Ă Ă Ă DE C.G. AL U.T.6.

AUTODOTARE -
AUTOUTU .. ARE .. " , ..... pag. 2-3
Cîntar de 'ahi"'lr::'Tt"Il"
Puntea WheatstCtne
ELEVI .. , .... , . pag. 4-5
ă mari
" ....... pag. 6-7
ANUL XII . NR. 13312 /81
I
111 ,
TV
pag.
o
greutate ş ă
masei de determinat. Elementul variabil
din sistem în masa ă ă
este unghiul beta. de ţ este
între Uil initial nul sau de CÎteva
grade (3 - ş '() valoare ă
I
rv
o
lui în ă ă se ă ţ
ş valoarea ă a ă ţ Valorile
bratelor din schite sînt teoretice, ţ
nîndu-se cont de ţ elementelor
3 ş 4 în ceea re ş ţ centrului
de greutate echivalent. Prin deplasarea
ă ţ 12 se o valoare ă
de cea ă
nerea valorii
DETALII CONSTRUCTIVE
ţ nu ă materiale spe-
ciale sau utilaje deosebite, fiind accesi-
ă chiar ş unui constructor amator
ă
Reperul 1 se ă din ă de
sau ă conform din figura
Se ă ă fie sau cromat.
2 se fare de 6 nun
sau ă Se va croma sau
se

Liceul
Puntea Wheatstone ă
schematic în figura 1 ş cuprinde
rezistoare legate în ă de
într-o ă a se
o ă de curent, iar în ă un instru- o ă
men! sensibil la ţ foarte mici (in- Pentru o ă ţ cursorului
dicator de nul). se ă echilibrul
Prin ţ R trebuie rea- CÎnd este ă ă ţ Rx=
ă ţ ca prin de nul
1
nu ă curent electric, ceea ce pre-
ca ţ punctelor M ş N
egale. în acest se spune ă
in echilibru.
TEHNIUM 12/1981
p
+ -
1,5 -i-3V
sînt nu-
de ă TO-99
ă ă cu 8 termi-
pot folosi ş cu modi-
ă
Alimentarea
ă de sursa
3 ş o
3
Bobinele cu ţ ă mare se utili-.
ă de ă ca ş de audiofrec-
ţ ă sau ca elemente componente ale
filtrelor de ţ (la orga de
la boxele de difuzoare etc.). Adeseori
ă autorii articolelor ţ ă nu-
mai valorile necesare ale inductantelor,
ă ă a preciza modul de realizare ă
a bobinelor respective, presupus cunos-
cut. ă o documentare ă
constructorii amatori ş ă ă
aproximativ ă de spire necesar
Fiz. A. MARCULESCU
ş ă bo binele, dar cum pot ei
avea certitudinea ă rezultatul este cel
dorit? ş numai printr-o ă ă
toare adecvatâ. necunoscînd pro-
magnetice ale ama-
ţ ă ş bobine cu nu-
ă de spire ales la întîmplare - ă
zicem 500 ş 1 000 -, ă ă inductan-
ţ ţ ş apoi deduc prin interpo-
Iare sau extrapolare ă de spire
necesar. Din nou deci, ă
ă de ce ă ă prezentarea
MIC DAIPIRIITRU
IllCTRlllC
S.MARIN
Circuitele integrate amplificatoare o-
ţ din seria 741 (pA 741, PA 741,
SFC 2741 etc.) pot fi utilizate, printre
altele, la sensibilizarea unor instrumente
de ă ă în curent continuu sau în
curent alternativ. O astfel. de ţ
este ă ă unde un instrument
de ă ă mai ţ sensibil, avînd de-
ţ la cap de ă pentru cea 200 m V,
este transformat în microampermetru de
curent continuu cu 50 ţ la cap de ă
Este vorba despre un amplificator di-
ţ (fig. 1) realizat cu integratul
ţ ş alimentat de la o ă ă
de tensiune ( + 15 V ş -15 V), avînd in-
strumentul de ă ă conectat între ie-
ş ţ ului ş polul comun al
ă în serie cu ţ P 2'
Adaptorul se ă în circuitul
de ă ă ş cum se ă în figura 2
ţ Rp ă astfel în serie
. cu consumatorul Rs, produce o dimi-
nuare ă a curentului de ă
rat. ă în cazul cel mai nefavo-
rabil, cînd 1 = 50 ţ ă de tensiune
pe RI este URI = 50 ţ 270 n= 13,5 mV;
R
4
1Skn
aceasta ă cu a alimenta con-
sumatorul Rs cu o tensiune U -13,5 m V,
ceea ce, pentru U 1,5 V, ă o
eroare ă mai ă de 1 %.
Curentul de ă 1 (cuprins între
O 50 ţ produce la bornele rezisten-
ţ RI o ă de tensiune ţ
ă cu I, URI =RI . I. ă di-
ţ ă de ţ este ă între
ă in tegratu lui (prin intermediul
ţ lor R
2
ş R
3
) ş este ă
de ă acesta, rezultînd la ş (între
terminalul 6 ş polul comun al sursei)
tensiunea Uout=A' unde A este fac-
torul de amplificare în tensiune al mon-
tajului.
ă cum se ş în cazul amplifica-
torului ţ clasic cu ţ
(fig. 3), ş în tensiune este dat de
raportul dintre valoarea ţ de
ţ R
2
ă Între ş
ş intrarea inversoare) ş valoarea rezis-
ţ RI înseriate cu intrarea inversoare .
Mai precis, U
out
=
Prreglaj cap de scala.
+
SOjJA 200 mV
1SV
reglaj Z2ro
.'
1
;:10kQ
r
unei metode simple de ă a induc-
ţ ă în cazul bobine1or
cu miez de fier, ţ un ă
mare de spire (sute sau mii).
Lucrînd în ţ joase (audiofrec-
ţ ă putem neglija capacitatea proprie,
considerînd bobina ea pe un circuit serie
ă dintr-o ţ ă ă R ş o
ţ ă ă L (fig. 1). ă la bor-
nele ei se ă o tensiune ă
cu ţ w=2JTf ş cu valoarea eficace
V, curentul prin circuit va avea intensi-
tatea eficace 1 = U/Z, unde Z =
= "jR
T
+ w
2
T2 ă ţ bo-
binei la ţ ă f. Prin ur-
mare, ă ă ă tensiunea la borne
ş curentul, putem calcula ţ Z,
iar din ea deducem ţ L cu re-
. • /72 -R
2
ţ transpusa: L = Y ____ . ă
cu
tensiunea ă este ţ ă de Ia
ţ (cu transformator), ţ este
de 50 Hz, deci Mai ă
mîne ă ă ţ ă
R, printr-o ă ă în curent con-
tinuu.
Ă LVI R
În lipsa unui ohmmetru precis (pentru
: ţ de ordinul zecilor sau al sute-
lor de ohmi), determinarea lui R se poate
face prin metoda.· ţ în curent con-
tinuu, ş cum se ă în 2. Bo-
bina (L + R) este ă
cu ă ţ fixe, R
2
=
riabil, Rl' Pe diagonala
tensiunea ă de la o •
4,5 V, prin ţ de limitare a cu-
rentului, R
4
, iar în diagonale CoD este
intercalat un A VO-metru, V, pus ţ
pe un domeniu de voltmetru continuu
cu 3-5 V la cap de ă (cu minusul în
R R
= R
2
(U2 -Uj ) + V
2
= --.2 dU + V
2

1 R
J
în schema ă ă (fig. 11
ţ de ţ este R
4
=
15 kn ş ţ ă cu intrarea
inversoare este R
2
= 1 kn, deci A= 15.
Cum ia valoarea ă RI . Imax=
= 13,5 mV, produsul A· atinge cel
mult valoarea 15· 13,5 m V = 202,5 m V
(deci instrumentul utilizat trebuie ă ă
cel mult 200 mV la cap de ă
ţ R3 ş Rs (fig. 1) au rolul
de a polariza intrarea neinversoare a in-
tegratului de ş ă încît ă fie
ă ţ ţ U
2
asupra tensiunii de ş în plus, pentru
a compensa inevitabila «nesimetrie» (din
ţ a între terminalele
de offset a fost conectat ţ
Pl' cu ajutorul ă se aduce la zero
acul instrumentului.
ţ P
2
ş la calibra-
rea capului de ă el ţ cont» de
ţ ă a instrumentului uti-
lizat.
MODUL DE LUCRU
Se ă adaptorul de la sursa
ă ş se ă ţ P
I
(cu bornele A-B libere) astfel încît acul
instrumentului ă indice diviziunea zero.
Separat se ă un circuit de
ă (ca acela din fig. 2) în care cu-

1 A(+)
+
R
2

-u R
1
R3
B(-)
2C). Introducem în punte o ţ ă R, 1
de 1 kn ş ă ă butonul P. ă de- ., ..1.:'.' •.• , •...... 1.
. ţ acului este ă (spre d;reapta1' :
ţ R a bobinei are valoatea sub
1 len (caz foarte probabil). ă ope-
ţ reducînd treptat valoarea lui RI
(500 n, 200 D, 100 n etc.), ă cird de-l
ţ acului la ă lui P devine 11
foarte ă dar tot spre dreapta în
acest moment trec6m voltmetrul pe un
domeniu mai sensibil (1;;2-0,6 Vce) ş
ă ă ne apropiem de echilibru
conectînd valori RI mai mici, dar cu o
ă mai ă de ş (10-5%).
Atunci cînd ţ acului la ă
lui P devine din nou foarte ă (tot
ă putem trece multimetrul pe
domeniul cel mai sensibil, respectiv de
microampermetru ce (50-60 !lA) ş re-
ş ă fin echilibrul ă pe R, în
trepte de 2-] ţ Nu se ă
butonul P ă conectarea rezis-
ţ Rl (contacte sigure 1), altfel in-
strumentul putînd fi distrus instantaneu!
Valoarea lui Rl care conduce la echi-
librarea: ţ ţ practic ă a
acului) \coincide cu ţ ă a
bo binei: R = Rl' Precizia acestei deter-
ă depinde de corectitudinea egali-
ă ţ = R3' ca ş de ţ valorii
finale Luînd R
2
=R
3
±O,5% (prin
valoarea lui Rl cu ţ
determina R cu o
ă de (deci
ă cu un
LVI Z
În determinarea lui Z s-ar
putea tot cu montajul din figura 2,
înlocuind bateria cu o ă de tensiune
ă (5-6 V",) ş folosind ca indi-
cator de nul un instrument de curent
rentul 1 ă ă fi reglat de o parte ş
de ă a valorii de 50 !lA. Se ajustea-
ă curentul la 50 /iA, ă ă ă
cîndu-se prin intercalarea în circuit a
unui microampermetru etalonat ă
aceasta se ă în circuit ş adap-
torul (între bornele A ş B) ş se ş ă
ţ instrument ului etalon la 50 ţ
Apoi se ţ ă ţ Pz
(aflat ţ la valoarea ă înse-
ă astfel încît instrumentul adapto-
rului ă indice cap de ă în urma aces-
poate ă li-
niar ţ cu ş între O ş 50 !lA
în ă au fost folosite notatiile
terminalelor corespunzînd
!lA 741 (SFC 2741). Pentru tipul PA 741
dual in line cu 2 x 7 terminale
ă ţ este: 3 ş 9 -
offset, 4 - intrare inversoare, 5 - in-
trare neinversoare, 6 - minusul alimen-
ă 10 - ş 11 - plusul ă
Consumul montajului fiind foarte mic,
se poate utiliza practic orice ă stabi-
ă (chiar parametric) de ± 15 V. Evi-
dent, prin reajustarea valorilor rezisten-
ţ montajul poate fi alimentat ş cu
alte tensiuni ţ simetrice, de
exemplu de ±9 V.
Simplitatea utilitatea ă a sche-
mei ă - ca ş larga accesibili-
tate a pieselor componente - ă
montajul ă ea posibil obiect al
ă ş
TEHNIUM 12{1981
alternativ. Impedimentul ă ă toc-
mai în dificultatea ă unui in-
strument sensibil de curent alternativ.
De aceea propunem utilizarea de-
tector de nul sensibilizat cu ajutorUl unui
etaj de amplificate cu alimentare sepa-
ă (fig. 3). ţ de intrare a am-
plificatorului este mare (de ordinul su-
telor de kiloohmi), ţ astfel
echilibrul ţ Din ţ P
se ă sensi bilitatea detectorului.
Atunci cînd puntea este ă
ă cursorul lui P va fi plasat în
ă ă ţ de jos (sensibili-
S-6VI\J
50Hz C
r IR '-------.._--'
I B
3
tate ă Pe ă ă ce ne apropiem de
echilibru, sensibilitatea se ă ş trep-
tatprin deplasarea cursorului în sus.
Detectia cu dublare de tensiune a sem-
nalului permite utilizarea ca
instrument indicator a unui micro am-
permetru de curent continuu (50-100 ţ
Modul de lucru pentru determinarea lui
Z este ă ă celui descris anterior
pentru ă lui R. Deoarece ă
ţ Z a bobinei (la f = 50 Hz)
este apreciabil mai mare deCÎt ţ
ă R, vom începe tatonarea echili-
brului de la valori R; mai mari, de exem-
AMPLifiCATOARE Af
CU Ă
MARE DE INTRARE
MARK ANCRES
Tranzistoarele ş (bipolare) sint prin ţ ă dispozitive cu
ţ ă ă de intrare, atribut ce. ă majoritatea man-
tajelor de amplificare realizate cu ajutorul lor. Astfel, ă În cazul tubu-
rilor electronice se puteau improviza ş circuite cu ţ de intrare
de peste 100 Mn, in cazul tranzistoarelor bipolare sint necesare artificii
speciale pentru a asigura chiar ş o ţ ă de intrare de ordinul su-
telor de kiloohmi.
ă ne propunem - avind ca ghid un articol publicat În revista
«Wireless World» - o ă prezentare a «artificiilor» care permit reali-
zarea unor amplificatoare AF cu ă ţ ă de intrare, pe ă
de ş bipolare.
ă ă pentru început etajul
clasic de amplificare cu un tranzistor
npn în conexiunea cu emitorul comun
(EC), prezentat în figura 1. ă mai pre-
supunem ă pentru ţ ă de
lucru ţ condensatoarelor de
cuplaj (C
in
ş Cout) ş de decuplaj (CE)
sînt neglijabile. în aceste ţ impe-
ţ de intrare' în ţ ă a eta-
jului, Zino este ţ ă de trei fac-
ş anume de ţ de ş
ă de circuitul de emitor, de re-
ţ divizorului de polarizare a ba-
zei (RJj-Rli) ş de ţ circuitului
de colector, toate aflate în paralel pe
bornele de intrare (plusul ş minusul ali-
ă sînt la ă din punct de vedere
alternativ). Ne vom ocupa pe rînd de
ş trei factori, analizînd ce ş cum se
poate face pentru a le diminua «corUri-
ţ ă la ă ţ
globale de intrare, Zin'
1. IMPEDANTA CIRCUITULUI
DE EMITdR
Contributia circuitului de emitor la
ţ de intrare (în ţ ă
TEHNIUM 12/1981
a tranzistorului poate fi ă apro-
ximativ cu ajutorul ţ empirice
Rin rb + 25 . f3/I
E
, unde rb ă re-
ţ ă a zonei ă (între
30 ş 300 n pentru tranzistoarele utili-
zate în circuitele de semnale mici1 13 este
factorul de amplificare în curent al tran-
zistorului în montaj EC (de obicei între
50 ş 250), iar lE este curentul de emitor,
exprimat în miliamperi.
In ţ ă pentru un etaj tipic de
semnal slab, lucrînd cu lE 1 mA, Rn are
valoarea de ordinul kiloohmilor.
ţ ă ne ă ă impe-
ţ de intrare a tranzistorului poate
fi ă ă prin reducerea curentului de
emitor, cu ţ ea factorul de ampli-
ficare 13 ă nu ă apreciabil prin
aceasta. La tranzistoarele cu germaniu,
artificiul nu este profitabil, deoarece pen-
tru de emitor sub 1 mA, factorul
13 ă o ă aproape ă
cu lE' ă la tranzistoarele cu
siliciu factorul 13 se ţ ridicat pen-
Iru ţ I
f
,' mult mai mici. De exemplu,
pentru tral1listoarele din seriile BC 107,
BC lOt:;; BC 109, un factor 13> 100 la
..
9V -
plu 5 kn sau 10 kQ, Evident, P se va
afla ţ în ă ţ de
sensibilitate ă Reducînd treptat
valoarea lui ş ă ă
sensibilitatea detect orulu i. ne apropiem
cît putem de mult de echilibrul ţ (de-
ţ ă la ă hutnnului Pl.
Valoarea ă echilibru-
lui va fi numeric ă cu Z: Z,= R"
Prin urmare, ţ L a bobinei se
ă cu
ţ L(H) = -'-__ L_. __ ....... , rezultatul
314
exprimîndu-se în henry (H) ă Rj ş
lE = 0,1 mA permite ţ unor im-
ţ de intrare de 25-50 kn.
ă la montajul din figura 1 se în-
ă ă condensatorul de decuplaj.
CE' ţ de intrare a tranzistorului
devine Rin = rb + 13 (25/IE + RE)' Cu alte
cuvinte, putem ă pe Rin folosind re-
ţ de emitor nedecuplate; putem
ă ş mai mult pe Rin crescînd valoarea
ţ de emitor, RE' Artificiul este
ă limitat, deoarece atunci cînd RE de-
ă ş ş aproximativ o zecime din valoa-
rea lui Re. amplificarea în tensiune a
etajului EC se apropie de Re/RE' în par-
ticular, amplificarea în tensiune se re-
duce la unitate pentru RE = Re. ă
ţ ă ţ ţ
lor pentru varianta conexiunii cu colec-
tor comun (cq, care permite ţ
unor ţ ridicate de ,intrare în
ţ unei ă aproape uni-
tare în tensiune (fig. 2). Dar chiar ş fo-
losind' tranzistoare cu siliciu, cu ampli-
ficare mare la ţ mici, ş lui
RE este ă ă nu se are în vedere
2
,1..
4,SV
i
B
R; s-au exprimat în ohmi.
Evident, ş În cazul ă lui Z
butonul P va fi ă numai ă co·
nectarea ţ de ţ R;
în fine, mai trebuie ă ţ ă ă
detectorul de nul propus ţ ă
prin decelarea ţ minime. Astfel,
la trecerea prin echilibru (de o parte ş
de ă ţ acului trece printr-o
valoare ă (mai mult sau mai ţ
ă de zero), ă ă ş schimba
ă sensul (acul ă tot timpul nor-
mal). Se cere deci o ţ ă pentru
a «prinde» ţ de echilibru.
ş o ş ă a tensiunii de ali-
mentare, pentru a ţ pe lE fa valori
l'()lnenabile. O ş din acest impas o
constituie utilizarea circuitului Darling-
ton (fig. 3), a ă ţ ă de intrare în
alternativ este aproxima:tiv Rin 13
1
"13 2 'RE
(131' 132 --factorii de amplificare în cu-
rent, în montaj EC, ai tranzistoarelor
TI' Prin ă celui de-al doilea
tranzistor, valoarea lui RE a fost astfel
ă în alternativ cu factorul 132'
ă ă a fi ă în curent continuu, deci
ă ă a mai fi ă ş tensiunii
de alimentare. Curentul de emitor al lui
TI' în ş timp curent de ă pentru
T 2' este de ă mic, de on:!inul micro-
amperilor sau al zecilor de micro am peri.
Aceasta impune ă se utilizeze pentru T
J
un tranzistor cu amplificare mare
(f3J > 100) la ţ mici (cea 10 ţ
de exemplu un 2 N 930 sau, prin sortare,
unul din seriile BC 107-BC 109.
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
1
Tehnica PLL (sau circuitele PLL) a
ă ă o utilizare destul, de ă în
aparatura ă transmiterii de in-
ţ ş în contextul actual al trafi-
cului de rJldioamatori, ă ă
trebuie ă ş ă Denumirea
de PLL provine de la ţ cuvintelor
din limba ă Phase-Locked Loop.
PLL este un sistem de ţ care,
comparativ cu alte sisteme de reglare,
ă semnalul de eroare nu prin
compararea tensiunilor sau ţ ci
prin defazajul ce apare între ă sem-
nale.
PLL se comptme, de ă din patru
elemente de ă (fig. 1): comparator
de ă filtru trece-jos, amplificator (tre-
buie ă amplifice ş în curent continuu)
ş un oscilator comandat în tensiune
(VeO). Amplificatorul se ş ă com-
paratorului de ă sau filtrului trece-jos
(filtru activ). eomparatorul de ă com-
ă faza semnalului de ţ
fazei semnalului veo, la ş compa-
ratorului ă o tensiune ţ
ă cu ţ de ă a celor ă
semnale. Din tensiunea de ş a com-
paratorului de ă se alege, ă
filtrului de ă (loop filter\ numai
componenta de ă ţ ă ce este
ă spre intrarea lui veo. •
ă tensiune de ă ă
ţ veo în ş fel încît ţ
de ţ dintre semnalul de intrare ş
semnalul veo ă se ă la o valoare
ă ă veo este reglat astfel ca
ţ sa ă ă cu ţ
medie a semnalului de intrare, atunci se
spune ă PLL este fixat, sincronizat sau
amorsat.
PLL ă deci ca un sistem de
control automat al fazei unui oscilator
cînd ţ oscilatorului este apro-
ă de ţ semnalului de intrare.
Modul de ţ a, comparatoru-
U
e
(t)
6
COI1P/1-
R4TOR
Uv(t)f
Up(t)t
Us! (t)t
-


r-...Î


I
V03 'ce
lui de ă se ă matematic pe mi-
xarea ă semnalul de
intrare U
c
(t) ş semnalul veo Uv (t).
Pentru simplificare se iau în conside-
rare semnalele sinusoidale up(t)=ue(t)·
'uv(t)=Ue sin (wet+ q::,t)·U
v
sin wvt.
Tensiunea de ş up(t) a comparato-
rului de ă depinde de ţ de faze
dintre uit), uv(t). Din figura 2 ă
ă pentru q::,v=O" ş 180° apare va-
loare ă de tensiune u
p
ă
sau ă Pentru = 90° ă o
tensiune de ş a comparatorului de
ă ă cu zero (up=O).
în figura 3 este ă caracteristica de,
ă a lui veo care ă ă
dintre tensiunea de ă ş ţ
de ş a oscilatorului comandat în
tensiune.
BANDA DE Ă BANDA
DE Ă PLL
ă la intrarea lui PLL nu se ă
nici un semnal de intrare uAt1 atunci ş
tensiunea de ş a comparatorului de
ă este zero. veo ă în aceste
ţ pe cursul ţ libere (f
o
',).
ă se introduce o ţ ă fe=fOt"
atunci, dependent de ţ de ă
apare' o 'tensiune ă sau ă
ă ţ de ă este ă peste
90" fe ::=- f
v
ş ă tensiunii uSI ce a pare
ţ de ă ţ
veo ă ă cînd în
acest moment frecventele ambelor sem-
nale fiind egale. .
ă ţ de intrare ş în mod
constant, atunci scade unghiul de ă
q::,,,, tensiunea de ă devine pozi-
ă ş ă cu ea ş ş ţ
veo. Tensiunea de ă ş atît
cît este necesar pentru a completa dife-
ţ de ţ ă ş pentru a crea un
echilibru. Reglarea domemilor de frec-
fv
Fv

90°
e'=
Vr'\
V"

,1

1-'"


r'\
,
r\
+ X
N
it

,1
-
ţ ă se ă atunci cînd ţ
de ă q::,v=O° sau 180°. "
Tensiunea ă de comparator a-
junge, în acest caz, la maximum. O ş
tere în continuare a tensiunii nu mai este
ă ă domeniul frecventelor re-
glate a fost ă ş bucla iese dm'stadiul
de sincronizare. Domeniul frecventelor
în care bucla se ă în stadiul
(de lucru) se ş ă de ă
sau ţ Cu alte cuvinte, domeniul
de ă ă în ce domeniu de frec-
ţ ± M al lui V CO se poate interveni
cu o modificare a frecventei ă ă ca bucla
ă ă din stadiul de Îucru.
Domeniul de ţ ă de-
pinde de caracteristicile lui veo, filtrul
trece-jos ş de amplificator, de factorul
de transfer al comparatorului de ă
cît ş de tensiunea de intrare.
Trebuie ă ă ţ de ă
în stadiul blocat nu are valoarea ă
de 90°. ă = 90°, tensiunea ae co-
ă ar fi zero ş veo nu s-ar bloca la
ţ de intrare, ci ar oscila în do-
meniul ţ libere, o ţ ar
fi ă numai atunci cînd ţ
de intrare ar corespunde ţ li-
bere (proprie) a oscilatorului. Devierile
de ă care au loc sînt necesare pentru
ţ tensiunii de regla re a ţ
lui veo.
în cazul unei bucle ne sincronizate, a-
ă atunci cînd f
e
este situat în afara
domeniului de fixare a veo osci-
ă pe ţ libere, tensiunea de
ş a comparatorului de ă ă
componente cu ţ f
e
± f Olr ă
componentele de ţ ă se ă în
afara domeniului de trecere a
atunci semnalele nu ajung la intrarea de
ă din veo. ă frecventa de
intrare fe se apropie de cea a lui veo,
atunci fe-f
ov
poate atinge limita benzii de
trecere a filtrului (filtru trece-jos), 9 parte
din semnalul astfel creat ajungînd la in-
trarea ă ş impunînd o apro-
piere a ţ lui veo (f
v
) de frec-
ţ de intrare. Prin aceasta se ş
ă mai mult valoarea f
e
- f
1.'
cu con-
ţ de a ă tensiunea ă ă
cînd bucla, se ă ş ţ lui
veo corespunde celei dictate.
Domeniul ţ în care se reali-
ă prinderea lui veo pe ţ
semnalului de intrare se ş banda
de ă Banda de ă (sau de
prinde re ) se ş ca valoare ă
a ţ de ţ ă pentru care se
poate ajunge la controlul lui veo. Do-
meniul de lucru al circuitului PLL se
ă într-un raport bine determinat cu
limitele ţ (de ţ ă ale fiI-
trului din ă Din ă ă do-
meniul de ă este întotdeauna mai
mare decît domeniul de ă deoarece
o sincronizare a buclei este ă nu-
mai în domeniul de ă
în figura 4 PLL se ă ca demo-
dulator F.M. Ca semnal de intrare se fo-
ş semnalul Î.F. al receptorului.
ţ ă (prpprie) a lui veo este
CtJh'PA,..
RAiOR
f"


\1

Vr\
t
t
t

în mijlocul benzii I.F. SemnaluY de in-
trare, ă de ţ va-
ţ lui veo; tensiunea de reglaref a lui
VCO este ţ ă cu de
ţ ă a semnalului de intrare ş co-
respunde deci componentei de audio-
ţ ă
Un exemplu practic de schemi$. de
demodulator M.F. îl constituie circuitul
integrat f3E 565 (fig. 5).
Acest circuit se compune dintr-un os-
cilator veo, un comparator de fazA ş
un amplificator a ă ţ ă de ie-
ş ă cu elementele legate de
terminalul 7 constituie filtrul trece-jos.
La terminalul 2 se ă semnalul
tF. de 10,7 MHz între terminalele 7 ş
8 este cuplat un condensator de 1 nF
cu scopul de a împiedica ţ para-
zite ale buclei.
La sinteza ţ ă ă me-
tode pentru acest scop. în prima ă
se ş proprietatea comparatorului
de a se sincroniza pe armonicele impare
ale semnalului de intrare. în a doua
ă se ă Între veo ş
comparatorul de ă un divizor de frec-
ţ ă ş la ş veo se ţ multi-
plul dorit al ţ
Un exemplu de oscilator cu circuit
PLL banda de 2 m este prezentat
în figura 6 (schema bloc) ş figura 7
(schema" ă ş care ă Ia
ş semnale cu ţ de 135-
137 MHz.
Elementul de ţ il constituie
un oscilator cu cuart.
.;primul tranzistor ,oscilat 0-
rui VCO. De la veo semnalul se am-
• ă ş se ă mixerului (T 4)' Tot
aici ş ş semnal de la oscilatorul cu
ţ (138 -139 MHz). La ş lui T
4
se ă ş un semnal de 2 -;. 3 MHz, care
este amplificat de T
s
.
Tranzistorul T 6 este discriminator de
ă care ş semnal de Ia T
5
ş de
la VFO (2 -;- 3 MHz). Componenta rezul-
ă din discriminator este ă (T
7
ş
componentele) ş ă apoi ă
diodei varicap BA 110 din veo. Astfel
se ţ un oscilator de ă cu frec-
ţ ă foarte ă Tranzistorul T 8 for-
ă un generator cu semnal dreptun-
ghiular pentru captura oscilatorului
veo.
ş lucru se poate ţ (fig. 8)
ş cu circuitul f3E 561, ter-
minalul 4 ş de la mixer ş T 4>
fig. 7). iar terminalul 1 cuplîndu-se la
dioda de AA 112, apoi pentru
polarizarea diodei varicap BA 110. în
acest caz, VFO este înlocuit cu oscilato-
rui intern din f3E 561, acoperirea de ă
ă cu un condensator variabil
cuplat între terminalele 2 ş 3 sau cu-
plind Între 2 ş 3 un condensator fIX ş
variind în acest din ă caz tensiunea
pe terminalul 6. Valoarea condensato-
rului cuplat între 2 ş 3 se ă
cu ţ
e = 300
f(pF) ,
unde f este media ă dintre frec-
ţ ă ş ă ce trebuie
ă
14 13 12 11 1fJ.9 B
j3ES6S
KQ .J2
!nF
-

f 390h
1 .
jiF:t Vu (t)
D------'
ax
TEHNIUM
frp(':vpntp 2 - 3 MHz
C=200 pE
BIBLIOGRAFIE
Klaper 1. - «Phase-Locked and Fre-
1974.
Feedback Systems», A.P,I. --
miez' de ă
se folo-
adap'totiuerue de impedan-
n din televizoare.
cu 3 fire. L
4
ş l5
cOll'esp. ş l4'
de la ă
ă ă
depinzind de fapt
ansamblu. Con-
(500 pF, cu
vor 'fi cu cu ă sau
Condensatorul însemnat cu
«C c» are o valoare de ă la 5 pF
ş va avea o ţ ă a ă
ţ în de ă 41 ş C
V2
condensatoarele pentru
folosite in radioreceptoarele
uIlJlPlm:::!I:::!\\ «Mondial», «Gloria» etc.
la VFO se culege de pe
emitorul T(, ş se ă pe baza lui
care este un ",o,!'\'''''",'!"r,r
470n din emi-
semnalul se ă mixe-
rului Semnalul util de la ie-
ş este selectat de circuitele L10-C..:.
ş Mai T
3
ş T
4
sint
folosirea mai mul-
tor în etajele de amplificare s-au
ă eliminarea produselor de mixa-
nedorite ş unei benzi de
trecere de 2 cadrul ă
."_0-·""'''' IN PAG. 15)

!
Se ş ca In orice «linie» audio
(mono sau stereo) nivefuf semnaltdui
(sau volumul ţ se ă
prin ţ Se mai ş
asemenea, ă ca ori-
ce ţ ă - mai ales ă
cu trecerea timpului - surse de zgo-
mot care ă uneori În mod ne-
ă redarea sunetului În difuzoare.
Montajul VCV (Voltage Controlled
Volume = volum controlat În
ne) ă ă acest ş contribuie
prin aceasta la unei «linii
de amplificare audio» În limitele pre-
ă de normele HI-FI.
Cum ţ ă un asemenea
montaj? Prin condensatorul de
CI se ă pe baza
intrare TI un semnal alternativ.
zistorul T
1
ca astfel
de emitor semnalul
pe ă este nedefazat (0°), În
ce pe circuitul de colector acest sem-
nal apare defazat cu 180°; cu alte cu-
vinte, ă pe ă am aplicat
semnal În emitor ă semnalul
(+S), iar colector semnalul
Pentru ca defazarea ă fie cît
ă din colector
emitor (R
4
) ă fie de
egale. ă ă o ă
constructorului acestui montaj
ţ R3 ş ă fie de
riguros egale ş În
ă fie de zgomot
In general, la amlra1teJe
ş ş ca
ă se
retea» care ă
sub tensiune.
Constructorii amatori folosesc
neral becuri cu ţ ă la
siuni mici ş consum mic de dar
în acest caz de
ţ trebuie la o
ă a secundarului
formatorul de alimentare. Direct
nu se ă becuri cu ţ ă
• deoarece au ă
dau ă
. Se
de
ă
ă ă ă acestor
lor relativ ă
electroluminescente
re se folosesc de ă numai circuite
cu curent continuu, fi folosite prin-
tr-un mic artificiu ca de «con-
ţ în aparatele electronice. de ă ă
tiristorului contra eventualelor
I
aplicate pe poarta
ă dispozitivul. La deschiderea con-
tactului I începe temporizarea. ă
celor 3600 de impulsuri, În
A va ă un impuls pozitiv
care va opri ţ oscilatorl1lui
ş a bec!J1ui. Pentru o ă tempori-
zare se Închide ş apoi se deschide
contactul l.
mii

R
culege un impuls scurt la fiecare co-
mutare a impuls care S6
etaj, care este un
basculant ni'onostabil realizat
cu tranzistoarele T4 T5. La fiecare
impuls baza tranzis-

1.
::: 1N 4007 pentru mox.

220VN
max.16.ll,
_____ 0
nal sonor cu durata de o ă in
casca ă CS. Nu se ă
montarea unui difuzor În locul ă ş
telefonice CS (de 70 Q), ::deoarece
tranzistorul TI se ă ş permanent
În ţ iar o ă mai ă de
100 O duce la un consum nejustificat
de curent, care poate ă apreciabil
sau chiar distruge tranzistorul.
Tranzistorul T8 ă un stabi-
lizator de tensiune, care ă o
tensiune ă de circa 8 V între-
montaj, indiferent de tensiunea
de acumulatoare a autoturis-
mului (aceasta poate varia In limitele
10-14 V, ş tensiunea ă este
de 12 V). Tranzistorul T8 este de tipul
EFT250 sau echivalent, montat ă ă ra-
deoarece consumul intregului
nu ă ş ş 50-60 mA.
Tranzistoarele utilizate pentru reali-
zarea .avertizorului pot fi de orice tip
(EFT323, MP41, AC180 etc.), cu ex-
ţ lui T4, de tip BC 107.
111'..
Simplu, independent, acest
constituie un accesoriu util in
torul fotoamatorului. Se ă incer-
titudinea ş ă ţ În
cazul negativelor dense ş la
ă mare, in de persoanele
ă de Se ş ă dia-
ă pentru compensarea unei
puneri la punct «aproximative» consti-
tuie o ţ ş ă Cele
duc la o diminuare a
cind in schimb importante
ă de unde: irosire de
de curent electric, scurtarea
cului ş ă ă a ansam-
blului. Aceasta in pericol ne-
gativul. cit ş ,..,hi"" .... ti\la
prin dezlipirea Se va
numai diafragmarea ă proprie
obiectivului.
ţ aparatului o constituie
punerea ia punct ă cu mare
cizie, prin examinarea sub ă a
ginii proiectate, la orice ă de ă
rire. In cazul ă lor la ă mare, cu
o ă mai ă se pot efectua
puneri la punct extrem de precise, chiar
microscopice ă ia 100xl), direct pe
ţ filmului. In plus, focuscopul
ă eventualele ţ sau
ă ale aparatului de ă (lipsa
de planeitate sau claritatea inegal dis-
ă pe intreaga ţ ă a ă
Principiul este simplu (fig. î). O ă
de ă ă la ş din o-
biectiv, este ă de o ă
ă ş ă pe un geam mat,
pe care se ă o imagine ă
cu aceea ă pe ş ă Con-
ţ ţ ă ş obligatorie: a=a'. Din
punct de vedere tehnic, calitatea oglin-
zii ş a geamului mat este ă
Modul de hu::m. Se ă cu
diafragma complet ă În timpul
punerii la punct cu focuscopul, pe
care-I ă pe ş ă explorlnd
ş analizind diferitele ţ din ima-
gine, cu ă În zona de interes
maxim, concomitent cu punerea la
punct ş ă pe geamul mat. Se
ă convenabil, se ă
ă aparatul ş se poate trece imediat
la ă În cazul negativelor extrem
de dense, pe care nu dorim ă ă
bim in prealabil, putem recurge cu suc-
ces la ş «test-negativ». A-
ă ă de pus
ţ ă ş ,eaJl,",U"-",",IIII'-'
contrast cu
NPi5sau Isopan
atare, un desen liniar In ş În
extrem, unui ziar sau reviste,
al cadrului,
direct ca negativ.
peditive: folosirea unui ş
de dur, nefolosibil sau înnegrit
expunere ă ă din
revelator pentru
ă se ă fin, cu
linii paralele la ambele
Sau,
emulsia de
1<",-",\1;",,,, transparent dintre
aceea care
sale de lucru.
nu sint critice, in
ansamblului
fiind egalitatea
Materiale (Varianta 1)
- Tub 035--38 mm """e .. ,ran
tru ţ 1\1l,;;,tar·j:> 1. 01

\
10
suportului oglinzii ş a ansamblului
ocular-geam mat de ă se face
numai ă terminarea ă prin
lipire sau cu ş
Ansamblul ocular-geam mat se
ă din cutii cilindrice de medi-
camente, conform detaliilor din figura
6. in fundul cutiei A se ă o ă de
o 8-12 mm. Separat se taie 1-2 inele
tip D, din care se ă un arc de
cerc de cca 10 mm. Lupa se ă
in fundul cutiei, fixind-o provizoriu cu
ţ prenadez, apoi definitiv prin 1-2
inele D, arcuite spre interior. Toate
tuburile se innegresc in interior. Tu-
bul a ş E se taie la ş
Înclinare ca a coloanei, de cea 60-70°
(fig. 3). ş E· este ţ
paralel eliptic, rezultind astfel un inel
cu ă ţ de 8-10 mm. Tubul B este
ţ eliptic- numai la un ă
care se ă peste geamul mat, se
ă conturul, ă care acesta
'se va ă cu diamantul. In centrul
geamului mat (hirtiei de calc) se tra-
ă fin cu creionul un reticuf din
ă linii ş reper pentru pu-
nerea la punct la reglarea ansamblului
optic. ă lipirea geamului de tubul
a, peste el se ă ş E, ar-
cuind peste ă tubului, deci ş
peste marginile geamului mat, pe o
ţ de cca 3-4 mm. Surplusul,
înnegrit in interior, constituie un mic
parasolar ş pentru protejarea geamu-
lui mat. Tuburile A ş B se introduc
ţ pe ş C, a ă ă ă
se ă spre ă Reglarea
Dispozitivul de termostatare propus
ă o stabilitate a temperaturii
ă lor cu o ţ ă de + O,5°C. in' do-
meniul 18-28°C, reglabil-din ţ
metrul P
2

ţ termostatului se bazea-
ă pe cuplarea ş decuplarea prin inter-
mediul unui releu a unui ă elec-
tric rezistiv, comandate automat de un
triger Schmidt, a ă basculare se
ă prin· ţ de polarizare
ţ de la un termistor montat ca
sesizor de ă
Tranzistorul TI, polarizat la ă prin
divizorul de tensiune format din PI , Rl
ş termistorul R
th
, ă În regim de
amplificator de curent continuu. Varia-
ocularului ă in a prinde În focarul
lupei reticulul perfect clar, prin varia-
ţ ţ dintre A ş a. ă
ţ ă ă atit pentru
operatorul cu vedere ă cit ş
pentru cel ă de ochelari ă
tot in aceste ţ trebuie ă folo-
ă mereu focuscopul). Ansamblul
optic (A+B+C) ocular-geam mat se
ă ă fie prin lipire,
fie prin citeva ş sau ş
mici. Acestea se vor scoate numai in
cazul ă in timp a dioptriilor
operatorului, pentru reajustarea pu-
nerii la punct, respectiv ş dis-
ţ dintre ă ş geamul mat. Des-
chiderea din tubul C, cît ş acoperirea
capetelor cuielor de fixare se fac cu
hirtie ă
Ocularul (lupa) se poate inlocui cu
succes cu un obiectiv F=35-50 mm,
cu ă ă care permite re-
glarea dioptriiJor in orice ţ ca
la binoclu. Pentru aceasta, obiectivul
ş ş ş folosit ca atare) se
ă intr-o ă ţ ă cu un orificiu
circular prin ş (sau fixare cu
ajutorul unui mic inel intermediar din
trusa ă pentru macrofotografie).
Punerea la punct a obiectivului pe re-
ticul se face cu obiectivul ş
cam la ă cursei, asigurindu-i
astfel curse egale in sus-jos (+) pen-
tru modificarea dioptriilor. -
Reglarea focuscopului ă in
determinarea ă in mod experi-
mental, a ţ ţ «a» ş «a'», adu-
cindu-Ie la egalitate, astfel ca imaginea
ALEXANORU LEFTER,
ş
ţ de curent de ă furnizate de ter-
mistorul R
th
(in ţ de temperatura
ă sînt amplificate În circuitul co-
lectorului, ţ asupra bazei tran-
zistorului T
2
, care face parte din cir-
cuitul basculant astabil T
2
- T
3
, aflat tot
timpul la nivelul pragului de basculare
reglabil prin ţ metrul P
2
ce sta-
ş polarizarea medie a bazei tran-
zistorului T
2
ş tensiunea de colector
a tranzistorului Tj •
La ş temperaturii lichid ului
În zona sondei termometrice (termisto-
rul R
th
), valoarea ţ acestuia
se va ş conducînd la ţ
ţ bazei tranzistorului TI, deci
a tensiunii sale de colector, care, de-
\
'-se taie
Fig.6
ă pe geamul mat ă fie perfect
ă cu cea de pe ş pe care
vom ă Tn ţ de ţ ş
precizia ă ş a ă vom ţ
un instrument cU care avem asigurate
ţ de punere la punct foarte pre-
cise, imposibil .de realizat În mod
ş
Pus la punct pe reticul, cu obiecti-
vul aparatului de ă complet des-
chis, aducem focuscopul În centrul
imaginii ă ce am ă
o punere la punCt cit mai ă cu
mijloacele ş In ă pozi-
ţ ă de-a lungul coloanei cele
ă ansambluri (ocular-geam mat ş
suportul oglinzii) ă cind, prin ta-
ă ş ă prindem imaginea
ă pe geamul mat. Sigur, nu vom
mai ţ in acest timp asupra pu-
nerii la punct a imaginii stabilite ţ
prin dispozitivul respectiv al aparatu-
ă ş pragul de basculare a trigerului,
va determina comutarea acestuia.
Tranzistorul T
2
va trece din starea
ă În starea de ţ iar tran-
zistorul T
3
se va bloca, decuplînd in-
ă prin contactele releului R
L
.
La ă temperaturii lichidului
sub valoarea ă din ţ
P
2
, ţ de polarizare ă de ş
terea ţ termistorului R
th
va
conduce la rebascularea trigerului ş
reluarea ciclului, Într-o ă de reglaj
automat. ţ ă a tempera-
turii reglate pentru ă este ă
de prag uri apropiate de basculare, de-
pendente de viteza ş ă ţ
ţ termistorului Rtb ş de fac-
torul de amplificare in curent (fj) al
tranzistoarelor utilizate.
Astfel, pentru o ă ă
R.th' ă din ă termistoare de
130' Q/20°C sau 4 termistoare de 62 OI
20°C, avind ţ de -(3+4) %/oC ş
utilizind tranzistoarele TI', T3 = AC180K,
cu fj:;:,,150, T
2
=BC251 cu fj:;".250 (sau
altele echivalente), se ţ o ţ ă
de aproximativ ±0,5°C În domeniul
B
lui de ă In ţ ă imaginea
de pe geamul mat trebuie ă fie lumi-
ă ş ă acopere intreg cimpul
acestuia. ţ ş ă ă ş
multe ă __ ţ concomitent
asupra celor ă ansambluri ale focu-
scopului, in lim'ite din ce În ce mai
strînse. Vor fi cazuri cind geamul mat
va fi eclipsat pal1ial.Aceasta se in-
ă atunci cind ţ oglinzii
este prea ă sau ă ă
lor diferite ale razelor incidente. Ele
nu au q. ţ ă ă ă in zo-
na ă ţ cimpul complet
iluminat ş h special ă am realizat
o reglare ă In final, cele ă
ansambluri se ă definitiv
pe ă prin lipire sau, de preferat,
cu ajutorul unui ş lung, care ă
traverseze ş coloana, bine strins la
ambele capete. .
18°C-28°C, ceea ce este mai mult decit
ă ă pentru scopul propus.
Un mod de lucru eficient ă din
ă ă foto intr-un vas comun
umplut cu ă ă la o tempe-
ă ă celei de lucru cu
2-3°C pentru compensarea pierderilor
de ă ă prin ţ ă lor fo'to ..
Transformatorul de ţ cu o pu-
tere de 3-4 W,. va avea s.ecundarul ca-
pabil ă furnizeze 9 V ca la un curent
maxim de 0,4 A.
Tranzistorul T3 (AC180K)' va fi pre-
ă cu radiator de minimum 4 cm
2
(eventual se va monta pe o ţ de
circuit imprimat de ş ţ ă
Scala ţ va fi etalona-
ă În grade Celsius prin ă ă re-
petate ale temperaturii apei termosta-
tate, cu ajutorul unui tebmometru foto.
ă poate fi o ţ ă de
140 W, de la frigiderele «FRAM», etan-
ş ă prin cositorire ş (sau) cu ă ş
organice. Nu se ă utilizarea
in acest scop a termoplonjoarelor de
300-400 W, care prin puterea ă
ă pericol.


6
2


220V
N
D3 EFD106
1
TEHNIUM 12/1981
11
12
c:o
N
N
RACHETA
11
14
1
o
N
Prof. IOAN N. RACU, ş
I 0>1

14
L
1
MACHETA Ş c=J ARGINTIU "NEGRU
3
. -j-"-+--
A.
10
10
(-(
3

.d •
30....i
PO tTIA
SECTIUNEA G·G
SECTIUNEA
Pentru ş ţ la in-
ceputurile ă ţ lor construirea u-
nei machete care ă reprezinte racheta
Meteor-1 'A,' este pe cît de ă
pe atît de ă ă
Racheta Meteor-1 A a fost ă
de Institutul ţ din ş la
cererea Institutului hidrometeorologic
polonez În scopul studierii ă lor
superioare ale atmosferei terestre. Prin
lansarea În aceste straturi a milioane
de ace cu rol de dipoli s-au putut de-
termina, cu ajutorul radiolocatoarelor,
ţ ş viteza ţ lor.
Acest tip de rachete au fost con-
struite Între anii 1964 ş 1969, seriile
din fiecare an fiind notate A, B, C,
D, E, F.
Meteor-1 A este prototipul rachete-
lor din serBie A ş B, dimensiunile
date de noi aici caracterizind varianta
12-B. Ea este o rac ă cu ă trepte,
1 POZITIA 1S
"""*'i- ,
A 4 11------11
t.
4
c::::::l4
r---L-4
POZITIA 1
SECTIUNEA E-E
a> 1..
SECTIUNEA B-B 4
-3
F
o," T
ambele motoare ţ cu com-
bustibil solid, iar ă ţ pe care o
poate atinge la lansare fiind de 30-
35 km.
ă În continuare principalele date
tehnice ale rachetei, recomandînd ce-
lor ce vor ă ş completeze documen-
tarea materialele ă in revistele
poloneze SKRZYDLATA POLSKA
nr. 34, 35/1970, 43/1971, 46/1973 ş MO-
DELARZ nr. 6/1974, 3/1978, 4/1981.
Lungimea ă
Lungimea primei trepte
Diametrul primei trepte
Lungimea treptei a doua
Diametrul treptei a doua
Greutatea rachetei la
start . . . . . . .,'
2554 mm
1827 mm
120 mm
795 mm
40mm
32,5 kg
ţ machetei
ă ca rachetomodelistli
de la categoriile juniori ş fete ă con-
ă acest model, pentru clasa
i1211981
machete, iar seniorii pentru clasa ma-
chete de altitudine.
Sistemul stabilizator (1) e format din
patru aripioare ce se ă din
lemn de tei sau balsa cu grosimea de
3 mm, de forma ş dimensiunile indi-
cate În plan. ş lor pe corpul
machetei se face prin lipirea cu ago
de-a lungul a patru generatoare sub
un unghi de 90°.
Pe ţ laterale ale ă ari-
pioare se vor lipi foi de staniol pe care
s-a prin ă cu creionul,
desenul ă la ţ (1).
1
LEMN DE BALSA
Smm
DE BALSA
2mm
al
I
N
....
Reperele aplicate pe exterior la ra-
cheta ă vor fi Înlocuite la ă
cu o serie de piese de detalii (2), (3)
ş (15) ş (17), care vor fi ţ
din carton sau ă ţ conform
desenelor ş dimensiunilor din plan.
Piesele (5), (6), (7) ş (8) nu se ă
sesc În structura ă a rachetei,
dar la ă cu ajutorul lor, ă
caseta in care se va monta motorul.
Treapta întîi se compune din ă
tuburi cilindrice (9) ş (12) ţ
nate din hîrtie de desen În trei straturi,
conform dimensiunilor indicate pentru
ă
Treapta a doua (11), precum ş piesa
(10) de trecere dintre cele ă trepte
se vor ţ la strung din lemn
de tei conform cotelor indicate.
Reperul (13) nu ţ rachetei, el
este un inel ş 'corpului IfIachetei
pentru a o putea ş pe ă ş
a-i da ţ de zbor; stabilizatoarele
treptei a II-a (14) se ă din lemn
de tei sau ă ă ţ din
plan.
ă ce macheta a fost ă ş
s-au verificat simetriile ş verticalitatea,
se va aplica la model un strat de grund
cu ajutorul ă putem corecta Îm-
ă ş executate ş unele aba-
teri de la formele indicate in plan.
ă uscare se ş cu ajutorul
hîrtiei abrazive ă se ajunge la di-
mensiunile ş formele dorite.
Vopsirea machetei A se
va face cu culorile ş argintiu ş
negru conform desenelor din plan, cu
ajutorul unui compresor, al unei pom-
pe de flit sau folosind pensule fine.
ă ce vopseaua s-a uscat ş a
fost ă cu ajutorul pastei de
lustruit, se ă macheta cu
Însemnele ă în plan.
Recuperarea machetei, ă lan-
sare, se va face cu ş
(21) care este ă ă din fo lie de p
tic sau ă avînd cupola cu un
diametru de 400 mm, cu suspantele
(22) executate din ţ ă macrame cu lun-
gimea de 600 mm. Protejarea ş
tei ţ ă de gazele incandescente ale
ş mijlocului de recupe-
rare se va face cu ajutorul protectoru-
lui ţ din ă ă cu
talc (20) ş hîrtie (21). Trecerea de la
prima ă la cea de-a doua se va
face cu ajutorul amortizorului (23) ă
cut din cauciuc lung de 100 mm ş
cu ţ 4x1 mm.
13
U D-
aTa
BEIIBESOB Aur
ţ ă la conectarea in-
ă a bateriei, ţ În cazul
unui scurtcircuit accidental la ş
precum ş În cazul unei ă ă pre-
lungite, limitare ă a curentului
maxim de ă adaptare automa-
ă a curentului la gradul de ă
a baterie! - ă numai cîteva dintre
avantajele dispozitivului ă de
ă acumulatoare auto cu tensiu-
nea ă de 12 V, propus de re-
vista «Le Haut-Parleur».
Tensiunea ă pulsatorie, U,
ă de blocul transformator + re-
dresor ă ă filtraj!), este ă ba-
teriei de ă prin intermediul unui
tiristor, Th, cu rol de comutator sta-
tic. Amorsarea tiristorului este con-
ă simultan de ă un circuit
care ă ă tensiunea la bornele
acumulatorului ş un alt circuit care
ă ă curentul de ă (fig.
1). Controlul ă este posibil
Automobilul actual este aproape
perfect ă pentru ă ă
ă luate ă din ţ bu-
ă ă ă pornire ş ă
a motorului la temperaturi ă
uleiurile multigrad care ă
pornirea etc. ş ă automobi-
listul amator de voiaje hibernale vrea
ă nu ă nici un fel de ă ţ sînt
necesare unele ă pe care le pre-
ă succint în continuare; unele
ă ă vehiculului, fie ă
acesta ă sau nu, altele se ă
la ă ă ă
ă generale ă caroseria
ş bateria de acumulatoare.
Caroseria - fie ă ş ă
fie ă nu- este mult mai ă agen-
ţ chimici iarna. De aceea se reco-
ă ca ă fie reparate operativ toate
zonele de pe care a fost ă vop-
seaua, atît În interiorul ş cît ş
În exterior. Nu trebuie ă fie neglijate
nici chiar micile zgîrieturi produse de
pietre, deoarece de la acestea rugina
14
M. ALEXANDRU, ş
ă faptului ă tensiunea de ali-
mentare are un caracter pulsator (cu-
rentul trece prin zero la ş ă
semiperioade).
ă schema de principiu (fig.
2), ă presupunem ă la bornele de ie-
ş s-a conectat în sens corect acu-
mulatorul ce ă a fi ă
Tensiunea de la bornele acumulato-
rului face ca prin divizorul R
7
-R3, ca
ş prin ţ ă a lui TI'
ă circule un curent slab. Ca urmare,
tranzistorul TI ă În ţ cu-
rentul prin devine suficient pentru
deschiderea lui T
4
ş În ţ ă
tiristorul este amorsat.
ă bateria ă la ş este
puternic ă ă (are o tensiune
sub 4 V), curentul debitat de ea prin
divizorul R
7
-R
3
este insuficient pentru
deschiderea tranzistorului TI' Pentru
astfel de ţ a fost ă buto-
n ul «Pornire», prin a ă ă TI
se ă uimitor de rapid pe sub
stratul protector de grund ş vopsea.
Cei care ş ă toarne În
prag uri, ca ş În alte ţ interioare
ale structurii caroseriei, ulei nu fac
ă in plus, acoperirea ă ţ cro-
mate cu un strat subtire de lubrifiant
ă la conservarea pieselor respec-
tive.
În cazul vehiculelor care ţ
ă completarea plin ului de ă
este strict ă Un rezervor gol
este sediul ă unei mari ă ţ
de ă prin condensare, astfel ÎnCÎt
pornirea ş ă va fi înso-
ţ ă de ă ă ţ
Deoarece accesul în vehicul este
iminent Însotit de introducerea de ă
ă dar mai ales de ă ă cu sare,
este bine ca În ă ă ă se
ă pe ş caroseriei covo-
ş suplimentare absorbante de umi-
ditate. In lipsa lor, sub covorul de
cauciuc existent se poate dispune un
strat de ziare' sau hîrtie de împachetat,
ă În ţ T
4
la fel ş tiristorul
ă Butonul se ţ ă CÎ-
teva zeci de secunde, timp În care
tensiunea bateriei ş suficient pen-
tru ţ ă ă
ă vedem in continuare cum inter-
vin circuitele traductoare de tensiune
ş de curent pentru controlul ă
Curentul de ă produce la bor-
nele ţ R.t 2 o ă de ten-
siune, ă de condensatorul c..
Cînd aceasta ă ş ş o valoare pre-
ă tranzistorul T
2
se deschide
ş îl ă pe TI' împiedicînd a-
morsarea tiristorului. Se ş ast-
fel o ă ă a curentului de
ă ă din ţ
trul Pl' '
Pe de ă parte, tensiunea la bornele
baterie; este ă ă de T
3
• Atunci
cînd ea ă ş ş valoarea ă prin
reglajul lui P
2
, tranzistorul T
3
se des-
chide ş il ă pe TI, împiedicînd
amorsarea tiristorului.
Dioda ă ser-
ş ca indicator de ţ iar LED
2
ă o ţ ă a curentului
mediu de ă
Transformatorul se ă
pentru a furniza În secundar cca 18 V"",
la un curent de 4 A. Puntea redresoare
(Ia cel ţ 5 A/50 V) ş tiristorul
(orice tip, la minimum 6 Aj100 V) vor
fi montate pe radiatoare adecvate.
REGLAJE
ă realizarea În ă experimen-
ă montajul se ă de la·
ţ ă ă ă a conecta la ş
bateria de acumulatoare. Se ă ă
tensiunea ă ă punte, care
trebuie ă fie de cca 20 V (± 20%) ş
tensiunea la bornele de ş care
trebuie ă fie zero.
Se ă cursorul lui PI la ex-
E
Ing. M. STRATULAT
care se va ă periodic în mod
obligatoriu.
Ş ceva despre pneuri. În mod obli-
gatoriu ţ ş tip de pneuri
nu numai la toate ţ ci la toate
ţ Cine ş pneuri de ă
numai la rotile directoare sau motoare
este mai mult expus pericolului de
derapaj decît cel care are ş echi-
ă cu ş tip de pneuri la toate
ţ chiar ă pneurile nu sînt spe-
ciale pentru ă
O recomandare pentru bateria de
acumulatoare. ă vehiculul nu cir-
ă pe timpul iernii, bateria trebuie
ă de pe ş ă ş ă ă pe-
riodic. ă ş ă atunci
trebuie ă ţ ă ea este extrem
de ă la frig, ţ la care
se ă faptul ă pornirea unui mo-
tor pe timp rece ă suplimentar
bateria.
Cînd se ţ ă demarorul la o
ă mai ă de -18°C, o
baterie ă ă nu ă decît
+
u
ă
"---___ ,1
tremitatea dinspre Rs ş cursorul lui
'P2 la extremitatea dinspre R.t 3, ă
care se ă la ş o baterie
complet ă ă ă demararea
ă ă (prin ă butonului
«Pornire» atîta timp cît este necesar),
se ă ă tensiunea la bornele lui
R
22
• Se ă P
1
astfel Încît ă
rea de tensiune pe R
12
ă fie de cca
1 V, ceea ce ă limitarea curentu-
lui maxim de ă la 3 A.
Reglajul lui P
2
se poate face numai
ă ă ă a bateriei.
În acest scop se pune voltmetrul la
bornele bateriei ş se ş ă ca in-
ţ ă ă 14 V. În acest moment
se ă la bornele lui R
l2
ş se ă P
2
astfel ca ţ
ă fie mai ă de O,5V.
ă aceste reglaje montajul poate
fi utilizat «de ă Se ă
ca primele ţ ă ă fie supra-
vegheate, ă ă pie-
selor (diode, tiristor, R
12
), care nu tre-
buie ă ă ş ă limitele admise.
De asemenea se vor verifica prin ă
ă directe ă de curent
impuse (Ia pornire, 1" 3 A, iar la ter-
minarea ă ă 1=0).
Protectia la scurtcircuit este reali-
ă prin' ţ fuzibi ă de 5 A.
18°<, din puterea de care ea este .,capa"
ă cind electrolitul se ă la 27°C.
Rezerva de putere a bateriei scade cu
gradul de solicitare. De aceea, con-
structorii nu permit ţ dema-
rorului mai mult de zece secunde in
mod continuu ş pentru aceasta este
ă cronometrarea ă a tim-
pului cu ajutorul unui ceas, pentru ă
aprecierea ă este total insu-
ă ă motorul nu a pornit, se
ă un ă de 30 de secunde. În
acest timp tensiunea bateriei se reface
ş aceasta deoarece, În momentul ac-
ţ ă demarorului, numai stratul su-
perficial al ă este sediul proce-
selor ch'imice ă de curent
electric ş de asemenea, numai stra-
tul ă din ă ă ă
în ţ Din acest motiv,acesta
din ă ş pierde ţ ca ş
cînd bateria ar âVea un grad avansat
de ă
Astfel, În timpul de repaus ţ
nat, prin difuzie ţ acid ului
se ă în ă ă
lor aproape de nivelul nominal, ceea
ce duce la restabilirea tensiunii bate-
riei ş la posibilitatea unei noi ă
ă ă periclitarea ă sale.
În ş o ă sugestie e foarte
ă deoarece,' inainte de a ajunge la
Încercarea de a porni motorul, trebuie
mai Întîi ă deschizi portiera pentru a
ă În ş ă Or, ă o noapte
ă ă tentativa aceasta se
ă ă Un lichid degivror
cu care se stropesc cheia ş broasca
TEHNIUM
F/15 V
221
2x1N! ... 007
2 22A.
ă sistemul ţ ă
8. ă motorul nu este ă cu
limitati accesul aerului la ra-
huse sau ecrane de carton.
meteorologice
ţ ă
ş de
ţ ă corect
cu ă ă un
de remorcare ş ţ
ţ ă scoate din unele
ţ grele.
+
J5

unor
peliculelor se
Modul de cotare, aparent incorect,
corespunde unor nevoi
atît pentru proiectare, CÎt ş
exploatare.
Figurile
culei de 35 mm
În practica cineamatorilor se
utilizarea unor de
soare, care ă fie
cu mîna. Astfel se ă .. +iI''7",r"."
corpuri de iluminat de
siuni ce ă Întreaga
de filmare.
Lampa a ă
nem permite -
ă - ă fie
filmat sau ă fie
ţ ă de
operatorului.
un stativ este
fii ă statice,
ă pentru
tipul reportajului.
Figurile 1 ş 2 ă
ă ş ă
. constituente.
Sursa de ă este un
phot de 500 W, cu
avînd. fasung
ă cu colierul 2 ş ă cu
bul cu ţ ă fluture 3. Tot
ă cu ţ ă
reperul 4, se ă dulia
mediul de
introduce cu
Într-un mîner
la scule (Ia
Se ţ este
ă prin rotirea colierului ţ ă
+0.05
+0,05
I
1 ş 100 de LITRI
Instalatia ă de racordare a
boilerului la ţ se va face numai
de ă o unitate ă prin
electricieni ţ
Alimentarea boilerului se va face
cu racord fix (nu prin ş ă
ă printr-un circuit separat de ia
tabloul la ţ dimensionat ş
protejat ă ţ seama'
de valoarea curentului a,bsorbit de
aparat: 8,65 A pentru cele de 15 ş
50 I ş 9,1 A pentru cele de 85 ş 100 1.
ă montarea ă se pro-
ă la punerea sa În ţ
ă cum ă
- Se ţ ă butonul de re-
glare a termostatului cu marcajul «o»
(sau rece) În dreptul ă ţ de pe re-
zervor, ţ În care alimentarea În-
ă de la ţ ă este
ă
, Ţ DE ViNZARE
Tipul
15
50
85
100
TEHNIUM12/1981
lei
1 247
1632
1862
2147
r+-+-k 1. REZISTENTA
'"+--+-+-"2. TERMOSTAT
3, BEC CONTROl.
- Se umple rezervorul ă
lui cu ă (deschiderea robinetului de
ă ă ş a robinetului de alimen-
tare cu ă rece). UITi"'plerea ă
a rezervorului este ă de faptul
ă din bateria sau robinetul pentru ă
ă va începe ă ă ă rece.
- Se inchide În acest moment ro-
binetul de ă ă
- Se alege temperatura la care va
trebui ă se ă ă apa ş se ă
ş lent butonul gradat al termo-
statului din ţ sa ţ ă ă CÎnd
ţ indicatoare a temperaturii
alese a ajuns În dreptul ă ţ marcate.
- Alimentarea cu energie ă
a ţ de ă este sem-
ă de aprinderea becului de con-
le
trol ş intervine În momentul cînd buto-
nul gradat trece valoric peste tempe-
ratura ţ ă a apei din ă
La atingerea temperaturii la care a
fost reglat termostatul, ţ e-
ă de ă ă de a mai
ţ lucru ce se ă prin
stingerea becului de control.
Apa din rezervor va fi ţ ă la
temperatura ă prin intermediul
termostatului care ş ă în mod
automat ţ de ă atunci
cînd temperatura apei din rezervor
scade sub limita ă
ă electrice de ă se
pot ă de la magazinele comer-
ţ de stat la ţ ţ
19
1
o ă ţ care poate fi ă ă
de amatorul dornic ă ş asigure un
confort superior in ţ sa este
tapetarea ţ cu materiale deco-
rative sau izolante.
Aplicarea tapete lor decorative se
ă în vestiare ş camerele
copiilor sau tinerilor ş este contra-
ă în debarale, ă ă camere
de baie, ă ă ca ş în ă
cu condens.
In ţ celorlalte ă din
apartament- dormitoare ş camere de
zi - ă unele rezerve, deoarece
permeabilitatea ă la aer a tape-
tului ar împiedica schimbul de aer prin
porii ţ In cazul cînd aparta-
mentul este des aerisit, inconvenien-
tul devine minor.
In ă decorative, materialul
cel mai des folosit este tapetul semi-
lavabil, care este ieftin, ş de apli-
cat ş ă ş unei ă de ă
calitate.
Un tapet bine aplicat are o ă de
ţ ă foarte mare ş numai altera-
E. Ş design'ell'"
rea culorilor sau dorinta ă de
a-I schimba face ă retapetarea
ă
ă util ă previn cititorul ă
omiterea anumitor ţ schimba-
rea or:dinii lor, ca ş schimbarea ţ
telor de adezivi sînt ş ce ne pot
costa foarte mult. De asemenea este
ă apelarea la ş ş
ş deseori ţ din rîn-
dui zugravilor.
Ordinea ţ in munca de ta-
petare este ă 1. ă
ă ş stabilirea necesarului de
tapet, 2. ă ş 3. ă
peretelui, 4. prepararea adezivului, 5.
aplicarea subtapetului, 6. udarea tape-
tului, 7. aplicarea tapetului.
Vom incepe cu ţ nr. 1, care
este ă ă ş stabilirea
necesarului de tapet. Aici vom ă ţ
peretele pe ş acestea, care În func-
ţ de felul tapetului, pot fi late ,de
50 cm sau 70 cm. Ţ cont de faptul
ă un sul are lungimea de 10 m ş
camerele ş În blocurile de
CONSTRUCTII
INSTIllTUloR flfCTRICf
INTfRlblRf
ă in cele ce ă tablou-
rile monofazate de apartament aflate
in ţ întreprinderilor de specia-
litate din ţ ă ă cum am ţ
nat anterior, nu se ă ca aceste
tablouri ă fie construite de amatori, dat
fiind locul important pe care îl ă
în ţ '
Aceste produse sînt construite în
ă tipuri de ă cu ţ cu
filet ş cu ţ automate monopo-
Iare. Primele tipuri au fost realizate la
I.A.E.I.-Titu ş sint construite cu loc de
contor inclus. In tabelul nr. 1 sînt gru-
pate caracteristicile principale ale aces-
tor tablouri.
ţ are în principiu forma
din figura 5, cu ă legate de nu-
ă circuitelor. Cu aceste tablouri
se pot echipa tipurile uzuale de apar-
tamente. în plus, ă cum se vede În
figuri, modelele 2C-1884, 3C-1883 ş
4C-1887 sînt ă ş cu o sonerie
20
Ing. M. FLORESCU
ă cu ă la o tensiu-
ne de 6 V.
Întrucît ţ acestor tipuri de
tablouri ă o ă de patroane
fuzibile standard, iar înlocuirea ă ă a
fi ă pune unele probleme, au fost
realizate tablouri de apartament ă
zute cu ţ

automate. ţ mai
ridicat al acestor. noi modele este din
plin compensat de ş ţ În repara-
rea defectelor ş in posibilitatea de a
izola circuitele pentru ă ţ de
lucru.
Tablourile de apartament cu sigu-
ţ automate se produc de ă În-
treprinderea «Electrocontacb> din Boto-
ş În trei variante, pentru montarea
contorului fiind realizat un suport spe-
cial ă de tablou. Caracteristicile
acestor tipuri de tablouri sînt sinteti-
zate in tabelul nr. 2.
Pentru montarea contorului se utili-
ă suportul cod 0803T, preientat În
ţ au ă ţ ţ de apro-
ximativ 2,50 m, reiese ă din Întregul
sul se pot ă patru ş În cazul În
care ă ţ camerelor este mai mare
se ă aplicarea tapetului nu-
mai ă la ă ţ de 2,50 m, margi-
nea de sus acoperindu-se cu o ă
ă de lemn.
Trebuie ă mai cont de faptul
ă cel ţ la prima tapetare, trebuie
ă ne ă o cantitate de tapet mai ma-
re decit cea ş ă din ă ă
(aproximativ 15%).
2. ă ş ii lor se face foarte exact,
la dimensiunea ă ă intre podea
ş tavan, cu ajutorul unui ţ special
folosit de cizmari ş pe care il vom
ţ foarte bine (fig. 1).
La efectuarea ă ne vom ajuta
de o ă ă ce poate fi impro-
ă dintr-un profil (aluminiu), sau
se poate folosi rigla de lemn a unui
teu de desen cu o lungime mai mare
de 125' cm. In cazul acesteia din ă
vom avea ă ă nu-; «cioplim}> cu
ţ muchia in timpul ă ă
acest accident înfigind virful ţ
într-un ă ţ de chibrit care va ţ
o ă ţ ă intre el ş marginea
rig lei (fig. 1). Pentru efectuarea ă
lor longitudinale ş transversale sulul
de tapet trebuie derulat pe podeaua
ă de pe care am ă covorul
ş am ş ut un «pat» de carton
duplex (se ă ş in ă care va
feri linoleumul de ă sau parchetul
de zgiriere. La ă de-a lungul
ş linia se va stabili cu o ţ ă
ă marCÎnd cu creionul puncte
din 50 În 50 cm. La ă transversale
linia se ă ca În figura 2, Îndo-
ind tapetul pentru"a ţ perpendicu-
laritatea, jafurilor. In toate ţ tre-
buie ă ţ ajutat de ă o ă per-
ă ă se va face prin ă ă
ş cu vîrful ţ lui, pentru a nu
deteriora «patul» de carton ş pentru
a nu deplasa rigla in momentul croirii,
fapt ce ar duce la pierderea ş
ş ă se vor rula ş ş se
vor ă 24 de ore Într-o ă
ă
3. ă peretelui ă din
ă stratului de ă ă
ş ă cu ă ş ă lichid cu
figura 12.
ţ de serVICIU sînt de 15 A
pentru circuitele de ă ş de 10 A
pentru circuitele. de ă Circuitul
soneriei incorporate este ş el cuprins
În ţ
Amplasarea ş montarea tabloului se
fac cu respectarea ţ din Nor-
mativul republican privind proiectarea
ş executarea instalatii lor electrice la
consumatori cu tensiuni ă la 1 000 V
ş a Regulamentului de furnizare a
energiei electrice, pentru circuitele ce
se ă la sistemul energetic
ţ
Inainte de montare se va controla
ă timpul transportului nu au fost
deteriorate ă componente ale ta-
bloului sau ă ale ă elec-
trice.
Succesiunea ţ de montare
este ă
- Se ă carcasa tabloului
din unicul ş evident la exterior ş
în ţ de modul de sosire a circui-
telor la tablou, se sparg ţ ţ
ai ă oarbe pentru introduce-
rea cablurilor sau a tubulaturii.
- Se ă rama tabloului de pe-
rete În cele trei puncte de fixare.
- Se ă legarea circuitelor elec-
trice ale coloanei la contor (cind acesta
se ă legarea se face la bor-
nele marcate R, O, unde O ă
TABELUL NR. 1
,
90
D
I
/
atutorul unui burete. Grosul ă
velii va fi ă cu un ş lat
ă o ă udare a peretelui
cu ă ş ă In timpul ţ
vom ş de-a lungul peretelui, pe
podea, ş de ă care vor.
facilita ă ţ locului de lucru.
Pentru ca in cursul ă ă ă nu
atingem accidental tavanul, ne vom
folosi de un dispozitiv ţ
dintr-o foaie de placaj (30x50 cm),
la mijlocul ă se ă un mic
mîner (fig. 3). ă ă com-
ă a ă vom face curat ş
vom aplica pe ţ ţ o ţ
foarte ţ de clei de oase cu aju-
torul unei bidinele sau al unui rulou.
nulul de lucru, ş la borna ă cu
semnul ae ă pentru nulul
de ţ
- Se ă ă electrice ale
circu.itelor de ş ă cum ă
- conductoarele active (fazele ş nu-
lui de lucru) se ă la bornele de ple-
care ale ă monopolare
automate aferente ă circuit, con-
form schemei electrice;
- toate conductoarele de ţ
se ă la bornele tabloului de distri-
ţ marcate cu semnul de punere la
ă
- se ă corectitudinea execu-
ă conexiunilor ş ţ so-
neriei;
- se ă carcasa tabloului prin
strîngerea ş de fixare.
Montarea suportului pentru contor se
face in modul ă
- Se ă suportul contor pe pe-
rete în cele trei puncte ă pen-
tru aceasta.
- Se ş ă contorul pe ă fixÎn-
du-se cu cele trei ş de prindere.
- Se ă ă .electrice .Ia
contor conform schemei electrice de
mO.ntare a contorului ă acestuia,
cu respectarea actelor normative În
vigoare. ---
Montarea contorului se va face obli-
gatoriu În ţ ă
Blocul electric de apartament nu ne-
Tip :- cod aC-HS1 2C·1884 3C
n
1883 4C·1887
Schema fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4
Suport bach ă ă bach ă ă
ă ă ă ă ă
Greutate 0,885 kg 1,650 kg 1,910 kg 2,750 kg
Dimensiuni 125x141 x85 280 x 245 x 135 280 x 245 x 185 274 x274 x 135
Circuite 2x21S25 2x21S25 3 x21S25 4 x21S25
Grad de
protectie 8P201 IP201 IP201 IP201
In(A) 10 10 10 10
TEHNIUM 12/1981
7
8
POOEA
d, b,
4. Adezivul folosit este un amestec
de clei de ă ă ă aracet ş
ă Cleiul de ă ă se ă cemÎnd
in ă fierbinte o ă cantitate de
ă ă mestecînd continuu ă se
ţ o ă de ţ ă ă
ă smîntinei. Se ia vasul de pe
foc ş se ă 24 de ore la rece, ă
-1
6
BS
I
I
f
I
tt_.
,
I

I
I
I
O 7 ;
a.:: _______ J
TEHNIUM 1211981
c,
d
care ,fierberea se reia timp de o ă
sau ă mestecind continuu. In ca-
zul În care ţ este foarte
ă se mai ă ţ cîte
ţ ă ă ă ă com-
ţ se face dozarea adezivului.
Adeziv m. 1 pentru lipirea subta-
petu lui: trei ă ţ c lei de ă ă o parte
170
ă ţ speciale de ţ
Desfacerea carcaselor sub tensiune se
interzice, deoarece circuitele aflate sub
tensiune devin accesibile, ceea ce cre-
ă riscul ă
ln cazul unui defect electric În insta-
ţ ţ ă circuitul,
prin ardere la cele fuzibile, respectiv
prin comutare la cele automate. ă
ă cauzei ce a condus la de-
fect, se ş curentul prin ÎfI-
locuirea ţ arse sau prin re-
armarea ţ automate. In cazu!
În care defectul survine În tablou, se
va Întrerupe obligatoriu alimentarea ge-
ă ă care se vorface verificarea
ş depanarea tab'loului.
ă cum am mai ţ circui-
tul principal de alimentare va ,fi ă
aracet, ă ă ţ ă
Adeziv nr.2 pentru lipirea tapetului:
ă ă ţ clei de ă ă trei ă ţ ara-
cet; una, ă ă ţ ă (se ă
5. Subtapetul este un strat de hîrtie
de ambalaj cu care vom ă ţ
ţ ş are ca scop lipirea ă
a marginilor tapetului, ca ş facilitarea
ă ă tapetului vechi ă dorim
ă ă
CoHle unse cu adezivul nr. 1 se ă
2--3 minute intinse pe o ţ ă
ă ă care se pe perete,
începind cu ţ din ş se
netezesc cu o perie de ă
ş se ă ă se usuce vreo ă ore,
6. Udarea tapet se face cu o
perie ă ă ă ş pe
întreaga ţ ă a tapetului ă
rind o cît mai ă umectare.
ă ud are, ş se ă strîns
ş se ş ă culcate, pe cimentul din
baie. Trebuie ă avem În vedere ă nu
ă mai multe decît putem aplica
Într-o ă (cam
7. se face par-
ce am uns
umatatea de jos a pere-
Derulînd
potrivim
per'etEHUI marginea ş
,,,,o,nn,,,r,,, la limita tavanu-
ă pozitia, se ă cu
ţ de sus a ş pentru
a o imobiliza, iar ă va
derula ş tapetul
ă cu adeziv, noic""'7;nrl
ă
Bucata ă se ă cu aten-
ţ ş in timp ce este ţ ă de ă
ajutor, se va aplica ş în partea
de sus a peretelui, ă care ş se
ă ş peste ţ ă
ş prima ş este ă ţ con-
ă În ş mod ş pentru celelalte
ş ii, care se vor aplica exact margine
la margine, ă ă ă petrecem tapetul.
Ordinea ţ se poate vedea În
figura 4.
215
I
(
1
11
i 70 I
I
I
I
.......
170
zut cu un grup de ă ţ nor-
male fuzibile, montate În mod separat
sau În cutii tip ce se pot, de aseme-
nea, ţ din ţ
Se va avea ă ca circuitele ce se
ă ă nu solicite un curent mai
mare decît cel protejat, pentru a nu ge-
TABELUL N1R. 2
Tip - cod 0800 A
ă de 2 circuite
circuite monofazate
Schema fig. 6
in(A) 15
Gabarit fig. 9
)
SUPLIMENTARE
ă ce am aplicat ş ii le intregi de-a
lungul peretelui, ă ă ă la
ţ cu ă perete ne ă un
ţ mai mic decît o ş ă
Acest ţ se ă ă exact sus ş
jos cu o ă ş dintr-o ş ă se
ă exact bucata care incape
in ţ ă
ş ă se ă petrecînd
aproximativ 5 mm peste ţ ş peste
ş din ă
ă ş trebuie ă dintr-o
ă potrivind la cele ă
capete ale ei ş ş intreaga
a .... "',"',,"''",
cazuHn care are un model,
ş trebuie În ş fel Încît
ă se creeze o continuitate desenu-
lui. Pentru aceasta ă transver-
sale se fac in lungi-
mea sulului cape-
tele de sus ale ş cit ş ordinea
de
demonta toate intr<=>rlln:!'ltl'\",,.,QIQ
zele din doze ş vom nivela ţ in
jurul lor. ă aplicarea tapetului se
vor decupa atent de tapet
ce ă dozele vom monta la loc
ă ş capacele
lor, ă frumos.
ţ În cursul ţ de
încleiere ş de a ş ce trece
peste doza ca ş În momentul
ă cu ţ ţ se vor
scoate!
1) ă 2) creion; 3) ă 125 cm;
4) bidinea, ă ă (3") sau rulou
de vopsitorie (pentru aplicarea amor-
sei sau adezivi lor); 5) perie de haine;
6) ţ ă 7) ş lat; 8) dis-
pozitivul din figura 3; 9) perie pentru
udat tapetul; 10) fir cu plumb; 11) ţ ă
ă
10
__ 103
.1.
12
r
â
I
nera decuplarea circuitului În timpul
ţ ă normale.
Pentru circuitele ce ă la alte
tensiuni decit 220 V curent alternativ,
vom descrie într-un viitor articol mo-
dul in care se face ţ acestor
ţ
0801 A 0802A
3 circuite 4 circuite
monofazate monofazate
fig. 1 fig. 8
15 15
fig. 10 fig. 11
21
r
22
Schema ă ă ă este a
unui semafor ce se ă la ă
ă
TEHNIUM 12,11981
o ă ă ă pe efecte
- este mult
copii. ă un
ş de construit, mate:
riale accesibile.
Se
plastic, sau
ă cu hirtie
timentu! din ă se
din ă
a
Ă COSTEL - ş
ă montajul este ă cu foto-
tranzistor, nu monta o ă
Se poate ă de lumini ş
cu tranzistor.
Ă Ă ION - ş
Acumulatoare de dimensiuni mici
se ă numai ca accesorii pentru
unele
ENE
La blocul UUS trebuie
Pll1lCator de 10, MHz,
criminatoi
FERARU
ANTON
TULCEA
asîgura o
de ţ cu-
înt/El 50-·
000 Hz, Nivelurile
de intrare sînt:
crofon = 1 mV;
cup = 200
B 56 este echipat
cu preamplificatoare
pentru ă
ă mane-stereo.
Reproducerile ste-
reo se pot asculta
numai În apa-
ratul avînd un
amplificator de pu-
tere.
Tranzistoare e
106 NU70 se pOl în-
locui cu EFT 373, iar
diodele KY 701 cu
1 N 4003.
Prezentarea
tene de televizor vom publica. Betonul
armat ă undele electromag-
netice, perturbînd ţ programe-
lor radiodifuzate.
Ă VASilE - Oraviia
Circuitul T AA 661 este special' con-
struit pentru calea sunet din televi-
zoare.
MIHAI - Harghita
Almanahul «Tehnium» au fost
iJ""J"\.o<U<;> materiale referitoare la
Ş montarea unei
ă ă ă cu receptorul,
ş schema ă a acestuia.
CIOBANU FLOREA - Craiova
În primul rînd ţ starea cablu-
lui existent ă ă ţ
trebuie schimbat.
Ă - Su-
ceava
La «Maiak» 403 se poate monta un
amplificator stereo (cu preamplificator
sensibil de 300 mV).
ION - Bîlteni, Gorj
In revista «Tehnium» la rubrica CQ-
YO ă ţ prezentate elemente de cir-
cuit ş radioreceptoare.
ARSENE TRAiAN - Aoinoasa
La magnetofon ţ capul magnetic
Înreg istrare-redare defect.
MERCE MIHAI - ş
Contra ţ lor dec ţ cor-
donul de alimentare. Selectorul de
canale se poate monta ş la televizorul
«Lux».
POPESCU CRISTIAN - Rm. ă
rat
TBA 810 AS se poate În locui
MBA 810 AS.
BOlOGH ISTVAN - Tg. ş
Am d\!.

CIOBANU TIBERIU - ă
ţ ă cu autorul ă
BOGDAN DOREl - ş .,:
Schema ă are multe erdri.
PAPP FERENCZ - Oradea
ă ă ă ţ am-
plificatoare ă scheltle
nu ă ţ
OBREJA TOADER- Piatra ţ
ţ În etajul final, ă ă modifi-
ă circuitul TBA 790.
MANOlE M. - ş
Vom publica cele solicitate.. ă
riri despre sesizor ţ la autorul
ă ţ
MIRCEA VASilE - ş
În unele montaje se ă piese
supradimensionate; astfel)o ă F407
ce ă la o tensiune ă de
800 V se ă la 60 V. Depinde ce
are constructorul la ă
Diodele la care ă ţ au ă
toarele echivalente: D7E = 1 N 4005
D7G = 1 N 4004; D7J 1 N 4007
0226D = F 1 07; D226G = 1 N 4003
D226V = BA 157.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful