kkGNUkLESSERkGENERALkPUBLICkLICENSE kkkkkkkVersionk2.1,kFebruaryk1999 kCopyrightk(C)k1991,k1999kFreekSoftwarekFoundation,kInc.

k51kFran linkStreet,kFifthkFloor,kBoston,kMAkk02110-1301kkUSA kEveryonekiskpermittedktokcopykandkdistributekverbatimkcopies kofkthisklicensekdocument,kbutkchangingkitkisknotkallowed. [ThiskiskthekfirstkreleasedkversionkofkthekLesserkGPL.kkItkalsokcounts kasktheksuccessorkofkthekGNUkLibrarykPublickLicense,kversionk2,khence kthekversionknumberk2.1.] kkkkPreamble kkTheklicenseskforkmostksoftwarekarekdesignedktokta ekawaykyour freedomktoksharekandkchangekit.kkBykcontrast,kthekGNUkGeneralkPublic Licenseskarekintendedktokguaranteekyourkfreedomktoksharekandkchange freeksoftware--tokma eksurektheksoftwarekiskfreekforkallkitskusers. kkThisklicense,kthekLesserkGeneralkPublickLicense,kappliesktoksome speciallykdesignatedksoftwarekpac ages--typicallyklibraries--ofkthe FreekSoftwarekFoundationkandkotherkauthorskwhokdecidektokusekit.kkYou cankusekitktoo,kbutkweksuggestkyoukfirstkthin kcarefullykaboutkwhether thisklicensekorkthekordinarykGeneralkPublickLicensekiskthekbetter strategyktokusekinkanykparticularkcase,kbasedkonkthekexplanationskbelow. kkWhenkwekspea kofkfreeksoftware,kwekarekreferringktokfreedomkofkuse, notkprice.kkOurkGeneralkPublickLicenseskarekdesignedktokma eksurekthat youkhavekthekfreedomktokdistributekcopieskofkfreeksoftwarek(andkcharge forkthiskservicekifkyoukwish);kthatkyoukreceiveksourcekcodekorkcankget itkifkyoukwantkit;kthatkyoukcankchangektheksoftwarekandkusekpieceskof itkinknewkfreekprograms;kandkthatkyoukarekinformedkthatkyoukcankdo thesekthings. kkTokprotectkyourkrights,kwekneedktokma ekrestrictionskthatkforbid distributorsktokdenykyoukthesekrightskorktokas kyouktoksurrenderkthese rights.kkThesekrestrictionsktranslatektokcertainkresponsibilitieskfor youkifkyoukdistributekcopieskofktheklibrarykorkifkyoukmodifykit. kkForkexample,kifkyoukdistributekcopieskofktheklibrary,kwhetherkgratis orkforkakfee,kyoukmustkgivekthekrecipientskallkthekrightskthatkwekgave you.kkYoukmustkma eksurekthatkthey,ktoo,kreceivekorkcankgetktheksource code.kkIfkyouklin kotherkcodekwithktheklibrary,kyoukmustkprovide completekobjectkfilesktokthekrecipients,ksokthatktheykcankrelin kthem withktheklibrarykafterkma ingkchangesktoktheklibrarykandkrecompiling it.kkAndkyoukmustkshowkthemkthesektermsksoktheyk nowktheirkrights. kkWekprotectkyourkrightskwithkaktwo-stepkmethod:k(1)kwekcopyrightkthe library,kandk(2)kwekofferkyoukthisklicense,kwhichkgiveskyouklegal permissionktokcopy,kdistributekand/orkmodifyktheklibrary. kkTokprotectkeachkdistributor,kwekwantktokma ekitkverykclearkthat therekisknokwarrantykforkthekfreeklibrary.kkAlso,kifktheklibrarykis modifiedkbyksomeonekelsekandkpassedkon,kthekrecipientskshouldk now thatkwhatktheykhavekisknotkthekoriginalkversion,ksokthatkthekoriginal author'skreputationkwillknotkbekaffectedkbykproblemskthatkmightkbe introducedkbykothers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

kwhetherkstaticallykorkusing aksharedklibrary.kkInkthis case.kkTherefore.kand iskquitekdifferentkfromkthekordinarykGeneralkPublickLicense.kthekGNU/Linuxkoperating system.kkForkexample.ksokwekusekthekLesserkGeneralkPublickLicense.kkThekLesserkGeneral PublickLicensekpermitskmoreklaxkcriteriakforklin ingkotherkcodekwith theklibrary.kkThesekdisadvantages arekthekreasonkwekusekthekordinarykGeneralkPublickLicensekforkmany libraries.kkItkalsokprovideskotherkfreeksoftwarekdeveloperskLess ofkankadvantagekoverkcompetingknon-freekprograms.kthekGNUkLesser GeneralkPublickLicense.knon-freekprogramskmustkbe allowedktokusektheklibrary.kwekinsistkthat anykpatentklicensekobtainedkforkakversionkofktheklibrarykmustkbe consistentkwithkthekfullkfreedomkofkusekspecifiedkinkthisklicense. kkThekprecisektermskandkconditionskforkcopying.kakderivativekofkthekoriginalklibrary.kthekLesserklicensekprovideskadvantageskinkcertain specialkcircumstances.kitkdoeskensurekthatkthekuserkofkakprogramkthatkis lin edkwithkthekLibrarykhaskthekfreedomkandkthekwherewithalktokrun thatkprogramkusingkakmodifiedkversionkofkthekLibrary.konkrarekoccasions.kkWekuse thisklicensekforkcertainklibrarieskinkorderktokpermitklin ingkthose librarieskintoknon-freekprograms.kpermissionktokusekthekGNUkCkLibrarykin non-freekprogramskenableskmanykmorekpeoplektokusekthekwholekGNU operatingksystem. kkInkotherkcases. kkWhenkakprogramkisklin edkwithkaklibrary.ktherekmaykbekakspecialkneedkto encouragekthekwidestkpossiblekusekofkakcertainklibrary.                     .kkPaykclosekattentionktokthekdifferencekbetweenka "wor kbasedkonktheklibrary"kandkak"wor kthatkusesktheklibrary".kthekcombinationkofkthektwokisklegallykspea ingka combinedkwor .ksokthatkitkbecomes akde-factokstandard.kincludingksomeklibraries.kaskwellkaskitskvariant.ksoftwarekpatentskposekakconstantkthreatktokthekexistencekof anykfreekprogram.kappliesktokcertainkdesignatedklibraries. kkWekcallkthisklicensekthek"Lesser"kGeneralkPublickLicensekbecausekit doeskLessktokprotectkthekuser'skfreedomkthankthekordinarykGeneral PublickLicense. kkAlthoughkthekLesserkGeneralkPublickLicensekiskLesskprotectivekofkthe users'kfreedom.kkThekordinary GeneralkPublickLicensekthereforekpermitsksuchklin ingkonlykifkthe entirekcombinationkfitskitskcriteriakofkfreedom.kpermissionktokusekakparticularklibrarykinknon-free programskenableskakgreaterknumberkofkpeoplektokusekaklargekbodykof freeksoftware.kkThe formerkcontainskcodekderivedkfromktheklibrary.kdistributionkand modificationkfollow.kkFinally.kiskcoveredkbykthe ordinarykGNUkGeneralkPublickLicense.kkHowever.ktherekisklittlektokgainkbyklimitingkthekfreeklibraryktokfree softwarekonly.kkThisklicense.kwhereasktheklatterkmust bekcombinedkwithktheklibrarykinkorderktokrun.kkTokachievekthis. kkMostkGNUksoftware.kkWekwishktokma eksurekthatkakcompanykcannot effectivelykrestrictkthekuserskofkakfreekprogramkbykobtainingka restrictiveklicensekfromkakpatentkholder. kkForkexample.kkAkmorekfrequentkcasekiskthatkakfree librarykdoesktheksamekjobkaskwidelykusedknon-freeklibraries.

kkYoukmaykchargekakfeekforkthekphysicalkactkofktransferringkakcopy.kpluskanykassociated interfacekdefinitionkfiles.krefersktokanyksuchksoftwareklibrarykorkwor whichkhaskbeenkdistributedkunderkthesekterms.kkAk"wor kbasedkonkthe Library"kmeanskeitherkthekLibrarykorkanykderivativekwor kunder copyrightklaw:kthatkisktoksay.keitherkverbatimkorkwithkmodificationskand/orktranslated straightforwardlykintokanotherklanguage.ktranslationkis includedkwithoutklimitationkinkthektermk"modification". kk1.                     .kandkdistributekakcopykofkthiskLicensekalongkwithkthe Library. kkActivitieskotherkthankcopying.kpluskthekscriptskusedktokcontrolkcompilation andkinstallationkofktheklibrary.kThiskLicensekAgreementkappliesktokanyksoftwareklibrarykorkother programkwhichkcontainskaknoticekplacedkbykthekcopyrightkholderkor otherkauthorizedkpartyksayingkitkmaykbekdistributedkunderkthektermskof thiskLesserkGeneralkPublickLicensek(alsokcalledk"thiskLicense").kbelow.kDISTRIBUTIONkANDkMODIFICATION kk0.k eepkintact allktheknoticeskthatkreferktokthiskLicensekandktokthekabsencekofkany warranty.kkGNUkLESSERkGENERALkPUBLICkLICENSE kkkTERMSkANDkCONDITIONSkFORkCOPYING.kkThekactkof runningkakprogramkusingkthekLibrarykisknotkrestricted.kk(Hereinafter.kYoukmaykcopykandkdistributekverbatimkcopieskofkthekLibrary's completeksourcekcodekaskyoukreceivekit.) kk"Sourcekcode"kforkakwor kmeanskthekpreferredkformkofkthekwor kfor ma ingkmodificationsktokit.kkWhetherkthatkisktruekdependskonkwhatkthekLibrarykdoes andkwhatkthekprogramkthatkuseskthekLibrarykdoes.kakwor kcontainingkthekLibrarykorka portionkofkit.kkForkaklibrary. kkAk"library"kmeanskakcollectionkofksoftwarekfunctionskand/orkdata preparedksokasktokbekconvenientlyklin edkwithkapplicationkprograms (whichkuseksomekofkthosekfunctionskandkdata)ktokformkexecutables.ktheykarekoutsidekitskscope. Eachklicenseekiskaddressedkask"you". andkyoukmaykatkyourkoptionkofferkwarrantykprotectionkinkexchangekforka fee. kkThek"Library".kinkanykmedium.kprovidedkthat youkconspicuouslykandkappropriatelykpublishkonkeachkcopykan appropriatekcopyrightknoticekandkdisclaimerkofkwarranty.kdistributionkandkmodificationkareknot coveredkbykthiskLicense.kandkoutputkfrom suchkakprogramkiskcoveredkonlykifkitskcontentskconstitutekakwor kbased onkthekLibraryk(independentkofkthekusekofkthekLibrarykinkaktoolkfor writingkit).kcompleteksourcekcodekmeans allktheksourcekcodekforkallkmoduleskitkcontains.

) Thesekrequirementskapplyktokthekmodifiedkwor kaskakwhole. insteadkofktokthiskLicense.kYoukmaykoptktokapplykthektermskofkthekordinarykGNUkGeneralkPublic LicensekinsteadkofkthiskLicensektokakgivenkcopykofkthekLibrary.kthuskformingkakwor kbasedkonkthekLibrary.                                   .kkTokdo this.kSubsectionk2dkrequireskthatkany kkkkapplication-suppliedkfunctionkorktablekusedkbykthiskfunctionkmust kkkkbekoptional:kifkthekapplicationkdoesknotksupplykit. kkkkinkthekeventkankapplicationkdoesknotksupplyksuchkfunctionkor kkkktable. kkkk(Forkexample. Inkaddition.kk(Ifkaknewerkversionkthankversionk2kofkthe ordinarykGNUkGeneralkPublickLicensekhaskappeared.kkIf identifiableksectionskofkthatkwor kareknotkderivedkfromkthekLibrary.kthekdistributionkofkthekwholekmustkbekonkthektermskof thiskLicense.kandkcopykand distributeksuchkmodificationskorkwor kunderkthektermskofkSectionk1 above.kthekintentkiskto exercisekthekrightktokcontrolkthekdistributionkofkderivativekor collectivekwor skbasedkonkthekLibrary.kYoukmaykmodifykyourkcopykorkcopieskofkthekLibrarykorkanykportion ofkit.kk2.kkButkwhenkyou distributektheksameksectionskaskpartkofkakwholekwhichkiskakwor kbased onkthekLibrary.kwhosekpermissionskforkotherklicenseeskextendktokthe entirekwhole.kmerekaggregationkofkanotherkwor knotkbasedkonkthekLibrary withkthekLibraryk(orkwithkakwor kbasedkonkthekLibrary)konkakvolumekof akstoragekorkdistributionkmediumkdoesknotkbringkthekotherkwor kunder thekscopekofkthiskLicense.kdoknotkapplyktokthose sectionskwhenkyoukdistributekthemkaskseparatekwor s.)kkDoknotkma ekanykotherkchangekin theseknotices.kandkthusktokeachkandkeverykpartkregardlesskofkwhokwrote it.kyoukmustkalterkallktheknoticeskthatkreferktokthiskLicense.kprovidedkthatkyoukalsokmeetkallkofkthesekconditions: kkkka)kThekmodifiedkwor kmustkitselfkbekaksoftwareklibrary.kthekfacilitykstillkoperates.ktheksquare kkkkrootkfunctionkmustkstillkcomputeksquarekroots.krather. kk3. andkcankbekreasonablykconsideredkindependentkandkseparatekwor skin themselves.kandkperformskwhateverkpartkof kkkkitskpurposekremainskmeaningful.kversionk2. kkkkc)kYoukmustkcausekthekwholekofkthekwor ktokbeklicensedkatkno kkkkchargektokallkthirdkpartieskunderkthektermskofkthiskLicense.kandkitskterms.kthenkyoukmustkma ekakgoodkfaithkeffortktokensurekthat.kthenkthiskLicense. kkkkd)kIfkakfacilitykinkthekmodifiedkLibrarykrefersktokakfunctionkorka kkkktablekofkdataktokbeksuppliedkbykankapplicationkprogramkthatkuses kkkkthekfacility. kkkkb)kYoukmustkcausekthekfileskmodifiedktokcarrykprominentknotices kkkkstatingkthatkyoukchangedkthekfileskandkthekdatekofkanykchange.kotherkthankaskankargumentkpassedkwhenkthekfacility kkkkiskinvo ed. Thus.kkTherefore.kso thatktheykreferktokthekordinarykGNUkGeneralkPublickLicense.kitkisknotkthekintentkofkthisksectionktokclaimkrightskorkcontest yourkrightsktokwor kwrittenkentirelykbykyou.kthenkyoukcankspecify thatkversionkinsteadkifkyoukwish.kakfunctionkinkaklibraryktokcomputeksquarekrootskhas kkkkakpurposekthatkiskentirelykwell-definedkindependentkofkthe kkkkapplication.

kk4. kkHowever.kdata structureklayoutskandkaccessors.) kkOtherwise.kthenkthekusekofkthekobject filekiskunrestricted.kiskcalledkak"wor kthatkuseskthekLibrary".kthenkofferingkequivalentkaccessktokcopykthe sourcekcodekfromktheksamekplaceksatisfieskthekrequirementkto distributektheksourcekcode.kand thereforekfallskoutsidekthekscopekofkthiskLicense.kifkthekwor kiskakderivativekofkthekLibrary.kkThe thresholdkforkthisktokbektruekisknotkpreciselykdefinedkbyklaw. kk5.korkifkthekwor kiskitselfkaklibrary.klin ingkak"wor kthatkuseskthekLibrary"kwithkthekLibrary createskankexecutablekthatkiskakderivativekofkthekLibraryk(becausekit containskportionskofkthekLibrary).kYoukmaykcopykandkdistributekthekLibraryk(orkakportionkor derivativekofkit. Anykexecutableskcontainingkthatkwor kalsokfallkunderkSectionk6.kk(Executableskcontainingkthiskobjectkcodekpluskportionskofkthe LibrarykwillkstillkfallkunderkSectionk6.kkOncekthiskchangekiskmadekinkakgivenkcopy.kregardlesskofkwhetherkitkisklegallykakderivative wor . kkThiskoptionkiskusefulkwhenkyoukwishktokcopykpartkofkthekcodekof thekLibrarykintokakprogramkthatkisknotkaklibrary.kkSuchka wor .kkThekexecutablekiskthereforekcoveredkbykthiskLicense.kyoukmay distributekthekobjectkcodekforkthekwor kunderkthektermskofkSectionk6.                                         .kunderkSectionk2)kinkobjectkcodekorkexecutablekform underkthektermskofkSectionsk1kandk2kabovekprovidedkthatkyoukaccompany itkwithkthekcompletekcorrespondingkmachine-readableksourcekcode.ksokthekordinarykGNUkGeneralkPublickLicensekappliesktokall subsequentkcopieskandkderivativekwor skmadekfromkthatkcopy.kevenkthoughkthirdkpartieskareknot compelledktokcopyktheksourcekalongkwithkthekobjectkcode. kkWhenkak"wor kthatkuseskthekLibrary"kuseskmaterialkfromkakheaderkfile thatkiskpartkofkthekLibrary. kkIfkdistributionkofkobjectkcodekiskmadekbykofferingkaccessktokcopy fromkakdesignatedkplace.kisknotkakderivativekwor kofkthekLibrary.kbutkiskdesignedktokwor kwithkthekLibrarykbykbeingkcompiledkor lin edkwithkit. whetherkorknotktheykareklin edkdirectlykwithkthekLibrarykitself.kwhich mustkbekdistributedkunderkthektermskofkSectionsk1kandk2kabovekonka mediumkcustomarilykusedkforksoftwarekinterchange.kAkprogramkthatkcontainsknokderivativekofkanykportionkofkthe Library. kkIfksuchkankobjectkfilekuseskonlyknumericalkparameters.kratherkthankak"wor kthatkuseskthe library".kitkiskirreversiblekfor thatkcopy. Whetherkthiskisktruekiskespeciallyksignificantkifkthekwor kcankbe lin edkwithoutkthekLibrary.kinkisolation. Sectionk6kstatesktermskforkdistributionkofksuchkexecutables.kandksmallkmacroskandksmallkinline functionsk(tenklineskorklesskinklength).kthekobjectkcodekforkthekwor kmaykbeka derivativekwor kofkthekLibrarykevenkthoughktheksourcekcodekisknot.

kkAksuitablekmechanismkiskonekthatk(1)kuseskatkrunktimeka kkkkcopykofktheklibrarykalreadykpresentkonkthekuser'skcomputerksystem.ktokgivektheksamekuserkthekmaterials kkkkspecifiedkinkSubsectionk6a.kforkakchargeknokmore kkkkthankthekcostkofkperformingkthiskdistribution. kkkke)kVerifykthatkthekuserkhaskalreadykreceivedkakcopykofkthese kkkkmaterialskorkthatkyoukhavekalreadyksentkthiskuserkakcopy.kkYoukmustksupplykakcopykofkthiskLicense.ksokthatkthe kkkkuserkcankmodifykthekLibrarykandkthenkrelin ktokproducekakmodified kkkkexecutablekcontainingkthekmodifiedkLibrary. kkItkmaykhappenkthatkthiskrequirementkcontradictsktheklicense restrictionskofkotherkproprietaryklibrarieskthatkdoknotknormally accompanykthekoperatingksystem.kyoukmaykalsokcombinekor lin kak"wor kthatkuseskthekLibrary"kwithkthekLibraryktokproduceka wor kcontainingkportionskofkthekLibrary.kk(Itkiskunderstood kkkkthatkthekuserkwhokchangeskthekcontentskofkdefinitionskfileskinkthe kkkkLibrarykwillknotknecessarilykbekablektokrecompilekthekapplication kkkktokusekthekmodifiedkdefinitions.kprovidedkthatkthektermskpermit modificationkofkthekwor kforkthekcustomer'skownkusekandkreverse engineeringkforkdebuggingksuchkmodifications.kkSuchkakcontradictionkmeanskyoukcannot                                       .kandksokon)kofkthekoperatingksystemkon whichkthekexecutablekruns. kkkkd)kIfkdistributionkofkthekwor kiskmadekbykofferingkaccessktokcopy kkkkfromkakdesignatedkplace. kkkkc)kAccompanykthekwor kwithkakwrittenkoffer.kwithkthekcompletekmachine-readablek"wor kthat kkkkuseskthekLibrary".kaskakspecialkexception.kthekrequiredkformkofkthek"wor kthatkuseskthe Library"kmustkincludekanykdatakandkutilitykprogramskneededkfor reproducingkthekexecutablekfromkit.kaskwellkaskakreference directingkthekuserktokthekcopykofkthiskLicense.kif kkkkthekuserkinstallskone.k ernel.kyoukmustkincludekthe copyrightknoticekforkthekLibrarykamongkthem.kyoukmustkdokone ofkthesekthings: kkkka)kAccompanykthekwor kwithkthekcompletekcorresponding kkkkmachine-readableksourcekcodekforkthekLibrarykincludingkwhatever kkkkchangeskwerekusedkinkthekwor k(whichkmustkbekdistributedkunder kkkkSectionsk1kandk2kabove).kasklongkaskthekmodifiedkversionkis kkkkinterface-compatiblekwithkthekversionkthatkthekwor kwaskmadekwith.kk6. thekmaterialsktokbekdistributedkneedknotkincludekanythingkthatkis normallykdistributedk(inkeitherksourcekorkbinarykform)kwithkthekmajor componentsk(compiler.kandk(2) kkkkwillkoperatekproperlykwithkakmodifiedkversionkofktheklibrary. kkForkankexecutable.kofferkequivalentkaccessktokcopykthekabove kkkkspecifiedkmaterialskfromktheksamekplace.kifkthekwor kiskankexecutableklin ed kkkkwithkthekLibrary.kvalidkforkat kkkkleastkthreekyears.kkHowever. kkkkratherkthankcopyingklibrarykfunctionskintokthekexecutable.kunlesskthatkcomponentkitselfkaccompanies thekexecutable.kand.kAskankexceptionktokthekSectionskabove.kkIfkthekwor duringkexecutionkdisplayskcopyrightknotices. kkYoukmustkgivekprominentknoticekwithkeachkcopykofkthekwor kthatkthe LibrarykiskusedkinkitkandkthatkthekLibrarykandkitskusekarekcoveredkby thiskLicense.) kkkkb)kUsekaksuitableksharedklibrarykmechanismkforklin ingkwithkthe kkkkLibrary.kandkdistributekthatkwor underktermskofkyourkchoice.kabove.kaskobjectkcodekand/orksourcekcode.kkAlso.

.usekbothkthemkandkthekLibraryktogetherkinkankexecutablekthatkyou distribute.

ksublicense.klin kwith.     kkkka)kAccompanykthekcombinedklibrarykwithkakcopykofktheksamekwor kkkkbasedkonkthekLibrary.kdistributingkorkmodifying thekLibrarykorkwor skbasedkonkit.kEachktimekyoukredistributekthekLibraryk(orkanykwor kbasedkonkthe Library).kdistribute.ksincekyoukhaveknot signedkit.knothingkelsekgrantskyoukpermissionktokmodifykor distributekthekLibrarykorkitskderivativekwor s.kYoukmaykplaceklibrarykfacilitieskthatkarekakwor kbasedkonkthe Librarykside-by-sidekinkaksingleklibraryktogetherkwithkotherklibrary facilitiesknotkcoveredkbykthiskLicense.klin kwith.kk7.kmodify.kkAny attemptkotherwisektokcopy. kk8.kandkwillkautomaticallykterminatekyour rightskunderkthiskLicense.kkHowever.kkThesekactionskare prohibitedkbyklawkifkyoukdoknotkacceptkthiskLicense.kYoukmayknotkcopy.klin kwithkorkmodifykthekLibrary subjectktokthesektermskandkconditions. Youkareknotkresponsiblekforkenforcingkcompliancekbykthirdkpartieskwith thiskLicense.kpartieskwhokhavekreceivedkcopies.kkHowever.kkThiskmustkbekdistributedkunderkthektermskofkthe kkkkSectionskabove.kandkexplaining kkkkwherektokfindkthekaccompanyingkuncombinedkformkofktheksamekwor .kuncombinedkwithkanykotherklibrary kkkkfacilities.ksublicense.kby modifyingkorkdistributingkthekLibraryk(orkanykwor kbasedkonkthe Library).korkdistribute thekLibrarykexceptkaskexpresslykprovidedkunderkthiskLicense.kthekrecipientkautomaticallykreceiveskaklicensekfromkthe originalklicensorktokcopy.kandkdistributeksuchkakcombined library.kyoukindicatekyourkacceptancekofkthiskLicensektokdokso. orkrights.kkYoukmayknotkimposekanykfurther restrictionskonkthekrecipients'kexercisekofkthekrightskgrantedkherein.kand allkitsktermskandkconditionskforkcopying. kk9.                     .kfromkyoukunderkthiskLicensekwillknotkhavektheirklicenses terminatedksoklongkasksuchkpartieskremainkinkfullkcompliance. kk10.kYoukareknotkrequiredktokacceptkthiskLicense.kprovidedkthatkthekseparatekdistributionkofkthekwor kbasedkon thekLibrarykandkofkthekotherklibrarykfacilitieskiskotherwise permitted.kandkprovidedkthatkyoukdokthesektwokthings: kkkkb)kGivekprominentknoticekwithkthekcombinedklibrarykofkthekfact kkkkthatkpartkofkitkiskakwor kbasedkonkthekLibrary.kkTherefore.kor distributekthekLibrarykiskvoid.kmodify.

kthenkaskakconsequencekyou mayknotkdistributekthekLibrarykatkall.kThekFreekSoftwarekFoundationkmaykpublishkrevisedkand/orknew versionskofkthekLesserkGeneralkPublickLicensekfromktimektoktime.kkForkexample. Eachkversionkiskgivenkakdistinguishingkversionknumber. Itkisknotkthekpurposekofkthisksectionktokinducekyouktokinfringekany patentskorkotherkpropertykrightkclaimskorktokcontestkvaliditykofkany suchkclaims. Thisksectionkiskintendedktokma ekthoroughlykclearkwhatkiskbelievedkto bekakconsequencekofkthekrestkofkthiskLicense.kagreementkor otherwise)kthatkcontradictkthekconditionskofkthiskLicense.kifkakpatent licensekwouldknotkpermitkroyalty-freekredistributionkofkthekLibrarykby allkthosekwhokreceivekcopieskdirectlykorkindirectlykthroughkyou.kkIfkyoukcannot distributeksokasktoksatisfyksimultaneouslykyourkobligationskunderkthis Licensekandkanykotherkpertinentkobligations.   .kkInksuchkcase. conditionskarekimposedkonkyouk(whetherkbykcourtkorder.kyoukhavekthekoptionkofkfollowingkthektermskand conditionskeitherkofkthatkversionkorkofkanyklaterkversionkpublishedkby thekFreekSoftwarekFoundation. andktheksectionkaskakwholekiskintendedktokapplykinkotherkcircumstances.kIfkthekdistributionkand/orkusekofkthekLibrarykiskrestrictedkin certainkcountrieskeitherkbykpatentskorkbykcopyrightedkinterfaces.kthen thekonlykwaykyoukcouldksatisfykbothkitkandkthiskLicensekwouldkbekto refrainkentirelykfromkdistributionkofkthekLibrary.kaskakconsequencekofkakcourtkjudgmentkorkallegationkofkpatent infringementkorkforkanykotherkreasonk(notklimitedktokpatentkissues).kthisksectionkhasktheksolekpurposekofkprotectingkthe integritykofkthekfreeksoftwarekdistributionksystemkwhichkis implementedkbykpublicklicensekpractices. kk12.kk11.kkIfkthekLibrary specifieskakversionknumberkofkthiskLicensekwhichkappliesktokitkand "anyklaterkversion". Ifkanykportionkofkthisksectionkiskheldkinvalidkorkunenforceablekunderkany particularkcircumstance. kk13. butkmaykdifferkinkdetailktokaddressknewkproblemskorkconcerns.kthekbalancekofktheksectionkiskintendedktokapply. sokthatkdistributionkiskpermittedkonlykinkorkamongkcountriesknotkthus excluded.ktheykdoknot excusekyoukfromkthekconditionskofkthiskLicense. Suchknewkversionskwillkbeksimilarkinkspiritktokthekpresentkversion.kthiskLicensekincorporatesktheklimitationkaskif writtenkinkthekbodykofkthiskLicense.kyoukmaykchoosekanykversionkeverkpublishedkby thekFreekSoftwarekFoundation.kkManykpeoplekhavekmade generouskcontributionsktokthekwidekrangekofksoftwarekdistributed throughkthatksystemkinkreliancekonkconsistentkapplicationkofkthat system.kitkiskupktokthekauthor/donorktokdecidekifkhekorkshekiskwilling tokdistributeksoftwarekthroughkanykotherksystemkandkaklicenseekcannot imposekthatkchoice.kthe originalkcopyrightkholderkwhokplaceskthekLibrarykunderkthiskLicensekmaykadd ankexplicitkgeographicalkdistributionklimitationkexcludingkthosekcountries.kkIfkthekLibrarykdoesknotkspecifyka licensekversionknumber.kIf.

kBUTkNOTkLIMITEDkTO.kSPECIAL.kBECAUSEkTHEkLIBRARYkISkLICENSEDkFREEkOFkCHARGE.kEITHERkEXPRESSEDkORkIMPLIED. EXCEPTkWHENkOTHERWISEkSTATEDkINkWRITINGkTHEkCOPYRIGHTkHOLDERSkAND/OR OTHERkPARTIESkPROVIDEkTHEkLIBRARYk"ASkIS"kWITHOUTkWARRANTYkOFkANY KIND.kwritektokthekFree SoftwarekFoundation.kEVENkIF SUCHkHOLDERkORkOTHERkPARTYkHASkBEENkADVISEDkOFkTHEkPOSSIBILITYkOFkSUCH DAMAGES.kTHE IMPLIEDkWARRANTIESkOFkMERCHANTABILITYkANDkFITNESSkFORkAkPARTICULAR PURPOSE.kIfkyoukwishktokincorporatekpartskofkthekLibrarykintokotherkfree programskwhosekdistributionkconditionskarekincompatiblekwithkthese.kINCIDENTALkOR CONSEQUENTIALkDAMAGESkARISINGkOUTkOFkTHEkUSEkORkINABILITYkTOkUSEkTHE LIBRARYk(INCLUDINGkBUTkNOTkLIMITEDkTOkLOSSkOFkDATAkORkDATAkBEING RENDEREDkINACCURATEkORkLOSSESkSUSTAINEDkBYkYOUkORkTHIRDkPARTIESkORkA FAILUREkOFkTHEkLIBRARYkTOkOPERATEkWITHkANYkOTHERkSOFTWARE).kINCLUDINGkANYkGENERAL.kTOkTHEkEXTENTkPERMITTEDkBYkAPPLICABLEkLAW.kkOur decisionkwillkbekguidedkbykthektwokgoalskofkpreservingkthekfreekstatus ofkallkderivativeskofkourkfreeksoftwarekandkofkpromotingktheksharing andkreusekofksoftwarekgenerally.kINkNOkEVENTkUNLESSkREQUIREDkBYkAPPLICABLEkLAWkORkAGREEDkTOkIN WRITINGkWILLkANYkCOPYRIGHTkHOLDER.kk14. kkkkNOkWARRANTY kk15.kkForksoftwarekwhichkis copyrightedkbykthekFreekSoftwarekFoundation. writektokthekauthorktokas kforkpermission.kREPAIRkORkCORRECTION.kINCLUDING.kkSHOULDkTHEkLIBRARYkPROVEkDEFECTIVE.kORkANYkOTHERkPARTYkWHOkMAYkMODIFY AND/ORkREDISTRIBUTEkTHEkLIBRARYkASkPERMITTEDkABOVE.kTHEREkISkNO WARRANTYkFORkTHEkLIBRARY. kk16.kkTHEkENTIREkRISKkASkTOkTHEkQUALITYkANDkPERFORMANCEkOFkTHE LIBRARYkISkWITHkYOU.kYOUkASSUME THEkCOSTkOFkALLkNECESSARYkSERVICING.kBEkLIABLEkTOkYOU FORkDAMAGES.kweksometimeskma ekexceptionskforkthis. kkkkkENDkOFkTERMSkANDkCONDITIONS     .

.kif necessary.> kkkkCopyrightk(C)k<year>kk<namekofkauthor> kkkkThisklibrarykiskfreeksoftware. kkkkThisklibrarykiskdistributedkinkthekhopekthatkitkwillkbekuseful.kalterktheknames: kkYoyodyne. kkkk<oneklinektokgivektheklibrary'sknamekandkakbriefkideakofkwhatkitkdoes.kifknot.kyoukcankredistributekitkand/or kkkkmodifykitkunderkthektermskofkthekGNUkLesserkGeneralkPublic kkkkLicensekaskpublishedkbykthekFreekSoftwarekFoundation.kwritektokthekFreekSoftware kkkkFoundation.1kofkthekLicense.kMAkk02110-1301kkU SA Alsokaddkinformationkonkhowktokcontactkyoukbykelectronickandkpaperkmail.k51kFran linkStreet.ktoksignkak"copyrightkdisclaimer"kforktheklibrary.kifkany.kFifthkFloor.kattachkthekfollowingknoticesktoktheklibrary.kkYoukcankdoksokbykpermitting redistributionkunderkthesektermsk(or. kkkkbutkWITHOUTkANYkWARRANTY.kunderkthektermskofkthe ordinarykGeneralkPublickLicense).kandkyoukwantkitktokbekofkthekgreatest possiblekusektokthekpublic.kherebykdisclaimskallkcopyrightkinterestkinkthe kklibraryk`Frob'k(aklibrarykforktwea ingk nobs)kwrittenkbykJameskRandomkHac er.kkkkkkkkkkkHowktokApplykThesekTermsktokYourkNewkLibraries kkIfkyoukdevelopkaknewklibrary.kkSeekthekGNU kkkkLesserkGeneralkPublickLicensekforkmorekdetails. Youkshouldkalsokgetkyourkemployerk(ifkyoukwor kaskakprogrammer)korkyour school.keither kkkkversionk2.kkItkis safestktokattachkthemktokthekstartkofkeachksourcekfilektokmostkeffectively conveykthekexclusionkofkwarranty.kInc.kork(atkyourkoption)kanyklaterkversion.kalternatively. kkTokapplykthesekterms.k1kAprilk1990 kkTykCoon.kBoston.kPresidentkofkVice That'skallktherekisktokit!             . kkkkYoukshouldkhavekreceivedkakcopykofkthekGNUkLesserkGeneralkPublic kkkkLicensekalongkwithkthisklibrary.kwekrecommendkma ingkitkfreeksoftwarekthat everyonekcankredistributekandkchange.kwithoutkevenkthekimpliedkwarrantykof kkkkMERCHANTABILITYkorkFITNESSkFORkAkPARTICULARkPURPOSE. kk<signaturekofkTykCoon>..kInc.kkHerekiskaksample.kandkeachkfilekshouldkhavekatkleastkthe "copyright"klinekandkakpointerktokwherekthekfullknoticekiskfound.