ehat

Pengenalan • Perkara-perkara yang kami gunakan dalam menganalisiscerita ini, kami telah menjalankan tindakan seperti berikut

: Memahami kehendak analisis kes Memahami keseluruhan cerita Mengenalpasti masalah atau konflik di dalam cerita. Menghubungkaitkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajaribagi mengetahui penggunakan strategi dan pendekatan yangdigunakan oleh guru dalam analisis kes. Mencari penyelesaian masalah dengan mencadangkan teknikdan pendekatan yang lebih baik.

WatakStrategi Penyelesaian MasalahSinopsis RingkasFaktor-FaktorFokus Utama

KAITAN DALAM ANALISIS KES Semasa Carol membincangkan mengenaitingkah laku Kevin di dalam kelas, ibu Kevintidak menunjukkan tindakbalas yang positif.Ini menunjukkan, ibunya kurang memberikanperhatian terhadap perkembangan Kevinketika di sekolah. (muka surat 145,perenggan 13,baris 92-93)

RUJUKAN LITERATUREPUNCA 4 : KESEDIAAN GURU Kamaruddin Haji Husin (1994) menyatakanbahawa hal ini kerana kesediaan guru amatpenting bagi menjamin ketenteraman sertatingkah laku pelajar. Guru yang kreatif mampumenarik minat pelajar dan seterusnyamenghindarkan masalah tingkah laku di kalanganmereka. Oleh itu, guru perlu menggunakankaedah dan bahan pengajaran yang sesuai untukmeransang murid memberi tumpuan terhadappenyampaian pengajaran mereka.

KAITAN DALAM ANALISIS KES Carol telah menggunakan strategi yang tidak tepat, iaitu penggunaan teknik pengurangan tingkah laku”timeout”. Setelah melaksanakan teknik ini, Carol tidak berjaya menggurangkan masalah tingkah laku Kevin.„Thissystem seemed to work well enough, yet, it did notspare Carol from the apprehension and necessity ofmakin critical, immediate decisions when Kevinexploded. She lived in dread of makin the wrong choice. (muka surat 144,perenggan 6,baris 5153)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful