1. Bihejvioralna koncepcija (karakteristična za sociološke nauke).

 Urbanizacija je proces koji tokom vremena utiče na ponašanje pojedinca, na stvaranje odredjenih obrazaca ponašanja ili mišljenja koji se smatraju URBANIM  ’’urbanizacija bi se mogla definisati i kao širenje gradskog načina života u ruralne predele’’ Među mnogobrojnim definicijama urbanizacije koje su ponudili sociolozi razlikuju se dva različita značenja tog procesa:  prostorna koncentracija stanovništva  difuzija sistema vrednosti, stavova i ponašanja nazvanih urbana kultura ili urbanizam kao stil života. Što podrazumeva učešde gradjana u velikom broju dobrovoljnih udruženja organizovanih radi zadovoljenja različitih potreba; slabljenje rodbinskih veza i društvenog značaja porodice; anonomnost pojedinca; slabljenje institucije susedstva; površni, segmentirani i bezlični karakter društvenih odnosa; podrivanje tradicionalne osnove društvene solidarnosti; racionalizam u mišljenju... Ipak poimanjem urbanog odredjenim sistemom društvenih vrednosti i načinom ponašanja pojedinaca i grupa, u izvesnoj meri se gubi prostorna određenost urbaniteta i njegova isključiva vezanost za grad – tako se i u selu mogu nadi obrasci urbanog ponašanja, kao što se crte ruralnosti mogu nadi i usred najvedeg grada – Zbog toga Istraživanje urbanizacije kao sociološkog problema može imati specifičan karakter tek kada se veže za odredjene prostorne jedinice – grad, region, kvart, predgradje..., odnosno ukoliko se vodi računa o prostornoj dimenziji društvene stvarnosti. 2. Strukturalna koncepcija (karakteristična za ekonomske nauke). Zanemaruje šematizovano ponašanje pojedinca i primat daje vrsti delatnosti stanovništva, odnosno prelasku ljudi iz poljoprivrednih u nepoljoprivredne aktivnosti Poseban značaj se pridaje rasporedu delatnosti (poljoprivreda, industrija, tercijarne delatnosti itd.) unutar datog prostora, uz zanemarivanje prostorne komponente razvoja Veoma raširen pristup, osnov skoro svih ekonomskih modela razvoja Među mnogobrojnim definicijama urbanizacije koje su ponudili ekonomisti...  Urbanizacija je proces ’’u kome se menja ekonomsko-socijalna i aglomeracijska struktura stanovništva. On označava porast stanovništva koje se bavi nepoljoprivrednim delatnostima i porast naselja u kojima preovladava nepoljoprivredna delatnost’’ Ipak mnoga industrijska, rudarska naselja ili npr. banje imaju u svojoj populacionoj strukturi dominantno učešde stanovništva koje se bavi nepoljoprivrednim delatnostima, odnosno dominantno učešde nepoljoprivrednih delatnosti u svojoj proizvodnoj strukturi, pa ipak nemaju sve atribute GRADA. Zbog toga Istraživanje urbanizacije kao društveno-ekonomskog problema može imati specifičan karakter tek kada se veže za odredjene prostorne jedinice – grad, region, okrug... odnosno ukoliko se vodi računa o prostornoj dimenziji društvenoekonomske stvarnosti.

do 20%. Osnovni tipovi urbanizacije: a) NORMALNA URBANIZACIJA. U ovoj fazi urbanizacije se još uvek nalaze neke zemlje u razvoju)  SEKUNDARNA ili industrijska (Kod ove faze glavni impuls urbanom razvoju daje razvoj sekundarnih delatnosti. U strukturi aktivnog stanovništva preovladavaju sekundarne delatnosti)  TERCIJARNA ili metropolitenska (Do sada najviša faza urbanizacije i karakteristična je za najrazvijenije zemlje. Tercijarne delatnosti imaju svoje zakonitosti lokacije. Prostorna koncepcija Polazi od urbanizacije kao procesa koncentracije stanovništva i aktivnosti i promena u prostoru i prostorno .) b.. Faze urbanizacije: Danas se uglavnom izdvajaju TRI FAZE:  PRIMARNA ili predindustrijska (Kod ove faze stepen urbanizacije je jako nizak. regionalnom. Razvoj industrije zahteva mnogo radne snage što uzrokuje jaku koncentraciju stanovništva u centre rada i stvaranje velikih aglomeracija sa jedne strane.. Udeo gradskog stanovništva sve više raste i čini 2/3 od ukupnog. nacionalnom. Unutrašnjom strukturom grada Proces urbanizacije se u okviru ove koncepcije sagledava kao:  Disperzija gradskih aglomeracija u nacionalnom prostoru  Umnožavanje predgradja/suburbija i peri-urbanih područja  Stvaranje novih gradova  Stvaranje konurbacija ili spajanje gradova u metropolitenska područja i regione  Rekonstrukcija postojedih gradova  Urbanizacija sela i ruralnih područja (rurbanizacija) 5. prostorom (gustinom naseljenosti) a zanemaruje ponašanje pojedinaca i grupa i strukturu delatnosti. U strukturi aktivnog stanovništva preovladava primarni sektor delatnosti. 4. a u uslovima visokog standarda i mobilnosti stanovništva dolazi do procesa demetropolitanizacije. U ovoj fazi urbanizacije više od 2/3 stanovništva živi u gradovima a vedina aktivnog stanovništva radi u tercijarnim delatnostima. Mrežom naselja (odnosima izmedju gradova na višim prostornim nivoima – opštinskom. Demografska koncepcija Polazi od urbanizacije kao procesa koncentracije stanovništva i bavi se dvema promenljivima: a.fizičkoj i funkcionalnoj strukturi grada Bavi se: a. a sa druge pospešuje ruralni egzodus. globalnom. pa centralni gradovi postepeno gube stanovništvo a pogotovo . kada su demografski tokovi urbanizacije u relativnom skladu sa funkcionalnim i prostornim karakteristikama odredjenog područja b) HIPERURBANIZACIJA ili ’’urbanizacija bede’’. kada postoji nesklad izmedju demografske strukture i druge dve komponente razvoja 6. stanovništvom (populacionom veličinom) b.3.

ove metode imaju širu primenu. . primenom statističkih metoda i primenom faktorske analize vedeg broja varijabila (od 1960-ih)  Kvalitativne metode . manji gradovi.veliki gradovi Funkcionalna klasifikacija gradova na više načina:  Klasifikacija sa obzirom na značenje pojedinih delatnosti u gradu  Klasifikacija sa obzirom na stepen funkcionalne diverzifikacije(specijalizacije) gradova  Klasifikacija sa obzirom na funkciju rada i stanovanja Brojna istraživanja najvedu pažnju poklanjaju prvoj klasifikaciji koja se sastoji u tome da se gradovi klasificikuju sa obzirom na dominantno značenje jedne delatnosti ili više njih… Metode koje se primjenjuju u funkcionalnim klasifikacijama gradova  Kvantitativne metode .urbane regije)  KVARTARNA ( četvrta faza.funkcionalni tipovi se izdavajaju na bazi opštih zapažanja dominantnog značenja jedne ili grupe delatnosti u gradu više su se primjenjivale pri prvim pokušajima klasificikacije. kulturni.000 do 100.naseljena mjesta.000 st. Klasifikacija gradova: Različite klasifikacije  Statistička  Veličinska  Funkcionalna Statističko definisanje jednog naselja gradom stvar koncenzusa /društvenog dogovora. 9.komunikacijski i rekreacijski gradovi.vedi gradovi  od 100. Statistička definicija grada zavisi prvenstveno od određenog broja stanovnika koji žive u njemu i vrsta delatnosti kojima se bave.000 st. i varira u internacionalnom kontekstu. . odbrambeni. produkcijski. Aurousseau-ova klasifikacija americkih gradova (1921) u okviru koje je izdvojeno 6 tipova gradova administrativni. .000 st.000 do 50. a kao rezultat toga nastaju metropolitenska područja tj. Kvantitativni pokazateli koji se najčešde primjenjuje je zaposleno stanovništvo u pojedinim delatnostima grada. Stefanovidu) 7.njihovi središnji delovi. . .000 st. Definicija urbanog sistema: URBANI SISTEM možemo definisati kao skup gradova koji su medjusobno povezani interakcijama. Moguda veličinska podela gradova za naše uslove:  do 5. Primena kvantitativnih metoda – intuitivno (u prvim pokušajima klasifikacija).funkcionalni tipovi se izdvajaju na bazi kvantitativnih pokazatelja funkcionalne usmerenosti.srednje veliki gradovi  od 50.000 st. . kao sto je npr. po D. varošice  od 5. Karakteristike savremenog procesa urbanizacije: 8.mali gradovi  od 20. Nasuprot tome rubne i prigradske zone se naseljavaju i urbaniziraju.000 do 20.

Elementi urbane structure – akteri. grupe.. firme. jednakost.      Značaj i uloga grada u urbanom sistemu: Centri medjunarodnog značaja Makroregionalni centri Regionalni centri Subregionalni centri Opštinski centri 11.. tehnologija Aktivnosti:  Aktivnosti se odvijaju i analiziraju u okviru društveno-ekonomskog i kulturnog okvira  Posmatraju se u svom:  neprostornom obliku (kao principi razmeštaja)  prostornom obliku (kao konkretne lokacije i njihovi uslovi)  Velika vedina aktivnosti se razvija u prostoru i u odnosu na prostor ima svoje lokacione zahteve Prostor:  Fizički obrazac organizacije aktivnosti i delovanja aktera u prostoru  Mreža ulica i blokova.. vlasnički odnosi. pravda. norme. zaposlenost. pojedinci. planiranje i projektovanje 12. grupni. blagostanje.FIZIČKOJ STRUKTURI. – analiza. aktivnosti. izgradjeni objekti. korisnici.korisnici... posebne vrednosti.... prostor Urbanu strukturu čine (ko)relacije izmedju njenih delova:  Ljudi .)  Osnovni kriterijumi za analizu aktera:  VREDNOSTI ( mogi imati prostorni i neprostorni aspekt ) i  CILJEVI (na osnovu kojih opredeljuju odnose i izbor aktivnosti) opšte vrednosti . trgovi.zdravlje.akteri (učesnici. parcele. infrastruktura.10. institucije. interesi.)  Aktivnosti / funkcije  Fizičko okruženje Akteri:  Ljudi/učesnici. .. Model urbane strukture: AKTERI / LJUDI na osnovu odredjenih POTREBA i INTERESA zasnovanih na odredjenom sistemu VREDNOSTI PREDUZIMAJU/obavljaju odredjene AKTIVNOSTI što se fizički manifestuje/materijalizuje/organizuje u PROSTORU odnosno . organizacije  obavljaju i omogudavaju aktivnosti u gradu  kreiraju prostornu strukturu grada  Različite POTREBE i INTERESI (individualni.. parkovi. zajednički.

pogotovo na nižim nivoima planiranja 15. društveni interes.13. odvijaju se na posebno prilagodjenim prostorima i lokacijama Svaka aktivnost postavlja odredjene: . Razlika izmedju potreba i interesa:  Interes – potreba koja je svedena na odnos korisnosti. Specifičnost u načinu zadovoljavanja potreba u urbanom prostoru prolizilazi iz medjusobnog odnosa elemenata strukture urbanog sistema:  prostorne strukture i  društvene strukture Razlika u DINAMICI njihovih promena:  dinamičnije su promene u društvenoj strukturi  relativno nepromenljiva prostorno-fizička struktura Razlika u odnosu dveju struktura kompenzuje se promenama koje podrazumevaju medjusobno prilagodjavanje . neophodna motivacija čoveka za svrsishodno i korisno delovanje usmereno ka nekom sasvim odredjenom cilju U urbanističkom i prostornom planiranju uglavnom se primenjuju i institucionalno formiraju opšte kategorije interesa – opšti. Prostorni i lokacioni zahtevi aktivnosti / urbanih funkcija: Sve aktivnosti imaju svoju unutrašnju organizaciju. pojedinačnih itd. često u odsustvu postojede strukture različitih – grupnih. Odnos urbanih potreba. Osnovne urbane funkcije/aktivnosti: a) Stanovanje b) Rad c) Rekreacija d) Saobradaj e) Centralni sadržaji/usluge 14. urbane potrebe urbane funkcije urbani oblici Urbana funkcija izražava ili bi trebalo da izražava odnos medjuzavisnosti izmedju urbanih potreba i njima odgovarajudih urbanih oblika. interesa Planiranje koje ne uključuje različitu strukturu interesa ne može da računa na vedu efikasnost i potpuniju i dosledniju realizaciju planova.relativno nepromenljiva prostorno-fizička struktura omoguduje različite promene u socijalnoj strukturi Prostorna i društvena struktura su najčešde u medjusobnom odnosu RELATIVNE USKLADJENOSTI. urbanih funkcija i urbanih oblika: URBANE POTREBE se u prostorno-fizičkoj strukturi grada materijalizuju. ’’preslikavaju’’ u odredjene i za njih karakteristične URBANE OBLIKE i FORME.

parkovi. parcele.. ekonomska racionalnost. urbani prostori organizovani kao kontinuirano urbano tkivo -linearno -koncentrično -segmentno nekontinuirano urbano tkivo .. obično se izražavaju se kroz standarde – minimalni (zakonski) i optimalni (veličina i kvalitet parcele.)  LOKACIONE ZAHTEVE (kriterijumi) . izgradjeni objekti. klasifikacija funkcija = klasifikacija namene zemljišta Svaki urbanistički plan grada uključuje namenu površina ili način korišdenja zemljišta kao glavni.. 16. Definicija I elementi fizičke strukture grada: Fizički obrazac organizacije aktivnosti i delovanja aktera u prostoru Mreža ulica i blokova. gustina naseljenosti.PROSTORNE ZAHTEVE – minimalni zahtevi za normalno odvijanje aktivnosti.osnovne osnovne urbane funkcije . često osnovni element . Klasifikacija funkcija: Koncept vezan za upotrebu zemljišta od strane različitih aktivnosti. 17. tip. rekreacioni kompleksi) Podela prema adaptibilnosti i fleksibilnosti Podela prema regionalnim faktorima Podela po vremenu nastajanja i istorijskoj vrednosti 19.velike prirodne površine gradjene . trgovi. Klasifikacija fizičkih struktura: Podela po funkciji i sadržaju: prirodne .vitalne sistemi infrastrukture  Podela po lokaciji i mestu u prostornoj organizaciji: a) linearne fizičke strukture (razvijene duž osnovnih saobradajnih pravaca) b) centralne fizičke strukture (centralna mesta – koncentracija odredjenih aktivnosti) c) površinske fizičke strukture (stambene zone. kvalitet fizičkih objekata itd. vrsta. planiranje i projektovanje Fizička struktura -prostorna struktura prostor u kome živimo Polje delovanja urbanista i arhitekata 18.formulišu se na osnovu medjusobne povezanosti potreba. Tipologija fizičkih struktura: Dve osnovne kategorije. interesa i mogudnosti različitih aktera na području grada zdravlje. bezbednost. infrastruktura. industrijske zone.. – analiza. ugodnost.

Linearni grad – Staljingrad N.A. Karakteristične šeme izgradnje gradova: a) Prstenasto širenje grada b) Satelitski gradovi c) Konurbacije i megalopolisi d) Linearni gradovi e) ’’Vertikalni gradovi’’ f) Modularne. najčešde ortogonalne šeme g) ’’Prstaste’’ šeme h) Simbolične šeme i) Kombinovane šeme -regionalni grad -aglomeracije a) Prstenasto širenje grada  Osnovna karakteristika je zadržavanje istaknute uloge istorijskog urbanog jezgra i prstenasto širenje kompaktne gradske teritorije  Radijalna i radijalno-prstenasta saobradajna mreža  Najčešdi problemi: neracionalni prostorni razmeštaj odredjenih funkcija nastanak konfliktnih odnosa u prostoru – industrijske zone često urastaju u prošireno gradsko tkivo i ometaju druge funkcije otežano saobradajno povezivanje raznih delova gradske teritorije i saobradajno preopteredenje gradskog jezgra b) Izgradnja satelitskih gradova: c) Konurbacije i stvaranje megalopolisa: d) Linearni gradovi: Soria y Mata Šema linearnog grada (Ciudad Lineal).-satelitski sistem -polidelijski sistem 20. 1882. . koju je trebalo primeniti na Madrid. Miljutin (1930) 21.

Zone spoljnog saobradaja (železnički čvorovi.MEŠOVITA ZONA RADA I STANOVANJA .) Zone kulturno-istorijskog značaja Povezujuda funkcija . Tradicionalna teorija zoniranja: 23.kompleks sajmova. pristaništa..saobradaj 25.MEŠOVITA ZONA RADA I REKREACIJE 5.22.ZONA RADA 3. Definicija urbanog zoniranja I njegove osnovne karakteristike:  Teorijske postavke o funkcionalnoj strukturi grada  Ranije – uniformno zoniranje/uniformne zone  Danas – višefunkcionalno kompleksno zoniranje/ višefunkcionalne zone  Osnovna/pretežna funkcija se dopunjuje i kombinuje sa komplementarnim funkcijama  PRINCIP RAZVOJA GRADOVA: 1. a) b) c) d) Modeli urbanih struktura: Radijalni Linearni Ortogonalni Kombinovani a) b) c) Ortogonalna šema sa istom kategorijom ulica unutar stambene jedinice Ortogonalna šema sa različitim kategorijama ulica 24.ZONA STANOVANJA 2.          Funkcionalne zone generalna podela: Stambena zona Industrijska zona (zona teške i lake industrije) Komunalno ..skladišna zona Zona rekreacija Zona zelenila Zone specijalizovanih funkcija..ZONA ODMORA I REKREACIJE 4. aerodromi. tehnološki parkovi. klinički centri. kopmpleks nauščno-obrazovnih ustanova..

i njihova sistematizacija naziva se VREDNOVANJE. FAKTORI 1.6.Inženjerskogeo-morfološke Nagib terena Visina terena Diseciranost terena Devastiranost zemljišta Konfiguracija terena Geološki sastav tla Pedološki sastav zemljišta Fizička stabilnost tla Seizmička osetljivost Osetljivost tla .MEŠOVITA ZONA STANOVANJA I REKREACIJE 7. 4. čiji odnosi međuzavisnosti formiraju lokacione parametre. Uticajni faktori – osnovna podela:  Dve osnovne grupe faktora :  PRIRODNI faktori  STVORENI faktori  Postoje i  KOMBINOVANI faktori  faktori OKRUŽENJA (ovom grupom faktora. utvrdjuje se prostorni. 2. 3. ostvarenim ili planiranim na području očekivane interakcije 28. funkcionalnopozicioni odnos potencijalnog mesta sa mestima –aktivnostima. 6. 27. Definicija i značaj urbanističke analize:  metodološki jasno opredeljena aktivnost koju planeri primenjuju  Lokaciona analiza podrazumeva IDENTIFIKACIJU i VREDNOVANJE IDENTIFIKACIJA jeste utvrđivanje relevantnih faktora stanja postojedeg i planiranog i neposredno predstojedih promena u nekom određenom prostoru. 8. Osnovni uslovi prirodnih faktora: Diferencijalne karaktereistike 1. 5. 9. 7.ZONA GRADSKOG CENTRA  USPOSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH VEZA MEĐU ELEMENTIMA GRADSKOG SISTEMA OSTVARUJE SE PREKO INFRASTRUKTURNE MREŽE  SAOBRADAJ-OSNOVNI POVEZUJUDI ELEMENT 26. Stvarne vrednosti tih faktora. 10.

Podzermne vode Vodeni tokovi Stajaće vode Plavnost zemljišta Oceditost zemljišta Osunčanost ekspozicijia Temperatura vazduha Padavine Magla Relativna vlažnost Vetrovi. 19. 22. 8. 19. Autohtono zelenilo Prirodna atraktivnost 29. 7. 16. 17. 4. 13. 15. 23. Ekološke (smanjenje kvaliteta životnih uslova) 1. 18. 11. 15. 9. 12. 18. lokaliteti posebnih vrednosti Pristupačnost-saobraćajna povezanost Snabdevenost vodom Snabdevenost energijom Odvođenje otpadnih voda Uređenost i zasićenost prostora Korišćenje zemljišta Vrednost objekata i opreme 4. Osnovni uslovi stvorenih faktora: Diferencijalne karakteristike FAKTORI 1. 6. 14.Hidrogeološke Hidrografske 11. 21. Ekonomske .2. 3. 14. 17. 21. 20. 20. provetrenost 3. 16. 13.Vegetacija pejsaž 22.Mikroklimatske 4. 5. 10. Zagađenje vazduha Zagađenje tla Zagađenje vode Mikroklimatske promene Buka Zračenje Vibracije potresi Neprijatni mirisi Blesak Korisnici prostora Društvena integrisanost 2. Namena Izgrađenost Ambijentalne vrednosti Objekti. Urbano-tehnološke (izgrađenost i sekundarna komunalna infrastrukturna opremljenost) 12. Demografsko-sociološke 3. 2.

5. uz razvijeni saobradaj koji omoguduje transport (mobilnost stanovništva)  lokacije sa najpovoljnijim prirodnim uslovima  povezanost sa prirodom (ekološki komfor)  vezu sa funkcijom obrazovanja. posebno javnog (pristupačnost)  Pojedine aktivnosti rada traže povezanost uz reku. Lociranje industrijske zone – osnovne karakteristike i činioci:  Prilikom resavanja problema lociranja industrijske zone neophodno je klasifikovati industrijske delatnosti po vrstama. zdravstvo. vodene površine..23. železnicu. hale)  Vežina oblika rekreacije traži posebne prirodne uslove (zelenilo. ova industrija smešta se neposredno uz prirodna nalazista ruda . snabdevanjem i uslugama (obično se definiše normama) 31. Osnovni principi lociranja pojedinih funkcija – funkcija RADA:  Ne treba da bude locirana u blizini stanovanja (posebno industrija)  Izmedju funkcije rada i stanovanja treba da je obezbedjen zadovoljavajudi nivo saobradaja. odnosno teški transport  Lokacije rada traže velike površine koje de omoguditi ekonomičan razvoj  Lokacija trgovine ima ceo niz specifičnih zahteva povezanih sa maksimizacijom profita  Posebni oblici rada (usluge.  čije su osnovne delatnosti rudarstvo. Osnovni principi lociranja pojedinih funkcija – CENTRALNE FUNKCIJE 33. prema uticaju na zivotnu sredinu  Karakteristike pojedinih grupa utiču na širu dispoziciju lokacije Važeda podela industrije prema karakteru proizvodnje: a) ekstraktivna industrija. sagorevanje metala i sl. školstvo) traži lociranje u blizini mesta stanovanja 32. Pravne Pravno-svojinski status u korišćenju zemljišta i obejkata 30. Iz ekonomskih razloga. Osnovni principi lociranja pojedinih funkcija – funkcija REKREACIJE  Odvija se u tesnoj vezi sa stanovanjem (svakodnevna rekreacija neposredno vezana za mesta stanovanja)  Traži lako pristupačne pozicije za sportske i rekreativne aktivnosti koje podrazumevaju veliki broj posetioca/korisnika (stadioni.. rafinerije. zbog smanjenja transportnih tročkova. Osnovni principi lociranja pojedinih funkcija – funkcija STANOVANJA Traži:  prihvatljivu blizinu funkcije rada i rekreacije. bazeni.) 34.

i u čijem se radijusu razastiranja remeti okolina     Industrija se u odnosu na tehnoloski proces lokacijski može podeliti na : a) Industriju u samoj gradskoj aglomeraciji –manje nezagadjivačke fabrike sa malim brojem zaposlenih b) Industriju uz gradsku aglomeraciju . Postojanje velikog broja štetnih emanacija pretstavlja ogroman ograničavajudi faktor mirni pogoni . koji ne emituju nikakve emanacije u spoljnu sredinu: buku. kao i veliki zagadjivači životne sredine  Industrija koja se može locirati u urbanoj zoni . otpadne vode.  ona se smešta u regionima i gradovima u zavisnosti od potreba za odredjenim vrstama sirovina d) energetska industrija  toplane. c) laka ili preradjivačka industrija. a da pri tome ne naruši postojedu prostornu i funkcionalnu koncepciju grada. i nema posebnih potresa. prašinu. Osnovne karakteristike industrijske zone:  Industrijska zona je skup više industrijskih preduzeda. Emanacije su skoro neznatne bučni pogoni . Teška industrija mora biti saobradajno povezana sa ekstraktivnom i u blizini energetskih izvora.sva postrojenja bez nečistih i štetnih emanacija nečisti i opasni pogoni . gasove.b) teška industrija. štetne vibracije. Podela industrije prema vrsti uticaja na životnu okolinu: čisti pogoni . ali tako da se ne blokira razvoj nijedne aglomeracije .  koja se bavi preradom sirovina i metalurgijom.koji ne emituju buku.ona koja arhitektonski i urbanistički može da se uklopi sa ved postojedim strukturama. vibracije.sve one grane koje nepovoljno utiču na okolinu. zračenje i drugo.vede fabrike koje moraju imati zonu izolacije od ostalih delova naselja c) Industriju van naselja .kod čijih se proizvodnih procesa razvijaju neprijatni zvučni uticaji.elektrocentrale itd.fabričke zone i kompleksi velikih dimenzija. Kod velikih gradova predlaže se formiranje više zona kako bi se izbegla velika koncentracija industrije na jednom mestu.  One tehnologije i procesi proizvodnje.

Saobradaj u centrima  Prilikоm plаnirаnjа cеntrа nеоphоdnо је uspоstаviti оdgоvаrајudi оdnоs izmеđu cеntrа оdrеđеnоg rаngа i grаdskе sаоbrаdајnе mrеžе. 36. Definicija centralnih urbanih funkcija:  Urbаnа funkciја izrаžаvа оdnоs mеđuzаvisnоsti društvеnih pоtrеbа čоvеkа i urbаnоg оblikа.  Оrgаnizаciја sаоbrаdаја u cеntrimа zаsnivа sе nа prоstоrnој i vrеmеnskој sеgrеgаciјi sаоbrаdајnih pоvršinа i sеgrеgаciјi pеšаčkоg i mоtоrnоg sаоbrаdаја. Zајеdničkе su ukupnој pоpulаciјi u nеkоm društvеnоm prоstоru grаdа i imајu izrаzit intеgrišudi kаrаktеr.  Cеntrаlnе funkciје оdgоvаrајu nајvеdеm dеlu urbаnih pоtrеbа (vаn stаnоvаnjа i prоizvоdnjе). Najmanja površina industrijske zone je 12 ha. Činioci koji utiču na neposredno određivanje lokacije novih industrijskih kompleksa:  Sirovinska baza  Dostupna radna snaga (populaciona i kvalifikaciona struktura)  Razvijena infrastrukturna mreža  (Ne)postojanje štetnih emanacija  Lokalni klimatski uslovi i ruža vetrova  Karakteristike terena  Ostale karakteristike 35. a najveda ne bi trebalo da iznosi vise od 60ha da ne bi došlo do saobradajnih zagušenja.  Pоziciја glаvnih pоvеzuјudih sаоbrаdајnicа u оdnоsu nа prоstоr cеntrа dаtа је prеkо tri kаrаktеrističnе šеmе: .  Diferenciјаcija pеšаčkоg i mоtоrnоg sаоbrаdаја pоstižе sе nајčеšdе prеtvаrаnjеm dеlоvа cеntrаlnih prоstоrа u pеšаčkе zоnе.

čеtvrtоg stеpеnа. grаvitаciоnih pоljа grаdоvа nа mikrо. dоk pо kаpаcitеtimа cеntrаlnih sаdržаја. Mreža centara:  Prilikоm vrеdnоvаnjа nеkоg grаdskоg cеntrа u sistеmu pоsmаtrајu sе dvа оdnоsа: cеntrа i grаvitаcinоg pоdručја i cеntrа sа drugim cеntrimа.  pо funkciјi: оpšti (društvеni) i pоsеbni (spеciјаlizоvаni) cеntri. slоbоdnе spоntаnе fоrmе itd. dеliјski. srеdnjim i vеlikim grаdоvimа)  Оvој pоdеli kоrеspоndirа i pоdеlа uticајnih.    Kategorizacija gradskih centara: Оsnоvni kritеriјumi zа utvrđivаnjе kаtеgоriја grаdskih cеntаrа su privlаčnоst i priоritеt cеntrа. Privlаčnоst cеntrа Prioritеt Priоritеt u sistеmu cеntаrа imајu: cеntri vеdе privlаčnоsti.  Grаdоvi sа prеkо 150 000 stаnоvnikа. treba dа imајu tri nivоа cеntаrа.37.  pо vrеmеnu nаstаnkа: istоriјski.  pо kаrаktеru i tipu krеtаnjа: cеntri sа difеrеncirаnim sаоbrаdајnim sistеmоm. cеntri izvаn grаdskоg pоdručја. cеntri mеšоvitоg sаоbrаdаја. Kаrаktеristikе оvоg sistеmа su izrаžеnа dеcеntrаlizаciја cеntrаlnih funkciја i pоčеtаk rаzvоја pоlicеntrizmа. mеzо i mаkrо uticаје. pеšаčki cеntri. brојu stаnоvnikа i vеzi оvih cеntаrа sа subcеntrimа. 38. vеličini grаvitаciоnоg pоdručја. Rаzviјеni оblik оvоg kоncеptа imа mrеžu subcеntаrа. drugоg. (аnаlоgnо mаlim.  Оdnоs cеntrа i grаvitаciоnоg pоdručја utvrđuје sе nа оsnоvu pоlоžаја i vеličinе.  Grаdоvi srеdnjе vеličinе imајu rаzviјеnа dvа nivоа cеntаrа – srеdnji i niži nivо. Оdgоvаrајudа оprеmljеnоst cеntrа nаstаје sаmо u slučајu kаdа је stеpеn cеntrа usklаđеn sа vеličinоm pоdručја.  pо оbliku: linеаrni. . sа pоvršinоm vеdоm оd 92km2 i rаdiјusоm vеdim оd 5400m. stаri grаdski cеntri. nоvi grаdski cеntri. pripаdајu kаtеgоriјi cеntаrа nižеg rеdа. mоrа dа budе pоvеzаn sа nајmаnjе јеdnim cеntrоm u sistеmu. cеntri u kојimа dоminirа zаdоvоljеnjе trајnih pоtrеbа. prvоg. Vrste centara: Pоstојi višе pоdеlа grаdskih cеntаrа:  pо rаngu: cеntri nultоg. zаtim cеntri sа brојniјim vеzаmа sа оstаlim cеntrimа.  pо lоkаciјi u grаdu: cеntri u оkviru kоntinuаlnо izgrаđеnоg grаdskоg tkivа. Pоstоје tri kаtеgоriје cеntаrа:  niži nivо  srеdnji nivо i  viši nivо cеntаrа. cеntri u širеm grаdskоm pоdručјu. cеntri u užеm grаdskоm pоdručјu. i cеntri kојi su pоdlоžniјi trаnsfоrmаciјi. 39. trеdеg.  Dа bi cеntаr biо dео sistеmа.  Cеntri mаlih grаdоvа оbičnо pripаdајu pо оdrеđеnim funkciјаmа cеntrimа višеg nivоа. mоdulаrni.

Definicija urbane rekreacije:  Rekreacija predstavlja kompleks individualne i grupne psiho –fizičke regeneracije ljudi prisutne u datom prostoru i vremenu  Uslov i sredstva za realizaciju rekreacije: a) odgovarajude aktivnosti b) prostor u kome se one realizuju  Jedna od osnovnih urbanih funkcija koja predstavlja proces psiho –fizičke regeneracije ljudi u urbanoj sredini kroz: .Svestran RAZVOJ ličnosti .40.Obnavljanje i poboljšanje psiho-fizičke ravnoteže .ODMOR . Rekreativne potrebe: Osnovne karakteristike rekreativnih potreba:  Raznovrsnost  Dinamičnost  Različit stepen prostorne odredjenosti  Različiti lokacioni zahtevi i uslovi .Obogadivanje sadržaja u gradu.Postizanje kvalitetnijih USLOVA ŽIVLJENJA 41. povedanje njegovog UPOTREBNOG i OBLIKOVNOG POTENCIJALA .

grupne-individualne. 6. stepenu prostorne uslovljenosti odvijanja aktivnosti.. stepenu fizičke spremnosti. Rekreativni prostori: Svaki prostor koji svojim funkcionalnim.• • • • Motivacije za korišdenje rekreativnih AKTIVNOSTI i PROSTORA: kvalitetno iskorišdavanje SLOBODNOG VREMENA potreba za promenom SREDINE potreba za drugačijim oblicima SOCIJALIZACIJE i OKUPLJANJA 42. sportsko-rekreativne. Rekreativne aktivnosti: Rekreativne aktivnosti su sve aktivnosti koje:  služe REKREACIJI  su SLOBODNO IZABRANE  se realizuju u SLOBODNO VREME Načini odvijanja REKREATIVNIH AKTIVNOSTI: • organizovane • delimično organizovane • neorganizovane Struktura rekreativnih aktivnosti prema: KARAKTERU: fizičke. 3. objekata zajedničkih potreba. mešovitih zona. saobradajnih površina Povezujudi  Vrste rekreativnih aktivnosti    Sportsko-rekreativni centri Centri slobodnog vremena Objekti fizičke kulture ... pasivneaktivne..     43. radnih objekata.. u toku godišnjih odmora-školskih raspusta. oblikovnim i ekološkim svojstvima služi odvijanju rekreativnih aktivnosti u urbanoj sredini kriterijum Osnovna namena i načini funkcionalnog i prostornog povezivanja sa gradom   Vrste RP Primarni. 2. rehabilitacione. SVOJSTVIMA PROSTORA: stepenu uslovljenosti klimatom. uslužnih objekata.. VREMENU UPRAŽNJAVANJA: u okviru dnevnog slobodnog vremena. samostalni od značaja za ceo grad Primarni integralni u sklopu: 1. KATEGORIJAMA KORISNIKA: starosnoj i polnoj strukturi. 4. 5. stepenu hendikepiranosti. kvalifikacionoj strukturi.. stambenih zona. nivou opremljenosti prostora. u toku vikenda..

arhitektonskih i ambijentalnih vrednosti Stepen atraktivnosti i unapredjenja bio-ekotopa   RP – primarni bioekotop RP – prirodna područja u gradu značajna za razvoj urbane rekreacije . javni RP parcijalno javni RP privatni RP Vreme korišdenja    Pristupačnost    Stepen privlačnosti    RP regionalnog značaja RP značajan za grad RP značajan za deo grada Stepen očuvanja prirode i pejzaža    RP bez ograničenja korišdenja RP u zaštidenim zonama – uslovljeni merama zaštite RP u zonama zaštite kulturno-istorijskih.neograničenoSportskorekreativni centri RP koji se koriste u odredjenom vremenu RP koji se koriste u odredjenom vremenu u kombinaciji sa drugim gradskim sadržajima društveni. Parkovi Zastupljenost vrsta rekreativnog sadržaja Stepen korišdenja      Višenamenski Specijalizovani RP intenzivnog korišdenja preko celog dana ili samo u odredjeno vreme RP ekstenzivnog korišdenja – stalno RP ekstenzivnog korišdenja – povremeno RP koji se mogu koristiti u svako doba .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful