Mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Pindaan 2003 (Bab D), seseorang pegawai kerajaan tidak

boleh i) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya, ii) kurang cekap atau kurang berusaha iii)tidak jujur atau tidak amanah. Seorang pegawai kerajaan juga tidak boleh dengan apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan kewangan serius (a) 1. Huraikan setiap kelakuan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai kerajaan seperti pernyataan di atas. Nyatakan prosedur tindakan tatatertib yang perlu diambil oleh ketua jabatan kepada pegawai yang mengalami masalah keterhutangan kewangan serius.

Jawapan:
a) kelakuan yang tidak boleh dilakukan i) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya, -waktu pejabat digunakan untuk tugas persendirian -perioriti tugas persendirian dari tugas awam ii) kurang cekap atau kurang berusaha -tidak dapat siapkan tugasan dalam jangka waktu yang ditetapkan -tidak berusaha untuk menyiapkan tugas yang diberikan iii) tidak jujur atau tidak amanah -memberi pengakuan yang palsu -memalsukan kenyataan dengan niat menipu

b) Prosedur tindakan tatatertib iii) disebabkan malang yang tidak dapat dielakkan- kerajaan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar mengikut hal keadaannya

sebab utama kebankrapan itu sama ada pada pendapatnhya kes itu melibatkan malang yang tidak dapat dielakkan.yang selaku seorang penghutang pednghakiman. suatu penyatan ringkas mengenai jenis prosiding selanjutnya. Didapati daripada fail guaman tidak menjejaskan hutangnya dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman Yang telah memfailkan petisyen dalam kebankrapannya sendiri atau untuk mendapatkan perintah pentadbiran pemakan gaji: atau Yang terhadapnya suatu petisyen pemiutang dalam kebankrapan telah diserahkan. dia fikirkan patut disebut. sama ada yang memihak atau tidak memihak kepada pegawai itu. kelakuan hina atau apa-apa hal keadaan lain yang khas. • • • iv) Ketua jabatan menghantar laporan di atas kepada Pihak Berkuasa Tatatertib vi) Pihak Berkuasa Tatatertib memutuskan sama ada mengambil tindakan atau tidak vii) Jika hukuman penangguhan pergerakan gaji –amaun tersebut dibayar kepada pemegang harta .ii) pegawai hendaklah serta-merta melapor kepada ketua jabatan iii) mendapat laporan dari Pendaftar Mahkamah • • • . jika demikian. iv) mendapat laporan Pegawai Harta • • • penyataan Hal Ehwal yang difailkan oleh si bankrap atau pemakan gaji tak solven itu mengikut undang-undang kebankrapan yang sedang berkuatkuasa amaun ansuran yang diperintahkan atau yang dicadangkan dibuat. dan apa-apa perkara lain yang. sama ada atau tidak pegawai Pemegang Harta bercadang untuk memulakan apa-apa rosiding selanjutnya dan. mengikut budi bicaranya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful