzZë Z çL'ZzZ Á −Z ª D Yá 'Ì6,0
+eÐgëg KZ x¤
/
ugzZÚ
Á qZ Ã *Š ÿL X3Zèa gzZX M
h ™7Ìg¦ *Š ÿL X3Z » ~i m Y z ò¤
/
u Å y Z ~ àšZ ù
gzZŠ ã
CÅw qZ X BI»ÃvZ I Z {z™NŠ: ç~ *Š a kZ 7ÌZ Å ]y
W
z x¤
/
u{z ~ wqZÆ *Ša kZ n
pg ¢6,*Šèa *Š ÿL 3XZ Xì 6,¢ ÝZgŠ k‚ Z
út Ôì I
HY ] Zg ~g ‚aÆ ä{g »gzZ ~1KZ ¿q
-Zì zz HX Ú
¢takZì ¢6,]y
WèYÃ]y
WÿL X3ZgzZ~g¸−7,
«gzŠpì y ‚WÐ Z
z ]g ›Å *ŠèY êŠ äƒ 7ç~ Vñ»Æ *ŠgzZì ‚
rg ]y
WÁ qZ Ĥ
/
uÃy Z
]ñp D Îx Z²Z » ‹»6,yZ *Š ÿL X3Za ÏZXì Lg-‰
Ü z! Ãy Z ¢ »á+

OLU
gzZì ;gƒg hÐ ! x»yÃ Ç ñY WÃx Z »Vñ¤
/
uÅw qZÆ nVâzŠ ‰
Ü zÆ
C ì ;g¤
/
~ñ ¥
/
Æò » **

…ü ^føÇöÖû] ÌøJøÓøÞû] ]ƒø]ô p†Fiø Íøçû ŠøÊø
ø ×ô qû…ô køvûiø Œº†ø Êø]ø
…ü ^Ûøuô Ýû]ø Ô
ÅÙpÅ]y
WÿL X3Z‰
Ü z kZX6,ñ¢ c*
ƒg ZÎ6,} h˜ ? Çzg ½Z
# ÐßNŠ d
$k
X σ: •Z ðÃŧÆ*Š ÿL X3ZgzZ
øŸ &önû uø àûÚô ~izg Ã\ Wì {°z » \¬vZ î Y 0 ò ¾ÿL X3Z ª ]y
WÿL X3Z :

Æ~MÅÔZ:aÆkZXǃ: ÌyázëzÃ\ WÏA Ð(+ZªÏA göŠôjøvûmø
Xì ~gZŠ*Šƒ
 tì~gz¢ÒÃÅä™Ýqˆ
FoÅw> 2i:ì ~gz¢**
±$Za

i Zg » ã‚ W~Vñ»ÆvZIZ

V2zŠgzZ V< ¬ LZ \¬vZÐ î 0*
~‚Ë„h
+
á Vƒ Le I] !* 
[Z
\ Wc*
k0*
}g ø „
 zŠq
-ZX H
g i Zg Â?ì i Zg H »kZï Š™y‚ WVYÃx »ÂÆ 
¬òŠ W CZ\ W Âc*
Š™È **
WQ c*
WJ
-¹b Ôì Ík
,
Š ~hðÔì @*
W: Zizg k0*
Æ 
Zƒx¥X å[8gzZ Zg \ Ã\ W**
W»kZ Âì Š
Hƒ 2~¾x¥: Ôì ] !*
HdŠ
/Z Âì Š
Hú~)lË{ z
ëp y
» Vz Ôz ±)lÐ } ùMg ¯ Â g ZŠ w â \ W¤
ÂZg vz™ c*
W?Ð}gzZÐNÑŠ] ÃkZ\ Wǃ~g (ZÆ\ W¼XÐ, Š
: Zizg {ÈZ
# b§ÏZXì @*
ƒÄ ™=Ð äW:}g vXÐ, Š™y‚ WvZY
á y Zëx »
lˆÃkZØgÅ\¬vZ Âì ꊙÂ**
»™fgzZì *
@Yú~ÂËQpì @*
™Š c*
ÃvZ
LZ Ìã0*
 D &
+
ðeà ã0*
/ZÐ\ Xì y‚ WÃVñ»ÂÆkZgzZì C™
¤
X D™g \ ÃyZë °D™g \ …\¬vZì 7ËëXì @*
™lˆÃVÎ \

98 e
$W

— ÷¡ÛøÂø àöŠøuû]ø Üû Óöm%]ø Üû Òöçø ×öfû nø Öô éøçnFvøÖû] æø løçû ÛøÖû] Ðø×øìø pû„ôÖ$]ø™
DNVèm! (Ô×ÛÖ] éö…ç‰E

?ì HÑ»Ï0
+
i

„ \¬vZ Zƒ x¥ Âì ] ‡JZ sÑ Z y¨
KZèÑq ?ì Ñ H » äW~ *Š

OML

?ìÑH »Ï0
+
i ~g øg7Ð ] § þLÅ{ ?ì 5~*ŠVY…ä\ Wg7Ð
~ ÷¡ÛøÂø àöŠøuû]ø Üû Óöm%]ø Üû Òöçø ×öfû nø Öô éøçnFvøÖû] æø løçû ÛøÖû] Ðø×øìø pû„ôÖ$]ø ìg â 
Û ] § þLÅ{gzZ
Xì ~Š Ï0
+
igzZ]ñÃ?ä

*¼îL<Ez6,
]§Å]ñ

[ x»Ï0
+
i {z 3gt ‚Ã]ñKZ ä Ï0
+
iTakZVƒ ; g™xlÃ]ñgzZ
løçû Úø oÖF^Ãø iø ²
ö ] Ýø‚$ Îø ìtzz Å *¼Åløçû ÛøÖû] Ðø×øìø Vƒ ; g™yÒ ¬ Ã]ña kZ ˆƒ
ìÃ\¬vZÏÇgt ‚Ã]ñKZ Ï0
+
i HakZxlÃ]ñªä´ iô ^nø uø o×FÂø å´‚ôfû Âø
Ï} ™7x »}nªÏì g7Š Zi Wb§Ågâ YgzZ&
+‚{zÂì **
Yk0*
ÆvZÔì **
3›
©!gzZ Ï}g egzZ
¿iZ ? BŠ à ?ë @*÷¡ÛøÂø àöŠøuû]ø Üû Óöm%]ø Üû Òöçø ×öfû nø Öôc*
Š C ] § åL}G
Xì *
*™èZgÃ\¬vZÑ»äW~*Š Zƒx¥ƒD™¿[Zy
c*
ƒD ™

99 e
$W

—Üû Óöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ô™
DMLVèm! (|çÞ é…ç‰E

iñg: °¬ÆglZ¬

„ Z
# ÐVƒŠiu{k
HÐ ët Âq
-ZX ñƒ "
$U*
ZzŠÐÜûÓöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ô
b§T ï Š: ¬» °ç Â@*
ƒ **
™: s ç¤
/Zt }uzŠgzZ ìg}Š ¬»`â °ç
**
â Ût»\¬vZ :ì @*
ƒ {Š Zg Z »ä™s ç»kZ Âùâ °çì HÐ d
WZ
# \ !*
b
X z™:k
,
Š~`â °çZ®T e*
*™s çÃë{zì ?Štùâ °çÐí
7~3ÃkZ \¬vZ 1á x **
»vZÐmÜ Z Ìg!*
-Z ä Tìttzf Z÷
q
ïG
L .9gÅvZ Š
Hòx **
»yZЛÌg !*
-ZÐìÆTì x **
q
Z (,
¹ x **
»y ZXÐBZ e
7ŠzŠ%L{zŠ
HòaÆvZ²Wq
-Z »TgzZ, Š wZ e~ 3ÃkZì êЊzö)
[¦Ð ÑL¤
/Zì *
@Yƒpô²W{z~{ Çg !*
Å\¬vZX Yƒ7Ø{Y ð^N»kZÔYƒ
Å \¬vZ™ ¯ : · ÃkZXì @*
ƒ pô²W{z~ DÆvZ Âñ Y Ìv¸ Ð vZ {z™ƒ
X ,Š™#ŸùëÃkZÔåc*
zga}g øLtì g™lˆÃkZØg
t \¬vZÐ •
',ÅXì ‘œ »VZ ÅVÍg )
,}÷Ô 7'!*
à ©t

OMM
( 2X 1:™Ô ã!*
g¸A) X D â 
Û «xE

¤›ÈZ>ô=ÅGÑ!*
/
$W G
e
.-™g$ zZwqçLG
.- ™ $
yâ ‚ »wçLG

» Út Xƒg _â ]nÚÐ [g LZ D â 
Û Š
á g Z \¬z îZE
!4vZ
Š‰g0
+ZÆqg pgzZÐ qg pì á
C%ZgzZì%Z ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ôèY ?HwEZ VYä ~
E
qg pÿL ›¢Ðzg Å (%Z¤
/)°Z ¸! ²X ñYHÃx »kZg !*
g !*
ªì Cƒ¤{Å~g ZòZ

 q {Šññƒt pÂwU â i ZuzŠgzZw q U â iq
-Z Ôì xi Ñ**
Y c*
0*
: â izŠ~
{ŠñÏVƒ N æÐ ëì ?Š e
$Wt Z® xg _â Ì{ÒWgzZùâ ]nÐ ëÌ
™}Š¬» ÜûÓöe$…ø G]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ôä
Tì ´ â *™ (ZpÌ~ª
 q {ÒWgzZ Ì~ª
q
G

$

$
.- Å ´ â ì y
.- gzZ wq çLG
á H { ZzX c*
Š ¯ ÌwgzZ c*
Š ¯ Ìwq Zg ø
» VâzŠ wçLG
Ð ë Âñ Yƒ æ ðÃÐ ?~ ª
q {Šñ c*
Š â
Û wi **
Ð x™LZ~ e
$WkZ y â ‚
wi **
VY[gVŒ gzZ ¢
88
- â °çÐ ë **
ƒ:yQ **
ÂñYƒ Ì{ÒW¤
/ZgzZß8
- â °ç
ä \¬vZ Âì CƒyZ¢ÃV”Å °çÐ !*
Z V â Z‰ì Cƒ›Åá Zz% 0* 
H
% 0*
gzZ Vƒ ÑZz% 0*
Zg v~ Ô **
ƒ:yZ **
ÐáZz% 0*
LZ c*
Š C™ â
Û wi **
[g VŒ
]nXì ÂÌ{'
× ~`â „gzZƒg _â „Ôƒg _â ]nZ®ì @*
™s ç¢ÑZz
Xì {'
× µ Z »`â

¾zŠ Å{ k
H

I
VYÐíì @*
ƒ §t Âq
-ZX Cƒ ¾zŠÃ Ãz !*
þL ^¬ ÔÃ{È Ð ä™{k
H
ì B1ÃbzgÐ {k
HC
Ù }uzŠX HnZg **
VYÃá Zz% 0*
LZä ~gzZ ðƒ ^Ñ**
I
% 0*
-Z Â?7c*
ì §ï
L “!*
~gzŠÐ\ !*
Vâ Xì *
@YƒgzŠÐ \¬vZ {ÈÐ{ k
HèY
à áÔ7áZz% 0*
-Z\ !*
Vâ²Çƒ§gŠ¾Ð~gzŠ ÅáZz% 0*
ÇkZÔìvZ ÂÑZz
áZz% 0*
-Z „ \ !*
Vâ ¤
/Zì Š
Hc*
¯ à áÃyZÐ s§Å \¬vZaÆ% 0*
X
òi Ñ ]ñÅV”ˆÆ ]ñÅ\ !*
Vâ Ô åce **
Y%Ãa ˆÆ ä%Æ yZ ÂDƒ
\ W Z®ì {0
+
i ÂÑZz% 0*
-ZèYì *
@Y >
Þ ^ ÂÌÂDƒ 7\ !*
Vâ Z
# p Cƒ
X D Y0*
lgz6,ÅzgŠ dZ {Š c*
iÐ lgz6,
: â iÆ\ !*
V â LZa dÄÙ Š

OMN

ZzZæ»VÏÅ{ k
H

Âq
-Z ñƒ §zŠÃ ?Ð { k
HgzZ ˆƒ ^Ñ**
Ð ?¤
/Z c*
â
Û wi **
[g ä \¬vZ Â
Vâ g
Cëщ‰ƒµ ZÐ% 0*
LZ ðƒ1Ãbzg ~gv}uzŠgzZ §»WZg **

Ðá Zz% 0*
LZz™:k
,
ŠVƒ ; g™wi **
[g Â~ Âì @*
ƒ §Ð Z Âì @*
ƒ Z]
.Ð \ !*
°ç c*
Š â
Û x OZ ~g lZ kZ » ä™gzŠ 1 VâzŠ ~g ø ä \¬vZ Âß8
- â °ç
Е
',Åg lZ ¶ðƒ ~gzŠ Ð {k
HÔÐ î Yƒ d

Û QÐá Zz% 0*
LZ ?™8

# ¶~g Z Œ
Z
Û " gzZ ã.6, Ã bzg ~gvÐ { k
HgzZ Ïñ Y w$
+Ð ~g—~gzŠ ~g v
Ð yj ã.6,{z ?ǃ H ÂÔÐ ùâ „KZÐ ùâ „ Å]nÐvZ ÔÐ z™g l Z
» ãâ 
Û **
Xì @*
™gzŠÐ \¬vZ {k
HC
Ù gzZì C™d

Û Ð \¬vZ nC
Ù èY Ïñ Y w$
+
Ð{k
Hì } Y {È C
Ù Ô ñ W: ~™ ì ] !*
-g !*
q
+ Z ÏyÃt *
*™gzŠÐ \ ¬v Z
°ƒg _â °çÐízÈ }÷} Z c*
â
Û wi **
]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ôZ®ì CYƒ ~gzŠÐ \¬vZ
Ð ?Ì{ÒW¤
/Z ~Š ÑŠyQ ÌÅwgzZ ~Š ÑŠyQ Ìw ÒZ ° ªÌ{ÒWgzZ ÌwÒZ
[ggzZì @*
ƒ: â iVâzŠ wL ZgzZ wqg0
+ZÆqg pèY ¢
88
- â °çÂñYƒ æ ðÃ
Ð{ k
HgzZì ꊙs ç¢ÑZz% 0*
ÔVƒÑZz% 0*
Zg v~ ~Š ÑŠyZ {Š c*
igzZƙwi **
áZz% 0*
}÷}ZмZ
# c*
Šw$
+
Ð]¯Ð Zä\¬vZ¶ðƒ~gzŠgzZ1
?ǃ7[Œ
Û HÂ

*g »[gÂÐg lZ

Ð y Z Š ÑzZ ïE
@Yƒ7d

Û Ð !*
Z {z H ÂzŠ™s ç!*
Zì HZ
#^
L 8™ X * 
ì HV- ^Z
# pÇñ W7{'
× Ã!*
Z £Š™s ç¾tà {¾: !*
ZŠ ÑzZ¤
/Zg7
~g ¤ª6,wŠÆ!*
ZÐ ÂÆ!*
Z H £Š™s ç= ! !*
!*
}÷} Z1Z}÷} Z !*
Z} Z
gzZ Hwi **
[gVŒaÆäÑlgzZyÃî~c*
gŠÆØg KZ ä\¬vZ ÂX σ7
^Ñ**
ÐíX £Š™s çÃíá Zz% 0*
}÷} Z¼V- Ð ë c*
2ÃVzÈ LZ
X ùâ °çÐá Zz% 0*
LZ ÜûÓöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ô X ˆƒ

g«Šzö)»]n

ÑZzÛ{Š c*
i ¹ Ôì 7„ ÑZzÛsÜ\¬vZ ª]…÷ ^Ë$ Æø áø^Òø äü $Þ]ôô c*
â
Û ÐWgzZ

OMO

+
Â}Š jÃݬ}g ‚¤
/Zìg { fçL? E
»]nÔì Ì…^Ë$ Æø ì 7„†ö Êô ^Æø\¬vZ ªì
Dâ
Û Åzm \¬vZ -ݬ§zu ?VY Cƒ 7¶ðÃ~g«Šzö)Æ ]nÅkZ 
X (7yvðÃÃTÐ Vƒ k
H}g ø] Z f {z} Z höçû Þö„% Ö] åö †% –öiø Ÿ$ àûÚø ^mø 
ðÃÃkZì ÑZz y
á ~(,ÂvZ Xì @*
/6,ì „Æ kZ uð» kZ Âì Âðs§Å `gÎ
¤
KZÅzmvZ -vZwÎg·Ý¬§zu Z®ì (yv„ÃëÐ Vƒk
HX Yà7yv
ÃTÐ Vƒk
H}gø] Z f {z} Z höçû Þö„% Ö] åö †% –öiø Ÿ$ àûÚø ^mø¼V- ìg 2Ã#
Ö Q
ÔCƒ7Á¼]nÅkZÐä™s çÃVzÈgzZ éö†ø Ëô ÇûÛøÖû] äö ’öÏößûiø Ÿø æø (7yv¼
s ç\WÃVƒk
HyZ}÷ Õø†% –ömø Ÿø ^Úø oûÖô†û Ëô Æû ^Êø CW7¶ðÃ~]nU ZK

ÆkZ
D™k
,
ŠakZ~ ä™s çÃVzuzŠ ÂvßëX à7yvðÃÃ\WÐ X£Š™
ø ’öÏößûmø Ÿø ^Úø oûÖô gûâø æø Xì {æ7 g0
Æq T Ô
+ZÆkZ ?Štì (yvÃë
5!Z ) X £Š} ŠÃë: Z K
( 7X 3:™ÔØgz]nåLG
»]n{zCW7¶~: ZK

Æ\WжŠ

E
G
r
3
i Zg: °¬»ò ¾ïLG
Û

zg Õ} Z ~Š™ q :ZÃÝ ¬ }g ‚]tÈ!*
,Å:ß Q • Z'
)
× LZ ä \¬vZ
{k
HèY î 3› #
Ö ~gŠ · 6,{k
HÔƒ: Â~`
?6,{k
HÔì [8*
*™s ç=ƒ D Z<
Í VY
T e 7*
*™gzŠÃ?ëgzZÐî YƒgzŠÐí ?Ð {k
HgzZì :
L Ì»…gzZWZg**

… Yìg â 
Û «= \¬vZ ` Wi Zg »äƒn
Û Æò ¾X D™n
Û ò ¾akZ
Ð y-gzZì @*
™gzŠÐvZÃ{È { k
HC
Ù a kZ ?Vƒ ;g™n
Û VY ò ¾6,?~ƒ
ëX T e *
*™7gzŠ Ð ] Z f KZ Ã ?ëgzZÐî YƒgzŠ Ð ë ?Æ™{k
HXì @*
™d

Û
\ !*
Vâ Â~ ƒgzŠÐ y ZŠ ÑzZ ÅyZT e 7\ !*
Vâ Z
# D™7IÃ~gzŠ ~g v 
ÇVz™Iù~ ÂVƒ êŠ~„ÅØgÃ\ !*
VâÆ*Š ~g ‚ÔVƒÛ{ »ØgÅ
»ò ¾Z®gd

Û Ðí}È}÷ì Se›~÷X ggzŠÐí}È }÷
X T e ´g d

Û LZ »?Ôƒg:gzŠÐ ë ?Vƒ êŠa kZ ¬» ähg{ k
HÔ¬ 
”] !*
5q
-Z ä \ W ` WX c*
â
Û «ä \¬vZg !*
«~ Ï0
+
i ` Wi Zg Ƞ
Û Åò¾
X ¶ðW7L¬ÐkZ Ì~wŠ}÷

*g »ØgÔÐ]n

ì ; g C¬»Üû Óöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ôX ùâ °çQ ÂñY^ Iò ¾ÂñYƒ æ¤
/Z ÌQ

OMP
} Z Üû uø…û ] æø †û Ëô Æû] hùô …ø ¼Z®ìg}Š¬»`â °ç„Z
# ÏVƒN æÐ ë
ì {'
× Ð~`â °çgzZì ¯y"Zx¹ ~!*
g £Š™s ç=á Zz% 0*
hùô …$ ØûÎö æø X ùâ ÌØg Âùâ ]nZ
# pg7:¼ {'
× »kZì ¿g ZŠ}'
× Z (,
‰â °ç
ÃÅzm\¬vZ -Ý ¬§zuä \¬vZ~ e
$WkZ àønû Ûôuô]†$ Ö] †ö nû ìø køÞû]ø æø Üû uø…û ] æø †û Ëô Æû]
Ï0
+
ix Ó’ g _6,Ì{ÒW# 7,̉
Ü z kZcg _7, â 
Û \ W ! Ñ} Z J c*
2
Üûuø…û ] æø £Š jÃë !áZz% 0*
}g ø} Z †û Ëô Æû] hùô …$ ØûÎö æø ìÀF,»Jt Xcg _7,
ˆ Æ ]n  áZz ä™3g +4\ WgzZ àønû Ûôuô]†$ Ö] †ö nû ìø køÞû]ø æø £Š™Ì3ggzZ
]n c*
Š ~ ã šZ bzg‚ämvZ îG*9g Ïß W)´[ Z » kZ ?c*
â
Û wi **
VYÃØg
\¬vZØônû ÛôrøÖû] …ô^ãø ¾û]ô æø xônû fôÏøÖû] †ö jû‰ô pÆ ]nXì *g m{ q
-Z » Øgˆ Æ
ÆØggzZ ï Š â 
ÛC
Ù ªÃV>gzZ ï Š Ö ÃVÇZ'
,ÅkZ Â ïŠ â 
Û s çZ
#
}g ø [ Z hô^ÏøÃô Öû] àônû Þô^Êø^øeô ^ßøÎô ^Ïøvûjô ‰û] ÄøÚø ðô ŸøŸF û] áôçû ßöËöeô ^ßønû ×øÂø Øö–$ Ëøjømø pû„ô Ö$]ø pû]ø X p
kZŠz!*
c*
Š jÃëÔ c*
Š™s ç…ä \ WèY £Š ‚',?Å b§ b§ !vZ} Z6,
zZ
»V1Z±Æb§ b§ 2ÃZ ¦Åy.gzZ y. ¦Å®¸ Æ[ é¨GšÅZ2ÃZ ëÆ
Ð VzÅ b§b§…[ Z Âc*
Š jÃëä \ WgzZ à 8
- â °çä ëZ
# Âå 
lg !*
Å VzKZ 6,kZ [ Z å » [ Z±Æ b§ b§ à {È ëÑ**
kZ < li Zâ
X Vƒ ;g™7ÀF,
zŠg Z » kZì ~ y!*
i ! ² Vƒ ;g™7 ãšZ bzg‚t X £Š™
@*
Y™Ð #
Ö ´^ gzZì êŠ Z—!*
ZZ
# ÂzŠ™s ç !*
Zì ©
8™èZgà !*
Z^ Z
# ¶Š
»zgŠ TX £Š °N*
Ô £Š z®Ô £Š… !*
Zì HÐ !*
ZQ Âc*
Š™s çä !*
Z [ Zì
z® Âì g ZŠ™gzZ¤
/Z Çì g6,„ °N*
Âì^ y ZŠ **
/Z Ôì @*
¤
™„
 ZpgŠ ÅzgŠ ÏZì @*
ƒ^
Ç f â : {g » Âì g ZŠ™gz Z Ç f â 8
-¤ Âì g ZŠ™gz Z Ç fâ R,
ñÂì g ZŠ™gz Z Ç fâ
ÃvZ A {È X ì Cƒ µ Z „
 ZpgŠ Å {ÈC
Ù b§ÏZì Cƒ µ Z 8
- â Å^C
Ù b§T
X ì Cƒ—„ âZ Ì„
 ZpgŠ ÅkZì @*
ƒ ÑZzv Z Aì } T

Eš!
öW - g eÆØg

# [ Z !vZ} Zì Å‚g e ÅØg äm\¬vZ îG*9g ~â å#
Z
Ö ÑZœ]|
Xâ
Û «ØgÅng e Âà 8
- â °çÐ\ Wäë

OMQ

E
X £Š}Š =ÂÅ~g ZŠ',
Vâ 
Û :®
) ¤ þLG3¢Â
X1
4hIš!qZ
~~izgÐzzÅ{ k
H£Š J (,~izg ~÷: ïGG
Û
X2
X £ŠwZ e•
'
,~~izg[ Z ¶7•
',
X £Š â 
Û ê»]n[ ˆ" X 3
5!Q ) XÆØg pg etÔ £Š} Š¼ZŠ~¼
( 15X 12:™ÔØgz]nåLG
A :¼
A ÁpŠ X 4

100 e
$W

ø eùô …ø Üø ‰û] †ôÒöƒû]æø ™
åö „ûíôi$^Êø çø âö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø hô†ôÇûÛø Öû] æø Ñô†ôJûÛøÖû] h% …ø o÷¡nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øûj$fø iø æø Ô
÷ nû Ûô qø ]†÷ rûâø Üûâö †û röâû ] æø áøçû Ööçû Ïömø ^Úø o×FÂø †û fô‘û]æø o¡
÷ nû Òôæø
—o¡
DT-U-MLVl^m! (ØÚˆÛÖ] éö…ç‰E

\
\
ø eùô …ø Üø ‰û] †ôÒöƒû]æø D â 
Hug IêL Z »[gXßug IêL Z »[g LZÔ
Û \¬ h
\
ì vZvZ™f » 5ßXì Ð e
$WÏZ]o»] Z f êL ZD â 
Û#
Ö ÑZœ]| ?ì
GÒ)ÅZŠë#
ämvZ îG*9g ~â åZsÑ Z· **
Ññ ï
Ö ÑZœ]|Xì "
$U*
Ðe
$WÏZ
¸ D™Š c*
u 0*
yWŒ
Û {z Z
# Ôì Šñ]o»™f ~: â iÆ/ôì –~gŠ Z‡ZgŠ Z1
X å »]tåL<X’Â: â i {z X å *
@Yƒ tZg™fÐ Âg ZƒX¸ D™g Zƒz cÎg » Âq
-Z q
-Z
Ð} (,
ÑZzäWJ
-#
Ö ª+Z ÌÚgzZ¸D YƒÚïE
-Z Å]t
L 8™{zÐÃq
$NÐ ]tåL<X’: â i[ ZX Yƒ 7'
i§t ä 5ßZ® Š
HW» å›E
,Z'
,Æ! ô ÌŠ Zq
-Z à z Z (,
]ƒø]ô (kûÏ$ JøÞû] ðö «ÛøŠ$ Ö] ]ƒø]ô }¸ D™Š c*
y WŒ
Û Æ ™g ZƒÅ  q
-Z q
-Z/ô‰ Ñï
r â Špì Š c*
Ô ñYƒŠ c*
~ wŠvZ @* 
ëvZvZg !*
g !*
ë b§ÏZ kûÏ$ JøÞû] ðö «ÛøŠ$ Ö]
( 46X 45:™Ôu|Ái o) XÐ}vZëg !*
g !*
# Ç} F,
Z
QZ
# ~wŠì ~
ø eôù…ø Üø‰û] †ôÒöƒû]æø D â 
c*
â
Û VY[g~Ô
Ö ÑZœ]|
Û mvZ îG*9g ~â å#
òŠ WÃá Zz% 0*
Ôì Cƒ ›Åá Zz% 0* 
ìt ]!*
X å Yƒ ̲
ô ] Üø‰û] †ôÒöƒû]æø ² 
c*
â
Û wi **
akZ[gVŒÂX 7c*
ì @*
W{'
× ~Š c*
Å\ !*
Vâ CXì @*
™Š c*
Л
Vƒ ÑZz% 0*
Zg v~ *
*™™f: °¬Ô *
*™#
Ö ™f Z÷b§ÅV î 5ÈX ¢
8Ð ›x **

D Y W²W~ V\W~g v™á x **
»\ !*
V â Ôƒ f
e x **
Ð ›»\ !*
V â LZ b§T
ÔVƒ ~ ÂÑZz% 0*
-Z Zg vÔ¸ à á Â\ !*
V â ?Vƒ 7~ ÑZz% 0*
-Z Zg vHÔ

OMR

8Лx **
Z÷ÐÚÅš
M F,
kZX Vƒ=°Z[g
÷ nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øûj$føiø æø D â 
s§ÅvZ ª î Y a
ÐvZ™–
 ÐvZ)gzZ¡
Û ÐW
?î Yò~k™hgÃt‘H ?ì È H »äƒ¿{g)gzZÉÐvZ)Xƒgzá
ƒB‚ÆZ}
.t‘ìg~ÂŸÔ î Y–
Ð t‘Ðg ±ZÆ»ìtÈ7¦
/
Ù
C
G
G
G
G
4&Xì ¦Ñ)q
4&q
V7 ¦Ñ)ÿ5E
-ZÔì ¦Ñÿ5E
-Zì x Zw+
M GgÔƒB‚ÆvZwŠp
Ô‰ ò~ k™hgÃV” ~çì »V îzygzZ VÂH Æ y*zy ì »VîðŠ ‚gzZ
G4G
ì »vZY 1zZÔì »Vâ ›¦Ñÿ5E
g& zZ‰ÖÆ™ÈçWnÆ|
# gŠgzZ à ïÄ Zg6,y$
+
ÅvZÔ m» \¬vZ6,] ©~z*Š Ô ñ Yƒ¨
 ¸~0
+
zZ}
.î0G
£´6,tEŠ‹ ©ì H{z
C ì H¨V-ä~Š !*
WŠ Z%®Ã|kZ ñ Yƒ¨
 ¸›
® } Z ì Ú Z ' G Á¾ Z÷
HY ? äâ i ~ ‰ Y ? í {z
Š
GÒ)ÅZŠë#
-Z »s¦mvZ îG*9g ~â å]|ï
q
Ö ÑZœÐí@*
z*¼Å] c*
Wy Z
g!*
zg » ‚ ZhðÔVß ¯ yk ÔñYƒ ~Š
á Åe ë vß ‰ D â 
Û y ÒX
µ ~Š c*
ÅvZ Ô Ç V î Y k0*
Æ Vß ZzvZ ~Q Vî Y ^gÐ Vz„~EŠ Zg f Ô Vß )
Ôƒ~„Tì „g CK
M F,
Åe
$W D â 
Û ]|ÔÇVî Y0°ßÇ!*
gzZ ÇVî Y
èYÐIgÐ Vz„?Ð •
',Å„vZ™fX zŠ™ qzÑ™f »\¬vZ Ug ¯ƒ~ª
 qT
# Ð Vƒ [ ¦„ Z
Z
# t EŠ § ° Zgz Z vZ)X Ïи ] Zg „ Z
# dž `gÎZ
#
tÉ ßx **
Z÷Q Ôz™Îq
-û¬ c*
â
Û 7t ä \¬vZa kZXÐz™Š c*
Ã\¬vZ
-gzZ ÏA ] Ð VE.6,gzZ §zg °ZÃ ?Ð •
q
',Å„x **
}÷Ôßx **
Z÷¬ c*
â
Û
G
G
4&¤
gzZ Cƒ wi **
6,[|Z }uzŠ *¼ Å e
$W Â @*
ƒ: s ¸ñ6,™f ÿ5E
/Z X σ Ýq ðÎ
E
!
š
ø eôù…ø Üø ‰û] †ôÒöƒû]æø @*
÷ nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øûj$føiøæø
Îq
-ÐvZ)¬ Dƒt öW - Æ T6,Ô
ƒxl ¡
G
G4&
ø eùô …ø Üø‰û] †ôÒöƒû]æø pßx **
6,„™f}gø ðÎq
-gzZ ÿ5E
Zg øQ î Yƒ 
ì „g C*¼ÅÔ
CƒÝq ðÎq
-Š lŠp»Ð •
',
Å™f}g øÔzŠ™q zÑ ¢
8x **
Zg ø?¬ì s ¸ñ
X ÇñY`À
_Ð wŠvZ)gzZX ÏñY
Dâ
Û Xì ‚ÅV< ¬t Xì ðâ 
Û Ð i Z0
+Z Ðä òzg **
Ññ‚Åe
$WkZ

OMS

šEÅ
äc*
gŠX ¶ðƒÐ„
 6,y$
+ÆT åZ9 ÿh ZZ
# Zz¿q
-Z}g )Æc*
gŠq
-Z
~Vƒ ; g W7g0
+Z}¾Æ xÑ}g â ¹ ?ì Z9C
Ù !*
Ðk
,
Š ¹ ÂÔì ] !*
H ¹
ì ~ª
 q TÔ Çìg Z9„ u 0*
**
-#
J
Ö ª  ¹ä c*
gŠ Ôì u 0*
ÂgzZ Vƒ u 0*
**
Š c*
ÅvZ Z®ì Lgu 0*
ã0*
Z÷gzZTg Dƒu 0*
VŒVÅщ}¾Ô7,ŠÃg0
+Z}÷
ÅvZ)Ð •
',Å™f X zŠ ™ qzÑ ¢
8x **
»vZƒ ~ ª
q ~n „ tÔz™#
Ö k
,
Š~
X ÏLg„

# }g *Ô ÇA vZZ
Z
# ÏA Z
# ðÎq
-ÐvZ) å;g™n²‚Å Øjfi
Ôî Ñ~wŠÃvZ¬X ǃ qƒ[ ëWZ
# ÏиZ
# ] ZgÔdž`gÎZ
# ÐVƒxzn
þLÅ{ Çñ Y`VÐvZwŠ »\ WgzZ Çñ YòÐwŠ „ŠpvZ)zŠ™q zÑ ¢
8x **
»vZ
O ãððÃn Ôì Zƒ Z 7,~ Vî cÑÍ » *Š ` WÐ tï {Š™ Za ÅTì tï
ñƒ}−ƒ
 h N gzZg«6,TÑÍ Z (,Ú Z » *Šì Y™ Za tïÚ ZvZ Xì 7
XgzZtï HÔò X~ x **
ÆvZ kZì Zƒ Z 7,¤~ Vî cÆ}g –Ë%
-ZÃ\ W *Š ~g ‚ÐB ˜ (ZÐ u0*
q
] Z f KZdŠ ™á x **
»vZ !{ WX σ æ
X$
Ë ™7µ Z',
Z'
,
Æw !*
ñƒ D ¯ cgzZƒ: mÐ vg)
,˻T c*
â
Û är
# ™ /Zg Z'
,
Z {
á **
Ññ
Ð{gtX ÑZz¶Š {gt»3 ZgÆvZpÆXá ¯ „ƒ „g WxÑÃÑÆkZ
X ÇñYƒx¥3 ZgÌ
\¬vZÐWÔ » ð;gzZ »] Z f ÌZ™f X ‰ ƒ "
$U*
ZzŠÆ s¦Ð e
$WkZ
x »ÆyŠÃ ?‰
Ü zÆ™f Cƒ7akZ ð;à ?hô†ôÇûÛøÖû] æø Ñô†ôJûÛøÖû] h% …ø D â 
Û
Þ eÐ y»Š ÌZ qzÑÐÎzgzZ ðVZ ÄV˜ X *
.
*™x » V #V # ` W D WŠ c*
*
*™x » {z Ôì *
*™x »t c*
WŠ c*
ÂÆh
e x **
»vZ Z
# Ã] ZgˆÆ kZXì ¢
8Z&
+ZgzZ Kzg
Ywïà `gÎ[g Zg vVƒ[g »tæ~ !ß Zzh
e x **
Zg ø} Z c*
â
Û ä \¬vZ ÂXì
Xì yÒ ƒ|Z H ?Yƒ7°»aÆVñ»ÆyŠ}g v{zHì Y™ Za yŠgzZì
Vƒ @*
™Za yŠgzZVƒ mï[ëW~ÔVƒÑô†ôJûÛøÖû] h% …ø ~º
) šÅx¯Æ\¬vZ¶ Š
bŠ N*
W³õ0*
c*
ì Â{Š c*
i*
*™ Za yŠX Y ¯ 7x »Æ yŠ}g v{zì Y™ Za yŠ

OMT
~Vߊ}g vy - z™: w ìs§Åkz‚zyZXì ðƒ ~ 7,„»ÅTì Â
Âñ W6Îz~] ZgZ
# gzZì °»aÆVñ»Æ½yŠ}g øvZ Zg øß aÎì mZ e
E
Xì °»ÌaÆVñ»Æ] Zg {zì Y™ Za Ã] ZgvZXì Ì[ ç‘.ÅZ[g {zÔzŠÈ
Ð kZì çø âö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ c*
â
Û X ] mZ z ÔgzZ ] Z f ÌZX g »f Z zŠ~ s¦
G
E
©
n
.
Ð!ZjÆ Vz‚Ãs¦~ ` WkNŠ ~1çLG $X ì M]o»] m Zz Ô™fÆ 5ß
ìã 0*
vZY zè‡ì w¾Xì Zƒ c*
¯»VAß„V-s¦−:tY f @*
Vƒ; g™7
m,
+Z†{
á gzZ ÇVz™7Ã\¬vZ yŠÆ#
Ö ª ¹äcÆyZaÆX»mvZ îG*9g
$U*
"
Ð u 0*
yWŒ
Û Ãs¦~‚KZ {zì x â Z »‰
Ü zLZ¿t c*
â
Û ä~ŠŠ_ö
G
G
\
4
&
Z&t Æ s¦] mZ z Ô™fgzZ ðÎJ
-Ð vZ)ª ÿ5EÔ ] Z f êL Z æL°f X ìg™
X ‰ ƒ"
$U*
÷ nû Òôæø åö „ûíôi$^Êø D â 
] ZggzZ Vƒ Y™ Za yŠVƒ[g Z (,Ú Z~ Z

Û ÐW
CZÃvZ ªÃí ?Ôƒ D Ñ VYÐÎz ~}g!*
Æ Vñ»Æ ] Zg yŠQ ÂVƒ Y™ Za
$U*
"
»À ÂX åa Ð e
$WkZXì Yƒ i ‚g »gzZ Vz Zg vyÃ{Š c*
iÐíXß ¯ Vz
X Y 5ßÅT Š
Hƒ 
D™"
$U*
mvZ îG*9g ìã 0*
vZ zè‡Xë Z¹ q
-Z »u|Ð e
$W‹ZgzZ
vßg ka ÄdŠ D Z h Z t Zè » VAßg ZŠ *Š X *
*™ñ6,ÝbÆ V7Š ì {zgzZ
ñ6,y Z D™'!* 
vßt gzZáøçû Ööçû Ïömø ^Úø o×FÂø †û fô‘û]æø D â 
Û \¬vZX ìg Y
LgzZß™{ k
HV# Ǿ y-L D *Ìy -zÑ~3 ZgÆvZ b§ÏZX z™
/Â~ˆß„NŠÃkZXì @¹ ^t }g Z Ç} ™ Ÿ»g !*
g !*
gzZ Çñ*ÌÑ 
ÔŠ áøçû Ööçû Ïömø ^Úø o×FÂø †û fô‘û]æø zŠ| 7,e
$W¸ ̉
Ü zÆ äÝgzÆ y-zÑX ¢
8™
X z™ñ6,
y Zìg™'!*
b§ÏZ X z™: ¿6,ìÆ yZgzZ z™ñÌ6,kZ } y -z ѪԊ m!*
DQ ñ Î8 Iw͉ 0°ß} (, 
Ð,™nZ ‹Z6,?+‡ qgzZ ÔŠ ~C
Ù ª}g v
ÅyZ áøçû Ööçû Ïömø ^Úø o×FÂø †û fô‘û]æø zŠ: [ Z »nZ ‹ZÆ ËX ïŠðŠÃt‘™á Ä
X z™ñ6,
V Â!*

OMU
÷ nû Ûôqø ]†÷ rûâø Üûâö †û röâû ] æø gzZ
t **
ƒ µ Z X î Yƒ µ Z Ð y ZB‚Æ CgzpgzZ ¡
X~y
WtgzZz7,: ~„Åx ÙZgzZ e
$DÅy ZìtÐ CgzpgzZÅg: mðÃì
Xì Š
HH"
$U*
Ðe
$WkZ~~1‚ÃTÕÈ Zó»s¦ì
Ÿøæø äô nû Êô pçFÓûWô Ÿø pû„ôÖ$] Øönû ÛôrøÖû] áö]†ø rûãôÖû]ø ì Åt ä +¬‚ÅÕÈZógzZ
ä TèYƒ: Ì{Š Zg Z »x ÙZgzZƒ: e
$D~Tìt **
ƒ µ ZB‚ÆCgzp Ýø^Ïøjô Þû]ô
a ÏZ ?ÇA ù Û{ÃkZ Š
Hú~ t‘ gzZ Š
Hú~ t‘{z 1x ÙZÐ ÔŠ LZ
æø ^Û÷Ïô jøßûÚö áöçû Óömø øŸ o$ Öôçø Öû] á$ ]ô D â 
Û ~t£!‚g LZmvZ îG*9g ~£ÌØZ1Z)´
x?ZmŠ-]|X Yƒ7vZ àzrðÃgzZ @*
ƒ7rvZà zðà ^n&Öôæø áöçû Óömø øŸ ÜöÏô jøßûÛöÖû]
Ât }g Z X 7x Z²Z ðà ` W6,? Ýøçû nø Öû] Üö Óönû ×øÂø gømû†ô%ûiø øŸ ?å c*
â
Û HÐ VǸ LZ ä
ÅVǸ LZ ! { WX ¶Å ~hð(,¥
/ðÃä ?å c*
Š Zß eŠ YyxgŠ}g v}g ø ä yXìg: Ì#
Ö Z0
+
ÃyZ @* 
ìg™ÌðœŠ
4G
54Xepg t Ü Z ¸Ãx Z}
/Z:gz èG
¤
.Æ +Š D â 
Û mvZ îG*9g ~â å]|
Åe
$WkZ Z®X Yƒ7x » »+ ŠQgzZ ÇñY ú~ t‘wŠ Â} 7,~„Åx ÙZz!$
+
†ö ¿ößûm$ àûÚø c*
â
Û y ÒXt ?Æu]Z b)~í qÆy WÅZ y Ò ñƒ D ™‚
Ôì Cƒ 6,, ~g WÃÅ ¿T Œô^ß$Ö] èô Ûø‘ø^íøÛöeô äü Úø ^m$]ø oûßô Ëûmö Ÿø ðô «–øÏøÖû] p…ô^røÚø oÖF]ô
G
4hI!
7#Ÿ~ Vz×Æt‘ÃVâŠÆÏ0
+i KZ {zÔì Cƒ6,VhÆ\¬vZ Ôë Z ï
LG
x Z²Z ðÃ6,?Ýøçû nø Öû] ÜöÓönû ×øÂø gømû†ô%ûiø øŸ åc*
â
Û ä xsZmŠ- ]|ì H„zgzZ @*

4hI!%¸… YèY7
X¸ M
hw Z e7~,.=ð¸tÆÞZ ïG
LG
Æ \¬vZ ƒ
 t ì œZg øgzZ š
M F,~g ø ~ ƒ
 ì BÌ1 ~ *Š
*
*™Š c*
ÃvZ LZ= Ô Hs çVx î Yì H{zì Cƒ6,vZÃÅT Z®X i Zg ´@
( 60X 54:™Ôu|Ái o) X c*
Š ÎB‚ÆvZÃwŠgzZ Hs çÃkZVƒgVY~6}g vÔì
÷ nû ×ô Îø Ÿ$ ]ô Øønû ×$Ö] ÜôÎöXc*
x¥Ð kZ ¡
â
Û wi**
X »?Ī~qzÑÆu0*
]gÎkZ
H q zÑ k
HY½] Zg~ l ä VAßXX ÏñYƒ[Zy

¡:gzÍ Y#
Ö ½] Zg Zƒ
n
Û ©c*
Š h Yhgƒ
 X ‰ƒt Z]» ØÓÖ] lçÊ ØÓÖ] g×›gzZ »ƒ
 ˆÆyŠ¼
X _7,

ONL
yWŒ
Û gzZ ÷¡nû iô †û iø áô!†û ÏöÖû] Øôiùô …ø æø c*
â
Û wi **
¬»"7,
Ð %F,
ÃpÑyWŒ
Û ˆÆkZ
w®‚Å%F,
ÐÅ\¬vZègZ]|?ìHp°Å%F,
gzZð7,
s ™s ™[pÃ
÷‚V ¹gzZ Vƒ ZŠ ZÐ `g#ªVƒ 9ÌszwÍôçû Îöçö Öû] èöÊø†ôÃû Úø æø Íôæû †ö vöÖû] ‚ömûçôrûiøì
XƒÄcÅkZ,h Â
(x »VâzŠt yWŒ
Û ‹zˆgzZ ?Ä ª D â 
Û mvZ G
î*9g ì ã 0*
vZ Y zè‡
yWŒ
Û gzZ −7,zÃ] ZgÔ D Y{g‘zŠ ¸Ãy Z~y
WvZY 1zZ æX t òZÆ
\¬vZ D â 
Û ì‡w ZÎì ã 0*
vZ Y zè‡X $Æ (w qZzŠt X *
*™]zˆÅ
pì QpÑ~g gQD J 7,
ms ¸ñ¬¶ ŠX c*
â
Û wi **
VY¬$»(ä
\ °
] m ZzÔgzZ] Z f êL ZæL fgzZì $~y
W ÂyWŒ
Û ‹zˆgzZ?Ä ª ? Zƒ@'
,VYnçV Œ
?{ i Zg H~kZ ?c*
â
Û wi **
VY¬$»zgŠ ~y
WgzZx £dZ ÂX t òZƉáz~‹
Å
E
G
4
)
4<X Z¦{zVaå;gƒwi **
Ym
CÑZ¦Ô¸ èEG
yWŒ
Û 6,XD â 
Û ~[ ZÆw DS kZ
ˆÆkZ c*
â
Û wi **
$» (¬ ä \¬vZÐ p ÒÆfgzEÆ ]tx £ÆyZ¸
vZ Y zè‡)´ H¢i Zg »K
M F,
t X Hwi **
$aÆ #
Ö Qx ¬Q
mvZ G
î*9g ì ã0*
( 65X 64:™Ôu|Ái o) X ä

101 e
$W

—opæF^+ÛøÖû] oøâô èøß$røÖû] á$ ^ô Êø opçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] oãø Þø æø ä´eùô …ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]ø æø ™
DPL- PMVl^m! (l^‡^ßÖ] é…ç‰E

» äY ~ ¼
A t {zgzZì c*
W~ wŠ ÌZ ì *
*™yÒ y*ëZ ¹ q
-Z ` W
? vßyÃá Zzg ~ ¼
A Ô} °!*
Ƽ
A Á2 ?ì : 1 »¾¼
A ?ì H3 Zg
òŠ Wtƒx¥ù ?ì H#
Ö ´Å¼
A S‡ ?vßyÃ{zì glaÆX¼

Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]ø æø ìg â 
Û yÒ #
Ö ´ ÅkZ \¬vZ Â ?ì ÑZz ¼
A S‡gzZì M 
}g eÐ äƒ} 9aÆ[ ˆt ‚Æ [g LZ pçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] oãø Þø æø ä´eùô …ø
CZ ªÆzgÐ Vç»x ÓÆã â 
Û **
Å\¬vZÃÑgzZ ÇVzŠ [ Z H ÂÐâ7 \¬vZ
„wŠ LZ ƒ Za é ZpðÃ~wŠÆ\ WZ
# Z®} h Â:Ãyâ ‡Æu 0*
vZÔ}Š h ÂwŠ
ÂwŠ Zg øÂB™~g7ëé Zpt¤
/Zg7 Ð wŠ LZVƒ; g ¯?Ä\ W~Ôg7Ð

ONM
ñYƒlp **
Â\¬vZ} ŠÈwŠ »\ WZ
# ?7c*
ǃlpÌ\¬vZpÇñ Yƒlp
E
G
Ì\¬vZXì @*
™x Z Z » îG
0;XWÅZ ï
L .Š“ Ô,h Â:Ãyâ ‡Æ\¬vZX , Š h ÂÃwŠ\ W ÂÇ
gzZ @*
h Â7ÃVìpx ZwÅwŠ LZgzZ D™x(gzZ idÔ¦~]y
WgzZ~ *ŠÐ Z
Ì~ *Š Ôì êŠ h ÂÃVÍß, Z Ì\¬vZ X ì @*
™lpwŠ CZ ™h ÂÃyâ ‡Æ \¬vZ
X Ì~]y
W

g ZlgzZ#
Ö ´ÅspÆvZ

:D â 
Û \¬vZ#
Ö ´Å¶ ‡Æ¼

—pçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] oãø Þø æø ä´ eùô …ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]ø æø ™
DPLVl^m! (l^‡^ßÖ] éö…ç‰E

[ ˆ HÃ\¬vZ Ô Ç V î 3Šì HÃ\¬vZ ~}™spÐ ¶Š [ ˆÃ[g L Z
~',ÃÑLZ pçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] oãø Þø æø ?ì H #
Ö ´ Å spÆ \¬vZ gzZ X Ç VzŠ
ÞZ è%ÃVìpy Z ÅÑLZ Ôñ Yu¥Ð { k
H 
ƒsp Ú Z'Xƒ ÂzgÐ ] ÷Zp
ÞZ ½p‰
Ü zC
Ù ì 7[£sp{Š c*
iÐ kZX ñ Yƒ =ÂÅ ¶Š h ÂVƒ s ÜÆ
;g,
$» Zƒ ¨
86,ð0*
g egzZn Y: Ì6,y » ™gzZn ™: ZŠ Z h»V” ~çgzZì g ¡
C»Ð
vZ -Ý ¬§zuakZXì 7„ ^
,Yg )gŠ Ân
Û sp Ú ZX Vƒ ;g\ G,
Ð ÞZèspì
: D â 
Û Š
á g ZÅzm
ø nû ‘ô^Ãø Úø àønû eø æø ^ßøßønû eø ä´ eô Ùöçû vöiø ^Úø Ô
ø jô nø Jûìø àûÚô ^ßøÖø Üû ŠôÎû] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
—Ô
Dð^‚Ö] ÄÚ^q h^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ (xne^’ÛÖ] éöçFÓJÚE

E3G
" àûÚô VŒ … Y {z OZzаZ ¸! ²vß
ø jô nø Jûìø àûÚô ì îG
0{G3šE
!vZ} Z ªÔ
Æ àçÆ \ WgzZ}÷ Vƒ ‡â sp Ú Z ÔVƒ ‡âz¼ Ð ~ spÆ \ W~
aÏZX ÇV î Y4 „6,ð0*
g e~ ÂÇ ñYïsp¤
/Z {Š c*
iÐ kZ Ôñ Yƒbq yxgŠ
ø jô nø Jûìø àûÚô
X c*
â
Û Ô

3 Zg »G +ÝzgÅD={ Õ{

`ªzP'Xì Cƒ~h
+%~cà {Ô @*
ƒ7D~VƒÕ{Bv߉
7~h
+%~c à {VŒì ;»VÍg )
,}g øt !v:ZXì {Õ{x **
»ä™ƒz hgzZ

ONN
„x **
»ä™›Ð \¬vZ~ Ýzg ÅDgzZì *
@YHð3 Zg »\¬vZ~ÝzgÅDÔì
( 4X 2:™Ô #
Ö ´Å¼
A S‡ ) X ì { Õ {

]â ´ÅkZgzZ¼
A S‡

ä ~ ` WÅT gÃèÆ e
$WkZ á Zz ¼
A S‡ ? yà Ãz ÿL X3ZgzZ
ÅkZ Â vßyü
A ÿL X3ZgzZì ; g Y ‚yÚ‡ » ¼
A ƒ 9 ŠÃˤ
/Zì Å]zˆ
X ,Š â 
Û yÒä\¬vZ‘´zŠ
\¬vZgzZì bŠ[ ˆ= yŠq
-Z}g eÐvZ¿ ä´ eùô …ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]ø æø :1
àôÂø ‹øËûß$Ö] oãø Þø æø ì sp » \¬vZ ~ wŠÆ kZì #
Ö ´ Hì ?Š HÅspÆ
%NÃÑLZ {zpçFãø Öû]
{zdŠÃTÔż
A ÿL X3Zì #
Ö ´ ~uzŠt gzZì ÂzgÐ é Zp ~æE
%NgzZwqZ} æE
%NgzZÐ V Š ¬~æE
%NÃÑLZ
~wŠÆkZß™Âì ;guzgÐ wdZ} æE
aÆä™èZgÃ\¬vZÃz ÿL 3XZ¸vßƼ
A S‡¸gzZì sp »\¬v
LZgzZ D h Â7Ãyâ ‡Æ\¬vZpïŠ h ÂÃwŠ LZÔf
e™yp »V îzig WKZ
%NÃÑ
Æg eÆ!*
Z LZJ
-VŒ Ô7ÐgeÆ` ¯Ë ? f
e uzgVYÐ é Zp~æE
spÆ Vzh
+% Âì ”%¤
/Z c*
7Ì}g â Æg eÆ”% LZJ
-VŒ Ô7Ì}g â
ÇVz™x »ƒ
 o**
gzZ (,¥
/
/ZÔV Œ~Ç7Ð spÆV-ÇÂì x â Z c*
¤
Ô7Ð
XÐ spÆ[g LZ ´äeùô …ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]ø æø ?ì ÂzgVYÃÑQ ÂÏñ Y¬#
Ö â ZÂ
š‡ » ¼
A ÿL X3Z {zÐ sp}÷sÜ1ÆzgÃÑLZ c*
Š C~ e
$WkZ ä \¬vZ
kZŠp{k
HgzZƒ ðËÇ!*
ƒ: c*
ƒ ðÃì eì ¼
A : 1 » kZ pæF^+ÛøÖû] oøâô èøß$røÖû] á$ ^ô Êø ì
C fâ {Ctpƒ ;g™ ÕÅÐ
= {k
Ht : AŠ Ð g \ ÞZ
4zŠ Å´ â(C
Ù ƒ ]8 c*
ƒ ]ïXce ムà ZzvZ ÌðË~g øVƒ ;g™n²t Â
ż
A S‡™5tWVâzŠt ÂñW: 6 ZQgzZ 6 ¯ ~ kZ Ì}Ôìg F,

/
gzZ F,
{ i @*
~V ÂïÐ spÆ\¬vZ ?욇»¼
A tƒx¥ùX Vƒ ; g™7íZ m,
e `W
G
SE
b§C
Ù ÅŸgzZwŠgzZÃKZªìgB‚ÆvZ éG
54‘z„‡z éSE
5Ò¡~…gzZ~ðËÔ~VÂ8gzZ
„zÔ¬-ZgzZ ´ ‚-ZXì ‚
rgÃ6,vZ LZ‰
Ü zC
Ù gzZì @*
™«™Ð {k
H‰
Ü zC
ÙÐ

ONO
Vƒ2 »ÄÑÆVƒk
H}™: nZg **
Ã\¬vZ Ì÷‚q
-ZgzZƒZÆ6,vZ÷‚C
Ù ÅTì
tc*
VßVdŠÃƱkZ c*
Ã]gúkZì Le ÂwŠ Z÷! Z}
.} Zì HÐ \¬vZ {zp
]i YZ ÅkZ=\ W HXìê H »ÃÅ\ WVƒ ;gÄgÃ6,ÃÅ\ W~1Vß™{k
H
I
¸ê »Ã~÷!ÃþL ^¬}÷} Z Ǿ ŠpwŠ »\ WÔÏñ YWi ZzW~ wŠ ? ïŠ
C á UÐVŒÃÃKZ Âì
Ð0Ó
C**t ‚ {z ‰ W Z
#
Ð0Ó
CÐt ‚ {z ‰ ?
Ø Z
#
1ì 7J0
+ZÔì Ýzg~ V\Wì Ìt{È q
-Z Z÷ ÇñW:g\ 6,kZ HÃ\¬vZ Â
V˜ Ôì ;g0 Ó
CLì ; g0 J0
+Z LX ì ; g™wEZÐ j§¾ÃðÓ
CgzZ Ýzg KZ
ì @*
Y 0Ó
C**
V ;z7Ùp~÷ì 8 Š V˜ Ôì *
@Y0Ó
CV ;zVƒlp~ì 8 Š
Ì~ ðËÔì(C
Ù Â[g Z÷ì } Yt]8 c*
ƒ]ï c*
Š™ ZÆ6,íÃÏ0
+
i KZ äkZ Â
]ïtÐzzÅspÏZgzZ ǃ EZŠ sp »kZ äô eùô …ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø»kZakZ Ì~…gzZì
%NÃÑLZ X ÇìgpçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] oãø Þø æø ~ ]8gzZ ~
Çìg ÂzgÐ V¼ Zp ~æE
XƒŸ»ÄÑ»{ k
Hì e
¿6,yZ\ WJ
-Z
# 7µ¼aÆ\ WCñ Ÿ»kÍXq
-ZVŒ
\ W,™ I= \ W¤
/Z ?HРXzg ƒ: { k
Hñ Ÿ»gzZ é Zpªòð¤
/ZèY, ™:
„A
$ì Î*Z
# Xì Zƒc*
Î*ä~èY ǃ9x¯t»\ W Â Î:*‰
Ü zkZ
E
-X !
:
qq NkZ *
*™IC
Ù Ôì Se »]oÆÅ ö LZ4C
Ù Zƒx¥X Î:Ð}\ W Â
ß]t  £Š g @*
Z* }\ WQ ì Zƒ c*
Î 7* 6,V\W¤
/ZgzZì Le Šz »
%NÅÑLZ ªpçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] oãø Þø æø D â 
ÃV¼ Zp~æE
Û \¬vZ ?7c*
ÇñYƒ
%NèYì ~gz¢Šz»é Zp~æE
%
N Zƒx¥ÔÈ zg
Ôìg â 
Û I\¬vZÐ é Zp~æE
%
N Zƒx¥X Zƒ ~gz¢Šz»q q NZ®
7¿6,
kZÔì )zgÃkZ…'σ Âé Zp~æE
%N!2zŠ}g\ }÷akZXì *
ÂN WÆðZ',2 »hz™q
-Zz™: c*
Z<
Í Ð é Zp~æE
*™
%NÎgzZz™: ¿6,
AgzZ ǃ {@W{Š c*
i „ Ú Z~1 zg σg â½ÅV¼ Zp~æE
y Z'zŠ äW
‰ÇÑ Ô{Š c*
i~1zgÃ[ cÆé Zph
+”XÐVƒ {Š c*
ig Zâ Z „ãZ ǃ{@W{Š c*
i

ONP
T e bŠ i™}Š Ô » {@W…\¬vZ b§ÏZX ì CY Å Za ð™}Š Ôà ã0*
!
( 20X 17 :™Ô#
Ö ´Å¼
A š ‡) X 
: D â 
Û \¬vZ
—ðö «Ûø×øÃö Öû] åô ô ^fø Âô àûÚô ²
ø ] oJøíûmø ^ÛøÞ$]ô™
DNTVèm! (†›^Ê é…ç‰E

Ð zg Åe
$WkZ {z}g e:Ð \¬vZݬ Z®Y f Dg e}È „zÐ \¬vZ
ˤ
/ZXì xi Ñ]g ZwaÆv Wb§Tì xi ÑÄaÆD Zƒx¥Xì 7ݬ 
Ð ~ VzÈ }÷ ìg â 
Û \¬vZXì 7v W{z Âñ Y WW,Z »uQ~ v W
gzZƒ7ݬ?ì ?Š ¸ ?Dg e7VY ƒݬ?¤
/Z Z®X Dg eÐí„zY f
:}ì c*
â
Û wEZ »spñ OÆÄä\¬vZ}
—…ö ^’øeû Ÿø ]û æø höçû ×öÏöÖû] äô nû Êô gö×$ Ïøjøiø ^Ú÷ çû mø áøçû Êö^íømø™
DOSVèm! (…çßÖ] éö…ç‰E

ŠújZ Ïß W)´t
Û »ÄgzZ spgzZ äô eôù…ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]ø æø c*
â
Û ~e
$WkZ‰gzZ
ë sp1ì „ge Âx|x ¬»ÄgzZsp˜~ã šZ bzg‚mvZ G
î*9g ~Š Z7
»:7 Ôg e »g Z7 å‰ì @*
ƒ spÌÆÑš Ôì 7~gz¢Ñ~TÃg e kZ 
ì F,
y ‚WgzZxZd

Û {Š c*
iÐ kZ%
g wVgzZq
-Z[ ZXì g e1Cƒ7Ñg e
ðî Ð D  Cƒ Ѥ
/Z ?ì Cƒ ÑÅkZ~ wŠ H1ì @*
ƒg e » kZ Â',
$‚
Ñ%gzZì @*
ƒÌ6,ÑwEZ »sp Zƒx¥Ôƒìg ÎVY} &
+eÔƒì g™VY
7t a kZXƒxi ÑÑB‚Æ spV ˜ ǃ z sÜwEZ »Ä1ì @*
ƒ Ì6,
ƒÄÐ È É0*
c*
bƒÔì ÄÐ Vß Zz:7Ôì ÄÐ,
$‚= M

» ÄX 7^
,Y » ÄÔ ì ^
,Y w EZ » sp VŒ Ð g ±ZÆ ¹! ²Ôì „g
gzZ c*
â
Û wEZ spÇ}ä \¬vZ ƒï
á ÑB‚ÆspV˜ ì m{wEZ
E
š!
V˜ V˜Z®ÐVƒÈ(C
Ù ÂN YƒÈ öW - (q
-ZZ
# ì wßZ »‚Åu0*
È WŒ
Û
E
!
\¬vZèY ǃ„ÄÀF,»spakZ ǃÈÐ öW -šÆÄ{zì c*
WÇspÂ
E

G
ìtÛt7~gz¢**
ƒ»ÑaÆspÐt‘²ì ~gz¢ë Z ï
L .Š B‚ÆspÆ
X»spgzZÄ

ONQ
Æ[g LZÐzzÅÑÅ[g LZì È » ä´eùô …ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]ø æø Â
Ðy WÃívZgzZì bŠ[ ˆÃyZgzZì **
3ŠìÃ\¬vZ}g eÐäƒ} 9t ‚
Xì ðƒ¨ÃÅyZ6,Ã~÷gzZì „g YV¹Ã~÷ì ; gNŠ
ÃvZ ë(C
Ù ~ …~ ðË~ ]8Ô~ ]ïÐ spÆ Z}
.gz Zƒ sp »vZ
ì ÂvZ¼Ð y - Âì 7ðà ÂVŒ Ǿ y -X Vƒìgg eÐ ä™nZg**
«@WÃVzuzŠì 7Ó
C**
{zÂìB‚{zZ
# gzZìB‚}÷‰
Ü zC
Ù {z ÜûÓöÃø Úø çø âö æø
{h
+I**
ÅvZÐ spÆvZ Âì ; gNŠgzZìB‚ {z Z
#  ! ǃ Ó
C**
Šp >{zì @*
â
Û
I
Ôì s¦x **
»ÏZÔì ÞZ þL i“x **
»ÏZÔì ÏÈx **
»ÏZÔì u|x **
»ÏZ **
h ÂÃ] ÷Zp
( 24X 22:™Ô#
Ö ´Å¼
A S‡) Xì xs Zx **
»ÏZgzZì y ZZx **
»ÏZÔì yˆ Zx **
»ÏZ

102 e
$W

—àønû Ûô×øÃFÖû] h% …ø ²
ö ] ðø «Jøm$ áû]ø Ÿ$ ]ô áøæû ðö «Jøiø ^Úø æø ™
DNUVèm! (†mçÓjÖ] é…ç‰E

s ¸ñ6, eÆ\ W xe Zg øX Y{ e 7¼ ¿ðÃÐe 7\ WJ
-Z
#
~ u 0*
y WŒ
Û ä \ WakZX M
h { eùÃ\ Wëσ 7!Å\ WJ
-Z
# Xì
›Ð VzÈ\ W¬ì ?Š äü Þøçû f%vômöæø Üûãö f%vômöX6,›ÅVzÈLZ c*
â
Û xlÛKZ
mvZ îG*9g Ïß W)´X D™›Ð \ W}È Ð y éÆ ›Å\ WQ D â 
Û
: D â 
Û ~‚Å äü Þøçû f%vômöæø Üû ãö f%vômöe
$WkZ~ãšZbzg‚
—Üûãôeùô …ø èô f$vøÚø áô^–ønû Ëøeô Üû ãö e$…ø áøçû f%vômö Üûãö Þ$]ø ]çû Ûö×øÃû nø Öô å´ô ^fø Âô èô f$vøÚø o×FÂø äü jøf$vøÚø oÖF^Ãø iø ²
ö ] Ýø‚$ Îø™
›Å\ W ÂÐ,™›Ð ë\ WZ
# _â ›Å\ WÐ \ Wë !vZ} ZakZ
gzZ nË¿ðÃ: ï
á x™ »\ WJ
-Z
# Z®Ð,™›Ð \ W!õÑëÐy éÆ
J'
vÐ Vƒ k
HgzZ ò ¾z”¥ êL Z ³Ô} Š Zg ZÆngzZ ð>gzZía kZX Y7Ì{eÃí
E+G
ðÃ\ Wªì w õýÒC »Š Z%6,{Š Zg ZÆ\ WX ,@*
Æx™zaÆ\ Wƒ
 ] ÑìÆ
x » {zgzZ e : \ WgzZ ì e**
gzZ wõt ƒ: x » {zgzZ ã : J
-Š Z% {zgzZ N â 
Û {Š Zg Z
}g ø\ W¤
/ZvZ} Z Z®ì òi ÑA
$F,
»Š Z%6,{Š Zg Z »\ WèYì wõgzZe**
ÌtñYƒ
zѤ
/ZXì wõ **
ƒs ÜÆkZgzZì xi Ñ**
Y0sgzZ( Zg øÂB â 
Û {Š Zg Z »“
W(

ONR
Âe *
*™Š !*
',
Æ™2~Vƒk
HgzZN ÃË™ïVì ZÁ{Zex ÓŽ *ŠgzZyX ñYµ Ñ@*
»«™Å\¬vZ6,TM
h™7Š !*
',¦
/
٠ÿkZ
C
gz$âZ ,Š™2uÃ!@*
Ë™ ÎHxñsÜá Zz: å¤
/ZD â 
Û òzg **
Ññ
6,TvZ} Z Â]
W»ÃZ e} (,} (,™NŠ$Å: åpñ YÁÂzg â Ôq
-Zì Cƒ 
ì @*
Y™ÌÑX ÃZ™{ k
HÐ kZì w W HÅy-zу Ñ@*
»«™Å\ W
Ì**
™{ k

/ZXì @*
WÃ6,u LZÐZ Z&
+e » {C
Ù ‡‹gŠÅ\ WèY Y™7{ k
H~ [ Z
} ZXì @*
Yƒx Z0
+Z',{i°{zÐ w ìÆä™{k
H ï Š™u"gŠkZÃwŠ Âì e
gZÜ Ð Vƒ k
HÃ»Æ kZ Ôï Š äƒ 7kâ â Ð {k
HÃkZ D ¯ CZ \ WÃTvZ
C ì *
@Y™Ì{zgzZï Š™
` ƒ }g
á ZÐ+
$Y VâzŠ
`ƒ }g ø ? }gv ë
7ùŸÃLZ ÂÌì eŠp{z B â 
Û {Š Zg Z »«™ÅTgzZ N ¯ CZ \ WÃT !vZ} Z
akZXì 1™ê»ä™ÑYQì»kZä \ WèY Y™7Ñ»ìCZÐ Vƒk
HÔY™
ävZèY Zƒ7ŠzŠ%gzZ D
+
%[zìðÃJ
- ` W_â [_
.»\ WÐ\ Wë !vZ} Z
v!*
fÍÐ [_
.î0†q ZgzZ[_
.Ò],
ZŠÆ\¬vZ:gz?ì Yv¸ùÐvZ {z1 éÃT
èY k{ e…\ WvZ} Z :Xì e**
gzZwõ @*
Wxi Ñ"»]gŠÅvZgzZ @*
Wxi Ñg Z
Û
ì e ÈÐ äƒ D
+
%¿ì –ä Y fa kZX Y{e7¼ ðà Âe: \ W¤
/Z
gzZ Vz™:g (Zg Z
Û Ð +ŠÆZ}
.gzZ Vƒ: D
+
%~gzZƒ6,yZZØ{ Z÷ì e ¿ ª
ÐvZ)¤
/ZgzZ Vî Y $Ð6Æy-zÑgzZìgÝqg Z Œ
Û 6,Âa ÅvZ Ï0
+
i ~g ‚
C ì @LG,
%ã0*
T‰ñYƒu" (ZwŠ ÂVƒe Ì**
ÎwŠ
ì [Ô
CgŠ kZ wŠ Z% Ð ‰
Ü 
Û › gŠ
ì [W " „â q
-Z ~ e
$g r
-‰
ðƒ r
-kZ™w ïÃTq
-ZgzZƒx¤
/e
$gÐ \ðŠ ðƒ CÞÔƒ ‰
Ü z »PzŠ W {g!*
ª
gzZ ~ wj â Æ Vƒk
H ñYƒ ª~÷{zì Cƒ ªÅ kZ ÂzŠ wZ e ~ e
$g
Ð[Œ
Û ñc*
gŠÆ\¬vZû}÷gzZVzŠ™qzÑCG,
„ÐwìÆäÎwŠÐvZ)

ONS
X Vz7,
:~6Æ)Ë™hgÃvZ~ñYƒZa÷QzgŠkZ
ÃkZ ÂñW: L~6Æy-zÑgzZìg ì‡6,+ŠÆvZì e ¿ :
XÐ ,™ Za ›ÿL X3Z ë c*
â
Û ä \¬vZ~¨£ÆD
+
%èYce Óâ ›ÐvZ
XÐ,™›Ð ë{zgzZÐ,™›ëÐ
g¼»Vzq +ZÐ !Å\ WJ
-VŒ ì @*
ƒ „z T e \ W !vZ} Z
™ƒ¹Y Z b
ZÆTì @*
ƒŠ 3g ZŠ1$
+~a
ÅwYÆ[ †‰w õ èSŠ ¬ì *
@Yƒ
» [ †6,
zZ p D Yƒ 4ZŠ g0
+ZÆ |
# gŠÆ [ †Ð a
™ïB‚Æ Å { ñZ b
Z
VßYÂ@*
ƒw ¾ »Š 3¤
/ZXì 7w¾ »Š 3Ôì x™gzZ «ÅvZtXì @*
ƒ Za wYg ZŠÒp
8L
g
O
Za wYg ZŠÒpÐ „
 ö ǧŠ ‡, Z ë D 3› \¬vZ X Cƒ1$
+~
ÆèÊ 3‰zŠ !*
ŠÃVç»yZ'Ô#
Ö î Z<
Í Ð Vç»}nÆÑLZ Z®M
h™
%N~æE
%NKZ Ì?b§ÏZX Ç ñ Y V|
6,] ÷Zp~æE
# gŠ Âσ6,
zZŠ 3¤
/Z Ô ïŠ !*
Šn
[ † » ò ¾~wŠ}g vëÐkZ Âz™:¿6,yZªzŠw Z eèÅ pçFãø Öû] àôÂø ‹ôËûß$Ö] Ì% Òø
gzZh
+”„ÄakZXì @*
ƒ Za g ZŠÒp„ Ú ZwYì @*
ƒgZŠ1$
+AŠ 3gzZÐ,Š™ Za
gZŠÒp„ Ú ZwY» ò ¾ÂzŠ !*
ŠÃy Z~èÅ{h
+”Ò@WÔ î Z<
Í #
Ö Ð yZVƒ2 »Ö
I
ì @*
ƒg‡Z ~ ¸{Š c*
i „ Ú Zì @*
ƒ > ðAXgÅZ ~ ¸{Š c*
i Aì c*
â
Û ä VÍg )
,aÏZX ǃ Za
» kZ Ôì @*
ƒ ~ ¸{Š c*
i „ Ú Z Ì{@x » kZ Âì @*
ƒh
+”{@WÃkZ~1zgÃ]áèY
» ò ¾( zŠ !*
ŠÃkZªÆ)Њ 3g ZŠ1$
+ÅVç»}nXì @*
ƒ y"Zx„ Ú Z Ìò ¾
C åc*
â
Û ä~z&
+
ÍûZÃÏZXì w ¾ »{C
Ù ‡‹gŠÅ\¬ht*
*™ Za wYg ZŠÒp
m §· H Ï ñ Ö » kZ w)
‚Zc ñ1 ÅT m: ¾Ð V‰
E
i é)O’ÆÒpÅ \¬vZŠp‚c z v',Æ X M
h Ö wY ~z*Št >Ãw ) ÆvZ
Xì ðƒ~Š ÂÅ„vZt?CWÐ V¹Òpt~VßYÔ
{Š c*
iò¤
/~Š 3èYì @*
ƒ {ç »WÆ} Š7 ÂñYƒ {Š c*
iŠ 3~} Š7 ¤
/ZgzZ
ÔñYá ™ · Ãò¤
/ÅŠ 3ƒ Zƒ c ã0*
gzZì @*
7,ÜZ e {Š c*
i ã 0*
~ kZa kZì Cƒ
gzZ Ïñ YWà c*
Ù ÌV;zÇñ YZƒ cã 0*
C
ÑZzŠ 3tV˜QX Ïñ Yva
:gzƒ: ¦z

ONT
Z½ ZC
Ù gzZ Ç¥ : ÌZŠ7 t Ð ò¤
/ÅŠ 3gzZ Ð N Y ƒ }½}C
Ù Ì} Š7 }uzŠ
VgÅvZ I ZgzZ~ wj â ÆvZ™f {zƒ {Š c*
iŠ 3Å]á~ wŠÆ T:X Ç ñ Yƒ
Cƒ ~Q]g ZwÅkZgzZìg @*
g*Њ 3Å]áã0*
»gâÆvZ @*
ìg {Š c*
i~g Zâ ZÆ
ÏñYƒ à c*
Ù ÇñYg⃠W{zV˜V˜gzZ Çñ YƒZ½ZC
C
Ù Ì|
# gŠ »yZZÐTìg
( 322X 315Ôòzgy
è j) X Ç} ™Úï
L 8™ÌÃVzuzŠª
E

103 e
$W

—Üõnû Ãô Þø oûËô Öø …ø ]†ø eû Ÿø û] á$ ]ô™
DMOVèm! (…^_ËÞŸ] é…ç‰E

HÜw¸»mvZ îG*9g ~y ŒzZp~~g g bÑämvZ G
î*9g v+ −Zg$
+)´
:ì e
$Wq
-ZÅu 0*
yWŒ
Û ?yÃ}È(
E
!
àømû„ô$Ö]øD â 
Û ‚Åg Z',
ZmvZ G
î*9g ~y ŒzZp]|X ( öW -š †eX Å †eì ¦ …]†e]
ÅvZgzZ†$ J$ Ö] áøçû •ø†û mø Ÿøæø gzZ ,Š: e
$f Z ÌÃV4w {z}È ( …ø „$ Ö] áøæû ƒöç+ mö øŸ
wŠ ÂBNŠ ñƒ D™ ã â 
Û **
ÅvZ ÌÃ}uzŠ¤
/ZX Dƒ7lpgnZg **
Ð ãâ 
Û **
:Nƒ] â ´zŠ ÅVzÈ( ÂXì ;g™ ã â 
Û **
ÅvZ}÷tñ;ì *
@YƒZaÄ ™~
gzZ ï Š7e
$f Z ÌÃV4w{z
:1
Dƒ7èZgÐãâ 
Û **
ÅvZ
:2
×èY~ª
 q Å× îSã: 1ÃËÐ ëce ã™ÒÃÅ] !*
kZakZ
Xì êŠ àe
$f Z {Š c*
iÃ}uzŠòŠ W~×akZì CYƒ[¦=~

104 e
$W

—ooûjô ß$qø oû×ô ìöû ] æø opûô ^føÂô oûÊô oû×ô ìöû ^Êø oè÷n$•ô†û Ú$ è÷nø •ô]…ø Ô
ô eôù…ø oÖF]ô oûÃô qô…û ]ô™
DNT- OLVèm! (†rËÖ] éö…ç‰E

ÃÙpÅVzÈ gzZ X lpÐ6~ lpÐí Âk0*
Æ [g LZ W^ß !Ñ} Z
z®Ã^ LZ !*
Z‰Vƒ @*
ŒÐ wVq
-Z~ÃTì ¡ q
-Z ÅØg Ì~ ä™xl
Æ™xlÃÙp~g øÂX Vƒ lpÐ6Ì~gzZ oÙp ÔYƒ lpz®áì H Âì êŠ
Ðs§~g ø{z HxlÌakZÃÙp~gøgzZì ð3Š¡ Å.KZ ä\¬vZ

ONU
Ã[ xZ ‰}÷6,T c*
â
Û «y*q
-Z » ¬Š= ävZ6,kZgzZ i *" Ð Vìp
J
G
Ð V ðG3©$Ñ**
KZ ëÔ eƒ: ZŠ Z h» ~g ZŠ Ãzz›Ð \ WÔ» ò ¾ÂÐ ëvZ} Z Š
HW]
.z
}È ë £Š™lp…Ð Øg KZ\ Wpn™7lpÃ\ WÐ V- gz$~ÆKZ
~g ø Ô i * " Ð Vìp ~gø \ W ´ â } (,¹ Ô ´ â Ô vZ Â\ WÔ
1Z ]|‚Å/gz Z /\ WèY 7]gz¢ ðÃÃ\ WÅ ä™Ýq ÙpÐ s§
}g‚ ‚õ uø]ø Ø% Òö äô nû Öø]ô tö^jøvûÛöÖû] æø ‚õuø]ø Øùô Òö àûÂø oûßô ÇûjøŠûÛöÖû]øì w®ÐÅ\¬vZèg {k
,
Ù
C
ëgzZi *"ÐVìpÅs§~g ø\ W:Xƒ ` Z»TÝ ¬ Zg ‚gz Zi *" Ð Ý ¬
>^g ; Zg øÂñ YW§h
+”ðä
/Zgz$ãZ ÂëX ` ZÆVìpÐs§Å\ W
©J$Ñ**
3G
( 76:™Ô ã !*
g‹ â ÅZ )X £Š™lp…Ð Øg KZ ¶ Š:ÃV ðG
~g øvZ} Z:X ñYƒ

ÌZÅvZIZ‹‡5ªV*zŠ‹‡5

E
;g W{'
× ~™fèYì wq î0E
0Ò‘'Xì 7ÃVA߉gŠÅ] ‡5 ÅV2zŠ
oû×ô ìöû ^Êø ìg â 
Û \¬vZ Ì~ ¼
A ì ë Z âZ ] ‡5 ÅV2zŠXì ¶Åûpì
~*ŠX }÷tªì ,c*
~~Š „X CÐ VzÈm{}÷¬î Y pûô ^fø Âô oûÊô
Ôñƒ:ÆÑtÌñƒTg~Ñ‹ZáƒòZgzZàçƒòZ‹ÒgzZ] ©‹Ò
}÷tV¼ÃyZ: VY~Âìg}÷~*ŠtZ
# Âìg™0}÷Ôñƒ:ÆVz)
~pûô ^fø Âô oûÊô oû×ô ìöû ^Êø gzZ c*
â
Û xlÃ]‡5 ÅVzÈ m{ LZ~pûô ^fø Âô oûÊô oû×ô ìöû ^Êø X 
Xì ÅmvZ G
î*9g ~gjY r
# ™DZ†{
á **
Ññ]| }÷k
,
½t X c*
â
Ûy
¸Ã¼
A
Ã] ‡5 ÅVß ZzvZa kZXì ] ‡5 ÅVß ZzvZ {Š c*
iÐ Úż
A c*
â
Û ä ]|
gzZƒ ñWVŒ ?~‘œÆ XCÐ VzÈ m{}÷¬ îY ìg™xl\¬vZ
XÐykì @*
ƒaZégzZì yk»yZ¼
A ÔéƼ
A vZ ÿL X3
Z åc*
â
Û ä]|
:x ÈZ Ú Z »]Š „rƒg {Š c*
ik0*
ÆvZ IZì [£tÃ\¬vZ Ì~*ŠgzZ
{g k0*
Æ Vß ZzvZ àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö D â 
Û X z™ »gB‚Æ Vß ZzvZ A z™
„,zÌ?ƒgB‚Ú ZÜû ãö ×ø%ûÚô ]çû Þöçû ÓöjøÖô Üûâö ]çû _öÖô^ìø c*
â
Û ~‚ÅkZäÏß W)´X z7,
èG,
„ (z~B}g vÔN Yƒg \
iZ „ +z@WÔñ YWŠgŠ „z~ wŠ}g vÔ ƒ Yƒ
X ñ Yƒ‚»ò ¾„(zñYWwŠ Zƒ

OOL

Ð
5ŠÅ ÅkZ[ Z
LZÃ\¬vZ¤
/Zì Zƒ «ÌZv:ZxêL ‘tgzZ Vƒ @*
™7¦ÑÿLG
LZ @*
ƒ¬tÉ Cƒ: Z
# Zzi úÅ®
) ) Â@*
ƒ:Š°SNgzZ] ‡5~: WÅVzÈ
~K‰
Ü zVv0*
É ! 7X z™ HŠ c*
= ~V ÂïÔß™È} i ZzgŠÔð7,i ú~VzyLZ
ðÃX g ÌX ~ :Wy›ì ÌZ Å] ‡5 ~ kZ XCÐ VzÈ }÷gzZ î Y
4ÓE
7N~: Wð¸¤
-ZÔŒN 3èG
q
/ZX g µ Zµ Zå d
W}÷ Çì e 7\ !*
E
B-#FÂJ
- p¿g ] ‡5: éºE
-yŠ ] ‚ä \¬vZXì @*
ƒ lp !*
Z Â,™]úŠ Å}uzŠ
-b§kZX î Y~ {LtŒ
Û Ôǃ7-~Vî Ç LgLg 3g q ½Z Z (,q
-ZyŠÆ
<Ñ}wQgzZ c*
Š J (,q ½Z {Š c*
igzZ~Ï•zÏQX ˆƒ] ‡5ÐV â ›{Š c*
igzZ~
x] ‡5 ÅvZ I Z Zƒx¥XÐ N Y ïy ›Æ ݬ}g ‚V ˜ î WaÆ {/z e
( 44X 42:™Ô ã!*
g¸A) Xì [£vZÃgzZì Ú

105 e
$W

—o^ãø ‰# ø àûÚø hø^ìø ‚ûÎøæø o^ãø Ò# ‡ø àûÚø xø×øÊû]ø ‚ûÎø o^âø ]çø Ïûiøæø ^âø …ø çû röÊö ^ãø Ûøãø Öû^øÊø o^âø ]ç$ ‰ø ^Úø æ$ ‹õËûÞøæø ™
DMLXS(l ^m! (‹ÛJÖ] éö…ç‰E

ÆäVQnÅVE¶
K~(,~(,
gzZ}igzZyW~] c*
WÅIÐ kZ ä \¬vZ
c*
¯„
 gŠÃkZ ä TÅ] Z f kZgzZ ÅÑì ngzZ ^âø ]ç$ ‰ø ^Úø æ$ ‹õËûÞøæø ðVQnÅÑQˆ
{k
Hg0
+ZÆ Ñä vZ^âø ]çø Ïûiøæø ^âø …ø çû röÊö ^ãø Ûøãø Öû^øÊø ŠÄg} œ â VâzŠg0
+ZÆ Ñä T
Æy ¨
KZ[ ZX ~ŠÄg~ kZ Ì¢
A &Å“
W sgzZ ~Š™ Za ̉
Ü ¤gzZ2 »Æä™
™0sÆ™È Âì egzZá™g (Z3 Zg »3Æ™òÝÅÑ{zì eì ~g(Z
0{È»y -ªñY0y éŒG3kIÅZ† Âì eÔ ñY0Ý°Z† Âì eX ñY0à z »vZ
g(Z3 Zg »g ¯ì egzZ}™g (Z3 Zg » ò ¾ì e y ¨
KZì c*
Šg (Z ä \¬vZX ñY
Xì ZwgzZ Z b
6,
g (ZÏZ}™
^âø …ø çû röÊö ^ãø Ûøãø Öû^øÊø c*
â
Û y Ò VY ~ ˆ à ò ¾ä \¬vZì @*
ƒt w ZÎ[ Z
KXce ãƒyÒ ¬q hZ ._Æ{°‡² c*
â
Û yÒ ¬Ã} œ âÆã â 
Û **
^âø ]çø Ïûiøæø
Cƒxlq {+C
Ù Ô D 3ÐB; ZŠ **
3Ô n
pg¬ xŠ xZŠ ªxŠY Z \ W~
i Zgt¤
/ZX ì i Zg Z (,¹ q
-Z~ kZX 6,ò ¾c*
â
Û xlÃg ¯ ~ e
$WkZ ä \ ¬vZ1ì

OOM
7µaÆ \ W Ÿ» » { k
HXƒ: §Ð Vç»Æ Vƒ k
HL ZÃ¿Ë Âñ Yƒx¥
XM
h 7„ƒ s\ W ƒ: „ Ÿ»¤
/ZX ìµ*
*™¿6,kZì

ì i»ÚƒëWÔzig WÈp

: Zg7 Ãé ZpÅÑÔßg â ÃwŠpÃä™{ k
Hì e wŠ Ôƒ Ÿ» » {k
H 
ì x **
ò¾
E
E
E
E
wŠ [† þL ¢QÔw Ñ þL ¢QÔ[¾þL ¢QÔ tÑ þL ¢QÔt ÃWx ÓÆwŠ Âß™yp »Vzig Wß KZX z™
áZzvZpÐ tæªì À
_Ð ¬Zq
-Z Â`gÎ » *ŠXÐN Yƒ wѬQVzg eÆ
ÂD VZ §~5 ZgÆvZgzZD™yp »Vzzig WßKZgzZD™g (Z ò¾Z
#
Ú~ wŠÐ s§Vzg e™ƒ w ÑÐ zig Wyp[†z wÑ[¾z tѬZ Vzg eÆwŠ
HQ ÂH7yp »zig Wߤ
/ZgzZì À
_`gÎ » 4zŠgzZ e
$Ñz ÅvZ Ô»vZ ìmÔ »vZ ì
ò **
+Ô1$
$
+6,1$
+ÔÏñYfm
«Ý6,
«ÝÔÐN Y_m
}ƒ0
+Z6,
}ƒ0
+Z ÇA
x¥Ã»Z
# X Çìg 76,}i ñ zgQ ÑZzì ]|ðÃX ÏA 7ò **
lpÔò **
+6,
$
Š *Z Z (,Ô ]|} (,
t ë ~ {gzõX ]|} (,
t ]| Ç ñYƒ
*Š Zwq
-Z Å{k
HX D Yaá[ ØZÆx Z™ZÐ kZX xgg âƒÐ yZ Zg f Ôì òŠ W
X XÄƪ
fgzZD Yf[ ØZÆ] ³gzZx Z™ Zì Ìt~
;gƒ qƒ`gÎ »[ Œ
Û ÆvZÐ ¬QC
Ù Æ T ÇƒÝ ¬ H »wŠ kZ C \ W

GÅ §EÅ
G
B Zx AZ *¼
i Zg »ò ð©3 ZZg ðE

X T e **
â
Û yÒ \¬vZ y*Z(,¹ ðÃì ?Št **
3nÅÑ» \¬vZ
Åòi úä VrZ~3 ZgX å ;g Wc Z™~ sgÐgƒÑ~B‚Æ_özÝ ¬} (,q
-Z
gzZ c*
â
Ûy
¸VYÃò ¾ä \¬vZ c*
Ww ìt ~ „ i úX Å]zˆ >gθgzZ Å#
Ö âZ
X î C„? c*
â
Û Æ|ÂY7ÐÝ ¬y Zä~c*
â
Û yÒVY¬Ã{œâÆg ¯zãâ 
Û **

ìms ¸ñ»ò ¾g ¯Ò œ â

Æçz%Ð b§Tì à Z e] !*
tä \¬vZ~wŠ}÷ Hn²ä~
» ò ¾ã â 
Û **
Ò œât b§ÏZ $
Ë ï7pÑ~g g ñƒñ7,ms ¸ñ%Ô$
Ë ƒ 7i ú

OON

E
-!
ŠzÆÅ ö:X LZ 4C
Ù X @*
ƒ"
$U*
ù )zgÃkZ Â@*
ƒ: » ãâ 
Û **
{Š ât¤
/ZXìms ¸ñ 
~B;}÷‚VƒH~ì Ä~B; }÷}ì ~gz¢aÆ]oÆkZgzZ
B;V¼~gzZƒ: Ä~B;}÷¤
/ZX 7c*
Zƒ~gz¢Šz» ÄÂX 9Š#
Ö ÃkZì Ä
X7„ì Ä~B;Xì]!*
ßÐ}ƒ
 Â9Š#
Ö ÃkZì Ä~

ì ~gz¢Šz»CñŸ»aÆò ¾

Ã?äÑÔƒg™0xÝ}÷Ô’]!*
~gøgzZÃzgÃ2»Æ{k
H 
**
â
Û t»\¬vZÂ
„Z
# ì ~gz¢Šz»CñŸ» Zƒx¥ÐkZXì H ZaÃ?ä~ÔH Za7
Æò¾èY åYƒ7ÌŠz» ò¾ÂDƒ: {k
H񟻤
/ZX ìg â
Û aÆ1zg
XáVQ§»kZ™uzgÃkZQgzZƒŸ»»{k
H 
p

ÑŧÆhÓZg

§Æ*Š ~g ‚VƒHÐwŠ}½ŠgŠÃ] !*
kZgzZì k\Z1ì MvZÐ §ÏZ
ì §idÚ Z §»3 ZgÆvZ²ì @*
Z<
Í Ð §Æ3 ZgÆvZ1ìg »y ¨
KZaÆäVQ
Gz Œ»y7z bÆ *Š ~g‚ÔzŠÄg~} ÷q
-Z ` @*
z ªÆvsÆ*Š ~g ‚
gzZ [ · ò
á ƽ *Š ÔzŠÄg~} ÷ ÏZª
zŠ Å *Š ~g ‚ÔzŠÄg~} ÷ kZÆzi Z F,
Ž *Š ÂzŠÄg §{¨f q
-Z »3 ZgÆ \¬vZ6,} ÷ q
-ZgzZ zŠÄg ~ ÏZ ]¯ ÅVEc*
',
XM
h ™7~',Z',Å §{g f kZº Æ` @*
z ªÆvsƽ *Š Ô'¯Å½ *Š Vâp
C D â 
Û Ä{+HmvZ îG*9g ~z0
+
y Ѧ)´ ! {W
A ª
zŠ Ã í Å § } F,
E

A º
) Z
Û Ð V ˜ zŠ êL
VâzŠÔÐ ] Ñ» ~g ‚ **
VQ §» vÐ { k
HÔ§{ ¨f q
-Z »3 ZgÆyZÔ§{¨ fq
-Z »›ÅvZ
à zì §{zt Ôì @*
™d

Û ÐvZì §{zt X ÏA ¼
A Ð §ÏZXì aZÐ y˜
§kZ[ ZÔ Çñ àJ

A ì §{ztÔì ‚
rgÐ yjÌ~*Šì §{ztÔì @*
¯ vZ
ÄsÔ,™73,
Ws Weg ÇçÆ3 ZgÆvZ¤
/ZVâpÅ *Š ~g ‚Xì Y™ZŠ ZyÃ7Å
ËÚ ZVƒHÐ wŠ}½ŠgŠX Yƒ7ZŠ Z h» §Æ3 ZgÆ\¬vZ Â,™7ò Z Z
C ìÄq
-Z Z÷Xì MZ}
.ЧÏZX »3gÆy Zì §

OOO

~„ • @*
ì V© }% ~ L èE
L !ZŠ
7ÁÐ V˜ VâzŠ Z F,§z ŠgŠ Ò ¨ f
pƒ y .6,Ð Vç»Æ Vƒ k
H‰
Ü zC
Ù {È q
-Zì 7Ý ªvZ Âá V Z {È §t ¤
/Z
@*
Wl ~ Øg ñ c*
gŠÆ kZì ¡Z°Z 3g ZvZ Âì g @*
V Z §gzZ } ™: ã â 
Û **
ÌQ
 X à Äg Sh Z e [ Z å ‚
ƒ
rg 7Sh Z e¬ X ì ; g V Z §H »3 Zg}÷{È Z÷ì
Ö ªß Z h Z t Zè vß ? ` Wì lp Âv Z Z÷X 7Zz6,ðÃì H1 ì g Z h Z t Zè
#
( 11 :™Ô ò ¾] § ) X Çñ Y c*
Z h Q7t Zè Z÷\¬vZY
á y ZyŠÆ

ì Hò ¾

^ãø Ûøãø Öû^øÊø c*
â
Û ¬ X H 7yÒ ¬ à ò ¾ä \¬vZ Vƒ ;g ™ n²t ! 2zŠ
¿6,2 »kZì x » Zg v[ ZX ŠÄg2 »Æãâ 
Û **
g0
+Z}g vä ~ ^âø …ø çû röÊö
ªg ¯ Ò œâ t X Ç ñ Yƒ Za ò ¾ª Ç ñ Yƒ ¿Zg v6,b
ŒZÆ e
$WŠ lŠp Âz™:
Vç»Æ{k
HzŠ hg{k
Hs܃ T e **
™Ýq ò ¾Xìms ¸ñ» ò ¾{œ â » ãâ 
Û **
X z™:¿6,

?ë£ s

ÃLZXÐ VÝÐ VÂgúñ XÃÃKZ Ô ñXÃLZÐ {k
H ì ¿{z s
z Õ6,~ç Ôa Ð ~×$
+z Å|$
+B‚Æ \ !*
Vâ Ô ñ X Ð ]Øg Ôñ X Ð ^Ñ
¿6,^
,Y **
gzZ ^
,Y ‰
Ü zC
Ù X a Ð ä™Õ~ t £Æ V±z7,Ôa Ð ä™ CŠ c*
i
( 13-14:™Ô ò ¾] § ) X } ™

¤› ÈZ>Ñ!*
/
è WbÑ
$
e
L »x¼Æg ¯6,
:
ò¾

6ò ¾Ãg ¯ ~^aø çFÏûiøæø ^aø …ø çû röÊö ^ãø Ûø`ø Öû^øÊø HwZÎä ݬq
,
-Z äÒ ^m^Ú†Ê ^;…]
t ~ wŠ ä \¬hX å~gz¢x¼ » ò ¾Y Âìíò¾ìÑg ¯² Š
HHxlVY
pçF`ø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] o`ø Þøæø ?Š ÅTì pçF`ø Öû] àôÂø ‹ôËûß$Ö] Ì% ÒøÝq » ò ¾ c*
â
Û «[ Z
E
-:X !
Šz »8 ÂdŠ #
Ö Ã8 kZ V¼~‰ì Le Ã]oÆÅ ö LZ 4C
Ù gzZì

OOP
Xì ;g Y ¹ÃÚ Š: Ãq ¾ Â7„ì 8 Z
# èY ǃ½¬»Ú Š::gzì ~gz¢
: D â 
Û Š
á g Z \¬vZ:
û pçF`ø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] o`ø Þøæø ä´ eùô …ø Ýø^ÏøÚø Íø^ìø àûÚø ^Ú$ ]øæø ü
DPLVèm! (l^‡^ßÖ] éö…ç‰E

Ð é Zpx ZwÃÑLZgzZ Zg e Ð äƒ Z9a Æ [ ˆt ‚Æ [g LZ ~ *Š 
ì [£sp ÚZsÜ'ˆƒÌô=Å[£½pgzZg £ »spÐ e
$WkZX »zg
Ð {k
HÃÑgzZá uzgÐ { k
HÃÑLZ ì xsp » ÏZgzZáXÐ {k
Hª pçFaø
ÒŠ â HxlaÏZ6,ò ¾Ãg ¯~^aø çFÏûiøæø ^aø …ø çû röÊö ^ãø Ûø`ø Öû^øÊøe
$W:ì ò ¾„x **
»1zg
»pçFaø gzZg ¯ Z
# :Xì @*
ƒ Za ò ¾„Ð ä!*
ŠÃg ¯ ÒŠ âìms ¸ñ» ò ¾„g ¯
Cñ Ÿ»ò ¾:X ǃù]o» ò ¾QgzZ Çñ Y»zgÐq ¾ÃÑÂǃ:Šz
H »q¾¨ £ÂGǃ:g ¯ÒŠ â ªCñŸ»Z
# gzZì x **
»‰
Ü ¤¦ÃŠ~¨£Æ
+
G
{tXnƒ þ©B » ò ¾6,1zgÆkZ @*
å~gz¢x¼ »{Š âÆg ¯ ZƒãZz: ?ÇñY
Xì ?Š
ì xi ÑÌ]gŠÅò ¾B‚ÆkZ ˆ~Š]gŠÅg ¯ Z
# ìt?Š [gzZ
GLG
" WkZgzZXì Cƒ0Ð +¡]gŠ
ms ¸ñ» ò ¾t c*
â
Û xlÃg ¯~u 0*
ì 
ì ïÅb‚{Šñ‰ì @*
ƒ Za ò ¾Ð „1zgÃVç»Æãâ 
Û **
gzZg ¯ ªì
\ WvZ} Z b§ÏZì CƒZaðÐ Vzg @*
zŠy Z ( NegativegzZ Positive)tgzZµ
ƒ l »g ¯ Ò œâ g0
+Z }g vZ
# @*c*
Š }Š …g @*
µ » ò ¾gzZg @*
t»g ¯ Ò œâ ä
Za ò ¾§âÐ Tì g @*
t¸ *
*™: ¿6,2 »Æã â 
Û **
Ôz™: ¿6,kZÐ sp}g ø
Xì @*
ƒ l~ wŠvZÐ% ïÃVî Z}
.ë!*
Ôì @*
ƒ‚vZ ÑZÐ ŠÅ îWÈZ ÑÔì @*
ƒ
»›KZ\ WÐ Vzg @*
zŠ y ZgzZŠ°„\ WÐ “Åò ¾Ò œâ gzZg ¯ Ò œâ Zƒx¥
vZ à z …gzZ N Y 0 Š°}g ø „ \ W @* 
Te *
*™×zg ~ Vߊ }g ø r Zl

X B¯
Ôì „g YhyY ~g øБ
á Ò@WgzZ “Åò ¾Ò œâ gzZg ¯ Ò œâ ªÑzíp
…\ WÐ [ _
.LZ[g} Z Z®2~öâ i WzJªì g Y ñƒxŠ" ë

OOQ
X ñYƒy ‚W{ ZgÅ\ WgzZƒÝq] ГŢÖZÎg (Z @*
kés§KZ
E
C+ZÆÑzíÃÑ~ u|Y Z’Z
Åg ¯gzZÑÔì CW7 “z {@WJÐ [ Z åE
E
**
ÑñÂXì mZ e6,3 ZgÆíÃkZ Ø/gzZì ÂzgÃÑÆ™{@W Âì Cƒ æs§
»\ W… @*
£Š â 
Û spÐ#
Ö /Zz×Ä£Ã+ ŒÄ£kZvZ} Zìg â 
Û ¬Š
( 293@*
291Ô òzgÈ j) XƒÝqx ZzŠ§ zugzZx @
*
ƒŒ
Û
kâ
Û [_
.6, ¹ ZÜgzZ â 
Û «] …Ð ¢ÖZ ΊŠ F,
kZ ! *™} Z
} ZakZXì *
@YƒpôÐØ{YÎgzZ @*
ƒ 7ŠzŠ%L{z B â 
Û [_
.\ WÃTèY
@*
ƒ:ŠzŠ%:gz å7[zìÔ å¡´ ‚y-èY _â „ Å[ _
.Ð \ WëvZ
{z ñƒŠzŠ%vßæ X Zƒ 7ŠzŠ%Ì¿ðà Zƒ 5 »\ Wì ì‡ *ŠÐ Z
# èY
%èYì @*
ƒ ‚[_
.~y
WÌô ‚X¸ xzøÐ [_
.Æ \ WÔ¸ ´ ‚ƒ

[_
.Æ\ WÔ tï þLÅ{\ WX Y™7ð3 ZgŠzö)»\ WðÃÆ[_
.Æ\ W
[_
.… » \ Ws§Å ¹ ZÜ ! *™} Z : ?ì YáÐ \ WyÃÃñƒK
( 290Ô òzgÈ j) Xì 4Ð §
Æ+%ÑZÎg ( Zgz Z ¢Ö Z ΊŠ F,
}gø¢
8™

GLG
" WbÑh
Ñ!*
ì
+'
×
ÕÅò ¾zg ¯Ä AZ

Äg } œâ VâzŠg0
+ZÆ Ñ}g vä ~ aÆ y JZ }g v D â 
Û gzZ
—^âø ]çø Ïûiø æø ^âø …ø çû röÊö ^ãø Ûøãø Öû^øÊøü
DTVèm! (‹ÛJÖ] éö…ç‰E

:Š

sp CZgzZ ò¾gzZ ǃ Ÿ»[pÔƒ M
h™{ k
H? c*
ŠÄg Ì{œ â »g ¯ ~Ñ}g vä ë
pì Cƒ [
+‚zŠ ~ ðs c*
ŠX zŠ™ Za e
$¾~ kZ™¥
/
gƒeà [
+‚T Z®X c*
ŠÄg Ì
X c*
ŠÄg { œâ » { k
Hg0
+Z}g øVYä VxvZì 7ÕZ®7Ï¥ 7Ðz¥
/
gJ
-Z
#
-Z~Ñb§ÏZXì @v WÐä ¥
q
/
g ?ì îŠ °ÃÙ
A H Âì Cƒ ðsc*
Š~ Ù
A
E
'
4»)ÔÐ Vݤ
G
z™w éÐ VñРV ÂgúÔÐ V ð3E
/Z Ôì ò ¾s§q
-Zì g ¯ s§
k0*
ÆVß ZzvZ ?¤
/ZgzZ ÏñY u¿v WÅ{ k
HgzZ ÏñY µ ¥
/
g~ {Š â Æã â 
Û **
ÂÐ

OOR
X Çñ Yƒ×zggâ » ò¾gzZ Ïñ Yµ ¥
/
g~{Š âÆ~g ZŠ',
Vâ 
Û ÂЃg

p°Åò ¾

Eš!
kZ ñVQ §»kZgzZÆzgÃkZQgzZƒ Ÿ» » ã â 
Û*
*t„ öW - Æò ¾èY
\¬vZX@*
ƒ: pçFãø Öû] àôÂø ‹ôËûß$Ö] Ì% Òø Â@*
ƒ:g ¯ Ò œ â ¤
/Z Xì @*
ƒ Za gâ » ò ¾QÐ §
# Âì @*
Z
ƒ MgzZ s{zì ÂzgÃéZp~',ÅÑ pçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] o`ø Þø æø Dâ
Û
Ö 9EŠÃì* ~B; }g ø,ŠÈë¤
#
/Z:gz Zƒ ~gz¢Šz» òð Âì )zgÃòð
!
Å ö LZ -C
Ù Zƒx¥X Zƒ 9x¯[ Z Âì*¤
/ZgzZ Š
Hƒ½x¯ ƒ:*~B; gzZ
E
-!
xi Ñ**
ƒ » òðÒ œâ Z®ì u 0*
x¯ »vZgzZì ½-Âì 7Å ö:X ¤
/Zì è¾ÅŠ zÆ
%N{z}Èm{}g ø pçFãø Öû] àôÂø ‹øËûß$Ö] o`ø Þø æø D â 
Ã] ÷Zp~æE
Û \¬vZX Š

Xì { k
HZ½ÅkZì ¸ ` Z'
× »ÑèYD VQ§»1 zggzZÈ zg

7sx9º
Û

sëx9ëÃV ¤
Û Ôce Ix9Ô7^
,YIsÃx?ZmsƒakZ
ì x **
» ò ¾X ñ V Z §» kZÆzg ÃkZ Ôƒ Ÿ» » { k
HÃTì {z sèY M
hÈ7
%N~V¤
7ì é Zp~æE
Û gzZ )zgÐ é Zp~',ÅkZÃѪ» pçFãø Öû] àôÂø ‹ôËûß$Ö] Ì% Òø
à Zz äWwÍ Z~Œ~ *Š ~g7 èYì 7^
,YIspì ^
,Y ÂIx9ÃV ¤
Û Z®
Z&
+e c*
ì O »ì ßt Ç− 7„Ø 7Z ÂzŠÄg Ì~ŠÍÅx?ZmLƒ¤
/ZÃű
%NðÃÃyZì űðÃc*
X ǃ7„Ÿ»ZæE
ìßc*
ì ~Çc*
ì

L »äƒ«]t½ÑÃy¨
:
KZñOÆV¤
Û

ÏZ B™ÃkZ {z7„ ¢
A &g0
+ZÆy Z ?ì q H{ k
H 
7„ … Y º
Û
ñŸ»èa º
Û Xn ™Ãe
$Æ ñ; Ÿ»x ÓÆ #
Ö Q @*
ì*
@Y 5y¨
KZ9a
7ÑÃyZÔDƒ7.
Þ ‡ÆtƵӗ & ZakZ n
pg7„¢
A &ÅKÆe
$Æ 
@*
î VZ §gzZÃzgÃyZ ?Vƒ2 »~Ñ}g vì 5akZÃëä\¬vZ Z®*
@Yc*
¯
X ñVQ §} (,
aÆ\ Wäëj™7~SÈZy

?ì yÃÔ¬C»vZ

§gzZƒ } Y **
VQ §»3 ZgÆvZì „z Ô¬ C»vZgzZ ´ ‚-ZVƒ H~

OOS
„Š',iìt w ¾Xì 7w¾t ¢

8™{/ e rÔ¢
8| 7,Òà {Xƒ ‚
rgÈ ÅäVQ
ÅäWÃìG¤
/ZX ñ YWÃìGì eá VQ §gzZAŠ:™ VQÃgzZ ñ YWt ‚^Ø
E
4h$ÃkZvZY
kZ ÌZX σ/ôïG
LE
á yZ ÂñYƒ =ÂÅäXÃÐ VÝgzZ ñ Yƒ w
Dâ
Û \¬vZVƒ @*
™7?ŠÐ u 0*
y WŒ
Û akZŠñY fèYVƒ @*
™7?Š Å
?ì c*
ŠÐ3 Zg¾x £dZt»yZZä~Ã/ô
—†ø qô^ßøvøÖû] höçû ×öÏöÖû] kôÇø×øeøæø ü
DMLVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E

~Š ˜‰ W~²™9 QwŠÆyZ c*
͉ WÃìF‰ }g Z*Ð ] ÑqJ, Z {z
:ŠògzZá²i} (,} (,
Ãy ZäëgzZì @*
ƒH
—]‚÷ mû‚ôWø Ÿ÷]ˆø Öû‡ô ]çû ÖöˆôÖû‡ö æø ü
DMMVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E

GgzZ Ç}™“
 ZŠ',
!²i »nC
Ù ~vÐ {k
H¿ Ì` W:X ‰á Z e~!²iJ{z
Çá VQ~5 ZgÆò ¾§»nC
Ù X ÇAŠ 7Ãxø**
ËÌQ ñYW~ìÆkZÆ9 Q
E
G
4hÃ$ kZvZY
X σÝq/ôï
LE
á yZ ?ǃH ÂÇÇglp **
ÃÑLZ ÇÇgèZgÃvZgzZ

]â ÅZÆò ¾

X ¶ Š] â ÅZÆ\¬vZ6,ò ¾Z®c*
Š HÃë™ Zzr{k
HÐ ëä\¬vZ

ã‚W~x »C
Ù 'x ÅZª

XÐ , Š™y‚ Wx »ƒ
 }g vë ÂЃgÐ ò ¾?¤
/Z D â 
Û \¬vZ
VYXÐ ,Š™y‚ Wx »ƒ
 Æ kZÐ ¬LZ ë ]†÷ Šûmö å´†ôÚû ]ø àûÚô äö Ö$ ØûÃø rûmø ²
ø ] Ðôj$$m àûÚø æø
( 7-13:™Ô] â ÅZÆò ¾) ?N Yƒy ‚ Wx »ƒ
 Æy ¨
KZì 7Út! r
#™

`zy

ÐT
$r'x ÅZ ZuzŠ »ò ¾

ÃkZÐ , Š wï¢ Ð ¤ \¬vZ ÃkZ ^q÷†ø íûÚø äö Öø ØûÃø rûmø ²
ø ] Ðôj$$m àûÚø æø
& ZgzZ ` %ÐT
X ÇA ¢ (Exit)^æE¾G
$r

tig[ˆ"'x ÅZZŠ

yáÃkZÐ V˜ Ç}Š ~izgÃkZÐ3 Zg, ZvZ göŠôjøvûmø øŸ &önû uø àûÚô äö Îû‡ö †û møæø

OOT
ÌŠÎgzZì Å {g Ä" Ôì ]g ˆÐ \¬vZt Ôì ]gˆÅ {g Ä" ò ¾X ǃ 7Ì
ŠÎ Â7¶‚ëÆy v‚ßá $JÅ{g ÄgzZz™]g ˆÐ ˤ
/Z~*ŠX 7
+Z ~ :W{zì aÆ VzÈ yâ ‡t D â 
Û \¬vZ pì x Zw Ç ñ Yƒ
gzZÐ ,Š tigà ?ëVƒ ©
8$JÅ]g ˆ+Z~ ƒgÐ ò ¾?¤
/ZX ,™: ]g ˆ
Ôì 7{g ÄL~ kZì œ„ œ~ ò ¾Ôǃ 7ÌŠÎ~ kZgzZÐ ,Š [ ˆ"
ä ?ß™Âñ WÃí@*
L~ äƒ Zg7 {°z¤
/ZX Cƒ 7°Ü{°z LÐ s§~g ø
X ˆ W¶~ò ¾}g vÔì Å^Ñ**
}

tg Ãgâ'x ÅZåa

D™ «gâq
-ZÔ D™ «Ìtg Ãgâq
-Z \¬vZ ?ì Hx ÅZ åa » ò ¾gzZ
Xì Sg×Å ð>ðZ',
Ð T
—^Þ÷^Îø†û Êö Üû ÓöÖø ØûÃø rûmø ²
ø ] ]çû Ïöj$iø áû]ô ]çû ßöÚø ! àømû„ô Ö$] ^ãø m%^ømF™
DNUVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

Pgâ'x ÅZV Zv0*

çø âö X D™ «PgâÃkZ \¬vZì LgÐ ò ¾¿ì x ÅZV Zv0*
gzZ
ÃvZÃœq
-Z Ôì Lg Z}
.!*
Ü zC

Ù {zÐzz ÅT àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] hôçû ×öÎö oûÊô èøßønû ÓôŠ$ Ö] Ùøˆø Þû]ø pû„ô $Ö]
ñWÃ]ñKZÃkZ Âì e *
*™Égs§Å@Ë™>ÃvZ™ú1yY¤
/ZÔYwÈ7
C Ï 
ìg WŠ c*{z ÌQ Vƒ @*
>
™Ì{Š Zg Z » ðZ',ˤ
/Z Úr
# ™äô eô^Óøiô…û ] àôÂø ²
ö ] äö Ûö’øÂø ]…÷ çû ¿övûÚø ‚û’øÎøæû ]ø ð÷ çû ‰ö ø ]…ø ]ø áû]ô
vZ {z¤
/Z˜~> ½bÑmvZ îG*9g ~g ‡Z5Âá™Ìp»[ ‚g ZÆ{ k
HËÔá
ì" +Z~ wŠÆkZXÐB XÐ {k
HgzZÐN â 
Û « ™ÅkZ \¬vZ Âì à z » 
Ǿ gzZ Çá ïä »VâzŠ ò ¾gzZ {k
H{zÏñWÃ]ñ+ZÃkZ~ {k
HgzZ ÏñW
Xì „g Wä¹ Â~{ k
HkZÔì {Z
+Ã~„ò ¾ð¸7

ì @*
ƒwi **
Ðy WP

7wzðtM
h 0*
7Ð }iÃgâkZ Hwi **
Ð Ùøˆø Þû]ø ì MPgâÐ ò ¾Â

OOU
ì @*
™wi **
P6,wŠÆ kZì @*
ƒ lpÐ T \¬vZ {z B w ïVZŠ b‚ÃTì
Xì Lg Z}
.!*
Ü zC

Ù {zÐzzÅT Ðùô vøÖû] oÖø]ô äö q$ çø j$Ö] äô eô köfö %ûmøæø

%N'x ÅZ Ù » ò ¾
Ï0
+
i¯æF

ë ÂÐz™’ ™w qZ ?¤
/Z è÷fø nùô ›ø é÷çnFuø äü ß$nø nôvûßö×øÊøXì Hx ÅZ »ò ¾s§~uzŠgzZ
Ï0
+i ¯ !*
à ?ëì {°z »vZ6,~g ZŠ',V â 
Û ÅvZXÐ , Š Ï0
+
i ¯ !*
gz¢gz¢Ã ? 
c*
â
Û x È Zt ä \ ¬v ZÐzz Å ^Ñ**
~g ø X c*
â
Û Ðy â !*
N @*
xÑgz ZÐ , Š
à ? @* 
ìg™wi ** 
yâ !*
N @*
xÑe
$Wt ë Z®ƒ~6ÆVìç$
+ÅÑ?Ý ª
x¯ » \¬vZ ÌÆN @*
%:gz Ç}Š Ï0
+
ig ZŠ}'
× gzZ ¯6,vZ ªZz ñ Yƒ y EZ
X c*
â
Û x ÈZ Ú Zä\¬vZÐzzÅ^Ñ**
~g øt{Wì—ñð•Z

x Z™Zz]³'x ÅZVZ ‚»ò ¾

Dâ
Û \¬vZX D â 
Û «Ìx Z™Zz ] ³ÃkZ \¬vZ ?ì Hx ÅZ VZ ‚gzZ
t yòÔhÔ Ô¦ Øøñô^fø Îøæ$ ^e÷ çû Ãö Wö ÜûÓößF×ûÃø qøæø ñ ¯ bDz y Z0
+{}g v ä ë
sg ¬ akZtì 7~ yZ] ³Ôì ]çû Êö…ø ^Ãø jøÖô à {Ñ»yZ\gzZ yZ0
+{
X TgÐ ò ¾ vß „z idÜû ÓöÏFiû]ø ²
ô ] ‚øßûÂô Üû ÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ô ˆÆ ÏZpñYƒ
?ì aZyà î Cì LgÐ ò ¾ì ; Ñ q
-ZgzZì @*
™ **
iì ! ZÑÔì lç$
+¦q
-Z
pƒ Ìy ›ì eì m,ôZ ÑZz ~l ~gÍCq
-ZgzZ à z »vZpì ÑZz8
-gá »q
-Z
C @*
ƒ7¼Ð ~l X ß8 ™ðŠcÆkZì à z »vZ íÑ» { zÂ@*
hg7**
¯ gz Z[ ZÑ
ÈÐ à » : ÈÐ ~gÍ:
ì „z Ì – e à T \
Xì ÑZzëÔì Ì –„zá™g\ vZÃT

` @*
»e
$ÑzÅvZ'x ÅZVZ^W»ò ¾

Ð ò ¾?¤
/Z D â 
Û \¬vZ Xì x ÅZ Z (,Ð ƒ
 x ÅZ VZ^W » ò ¾
åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô ÐB¯ vZ à zà ?ªÐ,ŠÄg ` @*
» 4zŠ KZ6,
uÆòÝ~g vë ÂЃg
ÌæyŠ¼Q™ƒ sgzZ ?*
*%™ƒ ÉÃgzZg Õ c*
ì q{Z
+Ã*
*%™0à z »vZ áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô

OPL
gzZ ñƒvZ à z ` W Ht X V Œ ÆvZ î Y™á Ð bŠ {'
× 9» 4zŠgzZ e
$Ñz ÅvZ @*
à zX š V¹{'
× » 4zŠ ÅvZ ~ Ï0
+
i Å *Š ä ?pZƒ YZ ÂØ{G X ˆƒ Hbzg
$Ñz ª}Š ¢œÚÔ }Š Ìe
e
$Ñz vZ z™ ¬Št gzZ Š
Hƒ w ÙZ Zg v„ Dƒ
G$
MH HÃV2zŠÆ\ W ÂÌVâ Y~Ô â 
Û ‚Ì
~kZQgzZx £dZ » ïGG3©G
œ
»ë ~›Å\ W ?ì @*
W¯ H~›Å\ WgzZ~h
e x **
»\ WÔì @*
W{'
× HgzZì
?ì ¯H

]º{g ñ'x ÅZVZâ »ò ¾

%NgzZ] ºx ÅZq
:ì {g ñ»wqZ} æE
-Z »ò ¾

—Üû ÓöjôòFnùô ‰ø ÜûÓößûÂø †û Ëôù Óømö æø ^Þ÷^Îø†û Êö Üû ÓöÖø ØûÃø rûmø ²
ø ] ]çû Ïöj$iø áû]ô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF™
DNUVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

ÃkZ ªì @*
Y c*
Š™w$
+gzZ {gñ »y Z~ *Š CƒŠiuÐ kZ /»gzZ N æ ª
X D YW¨
 ¸6,
VØ»ƒ
 ÅkZì CYƒ= ÂÅ’™wqZ, Z

( 4:¢ÔyWÅZsg çi Z‚zÀF,)

]n~]y
W'x ÅZV ZΊ »ò ¾

°çÅVî æÔVƒk

 gzZ]n~]y
Wx ÅZq
-ZÐ ~] â ÅZÆò ¾

— Üû ÓöÖø†û Ëô Çûmø æø Üû ÓöjôòFnùô ‰ø ÜûÓößûÂø †û Ëôù Óømö æø ^Þ÷^Îø†û Êö Üû ÓöÖø ØûÃø rûmø ²
ø ] ]çû Ïöj$iø áû]ô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF™
( 16-25:™Ô] â ÅZÆò ¾)

DNUVèm! (Ù^ËÞŸ] éö…ç‰E

106 e
$W

ø Öø ^ßøÃû Êø…ø æø ™
—Õø†ø Òûƒô Ô
DPVèm! ( |†JÖ] éö…ç‰E

ø Öø ^ßøÃû Êø…ø æø ðƒwi **
x **
»\ Wäë( ÅzmvZ-!·} Z) Õø†ø Òûƒô Ô
$WtZ
e
#
‚ÅkZ c*
â
Û ä ÅzmvZ -Ý ¬§zu ?ì H‚ÅkZ Y7 ä evZèg/ô Âc*
Š™—
Z÷Z
# ÅzmvZ -!·} Z oûÃô Úø lø†û Òôƒö lö†û Òôƒö ]ƒø^ô Êø c*
â
Û Ðí ä \¬vZìt
gzZ Çñ 7,
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø Ï0
²
+
i ~g ‚ ðä
/ZX Çñ Y1Ìx **
»\ WB‚}÷ÂÇñ Y1x **

OPM
\ W= ÔÇVzŠ w Z e~3ÐQÔÇ}%
Û » ÂÇñ7,7 ²
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚öÛ$ vøÚö ( x **
»\ W )
k7,²
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ Ï0
+
i ~g ‚Ô} ™]Š „ ~÷ÄÑ ðÃ%Æ \ W [8{Š c*
i ãZ
ø Öø ^ßøÃû Êø…ø æø ìt X ÇVzŠ w Z e~ cizŠÃkZ  Ǿ 7 ²
Ô
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚ö Û$ vøÚö ¤
/Zpì g
4)ÅZg−Z‚!Zf~y WÅZyÒÌävZ G
iE
pû]øì –¸g ðI
î*9g ~â å]|Ô‚Å Õø†ø Òûƒô
1Ìx **
»\ W ÂÇñY 16,}ix **
Z÷Z
# ÅzmvZ -!·} Z oûÃô Úø lø†û Òôƒö lö†û Òôƒö ]ƒø]ô
äø ÖF]ô Ÿ$ áû]ø ‚öãø Wû]øV˜ Ì~ Vâ Z f ZXì c*
Š™xi Ñx **
»\ WB‚Æx **
L Z ä ~ Ô ÇñY
( 4:mÔ[ _
.] “ ) X ǃ̲
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø Wû]øzǃ ²
ö ] Ÿ$ ]ô
Ð, Š™— X c*
Š™— x **
»\ Wä ëÅzmvZ -wÎg} Z c*
â
Û ä \¬vZ
Åg OZ X < gOZ » k Z ÔÐ ,Š™— {ÒWì 7{°z X c*
Š™— c*
â
Û É c*
â
Û7
ø Öø ^ßøÃû Êø…ø æø akZ ?ì êŠ 1 ðÃÃ[8LZX T e bŠ 7Ã\ Wë1
Õø†ø Òûƒô Ô
\¬vZ c*
â
Û ä\ W?ì H‚ÅkZ Y7ä/ôX c*
Š™—x **
»\ Wäë„Ð wi Z
^ßøÃû Êø…ø æø ì Šñt~g ]äLO™‚gzZì ÅyÒ‚ÅÏZ Hwi **
u 0*
ÈWŒ
Û äT c*
â
Ûä
ø Öø
: ðâ 
Û ~ÏŠg
$uä\¬vZ‚Å Õø†ø Òûƒô Ô
—oûÃô Úø lø†û Òôƒö lö†û Òôƒö ]ƒø]ô™
Dèu^e] à …^fìŸ] †Òƒ h ^e (éçFÒˆÖ] hö^jÒ(á^fu àe] xnv‘E

X Çñ Y1Ìx **
»\ WB‚Æx **
}÷ÔÇñYHÌ™f »\ W ÂÇñYH™f Z÷Z
#
# ™ZsÑ Z **
ÑñIŠë#
Ö ÑZœ]|
ÀF,» e
$WkZmvZ îG*9g ~â år
Æx **
Æ \¬vZ~ <Ñ(ÒZ ªX H— {i ZzW »\ W§{ Å\ Wä ë D â 
Û
~#
Ö ‡Z Ô~ yZ f Z Ô~ i úÔ~¾Ô~[‰ì Š
HHyzHug IÄ**
» \ WB‚
Xì b
òi Ñ»© ÂG
îÈ‚° !*
y ZZ
E
G 
ìg â 
Û \¬vZì CƒC
Ù ªy
á ï
L .Š“tÅÅzmvZ -g—Ð e
$WkZ
á x **
Z÷û%hz™q
-Z ¿ðä
/Z :X Ç ñWÌx **
»\ WwÎg} ZB‚Æx **
}÷
pñÑy ZZ6,vZ ª¾: ²
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚öÛ$ vøÚö p¾ ²
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸªá:x **
»\ WgzZ
Ū
 ‚g Ô **
Ñy ZZ6,ÅzmvZ -g—Xì 7wJ© ÂÅkZ ÂñÑ: yZZ6,vZ wÎg
$ ¤gzZW
ÌÑÅvZwÎggzZ ñ YÅyÒÑÅvZZ
# Xì ~gz¢aÆ© ÂþL G

OPN
58ÂA
© Âx **
» & ¤ÅVâzŠvZ wÎg ÑgzZvZ ѪXì Cƒï» åLG
$ñY ÅyÒ
o Z (,AX ñY Å & ¤ÅÑÅÅzmvZ -vZwÎgì ?Š ÅÑÅvZXì
@*
Y ã!²i~ VáÓ~EŠ Âñ Y WÉ»M%Z¤
/Z ¶ ŠXì @*
ƒ Z(,„ Ú ZÉ»kZì @*
ƒ
Z(,oì ] ³~z*Š¡ÂtgzZz™: x » ðÃs ÜÆkZ ‚ D Yg ev߃
ì
ÅÉÐ ÑÅo Zƒ x¥Ð wVkZ pì ~g ZŠ *Š ¡ì 7] ³ðÃt ì
ÌwÎg »vZ Zƒ"
$U*
Âì y "ZxvZ Z
# :Xì @*
ƒÉ»vZÔwÎgXì CƒÑ
‚öÛ$ vøÚö gzZìg k7,²
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ ½/ðä
/Zì D‚ Î] !*
t gzZ ì y "Z x
»kZN C{zì ñƒÆY fV Œ ÂñÑ: yZZ6,ª
 ‚g Å\ Wª¾ : ²
ô ] Ùöçû ‰ö…$
\¬vZ² H7t²
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚öÛ$ vøÚö p**
â ä kZ ²
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ èY ?ǃV¹: 1
] Z f KZä\¬vZX î ÑyZZ6,
wÎgÆkZgzZ6,\¬vZª äô Öôçû ‰ö…ø æø ²
ô ^eô ]çû ßöÚô ! ì ¬»„
Hg ïZ »ª
‚g äT:X c*
Š™xi Ñ**
ÑyZZ6,
ÅzmvZ -vZwÎgB‚ÆäÑy ZZ6,
E
E
G
ÏZXì g ïZ »vZg ïZ »ª
 ‚g ï
L .Š“Xì 
Û »ª
‚gæL¾5!a kZ Hg ïZ »¬ÆvZ ä kZ
ILG
" ua
â
Û ävZ~ÏŠ ì
vZ -·} Z ÂÇñ Y1x **
Z÷Z
# oûÃô Úø lø†û Òôƒö lö†û Òôƒö ]ƒø]ôc*
‚øÛ$ vøÚö á$ ]ø ‚ö ãø Wû]øÂǾ ²
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿ$ áû]ø ‚öãø Wû]ø y f ¸ðÃZ
# X ÇñY1Ìx **
»\ WÅzm
C ì H²
áq
-ZX Ǿ Ì ²
ô ] Ùöçû ‰ö…$
B‚Æ x **
} F,Ç ñWÌx **
Z% [ Z
vZwÎggzZì êŠ] ³ÃV< ¬LZvZÔì c*
ŠzgŠtävZÃV< ¬Ô] ³ÅV< ¬ìt
} (,Ð ƒ
 ÆvZ~ *Š ÅzmvZ -g—X Yƒ7ðÃÔ¬ »vZ 6ÅzmvZ X ǃJ
-#
Ö ª:gzZì: ÔZƒðÃ: Ô¬»vZ 6\ WÔì e**
**
ƒÔ¬6\ WÔÔ¬
:ìC
Ù ªÐg
$ukZGÈ
á é" Å\ W
Ü$ $ö ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö Ü$ $ö ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö Ü$ $ö ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô ØöjøÎû]ö oûÞùô ]ø l% û ô çø Öø å´‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ô$Ö]æø ™
—ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö
DOUNV”(M(t(é^`JÖ] oßÛi hö^e (†nŠÖ]æ ^`rÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E

t ~ì yY ~÷~ïÆ TÅ] Z f kZì n D â 
Û Š
á g Z ÅzmvZ -g—
H{0
+
iQ V î Y HOQ V î Y H {0
+
iQ ÇVî Y HO~3 ZgÆvZ ~Vƒ ‚
rg [8

OPO
ÃÅzmvZ -ª
‚g¿ 0*
ÈY!vZy4X Vî YHOQV î YH{0
+
iQV î YHOQVî Y
Ym
CÑZ¦\ WgzZ ìg â 
Û ÕÅ]Š Þg !*
g !*
~3 ZgÆvZ åGHB‚Æ \¬vZ 
ì ~gz¢ Ú Zy*t X }g \ {Š c*
iÐ ƒ
 \ W~ ëÜx Óq
-Š 4,
Æ\¬vZÔ
E
E
G
G
X B‚B‚VâzŠª
 ‚g ï
L .Š“gzZ© Âï
L .Š“Ôì yZZÌ b

E
Š
G
.
y
á ïL “ÅÅzmvZ-g—

o Z (,„ AgzZì @*
ƒ}ZgzZy)F,
{Òú»{
á Š !*
Æo kZÉ»VáÓ~eŠ
b§ÏZXì Cƒ y !*
i Å {
á Š !*
y!*
i ÅÉXì Cƒ ] ³ÅÉÆ kZ {Š c*
i „ âZì @*
ƒ
yâ 
Û »vZ yâ 
Û »\ Wa kZX ÉÆvZ ÅzmvZ -vZ wÎgXì @*
ƒÉ»vZ9
: D â 
Û \¬vZXì
—oouFçû %m oºuûæø Ÿ$ ]ô çø âö áû]ô opçFãø Öû] àôÂø Ðö_ôßûmø ^Úø æø ™
DO-P(l^m! (ÜrßÖ] éö…ç‰E

CYÈ6,yZì kzØ{Š
á g Z »y ZÉ D ¯'!*
Ð éZp ã^KZ\ W:gzZ :ÀF,
( yWÅZÆ Ò) Xì
ª ÑZz ä™t
Û ~ kZ Xì ¬» „vZ ¬» ÅzmvZ -vZ wÎg Zƒ x¥
gï Z » ] ZŠ
á g ZÆ \ Wª ÑZzKµ ZÐ yâ 
Û ÆvZÃy â 
Û Æ ÅzmvZ -vZ wÎg
: D â 
Û ÐyZZIZ~u 0*
yWŒ
Û \¬vZaÏZXì `g {ÐyZZ ÑZzä™
—]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø Üû ÓöãFÞø ^Úø æø åö æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ÜöÓöiF! ^Úø æø ™
DSVèm! (†JvÖ] éö…ç‰E

X î Y u¥Ð kZ} Š uzgÐ q TgzZßÄg6,V\WuÐZ}Š¼ »wÎg Zg ø ª
ÑñIŠë#
Ö ÑZ zœ]| 
D â 
Û ~ y WÅ Z y ÒmvZ îG*9g ~â åZsÑ Z **
ug ?, Šuzgà ?ÐqTgzZz™ 1á {z,™ c*
Š}Š¼à ?wÎgD â 
Û \¬vZ
( X Ì~x ©ZzwdZì ¬¸gzZ )z™ c*
Y
E
G
\ Wì °»[ ^
OZ ¸aÆ Äcà ) Z Åy
á ï
L .Š“ÅÅzmvZ -g—
ÅzmvZ -· ²
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚öÛ$ vøÚö D â 
Û Š
á g Z \¬vZX wÎgÆvZÅzmvZ Zg fÔì ðƒ’ÑgŠ¾~kZpvZgzZwÎgÔ·ÔÂ&tÂC
Ù „ X wÎgÆvZ

OPP

E
Ãy
á ïG
L .Š“ÅwÎg}÷Ð ðc*
ºzw °zÑ~÷ÔwÎgƾdŠÃ[ ^
OZkZ
E
Å
45
4G
5E
X ˆ~Š™ »6,\ W]tÔ èEG
Z ?{ù ÌwÎggzZwÎg}÷tâ T
—àønû nùô fôß$Ö] Üøiø^ìøæø ²
ô ] Ùøçû ‰ö…$ àûÓôÖFæø ÜûÓöÖô^qø…ôù àûÚôù ‚õuø]ø ^eø ]ø ‚ºÛ$ vøÚö áø^Òø ^Úø ™
DPLVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E


 ‚g z ]t‹ Ѿx Ó ì Ú+Z q
-Z Y m
CÑZ ?{ Úì ~ yWÅZ ðN g ç
:ì c*
Š™ãZzÃkZÃkZŠpä*™yWŒ
Û èYì C™C
Ù ªÃ¤SgzZ¤dZÅ\ W
—oûjô ÛøÃû Þô Üû Óönû ×øÂø köÛûÛø iû]øæø Üû Óößømûô ÜûÓöÖø kö×ûÛøÒû]ø Ýøçû nø Öû]ø™
DOVèm! (é‚ñ^ÛÖ] éö…ç‰E

LZ Ì+ŠÆj‚Y m
CZXì ~Š™~g7 6,?ÚKZgzZ c*
Š™å+Š Zgvä ~ ` Wª
z AzZ ZƒÝqÃ~Ö+Š kZ ÇÁ¾på: ³**
ðø åÐ p ÒÆ ‰
Ü z LZ
Xì +Š ÑZz½J
-#
Ö ªgzZuaÆ+ y
W
E
Å
4
5Z ?{Â
4G
5E
\ W~¸gzZhƒ
 à ZzäWJ
-#
Ö ªˆÆ\ W c*
Š eÌtä èEG
gzZ σ {Š c*
iÐ VáQ ~uzŠ ÌŠ Z®Å#
Ö Q Å\ WÐzz kZ ÏVƒï
á ~#
Ö Q Å„
( y ZÅZsg ç) X σ{Š c*
i ÌÐÚÅY m
CZ}uzŠŠ ÑzZ ãqzgÅ\ W
C ìzgŠ »„\ WˆÆvZÔg ZŠuÆV1x ÓÔY m
CÑZ¦\ W:
¿ r ð vg )
,Z}
. iZ ˆ

vZ-ݬ§zuЫg‹ÑqÆZ:\¬vZyZçgx Z™î0E

E
GL.Š“ÅÅzm
ÄcÅy
á ï

E
G
ILG
" Š q Z ‰gzZ ] c*
ï
L .Š“ÅÅzmvZ -g—g I ì
W‰Ñ!*
{gÃè Åu 0*
È WŒ
Û
t
G
ðƒi Z0
+Z W,
Z6,
/ôg I ïE
L 3B gzZ öÅ\ WpIÅyÒ aÆÄcà )Z Åy
á
aÆ #
Ö Q à Zz ä WJ
-#
Ö ª6,gîÆ?\¬vZÃkZ c*
W[ zZ ~ Ï0
+i Åy ZgzZ
: ì g â 
Û y Ò~u 0*
È WŒ
Û
]‚÷r$ ‰ö ^Ã÷ Ò$ …ö Üû âö ]†ø iø Üûãö ßønû eø ðö «Ûøuø…ö …ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø ðö ˆ‚$ Wô]ø äü Ãø Úø àømû„ô$Ö]æø ²
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚öÛ$ vøÚö ™
—ô çû röŠ% Ö] †ô$ø]ø àûÚô Üû ãôâô çû qöæö oûÊô Üûâö ^Ûø nû ‰ô ^Þ÷]çø •û…ô æø ²
ô ] àøÚôù ÷¡–ûÊø áøçû Çöjøfûm$
DNUVèm! (xjËÖ] éö…ç‰E

OPQ

G
?ì °»„ Ú Za}gvaÆK‚ Z hðÃy
á ï
L Å°ÅwÎg}÷!Íß} Z
ÃÑÅ wÎg }÷Ð ÏZ Vƒ ~ xA X wÎg }÷ÅzmvZ -·ß yY
ÉÆkZ „ âZì @*
ƒ{
á Š !*
»o} (,
æXì CƒÑÅÉÐÑÅ{
á Š !*
XâT
ÐkZVƒv?Zy ÎÔVƒ· ÒZ¬ZÔVƒ=°Z[g Â~Xì CƒÌZzÑÅ
h™7©q Z »VÓ~÷uZgŠ S zûz=~g vb§Tpâ TÃÑÅwÎg}÷
M
Ú ŠôZz š Ã]t§Zâ ZÆ wÎg}÷ÔÐz™©q Z H ?» VÓÅwÎg}÷ b§ÏZ
Æ VÍßyQ ªdŠ ~ äü Ãø Úø àømû „ôÖ$]æø Ãg Zâ ZÆ wÎg}÷Z®X ܇@W~g vÐ
~ÒpÅwYÆÅzmvZ -·vß Ôì Š
H7,@»gâÆwÎg}÷6,XdŠg0
+Z
y
á HÅŠ *Z Âì y
á t ÅVzŠ¤
/
á ÆX^ÎÒpÅÑ}÷~ yQ ‰ ñ Î
G
C c*
Š ¯HÐHÃ/ôäTì ;»wÎg ïG
L 3š!ªäü Ãø Úø kZt! σ
c*
Š™ VZz
Û ¾Ø H Ð H Ãí ä Â
c*
Š ™V **
Y È YQ VY ÈYQ VY¬
G
uÐWÆ VG Ô‰ƒ sæÐ ãZZ ‹ §Ð wÎg ïG
L 3š!¸ {Š%Ð uÑz¬¬ 
ˆƒ]Ðh
+”+ZÐ uÑz¬gzZ x¤
/
u~ ]Š „Åq
-ÑÑ øZuzvZ[ Z¸ D q
vZ[ Z {Š c*
iЃ
 Š ÑzZw Wwâ y YÔì [8{Š c*
iÐäY^ß6,
¬ÃyQ **
YV~v W
',ÅÄz öÅu 0*

ÁÎg ¶Ð V< ¬ÆvZgzZvZ¬ …‹ åO]I ÔŠ
Hƒ Zg \
kZ \¬vZÃTÐäƒ sÜaÆ ð Y Ÿg ÅvZ ¡6,V7ŠÆvZ ]”{z [ ZÐ
Æ Vz
Û »Cc*
ÄÆ Ñ}÷…ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø ðö ˆ‚$ Wô]ø ìg â 
Û yÒ ~ bæ µñ~ e
$W
~ :W Üûãö ßønû eø ðö «Ûøuø…ö ì w q H » yQ ~ :Wp !gzZ J¹ Ô”Z ¹ ~¨ £
aÆ] ÷Zp ã ^¬›ì ;» äü Ãø Úø kZtZÆ6,}uzŠq
-ZÔy!*

6,
Vß Zzä™›ÐvZaÆvZ[ Z›„zgzZ c*
Šw$
+
c ¥ »kZäÄÅÑ}÷¶
X ÐäƒgK
0Z ]ªt ~ t ÜZ Æ yQB‚Æ VzÈdŠ ; » ö Å wÎg }÷
qÃg LÐdŠ ?]‚÷ r$ ‰ö ^Ã÷ Ò$ …ö Üû âö ]†ø iøì x £ H »]Š „Åy QB‚}÷gzZ Š
HW[ zZ
¸ D™ H]Š „Å Vî Z}
.ë!*
Lvß ñƒ} 7,~ {>LÔ ñƒv~

OPR
›qÃVzuá Zzst ‚ÆVzŠqë!*
gzZ c*
Š¢c ¥ »›kZ ä ÄÅwÎg}÷
B‚Æ Vz
Û » ?c*
WÐzz ¾[ zZt ~ wqZ z t Ü ZÆ yZgzZX c*
Š q t ‚Æ Ç
n¾¾u ìZ~Š@zqÃg~]Š „Å\¬vZgzZØgz›B‚ÆVß Zzy ZZgzZ]”
\¬vZ‰
Ü zg^Þ÷]çø •û…ô æø ²
ô ] àøÚôù ÷¡–ûÊø áIø çû Çöjøfû møD â
Û Š
á gZ \¬vZ~e
$W‹ZX åaÆ
E-G
d
# ™ DZ†{
r
á **
Ññ]|wÍ Z ÷L }÷X Tg D &
+
ðe à ~q Ÿg gzZ aÆ
×ÎÃ~ŠÛpz Ÿg Å \¬vZ ‰
Ü zC
Ù /ô¸ D â 
Û V- ÀF,» kZmvZ îG*9g ~gjY
oûÊô Üû âö ^Ûønû ‰ô ì W,Zt » mÜ Z Æ yQ X ñ Y ƒ lp[g Z÷ Vß ™ H DQ
Vc*
úÐ Vzn Æ y QÆ {>|@*
z1 g U*
WÆ e
$†Å yQ ô çû röŠ% Ö] †ô$ø]ø àûÚô Üû ãôâô çû qöæö
Ô D YK {@x~ {n Æ sðñ g Z â ZÆ q íz q Ëg U*
Wt Ô ì gƒ
X ì gâ6,Vzn Æ ÅzmvZ -wÎg ƒôZÐ ]Š „Å \¬vZB‚Æ mÜZ Á ¾
Xì 4óÐ {nÔì 4öÐV\W Âì *
@Y½ÐgâZ
# wŠ¸D â 
Û }÷
:c*
â
Û ~‚Å ^Ûønû ‰ô~ãšZ bzg‚äÏß W)´ÃÏZ
—Üûâô †ôaô^¾ø o×FÂø Üû ãôßô ›ô^eø àûÚô æ. ‚øfû mø àømû‚ôeô^Ãø Öû] åô çû qöæö o×øÂø †ö `ø ¿ûm$ …ºçû Þö çø âö ™
DxjËÖ] é…ç‰ kvi (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

Xì@*
YƒVc*
ú6,
Ù ªÆyQ™¢Ðí!*
C
ÆyQ6,
VzÈgZ*]Š„ÆvZìgâq
-Zj
] ÌCZ f ÅyZt ñƒ Za ~/ô s ™zZt c*
Š Ct~ ] c*
WyZ ä \¬vZ
G
ÏZt Ô¶ÝqÃyZ ÅzmvZ -u 0*
wÎg ïG
L 3š!ª¸äü Ãø Úø àømû„ô$Ö]æø {zèa É ‰7
! ôÌŠ Zq
-Z Ìà z Z(,Ð} (,ðÃÔYƒ7Za é»y ZJ
-#
Ö ª[ Z å;»ö
E
Å
45
4G
5E 
X$
Ë ƒ 7xÃËÄÅÅzmvZ -èEG
Z ?{Y m
CÑZ¦[ ZèY Yƒ 7'
,
Z'

vZ -~·§â[Z¸2~„Zeðƒ?Ô¸tZ]Æ àõnû fôÚ% Ùõø¡•ø oûËô Öø Øöfû Îø àûÚô ]çû Þö^Òø áû]ôæø
v Z -g—Š
H0 e
$Z@ Òg *! ôC
Ù Ô ‰ 0 r Zl
Æ e
$Z@ Ð ä Y 7,@» Åzm
:ì Š
á g Z »Åzm
—Üûjömû ‚øjøâû ] Üö jömû‚øjøÎû] Üö ãômùô ^øfôÊø Ýôçû röß%Ö^Òø oûeô^vø‘û]ø™
DgÎ^ßÛÖ] hö ^jÒ (xne^’ÛÖ] éöçFÓJÚE

èL½XÐî Y0*
$Z@ ÔÐ z™ ZM Z ÌÅT ?Ð ~ yQ Ô b§Å Vzg */ô}÷
e
4)ЛÒÉG
î*9gÓ óX Š
Hƒt Z] »kZ {zˆ7,q à ÅnT6,! ôTÐ ]t
ÅzmvZ -èEG

OPS
6#
,
Ö Q ~÷~ #
Ö Q ~÷‰ ƒ †õÓûeøçû eö ]ø oûjô Ú$ ^öeô oûjô Ú$ ]ö Üö uø…û ]ø Â~ 7,6,& œ–1Z ]|
\ WÐ & ¤q
-Z Å ` Zc‘
 ~ºœÆug IÓ óÏZgzZ–1Zw£g {Š c*
iЃ

C D â 
Û òzg **
ÑñÃT‰ƒ& œ
I
g8
{Ši }–1Z ', £Z êL F
{æW & œ & ¤ P i Z
‰ƒ & œ{zÐ & ¤q
-Z Zƒy é(Z »ug IÓ óÅÅzmvZ -g—6,–1Z]|
/]|q Ãq
-Z ÅØô›ô^fø Öû]æø Ðùô vøÖû] àønû eø Ñ…ô^ÊøÐ ]t èL½gzZì @*
ƒ]tcW& œgzZ
\ W å; »ÅzmvZ -ª
 ‚g Ó óÏZgzZ ‰ ƒ tzg Ã\ WgzZ ˆ7,6,Å \¬vZ èg
Ѓ
 ~ zÅx ©ZÆ \¬vZ ª†ö ÛøÂö ²
ô ] †ôÚû ]ø oûÊô Üû âö ‚% Wø]ø c*
â
Û ä ÅzmvZ ¯ áö^Ûø%ûÂö ð÷ «nø uø Üû ãö Îö‚ø‘û]ø ÃÅ\¬vZègy¢]|ä q Ãq
-Z Å]tY §X /”Z
mvZ-~·§âgzZy¢]|ñƒñ (,
Ѓ
 Ðg ±ZÆY §~/ô}÷ c*
Š
å;»„ÅzmvZ-]tÓógzZ‰ƒÌ+g‡Zzf\ WЄy éÆq Ãq
-Z ÅÅz
( {i ZzgŠ »D) Üô×ûÃô Öû] hö^eø Æ™3 Zg WÐ sg çzxEÃÅ\¬vZ èg Z]|ä T
.cI)²
Xc*
Š¯ÑZzä™êYZЃ
 ªoº×ô Âø Üû âö ^–øÎû]ø gzZ(Z}
.çLG
ô ] ‚ö‰ø]ø gzZ
G
vZ -u 0*
ÁÎg ïG
L 3š! c*
Š C Æ™wi **äü Ãø Úø Âq
-Z~ u 0*
È WŒ
Û ä \¬vZ
ILG
" u6,
gzZì e
$Z@Òg *! ôC
Ù ðƒgÃè u 0*
ì
zZ 6gzZ ~Š < c*
» Å/ôä Åzm
**
ÎÃ=@*
6 b§TXì 3g W,Z » 6 ä \¬vZ~Ä c*
Š CÌtä \¬vZÐ kZ
~e
$W~uzŠgzZì C™sæÐ ã ZZ‹ §ÃVߊ {Š%Ð[z¬Äb§ÏZì êŠ ¯
ÆözÄÅò ¾ÿL X3ZÔtœ ÿL X3Z ~Š â 
Ûs
# ZÜh
+'
× ™ â
Û wi **àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö
oÖF^Ãø iø Ùø^Îø ^ÛøÒøXì Š ã
CÅe
$Ñz „ ò ¾èY M
hƒ7e
$Ñz ïE
L 8™gzZ ò ¾ïE
L 8™ ?%
~z´égzZ:Š ™gzZsÆy QñZÎ7à zðûvZ áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô
ø òô ÖFæ]ö æø ]çû Îö‚ø‘ø àømû „ôÖ$] Ô
ø òô ÖFæ]öe
x¥Xì áøçû Ïöj$ÛöÖû] Üö âö Ô
$WÅu 0*
È WŒ
Û ?Š ÅT
Xì tŠ ™{zì sgzZì s{zì tŠ ™ Zƒ

E
Š
G
.
ì 5”
GȻ
‚g ïL “

Ö QY fì ~Š y
#
á HÃwÎg LZ ä\¬vZ Zƒx¥Ð g
$Š q Zz]c*
WÑ!*
{gÃè

OPT
ƒy!*
Û 6,
Œ
x **
Æ\¬vZ Z®ìzgŠ »„Åzm\¬vZ-\WˆÆ\¬v
Z ì q )Z »
aÆ]Š ÞÔì y!*
Û 6,
Œ
vZ ðÃÔì ã!*
Û HÅk QQÔƒy!*
Œ
ÛŒ:6,ÅzmvZ-vZwÎg {z
E
G
ï
L .Š“akZ ÇñY~3Âì 7~wŠÆkZ ÑÅÅzmvZ -wÎgpì g»
Xì òiÑaÆyZZ̪
‚g
( ìYX ðâ 
Û ] !*
˹ä\ W]| Hn²är
# ™/Zgµ**
Ññ)
›gzZ ÑÅÅzm\¬vZ -vZ wÎgpg »aÆäƒLv߉
Æy Qì ?Št “ 7Ð Vƒk
HÔD™7q nZ Å<
L ì ?Š ÅTì ¶~
E
G
TÅvZ~ wŠÆTì ?Š ÅvZ ÑÔwÎg ï
L .Š“Xì ¶Ì~ ÑÅvZ~ wŠ
wÎg~ wŠÆT Zƒ "
$U*
X σ ÌÑÅwÎg~ wŠÆkZgŠÏZ σ ÑgŠ
akZì ”
G»vZ”
GȻ
 ‚gakZì 7ÑÌÅvZ~wŠÆkZ7ÑÅvZ
Xì 5

?ì @*
ƒ[8ÃVÍßÁõÒÎQ » ]vZwÎg


á g ZÆ\¬vZ
—]†÷ nû %ô Òø ²
ø ]†ø Òøƒøæø †ø ìôŸF ]û Ýøçû nø Öû]æø ²
ø ] ]çqö†û mø áø^Òø àûÛøÖùô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö ²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø oûÊô Üû ÓöÖø áø^Òø ‚ûÏøÖø™
DNMVèm! (h]ˆuŸ] éö…ç‰E

yÃgzZì [8ÃÁõÒÎ Q »ÅzmvZ -g—Ôì @*
ƒ‚þ<
L » nZ Zƒx¥Ð
gzZ Dg eÐ yŠÆ#
Ö ªÔ Dg eÐvZ ? D™g (ZÃõ ÒÎ QÆ\ Wvß
Å ~0
+
zZ}
.‹ â ©Zx ÓÉì 7ã—æL°f sÜŠ Z%ÐvZ™f Ô D™Š c*
ÃvZÐ ] Ò
dq
-Z~kZXì:%+4~„wÎg}÷D â 
Û \¬vZaÆy Zì ®
) ¤Z
X ‰ ƒ Za Æ ùpÐ T å »y
@*
h» X Š
HHxlÃ] 0~ e
$Wì tN
E
!
š
õ ÒÎ Q ~ „ wÎg }÷sÜ ñƒt öW  ø†’ûøvøÖû] ‚önû Ëô mö †ö nû ìô^j$Ö] äö Ï% uø ^Úø Üömû‚ô Ïûj$Ö]ø
g(Z vß „zõ ÒÎ Qèa gzZ Y7„ƒ~gzZ Ëõ ÒÎ Q {z´ÆvZ wÎg Ôì Šñ
ª™ Z fgzZ ï» ðñª Dg eÐ yŠÆ #
Ö ªgzZ Dg eÐvZ D™
Å] â ©ZÆvZgzZ ¢ 6,]y
WgzZvZ Ô ¹F,
~ yZZ Y 5ßa kZ g ZŠ',Vâ 
Û z.
L X N Yƒ<
<
L Ç™ƒt Z]Æ ²
ø ] ]çqö†û mø @* 
D Z™] Z@WgzZ™faÆ~gzW O

OPU

ì Ð6WŒ
Û ýL J$ ®tX ǃg ZŠ',V â 
Û gzZ Ç}g eÐ#
Ö ªÄ- gzZ \¬vZ Ç} ™„z¿6,
Xì 7‚

ãçÆŠzgŠ ÂgzZÌZÅpÑŠzgŠ

pÑŠzgŠ 6,ÅzmvZ -g—ä \¬vZì C
Ù ªÐ kZ ÌZ Å pÑŠzgŠ
:ì c*
Š¬»"7,
—^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù ‰øæø äô nû ×øÂø ]çû ×% ‘ø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF oôùfôß$Ö] o×øÂø áøçû ×% ’ømö äü jøÓøòô ×FÚø æø ²
ø ] á$ ]ô™
DQRVèm! ( h]ˆuŸ] éö…ç‰E

5Øg6,\ WÌ?ß Zzy ZZ} Z6,
(~
V )9y Z¬Øg º
Û ÆkZgzZvZ—"
( yWÅZyÒ)( X ñ YƒZŠ Zì)f} g v ÑþL8»\ W @
*
)z™ 5xs[pgzZz™
GÒ)ÅZŠë#
,
k
’mvZ îG*9g ~â åZsÑ Z **
Ññ ï
Ö ÑZœ]|~‚Åe
$WkZ
Ð kZì 7œïG
L .9gÐ kZŠ Z%gzZì **
â
Û Øg Â'Øg » \¬vZ D â 
Û
» V¤
Û gzZì ƒ
 oÆ à ¬ È
á Å\ W ì;{ ïG
L .9gÉ @*
ƒ 7"
$U*
Š°m"Z
G
;{ ï
L .9gkZŠ Z%Ð kZì ¬( ÃVâ ›)Ãë »−ÆØgT b§ÏZgzZ 'Øg
Ð −ØgÆ\¬vZª( )¯NZ )ëŠzgŠ~{gzõ}g øÃÏZgzZì *
*™ ¬Š Å
G 
ì Š Z%;{ ï
L .9g {zÉ ì Ýq ÌÃVzuzŠ 7œÌØggzZì Øg Áz4,
Š Z%
ÅzmvZ -Ý ¬§zuñZÎ~ t‘gzZì y
á Èc*
á Æà ¬ È

á ÅÅzmvZ -g—
G 
D™ ¬Š Å;{ ï
L .9gkZ {zìtŠ Z%Ð −ØgÆV¤
Û gzZ7ÝqÃgzZ ËÆ
G
ì **
™ ¬Š Å;{ ï
L .9g kZŠ Z%ÌÐ kZì ;gƒ¬»−ØgÃÝñÐW~ e
$WgzZ
:Vƒ@*
™t~ÀF,
: ° ¬»e
$WgzZëŠzgŠ~x ¬swÃT
Ð Ñ}÷Ì?! â ›} Z Ô D™g \ Ð ÅzmvZ -Ñ º
Û Æ kZgzZ \¬vZ
X z™g \
ÀF,
: °¬ »ÅzmvZ -ÔmvZ îG*9g ~Š !*
WŠ Z% m r
# ™Ýg a**
Ññ]|
XÃy ZÇg#
Ö sgzZ »ÅzmvZ-Ñ} ™g \ vZ¸D™V# ™ ÷?]|y Î 0*
WZ ?
kZ ~ yWÅZ sg ç‚KZmvZ îG*9g r
: ˜~sfÆ‚Åe
$W

OQL
z > [6,ÅzmvZ -vZ wÎg å bŠ ¬t ÃV â ›» e
$WŠ°ÝZ
CZŠpä \¬h¬ c*
â
Û b§kZ~ yÒz¨ÅkZ1,™ 5xs
ÆkZÔ c*
â
Û ™f » > [¿aÆÅzmvZ -vZwÎg »V¤
Û LZgzZ 
c*
Š â
Û — Ú ZÃÑgzZ sÑÆ\ W~T c*
Š ¬» kZÃÝñx ¬ˆ
x » {zì @*
Y c*
ŠÃVâ ›¬»x »T~ y
á ÅÅzmvZ -vZ wÎg
6,X݇x ¬ Â D™x » {z ̺
Û Æ kZgzZ \¬hŠpì (Z
*
*™x ÈZ Z (,»¿kZ ÂÃyZ g Ñ" ] **
ˆZÆ ÅzmvZ -vZ wÎg
áZz −xsz ŠzgŠ Ð kZì Ìt ~ ¨kZ {Z
+Ã q
-Z gzZ ce
~ x » kZ Ãy Z ä \¬vZ ðƒ "
$U*
t ¤ ~(,q
-Z Å Vâ ›
E
G
-#
: ( ö:X Z ) ̺
Û Æ kZgzZ D™ÌŠp\¬ hx » 1 â 
Ûq

Šp \¬vZ ~ ¿kZì Ýq sÑy"Z xÃÅzmvZ -g—
X q

# ™?]|ÐW
: D â 
Ûk
,
’mvZ G
î*9gr
GLG
"W
wi **
ØgŠ Z%Ð kZì Å > [Ú s§Å\¬vZ~ {gÃè ì
x ¬ gzZ ì *
*™ ¬Š a Æ \ W » yZ > [Ð s§Å V¤
Û gzZ ì *
*™
ä +¬)¬ Xì·ù »Y zz bæ z ¬Š x|» > [Ð s§ÅÝñ
Eš! 
ì HÜt ÐD ° Z1Z ämv Z îG*9g ~g g x â Zgz Z ‘ öW - ¸
gz Zì Y zz b æt ‚Æ V ¤
Û gz Z WÅ\ WŠ Z%Ð > [Å \ ¬v Z 
c*
â
Û «û%— Ã\ Wìt Â~ *ŠWÅ\ WÐ s§Å \¬v Z
ï
á ™f » \ WB‚Æ ™fÆ \¬vZ ~ {)z #
Ö ‡Z z y Z f Z µZñÒZ
gzZ H¨
¸gzZ c*
Š ;~½*ŠÃ+ ŠÆ\ Wä\¬vZtgzZÔì c*
Š™
pôÃ<ÑÅ\ WB‚Æ kZ 3g ~g Y J
-#
Ö ª¿6,<ÑÅ\ W
x £ »\ Wì t WÅ\ W~ ]y
WgzZ 1á ä \¬ h)f »pg
¶: wWÅ®
) Ëú 
Û gzZ9ˉ
Ü zTgzZ HÑ!*
z—Ð ëÜx Ó
( )¯NZ ) Xì *
@Y¹ŠúÄ£ÃT c*
â
Û «®
) ËÄ£Ã\ W~w qkZ

OQM

ãçh
+'
× ¼ÆpÑŠzgŠ

Ä £ÃÅzmvZ -g—È »−ŠzgŠÆ \¬vZì –Ìä Y fgzZ ‰
vZ -g—ºÛìtÈ »−ŠzgŠÆV¤
Û gzZì ®
) ËÄ£ì **
àJ
-Šú
ŠzgŠÆ ÝñgzZ D™g lZaÆ #
Ö Q Å\ WgzZ ¬ŠaÆ ] YgŠ ~— ÅÅzm
z@ ½ ™zZÆ \ WgzZ *
*™›B‚Æ \ WgzZ q n Z Å Åzmv Z -Ý ¬ § zuŠ Z%Ð
Xì *
*™p°z{™E
+»D¬‹§

M 8é" ÅÅzmvZ-g—
š

u0*
È WŒ
Û ä \¬vZÔì CƒC
Ù ªš
M 8é" ÅÅzmvZ -g—Ð e
$WkZ
Æx?ZmxŠ W}c*
â
Û x Z™ Zzi Z ³ZgzZQ Âzp°Åx?Zz> }Z:Y m
CZÐ ¹ ~
?Vƒ @*
™x »t Ì~ c*
â
Û 7t ~x Z™Zz i Z ³Z ËgzZ¬Ëpc*
Š ¬» {>ÃV ¤
Ûa
pÑŠzgŠì m{aÆÅzmvZ -Y m
CÑZ¦Ñ}g \ }g ø sÜi Z ³Zt X z™Ì
!â ›} Z c*
Š ¬ÃyZZ IZˆÆä™s§ÅV¤
Û QgzZ ðâ 
Û s§KZ¬ ÚÅ
T ?ì 7Ú•
ÑB‚ÆV ¤
Û ÆkZgzZvZ~¿kZX ÙŠzgŠ6,Ñ}÷Ì?
~ L v÷)
,{z ?ì Yƒ (Loss) gzZ {g Ä~ ]g ˆkZƒ Ìz » {
á Š !*
~ ]g ˆ
àûÖø é÷…ø ^røiô t Ôß Îz CZ~ kZì x » » V¤
Û gzZì x » »vZ 'pÑŠzgŠ ?ì $
Ë Y
X 7„ì {g Ä~kZì …ø çû fö iø

.zØg6,
Ö ZÅÅzmvZ-g—
#

u0*
ÈWŒ
Û \¬vZ ¶B‚Æ#
Ö Z KZ .gzZØgÔ›ÃÅzmvZ -g—
:ìg}Š]Š ÞÅkZ~
—ܺnû uô…ù$ ͺæû ðö …ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû^eô ÜûÓönû ×øÂø “
º mû †ôuø Üûj%ßô Âø ^Úø äô nû ×øÂø ˆºmûˆôÂø ÜûÓöŠôËöÞû]ø àûÚôù Ùºçû ‰ö…ø Üû Òö ðø «qø ‚ûÏøÖø™
DMNTVèm! (èeçjÖ] éö…ç‰E

½~g vª Ð „ ~ ? ì 5ÃÅzmvZ -wÎg LZ k0*
}g vä ë ª
Ôì Cg*V Z¤
/
ÃyZ ] !*
Å]µ~g v ?ì y
á HÅØgz .ÅX Ð (Æ)
‚ÅkZ Ïß W)´ ?6,] !*
¾øwgzZ øw6,?{zgzZã:g¢ðÃÃ?T e
:D â 
Û

OQN
—Üû ÓöÞô ªWø |ôø¡‘øæø ÜûÓöÞô^Ûømû]ô o×FÂø “
º mû†ôuø™
ƒ b & Z Ū
 q ~g vgzZ î Wá yZZ ?øw6,y
á — & ~g vgzZ6,
y ZZ}g v{z
C ì ¹ä²
á ËÃkZX ñY
^ßøÞô^Ûømû]ô o×FÂø †ºñô]ø Üû Óö‘ö†û uô
^ßøÞô^Wø |ôø¡‘ø Øûeø lõ]„øeô øŸ
b & ~g øgzZ yZZ}g øÉ ì 7Ð ] Z f m»mwÅ\ WÅzmvZ -vZwÎg} Z
Xì Ð y
á
/ô} Zm»mwkZèYÜû ãôiô]æø ]„øeô Ðö×$ Ãø jøiø øŸ ”ø†û vôÖû] á$ ^ô Êø D â
Û Ïß W)´
ï
~gvgzZyZZ}gvsÜ{zÔ76,
wâ }gvgzZ *Š ~gvÃÅyZÔì 7Ð ] Z f ~g v
:ì c*
Z™y´ZtÐy!*
iÅÑC
Ù LZäëèYøw6,
wq b & Z
—àønû Ûô×øÃFÖû] hùô …ø o×øÂø Ÿ$ ]ô pø†ôqû]ø áû]ô †õqû]ø àûÚô äô nû ×øÂø ÜûÓö×öòø‰û]ø ^Úø æø ™
DMLUVèm! (ðˆ†ÃJÖ] éö…ç‰E

Xì k0*
Æ[g}÷Â, Z÷Ô‡â 7,gzZ!$
+ðûvZ à Z]úŠ kZÐ?~
G
t ÅØg z .Å\ WX ï
á Ìgñª]úŠ ï
L !Q~ÜûÓönû ×øÂø “
º mû†ôuø kZ
Å\¬vZJ
-VŒìg3Ãu0*
ÈYKZ\ WÌaÆxsZzyZZÆg ñì y
á
:Ð,Š}ŠyYKZ\W~§ÆäÑ:yZZÆVz
Û »yZHÑ}Zc*
â
Û gzZc*
WlÃØg
ø ŠøËûÞ$ ĺìô^eø Ô
ø ×$Ãø ×øÊø™
—^Ë÷‰ø]ø &ômû‚ôvøÖû] ]„øãFeô ]çû ßöÚô ç+ mö Üû $Ö áû]ô Üû âô …ô^$ø! o×FÂø Ô
DRVèm! (ÌãÓÖ] éö…ç‰E

ø ŠøËûÞ$ ĺìô^eø Ô
ø ×$ Ãø Öø™
—àønû ßô Úô ç+ Úö ]çû Þöçû Óömø Ÿ$ ]ø Ô
DOVèm! (ð]†ÃJÖ] éö…ç‰E

z Øg Å\ WB‚Æ
á t ÅØg Å\ W6,V7Š Z
#
GÅ Ýñª›ÿL X3Z Âì y

3
.

º mû†ôuøªì êG ZˆH c*
Š â
Û yÒ~ e
$W‹Z ä \¬hÃÏZ ?ÇƒÝ ¬H ». 
ìg â 
Û m{ÃÝñÐWp ï
á VâzŠg ñzÝñ~ kZì xÀÂ~ÜÓönû ×øÂø
X y!*
$gzZb„} (,ª°gzs îg\ W ÂB‚ÆÝñ ܺnû uô…$ ͺæ. …ø àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû^eô
E
¢
3
X
Ò
7
y ZZ ÿL Z'!* 
ñƒ ptÂæ ïE
L EpÆØggzZ]µüL ŠpÆÄY Zg
-ZgzZ D™ «{z jœaÆÝñ'!*
q 
gzZ D™«ŠÃy ZµaÆ

OQO
:ì ~Š]Š ÞV-ÅØgÈ
á Å\ W6,
Ýñä\¬vZ~e
$W~uzŠ
—Üû`ôŠôËöÞû]ø àûÚô àønû ßô Úô ç+ Ûö Öû^eô oÖFæû ]ø o% fôß$Ö]ø™
DRVèm! (h ]ˆuøŸ] éö…ç‰E

~g v›{Š c*
iÐ kZÃÑ }g øìB‚Æ Vâ Y KZ »›Î !ß Zz yZZ} Z ª
KZ …Šp ì m(ZB‚Æ Vâ Y ~g ø ÃÅzmvZ -\ WZ
# :Xì Ð Vâ Y
ëì h6,ë »ÅzmvZ -\ Wªì {Š c*
iÐ y Y KZ h»\ W6,ë Â7Ð Vâ Y
\ W~ x »C
Ù ìt ]o»›kZgzZ, ™›Ð ÅzmvZ -\ W{Š c*
iÐ y Y K Z
C èY,™®
) ¤ZÅÅzmvZÄönû _ôÚö g% vôm% àûÛøÖô g$ vôÛöÖû] á$ ^ô Êø

Xì @*
ƒg ZŠ',
Vâ
Û »kZì @*
™›ÐTÔ¬
ÅÅzmvZ -\ W Â,Š™y!*
Û 3Y Vzhz™KZ ë¤
Œ
/Z6,ÅzmvZ -Øg Ñ kZ Z®
C Yƒ7ZŠ Z h»›
]‚÷eø ]ø ^Û÷ñô]ø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø hùô …ø ^mø
ø fônû fôuø o×FÂø
Ü´ãô×ôù Òö Ðô×ûíøÖû] †ônû ìø Ô
ÃyZgzZ â 
Û g\ J
-#
Ö ªå»ÅzmvZ-=rG
î*9g[8LZ\ W ! [g}g ø} Z
Æ\ W{Š c*
iÐ ƒ
 ~ ëÜ~g ‚ Tg D â 
Û wi **
äsØg6,yZ ªq
pg #
Ö s
E
GL.Š“) X } g \
( 45X 14:™Ôª
 ‚g ï

107 e
$W

ø eùô …ø Üô‰û^eô ]+†ø Îû]ôü
—Ðø×øìø pû„ô Ö$] Ô

Ð
xêL ‘ò AZq
-Z0Æ[ÂgzZÄ
DMVèm! (Ð×ÃÖ] éö…ç‰E

Cc*
ÄÐî 0*
7] !*
{z~á Zz"7,ÁÂÄÑq
-Zì Ú~(,âZÄ
ø eùô …ø Üô‰û^eô ]+†ø Îû]ôsÜZƒ 7wi **
gzZ ðƒ wi **
Ô
åÌZ u 0*
yWŒ
Û ¶ ŠXÐ î 0*
Ð VÍß
å6,wz4,
Æe
$W„q
-ZÃ\ W]tpǃå~ w‚ 23ÌZ u 0*
y WŒ
Û X ˆƒ «]t
!7Xƒ ˆ~Š} ŠÐ ~hð]tÂZƒ åÌZ u 0*
È WŒ
Û ˆ~Š 7³**
]tX ˆÅ «

OQP
! ôågzZ Š
Hƒ! ô{z¬Š~ª
 qkZÃ\ Wä T ðƒå+ZgzZ ðƒ «]tå
x¥X Zƒ7wi **
åÌZu 0*
yWŒ
Û p¤
/ZÔåÑ\ Wå! ô{zX Zƒ7! ô³**
Ôì Zƒ
Üô‰û^eô ]+†ø Îû]ô ÂCƒëZ {Šc*
iÐ Ä[¤
/ZX 7,@*
ÅŠÅvZ[ ÂÔš
M ôgzZ ]t Zƒ
ø eùô …ø
ðƒwi **
$W„q
e
-Z ÂÌZ @*
ƒtÉ Dƒ: ! ôáZzäÑyZZ‰
Ü zÆwz4,
ÆÔ
áZzäÑyZZ‰
Ü zkZÉ Zƒ7(ZpXд! ôA
$Çñ Yƒwi **
yWŒ
Û Zg7Z

pXì ~ Vly WŒ
Û Zg7 ` WgzZX ñByß Í ÑZ Ç– ‚{zgzZ Š
H| (,Ð ƒ
 x £ »/ô
Z&
+Z ÂìgJ
-w ‚ÄÑq
-Z Z&
+ZXì q HÄ < {i Z0
+ZÐ kZX ñ3Š™0! ôðà 
„, Z X ì C Y W] § Âì g J
-yŠ 21 ~ ÄÅ©%gzZ Ç ñ Yƒ ZnÉ Çì g „
gzZ ~ t ÜZÆ ò ¬ Cc*
ÄXì Cƒ « ãZZ ‹ §Ãy Z Tg k0*
Æ VÍg )
,vß
Ъ
zŠ }Cc*
Ä" XÐN 0*
t
Û »yWz }i\ W~ t Ü ZÆÝ ¬ Cc*
Ä)
X Y7,
-LÚïE
}ÔÐ { Y}ÔÐ wâ }ÔÇñY,
L 8™gzZ à z»vZgzZÐ { !*
] ¤Æ ] Ñ» ñ XÔ Y,
-7Ð ` @*
z ªÆ vsÔY,
-7Ð 0
+egzZ `gÎ
E
I
G
4&WgzZ Y,
X Y,
-7ÌÐ ] G
é5©i“Åݬ èE
LG
-7Ð
# ™c } (,a ÏZ
x Z™Y f} Z D â 
Û mv Z G
î*9g ã Œ gŠ ØZ† r
ŒgzZ ñY $
Ö +
M ^~g v @*
ß {g k0*
Æà zÆvZ Ë·b ™ƒ rg ÃÐ VÎgæ
C ì ¹[p Hä_öq
-ZX ñ YW
Å à z Æ Z}
.Ë òÝ : B ¤
/Z
Ð
ë 7„ DÃ ò Â µgŠ êL ‘ Â
w−Š {zì 7wŠ wŠ »kZ7lwŠ þLÅ{~wŠÆTXì Sg 46,ÑgzZ Ùz
Û ;:gz
C ìÄZ÷Xì Zƒª ~
t
G
ƒ : ð0*ä T wŠ ÿL X3Z ïE
L 3B
7wŠ wŠ » kZ 7§§ » kZ
( 38X 37 :™Ô ã!*
gÐ «)

zgŠ »yZÔB{Š c*
iÄÅÑÃyZ ñ ÑyZZ¬èYì {Š c*
iÐ D7ÅÄ
~ ¸A ! %gzZ gzZ ÌZ ÅÄì t X ñÑ yZZˆ Æ Vzg 0*
M Š
H| (,Ð y Z

OQQ

4ÉZ ~ ¸„ ã Z ÌC c*
4ÉZ
GE
4hE
4hE
Ym
CÑZ¦èaì zz ¸ X Ð Vƒ ïGE
ÄÆ kZ ǃ ï
gzZaZÐ/ôÆ—‚5Z Ì/ôÆ\ WakZ ǃ Za ðÃ: 6Åzm\¬vZ VlJ
-#
Ö ªÚpYƒ7',Z',
Æ! ôÌŠ Zq
-Z à zZ (,Ð} (,ðÃJ
-#
Ö ª[ Z
ämvZ îG*9g ~Š !*
Ww °r
# ™ y{vZ [**
Ñña kZ X Ïìg Cƒ v~ VlÐ
}Š™ÚïE
L 8™ÃyZ7ÚïE
L 8™~ë !vZ} Z¶â ¬Š~gƒÑBÑZeY
ÉZ ~ ¸gzZ} Š™~ ¸Ãy Zì mgz$gzZ ®1 ÚïE
GE
4h4E
ò ¸ZÃyZ ï
L 8™ gzZ
4ÉZ ~ ¸gŠkZÃyZ ª} Š™
GE
4hE
X 'äƒ Za vZ à z}uzŠÐ VgÅy Z} Š™ ï
4ÉZ ~ ¸{zBNŠ[p¬,™mÐTakZ
4hE
ì ÌïGE
( 31X 30:™ÔxwÈ é)X 7c*

108 e
$W

„õòô Úø çû mø o^ãø Öø^Úø áö^ŠøÞûŸô û] Ùø^Îøæø o^ãø Öø^Ïø$û]ø šö…û Ÿø û] kôqø†ø ìû]øæø o^ãø Öø]ˆø Öû‡ô šö…û Ÿø û] kôÖøˆôÖû‡ö ]ƒø]ô ™
ø e$…ø á$ ^øeô o^âø …ø ^fø ìû]ø 'ö‚ôùvøiö
—o^ãø Öø ouFæû ]ø Ô
DM-N-O-P-Q(l^m! (Ù]ˆÖˆÖ] é…ç‰E

`Qw1òŠ WgzZáïNC
Ù !*
ú1LZ}igzZ ÏñYà Z e h„[pÐRKZ}i²
gÇŠgz6,Æ\ WakZtÔÏ}g*™yÒ,q ƒ
 KZ}iyŠ kZ ?H Zƒ ( t)Ð Z
X ǃ¸Ð Z¬»

]Š ÞÅ}i

Ô}Š%X ÏN YƒC
Ù ª, q ~g ‚Å"gzZ ù Æ}iyŠ kZÔǃ 0*
',
:Z
#
D ×D ±~ :WaÆkZÔg0
+ZÆ}i] *ngzZDŠ ÌvŠgzZ ~0
+e Ô **
Î
 gzZ ǃ: ÑZzÚ Š™ VZÃðÃgzZÐVƒ} 7,C
ƒ
Ù !*
t yŠ kZpÔì @*
ƒ/Zy
ypX 
X |"gŠ¾tÐByY
%Nc*
@*
ƒ6,„}i {zÔì @*
ƒgŠ ™¿ZæE
¿YZ ÌÐ y¨
KZC
Ù 
Û »gzZ ðñb§kZ
ÔÏñYWðc*
Í‹ ¸~}iЬÆǧŠ ‡yŠÆ:pÔì y !*
i" }it` WXì
%NiZ Ô} (,LggzZ Ï ñYƒ ê**
7 ]Š Þ ~g7 ~g7 ŧZzC
Ù C
Ù Ô} æE
Ô•
 ‚ª
„g™_V » V Ã] Z
iz ] »wgzZ wdZ z w Z ¸Z x ÓÆ Ï0
+
i }it ` W c*
ÍX Ï}™
ä ¿V# Ͼ } Ç ñY Wt ‚Š ZñZƒ H_ Zg7 gzZ Ç ñY c*
Š wÅÈ »_Àì

OQR
vZ V #Ô å ©
8z™| (,
ÐW~í§»C
Ù V#Ôå c*
Wx »~ ¤ÅV#V #Ô ¶S7,i ú
ÈpÔå HÕԶŠ~ga ä V#Ô å @*
™! @*
uÐ ¬C
Ù ÆkZgzZ å @*
™: ni * çLat ‚Æ
Xì Š
HHyÒ~] c*
WyZňyWŒ
Û Ãë›yZX åc*
·h**
I4F
Š
á g Z] !*
: ¦~(,q
-Z ä ! ²0Z +−Z [ÃøL G&Æ]Š ÞxkZ Å}i
( ðÃ(kZceÐZ Âñ Yƒgzœ » {k
HËÐ y¨
KZ6,}iT D â 
Û Ô ðâ 
Û
Ì]Š ÞÅn „B‚Ô}Š „ZÍÅVƒk
HÆkZ yŠÆ: }i {z @*
} Š™Ìx »
Xì »¶ŠkŠ6,
-Z{°zÂ6,
q
nÉ ñYƒ',
Z',
nçgzZ}™7
Zg ‚ » w ÓZ š
M \ WZ
# ì *
@Y HyÒ~}g !*
ÆÅ \¬vZ èg Z]|
QgzZ D™ ZŠ Z i ú«g zŠ ~ kZ Â *
@Yƒ à { wÓZ š
M gzZ ïŠ â 
Û „~ t £ÿL X3Z wâ
à {B‚Æ „ hgzZ Z½B‚Æ hÃ6ä ~ σ ´Š ]Š Þ~ #
Ö ªN D â 
Û
yŠq
-Zg )agzZg âƒëÉce xg7…¸…ñƒ Tg6,}iakZX c*
Š™
7g—ÆvZ „ZÍÇÇÅ] Z
iz] »wgzZwqZx Ó}g ø}iyŠTì ÑZzäW{z
X ì=g f »] „ ZÍÅ} i~ hÆXvß{ zÐVƒ‚lp} (,Ô Ï} ™
( 302X 330:™Ô wÍ ZzÔ ` ´»y ZgzZV c*
g FÅ b zg )

109 e
$W

—o‚ö Ûø’$ Ö] ²
ö ]ø o‚ºuø]ø ²
ö ]çâö ØûÎö™
DM-NVèm! (”¡ìŸ] éö…ç‰E

E
G
ì ?Š Åe
$uZÅ\¬he
$/ï
L ©r

gzZì x **
»vZ Ìu ZzèÑq H7wi **
u Zz Ô Zƒ wi **
uR~‚ºuø]ø ²
ö ] çâö ØûÎö dŠ
E!
»uZzgzZì @*
ƒ6,q
-Z sÜt :Z »uZ ?ì t
Û H~u ZzgzZuRX q
-Z ÌöW -šÆuZz
gZD
Ù pì q
-ZuZzXg ZD
Ù q
-Z ÌÖ] ‚u]æÔÎq
-Zèñ^Ú ‚u]æ ‰ì *
@Yƒ Ì6,Š¼t :Z
¾ èñ^Ú ‚u]æ ÃÎq
-ZÔ Ç¾ ÌÖ] ‚u]æÂî Ñg ZD
Ù q
-Z Ǿ Z
# [²ì ;gƒt :Z Ì6,
@*
ƒ6,] Z f „ q
-Z sÜt :Z » ‚u] X @*
ƒ 7wEZ ~ V1²èñ^Ú ‚u] ÌÖ] ‚u] pÇ
gZD
Ùq
-Z ?w EZ »uZzXì m{a}÷e
$uZÅwi **
$Wtm{ä\¬vZ Z®ì
e
[ ZX Yƒ 7wEZ }ÆvZ ñZλuZpƒë ‚u]æ ÌÖ]‰ƒ M
h ™Ì6,Bzg

OQS

èY ‚öÛø’$ Ö] ²
ö ]ø ì ?Š c*
â
Û ä mvZ G
î*9g r
# ™ DZ†{
á ]|H
g Xì H ?Š
5ŠÅ uZ· Z
òŠ Wñ Z Z
# Xì Cƒ Y Zt *
*™ì‡x
Û ™Ô*
*™ì‡#
Ö ÓuœÔì ` ôZ ÿLG
~ D â 
Û \¬vZpì ?Š Å ` ôZå uZ· ZXì @*
™ì‡x
Û ™A
$ Y`7
? pHÆ/X Vƒ/~èYVƒ ‚
rg 7q
-Ñðà CZ ÔVƒ @*
™7uZ· Za kZ
: D â 
Û ‚Å/Å\¬vZèg {k
,
Ù 1Z]|
C
—‚õuø]ø Ø% Òö äô nû Öø]ô tö^jøvûÛöÖû]æø ‚õ uø]ø Øùô Òö àûÂø oößôÇûjøŠûÛöÖû]øü
gzZ Vƒi *" Ð Ý ¬}g ‚~èYXƒ ` Z» kZÝ ¬ Zg ‚gzZƒ ÅÐ ] Ñ» ~g ‚
~÷?Š Å e
$uZ ~÷ì ?Š Å äƒuZ }÷ ` ôZ x°t :ì ` ZZ÷Ý ¬ Zg ‚
¸ Dƒ xEò AZt X å ÷} HX Yƒ 7Z}
.ðà ZÎ}÷a kZ Xì e
$/
ÃkZì u Zza kZvZ Xì e
$/¸ ?Š Åe
$u Zì DÐ HX Æ }÷
X Åäƒu ZÆkZì ?Š **
ƒ: ` Z»uZ· Z ª**
ƒ/ »kZXì 7` ôZ ÅuZ· Z
rg ` Zzqi *CZÃݬ}g ‚gzZ Vƒi *" Ð Ý ¬}g ‚~èa ~Š™7?Š ¸

Æ}÷¸DƒbÑŠ HgzZxE HvZy4X Åe
$uZ ~÷ì ?Š e
$/~÷t Vƒ
( 31X 30:™Ô ò ¾‹ § ) X å*
@YW{'
×

` ´+4»vÐ{ k
H

ÂìggZ » yZ¤
/Z N â 
Û wi **
tW+Z zŠ aÆ b & Z ~g ø ä \¬vZ
{k
H 
Ïñ Yƒ Za ‡zÑ+ZÅ\¬vZÐgZkZX σ:È Åä™{ k
HÃòŠ W
:ì e
$W«X Ïìg:‰
Ü ¤Åä™w EZÉ
Ü ¤kZ1Ïìg ‰
Ü ¤Å
—ÜûjößûÒö ^Ûøßømû]ø ÜûÓöÃø Úø çø âö æø ™
DPVèm!(‚m‚vÖ] é…ç‰E

[ZXƒ:B‚}gvvZV˜ì 7+Z(ðÃ~*ŠXìB‚}gvvZƒ ?Ì}V˜
B‚Æ\WÓ
C**
ðÉ@*
W7xiÑÂ9ŠÐgB‚pì ÂB‚ åYƒtwDS q
-Z
6X
:~Šâ
Û b&ZÅë!*
êL zkZ~e
$W~uzŠä\¬vZÂXìg™H\Wì ;g7NŠ1ƒ
—p†Fmø ²
ø ] á$ ^øeô Üû ×øÃû mø ÜûÖø]ø™
DMPVèm!(Ð×ÃÖ] é…ç‰E

OQT
C ǃÓ
C**
Šp>{zì @*
™ «@WÃVzuzŠì ; gNŠÃkZ‰
Ü zC
Ù vZ } Y7y ¨
KZ H
Ð V˜ ÿL X3Z Æ ¾ Âì @*
™

Ð y W N ì 8 Š ðÃ
Z}
.By Y {z 78 Š ðÃÃë BgzZ D ™{ k
HƾvßìÄZ÷t
™Å
AE
V`
'r
# ™vZŠ Zæ Z Y q ]| ê Zz [²Z A ®Z¦} g øç O X ì ; gN Š Ãy Z
}™KZ%t4q
-Z c*
4zŠ {Zpk
,
Š ~hðceÃðñC
Ù É °ßC
Ù D â 
Û mvZ G
î*9g
ñŠ W\ W Â! e ~ ~{‰ Ç}Š x »] äaK Z% »4Pt Xì ;gNŠÃëvZ 
BaÎ Ú Z\ WÆ™ÈçW4P: Zizg Z®X‚äaì ¹{z1ïŠ Î~4
ÂÇñ YW~ wŠÐ wÅ: Zizg Z
# gzZ Çì g ì‡] äa w ìt Âì ; gNŠ=vZ
c*
C » \ ¬vZŠp ì ` ´ + 4t » ä hg{ k
HgzZ ã â 
Û **
X σ: ] P`
Åä™{ k
HQ
( 68X 67:™Ô ã !*
g‹ â ÅZ ) Xì Zƒ

GLG
"W
¤›ÈZ>ô=ÅÑ!*
/
ì
i§»ä™Ýq]z'Å+Š
—‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü $Ö àûÓömø ÜûÖøæø ™
DPVèm! (”¡ìŸ] é…ç‰E

Ð{ZgÅÙp **
Å\¬vZaÆœq
-Z~Ï0
+
iVƒ@*
™7+Š Zg7~]q
-Z
Ùp~ wŠ LZÃVñÝÆ™lp **
ÃáZz% 0*
gzZ ´ â LZX <:æWgŠ Ùp~ wŠ L
E
G
Ñ
}Š yÃtig ?~Š ä¾Ýzg~V\W ?H Za ä ¾…Xì s ÜÆÏÈ ï
L ¢ZÑ **
ÒÃgzZ ky V~wŠakZXì ÄZÑÅV¹tÅy-zÑî ÇgzZ ÅvZ î 3 ?ì ; g
™7ݬ Zg ‚ÃÝ ¬Æ{'
× Æ\ W ÇA {'
× (ZvZY
á yZÐ ,™7nZg **
ÃvZ <
c*
Š™xlÃ]ç÷ ËöÒö¸Å áø^Òø (‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ì é" u0*
‹ Z f Å\¬vZèY Y
E
E
Å
3
7
gzZéÌðà » \¬vZ Zƒt Èì Ìö§ Z ?{ðgzZ c*
Š™y
¸ÃÌZ ‚ºuø]ø gzZ
‹ Z¯ î0”ùx **
»yZ ?σ7é" ]¯Åx **
ÆyZ Âì é" ] Z f Å\¬vZZ
# Âì
4G
5µ»] Ñ»
( 54X 53:™Ô ã !*
g¸A)Xì w ðiF

OQU

zzÅkZgzZŠ¸È
á Åà zC
Ù

~',Z',gzZ
ðÃÔéðà »vZ ‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü Ö$ àûÓömø Üû Öøæø Xì é" ] Z f ÅvZ
È
áq
-Z ÌÃkZ \¬vZ Âì ] Z f é" ÿL$q {zèY Š
H0*
ÃvZ :Xì 7ÑZz ä™
ì @*
YĎ" {z~ y
á m{ kZÐ p ÒkZX Cƒ 7~ VzuzŠ D â 
Û «Š¸
( 7 0:™Ô ã !*
g¸A) Xìg#
Ö ´Å© Â{z @*
ì Cƒy
á ÅŠ¸q
-Zg0
+ZÆà zC
Ù:

?ì qH@{Š c*
iÐŒÆ]Ñ»x Ó
—^÷vÖô^‘ø ØøÛôÂø æø ²
ô ] oÖø]ô ^Âø ø àûÛ$ Úôù Ÿ÷çû Îø àöŠøuû]ø àûÚø æø ü
DOOVèm! (k×’Ê é…ç‰E

* š s§Å] Ñ»ñX þLÅ{Ôs§Å\¬vZ@{Š c*
*
iÐ VÝx ÓÆ] Ñ»
kZ Œ»VÝÆ] Ñ»x ÓXì ] Ñ»ñ X‹ ¤þLÅ{ „] Ñ»ñÑñ{zèYì
@gzZ Š
HQ#{z Z
# ˆÆ yŠP p ìgƒ É0*
vß6,Tì „ Ï ÌŠ Z Å
akZXK#ŸÏ0
+
iÄc*
ZgzZ ñƒZÆ6,@V¹ë{ WD DQ ‰ 4~VzG
` W?Š ÅkZgzZ VƒwEZ~ äš s§Å\¬vZ p ÖZ {z@Ð VÝ}g ‚
¿kZD â 
Û \¬vZX åŠ
H7‚f~Ï0
+
i Ls§ÅTðƒ «ÌZ ÌZg !*
«
-Z @Æ*Š ~g ‚Xì ; g š s§ÅvZì 7~] Ñ»q ðÃ@{Š c*
q
iÐ w¸Æ
t*
*™í~ ݬ }g ‚Û~÷gzZ **
š ÃVzÈ s§Å›~÷Ôs§~÷ps§
Ð ä‹'!*
Å›Åy ZgzZ 7ŒZ ðÙ| (,Ð \ñèYì ŒZÐ VÝ}g ‚
»ë Âì tzf » „ 46,ŒÃ ?¤
/Z !ß Zzg~6ÆVÝ} ZX 7w¸ðà » Ë4
c*
’ÃkZƒ „g YÅí] !*
Å›~g ø}V˜ìg™7qŒZÐVÝ}g ‚
x » »vZ à Z ]úŠ ?ƒ Za ~ »}g vx› gŠ Ú ZgzZ}Š â 
Û «x £t \¬vZ »
\
êL Z ŒZXÐî Yƒi *" Ð ] Ñ» ñX~g‚ ?™ 0*
ÒpÅ] Ñ» ñÑñÂzŠ™ qzÑEG
E©$
{
5
Xz™ c*
Yµ~x»ŒZ ƒZa[ÅVÝ~ÑLZ
# Z®ì aZÐ @Ôì ÿG
( 80X79:™Ôã!*
g¸A)X σ:zÂs§Å@Âǃt ‚ŒZZ
#

ððˆòñ

ORL

ça oÞ^Ê kÎæ †a 懅 oßµ] 6nÚ Ðu 1ñ^•…
ƒ ã !*
i Å kZ V *ZŠ ÌZ
# Å Ô¬ Ë
ƒ ã ZŠgŠQ VY: Ð V“ZÆ wŠ ÿL 3XZ Â
ì D N V » ÚgzZ » ò ¾Ð Z
ƒ ã ½!*
Ð wŠ I
Æ T
è Z ~ wŠ ¼ !*
6,Ÿ
aÐ V“ZgzZÐ VƒWgzZÐ wŠ› gŠ
ƒ ãÒ zŠ Y VY : Q › —Ñ }™
ì x Í Ð V gÅ wŠ ÿL X3Z e
$Ñz
ƒ ãò0*Å Ã z » ì oÑ t 1
*
*™ VÒ Ã › §Zu Z ì V ‚W 7
ƒ ã ZŠi Zg Ýq  Ìà wŠ Æ ÷Zz 1
Ð Õ Èp ~(,wŠ ›gŠ ì @*
™5
ƒ ãà ‰
Ü zC
Ù zig W KZ ~ h ñŸg
zŠ Å ¿Z 8? {g f kZ ì p ZÆ
ª
ƒ ã . ›gŠ ¤
/Z ~ wŠ wŠ ›gŠ ]gz
"Z ~ {Zg Å yZ ä T ñVZ §Vzg ZD
º
Ù
ƒ ã ¹ Å kZ 2zŠ } Z ~½ÄŠ VY Q :
z
À¿ í í¾ Á

ORM

ORN

ORO

ORP

ORQ

ORR

ORS

ORT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful