P. 1
BIMon RST - Анхан шатны сургалтын агуулга

BIMon RST - Анхан шатны сургалтын агуулга

|Views: 208|Likes:

More info:

Published by: Bat-Ochir Bim On Mongolia on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

BIM BIM BIM BIM ON ON ON ON MONGOLIA MONGOLIA MONGOLIA MONGOLIA – –– – REVIT REVIT REVIT REVIT ( (( (STRUCTURE STRUCTURE STRUCTURE

STRUCTURE) )) )
АНХАН ШАТ – (3 ЦАГААР 10 УДАА ОРНО. ДОЛОО ХОНОГТ ГУРВАН УДАА ОРНО)

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА
00 - ТАНИЛЦУУЛГА
001. BIM болон RA гэж юу вэREVIT
002. Revit-ийн бүэ! "о#ион б$йгуул$л%г ойлго#
00&. 'э(#эн Revit )уулг$#
01 – REVIT-ИЙН ОРЧИНТОЙ ТАНИЛЦАХ
0101. *+( ++( #увилб$(уу,%г ойлго#
0102. Re-e.t /i0e1 2i.342 болон A550i-6ti4. Me.7
010&. Ri884. болон 97i-: 6--e11 t44086; $<игл$#
010=. >4.te?t760 t68 болон @5ti4.1 86; $<игл$#
010A. B;45e;tie1 560ette $<игл$#
010C. B;4De-t 8;421e; $<игл$#
010E. F6viG6ti4.1 Vie21 буюу '$($г,$!уу,$$( "о(Hи#
010I. Revit @5ti4.1 о#и(уул$#
0 – !ОНГОХ "ОЛОН ##РЧИЛ$ ТОХИРУУЛАХ
0201. Jонго# болон ++(Hил #ий# үн,)эн "$(HKуу,
0202. LбMNO%г "++#P #уул$# болон э(гүүлэ#
020&. A;;6Q t440-%н у)л$Kж$й #уулб$( үү)гэ#
020=. R(оNO ,$#M обMNO%г олM,о#
020A. LбMNO%г #ув$$# болон "$й$й #ув$$#
020C. @//1et -%н у)л$Kж$й #уулб$(л$# э)вэл "++#
020E. LбMNO%г $й($# э)вэл )унг$#
03 – %РО&'Т ЭХЛЭХЭД "ЭЛТГЭХ
0&01. Sинээ( T(оNO үү)гэ#
0&02. R(оNO%н о#и(гоог о#и(уул$#
0&0&. Ueve01 буюу үв<ин үү)гэ#
0&0=. V;i31 буюу ой) үү)гэ#
0&0A. Ueve01 болон V;i31 #$(ил!$н #$K$$($л
0&0C. WлNKNнийг #$г$# болон )улл$#

0( – ")ТЭЭЦИЙН "АГАНА
0=01. Xүээ!ийн б$г$н$ б$й(<уул$#
0=02. X$г$н%г ++(Hилж о#и(уул$#
0=0&. Y$луу бүээ!ийн б$г$н$
0=0=. Z(#иNOу(%н б$г$н%г ойлго#
0* – ")ТЭЭЦИЙН ХАНА
0A01. '$н$ үү)гэ#
0A02. [.65 буюу ү(гэн б$(ил $<игл$#
0A0&. \600 5;45e;tie1 болон tQ5e1-%г ойлго#
0A0=. '$н%г ++(Hилж о#и(уул$#
0A0A. '$$лг$P !он# б$й(<уул$#
0A0C. '$н%н нэг,эл $<игл$#
0A0E. Sинээ( #$н%н +(+л үү)гэ#
0+ – !УУР,
0C01. Sуг$K$н )уу(M үү)гэ?
0C02. Yэл )уу(M э)вэл #уHил үү)гэ#
0C0&. J$л$нги )уу(M үү)гэ#
0C0=. ]$,)$н )уу(M үү)гэ#
0- – ДА. НУРУУ/ ДА. НУРУУН !И!Т&.
0E01. ^N$л ,$K ну(уу үү)гэ#
0E02. XNон ,$K ну(уу үү)гэ#
0E0&. ^у(уй ,$K ну(уу үү)гэ#
0E0=. _$K ну(уун )и)NK үү)гэ#
0E0A. _$K ну(уун )и)NK о#и(уулж `н"л$#
0E0C. _$K ну(ууг о#и(уулж `н"л$#
00 – ТАТАНГА/ ХАВЧААР
0I01. a$$нг$ үү)гэ#
0I02. a$$нг%г #уHил$н, "$лг$#
0I0&. '$вH$$( үү)гэ#
0I0=. 'олбогH үү)гэ#01 – ")ТЭЭЦИЙН ХУЧИЛТ
0b01. Xүээ!ийн #уHил үү)гэ#
0b02. [:et-c 861e3 e0ede.t-эй $жилл$#$, $н#$$($# "үйл)
0b0&. '$в$й #уHил э)вэл #$в$н, н$луу г$(г$#
0b0=. Xо)оо Hиглэл, нээлэй $лб$й үү)гэ#
0b0A. 'овилой #уHил%н #$в$н үү)гэ#
0b0C. [068 e3Ge буюу #$в$нг%н и(Kэг үү)гэ#
10 – ХАРАГДАХ ЧАДВАР "ОЛОН 2УРАГЛАЛ ДАВХАРЛАХ
1001. @8De-t [tQ0e1 $<игл$#
1002. '$($г,$# H$,в$( болон eу($гл$л%г ,$(ж ,ү(лэ#
100&. Vie2 Ted506te1 $<игл$#
100=. ^о,Nл ,$#M обMNO%г нуу# болон бу)$,
100A. Vie2 R6.Ge-%г ойлго#
100C. Ui.e24;: $<игл$#
100E. &f Lгол)он #$($г,$! $<игл$#
11 – ")ТЭЭЦИЙГ Х)ЧИТГЭХ
1101. Re86; буюу $(K$у( үү)гэ#
1102. Re86; -4ve;-%г ойлго#
110&. '$($#,$# б$й,$л болон б$г! $(K$у( үү)гэ#
110=. a$лб$й #үHигэ#
110A. 'үлээн $в$гH%н бү#ий л $лб$йг #үHигэ#
110C. B6tc Rei./4;-ede.t үү)гэ#
1 – ШАТ "ОЛОН НАЛУУ
1201. S$ үү)гэ#
1202. R #элбэ(ийн <$ болон <$н% о#и(гоо
120&. Y$луу үү)гэ#
13 – ХАРАГДАЦ ))!ГЭХ
1&01. Lгол)он #$($г,$! үү)гэ#
1&02. X$(илг%н +н,+(жилийн #$($г,$! үү)гэ#
1&0&. 'э)эгHил)эн #$($г,$! ,уу,$ж г$(г$ж и(э#
1&0=. >;45 ReGi4. $<игл$#1( – ХЭ.$ЭЭ "ОЛОН Т&'!Т
1=01. aNO) б$й(<уул$#
1=02. 'эKжээ б$й(<уул$#
1=0&. gэгийн #эKжээ б$й(<уул$#
1* – Д&ТАЛ, ХАРАГДАЦ ))!ГЭХ
1A01. fet6i0 #$($г,$! үү)гэ#
1A02. f;6/ti.G #$($г,$! үү)гэ#
1A0&. hi00e3 болон M61:i.G ReGi4. үү)гэ#
1A0=. fet6i0 0i8;6;Q үү)гэ# болон $<игл$#
1+ – ТЭ.ДЭГЛЭГЭЭ "ОЛОН ШОШГО
1C01. T6G буюу <о<г%г ойлго#
1C02. _$K ну(ууг <о<голо#
1C0&. _$K ну(уун )и)NKийг <о<голо#
1C0=. Xүээ!ийн үн,)эн эK,эглээг о#и(уулж `н"л$#
1- – $АГ!ААЛТ "ОЛОН ТАНИХ ТЭ.ДЭГ
1E01. i$г)$$л үү)гэ# j_$K ну(ууk
1E02. [c6;e3 B6;6dete; үү)гэ#
1E0&. i$г)$$л$н #$($г,$!$$ +(+лжүүлэ#
1E0=. i$г)$$л$$ о#и(уулж `н"л$#
1E0A. i$г)$$л$н, оKlmо о(уул$#
1E0C. eу($гHил)$н б$г$н%н ж$г)$$л үү)гэ#
1E0E. a$ни# эK,эг үү)гэ#
1E0I. aэK,эглэгээний $ни# эK,эг үү)гэ#
1E0b. Lлон #уу,)$н ,ээ( б$й(<уул$#
10 – ХУУДА! "ЭЛТГЭХ "ОЛОН "ЭЛТГЭХ
1I01. Sинээ( бул$нг%н #ү)нэгийн nо(K$ үү)гэ#
1I02. 'уу,$) үү)гэ#
1I0&. B06-ec403e; #уу,$) үү)гэ#
1I0=. '$($г,$!уу,%г #++H +(ний у)л$Kж$й "э(эг!үүлэ#
1I0A. '`н$л #ий#
1I0C. >Af-(уу эO)Tо(ло#
1I0E. 'эвлэ# болон Bfh n$йл үү)гэ#
1I0I. f\h-(уу эO)Tо(ло#

11 – 3А.ИЛИ "ОЛОН .АТ&РИАЛ
1b01. ^$N(и$л болон ^$N(и$л%н )$н
1b02. o$Kилиг #э(#эн `н"$лж ++(Hл+#
1b0&. I.-B06-e h6di0ie1 <$$л)$н )уу(M

0 – АРХИТ&'ТУР4Н 2УРАГТАЙ ХОЛ"ОХ
2001. Z(#иNOу(%н >Af-$й $жилл$#
2002. >Af о(уулж и(э# "$(HK%г ойлго#
200&. pKTо(ло# $(гуу,
200=. o$йл nо(K$%г ойлго#
200A. Z(#иNOу(%н RVT-$й $жилл$#
200C. 'олбо)он RVT T(оNO%н #$($г,$# H$,в$(
200E. 'олбо)он RVT T(оNOоо) #уул$# #`н$#
1 – "АРИЛГА ")ТЭЭЦИЙН ТООЦОО ХИЙХЭД "ЭЛТГЭХ
2101. Zн$лииOийг <$лг$#
2102. ZH$$н% н+#!+лүү,
210&. ZH$$н% #о)лол
210=. B47.36;Q -4.3iti4.
210A. R(оNO%н )$н,$(%г <илжүүлэ#

– ДАРААГ4Н АЛХА.
2201. _$($$г%н $л#$K

XX инжNнN(үү,э, "о(иул)$н уг )у($гл K$$нM $нM, BIM T(о!N))ийг $<игл$ж $жл$$ `вуул$#$,
$нM у)л$# болно. Revit j[t;7-t7;ek T(ог($KK%н #увM, $н% $жл%н b0q #ийж гүй!эгэ# H$,в$($й юK $$
j10q нM оо!оон% T(ог($KKk. Jу(г$л%н T(ог($KK%н #увM, $н#$н ,ун, <$%г нэггэ)эн )и)NKээ(
"о#иог,)он болно. r( ,үн, нM $ $жл%н "у($г #ий#э, <$$(,л$г$$й Kэ,лэг олж $вн$.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->