NAJBOLJA OPORUKA

[ejhul - Islam Ibn - Tejmijje

UTICAJ VJERE NA OSLOBO\ENJE ^OVJEKA
Omer Sulejman el - E{kar

Sarajevo, 2001. - 1422. H.G.

Naslov originala EL-VESIJJE EL-KUBRA Naslov prijevoda NAJBOLJA OPORUKA Autor [ejhul-Islam Ibn-Tejmijje Prevodilac Husejn Ebu-Idris [erijatski recenzent Muhamed \uliman Lektor i korektor Mensur Had`iavdi} Likovno-tehni~ki urednik Ned`ad Kazi} .atih .arhat Lektor i korektor Sabina Deljkovi} Omer Resulovi}

Naslov originala ESERUL IMAN .I TAHRIR-IL-INSAN Naslov prijevoda UTICAJ VJERE NA OSLOBO\ENJE ^OVJEKA Autor dr. Omer Sulejman el-E{kar Prevodilac Muhammed Puri{evi} [erijatski recenzent hfz. Muhammed Por~a DTP Kavazovi} D & T, Sarajevo, Mersad Mujagi} [tampa “OKO” - Sarajevo Tira`: 30 000 KNJIGA BROJ 8 Tre}e izdanje BESPLATNI PRIMJERAK

Izdava~ Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj .ahd” u Sarajevu
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA” KRALJA .AHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo UDK 297.1 Ibn - TEJMIJJE, [ejhul - Islam Najbolja oporuka / [ejhul - Islam Ibn-Temijje; (prevodilac Husein Ebu-Idris). Uticaj vjere na oslobo|enje ~ovjeka / Omer Sulejman el-E{kar; (prevodilac Muhamed Puri{evi}). - 3. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1999. - 66 str.; 20 cm. - (Porodi~na biblioteka; knj. 8) Prijevod djela: El-vesijje el-kubra. Eserul iman fi tahriril-insan ISBN 9958 - 880 - 19 - 9 1. El-E{kar, Omer Sulejman 2. El-E{kar, Omer Sulejman: Uticaj vjere na oslobo|enje ~ovjeka COBISS - ID 6529286

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ~ovjek ne zna. Hvala Allahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah, tako|er, veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. A cilj i svrha egzistencije jeste ~injenje ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu, posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa,

s.veli Poslanik.Saeed . “Ostavio sam vam dvije stvari: ako ih se budete pridr`avali. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti.oboru`avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” . `ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”. Svako od njih mo`e uzeti iz njih ono {to `eli u skladu s obimom znanja koje mu je Allah dao. distribuciji. najboljom nagradom. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. a. On ~uje dove i odaziva se. Abdurrahman es . prevo|enju djela. pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji.veli Poslanik.. da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke. plemenitog hadisa i ~iste islamske misli.povezuju}i dunjaluk sa ahiretom. mu{ku i `ensku. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju. kao i onog ko se njome okoristi. tako|er. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira.s. pripremanju za {tampanje. a. `ivot s onim {to slijedi poslije smrti. koju nudimo odraslom i malom. s nje skre}e samo onaj ko je propao”.

kojom je On poslao sve poslanike da bi ljudima dostavili [erijat. koji je od poslanika bio najplemenitiji i Allahu. s uputom i pravom vjerom. Ovom je Knjigom prava Allahova vjera usavr{ena. osim Kojeg drugog boga nema. d`elle {anuhu. Njegova je blagodat ljudima upotpunjena. poslao je Muhammeda. Pa zatim: Allah. sallallahu alejhi ve sellem. koja potvr|uje ranije objavljene knjige. d`elle {anuhu. I neka je spas i mir njegovoj porodici i njegovim drugovima. ummet je islama izabran iznad ostalih zajednica i odlikovan je vjerozakonom i uputom kojom je On njima zadovoljan. najbli`i. On je svemogu}i i jedino je On hvale dostojan. i zajednica koja se ove Knjige prihvatila jeste najbolja zajednica koja se ikada pojavila na tlu ovog dunjaluka. koja }e nad svim vjerama dominirati. sallallahu alejhi ve sellem. Zatim. . d`elle {anuhu.DOVA Gospodara Uzvi{enog molim da ovim prevodom nagradi moje roditelje koji su upotpunili svoje dobro~instvo prema meni. Amin! Prevodilac Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Zahvaljujem Allahu. ovu je zajednicu u~inio nosiocem Njegove pravde me|u ljudima i zbog toga }e ovaj ummet biti svjedok protiv ljudi na Sudnjem danu. Allaha molim da ih Svojom milo{}u obaspe i da im D`ennet kona~nim boravi{tem u~ini. Ovaj ummet slijedi Allahovu vjeru. Allah. On Uzvi{eni Svom je Poslaniku. Neka je Njegov blagoslov na zadnjeg od svih poslanika Muhammeda. objavio Knjigu s jasnom istinom. sallallahu alejhi ve sellem.

.

pa Meni robujte. a Ja sam Gospodar va{. tebi }emo se vratiti. pa i one koji su bili jevreji. od osnova vjerovanja jeste i vjerovanje u Allahove knjige i Njegove poslanike. 2:285) Od osnova islamskog vjerovanja jeste i vjerovanje u Sudnji dan u kome }e ljudi biti nagra|eni ili ka`njeni za svoja djela. a da mu nismo objavili: ‚Nema boga osim Mene. i Ishaku. oprosti nam. i poslanike Njegove: Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.one . i u ono {to je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova.OSNOVE VJEROVANJA 1.” (Kur‘an. i Sabijci . mi ne pravimo nikakve razlike me|u njima. i Jakubu. i unucima.” (Kur‘an. obavijestio nas je o vjerovanju prija{njih mu’mina.‘” (Kur‘an. i u ono {to je objavljeno Ibrahimu. da li smo naredili da se mimo Milostivom nekakvim bo`anstvima robuje!?” (Kur‘an. 21:25) „Svakoj smo zajednici poslanika poslali . Gospodaru na{. i mi se samo Njemu pokoravamo. te ka`e: „One koji su vjerovali.Allahu robujte. 2:136) „Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od Gospodara njegova. 23:51-52) Tako|er. i knjige Njegove. d`elle {anuhu.svaki vjeruje u Allaha i meleke Njegove. i u ono {to je dato Musau i Isau. Koji u Kur’anu ka`e: „I nismo nijednog poslanika prije tebe poslali. pa se Mene bojte. i vjernici . Uzvi{eni Allah. a taguta se klonite (klonite se svega {to se obo`ava mimo Allaha). i Ismailu. Kao {to smo mogli vidjeti. Ja dobro znam {to vi radite! Ova va{a vjera . dozvoljenim jelima se hranite i dobra djela ~inite. ka`e: „Recite: ‚Mi vjerujemo u Allaha i u ono {to se objavljuje nama.Najuzvi{enija i najbolja osnova vjerovanja jeste svjedo~anstvo da nema boga mimo Allaha.jedina je prava vjera.‘” (Kur‘an. i kr{}ani. I oni govore: ‚^ujemo i pokoravamo se.‘” (Kur‘an. d`elle {anuhu. 16:36) „I pitaj o onome {to smo prije tebe objavili. Allah. 43:45) „O poslanici.

upravljanje prema kibli. Zato vidimo da bez sunneta ne bi shvatili islamske obrede ma koje vrste oni bili.{. jer su prije bili u o~itoj zabludi. Bez sunneta ne bi znali na~in sprovo|enja islamskih kazni za odre|ene prestupe. dolazio je Poslaniku. koji se kazuju u domovima va{im. i iskazivanje potpune ljubavi Allahu i Njegovom Poslaniku prije svoje porodice. Allahova je uputa kojoj je On podu~io ljude. rahimehullah. obavljanje had`a.” (Prenosi EbuDavud) Hasan b. ruku’. sallallahu alejhi ve sellem. d`. i podu~avao ga sunnetu kao {to ga je u~io Kur’anu. zabrana bespravnog ubijanja. u poglavljima „El-En’am” i „El-A’raf” i drugim mekanskim surama spomenute odredbe [erijata. rekao: „Dat mi je Kur’an i ono sli~no njemu s njime (sunnet). Svjedo~iti da je Muhammed. Allah. zabrana javnog i tajnog grije{enja.doista ~eka nagrada od Gospodara njihova. tj. 3:164) „I pamtite Allahove ajete i mudrost.” Sunnet Poslanika.{. Allahje . sallallahu alejhi ve sellem. poziv na robovanje samo Allahu. ne bi znali norme koje se odnose na nasljedno pravo. a vjernicima i poslanikovim `enama naredio je da se toga pridr`avaju i da taj sunnet praktikuju. da ih o~isti i da ih Knjizi i mudrosti nau~i. da im rije~i Njegove kazuje. sallallahu alejhi ve sellem. objavio Kur’an i mudrost (sunnet). imovine i ~ovjeku dragih ljudi. d`elle {anuhu. nare|enje dobro~instva roditeljima i o~uvanja rodbinskih veza. ka`e: „Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i u~i te onome {to nisi znao. sed`da. Atijje. ispunjenje obe}anja i pravde u govoru.. d`elle {anuhu. Zbog toga je Poslanik. 4:113) „Allah je vjernike milo{}u Svojom obasuo kad im je jednog izme|u njih kao poslanika poslao.14 Najbolja oporuka koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela ~inili. iskreno prihvatiti i slijediti njegov sunnet u svim segmentima `ivota.. sallallahu alejhi ve sellem. ne bi znali ceremoniju vjen~anja i sve {to ona nosi sa sobom od odgovornosti.” (Kur‘an. . i odvra}anje od {irka. alejhis-selam. obaveza ispravnog ispovijedanja tevhida Allahu.” (Kur‘an.. d`. sla`u se na tome da je u pitanju sunnet. kupoprodaju i me|usobne trgova~ke odnose u zajednici. Allahov Poslanik.” (Kur‘an. zabrana rasprave o vjeri bez ikakvog znanja. oslanjanje samo na Allaha. d`. Muhammedu. sallallahu alejhi ve sellem.{. npr. udjeljivanje sirotinji. namaz. kazivalo i praktikovalo ako to nije bio njegov sunnet. 2:62) Tako|er. zabrana zakidanja pri mjerenju. 33:34) Selefus-salih komentari{u}i ajete u kojima se spominje mudrost. itd. nadaju}i se Njegovoj milosti . jer {ta je ono {to se u domovima `ena Poslanika. ka`e: „D`ibril. post mjeseca ramazana. 2. ni~ega se ne}e bojati i ni za ~im ne}e tugovati!” (Kur‘an. zekat. sallallahu alejhi ve sellem. prihvatanje Allahovog suda i ispunjavanje islamskih odredbi.istovremeno strahuju}i od Njegove kazne. Bez sunneta .

” (Kur‘an 4:80) „A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se. Allah je Uzvi{eni ovaj ummet sa~uvao od zablude i dao je ovom ummetu ljude koji }e nositi pravo znanje Kur’ana i sunneta i biti dokaz protiv neznalica i zabludjelih. d`elle {anuhu.Allahu robujte. 4:64) „Reci: . ne bi znali o d`enazi i teravih-namazu itd.{.{. „Onaj ko se pokorava Poslaniku.Najbolja oporuka 15 Poslanika. bez sunneta ne bi znali na koji bi na~in robovali Allahu. koji je rekao da Allah.” (Kur‘an. prije toga je poslao poslanika: „Svakom smo ummetu poslanika poslali .. 35:24) Muhammed.Ako Allaha volite.” (Kur‘an. 4:65) O jedinstvu muslimana Allah. ka`e: „Svi se Allahova u`eta dr`ite i nikako se ne podvajajte. d`. Allah. d`elle {anuhu. kako prije. Ukratko. sallallahu alejhi ve sellem. pa taj se zaista pokorio Allahu. d`elle {anuhu. ne bi znali o postojanju namaza kojim molimo Allaha. a klonite se onoga {to se obo`ava mimo Allaha. 3:31) „I tako mi Gospodara tvoga..” (Kur‘an. mene slijedite. d`. i vas }e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. i stalno se suprotstavljaju sunnetu Poslanika. da spusti ki{u.{. sallallahu alejhi ve sellem.” (Kur‘an. d`elle {anuhu. ne bi znali o postojanju posebnog namaza pri pomra~enju Sunca ili Mjeseca. tako i danas. u srca je vjernika usadio iman i u~inio ih sljedbenicima Njegovog Poslanika. oni ne}e biti vjernici dok za sudiju u sporovima svojim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u du{ama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. ne}e dozvoliti da se ovaj ummet slo`i na zabludi kao {to je to bio slu~aj kod prija{njih zajednica. sallallahu alejhi ve sellem.” (Kur‘an.‘” (Kur‘an. prema Allahovom nare|enju. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem.. Time se u~enjaci ehli-sunneta odlikuju nad „u~enjacima” prohtjeva i strasti. A svakoj zajednici koja je zalutala. koji slijede samo ono {to odgovara njihovoj po`udi. Allah. pokoravali. d`. zapovijeda slije|enje sunneta Muhammeda. 3:103) . posljednji je poslanik nakon koga drugog ne}e biti. 16:36) „A nije bilo naroda kome nije do{ao onaj koji ga je opominjao. VA@NOST JEDINSTVA Allah. a muslimane savjetuje da se svi zajedno prihvate Njegova u`eta i da se nikako ne razdvajaju.

tako je zajednica ehli-sunneta upravo ona koju krasi odli~je umjerenosti izme|u mnogih zalutalih islamskih sekti i stranki.” (Kur‘an. sallallahu alejhi ve sellem. d`. U poglavlju „El-. iskreno ispovjedaju}i vjeru. osim one na ~emu sam ja i moji ashabi.SUNNETA Kao {to je islamski ummet jedini me|u svim zajednicama kojeg krasi umjerenost. koje nije objavljeno ni u Tevratu. 6:159) „I ne budite kao oni koji su se razjedinili kad su im ve} jasni dokazi do{li. sallallahu alejhi ve sellem. alejhis-selam. pa da vas odvoje od puta Njegova. jer je to prava vjera. niti zalutalih. rekao: „Zaista su se prije vas sljedbenici Knjige podijelili na sedamdeset i dvije stranke. a ni u Kur’anu. pravi put.” (Kur‘an. nisi njihov ni u ~emu. Muslimani su umjereni kada su u pitanju poslanici. robuju.. put onih kojima si blagodat darovao. rekao da su jevreji ti koji su izazvali Allahovu srd`bu protiv sebe.” (Kur‘an 6:153) „Uputi nas na pravi put. ZNA^ENJE PRAVOG PUTA „Es-sirat-ul-mustekim”. nam nare|uje da Ga molimo da nas na pravi put uputi. a ne na put onih koji su zalutali i Njegovu srd`bu izazvali. pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite. dok su kr{}ani ti koji su zalutali.atiha”.” (Kur‘an 1:5-7) Prenosi se da je Poslanik. vjerovjesnici i Allahovi dobri robovi. tj. 98:5) „I doista. kao {to je to bio slu~aj s jevrejima i kr{}anima. 3:105) „Nare|eno im je da samo Allahu.” (Prenosi Tirmizi) UMJERENOST EHLI . kojeg se pridr`avaju iskreni muslimani. Allah. Sve }e u Vatru osim jedne. ne onih koji izazivaju srd`bu protiv sebe. a zaista }e se i moj ummet podijeliti na sedamdeset i tri. islam. to je d`ema’a.16 Najbolja oporuka „Uistinu! Oni koji su razdijelili vjeru svoju i postali sekte. Pravi put jeste ono {to se nalazi u Kur’anu i u metodu rada Poslanika.{. Oni nisu pretjerali u pogledu njih kao {to je to slu~aj s kr{}anima koji su . a ni u Ind`ilu. tj. Da obavljaju namaz i daju zekat. to je Allahova vjera.” (Kur‘an. nema sli~nog poglavlja ovom poglavlju. Prenosi se je da je Poslanik.” (Prenosi Ahmed) U drugom predanju stoji: „Sve }e one u Vatru. sljedbenici sunneta i d`em’ata. na put onih koji su blagodat Njegovu zaradili. ovo je pravi put moj.

ka`e: „Uzimaju sve}enike svoje i monahe svoje bogovima mimo Allaha. Pa da ljudima zapovijedaju ono {to se njima prohtije. radijallahu anha.. 2:142) „A kada im se ka`e: ‚Vjerujte u ono {to vam Allah objavljuje!‘ . Muslimani ka`u da je Isa. I pored toga oni ih nisu obo`avali niti su ih za svoje bogove uzeli. a. ve} su se njima pokorili u onome {to su im od zabranjenog dozvolili.oni odgovaraju: ‚Mi vjerujemo samo u ono {to je nama objavljeno‘ . a to je istina koja potvr|uje ono {to oni imaju. Zar da vam naredi nevjerstvo nakon {to ste bili muslimani. koji su zbog prevelike mr`nje prema Allahovoj poslanici svoje poslanike ubijali. koji tvrde da Allah. poslanik. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. Stvoritelj i da Njemu pripada naredba. svoju su im ljubav poklanjali. – Prim. istovremeno ih odvra}aju}i od onoga {to se njima ne dopada... d`elle {anuhu.Najbolja oporuka 17 svoje poslanike i sve}enike mimo Allaha. zatim da rekne ljudima: ‚Budite robovi moji mimo Allaha‘. On je visoko iznad onog {to Mu pripisuju.s.” (Kur‘an. I ne nare|uje vam da uzimate meleke i vjerovjesnike gospodarima. O ovom njihovom vjerovanju Allah. alejhis-selam. Muslimani vjeruju u Allahove poslanike.” (Kur‘an. d`. ka`e: „Nije za ~ovjeka da mu da Allah Knjigu i mudrost i poslanstvo. prev. d`. 2:91) Muslimani ne dozvoljavaju svojim u~enjacima da islamske propise mijenjaju u skladu s njihovim prohtjevima. Muslimani o Merjemi ne ka`u da je bila bludnica kao {to to tvrde jevreji. Takav je slu~aj s kr{}anima o kojima Allah. Oni su ubijali one koji su im nare|ivali dobro i pravdu. 9:31) (Kr{}ani nisu svoje monahe i sve}enike obo`avali smatraju}i ih bogovima. za svoje bogove uzeli. Allah.) Muslimani potvr|uju da je Allah. a od dozvoljenog zabranili. d`elle {anuhu.{. rob i stvoren rije~ju Allahovom koju je On udahnuo u Merjemu. koje su pomagali u njihovoj zada}i. dopunjuje i potvr|uje kako `eli. A bilo im je nare|eno da samo Allahu Jedinom robuju. Pa kao {to . Svoje objave ne dopunjuje niti ih pak derogira. 3:79-80) Muslimani nisu o Isau. kao {to to tvrde kr{}ani.‘” (Kur‘an. i na putu ih istine podr`avali. Muslimani vjeruju da je [erijat Allahov vjerozakon koji On derogira. koju nikad nijedan mu{karac nije dodirnuo.{. nego: ‚Budite u~eni i pobo`ni zato {to znate Knjigu i {to je prou~avate.i ne}e da vjeruju u ono {to se poslije objavljuje. ka`e: „Re}i }e glupaci od ljudi: ‚[ta ih je odvratilo od Kible njihove prema kojoj su se okretali?‘” (Kur‘an. u la` bi ga ugonili ili bi ga na kraju ubili. To je ibadet kr{}ana njihovim sve}enicima. Muslimani nisu kao jevreji. rekli da je sin bo`iji ili da je sam bog. Muslimani nisu poput jevreja. A uvijek kada bi im neki poslanik dolazio s onim {to se njima nije dopadalo.

. dozvolio. opra{ta.18 Najbolja oporuka niko osim Allaha ne mo`e stvarati. sallallahu alejhi ve sellem. i osloba|a ih tereta .{. i onima koji u ajete Na{e vjeruju. pripisali svojstva Njegovih stvorenja.” (Kur‘an. i ne ispovijedaju Vjeru istine . d`elle {anuhu.{. i ne zabranjuju {ta je zabranio Allah i Poslanik Njegov. S druge strane. sam. Zato }u je upisati onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali. Vjerovjesnika. te o Isau. Doista ih je sra~unao i pobrojao ih brojanjem. {krtac. Rekli su da je Allah. Sve je to bio plod njihove neposlu{nosti Allahu. 19:93-95) Muslimani se pridr`avaju halala koji im je Allah.” (Kur‘an. I svaki od njih do}i }e Njemu na dan kijameta. te je u subotu rije{io odmoriti se. d`elle {anuhu.. te o kojima Allah. d`. d`elle {anuhu. Sve je Njemu pot~injeno i sva stvorenja trebaju Njega. koji se toga nisu pridr`avali.{. ka`e: „I zbog te{kog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im dozvoljena bila.{. a naredio im je dvije stotine ~etrdeset i osam propisa. zabranio tri stotine {ezdeset vrsta jela.od onih kojima je data Knjiga . i dozvoljava im dobre stvari. Muslimani vjeruju u Allaha. siroma{an. reko{e da on stvara. 4:160) Prenosi se da im je Allah. nagra|uje i ka`njava.” (Kur‘an. ma koliko va`na li~nost on bio me|u ljudima.. Jevreji govore da je Allah. zabranio. vidimo kr{}ane. „Svako ko je na nebesima i na Zemlji. Koji nema sudruga i Kome niko ravan nije. a zabranjuje im nevaljale.. i reko{e da se nakon stvaranja nebesa i Zemlje On Uzvi{eni umorio. d`elle {anuhu. 5/1) ^ovjek koji je samo obi~no stvorenje nema nikakva prava da mijenja Allahov zakon. rekao da im ni{ta vi{e nije dozvoljeno nakon onoga {to im se zabranilo. koji slijede poslanika. a On nema nikakve potrebe za njima. d`. Njima je Isa (Isus). d`elle {anuhu. Gospodar svih svjetova. a zabranjuje im nevaljalo. samo }e do}i Milostivom kao rob. onog kojeg nalaze kod sebe zapisanog u Tevratu i Ind`ilu. Zbog toga Uzvi{eni u Kur’anu ka`e: „Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allaha niti u Dan posljednji. Muslimani se ne poistovje}uju s vjerovanjem jevreja.dok ne dadnu d`izju poslu{no i ponizno. a da su oni bogati. koji su dozvolili sve ono {to im je Allah. a klone se harama koji je Allah. kr{}ani su ~ovjeku pripisali svojstva Stvoritelja. d`. zabranio. Ni{ta nije kao On. koji su Allahu. 9:29) O pravim vjernicima Uzvi{eni ka`e: „Milost Moja obuhvata svaku stvar. opskrbljuje. i nisu kao jevreji. koji ne zna ~itati ni pisati. Nare|uje im dobro.” (Kur‘an. On je Stvoritelj. Muslimani su se pokorili Allahovom nare|enju i potvr|uju Njegove rije~i u Kur’anu: „Uistinu! Allah dosu|uje {ta `eli. d`. sallallahu alejhi ve sellem. Nasuprot ovim. tako niko osim Njega Uzvi{enog ne mo`e ljudima odre|ivati i nare|ivati njihov sistem `ivota. subhanehu ve te’ala.

nije nasilnik Svojim robovima. Ovo vjerovanje zna~i poricanje institucije nagra|ivanja. d`elle {anuhu. Oni ne poistovje}uju svojstva Allaha. To je vjerovanje nekih „islamskih” sekti. ~ovjeku je dao slobodu izbora i mo} razaznavanja izme|u dobra i zla.to su oni koji }e uspjeti. 7:156-157) Na ovaj se na~in muslimani odvajaju od nevjernika. a ono {to nije odredio to i ne bude. Pa koji vjeruju u njega i po{tuju ga. d`. d`. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. kod Allaha. I ono {to On odredi to i biva. a ni preci na{i. d`elle {anuhu. Pripadnici ehli-sunneta umjereni su i kada su u pitanju Allahova imena. d`. d`elle {anuhu. a niti ih upore|uju sa svojstvima stvorenja. nije dao ~ovjeku slobodnu volju izbora pri vr{enju djela. Pripadnici ehli-sunneta umjereni su kada je u pitanju vjerovanje i o~itovanje da samo Allahu.. Ehli-sunnet vjeruju u ono {to je Allah. d`elle {anuhu. Zbog toga ehli-sunnet vjeruju u sve ono {to je Allah. Oni ne iskrivljuju pravo zna~enje Allahovih svojstava. mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali. On je Stvoritelj svega i sva~ega. A nisu ni od onih koji nered i smutnju siju smatraju}i da Allah.{. u tome nema suparnika. Ni{ta Njega ne mo`e onemogu}iti. Ni{ta nije kao On. d`elle {anuhu. Allah. Ti su ljudi poznati pod . koji su rekli: „Da je Allah htio. pripadnici ehli-sunneta nisu od onih koji smatraju da je iman pokvarenjaka i grje{nika istovjetan s imanom Allahovih poslanika i dobrih vjernika. 6:148) Ehli-sunnet vjeruju da je Allah. niti bismo i{ta zabranjenim u~inili. d`elle {anuhu.. Isto tako se ehli-sunnet (iskreni sljedbenici vjerodostojnog sunneta) odvajaju od onih muslimana koji su se me|u sobom zbog prohtjeva i strasti razdvojili. sa svojstvima Njegovih stvorenja. pripada stvaranje i sud. Njegovo obe}anje i Njegova prijetnja. U Njegovoj je ruci uputa ljudi i On upravlja njihovim srcima i okre}e ih kako On `eli.{. d`elle {anuhu.” (Kur‘an. Allah.{. Oni ne pori~u Allahova svojstva kao {to to ~ine neke zalutale sekte. Ovim mi{ljenjem ti ljudi pori~u {efa’at (zauzimanje) Poslanika. Pa oni nisu od onih koji pori~u Allahovu potpunu mo} i Njegovo upravljanje stvorenjima. tj.” (Kur‘an. Takvi su se ljudi poistovijetili s predislamskim mnogobo{cima. jer onaj kojeg na ne{to prinude mora raditi ono {to mu nije po volji i u ~iju ispravnost ne vjeruje. Ehli-sunnet vjeruju da ~ovjek posjeduje slobodu izbora kod svojih postupaka. ka`njavanja ljudi zbog njihovih djela. za velike grje{nike ovog ummeta. Tako|er. niti Njega upore|uju s ni{tavilom i ne pripisuju Mu nedostatke i manjkavost. d`. u Hadisu. objavio na na~in na koji je On objavio.. rekao o Sebi u Kur’anu i u ono {to je rekao Njegov Poslanik.. Svemogu}i Stvoritelj.{. i poma`u ga i slijede svjetlo koje je spu{teno s njim . Allah. Ni{ta ne sli~i Njegovom Bi}u i niko ne posjeduje Njegova svojstva. niti ih pori~u. Ehli-sunnet nisu poput onih (Havarid`) koji smatraju da su veliki grje{nici iz redova muslimana iza{li iz islama i da }e zauvijek biti u D`ehennemu. Allah. nije ~ovjeka prisilio na njegova djela.Najbolja oporuka 19 njihovog i okova koji su bili na njima. te je zbog toga u ~ovjeku stvorio slobodnu volju.

radijallahu anhu. svoj {efa’at sa~uvao upravo za velike grje{nike za koje }e se zalagati na Sudnjem danu kod Allaha. i sve ono na ~emu su se slo`ili prvi islamski nara{taji od muhad`ira i ensarija i svih onih koji se prihvati{e njihove upute. Oni nisu kao neki koji vjeruju da je Alija. Me|utim. Allah. nakon njegove smrti svi postali odmetnici i grje{nici osim Alije.{. Time oni ugone u la` Allahovo ka`njavanje nevjernika i grije{nika ovog ummeta. radijallahu anhu. Ehli-sunnet vjeruju da grje{nici ovog ummeta imaju u sebi osnove imana. Ehli-sunnet nisu kao oni koji smatraju Osmana. sallallahu alejhi ve sellem. d`. Ehli-sunnet su u svim stvarima vjere umjereni jer oni ispravno slijede Kur’an i sunnet. . d`. Naprotiv. njihov iman nije potpun i zbog toga ne zaslu`uju ulazak u D`ennet. nisu od onih koji smatraju da je Alija bezgrje{ni imam. iz D`ehennema izvest }e sve one u ~ijim je srcima bilo koliko trun imana. Ti ljudi smatraju kafirima i sve one koji smatraju da su Osman i Alija bili pravedni vladari islamske dr`ave. i koji ovu dvojicu ashaba grde na najgori mogu}i na~in.20 Najbolja oporuka imenom murd`ije. Tako|er. Ehli-sunnet vole i po{tuju ashabe Poslanika. kafirima. a da prije toga. jer smatraju da dobra djela nisu dio imana i ispravne vjere.{. radijallahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. zbog svojih grijeha ne u|u u D`ehennem. a da su ashabi Poslanika. Neki od tih ljudi smatraju da je Alija. i Aliju.. u kojem ne}e vje~no ostati. poslanik ili neka vrsta bo`anstva ({to predstavlja otvoreni {irk i kufr). sallallahu alejhi ve sellem. radijallahu anhu. jer je Poslanik. bolji od Ebu-Bekra i Omera.

Uistinu. po{to su bili strpljivi i u dokaze Na{e uvjereni.” (Kur‘an.Najbolja oporuka 21 OBAVEZNOST SLIJE\ENJA SUNNETA 1 Svakom se ~ovjeku zamjera na govoru u skladu s ispravnosti. prev. To je bio povod {irenja raznih mi{ljenja koja nemaju nikakvog oslonca u Kur’anu i sunnetu. On ga je samim tim izveo iz zablude. d`elle {anuhu. Ti su u~enjaci branili islam i pozivali ljude da se istog iskreno prihvate. 33:72) Ukoliko Allah.{. 32:24) 1 Poznata je stvar da je Allah. kao {to nas je o tome Allah.{. neispravnosti onoga {to on govori ili smatra za ispravno.” (Kur‘an. ~ovjeku podari Svoju blagodat i obdari ga znanjem i pravedno{}u. apokrifnim hadisima. i preporu~uju Istinu. Sve su ovo povodi koji sa sobom neminovno povla~e neznanje i nasilje. obavijestio u Kur’anu: „Mi smo ponudili emanet nebesima i Zemlji i planinama. u potpunosti dr`ale suda Allaha. Ka`e Uzvi{eni: „Tako mi vremena. pa je to bio dovoljan povod za razdor i razmimoila`enja me|u muslimanima. odredio u islamu u~enjake koji }e sa~uvati ~isto}u i izvornost ove vjere. d`. a ponio ga je ~ovjek.upu}uju po naredbi Na{oj. uistinu je ~ovjek u gubitku. tj.” (Kur‘an. 103:1-3) „I u~inismo ih vo|ama . Prim. i sunneta Njegovog Poslanika. d`. i nisu obra}ali potrebnu pa`nju na va`nost razdvajanja izme|u sahih (vjerodostojnog) i daif (slabog) hadisa. . on je nasilnik. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Izuzev onih koji vjeruju i ~ine dobra djela. d`elle {anuhu.. pa su se sustegli da ga ponesu i pobojali su ga se. I pored toga {to su ti u~enjaci ljubomorno ~uvali ovaj din. tj. Suprotstavljali su se svemu {to nije bilo u suglasnosti s islamom. to nije slu~aj s govorom Poslanika. neznalica. posebno kada su u pitanju kasnije generacije muslimana koje se nisu. Tako|er.. na`alost. Me|utim. Samim tim takve su ljude ophrvale strasti i pogre{na vi|enja stvarnosti odre|enih pitanja. zanemarili su ispravno shvatanje ova dva izvora islama. i preporu~uju strpljenje. sallallahu alejhi ve sellem. ne mo`e se pore}i da su samo neke njihove fetve bile zasnovane na slabim. Ove stvari nisu tajna onima koji propise islama dokazuju argumentima iz Kur’ana i sunneta Poslanika. Time se otvorio jo{ jedan jaz neprijateljstva me|u sljedbenicima islama.

d`. d`. Uzvi{eni Allah. d`. b) onaj govor koji se prenosi od Selefus-saliha ili od islamske uleme. te zbog toga je zabranjeno takve izreke uop{te i spominjati a kamoli ih pripisivati Poslaniku. slabog i izmi{ljenog hadisa. . KLONI SE [EJTANOVIH ZAMKI U prethodnom je poglavlju bilo govora o tome da Allahova. i to sa dvije stvari: 1. Poznato je da je islam vjera mimo koje Allah. a mora se znati razlika izme|u vjerodostojnog.. [ejtan je te ljude do te mjere zaveo tako da ih vidimo da i pored svoje bogobojaznosti izlaze iz islama kao {to izlazi odapeta strijela iz zategnutog luka. 2. pretjerana trpeljivost..22 Najbolja oporuka OBAVEZA RAZDVAJANJA IZME\U SAHIH I DAI. a da istovremeno nema nikakve osnove u vjeri. Ina~e. HADISA Puno je hadisa koji govore o Allahovim.{. drugu vjeru ne priznaje. vjera (islam) predstavlja umjerenost izme|u krajnosti i pretjerane trpeljivosti. [to je i naj~udnije. te hadise mo`emo podijeliti na dvije vrste: a) onaj govor koji se pripisuje Poslaniku. gre{ka je u tome {to se taj govor pripisuje Poslaniku. Sunnet je uzvi{ena osnova islama op}enito za sve muslimane.{.. U ve}ini slu~ajeva taj je govor istinit i ima podloge u [erijatu. d`elle {anuhu.{. Zbog toga se {ejtan suprotstavio svakoj stvari islama i svemu onome {to upu}uje na islam. u raznim poglavljima hadiskih knjiga u kojima ima dosta daif (slabih) i izmi{ljenih hadisa. sallallahu alejhi ve sellem. a posebno za one koji su se sunneta ~vrsto prihvatili. sallallahu alejhi ve sellem. odveo je u zabludu ljude iz ovog ummeta koji se odlikuju ibadetom i bogobojazno{}u. Me|utim. ne bi ne{to Svojim robovima propisao. Svojim spletkama {ejtan je mnoge muslimane u zabludu odveo. sallallahu alejhi ve sellem. Sunnet je istina i la` mu je itekako strana. pretjerana krajnost. a da mu se {ejtan u tome nije suprotstavio. svojstvima.

a on ne}e prelaziti njihovu klju~nu kost. Da ih ja sretnem.sunnije. U~it }e Kur’an. Gdje god ih sretnete. spominjao havarid`e o kojima je govorio: „Ne}ete vrednovati svoj namaz koliko njihov. kafirima smatraju Ebu-Bekra. oni ne peru svoje noge pri uzimanju abdesta.{.Najbolja oporuka 23 POJAVA HAVARID@A I NARE\ENJE BORBE PROTIV NJIH 2 Prenosi se od Alije. ljudima. Omera i Osmana (neka je Allah njima zadovoljan). Ebu-Hanife. [to je jo{ gore. subhanehu ve te’ala.. d`. Dalje.s. stalno 2 Havarid` . uni{tio zbog njihovog nevjerovanja. koga je Allah. Napu{tat }e islam kao strijela odapeta iz luka. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Se’ida el-Hudrija. Rafida ({i’ije) smatraju kafirima (nevjernicima) sve muslimane . borili su se protiv ove zalutale grupe ljudi. ubio bi ih kao {to je Ad3 ubijen. Na Sudnjem danu onaj koji ih je ubijao kod Allaha }e imati veliku nagradu. r. 3 Misli se na narod Huda.ime posebne grupe ljudi koji otkazuju poslu{nost legitimnom imamu islamske dr`ave. d`elle {anuhu. poslao Muhammeda. I sve muslimane koji se suprotstavljaju njihovim novotarijama {i’ije smatraju otpadnicima od „{i’itskog” islama. sallallahu alejhi ve sellem. Sa’da b. . {to je suprotno vjerovanju s kojim je Allah. savr{ena svojstva i Njegovo odre|enje. odla`u iftar i namaz do pojave prvih zvijezda na nebu. suprotstavila ovom pravednom vladaru islamske dr`ave. a ne}ete vrednovati ni svoj post i u~enje (Kur’ana) koliko njihov post i u~enje. RA. Abdullaha b. Sehl b. Tako|er smatraju kafirima muslimane koji vjeruju u Allahova. ve} se u vrijeme Alije.. a. d`elle {anuhu. Povode}i se za hadisom kojeg smo spomenuli. Ebu-Vekasa. najavio..a. Oni smatraju kafirima one muslimane koji vjeruju da }e se Allah. sallallahu alejhi ve sellem. ve} samo ka`iprstom i srednjim prstom potiru gornji dio nogu. ubijajte ih ili se borite protiv njih.” (Prenosi Buhari) Ova grupa ~iju je pojavu Poslanik. Omera i Ibn-Mes’uda da je Poslanik. Alija i ostali ashabi Poslanika. prikazati d`enetlijama u D`ennetu. Oni ujedno smatraju da su veliki grje{nici iz ovog ummeta kafiri (nevjernici).IDA I BORBA MUSLIMANA PROTIV NJIH Muslimani su se zbog gore spomenutog hadisa borili i protiv rafida ({i’ije).

Ovog su ~ovjeka slijedili ljudi koji su rekli (a i danas to govore i vjeruju): ‘Alija nije mrtav. pretjerivanje u vjeri.“ . kao {to je i Isa. d`elle {anuhu. Nazvani su {iijama zbog njihovih izjava da su oni {iija (stranka) Alije.. neka je Allah njima zadovoljan. Tako|er je Abdullah ibn Sebe’ bio jevrej koji je me|u muslimane unio razdor i smutnju svojim direktnim u~e{}em u atentatu i ubojstvu halife Osmana.. oni ka`u: ‘Selamun alejke. sallallahu alejhi ve sellem. Ima ~ak i takvih koji se prikazuju kao sljedbenici sunneta. sin Merjemin. Zaista je Mesih.nazvani su ovim imenom zbog njihovog odbijanja Ebu-Bekra i Omera. koju je Merjemi dostavio i `ivot mu dao. Ovo je stvar koju je Allah. Bio je munafik. Ako je u tom periodu to bio slu~aj. i Njegovog Poslanika. i njegovih halifa postojali ljudi koji su se izja{njavali kao muslimani. Sebe’. Grom je njegov glas.24 Najbolja oporuka sastavljaju namaze bez ikakvog razloga ili opravdanja.a. Bilo je me|u njima ~ak i takvih koji su se svojim ibadetom veoma isticali nad ostalim. onda je logi~no zaklju~iti da u na{em vremenu ima jo{ vi{e ljudi koji su svojim postupcima iza{li iz vjere. zabranio u Kur’anu: „O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u svojoj vjeri i govorite o Allahu jedino istinu. Ashabe Allahovog Poslanika. o vladaru pravovjernih. Osniva~ ove sekte jeste Abdullah b.’ Vjeruju da }e se Alija povratiti na zemlju i ispuniti je pravdom kao {to su je ‘nasilnici’ (sunnije) ispunili tiranijom.“El-lewamiu’ el-behije we sewatiu elesrari el-eserije“ . sallallahu alejhi ve sellem. smatraju haramom ono {to muslimani kolju jer su ti muslimani za njih kafiri. vrije|aju i nazivaju ih pogrdnim imenima (istovremeno ih smatraju}i otpadnicima od islama). uzdignut na nebo. poslanik Allahov i stvoren je Rije~ju Njegovom.. r. borili protiv ove otpadni~ke grupe. Isa. ka`e: “Abdullah ibn-Sebe’ prvi je ~ovjek koji je me|u muslimane unio nepriznavanje i odbijanje (Ebu-Bekra i Omera).” (Kur‘an. a upravo je sunnet potpuno ~ist od njih i to zbog slijede}ih razloga: 1. Zbog ovih njegovih rije~i Alija. neka je Allah njime zadovoljan.Autor: Es-Sefarini . nare|enjem Allaha.’ Kada slu{aju grmljavinu. porijeklom iz Jemena. stalno na svim namazima u~e kunutdovu. a munja je njegov bi~. 4:171) ”Reci: ‚O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri svojoj mimo Istine. d`. [ejhul islam Ibn-Tejmije. kada je me|u kr{}ane unio novotarije koje su bile uzrokom izvitoperivanja njihove vjere. sallallahu alejhi ve sellem. alejhi selam. zapovjedio je da se sve pristalice ovog nevjernika spale. r. Pavle je bio jevrej koji je licemjerno prihvatio kr{}anstvo. neka je Allah njime zadovoljan. jevrej. Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. je i pored toga naredio da se neki od njih ~ak i trebaju ubijati. ^ovjek koga je Ibn-Muld`em ubio nije bio Alija ve} {ejtan (u obliku Alije). Poku{ao je uni{titi islam na isti na~in na koji je to u~inio i Pavle s kr{}anstvom. pretjerana krajnost u shvatanju njenih propisa. Alija je uzdignut ne nebo. Zbog toga su se muslimani. rekao: “Ti si pravi bog“.{.a. On je ~ovjek koji je Aliji. nevjernik koji je sijao smutnju i nered me|u muslimanima.4 NEKI POVODI ODMETNI[TVA OD ISLAMA Op}e je poznata stvar da su u vrijeme Poslanika. i ne 4 Rafida . tj.

‘” (Kur‘an. slu{aju}i razne izreke koje se pripisuju Poslaniku. tj. 5:77) Poslanik. otpadnici ovog ummeta. 3. Neznalice. Niti govori po `elji. 2.objavljuje se. Uzvi{eni je obavijestio da Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Samim tim pripadnici ovih stranki postaju najve}i nasilnici. sallallahu alejhi ve sellem. koji u stvari nisu njegov govor. kufr. Ja }u ovdje spomenuti osnove zabluda onih stranki koje sebe smatraju sljedbenicima sunneta. spominje u Kur’anu5. ka`e: „Klonite se pretjerivanja u vjeri! Zaista je pretjerivanje u vjeri uni{tilo one koji su bili prije vas. d`elle {anuhu. tj.Najbolja oporuka 25 slijedite strasti ljudi koji su zabludili ranije i zaveli mnoge. d`elle {anuhu. dok je u stranputici onaj {to slijedi svoje `elje i prohtjeve. a ve} im je do{la uputa od Gospodara njihovog.” 5 “I ne budite kao oni koji su se razjedinili i podvojili kad su im ve} jasni dokazi do{li. povjerovat }e u njih zbog svojeg neznanja i zbog skladnosti tih izreka s njihovim po`udama i strastima koje oni slijede. nesloga i podvojenost koje Allah. nije zalutao drug va{. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. „hadisi” koji se prenose od Poslanika. sa~uvao svake zablude i stranputice. sallallahu alejhi ve sellem. a ne postoje ni u jednoj zbirci priznatih hadiskih djela se sigurno i pouzdano zna da su ti „hadisi” obi~na la` i potvora. SVOJSTVIMA Za hadise koji govore o Allahovim. objavljuje Muhammedu. svakog neznanja i nasilja ({irka). 3:105) . niti zabludio.“ (Kur‘an. Uzvi{eni ka`e: „Tako mi zvijezde kad zalazi. To je jedino objava .” (Kur‘an. svojstvima. Muhammeda. Jedan od „hadisa” koji ti otpadnici prenose jeste i slijede}i: „Zaista se Allah spu{ta u dolini Arefata na tamnoputoj kamili. sallallahu alejhi ve sellem.” (Kur‘an. sallallahu alejhi ve sellem. LA@NI HADISI O ALLAHOVIM. Otpadnici prenose razne „hadise” koji u skladu sa sadr`ajem nose u sebi razne vidove i oblike kufra. ve} su la` i potvora na njega. i odlutali s pravog puta. ka`e: „Slijede samo pretpostavku i ono {ta `ele du{e. d`elle {anuhu. 53:23) O Njegovom Poslaniku. d`elle {anuhu. On se tada rukuje s jaha~ima i grli pje{ake. tj. ne znaju}i da su svojim vjerovanjem i postupcima iza{li iz okvira sunneta. Uzvi{eni Allah. Zalutali je onaj koji ne poznaje istinu. 4.” (Prenosi Nesai). slijepo slije|enje strasti i po`uda. ne govori po `elji svojoj ve} je to objava koju On. 53:1-4) Allah je. D@ELLE [ANUHU.

sallallahu alejhi ve sellem. d`. ni{ta u vezi s ovom temom.” Tragovi Njegove milosti u ovom ajetu jeste rastinje koje ni~e iz zemlje. a niti ga je ona upitala o tome.. sallallahu alejhi ve sellem.{. Ai{a. Ovaj „hadis” ne prenosi niko od islamske uleme.kako On o`ivi zemlju nakon mrtvila njezina. vidio Allaha. radijallahu anha.” Ovo su la`i i potvore onih ljudi koji ne vjeruju u Allaha i Njegova Poslanika. SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. a. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu.26 Najbolja oporuka Ovaj „hadis” jedna je od najgorih potvora i la`i na Allaha. Unose}i ove „hadise” me|u muslimane ti otpadnici govore ljudima da su to „hadisi” koje prenosi velika hadiska ulema. neka je Allah zadovoljan s njom. vidio Allaha.” A kada isti ti ljudi ugledaju neku ba{~u.” Zatim obi~avaju prou~iti Allahove rije~i iz Kur’ana: „Zato pogledaj tragove Allahove milosti . u no}i Mirad`a!? Ibn-Abbas i skupina ashaba mi{ljenja su da je Poslanik. uzdigao k Sebi (iznad sedam nebesa). vidio svoga Gospodara u no}i u kojoj ga je Allah. predstavlja la` koju niko od iskrenih muslimana na ~elu s islamskom ulemom nije rekao.. D@ELLE [ANUHU Ashabi Poslanika. ^ovjek koji je ovo rekao jeste najve}i nevjernik. Nije Allah. Od tih potvora je i slijede}a: „Zaista Allah hoda po zemlji. sallallahu alejhi ve sellem. S druge pak strane.” (Kur‘an.. d`elle {anuhu. sallallahu alejhi ve sellem. Ne prenosi se od Ai{e. svojim o~ima jo{ na dunjaluku. Islamski u~enjaci ka`u da ovaj „hadis” i njemu sli~ni „hadisi” jesu plod nevjerni~kog rada protiv uleme koja se bavi hadisom Muhammeda. od tih „hadisa” je i slijede}i: „Poslanik je vidio svoga Gospodara na Muzdelifi kako hoda ispred had`ija odjeven u ogrta~ od sufa (vune). u no}i Mirad`a. vidio . razi{li su se oko pitanja da li je Poslanik. a. a. Tako|er. s. Svaki „hadis” koji govori o tome da je Muhammed.6 Ni njezin otac Ebu-Bekr nam ne pripovijeda ni{ta o tome. a. DA LI JE POSLANIK. d`elle {anuhu. Naprotiv. d`elle {anuhu. [to se ti~e „hadisa” u kojem stoji da je Ai{a pitala Ebu-Bekra da li je Poslanik. i Njegova Poslanika.. s. tvrdi da Poslanik nije vidio Allaha. s. VIDIO ALLAHA. islamska se ulema slo`ila na tome da je ovaj „hadis” obi~na la` i potvora na Poslanika. ka`u: „To su tragovi Njegovih stopala. 30:50) I ovaj je „hadis” la` i potvora na Allaha i Njegova Poslanika. rekao: „Pogledaj u tragove Allahovih stopala. s. propalica i otpadnik.

a ljudima je govorio da Ga nije vidio. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. ko od Mene tra`i pa da mu dam. Podigoh svoju glavu te vidjeh meleka koji mi je do{ao na Hiri kako sjedi na prijestolju izme|u neba i Zemlje. nakon njegovog silaska sa Hira’a. Me|utim. . . pa mi je on odgovorio: ‘Ono {to sam vidio bio je D`ibril. d`elle {anuhu. niti je pak rekao da se On Uzvi{eni spu{ta na Zemlju. i kako je najispravnije re}i: .. s. [ta to oni `ele? [ta to oni `ele?’” (Prenosi Muslim)7 Neki ka`u da je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. na 6 Naprotiv.vidio ga je. a. vidio Uzvi{enog Allaha svojim o~ima?. jer Poslanik. d`elle {anuhu. radijallahu anhu. pa ka`e: ‘Ko Me moli pa da mu usli{am. s. a..da li je Muhammed. . rekao da je vidio meleka od kojeg se prestra{io. {to je o~ita gre{ka i zabluda. pa se ponosi Svojim robovima na Arefatu me|u Svojim melekima i ka`e: ‘Pogledajte Moje robove! Do{li su Mi pra{njavi i razbaru{eni.. D@ELLE [ANUHU.da li Ga je vidio o~ima svoga srca?. obra}a melekima. d`elle {anuhu.na~in na koji se Allah. jesu njegove rije~i: „Na{ se Gospodar spu{ta na zemaljsko nebo u zadnjoj tre}ini svake no}i. ali ne o~ima srca niti o~ima vida! POSLANIK. ne zbog neznanja ve} zbog ponosa na Svoje robove koji su se prihvatili Njegovih propisa i nare|enja. vidio Allaha. ko se od mene oprostu nada pa da mu oprostim?’” (Prenosi Buhari) „Allah se spu{ta na zemaljsko nebo. NA ZEMLJI Muslimani su se slo`ili da Poslanik. rekla: “Ja sam prva iz ovog ummeta koja je Poslanika. pitala o tome. neki su rije~ melek (an|eo) pro~itali kao Melik (Vladar) i time su dokazali svoju tvrdnju da je to bio Allah.’“ (Muslim 1:159) 7 “[ta to oni `ele?“ . sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga Kadi Ebu-Ja’la ka`e da su predanja od imama Ahmeda razli~ita u vezi s ovim pitanjem. sallallahu alejhi ve sellem. a.. to je obi~na la` i potvora na Ebu-Bekra. na Zemlji. radijallahu anha. ka`e: „I dok sam silazio (sa Hiraa) ~uo sam neki glas. NIJE VIDIO ALLAHA. sallallahu alejhi ve sellem. Ono {to je vjerodostojno od hadisa Poslanika. Ukratko.Najbolja oporuka 27 Allaha. To je bez ikakve sumnje gre{ka. s. s. po prvi put dostavio objavu. nije vidio Allaha. te joj on odgovorio potvrdno. u Muslimovoj zbirci vjerodostojnih hadisa se od Mesruka prenosi da je Ai{a. d`elle {anuhu. gdje mu je D`ibril. SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. a.” (Prenose Buhari i Muslim) Iz ovog se hadisa jasno vidi da je Poslanik. svi „hadisi” koji govore o Poslanikovom vi|enju Allaha.

28

Najbolja oporuka

dunjaluku, predstavljaju obi~nu la` i potvoru na Allaha, d`elle {anuhu, i Poslanika, a. s. U ovome se slo`ila sva islamska ulema i stru~njaci hadisa. A i oni koji tvrde da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Allaha, d`elle {anuhu, prije smrti, takva je tvrdnja prepuna la`i i potvore jer su se svi muslimani slo`ili na tome da niko od ljudi ne mo`e na dunjaluku vidjeti Allaha, d`elle {anuhu, svojim o~ima, (a ni srcem) {to isto va`i i za poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Nuvas b. Sem’an prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je u toku govora o Ded`alu rekao slijede}e: „Znajte da niko od vas ne}e vidjeti svoga Gospodara sve dok ne umre.” (Prenosi Muslim) (Pred Sudnji dan bit }e ljudi koji }e Ded`ala smatrati svojim bogom zbog ~uda koja }e im ovaj la`ljivac prikazivati. - Prim. prev.) Ono {to vjernici iskrenih i ~istih srca mogu do`ivjeti kada se govori o Gospodaru, d`elle {anuhu, jeste hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je na pitanje D`ibrila o ~estitosti (ihsan) odgovorio: „^estitost je da robuje{ Allahu kao da Ga vidi{, jer ako ti Njega ne vidi{, pa zaista On tebe vidi.” (Prenosi Buhari)

STANOVNICI D@ENNETA VIDJET ]E ALLAHA, D@ELLE [ANUHU, U D@ENNETU
Vjernici }e u D`ennetu svojim o~ima vidjeti Allaha, d`elle {anuhu. Mutevatir hadisi govore o tome da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista }ete vi vidjeti svoga Gospodara kao {to vidite podnevno sunce kojeg ne zaklanjaju oblaci. I vidjet }ete Ga kao {to vidite puni mjesec kojeg ne zaklanjaju oblaci, i bit }ete svjesni onoga {to vidite.” (Prenosi Buhari) „^etiri su d`enneta .irdevsa. Dva d`enneta ~ije su posude i ukrasi od zlata i ono {to je u njima. I dva d`enneta ~ije su posude i ukrasi od srebra i ono {to je u njima. A izme|u d`enetlija i gledanja u njihovog Gospodara stoji samo zastor gordosti na Njegovom licu u D`ennetu Adn.” (Prenosi Buhari) „Kada se d`enetlije smjeste u D`ennet, bit }e im re~eno: ‚O stanovnici D`enneta! Imate susret s Allahom, On `eli od vas da ga ispunite!’ Re}i }e: ‚A {ta je to (toliko va`no)? Zar nam lica nije osvijetlio, djela nam na mizanu te{kim u~inio, u D`ennet nas uveo i od vatre nas sa~uvao!?’ Tada }e On otkriti Svoj zastor i oni }e gledati u Njega. A ni{ta im ne}e ljep{e dati od gledanja u Njega. To je dodatak koji }e im se dati.” (Prenosi Muslim) Ovo su sve vjerodostojni hadisi koje su sva prija{nja islamska pokoljenja prihvatila i priznala bez ikakve polemike ili raspravljanja. Ovo su hadisi na kojima se slo`ila sva ulema

Najbolja oporuka

29

ehli-sunneta. Istinitost ovih hadisa opovrgavaju samo d`ehmije8, mu’tezilije9 i rafida: sekte koje pori~u Allahova, d`elle {anuhu, svojstva. Oni su najgora stvorenja kod Uzvi{enog Allaha.

ZABLUDA ONIH KOJI SMATRAJU DA JE POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, VIDIO SVOGA GOSPODARA JO[ NA DUNJALUKU
Ima ljudi koji smatraju da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jo{ na dunjaluku vidio Allaha, d`elle {anuhu. To je zabluda koju smo prije objasnili. Me|utim, ima i takvih ljudi koji vjeruju da oni Allaha, subhanehu ve te’ala, vide u nekim osobama, tj. u nekim dobrim ljudima, u nekim vladarima i tome sli~no. Takvi su ljudi u ve}oj zabludi i kufru ~ak i od kr{}ana koji smatraju da se Allah, d`elle {anuhu, prikazao ljudima u liku Isaa, (Isusa) alejhis-selam. Oni su gora stvorenja od sljedbenika Ded`ala, koji }e se pojaviti neposredno pred Sudnji dan. Ded`al }e re}i ljudima da je on njihov gospodar, naredit }e nebu spu{tanje ki{e {to }e se i desiti, a zemlja }e svoje plodove odmah dati i blago }e se sa zemlje razotkriti. Upravo je od ovoga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio svoj ummet, pa ka`e: „Ljudima do Sudnjeg dana ne}e biti ve}e smutnje od Ded`ala.” (Prenosi Muslim) „Kada neko od vas sjedne u namazu, neka tra`i uto~i{te kod Allaha od ~etiri stvari i neka ka`e: ‚Allahu moj, ja se Tebi utje~em od d`ehenemske kazne, i utje~em Ti se od kaburske kazne, i utje~em Ti se od smutnje `ivota i smrti, i utje~em se Tebi od smutnje Ded`ala.’” (Prenosi Muslim) Ded`al }e za sebe tvrditi da je gospodar, stvoritelj, zbog toga }e on ljudima biti najve}a
8 D`ehmije - Zabludjela stranka ~iji je osniva~ D`ehm b. Safvan. Pori~u Allahova, d`elle {anuhu, svojstva i smatraju da je ~ovjek prinu|en na djela koja ~ini bez ikakve slobodne volje izbora. Od njihovog je vjerovanja prolaznost D`enneta i D`ehennema i smatraju da je iman puka spoznaja Allaha, d`elle {anuhu. D`ehm b. Safvan je ovo vjerovanje naslijedio od D`’ada b. Dirhema, ovaj od Ebana b. Sem’ana, a ovaj od Taluta, sina sestre Lubejd b. E’asama, prokletog sahira (jevrej) koji je podmetnuo sihr Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. 9 Mu’tezilije - Sljedbenici Vasila b. Ata i Amra b. Ubejda. Nazvani su ovim imenom zbog njihovog napu{tanja predavanja Hasana Basrija s kojim su se sukobili u vezi s pitanjem velikih grje{nika. Njihovo se (ne)vjerovanje sastoji od pet ta~aka: 1. poricanje Allahovog odre|enja; 2. poricanje Allahovih svojstva, d`elle we ‘ala; 3. Allahova, d`elle {anuhu, du`nost je ispuniti prijetnju onome kome je zaprijetio; 4. ~injenjem velikog grijeha ~ovjek izlazi iz imana, ali ne postaje nevjernik; 5. nare|uju dobro i odvra}aju od zla time {to druge prisilavaju da prihvate njihovo vjerovanje i pozivaju u borbu protiv legalno izabranih islamskih imama.

30

Najbolja oporuka

smutnja, ~ak je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o njemu rekao: „Zaista je on }orav, a va{ Gospodar nije }orav. Znajte da niko od vas ne}e vidjeti svoga Gospodara sve dok ne umre.” (Prenosi Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovim je hadisom nagovijestio muslimanima dva znaka po kojima }e poznati svoga Gospodara, jer je znao da }e od ljudi biti i zalutalih koji }e vidjeti njihovog gospodara jo{ na dunjaluku u slici ~ovjeka ili tome sli~no. Od tih zabludjelih (nevjernika) jesu i (dervi{ke) stranke poznate pod imenom el-hululije i el-itihadije.

EL-HULULIJE I EL-ITIHADIJE
To su ljudi koji vjeruju da se Allah, d`elle {anuhu, pretopio u neka bi}a, tj. u nekim predmetima. To je vjerovanje kr{}ana koji vjeruju da je Isa, sallallahu alejhi ve sellem, bog, ili kao {to vjeruju {iije da Alija, radijallahu anhu, posjeduje bo`anska svojstva, ili kao {to neki vjeruju da su se njihovi {ejhovi pretopili u Allaha, d`elle {anuhu, ili u neke lijepe „bo`anstvene” slike. Od ovih sekti ima i takvih koji vjeruju da se Allah, d`elle {anuhu, potpuno utopio u stvorenja i da je sve {to je stvorio (tj. da je sve stvoreno), dio bi}a Uzvi{enog Allaha (On je visoko iznad onoga {to mu nevjernici pripisuju). Smatraju da se Allah, d`elle {anuhu, nalazi u svemu pa i u psima, svinjama i ovodunjalu~kim prljav{tinama. Ovo vjerovanje zastupaju heretici poput Ibn-Arabija10, Ibn-Seb’ina, i Ibn-.arida. Vjerovanje svih Allahovih poslanika, vjerovjesnika, muslimana, pa ~ak i nekih sljedbenika Knjige jeste da je Allah Stvoritelj svih svjetova. On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih. On je Gospodar veli~anstvenog Ar{a (prijestolja), i sva stvorenja su Njegovi robovi koji Njega trebaju a On je potpuno neovisan od njih. On je iznad nebesa, iznad Ar{a, visoko iznad svega onoga {to je Stvorio. Pa i pored toga On je sa Svojim robovima ma gdje god bili (sluhom, vidom i znanjem): „On je Taj Koji je stvorio nebesa i Zemlju u {est dana, zatim se uzdigao nad Ar{om. Zna {ta ulazi u Zemlju i {ta izlazi iz nje, i {ta se spu{ta iz neba, a {ta uzlazi u njega; i On je sa vama ma gdje bili; a Allah vidi ono {to radite” (Kur‘an, 57:4)

10 Muhjidin b. Arebi - autor poznatih djela iz oblasti tesawufa, tj. sutizma. On je rekao: “Gospodar je rob, a rob je Gospodar.“ Zbog ove izjave islamska ulema proglasila ga je otpadnikom od islama. (“Minhad`-ul-firkati en-nad`ije“ - autor: Muhammed D`emil Zejnu)

Dao im je rok od tri dana ne bi li se pokajali.Najbolja oporuka 31 KU. a ne spaljivanjem. Oni koji su rekli da se Isa pretopio u Allaha. Gotovo da se od toga nebesa rascijepe. d`. d`.. {. i razore brda ru{enjem. d`elle {anuhu. d`.!? To je jo{ gori kufr od kufra nekih {iija koji vjeruju da je Alija. Jedino je Ibn-Abbas rekao da se oni ubiju sabljom.R EL-ITIHADIJA GORI JE OD KU. onda }e im se vratovi presje}i jer su kafiri . vide u nekoj osobi ili li~nosti. na dunjaluku i ahiretu.{. Nakon {to su ovi odbili da se pokaju.visoko je iznad onoga {to Mu pripisuju). sin Merjemin.‘ Doista iznosite stvar stra{nu.{.RA JEVREJA I KR[]ANA Ti nevjernici govore da svojim o~ima vide Allaha.{. Alija i jedan dio ashaba slo`ili su se oko toga da se ovi nevjernici kazne spaljivanjem. pravi su nevjernici jer su Allahu druga pripisali: „I govore: ‚Uzeo je Milostivi dijete. da sa Njim sjede. plemeniti je poslanik visokog ugleda kod Allaha. a neki od njih ka`u da ~ak i pri~aju sa Njim (Allah. 19:8893) Pa {ta onda re}i za one koji vjeruju da su neke li~nosti i osobe dio Allaha. Svako ko je na nebesima i Zemlji. Te je ljude Alija pohapsio jo{ u vrijeme njegove vladavine. . sallallahu alejhi ve sellem. 5:72) Mesih Isa. Ovi }e se ljudi prinuditi na pokajanje. Oni su gori od jevreja i kr{}ana koji su rekli: „Allah je .” (Kur‘an. bo`anstvo. d`. samo }e do}i Milostivom kao rob.nevjernici.Mesih.” (Kur‘an.. a ako odbiju da se pokaju. d`elle {anuhu.. Ima ih i koji tvrde da Allaha. {to prizivaju Milostivom dijete! A nije Milostivom potrebno da uzima dijete. i raspukne Zemlja. radijallahu anhu.

Prim. 17:56-57) „Reci: ‚Prizivajte one koje. sin Uzvi{enog Allaha. Oni kojima se mole sami tra`e na~ina kako }e se {to vi{e Gospodaru svome pribli`iti. D@ELLE VE ALA. Smatrali su ih svojim zagovara~ima kod Allaha. jeste mu{rik. Svako ko vjeruje da neki ~ovjek.ali vas oni ne}e mo}i nevolje osloboditi niti je izmijeniti. . ili on prinosi `rtvu u ime tog {ejha. smatrate bogovima. d`. d`. prev. meleka. pored Allaha. Lata i Uza’a. poslao je ljudima poslanike da im zabrane da mimo Njega nekog drugog obo`avaju i da dove samo Njemu upu}uju. a. To je {irk i najve}a zabluda. njemu ili nekom drugom. zvijezda. kafir.{. Od njih su u~inili svoje bogove i svoje idole kao {to je to slu~aj s kr{}anima koji vjeruju da je Isa. Oni su sve to obo`avali. d`elle {anuhu.‘” (Kur‘an. ROBOVANJE ALLAHU. A kazne Gospodara tvoga svako se treba ~uvati.. ili se oslanja na nekog mimo Allaha. d`. Od tih }e se ljudi potra`iti da se pokaju. Nisu vjerovali da oni spu{taju ki{u ili da oni daju da ni~u plodovi. ili kao {to neke {iijske stranke smatraju Aliju. Stvoritelj. za svog boga. Uzvi{eni ka`e: „Reci: ‚Prizivajte one koje. tako|er. i grobove nekih poslanika. d`elle {anuhu. Mjeseca. Allah. OSNOVA VJERE SVIH POSLANIKA Oni koji su mimo Allaha. poslao je poslanike i njima knjige objavio sa jasnom porukom da samo Njega obo`avamo i da Mu nikog ravnim ne smatramo.32 Najbolja oporuka KULT LI^NOSTI 11 Ko vjeruje da mu neki {ejh mo`e dobaviti opskrbu mimo Allaha. d`.{. ustvari. takve stvari ga na taj na~in izvode iz vjere i on postaje kafir jer su to svojstva kojim se odlikuje samo Gospodar Allah. radijallahu anhu. d`. ili ga obo`ava ~ine}i mu sed`du. nisu vjerovali da su ta stvorenja. i nadaju se milosti Njegovoj i pla{e se kazne Njegove. Allah. izvr{it }e se egzekucija nad njima. posjeduje bo`anska svojstva koja posjeduje samo Allah.{. alejhisselam. a ako to odbiju.. bogovima smatrate. . ma koliko dobar on bio.. vjeruju}i i govore}i da ih obo`avaju samo da se putem njih Allahu {to vi{e pribli`e. druge prizivali kao {to su poklonici Sunca. sevapa ili pomo} od drugih mimo Allaha. d`elle ve ala. ili tra`i oprosta. Oni ni{ta 11 Ima ljudi koji pretjeruju u svojoj ljubavi i odanosti prema drugim ljudima. Uzejra.{.{. pored Njega.

Jednom prilikom je do{ao jedan ~ovjek kod Poslanika.‘” (Kur‘an. pa ka`e: „Ko se zbog ne~ega zaklinje. pa neka se samo Allahom zaklinje ili neka {uti. A. izuzev kome On dopusti.Najbolja oporuka 33 nemaju. 53:26) „Zar uzimaju mimo Allaha posrednike? Reci: ‚Zar iako ne vladaju ni~im. jesmo li u~inili mimo Milostivog bogove da budu obo`avani? ” (Kur‘an. zatim se Njemu vra}ate.{. nemaju oni u njima nikakva udjela. ve} recite: ‚Kako Allah `eli. 21:25) ISPRAVNO JE VJEROVANJE TEVHID MUHAMMEDA. d`elle {anuhu. predstavlja osnovu vjerovanja s kojim je On poslao poslanike i objavio knjige: „I pitaj onog koga smo prije tebe poslali od poslanika Na{ih. S. I ne}e koristiti kod Njega posredovanje. i niko kod Njega ne mo`e posredovati osim s Njegovom dozvolom. i rekao mu: „Kako Allah `eli. a taguta se klonite!” (Kur‘an. 16:36) „Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali.‘” (Kur‘an. a i ti. ni na nebesima ni na Zemlji. pa zatim Muhammed.. zato samo Meni robujte. Njegova je vlast nebesa i Zemlje. i nema On me|u njima nikakva pomaga~a. i govore: ‚Ovo su posrednici na{i kod Allaha!‘ Reci: ‚Obavje{tavate li Allaha o kakvoj stvari na nebesima i na Zemlji koju On ne zna!?‘” (Kur‘an. niti razumiju?‘ Reci: ‚Allahovo je svako posredovanje. 10:18) Ibadet Allahu. d`. 34:22-23) Ovim je ajetom Allah.’” (Prenosi Ibn-Mad`e) Tako|er je Poslanik. zabranio da se zaklinjemo ne~im drugim osim Allahom. 43:45) „Svakoj smo zajednici poslanika poslali: „Allahu robujte.” (Kur‘an.. sallallahu alejhi ve sellem. izuzev nakon {to dopusti Allah za koga ho}e i bude zadovoljan. sallahu alejhi ve sellem.” Poslanik mu na to odgovori: „Zar si me s Allahom izjedna~io? Reci: ‚Kako jedino Allah `eli.’” (Prenosi Ahmed) „Nemojte re}i: ‚Kako Allah `eli i Muhammed’.” (Prenosi Buhari) . sallallahu alejhi ve sellem. d`. obavijestio ljude da sve ono {to prizivaju mimo Njega ne posjeduje ni koliko trun vlasti jer On nema pomaga~a nikakvog i ne postoji me|u stvorenjima niko ko posjeduje mo} i snagu da bi se ljudi njime pomagali mimo Allaha. d`elle {anuhu. a da mu nismo objavili: ‚Nema boga osim Mene. ni koliko trun jedan.{. Poslanik. pozivao je u tevhid i svoj je ummet istom podu~avao. 39:43-44) „I obo`avaju mimo Allaha ono {to im ne {teti niti im koristi.‘” (Kur‘an. Uzvi{eni ka`e: „I koliko ima meleka u nebesima ~ije posredovanje ne}e ni{ta koristiti.

kad umre. i ne stoj nad kaburom njegovim. sallallahu alejhi ve sellem. 9:84) Poslanik. a i svoje ku}e nemojte u grobove pretvoriti. te ka`e u momentima ispu{tanja svoje plemenite du{e: „Prokletstvo je Allahovo na jevrejima i kr{}anima. radijallahu anha. grobove su svojih poslanika za bogomolje uzeli. I donosite salavat na mene ma gdje god bili jer zaista va{i salavati sti`u do mene.” (Prenosi Muslim) . In{allah.’” (Prenosi Buhari) Islamska se ulema slo`ila na tome da nije dozvoljeno ~ovjeku zaklinjati se ne~im drugim mimo Allaha. stanovnici boravi{ta naroda mu’minskog. Nemojte moju ku}u kao mjesto okupljanja u~initi. Uzvi{eni Allah. svoje je ashabe podu~io {ta trebaju re}i pri ulasku u groblje ili pri prolasku pored groblja: „Esselamu alejkum. Me|utim. on je prezirao da mu se grob mesd`idom u~ini.” (Prenosi Buhari) Ai{a. kao npr. grobove su svojih poslanika bogomoljama u~inili.{. nemoj molitvu obaviti. pa ja sam samo rob. Allahu na{. a ne Allahom.” Poslanik. a vi recite: ‚Allahov rob i poslanik.: „Tako mi Ka’be”.” (Prenosi Tirmizi) „Ne uzdi`ite me kao {to su kr{}ani uzdigli sina Merjemina.. Od sunneta Poslanika. po~inio je {irk. nemoj nam njihove sevape uskratiti (podari i nama sevape za djela koja ~inimo kao {to si i njih za ta djela nagradio) i nemoj nas nakon njih na ku{nju stavljati. sallallahu alejhi ve sellem.” (Kur‘an. zabranio je da se kaburi pretvaraju u bogomolje. Molim Allaha da oprosti i nama i vama. KABURI NISU BOGOMOLJE Poslanik.34 Najbolja oporuka „Ko se zakune ne~im drugim. d`. „Tako mi Kur’ana”. Oprosti nama i njima. Tako|er je zabranjena gradnja d`amija na groblju ili naspram grobova. sallallahu alejhi ve sellem. i tome sli~no. sallallahu alejhi ve sellem ka`e: „Zaista narodi koji su bili prije vas. mi }emo se sa vama susresti.” (Prenosi Ebu-Davud) Islamska se ulema sla`e u tome da je zabranjeno obavljanje namaza naspram grobova i na groblju. ka`e: „Da nije bilo ove zabrane ljudi bi njegov grob (turbe) podigli. Allah se smilovao prija{njima od nas i kasnijim. jeste klanjanje d`enaza-namaza muslimanima i stajanje nad njihovim kaburima u momentima ukopavanja. o munaficima ka`e: „I nijednom od njih.

” (Kur‘an. to je onaj Kur’an koji muslimani ~itaju i upisuju ga u njihove mushafe. ne smije se vjerovati da Ka’ba mo`e od ~ovjeka otkloniti {tetu niti mu kakvu korist mo`e dobaviti. ka`e: „A ovo je Kur‘an veli~anstveni. Uzvi{eni ka`e: „Pa su rekli: ‚Ne napu{tajte nipo{to bogove svoje. i ljubljenje istog. a nikako zbog vjerovanja da ona u sebi ima beri}eta koji ljudi dobavljaju sebi putem dodirivanja iste. radijallahu anhuma. govor zapisan slovima. sallallahu alejhi ve sellem. ti ga za{titi da bi saslu{ao Allahove rije~i. Zbog toga je ulema zabranila had`ijama potiranje {akama od groba Poslanika.” Ali. 85:21 22) „On je. 56:77 78) Kur’an je Allahov. onda je to ljubljenje Had`erul-esveda (jer je to od sunneta). govorili su: „Vi{e volimo shvatiti Kur’an nego li ga u~iti napamet. (Prim. tako|er. niti Suva‘a. Dodirivanje Ka’be treba biti iz radoznalosti i znati`elje. d`elle {anuhu. Ako je ljubljenje i~ega dozvoljeno. Govor pripada onome koji je po prvi put izgovorio sadr`aj tog govora. zaista.13 Kur’an jeste govor Allaha. prev. d`. 71:23) U komentaru ovog ajeta stoji da su ovo imena dobrih i pobo`nih ljudi nakon ~ije su smrti ljudi iz njihovog plemena po~eli kru`iti oko njihovih grobova.‘” (Kur‘an. kako Allah.{. 12 .” (Kur‘an. d`.. dozvoljeno je da se Ka’ba mo`e doticati. a ne onome koji taj govor prenosi ili dostavlja. d`. sa svojim zna~enjem i redoslijedom. niti Jegusa i Nesra. a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. 9:6) Ovaj se Kur’an nalazi u Knjizi ~uvanoj.. Uzvi{eni Allah.) 13 Mushaf je knjiga u kojoj je sabran Kur’an. i ne napu{tajte nipo{to Vedda.{.12 VJEROVANJE EHLI-SUNNETA O KUR’ANU Kur’an koji je objavljen Muhammedu. pa makar ga ljudi ~itali i dostavljali svojim pokretima i glasovima. isto tako. nakon toga. Shvatanje kur’anskih izraza bolje je od samog pam}enja Kur’ana. i ni~iji drugi. Kur‘an plemeniti u Knjizi bri`ljivo ~uvanoj. po~eli ih obo`avati.. Ebu-Bekr i Omer.Najbolja oporuka 35 POVODI POJAVE [IRKA Jedan od glavnih povoda obo`avanja kipova od ljudi jeste njihovo veli~anje grobova „dobrih ljudi” i obo`avanje istih. a zatim.” (Kur‘an. na plo~i pomno ~uvanoj.{. ka`e: „Ako te neki od mnogobo`aca zamoli za za{titu. sallallahu alejhi ve sellem.

Obaveza je re}i da ovaj Kur’an na arapskom jeziku predstavlja originalan Allahov. d`elle va ala. To zato {to su bili Arapi koji su govorili knji`evnim jezikom Kur’ana. bio on vokaliziran kao danas ili nevokaliziran kao u vrijeme ashaba. Ashabi Poslanika. ..‘” (Kur‘an. I pozvat }e Adema. dok su neki u~enjaci rekli da je to dozvoljeno zbog potrebe koja se ukazala. sallallahu alejhi ve sellem. more bi presahlo. ko pridoda ne{to sunnetu i ka`e da su izrazi ljudi oduvijek. ali ne i rije~i Gospodara moga. Allah Uzvi{eni..” (Prenosi Buhari) „. pa to su najve}e neznalice i najve}i nepoznavaoci sunneta. radijallahu anhu. U to spadaju kur’anska slova i njihovo zna~enje. 18:109) Tako|er. Nije dozvoljeno re}i kada ~ovjek ~ita Kur’an da je to njegovo ~itanje stvoreno. selefus-salih porekli su rije~i onih koji ka`u da ~ovjekov govor u kome ima Kur’ana nije stvoren. Naprotiv. sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista Allah govori glasom (koji se ~uje). Od toga je i potvr|ivanje istinitosti rije~i Poslanika. d`. od njegove prve do njegove zadnje strane. sallallahu alejhi ve sellem. Ali i ne treba re}i da to ~itanje nije stvoreno jer u to ulaze postupci ~ovjeka.{. govor. Nije dozvoljeno ubaciti u vjeru ono {to nije od nje.{.. glasom. Nasuprot njima oni koji govore da je papir. Potvr|ujemo da ono {to se u mushafu nalazi. onda je on zabludjeli novator. Islamski u~enjaci ka`u da je Kur’an Allahov. Ispravno je da u tome nema nikakve {tete. Ovo pretjerivanje u potvr|ivanju isto je kao i pretjerivanje u poricanju. dozvoljeno je. [to se ti~e onih koji ka`u da je tinta kojom su ispisane Allahove. ka`e: „Reci: ‚Kad bi more bilo tinta da se ispi{u rije~i Gospodara moga. korist od toga je o~igledna. pa i kad bismo donijeli sli~no njemu. Oba su ova pretjerivanja izvan okvira sunneta i d`emata. isti su kao oni {to ka`u da Allah nije govorio Kur’anom i nije Kur’an Njegov govor. jer on ~ita objavljeni originalni Allahov govor. Isti je kao oni {to pori~u sunnet govore}i da Allah ne govori ni slovom ni glasom. Niko od prvih generacija islama nije rekao da su glasovi ljudi kojima ~itaju Kur’an oduvijek. Kur’an. a zna se da su oni stvoreni.36 Najbolja oporuka Ako muslimani upisuju Kur’an u mushafe ne vokaliziraju}i pri tome ajete. a. razaslao po islamskim podru~jima u vremenu tabi’ina.” (Prenosi Buhari) Ovo je vjerovanje selefu-saliha iz ovog ummeta a i vjerovanje svih imama koji su ispravno slijedili sunnet Poslanika. tj. rije~i oduvijek.. Upravo je takve mushafe Osman. govor koji nije stvoren ma gdje god se ~itao i upisivao. d`. s. upisivali su Kur’an bez ikakve vokalizacije. Jedan dio u~enjaka je to odmah osudio smatraju}i to novotarijom. ko`a i dio zida Allahov govor. Nakon toga se pro{irio dijalekt (me|u Arapima) pa su kur’anski ajeti vokalizirani crvenom tintom. jeste Kur’an. naprotiv.. Nije dozvoljeno da se me|u muslimane pro{iri smutnja novotarijom i govornom polemikom koja u sebi nema nikakve biti a ni stvarnosti.

rekao: „Hilafet po metodu poslanstva bit }e trideset godina. koje ne}emo na ovom mjestu spominjati. sallallahu alejhi ve sellem. Na mnogim mjestima u Kur’anu Uzvi{eni ih je spomenuo. ka`e: „Ne psujte (grdite) moje ashabe! Tako mi Onog u ^ijoj je ruci moja du{a. Uzvi{eni. . On je znao {ta je u srcima njihovim. sallallahu alejhi ve sellem. je pohvalio ashabe Njegovog Poslanika. a samilosni me|u sobom. a posebno one koji su bili bli`i Poslaniku.da bi On s vjernicima najedio nevjernike. O ovom redoslijedu govori veliki broj hadisa Poslanika. i sve one {to ih u dobro~instvu slijedi{e. pa je spustio smirenost na njih. Allah. Zatim }e postati kraljevina.” Poslanikovi ashabi slo`ili su se na vjernost Osmanu nakon smrti Omera. Ebu-Talib. sallallahu alejhi ve sellem. I ~uvajte se novotarija jer je svaka novotarija zabluda. Islamski u~enjaci i muslimani . On. sallallahu alejhi ve sellem.” (Kur‘an. Prenosi se da je Poslanik. i on oja~a. neka je Allah njima zadovoljan. obavijestio je da je njima zadovoljan.Najbolja oporuka 37 OBAVEZA PO[TOVANJA ASHABA Na{a je du`nost ravnopravno po{tovati ashabe. A i u Ind`ilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda u~vrsti.” Od Alije ibn Ebu-Taliba prenosi se da je rekao: „Najbolji ljudi iz ovog ummeta nakon Poslanika. i ispravi se na svojoj stabljici izazivaju}i divljenje sija~a. d`elle {anuhu. a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima. vidi{ ih kako ruku‘ ~ine i licem na tle padaju `ele}i Allahovu nagradu i zadovoljstvo.na licima su im znaci. Tako su opisani u Tevratu. Omer. kada bi neko od vas udijelio zlata koliko brdo Uhud. . tragovi od padanja licem na tle.” (Kur‘an.sunnije slo`ili su se oko toga da treba po slijede}em redoslijedu govoriti ko je najbolji od ashaba: Ebu-Bekr.” (Prenosi Ebu-Davud) Zadnji od pravednih vladara islamske dr`ave bio je Alija b. Osman i Alija. 48:29) „Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. ne bi dostigao ni polovinu {ake (onoga {to su oni udijelili). jesu Ebu-Bekr i Omer. 48:18) U Muslimovoj zbirci vjerodostojnih hadisa stoji hadis u kome Poslanik. ^vrsto se njega dr`ite i o~njacima ga pregrizite. neka je Allah njima zadovoljan. sallallahu alejhi ve sellem. kao na primjer: „Muhammed je Allahov Poslanik.” (Prenosi Ahmed) „Prihvatite se moga sunneta (postupka) i sunneta pravednih halifa nakon mene. A onima koji vjeruju i dobra djela ~ine Allah obe}ava oprost i nagradu veliku. sallallahu alejhi ve sellem. . a i da su oni Njime zadovoljni. i nagradit }e ih skorom pobjedom.

sallallahu alejhi ve sellem.. pa ko je pogodio istinu njemu dvostruka nagrada. U~e}i nas tome. rekao Abbasu kada mu se ovaj po`alio na negodovanje nekih ljudi prema njemu: „Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja du{a.{. pola`e pravo na na{e po{tovanje koje smo im du`ni ukazati. Ti su novatori bili povod velikog isku{enja muslimanima tog doba. oni ne}e u}i u D`ennet dok vas ne zavole zbog mene. U poznatim zbirkama poslanikovih hadisa stoji hadis u kome je Poslanik. Ti si Hvaljeni.” (Prenosi Buhari) Tako|er. moj nara{taj kome sam ja poslat. Ovo je stav [afije i imama Ahmeda ibn Hanbela jer je Poslanik. njima odredio Njegovo dobro~instvo. 33:33) Neki su muslimani od prvih pokoljenja govorili da je ljubav prema Ebu-Bekru i Omeru znak iskrenog imana dok je mr`nja prema njima pravo licemjerstvo. i potpuno vas o~istiti.” (Prenosi Tirmizi) „Zaista je Allah izabrao potomke Ismailove. radijallahu anhu. kao {to si se smilovao Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj. a od Kurej{ija je izabrao potomke Ha{ima. Nakon toga su u svom pretjerivanju oti{li toliko daleko da su po~eli psovati Ebu-Bekra i Omera. Ono {to je ispravno u vezi s . Poslanikovoj je porodici dodijelio petinu ratnog plijena i naredio nam je da donosimo salavat i na njih kada donosimo salavat na Poslanika. A oni nisu ~inili hr|ava djela jer je Allah. sallallahu alejhi ve sellem. smiluj se Muhammedu i porodici Muhammedovoj. Pa zatim oni koji do|u iza njih. nastaje smutnja me|u muslimanima jer su se u tim trenucima odvojili oni koji su voljeli Osmana pa ~ak i pretjerivali u ljubavi prema njemu i po~eli su grditi Aliju jer su smatrali da je on krivac za Osmanovu smrt (ovaj slu~aj predstavlja historijsku podvalu sunnijama od njihovih neprijatelja {i’ija). o porodico Poslanikova. tebareke ve te’ala. sallallahu alejhi ve sellem. ubijen. Allah. Kasnije su jedni po~eli osu|ivati Aliju. a ko je od njih pogrije{io bit }e mu opro{teno zbog njegovih ranijih djela. tebareke ve te’ala. zatim je izabrao potomke Kenaneta izme|u potomaka Ismailovih. jesu upravo oni kojima je milostinja zabranjena. a od Kenaneta je izabrao Kurej{ije. Pretjeranu ljubav prema Osmanu iskazivali su stanovnici [ama. Poslanik. ka`e: „Allahu moj. ka`e: „Doista Allah `eli odstraniti od vas ne~isto}u.38 Najbolja oporuka Ne ulazimo u to zbog ~ega su se ashabi razi{li u nekim stvarima jer pouzdano znamo da ima dosta potvorenih la`i kada je u pitanju neslaganje izme|u njih. kao {to si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu. alejhis-selam. I blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu.” (Prenosi Muslim) Kada je Osman. Oni su svoje odluke donosili nakon dugog razmi{ljanja i razmatranja. sallallahu alejhi ve sellem.” (Prenosi Muslim) Allah.” (Kur‘an.” (Prenosi Buhari) Porodica Muhammedova. d`. sallallahu alejhi ve sellem. dok su pretjeranu ljubav prema Aliji pokazivali stanovnici Iraka. rekao: „Sadaka nije dozvoljena Muhammedu i njegovoj porodici. a od potomaka Ha{ima je izabrao mene. porodica Poslanika. dok su ovi drugi osu|ivali Osmana. Oni su najbolja generacija i nara{taj koji se ikada pojavio na ovom dunjaluku: „Najbolji su ljudi. Veli~anstveni.

. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu: „Svi se Allahovog u`eta ~vrsto dr`ite i nipo{to se ne razdvajajte.” Allah. sallallahu alejhi ve sellem. d`elle {anuhu. nazvao i preuzeti nadimke koje su ljudi sami sebi nadjenuli a o kojima ne nalazimo nikakvog dokaza u Kur’anu i sunnetu. Primjer su toga rije~i ~ovjeka koji ka`e: „Ja sam {ekilija” ili „ja sam karfendija. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. dok je sloga me|u muslimanima izri~ito nare|ena . odgovori Abdullah ibn Abbas. U Kur’anu i sunnetu. 3:103) Mu’min treba dobro provjeriti sve vijesti koje govore o ovoj temi i mora se dr`ati Allahovog u`eta ~ije su osnove znanje i pravda i iskreno slije|enje. Mi se ne smijemo odre}i imena kojim nas je Allah. nije nikakvog dokaza objavio. tj. d`elle {anuhu.mo`da je pisac mislio na rije~i Allaha. Ebu-Bekr i Omer su u prednosti ispred njih jer ih je Allah. Me|utim. Prija{nje su generacije govorile da sva ta slije|enja strasti vode u Vatru. Nakon toga su {i’ije ashabe proglasili nevjernicima o ~emu smo govorili na drugom mjestu. u~enjaci su po~eli nare|ivati kazne protiv onih koji su psovali ashabe. mu’minima i Njegovim robovima. MI SMO MUSLIMANI Nije dozvoljeno da se ummet razdvaja zbog onih stvari koje im Allah.Najbolja oporuka 39 ovim pitanjem jeste iskazivanje iskrene ljubavi i prema Osmanu i prema Aliji. on treba odgovoriti: „Ja sam musliman koji slijedi Kur’an i sunnnet. prihvatanje Kur’ana i sunneta Poslanika. a ni u postupcima prija{njih muslimana. sallallahu alejhi ve sellem. Razdor i nesloga su Kur’anom zabranjeni. nema predanja (koja dozvoljavaju muslimanu da se ponosi svojim porijeklom ili nacijom). odlikovao nad ostalim ashabima zbog njihovih zasluga koje su imali jo{ na po~etku islama.” (Kur‘an. dok su neki govorili: „Ne znam koja mi je Allahova blagodat ve}a. Kad su rafida ({i’ije) po~eli psovati ashabe. da li to {to me je uputio u islam ili to {to me je sa~uvao slijepog slije|enja ovih strasti. Kada muslimana pitaju o tome. i Njegov Poslanik. nas je u Kur’anu nazvao muslimanima. sallallahu alejhi ve sellem”.” Prenosi se da je Muavija ibn Ebi-Sufjan pitao Abdullaha ibn Abbasa: „Slijedi{ li ti Aliju ili Osmana? ” „Ne slijedim ni Aliju ni Osmana ve} slijedim postupak Poslanika. nisu propisali.” To su nazivi o kojima Allah.

a kada ga zavolim. njegov vid kojim vidi. onih prvih . i u vjerovjesnike. i oni se Allaha boje. i u meleke.namjernicima. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. za{titit }u ga. drugi na~in se posti`e praktikovanjem nafile. Oni su iskreni vjernici. i u bolesti.‘” Iz ovog se hadisa vidi da se pribli`avanje Allahu. postanem njegov sluh kojim ~uje. kada je preuzmu. naro~ito oni koji su izdr`ljivi u neima{tini. i u Knjigu. i siro~adi. i Dan posljednji. tj. Najdra`e Meni ~ime Mi se Moj rob mo`e pribli`iti jesu farzovi. i koji molitvu obavljaju i zekat daju. ~estiti su oni koji vjeruju u Allaha. farzova. evlija. d`elle {anuhu. ispunjavaju. i u boju ljutom. prvi je praktikovanjem Allahovih. i prosjacima. Moj rob Mi se pribli`uje nafilama sve dok ga ne zavolim. njegova ruka kojom udara i njegova noga kojom hodi.40 Najbolja oporuka KO SU EVLIJE I KADA ^OVJEK POSTAJE EVLIJA? Ne smije niko od ljudi druge ljude dovoditi u isku{enje ovim nazivima jer su najbolji me|u njima kod Allaha. i koji od imetka. sallallahu alejhi ve sellem. i siromasima. d`elle {anuhu. daju ro|acima. i koji obavezu svoju.i neka se za to natje~u oni koji ho}e da se natje~u!” (Kur‘an.uvijek prvih. Ako Me zamoli. . udovoljit }u mu. zaista. i za otkup iz ropstva. obavijestio je o pravom stanju Allahovih. Ova dva na~ina predstavljaju stupnjeve vjernika. 83:22-26) Allah. rekao: „Uzvi{eni Allah ka`e: ‚Objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju.” (Kur‘an. dat }e im se. oni koji Ga se najvi{e boje. 2:177) Bogobojaznost je postupati po onome {to je Allah. i putnicima . U Buharijinoj zbirci vjerodostojnih hadisa od Ebu-Hurejrea prenosi se da je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. evlije jesu svi mu’mini koji Ga se boje i u Njega vjeruju: „Nije ~estitost u tome da okre}ete lica svoja prema istoku i zapadu. u nasladama boraviti. Evlija je svaki onaj koji vjeruje u Allaha i boji se Njega i iskreno slijedi sunnet Njegovog Poslanika. d`elle {anuhu. mo`e najbolje ostvariti na dva na~ina. sa divana gledati. Poslanik. naredio i napu{tanje onoga {to je On zabranio. sallallahu alejhi ve sellem. dobrovoljnih dobrih djela u Njegovo ime. d`elle {anuhu. a ako zatra`i Moju za{titu. na licima njihovim prepoznat }e{ radost sretna `ivota. pa }e pi}e zape~a}eno piti. ~iji }e pe~at mo{us biti . to su oni sre}ni: „Dobri }e. d`elle {anuhu. na mnogo mjesta u Kur’anu podsjetio je na ova svojstva Njegovih evlija. iako im je drag. Allahove.

zato izmirite bra}u svoju. obavezao je mu’mine da jedni drugima budu pomaga~i i da se zajedno bore protiv kafira sa kojima trebaju biti u stalnom neprijateljstvu: „O vjernici. kajati. 9:71) „Uistinu. subhanehu ve te’ala.” (Prenose Buhari . i koji daju uto~i{te i poma`u . jedan drugog u~vr{}uje. Kada oboli jedan njegov organ. naciji ili narodu pripadao: „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. bez obzira kojem plemenu. svi ostali organi mu se odazovu i pridru`e u bolu nesanicom i temperaturom. Zato ti vidi{ one ~ija su srca bolesna kako se `ure da s njima prijateljstvo sklope. ako neko od vas od vjere svoje otpadne. koji vjeruju i isele se i bore imecima svojim i `ivotima svojim na putu Allahovom. i bojte se Allaha. . ne uzimajte za za{titnike jevreje i kr{}ane! Oni su sami sebi za{titnici! A njihov je i onaj me|u vama koji ih za za{titnike prihvati. sallallahu alejhi ve sellem. 5:51-56) U ovim je ajetima Allah. koji On daje kome ho}e .takvi su za{titnici jedni drugih. 49:10) A u hadisima Poslanika. govore}i: ‚Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.pa.” (Kur‘an. oni }e se na Allahovom putu boriti i ne}e se ni~ijeg prijekora bojati.pa. pa }e se oni zbog onoga {to su u du{ama svojim krili. a prema nevjernicima ponosite. vjernici su bra}a. prema vjernicima ponizne. d`elle {anuhu. svojom najte`om zakletvom. stoji: „Primjer vjernika u me|usobnoj pa`nji.” (Prenosi Muslim) „Nijedan od vas ne}e biti pravi vjernik. dok ne bude `elio svome bratu ono {to sam sebi `eli.” (Prenosi Buhari) „Mu’min prema mu’minu jeste kao dijelovi jedne zgrade. i oni }e nastradati. milosr|u i saosje}anju jeste primjer jednog tijela.” (Kur‘an. a oni koji vjeruju re}i }e: ‚Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom. Allah }e sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole. Allahova strana svakako }e pobijediti.Muslim) . To je Allahov dar. O vjernici.” „I tada on svoje prste ispreplete. Va{i su za{titnici samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju.a Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Allah uistinu ne}e ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu ~ine. naglasio da je On za{titnik i prijatelj mu’mina. da bi vam se smilovao.‘ A Allah }e sigurno pobjedu ili ne{to drugo od Sebe dati.” (Kur‘an. Onaj ko za za{titnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike . 8:72) „Zaista. a i Njegov Poslanik i vjernici su prijatelji i za{titnici tog mu’mina. da su zaista s vama?‘ Djela njihova bit }e poni{tena.Najbolja oporuka 41 MU’MINI SU POMAGA^I JEDNI DRUGIMA Allah.” (Kur‘an.

Uzvi{eni je muslimanima naredio slogu. oprostio je zaborav i gre{ku ovom ummetu. 3:103) „Tebe se ni{ta ne ti~u oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili.. to se da razumjeti iz sadr`aja ajeta i hadisa koje smo naveli). i ne razjedinjujte se. trebamo mrziti ono {to On i Njegov Poslanik mrze. on ga ne}e o{tetiti. Mo`da je istina na strani onoga koji je nekog muslimana osudio. i Njegov Poslanik. d`elle {anuhu. ALLAH. d`. d`. Allah }e se za njih pobrinuti. dali prednost. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. sallallahu alejhi ve sellem. zajedno.” (Prenosi Muslim) Allah.{. i Njegov Poslanik zadovoljni.. Uzvi{eni je proglasio Poslanika. trebamo odvra}ati od onoga {to su On i Njegov Poslanik zabranili i trebamo biti zadovoljni od onoga od ~ega su Allah. a zabranio im je razdvajanje: „Dr`ite se Allahovog u`eta. sallallahu alejhi ve sellem.” (Kur‘an. D@ELLE VE ALA. onda to ne mora zna~iti da je on kafir ili fasik. rekao: . d`. brane}i svoju skupinu. I NJEGOV POSLANIK PREDNJA^E U SVEMU Du`nost nam je davati prednost onome ~emu su Allah. Allah.{. pa kako onda da neki muslimani druge muslimane progla{avaju nevjernicima ili ih smatraju onima koji su zalutali (zbog me|usobnog neslaganja o doti~nom pitanju). nevinim od onih muslimana koji se ovako pona{aju. i Njegov Poslanik. Naprotiv. ako je njegov brat musliman pogrije{io u nekoj islamskoj problematici. 6:159) Pa kako da se pored svih ovih kur’anskih i hadiskih tekstova ummet islama ponovo razdvaja i razjedinjuje. neprijateljski odnosi prema drugoj skupini i to sve kao rezultat slije|enja strasti i prohtjeva bez ikakvog dokaza od Allaha.{. niti potcijeniti. d`elle {anuhu. U~inio ih je bra}om koja se moraju pomagati i jedni prema drugima saosje}ati.. Ovo su postupci karakteristi~ni za novotare poput Havarid`a koji su napustili d`emat muslimana i dozvolili prolijevanje njihove krvi. okarakterizirao je mu’mine kao me|usobne za{titnike i pomaga~e. a u Kur’anu stoji dova Poslanika i vjernika: „Gospodaru na{! Ne kazni nas ako zaboravimo ili pogrije{imo!” (Kur‘an. niti ga ne cjedilu ostaviti.42 Najbolja oporuka „Musliman je muslimanu brat. 2:286) A u Muslimovoj zbirci vjerodostojnih hadisa stoji da je Allah. sallallahu alejhi ve sellem. trebamo ispoljavati iskrenu ljubav prema onome {to Allah. Ve}ina njih ~ak ide u krajnost kada se. Mi moramo stremiti ka tome da muslimani budu kao jedna ruka. me|utim. vole.” (Kur‘an.

zato smo me|u njih neprijateljstvo i mr`nju do Sudnjeg dana ubacili. d`.” (Kur‘an. d`elle {anuhu.” (Kur‘an.izostavili. 5:14) Onoga trenutka kada ljudi napuste neke Allahove. a zabranjivati nevaljalo. subhanehu ve te’ala: „I neka od vas bude zajednica koja }e pozivati dobru i nare|ivati dobro. povod je neprijateljske dominacije nad ovim ummetom.Najbolja oporuka 43 „Oprostio sam vam. i Njegovom Poslaniku. a njihovo je razila`enje kazna i patnja za njih. Ovaj razdor me|u muslimanima u op}em smislu rije~i. Ovo je situacija poput rije~i Uzvi{enog: „Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: ‚Mi smo kr{}ani‘. Od odvra}anja od zla jeste i sprovo|enje Allahovih. me|u njima }e zavladati mr`nja i neprijateljstvo i propast }e zbog njihove razjedinjenosti.” Nije dozvoljeno da se muslimani razdvajaju i da „svoje pravce” nazivaju novatorskim imenima o kojima ne postoje nikakvi dokazi iz Kur’ana i sunneta. posti}i }e ono {to `ele jer je sloga (me|u muslimanima) milost. 3:104) Od nare|ivanja dobra jeste poziv ka slozi i razumijevanju me|u muslimanima. sallallahu alejhi ve sellem. To je zato {to su muslimani otkazali pokornost Allahu. propise i odredbe. d`elle {anuhu..{. NARE\IVANJE DOBRA I ODVRA]ANJE OD ZLA Blagostanje i sloga islamskog ummeta ostvarit }e se samo preko ove uzvi{ene institucije kao {to je to rekao Allah. a ti takvi su oni koji }e uspjeti. ali su i oni dobar dio onoga ~ime su bili opominjani . a od odvra}anja od nevaljalog i zla jeste zabrana razila`enja i sva|e me|u njima. . A kada se sakupe i slo`e. kazni za sve one koji su iza{li iz okvira [erijata.

Muhammed. . sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. tra`it }e se od njega da se pokaje. onda je dozvoljeno prolijevanje krvi tog ~ovjeka zbog njegovog kufra.” (Prenosi Buhari) Muhammed. ne treba slijediti u stvarima islama. bio je poslanik Izrael}ana. sallallahu alejhi ve sellem. Naprotiv. kao {to je Hidr bio sa Musaom. ili vjeruje da ({ejh) ne mora biti pokoran Poslaniku. pa bilo to putem javne egzekucije ili oru`anim sukobom. (te pozivaju u potpunu pokornost tim „evlijama”) tra`it }e se da se pokaju. d`elle {anuhu. Knjizi a ni u sunnetu Poslanika. SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM Ko vjeruje da je neki ~ovjek bog ili upu}uje dovu mrtvacu ili tra`i od njega opskrbu. Ko vjeruje da posjeduje bolje osobine od njega i da se on. Tako|er. sallallahu alejhi ve sellem.44 Najbolja oporuka KAZNA PREDVI\ENA ZA ONOG KOJI VJERUJE DA NEKO OD LJUDI POSJEDUJE BO@ANSKA SVOJSTVA ILI VJERUJE DA JE NEKO BOLJI OD POSLANIKA. sallallahu alejhi ve sellem.” (Prenosi Buhari) Musa. niti je pak bilo nare|eno Musau da mu se pokorava. sallallahu alejhi ve sellem. jeste Poslanik ljudi i d`ina. Tako|er. sallallahu alejhi ve sellem. ka`e: „Svaki je poslanik poslat svome narodu. d`elle {anuhu. a ja sam poslat svim ljudima. a ja ga ne znam. onda to predstavlja jedan od najve}ih faktora zaslu`ivanja Allahovog. u suprotnom nad njim }e se izvr{iti egzekucija. sallallahu alejhi ve sellem. A kada se kazne napasnici iz svih stranaka i postave se bogobojazni na mjesto koje zaslu`uju. Hidr je Musau. sallallahu alejhi ve sellem. Samim tim ostvarit }e se blagostanje me|u muslimanima. od onih koji vjeruju da su neke evlije u dru{tvu sa Muhammedom. ko vjeruje da je neko od {ejhova bolji od Poslanika. To zato {to Hidr nije bio od ummeta Musaa. takvu osobu treba sprije~iti i kazniti je onim {to }e je zaustaviti. pomo} i uputu ili mu ~ini sed`du. ostavit }emo ga. u suprotnom nad njime }e se izvr{iti egzekucija. A ti poznaje{ znanje kojem te je Allah podu~io. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ja poznajem znanje kojem me je Allah podu~io a koje ti ne zna{. tra`it }e se od tog ~ovjeka da se pokaje. zadovoljstva. Dalje. ko muslimane proglasi nevjernicima i poziva u prolijevanje njihove krvi zbog novotarije koja se ne nalazi u Allahovoj. a ako to odbiju nad njima }e se izvr{iti egzekucija. Pa ako se pokaje (od tog kufra i {irka). sallallahu alejhi ve sellem.

Pa ima ih koji se mole Suncu i Mjesecu. kao {to su to kupoprodajni oblici koje je Poslanik. ko se strpi i oprosti . sallallahu alejhi ve sellem. klanjanje sunneta. vjerovanje u Allaha. uistinu. tra`e ispunjenje `elja i molbi pa ~ak im i sed`du ~ine. A doista. i sli~ne njima stvari. potpuno predavanje Njegovoj odredbi. pomaganje na dobro~instvu i bogobojaznosti. d`elle {anuhu. bez obzira da li su to radnje vidljive ili nevidljive. jetimu. d`. Ne}e odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu. Isto tako od oblika nare|ivanja dobra jeste i robovanje Allahu. Tako|er i udjeljivanje sadake.s. bilo dobro ili zlo. ~injenje dobra kom{iji. Sve ove.{. d`. {. ne voli one koji nepravdu ~ine. Tako|er i nada u Allahovu milost i strah od Njegove kazne. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. potrebnom. i Njegov Poslanik. On. istinoljubivost i ispunjavanje obaveza.. odvra}ali ljude jeste {irk. {. Njegove knjige. s. ZABRANIO Najve}e zlo od kojeg su Allah.v. tj. meleku ili nekom poslaniku.” (Kur‘an. teravije i ostalih nafila.. 42:40-43) ZLO KOJE JE ALLAH. predstavljaju {irk koji je Allah. Ima ih koji od drugih. a ne od Allaha. tj. iskrenost Allahu. supruzi. kao da Ga vidi{. davanje onome koji tebi ne daje i pra{tanje onom koji ti je nasilje u~inio (sve su to oblici nare|ivanja dobra). D@ELLE VE ALA.Najbolja oporuka 45 OBLICI NARE\IVANJA DOBRA To su svi oblici islamskih propisa i nafila kao npr. obavljanje namaza na vrijeme. a onoga koji oprosti i izmiri se. odr`avanje odnosa sa onim koji ih je s tobom prekinuo. Sve Allahove. {..uistinu. d`. i oslonac na Njega i iskazivanje ljubavi prema Njemu i Njegovom Poslaniku predstavlja unutra{nji do`ivljaj mu’mina (nevidljivo djelo koje samo Allah zna). a odgovarat }e oni koji ljude tla~e i bez ikakva osnova red na Zemlji remete. Allah }e nagraditi. klanjanje namaza za ki{u i namaza pri pomra~enju Sunca i Mjeseca. potkradanje imovine ljudi. jer ako ti Njega ne vidi{. pa zaista On tebe vidi. kipu ili grobu. Dalje. Uzvi{eni je zabranio ubijanje nedu`na ~ovjeka. . Uzvi{eni ka`e: „Nepravda se mo`e uzvratiti istom mjerom. To je pripisivanje druga Allahu. to je od odlu~uju}ih stvari. i Poslanikove odredbe predstavljaju poziv u dobro.a. poslanike.. Sudnji dan i vjerovanje u Njegovo odre|enje. strpljivost na Njegovom odre|enju. upu}ivanje dove drugom mimo Njemu. klanjanje d`uma-namaza i bajrama. post mjeseca ramazana i obavljanje had`a. d`. zabranio ljudima na jezicima svih Njegovih poslanika. klanjanje d`enaze. njih ~eka bolna patnja. putniku. bilo to nasiljem ili kamatom. {ejhu ili d`inu.

sallallahu alejhi ve sellem. tako|er. nije iznad Ar{a ili da Ga d`enetlije ne}e vidjeti na ahiretu. Uzvi{eni ka`e: „Zar oni da imaju ortake koji su im od vjere propisali ono {ta u njoj Allah ne dozvoljava?” (Kur‘an. svojstvima koja se ne pominju ni u Kur’anu a ni u sunnetu kao {to neki govore da Allah.46 Najbolja oporuka zabranio. Allah. a zavr{ava se naredbom ~injenja sed`de samo Njemu Jedinom: „U~ini sed`du i pribli`avaj se (Allahu). i Njegovog Poslanika. oni trebaju ~itati Kur’an i izvan namaza. Jednom je prilikom Poslanik. Omer ibn el-Hattab obi~avao je govoriti Ebu-Musau: „Podsjeti nas na na{eg Gospodara”. 42:21) Allah. ljudima je propisao ibadete koje im je {ejtan kasnije zamjenio novotarijama. poistovjetio se sa mu{ricima . d`. Ovdje spadaju i novotarski termini koji nisu islamom propisani. tada bi Ebu-Musa ~itao. sallallahu alejhi ve sellem. njihovo je slu{anje ono {to je Allah.” (Prenosi Ahmed) A {to se nevjernika i mu{rika ti~e.. Zakidanje pri mjerenju i neposlu{nost roditeljima. re~e: „Ebu Musa! Sino} sam pro{ao pored tebe i slu{ao sam te kako u~i{ (Kur’an). i tome sli~no {to predstavlja vidljivu la` na Njega. d`elle {anuhu. ukorio ih je zbog toga i njihov postupak proglasio zlom koje je On zabranio.{. okupljali. Allah. Primjer je toga skretanje ljudi sa robovanja Allahu. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. d`elle {anuhu. Sutradan mu Poslanik. 17:78) Kada su se ashabi Poslanika. d`elle {anuhu.{. a da onaj koji prenosi ne zna vjerodostojnost hadisa. d`elle {anuhu. Prva sura koja je objavljena po~inje s naredbom ~itanja: „^itaj u ime tvoga Gospodara koji stvara”. jo{ vi{e bih uljep{ao svoje u~enje. sallallahu alejhi ve sellem. opisati Allaha. da On ne govori i ne voli. 8:35) Tako su mu{rici pljeskanje i zvi`danje pored Ka’be pretvorili u njihov ibadet.” (Kur‘an. ali ne samo u namazu. u robovanje kipovima i idolima. d`elle {anuhu.” (Kur‘an. zabranio je da se o Njemu govori bez ikakvog znanja.” Tada mu Poslanik. a ostali bi slu{ali. Ljudima je propisan i namaz u kome ~itaju Kur’an. Od ovog oblika zla je i preno{enje hadisa od Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem. potra`ili bi da neko od njih ~ita Kur’an dok bi ostali slu{ali. odgovori: „Allah vi{e voli slu{ati ~ovjeka koji svojim glasom uljep{ava u~enje Kur’ana negoli {to vlasnik voli slu{ati frulu svoje robinje. 96:1 i 19) Zato je najbolji zikr ~itanje Kur’ana i ~injenje sed`de: „I Kur‘an (u~i) zorom. prolazio pored Ebu-Musaa dok je ovaj u~io Kur’an. Ko ove stvari prihvati kao na~in pribli`avanja Allahu. spomenuo u Kur’anu: „Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zvi`danje i pljeskanje rukama.” (Kur‘an.. Uistinu. u~enju Kur‘ana (namazu) u zoru mnogi prisustvuju. sallallahu alejhi ve sellem. kao npr. sallallahu alejhi ve sellem. spada u zabranjene stvari.” Na to Ebu-Musa re~e: „Da sam znao. d`.

107:4-5) To su oni koji stalno odla`u obavljanje namaza u njegovo vrijeme. sallallahu alejhi ve sellem.” (Tefsir Et-Taberi) „Ustrajte u namazu (a posebno) u srednjem (ikindija). onda su mu sva djela neza{ti}ena (propala su mu). zemljom }e potrati svoje lice . S druge pak strane namaz je bio zadnja oporuka Poslanika.Najbolja oporuka 47 Poslanikovog doba (misli se na sufije . Poslanik. a broj od pet dnevnih namaza jeste upravo onaj koji je Allah. koji namaz zapusti{e i za po`udama po|o{e. Muslimanima je nare|eno da obavljaju namaz u skladu s njihovim mogu}nostima jer je Allah. Pa ko ga ~uva.” (Prenosi Ibn-Mad`e) Namaz je prva stvar zbog koje }e ~ovjek polagati ra~un (na Sudnjem danu) i on je ibadet ~ijim napu{tanjem ~ovjek gubi vjeru.” (Kur‘an. a ko ga ne ~uva. rekao: „I bojte se Allaha {to vi{e mo`ete. a njegov vrhunac jeste d`ihad na Allahovom putu. VA@NOST ^UVANJA NAMAZA Stup vjere bez kojeg se ona ne mo`e odr`ati jeste namaz.” (Kur‘an. d`.” (Prenosi Tirmizi) Allah.” (Kur‘an. ka`e: „Najva`nija stvar islama i njegov stup jeste namaz. sallallahu alejhi ve sellem. rastavio sa dunjalukom: „Namaz.. onima koji su prema svom namazu nemarni. prije negoli se Poslanik. s. sallallahu alejhi ve sellem. ~uva svoju vjeru. odredio Njegovom Poslaniku. Omer ibn el-Hattab je svojim namjesnicima pisao: „Va{ najva`niji postupak za mene jeste namaz. onda }e uzeti tejemum. tj. oni }e sigurno zlo pro}i.. d`elle {anuhu. a ako su ga oni napustili onda su kafiri.dervi{e). u no}i mirad`a.” (Kur‘an. Ovo nije postupak prva tri pokoljenja nakon Poslanika. onda kod ~ovjeka ne ostaje ni{ta od islama jer je namaz stup islama.{. 19:59) Abdullah ibn Mes’ud ka`e: „Zapu{tanje namaza je njegovo neobavljanje na vrijeme. 64:16) Na mu’minu je da prije ulaska u namaz bude ~ist. Kada se napusti namaz. Muslimani moraju obavljati ovaj ibadet prije svih drugih oblika ibadeta. da mu ~itanje Kur’ana u namazu bude skru{eno i pravilno i da mu ruk’u i sed`da budu ispravni. namaz! A i oni koji su u va{em posjedu. Ako nije u mogu}nosti abdestiti se. sallallahu alejhi ve sellem. 2:238) Ustrajnost na namazu jeste njegovo obavljanje na vrijeme kao {to je to Allah. a. zbog bolesti ili nekog drugog razloga. d`elle {anuhu.” Namaz je prvi oblik ibadeta koji je propisan ljudima. ka`e: „A njih smijeni{e zli potomci. d`elle {anuhu. rekao: „A te{ko klanja~ima.

ako je uhap{enik ili je svezan. jer vjernicima je propisano da u odre|eno vrijeme namaz obavljaju. Jedan dio uleme ka`e da }e se ubiti kao otpadnik od islama i ne}e mu se klanjati d`enaza i ne smije biti ukopan u muslimansko groblje. oni.48 Najbolja oporuka i ruke i klanjat }e na vrijeme ne odla`u}i vakat namaza. 4:103) Du`nost je muslimanima da i `enama i mu{karcima nare|uju namaz. Kada ti bude{ me|u njima i kad odlu~i{ da zajedno s njima obavi{ namaz. i kada se bojite da }e vam nevjernici neko zlo nanijeti. i smrt moja doista su posve}eni Allahu. doista. Nevjernici su vam. kad navr{e deset godina. i `ivot moj. kao npr.” (Kur‘an. Namaz je od veoma velike va`nosti jer je on stup islama. . tako|er. onda ih udarajte. otvoreni neprijatelji. d`elle {anuhu. Tako|er. d`elle {anuhu. a ako od desete (godine) ne klanjaju (redovno). sallallahu alejhi ve sellem.” (Kur‘an.” (Kur‘an. Drugi dio uleme. ali neka dr`e oru`je svoje i neka budu oprezni. i koji namaze svoje na vrijeme obavljaju. pa.” (Prenosi Ebu-Davud) Ako punoljetan ~ovjek namjerno napusti klanjanje makar jednog namaza. onda }e obaviti namaz u stanju u kojem se nalazi. oni sasvim u zlu pretjeruju. ka`e: „Nare|ujte im namaz kada budu imali sedam (godina). i koji stidna mjesta ~uvaju. 4:101-102) „A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti. 6:162-163) „Ono {to `ele . neka drugi budu iza vas. razdvojite ih u postelji.oni su dostojni nasljednici. tako|er. Koji nema sau~esnika. objasnio: „Nije vam grijeh da namaz na putovanju skratite. koji }e D`ennet naslijediti. oni }e u njemu vje~no boraviti. i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu. . Gospodaru svjetova.. a ako je ispred neprijatelja (~ijeg se napada boji). neka jedni s tobom namaz obavljaju i neka svoje oru`je uzmu.vjernici }e posti}i. je namaz najvi{e puta spomenuo u Kur’anu i dosta ga je puta povezao sa drugim ibadetima. prijekor ne zaslu`uju. oni koji namaz svoj ponizno obavljaju. i obredi moji. ~ak.. sa zekatom i sabrom: „Klanjajte namaz i udjeljujte zekat. a ako to odbije.” (Kur‘an.‘” (Kur‘an. Poslanik. i koji ono {to ih se ne ti~e izbjegavaju. smatra da ga treba ubiti jer je isti kao razbojnik koji presreta ljude (pa ih plja~ka).” (Kur‘an. i dok budete obavljali namaz. 23:1-11) .osim od `ena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu. 2:43) „Pomozite sebi strpljenjem i namazom. Od svih ibadeta Allah. doista. nad njim }e se izvr{iti egzekucija. i koji milostinju udjeljuju. to mi je nare|eno i ja sam prvi musliman.a oni koji i pored toga tra`e. . i djeci trebaju nare|ivati namaz. onda }e klanjati namaz na na~in na koji je Allah. 2:45) „Reci: ‚Moj namaz. onda }e se od njega tra`iti da se pokaje. a onda neka do|u oni koji jo{ nisu obavili namaz pa neka i oni obave namaz s tobom.

. i zahvala pripada Allahu Uzvi{enom. njegovu porodicu i njegove ashabe.irdevsa. I neka je Allahov mir i spas nad vama. i neka je blagoslov Njegov na Njegovog Poslanika.Najbolja oporuka 49 Allaha Uzvi{enog molimo da i vas i nas u~ini nasljednicima D`enneti-. u kome }e se vje~no boraviti.

.

ashabe i one koji su se prihvatili njegove upute i njegova sunneta do Sudnjeg dana. odgovori{e oni ‚pa ~ini {to ho}e{. Koliko god prevrtali stranice .‚prije nego {to sam vam ja dopustio! On je u~itelj va{. Gospodaru svjetova. A Allah bolje nagra|uje i ka`njava trajnije. njenoj primjeni pozivani velikani i dobronamjernici. ajet 70-73) SLOBODA I ROBOVANJE Hvala Allahu.‘ ‚Vi ste mu povjerovali‘ .‘ ‚Mi ne}emo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam do{li. i sigurno }ete saznati ko je od nas u mu~enju stra{niji i istrajniji. spjevali su je pjesnici. „Sloboda” je poznata pri~a koja se ne prestaje opetovati kroz duga vremena. unakrst ruke i noge va{e odsje}i i po stablima palmi vas razapeti.UTICAJ VJERE NA OSLOBO\ENJE ^OVJEKA VELI^INA IMANA „I ~arobnjaci se baci{e na tle govore}i: ‚Mi vjerujemo u Musaova i Harunova Gospodara. Mnogi su ljudi `rtvovali svoje `ivote i bogatstvo na putu do slobode.‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. tako nam Onoga Koji nas je stvorio!‘. i neka je salavat i selam na Poslanika poslanog kao milost svjetovima. Rije~ „sloboda” jeste slatka jeziku i milozvu~na u{ima prista{a „slobode”.viknu faraon . zacijelo. to mo`e{ samo u `ivotu na ovom svijetu! Mi vjerujemo u Gospodara na{eg da bi nam grijehe na{e oprostio i vrad`bine na koje si nas ti primorao. proglasili bi praznikom. na njegovu porodicu. sura Ta-ha. i bezbroj puta su zacrtani planovi za njeno implementiranje i ukidanje ropstva. a dan kada bi je postigli. on vas je vrad`bini nau~io i ja }u vam. a istovremeno tegoba i nelagodnost du{ama njenih protivnika i tuga onih koji je ne u`ivaju.

ilipina… itd. Tako iz dana u dan ostajao je zadivljen veli~inom ovih pojava. Nakon no}i. potom razdijelili islamsku dr`avu na dr`avice. „. U ve}ini slu~ajeva pot~injenost dosti`e samu granicu potpune propasti nacije. Tako pot~injenost ~ini od ~ovjeka robu koja se prodaje i kupuje. ubijaju}i i poni`avaju}i na{e odli~nike! Ovaj je terorizam prisutan na podru~jima gdje `ive muslimani. Na{i neprijatelji su se okomili na nas. Nas muslimane pogodila je upravo ovakva ku{nja. Afganistana. pot~injavaju}i ih svojim interesima. primijetit }emo sputanost okovima mrskog ropstva koje narod uop}e ne osje}a. gledaju}i razne narode. U takvom stanju ~ovjek u svome bi}u formira strahopo{tovanje pred ovim stvorenjima. i pod izgovorom pru`anja pomo}i bespomo}nim. pada u novo zato~enstvo. on misli da je slobodan. {to bi mu se ~inilo veli~anstvenim.araon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke izdijelio: jedne je tla~io. a primjer toga jesu patnje muslimana Palestine. pot~inili slabije. koji je osvjetljava. sru{ili su Osmanski hilafet. Takav ~ovjek se ni za {ta ne pita. U takvoj situaciji ~ovjek je sklon da porobljava i ponizuje. Svakako. mu{ku im djecu klao. ^ovjek je u pro{losti bio izlo`en mnogim pogre{nim predod`bama usljed nepoznavanja onoga {to ga okru`uje. Uz ovo treba spomenuti nastranosti slijepog vjerovanja kojemu se i danas odaju pojedine grupe pot~injenih naroda fanati~no ga dr`e}i i `rtvuju}i se za nj. a `ensku u `ivotu ostavljao. sura El . s druge strane. doista je smutljivac bio. ve} slave}i spomenuti dan. koja ga okru`uju sa svih strana i kao da mu nijemo govore: „Mi od tebe tra`imo da nas . . narod pogo|en ovakvim isku{enjima `eli slobodu i spreman je za nju pru`iti nat~ovje~anski otpor. Imu}ni su podjarmljivali slabe. Me|utim. Njegova pot~injenost ogleda se u pokornosti ljudima poput kmetova i robova. pobjednici pora`ene.Kasas.52 Najbolja oporuka historije. tako dr`ava kolonizira dr`avu. na{ao bi se pred ~udom.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. eksploatiraju}i plodove njihovog rada i bogatstva njihove zemlje. Mo}ni narodi savremenog doba su u ime civilizacije i kulture. nejaki pojedinci skloni su predaji i pomirenju sa `ivotom pot~injenosti i poni`enja. koji se prodaju i kupuju i kojima drugi vladaju. Potom bi stao ispred gordih i nepomi~nih planina. iako je poku{ava zaviti u lijepo ukra{eni omot. osje}aju}i svoju si}u{nost pred njihovom veli~inom. ne}emo na}i narod koji je smatrao ropstvo lijepim i da se iz njeg nije `elio otrgnuti ka slobodi. ajet 4) Savremeni svijet se nije oslobodio sablazni koja se zove pot~injenost. a kad bi se okrenuo prema obali uzburkanog mora ~iji se valovi di`u kao brda. bio bi ushi}en pojavom sunca koje bri{e tamu i uklanja svjetlost mjeseca i zvijezda. u stvarnosti to nije izlazak na slobodu! Pa`ljivo promotriv{i. narod porobi narod… Kroz vijekove su postojale zajednice koje su ugnjetavale i tla~ile druge. On bi strepio pred spu{taju}om no}i i pojavljuju}im mjesecom. crpe}i na{a dobra. Krug ropstva od kojeg ~ovjek bje`i jeste vrlo tijesan i ako se on uspije izvu}i iz njega.

sura . poslao je oca svih poslanika Ibrahima. ali vi ne razumijete veli~anje njihovo. zatvaraju}i o~i i priznavaju}i svoju gre{ku.ussilet.‘ A po{to za|e.{. d`. zatim im je rekao: „Pojavite se milom ili silom!” „Pojavljujemo se drage volje” . Allah je. re~e: ‚Ovo je Gospodar moj.. kao njihovom Tvorcu i ona su Mu bez rezerve pokorna. on re~e: ‚Ako me Gospodar moj na pravi put ne okrene. Razvojem svijesti ~ovjek po~inje ispitivati svoje stanje..{. a. ajet 18) Allah. d`. „I ne postoji ni{ta {to Ga ne veli~a. zanemaruju}i Jedinog Allaha.s. sura El . dokazao im je da obo`avaju ono {to nije dostojno da bude obo`avano. d`. Ibrahim. iz milosti prema ~ovjeku slao Svoje poslanike svakom narodu da bi oslobodio ~ovje~anstvo od pogre{nih obo`avanja koja zaokupljaju ljudsku svijest..‘ A po{to za|e. niko ga ne mo`e po{tovanim u~initi.{. „I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi ~vrsto vjerovao. on ugleda zvijezdu i re~e: ‚Ovo je Gospodar moj.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. i kada nastupi no}. i mnogi ljudi. sura El . Allah ono {to ho}e radi. Prirodne pojave po islamskom u~enju imaju za cilj dokazivanje Allahove. mada postoje pojedinci koji nisu otvorili svoje du{e pred bespomo}nim „bo`anstvima”.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. i drve}e i `ivotinje. on uzviknu: ‚Ovo je Gospodar moj. predaju se kolote~ini zajednice. Raspravljaju}i se s njima. ~ine}i Mu sed`du i zahvaljuju}i Mu na na~in koji mi ne razumijemo.Najbolja oporuka 53 obo`ava{. d`. Stvorenja iz prirode ukazuju na pot~injenost i podre|enje Allahu..s. d`.Had`d`. ovo je najve}e.. ono {to ne posjeduje istinske bo`anske osobine niti stvarala~ku mo}. kojima su neki pot~injeni?! U tom preispitivanju razumni su do odre|ene granice mogli odolijevati da ne upadnu pod uticaj okoline.‘ A kad ugleda Sunce kako se ra|a.‘ A kada ugleda Mjesec kako izlazi. s odre|enim je ciljem stvorio Zemlju i nebesa.odgovorili su. ajet 44) „Zar ne zna{ da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju. d`. ja nemam ni{ta s tim {to vi Njemu druge ravnim smatrate.Isra. Allah.{. ^ak bi na tom putu `rtvovali svoje imetke i `ivote! A za{to? Upravo zbog trenutnih pogre{nih shvatanja i predstava koje su im nametnute. Ona su se ogledala u prihvatanju odre|enih prirodnih pojava za bogove. ajet 11) Ova stvorenja obo`avaju i slave Allaha. hvale}i Ga....” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. kada posustanu i kada im nestane snage.‘ A po{to za|e. One ukazuju Allahovu mo}. re~e: ‚Ne volim one koji zalaze. d`. on re~e: ‚Narode moj. a mnogi i kaznu zaslu`uju. me|utim.{.” Na to im se ~ovjek skru{eno pokloni pa po~ne moliti i slaviti sve {to ga okru`uje.{. Mjesec i Sunce. a. veli~ine i mo}i. . bit }u sigurno jedan od onih koji su zalutali. narodu koji je obo`avao zvijezde. A koga Allah ponizi. i zvijezde i planine.{. Tako bi se dr`ali dok bi imali snage. a i Sunce i Mjesec.

‚ja se ne bojim onih koje vi Njemu ravnim smatrate. prosvje}uju}i ~ovje~anstvo kroz diskusiju. „I govore: ‚Nikako bo`anstva svoja ne ostavljajte i nikako ni Vedda. slao je Svoje poslanike da oslobode ~ovje~anstvo od nastranosti koja pot~injava ljudski razum drve}u.Had`d`. kamenju i mrtvima.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. ajet 73) Me|utim. pa bi od njih tra`ili pomo}. sura Sa‘d. ni Nesra ne napu{tajte. ajet 75-80) Svaki je poslanik objasnio svome narodu su{tinu i smisao postojanja kosmosa. sura El . slijepe i nepokretne kipove.ussilet. ‚Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu.‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. ni Suva‘a. a ni Jegusa.[uara. sura El . ajet 6) . Gospodar moj znanjem svojim obuhvata sve.re~e on . Koji ih je stvorio.‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. nejak je i onaj koji se klanja.{. sura Nuh.‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.‚ali mi smo upamtili pretke na{e kako tako postupaju. ili mrtve koji ne mogu donijeti korist. i zaklinju}i se na istrajnost u svojoj zabludi. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju. ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom. a i onaj kome se klanja. A ako bi im mu{ica ne{to ugrabila. razne primjere i pretrpjev{i mnoga isku{enja i neda}e. uzimanja i pro`ivljenja. a On je mene uputio‘ .En‘am. „Me|u znamenjima Njegovim su no} i dan i Sunce i Mjesec. bit }e samo ono {to Gospodar moj bude htio. ajet 37) Me|utim. ajet 23) „I oni ugledni izme|u njih krenu{e: ‚Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim.54 Najbolja oporuka Ja okre}em lice svoje kao pravi vjernik prema Onome Koji je nebesa i Zemlju stvorio. a svoja ovozemaljska djela bi ~inili u njihovo ime. Za{to se ne urazumite?‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. ni Jeuku. „On je rekao: ‚Da li vas ~uju kada se molite ili da li vam mogu koristiti ili na{koditi?‘ ‚Ne‘ .. ve}ina ljudi ostala je na stranputici pomiriv{i se da budu robovi idola kipova i mrtvih. Allah. da ne bi imali la`ne predod`be i da ne bi tokom vremena zalutali u vjeri. ve} padajte licem na tle pred Allahom. makar se radi nje sakupili. ajet 72-74) “Oni kojima se vi pored Allaha klanjate ne mogu nikako ni mu{icu stvoriti. Bogove su pravili vlastitim rukama. sura E{ . to je uistinu. Tako|er su svojim rukama ukopavali umrle. d`. da bi im se potom klanjali i tra`ili pomo} od njih. oni to ne bi mogli od nje izbaviti. ~ovje~anstvo se zadubilo u krivovjerstvo obo`avaju}i gluhe. ne{to {to se uveliko ho}e. koji ne posjeduju mo} davanja.‘ I narod njegov se s njim raspravljao.odgovori{e . niti nanijeti {tetu. sura . Na tom putu ulo`ili su veliki trud.

{. Narodu je govorio: „Ja sam gospodar va{ najve}i!” (Prijevod zna~enja Kur‘ana sure En . ajet 43.{. smatraju}i da poti~u iz bo`anskih porodica i da su druga~iji po prirodi od obi~nog ~ovjeka. a On je naredio da se klanjate samo Njemu. „Sud pripada jedino Allahu.Naziat. Allah. on se doista osilio. oduzimanja ili dodavanja. „I kad god sam ih pozvao da im oprosti{. ajet 38) Primjer druge grupe jesu oni koji prevr{i{e mjeru u pogledu Isaa. da oslobodi Izraeli}ane koje je u pokornosti dr`ao i da im dozvoli izlazak iz njegove zemlje. d`. a. pojedine ljude umotav{i ih u sveta~ke vijence i legende. zatim rekao: „Budi” i on je bio kako je Allah htio da bude.s. kojeg je On stvorio od zemlje. ljudi su ih u~inili svetim.. ajet 24) „Ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene.. pusti sinove Israelove da idu s nama i nemoj ih mu~iti!‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. Primjer je njegov poput primjera Adema.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana sura Ta-ha. sura Ta-ha. prste su svoje u u{i stavljali i odje}om svojom se pokrivali .araona koji je za sebe tvrdio da je bo`anstvo.s. Kur’an je izlo`io jasnu predstavu o Isau. a. sura Jusuf. sura Nuh. Primjer prve grupe jeste primjer . sistema i pravila koje su izmislili ideolozi i rukovodioci u odre|enom vremenu. kao da u njihovim venama kola krv plave boje. d`.araona da se pokori Stvoritelju svjetova...araonu. slao je poslanike s ciljem da se ukine robovanje ljudi ljudima. koga je Rije~ju Svojom stvorio i `ivot mu udahnuo. mada oni sami to nisu `eljeli.araona da oslobodi Izraeli}ane robovanja. tra`i i nare|uje sprovedbu Njegovog Zakona bez kakve iznimke.Kasas. Tako je poslao Musaa i njegovog brata Haruna . a. pripisuju}i mu bo`anstvo rije~ima da je on Bog ili sin Bo`iji ili jedan od trojice (trinitarijenizam). A Allah. ajet 47) Tra`ili su od .{. ovi zakoni do`ivljavaju izmjene i kao takvi se primjenjuju u dru{tvu. Dana{nji program `ivota i vjerovanja duboka je zabluda u koju je ~ovje~anstvo zapalo.Najbolja oporuka 55 Za~epili su u{i.. ajet 40) . me|utim.s. d`. sura El .{. Allah. U skladu s generacijom i vremenom. rekav{i im: „Idite .. kao Bo`ijem robu i poslaniku. d`. Neki od ovih ljudi bili su poglavari koji su pot~injavali ljude svojim hirovima. pa mu blagim rije~ima govorite ne bi li razmislio ili se pobojao.44) Musa i njegov brat tra`ili suod . ajet 7) ^ovjek je uzeo za gospodara mimo Allaha. da ne bi glas istine dopro do njihovih srca.araonu i njegovom narodu.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.. visoko je iznad onoga {to oni govore. Ona se ogleda u slije|enju zakona.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. „Idite k njemu i recite: ‚Mi smo poslanici Gospodara tvoga. ali su uvijek opre~ni Bo`ijim zakonima.bili su uporni i pretjerano oholi. dok su neki od njih bili dobri.

{.‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. i po njima je slao Knjigu. Allah }e im na Sudnjem danu presuditi o onome u ~emu su se razilazili... da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge pored Allaha bogovima ne dr`imo.{.Tevba. i da napuste vi{ebo{tvo i pridru`ivanje Njemu ravnim. d`.56 Najbolja oporuka Allah. iznose}i na vidjelo istinu i ukidaju}i neistinu. mir i sre}u. te da njegovi zakoni ljudima nude slobodu. Allah. samu istinu.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. i Mesiha. sura Ali .{. da se po njoj sudi ljudima u onome u ~emu se oni ne bi slagali.. d`. „Jevreji govore: ‚Kr{}ani nisu na pravome putu‘. ajet 213) Allah je pozvao sljedbenike nebeskih knjiga da vjeruju Jednog Jedinog Boga. i vama i nama zajedni~ke. nije zadovoljan da mu se neko pridru`uje u dono{enju odluka: “On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. ~udno je da ve}ina ~ovje~anstva tokom stolje}a odbacuje Bo`iji program `ivota i rada. sura El-Bekara. ajet 113) Allah. ajet 64) . Time }e se ljudi sakupiti oko jedne rije~i.Imran.Kehf.a Allah ukazuje na pravi put onome kome On ho}e. ajet 31) Tako|er. Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene. „Reci: ‚O sljedbenici Knjige. Zakoni i programi koje ljudi sa~ine me|usobno su opre~ni i svaka od razli~itih grupa smatra da je na putu istine i upute. za svako vrijeme objavljivao je Knjigu da bi presudio me|u ljudima u onome u ~emu su se razilazili. i to kada su im ve} bili do{li jasni dokazi i onda bi Allah voljom Svojom uputio vjernike u onome u ~emu se nisu slagali od istine . ohalaljivali i oharamljivali su stvari svojim ograni~enim razumom. d`. i monahe svoje. A povod je neslaganja me|usobna zavist ba{ od onih kojima je data. sura El-Bekara. a oni ~itaju Knjigu.‘ Pa ako oni ne pristanu. ukorio je `idove i kr{}ane koji su se pokorili monasima i sve}enicima kr{e}i objavljeni Bo`iji zakon.. sura El . Sve to vodi u me|usobne sukobe koji u ve}ini slu~ajeva eskaliraju ratovima. da se nikom osim Allahu ne klanjamo. do|ite da se okupimo oko jedne rije~i. za njih ka`e: “Oni pored Allaha bogovima smatraju sve}enike svoje. sura Et . “Svi su ljudi sa~injavali jednu zajednicu.{. Tako sli~no kao oni govore i oni koji ne znaju. vi recite: ‚Budite svjedoci da smo mi muslimani. zadovoljavaju}i se programom kojeg su ljudi sami izmislili kako bi pokoravali jedni druge. d`. ajet 26) Allah.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. a kr{}ani vele: ‚Jevreji nisu na pravome putu‘. sina Merjemina.

pa kada bi ih upitali za{to su pre{li toliku daljinu oni bi im odgovorili: „Na{ Gospodar nas je poslao da izbavimo ljude iz robovanja ljudima u robovanje Gospodaru ljudi. d`. d`. tako da ~ovjek sve svoje aktivnosti posveti Allahu. Strah paralizuje ~ovjekovu slobodu.{..s. s. sura Ez-Zumer. primljen. Allah.” Srce je mjesto uvjerenja. Njegovim uticajem na svijet. d`. pokvaren je ~itav organizam – taj dio je srce.. ne `ele}i pri tome (zadovoljstvo) meleka. Ispravnost vjerovanja se najve}im dijelom ogleda u ispravnosti nijeta (namjere). niti vladara. Ispravnost srca rezultira ispravno{}u ~ovjeka. a to se odra`ava na ~itavo tijelo. ka`e: „U ~ovjeku se nalazi komad mesa. Samo je ovaj vid vjerovanja kod Allaha. U tom smislu Poslanik. ajet 65) „Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu.. volje. d`. Ovaj princip pronijele su glasono{e islama. To uti~e da srce bude zdravo. iz nepravde i zabludjelih vjera u islamsku pravdu i iz tjeskobe dunjaluka u prostranstva ahireta. sura Gafir. potom. zdrav je ~itav organizam. niti kamena.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. a ako je pokvaren. Ispravnost ~ovjekovog vjerovanja se o~ituje putem upoznavanja sa njegovim Gospodarem. koji ako je zdrav. imenima.{.a. njegovo razmi{ljanje i `elju.. Kur‘ana. ispravno ili bolesno. ajet 3) Iskreno je vjerovanje sadr`ano u zna~enju rije~i: LA ILAHE ILLALLAH . Sudnjim danom i onim {to je Allah. d`.{. taguta i zulum}ara. sura Ez-Zumer.~ijim o~itovanjem ~ovjek ostvaruje istinsko vjerovanje kod svoga Gospodara i Za{titnika..” Islam najve}u pa`nju posve}uje osloba|anju ~ovjekovog srca od robovanja. pripremio u njemu analogno postupcima ~ovjeka kroz izvr{avanje ili kr{enje Njegovih naredbi.{.” (Prijevod zna~enja. ka`e Svome robu: .v. niti drveta.. „Zato se klanjaj samo Allahu iskreno Mu ispovijedaju}i vjeru. Njegovim svojstvima. ajet 2) „Zato se samo Njemu klanjaj iskreno Mu ispovijedaju}i vjeru. Ka`emo srca. upoznavanjem sa svojstvima meleka.. jer je ono temelj na kojem po~iva ~itavo tijelo i zato jer ono vodi i usmjerava. Islam svojim u~enjem osloba|a srca straha od la`nih bogova. putuju}i poglavarima perzijskog i rimskog carstva.Najbolja oporuka 57 ISLAM OSLOBA\A SRCA Islam je do{ao s ciljem zabrane i osloba|anja ~ovjeka od robovanja (obo`avanja) bilo kome osim Jedinom Allahu.{. i navodi ga da obo`ava nekog drugog osim Allaha.nema bo`anstva osim Allaha .” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. `elje i interesovanja koja su u proporcionalnom skladu i u zavisnosti sa ispravno{}u uvjerenja.

.. a. potra`io uto~i{te kod Allaha. sura Hud. d`. a. i brat mu Harun.. Onog Koji ~uva Svoje robove u borbi protiv zlikovaca. svoga Za{titnika. Za{to se ne urazumite? A kako bih se bojao onih koje s Njim izjedna~ujete kada se vi ne bojite toga {to Allahu druge ravnim smatrate.reko{e oni -„bojimo se da nas odmah na muku ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekora~i. ajet 54-56) Zar bi se mogao Hud usprotiviti svome narodu da je mislio kako mu njihovi bogovi zbilja mogu {tetiti ili koristiti. ja se uzdam u Allaha.re~e on .{. na{to je Ibrahim. koji mu re~e: „Mi ka`emo samo to da te je neko bo`anstvo na{e zlom pogodilo. Gospodar. Oni su ga pla{ili da }e ga zlo sna}i od njihovih bogova. navest }emo slu~aj Ibrahima. svoga Gospodara i [ti}enika.s. i ne prezaj i ne boj se nikoga osim Mene.. mudar i sveznaju}i.s. ‚Ja se ne bojim onih koje vi Njemu ravnim smatrate. Silni. ajet 45) Allah. taguti i zulum}ari danono}no poku{avaju u srca vjernika usaditi strah od vlastodr`aca. Vlastodr`ac. bit }e samo ono {to Gospodar moj bude htio.re~e on. oni }e biti na pravom putu. upu}uje ih da se oslanjaju samo na Njega i da tra`e pomo} samo od Njega. uistinu. Meni pripada vojska nebesa i Zemlje. a. „I narod njegov se s njime raspravljao: ‚Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu a On je mene uputio?‘ ..s. ajet 80-83) Tako|er. sura El-En‘am. ili da oni donose svojim neprijateljima nesre}u? Hudovo. iako vam On za to nije nikakav dokaz dao? Koja je onda skupina pre~a da se spasi.s. To su dokazi Na{i koje dadosmo Ibrahimu za narod Njegov.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. Primjera radi. Sveznaju}eg.s. sura Ta-ha..„a i vi posvjedo~ite da ja nemam ni{ta s tim {to vi druge Njemu ravnim smatrate pored Njega.. d`. Gospodar moj znanjem Svojim obuhvata sve. a.” „Ja pozivam Allaha za svjedoka” . a.. ako znate!?‘ Bit }e sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogobo{tvom ne mije{aju.{. i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte. odgovorio im je: .s. kroz o{tro suprotstavljanje kojim ih izaziva oslanjaju}i se na Allaha. u moga i va{ega Gospodara! Nema nijednog `ivog bi}a koje nije u vlasti Njegovoj.” Me|utim. kada je Hud.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. kada raspravlja sa svojim narodom.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. a.araona: „Gospodaru na{“ . Mi vi{e stupnjeve dajemo onima kojima Mi ho}emo. Evo {to su Musa. Veliki. Svemogu}i.58 Najbolja oporuka „Ja sam Veli~anstveni. srce bilo je potpuno ~isto od pomisli i uvjerenja da takvi la`no prozvani bogovi mogu nanijeti bilo kakvu {tetu. S tim uvjerenjem smogao je snage da se suprotstavi svome narodu. rekli svome Gospodaru kada im je naredio da idu kod . Gospodar moj zaista postupa pravedno. Gospodar tvoj je. zao{trio prepirku sa svojim narodom.

divan li je on pomaga~. a. povika{e: ‚Mi danas ne mo`emo izi}i na kraj s D`alutom i vojskom njegovom. nakon ~ega ih Allah i pomo`e. a Allah je na strani izdr`ljivih..{.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. primjer malobrojnih vjernika koji pogleda{e u veliku D`alutovu vojsku.„Ja sam sa vama. za spas i pomo}. Izlaz je bio u dovi Allahu. oni zamoli{e: ‚Gospodaru na{.88) Nuh.{. za{titismo. sura El-Bekara. tra`e}i pomo} od Allaha.v. a ja sam se zaista ogrije{io prema sebi. „I kada ste od Gospodara svoga pomo} zatra`ili. nasilja i neda}a `ivota. d`. sura Ali-Imran. ajet 76. eto tako Mi spa{avamo vjernike. 46) [ejtan pla{i Allahove.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. a on govori: “Dovoljan mi je Allah. kad u davno vrijeme zavapi. a bojte se Mene. Ta-ha.” Junusa. on i oni koji su s njim vjerovali. sura El-Enbija.{. a Svevi{nji nas upu}uje da se ne bojimo nikoga osim Njega: „To vas je samo {ejtan pla{io pristalicama svojim. bacaju u vatru. d`. nadahni nas izdr`ljivo{}u i u~vrsti korake na{e i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Odazvasmo se i tegobe ga spasismo. a on uzvikuje: „Nema boga osim Tebe.‘ I oni ih Allahovom voljom porazi{e i Davud ubi D`aluta i Allah mu dade i vlast i vjerovjesni{tvo i nau~i ga onome ~emu je On htio.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. i njega i ~eljad njegovu od jada velikoga spasismo. a.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. nakon ~ega ga guta morski kit. ajet 175) Pouzdanost vjernikovog srca u Allaha.s. i Allah ih je uistinu i pomogao poslav{i u njihove redove vojsku nevi|enih meleka. d`. iskrene robove svojim zalutalim pristalicama. a. Ibrahima.s.. Onog Koji poma`e i pora`ava.. ne bojte ih se.Najbolja oporuka 59 „Ne bojte se” . bacaju u more. ajet 249-251) Vjernici koji su sa Poslanikom. s...s.a. d`. i od naroda koji je smatrao neistintim dokaze Na{e. odazvasmo. sura El-Enbija. puno je uznemiravan od svog naroda i nakon dugog perioda koji je proveo me|u njima tra`i i dobiva pomo} od Allaha. stali su iznena|eni pred vojsku koja je bila trostruko brojnija od njihove. pa neprijateljska vojska ostade savladana: „I kad je pre|o{e.{. iza{li na Bedr pred nevjernike s ciljem da zarobe karavan. On vam se odazvao: ‚Poslat . ako ste vjernici.{.s. d`.re~e On . ne pomi{ljaju}i da u|u u borbu za koju su imali neznatnu opremu. i oslanjanje samo na Njega predstavlja za svako vrijeme naj~vr{}i oslonac u borbi protiv smutnje.. Ja sve ~ujem i vidim.. hvaljen neka si. reko{e: ‚Koliko su puta malobrojne ~ete Allahovom voljom nadja~ale mnogobrojne ~ete. ajet 87. „I Nuhu se.77) Tako|er.. To bijahu opaki ljudi pa ih sve potopismo.‘ Ali oni koji su tvrdo vjerovali da }e pred Allaha izi}i.‘ I kada nastupi{e prema D`alutu i vojsci njegovoj.

Muslimani su bili u velikom strahu. me|utim.{. pa su rekli: ‚Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar. sura Ali . U srca nevjernika Ja }u strah uliti. s.. a `idovi su prekr{ili prethodno napravljeni dogovor s njima. „O vjernici! Sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske do{le. a bili su jo{ u bolu od rana koje su zadobili. Kad je On u~inio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam ki{u spustio da bi vas njome o~istio i da bi od vas {ejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca va{a jakim u~inio i njome korake u~vrstio. s. ajet 172-174) Mu{rici su u Bici na Hendeku opkolili Medinu. Poslanikovo srce i srca onih kojima je on bio najbolji primjer i uzor ostado{e u vezi s Allahom. koji su dobro ~inili i bogobojazni bili . pa u~vrstite one koji vjeruju.Imran. Poslanik.v.” „One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali. dok su munafici pro{irili glasine u gradu. ve} su pobo`ni glasovi povikali: “Dovoljan nam je Allah i divan li je On Pomaga~.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. Ta vijest ih nije obeshrabrila niti je potisnula njihovu `ar i volju za osvetom. one izme|u njih. a du{a do{la do grkljana i kad ste o Allahu sva{ta pomi{ljali. Na putu izvr{enja Resulullahove naredbe susre}e ih grupa prolaznika koja ih obavje{tava o nevjerni~koj zavjeri kojom nevjernici `ele potpuno uni{tenje muslimana.‘ I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem. trebate ih se pri~uvati‘. a Allah je neizmjerno dobar. Poslanik. Kad su vam do{le i odozgo i odozdo. d`.s. borcima na Allahovom putu. ajet 9-13) Kada se muslimanima desio Uhud.‘ Allah je to u~inio da bi vas obradovao i da bi se time srca va{a umirila.‘ Kad su neki me|u njima rekli: ‚O stanovnici .. a pobjeda je samo od Allaha . vidio je pobjedu i protiv mnogobrojne nevjerni~ke vojske ne samo u toj bici nego i u bitkama sa tada{njom Bizantjskom i Perzijskom imperijom. i vojske koje vi niste vidjeli.v. kad su im ljudi rekli: ‚Neprijatelji se okupljaju zbog vas.Allah je silan i mudar.s. One kojima je. nare|uje ashabima. a onoga ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu Allah }e zaista stra{no kazniti.60 Najbolja oporuka }u vam u pomo} hiljadu meleka koji }e jedni za drugim dolaziti. pa smo mi protiv njih vjetar poslali. da se upute za nevjernicima. Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: ‚Ja sam s vama. Tada su vjernici bili u isku{enje do{li i ne mogu biti gore uznemireni.~eka velika nagrada.a. to u~vrstilo vjerovanje. a Allah dobro vidi {ta vi radite.a. pa ih vi po {ijama udarite i udarite ih po prsima. kada su vam o~i razroga~ene bile. nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan. sura El-Enfal. Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: ‚Allah i Poslanik su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali. Zato {to se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.

. a da. „Mi }emo doista pomo}i poslanike Na{e i vjernike u `ivotu na ovom svijetu i na Dan kad se dignu svjedoci.Mu‘min.s. pomo} i veliku nagradu.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.22) Allah.a nisu bile neza{ti}ene ve} su oni htjeli da se izvuku. d`.{. Njegovo bi se srce umirilo kada bi na ~elu svoje vojske vidio ~ovjeka koji se Allahu. i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili . sura El-Ahzab.{.. d`. i zemlju kojom prije niste hodali.. rekli su: ‚Ovo je ono {to su nam Allah i Poslanik Njegov obe}ali. munafici su se udaljili poni`eni i ocrnjenog lica. a druge kao su`nje uzeli. i koji ~esto Allaha spominje. sura El-Ahzab. i bogatstva njihova.nisu ni{ta izmijenili. d`.{. i da je njihova najve}a `elja povratak Njemu. I dao vam je da naslijedite zemlju njihovu. ima ih koji su poginuli i ima ih koji to o~ekuju . . sura El .da se boje i strahuju samo od Allaha. Zbog ovakvih osobina nizali su pobjede.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. A kada su vjernici saveznike ugledali.. ako ho}e. pohvalio je ove odabrane i ~estite vjernike.Najbolja oporuka 61 Jesriba. sura ElAhzab. d`. pa ste jedne pobili. Allah..‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. a kafiri su se razbje`ali puni bijesa i bola. Allah zaista pra{ta i samilostan je. s. a drugi me|u njima tra`ili su dopu{tenje od Vjerovjesnika i govorili: ‚Ku}e su na{e neza{ti}ene!‘ .{. ajet 21. protjerao ih je daju}i muslimanima njihovu zamlju.v.. Allah je nevjernike pune srd`be odbio .{.{. stavi na muke licemjere. ajet 51) Salahuddin je u mnogim borbama pitao za dobrog pravednog i dostojanstvenog vjernika.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. d`. d`. Allah sve mo`e. Allah je uistinu mo}an i silan. „A Sljedbenike Knjige koji su ih pomagali iz utvrda njihovih izveo je i strah u njihova srca ulio. rekav{i: „Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu.i vjernike je Allah borbe po{tedio.a.nisu nimalo uspjeli . sura El-Ahzab..a. Vrijedni vladari i vojskovo|e ~uvali su ih posvetiv{i veliku pa`nju odgoju vojske na istinskim islamskim principima pro`etim vezom sa Allahom.s.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. ajet 24-25) A {to se ti~e `idova koji su ih podr`avali. obe}anje i pobjedu.v. i njegovi ashabi ~vrsto su vjerovali u Allahovo. ajet 26-27) Vjernici su shvatili ove lekcije tokom vijekova poslije Allahova Poslanika..i to im je samo u~vrstilo vjerovanje i predanost. „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. ajet 23) Vjernici su se vratili svjedo~e}i Allahovu. ku}e i imetke. „Da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost.{. zato se vratite‘. ajet 9-13) U ovoj te{koj situaciji Poslanik. s. i domove njihove. ovdje vam nema stanka. d`. sura ElAhzab. .” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. ili da im oprosti.

pa su se zaredali njihovi porazi.. Allah. Me|u njima je bilo i vjerovjesnika i dobrih ljudi. d`.” UZROCI PORAZA ISLAMSKOG UMMETA Kada je oslabila veza muslimana sa njihovim Gospodarem. ajet 246) Med`usije (obo`avaoci vatre) napali su `idove pod komandom Nabukodonosora okupiraju}i ih i pale}i im nastambe..62 Najbolja oporuka obra}a i moli Ga za pomo}.{. Rusije. a mnogo muslimana!’”.{.{. tra`iv{i pomo} od Amerike. mnogi muslimani okrenuli su se od Allaha. ajet 249) Potom primjer bizantijskog vo|e koji je prijetio muslimanima mnogobrojno{}u svoje vojske. „Zar nisi ~uo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musaa svom vjero-vjesniku rekli: ‚Postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili... d`. i neima{tinom i bole{}u ih ka`njavali ne bi li poslu{ni postali.‘ ... a kako je malo muslimana!” – Halid ibn el-Velid je povikao: „Nije tako.. sura El-Bekara.. d`.‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. zbog smutnje koju su sijali zemljom. sura El-Bekara. ajet 42) Od mnogobrojnih isku{enja u koja smo zapali mi muslimani. Primjer ove bolesti koja je napala slabunjavo tijelo jeste poput primjera oronulih ku}a koje ne odolijevaju pred naletima sna`nih oluja.{. bilo zalutalim muslimanima ili nevjernicima. jeste i to da smo ostavili oru`je u borbi protiv zalima i neprijatelja. ubijaju}i ih i pokoravaju}i. Ujedinjenih naroda. na{to je vo|a muslimana odgovorio: „Do{li smo vam s narodom koji voli smrt kao {to vi volite `ivot. podsjetiv{i ga na Allahov govor: „Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe uz Allahovu pomo}.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.” (Prijevod zna~enja Kur‘ana.re~e on. Zbog toga nas Allah. u ~ijem je naletu veliki dio ljudstva pobijen a ostatak . Neprijatelj im oduze zemlju.reko{e . narod kojem je u emanet data univerzalna Objava. ne bi li ih to navelo da se pokaju i povrate. nego reci: ‘Kako je malo Rimljana. Uzmimo za pouku `idovski narod i njegova stradanja kada je.‚Mo`da se vi ne}ete boriti ako vam borba bude propisana!‘ . Kada je jedan muslimanski vojnik uo~i Bitke na Jermuku rekao: „Koliko je Rimljana. sura El-En‘am. potakao njihove neprijatelje. „A poslanike smo i narodima prije tebe slali. nas upozorava da }e ka`njavati one koji se budu okrenuli od Njegove upute raznim neda}ama i kataklizmama. i stavlja na ku{nju. a neda}e i iskori{tavanja koja muslimani danas pre`ivljavaju nisu ni{ta drugo nego rezultat opake bolesti od koje boluje islamski svijet. Evropske zajednice. ‚Za{to da se ne borimo na Allahovom putu‘ .‚mi koji smo iz zemlje na{e prognani i od sinova na{ih odvojeni. protiv njih Allah. d`.

me|utim. ^ovje~anstvo je na stanovi{tu da uspostavljanje demokratskog sistema ozna~ava vrhunac slobode do koje mo`e dose}i dana{nji ljudski rod. Nakon ovoga su ostali pod ropstvom sedamdeset godina. RAZUMIJEVANJE SLOBODE U ISLAMU Postoje mnoge „slobode” kojima se ljudi hvali{u danas u tzv. ona se ogleda u njenim vojnicima (vjernicima) koji su spremni da `rtvuju svoje `ivote na Bo`ijem putu.. pomo} koju je spustio borcu na Njegovom putu. pot~injavaju}i bezbo`nike i nevjernike. Iz pouzdanih izvora zna se o jasnim nadnaravnim pojavama kojima je Allah.Najbolja oporuka 63 porobljen.. slijede}i Njegove smjernice. u `udnji za Njim. oslanjaju}i se na Njega i tra`e}i jedino od Njega pomo}. Goloruki narod. U prve ~etiri godine rata zaplijenili su velike koli~ine neprijateljskog naoru`anja. Broj mud`ahidina bio je daleko manji od broja pagana. Sloboda zna~i pokornost du{e Allahu. d`. Kada se muslimani vrate pokornosti Allahu. d`. sljedbenika zablude koji su `eljeli ukloniti islam sa zemlje. sa neznatnom ratnom opremom. modernom stolje}u.. . boje}i se samo Njega. Ova je borba dokaz protiv nemarnih pojedinaca ovog vremena koja poru~uje: „Pored velikih sila u svijetu postoji i Bo`ija sila koja je u mogu}nosti promijeniti tokove ratova. To je. Te „slobode” sa islamskog aspekta nisu ni{ta drugo nego ovostolje}na vjera kojoj je svijet dao ime demokratija. kada su goloruki muslimani ustali protiv slijedbenika nevjerstva i nasilja zvanog komunizam. pomo} nije izostala. okre}u}i se samo Njemu kao uzroku njihove upute. zarobili su njihov obu~eni kadar. unato~ o~igledne premo}i Rusa.. ustvari. pomogao Svoju vojsku. uni{tili na hiljade tenkova i pogubili desetine hiljada Allahovih neprijatelja. tada }e biti ispunjen uslov za Njegovu pomo} i Njegovo zadovoljstvo tim narodom s kojeg }e On di}i mr`nju i prijekor.. d`.{.{. U ovome neka nam je pouka u afganistanskom narodu. sru{ili im na stotine aviona. suprotstavio se vode}oj sili svijeta Rusiji! Allahova. a porazili su ih u ljudstvu i u ratnoj tehnici.{. Ta naklonjenost odra`ava se na aparat za izvr{avanje donesenih odluka. d`. kojoj je izri~ito nalo`eno da slu{a Bo`ija nare|enja. u kulturi govora i aktivnostima u okviru islama te u islamskom zakonu kao temelju na kojem se gradi na{ `ivot. Sve nam ovo ukazuje na Allahovu. koja su sadr`ana u islamskoj svijesti i na~inu razmi{ljanja. U tom sistemu narodi biraju predsjednika dr`ave i svoje parlamentarne predstavnike koji glasaju za ono ~emu su sami naklonjeni. bilo da dolaze od mrtvih ili od `ivih idola. jasan rezultat ~istog vjerovanja koje je usa|eno u srcu vjernika i koje je oslobo|eno od la`nih ideja.{. d`. Sloboda u islamu ogleda se u slici na{eg iskrenog vjerovanja.{.

.{. Ovakav vid zakonodavstva predstavlja tipi~an vid robovanja .{.. [ta onda re}i za dana{nju generaciju koja svojim predstavnicima daje op}u slobodu u dono{enju zakona. ‚Reci: Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao! [ta je bolje. onako kako to oni `ele. d`. Iz Poslanikovog. Onaj Koji vam u tminama i na kopnu i na moru put pokazuje i Koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje {alje. i u prihvatanju Njegovog programa za izvor zakonodavstva i suda ma|u narodima i pojedincima. .Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji. d`. abortus. neograni~ena.{. .‘” „Onaj Koji je Zemlju prebivali{tem u~inio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomi~na postavio i dva mora pregradio. Onaj Koji se nevoljniku. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji. d`.{. Istinska sloboda ogleda se u pokornosti samo Allahu. posebno u osjetljivim domenima koje je Allah.s.{.. s.. ali su oni narod koji druge s Njim izjedna~uju. ostavio da ih On sam odre|uje i rije{ava.. d`. ukorio je `idove i kr{}ane koji su svoje u~enjake i monahe uzeli za bogove pored Allaha.. Onaj Koji istinski zaslu`uje da bude obo`avan jeste Onaj ^ija su svojstva bo`anska. homoseksualnost.robovanja ~ovjeka ~ovjeku.. kad mu se obrati.a. tj. Onaj Koji sve iz ni~ega stvara. Me|utim. alkohol.ljudima kao {to su i oni.v. Ovo ve}ina svijeta smatra vrhuncem slobode. Ako tako ne{to urade. Nije u nadle`nosti ljudi da ozakonjuju propise u oblastima koje su Kur’anom jasno i precizno definisane. onda oni postaju bogovi zakonodavci pored Allaha. Koji }e zatim to ponovo u~initi i Koji vam opskrbu s neba i .Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako vi pouku da primite.. A propast le`i u tome da ~ovjek obo`ava stvorenja poput sebe ili idole. koji ne vide i ne ~uju. d`. ne koriste i ne {tete.64 Najbolja oporuka Ovakav poredak se u islamu naziva robovanjem ~ovjeka ~ovjeku. ^ovjeku nije dozvoljeno da po svom naho|enju pravi zakone. i mnogo toga {to je opre~no kur’anskim uputama. prostituciju. Svojom nepokorno{}u Allahu. Allah ili oni koje Njemu ravnim smatraju? Onaj Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji vam spu{ta s neba ki{u pomo}u koje Mi dajemo da ozelene ba{~e prekrasne .{. nego ve}ina njih u neznanju `ivi. hadisa zaklju~ujemo da su ih uzeli sebi za bogove tako {to su ih slijedili u njihovom u~enju kojim su zabranjivali ono {to je Bog dozvolio i dozvoljavali ono {to je Bog zabranio.Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju. odaziva i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. ili stvorenjima slabijim od njih samih.nemogu}e je da vi u~inite da izraste drve}e njihovo. Svojim zakonima odobravaju kamatu. . Allah. to je po demokratskim principima koja nisu vje~na ni nepromjenjiva. odbacivaju}i sve druge zakone. ~ovje~anstvo se prepu{ta stvorenjima kojima to ne dolikuje . d`. progla{avanjem bo`anstva jednih od drugih.

Zar pored Allaha da postoji drugi bog? Reci: ‘Doka`ite ako istinu govorite.Najbolja oporuka 65 iz zemlje daje. Dr. ajet 59-64) Hvala pripada samo Allahu. . Omer Sulejman el-E{kar .‘” (Prijevod zna~enja Kur‘ana. Gospodaru svjetova. sura En-Neml.

.

.......................................................................... 12 OBAVEZNOST SLIJE\ENJA SUNNETA ........................... 17 OBAVEZA RAZDVAJANJA IZME\U SAHIH I DAI...........................................................................................................................................................................................SUNNETA ................................................... 22 POSLANIK................................................ 18 POJAVA HAVARID@A I NARE\ENJE BORBE PROTIV NJIH . 18 KLONI SE [EJTANOVIH ZAMKI ............................ 20 LA@NI HADISI O ALLAHOVIM.................................................................. VIDIO ALLAHA............. D@........................................................... 26 KU.... 21 DA LI JE POSLANIK....................... HADISA ..... 24 ZABLUDA ONIH KOJI SMATRAJU DA JE POSLANIK..... 9 VA@NOST JEDINSTVA ........ OSNOVA VJERE SVIH POSLANIKA ........... SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM........... VIDIO SVOGA GOSPODARA JO[ NA DUNJALUKU ............................................ 7 OSNOVE VJEROVANJA ....................... SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM.....RA JEVREJA I KR[]ANA ............... [............. U D@ENNETU ..... 19 RA....................................................................................................................................................... 29 .................................................................................................................................................... 25 EL-HULULIJE I EL-ITIHADIJE ........................ SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM........................................................ 28 ROBOVANJE ALLAHU.. NA ZEMLJI ............................................ 5 DOVA ............................................ 27 KULT LI^NOSTI ............................ D@ELLE VE ALA........................................... 11 ZNA^ENJE PRAVOG PUTA ............................ 19 NEKI POVODI ODMETNI[TVA OD ISLAMA .................................................. D@ELLE [ANUHU.......... 12 UMJERENOST EHLI ................................................................................................. D@ELLE [ANUHU................ 28 ISPRAVNO JE VJEROVANJE TEVHID MUHAMMEDA............................. SVOJSTVIMA ................................... ...................................................... ALEJHIS-SELAM ...................................................................................................SADR@AJ NAJBOLJA OPORUKA PREDGOVOR ....................... 23 STANOVNICI D@ENNETA VIDJET ]E ALLAHA.............................................. D@ELLE [ANUHU................IDA I BORBA MUSLIMANA PROTIV NJIH ................................. NIJE VIDIO ALLAHA....R EL-ITIHADIJA GORI JE OD KU.........................

...............68 Najbolja oporuka KABURI NISU BOGOMOLJE .... 33 MI SMO MUSLIMANI .................................................................. 53 UZROCI PORAZA ISLAMSKOG UMMETA .................................................................................. 41 VA@NOST ^UVANJA NAMAZA ......................................................................................... ZABRANIO . 59 ........... 58 RAZUMIJEVANJE SLOBODE U ISLAMU ............... D@ELLE VE ALA............................................................. 48 ISLAM OSLOBA\A SRCA ..................................................................................... 43 UTICAJ VJERE NA OSLOBO\ENJE ^OVJEKA VELI^INA IMANA ....... 31 OBAVEZA PO[TOVANJA ASHABA ................................................................................................................................................................................. 36 MU’MINI SU POMAGA^I JEDNI DRUGIMA ............................................................... I NJEGOV POSLANIK PREDNJA^E U SVEMU .............................................................................. 37 ALLAH.............................................................................. 39 KAZNA PREDVI\ENA ZA ONOG KOJI VJERUJE DA NEKO OD LJUDI POSJEDUJE BO@ANSKA SVOJSTVA ILI VJERUJE DA JE NEKO BOLJI OD POSLANIKA.................................................................................................................................. 30 POVODI POJAVE [IRKA .............................................. D@ELLE VE ALA......................................................... 38 NARE\IVANJE DOBRA I ODVRA]ANJE OD ZLA .................................................................................................................................SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM ......................................... 41 ZLO KOJE JE ALLAH................................................................... 40 OBLICI NARE\IVANJA DOBRA .... 35 KO SU EVLIJE I KADA ^OVJEK POSTAJE EVLIJA? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 SLOBODA I ROBOVANJE ........................................................ 31 VJEROVANJE EHLI-SUNNETA O KUR’ANU .........................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful