Hrvatska poljoprivredna komora

Ministarstvo poljoprivrede

Agronomski fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu

SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA
(FADN – Farm Accountancy Data Network)

PRIRUĈNIK
za provedbu

"FADN istraživanja 2012."

Za voditelje, koordinatore i anketare

Zagreb, sijeĉanj 2012.

FADN PRIRUČNIK
za voditelje, koordinatore i anketare

Datum: sijeĉanj 2012. Verzija: 1.3. Oznaka: FADN_PR

SADRŢAJ

SADRŢAJ ..............................................................................................................................................................2 1 UVODNE NAPOMENE .............................................................................................................................3 2 ODABIR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I PRISTUP ISTRAŢIVANJU .......................4 2.1 ODABIR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 4 2.2 PRISTUP PODACIMA 4 2.3 OSTALE METODOLOŠKE NAPOMENE 5 2.3.1 MJERNE JEDINICE, NOVČANE JEDINICE I TEČAJEVI 5 2.3.2 OPĆE NAPOMENE GLEDE POPUNJAVANJA TABLICA 5 TABLICE ..............................................................................................................................................................6 1 OPĆI PODACI ............................................................................................................................................6 2 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE..........................................................................................................9 3 OBJEKTI I TRAJNI NASADI ................................................................................................................10 4 MEHANIZACIJA I OPREMA NA GOSPODARSTVU .......................................................................13 5 BROJ I VRIJEDNOST STOKE ..............................................................................................................15 6 TRAJNI NASADI - PROIZVODNJA .....................................................................................................17 7 BILJNA PROIZVODNJA ........................................................................................................................19 8 PROIZVODI PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI .......................................................................23 9 STOĈARSKA PROIZVODNJA ..............................................................................................................24 10 OSTALI PROIZVODI ..............................................................................................................................25 11 TROŠKOVI ...............................................................................................................................................26 12 POTPORE, SUBVENCIJE, PREMIJE I ODŠTETE ............................................................................29 13 KREDITNA I OSTALA ZADUŢENJA ..................................................................................................30 14 NOVĈANI TIJEKOVI .............................................................................................................................31 15 PRILOZI ....................................................................................................................................................32

2

FADN PRIRUČNIK
za voditelje, koordinatore i anketare

Datum: sijeĉanj 2012. Verzija: 1.3. Oznaka: FADN_PR

1

UVODNE NAPOMENE

˝FADN upitnik˝ podsastavnica je projekta ˝Uspostava sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka˝ (engl. FADN – Farm Accountancy Data Network; u daljnjem tekstu: FADN sustav) kao uvjeta za daljnje pregovore o pristupanju RH u punopravno članstvo EU u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvitak. Osnovni cilj Projekta je uvoĎenje FADN sustava u Hrvatskoj, u skladu sa zahtjevima EU, koji će omogućiti učinkovito prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka. Uspostava FADN sustava obveza je RH koja proizlazi iz Zakona o poljoprivredi (NN 149/09, članak 26.), a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu PG) te utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU. VoĎenje FADN sustava obveza je svih drţava članica EU. Temeljem uzorka PG-a (uzimajući u obzir regionalni aspekt, aspekt veličine PG-a i vrste proizvodnje), koja se dobrovoljno uključuju u sustav, svake se godine prikuplja više od 1.000 proizvodnih, ekonomskih i financijskih varijabli iz kojih se izračunavaju strukturni i ekonomski pokazatelji vezani uz poljoprivrednu proizvodnju. Svrha FADN upitnika je prikupljanje podataka kroz FADN istraţivanje kao jedne od faza uspostave FADN sustava u poljoprivredu RH. Tijekom 2008., 2009. i 2010. provedena su tri FADN pilot projekta, na namjerno odabranom uzorku PG-a. U FADN pilot projektu I uzorak se sastojao od 71 PG-a iz 8 ţupanija. FADN pilot projekt II proveden je na uzorku od 212 PG-a rasporeĎenih u 10 ţupanija. U oba pilot projekta uključene su bile samo ţupanije s djelatnicima agroekonomske specijalnosti. Za razliku od prva dva, FADN pilot projekt III proveden je na uzorku od 408 PG-a s područja cijele Republike Hrvatske, a u provoĎenje su, osim agroekonomista, bili uključeni i djelatnici drugih specijalnosti, i to po jedan ili dva u svakoj ţupaniji. Zadaća FADN pilot projekata bila je upoznavanje svih sudionika projekta s metodologijom prikupljanja, kontrole i obrade podataka. U 2011. planirano je provoĎenje FADN istraţivanja na uzorku od 520 PG-a odabranih prema statističkim pravilima i metodama, uzevši u obzir tip gospodarstva i ekonomsku veličinu, a bez uzimanja u obzir kriterija regije. Do 1. rujna 2011. prikupljeni su podaci sa 510 PG-a. FADN istraţivanje po prvi je puta proveo novoustrojeni Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) unutar Sektora za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) i agroekonomiku Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu HPK). U 2012. planirano je provoĎenje FADN istraţivanja na uzorku od 777 PG-a odabranih prema statističkim pravilima i metodama, uzevši u obzir tip gospodarstva i ekonomsku veličinu. Kriterij regije još uvijek neće biti uzet u obzir. Podaci prikupljeni FADN upitnikom ne mogu se iskazivati za pojedini PG, niti se bilo koji podatak moţe objaviti na način da ga je moguće vezati uz odgovarajući PG. Podaci se mogu rabiti isključivo za potrebe FADN istraţivanja i uporaba u bilo koje druge svrhe nije dopuštena. Tajnost pojedinačnih podataka i svrhu uporabe garantira HPK. Cilj FADN upitnika, odnosno FADN istraţivanja je prikupljanje podataka za kontrolu EU metodologije i organizacijskih aspekata projekta. Osim toga, projekt uspostave FADN sustava usmjeren je na upoznavanje komercijalnih poljoprivrednih proizvoĎača sa FADN sustavom te na mogućnost njihovog dobrovoljnog sudjelovanja u budućim FADN istraţivanjima. Nadalje, FADN upitnikom se planira ustanoviti prihod na razini PG-a, koji je ostvaren na osnovi bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, kao osnovnom aktivnosti nositelja i/ili članova PG-a. FADN istraţivanje 2012. provodit će se od 1. veljače do 1. rujna 2012. godine na uzorku PG-a (Prilog I, tablica 1.). FADN upitnikom se prikupljaju podaci koji se odnose na promatrano (obračunsko) razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

3

(u daljnjem tekstu: FADN uzorak) odabran je prema EU metodologiji. koja vode dvostruko knjigovodstvo sukladno vaţećim propisima.1 ODABIR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I PRISTUP ISTRAŢIVANJU Odabir poljoprivrednih gospodarstava Uzorak za FADN istraţivanje 2012. 2. poţeljno je i prikupljanje dijela podataka iz postojećih knjigovodstvenih evidencija. Potrebno je usmjeriti posebnu pozornost u pristupu ispitanicima. potrebom i osnovnim značajkama FADN pilot projekta. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. vještina i znatno zalaganje. Oznaka: FADN_PR 2 2. To se prvenstveno odnosi na PG-e upisane kao fizičke osobe. Poţeljno je ponašati se uljudno. Osim toga. posebno kod odreĎivanja trţišne vrijednosti imovine. Poljoprivredni proizvoĎači u Hrvatskoj nisu posebnim zakonima i propisima vezani za voĎenje knjigovodstva na razini PG-a. Osim intervjua. Zbog sloţenosti zahtijevanih podataka teško je pri samom anketiranju potpuno i korektno ispuniti FADN upitnik. potrebno je sugovornicima pristupati što otvorenije i srdačnije. uzevši u obzir 2 glavna kriterija: tip i ekonomsku veličinu gospodarstva. provedenog od strane Drţavnog zavoda za statistiku (DZS). Podaci se biljeţe u elektronskom obliku. U FADN uzorku prevladavaju PG-i kao fizičke osobe izvan sustava PDV-a.2 Pristup podacima U cilju pridobivanja ispitanika za suradnju i prikupljanja što kvalitetnijih podataka. Kao metoda istraţivanja odabran je osobni. prilikom dolaska na anketu savjetnik nositelju takoĎer dostavlja izvještaj za PG temeljen na prošlogodišnjim podacima uz kratko objašnjenje navedenih pokazatelja. redovito ih upoznavati sa svrhom. pa će i prikupljanje podataka biti znatno oteţano. pohranjivanjem u aplikaciju FADN offline upitnik. Temeljem postavljenih uvjeta za ulazak u FADN uzorak. intervjuom se stvara pozitivna klima gdje ispitanik iznosi svoja mišljenja na način koji moţe biti usmjeren i kontroliran. Poslovanje u ili izvan sustava Poreza na dohodak/dodanu vrijednost nije bio uvjet za ulazak u FADN uzorak. Verzija: 1. Iako je skuplji i zahtjeva veći radni angaţman i vrijeme. anketar se ispitaniku zahvaljuje na iskazanom strpljenju i vremenu. Nakon ispunjavanja FADN upitnika. gdje je i prikupljanje podataka znatno olakšano. Za potrebe FADN istraţivanja u uzorak je potrebno uključiti i one PG-e koja posluju kao pravni subjekti. već samo zastupljenost i jednog i drugog oblika poslovanja. obrtima. koji ne vode ni jednostavno knjigovodstvo. s liste PG-a dobivene od DZS-a odabran je uzorak od 777 PG-a rasprostranjenih u svim hrvatskim ţupanijama. Dragovoljnost i suradnja s ispitanicima izuzetno je vaţna. u FADN uzorku su zastupljeni i svi organizacijski oblici PG-a. potrebno je odgovarajuće poznavanje problematike. ispravaka i sreĎivanja zabilješki potrebno napraviti naknadno. za PG-e koji vode knjigovodstvo. izravni kontakt s ispitanikom. S druge strane.3. Zato je dio preračuna. mehanizacije i opreme. Razlog tome je djelomično prikupljanje podataka temeljeno na procjeni ispitanika. Ukoliko je to gospodarstvo sudjelovalo u prošlogodišnjem anketiranju. Temelj za odabir uzorka čine podaci iz Popisa poljoprivrede 2003. bilo direktno od nositelja ili kontaktom s njegovim knjigovoĎom. bilo da se radi o fizičkim osobama.FADN PRIRUČNIK za voditelje. pravnim osobama ili zadrugama koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. te aţuriranog na temelju Istraţivanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (Farm Structure Survey – FSS) provedenog 2010. pogotovo na PG-ima na kojima se istraţivanje provodi po prvi puta te je potreban dodatni trud kako bi se prikupili zahtijevani podaci. 4 .

. Ovi podaci vam koriste za kontrolu unosa podataka i procjenu realnih vrijednosti.3. ovoga proručnika nalaze se podaci o minimalnim i maksimalnim prinosima po kulturama (tablica 2.036 Sve vrijednosti unose se u kunama. Količina mlijeka izraţena u volumnim jedinicama (litre) obračunava se u teţinske jedinice (kg) korištenjem faktora korekcije koji iznosi za: . Oznaka: FADN_PR U anketi se obvezno veličine izraţavaju u slijedećim mjernim jedinicama: . dok se odgovarajući proizvodi izraţavaju u komadima (jaja). Verzija: 1.3 2. 5 .Masa u kilogramima (kg).). strojeva. Opće napomene glede popunjavanja tablica 2. hektarima i arima. za preračun u kune uporabite vaţeći tečaj EUR.000359 u ha Mjerne jedinice nije potrebno upisivati ručno. te ih je potrebno prevesti u hektare.575464 0. a ukoliko ispitanik izraţava procjene vrijednosti u EUR. Da bi se smanjila mogućnost velikih odstupanja.64 100 3. moguće su velike razlike u prikupljenim podacima.3. .Volumen u litrama (l). i to na sljedeći način: mjerna jedinica Kvadratni metar Hektar Katastarsko jutro Ar Četvorni hvat 1 m2 1 ha 1 ral 1a 1 čvh u m2 1 10. bilo da su ostvarene kroz Zakon o drţavnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i podzakonskih akata.1 Ostale metodološke napomene Mjerne jedinice.000 5754. opreme i gotovih proizvoda. Vrijednosti u kunama odnose se na trţišnu vrijednost imovine.FADN PRIRUČNIK za voditelje.kravlje i kozje mlijeko 1. Iznosi ostvarenih potpora i poticaja biljeţe se zasebno u odgovarajućim tablicama.ovĉje mlijeko 1. Broj stoke odnosi se na broj grla/kljunova. osim kad je u pitanju drugačije naznačeno) Prilikom intervjuiranja nositelja/članova PG-a često se koriste druge jedinice za površine. nego se odabiru automatski odabirom pojedine stavke u padajućem izborniku. Za procjenu trţišne vrijednosti osnovnih sredstava potrebno je i dalje pouzdati se u procjene poljoprivrednih proizvoĎača.01 0.59 1 0.3. U vrijednost gotovih proizvoda ne ulaze isplaćene premije i poticaji. bilo iz drugih izvora. koordinatore i anketare 2. u Prilogu II. novčane jedinice i tečajevi Datum: sijeĉanj 2012.2 Iz razloga što je većina podataka svojevrsna pretpostavka i procjenjena vrijednost samih poljoprivrednih proizvoĎača.Površina u hektarima (kratica: ha) uz zaokruţivanje na dva decimalna mjesta (tj.030 .

.organizacijski oblik PG-a. a djeluje kao trgovaĉko društvo. konvencionalna i ekološka proizvodnja. općinu/grad.kategorija PG-a (vrsta proizvodnje. tip gospodarstva i ekonomska veličina). . ţupaniju.identifikacija PG-a.nadmorska visina. u uzorak se odabiru samo ona PG-a koja su upisana u Upisnik PG-a i imaju status komercijalnog PG-a. . obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljaĉko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG).FADN PRIRUČNIK za voditelje. poštanskog broja i rednog broja PG-a pod kojim je uvedeno u istraţivanje. Popunjavanje tablice opći podaci:  Identifikacija PG-a: U naznačena polja upisati osnovne podatke o PG-u: oznaku PG-a. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. Farm Structure Survey – FSS). oznaku prikupljača. PG za FADN istraţivanja izabiru se na temelju ankete strukture PG-a (engl. naselje i broj pošte.korištene poljoprivredne površine (KPP) ukupne. U osnovne podatke o PG-u ulaze: . . . Za potrebe odreĊivanja uzorka PG-a za FADN istraţivanje. . Oznaka: FADN_PR FADN upitnik za potrebe pilot projekta uspostave FADN-a u Republici Hrvatskoj TABLICE 1 OPĆI PODACI Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom.3. Verzija: 1.neplaćena i plaćena radna snaga. . Oznaka PG-a odreĎuje se temeljem tri kriterija: regije.pripadnost području s teţim uvjetima gospodarenja (TUG). kojeg provodi Drţavni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS). Svakom PG-u koje se uključuje u FADN istraţivanje dodjeljuje se šesteroznamenkasta oznaka.navodnjavane površine (KPP). i to kako slijedi: Regija: 850 Sjeverozapadna Hrvatska Varaţdinska ţupanija MeĎimurska ţupanija Krapinsko-zagorska ţupanija Zagrebačka ţupanija i Grad Zagreb Koprivničko-kriţevačka ţupanija 851 Središnja i istoĉna Hrvatska Bjelovarsko-bilogorska ţupanija Virovitičko-podravska ţupanija Poţeško-slavonska ţupanija Brodsko-posavska ţupanija Osječko-baranjska ţupanija Vukovarsko-srijemska ţupanija Karlovačka ţupanija: Sisačko-moslavačka ţupanija: od 142001 do 142xxx od 140001 do 140xxx od 149001 do 149xxx od 110001 do 110xxx od 148001 do 148xxx od 243001 do 243xxx od 233001 do 233xxx od 234001 do 234xxx od 235001 do 235xxx od 231001 do 231xxx od 232001 do 232xxx od 247001 do 247xxx od 244001 do 244xxx 6 .

xxx = 001..9 (vidi tablicu). Oznake PG-ima NE DODJELJUJU savjetnici . Kada se PG-u dodijeli oznaka. ako posluje kao trgovačko društvo odaberite šifru 4. Sve šifre u narednim stavkama odabiru se iz padajućeg izbornika. ali izvan brdsko-planinskih područja. uključujući i brdskoplaninska područja. a ovisno o tome koliko pojedini savjetnik ima gospodarstava u uzorku ( tj. Potpora se odnosi na: brdsko-planinska područja. 002. Odaberite šifru 1 ako većina KPP ne pripada TUG-u. i II. Vrsta proizvodnje: Za vrstu proizvodnje odaberite šifru 1 ako PG proizvodi po načelima konvencionalne ili integrirane poljoprivrede. koordinatore i anketare 852 Jadranska Hrvatska Istarska ţupanija Šibensko-kninska ţupanija Ličko-senjska ţupanija Primorsko-goranska Zadarska ţupanija Splitsko-dalmatinska ţupanija Dubrovačko-neretvanska ţupanija Datum: sijeĉanj 2012. Područja s teţim uvjetima gospodarenja (TUG): OdreĎena su Zakonom o poljoprivredi. Oznaka: FADN_PR od 352001 do 352xxx od 322001 do 322xxx od 353001 do 353xxx od 351001 do 351xxx od 323001 do 323xxx od 321001 do 321xxx od 320001 do 320xxx.ratarstvo Biljna proizvodnja – povrćarstvo. ona je nezamjenjiva. te šifru 5 ako je registriran kao zadruga.FADN PRIRUČNIK za voditelje. otoke i poluotok Pelješac. ako posluje kao OPG unutar poreznog sustava odaberite šifru 2. Verzija: 1. Tip PG-a: odabiru se šifre 1 . 7 .  Organizacijski oblik PG-a: Ako je PG upisan u Upisnik PG-a kao OPG izvan poreznog sustava odaberite šifru 1. Oznaka prikupljača je dvoznamenkasti broj dodjeljen svakom pojedinom savjetniku-prikupljaču podataka od strane Odjela za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka.kombinirano Stoĉarstvo . Tip PG-a odreĎuje se pomoću aplikacije FADN kalkulator.ispitivaĉi na terenu.3. a šifru 3 ako je prijelazni oblik. već se poništava. 1 2 3 4 5 Biljna proizvodnja . kao jedna od mjera strukturne politike kojima se potiče gospodarska učinkovitost poljoprivredne proizvodnje te skladan razvitak poljoprivrednih regija i seoskih područja. odnosno nakon izlaska PG-a iz FADN istraţivanja oznaka se ne dodjeljuje drugom PG-u. ovĉarstvo i kozarstvo Stoĉarstvo – svinjogojstvo i peradarstvo 6 7 8 9 Biljna proizvodnja . Pomoću nje moguće je u bazi podataka prepoznati tko je proveo istraţivanje na odreĎenom PG-u.trajni nasadi Stoĉarstvo – govedarstvo. područja nepovoljnih hidroloških i pedoloških obiljeţja i područja od posebne drţavne skrbi (samo I. 003.). a šifru 3 odaberite ako KPP pripadaju TUG-u.kombinirano Biljna proizvodnja i stoĉarstvo kombinirano Nerazvrstano gospodarstvo     Ekonomska veličina: upisuje se razred ekonomske veličine koja prema ES14 clusteru moţe biti 1 – 14. cvjećarstvo i ukrasno bilje Biljna proizvodnja . skupina). šifru 2 ako većina KPP pripada TUG-u. šifru 2 ako se radi o ekološkoj proizvodnji. Ako je poslovni subjekt registriran za obavljanje poljoprivredne proizvodnje upisan kao obrt odaberite šifru 3. nego djelatnici Odjela za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u Javnoj poljoprivrednoj savjetodavnoj sluţbi HPK. a odreĎuje se pomoću aplikacije FADN kalkulator..

Ukupne KPP dijele se na: KPP pod konvencionalnom proizvodnjom: Unesite ukupan broj ha u vlasništvu i zakupu pod konvencionalnom proizvodnjom. Ako je nadnica izraţena u proizvodima. te povremenu neplaćenu radnu snagu ne smije iznositi više od 225 dana godišnje. Površine se izraţavaju u hektarima sa dvije decimale i izračunavaju se automatski. Ukupne KPP moraju odgovarati zbroju površina svih stavki u vlasništvu i zakupu (osim šuma i ostalog poljoprivrednog zemljišta!) iz tablice 2. Navodnjavana površina (KPP): Unesite ukupne navodnjavane površine. šifru 2 za PG izmeĎu 300 i 600 m n/v. a šifru 4 ukoliko podaci o nadmorskoj visini nisu dostupni. te stavki koje ulaze u trajne nasade iz tablice 3. Nadnica moţe biti isplaćena u novcu ili u proizvodima PG-a. Nadmorska visina: Odaberite šifre ovisno o prosječnoj nadmorskoj visini većine KPP-a. a ne ostvaruju redovna primanja. Broj osoba: Unesite broj stalnih i povremeno zaposlenih članova PG-a Godina roĎenja: Unesite za svakog člana PG-a godinu roĎenja (4 znamenke) Radni dani u godini: Unesite ukupni broj radnih dana u godini članova PG-a i sezonskih radnika. šifru 3 za PG iznad 600 m n/v. KPP pod ekološkom proizvodnjom: Unesite ukupan broj ha u vlasništvu i zakupu pod ekološkom proizvodnjom ako ista postoji na PG-u. Povremena neplaćena radna snaga su osobe koje PG povremeno unajmljuje za obavljanje poslova u vršnim radnim razdobljima i nisu članovi PG-a. Neplaćena radna snaga: Nositelj i članovi PG-a koji rade na gospodarstvu. godinu (promatrano razdoblje). više od jedne godišnje jedinice rada (1 AWU = 1800 radnih sati). Unesite podatke kako je opisano kod neplaćene radne snage.3. Oznaka: FADN_PR       Korištene poljoprivredne površine (KPP): Ukupne površine u vlasništvu i zakupu nositelja i/ili članova PG-a. upišite procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih i/ili povremenih radnika. Plaćena radna snaga: Nositelj i članovi PG-a koji rade na gospodarstvu i ostvaruju redovita primanja. Površine se izraţavaju u hektarima sa dvije decimale. Verzija: 1. a nisu članovi PG-a i za taj rad dobivaju naknadu u vidu plaće ili redovite nadnice. tj. hrane itd. 8 . Šifru 1 odaberite za PG ispod 300 m n/v. Ako je isplaćivana plaća.FADN PRIRUČNIK za voditelje.. koordinatore i anketare  Datum: sijeĉanj 2012. upisati bruto iznos. već ih ostvaruju temeljem poslovanja PG-a. preko stanarine. Povremena plaćena radna snaga su osobe koje redovito sudjeluju u radu na gospodarstvu. Pri tome je potrebno voditi računa da broj radnih dana godišnje za supruţnika. Plaća/nadnica: Unesite iznos u kunama za rad isplaćen stalnim i/ili povremenim nadničarima na PG-u za 2011. ostale članove PG-a.

vrtovi.  Livade: Zemljište koje se koristi za prirodan uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja. Unesite broj dana ispaše uvjetnih grla goveda. vinogradi.    prirodnog (samoniklog) ili uzgojenog (zasijanog). kao i postignutu prodajnu i/ili kupovnu cijenu. a odrţava se napasivanjem stoke sukladno uvjetima dobre poljoprivredne prakse ili alternativno napasivanjem i košnjom. 9 . Površina i vrijednost zemljišta na kraju promatranog razdoblja izračunavaju se automatski. maslinici. Verzija: 1. Kao orijentacijske vrijednosti mogu posluţiti informacije o ostvarenim cijenama za slično zemljište u okolici PG-a. unesite površinu kupljenu i/ili prodanu u promatranoj godini. ako je bilo trgovine zemljištem ili procjena Porezne uprave ako raspolaţe podacima o vrijednosti zemljišta na svom području. Oznaka: FADN_PR 2 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN.) poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice. ispaša na planini ili drugim pašnjacima koji nisu uključeni u KPP PG-a. na početku promatranog razdoblja te površine i procijenjenu trţnu vrijednost zemljišta na kraju promatranog razdoblja.  Vrijednost zemljišta: Unesite procijenjenu trţišnu vrijednost vlastitog zemljišta u kunama..  U zakupu: Unesite sve KPP koje nisu u vlasništvu nositelja ili članova PG-a u hektarima. koje nije uključeno u plodored pet ili više godina. ribnjaci. Površine u zakupu se izraţavaju u hektarima sa dvije decimale.  Napolica: KPP koje zajedno obraĎuju davatelj zemljišta i napoličar (obraĎuje nečiju njivu za dogovoreni dio prinosa) na osnovi ugovora. trstici i močvare. pašnjaci. oblik davanja zemlje u zakup. gospodarskim objektima. putevima. Površina se izraţava u hektarima. prosinca. a odrţava se košnjom sukladno uvjetima dobre poljoprivredne prakse.  Korištenje javnog zemljišta: Zemljište izvan KPP. Zemljište koje se nakon privoĎenja poljoprivrednoj proizvodnji smatra poljoprivrednim odnosi se na zemljište u vlasništvu nositelja ili članova PG-a te zasebno na površine u zakupu. ovaca ili koza u godini dana te korištene površine u hektarima u promatranom razdoblju. plodova. Šume ne ulaze u ukupan zbroj KPP! Ostalo: Površine pod kućnim vrtovima.FADN PRIRUČNIK za voditelje. a moţe biti pod oraničnim ili povrtnim jednogodišnjim ili višegodišnjim kulturama (do 5 godina trajnosti). kao i drugo zemljište koje se moţe privesti poljoprivrednoj proizvodnji. bez obzira na iznos plaćenih naknada (zakupnina) te izvor zakupa. obrade zemljišta ili ubiranja ljetine. ovisno o postojanju kupnje ili prodaje tijekom promatranog razdoblja.  Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. Pašnjaci: Zemljište koje se koristi za prirodan uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja. prirodnog (samoniklog) ili uzgojenog (zasijanog). Unesite površine i procijenjenu trţnu vrijednost zemljišta na dan 1. s dva decimalna mjesta. 152/08.12.3. TakoĊer ne ulaze u ukupne KPP! Popunjavanje polja tablice poljoprivredno zemljište:  Površina zemljišta: Unesite površinu pojedine kategorije zemljišta izraţenu u ha na dvije decimale. livade. voćnjaci. Šume: Površine pod šumskim raslinjem. Kategorije poljoprivrednog zemljišta:  Oranice i vrtovi: Zemljište koje se ore redovno ili najmanje jednom u 5 godina. siječnja do 31. za proizvodnju ogrjevnog ili graĎevnog drva. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. odvodnim kanalima itd.1.  Investicija i prodaja: Za kategorije zemljišta kod kojih je došlo do smanjenja prodajom i/ili povećanja kupnjom. odnosno dijeljenje prinosa s njive izmeĎu vlasnika i napoličara. Unesite podatke u hektarima. koje nije uključeno u plodored pet ili više godina. od 1. na dan 31.

4.FADN PRIRUČNIK za voditelje. 10.  Staja za mliječne krave. Verzija: 1. Objekti Klasična staja (višenamjenska) Staja za mliječne krave Staja za tov goveda Staja za tov svinja Peradarnik za nesilice Peradarnik za tovne piliće Staja za ovce Staja za koze Samostojeći objekti za skladištenje Zaštićeni prostori Ostali objekti na gospodarstvu Nedovršeni objekti Pojašnjenja za objekte:  Klasična staja (višenamjenska): Stajski objekt u kojem se drţi više vrsta i kategorija stoke s različitim namjenama proizvodnje. Unesite podatke o veličini u m2 te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama. ako već nisu uključeni u vrijednost prije navedenih objekata. Unesite površinu objekta u m2 ili m3 (silosi) te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama. staje za tov goveda i svinja. pri čemu se tu ubrajaju samo površine pod stalnom zaštitom. Kod ove kategorije objekata ne obračunava se amortizacija! 10 . Ako objekt nije dovršen. 5. a ipak se koristi. 6. 11. 3. 12. Ovdje se podrazumijevaju samo oni objekti koji zaista još nisu u upotrebi. staklenika) u kunama. unosi se pod odgovarajuću kategoriju objekata.  Samostojeći objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda: Kod prostora za skladištenje postoji mogućnost da je njihova vrijednost već uključena u vrijednost stajskog ili nekog drugog objekta (ako su u sastavu tih objekata). 8. 2. Unesite površinu objekta u m2 te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama. Tablica 3. radionice. unesite podatke o veličini objekata u m2 te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama. voće. Unosite površine u m2 pod zaštićenim prostorima te procijenjenu vrijednost objekta (plastenika.  Zaštićeni prostori: Plastenici i staklenici za uzgoj bilja (povrće. Oznaka: FADN_PR 3 OBJEKTI I TRAJNI NASADI Objekti Ovdje se unose podaci o veličini/površini i vrijednosti za objekte u vlasništvu ili u zakupu nositelja i/ili članova PG-a. 9. Stoga se vrijednost objekata za skladištenje unosi samo za samostojeće objekte (silosi. ukrasno bilje) ili slične namjene. zatim garaţe. podrumi i slično. 7.  Nedovršeni objekti: Unesite površinu i procijenjenu vrijednost za objekte u gradnji. Šifrarnik za označavanje tipa objekta: Oznaka imovine 1.1. staje za ovce i koze: Ukoliko gospodarstvo ima objekte prilagoĎene za uzgoj neke od navedenih vrsta stoke ili proizvodnju. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012.3. peradarnici. koševi za kukuruz) i slično kad nisu uključeni u vrijednost nekog drugog objekta.  Ostali objekti PG-a: Čvrsti prostori za spremanje strojeva.

a za staklenike i plastenike 8%. Postotak: Stopa amortizacije za čvrste objekte iznosi 4%.FADN PRIRUČNIK za voditelje. tj. ova investicija ukljuĉuje i stupove.2. itd.). FADN upitnika. armature. Oznaka: FADN_PR Trajni nasadi Ovdje se unose podaci o veličini/površini i vrijednosti za trajne nasade u vlasništvu ili u zakupu nositelja i/ili članova PG-a. maslinici: Pribiljeţiti podatke samo za nasade u uporabi od značaja za gospodarstvo. a u tablici 6. zaštitna sredstva…) koji se. TakoĊer ukljuĉuje i troškove inputa (gnojivo. osim ako se radi o nedovršenim objektima kad se amortizacija ne obračunava. Pojedinačna stabla i trsove na okućnici ili dvorištu i slično nije potrebno biljeţiti! U ovoj tablici biljeţi se ukupna površina ovih katastarskih kultura. Zbog toga vrijednost stavke „Investicija“ uvijek mora biti veća ili jednaka od vrijednosti stavke „Prirast mladih nasada“ u tablici 6.3. ţice. Ovdje je potrebno spomenuti i da se isti inputi u promatranoj godini biljeţe i ukupno kao troškovi pod odgovarajućim stavkama tablice 11. Za trajne nasade koriste se stope amortizacije prema tablici: Trajni nasad Voćnjak Vinograd Maslinik Stopa amortizacije 8% 5% 2% 11 . vinograd ili maslinik). osim ovdje. groţĎe za kvalitetna vina. dok se podrobniji pregled po vrstama biljeţi u tablici 6. Za mladi nasad koji nije u rodu do trenutka njegovog ulaska u rod svi troškovi inputa u promatranoj godini smatraju se investicijom i kao takvi biljeţe u ovu tablicu pod stavku „Investicija“. potrebno obavezno odabrati stavku „Prirast mladih nasada“. Tablica 3. te povećavaju vrijednost tog nasada. voćnjaci. Verzija: 1. pod „Prirast mladih nasada“. Objekti Vinogradi Voćnjaci Maslinici Pojašnjenja za trajne nasade:  Vinogradi. biljeţe i u tablicu 6. 2. 3. Šifrarnik za označavanje tipa trajnog nasada: Oznaka imovine 1. Popunjavanje polja tablice Objekti i trajni nasadi:   Godina investicije/podizanja: Unesite godinu izgradnje objekata. Osim samih sadnica korištenih pri podizanju nasada. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. godinu podizanja trajnog nasada. Amortizacija: Za obračun amortizacije gospodarskih zgrada i fiksne opreme (staklenika i klijališta) koja pripadaju nositelju ili članovima PG-a. koristi se linearna stopa amortizacije na osnovi zamjenske vrijednosti. kao odreĎena stavka (jezgričasto voće. itd. TakoĎer je za nasade u podizanju u tablici 6. Trajni nasadi u podizanju biljeţe se takoĎer u ovoj tablici pod odgovarajućom kategorijom nasada (voćnjak. bobičasto voće.

unesite ostvarenu cijenu u kunama. ukoliko je ona ostvarena u promatranom razdoblju.. Ovdje se unosi površina u ha u zakupu pojedinog nasada. 1. 12. U zakupu: Stavka postoji samo kod trajnih nasada. Ako je gospodarstvo tijekom promatrane godine prodalo objekt/trajni nasad. 31.FADN PRIRUČNIK za voditelje. Unesite površinu i vrijednost objekata i trajnih nasada na dan 1. siječnja do 31. a površina trajnih nasada u ha. Za trajne nasade unosi se procijenjena vrijednost nasada sa zemljištem. Vrijednost vlastitog zemljišta: Stavka postoji samo kod trajnih nasada. Vrijednost: Vrijednost amortizacije takoĎer se izračunava automatski. Vrijednost: Procijenjena trţna vrijednost odreĎene vrste objekta/trajnog nasada u kunama. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. Početno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. kao i vrijednost ulaganja u izgradnju novih objekata. Vrijednost na završnom stanju računa se automatski. od 1. prosinca. umanjivanjem vrijednosti na početnom stanju za iznos amortizacije. na početku promatranog razdoblja Investicija/prodaja: Investicija uključuje kupnju. Verzija: 1. Završno stanje: Unesite površinu na kraju promatranog razdoblja. Ovdje unesite procijenjeni udio (u %) vrijednosti vlastitog zemljišta u ukupnoj vrijednosti trajnog nasada! 12 . Oznaka: FADN_PR        Stopa amortizacije unosi se automatski odabirom odreĎenog objekta ili trajnog nasada. Površina (vlastito i u zakupu): Veličina stajskih i ostalih objekata izraţena je u m2.3. ili podizanja novih trajnih nasada.

laktofriz. 7.  U strojeve i oruĎa za sjetvu/sadnju usjeva ubrajaju se sijačice i sadilice. tresači. godine.  U sredstva za transport ulaze sve vrste sredstava za prijevoz proizvoda ili inputa na gospodarstvu: cisterne. samohodni ili vučeni. preše (osim preše za sijeno). rasipači mineralnog gnojiva i slični strojevi. Oznaka: FADN_PR 4 MEHANIZACIJA I OPREMA NA GOSPODARSTVU Ubiljeţite podatke o svakoj pojedinoj vrsti stroja i opreme koji se koriste na PG-u.  U strojeve i opremu za preradu na gospodarstvu ulaze: oprema za proizvodnju sira. itd. 6. preše i slično.  U strojeve i oruĎa za obradu tla ulaze motokultivatori (freze). za stajnjak.  Sustav za navodnjavanje: Uključuje crpku. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. prekretači. 12. Tablica 4. kotlovi za rakiju. inox posuda zapremine 2200 litara nabavljena 2005. 3. 8. kultivatori. tanjurače. 17. godine). mlinovi i slično. inox posuda zapremine 1000 litara nabavljena 1999. 16. prikolice (za rasute terete.  U strojeve i oruĎa za sijeno ubrajaju se strojevi koji se rabe u procesu pripreme sijena ili zelene krme. sortirke. Verzija: 1. plugovi.  Kombajn za krumpir: Kompletan stroj za iskop i prikupljanje krumpira. a čine ih: kosilice. 14.  U strojeve i oruĎa za ţetvu/berbu ulaze: berači. za sijeno. ako nije uračunata u vrijednost objekta u tablici 04 (dojilice. atomizeri. 13. bez obzira na tip. s aktivnim ili neaktivnim dijelovima. rasprskivače i dodatnu opremu. bačve. za stoku). 4. cijevi.  Strojeve i opremu za ostale namjene čine one vrste koje se rabe u proizvodnji i preradi na poljoprivrednom gospodarstvu. Ubiljeţiti svaku vrstu opreme zasebno. platforme i slično.FADN PRIRUČNIK za voditelje. 5.1.  U strojeve i opremu u stočarstvu ulazi vrijednost opreme u stajama. Šifrarnik za označavanje tipa mehanizacije i opreme: Oznaka mehanizacije/opreme 1. izgnojivači i slični strojevi i oprema). sjetvospremači i slični strojevi. 11. ovisno o godini nabavke (npr. Ubiljeţiti broj samostalnih kompleta. 10. ravnjači. kombajn za ţita: Ubiljeţiti strojeve i vozila na gospodarstvu koji su uporabljivi. silokombajni.3.  U strojeve i oruĎa za zaštitu i njegu usjeva ulaze: prskalice. Mehanizacija i oprema Traktor Oprema u vinarstvu Automobil (koji se ne koristi za privatne svrhe) Dostavno vozilo Kombajn za ţita Kombajn za krumpir Sustav za natapanje Strojevi i oruĎa za obradu tla Strojevi i oruĎa za sjetvu/sadnju Strojevi i oruĎa za zaštitu i njegu Strojevi i oprema za ţetvu/berbu Strojevi i oruĎa za sijeno Sredstva za transport Strojevi i oprema u stočarstvu Strojevi i oprema za preradu Strojevi i oprema za ostale namjene Informatička i ostala oprema Pojašnjenja za mehanizaciju i opremu:  Traktor. drljače. a nisu navedene. dostavno vozilo. automobil. 13 . 9. 15.  Oprema u vinarstvu: Kompletna oprema vinskog podruma. 2.

5. Vrijednost: Procjena sadašnje trţne vrijednosti za pojedninu vrstu stroja ili opreme. a prema tablici: Mehanizacije i oprema Poljoprivredna mehanizacije (šifre: 1. prosinca promatrane godine. 9. 8. na početku promatranog razdoblja..500 kn. Oznaka: FADN_PR U informatičku i ostalu opremu na gospodarstvu ubrajamo razne kompjutorizirane sustave.3. Vrijednost na kraju promatranog razdoblja izračunava se automatski. 6) Oprema (šifre: 2. Verzija: 1. 10.  Amortizacija: Mehanizacija i oprema koji su predmetom amortizacije odreĎuju se kao sredstva čija je nabavna vrijednost ako se nabavljaju novi veća od 2. Investicija/kupnja: Unesite vrijednost u kunama plaćen za kupnju nove ili polovne mehanizacije i opreme tijekom promatranog razdoblja. Vrijednost je izraţena u kunama. koordinatore i anketare  Datum: sijeĉanj 2012. 11. 12. Pod investicijom se takoĎer smatra i svako veće ulaganje u već postojeću mehanizaciju i opremu koje znatno povećava vrijednost iste. Godina proizvodnje: Unesite godinu proizvodnje stroja ili opreme odreĎene vrste. Unesite trţnu vrijednost mehanizacije/opreme na dan 1. Popunjavanje polja tablice Mehanizacija i oprema:  Tip mehanizacije i opreme: Iz padajućeg izbornika odaberite kategoriju mehanizacije/opreme kojoj odreĎeno sredstvo pripada. dva traktora). 1. Prodaja: Unesite vrijednost u kunama ostvarenu prodajom stroja ili opreme tijekom promatranog razdoblja.FADN PRIRUČNIK za voditelje. 14. Iznos godišnje amortizacije izračunava se linearnom stopom. 14 . Ukoliko se radi o mehanizaciji/opremi iste namjene (npr. a sva mehanizacija i oprema amortizira se do otpisa (do 0 kn). 16) Automobili (šifre: 3. 4) Informatička i ostala oprema (šifra 17)   Stopa amortizacije 8% 10% 10% 20%    Vrijednost: Vrijednost amortizacije takoĎer se izračunava automatski. Početno/završno stanje: Odnosi se na razdoblje od 1. Kupnju strojeva i opreme u promatranom razdoblju navedite u polju kupnja/investicija. potrebno je upisati svaki zasebno. 13. 15.siječnja do 31. 7. kao i računala i elektroničku opremu potrebnu za voĎenje PG-a. Postotak: Stope amortizacije unose se automatski odabirom pojedine stavke. umanjivanjem vrijednosti na početnom stanju za iznos amortizacije.

. na završnom stanju kod rasplodnih junica biljeţi se dva grla manje.3. Verzija: 1. radne krave i nemliječne krave za klanje broj košnica samo rasplodne ţenke rasplodne ţenke uključujući jariće i rasplodne muţjake rasplodne ţenke starije od 1 godine uključujući janjad i rasplodne muţjake do 20 kg ţive vage teţe od 50 kg. Stoka se razvrstava u odgovarajuće kategorije. poniji i ostale ţivotinje koje se koriste u agro-turizmu Goveda Svinje 15 . Junice od 12 do 24 mj. i tijekom godine dvije prijeĎu u kategoriju mliječnih krava. Junad od 12 do 24 mj.1. Junad starija od 2 godine Rasplodne junice starije od 2 godine Tovne junice starije od 2 godine Mliječne krave Izlučene mliječne krave Ostala goveda Pčelinje zajednice Kunići Koze Ovce Pčele Rasplodne koze Ostale koze Rasplodne ovce Ostale ovce Prasad Rasplodne krmače Svinje za tov Ostale svinje Brojleri Perad Kokoši nesilice Ostala perad Ostale ţivotinje Oznaka kategorije 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 Opis svih starosti za klanje unutar 6 mj. ako je na gospodarstvu na početku godine bilo pet rasplodnih junica. starosti ili sustava proizvodnje pojedine vrste ţivotinja u promatranoj godini. To konkretno znači da npr. sukladno FADN EU metodologiji. (osim ponija) Telad za tov do 6 mj. rasplodni muţjaci isključujući jednodnevne piliće jednodnevni pilići. Šifrarnik za označavanje kategorija stoke Osnovno stado Kopitari Kategorija stoke Konji. a drţe se isključivo za proizvodnju mlijeka. isključujući izlučene krmače teţe od 20 kg. kunići (osim rasplodnih ţenki). uključujući i mlaĎe od 2 god. Ovdje posebno treba napomenuti da iz tablice mora biti vidljivo tzv. riba. uključujući veprove i izlučene krmače osim iznešenih kokoši. perlinke. ili za proizvodnju mlijeka i teladi nakon zadnje laktacije krave koje se drţe za proizvodnju teladi. isključujući veprove i izlučene krmače teţe od 20 kg. magarci i dr.1. starosti bez obzira na spol osim prvotelki uključujući rasplodne bikove samo koje se još nisu telile nisu za rasplod i nisu se telile krave koje su se telile uključujući mlaĎe od 2 god. jeleni. Ostala telad do 12 mj. a na završnom stanju mliječnih krava dva grla više. Tablica 5. guske. purani. nesilice i iznešene kokoši patke. Pripadnost odreĎenoj kategoriji odreĎena je na temelju spola.FADN PRIRUČNIK za voditelje. kruţenje stoke na gospodarstvu. nojevi. nesilica i jednodnevnih pilića kokoši koje još nisu pronijele. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. Oznaka: FADN_PR 5 BROJ I VRIJEDNOST STOKE U ovu tablicu biljeţiti broj i vrijednost stoke prema šifarniku koji se nalazi u tablici 5.

 Vlastita potrošnja: Unesite količinu proizvoda iskorištenu za potrebe kućanstva. 9. U ovu se tablicu biljeţi i stoka u usluţnom tovu koja se u promatranom razdoblju nalazi na PG-u.  Uginuće: Unesite ukupan broj i procijenjenu vrijednost uginulih ţivotinja u promatranom razdoblju.  Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika.  Prodaja: Unesite vrijednost u kunama dobivenu prodajom stoke u promatranom razdoblju. bez obzira je li izvor sredstava vlastiti ili kredit. prosinca promatrane godine. Koristiti podatke iz pomoćne tablice za evidenciju kretanja stoke na PG-u tijekom promatranog razdoblja.  Količina: Za goveda. za perad je 1 kljun.. dok je za pčele 1 košnica. Ova stavka unosi se samo kod mladih ţivotinja. Kod tih se kategorija stoke unosi samo prosjeĉan broj. Iznos primitaka iz usluţnog tova unosi se u tbl. u kunama: Procjena trţne vrijednosti odnosne vrste stoke tijekom promatranog razdoblja. 1. svinje jedinica mjere je 1 grlo. na početku promatranog razdoblja. Oznaka: FADN_PR Pojašnjenja za kategorije stoke: Vidi tablicu! Pri popunjavanju ove tablice potrebno je koristiti se pomoćnom tablicom s evidencijom kretanja stoke na gospodarstvu tijekom godine (tzv. siječnja do 31. Koristiti podatke iz pomoćne tablice za evidenciju kretanja stoke na PG-u tijekom promatranog razdoblja.  Broj dana u tovu: Kod tova svinja potrebno je odrediti broj dana u tovu u promatranom razdoblju.  Podmladak: Unesite ukupan broj i vrijednost novoroĎenih ţivotinja u promatranom razdoblju. te na kraju promatranog razdoblja. Unesite broj i procijenjenu vrijednost stoke na dan 1. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. na dan 31. koze. ovce. 16 . diary book). a sva se ostala polja popunjavaju nulama. od 1.  Kupnja: Unesite vrijednost u kunama plaćen za kupnju odreĎene količine stoke tijekom promatrane godine.3.FADN PRIRUČNIK za voditelje. Verzija: 1. 12.  Prosječan broj: Potrebno je zabiljeţiti koliki je prosječan broj grla odreĎene stoke bio na gospodarstvu tijekom promatrane godine.  Početno/Završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje.  Vrijednost. koje su roĎene na gospodarstvu tijekom te godine. Popunjavanje polja tablice Broj i vrijednost stoke:  Kategorija stoke: Iz padajućeg izbornika odbrati odgovarajuću kategoriju stoke prema gornjoj tablici.

pergole) 153 Nasadi agruma 154 Maslinici 155 Vinogradi 156 157 158 159 Trajni nasadi u zaštićenim prostorima Rasadnici (osim rasadnika šumskih stabala. trska) Prirast mladih nasada (unosi se vrijednost prirasta mladih nasada – trajnih nasada u podizanju . povrće i cvijeće uzgajano u prodajnim vrtovima na otvorenom Ubrajamo svjeţe povrće. borovnica. Vrijednost prirasta procjenjuje se na bazi ulaznih troškova.FADN PRIRUČNIK za voditelje. dinje i lubenice uzgojeno u prodajnim vrtovima na otvorenom (uključujući i ono u plastičnim tunelima). lješnjak. a ţanju se odvojeno. bambus. nektarina. rogoz. nenavodnjavani postrni usjev Usjev kraće vegetacije sijan poslije ţetve glavnog usjeva. iskazuju se samo površina i vrijednosti prodaje. kruška. lubenice. klementina limun ostali agrumi stolne masline masline za proizvodnju ulja stolno groţĎe groţĎe za kvalitetna vina (i vrhunska vina) groţĎe za ostala vina nusproizvodi vinove loze (lišće. cvijeće i ukrasno bilje koje se uzgaja u zaštićenom prostoru. Popunjavanje polja tablice trajni nasadi-proizvodnja:  Vrsta/proizvod: Iz padajućeg izbornika odaberite nazive pojedinih voćnih i vinogradarskih vrsta ili proizvoda koji se proizvode u nasadima na PG-u.) Pojašnjenja za trajne nasade: U ovu tablicu unesite podatke o voćnim i vinogradarskim vrstama koje se proizvode isključivo u nasadima. badem. trajne nasade u zaštićenim prostorima. dinje. a po potrebi i gljive. te cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom uzgoj u zaštićenom prostoru Ubrajamo svjeţe povrće. marelica.koji još nisu u rodu.1. ostalo sjeme (npr. višnja) lupinasto voće (orah.PROIZVODNJA U ovu tablicu upisuju se podaci o trajnim nasadima višegodišnjih voćnih vrsta. Tablica 6. Šifrarnik za označavanje trajnih nasada i proizvoda voćnih vrsta: Oznaka nasada Vrsta nasada Oznaka proizvoda 349 152 Nasadi voćaka i bobičastog voća 350 351 352 354 355 356 357 281 282 285 292 293 304 Proizvod jezgričasto voće (jabuka. nenavodnjavani kombinirani usjev Ubrajamo usjeve koji se siju zajedno na istoj površini. kesten) bobičasto voće (ribiz. trešnja. Oznaka: FADN_PR 6 TRAJNI NASADI . kupina. malina. presadnice) i rasadnike. šljiva. početnog i završnog stanja) Ostali trajni nasadi (boţićna drvca. kao i o proizvodnji koja se ostvaruje na razini PG-a. dunja) koštićavo voće (breskva. Verzija: 1. 5 17 . jagode.3. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012.  1 2 3 4 Kod proizvodnje: odabire se iz padajućeg izbornika prema donjoj podjeli: nenavodnjavani glavni usjev Ubrajamo pojedinačne i mješovite usjeve. vinove loze i maslina. bez obzira na kultivar (sortu) pojedine vrste ili podlogu na kojoj su uzgojene. smokva) naranča mandarina. šipak. jagode. vrba.

          Površina: Ukupna površina odreĎene vrste nasada izraţena u hektarima.. svjeţe voće pojedeno na gospodarstvu i sl.). 12. Ovdje je bitno napomenuti da se unosi samo količina. Osim toga. Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika. Verzija: 1. od 1. Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu odreĎenog proizvoda proizvedenu u promatranom razdoblju. 1. dok se vrijednost biljeţi u tablici 8. taj se nasad unosi u ovu tablicu pod odgovarajućom vrstom nasada. te za proizvodnju električne i toplinske energije iz biomase. Prodaja: Unesite ukupnu količinu (u kg) i vrijednost prodanih proizvoda u kunama u promatranoj godini. Potrošeno za preradu: Unesite količinu proizvoda koja je u promatranoj godini utrošena kao input u preradi na gospodarstvu (groţĎe za vino i sl. makar njegova proizvodnja bila i 0 kg. Oznaka: FADN_PR navodnjavani glavni ili kombinirani usjev navodnjavani postrni usjev energetski usjevi Usjevi preteţno za proizvodnju biogoriva (npr. Vlastita potrošnja: Unesite količinu proizvoda iskorištenu za potrebe kućanstva ili u neku drugu aktivnost kućanstva u promatranoj godini (npr.FADN PRIRUČNIK za voditelje. 88 Uredbe EK 1782/2003. na dan 31. siječnja do 31. troškova korištenih inputa za taj nasad u promatranoj godini. uljana repica za biodizel). Od toga navodnjavano: Unijeti navodnjavanu površinu u ha pod odreĎenim nasadom. Unesite količinu i vrijednost proizvodnje na dan 1. s dva decimalna mjesta. prosinca promatrane godine. kao vrijednost proizvoda prerade u biljnoj proizvodnji. Početno/Završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. te na kraju promatranog razdoblja. Vrijednost: Unesite vrijednost pojedinog proizvoda u kunama.3. 18 . Proizvodnja se računa kao: proizvodnja = (završno stanje + plaćanje u proizvodima + potrošeno za preradu + vlastita potrošnja + prodaja) – poĉetno stanje Količina: Unesite količinu proizvedenih voćnih i vinogradarskih proizvoda u kilogramima (kg).). Napomena: U slučaju trajnih nasada u podizanju (mladih nasada koji još nisu u punom rodu). kod nasada u podizanju odabire se još i stavka „Prirast mladih nasada“ čija se vrijednost procjenjuje isključivo na bazi ulaznih troškova. tj. kako je definirano čl. koordinatore i anketare 6 7 10 Datum: sijeĉanj 2012. na početku promatranog razdoblja.

leguminoze Krumpir Šećerna repa Uljarice Hmelj (osim sjemena) Duhan (osim sjemena) 129 130 131 132 133 134 Ostalo industrijsko bilje 135 Povrće. industrijsko bilje. kao i silaţa klipa kukuruza.FADN PRIRUČNIK za voditelje. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. tikvice. cikorija. povrće. cvjetača. U biljne vrste ubrajamo slijedeće skupine proizvoda: ţitarice. Oznaka: FADN_PR 7 BILJNA PROIZVODNJA Biljna proizvodnja Pod biljnom proizvodnjom u FADN upitniku razumijevamo uzgoj korisnog bilja. dinje. artičoke. sezam. endivija. Verzija: 1. sirak (osim krmnog sirka) Stočni grašak. matovilac. krastavci 19 . radič. lisnati kelj. Šifrarnik za označavanje biljne proizvodnje i proizvoda: Skupina proizvoda Oznaka proizvodnje Vrsta proizvoda Oznaka proizvoda Ratarske kulture Pšenica (uključuje običnu pšenicu i pir krupnik) Durum pšenica Raţ (uključujući suraţicu) Ječam Zob Ljetne mješavine ţitarica Kukuruz u zrnu Ostale ţitarice 120 121 122 123 124 125 126 128 Ţitarice i kukuruz koje su poţete zelene radi ishrane stoke (uključujući silaţu) nisu uključene ovdje već se unose pod oznakom 145 „Ostalo krmno bilje“.3. krmno bilje. uključujući proso. dinje. kelj pupčar. triticale. grahorice. koraba Lisnato povrće 336 zelena salata. rabarbara Rajĉica 337 Kukuruz šećerac 375 Plodasto povrće 338 paprika. Svi podaci odnose se na promatranu godinu.1. Tablica 7. cvijeće. lubenice i jagode uzgojene na otvorenom 136 Kupusnjaĉe. gorčica. tikve. poljski grah i slatka lupina 360 Leća. brokula. kako sjemenskog i sadnog. cvjetaĉa i brokula 335 136 136 136 136 kupus. grahorica 361 Ostale mahunarke 330 Uključuje mladi i sjemenski krumpir Osim sjemena i presadnica. blitva. poriluk. mak) 334 Unosi se količina osušenih cvjetova Unosi se količina osušenih listova Ljekovito. Ovdje se unose i ţitarice za sjemensku proizvodnju. unijeti samo teţinu korijena Uljana repica 331 Suncokret 332 Soja 333 Ostalo (ricinus. lubenice i jagode Svjeţe povrće. gljive i ostalo bilje. patliĎan. tako i merkantilnog. aromatično bilje 345 Šećerna trska 346 Pamuk 347 Lan 373 Konoplja 374 Ostalo 348 Industrijsko bilje Mahunarke. heljdu. špinat. začinsko. rikula. slanutak.

rotkve. krumpir. kelj pupčar. tikve. rotkvica. travne smjese. patliĎan. Nisu navedeni pod oznakama 120 . lubenice i jagode u zaštićenom prostoru 138 138 Korjenasto i gomoljasto povrće 339 mrkva. koordinatore i anketare 136 Datum: sijeĉanj 2012. radič. luk. grah. lubenice i jagode 341 Kupusnjaĉe. lisnati kelj. rotkvica. ukrasno bilje i okopavine. cikorija. koraba Lisnato povrće 336 zelena salata. peršin. hren. češnjak Mahunarke 340 grašak. Stočna repa. peršin. grah. celer. brokula. hren. komorač. ne ukljuĉuje sjeme za ţitarice. a ulazi u KPP. krmna repica Kukuruz za silaţu 326 Ostale ţitarice i smjese ţitarica s 327 leguminozama za silaţu (i krmni sirak) Lucerna i ostalo krmno bilje 328 Zemljište na ugaru izvan sustava potpora 315 Zemljište na ugaru u sustavu potpora 316 Koristi se radi plodoreda. rotkva. pastrnjak. celer. pastrnjak. mahunarke. krastavci Korjenasto i gomoljasto povrće 339 mrkva. cvjetaĉa i brokula 335 kupus. rabarbara Rajĉica 337 Kukuruz šećerac 375 Plodasto povrće 338 paprika. komorač. artičoke. cikla. cvijeće. špinat. endivija. cvjetača. repa. cikla. osim privremene trave) 20 . Oznaka: FADN_PR 136 136 Svjeţe povrće. poriluk. matovilac. češnjak Mahunarke 340 grašak. repa. Krmni usjev (travnjak) zasijan na oranici na vrijeme kraće od pet godina (trave.FADN PRIRUČNIK za voditelje. rikula. bob Dinje. Verzija: 1. trave i uljarice koje se biljeţi pod odgovarajuću kategoriju usjeva. tikvice. luk. bob Dinje.3. kelj. rotkve. dinje. djetelinsko-travne smjese itd. travnodjetelinske smjese. blitva. TakoĎer uključuje presadnice i sadni materijal.) Upisati ukupnu proizvodnju sijena i/ili sjenaţe sa ovih površina.147 Ostalo sjeme 143 Krmno bilje i ugari Krmno korijenje i kupusnjače Krmni usjevi na oranicama1 144 145 Zemljište na ugaru 146 Privremeni kultivirani travnjaci 147 Ostali ratarski usjevi 148 1 Krmni usjevi na oranicama koji se uzgajaju u plodoredu i koriste istu zemlju manje od pet godina (jedno ili višegodišnji krmni usjevi. lubenice i jagode 341 Ukupna površina (u m2 ) = površina x broj berbi (ne ulazi u KPP) 138 138 138 138 138 138 Gljive 139 Cvijeće i ukrasno bilje Cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom (osim rasadnika) Cvijeće i ukrasno bilje u zaštićenom prostoru 140 141 Sjeme i sadni materijal Sjeme trava 142 Uključuje sjeme krmnih leguminoza Sjeme za povrće.

FADN PRIRUČNIK za voditelje. pa je tako: 1 kg u klipu pribliţno je 0. bez obzira kad su sijani ili saĎeni. 88 Uredbe EK 1782/2003. nenavodnjavani kombinirani usjev Ubrajamo usjeve koji se siju zajedno na istoj površini. svakako koristite njegove podatke uz unos komentara. livada. Popunjavanje polja tablice biljna proizvodnja:  Proizvod: Nazive proizvoda birajte iz padajućeg izbornika. 5 6 7 10 21 . ostalo sjeme (npr. dinje i lubenice uzgojeno u prodajnim vrtovima na otvorenom (uključujući i ono u plastičnim tunelima). Ukoliko poljoprivrednik smatra da se vrijednosti njegove proizvodnje razlikuju od gore navedenih. cvijeće i ukrasno bilje koje se uzgaja u zaštićenom prostoru. lubenice. dinje. te za proizvodnju električne i toplinske energije iz biomase. odnosno ubrani (poţeti) u promatranoj godini.  1 2 3 4 Kod proizvodnje: odabire se iz padajućeg izbornika prema donjoj podjeli: nenavodnjavani glavni usjev Ubrajamo pojedinačne i mješovite usjeve. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. pašnjaka. jagode. masa proizvedenog sijena zbraja se s masom proizvedene sjenaţe/silaţe kako bi dobili ukupnu proizvodnju krme na toj površini. a ţanju se odvojeno. 150 ili 151) izrazite u kg proizvedenog sijena i/ili sjenaţe/silaţe. kako je definirano čl. Napomena: Za unos proizvedene količine krme svakako koristite gore navedene raspone definirane od strane struke. povrće i cvijeće uzgajano u prodajnim vrtovima na otvorenom Ubrajamo svjeţe povrće. Poštujte slijedeća pravila: . navodnjavani glavni ili kombinirani usjev navodnjavani postrni usjev energetski usjevi Usjevi preteţno za proizvodnju biogoriva (npr. uljana repica za biodizel).8 kg u zrnu 1 m3 u klipu pribliţno je 400 kg u zrnu .proizvodnju krme s travnjaka. Ovisno o broju proizvoda ispunite odgovarajući broj tablica. Verzija: 1. presadnice) i rasadnike. 147.3. Biljeţe se proizvodi koji su dozreli. Sve količine potrebno je izraziti u kg kukuruza u zrnu. te cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom uzgoj u zaštićenom prostoru Ubrajamo svjeţe povrće. nenavodnjavani postrni usjev Usjev kraće vegetacije sijan poslije ţetve glavnog usjeva. uzimajući u obzir sljedeće prosječne vrijednosti: sijeno: velika okrugla bala = 250 – 300 kg mala kockasta bala = 15 – 20 kg 1m3 u skladištu = 150 . a odrţavaju se sukladno uvjetima dobre poljoprivredne prakse i podloţna su isplati potpora. djetelišta i lucerništa (oznaka 145.200 kg silaţa/sjenaţa: velika okrugla bala = 600 – 800 kg 1 m3 u silosu = 350 – 500 kg silaţni kukuruz (silaţa cijele stabljike): 1 m3 = 400 – 600 kg Ako se na istoj površini proizvodi i sijeno i sjenaţa/silaţa.kukuruz biljeţite kao kukuruz u zrnu (oznaka 126) osim kod silaţnog kukuruza (oznaka 326). trajne nasade u zaštićenim prostorima. Količine iskazane u broju proizvedenih bala ili m3 u silosu ili skladištu pretvorite u kg na sljedeći način: broj bala x masa bala. odnosno m3 x masa 1 m3. a po potrebi i gljive. Oznaka: FADN_PR Zemljište dano u najam Prirodne livade Trajni pašnjaci Trajni travnjaci (koji se ne koriste za proizvodnju) 149 150 151 314 Unijeti površinu u ha i primitak od najma u stavku prodaja Travnjak korišten na vrijeme dulje od pet godina Travnjak na neobraĎivanom zamljištu s lošom kvalitetom ispaše Područja pod trajnim travnjacima i livadama koja se više ne koriste u proizvodne svrhe. jagode.

Oznaka: FADN_PR        Površina: Pod površinom razumijevamo površinu zasijanu (zasaĎenu) odreĎenom kulturom. 1. Za svaki proizvod površinu unijeti isključivo u hektarima s dva decimalna mjesta. za hranidbu stoke. na dan 31. te na kraju promatranog razdoblja. Iz padajućeg izbornika bira se usjev (s oznakom proizvoda i proizvodnje) i unosi površina pod tim usjevom na dan 31. Unesite količinu i vrijednost na dan 1.). Pod prodanom razumijevamo robu koja je isporučena kupcu. koordinatore i anketare  Datum: sijeĉanj 2012. Jedinica mjere: Kraticu mjerne jedinice u kojoj se izraţava količina proizvoda FADN upitnik unosi automatski.).3.. stočna hrana i sl. a očekivani iznos za isplatu biljeţi se u tablici 14. izraţava se u komadima. iako poţete (obrane) površine mogu biti manje. Količina proizvedenih sadnica.  Vrijednost: Unosi se vrijednost nedovršene proizvodnje promatranog razdoblja koja iznosi ukupan zbroj svih inputa te proizvodnje (sjeme. cvijeća. pod stavkom „kratkoročna potraţivanja“. zaštitna sredstva. od 1. nego se te količine proizvoda biljeţe pod stavkom „potrošeno na gospodarstvu“.FADN PRIRUČNIK za voditelje. 12. Količina: Unesite količinu uporabljivih proizvoda koja je ubrana ili poţeta u promatranoj godini izraţena u kilogramima. Prodaja: Unesite količinu i vrijednost proizvoda koja je prodana tijekom promatrane godine.. Vaţno je napomenuti da ovdje ne ubrajamo količine utrošene npr. gnojivo.) utrošenih do 31. Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje.: svjeţe povrće pojedeno na gospodarstvu i sl. 22 . Vlastita potrošnja: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda iskorištenih za potrebe kućanstva ili za neke druge aktivnosti kućanstva u promatranoj godini (npr. lukovica i sl. Od toga navodnjavano: Unijeti navodnjavanu površinu u ha pod odreĎenom kulturom. 12. unosi se samo količina.. Potrošeno na gospodarstvu: Količina i vrijednost proizvoda koja je u promatranoj godini utrošena kao input u poljoprivrednoj proizvodnji ili preradi na gospodarstvu (vlastito sjeme. Nedovršena proizvodnja U tablicu nedovršena proizvodnja biljeţe se proizvodi čiji ciklus proizvodnje traje. Verzija: 1. Ako roba nije naplaćena. osim za gljive za koje je jedinica površine m2. Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika. prosinca promatrane godine. Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu (u kg ili kom) odreĎenog proizvoda proizvedenu u promatranom razdoblju. 12. siječnja do 31.

unosi se samo količina. vinograda i maslinika. Unesite količinu i vrijednost na dan 1. Vrijednost je izraţena u kunama.. ocat. siječnja do 31. Kod proizvodnje pojedinog proizvoda prerade mora odgovarati kodu proizvodnje odgovarajućeg usjeva tj. 12. na dan 31. a očekivani iznos za isplatu biljeţi se u tablici 14. Tablica 8.FADN PRIRUČNIK za voditelje. sok. rakija. i 7. od 1.) 294 kvalitetno vino sa zaštićenim porijeklom (i vrhunska vina) 295 ostala vina 291 groţĎice Proizvodi prerade koji nisu posebno spomenuti (uključuje alkohol osim od groţĎa. koji se dobivaju preradom osnovnog proizvoda (voća. Oznaka: FADN_PR 8 PROIZVODI PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI Pod proizvodima prerade u biljnoj proizvodnji podrazumijevamo proizvode voćnjaka. maslina) te nusproizvode ratarske proizvodnje (slama). Šifrarnik za označavanje proizvoda prerade: Oznaka nasada 154 155 Oznaka Proizvod prerade biljne proizvodnje proizvoda 283 maslinovo ulje Maslinici 284 ostali proizvodi od maslina Vinogradi 288 različiti vinogradarski proizvodi (mošt. te na kraju promatranog razdoblja. Stočarska proizvodnja.  Kod proizvodnje: Vidi upute za tablice 6. voćna vina. vinograda i maslinika) 299 slama 300 glave šećerne repe 301 ostalo Vrsta nasada 160 161 Popunjavanje polja tablice Proizvodi prerade u biljnoj proizvodnji:  Vrsta proizvoda: Nazive proizvoda birajte iz padajućeg izbornika. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. kvalitetno i ostala vina i groţĎice potrebno je unijeti i površinu (u ha) trajnog nasada s koje je proizvod dobiven. iz završenog ciklusa proizvodnje.  Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. pod stavkom „kratkoročna potraţivanja“. odn.3. Za ostale stavke površina nije potrebna. itd. Svi podaci odnose se na promatranu godinu. Verzija: 1. rakije i likere. Ne biljeţe se proizvodi čiji ciklus proizvodnje traje u trenutku provoĎenja istraţivanja.  Prodaja: Unesite količinu i vrijednost prodaje (ostvarene i naplaćene) navedenog proizvoda tijekom promatrane godine.) Nusproizvodi biljnih proizvoda (osim nusproizvoda voćnjaka.  Količina: Ukupno proizvedena količina proizvoda tijekom promatranog razdoblja izraţena u zadanoj jedinici mjere.  Vlastita potrošnja: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda koja je u promatranom razdoblju utrošena u kućanstvu. Proizvodi prerade u stočarstvu bilježe se u tablici 9. Ako roba nije naplaćena. na početku promatranog razdoblja. prirodne voćne sokove i sl. Biljeţe se gotovi proizvodi.  Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika.  Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu odreĎenog proizvoda proizvedenog u promatranom razdoblju. 23 . groţĎa. 1.1. prosinca promatrane godine. dţemove. trajnog nasada od kojeg je proizveden!  Površina: Za stavke maslinovo ulje.

Verzija: 1. Ova se grla stoke ubrajaju u ukupan broj stoke na gospodarstvu. naknade za oplodnju pastuhom. 12.. Oznaka: FADN_PR 9 STOĈARSKA PROIZVODNJA U tablicu stočarska proizvodnja biljeţe se podaci za vaţnije stočarske proizvodnje na gospodarstvu pojedinačno. vrhnje.030.  Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika.  Prodaja: Unesite količinu i vrijednost ostvarene prodaje navedenog proizvoda tijekom promatranog razdoblja. Ne biljeţe se proizvodi čiji ciklus proizvodnje traje u trenutku provoĎenja istraţivanja. Ova se stavka unosi jedino kod kravljeg.  Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. kozjeg i ovčjeg mlijeka (npr. Biljeţe se gotovi proizvodi. siječnja do 31.1. Usluţni tov goveda Usluţni tov ovaca i koza Usluţni tov svinja Usluţni tov peradi Usluţni tov ostalih ţivotinja Med i ostali proizvodi pčelarstva 307 308 309 310 311 313 Popunjavanje polja tablice Stočarska proizvodnja:  Vrsta proizvoda: Nazive stočarskih proizvoda birajte iz padajućeg izbornika. te na kraju promatranog razdoblja.3. prosinca promatrane godine. ovčjeg i kozjeg mlijeka (šifre 162. Unesite količinu i vrijednost na dan 1.) – biljeţi se samo vrijednost prodaje! Usluţni tov (iznos primitaka koji odgovara plaćanju za pruţene usluge i gdje nositelj ne preuzima gospodarski rizik koji inače postoji u uzgoju i tovu). mlijeko utrošeno u preradi za sir ili vrhnje). dok je za ovčje mlijeko 1. maslac.  Količina: Ukupno proizvedena količina proizvoda tijekom promatrane kalendarske godine izraţena u odgovarajućoj jedinici mjere.  Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu odreĎenog proizvoda proizvedenu u promatranom razdoblju. na početku promatranog razdoblja. Za mlijeko se biljeţi ukupna proizvodnja koja uključuje namuţeno mlijeko. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. Za sve stavke pod šifrom 170 (ostali stočarski proizvodi) i 171 (usluţni tov) unosi se samo vrijednost prodaje tj. sir) biljeţi se kao količina mlijeka (u kg) potrebna za izradu tog proizvoda.036. jaja osim kokošjih i sl. Količina mlijeka u litrama preračunava se u kilograme korištenjem fakotra korekcije koji iznosi za kravlje i kozje mlijeko 1. iz završenog ciklusa proizvodnje. Šifrarnik za označavanje stočarskih proizvoda: Oznaka proizvoda 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 Vrsta stoĉarskih proizvoda Kravlje mlijeko (osim mlijeka za telad) Proizvodi od kravljeg mlijeka (sve vrste sireva. na dan 31. 164 i 165). Vrijednost je izraţena u kunama.  Potrošeno za preradu: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda koja je u promatranom razdoblju utrošena u preradi na poljoprivrednom gospodarstvu (npr. od 1. Proizvodnja proizvoda od kravljeg. ukupni primici ostvareni prodajom tih proizvoda i usluga. sirutka…) Ovčje mlijeko Kozje mlijeko Vuna Proizvodi od ovčjeg mlijeka Proizvodi od kozjeg mlijeka Kokošja jaja (izraţena u komadima) Ostali stočarski proizvodi (stajski gnoj za prodaju.  Vlastita potrošnja: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda koja je u promatranom razdoblju utrošena u kućanstvu. 1. 24 .FADN PRIRUČNIK za voditelje. Tablica 9.

).1. U ovu se tablicu unose i prihodi od šuma (drva itd. noćenje.  Ukupni proizvod: Unesite vrijednosti (procjena!) proizvedenih ostalih proizvoda i pruţenih usluga ostvarenih i naplaćenih u promatranom razdoblju. lova i ribolova) osim proizvoda prerade koji su proizvedeni i nude se na gospodarstvu Primici iz prethodne računovodstvene godine (zakašnjela plaćanja) Ostali proizvodi i primici (vezani isključivo uz poljoprivredne aktivnosti.). Tablica 10. Odnosi se samo na stavku 182 (proizvodnja na ostalim površinama)  Površina: Odnosi se samo na stavku 182 (proizvodnja na ostalim površinama). unijeti površinu u ha. ceste i sl. jelke.FADN PRIRUČNIK za voditelje. Oznaka: FADN_PR 10 OSTALI PROIZVODI U ovoj tablici biljeţe se podaci o ostalim proizvodima koji nisu navedeni u prethodnim tablicama za biljnu i stočarsku proizvodnju. Aktivnosti se uglavnom odnose na pruţanje usluga smještaja. kao i različiti novčani primici (kamate na novac u banci itd. ribnjaci.. 25 . površine pod objektima. te raznih usluga u poljoprivredi (pruţanje usluge berbe. i 7. ugovoreni rad Kamate na obrtna sredstva Agroturizam (pruţanje usluga smještaja.  Kod proizvodnje: Vidi upute za tablice 6. najam mehanizacije).3.) Popunjavanje polja tablice Ostali proizvodi:  Vrsta/aktivnost: Iz izbornika izaberite nazive ostalih proizvoda ili pruţenih usluga koji su navedeni u šifrarniku. Vrijednost je izraţena u kunama. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. smola) Najam mehanizacije i opreme. ţetve. Verzija: 1.) Proizvodnja na ostalim površinama (izvan KPP. Unesite podatke o svim ostalim proizvodima i pruţenim uslugama po osnovi obavljanja poljoprivredne djelatnosti temeljem koje se ostvaruju prihodi na razini PG-a tijekom promatranog razdoblja. otkosa i sl. zemljište dano u zakup itd. dvorišni vrtovi. ali unutar ukupne površine PG-a. Šifrarnik za označavanje ostalih proizvoda: Oznaka proizvoda 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Vrsta ostalih proizvoda Naknada za otkos livadnih površina Prodaja srušenih stabala Prodaja šumskih stabala Ostali šumarski proizvodi (pluto. jahanja. npr. prehrane i drugih oblika agroturizma.

: Šifrarnik za označavanje troškova Oznaka troška Troškovi rada i mehanizacije 59 60 61 62 63 Registracija vozila i strojeva (naknade za tehnički pregled. U ove tablice unosite sve troškove koji su nastali temeljem bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u promatranom razdoblju. Oznaka: FADN_PR 11 TROŠKOVI Trošak se definira kao utrošak različitih dobara (materijala. Zbog toga je potrebno utvrditi i unijeti stanje zaliha repromaterijala na početku promatranog razdoblja. ţitarice. testiranje mlijeka. koze i ovce (uljane pogače. VAM-a i sl. koze i ovce (uključuje i troškove ispaše stoke i zajedničkih pašnjaka. Radi lakše determinacije troškova tablice su podijeljene ovisno o vrsti proizvodnje i nastanku troškova.) Voluminozna krma za kopitare. krave. nisu uključeni u imovinu PG-a) Vrsta troškova Troškovi stoĉarske proizvodnje 64 65 66 71 67 Troškovi biljne proizvodnje 72 Sjeme/sadni materijal Koncentrirana krma za kopitare. vremena. Verzija: 1. krave. riblje brašno. tada biljeţite samo ukupnu vrijednost reţijskih troškova i u ćeliju od toga za gospodarstvo unesite 100%. te ostali troškovi npr. plaćene uslugetroškovi stočarske-selekcijske sluţbe. gnojiva. strojeva i opreme) Tekuće odrţavanje strojeva i opreme (odrţavanje i manji popravci strojeva i opreme.3. minerali itd. Ukoliko je poljoprivredna aktivnost odvojena od kućanstva. sredstava za zaštitu bilja pa je potrebno utvrditi stvarne troškove nabavke inputa za proizvodnju koji su ostvareni u promatranom razdoblju. troškovi ambalaţe i marketinga gotovih proizvoda) Hrana za perad i ostale male ţivotinje 26 . deterdţenti za čišćenje opreme za muţnju. jedino ukoliko se poljoprivredna aktivnost odvija u sklopu kućanstva. Tablica 11. Kod biljeţenja troškova biljne i stočarske proizvodnje pojavljuju se troškovi sjemena. Ukoliko u odreĎenom izborniku ne postoji odreĎeni trošak. troškovi mehaničara. umjetno osjemenjivanje. ne uključuje veće popravke koji povećavaju vrijednost strojeva i opreme) Goriva i maziva Automobili (korištenje za potrebe PG-a.. Kod odreĎivanja reţijskih troškova na gospodarstvu potrebno je utvrditi koji je udio (u postotku) poljoprivredne aktivnosti u ukupnoj vrijednosti reţijskih troškova na kućanstvu. Iznose pojedinih troškova unesite u kunama.1. sadnog materijala.FADN PRIRUČNIK za voditelje. cestarine i police osiguranja) Ugovoreni rad i najam mehanizacije (troškovi ugovorenog rada. kao i kupljenu stelju i slamu) Hrana za svinje Ostali troškovi stočarske proizvodnje (veterinarski troškovi i lijekovi. biljeţite ga pod kategorijom ostalo unutar izbornika uz obavezno unošenje komentara. Kod unosa troškova koristite se padajućim izbornicima. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. troškovi mliječne zamjenice. najma mehanizacije. kako bi mogli unijeti stvaran iznos troška koji je nastao u promatranom razdoblju. novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge što će se realizirati prodajom na trţištu.

koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. herbicidi.kalcizacija) Električna energija Goriva za grijanje Vodoopskrba Ostali reţijski troškovi (troškovi knjigovodstva. kompost…) Zaštita i njega usjeva (insekticidi. gnojovka i gnojnica) Poboljšivači tla (sredstva koja poboljšavaju fizikalna i kemijska svojstva tla – vapnenac. troškovi prodaje i marketinga gotovih proizvoda. konopci. Unijeti količine utrošenih gnojiva i poboljšivača tla u kg pridruţenih odgovarajućim vrijednostima. Verzija: 1. sredstava za zaštitu bilja itd.) Osiguranje nasada i usjeva Osiguranje stoke Osiguranje opreme Osiguranje objekata Ostali troškovi osiguranja Porezi na pokretnu imovinu Ostali porezi i naknade Porezi na nepokretnu imovinu (uključuje zemljište i objekte) Troškovi korištenja zemljišta i objekata 85 86 Plaćeni najam objekata Plaćeni najam zemljišta Popunjavanje polja tablice Troškovi:  Vrsta troška: Odabrati iz padajućeg izbornika!  Količina: Unosi se samo kod mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla. Oznaka: FADN_PR 74 74 74 75 Mineralna gnojiva (svih formulacija hraniva) Organska gnojiva (stajski gnoj – kruti. analiza tla.  Početno stanje: Unijeti stanje zaliha (vrijednost u kn) na početku promatranog razdoblja (samo za repromaterijal koji moţe postojati na zalihi!)  Kupnja: Unijeti vrijednost u kn pojedine vrste repromaterijala kupljenog te godine.3. zaštita od mraza) Ostali troškovi biljne proizvodnje (troškovi ambalaţe gotovih proizvoda uključujući i boce i čepove za vino.  Završno stanje: Unijeti vrijednost preostalog sjemena. gnojiva. uredski troškovi. ali i trošak kupnje dodatnog vinskog groţĎa za preradu) Troškovi korištenja šumskih resursa 76 77 Reţijski troškovi 78 79 80 81 84 Troškovi osiguranja 82 82 82 87 82 Troškovi poreza i naknada 83 83 88 Tekuće odrţavanje (odrţavanje objekata. fungicidi. na kraju promatranog razdoblja. tajničke usluge. vezice. razni doprinosi i pretplate i sl. folije za silaţu i jagode. protugradne rakete. 27 .FADN PRIRUČNIK za voditelje. uključujući manje popravke i poboljšanja zemljišta . treset.

3. Ukoliko je taj udio 0. koordinatore i anketare  Datum: sijeĉanj 2012. Ukupni trošak izračunava se automatski. nije ga potrebno biljeţiti! 28 . unosi se udio (u postotku) reţijskih troškova utrošen za poljoprivrednu proizvodnju. tj. Izračunava se kao: ukupni trošak = poĉetno stanje + kupnja – završno stanje.FADN PRIRUČNIK za voditelje. Od toga za gospodarstvo: Stavka postoji samo kod reţijskih troškova. Oznaka: FADN_PR Ukupni trošak: Ukupni trošak u promatranom razdoblju. odreĎeni trošak nastao je samo za potrebe kućanstva. Verzija: 1. Ukoliko se poljoprivredna aktivnost gospodarstva odvija u sklopu kućanstva.

Za ostale vrste subvencija i potpora namjena se ne unosi. gospodarstvo moţe ostvarivati odreĎene premije. Ako se radi o potporama kapitalnim ulaganjima i potporama za mjere ruralnog razvoja unesite vrijednost ostvarenih i isplaćenih potpora za dovršene investicije u promatranom razdoblju.1. Popunjavanje polja tablice Premije:  Vrsta premije: Ovisno o vrsti proizvodnje. usjevima i sl. za koje su u promatranom razdoblju isplaćena izravna plaćanja. poplava. vrijednosti u kunama biljeţite na slijedeći način: 1. a odnosi se na promatrano razdoblje. potres. potpora osiguranju. ovisno o namjeni za biljnu ili stočarsku proizvodnju.  Iznos premije: Unesite iznos u kunama za vrijednost premije za mlijeko ostvarene u promatranom razdoblju. 83/09). gradske i ţupanijske subvencije) SAPARD/IPARD programi Popunjavanje polja tablice Potpore i poticaji:  Vrsta potpore/poticaja: Nazive potpora ili subvencija birajte iz padajućeg izbornika. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. bilo poljoprivrednih subvencija iz ţupanijskih i općinskih proračuna. Ovdje se navode količinske premije za mlijeko. Popunjavanje polja tablice Isplaćene štete na gospodarstvu:  Vrsta štete: Potrebno je ubiljeţiti samo štete koje su nastale uslijed elementarnih nepogoda (suša. izvoru i vremenu ostvarivanja bespovratnih sredstava. SUBVENCIJE. a ukoliko se radi o drugim premijama njih unosite pod ostalo. odnosno ako je investicija dovršena u promatranom razdoblju i sredstva su isplaćena za tu namjenu na račun nositelja PG-a. poţar). 4. 5. 2. 2. Pod ostalo unesite vrijednost u kunama za ostvarene ostale premije.  Iznos odštete: Unesite vrijednost u kunama za isplaćene odštete u promatranom razdoblju. Tablica 12. Popunjavanje polja tablice Potpora osiguranju od mogućih šteta u proizvodnjii:  Vrsta potpore: Unesite vrstu potpore osiguranju od šteta u proizvodnji ukoliko je ostvarena na gospodarstvu. bilo potpora ostvarenih temeljem provedenih natječaja unutar predpristupnih programa Europske unije (SAPARD/IPA-RD). Verzija: 1.FADN PRIRUČNIK za voditelje. bilo drţavnih koje proizlaze iz Zakona o drţavnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN.3. unesite ukupnu vrijednost u kunama posebno za biljnu i stočarsku proizvodnju. a koje se odnose na štete na objektima. PREMIJE I ODŠTETE U ovu tablicu unesite u kunama vrijednosti svih potpora i subvencija poljoprivredi i ruralnom razvoju. 29 . tuča. Vrsta potpore/subvencije/programa Izravna plaćanja (proizvodno vezana plaćanja) Potpora kapitalnim ulaganjima Potpore za mjere ruralnog razvitka Subvencije JL(R)S (općinske.: Šifrarnik za označavanje potpora i subvencija Oznaka 1.  Namjena: Ukoliko se radi o izravnim plaćanjima u poljoprivredi.  Iznos: Unesite iznos u kunama za vrijednost ostvarenih potpora osiguranju u promatranom razdoblju. nasadima. premija i isplaćenih naknada koje je PG ostvarilo temeljem komercijalnog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom.  Ukupna vrijednost: Ovisno o vrsti. Ako se radi o izravnim plaćanjima unesite vrijednost u kunama isplaćenih potpora u promatranom razdoblju. 3. Oznaka: FADN_PR 12 POTPORE.

Vrste leasinga: 1. iznos preostao za otplatu. Financijski leasing To je češći oblik financiranja vozila. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012. što znači da korisnik nije vlasnik predmeta leasinga već za njegovo korištenje plaća fiksnu mjesečnu naknadu. Oznaka: FADN_PR 13 KREDITNA I OSTALA ZADUŢENJA Kreditna zaduženja U tablicu kreditna zaduţenja unosite podatke o kreditnim i ostalim zaduţenjima (kratkoročna dugovanja) nositelja i/ili članova PG-a u promatranom razdoblju.krediti za kupnju zemljišta . iznos na koji glasi ugovor o leasingu. traktora.  Početno/završno stanje: Unesite stanje obveza po namjenskim kreditima. Po isteku ugovora predmet leasinga stranka moţe po ţelji kupiti. Ovdje se biljeţe podaci samo o namjenskim leasinzima koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i dodatne aktivnosti na PG-u (prerada vlastitih proizvoda. na dan 31.  Kamata: Unesite vrijednost u kunama za plaćene kamate na osnovu leasinga u promatranom razdoblju.krediti za nabavku mehanizacije i opreme . 12.  Iznos glavnice: Unesite iznos u kunama za cjelokupnu vrijednost podignutog kredita ili nekog drugog zaduţenja.3. Popunjavanje polja tablice Kreditna zaduženja:  Namjena kredita: Odaberite iz padajućeg izbornika izmeĎu sljedećih namjena: . tj. Ovdje se biljeţe podaci samo o namjenskim kreditima koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i dodatne aktivnosti na PG-u (prerada vlastitih proizvoda. agroturizam.ostali krediti . Leasing U tablicu leasing unosite podatke o leasingu nositelja i/ili članova PG-a u promatranom razdoblju. a za srednjoročne i dugoročne kredite unesite šifru 2. i sl. Unesite stanje na dan 1. Vidi plan otplate kredita nositelja ili članova PG-a.ostala dugovanja  Oznaka: Za kredite s rokom trajanja otplate kraćim od godine dana unesite šifru 1. Verzija: 1. Korisnik temeljem fakture koju je primio od leasing društva bilancira predmet leasinga kao svoju imovinu. 2. Operativni leasing Osnovna karakteristika operativnog leasinga je najam predmeta leasinga. te stanje na kraju promatranog razdoblja. tj. vratiti i uzeti noviji model ili jednostavno vratiti uz pravo na povrat jamčevine. i sl.). Podatke provjerite uvidom u mjesečne račune za leasinge koje zatraţite od nositelja ili članova PG-a.  Plaćene kamate: Vidi plan otplate kredita nositelja ili članova PG-a. na početku promatranog razdoblja. Popunjavanje polja tablice Leasing:  Glavnica: Unesite ukupnu vrijednost leasinga u kunama.FADN PRIRUČNIK za voditelje. ali vlasništvo na njega prelazi tek po otplati posljednje leasing rate. 30 .krediti za kupnju i izgradnju objekata . koje se odnosi za promatrano razdoblje. opreme i pokretnina gdje korisnik ne plaća najam predmeta leasinga već mjesečnu ratu.krediti za kupnju stoke . agroturizam.  Nova glavnica: Unesite stanje obveze na kraju promatranog razdoblja.) Podatke o kreditima provjerite uvidom u plan otplate kojeg zatraţite od nositelja ili članova PG-a. 1.

FADN PRIRUČNIK za voditelje. za čiju su izradu potrebni odreĎeni financijski pokazatelji. nositelja i/ili članova PG-a koji ne potječe od poljoprivredne aktivnosti. jer se može očekivati otpor poljoprivrednika prema iznošenju detalja o financijama. a za koje poljoprivrednik očekuje da će mu da će mu biti isplaćene u skorije vrijeme. Popunjavanje polja podtablice Ostali prihodi domaćinstva:  Prihod od samostalnog rada: Unesite iznos u kunama ostvaren samostalnim radom nositelja i/ili članova PG-a koji ne potječe od poljoprivredne aktivnosti. Ova se tablica sastoji od dvije podtablice.  Plaćeni predujmovi: Unosite vrijednost u kunama na dan 31. Novčani tijekovi i Ostali prihodi domaćinstva. 31 . za unaprijed plaćene a neisporučene robe i usluge. To izvješće. Ovo je pitanje potrebno postaviti posebno diskretno i pažljivo. mirovinama i sl.12. Verzija: 1. i ovdje se isprva moţe očekivati otpor i sumnjičavost poljoprivrednika. kao i nepovjerenje prema anketaru. koordinatore i anketare Datum: sijeĉanj 2012.12. za isporučene a nenaplaćene robe i usluge. sadrţava račun dobiti i gubitka i bilancu stanja. a potječu isključivo od poljoprivredne djelatnosti.  Povrat PDV-a: Unesite iznos u kunama primljen na ime povrata PDV-a u promatranoj godini. kao i njihova nevoljkost da daju podatke o svojim ostalim prihodima. kao i njegovim vlastitim novčanim sredstvima. Kao i kod pitanja o novčanim sredstvima.  Prihod od nesamostalnog rada: Unesite iznos u kunama ostvaren radom kod drugog poslodavca. Zbog toga je u anketiranju PG-a nuţno postaviti pitanja i o nenaplaćenim potraţivanjima PG-a. Oznaka: FADN_PR 14 NOVĈANI TIJEKOVI Jedno od završnih izvješća temeljem provoĎenja FADN istraţivanja je i pisanje izvješća za poljoprivredno gospodarstvo. Popunjavanje polja podtablice Novčani tijekovi:  Kratkoročna potraţivanja: Unesite vrijednost potraţivanja u kunama na dan 31.3.  Novčana sredstva: Unosite vrijednost u kunama za iznos novčanih sredstava koja nositelj ili članovi PGa posjeduju kao novac na bankovnom računu ili u gotovini. izmeĎu ostaloga.

Datum: sijeĉanj 2012.: Uzorak PG-a i popis savjetnika JPSS-a HPK uključenih u FADN istraţivanje 2011. Verzija: 1. studeni 2011.FADN PRIRUČNIK za voditelje. red. Oznaka: FADN_PR Tablica 1. koordinatore i anketare 15 PRILOZI PRILOG I. broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 podruĉni odjeli ţupanije VARAŢDINSKA MEĐIMURSKA KRAPINSKO ZAGORSKA GRAD ZAGREB ZAGREBAČKA KOPRIVNIČKO KRIŢEVAČKA BJELOVARSKO BILOGORSKA VIROVITIČKO PODRAVSKA POŢEŠKO SLAVONSKA BRODSKO POSAVSKA OSJEČKO BARANJSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA KARLOVAČKA SISAČKO MOSLAVAČKA ISTARSKA ŠIBENSKO KNINSKA LIČKO SENJSKA PRIMORSKO GORANSKA ZADARSKA SPLITSKO DALMATINSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA UKUPNO broj savjetnika 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 broj PG-a 47 25 17 22 70 50 50 50 25 50 50 50 19 59 34 20 16 25 23 50 25 777 Izvor: HPK. 32 .3.

dinje.000 70. Oznaka: FADN_PR max 8.300 2.500 6.300 1.500 2.000 80. Verzija: 1.000 42.000 20.500 100. dinje.200 270 6.000 1.800 9. grahorice.000 22.FADN PRIRUČNIK za voditelje. lubenice i jagode u prodajnim vrtovima Svjeţe povrće.000 6.500 1.000 3.000 30.000 1.000 600 1.800 18. lubenice i jagode na otvorenom Svjeţe povrće.000 100.000 600 1. Minimalni i maksimalni prinosi po kulturama/proizvodima FADN oznaka 120 122 123 124 126 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 140 141 144 145 147 148 150 152 153 154 155 162 164 165 169 299 313 326 327 Pšenica Raţ Ječam Zob Kukuruz u zrnu Ostale ţitarice Mahunarke.000 80.000 80 65.000 5. lubenice i jagode u ZP Cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom Cvijeće i ukrasno bilje u ZP Krmno korijenje i kupusnjače Krmni usjevi na oranicama Privremeni kultivirani travnjaci Ostali ratarski usjevi Prirodne livade Nasadi voćaka i bobičastog voća Nasadi agruma Maslinici Vinogradi Kravlje mlijeko Ovčje mlijeko Kozje mlijeko Kokošja jaja Slama Med Kukuruz za silaţu Ostale ţitarice i smjese ţitarica s leguminozama za silaţu Naziv min 1.000 15.000 1.000 10 1.500 12. dinje.000 65.000 2. koordinatore i anketare PRILOG II.000 335. leguminoze Krumpir Šećerna repa Uljarice Duhan Ostalo industrijsko bilje Svjeţe povrće.000 30.000 50.000 6.000 2.000 5.000 20.600 1. Tablica 2.000 1.000 0 0 0 0 2.3.200 1.000 6.000 jedinica kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kom/ha kom/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/grlu kg/grlu kg/grlu kom/kljunu kg/ha kg/košnici kg/ha kg/ha 33 .000 21.000 6.000 11.000 7.000 80.000 1.500 2.000 690.000 600 5.000 Datum: sijeĉanj 2012.000 30 50 50 2.

Verzija: 1.000 5.000 5. poljski grah i slatka lupina Leća. Oznaka: FADN_PR 45.000 70.000 6.FADN PRIRUČNIK za voditelje.3.000 5. začinsko i aromatično bilje Jezgričasto voće Koštičavo voće Lupinasto voće Bobičasto voće Mandarina. 34 .000 5.000 Datum: sijeĉanj 2012.000 6.000 50. klementina Stočni grašak. lubenice i jagode Ljekovito.500 1.000 600 0 0 0 0 0 1. studeni 2011. grahorica Kukuruz šećerac 3.000 30.000 2.000 5. slanutak.000 10.000 600 3.200 1. koordinatore i anketare 328 331 332 333 341 345 349 350 351 352 355 360 361 375 Lucerna Uljana repica Suncokret Soja Dinje.500 170.000 1.000 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha Izvor: HPK.000 20.

45 1.00 30.80 1.00 10.70 35.00 70.00 70.3.00 0.00 12.00 50.00 80.00 10. Tablica 3. koordinatore i anketare PRILOG III.50 jedinica kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kom kn/kom kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/l kn/l kn/kg kn/kg kn/kg kn/kom kn/m3 kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg 35 .00 1.00 32.20 2.50 10.00 2.20 0.00 2.70 1.00 18.60 0.00 1.00 70.30 4.00 1.00 25. leguminoze Krumpir Šećerna repa Uljarice Duhan Svjeţe povrće.40 5.00 2.00 1.20 3.00 3.00 1.00 12. grahorice.00 3.00 1. dinje.00 0.20 3.00 0.00 1.20 1.00 0.90 1.FADN PRIRUČNIK za voditelje.13 0.00 9.60 2.00 2.00 0. Verzija: 1.00 4.00 66. Minimalne i maksimalne prodajne cijene po kulturama/proizvodima FADN oznaka 120 122 123 124 126 129 130 131 132 134 136 138 139 140 141 145 147 148 150 151 285 292 293 294 295 162 164 165 169 Pšenica Raţ Ječam Zob Kukuruz u zrnu Mahunarke.20 1.30 0.00 0.80 0.50 7.20 0. Oznaka: FADN_PR max 1.33 1. lubenice i jagode u ZP Gljive Cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom Cvijeće i ukrasno biljeu ZP Krmni usjevi na oranicama Privremeni kultivirani travnjaci Ostali ratarski usjevi Sijeno i sjenaţa (prirodne livade) Sijeno i sjenaţa (trajni pašnjaci) Stolno groţĎe GroţĎe za kvalitetna vina GroţĎe za ostala vina Kvalitetna vina Ostala vina Kravlje mlijeko Ovčje mlijeko Kozje mlijeko Kokošja jaja Stajski gnoj 313 326 328 331 Med Kukuruz za silaţu Lucerna Uljana repica Naziv 0. lubenice i jagode na otvorenom Svjeţe povrće.70 min Datum: sijeĉanj 2012.00 1.50 12.10 0.00 0.00 1.50 45.00 20.45 5.60 9. dinje.

00 15.00 40.00 Datum: sijeĉanj 2012.00 0.00 20.20 9.FADN PRIRUČNIK za voditelje.00 30. koordinatore i anketare 332 333 335 336 337 338 339 340 341 349 350 351 352 355 375 Suncokret Soja Kupusnjače.00 25.50 1.50 15.70 1.30 1.00 70.00 10.00 5. cvjetača i brokula Lisnato povrće Rajčica Plodasto povrće Korjenasto i gomoljasto povrće Mahunarke Dinje. 36 . klementina Kukuruz šećerac 1.00 38.00 2.10 1. studeni 2011.00 kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg kn/kg Izvor: HPK. Verzija: 1.00 1.20 3.50 3.00 6. Oznaka: FADN_PR 3.40 2.40 1. lubenice i jagode Jezgričasto voće Koštičavo voće Lupinasto voće Bobičasto voće Mandarina.20 1.00 26.30 0.00 40.00 60.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful